BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEK VE İKTİSADİ İŞLETMESİ BÜTÇE, MUHASEBE, GİDER VE ALIM SATIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İç Denetim Enstitüsü nün (TİDE) bütçe, muhasebe ve alım satım uygulamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 Bu Yönetmelik; a) Türkiye İç Denetim Enstitüsü nün ve İktisadi İşletmesinin gelir, nakit, kıymetli evrak, her türlü taşınır ve taşınmaz eşya, mal, kıymet ve bunların gelirleri, kiraları ve satış bedellerinden oluşan mal varlığının yönetimini ve bu işlerle görevli olanların yetkilerini ve sorumluluklarını, b) TİDE Bütçesinin hazırlanmasına, içeriğine, kabulüne ve uygulanmasına, gelirlerinin tahsiline ve giderlerin yapılmasına, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin genel esasları, c) Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ışığı altında, TİDE nin hesap ve kayıtlarının mevzuata uygun olarak tutulması, aylık mizanlarının çıkarılması, bilançonun ve gelir tablosunun düzenlenmesi ve kıymetlerin korunması işlemlerini, ç) TİDE nin satın alma, satma, yapım, onarım, tesis, bakım, taşıtma ve her türlü hizmet alım işleri ve benzeri işleri, d) Yukarıdaki iş ve işlemlerin denetlenmesinde uyulacak kuralları ve yöntemleri kapsar. Dayanak MADDE 3 Bu Yönetmelik, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Tüzüğü uyarınca hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 Bu Yönetmelikte geçen; Enstitü, Dernek ya da TİDE: Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği ni İktisadi İşletme: Türkiye İç Denetim Enstitüsü İktisadi İşletmesi ni Tüzük: Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Tüzüğü nü Yönetim Kurulu: Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulu nu Başkan: Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı nı, Başkan Yardımcısı: TİDE Yönetim Kurulu nda Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen kimse/kimseleri, Sayman: TİDE Yönetim Kurulu nda Sayman Üye olarak görevlendirilen kimseyi, Muhasip: TİDE Yönetim Kurulu nda Muhasip Üye olarak görevlendirilen kimseyi, Genel Sekreter: TİDE Yönetim Kurulu nda Genel Sekreter olarak görevlendirilen kimseyi Enstitü personeli: Enstitüde ücretli olarak çalışan personeli, 1

2 Fon İşlemleri: TİDE nin hazır değerlerinin bütününü, IIA: TİDE'nin Türkiye temsilcisi olduğu merkezi ABD'de olan Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü'nü (The Institute of Internal Auditors), ECIIA: Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu'nu (European Confederation of Institutes of Internal Auditing) ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Genel Esaslar, Görev, Yetki ve Sorumluluklar MADDE 5 Türkiye İç Denetim Enstitüsü fon ve muhasebe işlemlerine ilişkin genel esaslar aşağıda belirtilmiştir. (1) Türkiye İç Denetim Enstitüsü fon ve muhasebe işlemlerinin tüzük ve Dernekler mevzuatında belirtilen kurallara uygun şekilde yürütülmesi Yönetim Kurulu nun sorumluluğundadır. (2) Bütçede öngörülen ödenekler gereğince harcama yapmaya Başkan yetkilidir. Giderlere ilişkin ödemeler aşağıdaki maddelerde belirtilen istisnalar dışında başkan onayı veya Sayman, Muhasip Üye veya Genel Sekreter'den en az ikisinin onayı ile yapılır. Başkan harcama yetkisinin TL yi aşmayacak kısmını, niteliğini belirterek Başkan Yardımcılarından uygun gördüklerine devredebilir. (3) Giderlerin muhasebeleştirilmesi aşamasında fatura, perakende satış fişi, gider pusulası, makbuz, sözlesme (yılın ilk ödeme belgesine bağlanır) veya harcama tutanağı gibi belgelerden uygun olan veya olanlar harcama gerçeklesme belgelerine eklenir. (4) Dernek kasasında Enstitünün cari ihtiyaçları dışında nakit para bulundurulamaz. Alındı belgesiyle tahsil edilen tutarlar engeç izleyen iş günü banka hesaplarına yatırılır. (5) Derneğe ait paralar TL olmak zorundadır. İktisadi İşletme yabancı para bulundurabilir. (6) Yönetim Kurulu banka hesaplarını TİDE nin menfaatleri doğrultusunda, dilediği gibi yönlendirebileceği gibi, atayacağı bir yetkili ile mali yönetim hakkını devredebilir. Ancak banka seçimleri ve mevduat türleri hakkında kısıtlamalar getirebilir. (7) Dernek ülkemizdeki bankalarda aylık mevduat ve repo hesapları açarak buralardan gelir elde edebilir, Yönetim Kurulu nun uygun gördüğü sabit getirili yatırım araçlarına yatırım yapabilir. (8) Dernek ve İktisadi İşletmenin hesabı bulunan bankalarda mevduat, repo, fon vb. seçeneklerin en verimli olacak oranlarda gerçekleşmesini sağlamak yönünde gerekli araştırmalar ve görüşmeler yapılmasına özen gösterilir. Bu değerlendirme de banka masrafları da göz önünde bulundurulur. 2

3 (9) Bankalarda hesap açma, mevduat, repo, fon vb. işlemleri yapma, para çekme, EFT, havale, transfer gibi işlemler Başkan ın veya Sayman, Muhasip Üye ile Genel Sekreter den ikisinin imzalı talimatıyla yapılabilir. Bununla birlikte dernek ve iktisadi işletmenin hesabı bulunan bankalarda masrafları azaltmak için işlemler mümkün olduğunca bankaların internet şubeleri kullanılarak yapılır, internet bankacılığı aracılığıyla işlem yapabilmek için bu kişilerden her biri için internet bankacılığı kullanıcı adı ve şifreleri alınır. İnternet bankacılığı aracılığıyla TL ye kadar yapılacak ödeme gibi işlemler bu yetkililerden herhangi birisi tarafından tek başına yapılabilir TL üzeri ödemeler ancak Başkan ın veya Sayman, Muhasip Üye ile Genel Sekreter den ikisinin imzalı talimatıyla yapılabilir. Yönetim Kurulu veya Başkan tarafından onaylanmış ve tahakkuk etmiş harcamalar, personel ücretleri ve diğer yan ödemeler, vergi ve sigorta ödemeleri, kira, kırtasiye gideri, apartman aidatı, elektrik, su, telefon gibi fatura ödemeleri, belli bir sözleşmeye bağlı yapılan ödemeler, resmi dairelere yapılan ödemeler, vadeli mevduat bağlama, fon alma/fon bozma, döviz alma/satma, hazine bonosu/devlet tahvili alımı/satımı, hesaplar arası virman, derneğin veya iktisadi işletmenin diğer bankadaki hesabına EFT gibi işlemler tutar sınırı olmaksızın internet bankacılığı şifresi bulunan yukarıda belirtilen yetkililer tarafından bankaların internet şubeleri aracılığıyla münferiden yapılabilir. Bu yetkililer ödeme yaparken harcamanın bütçe içinde ödeneğinin olup olmadığına, sözleşmeye dayalı ise sözleşmede belirtilen ödeme tutar ve sürelerine uygun olup olmadığına, ödemenin hak sahibi veya yetkili temsilcisine yapılıp yapılmadığına dikkat eder. Acil durumlarda ödeme yapıldıktan sonra gerekli onaylar tamamlanabilir. Vergi ve sigorta ödemeleri, transfer gibi acil durumlarda diğer yetkililere ulaşılamadığında banka şubesinin kabul ettiği durumlarda yazılı talimatların bu yetkililerden yalnızca birisi tarafından imzalanması da mümkündür. Ödeme için gerekli belgeler Enstitü personeli tarafından doğru bir şekilde temin edilerek, ilgili yetkiliye bildirilir ve daha sonra da muhafaza edilir. Ayrıca Enstitü personeline internet bankacılığından yapılacak işlemleri giriş yaparak yukarıda belirtilen yetkililerin onayına gönderebilmesi ve bu yetkililerin onaylayarak işlemleri tamamlayabilmesi amacıyla internet bankacılığında yalnızca giriş yetkisi bulunan şifreler alınabilir ve bu şekilde bir işleyiş oluşturulabilir. (10) Ödemeye yetkili kişilerce yapılan inceleme sonucunda bu yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olmadığına karar verilen giderlere ilişkin ödemeler yapılmaz. Bununla birlikte sorumluluk Yönetim Kurulunca üstlenildiği takdirde ödeme yapılır. (11) Yapılacak gider ve harcamalar ile tahsil edilecek gelirler, Enstitü personeli tarafından "ödenebilir" ve "tahsil edilebilir" duruma getirilir. Tahakkuk işlemleri, TİDE nin gelirlerinin ve giderlerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili mevzuat ve TİDE kararları çerçevesinde yerine getirilir. (12) Muhasebe kayıtlarının tutulmasında elektronik bilgi sistemlerinden faydalanılabilir. Bu durumda bu kayıtların yedeklerinin muhafazası esastır. (13) Muhasebe hizmetlerinin dışarıdan satın alınması mümkündür. Bu durumda hizmet alınan yetkili muhasebeci bu yönetmelik dahilinde tutulması gerekli defterleri tutar, işlemleri gerçekleştirir ve muhasebe fişlerini imzalar. Hizmet alınacak yetkili muhasebeci veya mali müşavirin tespiti, gerektiğinde değiştirilmesi, ödenecek ücret gibi hususlara Yönetim 3

4 Kurulu nca karar verilir. Muhasebe hizmetinin alınması aşamasında hizmetin kalitesi Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve TİDE yükümlülüklerinin aksamamasını teminen gerekli önlemler alınır. (14) TİDE mal varlığına dahil taşınır ve taşınmaz değerler, ayniyat deposunda bulunan değerler ile personel sağlık sigortası gibi gerekli görülen diğer değerlerin sigorta ettirilmesine Yönetim Kurulu yetkilidir. (15) Mal ve hizmet alımlarında kalite ve fiyat açısından en uygun olan alımın yapılabilmesi için birden fazla satıcıdan teklif alınması, TL üzerindeki alımlarda en az 3 teklif alınması, tekliflerin karşılaştırılması, kalite ve fiyat dengesi gözetilerek karar verilmesi esastır. Alınacak mal ve hizmetin piyasada bir veya çok az firma tarafından sunulması, acil ihtiyaçlar, daha önceden alınıp kalitesinden memnun kalınan mal ve hizmetlerin yeniden alımı gibi durumlarda yetki limitleri dahilinde tek teklif ile mal ve hizmet alımı yapılabilir. (16) Gider ve harcama ödemelerine ilişkin işlemlerin tamamlanmasını beklemeyecek kadar ivedi olan çeşitli gider ve harcamalar için Enstitü personeline avans verilebilir. Avans tutarı ay içinde yapılacak olağan harcamalar dikkate alınarak belirlenir ve bir defada TL yi aşamaz. Alınan avanslar yalnızca avans alınan işler için harcanır. Avans tutarlarına ilişkin harcama belgelerinin en geç bir ay içinde muhasebeye verilmesi ve varsa kalan avansın kapatılması gerekir. Hesap döneminin son ayında alınan avanslar, aralık ayı sonunda kapatılır. Hesap, yıl sonunda bakiye vermez. Kapatılamayan avans kalıntıları hakkında Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda hareket edilir. (17) Enstitü personeli, TİDE nin genel mahiyetteki toplu ihtiyaçlarına istinaden satın alınıp depoda muhafaza edilerek, hizmet ihtiyaçları hâlinde teslim edilecek demirbaş, mefruşat ile diğer eşya ve malzemeleri, nitelik ve özelliklerine göre kontrol edip, sayarak veya ölçerek teslim almak ve depo girişlerini düzenlemek, tasnif etmek, düzenli ve iyi bir şekilde muhafaza etmek, yangın, bozulma ve benzeri tehlikelerden koruyucu önlemleri almak, Depo kayıtlarının muhasebe ile uygunluğunu sağlamak ile Yönetim Kurulu na karşı sorumludur. (18) TİDE nin fon ve muhasebe işlemleri ile ilgili sorumlu ve yetkili personeli görevlerinden devamlı olarak ayrılacakları zaman, muhafazasından sorumlu oldukları değerleri, görevlerini üstlenecek veya yapacak personele usulü dairesinde devir ve teslim etmekle yükümlüdürler. (19) Enstitü ve iktisadi işletmeye ilişkin defter, kayıt ve belgelerin, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla 5 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur. (20) Fon ve muhasebe işlemleri hakkında iç ve dış denetçiler tarafından istenecek her türlü bilgi ve belge verilir, yetkili denetçilere her türlü kolaylık gösterilir. 4

5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bütçe Esasları Hesap ve bütçe dönemi MADDE 6 (1) TİDE nin gelir ve giderleri bakımından hesap ve bütçe dönemi, takvim yılıdır. Bütçedeki gelirlerin tahsil edilmesinden ve giderlerin belirtilen sınırlar içinde yapılmasından Yönetim Kurulu yetkili ve sorumludur. (2) TİDE Bütçesi, yıllık gelir-gider tahminlerini gösteren ve bunlara ait uygulamanın yürütülmesine yetki veren ve idari anlamda Yönetim Kurulu nun uyacağı esasları ve parasal yetkileri belirleyen mali plandır. (3) Bütçe teklifi, TİDE Yönetim Kurulu tarafından her yıl en geç Aralık ayının üçüncü haftasına kadar bir sonraki yıl için hazırlanarak, genel kurul onayına sunulur. Bütçe, Genel Kurulca onaylanarak kesinleşir ve yürürlüğe konulur. Bütçe İlkeleri MADDE 7 Bütçenin hazırlanmasında aşağıdaki belirtilen ilkeler uygulanır. 1) Bütçenin hazırlanmasında önceki dönem gerçekleşen rakamlar, sapmalar, ekonomik ve istatistiki veriler; faaliyet planları ve raporlarında yer alan hizmet konuları ile çevresel konulardaki gelişmeler ve değişimler dikkate alınır, analitik teknikler ve diğer yöntemler etkililik, verimlilik ve ekonomiklik ilkeleri çerçevesinde uygulanır. 2) Bütçe giderleri gelirler toplamını aşamaz, gerçekçi ve denk bütçe ilkesi esastır. 3) Uzun dönemli yatırım harcaması ayrıca projelendirilerek bütçe kapsamına alınır. Öz kaynak ve yabancı kaynak tahsisi genel kurul kararıyla kesinleştirildikten sonra ilgili dönemlerin bütçelerine yansıtılır. Bütçenin içeriği MADDE 8 Dernek ve iktisadi işletmenin bütçesi varsa açıklamalar metni ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Çizelgeler giderlerin üst sınırını gösteren ödenekler toplamı ile gelir tahminlerinin toplamını içerir. Tahmini bilanço, tahmini gelir tablosu ve kadro çizelgesi bütçenin tamamlayıcı ekleridir ve Genel Kurul un onayına birlikte sunulur. A-Gelir Çizelgesi: Derneğin ve İktisadi İşletmenin ilgili çalışma dönemine ilişkin gelir tahminlerini gösteren ve bu yönetmelik esasları dahilinde hazırlanarak Genel Kurul un onayına sunulan ayrıntılı çizelgedir. B-Gider Çizelgesi: Derneğin ve İktisadi İşletmenin çalışma dönemine ilişkin bütçe ödeneklerini, bunların dayandırıldığı gider tahminlerini ve yıllık toplam tutarlarını gösterir. C-Tahmini Bilanço ve Gelir Tablosu: Bütçelenmiş rakamlar esas alınarak standart formlara uygun olarak hazırlanan karşılaştırmalı bilanço ve gelir tablolarıdır. Yıllık faaliyet raporunda sunulan cari dönem bilanço ve gelir tabloları tahmini bilanço ve gelir tablosu rakamlarıyla karşılaştırmalı sunulur. D-Personel Kadro Çizelgesi: TİDE nin Genel Kurul tarafından kabul edilmiş personel kadrolarını gösterir. Ayrıca bütçe döneminde, personele verilecek ücret, fazla mesai, ikramiye, tazminatlar, sosyal yardım ve haklar, Sosyal Güvenlik Kurumu prim işveren hisseleri tutarları ve toplamları yıllık olarak belirtilir. 5

6 E-Harcırah Çizelgesi: TİDE Yönetim, Denetim, Etik ve Danışma Kurulu üyeleri, TİDE personeli ile TİDE Yönetimi tarafından görevlendirilen üyeler veya diğer kişilere ödenecek gündeliklerin belirtildiği çizelgedir. Bütçenin hazırlanması MADDE 9 (1) Yönetim kurulunca belirlenecek üç kişilik bir bütçe hazırlık komitesi her yıl en geç 15 Ekime kadar görevlendirilir. (2) Bu komite, cari yılın geçmiş aylarında gerçekleşen ve anılan yılda gerçekleşmesi beklenen harcamalar ile yeni yılda girişilecek projeleri dikkate alarak TİDE nin gider bütçesini hazırlar. (3) TİDE nin gerçekleşmiş gelirleri ile cari yıl sonuna kadar tahakkuk edecek gelirleri ile izleyen yıla ilişkin tahminler birleştirilerek gelir bütçesi de bu komite tarafından hazırlanır. (4) Hazırlanan bütçe taslağı en geç 15 Kasım tarihine kadar Yönetim Kurulu nun onayına sunulur. (5) TİDE Yönetim Kurulu bütçe taslağının genel kuruldan en az onbeş gün önce genel kurul üyelerinin elinde veya bilgisinde olacağını öngörerek genel kurul tarihini belirler ve bütçeyi genel kurul onayına sunar. Harcamaların yapılması MADDE 10 (1) Bütçedeki ödeneklerin kullanılma şekline ve zamanına TİDE nin nakit ve gelir durumu da göz önünde tutularak Yönetim Kurulu nca karar verilir. (2) Ödenek olmaksızın hiçbir harcama yapılamaz ve harcamayı gerektiren bir işleme girişilemez. (3) Bütçe ve gerçekleşen fiili giderlerin takibi ve sapmaların analizleri Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve gerekli önlemler alınır. Ek ödenek ve aktarma yetkisi MADDE 11 Derneğin ilgili bütçe dönemindeki amaç ve hedefleri doğrultusunda bütçenin gider bölümleri içindeki maddeler arasında aktarma yapmaya başkan, bölümler arasında aktarma yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. TİDE Bütçesinde belirli bir amaç için konulmuş ödeneklerin yeterli olmadığı hallerde, TİDE nin kullanılabilir nakit kaynaklarının ihtiyacı karşılayabilecek durumda olması şartıyla Yönetim Kurulu nca karar alınması ve Genel Kurul onayı ile ek ödenek verilebilir. Bütçe kesin hesap cetveli MADDE 12 Bilanço ve gelir tablosunun çıkarılmasından sonra Şubat ayı sonuna kadar, hesap dönemine ilişkin bütçe ile alınan ödenekleri yıl içinde alınmış ek ödenekleri ve varsa ödenek iptallerini, ayrıca yıl içinde yapılan harcamalar ile kullanılmamış ödenek iptallerini, ayrıca yıl içinde yapılan harcamalar ile kullanılmamış ödenek artıklarını, harcama kalemleri itibarıyla gösteren kesin hesap cetveli hazırlanarak yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında onaya sunulur. 6

7 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Esasları Muhasebenin amacı MADDE 13 Muhasebe, parasal nitelik taşıyan işlemlere ve kıymet hareketlerine ilişkin verilerin anlamlı ve güvenilir bilgileri sağlayacak şekilde ilgili kaynaklardan toplanması, doğrulukların saptanması, kaydedilmesi, tasnif edilmesi, raporlar hâlinde sunulması ve yorumlanması yoluyla sevk ve idareye göstergeler vermek amacını güder. Hesap planı MADDE 14 Hesap planı, Enstitünün bünyesine ve işlemlerine uygun hesapların bir sistem içinde oluşturulmasıyla tek düzen hesap planına göre oluşturulan cetveldir. Kayıtların dayanak belgeleri MADDE 15 (1) Muhasebeleştirme, usulüne göre düzenlenen muhasebe fişleri ile bunların ekini oluşturan geçerli belgelere dayanılarak aşağıda gösterilen hesaplar içinde yerine getirilir. a) Ana Hesap: Aynı nitelikteki kıymet hareketlerinin toplam olarak kaydedildiği defter-i kebir hesaplarıdır. b) Yardımcı Hesap: Ana hesaplar içinde ortak ve belirgin özellikler taşıyan kıymet ayrıntılarının toplandığı hesaplardır. (2) Defter kayıtlarının temel dayanağını muhasebe fişleri oluşturur. Yöntem MADDE 16 - Dernek ve İktisadi İşletmenin muhasebesi, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve standartlarına göre tutulur. Muhasebe defterleri MADDE 17 (1) Gerçekleşen işlemler, aşağıda yazılı defterlerde kayıtlara alınır. a) Yevmiye Defteri: Kayda geçirilmesi gereken işlemlerin tarih sırasıyla ve maddeler hâlinde düzenli olarak yazıldığı defterdir. b) Defter-i Kebir: Yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak, usulüne göre hesaplara dağıtan ve sınıflandırarak bu hesaplarda toplayan defterdir. c) Envanter Defteri: Faaliyete başlama tarihinde ve bunu izleyen her hesap dönemi sonunda bilanço günü itibarıyla çıkarılan envanter ve bilançoların ve gelir durumunun kaydolduğu defterdir. d) Yardımcı Defterler: Defter-i kebire toplam hâlinde ve açıklamasız kaydedilen asli hesaplarla tali ve feri hesapların ve bunlara ilişkin işlemlerin ayrıntılı ve açıklamalı olarak kaydedildiği defterlerdir. e) Dernek işletme hesabı defteri: Dernek gelir ve giderlerinin tarih sırasıyla ve maddeler halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir. Defterlerin tasdiki MADDE 18 Yardımcı defterler dışında kalan muhasebe defterleri, her sayfasına sıra numarası konulmak ve resmi mühür ile mühürlenerek kaç sayfadan oluştuğu, defterin ilk ve 7

8 son sayfasına yazılmak suretiyle notere tasdik ettirilir. Yevmiye defterinin, her yılın ocak ayı, envanter defterinin ise mart ayı sonuna kadar notere ibraz edilip, son kaydın altına noterce "Görülmüştür" sözü yazılarak, mühür ve imza konulmak suretiyle tasdik edilmiş olması gerekir. Defterlerin kayıt usulü MADDE 19 Muhasebe defterlerine kayıt yapılırken aşağıdaki esaslara uyulur. a) Defterler mürekkepli kalemle ya da makine ile yazılır. Ancak, hesaplar kapatılıncaya kadar toplamların geçici olarak kurşun kalemle yapılması mümkündür. b) Defterlerde, kayıtlar arasında satırlar çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. c) Ciltli defterlerde defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yaprakların sırası bozulamaz ve yırtılamaz. ç) İşlemlerin, iş hacmine ve gereğine uygun olarak muhasebenin düzen ve açıklığını bozmayacak şekilde günü gününe defterlere kaydedilmesi esastır. Kayıtların defterlere işlenmesi on günden fazla geciktirilemez. Muhasebe hizmetlerinin dışardan satınalınması durumunda yetkili muhasebeci bu madde hükümleri dahilinde defterleri tutar ve muhasebe fişlerini imzalar. Dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kayıtların hemen defterlere işlenmesi zorunludur. d) Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar, ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilir. Diğer tüm defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı taktirde, düzeltmeler, yanlış okunacak şekilde çizilmek ve üstüne doğrusu yazılmak suretiyle yapılır. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır. Defterlere geçirilen bir kaydı, kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz bir hale getirmek ve bu şekilde düzeltme yapmak yasaktır. Hesap ve kayıtların kontrolü MADDE 20 (1) Yevmiye defteri ve defter-i kebir kayıtları esas kayıt niteliğindedir ve mizanlar ile bilanço ve gelir tablosu defter-i kebirden çıkarılır. Defter-i kebir toplamlarının, yevmiye defteri toplamı ve yardımcı defter kayıtlarıyla tutarlı olması şarttır. (2) Yevmiye defteri ve defter-i kebir kayıtları ile kasa ve yevmiye fişlerinin, esas ve yardımcı kayıtlara doğru işlenip işlenmediği yetkili muhasebeci ve Enstitü personeli tarafından her ay düzenli olarak kontrol edilerek toplamlar paraf edilir. Dayanak belgelerinin saklanması MADDE 21 (1) Günlük işlemler için düzenlenen muhasebe fişleri ile bankadan alınan dekontlar tasnif edilerek klasörlere konulur. (2) Bu belgeler, Enstitü personelinin sorumluluğu altında çelik dosya dolaplarda saklanır. (3) Herhangi bir inceleme için saklandığı yerden çıkarılması gereken belgeler, Enstitü personelinin gözetiminde incelenir ve teslim alınarak yerine konulur. (4) Bu Yönetmeliğe göre tutulması zorunlu defterler de büyük bir dikkat ve özen gösterilerek korunur ve saklanır. 8

9 Mizanlar MADDE 22 Mizanlar, defter-i kebir ve yardımcı defterlere geçirilen kayıtların kontrolünü sağlayan ve yevmiye defteri ile defter-i kebir toplamlarının tutarlı olup olmadığını gösteren çizelgelerdir. Dernek ve iktisadi işletmeye ilişkin her ay mizan düzenlenir. Bilanço MADDE 23 Bilanço, dönem sonunda çıkarılan genel kesin mizana dayanılarak düzenlenen ve Enstitü ile İktisadi İşletmenin mevcutları ile her türlü alacaklarını ve borçlarını karşılıklı ve değerleri itibarıyla tertipli olarak gösteren cetveldir. Gelir tablosu MADDE 24 Gelir tablosu, Enstitü tarafından bir hesap döneminde sağlanan tüm gelirleri ve hizmetinin yürütülmesi için yapılan tüm harcamaları özetleyen bir mali tablodur. Tabloda görünen gelirler ile giderler arasındaki net fark, kar/zarar hesabı ile ilgilendirilir. Mali tablo düzenleme çalışmaları MADDE 25 Dernek ve İktisadi İşletmenin yıllık mali tablolarının çıkarılmasından önce aşağıdaki hazırlık çalışmaları yapılır. a) Sayım: TİDE bünyesindeki her türlü kıymetli evrak, malzeme ile ayniyatın tümü, hesap döneminin son günü itibarıyla saptanır. Sayım komitesi veya denetçilerce uygun görülecek dönemler itibarıyla sayılarak, muhasebe kayıtlarıyla uygunluğu sağlanır. b) Değerleme: Maddi duran varlıklar bilançoda gösterilir. Ayrıca, Demirbaş Eşya Defterine kaydolunmak suretiyle takip edilir. c) Hesapların İncelenmesi ve Tasfiyesi: Bilançonun aktif ve pasifinde yer alacak tüm değerlere ilişkin hesaplar özenle incelenerek, varsa hatalar ve eksiklikler giderilir. Bankalarla mutabakat sağlanır, envanter kapatılır ve tüm kayıtlar mevzuat ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenir. Dernek ve iktisadi işletmede envanter işlemlerini takiben yıllık solo ve konsolide bilanço ve gelir tabloları düzenlenir. Yıllık mali tablolar bağımsız denetim şirketi tarafından uluslararası denetim standartlarına uygun olarak denetlenir. Denetlenmiş mali tablolar ve bağımsız denetçi raporu ile Denetim Kurulu Raporu, Yönetim Kurulu faaliyet raporuyla birlikte Genel Kurul onayına sunulur. BEŞİNCİ BÖLÜM Giderler ve Harcamalar Gider Formu MADDE 26 Dernek ve iktisadi işletme tarafından harcamayı yapan kişiye ödeme yapılabilmesi için Ek-1'de yer alan Gider Formu doldurulur ve harcamayı tevsik eden belgeler bu forma eklenir. 9

10 Faaliyet Giderleri MADDE 27 TİDE faaliyetlerinden kaynaklanan genel gider kalemleri aşağıda yer almaktadır. Söz konusu faaliyetlerin ifası için gereken giderlere ilişkin esaslar bu maddeyi takip eden maddelerde yer almaktadır. a) Sertifikasyon Giderleri: Sertifikasyon giderleri IIA unvan sertifikasyonu sınavlarının yapılması, sınav sistemindeki değişiklik ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi, unvan sahiplerinin bildirimlerinin takibi, sertifikasyon ile ilgili komite ve toplantılara iştirak edilmesi vb. gibi unvan sertifikasyon sürecinin gerektirdiği her türlü faaliyet ile ilgili giderleri kapsar. b) Üyelik Giderleri: Üyelik giderleri üye aidatlarının tahsili, üyelere yönelik program ve toplantılarının organizasyonu vb. gibi TİDE üyelerine sunulan hizmetlere ilişkin sürecin gerektirdiği her türlü faaliyet ilgili giderleri kapsar. c) Dergi, Kitap ve Basılı Yayın Giderleri: Dergi, kitap ve basılı yayın giderleri, TİDE tarafından finanse edilen her türlü dergi ve basılı yayının hayata geçirilmesi vb. gibi süreçlerin gerektirdiği her türlü faaliyet ile ilgili giderleri kapsar. d) Kongre Giderleri: Kongre giderleri, TİDE tarafından organize edilen her türlü kongre, konferans, etkinlik vb. gibi süreçlerin gerektirdiği her türlü faaliyet ile ilgili giderleri kapsar. e) Eğitim Giderleri: Eğitim giderleri, TİDE tarafından organize edilen her türlü eğitim, çalıştay, sunum, panel vb süreçlerin gerektirdiği her türlü faaliyet ile ilgili giderleri kapsar. f) Reklam ve Tanıtım Giderleri: Reklam ve tanıtım giderleri TİDE tarafından organize edilen reklam, tanıtım, sponsorluk, temsil gibi süreçlerin gerektirdiği her türlü faaliyet ile ilgili giderleri kapsar. g) Diğer Giderler: Yukarıda yer alan gider türlenin herhangi birine girmemekle birlikte TİDE faaliyetlerinin yürütülmesi için Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen her türlü gideri kapsar. Eğitmen Giderleri MADDE 28 TİDE nin düzenlediği eğitimlerde eğitmenlere verilecek ücretler Mesleki Gelişim Akademisi Yürütme Kurulu nun önerisiyle TİDE Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu nun onayı ile profesyonel kişi ve kurumlardan eğitim desteği alınabilir. Bu kapsamdaki giderler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Şehir Dışı Görev Giderleri MADDE 29 Bu Yönetmeliğe göre, Yönetim Kurulu üyelerine ve/veya TİDE Yönetim Kurulu tarafından TİDE yi temsilen İstanbul dışında -yurtiçi veya yurtdışındaeğitim, konferans, kongre, çalıştay, toplantı, program ve Yönetim Kurulu tarafından uygun görülecek diğer etkinliklerde görevlendirilen kişilere belge karşılığında şehir dışı görev gideri ödenir. Şehir dışı görev gideri ulaşım, konaklama, transfer ve yemek giderlerinden oluşur. Şehir dışı görev giderleri, yolculuğun başlangıç ve bitiş günleri de dahil olmak üzere, görevlendirme süresi için ödenir. Görev gereğinden fazla kalınan günler için şehir dışı görev gideri ödenmez. Pasaport gideri için ödeme yapılmaması esas olup vize giderleri belge karşılığı ödenir. 10

11 Yurt İçi Ulaşım Giderleri MADDE 30 Ulaşım gideri, yolculuk hangi ulaşım aracı veya araçları ile yapılmış olursa olsun, yurt içi görevlendirmenin yapıldığı şehre aktarmasız veya en az aktarmalı ekonomi sınıfı uçak bileti fiyatını aşmayacak şekilde belge karşılığı ödenir. Yurt Dışı Ulaşım Giderleri MADDE 31 Ulaşım gideri yolculuk hangi ulaşım aracı veya araçları ile yapılmış olursa olsun, yurt dışı görevlendirmenin yapıldığı şehre aktarmasız veya en az aktarmalı ekonomi sınıfı uçak bileti fiyatını aşmayacak şekilde belge karşılığı ödenir. Yurt İçi Konaklama Giderleri MADDE 32 Konaklama gideri, yurtiçi görevlendirmeye konu faaliyetin yapıldığı yerdeki otel ve kahvaltı gideri için belge karşılığı ödenir. Ödenecek konaklama giderleri, kahvaltı dahil günlük 150 Avro karşılığı Türk Lirası ndan fazla olamaz. Yurt Dışı Konaklama Giderleri MADDE 33 Konaklama gideri, yurt dışı görevlendirmeye konu faaliyetin yapıldığı yerdeki otel ve kahvaltı gideri için belge karşılığı ödenir. Ödenecek konaklama giderleri, kahvaltı dahil günlük 200 Avro karşılığı Türk Lirası ndan fazla olamaz. Yurt İçi ve Yurt Dışı Transfer Giderleri MADDE 34 Yurt içi veya yurt dışında havaalanı (veya istasyon, liman vs.) ile konaklama yeri (otel, ikamet vs.) arası transfer gideri belge karşılığı ödenir. Yemek Giderleri MADDE 35 Yurt içi veya yurt dışında kişi başı günde 3 öğün yemek tutarı gün başına toplam 50 Avro karşılığı Türk Lirası nı aşmamak kaydıyla belge karşılığı ödenir. TİDE Kurullarının ve Komitelerinin Giderleri MADDE 36 YK, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Danışma Kurulu ve diğer TİDE Komitelerinin faaliyetlerine yönelik toplantı giderleri Dernek tarafından karşılanır. Toplantıların dernek merkezinde yapılması esastır. Dernek merkezinin imkan ve çalışmaların niteliği açısından uygun olmadığı durumlarda çalışma toplantıları Dernek merkezi dışında yapılabilir. Toplantının dernek merkezi dışında yapılması durumunda ulaşım, konaklama, toplantı salonu ve yemek giderleri bu yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde karşılanır. IIA, ECIIA ve Diğer Mesleki Kuruluşların Kongre, Konferans ve Diğer Etkinliklerine Enstitü yü Temsilen Katılım MADDE 37 IIA ve ECIIA tarafından düzenlenen çalıştay, konsey, toplantı, kongre ve konferanslara Yönetim Kurulu nca belirlenecek en az bir kişinin TİDE yi temsilen katılımı mümkündür. Toplantılara katılacak kişi sayısı ve katılacak kişiler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Her bir etkinlik için yapılacak görevlendirmenin 2 kişiyi aşmaması esastır. Daha fazla katılım için belirleme yapıldığı durumda dernek tarafından karşılanan kısmın 2 kişilik toplam ulaşım, konaklama ve yemek maliyet üst sınırını aşmaması gerekir. 11

12 Personel Giderleri MADDE 38 (1) Dernek personelinin ücretleri aylık bazda çalışılan ay sonunda ödenir. Personel ücretlerinin ve personel ile ilişkili diğer ek giderlerin Yönetim Kurulu tarafından yılda bir defa gözden geçirilmesi ve ücret ve diğer giderlerde artış yapılıp yapılmayacağına karar verilmesi esastır. Dernek Yönetim Kurulu ekonomik koşullar ve çalışma dönemi içinde ortaya çıkan koşulları ve başarılı çalışma durumunu göz önünde tutarak her bir personel için yılda bir defaya mahsus olmak ve bir brüt maaş tutarını aşmamak şartıyla dernek personeline başarı primi verebilir. (2) Ücrete ek olarak personele şehir içi ulaşım bedeli ve öğlen yemekleri için yemek çeki verilir. Yemek çeki tutarı tam zamanlı her bir personel için aynıdır. Şehir içi ulaşım için personele aylık sınırsız Akbil verilir. Mesai saatleri dışında ve zorunlu hallerde yapılan şehir içi ulaşım ve yemek giderleri bu maddede belirtilen sınırlamalardan müstesnadır ve belge karşılığı ödenir. Dernek İşletme Giderleri MADDE 39 Dernek e ait kira, elektrik, su, bina aidatı, telefon ve diğer işletme giderleri TİDE banka hesapları kullanılarak ödenir. Dernek merkezinin yönetimine ilişkin diğer temsil ve ağırlama giderleri Dernek tarafından karşılanır. ALTINCI BÖLÜM Alım, Satım ve İhale İşleri Temel amaç MADDE 40 TİDE nin alım, satım ve ihale işlerinin yürütülmesinde temel amaç; Enstitünün her türlü satın alma, satma, onarım, bakım, taşıtma ve benzeri işlerine ilişkin isteklerini, istenen miktar ve istenen zamanda aynı vasıf ve şartlar içerisinde temin edilen diğer malzeme ve hizmetlere göre daha düşük maliyetle temin etmektir. İhtiyaç bildirimi MADDE 41 (1) TİDE nin ihtiyaçlarına ilişkin istekler bu yönetmelikte belirtilen onay limitleri kapsamında Başkan, yetki devredilmişse Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Yönetim Kuruluna sunulur. (2) Acil tüketim malzemesi istekleri doğrudan Başkan, yetki devredilmişse Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter e iletilir. (3) Demirbaş malzeme ve baskı istemleri ise Yönetim Kuruluna sunulur. Yetki sınırları MADDE 42 (1) Alım, satım, onarım, bakım, taşıtma ve benzeri işlerde bu yönetmeliğin Genel Esaslar bölümünde belirtilen yetki limitleri dahilinde Yönetim Kurulu, Başkan, yetki devredilen Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreter yetkilidir. (2) Satın alınmasının veya onarılmasının gecikmesinde TİDE işlerinin aksaması söz konusu olan, TİDE nin zararına yol açabilecek, bütçede bu amaçla belirtilen sınırı ve bu yönetmeliğin Genel Esaslar bölümünde belirtilen yetki limitini aşmayan satın alma ve hizmetlerle, onarım işleri Başkan ın onayı ile yaptırılabilir. 12

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU. SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU. SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu talimatın amacı, Türkiye Tenis Federasyonu nun merkez

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 27.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28895 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No. 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Resmi Gazete Tarihi 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası 25326 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kapsam ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

ASKERÎ KANTİN YÖNETMELİĞİ 1

ASKERÎ KANTİN YÖNETMELİĞİ 1 1 ASKERÎ KANTİN YÖNETMELİĞİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kanunî Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik; askerî kantinlerin gelirleri ile teşkil, idare, murakabe, işletme ve kontrol şekillerini

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı