FATİH SATIL Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çağış Balıkesir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FATİH SATIL Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çağış Balıkesir"

Transkript

1 KAZDAĞI MİLLİ PARKININ ÖNCELİKLİ KORUMA ALANLARININ SINIFLANDIRILMASI VE ÖNEMLİ BİTKİLERİ Classification of Priority Conservation Areas in Kazdağ National Park and Their Important Plants FATİH SATIL Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çağış Balıkesir TUNCAY DİRMENCİ Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Bölümü, Balıkesir GÜLENDAM TÜMEN Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çağış Balıkesir ÖZ Kazdağı Milli Parkı, bitki zenginliği bakımından Türkiye nin ender alanlarından birisidir. Özellikle orman kuşağı üzerinde yer alan açık alanlar ve nadir bitkiler açısından çok zengindir. Yaklaşık 800 bitki taksonunun yayılış gösterdiği Kazdağı Milli Park sınırları içerisinde yaptığımız son çalışmalarla; 30 u sadece milli parka özgü olmak üzere toplam 78 bitki taksonunun bulunduğu ortaya konmuştur. Bu özellikleriyle, yalnız Türkiye nin değil, tüm Avrupa kıtasının en önemli bitki alanlarından biridir. Bundan dolayı bölge, Önemli Bitki Alanı (ÖBA) olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada, Milli Park sınırları içerisinde öncelikli korunması gereken alanlar; alandaki ve nadir türlerin sayısı, populasyon yoğunlukları ve tehdit unsurları dikkate alınarak 3 alt sınıfa ayrılmıştır. I. Derece Önemli Alanlar: Sarıkız tepe, Karataş tepe, Kartalçimen, Susuz tepe, Nanekırı ve Kapıdağ; II. Derece Önemli Alanlar: Babadağ, Çıplak tepe, Kırklar tepe, Kalabak, Kuş tepe, Tavşanoynağı; III. Derece Önemli Alanlar: Tozlu yayla, Düden alanı, Şahinderesi ve Yayla tepe. Bu sınıflandırma, ileride milli parkta yapılacak olan zonlama çalışmalarına bir alt yapı oluşturacaktır. Çalışmada, ayrıca bu alanlarda yayılış gösteren ve nadir türler, tehlike kategorileri ve koruma önerileri verilmiştir. Anahtar kelimeler: Biyolojik çeşitlilik, Endemik, Kazdağı,, Zonlama. ABSTRACT Kazdağ National Park is one of the rarest areas of Turkey for plant diversity. Especially, open areas in above of forest belt are very rich in endemic and rare plants. There are about 800 taxa grown naturally in Kazdağ National Park and 78 of them are endemic to Turkey. Also, thirty of the endemic taxa are grown only in this Park. Because of these characteristics, this park is an important plant area not only in Turkey but also in Europe. Therefore, the area was determined as Important Plant Area. For the purpose of this study, diversity areas in National Park can be primarily divided into three subclasses according to the number of endemic and rare plants in the whole area. The population intensity, and threat factors for the plants are also considered for this classification. First Degree Important Areas: Sarıkız Hill, Karataş Hill, Kartalçimen, 1

2 Susuz Hill, Nanekırı and Kapıdağ; Second Degree Important Areas: Babadağ, Çıplak Hill, Kırklar Hill, Kalabak, Kuş Hill, Tavşanoynağı; Third Degree Important Areas: Tozlu plateau, Düden area, Şahindere and Yayla Hill. This classification will constitute a foundation for zoning study in future. In this study, endemic and rare species in Kazdağ National Park have been determined, and their threat categories were revised. Conservation suggestions for endemic and rare plants were emphasized. Key Words: Biological diversity, Endemic, Kazdağ, Threat category, Zoning. GİRİŞ Kazdağı ve nadir bitki yönünden ülkemizin en önemli bitki alanlarından birisidir. Bu özelliğinden dolayı Kazdağı yüz yıllardır yerli ve yabancı birçok botanikçilerin yoğun ilgisini çekmiştir. Kazdağı bitki örtüsünün tanımlanmasına katkıda bulunan en önemli botanikçilerden biri, Paul Sintenis tir. Anadolu daki ilk botanik araştırmalarına 1883 yılında Kazdağı nda başlayan Sintenis in adı, Asperula sintenisii ve Hesperis theoprastii subsp. sintenisii gibi dağa özgü iki taksona verilmiştir. Bölgede bugüne kadar birçok botanik çalışmalar yapılmıştır (KARAMANOĞLU, 1964; YALTIRIK, 1973; PAMUKCUOĞLU, 1976; GEMİCİ ve ARK., 1993; SAÇLI, 1996; ÖZEL, 1998; ÖZHATAY ve ARK., 2003; DİRMENCİ ve ARK., 2004). Ayrıca, son yıllarda Kazdağı ve çevresinde yapılan çalışmalar ile bu yöreye özgü bir çok yeni takson belirlenmiştir (GEMİCİ, 1995; ÖZHATAY & AKALIN, 2000; TÜMEN ve ARK., 2000; AKALIN & PİMENOV, 2004; DİRMENCİ, 2005). Ancak, yapılan bu çalışmalar, Kazdağı Milli Pakının ve nadir bitki türlerini yeterince tanıtamamış, sadece bölgenin vejetasyon ve florasını aydınlatıcı çalışmalar yapılmıştır. Bunların dışında, ÖZHATAY ve ARK. (2003) tarafından yapılan çalışmada, Kazdağı nda yaklaşık 800 takson ve 23 ü yalnız bu dağa özgü olmak üzere en az 68 i ülke çapında nadir ve bitki yer aldığı ortaya konmuştur. Bu özelliklerinden dolayı bölge, Önemli Bitki Alanı (ÖBA) olarak belirlenmiştir. BAŞER ve ARK. (2001a, b) tarafından Kazdağı nda yetişen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bazı türler ve bu türlerin son yıllardaki populasyon durumları ilgili çalışmalar dışında, alandaki ve nadir türlerini tehdit eden faktörler ve koruma kriterleri ayrıntılı olarak yeterince tartışılamamıştır. Kazdağı ve nadir bitkiler yönünden önemli bir bitki alanı olmasına rağmen, bugüne kadar alanda zonlama çalışmalarının yapılmayışı büyük bir eksiklik olarak görülmüştür. Bu çalışma ile en azından zonlama çalışmalarının bitkiler bölümüyle ilgili kısmına yararlı veriler sağlanmıştır. Bu çalışmada, Milli Park sınırları içerisinde öncelikli korunması gereken alanlar; alandaki ve nadir türlerin sayısı, populasyon yoğunlukları ve tehdit unsurları dikkate alınarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca, her alanda bulunan önemli türlerin listesi ve tehlike kategorileri verilmiştir. MATERYAL VE YÖNTEM Milli Park içerisindeki önemli bitki alanlarının koordinatları GPS ve 1: ölçekli topoğrafya haritaları yardımı ile belirlenmiştir. Bu alanlardaki türler, yılları vejetasyon dönemlerinde düzenli olarak yapılan arazi çalışmaları sonucunda toplanmıştır. Türlerin yayılış alanları, lokaliteleri ve yükseklikleri GPS yardımı ile belirlenmiştir. Toplanan bitki türleri kurutulup herbaryum materyali haline getirildikten sonra, BAÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Herbaryumunda muhafaza altına alınmışlardır. Herbaryumları yapılan türlerin teşhisleri yapılırken; başta Flora of Turkey (DAVİS, ; GÜNER ve ARK. 2000) olmak üzere, çeşitli Flora kitaplarından (Flora Europeae, 2

3 Flora Hellenica, Mountain Flora of Greece) yararlanılmıştır. Ayrıca, tür tayini için Ankara (ANK), Gazi (GAZI), Hacettepe (HUB) ve İstanbul Üniversitesinin (ISTE ve ISTEF) herbaryumları da ziyaret edilerek türlerin tip örnekleri görülmüştür. Bunların dışında, yurt dışındaki çeşitli herbaryumlardan (WU, WG, E, K, LD) istenen tip örneklerinin dijital fotoğraflarından da yararlanılmıştır. Toplanan bu bitkilerinin tehlike kategorileri, Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (EKİM ve ARK., 2000) ve IUCN (2001) kriterlerine göre yapılmıştır. Çalışmada kullanılan kategoriler ve anlamları aşağıda verilmiştir. CR: Critically Endangered-Çok Tehlikede EN: Endangered-Tehlikede VU: Vulnerable-Zarar Görebilir NT: Near Threatened-Tehdit Altına Girebilir : Least concern-en Az Endişe Verici DD: Data Deficient-Veri Yetersiz BULGULAR Bu çalışmada, Milli Park sınırları içerisinde öncelikli korunması gereken alanlar; alandaki ve nadir türlerin sayısı, populasyon yoğunlukları ve tehdit unsurları dikkate alınarak 3 alt sınıfa ayrılmıştır (Şekil 1). I. Derece Önemli Alanlar: Sarıkız tepe, Karataş tepe, Kartalçimen, Susuz tepe, Nanekırı ve Kapıdağ. II. Derece Önemli Alanlar: Babadağ, Çıplak tepe, Kırklar tepe, Kalabak, Kuş tepe, Tavşanoynağı. III. Derece Önemli Alanlar: Tozlu yayla, Düden alanı, Şahinderesi ve Yayla tepe. Şekil 1. Kazdağı Milli Parkının Endemik ve Nadir Bitkiler Açısından Öncelikli Koruma Alanları. Figure 1. Priority Conservation Areas of Kazdağ National Park with respect to endemic and rare plants. 3

4 Sözü edilen alanlar içerisinde; Kapıdağ orman gözetleme kulesi ve çevresi, Nanekırı, Sarıkız, Kartalçimen, Karataş, Çıplak tepe, Kuş tepe ve Susuz tepe ve nadir türlerin yoğun olarak yayılış gösterdiği alanlardır. Bu alanlarda, koruma statüleri açısından EN, VU ve CR kategorisinde olan birçok bitki türü yer almaktadır. Aşağıdaki tablolarda, milli park sınırları içerisinde bulunan önemli bitki alanları ve buradaki ve nadir bitkilerin tehlike kategorileri verilmiştir (Tablo 1-9). Tablo 1. Yayla Tepe ve Yakın Çevresinde Bulunan Önemli Bitki Türleri ve Tehlike Kategorileri Table 1. Important plant species in the vicinity of Yayla and Yayla hill, and their threat categories. Crocus biflorus subsp. nubigena (Çiğdem) Rosa sicula (Yabani gül) DD-CR nadir Silene anatolica (Nakil, Gıcıgıcı, Gıvışgan otu) Silene lydia (Nakil, Gıcıgıcı, Gıvışgan otu) - - Fritillaria sp. (Ağlayan gelin, Ters lale) - - Carduus nutans subsp. falcato-incurvus (Deve dikeni, Kangal) Corydalis integra. (Kazgagası, Horozibiği) - - Centaurea urvillei (Peygamber çiçeği) - Digitalis trojana (Yüksük otu) VU Symphytum anatolicum (Karakafes otu) Tulipa orphanidea (Lale) - - Onosma bracteosum (Emzik otu) Ferulago trojana (Kişniş, Kurt kulağı) VU Tablo 2. Kapıdağ Tepe Orman Gözetleme Kulesi Çevresinde Bulunan Önemli Bitki Türleri ve Tehlike Kategorileri Table 2. Important plant species in Kapıdağ hill, and their threat categories. Carduus nutans subsp. falcato-incurvus (Deve dikeni, Kangal) Crocus biflorus subsp. nubigena (Çiğdem) Crocus gargaricus subsp gargaricus (Çiğdem) NT Dianthus arpadianus (Yabani karanfil, Hüsnüyusuf) DD-EN nadir Galanthus gracilis (Kardelen) - - Galium trojanum (Yoğurt otu) DD-CR Heracleum platytaenium (Baldırgan) Hieracium marmoricola DD-CR Hypericum olympicum subsp. olympicum (Kantaron) - - Muscari latifolium (Arap sümbülü, Şeytan sümbülü) Nectaroscordum siculum - - Rosa pulverulenta (Yabani gül) - - Rosa sicula (Yabani gül) DD-CR nadir Satureja pilosa (Limon kekiği) - nadir Sedum lydium (Dam koruğu, Kaya koruğu) 4

5 Sideritis athoa (Kedikuyruğu çayı, Kandil çayı) VU nadir Silene anatolica (Nakil,Gıcıgıcı, Gıvışgan otu) Thymus pulvinatus (Kekik) CR Tablo 3. Tozlu yayla ve Çevresinde Bulunan Önemli Bitki Türleri ve Tehlike Kategorileri Table 3. Important plant species intozlu plateau, and their threat categories. Alchemilla hirsutiflora (Aslan pençesi) VU Colchicum boissieri (Çiğdem) - - Crocus gargaricus subsp. gargaricus (Çiğdem) NT Crocus pulchellus (Çiğdem) - - Rosa pulverulenta (Yabani gül) - - Silene anatolica (Nakil, Gıcıgıcı, Gıvışgan otu) Teucrium lamiifolium subsp. lamiifolium (Kısamahmut, Yavşan otu, Mayasıl otu) - - Tablo 4. Nanekırı Tepe ve Yakın Çevresinde Bulunan Önemli Bitki Türleri ve Tehlike Kategorileri Table 4. Important plant species in Nanekırı hill, and their threat categories. Achillea fraasii subsp. troiana (Civan perçemi, Ayvadana) CR Allium guttatum subsp. guttatum (Yabani sarımsak) - - Allium kurtzianum (Yabani sarımsak) EN Allium sibthorpianum (Yabani sarımsak) - - Asperula sintenisii EN Asyneuma limonifolium subsp. limonifolium - - Asyneuma vigatum subsp. cichoriiforme Centaurea odyssei (Peygamber çiçeği) EN Dianthus arpadianus (Yabani karanfil, Hüsnüyusuf) DD-EN nadir Dianthus erinaceus var. alpinus (Yabani karanfil, Hüsnüyusuf) VU Iberis saxatilis (Hünkar beğendi) VU nadir Linum boissieri (Keten) EN Matthiola trojana CR Minuartia garckeana DD-CR nadir Muscari bourgaei (Arap sümbülü, Şeytan sümbülü, Misk soğanı) Nepeta sibthorpii subsp. tumeniana (Kedi nanesi, Pisik otu) EN Onosma nanum (Emzik otu) Paeonia mascula subsp. arietina (Şakayık, Ayı gülü, Eşek gülü) - - Papaver strictum (Haşhaş) NT Rosa sicula (Yabani gül) DD-CR nadir Saxifraga sancta (Taşkıran) VU nadir Sedum dasyphyllum (Dam koruğu, Kaya koruğu) - - Sedum lydium (Dam koruğu, Kaya koruğu) Sideritis trojana (Sarıkız çayı, Dağ çayı) EN 5

6 Tablo 5. Sarıkız-Kartalçimen-Karataş ve Çevresinde Bulunan Önemli Bitki Türleri ve Tehlike Kategorileri Table 5. Important plant species in Sarıkız-Kartalçimen-Karataş hills, and their threat categories. Achillea fraasii subsp. troiana (Civan perçemi, Ayvadana) CR Allium kurtzianum (Yabani sarımsak) EN Armeria trojana EN Asperula sintenisii EN Astragalus ideae (Geven) VU Asyneuma limonifolium subsp. limonifolium - - Centaurea athoa (Peygamber çiçeği) VU nadir Centaurea odyssei (Peygamner çiçeği) EN Crocus gargaricus subsp. gargaricus (Çiğdem) NT Dianthus arpadianus (Yabani karanfil, Hüsnüyusuf) DD-EN nadir Dianthus erinaceus var. alpinus (Yabani karanfil, Hüsnüyusuf) VU Ferulago idae (Kişniş, Kurt kulağı) CR Hypericum kazdaghensis (Kantaron) EN Jasione idaea (Kum çamı) VU Linum boissieri (Keten) EN Minuartia garckeana DD-CR nadir Muscari bourgaei (Arap sümbülü, Dağ sümbülü, Misk soğanı) Rosa sicula (Yabani gül) DD-CR nadir Saxifraga sancta (Taşkıran) VU nadir Sedum lydium (Dam koruğu, Kaya koruğu) Sideritis trojana (Sarıkız çayı, Dağ çayı) EN Silene bolanthoides (Nakil, Gıcıgıcı, Gıvışgan otu) CR Thymus cherlerioides var. cherlerioides (Kekik) NT - Thymus sipyleus subsp. sipyleus var. sipyleus (Kekik) Tablo 6. Babadağ Tepe ve Çevresinde Bulunan Önemli Bitki Türleri ve Tehlike Kategorileri Table 6. Important plant species in Babadağ hill, and their threat categories. Allium kurtzianum (Yabani sarımsak) EN Centaurea athoa (Peygamber çiçeği) VU nadir Corydalis wendelboi subsp congesta (Kazgagası) EN Crocus gargaricus subsp. gargaricus (Çiğdem) NT Delphinium fissum subsp. anatolicum (Hezaren) Dianthus arpadianus (Yabani karanfil) DD-EN nadir Dianthus erinaceus var. alpinus (Yabani karanfil) VU Doronicum austriacum VU nadir Hypericum kazdaghensis (Kantaron) EN Iberis saxatilis (Hünkar beğendi) VU nadir Muscari bourgaei (Arap sümbülü, Dağ sümbülü, Misk soğanı) Saxifraga sancta (Taşkıran) VU nadir 6

7 Sedum lydium (Dam koruğu) Thymus cherlerioides var. cherlerioides (Kekik) - Tablo 7. Şahindere Kanyonunda Bulunan Önemli Bitki Türleri ve Tehlike Kategorileri Table 7. Important plant species in Şahindere, and their threat categories. Allium flavum subsp tauricum var. tauricum (Yabani sarımsak) - - Linum candidum (Zambak) VU - Delphinium fissum subsp. anatolicum (Hazeran) Satureja pilosa (Limon kekik) - nadir Sideritis athoa (Kedi kuyruğu çayı, Kandil çayı, Dağ çayı) VU nadir Tablo 8. Düdenalanı ve Çevresinde Bulunan Önemli Bitki Türleri ve Tehlike Kategorileri Table 8. Important plant species in Düden areas, and their threat categories. Alchemilla hirsutiflora (Aslan pençesi) VU Allium paniculatum subsp. paniculatum (Yabani sarımsak) - - Digitalis trojana (Yüksük otu) VU Sideritis athoa (Kedi kuyruğu çayı, Kandil çayı, Dağ çayı) VU nadir Stachys cretica ssubsp. smyrnaea (Dağ çayı, Eşek otu, Tüylü çay) Tablo 9. Susuz Tepe ve Yakın Çevresi Bulunan Önemli Bitki Türleri ve Tehlike Kategorileri Table 9. Important plant species in Susuz hill, and their threat categories. Abies nordmanniana subsp. equi-trojani (Kazdağı göknarı) NT Achillea fraasii subsp. troiana (Civan perçemi, Ayvadana) CR Aethionema saxatile subsp. oreophilum VU nadir Carduus nutans subsp. falcato-incurvus (Deve dikeni, Kangal) Carduus nutans subsp. trojanus (Deve dikeni, Kangal) Centaurea odyssei (Peygamber çiçeği) EN Delphinium fissum subsp. anatolicum (Hazeran) Dianthus erinaceus var. alpinus (Yabani karanfil, Hüsnüyusuf) VU Ferulago idae (Kişniş, Kurt kulağı) CR Hesperis balansae subsp. mytilensis (Gece menekşesi) VU - Iberis saxatilis (Hünkar beğendi) VU nadir Iris kerneriana (Süsen) Paeonia mascula subsp arietina (Şakayık, Ayı gülü, Eşek gülü) - - Papaver strictum (Haşhaş) NT Stachys cretica subsp. smyrnaea (Dağ çayı, Eşek otu, Tüylü çay) Stachys tmolea (Dağ çayı, Eşek otu, Tüylü çay) 7

8 TARTIŞMA VE SONUÇ Milli park içerisinde bir an önce zonlama çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç vardır. Özellikle orman kuşağının üzerinde yer alan açık alanlarda, çok zengin nadir ve bitki türleri yayılış gösterdiği alanlar mutlak koruma alanları olarak belirlenmelidir. Kazdağı Milli Park sınırları içerisinde yaptığımız son çalışmalarla; 30 u sadece milli parka özgü olmak üzere toplam 78 bitki taksonunun bulunduğu ortaya konmuştur. Araştırma alanında dünya için 1 yeni tür (Matthiola trojana T. Dirmenci, F. Satıl & G. Tümen), 1 yeni alt tür (Nepeta sibtorpii subsp. tumeniana T.Dirmenci) ve Türkiye için 1 yeni kayıt (Iberis saxatilis L.) belirlenmiştir (Dirmenci 2005; Dirmenci ve ark. 2005; Dirmenci et al. 2006). Milli park sınırları içerisinde bulunan; Sarıkız, Karataş, Kartalçimen, Nanekırı ve Kapıdağ alanları bitkiler açısından birinci derecede korunması gereken yerler arasındadır. Baba tepe, Zığındere, Kuş tepe, Susuz tepe ve Kalabak tepe ise ikinci derece koruma alanı olarak belirlenebilir. Bunların dışında kalan Yayla, Tozlu, Şahinderesi ve Düdenalanı mevkileri ise üçüncü derece koruma alanı olması uygundur. Yukarıda adı geçen alanlarda, koruma statüleri açısından CR (Critically Endangered-Çok Tehlikede), EN (Endangered- Tehlikede), VU (Vulnerable-Zarar Görebilir)ve kategorisinde olan birçok bitki türü yer almaktadır. Ayrıca söz konusu türler alanda çok dar bir yayılışa sahiptir ve populasyonları iyi durumda değildir. Önemli alanların sınıflandırılmasında, sadece ve nadir türler ve bunların tehlike kategorileri göz önüne alınarak yapılmıştır. Bununla beraber koruma zonlarının kesin olarak belirlenebilmesi için söz konusu alanlarda ayrıntılı fauna çalışmalarına da ihtiyaç vardır. Sarıkız ve Kartal çimen tepelerinde her yıl düzenlenen geleneksel törenler ve arabalarla zirveye kadar ulaşımı kolaylaştıran yollar nedeniyle, dağın zirve bölümünde ziyaretçi baskısı giderek artmaktadır. Bu faaliyetler sırasında bitkiler ve doğal habitatlarına zarar verecek faaliyetlerin önlenmesi son derece önem arz etmektedir. Çünkü bu alan ve nadir türlerin en yoğun bulunduğu yerlerdir. Bu nedenle, hem ziyaretçilerin gezdiği hem de Sarıkız şenliklerinin düzenlendiği alanlar sınırlandırılmalı bu alanlar dışına çıkılmaması sağlanmalıdır. Bu alanlarda kesinlikle yürüyüş yapılmasına ve bitki toplanmasına izin verilmemelidir. Bu konuda ziyaretçileri uyaran levhaların düzenlenmesi yararlı olacaktır. Kapıdağ Yangın Gözetleme Kulesi de Milli Parktaki bir diğer önemli bitki alanıdır. Alanda bir çok ve nadir türler yayılış göstermektedir. Alanda ekoturizm çerçevesinde yapılacak faaliyetlerde; Kule etrafındaki tel örgüler dışına çıkılmaması, rehberlerin bu konuda hassas davranması çok önemlidir. Yine ziyaretçilerin gezi esnasında sık sık anayoldan ayrılarak kuleye gittikleri gözlenmektedir. Yolun dışındaki alanlar tehlike altındaki bitkilerin doğal habitatlarıdır. Bu alanlarda kesinlikle yürüyüş yapılmasına ve bitki toplanmasına izin verilmemelidir. Şahinderesi kanyonun her iki tarafındaki yol güzergahı ve Düdenalanı, ekoturizm çerçevesinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Buralar ve nadir türler açısından çok zengin olmamasına rağmen, yoğun bitki örtüsü ve orman alanı olması nedeniyle fauna ve yaban hayatı için önemli habitatlardır. Ancak bu yoğun araç trafiği nedeniyle araçların çıkardığı tozlar, yola yakın türlerin zarar görmesine neden olmaktadır. Ayrıca ziyaret esnasında araçların ve ziyaretçilerin neden olduğu gürültü, yaban hayatını da tehdit edeceği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle Milli Parktaki faunanın da bir an önce tespit edilip koruma kriterlerinin belirlenmesi gereklidir. Bitkiler açısından tehlike oluşturan bir diğer tehdit faktörü, hayvan otlatmadır. Özellikle Yayla mevkiinde yapılan otlatmalar alandaki türleri tehdit edebilmektedir. 8

9 Tarihi zeytinlik alanların başta ikinci konutlar olmak üzere yapılaşmaya feda edilmesi, Kazdağı ve çevresinin tarihi, kültürel ve estetik yapısının büyük ölçüde zarar görmesine neden olan bir başka sorundur. Çeşitli koruma statüleriyle koruma altında olmasına karşın, dağdaki doğal tıbbi, aromatik ve süs bitkileri ticari amaçlarla toplanmaktadır. Bu faaliyet nedeni ile, nadir ve bazı bitkiler yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Dağdan ticari amaçlarla yoğun olarak toplanan bitkiler arasında; Origanum vulgare subsp. hirtum ve subsp. onites ve Satureja pilosa, Sideritis trojana, Sideritis athoa, Salvia tomentosa, Ruscus aculeatus ve Pistacia terebinthus sayılabilir. Son zamanlarda Milli Park idarecilerinin kısıtlı fakat özverili gayretleriyle, alandan bitki toplanması biraz olsun kontrol altına alınabilmiştir. Ancak bu önlemler hala yeterince etkili değildir. Kazdağı'ndaki doğal bitki ticareti daha etkili yöntemlerle kontrol altına alınmalı ve yakından izlenmelidir. TEŞEKKÜR Bu çalışmayı destekleyen, Tübitak-Ydabag Grubuna, İl Çevre-Orman Müdürlüğü ne ve Balıkesir Milli Parklar, Av ve Yaban Hayatı Bölge Müdürlüğü ne ve Akçay DMP Mühendisliği ne teşekkür ederiz. KAYNAKLAR AKALIN, E., PİMENOV, M.G., 2004, Ferulago trojana (Umbelliferae), A new species from western Turkey. Botanical Journal of the Linnean Society, 146, s BAŞER, K.H.C., SATIL, F., TÜMEN, G., 2001a, Thymus pulvinatus Celak., The Karaca Arboretum Magazine, 6(1), s BAŞER, K.H.C., SATIL, F., TÜMEN, G., 2001b, Sideritis athoa Papanikolau & Kokkini The Karaca Arboretum Magazine, 6(1), s DAVİS, P.H., ,. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol:1-10, Edinburgh University Pres, Edinburgh. DİRMENCİ, T., SATIL, F., TÜMEN, G, 2004, Kazdağı Milli Parkının Bazı Endemik Ve Nadir Türleri XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Haziran 2004, Adana. DİRMENCİ, T., 2005, A new subspecies of Nepeta (Lamiaceae) from Turkey. Botanical Journal of the Linnean Society, 147, s DİRMENCİ, T., SATIL, F., TÜMEN, G., 2006, A new species of Matthiola R. Br. (Brassicaceae) from Turkey. Botanical Journal of the Linnean Society, (in press). DİRMENCİ, T., SATIL, F., TÜMEN, G., 2005, A New Records for the Flora of Turkey: Iberis saxatilis L. (Brassicaceae), Turkish Journal of Botany, 29, s EKİM, T., KOYUNCU, M., VURAL, M., DUMAN, H., AYTAÇ, Z., ADIGÜZEL, N., 2000, Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Y.Y. Üniversitesi, Ankara. GEMİCİ, Y., 1995, Hypericum kazdaghensis Candollea 50:46. GEMİCİ, Y., ACAR, İ., GÖRK, G., LEBLEBİCİ, E., 1993, Contributionsa A L etude de la Flore du Kazdağ (Balıkesir) I. Journal of Faculty of Science Ege University, İzmir. GÜNER A., ÖZHATAY N, EKİM T, BAŞER KHC, eds. 2000, Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 11, Edinburgh University Press, Edinburgh. IUCN Species Survival Commission, 2001, 51 st Meetinng of the IUCN Concil. Gland Switzerlant. KARAMANOĞLU, K., 1964, Edremit Kazdağı Bitkileri. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, s ÖZEL, N., 1998, Kazdağları Orman Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik ve Fitoekolojik Araştırmalar. Doktora Tezi, Ege Ün. Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. 9

10 ÖZHATAY, N. ve AKALIN, E., 2000, A New Ferulago (Umbelliferae) from NW Turkey Botanical Journal of the Linnean Society, 133, s ÖZHATAY, N., BYFİELD, A., ATAY, S., 2003, Türkiye nin Önemli Bitki Alanları. WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye. PAMUKCUOĞLU, A., 1976, Kazdağlarının Bitki Coğrafyası Üzerine İncelemeler. Atatürk Üniversitesi Yayınları, Araştırma Serisi No:34, Erzurum. SAÇLI, S., 1996, Kazdağı ve Çevresinde Tıbbi Amaçla Kullanılan Bazı Bitkiler Üzerinde Morfolojik Araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi. TÜMEN, G., SATIL, F., DUMAN, H., BAŞER, K.H.C., 2000, Two New Records for the Flora of Turkey: Satureja icarica P.H. Davis, S. pilosa Velen Turkish Journal of Botany, 24, s YALTIRIK, F., 1973, A review of the Chronological Variation in the Taxonomy of the Abies equi-trojani. Kazdağı Göknarı ve Türkiye Florası Uluslararası Simpozyum Bildirileri, S:29-36, İstanbul. 10

YABANİ KARANFİL Dianthus elegans

YABANİ KARANFİL Dianthus elegans YABANİ KARANFİL Dianthus elegans 1 1 YABANİ KARANFİL Dianthus elegans 1 Endemizm: Akdeniz Yayılış Alanı: Antalya Ticari Üretimi: Yok Çiçeklenme Zamanı: Temmuz-Ağustos Çiçekli Kalma Süresi: 1 ay Bitki Formu:

Detaylı

GRUP ENDEMİKUS. Doç. Dr. Ali ÇELİK Denizli, KAZ DAĞI GÖKNARI Abies nordmanniana subsp. equi-trojani

GRUP ENDEMİKUS. Doç. Dr. Ali ÇELİK Denizli, KAZ DAĞI GÖKNARI Abies nordmanniana subsp. equi-trojani GRUP ENDEMİKUS KAZ DAĞI GÖKNARI Abies nordmanniana subsp. equi-trojani ÇANAKKALE İLİ ENDEMİK BİTKİ TÜRLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİRLİĞİNİN SAĞLANMASI Doç. Dr. Ali ÇELİK Denizli, 2010 Proje Ekibi Abuzer BERKKAYA

Detaylı

ISSN Online; ISSN Print 3/2 (2010)

ISSN Online; ISSN Print 3/2 (2010) www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 3/2 (2010) 123-127 A new distribution area of Asperula daphneola (Rubiaceae) in Western Turkey and it

Detaylı

LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU

LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU n Adı : Fen Bilimlerinde Ünite Analizleri Kodu : BYE0 Program Adı : OFMAE (Biyoloji Eğitimi) Teori Uygulama.. Proje/ 00 00 n Türü Temel n Amacı Sistem yaklaşımı ile biyoloji ünitelerini analiz adebilme

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 7-15

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 7-15 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 7-15 Research article/araştırma makalesi Threat categories and endemism status of plants in

Detaylı

===================================================================================== Biological Diversity and Conservation

===================================================================================== Biological Diversity and Conservation ===================================================================================== BIODICON Biological Diversity and Conservation www.biodicon.com Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma ISSN 1308-5301 Print

Detaylı

DÜZCE İLİ BİTKİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ETKİLEYEN VE TEHDİT EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER

DÜZCE İLİ BİTKİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ETKİLEYEN VE TEHDİT EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER DÜZCE İLİ BİTKİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ETKİLEYEN VE TEHDİT EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER Doç. Dr. Necmi Aksoy Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı & DUOF Herbaryumu TR-81620 Beçiyörükler-Düzce

Detaylı

*ANAVARZA KALESİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YÜZEY FLORASININ ARAŞTIRILMASI. Investıgatıon of the Anavarza Castle and Nearby Surface Flora

*ANAVARZA KALESİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YÜZEY FLORASININ ARAŞTIRILMASI. Investıgatıon of the Anavarza Castle and Nearby Surface Flora *ANAVARZA KALESİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YÜZEY FLORASININ ARAŞTIRILMASI Investıgatıon of the Anavarza Castle and Nearby Surface Flora Yasemin ÖZONUR Biyoloji Anabilim Dalı Halil ÇAKAN Biyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

Bl KARESi (BALIKESİR) İÇİN YENİ FLORİSTİK KAYITLAR

Bl KARESi (BALIKESİR) İÇİN YENİ FLORİSTİK KAYITLAR BAÜ Fen Bil. Enst. Derg. (2002).4.1 Bl KARESi (BALIKESİR) İÇİN YENİ FLORİSTİK KAYITLAR Berna SANÖN, Fazıl ÖZEN Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Böliimii 10100 Balıkesir, TÜRKİYE ÖZET

Detaylı

Some endemic plants of Çelikhan Çat Dam Basin (Adıyaman) Ahmet Zafer TEL¹, Murat TAK*²

Some endemic plants of Çelikhan Çat Dam Basin (Adıyaman) Ahmet Zafer TEL¹, Murat TAK*² Some endemic plants of Çelikhan Çat Dam Basin (Adıyaman) Ahmet Zafer TEL¹, Murat TA*² ¹Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Adıyaman - aztel@adiyaman.edu.tr ²ilis 7 Aralık Üniversitesi,

Detaylı

KATILDIĞI TOPLANTILAR

KATILDIĞI TOPLANTILAR 1 Ö Z G E Ç M İ Ş B İ L A L Ş A H İ N Doğum Yeri: Terme, Samsun Doğum Tarihi: 01 Haziran 1980 Mesleği: Uzman Biyolog Telefon: 0 505 246 63 44 Yabancı Dil: İngilizce Medeni Hali: Bekar E-posta: felicyntoukand@yahoo.com

Detaylı

Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları

Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları Cumhuriyet University Faculty of Science ISSN: 1300-1949 Science Journal (CSJ), Vol.34, No.1 (2013) Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları Behlül GÜLER* 1, Handan ÇINAR 2, Ömer VAROL 3

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ SATUREJA L. TÜRLERİNİN TİCARETİ VE DOĞADAKİ DURUMU-I

TÜRKİYE DEKİ SATUREJA L. TÜRLERİNİN TİCARETİ VE DOĞADAKİ DURUMU-I 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiriler, 29-31 Mayıs 2002, Eskişehir, Eds. K.H.C.Başer ve N.Kırımer Web de yayın tarihi: Haziran 2004 ISBN 975-94077-2-8 TÜRKİYE DEKİ SATUREJA L. TÜRLERİNİN

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜNÜN ENDEMİK BİTKİLERİ

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜNÜN ENDEMİK BİTKİLERİ BOZOK ÜNİVERSİTESİ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜNÜN ENDEMİK BİTKİLERİ Özet Ümit BUDAK 1, Osman YILMAZ 2 Bu çalışma Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü florasını belirlemek amacıyla 2014-2015 yılları arasında

Detaylı

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA TRA1 FLORA Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA Avrupa dan Asya ya geçiş, saatten saate belli oluyor. Yiten ormanların yerini sık ve bitek çayırlar alıyor. Tepeler yassılaşıyor. Bizim ormanlarımızda bulunmayan

Detaylı

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Şefliği, Edremit Şefliği, Balıkesir, Türkiye 2

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Şefliği, Edremit Şefliği, Balıkesir, Türkiye 2 Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(3): 9-16, 2016 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Balıkesir de Yetişen Crocus L. (Iridaceae) Türlerinin Morfolojik Özellikleri ve Tehlike Kategorileri

Balıkesir de Yetişen Crocus L. (Iridaceae) Türlerinin Morfolojik Özellikleri ve Tehlike Kategorileri Balıkesir de Yetişen Crocus L. (Iridaceae) Türlerinin Morfolojik Özellikleri ve Tehlike Kategorileri Selami Selvi 1,*, Fatih Satil 2 1 Department of Medical and Aromatic Plants, Altınoluk Vocational School,

Detaylı

unalkarik@gmail.com YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS

unalkarik@gmail.com YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Dr. Ünal KARIK Mühendis Dahili 451 E-mail Doğum Tarihi - Yeri unalkarik@gmail.com 16.07.1973-ERZİNCAN EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-Tarla

Detaylı

NEW FLORISTIC RECORDS FOR VARIOUS SQUARES IN THE FLORA OF TURKEY

NEW FLORISTIC RECORDS FOR VARIOUS SQUARES IN THE FLORA OF TURKEY BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2000). 2 (1) NEW FLORISTIC RECORDS FOR VARIOUS SQUARES IN THE FLORA OF TURKEY Fazıl ÖZEN Balıkesir University Faculty of Science and Art Department of Biology 10100

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:6-Sayı/No: 2 : 219-224 (2005) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE BAZI ORIGANUM L. (LAMIACEAE)

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA KARAKÖSE

YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA KARAKÖSE ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA KARAKÖSE Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu mustafa.karakose@giresun.edu.tr mustafakarakose80@gmail.com Doğum Tarihi ve Yeri İletişim Yabancı Diller : Ağustos

Detaylı

Dr. Nihal ÖZEL Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Bölüm Başmühendisi

Dr. Nihal ÖZEL Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Bölüm Başmühendisi ÖZGEÇMİŞ Dr. Nihal ÖZEL Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Bölüm Başmühendisi Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Pk:83 14001 Bolu; Türkiye Telefon: 90-374-2703562 Cep : 0 506 337 75 80

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/3 (2011) 8-13

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/3 (2011) 8-13 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/3 (2011) 8-13 Research article/araştırma makalesi Threat categories of three species endemic to Uludağ

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI III. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Köprülü Kanyon Milli Parkının Kısa Tanıtımı Gerçekleştirilen Envanter Çalışmaları Belirlenen Orman Fonksiyonları Üretim Ekolojik Sosyal

Detaylı

ÇANAKKALE-KÜÇÜKKUYU Satureja cuneifolia ÖRNEKLERİ ÜZERİNDE SİTOGENETİK BİR ÇALIŞMA S. ÖZ AYDIN

ÇANAKKALE-KÜÇÜKKUYU Satureja cuneifolia ÖRNEKLERİ ÜZERİNDE SİTOGENETİK BİR ÇALIŞMA S. ÖZ AYDIN ÇANAKKALE-KÜÇÜKKUYU Satureja cuneifolia ÖRNEKLERİ ÜZERİNDE SİTOGENETİK BİR ÇALIŞMA S. ÖZ AYDIN ÖZET Satureja cinsi Türkiye de 15 türle temsil edilmektedir. Bu türlere ek olarak, Çanakkale-Küçükkuyu civarından

Detaylı

Isparta Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Bazı Bitki Türlerinin Kesme ve Kuru Çiçekçilikte Kullanım Olanakları

Isparta Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Bazı Bitki Türlerinin Kesme ve Kuru Çiçekçilikte Kullanım Olanakları Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 20, Sayı 1, 148-154, 2016 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 20, Issue 1, 148-154, 2016 DOI: 10.19113/sdufbed.31845

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GÖLBAŞI NA ENDEMİK CENTAUREA TCHIHATCHEFFII FISH. & MEY. (SEVGİ ÇİÇEĞİ) TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Aslı GÜNÖZ BAHÇE BİTKİLERİ

Detaylı

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU Bildiri Kitabı BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU 22-23 MAYIS 2013 MUĞLA-MARMARİS BİLDİRİ KİTABI 3 Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu - 2013 ÖZET GEDİZ NEHRİNDE BOR KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Orkide Minareci

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Hüseyin Aşkın AKPULAT Doğum Tarihi: 19 Ocak 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Cumhuriyet Üniversitesi 1993 Y. Lisans

Detaylı

Çıralı: Farklı Bir Yaşam Mümkün*

Çıralı: Farklı Bir Yaşam Mümkün* Çıralı: Farklı Bir Yaşam Mümkün* Tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış, efsanelere konu olmuş Olimpos Çıralı, Antalya nın 70 km batısında yer alan, Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Köyü nün

Detaylı

Puschkinia scilloides Adams (Asparagaceae/Liliaceae) ın Türkiye deki Yayılışı ve Tür İçi Varyasyon Sınırları

Puschkinia scilloides Adams (Asparagaceae/Liliaceae) ın Türkiye deki Yayılışı ve Tür İçi Varyasyon Sınırları MJAL MANAS Journal of Agriculture and Life Sciences http://journals.manas.edu.kg MJAL 3(1): 7-12, (2013) Puschkinia scilloides Adams (Asparagaceae/Liliaceae) ın Türkiye deki Yayılışı ve Tür İçi Varyasyon

Detaylı

ANKARA İLİ KIZILCAHAMAM İLÇESİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI

ANKARA İLİ KIZILCAHAMAM İLÇESİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI ANKARA İLİ KIZILCAHAMAM İLÇESİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PAZAR ARAŞTIRMASI Proje Koordinatörü Proje Sorumlusu Danışman Proje No :Vet.Hek. Ahu KAYALARLI ACARTÜRK : Zir. Müh. Adem BÜYÜKHAN

Detaylı

TRABZON YÖRESİ BAZI YOL ŞEVLERİNİN ÖRTÜ BİTKİLERİ VE YETİŞME ORTAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TRABZON YÖRESİ BAZI YOL ŞEVLERİNİN ÖRTÜ BİTKİLERİ VE YETİŞME ORTAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (2002) : (109-115) TRABZON YÖRESİ BAZI YOL ŞEVLERİNİN ÖRTÜ BİTKİLERİ VE YETİŞME ORTAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Cengiz Acar KTÜ Orman Fakültesi, Peyzaj

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 4/1 (2011)

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 4/1 (2011) www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/1 (2011) 144-149 IUCN categories of three Linum L. (Linaceae) taxa endemic to Turkey Özer YILMAZ *1,

Detaylı

Burcu TARIKAHYA HACIOĞLU. Biyolog Doçent Doktor. burcu.tarikahyahacioglu@gthb.gov.tr. 02.01.1978 - Ankara. Biyoloji Bölümü/2003

Burcu TARIKAHYA HACIOĞLU. Biyolog Doçent Doktor. burcu.tarikahyahacioglu@gthb.gov.tr. 02.01.1978 - Ankara. Biyoloji Bölümü/2003 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Burcu TARIKAHYA HACIOĞLU Ünvan Biyolog Doçent Doktor Telefon 0 312 3431050 E-mail burcu.tarikahyahacioglu@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 02.01.1978 - Ankara Fotoğraf EĞİTİM

Detaylı

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Milli Parklar Daire Başkanlığı Cihad ÖZTÜRK Orman Yüksek Mühendisi PLANLAMA NEDİR? Planlama, sorun

Detaylı

ENDEMİK BİTKİLERİN DÜNYA VE TÜRKİYE DEKİ DAĞILIMI DISTRIBUTION OF ENDEMIC PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY

ENDEMİK BİTKİLERİN DÜNYA VE TÜRKİYE DEKİ DAĞILIMI DISTRIBUTION OF ENDEMIC PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY 85 ENDEMİK BİTKİLERİN DÜNYA VE TÜRKİYE DEKİ DAĞILIMI DISTRIBUTION OF ENDEMIC PLANTS IN THE WORLD AND TURKEY Yusuf KAYA Özkan AKSAKAL ** ÖZET Ülkemiz coğrafik konumu, fiziki yapısı tarihsel gelişimi vb.

Detaylı

Comparative Morpological and Ecology Investigations on Endemic the Muscari Mill. (Liliaceae) Taxa Grown in Kazdağ Mount (Balıkesir)

Comparative Morpological and Ecology Investigations on Endemic the Muscari Mill. (Liliaceae) Taxa Grown in Kazdağ Mount (Balıkesir) Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (1): 01-05, 2013 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Kaz dağları nda Yetişen (Balıkesir) Endemik Muscari Mill. (Liliaceae) Taksonları Üzerinde Karşılaştırmalı

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Print; ISSN Online BioDiCon 2/2 (2009) 78-84

Biological Diversity and Conservation. ISSN Print; ISSN Online BioDiCon 2/2 (2009) 78-84 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/2 (2009) 78-84 Geophytes of Sof Mountain (Gaziantep/Turkey) Ergün ÖZUSLU *1, Elman ĐSKENDER

Detaylı

Antalya nın Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Koruma Statüleri. Wildlife and Wildlife Conservation Status of Antalya Province.

Antalya nın Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Koruma Statüleri. Wildlife and Wildlife Conservation Status of Antalya Province. Güllükdağı (Termessos) Milli Parkı nda yaban hayatı Capra aegagrus(yaban Keçisi ) Antalya nın Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Koruma Statüleri Wildlife and Wildlife Conservation Status of Antalya Province

Detaylı

Türkiye Florasında Mevcut Zambak (Lilium spp.) Türlerinde Toprakların Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi

Türkiye Florasında Mevcut Zambak (Lilium spp.) Türlerinde Toprakların Verimlilik Durumlarının Belirlenmesi Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 26-31, 2013 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Türkiye Florasında Mevcut Zambak (Lilium spp.) Türlerinde Toprakların Verimlilik Durumlarının

Detaylı

ergunozuslu@gmail.com Osmangazi Mah. Abdulkadir Aksu Bulvarı Platin sitesi D Blok Kat: 4 No: 13 Şehitkamil/ GAZİANTEP

ergunozuslu@gmail.com Osmangazi Mah. Abdulkadir Aksu Bulvarı Platin sitesi D Blok Kat: 4 No: 13 Şehitkamil/ GAZİANTEP ERGÜN ÖZUSLU ergunozuslu@gmail.com Osmangazi Mah. Abdulkadir Aksu Bulvarı Platin sitesi D Blok Kat: 4 No: 13 Şehitkamil/ GAZİANTEP Telefon: 0 (342) 220 59 69 Faks: 0 (342) 230 84 81 Gsm: 0532 670 83 58

Detaylı

Beyza ŞAT GÜNGÖR 1 Özet

Beyza ŞAT GÜNGÖR 1 Özet PEYZAJ MATRİS, YAMA VE KORİDORLARININ VEJETASYON FORMASYONLARINDAKİ FARKLILIKLARA DAYANARAK BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: KAZDAĞI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ Beyza ŞAT GÜNGÖR 1 Özet Bu çalışma kapsamında

Detaylı

PROCEEDINGS & ABSTRACTS

PROCEEDINGS & ABSTRACTS KATKILARIYLA The 2 nd International Symposium on Kaz Mountains (Mount Ida) and Edremit Human - Environment Interactions and Ecology of Mountain Ecosystems PROCEEDINGS & ABSTRACTS 2. Uluslararası Kazdağları

Detaylı

Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği

Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği BATI KARADENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği İlhami TURAN Yaban Hayatı Araştırmaları Uzmanı Bir Kızılderili sözü derki

Detaylı

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL İşletme Amaçları Biyolojik çeşitliliği korumak, Rekreasyon ve estetik değerleri topluma sunabilmek, Yangın riskini azaltmak, Net karbon

Detaylı

Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in Osmaneli (Bilecik/Turkey) and environs

Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in Osmaneli (Bilecik/Turkey) and environs www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 3/3 (2010) 31-45 Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in

Detaylı

KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ*

KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ* AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 261-266 KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ* Mehmet BİLGEN Yaşar ÖZYİĞİT Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI V. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Uzun Devreli Gelişme Planı-Uludağ MP Uludağ, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 25. maddesi gereğince, 20.09.1961 tarih ve 6119-5 sayılı Bakanlık

Detaylı

NEPETA CADMEA BOISS. İLE NEPETA SULFURIFLORA P.H. DAVIS TÜRLERİNİN MORFOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI. Tuncay DİRMENCİ

NEPETA CADMEA BOISS. İLE NEPETA SULFURIFLORA P.H. DAVIS TÜRLERİNİN MORFOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI. Tuncay DİRMENCİ NEPETA CADMEA BOISS. İLE NEPETA SULFURIFLORA P.H. DAVIS TÜRLERİNİN MORFOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI Tuncay DİRMENCİ Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Biyoloji eğitimi Anabilim Dalı,

Detaylı

Dr. Nejat ÇELİK. Eğitim

Dr. Nejat ÇELİK. Eğitim Dr. Nejat ÇELİK Eğitim 2001 2006 İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak İlmi ve Ekoloji A.B.D. Doktor 1990 1994 İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı A.B.D. Peyzaj

Detaylı

The ecology and distribution of Turkish Çarşakotu (Paracaryum (DC.) Boiss spp. (Boraginaceae)

The ecology and distribution of Turkish Çarşakotu (Paracaryum (DC.) Boiss spp. (Boraginaceae) www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 3/2 (2010) 12-19 The ecology and distribution of Turkish Çarşakotu (Paracaryum (DC.) Boiss spp. (Boraginaceae)

Detaylı

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa AKYOL Doğum Tarihi: 05.05.1977 Ünvanı: Yrd Doç Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Biyoloji Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

OTSU BİTKİLERİN TANIMI

OTSU BİTKİLERİN TANIMI OTSU BİTKİLERİN TANIMI Otsu bitkiler, günümüz insanının kültürel gereksinimleri arasında sayılan, tekdüze (monoton) günlük yaşamına renk veren, yaşadığı ortamı estetik açıdan güzelleştiren ve onu yaşama

Detaylı

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ BİTKİLERİ. Plants of East Mediterranean Region

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ BİTKİLERİ. Plants of East Mediterranean Region DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ BİTKİLERİ Plants of East Mediterranean Region Deniz KARAÖMERLİOĞLU Biyoloji Anabilim Dalı Atabay DÜZENLİ Biyoloji Anabilim Dalı ÖZET Bu çalışma Doğu Akdeniz Bölgesi nin sahip olduğu

Detaylı

Unvan Ad Soyad Yard.Doç.Dr.Zafer KAYA

Unvan Ad Soyad Yard.Doç.Dr.Zafer KAYA Unvan Ad Soyad Yard.Doç.Dr.Zafer KAYA FOTOĞRAF UZMANLIK ALANI UZMANLIK ALANI : Sistematik Botanik-Bitki Morfolojisi-Palinoloji ÇALIŞTIĞI KONULAR : Sistematik Botanik-Aeropalynoloji-Melissopalynoloji AKADEMİK

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/BOTANİK ANABİLİM DALI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/BOTANİK ANABİLİM DALI RIDVAN POLAT DOÇENT E-Posta Adresi : rpolat10@hotmail.com Telefon (İş) : 4546116007-22 Telefon (Cep) : Faks : Adres : Giresun Üniversitesi Espiye MYO 28600 Espiye/Giresun Öğrenim Durumu 2011-2015 Doktora

Detaylı

T.C. BALIKESĐR Ü ĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ E STĐTÜSÜ BĐYOLOJĐ A ABĐLĐM DALI

T.C. BALIKESĐR Ü ĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ E STĐTÜSÜ BĐYOLOJĐ A ABĐLĐM DALI T.C. BALIKESĐR Ü ĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ E STĐTÜSÜ BĐYOLOJĐ A ABĐLĐM DALI KATRA DAĞI (ÇA AKKALE/BAYRAMĐÇ) VE ÇEVRESĐ DEKĐ GEOFĐT BĐTKĐLER ÜZERĐ DE MORFOLOJĐK VE EKOLOJĐK ÇALIŞMALAR YÜKSEK LĐSA S TEZĐ Canan

Detaylı

Doç.Dr. Osman EROL ÖZGEÇMİŞ DOSYASI

Doç.Dr. Osman EROL ÖZGEÇMİŞ DOSYASI Doç.Dr. Osman EROL ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1974 İSTANBUL T: 212 4555700 26826 212 4555700 26820 F:

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. * İstanbul çevresinin Linum türleri üzerinde Morfolojik ve Anatomik araştırmalar, Prof. Dr. Hüsnü DEMİRİZ.

Ö Z G E Ç M İ Ş. * İstanbul çevresinin Linum türleri üzerinde Morfolojik ve Anatomik araştırmalar, Prof. Dr. Hüsnü DEMİRİZ. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. ADI SOYADI : Engin ÖZHATAY 2. DOĞUM TARİHİ : 15.10.1946 3. ÜNVANI : Profesör 4. ÖĞRENİM DURUMU: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji(Botanik/Zooloji) İstanbul Üniversitesi Fen

Detaylı

Adaptation to Climate Change and Protection of Biodiversity through Conserving and Sustainable Use of Wetlands in Turkey. Wetlands & Climate Change

Adaptation to Climate Change and Protection of Biodiversity through Conserving and Sustainable Use of Wetlands in Turkey. Wetlands & Climate Change Adaptation to Climate Change and Protection of Biodiversity through Conserving and Sustainable Use of Wetlands in Turkey Wetlands & Climate Change İklim Değişikliğinin Etkisinin Azaltılması ve Biyolojik

Detaylı

SUFEFD (2015), 40: BÜYÜK EĞRİ DAĞI (MUT, İÇEL) VE ÇEVRESİNİN ENDEMİK BİTKİLERİ Emrah Şirin, Kuddisi Ertuğrul

SUFEFD (2015), 40: BÜYÜK EĞRİ DAĞI (MUT, İÇEL) VE ÇEVRESİNİN ENDEMİK BİTKİLERİ Emrah Şirin, Kuddisi Ertuğrul REVIEW SUFEFD (2015), 40: 50-58 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FEN DERGİSİ BÜYÜK EĞRİ DAĞI (MUT, İÇEL) VE ÇEVRESİNİN ENDEMİK BİTKİLERİ Emrah Şirin, Kuddisi Ertuğrul Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi,

Detaylı

Korunan Alanların İlanındaki Genel Kriterler

Korunan Alanların İlanındaki Genel Kriterler Korunan Alanların İlanındaki Genel Kriterler Alanın Yeri ile ilgili Kriterler Alanın yeri ile ilgili kriterleri, koruma alanı ilan edilecek alanın büyüklüğü, yeri (konumu) ve ulaşım durumunun araştırılması

Detaylı

BATI ANADOLU BÖLGESİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN ORİGANUM L. (LAMİACEAE) TAKSONLARININ PALİNOlOJİK ÖZELLİKLERİ. Mehmet TEMEL 1 Süleyman TOKUR 2

BATI ANADOLU BÖLGESİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN ORİGANUM L. (LAMİACEAE) TAKSONLARININ PALİNOlOJİK ÖZELLİKLERİ. Mehmet TEMEL 1 Süleyman TOKUR 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi 8(1) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE BATI ANADOLU BÖLGESİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN ORİGANUM L. (LAMİACEAE) TAKSONLARININ PALİNOlOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ARDAHAN İLİNİN EKONOMİK KALKINMASI

ARDAHAN İLİNİN EKONOMİK KALKINMASI İKTİSADÎ ARAŞTIRMALAR VAKFI ARDAHAN İLİNİN EKONOMİK KALKINMASI SEMİNER İSTANBUL, 1998 DOÇ.DR. NASİP DEMİRKUŞ: Sayın Vali'm, Sayın İktisadi Araştırmalar Vakfı Yetkilileri, Saygıdeğer Misafirler, Değerli

Detaylı

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU

TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı TÜRKİYE İSTİLACI BİTKİLER KATALOĞU ANKARA 2015 Editör: Prof.

Detaylı

1st International Non-wood Forest Products Symposium ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA BİTKİLER ÜZERİNDEKİ AŞIRI BASKI

1st International Non-wood Forest Products Symposium ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA BİTKİLER ÜZERİNDEKİ AŞIRI BASKI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi 1st International Non-wood Forest Products Symposium ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA BİTKİLER ÜZERİNDEKİ AŞIRI BASKI Over Pressure On Plant Species

Detaylı

Middle East Journal of Science(MEJS)

Middle East Journal of Science(MEJS) Middle East Journal of Science(MEJS) 2(2016)24 30 Middle East Journal of Science(MEJS) journal homepage: http://mejs.ineseg.org/ CONTRIBUTIONS TO BINGOL FLORA AND BEEPKEEPING Ömer Kiliç* 1 Mehmet Ali Kutlu

Detaylı

Gümüşhane Yöresinde Yetişen Bazı Önemli Odun Dışı Orman Ürünleri ve Kullanım Miktarları

Gümüşhane Yöresinde Yetişen Bazı Önemli Odun Dışı Orman Ürünleri ve Kullanım Miktarları 3 2 3 GÜFBED/GUSTIJ (2013) 3 (2): 40-48 Research/Araştırma Gümüşhane Yöresinde Yetişen Bazı Önemli Odun Dışı Orman Ürünleri ve Kullanım Miktarları M. Said FİDAN 1,*, Ayşe ÖZ 1, Hakan ADANUR 1, Bülent TURAN

Detaylı

İstanbul daki Üçüncü Havalimanı ÇED Raporunun Değerlendirilmesi

İstanbul daki Üçüncü Havalimanı ÇED Raporunun Değerlendirilmesi İstanbul daki Üçüncü Havalimanı ÇED Raporunun Değerlendirilmesi Prof. Dr. Doğanay TOLUNAY İ.Ü. Orman Fakültesi dtolunay@istanbul.edu.tr Mega Projeler-Asrın Projeleri Çılgın Projeler Kuzey Marmara Otoyolu

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 4/2 (2011) 55-59

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 4/2 (2011) 55-59 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/2 (2011) 55-59 Research article/araştırma makalesi Rediscovery of Convolvulus germaniciae Boiss. & Hausskn.

Detaylı

TÜRKİYE DE EKOSİSTEM ÇEŞİTLİLİĞİ

TÜRKİYE DE EKOSİSTEM ÇEŞİTLİLİĞİ 2 3 TÜRKİYE DE EKOSİSTEM ÇEŞİTLİLİĞİ Bu üç farklı biyocoğrafik bölgenin kesişme noktası olarak Türkiye; TARIM, ORMAN, DAĞ,, STEP, SULAK ALAN, KIYI VE DENİZ ekosistemlerine ve bu ekosistemlerin farklı formlarına

Detaylı

GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÖZET

GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÖZET 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 197 GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Sibel MERİÇ Jeoloji Yüksek Mühendisi Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Ankara,TÜRKİYE sibelozilcan@gmail.com Seçkin

Detaylı

YABANİ BİTKİLERİN KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİR HASADI ve KULLANIMI

YABANİ BİTKİLERİN KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİR HASADI ve KULLANIMI YABANİ BİTKİLERİN KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİR HASADI ve KULLANIMI Türkiye nin bitkisel zenginliği Ülkemizde 12.500 farklı bitki türü bulunuyor. Bu bitkilerin 4.000 tanesi yaklaşık 1/3 ü endemik (ülkemize

Detaylı

Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması Akyatan-Tuzla Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2009

Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması Akyatan-Tuzla Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2009 Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2005 Akyatan-Tuzla Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2009 Alanların Özellikleri Lagünler, tuzlu bataklıklar, tatlısu bataklıkları,

Detaylı

BÖLÜM 5. Artvin de Önemli ve Hassas Alanlar. Artvin de Korunan Alanlar

BÖLÜM 5. Artvin de Önemli ve Hassas Alanlar. Artvin de Korunan Alanlar BÖLÜM 5 Artvin de Önemli ve Hassas Alanlar Artvin de Korunan Alanlar Özgür EMİNAĞAOĞLU, Hayal AKYILDIRIM BEĞEN Ülkemizdeki ulusal ve uluslararası seviyede olağan üstü özelliklere sahip tabiat ve kültür

Detaylı

Acinos alpinus (L.) Moench Dağ nanesi

Acinos alpinus (L.) Moench Dağ nanesi Acinos alpinus (L.) Moench Dağ nanesi Yatık nadiren yükselici çok yıllık otsu bitkiler. Gövdeler 5-20 cm. Yapraklar eliptikten ovat-yuvarlağa doğru, 5-15 x 4-9 mm, tam veya uç kısma doğru testere dişil,

Detaylı

Dr. Saime BAŞARAN 10.12.1969 ANTALYA. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Orman Fakültesi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi 1994

Dr. Saime BAŞARAN 10.12.1969 ANTALYA. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Orman Fakültesi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi 1994 GENEL BİLGİLER Doğum Tarihi, Yeri Yazışma Adresi Çalıştığı Yer, İş Adresi Telefon : 345 04 38 Faks : 345 04 50 E-mail : basaransaime@hotmail.com Dr. Saime BAŞARAN 10.12.1969 ANTALYA Enstitüsü Müdürlüğü,

Detaylı

ANKARA GÖLBAŞI 1.1.COĞRAFİ KONUM

ANKARA GÖLBAŞI 1.1.COĞRAFİ KONUM ANKARA GÖLBAŞI 1.1.COĞRAFİ KONUM Gölbaşı, Ankara iline bağlı ilçedir. Şehir merkezine olan uzaklığı 20 km dir. İç Anadolu platosu üzerine kurulmuştur. Doğusunda Bala, batısında Yenimahalle, güneyinde Haymana,

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ I. Analitik Çerçeve ve Kapsam, Tanımlamalar ve Sınıflamalar a) Analitik Çerçeve ve Kapsam: Korunan alan istatistikleri; korunan alanlar (milli park, tabiat parkı,

Detaylı

Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:5, Sayı:1, 2015,50-55/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:5, No:1,2015,51-55

Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:5, Sayı:1, 2015,50-55/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:5, No:1,2015,51-55 Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:5, Sayı:1, 2015,50-55/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:5, No:1,2015,51-55 TÜRKİYE DE CORDULEGASTER (INSECTA: ODONATA) CİNSİNİN DURUMU VE CORDULEGASTER PİCTA DA GÖRÜLEN VARYASYONLAR

Detaylı

Hatay İlinde Yayılış Gösteren Bazı Orkide Türleri Üzerine Bir İnceleme 1

Hatay İlinde Yayılış Gösteren Bazı Orkide Türleri Üzerine Bir İnceleme 1 Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Dr. Ali Osman SARI E-mail: aliosmansari@aari.gov.tr S. KAYIKÇI, E. OĞUR HATAY İLİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI ORKİDE TÜRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 1 ANADOLU, J. of AARI

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Marjinal ekolojik şartlardaki gevşek kapalı bir Ardıç ormanı, ana amacı odun üretimi ise bu orman verimsiz kabul edilmektedir. Ancak işletme amacı

Detaylı

1. ULUSAL BİTKİ BİYOLOJİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL BİTKİ BİYOLOJİSİ KONGRESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 1. ULUSAL BİTKİ BİYOLOJİSİ KONGRESİ 02-04 EYLÜL 2015 BOLU KURULLAR Prof. Dr. Hayri COŞKUN Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/1 (2011) 99-106

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/1 (2011) 99-106 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/1 (2011) 99-106 Determination of perception of flora tourism via questionnaire surveys M. Akif IRMAK

Detaylı

Türkiye deki Crocus biflorus Miller subsp. tauri (Maw) Mathew (Iridaceae) Üzerine Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma

Türkiye deki Crocus biflorus Miller subsp. tauri (Maw) Mathew (Iridaceae) Üzerine Morfolojik ve Anatomik Bir Çalışma Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(2,Ek:A): 15-20, 2012 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 65-70

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 65-70 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 65-70 New distribution areas of Kadıncık shrub (Flueggea anatolica Gemici) determined

Detaylı

ÇİTLİ OVASI (ELAZIĞ) VE ÇEVRESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ

ÇİTLİ OVASI (ELAZIĞ) VE ÇEVRESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 5A0011 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: September 2008 Accepted: March 2009 Series : 5A ISSN : 1308-7358

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Ödev Konuları Gelibolu Tarihi Yarımadası MP ında statü konusunda yeni gelişmeler Altındere Vadisi MP Uzun Devreli Gelişme Planının irdelenmesi

Detaylı

Çoruh Vadisi-Deriner Barajı Altında Kalacak Endemik ve ve Nadir Bitkilerin Tesbiti, Nakledilmesi ve ve Yetiştirilmesi Projesi

Çoruh Vadisi-Deriner Barajı Altında Kalacak Endemik ve ve Nadir Bitkilerin Tesbiti, Nakledilmesi ve ve Yetiştirilmesi Projesi T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Çoruh Vadisi-Deriner Barajı Altında Kalacak Endemik ve ve Nadir Bitkilerin Tesbiti, Nakledilmesi ve ve Yetiştirilmesi Projesi

Detaylı

1. ULUSAL BİTKİ BİYOLOJİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL BİTKİ BİYOLOJİSİ KONGRESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 1. ULUSAL BİTKİ BİYOLOJİSİ KONGRESİ 02-04 EYLÜL 2015 BOLU KURULLAR Prof. Dr. Hayri COŞKUN Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

Çanakkale Fen Lisesi nin Odunsu Bitki itliliğinininin Belirlenmesi

Çanakkale Fen Lisesi nin Odunsu Bitki itliliğinininin Belirlenmesi Çanakkale Fen Lisesi nin Odunsu Bitki Biyoçeşitlili itliliğinininin Belirlenmesi AY-YILDIZ YILDIZ GRUBU GRUP ÜYELERİ : MÜZEYYEN M DÖNMEZD ŞADİYE ÖZTÜRK DANIŞMANLAR : Prof. Dr. Ahmet AKSOY Prof.Dr.. Turan

Detaylı

Mevcut ve Potansiyel Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları için Yönetim Plan Modeli Geliştirme

Mevcut ve Potansiyel Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları için Yönetim Plan Modeli Geliştirme Mevcut ve Potansiyel Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları için Yönetim Plan Modeli Geliştirme YÖNTEM YÖNTEM 1) Genel Sörvey Türkiye YGS lerinin Genel Araştırması (Örnekleme ve Tanımlama ) 1.1. Verilerin Toplanması

Detaylı

BÖLÜM 6. Artvin in Ballı Bitkileri

BÖLÜM 6. Artvin in Ballı Bitkileri BÖLÜM 6 Artvin in Ballı Bitkileri Özgür EMİNAĞAOĞLU, Hayal AKYILDIRIM BEĞEN, Güven AKSU Ballı bitkiler, balarısının bal üretmek için ziyaret ettiği çiçekli bitkilerdir. Arılar çiçeklerden polen taneleri

Detaylı

ARTVİN YÖRESİNDE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK, BİYOÇEŞİTLİLİĞİ TEHDİT EDEN

ARTVİN YÖRESİNDE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK, BİYOÇEŞİTLİLİĞİ TEHDİT EDEN ARTVİN YÖRESİNDE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK, BİYOÇEŞİTLİLİĞİ TEHDİT EDEN ETMENLER VE ÖNERİLER BIODIVERSITY IN ARTVIN: MAJOR THREATS AND SUGGESTIONS Fahrettin TİLKİ 1, Aydın TÜFEKÇİOĞLU 1, Salih TERZİOĞLU 2,

Detaylı

PROF. DR. ÖMER SAYA ÖZGEÇMİŞ:

PROF. DR. ÖMER SAYA ÖZGEÇMİŞ: PROF. DR. ÖMER SAYA ÖZGEÇMİŞ: 1949'da İstanbul'da doğan Ömer SAYA, ilk ve orta öğrenimini çeşitli okullarda tamamladıktan sonra 1973'de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Bölümü'nü bitirdi. Aralık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BESTE GİZEM ÖZBEY

ÖZGEÇMİŞ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BESTE GİZEM ÖZBEY ÖZGEÇMİŞ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BESTE GİZEM ÖZBEY Yazışma Adresi : Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, 06100, Tandoğan, Ankara / Türkiye. Telefon : 0312 212 67 20/1088 Faks : 0312 223 23 95

Detaylı

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM Mesut Uyanık 1*, Ş. Metin Kara 2, Bilal Gürbüz 1, Yasin Özgen 1 1 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Dışkapı-Ankara 2 Ordu Üniversitesi,

Detaylı