GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım"

Transkript

1 Sayfa 1/7 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : OY/35263 Ürün adı : Ürün tanımı : Walking Bleach Tekniğiyle Diş Beyazlatıcı 1.2. Madde veya karışımın tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Tespit edilen ilgili kullanımlar : Profesyonel Diş Beyazlatıcı Jel 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisi hakkında ayrıntılı bilgi Üretici AB(Avrupa Birliği) Sorumlu Kişi Ultradent Products, Şirketi. Ultradent Products LTD Şirketi 505 W S. Am Westhover Berg 30 South Jordan, UTAH Eyaleti Köln Almanya E-posta: Acil Durum Telefon Numarası : +49(0) Acil durum telefon numarası CHEMTREC (KUZEY AMERİKA) : (800) (ULUSLARARASI) : +1(703) BÖLÜM 2: Tehlike tanımı 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırması 1272/2008 [CLP] sayılı Yönetmelik (AT) uyarınca sınıflandırma : Karışım, fiziksel, sağlık ve çevresel tehlikeleri açısından değerlendirilmiş ve/veya test edilmiştir ve aşağıda belirtilen sınıflandırma uygulanmıştır. Sağlık : Gözde Hasar, Kategori 1 Cilt Tahrişi, Kategori 2 Akut Toksisite (Soluma), Kategori 4 Hedef Organ Toksisitesi (Tek maruziyet), Kategori 3 Akut Toksisite (Oral), Kategori Etiket öğeleri 1272/2008 [CLP] sayılı Yönetmelik (AT) uyarınca sınıflandırma Tehlike piktogramı (piktogramları) : İşaret Sözcüğü Tehlike ifadesi (ifadeleri) Ünlem işareti : TEHLİKE : H318: Ciddi derecede göz hasarına neden olur. H335: Solunum yolları tahrişine neden olabilir. H315: Cilt tahrişine neden olur. H302: Yutulması halinde zararlıdır.

2 Sayfa 2/7 Önleyici açıklama(lar) Önleme : P280: Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruması/yüz koruyucusu kullanın. Müdahale : P305: GÖZLERLE TEMAS HALİNDE: P351: Birkaç dakika boyunca suyla iyice durulayınız. P315: Derhal tıbbi tavsiye/önlem alın. P302+P352: CİLTLE TEMASI HALİNDE: Bol sabun ve suyla yıkayınız. P332+P313: Cilt tahrişi halinde: Tıbbi tavsiye/önlem alın. P301: YUTULMASI HALİNDE: P330: Ağzınızı çalkalayın. P312: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİ ni arayın veya doktora / hekime başvurun. P304 + P341: SOLUNMASI HALİNDE: Solunum güçlüğü varsa, kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve nefes alabilmesi için rahat bir pozisyonda tutun. Saklama : P273: Çevreye salınımını önleyin. Bertaraf : P501: Resmî yönetmeliklere göre bertaraf edin. (AT 1975L /11/2003) 2.3. Diğer tehlikeler Sonuç: Madde, tarama değerlendirmesi kapsamında PBT ve vpvb kriterlerini yerine getirmemektedir; P veya B özelliklerine ilişkin herhangi bir gösterge mevcut değildir. BÖLÜM 3: Bileşimi / içerik ögeleri hakkında bilgi 3.1. Maddeler Geçerli Değil 3.2. Karışımlar Kimyasal Adı CAS(Kimy asal Kayıt Numarası) EINECS(Mevcut Avrupa Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri) No. Hidrojen Peroksit < 40 H-ifadelerinin tam metni için: BÖLÜM 16 ya bakınız. BÖLÜM 4: İlk yardım tedbirleri Ağırlık % 1272/2008 [CLP] sayılı Yönetmelik (AT) uyarınca sınıflandırma GÖZDE HASAR, Kat. 1; Cilt Tahrişi,Kat. 2; Akut Toks. (O), Kat. 4; STOT SE, Kat. 3; H302; H315; H335; H İlk yardım tedbirlerinin tanımı Gözle temas halinde : En az 15 dakika boyunca gözlerinizi bol su ile hemen yıkayın. Derhal tıbbi yardım alın. Ciltle temas halinde : Sabun ve suyla yıkayın. Tahrişin devam etmesi veya artması halinde tıbbi yardım alın. Yutulması halinde : Yutulması halinde ağzı suyla çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız tıbbi yardım alın. Solunması halinde : Solunması halinde kişiyi temiz havaya çıkarın. Soluma güçlüğü varsa doktoru arayın Hem akut, hem de geciktirilmiş en önemli semptom ve etkileri Gözler : Göz tahrişine neden olur. Cilt : Cilt tahrişine neden olur. Yutma : Yutulduğunda zararlı olabilir. Soluma : Solunması halinde zararlı olabilir.

3 Sayfa 3/ Gerekli acil tıbbi destek ve özel tedavi açıklamaları Doktorlara yönelik notlar : Gözleri ve cildi tahriş eder. BÖLÜM 5: Yangın söndürme önlemleri 5.1. Yangın söndürme malzemeleri Yangın söndürme malzemeleri : Sadece su spreyi Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler Tehlikeli patlayıcı ürünler : Bilinmiyor İtfaiyeciler için tavsiye Yangın söndürme prosedürleri : Genel: Tüm personeli tahliye edin; yangın söndürme için koruyucu ekipman kullanın. Ürünün yangına sebebiyet vermesi halinde bağımsız solunum aparatları kullanın. BÖLÜM 6: Kazara salınım tedbirleri 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanımlar ve acil durum prosedürleri Genel prosedürler : Kişisel Koruyucu Donanımların için Bölüm 8e bakınız Çevresel tedbirler Su döküntüsü : Su yollarına giden kanalizasyon veya tahliye borularına girmesine izin vermeyin Muhafaza ve temizlik yöntemleri ve malzemesi Küçük Döküntü : Bez, sabun ve su ile siliniz. Büyük Döküntü : Reaksiyona girmeyen, nemli ve yanmayan bir malzeme ile emdirin, ardından alanı suyla yıkayın Diğer bölümlere atıf Diğer bölümlere atıf : Geçerli Değil BÖLÜM 7: Taşıma ve saklama 7.1. Güvenli taşıma önlemleri Genel prosedürler : Göz, cilt ve giysilere teması önleyin. Taşıma : Uygun koruyucu ekipman kullanın. Saklama : Ürün etiketlemeye bakınız 7.2. Uygunsuzlukları da içerecek şekilde güvenli saklama şartları Raf ömrü : Ürün etiketlemeye bakınız 7.3. Belirli son kullanım(lar) Belirli son kullanım(lar) : Profesyonel Diş Beyazlatıcı Jel BÖLÜM 8: Maruziyet kontrolleri / kişisel korunma 8.1. Kontrol parametreleri Kontrol parametreleri : Hidrojen Peroksit CAS:

4 Sayfa 4/7 Kontrol Parametreleri OSHA PEL Genel Endüstri OSHA PEL İnşaat Endüstrisi OSHA PEL Denizcilik Endüstrisi ACGIH TLV NIOSH REL Maruziyet Sınırları 8.2. Maruziyet kontrolleri Göz/yüz koruması Cildin korunması Solunum ile ilgili koruma : Koruyucu gözlük takın : Çalışırken uygun koruyucu giysi ve eldiven kullanın. : Hava kaynaklı seviyeleri kontrol etmek için iyi bir genel havalandırma sağlanmalıdır. Yetersiz havalandırma durumunda, uygun solunum cihazı takın. BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgiler Fiziksel durum : Jel Görünüm : Viskoz Renk : Renksiz ile beyaz arası Koku : Kokusuz veya karakteristik koku mevcut değil ph : 2,8 ila 5,2 Özgül Ağırlık : 1,1 ila 1,3 Suda çözünürlük : Kısmen Çözünür 9.2. Diğer bilgiler Ek bilgi : Başka ilgili bilgi yok. BÖLÜM 10: Kararlılık ve reaktiflik Reaktiflik Reaktiflik Kimyasal stabilite Kimyasal stabilite Tehlikeli reaksiyon olasılığı Tehlikeli polimerizasyon Önlenmesi gereken durumlar Önlenmesi gereken durumlar Uygun olmayan malzemeler Uygun olmayan malzemeler Tehlikeli bozulma ürünleri Tehlikeli bozunma ürünleri : Sabit : Tavsiye edilen koşullar altında saklanması ve kullanımı halinde sabittir. : Yok : Kuvvetli bazlardan, metallerden, aşırı sıcaklıktan ve nemli hava veya suya maruz kalmaktan kaçının. : Güçlü kostik, çoğu metal : Bilinmiyor.

5 Sayfa 5/7 BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler Toksikolojik etkileri hakkında bilgi Akut Dermal LD50 Oral LD50 Soluma LC50 Diğer bilgiler : > 5500 mg/kg Tavşan : > 3300 mg/kg (Sıçan) : > 1,0 mg/l/4h Sıçan : Ürün, bilinen bir toksikolojik profile sahip yüksek hidrojen peroksit içerir. Ürün, sadece lisanslı diş profesyonelleri tarafından belirtilen mühendislik kontrolleri kullanılarak uygulanabilir. BÖLÜM 12: Ekolojik bilgi Toksisite Sulu ortamda toksisite (akut) : Su yollarına giden kanalizasyon veya tahliye borularına girmesine izin vermeyin Kalıcılık ve parçalanabilirlik Kalıcılık ve parçalanabilirlik : Sınıflandırılmamış Biyoakümülatif potansiyel Biyoakümülatif potansiyel : Sınıflandırılmamış Toprakta hareketlilik Toprakta hareketlilik : Mevcut değil PBT ve vpvb değerlendirme sonuçları PBT ve vpvb değerlendirme sonuçları : Sonuç: Madde, tarama değerlendirmesi kapsamında PBT ve vpvb kriterlerini yerine getirmemektedir; P veya B özelliklerine ilişkin herhangi bir gösterge mevcut değildir Diğer olumsuz etkiler Çevresel veriler : Kanalizasyona boşaltmayın. BÖLÜM 13: Bertarafın önemi Atık arıtma yöntemleri Bertaraf yöntemi : Resmî yönetmeliklere göre bertaraf edin. (AB 1975L /11/2003) BÖLÜM 14: Taşıma bilgileri BM numarası BM numarası : BM uygun sevkiyat adı BM uygun sevkiyat adı : Oksitleyici Sıvı, N.O.S. (başka türlü belirtilmeyen) (Hidrojen Peroksit Karışımı) Nakliye tehlike sınıfı (sınıfları) Birincil tehlike sınıfı/bölümü : 5.1 Tehlike sınıflandırması : Ambalaj grubu Ambalaj grubu : II

6 Sayfa 6/ Çevresel tehlikeler Deniz kirletici # Kullanıcı için özel önlemler ADR - karayolu RID - demiryolu IMDG - deniz: GEÇERLİ DEĞİL IATA - hava: GEÇERLİ DEĞİL MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Koduna göre toptan nakliyat Toptan nakliyat BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi Madde veya karışıma yönelik güvenlik, sağlık ve çevre düzenlemeleri/mevzuatı Genel yorumlar Kimyasal güvenlik değerlendirmesi Kimyasal güvenlik değerlendirmesi Ek bilgi : 93/42 / EEC nolu Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine bakınız. : Bölüm 11 e bakınız : Bileşenlerin hiçbiri IARC, NTP veya CA Prop 65 ile kanserojen olarak listelenmemiştir. BÖLÜM 16: Diğer bilgiler İlgili H-ifadeleri (sayı ve : Akut Toks. (O), Kat. 4: Akut Toksisite (Oral), Kategori 4 tam metin) GÖZDE HASAR, Kat. 1: Gözde Hasar, Kategori 1 STOT SE, Kat. 3: Hedef Organ Toksisitesi (Tek maruziyet), Solunum Yolu Kategori 3 Cilt Tahrişi, Kat. 2: Cilt Tahrişi, Kategori 2 H302: Yutulması halinde zararlıdır. H315: Cilt tahrişine neden olur. H318: Ciddi derecede göz hasarına neden olur. H335: Solunum yolları tahrişine neden olabilir. Hazırlayan : Anu Kattoju Revizyon özeti : Bu SDS, 15/04/2015 tarihli SDS nin yerine geçmektedir. Revizyon: Bölüm 1: MALZEME GÜVENLİĞİ VERİ SAYFASI No. Bölüm 2: ACİL DURUM GENEL BAKIŞ - ACİLEN ÇÖZÜLMESI GEREKEN SORUNLAR 2.3. Diğer tehlikeler. Bölüm 3:. Bölüm 4: YUTMA, SOLUMA, DOKTORLARA YÖNELİK NOTLAR, AŞIRI MARUZ KALMA İŞARET VE BELİRTİLERİ (YUTMA, SOLUMA). Bölüm 5: PATLAMA TEHLİKELERİ, YANGIN SÖNDÜRME MALZEMELERİ, YANGINDA PATLAMA, YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARI, TEHLİKELİ PATLAMA ÜRÜNLERİ, STATİK BOŞALMAYA HASSAS, DARBEYE KARŞI HASSASİYET. Bölüm 7: GENEL PROSEDÜRLER. Bölüm 8: KİŞİSEL KORUYUCU ARAÇ GEREÇLER - SOLUNUM CİHAZI. Bölüm 9: GÖRÜNÜM, RENK, YORUMLAR, UÇUCULUK YÜZDESİ, ph, ÖZGÜL AĞIRLIK. Bölüm 11: AKUT (DERMAL LD50 (tavşan), DERMAL LD50 (tavşan), ORAL LD50 (sıçan), ORAL LD50 (sıçan), SOLUMA LC50 (sıçan), SOLUMA LC50 (sıçan), SOLUMA LC50 (sıçan), ORAL LD50 (sıçan)

7 Sayfa 7/7 Genel beyanlar Üretici feragati AKUT, GENEL YORUMLAR. Bölüm 12: KİMYASAL ETKİ BİLGİLERİ, DAĞITIM, EKOTOKSİKOLOJİK BİLGİLER, ÇEVRE VERİLERİ, BİYOBİRİKİM / BİRİKİM, AKUATİK TOKSİSİTE (AKUT), AKUATİK TOKSİSİTE (AKUT) (48 SAAT EC50, 96 SAAT EC50), BÖLÜM 12: Ekolojik bilgi. Bölüm 14: GEMİ (ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ / ULUSLARARASI DENİZYOLUYLA TEHLİKELİ MALZEME TAŞIMACILIĞI) - DENİZ KİRLİLİĞİ # 1. YOL VE DEMİRYOLU (sadece İngiltere) (CDG) - ÖZEL HÜKÜMLER BÖLÜM 14: Nakliye ile ilgili bilgiler, ADR - karayolu, IMDG - deniz, IATA - hava. Bölüm 15: YORUMLAR GENEL YORUMLAR, RoHS. Bölüm 16: GENEL BEYANLAR. : NAP =Uygulanabilir Değil NE= Kurulmamıştır TLV = Eşik Sınır Değeri PEL = İzin verilen maruziyet sınırları MAK =Maksimum İşyeri Konsantrasyonu STEL= Kısa süreli maruz kalma sınırı STEV = Kısa süreli maruz kalma değeri TWA = Zaman Ağırlıklı Ayarlanan Ortalama PPE = Kişisel Koruyucu Ekipmanlar AMU=Atom Kütle birimi : SADECE DİŞ KULLANIM İÇİNDİR: Belirtildiği şekilde kullanın. Bilgi ve tavsiyeler, doğru olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır (ham madde güvenlik veri formları ve üreticinin bilgisi); ancak, üretici, bilgilerin doğruluğu veya tavsiyenin uygunluğu açısından hiçbir garanti vermez ve bu kapsamda herhangi bir sorumluluğa sahip değildir. Her kullanıcı amaçlanan kullanım kapsamında bu tavsiyeleri gözden geçirmeli ve uygun olup olmadıklarına karar vermelidir.