Birlikte yaflam Do um kontrolü Haklarınız Aids. Hamilelik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birlikte yaflam Do um kontrolü Haklarınız Aids. Hamilelik"

Transkript

1 Birlikte yaflam Do um kontrolü Haklarınız Aids Hamilelik

2 çindekiler Kadının cinsel organları 2 Erke in cinsel organları 4 Do um kontrolü 5 Haklarınız 13 Cinsel yolla bulaflan hastalıklar 14 Aids 16 Hamilelik 19 Kürtaj 20 Bu broflür, bugüne kadar eksik veya yanlıfl bilgilere sahip olabilece imiz, hamilelik, aile planlaması, do um kontrolü, cinsellik gibi konularda biz kadınları az da olsa bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca yine bu broflürün içeri inde Aids ve cinsel yolla bulaflan di er hastalıklar üzerine de bazı bilgiler bulabilirsiniz. Broflürde bir bölümü de kürtaj ve sviçre'de yasal düzenlemelere ve uygulamalara ayırdık umarız sizlere yardımcı olur. Bu boflür, isviçre'de yaflayan yabancı kadinlar için hazır lanmıfltır. sviçre nin her yerinde sizi dinlemek ve yol göstermek üzere, aile planlaması ve aids önleme merkezleri bulunmaktadır. PLANeS sitesinden size yardım sunabilecek adreslere ulaflabilirsiniz.

3 Kadının cinsel organları Vajina Dıfl bölümüne vulva denir. Dıfl kısmında iki büyük ve iç kısmında da vajina girifli ve üretra bafllangıcındaki iki küçük dudaktan oluflur. Üretra, idrarın dıfları atılmasına yarayan çok ince bir kanaldır. Üretra kanalı giriflinin üstünde ise, kadının cinsel zevk almasında önemli bir rolü olan klitoris bulunmaktadır. 7 ila 10 cm uzunlu undaki esnek bir kanaldır. Cinsel iliflki esnasında erke in penisi buraya girmektedir. Vajina, do um esnasında bebe in geçebilmesi için oldukça geniflleyebilir. Adet sırasında gelen kan da buradan atılmaktadır. Cinsel arzu, vajinanın kayganlaflmasına ve dolayısıyla penisin kolayca girebilmesine neden olur. Rahim (uterus) Yumurtalık Ceninin geliflti i yerdir. Sap kısmı afla ıya do ru tutulmufl bir armuta benzer. Rahimin içinde, her adet döneminde endometre denilen sümüksü bir sıvı oluflur. E er hamilelik bafllamıflsa bu sıvı, embriyon için bir yuva oluflturur. Aksi takdirde bu sıvı buradan ayrılır ve dıflarıya akar ki buna adet görme diyoruz. Vajinayla birleflen alt bölüme ise "rahim geçidi" diyoruz. Buradaki çok az bir açıklık, spermlerin yada adet sırasındaki kanın geçmesini sa lar. Do um esnasında ise rahim geçidi ve vajina tamamen açılarak bebe in buradan geçiflini kolaylafltırır. Yumurtalıklar birer badem büyüklü ünde ve biçimindedir. ki görevi vardır: kadının adet görmesini sa layan cinsel hormonları üretmek ve ortalama ayda bir defa olmak üzere bir yumurtayı olgunlafltırmak. Kızlık zarı Kadınların bakire oldukları dönemde, vajina giriflinde, bir bölümü açık olan ince bir zar bulunur: buna kızlık zarı denir. Kızlık zarının biçimi kadından kadına de iflir. Hatta bazı kadınlarda do ufltan hiç bulunmaz. Genel olarak kızlık zarı, ilk cinsel birleflme sonrası yırtılır. Tüp (fallop borusu) Bunlar 10 ila 15 cm uzunlu unda iki kanaldır. Rahimden çıkar, yumurtalıklarla birleflirler ve içinden yumurtaların geçmesini sa larlar. flte bu tüplerin içinde sperma ile yumurta karflılaflıp döllenme oluflur. Bu durumda döllenmifl yumurta rahime do ru iner. Fallop borusu Yumurtalık Üretra Endometre Kadının adet süreci Adet görülen ilk günden bir sonraki ilk adet görme gününe kadar olan süredir. Bu süre de iflkendir, ortalama 21 ila 35 gün arasında de iflir. Adet görme, genellikle yafl arası bafllar ve yafl arası menapoza girildi inde sona erer. Her adet ayında kadın, yumurta ve hormonları üreterek olası bir hamilelik için hazırlanır. Bu hazırlık, bir sonraki adet görme bafllangıcından 15 gün önceye kadar sürer. Yumurtaların olufltu u günlerde yapılan cinsel birleflme sonucunda hamilelik gerçekleflebilir. Yumurtlama her zaman aynı dönemlerde olmayabilir. Bu yüzden takvim metodu hamileli i önlemek için güvenilir bir yöntem de ildir. Rahim geçidi Vajina Adet görme döneminde Kadın dufl alabilir, yıkanabilir veya yalnızca saçlarını yıkayabilir. Bir tampon kullanarak spor yapabilir veya yüzmeye gidebilir. 2 3

4 Erke in cinsel organları Do um kontrolü Erke in cinsel organları, dıfl kısımda, penis ve iki testisten oluflur. ç kısımda ise, boflaltma kanalları, prostat ve sperm keseleri bulunur. Sperm keseleri bulunur Testisler Boflaltma kanalları Prostat Penis Östroprojestatif hap deal bir do um kontrol yöntemi mevcut de ildir. Bu yüzdendir ki, size uygun olan ve ihtiyaçlarınıza cevap veren bir yönteme karar verip uygulamanız önemlidir. Bu broflürde, sviçre'de kullanılan belli bafllı yöntemlerin kısa bir açıklamasını ve bu yöntemlerin fiyatlarını, etkilerini ve nereden elde edilebilece ine iliflkin bilgileri bulacaksınız. Daha detaylı bilgi için ücretsiz olarak Aile Planlaması Danıflma Merkezlerine veya doktorunuza baflvurabilirsiniz. Sorularınızı bir kenara not edip buralardan randevu alın. Do um kontrol hapı hormonal bir do um kontrol yöntemidir. E er çok düzenli olarak her gün aynı saatte alınırsa çok etkili bir yöntemdir. Unutulmasının üzerinden 12 saati aflan bir süre geçmesi durumunda güvenilirli i garanti edilemez. «Do um kontrol hapı»: 21 (ya da 22) hap kullanımından sonra 7 (ya da 6) günlük bir ara verme dönemi ön görülür. (Kesintisiz alınan hap markaları da vardır.) Bu ara verme dönemi sırasında adet görülür. Ara verme dönemi do um kontrolü açısından güvenlidir. Dikkat: ara verme dönemi asla ön görülenden daha uzun olmamalıdır. Testisler Penis Testislerin iki görevi vardır: Ergenlikten ölünceye kadar devamlı sperm üretmek Testosteron denen erkeklik hormonlarını üretmek Her testisten bir boflaltma kanalı çıkar ve içinden spermlerin geçiflini sa layarak penis ucuna kadar uzanır. çinden spermlerin ve idrarın geçmesini sa lar. Cinsel arzunun etkisiyle penis, geniflleyerek sertleflir. Kanın bu bölgeye hücum etmesiyle gerçekleflen bu ereksiyon sayesinde penis vajinaya girebilir. Projestatif hap «Mini hap»: Kutu bitti inde, kanama olsa bile ara vermeden do rudan yeni bir kutu kullanılmaya bafllanır. Adet görme azalabilir, düzensizleflebilir veya tamamen ortadan kalkabilir. Mini haplar emzirme döneminde de alınabilir. Her gün aynı saatte alınması gerekir. Dikkat, kontrol ediniz: kesinlikle aynı saatte alınması gereken projestatif hap markaları vardır, 2 saatlik bir gecikme güvenlik açısından risklere yol açabilir. 4 Sperm Önemli! Sperm (meni) hücrelerinden ve prostat ve sperm keselerinin üretti i bir sıvıdan oluflur. Ejakülasyon, bu sıvının bir anda penis dıflına fırlatılmasıdır. Ereksiyon sırasında penisten, içinde sperm hücreleri bulunan çok az miktarda bir sıvı akıntısı olabilir. Bu demektir ki, geri çekme yöntemi (coitus interruptus) güvenli bir do um kontrol yöntemi de ildir. Bu nedenle penis ile vajinanın temasından önce mutlaka prezervatif takılmalıdır. Nereden elde edilebilir? «Do um kontrol hapı» ve «Mini hap» reçete ile eczanelerden satın alınabilir. Piyasada, içerdi i maddeler birbirinden farklı olan de iflik cinste haplar bulunmaktadır. Doktorunuza danıflarak size uygun olanı seçebilir veya memnun de ilseniz kullandı ınız hapı de ifltirebilirsiniz. 1 aylık kullanım paketi 15.- ila 25.- frank civarındadır. 5

5 Rahim içi araç Nereden elde edilebilir? Rahim içi araç (Spiral) di er adı ile spiral, 2,5-3,5 cm uzunlu unda, etrafına bakır bir tel sarılmıfl plastik bir maddedir. Doktorunuz, spirali, spirale ba lı naylon bir ip sayesinde dıflarıya çekebilir. Modern spiraller 5 yılda bir de ifltirilir Bu yöntem daha çok, önceden do um yapmıfl kadınlara önerilir Bu yöntemi kullananlar, yıllık kontrollerin dıflında, alıflılmamıfl fliddetli a rı, enfeksiyon kaygısı veya adet görmeme durumunda hemen doktora baflvurmalıdırlar Spiralin doktor tarafından rahim içine yerlefltirilmesi gerekir. Yerlefltirme doktor muayenesi sırasında yapılır. Yerlefltirmesi dahil 80.- ila frank civarındadır. Projesteron yayan spiraller de vardır. (en fazla : frank + yerlefltirme ücreti) Erkek prezervatifi (Kondom) Çeflitli boy ve markalarda prezervatif vardır. Bunlar arasında "OK", "CE", "MD", "NF" amblemi olan prezervatifler en güvenilir olanlarıdır. Prezervatif tek kullanımlıktır ve her yeni cinsel birleflme sırasında (adet döneminde dahi) yeni bir prezervatifin kullanılması gerekir E er prezervatif yırtılır, penisten çıkar, veya vajina içinde kalırsa, gebeli i önlemek için acil do um kontrol hapı yöntemine baflvurabilirsiniz 6 3 aylık i ne Hormonal implant 3 aylık i neler (Depo Provera), doktorunuzun muayenehanesinde veya bir kadın hastalıkları klini inde her 10 ila 12 haftada bir tatbik edilir. Bu i neler, adet kanamalarının düzensizleflmesine ve bir kaç uygulamadan sonra adetin tamamen kesilmesine yol açar ne uygulamasının sona erdirilmesinden sonra, adet görmenin ve do urganlı ın yeniden bafllaması hemen mümkündür. Ancak bir kaç aylık bir gecikme de sözkonusu olabilir ne'nin fiyatı 35.- franktır. Deri altı implantı doktor tarafından lokal anestezi ile yerlefltirilir ve çıkarılır. Üç yıl boyunca etkilidir ve etkisi yerlefltirilmesinden 8 saat sonra bafllar. Projestatif hormon içeren küçük plastik bir çubuktur. Doktor tarafından do rudan kolun iç yüzeyindeki derinin altına yerlelfltirilir. Dıflarıdan görülmez. Fakat, hemen derinin altında hissedilebilir. mplant adetin düzensizleflmesine veya tamamen ortadan kalkmasına neden olabilir. mplant çıkarılıdıktan hemen sonra, do urganlık geri kazanılabilir. Ürün için frank. Nereden elde edilebilir? Eczanelerden, parfümerilerden, büyük ma azalardan ve prezervatif otomatlarından serbestçe alabilirsiniz. Normal modelleri tanesi -.50 ila 2.- frank arasında de iflir. Kadın prezervatifi Nereden elde edilebilir? Erkek ve kadın prezervatifi cinsel yolla bulaflan hastalıklara ve Aids'e karflı tek korunma yöntemidir. Kadın prezervatifi (Femidom), vajinanın iç duvarlarına yerlefltirilen ince bir plastik yüzeyi olan prezervatiftir. Her cinsel birleflme öncesi vajinaya yerlefltirin ve tekrar kullanmayın. Reçetesiz olarak eczanelerden ve parfümerilerden alınabilir. 3 lü paket olarak 10.- frank civarında. 7

6 Acil do um kontrol hapı "Ertesi gün hapı" da denir. Korunmasız girilmifl bir cinsel iliflki sonrası acilen baflvurulan bir korunma yöntemidir ve istenmeyen gebelikleri önler: E er prezervatif yırtılmıflsa veya kaymıflsa E er do um kontrol hapını almayı unuttuysanız E er herhangi bir korunma yöntemi kullanmadıysanız E er güvenilir olmayan bir korunma yöntemi kullandıysanız Diyafram Diyafram esnek bir çembere geçirilmifl kubbe fleklindeki yumuflak bir latex veya kauçuk bir zardan ibarettir. Diyafram daima sperm öldürücü bir krem ile kullanılır. Birden fazla kullanım içindir. Korunmasız girilen cinsel iliflkiden mümkünse hemen sonra ama en geç 72 saat (3 gün) içinde alınmalıdır Nereden elde edilebilir? Eczanelerden reçetesiz satın alınabilir (2002 den beri). Yaklaflık 30.- frank Nereden elde edilebilir? Doktorunuzun muayene etmesi, size uygun büyüklükteki diyaframı önermesi ve yerlefltirilmesini ö renmeniz açısından gereklidir. Diyaframı eczanelerden satın alabilirsiniz ila 35.- frank civarında. Sperm öldürücüler (Benzaltex) Sperm öldürücüler veya vajinal fitiller, erke in menisini öldüren veya en azından hareketlili ini önleyen kimyasal maddelerdir. Bu maddeler cinsel birleflmeden önce vajinaya yerlefltirilir. Sperm öldürücü ilaçlar, krem, vajinal fitil veya tampon fleklinde olabilir. Kullanmadan önce ambalajındaki kullanma klavuzunu okuyun! Gözlem yöntemi Bu yöntem, kadınların gebe kalabilecekleri yada kalamayacakları dönemleri kendi vücut belirtilerine dikkat ederek gözlemlemeleri üzerine dayanır. Gebe kalma riski olan günler içerisinde korunmasız cinsel iliflkiye girilmez. Bu yöntemin ö renilmesi, tecrübe ve efllerin her ikisinin de motivasyonunu gerektirir. Nereden elde edilebilir? Eczanelerde reçetesiz olarak satılır. Kremler bir kullanımlık 1.- frank, tamponlar ise bir kullanımlık 4.- franktır. 8 9

7 Erkek veya kadının kısırlafltırılması Kısırlafltırma nerede yaptırılabilir? Güvenilirlik düzeyi oldukça yüksek olan bu yöntem geriye dönüflü olmayan tek korunma yöntemidir. Kısırlafltırma bir daha çocuk yapmak istemedi inden emin olan kifli veya çiftlere önerilir. Aile planlaması merkezleri bu önemli karar konusunda çiftlere yardımcı olmaktadır. Erkeklerdeki kısırlafltırma sonucu da cinsel yaflamda herhangi bir de ifliklik olmaz, penis sertleflir, orgazm ve boflalma gerçekleflir. Müdahaleden bir kaç hafta sonra meni artık sperm içermez. Aradaki sürede mutlaka etkin bir do um kontrol yöntemine baflvurulması gereklidir. Kadınlarda kısırlafltırma sonrası, adet görme devam eder ve kadının cinsel yaflamında herhangi bir de ifliklik olmaz Kadınların kısırlafltırılması cerrahi bir müdahaleyi gerektirdi i için tam teflekküllü bir hastanede olması flarttır. Operasyon bir kadın hastalıkları uzmanı veya bir cerrah tarafından gerçeklefltirilir. Erkeklerin kısırlafltırmasında ise müdahale bir doktor muayenehanesinde veya bir hastanede, ürolog veya cerrah tarafından yapılır. Kifli müdahaleden hemen sonra aya a kalkabilir. Kısırlafltırma masrafı genel sa lık sigortası tarafından karflılanmaz. Kısırlafltırma operasyonu erkekler için daha ucuz ve daha basittir. Operasyondan önce doktora danıflıp bilgi albilirsiniz. Güvenilir olmayan yöntemler Gebe kalmak istemiyorsanız, afla ıdaki yöntemleri kullanmayın. Bu yöntemler sizin için yeterli ölçüde güvenli de ildir. Takvim yöntemi: Kadın vücudu, bir makinanın düzenine sahip olamayaca ı için güvenilir de ildir. Adet görme dönemleri, hastalık, yorgunluk, duygusal bir flok sonucu erken veya geç olabilir. Geri çekme yöntemi (Coitus interruptus): Erke in menisi gelmeden önce penisini geri çekmesine dayanan bu yöntem güvenilir de ildir. Çünkü, geri çekme sırasında geç kalınabilir veya ereksiyon halinde penisten gelen ön akıntıda sperm hücreleri bulunabilir. Yalnızca sperm öldürücülerin kullanılması: Sperm öldürücü krem yada tamponlar tek baflına kullanıldı ında yeteri derecede etkili de ildir. Daima bir prezervatif veya diyaframla birlikte kullanılması gerekir. Benzaltex isimli sperm öldürücü bu durumun dıflındadır. Vajinanın yıkanması: Cinsel birleflmeden hemen sonra vajina haznesinin yıkanarak meninin temizlenmesine dayanan bu yöntem güvenilir de ildir. Çünkü meni çok hızlı bir flekilde rahime girebilir

8 Sorular ve cevaplar Haklarınız Uyguladı ım do um kontrol yöntemini yarıda bırakırsam hamile kalabilir miyim? 12 En etkili yöntemler hangileridir? Bebe imi emziriyorum, hangi yöntemi önerirsiniz? Erke in veya kadının kısırlafltırılması, geriye dönüflü olmayan tek yöntemdir. Di er yöntemlerde do urganlı ın yeniden elde edilmesi genel olarak çok çabuk gerçekleflebilir. 3 aylık i ne yönteminde do urganlı ın tekrar kazanılması, i nenin tesirinin geçmesiyle birlikte ortalama 5 ay sonra olabilir. Bu bazı kadınlarda 1 yıldan fazla sürebilir. Hiç bir yöntem %100 güvenilir de ildir. Etki derecesi her yöntemin iyi kullanılıp kullanılmadı ına göre de iflir. Her yöntem için uyulması gereken kuralları en iyi flekilde ö renip tatbik etmelisiniz. Çok güvenilir yöntemler: kadında veya erkekte kısırlafltırma, 3 aylık i ne yöntemi, projesteronlu spiral, implant. Güvenilir yöntemler: do um kontrol hapı, spiral, mini hap, implant. Yeterli güvenilir yöntemler: erkek prezervatifi, diyafram, gözlem yöntemi (sympto-thermique), Benzaltex sperm öldürücü, kadın prezervatifi. Az güvenilir yöntemler: Takvim yöntemi, geri çekme yöntemi, vajina yıkama yöntemi, di er sperm öldürücüler. Do umdan hemen sonraki dönemde rahimde yumurtaların oluflması mümkündür. Bu ise yeniden gebe kalma riski demektir. Lo usalık döneminden çıkmadan önce bile. Bu durumda yeniden gebe kalmak istemiyorsanız, güvenilir bir do um kontrol yöntemi kullanınız. Afla ıdaki yöntemler, sütünüzü azaltmadı ı gibi bebe e de bir zarar vermemektedir: Prezervatif Mini hap 3 aylık i ne (Depo Provera) Emzirmenin üçüncü ayından itibaren : spiral ve implant Sperm öldürücü Benzaltex veya Patentex de emzirme sırasında kullanılabilir. Ancak bu ilaçların kullanımı konusunda detaylı bilgi edinin. Hangi ülkenin vatandaflı olursanız olun, sviçre'de tedavi olma ve bilgilenme hakkınız vardır. Doktorunuzun veya tedavinizi yapan personelin açıklamalarını anlayabilme ve bilgilendirilme hakkınız vardır. Sorularınızı sormaktan çekinmeyin, gerekirse muayeneden önce bir yere yazın. Dil konusunda kendinizi yeterli hissetmiyorsanız, size tercüme yapabilecek birini yanınızda getirebilirsiniz. Bazı servisler tercümanlarla birlikte çalıflıyor, bilgilenin! Bir aile planlaması danıflma merkezine baflvurdu unuzda e er isterseniz yanınızda bir yakınınızı getirebilirsiniz. Bir hastalık sigortası kasasına üye iseniz... Bir hastalık sigortanız kasasina htiyaç halinde yapılan yardımlar: Kadın cinsel iliflkiye girmeye baflladı ından itibaren, ortalama her yıl en az bir defa kadın hastalıkları uzmanına muayene olması tavsiye edilir. Bu yıllık muayene do um kontrolü için de gereklidir. E er bir erkek doktora gitmek sizin için sorun teflkil ediyorsa, bölgenizde bir kadın uzman doktor bulabilirsiniz. Do um kontrolü konusunda, size uygun olan yöntemi ancak siz seçebilirsiniz. Yaflamınızdaki yada inancınızdaki de iflikliklere göre isterseniz bu yöntemi de ifltirebilirsiniz. sviçre'de Hastalık sigortasına üye olmak zorunludur. Oturma izni olmayan yabancılar genel olarak Hastalık sigorta kasaları tarafından üye kabul edilmemektedir....afla ıdaki masraflar sigortanız tarafından karflılanmaktadır: Muayene: Muafiyet (franchise) ve masrafa katılım payı dıflında, bütün tıbbi ve jinekolojik muayene masrafları sigorta tarafından karflılanmaktadır Do um: Hamilelik boyunca, jinekolojik muayeneler, en fazla 7 defa ebe kontrolü, do um masrafları, do um sonrası en fazla 10 defa ebenin eve ziyareti, bir ebe kontrolü ve 3 defa emzirme danıflmanlı ı masrafları sigortalar tarafından tümüyle karflılanmaktadır Kürtaj: Muafiyet (franchise) ve masrafa katılım payı dıflında, kürtaj masrafları sigorta tarafından karflılanmaktadır Do um kontrol araçları: Do um kontrol araçları (prezervatif,hap, spiral diyafram vb.) masrafları size aittir her türlü tıbbi müdahaleden önce, size ait olacak masraflar hakkında bilgi alabilirsiniz. Herhangi bir zor durumda kaldı ınızda sosyal servislere baflvurabilirsiniz. ZH, LU, GL, ZG, FR, SG, GR, TI, VD ve NE kantonlarında, do um sonrası ihtiyaç halinde belli bir yardım yapılmaktadır. Bir aile planlaması veya hamilelikle ilgili danıflma merkezine veya bir sosyal servise baflvurup bilgi alabilirsiniz. 13

9 Cinsel yolla bulaflan hastalıklar Nedir? Bu hastalıkların isimleri neler? Bu hastalıklar özellikle cinsel birleflme sırasında bulaflır ve cinsel organlara veya vücudun di er organlarına zarar verir Bu hastalıklara yakalanmamak ve yayılmasını önlemek için gerekeni yapın yani prezervatif kullanın Bu hastalıklar tedavi edilmezse, genel olarak insan sa lı ı açısından çok önemli sonuçlar do urur. Bu sonuçlar, bulaflan kiflinin kısırlı ına yol açmasına kadar varır. Bu hastalıkların bir ço unun etkili bir flekilde tedavisi mümkündür Belso uklu u, kondylom, chlamydia, AIDS, frengi, trichomonas, sarılık, uçuk, candida ve di er mantar hastalıkları vs Bu hastalıkların bir kısmı iyi huylu (selim), bir kısmı ise kötü huyludur (habis). Kadında Erkekte Kadında ve erkekte bu hastalıkların belirtileri pek farkedilmeyebilir hatta bazı durumlarda hiç olmayabilir. E er afla ıdaki belirtileri gözlemlemiflseniz, hiç vakit kaybetmeden doktorunuza, bir hastanenin poliklini ine, Aile planlaması danıflma merkezine veya bir Aids danıflma merkezine baflvurmalısınız. Vajina içinde veya giriflinde, sivilce, kabarcık veya si iller Cinsel organlar çevresinde kaflınma veya yanmalar Vajinadan gelen zamansız akıntılar veya kötü kokular drar esnasında yanma Çok az da olsa, adet dönemi dıflında kanama Adet görmenin sebep olmadı ı karın bölgesinde a rılar Penisin bafl kısmında sivilce, kabarcık veya si iller Penisin bafl kısmında kaflınma veya yanmalar Çok az da olsa penisten gelen cerahat (irin) drar esnasında yanma Bulaflmadan nasıl kaçınılabilir? Doktorunuz tarafından size bu hastalıklardan herhangi bir tanesinin teflhisi konduysa, derhal eflinizi uyarınız. Belirtiler olmasa bile, efliniz de doktora gidip muayene olmalı ve gerekirse tedaviye bafllamalıdır. Cinsel yolla bulaflan bir hastalı ın tedavisi sırasında cinsel iliflkiye girmekten kaçınmalısınız. Aids hastalı ı söz konusuysa, bu broflürde açıkladı ımız "güvenli sex" kurallarına uymalısınız. Eflinizi de ifltirdiyseniz; Birden çok efliniz varsa; Prezervatif (kondom) kullanın (bu flartların kadının kullandı ı do um kontrol yöntemiyle hiç bir alakası yoktur)

10 Aids Aids virüsü nasıl bulaflır? Aids, HIV isimli virüsün yol açtı ı bir hastalıktır. Bu virüs, vücudun ba ıflıklık sistemini (savunma sistemini) zayıflatıp vücudun di er virüs ve bakterilerin yol açtı ı hastalıklara karflı direncini yok etmektedir. Bu hastalı a karflı günümüzde bir aflı henüz yoktur ve tedavisi ise çok zor ve masraflı olmakla beraber ölüme kesin engel olamamaktadır. Bu yüzden koruyucu önlemler almak virüsün bulaflmasını engellemeye yönelik tek çaredir. Virüsü taflıyan biri ile girilen korunmasız cinsel iliflki ile (vajinal, anal veya oral) Virüslü kan bulaflmıfl bir flırıngayı kullanmakla Virüsü taflıyan bir kadının do um sırasında veya daha sonra emzirme sırasında anneden bebe e bulaflabilir Virüsü taflıyan kanın naklinde veya virüslü kan ürünlerinin alınması sırasında. Bugün isviçre de böyle bir risk söz konusu de ildir HIV Virüsünün bulaflıp bulaflmadı ı nasıl tesbit edilir? Korunmasız girdi iniz en son cinsel iliflkiden 3 ay sonra kendi iste inizle yaptıraca ınız bir test sonucu ö renilebilir. Bazı merkezler anonim olarak isim istemeden test yapmaktadırlar. Doktorunuzda, bazı Aids danıflma merkezlerinde, aile planlama danıflma merkezlerinde ve hastanelerde de bu testi yaptırabilirsiniz. Test fiyatı 30.- ila 90.- frank arasında de iflmektedir. Anonim Test, (isim istemeden yapılan testler) in masrafları size aittir, di erleri hastalık sigortası tarafından karflılanmaktadır. Virüsün bulaflması nasıl önlenir? GÜVENL SEX kurallarına uyuldu u takdirde: Vajinal veya anal, her cinsel birleflme sırasında prezervatif kullanın Adet döneminde cunnilungus (vajinanın yalanması) yapmaktan kaçının A zınıza sperm almayın ve bunu yutmayın fiırınga ile uyuflturucu kullananlar için: Asla daha önce kullanılmıfl flırıngayı tekrar kullanmayın. Önemli! Tanıdı ınız, temiz, iyi giyinmifl ve varlıklı biriyle korunmasız cinsel iliflkiye girmek sizi Aids'e karflı korumaz. Muammer Kotbafl / AIDS Savaflım Derne i / Istanbul Erkek ve kadın prezervatifi, Aids ve di er cinsel yolla bulaflan hastalıklardan korumaktadır. Birleflmeden önce takın. 16 Erkek prezervatifi (Kondom) Ambalajını dikkatli açın, yırtılmamasına dikkat edin. Ucundaki hazneyi iki parma ınızla tuttuktan sonra ereksiyon halindeki penisin üzerinde yuvarlayın ki ucundaki hazne meninin dolması için bofl kalsın. Erkek, meni geldikten sonra ereksiyon henüz bitmeden penisini vajinadan çekmesi gerekir. Prezervatifin üzerine bu ifl için yapılmıfl ya sız bir kayganlafltırıcı kullanın. Prezervatifleri, sıcakta, güneflte veya cüzdanınızda tutmayın. Kullandıktan sonra çöpe atın ve her yeni birleflmede yeni bir tane kullanın. 17

11 Hamilelik Adet görmeniz gecikti ve hamile oldu unuzu düflünüyorsunuz. Bir kaç günlük bir gecikmeden sonra yaptıraca ınız bir hamilelik testi, hamile olup olmadı ınızı ö renmenizi sa lar. Test, idrarda hamilelik hormonu bulunup bulunmadı ını ortaya çıkarır. Eczaneden alabilece iniz bir test kiti ile kendi kendinize bu testi yapabilirsiniz veya doktorunuza veya bazı aile planlaması merkezlerine de yaptırabilirsiniz. Sorularınız veya sorunlarınız varsa......hamilelik boyunca çalıflma yaflamı, sigortalar, sa lı ınız, efl iliflkisi veya para gibi konular hakkında sorunlarınız varsa, bir aile planlaması danıflma merkezine veya hamilelikle ilgili danıflma merkezlerine baflvurup yardım isteyebilirsiniz (adresler bölümüne bakınız). Buralarda güvenebilece iniz bir flekilde derdinizi dinleyip size tavsiyelerde bulunabilirler. Ayrıca danıflmanlık hizmeti ücretsizdir. Hamilelik dönemi Bu dönemde, düzenli olarak bir kadın hastalıkları uzmanına veya bir ebeye kontrol için gitmek yararlıdır. Ebe size, hamilelik döneminin geliflimi, uygun beslenme koflulları, do um anında olabilecekler veya evde do um yapmanın flartları üzerine bilgiler verecek ve sorularınızı cevaplayacaktır. Do umdan sonra ise, bebe in bakımı, emzirmesi ve beslenmesi hakkında tavsiyelerde bulunacaktır. Ayrıca ebe, anne ve bebek için eve de gelebilir. Do uma ve yeni dünyaya gelecek bebe inize hazırlıklı olabilmeniz için di er anababalarla gruplar halinde düzenlenen kurslara katılabilirsiniz. stemedi iniz halde hamile kaldıysanız......ve bebe inizi aldırmak istiyorsanız, önce bekletmeden güvendi iniz bir insanla bu konuyu konuflun. Pek çok kadın, hamileli ine devam edip etmeme hakkında karar vermek gibi zor bir durumla karflı karflıya kalmıfltır. Aile planlaması danıflma merkezlerinde bu konuda sizi dinleyip size bilgi verebilecek insanlar bulabilirsiniz. Ayrıca kitapçı ımızın bundan sonraki bölümünde bazı bilgileri bulabilirsiniz. Bazı ilaçlar hamile kadınlar için zararlı olabilir. Bu durumda doktorunuza danıflın. Ayrıca alkol ve sigara kullanmak da hamile veya emziren kadınlara tavsiye edilmemektedir. Cinsel iliflkide bulunabilirsiniz......hamileli iniz problemsiz ise bütün hamilelik boyunca cinsel iliflkiniz olabilir. Emin olmadı ınız durumlarda ebenize veya doktorunuza danıflabilirsiniz. Cinsel arzu efllerin her ikisinde de de iflikli e u rayabilir. Efller arasında iyi bir iletiflim, oldukça uyumlu bir hamilelik geçirmenizi ve cinsel iliflkilerinizi hamileli inize uygun bir flekilde yaflamanızı sa lar

12 Hamileli i sona erdirme (Kürtaj) Impressum Nereden bilgi ve yardım alınabilir? Nasıl gerçekleflir? sviçre yasalarına göre, her hamile kadın, son adet döneminin bafllangıcından itibaren 12 hafta içinde hamileli ini sona erdirebilir. E er hamileli inizi sonlandırmayı düflünüyorsanız hemen doktorunuzdan veya bir aile planlaması danıflma merkezinden randevu alınız. Ayrıca kararınızı, hamileli i sona erdirmek istedi inizi bildiren bir dilekçeyi imzalayarak yazılı olarak teyit etmeniz gereklidir. 12 haftayı geçen hamileliklerde, hamileli in anne sa lı ı açısından tehlike teflkil etti ini bildiren bir doktor raporu istenmektedir. Hamileyseniz ve hamileli inize devam edemiyecekseniz veya etmek istemiyorsanız, vakit geçirmede doktorunuza veya aile planlaması danıflma merkezine baflvurun. Aile planlaması veya hamilelikle ilgili danıflma merkezlerinde ücretsiz olarak, sizi dinleyen, size yardımcı olabilecek yetenekte insanlar bulabilirsiniz. Kürtaj hastanede ya da muayenehanede gerçeklefltirilir. Kürttajdan sonra hastanede kalınmasına gerek yoktur. Günümüzde en çok kullanılan vakumlu cerrahi yöntemdir. Hamileli in ilk 7 ayında baflvurulabilecek bir ilaç yöntemi de vardır: gezici bir sa lık aracında pek çok tıbbi kontrol uygulanırken prostaglandin ile birlikte Mifégyne almak). Kürtaj, tıbbi bir uygulama oldu u için masrafları hastalık sigortası tarafından karflılanmaktadır. Hastalık sigortanız yoksa, aile planlaması veya hamilelikle ilgili danıflma merkezlerine veya hastanelerin sosyal servislerine baflvurup bilgi alabilirsiniz. Impressum Broschüre für Migrantinnen in der Schweiz / türkisch PLANeS, Schweizerische Stiftung für sexuelle und reproduktive Gesundheit Lausanne, Neuauflage 2003 Metin ve düzenleme Catherine Stangl Sonia Damián Nurflen Demirkan-Güvenç Susana Lara Miradje Maliqi Lutka Keller Zusammenarbeit mit BAG Bundesamt für Gesundheit. Grafikler Anne Monard Adresler PLANeS, av. de Beaulieu 9, Postfach 313, 1000 Lausanne 9 Tel Fax Teflekkürler Gesundheitsförderung Schweiz BAG FNUAP Loterie romande Stanley Thomas Johnson Stiftung Migros-Genossenschaft Caritas Schweiz Canton de Genève Aids-Hilfe Schweiz Siparifller Afla ıdaki adrese baflvurmanız halinde di er ücretsiz broflürleri de temin edebilirsiniz : Aids Info Docu Schweiz Postfach 5064 Spichergasse Bern Tel Fax Diller: Almanca, fransızca, italyanca, ingilizce, portekizce, ispanyolca, türkçe, arnavutca, arapça, tamilce. 20

13 Bestellung - Commandes - Prenotazioni Broschüre für Migrantinnen in der Schweiz Brochure pour les femmes migrantes Ne kadar Englisch Couple, Contraception, Aids Albanisch Çiftet, Mbrojtja nga shtatzënia Arabisch Kroatisch Partnerstvo, Kontracepcija, Aids Portugiesisch Casal, Contrcepção, Sida Tamil jhk;gj;ôak;, fuj;jilkiwfs; Türkisch Birlikte yaflam, Do um kontrolü Spanisch Pareja, Anticoncepción, Sida Deutsch Partnerschaft, Verhütung, Aids Français Couple, Contraception, Sida Italiano Coppia, Contraccezione, Aids..... Aids Info Doku Schweiz - Sida Info Doc Suisse Postfach 5064 Speichergasse Bern Brochüre für Migrantinnen Brochure pour les femmes migrantes Information material in English and other langages

Birlikte yaflam Do um kontrolü Haklarınız HIV

Birlikte yaflam Do um kontrolü Haklarınız HIV Birlikte yaflam Do um kontrolü Haklarınız HIV Gebelik çindekiler Kadının cinsel organları 2 Erke in cinsel organları 4 Do um kontrolü 5 Haklarınız 13 Cinsel yolla bulaflan enfeksiyonlar 14 HIV enfeksiyonu

Detaylı

... www.hra-pharma.de. Ertesi gün hapı. Acil durumlar için korunma

... www.hra-pharma.de. Ertesi gün hapı. Acil durumlar için korunma ... www.hra-pharma.de Ertesi gün hapı Acil durumlar için korunma ACIL DURUM Sonradan ortaya çıkan durum: Korunma sorunu! Prezervativ yırtılmış olabilir, aldığınız hapı istifra etmiş olabilirsiniz veya

Detaylı

DOĞAL AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ

DOĞAL AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ DOĞAL AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ DOĞAL AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİ DENİLİNCE AKLINIZA NELER GELİYOR? DoĞal Aile Planlaması Yöntemleri Dünya Sağlık Örgütü, doğal aile planlaması yöntemlerini, menstrüel siklusun

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü

10. SINIF KONU ANLATIMI. 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü 10. SINIF KONU ANLATIMI 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü DÖLLENME Dişi üreme sistemine giren sperm hücreleri yumurta hücresinin salgıladığı FERTİLİZİN sayesinde yumurta hücresini

Detaylı

H V virüsünün bulaωma yolları ve AIDS tehlikesi

H V virüsünün bulaωma yolları ve AIDS tehlikesi H V virüsünün bulaωma yolları ve AIDS tehlikesi Rizikolu ve Rizikosuz Durumlar Öneriler Türkische Ausgabe der Broschüre HIV-Übertragung und Aids-Gefahr AIDS e karωı henüz ne bir aωı ne de bir ilaç vardır.

Detaylı

Doğum Sonrası Doğum Kontrolü

Doğum Sonrası Doğum Kontrolü Lothian Cinsel ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Doğum Sonrası Doğum Kontrolü Sizin için en uygun doğum kontrol yöntemini seçmenize yardımcı oluyoruz Doğum kontrol seçenekleri Yeni doğum yapmış olan ve hamileliklerine

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KETORAL vajinal suppozituar Vajina içerisine uygulanarak kullanılır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Ketokonazol. Her bir KETORAL vajinal suppozituar, 400 miligram ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI GYNOTİN Vajinal Ovül Vajina içine (hazneye) uygulanır. Etkin madde: Her bir ovül 300 mg tiokonazol içerir. Yardımcı madde: Novata BCF PH Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA

Detaylı

Hamileliği Sonlandırma (Kürtaj) - Genel bilgiler ve danışma merkezleri

Hamileliği Sonlandırma (Kürtaj) - Genel bilgiler ve danışma merkezleri Hamileliği Sonlandırma (Kürtaj) - Genel bilgiler ve danışma merkezleri Önceden planlanmamış hamilelik kadının, erkeğin veya çiftin hayatında krize yol açabilir. Böylesi bir durumda kaçınılması mümkün olmayan

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ AİLE PLANLAMASI?? AİLE PLANLAMASI NEDİR? Bütün çiftlerin ve bireylerin

Detaylı

Aile Planlaması. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

Aile Planlaması. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Aile Planlaması Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Didem Daymaz ve Arş. Gör. Dr. Pınar Güner tarafından Prof.

Detaylı

EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM

EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM EVLİLİK ve SAĞLIK EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM EVLİLİK VE SAĞLIK SUNUM İÇERİĞİ Üreme Sağlığı EVLİLİK VE SAĞLIK ÜREME VE CİNSEL SAĞLIK Cinsellik,

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/8

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

SANDOZ. Sağlıklı bir karar. Ertesi sabah hapı NorLevo Uno

SANDOZ. Sağlıklı bir karar. Ertesi sabah hapı NorLevo Uno SANDOZ Sağlıklı bir karar Ertesi sabah hapı NorLevo Uno 1 Acil koruma veya uygun tabirle Ertesi sabah hapı nedir? Ertesi sabah hapı korunmadan veya yeteri kadar korunmadan cinsel ilişkiye girdikten sonra

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ZALAIN 300 mg Vajinal Supozituvar Hazne (vajina) içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ZALAIN 300 mg Vajinal Supozituvar Hazne (vajina) içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ZALAIN 300 mg Vajinal Supozituvar Hazne (vajina) içine uygulanır. - Etkin Madde: Her bir vajinal supozituvar (ovül) 300 mg sertakonazol nitrat içerir. - Yardımcı Maddeler: Katı, yarı

Detaylı

Kadın sağlığı konusunda küçük bir rehber

Kadın sağlığı konusunda küçük bir rehber Kadın sağlığı konusunda küçük bir rehber Skåne deki Temel Bakımda bulunan Ebe muayenehaneleri (Barnmorskemottagningarna) NEREYE BAŞ- VURABILIRIM? IKIZLERIM OLUR MU? BENİM İÇİN UYGUN MU? NORMAL MI? KAÇA

Detaylı

30.12.2014. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri

30.12.2014. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015 ) ÖZEL MUAYENE VE TANI YÖNTEMLERİ Slayt No: 26 4 4.)) ÖZEL MUAYENE VE TANI YÖNTEMLERİ 1.) Smear alma 2.) Vajinal kültür

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. GYNO-LOMEXIN %2 Vajinal Krem Vajinaya sürülerek uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. GYNO-LOMEXIN %2 Vajinal Krem Vajinaya sürülerek uygulanır. KULLANMA TALİMATI GYNO-LOMEXIN %2 Vajinal Krem Vajinaya sürülerek uygulanır. Etkin madde: 1 g vajinal krem 20 mg fentikonazol nitrat içerir. Yardımcı maddeler: Propilen glikol (E1520), lanolin, badem yağı,

Detaylı

Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor

Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanserinde Çığır Açan Adım Kadın Kanserleri Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler Özel

Detaylı

Kürtaj risk oranı düşük bir işlemdir. Bu işlem ne kadar erken yapılırsa risk o kadar azalacaktır.

Kürtaj risk oranı düşük bir işlemdir. Bu işlem ne kadar erken yapılırsa risk o kadar azalacaktır. Her yıl pek çok kadın yaptırdığı veya yaptırmak zorunda kaldığı cerrahi bir müdahaledir. Uygun şartlarda yapıldığında düşük risk içeren bir operasyondur. Kürtaj kararı verdiğinizde bu operasyonu ne kadar

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VİROSİL %5 krem Haricen kullanılır.

KULLANMA TALİMATI. VİROSİL %5 krem Haricen kullanılır. KULLANMA TALİMATI VİROSİL %5 krem Haricen kullanılır. Etkin madde: Her 1 g krem %5 a/a 50 mg asiklovir içerir. Yardımcı madde(ler): Poloksamer, setostearil alkol, sodyum lauril sülfat, beyaz yumuşak parafin,

Detaylı

Hepatit B ile Yaşamak

Hepatit B ile Yaşamak Hepatit B ile Yaşamak NEDİR? Hepatit B, karaciğerin iltihaplanmasına sebep olan, kan yolu ve cinsel ilişkiyle bulaşan bir virüs hastalığıdır. Zaman içerisinde karaciğer hasarlarına ve karaciğer kanseri

Detaylı

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ Genital Organlar Dış Genital Organlar İç Genital Organlar Kemik Kısımları (Pelvis ) Siklus Oluşumu ve Hormonlar Oval ve Menstrual Siklus Halkası

Detaylı

Isviçredeki bayanlar için bilgilendirme defteri. Hamilelik ve Anne olmak. Türkçe Turc Türkisch

Isviçredeki bayanlar için bilgilendirme defteri. Hamilelik ve Anne olmak. Türkçe Turc Türkisch Isviçredeki bayanlar için bilgilendirme defteri Hamilelik ve Anne olmak Türkçe Turc Türkisch Önsöz Bu broflür hamilelik, do um ve lohusalık üzerine bilgileri kapsıyor ve ayrıca size ve ailenize isviçre

Detaylı

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri;

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Aile Sağlığı Merkezlerinde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde Toplum Sağlığı Merkezlerinde ÜCRETSİZ verilmektedir. Temizlik, genel vücut

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TESTOGEL 50 mg transdermal jel içeren saşe Haricen kullanılır Etkin madde Herbir Testogel saşe 50 mg testosteron içerir. Yardımcı maddeler karbamer 980, izopropil miristat, etanol % 96,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI ZALAIN 500 mg VAJİNAL TABLET Hazne (vajina) içine uygulanır. Etkin Madde: Her bir vajinal tablet 500 mg sertakonazol nitrat içerir. Yardımcı Maddeler: Gliseril tribehenat, mısır nişastası,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI GYNO-TROSYD 100 mg vaginal tablet Vajina içine uygulanır. Etkin madde: Her bir tablet 100 mg tiokonazol içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz, mısır nişastası, saf su, magnezyum stearat,

Detaylı

EXELDERM KREM KULLANMA TALİMATI

EXELDERM KREM KULLANMA TALİMATI KULLANMA TALİMATI EXELDERM krem Deri üzerine uygulanır. Etkin Madde: % 1 Sulkonazol Nitrat Yardımcı Maddeler: Propilen glikol, stearil alkol, setil alkol, askorbil palmitat. Bu ilacı kullanmaya başlamadan

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Bu broşürde yeni doğum kontrol hapınız Yaz hakkında bilgiler yer almaktadır. İlk doğum kontrol hapı kartınıza başlamadan önce bunu okumanız

Bu broşürde yeni doğum kontrol hapınız Yaz hakkında bilgiler yer almaktadır. İlk doğum kontrol hapı kartınıza başlamadan önce bunu okumanız hakkında bilgiler Bu broşürde yeni doğum kontrol hapınız Yaz hakkında bilgiler yer almaktadır. İlk doğum kontrol hapı kartınıza başlamadan önce bunu okumanız önemlidir. Yaz hakkında ayrıntılı bilgileri,

Detaylı

HIV Nasıl Bulaşır. Nerede riskler var, nerede yok.

HIV Nasıl Bulaşır. Nerede riskler var, nerede yok. HIV Nasıl Bulaşır Nerede riskler var, nerede yok. Kısaca Riskler Kan, sperm veya dölyolu sıvısı kan sistemine ulaştığında HIV bulaşabilir. Bu da şırıngaların ortak kullanımında, ama özellikle de korunmasız

Detaylı

Endometriozis. (Çikolata kisti)

Endometriozis. (Çikolata kisti) Endometriozis (Çikolata kisti) Bugün Neler Konuşacağız? Endometriozis Nedir? Belirtileri Nelerdir? Ne Sıklıkta Görülür? Hangi Sorunlara Neden Olur? Nasıl Tanı Konur? Nasıl Tedavi Edilir? Endometriozis

Detaylı

AİLE PLANLAMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER HORMONAL YÖNTEMLER- 2. Yrd. Doç. Dr. İlknur M. GÖNENÇ

AİLE PLANLAMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER HORMONAL YÖNTEMLER- 2. Yrd. Doç. Dr. İlknur M. GÖNENÇ AİLE PLANLAMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER HORMONAL YÖNTEMLER- 2 Yrd. Doç. Dr. İlknur M. GÖNENÇ GEÇEN HAFTANIN KISA TEKRARI KOK MİNİ HAPLAR HORMONAL YÖNTEMLER DEVAM AYLIK İĞNELER Düzenli olarak ayda bir kez

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. GYNO-LOMEXIN 600 mg Ovül Vajinal yoldan uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. GYNO-LOMEXIN 600 mg Ovül Vajinal yoldan uygulanır. KULLANMA TALİMATI GYNO-LOMEXIN 600 mg Ovül Vajinal yoldan uygulanır. Etkin madde: Fentikonazol nitrat Yardımcı maddeler: 600 mg Dolgu maddesi: Sıvı parafin, beyaz vazelin, soya lesitin. Kapsül kabuğu:

Detaylı

Genital Siğiller Risk Faktörler: Belirtiler:

Genital Siğiller Risk Faktörler: Belirtiler: HPV ( Human Papilloma virus) 60 tan fazla virüse verilen ortak addır. Bu virüsler vücudun herhangi bir yerinde siğillere sebep olabilirler.ancak bazıları cinsel yola bulaşır ve condyloma acuminata veya

Detaylı

Meme Kanseri: Uyarıcı işaretler, memede herhangi bir sertlik veya kitle ve meme uçlarından gelen akıntı veya kan.

Meme Kanseri: Uyarıcı işaretler, memede herhangi bir sertlik veya kitle ve meme uçlarından gelen akıntı veya kan. Kanserde erken tanı için, vücudumuzun verdiği uyarıcı belirtileri gözlemlemenin, olası risk faktörlerini göz ardı etmemenin önemli olduğunu belirten uzmanlar, kanser oluşumunun önceden yakalanması için

Detaylı

CERRAHİ KONTRASEPSİYON

CERRAHİ KONTRASEPSİYON CERRAHİ KONTRASEPSİYON CERRAHİ KONTRASEPSİYON KADINLARDA OVUMUN, ERKEKLERDE SPERMİUMUN GEÇTİĞİ KANALLARIN CERRAHİ BİR YÖNTEMLE KAPATILMASI İŞLEMİDİR. Kadında Tüplerin Bağlanması (Tüp Ligasyonu) Artık çocuk

Detaylı

#ƒaretler, Uyarılar Bilgiler Adresler. Aƒk, Cinsellik ve Hamilelikten Korunma Konularında...... Do ru Karar Verin

#ƒaretler, Uyarılar Bilgiler Adresler. Aƒk, Cinsellik ve Hamilelikten Korunma Konularında...... Do ru Karar Verin #ƒaretler, Uyarılar Bilgiler Adresler Aƒk, Cinsellik ve Hamilelikten Korunma Konularında...... Do ru Karar Verin Teƒekkür Bu broƒür Avusturya Aile Planlaması Derne inin (Österreichische Gesellschaft für

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VECTAVIR %1 krem Haricen cilde uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. VECTAVIR %1 krem Haricen cilde uygulanır. KULLANMA TALİMATI VECTAVIR %1 krem Haricen cilde uygulanır. Etkin madde: Her 1 g krem 10 mg pensiklovir içerir. Yardımcı maddeler: Beyaz yumuşak parafin, sıvı parafin, ketostearil alkol, propilen glikol,

Detaylı

Bölüm A. NEW YORK EYALETİ SAĞLIK DAİRESİ AIDS Enstitüsü HIV Testi için Bilgilendirilmiş Onay

Bölüm A. NEW YORK EYALETİ SAĞLIK DAİRESİ AIDS Enstitüsü HIV Testi için Bilgilendirilmiş Onay NEW YORK EYALETİ SAĞLIK DAİRESİ AIDS Enstitüsü HIV Testi için Bilgilendirilmiş Onay HIV testi isteğe bağlıdır. Size sağlık hizmeti veren personeli bilgilendirerek herhangi bir tarihte onayınızı geri alabilirsiniz.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. DONAXYL, beyaz, oval, bikonveks 6 adet vajinal tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. DONAXYL, beyaz, oval, bikonveks 6 adet vajinal tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır. KULLANMA TALİMATI DONAXYL vajinal tablet Vajinal yoldan uygulanır. Etkin Madde: 10 mg dekualinyum klorür Yardımcı Maddeler: Laktoz monohidrat içerir. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ?

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. KETORAL, vajina yoluyla uygulanacak ovül formundadır.

KULLANMA TALİMATI. KETORAL, vajina yoluyla uygulanacak ovül formundadır. KETORAL vajinal suppozituar Vajina içerisine uygulanarak kullanılır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Ketokonazol. Her bir KETORAL vajinal suppozituar, 400 miligram ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI MYCOSPOR Krem Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: 100 g kremde 1 g bifonazol bulunur. Yardımcı maddeler: Benzil alkol, setil palmitat, ketostearil alkol, oktildodekanol, polisorbat 60,

Detaylı

Önsöz Yayın bilgileri:

Önsöz Yayın bilgileri: Hasta bilgilendirme Önsöz Viramune hiv enfeksiyonunu tedavi etmek için bir ilaçtır. Bu broşürle Viramune ile ilk tanışma amaçlanmıştır. Bununla, Viramune hakkında, ilacın nasıl etki yaptığı, bunu nasıl

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her 1 g jel 10 mg Diklofenak sodyuma eşdeğer Diklofenak dietilamonyum içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her 1 g jel 10 mg Diklofenak sodyuma eşdeğer Diklofenak dietilamonyum içerir. KULLANMA TALİMATI VOLTAREN EMULGEL Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 1 g jel 10 mg Diklofenak sodyuma eşdeğer Diklofenak dietilamonyum içerir. Yardımcı maddeler: Karbomer, makrogol ketostearil eter,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL supozituvar Rektal yoldan uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL supozituvar Rektal yoldan uygulanır. KULLANMA TALİMATI PROCTO-GLYVENOL supozituvar Rektal yoldan uygulanır. Etkin madde: Her bir supozituvar (2 g), 400 mg tribenosid ve 40 mg lidokain içerir. Yardımcı maddeler: Supozituvar kütlesi D, Supozituvar

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VENDİOS 600 mg tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VENDİOS 600 mg tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VENDİOS 600 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her VENDİOS tablet 600 mg diosmin içermektedir. Yardımcı maddeler: Her VENDİOS tablet povidon, mikrokristalin selüloz, mısır nişastası

Detaylı

Kari m ve eşi Kelly alti sonra çocuk sahi bi olmak i sti yor

Kari m ve eşi Kelly alti sonra çocuk sahi bi olmak i sti yor Kari m ve eşi Kelly alti sonra çocuk sahi bi olmak i sti yor Karim in eşi Kelly altı ay sonra hamile olmak istiyor 1. Karim in eşi Kelly altı ay sonra hamile olmak istiyor Karim in eşi Kelly hamile olmak

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI BİOAK 5 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet, 5 mg biotin (Vitamin H) içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz anhidr, mikrokristalin selüloz, krospovidon, povidon K-30 ve

Detaylı

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir?

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi, al nan meni örne inde hiçbir sperm hücresinin bulunmamas d r. Azospermi sorunu iki ba l kta incelenmektedir; T kan kl a ba l olan ve

Detaylı

GÜVENLİ ANNELİK. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2016

GÜVENLİ ANNELİK. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2016 GÜVENLİ ANNELİK Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2016 Bu sunum; Arş. Gör. Dr. Tuğçe Şanver, Arş. Gör. Dr. Can Keskin ve Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

GENÇ OLMAK (KADIN OLMAK)

GENÇ OLMAK (KADIN OLMAK) GENÇ OLMAK (KADIN OLMAK) ERGENLİK ÇAĞI: Ergenlik; çocuk ile gelişmesini tamamlamış insan arasında bir geçit gibidir. Bu dönemdeki belirtiler özellikle cinselliğin bedene yansımasıyla başlar, gövdenin bu

Detaylı

HIV Nasıl Bulaşır ve AIDS Tehlikesi. Riskli ve risksiz durumlar Durumlar / Riskler / Tavsiyeler Türkische Ausgabe HIV-Übertragung und Aids-Gefahr

HIV Nasıl Bulaşır ve AIDS Tehlikesi. Riskli ve risksiz durumlar Durumlar / Riskler / Tavsiyeler Türkische Ausgabe HIV-Übertragung und Aids-Gefahr HIV Nasıl Bulaşır ve AIDS Tehlikesi Riskli ve risksiz durumlar Durumlar / Riskler / Tavsiyeler Türkische Ausgabe HIV-Übertragung und Aids-Gefahr HIV e karşı koruyan bir aşı yoktur. Ancak virüsün bulaşmasından

Detaylı

ACİL KONTRASEPSİYON YARD.DOÇ.DR. İLKNUR M. GÖNENÇ

ACİL KONTRASEPSİYON YARD.DOÇ.DR. İLKNUR M. GÖNENÇ ACİL KONTRASEPSİYON YARD.DOÇ.DR. İLKNUR M. GÖNENÇ BİRAZ TARTIŞALIM. ACİL KONTRASEPSYON NEDİR? NEDEN GEREKSİNİM DUYULUR? ACİL KONTRASEPSİYON Acil kontrasepsiyon, yeterli korunulmayan ilişkiden sonra kullanılan,

Detaylı

ERTESI GÜN HAPLARI AYDA BIR KEZ KULLANILMALI

ERTESI GÜN HAPLARI AYDA BIR KEZ KULLANILMALI ERTESI GÜN HAPLARI AYDA BIR KEZ KULLANILMALI Portal : www.sagliktayenilikler.com İçeriği : Sağlık Tarih : 08.08.2016 Adres : http://www.sagliktayenilikler.com/ertesi-gun-haplari-ayda-bir-kez-kullanilmali/

Detaylı

KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ. Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde:

KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ. Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde: KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde: Her 1 gram merhemde 30 mg oksitetrasiklin e eşdeğer oksitetrasiklin hidroklorür ve 10.000 ünite polimiksin B ye eşdeğer

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin Madde: 100 mg sugammadeks Yardımcı Maddeler: Hidroklorik asit, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su

KULLANMA TALİMATI. Etkin Madde: 100 mg sugammadeks Yardımcı Maddeler: Hidroklorik asit, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su KULLANMA TALİMATI BRIDION 500 mg/5ml IV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon Damardan uygulanır. Etkin Madde: 100 mg sugammadeks Yardımcı Maddeler: Hidroklorik asit, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su Bu

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI PROSCAR 5 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablet 5 mg finasterid içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, dokusat sodyum, laktoz monohidrat, magnezyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi. Yalnızca göz kapağı içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi. Yalnızca göz kapağı içine uygulanır. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi Yalnızca göz kapağı içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde:, 1 g merhem içeriğinde 250 IU A Vitamini Yardımcı Maddeler: Beyaz vazelin, seyreltik sıvı parafin,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır. KULLANMA TALİMATI PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır. Etkin madde: 100 g krem 5 g tribenosid ve 2 g lidokain hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Makrogol setosteril eter, setil alkol, izopropil

Detaylı

Ergenlik döneminde hem erkekler hemde kızlar önemli değişimler göstermektedir.

Ergenlik döneminde hem erkekler hemde kızlar önemli değişimler göstermektedir. Kızlarda Ergenlik Belirtileri Ergenlik döneminde hem erkekler hemde kızlar önemli değişimler göstermektedir. Ergenlik döneminde hem erkeklerde hemde kızlarda önemli değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimler

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. FEKSİNE 180 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Feksofenadin hidroklorür

KULLANMA TALİMATI. FEKSİNE 180 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Feksofenadin hidroklorür FEKSİNE 180 mg film tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Feksofenadin hidroklorür Yardımcı maddeler: Kroskarmeloz sodyum, mikrokristal selüloz, prejelatinize nişasta, kolloidal anhidr

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. 1 vajinal tablet, 500 miligram klotrimazol mikronize içerir. 1 vajinal tablet ve uygulama cihazı içeren kutularda bulunur.

KULLANMA TALİMATI. 1 vajinal tablet, 500 miligram klotrimazol mikronize içerir. 1 vajinal tablet ve uygulama cihazı içeren kutularda bulunur. KULLANMA TALİMATI GYNO CANESTEN 1 vajinal tablet 500 mg Vajinaya uygulanır. Etkin madde: 500 mg klotrimazol mikronize Yardımcı maddeler: Kalsiyum laktat, laktik asit, laktoz, avicel, mısır nişastası, 1-Ethenil-2-

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

VEGAFERON FORT Film Tablet

VEGAFERON FORT Film Tablet KULLANMA TALİMATI VEGAFERON FORT Film Tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Herbir film tablette 100 mg elementer demire eşdeğer miktar demir III hidroksit polimaltoz kompleksi ve 0,350 mg folik asit. Yardımcı

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r.

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. Hepatit B HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. HBV nas l yay l r? Hepatit B, hepatit B li kiflilerin kan veya vücut s v lar yoluyla

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI ZĐNCOBEST 15 mg / 5 ml şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: Her 5 ml şurupta 15 mg çinkoya eşdeğer 66 mg çinko sülfat heptahidrat Yardımcı maddeler: Metil paraben sodyum, sükroz, portakal

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. ZİNCOPLEX 15 mg / 5 ml şurup Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her 5 ml şurupta 15 mg çinkoya eşdeğer 66 mg çinko sülfat heptahidrat Yardımcı maddeler: Gliserin, sorbitol, esans olarak raspberry

Detaylı

Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği

Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği Ergenlik Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği Nelerden konuşacağız? Ergenlik nedir? Ergenlik sürecinde vücutta nasıl değişiklikler olur? Üreme organları nelerdir ve nasıl

Detaylı

TB ile HIV arasındaki bağlantı Bilgilendirme Belgesi

TB ile HIV arasındaki bağlantı Bilgilendirme Belgesi NSW Health Factsheet - Turkish TB ile HIV arasındaki bağlantı Bilgilendirme Belgesi The connection between TB and HIV Bu, Verem (TB) ve Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu na (AIDS) neden olan İnsanda

Detaylı

Jaydess. Hasta Bilgileri. Jaydess nedir? Jaydess ne şekilde etki eder? Bu broşürün Jaydess hakkındaki soru ve endişelerinize yanıt vermesini umuyoruz.

Jaydess. Hasta Bilgileri. Jaydess nedir? Jaydess ne şekilde etki eder? Bu broşürün Jaydess hakkındaki soru ve endişelerinize yanıt vermesini umuyoruz. , Hasta Bilgileri Jaydess Bu broşürün Jaydess hakkındaki soru ve endişelerinize yanıt vermesini umuyoruz. Jaydess nedir? Jaydess, yumuşak esnek plastikten yapılmış T şeklindeki bir çerçeveye takılı bir

Detaylı

HAMETAN POMAD KULLANMA TALİMATI

HAMETAN POMAD KULLANMA TALİMATI KULLANMA TALİMATI HAMETAN pomad Haricen kullanılır. Etkin madde: 100 g Pomad da; 25 g Hamamelis virginiana distilatı. Yardımcı maddeler: Propilparaben, oksineks LM ve lanolin. Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

Detaylı

Gebelik nasıl oluşur?

Gebelik nasıl oluşur? Normal doğurgan çiftlerde, normal sıklıkta cinsel ilişki durumunda aylık gebe kalma oranı % 25 dir. Bu oran 1 yıl sonunda % 85, 2 yıl sonunda ise % 90 civarındadır. Gebelik nasıl oluşur? Gebeliğin oluşması

Detaylı

2. DROSER i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 3. DROSER nasıl kullanılır? 4. Olası yan etkiler nelerdir? 5. DROSER in saklanması

2. DROSER i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 3. DROSER nasıl kullanılır? 4. Olası yan etkiler nelerdir? 5. DROSER in saklanması KULLANMA TALİMATI DROSER burun damlası Yalnızca burun içine uygulanır. Etkin madde : Sodyum klorür Yardımcı maddeler : Deiyonize su. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

Detaylı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI GEROFEN jel %5 Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 1 gram jel etkin madde olarak 50 mg ibuprofen içerir. Yardımcı maddeler: Propilen glikol, karbopol (karbomer 940), trietanolamin,

Detaylı

Sadece progesteron içeren kontraseptifler östrojen komponenti nedeniyle KOK kullanamayan kadınlarda alternatif bir kontrasepsiyon seçeneğidir:

Sadece progesteron içeren kontraseptifler östrojen komponenti nedeniyle KOK kullanamayan kadınlarda alternatif bir kontrasepsiyon seçeneğidir: SADECE SADECE PROGESTERON PROGESTERON İÇEREN İÇEREN ORAL ORAL KONTRASEPTİF KONTRASEPTİF KULLANIMI KULLANIMI Doç. Doç. Dr. Dr. Nafiye Nafiye Yılmaz Yılmaz Sadece progesteron içeren kontraseptifler östrojen

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MAYFEX 180 mg Film Tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Feksofenadin hidroklorür

KULLANMA TALİMATI. MAYFEX 180 mg Film Tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Feksofenadin hidroklorür KULLANMA TALİMATI MAYFEX 180 mg Film Tablet Ağızdan alınır Etkin madde: Feksofenadin hidroklorür Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta, Mikrokristalin selüloz, Sodyum kroskarmeloz, Kolloidal silisyumdioksit,

Detaylı

Dersin Tanıtımı: TEORİ + UYGULAMA (Saat) Cinsel Sağlık HSH 230 2+0 5 AKTS DERS ADI DERS KODU YARIYIL DERSİN DÜZEYİ

Dersin Tanıtımı: TEORİ + UYGULAMA (Saat) Cinsel Sağlık HSH 230 2+0 5 AKTS DERS ADI DERS KODU YARIYIL DERSİN DÜZEYİ Dersin Tanıtımı: DERS ADI DERS KODU YARIYIL TEORİ + UYGULAMA (Saat) Cinsel Sağlık HSH 230 2+0 5 AKTS DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN DÜZEYİ ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ En

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. SİSTRAL Krem. Cilt üzerine, haricen uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. SİSTRAL Krem. Cilt üzerine, haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI SİSTRAL Krem Cilt üzerine, haricen uygulanır. Etkin madde: 1 gram kremde 15 mg klorfenoksamin hidroklorür bulunur. Yardımcı maddeler: İsopropil miristat, stearik asit, setostearil alkol,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. LAMISIL ONCE % 1 film yapıcı çözelti. Haricen cilde uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. LAMISIL ONCE % 1 film yapıcı çözelti. Haricen cilde uygulanır. KULLANMA TALİMATI LAMISIL ONCE % 1 film yapıcı çözelti Haricen cilde uygulanır. Etkin madde: Her bir gram çözeltide 10 mg terbinafin (hidroklorür halinde) içerir. Yardımcı maddeler: Akrilatlar/oktilakrilamit

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI. Temel Sigorta

SAĞLIK SİGORTASI. Temel Sigorta SAĞLIK SİGORTASI Temel Sigorta İsviçre de ikamet eden tüm kişiler hastalık ve kazaya karşı sigorta yaptırmak zorundadırlar. Bu temel sigorta yaş, köken ve ikamet statüsü ne olursa olsun, herkes için zorunludur.

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. DİYACURE 250 mg liyofilize toz içeren saşe Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. DİYACURE 250 mg liyofilize toz içeren saşe Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI DİYACURE 250 mg liyofilize toz içeren saşe Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir poşet 282.5 mg Liyofilize Saccharomyces boulardii içerir. Yardımcı maddeler: Fruktoz, karışık meyve aroması.

Detaylı

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri...

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser Nedir? Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisi. Sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de bir halk

Detaylı

HIV / AIDS hakkında bilmemiz gerekenler

HIV / AIDS hakkında bilmemiz gerekenler Page 1 of 5 05/12/2010Page 1 of 5 HIV / AIDS hakkında bilmemiz gerekenler HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) insan bağışıklığını bozan bir virüstür. AIDS (Kazanılmış Bağışıklık Yetmezliği Sendromu)

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. DİCOL jel %1 Cilt üzerine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. DİCOL jel %1 Cilt üzerine uygulanır. KULLANMA TALİMATI DİCOL jel %1 Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 1 g jel 10 mg Diklofenak sodyuma eşdeğer Diklofenak dietilamonyum içerir. Yardımcı maddeler: Karbopol, cetiol B2, cetiol LC, propilen

Detaylı

ÜNIVERSITE BURSU VEREN KURUMLAR HANGILERIDIR? BURS SARTLARI NE...

ÜNIVERSITE BURSU VEREN KURUMLAR HANGILERIDIR? BURS SARTLARI NE... ÜNIVERSITE BURSU VEREN KURUMLAR HANGILERIDIR? BURS SARTLARI NE... Portal : www.meydangazetesi.com.tr İçeriği : Gündem Tarih : 01.10.2015 Adres : http://www.meydangazetesi.com.tr/aktuel/universite-bursu-veren-kurumlar-hangileridir-burs-sartlari-nelerdir-bu

Detaylı

SIK SORULAN SORULARLA Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) ve HIV /AİDS. Dr. Tutku TAŞKINOĞLU DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU

SIK SORULAN SORULARLA Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) ve HIV /AİDS. Dr. Tutku TAŞKINOĞLU DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU SIK SORULAN SORULARLA Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) ve HIV /AİDS Dr. Tutku TAŞKINOĞLU DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU CYBH nelerdir? Bakteriyel CYBH Bel Soğukluğu (Gonore) Bakteriyel Vajinoz Yumuşak

Detaylı

Kazanılmış Bağışıklık Eksikliği Sendromu

Kazanılmış Bağışıklık Eksikliği Sendromu AIDS EĞİTİMİ Acquired Immune Deficiency Syndrome Kazanılmış Bağışıklık Eksikliği Sendromu AIDS Tüm Dünyayı Tehdit Ediyor. Tanzanya da AIDS yetimleri AIDS Nedir? AIDS, bulaşıcı ve ölümcül bir hastalıktır.

Detaylı

H1N1 Virüsü olarak da bilinen Domuz Gribi nedir? Domuz Gribi di er virüslerden daha mı ciddidir?

H1N1 Virüsü olarak da bilinen Domuz Gribi nedir? Domuz Gribi di er virüslerden daha mı ciddidir? 1. V RÜS H1N1 Virüsü olarak da bilinen Domuz Gribi nedir? Domuz Gribi = H1N1 Domuz Gribi (H1N1 Virüsü) hayvanlar arasında grip salgınıyla ortaya çıkarak insanlara geçen genel veya mevsimsel gribe benzer

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PRENACİD göz pomadı 5 gr Göze uygulanır. Etkin madde : Desonid disodyum fosfat 5 gr da 12,5 mg Desonid disodyum fosfat içerir.

KULLANMA TALİMATI. PRENACİD göz pomadı 5 gr Göze uygulanır. Etkin madde : Desonid disodyum fosfat 5 gr da 12,5 mg Desonid disodyum fosfat içerir. KULLANMA TALİMATI PRENACİD göz pomadı 5 gr Göze uygulanır. Etkin madde : Desonid disodyum fosfat 5 gr da 12,5 mg Desonid disodyum fosfat içerir. Yardımcı Maddeler : Likit petrolatum, Susuz lanolin, Beyaz

Detaylı

HORMONAL KONTRASEPTİFLER

HORMONAL KONTRASEPTİFLER HORMONAL KONTRASEPTİFLER Hormonal kontrasep;fler (erkekler için hormonal yöntemler hariç) östrojen ve progesteronun bir birleşimi (kombinasyonu) yada yalnızca progesteron içeren formlardan oluşur. DOĞUM

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. BUTAMCOD 7.5 mg/ 5ml Şurup. Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. BUTAMCOD 7.5 mg/ 5ml Şurup. Ağızdan alınır. BUTAMCOD 7.5 mg/ 5ml Şurup Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her 5 ml şurupta 7.5 mg Butamirat sitrat Yardımcı maddeler: Sorbitol % 70, sakarin sodyum, benzoik asit, etanol, vanilin, sükroz,

Detaylı