Acil Servislerde Hekimin Adli Sorumluluðu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Acil Servislerde Hekimin Adli Sorumluluðu"

Transkript

1 Acil Servislerde Hekimin Adli Sorumluluðu Dr. M. Süalp Bengidal*, Dr. Bekir Keskinkýlýç**, Dr. Lokman Kuvan**, Dr. Orhan Odabaþý**, Av. Sevtap Bengidal**** Hayati tehlike olasý bir tehlikeye iþaret etmez. Kiþi doðrudan bu yaralanma nedeniyle çok kýsa bir süre için bile olsa hayati tehlikeyle karþýlaþmýþtýr. Hayati Tehlike ve Mutad Ýþtigal Nedir? Müessir fiil, kiþiye yönelik olarak yapýlan, vücuda aðrý ya da acý veren ya da verebilecek yapýda olan, vücut bütünlüðünü bozan akli melekelerde bozukluk oluþturulabilen etkili eylemlerdir. Hayati tehlike kavramý hekimleri adli raporlardan soðutan ve korkutan en önemli kavramlardan birisidir. Çok baþarýlý olan hekimler bile en çok bu soru sorulduðu zaman sýkýntýya düþerler. Fakültelerde verilen eðitimlerde de çoðu zaman hekimlere "siz rapora halen hayati tehlikesi vardýr kesin rapor adli tabiplikçe verilecektir þeklinde yazýn" diye bilgi verilir. Oysa bu tarz yaklaþým bazen hekime daha çok zarar verir. Sað önkolda oluþan bir çiziðe 20 gün iþ ve gücünden kalýr, hayati tehlikesi vardýr" þeklinde rapor veren bir hekimin hakkýnda soruþturma açýlmýþtýr. Bu hekime neden böyle rapor verildiðini sorduðumuzda kötü bir niyeti olmadýðýný ancak fakültede kendisine bu eðitimi veren öðretim üyesinin her rapora böyle yazmalarýnýn onlarý ileride doðabilecek olasý sorunlardan koruyacaðýný söylediðini belirtmiþtir. Hayati tehlike olasý bir tehlikeye iþaret etmez. Kiþi doðrudan bu yaralanma nedeniyle çok kýsa bir süre için bile olsa hayati tehlikeyle karþýlaþmýþtýr. Ayný zamanda bu durum klinik, laboratuvar ya da radyografik olarak da saptanmýþ olmalýdýr. Hayati tehlike geçirildiðinden söz edebilmek için aþaðýdaki yaralanmalardan birinin ya da birkaçýnýn varlýðýndan söz etmek gerekir. 1- Kafatasýndaki çatlak ve kýrýklar. Buna kafa kaidesi, orbita ve mastoiddeki çatlak ve kýrýklar dahildir. Frontal sinüs dýþ laminasý kýrýðý hayati tehlike kapsamý dýþýnda tutulurken iç ve dýþ laminadaki müþterek kýrýklarda hayati tehlike vardýr. 2- Ýntraserebral ve beyin zarý kanamalarý. 3- Aðýz, burun ya da kulaktan kanlý likör gelmesi. 4- Nörolojik bulgu veren serebral lezyonlar. 5- Medulla spinalis yaralanmalarý. 6-1, 2, 3. servikal vertebralarda medulla spinalis lezyonlu olmasa bile kýrýk saptanmasý. 7- Ýçorgan yaralanmalarý. 8- Glansýn tek baþýna ya da penisin amputasyonlarý. 9- Vücut yüzeyinin %20 den fazlasýnýn ikinci derece ya da %10 dan fazlasýnýn üçüncü derece yanmýþ olmasý. 10- Zehirlenme olaylarýnda solunum, dolaþým ya da sinir sistemlerinin en az birinin etkilenmiþ olmasý ve müdahale gerektirmesi. 11- Büyükdamar yaralanmalarý. Yukarýda sayýlan yaralanmalardan birisi ya da birkaçý oluþmuþsa kiþi hayati tehlike geçirmiþtir. Bu yaralanma kendiliðinden ya da týbbi ya da cerrahi müdahale ile tedavi olsa bile hayati tehlike ortadan kalkmaz. Hayati tehlike baþýndan beri ya vardýr ya da yoktur. Tedavi sonrasý hayati tehlikenin kalkmasý diye bir kavram yoktur. Adli raporlarda rastlanan en büyük yanlýþ, olaydan bir süre sonra "hayati tehlikesi kalkmýþtýr" ibaresidir. Bazý yaralanmalar adli yönden hayati tehlikesi olmamakla birlikte yaranýn tedavi ettirilmemesi, enfeksiyon, yanlýþ ya da eksik tedavi nedeniyle kiþi yaþamýný kaybedebilir. Býçaklanma nedeniyle acil servise getirilen bir hastada yukarýda saydýðým kriterler çerçevesinde hayati tehlikesi olmadýðý saptanmasýna karþýn GAA operasyona alýndýðýnda cerrahi ya da anestezi komplikasyonuyla hasta kaybedilebilir. Bu yine acil servislerde sýk rastlanýlan durumlardandýr ve hasta ameliyata alýnýyor ve servise yatýrýlýyorsa hekim her ihtimale karþý diye düþünüp "halen hayati tehlikesi mevcuttur" demektedir. Oysa yukarýda belirtilen olguda hasta ölse bile hayati tehlike geçirmemiþtir. Mahkemeler çoðu zaman kaza ya da müessir fiil nedeniyle hayatýný kaybetmiþ kiþilerin bu olay nedeniyle hayati tehlike geçirip * Uzm.; Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Adli Týp, Ankara ** Uzm.; Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Aile Hekimliði, Ankara *** Av.; Jandarma Okullar Kom. Öðrt. Baþk. Kültür-Hukuk Dersleri Bl., Ankara sted 2001 cilt 10 sayý 8 301

2 Doktorlarca yapýlan ameliyatlar beklenilen iyi sonucu vermemiþ olsa dahi, týp biliminin bütün kurallarýna uygun bir müdahale yapýlmýþ ise artýk doktora kusur izafe edilemediðinden oluþan sonuçtan sorumlu olmaz. geçirmediðini sormaktadýr. Ýlk baþta mantýksýz gibi gözüken bu durumu þöyle bir örnekle açýklayabiliriz. Trafik kazasý geçiren þahýsta femur cisim kýrýðý oluþmuþ ve bir süre sonra yað embolisi nedeniyle hasta ölmüþtür. Bu durum femur kýrýðýnýn olasý komplikasyonlarýndan biridir. Ancak adli týp açýsýndan bu þahýs ölmesine karþýn hayati tehlikeye maruz kalmamýþtýr. Mutad iþtigal, alýþýlmýþ günlük aktivite ve çalýþmadýr. Saç tarama, yüz yýkama, týraþ olma, yemek yeme, yatma, çömelme mutad iþtigale örneklerdir. 10 gün ve altýndaki mutad iþtigalden kalma durumlarýnda suçun takibi þikayete baðlýdýr. 10 günün üzerindeki mutad iþtigalden kalmalarda müessir fiil olgularýnda suçun takibi þikayete baðlý olmaksýzýn kamu davasý olarak soruþturulur. Mutad iþtigalden kalma süreleri için adli týp kurumunun standart listesi kullanýlmakla birlikte baðlayýcý deðildir. Gerekçesi belirtilerek farklý sürelerde mutad iþtigalden kalma raporlarý verilebilir. Bu listede de tutarsýzlýklar vardýr. Örneðin tek taraflý radius ve ulna müþterek kýrýðý da çift taraflý radius ve ulna müþterek kýrýðý da 25 gün mutad iþtigale engel teþkil eder gün arasý süredeki mutad iþtigallerde hekim takdir hakkýný kullanabilir. Yukarýda tanýmladýðýmýz mutad iþtigalden kalmanýn ruhuna uymayan basit sýyrýklarda bile þahsýn 1-2 gün mutad iþtigalden kaldýðý yönünde raporlar verilir ancak gerçek bir mutad iþtigalden kalma söz konusu deðildir. Acil servis hekimi yönünden mutad iþtigalden kalma süresi önemli deðildir. Çünkü raporlarda yalnýzca hayati tehlike olup olmadýðýnýn belirtilmesi yeterlidir. V. Hekimin Hukuki Sorumluluðu Hekimlerin mesleki aktiviteleri sýrasýnda ortaya çýkabilecek sorunlarda hekimlerin hukuki anlamda sorumluluklarý gündeme gelir. Hekimlerin mesleki anlamdaki kusurlu ya da ihmalkar davranýþlarýnýn deðerlendirilmesinde Yüksek Saðlýk Þurasý'nýn bilirkiþilik görevi vardýr. Yüksek Saðlýk Þurasý tababet ve þuabatý sanatlarýnýn icrasýndan doðan adli nitelik kazanmýþ konularda ve yalnýzca adli mercilere sunulmak üzere bilirkiþilik görevi yapar, görüþ verir. Ceza Mahkemeleri dýþýnda kalan diðer adli makamlarýn Yüksek Saðlýk Þurasý'ndan týbbi görüþ sorma zorunluluðu yoktur. Kuramsal olarak kabul edilen görüþ; kusur, bunun derecelendirilmesi ve illiyet baðý gibi kavramlarýn hukuki kavramlar olduðu ve bu konularý tespit etmeye yetkili makamýn hakim olmasý gerektiðidir. Ancak pratikte incelenen olayda kusur derecelendirilmesi ve illiyet baðý ile ilgili görüþleri Yüksek Saðlýk Þurasý bildirmektedir. Hatta kusurun derecesinin bildirilmediði bazý olaylarda ilgili mahkeme bu konuda yeniden görüþ istemektedir. Pratikte hekim-hasta iliþkisinin herhangi bir noktasýnda (taný-tedavi gibi) hekimin kusuru varsa hekim bu kusurdan sorumlu tutulabilir. Kusur; hukuk düzenince kýnanabilen davranýþtýr. Çünkü baþka türlü davranma olanaðý varken ve buna zorunluyken bu biçimde davranmayýp söz konusu olaydaki gibi davranmasýdýr. Kusurlu Davranýþtan Söz Edebilmek Ýçin; 1- Yapma ya da kaçýnma þeklinde bir eylem, 2- Maddi ve manevi zarar, 3- Sonucun öngörülebilir ve önlenebilir olmasý, 4- Eylemle-zarar arasýnda illiyet baðý, 5- Sonucun istenmemiþ olmasý. Kusur taný ve tedavi aþamalarýnda ortaya çýkabilir. Taný Aþamasýnda: 1- Gerekli tetkiklerin yapýlmamasý ya da eksik yapýlmasý. 2- Gerekli konsültasyonun yapýlmamýþ olmasý. Hekim kendi uzmanlýk alanýnýn dýþýndaki diðer hekimlerden hastanýn ve kuþkulanýlan hastalýðýn durumuna göre konsültasyon istemelidir. 3- Gereken tüm tetkiklerini ve konsültasyonlarýn yapýlmasýna karþýn hekimin bu verileri yanlýþ yorumlamasý ya da eksik deðerlendirmesi. Tedavi Aþamasýnda: 1- Araç ve yöntem seçimindeki kusurlar: Araç ve yöntem seçiminde hekim haklý bir gerekçesi olmadýkça daha güvenilir ve az zararlý yöntemi seçmelidir. Ancak tedavi edilmesi çok güç olup, ölümün ya da aðýr bir zararýn oluþmasý olasýlýðý kuvvetli ise riskli ya da tehlikeli yöntem seçilebilir. 2- Týp kurallarýnýn uygulanmasý sýrasýndaki kusurlar: Hekim genel olarak kabul edilmiþ týp kurallarýný uygulamalýdýr. Y.13.HD, tarih ve 2637/2492 sayýlý kararýnda þöyle demektedir, "Doktorlar tarafýndan yapýlan ameliyatlar beklenilen iyi sonucu vermemiþ olsa dahi, týp biliminin bütün kurallarýna uygun bir müdahale yapýlmýþ ise artýk doktora kusur izafe edilemediðinden sted 2001 cilt 10 sayý 8 302

3 Hekim kusuru ile ilgili bilirkiþi raporlarý sonuç bölümünde mutlaka, kusurun derecesi ile ilgili gerekçeyi de týbbi açýdan geniþ bir biçimde içermelidir. meydana gelen sonuçtan sorumlu olmaz." 3- Koþullarýn gerektirdiði özen yükümlülüðü ile ilgili kusurlar: Belirli týp kurallarýnýn uygulanmasýnýn dýþýnda hastanýn zarar görmemesi için koþullarýn gerektirdiði özen mutlaka gösterilmelidir. Bununla ilgili olarak karþýmýza çýkan durumlar hastanýn karnýnda ya da diðer bölgelerinde pens, kompres, pamuk vs. unutulmasýdýr. Bu konuda çok çeþitli düþünceler olmakla birlikte tampon tarzýndaki yabancý cisimlerin yumuþak doku ile kaynaþmasý gibi durumlarda hafif kusurdan söz edilebilir. 4- Beceri kusuru: Doktorlarýn kiþisel özelliklerinden kaynaklanan ancak özellikle tazminat davalarýnda öznel ölçülerle deðil nesnel olarak karar verilmesi gereken durumdur. Çünkü hasta uzmanlýðýný devlet vasýtasýyla, duyurmuþ doktora gitmiþtir. Kusurun Derecelendirilmesi: 1-Aðýr Kusur: Ayný durumda ve ayný koþullarda her makul ve mantýklý (anlayýþlý ve aklý baþýnda) insanýn göstereceði en basit dikkat ve özenin gösterilmemesidir. 2-Hafif Kusur: Yalnýzca uyanýk ve tedbirli (önlem alabilen) kimselerin alabileceði önlemlerin alýnmamasý, gösterebileceði özenin gösterilmemesidir. Yargýtay 13.H.D tarih ve 7283/ 1783 sayýlý kararýnda "Hastanýn karnýnda iki metre gazlý bez unutulmasýný" aðýr kusur olarak deðerlendirmiþtir. Çünkü bunun unutulmamasý için en basit özenin gösterilmesi yeterli olacaktýr. Oysa ki yumuþak doku ile kaynaþma olasýlýðý yüksek bir bölgede 1-2 gazlý bez unutulmasý hafif bir kusurdur. Çünkü bunu dikkatli ve uyanýk bir hekim önleyebilir. Kusur hafifte olsa aðýrda olsa hekimin cezai sorumluluðu vardýr. Ancak cezai sorumlulukta doktorun öznel yeteneklerinin göz önünde tutulmasý, illiyet baðýnýn daha dar manada yorumlanmasý, cezalarýn paraya çevrilmesi ya da tecili zaten hekimin sorumluluðunu önemli ölçüde azaltmaktadýr. Bu nedenle hafif kusurlarýnda hekimlerin cezai sorumluluðu olmamasý gerektiðine ilþkin görüþlere katýlmak olanaklý deðildir. Hekim kusuru ile ilgili bilirkiþi raporlarý sonuç bölümünde mutlaka, kusurun derecesi ile ilgili gerekçeyi de týbbi açýdan geniþ bir biçimde içermelidir. Burada da çýkýþ noktasý demin belirttiðimiz gibi en basit en ilkel dikkat ve özenin gösterilip gösterilmediðidir. Hekim-hasta iliþkisindeki kusurlu davranýþlardan doðan taksirli suçlar T.C.K'nun 455 ve 459 maddelerine göre cezalandýrýlýr. Bu iki madde yalnýzca hekim kusurlarýyla sýnýrlý olmayýp tüm bireylerin kusurlu eylemlerini içermektedir. T.C.K Madde: Tedbirsizlik ya da dikkatsizlik ya da meslek ve sanatta acemilik ya da nizamat ve emir ve talimata riayetsizlik ile bir kimsenin ölümüne sebebiyet veren þahýs 2 seneden 5 seneye kadar hapse ve 250 liradan (x60) 2500 liraya (x60) kadar aðýr para cezasýna mahkum olur (Asliye Ceza). Eðer fiil birkaç kiþinin ölümünü mucip olmuþ ya da bir kiþinin ölümü ile birlikte bir ya da birkaç kiþinin de mecruhiyetine (yaralanmasýna) sebebiyet vermiþ ve bu yaralanma 456. Maddenin 2. Fýkrasýnda beyan olunan derecede bulunmuþ ise 4 seneden 10 seneye kadar hapis ve 1000 liradan (x60) aþaðý olmamak üzere aðýr para cezasý ile mahkum olur (Asliye Ceza). Ek: /1 md. Yukarýdaki fýkralarda beyan olunan cezalar kusurun derecesine göre sekizde bire kadar indirilebilir. T.C.K. 459 Madde: Her kim tedbirsizlik ya da dikkatsizlik yahut meslek ve sanatta acemilik ya da nizam talimata ve emirlere riayetsizlik neticesi olarak bir þahsa fiziki zarar verecek ya da sýhhatini ihlal edecek bir zarar yapar yahut akli melekelerinde teþevvüþ husulüne sebebiyet verirse: Maddenin 1 ve 4. Fýkralarýndaki hallerde takibat icrasý þikayete baðlý olmak þartýyla 3 aya kadar hapis ya da 50 liraya kadar aðýr para cezasý Maddenin 2 ya da 3. Fýkralarýndaki hallerde 3 aydan 20 aya kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar aðýr para cezasý hükmolunur. 3- Birkaç kiþi cürümden zarar görmüþ ise bir numaralý bentte hapis cezasý 6 ay ve aðýr para cezasý 200 liraya kadar, iki numaralý bentte hapis 6 aydan 30 aya kadar ve aðýr para cezasý 150 liradan aþaðý olmamak üzere hükmolunur. (Asliye Ceza) Ek: /1 md. Yukarýdaki fýkralarýnda beyan olunan cezalar kusurun derecesine göre sekizde birine kadar indirilebilir. Not: 1-1. Fýkranýn 1 bendinde ve üçüncü sted 2001 cilt 10 sayý 8 303

4 Hekim ya týp fakültelerinde öðretilen temel bilgileri ve becerileri kullanmakta beceriksizdir ya da bu bilgilerle tam olarak donatýlmýþ olsa dahi mesleðindeki geliþmeye paralel olarak öðrendiði bir uygulama konusunda beceriksizdir. bendinin 1. cümlesinde yazýlý para cezalarý misil artýrmasýna tabi deðildir Fýkranýn 2. bendinde yazýlý para cezasý 180, 3. Bendinin 2. Cümlesinde yazýlý para cezasý 60 misline çýkarýlmýþtýr Fýkranýn 1. bendinde öngörülen ceza T.C.K.nun 119. Maddesinde düzenlenen ön ödeme kapsamýndadýr. Her iki maddede de hekimlerin kusurlu sayýlabilecekleri durumlardan bahsedilmiþtir. Bunlar: 1- Tedbirsizlik-Dikkatsizlik: En basit tanýmlamalarýyla dikkatsizlik, yapýlmamasý gerekeni yapmadaki kusurdur. Tedbirsizlik ise önlenebilir bir tehlikenin önlenmesindeki kusur olarak tanýmlanabilir. Hangi iþ olursa olsun yaparken azami dikkatin gösterilmesi ve o iþ için yapýlmasý esnasýnda ortaya çýkabilecek sorunlara karþý gerekli tedbirlerin alýnmasý lazýmdýr. - Penisilin enjeksiyonu sýrasýnda anaflaktik þok oluþmasý ihtimal dahilindedir. Bu þoka karþý kullanýlabilecek ilaçlarýn el altýnda tutulmasý gerekir. Bu gerçekleþmeden yapýlan enjeksiyondan hastanýn zarar görmesi tedbirsizlik þeklinde bir kusurdur. - Kan nakli gereksiniminin gerekebileceði bir operasyona hazýrda nakledilebilecek kan bulunmadan girilmesi tedbirsizliktir. - Vericide alýcýya geçebilecek bir hastalýðýn olup olmadýðýný araþtýrmadan yapýlan organ nakilleri ve kan verilmesi tedbirsizliktir. Gerek tedbirsizlik ve gerekse dikkatsizlik her olay için mutlak ve deðiþmeyen durumlar deðildir. Tedbirsizlik ve dikkatsizlik olayýn özellikleri göz önüne alýnarak deðerlendirilmelidir. - Ameliyat sýrasýnda kesilmemesi gereken bir bölgenin damarýn, sinirin kesilmesi dikkatsiz bir davranýþtýr. - Bir olguda hekim kendisine gelen hastadan inceleme için kan almýþ ve bunu bir laboratuvara götürerek tiroid fonksiyon testlerini yaptýrmýþtýr. Daha sonra bu neticeleri kendisi yapmýþ gibi laboratuvar kaðýdýna geçirirken dikkatsizlik neticesi bazý deðerleri normalde çýkanýn 5-10 kat fazlasý olarak yazmýþ ve hastanýn boþu boþuna tedavi görmesine neden olmuþtur. Bu dikkatsizlik olarak deðerlendirilir. 2- Meslek ve Sanatta Acemilik: Bu durum o meslek ve sanatý yapan kiþinin konu hakkýnda gerekli beceriden yoksun olmasý, temel esaslarý bilmemesi þeklinde ortaya çýkan bir taksir olup failin mutlaka o meslek ya da sanatýn mensubu olmasý gerekir. - Eksik tedavide (kast olmadýðý müddetçe) meslek ve sanatta acemilik içinde deðerlendirilebilir. Burada hekim ya týp fakültelerinde öðretilen temel bilgileri ve becerileri kullanmakta beceriksizdir ya da bu bilgilerle tam olarak donatýlmýþ olsa dahi mesleðindeki geliþmeye paralel olarak öðrendiði bir uygulama konusunda beceriksizdir. Yani meslek ve sanatta acemilik, bir kiþinin mesleðinin tümünde yetersizliði olarak düþünülmemelidir. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi esnasýnda hastasýna zarar veren bir KBB uzmaný mesleðinin diðer uygulamalarýnda çok baþarýlý iken belirtilen uygulamada acemi olabilir. Yine fazla deneyimi olmayan ama kürtaj yapma selahiyetinde olan bir hekimin uterusu delmesi meslek ve sanatta acemiliktir. 3- Nizam, Talimat ve Emirlere Riayetsizlik: Mevcut bir faaliyetin belirli bir düzen içinde akýþýný saðlayabilmek için yetkili makamlarca konulmuþ kurallara aykýrýlýðý ifade eden bir taksir þeklidir. Örneðin, Verem Savaþ Dispanserleri'nde eski ve yeni tüberküloz hastalarýna hangi tedavi þemalarýnýn uygulanacaðýný gösteren ve Verem Savaþ Daire Baþkanlýðý nca dispanserlere gönderilen protokoller vardýr. Hekim buna karþýn belirgin biçimde bu protokolün dýþýna çýkar ve hastasýnda bir zararýn oluþmasýna neden olursa kusurludur. Eðer hastanýn eski ya da yeni olduðunu deðerlendirmede hataya düþer ve o basamakta hatalý tedavi uygularsa o zaman meslek ve sanatta acemilik nedeniyle kusurludur ancak her iki durumda da sonuç (hekim açýsýndan) deðiþmez. T.C.K 230. Madde: Hangi nedenle olursa olsun memuriyet görevini yapmakta ihmal ve gecikme gösteren ya da üstünün yasaya göre verdiði emirleri geçerli bir neden olmadan yapmayan memur 3 aydan 1 yýla kadar hapis ve 1000 liradan 5000 liraya kadar aðýr para cezasý ile cezalandýrýlýr. Bu ihmal ve gecikmeden ya da üstünün yasal buyruklarýný yapmamýþ olmaktan devletçe bir zarar oluþmuþsa derecesine göre 6 aydan 3 yýla kadar hapis cezasý ile birlikte süreli ya da temelli olarak memuriyetten mahrumiyet cezasý da hükmolunur. sted 2001 cilt 10 sayý 8 304

5 Kaynaklar 1- Aþçýoðlu Çetin, "Týbbi Yardým Ve El Atmalardan Doðan Sorumluluklar" Tekýþýk Ofset Tesisleri, Ankara Bengidal, M. Süalp "Adli Týp" Jandarma Genel Komutanlýðý Basýmevi, Ankara, Bengidal,M. Süalp "Hekim Hatalarýnýn Deðerlendirilmesi Ve Yüksek Saðlýk Þurasý" Saðlýk Dergisi, Temmuz, : Bengidal, M. Süalp "Hasta Dosyalarý Ve Adli Dosyalarýn Ýncelenmesinde Sýk Görülen Hatalar" Saðlýk Dergisi, Aðustos, : Köroðlu, Ertuðrul "Saðlýk Mevzuatý" Hacettepe Yayýn Birliði, Ankara, Maio Di Vincent Y.M. "Forensic Pothology", Landes Bioscience San Antonio- Texas 1998 Her iki durumda da memurun görevini geciktirmesinden ya da verilen buyruðu yapmamasýndan kiþiler herhangi bir zarara uðramýþsa bu zarar ayrýca ödettirilir. (Asliye Ceza). Bu da yalnýzca hekimleri deðil tüm memurlarý ilgilendiren bir yasa maddesidir. Vazifeyi yapmama ya da geç yapma gibi bir davranýþ göstermelidir. Týbbi Deontoloji Nizamnamesi'nin 18. Maddesinde; zorunlu ve acil durumlarda hekim hastaya týbbi yardýmda bulunmak zorundadýr der. Bu zorunluluk hekimin görev alanýndan kaynaklanýr ve hekimin resmi ya da serbest hekim olmasý önemli deðildir. Eðer hekim acil bir durumda hastaya yardým etmediðinde onun zarar göreceðini ya da öleceðini biliyorsa ve yardým olanaðýna sahip olduðu halde yardým etmemiþse bunlar kaçýnma eyleminin amaçlanmýþ olduðunu yani kasti gösterir ve T.C.K'nýn adam öldürme (T.C.K. 448) ve adam yaralama (T.C.K.456) maddeleri söz konusu olabilir. Olayda kast yoksa o zaman taksirli suçun varlýðý söz konusudur. Y.4.C.D. nin tarih ve 5182/5097 nolu kararýnda hastayý incelemeden rapor veren hekimin hareketinin vazifeyi ihmal suçunu teþkil ettiði belirtilmiþtir. Ayný durumda hekimin hastayý incelemeden geri yollamasý vazifeyi ihmaldir. Bakýp karar veremediðine, bir uzmanýn görmesinin gerekli olduðuna iliþkin rapor verirse vazifesini yapmýþ kabul edilir. Dosyadaki hayati bilgilerin iyi tutulmamasý ya da kaydedilmemesi görevi ihmaldir. Y.4.C.D gün ve 1676E/4621K sayýlý kararýnda zabýta kuvvetleri tarafýndan gönderilen yazýya yanýt vermeyen hekimin T.C.K. 230/1 maddesine göre vazifeyi ihmal suçu iþlediði belirtilmiþtir. Konsültan hekimin çaðrýya karþýn konsültasyona gitmemesi ya da geç gitmesi görevi ihmaldir. Aydýnlatýlmýþ Onam (Rýza) Nedir? Hekimin hastaya müdahalede bulunabilmesinin birinci koþulu yetkili olmasý ikinci koþulu da rýzasýnýn almasýdýr. Rýzanýn geçerli olmasý için: a) Þahýs medeni haklarý kullanma ehliyetine sahip olmalý. b) Yaþ erginliðine sahip olmalý. c) Küçükler ve akýl hastalýðý ya da akýl zayýflýðý olanlarýn veli ve vasilerinden izin alýnýr. Hasta hekime muayeneye geldiði anda rýzasý vardýr. Ancak bu temeldeki taný iþlemleri içindir. Hastanede yapýlacak olan tüm müdahaleleri kabul ediyorum gibi son derece geniþ kapsamlý ancak baðlayýcýlýðý olmayan bir rýza söz konusu olamaz. Rýza alýnmasý sözlü ya da yazýlý olabilir. Bazý cerrahi ameliyatlarda, rahim tahliyesi ve sterilizasyon iþlemlerinde, organ ve doku alýnmasýnda yazýlý rýza alýnmalýdýr. Aydýnlatýlmýþ rýzada hastaya taný, bu tanýya hangi tetkiklerle varýldýðý, tanýnýn kesin olup olmadýðý, ayýrýcý tanýnýn yapýlýp yapýlmadýðý, uygulanacak tedavi yöntemlerinin baþarý þansý ve diðer tedavi yöntemlerine göre niye yeðlendiði, olasý komplikasyonlarýn (kýsa ve uzun erimli) neler olabileceði, yöntemlerine göre niye yeðlendiði, olasý komplikasyonlarýn (kýsa ve uzun erimli) neler olabileceði, tedaviyi kabul etmezse yaþama þansý ya da ortaya çýkabilecek sorunlar onun sosyal, kültürel ve ruhsal durumuna göre açýklanmalýdýr. Ameliyatta kolostomi amputasyon yapýlacaksa, ya da empotans gibi bir durum geliþecekse mutlaka yazýlý olarak rýza almalýdýr. Hasta açýklamalarý anlamayacak durumdaysa hasta yakýnlarýnýn aydýnlatýlmasý zorunludur. Bilinç kaybý, koma gibi durumlarda veli ya da vasi yoksa acil müdahalede bulunmak gerekiyorsa rýza aranmaz. Toplum saðlýðý açýsýndan ya da kendi yaþamýnýn kurtarýlmasý açýsýndan yapýlacak müdahaleyi anlamayan kiþide rýza var kabul edilerek uygulama yapýlmalýdýr (Kuduz hayvanýn ýsýrdýðý bir kiþiye aþý yapýlmasý ya da zehirlenen insana müdahalede bulunulmasý gibi.) Ötenazi, uygun olmayan rahim tahliyesi gibi durumlarda hastanýn rýzasý alýnsa da bu hukuken geçersizdir ve hekimin sorumluluðu söz konusudur (Medeni Kanun Md 23, Borçlar Kanunu Md 20). Bütün belirtilen konularda hastaya açýklamalar yapýldýktan sonra hastanýn soru sormasý için yeterli süre verilip sorularý yanýtlandýrýlmalý ve hastanýn olayý tamamen anladýðý tesbit edilmelidir. Tercihen her týp disiplini kendi alanýna giren konularda hastalarýn aydýnlatýlmýþ rýzasýnýn alýnmasý için uygun protokolleri geliþtirilmelidir. Aydýnlatýlmýþ rýzanýn alýnmamasý ve eksik bilgilendirme olgularýnýn Avrupa ülkeleri ile ABD'de hekimler aleyhine açýlan tazminat dosyalarýnýn en önemli nedenleri olduðu unutulmamalýdýr. sted 2001 cilt 10 sayý 8 305

1995-2000 YILLARI ARASINDA YÜKSEK SAÐLIK ÞURASINA GELEN ORTOPEDÝ VAKALARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

1995-2000 YILLARI ARASINDA YÜKSEK SAÐLIK ÞURASINA GELEN ORTOPEDÝ VAKALARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ DERLEME / REVIEW Vol. 14,, No. 3,, (182-187 187), 2003 1995-2000 YILLARI ARASINDA YÜKSEK SAÐLIK ÞURASINA GELEN ORTOPEDÝ VAKALARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Ali Rýza TÜMER* ÖZET Amaç: Yüksek Saðlýk Þurasýna hekimlerin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR

ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR Gürbüz YILMAZ * Ýþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn oluþmasýnda üretim teknolojisi, üretim araçlarý, iþyerlerindeki fiziksel ve kimyasal etmenler ile üretimde kullanýlan

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR. Objektif Ahlak Kuralları. Günah Sevap

SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR. Objektif Ahlak Kuralları. Günah Sevap k ı l ş a d Vatan p a t i K Butik acı H r e p l A GENEL KÜLTÜR SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR GENEL HUKUK BİLGİSİ Hukuk Ahlak Din Görgü Subjektif Ahlak Objektif Ahlak Dünyevi Kurallar Uhrevi Kurallar

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı

Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı Dr. Osman Celbiş Adli Tıp Profesörü, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Şekil Değiştiren Hekimlik Sanatı İnsanlık tarihi ile başlayan süreç içerisinde belli kurallar

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Yuvarlak Masa Toplantýsý: Evlilik Raporlarý

Yuvarlak Masa Toplantýsý: Evlilik Raporlarý Yuvarlak Masa Toplantýsý: Evlilik Raporlarý Ýstanbul Tabip Odasý Pratisyen Hekim Komisyonu Atölye Çalýþmasý Raporu* Ýstanbul Tabip Odasý nda yapýlan toplantýda Pratisyen Hekim Komisyonu üyeleri, birinci

Detaylı

Hekimlerin mesleklerini yerine getirirken bazı sorumlulukları vardır. Ancak hekimlik

Hekimlerin mesleklerini yerine getirirken bazı sorumlulukları vardır. Ancak hekimlik DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:3-8 Hekimlerin cezai sorumluluklar ve 5237 say l yeni Türk Ceza Kanununun hekimlere getirdi i yükümlülükler Ali R za Tümer 1 1 Öğretim Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYMAYAN İŞVERENLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ YAPTIRIMLAR A- İŞ KAZASI MEYDANA GELMEDEN: (İş güvenliği kurallarını

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

EVLAT EDÝNME HÝZMETÝ. Evlat Edinmenin Hukuki Boyutlarý. Ülkemizde evlat edinme iþlemleri;

EVLAT EDÝNME HÝZMETÝ. Evlat Edinmenin Hukuki Boyutlarý. Ülkemizde evlat edinme iþlemleri; EVLAT EDÝNME HÝZMETÝ Evlat Edinme; durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kiþi/eþler arasýnda hukuki baðlar saðlanarak çocuk ebeveyn iliþkisinin kurulmasýdýr. Evlat Edinmenin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Adli Týp ve Ýnsan Haklarý

Adli Týp ve Ýnsan Haklarý Adli Týp ve Ýnsan Haklarý Dr. Gürol Cantürk* Özet Adli týp, týp ve hukukun iþbirliðiyle yürütülen bir bilim dalý olup, týp ve hukukun ortak çalýþma alanýdýr. Adli týp, insan haklarý ihlalleriyle savaþýmýn

Detaylı

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý 4 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yýllar bizi bulduklarý gibi býrakmýyorlar Owen Meredith Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý temel özellikler klinisyen hekimlerce mutlaka önüne alýnmalýdýr.ýleri

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

Aydýnlatýlmýþ Onam: Uygulama ve Týp Hukuku Açýsýndan Sorunlar

Aydýnlatýlmýþ Onam: Uygulama ve Týp Hukuku Açýsýndan Sorunlar ARAÞTIRMALAR TEKNÝK NOT (Technical (Research Notes) Reports) Aydýnlatýlmýþ Onam: Uygulama ve Týp Hukuku Açýsýndan Sorunlar Informed Consent: Practise and Issues in Terms of Medical Law Nuri Erdoðan Assoc.

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Apartmanlarda İSG ve Risk Analizleri

Apartmanlarda İSG ve Risk Analizleri Apartmanlarda İSG ve Risk Analizleri 1 Tanımlar (4857) Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir. İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI ULUSLARARASI KAYNAKLAR (SÖZLEŞME VS.) 1982 ANAYASASI TÜRK BORÇLAR

Detaylı

GÖRÜŞLER HİZMET KUSURUNDAN MALPRAKTİSE. Doç. Dr. Ahmet ÇOLAK

GÖRÜŞLER HİZMET KUSURUNDAN MALPRAKTİSE. Doç. Dr. Ahmet ÇOLAK GÖRÜŞLER HİZMET KUSURUNDAN MALPRAKTİSE Hekimlere karşı açılan malpraktis davalarında son yıllarda belirgin bir artış olmuştur. Bu makalede, malpraktis, hekim hatası, hizmet kusuru, şahsi kusur, bilgilendirerek

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 19 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri Knowledge levels of physicians working in Kayseri on patient rights Ali Özer, Dr., MD.

Detaylı

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ Þerafettin GÜLER * GÝRÝÞ Çalýþma hayatýna egemen olan parametreler deðiþtikçe iþçi iþveren iliþkileri

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM Prof.Dr. Ahmet Nezih KÖK Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dekanı Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Yüksek Sağlık Şurası Üyesi Yeni Türk Ceza Kanunu

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ DERS NO#5 KONU: - İşveren sorumlulukları ve Adli süreç - Cezai Sorumluluklar ve Hükümler - Hukuki sorumluluklar ve Sonuçları Yrd. Doç.Dr.

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT *

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * 1. GÝRÝÞ BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * Ýþ hukukunda iþçilere ve iþverenlere aralarýndaki iþ iliþkisini göstermeye yönelik sözleþmeleri belirli ve belirsiz

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

ÝÞÇÝNÝN KÝÞÝLÝÐÝNÝN KORUNMASINA YÖNELÝK DÜZENLEMELER ve BORÇLAR KANUNU TASARISININ KONUYLA ÝLGÝLÝ MADDELERÝNÝN DEÐERLENDÝRMESÝ

ÝÞÇÝNÝN KÝÞÝLÝÐÝNÝN KORUNMASINA YÖNELÝK DÜZENLEMELER ve BORÇLAR KANUNU TASARISININ KONUYLA ÝLGÝLÝ MADDELERÝNÝN DEÐERLENDÝRMESÝ ÝÞÇÝNÝN KÝÞÝLÝÐÝNÝN KORUNMASINA YÖNELÝK DÜZENLEMELER ve BORÇLAR KANUNU TASARISININ KONUYLA ÝLGÝLÝ MADDELERÝNÝN DEÐERLENDÝRMESÝ Dr. Ýbrahim AYDINLI * I- Genel Anlamda Ýnsan Haklarý ve/veya Kiþilik Haklarý;

Detaylı

YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER*

YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER* 1. Giriþ YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER* Türk toplumu, birçok konuda olduðu gibi, iþçi hareketleri konusunda da Osmanlý Ýmparatorluðu'ndan devir aldýðý deðerlerle

Detaylı

TTB-GPE Ýletiþim Becerileri Eðitim Programý

TTB-GPE Ýletiþim Becerileri Eðitim Programý TTB-GPE Ýletiþim Becerileri Eðitim Programý Tuðrul Erbaydar*, Özen Aþut*, Hüseyin Demirdizen*, Adile Öniz*, Hakan Þen*, Derya Karakaya*, Nevruz Gürceðiz*, Nilgün Arpacý*, Birgün Uz*, Perihan Etiz*, Sürel

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ORJÝNAL ARAÞTIRMA Türkiyedeki psikiyatristlerin aydýnlatýlmýþ onam hakkýnda görüþ ve tutumlarý Views and attitudes of Turkish psychiatrists about informed consent Haluk A. Savaþ 1, Ahmet Coþkun 2, Osman

Detaylı

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

Yasalarýmýz açýsýndan, kiþinin, medeni haklarýný

Yasalarýmýz açýsýndan, kiþinin, medeni haklarýný Duygudurum Bozukluklarýnýn Adli Yönü Prof. Dr. Engin Turan TUNCER* Yasalarýmýz açýsýndan, kiþinin, medeni haklarýný kullanmasý ve cezai sorumluluk taþýmasý için ruhsal yönden saðlýklý olmasý ön koþuldur.

Detaylı

Kök Hücre Çalýþmalarý ve Hukuki Boyutu

Kök Hücre Çalýþmalarý ve Hukuki Boyutu Kök Hücre Çalýþmalarý ve Hukuki Boyutu KÖK HÜCRE ÇALIÞžMALARI VE HUKUKÝ BOYUTU Hakan Hakeri ÖZET Kök hücre çalä±åÿmalarä± tä±p alanä±nda yeni uygulamalardan biri olarak görülmektedir. Her ne kadar bu çalä±åÿmalar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

FORUM: Monitorizasyon Sorumluluðu

FORUM: Monitorizasyon Sorumluluðu FORUM: Monitorizasyon Sorumluluðu Ýyi Klinik Uygulamalar Dergisi nin bu sayfalarýnda klinik araþtýrmalar sýrasýnda meydana gelen sorunlar, sorular ve görüþler tartýþýlmaktadýr. Siz de görüþlerinizi, pratikte

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Fibromiyalji hasta görüntüleri Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir. Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.

Detaylı

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý...

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý... ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SORUMLULUK KAVRAMI, SORUMLULUK SÝGORTLARI, NAKLÝYAT BRANÞINDA TAÞIYICININ MALÝ SORUMLULUÐU SÝGORTALARI VE ULUSLARARASI KARAYOLU TAÞIMACILIÐI 1.1. Sorumluluk Kavramý, Sorumluluk

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir Ebelik Son Sýnýf Öðrencilerinin Aile Planlamasý Eðitimi Etkinliðinin Deðerlendirilmesi* The Evaluation of the Educational Activitres of Pregraduate Midwifery Students on Family Planning Methods Dr. Emel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Anadolu Üniversitesi / ÝÝBF 1971 Eskiþehir'de doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise eðitimini Eskiþehir'de tamamlamýþtýr. 1992 yýlýnda Uludað Üniversitesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

Farmasötiklerin insanlarda kullaným

Farmasötiklerin insanlarda kullaným ÝKU ICH NEDÝR VE KLÝNÝK ÇALIÞMALARIN ICH UYUMLU OLMASI NASIL SAÐLANIR? I nternational Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use Farmasötiklerin

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 19 Ekim 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Yeni Türk Ceza Kanunu Üzerine 3 AB Komisyonu: Evet, Ama... 15 Türk Bütçe Sisteminde Yeni Bir Uygulama 19 Vitray Sanatý

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

GEM ADAMLARININ ÇALI MA SÜRELER

GEM ADAMLARININ ÇALI MA SÜRELER GEM ADAMLARININ ÇALI MA SÜRELER Ara. Gör. M. Deniz GÜNER.Ü Hukuk Fakültesi, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Ana Bilim Dalı. ÖZGEÇMÝÞ 1974 yılında Lüleburgaz'da do du. lk ve orta ö renimini Türkiye'nin

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

Hasta Güvenliği Açısından Risk Yönetimi. Prof. Dr. Haydar SUR Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Hasta Güvenliği Açısından Risk Yönetimi. Prof. Dr. Haydar SUR Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Hasta Güvenliği Açısından Risk Yönetimi Prof. Dr. Haydar SUR Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Sağlık hizmetleri.. Birbirine ulalı binlerce sürecin oluşturduğu bir sistem içindeyiz..

Detaylı

Doç. Dr. Pir Ali KAYA

Doç. Dr. Pir Ali KAYA 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nda İşverenin Yükümlülükleri Doç. Dr. Pir Ali KAYA Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 1 I. 6331 Sayılı Kanuna Göre İşverenin

Detaylı