YÜZEN DOZER engel tan m yor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜZEN DOZER engel tan m yor"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l, ihtiyac m z olan uça üretecek ve uça m z göklerde yerini alacakt r" dedi. lk yerli uça n bu y l içinde uçmas n n beklendi ini belirten Y ld r m, "THK, üretti imiz bu uçaklarla halk m z n gururu olmaya devam edecektir. Üzerinde al bayra- m z ve THK logosu olan uçaklar en k sa zamanda görece imize inan yorum. Uça - m z flimdiden hay rl olsun" diye konufltu. 20 fiubat 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr HABER 17 DE HABER 18 DE ATO ya, sermaye art r m için baflvuru ya d Ankara Ticaret Odas na (ATO) üye 3 bin 241 flirket, Yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum amac yla 1 Ocak-14 fiubat tarihleri aras nda sermaye art r m baflvurusu yapt. YÜZEN DOZER engel tan m yor Türk mühendislerce Kara Kuvvetleri Komutanl 'n n ihtiyac do rultusunda tasarlanan ve milli imkanlarla üretilen amfibi z rhl muharebe istihkam ifl makinesi "Kunduz", Türk Silahl Kuvvetleri'nin (TSK) h z na h z katt. Hem karada hem de suda ilerleyebilen araç, su k y s nda adeta bir kunduz gibi çal flmas yla dikkati çekiyor. Onun bu özelli i harekat s ras nda baflka bir ifl makinesine ihtiyaç duyulmas n ortadan kald r yor. HABER 18 DE Doland r c l k çetesi çökertildi HABER 17 DE AKGÜL MESA YE DOLMUfiÇULARLARLA B RL KTE BAfiLADI Haberi 15 de MAAfi VE MAKAM ARABASI STEM YOR Haberi 16 da BAfiKAN YAfiAR YOZGATLILARLA BULUfiTU Haberi 15 de

2 2 YARIN SineMagazin 20 fiubat 2014 Tarihi Venedik Karnaval bafllad VENED K - talya n n Venedik kentinde dünyaca ünlü tarihi karnaval n n bu y lki versiyonu etkinliklerle bafllad. Geçmifli çok eskilere dayanan, köklü bir gelenek halini alan ve dünya genelinde maskeleriyle tan nan Venedik Karnaval 2014, ilginç gösterileriyle bafllad. Bu y lki temas Muhteflem Do a olarak belirlenen karnavalda, do ay temsil eden ögeler, düzenlenecek etkinliklerde yer alacak. Karnaval boyunca kent, gerek kültürel gerekse e lence üzerine kurulu gösteri ve etkinliklere ev sahipli i yap yor. Karnavalda, aç l fl gününün gündüz bölümünde, Zombiewalk (Zombi yürüyüflü) yap ld. lgi gören aktivitelerden biri olmay baflaran Zombi yürüyüflünde, ilginç maske ve kostümleriyle Zombilere benzeyen göstericiler kentin ana arterlerinde yürüdü. (AA) Madonna 8. spor merkezini açt TORONTO - ABD li ünlü pop y ld z Madonna, kendisine ait spor merkezi zincirinin 8 incisini Kanada n n Toronto kentinde açt. Daha önce Rusya n n Moskova ve St. Petersburg, talya n n Roma, Meksika n n Mexico City, ABD nin Santiago, Avustralya n n Sydney ve Almanya n n Berlin kentlerinde aç lan Hard Candy isimli ileri teknoloji cihazlarla donat lm fl spor salonlar n n sonuncusunu açmak üzere Toronto ya gelen ünlü flark c, yüzlerce hayran yla birlikte spor yapt. Toronto nun merkezinde yaklafl k 4 bin metrekare kapal alana sahip olan spor merkezinde, zay flamak ve spor yapmak isteyenler için her türlü lüks ve teknoloji sa lanm fl durumda. Haftan n 7 günü hizmet verecek olan merkeze, sadece üye olanlar girebilecek. (AA) sinema rehberi Ankara Büyülü Fener K z lay Geçmifl 4 y ll k ayr l ktan sonra, kar s Marie'nin ça rmas üzerine Ahmad Tahran'dan Paris'e geri döner, gelifl amac boflanma davas yla ilgili belgeleri tamamlamakt r. K sa süreli ine yapt bu ziyaret... Ankara Büyülü Fener K z lay Eyyvah Eyvah 3 Hüseyim Badem, babas n bulduktan sonra hayat n n aflk olan Müjgan ile evlenmifl, kendiside Zab ta olmufltur. Yol arkadafl Firuzan ise flöhretine flöhret katm flt r. flte tam bu s rada Müjgan' n hamile... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Köfte Ya muru 2 Cloudy With A Chance Of Meatballs 2 Flint Lockwood, suyu yiyece e dönüfltüren bir makine icat etmiflti. Flint in amac insanlar mutlu etmekti ancak ifller kontrolden ç k nca filmin sonunda Flint makinesini imha etmek zorunda kalm flt.... Ankara Taurus Cinemarine-Balgat fieytan n Günü-Devil's Due Balaylar s ras nda gizemli, garip bir gece geçiren genç çift, kendilerini bu kadar erken olmas n hiç beklemedikleri bir gebelikle karfl karfl ya bulur. Gerçek bir aile olmaya do ru att klar ad ml... Ankara Taurus Cinemarine-Balgat 12 Y ll k Esaret- 12 Years A Slave Solomon Northup n 1853 y l nda yazd ve kendi hikayesini anlatt roman ndan uyarlanan filmde Northup, ABD nin kuzeyinde yaflayan özgür bir insanken, kaç r larak köle yap lm fl ve 12 y l köle ola... Ankara Cinemaximum (ANKAmall) Jack Ryan: Gölge Ajan, bizleri çok satan roman yazar Tom Clancy nin popüler karakteri Jack Ryan n Wall Street te finansal analiz olarak çal fl rken CIA öncesi günlerine götürüyor. Ryan (Chris Pine... Ankara Büyülü Fener Bahçelievler Frankenstein: Ölümsüzlerin Savafl G.I. Joe: Rise of the Cobra'n n senaristi Stuart Beattie taraf ndan yaz lan ve yönetilen bu Lionsgate yap m filmde, Aaron Eckhart parçalar birlefltirilmifl özel bir detektif olan Adam Frankenstein'... Ankara Büyülü Fener K z lay K r k Çember The Broken Circle Breakdown Elise ve Didier farkl l klar na ra men ilk görüflte birbirlerine afl k olurlar. Birbirlerini hayranl kla dinlemektedirler. Didier romantik bir ateist, Elise ile gerçek bir dindard r. Ankara Büyülü Fener K z lay fiöhret Tepesi Christian Los Angeles'ta yaflayan genç bir fon yöneticisidir ve babas na karfl çal fl yormufl gibi görünmek için bir korku filminin yap mc l n /finansörlü ünü üstlenir.

3 20 fiubat 2014 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 20 Rebi-ül 7 fiubat 3 Ahir Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Türkiye 2012 de en fazla eroin yakalanan ülke oldu ANTALYA - Emniyet Genel Müdürlü ü Kaçakç l k ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Baflkan Yard mc s Sabit Ak n Zaimo lu, Günümüze kadar bilgi de iflim kanallar kullan larak 129 u kontrollü teslimat, 135 i operasyonel bilgi de iflimi olmak üzere toplam 264 uluslararas uyuflturucu operasyonu yap ld dedi. Emniyet Genel Müdürlü ü Kaçakç l k ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Baflkanl nca düzenlenen Paris Pakt Afganistan Kaynakl Uyuflturucuyla Mücadele Bölgesel Giriflimleri Güçlendirme Uzmanlar Grubu Toplant s, Antalya da bafllad. Serik il Alva Donna Exclusive Otel de Birleflmifl Milletler (BM) Uyuflturucu ve Suç Ofisi nin (UNODC) deste iyle düzenlenen ve 35 ülkeden polis yetkililerinin kat ld toplant n n aç l fl nda konuflan Zaimo lu, Paris Pakt n n Afganistan merkezli uyuflturucu problemine kapsaml ve detayl flekilde odaklanma f rsat sundu unu söyledi. Uyuflturucu sorununun, küresel bazda yürütülen mücadeleye ra men uluslararas toplum için ciddi tehdit oluflturmaya devam etti ine iflaret eden Zaimo lu, kolluk güçlerinin çal flmalar sayesinde kaçakç lar n alternatif rotalar kullanma yoluna gitti ini kaydetti. UNODC ve Afganistan Narkotik Suçlarla Mücadele Bakanl n n 2013 raporuna göre, Afganistan da afyon ekiminin yüzde 36 art fl göstererek 200 bin hektar n üzerine ç kt na dikkati çeken Zaimo lu, bu uyuflturucunun uluslararas pazara sevk edilmesindeki en önemli yol olan Balkan Rotas n n, Türkiye ve ran n yapt büyük yakalamalar sayesinde kaçakç lar için riskli konuma geldi ini vurgulad. Zaimo lu, uyuflturucu kaçakç lar n n, Afganistan daki yoksulluk ve çat flma ortam ndan yararlanmas n n engellenmesi gerekti ine iflaret etti. Afganistan da eroin probleminin yan s ra amfetamin, metamfetamin ve yeni psikoaktif maddelerin uluslararas toplum sa l n tehdit etti ine de inen Zaimo lu, ülkedeki yeni psikoaktif madde say s n n yüzde 41 oran nda artt n belirtti. Zaimo lu, bu maddelerle mücadele edebilmek için yeterli bir hukuki zemine ve daha fazla çabaya ihtiyaç oldu unu kaydetti. Zaimo lu, uyuflturucu üretiminin bölgedeki yasa d fl terör örgütlerine finans kayna sa lad na iflaret etti. Uyuflturucuyla s n raflan bir mücadele yaklafl m n n benimsenmesi gerekti ini söyleyen Zaimo lu, rtibat a lar, operasyonel toplant lar ve bilgi de iflimi uygulamalar yap lmaya baflland. Kaçakç lar rotalar boyunca yer alan ülkeler ve uyuflturucuyla mücadele alan nda faaliyet gösteren kurulufllar, irtibat a lar arac l yla mücadeleye küresel ve bütüncül bir boyut kazand rabilmektedir dedi. Türkiye de 2012 y l nda 13 ton 300 kilo eroin maddesi ele geçir ifade eden Zaimo lu, bu rakamla Türkiye nin 2012 y l nda dünyada en fazla eroin maddesi yakalayan ülke oldu unu kaydetti. Ortak operasyon ve kontrollü teslimat uygulamalar sonucunda önemli yakalamalar yapt klar n anlatan Zaimo lu, flöyle konufltu: Günümüze kadar bilgi de iflim kanallar kullan larak 129 u kontrollü teslimat, 135 i operasyonel bilgi de iflimi olmak üzere toplam 264 uluslararas uyuflturucu operasyonu yap ld. Gürcistan a verdi imiz bilgilerle Gürcistan polisi bir t r içine gizlenmifl 116 kilogram eroin, Azerbaycan a verdi imiz bilgilerle Azerbaycan polisince bir t rda 26 kilogram eroin, Ukrayna ya verdi imiz bilgiler sayesinde Ukrayna polisince 53 kilogram eroin yakaland y l nda ABD, ngiltere, talya, Kanada ve Hollanda gibi bir çok ülkeyle 19 ortak operasyon ve kontrollü teslimat gerçeklefltirdik ve bu operasyonlarda büyük miktarda eroin, esrar, kokain ele geçirildi. Bilgi de iflimi ve kontrollü teslimat n önemi bu örneklerle aç kla görülüyor. Zaimo lu, Afganistan daki yabanc askeri unsurlar n ülkeden ayr lmas n izleyen sürecin, y llard r huzur ve refaha özlem duyan Afganistan halk için kolay geçmeyece ini kaydetti. Zaimo lu, bu dönemde Afgan halk n n yan nda olman n uluslararas toplumun vicdani ve ahlaki sorumlulu u oldu unu vurgulad. (AA) KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin VG N Önce Alkol Sat fl n Düzenleme Kanunu nu ortaya att lar. Toplumu bununla meflgul ettiler. Halk n akl n ; yasak d, sat fl düzenlemesi ydi, derken kar flt rd lar. TV lerde tart flmalar, gazetelerde yaz lar-yorumlar. Toplum, alkol yasas denilen pek de önemi olmayan bu düzenlemelere odakland r ld. Toplumu meflgul etmenin sebebi fluydu: TBMM den Türk Petrol Kanunu nu ç karmak. Gerçekten ayn anda bu kanun Meclis ten AKP oylar yla geçti. Çünkü biliyorlard ki petrol kanunu ile uluslararas petrol lobisine alan açmak, emperyalistlere petrol ve do algaz arama, satma ayr cal klar tan mak, Türk halk nda infiallere sebeb olur. Böyle düflünülüyordu. Hiç de öyle olmad. Taksim Gezi Park olaylar, alkol tart flmalar toplumu oyalarken; Türk Petrol Kanunu, kafl-göz aras nda meclisten ç k verdi. Ad n n Türk Petrol Kanunu oldu una bakmay n. Türk kelimesi eski kanundan kalan bir kelime. Bu ç kan, yeni düzenleme (?) içeren kanunun, Türk ve Türklükle hiçbir ilgisi bulunmuyor y l nda Büyük Atatürk ün zaman nda ç kan Türk Petrol Kanununda yap lan de iflikliktürkiye nin aleyhinde maddeler içeriyor. nan r m s n z? Bu kanun de iflikli i alkol yasas yla birlikte onaylayarak yürürlü e girdi. Söz konusu kanunla, eski kanunda yer alan mili menfaatler bölümü tamamen kald r larak ülke menfaatinin gözetilmesi flart yok say ld. Gerçi kanunun amaç maddesinde bir ufak ibare olarak milli menfaatlerin korunaca varsa da kanun maddelerinde milli menfaat hiç gözetilmedi. Kanun metnini internetten okudum. Benim branfl m olmad için teknik k s mlar n yorumlayamayaca m ama bir ayd n olarak bu kanunun milli ç karlar m za ayk r bir kanun oldu unu görebiliyorum. Eski kanunda yer alan; yabanc devletlerin ve flirketlerin do rudan petrol faaliyetlerinde bulunmayacaklar, mülk edinemeyecekleri, iflletme kuramayacaklar hükümleri, yeni kanunla tamamen ortadan kald r l yor. Ne geliyor? Bu konundaki esaslara uygun olmak flart yla, sermaye flirketlerine veya yabanc devletler mevzuat na göre EGEMENL M ZE B R DARBE DAHA: TÜRK PETROL KANUNU sermaye flirketi niteli inde bulunan özel hukuk tüzel kiflilerine araflt rma izni; arama ruhsat ve iflletme ruhsat verilir. cümlesi getiriliyor. Böylece do algaz alanlar da yabanc lara peflkefl çekilmifl oluyor. Hattâ, çok çok genifl imtiyazlar veriliyor. fiöyle diyor kanun maddesi: Do algaz üretimi yapan petrol hakk sahibi yerli ve yabanc flirketler ile yabanc flirketlerin Türkiye deki flubelerine, ürettikleri do algaz ; toptan flat fl flirketlerine, ihracatç flirketlere, da t m flirketlerine veya serbest tüketicilere pazarlamak ve ihraç etmek üzere depolama koflulu aranmaks z n toptan sat fl lisans verilebilir. flte, böylece petrolde, do algaz da bile, bu milli, ürün yabanc n n oluyor. Okudunuz de il mi? Bak n z; petrol kanununda Türkiye nin aleyhine olacak en önemli husus flu: Arazi ister flahs n, ister devletin olsun, imtiyaz verilen yabanc flirket, bu topraklar kendine maledebilecek. Yani kendisi için kamulaflt rabilecek. fiimdiye kadar hangi özel ve yabanc flirket; özel bir alana veya devlet topraklar na kendisi için zoral m yoluyla sahiplenebilir? Bu kanunla bu da gerçeklefliyor. Diyelim ki sizin bir araziniz var. Orada petrol olup olmad n bilmiyorsunuz, veya biliyorsunuz. Ama, petrol arama ruhsat olan bir yabanc flirket; sizin ne oldu unu bilmedi iniz bu topraklar n zda petrol veya do algaz oldu unu biliyor. Geliyor, size Bu topraklar bana sat diyor. Veya, Gel bu arazinin kullanma hakk n flu kadar y l için bana ver diyor. Siz hay r dediniz. Öyle mi? Yabanc flirket ne ediyor, ne etmiyor, sizin topra n z kendi lehine kamulaflt r yor yani topra n z elinizden al yor. Bu arazi hazineye aitse; ifli daha kolay. Hazine arazisini kiralayabiliyor, rahatl kla kullanma izni alabiliyor. Bunu süreli de alabiliyor. Ya da devletin mal n kamulaflt r yor. Bunlar bu kanunla yapabiliyor. Hay rl olsun! Tabi ki yabanc lara. Gezi Park olaylar, alkol yasas derken; petrolümüzü, do algaz m z emperyalistlere pazarlad k ve peflkefl çektik. Biz halâ, Gezi Park olaylar na ve alkol yasaklar na odaklanm fl z. Gözümüzün önünden sürmeyi bile çekip ald lar. flte milli devlet (?) milli menfaat (?) iflte küresel sermaye (!)

4 4 YARIN Turizm 20 fiubat 2014 Kanadal turizm acentelerinin gözü Erzurum da ERZURUM - SELAM KÜÇÜKO LU - Kanada n n önemli turizm acentelerine envanter toplamak için Erzurum a gelen tur operatörleri, bölgede yap lan do a sporlar n n listesini ç kart yor. Erzurum da düzenlenen Buz T rman fl Çal fltay na kat lan dünyaca ünlü da c larla bölgeyi gezen Kanadal tur operatörleri Nick Niebuhr ve Colleen Putman, yapt klar tespitleri rapor halinde turizm acentelerine sunacak. Bir yandan bölgenin turizm envanterini ç kartan ikili, di er yandan dünyaca ünlü da c ve kayakç larla kentte düzenlenen faaliyetlere kat l yor. Palandöken ve Konakl kayak merkezlerinde kamp yapan milli kayakç larla pistlerde kayan Kanadal tur operatörleri, Uzundere ve Tortum ilçelerinde milli da c Tunç F nd k la donmufl flelalelere t rman fl gerçeklefltirdi. Putman, AA muhabirine yapt aç klamada, haz rlayacaklar raporun ard ndan Kanada dan, Erzurum a ve çevre illere çok say da turistin gelmesini sa layacaklar n söyledi. Erzurum a gelmeden önce farkl branfllardaki do a sporlar n n burada ayn anda yap ld n görmeyi beklemediklerini belirten Putman, flöyle devam etti: Erzurum a ve çevre illere turist getirmek isteyen turizm acentelerine rapor haz rlamak üzere buraya geldik. Burada bir çal flma program haz rlayarak hangi do a sporlar n n yap ld n, raporla acentelere verece iz. Bölgede yapt m z araflt rmalarda ayn ayda farkl do a sporlar n n yap ld n görmek do rusu bizi çok flafl rtt. Bu kadar do a sporunun ayn anda burada yap ld n bilmiyorduk. Kentte, kaya t rman fl, rafting, trekking, kayak, buz t rman fl, kar raftingi, gece kaya gibi çok say da spor branfl n burada ayn anda yapabiliyorsunuz. Üstelik hepsini ayn günde de yapabilirsiniz. Haz rlayaca m z raporun ard ndan uzun y llar bölgeye çok say da turistin gelece ine inan yoruz. Zaten burada büyük bir potansiyel var. Putman, Kanada n n do a sporlar nda dünyan n önemli ülkeleri aras nda yer ald n ve Erzurum un da Kanada ile efl de er oldu unu anlatt. (AA) C SPOR SALONU ÇATI VE DIfi CEPHE BAKIM ONARIMI KARA HARP OKULU KOMUTANLI I C SPOR SALONU ÇATI VE DIfi CEPHE BAKIM ONARIMI yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : KARA HARP OKULU CADDES BAKANLIKLAR ÇANKAYA/AN- KARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : YAPIM fi Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : KARA HARP OKULU KOMUTANLI I C SPOR SALONU c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altm fl) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : Kara Harp Okulu hale Komisyon Baflkanl Ek Binas Kirazl - dere Çankaya/Ankara b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi Resmi lanlar odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: B/3 üncü Grup Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: nflaat mühendisli i bölümü, ihale konusu ifl veya benzer ifllere denk say lacakt r. Bu kifliler ihaleyi yapacak idareye mezuniyet belgeleriyle birlikte özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden ilgili meslek odas kay t belgesini veya kamuda mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden hizmet çizelgelerini verecektirler. Bu flekilde hesaplanan tutar ifl bitirme, ifl denetleme ve ifl yönetme faaliyetlerinden elde edilmifl deneyimlerle toplanmaz. 5.Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Liras ) karfl - l stihkam fiube Müdürlü ü adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kara Harp Okulu hale Komisyon Baflkanl adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas - tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1 (Bas n -2144) (www.bik.gov.tr)

5 20 fiubat 2014 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1.Özellikle çini ve kumafllara uygulanan modern sanat süsleme motifi. 2. De erli madenlerin safl k derecesi. Bildik, tan d k. 3. Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü. K r k kemikleri bir arada tutmak için kullan lan tahta gibi düz nesnelere verilen ad. 4. stikbal, gelecek. Karagöz oyununda kullan lan kam fl düdük. 5. Bir yerde toplanan kalabal k, ahali. 6. Sarma, çevirme, kuflatma. Yass bir bal k türü. 7. Köpek. Fas n plaka iflareti. lgi eki. 8. Duman karas. Bir nota. Vesaire nin k saltmas. 9. Bukalemun. 10. Ç plak, özgür, hür. Bir renk. Ruh. 11. nsan vücudunun d fl yüzü. Baryumun simgesi. 12. Menzil. Bel ba. 13. Tah l n tarladaki ad. Asalak bir böcek, kehle.14.kemiklerin toparlak ucu. Cilveli, nazl, narin.15.bir yüzey üzerindeki ince çizgi. Libya n n plaka iflareti. Kuzu sesi. 16. Seslenme sözü. Tropikal bölgelerde esen bir tür rüzgâr. 17. Taneli bir meyve. Yöre, yer. 18. Bir tür hafif ve kaba ayakkab. Müstahkem mevki. 19. Gemi güvertesinin enine konmufl kirifllerinden her biri. T rnak cilas. 20. Bir çalg. fiaflma anlatan ünlem. Sabah yeli. Yukar dan afla ya: 1.Çok i neli bal k oltas. Yerine koyma, yerine kullanma. Belirli kurallar olan, iyi vakit geçirmeye yarayan e lence. Kurçatovyumun simgesi. 2. Deniz suyunda bulunur. Küçük kale, germen. Bir tür iskambil oyunu Kuran surelerini oluflturan k s mlardan her biri. 3. Ö üt. Kay p, zayi Tüberküloz. 4. Türkiye Radyo Televizyon kurumunun k saltmas. Binek hayvan. Rusçada evet. Güvenilir. Bir tür küçük zurna. 5. Mana, meal. Damarlarda dolaflan hayati s v. Kimileri u ur sayar. Otlak. 6. Arapçada su. Yumurtan n bir bölümü. Bal. Hafifseme yoluyla flimdiki zaman. 7. Ondal k. Vilayet. Karagöz oyunundaki kambur cücenin ad. 8. Kalite. Seyrek olarak dokunmufl delikli bir tür kumafl. Nazi Hücum K tas n n k - saltmas. Osmiyumun simgesi. 9. Difli s r. Ucu keskin ve bat c olan. Köken bilimi. 10. Aç k, ortada, herkesin içinde yap lan. Asap. Nesne, fley. Evcil bir geyik türü. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi 20 fiubat 2014 Ziraat Bankas, 3 milyar 330 milyon lira kar etti Ziraat Bankas Genel Müdürü Hüseyin Ayd n, 2013 y l nda aktifleri yüzde 27 oran nda büyürken, özellikle sermaye verimlilik rasyolar iyilefltirilmeye devam edilerek, net karlar n n 3 milyar 330 milyon lira olarak gerçekleflti ini bildirdi. Bank Asya'dan emeklilelere cazip transfer teklifi ANKARA- Ayd n, Bankan n 2013 y l na iliflkin finansal geliflmeleri ve izlenmekte olan stratejileri konusunda yaz l aç klama yapt. Bankan n, yeniden yap lanma projesinin ana safhalar n tamamlad n ve müflteri odakl ifl modelinin do ru tesis edildi ini belirten Ayd n, bunlar n neticesinde Bankan n, müflterileri ad na bankac l k sektöründeki rekabete ve piyasalardaki dalgalanmalara daha haz rl kl hale geldi ini ve küresel ölçekte yaflanan dalgalanmalar n yo un olarak yafland 2013 y l n baflar l bir y l olarak tamamlad n ifade etti. Bu çerçevede, olumlu sonuçlar n hem gelifltirmekte olduklar müflteri iliflki yönetiminde hem de finansal sonuçlarda görüldü ünü belirten Ayd n, flunlar kaydetti: Yeniden yap lanma projemizin bundan sonraki safhas yurt içi ve yurt d fl tüm flube ve ifltiraklerimizin yeniden yap land r lmas, gelifltirilmesi ve matriks bir yap da Ziraat finans grubu organizasyonunun tamamlanmas d r. Özellikle tarihsel, kültürel ve ekonomik iliflkilerimizin güçlü oldu u bölgelerde a rl kl olmak üzere Bankam z, yurt d fl ndaki varl ve bankac l k faaliyetlerinin geniflletilmesi yönünde çal flmalar - na h z verecektir. Bu da bugüne kadar yap ld gibi bundan böyle de bulundu u co rafyan n küresel bir bankas gibi davranmak suretiyle gerçeklefltirilecektir. Orta vadede küresel bir banka olmak yönündeki vizyonumuz ile uyumlu olarak faaliyetlerimizi sürdürece iz. Ayd n, yeniden yap lanman n önemli ölçüde yat r m ve harcama bütçesi gerektirmekte olmas na karfl n uygulad klar etkin gider yönetimi ile operasyonel etkinlik ve verimlilik göstergelerinin sektör ortalamalar ndan daha olumlu seyretti- ini ifade etti. Kamu ödeme ve tahsilat görevleri nedeniyle flubelerinde oluflan yo- unlu u etkin yönetmek ve gider yönetimine katk da bulunmak amac yla operasyonel verimlili in art r lmas na iliflkin projelerin öncelikle sürdürüldü ünü anlatan Ayd n, flöyle devam etti: Yayg n flube a m z yenileyip gelifltirirken 150. y l m zda özellikle rekabette geri kald m z yerlerde daha a rl kl olmak üzere 150 yeni flube aç lm flt r. Bire bir bankac l k çerçevesinde müflteri ihtiyaçlar na daha h zl ve etkin hizmet sunmak amac yla alternatif da t m kanallar nda gelifltirme yönünde çal flmalar m z sürdürülmekte olup özellikle de ATM ve internet flubemizin alt yap s n n iyilefltirilmesi çal flmalar sürdürülmektedir. ATM say m z, 2013 y l n n tamam nda bin 120, son çeyrekte de 243 adet artarak toplam 5 bin 355 adete ulaflm flt r. Tar m sektörüne iliflkin çal flmalar n da de erlendiren Ayd n, sektörün sadece finansman ile de il, bu sektöre sa lanan hizmet ve ürünlerin de müflterilerine daha etkin ulaflt r lmas n teminen bir dizi alt yap iyilefltirme çal flmas yap ld - n bildirdi. Ayd n, daha önce sadece belirli flubelerden kulland r lan tar msal kredilere iliflkin sürecin art k her flube taraf ndan teknolojinin de kullan m suretiyle çok k sa sürelerde tamamland n aktaran Ayd n, tar m sektörüne verilmifl kredilerin yüzde 50 sinden fazlas n kulland rm fl olan Ziraat Bankas n n, söz konusu faaliyetlerini sektörün en iyi uygulamalar na örnek gösterilecek flekilde gelifltirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Bankan n reel sektöre sa lanan deste in art r lmas yönündeki stratejisi çerçevesinde kredilerin aktif içerisindeki pay n n artt n belirten Ayd n, müflteri a rl kl bilanço anlay fllar n n gereklerinin yerine getirildi ini ifade etti y l nda reel sektöre deste- imizin bir göstergesi olarak toplam kredilerimiz yüzde 55 oran nda artarken reel sektöre kulland r lan kredilerimizin art fl yüzde 84 seviyesinde gerçekleflmifltir. Toplam kredilerimizin aktif içerisindeki pay da yüzde 44 seviyesinden yüzde 54 seviyesine yükseltilmifltir. Ülkemizin en önemli varl klar aras nda bulunan Bankam z, reel sektöre deste ini art rarak sürdürecektir. Bankam z, bunu stratejik olarak giriflimci müflteri segmentinde ve a rl kl olarak orta büyüklükteki iflletmelerde konumlanmak suretiyle yapacakt r. Bununla birlikte cari aç n dengeye gelmesine katk da bulunan sektörlerdeki yat r m ve proje finansmanlar nda yer alarak ülke ekonomisine katma de er sa lanmas yönünde faaliyetlerine devam edecektir. Yeni ifl modelimiz, d fl ticaretteki pazar pay m z n ve gayri nakdi kredilerimizin de art r lmas na katk sa lam fl bulunmaktad r. D fl ticaret ifllemleri ve gayri nakdi kredilerimizde 2013 y l nda yaklafl k yüzde 100 seviyesinde art fl kaydedilmifltir. Segmentlerine göre farkl l k göstermekle birlikte kurumsal müflterilerimizin ana veya etkin bankas olma stratejimizde önemli mesafeler kat ederken bireysel müflterilerimizde de müflteri deneyimini esas alan bir strateji izlenmektedir. (AA) STANBUL - Bank Asya, emekli maafl n kendisine getirenlere hem 2 gram alt n hediye ediyor, hem de Türkiye deki bütün banka ATM lerinden maafllar n ücretsiz çekme imkan tan yor. Ürün ve hizmetlerini müflterilerinin ihtiyaç ve talepleri do rultusunda flekillendiren Bank Asya, emekliler için alt n de erinde bir kampanya bafllatt. 30 Nisan a kadar maafl n Bank Asya ya tafl yan emekliler, hem 2 gram alt n kazan yor, hem de maafllar n bütün banka ATM lerinden ücretsiz çekiyor. Emekliler, kampanyada kald klar süre boyunca hesap iflletim ücreti muafiyeti, kredi kart y ll k üyelik ücreti muafiyeti, ortak nokta para çekme ve bakiye sorma ifllem ücreti muafiyeti ile nternet, Alo Asya, ATM ve AsyaCep flubeden yap lacak havale ve EFT ifllemlerinde ücret muafiyetinden yararlanacak. Emekliler, flube kanal ndan da her ay yapacaklar ilk 5 er adet havale ve EFT ifllemlerindende yine ücret muafiyetinden yararlanacak.(cha)

7 20 fiubat 2014 Ekonomi Türkiye nin güneflteki potansiyeli büyük ANKARA - Temiz, çevreci ve sürdürülebilir enerji kayna olan günefl enerjisinin önümüzdeki y llarda dünya enerji sektöründe öneminin giderek artmas beklenirken toplamda 61 bin megavat (MW) kurulu güce sahip Türkiye, 2023 te kurulu gücünü 100 bin MW seviyesine ç - karmay hedefliyor. 100 bin MW nin yüzde 30 unu yenilenebilir enerjiden karfl lamay hedefleyen Türkiye, günefl enerjisi potansiyeli aç s ndan da oldukça avantajl konumda yer al yor. GÜNDER Baflkan Bayraktar, AA muhabirine yapt aç klamada, günefl enerjisindeki potansiyelin çok büyük oldu unu belirterek, Güneflten yararlanabilme potansiyelimiz y lda 380 milyar kilovatsaat ve Türkiye toplamda 200 milyar kilovatsaat civar enerji tüketiyor dedi. Türkiye de kurulum maliyetlerinin düflmesiyle birlikte günefl enerjisinin geçen y llara göre daha yayg n kullan lmaya bafllad n dile getiren Bayraktar, Biz güneflten daha fazla yararlanabilen bir Türkiye istiyoruz. Güneflten sadece evlerde s cak su kullan m olarak faydalan lm - yor; s nma, so utma, elektrik kullan m ve ayd nlatma olarak da güneflten faydalan labiliyor diye konufltu. Bayraktar, güneflteki kullan - m n artmas için prosedürlerin kolaylaflt r lmas ve kamu deste- inin art r lmas gerekti ini ifade etti. Barcelona belediyesinin yeni binalarda günefl enerji sistemlerini zorunlu tuttu unu anlatan Bayraktar, Bu Türkiye de de yapabilir. E er binalar buna göre tasarlan rsa hiçbir ek enerji maliyeti olmadan günefl enerjisi sayesinde s cak su, s nma ve elektiri ini kendi karfl layan binalar kurulabilir dedi. Türkiye nin günefl aç s ndan flansl bir ülke oldu unu belirten Bayraktar, Karadeniz Bölgesi nden daha az günefl alan Avrupa n n güneflte kurulu gücünün Türkiye nin 300 kat oldu- unu kaydetti. Uluslararas Günefl Enerjisi Toplulu u Türkiye Bölümü (GÜNDER) Baflkan Kemal Gani Bayraktar, Türkiye de y ll k 200 milyar kilovatsaatin üzerinde enerji tüketildi ini belirterek, Ülkemizin günefl enerjisindeki potansiyeli ise neredeyse bunun iki kat. Güneflten yararlanabilme potansiyelimiz y lda 380 milyar kilovatsaat dedi. Türkiye nin günefl enerjisi üretiminde toplam kurulu gücünün 20 MW civar nda oldu una dikkati çeken Bayraktar, flöyle konufltu: Almanya da günefl enerjisiyle ilgili 35 bin MW lik bir kurulu güç oldu u düflünülürse Türkiye nin ne kadar gerilerde oldu u daha iyi anlafl lacakt r. Enerji Bakanl n n 2023 hedefi 3 bin MW ama olumlu ad mlar at l rsa bu rakam n en az iki kat na ç kaca ndan eminiz y l n n sonuna kadar Türkiye de günefl enerjisi yat - r mlar nda çok büyük bir art fl yaflanaca n ifade eden Bayraktar, Türkiye nin güneflten su s tma konusunda kurulu güç bak m ndan dünyada 3. s rada yer ald n söyledi. Böyle olmas na ra men Antalya daki yat l bölge okullar n n Rusya dan gelen do algazla s nd n ifade eden Bayraktar, Tüm dünyada uygulanan teflvik ve destekleme mekanizmalar bizde de uyguland - nda hiçbir sorunumuz kalmayacakt r dedi.(aa) YARIN 7 Rusya son 2 ayda 68,5 ton biberi Türkiye ye geri gönderdi MOSKOVA - Türkiye den Rusya ya son 2 ayda ihraç edilen 68,5 ton biber Bat Çiçek Tripsi (Western Californian Flower tripsi) bulundu u gerekçesiyle geri gönderildi. Rosselhoznadzor Bas n Sözcüsü Aleksey Alekseyenko, Türkiye den Rusya n n Karadeniz k y s Novorossiysk liman na getirilen 3,5 ton biber kontrol edildi. Laboratuvarda yap lan araflt rmada ürünlerde tehlikeli haflarat say lan bat çiçek tripsi tespit edildi. 3,5 ton biberin Türkiye ye geri gönderilmesine karar verdik. Son 2 ayda benzer gerekçeyle Türkiye ye toplam 68,5 ton biberi iade ettik. dedi. Rosselhoznadzor sözcüsü, benzer sorunlar n s k s k yaflanmamas için Türk meslektafllar yla görüflerek ortak verimli çal flmalar n yap laca na inand klar n ifade etti. (CHA) Keresteler uydudan takip edilecek STUTTGART - Almanya'n n Baden Württemberg eyaletindeki (BW) Schwarzwald ormanlar nda son y llarda artan kereste h rs zl na karfl yeni tedbirler al n yor. Eyalet Orman Bakanl taraf ndan yap - lan aç klamada eyalette y ll k 8,5 milyon metreküp çeflitli büyüklükteki kerestelerin 500 bin metreküpünün çal nmaya müsait oldu u aç kland. Eyalet emniyet kriminal dairesinin verilerine göre geçen y l 1000 kereste h rs zl ihbar yap ld. Yap lan aç klamalara göre kesrete h rs zl genelde çevreyi tan - yanlar taraf ndan yap l yor. Kereste h rs zlar n n özellikle mobilya ve enstrüman yap m nda kullan lan mefle, kay n, akçaa aç gibi k ymetli a açlar tercih etti i dikkat çekerken, yakacak olarak kullan - lan odun vas fl keresteler de zaman zaman çal nabiliyor. Kereste h rs zlar daha çok orman ç k fllar nda yol kenarlar nda istiflenmifl olan özel ya da kamuya ait keresteleri çal - yor. Son zamanlarda artan ihbarlardan sonra istiflenmifl olan kerestelere uydu takip cihazlar (GPS) yerlefltirilece i duyuruldu. (CHA)

8 8 YARIN Ekonomi Türkiye Japonya ya, greyfurttan sonra limon da satacak Türkiye, yafl meyve sebze ihracat nda bir kap y daha aralad. Sektörün yaklafl k 11 y l süren mücadelesi sonuç verdi ve Japonya ya limon ihracat n n yolu aç ld. BURSA - Uluda Yafl Meyve Sebze hracatç lar Birli- i (UYMS B) Baflkan Dr. Salih Çal, sektörün önünü açabilmek için yo un bir çaba gösterdiklerini, Uzakdo u ya Yafl Meyve hracat n Gelifltirme Komitesi nin greyfurttan sonra limon ihracat izni almas n n önemli bir baflar oldu unu söyledi. Salih Çal, Sekretaryas birli imiz taraf ndan yürütülen komite, baflta Ekonomi Bakanl olmak üzere sektörü temsil eden G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl -, Tokyo Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i, Bornova Zirai Mücadele Araflt rma stasyonu Müdürlü ü, Uzakdo u ya Yafl Meyve hracat n Gelifltirme Komitesi, sekreterya görevini üstlenen Uluda Yafl Meyve hracatç Birlikleri ve di er Yafl Meyve Sebze ihracatç Birlikleri gibi çok say daki kurumun deste i ve kat l m yla, pazar ve ürün çeflitlili ini art rmak için çaba gösteriyor. dedi. Sektörün deste ini arkas na alan komitenin, limona ihraç izni alma konusunda çal flmalar na ilk olarak 2003 y l nda bafllad na iflaret eden Çal, ihracat izni al nmas sürecini flöyle anlatt : Yo un çal flmalar sonras nda 2007 y l nda Japonya ya teknik düzeyde bir ziyaret gerçekleflti. Limon meyvesi için Japonya n n beklentisi sonucunda Japonya Tar m Bakanl na (MAFF) ek büyük çapl denemeler sunuldu. MAFF taraf ndan limon ürünü için sunulan test plan n n uygun görülmesinin ard ndan, Japon bitki karantina uzmanlar limonu incelemek ve denetlemek için Bursa, zmir ve Ankara ya ziyaretlerde bulundu. Çal n n verdi i bilgiye göre; 11 y ll k yo un çal flman n ard ndan Japonya Resmi Gazetesi nin 07/02/2014 tarihli say - s nda yer alan resmi bildiri ile 0.8 derece ve alt nda 12 gün boyunca so uk ifllem uygulamas na tabi tutulmak flart yla Türk limonunun Japonya ya ihracat n n serbest b rak ld belirtildi. Dr. Salih Çal 11 y ll k çabam z ülkemiz ad na büyük baflar yla sonuçland. Bu baflar da eme i geçen herkese, özellikle komite üyelerine teflekkür ediyorum dedi. Dr. Salih Çal ; limon ihraç izninin al nmas n n ard ndan kiraz için yürütülen çal flmalara h z verildi ini söyledi ve: Komitece yap lan de erlendirmede; nar, Bursa siyah inciri ve kavun için de önümüzdeki dönemde ihraç izni çal flmalar na bafllayaca z ifadelerini kulland.(cha) BMW çal flanlar art k 24 saat ulafl labilir olmayacak MÜN H - BMW çal flanlar art k iflverene karfl 24 saat ulafl labilir olmak zorunda de- il. fiirket yetkilileri ile iflçi temsilcileri bir araya gelerek bu konuda anlaflma sa lad. fiirkete ait tüm flubelere gönderilen anlaflmaya göre BMW de bürolarda, idari bölümler ile araflt rma gelifltirme bölümünde çal flan mühendisler bu anlaflma sonuçlar ndan yararlanabilecek. flçi temsilcisi Manfred Schoch a göre çal - flanlar patronlar ile hangi saatlerde rahats z edilmek istemediklerini belirleyebilecek. Toplam 79 bin çal flan n yar s için geçerli olacak yeni uygulamaya göre baz çal flanlar ifllerini evden de yapabilecek. flini evinden yapan veya mesai haricindeki zamanlar nda iflyeri için çal flanlar n bu süreler için iflyerinden baflka zamanlarda uygulanmak üzere bofl gün veya eksik çal flma isteyebilecekler. BMW yetkilisi, bu yeni uygulama ile esnek çal flma saatlerini özel hayat ile kayba neden olmadan ba daflt r labilir hale getirdiklerini ifade etti.(cha) 20 fiubat 2014 Merkez, faizi sabit tuttu ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) Para Politikas Kurulu (PPK), uygulanmakta olan faiz oranlar ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oran n n sabit tutulmas na karar verdi. TCMB, 'Faiz Oranlar na' iliflkin bas n duyurusu yapt. PPK karar n n yer ald duyuruda, "Para Politikas Kurulu (Kurul), Merkez Bankas bünyesindeki Bankalararas Para Piyasas ve Borsa stanbul Repo Ters Repo Pazarlar nda uygulanmakta olan faiz oranlar ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oran n n afla daki gibi sabit tutulmas na karar vermifltir." denildi. Oranlarla ilgili olarak da flu bilgiler verildi: a) Gecelik faiz oranlar : Marjinal fonlama oran yüzde 12, aç k piyasa ifllemleri çerçevesinde piyasa yap c s bankalara repo ifllemleri yoluyla tan nan borçlanma imkan faiz oran yüzde 11,5, Merkez Bankas borçlanma faiz oran yüzde 8, b) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oran yüzde 10, c) Geç Likidite Penceresi faiz oranlar : Geç Likidite Penceresi uygulamas çerçevesinde, Bankalararas Para Piyasas nda saat aras gecelik vadede uygulanan Merkez Bankas borçlanma faiz oran yüzde 0, borç verme faiz oran yüzde 15. Kurul'un son dönemde enflasyon görünümü ve beklentilerde gerçekleflen bozulmay dikkatle takip etti i vurgulanan aç klamada, "Yak n dönemde yap lan vergi ayarlamalar na, döviz kuru hareketlerinin etkilerine ve g da fiyatlar ndaki olumsuz seyre ba l olarak enflasyon göstergelerinin bir süre daha yüzde 5 hedefinin üzerinde seyredece i tahmin edilmektedir. Kurul, 28 Ocak 2014 tarihli ara toplant s nda enflasyon beklentilerindeki ve fiyatlama davran fllar ndaki bozulman n kontrol alt na al nmas için güçlü ve önden yüklemeli bir parasal s k laflt rmaya gitmifltir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileflme sa lanana kadar para politikas ndaki s k durufl sürdürülecektir." ifadeleri kullan ld. S k para politikas duruflunun, al nan makroihtiyati önlemlerin ve zay f seyreden sermaye ak mlar n n etkisiyle kredi büyüme h zlar n n kademeli bir yavafllama e ilimine girdi ine de dikkat çekilen aç klamada, "2014 y l ilk çeyre ine dair aç klanan veriler özel kesim yurt içi nihai talebinin ivme kaybedebilece ini göstermektedir. Bununla birlikte yurt d fl talepteki toparlanman n da etkisiyle net ihracat n büyümeye yapt olumlu katk n n artmas beklenmektedir.(cha)

9 20 fiubat 2014 Ekonomi YARIN Nissan, Yeni Qashqa 'den 15 bin adet satmay planl yor 9 Otomotiv sektörünün önde gelen markalar ndan Nissan, Qashqa markas n n yeni modellerini Türkiye de sat fla sundu. STANBUL - Bu modellerde üç motorun yan s ra iki veya dört çeker seçene i yer al yor. fiirketin Türkiye Pazarlama Müdürü Mehmet Ak n, "Kur afla inerse ki, böyle temenni ediyor ve öngörüyoruz, sene sonuna dek bin Qashqa satmay planl yoruz." dedi. fiu an Avrupa da sat flta olan tafl tlar n tan t m toplant s Nissan Türkiye nin Genel Müdürü Kei Kubota ve Pazarlama Müdürü Mehmet Ak n' n kat l m ile yap ld. Toplant da sat fllara de inen Kei Kubota, ürünlerinin Türkiye de be enildi ini, ilgi gördü ünü dile getirdi. Kubota, 2013 sat fllar n da 19 bin 295 olarak aç klad. Qashqa ye yönelimin de giderek artt n aktaran Kubota, tafl tlar n 2007 den bu yana Türkiye yollar nda oldu unu, 45 bini aflk n müflteri taraf ndan tercih edildi ini vurgulad. Nissan Türkiye Pazarlama Müdürü Mehmet Ak n da Qashqa- nin baflar l oldu unu, müflterilerini memnun etti ini belirtti. Yeni modellere temas eden Ak n, Bu yeni ürünlerimiz sportif görünümlü. Ayr ca Premium kabinli. dedi. Ak n' n verdi i bilgiye göre Qashqa n n 1.2 litre benzin motorlu seçene i 67 bin 900 liradan, 1.5 dizel motorlu seçene i 76 bin 900 liradan, 1.6 dizel motorlu seçene i 81 bin 900 liradan, 1.6 dizel otomatik seçene i 86 bin 900 liradan bafllayan fiyatlarla sat fla sunuldu. Toplant da sat fl hedeflerinin sorulmas üzerine Ak n, flunlar söyledi: Otomotiv Distribütörleri Derne i'nin tahmini var. Bu tahmin toplam sat fllar n 670 bin olaca yönünde. Biz plan m z 725 bin olarak yapt k. Kur afla inerse ki, böyle temenni ediyor ve öngörüyoruz, sene sonuna dek bin Qashqa satmay planl - yoruz." Qashqa nin yeni serisinin teknik donan m flöyle: AfiKABAT - Türkmenistan Devlet Baflkan Gurbanguli Berdimuhamedov, Çal k Holding Yönetim Baflkan Ahmet Çal k' kabul etti. Çal k, Berdimuhamedov liderli inde Türkmenistan' n kalk nma hamlelerinin dünya kamuoyu taraf ndan büyük ilgiyle takip edildi ini belirtti. Türk ifladam Türkmen halk n n zengin tarihi ve kültür miras n n iki ülke iliflkilerinin daha da güçlendirilmesine önemli bir katk sa lad n kaydetti. Devlet Baflkan Berdimuhamedov ise yabanc flirketler ve ayn zamanda Türk firmalar ile karfl - l kl ç kara dayal iflbirli ini güçlendirmek istediklerini dile getirdi. Berdimuhamedov bunun Türkmenistan' n uzun vadeli ekonomi stratejisinin önemli alanlar n n birini teflkil etti ini söyledi. Türkmenistan'da sanayileflme yönünde önemli ad mlar n at ld n ve bu nedenle çok say da çeflitli tesisin -Çarp flma önleyici sistem -Yorgunluk alg lama sistemi -Trafik iflareti tan ma sistemi -fierit takip uyar sistemi -Hareketli nesne alg lama sistemi -Otomatik uzun far asistan -Sürüfl kontrol sistemi -Ak ll park asistan ve çevre görüfl sistemi -7 inç ekranl Nissan Connect Aktif sürüfl kontrolü -Aktif motor freni -Aktif yol kontrolü -Yokufl kalk fl destek sistemi(cha) Berdimuhamedov, Çal k' kabul etti infla edildi ini belirten Türkmen lider, yabanc flirketler ile iflbirli ine aç k olduklar n ifade etti. Görüflme kapsam nda Çal k, Berdimuhamedov'a Türkmenistan'daki projeleri hakk nda bilgi verdi. Çal k Holding'e ba l Gap nflaat ve Çal k Enerji Türkmenistan'da uluslararas deniz liman, gübre fabrikas, baflkent Aflkabat ve di er vilayetlerde elektrik santrali, sa l k tesislerinin inflaat n sürdürüyor.(cha) Su ürünleri 2023 ihracat hedefine Norveç modeliyle ulaflacak ZM R - hracat n y ld z sektörleri aras nda yer alan ve son 10 y lda büyük geliflim gösteren su ürünleri, 2023 y l için belirledi i 1,5 milyar dolar ihracat hedefine emin ad mlarla ilerliyor. Sektör çipura üretiminde Yunanistan geçerken Su Ürünleri Tan t m Grubu (STG), tan t mda Norveç i örnek olarak belirledi. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller hracatç lar Birli i, zmir'in Çeflme ilçesinde düzenledi i sektör toplant s yla 2023 hedefleri için at lmas gereken ad mlar masaya yat rd. Birlik Yönetim Kurulu Baflkan Sinan K z ltan, sektörün Ege Bölgesi ihracat nda önemli bir yer tuttu unu söyledi ün verimli bir y l oldu unu belirten K z ltan, 2005 y l nda 50 milyon dolar civar nda olan Türkiye su ürünleri ihracat n n, 2013 sonunda 564 milyon dolara ulaflt - n kaydetti. Su ürünleri sektörünün 2005 y l nda Türkiye ihracat ndan binde 3 pay al rken 2013 sonunda yüzde 1,3 lük de ere ulaflt n vurgulayarak, 2023 ihracat hedefimiz 1,5 milyar dolar. Bu hedef bizler için uzak de il. Y ll k yüzde lik bir art flla bu hedefe ulafl labiliriz. dedi. Türkiye nin su ürünleri ihracat nda ilk 10 ürün aras nda birinci s rada levrek bulundu unu aktaran K z ltan, Daha sonra az bir farkla çipura geliyor. Bu ürünleri, alabal k ve orkinos izliyor de kurulan STG'nin yapt çal flmalar n da katk s yla 2013 te 77 ülkeye ihracat gerçeklefltirdik. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl taraf ndan sektöre verilen üretim destekleri sayesinde güzel geliflmeler yafland. fleklinde konufltu.(cha)

10 10 YARIN Ekonomi Mersin in Mut Kaymakam Mustafa fiahin, ilçeyle özdeflleflen zeytin ve zeytinya - n tan tmak için Birleflmifl Milletler'e üye ülkelerin temsilcilerine özel bir paket göndereceklerini söyledi. MERS N - lçede zeytincilikle u raflan 3 bin 160 çiftçiden 123 ünün organik üretim yapt - n aktaran Kaymakam fiahin, 274 bin 500 dekar alanda 10 milyon 500 bin zeytin a ac bulundu unu, bunlar n hepsinin de genç fidan oldu unu kaydetti. Yükselen bir de er olan Mut zeytin ve zeytinya n n tan t lmas için proje bafllatt klar n anlatan fiahin, Hedefimiz Türkiye nin en kaliteli zeytin ve zeytinya n dünyaya tan tmak. Bu konuda kaymakaml k öncülü ünde sivil toplum kurulufllar ile birlikte haz rlad m z proje, Çukurova Kalk nma Ajans ndan da destek ald. Sa l k zeytinden, zeytin Mut tan slogan ile giydirilen arac m z Türkiye nin her yerine gidecek. Tan t m için haz rlad - m z 10 saniyelik reklam filmi ulusal televizyonlara verilecek. diye konufltu. Mart ay içerisinde zeytin çal fltay yapacaklar n kaydeden kaymakam fiahin, Bu çal fltaya bölgesel ve ulusal çapta sektör temsilcilerini ve akademisyenleri davet edece iz. Bunun yan nda, organik zeytin flenli i düzenleyece iz. Türkiye de bilindi i gibi zeytin denince, ege bölgesi geliyor. Bizim yapaca m z çal flmalarla birlikte, zeytin denince akla Mut gelecek. Türkiye nin en kaliteli zeytini zaten burada yetifliyor. fleklinde konufltu Sanayileflmenin son zamanlarda artt n anlatan kaymakam Mustafa fiahin konuflmas na flöyle devam etti; Palantepe mevkiinde bin 700 dönüm arazi organize sanayi bölgesi olarak belirlendi. Her y l zeytin rekoltesi artmaktad r y l nda 160 bin ton rekolte elde edildi. Buna ba l olarak da iflletme say s da art yor. Ticaret 20 fiubat 2014 Mut'tan, BM'ye üye ülkelerin temsilcilerine zeytinya gönderilecek odas na kay tl olan zeytin ve zeytinya sektöründe faaliyet gösteren 38 firma var. 11 zeytin ya fabrikas ve salamura zeytin üretimi yapan 8 ticari iflletme bulunuyor. Mut zeytininden ve zeytinya- ndan özel fliflelenmifl numuneler haz rlatarak, 70 sektör temsilcisi firmaya ve yurt d fl nda bulunan Türkiye Cumhuriyetinin muhtemel pazar bölgelerindeki 30 ticari atafleli ine özel fliflelenmifl bu numuneler gönderilecek. lçede sürekli esinti oldu u için zararl böcek ve nemin fazla bulunmad n dile getiren Kaymakam, Bundan dolay zirai mücadele gerekmiyor. lçenin en önemli ürünlerinden zeytin, kay - s, erik, nar, incir gibi bir çok bölgeye göre çok daha lezzetli. Bu da talebi artt ran faktörlerin bafl nda geliyor. lçe nüfusunun yaklafl k yüzde 95 tar mdan gelir sa l yor y ll k zeytin a ac Haydar köyünde mevcut. Bu a aç kültür bakanl taraf ndan zeytin an t olarak koruma alt na al nm fl durumda. Bu da gösteriyor ki ilçede zeytin üretimi yüzy llard r yap lmaktad r. ifadelerini kulland.(cha) Ali Sabanc : TÜS AD tan çok önce istifa ettim, haberlere flaflk n m ANKARA - Hükümet-TÜS - AD gerilimi devam ederken Ali Sabanc 'n n patronlar kulübünden ayr ld haberleri de gündeme gelmiflti. Sabanc, Çok önceden olmufl bir fleyin neden flimdi devreye girdi ini anlayam - yorum. Daha fazla bir bilgi üretemiyorum, çok flaflk n m. dedi. Bilkent Üniversitesi ö rencileriyle Giriflimcilik panelinde bir araya gelen Pegasus Yönetim Kurulu Baflkan Ali Sabanc, ç - k flta Cihan Haber Ajans n n sorular n cevaplad. Sabanc, TÜ- S AD üyeli ini b rakmas n n yeni bir habermifl gibi sunulmas na flafl rd n ifade ederek, "Yani benim TÜS AD tan ayr l m yeni de il ki! 12 fiubat 2013 tarihinde ben istifa mektubumu verdim. Her fley bu kadar aç kken neden bu istifa flimdi gündeme getirildi, flaflk nl k içindeyim. Gerekiyorsa TÜS AD a bak n istifa mektubumun tarihine bak n. Tarihi bu kadar eski olan bir olay n neden bugün tart fl ld n anlam fl de ilim." fleklinde konufltu. Bilkent Üniversitesi nde düzenlenen Giriflimcilik paneline Ali Sabanc n n yan nda, Portizon.com CEO'su Fatih flbecer, Simit Saray Kurucusu Haluk Okutur, Garanti Bankas Genel Müdür Yard mc s Nafiz Karadede de kat ld.(cha)

11 Ekonomi 20 fiubat KAYSER - A rnas Bölgesinin her kar fl n n tarih f flk rd n, özellikle Mimar Sinan n evinin burada yer almas n n A rnas a ayr bir kimlik ve misyon kazand rd - n belirten Büyükk l ç, A rnas' n, sadece eski Anadolu tafl evleri ile de il ayn zamanda ipek hal dokumac l n n da merkezi oldu unu kaydetti. A rnas pek Hal c l hakk nda araflt rma ve bilgi toplama çal flmas yapt klar n ve bunlar n birer örnekleri tespit YARIN A rnas için ipek hal dokumac l projesi Kayseri Melikgazi Belediye Baflkan ve AK Parti Belediye baflkan aday Memduh Büyükk l ç, 29 Mart 2014 tarihinden itibaren ilçe s n rlar sorumluluk ve hizmet alan kapsam nda yer alacak olan A rnas Bölgesi için araflt rmalar yapt klar n ve bunlar de erlendirdiklerini söyledi. KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ ettiklerini ifade eden Baflkan Memduh Büyükk l ç, konu ile ilgili flunlar söyledi: A rnas ipek hal c l hem yayg nlaflt - r lacak hem dokumac l özendirilecek hem de dünya pazar na sunulacak. Bunun için çal flmalara bafllanm flt r. Osmanl döneminin ipek hal dokuma merkezleri aras nda yer alan A rnas ipek hal lar Osmanl saraylar n hem süslemifl hem de iflçili i ve desenleri ile zenginlefltirmifltir.(cha) Ç N T E M A N 2 A Y A R A N A 3 P O S T A A T E L 4 A T N A R E K E 5 R H A L K L N 6 H A T A P S 7 T M A K 8 S D S V S 9 K A Y A K E L E R 10 A R A L T N 11 M T E N B A 12 E R M K E M E R 13 E K N B T 14 O M N A Z E N N 15 Y V L A R M E 16 U E Y M U S O N 17 N A R M A H A L 18 Y E M E N O R 19 K E M E R E O J E 20 U T Y A E S N

12 12 YARIN Ekonomi 20 fiubat 2014 Çimento sektörü bu y l %6 büyümeyi hedefliyor Türkiye Çimento Müstahsilleri Birli i (TÇMB) Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Güçlü, geçen y l yüzde 12 büyüme gerçeklefltiren çimento sektörünün bu y l yüzde 6 l k büyümeyi hedefledi ini bildirdi. STANBUL - Türk çimento sektörünü de erlendiren Güçlü, ekonominin lokomotifi olan inflaat sektörünün asli unsurlar n n bafl nda gelen çimento sektörünün, dünya klasman n n üst s ralar nda yer ald n vurgulayarak, sektörün 70 milyon ton klinker, 100 milyon tonu aflk n çimento ö ütme kapasitesine ve 80 milyon tona yaklaflan sat fl hacmine sahip oldu unu söyledi. Güçlü, bu özellikleri ile çimento sektörünün Avrupa da 1 nci, dünyada ise 5 inci s rada yer ald n ifade ederek, ülkede kifli bafl na düflen çimento tüketiminin 2013 te 800 kilo gram n üzerinde gerçekleflti ini, dünya ortalamalar n n 550 kilo gram civar nda oldu u düflünüldü ünde ülkenin bulundu u seviyenin öneminin daha iyi anlafl laca n kaydetti. Türkiye çimento sektörünün ulaflt büyüklük ve tecrübe seviyesi ile art k global oyuncu olma hedefini önüne koymak durumunda oldu unu vurgulayan Güçlü, Sektör, 2013 te iç piyasaya 63,5 milyon ton sat fl ve 12,5 milyon ton ihracat gerçeklefltirdi. Sektör, 2013 için gerçekleflmesi beklenen yüzde 4 lük GSYH büyümesinin çok üzerinde bir performans göstererek, yüzde 12 lik bir iç piyasa büyümesi gerçeklefltirdi. Bu oran inflaat sektörünün 2013 y l için beklenen yüzde 8 lik büyüme arz - n n da üzerinde diye konufltu. Güçlü, 2013 te yaklafl k 12,5 milyon ton olarak gerçekleflen toplam ihracat n geçen y la göre yüzde 9 luk bir azalma gösterdi ine iflaret ederek, sözlerini flöyle sürdürdü: En çok ihracat yap lan ülkeler Libya 2,1 milyon ton, Irak 1,6 milyon ton ve Rusya 1,1 milyon ton olarak s ralan yor y l beklentilerine gelince, iyimser ve kötümser aç lar dikkate al nd nda genel GSYH büyüme hedefinin bir miktar üzerinde, yani yüzde 6 dolaylar nda bir geliflmeyi öngörmek mümkün. Önemli altyap projelerinin yan s ra baflta kentsel dönüflüm olmak üzere yaflam alanlar na dönük projelerin de belli bir tempoda devam edece ini öngörüyoruz. Hiç kuflkusuz art arda yaflanacak 3 seçim sürecinin de bu tempoya katk s olacak. Ancak makro ekonomik konulardaki hassas noktalar ve özellikle cari aç k konusundaki k r lgan tablo bu tempoyu olumsuz yönde etkileyebilecek bir sonuç do urabilir. Her fleye ra men y l sonunda yüzde 6 l k bir büyüme gerçekçi bir hedef olarak görünüyor. Güçlü, sektörün yap s itibariyle istikrarl ve güvenilir hammadde kaynaklar na sahip olmak durumunda oldu unu dile getirerek, Hammadde ruhsatlar n n canl tutulmas ve iflletme ürünlerinin sa lanmas ndaki uygulamada baz s - k nt larla karfl lafl l yor. Bu konudaki izin yetkilerinin Baflbakanl a devrine yönelik düzenleme ilgili tüm sektörleri olumsuz yönde etkiliyor dedi. Sektörde enerji sarfiyat n n yo- un oldu unu ve en temel harcama kaleminin elektrikle, kat yak t oldu unu anlatan Güçlü, flunlar kaydetti: Sektör genel anlamda tüm üretim süreçlerinde enerji verimlili- ini en üst düzeyde gerçeklefltirme çabalar n öteden beri sürdürüyor. Sektör son y llarda enerji tasarrufu konusunda önemli bir ad m att. At k s dan yararlanarak elektrik üretimini hedefleyen bu projeler giderek yayg nlafl yor. Böylelikle sektördeki toplam elektrik sarfiyat n n yüzde i geri dönüfltürülebilecek. Ülkemizdeki toplam elektrik tüketiminin yüzde 3 ünü gerçeklefltiren sektörün bu ölçüde bir tasarrufu gerçeklefltirmesinin önemi ortadad r. Sektör, bu konudaki yat r mlar özendirecek desteklerin yan s ra bu yolla üretilen enerjinin farkl bir tarifeden de erlendirilmesini talep ediyor. Çimento sektörü gerek endüstriyel, gerekse de evsel at klar n bertaraf n yapabilecek teknik imkanlara sahip bulunuyor. Bu imkanlar n en üst düzeyde kullan lmas n mümkün k lan düzenleme ve özendirmenin yap lmas önemli bir toplumsal sorunun çözümünü kolaylaflt racak. Güçlü, çimento sektörünün ulaflt birikim seviyesiyle art k yat r mlar nda nicelik de il, niteli i gözetmek noktas nda oldu unu belirterek, kalite konusunun tüm ülkenin her alanda gözetmesi gereken bir hedef oldu unu söyledi. Sektörde çevreye dönük yat - r mlar n, bu konuda bafl çekti ini ifade eden Güçlü, sektörün sanayi alan nda dumans z hava sahas na büyük katk da bulundu unu ve kaliteyi gözeten proseslerle kirleten çimento imaj n n geride kald n dile getirdi. (AA) Et ve Süt Kurumu, hayvan al m nda fiyat ve flartlar iyilefltirdi ANKARA - Et ve Süt Kurumu sözleflmeli besicili i daha cazip hale getirmek için hayvan al m fiyat ve flartlar nda iyilefltirmeye gitti. Kurumdan yap lan aç klamada; besicilik sektörünü gelifltirmek, sözleflmeli besicili i yayg nlaflt rmak, artan üretim maliyetleri karfl s nda besicilerin muhtemel ma duriyetlerini önlemek, ilerleyen aylarda besicilerin öngörüde bulunabilmesini sa lamak amac ile sözleflmeli besicilik priminin art r ld aç kland. Hayvan al m fiyat n büyükbafl için kilosunu 16,50 TL yükselten Et ve Süt Kurumu, sözleflmeli besicilik fiyatlar na ise ilave ödeme yaparak, 45 kurufl sözleflme primi yan nda, uzak mesafeden hayvan nakli ile kombinalara gelen besiciler için her yüz kilometrede 10 kurufl, sonraki her yüz kilometre için ise ilave 5 kurufl 'nakliye primi' ödüyor. Bu uygulamayla üreticinin eline bir kilogram karkas et için toplamda ortalama kilosu 17,10 TL yi geçmifl oluyor. Uygulamada, küçük ve orta ölçekli besicileri desteklemek amac ile 20 bafl ve alt büyükbafl hayvan bedelleri peflin olarak ödenirken, sözleflmeli besicilik kapsam nda hayvanlar n kurumun öngördü ü kesim tarihlerinden önce veya sonra kestirenler için kilosuna 15 Kr erken-geç kesim primi, Haziran, Temmuz, A ustos ve Eylül aylar için sözleflme yapan ve bu aylarda hayvan n kesime getiren besicilere ilave kilosuna 10 Kr yaz primi ödemesi yap l yor. (CHA)

13 20 fiubat 2014 D fl Haberler YARIN 13 NSU müdahil avukatlar Neonazi cinayetlerinin araflt r lmas n istedi MÜN H - Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi nde (OLG) Türk esnafa yönelik seri cinayetler iflleyen Nasyonal Sosyalist Yeralt (NSU) terör örgütüne yönelik davaya bakan 33 avukat, ortak bir bas n bildirisi yay nlad. Neonazi cinayetlerine kurban giden vatandafllar n ailelerinin cinayetlerin tüm detaylar yla aç kl a kavuflturulmas n istedi ini kaydeden avukatlar, bu vatandafllar n cinayeti soruflturma makamlar n ve siyasi sorumlular elefltirdi ini bildirdi. Neonazi cinayetleri konusunu soruflturan makamlardan davran fllar nda, cinayetleri ayd nlatma ve fleffafl k konusunda bir U dönüflü yapmalar n talep eden avukatlar, "Kurumsal ve yap sal rkç l k konusuna ve bununla mücadelede etkin mekanizmalar n teflvik edilmesine iliflkin olarak Federal Meclis'te, ngiltere'deki Macpherson Komisyonu benzeri, en az bir adet araflt rma komisyonu kurulmal - d r. Mesele neredeyse tüm toplum kesimlerini ilgilendirmektedir. Etkin çözümler için bilimsel dayana olan, partiler üstü ve toplumsal bir tart flmaya ihtiyaç vard r." aç klamas nda bulundu. Baflbakan Angela Merkel'den 23 fiubat 2013 tarihinde 'olaylar n ayr nt l bir flekilde ayd nlat laca ' sözünün arkas nda durmas n talep eden müdahil avukatlar, Federal Savc l NSU davas ndan dolay elefltirdi. Federal Savc l n NSU terör örgütü ile ba lant l olabilecek kiflilerin dosyalar n n incelenmesine fiilen izin vermedi ini ileri süren avukatlar, konu hakk nda toplumsal ve siyasi tart flmalar n Federal Meclis NSU Araflt rma Komisyonu'nun raporunun aç klamas ndan sonra sona ermesini de elefltirdi. (CHA) Merkel: Soruflturman n gizlili ini ihlal skandal nda hatas olan ortaya ç kmal Almanya Baflbakan Angela Merkel, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Milletvekili Sebastian Edathy hakk ndaki haz rl k soruflturmas bafllat ld bilgisinin s zd r lmas skandal nda kimlerin hatas varsa bunun ortaya ç kmas gerekti ini ifade etti. CARACAS - Venezula Devlet Baflkan Nicolas Maduro, istikrar bozmaya yönelik eylemleri meflrulaflt rmaya yönelik faaliyetler yürüttükleri gerekçesiyle 3 ABD'li diplomat n s n r Hans-Peter Friedrich (solda) BERL N - Edaty hakk ndaki iddialar n kendilerini "tam bir hayal k r kl na" u ratt - n belirten SPD Genel Baflkan Sigmar Gabriel, Edathy nin bu flartlar alt nda Meclis te kalmas n n imkans z oldu unu ve istifas n n yerinde oldu unu vurgulad. Baflbakan Angela Merkel, soruflturman n gizlili inin ihlal edilerek Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili ve NSU Komisyonu Baflkan Sebastian Edathy hakk nda yürütülen savc l k soruflturmas n n Eski çiflleri Bakan Hans-Peter Friedrich taraf ndan SPD Genel Baflkan Sigmar Gabriel e geçti imiz ekim ay nda söylenmesine tepki gösterdi. "Halk n hukuka olan güveni zedelenemez." diyen Merkel, hatal olanlar n ortaya ç kart lmas gerekti ini söyledi. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert in verdi i bilgiye göre Merkel in skandaldan geçti imiz Sal günü haberi oldu. Baflbakan ve bakanlar dahil olmak üzere hükümet üyelerinin hukuk devletinin en iyi flekilde ifllemesi için hizmet ettiklerini söyleyen Seibert, "Hükümet, hukuk devleti s n rlar içinde ülkeyi yönetmek için halktan yetki al yor. Hukuk devletinin kurallar herkes için geçerlidir. Hukuka olan güven korunmal." dedi. Hükümetin çal flmas na devam etti ini ve Merkel in Gabriel e güveninin tam oldu unu kaydeden Hükümet Sözcüsü, Friedrich in siyasi sorumluluk alarak istifa d fl edilece ini duyurdu. Diplomatlar n ülkedeki baz özel üniversitelerde aktif faaliyetlerde bulundu unu ve gösterileri organize etti ini ileri süren Venezuela lideri, üç konsolosluk çal flan n n ülkeden ç kar lmas ve 'istenmeyen adam' ilan edilmesi talimat n verdi. Hafta sonu devlet televizyonunda gerçeklefltirdi i konuflmas nda, ABD'li grubun son iki ayd r baz üniversitelerde çeflitli toplant lar gerçeklefltirdi ini iddia eden etmesini Merkel in üzüntüyle karfl lad n aktard. Seibert, istifa eden Tar m Bakan Friedrich in Edathy ile ilgili bilgiyi baflka kimseyle paslaflmad n ileri sürdü. SPD Genel Baflkan Gabriel, Edathy olay - n n kendilerini hayal k - r kl na u ratt n söyledi. "fiaflk n z ve hayal k r kl yafl yoruz." diyen Garbriel, soruflturmadan 2013'ün Ekim ay nda haberdar oldu- unu ve bunu baflta Edathy olmak üzere kesinlikle kimseyle paylaflmad n söyledi. Friedrich in soruflturma bilgisini, kendisine insanî nedenlerden dolay iletti ini ileri süren Gabriel, O dönem biz yeni bir hükümet ve kadro oluflturmaya çal - fl yorduk. Bu kadroyla büyük koalisyonu hedefliyorduk. Bu aç dan bizimle paylaflmas insanî aç dan anlafl labilir. dedi. Gabriel, Edathy nin istifas n n yerinde oldu- unu ve bu iddialarla Meclis te kalmas n n mümkün olmad n ifade etti. Koalisyonun zor anlarda da çal flmas na devam etti ini belirten SPD Genel Baflkan, CSU nun istifas n istedi i SPD Meclis Grubu Baflkan Thomas Oppermann savundu. Oppermann n Edathy hakk nda bilgi almak için Federal Kriminal Dairesi Baflkan n arad ve sonraki süreçte Edathy inin yeni kurulan hükümette görev almas n engelledi i ileri sürülüyor. (CHA) Venezuela, 3 ABD'li diplomat s n r d fl edecek Maduro, ülkenin iç meselelerine d fl ülkelerden müdahale etme flans verilmeyece ini belirtti. Geçti imiz hafta bafllayan hükümet karfl t protestolarda 3 kifli hayat n yitirmiflti.(cha)

14 14 YARIN Almanya art k müttefiklerinin istihbarat n da takibe alacak DÜSSELDORF - Alman hükumeti, Amerikan NSA istihbarat n n Baflbakan Angela Merkel i dahi dinledi inin ortaya ç kmas - n n ard ndan kendi topraklar nda faaliyet gösteren Bat l istihbaratç lar yak n takibe alma karar ald. Der Spiegel in haberine göre Federal Anayasay Koruma Dairesi nde yabanc istihbarata karfl savunmaya bakan daireyi geniflletme, ABD ve ngiltere gibi müttefik devletlerin elçiliklerini gözlem alt nda tutma yönünde hali haz rda planlar mevcut. Dergiye göre çiflleri Bakanl - 'ndan bir yetkili, planlar n n dost ülkelerinin izlenmesi de il, Almanya daki yabanc elçiliklerde neler oldu unu bilmek oldu unu söyledi. Plana göre Alman topraklar nda akredite olmufl istihbarat örgütlerinin çal flanlar ve elçilik binalar n n teknik donan mlar belirlenerek çal flmalar netlefltirilecek. Öte yandan Alman askeri istihbarat teflkilat MAD n da dost ülke istihbaratlar n izleme konusunda çal flma yapt da verilen bilgiler aras nda. Bunun yürürlü e girmesi ise yar m as rdan fazla zamand r Almanya n n uygulamalar ndan dönmesi anlam na gelecek. Bu konuda nihai karar n ise baflbakanl k, içiflleri ve d fliflleri bakanlar n n buluflup anlaflmalar ndan sonra verilebilece i belirtiliyor. Di er taraftan Çin istihbarat n n da Baflbakan Angela Merkel ve di er kabine üyelerini dinledi i iddia edildi.(cha) D fl Haberler 20 fiubat 2014 BM: Kuzey Kore insan haklar n ihlal ediyor Birleflmifl Milletler'in görevlendirdi i bir heyet, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un insan haklar n ihlal etti i ve hukuka hesap vermesi gerekti i sonucuna vard. Heyet, Kuzey Kore'de "ifade edilemez derecede otoriter" bir yönetimin var oldu unu aç klad. CENEVRE - BM nsan Haklar Konseyi nin görevlendirdi i araflt rma komisyonu, Kuzey Kore'deki insan haklar ihlalleri ile ilgili rapor yay nlad. Heyetin tan kl na baflvurdu u Kuzey Koreliler aras nda siyasal suçlu olmalar sebebiyle komünist rejim taraf ndan iflçi kamp denilen yerlerde y llarca ideolojik propagandaya maruz b rak lm fl mahkumlar da yer ald Ba- ms z komisyona Avusturalya, S rbistan ve Endonezya dan gelen üç hâkim baflkanl k etti. BM Araflt rma Baflkan Michael Kirby, dünyan n en kapal rejimi olarak nitelendirilen K. Kore nin lideri Kim'in kendi halk üzerinde uygulad insan haklar ihlalleri ile ilgili iddialara cevap vermesi gerekti ini belirtti. Yapt r m yetkisi bulunmayan heyet, Kuzey Kore liderinin Uluslararas Ceza Mahkemesi'nde yarg lanmas için BM Güvenlik Konseyi'ne ça r da bulundu. Ülkede yaflanan insan haklar ihlallerini de erlendiren Kuzey Kore de nsan Haklar çin Sivil ttifak (NKHR) adl aktivist grubu yetkilisi Joanna Hosaniak, "Burada insan haklar n n ihlalinden bahsedemeyiz çünkü ortada hiçbir insan hakk yok. Dolay s yla olmayan bir fleyin ihlalinden bahsedemeyiz. Buras, sadece kendi kategorisinde de erlendirilebilecek inan lmaz bir ülke." dedi. Hosaniak, 367 sayfal k rapor yay nlanmadan önce yapt - aç klamada, rejimin onlarca y ld r saklad bu durumun raporla birlikte gözler önüne serilece ini dile getirdi. Komünizmle yönetilen ülkeden ise rapor sonuçlar n ret cevab geldi. K. Kore, BM raporunun sahte delillere dayand - n belirtti. Pyongyang yönetimi, bu iddialar n kendilerine düflman d fl güçler; ABD, Avrupa Birli i ve Japonya n n oyunu oldu unu ileri sürdü. Kuzey Kore yönetimi, yay nlanan raporu ülkenin iktidar n ve yönetim sistemini insan haklar ihlali bahanesiyle zay flatmak isteyen ülkelerin komplosu olarak de erlendirdi. (CHA) Ba dat ve Erbil görüflmelere devam edecek ERB L - Irak' n kuzeyindeki Bölgesel Kürt Yönetimi Baflbakan Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyet, bir süredir devam eden petrol ihracat sorunun çözmek üzere Ba dat' ziyaret etti. Kürt heyeti, Ba dat'ta Irak Baflbakan Nuri el Maliki taraf ndan karfl - land. Heyet, enerji ifllerinden sorumlu Baflbakan Yard mc s Hüseyin fiehristani ile bir araya geldi. fiehristani görüflmede Kürt heyeti ile sorunlar çözmekte hemfikir olduklar n ifade etti. Bölge Baflbakanl taraf ndan yap lan yaz l aç klamaya göre, pozitif bir ortamda gerçeklefltirilen görüflmelere önümüzdeki haftalarda devam edilecek. (CHA)

15 20 fiubat 2014 Ankara YARIN Baflkan Yaflar, Yozgatl ve Haymanal larla bulufltu 15 Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ilçede yaflayan Yozgatl ve Haymanal sakinlerle bulufltu. Yaflar, ilk olarak Yozgat Sar mbey Köyü Yard mlaflma ve Dayan flma Derne i program na ard ndan Sorgun lçesi Tulum Köyü Kültür ve Dayan flma Derne i'nin düzenledi i etkinli e kat ld. Dernek baflkanlar n n da bulundu u 2 ayr programda Yaflar, Yozgatl vatandafllar n ve tüm hemflehri derneklerinin yan nda oldu unu belirtti. Çocuk, genç, yafll herkes için Yenimahalle de oturman n ayr cal k oldu unu kaydeden Baflkan Yaflar, "5 y ld r Yenimahalle'de baflkanl k yap yorum. Ben hem ifl adam, hem sanayici hem de bir esnaf gözüyle Yenimahalle'yi tan - yorum. Devlet mal n n nas l do ru kullan l p, nas l projeler geçeklefltirilece ini dosta düflmana gösterdik. 5 y lda tarihe adeta damga vurduk. Yard m n reklam yap lmayaca n, bir insan görevi oldu unu herkese gösterdik. Sa elin verdi ini sol el görmeyecek mant - yla ilerledik." dedi.yenimahalle Haymanal lar Derne i Baflkan Ogün Koç ve beraberindeki heyet Belediye Baflkan Fethi Yaflar makam nda ziyaret etti. Yaflar n adayl n n aç klanmas n n ard ndan dernekler ard s ra kutlama ziyaretleri gerçeklefltirmeye bafllad. 'Sevdam Yenimahalle sevdas ' ifadelerini kullanan Yaflar, flunlar söyledi: "Yenimahalle de 50 gün yaflamayan insanlar, ilçenin sorunlar n bilmeden aday oluyor. 52 y ld r Yenimahalle de yaflayan bir vatandafl olarak bölgenin sosyal ve tarihi dokusunu, sorunlar n çok iyi biliyorum. Halk n isteklerini de göz önüne alarak hizmet götürmeye devam edece im. Benim mizac mda kavgaya yer yok. Bar fl, sevgi ve halka hizmet aflk var." (CHA) Baflkan Akgül mesaiye dolmuflçularla bafllad Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül Mamak-Kayafl dolmuflçular yla bir araya geldi. Sabah saat da gerçekleflen buluflmada dolmuflçularla birlikte kahvalt yapan Akgül, dolmuflçu esnaf n n sorunlar n ve taleplerini dinledi. lçede yaflanan dönüflümle birlikte özellikle esnaf n son derece karl ç kt n dile getiren Akgül; Cazibe merkezi haline gelen Mamak'a art k Baflkent in di er ilçelerinden insanlar da geliyor. Yap m devam eden projelerle birlikte ayn zamanda yeni projeler ilçeye olan talebi her manada art racak. Sizin yolunuzun üzerinde infla edilecek olan hastaneyle birlikte sizlerin iflleri daha da kazançl hale gelecek dedi. Mamak-Kayafl Dolmufl Duraklar Baflkan Bayram Akyol da Sabah n erken saatinde bizleri yaln z b rakmayarak sorunlar m z dinleyen, bize olan deste ini her ortamda yenileyen baflkan m za çok teflekkür ediyorum. Befl y ld r Mamak ta yap - lanlar görüyoruz. Bizler vatandaflla birebir muhatap oluyoruz ve vatandafllarda yap lanlar görüyor. Baflkan m z n ard ndaki bu halk deste inin nedeni de iflte yaflanan bu baflar l dönüflüm ve hizmetlerdir. Mamak yakalad bu baflar l dönüflümü önümüzdeki befl y lda çok daha üst noktalara tafl yacak ifadelerini kulland. Dolmuflçulara Akflemsettin ve Ortaköy de dinlenme alan müjdesini veren Akgül daha sonra dolmuflçular n gün içerisindeki servis s ras - n belirleyen çekilifli gerçeklefltirdi. (CHA)

16 16 YARIN Ankara Hay rseverli i ile tan nan Sa- rl, belediye baflkanl n kazand nda maafl ve makam arabas istemedi ini belirterek, " Tek amac m, Allah r zas ve Güdül'ü cazibe merkezi yapmak. Termal imkanlara sahip Güdül'ün, Beypazar gibi Ankara'n n önemli bir turizm merkezi haline dönüflmemesi için neden yok." dedi. Siyasete makam, maafl ve makam arabas için girmedi ini, amac n n ülkeye, Güdül'e hizmet ve Allah r zas oldu unu vurgulayan ba ms z Güdül Belediye baflkan aday Durcan Sa rl, " Çok flükür, herfleye sahibim. Bu imkanlar bana tan n rsa, yine milletin istifadesine sunaca m. Hay rda kullanaca m. Nüfusumuz gittikçe azald. Tar m geriledi, turizm geliflmedi. Önemli olan iktidar partisinden olmak de il, genifl ufuk, bilgi ve birikim ile proje haz rlamakt r. Aya yere basan projeler yaparsan z her hükümet her devlet sizin bu projeleriniz onaylamak ve hizmete yol açmak zorundad r. Niyet güzel olursa ak bette güzel olur. Biz niyetimizi hiçbir zaman bozmad k. Ben ifl hayat m boyunca dürüst yaflad m. Biz yapaca m z projeleri Dünya Bankas, Avrupa Birli i fonlar ve KOB deste i ile gerçeklefltirece iz. Bu anlamda hiçbir siyasi tehdide ve bask ya boyun e meden yolumuza devam edecek ve ilçemize güzel hizmetler yapaca z. diye konufltu. Bediye baflkan aday Durcan Sa rl, Güdül de termal turizm potansiyelinin mevcut oldu unu vurgulayarak, Güdül ün Beypazar gibi olmas için hiçbir engel olmad n, Ça a bölgesindeki termal 20 fiubat 2014 Güdül'ün ba ms z aday Sa rl iddial : Maafl ve makam arabas istemiyorum Güdül ilçesinin sevilen ifl adam Durcan Sa rl, Güdül Belediyesi için ba ms z belediye baflkan aday oldu. Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, aralar nda Olimpiyat fiampiyonu Milli Halterci Halil Mutlu, Olimpiyat fiampiyonu Güreflçi M. Akif Pirim, Milli güreflçiler Yaflar Kale, Ziya Kaya, Kaplan Yapar, Fezayir Tatl dil ve Milli halterciler Muharrem Süleymano lu ile Osman Vural' n da bulundu u flampiyon sporcular makam nda a rlad. Amatör Sporcular ve Spor Adamlar Dernek Baflkan Ensar Kurt ile birlikte ziyarete gelen milli sporcular, Baflkan Akgül'ü adayl ndan dolay kutlad. Spor tesislerinin ilçenin kültürel ve ekonomik geliflimine katk sa layaca n belirten Akgül, spor tesislerinin yaln zca bugüne de il, gelece e yap lan bir yat r m oldu unu söyledi. lçede hayata geçen spor tesislerinin Baflkent e de hitap etti ini belirten Akgül, "Türk sporu ve sporcusunun ulusal ve uluslar aras müsabakalarda ülkemizi en iyi flekilde temsil etmesi için, iflin temeli olan amatör spora gerekli önemi vermeliyiz. Biz sporun ve sporcunun yan nday z, tesislerimizle gelece e yat r m yap yoruz" dedi. Amatör sporun yan nda gençlerin spor yapmalar na verilen önem ve ilçede hayata geçen spor tesislerini yak ndan takip ettiklerini belirten konuklar da ilçede 5 y lda gerçeklefltirilen spor yat r m n n tarihinde görülmemifl bir hizmet oldu- unu de erlendirdi. (CHA) alanlarla Beypazar ndan daha fazla turizm merkezi haline gelece ini düflündü ünü söyledi. Sa- rl vatandafllar m z bu yetkiyi verirse; Kirmir Vadisi'ni düzenleyerek turizmi canland rmak, Ça a Mahallesi'ndeki termal turizmin geliflmesi için düzenlemeler ve yeni projeler yaparak istihdam sa layaca z. Sorgun Mahallemizde bulunan do al göl ve çevresinde Abant ta oldu u gibi yap laflma ve düzenlemeler yaparak cazibe merkezi haline getirmeyi planl yoruz. Sa l k alan nda yeni tesisler, spor anlam nda çal flmalar yap p etkinleri ço altaca z. Özellikle festival alanlar oluflturarak, festivallerimizi daha genifl kitlelere duyurmay planl yorum. Bunlar n yan nda gençlerimize çeflitli ifl sahalar açarak genç nüfusun ilçemizde kalmas n planl yorum. Bu anlamda hiçbir siyasi beklenti içine girmeden sadece hizmet için aday oldum. Sonuçta herkesin gönlünde hiç flüphesiz bir parti vard r fakat bu seçimler genel de il yerel seçim. ifadelerini kulland.(cha) fiampiyonlardan Baflkan Akgül'e destek

17 20 fiubat 2014 Güncel YARIN THK'n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l, ihtiyac m z olan uça üretecek ve uça m z göklerde yerini alacakt r" dedi. lk yerli uça n bu y l içinde uçmas n n beklendi ini belirten Y ld r m, "THK, üretti imiz bu uçaklarla halk m z n gururu olmaya devam edecektir. Üzerinde al bayra m z ve THK logosu olan uçaklar en k sa zamanda görece imize inan yorum. Uça m z flimdiden hay rl olsun" diye konufltu. ANKARA - Y ld r m, THK'n n 89. kurulufl y l nedeniyle Rixos Otel'de düzenlenen kutlama gecesinde yapt konuflmada, THK'n n 1925 y - l nda "Türkiye Tayyare Cemiyeti" ad yla Mustafa Kemal Atatürk taraf ndan kuruldu unu hat rlatt. Türk bayra ve THK'n n flamas n 89 y ld r dalgaland rd klar n ve dalgaland rmaya devam edeceklerini dile getiren Y ld r m, Türkiye'nin havac l k alan nda dünyada oldukça iyi bir konumda oldu unu söyledi. Kurumun son bir y lda gerçeklefltirdi i önemli projeler hakk nda bilgi veren Y ld r m, bunlardan en önemlisinin ambulans helikopterlerin THK envanterlerine girmesi oldu unu kaydetti. Y ld r m, helikopterlerin bu y l içinde geceleri de vatandafllara hizmet vermeye bafllayaca n ifade etti. lk yerli uça n bu y l içinde uçmas n n beklendi ini belirten Y ld r m, "THK, üretti imiz bu uçaklarla halk m z n gururu olmaya devam edecektir. Üzerinde al bayra m z ve THK logosu olan uçaklar en k sa zamanda görece imize inan - yorum. Uça m z flimdiden hay rl olsun" diye konufltu. AK Parti Ayd n Milletvekili Semiha Öyüfl de 2014 y l nda Türkiye'nin kendi uça n gökyüzünde görmenin keyfini hep beraber yaflayacaklar n söyledi. Seçim bölgesi Ayd n'da THK) Baflkan Osman Y ld r m 1955 y l nda bir vatandafl n havaalan yap lmas için yer ba fllad n ifade eden Öyüfl, hükümetin çabalar yla söz konusu yerin havac l k okulu olarak faaliyete bafllad n dile getirdi. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de THK'n n Cumhuriyet ile yafl t oldu una dikkati çekerek, THK'n n muas r medeniyet seviyesine ulaflmak aç s ndan müstesna bir kurulufl olarak varl n sürdürdü ünü belirtti. THK'n n Atatürk'ün miras oldu unu aktaran Gök, "Dünyada laik yönetimle yönetilen tek müstesna Müslüman ülke Türkiye'de, e er insanlar birbirini bo azlam yorlarsa, birbirlerini öldürmüyorlarsa, birbirlerini demokrasi içerisinde yönetmeye çal fl yorlarsa, bunun tek bir fark vard ; o da Mustafa Kemal Atatürk fark d r. Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun kurumlar n silmeye, içini boflaltmaya kalkanlar her zaman ZM R Türk mühendislerce Kara Kuvvetleri Komutanl 'n n ihtiyac do rultusunda tasarlanan ve milli imkanlarla üretilen amfibi z rhl muharebe istihkam ifl makinesi "Kunduz", Türk Silahl Kuvvetleri'nin (TSK) h z - na h z katt. Kara Kuvvetleri'nin nehir geçifl harekat nda amfibi araçlar n suyun karfl s na geçme süresi Türk yap m yüzer dozerle k salt larak, harekat n baflar oran yükseltildi. Hem karada hem de suda ilerleyebilen araç, su k y s nda adeta bir kunduz gibi çal flmas yla dikkati çekiyor. Onun bu özelli i harekat s ras nda baflka bir ifl makinesine ihtiyaç duyulmas n ortadan kald r yor. Kunduz, harekat s ras nda nehirle karfl laflan birliklerin h z kesmemesi için, nehrin karfl iki k y s n n e im, genifllik, toprak sertli i ve yüzey düzgünlü ü gibi özelliklerini, birlikteki araçlar n kabiliyetlerine göre uygun hale getiriyor. Daha önce benzer amaçla kullan lan araçlardan yüzme kabiliyeti ve karada nakliye için baflka araca ihtiyaç duymamas yla ayr lan 20 tonluk araç, dünyada ayn görev için tasarlanan 17 kafalar n Atatürk'e toslarlar" ifadelerini kulland. Konuflmalar n ard ndan, kuruma katk da bulunan ve çal flmalar ile ön plana ç kan flube baflkanlar ve saymanlara plaket verildi. (A.A) YÜZEN DOZER engel tan m yor araçlar aras nda en moderni olarak gösteriliyor. stihkam Okulu ve E itim Merkez Komutanl 'nda görevli Yüzbafl Esat Esen, Kunduz'un dozer b ça, kaz - ma b ça ve di er eklentileriyle kaz - ma, kürüme ve düzeltme gibi ifllemleri kolayl kla gerçeklefltirebildi ini ifade ederek, en önemli avantaj n n karada ve suda hareket edebilmesinin oldu- unu söyledi. Envantere 2013 y l nda giren arac n Türk mühendisleri taraf ndan milli sermayeyle Türkiye'de üretildi ine dikkati çeken Yüzbafl Esen, "Bu özelli iyle Kara Kuvvetleri Komutanl ve ordumuz aç s ndan ayr bir gurur kayna d r" dedi. Yüzeydeki k sa mesafeli aç kl klar da kara birliklerinin hareketi için engel oluflturuyor. Bu engellerin afl lmas için ise "z rhl araç afl rma köprüsü" kullan l yor. Kayseri'de üretilen Alman patentli köprü arac, k sa mesafeli engel karfl s nda bir kaç dakika içinde köprüye dönüflerek, birlikteki araçlar n engele tak lmadan geçiflini sa l yor.(a.a)

18 18 YARIN Ankara 20 fiubat 2014 Doland r c çetesi çökertildi Baflkentte sahte ya da karfl l ks z çek vererek hayvan yetifltiricilerini doland rd klar iddias yla gözalt na al nan 13 kifliden 9'u tutukland. fiüphelilerin farkl illerde 40 hayvan yetifltiricisini 10 milyon lira doland rd klar tespit edildi. ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlü ü Asayifl fiube Müdürlü ü Yankesicilik ve Doland r c l k Büro Amirli i ekipleri, hayvan yetifltiricilerinin doland r ld klar yönünde gelen flikayetler üzerine araflt rma bafllatt b. Yaklafl k 6 ay süren takibin ard ndan ekipler, D.A'n n elebafl oldu u suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 13 kiflinin gözalt na al nd operasyonda, zanl lar n evlerinde yap lan aramalarda 2'si kurus k 3 tabanca ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlü ü'nde ifadelerine baflvurulan zanl lar n hayvan yetifltiricilerinden karfl l ks z ya da sahte çeklerle hayvan ald klar belirlendi. Zanl lar n Akyurt'ta ve Çubuk'ta kiralad klar ah rda tuttuklar hayvanlar de erinin alt nda kesimhanelere satt klar, üreticilere ise her hangi bir ödeme yapmad klar kaydedildi. Zanl lar n internette sat l k hayvan ilan veren üreticilerle de temasa geçerek o kiflileri de doland rd, bu yolla farkl illerde yaklafl k 40 yetifltiriciden ATO ya sermaye art r m için baflvuru ya d ANKARA - Ankara Ticaret Odas na (ATO) üye 3 bin 241 flirket, Yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum amac yla 1 Ocak-14 fiubat tarihleri aras nda sermaye art r m baflvurusu yapt. ATO'dan yap lan yaz l aç klamada, Yeni Türk Ticaret Kanunu uyar nca sermayesi 10 bin liran n alt nda olan limited flirketler ile sermayesi 50 bin liran n alt nda olan anonim flirketlerin sermaye art r m yapmalar için verilen sürenin 14 fiubat Cuma günü doldu u hat rlat ld. Aç klamada, ATO Ticaret Sicili Müdürlü üne, 1 Ocak- 14 fiubat tarihleri aras ndaki 45 günde 3 bin 241 flirketin sermaye art r - m baflvurusu yapt bildirildi. Sermaye art r m için tan nan 3 y ll k sürenin Ankara'da bulunan 76 bin 358 limited, 8 bin 937 anonim flirketi ilgilendirdi i ifade edilen aç klamada, bu süre sonunda 341'i anonim flirket olmak üzere 8 bin 429 flirketin sermaye art r m ifllemlerini gerçeklefltirmedi ine iflaret edildi. Aç klamada, yasaya göre sermaye art r m ifllemi yapmayan flirketin münfesih (feshedilmifl) say laca kaydedildi. ATO Baflkan Salih Bezci, yasayla tan na süre sonunda sermaye art r m yapmayan üyelere 3 ayr kanalla duyuru yap laca n ifade etti. Bezci, flu de erlendirmelerde bulundu: "Ticaret Sicil Müdürlü ümüz sermaye art r m için tan nan sürede gerekli ifllemleri yapmad için münfesih duruma düflen flirketlerin yetkililerine posta yoluyla birer ihtar gönderecek. Münfesih duruma düflen flirketleri ayr ca ticaret sicil gazetesinde ve ATO'nun web sitesinde de ilan edilece iz. Bu flirketler ilgili yasal düzenleme uyar nca tebligat eline ulaflanlar tarihinden itibaren geçen 2 ay, tebligat ulaflmayanlar da ilan tarihinden itibaren 3 ay n sonunda kay tlardan silinecekler" Halihaz rda giriflimci yetifltirmek için çaba harcarken elde var olan flirketlerimizin münfesih duruma düflmesi üzücüdür. fiirket say lar göz önünde bulunduruldu unda konuyla ilgili yeni düzenlemelere ihtiyaç oldu u ortadad r. Sermaye art r m yapamayan flirketler için yeni düzenlemeye ihtiyaç var. Hükümet yetkililerimizin bu say - lar dikkate alarak konuyu yeniden de erlendirmesini arzu ediyoruz." (AA) 10 milyon lira doland rd klar tespit edildi. Zanl lar n kendilerinden para isteyen bir yetifltiriciye ait ifl yerini kurflunlad klar da belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlü ü'ndeki ifllemlerin ard ndan 'Suç ifllemek amac yla örgüt kurmak, doland r c l k, tehdit ve sahtecilik' iddias yla adliyeye sevk edilen 13 kifliden 9'u tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi. (AA)

19 20 fiubat 2014 E itim "Türk dizileri Kazak ö rencilerin Türkiye'ye ilgisini art rd " STANBUL - stanbul Ayd n Üniversitesi Uluslararas Ö renci Temin Birimi Koordinatörü Selman Arslanbafl, Türk dizilerinin izlenme oranlar n n Türk Cumhuriyetleri'nde artmas yla ö rencilerde Türkiye alg s n n daha a r basmaya bafllad n bildirdi. Arslanbafl, yapt yaz l aç klamada, Türkiye'de yay nlanan yerli dizilerin Türk Cumhuriyetleri aras nda h zla yay lmas n n, di er yabanc dizilerin yerini almas n n, Türkiye'yi yüksekö retim için tercih eden ö rencileri de olumlu yönde etkiledi ini belirtti. Türk kültürünü, tarihini ve flehirleri yak ndan tan ma f rsat bulan ö rencilerin, düzenlenen e itim fuarlar na yo un ilgi gösterdi ini aktaran Arslanbafl, Kazakistan'da bu y l 11.'si düzenlenen "Globus Uluslararas E itim Fuar "nda ilgi oda olan Türk üniversitelerinin de baflar yla temsil edildi ini ifade etti. Arslanbafl, bu y l 3. kez fuara kat lan stanbul Ayd n Üniversitesi ile 20'ye yak n Türk üniversitesine Kazak ö rencilerin ilgisinin büyük oldu unu belirterek, flunlar kaydetti: "Türk dizilerinin izlenme oranlar n n bu bölgede artmas yla birlikte ö rencilerde Türkiye alg s daha a r basmaya bafllad. Türk kültür ve tarihine olan ilgi, ö rencilerin seçimlerini etkiledi. Önceki y llarda Çin ve Rusya'n n etkisinde olan Kazakistan' n son y llarda Türkiye'ye olan ilgisi, ö renci say lar na da yans d. Bu tercihlerin artmas nda Yüksekö retim Kurumu'nun 'uluslararas laflma' hedefleri için yapm fl oldu u çal flmalar n da etkisi büyüktür y l nda 200 civar nda Kazak ö renci yüksekö renim için Türkiye'yi tercih etti ve flu anda bu rakam bini aflt. Kazak ö renciler ülkemizi daha çok araflt r yor, üniversitelerin web sitelerini ziyaret ediyor ve fuarlara kat l yor." (AA) YARIN Suriye'deki iç savafl e itimi de vurdu HATAY - Ülkelerindeki iç savafltan kaçarak Türkiye s n r yak n nda bulunan Atme'de çad r kentte aileleriyle kalan çocuklar, burada oluflturulan çad r s n flarda e itimlerine devam etmeye çal fl yor. Reyhanl ilçesi yak nlar ndaki Suriye'nin dlib kentine ba l Atme kasabas nda çad r kentte bar nan yaklafl k 30 bini aflk n Suriyeli, g da, elektrik, sa l k ve hijyen gibi temel ihtiyaçlar n yan s ra s nma problemi de yafl yor. Ülkelerindeki iç savafltan kaçarak Atme'de çad rlarda yaflama tutunmaya çal flan Suriyeliler, evlerine dönece i günü bekliyor. Türkiye'den gönderilen yard mlarla ayakta duran ço unlu u kad n ve çocuklar, elektrik ve suyun olmad bölgede temel ihtiyaçlar n karfl lamada s k nt çekiyor. Yaflam n zor flartlar alt nda sürdü ü çad r kentte en çok çocuklar ma dur oluyor. Aileleri veya yak nlar ile çad rlarda kalan Suriyeli çocuklar n e itimleri için kamp içinde gönüllü ö retmenler seferber oluyor. Çad rlardan oluflturulan s n flarda haftan n her günü gönüllü ö retmenlerden ders alan çocuklar, e itimlerine devam etmeye çal fl yor. HH nsani Yard m Vakf Suriye Çal flmalar Hatay Ofisi bas n dan flman Burak Karacao lu, çocuklar n yaflad ac lar unutmakta zorland n ve psikolojilerinin olumsuz etkilendi ini kaydetti. Suriye'de her geçen gün sald r lar n artt n ve ülkeden kaç fllar n da devam 19 etti ini vurgulayan Karacao lu, flunlar söyledi: "Suriye'de bugüne kadar 5 bine yak n okul vuruldu. Yaklafl k 4,5 milyon Suriyeli çocuk üç senedir e itimden mahrum kald. Atme'deki çad rlarda yaklafl k 10 bin çocuk bulunuyor. Bunlar n baz lar e itimlerini aksatmamak için kamplarda kurulan e itim çad rlar nda gönüllü ö retmenler arac l ile derslerine devam ediyor. Çocuklar yafl aral klar na göre ayr l rken ilkokul seviyesinden lise seviyesine kadar çocuklara dersler veriliyor. Çocuklara ders veren ö retmenler bu ifli gönüllü yaparken ellerinden geldi i kadar çocuklar n psikolojik durumlar yla da ilgilenmeye çal fl yor.'' (AA)

20 20 YARIN 20 fiubat 2014 Kültür Sanat Türkiye Yazarlar Birli i'nin 'Yazar Okulu' 20.dönem aç l fl, Cumhurbaflkanl Genel Sekreteri Prof.Dr. Mustafa sen'in aç l fl dersiyle bafllad. TYB Yazar Okulu nda 20. dönem bafllad ANKARA - Türkiye Yazarlar Birli inin (TYB) "Yazar Okulu"nda 20. dönem, Cumhurbaflkanl Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa sen'in verdi i dersle bafllad. TYB Konferans Salonu'ndaki aç l fl dersinde konuflan sen, Türkiye'nin kültür ve sanat alan nda ilerlemesi için yerel yönetimlere büyük görevler düfltü ünü söyledi. Yerel yönetimlerin altyap çal flmalar n büyük ölçüde tamamlad n belirten sen, "fiimdi üst yap çal flmalar yla ilgili bir evreye giriyoruz. Bu üst yap çal flmalar konusunda kimin ne, nas l yapaca noktas nda aç kças elde bilgiler yok. E er bu noktada birtak m entelektüel muhitler, bu alanla ilgili ciddi STK'lar devreye girip bu açmazlar giderebilecek yeni yaklafl mlar ortaya ç karamazsa ben eminim bir sürü para ve emek bofla harcanacak. Çünkü dedi im gibi bir yol haritas yok bu çerçevede" dedi. T.C. BALA CRA DA RES TAfiINMAZIN AÇIK ARTIRMA LANI 2013/24 TLMT. Sat lmas na karar verilen tafl nmaz n cinsi, niteli i, k ymeti, adedi, önemli özellikleri: TAfiINMAZIN Özellikleri : Ankara I, Bala lçe, Tol Mahallesi, Emirkar Mevkii, 1135 parsel say l,92000 m2 tarla vas fl tafl nmaz.tar m arazisi niteli inde ve çevre arazilerle ayn karakteristik özelli e sahiptir. Köy Merkezine 4000 m uzakl ktad r.yola cephesi yoktur. mars z kadastro parselidir. fiekerbank Afi lehine ipoteklidir. K ymeti : ,00 TL KDV Oran : %18 Kayd ndaki fierhler : Tapu kayd ndaki gibi 1. Sat fl Günü : 27/03/2014 günü 09:50-10:00 aras 2. Sat fl Günü : 22/04/2014 günü 09:50-10:00 aras Sat fl Yeri :BALA KAYMAKAMLIK YEN B NASI KONFERANS SALONU ÖNÜ Sat fl flartlar : 1- hale aç k art rma suretiyle yap lacakt r. Birinci art rman n yirmi gün öncesinden, art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu art rmada tahmin edilen de erin %50 sini ve rüçhanl alacakl lar varsa alacaklar toplam n ve sat fl giderlerini geçmek flart ile ihale olunur. Birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden, ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu art rmada da mal n tahmin edilen de erin %50 sini, riiçhanl alacakl lar varsa alacaklar toplam n ve sat fl giderlerini geçmesi flart yla en çok art rana ihale olunur. Böyle fazla bedelle al c ç kmazsa sat fl talebi düflecektir. 2- Art rmaya ifltirak edeceklerin, tahmin edilen de erin % 20'si oran nda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri laz md r. Sat fl peflin para iledir, al c iste inde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harc ile teslim masraflar al c ya aittir. Tellaliye resmi, tafl nmaz n ayn ndan do an vergiler sat fl bedelinden ödenir. 3- potek sahibi alacakl larla di er ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklar n özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialar n dayana belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri laz md r; aksi takdirde haklar tapu sicil ile sabit olmad kça paylaflmadan hariç b rak lacakt r. 4- Sat fl bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse cra ve flas Kanununun 133 üncü maddesi gere ince ihale feshedilir. haleye kat l p daha sonra ihale bedelini yat rmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm al c lar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli aras ndaki farktan ve di er zararlardan ve ayr ca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklard r. hale fark ve temerrüt faizi ayr ca hükme hacet kalmaks z n dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden al nacakt r. 5- fiartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede aç k olup gideri verildi i takdirde isteyen al c ya bir örne i gönderilebilir. 6- Sat fla ifltirak edenlerin flartnameyi görmüfl ve münderecat n kabul etmifl say lacaklar, baflkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/24 Tlmt. say l dosya numaras yla müdürlü ümüze baflvurmalar ilan olunur. 17/02/2014 (Bas n -2142) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar sen, özellikle organizasyon kabiliyeti olan befleri sermayenin, bütün dünyada en dikkate de er k ymet oldu una iflaret ederek, "Biz bu kültürel anlamdaki befleri sermayemizi ne kadar gelifltirebilirsek, ne kadar takviye edebilirsek, ne kadar arzu edilen bir çerçeveye tafl yabilirsek bu co rafyan n imkanlar n kullanma noktas nda o kadar büyük avantajlar elde ederiz" diye konufltu. Bat düflüncesinin, kültürünün kendisine mahsus bütün mitolojiyi, kültürel imkanlar n sahne sanatlar nda kulland na ve söyleyebilece i yeni bir fley olmad na dikkat çeken sen, Türkiye'nin ise insanlara yeni fleyler söyleyebilecek kaynaklar bulundu unu ifade etti. Türkiye'de devlet-sanat iliflkisinin ve devlet-kültür iliflkisinin yeniden masaya yat r lmas gerekti ine de inen sen, flunlar söyledi: "Bugünkü haliyle bu terazi bu s kleti art k çekmiyor. Ben çok k sa bir süre içinde devlet-sanat iliflkilerinin kazanaca yeni konumu da üç afla befl yukar görebiliyorum. Buralarda daha çok bir sivil inisiyatifle ve proje bazl çal flmalarla bu ifllerin yürüyece i düflüncesindeyim ama buna da haz r olmak laz m. Ben flimdi mesela aç kça soray m: Farz edelim ki bir yeni modelleme üzerinde duruyor Bakanl k, bu çerçevede siz bir y l sahnede kalabilecek hangi oyunu önerebilirsiniz Devlet Tiyatrolar nda? Yahut hangi müzik grubunuz var, bununla hangi faaliyetlerde bulunabilirsiniz? stanbul Kültür Sanat Vakf, y llardan beri iflte Türkiye'de belli bir bak fl aç s yla bir sanat anlay fl n telkin ediyor, icra ediyor. Buna karfl l k sizin ifa edebilece iniz, icra edebilece iniz ne tür etkinlikleriniz var? Bunlara haz r olmak ve bu konuda cevaplar üretmek gerekir aç kças. Bu alanlarda yap lacak pek çok ifl vard r. Yazarlar Birli i gibi kurulufllara bu anlamda ciddi ihtiyaçlar vard r. Bu yeni dönemde kültürel bazl bir belediyecilik anlay fl Türkiye'de ister istemez gündeme gelecektir. Buralara önerebilece iniz yeni kültür programlar ne olabilir? Türkiye'de eskiden beri yap lagelen belediyelerin düzenledi i kültür faaliyetleri var. Çeflitli isimlerle an lan festivaller var. Bu festivaller yine eski flekliyle devam ediyor. Aç l fl na bir mehter tak m koyarak, kapan fl na bir ilahi grubu koyarak güya kendilerine göre yeniden dizayn edilmifl bir yap ama o arabesk görüntüyü de ayn flekilde tafl yarak. Buralara kal c yeni modellemeler önermek laz m." TYB fieref Baflkan Mehmet Do an da Yazar Okulu'na gösterilen ilginin mutluluk verici oldu unu ifade ederek, yazarl n sadece edebiyat alan yla ilgili bir ifl olmad n vurgulad. TYB Baflkan Hicabi K rlang ç ise gelenekselleflen Yazar Okulu'nun art k bir marka haline geldi ini belirterek, "Yazar Okulu'nun toplam hedefi gençlerimizin ülkemize, çevremize, co rafyam za, dünyam za duyarl l klar n n artt r lmas, kendilerini ifade bak m ndan daha özgüvenli hale gelmeleri, iletiflim h z n n bu bafl döndürücü geliflmesi karfl s nda özbilinç sahibi olarak bu iletiflimden yararlanabilmeleri ve gelece in dünyas n kendileri için kurma yolunda daha bilinçli ve güvenli bir hareket gerçeklefltirmeleri" dedi. (AA)

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı