TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 19. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 19. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI"

Transkript

1 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 19. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI A) GiRiÞ <almþmalarmmmzmn temel amacm, meslek odalarmnmn mesleki ve toplumsal sorumluluklarmnm yerine getirmedeki etkilerinin arttmrmlmasm ve mesleki uretim-denetimi toplum yararmna yapan bir kuruluþ, aynm zamanda da etkili bir baskm odagm olmasmdmr. Olkemiz 1990'lardan bu gune uretim ekonomisinin dmþlandmgm, rant odaklm ekonominin one <mktmgm bir sureci yaþamaktadmr. Uluslararasm sermayenin ulkemize yerleþme sureci olarak nitelendirilebilecek AB giriþ sureciyle de dogal kaynaklarmmmz, sanayi kuruluþlarmmmz ve firmalarmmmz ozelleþtirilme adm altmnda uluslararasm pazara sunulmaya baþlanmmþtmr. inþaat sektoru ulke ekonomisinin lokomotif sektorlerinden biri olma yanmnda, vaat ettigi yuksek rant oranm ile guncel politikalardan en <ok etkilenen sektorlerden biri olagelmiþtir. Sektorun sorunlarmndan birincil dereceden etkilenenler ise uyelerimiz olan inþaat muhendisleridir. Sektorun sorunlarmna ulkemizdeki egitim eþitsizligi ve egitime yabancmlaþma eklenince imo uyesinin %75'i ucretli <almþan veya iþsiz muhendisken, %25'i iþsiz veya baþka meslekle ugraþmaktadmr. Her yml 3500 yeni mezun inþaat muhendisi sektorumuze eklenmektedir. <agmmmzmn meslek orgutlenmelerinin en belirgin ozellikleri etkinlik alanlarmnda toplumun <mkarlarm admna denetim erkine sahip olmalarm, bu alanla ilgili her turlu duzenlemede soz ve karar sahibi olmalarm ve bir toplumsal denetim mekanizmasm iþleviyle giderek kurumsallaþmalarmdmr. Uzmanlmk alanmndaki birikimlerini toplum yararmna sunabilmeleri ve meslektaþlarmnmn hak ve <mkarlarmnm etkili bir þekilde koruyabilmeleri, ozgurce uretip ozgurce savunabilmeleri, ozerk ve etkili bir gu< olmalarm ile olasmdmr. 4

2 Demokrasinin en basit ve vazge<ilmez kuralm, toplumlarda hak mucadelelerinin sorunu yaþayan kitleler tarafmndan ele almnmasm olgusudur. Meslek odalarm bireyin kendisini demokratik smnmrlar i<inde ifade edebilme olanagmna sahip oldugu mesleki ve demokratik platformlar olarak da onemli bir iþlevi yerine getirmek zorundadmrlar. Bu anlamda en temel ihtiya<, geniþ bir iletiþim agm kullanarak etkili bir yonetim modeli ve orgutlenmenin gelecek projeleri ile geliþ tirilmesidir. Hedef ise kendi bunyesinde var olan gucu canlandmrarak orgute, uyeye ve ulkeye yansmyacak bir þekilde iþlerlik kazandmrmak olmalmdmr. Bunun i<in kurumun gelecege yonelik ama<larmnm, her alanda yaþanan degiþimi ve geliþimi de goz onune alarak tespit etmek ve uyelerine benimsetebilmek onem taþmmaktadmr. Bu alanda baþka hi<bir kurum ve kuruluþ aynm iþlevi yerine getiremeyecegi i<in bu konuda meslek odalarmnca gosterilen zafiyet bu <ok onemli alanlarmn egemen kulturu ve politikalarm uretenlere terk edilmesi sonucunu doguracaktmr. Meslek odalarmnmn bugune degin oluþ turdugu bilgi birikimine, toplumsal <mkarm one koyan <almþma anlaymþmna ve mucadele gelenegine meslektaþlarmmmzmn ve ulkemizin her zamankinden daha <ok ihtiyacm oldugu ortadadmr. Bu anlaymþmmmz ymllardmr imo'nun onurlu <izgisi olarak bugune taþmnmmþ tmr. B) TEMEL ÇALIÞMA ANLAYIÞI TMMOB inþaat Muhendisleri Odasm Ankara Þubesi'nde <almþmalarmnm hi<bir siyasi parti, siyasi oluþum ve ekonomik gu< odagmnmn etkisi altmna girmeden ger<ekleþ tiren;bir yanmyla kamu kurumu niteligindeki meslek orgutu, diger yanmyla da uyelerinin ve ulkemizin <mkarlarmnm korumaym ve geliþ tirmeyi ama< edinmiþ mesleki demokratik bir kitle orgutu ve baskm grubu niteligi taþmyan kurum anlaymþm esas almnacaktmr. Orgitsel Alanda: brgut i<indeki tum sorunlarmn <ozumu ve orgutsel geliþme ile ilgili goruþ ve duþunceler imo ve TMMOB butunselligini savunan merkezi demokratik bir anlaymþ ekseninde ele almnacaktmr. 5

3 Mesleki Alanda: Mesleki uygulamalarmn ulke ve toplum yararm on planda tutularak yapmlmasmnmn en temel koþulu; Meslek alanmmmzdaki norm ve standartlardaki degiþiklikleri ve geliþmeleri takip ederek, Uygulamadaki eksiklik ve aksaklmklarm nedenleri ile birlikte tespit edip a<mklayarak, Muhendislik etigi kavrammnmn ahlaklm bireylerle yerleþeceginin bilincinde, Denetleme mekanizmalarmnm daha etkili kmlarak, muhendislik egitimi duzeyinin arttmrmlmasm ve meslek i<i egitim olanaklarmnmn degiþik konularla zenginleþ tirerek uyelerimizin bilgi duzeylerini geliþ tirme yonunde <almþmalar yaparak, mesleki hizmet kalitesini arttmrmaktmr. Bu <almþmalar sistemli bir þekilde surdurulecektir. Diger taraftan; Meslek alanlarmmmzmn daraltmlmasm mesleki araþ tmrma geliþ tirme ortamlarmnmn elimizden almnmasm, egitim-istihdam-uretim iliþkisinin goz ardm edilmesi ve planlama anlaymþmnmn ortadan kalkmasm sebep ve sonu<larm ile ele almnarak bu uygulamalara kar þm bilin<li ve surekli bir mucadele hattm oluþ turulacaktmr. Olke ve Toplum <mkarlarm Alanmnda: Kureselleþme ideolojisinin, IMF ve Dunya Bankasm politikalarmnmn tum dayatmalarmna kar þm; * Olkemizi, meslektaþmmmzm ve meslegimizi tehdit eden tum unsurlar en a<mk þekilde ortaya konulacak ve bu bilgilerin periyodik ve anlaþmlmr bir þekilde en geniþ kitlelere yaygmnlaþ tmrmlmasm <almþmalarm yapmlacaktmr. * Bu temelde þube bunyesinde ger<ekleþ tirilecek her turlu mucadelenin yanm smra imo ve TMMOB butunselligi i<erisinde tum mucadelelere aktif bir þekilde katkm konulacaktmr. 6

4 C) ORGUTSEL ÇALIÞMALAR 1. imo ve $ubeler: imo yonetim kurulu ile uyumlu olarak mesleki ve teknik konularda, imo'nun tum <almþmalarmna katkm konulacak, Odammz þubeleriyle dayanmþma anlaymþmyla <almþmalarda bulunulacaktmr. 2. il - ilçe Temsilcilikleri: Meslek alanmmmza iliþkin yeni yasal duzenlemeler temsilciliklerin þube ile daha iþlevli <almþmalarmn yapmlmasmnm zorunlu kmlmaktadmr. 1990'lm ymllarda þube <almþmalarmnmn temsilciliklere taþmnmaya baþlanmasm ile bugun temsilcilikler bolgelerinde meslek alanlarmnda etken ve yetkin birimler haline gelmiþ tir. SiM ve itb Yonetmelikleri <er<evesinde temsilciliklerimizin mesleki denetim alanmndaki tum <almþmalarm desteklenecektir. Turkiye'de TMMOB birimleri i<inde ilk olarak imo Ankara Þube'nin uyguladmgm internet uzerinden canlm seminer takibini yeni donemde daha da geliþ tirilecek ve temsilciliklerde yapmlacak sosyal - kulturel-mesleki etkinliklerle þube ile ortak <almþmalar yapmlmasm saglanacaktmr. il-il<e temsilcilikleri komisyonunun temel gorevi her temsilcilikte duzenlenecek etkinliklerin planlanmasm ve organizasyonu olacaktmr. Her 3 aylmk periyotlarda temsilcilikler toplantmsm yapmlacaktmr. 3. i5yeri Temsilcilikleri: iþ yerleri inþaat muhendislerinin mesleki <almþmalarmnm ger<ekleþ tirdikleri ve ulke ekonomisine katkm sagladmklarm yerlerdir. Þubemiz uyelerinin tum <almþma alanlarm da imo'nun dogal orgutlenme yerleridir. inþaat muhendisinin bulundugu yerde mesleki kuruluþ yasammz <er<evesinde <almþmalarda bulunulacaktmr. Meslektaþlarmmmzmn iþ yerlerinde <eþitli sorunlar yaþadmklarm bilinen bir ger<ektir ve meslektaþlarmmmz sorunlarla kar þmlaþ tmklarmnda, uyelerimize sahip <mkma aracm olarak gordugumuz bu birimlerimiz orgutlenme agmmmzmn birer par<alarm olacaktmr. Hem ozel hem de kamu sektorundeki <almþan muhendislerle periyodik toplantmlar duzenlenerek sorunlarmn tespiti ve <ozumu i<in aþagmdan yukarmya bir orgutsel yapm geliþ tirilmesi hedeflenmektedir. 7

5 Þube i<erisinde "iþ yeri temsilcilikleri komisyonu" oluþ turulacak ve hem ozel sektor hem de kamu sektorundeki muhendislerimizin sorunlarm hakkmnda detaylm araþ tmrmalar yapmlmp kurultaylar vb. <almþmalar organize edilecektir. iþ yeri temcilikleri komisyonu þube i<erisindeki diger komisyonlarla ortak <almþacak ve eksiklikleri gormek konusunda admmlar atmlmasmnmn onu a<mlacaktmr. a) Ozel Sektor i5yeri Temsilcilikleri Olkemiz inþaat sektorunun yapmsm geregi bu sektorde <almþan inþaat muhendisleri surekli hareket halindedirler. <ok az saymda meslektaþmmmz bir iþ yerinde uzun ymllar <almþabilmektedir. Bu durum da ozel sektorde <almþan meslektaþlarmmmzm surekli iþ arama ile kar þm kar þmya bmrakmaktadmr. Yeni donemde ozel sektorde buro ve þantiyelerde <almþan meslektaþlarmmmzmn sorunlarm ile ilgilenilecek, SiM, itb yonetmelikleri uyarmnca ilgili ozel sektor iþ yerlerine ulaþmlacak ve ulaþmlacak tum birimlerde yeni iþ yeri temsilcilikleri ve baglantmlar kurulacaktmr. bzel sektorde ozellikle istihdammn daraldmgm son ymllarda iþsizligin yaygmnlaþmasm ile birlikte <almþma koþullarm ve ozluk haklarm konusunda magduriyetler yaþanmaktadmr. Bakanlmk ve ilgili kuruluþlar nezrinde Oda baþkanlmgmmmzmn onderliginde giriþimlerde bulunarak sosyal guvenlik ve ozluk haklarm konusunda duzenlemeler yapmlmasm i<in <almþmlacaktmr. b) Kamu i5yeri Temsilcilikleri Kamuda sektorunde uzun ymllar yeni muhendis istihdamm yapmlmamakla birlikte, yine bu kurumlarda <ok saymda meslektaþmmmz <almþmaktadmr. Genel olarak buro personeli tarzmnda istihdamlarmn yapmldmgm sektorde meslektaþlarmmmzmn <ok agmr sorunlarm bulunmaktadmr. Sorunlarmn <ozumu de orgutlu olmaktan ge<mekte oldugunun bilinciyle kamuda temsilciliklerle iliþkiler bu donemde de canlm tutulacaktmr. Yasalaþmasm i<in <almþmalar yapmlan Kamu Yonetimi Temel Kanun Tasarmsm ile birlikte kamu <almþanm muhendislerin ozluk haklarm, sosyal guvenceleri ve <almþma koþullarmnmn daha da kotuye gidecegi ger<eginden hareketle imo, TMMOB ve Emek Platformu'nun oluþ turdugu eksende etkin ve orgutlu bir þekilde soz konusu olumsuzluklara kar þm duruþ sergilenecektir. 8

6 4. TMMOB ve Diger Oda $ubeleri Ankara Þubesi olarak diger Oda Þubeleriyle birlikte mesleki ve teknik konularda ortak <almþma yapmaya a<mk olacagmz. TMMOB ile birlikte il Koordinasyon Kurulu <almþmalarmnm tum gucumuzle destekleyerek geliþ tirecegiz. Þubemizin etkinlik bolgesindeki tum illerin sorunlarmna iliþkin il Koordinasyon Kurullarm i<erisinde mesleki alanmmmz ve bilgi birikimimiz <er<evesinde her turlu katkmym sunacagmz. Þimdiye kadar oldugu gibi, meslek alanmmmz ve ulkemizin genel sorunlarmnmn ulusal bazda savunuldugu TMMOB ve imo'nun misyonuna sahip <mkacagmz. D) UYE SORUNLARI KONUSUNDA ÇALIÞMALAR Guncel ve toplumsal sorunlarmn, toplumun bir par<asm olan uyelerimize yansmmalarmnm ger<ek<i bir belirleme yaparak en kmsa bir sure<te <ozum getirilmesine yonelik etkili <almþma yontemleri geliþ tirilecektir. Ayrmca meslektaþlarmmmzmn yeni istihdam ve <almþma alanlarmnmn geliþ tirilmesine <almþmlacaktmr. Kamu ve bzel sektor <almþanm uyelerimizin sorunlarm ile ilgili iþ yeri temsilcilikleri vasmtasm ile smkm iliþkiler i<erisinde birlikte uretim gozeterek <almþmalar yapmlacaktmr. Emekli uyelerimizin sorunlarmna iliþkin ilgili komisyonun <almþmalarmnm bir ileri noktaya taþmymp <ozum yollarmnmn bulunmasm i<in <almþmalar yapmlacaktmr. E) OGRENCi UYE FAALiYETLERi KONUSUNDA ÇALIÞMALAR Olkemizdeki Oniversitelerin inþaat Muhendisligi Bolumlerinde ogrenim gormekte olan ogrencilerin akademik, sosyal ve kulturel sorunlarmna demokratik ve bilimsel Oniversite ekseninde <ozum uretmek, bu sure<te Meslek Odalarmnm tanmmalarmnm ve Oda faaliyetleri i<inde yer almalarmnm saglamak þubemizin gorevidir. Oda'nmn Oniversiteler ile yuruttugu iþbirligi <almþmalarmna bu <er<evede de katkmda bulunmak amacm ile 1993 ymlmndan beri <AGDA Þ MOHENDiSLER'in onculugunde yurutulen ogrenci uyelik uygulamasm Oda tarafmndan yururluluge konan bgrenci Oyelik Yonetmeligi ile <ok daha duzenli ve iþlevsel hale gelmiþ tir. Biz ogrenci uyelerimizi orgutlenmemizin ana unsurlarm olarak gormekteyiz ve bunun geliþ tirilmesi i<in onumuzdeki donemde, yuruttugumuz faaliyetlerimize aralmksmz devam edecegiz. 9

7 Þubemiz etkinlik alanmndaki inþaat muhendisligi egitimi veren universitelerin tum bileþenleri ile meslegimizin tanmtmmm, ogrenci uyelerimizin gelecekteki mesleklerine adaptasyonu ve ogrenci uyelerin sorunlarmnmn <ozumunun daha rahat olmasm i<in universite ve smnmf temsilciliklerinin <almþma alanlarm geniþletilecektir. bgrenci uyelerin mesleki ve sosyal geliþimlerine katkm sunabilmek amacmyla seminer, forum, teknik gezi v.b etkinlikler duzenlenecektir. bgrencilerin pratik anlamdaki en onemli sorunlarmndan birisi olan staj yeri bulunmasm hakkmnda ise universiteler, kamu kurumlarm ve ozel sektorle iþbirligi i<erisinde <ozumler uretilecektir. F) MESLEK ALANIMIZA iliþkin ÇALIÞMALAR 1. Mesleki Denetim Uygulamasl Turk Muhendis ve Mimar Odalarm Birligi'ne baglm inþaat, Makine, Elektrik Muhendisleri Odalarm ve Mimarlar Odasmnmn surdurdukleri Mesleki Denetim, ilk olarak 1961 ymlmnda uygulamaya konulmuþ, sonraki ymllar i<inde muhendis ve mimarlarmn mesleki onur ve menfaatleri a<msmndan oldugu kadar ulkemizdeki yapm uretim faaliyeti i<in de onemli yararlarm gorulmuþ tur. Mesleki Denetim Uygulamasm muhendislik mesleginin geliþmesini, meslek mensuplarmnmn hak ve yetkilerinin korunmasmnm, mesleki hizmetin disiplin altmna almnmasmnm, yapm uretiminin saglam, ekonomik ve ulke <mkarlarmnmn gozetilerek surdurulmesini saglamada ilgili kuruluþlara yardmmcm olmaym ama<lamaktadmr. Mesleki Denetim Uygulamasm onunde var olan engellerin kaldmrmlmasm, meslektaþlarmmmz, ulkemiz ve halkmmmzmn <mkarlarmnmn korunmasm, denetimsizligin ortaya <mkaracagm zararlarm en aza indirmesi a<msmndan birincil derece onemli sorumluluklarmmmz arasmnda bulunmaktadmr. Son ymllarda ulkemizin yaþadmgm depremler sonrasm mesleki denetim <almþmalarmmmz kapsammndaki yapm denetiminin onemi bir kez daha vurgulanmmþ tmr. Son donemlerde uluslararasm duzeydeki geliþmelerin ulkemize yansmmasm ile birlikte yapm denetimi olgusu artmk profesyonelleþmektedir. Bu 10

8 duzenlemeler sonucunda meslek odasmnmn yeri meslektaþlarmmmzmn urunlerinin denetlenmesi degil mesleki birikimlerinin arttmrmlmp yenilenmesi olarak þekillenmektedir. Bu konudaki anlaymþmmmz; uretilen urunu denetlemek degil, ureteni geliþ tirmek olacaktmr. 2. Mihendislik Disiplinlerine Yonelik Çall5malar Gunumuzde sorunlu bir þekilde yaþanan muhendislik disiplinleri arasmndaki iliþki gelecekte artarak devam etme olasmlmgm goz onune almnarak, konu meslek þovenizminin dmþmnda bilimsel bir anlaymþla daha aymk bir yapmya kavuþ turulmasm i<in gerekli giriþimler yapmlmalmdmr. Bu giriþimler butunsel bir muhendislik <almþmasm anlaymþmyla aynm butunun tamamlaymcm organlarm gibi davranan, bilimsel yontemlerle desteklenen ve <agmn gereksinimlerine de yanmt verecek nitelikte olmalmdmr. Yetki ve <almþma alanm belirlemesi geniþ katmlmmlm bilimsel ve teknolojik geliþmelerden yararlanmaym becerebilen ve tartmþmalar sunucu oluþabilecek uyumlu kabullenmeler sonrasm oluþan bir <almþmanmn urunu olmalmdmr. 3. Mihendislik ve Mi5avirlik Hizmetleri Veren Birolarln Sorunlarl: <agdaþ yaþammn bir unsuru olan yeni teknolojik geliþmelerin kullanmlarak verimi yuksek, kullanmm a<msmndan ekonomik ve kolay yapm sistemleri tasarlamak gerekmektedir. Bu hizmetler ise ancak geniþ perspektifleri olan ve teknolojik geliþimleri etkin kullanabilen muhendis ve muþavirler tarafmndan ger<ekleþ tirilebilir. Bunun i<in bagmmsmz, tarafsmz ve konusunda iyi yetiþmiþ muþavir muhendislerin yetiþmesine ve bu sektorun geliþmesine yonelik giriþim ve politikalar uretmek i<in <almþmalar yapmlacaktmr. Bu politikalar gerek ulke ol<eginde ve gerekse sektor ol<eginde olup uretken bir yapmda olmasmna ozen gosterilecektir. Muhendislik alanmnda ulusal ve uluslararasm yeni duzenlemeler muhendislik ve muþavirlik kuruluþlarmmmzmn bu yapmlandmrmalara uyum saglamaya zorunlu bmrakmlmaktadmr. Hizmetlerin Serbest Dolaþmmm vb. duzenlemelerin hayata ge<mesiyle bu kuruluþlarmmmz ciddi sorunlarla kar þm kar þmya kalacaklardmr. 11

9 Olkemizin geliþmesinde temel gorev ve sorumluluklarm alan muhendislik ve mimarlmk kuruluþlarm ne yazmk ki kamu tarafmndan hi<bir zaman desteklenmeyen kuruluþlardmr. Bu donemde ulkemiz muhendislik hizmetlerinin yeni yapmlanmalara kar þm direnebilmeleri i<in <eþitli tedbirlerin almnmasm gerekmektedir. Muhendislik ve muþavirlik hizmetleri veren kuruluþlarmmmzmn yeni ekonomik duzenlemelerle desteklenmeleri dogrultusunda <almþmalar yapmlmasm zorunluluk olmaktadmr. G) EGiTiM ÇALIÞMALARI Mevcut egitim sistemimiz ve þu anki hukumetin uyguladmgm politikalarla gun ge<tik<e artan tabela universiteleri nedeni ile planlayan, araþ tmran ve teknolojik geliþmelere <abuk uyum saglayabilen bir muhendislik egitiminin verilemiyor olmasmnmn yaratacagm sorunlar da þimdiden ele almnmalmdmr. Odammza duþen sorumluluklardan birisi de ulkemizde bilimsel ve parasmz egitim koþullarmnmn saglanmasm i<in mucadele etmektir. Bu baglamda uyelerimizin mevcut koþullarda guncel bilgiye en kolay ve parasmz ulaþma yolu meslek i<i egitim programlarmnmn uygulanmasmdmr. Biz <agdaþ inþaat Muhendisleri olarak uyelerimizin gerekli bilgileri elde etmesinin ve toplumuzun muhendislik hizmetlerinden en dogru þekilde ulaþmasm zorunlulugunun bilincindeyiz. Meslek i<i egitim <almþmalarmmmz duzenlenen seminerler ve surekli kurslar olarak 2 ana bolume ayrmlmaktadmr ymllarm i<in ilkbahar ve sonbahar donemlerinde 4 adet 3'er aylmk seminer ve kurs programm ger<ekleþ tirilecektir. Seminerlerde egitimcilerin gonulluluk esasm temel olacaktmr. Seminer programlarm bir butunluk oluþ turacak konular barmndmran seriler oluþ turacagm gibi, inþaat muhendisligi alanmndaki degiþik konularm da barmndmracak þekilde hazmrlanacaktmr. Bu sayede seri seminer programlarmna katmlan uyelerimizin iþlenen konu hakkmnda <agmn gerektirdigi asgari bilgi duzeyine ulaþmalarm saglanacagm gibi, degiþik alanlardaki konularda da bilgilendirilmeleri saglanacaktmr. Seminerlerin tamamm ucretsiz olacaktmr ve uyelerimiz seminerleri internet uzerinden canlm izleyebileceklerdir. 12

10 inþaat muhendisligi alanmndaki bilgileri ile hayatmnm surduren emek<i muhendislere, onlarm desteklemek ve piyasa þartlarmndan korumak admna a<mlan kurs programlarmnmn duzenlenme aralmklarm smklaþ tmrmlacak ve uyelerimize destek olmak amacmyla piyasa koþullarmnmn <ok altmnda ucretlendirilecektir. 18. donemde ger<ekleþ tirilen yapm modelleme, iþ programlama, þantiye yonetimi, bilgisayar programlama, iþ<i saglmgm ve iþ guvenligi konularmna mesleki ingilizce kursunun da eklenmesi hedeflenmektedir. Mesleki ingilizce kursunun internet uzerinden ucretsiz verilmesi de hedeflerimiz arasmndadmr. Oyelerimiz i<inde oranlarm %25lere varan iþsiz inþaat muhendisleri i<in 18. Donemde yapmlan ucretsiz kurslar yeni donemde artarak devam edecektir. Þubemizin onemli ayaklarmnm oluþ turan temsilciliklerimize, uygulamaya konulan meslek i<i egitim programlarmnmn taþmnmasm saglanacaktmr. Her temsilcilikte en az bir kurs yapmlacaktmr. Ayrmca imo Ankara Þube'de yapmlan seminerlerin tamamm ucretsiz olarak internet uzerinden takip edilebilecek ve talep oldugu taktirde, temsilciliklerimiz binalarmn dev ekrandan da takip edilebilecektir. Meslektaþlarmmmzmn en onemli sorunlarmndan birisi olan mesleki bilgilerin guncellenip bilgi birikiminin artmrmlmasm i<in þube bazmnda yapmlacak olan ozgun konulardaki surekli kurs ve seminerlerin sistematik bir duzenle iþleyebilmesi i<in universitelerle iþbirligi de dahil olmak uzere daha geniþ bir alanda <almþma yapmlmasm ihtiyacm vardmr. Bu ihtiyacmn kar þmlanmasm amacmyla þube etkinlik alanm i<erisinde bulunan universiteler ile akademik iþbirligi i<erisinde bulunulacak ve iletiþimin butun kanallarm a<mlacaktmr. H) MUHENDiSLiK ALANINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI DUZENLEMELER 1- Ulusal Yasa ve Yonetmelikler Olkemizde muhendislik hizmetlerinin uygulanmasmnda yasal duzenlemeler belirleyici olmaktadmr. Son ymllarda yaþadmgmmmz dogal afetler (deprem v.b.) yasa, yonetmelik ve þartnamelerin surekli olarak degiþ tirilmesine neden olmaktadmr. Bu duzenlemelerde meslek kuruluþu olarak inþaat 13

11 Muhendisleri Odasm'na meslektaþ ve ulke yararm a<msmndan onemli sorumluluklar duþmektedir. Yasal duzenlemeler sonrasm bu yasalarmn uygulanmasmnmn izlenerek meslektaþlarmmmzmn bilgilendirilmesine ozen gosterilecektir. Ayrmca yasal duzenlemeler ve yasa degiþiklikleri aþamasmnda imo ve TMMOB bunyesinde alt komisyon <almþmalarm vasmtasmyla goruþ ve oneriler hazmrlanacaktmr. 2- Uluslararasl Dizenlemeler Dunyadaki ekonomik, politik ve ticari geliþmeler ulkeler arasm iliþkilerin yeniden tanmmlanmasm ve yapmlanmasm yonunden hmzla degiþim gostermektedir. Bu degiþimler dogrultusunda ulkemizde uluslararasm sozleþmelere imza atmmþ bulundugundan ulke i<i muhendislik uygulamalarmna yonelik duzenlemeler <ok kmsa surede gundeme gelecektir. AB uyelik <almþmalarmnmn surduruldugu ve bir<ok konuda uyum yasalarm ve mesleki tanmnmrlmk a<msmndan kararlarm almndmgm bu gunlerde muhendislik alanmnda yapmlan ve yapmlacak olan tum duzenlemeler bizleri ve gelecegimizi dogrudan etkileyecektir. AB ulkelerinde de inþaat muhendislerinin mesleki ve akademik yeterliliklerinin kar þmlmklm tanmnmasm konusunda yurutulen <almþmalarmn incelenerek uyelerimizin <almþma hayatmnda var olan haklarmnmn ve <mkarlarmnmn korunmasm ve geliþ tirilmesi konusunda goruþ ve oneriler uretilmesi ele almnacaktmr. Bu baglamda "Ulusal ve Uluslararasm yeni yasa, yonetmelikleri ve anlaþmalarm araþ tmrma komisyonu" Þubemiz bunyesinde kurulacaktmr. Kurulacak olan komisyon ile aþagmda smralanan konular hakkmnda gerekli araþ tmrma ve <almþmalar yapmlarak sergilenmesi gereken politik tutum ve bilgilendirme uyelerimizin katmlmmm saglanarak ger<ekleþ tirilecektir. a) Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasm (GATS) b) AB Uyum Yasalarm c) Uluslararasm Standartlarmn izlenmesi d) Uluslararasm Muþavir Muhendisler Federasyonu (FIDIC) Þartnameleri e) Uluslararasm Akademik Mesleki Yeterliliklerin Kar þmlmklm Tanmnmasm f) Kureselleþme 14

12 I) E-iMO ANKARA PROJESi <agdaþ Muhendislerin yonetimde bulundugu donemler i<erisinde uyelerimizle iletiþimde <agdaþ ara<larm kullanarak bilginin paylaþmlmasm ilkesinden hareketle oluþ turulan Web portalmmmzmn daha da geliþ tirilmesi i<in <almþmalarda bulunulacaktmr. Bu sayede egitim hizmetlerimizin, etkinliklerimizin, yaymnlarmmmzmn, duyurularmmmzmn vb.nin uyelere en kmsa yoldan ulaþ tmrmlmasmnmn saglanmasm ile birlikte uyelerimize e-posta ile sanal orgutlenme agm yaratmlacaktmr. J) AR ÞiV DOKUMANTASYON ÇALIÞMALARI Meslek kuruluþlarmnmn kendi alanlarmndaki bilgiye en kmsa ve kolay yoldan ulaþmlabilecek kurumlar olmasm gerektigi duþuncesiyle bir ar þiv ve dokumantasyon birimi geliþ tirilmiþ tir ymlm i<erisinde <agdaþ inþaat Muhendisleri onculugunde hizmete ge<irilen yeni binammz bunyesinde ar þiv ve dokumantasyon i<in gerekli olan fiziksel altyapm saglanmmþ tmr. Bu <almþmalarmn daha verimli hale getirilmesi i<in gereken ozveri onumuzdeki donemde de ortaya konacaktmr. 1. Mesleki Kitiphane Þubemiz bunyesinde bulunan mesleki kutuphanenin geliþ tirilmesi ve zenginleþ tirilmesi i<in mevcut <almþmalar devam ettirilecektir. Yaklaþmk 300 farklm kitabm barmndmran kutuphanemizde kitap <eþidi saymsmnmn arttmrmlmasm, 18. donemde a<mlan politeknik kitaplmgmnmn geliþ tirilmesi, yabancm dillerde de kitaplarmn barmndmrmlmasm; ayrmca odammz ve þubemiz bunyesinde yapmlan seminer, panel gibi <almþmalarmn dokumu kitap<mk haline getirilerek kutuphanemizde uyelerimizin ucretsiz kullanmmmna a<mlmasm saglanacaktmr. 18. donemde uyelerimizin mesleki kutuphaneye aktif olarak eriþimleri saglanmmþ olup, kurulacak adres tabanm ile kutuphanemize kazandmrmlan yani kitaplarmn listesi eski kitaplarmn listesi ile her ay uyelere iletilecektir. 2. Oye Kaylt Bilgilerinin Geli5tirilmesi Odammzmn merkezi olarak baþlattmgm ve butun þubeler tarafmndan uygulanan e-imo projesi sayesinde uyelerimizin kimlik, iletiþim, mesleki faaliyet ve 15

13 aidat bilgilerine guncel olarak ulaþmlmaktadmr. Bu sayede, butun uyelerimize oda ve þube bunyesinde yapmlan faaliyetlerin bilgileri hmzlm ve dogru bir þekilde elektronik ortamda ulaþ tmrmlmaktadmr. 18. Donemde 9000 bilgi guncellenmesi yapmlmmþ olup, hedefimiz tum uyelerimize ait aktif bilgi tabanmnmn oluþmasmdmr. <agdaþ Muhendislerin on ayak oldugu bu sistemin yeni donemde de en etkin bir þekilde kullanmlmasmna yonelik <almþmalara devam edilecektir. K)YAYIN ÇALIÞMALARI 1. Sireli Yaylnlar Sureli yaymnlarmmmz þubemizin ve uyelerimizin orgutsel butunlugunu saglamada, i< haberleþmesini yuruten, uyelerine ulaþarak yapmlan <almþmalardan, yeni geliþmelerden haberdar eden bir organdmr. Aynm zamanda þubemiz uyelerimizin mesleki, ekonomik ve demokratik haklarmnmn korunmasm, geliþ tirilmesi yonundeki <almþmalarmn kamuoyuna yansmtmlmasm i<in etken bir ara< olarak kullanmlacaktmr. Bu yaymnlarda Komisyon <almþmalarm adm altmnda yeni bir bolum a<mlarak yapmlan <almþmalar meslektaþlarmmmza bildirilecektir. 2. Siresiz Yaylnlar Meslek alanmmmz ile ilgili konularda bilim adamm ve uzmanlarca hazmrlanan eserlerin yaymn olarak degerlendirilmesine yonelik <almþmalar yapmlacaktmr. Ayrmca inþaat muhendisligi alanmndaki <almþmalarm i<eren teknik rapor, broþur vb. eserlerde uyelerimizin kullanmmmna sunulacaktmr. L) SOSYAL ve KULTUREL ETKiNLiKLER 1- Mesleki Teknik Geziler 2- Duzenli olarak yapmlacak film ve belgesel gosterimleri 3- Meslekte 25 ve 40 Yml Etkinlikleri 4- Toplumsal Konularda soyleþiler, paneller, seminerler ve forumlar duzenlenmesi 5- TMMOB i<erisindeki diger meslek orgutleri ve sivil toplum orgutleriyle ortak faaliyetler duzenleme. 16

14 Oda mesleki etkinliklerinin haber bulteni vb. yaymnlarla basmna ve halka aktarmlmasmna ozel onem verilecektir. M) YAPILACAK KONGRE, KURULTAY VE SEMPOZYUMLAR 1- Ankara kent sorunlarm (kentsel donuþum, su sorunu, ulaþmm sorunu) ile ilgili TMMOB bunyesindeki ikk (il Koordinasyon Kurulu) ile ortak seminerler, sempozyumlar ve forumlar duzenlenecek ve bu sorunlara dair politikalar geliþ tirilecektir. 2- Þu anda 19 ilde uygulanan "4708 saymlm Yapm Denetim Kanunu"nun eksikliklerinin giderilerek tum Turkiye'de uygulanmasm gereklidir. Biz <AGDA Þ MOHENDiSLER olarak bunun ger<ekleþmesi i<in gerekli admmlarm atacagmz. Mevcut Yapm Denetim Kanunu'nun uygulanmasmnda yapm denet<ilerinin ve proje denet<ilerinin kar þmlaþ tmklarm sorunlar gun ge<tik<e artmaktadmr. Bu sektorde faaliyet i<erisinde bulunan uyelerimize uygulanan ucret politikalarm buyuk sorunlar oluþ turmaktadmr. Bu ve benzeri sorunlarmn mudahil taraflarmn katmlmmm ile (Baymndmrlmk Bakanlmgm, imo, yapm denetim firmalarm, proje denetim firmalarm, yapm denet<ileri, proje denet<ileri) ger<ekleþ tirilecek olan <almþ taylar hayata ge<irilecektir. 3- Olkemizin <ok buyuk acmlar yaþadmgm deprem ger<egi hakkmnda "Deprem Konferansm" yapmlacak ve hukumete bu kongre sonucunda <mkacak karara gore almnmasm gereken tedbirler konusunda kamuoyu bilinci oluþ turulacaktmr. N) KENT içi HiZMETLERLE ilgili ÇALIÞMALAR Turkiye'nin baþkenti olan kentimizde, yaþam alanlarmnmn daraltmlmasmna altyapm ve ulaþmm konusundaki sorunlara onumuzdeki donem daha aktif bir þekilde mudahil olacagmz. Kamuoyunu bilgilendirmek ve uygulanan politikalara kar þm bilimsel ve halktan yana tavmr geliþ tirebilmek i<in duzenlenecek olan seminer, sempozyum ve forumlarla kentin bu hale gelmesinin sorumlularm uzerinde baskm mekanizmalarm oluþ turacagmz. "Semt Konseyleri "ve "il Koordinasyon Kurulu"nun katkmlarmyla kentimizin yaþanmlabilir bir kent olmasm i<in <almþacagmz. 17

15 O) SONUÇ YERiNE <agdaþ Muhendis anlaymþmnmn yapmlacak Þube Genel Kurulu'ndan guvenoyu alarak devam ettirilmesi ve þubemizde ge<miþ ten gelen birikimlerin uzerine yeni birikimlerin eklenerek ileriki doneme aktarmlmasm i<in biz <AGDAÞ inþ AAT MOHENDiSLERi'ne onemli gorevler duþmektedir. Ancak bugun bu gorevleri yerine getirirken siz <AGDA Þ MOHENDiSLER'in smcak destegine her zamankinden daha <ok ihtiyacmmmz vardmr. Olkenin butun kaynaklarmnmn yabancm sermayeye peþkeþ <ekildigi, butun kamusal alanlarmn daraltmldmgm, butun cumhuriyet kazanmmlarmnmn yok saymldmgm, 85 ymllmk mirasmmmzmn hi<e saymldmgm bu donem 22 Temmuz se<im sonu<larmyla bir kez daha pekiþmiþ tir. <ok a<mktmr ki,imf ve Dunya Bankasm gudumlu politikalarmn destekledigi gericilige ve yobazlmga kar þm ulkenin tum aydmn, ilerici, laik, devrimci ve demokrat inþaat muhendislerinin birlikte <AGDA Þ inþ AAT MOHENDiSLER <atmsm altmnda yine daha gu<lu bir þekilde toplanma zamanmdmr. <agdaþ, Devrimci, Demokrat bir anlaymþla hazmrladmgmmmz bu programm katmlmmcm demokratik anlaymþmmmzla hayata ge<irmeyi hedefliyoruz. Bugune kadar katkmlarmnm meslek odasmndan esirgemeyen ve bundan sonraki sure<te katkm sunacak olan tum uyelerimize þimdiden teþekkurler. 18

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI 27. DÖNEM ÇALIġMA PROGRAMI (2010 2011) ANKARA MAYIS-2010 GĠRĠġ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri ve tip sözleşmeleri hazırlamak,

Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri ve tip sözleşmeleri hazırlamak, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. Maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kanununa göre 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler EKLER 58 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2012-2016 İzlem Tasarımı, Amaçlar, Hedefler, Proje ve Faaliyetler No. Bitiş AMAÇ 1. TÜRK KÜLTÜRÜ ÜZERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPMAK VE YAPILMASINI SAĞLAMAK Hedef 1.1.

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

1- İMO Meslekiçi Eğitim Kurulu ve Alt Organlarında Görev Alacak Kişiler;

1- İMO Meslekiçi Eğitim Kurulu ve Alt Organlarında Görev Alacak Kişiler; TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKİÇİ EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI Toplumsal ve teknolojik gelişmeler mesleğin kapsamını ve dolayısıyla beceri gereksinimlerini değiştirmektedir. Meslekiçi eğitimin misyonu,

Detaylı

45. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA PROGRAMI

45. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA PROGRAMI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma Anlayışımız Altmış yıllık bir tarihi geçtiğimiz dönem geride bırakan TMMOB Kimya Mühendisleri Odası nın İstanbul Şubesinin 45. çalışma döneminde görev

Detaylı

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş...

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş... İçindekiler 1-Sunuş... 1 2-Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliğine Genel Bir Bakış... 15 2.1-Jeoloji... 15 2.1.1-Jeolojinin Diyalektiği... 16 2.2-Jeoloji Mühendisliği... 26 3-TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası

Detaylı

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Üyelik koşulları

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Üyelik koşulları TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Öğrenci Üye Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

9. DÖNEM BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ SUNUŞU

9. DÖNEM BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ SUNUŞU 9. DÖNEM BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ SUNUŞU BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTME KURULU 1- O. MURAT ATAMAN 2- TÜLAY ERTOZAN 3- İLHAN İNCELER 4- İBRAHİM KAYGUSUZ 5- HASAN BEKİS 6- BURHANETTİN SİNAN 7- SERKAN ATALAY 8-

Detaylı

11- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI

11- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI 11- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI Yayınlar, bir örgütlenmenin topluma ulaşmasının en önemli araçlarıdır. Odamız, mesleğin tanıtımı, örgütlülüğün pekiştirilmesi, mesleki haklar ve

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

MESLEKİ, DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİMİZ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İMO. nedir? ne yapar?

MESLEKİ, DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİMİZ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İMO. nedir? ne yapar? MESLEKİ, DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİMİZ İMO İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI genç-imo nedir? ne yapar? TMMOB nedir? 1954 yılında yayınlanan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu ile

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI MUĞLA ŞUBESİ II.DÖNEM( ) ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI MUĞLA ŞUBESİ II.DÖNEM( ) ÇALIŞMA PROGRAMI TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI II.DÖNEM(2016-2018) ÇALIŞMA PROGRAMI TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI GENEL MERKEZİNE Şubemizin 16-17 Ocak 2016 tarihinde gerçekleşen I.Olağan Genel Kurulu sonrası şekillenen yönetim

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları

bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları Bölüm 13. Öğrenci Üye Çalışmaları Öğrenci Üye olarak Odaya üye olunması, 1996 yılında uygulamaya giren Öğrenci Üye Yönetmeliği uyarınca sağlanmıştır. Amaç; mühendislik

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Sürekli Bilimsel Teknik Kurul Ve Çalışma Grupları Yönetmeliği Amaç Madde-1

Detaylı

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği DENİZLİ ŞUBE 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği Bölümü ve şubemizce üniversitede Mermer Sektöründe Jeoloji Mühendisinin

Detaylı

SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI Madde-1 Bu Yönergenin amacı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi 20. Dönem Çalışma Programı (2012-2014)

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi 20. Dönem Çalışma Programı (2012-2014) TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi 20. Dönem Çalışma Programı (2012-2014) 1. GİRİŞ İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi 20.Dönem (2012-2014) Çalışma Programı nda, inşaat mühendislerinin

Detaylı

TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI /

TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI / TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI / www.tmo.org.tr NEDEN TMO TEKSTİL MÜHENDİSİ OLACAKSAN TAM OL. Her meslek grubu kendi içinde dayanışmak, birlik olup sesini duyurabilmek amacıyla bir araya gelmiş ve sivil toplum

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. GENEL TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi üyelerinin görüşlerine açılarak hazırlanmış olan program yaklaşımları, ilkeler, önermeler

Detaylı

JFMOBİS (JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ SİSTEMİ)

JFMOBİS (JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ SİSTEMİ) JFMOBİS (JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ SİSTEMİ) TMMOB Jeofi zik Mühendisleri Odası, Merkez, Şube, Bölge, il ve ilçe temsilcilikleri tarafından yürütülen iş ve işlemlerin internet üzerinden çevrimiçi

Detaylı

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB METALURJİ VE MALZEME MESLEK ÖRGÜTÜ NEDİR? Siyasi partiler; ideolojik örgütlerdir. Sendikalar; ekonomik çıkarı aynı olan kişilerden oluşan sınıf temelli örgütlerdir. Meslek Odaları; Farklı sınıflardan

Detaylı

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI BİYOMÜHENDİSLİK MESLEK DALI ANA KOMİSYONU 1. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI BİYOMÜHENDİSLİK MESLEK DALI ANA KOMİSYONU 1. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Biyomühendisler, mesleki örgütlenmelerine 27-30 Mayıs 2004 tarihlerinde gerçekleştirilen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) nin 38. Olağan Genel Kurulu nda alınan kararla Kimya Mühendisleri

Detaylı

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TASLAK

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TASLAK TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 24. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TASLAK TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak 24. Dönemde de Meslek ve Meslektaş haklarıında ilkelerimizden ödün vermeyerek;

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BİLİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 43. Dönem Çalışma Raporu 43. DÖNEM ONUR KURULU VE DENETLEME KURULU RAPORLARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 43. Dönem Çalışma Raporu 43. DÖNEM ONUR KURULU VE DENETLEME KURULU RAPORLARI 43. DÖNEM ONUR KURULU VE DENETLEME KURULU RAPORLARI 605 606 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 43. DÖNEM ONUR KURULU ÇALIŞMA RAPORU EMO 43. Dönem Onur Kurulu yaptığı ilk toplantısında M. Asım Rasan ı başkan,

Detaylı

MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ İhsan Altun Osman Kolay Hidayet Çetin İhsan Altun Yönetim Temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu ve Öğrenci Konseyi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ 54. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ 54. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ 54. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Cumhuriyet değerlerine, demokrasiye, ülke bağımsızlığına sahip çıkan; emekten yana olan; tüzüğündeki ilkeleri özveri ile savunan bir duruş içinde olunacaktır.

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

Đçindekiler Önsöz. TMMOB Maden Mühendisleri Odası 10. Çalışma Dönemi ( )

Đçindekiler Önsöz. TMMOB Maden Mühendisleri Odası 10. Çalışma Dönemi ( ) Đçindekiler Önsöz Sunuş Mühendisliğin Tanımı Mühendisliğin Tarihsel Gelişimi Türkiye deki Đlk Mühendis-Mimar Örgütlenmeleri Cumhuriyet Döneminde Örgütlenmeler 1954 Yılına Kadar Yasal Süreç TMMOB nin ve

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Kurum İçi Eğitim Kitabı (1 Eylül 2015) Kurul ve Komisyonlar

İnşaat Mühendisleri Odası Kurum İçi Eğitim Kitabı (1 Eylül 2015) Kurul ve Komisyonlar Kurul ve Komisyonlar 145 146 Kurul ve Komisyonlar Komisyon: Bir üst kurul tarafından görevlendirildikleri konuları ve kendilerine verilen tasarı, rapor, öneri ve dokümanları uzmanlık alanları ve komisyon

Detaylı

Bölüm 6. Etkinlikler 6.1. KONGRE-KURULTAY- SEMPOZYUMLAR

Bölüm 6. Etkinlikler 6.1. KONGRE-KURULTAY- SEMPOZYUMLAR bölüm 6 etkinlikler Bölüm 6. Etkinlikler 6.1. KONGRE-KURULTAY- SEMPOZYUMLAR TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde Şubeleri tarafından gerçekleştirilen onlarca etkinliğin dışında, örgütsel

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL 2010 Y E K S M E M VI.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Şubemiz tarafından düzenlenecektir. 2011 YEKSEM Odamız,

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

DÖNEM

DÖNEM Proje1 genis marjli:mizanpaj 1 24.12.2007 13:33 Sayfa 94 25. DÖNEM 2 0 0 2-0 3 yatırımları, 2002 yılında yüzde 17.8 e düşmüştür. Sanayinin yatırım yoğunluğu ise aynı yıllar için yüzde 32 den 14.1 e düşmüştür.

Detaylı

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE YÖNERGESİ

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE YÖNERGESİ TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE YÖNERGESİ 1.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; lisans düzeyinde Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

EMO 44. DÖNEM DENETLEME KURULU RAPORU

EMO 44. DÖNEM DENETLEME KURULU RAPORU EMO 44. DÖNEM DENETLEME KURULU RAPORU 18-19-20 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen EMO 44. Dönem Olağan Genel Kurulu nda EMO 44. Dönem Denetleme Kurulu üyeliklerine Gıyasi Güngör, Musa Taş, Serdar Çiftcan,

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101 DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 101 Danışma Kurulu I. Toplantısı 17 Mart 2014 30.Dönem Danışma Kurulu 1. Toplantısı 17 Mart 2014 tarihinde Şube Eğitim Salonunda 46 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Detaylı

30. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2012-2013)

30. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2012-2013) 30. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2012-2013) OCAK 2014 SUNUŞ 30. Dönemde Tüm Çalışmalarımızda Birlikte Ürettik Şube Yönetim Kurulu olarak 30. Dönemde ülkemize, mesleğimize ve meslektaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU ÇALIŞMA RAPORU 1-ÖRGÜTLENME KURUMSALLAŞMA 1.1. Yönetim Kurulu, dönem çalışmalarını tüm etkinlik alanını kapsayacak şekilde

Detaylı

ALTI SİGMA-YALIN KONFERANSLARI 09.05.2008-11.05.2008 MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İZMİR

ALTI SİGMA-YALIN KONFERANSLARI 09.05.2008-11.05.2008 MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İZMİR bölüm 5 etkinlikler Etkinlikler BÖLÜM 5. ETKİNLİKLER 5.1 Kongre, Kurultay ve Sempozyumlar TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde Şubeleri tarafından gerçekleştirilen onlarca etkinliğin

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 1 AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, şehircilik, yerleşmeler ve planlama alanlarında kamu

Detaylı

BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ

BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ BİLGESAM GENÇLİK PLATFORMU TÜZÜĞÜ Madde 1: Topluluğun Adı Ve Merkezi a)topluluğun Adı : Bilgesam Gençlik Platformu dur. b)topluluğun Merkezi : İstanbul dur. Madde 2: Topluluğun Kurulma Amacı 1-BİLGESAM

Detaylı

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU 2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneğinin düzenlediği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı nın katkılarıyla

Detaylı

YAYIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI

YAYIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI YAYIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI 153 Odamızın meslek alanlarımıza ilişkin bilimsel araştırmalarını, üyelerimizin mesleki birikimlerini, güncel konulara ve mesleki kavramlara ilişkin tartışmaları yazılı belge haline

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

BÖLÜM 10. Yayın Çalışmaları

BÖLÜM 10. Yayın Çalışmaları BÖLÜM 10 Yayın Çalışmaları Bölüm 10 BÖLÜM 10. YAYIN ÇALIŞMALARI Meslek alanlarımıza ilişkin bilimsel araştırmaları, üyelerimizin mesleki birikimlerini, güncel konulara ve mesleki kavramlara ilişkin tartışmaları

Detaylı

YÖNETMELİK. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odasından:

YÖNETMELİK. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odasından: 13 Şubat 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27140 YÖNETMELİK Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odasından: TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ KĠMYA MÜHENDĠSLERĠ ODASI MESLEKĠÇĠ SÜREKLĠ

Detaylı

oda yayınları LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

oda yayınları LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI oda yayınları Çağımızda yaşanan değişim ve gelişimle birlikte yaşamımızın değişmez parçası haline gelen çok çeşitli ihtiyaçlardan birisi de artık asansörler olmuştur. Güvenli, LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU

Detaylı

Çukurova Üniversitesi ve Adaso Protokolü Odamız, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine amacıyla, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık

Çukurova Üniversitesi ve Adaso Protokolü Odamız, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine amacıyla, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık 22.06.2016 Kapsam ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADANA SANAYİ ODASI ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL VE ENDÜSTRİ BÖLÜMÜNE KAYITLI LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN;

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

XII. DÖNEM SEÇİM PROGRAMI

XII. DÖNEM SEÇİM PROGRAMI XII. DÖNEM SEÇİM PROGRAMI www.cagdasmuhendisler.info MÜHENDİSLER www.cagdasmuhendisler.info Biz ÇAĞDAŞ; Makina, Endüstri, İşletme, Sanayi, Uçak, Havacılık, Uzay, Sistem, Makina Teknik Metot, İmalat-Üretim,

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ

HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİM ADI * 1 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılacaktır. 2 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılması amacıyla bilgilendirme toplantılaraı F BELİRLEME Geliştirmek SH-1

Detaylı

ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ

ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Üye Profili Mevcut üye sayısı :42 Yeni kayıt üye sayısı : Vefat eden üye sayısı : Nakil gelen üye sayısı : Nakil giden üye sayısı : İstifa

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ. Kimya Mühendisleri;

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ. Kimya Mühendisleri; KİMYA MÜHENDİSLİĞİ Kimya mühendisliği; temel olarak kimya bilimi ile matematik, fizik, biyoloji, çevre, kalite ve ekonomi bilimlerini kullanarak proses tasarlayabilen ve önemli endüstriyel, teknolojik

Detaylı

Bahaettin SARI. İMO Yapı Denetim Komisyon Başkanı

Bahaettin SARI. İMO Yapı Denetim Komisyon Başkanı Bahaettin SARI İMO Yapı Denetim Komisyon Başkanı 1999 depremlerinin ağır faturasından; 1. Müteahhitler 2. 4 lü TUS mühendis ve mimarlar 3. Belediye ve Valilikler sorumlu tutulmuş; Felaketlerin; doğru yer

Detaylı

Teknogirişim Sermayesi Destekleri Mevzuat

Teknogirişim Sermayesi Destekleri Mevzuat Teknogirişim Sermayesi Destekleri Mevzuat Doç. Dr. A. Egemen YILMAZ Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer

Detaylı

14.4. Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi (MUDK)

14.4. Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi (MUDK) 14.4. Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi (MUDK) Mimarlar Odası nın Anayasanın 124. maddesine ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu na dayanarak çıkarmış olduğu yönetmelik, tarife

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir. I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi

2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir. I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi .1. 2, 4.Teknik Eleman Kurultayı Çalışmaları 2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir. I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi II, Aşama:Bölgesel Kurultaylarda üzerinde

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011)

TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011) TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011) 1- Kuruluş Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB), Türkiye'de lisans ve/veya lisansüstü düzeyde Şehir ve Bölge Planlama eğitimi veren

Detaylı

Polis Akademisz~ Ara~tzrma Merkezleri Ba~kanlzgz 06580Amttepe /ANKARA Telefon: (312) 4629085 Faks: (312) 4629095 www.utsam.org

Polis Akademisz~ Ara~tzrma Merkezleri Ba~kanlzgz 06580Amttepe /ANKARA Telefon: (312) 4629085 Faks: (312) 4629095 www.utsam.org Say1 Konu : 40843807-64952-(~l132.)- ~1-0-24Slf : V. Uluslararas1 Terorizm ve Stmra~an Suc;Iar Sempozyumu T.C. EMNiYET GENEL MUUURLUCH) Polis Akademisi Ba~kanbg1 11/04/2013 KAFKAS DNiVERSiTESi REKTORLUGUNE

Detaylı

HEMŞİRELER İÇİN ETİK İLKE VE SORUMLULUKLAR. Prof. Dr. Lale Büyükgönenç

HEMŞİRELER İÇİN ETİK İLKE VE SORUMLULUKLAR. Prof. Dr. Lale Büyükgönenç HEMŞİRELER İÇİN ETİK İLKE VE SORUMLULUKLAR Prof. Dr. Lale Büyükgönenç Nasıl Bir Süreç İzledik? 2003: HEMAR-G Etik Komisyonu 2004-Ocak: Hemşirelik Deontoloji Tüzüğü Yazılmasına Karar Verilmesi 4-5 Haziran

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI AFET HAZIRLIK VE MÜDAHALE YÖNERGESİ

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI AFET HAZIRLIK VE MÜDAHALE YÖNERGESİ GEREKÇE: TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI AFET HAZIRLIK VE MÜDAHALE YÖNERGESİ Mesleğimizin ve meslek örgütümüzün en başta gelen görevinin her türlü yapının insan can ve mal güvenliğine zarar vermemek üzere

Detaylı

38. DONEM (2002-2004) ÇALIŞMA PROGRAMI

38. DONEM (2002-2004) ÇALIŞMA PROGRAMI 38. DONEM (2002-2004) ÇALIŞMA PROGRAMI Dönem içerisinde yapılacak çalışmalar; 1) Örgütlenme Çalışmaları, 2) Mesleki ve Bilimsel Çalışmalar, 3) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler olmak üzere üç temel başlık

Detaylı

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız BÖLÜM 15 TMMOB Çalışmalarında Odamız Bölüm 15 BÖLÜM 15. TMMOB ÇALIŞMALARINDA ODAMIZ 24 aylık süreçte Birliğin Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurullarında yer alan üyelerimiz bu kurulların çalışmalarında

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları

Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım ORY 400 Bahar 0

Detaylı

Genel program yaklaşımımız geçen dönemin de devamı niteliğindedir.

Genel program yaklaşımımız geçen dönemin de devamı niteliğindedir. 15.1.8. Ekler 15.1.8.1. Ek 1: EKA-MBÇK 2008-2010 Programı 2002 den bu yana sürdürdüğümüz yapılanma ve kurumsallaşma sürecimizin artık kendini daha iyi ifade edebilecek bir düzeye geldiğini, bir anlamda

Detaylı