Üniversiteye iki yeni bölüm

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üniversiteye iki yeni bölüm"

Transkript

1 ( Kýrklareli) YIL:3 SAYI: YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve Eðitim Fakültesi'nde, Turist Rehberliði ve Turizm Ýþletmeciliði ve Otelciliði bölümlerinin yerine iki yeni bölüm açýldý. Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç yaptýðý açýklamada, 2007 yýlýna kadar Nevþehir'de Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksek Okulu adý altýnda eðitim veren okulun Nevþehir Üniversitesi'nin kurulmasý ile birlikte Ticaret ve Eðitim Fakültesi'ne dönüþtürüldüðünü söyledi. Fakültenin ilk yýlýnda Turist Rehberliði ile Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik bölümlerine öðrenci kabul ettiðini hatýrlatan Prof. Dr. Filiz Kýlýç, ancak eðitim ve öðretim yýlý öncesinde YÖK tarafýndan Ticaret ve Eðitim Fakültesi'nde bu iki bölümün alýnan bir kararla kapatýldýðýný belirtti. Prof. Dr. Kýlýç, kapatýlan bölümlerin yerine fakültede, Muhasebe Eðitimi Bölümü ve Turizm Ýþletmeciliði Eðitimi Bölümü nün açýlarak Turizm Ýþletmeciliði Eðitimi Bölümü altýnda Konaklama Ýþletmeciliði Eðitimi Anabilim Dalý ve Seyahat Ýþletmeciliði ve Turist Rehberliði... >>3 DE Meclis Araþtýrma Komisyonu'na tepki HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Akan Kan Durdurulmalý, Barýþçýl ve Demokratik Çözüm Bulunmalý! Son günlerde yaþanan çatýþmalarda onlarca yurttaþýmýzýn yaþamýný yitirmesinin acýsýný yüreðimizde hissediyor, yaþamýný yitirenlerin ailelerine baþsaðlýðý diliyoruz. Türkiye acý ve gözyaþýndan baþka bir sonucu olmayan kýsýr döngü politikalara mahkum edildikçe, ölümler yüreðimizi yakmaya devam edecektir. "Sýkýlan her kurþun, ölen her insan, akan her damla kan toplumdaki gerginliði, þiddet eðilimini ve kutuplaþmayý biraz daha arttýrýyor. Son günlerde Balýkesir Altýnova da, Dikili ve Denizli Sarayköy de yaþananlar kutuplaþmanýn, toplumdaki yarýlmanýn varacaðý aðýr sonuçlara iþaret ediyor. Birarada yaþama iradesi her geçen gün tahrip ediliyor. Türk-Kürt çatýþmasýna doðru ilerleniyor." Acýnýn ve yýkýmýn en þiddetlisini bilen bu coðrafyanýn insanlarý, hiçbir sorunumuzun silah ve kanla çözülemeyeceðini onlarca yýllýk yaþam deneyimleriyle öðrenmiþtir. Cuma günü Aktütün de 15 asker þehit olurken Orgeneral Babaoðlu golf turnuvasý için Serik teydi. Þehitlerden Ramazan Yeþil in cenazesi Serik e getirilirken, o dönüyordu... Antalya Serik teki golf turnuvasýna katýlan Orgeneral Babaoðlu dokuzuncu olurken beraberindeki Harp Akademileri Komutaný Orgeneral Hasan Aksoy turnuvayý beþinci sýrada tamamladý. >>6 DA tamam reis... Sonuç: Yedi genç ölü Ankara, Bahçelievler, 15. Sokak, 56/2... Bu adres, yakýn tarihi bilmeyenler için bir þey ifade etmeyebilir, ancak bilenlerin gözlerinin önünden yedi gencin yüzü geçiyor. Efraim, Hürcan, Osman Nuri, Salih, Serdar, Latif ve Faruk, Türkiye Ýþçi Partili olduklarý için öldürüldüler. Yakýnlarý, bilenlere unutturmamak, bilmeyenlere duyurmak için Bahçelievler katliamýnýn 30. yýlýnda mezarlarý baþýnda olacak. Ankara, Bahçelievler, 15. Sokak, 56 No lu apartman, daire 2... Tarih, 8 Ekim Yaþlarý 20 ve 26 arasýnda deðiþen yedi gencin akýllarýnda o gün katýldýklarý Türkiye Ýþçi Partisi (TÝP) il toplantýsýndaki konuþmalar Hazýrlayan: vardý. Aydýn Þimþek >>4 DE Efraim Ezgin ( Kýrklareli) Ersan Faruk Bursa, Yeniþehir) - (1958 Can Latif Hacýbektaþ) ( Gürses Hürcan Hürcan ( Bursa, Yeniþehir) Uzunlar Nuri Osman ( Çorum) Gevenci Salih Turhal, Tokat) - (1956 Alten Serdar Nevþehir'de tarýmsal sulamadan dolayý MEDAÞ'a ve Tarým Kredi Kooperatifi'ne borcu bulunan çiftçilerin, Doðrudan Gelir Desteði alacaklarý Ziraat Bankasý kanalýyla haczedildiði ileri sürüldü. >>7 DE Ernesto Che Guevara Ernesto Che Guevara de la Serna, devrimin tüm Latin Amerika'ya yayýlmasýný amaçlýyordu Ernesto Che Guevara de la Serna, devrimin tüm Latin Amerika'ya yayýlmasýný amaçlýyordu Ernesto Che Guevara de la Serna, 14 haziran 1928 çarþamba günü Arjantin'in Rosario kentinde doðdu. Ýki yaþýndayken ilk astým krizine yakalandý ve bu hastalýk ölene kadar yakasýný býrakmadý. >>5 DE T B M M Araþtýrma Komisyonu'nun Nevþehir, Ürgüp, Göreme gibi yerlere Kapadokya denilmemesi konusundaki görüþüne, turizmciler tepki gösterdi. Türkçe'deki bozulmanýn araþtýrýlmasý, korunmasý ve geliþtirilmesi için alýnmasý gereken önlemlerin belirlenmesi amacýyla kurulan TBMM Araþtýrma Komisyonu'nun raporu, Nevþehir'deki turizmciler tarafýndan tepkiyle karþýlandý. >>3 DE Ergenekon operasyonu kapsamýnda tutuklu bulunan emekli Albay Arif Doðan, Kandýra F Tipi Cezaevi'nde kalp krizi geçirdi. Durak Aslan EL >>6 DA Cezaevinde kalp krizi geçirdi Tutuklu bulunduðu Kandýra F Tipi Cezaevi'nde sabah saatlerinde kalp krizi geçiren Arif Doðan, evvela Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. >>6 DA Vicdanlara sesleniyoruz; atýlan her kurþun, patlayan her bomba acýmýza acý kattýðý gibi sorunun çözümünü daha da zorlaþtýrýyor. Hiçbir dönemde olmadýðý kadar saðduyuya ve sorunun çözümüne yönelik çabalara ihtiyaç vardýr. Halklarýn kardeþliðini bozmaya dönük saldýrý, linç giriþimleri ve çeþitli provokasyonlar telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaratmadan durdurulmalýdýr. Böylesi ortamlarda hakim olan hamasi nutuk ve politikalarýn ülkemizi getirdiði nokta artýk görülmelidir. Kan üzerinden siyaset yapmak insanlýk dýþýdýr. Özgürlükler ve demokrasi budanarak sorun çözülemeyeceði gibi, aksine derinleþerek büyümesine neden olmaktadýr. Türkiye sorunlarýný þiddetten arýndýrýlmýþ, barýþçýl zeminlerde çözümlemelidir. Her gün gencecik insanlarýmýzýn öldüðü bir ortamdan kurtulmak için hýzla adýmlar atýlmalýdýr. Ülkemizde yaþayan tüm halklarýn eþitlik, barýþ ve kardeþlik içinde bir arada yaþabilmesi için siyasal irade üzerine düþeni yapmalý, buna uygun adýmlar atmalýdýr. Kürt sorunun çözümü için öncelikle silahlar susmalý ve demokratik açýlýmlar gerçekleþtirilmelidir.

2 2 9 Ekim 2008 Perþembe TÜRKÝYE DE DÝNE KARÞI DÝN ÝKTÝDARI: AKP Hüseyin DEMÝRTAÞ* Her sene Ramazan da artýk alýþkanlýk haline getirdim. Türkiye ve çeþitli Avrupa ülkelerindeki Alevi ve Sünni dostlarýmý arayarak sohbet eder; sonunda da telefonu kapatýrken, oruçla aralarýnýn nasýl olduðunu sorarým hep Bu sene de Pazar gününü fýrsat bilerek, Manisa da yaþayan ve çalýþan bir yakýn dost ve akrabamý aradým. Dostum Pazar tatil olmasýna raðmen iþe gittiðinden eþi çýktý karþýma. Kendisi yedek parça üreten ve daha çok ithalata dönük çalýþan büyük bir metal fabrikasýnda çalýþýyordu. Konuþmamýz uzadýkça uzadý. Kocasýnýn daha önceki görüþmemizde artýk 12 saat mesai döneminin biteceðini ve 8 saat çalýþmaya baþlayacaklarýný söylediðini hatýrlatýp, bu rahatlatýcý durumun henüz gerçekleþip gerçekleþmediðini sordum. Keþke sormasaymýþým! Bir dokunup bin ah iþittim kadýndan Dostum þu an 13 saat çalýþýyormuþ günde. Haftalýk tatilleri bile yokmuþ. Sadece gece vardiyasýndan gündüze döndüklerinde, o da tam bir gün bile etmeyen bir süre evde kalmalarý þeklinde bir tatilmiþ. Bunaldým. Zira ben de güvenlik sektöründe çalýþtýðýmdan 12 saat mesailere aþinaydým. Ben mesai süresinin önemli bir bölümünü oturarak geçirdiðim halde bile, eve geldiðimde bitkin oluyorum ve genelde yemeðimi yer yer yemez yatýyorum. Gel sen bir de fabrikada 12 saat çalýþan, sürekli hareket halinde ve üretmek durumunda kalan bir aðýr sanayi iþçisinin durumunu göz önüne getir Bu kiþinin çoluk-çocuðuna, eþine-dostuna ayýracak zamaný kalýr mý? Hem bu durum bir gün deðil iki gün deðil, bazen aylarca sürüyormuþ; hiç tatil filan da yapmadan. Evden iþe; iþten eve rutini yani Oysa benim Almanya da çalýþtýðým güvenlik branþý en az ödeme yapýlan sektörler arasýnda yer almasýna raðmen, yine de bizler 12 saatlik mesai yaptýðýmýz dönemlerde bile en fazla üst üste 7 gün çalýþabiliriz. Bu sürenin sonunda da en az bir gün evde kalmamýz yasal olarak þart koþulmuþtur. Nitekim Almanya da 12 saatlik mesailer kural olmaktan çýkalý yýllar olmuþtur. Güvenlik, otelcilik, gastronomi benzeri iþ kollarýnda 12 saat kuralý belli ölçüde devam etmektedir ama bu da kural deðil bir istisnadýr. Böyle kýsa bir Almanya-Türkiye karþýlaþtýrmasý yaptýktan sonra, arkadaþýmýn eþine dedim ki, Benim bildiðim Türkiye de Ramazan da iþler gevþer, mesai saatleri düþer O da Ne gezer! Hatta Ramazan gelince mesai saatini 12 den 13 saate çýkardýlar diye karþýlýk verdi. Allah Allah þeklinde söylendikten sonra þöyle bir La Havle çektim. Telefonda bunalmaya baþlamýþtým. Hattýn öbür ucundaki kadýný zaten benim yarasýný deþmemle birlikte temelli hafakanlar basmýþtý. Diyordu ki, Bu durum Manisa da bir istisna deðil. Fabrikalarda çalýþan hemen herkes eþim gibi uzun mesailer yapýyor ve karþýlýðýnda da yalnýzca asgari ücret alýyor Manisa son yýlda Anadolu kentleri arasýnda en çok sanayileþenlerden birisi. Ýzmir Limaný na 40, Adnan Menderes Havaalaný na sadece 60 Km uzaklýkta. O nedenle yabancý yatýrýmcýlarýn da gözdesi. Kent bu yüzden son yýllarda büyük bir kalkýnma-geliþme hamlesi yaptý. Bütün yönlerden geliþimini çok yakýndan takip ettiðim ve öncesinde tarýmsal sektörlerin aðýrlýklý olduðu Manisa ya hemen her sene giderim ve orada ikamet eden çok sayýda yakýným ve eþim-dostumu ziyaret ederim. Dertlerini dinler, gönüllerini alýrým Bu özelliðimi bilenler de Almanya ya döndükten sonra telefonlaþtýðýmýzda veya internet üzerinden msn ile görüþtüðümüzde yine yaþadýklarý sýkýntýlarý, sevinç ve mutluluklarýný sað olsunlar benimle paylaþýrlar hep. Bu nedenle de telefonla/internetle görüþmelerimiz bir türlü bitmek bilmez; uzar da uzar. Bu kez de öyle oldu. Yakýn akrabamýn eþiyle bu can sýkýcý sohbeti ayný minvalde koyulaþtýrdýkça koyulaþtýrdýk. **** Þöyle bir düþündüm; Manisa da Bosh, Ariston, Orlikon ve Markoni benzeri yabancý ortaklý veya tamamen dýþ sermayeli þirketlerde çalýþan tanýdýklarým da vardý. Fakat bunlarýn çoðunda 12 saatlik mesailer olmadýðý gibi, sendika ve iþyeri iþçi temsilciliði bulunmaktaydý ve çalýþanlar Türkiye koþullarýna göre iyi diyebileceðimiz ücretler alýyorlardý. Bu kýsa düþünme arasýnýn ardýndan telefondaki muhatabýma þöyle bir soru daha yönelttim: Biliyorum eþin zaten oruç filan tutmuyor ama ya o niyetli olanlar nasýl dayanabiliyorlar 13 saat çalýþmaya? O zaman kadýn derin bir ah daha çekerek bu sorumu yanýtladý: Hiç sorma, koca fabrikada bir tek yaþlý bir iþçi oruç tutabiliyormuþ. Diðerlerinden çoðu da oruç tutmak istiyormuþ fakat dayanamadýklarýndan hep kazaya býrakmak zorunda kalýyorlarmýþ. Ýnanmayacaksýn belki ama fabrikanýn sahipleri de hacýymýþ Son cümleyi duyunca moda tabirle þok geçirmiþtim. Daha fazla dayanamayýp, Allah hepinize kolaylýk versin! Ben bu konuyu kesin yazarým diyerek konuþmamý noktaladým. Fabrikanýn sahiplerini hemþehrim de olduklarýndan ismen tanýyordum. Manisa dýþýnda Ýzmir ve Kütahya Simav da da yatýrýmlarý vardý. Holding düzeyinde bir sermaye grubu olan bu kiþiler AKP ye yakýndý ve þirketleri son 6 yýlda da önemli bir büyüme kaydetmiþti. Kafamdaki bu veriler aklýma hemen þunlarý getirdi: Manisa, Kütahya, Denizli, Balýkesir, Uþak ve Aydýn gibi Batý Anadolu kentlerinde yukarýda bahsedilen türden son yýlda yýldýzý parlayan bu þirketler genelde hep muhafazakâr ve milli deðerleri ön planda tutan iþadamlarýna aitti. Hemen hepsi Anadolu/Taþra Sermayesi diye sýnýflandýrýlan ve genelde Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði ne (MÜSÝAD) üye olan iþverenlerdi. Bu sermaye grubunun sahibi olduðu iþyerlerinde göze çarpan ortak nokta sendika ve iþyeri iþçi temsilciliðinin hemen hemen hiç bulunmamasý; üstelik bu yöndeki giriþimlerin de þiddetle cezalandýrýlmasýydý. En aðýr ve uzun çalýþma koþullarý ile en düþük ücretlendirme bunlardaydý. Sömürü diz boyuydu yani Sermayenin rengi olmaz diyorlar ama bana göre var Anadolu kökenli yeni yetme sermayedarlar öyle iþler yapýyor ki, akýllara durgunluk verecek cinsten! Nasýl mý? Yine Manisa daki eþ-dosttan edindiðim ve baþka kaynaklardan doðrulattýðým bir bilgiye göre, Manisa ve Ýzmir de fabrikalarý olan bir baþka iþveren, Kütahya nýn Simav ilçesinin köylerinden imamlar aracýlýðýyla iþçi topluyormuþ fabrikalarýna. Ýsteyen araþtýrabilir. Ýmamlardan bazýsý Cuma hutbesi veya vaazlarýnda diyormuþ ki, Manisa ve Ýzmir de hemþehrimiz, Hacý ( ) Efendi, fabrikalarýna iþçi alacaðýna dair haber gönderdi. Kendisi dininde-diyanetinde bir adamdýr. Onca Kuran kursuna, camiye, hayýr kurumuna yardým ediyor. Allah kendisinden gani gani razý olsun! Buralarda iþsiz-güçsüz dolaþýp duracaðýnýza gidin, verdiði maaþa az çok demeyip çalýþýn Olur olmaz her þeye itiraz etmeyin. Adam size ekmek veriyor. Diþinizi sýkýn da, hem siz kazanýn hem onlar kazansýn ki, böyle dindar iþadamlarý güçlenebilsin ve þu dini-diyaneti pek kaale almayan Koç lar, Sabancý lar, Enka lar, Eti ler, Aydýn Doðan lar ve bunlarýn ortaklarý Yahudi ve Masonlar yer ile yeksan olsunlar! Ülkemizde Müslümanlar bir rahat yüzü görsün ve inandýklarý gibi yaþayabilsinler Evet, mealen yazdýðým bu cümlelerde en ufak bir abartýya yer yok! Üstelik bundan daha aðýr sözlerin de sarf edildiðini biliyorum camilerde veya benzer mekânlarda ama bunlarý tam doðrulatamadýðým için þimdilik yazmýyorum. Özetle söylemek gerekirse, AKP nin iktidarda bulunduðu son 6 yýlda temelli palazlanan Anadolu Sermayesi-MÜSÝAD, hem derin ve korkunç bir emek sömürüsünden beslenmekte, hem de dini-milli duygularý kullanarak daha az ücretle çalýþtýrdýðý emekçilere hayatý adeta dar etmektedir. Ýyi bir araþtýrma yapýldýðýnda görülecektir ki, Türkiye de emek-yoðun sektörlere hâkim olan sermaye grubu genellikle Anadolu kökenli iþadamlarýndan oluþmaktadýr. Ýstanbul veya Büyük Sermaye diye adlandýrýlan TÜSÝAD çevresindeki iþadamlarý ilkel sömürü ve sermaye birikimi aþamasýný aslýnda çoktan geçtiklerinden, çoðunluk itibariyle Türkiye deki çalýþma koþullarýnýn AB ve Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO) sözleþmelerine uygun hale getirilmesine çok fazla karþý çýkmazlar/çýkmýyorlar. Bunu nereden mi biliyoruz? Þuradan: TÜSÝAD ýn hazýrlattýðý ve ana çerçevesini kabul ettiði Türkiye de demokratikleþme, iþ güvencesi ve çalýþma hayatýna yönelik çok sayýda rapordan Biraz tuhaf gelecek ama AB yanlýsý görünen, çok sayýda demokratikleþme paketi çýkaran AKP Hükümeti, bir türlü çalýþma hayatýný AB ve ILO normlarýna uyumlu hale getirecek yasa deðiþikliklerini yapmamakta ve elinden geldiðince geciktirmektedir. AKP nin bu yavaþlýðý, kamuoyunda bilindiðinin aksine Büyük Sermaye/TÜSÝAD çevrelerinden gelen baský ve telkinlerden çok iktidardaki temsilcisi olarak, Anadolu Sermayesi/MÜSÝAD mensuplarýndan gelen baskýdan kaynaklanmaktadýr. Artýk ilgili hemen herkesin bildiði gibi, Türkiye de bir sermaye çatýþmasý yaþanmaktadýr. Þurasý kesin, iktidardaki AKP ve Anadolu Sermayesi, Büyük Sermaye nin en büyük rakibidir. Bu ikili kendi milli ve manevi deðerlerinin hâkim olduðu bir Türkiye nin, ana iktidar odaklarýnda görece laik ve çoðulcu demokrasiden yana çýkan Büyük Sermaye nin sözünün daha etkili olmaya devam ettiði müddetçe koca bir hayal olduðunu bilmektedir. Bu nedenle de iktidarda kaldýklarý zamaný iyi deðerlendirmeye bakýp, Anadolu Sermayesi ni Büyük Sermaye yi geçemeseler bile, en azýndan onun düzeyine yaklaþtýrmaya büyük gayret sarf etmektedirler. Bunun yolu da anlaþýlacaðý üzere ucuz emek sömürüsüdür. Hedef, çeþme akarken testilerini doldurup, Büyük Sermaye nin karþýsýna daha güçlü çýkmaktýr. Bu hedefe ulaþýrken de, kendilerine dini saiklerle oy vermiþ vermemiþ büyük emekçi yýðýnlarýný insafsýzca sömürmektedirler. Yasama-Yürütme ve hatta kýsmen Yargý ellerinde olduðundan AKP Hükümeti ve yandaþý Anadolu Sermayesi, aðýr çalýþma koþullarý, uzun mesailer ve yoðun emek sömürüsünü en aza indirecek yasal düzenlemeleri bir türlü yapmamaktadýr. Çünkü bu düzen deðiþirse, sömürü makul düzeylere inerse; artýk az eðitimli, düþük kalifiye emekçi yýðýnlarýnýn üzerinden daha fazla sermaye birikimi yapamayacaktýr. Bunu yapamadýðýnda da, Türkiye nin aðýrlýklý olarak muhafazakâr ve milli duygularý güçlü bu yýðýnlarýný daha fazla istismar edemeyeceðinden ve dolayýsýyla iktidarda da kalamayacaðýndan vahþi sömürü çarkýný durdurmakta isteksiz davranmaktadýr. Ýþte tüm bu nedenlerle Davutpaþa gibi bölgelerde kaçak iþyerlerine göz yumulmakta, kayýt dýþý ekonomi alabildiðine desteklenmekte, Tuzla Tersanelerinde hemen her gün teker teker ölen iþçiler göz ardý edilmekte; oradaki ve baþka benzer yerlerdeki aðýr çalýþma koþullarý iyileþtirilmemektedir. Ýþin daha vahim yaný, dikkat edilirse söz konusu sektörlere hâkim olan ana sermaye grubu Anadolu kökenli iþadamlarýndan oluþmaktadýr. Bunlar dindardýr, Ramazan da iftar çadýrlarý kurarlar ve AKP li belediyelerin ve baþka devlet kurumlarýnýn imkânlarýyla fakir fukaraya erzak paketleri, kömür, zekât, sadaka vs. daðýtmaktadýrlar. Buna karþýn söz konusu vicdan temizleme, arýnma faaliyetlerini yaparlarken unuttuklarý veya ýsrarla gözlerden ýrak tutmaya çalýþtýklarý bir þey vardýr ki, bu da çalýþtýrdýklarý çoðunluðu dindar olan iþçilerin oruç bile tutamamasýdýr Gerçekten de durum hiç abartýsýz böyledir. Manisa bir istisna deðildir. Bilebildiðim kadarýyla, AKP nin iktidar dönemine kadar Türkiye de özel veya kamu sektöründe çok az fabrika ve iþyerinde çalýþanlar, oruç tutmayý istedikleri halde tutamama durumuyla karþý karþýya gelmiþtir. Böyle bir ilk, ilk defa dini deðerleri temel alarak iktidara gelen Milli Görüþ- Adil Düzen kökenli AKP döneminde gerçekleþmektedir. Açýk yüreklilikle ve samimiyetle ortaya koymalýyýz ki, dine ve inanlara en büyük zararý Neo-liberal ve küreselci AKP iktidarý vermektedir. Ýranlý büyük sosyolog ve düþünür Dr. Ali Þeriati nin çok yerinde bir belirlemesine göre, dine karþý din yani Ýslam a karþý Ýslam politikasý uygulanmaktadýr. Bu politika ne menem bir þey diyeceksiniz? Þöyle ki; Ramazan gelir, fabrikalarda çalýþanlardan isteyenler aðýr çalýþma koþullarý ve uzun mesailerden dolayý oruç tutamaz. Aslýnda diðer partilerle uzlaþýlarak eðitimöðretimin ilk, orta ve lise kademesindeki öðrencilerle kamu kuruluþlarýnda çalýþanlarý muaf tutan bir kanun çýkarýlsaydý, baþörtülü kýzlar rahatlýkla üniversitelere girebileceklerdi. AKP lilerin ve Baþbakan Erdoðan ýn gizli niyeti türbaný kamu-özel ayrýmý yapmadan her yerde yaygýnlaþtýrma ýsrarý yüzünden kýzlarýn üniversitedeki derslere baþörtülü olarak katýlmasý artýk çýkmaz ayýn son çarþambasýna ertelenmiþtir. AKP, kendi çevresinde toplanan dindar iþadamlarý vicdan temizliði yapabilsinler, hep sadakalarýný ve zekâtlarýný verebilecekleri fakir ve yoksullar bulabilsinler diye, Türkiye de önemli bir kitleyi parazit yaþar hale sokmuþtur. Ülkede yurttaþlýk temelinde sosyal devleti güçlendirecek adýmlar atmak yerine, kömür ve erzak daðýtýmý gibi onur kýrýcý ve palyatif (geçici) çözüm ve politikalarý kalýcý hale getirmiþtir. Böyle bir ortamdaysa ne din-ahlak geliþir, ne yurttaþlýk hukuku ne de demokrasi ve insan haklarý! Ya ne geliþir? Ýtaatkârlýk, iktidardakilerin ne yaptýðýný sorgulamama, hesap sor(a)mama, minnet duygusu, baþkasýnýn sýrtýndan yaþama kültürü, muhtaç olmadýðý halde kendisine ve ailesine yeþil kart çýkartma ve benzeri toplumsal yozlaþmayý tetikleyici alanlar öne çýkar. Bu vasat kime hizmet eder? Tüm bu uygulamalarý yaygýnlaþtýran, yerleþtiren ve tasfiye etmeyen AKP ye tabii ki! Böyle bir hayata alýþan kitle de, ki bunlarýn sayýsý azýmsanmayacak ve bu partiyi iktidarda tutacak kadar çoktur, Benim oðlum bina okur; döner döner bir daha okur misali gider gider oyunu AKP ye atar Yine yolsuzluk, rüþvet, irtikâp, peþkeþ çekme, adam kayýrma, dini duygularýn istismarý; Deniz Feneri Derneði gibi hayýr kurumlarýnýn topladýðý yardýmlarý maksat dýþý kullanma gibi büyük skandallar dinci kisveli AKP döneminde ayyuka çýkmýþtýr. Bu nedenle AKP þahsýnda Ýslam dini büyük zarar görmekte ve itibar kaybetmektedir. Türkiye halký AKP döneminde dini duygularý kullanarak iktidara gelenlerin hýrsýz olduðunu ve önceki iktidarlardan en ufak bir farklarýnýn olmadýðýný net bir þekilde görmektedir. AKP nin tek baþýna iktidarýyla birlikte Türkiye de samimi dindarlýðýn bitiþ düdüðü çalmýþtýr. Çünkü artýk kim samimi Müslüman kim deðil pek ayýrt edilemez hale gelmiþtir. Buna sebepte, daha önce namaz, oruç, zekât tanýmayan hatta Besmele çekmesini bile bilmeyen milyonlarca kiþinin bu dönemde hükümete yaranmak için birden dini faaliyet ve davranýþlar içine girmiþ olmasýdýr. Düþünsenize, sayýsýz iþadamý devlet ve belediye ihalelerini alabilmek, kredi ve teþviklerden yararlanabilmek için eþini ve kýz çocuklarýný tesettüre sokmuþtur Özetle AKP nin dine karþý din politikalarýndan örnekleri çoðaltmak mümkündür ama biz kýsa keselim. Peki, çözüm nerededir? Çözüm sol ve sosyal demokrasidedir. Türkiye nin solcularý, sosyalistleri, gerçek liberalleri ile demokratlarý, merkezde bulunanlarý ve hatta dindar olupta AKP ye oy vermemiþ olanlarý, oy veripte þimdi piþman olanlarý ortak bir programda uzlaþarak tüm bu çarpýk politikalarý deþifre etmelidirler. Ancak özellikle sol ve sosyalistlerse daha farklý bir þey yapmalý ve dindar halkýn, çalýþanlarýn dinini özgürce yaþayabileceði bir Türkiye vaadinde bulunmalýdýr. Evet, bu ülkenin sol ve sosyalistleri artýk Ramazan da aðýr ve uzun çalýþma koþullarýndan dolayý oruç tutamayan iþçinin-emekçinin oruç tutma hakkýný savunmalýdýr. Sol ve sosyalistler, bir yandan genç kýzlarýn üniversiteye baþörtüsüyle girebilme hakkýný savunurken, öbür taraftan baþörtüsünün neden üniversite altýndaki okullarda ve kamu kuruluþlarýnda çalýþan memurlara yasak edilmesi gerektiði konusunda da çoðunluðu dindar olan bu halký ikna etmelidir. Ýnanýyorum ki, iþte bunlar yapýldýðýnda halk, henüz kendini bir türlü anlatmayý baþaramayan solcu ve sosyalistleri anlamaya ve desteðini sunmaya baþlayacaktýr. Bu sene Ramazan ayý bu yönüyle gerçekten hayýrlara vesile oldu. AKP nin süründüðü makyaj, Türkiye nin çoðu yerinde fabrikalarda çalýþanlarýn istedikleri halde oruç tutamamasýyla, Deniz Feneri e.v. nin üst düzey yöneticilerinin Almanya da mahkûm edilmesiyle ve bu skandalýn ucunun hemen hemen Baþbakan Erdoðan a kadar uzanmasýyla, AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Þaban Diþli nin gayet diþli bir aracý-komisyoncu (rüþvetçi mi deseydik?) çýkmasý benzeri el içine çýkmayacak olaylarla epey dökülmüþtür. Þimdi malum Ramazan dayýz. Halkýmýzýn çoðunluðu bu mübarek ayda oruç tuttuðundan hala mahmurdur, yorgundur ve olanlara açlýðýn verdiði tatlý huzurun etkisiyle henüz bir anlam verememektedir. Hele bir Ramazan geçsin Yukarýda adý geçen çevreler hemen harekete geçer de etkili politika ve vaatlerle bu halka ulaþabilirlerse, AKP nin ikiyüzlülüðünü, sahte dindarlýðýný, emek ve emekçi düþmanlýðýný deþifre edebilirlerse; siz ondan sonra seyreyleyin gümbürtüyü Buradan Neo-liberal, küreselci ve Ilýmlý Ýslamcý AKP ye karþý saðlam bir savunma ve muhalefet hattý ortaya çýkar mý? Bence çýkar! Neden olmasýn? Frankfurt, 23 Eylül 2008 *Demirtaþ; Serbest Gazeteci-Yazar

3 9 Ekim 2008 Perþembe Üniversiteye iki yeni bölüm Meclis Araþtýrma Komisyonu'na tepki Kapadokya Turistik Ýþletmeciler Derneði (KAPTÝD) Baþkaný Ahmet Tok, komisyonun Türkiye ve dünya gündeminde daha önemli konular varken, bu gibi þeylerle uðraþmasýný gereksiz bulduklarýný söyledi. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve Eðitim Fakültesi'nde, Turist Rehberliði ve Turizm Ýþletmeciliði ve Otelciliði bölümlerinin yerine iki yeni bölüm açýldý. Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç yaptýðý açýklamada, 2007 yýlýna kadar Nevþehir'de Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksek Okulu adý altýnda eðitim veren okulun Nevþehir Üniversitesi'nin kurulmasý ile birlikte Ticaret ve Eðitim Fakültesi'ne dönüþtürüldüðünü söyledi. Fakültenin ilk yýlýnda Turist Rehberliði ile Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik bölümlerine öðrenci kabul ettiðini hatýrlatan Prof. Dr. Filiz Kýlýç, ancak eðitim ve öðretim yýlý öncesinde YÖK tarafýndan Ticaret ve Eðitim Fakültesi'nde bu iki bölümün alýnan bir kararla kapatýldýðýný belirtti. Prof. Dr. Kýlýç, kapatýlan bölümlerin yerine fakültede, Muhasebe Eðitimi Bölümü ve Turizm Ýþletmeciliði Eðitimi Bölümü nün açýlarak Turizm Ýþletmeciliði Eðitimi Bölümü altýnda Konaklama Ýþletmeciliði Eðitimi Anabilim Dalý ve Seyahat Ýþletmeciliði ve Turist Rehberliði Eðitimi Anabilim Dalý na öðrenci kabul etmeye baþladýklarýný söyledi. Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, "Ticaret ve Eðitim Fakültesi'nde kapatýlan iki bölümde 2. sýnýfa geçen 120 öðrencinin maðdur olmamalarý için YÖK'le görüþmelerde bulunduk. Bunun sonucunda bu öðrencilerimizden Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Bölümü nde bulunanlarýn Konaklama Ýþletmeciliði Eðitimi Anabilim Dalý nda, Turist Rehberliði Bölümü ndekilerin ise Seyahat Ýþletmeciliði ve Turist Rehberliði Bölümü ne devam edebilecekleri olurunu aldýk. Böylelikle öðrencilerimiz maðdur olmadýlar. Bu konuda YÖK'e ve duyarlý davranýþlarýndan dolayý öðrenci velilerimizle birlikte öðrencilerimize teþekkür ediyorum" dedi. Ýha Petrol KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Üniversite Otel Ýnþaatý Üniversite Kampus Arazisi < BEÞTAÞ 643m2 587m2 638m2 626m2 634m2 617m2 609m2 610m2 Prof.Dr. Filiz KILIÇ 1964 yýlýnda Avanos ta dünyaya geldi yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1988 yýlýnda Âþýk Çelebi Divaný adlý teziyle yüksek lisansýný, 1995 te Meþâirü þ-þuarâ (Âþýk Çelebi Tezkiresi) Ýnceleme-Tenkitli Metin adlý teziyle doktorasýný tamamladý yýlýnda araþtýrma görevlisi olarak çalýþmaya baþladýðý Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümünde 1995 yýlýnda yardýmcý doçent, 1999 yýlýnda doçent, 2005 yýlýnda profesör oldu. Ayný bölümde sürdürdüðü öðretim üyeliði görevinin yaný sýra Eylül 2005 tarihinden itibaren Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma Merkezi nin müdürlüðünü yapmaktadýr. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi nin Türk Dünyasý Ortak Edebiyatý Türk Dünyasý Edebiyat Kavramlarý ve Terimleri Sözlüðü Projesi nde proje baþkan yardýmcýlýðý ve madde yazarlýðý ile MEB Lise Ders Kitaplarý Hazýrlama Projesinde görev aldý. 6 kitap, hakemli dergilerde yayýmlanmýþ 20 makale ve bilimsel toplantýlarda sunulmuþ 12 bildirisi bulunan KILIÇ, evli ve iki çocuk annesidir. Haber50 Dedebað KAYIP ÝLANI Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Abdurahman Çelebi Çelik KAYIP ÝLANI Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Abdurahman Çelebi Çelik Fýrýn >MERKEZ Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Hüseyin Sümen in evi SATILIK ARSALAR Çep: Tel: Sulucakarahöyük/KAPADOKYA TBMM Araþtýrma Komisyonu'nun Nevþehir, Ürgüp, Göreme gibi yerlere Kapadokya denilmemesi konusundaki görüþüne, turizmciler tepki gösterdi. Türkçe'deki bozulmanýn araþtýrýlmasý, korunmasý ve geliþtirilmesi için alýnmasý gereken önlemlerin belirlenmesi amacýyla kurulan TBMM Araþtýrma Komisyonu'nun raporu, Nevþehir'deki turizmciler tarafýndan tepkiyle karþýlandý. Raporda yer alan Kapadokya ve Efes gibi adlarýn kullanýlmamasý gerektiðini savunan görüþlere katýlmayan turizmciler, bu isimlerin Türkiye'de artýk bir turizm markasý haline geldiðini savundu. Sulucakarahöyük/KIRÞEHÝR Kýrþehir'de piyasaya sürülen Çin malý anahtarlarýn, hýrsýzlara davetiye çýkardýðý bildirildi. Kapý ve pencerelerde kullanýlan Çin malý anahtarlarýn saðlam olmadýðýný ve çabuk kýrýlýp açýldýðýný söyleyen anahtarcý Ýsmail Topçu, "Piyasada anahtar çeþidi çok oldu. Vatandaþ için tavsiye edeceðimiz anahtarlar mutlaka yerli anahtarlardýr. Piyasada çok fazla Çin malý anahtar var. Bu anahtarlar ucuza satýlýyor, ama tavsiye etmiyoruz. Çin malý anahtarlar hýrsýzlar için son derece uygun. Çin malý anahtarlarýn göbekleri çabuk kýrýlýyor" dedi. Topçu, ayrýca vatandaþlarýn kapýlarýnda ve KAYIP ÝLANI Kurum kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Abdurahman Çelebi Çelik SATILIK TARLA 250 dekar8 parça tarla satýlýktýr. Müracat: Hasan Danacý Tel: HACIBEKTAÞ Nevþehir ve yöresinin tüm dünyada 'Kapadokya' adýyla bilindiðini ve bu adýn kullanýlmamasýnýn mümkün olmadýðýný savunan Tok, "Bu çalýþma neden yapýlýyor, aklýmýz ermiþ deðil. Zaten Nevþehir-Avanos-Ürgüp, bunlar bilinen il ve ilçe isimleri. 'Kapadokya' destinasyon olmuþ bir isim ve bu bölgede turizm bu ad altýnda yapýlýyor. Bunu deðiþtirmenin ne anlamý var? Biz çok akýl erdirmiþ deðiliz ve buna taraftar da deðiliz. Bunu deðiþtirmiþ olsalar bile yine de 'Kapadokya' ismi kullanýlacak. Onun için böyle bir iþgüzarlýða gerek olduðunu sanmýyorum. Günümüzde ABD'deki bankalarýn batmasý, terör olaylarý varken, bu gibi þeylerle neden uðraþýlýyor, bilmiyoruz. Tanýtým için efor sarf edilse, turizm için yapýlmasý gereken þeyler gündeme gelse daha iyi. Bunlarýn yapýlmasý gerekirken isimler üzerinde durulmasýný yadýrgýyoruz. Çok da hoþumuza gitmiyor. Hiçbir yararý olacaðýna inanmýyoruz. Zarar verir, yarar vermez. Kapadokya artýk bir destinasyon olmuþ. ABD'de, Uzakdoðu'da ve Avrupa'da bu bölge 'Kapadokya' adýyla tanýnýyor" ifadelerini kullandý. (Ýha) Çin malý anahtarlara dikkat pencerelerinde mutlaka hem alt hem üst kilit kullanmalarý gerektiðini de sözlerine ekledi. kenthaber GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 Faruk Ersan ( Kýrklareli) Osman Nuri Uzunlar ( Bursa, Yeniþehir) Salih Gevenci ( Çorum) Hazýrlayan: Aydýn Þimþek Ankara, Bahçelievler, 15. Sokak, 56/2... Bu adres, yakýn tarihi bilmeyenler için bir þey ifade etmeyebilir, ancak bilenlerin gözlerinin önünden yedi gencin yüzü geçiyor. Efraim, Hürcan, Osman Nuri, Salih, Serdar, Latif ve Faruk, Türkiye Ýþçi Partili olduklarý için öldürüldüler. Yakýnlarý, bilenlere unutturmamak, bilmeyenlere duyurmak için Bahçelievler katliamýnýn 30. yýlýnda mezarlarý baþýnda olacak. Ankara, Bahçelievler, 15. Sokak, 56 No lu apartman, daire 2... Tarih, 8 Ekim Yaþlarý 20 ve 26 arasýnda deðiþen yedi gencin akýllarýnda o gün katýldýklarý Türkiye Ýþçi Partisi (TÝP) il toplantýsýndaki konuþmalar vardý. Latif Can, Efraim Ezgin, Osman Nuri Uzunlar, Hürcan Gürses ve Serdar Alten evdeydi, ev sahipleri Faruk Ersan ve Salih Gevenci ise iþten çýkmýþ eve geliyorlardý. Aralarýnda Abdullah Çatlý, Ýbrahim Çiftçi, Haluk Kýrcý nýn da olduðu Milliyetçi Hareket Partisi yanlýsý faþist grup onlarý eve giderken yoldan alýp Eskiþehir yolunda kurþunlayarak öldürdü, diðerlerini ise evde. Bu olayýn üzerinden 30 yýl geçti. Aileleri ve arkadaþlarý yedi gencin unutulmamasý için, mezarlarý baþýnda anma yapacaklar. Hürcan Gürses ve Serdar Alten 8 Ekim de, Ankara Karþýyaka Mezarlýðý nda saat da, Latif Can, Efraim Ezgin ve Osman Nuri Uzunlar Bursa Yeniþehir de saat te, Salih Gevenci de Çorum da anýlacak. Faruk Ersan içinse, 11 Ekim de saat te Kýrklareli nde anma yapýlacak. Biz de katledilenlerin avukatý Erþen Sansal, katledilenlerin arkadaþý ve TÝP üyesi Mehmet Atalay ve TÝP in o dönemdeki genel sekreteri Nihat Sargýn la konuþtuk. Sansal sorularýmýzý þöyle yanýtladý: Latif Can ( Bursa, Yeniþehir) Avukat Erþen Sansal: - Ankara, Bahçelievler, 15. Sokak, 56 No lu apartman, daire 2... Bu adres sizin için ne ifade ediyor, ilk aklýnýza gelenler neler? Ankara nýn Bahçelievler semtindeki ev çok ünlendi. Bu ev, iki öðrencinin (Salih ve Faruk) kaldýklarý, öðrenci bütçesine uygun, zaman zaman -týpký 8 Ekim 1978 teki gibiarkadaþlarýnýn da gelip kaldýðý bir ev. Kapýsýndaki kocaman anahtar deliðinden, içerisi gözetlenebiliyor. Bu ev, Bahçelievler katliamýnda yitirdiðimiz gençlere mezar oldu. Katliamýn çözülmesine giden önemli bir adým bu evle ilgili bir bilgiden kaynaklanarak atýldý. Katliamdan bir iki gün önce, pazardan dönen bir kadýn, filelerini duvarýn üstüne koyup dinlenirken, iki gencin konuþmalarýna tanýk olmuþtu. Bu gençlerden birisi, diðerine Tamam reis, diyormuþ. Reis denen, Bir yanlýþlýk olmasýn, git bir daha bak! deyince, tekrar bakýp gelen genç, ötekine, Tamam reis, diye tekrarlamýþ. Bu þifreli konuþma, yaþlý kadýnýn dikkatini çekmiþ. Bahçelievler semtindeki katliamýn bir bomba gibi patlamasýnýn ardýndan, o civardaki bir evde kabul günü yapan kadýnlara tanýk olduðu bu þifreli konuþmayý anlatmýþ, kadýnlar da 5, 6, 2 þifresinin; evin numarasý olan 56/2 ile ilgisi olduðunu düþünmüþler. Buradan hareketle bir fotoðraf teþhisinden yola çýkýlýp Bahçelievler Katliamý nýn katilleri yakalandý. O gün keþif yapan gençlerden, reis denilen Ercüment Gedikli, aðýrlaþtýrýlmýþ ömür boyu hapse çarptýrýldý. Diðer genç Duran Demirkýran ise olayda gözcülük yapmaktan cezalandýrýldý. Ben bu evi hiç görmedim. Daha sonra bu evin bir müze gibi korunup saklanmasý düþüncesi konuþuldu, ama gerçekleþmedi. Hürcan Gürses ( Hacýbektaþ) Hürcan Gürses ( Hacýbektaþ) Serdar Alten ( Turhal, Tokat) - Bahçelievler Katliamý nda öldürülen gençleri tanýyor muydunuz? Onlar da, ben de TÝP üyesi olduðumuzdan kimileriyle daha çok, kimileriyle daha az tanýþýyorduk; ama özellikle Ankaralý gençleri; Serdar ý, Salih i, Hürcan ý ve Faruk u iyi tanýrdým. Serdar ýn babasý da arkadaþýmdý. Kardeþlerimiz gibiydiler. - Olayý nasýl duydunuz? 9 Ekim Pazartesi sabahý yazýhanemdeydim, sýralarýnda telefonum çaldý. TÝP Ankara Ýl Baþkaný Osman Sakalsýz, acele partiye gelmemi istiyordu. Ne olduðunu sordum, beþ arkadaþýmýzýn katledildiðini söyledi. Ýl baþkanlýðýna gittim. Olay radyolar ve televizyonlar aracýlýðý ile duyurulmuþtu. Sokaktaki insanlar bir ürperti içindeydi, yüzlerini bir dehþet duygusu sarmýþtý. Zaten, zorunlu olarak sokaða çýkmýþ olanlar dýþýnda pek kimseler de yoktu. Aslýnda bu olayla amaçlanan da buydu. Parti binasýna geldiðimde iki arkadaþýmýzýn daha (Salih ve Faruk) cesetlerinin, Eskiþehir yolunda bulunduðu haberi geldi. Bahçelievler deki evde öldürülen gençler, (Hürcan, Efraim, Lâtif) yataðýn üstüne oturtulup kurþuna dizilmiþlerdi, gene onlarla birlikte kurþuna dizilen Serdar ise, 8 gün daha yaþadý. Komada olmadýðý ender saatlerde olayýn çözülmesinde çok yararlý olacak bilgiler verdi. Osman Nuri ütü kordonu ile boðularak öldürülmüþtü. Eskiþehir yolunda bulunan cesetlerin elleri arkalarýndan baðlanmýþtý, aðýzlarýnda týkaçlar, beyinlerine sýkýlmýþ kurþunlarla, görünüm tam bir vahþetti. - Bu katliamýn davasýna bakmaya nasýl baþladýnýz? Bahçelievler Katliamý ný yalnýzca ben deðil, TÝP in üyesi, dostu birçok avukat izledi. Gerek sýkýyönetim mahkemesindeki aþamalarda, gerekse aðýr ceza mahkemesindeki aþamada davaya kalabalýk bir meslektaþ katýlýmý oldu. Bu davayý takip etmek, düþünsel inançlarýmýzýn bir gereði olduðu kadar, meslekî bakýmdan da ertelenemeyecek bir görevdi. Topluma düþen görev ise, bu olayý unutmamaktýr. - Serdar la hastanede görüþme þansýnýz oldu mu? Ben Serdar ý hastanede yattýðý sýrada göremedim. Zaten yaþadýðý 8 günün büyük bir kýsmýnda komada kalmýþtý. Ýki kez ifadesi alýnabilmiþ, katilleri tarif etmiþti. Daha sonra katiller yakalandýðýnda, bu tanýmlarýn onlara aynen uyduðu görüldü. Kendisini yaralýyken, kollarýna girerek kapýda bir arabanýn içinde katliamý idare etmekte olan Abdullah Çatlý ya götürüp getirdiklerinde, Çatlý nýn arabasýný görmüþ, bu arabanýn rengini, markasýný, modelini ve plakasýný ifadesinde söylemiþti. - Dava, 86 da sonuçlandý; Haluk Kýrcý, ölüm cezasý aldýðý halde serbest býrakýldý, yakalandý yine serbest býrakýldý. Bu süre boyunca sizce nasýl bir yargýlanma yapýldý? Bahçelievler Katliamý nýn üzerinden 30 yýl geçti. Bu süre zarfýnda uzun yýllar dava, yargýnýn gündeminde kaldý. Bu süreçte, olayýn failleri, yani katiller ve yardýmcýlarý, olayýn nasýl tertip edildiði ve nasýl gerçekleþtirildiði açýklýða kavuþtu. Bu, yargý açýsýndan net bir olaydýr. Davada sanýklarýn cezalandýrýlmalarý ile ilgili bir oturum yapýlýp karar verildiði gün, haber televizyonlarda duyurulduðunda, akþam evdeki telefonumu birçok kiþi aradý. Tanýmadýðým birçok insan, hakkýn yerini bulmasýndan dolayý memnunluklarýný belirtiyorlardý. Aralarýnda bir kadýn, kendisinin oðlunun da bir olayda öldürülmüþ olduðunu, fakat olayýn faili meçhul kaldýðýný söyledi. Oðlumun katilini mahkeme önünde görmeyi çok isterdim, olmadý. Ama þimdi Bahçelievler in katilleri mahkûm edildi ya, benim oðlumun katilleri cezalandýrýlmýþ gibi hissettim diyordu. Ancak Bahçelievler Katliamý nýn yargý dýþýndaki yanlarý, oldukça düþündürücü ve bir o kadar da üzücüdür. Katliam, olaydan sonra onlarca yýl, yargýnýn ve siyasetin gündeminde kaldý. TBMM de ve Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu nda bu konuyu araþtýrmak için iki ayrý komisyon oluþturuldu, ama hazýrladýklarý raporlarýn en önemli kýsýmlarý, ilgililerce mahkemeye gönderilmedi. Mahkeme, bu ilgililer hakkýnda gerekli yasal iþlemlerin yapýlmasý için suç duyurusunda bulundu. Olay, iki bakanýn bakanlýktan düþmesine neden oldu. Çatlý, hayatta kaldýðý sürede, etkili çevrelerce yargýnýn önüne çýkarýlmaktan uzak tutuldu, gözaltýna alýndý, kaçýrýldý... Halen cezasýný çekmekte olan Kýrcý, iki kez yanlýþlýk la tahliye edildi! Hatta yurtdýþýna çýkmayý bile baþardý. Susurluk kazasý sonrasýnda dönemin baþbakaný Tansu Çiller, Abdullah Çatlý nýn cenaze töreni yapýlýrken, devlet için kurþunu yiyen kadar, kurþunu sýkan ellerin de kutsal olduðunu söylüyordu. Gerek Çatlý nýn, gerekse Haluk Kýrcý nýn önemli devlet görevleri yapan kiþilerle iliþkileri, beraber çekilmiþ resimleri, yakýnlýklarý anlatýldý. Ancak bu çabalar, güneþi balçýkla sývamaya yetmedi. l Mehmet Atalay anlatýyor: Faruk la Salih çok misafirperver, sevecen, samimi insanlardý. TÝP Genel Merkezi nde mali büroda görevli olduðumdan çok sýk Ankara ya giderdim. Gittiðimde de çoðunlukla onlarda kalýrdým. Olaydan en son bir ay önce yine oradaydým. Aslýnda, olay gecesi de orada kalacaktým, ancak akþam bir yemeðe davet edilmiþtim, çok geç bittiði için arkadaþlar býrakmamýþtý. Bir oda, bir mutfak ve uzun bir holden oluþuyordu, evleri. Misafir geldiðinde, koridora açýlýr kapanýr somyalarýný açar, orada kendileri yatar, odalarýný misafire verirlerdi. Mutfakta televizyonlarý bulunurdu. Salih yazlarý Çorum da çalýþýr, kýþýn orada biriktirdikleriyle geçinirdi. Fakir bir ailenin çocuðuydu, Faruk da öyleydi. 9 Ekim 2008 Perþembe tamam reis... Sonuç: Yedi genç ölü Efraim Ezgin ( Kýrklareli) Bizde toplantý olduðunda, otele filan arkadaþ býrakýlmaz, tanýdýklarýn evlerinde kalýnýrdý. O gün de TÝP in il temsilcileri toplantýsýna Latif ve Efraim Bursa dan gelmiþlerdi. Latif Yeniþehir, Efraim Bursa Merkez temsilcisiydi. Latif le Osman Nuri, Faruk ve Salih in Hacettepe den de okul arkadaþýydý. Serdar, Faruk ve Salih in karþýsýndaki apartmanda anne-babasý ve kardeþiyle oturuyordu. Ayný zamanda Genç Öncü kurucusu ve Ankara þube yöneticisiydi. Hürcan ýn ailesi Ankara da otururdu, ancak Faruk ve Salih le samimi olduklarý için onlarýn evine çok sýk gelirdi. Ben olayý öðlene doðru il binasýna gidince öðrendim. Kapýyý il baþkaný arkadaþýmýz açýnca rengi deðiþti. Hücran biraz saç yapýsý olarak bana benzer, bir de baþýndan vurulduðu için teþhis edilmesi zor olmuþ, onu ben zannetmiþler. O dönem MHP Genel Merkezi Bahçelievler de bina yaptýrmýþ, kendilerinden olmayanlarý semtten püskürtmek istiyorlardý. Salih ve Faruk hem Hacettepe de çok önde olan arkadaþlarýmýz dandý, hem de faþistlerin aðýrlýklý olduðu Devlet Ýstatistik Enstitüsü nde çalýþýyorlar ve Bahçelievler de oturuyorlardý. Bu yüzden gözlerine battý herhalde. Evi bastýklarýnda Faruk ve Salih iþtelermiþ. Daha geç saatte çýkmalarýna raðmen, o gün enstitüde çalýþtýklarý bilgisayar arýzalanýnca iþten erken ayrýlmýþlar. Bu bile hâlâ þüpheli, çünkü o dönemde enstitü faþistlerin yýðýnak yapýldýðý bir yer, arýzayý biri bilinçli mi yaptý, bilinmiyor... Faruk ve Salih i eve giderken almýþlar. Abdullah Çatlý nýn talimatýyla arabaya bindirip, Eskiþehir yolu kenarýnda öldürmüþler. Osman Nuri yi boðmuþ, diðer arkadaþlarýmýzý da tabancayla vurmuþlar. l NÝHAT SARGIN: O gün Ankara da il temsilcileri toplantýsý yapmýþtýk. Her zamanki gibi katýlýmcýlarýn kalacaðý yerler önceden belirlenmiþti. Genç arkadaþlardan beþi, Ankara da Bahçelievler de kalan iki arkadaþýn evine misafir olmuþlar. Ben il baþkanýmýzýn evinde misafirdim. Sabaha karþý beþ gibi uyandýrdýlar, olayý anlattýlar. Hemen Ýstanbul a, merkeze döndüm, Behice Boran Ankara da kaldý. Ýstanbul da herkes alt üst olmuþtu, onlarý teselli etmeye çalýþtým. Ardýndan öðrendik ki, Serdar öldü diye býrakýlmýþ, ama vücuduna beþ kurþun yemesine raðmen hayatta kalmayý baþarmýþ. Hastanede Boran nasýl yapmýþ bilmiyorum, ama onunla görüþmeyi baþarmýþ. Yaþayacaðým demiþ Boran a, Yaþayacaðým ve hepsini tek tek göstereceðim... Bu anlatýlmasý kolay bir olay deðil. Çok ölümle karþýlaþtýk, ancak bu baþka türlüydü. Kavga, gürültü olur, ölüm yaþanýr, ama bu öyle deðil, herhangi bir þeye sýðan bir olay deðil... Serdar öldüðünde Ankara da toplandýk. Ýktidarda Ecevit vardý, Ýçiþleri Bakaný da Eyüboðlu ydu. Maltepe Camii nde tören yapmak istedik, ancak yeni bir mesele çýkabilir size müsaade edemeyiz diye engellemeye çalýþtýlar, sonunda izin vermek zorunda kaldýlar. Mezar baþýnda, teskin edici bir konuþma yaptýk, çünkü bu olay herkesi çok sinirlendirmiþti. Zaten bu tür olaylarla bizi silahlý gösterip, çatýþmaya sokmaya çalýþýyorlardý, ancak biz onlarýn oyununa asla gelmedik. Sonra o günü, partimizin onur günü ilan ettik. Ýkinci kongremizde, bu arkadaþlar için özel bir sütun diktik. Esra Açýkgöz - CUMHURÝYET DERGÝ ABDULLAH ÇATLI

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ.

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Fikri Türkel Fikri Türkel Deðer katanlar Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Yayýn haklarý 2011 TÜGÝS e aittir. ISBN: Tanýtým nüshasýdýr,

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

Pir Sultan ýn evine konuk olduk!

Pir Sultan ýn evine konuk olduk! YIL:3 SAYI:675 35 YKR 24 HAZÝRAN 2008 SALI Pir Sultan ýn evine konuk olduk! Banaz(lar) Sivas, Yýldýzeli Ýlçesi, Çýrçýr Bucaðýna baðlý.. Ankara-Sivas Devlet Karayolu üzerinde, Yýldýzeli Ýlçesinin çýkýþýndan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı