MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname"

Transkript

1 MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname ĠĢ sahibi idare ve Ġhale ile ilgili bilgiler; GENEL HUSUSLAR; Kurum Adı : Mardin Emniyet Müdürlüğü İlgili Birim : Lojistik Şube Müdürlüğü Adresi : 13 Mart Mah. Emniyet Caddesi No:1 A Blok 2. Kat Yenişehir/Mardin Telefon ve Faks numarası : *55 95* (fax) E-Posta Adresi : İhale Konusu : Mardin Emniyet Müdürlüğü Personelinin Maaş ve Promosyon ödemelerini aracılık edecek Banka İhalesi Süresi : 3 (üç) yıl (01 Aralık Kasım 2016) İhale Usulü : Herhangi bir ihale Kanuna Tabi olmayan Kapalı Zarf Teklif ve Açık Artırma Usulü İhale Yeri : Polisevi Lokali(Kızıltepe Kavşağı Diyarbakır yolu üzeri Yenişehir/MARDİN Tarih ve Saati : 30/10/2013 ÇarĢamba günü, saat 14:00 Ġhale konusu iģe iliģkin bilgiler; 1. Bu şartname hükümleri çerçevesinde tespit edilecek banka ile imzalanacak protokol kapsamındaki personel sayısı yaklaşık kiģidir. Ancak Personel sayımız aylar itibariyle artış ve değişiklik göstermektedir. Kurumun aylık ortalama nakit akışı yaklaşık ,00-TL olup bu kalemler personel aylığı, yolluk, taltif, operasyon tazminatı, ek ders, istihkak ücretleri vb. kalemlerden oluşmaktadır. Promosyon Ödemesine ĠliĢkin Hususlar; 1- Bankalar kişi bazında (personel başına) teklif verecek olup, verilecek ilk tekliflerin kişi başı aylık 30,00- TL-(Otuz lira) ve üzerinde olan teklifler değerlendirmeye alınacaktır. Bu tutarın altında teklif veren bankaların teklifleri değerlendirme dıģı bırakılacak ve 2.turda teklif veremeyecektir. 2.Tura kalan bankaların, açık artırım tutarı her tur için 0,50 KuruĢ ve üzerinde olacaktır. Ġkinci turda en yüksek teklifi veren banka ile sözleģme imzalanacaktır. 2- Promosyon ödemeleri 2007/21, 2008/18 ve 2010/17 sayılı Başbakanlık Genelgeleri doğrultusunda ödenecektir. 2010/17 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre Banka anlaşma sağlanan Promosyon Ücretinin tamamını personele ödeyecektir. 3- Anlaşma sağlanan kişi başı ödenecek promosyon miktarının Kurumun Sisteme dahil olduğu; Protokol başlangıç tarihini izleyen ilk maaş ödemesi olan tarihinden başlayarak her ayın 15 nde 36 ay boyunca personelin ele geçen maaş miktarına bakılmaksızın tüm personelin hesaplarına eşit miktarda promosyon ödemesi yapacaktır. 4- Her ayın 15 nden önce bankaya gönderilecek maaş alan personeli gösterir banka listesi aynı zamanda banka tarafından promosyon ödemesi yapılacak personel listesi olacaktır. Ayrıca liste gönderilmeyecektir.(işçiler dahildir.) 5- Anlaşma yapılan banka çeşitli nedenlerle tayin, ücretsiz izin, emeklilik, vefat, müstafi sayılmak vb. Kurumdan ayrılan personelden her ayın 15 nde peşin ödediği promosyonların iadesini talep etmeyecektir. Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler; 1- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti, 2- Ġhale dokumanı ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu (Ek- 1) ~ 1 ~

2 3- Ġhale dokümanı ekinde yer alan standart forma (Ek- 2) uygun olarak bağlı olduğu ġube Müdüründen onaylı Banka Yetkilisi Mektubu Ġhale Süreci; 1- İhaleye bu şartnamedeki şartları taşıyan ve idarece davet edilen bankalar katılabilecektir. 2- Teklif Mektubu ve istenilen bütün belgeler zarfa konularak, zarfın üstünde bankanın adı, tebligata esas açık adresi yazılacak zarfın/paketin yapıģtırılan yeri yetkili kiģinin imzası ile mühürlenerek kapalı Ģekilde teslim edilecektir. 3- Teklifler, 30/10/2013 tarihi, en geç saat 14:00 e kadar Mardin Polisevi Şube Müdürlüğü lokali salonunda hazır bulunacak Komisyona, Banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde elden teslim edilecektir. Posta ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 4- İhale başlamadan önce komisyon tarafından toplantıya katılan ve katılmayan bankalar tespit edilerek tutanak ile kayıt altına alınır. 5- İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur. 6- Zarflar istekli bankaların önünde alınış sırasına göre açılır. Teklifler açıklandıktan sonra teklif tutanağında kayıt altına alınır. 7- Komisyon ilk yazılı teklifleri açıkladıktan sonra açık artırım turlarına geçilecektir. 8- Komisyonun uygun görmesi halinde bankalara ihale sırasında görüşme yapabilmek için 10 dakikayı geçmemek üzere ara verebileceklerdir. 9- Tekliflerin değerlendirilmesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en yüksek olanıdır. 10-Komisyon, İhale öncesi ayrıca da Açık Artırma sonucu verilen rakamın düşük bulunması halinde Kurum ve Personel yararı gözetilerek ihale komisyon kararı ile bütün teklifleri reddederek görüşmeleri iptal etmekte serbesttir. Tekliflerin komisyonca reddedilmesi nedeniyle Kurum, herhangi bir yükümlülük altına girmez ve banka herhangi bir hak talebinde bulunamaz. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum katılan isteklilere yazılı olarak bildirilir. 11-İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen 3 gün içinde ihaleyi kazanan banka dahil, ihaleye teklif veren bütün bankalara yazılı olarak bildirilecektir. 12-İhaleyi kazanan banka yazılı olarak sözleşmeye davet edilecektir. Bu davetin tebliğ tarihini izleyen 7 (yedi) iş günü içinde Protokolü imzalaması gerekmektedir. 13-İhaleyi kazanan banka 7 (yedi) iş günü içinde Protokolü imzalamaması halinde, yeni bir ihaleye çıkabilecek veya uygun teklif veren ikinci bir banka ile protokol imzalayabilecektir. 14-Sözleşmeyi imzalayan banka, sözleşme ve eklerinden doğan tüm kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesine ait her türlü vergi, kdv, resim, harç, damga vergisi ve karar pulu vb. bedellerini karşılamakla yükümlüdür. Bu tutarların yatırıldığını gösterir makbuzlar Lojistik Şube Müdürlüğüne doğrudan ibraz edilecektir. Protokol süresince konuyla ilgili bütün yükümlülük bankaya aittir. 15-Banka ile Kurum arasında yapılacak Protokol Şartnameden bağımsız olamaz. İmzalanacak olan Maaş ve Promosyon Ödeme Protokolünde, Şartnamedeki Protokole Esas Hususlar başlığı altındaki maddelerin aksine hüküm koyulamaz. 16-Protokolün imzalanmasına müteakip, protokolde belirtilen hükümler işin başlama süresine kadar Banka tarafından tamamlattırılacaktır. ~ 2 ~

3 Cezai Hükümler ; 1- İdare; ihaleyi kazanan bankaya sözleşmeye davet mektubunu gönderdiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Protokol imzalanacaktır. Bankanın, Protokolü imzalamaya gelmemesi halinde açık arttırma sonucunda verdiği son teklifin protokolde belirtilen personel sayısının bir aylık toplam promosyon tutarının %25 (yüzde yirmi beş) ceza tutarı, idarenin bildireceği hesaba yatırılacaktır. Böyle bir durumda cezaya tekamül eden banka hesabındaki para dağıtılacak olan ilk promosyona eklenerek personele eşit olarak dağıtılır. 2- Kurum personeline periyodik olarak yapılacak aylık maaş ve promosyon ödemeleri, ödeme günü olan her ayın 15 inde personel maaş hesabına yatırılacaktır. Belirtilen tarihte ödeme yapılmadığı taktirde bankanın ilk ay personele ödediği toplam promosyon miktarının %25 (yüzde yirmi beş) personele dağıtılmak üzere idarenin bildireceği hesaba yatırılacaktır. Aynı durumun Protokol süresince iki kere tekerrür etmesi durumunda idare protokolü tek taraflı fesih etme yetkisine sahiptir. Bu durumda verilecek fesih kararı bankaya bildirilir ve 3 (üç) ay içinde yürürlüğe girer. Bu süre içerisinde promosyon ödemeleri devam edecektir. Banka ödemiş olduğu promosyonları geri talep etmeyecektir. Mücbir sebepler (doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı veya Banka Sistemlerinde meydana gelen genel arızalardan, banka ve idarenin mutabık kaldığı diğer makul sebepler) istisna tutulacaktır. 3- Protokol imzalandıktan sonra Maaş ve Promosyon Ödemesi haricindeki uygulamalarda meydana gelen aksaklıkların düzeltilmesi için İdare tarafından Banka yazılı olarak ikaz edilecektir. Banka protokole aykırı uygulamaları en kısa sürede düzeltecektir. 6 (altı) aylık süre içerisinde 3 (üç) kez ikaz edilmesine rağmen, aksaklık tekrar etmesi halinde, İdare, 4 (dört) üncü ikaza gerek kalmadan protokolün yürürlüğünü tek taraflı olarak fesih etme yetkisine sahiptir. Bu durumda verilecek fesih kararı bankaya bildirilir ve takip eden 3 (üç) maaş dönemi içinde yürürlüğe girer. Bu süre içerisinde promosyon ödemeleri devam edecektir. Banka ödemiş olduğu promosyonları geri talep etmeyecektir. 4- İdarenin şartnamede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, Banka tarafından protokolün tek taraflı olarak fesih edilebilmesi için İdareye en az 3 (üç) ay önceden Noter aracılığı ile bildirimde bulunulacaktır. Bu durumda verilecek fesih kararı idareye bildirilir ve üç (3) ay sonra yürürlüğe girer. Bu süre içerisinde promosyon ödemeleri devam edecektir. Banka ödemiş olduğu promosyonları geri talep etmeyecektir. 5- Bu şartname ve Protokolde yer alan hüküm/hükümler dikkate alınmadan yapılacak uygulamalar sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hak kaybı, hasar, zarar-ziyan Banka tarafından karşılanacaktır. 6- Banka anlaşma halinde imzalanacak protokol ile üstlendiği işleri Kurumun yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. AnlaĢmazlıkların Çözümü ; 1- Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda Mardin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Kapsam ; PROTOKOLE ESAS HUSUSLAR; 1- Protokol; Mardin Emniyet Müdürlüğü personelini kapsamaktadır. Anlaşma sağlanan banka ile ayrıca protokol imzalanacaktır. Protokolün imzalanmasından itibaren mevcut personele sağlanan imkânlardan, il dışından tayin gelen veya okuldan başlama yapan personelde göreve başlama tarihindeki ilk maaşından itibaren faydalanacak olup; personelin Müdürlüğümüzden ilişik kesmesi ile son bulacaktır. ĠĢleyiĢ ; 2- İhaleyi kazanan Bankanın Genel Müdürlüğü Şube bazında paylaşımını yapmayacak olup, tek bir merkez şube tarafından yürütülmesini sağlayacaktır. Kuruluş, maaş ödemesi yaptığı personeline maaş hesabı açılması için gerekli bilgileri ilgili banka şubesine teslim edecektir. Banka bu bilgiler doğrultusunda hesap açarak her bir personel için ücretsiz maaş kartı basacaktır. Kart ve şifrenin dağıtımı organizasyonu bankaya ait olup personeli mağdur etmeden kartların dağıtımını ilk maaş ödemesine kadar yetiştirecektir. ~ 3 ~

4 3- Banka; maaş ve diğer ödemeler için uyguladığı formatı (ödeme disketi gibi) kurum yetkilisine ulaştıracak ve Banka listeleri Kurum tarafından bu formata uygun olarak düzenlenip bankaya gönderilecektir. 4- Kurum Mutemedi maaş ve diğer ek ödemeleri, kesintileri kurumsal internet bankacılığı kullanarak gerçekleştirebilmeli ya da aracılığıyla bankanın sistemine uygun hazırlanacak veriyi doğrudan bankanın genel merkezine veya ilgili şubesindeki yetkili personelin mail adresine göndermek suretiyle ödemeler ve kesintiler gerçekleştirilmelidir. Gönderilen listelerin içeriğinden banka sorumlu olmayacaktır. Bankaya gönderilen datanın alındığı ve sisteme okutulduğu ve ödemelerin hangi saatte hazır hale geleceği hakkında Kurum bilgilendirilecektir. Data içerisinde saptanan tutarsızlık ve hatalı kayıtlar varsa derhal Kuruma telefonla bilgi verilerek sorunun en kısa sürede çözümü sağlanacaktır. Ödeme yapıldıktan sonra başka kişi ve kurumların hesaplarına aktarıldığı sonradan fark edilen durumlarda kurumun konuyu bankaya bildirmesi ile paranın gerçek hak sahibine havalesinin yapılması için banka, kurum ve ilgili şahıs birlikte çalışma yapacaktır. Disket üzerinden yapılan toplu ödemelerde Personelin Iban Numarası ile TC Kimlik numarası uyuşmayan ödemelerin gerçekleşmemesi sağlanmalıdır. 5- Kanuni kesintiler dışında kalan, Müdürlüğümüzün birim mutemetleri tarafından her ayın 15 nde personel maaş hesaplarından yapılacak özel kesintiler (Sosyal fon, Spor aidatı, Vakıf yardımı, Şehit yardımı vb.) Kurumun yazılı talimatı doğrultusunda yapılacaktır. Kurum tarafından gönderilen kesinti listelerinde belirtilen miktar kadarıyla personelin maaş hesabından kesintiler öncelikli, eksiksiz ve tam olarak yapılması sağlanacaktır. Yapılacak kesintinin Müdürlüğümüz adına açılacak ilgili hesap numaralarına toplam miktarın tek kalemde yatırılması, ilgili birimin talimatı halinde bu hesaptaki paralar bildirilen hesap numaralarına havalesi yapılacaktır. Personelin bankaya bulunan bireysel borçları veya kredi borçlarının olması kesintilerin yapılmasına engel değildir. Yapılacak kesintilerde sorumluluk Müdürlüğümüze ait olacaktır. 6- Her ay idaremiz tarafından hazırlanıp personelin maaş ödemelerini gösteren veri banka tarafından ödemeye hazır hale getirildikten sonra Kurumumuzdan herhangi bir sebeple maaş alamayacak (Emeklilik, Vefat, İhraç, İstifa, Açığa alınan, Tayin, Ücretsiz izin. vb.) personel ortaya çıkması halinde Müdürlüğümüz tarafından her ayın 14 ü mesai bitimine kadar bankaya yazılı talimat ile bildirilecek bu personellerin maaş tutarlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne iade edilmek üzere personellerin maaş hesaplarına o aya ait maaş tutarı kadar geçici olarak bloke konulması sağlanacaktır. Bu işlemlerden Müdürlüğümüz sorumludur. Personelin hesabından o aya ait hak etmediği tutarı tüketici kredisi veya kredi kartı borcu vb. sebep gösterilmeksizin hiçbir kesinti yapılmadan ayın 15 inde Kurumun yazılı talimat ile veya İnternet Bankacılığı üzerinden bloke edilen maaşların Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne geri iadesi yapılacak, maaş iadeleri yapıldıktan sonra personelin hesabındaki bloke kaldırılacaktır. 7- Muhasebe birimlerinin ödeme hesaplarının bulunduğu banka şubeleri, kendilerine intikal ettirilen Gönderme Emri tutarlarını, kamu görevlileri ve işçilerin hesabının bulunduğu banka şubesine aybaşından iki iş günü önce aktarır. Banka şubeleri, harcama birimlerince teslim edilen banka listelerine uygun olarak aylıkların aybaşında ödenmesini sağlayacak şekilde işlemlerini tamamlar. Muhasebe biriminin ödeme hesabının bulunduğu banka ile kamu görevlileri ve işçilerin hesabının bulunduğu banka, aylıkların zamanında ödenebilmesi için işbirliği içinde gerekli tedbirleri alırlar. Ancak bazı aylarda Maaş katsayılarının geç açıklanması sebebiyle veya Maliye Bakanlığı tarafından kullanılan sistemlerde (Say2000i, Harcama Yönetim Sistemi, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) yaşanan sıkıntılardan dolayı personel maaşlarının bankaya geç aktarılmasından Müdürlüğümüz sorumlu tutulmayacaktır. 8- Sözleşme yapılan banka tarafından toplu olarak tüm personelimiz için açılan hesap numaraları bir defaya mahsus olmak üzere Excel ortamında personelin Ibanlı hesap numarası personelin adı soyadı T.C. numarası ve kurum sicili mutlaka yazılmak suretiyle dijital veya CD ortamında Müdürlüğümüz bordro ve saymanlık sistemine yüklenmek üzere doğrudan Lojistik Şube Müdürlüğünde yetkili personele elden teslim edecektir. 9- Kurumun bankaya gönderdiği ödeme listesinde personelin adı soyadı, maaş hesabı, sicil ve ödenecek miktarlar yazılı olacaktır. Banka maaş tutarlarını personelin maaş hesaplarına her ayın 15 inin başladığı gece en geç saat 02:00 e kadar aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirecektir. 10- İdare tarafından maaş ödemelerinin dökümünü ihtiva eden dijital ortamdaki belge (banka listesi), maaş ödemeleri için ödeme gününden en geç 1 (bir) iş günü önce ilgili banka şubesine teslim edilecektir. Aylık ödeme gününün hafta sonu veya diğer resmi tatil günlerinden birine rastlaması halinde; bu 1 (bir) işgünü tatilden önce gelen 1 (bir) işgünü olarak kabul edilecek ve aylıklar yasal ödeme gününde hesaba geçirilecektir. İhtilaf halinde İdarece gönderilen dijital ortamdaki bilgiler esas alınacaktır. 11- Banka; Maaş haricindeki perakende ödemeler için (Taltif, Ek ders, Nakdi Tazminat, Operasyon Tazminatı, Harcırah, Doğum yardımı, Lojman iadesi vb.) Kurum tarafından Banka Listesinin gönderildiği ve ödeme tutarının banka hesabına geçtiği aynı gün içerisinde personelin hesaplarına aktarmakla yükümlüdür. Sistemde sorun olması ~ 4 ~

5 durumunda takip eden günün ilk saatinde personelin hesaplarına aktarılır. Maaş veya ek ödemelerde personelin hesabına aktarılamayan veya hesabı kapalı olup ödeme yapılamayan kayıtlar kuruma ivedilikle bildirilmelidir. Merkez Banka ġubesi ve bağlı büroları ; 12- Sözleşme yapılan banka personelimizin mağdur edilmeden ve işlemlerinin aksatılmadan, kaliteli ve hızlı hizmet verebilmesi için Mardin Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına yakın bir şubesini yetkili kılması ve kurumun resmi işlemlerinde mutlaka tek bir Merkez Banka Şubesinin sorumlu olması gerekmektedir. Merkez Şubede personelimize hizmet verecek kadar personel görevlendirecektir. Görevlendirilen personel Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğüne bildirilerek personelden verim alınamaması ya da memnuniyetsizlik yaşanması durumunda bankaca görevlendirilen Emniyet irtibat görevlisinin en geç 1 hafta içerisinde değişimi sağlanacak ve yazılı olarak kurumumuza bildirilecektir. Ayrıca bankanın diğer şubelerinde de resmi personelimize banka işlemlerinde öncelik verilmesi, bankanın tüm şubelerinden basit işlemlerini halledebilmesi yararlı olacaktır. 13- Anlaşma yapılan banka; Kurumun Ana Hizmet Binası müştemilatında en az 1 adet BTM olmak üzere, il genelinde kurum personelin sayısını da dikkate alarak bankanın bankamatik sayısı 600 kişiye 1 bankamatik olacak oranda bulunduracaktır. Ana hizmet Binası müştemilatına kurulan bankamatiğin her türlü (Elektrik, kira vb) masrafları banka tarafından karşılanacaktır. ATM/BTM Hizmetleri ; 14- Banka, ATM/BTM Kurulumu ile ilgili Müdürlüğümüz Lojistik Şube Müdürlüğüne bağlı İnşaat Büro Amirliği ile koordineli çalışacak olup, İnşaat Emlak Büro Amirliğinin belirlediği ve uygun gördüğü yerlerde ünitelerin kurulumu gerçekleştirilecektir. 15- Banka para çekme ve yatırma özelliği taşıyan ünitelerin kurulumu 13 Aralık 2013 tarihinde tamamlamış olacaktır. 16- Anlaşma yapılan banka, özellikle maaş günü ödemelerinde olmak üzere haftanın her günü ve saatinde ATM/BTM lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür. Personelimize hizmet veren ATM/BTM lerde meydana gelen arızalarda arıza bildirimine gerek kalmadan en kısa zamanda arızanın giderilmesini ve nakit para olmadığı durumlarda en kısa sürede ATM/BTM ünitelerine para tedarik etmekle yükümlüdür. 17- ATM/BTM menüsünde personel istediği tarihler arasındaki hesap hareketlerini görebilmeli, ayrıca hesap ekstrelerinde Müdürlüğümüz tarafından yatırılan paraların açıklamalarını (Maaş, tazminat, ek ders, doğum yardımı vb.) şeklinde görebilmelidir. Bununla ilgili makbuzu istenildiğinde hiçbir masraf olmadan bilgi mahiyetinde alabilmelidir. 18- ATM/BTM üniteleri için Milli Emlak Müdürlüğünce talep edilecek bedeller ile her türlü Kanuni ve İdari masraflar banka tarafından karşılanacaktır. Bu yerler için Müdürlüğümüzce ayrıca kira vb. adı altında para talep edilmeyecektir. Bu tahsisli yerler anlaşma süresi ile sınırlı olmak kaydı ile ATM/BTM ünitelerinin hizmet verdiği sürece bu protokol konusu ile sınırlı olmak kaydıyla bankanın tasarrufunda bulunacaktır. 19- Bankanın yetkili elemanlarınca ATM/BTM ünitelerinin kurulması ve kurulduktan sonra yapılacak teknik hizmetler, bakım-onarım faaliyetleri, ünitelere para konulması, arızalarının giderilmesi gibi işlemleri belirli periyotlarda sürdürecektir. Kurum kendisine ait alan için aldığı güvenlik önlemlerini, işbu protokol konusu ünitelerin kuruluş ve kullanımı için de aynı tedbirler geçerlidir. Ancak kurumun aldığı güvenlik önlemlerine rağmen, ünitelere saldırı, bombalama gibi durumlar meydana geldiği taktirde kuruma sorumluluk yüklenmeyecek ve herhangi bir talepte bulunulmayacaktır. (Banka personeli Güvenlik açısından mutlaka ATM/BTM lere müdahale etmeden önce idarece belirlenen görevli kişilere bilgi verip kimliğini ibraz edecektir.) Masraf, Komisyon ve Diğer Ücretler ; 20- Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince maaş kartı, kredi kartı ve ek kartların verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı masraf veya ücret almayacaktır. ~ 5 ~

6 21- Birimlerimizin Kurum adına açacağı Kurum hesaplarından banka şubesini kullanarak veya internet bankacılığı aracılığı ile yapacağı havale, eft, para yatırma ve çekme gibi işlemlerini masrafsız ve komisyonsuz yapabilecektir. 22- Maaş hesaplarının kullanımından dolayı aylık, dönemlik veya yıllık hesap işletim ücreti, hesap ekstresi ücreti, kart üyelik ücreti talep edilmeyecek bahse konu masraf kalemlerinin isimleri değişse dahi masraf alınmayacaktır. 23- Personel adına açılacak vadesiz hesaplar üzerinden Personelin bankaya otomatik ödeme talimatı vererek, İnternet Bankacılığı kullanarak veya ATM/BTM kullanarak yapacağı su, elektrik, telefon, doğalgaz, kira, okul, aidat, kablolu tv, cep telefonu, adsl ve her türlü düzenli ödemelerini yapabilecek, bu işlemlerden masraf, komisyon, ücret talep etmeyecek ve farklı bir isim altında kesinti yapmayacaktır. 24- Banka anlaşma süresince; Personelimizin Banka Şubesinden, ATM/BTM lerden, İnternet Bankacılığı veya Telefon Bankacılığını kullanarak mevcut bakiyesi ile havale ve EFT işlemlerini ücretsiz olarak yapabilecektir. Mesaj ücreti adı altında bir kesinti yapılmayacaktır. 25- ATM/BTM lerden çekilebilecek günlük nakit miktarı ilk etapta en az 1.500,00-TL olarak hesaplara tanımlanacaktır. 26- Bankanın Ülke Genelinde tüm şubelerinde para yatırma ve para çekme işleminden herhangi bir ücret alınmayacaktır. Kredi Kartları ve Bireysel Krediler ; 27- Kredi kartları personelin isteği doğrultusunda verilecektir. Verilen Kredi kartlarından üyelik ücreti, kart aidatı vb. alınmayacaktır. Posta yolu ile veya yolu ile gönderilen kredi kartı hesap ekstrelerinden ücret alınmayacak ve yansıtılmayacaktır. Artı Para ; 28-Teşkilat mensuplarımıza özel uygun kredi planlamaları yapılmalıdır. 29-Personelin Vadesiz maaş hesabına bağlı tanımlanan artı para veya kredili bankomat Personelin talebi üzerine tanımlanacaktır. Ġnternet Bankacılığı ; 30- İnternet bankacılığı kullanmak isteyen personele Ücretsiz İnternet Bankacılığı hizmeti verilecek, Yurtiçi Türk Parası Havale ve EFT işlemlerinden, İnternet Bankacılığında kullanılan SMS şifrelerinden ücret alınmayacaktır. Diğer Hizmetler ; 31- Herhangi bir nedenle bankaya müracaat ederek maaş hesabını kapattırıp yeni maaş hesabı açtıran personelin ödeme zamanında aksamaya neden olmaması için yeni açılan maaş hesap numarası bankanız tarafından mutlaka zamanında Lojistik Şube Müdürlüğüne bağlı Tahakkuk Büro Amirliğinde görevli ilgili personele bildirilmelidir. 32- Banka Kurumun istemesi halinde vadesiz hesap ve diğer ödemelere ilişkin hesap ekstre ve banka dekontlarını Kuruma basılı bir şekilde gönderecektir. Güvenlik ; 33- Banka, kurumca yapılan anlaşma süresince ve sonrasında Personele ve ek kart hamiline ait elde ettiği her türlü kişisel veya kurumsal bilgi ve belgeleri, Şartname hükümleri dışında başka bir amaç için kullanamaz ve kanunen yetkili bulunmayan diğer üçüncü şahıslara verilemez. Ayrıca personelin güvenlik hizmeti sunan kamu görevlilerinden oluşması nedeniyle, gerekli tüm ilave tedbirleri almakla yükümlüdür. Yükümlülüğü yerine getirmeyen banka şubesi doğabilecek her türlü zarar-ziyandan sorumludur. ĠĢleyiĢte Hukuki Dayanak ve Düzenlemeler ; ~ 6 ~

7 sayılı Devlet Memurları Kanunu 164. Maddesinde Personelin her türlü özlük haklarının ve tahakkuk işlemlerinin belli merkezden yapılabilmesi ve ödemelerin bankacılık sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Maliye Bakanlığı yetkili kılındığı belirtilmiştir. 17 Temmuz 2012 günü sayılı Resmi Gazete de yayımlan Maliye Bakanlığı nın Aylıkların Banka Aracılığı ile ödenmesi Hakkında Genel Tebliği nin İkinci Bölümünde Aylıkların Bankalar Aracılığıyla Ödenmesi ve Muhasebeleştirilmesi başlığı altında hükümler işleyişe esas teşkil eder. Maaş ödemelerinde; Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden yürütülen personelin Banka Listelerinin, Muhasebat Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezinden ilgili bankaların bilgi işlem merkezlerine elektronik ortamda aktarılmasına yönelik KAMU PERSONELİ ELEKTRONİK MAAŞ ÖDEME SİSTEMİ projesinin başlatılmasına karar verilmiş ve bazı bankalar uygulama kapsamına alınmıştır. İhaleyi kazanan banka ve Kurum belirtilen sistem kapsamında çalışıyor veya ileriki tarihte bu sisteme dahil olması halinde 18 Haziran 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar ilişkin Yönetmeliğin uygulanacağını kabul ve beyan eder. 35- Komisyon tarafından hazırlanan Ģartnamenin ve protokol taslağının hükümleri ile ilgili itirazlar ihale öncesinde veya ihale aģamasında komisyona yapılacak, komisyon yapılan itirazlara oy birliği ile karar verecektir. Ġhale sonuçlandıktan sonra imzalanacak olan protokol hukuki terimlerden doğan uyuģmazlıklarda Bankacılık Kanunlarında var olan terimler geçerli olacak ancak diğer hususlarda Ģartname maddelerine aykırı ve personel aleyhine hüküm teklif edilmeyecek ve protokol imzalanmayacaktır. Ekler : 1-Teklif Mektubu (1 Sayfa) 2-Banka Yetkilisi Mektubu (1 Sayfa) Cengiz ŞAHİN Yalçın ACAR Fatih YALÇIN İl Emniyet Müdür Yrd. Personel Şube Müdürü Lojistik Şube Müdürü 2.Sınıf Emniyet Müdürü 4.Sınıf Emniyet Müdürü 4.Sınıf Emniyet Müdürü Fahri ÖZ Polis Memuru Ceyhun TURGUT Polis Memuru OLUR /10/2013 Derviş KARA İl Emniyet Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü ~ 7 ~

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. A) Adresi : Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Barbaros

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. A) Adresi : Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Barbaros ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 2014/02 1-Kurumun Adı : Abdullah Gül Üniversitesi A) Adresi : Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Barbaros

Detaylı

YOZGAT MİMAR SİNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı :52663148-01/12/2015 Konu: Banka Maaş Promosyonu...YOZGAT ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

YOZGAT MİMAR SİNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı :52663148-01/12/2015 Konu: Banka Maaş Promosyonu...YOZGAT ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE YOZGAT MİMAR SİNAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sayı :52663148-01/12/2015 Konu: Banka Maaş Promosyonu...YOZGAT ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE Banka Promosyonu İhale Numarası 2015 1 1- Kurumun Adı Mimar

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun Adı : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Özel İdare

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Konu: Banka Promosyonu Banka Promosyonu İhale Numarası :2014 1 1-Kurumun Adı :Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü A) Adresi :

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI LÜLEBURGAZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI LÜLEBURGAZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI LÜLEBURGAZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : Konu : Banka Promosyonu../03/2016 Banka Promosyonu İhale Numarası :2016 1 1-Kurumun Adı : Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü

Detaylı

1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA

1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI PERSONEL MAAŞLARININ ÖDENMESİNE ARACILIK YAPACAK BANKANIN BELİRLENMESİ VE VERİLECEK PROMOSYONUN TEKLİF ALMA DUYURUSU Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTES Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Adresi : Hançerli

Detaylı

T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ MECLİS BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU. Tel: 0256 761 40 24. Fax: 0 256 761 42 32 27 İŞÇİ 22 MEMUR SALONU 3.

T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ MECLİS BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU. Tel: 0256 761 40 24. Fax: 0 256 761 42 32 27 İŞÇİ 22 MEMUR SALONU 3. T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ PERSONEL MAAŞI BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU 1.KURUMUN ADI: 2.KURUMUN ADRESİ: T.C KOÇARLI BELEDİYESİ ORTA MAHALLE CUMHURİYET MEYDANI NO:5 KOÇARLI 3.KURUMUN TELEFON VE FAKS

Detaylı

SARAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

SARAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ SARAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası :2014/1 1-Kurumun Adı :Saray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü A) Adresi :Hükümet Konağı Kat:2 SARAY B) Telefon

Detaylı

1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA

1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI (Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı hariç) PERSONEL MAAŞLARININ ÖDENMESİNE ARACILIK YAPACAK BANKANIN BELİRLENMESİ VE VERİLECEK PROMOSYONUN

Detaylı

B) Telefon ve Faks Numarası : Tlf.: 256 0017 Faks :256 1272 C) Elektronik Posta Adresi : 75061@meb.gov.tr

B) Telefon ve Faks Numarası : Tlf.: 256 0017 Faks :256 1272 C) Elektronik Posta Adresi : 75061@meb.gov.tr TEKKEKÖY NECATİ AKÇAĞLILAR ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN MAAŞ-EK DERS VE DİĞER ÖZLÜK HAKLARI ÖDEMELERİNE İLİŞKİN BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası :2014/1

Detaylı

BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR BANDIRMA BELEDİYESİ PERSONELİNE BANKADAN KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDENMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME I.BÖLÜM KARTLI SİSTEM İLE MAAŞ ÖDEMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İhalenin konusu, İdaremizde çalışan 137 si

Detaylı

: İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

: İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ahka 5 Banka Promosyonu İhale İlanı1 BANKA PROMOSYONU İHALE İLANI* İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayı : 2265 20/05/2011 Konu : İhale Kararı Banka Promosyonu İhale Numarası : 4 1-Kurumun Adı : İZMİR KONAK

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1.1 Kurumun; a) Adı: Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü b) Adresi: İstiklal Mah. Eski Tavşanlı Yolu No:275 KÜTAHYA c) Telefon Numarası:0 274

Detaylı

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1- Kurumun Adı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adres : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Atakum/SAMSUN Telefon Numarası : 0 362 312 19

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYESİ BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU

T.C. İNEGÖL BELEDİYESİ BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU z T.C. BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU A) Adresi : Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi No: 1 İnegöl/ BURSA B) Telefon ve Faks Numarası : 0 224 715 10 10 Faks 0 224 715 11 05 C) Elektronik Posta

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA Aşağıda detayları verilen Enstitümüze ait Banka Promosyonu İhalesine katılmanızı dileriz. 1-Kurumun Adı Ulusal Bor Araştırma

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1 Kurumun; a) Adı: Orman Genel Müdürlüğü b) Adresi: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Binası Söğütözü Cad.No:14/E 17. Kat B Blok - ANKARA

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1 Kurumun; a) Adı: Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü b) Adresi: Saraçlar Mh. Halime Çavuş Cad. No:7 KASTAMONU c) Telefon/ Fax Numarası:

Detaylı

DÜZİÇİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 2016/1

DÜZİÇİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 2016/1 DÜZİÇİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Banka Promosyonu İhale Numarası 1.Kurum Bilgileri 2016/1 A.Kurumun Adı DÜZİÇİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM

Detaylı

Konu : Banka Promosyonu. 16/03/2016

Konu : Banka Promosyonu. 16/03/2016 Konu : Banka Promosyonu. 16/03/2016 1.Kurumun Adı : Gömeç ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü A-Adresi Mithatpaşa Mah. Hükümet Binası Kat : 2 10715 GÖMEÇ/BALIKESİR B-Telefon ve Fax Numarası (266) 357 15 42 Fax:(266)

Detaylı

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1- Kurumun Adı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adres : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Atakum/SAMSUN Telefon Numarası : 0 362 312 19 19-(7010)

Detaylı

T.C. ARHAVİ KAYMAKMALIĞI ARHAVİ ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

T.C. ARHAVİ KAYMAKMALIĞI ARHAVİ ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ T.C. ARHAVİ KAYMAKMALIĞI ARHAVİ ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1- Kurumun Adı : Arhavi Anadolu Lisesi Müdürlüğü Adres : Boğaziçi Mah. Turan Yücel Cad. Telefon Numarası : 466

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler: BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1.1 Kurumun; a) Adı: Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü b) Adresi : Eskikuyumcular Mahallesi Vasıfçınar

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Adresi : Kafkas Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası-KARS Telefon Numarası

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) MADDE 1- Kuruma İlişkin Bilgiler 1.1. Kurumun Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Adresi : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası: 3 1. Kurumun Adı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1.1.Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversiteler

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İzmir/Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İzmir/Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 04.06.2013 // 4690 1-Kurumun Adı : Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü A) Adresi : Erzene Mah. Ankara Cd. No: 172/155 35040

Detaylı

AYLIK VE ÜCRET ÖDEMESİ İLE BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞME/PROTOKOLÜNE AİT TEKNİK ŞARTNAME (AÇIK ARTTIRMA)

AYLIK VE ÜCRET ÖDEMESİ İLE BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞME/PROTOKOLÜNE AİT TEKNİK ŞARTNAME (AÇIK ARTTIRMA) AYLIK VE ÜCRET ÖDEMESİ İLE BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞME/PROTOKOLÜNE AİT TEKNİK ŞARTNAME (AÇIK ARTTIRMA) Banka Promosyonu İhale Numarası 1-Kurumun Adı A) Adresi B) Telefon ve Faks Numarası C) Elektronik

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Uygulama ve Araştırma Hastanesinden Ödeme Yapılan Personel Banka Promosyon İhalesi 1-Kurumun Adı

Detaylı

T.C. BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU SAYIN..ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE BATMAN

T.C. BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU SAYIN..ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE BATMAN T.C. BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU Sayı :94278429-E.1052 20/03/2017 Konu :Banka Promosyon İhalesi Banka Promosyonu İhale Numarası 1-Kurumun Adı :Batman Belediye Başkanlığı A) Adresi : Şirinevler

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI DADAY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 1 08/12/2016 Konu: Banka Promosyonu

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI DADAY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 1 08/12/2016 Konu: Banka Promosyonu BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI DADAY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 1 08/12/2016 Konu: Banka Promosyonu Banka Promosyonu İhale Numarası 2016 32 1-Kurumun Adı Daday Orman İşletme Müdürlüğü A) Adresi

Detaylı

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ GENEL BİLGİLER 1- Kurum Bilgileri Kurumun Adı Kurumun Adresi : Hacettepe Üniversitesi : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Sıhhiye/ANKARA Kurumun

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAM ESİ

BOZOK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAM ESİ BOZOK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAM ESİ Banka Promosyonu İhale Numarası 2017/01 1-Kurumun Adı A) Adresi B) Telefon ve Faks Numarası Bozok Üniversitesi Atatürk Yolu 7. Km. Merkez/YOZGAT 0

Detaylı

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ. BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler;

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ. BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler; NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı: Nevşehir Üniversitesi Adresi: Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü 2000 Evler Mah. Zübeyde

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ T.C. BATTALGAZİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- KURUMA İLİŞKİN BİLGİLER: 1.1- Kurumun; Adı: Malatya İli Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Adresi:

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI ÇAĞATAY ULUÇAY İLKOKULU - ÇAĞATAY ULUÇAY ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI ÇAĞATAY ULUÇAY İLKOKULU - ÇAĞATAY ULUÇAY ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI ÇAĞATAY ULUÇAY İLKOKULU - ÇAĞATAY ULUÇAY ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Sayı :76534810/849/ 08/12/2015 Konu: Banka Promosyonu 1-Kurumun Adı : Çağatay Uluçay İkokulu : Çağatay

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 01 1- Kurumun Adı : Necmettin Erbakan Üniversitesi A) Adresi : Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Madde 1 Kuruma İlişkin Bilgiler; T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Adı Adresi : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü : Alparslan Türkeş

Detaylı

MAAŞ ÖDEME PROTOKOLÜ

MAAŞ ÖDEME PROTOKOLÜ MAAŞ ÖDEME PROTOKOLÜ TARAFLAR 1) Bir taraftan Şubesi ile diğer taraftan O.D.T.Ü. 06800 ANKARA adresinden mukim ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.

Detaylı

MAAŞ ÖDEME PROTOKOLÜ

MAAŞ ÖDEME PROTOKOLÜ TARAFLAR MAAŞ ÖDEME PROTOKOLÜ 1) Bir taraftan O.D.T.Ü. 06800 ANKARA adresinde mukim Şubesi ile diğer taraftan O.D.T.Ü. 06800 ANKARA adresinden mukim ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ aşağıda belirtilen hususlarda

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28356

Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28356 Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28356 AYLIKLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü

T.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü T.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü 1- Kurumun Adı : İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü A) Adresi :Halkalı Mah.Halkalı istasyon cad.no:1/1 Küçükçekmece/İSTANBUL B)

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM PERSONELİNİN AYLIK VE ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM PERSONELİNİN AYLIK VE ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM PERSONELİNİN AYLIK VE ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler ve ihalenin tarihi Adı Adresi : İstanbul Teknik

Detaylı

A) Adresi. : 2033 Kadrolu, 168 Ek Ders Ücretli (2015 Mart ayı verilerine göre)

A) Adresi. : 2033 Kadrolu, 168 Ek Ders Ücretli (2015 Mart ayı verilerine göre) BAKIRKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI OKUL- KURUMLARDA GÖREV YAPAN PERSONELİN MAAŞ-EK DERS VE DİĞER ÖZLÜK HAKLARI ÖDEMELERİNE İLİŞKİN BANKA PROMOSYONU TESPİT ŞARTNAMESİ 1-Kurumun

Detaylı

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun adı : TÜLOMSAŞ,Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. 2-Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR 3-Telefon no su : 0.222. 2240000

Detaylı

T.C. VAN VALİLİCİ Halk Sağlığı Müdürlüğü MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ

T.C. VAN VALİLİCİ Halk Sağlığı Müdürlüğü MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ T.C. VAN VALİLİCİ Halk Sağlığı Müdürlüğü MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruluşa Ait Bilgiler 1.1. Kuruluşun: a) Adı : VanHalk Sağlığı Müdürlüğü b) Adresi : Abdurrahman Gazi Malı. Bediüzzaman

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ Sağlık Müdürlüğü BANKA PROMOSYON İHALE İLANI. Sayı : Konu: Banka Promosyon İhalesi 24.07.2014

T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ Sağlık Müdürlüğü BANKA PROMOSYON İHALE İLANI. Sayı : Konu: Banka Promosyon İhalesi 24.07.2014 T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ Sağlık Müdürlüğü BANKA PROMOSYON İHALE İLANI Sayı : Konu: Banka Promosyon İhalesi 24.07.2014 Banka Promosyonu İhale Numarası : 2014/1 1-Kurumun Adı : Eskişehir Sağlık Müdürlüğü A)

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BANKA PROMOSYONU İHALE İLANI

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BANKA PROMOSYONU İHALE İLANI T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47012630/ Konu : Banka Promosyonu İhalesi.././2017 BANKA PROMOSYONU İHALE İLANI 1-Kurumun Adı : Giresun Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ 1-Kurumun Adı : TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A) Adresi B) Telefon ve Faks Numarası C) Elektronik Posta Adresi 2-Konusu 3-İhale Usulü 4-Kurumdaki

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU

BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU Sayı : 6*>* U /.1.0/2012 Konu : Banka Promosyon İhalesi Banka Promosyonu İhale Numarası : 1 1-Kurum Adı : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi A) Adresi : Kahramanmaraş

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6404 17.03.2015 Konu : Alarm ve İzleme Sistemi Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Alarm ve İzleme Sistemi Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Protokol Taslağı (Ek-2) Madde 1- Taraflar MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Bir tarafta Nasuh Akar Mh. 1407 Sk., Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde mukim Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu diğer tarafta.. adresinde

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU. Banka Promosyon İhalesi (Tıp Fakültesi ile Uygulama ve Araştırma Hastanesi hariç)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU. Banka Promosyon İhalesi (Tıp Fakültesi ile Uygulama ve Araştırma Hastanesi hariç) GAZİ ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU Banka Promosyon İhalesi (Tıp Fakültesi ile Uygulama ve Araştırma Hastanesi hariç) 1-Kurumun Adı Gazi Üniversitesi A) Adresi Gazi Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME 1. TARAFLAR l.l. Bu Sözleşmenin tarafları; Adalet Bakanlığı ve... kurum/şirketidir.... kurumu/şirketi bundan sonra "Kurum" olarak

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 20537 05.11.2014 Konu : Baskılı CD Zarfı Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Baskılı CD Zarfı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 10.11.2014

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6332 17.03.2015 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı yapılacaktır.

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6566 19.03.2015 Konu : Lazer Yazıcı ve Toner Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Lazer Yazıcı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 24.03.2015

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 14892 16.06.2016 Konu : Kalem Pil Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kalem Pil Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 22.06.2016 Çarşamba

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 2012/002 1-Kurumun Adı : Bartın Üniversitesi A) Adresi : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü B)

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ 911.MKH.BİT/F01 1 / 10 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon Açıklama 911.MKH.BİT/F01 2 / 10 Adı sında 1 2 Üniversite bütçesinden yapılacak ödemelerin muhasebeleştirilmesi Bütçe dışı proje ödemelerinin

Detaylı

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI IP KAMERA SATIN ALINACAKTIR. Ofisimizce, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

Sayı: B.30.2.CUM.0.70.00.00/ 05/02/2010 Konu: Promosyon İhalesi İlanı ve Şartnamesi. DAĞITIM PLANI

Sayı: B.30.2.CUM.0.70.00.00/ 05/02/2010 Konu: Promosyon İhalesi İlanı ve Şartnamesi. DAĞITIM PLANI Sayı: B.30.2.CUM.0.70.00.00/ 05/02/2010 Konu: Promosyon İhalesi İlanı ve Şartnamesi. DAĞITIM PLANI 05/03/2010 tarihinde saat 10.00 da Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonunda, kapalı zarf ve

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Uygulama İlkeleri

BİRİNCİ BÖLÜM. Uygulama İlkeleri AYLIK VE ÜCRET ÖDEMESİ İLE BANKACILIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu protokolün amacı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli personelin aylık ve ücretlerinin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-953.02.03.06-1698 19/02/2014 Konu : Bedelli Askerlik Özel Hesabından Yapılacak Harcamalar Bilindiği üzere, 1111 sayılı Askerlik Kanununa

Detaylı

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Madde 1- Taraflar Bir tarafta Mevlana Bulvarı No:66 06330 Etiler/ANKARA adresinde mukim Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü diğer taraftan.. adresinde mukim

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 20112 07.10.2013 Konu : HP 1132M Yazıcı,Tarayıcı,Fotokopi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile HP 1132M Yazıcı,Tarayıcı,Fotokopi Alımı yapılacaktır.

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR.

DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR. Ofisimizce, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21634 13.10.2015 Konu : Fotokopi Makinesi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Fotokopi Makinesi Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 20.10.2015

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21610 05.11.2013 Konu : Disk, Disk Kılıfı Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Disk, Disk Kılıfı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ-..BANKASI

TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ-..BANKASI TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ-..BANKASI PERSONEL MAAŞ VE DİĞER ÜCRETLERİN ÖDENMESİ, BANKACILIK HİZMETLERİ VE PROMOSYON PROTOKOLÜ TASLAĞI 1- Amaç Bu protokolün amacı, Trakya Tarımsal Araştırma

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

Tokat Valiliği Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü E-Yazışma Yönergesi 1 Tokat Valiliği Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü E-Yazışma Yönergesi 2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ TOKAT MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ E-YAZIŞMA YÖNERGESİ

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 8268 29.03.2016 Konu : Ticaret ve Sanayi Müzesi Kompanzasyon Panosu Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Ticaret ve Sanayi Müzesi Kompanzasyon Panosu

Detaylı

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI İHTİYACI 18 KALEM MUHTELİF LASTİK VE AKÜ SATIN ALINACAKTIR. Ofisimizce, Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 26659 12.12.2016 Konu : Projeksiyon Cihazı Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Projeksiyon Cihazı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 14.12.2016

Detaylı