Acil Servislerde Hekimin Adli Sorumluluðu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Acil Servislerde Hekimin Adli Sorumluluðu"

Transkript

1 Acil Servislerde Hekimin Adli Sorumluluðu Dr. M. Süalp Bengidal*, Dr. Bekir Keskinkýlýç**, Dr. Lokman Kuvan**, Dr. Orhan Odabaþý**, Av. Sevtap Bengidal**** Hayati tehlike olasý bir tehlikeye iþaret etmez. Kiþi doðrudan bu yaralanma nedeniyle çok kýsa bir süre için bile olsa hayati tehlikeyle karþýlaþmýþtýr. Hayati Tehlike ve Mutad Ýþtigal Nedir? Müessir fiil, kiþiye yönelik olarak yapýlan, vücuda aðrý ya da acý veren ya da verebilecek yapýda olan, vücut bütünlüðünü bozan akli melekelerde bozukluk oluþturulabilen etkili eylemlerdir. Hayati tehlike kavramý hekimleri adli raporlardan soðutan ve korkutan en önemli kavramlardan birisidir. Çok baþarýlý olan hekimler bile en çok bu soru sorulduðu zaman sýkýntýya düþerler. Fakültelerde verilen eðitimlerde de çoðu zaman hekimlere "siz rapora halen hayati tehlikesi vardýr kesin rapor adli tabiplikçe verilecektir þeklinde yazýn" diye bilgi verilir. Oysa bu tarz yaklaþým bazen hekime daha çok zarar verir. Sað önkolda oluþan bir çiziðe 20 gün iþ ve gücünden kalýr, hayati tehlikesi vardýr" þeklinde rapor veren bir hekimin hakkýnda soruþturma açýlmýþtýr. Bu hekime neden böyle rapor verildiðini sorduðumuzda kötü bir niyeti olmadýðýný ancak fakültede kendisine bu eðitimi veren öðretim üyesinin her rapora böyle yazmalarýnýn onlarý ileride doðabilecek olasý sorunlardan koruyacaðýný söylediðini belirtmiþtir. Hayati tehlike olasý bir tehlikeye iþaret etmez. Kiþi doðrudan bu yaralanma nedeniyle çok kýsa bir süre için bile olsa hayati tehlikeyle karþýlaþmýþtýr. Ayný zamanda bu durum klinik, laboratuvar ya da radyografik olarak da saptanmýþ olmalýdýr. Hayati tehlike geçirildiðinden söz edebilmek için aþaðýdaki yaralanmalardan birinin ya da birkaçýnýn varlýðýndan söz etmek gerekir. 1- Kafatasýndaki çatlak ve kýrýklar. Buna kafa kaidesi, orbita ve mastoiddeki çatlak ve kýrýklar dahildir. Frontal sinüs dýþ laminasý kýrýðý hayati tehlike kapsamý dýþýnda tutulurken iç ve dýþ laminadaki müþterek kýrýklarda hayati tehlike vardýr. 2- Ýntraserebral ve beyin zarý kanamalarý. 3- Aðýz, burun ya da kulaktan kanlý likör gelmesi. 4- Nörolojik bulgu veren serebral lezyonlar. 5- Medulla spinalis yaralanmalarý. 6-1, 2, 3. servikal vertebralarda medulla spinalis lezyonlu olmasa bile kýrýk saptanmasý. 7- Ýçorgan yaralanmalarý. 8- Glansýn tek baþýna ya da penisin amputasyonlarý. 9- Vücut yüzeyinin %20 den fazlasýnýn ikinci derece ya da %10 dan fazlasýnýn üçüncü derece yanmýþ olmasý. 10- Zehirlenme olaylarýnda solunum, dolaþým ya da sinir sistemlerinin en az birinin etkilenmiþ olmasý ve müdahale gerektirmesi. 11- Büyükdamar yaralanmalarý. Yukarýda sayýlan yaralanmalardan birisi ya da birkaçý oluþmuþsa kiþi hayati tehlike geçirmiþtir. Bu yaralanma kendiliðinden ya da týbbi ya da cerrahi müdahale ile tedavi olsa bile hayati tehlike ortadan kalkmaz. Hayati tehlike baþýndan beri ya vardýr ya da yoktur. Tedavi sonrasý hayati tehlikenin kalkmasý diye bir kavram yoktur. Adli raporlarda rastlanan en büyük yanlýþ, olaydan bir süre sonra "hayati tehlikesi kalkmýþtýr" ibaresidir. Bazý yaralanmalar adli yönden hayati tehlikesi olmamakla birlikte yaranýn tedavi ettirilmemesi, enfeksiyon, yanlýþ ya da eksik tedavi nedeniyle kiþi yaþamýný kaybedebilir. Býçaklanma nedeniyle acil servise getirilen bir hastada yukarýda saydýðým kriterler çerçevesinde hayati tehlikesi olmadýðý saptanmasýna karþýn GAA operasyona alýndýðýnda cerrahi ya da anestezi komplikasyonuyla hasta kaybedilebilir. Bu yine acil servislerde sýk rastlanýlan durumlardandýr ve hasta ameliyata alýnýyor ve servise yatýrýlýyorsa hekim her ihtimale karþý diye düþünüp "halen hayati tehlikesi mevcuttur" demektedir. Oysa yukarýda belirtilen olguda hasta ölse bile hayati tehlike geçirmemiþtir. Mahkemeler çoðu zaman kaza ya da müessir fiil nedeniyle hayatýný kaybetmiþ kiþilerin bu olay nedeniyle hayati tehlike geçirip * Uzm.; Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Adli Týp, Ankara ** Uzm.; Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Aile Hekimliði, Ankara *** Av.; Jandarma Okullar Kom. Öðrt. Baþk. Kültür-Hukuk Dersleri Bl., Ankara sted 2001 cilt 10 sayý 8 301

2 Doktorlarca yapýlan ameliyatlar beklenilen iyi sonucu vermemiþ olsa dahi, týp biliminin bütün kurallarýna uygun bir müdahale yapýlmýþ ise artýk doktora kusur izafe edilemediðinden oluþan sonuçtan sorumlu olmaz. geçirmediðini sormaktadýr. Ýlk baþta mantýksýz gibi gözüken bu durumu þöyle bir örnekle açýklayabiliriz. Trafik kazasý geçiren þahýsta femur cisim kýrýðý oluþmuþ ve bir süre sonra yað embolisi nedeniyle hasta ölmüþtür. Bu durum femur kýrýðýnýn olasý komplikasyonlarýndan biridir. Ancak adli týp açýsýndan bu þahýs ölmesine karþýn hayati tehlikeye maruz kalmamýþtýr. Mutad iþtigal, alýþýlmýþ günlük aktivite ve çalýþmadýr. Saç tarama, yüz yýkama, týraþ olma, yemek yeme, yatma, çömelme mutad iþtigale örneklerdir. 10 gün ve altýndaki mutad iþtigalden kalma durumlarýnda suçun takibi þikayete baðlýdýr. 10 günün üzerindeki mutad iþtigalden kalmalarda müessir fiil olgularýnda suçun takibi þikayete baðlý olmaksýzýn kamu davasý olarak soruþturulur. Mutad iþtigalden kalma süreleri için adli týp kurumunun standart listesi kullanýlmakla birlikte baðlayýcý deðildir. Gerekçesi belirtilerek farklý sürelerde mutad iþtigalden kalma raporlarý verilebilir. Bu listede de tutarsýzlýklar vardýr. Örneðin tek taraflý radius ve ulna müþterek kýrýðý da çift taraflý radius ve ulna müþterek kýrýðý da 25 gün mutad iþtigale engel teþkil eder gün arasý süredeki mutad iþtigallerde hekim takdir hakkýný kullanabilir. Yukarýda tanýmladýðýmýz mutad iþtigalden kalmanýn ruhuna uymayan basit sýyrýklarda bile þahsýn 1-2 gün mutad iþtigalden kaldýðý yönünde raporlar verilir ancak gerçek bir mutad iþtigalden kalma söz konusu deðildir. Acil servis hekimi yönünden mutad iþtigalden kalma süresi önemli deðildir. Çünkü raporlarda yalnýzca hayati tehlike olup olmadýðýnýn belirtilmesi yeterlidir. V. Hekimin Hukuki Sorumluluðu Hekimlerin mesleki aktiviteleri sýrasýnda ortaya çýkabilecek sorunlarda hekimlerin hukuki anlamda sorumluluklarý gündeme gelir. Hekimlerin mesleki anlamdaki kusurlu ya da ihmalkar davranýþlarýnýn deðerlendirilmesinde Yüksek Saðlýk Þurasý'nýn bilirkiþilik görevi vardýr. Yüksek Saðlýk Þurasý tababet ve þuabatý sanatlarýnýn icrasýndan doðan adli nitelik kazanmýþ konularda ve yalnýzca adli mercilere sunulmak üzere bilirkiþilik görevi yapar, görüþ verir. Ceza Mahkemeleri dýþýnda kalan diðer adli makamlarýn Yüksek Saðlýk Þurasý'ndan týbbi görüþ sorma zorunluluðu yoktur. Kuramsal olarak kabul edilen görüþ; kusur, bunun derecelendirilmesi ve illiyet baðý gibi kavramlarýn hukuki kavramlar olduðu ve bu konularý tespit etmeye yetkili makamýn hakim olmasý gerektiðidir. Ancak pratikte incelenen olayda kusur derecelendirilmesi ve illiyet baðý ile ilgili görüþleri Yüksek Saðlýk Þurasý bildirmektedir. Hatta kusurun derecesinin bildirilmediði bazý olaylarda ilgili mahkeme bu konuda yeniden görüþ istemektedir. Pratikte hekim-hasta iliþkisinin herhangi bir noktasýnda (taný-tedavi gibi) hekimin kusuru varsa hekim bu kusurdan sorumlu tutulabilir. Kusur; hukuk düzenince kýnanabilen davranýþtýr. Çünkü baþka türlü davranma olanaðý varken ve buna zorunluyken bu biçimde davranmayýp söz konusu olaydaki gibi davranmasýdýr. Kusurlu Davranýþtan Söz Edebilmek Ýçin; 1- Yapma ya da kaçýnma þeklinde bir eylem, 2- Maddi ve manevi zarar, 3- Sonucun öngörülebilir ve önlenebilir olmasý, 4- Eylemle-zarar arasýnda illiyet baðý, 5- Sonucun istenmemiþ olmasý. Kusur taný ve tedavi aþamalarýnda ortaya çýkabilir. Taný Aþamasýnda: 1- Gerekli tetkiklerin yapýlmamasý ya da eksik yapýlmasý. 2- Gerekli konsültasyonun yapýlmamýþ olmasý. Hekim kendi uzmanlýk alanýnýn dýþýndaki diðer hekimlerden hastanýn ve kuþkulanýlan hastalýðýn durumuna göre konsültasyon istemelidir. 3- Gereken tüm tetkiklerini ve konsültasyonlarýn yapýlmasýna karþýn hekimin bu verileri yanlýþ yorumlamasý ya da eksik deðerlendirmesi. Tedavi Aþamasýnda: 1- Araç ve yöntem seçimindeki kusurlar: Araç ve yöntem seçiminde hekim haklý bir gerekçesi olmadýkça daha güvenilir ve az zararlý yöntemi seçmelidir. Ancak tedavi edilmesi çok güç olup, ölümün ya da aðýr bir zararýn oluþmasý olasýlýðý kuvvetli ise riskli ya da tehlikeli yöntem seçilebilir. 2- Týp kurallarýnýn uygulanmasý sýrasýndaki kusurlar: Hekim genel olarak kabul edilmiþ týp kurallarýný uygulamalýdýr. Y.13.HD, tarih ve 2637/2492 sayýlý kararýnda þöyle demektedir, "Doktorlar tarafýndan yapýlan ameliyatlar beklenilen iyi sonucu vermemiþ olsa dahi, týp biliminin bütün kurallarýna uygun bir müdahale yapýlmýþ ise artýk doktora kusur izafe edilemediðinden sted 2001 cilt 10 sayý 8 302

3 Hekim kusuru ile ilgili bilirkiþi raporlarý sonuç bölümünde mutlaka, kusurun derecesi ile ilgili gerekçeyi de týbbi açýdan geniþ bir biçimde içermelidir. meydana gelen sonuçtan sorumlu olmaz." 3- Koþullarýn gerektirdiði özen yükümlülüðü ile ilgili kusurlar: Belirli týp kurallarýnýn uygulanmasýnýn dýþýnda hastanýn zarar görmemesi için koþullarýn gerektirdiði özen mutlaka gösterilmelidir. Bununla ilgili olarak karþýmýza çýkan durumlar hastanýn karnýnda ya da diðer bölgelerinde pens, kompres, pamuk vs. unutulmasýdýr. Bu konuda çok çeþitli düþünceler olmakla birlikte tampon tarzýndaki yabancý cisimlerin yumuþak doku ile kaynaþmasý gibi durumlarda hafif kusurdan söz edilebilir. 4- Beceri kusuru: Doktorlarýn kiþisel özelliklerinden kaynaklanan ancak özellikle tazminat davalarýnda öznel ölçülerle deðil nesnel olarak karar verilmesi gereken durumdur. Çünkü hasta uzmanlýðýný devlet vasýtasýyla, duyurmuþ doktora gitmiþtir. Kusurun Derecelendirilmesi: 1-Aðýr Kusur: Ayný durumda ve ayný koþullarda her makul ve mantýklý (anlayýþlý ve aklý baþýnda) insanýn göstereceði en basit dikkat ve özenin gösterilmemesidir. 2-Hafif Kusur: Yalnýzca uyanýk ve tedbirli (önlem alabilen) kimselerin alabileceði önlemlerin alýnmamasý, gösterebileceði özenin gösterilmemesidir. Yargýtay 13.H.D tarih ve 7283/ 1783 sayýlý kararýnda "Hastanýn karnýnda iki metre gazlý bez unutulmasýný" aðýr kusur olarak deðerlendirmiþtir. Çünkü bunun unutulmamasý için en basit özenin gösterilmesi yeterli olacaktýr. Oysa ki yumuþak doku ile kaynaþma olasýlýðý yüksek bir bölgede 1-2 gazlý bez unutulmasý hafif bir kusurdur. Çünkü bunu dikkatli ve uyanýk bir hekim önleyebilir. Kusur hafifte olsa aðýrda olsa hekimin cezai sorumluluðu vardýr. Ancak cezai sorumlulukta doktorun öznel yeteneklerinin göz önünde tutulmasý, illiyet baðýnýn daha dar manada yorumlanmasý, cezalarýn paraya çevrilmesi ya da tecili zaten hekimin sorumluluðunu önemli ölçüde azaltmaktadýr. Bu nedenle hafif kusurlarýnda hekimlerin cezai sorumluluðu olmamasý gerektiðine ilþkin görüþlere katýlmak olanaklý deðildir. Hekim kusuru ile ilgili bilirkiþi raporlarý sonuç bölümünde mutlaka, kusurun derecesi ile ilgili gerekçeyi de týbbi açýdan geniþ bir biçimde içermelidir. Burada da çýkýþ noktasý demin belirttiðimiz gibi en basit en ilkel dikkat ve özenin gösterilip gösterilmediðidir. Hekim-hasta iliþkisindeki kusurlu davranýþlardan doðan taksirli suçlar T.C.K'nun 455 ve 459 maddelerine göre cezalandýrýlýr. Bu iki madde yalnýzca hekim kusurlarýyla sýnýrlý olmayýp tüm bireylerin kusurlu eylemlerini içermektedir. T.C.K Madde: Tedbirsizlik ya da dikkatsizlik ya da meslek ve sanatta acemilik ya da nizamat ve emir ve talimata riayetsizlik ile bir kimsenin ölümüne sebebiyet veren þahýs 2 seneden 5 seneye kadar hapse ve 250 liradan (x60) 2500 liraya (x60) kadar aðýr para cezasýna mahkum olur (Asliye Ceza). Eðer fiil birkaç kiþinin ölümünü mucip olmuþ ya da bir kiþinin ölümü ile birlikte bir ya da birkaç kiþinin de mecruhiyetine (yaralanmasýna) sebebiyet vermiþ ve bu yaralanma 456. Maddenin 2. Fýkrasýnda beyan olunan derecede bulunmuþ ise 4 seneden 10 seneye kadar hapis ve 1000 liradan (x60) aþaðý olmamak üzere aðýr para cezasý ile mahkum olur (Asliye Ceza). Ek: /1 md. Yukarýdaki fýkralarda beyan olunan cezalar kusurun derecesine göre sekizde bire kadar indirilebilir. T.C.K. 459 Madde: Her kim tedbirsizlik ya da dikkatsizlik yahut meslek ve sanatta acemilik ya da nizam talimata ve emirlere riayetsizlik neticesi olarak bir þahsa fiziki zarar verecek ya da sýhhatini ihlal edecek bir zarar yapar yahut akli melekelerinde teþevvüþ husulüne sebebiyet verirse: Maddenin 1 ve 4. Fýkralarýndaki hallerde takibat icrasý þikayete baðlý olmak þartýyla 3 aya kadar hapis ya da 50 liraya kadar aðýr para cezasý Maddenin 2 ya da 3. Fýkralarýndaki hallerde 3 aydan 20 aya kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar aðýr para cezasý hükmolunur. 3- Birkaç kiþi cürümden zarar görmüþ ise bir numaralý bentte hapis cezasý 6 ay ve aðýr para cezasý 200 liraya kadar, iki numaralý bentte hapis 6 aydan 30 aya kadar ve aðýr para cezasý 150 liradan aþaðý olmamak üzere hükmolunur. (Asliye Ceza) Ek: /1 md. Yukarýdaki fýkralarýnda beyan olunan cezalar kusurun derecesine göre sekizde birine kadar indirilebilir. Not: 1-1. Fýkranýn 1 bendinde ve üçüncü sted 2001 cilt 10 sayý 8 303

4 Hekim ya týp fakültelerinde öðretilen temel bilgileri ve becerileri kullanmakta beceriksizdir ya da bu bilgilerle tam olarak donatýlmýþ olsa dahi mesleðindeki geliþmeye paralel olarak öðrendiði bir uygulama konusunda beceriksizdir. bendinin 1. cümlesinde yazýlý para cezalarý misil artýrmasýna tabi deðildir Fýkranýn 2. bendinde yazýlý para cezasý 180, 3. Bendinin 2. Cümlesinde yazýlý para cezasý 60 misline çýkarýlmýþtýr Fýkranýn 1. bendinde öngörülen ceza T.C.K.nun 119. Maddesinde düzenlenen ön ödeme kapsamýndadýr. Her iki maddede de hekimlerin kusurlu sayýlabilecekleri durumlardan bahsedilmiþtir. Bunlar: 1- Tedbirsizlik-Dikkatsizlik: En basit tanýmlamalarýyla dikkatsizlik, yapýlmamasý gerekeni yapmadaki kusurdur. Tedbirsizlik ise önlenebilir bir tehlikenin önlenmesindeki kusur olarak tanýmlanabilir. Hangi iþ olursa olsun yaparken azami dikkatin gösterilmesi ve o iþ için yapýlmasý esnasýnda ortaya çýkabilecek sorunlara karþý gerekli tedbirlerin alýnmasý lazýmdýr. - Penisilin enjeksiyonu sýrasýnda anaflaktik þok oluþmasý ihtimal dahilindedir. Bu þoka karþý kullanýlabilecek ilaçlarýn el altýnda tutulmasý gerekir. Bu gerçekleþmeden yapýlan enjeksiyondan hastanýn zarar görmesi tedbirsizlik þeklinde bir kusurdur. - Kan nakli gereksiniminin gerekebileceði bir operasyona hazýrda nakledilebilecek kan bulunmadan girilmesi tedbirsizliktir. - Vericide alýcýya geçebilecek bir hastalýðýn olup olmadýðýný araþtýrmadan yapýlan organ nakilleri ve kan verilmesi tedbirsizliktir. Gerek tedbirsizlik ve gerekse dikkatsizlik her olay için mutlak ve deðiþmeyen durumlar deðildir. Tedbirsizlik ve dikkatsizlik olayýn özellikleri göz önüne alýnarak deðerlendirilmelidir. - Ameliyat sýrasýnda kesilmemesi gereken bir bölgenin damarýn, sinirin kesilmesi dikkatsiz bir davranýþtýr. - Bir olguda hekim kendisine gelen hastadan inceleme için kan almýþ ve bunu bir laboratuvara götürerek tiroid fonksiyon testlerini yaptýrmýþtýr. Daha sonra bu neticeleri kendisi yapmýþ gibi laboratuvar kaðýdýna geçirirken dikkatsizlik neticesi bazý deðerleri normalde çýkanýn 5-10 kat fazlasý olarak yazmýþ ve hastanýn boþu boþuna tedavi görmesine neden olmuþtur. Bu dikkatsizlik olarak deðerlendirilir. 2- Meslek ve Sanatta Acemilik: Bu durum o meslek ve sanatý yapan kiþinin konu hakkýnda gerekli beceriden yoksun olmasý, temel esaslarý bilmemesi þeklinde ortaya çýkan bir taksir olup failin mutlaka o meslek ya da sanatýn mensubu olmasý gerekir. - Eksik tedavide (kast olmadýðý müddetçe) meslek ve sanatta acemilik içinde deðerlendirilebilir. Burada hekim ya týp fakültelerinde öðretilen temel bilgileri ve becerileri kullanmakta beceriksizdir ya da bu bilgilerle tam olarak donatýlmýþ olsa dahi mesleðindeki geliþmeye paralel olarak öðrendiði bir uygulama konusunda beceriksizdir. Yani meslek ve sanatta acemilik, bir kiþinin mesleðinin tümünde yetersizliði olarak düþünülmemelidir. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi esnasýnda hastasýna zarar veren bir KBB uzmaný mesleðinin diðer uygulamalarýnda çok baþarýlý iken belirtilen uygulamada acemi olabilir. Yine fazla deneyimi olmayan ama kürtaj yapma selahiyetinde olan bir hekimin uterusu delmesi meslek ve sanatta acemiliktir. 3- Nizam, Talimat ve Emirlere Riayetsizlik: Mevcut bir faaliyetin belirli bir düzen içinde akýþýný saðlayabilmek için yetkili makamlarca konulmuþ kurallara aykýrýlýðý ifade eden bir taksir þeklidir. Örneðin, Verem Savaþ Dispanserleri'nde eski ve yeni tüberküloz hastalarýna hangi tedavi þemalarýnýn uygulanacaðýný gösteren ve Verem Savaþ Daire Baþkanlýðý nca dispanserlere gönderilen protokoller vardýr. Hekim buna karþýn belirgin biçimde bu protokolün dýþýna çýkar ve hastasýnda bir zararýn oluþmasýna neden olursa kusurludur. Eðer hastanýn eski ya da yeni olduðunu deðerlendirmede hataya düþer ve o basamakta hatalý tedavi uygularsa o zaman meslek ve sanatta acemilik nedeniyle kusurludur ancak her iki durumda da sonuç (hekim açýsýndan) deðiþmez. T.C.K 230. Madde: Hangi nedenle olursa olsun memuriyet görevini yapmakta ihmal ve gecikme gösteren ya da üstünün yasaya göre verdiði emirleri geçerli bir neden olmadan yapmayan memur 3 aydan 1 yýla kadar hapis ve 1000 liradan 5000 liraya kadar aðýr para cezasý ile cezalandýrýlýr. Bu ihmal ve gecikmeden ya da üstünün yasal buyruklarýný yapmamýþ olmaktan devletçe bir zarar oluþmuþsa derecesine göre 6 aydan 3 yýla kadar hapis cezasý ile birlikte süreli ya da temelli olarak memuriyetten mahrumiyet cezasý da hükmolunur. sted 2001 cilt 10 sayý 8 304

5 Kaynaklar 1- Aþçýoðlu Çetin, "Týbbi Yardým Ve El Atmalardan Doðan Sorumluluklar" Tekýþýk Ofset Tesisleri, Ankara Bengidal, M. Süalp "Adli Týp" Jandarma Genel Komutanlýðý Basýmevi, Ankara, Bengidal,M. Süalp "Hekim Hatalarýnýn Deðerlendirilmesi Ve Yüksek Saðlýk Þurasý" Saðlýk Dergisi, Temmuz, : Bengidal, M. Süalp "Hasta Dosyalarý Ve Adli Dosyalarýn Ýncelenmesinde Sýk Görülen Hatalar" Saðlýk Dergisi, Aðustos, : Köroðlu, Ertuðrul "Saðlýk Mevzuatý" Hacettepe Yayýn Birliði, Ankara, Maio Di Vincent Y.M. "Forensic Pothology", Landes Bioscience San Antonio- Texas 1998 Her iki durumda da memurun görevini geciktirmesinden ya da verilen buyruðu yapmamasýndan kiþiler herhangi bir zarara uðramýþsa bu zarar ayrýca ödettirilir. (Asliye Ceza). Bu da yalnýzca hekimleri deðil tüm memurlarý ilgilendiren bir yasa maddesidir. Vazifeyi yapmama ya da geç yapma gibi bir davranýþ göstermelidir. Týbbi Deontoloji Nizamnamesi'nin 18. Maddesinde; zorunlu ve acil durumlarda hekim hastaya týbbi yardýmda bulunmak zorundadýr der. Bu zorunluluk hekimin görev alanýndan kaynaklanýr ve hekimin resmi ya da serbest hekim olmasý önemli deðildir. Eðer hekim acil bir durumda hastaya yardým etmediðinde onun zarar göreceðini ya da öleceðini biliyorsa ve yardým olanaðýna sahip olduðu halde yardým etmemiþse bunlar kaçýnma eyleminin amaçlanmýþ olduðunu yani kasti gösterir ve T.C.K'nýn adam öldürme (T.C.K. 448) ve adam yaralama (T.C.K.456) maddeleri söz konusu olabilir. Olayda kast yoksa o zaman taksirli suçun varlýðý söz konusudur. Y.4.C.D. nin tarih ve 5182/5097 nolu kararýnda hastayý incelemeden rapor veren hekimin hareketinin vazifeyi ihmal suçunu teþkil ettiði belirtilmiþtir. Ayný durumda hekimin hastayý incelemeden geri yollamasý vazifeyi ihmaldir. Bakýp karar veremediðine, bir uzmanýn görmesinin gerekli olduðuna iliþkin rapor verirse vazifesini yapmýþ kabul edilir. Dosyadaki hayati bilgilerin iyi tutulmamasý ya da kaydedilmemesi görevi ihmaldir. Y.4.C.D gün ve 1676E/4621K sayýlý kararýnda zabýta kuvvetleri tarafýndan gönderilen yazýya yanýt vermeyen hekimin T.C.K. 230/1 maddesine göre vazifeyi ihmal suçu iþlediði belirtilmiþtir. Konsültan hekimin çaðrýya karþýn konsültasyona gitmemesi ya da geç gitmesi görevi ihmaldir. Aydýnlatýlmýþ Onam (Rýza) Nedir? Hekimin hastaya müdahalede bulunabilmesinin birinci koþulu yetkili olmasý ikinci koþulu da rýzasýnýn almasýdýr. Rýzanýn geçerli olmasý için: a) Þahýs medeni haklarý kullanma ehliyetine sahip olmalý. b) Yaþ erginliðine sahip olmalý. c) Küçükler ve akýl hastalýðý ya da akýl zayýflýðý olanlarýn veli ve vasilerinden izin alýnýr. Hasta hekime muayeneye geldiði anda rýzasý vardýr. Ancak bu temeldeki taný iþlemleri içindir. Hastanede yapýlacak olan tüm müdahaleleri kabul ediyorum gibi son derece geniþ kapsamlý ancak baðlayýcýlýðý olmayan bir rýza söz konusu olamaz. Rýza alýnmasý sözlü ya da yazýlý olabilir. Bazý cerrahi ameliyatlarda, rahim tahliyesi ve sterilizasyon iþlemlerinde, organ ve doku alýnmasýnda yazýlý rýza alýnmalýdýr. Aydýnlatýlmýþ rýzada hastaya taný, bu tanýya hangi tetkiklerle varýldýðý, tanýnýn kesin olup olmadýðý, ayýrýcý tanýnýn yapýlýp yapýlmadýðý, uygulanacak tedavi yöntemlerinin baþarý þansý ve diðer tedavi yöntemlerine göre niye yeðlendiði, olasý komplikasyonlarýn (kýsa ve uzun erimli) neler olabileceði, yöntemlerine göre niye yeðlendiði, olasý komplikasyonlarýn (kýsa ve uzun erimli) neler olabileceði, tedaviyi kabul etmezse yaþama þansý ya da ortaya çýkabilecek sorunlar onun sosyal, kültürel ve ruhsal durumuna göre açýklanmalýdýr. Ameliyatta kolostomi amputasyon yapýlacaksa, ya da empotans gibi bir durum geliþecekse mutlaka yazýlý olarak rýza almalýdýr. Hasta açýklamalarý anlamayacak durumdaysa hasta yakýnlarýnýn aydýnlatýlmasý zorunludur. Bilinç kaybý, koma gibi durumlarda veli ya da vasi yoksa acil müdahalede bulunmak gerekiyorsa rýza aranmaz. Toplum saðlýðý açýsýndan ya da kendi yaþamýnýn kurtarýlmasý açýsýndan yapýlacak müdahaleyi anlamayan kiþide rýza var kabul edilerek uygulama yapýlmalýdýr (Kuduz hayvanýn ýsýrdýðý bir kiþiye aþý yapýlmasý ya da zehirlenen insana müdahalede bulunulmasý gibi.) Ötenazi, uygun olmayan rahim tahliyesi gibi durumlarda hastanýn rýzasý alýnsa da bu hukuken geçersizdir ve hekimin sorumluluðu söz konusudur (Medeni Kanun Md 23, Borçlar Kanunu Md 20). Bütün belirtilen konularda hastaya açýklamalar yapýldýktan sonra hastanýn soru sormasý için yeterli süre verilip sorularý yanýtlandýrýlmalý ve hastanýn olayý tamamen anladýðý tesbit edilmelidir. Tercihen her týp disiplini kendi alanýna giren konularda hastalarýn aydýnlatýlmýþ rýzasýnýn alýnmasý için uygun protokolleri geliþtirilmelidir. Aydýnlatýlmýþ rýzanýn alýnmamasý ve eksik bilgilendirme olgularýnýn Avrupa ülkeleri ile ABD'de hekimler aleyhine açýlan tazminat dosyalarýnýn en önemli nedenleri olduðu unutulmamalýdýr. sted 2001 cilt 10 sayý 8 305

SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ. Hasan Tahsin Gökcan. Yargıtay Üyesi

SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ. Hasan Tahsin Gökcan. Yargıtay Üyesi SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ Hasan Tahsin Gökcan Yargıtay Üyesi Sağlık Hizmetinden Kaynaklanan Suçlar A) Manevi unsura göre 1- Kasten işlenen suçlar 2- Taksirle işlenen suçlar 3-

Detaylı

1995-2000 YILLARI ARASINDA YÜKSEK SAÐLIK ÞURASINA GELEN ORTOPEDÝ VAKALARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

1995-2000 YILLARI ARASINDA YÜKSEK SAÐLIK ÞURASINA GELEN ORTOPEDÝ VAKALARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ DERLEME / REVIEW Vol. 14,, No. 3,, (182-187 187), 2003 1995-2000 YILLARI ARASINDA YÜKSEK SAÐLIK ÞURASINA GELEN ORTOPEDÝ VAKALARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Ali Rýza TÜMER* ÖZET Amaç: Yüksek Saðlýk Þurasýna hekimlerin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR

ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR Gürbüz YILMAZ * Ýþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn oluþmasýnda üretim teknolojisi, üretim araçlarý, iþyerlerindeki fiziksel ve kimyasal etmenler ile üretimde kullanýlan

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

4.1. Tabii (Doğal) Aydınlatma oaydınlatma mümkün mertebe doğal olarak, güneş ışığı ile yapılması esastır. Bu sebeple İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na göre işyeri taban yüzeyinin en az 1/10 u oranında

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR. Objektif Ahlak Kuralları. Günah Sevap

SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR. Objektif Ahlak Kuralları. Günah Sevap k ı l ş a d Vatan p a t i K Butik acı H r e p l A GENEL KÜLTÜR SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR GENEL HUKUK BİLGİSİ Hukuk Ahlak Din Görgü Subjektif Ahlak Objektif Ahlak Dünyevi Kurallar Uhrevi Kurallar

Detaylı

İŞ KAZASI ILO YA GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ, BİLİNMEYEN VE KONTROL ALTINA ALINAMAMIŞ OLAN ETRAFA ZARAR VEREBİLECEK NİTELİKTEKİ OLAYDIR.

İŞ KAZASI ILO YA GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ, BİLİNMEYEN VE KONTROL ALTINA ALINAMAMIŞ OLAN ETRAFA ZARAR VEREBİLECEK NİTELİKTEKİ OLAYDIR. İŞ KAZASI ILO YA GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ, BİLİNMEYEN VE KONTROL ALTINA ALINAMAMIŞ OLAN ETRAFA ZARAR VEREBİLECEK NİTELİKTEKİ OLAYDIR. 1 WHO-DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNE GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ,

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı

Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı Dr. Osman Celbiş Adli Tıp Profesörü, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Şekil Değiştiren Hekimlik Sanatı İnsanlık tarihi ile başlayan süreç içerisinde belli kurallar

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Yuvarlak Masa Toplantýsý: Evlilik Raporlarý

Yuvarlak Masa Toplantýsý: Evlilik Raporlarý Yuvarlak Masa Toplantýsý: Evlilik Raporlarý Ýstanbul Tabip Odasý Pratisyen Hekim Komisyonu Atölye Çalýþmasý Raporu* Ýstanbul Tabip Odasý nda yapýlan toplantýda Pratisyen Hekim Komisyonu üyeleri, birinci

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Hekimlerin mesleklerini yerine getirirken bazı sorumlulukları vardır. Ancak hekimlik

Hekimlerin mesleklerini yerine getirirken bazı sorumlulukları vardır. Ancak hekimlik DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:3-8 Hekimlerin cezai sorumluluklar ve 5237 say l yeni Türk Ceza Kanununun hekimlere getirdi i yükümlülükler Ali R za Tümer 1 1 Öğretim Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

EVLAT EDÝNME HÝZMETÝ. Evlat Edinmenin Hukuki Boyutlarý. Ülkemizde evlat edinme iþlemleri;

EVLAT EDÝNME HÝZMETÝ. Evlat Edinmenin Hukuki Boyutlarý. Ülkemizde evlat edinme iþlemleri; EVLAT EDÝNME HÝZMETÝ Evlat Edinme; durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kiþi/eþler arasýnda hukuki baðlar saðlanarak çocuk ebeveyn iliþkisinin kurulmasýdýr. Evlat Edinmenin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Tiroid Cerrahisinde Yaşadığımız Hukuki Sorunlar «Ameliyat da sesim kısıldı Hakim bey» Prof. Dr. Ali Rıza Tümer

Tiroid Cerrahisinde Yaşadığımız Hukuki Sorunlar «Ameliyat da sesim kısıldı Hakim bey» Prof. Dr. Ali Rıza Tümer Tiroid Cerrahisinde Yaşadığımız Hukuki Sorunlar ----- «Ameliyat da sesim kısıldı Hakim bey» Prof. Dr. Ali Rıza Tümer Soru 1. Endokrin Cerrahisi ile ilgilenen bir Cerrah olarak, ülkemizde bu tür hasta

Detaylı

Dr. Aysun Balseven Odabaþý*, Dr. Ali Rýza Tümer*

Dr. Aysun Balseven Odabaþý*, Dr. Ali Rýza Tümer* Çekinik (Defansif) Hekimlik; Yeni Türk Ceza Kanunu'nun Uygulanma Aþamasýnda Toplumu Bekleyen Tehlike Defensive Medicine; The Danger Facing the Society in the Implementation of the New Turkish Penal Code

Detaylı

0,02 0,0199 0,018 0,016 0,014 0,012 0,01 0,0078 0,008 0,006 0,004 0,002

0,02 0,0199 0,018 0,016 0,014 0,012 0,01 0,0078 0,008 0,006 0,004 0,002 0,02 0,018 0,0199 0,016 0,014 0,012 0,01 0,0078 0,008 0,006 0,004 0,002 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 7,00% 6,28% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,12% 2,00% 1,00% 0,00% 1993 1994 1995 1996

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYMAYAN İŞVERENLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ YAPTIRIMLAR A- İŞ KAZASI MEYDANA GELMEDEN: (İş güvenliği kurallarını

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Aydýnlatýlmýþ Onam: Uygulama ve Týp Hukuku Açýsýndan Sorunlar

Aydýnlatýlmýþ Onam: Uygulama ve Týp Hukuku Açýsýndan Sorunlar ARAÞTIRMALAR TEKNÝK NOT (Technical (Research Notes) Reports) Aydýnlatýlmýþ Onam: Uygulama ve Týp Hukuku Açýsýndan Sorunlar Informed Consent: Practise and Issues in Terms of Medical Law Nuri Erdoðan Assoc.

Detaylı

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý 4 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yýllar bizi bulduklarý gibi býrakmýyorlar Owen Meredith Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý temel özellikler klinisyen hekimlerce mutlaka önüne alýnmalýdýr.ýleri

Detaylı

Adli Týp ve Ýnsan Haklarý

Adli Týp ve Ýnsan Haklarý Adli Týp ve Ýnsan Haklarý Dr. Gürol Cantürk* Özet Adli týp, týp ve hukukun iþbirliðiyle yürütülen bir bilim dalý olup, týp ve hukukun ortak çalýþma alanýdýr. Adli týp, insan haklarý ihlalleriyle savaþýmýn

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının Güvenceleri

Sağlık Çalışanlarının Güvenceleri OTURUM 4: Kalitenin Farkedilmeyen Yönü; Çalışan Avukatlığı Sağlık Çalışanlarının Güvenceleri DOÇ. DR. AHSEN KAYA EÜTF ADLİ TIP AD, 30.09.2106 KALİTE Dinamik ve çok boyutlu bir kavram. ÜRÜN KALİTESİ performans,

Detaylı

I. Bölüm YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI

I. Bölüm YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI İçindekiler Sunuş 9 Önsöz ve Teşekkür it I. Bölüm YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI A. TIBBİ MÜDAHALE HATALARI 21 I. Giriş 21 II. Tıbbi Müdahale 21 1. Tıbbi Müdahalelerin Sınıflandırması 23 a. Amaçlarına

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

I. Bölüm YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI

I. Bölüm YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI İçindekiler Sunuş...9 Önsöz ve Teşekkür... 11 İkinci Baskıya Önsöz... 13 Üçüncü Baskıya Önsöz...15 I. Bölüm YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI A. TIBBİ MÜDAHALE HATALARI...25 I. Giriş... 25 II. Tıbbi

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Apartmanlarda İSG ve Risk Analizleri

Apartmanlarda İSG ve Risk Analizleri Apartmanlarda İSG ve Risk Analizleri 1 Tanımlar (4857) Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir. İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara

Detaylı

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ACĐL TIP VE HUKUK SAĞLIK PERSONELİ OLMA ŞARTI. PROF. DR. HAKAN HAKERİ

ACĐL TIP VE HUKUK SAĞLIK PERSONELİ OLMA ŞARTI. PROF. DR. HAKAN HAKERİ ACĐL TIP VE HUKUK GENEL HÜKÜMLER VE ACİLDEN KAYNAKLANAN İSTİSNALAR SNALAR PROF. DR. HAKAN HAKERİ www.hekimhukuku.com www.tiphukuku.org.tr 1 SAĞLIK PERSONELİ OLMA ŞARTI 1. Müdahaleyi Yapanın Sağlık Personeli

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM Prof.Dr. Ahmet Nezih KÖK Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dekanı Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Yüksek Sağlık Şurası Üyesi Yeni Türk Ceza Kanunu

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

GÖRÜŞLER HİZMET KUSURUNDAN MALPRAKTİSE. Doç. Dr. Ahmet ÇOLAK

GÖRÜŞLER HİZMET KUSURUNDAN MALPRAKTİSE. Doç. Dr. Ahmet ÇOLAK GÖRÜŞLER HİZMET KUSURUNDAN MALPRAKTİSE Hekimlere karşı açılan malpraktis davalarında son yıllarda belirgin bir artış olmuştur. Bu makalede, malpraktis, hekim hatası, hizmet kusuru, şahsi kusur, bilgilendirerek

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart 2016 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM I. KAVRAM 1 II. TARİHİ GELİŞİM 1 A. Tıp Açısından B. Hukuk Açısından III. TIBBİ MÜDAHALE ŞARTLARI 3 A. Tıbbi Müdahalenin, Tıp Mesleğini İcraya Kanunen Yetkili Kişiler Tarafından

Detaylı

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ Þerafettin GÜLER * GÝRÝÞ Çalýþma hayatýna egemen olan parametreler deðiþtikçe iþçi iþveren iliþkileri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

Zorunlu meslek sigortası bizleri koruyor mu?

Zorunlu meslek sigortası bizleri koruyor mu? Zorunlu meslek sigortası bizleri koruyor mu? Doç. Dr. Mustafa Serinken Pamukkale Üniversitesi Acil Tıp AD. 1972 2010 1 Hekimler Hastalar 2 Hekimler Hekimler Hastalar Sigortacılar Hastalar Sigortacılar

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ DERS NO#5 KONU: - İşveren sorumlulukları ve Adli süreç - Cezai Sorumluluklar ve Hükümler - Hukuki sorumluluklar ve Sonuçları Yrd. Doç.Dr.

Detaylı

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 19 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI ULUSLARARASI KAYNAKLAR (SÖZLEŞME VS.) 1982 ANAYASASI TÜRK BORÇLAR

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri Knowledge levels of physicians working in Kayseri on patient rights Ali Özer, Dr., MD.

Detaylı