TTK NIN ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA. Hazırlayan Yrd. Doç.. Dr. Halit AKER Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TTK NIN ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA. Hazırlayan Yrd. Doç.. Dr. Halit AKER Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD"

Transkript

1 YENİTTK TTK NIN ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA GETİRD RDİĞİYENİLİKLER Hazırlayan Yrd. Doç.. Dr. Halit AKER Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD 1

2 ÖNSÖZ 6102 s. yeni TTK (yttk) Ocak 2011 de kanunlaşmış ve de RG de yayınlanm nlanmıştır. Böylece 1 Ocak 1957 den beri yürürly rlükte bulunan 6762 s. TTK, yerini 1 Temmuz 2012 den itibaren yeni bir Ticaret Kanunu na na bırakacaktb rakacaktır. r. yttk sadece yeni bir yasal düzenleme d olarak görülmemelidir. g yttk TürkiyeT rkiye de işi yapma modellerini değiştirmeyi ve ekonomik faaliyetlere yeni bir hukuki çerçeve eve oluşturmay turmayı amaçlamaktad lamaktadır. Yeni Kanun un bu çerçevede evede yaptığı reformun, en çok şirketler hukuku alanını, özellikle de sermaye şirketlerini etkilediğini ini belirtmek gerekir. Aşağıda yapılan açıklamalar, a muhasebe meslek mensuplarının n yttk nın n başlıca yürürly rlük tarihleri olan ve tarihlerine dek acil bilgi ve yeni döneme d uyum ihtiyacını karşı şılamak amacıyla, temel olarak yasa metni ile gerekçeler eler esas alınarak hazırlanm rlanmıştır. Açıklamalarda öncelikle ilk defa hukukumuza giren hususlara öncelik verilmeye çalışılmış olmakla birlikte, 6762 s. TTK da yer alıp p da kısmen k yeniden düzenlenen d noktalara da yer verilmiştir. yttk nın n uygulamada hızla h kabul görmesini g ve işi ve hukuk hayatımıza hayırl rlı olmasını dileriz. Yrd. Doç.. Dr. Halit AKER

3 1 Şirketler Hukuku Alanında Getirilen Değişiklikler Hakkında Genel Değerlendirme Yeni TTK: Uluslararası kurumlarla ve kurallarla uyumlu (TMS, TFRS) Yeni TTK: TürkiyeT rkiye de ticaretin hukuksal çerçevesini evesini değiştirecek bir kanun Kurumsal yönetim y ilkeleri, üst düzey d profesyonel yönetim, y faaliyet ve işlem denetimleri ile bağı ğımsız z denetim, finansal planlama, risk yönetimiy Kurumsallaşma ma ve profesyonelleşme: Salt sermaye sahipliğinin inin şirket yönetimine de ehil olma anlamına na geldiği i döneme d bir nokta konulmak istenilmektedir. Kanun adeta tam zamanlı çalışacak bir uzmanlar ekibini gerekli kılmaktadk lmaktadır. Yeni Kanun un radikal tutumu, ilgili çevrelerin hazırl rlıklarını hızla tamamlamalarını ve bir risk analizi yapmalarını gerekli kılmaktadk lmaktadır. Bu sadece özel kesim için i in değil kamu kesimi için i in de geçerlidir. erlidir. 3

4 Ticari İşletmeler ile Sermaye Şirketleri büyüklb klüklerine klerine göre g büyük, orta ve küçük üçük ölçekli şeklinde sınıflands flandırılmıştır: Bugün n için i in büyüklb klük ölçütleri rakamsal anlamda henüz z belli değildir. Ölçütler, TOBB ve TMSK nın görüşleri alınarak, Gümrük k ve Ticaret Bakanlığı (GTB) tarafından yönetmelikle düzenlenecektir (m ). 1523). Bir sermaye şirketi küçük üçük k ya da orta ölçekli değilse büyük b ölçekli sayılm lmıştır. Ayrıca banka, sigorta şirketi, hisse senetleri borsada işlem gören g AŞ ler A gibi bazı şirketler kanun gereği i büyük b ölçekli kabul edilmiştir. Not: Ölçütler şirketin bir Bağı ğımsız z Denetim Şirketince mi yoksa bir YMM ya da SMM tarafından mım denetleneceği i bakımından önemlidir. 4

5 İnternet teknolojileri şirketler hukukuna girmiştir. Örn. Sermaye şirketleri için i in zorunlu olan web sayfası,, online GK ve YK toplantılar ları,, elektronik imza ile bazı belgelerin imzalanabilmesi, ticaret sicilinin elektronik veri bankaları aracılığı ığıyla tutulması. 5

6 2 Şirketler Genel Hukuku Ticaret şirketlerine, haklı olarak kullanılan lan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler i gibi değerler erler sermaye olarak getirilebilir. Ancak sermaye şirketlerine vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olarak konulamaz (m. 342, 581). 6

7 Para dışıd ışında bir değerin erin ayni sermaye olarak kabul edilebilmesi için, i in, a)şirket sözles zleşmesinde veya esas sözles zleşmede bilirkişi i tarafından belirlenen değerleriyle erleriyle yer alması,, (AŞ ve Ltd. Şti. ti. lerde mahkemece seçilecek bilirkişi) i) b) taşı şınmazların n tapuya şerh verilmesi, c) fikrî mülkiyet hakkı ya da diğer bir değer er ise varsa özel sicillerine kaydedilmesi, d) taşı şınır r ise de güvenilir g bir kişiye iye tevdi edilmesi gerekmektedir. YENİ: Ticaret sicil müdürüm ile bizzat şirket,, mülkiyet m ve diğer aynî hakların şirket adına tapu siciline tescili ve diğer sicillere yapılacak tesciller konusunda resen ve hemen talepte bulunmaya yetkili kılınmışlardır r (m. 128/6). Tatbikat K. na göre yeni TTK nın n yürürly rlüğe e girdiği i tarihten önce bir şirkete sermaye olarak konulmuş ancak tapu sicilinde tescilleri şirket adına henüz z yapılmam lmamış olan taşı şınmazların şirket adına tescilini, ortakları ve şirket alacaklılar ları talep edebilirler. Ayrıca GTB da tescilin, ticaret sicili müdürlerince m yaptırılmas lması yönünde nde talimat verebilir. 7

8 3 Limited Şirketler Hukuku (m. 573 vd.) yttk, Ltd. Şti. hukukuna ilişkin olarak da gelecekte bu şirketin uygulamasını değiştirecek önemli değişiklikler iklikler yapmış ıştır. Değişikliklerin ikliklerin başlıcalar caları şunlardır. r. Tek kişilik ilik şirkete izin verilmesi çerçevesinde, evesinde, Ltd. Şti. bir veya daha fazla gerçek ek ya da tüzel t kişi i tarafından kurulabilir. Ortak sayısı yine 50 yi aşamayacakta amayacaktır. Şirketin denetimi AŞA hükümlerine tabi tutulmuş,, pay devri ve GK da karar alma kolaylaştırılm lmıştır. 8

9 YENİ: Tek ortaklışirket olabilir, ancak bu tek ortak şirketin kendisi olamaz. Şirket, tek ortağı kendisi olacak şekilde kendi esas sermaye paylarını iktisap edemez. YENİ: Ortak sayısı bire düştüğünded nde,, bu durum, düşüşün d n gerçekle ekleştiği tarihten itibaren 7 gün g n içinde i inde müdürlere m yazıyla yla bildirilir. Müdürler, M bildirimin alınd ndığı tarihten başlayarak 7 gün g n içinde, i inde, şirketin tek ortaklı olduğunu, unu, bu ortağı ğın n adını,, yerleşim yerini ve vatandaşlığı ığını tescil ve ilan ettirirler. Bunun ihmalinden doğacak zararlardan müdür m r sorumludur. YENİ: yttk AŞ lerde A olduğu u gibi Ltd. Şti. ti. lerde de sözles zleşme serbestisini kısıtlamıştır. Buna göre g ortaklar, TTK nın n Ltd. Şti. ti. e ilişkin hükümlerinden h ancak kanunda buna açıkça a a izin verilmişse ayrılabilir. YENİ: Kanun sözles zleşme hükümlerini h ikiye ayırm rmıştır: a) kanunen bulunması gereken kayıtlar, b) şirket sözles zleşmesinde bulunması şartıyla bağlay layıcı kabul edilen kayıtlar. 9

10 ZORUNLU kayıtlar i) Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu u yer, ii) ) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanm mlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusu, iii) ) Esas sermayenin itibarî tutarı,, esas sermaye paylarının sayısı,, itibarî değerleri, erleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının n grupları, iv) Müdürlerin M adları,, soyadları,, unvanları,, vatandaşlıklar kları, v) Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli, vi) ) Taahhüt t edilen esas sermaye paylarının n bedellerinin ne şekilde ödeneceği i sözles zleşmeye konulmalıdır. 10

11 ÖNGÖRÜLMELERİ ŞARTIYLA BAĞLAYICI Kabul Edilen HükümlerH i) Esas sermaye paylarının n devrinin sınırlands rlandırılmasına ilişkin kanuni hükümlerden h ayrılan düzenlemeler, d ii) ) Ortaklara veya şirkete, esas sermaye payları ile ilgili olarak önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım m ve alım m hakları tanınmas nması, iii) ) Ek ödeme yükümly mlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı, iv) Yan edim yükümly mlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı, v) Belirli veya belirlenebilir ortaklara veto hakkı veya bir GK kararının n oylanması sonucunda oyların n eşit e çıkması hâlinde bazı ortaklara üstün n oy hakkı tanıyan hükümler, h vi) ) Ortaklara uygulanacak sözles zleşme cezası, 11

12 vii) ) Kanuni düzenlemeden d ayrılan rekabet yasağı ğına ilişkin hükümler, h viii) GK nın toplantıya çağrılmasına ilişkin özel hak tanıyan hükümler, h ix) GK da karar almaya, oy hakkına ve oy hakkının n hesaplanmasına na ilişkin kanuni düzenlemeden d ayrılan hükümler, h x) Şirket yönetiminin y üçünc ncü bir kişiye iye bırakb rakılmasına ilişkin yetki hükümleri, xi) ) Bilanço o kârının n kullanılmas lması hakkında kanundan ayrılan hükümler, h xii) Çıkma hakkının n tanınmas nması ile bunun kullanılmas lmasının şartları,, bu hâllerde ödenecek olan ayrılma akçesinin türüt ve tutarı, xiii) ) Ortağı ğın şirketten çıkarılmasına ilişkin özel sebepleri gösteren g hükümler, xiv) ) Kanunda belirtilenler dışıd ışında öngörülen sona erme sebeplerine dair hükümler, h xi) İntifa senetleri çıkarılma ya da ortaklar için i in hazırl rlık k devresi faizi öngörülmek istenmesi halinde, bunların n da şirket sözles zleşmesinde yer alması gerekir. YENİ: Şirket, kurucuların şirket sözles zleşmesinde, Ltd. Şti. kurma iradelerini açıklaya klayıp, sermayenin tamamını şartsız z taahhüt t etmeleri ve nakit kısmk smı hemen ve tamamen ödemeleriyle kurulur. 12

13 Müdür( r(ler) ) kurucuların n imzalarının n noterce onaylanmasını izleyen 30 gün n içindei inde, şirket merkezinin bulunduğu u yer ticaret siciline tescil başvurusu yapar. Dilekçede ede şu u kayıtlar yer alır: a) Bütün B n ortakların n adları ve soyadları veya unvanları,, yerleşim yerleri, vatandaşlıklar kları, b) Her ortağı ğın üstlendiği i esas sermaye payı ve ödediği i toplam tutar, c) İster ortak ister üçünc ncü kişi i olsun, müdürlerin m adları ve soyadları veya unvanları, d) Şirketin ne suretle temsil edileceği Başvuruya ayrıca şu u belgeler de eklenmelidir: a) Şirket sözles zleşmesinin onaylanmış bir örneği, b) Ekleri ile birlikte m. 349 a a göre g düzenlenmid zenlenmiş kurucular beyanı ve GTB tarafından istenilmesi hâlinde m. 351 uyarınca hazırlanm rlanmış işlem denetçisi raporu,, (Şirketin( kuruluşuna una ilişkin denetleme raporu) c) Yerleşim yerleri de gösterilerek g şirketi temsile yetkili kişileri ileri ve denetçinin seçimini gösterir belge 13

14 Limited şirketin asgari esas sermayesi yeni TTK da TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, BKK ile on katına ( TL) kadar artırılabilecektir. Ayni sermaye, işletmelerin i devralınmas nması ve özel menfaatler hakkında AŞ lere ilişkin hükümler h uygulanacaktır. YENİ: Ortakların n birden fazla esas sermaye payına sahip olması mümkündür. Bu şekilde mevcut TTK da geçerli erli olan her ortağı ğın n bir sermaye payı olabilir ilkesinden vazgeçilmi ilmiş ve AŞ lere A yaklaşı şılmıştır. Yani artık şirkette ortak sayısı ile sermaye payı eşit olmak zorunda değildir. Esas sermaye paylarının n itibarî değerleri erleri şirket sözles zleşmesinde belirlenmelidir. Şirket esas sermayesi beheri 25 TL den az olmamak kaydıyla yla itibari değerleri erleri farklı olan paylara bölünebilir. b 14

15 Esas Sermaye Paylarının n Devri ve Diğer İntikal Halleri!!! yttk Ltd. Şti. ti. de payın n hukuki işlemlerle i geçişini ini kolaylaştırm rmıştır r!!! a) Hukuki İşlemlerle Devir: Esas sermaye payının n devri, GK nın onayına bağlıdır. Aksi şirket sözles zleşmesinde öngörülebilir. Yani şirket sözleşmesiyle sermaye paylarının n devrinin tamamen yasaklanması mümkün n olduğu u gibi, onay şartından vazgeçilebilir de. Esas sermaye payının n devri ve devir borcunu doğuran işlemler i yazılı şekilde yapılmal lmalı ve taraf imzaları noterce onaylanmalıdır r (geçerlilik erlilik şartı). Onay devrin geçerlilik erlilik şartıdır. r. YENİ: Bu onay olağan an çoğunlukla verilir. Olağan an çoğunluk da, toplantıda temsil edilen oyların n salt çoğunluğudur. udur. Böylece mevcut Kanun da payın n devri için i in aranan, sermayenin ¾ temsil eden ortakların ¾ nün n oyuyla onay verilmesi şartı kaldırılm lmıştır. Şirket sözles zleşmesinde başka türlt rlü düzenlenmemişse, GK sebep göstermeksizin devre onay vermeyi reddedebilir. Başvurudan itibaren 3 ay içinde i inde reddedilmediği i takdirde GK onay vermiş sayılır. 15

16 Şirket sözles zleşmesi, devri yasaklamış ışsa veya GK onay vermeyi reddetmişse, ilgili ortak haklı sebebe dayanarak şirketten çıkma hakkını kullanabilir. yttk payın n devrinde, devrin pay defterine yazılmas lmasından söz s etmemiş,, sadece ortakların n isim, adres, pay sayısı vs. bilgilerinin deftere yazılaca lacağını belirtmiştir. tir. Bu suretle şu u an süren devir pay defterine yazılmal lmalı mı? tartış ışmasının n ve bu yöndeki Yargıtay uygulamasının n son bulacağı söylenebilir. 16

17 b) Miras, Eşler E Arası Mal Rejimi ve Cebri İcra Nedeniyle İntikal: Esas sermaye payının n miras, eşler e arasındaki mal rejimine ilişkin hükümler h veya icra yoluyla intikali hallerinde, tüm t haklar ve borçlar, GK onayına gerek olmaksızın, payı iktisap edene geçer. er. Şirket, iktisabın öğrenilmesinden itibaren 3 ay içinde, inde, esas sermaye payının n geçti tiği i kişiyi iyi reddedebilir. Ancak bunun için, i in, şirketin, payları kendi veya ortağı ya da kendisi tarafından gösterilen g üçünc ncü bir kişi i hesabına, gerçek ek değeri eri üzerinden devralmayı,, payın n geçti tiği i kişiye iye önermesi şarttır. r. Gerçek ek değer er taraflar anlaşamam amamışlarsa, taraflardan birinin talebi üzerine, şirket merkezinin bulunduğu u yer asliye ticaret mahkemesince belirlenir. Şirket, üç ay içinde i inde esas sermaye payının n geçişini ini açıkça a a ve yazılı olarak reddetmemişse onayını vermiş sayılır. YENİ: Esas sermaye paylarının n geçişlerinin tescili için, i in, şirket müdürleri ticaret siciline başvuracaklard vuracaklardır. r. 30 gün g n içinde i inde böyle b bir başvuru yapılmad lmadığı takdirde, ayrılan ortak, kaydın n silinmesi için i in bizzat ticaret siciline başvurabilir. Bunun üzerine sicil müdürü, m şirkete, tescil talebinde bulunması için in süre s verir. 17

18 YENİ: c) Şirketin Kendi Esas Sermaye Paylarını İktisabı: yttk Ltd. Şti. ti. lerin kendi esas paylarını iktisap etmelerine izin vermiştir. Ancak bunun için, i in, şirketin gerekli tutarı karşı şılamaya yeterli, serbestçe kullanabileceği öz z kaynakları bulunmalı ve iktisap edilecek payların itibarî değerlerinin erlerinin toplamı,, esas sermayenin %10 nu aşmamala mamalıdır. Ödenen tutar kadar da yedek akçe e ayrılmal lmalıdır. Şirket iktisap ettiği i esas sermaye paylarını 2 yıl y l içinde i inde (AŞ lerde 3 yıl y içinde) inde) elden çıkarır r ya da esas sermaye azaltılmas lması yoluyla itfa eder. Şirket tarafından iktisap edilen esas sermaye paylarına ait oy hakları ile buna bağlı diğer haklar, paylar şirketin mülkiyetinde m bulunduğu sürece donar. d) Esas Sermaye Payları Üzerinde İntifa ve Rehin Hakkı: Esas sermaye payının n geçişine ine ilişkin hükümler, h esas sermaye payı üzerinde intifa ve rehin hakkı kurulması halinde de uygulanır. 18

19 Ek Ödeme ve Yan Edim YükümlY mlülükleri a) Ek Ödemeler: Ortaklara şirket sözles zleşmesiyle, esas sermaye payı bedeli dışıd ışında, ek ödemeler yapılmas lması borcu da yüklenebilir. y Ek ödeme yükümly mlülüğü ancak esas sermaye payını esas alan belirli bir tutar olarak öngörülebilir. Bu tutar esas sermaye payının n itibarî değerinin erinin iki katını aşamaz. amaz. Kanun da ek ödemelerin ortaklardan hangi şartlarda talep edilebileceği i gösterilmig sterilmiştir tir (m. 603). Ek ödemeler belli şartlar gerçekle ekleştiğinde inde ortağa a geri ödenebilir (m. 605). b) Yan YükümlY mlülükler: Şirket sözles zleşmesiyle, şirketin işletme i konusunun gerçekle ekleşmesine hizmet edebilecek yan edim yükümlülükleri de öngörülebilir. Ek ya da yan edim yükümly mlülüklerinin öngörülmesi ya da mevcut yükümlülüklerin artırılmas lması/genişletilmesine ilişkin şirket sözles zleşmesi değişiklikleri, iklikleri, tüm m ortakların n oybirliği ile yapılabilir (m. 607). 19

20 Ortakların n Hak ve Borçlar ları Aşağıda yeni düzenlemelere d kavuşturulmu turulmuş bazı ortaklık haklarına değinilecektir. 1- Bağlılık k (Sadakat) Borcu (m. 613): Ortaklar, şirket sırlars rlarını korumakla yükümlüdürler. Bu borçşirket sözleşmesi veya ortaklar GK ile kaldırılamaz. lamaz. Ortakların n kendilerine özel menfaat sağlayan ve şirketin amacına zarar veren işlemler i gibi, şirketin çıkarlarını zedeleyebilecek davranış ışlarda bulunmaları yasaklanmış ıştır. 20

21 Ortakların n Hak ve Borçlar ları Aşağıda yeni düzenlemelere d kavuşturulmu turulmuş bazı ortaklık k haklarına değinilecektir. 2- Rekabet Yasağı (m. 613): ORTAKLAR İÇİN N REKABET YASAĞI I AÇIKA IKÇA KARARLAŞTIRILMALI: Şirket sözles zleşmesiyle, ortaklara, şirketle rekabet teşkil edebilecek işlem i ve davranış ışlardan kaçınma yükümlülüğü getirilebilir. Madde Gerekçesi: esi: Bağlılık k yükümüy limited şirkette ortağı ğın n kanunen rekabet yasağı altına konulmasını,, kural olarak haklı gösteremez. Bu sebeple şirket sözleşmesinde öngörülmemişse ortağa a yönelik y rekabet yasağı yoktur. Sözleşmede açık a k hüküm h m bulunmuyorsa bağlılık k yükümünden y hareketle rekabet yasağı ğına ulaşı şılamaz. Geri kalan ortakların n tümünün t n yazılı onayı ile, ortaklar, kanunda getirilmiş olan bağlılık k yükümüne y veya şirket sözles zleşmesindeki rekabet yasağı ğına aykırı düşen faaliyetlerde bulunabilirler. Esas sözles zleşme ile onay yerine ortaklar genel kurulunun kararı da yeterli kabul edilebilir. 21

22 2- Bilgi Alma ve inceleme Hakkı (m. 614): Her ortak, müdürlerden, m şirketin bütün b n işleri i ve hesapları hakkında bilgi vermesini isteyebilir ve belirli konularda inceleme yapabilir. Ortağın, elde ettiği i bilgileri şirketin zararına olacak şekilde kullanması tehlikesi varsa, müdürler, m bilgi alınmas nmasını ve incelemeyi gerekli ölçüde engelleyebilir. Bu konuda ortağı ğın n başvurusu üzerine GK karar verir. GK, bilgi alınmas nmasını ve incelemeyi haksız z yere engellerse, ortak mahkemeye başvurabilir. Mahkemenin kararı kesindir. 22

23 YENİ: Ortakların Şirketten Alacakları/Şirketin Ortaklara Borçlar ları veya Öz z Kaynakların n Yerini Tutan Ödünçler Meselesi (m. 615) Öz z kaynakların n yerini tutan ödünçler meselesi, yttk nın n Ltd. Şti.lere ilişkin olarak getirdiği en önemli yeniliklerdendir. Kanun da şunlar öz z kaynakların n yerini tutan ödünç sayılm lmıştır: Ortaklar veya onlara yakın n kişiler iler tarafından, a) Esas sermayenin ve kanuni yedek akçelerin, aktifler tarafından karşı şılanamaz hale geldiği i dönemde d şirkete verilen ödünçler, b) Şirketin finansal durumu itibarıyla öz z kaynak koymanın n daha uygun/yerinde olduğu u bir anda şirkete öz z kaynak koymak (sermaye artırmak) rmak) yerine verilen ödünçler. YAPTIRIM: a) Şirketin iflasın n açılmasa lmasından önceki bir yıl y l içinde, i inde, öz kaynakların n yerini tutan ödünçlerin geri ödenmesi amacıyla ortaklara yaptığı ödemeler, bu ödemelerin alıcısı tarafından şirkete geri verilmek zorundadır. r. b) Ortaklar veya onlara yakın n kişiler iler tarafından şirkete verilen ve öz kaynakların n yerini tutan ödünçler diğer tüm t m alacaklardan sonra gelir. (İcra( ve iflas takiplerinde şirketin tüm t m borçlar larının n en sonunda yer alır). 23

24 Limited Şirketin Organları Genel Kurul ve Müdür( M r(ler) 1- Genel Kurul (m. 616 vd.) a) Görev G ve Yetkileri YENİ: yttk, Ltd. Şti. GK nın yetkilerini kanun gereği i devredilemez yetkiler ile şirket sözleşmesinde yer almaları kaydıyla yla devredilemez yetkiler şeklinde iki gruba ayırm rmıştır. aa) GK nın kanun gereği i devredilemeyen yetkileri (m. 616/1): a) Şirket sözles zleşmesinin değiştirilmesi, b) Müdürlerin M atanmaları ve görevden g alınmalar nmaları, c) Topluluk denetçisi ile işlem i denetçileri de dâhil olmak üzere, denetçilerin atanmaları ve görevden alınmalar nmaları, d) Topluluk yılsonu y finansal tabloları ile yılly llık k faaliyet raporunun onaylanması, e) Yılsonu Y finansal tablolarının n ve yılly llık k faaliyet raporunun onaylanması,, kâr payı hakkında karar verilmesi, kazanç paylarının n belirlenmesi, f) Müdürlerin ücretlerinin belirlenmesi ve ibraları, g) Esas sermaye paylarının n devirlerinin onaylanması, h) Bir ortağı ğın şirketten çıkarılması için in mahkemeden talepte bulunulması, ı) ) Müdürün, M şirketin kendi paylarını iktisabı konusunda yetkilendirilmesi veya böyle b bir iktisabın n onaylanması, i) Şirketin feshi, j) GK nın kanun veya şirket sözles zleşmesi ile yetkilendirildiği i ya da müdürlerin m GK a sunduğu konularda karar verilmesi. 24

25 bb) GK nın, şirket sözles zleşmesinde öngörülmesi halinde devredilemezlik niteliği kazanan yetkileri (m. 616/2): a) Şirket sözles zleşmesi uyarınca GK nın onayının n arandığı hâller ile müdürlerin faaliyetlerinin onaylanması, b) Önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım m ve alım m haklarının n kullanılmas lması hakkında karar verilmesi, c) Esas sermaye payları üzerinde rehin hakkı kurulmasına ilişkin onayın n verilmesi, d) Yan edim yükümly mlülükleri hakkında içi yönerge çıkarılması, e) Şirket sözles zleşmesinin m. 613/4 uyarınca ortakların n onayını yeterli görmemesi g hâlinde, müdürlerin ve ortakların şirkete karşı bağlılık k yükümüy veya rekabet yasağı ile bağda daşmayan faaliyetlerde bulunabilmelerinin onayı için in gereken iznin verilmesi, f) Bir ortağı ğın şirket sözles zleşmesinde öngörülen sebeplerden dolayışirketten çıkarılması. Tek ortaklı Ltd. Şti. ti. lerde,, tek ortak GK nın bütün yetkilerine sahiptir. Tek ortağı ğın n GK sıfats fatıyla alacağı kararların n geçerlili erliliği yazılı olmalarına bağlıdır. 25

26 Ortaklar Genel Kurulu Toplantısına na Çağrı Usulü YENİ: yttk, ortaklı Ltd. Şti., 20 den fazla ortaklı Ltd. Şti. ayrımını kaldırm rmıştır. Olağan an GK toplantısı,, her yıl y l hesap dönemi d sonundan itibaren 3 ay içinde i inde yapılır. Şirket sözles zleşmesi uyarınca ve gerektikçe e GK olağan anüstü toplantıya da çağrılabilir. GK müdürler m tarafından toplantıya çağrılır. r. Toplantı çağrısı, toplantı tarihinden en az 15 gün g n (şu( u an 5 gün g n bu süre) s önce yapılır. Bu süre s şirket sözles zleşmesi ile uzatılabilece labileceği i gibi en çok 10 güne g kadar kısaltk saltılabilir. labilir. AŞ GK çağrı hükümleri kıyas k yoluyla Ltd. Şti. hakkında da uygulanır. Ortaklardan hiçbirisi sözlü görüşme (yüz z yüze y görüşme/fiziksel g toplantı) talebinde bulunmadıkça,, GK kararları,, ortaklardan birinin gündem g maddesi ile ilgili önerisine diğer ortakların n yazılı onay vermeleri suretiyle de alınabilir. Kararın geçerlili erliliği i için i in tüm t m ortakların n onayına aynı önerinin sunulmuş olması şarttır. r. GK Türleri: T a) Çağrılı (yüzyüze)) GK b) Çağrısız z GK c) Elden imza ile GK 26

27 Oy Hakkı (m. 618) Ortakların n oy hakkı a) esas sermaye paylarının n itibarî değerine erine göre g hesaplanabilir. KURAL: her 25 TL bir oy hakkı verir. YA DA b) YENİ: Her esas sermaye payının n bir oy hakkı olması kararlaştırılabilir labilir. Şirket sözles zleşmesi ile birden fazla paya sahip ortakların n oy hakları sınırlandırılabilir. labilir. Ancak her ortağı ğın, payının n değerine erine bakılmaks lmaksızın n en az bir oy hakkı vardır. r. Oy Yasakları Herhangi bir şekilde şirket yönetimine y katılm lmış bulunanların,, müdürlerin m ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmaları yasaklanmış ıştır. Bundan başka şirketin kendi esas sermaye paylarının n iktisabına ilişkin kararlarda, esas sermaye payını devreden ortak oy hakkından yoksundur. Son olarak ortağı ğın n bağlılık k yükümüne y veya rekabet yasağı ğına aykırı faaliyetlerde bulunmasını onaylayan GK kararlarından ilgili ortağı ğın n oy hakkı yoktur. Şirket sözles zleşmesinde açıkça a a düzenlenmid zenlenmişse yazılı oy da kullanılabilir. labilir. 27

28 Karar Yetersayılar ları Olağan an Karar Yetersayısı Buna göre g aksi Kanun da ya da şirket sözles zleşmesinde öngörülmemişse, seçim kararları dâhil, tüm t m GK kararları, toplantıda temsil edilen oyların n salt çoğunluğu u ile alınır. Özel Toplantı ve Karar Yetersayısı Bazı GK kararları, TYS: oy hakkı bulunan esas sermayenin salt çoğunluğunun unun hazır r bulunduğu KYS: toplantıda temsil edilen oyların n en az üçte ikisinin olumlu oylarıyla alınabilir (m. 621/1). 28

29 Özel çoğunluk gerektiren kararlardan bazılar ları şunlardır: r: a) Şirketin işletme i konusunun değiştirilmesi, b) Oyda imtiyazlı esas sermaye paylarının n yaratılmas lması, c) Esas sermaye paylarının n devrinin sınırlands rlandırılması,, yasaklanması ya da kolaylaştırılmas lması, d) Esas sermayenin artırılmas lması, e) RüçR üçhan hakkının n sınırlands rlandırılması ya da kaldırılmas lması, f) Bir ortağı ğın n haklı sebepler dolayısıyla yla şirketten çıkarılması için in mahkemeye başvurulmas vurulması ve bir ortağı ğın şirket sözles zleşmesinde öngörülen sebepten dolayışirketten çıkarılması, ı) Şirketin feshi. Yukarıdaki haller saklı kalmak kaydıyla yla, şirket sözles zleşmesi, esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların n kararıyla değiştirilebilir. Bu yetersayı şirket sözles zleşmesi ile artırılabilir. Toplantı yetersayısı getirilebilir. Şirket sözles zleşmesinde yapılan her değişikli ikliğin in tescil ve ilanı zorunludur. 29

30 Esas Sermayenin Artırılmas lması (m. 590 vd.) Şirketin kuruluşu u hakkındaki hükümlere h ve özellikle sermayenin ayın n olarak konması ve bir işletme i ile ayınlar nların devralınmas nmasına na dair kurallara uymak şartıyla esas sermaye artırılabilir. Karar, esas sermayenin salt çoğunluğunun unun hazır bulunduğu u toplantıda temsil edilen oyların n en az üçte ikisi ile alınabilir. YENİ: Yeni TTK da ortakların rüçhan hakkına önem verilmiş ve bu hususu daha ayrınt ntılı biçimde imde düzenlenmid zenlenmiştir. a) RüçR üçhan hakkı haklı nedenler varsa kısıtlanabilir/kaldk tlanabilir/kaldırılabilir, labilir, b) RüçR üçhan hakkı ağırlaştırılmış nisaplarla kısıtlanabilir/kaldk tlanabilir/kaldırılabilir, labilir, Esas Sermayenin Azaltılmas lması (m. 592) AŞ lerin esas sermayenin azaltılmas lmasına ilişkin hükümleri, h Ltd. Şti. ti. ler hakkında kıyas yoluyla uygulanır. GK Kararlarının n Butlanı ve İptali AŞ GK kararlarının n butlanı ve iptali hakkındaki hükümler h (m. 445 vd.) kıyas k yoluyla limited şirketler hakkında da uygulanır. 30

31 Ortaklıktan ktan Çıkma ve Çıkarılma, Hukuki Sonuçlar ları Yeni TTK ortağı ğın şirketten çıkması ve çıkarılması ile ayrılan ortağı ğın mali haklarını mevcut TTK ya göre g daha farklı düzenlemiştir. a) Çıkma aa) Çıkma Hakkı: Şirket sözles zleşmesi, ortaklara şirketten çıkma hakkını tanıyabilir ve bu hakkın n kullanımını belirli şartlara (örn.( haklı sebeplere) bağlayabilir. bb) Çıkma Davası: Haklı sebeplerin varlığı halinde her ortak, şirketten çıkmasına izin verilmesini dava edebilir (çıkma( davası). YENİ: Çıkmaya Katılma: Ortaklardan biri şirket sözles zleşmesindeki hükme dayanarak çıkmak istediği veya haklı sebeplere dayanarak çıkma davası açtığı takdirde, müdürler m gecikmeksizin diğer ortakları bundan haberdar ederler. Diğer ortaklardan her biri, haberin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 1 ay içinde, i inde, çıkmaya ya da çıkma davasına katılabilir. 31

32 b) Çıkarma (Çıkar( karılma) Şirket sözles zleşmesinde şirketten çıkarma sebepleri öngörülebilir. Çıkarma GK kararı ile olur (esas sermayenin salt çoğunluğunun unun hazır bulunduğu u toplantıda temsil edilen oyların üçte ikisi gereklidir) ve ortağa a noter aracılığı ığı ile bildirilir. Ortak, çıkarma kararına karşı şı,, bunun kendisine bildirilmesinden itibaren 3 ay içinde i inde iptal davası açabilir. abilir. Ortak şirketten çıkma ya da çıkarılma suretiyle ayrıld ldığı takdirde, esas sermaye payının n gerçek ek değerine erine uyan bir ayrılma akçesi esi talep edebilir. AYRILMA AKÇES ESİ HANGİ ŞARTLARDA MUACCEL HALE GELİR?: Şirketin ayrılma sebebiyle finansal güçg üçlüğe e düşmemesi d için i in ayrılma akçesinin muacceliyet zamanı özel olarak düzenlenmid zenlenmiştir. Buna göre g ayrılma akçesi, a) şirketin kullanılabilir labilir bir öz z kaynağı bulunmakta ise, b) ayrılan kişinin inin esas sermaye payları devredilebiliyorsa, c) esas sermaye, ilgili hükümlere h göre g azaltılm lmışsa ayrılma ile muaccel olur. 32

33 Müdür( r(ler) a) Seçilme ve Azil Müdürler şirket sözles zleşmesi ile ya da GK kararı ile seçilebilir. Şirket sözles zleşmesi ile yönetim y ve temsil, müdür m r sıfats fatını taşı şıyan bir veya birden fazla ortağa a veya tüm t m ortaklara ya da üçünc ncü kişilere ilere bırakılabilir. Ancak ortaklardan en az birisi her halde müdürlm rlük k görevini g üstlenmelidir. YENİ: Müdür r sayısının n birden fazla olması hâlinde, ayrıca bunlardan biri GK tarafından müdürler kurulu başkan kanı olarak atanır. Tüzel kişiler iler müdür m r olabilir. YENİ: Birden fazla müdürün m n varlığı hâlinde, kararlar çoğunlukla alınır. Eşitlik hâlinde başkan kanın n oyu üstün n sayılır. r.şirket sözles zleşmesi, müdürlerin karar alması konusunda daha farklı düzenlemeler de yapabilir. 33

34 Müdürler GK tarafından görevden g alınabilir, yönetim y hakkı ve temsil yetkisi sınırlanabilir. Her ortak, haklı sebeplerin varlığı ığında, yöneticilerin y yönetim y hakkının ve temsil yetkilerinin kaldırılmas lmasını veya sınırlands rlandırılmasını mahkemeden isteyebilir. Müdürler, kanunla veya şirket sözles zleşmesi ile GK ya bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm m konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler. Müdürler bunun dışıd ışında, aşağıdaki görev g ve yetkilerini devredemez ve bunlardan vazgeçemezler: emezler: (bazılar ları şunlardır): r): a) Şirketin üst düzeyde d yönetilmesi y ve yönetimi y ve gerekli talimatların n verilmesi, b) Şirketin yönetimi y için i in gerekli olduğu u takdirde, muhasebenin, finansal denetimin ve finansal planlamanın n oluşturulmas turulması, c) Küçük k (ölçekli)( limited şirketler hariç,, risklerin erken teşhisi ve yönetimi y komitesinin kurulması, d) Şirket finansal tablolarının, n, yılly llık k faaliyet raporunun ve gerekli olduğu u takdirde topluluk finansal tablolarının n ve yılly llık k faaliyet raporunun düzenlenmesi, d (NOT: Ltd. Şti. müdürleri m AŞA YK gibi, bilanço o gününden g nden itibaren 6 ay içinde i inde finansal tabloları,, yılly llık k faaliyet raporunu, kâr dağı ğıtımına ilişkin GK kararını, denetçinin m. 403 uyarınca verdiği i görüşüg ve GK nın buna ilişkin kararını, TTSG de ilan ettirmek ve şirketin web sayfasında yayınlamakla yükümly mlüdür (yttk m. 610, 524). 34

35 e) Şirketin borca batık k olması hâlinde durumun mahkemeye bildirilmesi. Müdürler ortaklara eşit e şartlar altında eşit e işlem i yapmakla yükümly mlü kılınmışlardır. r. Müdürlere İlişkin Diğer Hususlar: Özellikle Özen ve Bağlılık k Borcu Müdürler ve yönetimle y görevli g kişiler, iler, görevlerini g yaparken gerekli tüm t özeni göstermek g ve şirketin menfaatlerini, dürüstld stlük k kuralı çerçevesinde, evesinde, gözetmekle yükümly mlüdürler. Şirket sözles zleşmesi ya da GK kararı ile izin verilmedikçe, e, müdürler m şirketle rekabet oluşturan bir faaliyette bulunamazlar. Müdürlerin temsil yetkilerinin kapsamı,, yetkinin sınırlands rlandırılması,, imzaya yetkili olanların n belirlenmesi, imza şekli ile bunların n tescil ve ilanı hakkında AŞ lerin ilgili hükümleri h kıyas k yolu ile uygulanır. Denetim/Denetçi AŞ nin denetçiye (m. 397 vd.), işlem i denetçilerine ve özel denetime (m. 438) ilişkin hükümleri h limited şirkete de uygulanır. 35

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013

www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013 www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013 İçerik 1. Anonim Şirketlerde Genel Kurul 2. Genel Kurullarda İzlenecek Yol 3. Limited Şirketlerde Genel Kurul 4. Önemli Bilgiler 5. Sıkça

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

KANUNU NDA NDA TEK PAYDAŞLI ŞİRKETLER LTEKİN

KANUNU NDA NDA TEK PAYDAŞLI ŞİRKETLER LTEKİN YENİ TÜRK TİCARET T KANUNU NDA NDA TEK PAYDAŞLI ŞİRKETLER RTN. BARKIN GÜLTEKG LTEKİN KARAKÖY Y ROTARY KULÜBÜ,, 29.03.2012 TÜRK TİCARET T KANUNU Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13.01.2011 Resmi Gazete

Detaylı

E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 0 E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 1 Değerli Meslektaşlarım, 6102 Sayılı TTK 409.maddesinde anonim şirketlerin,

Detaylı

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI HALİL ÇAMÖNÜ AVUKAT halilcamonu@gmail.com 1. GENEL BİLGİ Şirketlerin ticari

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, limited şirket sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2015 011 04.03.2015. Konu: Anonim ve Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Zorunluluğu

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2015 011 04.03.2015. Konu: Anonim ve Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Zorunluluğu Sirküler Sayı: 2015 011 04.03.2015 Konu: Anonim ve Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Zorunluluğu Anonim ve Limited Şirketlerde olağan genel kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 409 ve

Detaylı

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme q BİRLEŞME 2 BİRLEŞME BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 1 Limited Şirketler Türk ekonomisinde sayı itibariyle en fazla olan şirket türü limitettir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının

Detaylı

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzuat SerPKm.23 II-23.1 Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulanacak

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar Ticaret Sicil Müdürlüğü Tescil ve İlan İşlemleri Yeni Mersis Sistemi Uygulaması ve Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Eskişehir Ticaret Sicil Müd.lüğü Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Bakanlık Temsilcisi Bulundurma

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL Haksız fiil sorumluluğu Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA LİMİTED ŞİRKETLER HAKKINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA LİMİTED ŞİRKETLER HAKKINDA YAPILAN DÜZENLEMELER YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA LİMİTED ŞİRKETLER HAKKINDA YAPILAN DÜZENLEMELER da yürürlüğe girmiş olan Türk Ticaret Kanunu tarafından düzenlenmiştir. Ancak takdir edilmelidir ki, hayatın tüm alanında yaşanan

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX)

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX) 1 Sirküler No: CXXX Sirküler Tarihi: 03.06.2013 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax:

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

YENİ TTK DA LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER

YENİ TTK DA LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER YENİ TTK DA LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER Soner ALTAŞ * Öz 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu nda olduğu üzere 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre

Detaylı

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524. Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.maddesi gereğince; 1.Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YATIRIMCI GÜVENİNİN ARTIRILMASI Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanmasının Yasaklanması İstisnaları İştirak taahhüdünden

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ İLGİLİ KANUN MADDELERİ

LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ İLGİLİ KANUN MADDELERİ KURULUŞ LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ İLGİLİ KANUN MADDELERİ MADDE 43- (1) Anonim, limited ve kooperatif şirketler, işletme konusu gösterilmek ve 46 ncı madde hükmü saklı kalmak şartıyla, ticaret unvanlarını

Detaylı

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU AV. NURCAN TURAN İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ 8 Ocak 2013 BİRLEŞME ÖNEMLİ HUSUSLAR Yeni kuruluş suretiyle birleşmede ortada

Detaylı

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/159-1 HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, çoğunluğa sahip olmayan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural BİRLEŞME Mevcut TTK da olduğu gibi, birleşme devralma yoluyla ve yeni kuruluş şeklinde olmak üzere iki

Detaylı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı NO: 2012/96 KONU: Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6172 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Eski TTK) nda yer almayan avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren

Detaylı

MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız.

MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız. MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız. Mersis Sistemi Haricinde Düzenlenen ve Noterden Onaylanmış

Detaylı

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 2 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na uyum çalışmaları kapsamında sermaye şirketlerinin 1 Temmuz 2013 tarihine kadar esas sözleşmelerini (limited şirketlerde şirket

Detaylı

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME Hazırlayan: Ziya ÖZMEN - Ankara Ticaret Sicili Müdürü Mayıs 2014 2 BİRLEŞME n 6102 sayılı

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır. İSTANBUL, 02.02.2012 SİRKÜLER (2012/10) Konu: Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Yenilikler 2011 yılında TBMM nce kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı maddeleri daha sonraki tarihlerde

Detaylı

Bir ticaret unvanına "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.

Bir ticaret unvanına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. LİMİTED ŞİRKETLER Tanımı Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Amaçları

Detaylı

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri BAĞIMSIZ DENETİM Türk Ticaret Kanunu nun 397 nci maddesinde açıklandığı üzere; denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun

Detaylı

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1)

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No:27 tebliği yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren Seri II No:15.1 sayılı Kar Payı Tebliği 23.01.2014 tarihinde

Detaylı

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER 6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı shizir@atilim.edu.tr 6335 Sayılı Kanundan Önceki Haliyle TTK m.

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR İmtiyazlı paylar şirketlerin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda kardan daha çok pay alma, şirkete finansman yaratma ya da şirkete yeni yatırımcıların katılmasını sağlama

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

SİRKÜLER 2012/50. : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER 2012/50. : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. SİRKÜLER 2012/50 10.08.2012 KONU : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) nun 509 uncu

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR V VII XV I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR A. ADİ ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR 1 1. Olay: Ortaklık Sözleşmesinin Şekli, Sermaye Olarak Adi Ortaklığa Alacak Taahhüdü ve

Detaylı

KARAKO LAW OFFICE. 1- ŞİRKETLERİN KURULUŞU ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU :

KARAKO LAW OFFICE. 1- ŞİRKETLERİN KURULUŞU ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU : 1- ŞİRKETLERİN KURULUŞU ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU : Limited Şirketlerin sermayesi 10.000.- TL, Anonim Şirketlerin sermayesi 50.000.- TL. ve kayıtlı sermaye sistemini kabul eden Anonim Şirketlerde 100.000.-

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1. İşlem Denetçisinin tanımı ve nitelikleri ile ilgili hükümler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda bağımsız denetçinin tanımı

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, limited şirket sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM YOKSUNLUK HALLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM YOKSUNLUK HALLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ BİBLİYOGRAFYA VII XV KISALTMALAR... XXX GİRİŞ I. Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Oy Hakkı, 1 A. Önemi ve Tanımı 1 B. Hukuki Niteliği 3 C. Özellikleri '..". 5 1. Paya Bağlı Olması 5 2.

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası 15 Haziran 2011 Hukuk Kurumsal yönetim Yeni TTK ya uyum süreci Bilgi teknolojileri Muhasebe ve finansal raporlama 2 Yeni TTK Yeni bir başlangıç

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ 9 Ağustos 2012 Perşembe Resmî Gazete Sayı : 28379 Tebliğ Birinci bölüm Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç Madde

Detaylı

E-BÜLTEN l 12.10.12 l SİRKÜLER

E-BÜLTEN l 12.10.12 l SİRKÜLER LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLER Değerli Meslektaşlarım, Yeni TTK da Limited şirketlerde müdürler konusu son günlerde en çok konuşulan konuların başında gelmektedir. Müdürler yeniden seçilecek mi? Müdürler

Detaylı

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 31.12.2013 1) 2013 ve 2014 YILLARINA AİT YASAL DEFTERLERİN ONAY Ticari Defterler 2013 Yılı Defterlerin Kapanış Onayları Son Tarih 2014 Yılı Defterlerin Açılış Onayları Son Tarih

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE MEMURLARININ YERİNE GETİRMEK ZORUNDA OLDUĞU GÖREV VE SORUMLULUKLAR

ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE MEMURLARININ YERİNE GETİRMEK ZORUNDA OLDUĞU GÖREV VE SORUMLULUKLAR ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE MEMURLARININ YERİNE GETİRMEK ZORUNDA OLDUĞU GÖREV VE SORUMLULUKLAR Ufuk ÜNLÜ* 18 ÖZ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda anonim şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin düzenlemeler

Detaylı

Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1. İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri. www.byclb.com

Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1. İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri. www.byclb.com Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1 İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri www.byclb.com İÇİNDEKİLER 1. İnternet Sitesinde Yayınlanması Zorunlu Olan Bilgiler... 3 1.1 Yasal Dayanak... 3 1.2 Zorunluluklar... 3

Detaylı

YENİ TTK DA ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER

YENİ TTK DA ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER YENİ TTK DA ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER Soner ALTAŞ * Öz 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu Şirketler Hukuku özelinde anonim şirketlere yönelik köklü yeniliklere

Detaylı

ANONİM ŞİRKET KAVRAMI VE KURULUŞ SÜRECİ

ANONİM ŞİRKET KAVRAMI VE KURULUŞ SÜRECİ ANONİM ŞİRKET KAVRAMI VE KURULUŞ SÜRECİ ANONİM ŞİRKET TANIMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla

Detaylı

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Abuzer Kendigelen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler Genel Açıklamalar Başlangıç

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ Baştan aşağı yenilenen Türk Ticaret Kanunu iş dünyasından gelen talepler üzerine 109 maddede değişiklik yapılarak yürürlüğe girdi. Değişikliklerle

Detaylı

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sirküler Rapor 07.09.2012/162-1 TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ÖZET : Yeni Türk Ticaret Kanunu esas itibariyle 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI YÜRÜRLÜK TARIHI 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğü ile ilgili tarih, 1534. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde 01.07.2012 olarak belirtilmiştir. 2 ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. GİRİŞ 14/02/2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı istisnaları dışında

Detaylı

KALPAKLIOĞLU HUKUK BÜROSU

KALPAKLIOĞLU HUKUK BÜROSU BİLGİ NOTU TARİH: Kasım 2011 KONU: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Limited Şirketler İşbu bilgi notu, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu ( 6762 Sayılı TTK ) 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Konu: Halka açık olmayan sermaye şirketleri ile ilgili Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi. Özet: Halka açık olmayan anonim şirketler, sermayesi

Detaylı

İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı.

İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı. İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Soner Altaş, hayatta artık kalıplaşmış eski bilgilerle ticaret yapılamayacağını belirterek, "Yeni kanun,

Detaylı

KAR PAYI AVANS DAĞITIMI

KAR PAYI AVANS DAĞITIMI Sirküler No: 2012/047 Tarih: 28.08.2012 KAR PAYI AVANS DAĞITIMI 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin Kar Payı Avansı Dağıtımı

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANA SÖZLEŞMELERİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANA SÖZLEŞMELERİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Sirküler Sayı: 2013/3 28/03/2013 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANA SÖZLEŞMELERİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Sayfa 1 Sirküler Sayı: 2013/3 28.03.2013 KONU: YENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde YENİ TTK NIN YÖNETİM KURULUNA GETİRDİĞİ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR İLE GETİRDİĞİ YENİ UYGULAMALAR AHMET YELİS YEMİLİ MALİ MÜŞAVİR 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat

Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat 13 Eylül 2012 Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat Bilindiği üzere, Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Ancak baştan aşağı yenilenen Türk Ticaret Kanunu nda

Detaylı

41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Madde No Maddenin 6103 sayılı Yasa ile düzenlenmiş hali 6335 sayılı Yasa ile Yapılan Düzenleme Maddenin 6335 sayılı ile Yasa ile Değişik Son Hali 12 C) MERKEZLERİ

Detaylı

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ:

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ: SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ: 5. Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi a) Genel olarak MADDE 379- (1) Bir şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda birini

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ R.G. 46 29.04.2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI 39/2001 sayılı yasa Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

Bankaların Birleşmesi

Bankaların Birleşmesi Dr. Seda Ş. GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Türk Hukukunda Bankaların Birleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. Konunun

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Anonim ve Limited şirketlerin Genel Kurulları ile ilgili olarak Eski Türk Ticaret Kanunu ndan farklı uygulamalar

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Anonim ve Limited şirketlerin Genel Kurulları ile ilgili olarak Eski Türk Ticaret Kanunu ndan farklı uygulamalar 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Anonim ve Limited şirketlerin Genel Kurulları ile ilgili olarak Eski Türk Ticaret Kanunu ndan farklı uygulamalar yer almaktadır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 38 Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Ancak, ayda en az bir toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim

Detaylı

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ ESKİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 YENİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Talep Üzerine Yeni (Gerçek Kişi) 1.Dilekçe

Detaylı

KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ: ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ Bilindiği üzere, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanun un (TTK) tacirlerin tutmakla yükümlü olduğu defterler,

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKERİ AHMET TOKAÇ Yönetim Danışmanı ve SMMM 20.02.2012 D eğerli üyelerimiz, değerli kurlarım, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili srulması gereken sruları ve cevaplarını,

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı Ülkemizde ticaret hayatının uygulamasının son 50 yılını yönlendirmiş olan 6762 sayılı Türk

Detaylı