Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s"

Transkript

1 Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s Deniz BERBEROĞLU 1 Zekavet KABASAKAL 2 GELĠġĠMSEL YETERSĠZLĠĞĠ OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERĠNĠN YAġAM DOYUM VE BAġA ÇIKMA STRATEJĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Özet Bu araģtırmanın amacı, geliģimsel yetersizliği olan çocuk ebeveynlerinin yaģam doyumları ile baģa çıkma stratejilerinin bazı değiģkenler açısından incelenmesidir. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak, Demografik Bilgi Formu, YaĢam Doyumu Ölçeği, BaĢa Çıkma Stratejileri Ölçeği kullanılmıģtır. AraĢtırmanın örneklemi, 579 ebeveynden oluģmaktadır. Verilerin analizinde elde edilen bulgular aģağıda özetlenmiģtir. GeliĢimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin, baģa çıkma stratejileri ve yaģam doyumlarının ebeveynlerin cinsiyetlerine göre karģılaģtırdığımızda baģa çıkma stratejileri ölçeğinin sosyal destek arama alt boyutunda kadın ve erkekler arasında anlamlı bir fark olduğu; kadınların erkeklere göre sosyal destek arama stratejisini daha çok tercih ettikleri görülmüģtür. GeliĢimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin, baģa çıkma stratejileri ve yaģam doyumlarının ebeveynlerin eğitim durumlarına göre karģılaģtırdığımızda baģa çıkma stratejileri ölçeğinin problem çözme ve sosyal destek arama alt boyutlarında anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür. Anahtar Kelimeler: GeliĢimsel Yetersizlik, GeliĢimsel Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynleri, BaĢa Çıkma, YaĢam Doyumu 1 Uzm. Ġzmir-Çiğli Cahide Ahmet Dalyanoğlu Ortaokulu, 2 Yrd.Doç.Dr. DEU, Eğitim Fakültesi,

2 Deniz Berberoğlu _ Zekavet Kabasakal THE INVESTIGATION OF LIFE SATISFACTION AND COPING STRATEGIES OF PARENTS WHOSE CHILDREN ARE DEVELOPMENTALLY INEFFICIENT Abstract The aim of this research is to investigate life satisfaction and coping strategies of parents whose children are developmentally inefficient in terms of some variables. Data were collected from 579 parents via Demographical Information Form, Life Satisfaction Scale and Coping Strategies Scale. The findings can be summarized as; in terms of life satisfaction and coping strategies, parents whose children are developmentally inefficient differ meaningfully in the subscale of seeking social support of the Coping Strategies Scale in terms of gender. Women were found to prefer to seek more social support comparing to men. Also a meaningful difference was found in the subscales of problem solving and seeking social support of the Coping Strategies Scale when comparing life satisfaction and coping strategies of parents whose children are developmentally inefficient in terms of parents educational levels. Key Word: Life Satisfaction, Coping Strategies of Parents, Developmentally Inefficient, GĠRĠġ GeliĢimsel yetersizliği olan bireye iliģkin yapılan düzenlemelerin aileyi kapsamadan, aileden bağımsız ele alınmasının yetersiz kaldığı gerek genel eğitim gerekse özel eğitim alanında bilinmektedir. 303 Ülkemizde konu edilen yaģam doyumu ve baģa çıkma stratejisi araģtırmalarının, geliģimsel yetersizliği olan çocuk ailelerine yönelik düzenlemelerin etkili olmasına kaynaklık edeceği beklenmektedir Ailelerin yaģamında çocuğun önemli bir rolü vardır. Sağlıklı olarak beklenen çocuğun geliģimsel yetersizlikle dünyaya gelmesi ailede tüm beklentileri etkilemektedir. Zihinsel yetersizlikten etkilenmiģ ve otistik çocuk sahibi anne-babaların bilgi, destek ve maddi gereksinimleri olduğu (Sucuoğlu, 1995), iģitsel yetersizlikten etkilenmiģ çocuk ebeveynlerinin gereksinimlerinin de Sucuoğlu nun araģtırmasıyla uyumlu olduğu (Akçamete ve Kargın, 1996) belirtilmektedir. GeliĢimsel yetersizliği olan çocuğun aileye katılması ailenin gelecekle ilgili planlarında, maddi konularda ve iģ ve sosyal hayatında önemli değiģiklikleri de beraberinde getirir. (Allen, 2004), çoğu aile geliģimsel yetersizliği olan çocuğu için nasıl hizmet alabileceğini düģünmekte, planlama yapmakta ve pek çok kurumla konuyu tartıģmaktadır. Aynı zamanda aileler kendi duygularını ve ihtiyaçlarını yönetmeye çalıģmaktadır. Bu talepleri karģılama çabası ailelerde aģırı strese neden olmaktadır (Akt: Meral, 2011:12). Ülkemizde zihinsel yetersizliği olan çocukların ebeveynleri ile gerçekleģtirilen çalıģmalar onların zihinsel yetersizliği olmayan ebeveynlerden daha depresif ve kaygılı olduklarını (Aysan ve Özben, 2007; Natan, 2007; Uğuz ve diğ, 2004), suçluluk, utanç duyduklarını (Karaçengel, 2007), çocuklarının gelecekteki bakımına iliģkin endiģeler taģıdıklarını (DanıĢ 2006) ve çocuğun aile yaģamına getirdiği sınırlılıklar, ömür boyu bakımının getireceği zorluklardan kaynaklanan kaygılara sahip Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı:11, Haziran 2017, s

3 Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin Yaşam Doyum Ve Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi olduklarını (Çürük, 2008) ortaya koymuģtur. Çocukların zihinsel yetersizlik derecesi arttıkça ebeveynlerin daha fazla karamsar, umutsuz (Erhan, 2005) ve stresli oldukları görülmüģtür (Yurdakul, Girli, Özekes ve Sarısoy, 1998). Ayrıca ailelerin gelir düzeyi düģtükçe umutsuzluk (Erhan, 2005) ve depresyon düzeylerinin (Bahar ve diğ., 2009) de arttığı belirlenmiģtir. Bu çalıģma ile geliģimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerin yaģam doyumları ve baģa çıkma stratejileri belirlenerek; aile eğitimi ve danıģmanlığı hizmetlerinin verilmesinin ailelerin yaģam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayacağı düģünülmektedir. Ülkemizde aile yaģam doyumu ve baģa çıkma stratejisi araģtırmalarının, geliģimsel yetersizliği olan çocukların ailelerine yönelik düzenlemelerin etkili olmasına kaynaklık edeceği beklenmektedir. Bu araģtırmada geliģimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin yaģam doyumu ve baģa çıkma stratejilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. AraĢtırmanın temel problemini geliģimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin, yaģam doyumları ile baģa çıkma stratejileri; çocuğun yaģı, cinsiyeti, geliģimsel yetersizliği ile ebeveynin cinsiyeti, yaģı, medeni durumu, mesleği, eğitim düzeyi, ekonomik durumu algısı, çocuk sayısı, çalıģıp çalıģmaması, psikolojik yardım alıp almaması gibi değiģkenlere göre farklılaģmakta mıdır sorusu oluģturmuģtur. Bu doğrultuda; araģtırmada yanıtı aranan alt problemlerde, geliģimsel yetersizlikten etkilenen çocukların ebeveyninin cinsiyeti, yaģı, medeni durumu, çocuk sayısı, eğitim durumu, ekonomik algısı, çalıģıp çalıģmama durumu, psikolojik yardım almama durumu ile çocuğun cinsiyeti, yaģı, etkilendiği geliģimsel yetersizlik alanı, etkilendiği geliģimsel yetersizlik düzeyi değiģkenlerinin her birine göre baģa çıkma stratejileri ve yaģam doyumlarının farklılaģıp farklılaģmadığı incelenmiģtir Yöntem AraĢtırmanın modeli olarak; geliģimsel yetersizlikten etkilenen çocukların ebeveynlerinin, baģa çıkma stratejilerinin ve yaģam doyumlarının arasındaki iliģkilerin incelenmesi olduğundan iliģkisel tarama modeli kullanılmıģtır. Tarama modelleri geçmiģte ya da halen var olan bir durumu, var olduğu Ģekliyle betimlemeyi amaçlayan araģtırma yaklaģımlarıdır. AraĢtırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koģulları içerisinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalıģılır. Onları herhangi bir Ģekilde değiģtirme ve etkileme çabası gösterilmez. ĠliĢkisel tarama modeli iki veya daha fazla değiģken arasındaki birlikte değiģimin varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araģtırma modelidir. Tarama yoluyla bulunan iliģkiler gerçek bir neden-sonuç iliģkisi olarak yorumlanamaz (Karasar, 2009). AraĢtırmanın Ġzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı özel eğitim okullarında gerçekleģtirilmesi için öncelikle Ġzmir Valiliğinden alınmıģtır. Daha sonra ilgili kurum yöneticileri ve kurum çalıģanlarıyla görüģülerek araģtırmanın amacı hakkında bilgi verilmiģtir. AraĢtırma verileri 15 Nisan-30 Haziran 2016 tarihleri arasında toplanmıģtır. GeliĢimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerine araģtırmanın amacı hakkında kısaca bilgi vererek, ölçme araçlarını dağıtılmıģ; gönüllü ebeveynler de bunları yanıtlamıģlardır. AraĢtırmanın uygulanma aģaması tamamlandıktan sonra, örneklemde yer alan her bir ebeveynin veri toplama araçlarına yönelik yanıtları SPSS 20 (Statistical Package for the Social Sciences) paket programı kullanılarak bilgisayara kodlanmıģ ve elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemeleri yine bu program Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s

4 Deniz Berberoğlu _ Zekavet Kabasakal aracılığıyla gerçekleģtirilmiģtir. BaĢa çıkma stratejileri, yaģam doyumu ölçeklerinden alınan puanlar verilmiģtir. Katılımcıların demografik özelliklerine göre baģa çıkma stratejisi alt ölçek puanlarına ve yaģam doyum ölçeği puanlarına iliģkin karģılaģtırmalar için tek yönlü varyans analizi kullanılmıģtır. AraĢtırmada iliģkileri belirlemek üzere istatiksel yöntem olarak pearson momentler çarpımı korelasyon tekniği kullanılmıģtır Örneklem AraĢtırmanın örneklemini, öğretim yılında Ġzmir in 12 farklı ilçesinde (Aliağa, Bornova, Buca, ÇeĢme, Çiğli, Foça, Güzelbahçe, KarĢıyaka, Konak, Menemen, ÖdemiĢ, Tire) Ġl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bağımsız özel eğitim okulları ve Ġzmir KarĢıyaka da bulunan özel eğitim sınıflarında eğitim öğretim gören zihinsel yetersizlikten etkilenmiģ ve otizmli öğrenci ebeveynlerinden araģtırmaya katılmayı kabul eden 155 i baba, 424 ü anne toplam 579 geliģimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinden oluģmaktadır. AraĢtırmada kullanılan Demografik Bilgi Formu ndan elde edilen verilere göre: -Yapılan araģtırmaya katılan kiģilerin yaklaģık olarak %73 ünü kadınlar, yaklaģık %27 sini erkekler oluģturmaktadır. -Katılımcı ebeveynlerin %57 sini ilköğretim mezunları, %25 ini lise mezunları, %17 sini üniversite mezunları ve %2 sini yüksek lisans mezunları oluģturmaktadır. -Ebeveynlerin %56 sını orta halli kesim oluģturmaktadır. %24, %10, %9 ve %1 lik kesimleri ise sırasıyla ortanın altı gelire sahip olan aileler, fakir aileler, ortanın üstünde geliri olan aileler ve zengin aileler oluģturmaktadır. -AraĢtırmaya katılan ebeveynlerin yaklaģık olarak %57 si çalıģmamaktadır. YaklaĢık olarak %34 ü ise çalıģmaya devam etmektedir. Emekliler ise bu dağılımın %9 luk parçasını oluģturmaktadır. -AraĢtırmaya katılanların yaklaģık olarak %74 ü psikolojik yardım almadığını, yaklaģık olarak %26 sı psikolojik yardım aldığını belirtmiģtir. -AraĢtırmaya katılan ebeveynlerin yetersizlikten etkilenen çocuklarının bu yetersizliklerin etkilenme düzeylerinin sıralanıģı; %44 orta düzeyde, %28 hafif düzeyde ve yine %28 ağır düzeyde olarak tespit edilmiģtir. -AraĢtırmaya katılanların yetersizlikten etkilenen çocukları yaklaģık olarak %61 i erkek, %39 u ise kız cinsiyetine sahiptir. -AraĢtırmaya katılan kiģilerin %87 sini evliler, %13 ünü bekârlar oluģturmaktadır -AraĢtırma sonuçlarına göre geliģimsel yetersizlik alanlarının yaklaģık olarak %69 unu zihinsel yetersizlikten etkilenenler %31 ini ise OSB den etkilenenler oluģturmaktadır. -AraĢtırmaya katılan ebeveynlerin, %32 sini 38-42, %20 sini 43-47, %15 ini 33-37, %13 ünü 48-52, %7 sini 28-32, %6 sını 53-57, %3 ünü 58-62, %2 sini 23-27, %2 sini ve yaģ arasındaki bireylerden oluģmaktadır. -AraĢtırma katılan geliģimsel yetersizlikten etkilenen çocukların %31 ini 13-16, %22 sini 17-20, %19 unu 9-12, %12 sini 5-8, %10 unu 21-24, %4 ünü 1-4 ve %2 sini 25-28, yaģlarında sahiptir. 305 Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı:11, Haziran 2017, s

5 Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin Yaşam Doyum Ve Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi 1.2. Veri Toplama Araçları: YaĢam Doyumu Ölçeği (YDÖ): Diener, Emmans, Lorsen ve Giffin (1985) tarafından geliģtirilen, yedi dereceli bir likert ölçeği üzerinde değerlendirilen 5 maddelik, öznel iyilik durumunu ölçen bir ölçektir. YaĢam doyumu ölçeğinin iç tutarlık katsayıları.80 ile.89 arasında değiģmektedir. Faktör analizi sonuçları, bireyin yaģamına iliģkin doyumu bütün olarak değerlendiren bir faktör olduğunu belirlemektedir. Ölçek ile öznel iyilik hali ve yaģam doyumunu ölçen diğer ölçekler arasındaki korelasyonların.35 ile.82 arasında değiģtiği belirtilmektedir (Pavot ve Diener, 1993). Ölçeğin Türkçe ye uyarlama çalıģması Aysan (2001) tarafından yapılmıģtır. Güvenirlik katsayısı.85 olarak bulunmuģtur ( Aysan, 2001) BaĢa Çıkma Stratejileri Ölçeği (BSÖ): BaĢa Çıkma Stratejileri Ölçeği, Amirkhan (1990) tarafından geliģtirilmiģ, Aysan (1999) tarafından Türkçe ye uyarlama ve geçerlik, güvenirlik çalıģması yapılmıģ bir kendini değerlendirme envanteridir. BSÖ, toplam 33 maddeden oluģmakta ve Problem Çözme, Sosyal Destek Arama ve Kaçınma olmak üzere üç alt ölçekten oluģmaktadır. Ölçeğin problem çözme alt boyutunu 2,3,8,9,11,15,16,17,20,29,33. sorular, sosyal destek arama alt boyutunu 1,5,7,12,14,19,23,24,25,31,32. sorular, ve kaçınma alt boyutunu da 4,6,10,13,18,21,22,26,27,28. sorular oluģturmaktadır. Alt ölçeklerde toplam 11 er madde bulunmakta ve alt ölçek toplam puanları 11 ile 33 arasında değiģebilmektedir. Ölçekte 1-hiç, 2- biraz, 3-çok olmak üzere 3 lü likert tipi bir değerlendirme vardır. Alt ölçek toplam puanlarının yüksek olması, tanımlanan niteliğin arttığına iģaret etmektedir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı.92 olarak bulunmuģtur Demografik Bilgi Formu: Katılımcılara ait demografik bilgileri elde etmek amacıyla demografik bilgi formu oluģturulmuģtur. Formda ebeveyne ait cinsiyet, yaģ, medeni durum, eğitim durumu, çocuk sayısı, çalıģma durumu, ekonomik algı, psikolojik yardım alma durumu ve çocuklarına ait cinsiyet, yaģ, yetersizlik türü ve yetersizlik düzeyi ile ilgili bilgiler yer almaktadır Bulgular AraĢtırma sonucunda aģağıdaki bulgulara ulaģılmıģtır. BaĢa çıkma stratejileri ve yaģam doyumlarının ebeveynlerin cinsiyetlerine göre karģılaģtırdığımızda baģa çıkma stratejileri ölçeğinin sosyal destek arama alt boyutunda kadın ve erkekler arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür (p<0.05). BaĢa çıkma stratejisi ölçeğinin problem çözme ve kaçınma alt boyutlarında kadınlar ve erkekler arasında anlamlı bir fark bulunamamıģtır (p>0.05). Aynı Ģekilde ebeveynlerin yaģam doyumu ölçeği incelendiğinde kadınlar ve erkekler arasında anlamlı bir fark bulunamamıģtır (p>0.05). Ebeveynlerin medeni durumlarına göre karģılaģtırdığımızda baģa çıkma stratejileri ölçeğinin problem çözme, sosyal destek arama, kaçınma alt boyutlarında evli ve bekâr olmaları yönünden anlamlı bir fark bulunamamıģtır (p>0.05). Aynı Ģekilde yaģam doyumu ölçeği de incelendiğinde yine ebeveynlerin evli ya da bekâr olmaları açısından anlamlı bir fark bulunamamıģtır (p>0.05). Ebeveynlerinin, baģa çıkma stratejileri ve yaģam doyumlarının ebeveynlerin eğitim durumlarına göre karģılaģtırdığımızda baģa çıkma stratejileri ölçeğinin problem çözme ve sosyal destek arama alt boyutlarında anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür (p<0.05).lisans mezunu Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s

6 Deniz Berberoğlu _ Zekavet Kabasakal olan ebeveynler lise ve ilkokul mezunlarına göre problem çözme stratejisini daha çok tercih etmektedirler. BaĢa çıkma stratejisi ölçeğinin kaçınma alt boyutunda ise ebeveynlerin eğitim durumları arasında anlamlı bir fark bulunamamıģtır (p>0.05). Aynı Ģekilde geliģimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin eğitim durumlarına göre yaģam doyumu ölçeği incelendiğinde anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür (p<0.05). Yüksek lisans eğitimi görmüģ bireylerin; ilkokul, lise, üniversite eğitimi almıģ bireylere göre yaģam doyumunun daha yüksek olduğu belirlenmiģtir. BaĢa çıkma stratejileri ve yaģam doyumlarının ebeveynlerin çalıģıp çalıģmama durumlarına göre karģılaģtırdığımızda baģa çıkma stratejileri ölçeğinin sosyal destek arama ve kaçınma alt boyutlarında anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür (p<0.05). ÇalıĢmayan ebeveynlerin sosyal destek arama ve kaçınma stratejilerini çalıģan ve emekli olan ebeveynlere göre daha çok tercih ettiği görülmektedir. BaĢa çıkma stratejisi ölçeğinin problem çözme alt boyutunda ise ebeveynlerin çalıģıp çalıģmama durumları arasında anlamlı bir fark bulunamamıģtır (p>0.05). Aynı Ģekilde ebeveynlerin çalıģıp çalıģmama durumlarına göre yaģam doyumu ölçeği incelendiğinde anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür (p>0.05). ÇalıĢan ebeveynlerin yaģam doyumunun emekli ve çalıģmayan ebeveynlere göre daha yüksek olduğu görülmüģtür. GeliĢimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin, baģa çıkma stratejileri ve yaģam doyumları yetersizlikten etkilenen çocuğun cinsiyetine göre karģılaģtırdığımızda baģa çıkma stratejileri ölçeğinin problem çözme, sosyal destek arama ve kaçınma alt boyutlarında ve yaģam doyum ölçeğinde anlamlı bir fark olmadığı görülmüģtür (p>0.05). Çocuğun cinsiyetinin kız ya da erkek olmasının ebeveynlerin baģa çıkma stratejilerini kullanma durumunda hiçbir etkiye neden olmadığını ve yaģam doyumlarını değiģtirmediğini söyleyebiliriz. 307 BaĢa çıkma stratejileri ve yaģam doyumlarının ebeveynlerin ekonomik algısına göre karģılaģtırdığımızda baģa çıkma stratejileri ölçeğinin problem çözme, sosyal destek arama ve kaçınma alt boyutlarında anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür (p<0.05). Zengin ebeveynlerin sosyal destek arama, problem çözme ve kaçınma stratejilerini diğer ekonomik algılara sahip olan ebeveynlere göre daha çok tercih ettikleri görülmektedir. Aynı Ģekilde ebeveynlerin ekonomik algılarına göre yaģam doyumu ölçeği incelendiğinde anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür (p<0.05). Ortanın üstünde gelire sahip olan ebeveynlerin diğerlerine göre yaģam doyumunun daha yüksek olduğu görülmektedir. BaĢa çıkma stratejileri ve yaģam doyumlarının ebeveynlerin psikolojik yardım alıp almama durumlarına göre karģılaģtırdığımızda baģa çıkma stratejileri ölçeğinin problem çözme, sosyal destek arama ve kaçınma alt boyutlarında anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür (p<0.05). Psikolojik yardım alan ebeveynlerin sosyal destek arama, problem çözme ve kaçınma stratejilerini psikolojik yardım almayan ebeveynlere göre daha çok tercih ettikleri görülmektedir. Ebeveynlerinin psikolojik yardım alıp almama durumuna göre yaģam doyum ölçeğini incelediğimizde anlamlı bir fark olmadığı görülmüģtür (p>0.05). Psikolojik yardım alan ya da almayan ebeveynlerin yaģam doyumları arasında önemli bir fark yoktur. Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı:11, Haziran 2017, s

7 Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin Yaşam Doyum Ve Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi BaĢa çıkma stratejileri ve yaģam doyumlarının yetersizlikten etkilenen çocuğun geliģimsel yetersizlik alanına göre karģılaģtırdığımızda baģa çıkma stratejileri ölçeğinin problem çözme alt boyutunda anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür (p<0.05). Otizmli çocukların ebeveynlerinin zihinsel yetersizliğe sahip olan çocukların ebeveynlerine göre problem çözme stratejisini daha çok tercih ettiği görülmüģtür. BaĢa çıkma stratejileri ölçeğinin sosyal destek arama ve kaçınma alt boyutlarında çocuğun geliģimsel yetersizlik alanına göre anlamlı bir fark olmadığı görülmüģtür (p>0.05). Aynı Ģekilde ebeveynlerin çocuğun yetersizlik alanına göre yaģam doyum ölçeği incelendiğinde anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür (p<0.05). Zihinsel yetersizliğe sahip olan çocukların ebeveynlerinin yaģam doyumu otizme sahip olan çocukların ebeveynlerinin yaģam doyumundan daha fazladır. Ebeveynlerin baģa çıkma stratejileri ve yaģam doyumlarının çocuğun yetersizlikten etkilenme düzeyine göre karģılaģtırdığımızda baģa çıkma stratejileri ölçeğinin problem çözme, sosyal destek arama ve kaçınma alt boyutlarında anlamlı bir fark olmadığı görülmüģtür (p>0.05). Yani çocuğun yetersizlikten etkilenme düzeyinin ağır, orta ya da hafif olması problem çözme, sosyal destek arama ve kaçınma stratejilerinden herhangi birini kullanmaları arasında önemli bir farklılık yoktur. Yetersizlikten etkilenen çocuğun yetersizlikten etkilenme düzeyine yaģam doyum ölçeği incelendiğinde anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür (p<0.05). Yetersizlikten hafif düzeyde etkilenen çocukların ebeveynlerinin yaģam doyumu diğer etkilenme düzeylerine göre daha yüksektir. Ebeveynlerinin, baģa çıkma stratejileri ve yaģam doyumlarının ebeveynlerin yaģına göre karģılaģtırdığımızda baģa çıkma stratejileri ölçeğinin problem çözme, sosyal destek arama ve kaçınma alt boyutlarında anlamlı bir fark olmadığı görülmüģtür (p>0.05). Yani ebeveynlerin yaģının problem çözme, sosyal destek arama ve kaçınma stratejilerini tercih etmede önemli bir rol oynamamaktadır. Aynı Ģekilde yaģam doyum ölçeğini ebeveynlerin yaģına göre incelersek anlamlı bir fark olmadığını görülmüģtür (p>0.05). Yani ebeveynlerin yaģı yaģam doyumu üzerinde bir etkiye sahip değildir. Ebeveynlerin, baģa çıkma stratejileri ve yaģam doyumlarını çocuk sayısına göre karģılaģtırdığımızda baģa çıkma stratejileri ölçeğinin problem çözme alt boyutunda anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür (p<0.05). On çocuğu olan ebeveynlerin problem çözme stratejisini diğer ebeveynlere göre daha çok tercih etmektedir. BaĢa çıkma stratejileri ölçeğinin sosyal destek arama ve kaçınma alt boyutlarında anlamlı bir fark olmadığı görülmüģtür (p>0.05). Yani ebeveynlerin çocuk sayısı sosyal destek arama ve kaçınma stratejilerini tercih etmede önemli bir rol oynamamaktadır. Aynı Ģekilde yaģam doyum ölçeğini ebeveynlerin çocuk sayısına göre incelersek anlamlı bir fark olmadığını görürüz (p>0.05). Yani ebeveynlerin çocuk sayısı yaģam doyumu üzerinde bir etkiye sahip değildir. YaĢam doyumu ve baģa çıkma stratejileri alt boyutları arasında iliģki incelendiğinde problem çözme stratejisi ile yaģam doyumu arasında anlamlı bir iliģki bulunmuģtur (p<0.01) ve 308 Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s

8 Deniz Berberoğlu _ Zekavet Kabasakal iliģkinin pozitif yönlü olduğu görülmüģtür. Bu da bize problem çözme becerisi arttıkça yaģam doyumunun arttığını göstermektedir. Sosyal destek arama stratejisi ile yaģam doyumu arasındaki iliģki incelendiğinde anlamlı bir iliģki bulunmuģtur (p<0.05) ve bu iliģkinin pozitif yönlü olduğu görülmüģtür. Yani sosyal destek arama stratejisi kullanıldıkça yaģam doyumu yükselmektedir. Kaçınma stratejisi ile yaģam doyumu arasında anlamlı bir iliģki bulunmuģtur (p<0.01) ve bu iliģkinin negatif yönlü olduğu görülmüģtür. Yani kaçınma stratejisi kullanıldıkça yaģam doyumu azalmaktadır. YaĢam doyumu ve cinsiyet, yaģ, medeni durum değiģkenleri arasında anlamlı bir iliģki bulunamamıģtır (p>0.05). Ancak eğitim durumu değiģkenine baktığımızda yaģam doyumuyla arasında anlamlı bir iliģki vardır (p<0.01). Bu iliģki pozitif yönlü bir iliģkidir. Yani eğitim durumu arttıkça yaģam doyumu artmaktadır. Aynı Ģekilde ekonomik algı değiģkeni ile yaģam doyumu arasında da anlamlı bir iliģki vardır (p<0.01) ve bu iliģki pozitif yönlüdür. Yani ekonomik durum arttıkça yaģam doyumu artmaktadır sonucuna ulaģabiliriz. YaĢam doyumu ve çocuk sayısı, çalıģıp çalıģmama ve psikolojik yardım alıp almama değiģkenleri arasında anlamlı bir iliģki bulunamamıģtır (p>0.05). BaĢa çıkma stratejilerinin alt boyutu olan problem çözme stratejisi ile cinsiyet, yaģ, medeni durum, çalıģıp çalıģmama değiģkenleri arasında anlamlı bir iliģki bulunamamıģtır (p>0.05). Problem çözme stratejisi ile eğitim durumu, ekonomik algı değiģkenleri arasında anlamlı bir iliģki bulunmuģtur (p<0.01) ve bu iliģki pozitif yönlüdür. Yani eğitim seviyesi ve ekonomik durum arttıkça problem çözme becerisi artmaktadır. Aynı Ģekilde çocuk sayısı ve psikolojik yardım alıp almama değiģkenleri ile problem çözme becerisi iliģki incelendiğinde anlamlı bir iliģki bulunmuģtur (p<0.01) ve bu iliģki negatif yönlüdür. Yani çocuk sayısı arttıkça problem çözme becerisi azalmakta ve psikolojik yardım alan kiģilerin de problem çözme becerisi azalmaktadır. BaĢa çıkma stratejilerinin alt boyutu olan sosyal destek arama stratejisi ile yaģ, medeni durum, eğitim durumu, çalıģıp çalıģmama değiģkenleri arasında anlamlı bir iliģki bulunamamıģtır (p>0.05). Sosyal destek arama stratejisi ile cinsiyet değiģkeni arasında anlamlı bir iliģki vardır (p<0.01) ve iliģki negatif yönlüdür. Bu duruma göre kadınlar daha çok sosyal destek ararken erkekler sosyal destek stratejisini kullanmayı tercih etmemektedirler. Sosyal destek arama stratejisi ile ekonomik algı değiģkeni arasında anlamlı bir iliģki vardır (p<0.05) ve bu iliģki pozitif yönlüdür. Yani ekonomik durum arttıkça sosyal destek arama stratejisi daha çok tercih edilmektedir. Sosyal destek arama stratejisi ile çocuk sayısı değiģkeni arasında anlamlı bir iliģki vardır (p<0.05) ve bu iliģki negatif yönlüdür. Yani çocuk sayısı arttıkça sosyal destek arama stratejisi daha az tercih edilmektedir. 309 Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı:11, Haziran 2017, s

9 Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin Yaşam Doyum Ve Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi Sosyal destek arama stratejisi ile psikolojik yardım alıp almama değiģkeni arasında anlamlı bir iliģki vardır (p<0.01) ve negatif yönlüdür. Yani psikolojik yardım almayan ebeveynler sosyal destek arama stratejisini daha çok tercih etmektedirler. BaĢa çıkma stratejilerinin alt boyutu olan kaçınma stratejisi ile cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, çalıģıp çalıģmama, çocuk sayısı değiģkenleri arasında anlamlı bir iliģki bulunamamıģtır (p>0.05). Kaçınma stratejisiyle yaģ, ekonomik algı, psikolojik yardım alıp almama değiģkenleri arasında anlamlı bir iliģki vardır (p<0.01) ve iliģkiler negatif yönlüdür. Yani ebeveynlerin yaģı arttıkça kaçınma davranıģı azalmaktadır, ekonomik durumları arttıkça kaçınma davranıģları azalmaktadır ve psikolojik yardım alan ebeveynlerin kaçınma davranıģları azalmaktadır. Tablo 1. GeliĢimsel Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin, BaĢa Çıkma Stratejileri ve YaĢam Doyumlarının Ebeveynlerin Cinsiyetlerine Göre KarĢılaĢtırılması Problem Çözme Cinsiyet F p Kadın 26,5448 0,275 0,600 Erkek 26,3161 Sosyal Destek Arama Kadın 23, ,710 0, 000* Kaçınma Erkek Kadın 21, ,7170 2,297 0, Erkek 21,1484 YaĢam Doyumu Kadın 20,7476 3,584 0,059 Erkek 21,9097 *p<0.05 GeliĢimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin, baģa çıkma stratejileri ve yaģam doyumlarının ebeveynlerin cinsiyetlerine göre karģılaģtırdığımızda baģa çıkma stratejileri ölçeğinin sosyal destek arama alt boyutunda kadın ve erkekler arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür (p<0.05). Tabloya göre kadınlar erkeklere göre sosyal destek arama stratejisini daha çok tercih etmektedir. BaĢa çıkma stratejisi ölçeğinin problem çözme ve kaçınma alt boyutlarında kadınlar ve erkekler arasında anlamlı bir fark bulunamamıģtır (p>0.05). Aynı Ģekilde geliģimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin yaģam doyumu ölçeği incelendiğinde kadınlar ve erkekler arasında anlamlı bir fark bulunamamıģtır (p>0.05). Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s

10 Deniz Berberoğlu _ Zekavet Kabasakal Tablo 2. GeliĢimsel Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin, BaĢa Çıkma Stratejileri ve YaĢam Doyumlarının Ebeveynlerin Medeni Durumlarına Göre KarĢılaĢtırılması Problem Çözme Medeni Durum F p Bekâr 26,2857 0,161 0,689 Evli 26,5139 Sosyal Destek Bekâr 22,4156 1,145 0, 285 Arama Evli 23,0598 Kaçınma Bekâr 21,2468 0,561 0,454 Evli 21,6135 YaĢam Doyumu Bekâr 20,5455 0,544 0,461 Evli 21,1375 *p<0.05 GeliĢimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin, baģa çıkma stratejileri ve yaģam doyumlarının ebeveynlerin medeni durumlarına göre karģılaģtırdığımızda baģa çıkma stratejileri ölçeğinin problem çözme, sosyal destek arama, kaçınma alt boyutlarında evli ve bekâr olmaları yönünden anlamlı bir fark bulunamamıģtır (p>0.05). Aynı Ģekilde yaģam doyumu ölçeği de incelendiğinde yine ebeveynlerin evli ya da bekâr olmaları açısından anlamlı bir fark bulunamamıģtır (p>0.05). 311 Tablo 3.GeliĢimsel Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin, BaĢa Çıkma Stratejileri ve YaĢam Doyumlarının Ebeveynlerin Eğitim Durumlarına Göre KarĢılaĢtırılması Problem Çözme Sosyal Destek Arama Eğitim Durumu F p Ġlköğretim Lise Üniversite Yüksek Lisans / Doktora Diğer Ġlköğretim Lise Üniversite Yüksek Lisans / Doktora Diğer 25, , , , , , , , , , ,409 *0,000 5,315 *0,000 Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı:11, Haziran 2017, s

11 Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin Yaşam Doyum Ve Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi Kaçınma YaĢam Doyumu *p<0.05 Ġlköğretim Lise Üniversite Yüksek Lisans / doktora Diğer Ġlköğretim Lise Üniversite Yüksek Lisans / Doktora Diğer 21, , , , , , , , , ,0000 1,504 0,200 3,144 * 0,014 GeliĢimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin, baģa çıkma stratejileri ve yaģam doyumlarının ebeveynlerin eğitim durumlarına göre karģılaģtırdığımızda baģa çıkma stratejileri ölçeğinin problem çözme ve sosyal destek arama alt boyutlarında anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür (p<0.05). Tabloya göre üniversite mezunu olan ebeveynler lise ve ilkokul mezunlarına göre problem çözme stratejisini daha çok tercih etmektedirler. Sosyal destek arama stratejisine baktığımızda ise bu baģa çıkma stratejisini yine üniversite mezunu olan bireylerin daha çok tercih ettiğini görüyoruz. BaĢa çıkma stratejisi ölçeğinin kaçınma alt boyutunda ise ebeveynlerin eğitim durumları arasında anlamlı bir fark bulunamamıģtır (p>0.05). Aynı Ģekilde geliģimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin eğitim durumlarına göre yaģam doyumu ölçeği incelendiğinde anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür (p<0.05). Yüksek lisans eğitimi görmüģ bireylerin; ilkokul, lise, üniversite eğitimi almıģ bireylere göre yaģam doyumunun daha yüksek olduğu belirlenmiģtir ancak diğer seçeneğiyle belirtilen durum hiç okula gitmemiģ bir ebeveyni temsil etmektedir. Tablo 4.GeliĢimsel Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin, BaĢa Çıkma Stratejileri ve YaĢam Doyumlarının Ebeveynlerin ÇalıĢıp ÇalıĢmama Durumuna Göre KarĢılaĢtırılması 312 Problem Çözme ÇalıĢma Durumu F p ÇalıĢıyor 27,0558 2,656 0,071 ÇalıĢmıyor 26,1084 Emekli 26,7200 Sosyal Destek Arama ÇalıĢıyor 22,5635 3,485 0,031* ÇalıĢmıyor 23,4006 Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s

12 Deniz Berberoğlu _ Zekavet Kabasakal Kaçınma YaĢam Doyumu Emekli 21,7600 ÇalıĢıyor 21,4112 ÇalıĢmıyor 21,8373 Emekli 20,3600 ÇalıĢıyor 22,1168 ÇalıĢmıyor 20,3193 Emekli 21,8000 3,206 0,041* 5,071 0,007* *p<0.05 GeliĢimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin, baģa çıkma stratejileri ve yaģam doyumlarının ebeveynlerin çalıģıp çalıģmama durumlarına göre karģılaģtırdığımızda baģa çıkma stratejileri ölçeğinin sosyal destek arama ve kaçınma alt boyutlarında anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür (p<0.05). Tabloya göre çalıģmayan ebeveynlerin sosyal destek arama ve kaçınma stratejilerini çalıģan ve emekli olan ebeveynlere göre daha çok tercih ettiği görülmektedir. BaĢa çıkma stratejisi ölçeğinin problem çözme alt boyutunda ise ebeveynlerin çalıģıp çalıģmama durumları arasında anlamlı bir fark bulunamamıģtır (p>0.05). Aynı Ģekilde geliģimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin çalıģıp çalıģmama durumlarına göre yaģam doyumu ölçeği incelendiğinde anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür (p>0.05). ÇalıĢan ebeveynlerin yaģam doyumunun emekli ve çalıģmayan ebeveynlere göre daha yüksek olduğu görülmüģtür. 313 Tablo 5. GeliĢimsel Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin, BaĢa Çıkma Stratejileri ve YaĢam Doyumlarının Çocuğun Cinsiyetine Göre KarĢılaĢtırılması Problem Çözme Çocuğun Cinsiyeti F p Kız 26,1027 2,462 0,117 Erkek 26,7239 Sosyal Destek Arama Kaçınma YaĢam Doyumu *p<0.05 Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek 22, , , , , ,8310 0,670 0,414 0,109 0,741 1,108 0,293 GeliĢimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin, baģa çıkma stratejileri ve yaģam doyumları çocuğun cinsiyetine göre karģılaģtırdığımızda baģa çıkma stratejileri ölçeğinin problem çözme, sosyal destek arama ve kaçınma alt boyutlarında ve yaģam doyum ölçeğinde anlamlı bir fark olmadığı görülmüģtür (p>0.05). Çocuğun cinsiyetinin kız ya da erkek olmasının Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı:11, Haziran 2017, s

13 Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin Yaşam Doyum Ve Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi ebeveynlerin baģa çıkma stratejilerini kullanma durumunda hiçbir etkiye neden olmadığını ve yaģam doyumlarını değiģtirmediğini söyleyebiliriz. Tablo 6. GeliĢimsel Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin, BaĢa Çıkma Stratejileri ve YaĢam Doyumlarının Ebeveynlerin Ekonomik Algılarına Göre KarĢılaĢtırılması Ekonomik Algı F.. p Problem Çözme Fakir 25,1186 9,053 *0,00 Ortanın altı 25,6176 Orta 26,5736 Ortanın üstü 29,2182 Zengin 32,6667 Sosyal Destek Arama Fakir 22,4068 3,559 *0,007 Ortanın altı 22,7353 Orta 22,7730 Ortanın üstü 25,2182 Kaçınma Fakir 23,1356 6,607 *0,00 Ortanın altı 22,1176 Orta Ortanın üstü 20, , Zengin 26,3333 YaĢam Doyumu Fakir 15, ,629 * 0,00 Ortanın altı 19,2574 Orta 21,8466 Ortanın üstü 26,5818 Zengin *p<0.05 GeliĢimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin, baģa çıkma stratejileri ve yaģam doyumlarının ebeveynlerin ekonomik algıya göre karģılaģtırdığımızda baģa çıkma stratejileri ölçeğinin problem çözme, sosyal destek arama ve kaçınma alt boyutlarında anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür (p<0.05). Tabloya göre zengin ebeveynlerin sosyal destek arama, problem çözme ve kaçınma stratejilerini diğer ekonomik algılara sahip olan ebeveynlere göre daha çok tercih ettikleri görülmektedir. Aynı Ģekilde geliģimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin ekonomik algılarına göre yaģam doyumu ölçeği incelendiğinde anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür (p>0.05). Ortanın üstünde gelire sahip olan ebeveynlerin diğerlerine göre yaģam doyumunun daha yüksek olduğu görülmektedir. Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s

14 Deniz Berberoğlu _ Zekavet Kabasakal Tablo 7. GeliĢimsel Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin, BaĢa Çıkma Stratejileri ve YaĢam Doyumlarının Ebeveynlerin Psikolojik Yardım Alıp Almamasına Göre KarĢılaĢtırılması Psikolojik Alma Yardım F p Problem Çözme Evet 27, ,221 0,000* Hayır 26,0376 Sosyal Destek Arama Evet 24, ,106 0,000* Hayır 22,4742 Kaçınma Evet 22,3922 9,015 0,003* Hayır 21,2676 YaĢam Doyumu Evet 20,9216 0,091 0,763 Hayır 21,1080 *p<0.05 GeliĢimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin, baģa çıkma stratejileri ve yaģam doyumlarının ebeveynlerin psikolojik yardım alıp almama durumlarına göre karģılaģtırdığımızda baģa çıkma stratejileri ölçeğinin problem çözme, sosyal destek arama ve kaçınma alt boyutlarında anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür (p<0.05). Tabloya göre psikolojik yardım alan ebeveynlerin sosyal destek arama, problem çözme ve kaçınma stratejilerini psikolojik yardım almayan ebeveynlere göre daha çok tercih ettikleri görülmektedir. 315 GeliĢimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin psikolojik yardım alıp almamada durumuna göre yaģam doyum ölçeğini incelediğimizde anlamlı bir fark olmadığı görülmüģtür (p>0.05). Yani psikolojik yardım alan ya da almayan bireylerin yaģam doyumları arasında önemli bir fark yoktur. Tablo 8. GeliĢimsel Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin, BaĢa Çıkma Stratejileri ve YaĢam Doyumlarının Çocuğun Etkilendiği GeliĢimsel Yetersizlik Alanına Göre KarĢılaĢtırılması GeliĢimsel Yetersizlik F p Alanı Problem Çözme Zihinsel yetersizlik 26, ,686 0,000* Otizm 27,5056 Sosyal Destek Arama Zihinsel yetersizlik 22,8055 1,533 0,216 Otizm 23,3539 Zihinsel yetersizlik 21,6633 0,791 0,374 Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı:11, Haziran 2017, s

15 Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin Yaşam Doyum Ve Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi Kaçınma Otizm 21,3427 YaĢam Doyumu Zihinsel yetersizlik 21,4713 5,208 0,023* Otizm 20,1292 *p<0.05 GeliĢimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin, baģa çıkma stratejileri ve yaģam doyumlarının çocuğun geliģimsel yetersizlik alanına göre karģılaģtırdığımızda baģa çıkma stratejileri ölçeğinin problem çözme alt boyutunda anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür (p<0.05). Tabloya göre otizme sahip olan çocukların ebeveynlerinin zihinsel yetersizliğe sahip olan çocukların ebeveynlerine göre problem çözme stratejisini daha çok tercih ettiği görülmüģtür. BaĢa çıkma stratejileri ölçeğinin sosyal destek arama ve kaçınma alt boyutlarında çocuğun geliģimsel yetersizlik alanına göre anlamlı bir fark olmadığı görülmüģtür (p>0.05). Aynı Ģekilde geliģimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin çocuğun yetersizlik alanına göre yaģam doyum ölçeği incelendiğinde anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür (p<0.05). Zihinsel yetersizliğe sahip olan çocukların ebeveynlerinin yaģam doyumu otizme sahip olan çocukların ebeveynlerinin yaģam doyumundan daha fazladır. Tablo 9. GeliĢimsel Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin, BaĢa Çıkma Stratejileri ve YaĢam Doyumlarının Çocuğun Yetersizlikten Etkilenme Düzeyine Göre KarĢılaĢtırılması. Yetersizlikten F p 316 Etkilenme Düzeyi Ağır 26,7469 0,416 0,660 Problem Çözme Orta Hafif 26, ,2857 Ağır 22,6358 0,802 0,449 Sosyal Destek Arama Orta Hafif 22, ,3292 Ağır 21,3210 0,869 0,420 Kaçınma Orta Hafif 21, ,8944 Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s

16 Deniz Berberoğlu _ Zekavet Kabasakal Ağır 19,8641 3,824 *0,022 YaĢam Doyumu *p<0.05 Orta Hafif 21, ,6522 GeliĢimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin, baģa çıkma stratejileri ve yaģam doyumlarının çocuğun etkilenme düzeyine göre karģılaģtırdığımızda baģa çıkma stratejileri ölçeğinin problem çözme, sosyal destek arama ve kaçınma alt boyutlarında anlamlı bir fark olmadığı görülmüģtür (p>0.05). Yani çocuğun etkilenme düzeyinin ağır, orta ya da hafif olması problem çözme, sosyal destek arama ve kaçınma stratejilerinden herhangi birini kullanmaları arasında önemli bir farklılık yoktur. Aynı Ģekilde geliģimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin çocuğun etkilenme düzeyine göre yaģam doyum ölçeği incelendiğinde anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür (p<0.05). Yetersizlikten hafif düzeyde etkilenen çocukların ebeveynlerinin yaģam doyumu diğer etkilenme düzeylerine göre daha yüksektir. Tablo 10. GeliĢimsel Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin, BaĢa Çıkma Stratejileri ve YaĢam Doyumlarının Ebeveynlerin YaĢlarına Göre KarĢılaĢtırılması Ebeveynlerin YaĢı F p Problem Çözme , , , , , , , , , ,5000 0,899 0, Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı:11, Haziran 2017, s

17 Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin Yaşam Doyum Ve Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi Sosyal Destek Arama Kaçınma YaĢam Doyumu *p< , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5000 0,524 0,857 1,649 0,098 0,564 0,827 GeliĢimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin, baģa çıkma stratejileri ve yaģam doyumlarının ebeveynlerin yaģına göre karģılaģtırdığımızda baģa çıkma stratejileri ölçeğinin problem çözme, sosyal destek arama ve kaçınma alt boyutlarında anlamlı bir fark olmadığı görülmüģtür (p>0.05). Yani ebeveynlerin yaģının problem çözme, sosyal destek arama ve kaçınma stratejilerini tercih etmede önemli bir rol oynamamaktadır. 318 Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s

18 Deniz Berberoğlu _ Zekavet Kabasakal Aynı Ģekilde yaģam doyum ölçeğini ebeveynlerin yaģına göre incelersek anlamlı bir fark olmadığını görürüz (p>0.05). Yani ebeveynlerin yaģı yaģam doyumu üzerinde bir etkiye sahip değildir. Tablo 11. GeliĢimsel Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin, BaĢa Çıkma Stratejileri ve YaĢam Doyumlarının Çocuk Sayısına Göre KarĢılaĢtırılması Çocuk Sayısı F p Problem Çözme 1 27,1250 2,066 *0, , , , , , , , , ,0000 Sosyal Destek Arama , ,0846 0,943 0, , , , , , , , ,0000 Kaçınma 1 21,4306 1,292 0, , , , , , ,8000 Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı:11, Haziran 2017, s

19 Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin Yaşam Doyum Ve Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi , , ,0000 YaĢam Doyumu 1 *p< , , , , , , , , , ,0000 0,691 0,717 GeliĢimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin, baģa çıkma stratejileri ve yaģam doyumlarının ebeveynlerin çocuk sayısına göre karģılaģtırdığımızda baģa çıkma stratejileri ölçeğinin problem çözme alt boyutunda anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür (p<0.05). On çocuğu olan ebeveynlerin problem çözme stratejisini diğer ebeveynlere göre daha çok tercih etmektedir. BaĢa çıkma stratejileri ölçeğinin sosyal destek arama ve kaçınma alt boyutlarında anlamlı bir fark olmadığı görülmüģtür (p>0.05). Yani ebeveynlerin çocuk sayısı sosyal destek arama ve kaçınma stratejilerini tercih etmede önemli bir rol oynamamaktadır. Aynı Ģekilde yaģam doyum ölçeğini ebeveynlerin çocuk sayısına göre incelersek anlamlı bir fark olmadığını görürüz (p>0.05). Yani ebeveynlerin çocuk sayısı yaģam doyumu üzerinde bir etkiye sahip değildir. Tablo 12. GeliĢimsel Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin, BaĢa Çıkma Stratejileri ve YaĢam Doyumlarının Çocuğu YaĢına Göre KarĢılaĢtırılması 320 Çocuğun YaĢı F p Problem Çözme , , , , ,5504 1,340 0,213 Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s

20 Deniz Berberoğlu _ Zekavet Kabasakal Sosyal Destek Arama , , , , , , , , , , , ,6000 0,831 0, , , , Kaçınma , , , , , , , , , ,0000 1,474 0,154 Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı:11, Haziran 2017, s

21 Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin Yaşam Doyum Ve Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi YaĢam Doyumu , , , , , , , , , ,0000 0,870 0,552 *p<0.05 Tablo 13. GeliĢimsel Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin, BaĢa Çıkma Stratejileri ve YaĢam Doyumları Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi. Problem Çözme Sosyal Destek Arama Kaçınma 322 YaĢam p=0,004 p=0,039 p=0,000 Doyumu r=0,118** r=0,086* r=-0,203** *p<0.05 **p<0.01 Tablo 14. GeliĢimsel Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin, Cinsiyeti, YaĢı, Medeni Durumu, Eğitim Durumu, Ekonomik Algısı, Çocuk Sayısı, ÇalıĢıp ÇalıĢmama, Psikolojik Yardım Alıp Almama Gibi DeğiĢkenler Ġle YaĢam Doyumları Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi Cinsiyet YaĢ Medeni Durum Eğitim Durumu Ekonomik Algı YaĢam r=0.079 r=0.003 r=0.031 r=0.142** r=0.387** Doyumu p=0.059 p=0.941 p=0.461 p=0.001 p=0.000 YaĢam doyumu ve cinsiyet, yaģ, medeni durum değiģkenleri arasında anlamlı bir iliģki bulunamamıģtır (p>0.05). Ancak eğitim durumu değiģkenine baktığımızda yaģam doyumuyla arasında anlamlı bir iliģki vardır (p<0.01). Bu iliģki pozitif yönlü bir iliģkidir. Yani eğitim durumu arttıkça yaģam doyumu artmaktadır. Aynı Ģekilde ekonomik algıyla yaģam doyumu Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s

22 Deniz Berberoğlu _ Zekavet Kabasakal arasında da anlamlı bir iliģki vardır (p<0.01) ve bu iliģki pozitif yönlüdür. Yani ekonomik durum arttıkça yaģam doyumu artmaktadır sonucuna ulaģabiliriz. YaĢam Doyumu Çocuk sayısı ÇalıĢıp ÇalıĢmama Psikolojik yardım r= r= r=0.013 p=0.290 p=0.071 p=0.763 *p<0.05 **p<0.01 YaĢam doyumu ve çocuk sayısı, çalıģıp çalıģmama ve psikolojik yardım alıp almama değiģkenleri arasında anlamlı bir iliģki bulunamamıģtır (p>0.05). Tablo 15. GeliĢimsel Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin, Cinsiyeti, YaĢı, Medeni Durumu, Eğitim Durumu, Ekonomik Algısı, Çocuk Sayısı, ÇalıĢıp ÇalıĢmama, Psikolojik Yardım Alıp Almama Gibi DeğiĢkenler Ġle BaĢa Çıkma Stratejileri Alt Boyutları Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi Cinsiyet YaĢ Medeni Durum Eğitim Durumu Problem r=-0,022 r= 0,074 r=0,017 r= 0,248** r= 0,216** Ekonomik Algı Çözme p= 0,600 p=0,075 p=0,689 p= 0,000 p= 0, Sosyal Destek r=-0,190** r=-0,043 r=0,044 r=0,075 r=0,104* Arama p=0,000 p=0,301 p=0,285 p=0,070 p=0,012 Kaçınma r=-0,063 r=-0,112** r=0,031 r=-0,089 r=-0,109** p=0,130 p=0,007 p=0,454 p=0,033 p=0,009 Çocuk sayısı ÇalıĢıp ÇalıĢmama Psikolojik yardım Sosyal Destek r=-0,092* r=0,012 r=-0,170** Arama p=0,027 p=0,777 p=0,000 Kaçınma r= 0,031 r=-0,022 r=-0,124** *p<0.05 **p<0.01 p=0,462 p=0,605 p=0,003 BaĢa çıkma stratejilerinin alt boyutu olan problem çözme stratejisi ile cinsiyet, yaģ, medeni durum, çalıģıp çalıģmama değiģkenleri arasında anlamlı bir iliģki bulunamamıģtır (p>0.05). Problem çözme stratejisi ile eğitim durumu, ekonomik algı değiģkenleri arasında anlamlı bir iliģki bulunmuģtur (p<0.01) ve bu iliģki pozitif yönlüdür. Yani eğitim seviyesi ve Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı:11, Haziran 2017, s

23 Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Ebeveynlerinin Yaşam Doyum Ve Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi ekonomik durum arttıkça problem çözme becerisi artmaktadır. Aynı Ģekilde çocuk sayısı ve psikolojik yardım alıp almama değiģkenleri ile problem çözme becerisi iliģki incelendiğinde anlamlı bir iliģki bulunmuģtur (p<0.01) ve bu iliģki negatif yönlüdür. Yani çocuk sayısı arttıkça problem çözme becerisi azalmakta ve psikolojik yardım alan kiģilerin de problem çözme becerisi azalmaktadır. BaĢa çıkma stratejilerinin alt boyutu olan sosyal destek arama stratejisi ile yaģ, medeni durum, eğitim durumu, çalıģıp çalıģmama değiģkenleri arasında anlamlı bir iliģki bulunamamıģtır (p>0.05). Sosyal destek arama stratejisi ile cinsiyet değiģkeni arasında anlamlı bir iliģki vardır (p<0.01) ve iliģki negatif yönlüdür. Bu duruma göre kadınlar daha çok sosyal destek ararken erkekler sosyal destek stratejisini kullanmayı tercih etmemektedirler. Sosyal destek arama stratejisi ile ekonomik algı değiģkeni arasında anlamlı bir iliģki vardır (p<0.05) ve bu iliģki pozitif yönlüdür. Yani ekonomik durum arttıkça sosyal destek arama stratejisi daha çok tercih edilmektedir. Sosyal destek arama stratejisi ile çocuk sayısı değiģkeni arasında anlamlı bir iliģki vardır (p<0.05) ve bu iliģki negatif yönlüdür. Yani çocuk sayısı arttıkça sosyal destek arama stratejisi daha az tercih edilmektedir. Sosyal destek arama stratejisi ile psikolojik yardım alıp almama değiģkeni arasında anlamlı bir iliģki vardır (p<0.01) ve negatif yönlüdür. Yani psikolojik yardım almayan ebeveynler sosyal destek arama stratejisini daha çok tercih etmektedirler. BaĢa çıkma stratejilerinin alt boyutu olan kaçınma stratejisi ile cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, çalıģıp çalıģmama, çocuk sayısı değiģkenleri arasında anlamlı bir iliģki bulunamamıģtır (p>0.05). Kaçınma stratejisiyle yaģ, ekonomik algı, psikolojik yardım alıp almama değiģkenleri arasında anlamlı bir iliģki vardır (p<0.01) ve iliģkiler negatif yönlüdür. Yani ebeveynlerin yaģı arttıkça kaçınma davranıģı azalmaktadır, ekonomik durumları arttıkça kaçınma davranıģları azalmaktadır ve psikolojik yardım alan ebeveynlerin kaçınma davranıģları azalmaktadır. 3.TARTIġMA, SONUÇ VE ÖNERĠLER 1. GeliĢimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin, baģa çıkma stratejileri ve yaģam doyumlarının ebeveynlerin cinsiyetlerine göre karģılaģtırdığımızda baģa çıkma stratejileri ölçeğinin sosyal destek arama alt boyutunda kadın ve erkekler arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür (p<0.05). Kadınlar erkeklere göre sosyal destek arama stratejisini daha çok tercih etmektedir. BaĢa çıkma stratejisi ölçeğinin problem çözme ve kaçınma alt boyutlarında kadınlar ve erkekler arasında anlamlı bir fark bulunamamıģtır (p>0.05). Aynı Ģekilde geliģimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin yaģam doyumu ölçeği incelendiğinde kadınlar ve erkekler arasında anlamlı bir fark bulunamamıģtır (p>0.05). 2. GeliĢimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin, baģa çıkma stratejileri ve yaģam doyumlarının ebeveynlerin medeni durumlarına göre karģılaģtırdığımızda baģa çıkma 324 Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı: 11, Haziran 2017, s

24 Deniz Berberoğlu _ Zekavet Kabasakal stratejileri ölçeğinin problem çözme, sosyal destek arama, kaçınma alt boyutlarında evli ve bekâr olmaları yönünden anlamlı bir fark bulunamamıģtır (p>0.05). Aynı Ģekilde yaģam doyumu ölçeği de incelendiğinde yine ebeveynlerin evli ya da bekâr olmaları açısından anlamlı bir fark bulunamamıģtır (p>0.05). 3. GeliĢimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin, baģa çıkma stratejileri ve yaģam doyumlarının ebeveynlerin eğitim durumlarına göre karģılaģtırdığımızda baģa çıkma stratejileri ölçeğinin problem çözme ve sosyal destek arama alt boyutlarında anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür (p<0.05). Üniversite mezunu olan ebeveynler lise ve ilkokul mezunlarına göre problem çözme stratejisini daha çok tercih etmektedirler. Sosyal destek arama stratejisine baktığımızda ise bu baģa çıkma stratejisini yine üniversite mezunu olan bireylerin daha çok tercih ettiğini görüyoruz. BaĢa çıkma stratejisi ölçeğinin kaçınma alt boyutunda ise ebeveynlerin eğitim durumları arasında anlamlı bir fark bulunamamıģtır (p>0.05). Aynı Ģekilde geliģimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin eğitim durumlarına göre yaģam doyumu ölçeği incelendiğinde anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür (p<0.05). Yüksek lisans eğitimi görmüģ bireylerin; ilkokul, lise, üniversite eğitimi almıģ bireylere göre yaģam doyumunun daha yüksek olduğu belirlenmiģtir ancak diğer seçeneğiyle belirtilen durum hiç okula gitmemiģ bir ebeveyni temsil etmektedir. 4. GeliĢimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin, baģa çıkma stratejileri ve yaģam doyumlarının ebeveynlerin çalıģıp çalıģmama durumlarına göre karģılaģtırdığımızda baģa çıkma stratejileri ölçeğinin sosyal destek arama ve kaçınma alt boyutlarında anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür (p<0.05). ÇalıĢmayan ebeveynlerin sosyal destek arama ve kaçınma stratejilerini çalıģan ve emekli olan ebeveynlere göre daha çok tercih ettiği görülmektedir. 325 BaĢa çıkma stratejisi ölçeğinin problem çözme alt boyutunda ise ebeveynlerin çalıģıp çalıģmama durumları arasında anlamlı bir fark bulunamamıģtır (p>0.05). Aynı Ģekilde geliģimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin çalıģıp çalıģmama durumlarına göre yaģam doyumu ölçeği incelendiğinde anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür (p>0.05). ÇalıĢan ebeveynlerin yaģam doyumunun emekli ve çalıģmayan ebeveynlere göre daha yüksek olduğu görülmüģtür. 5. GeliĢimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin, baģa çıkma stratejileri ve yaģam doyumları çocuğun cinsiyetine göre karģılaģtırdığımızda baģa çıkma stratejileri ölçeğinin problem çözme, sosyal destek arama ve kaçınma alt boyutlarında ve yaģam doyum ölçeğinde anlamlı bir fark olmadığı görülmüģtür (p>0.05). Çocuğun cinsiyetinin kız ya da erkek olmasının ebeveynlerin baģa çıkma stratejilerini kullanma durumunda hiçbir etkiye neden olmadığını ve yaģam doyumlarını değiģtirmediğini söyleyebiliriz. 6. GeliĢimsel yetersizliği olan çocukların ebeveynlerinin, baģa çıkma stratejileri ve yaģam doyumlarının ebeveynlerin ekonomik algıya göre karģılaģtırdığımızda baģa çıkma stratejileri ölçeğinin problem çözme, sosyal destek arama ve kaçınma alt boyutlarında anlamlı bir fark olduğu görülmüģtür (p<0.05)..zengin ebeveynlerin sosyal destek arama, problem çözme ve kaçınma stratejilerini diğer ekonomik algılara sahip olan ebeveynlere göre daha çok tercih ettikleri görülmektedir. Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 4, Sayı:11, Haziran 2017, s

Yıl: 4, Sayı: 14, Eylül 2017, s

Yıl: 4, Sayı: 14, Eylül 2017, s Yıl: 4, Sayı: 14, Eylül 2017, s. 83-93 Zekavet KABASAKAL 1 Deniz BERBEROĞLU 2 ÖZEL GEREKSĠNĠMLĠ ÇOCUKLARIN AĠLELERĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠ DÜZEYĠ VE BAġA ÇIKMA STRATEJĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Özet Bu araştırmanın

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey 894 OKUL MÜDÜRLERĠNĠN YETERLĠKLERĠNĠN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM SÜRECĠNE ETKĠSĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç PEKER, Yıldız Teknik Üniversitesi, sevpek@gmail.com Öğr.Gör. Gülenaz SELÇUK, Celal Bayar Üniversitesi, gselcuk@hotmail.com

Detaylı

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai

ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER Zekai PEHLİVAN*; Elif Nilay ADA*;Gizem ÖZTAŞ* *Mersin Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ

HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ HEMODĠYALĠZ HASTALARININ UMUTSUZLUK DÜZEYLERĠ *Derya BaĢaran ** Özlem ġahin Altun *Diaverum Özel Merzifon Diyaliz Merkezi **Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri HemĢireliği AD GİRİŞ

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve III TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Canan ULUDAĞ tarafından hazırlanan Bağımsız Anaokullarında

Detaylı

MUTLU ÇOCUKLAR DERNEĞĠ ÇOCUKLARDA İLETİŞİM ARAÇLARI BAĞIMLILIĞI (ANKET ÇALIŞMASI TEKNİK RAPORU) Dr. Salih AKYÜREK

MUTLU ÇOCUKLAR DERNEĞĠ ÇOCUKLARDA İLETİŞİM ARAÇLARI BAĞIMLILIĞI (ANKET ÇALIŞMASI TEKNİK RAPORU) Dr. Salih AKYÜREK MUTLU ÇOCUKLAR DERNEĞĠ ÇOCUKLARDA İLETİŞİM ARAÇLARI BAĞIMLILIĞI (ANKET ÇALIŞMASI TEKNİK RAPORU) 211 Dr. Salih AKYÜREK ÇOCUKLARDA ĠLETĠġĠM ARAÇLARI BAĞIMLILIĞI (Bilgisayar Ġnternet Cep Telefonu Televizyon)

Detaylı

Sosyal Alanlar Öğretmenlerinin Kişilerarası Özyeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği)

Sosyal Alanlar Öğretmenlerinin Kişilerarası Özyeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği) 1221 Sosyal Alanlar Öğretmenlerinin Kişilerarası Özyeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği) Gökçe KILIÇOĞLU 1, Eda Nur KARAKUġ 2, Tazegül DEMĠR 3 Özet Eğitim öğretim kurumlarında öğrencinin

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ DERYA DUMAN EMRE ERDEM Prof.Dr. TEVFİK ECDER DİAVERUM GENEL MERKEZ ÖZEL MERZİFON DİYALİZ MERKEZİ GİRİŞ Son yıllarda önem

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRENME STĠLLERĠNĠN DERS ÇALIġMA ALIġKANLIKLARINA VE AKADEMĠK BAġARILARINA ETKĠSĠ

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRENME STĠLLERĠNĠN DERS ÇALIġMA ALIġKANLIKLARINA VE AKADEMĠK BAġARILARINA ETKĠSĠ 1404 ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRENME STĠLLERĠNĠN DERS ÇALIġMA ALIġKANLIKLARINA VE AKADEMĠK BAġARILARINA ETKĠSĠ Özet (Harran Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir AraĢtırma) Hasan BOZASLAN, Harran Üniversitesi,

Detaylı

Yıl: 4, Sayı: 12, Ağustos 2017, s

Yıl: 4, Sayı: 12, Ağustos 2017, s Yıl: 4, Sayı: 12, Ağustos 2017, s. 583-588 M. Safa YEPREM 1 Abdurrahman ÖZSAĞIR 2 DĠNĠ MUSĠKĠ UYGULAMALARININ HAFĠF DÜZEYDE ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARIN ÖZ SAYGISINA OLAN ETKĠSĠ 3 Özet Bu araģtırmanın amacı

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAŞARI-CİNSİYET-AİLENİN EĞİTİM DÜZEYİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAŞARI-CİNSİYET-AİLENİN EĞİTİM DÜZEYİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BAŞARI-CİNSİYET-AİLENİN EĞİTİM DÜZEYİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Fatma BÖLÜKBAŞ Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin Türkçe

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ *

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 1695-1708, ANKARA-TURKEY İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN BEDEN İMAJI VE BENLİK SAYGISI ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Burcu BAYRAK KAHRAMAN* Derya TÜLÜCE* Musa BALİ** Turgay ARINSOY** *Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ISSN : 1308-7274 akorkmaz@ciu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Lefkosa-Turkey

ISSN : 1308-7274 akorkmaz@ciu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Lefkosa-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0291 EDUCATION SCIENCES Emre Balkan Received: October 2010 Aslı Münevver Korkmaz Accepted: January 2011

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DĠYARBAKIR ĠLĠNDE YAġAYAN VATANDAġLARIN KÜRTAJ HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠNĠN ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELEMESĠ Prof. Dr. Sabri EYĠGÜN Doç. Dr. Behçet ORAL

Detaylı

OKUL YAġAM KALĠTESĠNE ĠLĠġKĠN ALGI ĠLE AKADEMĠK MOTĠVASYON DÜZEYĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ (MENDERES ĠLÇESĠ ÖRNEĞĠ)*

OKUL YAġAM KALĠTESĠNE ĠLĠġKĠN ALGI ĠLE AKADEMĠK MOTĠVASYON DÜZEYĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ (MENDERES ĠLÇESĠ ÖRNEĞĠ)* OKUL YAġAM KALĠTESĠNE ĠLĠġKĠN ALGI ĠLE AKADEMĠK MOTĠVASYON DÜZEYĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ (MENDERES ĠLÇESĠ ÖRNEĞĠ)* Abdurrahman ĠLĞAN ** Ebru OĞUZ *** Burcu YAPAR **** ÖZET Bu araģtırmanın amacı

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Psi. Özge Kutay Sos.Yelda ġimģir Ġzmir,2014 HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI

Detaylı

EBEVEYNLERİNİN EĞİTİM DÜZEYLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ

EBEVEYNLERİNİN EĞİTİM DÜZEYLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 5, p. 227-245, October 2012 EBEVEYNLERİNİN EĞİTİM DÜZEYLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA ALIŞKANLIKLARINA

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI: Seda AKTI DANIġMAN ADI SOYADI: Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜROL GENEL

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

COĞRAFYA EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI I. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN PROFĠLLERĠ ĠLE AKADEMĠK BAġARILARININ KARġILAġTIRILMASI

COĞRAFYA EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI I. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN PROFĠLLERĠ ĠLE AKADEMĠK BAġARILARININ KARġILAġTIRILMASI COĞRAFYA EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI I. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN PROFĠLLERĠ ĠLE AKADEMĠK BAġARILARININ KARġILAġTIRILMASI ArĢ.Görv. Mete ALIM Yrd.Doç. Dr. Serkan DOĞANAY* Özet : Bu araştırmada, Atatürk Üniversitesi

Detaylı

MAVİ YAKALI İŞGÖRENLERİN SOSYAL KAÇINMA VE SOSYAL KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Altan AYAN

MAVİ YAKALI İŞGÖRENLERİN SOSYAL KAÇINMA VE SOSYAL KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Altan AYAN CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl : 2013 Cilt :11 Sayı :1 MAVİ YAKALI İŞGÖRENLERİN SOSYAL KAÇINMA VE SOSYAL KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Altan AYAN Trakya Üniversitesi,

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN BĠLĠġÜSTÜ YETĠLERĠ KULLANMA DURUMLARININ BAZI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ

ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN BĠLĠġÜSTÜ YETĠLERĠ KULLANMA DURUMLARININ BAZI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ 1785 ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN BĠLĠġÜSTÜ YETĠLERĠ KULLANMA DURUMLARININ BAZI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ Y.Doç.Dr. H.Şenay Şen G.Ü.T.E.F.Eğitim Bilimleri Bölümü senay@gazi.edu.tr Özet Bilişüstü

Detaylı

ĠLE MESLEKĠ ĠLGĠLERĠ ARASINDAKĠ

ĠLE MESLEKĠ ĠLGĠLERĠ ARASINDAKĠ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı: 7 Sayfa: 239-250 GĠRĠġ LĠSE SON SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ ĠLE MESLEKĠ ĠLGĠLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠLER: PĠLOT BĠR ÇALIġMA

Detaylı

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/4 Fall 2011, p.

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/4 Fall 2011, p. - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.457-466, TURKEY TÜRKÇE VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL

Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Yrd.Doç.Dr. ALİ SERDAR SAĞKAL Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 2003-2009 Lisans Boğaziçi Üniversitesi 2009-2011 Yüksek Lisans

Detaylı

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN YAŞADIKLARI SORUNLAR VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Esra BĠLEN ACARER 1, Kerime Derya BEYDAĞ 2

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN YAŞADIKLARI SORUNLAR VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Esra BĠLEN ACARER 1, Kerime Derya BEYDAĞ 2 YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN YAŞADIKLARI SORUNLAR VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Esra BĠLEN ACARER 1, Kerime Derya BEYDAĞ 2 ÖZET AraĢtırma, çalıģma alanlarında hemģirelik hizmetleri yöneticilerinin yaģadıkları

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

Öğretmenlerin Okuma AlıĢkanlıkları 1

Öğretmenlerin Okuma AlıĢkanlıkları 1 Öğretmenlerin Okuma AlıĢkanlıkları 1 Necdet KONAN Yrd. Doç. Dr., Ġnönü Üniversitesi Vuslat OĞUZ Öğr. Gör. Dr., Ġnönü Üniversitesi Öz: Bu araģtırmanın temel amacı, öğretmenlerin okuma alıģkanlıklarına iliģkin

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ. Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ. Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK Problem durumu Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI YÖNETĠCĠLERĠNĠN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERĠ ĠLE ERTELEMECĠLĠK DAVRANIġLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 1

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI YÖNETĠCĠLERĠNĠN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERĠ ĠLE ERTELEMECĠLĠK DAVRANIġLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 1 The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 2, p. 421-442, July 2012 ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI YÖNETĠCĠLERĠNĠN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERĠ ĠLE ERTELEMECĠLĠK

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

ENGELLĠ YAKINLARINA VERĠLEN STRESLE BAġ ETME VE YAġAM DOYUMUNU ARTTIRMA EĞĠTĠMĠNĠN ETKĠNLĠĞĠNĠN BELĠRLENMESĠ

ENGELLĠ YAKINLARINA VERĠLEN STRESLE BAġ ETME VE YAġAM DOYUMUNU ARTTIRMA EĞĠTĠMĠNĠN ETKĠNLĠĞĠNĠN BELĠRLENMESĠ ENGELLĠ YAKINLARINA VERĠLEN STRESLE BAġ ETME VE YAġAM DOYUMUNU ARTTIRMA EĞĠTĠMĠNĠN ETKĠNLĠĞĠNĠN BELĠRLENMESĠ AyĢegül BĠLGE 1,Fatma BURUNTEKĠN 2, Orçin DEMĠRAL 2, N.Gamze ÖZER 2 Betül KELEġ 2, Elif YALÇIN

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Her aile çocukları olacağını öğrendiğinde, hatta bundan önceki süreçlerde de doğacak çocuklarının mükemmel olması temelinde hayaller kurar. Bu doğal süreç içerisinde problemli bir çocuğun doğması fikri

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 85

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  85 1.5 Yaşam Memnuniyeti TÜİK tarafından, ülke genelinde bireylerin mutluluk algılaması, umut, değerler, kişisel gelişim, sağlık, gelir ve çalışma hayatı gibi alanlarda memnuniyetini ölçmek üzere 2003 yılından

Detaylı

ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN ĠNTERNET KULLANIM PROFĠLLERĠ VE AĠLELERĠN GETĠRDĠĞĠ SINIRLAMALAR: ANAMUR ĠLÇE ÖRNEĞĠ

ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN ĠNTERNET KULLANIM PROFĠLLERĠ VE AĠLELERĠN GETĠRDĠĞĠ SINIRLAMALAR: ANAMUR ĠLÇE ÖRNEĞĠ ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN ĠNTERNET KULLANIM PROFĠLLERĠ VE AĠLELERĠN GETĠRDĠĞĠ SINIRLAMALAR: ANAMUR ĠLÇE ÖRNEĞĠ THE INTERNET USE PROFILES OF THE CHILDREN AND THEIR FAMILY LIMITATIONS ON INTERNET FROM CHILDREN'S

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa : 75-88 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

KADIN ÇALIġMALARI ġube MÜDÜRLÜĞÜ KADIN DANIġMA MERKEZĠ BĠRĠMĠ 2013 YILI VERĠLERĠ

KADIN ÇALIġMALARI ġube MÜDÜRLÜĞÜ KADIN DANIġMA MERKEZĠ BĠRĠMĠ 2013 YILI VERĠLERĠ KADIN ÇALIġMALARI ġube MÜDÜRLÜĞÜ KADIN DANIġMA MERKEZĠ BĠRĠMĠ 2013 YILI VERĠLERĠ 01 Ocak 2013 tarihinden 31 Aralık 2013 tarihine kadar Kadın Danışma Merkezimize gelerek başvuru yapan kadın sayısı 286 dır.

Detaylı

ÖĞRETMENLERĠN ÖRGÜTSEL FARKINDALIK VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI ĠLE OKULLARIN ÖRGÜTSEL ETKĠLĠLĠK DÜZEYLERĠ

ÖĞRETMENLERĠN ÖRGÜTSEL FARKINDALIK VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI ĠLE OKULLARIN ÖRGÜTSEL ETKĠLĠLĠK DÜZEYLERĠ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ, TEFTĠġĠ, PLANLAMASI VE EKONOMĠSĠ 2015-YL-041 ÖĞRETMENLERĠN ÖRGÜTSEL FARKINDALIK VE ÖRGÜTSEL GÜVEN

Detaylı

SAĞLIK ve YAġAM DERSĠNĠN ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN SAĞLIKLI YAġAM BĠÇĠMĠ DAVRANIġLARINA ETKĠSĠ*

SAĞLIK ve YAġAM DERSĠNĠN ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN SAĞLIKLI YAġAM BĠÇĠMĠ DAVRANIġLARINA ETKĠSĠ* SAĞLIK ve YAġAM DERSĠNĠN ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN SAĞLIKLI YAġAM BĠÇĠMĠ DAVRANIġLARINA ETKĠSĠ* Kerime Derya BEYDAĞ 1, Esra UĞUR 1 Ceren SONAKIN 2, Birsen YÜRÜGEN 3 ÖZET Bu çalıģma, bir vakıf üniversitesinde

Detaylı

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI DÜġÜNME EĞĠLĠMLERĠNĠN, SOSYOTROPĠK- OTONOMĠK KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠNE GÖRE ĠNCELENMESĠ

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI DÜġÜNME EĞĠLĠMLERĠNĠN, SOSYOTROPĠK- OTONOMĠK KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠNE GÖRE ĠNCELENMESĠ KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI DÜġÜNME EĞĠLĠMLERĠNĠN, SOSYOTROPĠK- OTONOMĠK KĠġĠLĠK ÖZELLĠKLERĠNE GÖRE ĠNCELENMESĠ Arş. Gör. Canan Koçak Doç. Dr. Ayşem Seda Önen Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Öğretmenlerin Ve Anne-Babaların Öz-Yetkinlik İnançları, Tükenmişlik Algıları Ve Çocukların Problem Davranışları Proje Yürütücüsü: Prof.

Detaylı

HANGİ TÜR ARAŞTIRMALARDA PATH ANALİZİ KULLANILMALIDIR? IX Ulusal Biyoistatistik Kongresi 5-9 Eylül 2006 Zonguldak

HANGİ TÜR ARAŞTIRMALARDA PATH ANALİZİ KULLANILMALIDIR? IX Ulusal Biyoistatistik Kongresi 5-9 Eylül 2006 Zonguldak HANGİ TÜR ARAŞTIRMALARDA PATH ANALİZİ KULLANILMALIDIR? * M.Mutlu DAŞDAĞ * M.Yusuf ÇELİK *Ömer SATICI *Zeki AKKUŞ *H. Coşkun ÇELİK IX Ulusal Biyoistatistik Kongresi 5-9 Eylül 2006 Zonguldak Zonguldak Karaelmas

Detaylı

Ergenin Psikososyal Uyumu, Arkadaşlıklarının Niteliği İle Annenin Arkadaşlıklarla İlgili İnançları ve Akran Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişkiler

Ergenin Psikososyal Uyumu, Arkadaşlıklarının Niteliği İle Annenin Arkadaşlıklarla İlgili İnançları ve Akran Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişkiler Ergenin Psikososyal Uyumu, Arkadaşlıklarının Niteliği İle Annenin Arkadaşlıklarla İlgili İnançları ve Akran Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişkiler Uzm. Ahu ÖZTÜRK Doç. Dr. Melike SAYIL, Doç. Dr. Asiye

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com Türkiye de PDR Eğitimi ve İstihdamında Yeni Eğilimler Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Türk PDR-DER Başkanı 16 Kasım 2007 Adana Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Başlangıcından günümüze

Detaylı

OTİSTİK ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERLE NORMAL ÇOCUĞA SAHİP OLAN EBEVEYNLERİN ATILGANLIK, SUÇLULUK VE UTANÇ DÜZEYLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

OTİSTİK ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERLE NORMAL ÇOCUĞA SAHİP OLAN EBEVEYNLERİN ATILGANLIK, SUÇLULUK VE UTANÇ DÜZEYLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ OTİSTİK ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERLE NORMAL ÇOCUĞA SAHİP OLAN EBEVEYNLERİN ATILGANLIK, SUÇLULUK VE UTANÇ DÜZEYLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF PARENTSH HAVE A CHILD WITH AUTISM AND PARENTS WITH

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠMĠNDE DENEY YAPMA ETKĠNLĠĞĠ, LABORATUAR KULLANIMI VE GÜVENLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN ÖĞRENCĠ TUTUMLARI

ĠLKÖĞRETĠM FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠMĠNDE DENEY YAPMA ETKĠNLĠĞĠ, LABORATUAR KULLANIMI VE GÜVENLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN ÖĞRENCĠ TUTUMLARI 1 ĠLKÖĞRETĠM FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠMĠNDE DENEY YAPMA ETKĠNLĠĞĠ, LABORATUAR KULLANIMI VE GÜVENLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN ÖĞRENCĠ TUTUMLARI Oğuz ÇETĠN * Hülya HAMURCU ** Yasemin GÜNAY ** ÖZET Bu araģtırmanın amacı; Fen

Detaylı

ÖZGÜVEN VE DİNİ TUTUM

ÖZGÜVEN VE DİNİ TUTUM The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 7, p. 573-586, December 2012 ÖZGÜVEN VE DİNİ TUTUM SELF-CONFIDENCE AND RELIGIOUS ATTITUDE Hakan SARIÇAM

Detaylı

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

2. METODOLOJĠ 1 METODOLOJĠ. Programlar ile Ġstatistiksel Veri Analizi-2 (Prof.Dr. Kazım ÖZDAMAR,2002) çalıģmalarından yararlanılmıģtır.

2. METODOLOJĠ 1 METODOLOJĠ. Programlar ile Ġstatistiksel Veri Analizi-2 (Prof.Dr. Kazım ÖZDAMAR,2002) çalıģmalarından yararlanılmıģtır. GĠRĠġ 1 GĠRĠġ 2 GĠRĠġ 3 İÇİNDEKİLER 1. GĠRĠġ... 4 2. METODOLOJĠ... 5 3. TEMEL BĠLEġENLER ANALĠZĠ TEKNĠĞĠNĠN UYGULANMASI... 8 4. TR52 DÜZEY 2 BÖLGESĠ ĠLÇELERĠ SOSYAL GELĠġMĠġLĠK ENDEKSĠ...10 5. SONUÇ...27

Detaylı

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TTK, TMS/ TFRS ve KOBĠ TFRS ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL GÖRÜġLERĠ: ERZĠNCAN ÖRNEĞĠ

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TTK, TMS/ TFRS ve KOBĠ TFRS ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL GÖRÜġLERĠ: ERZĠNCAN ÖRNEĞĠ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TTK, TMS/ TFRS ve KOBĠ TFRS ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL GÖRÜġLERĠ: ERZĠNCAN ÖRNEĞĠ OPINIONS OF ACCOUNTANTS ABOUT TURKISH TRADE LAW, TURKISH ACCOUNTING STANDARDS-TURKISH FINANCIAL REPORTING

Detaylı

HUZUREVĠ ÇALIġANLARININ TUTUM VE STRES VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ

HUZUREVĠ ÇALIġANLARININ TUTUM VE STRES VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ HUZUREVĠ ÇALIġANLARININ TUTUM VE STRES VERĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ SOS. YELDA ġġmġġr PSK. ÖZGE KUTAY PSK. PINAR ULUPINAR Ġzmir, 2014 1 HUZUREVĠ EĞĠTĠMĠ VERĠ DEĞERLENDĠRMELERĠ 2013 yılında İBB Kadın Danışma

Detaylı

Yıl: 3, Sayı: 9, Aralık 2016, s

Yıl: 3, Sayı: 9, Aralık 2016, s Yıl: 3, Sayı: 9, Aralık 2016, s. 232-244 Sultan Yavuz EROĞLU 1 Adnan ERSOY 2 Süleyman ġahġn 3 GENÇLĠK HĠZMETLERĠ ve SPOR ĠL MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIġAN PERSONELĠN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ĠLĠġKĠSĠNĠN

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

center towns. In order to determine the language development of children, Turkish Language Activities Observation Form developed by Ömeroğlu and

center towns. In order to determine the language development of children, Turkish Language Activities Observation Form developed by Ömeroğlu and ALTI YAŞ ÇOCUKLARININ TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİNDE DİL KAZANIMLARI İLE ANNE BABA İŞLEVLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN CİNSİYET, DOĞUM SIRASI, OKULA DEVAM SÜRESİ GİBİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Arş. Gör. Uzm.Derya

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

ÖZEL GEREKSİNİMLİ OLAN VE OLMAYAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİ İLE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN İLİŞKİLERİ

ÖZEL GEREKSİNİMLİ OLAN VE OLMAYAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİ İLE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN İLİŞKİLERİ ÖZEL GEREKSİNİMLİ OLAN VE OLMAYAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİ İLE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu Hacettepe Üniversitesi Doç. Dr. Hatice Bakkaloğlu Ankara Üniversitesi haticebakkaloğlu@gmail.com

Detaylı

Çift uyumu-psikolojik belirtiler ilişkisi

Çift uyumu-psikolojik belirtiler ilişkisi Çift uyumu-psikolojik belirtiler ilişkisi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Ezgi Özserezli O Evlilik ilişkisi, kişilerin psikolojik sağlığını temelden etkilemektedir.

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

DETERMINATION OF PRIMARY EDUCATION SECONDARY STAGE STUDENTS MAP SKILL LEVELS

DETERMINATION OF PRIMARY EDUCATION SECONDARY STAGE STUDENTS MAP SKILL LEVELS - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.1905-192, TURKEY İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN HARİTA BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ * Ömer Faruk

Detaylı

OKULÖNCESĠ VE ANAOKULU DAVRANIġ ÖLÇEĞĠNĠNĠN GEÇERLĠK VE GÜVENĠRLĠK ÇALIġMASI

OKULÖNCESĠ VE ANAOKULU DAVRANIġ ÖLÇEĞĠNĠNĠN GEÇERLĠK VE GÜVENĠRLĠK ÇALIġMASI Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 255 OKULÖNCESĠ VE ANAOKULU DAVRANIġ ÖLÇEĞĠNĠNĠN GEÇERLĠK VE GÜVENĠRLĠK ÇALIġMASI ÖZET YeĢim Fazlıoğlu 1 Lale Okyay 2 Gökhan Ilgaz 3 Bu araģtırmanın amacı Kenneth

Detaylı

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi

Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN. SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU. Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi DİYABET HASTALARININ HASTALIK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Melek ŞAHİNOĞLU, Ümmühan AKTÜRK, Lezan KESKİN SUNAN: Melek ŞAHİNOĞLU Malatya Devlet Hastanesi Uzman Diyabet Eğitim Hemşiresi Amaç: TURDEP-2

Detaylı

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ Doç. Dr. Yakup KARA Ertuğrul YOZGAT (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) (İş Müfettişi

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE ĠLĠġKĠN TUTUMLARI DÖNEM PROJESĠ.

ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE ĠLĠġKĠN TUTUMLARI DÖNEM PROJESĠ. 1 T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI EĞĠTĠM YÖNETĠMĠ, TEFTĠġĠ, PLANLAMASI VE EKONOMĠSĠ BĠLĠM DALI ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM

Detaylı

The Journal of Academic Social Science Studies. International Journal of Social Science Volume 5 Issue 5, p , October 2012

The Journal of Academic Social Science Studies. International Journal of Social Science Volume 5 Issue 5, p , October 2012 The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 5, p. 475-491, October 2012 ZĠHĠNSEL YETERSĠZLĠĞĠ OLAN VE OLMAYAN OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ÇOCUKLARIN ANNE-BABALARININ

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı