TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 19. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 19. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI"

Transkript

1 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 19. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI A) GiRiÞ <almþmalarmmmzmn temel amacm, meslek odalarmnmn mesleki ve toplumsal sorumluluklarmnm yerine getirmedeki etkilerinin arttmrmlmasm ve mesleki uretim-denetimi toplum yararmna yapan bir kuruluþ, aynm zamanda da etkili bir baskm odagm olmasmdmr. Olkemiz 1990'lardan bu gune uretim ekonomisinin dmþlandmgm, rant odaklm ekonominin one <mktmgm bir sureci yaþamaktadmr. Uluslararasm sermayenin ulkemize yerleþme sureci olarak nitelendirilebilecek AB giriþ sureciyle de dogal kaynaklarmmmz, sanayi kuruluþlarmmmz ve firmalarmmmz ozelleþtirilme adm altmnda uluslararasm pazara sunulmaya baþlanmmþtmr. inþaat sektoru ulke ekonomisinin lokomotif sektorlerinden biri olma yanmnda, vaat ettigi yuksek rant oranm ile guncel politikalardan en <ok etkilenen sektorlerden biri olagelmiþtir. Sektorun sorunlarmndan birincil dereceden etkilenenler ise uyelerimiz olan inþaat muhendisleridir. Sektorun sorunlarmna ulkemizdeki egitim eþitsizligi ve egitime yabancmlaþma eklenince imo uyesinin %75'i ucretli <almþan veya iþsiz muhendisken, %25'i iþsiz veya baþka meslekle ugraþmaktadmr. Her yml 3500 yeni mezun inþaat muhendisi sektorumuze eklenmektedir. <agmmmzmn meslek orgutlenmelerinin en belirgin ozellikleri etkinlik alanlarmnda toplumun <mkarlarm admna denetim erkine sahip olmalarm, bu alanla ilgili her turlu duzenlemede soz ve karar sahibi olmalarm ve bir toplumsal denetim mekanizmasm iþleviyle giderek kurumsallaþmalarmdmr. Uzmanlmk alanmndaki birikimlerini toplum yararmna sunabilmeleri ve meslektaþlarmnmn hak ve <mkarlarmnm etkili bir þekilde koruyabilmeleri, ozgurce uretip ozgurce savunabilmeleri, ozerk ve etkili bir gu< olmalarm ile olasmdmr. 4

2 Demokrasinin en basit ve vazge<ilmez kuralm, toplumlarda hak mucadelelerinin sorunu yaþayan kitleler tarafmndan ele almnmasm olgusudur. Meslek odalarm bireyin kendisini demokratik smnmrlar i<inde ifade edebilme olanagmna sahip oldugu mesleki ve demokratik platformlar olarak da onemli bir iþlevi yerine getirmek zorundadmrlar. Bu anlamda en temel ihtiya<, geniþ bir iletiþim agm kullanarak etkili bir yonetim modeli ve orgutlenmenin gelecek projeleri ile geliþ tirilmesidir. Hedef ise kendi bunyesinde var olan gucu canlandmrarak orgute, uyeye ve ulkeye yansmyacak bir þekilde iþlerlik kazandmrmak olmalmdmr. Bunun i<in kurumun gelecege yonelik ama<larmnm, her alanda yaþanan degiþimi ve geliþimi de goz onune alarak tespit etmek ve uyelerine benimsetebilmek onem taþmmaktadmr. Bu alanda baþka hi<bir kurum ve kuruluþ aynm iþlevi yerine getiremeyecegi i<in bu konuda meslek odalarmnca gosterilen zafiyet bu <ok onemli alanlarmn egemen kulturu ve politikalarm uretenlere terk edilmesi sonucunu doguracaktmr. Meslek odalarmnmn bugune degin oluþ turdugu bilgi birikimine, toplumsal <mkarm one koyan <almþma anlaymþmna ve mucadele gelenegine meslektaþlarmmmzmn ve ulkemizin her zamankinden daha <ok ihtiyacm oldugu ortadadmr. Bu anlaymþmmmz ymllardmr imo'nun onurlu <izgisi olarak bugune taþmnmmþ tmr. B) TEMEL ÇALIÞMA ANLAYIÞI TMMOB inþaat Muhendisleri Odasm Ankara Þubesi'nde <almþmalarmnm hi<bir siyasi parti, siyasi oluþum ve ekonomik gu< odagmnmn etkisi altmna girmeden ger<ekleþ tiren;bir yanmyla kamu kurumu niteligindeki meslek orgutu, diger yanmyla da uyelerinin ve ulkemizin <mkarlarmnm korumaym ve geliþ tirmeyi ama< edinmiþ mesleki demokratik bir kitle orgutu ve baskm grubu niteligi taþmyan kurum anlaymþm esas almnacaktmr. Orgitsel Alanda: brgut i<indeki tum sorunlarmn <ozumu ve orgutsel geliþme ile ilgili goruþ ve duþunceler imo ve TMMOB butunselligini savunan merkezi demokratik bir anlaymþ ekseninde ele almnacaktmr. 5

3 Mesleki Alanda: Mesleki uygulamalarmn ulke ve toplum yararm on planda tutularak yapmlmasmnmn en temel koþulu; Meslek alanmmmzdaki norm ve standartlardaki degiþiklikleri ve geliþmeleri takip ederek, Uygulamadaki eksiklik ve aksaklmklarm nedenleri ile birlikte tespit edip a<mklayarak, Muhendislik etigi kavrammnmn ahlaklm bireylerle yerleþeceginin bilincinde, Denetleme mekanizmalarmnm daha etkili kmlarak, muhendislik egitimi duzeyinin arttmrmlmasm ve meslek i<i egitim olanaklarmnmn degiþik konularla zenginleþ tirerek uyelerimizin bilgi duzeylerini geliþ tirme yonunde <almþmalar yaparak, mesleki hizmet kalitesini arttmrmaktmr. Bu <almþmalar sistemli bir þekilde surdurulecektir. Diger taraftan; Meslek alanlarmmmzmn daraltmlmasm mesleki araþ tmrma geliþ tirme ortamlarmnmn elimizden almnmasm, egitim-istihdam-uretim iliþkisinin goz ardm edilmesi ve planlama anlaymþmnmn ortadan kalkmasm sebep ve sonu<larm ile ele almnarak bu uygulamalara kar þm bilin<li ve surekli bir mucadele hattm oluþ turulacaktmr. Olke ve Toplum <mkarlarm Alanmnda: Kureselleþme ideolojisinin, IMF ve Dunya Bankasm politikalarmnmn tum dayatmalarmna kar þm; * Olkemizi, meslektaþmmmzm ve meslegimizi tehdit eden tum unsurlar en a<mk þekilde ortaya konulacak ve bu bilgilerin periyodik ve anlaþmlmr bir þekilde en geniþ kitlelere yaygmnlaþ tmrmlmasm <almþmalarm yapmlacaktmr. * Bu temelde þube bunyesinde ger<ekleþ tirilecek her turlu mucadelenin yanm smra imo ve TMMOB butunselligi i<erisinde tum mucadelelere aktif bir þekilde katkm konulacaktmr. 6

4 C) ORGUTSEL ÇALIÞMALAR 1. imo ve $ubeler: imo yonetim kurulu ile uyumlu olarak mesleki ve teknik konularda, imo'nun tum <almþmalarmna katkm konulacak, Odammz þubeleriyle dayanmþma anlaymþmyla <almþmalarda bulunulacaktmr. 2. il - ilçe Temsilcilikleri: Meslek alanmmmza iliþkin yeni yasal duzenlemeler temsilciliklerin þube ile daha iþlevli <almþmalarmn yapmlmasmnm zorunlu kmlmaktadmr. 1990'lm ymllarda þube <almþmalarmnmn temsilciliklere taþmnmaya baþlanmasm ile bugun temsilcilikler bolgelerinde meslek alanlarmnda etken ve yetkin birimler haline gelmiþ tir. SiM ve itb Yonetmelikleri <er<evesinde temsilciliklerimizin mesleki denetim alanmndaki tum <almþmalarm desteklenecektir. Turkiye'de TMMOB birimleri i<inde ilk olarak imo Ankara Þube'nin uyguladmgm internet uzerinden canlm seminer takibini yeni donemde daha da geliþ tirilecek ve temsilciliklerde yapmlacak sosyal - kulturel-mesleki etkinliklerle þube ile ortak <almþmalar yapmlmasm saglanacaktmr. il-il<e temsilcilikleri komisyonunun temel gorevi her temsilcilikte duzenlenecek etkinliklerin planlanmasm ve organizasyonu olacaktmr. Her 3 aylmk periyotlarda temsilcilikler toplantmsm yapmlacaktmr. 3. i5yeri Temsilcilikleri: iþ yerleri inþaat muhendislerinin mesleki <almþmalarmnm ger<ekleþ tirdikleri ve ulke ekonomisine katkm sagladmklarm yerlerdir. Þubemiz uyelerinin tum <almþma alanlarm da imo'nun dogal orgutlenme yerleridir. inþaat muhendisinin bulundugu yerde mesleki kuruluþ yasammz <er<evesinde <almþmalarda bulunulacaktmr. Meslektaþlarmmmzmn iþ yerlerinde <eþitli sorunlar yaþadmklarm bilinen bir ger<ektir ve meslektaþlarmmmz sorunlarla kar þmlaþ tmklarmnda, uyelerimize sahip <mkma aracm olarak gordugumuz bu birimlerimiz orgutlenme agmmmzmn birer par<alarm olacaktmr. Hem ozel hem de kamu sektorundeki <almþan muhendislerle periyodik toplantmlar duzenlenerek sorunlarmn tespiti ve <ozumu i<in aþagmdan yukarmya bir orgutsel yapm geliþ tirilmesi hedeflenmektedir. 7

5 Þube i<erisinde "iþ yeri temsilcilikleri komisyonu" oluþ turulacak ve hem ozel sektor hem de kamu sektorundeki muhendislerimizin sorunlarm hakkmnda detaylm araþ tmrmalar yapmlmp kurultaylar vb. <almþmalar organize edilecektir. iþ yeri temcilikleri komisyonu þube i<erisindeki diger komisyonlarla ortak <almþacak ve eksiklikleri gormek konusunda admmlar atmlmasmnmn onu a<mlacaktmr. a) Ozel Sektor i5yeri Temsilcilikleri Olkemiz inþaat sektorunun yapmsm geregi bu sektorde <almþan inþaat muhendisleri surekli hareket halindedirler. <ok az saymda meslektaþmmmz bir iþ yerinde uzun ymllar <almþabilmektedir. Bu durum da ozel sektorde <almþan meslektaþlarmmmzm surekli iþ arama ile kar þm kar þmya bmrakmaktadmr. Yeni donemde ozel sektorde buro ve þantiyelerde <almþan meslektaþlarmmmzmn sorunlarm ile ilgilenilecek, SiM, itb yonetmelikleri uyarmnca ilgili ozel sektor iþ yerlerine ulaþmlacak ve ulaþmlacak tum birimlerde yeni iþ yeri temsilcilikleri ve baglantmlar kurulacaktmr. bzel sektorde ozellikle istihdammn daraldmgm son ymllarda iþsizligin yaygmnlaþmasm ile birlikte <almþma koþullarm ve ozluk haklarm konusunda magduriyetler yaþanmaktadmr. Bakanlmk ve ilgili kuruluþlar nezrinde Oda baþkanlmgmmmzmn onderliginde giriþimlerde bulunarak sosyal guvenlik ve ozluk haklarm konusunda duzenlemeler yapmlmasm i<in <almþmlacaktmr. b) Kamu i5yeri Temsilcilikleri Kamuda sektorunde uzun ymllar yeni muhendis istihdamm yapmlmamakla birlikte, yine bu kurumlarda <ok saymda meslektaþmmmz <almþmaktadmr. Genel olarak buro personeli tarzmnda istihdamlarmn yapmldmgm sektorde meslektaþlarmmmzmn <ok agmr sorunlarm bulunmaktadmr. Sorunlarmn <ozumu de orgutlu olmaktan ge<mekte oldugunun bilinciyle kamuda temsilciliklerle iliþkiler bu donemde de canlm tutulacaktmr. Yasalaþmasm i<in <almþmalar yapmlan Kamu Yonetimi Temel Kanun Tasarmsm ile birlikte kamu <almþanm muhendislerin ozluk haklarm, sosyal guvenceleri ve <almþma koþullarmnmn daha da kotuye gidecegi ger<eginden hareketle imo, TMMOB ve Emek Platformu'nun oluþ turdugu eksende etkin ve orgutlu bir þekilde soz konusu olumsuzluklara kar þm duruþ sergilenecektir. 8

6 4. TMMOB ve Diger Oda $ubeleri Ankara Þubesi olarak diger Oda Þubeleriyle birlikte mesleki ve teknik konularda ortak <almþma yapmaya a<mk olacagmz. TMMOB ile birlikte il Koordinasyon Kurulu <almþmalarmnm tum gucumuzle destekleyerek geliþ tirecegiz. Þubemizin etkinlik bolgesindeki tum illerin sorunlarmna iliþkin il Koordinasyon Kurullarm i<erisinde mesleki alanmmmz ve bilgi birikimimiz <er<evesinde her turlu katkmym sunacagmz. Þimdiye kadar oldugu gibi, meslek alanmmmz ve ulkemizin genel sorunlarmnmn ulusal bazda savunuldugu TMMOB ve imo'nun misyonuna sahip <mkacagmz. D) UYE SORUNLARI KONUSUNDA ÇALIÞMALAR Guncel ve toplumsal sorunlarmn, toplumun bir par<asm olan uyelerimize yansmmalarmnm ger<ek<i bir belirleme yaparak en kmsa bir sure<te <ozum getirilmesine yonelik etkili <almþma yontemleri geliþ tirilecektir. Ayrmca meslektaþlarmmmzmn yeni istihdam ve <almþma alanlarmnmn geliþ tirilmesine <almþmlacaktmr. Kamu ve bzel sektor <almþanm uyelerimizin sorunlarm ile ilgili iþ yeri temsilcilikleri vasmtasm ile smkm iliþkiler i<erisinde birlikte uretim gozeterek <almþmalar yapmlacaktmr. Emekli uyelerimizin sorunlarmna iliþkin ilgili komisyonun <almþmalarmnm bir ileri noktaya taþmymp <ozum yollarmnmn bulunmasm i<in <almþmalar yapmlacaktmr. E) OGRENCi UYE FAALiYETLERi KONUSUNDA ÇALIÞMALAR Olkemizdeki Oniversitelerin inþaat Muhendisligi Bolumlerinde ogrenim gormekte olan ogrencilerin akademik, sosyal ve kulturel sorunlarmna demokratik ve bilimsel Oniversite ekseninde <ozum uretmek, bu sure<te Meslek Odalarmnm tanmmalarmnm ve Oda faaliyetleri i<inde yer almalarmnm saglamak þubemizin gorevidir. Oda'nmn Oniversiteler ile yuruttugu iþbirligi <almþmalarmna bu <er<evede de katkmda bulunmak amacm ile 1993 ymlmndan beri <AGDA Þ MOHENDiSLER'in onculugunde yurutulen ogrenci uyelik uygulamasm Oda tarafmndan yururluluge konan bgrenci Oyelik Yonetmeligi ile <ok daha duzenli ve iþlevsel hale gelmiþ tir. Biz ogrenci uyelerimizi orgutlenmemizin ana unsurlarm olarak gormekteyiz ve bunun geliþ tirilmesi i<in onumuzdeki donemde, yuruttugumuz faaliyetlerimize aralmksmz devam edecegiz. 9

7 Þubemiz etkinlik alanmndaki inþaat muhendisligi egitimi veren universitelerin tum bileþenleri ile meslegimizin tanmtmmm, ogrenci uyelerimizin gelecekteki mesleklerine adaptasyonu ve ogrenci uyelerin sorunlarmnmn <ozumunun daha rahat olmasm i<in universite ve smnmf temsilciliklerinin <almþma alanlarm geniþletilecektir. bgrenci uyelerin mesleki ve sosyal geliþimlerine katkm sunabilmek amacmyla seminer, forum, teknik gezi v.b etkinlikler duzenlenecektir. bgrencilerin pratik anlamdaki en onemli sorunlarmndan birisi olan staj yeri bulunmasm hakkmnda ise universiteler, kamu kurumlarm ve ozel sektorle iþbirligi i<erisinde <ozumler uretilecektir. F) MESLEK ALANIMIZA iliþkin ÇALIÞMALAR 1. Mesleki Denetim Uygulamasl Turk Muhendis ve Mimar Odalarm Birligi'ne baglm inþaat, Makine, Elektrik Muhendisleri Odalarm ve Mimarlar Odasmnmn surdurdukleri Mesleki Denetim, ilk olarak 1961 ymlmnda uygulamaya konulmuþ, sonraki ymllar i<inde muhendis ve mimarlarmn mesleki onur ve menfaatleri a<msmndan oldugu kadar ulkemizdeki yapm uretim faaliyeti i<in de onemli yararlarm gorulmuþ tur. Mesleki Denetim Uygulamasm muhendislik mesleginin geliþmesini, meslek mensuplarmnmn hak ve yetkilerinin korunmasmnm, mesleki hizmetin disiplin altmna almnmasmnm, yapm uretiminin saglam, ekonomik ve ulke <mkarlarmnmn gozetilerek surdurulmesini saglamada ilgili kuruluþlara yardmmcm olmaym ama<lamaktadmr. Mesleki Denetim Uygulamasm onunde var olan engellerin kaldmrmlmasm, meslektaþlarmmmz, ulkemiz ve halkmmmzmn <mkarlarmnmn korunmasm, denetimsizligin ortaya <mkaracagm zararlarm en aza indirmesi a<msmndan birincil derece onemli sorumluluklarmmmz arasmnda bulunmaktadmr. Son ymllarda ulkemizin yaþadmgm depremler sonrasm mesleki denetim <almþmalarmmmz kapsammndaki yapm denetiminin onemi bir kez daha vurgulanmmþ tmr. Son donemlerde uluslararasm duzeydeki geliþmelerin ulkemize yansmmasm ile birlikte yapm denetimi olgusu artmk profesyonelleþmektedir. Bu 10

8 duzenlemeler sonucunda meslek odasmnmn yeri meslektaþlarmmmzmn urunlerinin denetlenmesi degil mesleki birikimlerinin arttmrmlmp yenilenmesi olarak þekillenmektedir. Bu konudaki anlaymþmmmz; uretilen urunu denetlemek degil, ureteni geliþ tirmek olacaktmr. 2. Mihendislik Disiplinlerine Yonelik Çall5malar Gunumuzde sorunlu bir þekilde yaþanan muhendislik disiplinleri arasmndaki iliþki gelecekte artarak devam etme olasmlmgm goz onune almnarak, konu meslek þovenizminin dmþmnda bilimsel bir anlaymþla daha aymk bir yapmya kavuþ turulmasm i<in gerekli giriþimler yapmlmalmdmr. Bu giriþimler butunsel bir muhendislik <almþmasm anlaymþmyla aynm butunun tamamlaymcm organlarm gibi davranan, bilimsel yontemlerle desteklenen ve <agmn gereksinimlerine de yanmt verecek nitelikte olmalmdmr. Yetki ve <almþma alanm belirlemesi geniþ katmlmmlm bilimsel ve teknolojik geliþmelerden yararlanmaym becerebilen ve tartmþmalar sunucu oluþabilecek uyumlu kabullenmeler sonrasm oluþan bir <almþmanmn urunu olmalmdmr. 3. Mihendislik ve Mi5avirlik Hizmetleri Veren Birolarln Sorunlarl: <agdaþ yaþammn bir unsuru olan yeni teknolojik geliþmelerin kullanmlarak verimi yuksek, kullanmm a<msmndan ekonomik ve kolay yapm sistemleri tasarlamak gerekmektedir. Bu hizmetler ise ancak geniþ perspektifleri olan ve teknolojik geliþimleri etkin kullanabilen muhendis ve muþavirler tarafmndan ger<ekleþ tirilebilir. Bunun i<in bagmmsmz, tarafsmz ve konusunda iyi yetiþmiþ muþavir muhendislerin yetiþmesine ve bu sektorun geliþmesine yonelik giriþim ve politikalar uretmek i<in <almþmalar yapmlacaktmr. Bu politikalar gerek ulke ol<eginde ve gerekse sektor ol<eginde olup uretken bir yapmda olmasmna ozen gosterilecektir. Muhendislik alanmnda ulusal ve uluslararasm yeni duzenlemeler muhendislik ve muþavirlik kuruluþlarmmmzmn bu yapmlandmrmalara uyum saglamaya zorunlu bmrakmlmaktadmr. Hizmetlerin Serbest Dolaþmmm vb. duzenlemelerin hayata ge<mesiyle bu kuruluþlarmmmz ciddi sorunlarla kar þm kar þmya kalacaklardmr. 11

9 Olkemizin geliþmesinde temel gorev ve sorumluluklarm alan muhendislik ve mimarlmk kuruluþlarm ne yazmk ki kamu tarafmndan hi<bir zaman desteklenmeyen kuruluþlardmr. Bu donemde ulkemiz muhendislik hizmetlerinin yeni yapmlanmalara kar þm direnebilmeleri i<in <eþitli tedbirlerin almnmasm gerekmektedir. Muhendislik ve muþavirlik hizmetleri veren kuruluþlarmmmzmn yeni ekonomik duzenlemelerle desteklenmeleri dogrultusunda <almþmalar yapmlmasm zorunluluk olmaktadmr. G) EGiTiM ÇALIÞMALARI Mevcut egitim sistemimiz ve þu anki hukumetin uyguladmgm politikalarla gun ge<tik<e artan tabela universiteleri nedeni ile planlayan, araþ tmran ve teknolojik geliþmelere <abuk uyum saglayabilen bir muhendislik egitiminin verilemiyor olmasmnmn yaratacagm sorunlar da þimdiden ele almnmalmdmr. Odammza duþen sorumluluklardan birisi de ulkemizde bilimsel ve parasmz egitim koþullarmnmn saglanmasm i<in mucadele etmektir. Bu baglamda uyelerimizin mevcut koþullarda guncel bilgiye en kolay ve parasmz ulaþma yolu meslek i<i egitim programlarmnmn uygulanmasmdmr. Biz <agdaþ inþaat Muhendisleri olarak uyelerimizin gerekli bilgileri elde etmesinin ve toplumuzun muhendislik hizmetlerinden en dogru þekilde ulaþmasm zorunlulugunun bilincindeyiz. Meslek i<i egitim <almþmalarmmmz duzenlenen seminerler ve surekli kurslar olarak 2 ana bolume ayrmlmaktadmr ymllarm i<in ilkbahar ve sonbahar donemlerinde 4 adet 3'er aylmk seminer ve kurs programm ger<ekleþ tirilecektir. Seminerlerde egitimcilerin gonulluluk esasm temel olacaktmr. Seminer programlarm bir butunluk oluþ turacak konular barmndmran seriler oluþ turacagm gibi, inþaat muhendisligi alanmndaki degiþik konularm da barmndmracak þekilde hazmrlanacaktmr. Bu sayede seri seminer programlarmna katmlan uyelerimizin iþlenen konu hakkmnda <agmn gerektirdigi asgari bilgi duzeyine ulaþmalarm saglanacagm gibi, degiþik alanlardaki konularda da bilgilendirilmeleri saglanacaktmr. Seminerlerin tamamm ucretsiz olacaktmr ve uyelerimiz seminerleri internet uzerinden canlm izleyebileceklerdir. 12

10 inþaat muhendisligi alanmndaki bilgileri ile hayatmnm surduren emek<i muhendislere, onlarm desteklemek ve piyasa þartlarmndan korumak admna a<mlan kurs programlarmnmn duzenlenme aralmklarm smklaþ tmrmlacak ve uyelerimize destek olmak amacmyla piyasa koþullarmnmn <ok altmnda ucretlendirilecektir. 18. donemde ger<ekleþ tirilen yapm modelleme, iþ programlama, þantiye yonetimi, bilgisayar programlama, iþ<i saglmgm ve iþ guvenligi konularmna mesleki ingilizce kursunun da eklenmesi hedeflenmektedir. Mesleki ingilizce kursunun internet uzerinden ucretsiz verilmesi de hedeflerimiz arasmndadmr. Oyelerimiz i<inde oranlarm %25lere varan iþsiz inþaat muhendisleri i<in 18. Donemde yapmlan ucretsiz kurslar yeni donemde artarak devam edecektir. Þubemizin onemli ayaklarmnm oluþ turan temsilciliklerimize, uygulamaya konulan meslek i<i egitim programlarmnmn taþmnmasm saglanacaktmr. Her temsilcilikte en az bir kurs yapmlacaktmr. Ayrmca imo Ankara Þube'de yapmlan seminerlerin tamamm ucretsiz olarak internet uzerinden takip edilebilecek ve talep oldugu taktirde, temsilciliklerimiz binalarmn dev ekrandan da takip edilebilecektir. Meslektaþlarmmmzmn en onemli sorunlarmndan birisi olan mesleki bilgilerin guncellenip bilgi birikiminin artmrmlmasm i<in þube bazmnda yapmlacak olan ozgun konulardaki surekli kurs ve seminerlerin sistematik bir duzenle iþleyebilmesi i<in universitelerle iþbirligi de dahil olmak uzere daha geniþ bir alanda <almþma yapmlmasm ihtiyacm vardmr. Bu ihtiyacmn kar þmlanmasm amacmyla þube etkinlik alanm i<erisinde bulunan universiteler ile akademik iþbirligi i<erisinde bulunulacak ve iletiþimin butun kanallarm a<mlacaktmr. H) MUHENDiSLiK ALANINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI DUZENLEMELER 1- Ulusal Yasa ve Yonetmelikler Olkemizde muhendislik hizmetlerinin uygulanmasmnda yasal duzenlemeler belirleyici olmaktadmr. Son ymllarda yaþadmgmmmz dogal afetler (deprem v.b.) yasa, yonetmelik ve þartnamelerin surekli olarak degiþ tirilmesine neden olmaktadmr. Bu duzenlemelerde meslek kuruluþu olarak inþaat 13

11 Muhendisleri Odasm'na meslektaþ ve ulke yararm a<msmndan onemli sorumluluklar duþmektedir. Yasal duzenlemeler sonrasm bu yasalarmn uygulanmasmnmn izlenerek meslektaþlarmmmzmn bilgilendirilmesine ozen gosterilecektir. Ayrmca yasal duzenlemeler ve yasa degiþiklikleri aþamasmnda imo ve TMMOB bunyesinde alt komisyon <almþmalarm vasmtasmyla goruþ ve oneriler hazmrlanacaktmr. 2- Uluslararasl Dizenlemeler Dunyadaki ekonomik, politik ve ticari geliþmeler ulkeler arasm iliþkilerin yeniden tanmmlanmasm ve yapmlanmasm yonunden hmzla degiþim gostermektedir. Bu degiþimler dogrultusunda ulkemizde uluslararasm sozleþmelere imza atmmþ bulundugundan ulke i<i muhendislik uygulamalarmna yonelik duzenlemeler <ok kmsa surede gundeme gelecektir. AB uyelik <almþmalarmnmn surduruldugu ve bir<ok konuda uyum yasalarm ve mesleki tanmnmrlmk a<msmndan kararlarm almndmgm bu gunlerde muhendislik alanmnda yapmlan ve yapmlacak olan tum duzenlemeler bizleri ve gelecegimizi dogrudan etkileyecektir. AB ulkelerinde de inþaat muhendislerinin mesleki ve akademik yeterliliklerinin kar þmlmklm tanmnmasm konusunda yurutulen <almþmalarmn incelenerek uyelerimizin <almþma hayatmnda var olan haklarmnmn ve <mkarlarmnmn korunmasm ve geliþ tirilmesi konusunda goruþ ve oneriler uretilmesi ele almnacaktmr. Bu baglamda "Ulusal ve Uluslararasm yeni yasa, yonetmelikleri ve anlaþmalarm araþ tmrma komisyonu" Þubemiz bunyesinde kurulacaktmr. Kurulacak olan komisyon ile aþagmda smralanan konular hakkmnda gerekli araþ tmrma ve <almþmalar yapmlarak sergilenmesi gereken politik tutum ve bilgilendirme uyelerimizin katmlmmm saglanarak ger<ekleþ tirilecektir. a) Hizmet Ticareti Genel Anlaþmasm (GATS) b) AB Uyum Yasalarm c) Uluslararasm Standartlarmn izlenmesi d) Uluslararasm Muþavir Muhendisler Federasyonu (FIDIC) Þartnameleri e) Uluslararasm Akademik Mesleki Yeterliliklerin Kar þmlmklm Tanmnmasm f) Kureselleþme 14

12 I) E-iMO ANKARA PROJESi <agdaþ Muhendislerin yonetimde bulundugu donemler i<erisinde uyelerimizle iletiþimde <agdaþ ara<larm kullanarak bilginin paylaþmlmasm ilkesinden hareketle oluþ turulan Web portalmmmzmn daha da geliþ tirilmesi i<in <almþmalarda bulunulacaktmr. Bu sayede egitim hizmetlerimizin, etkinliklerimizin, yaymnlarmmmzmn, duyurularmmmzmn vb.nin uyelere en kmsa yoldan ulaþ tmrmlmasmnmn saglanmasm ile birlikte uyelerimize e-posta ile sanal orgutlenme agm yaratmlacaktmr. J) AR ÞiV DOKUMANTASYON ÇALIÞMALARI Meslek kuruluþlarmnmn kendi alanlarmndaki bilgiye en kmsa ve kolay yoldan ulaþmlabilecek kurumlar olmasm gerektigi duþuncesiyle bir ar þiv ve dokumantasyon birimi geliþ tirilmiþ tir ymlm i<erisinde <agdaþ inþaat Muhendisleri onculugunde hizmete ge<irilen yeni binammz bunyesinde ar þiv ve dokumantasyon i<in gerekli olan fiziksel altyapm saglanmmþ tmr. Bu <almþmalarmn daha verimli hale getirilmesi i<in gereken ozveri onumuzdeki donemde de ortaya konacaktmr. 1. Mesleki Kitiphane Þubemiz bunyesinde bulunan mesleki kutuphanenin geliþ tirilmesi ve zenginleþ tirilmesi i<in mevcut <almþmalar devam ettirilecektir. Yaklaþmk 300 farklm kitabm barmndmran kutuphanemizde kitap <eþidi saymsmnmn arttmrmlmasm, 18. donemde a<mlan politeknik kitaplmgmnmn geliþ tirilmesi, yabancm dillerde de kitaplarmn barmndmrmlmasm; ayrmca odammz ve þubemiz bunyesinde yapmlan seminer, panel gibi <almþmalarmn dokumu kitap<mk haline getirilerek kutuphanemizde uyelerimizin ucretsiz kullanmmmna a<mlmasm saglanacaktmr. 18. donemde uyelerimizin mesleki kutuphaneye aktif olarak eriþimleri saglanmmþ olup, kurulacak adres tabanm ile kutuphanemize kazandmrmlan yani kitaplarmn listesi eski kitaplarmn listesi ile her ay uyelere iletilecektir. 2. Oye Kaylt Bilgilerinin Geli5tirilmesi Odammzmn merkezi olarak baþlattmgm ve butun þubeler tarafmndan uygulanan e-imo projesi sayesinde uyelerimizin kimlik, iletiþim, mesleki faaliyet ve 15

13 aidat bilgilerine guncel olarak ulaþmlmaktadmr. Bu sayede, butun uyelerimize oda ve þube bunyesinde yapmlan faaliyetlerin bilgileri hmzlm ve dogru bir þekilde elektronik ortamda ulaþ tmrmlmaktadmr. 18. Donemde 9000 bilgi guncellenmesi yapmlmmþ olup, hedefimiz tum uyelerimize ait aktif bilgi tabanmnmn oluþmasmdmr. <agdaþ Muhendislerin on ayak oldugu bu sistemin yeni donemde de en etkin bir þekilde kullanmlmasmna yonelik <almþmalara devam edilecektir. K)YAYIN ÇALIÞMALARI 1. Sireli Yaylnlar Sureli yaymnlarmmmz þubemizin ve uyelerimizin orgutsel butunlugunu saglamada, i< haberleþmesini yuruten, uyelerine ulaþarak yapmlan <almþmalardan, yeni geliþmelerden haberdar eden bir organdmr. Aynm zamanda þubemiz uyelerimizin mesleki, ekonomik ve demokratik haklarmnmn korunmasm, geliþ tirilmesi yonundeki <almþmalarmn kamuoyuna yansmtmlmasm i<in etken bir ara< olarak kullanmlacaktmr. Bu yaymnlarda Komisyon <almþmalarm adm altmnda yeni bir bolum a<mlarak yapmlan <almþmalar meslektaþlarmmmza bildirilecektir. 2. Siresiz Yaylnlar Meslek alanmmmz ile ilgili konularda bilim adamm ve uzmanlarca hazmrlanan eserlerin yaymn olarak degerlendirilmesine yonelik <almþmalar yapmlacaktmr. Ayrmca inþaat muhendisligi alanmndaki <almþmalarm i<eren teknik rapor, broþur vb. eserlerde uyelerimizin kullanmmmna sunulacaktmr. L) SOSYAL ve KULTUREL ETKiNLiKLER 1- Mesleki Teknik Geziler 2- Duzenli olarak yapmlacak film ve belgesel gosterimleri 3- Meslekte 25 ve 40 Yml Etkinlikleri 4- Toplumsal Konularda soyleþiler, paneller, seminerler ve forumlar duzenlenmesi 5- TMMOB i<erisindeki diger meslek orgutleri ve sivil toplum orgutleriyle ortak faaliyetler duzenleme. 16

14 Oda mesleki etkinliklerinin haber bulteni vb. yaymnlarla basmna ve halka aktarmlmasmna ozel onem verilecektir. M) YAPILACAK KONGRE, KURULTAY VE SEMPOZYUMLAR 1- Ankara kent sorunlarm (kentsel donuþum, su sorunu, ulaþmm sorunu) ile ilgili TMMOB bunyesindeki ikk (il Koordinasyon Kurulu) ile ortak seminerler, sempozyumlar ve forumlar duzenlenecek ve bu sorunlara dair politikalar geliþ tirilecektir. 2- Þu anda 19 ilde uygulanan "4708 saymlm Yapm Denetim Kanunu"nun eksikliklerinin giderilerek tum Turkiye'de uygulanmasm gereklidir. Biz <AGDA Þ MOHENDiSLER olarak bunun ger<ekleþmesi i<in gerekli admmlarm atacagmz. Mevcut Yapm Denetim Kanunu'nun uygulanmasmnda yapm denet<ilerinin ve proje denet<ilerinin kar þmlaþ tmklarm sorunlar gun ge<tik<e artmaktadmr. Bu sektorde faaliyet i<erisinde bulunan uyelerimize uygulanan ucret politikalarm buyuk sorunlar oluþ turmaktadmr. Bu ve benzeri sorunlarmn mudahil taraflarmn katmlmmm ile (Baymndmrlmk Bakanlmgm, imo, yapm denetim firmalarm, proje denetim firmalarm, yapm denet<ileri, proje denet<ileri) ger<ekleþ tirilecek olan <almþ taylar hayata ge<irilecektir. 3- Olkemizin <ok buyuk acmlar yaþadmgm deprem ger<egi hakkmnda "Deprem Konferansm" yapmlacak ve hukumete bu kongre sonucunda <mkacak karara gore almnmasm gereken tedbirler konusunda kamuoyu bilinci oluþ turulacaktmr. N) KENT içi HiZMETLERLE ilgili ÇALIÞMALAR Turkiye'nin baþkenti olan kentimizde, yaþam alanlarmnmn daraltmlmasmna altyapm ve ulaþmm konusundaki sorunlara onumuzdeki donem daha aktif bir þekilde mudahil olacagmz. Kamuoyunu bilgilendirmek ve uygulanan politikalara kar þm bilimsel ve halktan yana tavmr geliþ tirebilmek i<in duzenlenecek olan seminer, sempozyum ve forumlarla kentin bu hale gelmesinin sorumlularm uzerinde baskm mekanizmalarm oluþ turacagmz. "Semt Konseyleri "ve "il Koordinasyon Kurulu"nun katkmlarmyla kentimizin yaþanmlabilir bir kent olmasm i<in <almþacagmz. 17

15 O) SONUÇ YERiNE <agdaþ Muhendis anlaymþmnmn yapmlacak Þube Genel Kurulu'ndan guvenoyu alarak devam ettirilmesi ve þubemizde ge<miþ ten gelen birikimlerin uzerine yeni birikimlerin eklenerek ileriki doneme aktarmlmasm i<in biz <AGDAÞ inþ AAT MOHENDiSLERi'ne onemli gorevler duþmektedir. Ancak bugun bu gorevleri yerine getirirken siz <AGDA Þ MOHENDiSLER'in smcak destegine her zamankinden daha <ok ihtiyacmmmz vardmr. Olkenin butun kaynaklarmnmn yabancm sermayeye peþkeþ <ekildigi, butun kamusal alanlarmn daraltmldmgm, butun cumhuriyet kazanmmlarmnmn yok saymldmgm, 85 ymllmk mirasmmmzmn hi<e saymldmgm bu donem 22 Temmuz se<im sonu<larmyla bir kez daha pekiþmiþ tir. <ok a<mktmr ki,imf ve Dunya Bankasm gudumlu politikalarmn destekledigi gericilige ve yobazlmga kar þm ulkenin tum aydmn, ilerici, laik, devrimci ve demokrat inþaat muhendislerinin birlikte <AGDA Þ inþ AAT MOHENDiSLER <atmsm altmnda yine daha gu<lu bir þekilde toplanma zamanmdmr. <agdaþ, Devrimci, Demokrat bir anlaymþla hazmrladmgmmmz bu programm katmlmmcm demokratik anlaymþmmmzla hayata ge<irmeyi hedefliyoruz. Bugune kadar katkmlarmnm meslek odasmndan esirgemeyen ve bundan sonraki sure<te katkm sunacak olan tum uyelerimize þimdiden teþekkurler. 18