Köpek tasmalar Bir köpe iniz varsa, internet adresine köpek vergisi için baflvurman z gerekir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Köpek tasmalar Bir köpe iniz varsa, www.baasjebraaf.nl internet adresine köpek vergisi için baflvurman z gerekir."

Transkript

1 Amsterdam da oturan sakinler ve iflverenler için 2004 Amsterdam Vergi Rehberi: Özet Haberler Zalmsnip 2004 y l nda Amsterdam daki tüm konutlar belediyeden 34 Euro luk bir parasal yard m alacaklard r. Bu para geçen y l verilen miktar n %75 idir ve geri kalan %25 lik bölüm de belediye taraf ndan yoksullukla mücadele için harcanacakt r. Amsterdam Belediyesi 2004 y l içinde bu miktar n (belediye vergileri ile birlikte) konutlara ödenmesini sa layacakt r y l nda ise Zalmsnip olarak adland r lan bu yard m kald r lacakt r. Art k enerji faturas yla de il Ocak ay ndan itibaren Amsterdam Belediyesi Vergiler Dairesi Çöp ve Temizlik Vergilerini kendileri tahsil etmeye bafllayacaklard r. Bu vergiler art k NUON un enerji faturas ile birlikte gelmeyecektir. Vergi Dairesi nin faturas nda çeflitli tipte vergiler biraraya al nm flt r. Kombine edilmifl vergi borcu olarak adland - r lan bu hesapta konutunuz ve konutunuz ile ilgili di er vergiler yer al r. Dikkat: Geçmiflte bu vergiler NUON dan gelmemifl ve ödenmesi baflkalar taraf ndan ayarlanm fl olabilir (örne in oda kiras içinde v.b.) 2004 y l ndan itibaren hem konut sahibi hem de kullan c s için kombine edilmifl vergi yollanmaya bafllanacakt r. Bu konuda sizin ile ilgili Amsterdam Belediyesi ndeki kay tlar göz önünde bulundurulacakt r. Yeni: Kombine edilmifl vergiler Yerel vergileri bu güne kadar y l boyunca ayr ayr almaktayd n z. Bu y ldan itibaren tüm vergileri, su vergisi dahil birarada alacaks n z ve bu vergi hesab nda bir y l içinde ödemeniz gereken miktar belirtilecektir. Bu kombine vergi hesab nda sizin durumunuza ba l olarak en fazla alt vergi yer alacakt r. Bu alt vergi flunlard r: - Tafl nmaz Mallar Vergisi - Tafl n r Mallar için Yer Vergisi - Kanalizasyon Vergisi - Çöp Vergisi (flirket çöpleri: temizlik vergisi) - Kirletme Vergisi - kamet Vergisi Toplam vergi miktar n iki taksit yerine, otomotik ödemeyi kabul ederseniz sekiz taksitte ödeyebilirsiniz. (Dikkat: Vergi Dairesi tafl nmaz mallar baflta olmak üzere tüm vergileri bir hesapta toplam flt r. Ancak baz durumlarda böyle olmas mümkün de ildir. E er birden fazla tafl nmaz mal n z bulunmaktaysa, bunlar n tamam n bir vergi hesab nda toplamak mümkün olmayabilir ve taraf n za birden fazla vergi hesab gönderilebilir.) Köpek tasmalar Bir köpe iniz varsa, internet adresine köpek vergisi için baflvurman z gerekir. Tafl nmaz Mallar n De er Tesbiti Yasas (WOZ Yasas ) Kimin için: Tafl nmaz mal n sahibi ve kullan c s (konut ya da flirket binas ) Ne: Belediye nin bina için tesbit etmifl oldu u de er ile ilgili yasa. Ne zaman: Bu de er dört y l için geçerli olan de erdir ( ; v.b.) Ne için: De er tesbiti OZB Vergisi ile birlikte Devlet vergileri ve su vergisi için temel oluflturur. WOZ Yasas belediye taraf ndan tafl nmaz mallar için her dört y lda bir hesaplan r ve bu mallara sahip olanlar ve kullananlar her dört y lda bir bu miktar yaz l olarak edinirler. lgili taraflar böylece bu karar ile ilgili bilgi sahibi olabildi i gibi, ayn zamanda WOZ de erine itiraz edebilirler. Daha sonras nda tesbit edilen tafl nmaz mal n (ev v.b.) de eri dört y l boyunca sabit kal r. Amsterdaml lar 2001 y l için, 1 Ocak 1999 tarihinde de er tesbit ölçümlerine göre kabul edilen de erleri posta yoluyla alm fllard y llar aras nda geçerli olan bu de erlere göre belediye, devlet ve su vergileri tesbit edilmifltir y llar için ise de er tesbiti ölçümü 1 Ocak 2003 y l nda yap lm flt r. Bu vergi dönemleri içerisinde konut ya da flirketiniz ile ilgili önemli de ifliklikler olduysa (konutun y k lmas, inflaati, yeni bafltan elden geçirilmesi, ba l oldu u belediyenin de iflmesi v.b.), bu de er tesbiti ara dönemde yeniden yap labilir. Yeni de er miktar, _ ya da daha fazla parasal miktar n en az %5 i oran nda (en az _11.345) olmal d r. Bunun için tafl nmaz mal n de erinin de iflti i y l n 1 Ocak tarihi dikkate al n r. Yeni de er ölçümü tarihi, o tarihteki piyasa de erlerine göre yap l r ( için 1 Ocak 1999, için ise 1 Ocak 2003 tarihidir). Belediye tesbit edilen mal n de erini Devlet Vergi Dairesi ile Su flleri Dairelerine iletir. Bu kurumlar bu de- erden yola ç karak gelir vergisi ve Su Vergilerini tesbit ederler. 1

2 Tafl nmaz Mallar (emlak) Vergisi (OZB) Kimin için: Konut/flirketin sahibi ya da kullan c s Ne: lik her bir WOZ birimi için: 1,78 (konut kirac s ), 2,22 (konut sahibi); 2,99 (konut olmayan yap y kullanan) ya da 3,73 (Konut olmayan yap n n sahibi) Ne için: Amsterdam da ortak kullan m araçlar için. fiirket ya da konutlar n her kiraca/kullan c s ve mülk sahibi belediyeye tafl nmaz mallar vergisi ödemekle mükelleftir. Bu vergi türünü hem kullan c lar hem mülk sahipleri öder. 1 Ocak 2004 tarihindeki duruma göre kimin ne için vergi ödeyece i saptan r. Söz konusu obje y l içinde sahibi taraf ndan elden ç kart lsa ya da kullan c s de iflse bile, 2004 y l vergisine bir etkisi olmaz. Düflük de ere sahip objeler için OZB Vergisi al nmaz (2004 y l nda s n r dir. Bus n r n alt ndaki objelerden vergi al nmaz) y l nda hemen hemen tüm Amsterdaml lar için (konut sakinleri ve ifl yeri kullan c lar ), kulland klar yer için de er tesbiti yap lm flt r. Bu belediyece tesbit edilmifl konut ve iflyerlerinin rayicidir. Tesbit edilen bu de er 1 Ocak 1999 tarihli de er ölçümüdür ve 1 Ocak 2001 ile 1 Ocak 2004 tarihleri aras nda geçerli kalan miktard r. 1 Ocak 1999 tarihli de er ölçümünde, konutlar n de erlerinin yüksek miktarlarda, iflyerlerinin de düflük miktarda artt n ortaya koymufltur. flletmelerden konutlara kayan vergi yükü, yap lan yeni bir tarife düzenlemesiyle yeniden do ru hale getirilmifl ve iflletmelere daha yüksek tarife uygulanmaya bafllam flt r (Konut olarak oturuldu u kabul edilmeyen binalar: Temel olarak konut biçiminde kullan lmayan binalar -%70 oran nda-. Özel olarak haz rlanm fl baz binalarda konut ile bir iflyeri birlefltirilmifl olabilir. Bu durumda bu bina büyük ölçüde iflyeri olarak görülmektedir). WOZ yasas yürürlü e girdi inden bu yada (1 Ocak 1995), itirazlar için farkl bir OZB (Tafl nmaz Mallar Vergisi) süreci bulunmaktad r. Yükümlü kifli yaln zca al nm fl olan tafl nmaz mal n de eri ile ilgili karara itiraz edilebilmektedir y llar aras için tesbit edilmifl olan de er, dört y l boyunca sabit kalmaktad r. Bu konuda OZB vergi miktar ile ilgili bir tart flma olmas mümkün de ildir. Ancak OZB için farkl konularda itiraz etme hakk n z bulunmaktad r (örne in isminizin yaln fl yaz lmas v.b.) Tafl nabilir Mallar Vergisi (RRB) Kimin için: Tafl nabilir nitelikteki konut/flirketin sahibi ya da kullan c s, örne in kanallarda içinde yaflanan botlar. Ne: lik her bir WOZ birimi için: 1,78 (konut kirac s ), 2,22 (konut sahibi); 2,99 (konut olmayan yap y kullanan) ya da 3,73 (Konut olmayan yap n n sahibi) Ne için: Amsterdamda flehrinde ortak kullan m araçlar için. Aynen tafl nmaz mallar vergisinde oldu u gibi bu vergiler tafl nabilir (hareketli) objelerin sahipleri ve kullan c lar içindir. De er tesbit tarihi ve tarife aynen Tafl nmaz Mallar Vergisinde (OZB) oldu u gibidir. Bu vergi de eri Euro nun üzerinde olan, konut ya da iflyeri olarak kullan lan ve belli bir yere sabitlenmifl fleyler içindir (bot, karavan v.b.). 1 Ocak 2004 deki durum, kimin ne için, vergi mükellefi olaca n belirlemifltir. E er bu yerdeki sahip ya da kirac vergi dönemi içinde el de ifltirmiflse bile vergi dönemine bir etkisi olmaz. Belediye bu objelerin de er tesbitini kendisi yapar. [Not: Bu vergi türü, Belediye Arazisi Kullan m Vergisi nin tamamen d fl ndad r.] Vergi aff ya da konut masraflar için parasal yard m RRB olarak adland r lan bu vergideki vergi aff durumu aynen OZB deki gibidir. Ülkesel düzeyde kabul edilmifl vergi aff normu burada da büyük rol oynar. Konut olan botlar ile karavanlarda yaflayanlar (sahibi ya da kirac s ) için vergi aff söz konusu de ildir. Ancak bu kifliler için konut masraflar na katk bir çözüm olabilir. Bu konuda Stedelijk Woningdiens ten bilgi alabilirsiniz. Tel.: Belediye Arazisi Kullan m Vergisi Bölge belediyeleri içinde yaflanan botlarla ilgili iflgal tarifesini kendileri belirlemektedir. Bunun için Amsterdam.nl sayfas ndan, stadsdelen/bölgeler bölümüne bak n z. Kanalizasyon Vergisi Kimin için: Direk ya da direk olmadan kanalizasyon sistemi ile ba lant s olan konut ve flirketlerin sahipleri... Ne kadar: Büyüklü e bak lmaks n z her konut ya da iflyeri için 107,49. Ne için: Kanalizasyon flebekesinin bak m ve yenilenmesi. Kanalizasyon vergisi kanalizasyon ba lant s olan konut ve flirketlerin bu hizmet için ödedi i parad r. Kanalizasyon vergisi her bir konut ya da flirket için al n r. Bu vergi objenin büyüklü üne ya da küçüklü üne bak lmadan y ll k olarak tahsil edilir. Örne in bir binada dört ba ms z flirket çal flmaktaysa, bina sahibi bu vergiyi dört kez ödemek zorundad r. Bu dört kuruluflun her biri belediye kanalizasyon flirketine ba l d r. 2

3 çinde yaflan lan bot, kanalizasyon flebekesine ba l olmamas na karfl n botlar n sahipleri de kanalizasyon vergisi öderler. Kimi botlarda belediyenin verdi i su kullanarak at klar d flar at lmaktad r. Bu durumda belediyeye ait su kullan ld ndan yine de kanalizasyon vergisi ödenir. Bu at k sular da belediye taraf ndan yap lan bir çal flmayla yok edildi inden dolay bu tür bot sahipleri de kanalizasyon vergisi mükellefidir. Kanalizasyon vergisinden elde edilen gelirler kanalizasyon sisteminin tamiri ve yenilenmesi için kullan l r. Bu konuda elbette çevre kurallar göz önünde tutulmaktad r. Kanalizasyon flebekesinde nelerin yenilenece i ya da tamir edilece i konusu y ll k olarak saptan r. Belediye yap lacak bu çal flmalara göre y ll k olarak kanalizasyon vergisi miktar n belirler. Kanalizasyon vergisinin miktar her y l farkl l k gösterebilir. Di er vergiler: Su vergisi Kimin için: Tüm özel flah slar ve flirketler Hangi Vergiler: Su temizleme vergisi, ikamet vergisi, bina vergisi, arazi vergisi Ne kadar: Miktar her bir vergi çeflitine ve suyun bulundu u bölgeye göre de iflir. Ne için: Ülkenin korunmas ve setlerin inflas ile su seviyesini belli düzeylerde tutarak halk su bask nlar na karfl korumak. Ayr ca at k sular n temizlenmesiyle temiz sular n kalitesini korumak. Amsterdamdaki konut ve flirket sahipleri yaln zca vergiler ödemekle de il, ayn zamanda su masraflar ile su, elektrik ve gaz gibi olanaklara katk da bulunmak durumundad r. Su ifllerinin üç ana görevi bulunur: Tepelerin, setlerin inflas ile su seviyesini belli düzeylerde tutaran halk su bask nlar na karfl korumak, temiz su kalitesini kontrol alt nda tutmak ve at k sular temizlemek. Ayr ca kara ve su yollar n n bak m da görev alan na girer. Amsterdama ba l topraklarda üç su iflleri kuruluflu bulunur: 1. Amstel, Gooi en Vecht (AGV) Su bölgesi 2. Hollands Noorderkwartier Su bölgesi 3. Rijnland Su bölgesi [1] Amsterdam n büyük bölümü Amstel, Gooi en Vecht (AGV) su bölgesine girmektedir ve su iflleri ile ilgili çal flmalar DWR yürütmektedir. fiehrin baz bölümlerinde ise iki su iflleri kuruluflu çal flmalar yapmaktad r: [2] Waterlandse Zeedijk in kuzeyindeki Amsterdam-Noord da Hollands Norderkwartier su iflleri çal flmalar yapmaktad r. Bu kurulufl Uitwaterende Sluizen ve Waterlanden n da aralar nda bulundu u alt kuruluflun 1 Ocak 2003 tarihinde birleflmesiyle ortaya ç km flt r. [3] Waterlandse Zeedijk in güneyindeki Amsterdam Noord da AGV ve Hollands Norderkwartier su iflleri ortak çal flmalar yapmaktad r. [4] A10 otoyolunun bat bölümünün büyük bir k sm nda AGV ve Rijnland su iflleri ortak çal flmalar yapmaktad r. Kombine edilmifl vergi tahakkukunda AGV Su flleri ad na su temizligi ve ikamet vergisi yer al r. Bu Amsterdam Noord un tamam için geçerli de ildir. E er önceden bu iki vergiyi ya da ikisinden birisini Hollands Noorderkwartier Su flleri tahsil etmiflse, 2004 y l nda da yine ayn kurulufl tahsil edecektir. E er Su fllerine vergi tahsilat için otomotik para çekme yetkisi verdiyseniz, bir ifllem yapman za gerek yoktur. Özel flah slar ve flirketler Su fllerinin çal flma masraflar na katk da bulunmak zorundad r. Bunu dört çeflit vergi ile yerine getirmektesiniz: Kirletme Vergisi Hemen hemen tüm özel flah slar kombine edilmifl verginin içinde kirletme vergisi ad alt nda bir vergi öderler. Bunun tek ististas Amsterdam Noord da bulunan Waterlandse Zeedijk bölgesidir (Bu bölgede oturanlar y ll k olarak Hollands Norderkwartier a bu vergiyi ödemektedirler). kamet vergisi Su bölgesinde oturanlar her ba ms z konut bafl na Ingezetenenomslag ad alt nda ikamet vergisi öderler. nflaat/bina vergisi Binalar n sahipleri bu ad alt nda bir vergi öderler. Bunun için ödenen vergi her bir _2.268 lik birim bafl na hesaplan r. Su iflletmeleri bunun için, belediye taraf ndan sabitlenen WOZ de erlerini hesaba katarlar. Arazi vergisi Arazi sahipleri her hektar için belli bir vergi öderler. Su iflleri vergisinin miktar, su iflleri kurulufllar ile birlikte hesaplan r. Su vergisinin tarifesi bu nedenle farkl l klar gösterir. Ek bölümde bulunan tabloda 2004 y l tarifesini görebilirsiniz. 3

4 " Su vergileri için Su Kuruluflu AGV/DWR ile ilgili enformasyon: Kirletme Vergisi ve kamet Vergisi ile ilgili af için Amsterdam Vergiler Dairesi: Bina ve arazi vergisi: (dakika ücreti ödenir) ya da internet adreslerine bak n z. " Su vergileri için Su Kuruluflu Hollands Noorderkwartier ile ilgili enformasyon: Vergiler: Tahsilat: Vergi aff : (Tüm bu numaralar ücretsizdir.) " Su vergileri için Su Kuruluflu Rijnland ile ilgili enformasyon: kamet Vergisi: Bina/inflaat ve Araz Vergileri: Tahsilat ve af: Ödeme ayarlamas : Ya da internet adresine bakabilirsiniz. Amsterdam Su fiebekesi fiirketi Kimin için: Ödeme: Ne kadar: Ne için: Amsterdamdaki tüm evler için Su paras Her bir birim ya da m 3 (1000 litre) bafl na olarak kullan lar su. Amsterdam ve belediye s n rlar içindeki evlere sevkedilen içme suyu, bat liman bölgesindeki baz flirketler için endüstri suyu. Amsterdam Su fiebekesi Amsterdam içi ve belediye s n rlar ndaki konutlara içme suyu sevkiyat yapmaktad r. fiirket ayr ca bat liman bölgesindeki flirketler için endüstride kullan lan su için sevkiyatta bulunmaktad r. Konutlar için su sayac Amsterdam daki tüm konutlar n birer su sayac vard r. Bu sayaç sayesinde her ev kulland kadar suyun ücretini ödemektedir. Ayr ca su sayaçlar sayesinde belli tasarruflar da yap labilmektedir. Su sayaçlar n n tak lmas belli süreçlerde olabilmektedir. Öncelikle yeni binalar ya da yenilenmifl binalarda su sayac monte edilmektedir y l ndan itibaren su sayaçlar semt semt tak lmaya bafllanm flt r. Diemen, Buitenveld, Noord ve Osdorp un son bölümünün su sayaçlar 2004 y l nda tak larak bilirilecektir. Yaklafl k on y l içinde Amsterdam daki konutlar n dörtte üçü kendi sayaçlar na kavuflacak ve kulland klar kadar suyun ücretini ödemeye bafllayacaklard r. E er su sayac n z bulunmaktaysa y ll k olarak 38,88 sabit ücretin yan s ra, her m 3 için (1000 litre) 1,28 ödemeniz gerekir. Bunun yan s ra ödedi iniz su faturas n n içinde 0,141 vergi bulunmaktad r. Bu vergi miktar geçicidir. Hükümet yapaca de erlendirmeden sonra 2004 vergisini sabit hale getirecektir. Su paras ndaki toplam miktara bir de %6 BTW eklenmektedir. Hollanda da her bir kifli y ll k olarak ortalama 50 m 3 su kullanmaktad r. E er su sayac n z bulunmuyorsa, bu durumunda birim bafl na tesbit edilen miktar ödemeniz gerekmektedir. Her bir birim flöyle düflünülür: 6 m 2 ve daha büyük bir kullan m alan (oda), mutfak, 65m 2 den büyük bahçe, banyo ve garaj. Konutlar n geneli su paras n su flirketlerine de il, konut kooperatiflerine ya da konut sahiplerine öderler. 1 Temmuz 2004 tarihine kadar birim bafl na tesbit edilmifl miktar %6 BTW d fl nda, 37,07 dir. Ara dönemlerde kira ayarlamalar na gerek kalmamas için, bu tarih ç k fl noktas olarak al nm flt r. Bu parasal miktar flebeke suyu vergisi ile artmaktad r. Bu vergi konuttaki birim say s ile igili olarak tesbit edilmektedir. Yaln z yaflayanlar için su paras indirimi Amsterdam da yaln z yaflayanlar bir ailenin kulland ndan daha az su harcamaktad r. Bu nedenle Amsterdam Belediye yönetimi y l sonunda bu kiflilerin ödedi i paran n bir k sm n geri ödeme karar alm flt r. Bu indirimden yararlanabilmek için afla daki kriterlere uyuyor olman z gerekir: a) Tüm takvim y l boyunca yaln z yaflaman z gerekir. Bu bilgiler için Amsterdam Vergiler Dairesi ndeki kay tlara bak l r. b) Borçlu oldu unuz abone ücretini ödemifl olman z gerekir. E er konutunuzda su sayac bulunmaktaysa, ayr ca bir indirime gidilmez. Çünkü su sayac herkesin kulland n tam olarak göstermektedir. ndirim miktar 2003 y l nda %33 olarak tesbit edilmifltir ve bu indirim 2004 ün son çeyre i içinde ayn oranlarda geçerlidir ve Amsterdam Vergiler Dairesi bu miktar sonras nda geri ödemektedir. ndirim miktar olan paran z otomotik* olarak geri al rs n z. Bunun için telefon etmenize ya da yazman za gerek yoktur. 4

5 Bilgi Amsterdam Su fiebekesi fiirketi olas sorular n z yan tlamaya haz rd r: Müflteri Servisi: (ücretsiz) Su sayac hakk nda bilgi: (020) Ar za (24 saat servis): (020) Daha fazla bilgi için internet sayfam z ziyaret edebilirsiniz: Park vergisi Kimin için: Ne kadar: Ne için: Amsterdam da parkeden tüm otomobilistler için. Her bölgeye göre de iflmektedir.. Amsterdam n iflletmeler ve ziyaretçiler için güvenilir, temiz ve ulafl labilir olmas amac yla. Amsterdam arabalar yla her y l milyonlarca kifli ziyaret eder. Asl nda flehir yo un trafik gözönünde bulundurularak infla edilmemifltir. Amsterdam n flehir sakinleri, flirketler ve ziyaretçiler için ulafl labilir ve yaflanabilir olmas için, Avrupa n n di er büyük flehirlerinde oldu u gibi paral park uygulamas yap lmaktad r. Köpek Vergisi Kimin için: Bir ya da daha fazla köpe i bulunan Amsterdaml lar için. Ne kadar: Köpek bafl na 73,44, toplu tarife 347,30. Ne için: fiehirde köpe e sahip olabilmek için. Amsterdam da bir ya da daha fazla köpe e sahip herkesin köpek için vergi ödemesi gerekir. Deneme için köpe i evine alanlar da vergi mükellefidir. Bu vergi prensip olarak köpek sahiplerine uygulanmaktaysa da, köpek besleyen ama sahibi olmayanlar da bu vergiyi ödemek durumundad r. Kay tl tüm köpeklerin tasma tafl ma mecburiyeti vard r. Bu tasmalar köpek sahibiyle ba lant l d r ve kifli köpe e sahip oldu u sürece kalmak zorundad r. Yeni köpe e sahip olan kifli ilk ödemede köpek vergisi ile birlikte tasmay da al r. Köpek öldü ünde ya da baflka birine devredildi inde, bu tasman n vergi dairesine geri gönderilmesi gerekir. Ayr ca köpe i ile Amsterdam d fl na tafl nan kifli, yine tasmay vergi dairesine geri göndermesi gerekir. Köpe inizin sokakta bu tasmay görünür bir biçimde tafl mas gerekir. Bu tasmada özel bir kay t numaras bulunur. Kaybolan köpekler bu yöntemle kolayca geriye bulunabilir. Vergi dairesi görevlileri kontroller s ras nda köpe iniz için vergi yükümlülüklerini yerine getirip getirmedi inizi kolayca anlayabilir. Bir köpe iniz olur olmaz hemen Vergiler Dairesi ne baflvurman z gerekir. Bunun için ya da internet adresini kullanabilirsiniz. Çöp vergisi Kimin için: Ne kadar: Ne için: Tüm Amsterdaml lar Konutta yaflayan kifli (1) ya da bulundu unuz bölgeye (2) göre de iflir.. Amsterdam da çevre için yap lacak yat r mlar için. Baz bölgelerde çöplerinizi özel konteynerlere atabilirken, baz bölgelerde çöplerinizi toplanmak için d flar ya b rak rs n z. Sonuç olarak tüm çöpler çöp toplama ve iflleme noktalar na aktar l r. Çöp vergileri bölgelere göre farkl l klar gösterir y l na kadar çöp vergilerini NUON hesaplar içinde ödemekteydiniz den sonra çöp vergileri kombine edilmifl vergi paketinde yer almaktad r. Yaln z yaflayanlar daha az çöp üretti inden, ailelere göre daha az vergi öderler. Bu nedenle biri yaln z yaflayanlar, di eri grup/aileler için iki tür vergi miktar bulunur y l ndan itibaren her 1 Ocak tarihinde çöp vergisi miktar nda, yafl durumu da göz önünde bulundurulmaktad r. E er vergi y l içinde aile durumunuz de iflmiflse bile, y l için ödenmesi gereken vergi miktar na etkisi olmaz. Tafl nma ve ölüm olaylar nda bu kurala bak lmaz ve istisna yap l r. Ölüm olay nda vergi indirimine gidilir. Tafl nma durumunda ise tafl nma tarihinden itibaren vergi durdurulur ve vergi yeni konut sakinine gönderilmeye bafllan r için geri ödeme 2003 y l boyunca yaln z oturmufl olanlar çöp vergisinin bir k sm n geri al rlar y l söz konusuysa, bu kifliler 2004 y l n n ikinci çeyre inde indirim miktar n geri al rlar. Bu tamamen otomotik olarak gerçekleflir ve bunun için telefon etmenize ve mektup yazman za gerek yoktur. E er 2003 y l için yaln z yaflama kriterini yerine getirmiflseniz ve 2004 y l n n A ustos ay na kadar indirim ücreti elinize geçmemiflse, Dienst Belastingen, Afdeling Heffing-Particulieren, Postbus 23475, 1100 DZ Amsterdam adresine yaz l olarak baflvuruda bulunabilirsiniz. <Çöp tarifesi flemas ek bölümdedir> 5

6 Amatör Denizciler için iç liman paras Kimin için: Ne kadar: Ne için: Amsterdam da sular nda zevk için biniler teknelere sahip herkes için. Miktar sahip oldu unuz tekne çeflitine göre de iflir. Amsterdam iç sular n güvenli ve temiz tutmak için. E er Amsterdam da ticari amaçl olmayan bir tekneniz ve demirledi iniz bir yer varsa, iç liman ücreti ödemek zorundas n z. Dikkat: Zevk için kullan lan tekneler d fl nda bir tekne türüne sahipseniz bile bu ücreti ödemek zorundas n z. Bu ücreti ödemek için iç sular iflletmesine gitmeniz gerekir. Baflvuru yap p ödemeyi yapt ktan sonra, bu kurum içinde özel kay t numaras bulunan sar bir etiket yollar. E er ödemeyi kuruma direk yaparsan z, bu etiketi ödeme yerinde alabilirsiniz. Amsterdam ç Sular Denetleme kurumu düzenli kontroller yaparak, ödeme yap p yapmad n z, do ru tekne için mi ödeme yapt n z kontrol eder. Etiket kontrolü 1 Mart 2004 tarihinde bafllayacakt r. E er teknenize do ru etiketi yap flt rmam flsan z, teknenize el koyulabilir. Bu durumda teknenizi çekme masraf ve konaklama masraf n sizin ödemeniz gerekir. ç sular için ödeme yapman z gereken kurum: I. Binnenwaterbeheer Amsterdam (BBA) De Ruijterkade AA Amsterdam (ifl saatleri içinde) II. Liman daireseleri: De Nieuwe Meersluis ve Westerkeersluis (24 saat boyunca aç k) De Amstelsluis en Kortjewantsbrug (Çal flma günlerinde , cumartesi, pazar ile saatleri aras ) " Tarife hakk nda bilgi: Binnenwaterbeheer Amsterdam, tel.: (çal flma günleri). Ayr ca internet sayfas n da ziyaret edebilirsiniz: fiirket çöplerinde temizlik vergisi Ne: fiirket çöplerinin toplanmas ve ifllenmesi için masraflar n tamamlanmas. Ne kadar: Tarife her bölgeye göre de iflmektedir. Tüm flirket sahipleri çöplerinin toplanmas ndan sorumludur. fiirketler kendileri özel flirketlerle anlaflabilecekleri gibi, belediye ile bu konuda anlaflma yapabilirler. Bir flirket olarak haftal k olarak çöpleriniz 4 hektolitreden daha azsa (Bu yaklafl k her biri 40 litre kapasitesinde olan 9 çöp torbas d r), bölge belediyeleri çöplerinizi konut çöpleri ile birlikte toplar ve bunun için yap lan masraf hesab n za gönderilir. Ortak vergiyi 2004 y l na kadar NUON hesab n n içinde ödemekteydiniz y l ndan itibaren temizlik vergisi kombine edilmifl vergi paketinin içine al nm flt r y l na kadar Temizlik Vergisi için btw hesaplanmamaktayd. Ancak 2002 y l ndan sonra bu de iflmifl, 2003 y l yla birlikte bu vergi al nmaya bafllam flt r ve al nan bu miktar vergi dairesine ödenmektedir. BTW gönderilen vergi miktar nda ayr olarak hesaplanmaktad r ve bir iflletme olarak bu vergiyi devletten geri alabilmektesiniz. Ek bölümde her bölge belediyesine göre varolan çöp vergisi tarifesini görebilirsiniz. E er haftal k olarak 4 hektolitreden fazla çöpünüz varsa ve bunu düzenli olarak üretmekteyseniz, bölge belediyesi ile iliflkiye geçiniz. <Tarife flemas için ek bölüme bak n z> Reklam vergisi Otoyollardan görülen tüm reklamlar için reklam vergisi al n r. Reklam vergisi uzunlu una göre hesaplan r ve yap lan ölçümde küsürler, metreye tamamlan r. Serbestlik tan nanlar: 1- Bina cephelerinde ya da vitrinlerde uzunlu u 1 metreden az olan ve genele yönelik reklam türleri. 2- Yönlendirme tabelalar : Belediye taraf ndan geçici olarak koyulan flirketlerin adreslerini gösterir tabelalar (örne in yeniden düzenleme ya da inflaat durumlar nda). Reklam vergisi vergi beyan biçiminde tahakkuk ettirilir ve iki taksitte ödenebilir. Genele yönelik bu reklamlar kald r ld nda belediyeye bildirilmesi gerekir. Bu durumda haftan n, ay n ya da y l n geriye kalan k sm için ödenen miktar geri ödenir y l - n n tarifesi bir önceki y la göre yaklafl k %2,6 oran nda artt r lm flt r. Bu merkezi olarak tüm flehir için tesbit edilmesine karfl n, bölgelere göre de ifliklikler gösterebilir. fiehir reklam vergisi için üç bölgeye ayr lm flt r: A (En yüksek tarife): al flverifl sokaklar ve flehir içinin merkezi bölgeleri ve Zuidoost [Amsterdam ArenA (ArenA Bulvar ile Holterbergerweg ve Burgemeester Stramanweg aras ) Beethovenstraat (Amstel kanala kadar), Van Baerlestraat, P.C. Hoofstraat, Dam, Damrak, Damstraat, Heligeweg, Kalverstraat, Kleine-Gartmanplantsoen, Koningsplein, Korte Leidsestraat, Lange Leidsestraat, Leidsekruisstraat, Leidseplein, Leidsestraat, Muntplein, Nieuwendijk, Reguliersbreestraat, Reguliersdwarsstraat, Rembrandtplein, Rokin, Spui ve Thorbeckeplein.] 6

7 B (Orta tarife): Merkezi çevreleyen ring ve bölgelerdeki büyük al flverifl merkezleri [Singelgracht n etraf ndaki bölüm, Zeeburgerstraat, Oostenburgergracht, Wittenburgergracht, Kattenburgergracht, Prins Hendrikkade, Oosterdokskade, De Ruijterkade, Westerdokskade, Haarlemmer Houttuinen ve Haarlemmerplein, kanal yollar ya da bölümleri, Buikslotermeerplein, Gelderlandplein, Osdorpplein ve Bijlmerplein.] C (düflük tarife): fiehrin di er bölümleri [Amsterdam n di er yerleri.] Ek bölümde tarife ilgili flemay görebilirsiniz. Belediye Arazisi Kullan m Vergisi Ne için: Belediye arazisi veya alanlar n kullan m için. Örnekler: nflaat materyali, teras, kald r m ya da matorlu araç, flirket araçlar ya da tekneler. Ne kadar: Tarife her bölge belediyesine göre de iflmektedir. Bu vergi belediye arazisini kullan m için al nmaktad r. fiirket tafl tlar na sahip olanlar da bu vergiyi ödemektedir. Bu vergi için muafiyet yoktur ve belediye arazisini kullanan her araç için al n r. Bu vergi tahsil edilirken, kullan lan zaman, haftaya ya da aya tamamlan r. E er arazi ya da su bölgesinin kullan m belli bir zaman içinse (bir y ldan az), geçici tarife uygulan r. Bu genellikle materyaller belli bir zaman d flar da b rak lmak zorunda kal nd nda inflaatler s ras nda olur. Bu vergi tahakkuku biçiminde gerçekleflir ve iki taksit fleklinde ödeme olana bulunur. E er belediye arazisinin kullan lmas na gerek kalmam flsa, giriflimcinin bunu kendisinin bildirmesi gerekir. Bu durumda geri kalan aylar n tamam n n ücreti iade edilir. Genel tarife ve inflaat tarifesinde tam hafta esas al n r. Vergiler Dairesi bu çal flmalar d fl görevliler taraf ndan sürekli kontrol alt nda tutar. Bu vergileri toplama hakk bölge belediyelerine aittir (kablo ve flebeke tarifesi hariç). Bölge belediyeleri tendi tarifelerini kendileri belirler. Bu konuda bilgi için ilgili belediyelere baflvurabilirsiniz. Su kanallar nda müflteri vergisi Ç k fl noktas : Hofl zaman geçirme, dinlenme, gezi gibi amaçlar olan Amsterdam bölgesindeki kanal ve sularda yap lan yolculu geziler. Tarife: Her bir yolcu/ziyaretçi için 0,50, su bisikleti ve parketmifl su araçlar için kifli bafl na 0,25. Vergi mükellefi giriflimci kifli y l n her çeyre inde vergi beyan yapmak durumundad r. Beyanla birlikte borçlu olan miktar n hemen ödenmesi gerekir. Vergiler Dairesi beyanlar kontrol etmektedir. Turist Vergisi Kimin için: Amsterdam nüfusuna kay tl olmayan ve para karfl l baflkalar n n konaklamas n sa layan kifliler için. Örnek: Otel, pansiyon, apartman, bungalow, kamping, arazi ya da su alanlar n n kiralanmas. Ne kadar: Geceleme bafl na al nan ücretin %5 i (kahvalt hariç). fiubat ay nda konaklama yapt rd bilinen tüm giriflimciler, önümüzdeki vergi y l na iliflkin turist vergisi ödemeleri için bir vergi beyan alacakt r. Bu geçici vergi beyan bir önceki y l n vergi miktar na dayanmaktad r. E er yeni bir bölüm, flube aç lm flsa, yine bir önceki y l temel olarak al nacakt r. Geçici vergi beyan yla y l n geri kalan bölümünün vergisi ödenir. Bir sonraki y l n bahar aylar nda, bir önceki y l n gerçek cirosunun ne oldu u beyan edilir. Gerekti inde kontrol edilebilecek bu beyana bak larak geçici vergi miktar, kesin vergi miktar na dönüfltürülür. E er aç k kalan ve ödenmesi gereken vergi miktar varsa, bu iki taksitte ödenebilir (fazla ödenen miktar da geri ödenir). Turist vergisinde akflaml k konaklama için sabit bir ücret al nmaz. flletmenin ald ücretin yüzde befli vergi olarak görülür (kahvalt hesaba kat lmamaktad r). Bu tarife bir önceki y l n ayn s d r. flletme sahibi turist vergisini müflterisine ödetebilir. Genel bilgiler Ödemeler Nas l: Otomotik yetki vererek, giro yoluyla, tele-internet bankac l yla (ödeme numaras n belirterek) Ne zaman: Ödeme beyannamesinde yer alan en son ödeme tarihinden önce E er Amsterdam Vergiler Dairesine para çekme yetkisi verilmiflse, daire vergi tutar n 8 eflit taksit halinde banka ya da giro hesab ndan al r. lk dilim, beyanda belirtilen ay takip eden bir sonraki ay n son günü hesaptan çekilir (örnek: E er vergi ka d nda 28 fiubat 2004 yaz l ise ilk hesaptan kesilme tarihi 31 Mart 2004 civarlar olur. Son ödeme dilimi ise 31 Ekim tarihi civarlar d r). 7

8 Kombine edilmifl vergiler için verilen para çekme yetkisi 2004 y l ve takip eden bir sonraki y l içindir. Size gönderilen vergi mektubunda kesilen miktar ve geriye kalan miktar aç k olarak belirtilir (bu sonraki ödeme dilimlerinde de gerçekleflir). E er yap lan kesinti ile ayn görüflte de ilseniz bu miktar hesab n za geri döndürebilirsiniz. Bu sistemde ödemelerinizi takip edip, kolayca kontrol yapabilmeniz mümkündür. E er otomotik ödeme yetkisi vermemiflseniz, size gönderilen giro ödeme dekontunu ödemeniz gerekir. Bu durumda ödemeyi kendinizin yapmas ve ödemenin belirtilen tarihten önce vergi dairesinde olmas gerekir. Ödemeyi zaman nda yapmad n z durumda geçikme masraf ödemeniz gerekir (zorunlu ödetme bölümüne de bakabilirsiniz). Ayr ca tele/internet bankac l sistemiyle de ödeme yapabilirsiniz. Bu durumda size gönderilen giro dekontunda yer alan ödeme numaras gibi notlar belirterek ödemede bulunabilirsiniz. E er bu notu (numaray ) beritmezseniz, ödemeniz otomotik olarak ifllem görmez ve size hat rlatma gönderilme tehlikesi bulunur. Çok özel durumlarda ödeme kolayl ya da vergi aff uygulamas yap l r. Bu haktan yararlanma durumunuz olup olmad n ö renmek isterseniz, vergi beyan nda yazan son ödeme tarihinden önce Vergiler Dairesi ile iliflkiye geçiniz (telefon: ) Zorunlu ödetme E er verginizi zaman nda ödememiflseniz, belediye bu miktar sizden almak için önlemler al r. Bu size hat rlatma masraf, tahsilat masraflar gibi fazladan paralara malolur. Zaman nda yap lmayan ödemeler, miktar olarak bir anda büyük mebla lara yükselebilir. Bunlar, size yollanan hat rlatmalar, haciz giriflimi için bir reaksiyon göstermemenizden kaynaklanan ekstra masraflard r. Hat rlatma mektubu için en az 6 al n rken, haciz giriflimi için en az 35 hesaplanmaktad r. Sonuç olarak elinizdeki tafl n r ya da tafl nmaz mal varl n za el konularak sat fl yap l r ve bu para tahsil edilir. Bunun en do rusu son ödeme tarihinde önce ödeme yapman z, yapamayacak durumdaysan z da ödeme kolayl ya da vergi aff için baflvurman zd r. Vergi aff Kim: Ne için: Devletin koydu u normlara göre ödeme yapabilecek yeteri kadar paras olmayan Amsterdaml lar için. Tafl nmaz mallar vergisi, tafl nabilir mallar vergisi, çöp vergisi, kirletme vergisi (belediye/bölge belediyesi), kamet vergisi (su için) Amsterdaml lar n tamam n n vergi ödeyecek gücü yoktur. E er asgari geçim ödene i s n r nda bir geliriniz varsa, bir mal varl n z yoksa ve yukar da belirtilen vergileri ödeyemiyorsan z prensip olarak vergi aff ndan yararlanabilirsiniz. Amsterdam Belediyesi vergilerden dolay evin zorunlu masraflar n ödeyemeyen kifliler için vergi aff uygulamaktad r. Amsterdam daki çeflitli su kurulufllar n n kendileri de vergi aflar uygulamaktad r. Amsterdam Belediyesi ve su kurulufllar n n vergi aff normlar 2004 y l nda ayn olmufltur. Vergi aff ile ilgili broflürleri ve baflvuru formlar n sosyal dan flmanlardan, resmi semt kurulufllar ndan ya da Sosyal Hizmetler Dairesi nin bölge kurulufllar ndan edinebilirsiniz. Bu kurulufllar formlar n doldurulmas nda da size yard mc olurlar. Bunun yan s ra her zaman için Amsterdam Vergiler Dairesi ne de baflvurabilir ya da telefonla bilgi edinebilirsiniz. Telefon: (vergi aflar /afdeling Kwijtschelding). tiraz Ne zaman: Nas l: Vergi mükellefinin vergi miktar ya da konut için biçilen WOZ de eri için. Beyanda yer alan tarihten sonraki alt hafta içinde yaz l olarak. WOZ de eri ya da vergi muktar n ödeyemeyecek yükümlülerin, yaz l olarak itiraz etmeleri gerekmektedir. Bu itiraz n gönderilen beyannamede yer alan tarihi takip eden 6 hafta içinde olmas gerekir. Bu itiraz baflvurusunda, karar ya da vergi numaras n n, ayr nt numaras n n, vergi çeflitinin ve itiraz yapan kiflinin bilgilerinin olmas gerekir. Ayr ca itiraz mektubuna gerekçenin yaz larak imzalanmas gerekir. E er itiraz yapmas gereken kifli bir di er kifliye yetki vermiflse, bu yekti belgesinin de beraber postalanmas gerekir. Vergiler Dairesi her zaman için itiraz mektubunun al nd n belirten bir mektup yollar. Özl flah slar belirtilen miktar ödemeye yönelik itirazlar ndan sonra, bu kural n yürütülmesi durdurulur. Yeniden yükümlülü ü yerine getirebilece iniz ana kadar ödeme yükümlülü ü kald r l r. E er vergi miktar n n bir k sm için itiraz etmiflseniz, itiraza söz konusu olan miktar tesbit edilen taksitlerde ödemenize gerek yoktur. fiirketlerde yap lan yaz l baflvurudan itibaren ödemenin yap lmas durdurulur. Ödemenin ertelenmesi flirketlerin durumlar na göre farkl l k gösterir ve genellikle belli kurallar çerçevesinde kabul edilir ve izin yaz l olarak verilir. E er itiraz mektubunuza verilen cevap ile ayn fikirde de ilseniz, vergi hakimine baflvurabilirsiniz. 8

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

KAYDED LMES NDE SAH PL KLE LG L R SK VE GET R LER N ALICIYA NAKLED LMES

KAYDED LMES NDE SAH PL KLE LG L R SK VE GET R LER N ALICIYA NAKLED LMES UMS - 18 HASILAT STANDARDI VE A.B.D DÜZENLEMELER IfiI INDA MAL SATIfi HASILATININ KAYDED LMES NDE SAH PL KLE LG L R SK VE GET R LER N ALICIYA NAKLED LMES KOfiULUNA L fik N AÇIKLAMA VE ÖRNEKLER Doç. Dr.

Detaylı

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER)

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) 1 4. B Ö L Ü M TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) Prof. Dr. Cemal B fi Marmara Üniversitesi BF Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 233 14. Bölüm, TMS-12 Gelir

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 TANIMLAR PROJEN N BAfiLAMASI / PLANLANMASI PROJEN N YÜRÜTÜLMES EK P ÇALIfiMASI PROJEN N TAMAMLANMASI VE DE ERLEND R LMES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma E itim Materyalleri DERLEYENLER Galma Jahic - Burcu Yefliladal Derleyenler Galma Jahic - Burcu Yefliladal ONARICI ADALET, MA DUR-FA

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

KRED S GORTASI GENEL fiartlari

KRED S GORTASI GENEL fiartlari KRED S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt r lan kredili sat fl ve kredili hizmet ifllemlerinde

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

G ünümüzde, paradan baflka alternatif bir çok ödeme arac söz konusudur.

G ünümüzde, paradan baflka alternatif bir çok ödeme arac söz konusudur. ALTERNAT F ÖDEME YÖNTEMLER VE MUHASEBE KAYITLARI Yrd.Doç.Dr. A.Vecdi CAN Sakarya Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, flletme Bölümü Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi 1. G R fi

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

TÜRK YE MAL YE SEMPOZYUMU

TÜRK YE MAL YE SEMPOZYUMU TÜRK YE MAL YE SEMPOZYUMU 20-24 Mayıs 2012 Antalya, Beldibi - Rixos Sungate Vergi Sistemlerinin Yeniden Yap land r lmas Gere i ve Alternatif Finansman Aray fllar 1. OTURUM YOKSULLUK VE ST HDAMA YÖNEL K

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

SYKONSEPT. Ocak - fiubat 2012 Y l: 8 Say : 43 ki ayda bir yay nlan r.

SYKONSEPT. Ocak - fiubat 2012 Y l: 8 Say : 43 ki ayda bir yay nlan r. SYKONSEPT Ocak - fiubat 2012 Y l: 8 Say : 43 ki ayda bir yay nlan r. D fl Ticaretin Ordinaryüsü: Gümrük Müflavirleri Uluslar Aras Teslim fiekilleri Yaflamsal Uzmanl k: Sat fl Ata Karnesi Nedir? K fla Özel

Detaylı

100 soruda yeni teflvik uygulamas

100 soruda yeni teflvik uygulamas 100 soruda yeni teflvik uygulamas (2009/15199 say l BKK) ndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas Faiz deste i Sigorta prim deste i Tafl nma deste i Yat r m yeri tahsisi Sunufl

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*)

KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) GÜNEfi AYYILDIZ (**) Girifl Tüm dünyada sanayileflmenin artmas ve köyden kente göçle beraber artan konut ihtiyac, flehirlerin büyümesine neden olmaktayd.

Detaylı