BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEK VE İKTİSADİ İŞLETMESİ BÜTÇE, MUHASEBE, GİDER VE ALIM SATIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İç Denetim Enstitüsü nün (TİDE) bütçe, muhasebe ve alım satım uygulamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 Bu Yönetmelik; a) Türkiye İç Denetim Enstitüsü nün ve İktisadi İşletmesinin gelir, nakit, kıymetli evrak, her türlü taşınır ve taşınmaz eşya, mal, kıymet ve bunların gelirleri, kiraları ve satış bedellerinden oluşan mal varlığının yönetimini ve bu işlerle görevli olanların yetkilerini ve sorumluluklarını, b) TİDE Bütçesinin hazırlanmasına, içeriğine, kabulüne ve uygulanmasına, gelirlerinin tahsiline ve giderlerin yapılmasına, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin genel esasları, c) Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ışığı altında, TİDE nin hesap ve kayıtlarının mevzuata uygun olarak tutulması, aylık mizanlarının çıkarılması, bilançonun ve gelir tablosunun düzenlenmesi ve kıymetlerin korunması işlemlerini, ç) TİDE nin satın alma, satma, yapım, onarım, tesis, bakım, taşıtma ve her türlü hizmet alım işleri ve benzeri işleri, d) Yukarıdaki iş ve işlemlerin denetlenmesinde uyulacak kuralları ve yöntemleri kapsar. Dayanak MADDE 3 Bu Yönetmelik, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Tüzüğü uyarınca hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 Bu Yönetmelikte geçen; Enstitü, Dernek ya da TİDE: Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği ni İktisadi İşletme: Türkiye İç Denetim Enstitüsü İktisadi İşletmesi ni Tüzük: Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Tüzüğü nü Yönetim Kurulu: Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulu nu Başkan: Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı nı, Başkan Yardımcısı: TİDE Yönetim Kurulu nda Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen kimse/kimseleri, Sayman: TİDE Yönetim Kurulu nda Sayman Üye olarak görevlendirilen kimseyi, Muhasip: TİDE Yönetim Kurulu nda Muhasip Üye olarak görevlendirilen kimseyi, Genel Sekreter: TİDE Yönetim Kurulu nda Genel Sekreter olarak görevlendirilen kimseyi Enstitü personeli: Enstitüde ücretli olarak çalışan personeli, 1

2 Fon İşlemleri: TİDE nin hazır değerlerinin bütününü, IIA: TİDE'nin Türkiye temsilcisi olduğu merkezi ABD'de olan Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü'nü (The Institute of Internal Auditors), ECIIA: Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu'nu (European Confederation of Institutes of Internal Auditing) ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Genel Esaslar, Görev, Yetki ve Sorumluluklar MADDE 5 Türkiye İç Denetim Enstitüsü fon ve muhasebe işlemlerine ilişkin genel esaslar aşağıda belirtilmiştir. (1) Türkiye İç Denetim Enstitüsü fon ve muhasebe işlemlerinin tüzük ve Dernekler mevzuatında belirtilen kurallara uygun şekilde yürütülmesi Yönetim Kurulu nun sorumluluğundadır. (2) Bütçede öngörülen ödenekler gereğince harcama yapmaya Başkan yetkilidir. Giderlere ilişkin ödemeler aşağıdaki maddelerde belirtilen istisnalar dışında başkan onayı veya Sayman, Muhasip Üye veya Genel Sekreter'den en az ikisinin onayı ile yapılır. Başkan harcama yetkisinin TL yi aşmayacak kısmını, niteliğini belirterek Başkan Yardımcılarından uygun gördüklerine devredebilir. (3) Giderlerin muhasebeleştirilmesi aşamasında fatura, perakende satış fişi, gider pusulası, makbuz, sözlesme (yılın ilk ödeme belgesine bağlanır) veya harcama tutanağı gibi belgelerden uygun olan veya olanlar harcama gerçeklesme belgelerine eklenir. (4) Dernek kasasında Enstitünün cari ihtiyaçları dışında nakit para bulundurulamaz. Alındı belgesiyle tahsil edilen tutarlar engeç izleyen iş günü banka hesaplarına yatırılır. (5) Derneğe ait paralar TL olmak zorundadır. İktisadi İşletme yabancı para bulundurabilir. (6) Yönetim Kurulu banka hesaplarını TİDE nin menfaatleri doğrultusunda, dilediği gibi yönlendirebileceği gibi, atayacağı bir yetkili ile mali yönetim hakkını devredebilir. Ancak banka seçimleri ve mevduat türleri hakkında kısıtlamalar getirebilir. (7) Dernek ülkemizdeki bankalarda aylık mevduat ve repo hesapları açarak buralardan gelir elde edebilir, Yönetim Kurulu nun uygun gördüğü sabit getirili yatırım araçlarına yatırım yapabilir. (8) Dernek ve İktisadi İşletmenin hesabı bulunan bankalarda mevduat, repo, fon vb. seçeneklerin en verimli olacak oranlarda gerçekleşmesini sağlamak yönünde gerekli araştırmalar ve görüşmeler yapılmasına özen gösterilir. Bu değerlendirme de banka masrafları da göz önünde bulundurulur. 2

3 (9) Bankalarda hesap açma, mevduat, repo, fon vb. işlemleri yapma, para çekme, EFT, havale, transfer gibi işlemler Başkan ın veya Sayman, Muhasip Üye ile Genel Sekreter den ikisinin imzalı talimatıyla yapılabilir. Bununla birlikte dernek ve iktisadi işletmenin hesabı bulunan bankalarda masrafları azaltmak için işlemler mümkün olduğunca bankaların internet şubeleri kullanılarak yapılır, internet bankacılığı aracılığıyla işlem yapabilmek için bu kişilerden her biri için internet bankacılığı kullanıcı adı ve şifreleri alınır. İnternet bankacılığı aracılığıyla TL ye kadar yapılacak ödeme gibi işlemler bu yetkililerden herhangi birisi tarafından tek başına yapılabilir TL üzeri ödemeler ancak Başkan ın veya Sayman, Muhasip Üye ile Genel Sekreter den ikisinin imzalı talimatıyla yapılabilir. Yönetim Kurulu veya Başkan tarafından onaylanmış ve tahakkuk etmiş harcamalar, personel ücretleri ve diğer yan ödemeler, vergi ve sigorta ödemeleri, kira, kırtasiye gideri, apartman aidatı, elektrik, su, telefon gibi fatura ödemeleri, belli bir sözleşmeye bağlı yapılan ödemeler, resmi dairelere yapılan ödemeler, vadeli mevduat bağlama, fon alma/fon bozma, döviz alma/satma, hazine bonosu/devlet tahvili alımı/satımı, hesaplar arası virman, derneğin veya iktisadi işletmenin diğer bankadaki hesabına EFT gibi işlemler tutar sınırı olmaksızın internet bankacılığı şifresi bulunan yukarıda belirtilen yetkililer tarafından bankaların internet şubeleri aracılığıyla münferiden yapılabilir. Bu yetkililer ödeme yaparken harcamanın bütçe içinde ödeneğinin olup olmadığına, sözleşmeye dayalı ise sözleşmede belirtilen ödeme tutar ve sürelerine uygun olup olmadığına, ödemenin hak sahibi veya yetkili temsilcisine yapılıp yapılmadığına dikkat eder. Acil durumlarda ödeme yapıldıktan sonra gerekli onaylar tamamlanabilir. Vergi ve sigorta ödemeleri, transfer gibi acil durumlarda diğer yetkililere ulaşılamadığında banka şubesinin kabul ettiği durumlarda yazılı talimatların bu yetkililerden yalnızca birisi tarafından imzalanması da mümkündür. Ödeme için gerekli belgeler Enstitü personeli tarafından doğru bir şekilde temin edilerek, ilgili yetkiliye bildirilir ve daha sonra da muhafaza edilir. Ayrıca Enstitü personeline internet bankacılığından yapılacak işlemleri giriş yaparak yukarıda belirtilen yetkililerin onayına gönderebilmesi ve bu yetkililerin onaylayarak işlemleri tamamlayabilmesi amacıyla internet bankacılığında yalnızca giriş yetkisi bulunan şifreler alınabilir ve bu şekilde bir işleyiş oluşturulabilir. (10) Ödemeye yetkili kişilerce yapılan inceleme sonucunda bu yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olmadığına karar verilen giderlere ilişkin ödemeler yapılmaz. Bununla birlikte sorumluluk Yönetim Kurulunca üstlenildiği takdirde ödeme yapılır. (11) Yapılacak gider ve harcamalar ile tahsil edilecek gelirler, Enstitü personeli tarafından "ödenebilir" ve "tahsil edilebilir" duruma getirilir. Tahakkuk işlemleri, TİDE nin gelirlerinin ve giderlerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili mevzuat ve TİDE kararları çerçevesinde yerine getirilir. (12) Muhasebe kayıtlarının tutulmasında elektronik bilgi sistemlerinden faydalanılabilir. Bu durumda bu kayıtların yedeklerinin muhafazası esastır. (13) Muhasebe hizmetlerinin dışarıdan satın alınması mümkündür. Bu durumda hizmet alınan yetkili muhasebeci bu yönetmelik dahilinde tutulması gerekli defterleri tutar, işlemleri gerçekleştirir ve muhasebe fişlerini imzalar. Hizmet alınacak yetkili muhasebeci veya mali müşavirin tespiti, gerektiğinde değiştirilmesi, ödenecek ücret gibi hususlara Yönetim 3

4 Kurulu nca karar verilir. Muhasebe hizmetinin alınması aşamasında hizmetin kalitesi Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve TİDE yükümlülüklerinin aksamamasını teminen gerekli önlemler alınır. (14) TİDE mal varlığına dahil taşınır ve taşınmaz değerler, ayniyat deposunda bulunan değerler ile personel sağlık sigortası gibi gerekli görülen diğer değerlerin sigorta ettirilmesine Yönetim Kurulu yetkilidir. (15) Mal ve hizmet alımlarında kalite ve fiyat açısından en uygun olan alımın yapılabilmesi için birden fazla satıcıdan teklif alınması, TL üzerindeki alımlarda en az 3 teklif alınması, tekliflerin karşılaştırılması, kalite ve fiyat dengesi gözetilerek karar verilmesi esastır. Alınacak mal ve hizmetin piyasada bir veya çok az firma tarafından sunulması, acil ihtiyaçlar, daha önceden alınıp kalitesinden memnun kalınan mal ve hizmetlerin yeniden alımı gibi durumlarda yetki limitleri dahilinde tek teklif ile mal ve hizmet alımı yapılabilir. (16) Gider ve harcama ödemelerine ilişkin işlemlerin tamamlanmasını beklemeyecek kadar ivedi olan çeşitli gider ve harcamalar için Enstitü personeline avans verilebilir. Avans tutarı ay içinde yapılacak olağan harcamalar dikkate alınarak belirlenir ve bir defada TL yi aşamaz. Alınan avanslar yalnızca avans alınan işler için harcanır. Avans tutarlarına ilişkin harcama belgelerinin en geç bir ay içinde muhasebeye verilmesi ve varsa kalan avansın kapatılması gerekir. Hesap döneminin son ayında alınan avanslar, aralık ayı sonunda kapatılır. Hesap, yıl sonunda bakiye vermez. Kapatılamayan avans kalıntıları hakkında Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda hareket edilir. (17) Enstitü personeli, TİDE nin genel mahiyetteki toplu ihtiyaçlarına istinaden satın alınıp depoda muhafaza edilerek, hizmet ihtiyaçları hâlinde teslim edilecek demirbaş, mefruşat ile diğer eşya ve malzemeleri, nitelik ve özelliklerine göre kontrol edip, sayarak veya ölçerek teslim almak ve depo girişlerini düzenlemek, tasnif etmek, düzenli ve iyi bir şekilde muhafaza etmek, yangın, bozulma ve benzeri tehlikelerden koruyucu önlemleri almak, Depo kayıtlarının muhasebe ile uygunluğunu sağlamak ile Yönetim Kurulu na karşı sorumludur. (18) TİDE nin fon ve muhasebe işlemleri ile ilgili sorumlu ve yetkili personeli görevlerinden devamlı olarak ayrılacakları zaman, muhafazasından sorumlu oldukları değerleri, görevlerini üstlenecek veya yapacak personele usulü dairesinde devir ve teslim etmekle yükümlüdürler. (19) Enstitü ve iktisadi işletmeye ilişkin defter, kayıt ve belgelerin, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla 5 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur. (20) Fon ve muhasebe işlemleri hakkında iç ve dış denetçiler tarafından istenecek her türlü bilgi ve belge verilir, yetkili denetçilere her türlü kolaylık gösterilir. 4

5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bütçe Esasları Hesap ve bütçe dönemi MADDE 6 (1) TİDE nin gelir ve giderleri bakımından hesap ve bütçe dönemi, takvim yılıdır. Bütçedeki gelirlerin tahsil edilmesinden ve giderlerin belirtilen sınırlar içinde yapılmasından Yönetim Kurulu yetkili ve sorumludur. (2) TİDE Bütçesi, yıllık gelir-gider tahminlerini gösteren ve bunlara ait uygulamanın yürütülmesine yetki veren ve idari anlamda Yönetim Kurulu nun uyacağı esasları ve parasal yetkileri belirleyen mali plandır. (3) Bütçe teklifi, TİDE Yönetim Kurulu tarafından her yıl en geç Aralık ayının üçüncü haftasına kadar bir sonraki yıl için hazırlanarak, genel kurul onayına sunulur. Bütçe, Genel Kurulca onaylanarak kesinleşir ve yürürlüğe konulur. Bütçe İlkeleri MADDE 7 Bütçenin hazırlanmasında aşağıdaki belirtilen ilkeler uygulanır. 1) Bütçenin hazırlanmasında önceki dönem gerçekleşen rakamlar, sapmalar, ekonomik ve istatistiki veriler; faaliyet planları ve raporlarında yer alan hizmet konuları ile çevresel konulardaki gelişmeler ve değişimler dikkate alınır, analitik teknikler ve diğer yöntemler etkililik, verimlilik ve ekonomiklik ilkeleri çerçevesinde uygulanır. 2) Bütçe giderleri gelirler toplamını aşamaz, gerçekçi ve denk bütçe ilkesi esastır. 3) Uzun dönemli yatırım harcaması ayrıca projelendirilerek bütçe kapsamına alınır. Öz kaynak ve yabancı kaynak tahsisi genel kurul kararıyla kesinleştirildikten sonra ilgili dönemlerin bütçelerine yansıtılır. Bütçenin içeriği MADDE 8 Dernek ve iktisadi işletmenin bütçesi varsa açıklamalar metni ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Çizelgeler giderlerin üst sınırını gösteren ödenekler toplamı ile gelir tahminlerinin toplamını içerir. Tahmini bilanço, tahmini gelir tablosu ve kadro çizelgesi bütçenin tamamlayıcı ekleridir ve Genel Kurul un onayına birlikte sunulur. A-Gelir Çizelgesi: Derneğin ve İktisadi İşletmenin ilgili çalışma dönemine ilişkin gelir tahminlerini gösteren ve bu yönetmelik esasları dahilinde hazırlanarak Genel Kurul un onayına sunulan ayrıntılı çizelgedir. B-Gider Çizelgesi: Derneğin ve İktisadi İşletmenin çalışma dönemine ilişkin bütçe ödeneklerini, bunların dayandırıldığı gider tahminlerini ve yıllık toplam tutarlarını gösterir. C-Tahmini Bilanço ve Gelir Tablosu: Bütçelenmiş rakamlar esas alınarak standart formlara uygun olarak hazırlanan karşılaştırmalı bilanço ve gelir tablolarıdır. Yıllık faaliyet raporunda sunulan cari dönem bilanço ve gelir tabloları tahmini bilanço ve gelir tablosu rakamlarıyla karşılaştırmalı sunulur. D-Personel Kadro Çizelgesi: TİDE nin Genel Kurul tarafından kabul edilmiş personel kadrolarını gösterir. Ayrıca bütçe döneminde, personele verilecek ücret, fazla mesai, ikramiye, tazminatlar, sosyal yardım ve haklar, Sosyal Güvenlik Kurumu prim işveren hisseleri tutarları ve toplamları yıllık olarak belirtilir. 5

6 E-Harcırah Çizelgesi: TİDE Yönetim, Denetim, Etik ve Danışma Kurulu üyeleri, TİDE personeli ile TİDE Yönetimi tarafından görevlendirilen üyeler veya diğer kişilere ödenecek gündeliklerin belirtildiği çizelgedir. Bütçenin hazırlanması MADDE 9 (1) Yönetim kurulunca belirlenecek üç kişilik bir bütçe hazırlık komitesi her yıl en geç 15 Ekime kadar görevlendirilir. (2) Bu komite, cari yılın geçmiş aylarında gerçekleşen ve anılan yılda gerçekleşmesi beklenen harcamalar ile yeni yılda girişilecek projeleri dikkate alarak TİDE nin gider bütçesini hazırlar. (3) TİDE nin gerçekleşmiş gelirleri ile cari yıl sonuna kadar tahakkuk edecek gelirleri ile izleyen yıla ilişkin tahminler birleştirilerek gelir bütçesi de bu komite tarafından hazırlanır. (4) Hazırlanan bütçe taslağı en geç 15 Kasım tarihine kadar Yönetim Kurulu nun onayına sunulur. (5) TİDE Yönetim Kurulu bütçe taslağının genel kuruldan en az onbeş gün önce genel kurul üyelerinin elinde veya bilgisinde olacağını öngörerek genel kurul tarihini belirler ve bütçeyi genel kurul onayına sunar. Harcamaların yapılması MADDE 10 (1) Bütçedeki ödeneklerin kullanılma şekline ve zamanına TİDE nin nakit ve gelir durumu da göz önünde tutularak Yönetim Kurulu nca karar verilir. (2) Ödenek olmaksızın hiçbir harcama yapılamaz ve harcamayı gerektiren bir işleme girişilemez. (3) Bütçe ve gerçekleşen fiili giderlerin takibi ve sapmaların analizleri Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve gerekli önlemler alınır. Ek ödenek ve aktarma yetkisi MADDE 11 Derneğin ilgili bütçe dönemindeki amaç ve hedefleri doğrultusunda bütçenin gider bölümleri içindeki maddeler arasında aktarma yapmaya başkan, bölümler arasında aktarma yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. TİDE Bütçesinde belirli bir amaç için konulmuş ödeneklerin yeterli olmadığı hallerde, TİDE nin kullanılabilir nakit kaynaklarının ihtiyacı karşılayabilecek durumda olması şartıyla Yönetim Kurulu nca karar alınması ve Genel Kurul onayı ile ek ödenek verilebilir. Bütçe kesin hesap cetveli MADDE 12 Bilanço ve gelir tablosunun çıkarılmasından sonra Şubat ayı sonuna kadar, hesap dönemine ilişkin bütçe ile alınan ödenekleri yıl içinde alınmış ek ödenekleri ve varsa ödenek iptallerini, ayrıca yıl içinde yapılan harcamalar ile kullanılmamış ödenek iptallerini, ayrıca yıl içinde yapılan harcamalar ile kullanılmamış ödenek artıklarını, harcama kalemleri itibarıyla gösteren kesin hesap cetveli hazırlanarak yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında onaya sunulur. 6

7 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Esasları Muhasebenin amacı MADDE 13 Muhasebe, parasal nitelik taşıyan işlemlere ve kıymet hareketlerine ilişkin verilerin anlamlı ve güvenilir bilgileri sağlayacak şekilde ilgili kaynaklardan toplanması, doğrulukların saptanması, kaydedilmesi, tasnif edilmesi, raporlar hâlinde sunulması ve yorumlanması yoluyla sevk ve idareye göstergeler vermek amacını güder. Hesap planı MADDE 14 Hesap planı, Enstitünün bünyesine ve işlemlerine uygun hesapların bir sistem içinde oluşturulmasıyla tek düzen hesap planına göre oluşturulan cetveldir. Kayıtların dayanak belgeleri MADDE 15 (1) Muhasebeleştirme, usulüne göre düzenlenen muhasebe fişleri ile bunların ekini oluşturan geçerli belgelere dayanılarak aşağıda gösterilen hesaplar içinde yerine getirilir. a) Ana Hesap: Aynı nitelikteki kıymet hareketlerinin toplam olarak kaydedildiği defter-i kebir hesaplarıdır. b) Yardımcı Hesap: Ana hesaplar içinde ortak ve belirgin özellikler taşıyan kıymet ayrıntılarının toplandığı hesaplardır. (2) Defter kayıtlarının temel dayanağını muhasebe fişleri oluşturur. Yöntem MADDE 16 - Dernek ve İktisadi İşletmenin muhasebesi, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve standartlarına göre tutulur. Muhasebe defterleri MADDE 17 (1) Gerçekleşen işlemler, aşağıda yazılı defterlerde kayıtlara alınır. a) Yevmiye Defteri: Kayda geçirilmesi gereken işlemlerin tarih sırasıyla ve maddeler hâlinde düzenli olarak yazıldığı defterdir. b) Defter-i Kebir: Yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak, usulüne göre hesaplara dağıtan ve sınıflandırarak bu hesaplarda toplayan defterdir. c) Envanter Defteri: Faaliyete başlama tarihinde ve bunu izleyen her hesap dönemi sonunda bilanço günü itibarıyla çıkarılan envanter ve bilançoların ve gelir durumunun kaydolduğu defterdir. d) Yardımcı Defterler: Defter-i kebire toplam hâlinde ve açıklamasız kaydedilen asli hesaplarla tali ve feri hesapların ve bunlara ilişkin işlemlerin ayrıntılı ve açıklamalı olarak kaydedildiği defterlerdir. e) Dernek işletme hesabı defteri: Dernek gelir ve giderlerinin tarih sırasıyla ve maddeler halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir. Defterlerin tasdiki MADDE 18 Yardımcı defterler dışında kalan muhasebe defterleri, her sayfasına sıra numarası konulmak ve resmi mühür ile mühürlenerek kaç sayfadan oluştuğu, defterin ilk ve 7

8 son sayfasına yazılmak suretiyle notere tasdik ettirilir. Yevmiye defterinin, her yılın ocak ayı, envanter defterinin ise mart ayı sonuna kadar notere ibraz edilip, son kaydın altına noterce "Görülmüştür" sözü yazılarak, mühür ve imza konulmak suretiyle tasdik edilmiş olması gerekir. Defterlerin kayıt usulü MADDE 19 Muhasebe defterlerine kayıt yapılırken aşağıdaki esaslara uyulur. a) Defterler mürekkepli kalemle ya da makine ile yazılır. Ancak, hesaplar kapatılıncaya kadar toplamların geçici olarak kurşun kalemle yapılması mümkündür. b) Defterlerde, kayıtlar arasında satırlar çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. c) Ciltli defterlerde defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yaprakların sırası bozulamaz ve yırtılamaz. ç) İşlemlerin, iş hacmine ve gereğine uygun olarak muhasebenin düzen ve açıklığını bozmayacak şekilde günü gününe defterlere kaydedilmesi esastır. Kayıtların defterlere işlenmesi on günden fazla geciktirilemez. Muhasebe hizmetlerinin dışardan satınalınması durumunda yetkili muhasebeci bu madde hükümleri dahilinde defterleri tutar ve muhasebe fişlerini imzalar. Dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kayıtların hemen defterlere işlenmesi zorunludur. d) Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar, ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilir. Diğer tüm defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı taktirde, düzeltmeler, yanlış okunacak şekilde çizilmek ve üstüne doğrusu yazılmak suretiyle yapılır. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır. Defterlere geçirilen bir kaydı, kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz bir hale getirmek ve bu şekilde düzeltme yapmak yasaktır. Hesap ve kayıtların kontrolü MADDE 20 (1) Yevmiye defteri ve defter-i kebir kayıtları esas kayıt niteliğindedir ve mizanlar ile bilanço ve gelir tablosu defter-i kebirden çıkarılır. Defter-i kebir toplamlarının, yevmiye defteri toplamı ve yardımcı defter kayıtlarıyla tutarlı olması şarttır. (2) Yevmiye defteri ve defter-i kebir kayıtları ile kasa ve yevmiye fişlerinin, esas ve yardımcı kayıtlara doğru işlenip işlenmediği yetkili muhasebeci ve Enstitü personeli tarafından her ay düzenli olarak kontrol edilerek toplamlar paraf edilir. Dayanak belgelerinin saklanması MADDE 21 (1) Günlük işlemler için düzenlenen muhasebe fişleri ile bankadan alınan dekontlar tasnif edilerek klasörlere konulur. (2) Bu belgeler, Enstitü personelinin sorumluluğu altında çelik dosya dolaplarda saklanır. (3) Herhangi bir inceleme için saklandığı yerden çıkarılması gereken belgeler, Enstitü personelinin gözetiminde incelenir ve teslim alınarak yerine konulur. (4) Bu Yönetmeliğe göre tutulması zorunlu defterler de büyük bir dikkat ve özen gösterilerek korunur ve saklanır. 8

9 Mizanlar MADDE 22 Mizanlar, defter-i kebir ve yardımcı defterlere geçirilen kayıtların kontrolünü sağlayan ve yevmiye defteri ile defter-i kebir toplamlarının tutarlı olup olmadığını gösteren çizelgelerdir. Dernek ve iktisadi işletmeye ilişkin her ay mizan düzenlenir. Bilanço MADDE 23 Bilanço, dönem sonunda çıkarılan genel kesin mizana dayanılarak düzenlenen ve Enstitü ile İktisadi İşletmenin mevcutları ile her türlü alacaklarını ve borçlarını karşılıklı ve değerleri itibarıyla tertipli olarak gösteren cetveldir. Gelir tablosu MADDE 24 Gelir tablosu, Enstitü tarafından bir hesap döneminde sağlanan tüm gelirleri ve hizmetinin yürütülmesi için yapılan tüm harcamaları özetleyen bir mali tablodur. Tabloda görünen gelirler ile giderler arasındaki net fark, kar/zarar hesabı ile ilgilendirilir. Mali tablo düzenleme çalışmaları MADDE 25 Dernek ve İktisadi İşletmenin yıllık mali tablolarının çıkarılmasından önce aşağıdaki hazırlık çalışmaları yapılır. a) Sayım: TİDE bünyesindeki her türlü kıymetli evrak, malzeme ile ayniyatın tümü, hesap döneminin son günü itibarıyla saptanır. Sayım komitesi veya denetçilerce uygun görülecek dönemler itibarıyla sayılarak, muhasebe kayıtlarıyla uygunluğu sağlanır. b) Değerleme: Maddi duran varlıklar bilançoda gösterilir. Ayrıca, Demirbaş Eşya Defterine kaydolunmak suretiyle takip edilir. c) Hesapların İncelenmesi ve Tasfiyesi: Bilançonun aktif ve pasifinde yer alacak tüm değerlere ilişkin hesaplar özenle incelenerek, varsa hatalar ve eksiklikler giderilir. Bankalarla mutabakat sağlanır, envanter kapatılır ve tüm kayıtlar mevzuat ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenir. Dernek ve iktisadi işletmede envanter işlemlerini takiben yıllık solo ve konsolide bilanço ve gelir tabloları düzenlenir. Yıllık mali tablolar bağımsız denetim şirketi tarafından uluslararası denetim standartlarına uygun olarak denetlenir. Denetlenmiş mali tablolar ve bağımsız denetçi raporu ile Denetim Kurulu Raporu, Yönetim Kurulu faaliyet raporuyla birlikte Genel Kurul onayına sunulur. BEŞİNCİ BÖLÜM Giderler ve Harcamalar Gider Formu MADDE 26 Dernek ve iktisadi işletme tarafından harcamayı yapan kişiye ödeme yapılabilmesi için Ek-1'de yer alan Gider Formu doldurulur ve harcamayı tevsik eden belgeler bu forma eklenir. 9

10 Faaliyet Giderleri MADDE 27 TİDE faaliyetlerinden kaynaklanan genel gider kalemleri aşağıda yer almaktadır. Söz konusu faaliyetlerin ifası için gereken giderlere ilişkin esaslar bu maddeyi takip eden maddelerde yer almaktadır. a) Sertifikasyon Giderleri: Sertifikasyon giderleri IIA unvan sertifikasyonu sınavlarının yapılması, sınav sistemindeki değişiklik ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi, unvan sahiplerinin bildirimlerinin takibi, sertifikasyon ile ilgili komite ve toplantılara iştirak edilmesi vb. gibi unvan sertifikasyon sürecinin gerektirdiği her türlü faaliyet ile ilgili giderleri kapsar. b) Üyelik Giderleri: Üyelik giderleri üye aidatlarının tahsili, üyelere yönelik program ve toplantılarının organizasyonu vb. gibi TİDE üyelerine sunulan hizmetlere ilişkin sürecin gerektirdiği her türlü faaliyet ilgili giderleri kapsar. c) Dergi, Kitap ve Basılı Yayın Giderleri: Dergi, kitap ve basılı yayın giderleri, TİDE tarafından finanse edilen her türlü dergi ve basılı yayının hayata geçirilmesi vb. gibi süreçlerin gerektirdiği her türlü faaliyet ile ilgili giderleri kapsar. d) Kongre Giderleri: Kongre giderleri, TİDE tarafından organize edilen her türlü kongre, konferans, etkinlik vb. gibi süreçlerin gerektirdiği her türlü faaliyet ile ilgili giderleri kapsar. e) Eğitim Giderleri: Eğitim giderleri, TİDE tarafından organize edilen her türlü eğitim, çalıştay, sunum, panel vb süreçlerin gerektirdiği her türlü faaliyet ile ilgili giderleri kapsar. f) Reklam ve Tanıtım Giderleri: Reklam ve tanıtım giderleri TİDE tarafından organize edilen reklam, tanıtım, sponsorluk, temsil gibi süreçlerin gerektirdiği her türlü faaliyet ile ilgili giderleri kapsar. g) Diğer Giderler: Yukarıda yer alan gider türlenin herhangi birine girmemekle birlikte TİDE faaliyetlerinin yürütülmesi için Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen her türlü gideri kapsar. Eğitmen Giderleri MADDE 28 TİDE nin düzenlediği eğitimlerde eğitmenlere verilecek ücretler Mesleki Gelişim Akademisi Yürütme Kurulu nun önerisiyle TİDE Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu nun onayı ile profesyonel kişi ve kurumlardan eğitim desteği alınabilir. Bu kapsamdaki giderler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Şehir Dışı Görev Giderleri MADDE 29 Bu Yönetmeliğe göre, Yönetim Kurulu üyelerine ve/veya TİDE Yönetim Kurulu tarafından TİDE yi temsilen İstanbul dışında -yurtiçi veya yurtdışındaeğitim, konferans, kongre, çalıştay, toplantı, program ve Yönetim Kurulu tarafından uygun görülecek diğer etkinliklerde görevlendirilen kişilere belge karşılığında şehir dışı görev gideri ödenir. Şehir dışı görev gideri ulaşım, konaklama, transfer ve yemek giderlerinden oluşur. Şehir dışı görev giderleri, yolculuğun başlangıç ve bitiş günleri de dahil olmak üzere, görevlendirme süresi için ödenir. Görev gereğinden fazla kalınan günler için şehir dışı görev gideri ödenmez. Pasaport gideri için ödeme yapılmaması esas olup vize giderleri belge karşılığı ödenir. 10

11 Yurt İçi Ulaşım Giderleri MADDE 30 Ulaşım gideri, yolculuk hangi ulaşım aracı veya araçları ile yapılmış olursa olsun, yurt içi görevlendirmenin yapıldığı şehre aktarmasız veya en az aktarmalı ekonomi sınıfı uçak bileti fiyatını aşmayacak şekilde belge karşılığı ödenir. Yurt Dışı Ulaşım Giderleri MADDE 31 Ulaşım gideri yolculuk hangi ulaşım aracı veya araçları ile yapılmış olursa olsun, yurt dışı görevlendirmenin yapıldığı şehre aktarmasız veya en az aktarmalı ekonomi sınıfı uçak bileti fiyatını aşmayacak şekilde belge karşılığı ödenir. Yurt İçi Konaklama Giderleri MADDE 32 Konaklama gideri, yurtiçi görevlendirmeye konu faaliyetin yapıldığı yerdeki otel ve kahvaltı gideri için belge karşılığı ödenir. Ödenecek konaklama giderleri, kahvaltı dahil günlük 150 Avro karşılığı Türk Lirası ndan fazla olamaz. Yurt Dışı Konaklama Giderleri MADDE 33 Konaklama gideri, yurt dışı görevlendirmeye konu faaliyetin yapıldığı yerdeki otel ve kahvaltı gideri için belge karşılığı ödenir. Ödenecek konaklama giderleri, kahvaltı dahil günlük 200 Avro karşılığı Türk Lirası ndan fazla olamaz. Yurt İçi ve Yurt Dışı Transfer Giderleri MADDE 34 Yurt içi veya yurt dışında havaalanı (veya istasyon, liman vs.) ile konaklama yeri (otel, ikamet vs.) arası transfer gideri belge karşılığı ödenir. Yemek Giderleri MADDE 35 Yurt içi veya yurt dışında kişi başı günde 3 öğün yemek tutarı gün başına toplam 50 Avro karşılığı Türk Lirası nı aşmamak kaydıyla belge karşılığı ödenir. TİDE Kurullarının ve Komitelerinin Giderleri MADDE 36 YK, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Danışma Kurulu ve diğer TİDE Komitelerinin faaliyetlerine yönelik toplantı giderleri Dernek tarafından karşılanır. Toplantıların dernek merkezinde yapılması esastır. Dernek merkezinin imkan ve çalışmaların niteliği açısından uygun olmadığı durumlarda çalışma toplantıları Dernek merkezi dışında yapılabilir. Toplantının dernek merkezi dışında yapılması durumunda ulaşım, konaklama, toplantı salonu ve yemek giderleri bu yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde karşılanır. IIA, ECIIA ve Diğer Mesleki Kuruluşların Kongre, Konferans ve Diğer Etkinliklerine Enstitü yü Temsilen Katılım MADDE 37 IIA ve ECIIA tarafından düzenlenen çalıştay, konsey, toplantı, kongre ve konferanslara Yönetim Kurulu nca belirlenecek en az bir kişinin TİDE yi temsilen katılımı mümkündür. Toplantılara katılacak kişi sayısı ve katılacak kişiler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Her bir etkinlik için yapılacak görevlendirmenin 2 kişiyi aşmaması esastır. Daha fazla katılım için belirleme yapıldığı durumda dernek tarafından karşılanan kısmın 2 kişilik toplam ulaşım, konaklama ve yemek maliyet üst sınırını aşmaması gerekir. 11

12 Personel Giderleri MADDE 38 (1) Dernek personelinin ücretleri aylık bazda çalışılan ay sonunda ödenir. Personel ücretlerinin ve personel ile ilişkili diğer ek giderlerin Yönetim Kurulu tarafından yılda bir defa gözden geçirilmesi ve ücret ve diğer giderlerde artış yapılıp yapılmayacağına karar verilmesi esastır. Dernek Yönetim Kurulu ekonomik koşullar ve çalışma dönemi içinde ortaya çıkan koşulları ve başarılı çalışma durumunu göz önünde tutarak her bir personel için yılda bir defaya mahsus olmak ve bir brüt maaş tutarını aşmamak şartıyla dernek personeline başarı primi verebilir. (2) Ücrete ek olarak personele şehir içi ulaşım bedeli ve öğlen yemekleri için yemek çeki verilir. Yemek çeki tutarı tam zamanlı her bir personel için aynıdır. Şehir içi ulaşım için personele aylık sınırsız Akbil verilir. Mesai saatleri dışında ve zorunlu hallerde yapılan şehir içi ulaşım ve yemek giderleri bu maddede belirtilen sınırlamalardan müstesnadır ve belge karşılığı ödenir. Dernek İşletme Giderleri MADDE 39 Dernek e ait kira, elektrik, su, bina aidatı, telefon ve diğer işletme giderleri TİDE banka hesapları kullanılarak ödenir. Dernek merkezinin yönetimine ilişkin diğer temsil ve ağırlama giderleri Dernek tarafından karşılanır. ALTINCI BÖLÜM Alım, Satım ve İhale İşleri Temel amaç MADDE 40 TİDE nin alım, satım ve ihale işlerinin yürütülmesinde temel amaç; Enstitünün her türlü satın alma, satma, onarım, bakım, taşıtma ve benzeri işlerine ilişkin isteklerini, istenen miktar ve istenen zamanda aynı vasıf ve şartlar içerisinde temin edilen diğer malzeme ve hizmetlere göre daha düşük maliyetle temin etmektir. İhtiyaç bildirimi MADDE 41 (1) TİDE nin ihtiyaçlarına ilişkin istekler bu yönetmelikte belirtilen onay limitleri kapsamında Başkan, yetki devredilmişse Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Yönetim Kuruluna sunulur. (2) Acil tüketim malzemesi istekleri doğrudan Başkan, yetki devredilmişse Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter e iletilir. (3) Demirbaş malzeme ve baskı istemleri ise Yönetim Kuruluna sunulur. Yetki sınırları MADDE 42 (1) Alım, satım, onarım, bakım, taşıtma ve benzeri işlerde bu yönetmeliğin Genel Esaslar bölümünde belirtilen yetki limitleri dahilinde Yönetim Kurulu, Başkan, yetki devredilen Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreter yetkilidir. (2) Satın alınmasının veya onarılmasının gecikmesinde TİDE işlerinin aksaması söz konusu olan, TİDE nin zararına yol açabilecek, bütçede bu amaçla belirtilen sınırı ve bu yönetmeliğin Genel Esaslar bölümünde belirtilen yetki limitini aşmayan satın alma ve hizmetlerle, onarım işleri Başkan ın onayı ile yaptırılabilir. 12

13 Satın alma görevlisi MADDE 43 (1) Başkanca uygun görülecek satın almalar, Enstitü personeli veya başkanın görevlendireceği bir veya işin gereğine göre daha çok satın alma görevlisince yapılır. (2) Teklif toplama ve satın alma işlerine, alım konusu malın türüne göre, TİDE nin içinden veya dışından konuyla ilgili başkaları da katılabilir. Sözleşmeler MADDE 44 (1) Başkan tarafından satın alınmasına, yaptırılmasına ve ihalesine karar verilen mal ve hizmetlerle, onarım, bakım, taşıtma ve benzeri işler için sözleşme yapılması gereken hallerde, sözleşmeler, varsa Enstitü avukatının görüşü alınarak Enstitü personeli tarafından hazırlanır. (2) Sözleşmelerde bulunan gerekli hususlar ve sözleşmelerin uygulanması usulü Yönetim kurulunca belirlenir, Enstitü adına çift imza ile imzalanarak yürürlüğe konulur. Alım, satım ve ihale usulleri MADDE 45 (1) TİDE tarafından yapılacak mal, hizmet, danışmanlık ve yapım işi ihalelerinin azami rekabetin sağlanarak temin edilmesi esastır. Arttırma suretiyle satılacak TİDE değerleri de bu Yönetmelikle belirlenen usullere uyularak ihale edilir. (2)Alım, satım ve ihale işleri, özelliklerine göre; a) Doğrudan sipariş, b) Mutemet eliyle alım, c) Pazarlık, d) Açık teklif, e) Kapalı teklif yöntemlerinden biriyle yapılır. (3) Bu yöntemlerin hangisinin uygulanacağına, bu yönetmeliğin Genel Esaslar bölümünde belirtilen yetki sınırları içinde kalan yetkililer veya Yönetim Kurulu karar verir. (4) Alım, satım ve ihale işlemlerinde tedarikçilerin performansı düzenli olarak değerlendirilir. Doğrudan sipariş yöntemi MADDE 46 Bu yönetmeliğin Genel Esaslar kısmında belirtilen parasal tutarı veya miktarı aşmayan ve bütçe kalemleri içinde yer alan harcama kalemleriyle sınırlı kalmak üzere satın alınacak mal ve hizmetlerin, doğrudan ilgili firmaya sipariş verilmek suretiyle temin edilmesi usulüdür. Mutemet eliyle alım yöntemi MADDE 47 Enstitü personeli tarafından, piyasa araştırması yapılmak suretiyle icra edilen ve yetki limitlerine göre Başkan veya Yönetim Kurulu nun onayı ile kesinleşen satınalma usulüdür. Pazarlık yöntemi MADDE 48 Pazarlık yöntemi satın alınacak mal ya da hizmetin satıcısı ile pazarlık yapılması usulüdür. 13

14 a) Diğer yöntemlerinin uygulanmasında yarar görülmeyen, b) Piyasada yapılan araştırmada, yalnız bir kimsenin elinde bulunduğu veya bir kimse tarafından yapılabileceği saptanan, c) Yönetim Kurulunca ivedi ve gerekli görülen, alım, satım ve ihale işlerinde uygulanabilir. Açık teklif yöntemi MADDE 49 Açık teklif yönteminde ihaleler isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Teklif alma yöntemi yayın organları ile duyuru veya teklif mektuplarının içeriği, verilme, gönderilme ile toplama şekli ve zamanı, bu Yönetmeliğin Genel Esaslar kısmında belirtilen yetki sınırları içinde kalıyorsa Başkan tarafından, yetki sınırlarını aşıyorsa Yönetim Kurulu tarafında belirlenir. Kapalı teklif yöntemi MADDE 50 Kapalı teklif yöntemi ile yapılan ihale işleri, yayın organları veya mektupla davet yoluyla duyurulur. Bu yöntemde iç zarfın içine konulan teklif mektuplarının, şartnameler gereğince istenilen geçici teminat ve belgelerle birlikte dış zarfa konulması, her iki zarfın da kapatılarak mühürlenmesi ve iç zarfın üzerine firmanın unvanının, dış zarfın üzerine de teklifin hangi işe ilişkin olduğunun yazılması zorunludur. Şartnameler ve sözleşme tasarıları hazırlanması MADDE 51 (1) Alım, satım ve ihale işlerine ilişkin sözleşme tasarıları teknik ve idari, şartnameler varsa Enstitü avukatının da görüşü alınarak hazırlanır ve Başkanın onayı ile yürürlüğe girer. (2) Kapalı zarf yönteminde sözleşme ve şartnameler düzenlenmesi zorunludur. Diğer alım yöntemlerinde ise, gerekli görüldüğü takdirde sözleşme ve şartnameler düzenlenebilir. (3) Satın alınacak mal ve yaptırılacak hizmet için uygulanacak satın alma usul ve şartlarını gösteren şartnamelerde genel şartların yanısıra, işin niteliğine göre konulacak özel ve teknik şartlar yer alır. Duyuru MADDE 52 (1) Duyuru; alım, satım ve ihale işlerinin önem ve özelliklerine göre, ilgililerin haberdar olmalarına ve hazırlıklarını yapmalarına olanak sağlamak amacıyla yapılır. (2) Doğrudan sipariş, mutemet eliyle ve pazarlık yöntemleri ile yapılacak alım, satım ve ihale işleri duyuruya tabi değildir. Teminat MADDE 53 (1) Alım, satım ve ihale işleri için teminat alınıp alınmaması, teminat alınması gereken hâllerde teminatın şekli, miktarı, teminat kabul edilebilecek değerler, geçici ve kesin teminatların iadesi şartları Yönetim Kurulu nca kararlaştırılır. (2) Teminat, ilgililere işin başında duyurulur ve bu husus şartnamede ve sözleşme örneğinde belirtilir. 14

15 İhaleye katılamayacak olanlar MADDE 54 Yönetim, Denetim, Etik ve Danışma Kurulu Başkan ve üyeleri, çalışma komiteleri başkan ve üyeleri ile Enstitü personeli ve birinci dereceden akrabaları doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. ALTINCI BÖLÜM Son Hükümler Yürürlük MADDE 55 Bu Yönetmelik Türkiye İç Denetim Enstitüsü Genel Kurulu tarafından onaylandığı 26 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 56 Bu Yönetmelik ile daha önce yürürlükte bulunan bütçe, muhasebe ve giderlere ilişkin yönetmelikler yürürlükten kalkar. Yürütme MADDE 57 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İç Denetim Enstitüsü Başkanı yürütür. 15

16 16

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği

EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından öğretmen

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ Amaç ve kapsam SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:26.11.2013/28833 BİRİNCİ

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 1 İÇİNDEKİLER 2 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3 MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3 MADDE 3. Bütçe 3 MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 MADDE 5. Nakit Yönetimi ve Fonların Değerlendirilmesi 5 MADDE 6. İç

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Kolejleri Mezunlar

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; üniversite mensupları, emeklileri, öğrencileri ve bunların

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 12/05/2014 Toplantı Sayısı : 388 Karar Sayısı : 3280 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3280- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon,

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

Yazar İzzet Çevik Cumartesi, 02 Haziran :06 - Son Güncelleme Cumartesi, 02 Haziran :17

Yazar İzzet Çevik Cumartesi, 02 Haziran :06 - Son Güncelleme Cumartesi, 02 Haziran :17 Cumartesi 02 Haziran 2012 09:06 - Son Güncelleme Cumartesi 02 Haziran 2012 09:17 31/3/2005 tarihli 25772 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 31 i nci maddesinin birinci fıkrası 01/06/2012

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME ve HARCIRAH YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan ve Üyeleri, Mütevelli Heyeti tarafından oluşturulacak, kurul veya

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MALİ İŞLER ve BÜTÇE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MALİ İŞLER ve BÜTÇE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MALİ İŞLER ve BÜTÇE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Mali İşler ve Bütçe Uygulama Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24728 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Özel Çevre

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönerge, Turgut Özal Üniversitesinde tam zamanlı olarak çalışmakta olan

Detaylı

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1- Amaç 2- Kapsam 3- Yasal ve mali çerçeve 4- Roller ve sorumluluklar 5- Banka ve nakit yönetimi 6- Bütçe 7- Mali yıl ve planlar 8- İhtiyatlar 9-

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN Ocak Ayı Sonuna Kadar Sayıştaya Gönderilecek Dökümanlar Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

Amaç ve kapsam. Dayanak

Amaç ve kapsam. Dayanak YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar / /.. YÖNERGE SKS Daire Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı, Üniversite mensupları,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU AVANS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ( Yönetim Kurulunun 06/02/2014 tarih ve 2014/29 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ İMİD Standart 8 Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Yapısı DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ PROSEDÜR: Doğrudan temin yönetimi,kamu İhale

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU DESTEKLENEN İŞLETMELERİN YERİNDE IZLENMESİ-DENETLENMESİ ÖDEMELER VE DİĞER HUSUSLAR Bu denetim

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YEMEK YÜRÜTME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YEMEK YÜRÜTME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YEMEK YÜRÜTME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrenci ve personelinin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu

Detaylı

GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ

GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ [(19.4.1985 R.G. 35 EK III A.E. 207 Sayılı Tüzüğün), (31.12.2010 R.G. 220 EK III A.E. 786) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] GENEL TARIM SİGORTASI YASASI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde anım Sağlık Üç aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 60 İŞ SÜRCİ er yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde TKYS den harcama yönetim

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ NOT: BU YÖNERGELER 20 NİSAN 2010 TARİH 72/1 SAYILI MÜTEVELLİ HEYETİ KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ ALT YAPI VE SOSYAL TESİSLERİ, KÜLTÜR VE TURİZM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ ALT YAPI VE SOSYAL TESİSLERİ, KÜLTÜR VE TURİZM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ ALT YAPI VE SOSYAL TESİSLERİ, KÜLTÜR VE TURİZM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI

MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU SATIN ALMA, AYNİYAT VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1-

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 5 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27219 YÖNETMELİK Kapadokya Meslek Yüksekokulundan: KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

d) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından belirlenen kişiyi ya da

d) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından belirlenen kişiyi ya da YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 24/03/2014 Toplantı Sayısı : 385 Karar Sayısı : 3255 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3255- Ankara Üniversitesi Sosyal ve Ticari Tesisler İktisadi İşletme Yönergesi taslağının yapılan

Detaylı

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup işlemlerini, yapılacak

Detaylı

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu tarafından

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurumumuz harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesi personelinin, eş ve çocuklarının ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin, öğrencilerinin,

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve 27763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) (Değişik:RG-15/04/2013-28619)

Detaylı

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ Dilşad BULANIK,2014 TANIMLAR Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı

Detaylı

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI MALİ İŞLER, ALIM-SATIM, KİRALAMA VE KAYIT TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI MALİ İŞLER, ALIM-SATIM, KİRALAMA VE KAYIT TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM Madde 1- Bu Talimatın amacı Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanlığının yıllık bütçe faaliyetlerinin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları ile yürütülmesi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Sorumluluk 3

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Sorumluluk 3 1 İÇİNDEKİLER 2 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3 MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3 MADDE 3. Sorumluluk 3 MADDE 4. Akreditasyon Süreci ve Sonuçlarına İlişkin Belgeler ve Raporlar 3 MADDE 5. Personel

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç Madde 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik gereğince kurulan Lisanslı

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Esenyurt Üniversitesinin ihtiyaçları dikkate

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge; Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI 2016 YILI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI 2016 YILI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI 2016 YILI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBELER MALİ İŞLER UYGULAMA TEBLİĞİ

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBELER MALİ İŞLER UYGULAMA TEBLİĞİ ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBELER MALİ İŞLER UYGULAMA TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: 2 Tasnif No: OMO-Mİ/02 Oda Yön. Kur. Kar. No:9/1 Oda Yön.Kur. Kar. Tarihi: 22.05.2014 22. Mayıs.2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Galatasaray Üniversitesi

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKĐYE RADYO-TELEVĐZYON KURUMU AVRUPA BĐRLĐĞĐ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KAYNAKLARINDAN KURUMUMUZA PROJE KARŞILIĞI AKTARILAN HĐBE TUTARLARININ HARCANMASI VE MUHASEBELEŞTĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR

Detaylı

TMMOB JEOFĐZĐK MÜHENDĐSLERĐ ODASI UCTEA CHAMBER OF GEOPHYSICAL ENGINEERS

TMMOB JEOFĐZĐK MÜHENDĐSLERĐ ODASI UCTEA CHAMBER OF GEOPHYSICAL ENGINEERS Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Mali Đşler ve Bütçe Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç,Kapsam.Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Kurumlar Vergisi

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI OTOPARK VE SATIŞ İŞLETMELERİ, SOSYAL TESİS İŞLETMESİ USUL VE ESASLARI

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI OTOPARK VE SATIŞ İŞLETMELERİ, SOSYAL TESİS İŞLETMESİ USUL VE ESASLARI T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI OTOPARK VE SATIŞ İŞLETMELERİ, SOSYAL TESİS İŞLETMESİ USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1)

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU SATIN ALMA YÖNERGESİ

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU SATIN ALMA YÖNERGESİ TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU SATIN ALMA YÖNERGESİ 2006 2007 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER... 3 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. DAYANAK... 3 4. TANIMLAR... 3 BÖLÜM II UYGULAMA ESASLARI... 3 5. YETKİLİ

Detaylı

HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ

HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ HEPDAK - Arşivleme Yönergesi (Sürüm: 1.0-13.09.2013) Sayfa 1 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam HEPDAK ARŞİVLEME YÖNERGESİ Bu yönerge, "Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda SATINALMA İŞLEMLERİ (15.12.2015) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda 1 gün 3 Gün 1 gün 1 gün 1 saat 10 Dakika 10 Dakika 1 gün Satın alınacak malzemenin cinsini özelliğini (veya teknik bilgilerini)

Detaylı

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU GÖREV YOLLUK HARCIRAH TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU GÖREV YOLLUK HARCIRAH TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU GÖREV YOLLUK HARCIRAH TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu nun düzenlediği ve / veya izin verdiği mahalli,

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEK VE İKTİSADİ İŞLETMESİ BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEK VE İKTİSADİ İŞLETMESİ BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEK VE İKTİSADİ İŞLETMESİ BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MART 2009, İSTANBUL TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEK VE İKTİSADİ İŞLETMESİ BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ AMAÇ

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ U.R. 2440. Bölge Başkanlar Eğitim Semineri 16 Mayıs 2015 İzmir Fuar Anemon Otel «HİZMETLERİNİZ DÜNYAYA ARMAĞAN OLSUN» Rtc. Ece ŞAHİNOĞLU U.R. 2440.

Detaylı

GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI

GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI Başkanlığımıza evraklar gelir. Görevli personel tarafından alınır. İlgili personel tarafından evrak kayıt defterine işlenir. Yazının ekleri tama mı? Yazının ekleri tamamsa Başkana

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ Üniversite Yönetim Kurulu: 03 Şubat 2012/617-2 Senato: 07 Şubat 2012/299-3-F

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ Üniversite Yönetim Kurulu: 03 Şubat 2012/617-2 Senato: 07 Şubat 2012/299-3-F T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ Üniversite Yönetim Kurulu: 03 Şubat 2012/617-2 Senato: 07 Şubat 2012/299-3-F BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

BAŞLANGIÇ. Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi?

BAŞLANGIÇ. Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi? Ömer alisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler nstitüsü Devir Malzeme Giriş/Çıkış İşleri TOPLAM SÜR 80 Dk. İŞ SÜRCİ Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir Muayene

Detaylı

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ AMAÇ VE KAPSAM Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş dağıtım faaliyeti kapsamında gerçekleştireceği yapım, mal ve hizmet alımı ile varlık ve hizmet satışı işlerine esas yapılacak

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SÜREÇLERİ TANIM FORMU Adı : Gelen Evrak Süreci No / Tarih : 1 / 11.04.2017 SÜREÇ BİLGİLERİ Sorumlular : Paydaşları : Amacı : Sınırları : Yüksekokul Sekreteri, Şef, Bilg. İşletmeni, Memur Yüksekokul

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

MALİ İŞLER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

MALİ İŞLER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MALİ İŞLER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 1- GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası nın Merkez, Şube ve il temsilciliklerinin mali işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENETİM YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENETİM YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENETİM YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Denetim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ EVE İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Birimlere Ait Satın Alma İstek/Talep Yazılarının Gelmesi Birimleri İlgili Birime Geri Gönderilir. Gelen Satın Alma İsteği Yazıları

Detaylı