Birlikte yaflam Do um kontrolü Haklarınız Aids. Hamilelik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birlikte yaflam Do um kontrolü Haklarınız Aids. Hamilelik"

Transkript

1 Birlikte yaflam Do um kontrolü Haklarınız Aids Hamilelik

2 çindekiler Kadının cinsel organları 2 Erke in cinsel organları 4 Do um kontrolü 5 Haklarınız 13 Cinsel yolla bulaflan hastalıklar 14 Aids 16 Hamilelik 19 Kürtaj 20 Bu broflür, bugüne kadar eksik veya yanlıfl bilgilere sahip olabilece imiz, hamilelik, aile planlaması, do um kontrolü, cinsellik gibi konularda biz kadınları az da olsa bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca yine bu broflürün içeri inde Aids ve cinsel yolla bulaflan di er hastalıklar üzerine de bazı bilgiler bulabilirsiniz. Broflürde bir bölümü de kürtaj ve sviçre'de yasal düzenlemelere ve uygulamalara ayırdık umarız sizlere yardımcı olur. Bu boflür, isviçre'de yaflayan yabancı kadinlar için hazır lanmıfltır. sviçre nin her yerinde sizi dinlemek ve yol göstermek üzere, aile planlaması ve aids önleme merkezleri bulunmaktadır. PLANeS sitesinden size yardım sunabilecek adreslere ulaflabilirsiniz.

3 Kadının cinsel organları Vajina Dıfl bölümüne vulva denir. Dıfl kısmında iki büyük ve iç kısmında da vajina girifli ve üretra bafllangıcındaki iki küçük dudaktan oluflur. Üretra, idrarın dıfları atılmasına yarayan çok ince bir kanaldır. Üretra kanalı giriflinin üstünde ise, kadının cinsel zevk almasında önemli bir rolü olan klitoris bulunmaktadır. 7 ila 10 cm uzunlu undaki esnek bir kanaldır. Cinsel iliflki esnasında erke in penisi buraya girmektedir. Vajina, do um esnasında bebe in geçebilmesi için oldukça geniflleyebilir. Adet sırasında gelen kan da buradan atılmaktadır. Cinsel arzu, vajinanın kayganlaflmasına ve dolayısıyla penisin kolayca girebilmesine neden olur. Rahim (uterus) Yumurtalık Ceninin geliflti i yerdir. Sap kısmı afla ıya do ru tutulmufl bir armuta benzer. Rahimin içinde, her adet döneminde endometre denilen sümüksü bir sıvı oluflur. E er hamilelik bafllamıflsa bu sıvı, embriyon için bir yuva oluflturur. Aksi takdirde bu sıvı buradan ayrılır ve dıflarıya akar ki buna adet görme diyoruz. Vajinayla birleflen alt bölüme ise "rahim geçidi" diyoruz. Buradaki çok az bir açıklık, spermlerin yada adet sırasındaki kanın geçmesini sa lar. Do um esnasında ise rahim geçidi ve vajina tamamen açılarak bebe in buradan geçiflini kolaylafltırır. Yumurtalıklar birer badem büyüklü ünde ve biçimindedir. ki görevi vardır: kadının adet görmesini sa layan cinsel hormonları üretmek ve ortalama ayda bir defa olmak üzere bir yumurtayı olgunlafltırmak. Kızlık zarı Kadınların bakire oldukları dönemde, vajina giriflinde, bir bölümü açık olan ince bir zar bulunur: buna kızlık zarı denir. Kızlık zarının biçimi kadından kadına de iflir. Hatta bazı kadınlarda do ufltan hiç bulunmaz. Genel olarak kızlık zarı, ilk cinsel birleflme sonrası yırtılır. Tüp (fallop borusu) Bunlar 10 ila 15 cm uzunlu unda iki kanaldır. Rahimden çıkar, yumurtalıklarla birleflirler ve içinden yumurtaların geçmesini sa larlar. flte bu tüplerin içinde sperma ile yumurta karflılaflıp döllenme oluflur. Bu durumda döllenmifl yumurta rahime do ru iner. Fallop borusu Yumurtalık Üretra Endometre Kadının adet süreci Adet görülen ilk günden bir sonraki ilk adet görme gününe kadar olan süredir. Bu süre de iflkendir, ortalama 21 ila 35 gün arasında de iflir. Adet görme, genellikle yafl arası bafllar ve yafl arası menapoza girildi inde sona erer. Her adet ayında kadın, yumurta ve hormonları üreterek olası bir hamilelik için hazırlanır. Bu hazırlık, bir sonraki adet görme bafllangıcından 15 gün önceye kadar sürer. Yumurtaların olufltu u günlerde yapılan cinsel birleflme sonucunda hamilelik gerçekleflebilir. Yumurtlama her zaman aynı dönemlerde olmayabilir. Bu yüzden takvim metodu hamileli i önlemek için güvenilir bir yöntem de ildir. Rahim geçidi Vajina Adet görme döneminde Kadın dufl alabilir, yıkanabilir veya yalnızca saçlarını yıkayabilir. Bir tampon kullanarak spor yapabilir veya yüzmeye gidebilir. 2 3

4 Erke in cinsel organları Do um kontrolü Erke in cinsel organları, dıfl kısımda, penis ve iki testisten oluflur. ç kısımda ise, boflaltma kanalları, prostat ve sperm keseleri bulunur. Sperm keseleri bulunur Testisler Boflaltma kanalları Prostat Penis Östroprojestatif hap deal bir do um kontrol yöntemi mevcut de ildir. Bu yüzdendir ki, size uygun olan ve ihtiyaçlarınıza cevap veren bir yönteme karar verip uygulamanız önemlidir. Bu broflürde, sviçre'de kullanılan belli bafllı yöntemlerin kısa bir açıklamasını ve bu yöntemlerin fiyatlarını, etkilerini ve nereden elde edilebilece ine iliflkin bilgileri bulacaksınız. Daha detaylı bilgi için ücretsiz olarak Aile Planlaması Danıflma Merkezlerine veya doktorunuza baflvurabilirsiniz. Sorularınızı bir kenara not edip buralardan randevu alın. Do um kontrol hapı hormonal bir do um kontrol yöntemidir. E er çok düzenli olarak her gün aynı saatte alınırsa çok etkili bir yöntemdir. Unutulmasının üzerinden 12 saati aflan bir süre geçmesi durumunda güvenilirli i garanti edilemez. «Do um kontrol hapı»: 21 (ya da 22) hap kullanımından sonra 7 (ya da 6) günlük bir ara verme dönemi ön görülür. (Kesintisiz alınan hap markaları da vardır.) Bu ara verme dönemi sırasında adet görülür. Ara verme dönemi do um kontrolü açısından güvenlidir. Dikkat: ara verme dönemi asla ön görülenden daha uzun olmamalıdır. Testisler Penis Testislerin iki görevi vardır: Ergenlikten ölünceye kadar devamlı sperm üretmek Testosteron denen erkeklik hormonlarını üretmek Her testisten bir boflaltma kanalı çıkar ve içinden spermlerin geçiflini sa layarak penis ucuna kadar uzanır. çinden spermlerin ve idrarın geçmesini sa lar. Cinsel arzunun etkisiyle penis, geniflleyerek sertleflir. Kanın bu bölgeye hücum etmesiyle gerçekleflen bu ereksiyon sayesinde penis vajinaya girebilir. Projestatif hap «Mini hap»: Kutu bitti inde, kanama olsa bile ara vermeden do rudan yeni bir kutu kullanılmaya bafllanır. Adet görme azalabilir, düzensizleflebilir veya tamamen ortadan kalkabilir. Mini haplar emzirme döneminde de alınabilir. Her gün aynı saatte alınması gerekir. Dikkat, kontrol ediniz: kesinlikle aynı saatte alınması gereken projestatif hap markaları vardır, 2 saatlik bir gecikme güvenlik açısından risklere yol açabilir. 4 Sperm Önemli! Sperm (meni) hücrelerinden ve prostat ve sperm keselerinin üretti i bir sıvıdan oluflur. Ejakülasyon, bu sıvının bir anda penis dıflına fırlatılmasıdır. Ereksiyon sırasında penisten, içinde sperm hücreleri bulunan çok az miktarda bir sıvı akıntısı olabilir. Bu demektir ki, geri çekme yöntemi (coitus interruptus) güvenli bir do um kontrol yöntemi de ildir. Bu nedenle penis ile vajinanın temasından önce mutlaka prezervatif takılmalıdır. Nereden elde edilebilir? «Do um kontrol hapı» ve «Mini hap» reçete ile eczanelerden satın alınabilir. Piyasada, içerdi i maddeler birbirinden farklı olan de iflik cinste haplar bulunmaktadır. Doktorunuza danıflarak size uygun olanı seçebilir veya memnun de ilseniz kullandı ınız hapı de ifltirebilirsiniz. 1 aylık kullanım paketi 15.- ila 25.- frank civarındadır. 5

5 Rahim içi araç Nereden elde edilebilir? Rahim içi araç (Spiral) di er adı ile spiral, 2,5-3,5 cm uzunlu unda, etrafına bakır bir tel sarılmıfl plastik bir maddedir. Doktorunuz, spirali, spirale ba lı naylon bir ip sayesinde dıflarıya çekebilir. Modern spiraller 5 yılda bir de ifltirilir Bu yöntem daha çok, önceden do um yapmıfl kadınlara önerilir Bu yöntemi kullananlar, yıllık kontrollerin dıflında, alıflılmamıfl fliddetli a rı, enfeksiyon kaygısı veya adet görmeme durumunda hemen doktora baflvurmalıdırlar Spiralin doktor tarafından rahim içine yerlefltirilmesi gerekir. Yerlefltirme doktor muayenesi sırasında yapılır. Yerlefltirmesi dahil 80.- ila frank civarındadır. Projesteron yayan spiraller de vardır. (en fazla : frank + yerlefltirme ücreti) Erkek prezervatifi (Kondom) Çeflitli boy ve markalarda prezervatif vardır. Bunlar arasında "OK", "CE", "MD", "NF" amblemi olan prezervatifler en güvenilir olanlarıdır. Prezervatif tek kullanımlıktır ve her yeni cinsel birleflme sırasında (adet döneminde dahi) yeni bir prezervatifin kullanılması gerekir E er prezervatif yırtılır, penisten çıkar, veya vajina içinde kalırsa, gebeli i önlemek için acil do um kontrol hapı yöntemine baflvurabilirsiniz 6 3 aylık i ne Hormonal implant 3 aylık i neler (Depo Provera), doktorunuzun muayenehanesinde veya bir kadın hastalıkları klini inde her 10 ila 12 haftada bir tatbik edilir. Bu i neler, adet kanamalarının düzensizleflmesine ve bir kaç uygulamadan sonra adetin tamamen kesilmesine yol açar ne uygulamasının sona erdirilmesinden sonra, adet görmenin ve do urganlı ın yeniden bafllaması hemen mümkündür. Ancak bir kaç aylık bir gecikme de sözkonusu olabilir ne'nin fiyatı 35.- franktır. Deri altı implantı doktor tarafından lokal anestezi ile yerlefltirilir ve çıkarılır. Üç yıl boyunca etkilidir ve etkisi yerlefltirilmesinden 8 saat sonra bafllar. Projestatif hormon içeren küçük plastik bir çubuktur. Doktor tarafından do rudan kolun iç yüzeyindeki derinin altına yerlelfltirilir. Dıflarıdan görülmez. Fakat, hemen derinin altında hissedilebilir. mplant adetin düzensizleflmesine veya tamamen ortadan kalkmasına neden olabilir. mplant çıkarılıdıktan hemen sonra, do urganlık geri kazanılabilir. Ürün için frank. Nereden elde edilebilir? Eczanelerden, parfümerilerden, büyük ma azalardan ve prezervatif otomatlarından serbestçe alabilirsiniz. Normal modelleri tanesi -.50 ila 2.- frank arasında de iflir. Kadın prezervatifi Nereden elde edilebilir? Erkek ve kadın prezervatifi cinsel yolla bulaflan hastalıklara ve Aids'e karflı tek korunma yöntemidir. Kadın prezervatifi (Femidom), vajinanın iç duvarlarına yerlefltirilen ince bir plastik yüzeyi olan prezervatiftir. Her cinsel birleflme öncesi vajinaya yerlefltirin ve tekrar kullanmayın. Reçetesiz olarak eczanelerden ve parfümerilerden alınabilir. 3 lü paket olarak 10.- frank civarında. 7

6 Acil do um kontrol hapı "Ertesi gün hapı" da denir. Korunmasız girilmifl bir cinsel iliflki sonrası acilen baflvurulan bir korunma yöntemidir ve istenmeyen gebelikleri önler: E er prezervatif yırtılmıflsa veya kaymıflsa E er do um kontrol hapını almayı unuttuysanız E er herhangi bir korunma yöntemi kullanmadıysanız E er güvenilir olmayan bir korunma yöntemi kullandıysanız Diyafram Diyafram esnek bir çembere geçirilmifl kubbe fleklindeki yumuflak bir latex veya kauçuk bir zardan ibarettir. Diyafram daima sperm öldürücü bir krem ile kullanılır. Birden fazla kullanım içindir. Korunmasız girilen cinsel iliflkiden mümkünse hemen sonra ama en geç 72 saat (3 gün) içinde alınmalıdır Nereden elde edilebilir? Eczanelerden reçetesiz satın alınabilir (2002 den beri). Yaklaflık 30.- frank Nereden elde edilebilir? Doktorunuzun muayene etmesi, size uygun büyüklükteki diyaframı önermesi ve yerlefltirilmesini ö renmeniz açısından gereklidir. Diyaframı eczanelerden satın alabilirsiniz ila 35.- frank civarında. Sperm öldürücüler (Benzaltex) Sperm öldürücüler veya vajinal fitiller, erke in menisini öldüren veya en azından hareketlili ini önleyen kimyasal maddelerdir. Bu maddeler cinsel birleflmeden önce vajinaya yerlefltirilir. Sperm öldürücü ilaçlar, krem, vajinal fitil veya tampon fleklinde olabilir. Kullanmadan önce ambalajındaki kullanma klavuzunu okuyun! Gözlem yöntemi Bu yöntem, kadınların gebe kalabilecekleri yada kalamayacakları dönemleri kendi vücut belirtilerine dikkat ederek gözlemlemeleri üzerine dayanır. Gebe kalma riski olan günler içerisinde korunmasız cinsel iliflkiye girilmez. Bu yöntemin ö renilmesi, tecrübe ve efllerin her ikisinin de motivasyonunu gerektirir. Nereden elde edilebilir? Eczanelerde reçetesiz olarak satılır. Kremler bir kullanımlık 1.- frank, tamponlar ise bir kullanımlık 4.- franktır. 8 9

7 Erkek veya kadının kısırlafltırılması Kısırlafltırma nerede yaptırılabilir? Güvenilirlik düzeyi oldukça yüksek olan bu yöntem geriye dönüflü olmayan tek korunma yöntemidir. Kısırlafltırma bir daha çocuk yapmak istemedi inden emin olan kifli veya çiftlere önerilir. Aile planlaması merkezleri bu önemli karar konusunda çiftlere yardımcı olmaktadır. Erkeklerdeki kısırlafltırma sonucu da cinsel yaflamda herhangi bir de ifliklik olmaz, penis sertleflir, orgazm ve boflalma gerçekleflir. Müdahaleden bir kaç hafta sonra meni artık sperm içermez. Aradaki sürede mutlaka etkin bir do um kontrol yöntemine baflvurulması gereklidir. Kadınlarda kısırlafltırma sonrası, adet görme devam eder ve kadının cinsel yaflamında herhangi bir de ifliklik olmaz Kadınların kısırlafltırılması cerrahi bir müdahaleyi gerektirdi i için tam teflekküllü bir hastanede olması flarttır. Operasyon bir kadın hastalıkları uzmanı veya bir cerrah tarafından gerçeklefltirilir. Erkeklerin kısırlafltırmasında ise müdahale bir doktor muayenehanesinde veya bir hastanede, ürolog veya cerrah tarafından yapılır. Kifli müdahaleden hemen sonra aya a kalkabilir. Kısırlafltırma masrafı genel sa lık sigortası tarafından karflılanmaz. Kısırlafltırma operasyonu erkekler için daha ucuz ve daha basittir. Operasyondan önce doktora danıflıp bilgi albilirsiniz. Güvenilir olmayan yöntemler Gebe kalmak istemiyorsanız, afla ıdaki yöntemleri kullanmayın. Bu yöntemler sizin için yeterli ölçüde güvenli de ildir. Takvim yöntemi: Kadın vücudu, bir makinanın düzenine sahip olamayaca ı için güvenilir de ildir. Adet görme dönemleri, hastalık, yorgunluk, duygusal bir flok sonucu erken veya geç olabilir. Geri çekme yöntemi (Coitus interruptus): Erke in menisi gelmeden önce penisini geri çekmesine dayanan bu yöntem güvenilir de ildir. Çünkü, geri çekme sırasında geç kalınabilir veya ereksiyon halinde penisten gelen ön akıntıda sperm hücreleri bulunabilir. Yalnızca sperm öldürücülerin kullanılması: Sperm öldürücü krem yada tamponlar tek baflına kullanıldı ında yeteri derecede etkili de ildir. Daima bir prezervatif veya diyaframla birlikte kullanılması gerekir. Benzaltex isimli sperm öldürücü bu durumun dıflındadır. Vajinanın yıkanması: Cinsel birleflmeden hemen sonra vajina haznesinin yıkanarak meninin temizlenmesine dayanan bu yöntem güvenilir de ildir. Çünkü meni çok hızlı bir flekilde rahime girebilir

8 Sorular ve cevaplar Haklarınız Uyguladı ım do um kontrol yöntemini yarıda bırakırsam hamile kalabilir miyim? 12 En etkili yöntemler hangileridir? Bebe imi emziriyorum, hangi yöntemi önerirsiniz? Erke in veya kadının kısırlafltırılması, geriye dönüflü olmayan tek yöntemdir. Di er yöntemlerde do urganlı ın yeniden elde edilmesi genel olarak çok çabuk gerçekleflebilir. 3 aylık i ne yönteminde do urganlı ın tekrar kazanılması, i nenin tesirinin geçmesiyle birlikte ortalama 5 ay sonra olabilir. Bu bazı kadınlarda 1 yıldan fazla sürebilir. Hiç bir yöntem %100 güvenilir de ildir. Etki derecesi her yöntemin iyi kullanılıp kullanılmadı ına göre de iflir. Her yöntem için uyulması gereken kuralları en iyi flekilde ö renip tatbik etmelisiniz. Çok güvenilir yöntemler: kadında veya erkekte kısırlafltırma, 3 aylık i ne yöntemi, projesteronlu spiral, implant. Güvenilir yöntemler: do um kontrol hapı, spiral, mini hap, implant. Yeterli güvenilir yöntemler: erkek prezervatifi, diyafram, gözlem yöntemi (sympto-thermique), Benzaltex sperm öldürücü, kadın prezervatifi. Az güvenilir yöntemler: Takvim yöntemi, geri çekme yöntemi, vajina yıkama yöntemi, di er sperm öldürücüler. Do umdan hemen sonraki dönemde rahimde yumurtaların oluflması mümkündür. Bu ise yeniden gebe kalma riski demektir. Lo usalık döneminden çıkmadan önce bile. Bu durumda yeniden gebe kalmak istemiyorsanız, güvenilir bir do um kontrol yöntemi kullanınız. Afla ıdaki yöntemler, sütünüzü azaltmadı ı gibi bebe e de bir zarar vermemektedir: Prezervatif Mini hap 3 aylık i ne (Depo Provera) Emzirmenin üçüncü ayından itibaren : spiral ve implant Sperm öldürücü Benzaltex veya Patentex de emzirme sırasında kullanılabilir. Ancak bu ilaçların kullanımı konusunda detaylı bilgi edinin. Hangi ülkenin vatandaflı olursanız olun, sviçre'de tedavi olma ve bilgilenme hakkınız vardır. Doktorunuzun veya tedavinizi yapan personelin açıklamalarını anlayabilme ve bilgilendirilme hakkınız vardır. Sorularınızı sormaktan çekinmeyin, gerekirse muayeneden önce bir yere yazın. Dil konusunda kendinizi yeterli hissetmiyorsanız, size tercüme yapabilecek birini yanınızda getirebilirsiniz. Bazı servisler tercümanlarla birlikte çalıflıyor, bilgilenin! Bir aile planlaması danıflma merkezine baflvurdu unuzda e er isterseniz yanınızda bir yakınınızı getirebilirsiniz. Bir hastalık sigortası kasasına üye iseniz... Bir hastalık sigortanız kasasina htiyaç halinde yapılan yardımlar: Kadın cinsel iliflkiye girmeye baflladı ından itibaren, ortalama her yıl en az bir defa kadın hastalıkları uzmanına muayene olması tavsiye edilir. Bu yıllık muayene do um kontrolü için de gereklidir. E er bir erkek doktora gitmek sizin için sorun teflkil ediyorsa, bölgenizde bir kadın uzman doktor bulabilirsiniz. Do um kontrolü konusunda, size uygun olan yöntemi ancak siz seçebilirsiniz. Yaflamınızdaki yada inancınızdaki de iflikliklere göre isterseniz bu yöntemi de ifltirebilirsiniz. sviçre'de Hastalık sigortasına üye olmak zorunludur. Oturma izni olmayan yabancılar genel olarak Hastalık sigorta kasaları tarafından üye kabul edilmemektedir....afla ıdaki masraflar sigortanız tarafından karflılanmaktadır: Muayene: Muafiyet (franchise) ve masrafa katılım payı dıflında, bütün tıbbi ve jinekolojik muayene masrafları sigorta tarafından karflılanmaktadır Do um: Hamilelik boyunca, jinekolojik muayeneler, en fazla 7 defa ebe kontrolü, do um masrafları, do um sonrası en fazla 10 defa ebenin eve ziyareti, bir ebe kontrolü ve 3 defa emzirme danıflmanlı ı masrafları sigortalar tarafından tümüyle karflılanmaktadır Kürtaj: Muafiyet (franchise) ve masrafa katılım payı dıflında, kürtaj masrafları sigorta tarafından karflılanmaktadır Do um kontrol araçları: Do um kontrol araçları (prezervatif,hap, spiral diyafram vb.) masrafları size aittir her türlü tıbbi müdahaleden önce, size ait olacak masraflar hakkında bilgi alabilirsiniz. Herhangi bir zor durumda kaldı ınızda sosyal servislere baflvurabilirsiniz. ZH, LU, GL, ZG, FR, SG, GR, TI, VD ve NE kantonlarında, do um sonrası ihtiyaç halinde belli bir yardım yapılmaktadır. Bir aile planlaması veya hamilelikle ilgili danıflma merkezine veya bir sosyal servise baflvurup bilgi alabilirsiniz. 13

9 Cinsel yolla bulaflan hastalıklar Nedir? Bu hastalıkların isimleri neler? Bu hastalıklar özellikle cinsel birleflme sırasında bulaflır ve cinsel organlara veya vücudun di er organlarına zarar verir Bu hastalıklara yakalanmamak ve yayılmasını önlemek için gerekeni yapın yani prezervatif kullanın Bu hastalıklar tedavi edilmezse, genel olarak insan sa lı ı açısından çok önemli sonuçlar do urur. Bu sonuçlar, bulaflan kiflinin kısırlı ına yol açmasına kadar varır. Bu hastalıkların bir ço unun etkili bir flekilde tedavisi mümkündür Belso uklu u, kondylom, chlamydia, AIDS, frengi, trichomonas, sarılık, uçuk, candida ve di er mantar hastalıkları vs Bu hastalıkların bir kısmı iyi huylu (selim), bir kısmı ise kötü huyludur (habis). Kadında Erkekte Kadında ve erkekte bu hastalıkların belirtileri pek farkedilmeyebilir hatta bazı durumlarda hiç olmayabilir. E er afla ıdaki belirtileri gözlemlemiflseniz, hiç vakit kaybetmeden doktorunuza, bir hastanenin poliklini ine, Aile planlaması danıflma merkezine veya bir Aids danıflma merkezine baflvurmalısınız. Vajina içinde veya giriflinde, sivilce, kabarcık veya si iller Cinsel organlar çevresinde kaflınma veya yanmalar Vajinadan gelen zamansız akıntılar veya kötü kokular drar esnasında yanma Çok az da olsa, adet dönemi dıflında kanama Adet görmenin sebep olmadı ı karın bölgesinde a rılar Penisin bafl kısmında sivilce, kabarcık veya si iller Penisin bafl kısmında kaflınma veya yanmalar Çok az da olsa penisten gelen cerahat (irin) drar esnasında yanma Bulaflmadan nasıl kaçınılabilir? Doktorunuz tarafından size bu hastalıklardan herhangi bir tanesinin teflhisi konduysa, derhal eflinizi uyarınız. Belirtiler olmasa bile, efliniz de doktora gidip muayene olmalı ve gerekirse tedaviye bafllamalıdır. Cinsel yolla bulaflan bir hastalı ın tedavisi sırasında cinsel iliflkiye girmekten kaçınmalısınız. Aids hastalı ı söz konusuysa, bu broflürde açıkladı ımız "güvenli sex" kurallarına uymalısınız. Eflinizi de ifltirdiyseniz; Birden çok efliniz varsa; Prezervatif (kondom) kullanın (bu flartların kadının kullandı ı do um kontrol yöntemiyle hiç bir alakası yoktur)

10 Aids Aids virüsü nasıl bulaflır? Aids, HIV isimli virüsün yol açtı ı bir hastalıktır. Bu virüs, vücudun ba ıflıklık sistemini (savunma sistemini) zayıflatıp vücudun di er virüs ve bakterilerin yol açtı ı hastalıklara karflı direncini yok etmektedir. Bu hastalı a karflı günümüzde bir aflı henüz yoktur ve tedavisi ise çok zor ve masraflı olmakla beraber ölüme kesin engel olamamaktadır. Bu yüzden koruyucu önlemler almak virüsün bulaflmasını engellemeye yönelik tek çaredir. Virüsü taflıyan biri ile girilen korunmasız cinsel iliflki ile (vajinal, anal veya oral) Virüslü kan bulaflmıfl bir flırıngayı kullanmakla Virüsü taflıyan bir kadının do um sırasında veya daha sonra emzirme sırasında anneden bebe e bulaflabilir Virüsü taflıyan kanın naklinde veya virüslü kan ürünlerinin alınması sırasında. Bugün isviçre de böyle bir risk söz konusu de ildir HIV Virüsünün bulaflıp bulaflmadı ı nasıl tesbit edilir? Korunmasız girdi iniz en son cinsel iliflkiden 3 ay sonra kendi iste inizle yaptıraca ınız bir test sonucu ö renilebilir. Bazı merkezler anonim olarak isim istemeden test yapmaktadırlar. Doktorunuzda, bazı Aids danıflma merkezlerinde, aile planlama danıflma merkezlerinde ve hastanelerde de bu testi yaptırabilirsiniz. Test fiyatı 30.- ila 90.- frank arasında de iflmektedir. Anonim Test, (isim istemeden yapılan testler) in masrafları size aittir, di erleri hastalık sigortası tarafından karflılanmaktadır. Virüsün bulaflması nasıl önlenir? GÜVENL SEX kurallarına uyuldu u takdirde: Vajinal veya anal, her cinsel birleflme sırasında prezervatif kullanın Adet döneminde cunnilungus (vajinanın yalanması) yapmaktan kaçının A zınıza sperm almayın ve bunu yutmayın fiırınga ile uyuflturucu kullananlar için: Asla daha önce kullanılmıfl flırıngayı tekrar kullanmayın. Önemli! Tanıdı ınız, temiz, iyi giyinmifl ve varlıklı biriyle korunmasız cinsel iliflkiye girmek sizi Aids'e karflı korumaz. Muammer Kotbafl / AIDS Savaflım Derne i / Istanbul Erkek ve kadın prezervatifi, Aids ve di er cinsel yolla bulaflan hastalıklardan korumaktadır. Birleflmeden önce takın. 16 Erkek prezervatifi (Kondom) Ambalajını dikkatli açın, yırtılmamasına dikkat edin. Ucundaki hazneyi iki parma ınızla tuttuktan sonra ereksiyon halindeki penisin üzerinde yuvarlayın ki ucundaki hazne meninin dolması için bofl kalsın. Erkek, meni geldikten sonra ereksiyon henüz bitmeden penisini vajinadan çekmesi gerekir. Prezervatifin üzerine bu ifl için yapılmıfl ya sız bir kayganlafltırıcı kullanın. Prezervatifleri, sıcakta, güneflte veya cüzdanınızda tutmayın. Kullandıktan sonra çöpe atın ve her yeni birleflmede yeni bir tane kullanın. 17

11 Hamilelik Adet görmeniz gecikti ve hamile oldu unuzu düflünüyorsunuz. Bir kaç günlük bir gecikmeden sonra yaptıraca ınız bir hamilelik testi, hamile olup olmadı ınızı ö renmenizi sa lar. Test, idrarda hamilelik hormonu bulunup bulunmadı ını ortaya çıkarır. Eczaneden alabilece iniz bir test kiti ile kendi kendinize bu testi yapabilirsiniz veya doktorunuza veya bazı aile planlaması merkezlerine de yaptırabilirsiniz. Sorularınız veya sorunlarınız varsa......hamilelik boyunca çalıflma yaflamı, sigortalar, sa lı ınız, efl iliflkisi veya para gibi konular hakkında sorunlarınız varsa, bir aile planlaması danıflma merkezine veya hamilelikle ilgili danıflma merkezlerine baflvurup yardım isteyebilirsiniz (adresler bölümüne bakınız). Buralarda güvenebilece iniz bir flekilde derdinizi dinleyip size tavsiyelerde bulunabilirler. Ayrıca danıflmanlık hizmeti ücretsizdir. Hamilelik dönemi Bu dönemde, düzenli olarak bir kadın hastalıkları uzmanına veya bir ebeye kontrol için gitmek yararlıdır. Ebe size, hamilelik döneminin geliflimi, uygun beslenme koflulları, do um anında olabilecekler veya evde do um yapmanın flartları üzerine bilgiler verecek ve sorularınızı cevaplayacaktır. Do umdan sonra ise, bebe in bakımı, emzirmesi ve beslenmesi hakkında tavsiyelerde bulunacaktır. Ayrıca ebe, anne ve bebek için eve de gelebilir. Do uma ve yeni dünyaya gelecek bebe inize hazırlıklı olabilmeniz için di er anababalarla gruplar halinde düzenlenen kurslara katılabilirsiniz. stemedi iniz halde hamile kaldıysanız......ve bebe inizi aldırmak istiyorsanız, önce bekletmeden güvendi iniz bir insanla bu konuyu konuflun. Pek çok kadın, hamileli ine devam edip etmeme hakkında karar vermek gibi zor bir durumla karflı karflıya kalmıfltır. Aile planlaması danıflma merkezlerinde bu konuda sizi dinleyip size bilgi verebilecek insanlar bulabilirsiniz. Ayrıca kitapçı ımızın bundan sonraki bölümünde bazı bilgileri bulabilirsiniz. Bazı ilaçlar hamile kadınlar için zararlı olabilir. Bu durumda doktorunuza danıflın. Ayrıca alkol ve sigara kullanmak da hamile veya emziren kadınlara tavsiye edilmemektedir. Cinsel iliflkide bulunabilirsiniz......hamileli iniz problemsiz ise bütün hamilelik boyunca cinsel iliflkiniz olabilir. Emin olmadı ınız durumlarda ebenize veya doktorunuza danıflabilirsiniz. Cinsel arzu efllerin her ikisinde de de iflikli e u rayabilir. Efller arasında iyi bir iletiflim, oldukça uyumlu bir hamilelik geçirmenizi ve cinsel iliflkilerinizi hamileli inize uygun bir flekilde yaflamanızı sa lar

12 Hamileli i sona erdirme (Kürtaj) Impressum Nereden bilgi ve yardım alınabilir? Nasıl gerçekleflir? sviçre yasalarına göre, her hamile kadın, son adet döneminin bafllangıcından itibaren 12 hafta içinde hamileli ini sona erdirebilir. E er hamileli inizi sonlandırmayı düflünüyorsanız hemen doktorunuzdan veya bir aile planlaması danıflma merkezinden randevu alınız. Ayrıca kararınızı, hamileli i sona erdirmek istedi inizi bildiren bir dilekçeyi imzalayarak yazılı olarak teyit etmeniz gereklidir. 12 haftayı geçen hamileliklerde, hamileli in anne sa lı ı açısından tehlike teflkil etti ini bildiren bir doktor raporu istenmektedir. Hamileyseniz ve hamileli inize devam edemiyecekseniz veya etmek istemiyorsanız, vakit geçirmede doktorunuza veya aile planlaması danıflma merkezine baflvurun. Aile planlaması veya hamilelikle ilgili danıflma merkezlerinde ücretsiz olarak, sizi dinleyen, size yardımcı olabilecek yetenekte insanlar bulabilirsiniz. Kürtaj hastanede ya da muayenehanede gerçeklefltirilir. Kürttajdan sonra hastanede kalınmasına gerek yoktur. Günümüzde en çok kullanılan vakumlu cerrahi yöntemdir. Hamileli in ilk 7 ayında baflvurulabilecek bir ilaç yöntemi de vardır: gezici bir sa lık aracında pek çok tıbbi kontrol uygulanırken prostaglandin ile birlikte Mifégyne almak). Kürtaj, tıbbi bir uygulama oldu u için masrafları hastalık sigortası tarafından karflılanmaktadır. Hastalık sigortanız yoksa, aile planlaması veya hamilelikle ilgili danıflma merkezlerine veya hastanelerin sosyal servislerine baflvurup bilgi alabilirsiniz. Impressum Broschüre für Migrantinnen in der Schweiz / türkisch PLANeS, Schweizerische Stiftung für sexuelle und reproduktive Gesundheit Lausanne, Neuauflage 2003 Metin ve düzenleme Catherine Stangl Sonia Damián Nurflen Demirkan-Güvenç Susana Lara Miradje Maliqi Lutka Keller Zusammenarbeit mit BAG Bundesamt für Gesundheit. Grafikler Anne Monard Adresler PLANeS, av. de Beaulieu 9, Postfach 313, 1000 Lausanne 9 Tel Fax Teflekkürler Gesundheitsförderung Schweiz BAG FNUAP Loterie romande Stanley Thomas Johnson Stiftung Migros-Genossenschaft Caritas Schweiz Canton de Genève Aids-Hilfe Schweiz Siparifller Afla ıdaki adrese baflvurmanız halinde di er ücretsiz broflürleri de temin edebilirsiniz : Aids Info Docu Schweiz Postfach 5064 Spichergasse Bern Tel Fax Diller: Almanca, fransızca, italyanca, ingilizce, portekizce, ispanyolca, türkçe, arnavutca, arapça, tamilce. 20

13 Bestellung - Commandes - Prenotazioni Broschüre für Migrantinnen in der Schweiz Brochure pour les femmes migrantes Ne kadar Englisch Couple, Contraception, Aids Albanisch Çiftet, Mbrojtja nga shtatzënia Arabisch Kroatisch Partnerstvo, Kontracepcija, Aids Portugiesisch Casal, Contrcepção, Sida Tamil jhk;gj;ôak;, fuj;jilkiwfs; Türkisch Birlikte yaflam, Do um kontrolü Spanisch Pareja, Anticoncepción, Sida Deutsch Partnerschaft, Verhütung, Aids Français Couple, Contraception, Sida Italiano Coppia, Contraccezione, Aids..... Aids Info Doku Schweiz - Sida Info Doc Suisse Postfach 5064 Speichergasse Bern Brochüre für Migrantinnen Brochure pour les femmes migrantes Information material in English and other langages

Isviçredeki bayanlar için bilgilendirme defteri. Hamilelik ve Anne olmak. Türkçe Turc Türkisch

Isviçredeki bayanlar için bilgilendirme defteri. Hamilelik ve Anne olmak. Türkçe Turc Türkisch Isviçredeki bayanlar için bilgilendirme defteri Hamilelik ve Anne olmak Türkçe Turc Türkisch Önsöz Bu broflür hamilelik, do um ve lohusalık üzerine bilgileri kapsıyor ve ayrıca size ve ailenize isviçre

Detaylı

DOĞURGANLIK HAKLARIMIZ VAR!

DOĞURGANLIK HAKLARIMIZ VAR! DOĞURGANLIK HAKLARIMIZ VAR! 9. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001 EDİTÖR Deniz Kaynak 9. BASIMA KATKIDA BULUNANLAR Lalezar Akar - Fulya Ayata - Zelal B. Ayman - Ebru Batık

Detaylı

KADINLAR VE SAĞLIK. - doğum kontrolü ve üreme hakkında bilgi

KADINLAR VE SAĞLIK. - doğum kontrolü ve üreme hakkında bilgi KADINLAR VE SAĞLIK - doğum kontrolü ve üreme hakkında bilgi Çocuklar birer hediyedir! 3 Güvenli korunmanın yolları 4 Doktorla konuşmak 6 Hamilelik ve adet döngüsü 8 Çocuklar birer hediyedir! Hangi doğum

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI I Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Östrojensiz doğum kontrol hapı hakkında bilmeniz gereken her şey

Östrojensiz doğum kontrol hapı hakkında bilmeniz gereken her şey Bunları bilmekte fayda var: Östrojensiz doğum kontrol hapı hakkında bilmeniz gereken her şey Östrojensiz doğum kontrol hapı ile doğum kontrolü hakkında bilgiler JUBRELE Kullanıcılarınız İçin İçindekiler

Detaylı

Sağlıklı Kalmak ve Hastalıklara Müdahale Etmek

Sağlıklı Kalmak ve Hastalıklara Müdahale Etmek Sağlığımız değerini bilemediğimiz ve yeteri kadar koruyamadığımız bir servettir. Sağlıklı Kalmak ve Hastalıklara Müdahale Etmek Kolay anlaşılır bir başvuru kitapçığı İmtiyaz Sahibi Yayımcı ve Yapımcı:

Detaylı

Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri

Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri İçindekiler 02 03 03 03 03 05 05 06 06 06 07 11 11 12 12 12 14 14 15 ÖNSÖZ ERKEKLER İÇİN; Risk Faktörlerinin Analizi Üreme Yeteneğini Korumak Kanser Tedavileri ve Kısırlık

Detaylı

Bedeni ve Ruhu İlgilendiren bir Konu Çocuk Sahibi Olma İsteği

Bedeni ve Ruhu İlgilendiren bir Konu Çocuk Sahibi Olma İsteği Bedeni ve Ruhu İlgilendiren bir Konu Çocuk Sahibi Olma İsteği Giriş Çocuk sahibi olamama, birçok çifti ilgilendiren, sorulara, endişelere ve kuşkulara yol açan bir konudur. Ancak aynı zamanda kabullenilmemesi

Detaylı

... www.hra-pharma.de. Ertesi gün hapı. Acil durumlar için korunma

... www.hra-pharma.de. Ertesi gün hapı. Acil durumlar için korunma ... www.hra-pharma.de Ertesi gün hapı Acil durumlar için korunma ACIL DURUM Sonradan ortaya çıkan durum: Korunma sorunu! Prezervativ yırtılmış olabilir, aldığınız hapı istifra etmiş olabilirsiniz veya

Detaylı

2011 Sağlık Yılınız Olsun

2011 Sağlık Yılınız Olsun Ocak / Şubat 2011 Yıl:7 / Sayı 63 Memorial Sağlık Grubu nun hasta, refakatçi ve ziyaretçileri için hazırladığı ücretsiz yayınıdır, alabilirsiniz. 2011 Sağlık Yılınız Olsun Memorial Antalya da da Vinci

Detaylı

Neonatoloji Yo un Bakım (IC) bölümüne ho geldiniz

Neonatoloji Yo un Bakım (IC) bölümüne ho geldiniz Neonatoloji Yo un Bakım (IC) bölümüne ho geldiniz Çocu unuz yeni do an bebeklerin bakıldı ı yo un bakım bölümüne (IC Neonatologie) yatırılmı tır (locatie 8 D 105). Bu bakım bölümünde yeni do an hasta bebekler

Detaylı

Temmuz / Ağustos 2011 Yıl:7 / Sayı 66

Temmuz / Ağustos 2011 Yıl:7 / Sayı 66 Temmuz / Ağustos 2011 Yıl:7 / Sayı 66 İçindekiler 4-Tatilde Ağır ve Dengesiz Beslenmeden Kaçının 5-Çocuğunuzla Sağlıklı Bir Tatil İçin Önemli İpuçları 6-Havuz Suyu Vajinal Mantar Enfeksiyonuna Yol Açıyor

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

saçta bitlenme ne yapmal? kopfläuse...was tun? türkische Fassung

saçta bitlenme ne yapmal? kopfläuse...was tun? türkische Fassung saçta bitlenme ne yapmal? kopfläuse...was tun? türkische Fassung Künye Bu broşür, Federal Sağlık Bakanlığının talimatıyla, Federal Sağlık Bilgilendirme Merkezi (BZgA: Bundeszentrale für gesundheitliche

Detaylı

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman )

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman ) Yeni Say, Yeni Ümitler... Hayat hergün yeniden bafll yor. nsan sa l na ve mutlulu una hizmet edebilmek amac yla çal flmak çok anlaml bizim için. Hergün yeni at l mlar yapmak, daha ileriye gitmek için u

Detaylı

Hastaların hak ve yükümlülükleri

Hastaların hak ve yükümlülükleri Hastaların hak ve yükümlülükleri Türkisch Dachverband Schweizerischer Patientenstellen i ges 1 Önsöz Hastayla doktor arasında karşılıklı güvene dayanan bir ilişki, başarılı bir tedavi ve bakımın temelini

Detaylı

imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz

imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz E-RANDEVU Sa l k Bülteni Meltem Hastanesi 3 Ayl k Ücretsiz Yay n www.meltemhastanesi.com HAZ RAN TEMMUZ A USTOS 2012 Meltem Hastanesi Ba hekimi Op. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi De erli okurlar m z, bu ayki

Detaylı

Akıllı Astım Tedavisi

Akıllı Astım Tedavisi FF Akıllı Astım Tedavisi Astım tedavisi için hastalara yönelik bilgiler İçindekiler dizini 01. Giriş: Astım nedir? 02. Solunum yollarında neler olur? 03. Astımda cehennem üçlüsü devreye girer 04. Astımda

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar PHARMETIC Y l: 2 Say : 6 Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz. Meme Kanseri Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan

Detaylı

Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır

Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır KKTC Başbakanı Central Hospital ı Ziyaret Etti KKTC Başbakanı İrsen Küçük ve Eşi Central Hospital ı ziyaret etti. Hastane yönetimiyle bir araya gelen Küçük ile hastane ve sağlık sektörü konularında bilgi

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. TEMODAL 20 mg kapsül Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. TEMODAL 20 mg kapsül Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI TEMODAL 20 mg kapsül Ağızdan alınır. Etkin madde: Temozolomid Yardımcı maddeler: Kapsül içeriği: Anhidr laktoz, kolloidal silikon dioksit, sodyum nişasta glikolat, tartarik asit, stearik

Detaylı

Başkent. Sağlıkta Adres. Sayı 1 / İlkbahar 2011

Başkent. Sağlıkta Adres. Sayı 1 / İlkbahar 2011 Sağlıkta Adres Başkent Sayı 1 / İlkbahar 2011 BAHAR YORGUNLUĞU Uzm. Diyetisyen Yeter ÇELİK ÇOCUKLARDA BAHAR HASTALIKLARI Doç. Dr. Özlem YILMAZ ÖZBEK SAĞLIKLI BESLENMENİN TEMEL KURALLARI Diyetisyen Neşe

Detaylı

Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan hastalar ve ailelerine yönelik bilgiler.

Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan hastalar ve ailelerine yönelik bilgiler. For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFIRI Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. TEMODAL 5 mg kapsül Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. TEMODAL 5 mg kapsül Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI TEMODAL 5 mg kapsül Ağızdan alınır. Etkin madde: Temozolomid Yardımcı maddeler: Kapsül içeriği: Anhidr laktoz, kolloidal silikon dioksit, sodyum nişasta glikolat, tartarik asit, stearik

Detaylı

Sağlık Olsun. Küba. Konuşma Bozuklukları. Hastalıkları. Şok Diyetler Metabolizmanızı Bozuyor! Boyun Egzersizleri

Sağlık Olsun. Küba. Konuşma Bozuklukları. Hastalıkları. Şok Diyetler Metabolizmanızı Bozuyor! Boyun Egzersizleri Sağlık Olsun ÜCRETSİZDİR ÖZEL AVCILAR HOSPITAL YAYIN ORGANIDIR SAYI 16 / 2013 Boyun Ağrılarına Karşı Boyun Egzersizleri Çocuklarda Konuşma Bozuklukları Kronik Barsak Hastalıkları Büyük Göğüslerden memnun

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı