Köpek tasmalar Bir köpe iniz varsa, internet adresine köpek vergisi için baflvurman z gerekir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Köpek tasmalar Bir köpe iniz varsa, www.baasjebraaf.nl internet adresine köpek vergisi için baflvurman z gerekir."

Transkript

1 Amsterdam da oturan sakinler ve iflverenler için 2004 Amsterdam Vergi Rehberi: Özet Haberler Zalmsnip 2004 y l nda Amsterdam daki tüm konutlar belediyeden 34 Euro luk bir parasal yard m alacaklard r. Bu para geçen y l verilen miktar n %75 idir ve geri kalan %25 lik bölüm de belediye taraf ndan yoksullukla mücadele için harcanacakt r. Amsterdam Belediyesi 2004 y l içinde bu miktar n (belediye vergileri ile birlikte) konutlara ödenmesini sa layacakt r y l nda ise Zalmsnip olarak adland r lan bu yard m kald r lacakt r. Art k enerji faturas yla de il Ocak ay ndan itibaren Amsterdam Belediyesi Vergiler Dairesi Çöp ve Temizlik Vergilerini kendileri tahsil etmeye bafllayacaklard r. Bu vergiler art k NUON un enerji faturas ile birlikte gelmeyecektir. Vergi Dairesi nin faturas nda çeflitli tipte vergiler biraraya al nm flt r. Kombine edilmifl vergi borcu olarak adland - r lan bu hesapta konutunuz ve konutunuz ile ilgili di er vergiler yer al r. Dikkat: Geçmiflte bu vergiler NUON dan gelmemifl ve ödenmesi baflkalar taraf ndan ayarlanm fl olabilir (örne in oda kiras içinde v.b.) 2004 y l ndan itibaren hem konut sahibi hem de kullan c s için kombine edilmifl vergi yollanmaya bafllanacakt r. Bu konuda sizin ile ilgili Amsterdam Belediyesi ndeki kay tlar göz önünde bulundurulacakt r. Yeni: Kombine edilmifl vergiler Yerel vergileri bu güne kadar y l boyunca ayr ayr almaktayd n z. Bu y ldan itibaren tüm vergileri, su vergisi dahil birarada alacaks n z ve bu vergi hesab nda bir y l içinde ödemeniz gereken miktar belirtilecektir. Bu kombine vergi hesab nda sizin durumunuza ba l olarak en fazla alt vergi yer alacakt r. Bu alt vergi flunlard r: - Tafl nmaz Mallar Vergisi - Tafl n r Mallar için Yer Vergisi - Kanalizasyon Vergisi - Çöp Vergisi (flirket çöpleri: temizlik vergisi) - Kirletme Vergisi - kamet Vergisi Toplam vergi miktar n iki taksit yerine, otomotik ödemeyi kabul ederseniz sekiz taksitte ödeyebilirsiniz. (Dikkat: Vergi Dairesi tafl nmaz mallar baflta olmak üzere tüm vergileri bir hesapta toplam flt r. Ancak baz durumlarda böyle olmas mümkün de ildir. E er birden fazla tafl nmaz mal n z bulunmaktaysa, bunlar n tamam n bir vergi hesab nda toplamak mümkün olmayabilir ve taraf n za birden fazla vergi hesab gönderilebilir.) Köpek tasmalar Bir köpe iniz varsa, internet adresine köpek vergisi için baflvurman z gerekir. Tafl nmaz Mallar n De er Tesbiti Yasas (WOZ Yasas ) Kimin için: Tafl nmaz mal n sahibi ve kullan c s (konut ya da flirket binas ) Ne: Belediye nin bina için tesbit etmifl oldu u de er ile ilgili yasa. Ne zaman: Bu de er dört y l için geçerli olan de erdir ( ; v.b.) Ne için: De er tesbiti OZB Vergisi ile birlikte Devlet vergileri ve su vergisi için temel oluflturur. WOZ Yasas belediye taraf ndan tafl nmaz mallar için her dört y lda bir hesaplan r ve bu mallara sahip olanlar ve kullananlar her dört y lda bir bu miktar yaz l olarak edinirler. lgili taraflar böylece bu karar ile ilgili bilgi sahibi olabildi i gibi, ayn zamanda WOZ de erine itiraz edebilirler. Daha sonras nda tesbit edilen tafl nmaz mal n (ev v.b.) de eri dört y l boyunca sabit kal r. Amsterdaml lar 2001 y l için, 1 Ocak 1999 tarihinde de er tesbit ölçümlerine göre kabul edilen de erleri posta yoluyla alm fllard y llar aras nda geçerli olan bu de erlere göre belediye, devlet ve su vergileri tesbit edilmifltir y llar için ise de er tesbiti ölçümü 1 Ocak 2003 y l nda yap lm flt r. Bu vergi dönemleri içerisinde konut ya da flirketiniz ile ilgili önemli de ifliklikler olduysa (konutun y k lmas, inflaati, yeni bafltan elden geçirilmesi, ba l oldu u belediyenin de iflmesi v.b.), bu de er tesbiti ara dönemde yeniden yap labilir. Yeni de er miktar, _ ya da daha fazla parasal miktar n en az %5 i oran nda (en az _11.345) olmal d r. Bunun için tafl nmaz mal n de erinin de iflti i y l n 1 Ocak tarihi dikkate al n r. Yeni de er ölçümü tarihi, o tarihteki piyasa de erlerine göre yap l r ( için 1 Ocak 1999, için ise 1 Ocak 2003 tarihidir). Belediye tesbit edilen mal n de erini Devlet Vergi Dairesi ile Su flleri Dairelerine iletir. Bu kurumlar bu de- erden yola ç karak gelir vergisi ve Su Vergilerini tesbit ederler. 1

2 Tafl nmaz Mallar (emlak) Vergisi (OZB) Kimin için: Konut/flirketin sahibi ya da kullan c s Ne: lik her bir WOZ birimi için: 1,78 (konut kirac s ), 2,22 (konut sahibi); 2,99 (konut olmayan yap y kullanan) ya da 3,73 (Konut olmayan yap n n sahibi) Ne için: Amsterdam da ortak kullan m araçlar için. fiirket ya da konutlar n her kiraca/kullan c s ve mülk sahibi belediyeye tafl nmaz mallar vergisi ödemekle mükelleftir. Bu vergi türünü hem kullan c lar hem mülk sahipleri öder. 1 Ocak 2004 tarihindeki duruma göre kimin ne için vergi ödeyece i saptan r. Söz konusu obje y l içinde sahibi taraf ndan elden ç kart lsa ya da kullan c s de iflse bile, 2004 y l vergisine bir etkisi olmaz. Düflük de ere sahip objeler için OZB Vergisi al nmaz (2004 y l nda s n r dir. Bus n r n alt ndaki objelerden vergi al nmaz) y l nda hemen hemen tüm Amsterdaml lar için (konut sakinleri ve ifl yeri kullan c lar ), kulland klar yer için de er tesbiti yap lm flt r. Bu belediyece tesbit edilmifl konut ve iflyerlerinin rayicidir. Tesbit edilen bu de er 1 Ocak 1999 tarihli de er ölçümüdür ve 1 Ocak 2001 ile 1 Ocak 2004 tarihleri aras nda geçerli kalan miktard r. 1 Ocak 1999 tarihli de er ölçümünde, konutlar n de erlerinin yüksek miktarlarda, iflyerlerinin de düflük miktarda artt n ortaya koymufltur. flletmelerden konutlara kayan vergi yükü, yap lan yeni bir tarife düzenlemesiyle yeniden do ru hale getirilmifl ve iflletmelere daha yüksek tarife uygulanmaya bafllam flt r (Konut olarak oturuldu u kabul edilmeyen binalar: Temel olarak konut biçiminde kullan lmayan binalar -%70 oran nda-. Özel olarak haz rlanm fl baz binalarda konut ile bir iflyeri birlefltirilmifl olabilir. Bu durumda bu bina büyük ölçüde iflyeri olarak görülmektedir). WOZ yasas yürürlü e girdi inden bu yada (1 Ocak 1995), itirazlar için farkl bir OZB (Tafl nmaz Mallar Vergisi) süreci bulunmaktad r. Yükümlü kifli yaln zca al nm fl olan tafl nmaz mal n de eri ile ilgili karara itiraz edilebilmektedir y llar aras için tesbit edilmifl olan de er, dört y l boyunca sabit kalmaktad r. Bu konuda OZB vergi miktar ile ilgili bir tart flma olmas mümkün de ildir. Ancak OZB için farkl konularda itiraz etme hakk n z bulunmaktad r (örne in isminizin yaln fl yaz lmas v.b.) Tafl nabilir Mallar Vergisi (RRB) Kimin için: Tafl nabilir nitelikteki konut/flirketin sahibi ya da kullan c s, örne in kanallarda içinde yaflanan botlar. Ne: lik her bir WOZ birimi için: 1,78 (konut kirac s ), 2,22 (konut sahibi); 2,99 (konut olmayan yap y kullanan) ya da 3,73 (Konut olmayan yap n n sahibi) Ne için: Amsterdamda flehrinde ortak kullan m araçlar için. Aynen tafl nmaz mallar vergisinde oldu u gibi bu vergiler tafl nabilir (hareketli) objelerin sahipleri ve kullan c lar içindir. De er tesbit tarihi ve tarife aynen Tafl nmaz Mallar Vergisinde (OZB) oldu u gibidir. Bu vergi de eri Euro nun üzerinde olan, konut ya da iflyeri olarak kullan lan ve belli bir yere sabitlenmifl fleyler içindir (bot, karavan v.b.). 1 Ocak 2004 deki durum, kimin ne için, vergi mükellefi olaca n belirlemifltir. E er bu yerdeki sahip ya da kirac vergi dönemi içinde el de ifltirmiflse bile vergi dönemine bir etkisi olmaz. Belediye bu objelerin de er tesbitini kendisi yapar. [Not: Bu vergi türü, Belediye Arazisi Kullan m Vergisi nin tamamen d fl ndad r.] Vergi aff ya da konut masraflar için parasal yard m RRB olarak adland r lan bu vergideki vergi aff durumu aynen OZB deki gibidir. Ülkesel düzeyde kabul edilmifl vergi aff normu burada da büyük rol oynar. Konut olan botlar ile karavanlarda yaflayanlar (sahibi ya da kirac s ) için vergi aff söz konusu de ildir. Ancak bu kifliler için konut masraflar na katk bir çözüm olabilir. Bu konuda Stedelijk Woningdiens ten bilgi alabilirsiniz. Tel.: Belediye Arazisi Kullan m Vergisi Bölge belediyeleri içinde yaflanan botlarla ilgili iflgal tarifesini kendileri belirlemektedir. Bunun için Amsterdam.nl sayfas ndan, stadsdelen/bölgeler bölümüne bak n z. Kanalizasyon Vergisi Kimin için: Direk ya da direk olmadan kanalizasyon sistemi ile ba lant s olan konut ve flirketlerin sahipleri... Ne kadar: Büyüklü e bak lmaks n z her konut ya da iflyeri için 107,49. Ne için: Kanalizasyon flebekesinin bak m ve yenilenmesi. Kanalizasyon vergisi kanalizasyon ba lant s olan konut ve flirketlerin bu hizmet için ödedi i parad r. Kanalizasyon vergisi her bir konut ya da flirket için al n r. Bu vergi objenin büyüklü üne ya da küçüklü üne bak lmadan y ll k olarak tahsil edilir. Örne in bir binada dört ba ms z flirket çal flmaktaysa, bina sahibi bu vergiyi dört kez ödemek zorundad r. Bu dört kuruluflun her biri belediye kanalizasyon flirketine ba l d r. 2

3 çinde yaflan lan bot, kanalizasyon flebekesine ba l olmamas na karfl n botlar n sahipleri de kanalizasyon vergisi öderler. Kimi botlarda belediyenin verdi i su kullanarak at klar d flar at lmaktad r. Bu durumda belediyeye ait su kullan ld ndan yine de kanalizasyon vergisi ödenir. Bu at k sular da belediye taraf ndan yap lan bir çal flmayla yok edildi inden dolay bu tür bot sahipleri de kanalizasyon vergisi mükellefidir. Kanalizasyon vergisinden elde edilen gelirler kanalizasyon sisteminin tamiri ve yenilenmesi için kullan l r. Bu konuda elbette çevre kurallar göz önünde tutulmaktad r. Kanalizasyon flebekesinde nelerin yenilenece i ya da tamir edilece i konusu y ll k olarak saptan r. Belediye yap lacak bu çal flmalara göre y ll k olarak kanalizasyon vergisi miktar n belirler. Kanalizasyon vergisinin miktar her y l farkl l k gösterebilir. Di er vergiler: Su vergisi Kimin için: Tüm özel flah slar ve flirketler Hangi Vergiler: Su temizleme vergisi, ikamet vergisi, bina vergisi, arazi vergisi Ne kadar: Miktar her bir vergi çeflitine ve suyun bulundu u bölgeye göre de iflir. Ne için: Ülkenin korunmas ve setlerin inflas ile su seviyesini belli düzeylerde tutarak halk su bask nlar na karfl korumak. Ayr ca at k sular n temizlenmesiyle temiz sular n kalitesini korumak. Amsterdamdaki konut ve flirket sahipleri yaln zca vergiler ödemekle de il, ayn zamanda su masraflar ile su, elektrik ve gaz gibi olanaklara katk da bulunmak durumundad r. Su ifllerinin üç ana görevi bulunur: Tepelerin, setlerin inflas ile su seviyesini belli düzeylerde tutaran halk su bask nlar na karfl korumak, temiz su kalitesini kontrol alt nda tutmak ve at k sular temizlemek. Ayr ca kara ve su yollar n n bak m da görev alan na girer. Amsterdama ba l topraklarda üç su iflleri kuruluflu bulunur: 1. Amstel, Gooi en Vecht (AGV) Su bölgesi 2. Hollands Noorderkwartier Su bölgesi 3. Rijnland Su bölgesi [1] Amsterdam n büyük bölümü Amstel, Gooi en Vecht (AGV) su bölgesine girmektedir ve su iflleri ile ilgili çal flmalar DWR yürütmektedir. fiehrin baz bölümlerinde ise iki su iflleri kuruluflu çal flmalar yapmaktad r: [2] Waterlandse Zeedijk in kuzeyindeki Amsterdam-Noord da Hollands Norderkwartier su iflleri çal flmalar yapmaktad r. Bu kurulufl Uitwaterende Sluizen ve Waterlanden n da aralar nda bulundu u alt kuruluflun 1 Ocak 2003 tarihinde birleflmesiyle ortaya ç km flt r. [3] Waterlandse Zeedijk in güneyindeki Amsterdam Noord da AGV ve Hollands Norderkwartier su iflleri ortak çal flmalar yapmaktad r. [4] A10 otoyolunun bat bölümünün büyük bir k sm nda AGV ve Rijnland su iflleri ortak çal flmalar yapmaktad r. Kombine edilmifl vergi tahakkukunda AGV Su flleri ad na su temizligi ve ikamet vergisi yer al r. Bu Amsterdam Noord un tamam için geçerli de ildir. E er önceden bu iki vergiyi ya da ikisinden birisini Hollands Noorderkwartier Su flleri tahsil etmiflse, 2004 y l nda da yine ayn kurulufl tahsil edecektir. E er Su fllerine vergi tahsilat için otomotik para çekme yetkisi verdiyseniz, bir ifllem yapman za gerek yoktur. Özel flah slar ve flirketler Su fllerinin çal flma masraflar na katk da bulunmak zorundad r. Bunu dört çeflit vergi ile yerine getirmektesiniz: Kirletme Vergisi Hemen hemen tüm özel flah slar kombine edilmifl verginin içinde kirletme vergisi ad alt nda bir vergi öderler. Bunun tek ististas Amsterdam Noord da bulunan Waterlandse Zeedijk bölgesidir (Bu bölgede oturanlar y ll k olarak Hollands Norderkwartier a bu vergiyi ödemektedirler). kamet vergisi Su bölgesinde oturanlar her ba ms z konut bafl na Ingezetenenomslag ad alt nda ikamet vergisi öderler. nflaat/bina vergisi Binalar n sahipleri bu ad alt nda bir vergi öderler. Bunun için ödenen vergi her bir _2.268 lik birim bafl na hesaplan r. Su iflletmeleri bunun için, belediye taraf ndan sabitlenen WOZ de erlerini hesaba katarlar. Arazi vergisi Arazi sahipleri her hektar için belli bir vergi öderler. Su iflleri vergisinin miktar, su iflleri kurulufllar ile birlikte hesaplan r. Su vergisinin tarifesi bu nedenle farkl l klar gösterir. Ek bölümde bulunan tabloda 2004 y l tarifesini görebilirsiniz. 3

4 " Su vergileri için Su Kuruluflu AGV/DWR ile ilgili enformasyon: Kirletme Vergisi ve kamet Vergisi ile ilgili af için Amsterdam Vergiler Dairesi: Bina ve arazi vergisi: (dakika ücreti ödenir) ya da internet adreslerine bak n z. " Su vergileri için Su Kuruluflu Hollands Noorderkwartier ile ilgili enformasyon: Vergiler: Tahsilat: Vergi aff : (Tüm bu numaralar ücretsizdir.) " Su vergileri için Su Kuruluflu Rijnland ile ilgili enformasyon: kamet Vergisi: Bina/inflaat ve Araz Vergileri: Tahsilat ve af: Ödeme ayarlamas : Ya da internet adresine bakabilirsiniz. Amsterdam Su fiebekesi fiirketi Kimin için: Ödeme: Ne kadar: Ne için: Amsterdamdaki tüm evler için Su paras Her bir birim ya da m 3 (1000 litre) bafl na olarak kullan lar su. Amsterdam ve belediye s n rlar içindeki evlere sevkedilen içme suyu, bat liman bölgesindeki baz flirketler için endüstri suyu. Amsterdam Su fiebekesi Amsterdam içi ve belediye s n rlar ndaki konutlara içme suyu sevkiyat yapmaktad r. fiirket ayr ca bat liman bölgesindeki flirketler için endüstride kullan lan su için sevkiyatta bulunmaktad r. Konutlar için su sayac Amsterdam daki tüm konutlar n birer su sayac vard r. Bu sayaç sayesinde her ev kulland kadar suyun ücretini ödemektedir. Ayr ca su sayaçlar sayesinde belli tasarruflar da yap labilmektedir. Su sayaçlar n n tak lmas belli süreçlerde olabilmektedir. Öncelikle yeni binalar ya da yenilenmifl binalarda su sayac monte edilmektedir y l ndan itibaren su sayaçlar semt semt tak lmaya bafllanm flt r. Diemen, Buitenveld, Noord ve Osdorp un son bölümünün su sayaçlar 2004 y l nda tak larak bilirilecektir. Yaklafl k on y l içinde Amsterdam daki konutlar n dörtte üçü kendi sayaçlar na kavuflacak ve kulland klar kadar suyun ücretini ödemeye bafllayacaklard r. E er su sayac n z bulunmaktaysa y ll k olarak 38,88 sabit ücretin yan s ra, her m 3 için (1000 litre) 1,28 ödemeniz gerekir. Bunun yan s ra ödedi iniz su faturas n n içinde 0,141 vergi bulunmaktad r. Bu vergi miktar geçicidir. Hükümet yapaca de erlendirmeden sonra 2004 vergisini sabit hale getirecektir. Su paras ndaki toplam miktara bir de %6 BTW eklenmektedir. Hollanda da her bir kifli y ll k olarak ortalama 50 m 3 su kullanmaktad r. E er su sayac n z bulunmuyorsa, bu durumunda birim bafl na tesbit edilen miktar ödemeniz gerekmektedir. Her bir birim flöyle düflünülür: 6 m 2 ve daha büyük bir kullan m alan (oda), mutfak, 65m 2 den büyük bahçe, banyo ve garaj. Konutlar n geneli su paras n su flirketlerine de il, konut kooperatiflerine ya da konut sahiplerine öderler. 1 Temmuz 2004 tarihine kadar birim bafl na tesbit edilmifl miktar %6 BTW d fl nda, 37,07 dir. Ara dönemlerde kira ayarlamalar na gerek kalmamas için, bu tarih ç k fl noktas olarak al nm flt r. Bu parasal miktar flebeke suyu vergisi ile artmaktad r. Bu vergi konuttaki birim say s ile igili olarak tesbit edilmektedir. Yaln z yaflayanlar için su paras indirimi Amsterdam da yaln z yaflayanlar bir ailenin kulland ndan daha az su harcamaktad r. Bu nedenle Amsterdam Belediye yönetimi y l sonunda bu kiflilerin ödedi i paran n bir k sm n geri ödeme karar alm flt r. Bu indirimden yararlanabilmek için afla daki kriterlere uyuyor olman z gerekir: a) Tüm takvim y l boyunca yaln z yaflaman z gerekir. Bu bilgiler için Amsterdam Vergiler Dairesi ndeki kay tlara bak l r. b) Borçlu oldu unuz abone ücretini ödemifl olman z gerekir. E er konutunuzda su sayac bulunmaktaysa, ayr ca bir indirime gidilmez. Çünkü su sayac herkesin kulland n tam olarak göstermektedir. ndirim miktar 2003 y l nda %33 olarak tesbit edilmifltir ve bu indirim 2004 ün son çeyre i içinde ayn oranlarda geçerlidir ve Amsterdam Vergiler Dairesi bu miktar sonras nda geri ödemektedir. ndirim miktar olan paran z otomotik* olarak geri al rs n z. Bunun için telefon etmenize ya da yazman za gerek yoktur. 4

5 Bilgi Amsterdam Su fiebekesi fiirketi olas sorular n z yan tlamaya haz rd r: Müflteri Servisi: (ücretsiz) Su sayac hakk nda bilgi: (020) Ar za (24 saat servis): (020) Daha fazla bilgi için internet sayfam z ziyaret edebilirsiniz: Park vergisi Kimin için: Ne kadar: Ne için: Amsterdam da parkeden tüm otomobilistler için. Her bölgeye göre de iflmektedir.. Amsterdam n iflletmeler ve ziyaretçiler için güvenilir, temiz ve ulafl labilir olmas amac yla. Amsterdam arabalar yla her y l milyonlarca kifli ziyaret eder. Asl nda flehir yo un trafik gözönünde bulundurularak infla edilmemifltir. Amsterdam n flehir sakinleri, flirketler ve ziyaretçiler için ulafl labilir ve yaflanabilir olmas için, Avrupa n n di er büyük flehirlerinde oldu u gibi paral park uygulamas yap lmaktad r. Köpek Vergisi Kimin için: Bir ya da daha fazla köpe i bulunan Amsterdaml lar için. Ne kadar: Köpek bafl na 73,44, toplu tarife 347,30. Ne için: fiehirde köpe e sahip olabilmek için. Amsterdam da bir ya da daha fazla köpe e sahip herkesin köpek için vergi ödemesi gerekir. Deneme için köpe i evine alanlar da vergi mükellefidir. Bu vergi prensip olarak köpek sahiplerine uygulanmaktaysa da, köpek besleyen ama sahibi olmayanlar da bu vergiyi ödemek durumundad r. Kay tl tüm köpeklerin tasma tafl ma mecburiyeti vard r. Bu tasmalar köpek sahibiyle ba lant l d r ve kifli köpe e sahip oldu u sürece kalmak zorundad r. Yeni köpe e sahip olan kifli ilk ödemede köpek vergisi ile birlikte tasmay da al r. Köpek öldü ünde ya da baflka birine devredildi inde, bu tasman n vergi dairesine geri gönderilmesi gerekir. Ayr ca köpe i ile Amsterdam d fl na tafl nan kifli, yine tasmay vergi dairesine geri göndermesi gerekir. Köpe inizin sokakta bu tasmay görünür bir biçimde tafl mas gerekir. Bu tasmada özel bir kay t numaras bulunur. Kaybolan köpekler bu yöntemle kolayca geriye bulunabilir. Vergi dairesi görevlileri kontroller s ras nda köpe iniz için vergi yükümlülüklerini yerine getirip getirmedi inizi kolayca anlayabilir. Bir köpe iniz olur olmaz hemen Vergiler Dairesi ne baflvurman z gerekir. Bunun için ya da internet adresini kullanabilirsiniz. Çöp vergisi Kimin için: Ne kadar: Ne için: Tüm Amsterdaml lar Konutta yaflayan kifli (1) ya da bulundu unuz bölgeye (2) göre de iflir.. Amsterdam da çevre için yap lacak yat r mlar için. Baz bölgelerde çöplerinizi özel konteynerlere atabilirken, baz bölgelerde çöplerinizi toplanmak için d flar ya b rak rs n z. Sonuç olarak tüm çöpler çöp toplama ve iflleme noktalar na aktar l r. Çöp vergileri bölgelere göre farkl l klar gösterir y l na kadar çöp vergilerini NUON hesaplar içinde ödemekteydiniz den sonra çöp vergileri kombine edilmifl vergi paketinde yer almaktad r. Yaln z yaflayanlar daha az çöp üretti inden, ailelere göre daha az vergi öderler. Bu nedenle biri yaln z yaflayanlar, di eri grup/aileler için iki tür vergi miktar bulunur y l ndan itibaren her 1 Ocak tarihinde çöp vergisi miktar nda, yafl durumu da göz önünde bulundurulmaktad r. E er vergi y l içinde aile durumunuz de iflmiflse bile, y l için ödenmesi gereken vergi miktar na etkisi olmaz. Tafl nma ve ölüm olaylar nda bu kurala bak lmaz ve istisna yap l r. Ölüm olay nda vergi indirimine gidilir. Tafl nma durumunda ise tafl nma tarihinden itibaren vergi durdurulur ve vergi yeni konut sakinine gönderilmeye bafllan r için geri ödeme 2003 y l boyunca yaln z oturmufl olanlar çöp vergisinin bir k sm n geri al rlar y l söz konusuysa, bu kifliler 2004 y l n n ikinci çeyre inde indirim miktar n geri al rlar. Bu tamamen otomotik olarak gerçekleflir ve bunun için telefon etmenize ve mektup yazman za gerek yoktur. E er 2003 y l için yaln z yaflama kriterini yerine getirmiflseniz ve 2004 y l n n A ustos ay na kadar indirim ücreti elinize geçmemiflse, Dienst Belastingen, Afdeling Heffing-Particulieren, Postbus 23475, 1100 DZ Amsterdam adresine yaz l olarak baflvuruda bulunabilirsiniz. <Çöp tarifesi flemas ek bölümdedir> 5

6 Amatör Denizciler için iç liman paras Kimin için: Ne kadar: Ne için: Amsterdam da sular nda zevk için biniler teknelere sahip herkes için. Miktar sahip oldu unuz tekne çeflitine göre de iflir. Amsterdam iç sular n güvenli ve temiz tutmak için. E er Amsterdam da ticari amaçl olmayan bir tekneniz ve demirledi iniz bir yer varsa, iç liman ücreti ödemek zorundas n z. Dikkat: Zevk için kullan lan tekneler d fl nda bir tekne türüne sahipseniz bile bu ücreti ödemek zorundas n z. Bu ücreti ödemek için iç sular iflletmesine gitmeniz gerekir. Baflvuru yap p ödemeyi yapt ktan sonra, bu kurum içinde özel kay t numaras bulunan sar bir etiket yollar. E er ödemeyi kuruma direk yaparsan z, bu etiketi ödeme yerinde alabilirsiniz. Amsterdam ç Sular Denetleme kurumu düzenli kontroller yaparak, ödeme yap p yapmad n z, do ru tekne için mi ödeme yapt n z kontrol eder. Etiket kontrolü 1 Mart 2004 tarihinde bafllayacakt r. E er teknenize do ru etiketi yap flt rmam flsan z, teknenize el koyulabilir. Bu durumda teknenizi çekme masraf ve konaklama masraf n sizin ödemeniz gerekir. ç sular için ödeme yapman z gereken kurum: I. Binnenwaterbeheer Amsterdam (BBA) De Ruijterkade AA Amsterdam (ifl saatleri içinde) II. Liman daireseleri: De Nieuwe Meersluis ve Westerkeersluis (24 saat boyunca aç k) De Amstelsluis en Kortjewantsbrug (Çal flma günlerinde , cumartesi, pazar ile saatleri aras ) " Tarife hakk nda bilgi: Binnenwaterbeheer Amsterdam, tel.: (çal flma günleri). Ayr ca internet sayfas n da ziyaret edebilirsiniz: fiirket çöplerinde temizlik vergisi Ne: fiirket çöplerinin toplanmas ve ifllenmesi için masraflar n tamamlanmas. Ne kadar: Tarife her bölgeye göre de iflmektedir. Tüm flirket sahipleri çöplerinin toplanmas ndan sorumludur. fiirketler kendileri özel flirketlerle anlaflabilecekleri gibi, belediye ile bu konuda anlaflma yapabilirler. Bir flirket olarak haftal k olarak çöpleriniz 4 hektolitreden daha azsa (Bu yaklafl k her biri 40 litre kapasitesinde olan 9 çöp torbas d r), bölge belediyeleri çöplerinizi konut çöpleri ile birlikte toplar ve bunun için yap lan masraf hesab n za gönderilir. Ortak vergiyi 2004 y l na kadar NUON hesab n n içinde ödemekteydiniz y l ndan itibaren temizlik vergisi kombine edilmifl vergi paketinin içine al nm flt r y l na kadar Temizlik Vergisi için btw hesaplanmamaktayd. Ancak 2002 y l ndan sonra bu de iflmifl, 2003 y l yla birlikte bu vergi al nmaya bafllam flt r ve al nan bu miktar vergi dairesine ödenmektedir. BTW gönderilen vergi miktar nda ayr olarak hesaplanmaktad r ve bir iflletme olarak bu vergiyi devletten geri alabilmektesiniz. Ek bölümde her bölge belediyesine göre varolan çöp vergisi tarifesini görebilirsiniz. E er haftal k olarak 4 hektolitreden fazla çöpünüz varsa ve bunu düzenli olarak üretmekteyseniz, bölge belediyesi ile iliflkiye geçiniz. <Tarife flemas için ek bölüme bak n z> Reklam vergisi Otoyollardan görülen tüm reklamlar için reklam vergisi al n r. Reklam vergisi uzunlu una göre hesaplan r ve yap lan ölçümde küsürler, metreye tamamlan r. Serbestlik tan nanlar: 1- Bina cephelerinde ya da vitrinlerde uzunlu u 1 metreden az olan ve genele yönelik reklam türleri. 2- Yönlendirme tabelalar : Belediye taraf ndan geçici olarak koyulan flirketlerin adreslerini gösterir tabelalar (örne in yeniden düzenleme ya da inflaat durumlar nda). Reklam vergisi vergi beyan biçiminde tahakkuk ettirilir ve iki taksitte ödenebilir. Genele yönelik bu reklamlar kald r ld nda belediyeye bildirilmesi gerekir. Bu durumda haftan n, ay n ya da y l n geriye kalan k sm için ödenen miktar geri ödenir y l - n n tarifesi bir önceki y la göre yaklafl k %2,6 oran nda artt r lm flt r. Bu merkezi olarak tüm flehir için tesbit edilmesine karfl n, bölgelere göre de ifliklikler gösterebilir. fiehir reklam vergisi için üç bölgeye ayr lm flt r: A (En yüksek tarife): al flverifl sokaklar ve flehir içinin merkezi bölgeleri ve Zuidoost [Amsterdam ArenA (ArenA Bulvar ile Holterbergerweg ve Burgemeester Stramanweg aras ) Beethovenstraat (Amstel kanala kadar), Van Baerlestraat, P.C. Hoofstraat, Dam, Damrak, Damstraat, Heligeweg, Kalverstraat, Kleine-Gartmanplantsoen, Koningsplein, Korte Leidsestraat, Lange Leidsestraat, Leidsekruisstraat, Leidseplein, Leidsestraat, Muntplein, Nieuwendijk, Reguliersbreestraat, Reguliersdwarsstraat, Rembrandtplein, Rokin, Spui ve Thorbeckeplein.] 6

7 B (Orta tarife): Merkezi çevreleyen ring ve bölgelerdeki büyük al flverifl merkezleri [Singelgracht n etraf ndaki bölüm, Zeeburgerstraat, Oostenburgergracht, Wittenburgergracht, Kattenburgergracht, Prins Hendrikkade, Oosterdokskade, De Ruijterkade, Westerdokskade, Haarlemmer Houttuinen ve Haarlemmerplein, kanal yollar ya da bölümleri, Buikslotermeerplein, Gelderlandplein, Osdorpplein ve Bijlmerplein.] C (düflük tarife): fiehrin di er bölümleri [Amsterdam n di er yerleri.] Ek bölümde tarife ilgili flemay görebilirsiniz. Belediye Arazisi Kullan m Vergisi Ne için: Belediye arazisi veya alanlar n kullan m için. Örnekler: nflaat materyali, teras, kald r m ya da matorlu araç, flirket araçlar ya da tekneler. Ne kadar: Tarife her bölge belediyesine göre de iflmektedir. Bu vergi belediye arazisini kullan m için al nmaktad r. fiirket tafl tlar na sahip olanlar da bu vergiyi ödemektedir. Bu vergi için muafiyet yoktur ve belediye arazisini kullanan her araç için al n r. Bu vergi tahsil edilirken, kullan lan zaman, haftaya ya da aya tamamlan r. E er arazi ya da su bölgesinin kullan m belli bir zaman içinse (bir y ldan az), geçici tarife uygulan r. Bu genellikle materyaller belli bir zaman d flar da b rak lmak zorunda kal nd nda inflaatler s ras nda olur. Bu vergi tahakkuku biçiminde gerçekleflir ve iki taksit fleklinde ödeme olana bulunur. E er belediye arazisinin kullan lmas na gerek kalmam flsa, giriflimcinin bunu kendisinin bildirmesi gerekir. Bu durumda geri kalan aylar n tamam n n ücreti iade edilir. Genel tarife ve inflaat tarifesinde tam hafta esas al n r. Vergiler Dairesi bu çal flmalar d fl görevliler taraf ndan sürekli kontrol alt nda tutar. Bu vergileri toplama hakk bölge belediyelerine aittir (kablo ve flebeke tarifesi hariç). Bölge belediyeleri tendi tarifelerini kendileri belirler. Bu konuda bilgi için ilgili belediyelere baflvurabilirsiniz. Su kanallar nda müflteri vergisi Ç k fl noktas : Hofl zaman geçirme, dinlenme, gezi gibi amaçlar olan Amsterdam bölgesindeki kanal ve sularda yap lan yolculu geziler. Tarife: Her bir yolcu/ziyaretçi için 0,50, su bisikleti ve parketmifl su araçlar için kifli bafl na 0,25. Vergi mükellefi giriflimci kifli y l n her çeyre inde vergi beyan yapmak durumundad r. Beyanla birlikte borçlu olan miktar n hemen ödenmesi gerekir. Vergiler Dairesi beyanlar kontrol etmektedir. Turist Vergisi Kimin için: Amsterdam nüfusuna kay tl olmayan ve para karfl l baflkalar n n konaklamas n sa layan kifliler için. Örnek: Otel, pansiyon, apartman, bungalow, kamping, arazi ya da su alanlar n n kiralanmas. Ne kadar: Geceleme bafl na al nan ücretin %5 i (kahvalt hariç). fiubat ay nda konaklama yapt rd bilinen tüm giriflimciler, önümüzdeki vergi y l na iliflkin turist vergisi ödemeleri için bir vergi beyan alacakt r. Bu geçici vergi beyan bir önceki y l n vergi miktar na dayanmaktad r. E er yeni bir bölüm, flube aç lm flsa, yine bir önceki y l temel olarak al nacakt r. Geçici vergi beyan yla y l n geri kalan bölümünün vergisi ödenir. Bir sonraki y l n bahar aylar nda, bir önceki y l n gerçek cirosunun ne oldu u beyan edilir. Gerekti inde kontrol edilebilecek bu beyana bak larak geçici vergi miktar, kesin vergi miktar na dönüfltürülür. E er aç k kalan ve ödenmesi gereken vergi miktar varsa, bu iki taksitte ödenebilir (fazla ödenen miktar da geri ödenir). Turist vergisinde akflaml k konaklama için sabit bir ücret al nmaz. flletmenin ald ücretin yüzde befli vergi olarak görülür (kahvalt hesaba kat lmamaktad r). Bu tarife bir önceki y l n ayn s d r. flletme sahibi turist vergisini müflterisine ödetebilir. Genel bilgiler Ödemeler Nas l: Otomotik yetki vererek, giro yoluyla, tele-internet bankac l yla (ödeme numaras n belirterek) Ne zaman: Ödeme beyannamesinde yer alan en son ödeme tarihinden önce E er Amsterdam Vergiler Dairesine para çekme yetkisi verilmiflse, daire vergi tutar n 8 eflit taksit halinde banka ya da giro hesab ndan al r. lk dilim, beyanda belirtilen ay takip eden bir sonraki ay n son günü hesaptan çekilir (örnek: E er vergi ka d nda 28 fiubat 2004 yaz l ise ilk hesaptan kesilme tarihi 31 Mart 2004 civarlar olur. Son ödeme dilimi ise 31 Ekim tarihi civarlar d r). 7

8 Kombine edilmifl vergiler için verilen para çekme yetkisi 2004 y l ve takip eden bir sonraki y l içindir. Size gönderilen vergi mektubunda kesilen miktar ve geriye kalan miktar aç k olarak belirtilir (bu sonraki ödeme dilimlerinde de gerçekleflir). E er yap lan kesinti ile ayn görüflte de ilseniz bu miktar hesab n za geri döndürebilirsiniz. Bu sistemde ödemelerinizi takip edip, kolayca kontrol yapabilmeniz mümkündür. E er otomotik ödeme yetkisi vermemiflseniz, size gönderilen giro ödeme dekontunu ödemeniz gerekir. Bu durumda ödemeyi kendinizin yapmas ve ödemenin belirtilen tarihten önce vergi dairesinde olmas gerekir. Ödemeyi zaman nda yapmad n z durumda geçikme masraf ödemeniz gerekir (zorunlu ödetme bölümüne de bakabilirsiniz). Ayr ca tele/internet bankac l sistemiyle de ödeme yapabilirsiniz. Bu durumda size gönderilen giro dekontunda yer alan ödeme numaras gibi notlar belirterek ödemede bulunabilirsiniz. E er bu notu (numaray ) beritmezseniz, ödemeniz otomotik olarak ifllem görmez ve size hat rlatma gönderilme tehlikesi bulunur. Çok özel durumlarda ödeme kolayl ya da vergi aff uygulamas yap l r. Bu haktan yararlanma durumunuz olup olmad n ö renmek isterseniz, vergi beyan nda yazan son ödeme tarihinden önce Vergiler Dairesi ile iliflkiye geçiniz (telefon: ) Zorunlu ödetme E er verginizi zaman nda ödememiflseniz, belediye bu miktar sizden almak için önlemler al r. Bu size hat rlatma masraf, tahsilat masraflar gibi fazladan paralara malolur. Zaman nda yap lmayan ödemeler, miktar olarak bir anda büyük mebla lara yükselebilir. Bunlar, size yollanan hat rlatmalar, haciz giriflimi için bir reaksiyon göstermemenizden kaynaklanan ekstra masraflard r. Hat rlatma mektubu için en az 6 al n rken, haciz giriflimi için en az 35 hesaplanmaktad r. Sonuç olarak elinizdeki tafl n r ya da tafl nmaz mal varl n za el konularak sat fl yap l r ve bu para tahsil edilir. Bunun en do rusu son ödeme tarihinde önce ödeme yapman z, yapamayacak durumdaysan z da ödeme kolayl ya da vergi aff için baflvurman zd r. Vergi aff Kim: Ne için: Devletin koydu u normlara göre ödeme yapabilecek yeteri kadar paras olmayan Amsterdaml lar için. Tafl nmaz mallar vergisi, tafl nabilir mallar vergisi, çöp vergisi, kirletme vergisi (belediye/bölge belediyesi), kamet vergisi (su için) Amsterdaml lar n tamam n n vergi ödeyecek gücü yoktur. E er asgari geçim ödene i s n r nda bir geliriniz varsa, bir mal varl n z yoksa ve yukar da belirtilen vergileri ödeyemiyorsan z prensip olarak vergi aff ndan yararlanabilirsiniz. Amsterdam Belediyesi vergilerden dolay evin zorunlu masraflar n ödeyemeyen kifliler için vergi aff uygulamaktad r. Amsterdam daki çeflitli su kurulufllar n n kendileri de vergi aflar uygulamaktad r. Amsterdam Belediyesi ve su kurulufllar n n vergi aff normlar 2004 y l nda ayn olmufltur. Vergi aff ile ilgili broflürleri ve baflvuru formlar n sosyal dan flmanlardan, resmi semt kurulufllar ndan ya da Sosyal Hizmetler Dairesi nin bölge kurulufllar ndan edinebilirsiniz. Bu kurulufllar formlar n doldurulmas nda da size yard mc olurlar. Bunun yan s ra her zaman için Amsterdam Vergiler Dairesi ne de baflvurabilir ya da telefonla bilgi edinebilirsiniz. Telefon: (vergi aflar /afdeling Kwijtschelding). tiraz Ne zaman: Nas l: Vergi mükellefinin vergi miktar ya da konut için biçilen WOZ de eri için. Beyanda yer alan tarihten sonraki alt hafta içinde yaz l olarak. WOZ de eri ya da vergi muktar n ödeyemeyecek yükümlülerin, yaz l olarak itiraz etmeleri gerekmektedir. Bu itiraz n gönderilen beyannamede yer alan tarihi takip eden 6 hafta içinde olmas gerekir. Bu itiraz baflvurusunda, karar ya da vergi numaras n n, ayr nt numaras n n, vergi çeflitinin ve itiraz yapan kiflinin bilgilerinin olmas gerekir. Ayr ca itiraz mektubuna gerekçenin yaz larak imzalanmas gerekir. E er itiraz yapmas gereken kifli bir di er kifliye yetki vermiflse, bu yekti belgesinin de beraber postalanmas gerekir. Vergiler Dairesi her zaman için itiraz mektubunun al nd n belirten bir mektup yollar. Özl flah slar belirtilen miktar ödemeye yönelik itirazlar ndan sonra, bu kural n yürütülmesi durdurulur. Yeniden yükümlülü ü yerine getirebilece iniz ana kadar ödeme yükümlülü ü kald r l r. E er vergi miktar n n bir k sm için itiraz etmiflseniz, itiraza söz konusu olan miktar tesbit edilen taksitlerde ödemenize gerek yoktur. fiirketlerde yap lan yaz l baflvurudan itibaren ödemenin yap lmas durdurulur. Ödemenin ertelenmesi flirketlerin durumlar na göre farkl l k gösterir ve genellikle belli kurallar çerçevesinde kabul edilir ve izin yaz l olarak verilir. E er itiraz mektubunuza verilen cevap ile ayn fikirde de ilseniz, vergi hakimine baflvurabilirsiniz. 8

9 Tafl nma E er 2004 y l içinde tafl nman z gerekirse, bunun konutunuz ya da flirketiniz ile ilgili belediye vergilerine yans mas olabilir. Bu nedenle tafl nman z belediyeye ya da nüfus kay t bölümüne zaman nda bildiriniz. Yararl telefon numaralar ve adresler (flah slar) fiu alanlardaki bilgiler: Tafl nmaz mallar vergisi tel Tafl n r mallar vergisi tel Kanalizasyon vergisi tel Vergi Aff tel Ödeme kolayl tel Çöp Vergisi tel Köpek Vergisi tel Kirletme Vergisi tel kamet Vergisi tel Genel tel Yararl telefon numaralar ve adresler (flirketler) Konut flirketleri, yar resmi büyük yat r mc lar horeca Büyük iflletmeler Di er giriflimciler Tahsilat faks (Giriflimciler için vergi iflleri): (konut flirketleri, yar resmi kurumlar, horeca en büyük iflletmeler) (di er giriflimciler) Di er belediye kurulufllar vergi bilgilendirme adres telefon ç liman paras ç sular yönetimi De Ruijterkade Amsterdam 1013 AA tfaiye vergisi Amsterdam tfaiyesi Weesperzijde EL Park Vergisi fiehir Kontrol Dairesi Weesperstraat 105 A VN Parkeer Combinatie Holland Deniz Limanlar Paras Gemeentelijk Havenbedrijf De Ruijterkade Amsterdam 1013 AA Leges, Bölgeler Bölge belediyesi Afla daki listeye bak n z Pazar paralar, Belediye arazisini kullanma paras, Temizlik Vergisi. 9

10 Bölge adres telefon Amsterdam-Merkez Amstel 1, De Baarsjes Baarsjesweg 224, 1058 AA Bos en Lommer Leeuwendalersweg JE Geuzenveld/Slotermeer Plein nr. 1, 1064 SW Amsterdam-Noord Buikslotermeerplein 244, 1025 GB Oost /Watergraafsmeer Linnaeusstraat 89, 1093 EK Osdorp Osdorpplein 1000, 1068 TG Oud-West Kwakersstraat 3, 1053 WC Amsterdam Oud Zuid Koninginneweg 1, 1071 HZ Slotervaart/Overtoomse Veld Jan Tooropstraat 15B, 1062 BK Westerpark Haarlemmerweg 8-10, 1014 BE Zeeburg Cruquiusweg 5, 1019 AT Zuideramstel Pres. Kennedyplantsoen 3, 1079 SK Amsterdam Zuidoost Bijlmerdreef 101, 1102 BP Posta adresi: postbus 23475, 1100 DZ Amsterdam Ziyaret adresi: Bijlmerplein 395 [Amsterdamse Poort] (50 en 54 numaral hatlar; metro- ve ringlijnstation Bijlmer dura ) Aç l fl saatleri pazartesi ile cuma günleri saat aras. Telefonla ulafl m pazartesi ile cuma günleri saat aras. website: y l için giriflimciler ve flehir sakinleri için Amsterdam Vergi Rehberi, Amsterdam Belediyesi Vergiler Dairesi nin bir yay n d r. Bu broflür di er kurulufllara ait vergi ve tarifeleri de yay nlamaktad r. Do ald rki bu kurumlar, bu yaz lar n içeri inden dolay kendileri sorumludur. Bu broflür yasal düzenlemeleri basit ve yal n dille anlatmaktad r. Kuflku duyulan durumlarda resmi metinler geçerlidir. Amsterdam, Ocak 2004 Yaz kurulu: Amsterdam Belediyesi letiflim Bürosu 10

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

VERGİ GÜNLÜGÜ www.vergigunlugu.com. Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi. 1. Hazır Beyan Sistemi Ne Zaman Başlar?

VERGİ GÜNLÜGÜ www.vergigunlugu.com. Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi. 1. Hazır Beyan Sistemi Ne Zaman Başlar? Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi Kira Gelirlerinden sonra, ücret, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlar da kapsama girdi Kişilerin elde etikleri kira gelirlerine, gayrimenkul alım

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler, B REYSEL EMEKL L K S STEM LE fiahis S GORTALARINA YAPILAN PR M ÖDEMELER N N GEL R VERG S MATRAHININ TESP T NDE G DER VEYA ND R M OLARAK DE ERLEND R LMES fienol ÇET N Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un 144 HURDAYA ÇIKARTILAN TAfiITLARIN L ÖZEL DARELER NE BEDELS Z DEV RLER NDE VERG SEL AVANTAJ Bilal KOCABAfi Maliye Bakanl Devlet Bütçe Uzman I-G R fi 5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine

Detaylı

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme HURDAYA AYRILAN ARAÇLARDA MOTORLU TAfiITLAR VERG S fiaban KÜÇÜK Maliye Müfettifli G R fi E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri durumlar nedeniyle hurdaya ayr

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HARCIRAH VE HARCAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HARCIRAH VE HARCAMA YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HARCIRAH VE 07.02.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu Yönetmelik, Yeşilay çalışanlarının şehir içine, Yurt İçi ve yurt dışına yapacakları iş seyahatleri

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SORU VE CEVAPLAR LİSTESİ

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SORU VE CEVAPLAR LİSTESİ SIRA NO SORU / CEVAP İŞLEM / FAALİYET 1 Soru İlan Reklam Vergisinin kapsamı nedir? Nasıl başvurulur? Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI Mehmet Ali GÜLER 1 ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI 1. Kâr: İşletmenin faaliyet döneminde öz kaynaklarında

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014

2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014 2014 Y l Gelir Vergisi Beyan (2013 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2014/04 stanbul, 04.03.2014 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2013 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU

S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU HAKEMS Z YAZILAR MAL S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU Zübeyir BAKMAZ * G R fi Ülkemizdeki sigorta sözleflmelerini yapmaya yetkili sigorta flirketlerinin, Hazine

Detaylı

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2012 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

Arkan & Ergin. Baz Alacaklar n Yeniden Yap land r lmas na iliflkin Kanun Tasar s Hakk nda

Arkan & Ergin. Baz Alacaklar n Yeniden Yap land r lmas na iliflkin Kanun Tasar s Hakk nda Baz Alacaklar n Yeniden Yap land r lmas na iliflkin Kanun Tasar s Hakk nda BFS - 2010/11 stanbul, 30.11.2010 Bu sirkülerimizde Devlet Bakan Say n Ali BABACAN taraf ndan 15 Kas m 2010 tarihinde kamuoyuna

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Eğer sigortalı değilseniz...

Eğer sigortalı değilseniz... Tercüme edilmiş bu enformasyon daha iyi bir anlayış sağlamanıza katkıda bulunur. Güncel değerleri (Euro olarak) KESİNLİKLE almaca yazılmış yorumdan almanızı rica ederiz. Sağlık Sigortasında kendi kendini

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

*Ustalık Belgesi bu ad altında Türkiye de Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından verilir. Kanun ve yönetmeliklere göre kiģilere göre iģlem yapılır.

*Ustalık Belgesi bu ad altında Türkiye de Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından verilir. Kanun ve yönetmeliklere göre kiģilere göre iģlem yapılır. USTALIK BELGESĠ NASIL ALINIR? BELGE ALMAK ĠSTEĞĠ ĠLE MERKEZĠMĠZE MÜRACAATA GELĠRKEN EN SON MEZUN OLDUĞUNUZ OKULUN DĠPLOMA VEYA TASDĠKNAMESĠ ĠLE VARSA SGK VEYA BAĞKURLU ÇALIġMA SÜRELERĠNĠN EKSTRELERĠNĠ

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) ipad (16GB, 32GB, 64GB), ipad Retina(16GB, 32GB, 64GB), Samsung Galaxy Note 10.1 cihazlarına ilişkin

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi

Detaylı