Üniversiteye iki yeni bölüm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üniversiteye iki yeni bölüm"

Transkript

1 ( Kýrklareli) YIL:3 SAYI: YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve Eðitim Fakültesi'nde, Turist Rehberliði ve Turizm Ýþletmeciliði ve Otelciliði bölümlerinin yerine iki yeni bölüm açýldý. Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç yaptýðý açýklamada, 2007 yýlýna kadar Nevþehir'de Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksek Okulu adý altýnda eðitim veren okulun Nevþehir Üniversitesi'nin kurulmasý ile birlikte Ticaret ve Eðitim Fakültesi'ne dönüþtürüldüðünü söyledi. Fakültenin ilk yýlýnda Turist Rehberliði ile Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik bölümlerine öðrenci kabul ettiðini hatýrlatan Prof. Dr. Filiz Kýlýç, ancak eðitim ve öðretim yýlý öncesinde YÖK tarafýndan Ticaret ve Eðitim Fakültesi'nde bu iki bölümün alýnan bir kararla kapatýldýðýný belirtti. Prof. Dr. Kýlýç, kapatýlan bölümlerin yerine fakültede, Muhasebe Eðitimi Bölümü ve Turizm Ýþletmeciliði Eðitimi Bölümü nün açýlarak Turizm Ýþletmeciliði Eðitimi Bölümü altýnda Konaklama Ýþletmeciliði Eðitimi Anabilim Dalý ve Seyahat Ýþletmeciliði ve Turist Rehberliði... >>3 DE Meclis Araþtýrma Komisyonu'na tepki HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Akan Kan Durdurulmalý, Barýþçýl ve Demokratik Çözüm Bulunmalý! Son günlerde yaþanan çatýþmalarda onlarca yurttaþýmýzýn yaþamýný yitirmesinin acýsýný yüreðimizde hissediyor, yaþamýný yitirenlerin ailelerine baþsaðlýðý diliyoruz. Türkiye acý ve gözyaþýndan baþka bir sonucu olmayan kýsýr döngü politikalara mahkum edildikçe, ölümler yüreðimizi yakmaya devam edecektir. "Sýkýlan her kurþun, ölen her insan, akan her damla kan toplumdaki gerginliði, þiddet eðilimini ve kutuplaþmayý biraz daha arttýrýyor. Son günlerde Balýkesir Altýnova da, Dikili ve Denizli Sarayköy de yaþananlar kutuplaþmanýn, toplumdaki yarýlmanýn varacaðý aðýr sonuçlara iþaret ediyor. Birarada yaþama iradesi her geçen gün tahrip ediliyor. Türk-Kürt çatýþmasýna doðru ilerleniyor." Acýnýn ve yýkýmýn en þiddetlisini bilen bu coðrafyanýn insanlarý, hiçbir sorunumuzun silah ve kanla çözülemeyeceðini onlarca yýllýk yaþam deneyimleriyle öðrenmiþtir. Cuma günü Aktütün de 15 asker þehit olurken Orgeneral Babaoðlu golf turnuvasý için Serik teydi. Þehitlerden Ramazan Yeþil in cenazesi Serik e getirilirken, o dönüyordu... Antalya Serik teki golf turnuvasýna katýlan Orgeneral Babaoðlu dokuzuncu olurken beraberindeki Harp Akademileri Komutaný Orgeneral Hasan Aksoy turnuvayý beþinci sýrada tamamladý. >>6 DA tamam reis... Sonuç: Yedi genç ölü Ankara, Bahçelievler, 15. Sokak, 56/2... Bu adres, yakýn tarihi bilmeyenler için bir þey ifade etmeyebilir, ancak bilenlerin gözlerinin önünden yedi gencin yüzü geçiyor. Efraim, Hürcan, Osman Nuri, Salih, Serdar, Latif ve Faruk, Türkiye Ýþçi Partili olduklarý için öldürüldüler. Yakýnlarý, bilenlere unutturmamak, bilmeyenlere duyurmak için Bahçelievler katliamýnýn 30. yýlýnda mezarlarý baþýnda olacak. Ankara, Bahçelievler, 15. Sokak, 56 No lu apartman, daire 2... Tarih, 8 Ekim Yaþlarý 20 ve 26 arasýnda deðiþen yedi gencin akýllarýnda o gün katýldýklarý Türkiye Ýþçi Partisi (TÝP) il toplantýsýndaki konuþmalar Hazýrlayan: vardý. Aydýn Þimþek >>4 DE Efraim Ezgin ( Kýrklareli) Ersan Faruk Bursa, Yeniþehir) - (1958 Can Latif Hacýbektaþ) ( Gürses Hürcan Hürcan ( Bursa, Yeniþehir) Uzunlar Nuri Osman ( Çorum) Gevenci Salih Turhal, Tokat) - (1956 Alten Serdar Nevþehir'de tarýmsal sulamadan dolayý MEDAÞ'a ve Tarým Kredi Kooperatifi'ne borcu bulunan çiftçilerin, Doðrudan Gelir Desteði alacaklarý Ziraat Bankasý kanalýyla haczedildiði ileri sürüldü. >>7 DE Ernesto Che Guevara Ernesto Che Guevara de la Serna, devrimin tüm Latin Amerika'ya yayýlmasýný amaçlýyordu Ernesto Che Guevara de la Serna, devrimin tüm Latin Amerika'ya yayýlmasýný amaçlýyordu Ernesto Che Guevara de la Serna, 14 haziran 1928 çarþamba günü Arjantin'in Rosario kentinde doðdu. Ýki yaþýndayken ilk astým krizine yakalandý ve bu hastalýk ölene kadar yakasýný býrakmadý. >>5 DE T B M M Araþtýrma Komisyonu'nun Nevþehir, Ürgüp, Göreme gibi yerlere Kapadokya denilmemesi konusundaki görüþüne, turizmciler tepki gösterdi. Türkçe'deki bozulmanýn araþtýrýlmasý, korunmasý ve geliþtirilmesi için alýnmasý gereken önlemlerin belirlenmesi amacýyla kurulan TBMM Araþtýrma Komisyonu'nun raporu, Nevþehir'deki turizmciler tarafýndan tepkiyle karþýlandý. >>3 DE Ergenekon operasyonu kapsamýnda tutuklu bulunan emekli Albay Arif Doðan, Kandýra F Tipi Cezaevi'nde kalp krizi geçirdi. Durak Aslan EL >>6 DA Cezaevinde kalp krizi geçirdi Tutuklu bulunduðu Kandýra F Tipi Cezaevi'nde sabah saatlerinde kalp krizi geçiren Arif Doðan, evvela Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. >>6 DA Vicdanlara sesleniyoruz; atýlan her kurþun, patlayan her bomba acýmýza acý kattýðý gibi sorunun çözümünü daha da zorlaþtýrýyor. Hiçbir dönemde olmadýðý kadar saðduyuya ve sorunun çözümüne yönelik çabalara ihtiyaç vardýr. Halklarýn kardeþliðini bozmaya dönük saldýrý, linç giriþimleri ve çeþitli provokasyonlar telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaratmadan durdurulmalýdýr. Böylesi ortamlarda hakim olan hamasi nutuk ve politikalarýn ülkemizi getirdiði nokta artýk görülmelidir. Kan üzerinden siyaset yapmak insanlýk dýþýdýr. Özgürlükler ve demokrasi budanarak sorun çözülemeyeceði gibi, aksine derinleþerek büyümesine neden olmaktadýr. Türkiye sorunlarýný þiddetten arýndýrýlmýþ, barýþçýl zeminlerde çözümlemelidir. Her gün gencecik insanlarýmýzýn öldüðü bir ortamdan kurtulmak için hýzla adýmlar atýlmalýdýr. Ülkemizde yaþayan tüm halklarýn eþitlik, barýþ ve kardeþlik içinde bir arada yaþabilmesi için siyasal irade üzerine düþeni yapmalý, buna uygun adýmlar atmalýdýr. Kürt sorunun çözümü için öncelikle silahlar susmalý ve demokratik açýlýmlar gerçekleþtirilmelidir.

2 2 9 Ekim 2008 Perþembe TÜRKÝYE DE DÝNE KARÞI DÝN ÝKTÝDARI: AKP Hüseyin DEMÝRTAÞ* Her sene Ramazan da artýk alýþkanlýk haline getirdim. Türkiye ve çeþitli Avrupa ülkelerindeki Alevi ve Sünni dostlarýmý arayarak sohbet eder; sonunda da telefonu kapatýrken, oruçla aralarýnýn nasýl olduðunu sorarým hep Bu sene de Pazar gününü fýrsat bilerek, Manisa da yaþayan ve çalýþan bir yakýn dost ve akrabamý aradým. Dostum Pazar tatil olmasýna raðmen iþe gittiðinden eþi çýktý karþýma. Kendisi yedek parça üreten ve daha çok ithalata dönük çalýþan büyük bir metal fabrikasýnda çalýþýyordu. Konuþmamýz uzadýkça uzadý. Kocasýnýn daha önceki görüþmemizde artýk 12 saat mesai döneminin biteceðini ve 8 saat çalýþmaya baþlayacaklarýný söylediðini hatýrlatýp, bu rahatlatýcý durumun henüz gerçekleþip gerçekleþmediðini sordum. Keþke sormasaymýþým! Bir dokunup bin ah iþittim kadýndan Dostum þu an 13 saat çalýþýyormuþ günde. Haftalýk tatilleri bile yokmuþ. Sadece gece vardiyasýndan gündüze döndüklerinde, o da tam bir gün bile etmeyen bir süre evde kalmalarý þeklinde bir tatilmiþ. Bunaldým. Zira ben de güvenlik sektöründe çalýþtýðýmdan 12 saat mesailere aþinaydým. Ben mesai süresinin önemli bir bölümünü oturarak geçirdiðim halde bile, eve geldiðimde bitkin oluyorum ve genelde yemeðimi yer yer yemez yatýyorum. Gel sen bir de fabrikada 12 saat çalýþan, sürekli hareket halinde ve üretmek durumunda kalan bir aðýr sanayi iþçisinin durumunu göz önüne getir Bu kiþinin çoluk-çocuðuna, eþine-dostuna ayýracak zamaný kalýr mý? Hem bu durum bir gün deðil iki gün deðil, bazen aylarca sürüyormuþ; hiç tatil filan da yapmadan. Evden iþe; iþten eve rutini yani Oysa benim Almanya da çalýþtýðým güvenlik branþý en az ödeme yapýlan sektörler arasýnda yer almasýna raðmen, yine de bizler 12 saatlik mesai yaptýðýmýz dönemlerde bile en fazla üst üste 7 gün çalýþabiliriz. Bu sürenin sonunda da en az bir gün evde kalmamýz yasal olarak þart koþulmuþtur. Nitekim Almanya da 12 saatlik mesailer kural olmaktan çýkalý yýllar olmuþtur. Güvenlik, otelcilik, gastronomi benzeri iþ kollarýnda 12 saat kuralý belli ölçüde devam etmektedir ama bu da kural deðil bir istisnadýr. Böyle kýsa bir Almanya-Türkiye karþýlaþtýrmasý yaptýktan sonra, arkadaþýmýn eþine dedim ki, Benim bildiðim Türkiye de Ramazan da iþler gevþer, mesai saatleri düþer O da Ne gezer! Hatta Ramazan gelince mesai saatini 12 den 13 saate çýkardýlar diye karþýlýk verdi. Allah Allah þeklinde söylendikten sonra þöyle bir La Havle çektim. Telefonda bunalmaya baþlamýþtým. Hattýn öbür ucundaki kadýný zaten benim yarasýný deþmemle birlikte temelli hafakanlar basmýþtý. Diyordu ki, Bu durum Manisa da bir istisna deðil. Fabrikalarda çalýþan hemen herkes eþim gibi uzun mesailer yapýyor ve karþýlýðýnda da yalnýzca asgari ücret alýyor Manisa son yýlda Anadolu kentleri arasýnda en çok sanayileþenlerden birisi. Ýzmir Limaný na 40, Adnan Menderes Havaalaný na sadece 60 Km uzaklýkta. O nedenle yabancý yatýrýmcýlarýn da gözdesi. Kent bu yüzden son yýllarda büyük bir kalkýnma-geliþme hamlesi yaptý. Bütün yönlerden geliþimini çok yakýndan takip ettiðim ve öncesinde tarýmsal sektörlerin aðýrlýklý olduðu Manisa ya hemen her sene giderim ve orada ikamet eden çok sayýda yakýným ve eþim-dostumu ziyaret ederim. Dertlerini dinler, gönüllerini alýrým Bu özelliðimi bilenler de Almanya ya döndükten sonra telefonlaþtýðýmýzda veya internet üzerinden msn ile görüþtüðümüzde yine yaþadýklarý sýkýntýlarý, sevinç ve mutluluklarýný sað olsunlar benimle paylaþýrlar hep. Bu nedenle de telefonla/internetle görüþmelerimiz bir türlü bitmek bilmez; uzar da uzar. Bu kez de öyle oldu. Yakýn akrabamýn eþiyle bu can sýkýcý sohbeti ayný minvalde koyulaþtýrdýkça koyulaþtýrdýk. **** Þöyle bir düþündüm; Manisa da Bosh, Ariston, Orlikon ve Markoni benzeri yabancý ortaklý veya tamamen dýþ sermayeli þirketlerde çalýþan tanýdýklarým da vardý. Fakat bunlarýn çoðunda 12 saatlik mesailer olmadýðý gibi, sendika ve iþyeri iþçi temsilciliði bulunmaktaydý ve çalýþanlar Türkiye koþullarýna göre iyi diyebileceðimiz ücretler alýyorlardý. Bu kýsa düþünme arasýnýn ardýndan telefondaki muhatabýma þöyle bir soru daha yönelttim: Biliyorum eþin zaten oruç filan tutmuyor ama ya o niyetli olanlar nasýl dayanabiliyorlar 13 saat çalýþmaya? O zaman kadýn derin bir ah daha çekerek bu sorumu yanýtladý: Hiç sorma, koca fabrikada bir tek yaþlý bir iþçi oruç tutabiliyormuþ. Diðerlerinden çoðu da oruç tutmak istiyormuþ fakat dayanamadýklarýndan hep kazaya býrakmak zorunda kalýyorlarmýþ. Ýnanmayacaksýn belki ama fabrikanýn sahipleri de hacýymýþ Son cümleyi duyunca moda tabirle þok geçirmiþtim. Daha fazla dayanamayýp, Allah hepinize kolaylýk versin! Ben bu konuyu kesin yazarým diyerek konuþmamý noktaladým. Fabrikanýn sahiplerini hemþehrim de olduklarýndan ismen tanýyordum. Manisa dýþýnda Ýzmir ve Kütahya Simav da da yatýrýmlarý vardý. Holding düzeyinde bir sermaye grubu olan bu kiþiler AKP ye yakýndý ve þirketleri son 6 yýlda da önemli bir büyüme kaydetmiþti. Kafamdaki bu veriler aklýma hemen þunlarý getirdi: Manisa, Kütahya, Denizli, Balýkesir, Uþak ve Aydýn gibi Batý Anadolu kentlerinde yukarýda bahsedilen türden son yýlda yýldýzý parlayan bu þirketler genelde hep muhafazakâr ve milli deðerleri ön planda tutan iþadamlarýna aitti. Hemen hepsi Anadolu/Taþra Sermayesi diye sýnýflandýrýlan ve genelde Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði ne (MÜSÝAD) üye olan iþverenlerdi. Bu sermaye grubunun sahibi olduðu iþyerlerinde göze çarpan ortak nokta sendika ve iþyeri iþçi temsilciliðinin hemen hemen hiç bulunmamasý; üstelik bu yöndeki giriþimlerin de þiddetle cezalandýrýlmasýydý. En aðýr ve uzun çalýþma koþullarý ile en düþük ücretlendirme bunlardaydý. Sömürü diz boyuydu yani Sermayenin rengi olmaz diyorlar ama bana göre var Anadolu kökenli yeni yetme sermayedarlar öyle iþler yapýyor ki, akýllara durgunluk verecek cinsten! Nasýl mý? Yine Manisa daki eþ-dosttan edindiðim ve baþka kaynaklardan doðrulattýðým bir bilgiye göre, Manisa ve Ýzmir de fabrikalarý olan bir baþka iþveren, Kütahya nýn Simav ilçesinin köylerinden imamlar aracýlýðýyla iþçi topluyormuþ fabrikalarýna. Ýsteyen araþtýrabilir. Ýmamlardan bazýsý Cuma hutbesi veya vaazlarýnda diyormuþ ki, Manisa ve Ýzmir de hemþehrimiz, Hacý ( ) Efendi, fabrikalarýna iþçi alacaðýna dair haber gönderdi. Kendisi dininde-diyanetinde bir adamdýr. Onca Kuran kursuna, camiye, hayýr kurumuna yardým ediyor. Allah kendisinden gani gani razý olsun! Buralarda iþsiz-güçsüz dolaþýp duracaðýnýza gidin, verdiði maaþa az çok demeyip çalýþýn Olur olmaz her þeye itiraz etmeyin. Adam size ekmek veriyor. Diþinizi sýkýn da, hem siz kazanýn hem onlar kazansýn ki, böyle dindar iþadamlarý güçlenebilsin ve þu dini-diyaneti pek kaale almayan Koç lar, Sabancý lar, Enka lar, Eti ler, Aydýn Doðan lar ve bunlarýn ortaklarý Yahudi ve Masonlar yer ile yeksan olsunlar! Ülkemizde Müslümanlar bir rahat yüzü görsün ve inandýklarý gibi yaþayabilsinler Evet, mealen yazdýðým bu cümlelerde en ufak bir abartýya yer yok! Üstelik bundan daha aðýr sözlerin de sarf edildiðini biliyorum camilerde veya benzer mekânlarda ama bunlarý tam doðrulatamadýðým için þimdilik yazmýyorum. Özetle söylemek gerekirse, AKP nin iktidarda bulunduðu son 6 yýlda temelli palazlanan Anadolu Sermayesi-MÜSÝAD, hem derin ve korkunç bir emek sömürüsünden beslenmekte, hem de dini-milli duygularý kullanarak daha az ücretle çalýþtýrdýðý emekçilere hayatý adeta dar etmektedir. Ýyi bir araþtýrma yapýldýðýnda görülecektir ki, Türkiye de emek-yoðun sektörlere hâkim olan sermaye grubu genellikle Anadolu kökenli iþadamlarýndan oluþmaktadýr. Ýstanbul veya Büyük Sermaye diye adlandýrýlan TÜSÝAD çevresindeki iþadamlarý ilkel sömürü ve sermaye birikimi aþamasýný aslýnda çoktan geçtiklerinden, çoðunluk itibariyle Türkiye deki çalýþma koþullarýnýn AB ve Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO) sözleþmelerine uygun hale getirilmesine çok fazla karþý çýkmazlar/çýkmýyorlar. Bunu nereden mi biliyoruz? Þuradan: TÜSÝAD ýn hazýrlattýðý ve ana çerçevesini kabul ettiði Türkiye de demokratikleþme, iþ güvencesi ve çalýþma hayatýna yönelik çok sayýda rapordan Biraz tuhaf gelecek ama AB yanlýsý görünen, çok sayýda demokratikleþme paketi çýkaran AKP Hükümeti, bir türlü çalýþma hayatýný AB ve ILO normlarýna uyumlu hale getirecek yasa deðiþikliklerini yapmamakta ve elinden geldiðince geciktirmektedir. AKP nin bu yavaþlýðý, kamuoyunda bilindiðinin aksine Büyük Sermaye/TÜSÝAD çevrelerinden gelen baský ve telkinlerden çok iktidardaki temsilcisi olarak, Anadolu Sermayesi/MÜSÝAD mensuplarýndan gelen baskýdan kaynaklanmaktadýr. Artýk ilgili hemen herkesin bildiði gibi, Türkiye de bir sermaye çatýþmasý yaþanmaktadýr. Þurasý kesin, iktidardaki AKP ve Anadolu Sermayesi, Büyük Sermaye nin en büyük rakibidir. Bu ikili kendi milli ve manevi deðerlerinin hâkim olduðu bir Türkiye nin, ana iktidar odaklarýnda görece laik ve çoðulcu demokrasiden yana çýkan Büyük Sermaye nin sözünün daha etkili olmaya devam ettiði müddetçe koca bir hayal olduðunu bilmektedir. Bu nedenle de iktidarda kaldýklarý zamaný iyi deðerlendirmeye bakýp, Anadolu Sermayesi ni Büyük Sermaye yi geçemeseler bile, en azýndan onun düzeyine yaklaþtýrmaya büyük gayret sarf etmektedirler. Bunun yolu da anlaþýlacaðý üzere ucuz emek sömürüsüdür. Hedef, çeþme akarken testilerini doldurup, Büyük Sermaye nin karþýsýna daha güçlü çýkmaktýr. Bu hedefe ulaþýrken de, kendilerine dini saiklerle oy vermiþ vermemiþ büyük emekçi yýðýnlarýný insafsýzca sömürmektedirler. Yasama-Yürütme ve hatta kýsmen Yargý ellerinde olduðundan AKP Hükümeti ve yandaþý Anadolu Sermayesi, aðýr çalýþma koþullarý, uzun mesailer ve yoðun emek sömürüsünü en aza indirecek yasal düzenlemeleri bir türlü yapmamaktadýr. Çünkü bu düzen deðiþirse, sömürü makul düzeylere inerse; artýk az eðitimli, düþük kalifiye emekçi yýðýnlarýnýn üzerinden daha fazla sermaye birikimi yapamayacaktýr. Bunu yapamadýðýnda da, Türkiye nin aðýrlýklý olarak muhafazakâr ve milli duygularý güçlü bu yýðýnlarýný daha fazla istismar edemeyeceðinden ve dolayýsýyla iktidarda da kalamayacaðýndan vahþi sömürü çarkýný durdurmakta isteksiz davranmaktadýr. Ýþte tüm bu nedenlerle Davutpaþa gibi bölgelerde kaçak iþyerlerine göz yumulmakta, kayýt dýþý ekonomi alabildiðine desteklenmekte, Tuzla Tersanelerinde hemen her gün teker teker ölen iþçiler göz ardý edilmekte; oradaki ve baþka benzer yerlerdeki aðýr çalýþma koþullarý iyileþtirilmemektedir. Ýþin daha vahim yaný, dikkat edilirse söz konusu sektörlere hâkim olan ana sermaye grubu Anadolu kökenli iþadamlarýndan oluþmaktadýr. Bunlar dindardýr, Ramazan da iftar çadýrlarý kurarlar ve AKP li belediyelerin ve baþka devlet kurumlarýnýn imkânlarýyla fakir fukaraya erzak paketleri, kömür, zekât, sadaka vs. daðýtmaktadýrlar. Buna karþýn söz konusu vicdan temizleme, arýnma faaliyetlerini yaparlarken unuttuklarý veya ýsrarla gözlerden ýrak tutmaya çalýþtýklarý bir þey vardýr ki, bu da çalýþtýrdýklarý çoðunluðu dindar olan iþçilerin oruç bile tutamamasýdýr Gerçekten de durum hiç abartýsýz böyledir. Manisa bir istisna deðildir. Bilebildiðim kadarýyla, AKP nin iktidar dönemine kadar Türkiye de özel veya kamu sektöründe çok az fabrika ve iþyerinde çalýþanlar, oruç tutmayý istedikleri halde tutamama durumuyla karþý karþýya gelmiþtir. Böyle bir ilk, ilk defa dini deðerleri temel alarak iktidara gelen Milli Görüþ- Adil Düzen kökenli AKP döneminde gerçekleþmektedir. Açýk yüreklilikle ve samimiyetle ortaya koymalýyýz ki, dine ve inanlara en büyük zararý Neo-liberal ve küreselci AKP iktidarý vermektedir. Ýranlý büyük sosyolog ve düþünür Dr. Ali Þeriati nin çok yerinde bir belirlemesine göre, dine karþý din yani Ýslam a karþý Ýslam politikasý uygulanmaktadýr. Bu politika ne menem bir þey diyeceksiniz? Þöyle ki; Ramazan gelir, fabrikalarda çalýþanlardan isteyenler aðýr çalýþma koþullarý ve uzun mesailerden dolayý oruç tutamaz. Aslýnda diðer partilerle uzlaþýlarak eðitimöðretimin ilk, orta ve lise kademesindeki öðrencilerle kamu kuruluþlarýnda çalýþanlarý muaf tutan bir kanun çýkarýlsaydý, baþörtülü kýzlar rahatlýkla üniversitelere girebileceklerdi. AKP lilerin ve Baþbakan Erdoðan ýn gizli niyeti türbaný kamu-özel ayrýmý yapmadan her yerde yaygýnlaþtýrma ýsrarý yüzünden kýzlarýn üniversitedeki derslere baþörtülü olarak katýlmasý artýk çýkmaz ayýn son çarþambasýna ertelenmiþtir. AKP, kendi çevresinde toplanan dindar iþadamlarý vicdan temizliði yapabilsinler, hep sadakalarýný ve zekâtlarýný verebilecekleri fakir ve yoksullar bulabilsinler diye, Türkiye de önemli bir kitleyi parazit yaþar hale sokmuþtur. Ülkede yurttaþlýk temelinde sosyal devleti güçlendirecek adýmlar atmak yerine, kömür ve erzak daðýtýmý gibi onur kýrýcý ve palyatif (geçici) çözüm ve politikalarý kalýcý hale getirmiþtir. Böyle bir ortamdaysa ne din-ahlak geliþir, ne yurttaþlýk hukuku ne de demokrasi ve insan haklarý! Ya ne geliþir? Ýtaatkârlýk, iktidardakilerin ne yaptýðýný sorgulamama, hesap sor(a)mama, minnet duygusu, baþkasýnýn sýrtýndan yaþama kültürü, muhtaç olmadýðý halde kendisine ve ailesine yeþil kart çýkartma ve benzeri toplumsal yozlaþmayý tetikleyici alanlar öne çýkar. Bu vasat kime hizmet eder? Tüm bu uygulamalarý yaygýnlaþtýran, yerleþtiren ve tasfiye etmeyen AKP ye tabii ki! Böyle bir hayata alýþan kitle de, ki bunlarýn sayýsý azýmsanmayacak ve bu partiyi iktidarda tutacak kadar çoktur, Benim oðlum bina okur; döner döner bir daha okur misali gider gider oyunu AKP ye atar Yine yolsuzluk, rüþvet, irtikâp, peþkeþ çekme, adam kayýrma, dini duygularýn istismarý; Deniz Feneri Derneði gibi hayýr kurumlarýnýn topladýðý yardýmlarý maksat dýþý kullanma gibi büyük skandallar dinci kisveli AKP döneminde ayyuka çýkmýþtýr. Bu nedenle AKP þahsýnda Ýslam dini büyük zarar görmekte ve itibar kaybetmektedir. Türkiye halký AKP döneminde dini duygularý kullanarak iktidara gelenlerin hýrsýz olduðunu ve önceki iktidarlardan en ufak bir farklarýnýn olmadýðýný net bir þekilde görmektedir. AKP nin tek baþýna iktidarýyla birlikte Türkiye de samimi dindarlýðýn bitiþ düdüðü çalmýþtýr. Çünkü artýk kim samimi Müslüman kim deðil pek ayýrt edilemez hale gelmiþtir. Buna sebepte, daha önce namaz, oruç, zekât tanýmayan hatta Besmele çekmesini bile bilmeyen milyonlarca kiþinin bu dönemde hükümete yaranmak için birden dini faaliyet ve davranýþlar içine girmiþ olmasýdýr. Düþünsenize, sayýsýz iþadamý devlet ve belediye ihalelerini alabilmek, kredi ve teþviklerden yararlanabilmek için eþini ve kýz çocuklarýný tesettüre sokmuþtur Özetle AKP nin dine karþý din politikalarýndan örnekleri çoðaltmak mümkündür ama biz kýsa keselim. Peki, çözüm nerededir? Çözüm sol ve sosyal demokrasidedir. Türkiye nin solcularý, sosyalistleri, gerçek liberalleri ile demokratlarý, merkezde bulunanlarý ve hatta dindar olupta AKP ye oy vermemiþ olanlarý, oy veripte þimdi piþman olanlarý ortak bir programda uzlaþarak tüm bu çarpýk politikalarý deþifre etmelidirler. Ancak özellikle sol ve sosyalistlerse daha farklý bir þey yapmalý ve dindar halkýn, çalýþanlarýn dinini özgürce yaþayabileceði bir Türkiye vaadinde bulunmalýdýr. Evet, bu ülkenin sol ve sosyalistleri artýk Ramazan da aðýr ve uzun çalýþma koþullarýndan dolayý oruç tutamayan iþçinin-emekçinin oruç tutma hakkýný savunmalýdýr. Sol ve sosyalistler, bir yandan genç kýzlarýn üniversiteye baþörtüsüyle girebilme hakkýný savunurken, öbür taraftan baþörtüsünün neden üniversite altýndaki okullarda ve kamu kuruluþlarýnda çalýþan memurlara yasak edilmesi gerektiði konusunda da çoðunluðu dindar olan bu halký ikna etmelidir. Ýnanýyorum ki, iþte bunlar yapýldýðýnda halk, henüz kendini bir türlü anlatmayý baþaramayan solcu ve sosyalistleri anlamaya ve desteðini sunmaya baþlayacaktýr. Bu sene Ramazan ayý bu yönüyle gerçekten hayýrlara vesile oldu. AKP nin süründüðü makyaj, Türkiye nin çoðu yerinde fabrikalarda çalýþanlarýn istedikleri halde oruç tutamamasýyla, Deniz Feneri e.v. nin üst düzey yöneticilerinin Almanya da mahkûm edilmesiyle ve bu skandalýn ucunun hemen hemen Baþbakan Erdoðan a kadar uzanmasýyla, AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Þaban Diþli nin gayet diþli bir aracý-komisyoncu (rüþvetçi mi deseydik?) çýkmasý benzeri el içine çýkmayacak olaylarla epey dökülmüþtür. Þimdi malum Ramazan dayýz. Halkýmýzýn çoðunluðu bu mübarek ayda oruç tuttuðundan hala mahmurdur, yorgundur ve olanlara açlýðýn verdiði tatlý huzurun etkisiyle henüz bir anlam verememektedir. Hele bir Ramazan geçsin Yukarýda adý geçen çevreler hemen harekete geçer de etkili politika ve vaatlerle bu halka ulaþabilirlerse, AKP nin ikiyüzlülüðünü, sahte dindarlýðýný, emek ve emekçi düþmanlýðýný deþifre edebilirlerse; siz ondan sonra seyreyleyin gümbürtüyü Buradan Neo-liberal, küreselci ve Ilýmlý Ýslamcý AKP ye karþý saðlam bir savunma ve muhalefet hattý ortaya çýkar mý? Bence çýkar! Neden olmasýn? Frankfurt, 23 Eylül 2008 *Demirtaþ; Serbest Gazeteci-Yazar

3 9 Ekim 2008 Perþembe Üniversiteye iki yeni bölüm Meclis Araþtýrma Komisyonu'na tepki Kapadokya Turistik Ýþletmeciler Derneði (KAPTÝD) Baþkaný Ahmet Tok, komisyonun Türkiye ve dünya gündeminde daha önemli konular varken, bu gibi þeylerle uðraþmasýný gereksiz bulduklarýný söyledi. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve Eðitim Fakültesi'nde, Turist Rehberliði ve Turizm Ýþletmeciliði ve Otelciliði bölümlerinin yerine iki yeni bölüm açýldý. Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç yaptýðý açýklamada, 2007 yýlýna kadar Nevþehir'de Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksek Okulu adý altýnda eðitim veren okulun Nevþehir Üniversitesi'nin kurulmasý ile birlikte Ticaret ve Eðitim Fakültesi'ne dönüþtürüldüðünü söyledi. Fakültenin ilk yýlýnda Turist Rehberliði ile Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik bölümlerine öðrenci kabul ettiðini hatýrlatan Prof. Dr. Filiz Kýlýç, ancak eðitim ve öðretim yýlý öncesinde YÖK tarafýndan Ticaret ve Eðitim Fakültesi'nde bu iki bölümün alýnan bir kararla kapatýldýðýný belirtti. Prof. Dr. Kýlýç, kapatýlan bölümlerin yerine fakültede, Muhasebe Eðitimi Bölümü ve Turizm Ýþletmeciliði Eðitimi Bölümü nün açýlarak Turizm Ýþletmeciliði Eðitimi Bölümü altýnda Konaklama Ýþletmeciliði Eðitimi Anabilim Dalý ve Seyahat Ýþletmeciliði ve Turist Rehberliði Eðitimi Anabilim Dalý na öðrenci kabul etmeye baþladýklarýný söyledi. Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, "Ticaret ve Eðitim Fakültesi'nde kapatýlan iki bölümde 2. sýnýfa geçen 120 öðrencinin maðdur olmamalarý için YÖK'le görüþmelerde bulunduk. Bunun sonucunda bu öðrencilerimizden Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Bölümü nde bulunanlarýn Konaklama Ýþletmeciliði Eðitimi Anabilim Dalý nda, Turist Rehberliði Bölümü ndekilerin ise Seyahat Ýþletmeciliði ve Turist Rehberliði Bölümü ne devam edebilecekleri olurunu aldýk. Böylelikle öðrencilerimiz maðdur olmadýlar. Bu konuda YÖK'e ve duyarlý davranýþlarýndan dolayý öðrenci velilerimizle birlikte öðrencilerimize teþekkür ediyorum" dedi. Ýha Petrol KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Üniversite Otel Ýnþaatý Üniversite Kampus Arazisi < BEÞTAÞ 643m2 587m2 638m2 626m2 634m2 617m2 609m2 610m2 Prof.Dr. Filiz KILIÇ 1964 yýlýnda Avanos ta dünyaya geldi yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1988 yýlýnda Âþýk Çelebi Divaný adlý teziyle yüksek lisansýný, 1995 te Meþâirü þ-þuarâ (Âþýk Çelebi Tezkiresi) Ýnceleme-Tenkitli Metin adlý teziyle doktorasýný tamamladý yýlýnda araþtýrma görevlisi olarak çalýþmaya baþladýðý Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümünde 1995 yýlýnda yardýmcý doçent, 1999 yýlýnda doçent, 2005 yýlýnda profesör oldu. Ayný bölümde sürdürdüðü öðretim üyeliði görevinin yaný sýra Eylül 2005 tarihinden itibaren Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma Merkezi nin müdürlüðünü yapmaktadýr. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi nin Türk Dünyasý Ortak Edebiyatý Türk Dünyasý Edebiyat Kavramlarý ve Terimleri Sözlüðü Projesi nde proje baþkan yardýmcýlýðý ve madde yazarlýðý ile MEB Lise Ders Kitaplarý Hazýrlama Projesinde görev aldý. 6 kitap, hakemli dergilerde yayýmlanmýþ 20 makale ve bilimsel toplantýlarda sunulmuþ 12 bildirisi bulunan KILIÇ, evli ve iki çocuk annesidir. Haber50 Dedebað KAYIP ÝLANI Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Abdurahman Çelebi Çelik KAYIP ÝLANI Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Abdurahman Çelebi Çelik Fýrýn >MERKEZ Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Hüseyin Sümen in evi SATILIK ARSALAR Çep: Tel: Sulucakarahöyük/KAPADOKYA TBMM Araþtýrma Komisyonu'nun Nevþehir, Ürgüp, Göreme gibi yerlere Kapadokya denilmemesi konusundaki görüþüne, turizmciler tepki gösterdi. Türkçe'deki bozulmanýn araþtýrýlmasý, korunmasý ve geliþtirilmesi için alýnmasý gereken önlemlerin belirlenmesi amacýyla kurulan TBMM Araþtýrma Komisyonu'nun raporu, Nevþehir'deki turizmciler tarafýndan tepkiyle karþýlandý. Raporda yer alan Kapadokya ve Efes gibi adlarýn kullanýlmamasý gerektiðini savunan görüþlere katýlmayan turizmciler, bu isimlerin Türkiye'de artýk bir turizm markasý haline geldiðini savundu. Sulucakarahöyük/KIRÞEHÝR Kýrþehir'de piyasaya sürülen Çin malý anahtarlarýn, hýrsýzlara davetiye çýkardýðý bildirildi. Kapý ve pencerelerde kullanýlan Çin malý anahtarlarýn saðlam olmadýðýný ve çabuk kýrýlýp açýldýðýný söyleyen anahtarcý Ýsmail Topçu, "Piyasada anahtar çeþidi çok oldu. Vatandaþ için tavsiye edeceðimiz anahtarlar mutlaka yerli anahtarlardýr. Piyasada çok fazla Çin malý anahtar var. Bu anahtarlar ucuza satýlýyor, ama tavsiye etmiyoruz. Çin malý anahtarlar hýrsýzlar için son derece uygun. Çin malý anahtarlarýn göbekleri çabuk kýrýlýyor" dedi. Topçu, ayrýca vatandaþlarýn kapýlarýnda ve KAYIP ÝLANI Kurum kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Abdurahman Çelebi Çelik SATILIK TARLA 250 dekar8 parça tarla satýlýktýr. Müracat: Hasan Danacý Tel: HACIBEKTAÞ Nevþehir ve yöresinin tüm dünyada 'Kapadokya' adýyla bilindiðini ve bu adýn kullanýlmamasýnýn mümkün olmadýðýný savunan Tok, "Bu çalýþma neden yapýlýyor, aklýmýz ermiþ deðil. Zaten Nevþehir-Avanos-Ürgüp, bunlar bilinen il ve ilçe isimleri. 'Kapadokya' destinasyon olmuþ bir isim ve bu bölgede turizm bu ad altýnda yapýlýyor. Bunu deðiþtirmenin ne anlamý var? Biz çok akýl erdirmiþ deðiliz ve buna taraftar da deðiliz. Bunu deðiþtirmiþ olsalar bile yine de 'Kapadokya' ismi kullanýlacak. Onun için böyle bir iþgüzarlýða gerek olduðunu sanmýyorum. Günümüzde ABD'deki bankalarýn batmasý, terör olaylarý varken, bu gibi þeylerle neden uðraþýlýyor, bilmiyoruz. Tanýtým için efor sarf edilse, turizm için yapýlmasý gereken þeyler gündeme gelse daha iyi. Bunlarýn yapýlmasý gerekirken isimler üzerinde durulmasýný yadýrgýyoruz. Çok da hoþumuza gitmiyor. Hiçbir yararý olacaðýna inanmýyoruz. Zarar verir, yarar vermez. Kapadokya artýk bir destinasyon olmuþ. ABD'de, Uzakdoðu'da ve Avrupa'da bu bölge 'Kapadokya' adýyla tanýnýyor" ifadelerini kullandý. (Ýha) Çin malý anahtarlara dikkat pencerelerinde mutlaka hem alt hem üst kilit kullanmalarý gerektiðini de sözlerine ekledi. kenthaber GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 Faruk Ersan ( Kýrklareli) Osman Nuri Uzunlar ( Bursa, Yeniþehir) Salih Gevenci ( Çorum) Hazýrlayan: Aydýn Þimþek Ankara, Bahçelievler, 15. Sokak, 56/2... Bu adres, yakýn tarihi bilmeyenler için bir þey ifade etmeyebilir, ancak bilenlerin gözlerinin önünden yedi gencin yüzü geçiyor. Efraim, Hürcan, Osman Nuri, Salih, Serdar, Latif ve Faruk, Türkiye Ýþçi Partili olduklarý için öldürüldüler. Yakýnlarý, bilenlere unutturmamak, bilmeyenlere duyurmak için Bahçelievler katliamýnýn 30. yýlýnda mezarlarý baþýnda olacak. Ankara, Bahçelievler, 15. Sokak, 56 No lu apartman, daire 2... Tarih, 8 Ekim Yaþlarý 20 ve 26 arasýnda deðiþen yedi gencin akýllarýnda o gün katýldýklarý Türkiye Ýþçi Partisi (TÝP) il toplantýsýndaki konuþmalar vardý. Latif Can, Efraim Ezgin, Osman Nuri Uzunlar, Hürcan Gürses ve Serdar Alten evdeydi, ev sahipleri Faruk Ersan ve Salih Gevenci ise iþten çýkmýþ eve geliyorlardý. Aralarýnda Abdullah Çatlý, Ýbrahim Çiftçi, Haluk Kýrcý nýn da olduðu Milliyetçi Hareket Partisi yanlýsý faþist grup onlarý eve giderken yoldan alýp Eskiþehir yolunda kurþunlayarak öldürdü, diðerlerini ise evde. Bu olayýn üzerinden 30 yýl geçti. Aileleri ve arkadaþlarý yedi gencin unutulmamasý için, mezarlarý baþýnda anma yapacaklar. Hürcan Gürses ve Serdar Alten 8 Ekim de, Ankara Karþýyaka Mezarlýðý nda saat da, Latif Can, Efraim Ezgin ve Osman Nuri Uzunlar Bursa Yeniþehir de saat te, Salih Gevenci de Çorum da anýlacak. Faruk Ersan içinse, 11 Ekim de saat te Kýrklareli nde anma yapýlacak. Biz de katledilenlerin avukatý Erþen Sansal, katledilenlerin arkadaþý ve TÝP üyesi Mehmet Atalay ve TÝP in o dönemdeki genel sekreteri Nihat Sargýn la konuþtuk. Sansal sorularýmýzý þöyle yanýtladý: Latif Can ( Bursa, Yeniþehir) Avukat Erþen Sansal: - Ankara, Bahçelievler, 15. Sokak, 56 No lu apartman, daire 2... Bu adres sizin için ne ifade ediyor, ilk aklýnýza gelenler neler? Ankara nýn Bahçelievler semtindeki ev çok ünlendi. Bu ev, iki öðrencinin (Salih ve Faruk) kaldýklarý, öðrenci bütçesine uygun, zaman zaman -týpký 8 Ekim 1978 teki gibiarkadaþlarýnýn da gelip kaldýðý bir ev. Kapýsýndaki kocaman anahtar deliðinden, içerisi gözetlenebiliyor. Bu ev, Bahçelievler katliamýnda yitirdiðimiz gençlere mezar oldu. Katliamýn çözülmesine giden önemli bir adým bu evle ilgili bir bilgiden kaynaklanarak atýldý. Katliamdan bir iki gün önce, pazardan dönen bir kadýn, filelerini duvarýn üstüne koyup dinlenirken, iki gencin konuþmalarýna tanýk olmuþtu. Bu gençlerden birisi, diðerine Tamam reis, diyormuþ. Reis denen, Bir yanlýþlýk olmasýn, git bir daha bak! deyince, tekrar bakýp gelen genç, ötekine, Tamam reis, diye tekrarlamýþ. Bu þifreli konuþma, yaþlý kadýnýn dikkatini çekmiþ. Bahçelievler semtindeki katliamýn bir bomba gibi patlamasýnýn ardýndan, o civardaki bir evde kabul günü yapan kadýnlara tanýk olduðu bu þifreli konuþmayý anlatmýþ, kadýnlar da 5, 6, 2 þifresinin; evin numarasý olan 56/2 ile ilgisi olduðunu düþünmüþler. Buradan hareketle bir fotoðraf teþhisinden yola çýkýlýp Bahçelievler Katliamý nýn katilleri yakalandý. O gün keþif yapan gençlerden, reis denilen Ercüment Gedikli, aðýrlaþtýrýlmýþ ömür boyu hapse çarptýrýldý. Diðer genç Duran Demirkýran ise olayda gözcülük yapmaktan cezalandýrýldý. Ben bu evi hiç görmedim. Daha sonra bu evin bir müze gibi korunup saklanmasý düþüncesi konuþuldu, ama gerçekleþmedi. Hürcan Gürses ( Hacýbektaþ) Hürcan Gürses ( Hacýbektaþ) Serdar Alten ( Turhal, Tokat) - Bahçelievler Katliamý nda öldürülen gençleri tanýyor muydunuz? Onlar da, ben de TÝP üyesi olduðumuzdan kimileriyle daha çok, kimileriyle daha az tanýþýyorduk; ama özellikle Ankaralý gençleri; Serdar ý, Salih i, Hürcan ý ve Faruk u iyi tanýrdým. Serdar ýn babasý da arkadaþýmdý. Kardeþlerimiz gibiydiler. - Olayý nasýl duydunuz? 9 Ekim Pazartesi sabahý yazýhanemdeydim, sýralarýnda telefonum çaldý. TÝP Ankara Ýl Baþkaný Osman Sakalsýz, acele partiye gelmemi istiyordu. Ne olduðunu sordum, beþ arkadaþýmýzýn katledildiðini söyledi. Ýl baþkanlýðýna gittim. Olay radyolar ve televizyonlar aracýlýðý ile duyurulmuþtu. Sokaktaki insanlar bir ürperti içindeydi, yüzlerini bir dehþet duygusu sarmýþtý. Zaten, zorunlu olarak sokaða çýkmýþ olanlar dýþýnda pek kimseler de yoktu. Aslýnda bu olayla amaçlanan da buydu. Parti binasýna geldiðimde iki arkadaþýmýzýn daha (Salih ve Faruk) cesetlerinin, Eskiþehir yolunda bulunduðu haberi geldi. Bahçelievler deki evde öldürülen gençler, (Hürcan, Efraim, Lâtif) yataðýn üstüne oturtulup kurþuna dizilmiþlerdi, gene onlarla birlikte kurþuna dizilen Serdar ise, 8 gün daha yaþadý. Komada olmadýðý ender saatlerde olayýn çözülmesinde çok yararlý olacak bilgiler verdi. Osman Nuri ütü kordonu ile boðularak öldürülmüþtü. Eskiþehir yolunda bulunan cesetlerin elleri arkalarýndan baðlanmýþtý, aðýzlarýnda týkaçlar, beyinlerine sýkýlmýþ kurþunlarla, görünüm tam bir vahþetti. - Bu katliamýn davasýna bakmaya nasýl baþladýnýz? Bahçelievler Katliamý ný yalnýzca ben deðil, TÝP in üyesi, dostu birçok avukat izledi. Gerek sýkýyönetim mahkemesindeki aþamalarda, gerekse aðýr ceza mahkemesindeki aþamada davaya kalabalýk bir meslektaþ katýlýmý oldu. Bu davayý takip etmek, düþünsel inançlarýmýzýn bir gereði olduðu kadar, meslekî bakýmdan da ertelenemeyecek bir görevdi. Topluma düþen görev ise, bu olayý unutmamaktýr. - Serdar la hastanede görüþme þansýnýz oldu mu? Ben Serdar ý hastanede yattýðý sýrada göremedim. Zaten yaþadýðý 8 günün büyük bir kýsmýnda komada kalmýþtý. Ýki kez ifadesi alýnabilmiþ, katilleri tarif etmiþti. Daha sonra katiller yakalandýðýnda, bu tanýmlarýn onlara aynen uyduðu görüldü. Kendisini yaralýyken, kollarýna girerek kapýda bir arabanýn içinde katliamý idare etmekte olan Abdullah Çatlý ya götürüp getirdiklerinde, Çatlý nýn arabasýný görmüþ, bu arabanýn rengini, markasýný, modelini ve plakasýný ifadesinde söylemiþti. - Dava, 86 da sonuçlandý; Haluk Kýrcý, ölüm cezasý aldýðý halde serbest býrakýldý, yakalandý yine serbest býrakýldý. Bu süre boyunca sizce nasýl bir yargýlanma yapýldý? Bahçelievler Katliamý nýn üzerinden 30 yýl geçti. Bu süre zarfýnda uzun yýllar dava, yargýnýn gündeminde kaldý. Bu süreçte, olayýn failleri, yani katiller ve yardýmcýlarý, olayýn nasýl tertip edildiði ve nasýl gerçekleþtirildiði açýklýða kavuþtu. Bu, yargý açýsýndan net bir olaydýr. Davada sanýklarýn cezalandýrýlmalarý ile ilgili bir oturum yapýlýp karar verildiði gün, haber televizyonlarda duyurulduðunda, akþam evdeki telefonumu birçok kiþi aradý. Tanýmadýðým birçok insan, hakkýn yerini bulmasýndan dolayý memnunluklarýný belirtiyorlardý. Aralarýnda bir kadýn, kendisinin oðlunun da bir olayda öldürülmüþ olduðunu, fakat olayýn faili meçhul kaldýðýný söyledi. Oðlumun katilini mahkeme önünde görmeyi çok isterdim, olmadý. Ama þimdi Bahçelievler in katilleri mahkûm edildi ya, benim oðlumun katilleri cezalandýrýlmýþ gibi hissettim diyordu. Ancak Bahçelievler Katliamý nýn yargý dýþýndaki yanlarý, oldukça düþündürücü ve bir o kadar da üzücüdür. Katliam, olaydan sonra onlarca yýl, yargýnýn ve siyasetin gündeminde kaldý. TBMM de ve Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu nda bu konuyu araþtýrmak için iki ayrý komisyon oluþturuldu, ama hazýrladýklarý raporlarýn en önemli kýsýmlarý, ilgililerce mahkemeye gönderilmedi. Mahkeme, bu ilgililer hakkýnda gerekli yasal iþlemlerin yapýlmasý için suç duyurusunda bulundu. Olay, iki bakanýn bakanlýktan düþmesine neden oldu. Çatlý, hayatta kaldýðý sürede, etkili çevrelerce yargýnýn önüne çýkarýlmaktan uzak tutuldu, gözaltýna alýndý, kaçýrýldý... Halen cezasýný çekmekte olan Kýrcý, iki kez yanlýþlýk la tahliye edildi! Hatta yurtdýþýna çýkmayý bile baþardý. Susurluk kazasý sonrasýnda dönemin baþbakaný Tansu Çiller, Abdullah Çatlý nýn cenaze töreni yapýlýrken, devlet için kurþunu yiyen kadar, kurþunu sýkan ellerin de kutsal olduðunu söylüyordu. Gerek Çatlý nýn, gerekse Haluk Kýrcý nýn önemli devlet görevleri yapan kiþilerle iliþkileri, beraber çekilmiþ resimleri, yakýnlýklarý anlatýldý. Ancak bu çabalar, güneþi balçýkla sývamaya yetmedi. l Mehmet Atalay anlatýyor: Faruk la Salih çok misafirperver, sevecen, samimi insanlardý. TÝP Genel Merkezi nde mali büroda görevli olduðumdan çok sýk Ankara ya giderdim. Gittiðimde de çoðunlukla onlarda kalýrdým. Olaydan en son bir ay önce yine oradaydým. Aslýnda, olay gecesi de orada kalacaktým, ancak akþam bir yemeðe davet edilmiþtim, çok geç bittiði için arkadaþlar býrakmamýþtý. Bir oda, bir mutfak ve uzun bir holden oluþuyordu, evleri. Misafir geldiðinde, koridora açýlýr kapanýr somyalarýný açar, orada kendileri yatar, odalarýný misafire verirlerdi. Mutfakta televizyonlarý bulunurdu. Salih yazlarý Çorum da çalýþýr, kýþýn orada biriktirdikleriyle geçinirdi. Fakir bir ailenin çocuðuydu, Faruk da öyleydi. 9 Ekim 2008 Perþembe tamam reis... Sonuç: Yedi genç ölü Efraim Ezgin ( Kýrklareli) Bizde toplantý olduðunda, otele filan arkadaþ býrakýlmaz, tanýdýklarýn evlerinde kalýnýrdý. O gün de TÝP in il temsilcileri toplantýsýna Latif ve Efraim Bursa dan gelmiþlerdi. Latif Yeniþehir, Efraim Bursa Merkez temsilcisiydi. Latif le Osman Nuri, Faruk ve Salih in Hacettepe den de okul arkadaþýydý. Serdar, Faruk ve Salih in karþýsýndaki apartmanda anne-babasý ve kardeþiyle oturuyordu. Ayný zamanda Genç Öncü kurucusu ve Ankara þube yöneticisiydi. Hürcan ýn ailesi Ankara da otururdu, ancak Faruk ve Salih le samimi olduklarý için onlarýn evine çok sýk gelirdi. Ben olayý öðlene doðru il binasýna gidince öðrendim. Kapýyý il baþkaný arkadaþýmýz açýnca rengi deðiþti. Hücran biraz saç yapýsý olarak bana benzer, bir de baþýndan vurulduðu için teþhis edilmesi zor olmuþ, onu ben zannetmiþler. O dönem MHP Genel Merkezi Bahçelievler de bina yaptýrmýþ, kendilerinden olmayanlarý semtten püskürtmek istiyorlardý. Salih ve Faruk hem Hacettepe de çok önde olan arkadaþlarýmýz dandý, hem de faþistlerin aðýrlýklý olduðu Devlet Ýstatistik Enstitüsü nde çalýþýyorlar ve Bahçelievler de oturuyorlardý. Bu yüzden gözlerine battý herhalde. Evi bastýklarýnda Faruk ve Salih iþtelermiþ. Daha geç saatte çýkmalarýna raðmen, o gün enstitüde çalýþtýklarý bilgisayar arýzalanýnca iþten erken ayrýlmýþlar. Bu bile hâlâ þüpheli, çünkü o dönemde enstitü faþistlerin yýðýnak yapýldýðý bir yer, arýzayý biri bilinçli mi yaptý, bilinmiyor... Faruk ve Salih i eve giderken almýþlar. Abdullah Çatlý nýn talimatýyla arabaya bindirip, Eskiþehir yolu kenarýnda öldürmüþler. Osman Nuri yi boðmuþ, diðer arkadaþlarýmýzý da tabancayla vurmuþlar. l NÝHAT SARGIN: O gün Ankara da il temsilcileri toplantýsý yapmýþtýk. Her zamanki gibi katýlýmcýlarýn kalacaðý yerler önceden belirlenmiþti. Genç arkadaþlardan beþi, Ankara da Bahçelievler de kalan iki arkadaþýn evine misafir olmuþlar. Ben il baþkanýmýzýn evinde misafirdim. Sabaha karþý beþ gibi uyandýrdýlar, olayý anlattýlar. Hemen Ýstanbul a, merkeze döndüm, Behice Boran Ankara da kaldý. Ýstanbul da herkes alt üst olmuþtu, onlarý teselli etmeye çalýþtým. Ardýndan öðrendik ki, Serdar öldü diye býrakýlmýþ, ama vücuduna beþ kurþun yemesine raðmen hayatta kalmayý baþarmýþ. Hastanede Boran nasýl yapmýþ bilmiyorum, ama onunla görüþmeyi baþarmýþ. Yaþayacaðým demiþ Boran a, Yaþayacaðým ve hepsini tek tek göstereceðim... Bu anlatýlmasý kolay bir olay deðil. Çok ölümle karþýlaþtýk, ancak bu baþka türlüydü. Kavga, gürültü olur, ölüm yaþanýr, ama bu öyle deðil, herhangi bir þeye sýðan bir olay deðil... Serdar öldüðünde Ankara da toplandýk. Ýktidarda Ecevit vardý, Ýçiþleri Bakaný da Eyüboðlu ydu. Maltepe Camii nde tören yapmak istedik, ancak yeni bir mesele çýkabilir size müsaade edemeyiz diye engellemeye çalýþtýlar, sonunda izin vermek zorunda kaldýlar. Mezar baþýnda, teskin edici bir konuþma yaptýk, çünkü bu olay herkesi çok sinirlendirmiþti. Zaten bu tür olaylarla bizi silahlý gösterip, çatýþmaya sokmaya çalýþýyorlardý, ancak biz onlarýn oyununa asla gelmedik. Sonra o günü, partimizin onur günü ilan ettik. Ýkinci kongremizde, bu arkadaþlar için özel bir sütun diktik. Esra Açýkgöz - CUMHURÝYET DERGÝ ABDULLAH ÇATLI

5 9 Ekim 2008 Perþembe Ernesto Che Guevara 9 EKÝM Ernesto Che Guevara de la Serna, devrimin tüm Latin Amerika'ya yayýlmasýný amaçlýyordu Ernesto Che Guevara de la Serna, 14 haziran 1928 çarþamba günü Arjantin'in Rosario kentinde doðdu. Ýki yaþýndayken ilk astým krizine yakalandý ve bu hastalýk ölene kadar yakasýný býrakmadý. Yüksek mühendis olan babasý Ernesto Guevara Lynch, Ýrlanda asýllý bir aileden, annesi Clia de la Serna ise Ýrlandalý- Ýspanyol karýþýmý bir aileden geliyordu. Üç yaþýndayken ailesi Buenos Aires'e yerleþti. Astým krizleri nedeniyle durumu daha da kötüleþti, doktorlarýn tedavisinin çok güç olduðunu, iklim deðiþtirmesi gerektiðini söylemeleri üzerine ailesi Cordoba'ya yerleþti. Guevara ailesi tipik bir burjuva ailesiydi. Politik eðilimleri itibarýyla da sola açýk liberal olarak tanýnýrlardý. Ýspanya iç savaþýnda açýkça cumhuriyetçileri desteklemiþlerdi. Guevara ailesi, 1944'te tekrar Buenos Aieres'e göçtü. Che, bir yandan öðrenimine devam ederken bir yandan da çalýþýyordu. Týp fakültesine yazýldý. Fakültedeki ilk yýllarýnda Arjantin'in kuzey ve batý bölgelerini baþtan baþa dolaþtý, buralardaki orman köylerinde cüzzam ve tropikal hastalýklar üzerinde çalýþmalar yaptý. Son sýnýfta, arkadaþý Alberto Granadas ile bütün Latin Amerika'yý kapsayan bir motosiklet gezisine çýktý. Bu tur ona, Latin Amerika'nýn sömürülen köylülerini yakýndan tanýma fýrsatý verdi. Ernesto Che Guevara de la Serna, devrimin tüm Latin Amerika'ya yayýlmasýný amaçlýyordu Hapisten çýktýktan sonra Ekvator'da birkaç gün kaldý. Burada Ricardo Rojo adýnda bir avukatla tanýþmasý hayatýnýn dönüm noktasý oldu. Venezuela'ya gitmekten vazgeçip, Ricardo Rojo ile birlikte Guetamala'ya gitti. Devrimci Arbenz hükümeti saðcý bir darbe ile devrilince Arjantin büyükelçiliðine sýðýndý. Ýlk fýrsatta ihtilalcilerin safýna katýldý. Faaliyetlerinden dolayý elçilik binasýndan çýkartýldý. Guetamala'da kalmasý tehlikeli bir durum alýnca Meksika'ya gitti. Guatemala'da birçok Kübalý sürgün ve Fidel Castro'nun kardeþi Raul ile karþýlaþmýþtý. March ile evlendi. 7 ekim 1959'da Milli Tarým Reformu Enstitüsü baþkanlýðýna atandý. 26 kasýmda da Merkez Bankasý baþkanlýðýna getirildi. 1961'de Sanayi Bakaný olarak atandý. Az geliþmiþ ülkelere yaptýðý seyahatler sýrasýnda, devrimin sadece Küba ile sýnýrlý kalmamasý ve tüm Latin Amerika'da devrim yapma amacýyla tekrar silahý eline aldý eylülünde bilinmeyen ülkelere doðru yola çýktý. 3 ekim 1965'de Küba Devlet Baþkaný Fidel Castro, Ernesto Che Guevara de la Serna'nýn veda mektubunu Küba halkýna okudu. Dünya Posta Günü. 1985'den bu yana kutlanýyor : Yanya'nýn fethi : Türk kuvvetlerinin Belgrad ý geri almasý : Türkiye nin, Fransýz iþgalinden kurtulan Mýsýr ý, yapýlan antlaþma ile geri almasý : Senfonik þiirleri ve "Samson ve Dalila" operasýyla ünlü Fransýz besteci Camille (Charles-). Saint-Saëns doðdu : Sývastopol kuþatmasýnýn baþlamasý : Rusya'da yeni bir ayaklanma çýktý. Sosyalistler Menþevik Hükümeti'ni devirerek, 1. Dünya Savaþýndan çekildiler. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliði (SSCB) kuruldu : Yugoslavya Kralý Alexander ile Fransýz Dýþiþleri Bakaný Louis Barthou, Marsilya da bir Hýrvat milliyetçi tarafýndan öldürüldü : Efsane Rock grubunun Beatles ýn solisti John Lennon dünyaya geldi : Ýngiltere, Çin, Amerika Birleþik Devletleri ve Sovyetler Birliði "Birleþmiþ Milletler"adlý bir örgüt kurulacaðýný açýkladýlar. Örgütün görevi savaþ sonrasý barýþý planlamak olacak : Anýtkabir'in temel atma töreni 1953 : Amerikalý kadýn yüzücü Florance Chadwick, Çanakkale Boðazý'nýn Naraburnu ile Eceabat arasýný 1 saat 50 dakikada yüzdü : Ýstanbul'da 8 bin kiþi Beyazýt'tan Taksim'e yürüdü. Yeni Ýstanbul gazetesi önünde sað basýný protesto etti : Arjantin'li gerilla lideri, Küba Devrimi'nin önderlerinden Ernesto 'Che' Guevera Bolivya ormanlarýnda, Bolivya'lý askerler tarafýndan vurularak öldürüldü. Latin Amerika'nýn bir bütün olduðuna ve devrim için topyekün bir mücadele verilmesi gerektiðine inanan Che, Küba'da bir süre Sanayi Bakanlýðý da yapmýþtý : Fransýz yazar Andre Maurois öldü : Deniz Gezmiþ ve 17 arkadaþý, Tuðgeneral Ali Elverdi baþkanlýðýndaki Ankara 1 No.'lu Sýkýyönetim Mahkemesi'nce idama mahkum edildi. Sanýklar, 'Anayasayý cebir yoluyla deðiþtirmeye teþebbüs' suçlamasýyla yargýlanmýþlardý : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi asistaný Uður Mumcu cezaevinden çýktý : Osmanlý tarihine iliþkin çalýþmalarýyla tanýnan Prof. Dr. Ýsmail Hakký Uzunçarþýlý, Ýstanbul da öldü 1978 : Belçikalý þarkýcý Jacques Brel öldü martýnda üniversiteyi bitirip doktor oldu. Venezuela'daki cüzzam kolonisinde çalýþmak üzere anlaþtý. Yolculuðu sýrasýnda Peru'ya da uðradý. Orada, yerliler hakkýnda daha önce yayýnlanmýþ bir incelemesi yüzünden tutuklandý. Meksika'ya geçtiðinde ise Fidel Castro ve arkadaþlarý ile tanýþarak Küba devrimcileri safýnda yer aldý. Daha sonra Granma gemisiyle Küba'ya hareket etti ve savaþýn sonuna kadar en ön safta yer aldý. Devrim sonrasýnda Küba vatandaþý ilan edildi. Bir süre sonra silah arkadaþý Aleida Ölüm Che'yi Bolivya'da yakaladý. Barrientos'un askerleri Che'yi 7 ekim 1967 gecesi Hieguras yakýnlarýnda kýstýrdý. Arjantinli gerilla lideri ve Küba Devrimi'nin önderlerinden Ernesto Che Guevara, bacaðýndan aðýr bir yara aldý ve Hieguras'da bir okula hapsedildi. 9 ekim günü öldürüldü : Ankara da TÝP üyesi 7 kiþi, öldürüldü. Ankara Bahçelievler'de gece yarýsý silahlý kiþiler bir evi bastý. Türkiye Ýþçi Partisi üyesi Latif Can, Efraim Ezgin, Hürcan Gürses, Osman Nuri Uzunlar, Serdar Alten, Faruk Ersan ve Salih Gevenci'yi öldürüldü. Sanýklar Duran Demirkiran ile Ömer Özcan'in12'ser yil 6'sar ay, Ahmet Ercüment Gedikli ömür boyu hapse ve Haluk Kýrcý idam cezasýna çarptýrýldýlar : Milli Güvenlik Kurulu (MGK) yetkilerini düzenleyen yasa çýktý. Böylece,1961'den beri yürürlükte Kurulun yapýsý "danýþma" ile sýnýrlý olmaktan çýkarýldý : Kara Sevdalý Bulut filminin gösterimi yasaklandý : Kültür Bakanlýðý, 36 sanatçýyý "devlet sanatçýsý" ilan etti. Yaþar Kemal, Fazýl Hüsnü Daðlarca, Hüseyin Gezer, Füreya Koral, Zühtü Müritoðlu ve Lütfi Ömer Akad bu unvaný reddettiler. Yaþar Kemal "adý ne olursa olsun, bana verilen hiçbir payeyi, ülkemiz demokrasiye kavuþana kadar kabul etmeyeceðim "dedi : Yazar Yusuf Atýlgan öldü : Ressam ve sanat eðitimcisi Cemal Bingöl öldü : Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Baþkaný Alparslan Türkeþ, parti kongresinde Nazým Hikmet þiirleri okudu : Altýn Koza Ödülü, Zeki Demirkubuz'un Masumiyet filmine verildi : Nobel Edebiyat Ödülü Ýtalyan oyun yazarý Dario Fo'ya verildi : Türkiye'de Kayseri Belediye Baþkaný Þükrü Karatepe 1 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý : Diyarbakýr eski Emniyet Müdürü Gaffar Okkan suikastýna katýldýðý belirtilen terör örgütü Hizbullah mensubu Abdülkadir Aktaþ yakalandý.

6 9 Ekim 2008 Perþembe Durak Aslan Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa EL Bu el kimin eli? Alevi toplumu olarak aramýzda bir el dolaþýyor. Aramýzda dolaþan kývrak, kanlý, kara, kýllý ve kirli bu el kimin eli? Kurumlarýmýz arasýndaki dayanýþmayý, kaynaþmayý ve yeni bir güce ulaþmayý engelleyerek, karþý karþýya getirmekte baþarý arayan o kývrak elden sözediyorum. Alevi toplumu adýna sahnede bulunan bazý temsilcileri, ekranlar üzerinden birbirine sataþtýran, Alevi toplumunun kafasýný karýþtýran, aile içi sorunlarý ulu orta tartýþtýran bu hünerli el kimin eli? Susuzluktan ölmek üzere olan bir insana ekmek uzatýr gibi, varlýk-yokluk mücadelesi veren Alevi toplumunu, «içinde mi-dýþýnda mý» tartýþmasýna çekerek daðýtmak isteyen bu kýllý el kimin eli? Hevesli, heyecanlý, kompleksli, hýrslý ve sansasyon zaaflý bireylerimizi de alet ederek, Alevileri sokaða dökmeye çalýþan, iliklerine kadar kin, þiddetle, yobazlýkla, linç kültürüyle ve her türlü imkanla donatýlmýþ bir Türkiye ortamýnda, herhangi bir mezhep çatýþmasý durumunda savunmasýz olan Alevilerin kökünün kazýnmasýnýn ortamýný hazýrlayan bu kanlý el kimin eli? Her seçimde, Alevilerin akýl ve beceri birliðini bir biçimde engelliyerek, Alevi toplumunun demoratik seçme ve seçilme hakkýný bir kaç dudak arasýna mahkum ederek, demokratik fýrsatlarý bir hüsrana çeviren ak-ipek eldiven içine gizlenerek, karar mekanizmalarýmýza kadar uzanan bu kara el kimin eli? Aleviler kendi inancýyla, felesefesiyle, dünyayý ve yaþamý algýlama biçimiyle, önce kendi için varolmasý ve kendini çevreleyen koþullarý etkilemesi gerekirken, insan merkezli mücadelelerde sýnýfta kalmýþ çevrelere «Aleviler sizin için iyi bir tutkaldýr, alan var mý» diyenlere ilham veren bu itici el, kimin eli? Uzun yýllardýr, aðýr bedeller ödeyerek bu topluma hizmet etmiþ onlarca ve hatta yüzlerce aðýr baþlý insanlarý, kontrol altýna girmiyor diye, hainlikle, çizgisizlikle, haddini bildirmekle tehdit ederek, yýldýrarak, dýþlayarak kendilerini vazgeçilmez kýlanlara güç veren, onlarý kendilerini dünyanýn merkezine koydurup marjinalleþtirerek, ayrý ayrý köþelere iten, Serçeþmemiz Hace Bektaþi Veli þenliklerini dahi, Aleviliðin köküne katýk suyu dökmek isteyenlere teslim eden bu karanlýk el kimin eli? Kurumlarýmýzýn çatýsýný bozan, duvarlarýný delen, iþlevsiz kýlarak, kurum yöneticilerini birbirine düþman eden, yolumuzun yaþatýlmasý için önemsediðimiz araçlarý amacýndan saptýrarak, kurumlar üstü yetkilerle donatan, esas kuruluþundanki amacýndan uzaklara doðru sürükleyen anlayýþýn tohumlarýný içimize eken, bu sinsi el kimin eli? Alevi hareketinde, «yeniden yapýlanma» ihtiyacý yýllardýr tartýþýlýrken, hatta en üst kurum toplantýlarýmýzda kararlar alýnýrken, «yeniden yapýlanma» çalýþmalarýna inanan, güvenen ve de katký sunabilecek olanlarýn saf dýþý edilmesi için senaryolar öne süren hilekar el, kimin eli? Ýnancýndan, felsefesinden, insanlýk için cazip olan taþýdýðý evrensel deðerinden ve dinamiklerinden koparmak için, Alevi geçliðini, kadýnýný, akademisyenini, inanç önderlerini, iþverenlerini ve siyasetçilerini bir çatý altýnda buluþturmayý amaçlayan «yeniden yapýlanma» projesini sulandýrmak için, vijdanlarýmýza kadar uzanmýþ olan, dinamiklerimizin herbirini ayrý yönlere savurma gayretiyle huzur kaçýran ve sahipsiz görünen bu el kimin eli? Emperyalistlerin mi. Devlet içindeki güçlerin mi. Benmerkezci bireylerin mi. Yoksa cehaletin mi. Bu el kimin eli? Strasbourg, Cuma günü Aktütün de 15 asker þehit olurken Orgeneral Babaoðlu golf turnuvasý için Serik teydi. Þehitlerden Ramazan Yeþil in cenazesi Serik e getirilirken, o dönüyordu... Antalya Serik teki golf turnuvasýna katýlan Orgeneral Babaoðlu dokuzuncu olurken beraberindeki Harp Akademileri Komutaný Orgeneral Hasan Aksoy turnuvayý beþinci sýrada tamamladý. Cumartesi öðleden sonraya kadar Serik te kalan ve sabah saatlerinde golf oynamak için yaðmurun dinmesini bekleyen Babaoðlu bir gün sonra da Çavuþ Hasan Önal ýn Eskiþehir deki cenazesine katýldý Hakkari de çukur bir bölgede bulunan Aktütün Sýnýr Karakolu, 3 ekim günü öðle saatlerinde PKK tarafýndan aðýr silahlarla saldýrýya uðradý. Ayný saatlerde ise Hava Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Aydoðan Babaoðlu ve Harp Akademileri Komutaný Orgeneral Hasan Aksay, Antalya Belek te Kempinski Hotel II. Bayram Golf Turnuvasý nda tanýnmýþ birçok iþ adamýyla Ergenekon operasyonu kapsamýnda tutuklu bulunan emekli Albay Arif Doðan, Kandýra F Tipi Cezaevi'nde kalp krizi geçirdi. Tutuklu bulunduðu Kandýra F Tipi Cezaevi'nde sabah saatlerinde kalp krizi geçiren Arif Doðan, evvela Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Doðan, buradaki müdahalenin ardýndan Ýstanbul Kartal Koþuyolu Kalp Eðitim Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Doðan'a yapýlan ilk muayenelerde kalbinde ön duvar akut (Transmural birlikte golf oynuyordu. Aktütün de beþ saat süren çatýþma sýrasýnda askerler hava desteði beklerken de Babaoðlu oyununa devam ediyordu. Belki de Babaoðlu kurallar gereði turnuva bölgesine cep telefonu ve korumalar sokulmadýðý, telefon çalmasý durumunda oyunda ceza puaný alacaðý için çatýþmadan haberdar olmadý ve devam etti. YAÐMUR NEDENÝYLE TEHÝR 15 asker þehit olurken turnuvada oynamaya devam ettiði iddia edilen Hava Kuvvetleri Komutaný Babaoðlu, 4 ekim cumartesi günü sabahý saat 9 da yeniden Kempinski Oteli ne giderek bir süre daha golf oynadý. Turnuva, ikinci gün de devam etmesi gerekirken Antalya da havanýn yaðmurlu olmasý ve golf oynanmaya izin vermemesi nedeniyle bir süreliðine ertelendi. Hava Kuvvetleri Komutaný Babaoðlu Antalya da havanýn düzelmesini ve golf oynamaya devam etmeyi beklerken ayný þehrin Serik ilçesinde Hakkari de þehit düþen Ramazan Yeþil in evinde aðýtlar yakýlýyordu. Er Ramazan Yeþil in annesi oðlunun askerden yolladýðý Þehit Komandonun Vasiyeti yazýlý fotoðrafa bakýp aðlarken de iki komutan yaðmurun dinmesini bekliyordu. Havva Ana, oðlunun gönderdiði fotoðraftaki yazýyý okurken bir teselli arýyordu ama bilmiyordu ki ayný þehirde Hava Kuvvetleri Komutaný Aydoðan Bababoðlu golf oynayabilmek için yaðmurun dinmesini bekliyordu... DOKUZUNCU OLMUÞ Turnuvanýn öðle saatlerinde yaðmurun dinmemesi nedeniyle iptali tartýþýlýrken, Terörle Mücadele Yüksek Kurulu olaðanüstü toplantýya çaðrýlýyor; Baþbakan Tayyip Erdoðan Türkmenistan ziyaretini iptal ederek Türkiye ye geri dönüyordu. Ama Hava Kuvvetleri Komutaný Ankara ya dönmediði gibi bir saatlik mesafedeki þehitin evine gidip aileye destek olmuyordu. Turnuvanýn iptal edilmesinin ardýndan Babaoðlu otelden ayrýlýrken kendisinin dokuzuncu, Harp Akademileri Komutaný Aksay ýn ise beþinci olduðunu öðreniyordu. Turnuvayý dokuzuncu olarak bitirp otelden ve Antalya dan ayrýlan Aydoðan Babaoðlu ertesi gün Cumhurbaþkaný ve protokolün katýldýðý Eskiþehir deki þehit Hasan Önal ýn cenazesinde yerini alýyordu. (Taraf) Cezaevinde kalp krizi geçirdi Miybard Enfaktüs) tespit edildi. Müþahade altýnda tutulan Arif Doðan'ýn anjiyo olup olmayacaðý ile ilgili doktorlarýn karar vermesi bekleniliyor. Emekli Albay Doðan'ýn saðlýk durumu ile ilgili olarak hastane yönetimi tarafýndan açýklama yapýlmasý da bekleniliyor. iha

7 9 Ekim 2008 Perþembe 18 kiþi öldü ama tutuklu yok Yüksel'de 'Tezkereye hayýr' çaðrýsý 7 Konya'da gaz patlamasýyla yýkýlan ve 18 kiþinin ölümüne neden olan kaçak kuran kursu davasýyla ilgili tutuklu sanýk kalmadý.ölen çocuklarýn velileri olayla ilgili þikayette bulunmamýþtý. Konya da gaz patlamasý sonucu çöken ve 18 kiþinin ölmesine sebep olan yurt faciasý davasýyla ilgili tutulu sanýk kalmadý. Konya'nýn Taþkent ilçesine baðlý Balcýlar beldesinde yurt binasýnýn çökmesiyle ilgili olarak ihmal nedeniyle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklu 2 kiþi, tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. Edinilen bilgiye göre, tutuklu bulunan Özel Boðaziçi Ortaöðretim Yurdu Müdürü Ýbrahim Çömlek ve yurdun müdür yardýmcýsý Mehmet Semerci'nin avukatlarý, Hadim Sulh Ceza Mahkemesine baþvurarak, 2 sanýðýn tahliyesini ve tutuksuz yargýlanmasýný istedi. Talebi görüþen mahkeme heyeti, ihmal nedeniyle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklu Çömlek ve Semerci'nin CMK'nin 109. maddesine göre adli kontrol altýna alýnýp yurt dýþýna çýkma yasaðý konulmak kaydýyla tutuksuz yargýlanmak üzere tahliyesine karar verdi. Olayla ilgili delil toplanmasýna devam edildiði, doðal gaz tesisat raporu ve binanýn çökmesiyle ilgili diðer delillerin mahkemeye ulaþmasýnýn beklendiði öðrenildi. 1 Aðustosta Konya'nýn Taþkent ilçesine baðlý Balcýlar beldesinde, kýz öðrencilerin kaldýðý, kaçak kuran kursu verildiði iddia edilen yurt binasý, sýkýþan gazýn patlamasý nedeniyle çökmüþ, 18 kiþi ölmüþ, 27 kiþi yaralanmýþtý. Ölen çocuklarýn aileleri olayla ilgili bir þikayette bulunmamýþtý. Olayla ilgili olarak gözaltýna alýnan 4 kiþiden 2'si, daha önce, tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlmýþtý. RADÝKAL Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Nevþehir'de tarýmsal sulamadan dolayý MEDAÞ'a ve Tarým Kredi Kooperatifi'ne borcu bulunan çiftçilerin, Doðrudan Gelir Desteði alacaklarý Ziraat Bankasý kanalýyla haczedildiði ileri sürüldü. Duruma tepki gösteren Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç, sorunun bu yollarla çözümünün mümkün olmadýðýný savundu. Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç yaptýðý açýklamada, Nevþehir il genelinde 852 çiftçinin Doðrudan Gelir Desteði ve Alternatif Ürün Desteði alacaklarýna, MEDAÞ ve Tarým Kredi Kooperatifi'ne olan borçlarýndan dolayý bu kurumlar tarafýndan Ziraat Bankasý kanalýyla el konulduðunu ileri sürdü. Bu durumun Nevþehir çiftçisine büyük zarar verdiðini ifade eden Tunç, konuyla ilgili giriþimlerinin sürdüðünü açýkladý. Nevþehir'de halen MEDAÞ'a 2 bin 610 çiftçinin 282 milyon YTL borcu bulunduðuna dikkat çeken Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn çiftçilerden alacaklarýný tahsil etmek için icra yoluna gitmesinin sorunu çözemeyeceðini kaydetti. Tunç, "MEDAÞ'ýn yaný sýra Tarým Kredi Kooperatifi gibi kamu kuruluþlarý çiftçilerden alacaklarýna karþýlýk olarak çiftçinin dekar baþýna 3.5 YTL olarak aldýðý Doðrudan Gelir Desteði'ne Ziraat Bankasý kanalýyla haciz koydu. 6 yýldýr çiftçinin Doðrudan Gelir Desteði'ne, alacaðýndan dolayý kamu kurum ve kuruluþlarý Bakanlar Kurulu kararýyla haciz koyamýyordu. Ancak daha sonra 2008 yýlýnýn 4. ayýnda mahkeme kararýyla bu kaldýrýldý. Böylelikle borçlarýndan dolayý artýk çiftçilerin bankalar kanalýyla alacaklarý haczedilebiliyor. Bu konuyla ilgili giriþimlerimiz var. Kýsa süre sonra bu konuyu yeniden meclise taþýyacaðýz. Bize göre bu þekilde hacizler yerine daha uygulanabilir, çiftçiyi sýkýntýya sokmayacak çözüm yollarý bulunabilir" dedi. Ýha Türkiye Barýþ Meclisi, yarýn Meclis gündemine alýnacak sýnýrötesi saldýrý tezkeresini bugün Yüksel Caddesi'nde yaptýðý kitlesel basýn açýklamasý ile protesto etti. Çok sayýda demokratik kurumun destek verdiði eylemde Yaþasýn halklarýn kardeþliði sloganý haykýrýldý. Türkiye Barýþ Meclisi'nin çaðrýsýyla Yüksel Caddesi'nde bir araya gelen kurumlar, kirli savaþ tezkeresini protesto etti. Meclis'i sýnýrötesi tezkeresini görüþmek yerine Kürt sorunun çözümü için adým atmaya davet ettiler. Eyleme TMMOB, KESK, TTB, DÝSK Ankara Bölge Temsilciliði, Genel-Ýþ, ÝHD, Mazlum-Der, Kürt- Der, 78 liler Birlik ve Dayanýþma Derneði, Devrimci 78 liler Federasyonu, Batman Belediye Baþkaný Hüseyin Kalkan, Gercüþ Belediye Baþkaný Esat Üner, PSAKD, Alevi Bektaþi Federasyonu, DTP, ESP, SDP, EMEP, Sosyalist Parti Giriþimi, ÖDP, BDP, Halkevleri ve EHP üyeleri katýldý. Kurumlar adýna açýklamayý Yüksel Mutlu okudu. Geçen yýl çýkarýlan tezkerenin Kürt sorununun çözümüne ve toplumsal barýþa katký saðlamadýðýný belirten Mutlu, Ýnsanlarýmýz ölmeye, toplumdaki kamplaþma derinleþmeye devam ediyor. Yazýlý ve görsel medya savaþ kýþkýrtýlýðýndan vazgeçmeli, bozulmaya baþlayan toplumsal barýþýn tesisi yönünde yayýnlara aðýrlýk vermelidir dedi. Linç giriþiminin sorumlularý bulunmalý AKP, þansýný Dünya Ehl-i Beyt Vakfý üzerinden deniyor. Ýstanbul milletvekili Reha Çamuroðlu öncülüðünde yapmaya çalýþtýðý Alevi açýlýmýnda baþarýsýzlýða uðrayan ve Çamuroðlu nun genel baþkan danýþmanlýðýndan ayrýlmasýyla zor durumda kalan AKP, bu kez þansýný Dünya Ehli Beyt Vakfý üzerinden deniyor. Yýllarca SHP de siyaset yapan, daha sonra Fazilet Partisi nden milletvekili adayý olan, kuruluþuyla birlikte AKP ye yanaþan Fermani Altun un baþkanlýðýný yaptýðý Dünya Ehl-i Beyt Vakfý nýn 12 Ekim Pazar günü gerçekleþecek genel merkez açýlýþ törenine Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ve TBMM Baþkaný Köksal Toptan ýn da katýlacaðý bildirildi. Mutlu; Sorunu, karakollarýn yerini deðiþtirerek çözme eðilimi toplumu yanýltmaktýr. Çocuklarýmýzýn öldürülmesine daha fazla seyirci kalmamalýyýz. Sorunun sebeplerini sýnýr ötesinde aramadan önce Ankara da egemen olan anlayýþta aramalýyýz. Bir kez daha ifade ediyoruz. Ölüm deðil çözüm istiyoruz. Sorunu barýþçý yöntemlerle, çocuklarýmýzý kurban vermeden çözmek mümkün diyoruz. Siyasetçilere, sað duyulu ve serinkanlý hareket ederek çözüm için inisiyatif üstlenme sorumluluklarýný hatýrlatýyoruz. Gittikçe yayýlan linç giriþimlerinin sorumlularýnýn bulunmasý, yetkililerden kaynaklý ihmal ve suçlar varsa ortaya çýkartýlmasý gerekmektedir diye konuþtu. Tezkereye hayýr Altýnova'da yaþanan ýrkçý kýþkýrtmanýn Kürt ve Türk çatýþmasýna dönüþtürülmesini hatýrlatan Mutlu, Meclisi tezkere konusunu görüþmeden önce sorunu bütün boyutlarýyla araþtýrma ve tartýþmaya çaðýrýyoruz. Acilen özel bir komisyon kurulmasý ve ardýndan konuyu görüþmek için oturum düzenlenmesini istiyoruz. Kürt sorununda barýþçýl ve demokratik çözüm isteyen bizler, daha çok ölüm, acý, gözyaþý ve yoksulluktan baþka bir sonuca yol açmayacak bu tezkereye hayýr diyoruz, milletvekillerini ret oyu vermeye davet ediyoruz þeklinde konuþtu. Açýklamanýn ardýndan Barýþ Meclisi nden temsilciler taleplerini iletmek üzere Meclis'e gittiler. Eylemde sýk sýk Yaþasýn halklarýn kardeþliði, Savaþa hayýr barýþ hemen þimdi, Ölüm deðil çözüm istiyoruz sloganlar atýldý. ATILIM AKP'den yeni Alevi açýlýmý Yeni genel merkez binasý Alibeyköy de olan vakfýn yolladýðý davetiyelerde vakfýn logosunun hemen yanýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi nin armasý bulunurken, Ýngilizce davet metninde Fermani Altun un Seyid ünvanýný kullandýðý dikkat çekti. Türkçe metinde ise Altun sadece Genel Baþkan ünvanýný kullandý. Gerçek Gündem

8 Tayland da göstericiler meclisi abluka altýna aldý Tayland'ýn baþkenti Bangkok'ta, milletvekillerinin parlamento binasýna girmesine engel olmaya çalýþan göstericilere polisin müdahale etmesi sonucu 2'si aðýr 65 kiþi yaralandý. Baþbakan yardýmcýsý istifa etti önünde sabaha karþý düzenlenen hükümet karþýtý kitlesel gösteriyi daðýtmak için sadece göz yaþartýcý gaz bombasý kullandýðýný savundu.göstericiler yeni baþbakanýn, þu anda sürgünde bulunan bundan önceki baþbakan Taksin Þinavatra"nýn adamý olduðunu ve yolsuzluða bulaþtýðýný söyleyerek hükümetin istifasýný talep ediyorlar. Yaralýlarýn tedavi altýna alýndýðý Erawan Týp Merkezi yetkilisi Petpong Kumtonkitjakarn, 46 kiþiden 2"sinin durumunun aðýr olduðuna iþaret ederek, aðýr yaralýlardan birinin bacaðýný kaybettiðini, diðerinin ise göðsünde þarapnel yarasý bulunduðunu söyledi. yapýlmasý talepleriyle 6 haftadan beri Tayland"daki baþbakanlýk bürosunu iþgal altýnda tutuyorlardý Göstericiler Taksin Þinavatra hükümetinin istifasý talebiyle daha önce hükümet binalarýný haftalarca iþgal altýnda tutmuþlardý. Göreve yeni baþlayan hükümetin baþbakan yardýmcýsý dün sabah polisin parlamentonun önündeki hükümet karþýtý göstericilerle çatýþmasýnýn sorumluluðunu üstlenerek istifa etti. Baþbakan Yardýmcýsý Çavalit Yongçayud, 65 kiþinin yaralandýðý çatýþmalarýn sorumluluðunu üstlendiðini Tayland parlamentosuna milletvekillerinin girmesini engellemeye çalýþan Demokrasi Ýçin Halkýn Birliði (DÝHB) partisi taraftarlarýyla polis arasýnda yaþanan çatýþmada silahlar kullanýldý.gösteri Tayland"ýn yeni baþbakaný Somçay Wongsavat"ýn parlamentoda siyasi programýný açýklayacaðý konuþmadan bir kaç saat önce baþladý. Polis baþkent Bangkok"taki parlamentonun Tayland güvenlik yetkililerinden Tümgeneral Anan Srihiran, polisin göz yaþartýcý gaz kullanmaktan baþka çaresi olmadýðýný, amaçlarýnýn yalnýzca hükümet üyelerinin parlamento binasýna girebilmesi için bir koridor açabilmek olduðunu söyledi. DÝHB partisi taraftarlarý, hükümetin istifa etmesi ve seçim sisteminde kapsamlý düzeltmeler bildirdi. Yeni baþbakan Somçay Vongsavat"ýn kayýnbiraderi olan Taksin Þinavatra 2006 yýlýnda bir askeri darbe ile devrilmiþti. Göstericiler Taksin Þinavatra hükümetinin istifasý talebiyle daha önce hükümet binalarýný haftalarca iþgal altýnda tutmuþlardý. Birgün Bush dünyaya masal anlatýyor Bank of America'nýn üçüncü çeyrekte kârý yüzde 68 azaldý. Ýzlanda hükümeti ülkenin en büyük ikinci bankasýna el koydu. Krizin etkisi her yere yayýlýrken Bush zaman istedi ABD Baþkaný George W. Bush, batýk bankalarý kurtarma planýnýn uygulanmasý ve piyasalarýn yeniden itibar kazanmasýnýn zaman alacaðýný ama sonunda baþarýlý olacaðýna inandýðýný belirtti. Bush, kuzeyde Ohio eyaletindeki Cincinnati"de yaptýðý açýklamada, "Planýn zaman içinde iþleyeceðini düþünüyorum. Uzun vadede ekonomimiz iyiye gidecek. Ekonomimiz dayanýklý, verimli bir ekonomi" ifadesini kullandý. Güneydeki Teksas eyaletindeki San Antonio"da küçük iþletmecilerle görüþtüðünü, onlarýn da ekonomiden, kredi alma kapasitelerinden endiþeli olduðunu dile getiren Bush, "Onlara, planýn uygulamasýnýn biraz zaman alacaðýný söyledim. Finans sisteminde güvenin yeniden tesis edilmesi biraz zaman alýr ama insanlar þunu bilmelidir: Ben sorunun çözümü için büyük bir adým sayýlan bir kanunu imzaladým" dedi. BANK OF AMERÝKA"NIN KARI DÜÞTÜ Bu arada, Bank of America"nýn, 3. çeyrek karýnýn yüzde 68 düþtüðü bildirildi. Bankanýn geçen yýl Temmuz-Eylül döneminde 3,7 milyar dolar (hisse baþýna 82 sent) olan karýnýn, bu yýl ayný dönemde 1,18 milyar dolara (hisse baþýna 15 sent) gerilediði belirtildi. Ekonomistler, bankanýn 3. çeyrek karýnýn düþmesinde, geçen yýl zor durumda olan tutsat finansman þirketi Countrywide Financial Corp. ile Chicago merkezli LaSalle Bank"ý satýn almasý etkili oldu. Bank of America, geçen ay dünyanýn en büyük aracý kurumu Merrill Lynch"i satýn almayý kabul etmiþti. LANDSBANKÝ"YE ÝZLANDA EL KOYDU Ýzlanda hükümeti bugün bir bankanýn kontrolünü devraldý. Mali Denetim Kurumu"ndan yapýlan açýklamada, hükümetin ülkenin ikinci büyük bankasý Landsbanki bankasýnýn kontrolünü devraldýðý bildirildi. Açýklamada, hükümetin belirttiði gibi bankadaki bütün mevduatlarýn tamamen garanti altýnda olduðu, Landsbanki"nin ülkedeki þubelerinin, çaðrý merkezlerinin, otomatik para çekme makinalarýnýn ve internet operasyonlarýnýn iþlem yapmaya devam edeceði belirtildi. Ýzlanda hükümeti, geçen hafta da sýkýntýdaki ülkenin üçüncü büyük bankasý Glitnir bankasýný devletleþtirmiþti. OPEL VE FORD ÜRETÝMÝ AZALTACAK General Motors"a baðlý Opel ve Ford"un Almanya"daki birimi, mevcut finansal durum nedeniyle üretimlerinde kýsýntýya gidiyor. Opel sözcüsü Andreas Kroemer, yaptýðý açýklamada, þirketin Eisenach fabrikasýndaki üretimini gelecek haftadan itibaren üç hafta süreyle tamamýyla durduracaðýný söyledi. Þirketin Bochum"daki fabrikasýnýn üretimini geçen hafta durdurduðunu söyleyen Kroemer, ""Finansal krizin etkilerini hissediyoruz" dedi. Ford Motor þirketinin sözcüsü Bernd Meyer, Almanya"daki birimi de ülkenin batýsýndaki Saarlouis fabrikasýnda üretimde kýsýntýya gidileceðini ve yarý zamanlý çalýþan 204 kiþinin iþten çýkarýlacaðýný açýkladý. Stuttgart merkezli Daimler þirketi de mevdut finansal durum ýþýðýnda araba üretimini düþük seviyede tutmak istediðini söyledi. *** Ekonomik kriz ebay i de vurdu ABD de yaþanan ekonomik kriz internet þirketi ebay i de vurdu. Ýnternet üzerindeki en büyük açýk artýrma usulü alýþveriþ sitesi olarak bilinen ebay, ülkede yaþanan ekonomik krizden en az zararla kurtulmanýn çaresini çalýþanlarýný iþten çýkartmakta buldu. Merkezi ABD"de bulunan ve 27 ülkede faaliyetlerini sürdüren ebay"ýn 16 bin çalýþaný bulunuyor. Þirket, 3 Mayýs 2007"de Türkiye"nin en büyük elektronik ticaret platformlarýndan GittiGidiyor.com"a azýnlýk hissedarý olarak ortak olmuþtu. Þirket, çalýþanlarýnýn yüzde 10 nun iþine son vereceðini açýkladý. ( BirGün Ekonomi)

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı