ŞEBEKE KURAMLARINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞEBEKE KURAMLARINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM"

Transkript

1 ŞEBEKE KURAMLARINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Cenk AYGÜL Özet: Bu yazıda şebeke kuramları eleştirel olarak incelenmektedir. Şebeke kuramlarının önümüzdeki dönemde Türkiye de daha fazla yayılacağından hareketle, bu kuramların dayandığı temel düşünceler tartışılmakta ve şebekelerin pazar ve hiyerarşilere alternatif yeni bir toplumsal eşgüdüm getirdiği iddialarına dikkatli yaklaşmak gerektiği belirtilmektedir. Bu yazıda şebeke (network) kuramlarının gelişimi tartışı lacak ve şebeke kuramlar ı eleştirel olarak incelenecektir. Bilindiği gibi ş ebeke kuramlar ı, bağımsız olarak da çalışıld ığı gibi, yönetiş im literatürü içinde de giderek önemli bir yer oluşturmaktadır. Küreselleş me literatürü içinde de ş ebeke incelemeleri Manuel Castells in ve daha sonra da Hardt ve Negri nin çalışmalarından sonra yaygınlaş maya başlamış tır. Ayrıca, Türkiye nin Avrupa Birliği ile görüş melere başlamasının beklendiği bu günlerde yönetişimin bir parças ı olarak şebeke literatürünün daha çok tartışılmas ı beklenmelidir. Her iki literatür de Avrupa daki geliş melerden etkilenmekte ve gerek Avrupa Birliği gerek de birliği oluşturan ulus-devletlerdeki geliş meleri açıklamak için şebeke kuramlar ı daha çok kullanılmaktadır. Şebeke Toplumlarının Yükselişi Şebeke düşüncesi sosyal bilimlerde yaygınlaşır ve araştı rmalarda giderek daha fazla kullanılırken, ayn ı zamanda farkl ı kuramsal kaynaklara dayanmas ı nedeniyle kuramsal açıdan tutarl ı olma konusunda sorunlar da yaşayabilmektedir. Bu nedenle farkl ı ş ebeke düşüncelerini en başta ayrıştırmak gerekmektedir. İ lk olarak, Thompson 1 tarafı ndan öne sürülen ve genel olarak kabul gören bir yaklaşım olarak, şebekeler toplumsal yaşamı n düzenlenmesinde yeni bir eşgüdüm biçimi olarak alınmakta ve bu anlamda hiyerarş iler ve pazarlardan farkl ı bir eş güdüm getirdikleri iddia edilmektedir. Bu anlayışa göre, hiyerarşiler emir ve otoriteye dayanan bir eş güdüm getirirlerken, pazarlar fiyat ve rekabet yoluyla işleyen bir eş güdüm getirirler. Şebekeler ise, iddiaya göre, daha üstün bir eş güdüm biçimi olarak, işbirliği, uzlaşma ve karşılıkl ı güvene dayanan bir baş ka sistem Eleştirilerinden dolayı derginin isimlerini bilmediğim iki eleştirmenine, Dr. Argun Akdoğan a, Dr. Tuna Başkoy a ve Dr. Fatma Ardıç a teşekkürlerimi sunuyorum. Yazıdaki olası hataların sorumluluğu elbette ki bana aittir. 1 Thompson, a.g.k., s. 13.

2 getirmektedirler. İ kinci olarak kamu yönetimi ve örgüt kuramı alanında da giderek büyüyen bir şebeke literatürü oluşmaktadı r. Örneğin, kamu politikalar ı ş ebekesi (policy network) literatürü, şebeke analizi ve kamu politikaları araştırmalar ı olmak üzere iki farklı alanın birleşmesi ile gündeme gelmiştir 2. Orijinal haliyle kamu politikalar ı şebekesi literatürü hiyerarş ik örgütlerin önemini yadsımadan enformel, ademi merkeziyetçi ve yatay iliş kileri incelemiştir 3. Benzer olarak, bu alanda çok önemli katkılar yapmış olan Rhodes ve Marsh 4 kamu politikalar ı ş ebekelerini meso-düzeyde (makro ile mikro aras ı orta düzey) bir kavram olarak ele alm ış ve çıkar gruplar ı ile hükümet kurumlar ı arasındaki iliş kilerin sürekliliğini sağlayan etmenleri incelemişlerdir. Dahas ı, bu literatürde daha çok Amerikan kuramcılar ı tarafından geliş tirilen gizli iktidar (sub-governments), demir üçgen (iron triangles) gibi temel kavramlar 5, vurgular ı daha çok mikro-düzeyle sınırl ı olsa da, devlet ve sivil toplum aktörleri arasındaki ilişkileri ele almışlardır 6. Bu erken dönem kamu politikalar ı şebekeleleri literatürü, ş ebekelere kar şı daha çok eleştirel bakmışlar ve şebekelerin kamuoyunu dışarı da tutarak politik sorumluluğu ortadan kaldırdıklar ı, imtiyazl ı oligarş iler oluşturduklar ı, ve genel olarak şebekelerin işleyi ş ve ş ebekelere katılabilme kurallar ı kurulu düzenler lehine çalışmaya eğilimli olduğ u için de muhafazakar politikalar ürettikleri ni iddia etmişlerdir 7. Üçüncü olarak, bu erken dönem çalışmalardan sonra gelen ve ş u anda son derece yaygın bir kabul gören şebeke kuramcılar ı ise üretim sürecindeki değişmelere ve yeni servet ve iktidar ş ebekelerinin ulus devletleri aşmalarına vurgu vurmaktadı rlar. Castells ile Hardt ve Negri, şebeke kuramların ı üretim sürecindeki değiş meler ve enformasyon ekonomilerinin ön plana geçmesine dayandırmaktadı rlar. Castells e göre 8 yeni bir uzamsal (spatial) mantık oluşmakta ve akış uzam ı (space of flows) tarih boyunca ortak yaşantılarımızı n uzamsal örgütlenmesini oluşturan yer uzamını n (space of place) yerini almaktadır. Buna göre, mega-ş ehirler servet, iktidar ve enformasyon şebekeleri ile birbirlerine bağ lanmakta, böylelikle de giderek ulus devlet yapılar ı etkisizleş mekte, uzam ve zaman üzerindeki devlet 2 Marin ve Mayntz, a.g.m., s a.k., s Rhodes ve Marsh, a.g.m. s Bu kavramlar plüralizm (çoğulculuk) literatürüne karşı eleştiri olarak getirilmişlerdir. Gizli iktidar (ya da gizli hükümet) ile altın üçgen kavramları bürokratlar, parlamento üyeleri ve çıkar gruplarının oluşturduğu şebekeleri tanımlamak için kullanılmıştır. 6 a.k., s Marsh ve Rhodes, a.g.m., s Castells, a.g.k. s. 408.

3 kontrolü giderek küresel sermaye, mal, hizmet, teknoloji, iletiş im ve enformasyon akışlar ı tarafından aşılmaktadırlar 9. Castell s göre küreselleşme, bölgeselleş meye yol açmakta ve bölgeler ve yerelliklerin en dinamik sektörleri uluslararas ı ş ebekelere eklemlenmektedir 10. Hardt ve Negri ise yoğun olarak okunan kitapları nda Castells in sol bir yorumunu sunarlar okurları na. Onlara göre, sanayi toplumlarından enformasyon ekonomilerine geçi ş üretimin desantralizasyonu ile ve her zaman tekelleşme ve üretim ölçeğ inin giderek büyümesi ile karakterize olan kapitalist üretim sürecinin artı k küçük ölçeğ e geri dönmesi ile el ele gitmektedir. Hardt ve Negri ye göre enformasyon sanayileri ve hizmet sektörünün yükselmesi ile birlikte üretimin büyük ölçeklerde yapılmas ı ve belirli bölgelerde yoğunlaşmas ı artık gerekli değildir. İletiş im ve enformasyon teknolojilerindeki ilerlemeler büyük ölçekte üretim yapan fabrikaları dağıtm ış ve üretim temel olarak ş ebeke modeline göre örgütlenmeye 11 başlamış tır. Cooke, bölgesel teknolojik yenilenme (innovation) ş ebekesi yaklaşım ı ile şebeke düşüncesini yeni bölgeselci tezlerle birleş tirir. Bilindiği gibi, Avrupa Birliği tarafından çeş itli biçimlerde desteklenen yeni bölgeselci tezler, küreselleşme literatürü ile birlikte ulus- devletlerin artık güç kaybettiklerini iddia etmektedir. Küreselleş me tezleri bu aşınmanın yukarıdan küresel ölçekten kaynaklandığın ı iddia ederlerken, yeni bölgeselci tezler ise ayn ı etkinin aşağıdan mikro- bölgelerden kaynaklandığın ı söylemektedirler. Bu akımı n önde gelen temsilcilerinden biri olan Cooke, bireyler ve kurumlar aras ı iliş kileri inceleyen kamu politikalar ı şebekelerinin yan ı sı ra bölgelerde teknolojik yenilenme için çalışan yenilenme ortamlarını n (milieux) önemini vurgular 12. Yenilenme ortamlar ı üç gruba ayrı labilir: Birinci olarak, içsel yenilenme ortam ı ya da teknoloji bölgeleri, bölgesel ya da yerel olarak konumlanm ış küçük ve orta ölçekli işletmelerin kuracağı şebekelerdir. İkincisi, dışsal yenilenme ortam ı ya da teknopoller (teknoloji-kentler) büyük şirketlerin üretim yapıların ı ve araştı rma ve geliştirme birimlerini farkl ı bölgelere yoğunlaştırmalar ı ile oluşmaktadır. Son olarak da melez ortamlar, yani ilk iki ortamın çeş itli oranlarda karışım ı ile oluşan bölgeler bulunmaktadı r ve bu bölgelerde küçük ve orta ölçekli işletmelerin yan ı sıra, üniversitelerin ve diğ er araştırma kurumlarının ve hükümet kurumlar ı bir araya gelip 9 a.k., s a.k., s Hardt ve Negri, a.g.k., s Cooke, a.g.m. s. 32.

4 13 çalışmaktadırlar. Cooke un öne sürdüğü bu yaklaşı m 1990 larda en yoğun olarak çalışılan konulardan biri olmuştur. Bob Jessop da özellikle yönetişim konusunu incelediğ i eserlerinde şebekeler üzerine yazmakta ve hiyerarşik yönetiş im yerine giderek 14 heterarşik yönetişim biçimleri gündeme geldiğini iddia etmektedir. Jessop a göre üç çeşit heterarşi bulunmaktadır; kişiler aras ı ş ebekeler, örgütler aras ı ilişkilerin kendiliğinden kurumsallaşmas ı ve sistemler aras ı yönlendirme (steering), ve bunların hiçbirisinde de ş ebeke içinde yer alan aktörler arasındaki eşitsiz iktidar iliş kileri tanımlanmamaktadır. Jessop şebekeler, ortaklıklar ve diğ er ekonomik ve politik yönetişim modelleri geliştikçe, resmi kurumları n en iyi ihtimalle eşitler arası nda birinci (primus inter pares) haline 15 dönüşeceğine inanmaktadır. Jessop, Ansell tarafı ndan ortaya atılm ış bir kavram olan şebekeleşmi ş politik kurum (networked polity) kavramın ı benimsemekte ve modern devletin maruz kaldığı temel eğilimlerin bu kavramca çok iyi bir şekilde açıklandığın ı iddia etmektedir. Jessop a göre modern devletler küreselleşme ile birlikte ş u eğilimlerin etkisi altına girmişlerdir: devlet olmaklığı n ulusalsızlaşmas ı, politikanın devletsizleş mesi ve bölgesel ve fonksiyonel iktidarın yeniden eklemlenmesi ya da bir başka deyiş le 16 politik rejimlerin uluslarasılaşmas ı. Kavram ı ilk olarak ortaya atan Ansell e göre şebekeleş mi ş politik kurum şöyle açıklanabilir: Şebekeleş mi ş politik kurum, devlet ve toplum kurumsallaşmasını n yatay ve dikey olarak ademi merkezileştiği (çoğulculukta olduğu gibi) fakat aynı zamanda da işbirliği içinde davranmaya devam ettiği (korporatizmde olduğ u gibi) bir yönetişim biçimidir. Şebeleş mi ş politik kurumların örgütsel yapıları mekanik olmaktan çok organiktir, yani hem bilgi hem de inisiyatif alma ademi merkezileşmi ş ve geni ş olarak yayılmıştır. Örgüt içi ve örgütler arası yatay ilişkiler en az dikey iliş kiler kadar önemlidir ve genel olarak bir çok birimin tek bir birime bağl ı olduğu (hiyerarş ik) örgüt modeline yerine, birçok birimin birçok birime bağl ı olduğu modele (heterarş ik) dayanmaktadırlar. Örgütsel işleyi ş, gizli ve kiş isel olmayan bir biçimde değil, yaygın ve sosyaldir Devlet aktörleri, bu ş ebeke içinde merkezi bir konumda bulunmalar ı nedeniyle, proje ekiplerini oluş turmakta ve 17 yönlendirmekte kolaylaştırıc ı bir liderlik yapabilirler. Ansell şebekeleşmi ş politik kurumlarda devlet kurumlarını n kolaylaştırıc ı liderliğ i nden bahsederken, Joachim Blatter gibi yazarlar şebeke düş üncesini alarak daha da vulgar bir hale getirirler. 13 a.k., s Jessop, The rise of, s Jessop, The European, s Jessop, Ansell in bu kavramını modern eğilimleri çok iyi açıkladığı için överken, devletin kuvvetini hala koruyan öğelerini yeterince açıklamadığı için de eleştirir. 17 Ansell, a.g.m., s. 311.

5 Blatter e göre toplum artık yalnı zca devlet gibi merkezi bir birim tarafından yönetilemez. Yönetim aygıtlar ı yaygınlaştırılm ış ve maddi kaynaklar ve enformasyon farkl ı aktörler tarafından paylaşılmaktadı r 18. Bu nedenle, hiyerarşik örgütlerde en yüksek rütbeli aktör tanı m gereği lider konumundayken, ş ebeke içinde yer alan aktörlerin hiçbirisi başköşeyi tutamaz. Şebeke düşüncesi ve özellikle ş ebekelerin Castels vari yorumu, yani servet, sermaye, enformasyon ak ışı düşüncesi birçok başka yazarı 19 da etkilemiştir. Örneğin, Kevin R. Cox uzam politikaların ı anlamak için en faydal ı metaforun şebekeler olduğunu düş ünmektedir ve şebekelerin uzamsal biçimlerin eşitsiz gelişmesini ve sınırların artı k ne kadar geçirgen olduğunu iyi açıkladığın ı söylemektedir. Giderek önem kazanan başka bir literatür olan aktör-şebeke kuram ı (actor network theory) da şebekelerin uzamın iliş kisel (relational) karakterini incelemekte temel bir kavram olduğunu düş ünmektedir. Murdoch a göre 20, küresel ya da yerel ölçeklerin diğerileşmesi ile uğraş mak yerine, şebekelerin nerelerde oluştuğ unu nereye kadar giderlerse gitsinler incelememiz gereklidir. 21 Murdoch, Latour un temel sorusunu, yani bir demiryolunun küresel mi yoksa yerel mi olduğ unu sorarak başlar ve ş ebekeler birçok nedenle kurulabilse de, her zaman uzam üzerinde edimde bulunmanın yoludur der. Aktör-ş ebeke kuram ı hem merkezi aktörleri hem de merkezi olmayan ş ebekeleri yani hem bireyleri hem de kollektiviteleri ele almaktadır. Amin de ayn ı şekilde aktör ş ebekelerinin önemini vurgular ve globalizasyon sonucunda ş ebekelerce belirlenen yeni bir yer/uzam ontolojisi oluştuğunu iddia eder. Ölçek mant ığı ile territoryel mantığı karşılaşt ırarak, uzamsallığın doğ rusal ve ölçeksel olmayan bir biçimde incelenmesi gerektiğini ve coğrafyaların ve zamansallıkları n pratikte farkl ı uzam ve zaman ilişkileri içinde oluşmasını n incelenmesine 22 hazır olmak gerektiğini söyler. Sonuç olarak, Amin e göre: Modern küreselleş me küresel güçlerin giderek artan hakimiyeti ya da uzamsal genişleme, ya da yerelliklerin özelliklerinin küresel olarak oluşmuş şebekeler ya da giderek hızl ı akan zaman tarafından boyunduruk altı na alınmas ı anlamına gelmeyebilir belki de. Bunun yerine, belki de hâlihazı rda 18 Blatter, a.g.m., s Cox, a.g.m., s.2 20 Murdoch, a.g.m., s Murdoch burada ölçek çalışmaları içinde öne çıkmış olan küreyerelleşme terimini eleştirmektedir. Küreyerelleşme (glocalization), Swyngedouw (a.g.m.) tarafından ortaya atılmış bir kavramdır ve küreselleşme (glocalization) ve yerelleşme (localization) sözcüklerinden oluşturulmuştur. Küreyerelleşme ulus-devletlerin bir taraftan küreselleşme diğer taraftan da yerelleşme (yetki devri, yetki genişliği vb.) sonucunda güçsüzleştiğini iddia etmektedir. 22 Amin, a.g.m., s. 389.

6 olan yeni uzamzamansallıkların yerelliklerde olanlar ı biçimlendirmesinin ilk işaretleridir. 23 Şebeke Kuramlarının Eleştirisi Şebeke kuramlarının birçok yazar tarafından eleştirilmiş tir. İ lk olarak, Colin Hay 24 pazarların, hiyerarşilerin ve ş ebekelerin birbirlerinden farkl ı analitik kavramlar olduğ unu kabul ettikten sonra bunların birbirlerinden bağımsız olarak var olan eş güdüm mekanizmalar ı olmadığın ı iddia eder. Bir diğer deyiş le, sürecin kaçınılmaz olarak hiyerarşilerin sonunu getireceğ ini iddia etmek çok dayanaksız bir söylemdir. Bu konuda daha fazla alan araştırması na gereksinim vardır ama hiyerarşiler, pazarlar ve ş ebekelerin her zaman bir arada var olduğu ve hatta birbirinin oluş umunda da destek olduklar ı söylenebilir. Dahas ı Hay, şebekelerin yayılmasın ı olumlu bir geliş me olarak sunan yaklaşımların naif tonuna da dikkatimizi çeker. Yukarı da bahsedildiği gibi ilk dönem şebeke araştırmalarında var olan eleş tirel ton zamanla kaybolmu ş ve yeni çalışmalarda şebekelerin hiyerarş ik örgütlerin yerini almas ı olumlu bir geliş me olarak görülmeye başlanmış tır. Bu anlamda plüralist (çoğulcu) tezlerin eleş tirisi olarak başlayan şebeke kuramlarının, örgüt kuram ı içinde yaygınlaşan ş u andaki halleriyle bir tür plüralizme geri dönü ş yaptıklar ı söylenebilir. Ne var ki, Tablo I den de görüleceği üzere, ş ebekelerin sadece olumlu değil olumsuz çağrışımlar ı da vardır ve şebekelerin tartışması z bu kadar övülmesini olumlu bulmak mümkün değildir. 25 Tablo I- Şebeke Çağrışımlar ı: Uyumlu İşbirliği ya da Cosa Nostra Olumlu Çağrışımlar Olumsuz Çağrışımlar 23 a.k., s Hay, a.g.m., s Kaynak: Hay La Cosa Nostra Italyanca bir terim olup, Bizim Şeyimiz (Our Thing) anlamına gelmektedir ve 1930 lu yıllarda ABD de gangsterler, içki yasağının da etkisiyle büyük gelişme gösterdiler. Amerikan hukukunun suç örgütlerini değil suçun kendisini kovuşturma geleneği nedeniyle de 1960 lı yıllarda çok kuvvetli bir örgüt olarak La Cosa Nostra doğdu. Bu suç örgütünün yaklaşık 24 aileye mensup 2000 üyeden oluştuğu ve istediği her yere ulaşabilmek için son derece sofistike bir örgütsel işleyişe sahip olduğu söylenmektedir (bkz ).

7 İşbirliğine dayal ı / uyumlu Etkin ve açık uçlu karar alma Pazarlık / uzlaşma Bürokratik değil Organik: şebekenin bütünü bileş enlerin toplamından büyüktür Yapıc ı Duyarl ı / esnek Empoze edilen değil kendiliğ inden örgüt biçimi Kollektive ve komünal Rekabetçi olmadan yenilikçi Stratejik Hiyerarşik olmayan örgüt biçimi Kapal ı / gizli Sadece kendi çıkarın ı güden Klik / kartel Yolsuzluğa açık Demokratik değ il / üyelerinin gerçek oy hakk ı yok Dışlayıc ı Önyargılara açık Yetki ve sorumluluk olmadan iktidar Kanuna aykır ı / yeraltına yakın Resmi kanalların dışı nda yollarla köklü çıkarlara hizmet etme Machiavelyan Dışsal hiyerarşi, statü ayrıcalığın yansımas ı İkinci olarak, Castells ile Hardt ve Negri nin çalışmaların ı eleş tirel olarak inceleyen Jessop a göre 26, şebeke düşüncesi her ş eye uygulanan ve aslında hiçbir şeyi açı klamayan bir gündelik metafor haline dönüşmüştür. Ş ebekeler üretim sürecinin yeni örgütsel ilkesi olarak ya da devlet ve pazarlar ikiliğini aşmakta kullanı lan yeni bir toplumsal örgütlenme modeli olarak kavramsallaştırılmaktadı r. Ne var ki, Castells in iddia ettiği gibi, ulus devletleri aşan ak ış uzamı düşüncesine dayanarak ortaya atılan şebeke düşüncesi, yani ulus- devletlerin iktidarların ı kaybettiği düşüncesi yol açıc ı olmaktan 27 uzaktır. Eğer şebeke düşüncesi Castells ile Hardt ve Negri nin yapt ığı gibi üretim sürecinden ve üretimin desantralizasyonundan türetilecekse, büyük firmaların sona erdiğ ini iddia etmenin hiçbir temele dayanmadığın ı söylemek gerekmektedir. Esnek üretim tezlerinde görüldüğü gibi bu tezler giderek yaygınlı k kazansalar da, ekonomik mantığın giderek daha fazla tekelleşme doğrultusunda çalıştığın ı, çok uluslu şirketlerin ve başka büyük firmaların birleşmeler ve satı n almalar (mergers and acquisitions) yoluyla giderek daha da büyüdükleri söylemek gerekmektedir. Büyük firmaları n günlerinin sayıl ı olduğunu söylemek şu an için kanı tlarla desteklenmeyen bir 28 iddia olmanın ötesinde değildir. Örneğin, Amin e göre, Avrupa örneğine bakılırsa, Avrupa Birliğ i nin temel hedefi ABD ve Japonya sermayesi ile rekabet edebilecek güce ulaşmaktı r ve bunun yolunun da büyük sermayeden geçtiği düş ünülmektedir. Büyük firmalar birleşmeler ve satı n almalar yoluyla giderek daha da büyümekte, çok fazla sözü edilen küçük ve orta boy işletmeler sadece baz ı bölgelerde yoğunlaşmakta ve daha çok istihdama yönelik olarak iş lev görmektedirler. Diğer yazarlar da, sonu geldiğ i iddia edilen ölçek 26 Jessop, Informational, s Brenner, Globalization. 28 Amin, Big firms., s

8 ekonomilerinin hala temel önemde olduğ unu, kapsam ekonomilerini de birçok durumda büyük şirketlerin gerçekleştirdiğ ini söylemektedirler 29. Amin 30 yerel kümelenme ve belirli bölgelerde yoğunlaşman ın nasıl olduğunu incelemekte ve firmaları n birbirleriyle kurduklar ı ilişkilerin bir bütün olarak incelenmesi gerektiğ ini 31 söylemektedir. Bu doğrultuda, Baker a göre, küçük ve orta boy işletmelerin sayısının artmas ı, büyük firmaları n toplumsal gücünü azaltmak bir tarafa arttırmakta, tam-zamanı nda-üretim gibi teknikler üretimde karşılaşılan riskleri küçük ve orta boy iş letmelere yüklemenin yolu haline gelmektedir. Benzer olarak, ş ebekelerin uzamsal desantralizasyonu anlamak için yararl ı bir kavram olduğu iddias ı da ayn ı derecede sorunludur, çünkü bütün bölgecilik söylemlerine karşı n Avrupa da bir uzamsal desantralizasyondan bahsetmek mümkün değ ildir. Küresel işbandlarını n (global assembly lines) ya da küresel üretim şebekelerinin uzamsal merkezlerin önemini azaltt ığı da kanı tlarla desteklenmemektedir. Avrupa da merkez, Londra, Hamburg, Münih, Milan ve Paris in oluşturduğu bir beşgenden oluşmaktadı r. Bu bölge Avrupa Birliği topraklarının sadece beşte birini oluşturmasına karşı n, toplam GSMH nin yarısın ı üretmektedir ve bütün bölgecilik söylemlerine karşı n da ekonomik, politik ve sosyal konumundan hiç 32 bir şey kaybetmemektedir. Amin ve Thrift e göre 33, dünya ekonomisinin bir dereceye kadar desantralize olduğu doğru olsa da, bunun merkezin ortadan kalkması anlamına geleceği hayli ş üphelidir. Lefebvre de merkezlerin ve şebekelerin birbirlerini dışlamas ı gerekmediğini söylemektedir: İlk izlenimim büyük ticari merkezlerin oluşmakta olduğu ve bunları n yeni bir uzam kullanım konsepti oluşturduklarıdır. Gerçekte, bu yeni iş merkezleri birbirinden izole değildir ve şebekeler oluşturmaktadırlar. İ kinci olarak, karar alıc ı merkez, yani ulusal iktidar, servet, enformasyon ve etkileme kapasitesine haiz şehir merkezleri yerli yerinde durmaktadı r. Bu nedenle şehirlerde devam etmekte olan kentsel merkezileşmeye kar şı yapı lan muhafazakâr eleştiri iki nedenle eleş tirilebilir, kentsel merkezlerin çözülmesini değil, hâlihazırda devam eden iki tip merkezileşmeyi, yani iş merkezlerinin şebekeleşmesi ve karar alıc ı mekanizmaları n merkezi konumların ı gözlerden saklamaktadır. 34 Üçüncü olarak, Helga Leitner özellikle Alman kuramcılarının 35 giderek artan bir şekilde karşılıkl ı bağımlılı k ve devlet ile sivil 29 Smith, a.g.m.; Williams et al, a.g.m.: Amin ve Robins, a.g.m. 30 Amin, Spatialities, s Baker, a.g.m., s Faludi, a.g.m., s. 247; Brenner a.g.k., s Amin and Thrift, a.g.m., s Lefebvre, a.g.m., s. 347.

9 toplum arasındaki ayrımların kalkmas ı ile tanı mlanan bir dünyada, kamu politikalar ı şebekelerinin, ekonomik büyümeyi sağ lama ve toplumsal sorunların çözümünde hiyerarşik kurumlardan daha başarılı olmalarından dolay ı daha üstün yönetiş im biçimleri olarak ortaya 36 çıktıkların ı iddia ettiklerini söylemektedir. Leitner a göre ulusaş an şebekeler devlet ve/veya sivil toplum kurumların ı sını rlar boyunca 37 bağlamaktadırlar. Ne var ki, bu sınıraşan ş ebekeler içinde yer alan aktörlerin ayn ı güçte olduğu anlamı na gelmemektedir. Merkez ve çevre konumlarda bulunmak, şebeke aktörlerinin farkl ı güçlerde olmaların ı belirlemektedir ve ne yazık ki, ş ebeke literatürü içinde 38 eşitsiz güç ilişkilerini ele alan çalışmalar bulmak imkânsız gibidir. SONUÇ Şebeke düşüncesi yönetiş im literatürü içinde giderek artan bir yer almakta ve şebekelerin pazarlar ve hiyerarşilerin karşılaşt ığı sorunlara kapsaml ı bir çözüm getirdiğ i iddia edilmektedir. Ne var ki, ş ebekelerin yönetme sorununa demokratik bir çözüm getirmesi bir iddia olmanın ötesine geçememekte ve iki nedenle tartışılmaktadır. İ lk olarak, şebekelerin pazar ve hiyerarşilerden bağımsız oldukları kanıtlanmam ış bir varsayımdır. Birçok durumda pazar, hiyerarş i ve şebeke bir arada çalışmaktadır. İkinci olarak, ş ebekelerin ne kadar demokratik olduklarının da tartışılmas ı gerekmektedir. Birçok durumda şebekelerin hiyerarşiler kadar da demokratik olmadıkları iddia edilmektedir. Bu nedenle şebekeleri tartış madan olumlu bulan çalışmalara kar şı dikkatli yaklaşmak gerekmektedir. Örneğ in 39 Blatter ın yapt ığı gibi, şebekeler içinde var olan iktidar iliş kilerini ve gizli hiyerarşileri yok saymak mümkün değ ildir.üçüncü olarak, şebekelerin büyük ölçeğ in gerilemesi sonucunda daha çok gündeme geldiği iddias ı da kanıtlarla desteklenmemektedir. Avrupa Birliğ i ile entegrasyon sırasında bu tür iddialar sıklı kla gündeme gelmekle birlikte, Avrupa Birliği ndeki temel doğrultu, üretim ölçeğ inin küçülmesi değil tam tersine birleşmeler ve satı n almalar yoluyla giderek daha da büyümesidir. Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliğ i ile entegrasyon süreci içinde Türkiye ş ebekelerin incelenmesi açısından bol olanağın olduğ u bir döneme girecektir ve bu konunun daha iyi incelenmesi gerekecektir. 35 Şebeke literatürüne yapılan Amerikan, İngiliz ve Alman katkıları arasındaki farklar için, bakınız, Marsh and Rhodes, a.,g.m. 36 Leitner, a.g.m., s a.k., s Leitner et al, a.g.m., s Blatter, a.g.m.

10 KAYNAKÇA Amin, A. ve Robins K., The Re-emergence of Regional Economies? The Mythical Geography of Flexible Accumulation, Environment and Planning D: Society and Space, Vol. 8, 1990, s Amin, Ash, Big Firms Versus the Regions in the Single European Market, Cities and Regions in the New Europe, (Ed. Mick Danford ve Grigoris Kafkalas), London: Belhaven Press, 1992, s Amin, Ash, Spatialities of Globalization, Environment and Planning A, Vol. 34, 2002, s Amin, Ash ve Nigel Thrift, Neo-Marshallian Nodes in Global Networks, International Journal of Urban and Regional Research, 16:4, 1992, s Ansell, Chris, The Networked Polity: Regional Development in Western Europe, Governance, 13:3, 2000, s Baker, Peter, Spatial Outcomes of Capital Restructuring: New Industrial Spaces as a Symptom of Crisis, not Solution, Review of Political Economy, 8:3, 1996, s Blatter, Joachim, Beyond Hierarchies and Networks: Institutional Logics and Change in Transboundary Spaces, Governance, 16:4, 2003, s Brenner, Neil, Beyond State-Centrism? Space, Territoriality and Geographical Scale in Globalization Studies, Theory and Society, Vol. 28, 1999, s Brenner, Neil, Globalization as Reterritorialization: The Rescaling of Urban Governance in the European Union, Urban Studies, 36:3, 1999, s Brenner, Neil, New State Spaces, Urban Governance and Rescaling of Statehood, Oxford: Oxford University Press, Castells, Manuel, The Rise of the Network Society, Oxford: Basil Blackwell, Cooke, Philip, Policy Networks, Innovation Networks and Regional Policy: A Review of the Literature and an Example from South Wales, Policy Networks and European Structural Funds, (Ed. Hubert Heinelt ve Randall Smith), Avebury: Aldershot, 1996, s Cox, Kevin R., Spaces of Independence, Spaces of Engagement and the Politics of Scale, or: Looking for Local Politics, Political Geography, 17:1, 1997, s Hay, Colin, The Tangled Webs we Weave: The Discourse, Strategy and Practice of Networking, Comparing Policy Network Approach, (Ed. David Marsh), Buckingham: Open University Press, 1998, s Jessop, Bob, The Rise of Governance and the Risk of Failure: The Case of Economic Development, International Social Science Journal, no: 155, 1998, s Jessop, Bob, Informational Capitalism and Empire: The PostMarxist Celebration of US Hegemony in a New World Order, Studies in Political Economy, no: 71/2, , s Jessop, Bob, The European Union and Recent Transformations in Statehood, published by the Department of Sociology, Lancaster University, Lancester LA14YL, UK at Faludi, Andreas, The European Spatial Development Perspective What Next? European Planning Studies, 8:2, 2000, s Hardt, Michael ve Negri Antonio, Empire, Cambridge: Harvard University Press, Lefebvre, Henri, Reflections on the Politics of Space, Radical Geography: Alternative Viewpoints on Contemporary Social Issues, (Ed. Richard Peet), London, Maaroufa, 1978, s Leitner, Helga, The Politics of Scale and Networks of Spatial Connectivity, Scale and Geographic Inquiry, (Ed. Eric Sheppard ve Robert B. McMaster), Malden: Blackwell, 2004, s

11 Leitner, Helga, Claire Pavlik ve Eric Sheppard, Networks, Governance and the Politics of Scale: Inter-Urban Networks and the EU, Geographies of Power: Placing Scale, (Ed. Andrew Herod ve Melissa W. Wright), Oxford: Blackwell, 20002, s Marin Bernd ve Renate Mayntz, Introduction: Studying Policy Networks, Policy Networks, Empirical Evidence and Theoretical Considerations, (Ed. Bernd Marin ve Renate Mayntz), Frankfurt am Main: Campus Verlag, 1991, s Marsh, David, The Development of the Policy Network Approach, Comparing Policy Network Approach, (Ed. David Marsh), Buckingham: Open University Press, 1998, s Marsh, David ve R.A.W. Rhodes, Policy Communities and Issue Networks, Policy Networks in British Government, (Ed. R.A.W. Rhodes ve David Marsh), Oxford: Clarendon Press, 1992, s Murdoch, Jonathan, The Spaces of Actor-Network Theory, Geoforum, 29:4, 1998, s Rhodes, R.A.W. ve David Marsh, Policy Networks in British Politics: A Critique of Existing Approaches, Policy Networks in British Government, (Ed. R.A.W. Rhodes ve David Marsh), Oxford: Clarendon Press, 1992, s Smith, C., Flexible Specialization, Automation and Mass Production, Work Employment and Society, Vol.3, 1989, Swyngedeouw, Erik, The Mammon Quest. Glocalisation Interspatial Competition and the Monetary Order: The Construction of New Scales, Cities and Regions in the New Europe, (Ed. Mick Dunford ve Grigoris Kafkalas), eds. London: Belhaven Press, 1992, s Thompson, Grahame, Between Hierarchies and Markets: The Logic and Limits of Network Forms of Organization, New York: Oxford University Press, Williams, K., Cutler T., Williams J. ve Haslam J., The End of Mass Production? Economy and Society, Vol.16, 1987, s

BÖLGELER ÜZERİNE TEZLER

BÖLGELER ÜZERİNE TEZLER BÖLGELER ÜZERİNE TEZLER Cenk AYGÜL * Yazıda yeni bölgeci yazının genel bir özetinin yanısıra eleştirel bir değerlendirilmesi sunulmaktadır. Yeni bölgecilik yazınının farklı kurumsal kökenlerden gelen bir

Detaylı

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER Örnek 1 EEB Raporu Bu araştırma konusunun güncelliği, önemi ve yapacağı katkı 1. 1.1. Bölgesel Gelişme Yaklaşımı Bölge olgusunun tanımı ve rolü, Dünyada özellikle 1970 lerin

Detaylı

Uluslararası Örgütler (IR205) Ders Detayları

Uluslararası Örgütler (IR205) Ders Detayları Uluslararası Örgütler (IR205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uluslararası Örgütler IR205 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin Dili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Cilt / Volume: 5 Sayı / No: 2 Kasım/November 2015 ISSN

Cilt / Volume: 5 Sayı / No: 2 Kasım/November 2015 ISSN Cilt / Volume: 5 Sayı / No: 2 Kasım/November 2015 ISSN 2146-6181 2015, CİLT 5 SAYI 2 Editor s Note / Editörden Değerli okuyucular, Politik ekonomi çalışmalarının yer aldığı bu özel sayı dosyasının ilk

Detaylı

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993.

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993. HALE BALSEVEN Adres *********************************** Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, A Blok, Kat:4, Ofis:319 Dumlupınar Bulvarı, Kampüs 07058, Antalya TÜRKİYE

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar İletişim Teknolojileri ve Toplum Dersin Adı İletişim Teknolojileri ve Toplum Düzeyi Lisans Öğretim Elemanı Doçent Dr. Funda Başaran Özdemir Dersin Amaçları Teknolojik gelişmenin getirdiği, başta internet

Detaylı

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi TR-06590 Cebeci, Ankara Tel.: (0312) 319 77 20 den 340 Faks: (0312) 319 77 36 E-posta: kibritci@dialup.ankara.edu.tr URL: http://dialup.ankara.edu.tr/~kibritci/

Detaylı

Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS SKY/KÇS Yerel Yönetim Kuramları Seçmeli

Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS SKY/KÇS Yerel Yönetim Kuramları Seçmeli Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS SKY/KÇS. 608. Yerel Yönetim Kuramları Seçmeli 3+0 3 8 AKTS Kredisi Toplam 8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U

Detaylı

Uluslararası Örgütler (IR205) Ders Detayları

Uluslararası Örgütler (IR205) Ders Detayları Uluslararası Örgütler (IR205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uluslararası Örgütler IR205 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin Dili

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-701 Dış Politika ve Karar Alma Süreçleri

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-701 Dış Politika ve Karar Alma Süreçleri İçerik Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-701 Dış Politika ve Karar Alma Süreçleri 1 3 0 0 3 8 Ön Koşul Derse Kabul Koşulları Dersin Dili Türü Dersin Düzeyi Dersin Amacı İçerik

Detaylı

DERS AKIŞI Hafta Konular Ön Hazırlık / Kaynaklar 1 Derse Giriş: Temel kavramların öğrencilere tanıtılması ve ödev dağılımı

DERS AKIŞI Hafta Konular Ön Hazırlık / Kaynaklar 1 Derse Giriş: Temel kavramların öğrencilere tanıtılması ve ödev dağılımı Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS SKY/KÇS.603. Kentsel Siyaset Kuramları Seçmeli 3+0 3 8 AKTS Kredisi Toplam 8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-801 Uluslararası Güvenlik ve Strateji

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-801 Uluslararası Güvenlik ve Strateji İçerik Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS RI-801 Uluslararası Güvenlik ve Strateji 2 3 0 0 3 8 Ön Koşul Derse Kabul Koşulları Dersin Dili Türü Dersin Düzeyi Dersin Amacı İçerik

Detaylı

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016 1 Birles mis Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri

Detaylı

Lisans. Örgün. Türkçe Yok. Yok. Yok

Lisans. Örgün. Türkçe Yok. Yok. Yok Dersin Adı Dersin Kodu DERS ÖĞRETİM LANI Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati Haftalık

Detaylı

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ! Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi TR-06590 Cebeci, Ankara Tel.: (0312) 319 77 20 den 340 Faks: (0312) 319 77 36 E-posta: kibritci@dialup.ankara.edu.tr URL: http://dialup.ankara.edu.tr/~kibritci/

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

Jeopolitik (INT 312) Ders Detayları

Jeopolitik (INT 312) Ders Detayları Jeopolitik (INT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Jeopolitik INT 312 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

ULUS-DEVLET FİKRİ ve ULUS-DEVLETLER

ULUS-DEVLET FİKRİ ve ULUS-DEVLETLER ULUS-DEVLET FİKRİ ve ULUS-DEVLETLER Cenk AYGÜL * Yazı Hannes Lacher ve Ellen Meiksins Wood arasında ulusdevletlerin kökeni hakkında ikibinli yılların başlarında yapılan bir tartışmaya katkı sunmak amacıyla

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

KYM363 Mühendislik Ekonomisi

KYM363 Mühendislik Ekonomisi KYM363 Mühendislik Ekonomisi DERSE GİRİŞ İÇERİK- TANIMLAR ve KAVRAMLAR Doç.Dr.Emir Hüseyin Şimşek Ar.Gör.Işıl İnal Prof.Dr.Hasip Yeniova E Blok 1.kat no.113 www.yeniova.info yeniova@ankara.edu.tr yeniova@gmail.com

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kentsel Dönüşüm ARCH 541 Bahar

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kentsel Dönüşüm ARCH 541 Bahar DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kentsel Dönüşüm ARCH 541 Bahar 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Yüksek Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

Amerikan Dış Politikası (UI512) Ders Detayları

Amerikan Dış Politikası (UI512) Ders Detayları Amerikan Dış Politikası (UI512) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Amerikan Dış Politikası UI512 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

Küreselleşme ve Demokrasi (KAM 421) Ders Detayları

Küreselleşme ve Demokrasi (KAM 421) Ders Detayları Küreselleşme ve Demokrasi (KAM 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Küreselleşme ve Demokrasi KAM 421 Seçmeli 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 2.DERS İnsan Kaynakları Yönetiminin günümüz organizasyonları için önemi 21. YÜZYILDA REKABETİN DİNAMİKLERİ KÜRESELLEŞME

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Ad Soyad. Hakan ÖZKAN. İş Telefonu. İş Adresi

Ad Soyad. Hakan ÖZKAN. İş Telefonu. İş Adresi Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAN Ad Soyad Hakan ÖZKAN İş Telefonu Tel: 0370 433 8200/2788 E-mail(ler) hakanozkan@karabuk.edu.tr altin_kaynak@hotmail.com İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Avrupa İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü

DERS ÖĞRETİM PLANI. Avrupa İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Avrupa İktisat Tarihi Seçmeli Dersin Seviyesi Doktora ( iktisat ) Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAN Ad Soyad Hakan ÖZKAN İş Telefonu Tel: 0370 433 8200/2788 E-mail(ler) hakanozkan@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

ABD Dış Politikası (IR510) Ders Detayları

ABD Dış Politikası (IR510) Ders Detayları ABD Dış Politikası (IR510) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS ABD Dış Politikası IR510 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin Dili

Detaylı

Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi (KAM 302) Ders Detayları

Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi (KAM 302) Ders Detayları Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi (KAM 302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi KAM 302 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

İktisat -Maliye Siyaset B. ve Kamu Y. Uluslararası İlişkiler. Siyaset B. ve Kamu Y. Uluslararası İlişkiler

İktisat -Maliye Siyaset B. ve Kamu Y. Uluslararası İlişkiler. Siyaset B. ve Kamu Y. Uluslararası İlişkiler 1 PSPA 05 Turkish Constitutional Law Dr. Hasan Dursun 14 Kasım 015 Cumartesi 10:00 406 46 ECON 05 Mathematics for Economists Öğr.Gör. Yavuz Demirdöğen İktisat 14 Kasım 015 Cumartesi 10:00 04 43 3 PUBF

Detaylı

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası Ekonomi Politik IR502 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

MBA 507 (11) Örgüt Yapısının Temelleri

MBA 507 (11) Örgüt Yapısının Temelleri MBA 507 (11) Örgüt Yapısının Temelleri Ofis İnsanı Tipleri http://www.youtube.com/watch?v=3ob-kacgfok ÖRGÜT YAPISI Örgüt yapısı bir örgütte görevlerin biçimsel olarak nasıl bölüneceğini, sınıflanacağını,

Detaylı

-ÖZGEÇMİŞ- Nezihe Başak ERGİN

-ÖZGEÇMİŞ- Nezihe Başak ERGİN -ÖZGEÇMİŞ- Nezihe Başak ERGİN 1. Adı Soyadı : Nezihe Başak ERGİN Adres : Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Telefon : +905324602992, +905053854900 E-Posta : basak.ergin@giresun.edu.tr

Detaylı

PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI

PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÜYELİKLERİ 2015- Regional Science Association International

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ ÖZET ABSTRACT... iii... v... vii TABLO LİSTESİ... xiii ŞEKİL LİSTESİ... xv 1. Bölüm: GİRİŞ... 1 2. Bölüm: 21. YÜZYILDA EĞİTİM SİSTEMİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ VE OKUL GELİŞTİRMEYE ETKİLERİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1. Sosyoloji Nedir... 3 2. Sosyolojinin Tanımı ve Konusu... 6 3. Sosyolojinin Temel Kavramları... 9 4. Sosyolojinin Alt Dalları... 14

Detaylı

Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları

Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası Siyasi İktisat IR211 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Yok

Detaylı

Prof. Dr. Osman Aydoğuş

Prof. Dr. Osman Aydoğuş Dersin Adı Dersin Kodu DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Haftalık Uygulama Saati - Haftalık

Detaylı

Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı

Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı Ari Sihvola HAUS Finnish Institute of Public Management Kamuda Liderlik Paradigmasında Değişikliğin Gerekçelerine İlişkin Tez Kurallara dayalı yönetimden performans

Detaylı

Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS 00 Diplomatik İngilizce V Seçmeli AKTS Kredisi Toplam 5

Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS 00 Diplomatik İngilizce V Seçmeli AKTS Kredisi Toplam 5 Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS 00 Diplomatik İngilizce V Seçmeli 3+0 3 5 AKTS Kredisi Toplam 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Zorunlu Dersler Uluslararası İlişkilerde Araştırma

Detaylı

Erdemir, E. Yönetme Hastalığının Şifâsı (Kitap Eleştirisi), İş Ahlakı Dergisi, Kasım 2014, C. 7, S. 1.

Erdemir, E. Yönetme Hastalığının Şifâsı (Kitap Eleştirisi), İş Ahlakı Dergisi, Kasım 2014, C. 7, S. 1. Öğrenim Durumu Doçent: Yönetim-Organizasyon, ÜAK, 2012 Doktora Sonrası: University of Illinois at Urbana-Champaign, College of Business, USA, 2011 Doktora: Yönetim-Organizasyon, Anadolu Üniversitesi, 2007

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: CEMAL BALTACI Anabilim Dalı: Siyaset ve Sosyal Bilimler Ofis: A-206 Telefon: 8153 E-posta: cemalbaltaci@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İktisat Anabilim Dalı-(Tezli) Yük.Lis. Ders İçerikleri Mikroekonomik Analiz I IKT701 1 3 + 0 6 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih, Talep, Maliyet, Üretim, Kar, Arz.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ AÇISINDAN ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜN YERİ VE ÖNEMİ (ss.1-6) 2. BÖLÜM ÖRGÜTSEL KÜLTÜR KURAMININ GELİŞİMİ (ss.

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ AÇISINDAN ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜN YERİ VE ÖNEMİ (ss.1-6) 2. BÖLÜM ÖRGÜTSEL KÜLTÜR KURAMININ GELİŞİMİ (ss. İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ AÇISINDAN ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜN YERİ VE ÖNEMİ (ss.1-6) ÖRGÜTSEL DAVRANIŞIN ÇÖZÜMLENMESİNDE OKUL KÜLTÜRÜ... 3 2. BÖLÜM ÖRGÜTSEL KÜLTÜR KURAMININ GELİŞİMİ (ss.7-32) İNSANA

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

Bölgesel kalkınmada BKA ların genel görünümü

Bölgesel kalkınmada BKA ların genel görünümü economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraş tırmaenstitüsü Bölgesel kalkınmada BKA ların genel görünümü Derya Sevinç July 14, 2006, Kayseri Kalkınma Ajansları:Genel Görünüm Slide 2 Avrupa AB

Detaylı

Dünyada Bölge Planlama Egitimi Ela Babalık-Sutcliffe Tuna Taşan-Kok

Dünyada Bölge Planlama Egitimi Ela Babalık-Sutcliffe Tuna Taşan-Kok Dünyada Bölge Planlama Egitimi Ela Babalık-Sutcliffe Tuna Taşan-Kok ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü İÇERİK Şehir ve Bölge Planlama Lisans Eğitiminde Bölge Planlamanın yeri Bölge Planlamaya yönelik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

TAKİPÇİ ÜLKELER, PİYASA YAPICI ÜLKELERE KARŞI: KÜRESEL ENTEGRASYONUN NERESİNDEYİZ?

TAKİPÇİ ÜLKELER, PİYASA YAPICI ÜLKELERE KARŞI: KÜRESEL ENTEGRASYONUN NERESİNDEYİZ? DEĞERLENDİRMENOTU Aralık2013 N201345 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı İdil BİLGİÇ ALPASLAN 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri İrem KIZILCA 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri TAKİPÇİ ÜLKELER,

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi

Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi Dr. Ergüder CAN İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri -19 Kasım 2009- Kalkınma Politikalarındaki Değişim Yönetimden Yönetişime Merkeziyetçi yaklaşımdan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

Gruplar Şebekeler Örgütler

Gruplar Şebekeler Örgütler Gruplar Şebekeler Örgütler Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 6-7. Ders Sosyal Grup Nedir? Sosyal grup ortak bir kimliği paylaşan ve karşılıklı beklentilerle birbiri ile ilişki içinde olan insanlar topluluğudur

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** YDİ Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English))

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Devletler Genel Hukuku I LAW213 3 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

Uluslararası İlişkiler Teorisi (UI501) Ders Detayları

Uluslararası İlişkiler Teorisi (UI501) Ders Detayları Uluslararası İlişkiler Teorisi (UI501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası İlişkiler Teorisi UI501 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers)

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers) Bölüm 11 Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Mergers) İki veya daha fazla sayıda bağımsız işletmenin, eski kimlik ve tüzel kişiliklerini sona erdirerek, sahip

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE II. Bölüm KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) BAZI KAVRAMLAR Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal

Detaylı

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99 söyleþi interview söyleþi - interview SÖYLEÞÝ(*) Ernst WELTEKE INTERVIEW Ernst Welteke is currently the Guvernor of the Central Bank of Essen State of Germany. He was recently elected as the Guvernor of

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DEĞİŞİM OLGUSU

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DEĞİŞİM OLGUSU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DEĞİŞİM OLGUSU 1.1. Değişim ve Önemi...5 1.2. Değişimin Tanımı...7 1.3. Değişimin Benzer Kavramlarla İlişkisi...10 1.4. Değişimin Nedenleri...12 1.5. Değişimin Çeşitleri...21 1.6. Değişimin

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINA YÖNTEMLER VE DİĞER BİLİM DALLARI AÇISINDAN BİR BAKIŞ

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINA YÖNTEMLER VE DİĞER BİLİM DALLARI AÇISINDAN BİR BAKIŞ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINA YÖNTEMLER VE DİĞER BİLİM DALLARI AÇISINDAN BİR BAKIŞ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASININ SINIFLANDIRILMASI Yöneylem Araştırması (YA) iki ana yönde dallanmıştır: 1- Uygulama Alanlarına Göre:

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İLK DERS

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İLK DERS ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İLK DERS GIRIŞ Örgüt, birey yaşantısının önemli kısmının geçtiği yerdir. Bireyler yaşamları boyunca sayısız örgütte çeşitli statülere ve buna bağlı olarak rollere sahip olur. Tiyatronun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ Unvanı: Doçent Doktor Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Üniversite Yıl Program

Detaylı

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993.

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993. HALE BALSEVEN Adres *********************************** Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, A Blok, Kat:4, Ofis:319 Dumlupınar Bulvarı, Kampüs 07058, Antalya TÜRKİYE

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI

TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI Derya FINDIK Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilim Dalı 29 Aralık 2011 TEKPOL ün Tanıtımı Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları (TEKPOL) 1 Ocak 1998

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

TÜRKİYE DE İLERİ TEKNOLOJİYİ KİMLER GELİŞTİRİYOR?

TÜRKİYE DE İLERİ TEKNOLOJİYİ KİMLER GELİŞTİRİYOR? DEĞERLENDİRME NOTU Ocak2017 N201701 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Taşöz Düşündere 1 Politika Analisti İnovasyon Çalışmaları Programı Bölge Çalışmaları Programı TÜRKİYE DE İLERİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ KVK101 KORUMA-ONARIM KAVRAM VE İLKELERİ DERS 5 Doç. Dr. Cengiz ÇETİN KORUMA ALANINDAKİ ULUSLARARASI KURULUŞLAR II.

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 6.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİNİN UYGULANMASI ÖRGÜTSEL YAPI Stratejik yönetim sürecinde; Analiz ve teşhisler aşamasında genel çevre, uluslararası çevre, endüstri çevresi

Detaylı

DERS PROFİLİ. Sosyal Politika ECO363 Güz Yrd. Doç. Dr. Sevinç Rende

DERS PROFİLİ. Sosyal Politika ECO363 Güz Yrd. Doç. Dr. Sevinç Rende DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Sosyal Politika ECO363 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ)

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap (Türkmen) KAVAS 2. Doğum Tarihi: 12.01.1981 3. Unvanı: Yard.Doç 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Fatih Üniversitesi 2002 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı