EK-1 deki Talep Ve Bilgilendirme Formu nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret, kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK-1 deki Talep Ve Bilgilendirme Formu nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret, kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz."

Transkript

1 1. TARAFLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Banka) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında, aşağıdaki maddelerde yazılı şartlar üzerinde mutabık kalınarak işbu Sözleşme imza edilmiştir. 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR Alternatif Dağıtım Kanalları (ADK): İnternet, ATM/XTM, POS, kiosk, cep telefonu, SMS vb. gibi şube dışından bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan elektronik veya fiziksel tüm kanallar. ATM: Müşterinin, Kart kullanarak Bankanın verdiği hizmetlerden yararlanabileceği otomatik vezne makineleri Birim Hesap Değeri: Katılma hesabının cari değerini belirleyen ve "Birim Değeri" ile "Hesap Değeri"nin çarpılması suretiyle hesaplanan, hesap sahibinin üzerinde hak iddia edebileceği tutar. Elektronik Bankacılık Hizmetleri: Bankanın şube dışı (mobil) hizmet kanalları ile müşterilerine sunduğu alternatif bankacılık hizmetlerinin genel adı. Kalıcı Veri Saklayıcısı: Müşterinin gönderdiği veya Bankaca kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet ve veri kaydedilebilen her türlü araç veya ortamı ifade eder. Kıymetli Maden: Kıymetli Madenler Borsalarında işlem gören veya standartları ve nitelikleri Hazine Müsteşarlığı veya İstanbul Altın Borsası veya sair yetkili merciler tarafından belirlenen ve Bankanca işlem yapılabileceği kabul edilen kıymetli maden cinslerini ifade eder. Parola: Müşterinin bankacılık hizmetlerinden yararlanmak için, müşteri numarası ile birlikte kodlamak zorunda olduğu ve yalnız kendisine ait olan harf ve/veya numara. Sözleşme: İşbu Genel Hesap ve ile ekleri. Şifre: Müşterinin, bankacılık hizmetlerini alması sırasında kullanacağı kişiye özel harf ve/veya numara. XTM: Müşteriye görüntülü (Çağrı Merkezine bağlanarak) otomatik vezne işlemi hizmeti veren makinalar. WAP: Kablosuz Uygulama Protokolüne uygun bir GSM aleti ve bu protokolü sağlayan GSM operatörü üzerinden kendisine ait şifre ve müşteri numarasıyla Bankanın sistemine ulaşıp yine Bankanın belirlediği hizmet seçeneklerini kullanarak Müşterinin kendi hesapları üzerinde işlem yapabildiği elektronik bankacılık hizmeti. 3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI, UYGULAMA ALANI VE YÜRÜRLÜĞÜ 3.1. Taraflar, Sözleşmenin muhtelif bölümler halinde düzenlenmiş olmasına rağmen bütün olduğunu ve herhangi bir hükmün sadece bir bölümle ilgili konularda değil, diğer bölümlerdeki hizmetlere de uygulanabileceğini ve belirli bir hizmet ve/veya hesap ile ilgili maddelerin, niteliğine aykırı olmadıkça diğer hesap ve/veya hizmetler için de aynen geçerli ve bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler Banka ile Müşteri ve Sözleşmede imzası bulunan veya hizmetlerden yararlanan sair kişiler arasında cereyan edecek olan tüm işlemlerde, öncelikle bu Sözleşme ve Bankanın iç düzenlemeleri ile bankacılık uygulamalarına ilişkin teamül ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır Sözleşme bir bütün olarak imzalanmakla Sözleşmenin her bir bölümü imza anından itibaren yürürlüğe girer, geçerli ve bağlayıcıdır; spesifik işlemler ise o işleme ilişkin olarak tarafların mutabakatı ya da Müşterinin o bölüme ilişkin hizmetten/işlemden fiilen yararlanmaya başlamasıyla birlikte hükümlerini icra etmeye başlar. 4. KATILIM FONU (HESAPLAR) Özel Cari Hesaplarla İlgili Hükümler: Banka bu hesaplara kâr payı ve sair getiri ödemez Bu hesaplara gerçek kişiler adına yatırılan fonların (altın, gümüş, platin, TL veya Döviz) ,-TL ye kadar olan (bu miktar ileride mevzuatta yapılacak değişikle artırılır veya eksiltilirse mevzuatla yeni belirlenecek miktar kadar) kısmı; ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Sigortaya tabidir. 1 EK-1 deki Talep Ve Bilgilendirme Formu nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret, kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. SZL.HTİM /55

2 Hesap sahibi veya usulüne uygun olarak yetkilendirdiği kişiler, hesaplarında bulunan mevcudu, Bankaya yazılı talepte bulunmak kaydıyla kısmen veya tamamen geri alma hakkına sahiptir Bu hesaplar, Bankanın izni olmadan kısmen veya tamamen temlik edilemez, rehin edilemez Müşteri cari hesabından, Bankanca tahsis edilecek limit dâhilinde ve kabul edilecek teminatlar tahtında nakit olarak kısa süreli avans/ödünç veya sair adlarla adlandırılacak bir meblağı çekebilir. Genel olarak kârpaysız fon (karz-ı hasen) olarak adlandırılacak bu işlemlerin işleyişi şu şekilde olacaktır: Müşteri talebini, Bankaya bildirecek ve talebinde çekilecek tutar, teminat bilgileri, geri ödeme tarihi ve Bankanca istenecek sair bilgiler yer alacaktır Şayet bu tür bir limit, Bankanca Müşteriye sunulan herhangi bir paket hizmet kapsamında tahsis edilirse, bu takdirde Müşteri, tutar, teminat ve geri ödemeye ilişkin olarak Bankanca belirlenmiş usul ve esaslara uymayı gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder Müşteri, çektiği tutarı ve bununla ilgili komisyon ve/veya diğer masrafları, geri ödeme tarihinde hiçbir ihtar veya ihbar keşidesine lüzum olmaksızın derhal, tam ve eksiksiz olarak Bankaya ödeyeceğini; aksi takdirde temerrüde düşmüş sayılacağını ve temerrüdün sonuçlarına katlanacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder Banka, Müşteri tarafından çekilen bu meblağı, geri ödeme tarihinde vergi, fon ve sair masraflarıyla birlikte Müşterinin Bankadaki tüm hesaplarından virman ve mahsup suretiyle tahsile yetkilidir. Bu Sözleşme aynı zamanda, anılan tahsilatın yapılması için Bankaya verilmiş dönülemez bir yetki ve talimat niteliğindedir Katılma Hesaplarıyla İlgili Hükümler: Bu hesaplar vadeli olarak açılmış hesaplar olup, değişik adlarla anılsa bile katılma hesabı olarak açılmış bütün hesaplara, Sözleşmenin sair hükümleriyle birlikte, işbu bölümde yer alan ilgili hükümler uygulanır Bu hesaplarla ilgili kâr payı dağıtımı, Müşteri (hesap sahibi) ile Banka arasında mutabık kalınan ve hesap cüzdanlarında belirtilen vade sonu (veya mevzuata uygun olarak belirlenecek tarihler) itibariyle yapılır Hesaba yatırılan fonların işletilmesinden elde edilecek kâr veya zarardan Bankanın alacağı pay; hesabın açıldığı anda Bankanca belirlenen limitler dâhilinde hesaba yatırılan tutar esas alınarak, her bir hesap türü için farklılık gösterebilecek olan orandır. Bu oran, hesabın açıldığı anda hesap cüzdanına kaydedilir ve hesabın açıldığı anda hesaba yatırılan tutar değişmedikçe vade sonuna kadar değiştirilemez. Taraflar, paylaşım oranlarının belirlenmesinde, hesap türü, vade, tutar/limit ve para cinsi gibi etkenlerin nazara alınacağını ve dolayısıyla her bir hesap için farklı paylaşım oranları belirlenebileceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt ederler Hesaptan vadesinden önce para çekilmesi veya sair nedenle hesap bakiyesi, katılma hesabı açılması için belirlenmiş asgari limitin dahi altına düştüğü takdirde; başkaca bir işleme gerek olmaksızın hesap kendiliğinden cari hesaba dönüşecek olup; bu durumda hesaba, özel cari hesaplara ilişkin hükümler uygulanacaktır Banka, katılma hesabı açılabilmesi için gerekli asgari tutarı/limiti ve farklı katılma hesabı türleri için farklı asgari hesap açma limitleri belirleyebilir, belirlediği bu limitleri/paylaşım oranlarını şubelerde görülebilecek yerlerde asarak ve/veya internet sitesinde yayımlayarak duyurur. Bu limitleri/paylaşım oranlarını vade bitiminden önce olmamak kaydıyla, Müşterinin muvafakatine gerek olmaksızın değiştirebilir; yenilenen (ne sebeple yenilenirse yenilensin) hesaplara da yeni belirlediği limitleri uygulayabilir Vade sonunda hesap sahibinin Bankandan talep hakkı: hesabın vadesinin bittiği tarihteki (hesabın vade bitim günündeki ulaştığı değeri gösteren) Birim Hesap Değeri tutarı kadardır. Vadesinde ödenmeyen krediler sebebiyle tahakkuk eden gecikme cezalarından veya mahrum kalınan kâr payları ile zorunlu karşılıklardan elde edilen gelirler, Birim Hesap Değeri hesaplamasında dikkate alınmaz; taraflar bu hususta dönülemez biçimde mutabıktırlar Bu hesaplara yatırılan tutarların, kıymetli madene dayalı (altın, gümüş, platin) katılma hesaplarına yatırılan tutarların türev ürünler kullanılarak diğer para birimlerine çevrilmesi ve diğer para birimleri bazında oluşturulmuş havuzlara dâhil edildikten sonra kullandırılması sonucunda <başta kredi riski olmak üzere> zarar riski bulunduğundan Hesap Sahibi açısından kayıp oluşma ihtimali bulunmaktadır. SZL.HTİM /55

3 Vadesinden önce para çekilmesi; hesap sahibinin (veya yasal temsilcisinin) hesaptan vadesinden önce para çekileceğine ilişkin olarak Bankaya, paranın çekileceği tarihten en az 30 (Otuz) gün önceden yazılı olarak ihbarda bulunması ve Bankanın muvafakat etmesi koşullarıyla mümkündür. Hesaptan vadesinden önce para çekilmesi durumunda; şayet yatırılan fonun işletilmesi sonucu kâr edilmişse, çekilebilecek azami meblağ <mevzuatın istisna ettiği durumlar hariç> hesap sahibince hesaba çekim gününe kadar yatırılan tutar kadar; şayet yatırılan fonun işletilmesi sonucu zarar edilmişse, çekilebilecek azami meblağ Birim Hesap Değeri tutarı kadardır Banka çeşitli vade ve adlarla toplanan fonları birlikte (gruplar halinde) işletme hakkına sahiptir. Müşteri buna peşinen ve gayrikabili rücu muvafakat etmiştir. Bu durumda her grup, kâr ve zarara katkısı oranında pay alır Bu Sözleşmede ismen zikredilmemiş olsa veya Sözleşmenin imzasından sonra ortaya çıksa bile, tahakkuk edecek kâr paylarından mevzuatın öngördüğü/izin verdiği kesintiler Bankanca resen yapılır ve yapılan kesintilerden mevzuatın belirlediği azami oran ve tutarlara kadarı, mevzuatın izin verdiği yerlerde Bankanca kullanılır. Keza Bankanca mevzuatın izin verdiği ölçüde diğer muhtemel zararların karşılanmasında kullanılmak üzere katılma hesaplarının payına düşen kâr paylarından Bankanca muhtemel zararlar karşılığı ayrılabilir Bu hesaplara gerçek kişiler adına yatırılan fonların (altın, gümüş, platin, TL veya Döviz) birim hesap değerinin ,-TL ye kadar olan (ileride mevzuatta yapılacak değişikle artırılır veya eksiltilirse mevzuatla yeni belirlenecek miktar kadar) kısmı; ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Sigortaya tabidir Hesap, Bankanın izni olmadan kısmen veya tamamen temlik edilemez; rehin edilemez Vadesinde kapatılmayan veya yazılı talimatla vadesi değiştirilmeyen hesaplar, aynı vade ile kendiliğinden ve yenilenme tarihindeki paylaşım oranları üzerinden yenilenmiş sayılır. Bankanın Sözleşmedeki yetkilerine istinaden vade sonunda limitlerde ve paylaşım oranlarında değişiklik yapma hakkı saklıdır Vadesi bir yıl veya daha uzun olarak (adı ne olursa olsun) açılan katılma hesaplarına (ilgili maddenin istisnası olarak) vadeden önce; tarafların hesap cüzdanında mutabık kalacağı biçimde, belirlenecek dönemler halinde kâr payı dağıtımı (ödemesi) yapılabilir. Kâr payı, Müşterinin Bankadaki cari hesabına yatırılmak ya da Müşterinin başlangıçtaki talebine istinaden kâr payı ödemelerine denk gelecek vadelerle açılacak/yenilenecek ayrı bir katılma hesabına (kârlı hesap) vade yenileme tarihlerinde yatırılmak suretiyle ödenir. Vadesi bir yıl ve daha uzun hesaplarda vadesinden önce para çekilmesi Sözleşmede belirtilen usul ve esaslar dâhilinde Bankanın muvafakatine bağlı olup; kural olarak Banka, paranın çekildiği dönem için çekilen tutara <mevzuatın istisna ettiği durumlar hariç olmak üzere> Müşteriye kâr payı ödemez. Ancak mevzuatın izin verdiği/istisna ettiği durumlarda; vadesinden önce en fazla iki defa ve hesaba yatırılan tutarın (anaparanın) %50 sini aşmayacak biçimde para çekimlerinde; Banka dilerse tahakkuk edecek kâr payının tamamını ödeyebilir Kârlı hesap; vadesi bir yıl veya daha uzun vadeli olarak açılan yatırım hesapları veya sair adlarla açılabilecek hesaplara ya da aşağıda tanımlanan birikimli katılma hesaplarına bağlı olarak ve o hesaplardan gelecek kâr payı ödemelerinin yatırılması suretiyle açılabilir. Yatırım veya alternatif yatırım hesabının ya da birikimli katılma hesabının açılmış olduğu döviz cinsinden (örneğin TL ise TL gibi) açılabilir. Kârlı hesaplara yenileme tarihlerinde kâr payından gelecek bedeller dışında para ilavesi yapılamaz. Kârlı hesabın, kâr paylaşım oranı, taraflar arasındaki mutabakatla belirlenir. Kârlı hesaptan bağlı olduğu yatırım veya alternatif yatırım hesabının vadesi dolana kadar para çekilemez; aksi halde herhangi bir ihbar ya da başkaca işleme lüzum olmaksızın, hesap cari hesaba dönüşür Birikimli Katılma Hesapları: Birikimli katılma hesabı; asgari beş, azami on yıl vadeli açılabilen ve sözleşme ile belirlenen aylık veya üç aylık sürelerde hesaba para yatırma imkânı veren bir katılma hesabı türüdür Birikimli katılma hesabı, minimum 150 TL veya 100 USD/EURO veya 10 gram altın ile açılabilir. Müşteri tarafından belirlenen dönemlerde (aylık, 3 aylık) yine müşteri tarafından belirlenen tutarlarda hesaba para eklenmesi gerekmektedir; hesaplara eklenebilecek dönemlik ödeme tutarları asgari 50 azami 5.000,-TL/USD/EURO veya asgari 10 azami 50 gram altın aralığında olabilir; ara dönem ödemeleri asgari tutarın altına düşmemek koşuluyla Müşteri tarafından değiştirilebilir. SZL.HTİM /55

4 Müşteri belirlediği dönemlerde, vade sonuna kadar en fazla beş kez hesaba para eklemeyebilir; bu durumun beşten fazla olması halinde hesap, başkaca bir işleme lüzum olmaksızın kendiliğinden kapanır ve cari hesaba dönüşür Tahakkuk eden dönemsel kâr payları hesap bakiyesine ilave edilir; vadesinden önce (ara dönemlerde) kâr payı ödemesi yapılmaz Birikimli hesaplar için hesap sahipleri vadeden önce üç defa veya anaparanın %50 sine kadar para çekebilir; eğer bu şartları ihlal edilirse Banka, paranın çekildiği dönem için <mevzuatın istisna ettiği durumlar hariç olmak üzere> Müşteriye kâr payı ödemez ve çekim sayısının ve/veya çekilen tutarın bu fıkrada belirtilen sayıyı/oranı aşması durumunda Banka dilerse tahakkuk edecek kâr payının %50 sine kadar bir tutarı ödeyebilir. Ancak burada zikredilen istisnalar tamamen Bankanın ihtiyarında olup; Bankanın a fıkrasındaki ana kural doğrultusunda hiç kâr payı ödememe hak ve yetkisini ortadan kaldırmaz. Banka o güne kadar ödemiş olduğu brüt kâr paylarının ihlal nedeniyle geri alınması gereken miktarını, hesapta bulunan meblağdan (anaparadan) mahsuben geri alma hak ve yetkisine sahiptir Aynı şekilde kendiliğinden ya da Müşterinin inisiyatifiyle hesap vadesinden önce kapanırsa Müşteriye ödenmiş kâr paylarının tamamını veya %50 sine kadar bir kısmını geri alma hak ve yetkisine sahiptir. Bankanın buradaki hak ve yetkilerini kullanıp, kullanmaması veya kısmen kullanıp, kısmen kullanmaması kendi ihtiyarında olup, aksine yazılı bir kayıt yoksa Müşterinin muvafakatine bağlı değildir Birikimli katılma hesaplarında da vadesinden önce kısmen veya tamamen para çekilmesi Sözleşmede belirtilen usul ve esaslar dâhilinde Bankanın muvafakatine bağlı olup; kural olarak Banka, paranın çekildiği dönem için çekilen tutara <mevzuatın istisna ettiği durumlar hariç olmak üzere> Müşteriye kâr payı ödemez. Ancak mevzuatın izin verdiği/istisna ettiği durumlarda; vadesinden önce en fazla üç defa ve hesaba yatırılan tutarın (anaparanın) %50 sini aşmayacak biçimde para çekimlerinde; Banka dilerse tahakkuk edecek kâr payının tamamını ödeyebilir. Çekim sayısının ve/veya çekilen tutarın bu fıkrada belirtilen sayıyı/oranı aşması durumunda Banka dilerse tahakkuk edecek kâr payının %50 sine kadar bir tutarı ödeyebilir. Ancak burada zikredilen istisnalar tamamen Bankanın ihtiyarında olup; Bankanın ana kural doğrultusunda hiç kâr payı ödememe hak ve yetkisini ortadan kaldırmaz Katılma hesapları dolayısıyla taraflar arasında meydana gelen hukuki ilişki, aşağıdaki nedenlerden herhangi birinin tahakkuku halinde sona erer: Müşterinin ölümüyle/tüzel kişiliğinin bir biçimde sona ermesiyle, Bankanın onayı müstesna, Müşterinin kısıtlanması veya iflası, Vadenin dolması ve vadenin yenilenmeyeceğinin Müşteri ya da Bankanca ihbar edilmesiyle Özel Fon Havuzları (ÖFH) İle İlgili Hükümler: ÖFH ve bu havuzlarla ilgili olarak açılan/açılacak katılma hesapları için, aşağıdaki hükümlerin de geçerli ve bağlayıcı olduğu hususunda taraflar mutabıktırlar Müşteri, ÖFH ya katılmak için Bankaya başvurur ve katılma tutarını Bankadaki cari hesabına yatırır. Cari hesaba yatırılan bu tutar, başvuruları değerlendirmek ve diğer katılımcıların katılımını sağlamak üzere, (azami bir ayı aşmamak kaydıyla) Bankanın belirleyeceği bir süre için cari hesapta bekletilir. Süre sonunda, cari hesaptaki katılma tutarı, oluşturulacak ÖFH ya dâhil edilmek üzere açılacak katılma hesabına aktarılır. Şayet, oluşturulması düşünülen ÖFH ya yeterli katılım olmaz veya herhangi bir nedenle ÖFH nın oluşturulmasından vazgeçilir ise, Müşteri cari hesabındaki tutar üzerinde serbestçe tasarruf etme hakkını kazanır. ÖFH Katılma Hesabının açılmasını müteakip, hesap cüzdanı Müşteriye teslim edilir. Müşteri tüm bu hususları ve bu hususların gerektirdiği işlemleri yapmaya Bankanın yetkili olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder ÖFH ya yatırılan paranın, mevcut ve ileride ihdas edilebilecek yasal her türlü mali yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra kalan kısmı, Banka ile Müşterinin mutabık kaldığı ve Müşteriye verilen hesap cüzdanında belirtilen projenin finansmanında kullandırılır. Finansman yöntemi ve alınacak teminatların niteliği, cüzdanla SZL.HTİM /55

5 veya sair şekilde proje bilgileri ile beraber Müşteriye bildirilmiş sayılır, Müşteri ÖFH ya katılmış olmakla tüm bu bilgilere vakıf olduğunu kabul etmiştir ÖFH ya kâr payı dağıtımı, kural olarak vade sonu (Projenin bitiriliş tarihi) itibariyle yapılır; dönemsel kâr payı dağıtımı yapılabilmesi için, dönemsel kâr payı dağıtımı hususu taraflarca açıkça kararlaştırılmış ve hesap cüzdanında belirtilmiş, ayrıca projenin tahsilatları yapılmış olmalıdır. Bu şartların birlikte tahakkuku (yani dönemsel kâr payı dağıtımı kararlaştırılıp, hesap cüzdanında belirtilmesi ve projenin dönemsel tahsilatlarının yapılmış olması) halinde; mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Banka, projeden yaptığı dönemsel tahsilatları, havuza katılım paylarına göre ve kendi belirleyeceği hesaplama yöntemine göre hesaplayıp, dilerse dönemsel kâr payı ile birlikte dönemsel tahsilata isabet eden anapara tutarını, dilerse sadece dönemsel kâr payını Müşterinin (her bir katılımcının) Bankadaki cari hesabına aktarabilir ÖFH, belirli bir projenin finansmanı amacıyla oluşturulmakla, herhangi bir nedenden dolayı finanse edilen projenin bitiş süresi uzarsa, ÖFH Katılma Hesabının vadesinin de başkaca bir işleme ve hiçbir bildirime gerek olmaksızın, kendiliğinden (otomatik olarak) proje bitimine kadar uzayacağı hususunu; ayrıca ÖFH Katılma Hesabının niteliği gereği, bu hesaplardan vadesinden önce para çekilmesinin mümkün olmadığını Müşteri gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder Banka, önceden belirlenmiş kâr veya sair nam altında bir getiri ödenmesini veya anaparanın aynen geri ödenmesini garanti etmediği gibi, Müşteriye karşı herhangi bir kâr veya sair bir taahhüdü yoktur Müşteri, (tahakkuk ettiği takdirde) alacağı kâr paylarının, vergi mevzuatı uyarınca stopaja tabi tutulacağını; sonradan ortaya çıkabilecek (yükümlüsü olsun veya olmasın) her türlü vergi, fon ve sair mali yükümlülüklerin kendisine ait olacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder Projenin, kim tarafından, hangi sürede ve ne şekilde gerçekleştirileceği başlangıçta belli ve Müşterinin bilgisi dâhilinde olmakla, Banka projenin gerçekleştirilmesinden hiçbir biçimde sorumlu tutulamaz. Konu ile ilgili sorumlulukların tamamı Müşteri ve Yüklenici/Projeyi gerçekleştirecek kişiye aittir. Keza, projenin finansman yöntemi ve geri ödemeleri de başlangıçta belli ve Müşteri tarafından bilinmekle, geri ödemelerin tahsili hususunda Bankaya, ancak hile veya kastından dolayı sorumluluk yüklenebilir. Müşteri tüm bu hususları gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder Müşteri, ÖFH oluşturulmak üzere açılmış hesaplarını veya hesaptan dolayı doğmuş veya doğacak haklarını, rehin edemez, temlik ve/veya ciro ile başkasına devredemez. Şayet Müşteri bu hükme rağmen, hesaplarını, hesaptan kaynaklanan hak ve alacaklarını Bankandan habersiz olarak rehin veya temlik veya devir ederse, Banka kendisine ulaşan bu kabil talepleri/bilgileri, işbu maddedeki yetkisine istinaden başkaca hiçbir işleme gerek olmaksızın reddetme hak ve yetkisine sahiptir. Üçüncü şahısların bu sebeple uğrayacağı zararlar Müşteriye aittir Proje vadesinin bitiminde veya herhangi bir nedenle projenin vadesinden önce sona ermesi halinde ÖFH, Banka tarafından tasfiye edilir. Tasfiye sonucu oluşacak kâr veya zarar havuza iştirak eden katılımcıların hesaplarına yansıtılır. Proje vadesi bitmiş olmasına rağmen, henüz geri ödeme tahsilatları yapılmamışsa havuzun tasfiyesi, tüm tahsilatın yapılmasına kadar ertelenebilir Katılma hesapları dolayısıyla taraflar arasında meydana gelen hukuki ilişki, aşağıdaki nedenlerden herhangi birinin tahakkuku halinde sona erer: Müşterinin ölümüyle/tüzel kişiliğinin bir biçimde sona ermesiyle, Bankanın onayı müstesna, Müşterinin kısıtlanması veya iflası, Vadenin dolması ve vadenin yenilenmeyeceğinin Müşteri ya da Bankanca ihbar edilmesiyle ÖFH ile ilgili olarak işbu maddede hüküm bulunmayan hallerde ve/veya burada düzenlenmiş olmakla birlikte açıklık bulunmayan diğer hususlarda ÖFH nın niteliğine aykırı olmadıkça, öncelikle hesap cüzdanındaki kayıtlar ile Sözleşmenin sair hükümleri ve katılım bankacılığı genel uygulamalarının geçerli ve bağlayıcı olacağını taraflar gayrikabili rücu kabul ve beyan ederler Yabancı Para İle Açılan Hesaplara İlişkin Hükümler: SZL.HTİM /55

6 Hesapla ilgili bütün ödemeler ve işlemler hesabın para cinsi üzerinden yürütülür. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ve Müşterinin aksine bir talimatı yoksa hesabın para cinsinden başka bir para cinsi ile hesaba giren paralar, Banka tarafından hesabın para cinsine çevrilir. Banka, aksine yazılı talimat yoksa hesaba giren başka cinsten parayı hesabın para cinsine çevirmeksizin muhafaza edebilir ve bu amaçla Müşteri adına aynı şartlara bağlı başka bir hesap açabilir. Banka, para çevirmelerde (arbitrajda) kendi kurlarını uygulamaya yetkilidir Banka, hesabın para cinsinden olmayan ödeme talimatlarını yerine getirebilir. Banka hesabın para cinsinden başka bir para ile ödeme yapmayı kabul ederse, bu Sözleşmedeki kurları uygulayarak arbitraj yapmaya yetkilidir. Bu durumlarda arbitraj sonuçları (kârı/zararı) tamamen Müşteriye aittir Müşteri yabancı para cinsinden açılan hesaplarla ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuata uymayı ve mevzuata uymaması nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü sonuçları üstlenmeyi peşinen kabul etmiştir Altın, Gümüş ve Platin Depo Hesaplarıyla İlgili Hükümler: Altın, Gümüş ve Platin Depo Hesapları özel cari hesap veya katılma hesapları şeklinde açılabilir. Bu hesaplar, altın, gümüş ve/veya platinin fiziken teslimi karşılığında ya da Bankanca satış yapılmak suretiyle açılabilir Bu şekilde açılan hesaplar karşılığında Müşteriye hesap cüzdanı verilir, hesap cüzdanları tüm hesaplarda olduğu gibi bu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası hükmündedir Hesapla ilgili bütün işlemler ve kayıtlar altın, gümüş ve platin üzerinden yürütülür ve izlenir Bu şekilde açılan hesaplardan, hesap cüzdanlarında belirtilen kayıtlara uyulmak ve işbu Sözleşmenin cari ve katılma hesaplarıyla ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla, ayrıca vade ve ihbar koşullarına riayetle hesap mevcudu kısmen veya tamamen çekilebilir Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ve Müşterinin aksine bir talimatı yoksa hesaba giren paralar, Banka tarafından (hesabın cinsine göre) altın, gümüş veya platin cinsine çevrilir. Banka çevirme işlemlerinde, yatırma günündeki kendi altın/gümüş/platin değerlerini (kurlarını) uygulamaya yetkilidir. Hesaba fiziken altın, gümüş ve platin yatırılması talebi, münhasıran Bankanın kabulüne bağlı olup, şayet Banka fiziken teslimi kabul ederse, yatırılacak altın/gümüş/platin cari mevzuatın öngördüğü nitelik ve saflıkta olacaktır Müşteriye yapılacak ödemelerde ve hesaptan altın/gümüş/platin çekmelerde; altın için bir gram, gümüş için ise beş kilogramın altındaki miktarlarda, platin için ise miktarı ne olursa olsun fiziki teslim yapılmaz; ancak platin için Banka ile Müşteri ayrıca mutabık kalarak fiziki teslim şartları belirleyebilir. Şayet çekilecek miktar bu değerlerin altında olursa, bu takdirde Müşterinin çekeceği miktar kadar altını/gümüşü/platini, başkaca bir işleme lüzum olmaksızın altının/gümüşün/platinin ödeme günündeki değeri (kuru) üzerinden Bankanca satın alınmış sayılır ve tutarı Müşteriye TL veya döviz olarak ödenebilir. Altının/gümüşün fiziki teslimini talep eden Müşteri, Bankanın belirleyeceği teslimat ücreti ile taşıma, güvenlik ve teslime dair masrafları Bankaya derhal ödemekle yükümlüdür Fiziki teslimlerde, belirli teslim sürelerine ihtiyaç bulunmakta olup, Müşteri fiziki teslim taleplerini, asgari iki hafta (ya da fiziki teslimin sağlanabileceği makul bir süre) öncesinden yazılı olarak Bankaya ihbar etmek zorundadır. Ayrıca her yıl Ağustos ayında rafineriler tatilde olup, Ağustos ayı içerisinde fiziki teslim yapılamamaktadır; bu nedenle Ağustos ayı içindeki fiziki teslim talepleri en erken Eylül ayının ilk haftası itibariyle dikkate alınır. Müşteri bu hususları kabul ile Bankaya karşı tüm itiraz ve sair haklarından peşinen feragat etmiştir Hesaba altın/gümüş/platin yatırma ve çekme işlemlerindeki paraya çevirmelerde; yatırma ve çekme günündeki Bankanın altın/gümüş/platin değerleri (kuru) uygulanır. Müşteri bu hususu peşinen kabul ve tüm itirazlarından feragat etmiştir Müşteri altın, gümüş ve platin depo hesaplarıyla ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuat ve Bankanın uygulamalarına uymayı; mevzuat ve Bankanın uygulamalarına uymaması nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü sonuçları üstlenmeyi peşinen kabul ve taahhüt etmiştir. SZL.HTİM /55

7 Sözleşmenin hesaplarla ilgili ana madde başlığı altında düzenlenmiş bulunan tüm hükümleri, niteliğine aykırı olmadıkça altın, gümüş ve platin depo hesapları içinde uygulanır; taraflar için geçerli ve bağlayıcıdır Müşterek Hesaplarla İlgili Hükümler: Sözleşme kapsamında açılacak müşterek hesaplarda; hesap sahiplerinden her biri (aksine yazılı bir talimat olmadıkça) hesap üzerinde tek başına tasarrufta bulunmaya, talimatlar vermeye ve Sözleşme ile hesap sahibine tanınan yetkileri tek başına kullanmaya yetkilidir. Hesap sahiplerinden her biri, diğer hesap sahiplerinin hesap üzerinde tek başına tasarrufta bulunmasından veya hesap üzerinde kendisine tanınan yetkileri kullanmasından doğacak tüm sonuçları peşinen kabul ve taahhüt eder Aksine bir talimat yoksa hesap sahiplerinden her biri müteselsil alacaklı sıfatıyla Bankadaki müşterek hesap üzerinde tek başına tasarrufta bulunabilir, hesabı kapatabilir. Böyle bir durumda, Bankanın talep etmesi halinde hesap cüzdanının ibrazı zorunludur. Bankanın müşterek hesap sahiplerinden birinin hesapla ilgili tasarruf ve işlemlerini yerine getirdiği takdirde, müşterek hesabın diğer sahiplerine karşı da sorumluluktan kurtulur Hesap sahipleri hesabın açılışında veya sonradan birlikte imzaları ile hisse tutarlarını yazılı olarak kararlaştırıp, Bankaya bildirmemiş iseler; bu durumda kural olarak hisse tutarları eşit kabul edilir Müşterek hesabın tamamı üzerinde hesap sahiplerinden her birinin münferiden tasarrufu ile ilgili olarak bu bölümde zikredilen yetkiler, hesap sahiplerinin kendi aralarındaki birbirlerine olan güven ve iyiniyetin bir tezahüründen ibaret olup; Bankanın herhangi bir dahli sözkonusu değildir İştirak Halinde Hesaplarla İlgili Hükümler: Bu şekilde açılan veya sonradan her ne sebeple olursa olsun bu şekle dönüşen hesaplar üzerinde, ancak hesap (hak) sahiplerinin tamamının müşterek imzaları ile tasarrufta bulunulabilir Hesap sahiplerinden her biri, iştirak halindeki hesap üzerinde tek başına hareketle tasarruf yetkisi olmadığı halde, tek başına hareketle hesapla ilgili bir tasarrufta bulunur ve her nasılsa bu talebi (talimatı) Banka tarafından yerine getirilir ise; bu şekilde talepte bulunan hesap sahibi, gerek diğer hesap sahiplerine ve gerekse Bankaya karşı her türlü sonuçlarıyla sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder Hesaplarla İlgili Ortak Hükümler: Tüm hesaplar bakımından, Bankanın hesaba fon kabul ettiği ilk gün (valör) uygulamasında, paranın Bankaya yatırıldığı günü izleyen ilk işgünü esas alınır. Genel uygulama bu olmakla birlikte Banka dilerse, bu uygulamayı Müşteri aleyhine olmayacak şekilde (aynı gün veya sonraki gün veya benzeri gibi), hesap türleri bazında veya müşteri bazında veya hesap meblağı bazında veya sair kriterler bazında farklılaştırarak uygulamaya yetkilidir. Katılım fonunun çekilmesinde ise, paranın çekildiği gün esas alınır. Bu hususlarda, Bankanın bağlı olduğu Kuruluş Birliklerince bankacılık genel uygulamaları doğrultusunda yeni kararlar alınması halinde; yapılacak bu yeni düzenleme dikkate alınır Müşteri, hesabından/hesaplarından herhangi bir sebeple fazla ödeme yapıldığının Bankanca tespit edilmesi halinde, fazla ödenen tutarı ilk yazılı talepte derhal Bankaya geri ödeyeceğini; aksi halde sözkonusu fazla ödemenin işbu sözleşmenin temerrüde ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla; fon, vergi ve diğer ferileriyle birlikte aleyhine borç kaydedileceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder Hesap sahibi/sahipleri hakkında ihtiyati haciz, haciz ihbarnamesi, ihtiyati tedbir, iflas, konkordato veya başkaca sınırlamalar için yetkili makamlarca bildirimde bulunulursa Banka, yetkili makamlarca verilecek kesin hükme kadar hesap üzerindeki tasarrufları durdurma yetkisini haizdir Banka nezdinde açılmış her türlü hesaplar Bankacılık Kanunu ve ilgili sair mevzuat uyarınca; hesap (hak) sahibinin en son talebi/işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıllık zamanaşımına tabidir. Hesap (hak) sahibince son işlem veya yazılı son talimat tarihinden itibaren on yıl süre ile aranılmayan hesap bakiyesi, ilgili mevzuat ve işbu sözleşmenin ilgili bölümünde belirtilen usul ve esaslar dâhilinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Fon)'a gelir kaydedilmek üzere Fon a devredilir Hesap sahibinin/hesap sahiplerinden birinin ölümü halinde, mirasçılar/diğer hesap sahipleri Bankanın kendilerine yaptığı ödeme nedeniyle gerek vergi dairelerine ve gerekse diğer mirasçılara/diğer hesap sahiplerine SZL.HTİM /55

8 karşı doğabilecek her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul ve taahhüt ile Bankayı konuyla ilgili sorumluluktan kurtarmayı; aksi halde kendilerine ödenen tutarı Bankaya iade etmeyi dönülemez biçimde kabul ederler Banka, hesap sahiplerinden birinin veya bir kaçının ölümünden ya da gaipliğinden haberdar olursa, veraset ve intikal vergisinin ödendiğine ilişkin belge getirilinceye kadar, hesaptan tasarruf edilmesini durdurmaya ve katılma hesaplarındaki tutarları, vadesinde ya da vadesinden önce Müşterinin cari hesabına aktarmaya yetkilidir. Banka bu yetkisini kullanmayarak, katılma hesaplarını müşterek hesap hükümlerine göre işletmeye de yetkilidir Müşterinin talimatıyla, sehven veya herhangi başka bir suretle yapılacak işlemler sonucunda, hesap bakiyesinin eksiye düşmesi durumunda, Müşteri bu eksi bakiyeyi kendisine yapılacak bildirim üzerine derhal kapatmak zorundadır. Aksi takdirde, Banka hiçbir ihtar veya ihbar keşidesine veya hüküm tahsiline lüzum olmaksızın, Müşteri aleyhine yasal yollara müracaatla veya takas, mahsup, virman yetkilerini kullanmak suretiyle alacaklarını tahsil edebilir; temerrüt hükümlerini uygulayabilir Hesap cüzdanları ile cüzdanlar üzerindeki açıklamalar Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Hesap cüzdanı ile Banka nezdinde tutulan kayıtların farklılık göstermesi veya ihtilaf halinde Banka kayıtları geçerli ve bağlayıcıdır. Müşteri bu hususu kabul, beyan ve taahhüt eder Banka nezdinde açılmış hesaplarla ilgili olarak, hesap hareketlerinin izlenebilirliğini teminen; Müşteriye belli aralıklarla ve Sözleşmede zikredilen iletişim araçlarını kullanarak (iletişim aracının belirlenmesi Bankanın yetkisindedir) hesap özeti gönderebilir. Kural olarak Müşteri hesap hareketlerini ve hesabının durumunu kendisi takip etmek zorundadır; bu nedenle hesap özeti göndermek, Banka bakımından bir yükümlülük olarak yorumlanamaz. Ancak buna rağmen Banka, Müşteriye hesap özeti gönderdiği takdirde, hangi iletişim aracı kullanılarak gönderilmiş olursa olsun, gönderilen hesap özeti Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası hükmündedir. Şu kadar ki; gönderilen hesap özeti ile Banka nezdinde tutulan kayıtların farklılık göstermesi veya ihtilaf halinde Banka kayıtları geçerli ve bağlayıcıdır. Müşteri bu hususu kabul, beyan ve taahhüt eder Bankanca, sigorta kapsamındaki tutar için Fon a yapılacak prim ve sair ödemeler Müşteriye aittir ve Müşteriden tahsil edilir. 5. ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN HESAPLAR, EMANET VE SAİR ALACAKLAR 5.1. Bankanın elinde bulunan her türlü katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrar Banka zamanaşımına uğrayan ve tutarı 50 (Elli) Türk Lirası (mevzuat başka bir tutar belirlerse o tutar) ve üzerindeki katılım fonu, emanet ve alacakların hak sahiplerini, başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının Fon a devredileceği hususunda Müşteriyi uyarır. Söz konusu katılım fonu, emanet ve alacaklar ile tutarı 50 Türk Lirasının altındaki her türlü katılım fonu, emanet ve alacaklar Bankanın internet sitesinde liste halinde ilan edilir. Banka, listelerin internet sitesinde ilan edildiği hususunu, ülke genelinde yayım yapan gazetelerde mevzuatın belirlediği süreyle ilan eder. Ayrıca bu listeler eşzamanlı olarak Fona gönderilir ve Fon bu listeleri kendi internet sitesinde yayınlar İlan edilen zamanaşımına uğramış her türlü katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibi veya mirasçıları tarafından ilgili mevzuatta belirtilen sürelerde aranmayanlar Bankanca, Fon un Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki hesaplarına devredilir ve devir tarihi itibariyle Fon tarafından gelir kaydedilir Kiralık kasalardaki kıymetler için zamanaşımı, kasanın en son açıldığı tarihten itibaren başlar Ergin olmayanlar adına ve yalnızca bunlara ödeme yapılmak kaydıyla açtırılan hesaplarda, zamanaşımı süresi kişinin ergin olduğu tarihte işlemeye başlar Yetkili merciler tarafından üzerine bloke konulan hesaplarda zamanaşımı süresi blokenin konduğu tarihte durur. Zamanaşımı süresi, hesaptaki blokenin kaldırıldığı tarihten itibaren işlemeye devam eder. SZL.HTİM /55

9 6. BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI SÖZLEŞMESİ 2 Alacak Belgesi: Kart ile satın alınmış bir mal/hizmet iadesi veya iptalinde veya hatayla yapılan fazla tahsilatta, kart hamilinin hesabına alacak kaydedilmek üzere üye işyerleri tarafından düzenlenen belge. Ekstre (Hesap Bildirim Cetveli): Banka tarafından belirlenen hesap kesim tarihlerinde gönderilen ve Müşterinin veya Ek Kart Hamilinin o dönem için borç ve alacak kayıtları veya bakiyeleri; borcun son ödeme tarihi ile daha önceki dönemlerde oluşan borçları gösteren hesap dökümü. Harcama Belgesi: Kartla yapılan işlemlerle ilgili olarak üye işyeri tarafından düzenlenecek olan belge. Kart: Müşteriye limiti dâhilinde, üye işyerlerinden peşin veya vadeli veya taksitle mal ve hizmet alımı ile yetkili nakit ödeme birimlerinden veya ADK dan nakit çekmede kullanması için verilen özel plastik kart veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarası ile bağlı ek hizmet kartları. Nakit Avans Çekme: Kart ile Bankanın tahsis ettiği nakit avans limiti dâhilinde yetki verdiği birimlerden veya ADK dan nakit avans çekme. Nakit Çekme: Kart ile Bankanın yetki verdiği birimlerden veya ADK dan, hesap bakiyesi dâhilinde nakit çekme. Posta ve Telefon Emirleri: Müşterinin yurtiçi ve yurtdışındaki işyerlerinde, form imzalamak suretiyle veya hiçbir forma dayalı olmaksızın telefonla Kart numarasını vererek veya internet aracılığıyla yapacağı harcamalar. Token: Müşterinin Elektronik Bankacılık Hizmetlerinden yararlanırken kullandığı tek kullanımlık şifre üreten veya içinde sertifika yüklü olan cihaz veya yazılım. Üye İşyeri: Banka veya üye işyeri anlaşması yapmaya yetkili diğer kuruluşlarla üyelik sözleşmesi imzalamış ve Kart hamillerine her türlü mal ve/veya hizmetleri sunan; vadeli veya taksitle mal/hizmet satışını gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi Özel Hükümler Ve Şartlar: Kart Verilmesi ve Kullanma Şartları: İşbu Sözleşmenin imzalanmış olması, Bankaya kart verme yükümlülüğü getirmez Kart verilirken, Banka Müşteriye ayrıca her ekstredeki harcama tutarlarını son ödeme tarihlerinde tahsil ve tasfiye etmek amacıyla borçlu nitelikte bir Kart Hesabı açar veya borç ve alacak ilişkilerini tek bir hesapta izler. Kart, Müşteri veya ek kart hamiline teslim edildikten sonra kart hamili, kartın arkasında bulunan imza panelini imzalamak zorundadır. İmza panelinin kart hamili tarafından imzalanmaması nedeniyle Bankanın maruz kalacağı her türlü zararın tazmini münhasıran Müşteriye (kart hamiline) aittir. Müşterinin sorumluluğu, kartın zilyetliğine geçtiği ve fiziki varlığı bulunmayan kart numarasını öğrendiği andan itibaren başlar Kartın, üzerinde adı yazılı Müşteri veya ek kart hamili dışındaki şahıslar tarafından kullanılması halinde doğacak sorumluluklar, (Kanuni sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla) müştereken ve müteselsilen Müşteri ve ek kart hamiline aittir Banka, Müşteriye ek kart verebilir. Tüzel kişi adına Kart kullanacak kişilerin yapacakları harcamalar için, ödemeleri tüzel kişilik tarafından karşılanmak üzere ek kart verilebilir. Ek kartlardan doğan borçlardan dolayı, Bankaya karşı ek kart hamili de Müşteriyle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu ve borçludur. Tüzel kişiler tarafından herhangi bir Kart talebinde bulunulduğunda bu Sözleşme tüzel kişiliği temsile yetkili kişiler tarafından, asıl borçlu, müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla ve tüzel kişilik adına imzalanır Müşteri Kartını; içki, şans oyunu, domuz ürünleri vb. alış-verişlerinde/işlemlerinde kullanmayacağını; bunun Banka çalışma prensiplerine aykırı olduğunu; aksine davranışlarının Kartın iptali ile sözleşmenin feshi sonucunu doğuracağını bildiğini kabul ve taahhüt eder Müşteri/ek kart hamili, Kartın üzerinde ay ve yıl olarak gösterilen son kullanma tarihinin Banka tarafından belirlendiğini, Kartın belirtilen ayın son gününe kadar (son gün dahil) geçerli olacağını ve bu tarihten sonra kullanılmayacağını kabul eder. Kartın, herhangi bir şekilde üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra 2 EK-2 deki Talep Ve Bilgilendirme Formu nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret, kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. SZL.HTİM /55

10 kullanılmasından doğabilecek hukuki, mali ve cezai sorumluluk, münhasıran Müşteriye aittir. Kullanma süresi sona eren Kartın Müşteri/ek kart hamili tarafından imha edilmesi veya imha edilmek üzere Bankaya iadesi zorunludur. Süresi sona eren bir Kartı, yenileyip yenilememe hakkı münhasıran Bankaya aittir. Kartın geçerlilik süresinin sona ermesi, bu sözleşmenin sona ermesi anlamına gelmez Harcama Belgesi Düzenlenmesi İle Nakit Avans Çekme: Müşteri/ek kart hamili, harcama belgesini imzaladıktan ya da kimliği bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemle belirlendikten sonra, Bankaya karşı belge üzerindeki hususlardan dolayı herhangi bir itiraz ileri sürmemeyi ve bu belgeye ilişkin ödemesini durdurmaya matuf hiçbir talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. Banka, Müşteri veya ek kart hamilinin satın aldığı mal/hizmetlerin cinsi, niteliği, içeriği, malların ayıplı olması ve benzeri konular hakkında herhangi bir sorumluluk taşımaz ve bu konularda araştırma yapmakla yükümlü değildir Müşteri/ek kart hamili, kart ile şifresini kullanarak hesabı müsaitse bakiyesi dahilinde hesabından nakit çekebilir. Ayrıca Bankanın tahsis ettiği nakit avans limiti dahilinde nakit avans çekebilir. Müşteri/ek kart hamili nakit çekme işlemlerinde hesabındaki mevcut tutarını veya Banka tarafından kendisine tahsis olunan nakit avans limitini aşmayacağını ve her nasılsa mevcut bakiyesinden veya nakit avans limitinden fazla ödeme yapılması halinde, fazla olan tutarı derhal Bankaya iade edeceğini; aksi halde fazla kısım için işlem tarihinden itibaren gecikme cezası uygulanacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Banka şubelerinden ADK kullanılmaksızın nakit veya nakit avans talebinde bulunulması/çekilmesi çalışma prensipleri gereği Bankanın iznine bağlıdır Müşteri/ek kart hamili, ADK aracılığı ile hesabından nakit çektiği takdirde, bu işlemlerde imzalı belge olmayacağını bildiğini kabul eder Müşteri/ek kart hamili, ADK aracılığı ile hesabından nakit avans çektiği takdirde; işlem tarihinden başlamak üzere çektiği bedelin, işlem ücreti, finansman bedeli, vergi, fon, komisyon vs. her türlü masraflarıyla birlikte hesabına borç kaydedileceğini; borcunun tespiti hususunda, sadece ADK nda tutulan kayıtların ve Bankanın defter ve bilgisayar kayıtlarının esas olacağını kabul ve taahhüt eder. Banka, ADK ndan gerçekleştirilen nakit avans çekme işlemlerinden dolayı Müşterinin hesabına borç kaydedeceği tutarları serbestçe belirleme hakkına sahiptir. Ekstrede Müşteriye bildirilen bu oranlara karşı Müşteri her türlü itiraz hakkından peşinen feragat ettiğini gayrikabili rücu kabul eder Borcun Doğumu Anı Ve Müşteri Hesabına Borç Kaydı: Müşterinin Bankaya borcu, harcama belgesi ve/veya nakit ödeme belgesinin imzalandığı (bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntem ile onaylandığı) anda doğacaktır. Müşteri kendisinin veya ek kart hamilinin mal/hizmet alımı sırasında düzenlenen harcama belgesindeki tutarın hesabına borç kaydedileceğini kabul eder Müşteri, harcama tutarının taksitlendirilmesini talep ettiğinde; harcama tutarı, harcama tarihindeki Bankanın uyguladığı kar payı oranlarının <TCMB tarafından belirlenen oranları aşmamak kaydıyla> ilavesi suretiyle taksitlendirilecektir. Bu husus Bankanın çalışma prensipleri gereği olup, Müşteri bunun aksini (talep tarihindeki kar payı oranlarının harcama tarihindeki kar payı oranlarının altında veya üstünde olsa bile) talep etmeyeceğini gayrikabili kabul ve taahhüt eder Müşteri ve ek kart hamili aldıkları mal/hizmetlerle (harcamalarla) ilgili olarak Bankanın aralarındaki sözleşme şartlarına uygun olarak kâr payı, kur farkı, komisyon ve sair her türlü masraf tahakkuk ettirmesini; ayrıca bu tutarların da vergi ve fonları ile beraber harcama belgesindeki tutara ilave edilmesini gayrikabil-i rücu kabul ve taahhüt ederler Kart kullanarak alınmış malın/hizmetin iadesi/iptali ya da fazla alınan bedelin iadesi durumunda, Üye İşyerinde düzenlenen alacak belgesindeki tutar, Müşterinin kart hesabına alacak kaydedilir. Ancak, alacak belgesinin düzenlenmesi, Müşteri veya ek kart hamilinin sözkonusu mal/hizmet bedeli için daha önce imzalamış olduğu harcama belgesinden doğan borç ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Müşteri veya ek kart hamili SZL.HTİM /55

11 işyerinde bir malın/hizmetin iadesi durumunda kendisi ile Üye İşyeri arasında çıkabilecek sorunlardan ve bunların sonuçlarından Bankanın sorumlu olmayacağını peşinen ve gayrikabili rücu kabul eder Banka, Müşteri tarafından yapılan yurt dışı harcamalar ile yurt içinde yabancı para üzerinden gerçekleştirilen harcama tutarlarını, harcama veya kayıt tarihinden kendi belirleyeceği tarihte ve Banka kurlarından, (vergi, fon vs giderlerini de ilave ederek) Türk Lirası'na çevirmeye, böylece Müşteri hesabına resen borç kaydetmeye ve sonuçta bu tutarları TL veya yabancı para cinsinden talep ve tahsile yetkilidir İşbu sözleşmede belirtilenler hariç Banka, ücret, komisyon, masraf, vergi veya herhangi bir isim altında Müşteriden ödeme talep etmeyecek ve borç kaydedip Müşteri hesabından kesinti yapmayacaktır Ekstre (Hesap Bildirim Cetveli): Müşteri, kendisinin veya ek kart hamilinin kart kullanımından dolayı hesabına yapılacak borç ve alacak kayıtlarının hesap kesim tarihinde ekstreye dökülerek, belirttiği adresine gönderileceğini kabul eder. Müşteriye gönderilen dönemsel Ekstre ödeme planı hükmünde olup, işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır Hesap kesim tarihi, -Müşterinin tercihi nazara alınarak- Banka tarafından belirlenir. Keza son ödeme tarihi de -Müşterinin tercihi nazara alınarak- Banka tarafından belirlenecek olup, bu tarih tatile rastlarsa bir sonraki iş günüdür. Banka, uygun gördüğü takdirde tek taraflı olarak bu tarihleri değiştirebilir, dilediği aralıklarla ekstre basabilir ve bu değişiklikler Müşteriye sadece ekstreyle duyurulur Müşterinin; döviz üzerinden yaptığı alışverişler ve kart hesabından yaptığı nakit ve nakit avans çekmeler ya Amerikan Doları olarak ya da Banka tarafından belirlenecek kur üzerinden TL. ye çevrilerek ekstrede yer alır. Müşteri veya ek kart hamili, bir ekstredeki hesap kesim tarihine kadar gerçekleştiği halde, harcama belgelerinin Bankaya ulaşmaması, hata, unutma ya da başka nedenlerle o ekstreye geçirilmemiş, olan harcama kalemlerinin de borçları olduğunu; Bankanın bu kalemleri, müteakip ekstrede gösterebileceğini ve Bankanın bunlara ilişkin haklarının saklı bulunduğunu kabul ve taahhüt ederler. Yabancı para cinsinden yapılan işlemler ile yabancı paraya (dövize) endekslemelerde uygulanacak kurlar Bankanın kurları olup; endekslemede endeksleme tarihindeki Banka döviz alış kuru, geri ödemede ise fiili ödeme tarihindeki Banka döviz satış kuru esas alınır Müşteriye gönderilen ekstrede ek kart hamillerinin yaptıkları harcamalar da gösterilir. Müşteriye gönderilen ekstreler, ek kart hamiline de gönderilmiş sayılır. Ek kart hamiline ayrıca ekstre gönderilmez Ekstrenin son ödeme tarihine kadar Müşteriye ulaşmaması durumunda, Müşteri şubesinden ekstrenin suretini talep etmeli, varsa itirazlarını 10 günlük sürede bildirmelidir. Aksi takdirde, sorumluluk Müşteriye aittir Ekstre tutarı ile Banka kayıtlarının herhangi bir nedenle birbirinden farklı olması halinde, Müşteri Banka kayıtlarının geçerli olacağını peşinen ve gayrikabili rücu kabul eder Müşterinin kendisine bildirilen borca (kartlı işlemlere) itirazı, yapması gereken ödemeyi durdurmaz. Ancak Müşteri, itirazlarını en geç, ilgili ekstrede gösterilen son ödeme tarihinden itibaren 10 gün içinde, yazılı ve gerekçeli olarak kartını aldığı şubeye yapacağını, daha sonraki itirazlarının kabul edilmeyeceğini ve ekstrenin kesinleşeceğini; yapılan araştırmalar sonucunda haksız bulunursa, araştırma nedeniyle Bankanın yaptığı tüm masrafları ve itiraz ettiği tutarı, ayrıca itiraz ettiği tutar kadar maktu tazminatı, bununla birlikte Müşteri itirazında haklı bile olsa, itirazıyla ilgili harcama belgelerinin aranması veya temini için yapılan masrafları, nakit çekişleriyle ilgili otorizasyon masraflarını da Bankaya ödemeyi, gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder Geri Ödemeler: Müşteri veya ek kart hamili, ekstredeki toplam borç tutarını veya asgari ödeme tutarından az olmamak kaydıyla kredilendirme seçenekli olarak tercih edilen tutarı, en geç son ödeme tarihine kadar (son ödeme günü dahil) nakden ödemekle yükümlüdür. Müşteri veya ek kart hamili ekstredeki kalemlerden herhangi birine veya birkaçına veya tamamına itiraz etse dahi, bu itirazın, ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler Müşteri geri ödemeleri, Bankaya otomatik ödeme talimatı vermek suretiyle yapmak isteyebilir; bu takdirde Müşteri, Bankadaki hesabında, en geç son ödeme tarihinden bir önceki işgünü itibariyle borca yeter miktarda para bulundurma yükümlülüğü altındadır. Bu yükümlülüğe uymayan Müşteri, bu sözleşmenin ilgili SZL.HTİM /55

12 maddesi hükmüne paralel olarak temerrüde düşeceğini ve hakkında temerrüt hükümlerinin uygulanacağını kabul ve taahhüt eder Ekstrede belirtilen ödemelerin (asgari ödeme tutarı veya toplam borç) yapılmadığı durumda, Banka Müşteriye hiçbir bildirimde bulunmaksızın diğer talep ve hakları saklı kalmak kaydı ile kartları iptal edebilir Ekstrede belirtilen ödemelerin (asgari ödeme tutarı veya toplam borç), ekstrede belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde son ödeme günü belli olduğundan, hiçbir ihtar ve başkaca sair işleme lüzum olmaksızın Müşteri temerrüde düşer ve hakkında temerrüt hükümleri uygulanır Bankanca asgari ödemeye izin verilmesi durumunda; asgari ödeme tutarı ekstrede belirtilen dönem borcunun %20 (yüzde yirmi) sinden az olamaz. Banka asgari ödeme tutarını bu sınırlamanın altında olmamak kaydıyla serbestçe belirleyebilir Müşteri/ek kart hamili, Bankaya olan borçlarının, ayrıca ihbara gerek kalmaksızın, Banka nezdinde bulunan diğer hesaplarından alınabileceğini; borç döviz hesabından alınırsa o günkü TCMB Efektif kurları üzerinden döviz satışı yapılmak suretiyle, borç tutarının ve bu satış işlemi ile ilgili komisyon, KKDF, vergi ve sair giderlerin karşılanabileceğini; bu maddenin aynı zamanda Bankaya dönülemez biçimde tanınmış virman talimatı, hak ve yetkisi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder Müşterinin ekstredeki asgari ödeme tutarını ödemesi halinde; borcun kalan kısmı, bu sözleşmedeki esaslar dahilinde dövize endeksli taksitler veya ekstrede belirtilen kâr payı ilave edilecek taksitler halinde taksitlendirilebilir. Müşteri, bu şekilde taksitlendirilen borcunu, taksit tarihlerinde, kur farkı, vergi, fon ve sair masraflarıyla birlikte ödeyeceğini; ödemediği takdirde, başkaca bir ihbara lüzum olmaksızın hakkında temerrüt hükümlerinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka, özellik arz eden ve önceden Müşteri veya ek kart hamillerine bu özelliklerini bildirdiği bir takım kartlar için değişik taksitlendirme usulleri öngörebileceği gibi, asgari tutarın ödenmesi halinde, kâr payı ve benzeri ödeme kalemleri talep etmeden Türk Lirası veya döviz üzerinden taksitlendirme yapma gibi kolaylıklar sağlayabilir. Sözkonusu bu taksitli işlemlerde, üçüncü kişilere teşmil edilmemek ve asla 6502 sayılı Kanundaki sorumluluklar ile Borçlar Kanunundaki satılandaki ayıp ve zapta karşı tekeffülün yer değiştirmesi vs. anlamında yorumlanmamak kaydıyla; sadece ve münhasıran Banka ile Kart Hamili arasındaki ilişki bakımından (Banka çalışma prensipleri gereği), Kart Hamilinin <mal veya hizmeti Satıcıdan/Sağlayıcıdan Banka adına alıp; belirlenen taksitlerde vadelerle, yine Banka adına kendisine satmak suretiyle> Bankaya vekâleten hareket ettiği kabul olunur. Müşteri bu işlemler için aldığı kartını, daha önce satın aldığı malın bedelini (yani doğmuş bir borcu) finanse etmek için kullanamaz. Aksi halde vekâlet içeriğine aykırı davranmış sayılır ve bu sebeple vekâlet ilişkisi başkaca bir işleme lüzum olmaksızın sonlanacağı gibi, taksit talebi de kabul edilmez; taksitlendirme yapılmış ise tüm borç hiçbir ihtar veya ihbara ya da sair işleme gerek olmaksızın muaccel hale gelir. Banka dilerse bu sebeple sözleşmeyi de sona erdirebilir Azami Harcama Limiti: Müşterinin/ek kart hamilinin ekstre dönemi içinde Kart kullanmak suretiyle üye işyerlerinde yapabileceği harcama ve nakit avans çekmelerinin azami sınırı Banka tarafından belirlenir Banka tek taraflı olarak, Müşterinin limitini günün koşullarına ve Müşterinin durumuna göre, azaltma yetkisine sahiptir. Müşterinin talebi olmadıkça kart limiti artırılmayacaktır. Limit değişiklikleri ekstre ile duyurulur. Müşteri, ek kart hamili veya kefil, söz konusu limit değişikliklerini bilmedikleri iddiasında bulunamazlar Müşteri/ek kart hamili, kartını yukarıda belirtilen azami sınır dahilinde kullanmayı, limit aşımı olması halinde, aşan tutarı derhal Bankaya ödeyeceğini kabul eder. Aksi halde Bankanın Kartın kullanımını durdurma hakkı saklı olup; ayrıca Banka dilerse aşılan miktara işlem tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için TCMB tarafından açıklanan oranları aşmamak üzere akdi kâr payı, ücret veya komisyon adı altında bir tutarı ilave edebilir. SZL.HTİM /55

13 Üyelik ve Yenileme Ücreti: Müşteri, Banka tarafından belirlenecek tutarda üyelik ücreti ile yenileme ücreti ödemeyi peşinen kabul eder. Müşterinin kartın son kullanma tarihinden önceki iki (2) aylık süre içerisinde kartın yenilenmemesi hususunda Bankaya yazılı başvuruda bulunmaması ve kartının yenilenmesi halinde, üyelik yenileme ücreti kartın yenilendiği dönemde Müşterinin kart hesabına borç kaydedilir. Müşteri bu hususu peşinen kabul ettiğini ve her türlü itiraz ve def i haklarından peşinen feragat eylediğini gayrikabil-i rücu kabul ve taahhüt eder Posta, Telefon ve İnternet Emirleri: Müşteri veya ek kart hamili, posta ve telefon emirleriyle veya internet aracılığıyla yapacağı harcamaların, vereceği siparişlerin karşılığını Bankaya ödeyeceğini, bu konularda çıkacak anlaşmazlıkların Müşteri veya ek kart hamili ile işyeri arasında çözümleneceğini, Bankaya bu konuda hiç bir itirazı olmayacağını peşinen kabul ve taahhüt ederler. Müşterinin bu şekilde yaptığı harcamalar esnasında kartı ile ilgili bilgilerin posta, telefon veya internet aracılığıyla başkalarının eline geçmesi, bu bilgilerin elde edenlerce suiistimal edilmesi vb. nedenlerle bir zarar meydana gelmesi halinde Bankanın hiçbir sorumluluğunun olmayacağını, her türlü sorumluluğun kendilerine ait olacağını (varsa bu hususlardaki itirazlarını işyerine karşı ileri sürebileceğini) bu konudaki itirazların hiçbir biçimde ödemeye mani olmadığını; dolayısıyla son ödeme tarihinde yapılmayan bu tür ödemeler nedeniyle temerrüt oluşacağını Müşteri/ek kart hamili kabul ve taahhüt eder Fatura Ödeme Talep/Talimatı: Müşteri ve/veya ek kart hamili otomatik ödeme talimatıyla veya manuel olarak internet şubesinden kredi kartıyla ödenen her bir fatura için işbu sözleşmede belirtilen ücretleri Bankaya ödemeyi; ayrıca lüzumu veya talep edilmesi halinde sair bilgi ve belgeleri de Bankaya vermeyi dönülemez biçimde kabul ve taahhüt eder Kartın mülkiyeti Bankaya ait olup, Banka ve/veya kartlı sistem kuruluşları gerektiğinde ve herhangi bir neden göstermeksizin karta el koyabileceği gibi kartı geri istemek ve iptal etmek hakkına da sahiptir. Müşteri ve/veya ek kart hamili Bankanın her türlü geri verme çağrısına uymayı ve kartı geri vermeme durumunda Bankanın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmeyi peşinen ve gayrikabil-i rücu kabul ve taahhüt eder. Müşteri veya ek kart hamili kendisine verilen kartı, kart üzerindeki bilgileri ve şifreyi dikkatle saklamak, başkalarına kullandırmamakla yükümlüdür Kartın kaybedilmesi ve çalınmasından, üzerinde tahrifat yapılmasından kart üzerindeki bilgiler ve şifrenin üçüncü şahısların eline geçmesinden, bu bilgiler ve şifrenin üçüncü şahıslarca kullanılmasından ve bu suretle yapılan harcamalar ve çekilen paralardan münhasıran Müşteri ve ek kart hamili sorumludur. Müşteri, kartın ve kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerinin kaybedilmesi veya çalınması halinde; bu durumu derhal Bankaya yazılı, kaydedici cihazların kullanıldığı telefonlar aracılığıyla veya elektronik ortamda bildirmek zorundadır. Müşteri, bildirimin yapılmasından önceki 24 (yirmidört) saat içerisinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımlardan doğan zararlardan 150.-(Yüzeli) TL ile sınırlı olmak üzere sorumludur. Aksi halde (hukuka aykırı kullanımın Müşteri/kart hamilinin ağır ihmaline veya kastına dayanması veya bildirimin 24 (yirmidört) saat içinde yapılmaması hallerinde) doğabilecek zararlardan dolayı 150.-TL lik sınır uygulanmaz ve zararın tamamından Müşteri sorumlu olur. Bu cümleden olmak üzere: -Kartın veya kartın kullanılması için gerekli bilgilerin kaybedilmesi veya çalınması halinde, Müşterinin yapacağı bildirimden önceki 24 (yirmidört) saatten önce gerçekleştirilen işlemlerden Müşteri/kart hamili sorumludur. -Müşteri/kart hamili, kartı ve kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini güvenli bir şekilde korumak ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almakla yükümlüdür. Kartın ve kart üzerindeki bilgilerin ve şifrenin üçüncü kişilerce kullanımı sonucunda yapılan işlemlerin Müşteri ve ek kart hamili tarafından gerçekleştirildiği kabul edilir. -Müşteri veya ek kart hamilinin ölümü halinde, durumun derhal Bankaya bildirilmesi ve kartın iadesi sağlanacaktır; aksi halde Müşteri veya ek kart hamilinin ölümünden sonra üçüncü kişilerin Müşteri veya ek kart hamiline ait özel kartı, kart üzerindeki bilgileri ve şifreyi kullanarak yaptıkları harcamalar, hesabından çektikleri SZL.HTİM /55

14 paralar sebebiyle, ihbar yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi ve mirasçılar sorumlu olup; böyle bir durum zuhur ettiğinde Banka hiç bir şekilde sorumlu olmayacaktır. -Kayıp bildiriminde bulunmuş kart hamili, bildirimden sonra kartın Banka tarafından iptal edileceğini ve daha sonra kartını bulsa dahi sözkonusu kartı kullanmayacağını ve Bankaya iade edeceğini kabul ve taahhüt eder. Banka tarafından Müşteriye yeni kart verilmesi halinde, Müşteri kartının yenilenmesinden doğacak kart bedeli ile kayıp/çalıntı duyuru bedelini ve diğer masrafları ödemeyi peşinen kabul eder. -Müşteri, sigorta pirim bedelini peşinen ödemek koşuluyla, bu maddede zikredilen bildirimden önceki 24 (yirmidört) saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımlardan doğan zararla ilgili yasal sorumluluk tutarı için sigorta yaptırılmasını talep edebilir Sözleşmenin Feshi İle Kartın İptali: Banka, son kullanma tarihinden önce; kartın kötüye kullanımı, limit aşımı, borçların son ödeme tarihinde ödenmemesi veya Müşterinin sözleşmenin herhangi bir hükmüne uymaması veya sair nedenlerle kartın kullanımını durdurabilir veya kartı iptal ve sözleşmeyi feshedebilir. Müşterinin Banka çalışma prensiplerine aykırı olarak Kartını; içki, şans oyunu, domuz ürünleri vb. alış-verişlerinde/işlemlerinde kullandığı takdirde, Banka ihbar veya sair herhangi bir işleme lüzum olmaksızın kartın kullanımını durdurabilir veya kartı iptal ve sözleşmeyi feshedebilir. Banka ayrıca Müşterinin ölümü, iflası ve hacir altına alınması nedenleri ile de sözleşmeyi fesih ve varsa borç bakiyesini, tüm ferileriyle birlikte talep edebilir. Banka tarafından sözleşmenin feshi ve kartın yenilenmemesi durumunda, Müşteri borç ve yükümlülüklerinin muaccel olacağını; kartın daha önce kullanımından doğan borç ve yükümlülüklerinin devam ettiğini, borç ve yükümlülükler tamamen tasfiye edilinceye kadar bu sözleşme hükümlerinin yürürlükte olacağını ve bu durumda Müşteri, ayrıca bir ihbara gerek olmaksızın tüm borçlarını derhal ve nakden ödemeyi kabul eder. Kâr payı, gecikme cezası artışı Müşteriye ekstreyle 30 gün önceden bildirilir ve Müşteri bildirim tarihinden itibaren 60 gün içinde borcunun tamamını ödeyip, yazılı başvuruda bulunarak kartını kullanmaya son verebilir (iptal edebilir). Bu durumda Müşteri artıştan etkilenmez Sorumluluk: Müşteri ve ek kart hamili ile kendi hesabından karşılanmak üzere üçüncü kişilere kart verilmesini sağlayan tüzel kişiler ve bu suretle verilen kartların hamilleri (ki ek kart hamili tanımına bunlar da dahildir.) kartlarını kullanmak suretiyle üye işyerlerinden yapılmış olan tüm harcamalardan ve nakden çektikleri paralardan doğan borçlarından ve borçlarını vaktinde ödememeleri sebebiyle oluşacak gecikme cezalarından dolayı ve ADK ndan nakit çekme işlemini sağlayan şifrelerinin üçüncü kişilerin eline geçmesinden ve bunun sonucu doğacak zararlardan dolayı Bankaya karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ve taahhüt ederler. Adları geçenler bu sözleşme uyarınca verilmiş kartların herhangi bir nedenle üçüncü kişilerin eline geçmesinden ve kötüye kullanılmasından doğacak borçlardan ve Bankanın uğrayabileceği her türlü zarardan dolayı da Bankaya karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ile bu husustaki tüm itiraz, def i ve sair haklarından peşinen feragat ettiklerini gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Müşteri veya ek kart hamillerinin internet ortamında kart şifresi veya kart numarasını kullanmak suretiyle herhangi bir mal/hizmet alımı gerçekleştirmesi durumunda tüm sorumluluk Müşteriye ait olup; Müşteri, kart bilgilerin girildiği andan itibaren alım satım işlemlerinin tüm sonuçları ile kendisini bağlayacağını, bedellerini derhal ve defaten Bankaya ödeyeceğini, derhal ve defaten ödememesi halinde harcama bedellerinin kartının bağlı olduğu hesaptan veya sair hesaplarından Banka tarafından takas, mahsup, virman suretiyle tahsil edileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder Bilgilerin Aktarılması: Müşteri, kartlarının iptal edildiğine dair bilgilerle, Kartlarıyla ilgili sair bilgilerinin, ayrıca Kanunen gerekli bilgilerinin Banka tarafından uygun görülen kişi ve/veya kuruluşlara aktarılmasına muvafakat ettiklerini gayrikabil-i rücu olarak beyan ve kabul ederler Müşterinin mali (hesap) durumu: Müşteri başvuru formunda beyan etmiş olduğu mali durumunun doğruluğunu kabul ettiğini ve her yıl beyanını yenileyeceğini taahhüt eder Özel (Kartlara İlişkin) Temerrüt Hali ve Sonuçları: SZL.HTİM /55

15 Borcun geri ödenmesi, tarafların mutabakat ve ittifakıyla belirlenip, ekstrede yer alan tarihler birlikte kararlaştırılmış olmakla; Müşterinin ekstreye göre vadesi (son ödeme tarihi) geldiği halde ödenmeyen borcu için, herhangi bir ihbara veya başkaca bir işleme gerek olmaksızın temerrüt hali oluşacaktır Temerrüt (geri ödeme taksitlerinin vadesinde ödenmemesi) halinde; Banka geciken borca, yazılı olarak mutabık kalınan (ekstrede belirtilen oran varsa ve Müşteri kartını kullanmaya devam ederse oran konusunda yazılı mutabakat var sayılır) gecikme cezası oranları esas alınarak yapılacak kıstelyevm hesaplamayla bulunacak tutarı; gecikmenin başladığı gün ile borcun fiilen ödendiği gün arasındaki süre için gecikme cezası olarak ilave etme hakkına sahiptir. Taraflar arasında oran konusunda yazılı bir mutabakat yoksa, TCMB tarafından açıklanan ve hesaplamanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan azami gecikme cezası oranı esas alınır. Şu kadar ki; gecikme cezası olarak mutabık kalınan/belirtilen/uygulanan oran, her halükarda yasal sınırlamaları (TCMB ca açıklanan oranları) aşamayacağı gibi; bileşik olarak uygulanamaz Sözleşme şartları tahtında muacceliyet hali de zuhur etmişse; Banka işbu sözleşmede belirlenen esaslar dahilinde borcun tamamını muaccel kılabilir Müşteri, şayet aleyhine icra takibi başlatılmamışsa geciken taksitlere ilaveten bu maddede zikredilen ceza ve komisyonları da; şayet aleyhine icra takibi başlatılmışsa geciken taksitlerini, ilave edilen ceza ve komisyonlar ile takip harç ve masraflarını, avukatlık ücretini ve sair masrafları derhal ödemeyi; Bankanın tüm bu harç, masraf, komisyon ve ücretleri hesabına borç kaydetmeye yetkili olduğunu, Müşteri ve Kefil gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler Taksitli İşlemlere İlişkin Özel Hükümler: Taksitli işlemlere ilişkin olarak, işbu sözleşmenin taksitli işlemlerin niteliğine aykırı olmayan tüm hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerin de geçerli olacağını ve verilmiş/verilecek teminatların bu işlemlerin de teminatı olacağını Müşteri ve ek kart hamili kabul ve taahhüt eder Müşteri, kendisine tahsis edilen kartının şifresi için müracaat ettiğinde (Telefon Bankacılığı sistemine bağlandığında), kartının taksit adedini belirler. Bundan sonra Müşteri yada ek kart hamili; Banka tarafından belirlenen limitlerin üzerinde, Banka tarafından belirlenen üye işyerlerinden ve yine Banka tarafından belirlenen mal/hizmetleri satın almadan önce, Telefon Bankacılığı Servisine (Call Center) bağlanarak, her bir alışveriş için farklı taksitler seçebilir Müşteri, taksitli alışverişleri, sadece Banka tarafından belirlenmiş bulunan ve ilgili ekstreyle kendisine bildirilen ya da Bankanın çeşitli vasıtalarla ilan ettiği alışverişlerde (Bankanın belirlediği üye işyerlerinde ve Bankanın belirlediği ürünlerin satın alınması için) kullanılabileceğini, bu alanlar dışında kartını, taksit özelliği olmayan Banka kartları olarak kullanılmasının mümkün olduğunu ve bu alanlar dışında yapılan alışveriş tutarlarının tamamının, gönderilecek ekstrede bildirilen son ödeme gününe kadar ödenmesi gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, Bankanın taksitli alışveriş yapılabilecek üye işyerleri ve/veya alışveriş cinslerini serbestçe belirleyebileceğini ve dilediği zaman değiştirebileceğini de kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri ve ek kart hamili, kendisine tahsis edilen ve taksitli işlemlerde de kullanılabilecek olan kartlarıyla ilgili, işbu sözleşmede yer alan kart ücreti ve sair bütün mali yükümlülükleri ifa etmek zorunda olduğunu; bunları vaktinde ve gereği gibi ödeyip/ifa edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder Ekstrede taksitlendirilmeyeceği belirtilen (kart ücretleri, gecikme cezaları ve benzeri ücretler) borçlar hariç olmak kaydıyla, Müşteri veya ek kart hamili, tek seferde Bankanın belirleyeceği minimum limitlerin üzerinde alışveriş yapmış olması kaydıyla, TL olarak tahakkuk eden hesap kesim tarihindeki toplam borcunu, ilgili alışverişten evvel seçeceği (Banka prensipleri uyarınca taksit seçeneğinin ve sayısının alışverişten önce seçilmesi zorunludur; alışverişten sonra böyle bir seçimde bulunulması mümkün değildir) miktarda taksitler halinde ödeyebilecektir. Müşteri ve ek kart hamili, Banka tarafından belirlenen limitlerin altındaki alışveriş tutarlarının taksitlendirilmeyeceğini, bu tutarların ekstrede yazılı son ödeme tarihine kadar ve yine ekstrede yazılı meblağların tamamını ödemeleri gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SZL.HTİM /55

16 Müşteri ve ek kart hamili, seçilecek taksit adedine göre, her bir alışveriş tutarına Müşteri ile işbu sözleşmede mutabık kalınan veya herhangi bir değişiklik olması durumunda ekstre ile bildirilen oranlarda kar payı tahakkuk edeceğini ve işbu kar payının da ekstreye yansıtılarak, her ay taksitlerini işbu kar payı ve bundan kaynaklanacak her türlü vergi ve fonları ile birlikte en geç son ödeme gününde Bankaya ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözkonusu kar payı oranları aşağıda tablo halinde belirtilmiş olup; bunlarda meydana gelecek değişiklikler ekstre ile Müşteriye duyurulur. Müşteri nin taksit adetlerini değiştirmek istemesi halinde, uygulanacak kar payları da, işbu sözleşmede yer alan tablodaki oranlar uyarınca değişecek ve ilk ekstreye yansıtılacaktır. Müşteri ekstre ile yapılacak değişiklik bildirimlerine hiçbir itirazı olmadığını ve itiraz, defi ve sair bilcümle haklarından peşinen feragat eylediğini kabul, beyan ve taahhüt eder Banka zaman zaman taksitli alışverişler için, çeşitli kampanyalar düzenleyebilecek, bu anlamda Müşteri, kampanya süresince Banka tarafından belirlenecek asgari harcama tutarında ya da bunu aşan tutarlarda harcama yapması ve bu harcamasını da taksitlendirmesi halinde, Müşteri hesabına Banka tarafından belirlenecek meblağlarda altınpuan alacak kaydedilebilecektir. Müşteri, altınpuan uygulamasının, sadece Banka tarafından belirlenen zaman süresince yapılacak harcamaların taksitlendirmesi halinde sözkonusu olacağını, Bankanın kampanya süresi ve kapsamını dilediği gibi belirleyebileceğini ve bunu dilediği zaman sona erdirebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder Altınpuan tutarı Bankanca belirlenecek ve ekstre ya da sair iletişim araçları ile duyurulacak asgari meblağa ulaştığında, Müşteri hesabına yine Bankanca belirlenecek miktarda gram altın alacak kaydedilebilecektir. Bu uygulama için, Müşteriye kart müracaatı ile birlikte bir altın cari hesabı açılacak olup, Müşteri bunun için gerekli Sözleşme ve belgeleri imzalamayı ve Bankanın talep edeceği bilgi/belgeleri de ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder Yapılan bir harcama herhangi bir nedenle iptal olursa, bu harcama için Müşteri hesabına kaydedilen altınpuan lar da kendiliğinden iptal olacaktır Müşteri, ekstrede yazılı borçlarını ödemede gecikirse, işbu sözleşmenin temerrüde ilişkin hükümleriyle birlikte, altınpuan ve altın hesabıyla ilgili şu hükümler de uygulanır: Taksit ödemede gecikme olmadığı sürece, her bir taksitli harcama nedeniyle, Bankanca belirlenecek miktarda altınpuan tahakkuk eder ve Müşteri hesabına alacak kaydedilir. Sözkonusu altınpuan miktar/oranları ve bunlarda meydana gelecek değişiklikler ekstre ya da diğer iletişim araçları ile Müşteri ye duyurulur. Müşteri borcunu, ekstrede yazılı son ödeme tarihine kadar ödememiş olursa, ekstre kesim tarihinden itibaren yaptığı harcamalara istinaden tahakkuk eden ve Müşteri hesabına alacak kaydedilen altınpuan iptal olur. Müşterinin ödemede temerrüdü 90 günü aşarsa, o ana kadar kazanılan ve Müşteri hesabına alacak kaydedilen altınpuan ların tamamı iptal olur. Bu halde, ilgili yıl içinde Müşteri altın cari hesabına alacak kaydedilmiş gram altınlar da, Müşteri tarafından Bankaya iade edilmek zorunda olup, Banka, işbu alacağının tahsili için Müşteri hesabına müracaatla, hesaptaki gram altınların, Banka hesaplarına geri alınmasına yetkilidir. Müşteri, işbu hükmün bir hesap rehni sözleşmesi ve aynı zamanda Bankaya, hesaplarına müracaatla, takas, mahsup ve virman yöntemleriyle alacağını tahsil hususunda verilmiş bir talimat olduğunu, gayrı kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri/Ek Kart Hamili, bu kampanyalardan yararlanma hakkına sahip olmaları ve yararlanmak istemeleri halinde, kendilerine Hesap Özeti, basın, broşür veya diğer mecralardan bildirilecek kampanya şartlarının kendileri hakkında hüküm ifade edeceğini, söz konusu kampanyaların uygulama şartlarını ve süresini belirlemeye, bunları değiştirmeye ve/veya uygulamaya son vermeye Bankanın yetkili olduğunu, değişikliğin Hesap Özeti ile bildirilmesinin yeterli olduğunu ve Hesap Özetinde yer alan son ödeme tarihinden itibaren değişikliği kabul etmiş sayılacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Bankanın belirlediği nitelikteki işlemlerde yine Bankanın belirleyeceği katsayıya göre hesaplanacak Altınpuan lar, kartların taksitli alışverişlerde kullanımına ve müşteri cari hesabına alacak kaydedilecek gram altın meblağı da işbu altın puanların Bankanca belirlenecek miktara ulaşmasına bağlı olduğundan, Müşteri/Ek Kart Hamili, cari hesabına gram altın alacak kaydedilinceye kadar, Altınpuan karşılığının nakit olarak ödenmesi veya SZL.HTİM /55

17 Kart borcundan düşülmesini istemeyecektir. Müşteri/Ek Kart Hamili; yine cari hesabına gram altın alacak kaydedilinceye kadar, Banka tarafından kabul edilmedikçe Altınpuanlarını üçüncü kişilere devir ve temlik edemeyeceğini ve bu hususta Bankandan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Banka, taksitli alışverişlerde kullanılacak kartların azami kullanım sürelerini ve azami taksit miktarlarını dilediği gibi belirleyebilir. Belirlenen kullanım süreleri sona erdiğinde, Müşteri veya ek kart hamiline yeni kart verilip verilmemesi tamamen Bankanın inisiyatif ve tasarrufundadır. Bu maddede düzenlenmeyen tüm hususlarda, bu Sözleşmenin ilgili sair hükümleri uygulanacaktır Temassız Özellikli Kartlara İlişkin Hükümler: Bankanın, işbu Sözleşme hükümleri tahtında Müşterilerine sunduğu kartlardan, temassız olarak işlem yapılmaya elverişli olanlarla ilgili uygulama, sözleşmenin diğer hükümleri ve kartlara dair özellikler aynı kalmak kaydıyla şu şekildedir: Temassız Özellikli Kart, işbu sözleşmede her bir kart için yazılı özelliklerin yanı sıra, ilgili kartın elektronik işlem terminaline (POS a) temassız olarak okutulmak suretiyle, içerisindeki bilgileri POS a transfer ederek, Banka tarafından belirlenecek kurallar çerçevesinde şifre ve/veya imza kullanılmasına gerek olmaksızın işlem yapabilme özelliği olan karttır. Bu işlemlerde harcama belgesi düzenlenmesi/imzalanması zorunlu değildir. Bu özellik, Müşteri/Kart Hamilinin talebi ve bu talebin Banka tarafından uygun bulunması halinde, kart plastiğinin değiştirilmesi suretiyle Karta tanımlanmaktadır Müşteri/ Ek Kart Hamili, Kart/Ek Kart ın temassız olarak da işlem yapabilmesi için Bankanın kredi kartı limiti dahilinde söz konusu Kart a temassız işlem limiti tanımlayacağını, her bir Kart/ Ek Kart a tanılanan temassız işlem limitinin kredi kartı limitinden düşüleceğini, Bankanın temassız işlem limitini artırma, eksiltme ya da iptal etme yetkisine sahip olduğunu, temassız işlem limitinin artırıldığı durumlarda bu hususun Hesap Özetleri ile kendilerine bildirileceğini, bu özelliği iptal ettirmedikleri müddetçe yeni standart temassız işlem limitinin Kart/Ek Kart için geçerli olacağını, Kart/Ek Kart ile yapacakları şifre kullanımı gerektiren her temaslı işlem sonrasında, temassız işlem limitinin toplam kullanılabilir limitten aktarılarak otomatik olarak Kart/Ek Kart a tanımlı temassız işlem limitine yükseltileceğini kabul ve beyan ederler Kullanımı Süreye Bağlı Kartlara İlişkin Hükümler Banka dilediğinde, kullanım süresi ve limiti sınırlı kartlar da çıkarabilir. Kullanım süresi sınırlı kartlara ilişkin olarak, işbu sözleşmenin taksitli işlemlerin niteliğine aykırı olmayan tüm hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerin de geçerli olacağını ve verilmiş/verilecek teminatların bu işlemlerin de teminatı olacağını Müşteri ve ek kart hamili kabul ve taahhüt eder Müşteri/Ek Kart hamili, kullanım süresi ve limiti sınırlı kartlarının, Banka tarafından belirlenecek ve ekstre ile sair iletişim araçlarıyla duyurulacak süre içinde kullanılması gerektiğini, işbu süre sona erdiğinde, başkaca herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın, kartın ve limitin kullanıma kapatılacağını kabul ve beyan eder Müşteri/Ek Kart Hamili, kullanımı süreye bağlı kartıyla, işbu süre/limit dahilinde yaptığı harcama bedellerini de, işbu sözleşme hükümlerinde yer alan esaslar dahilinde belirlenen taksitler halinde ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri/Ek Kart Hamili, kartın kullanım süresinin, toplam taksit adedinden az olabileceğini ve kartın kullanıma kapatılmasından sonra da taksit ödeme borçlarının devam edebileceğini, kartın ya da limitin herhangi bir nedenle kapatılması halinde, herhangi bir nedenle borçlarını ödemekten imtina edemeyeceğini de kabul, beyan ve taahhüt eder Kartların kullanım süre ve limitleri Bankanca belirlenecek ve burada meydana gelecek değişiklikler de müşteriye ekstre ve sair iletişim araçlarıyla bildirilecektir. Müşteri ekstre ile yapılacak değişiklik bildirimlerine hiçbir itirazı olmadığını ve itiraz, defi ve sair haklarından peşinen feragat eylediğini kabul, beyan ve taahhüt eder Kurumsal Kartlara İlişkin Hükümler İşbu sözleşmenin bireysel kartlar için özel olarak düzenlenmiş olan ( ), ( ), ( ), ( /son cümle), hükümleri Kurumsal Kartlar bakımından uygulanmaz; diğer hükümler ise Kurumsal Kartlar SZL.HTİM /55

18 bakımından da aynen geçerli ve bağlayıcıdır. Kurumsal Kartlar için uygulanmayacağı belirtilen bu hükümlerin yerine sırasıyla aşağıdaki hükümlerin uygulanacağını, geçerli ve bağlayıcı olacağını taraflar dönülemez biçimde kabul ederler Banka, işbu sözleşmede belirtilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, ekstre ile bildirmek/duyurmak kaydıyla ücret, komisyon, masraf, vergi veya sair adlar altında Müşteriden lüzum eden ödemeleri talep edebilir ve bunları borç kaydedip Müşteri hesabından tahsil edebilir Bankanca asgari ödemeye izin verilmesi durumunda; Banka asgari ödeme tutarını serbestçe belirleyebilir Kartın kaybedilmesi ve çalınmasından, üzerinde tahrifat yapılmasından kart üzerindeki bilgiler ve şifrenin üçüncü şahısların eline geçmesinden, bu bilgiler ve şifrenin üçüncü şahıslarca kullanılmasından ve bu suretle yapılan harcamalar ve çekilen paralardan münhasıran Müşteri ve ek kart hamili sorumludur. Müşteri, kartın ve kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerinin kaybedilmesi veya çalınması halinde; bu durumu derhal Bankaya yazılı, kaydedici cihazların kullanıldığı telefonlar aracılığıyla veya elektronik ortamda bildirmek zorundadır. 7. TAHSİLE VERİLEN KAMBİYO SENETLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER Banka, kendisine tahsil edilmek üzere verilen kambiyo senetlerinin tutarını ancak kesin tahsilden sonra Müşteri hesabına işler. Bankanın herhangi bir sebeple tahsilden önce kambiyo senetlerinin tutarını Müşterinin hesabına işlemesi, Müşteriye bu tutar üzerinde herhangi bir tasarruf hakkı vermez; Banka tahsilden önce hesaba işlenen kambiyo senetlerinin tutarını her zaman ve özellikle bunlar ödenmemişse hesaptan çıkarmaya yetkilidir Müşteri açık ve yazılı bir talimat ile masrafları peşin vermemişse Banka, kambiyo senetlerini ibraz veya protesto etmemesinden veya gecikmesinden, ihbar yapmamasından veya gecikmesinden, rücu hakkını kullanmamasından ya da gecikmesinden, hâsılı senetle ilgili yapılacak işlemleri yapmamasından sorumlu değildir Müşterinin talimatının ya da kambiyo senetlerinin metninin; eksik, yetersiz, tereddüde yer verir veya çelişkili olması veya senedin zamanında ibraz edilmesine elverişli bir zamanda Bankaya tevdi edilmemesi durumlarında veya ibraz, protesto, ihbar, ihtar ya da rücu hakkının kullanılmasını zorlaştıran hal ve şartlarda; ibraz etmede, protesto çekmekte, ihbar ve ihtarda bulunmakta, rücu hakkını kullanmakta ve hakların muhafazası için gerekli diğer yasal işlemlerde olabilecek eksiklik ve gecikmelerden dolayı her türlü sorumluluk Müşteriye aittir Kambiyo senedi vadesinde ödenmezse, Banka bunları protestoya ettirmeye, senet borçlularına ihbar veya ihtarda bulunmaya yetkilidir Banka, usulüne uygun düzenlenmeyen, şekil şartlarını haiz olmayan kambiyo senetlerinden veya kambiyo senetlerindeki silinti, kazıntı, çıkıntı ve eklerden, imza taklidi veya sahtekârlıklardan sorumlu olmayıp, bunların ve bundan dolayı Bankaya karşı ilgili tarafların ileri sürebilecekleri taleplerin sonuçları Müşteriye aittir. Banka bu konuda Müşteriye rücu hakkına sahiptir. 8. MÜŞTERİNİN ÇEK VE ÇEKLE İŞLEYEN HESAPLARI İLE İLGİLİ TAAHHÜTLERİ 4 Müşteri; 8.1. Çekle işleyen hesaplarından yalnızca hesabın para cinsi üzerinden çek keşide edeceğini; ancak bu taahhüdüne rağmen, hesabın para cinsi dışındaki bir para cinsi üzerinden çek keşide etmesi durumunda Bankanın, hesaptaki parayı, Bankanın kendi döviz satış kurlarından çekin para cinsine çevirerek, bu çek bedelini ödeyebileceğini; 8.2. Çekle işleyen hesaplarından keşide ettiği çekin hesapta tamamen karşılığı bulunmadığı takdirde Bankanın, diğer hesaplarından virman suretiyle çek tutarını ödemeye yetkili olduğunu; hatta çek bedelinin ödenmesi için Bankadaki katılma hesaplarından vadesinden önce para çekip, virman suretiyle çekle işleyen hesabına aktarmaya; katılma hesaplarında yer alan yabancı paralar ile altın, döviz, platin gibi değerleri hem Bankanın kendi döviz satış 3 EK-4 deki Talep Ve Bilgilendirme Formu nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret, kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. 4 EK-5 deki Talep Ve Bilgilendirme Formu nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret, kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. SZL.HTİM /55

19 kurlarından çekin para cinsine çevirmeye ve hem de vadeden önce para çekmeye (çek hesabına aktarmaya) Bankanın yetkili olduğunu; 8.3. Çekte mevcut aynen ödeme kaydı veya sair nedenlerle Bankanın çek bedelini, çekte yazılı para cinsi üzerinden ödemeyi kabul etmesi halinde (sonraki işlemlerde emsal olamaması kaydıyla) ödenen çek bedelinin hesabına borç kaydedileceğini; bu borç kaydedilirken Bankanın tespit ettiği kurların ve değişim oranının nazara alınacağını; 8.4. Çekteki para cinsi farklı olsa da, hamil tarafından hesapta mevcut para cinsi üzerinden ödeme talep edildiğinde Bankanın yapacağı ödemeyi de kabul ettiğini; 8.5. Çek karnesini dikkatle saklamaya, korumaya ve çekleri özenle düzenlemeye mecbur olduğunu; aksine davranışları sebebiyle meydana gelebilecek zararlardan sorumluluğun bütünüyle kendisine ait olacağını; 8.6. Kullanılmaya elverişli olmayan veya kendisi tarafından iptal edilen çek yapraklarını bir yazı ekinde Bankaya derhal iade edeceğini; 8.7. Keşide ettiği çeklerin karşılığı bulunmadığında, Bankanın ilgili Kanun ve sair mevzuat gereğince beher çek yaprağı için hamile ödemek mecburiyetinde olduğu kanuni sorumluluk miktarından dolayı, Banka ile aralarında çek karnesinin veriliş tarihinden başlamak üzere dönülemez bir gayrinakdi kredi sözleşmesi yapılmış sayılacağını ve hesapta en az bu meblağlara yetecek kadar para bulunduracağını; bu tutarların Banka lehine rehnedildiğini ve blokesine muvafakat ettiğini; şayet hesapta yeterli miktarda para bulunmadığı takdirde ödenen meblağların hesabına borç kaydedileceğini ve bunları Bankaya derhal ödemeyi, aksi halde mütemerrit sayılacağını; Bankanca talep edilmesi durumunda elindeki tüm çek yapraklarını iade edeceğini, iade edemezse her bir çek yaprağı başına yürürlükteki mevzuat gereği banka sorumluluk tutarı kadar bedeli Bankandaki hesabına depo edeceğini; 8.8. Hesabında karşılığı olsun veya olmasın Bankanca ödenen çeklerin bedellerinin iyiniyetle yapılmış olarak kabul edip derhal Bankaya ödeyeceğini; ödemediği takdirde bunların hesabına borç kaydedileceğini; 8.9. Bankanın, çek karnesini her zaman geri isteme hakkına sahip olduğunu; Banka tarafından istenmesine rağmen, geçerli bir nedene dayanmaksızın çek karnesini derhal geri vermediği takdirde, Bankanın uğrayacağı zararları tazmin etmeyi; Bankanın dilerse, kendisine çizgili çek kullandırabileceğini; Keşide ettiği çekler, muhatap şube dışında Bankanın (veya muhabirinin) herhangi bir şubesine veya takasa ibraz edildiği takdirde, her türlü iletişim araçları ile provizyon istenebileceğini, bu sebeple yapılacak masraflardan sorumlu olacağını; Tarafından imzalanmış veya imzalanmamış veya hiç kullanılmamış çekler rızası hilafına elinden çıktığı takdirde usulüne uygun vasıtalarla ödemeye mani olacak kararlar getireceğini; şayet bu kararlar getirilene kadar çek ödenmiş olduğu takdirde Bankanın hiç bir sorumluluğunun olmayacağını ve Bankanca veya muhabirince yapılacak ödemelerin derhal hesabına borç kaydedileceğini, çeklerle ilgili olarak tedbir kararı ibraz edilinceye kadar çek bedellerini geçici bir hesapta bloke etmeye, Bankanın yetkili olduğunu; Çekten cayma talebinin yazılı olarak iletilmediği takdirde çekten cayılmamış sayılacağını; Çek Kanunu ve buna ilişkin mevzuat ile işbu Sözleşmenin kendisine yüklemiş olduğu her türlü sorumluluk ve yükümlülüğü, vaktinde ve gereği gibi ifa edeceğini; gerçeğe aykırı beyanlarının sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu; temini gereken tüm bilgi ve belgeleri Bankaya sunacağını; aksi hallerde meydana gelebilecek hukuki ve cezai sorumlulukları deruhte edeceğini; Bankanın bu konularla ilgili olarak uğrayacağı zararları ve talep edeceği tutarları derhal ve defaten ödeyeceğini; gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 9. DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN ALIM-SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER 5 5 EK-1 deki Talep Ve Bilgilendirme Formu nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret, kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. SZL.HTİM /55

20 9.1. Müşteri döviz ve kıymetli maden alım-satım talimatlarını ve bunların iptaline ilişkin talebini yazılı olarak veya Bankanın kendisine bildirdiği yöntemler ile verebileceğini, aksi halde taleplerinin Bankanca dikkate alınmayabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri (ne zaman verirse versin) vermiş olduğu talimatlara konu işlemlerin, 09:00 ila 17:00 saatleri arasındaki Bankanın kendi kurlarından işleme alınabileceğini bildiğini; Bankanın sisteminde kayıtlı kur bilgilerini kabul ettiğini, bu hususta hiçbir itiraz, defi vs. talebinin bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder Banka döviz ve kıymetli maden alım-satım kurlarının, sisteme herhangi bir nedenle hatalı olarak girilmesi (piyasa kurlarından ve Bankanın olağan kur uygulamalarından makul olmayan şekilde farklı olması) halinde, Banka bu kurlarla gerçekleşen işlemleri iptal ve bu süreçten sağlanması muhtemel haksız kazancın tahsilini talep etmeye, hesaplardan resen tahsil etmeye ve borç kaydetmeye yetkilidir. Bankanın takas, mahsup hak ve yetkileri saklıdır Alım-satım talimatının/emrinin süreli olarak verilmesi durumunda, talimatın iptaline ilişkin ikinci bir yazılı Müşteri talimatının Bankaya ulaşması anına kadar bu emir Müşteri bakımından geçerli ve bağlayıcı olacak ve buna göre işlem yapılabilecektir Müşteri, düzenli/otomatik alım-satım talimatlarını/emirlerini ancak Bankanca belirlenen formata (içeriği dâhil) uygun verebilir; uygunsuz otomatik alım/satım emirleri Bankanca dikkate alınmayabilir Düzenli/Otomatik alım-satım emrinin gerçekleşmesi durumunda, Müşteri sözkonusu emir tutarındaki bakiyeyi hesabında önceden hazır bulundurmak veya işlemin gerçekleştiği iş günü mesai bitimine kadar hesabında hazır hale getirmekle yükümlüdür. Sözkonusu bakiyenin hesapta hazır hale getirilmemesi durumunda, ilgili emir Banka tarafından aynı tutarlı, ters yönlü işlemle kapatılacak olup, zarar oluşması durumunda ilgili zarar Müşteri hesabından resen tahsil edilecek veya hesaba borç kaydedilebilecektir Müşteri hesap bakiyesinin düzenli/otomatik alım-satım emrinde belirtilen işlemi gerçekleştirmeye yetmemesi durumunda, Müşterice kısmi işlem açıkça yasaklanmamışsa, kısmi işlem yapılabilir, Banka alım satım emrini hesap bakiyesi kadar/kısmen yerine getirebilecektir. Müşteri bu hususu bilerek ve peşinen kabul ederek düzenli/otomatik alım-satım talimatı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri, alım-satım talimatını/emrini işlemin gerçekleştirilmesinden önce, Bankanın belirleyeceği ve bildireceği süreleri ve formatı dikkate alarak vereceği yeni bir talimat/emir ile güncelleyebilir veya iptal edebilir. Güncelleme veya iptal talimatı/emri mutlak surette Bankanın kabulü şartıyla hüküm ifade eder. Aksi halde hiçbir geçerliliği yoktur. Bankanın kabul etmediği veya geç ulaşan güncelleme veya iptal talimatı/emri işleme alınmaz Müşteri, alım-satım talimatında/emrinde belirtilen işlemi Bankanın ayrıca bir teyit aramaksızın yapmaya yetkili olduğunu; alım-satım talimatının/emrinin yanlış verilmesinden kaynaklanan her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri, herhangi bir şekilde iznine, rızasına, onayına ve/veya muvafakatine ihtiyaç olmaksızın Bankanın alım-satım talimatı/emri alınmasını durdurmaya yetkili olduğunu; ancak sona erme tarihinden evvel Bankaya ulaşan alım/satım emirlerinin işbu madde hükümleri tahtında tamamlanacağını; bu hususta hiçbir itiraz, defi vs. talebinin bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri işbu sözleşmeyi imzalamakla, döviz veya kıymetli madenlerin alım-satımı için Bankanı (ve dolayısıyla Bankanın anlaştığı aracı kurumları), borsalarda ya da borsa dışı piyasalarda adına yapacağı tüm işlemlerde yetkilendirdiğini peşinen kabul eder Müşteri, işbu madde kapsamındaki işlemleri ile ilgili olarak her türlü ücret, gider, komisyon, vergi ve harçları ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bunları her ne sebeple olursa olsun Bankanın ödemesi halinde, Bankanın ödediği bedelleri derhal, nakden ve defaten Bankaya ödeyeceğini; aksi halde Bankanın bunları hesabına resen borç kaydetmeye yetkili olduğunu dönülemez biçimde kabul ve taahhüt eder. Konuyla ilgili olarak işbu Sözleşmenin Vergi, Fon, Masraf Ve Sair Mali Yükümlülükler ana başlıklı maddesi hükümleri ayrıca geçerli ve bağlayıcıdır. SZL.HTİM /55

MEVDUATI SİGORTA FONU HUKUK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MEVDUATI SİGORTA FONU HUKUK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULÜNE, ÇEKİLMESİNE VE ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 01/11/ 2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmî

Detaylı

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 1/38 1. TARAFLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Katılım Bankası) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında, aşağıdaki

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

EK-1 deki Talep Ve Bilgilendirme Formu nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret, kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

EK-1 deki Talep Ve Bilgilendirme Formu nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret, kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr Mersis No: 3714 4399 8856 5282 BANKA

Detaylı

EK-1 deki KREDİ KARTI ÜCRET BİLGİLENDİRME FORMU nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret, kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

EK-1 deki KREDİ KARTI ÜCRET BİLGİLENDİRME FORMU nu inceleyip, imzalayarak; komisyon, ücret, kâr ve masraflara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Telefon: 444 0 123 No: 129 / 1 Esentepe / Şişli / İstanbul Ticaret Sicil No: 198060 / 250489 Web Adresi:

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

EK-1 deki Formu inceleyip, imzalayarak; ücretlere ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

EK-1 deki Formu inceleyip, imzalayarak; ücretlere ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ1/12 1. TARAFLAR Sözleşme, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Banka) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında, akdedilmiştir. Taraflar, Sözleşmenin bölümler

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ1/14 KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır

1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULÜNE, ÇEKİLMESİNE VE ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu işlemlerden, kâr payı karşılığı ödemenin üç aydan uzun süre ertelendiği veya taksitlendirildiği

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULÜNE, ÇEKĠLMESĠNE VE ZAMANAġIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLARA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK

Detaylı

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün!

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! Talimat Formu Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param, çocuğunuzun her adımında onunla beraber büyüyecek uzun dönemli bir birikim hesabıdır. İlk

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap)

Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON

Detaylı

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI:

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI: TÜRKİYE BANKASI Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET,

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv-Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş / İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU Şirket Adı / Ünvanı: Kartın üzerine basılmasını istediğiniz Şirket Adı: Boşluklar dahil en fazla 21 karakterdir. Şirket Tipi: Adi Şirket Limited Şirket Anonim Şirket Komandit

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 03/2015-2 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS) yer verilen hükümler

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ

BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ S O B A T R 1 0 BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ İşbu BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme )... adresinde yerleşik... ( Müşteri ) ile... adresinde yerleşik Türkiye Garanti Bankası A.Ş.... Şubesi ( Banka )

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Sayfa 1 / 22

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Sayfa 1 / 22 BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Sayfa 1 / 22 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi Mersis No: 06 0000 2681 4000 74 Tel: 444 0 123 No: 129 / 1 Esentepe / Şişli / İstanbul Ticaret

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Finansmanın Türü: İşbu sözleşme konusu finansman, belirsiz süreli tüketici kredisi dir. 2. Formdaki Bilgilerin Geçerli Olduğu Süre

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz. : Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası :.. :.. :.. (Kredi sabit faizli ise) EK1 - SABİT FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI (Kredi düşen faizli ise) EK1 - DÜŞEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Masraf Tutarı Asgari; Azami Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3)

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Masraf Tutarı Asgari; Azami Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3) KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 93.5TL 46.75TL CardFinans

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Aylık

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Aylık Tarih : Şube Adı/Adresi : Telefon Numarası: KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL

Detaylı

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK 6559 ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/12/2015 No : 2015/8302 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 3/6/2011 No : 633 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/12/2015

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu kredi, belirli süreli tüketici kredisidir. 2. Kredinin Süresi: Sözleşme, ödeme planında

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Pocket Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Müşteri Numarası.. Kiralık kasa numarası.. KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Türkiye Garanti Bankası A.Ş.. Şubesi ( Banka ) tarafından müşterilerine ( Müşteri ) kasa kiralanmasına ilişkin Kiralık Kasa Sözleşmesi

Detaylı

ÖRNEKTIR BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTIR BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka diye olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.... ( Müşteri diye olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki koşullarda bu sözleşme imzalanmıştır. Bu Sözleşme, taraflar arasında

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ

KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri tarafından DenizBank A.Ş. (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) nezdinde açılacak Kıymetli Maden Hesabı (bundan böyle Hesap olarak anılacaktır), aşağıda yer alan

Detaylı

Esentepe/Şişli/İst. Telefon: 444 0123 Mersis No: 3714 4399 8856 5282

Esentepe/Şişli/İst. Telefon: 444 0123 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İst. Telefon: 444 0123 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Ticaret Sicil No:198060/250489 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 1 KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.Ş. adına... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28/08/2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28/08/2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28/08/2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/33) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu kredi, belirli süreli tüketici kredisidir. 2. Kredinin Süresi: Sözleşme, ödeme planında

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. FRM.BİBÜGM.017. 0

sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. FRM.BİBÜGM.017. 0 BANKA: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.. SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1 SABİT KÂR ORANLI KREDİ: Kredi kâr oranının ve geri ödeme tutarlarının kredinin vadesi boyunca değişmediği finansman türüdür. Bir ya

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

ÖRNEKTIR BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTIR BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.... ( Müşteri olarak anılacaktır) Biriktiren Hesap ürünü için aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır. Bu Sözleşme, taraflar arasında

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU I- GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 1. Bankanın düzenlemiş olduğu Kredi

Detaylı

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Blackberry 9360 Blackberry 9790 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarım

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Gecikme Cezası Oranı(aylık) %... * Kefil ile akdedilecek her türlü sözleşme türü; adi kefalettir. Adı Tutarı/Oranı Geçerlilik Süresi

Gecikme Cezası Oranı(aylık) %... * Kefil ile akdedilecek her türlü sözleşme türü; adi kefalettir. Adı Tutarı/Oranı Geçerlilik Süresi Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe/Şişli/İst. Tel: 444 0 123 Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU ÜRÜNÜN ADI /TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) KREDİNİN TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi 6502 sayılı Tüketicinin

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelge nin amacı, Borsa

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

... TL. Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, telefonla görüşme yapılan tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir.

... TL. Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, telefonla görüşme yapılan tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir. 1/2 MESAFELİ - İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME FORMU (İHTİYAÇ KREDİSİ YENİDEN YAPILANDIRMA) Uzaktan iletişim aracıyla başvurmuş olduğunuz ihtiyaç kredisi işlemine ilişkin bilgileri aşağıda bilgilerinize

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı