YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 1. I- Uyarma II- Kınama III- Aylıktan Kesme IV- Kademe İlerlemesinin Durdurulması V- Görevinden Çekilmiş Sayılma VI- Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma VII- Kamu Görevinden Çıkarma Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliği nde sayılan disiplin cezaları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? a) I II III IV - VII b) I II III IV V VI VII c) I II IV V - VI d) I II III - IV 3. Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından çıkarılmasına ilişkin süre içinde tekerrüründe... ağır ceza uygulanır. Bu cümlede, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi a) bir derece b) en az üç katı c) dört katı d) beş katı 4...., bütün üniversitenin;..., bütün fakültenin;..., bütün enstitü veya yüksekokulun her kademesindeki görevlilerin disiplin amiri olup bunlar hakkında resen disiplin soruşturması açabilir veya açtırabilir. 2. Yönetici, öğretim elemanı, memur veya diğer personelin bulunduğu maaş derece ve kademesi itibariyle hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde, fiilin ağırlık derecesine göre brüt aylıklarının 'ü -..'si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir. Bu cümlede, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi a) 1/4-1/2 b) 30/3 30/7 c) 9/ d) Hiçbiri Bu cümlede, boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi a) Yükseköğretim Kurulu Başkanı- Rektör-Üniversite Yönetim Kurulu b) Senato-Fakülte Yönetim Kurulu-Genel Sekreter c) Rektör-Dekan-Enstitü veya Yüksekokul Müdürü d) Üniversitelerarası Kurul Başkanı-Rektör Yardımcısı- ÖSYM PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Sayfa 1

2 5. Rektörler hakkında uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları kim tarafından verilir? a) Senato b) Üniversite Yönetim Kurulu c) Üniversitelerarası Kurul Başkanı d) Yükseköğretim Kurulu Başkanı 7. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya disiplin kurulunun sanığa verdiği süre ne kadardır? a) bir gün b) üç gün c) beş gün d) en az yedi gün 6. Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında... içinde disiplin soruşturmasına, kamu görevinden çıkarma cezasında... içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Bu cümlede, boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi a) bir hafta iki hafta b) iki ay dört ay c) bir sene üç sene d) bir ay altı ay 8. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, aşağıdakilerden hangisi disiplin cezalarını düşüren hallerden değildir? a) Memurun naklen başka bir kuruma gitmesi b) Ceza tebliğinden önce memurun ölmesi c) Cezanın değişmesi ve fiilin disiplin suçu olmaktan çıkması d) Zamanaşımı PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Sayfa 2

3 9. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, görevinden uzaklaştırılanlar hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen kaç iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır? a) Beş b) Otuz c) On d) Yirmi 10. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, görevden uzaklaştırılanlara bu süre içinde aylıklarının ne kadarı ödenir? a) Onda biri b) Sekizde biri c) Beşte ikisi d) Üçte ikisi 12. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar. b) Disiplin Kurullarında her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. c) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. d) Sanığın Ceza Kanunu'na göre mahkûm olması halinde sanığa disiplin cezası verilmez. 11. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, görevlinin bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra kim tarafından verilir? a) Fakülte Yönetim Kurulu b) Üniversite Yönetim Kurulu c) Senato d) Atamaya yetkili amir PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Sayfa 3

4 13. Kamu görevinden çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olanlar uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından..., diğer cezaların uygulanmasından... sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının silinmesini isteyebilir. 14. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, aşağıdaki ifadelerden hangisi kamu görevinden çıkarma cezası verilmesini gerektiren suçlardan değildir? Yukarıdaki tümcede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri a) altı ay bir yıl b) üç yıl sekiz yıl c) bir yıl beş yıl d) beş yıl on yıl a) İzinsiz veya kurumlarınca kabul edilebilir özrü olmaksızın bir yıl içinde toplam olarak devamlı statüde olanlar için 20 gün göreve gelmemek, kısmi statüde olanlar için 80 saat devamsızlık göstermek. b) Bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirterek kendi eserinde kullanmak. c) Yetki almadan gizli belgeleri açıklamak. d) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun a aykırı fiilleri işlemek. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Sayfa 4

5 15. Aylıktan kesme cezası,... aylıktan... ila... arasında kesinti yapılmasıdır. Yukarıdaki tümcede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri 17. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, aşağıdaki ifadelerden hangisi kınama cezası verilmesini gerektiren suçlardandır? a) brüt 1/15 1/3 b) net 1/60 1/30 c) brüt 1/30 1/8 d) net 1/30-1/10 a) Kuruma ait resmi belge, araç gereç ve benzeri eşya ile yerine konması mümkün olmayan bilimsel doküman veya kitabı ödünç almak. b) Borçlarını ödeyemeyecek duruma düşerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak. c) Bağlı veya görevli olduğu fakülte, enstitü veya yüksekokul öğrencilerine ücret karşılığı özel ders vermek. d) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmek. 16. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında, kademe ilerlemesi en çok kaç yıl durdurulabilir? a) Beş b) Üç c) Altı d) İki PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Sayfa 5

6 18. Yüksek Disiplin Kurulu olarak Yükseköğretim Genel Kurulunun toplantı nisabı kaç kişidir? a) On dört b) Dokuz c) On sekiz d) Yirmi bir 19. Kurullarda raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Yükseköğretim Kurumları Yönetici,, raportör üye havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç kaç gün içinde tamamlar? 20. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. b) Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı itiraz, kişinin bağlı olduğu kurumdaki disiplin kuruluna yapılabilir. c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına, kişinin bağlı olduğu yükseköğretim kurumu aracılığıyla Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz yapılabilir. d) Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 15 gündür. a) Beş b) Yedi c) On beş d) On PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Sayfa 6

7 21. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, disiplin cezalarına karşı itirazda bulunulabilir. Söz konusu itiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren kaç gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar? a) On b) On beş c) Otuz d) Altmış 23. Kamu görevinden çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, Yüksek Disiplin Kuruluna tevdiinden itibaren en çok ne kadar süre içinde bu kurulca karara bağlanır? a) Üç ay b) Altı ay c) Otuz gün d) Bir yıl 22. Ceza vermeye yetkili amirler tarafından verilen disiplin cezaları bu amirlerce; disiplin kurullarınca verilen cezalar bu kurulların Başkanlıklarınca kararların imzalarının tamamlanmasını izleyen en çok... içinde ilgililere tebliğ olunur. Yukarıdaki tümcede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi a) bir ay b) on gün c) iki hafta d) yedi gün 24. Disiplin Kurullarındaki oylama sistemi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Çekimser oy kullanılmaz. b) Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. c) Başkan oyunu oylamanın başında kullanır. d) Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Sayfa 7

8 25. I- Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak. II- Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak. III- Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak. IV- Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek. V- Amirine ve maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları, yukarıda sayılan suçların tabi olduğu ceza türü aşağıdakilerden hangisidir? a) Kademe ilerlemesinin durdurulması b) Kınama c) Aylıktan kesme d) Kamu görevinden çıkarma PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Sayfa 8