MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname"

Transkript

1 MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname ĠĢ sahibi idare ve Ġhale ile ilgili bilgiler; GENEL HUSUSLAR; Kurum Adı : Mardin Emniyet Müdürlüğü İlgili Birim : Lojistik Şube Müdürlüğü Adresi : 13 Mart Mah. Emniyet Caddesi No:1 A Blok 2. Kat Yenişehir/Mardin Telefon ve Faks numarası : *55 95* (fax) E-Posta Adresi : İhale Konusu : Mardin Emniyet Müdürlüğü Personelinin Maaş ve Promosyon ödemelerini aracılık edecek Banka İhalesi Süresi : 3 (üç) yıl (01 Aralık Kasım 2016) İhale Usulü : Herhangi bir ihale Kanuna Tabi olmayan Kapalı Zarf Teklif ve Açık Artırma Usulü İhale Yeri : Polisevi Lokali(Kızıltepe Kavşağı Diyarbakır yolu üzeri Yenişehir/MARDİN Tarih ve Saati : 30/10/2013 ÇarĢamba günü, saat 14:00 Ġhale konusu iģe iliģkin bilgiler; 1. Bu şartname hükümleri çerçevesinde tespit edilecek banka ile imzalanacak protokol kapsamındaki personel sayısı yaklaşık kiģidir. Ancak Personel sayımız aylar itibariyle artış ve değişiklik göstermektedir. Kurumun aylık ortalama nakit akışı yaklaşık ,00-TL olup bu kalemler personel aylığı, yolluk, taltif, operasyon tazminatı, ek ders, istihkak ücretleri vb. kalemlerden oluşmaktadır. Promosyon Ödemesine ĠliĢkin Hususlar; 1- Bankalar kişi bazında (personel başına) teklif verecek olup, verilecek ilk tekliflerin kişi başı aylık 30,00- TL-(Otuz lira) ve üzerinde olan teklifler değerlendirmeye alınacaktır. Bu tutarın altında teklif veren bankaların teklifleri değerlendirme dıģı bırakılacak ve 2.turda teklif veremeyecektir. 2.Tura kalan bankaların, açık artırım tutarı her tur için 0,50 KuruĢ ve üzerinde olacaktır. Ġkinci turda en yüksek teklifi veren banka ile sözleģme imzalanacaktır. 2- Promosyon ödemeleri 2007/21, 2008/18 ve 2010/17 sayılı Başbakanlık Genelgeleri doğrultusunda ödenecektir. 2010/17 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre Banka anlaşma sağlanan Promosyon Ücretinin tamamını personele ödeyecektir. 3- Anlaşma sağlanan kişi başı ödenecek promosyon miktarının Kurumun Sisteme dahil olduğu; Protokol başlangıç tarihini izleyen ilk maaş ödemesi olan tarihinden başlayarak her ayın 15 nde 36 ay boyunca personelin ele geçen maaş miktarına bakılmaksızın tüm personelin hesaplarına eşit miktarda promosyon ödemesi yapacaktır. 4- Her ayın 15 nden önce bankaya gönderilecek maaş alan personeli gösterir banka listesi aynı zamanda banka tarafından promosyon ödemesi yapılacak personel listesi olacaktır. Ayrıca liste gönderilmeyecektir.(işçiler dahildir.) 5- Anlaşma yapılan banka çeşitli nedenlerle tayin, ücretsiz izin, emeklilik, vefat, müstafi sayılmak vb. Kurumdan ayrılan personelden her ayın 15 nde peşin ödediği promosyonların iadesini talep etmeyecektir. Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler; 1- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti, 2- Ġhale dokumanı ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu (Ek- 1) ~ 1 ~

2 3- Ġhale dokümanı ekinde yer alan standart forma (Ek- 2) uygun olarak bağlı olduğu ġube Müdüründen onaylı Banka Yetkilisi Mektubu Ġhale Süreci; 1- İhaleye bu şartnamedeki şartları taşıyan ve idarece davet edilen bankalar katılabilecektir. 2- Teklif Mektubu ve istenilen bütün belgeler zarfa konularak, zarfın üstünde bankanın adı, tebligata esas açık adresi yazılacak zarfın/paketin yapıģtırılan yeri yetkili kiģinin imzası ile mühürlenerek kapalı Ģekilde teslim edilecektir. 3- Teklifler, 30/10/2013 tarihi, en geç saat 14:00 e kadar Mardin Polisevi Şube Müdürlüğü lokali salonunda hazır bulunacak Komisyona, Banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde elden teslim edilecektir. Posta ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 4- İhale başlamadan önce komisyon tarafından toplantıya katılan ve katılmayan bankalar tespit edilerek tutanak ile kayıt altına alınır. 5- İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur. 6- Zarflar istekli bankaların önünde alınış sırasına göre açılır. Teklifler açıklandıktan sonra teklif tutanağında kayıt altına alınır. 7- Komisyon ilk yazılı teklifleri açıkladıktan sonra açık artırım turlarına geçilecektir. 8- Komisyonun uygun görmesi halinde bankalara ihale sırasında görüşme yapabilmek için 10 dakikayı geçmemek üzere ara verebileceklerdir. 9- Tekliflerin değerlendirilmesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en yüksek olanıdır. 10-Komisyon, İhale öncesi ayrıca da Açık Artırma sonucu verilen rakamın düşük bulunması halinde Kurum ve Personel yararı gözetilerek ihale komisyon kararı ile bütün teklifleri reddederek görüşmeleri iptal etmekte serbesttir. Tekliflerin komisyonca reddedilmesi nedeniyle Kurum, herhangi bir yükümlülük altına girmez ve banka herhangi bir hak talebinde bulunamaz. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum katılan isteklilere yazılı olarak bildirilir. 11-İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen 3 gün içinde ihaleyi kazanan banka dahil, ihaleye teklif veren bütün bankalara yazılı olarak bildirilecektir. 12-İhaleyi kazanan banka yazılı olarak sözleşmeye davet edilecektir. Bu davetin tebliğ tarihini izleyen 7 (yedi) iş günü içinde Protokolü imzalaması gerekmektedir. 13-İhaleyi kazanan banka 7 (yedi) iş günü içinde Protokolü imzalamaması halinde, yeni bir ihaleye çıkabilecek veya uygun teklif veren ikinci bir banka ile protokol imzalayabilecektir. 14-Sözleşmeyi imzalayan banka, sözleşme ve eklerinden doğan tüm kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesine ait her türlü vergi, kdv, resim, harç, damga vergisi ve karar pulu vb. bedellerini karşılamakla yükümlüdür. Bu tutarların yatırıldığını gösterir makbuzlar Lojistik Şube Müdürlüğüne doğrudan ibraz edilecektir. Protokol süresince konuyla ilgili bütün yükümlülük bankaya aittir. 15-Banka ile Kurum arasında yapılacak Protokol Şartnameden bağımsız olamaz. İmzalanacak olan Maaş ve Promosyon Ödeme Protokolünde, Şartnamedeki Protokole Esas Hususlar başlığı altındaki maddelerin aksine hüküm koyulamaz. 16-Protokolün imzalanmasına müteakip, protokolde belirtilen hükümler işin başlama süresine kadar Banka tarafından tamamlattırılacaktır. ~ 2 ~

3 Cezai Hükümler ; 1- İdare; ihaleyi kazanan bankaya sözleşmeye davet mektubunu gönderdiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Protokol imzalanacaktır. Bankanın, Protokolü imzalamaya gelmemesi halinde açık arttırma sonucunda verdiği son teklifin protokolde belirtilen personel sayısının bir aylık toplam promosyon tutarının %25 (yüzde yirmi beş) ceza tutarı, idarenin bildireceği hesaba yatırılacaktır. Böyle bir durumda cezaya tekamül eden banka hesabındaki para dağıtılacak olan ilk promosyona eklenerek personele eşit olarak dağıtılır. 2- Kurum personeline periyodik olarak yapılacak aylık maaş ve promosyon ödemeleri, ödeme günü olan her ayın 15 inde personel maaş hesabına yatırılacaktır. Belirtilen tarihte ödeme yapılmadığı taktirde bankanın ilk ay personele ödediği toplam promosyon miktarının %25 (yüzde yirmi beş) personele dağıtılmak üzere idarenin bildireceği hesaba yatırılacaktır. Aynı durumun Protokol süresince iki kere tekerrür etmesi durumunda idare protokolü tek taraflı fesih etme yetkisine sahiptir. Bu durumda verilecek fesih kararı bankaya bildirilir ve 3 (üç) ay içinde yürürlüğe girer. Bu süre içerisinde promosyon ödemeleri devam edecektir. Banka ödemiş olduğu promosyonları geri talep etmeyecektir. Mücbir sebepler (doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı veya Banka Sistemlerinde meydana gelen genel arızalardan, banka ve idarenin mutabık kaldığı diğer makul sebepler) istisna tutulacaktır. 3- Protokol imzalandıktan sonra Maaş ve Promosyon Ödemesi haricindeki uygulamalarda meydana gelen aksaklıkların düzeltilmesi için İdare tarafından Banka yazılı olarak ikaz edilecektir. Banka protokole aykırı uygulamaları en kısa sürede düzeltecektir. 6 (altı) aylık süre içerisinde 3 (üç) kez ikaz edilmesine rağmen, aksaklık tekrar etmesi halinde, İdare, 4 (dört) üncü ikaza gerek kalmadan protokolün yürürlüğünü tek taraflı olarak fesih etme yetkisine sahiptir. Bu durumda verilecek fesih kararı bankaya bildirilir ve takip eden 3 (üç) maaş dönemi içinde yürürlüğe girer. Bu süre içerisinde promosyon ödemeleri devam edecektir. Banka ödemiş olduğu promosyonları geri talep etmeyecektir. 4- İdarenin şartnamede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, Banka tarafından protokolün tek taraflı olarak fesih edilebilmesi için İdareye en az 3 (üç) ay önceden Noter aracılığı ile bildirimde bulunulacaktır. Bu durumda verilecek fesih kararı idareye bildirilir ve üç (3) ay sonra yürürlüğe girer. Bu süre içerisinde promosyon ödemeleri devam edecektir. Banka ödemiş olduğu promosyonları geri talep etmeyecektir. 5- Bu şartname ve Protokolde yer alan hüküm/hükümler dikkate alınmadan yapılacak uygulamalar sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hak kaybı, hasar, zarar-ziyan Banka tarafından karşılanacaktır. 6- Banka anlaşma halinde imzalanacak protokol ile üstlendiği işleri Kurumun yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. AnlaĢmazlıkların Çözümü ; 1- Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda Mardin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Kapsam ; PROTOKOLE ESAS HUSUSLAR; 1- Protokol; Mardin Emniyet Müdürlüğü personelini kapsamaktadır. Anlaşma sağlanan banka ile ayrıca protokol imzalanacaktır. Protokolün imzalanmasından itibaren mevcut personele sağlanan imkânlardan, il dışından tayin gelen veya okuldan başlama yapan personelde göreve başlama tarihindeki ilk maaşından itibaren faydalanacak olup; personelin Müdürlüğümüzden ilişik kesmesi ile son bulacaktır. ĠĢleyiĢ ; 2- İhaleyi kazanan Bankanın Genel Müdürlüğü Şube bazında paylaşımını yapmayacak olup, tek bir merkez şube tarafından yürütülmesini sağlayacaktır. Kuruluş, maaş ödemesi yaptığı personeline maaş hesabı açılması için gerekli bilgileri ilgili banka şubesine teslim edecektir. Banka bu bilgiler doğrultusunda hesap açarak her bir personel için ücretsiz maaş kartı basacaktır. Kart ve şifrenin dağıtımı organizasyonu bankaya ait olup personeli mağdur etmeden kartların dağıtımını ilk maaş ödemesine kadar yetiştirecektir. ~ 3 ~

4 3- Banka; maaş ve diğer ödemeler için uyguladığı formatı (ödeme disketi gibi) kurum yetkilisine ulaştıracak ve Banka listeleri Kurum tarafından bu formata uygun olarak düzenlenip bankaya gönderilecektir. 4- Kurum Mutemedi maaş ve diğer ek ödemeleri, kesintileri kurumsal internet bankacılığı kullanarak gerçekleştirebilmeli ya da aracılığıyla bankanın sistemine uygun hazırlanacak veriyi doğrudan bankanın genel merkezine veya ilgili şubesindeki yetkili personelin mail adresine göndermek suretiyle ödemeler ve kesintiler gerçekleştirilmelidir. Gönderilen listelerin içeriğinden banka sorumlu olmayacaktır. Bankaya gönderilen datanın alındığı ve sisteme okutulduğu ve ödemelerin hangi saatte hazır hale geleceği hakkında Kurum bilgilendirilecektir. Data içerisinde saptanan tutarsızlık ve hatalı kayıtlar varsa derhal Kuruma telefonla bilgi verilerek sorunun en kısa sürede çözümü sağlanacaktır. Ödeme yapıldıktan sonra başka kişi ve kurumların hesaplarına aktarıldığı sonradan fark edilen durumlarda kurumun konuyu bankaya bildirmesi ile paranın gerçek hak sahibine havalesinin yapılması için banka, kurum ve ilgili şahıs birlikte çalışma yapacaktır. Disket üzerinden yapılan toplu ödemelerde Personelin Iban Numarası ile TC Kimlik numarası uyuşmayan ödemelerin gerçekleşmemesi sağlanmalıdır. 5- Kanuni kesintiler dışında kalan, Müdürlüğümüzün birim mutemetleri tarafından her ayın 15 nde personel maaş hesaplarından yapılacak özel kesintiler (Sosyal fon, Spor aidatı, Vakıf yardımı, Şehit yardımı vb.) Kurumun yazılı talimatı doğrultusunda yapılacaktır. Kurum tarafından gönderilen kesinti listelerinde belirtilen miktar kadarıyla personelin maaş hesabından kesintiler öncelikli, eksiksiz ve tam olarak yapılması sağlanacaktır. Yapılacak kesintinin Müdürlüğümüz adına açılacak ilgili hesap numaralarına toplam miktarın tek kalemde yatırılması, ilgili birimin talimatı halinde bu hesaptaki paralar bildirilen hesap numaralarına havalesi yapılacaktır. Personelin bankaya bulunan bireysel borçları veya kredi borçlarının olması kesintilerin yapılmasına engel değildir. Yapılacak kesintilerde sorumluluk Müdürlüğümüze ait olacaktır. 6- Her ay idaremiz tarafından hazırlanıp personelin maaş ödemelerini gösteren veri banka tarafından ödemeye hazır hale getirildikten sonra Kurumumuzdan herhangi bir sebeple maaş alamayacak (Emeklilik, Vefat, İhraç, İstifa, Açığa alınan, Tayin, Ücretsiz izin. vb.) personel ortaya çıkması halinde Müdürlüğümüz tarafından her ayın 14 ü mesai bitimine kadar bankaya yazılı talimat ile bildirilecek bu personellerin maaş tutarlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne iade edilmek üzere personellerin maaş hesaplarına o aya ait maaş tutarı kadar geçici olarak bloke konulması sağlanacaktır. Bu işlemlerden Müdürlüğümüz sorumludur. Personelin hesabından o aya ait hak etmediği tutarı tüketici kredisi veya kredi kartı borcu vb. sebep gösterilmeksizin hiçbir kesinti yapılmadan ayın 15 inde Kurumun yazılı talimat ile veya İnternet Bankacılığı üzerinden bloke edilen maaşların Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne geri iadesi yapılacak, maaş iadeleri yapıldıktan sonra personelin hesabındaki bloke kaldırılacaktır. 7- Muhasebe birimlerinin ödeme hesaplarının bulunduğu banka şubeleri, kendilerine intikal ettirilen Gönderme Emri tutarlarını, kamu görevlileri ve işçilerin hesabının bulunduğu banka şubesine aybaşından iki iş günü önce aktarır. Banka şubeleri, harcama birimlerince teslim edilen banka listelerine uygun olarak aylıkların aybaşında ödenmesini sağlayacak şekilde işlemlerini tamamlar. Muhasebe biriminin ödeme hesabının bulunduğu banka ile kamu görevlileri ve işçilerin hesabının bulunduğu banka, aylıkların zamanında ödenebilmesi için işbirliği içinde gerekli tedbirleri alırlar. Ancak bazı aylarda Maaş katsayılarının geç açıklanması sebebiyle veya Maliye Bakanlığı tarafından kullanılan sistemlerde (Say2000i, Harcama Yönetim Sistemi, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) yaşanan sıkıntılardan dolayı personel maaşlarının bankaya geç aktarılmasından Müdürlüğümüz sorumlu tutulmayacaktır. 8- Sözleşme yapılan banka tarafından toplu olarak tüm personelimiz için açılan hesap numaraları bir defaya mahsus olmak üzere Excel ortamında personelin Ibanlı hesap numarası personelin adı soyadı T.C. numarası ve kurum sicili mutlaka yazılmak suretiyle dijital veya CD ortamında Müdürlüğümüz bordro ve saymanlık sistemine yüklenmek üzere doğrudan Lojistik Şube Müdürlüğünde yetkili personele elden teslim edecektir. 9- Kurumun bankaya gönderdiği ödeme listesinde personelin adı soyadı, maaş hesabı, sicil ve ödenecek miktarlar yazılı olacaktır. Banka maaş tutarlarını personelin maaş hesaplarına her ayın 15 inin başladığı gece en geç saat 02:00 e kadar aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirecektir. 10- İdare tarafından maaş ödemelerinin dökümünü ihtiva eden dijital ortamdaki belge (banka listesi), maaş ödemeleri için ödeme gününden en geç 1 (bir) iş günü önce ilgili banka şubesine teslim edilecektir. Aylık ödeme gününün hafta sonu veya diğer resmi tatil günlerinden birine rastlaması halinde; bu 1 (bir) işgünü tatilden önce gelen 1 (bir) işgünü olarak kabul edilecek ve aylıklar yasal ödeme gününde hesaba geçirilecektir. İhtilaf halinde İdarece gönderilen dijital ortamdaki bilgiler esas alınacaktır. 11- Banka; Maaş haricindeki perakende ödemeler için (Taltif, Ek ders, Nakdi Tazminat, Operasyon Tazminatı, Harcırah, Doğum yardımı, Lojman iadesi vb.) Kurum tarafından Banka Listesinin gönderildiği ve ödeme tutarının banka hesabına geçtiği aynı gün içerisinde personelin hesaplarına aktarmakla yükümlüdür. Sistemde sorun olması ~ 4 ~

5 durumunda takip eden günün ilk saatinde personelin hesaplarına aktarılır. Maaş veya ek ödemelerde personelin hesabına aktarılamayan veya hesabı kapalı olup ödeme yapılamayan kayıtlar kuruma ivedilikle bildirilmelidir. Merkez Banka ġubesi ve bağlı büroları ; 12- Sözleşme yapılan banka personelimizin mağdur edilmeden ve işlemlerinin aksatılmadan, kaliteli ve hızlı hizmet verebilmesi için Mardin Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına yakın bir şubesini yetkili kılması ve kurumun resmi işlemlerinde mutlaka tek bir Merkez Banka Şubesinin sorumlu olması gerekmektedir. Merkez Şubede personelimize hizmet verecek kadar personel görevlendirecektir. Görevlendirilen personel Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğüne bildirilerek personelden verim alınamaması ya da memnuniyetsizlik yaşanması durumunda bankaca görevlendirilen Emniyet irtibat görevlisinin en geç 1 hafta içerisinde değişimi sağlanacak ve yazılı olarak kurumumuza bildirilecektir. Ayrıca bankanın diğer şubelerinde de resmi personelimize banka işlemlerinde öncelik verilmesi, bankanın tüm şubelerinden basit işlemlerini halledebilmesi yararlı olacaktır. 13- Anlaşma yapılan banka; Kurumun Ana Hizmet Binası müştemilatında en az 1 adet BTM olmak üzere, il genelinde kurum personelin sayısını da dikkate alarak bankanın bankamatik sayısı 600 kişiye 1 bankamatik olacak oranda bulunduracaktır. Ana hizmet Binası müştemilatına kurulan bankamatiğin her türlü (Elektrik, kira vb) masrafları banka tarafından karşılanacaktır. ATM/BTM Hizmetleri ; 14- Banka, ATM/BTM Kurulumu ile ilgili Müdürlüğümüz Lojistik Şube Müdürlüğüne bağlı İnşaat Büro Amirliği ile koordineli çalışacak olup, İnşaat Emlak Büro Amirliğinin belirlediği ve uygun gördüğü yerlerde ünitelerin kurulumu gerçekleştirilecektir. 15- Banka para çekme ve yatırma özelliği taşıyan ünitelerin kurulumu 13 Aralık 2013 tarihinde tamamlamış olacaktır. 16- Anlaşma yapılan banka, özellikle maaş günü ödemelerinde olmak üzere haftanın her günü ve saatinde ATM/BTM lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür. Personelimize hizmet veren ATM/BTM lerde meydana gelen arızalarda arıza bildirimine gerek kalmadan en kısa zamanda arızanın giderilmesini ve nakit para olmadığı durumlarda en kısa sürede ATM/BTM ünitelerine para tedarik etmekle yükümlüdür. 17- ATM/BTM menüsünde personel istediği tarihler arasındaki hesap hareketlerini görebilmeli, ayrıca hesap ekstrelerinde Müdürlüğümüz tarafından yatırılan paraların açıklamalarını (Maaş, tazminat, ek ders, doğum yardımı vb.) şeklinde görebilmelidir. Bununla ilgili makbuzu istenildiğinde hiçbir masraf olmadan bilgi mahiyetinde alabilmelidir. 18- ATM/BTM üniteleri için Milli Emlak Müdürlüğünce talep edilecek bedeller ile her türlü Kanuni ve İdari masraflar banka tarafından karşılanacaktır. Bu yerler için Müdürlüğümüzce ayrıca kira vb. adı altında para talep edilmeyecektir. Bu tahsisli yerler anlaşma süresi ile sınırlı olmak kaydı ile ATM/BTM ünitelerinin hizmet verdiği sürece bu protokol konusu ile sınırlı olmak kaydıyla bankanın tasarrufunda bulunacaktır. 19- Bankanın yetkili elemanlarınca ATM/BTM ünitelerinin kurulması ve kurulduktan sonra yapılacak teknik hizmetler, bakım-onarım faaliyetleri, ünitelere para konulması, arızalarının giderilmesi gibi işlemleri belirli periyotlarda sürdürecektir. Kurum kendisine ait alan için aldığı güvenlik önlemlerini, işbu protokol konusu ünitelerin kuruluş ve kullanımı için de aynı tedbirler geçerlidir. Ancak kurumun aldığı güvenlik önlemlerine rağmen, ünitelere saldırı, bombalama gibi durumlar meydana geldiği taktirde kuruma sorumluluk yüklenmeyecek ve herhangi bir talepte bulunulmayacaktır. (Banka personeli Güvenlik açısından mutlaka ATM/BTM lere müdahale etmeden önce idarece belirlenen görevli kişilere bilgi verip kimliğini ibraz edecektir.) Masraf, Komisyon ve Diğer Ücretler ; 20- Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince maaş kartı, kredi kartı ve ek kartların verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı masraf veya ücret almayacaktır. ~ 5 ~

6 21- Birimlerimizin Kurum adına açacağı Kurum hesaplarından banka şubesini kullanarak veya internet bankacılığı aracılığı ile yapacağı havale, eft, para yatırma ve çekme gibi işlemlerini masrafsız ve komisyonsuz yapabilecektir. 22- Maaş hesaplarının kullanımından dolayı aylık, dönemlik veya yıllık hesap işletim ücreti, hesap ekstresi ücreti, kart üyelik ücreti talep edilmeyecek bahse konu masraf kalemlerinin isimleri değişse dahi masraf alınmayacaktır. 23- Personel adına açılacak vadesiz hesaplar üzerinden Personelin bankaya otomatik ödeme talimatı vererek, İnternet Bankacılığı kullanarak veya ATM/BTM kullanarak yapacağı su, elektrik, telefon, doğalgaz, kira, okul, aidat, kablolu tv, cep telefonu, adsl ve her türlü düzenli ödemelerini yapabilecek, bu işlemlerden masraf, komisyon, ücret talep etmeyecek ve farklı bir isim altında kesinti yapmayacaktır. 24- Banka anlaşma süresince; Personelimizin Banka Şubesinden, ATM/BTM lerden, İnternet Bankacılığı veya Telefon Bankacılığını kullanarak mevcut bakiyesi ile havale ve EFT işlemlerini ücretsiz olarak yapabilecektir. Mesaj ücreti adı altında bir kesinti yapılmayacaktır. 25- ATM/BTM lerden çekilebilecek günlük nakit miktarı ilk etapta en az 1.500,00-TL olarak hesaplara tanımlanacaktır. 26- Bankanın Ülke Genelinde tüm şubelerinde para yatırma ve para çekme işleminden herhangi bir ücret alınmayacaktır. Kredi Kartları ve Bireysel Krediler ; 27- Kredi kartları personelin isteği doğrultusunda verilecektir. Verilen Kredi kartlarından üyelik ücreti, kart aidatı vb. alınmayacaktır. Posta yolu ile veya yolu ile gönderilen kredi kartı hesap ekstrelerinden ücret alınmayacak ve yansıtılmayacaktır. Artı Para ; 28-Teşkilat mensuplarımıza özel uygun kredi planlamaları yapılmalıdır. 29-Personelin Vadesiz maaş hesabına bağlı tanımlanan artı para veya kredili bankomat Personelin talebi üzerine tanımlanacaktır. Ġnternet Bankacılığı ; 30- İnternet bankacılığı kullanmak isteyen personele Ücretsiz İnternet Bankacılığı hizmeti verilecek, Yurtiçi Türk Parası Havale ve EFT işlemlerinden, İnternet Bankacılığında kullanılan SMS şifrelerinden ücret alınmayacaktır. Diğer Hizmetler ; 31- Herhangi bir nedenle bankaya müracaat ederek maaş hesabını kapattırıp yeni maaş hesabı açtıran personelin ödeme zamanında aksamaya neden olmaması için yeni açılan maaş hesap numarası bankanız tarafından mutlaka zamanında Lojistik Şube Müdürlüğüne bağlı Tahakkuk Büro Amirliğinde görevli ilgili personele bildirilmelidir. 32- Banka Kurumun istemesi halinde vadesiz hesap ve diğer ödemelere ilişkin hesap ekstre ve banka dekontlarını Kuruma basılı bir şekilde gönderecektir. Güvenlik ; 33- Banka, kurumca yapılan anlaşma süresince ve sonrasında Personele ve ek kart hamiline ait elde ettiği her türlü kişisel veya kurumsal bilgi ve belgeleri, Şartname hükümleri dışında başka bir amaç için kullanamaz ve kanunen yetkili bulunmayan diğer üçüncü şahıslara verilemez. Ayrıca personelin güvenlik hizmeti sunan kamu görevlilerinden oluşması nedeniyle, gerekli tüm ilave tedbirleri almakla yükümlüdür. Yükümlülüğü yerine getirmeyen banka şubesi doğabilecek her türlü zarar-ziyandan sorumludur. ĠĢleyiĢte Hukuki Dayanak ve Düzenlemeler ; ~ 6 ~

7 sayılı Devlet Memurları Kanunu 164. Maddesinde Personelin her türlü özlük haklarının ve tahakkuk işlemlerinin belli merkezden yapılabilmesi ve ödemelerin bankacılık sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Maliye Bakanlığı yetkili kılındığı belirtilmiştir. 17 Temmuz 2012 günü sayılı Resmi Gazete de yayımlan Maliye Bakanlığı nın Aylıkların Banka Aracılığı ile ödenmesi Hakkında Genel Tebliği nin İkinci Bölümünde Aylıkların Bankalar Aracılığıyla Ödenmesi ve Muhasebeleştirilmesi başlığı altında hükümler işleyişe esas teşkil eder. Maaş ödemelerinde; Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden yürütülen personelin Banka Listelerinin, Muhasebat Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezinden ilgili bankaların bilgi işlem merkezlerine elektronik ortamda aktarılmasına yönelik KAMU PERSONELİ ELEKTRONİK MAAŞ ÖDEME SİSTEMİ projesinin başlatılmasına karar verilmiş ve bazı bankalar uygulama kapsamına alınmıştır. İhaleyi kazanan banka ve Kurum belirtilen sistem kapsamında çalışıyor veya ileriki tarihte bu sisteme dahil olması halinde 18 Haziran 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar ilişkin Yönetmeliğin uygulanacağını kabul ve beyan eder. 35- Komisyon tarafından hazırlanan Ģartnamenin ve protokol taslağının hükümleri ile ilgili itirazlar ihale öncesinde veya ihale aģamasında komisyona yapılacak, komisyon yapılan itirazlara oy birliği ile karar verecektir. Ġhale sonuçlandıktan sonra imzalanacak olan protokol hukuki terimlerden doğan uyuģmazlıklarda Bankacılık Kanunlarında var olan terimler geçerli olacak ancak diğer hususlarda Ģartname maddelerine aykırı ve personel aleyhine hüküm teklif edilmeyecek ve protokol imzalanmayacaktır. Ekler : 1-Teklif Mektubu (1 Sayfa) 2-Banka Yetkilisi Mektubu (1 Sayfa) Cengiz ŞAHİN Yalçın ACAR Fatih YALÇIN İl Emniyet Müdür Yrd. Personel Şube Müdürü Lojistik Şube Müdürü 2.Sınıf Emniyet Müdürü 4.Sınıf Emniyet Müdürü 4.Sınıf Emniyet Müdürü Fahri ÖZ Polis Memuru Ceyhun TURGUT Polis Memuru OLUR /10/2013 Derviş KARA İl Emniyet Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü ~ 7 ~

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü 1- Kurumun Adı : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü A) Adresi : Peykhane Caddesi No:10 Çemberlitaş/İST. B) Telefon ve Faks Numarası : 0212 638 30 00 Faks: 0212 638

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 01 1- Kurumun Adı : Necmettin Erbakan Üniversitesi A) Adresi : Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BANKA PROMOSYONU İHALESİ DAVET MEKTUBU İLGİLİ BANKAYA Aşağıda detayları verilen Enstitümüze ait Banka Promosyonu İhalesine katılmanızı dileriz. 1-Kurumun Adı Ulusal Bor Araştırma

Detaylı

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun adı : TÜLOMSAŞ,Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. 2-Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR 3-Telefon no su : 0.222. 2240000

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Uygulama İlkeleri

BİRİNCİ BÖLÜM. Uygulama İlkeleri AYLIK VE ÜCRET ÖDEMESİ İLE BANKACILIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu protokolün amacı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli personelin aylık ve ücretlerinin

Detaylı

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Protokol Taslağı (Ek-2) Madde 1- Taraflar MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Bir tarafta Nasuh Akar Mh. 1407 Sk., Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde mukim Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu diğer tarafta.. adresinde

Detaylı

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1- Kurumun Adı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adres : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Atakum/SAMSUN Telefon Numarası : 0 362 312 19

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.15.030.03/244 08/04/2010 Konu : Kurumumuz ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan personel

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL MAAŞ ÖDEME VE BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası : 2012/002 1-Kurumun Adı : Bartın Üniversitesi A) Adresi : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü B)

Detaylı

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ

TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET ÖDEME PROTOKOLÜ- PROMOSYONU ġartnamesġ 1-Kurumun Adı : TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A) Adresi B) Telefon ve Faks Numarası C) Elektronik Posta Adresi 2-Konusu 3-İhale Usulü 4-Kurumdaki

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel

Detaylı

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI İÇİNDEKİLER 1- İdari Şartname 2- Teknik Şartname 3- Sözleşme Tasarısı 4- Standart Formlar YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5 Açık ihale usulü ile ihale edilen Akaryakıt Ürünleri Motorin Euro Dizel, Fuel Oil 5 mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/27/0215/100.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının genel onarım işi İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İl Sağlık Müdürlüğü

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı