#ƒaretler, Uyarılar Bilgiler Adresler. Aƒk, Cinsellik ve Hamilelikten Korunma Konularında Do ru Karar Verin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "#ƒaretler, Uyarılar Bilgiler Adresler. Aƒk, Cinsellik ve Hamilelikten Korunma Konularında...... Do ru Karar Verin"

Transkript

1 #ƒaretler, Uyarılar Bilgiler Adresler Aƒk, Cinsellik ve Hamilelikten Korunma Konularında Do ru Karar Verin

2 Teƒekkür Bu broƒür Avusturya Aile Planlaması Derne inin (Österreichische Gesellschaft für Familienplanung) ve Cinsel Danıƒma ve Cinsel Pedagoji Derne inin Profamilia Deutschland (Gesellschaft für Sexualberatung und Sexualpädagogik) katkılarıyla hazırlanmıƒtır. Univ.Prof. Dr. Christian Kainz e tıbbi danıƒmanlı ı üstlenme nezaketini gösterdi i için teƒekkür ederiz. Bu broƒürün yayınlanmasında bizi destekleyen Organon GesmbH (www.verhuetung.at), Schering Wien Ges.m.b.H. (www.diepille.at) ve WYETH LEDERLE PHARMA GmbH. (www.meine-pille.at) firmalarına teƒekkür ederiz. Ayrıca Gerot Pharmazeutika GesmbH, Institut für Ehe und Familie, Janssen & Cilag Pharma, Organon GesmbH, Schering Wien Ges.m.b.H. ve WYETH LEDERLE PHARMA GmbH firmalarına bu broƒür için çeƒitli grafik ve foto rafları bize vermek suretiyle bizi destekledikleri için teƒekkürlerimizi iletmek isteriz Österreichische Gesellschaft für Familienplanung und Bundesverband der ProFamilia 98

3 #ƒaretler, Uyarılar Bilgiler Adresler Aƒk, Cinsellik ve Hamilelikten Korunma Konularında Do ru Karar Verin Viyana Kadın Sa lı ı Görevlisi tarafından Österreichische Gesellschaft für Familienplanung (ÖGF), Frauenbüro der Stadt Wien (MA57) ve Wiener Integrationsfonds un (WIF) iƒbirli iyle hazırlanmıƒ bilgi broƒürü

4 Sevgili okuyucular, Eƒlerin çocuk sahibi olma hamile kalma ve anne baba olma iste ini kendileri tayin edebilme olana ı tıpta önemli bir ilerlemedir. Hamileli in isteyerek alınan bir karar olması için hamile kalma zamanını belirlerken do ru seçim yapmak gerekir. Do ru karar verebilmek için de kadınların vücutlarını iyi tanımaları ve çok sayıda gebeli i önleme yollarından kendileri için uygun olanını seçmeleri ƒarttır. Bu bilgileri size ana dilinizde de sunmaya özellikle önem veriyorum. Normal olarak gebeli i önleme konusunda eƒiniz ile konuƒmalı ve onun da sorumlulu u paylaƒması sa lanmalıdır. Gebeli i önleme erkekleri ve kadınları aynı derecede ilgilendiren bir konudur. Kadınlar erkeklerin bu konuda sorumluluk üstleneceklerine her zaman güvenememektedirler. 2 Gebeli i önleme yollarından hangisinin kullanılaca ına karar verilirken söz konusu olan bir yöntemin avantaj ve dezavantajlarını dikkatle incelemek gerekir. Bu broƒür de iƒik gebeli i önleme yolları hakkında

5 Önsöz tıptaki en yeni durumu ortaya koyarken bu yöntemlerin ne derecede güvenilir oldukları, ortaya çıkabilecek masraflar ve kullanılıƒları ile igili genel bir bilgi vermektedir. Bu broƒürde ayrıca cinsellik, eƒlerle iliƒki, ƒahsi sorunlara çözüm aramak ve tabi ki gebeli i önleme yolları hakkında sorularınız için danıƒma yerlerinin adreslerini de bulabilirsiniz. Prim. Dr. Elisabeth Pittermann-Höcker Viyana Sa lık ve Hastane iƒleri konularında yetkili belediye meclisi üyesi Mag. Renate Brauner Entegrasyon-Kadın #ƒleri-tüketicinin Korunması ve Personel konularında yetkili belediye meclisi üyesi 3

6 Sevgili okuyucular, 4 Aƒk ve/veya cinsellik insan hayatının sevinç, mutluluk ama aynı zamanda da üzüntü ve sorun yaratabilecek bölümlerindendir. Hem olumlu hem de olumsuz duygular uyandırabilecek olaylardan biri gebeliktir. E er ƒu anda hamile kalmak veya bundan böyle ya da hiç bir zaman çocuk sahibi olmak istemiyorsanız gebeli i önleyici tedbirler üzerinde düƒünmeniz gerekir. Gebeli i önleyici tedbirler cinsel iliƒkilerde genellikle hoƒ olmayan bir konudur. Zaman zaman sadece kadının mı tedbir alması, yoksa erke in de sorumlulu u paylaƒması gerekip gerekmedi i sorusu ortaya çıkar. #kili bir iliƒkide ideal bir durumda gebeli i koruyacak önlemlerden hangisi tercih edilece i hakkında bir arada karar vermek gerekir ve bu kararda yaƒam tarzınız, sa lık durumunuz, istek ve ihtiyaçlarınız dikkate alınmalıdır.

7 Önsöz #stenmeyen bir gebeli e engel olmak için alınan önlemlerden hiçbiri tam olarak elveriƒli veya yüzde yüz garantili de ildir. Belirli bir yöntem kullanılması kolay ve uzun süre etken olması nedeniyle elveriƒli olmasına ra men sa lık açısından sizin için uygun olmayabilir. Bir yöntemin gebeli i kesin olarak önleyememesinin nedeni ise yöntem hakkındaki bilginin yetersiz olması, kullanımda yatkınlık noksanlı ı ve aynı zamanda insanın bu yöntemleri kullanmaya karƒı ruhsal olarak direnç göstermesi nedeniyle ortaya çıkan kullanım hatalarıdır. Bu broƒürün amacı bu nedenle gebeli i önlemede kullanılan de iƒik yöntemleri de iƒik açılardan iyi ve kötü yanlarıyla size tanıtmak, kullanılıƒ tarzını açıklamak ve doktorunuzun muayenehanesine veya aile danıƒma merkezlerine gitti inizde en iyi seçimi yapabilmek için sizin için önemli soruları sormaya cesaretlendirmekdir. Bu broƒürde ayrıca hamilelik durumunda, cinsel iliƒki yoluyla bulaƒan hastalıklar v.b. hakkında ve yararlanma hakkına sahip oldu unuz hizmetler ve hasta olarak haklarınız ile ilgili bilgi ve yardım için baƒvurabilece iniz adresleri de bulabilirsiniz. Univ.Prof. Dr. Peter Wagenbichler Avusturya Aile Planlaması Derne i Baƒkanı 5

8 Hamilelikten Korunma Yöntemleri Do urganlık 8 Aybaƒı Periyodu 8 Do ru yöntemin seçimi 10 Hormonel Korunma Yöntemleri (Kontrasepsiyon) 12 Do um Kontrol Hapı 12 Depolama # nesi (Üç Aylık # ne) 15 Hamilelikten Koruyan #mplantat (Kontraseptif Implantat) 16 Vajinal Halka 18 Spiraller 21 Bakır Spiral 21 Hormonlu Spiral 23 Kısırlaƒtırma 25 Erke in Kısırlaƒtırılması 25 Kadının Kısırlaƒtırılması 27 Bariyer Yöntemleri 29 Prezervatif (Kondom) 29 Diyafram 31 Kimsayal Maddeler 34 6 Hamile Kalınılabilecek Günleri Belirleme Olanakları 35 Takvim Yöntemi 35 Ateƒ Ölçme Yöntemi 36 Akıntı ile Do urgan Günleri Saptama Yöntemi 36 Rahim A zını Kontrol Etme 37

9 #çindekiler Dikkat Etme ve Geri Çekme Yöntemi 40 Acil Konstrasepsiyon (Gebelikten hemen sonra acil alınabilecek korunma tedbirleri) 41 Cinsel #liƒkiden Hemen Sonra Alınan Hap 41 Cinsel #liƒkiden Hemen Sonra Takılan Spiral 43 Güvenilirlik ve Fiyatlar 45 Pearl Endeksi 45 Korunma Yöntemlerinin Maliyeti 45 Bilgiler. Ö ütler. Adresler Aile Planlaması 48 Hamilelikten Korunma Yöntemleri 48 Çocuk #ste i 48 Hamilelik 48 Çocuk aldırma 49 Cinsel Yoldan Bulaƒan Enfeksiyonlar/ AIDS 50 Doktora Gitti inizde 52 Hasta hakları 53 Kadın ve Çocuklar için Önemli Kontrol Muayeneleri 54 Dil Sorunları 54 Adresler 56 Anadilde Danıƒmanlık 56 7

10 Hamilelikten Korunma Yöntemleri Do urganlık n Kadının do urganlı ı adet görme e baƒladı ı yaƒtan adetten kesilene (menopoz) kadar devam eder. Erke in üretgenli i ise yüksek yaƒlara kadar sürer. Bu biyolojik duruma ba lantılı olan ƒartlar sizin ve eƒinizin tüm yaƒantınızı etkileyecektir. Üreme ve do urganlık yetene inizi düzenleyecek bilgiler size yaƒamınızı planlamada destek olmak ve do ru kararları vermekte yardımcı olmak için hazırlanmıƒtır. 8 Aybaƒı Periyodu n Adet kanamasının baƒladı ı ilk gün ile bir sonraki adetin ilk günü arasında geçen süreye periyod adı verilir. Bu süre 21 ile 35 gün arasında de iƒir. Adet kanamasının baƒladı ı ilk gün, rahim iç duvarı üzerinde yeniden ıslak doku oluƒmaya baƒlar. Bu oluƒum sayesinde döllenmiƒ yumurta rahime tutunabilir ve geliƒimi için en ideal ƒartlar yaratılmıƒ olur. Periyodun uzunlu u, adet kanamasının ne derece kuvvetli oldu u ve süresi kadından kadına çok farklıdır. Adet kanamasından yaklaƒık 14 gün önce yumurtalıklarda olgunlaƒmıƒ olan yumurta, kendi yumurta zarının içinden çıkar. Bu ol-

11 Hamilelikten Korunma Yöntemleri guya yumurtlama denilir. Olgun yumurta iki yumurta kanalından biri boyunca ilerler. Yumurtanın döllenmesi, yumurtalık kanalında ve yumurtlamadan 6 ile 24 saat içinde gerçekleƒir. Döllenen yumurta dört beƒ gün içinde rahime iner ve orada rahim duvarının ıslak dokusuna tutunur ve yerleƒir. Yumurta bundan sonra bölünerek ço almaya ve geliƒmeye baƒlar. Yumurtlama döneminde veya yumurtlamadan birkaç gün evvel korunmadan cinsel iliƒkiye girilmiƒse ve erke in menisi yumurta kanalına ulaƒmıƒsa (erke in menisi 5 güne kadar yaƒayabilir ve yumurtayı dölleyebilir) döllenme olabilir ve bu durumda adet kanaması gelmez. Hamileli i yumurtanın döllenmesinden 10 gün sonra de iƒen hormon de erlerine dayanarak tespit etmek mümkündür. Eczanelerden alınabilecek hamilelik testi (fiyatı 7 ile 17,50 Euro arasında de iƒir) sabah idrarıyla uygulanmalıdır. Evde yapılan testlerin kalitesi farklı ve neticeleri güvenilir olmadı ından, yaklaƒık bir hafta sonra testi tekrarlamak tavsiye edilir. Hamilelik testleri doktorlar, poliklinikler ve hastanelerde de yapılır. Yumurtalık kanalında döllenme olmazsa, yumurta çözülür ve rahim zarının üst tabakalarında oluƒmuƒ ıslak dokusuyla birlikte akar. Adet kanaması baƒlamıƒtır ve kadın için yeni bir aybaƒı periyodu baƒlar. Adet kanaması üç haftadan daha sık veya beƒ haftadan daha uzun aralıklarda geliyorsa, bir jinekolo a (kadın hastalıkları uzmanı) baƒvurulması tavsiye edilir. Genç kızlarda periyodların düzensizli i normal kabul edilir ancak 20 yaƒına kadar da düzelmesi beklenir. 9

12 10 Do ru Yöntemin Seçimi n Bu broƒür günümüzde kullanılan hamilelikten korunma yöntemleri hakkında size genel bir bilgi sunmaktadır. Bu konuda daha etraflı bilgi istiyorsanız veya sorunuz varsa, lütfen doktorunuza ya da aile planlaması merkezlerinden birine baƒvurun. Yüzde yüz güvenli, her an kullanıma hazır ve istenilen an temin edilebilen, sa lı a hiç zararı dokunmayan ve herkezin kiƒisel yaƒamına ve eƒiyle olan iliƒkilerine uygun ideal bir hamilelikten korunma yöntemi yoktur. Hamilelikten korunma yöntemlerinin seçiminde ƒahsi yaƒam ƒartları, sa lık açısından kiƒiye özgü yarar ve zararların iyice tartılması gerekir. Aile planlama merkezlerinde ve doktorunuzdan bu broƒürün ötesinde daha ayrıntılı bilgiler alabilirsiniz. Ancak sonuçta belirli bir yöntem hakkındaki duygularınız, bünyenizin o yöntemi kabul edip etmeyece ini ve sizin o yöntemden memnun kalıp kalmıyaca ınızı etkileyecektir. Zira hamilelikten korunma konusu sadece bilginizin ne derece oldu u ve bedeninizin neye ne kadar tahammül etti ine ba lı bir husus de il, aynı zamanda duyguların verdi i bir karardır. Örne in aƒa ıdaki soruların cevaplarını bir düƒününüz: n Her gün hap yutmaktan hoƒlanır mıyım? Bu durumda kendimi nasıl hissederim? n Parmakla diyaframı veya vajinal halkayı hazneye yerleƒtirmek beni rahatsız ediyor mu?

13 Hamilelikten Korunma Yöntemleri n Vücudumun içinde devamlı bir spiral/ hormonlu spiral/implantat oldu unu bilmek düƒüncesi bana neler hissetiriyor? n Do um kontrol hapı, spiral, hormonlu spiral, implantat, vajinal halka metodlarında oldu u gibi uzun süreli bir korunma yöntemi mi istiyorum, yoksa kondom, diyafram, kimyasal maddeler, hamile kalınabilecek günleri belirleme gibi yöntemlerle hamile kalmayı isteyip istemedi ime göre her cinsel iliƒkiden önce mi karar vermek istiyorum? n Eƒime güvenebilir miyim yoksa hamilelikten korunma konusundaki insiyatif benim elimdeyken mi huzur duyaca ım? n (Baƒka bir) çocuk (daha) istiyor muyum? Yoksa benim kiƒisel durumum mu beni korunmaya zorluyor? n Eƒim/hayat arkadaƒım ve ben artık çocu umuz olmasını istemiyor muyuz? n #stenmeyen bir hamileli i kabul edebilir miyim? Korunmasız veya yeterince korunma olmadan girilen cinsel birleƒmenin sonucunda hamile kaldı ınızdan korkuyorsanız, 72 saat içinde bir doktora gidip Pille Danach ı (= cinsel iliƒkiden hemen sonra alınan do um kontrol hapı) yazdırabilir, ya da altı gün sonrasına kadar Spirale danach (= cinsel iliƒkiden hemen sonra takılan spiral) taktırabilirsiniz. Spirale Danach, Pille Danach gibi döllenmiƒ yumurtanın rahime yerleƒmesine engel olur. Her koruyucunun belirli bir kullanım süresi oldu unu dikkate alarak, üstünde belirtilen son kullanma tarihine dikkat edin. 11

14 Yöntemler... Hormonel Korunma Yöntemleri (Kontrasepsiyon) Do um Kontrol Hapı Do um kontrol hapı, suni olarak elde edilmiƒ östrojen ve gestajen hormonlarını içerir ve kadının hormon dengesine müdahale eder. Esasen aylık yumurtlamayı önleyerek tesir eder. Piyasada olan ve sayısı elliyi aƒan do um kontrol hapının içinde de iƒik dozajda östrojen ve gestajen bulunmakta olup, bunların kadınlar üzerindeki etkisi farklı olabilir. Do um kontrol hapı ço unlukla 21 gün boyunca günde 1 tane olarak alınır. Ardından yedi gün ara verilir. Bu süre zarfında da hamile kalınmaz. Yedi gün ara verildikten sonra yeniden yeni bir kutuya baƒlanır. Do um kontrol hapı bırakıldıktan sonra, hamilelikten korunma sona erer. 12 Yeni bir kullanım ƒeması olan yeni do um kontrol hapları çıkmıƒtır: Bir ambalajın içinde 28 tane hap bulunmaktadır. Bunların 24 tanesi ilaç içerir ve 4 tanesi plasebodur (içinde tesirli hiçbir madde olmayan haplardır). Plasebo hapların alındı ı 4 gün içinde adet kanaması baƒlar. Bu 28 günlük ƒema günlük hap kullanımını unutmama açısından daha basittir. Bir kutu bitince hemen ardından 28 haplık yeni bir kutuya baƒlanır.

15 Hormonel Familienplanung Korunma Yöntemleri #yi Tarafları Cinsel iliƒkide hamilelikten nasıl korunurum diye düƒünmenize gerek yoktur. Kullanımı kolaydır. Adet a rıları ve kanamaları genellikle azalır. Yüzdeki sivilcelerde iyileƒme olabilir. Genç kadınların ço u do um kontrol hapı kullanabilir. Kötü Tarafları Her gün hapınızı almayı hatırlamanız gereklidir. Kullanımda hata yapmanız söz konusu olabilir. Hormonlar aylık adet düzeninize tesir eder ve bulantı, kusma, kilo alma, ara kanamaları ve gö üslerde gerilme gibi istenmeyen yan etkiler yaratabilir. Nadir hallerde ya metabolizmasında bozulma, karaci er ve tansiyon de erlerinin de iƒmesi gibi a ır yan etkiler de baƒ gösterebilir. Yüksek bir tromboz tehlikesi varsa (oluƒmuƒ tromboz vakası veya ailede sık sık tromboz vakasının oluƒması, kan pıhtılaƒma de erinde bozukluklar gibi) a ır karaci er hastalıklarında, ƒeker hastalı ı, cinsel organlarda veya gö üste tümör oluƒmuƒsa, do um kontrol hapı kullanılmamalıdır. Çok sigara içen bayanlar ve 35 yaƒın üstündeki kadınlar genel olarak hormonel bir korunma yöntemi kullanmamalıdırlar. Emzirme döneminde de do um kontrol hapı alınmamalıdır. Do um kontrol hapının hangi ilaçlarla birlikte kullanılabilece i konusu doktorunuzla konuƒulup açıklı a kavuƒturulmalıdır. + Bu nedenle doktorunuzla konuƒup, do um kontrol hapının sizin için uygun bir yöntem olup olmadı ını açıklı a kavuƒturun ve belirli bir do um kontrol hapının kullanılma- 13

16 Yöntemler... sından yana ya da kullanılmasına karƒı olan nedenleri iyice soruƒturun. % Güvenilirlik Kullanımı için belirlenmiƒ ƒartlara dikkat edildi i takdirde do um kontrol hapı çok güvenilir korunma yöntemlerinden biridir ve her zaman almaktan vazgeçebilirsiniz. Antibiyotik, a rı kesici, sakinleƒtirici, kan dolaƒımı hapları ve iltihaplanmayı engelleyen ve ateƒ düƒüren haplar do um kontrol hapının tesirini azaltır. Özellikle kusma ve uzun süren aƒırı ishal durumlarında da hapın koruyucu etkisi azalır, çünkü ilaç vücutta kalmayıp kusma veya ishalle hemen dıƒarı atılır. Do um kontrol hapını almayı bir gün dahi unuttu unuzda, hamile kalmaya karƒı yeterli korunma sa lanamaz. O adet döneminde baƒka bir koruyucu daha (örne in prezervatif gibi) kullanmanız gerekir. Do um kontrol hapını tamamen bıraktı ınız günden itibaren hamile kalma olasılı ı oldukça yüksektir. [] Nasıl Nereden Temin Edilir Do um kontrol hapı bir ilaçtır ve bu nedenle esaslı bir doktor muayenesinden sonra yazılması gereklidir. Bu koƒul yerine getirildi inde, reçete ile tüm eczanelerden temin edilebilir. 14

17 Depolama # nesi Hormonel Korunma Yöntemleri Depolama i nesinde yüksek miktarda gestajen hormonu bulunur ve yumurtlamaya 8-12 hafta kadar engel olur. Depolama i nesi kadının hormon dengesine do um kontrol hapından daha da fazla etki yaptı ı için her kadına uygun de ildir. Yaptırmadan önce size uygun olup olmadı ını doktorunuzla görüƒün. #yi Tarafları Cinsel birleƒmede hamile kalmaktan nasıl korunurum diye düƒünmenize gerek yoktur. Bu yöntemi yılda birkaç defa uygulamak yeterlidir. Kullanım hatası yapmanız olanaksızdır. + Kötü Tarafları Depolama i nesi yan etkiler yapabilir. Ço- unlukla adet kanamaları düzensizleƒir, depresyon ve kanlı akıntılar ya da sonuçta kürtaj yapılmasını gerektiren uzun vadeli kanamalar meydana gelebilir. Yan tesirler i nenin tesiri sürecinde, ço unlukla daha da uzun süre devam eder. Yüksek bir tromboz tehlikesi varsa (oluƒmuƒ tromboz vakası veya ailede sık sık tromboz vakasının oluƒması; kan pıhtılaƒma de erinde bozukluklar gibi), a ır karaci er hastalıklarında, ƒeker hastalı ı, cinsel organlarda veya gö üste tümör oluƒmuƒsa, depolama i nesi kullanılmamalıdır. Emzirme döneminde de depolama i nesi yapılma- 15

18 Yöntemler... malıdır. Depolama i nesinin hangi ilaçlarla birlikte kullanılabilece i konusu doktorunuzla konuƒulup açıklı a kavuƒturulmalıdır. % [] Güvenilirlik Depolama i nesi do um kontrol hapı kadar güvenlidir. Nasıl Nereden Temin Edilir Bu i ne yalnız doktoruz tarafından yapılabilir. Hamilelikten Koruyan #mplantat Kontraseptif Implantat #mplantat 4 cm uzunlu unda ve 2 mm kalınlı ında, bükülebilen, yumuƒak sentetik bir maddeden mamül bir çubuktur. Yaklaƒık 3 yıl boyunca yumurtlamayı engelleyen gestajen (etonogestrel) hormonunu içerir. Bu hormon ayrıca rahimin ıslak dokusunda de iƒiklikler yapar ve spermlerin rahim içine girmelerini güçleƒtirir. #mplantat üst kola, deri altına yerleƒtirilir. 16

19 Hormonel Korunma Yöntemleri #yi Tarafları Cinsel iliƒkide hamilelikten nasıl korunurum diye düƒünmenize gerek yoktur. Implantatın 3 yılda bir yenilenmesi yeterlidir. Kullanım hatası yapmanız olanaksızdır. Kötü Tarafları Implantat yan etkiler oluƒturabilir. Ço unlukla adet düzeninize tesir eder. Implantat takılan kadınlardan yaklaƒık %21 inde kanamalar tamamen kesilmiƒtir, %26 sında kanamalar seyrelmiƒ ve daha kısa sürmüƒtür, yaklaƒık %35 inde ise herhangi bir de iƒiklik meydana gelmemiƒtir. Ancak çok nadir durumlarda kanamalar daha sıklaƒabilir ya da daha uzun sürebilir. Yüksek bir tromboz tehlikesi halinde (oluƒmuƒ tromboz vakası veya ailede sık sık tromboz vakasının oluƒması; kan pıhtılaƒma de erinde bozukluklar gibi), a ır karaci er hastalıklarında, ƒeker hastalı ında, cinsel organlarda veya gö üste tümör oluƒmuƒsa, kontraseptif implantat kullanılmamalıdır. Kontraseptif implantatın hangi ilaçlarla birlikte kullanılabilece i konusu doktorunuzla konuƒulup açıklı a kavuƒturulmalıdır. Güvenilirlik Son derece güvenli ve her an bırakılması mümkün bir yöntemdir. Nasıl Nereden Temin Edilir Implantat yalnız doktor tarafından yerleƒtirilebilir. + % [] 17

20 Yöntemler... Vajinal halka Vajinal halka hemen hemen renksiz, 54 mm dıƒ çapında ve 4mm kalınlı ında yapay maddeden mamül, hormon içeren bir halkadır. Hormon vajinal doku tarafından emilir ve böylece her ay gerçekleƒen yumurtlama engellenir. Vajinal halkanın içerdi i hormonlar östrojen ve gestajendir (0,015 mg Ethinylestradiol ve 0,120 mg Etonogestrel). Bu dozaj piyasadaki en hafif dozajlı do um kontrol hapının içerdi i miktardır. Bükülebilen halkayı kadın kendisi do rudan do ruya vajinaya yerleƒtirir (tampon kullanımı gibi). Halkanın nasıl takılıp çıkarılaca ını doktor anlatmak zorundadır. Halka, (örne in tampon çıkarırken) tesadüfen dıƒarı çıkarsa, so uk veya ılık su ile (su sıcak olmamalıdır) yıkanabilir. Sonra hemen yeniden takılmalıdır. Halka üç hafta süre ile vajinaya takılı bırakılır. Üç hafta sonra kadın halkayı çıkarır. Adet kanamasının oldu u hafta ara verilir. Kadın bir hafta sonra yeni bir halka takar. 18

21 Hormonel Korunma Yöntemleri #yi tarafları Cinsel iliƒkide hamilelikten nasıl korunurum diye düƒünmenize gerek yoktur. Vajinal halkayı sadece ayda bir kere de iƒtirmek gereklidir. De iƒtirme iƒlemi zor de ildir. Adet sancıları ve kanamanın miktarı halka kullanıldıkça genelde azalır. Kötü tarafları Halkayı zamanında takmamanız halinde kullanım hataları olabilir. Hormonlar adet düzeninizi etkiler ve örne in mide bulantısı, kusma, kilo alma, migren, tansiyonun yükselmesi gibi bazı istenmeyen yan tesirler yaratabilir. Ancak bu yan tesirler do um kontrol hapının kullanımında oldu undan daha azdır. Her hormonel do um kontrol yönteminde oldu u gibi vajinal halka, yüksek bir tromboz tehlikesi halinde (olmuƒ bir tromboz vakası veya ailede sık sık tromboz vakası görülmesi; kan pıhtılaƒma de erinde bozukluklar), a ır karaci er hastalıklarında, ƒeker hastalı ında, cinsel organlarda veya gö üste tümör oluƒmuƒsa kullanılmamalıdır. Çok sigara içen bayanlar ve 35 yaƒın üstündeki kadınlar genel olarak hormonel bir korunma yöntemi kullanmamalıdırlar. Emzirme döneminde de vajinal halka kullanılmamalıdır. Vajinal halkanın hangi ilaçlarla birlikte kullanılabilece i konusu doktorunuzla konuƒup açıklı a kavuƒturulması gereken bir husustur. + 19

22 Yöntemler... % Güvenilirlik Vajinal halka belirtilen kullanım talimatlarına uyulursa çok güvenilir bir korunma yöntemi olup, her an kullanımı bırakılabilir. Güvenilirli i için kullanım talimatına kati olarak uymak ƒarttır. Halkayı kullanmayı bıraktı ınız andan itibaren hamile kalabilirsiniz. [] Nasıl Nereden Temin Edilir Vajinal halka bir ilaçtır ve doktorunuzun yapaca ı esaslı bir muayeneden sonra reçete ile yazılır. Hormonlu Plaster 2003 yılı içinde yeni bir korunma yöntemi olan hormon içeren bir plaster piyasaya sürülecektir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler henüz mevcut de ildir. 20

23 Spiraller Spiraller Bakır Spiral Bakır spiral doktor tarafından kadının rahmine yerleƒtirilir ve tipine göre aƒa ı yukarı üç ile beƒ yıl arası rahimde kalır. Spiral az miktarda bakır salgılayarak erkek menisinin hareketlili ini kısıtlar ve genellikle döllenme meydana gelmez. Bakır salgı, ayrıca rahim içi ıslak dokunun oluƒmasını önemli ölçüde de iƒikli e u ratır ve böylece döllenmiƒ bir yumurtanın rahim içinde tutunmasını engeller. #yi Tarafları Cinsel birleƒme esnasında do um kontrolü konusunu düƒünmeniz gerekmez. Sadece her üç-beƒ senede bir de iƒtirtmeniz gereklidir. Kullanımda hata yapmanız mümkün de ildir. Hormonel dengeye hiçbir ƒekilde müdahale etmez. + Kötü Tarafları Adet kanamalarınız artar, daha uzun ve a rılı olabilir. Ara kanamaları da meydana gelebilir. Seyrek gözlenen ama ciddiye alınması gereken bir yan tesir de alt karın iltihaplanması ihtimali olmasıdır. Bunun mutlaka doktor tarafından tedavi edilmesi gerekli- 21

24 Yöntemler... dir, aksi taktirde ileride kısırlı a neden olabilir. Genellikle daha sonra çocuk sahibi olma iste i olan kadınlara kısır kalma riskinin oldu u konusuna özellikle dikkat çekilir. Spiral, dıƒ gebeli e mani olmaz. % Bazı hastalık veya özel durumlarda (örne in cinsel iliƒki yoluyla hastalık bulaƒması tehlikesi yüksek ise, akut veya kronik alt karın iltihaplanmalarında, belli bazı rahim deformasyonlarında) bakır spiral tavsiye edilmez. Güvenilirlik Büyüklü ü do ru seçilmiƒ ve uygun ƒekilde rahim içine yerleƒtirilmiƒse, bakır spiral güvenilir bir korunma yöntemi oluƒturur ve her zaman yerleƒtirildi i gibi çıkarttırılabilir. Spiralin pozisyonu her 6 ayda bir doktorunuz tarafından kontrol edilmelidir. [] Nasıl Nereden Temin Edilir Bakır spiral ancak doktorunuzun reçetesiyle satın alınabilir ve doktorunuz tarafından yerleƒtirilebilir. Spiral doktorunuzun muayenehanesinde size verilebilece i gibi, reçete karƒılı ında eczaneden de temin edilmesi mümkündür. Spiralin kontrol edilmesi ve danıƒma ücretlerini Sosyal Sigortalar Kurumu karƒılamaz. 22

25 Spiraller Hormonlu spiral Hormonlu spiral, sarı cisim hormonu etkisi uyandıran bir gestajen hormonunun devamlı olarak az miktarda rahim içine salgılanması yoluyla etki eder. Rahime giriƒ kanalındaki mükoz salgısı kalınlaƒır. Böylece spermlerin yukarıya çıkması engellenir. Ayrıca spermlerin fonksiyonları kısıtlanır ve rahim mükozasının geliƒmesini engelleyerek adet kanamalarının azalmasına yol açar. Beƒ yıl rahimde kalabilir. #yi Tarafları Cinsel birleƒme esnasında do um kontrolü konusunu düƒünmeniz gerekmez. Hormonlu spirali her beƒ senede bir de iƒtirtmeniz yeterlidir. Kullanımda hata yapmanız mümkün de ildir. Kanamaların sancı ve ƒiddeti belirgin ƒekilde geriler, bazen tamamen de kesilebilir. Spiral çıkarıldıktan sonra hemen hamile kalmak mümkündür. + Kötü Tarafları Kanamalarda, özellikle ilk altı ay içinde daha fazla olmak üzere düzensizlikler (akıntı ve ara kanamaları) gözlenmiƒtir. Belki kanamaların hafiflemesinden ya da tamamen kesilmesinden rahatsızlık duyarsınız. Hormondan kaynaklanan yan etkiler nadir görülür. Hormonlu spiral, akut karaci er hastalıkları 23

26 Yöntemler... % veya karaci er tümörlerinde, cinsel ve alt karın bölgesindeki organların akut enfeksiyonlarında, mevcut damar iltihaplanmalarında, rahim ve rahim a zındaki tümörlerde, rahim deformasyonlarında ve bazı kalp hastalıklarında kullanılmamalıdır. Güvenilirlik Hormonlu spiralin neredeyse kısırlaƒtırma kadar güvenli oldu u kabul edilmektedir. #stenildi inde çıkarttırılabilecek bir korunma yöntemidir. Her yıl gerçekleƒtirilen rutin jinekolog muayeneleri sırasında spiralin konumu da doktorunuz tarafından kontrol edilmelidir. [] Nasıl Nereden Temin Edilir Hormonlu spiral ancak kadın doktorunuzun verdi i reçete ile alınabilir ve yerleƒtirilir. #stenirse doktorunuz muayenehanesinde de takabilir. Eczanelerde yalnız reçete karƒılı- ında satılır. Spiralin yerleƒtirilmesi, kontrolü ve danıƒma ücretleri Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karƒılanmaz. 24

27 Kısırlaƒtırma Kısırlaƒtırma Kısırlaƒtırmaya karar vermekle artık öz çocuk sahibi olabilmekten vaz geçiyorsunuz demektir. Kısırlaƒtırıldıktan sonra organların yeni bir ameliyat ile eski hallerine getirilme ƒansı çok düƒüktür. Bu karar çok iyi düƒünülmeli ve evli ya da hayat arkadaƒınızın olması durumunda her halükarda eƒinizle birlikte verilmelidir. Eƒin onayı olmadan verilen bir kısırlaƒtırma kararı hukuki açıdan bir boƒanma nedeni oluƒturabilir. Böyle bir karar vermeden önce her durumda doktorunuza ya da bir aile planlaması merkezine danıƒmanız özellikle önerilir. Erke in Kısırlaƒtırılması (Vazektomi) Bu ameliyatta haya torbasının hemen derisinin altından geçen iki sperm kanalı kesilir ve böylece sperm hücreleri meni akıntısına (Ejakulat) ulaƒamaz. Vazektomi bir ürolog (bevliyeci) tarafından ve lokal anestezi ile günlük tedavi merkezlerinde (Ambulanz) Meni kabarcı i Prostat #drar torbası Meni kanalı Yan yumurtalık Meni kanalı burada kesilir Yumurtalık yapılır. Bunun için genelde hastanede kalınması gerekli de ildir. Cinsel iliƒki sırasında hissetme ve haz duymada bir de iƒme olmaz. Erke in uzvu eski- 25

28 Yöntemler... + % si gibi gene sertleƒir (ereksiyon), meni dökerek tatmin olur (orgazma ulaƒır). Hayalarda sperm hücreleri eskisi gibi üretilmeye devam edilir. Ancak bunlar dıƒa atılmayınca haya içine geçerler. Bu durumda döllenme ve hamile kalınması olanaksız hale gelir. #yi tarafları Do um kontrolü konusunu düƒünmenize bir daha hiç gerek kalmaz. Erke in kısırlaƒtırılması kadını kısırlaƒtırmaktan daha basit ve daha az risklidir. Kötü tarafları Bu ameliyattan sonra artık çocuk yapamıyaca ınızın bilincinde olmalısınız. Kısırlaƒtırılmıƒ bir erke i yeniden üretken hale getirmek için yapılan ameliyatlarda her zaman baƒarı sa lanamamıƒtır. #yi düƒünülmeden gerçekleƒtirilen kısırlaƒtırma ruhi bunalım yaratabilir ve iktidar problemlerine yol açabilir. Güvenilirlik Ameliyattan sonra meni akıntısında daha belli bir süre döl/tohum bulunabilir. Doktorunuz meni akıntısını birçok kere muayene ettikten sonra akıntıda döl/tohum bulunmadı ını bildirmesiyle bir daha baba olmayaca ınıza dair güvence sa lanmıƒ olur. 26 [] Nasıl Nereden Temin Edilir Ameliyat bir ürologun (bevliyeci) muayenehanesinde, hastane ve özel kliniklerde yapılır. Kısırlaƒtırma yeniden düzeltilemiyecek bir

29 Kısırlaƒtırma adım oldu undan ve bu adımdan sonra artık çocuk sahibi olunamıyaca ından, bu kararı vermeden önce çok iyi düƒünmeniz ve doktorunuz ya da aile planlaması merkezindeki bir görevli ile tüm ayrıntıları konuƒmanız gereklidir. Kısırlaƒtırmadan önce ameliyatın cinsi, sonuçları, do abilecek yan tesirler ve komplikasyonlar hakkında erke in aydınlatılmıƒ olması ve hür irade ve kendi iste iyle bu ameliyata karar vermiƒ olması gerekir. Yasa uyarınca ameliyat olacak erke in 25 yaƒını doldurmuƒ olması ƒarttır. Ameliyat masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karƒılanmaz. Kadının Kısırlaƒtırılması (Yumurtalık Kanalının Ba lanması) Yumurtalık Yumurtalık kanalları burada ba lanır Yumurtalık kanalı Rahim Hazne Genellikle genel anestezi altında gerçekleƒtirilen bu ameliyatta, kadının yumurtalık kanalları kesilir, birbirinden ayrılır. #ki uç yakılır ya da plastik veya metal klipslerle ba lanır. Hastanede yatma süresi uygulanan ameliyat yöntemine göre de iƒmekte olup ortalama 1 ile 2 gün arasındadır. Ameliyattan sonra her ay yumurtalıktan sıçrayan yumurta ameliyatla ayrılan yumurtalık kanalının ucuna kadar gelir ve 27

30 Yöntemler... + % orada yumurta kanalının iç zarı tarafından yutulur. Artık erke in spermiyle birleƒmesi olanaksızdır. Kadının cinsel anlamdaki yaƒamı ve doyuma ulaƒmasında herhangi bir de iƒiklik meydana gelmez. Ameliyat esnasında (nadir durumlarda) narkozla ilgili vakalar, iç kanaması, barsakların yaralanması v.b. komplikasyonlar meydana gelebilir. #yi tarafları Hamilelikten korunma konusunu düƒünmenize bir daha hiç gerek kalmaz. Kötü tarafları Ameliyatın sonucu katidir ve bundan sonra baƒka çocu unuz olmayacak demektir. Eskiye dönmek (tekrar do urgan olmak) için yapılacak ameliyatlar zor olup, baƒarı oranı düƒüktür. Kısırlaƒtırma sonrası yumurtalıkların hormon üretiminde aksamalar oluƒabilir. Bu da nadir durumlarda adet öncesi veya sonrası kanlı akıntılara yol açabilir. E er kısırlaƒtırma kararı iyice düƒünülmeden verilmiƒse ruhsal bunalımlar oluƒabilir. Güvenilirlik Kısırlaƒtırmadan sonra hamile kalınması çok nadirdir. 28 [] Nasıl Nereden Temin Edilir Kadının kısırlaƒtırılması genellikle hastanede ve hemen hemen daima genel anestezi altında yapılır. Ameliyattan önce doktoruzla veya bir aile

31 Bariyer yöntemleri planlaması merkezinde ayrıntılı bir görüƒme yapılmalıdır. Zira bir daha katiyen çocuk sahibi olmama kararı iyice düƒünülmesi gereken bir konudur. Kısırlaƒtırmadan önce ameliyat yöntemi, sonuçları, do abilecek yan tesirler ve komplikasyonlar hakkında kadının aydınlatılmıƒ olması ve hür irade ve kendi iste iyle bu ameliyata karar vermiƒ olması gerekir. Yasa uyarınca ameliyat olacak kadının 25 yaƒını doldurmuƒ olması ƒarttır. Ameliyat masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karƒılanmaz. Bariyer yöntemleri Prezervatif (Kondom, Kaput, Lastik) Prezervatif çok ince lastik bir kılıftır ve cinsel iliƒkiden önce sertleƒmiƒ uzvun üstüne geçirilir. Kondom erkeklerin uygulayabilece i yöntemler arasında geri dönülmesi mümkün olan tek korunma yöntemidir. Erke in menisi bu kılıf içinde kalır ve kadının haznesine boƒalmaz. Boƒalma ve cinsel tatminden sonra erke in uzvu halen sertken kadının haznesinden dıƒarı do ru çekilmelidir. Prezervatifin kaymasını ve dıƒarı meni sızmasını önlemek için uzuv dıƒarı çekilirken dibinden tutmalıdır. Her kondom sadece bir defa kullanılabilir. Kondom imalatında en çok lateks lasti i 29

... www.hra-pharma.de. Ertesi gün hapı. Acil durumlar için korunma

... www.hra-pharma.de. Ertesi gün hapı. Acil durumlar için korunma ... www.hra-pharma.de Ertesi gün hapı Acil durumlar için korunma ACIL DURUM Sonradan ortaya çıkan durum: Korunma sorunu! Prezervativ yırtılmış olabilir, aldığınız hapı istifra etmiş olabilirsiniz veya

Detaylı

Aile Planlaması. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

Aile Planlaması. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Aile Planlaması Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Didem Daymaz ve Arş. Gör. Dr. Pınar Güner tarafından Prof.

Detaylı

SANDOZ. Sağlıklı bir karar. Ertesi sabah hapı NorLevo Uno

SANDOZ. Sağlıklı bir karar. Ertesi sabah hapı NorLevo Uno SANDOZ Sağlıklı bir karar Ertesi sabah hapı NorLevo Uno 1 Acil koruma veya uygun tabirle Ertesi sabah hapı nedir? Ertesi sabah hapı korunmadan veya yeteri kadar korunmadan cinsel ilişkiye girdikten sonra

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/8

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ AİLE PLANLAMASI?? AİLE PLANLAMASI NEDİR? Bütün çiftlerin ve bireylerin

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü

10. SINIF KONU ANLATIMI. 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü 10. SINIF KONU ANLATIMI 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü DÖLLENME Dişi üreme sistemine giren sperm hücreleri yumurta hücresinin salgıladığı FERTİLİZİN sayesinde yumurta hücresini

Detaylı

Bu broşürde yeni doğum kontrol hapınız Yaz hakkında bilgiler yer almaktadır. İlk doğum kontrol hapı kartınıza başlamadan önce bunu okumanız

Bu broşürde yeni doğum kontrol hapınız Yaz hakkında bilgiler yer almaktadır. İlk doğum kontrol hapı kartınıza başlamadan önce bunu okumanız hakkında bilgiler Bu broşürde yeni doğum kontrol hapınız Yaz hakkında bilgiler yer almaktadır. İlk doğum kontrol hapı kartınıza başlamadan önce bunu okumanız önemlidir. Yaz hakkında ayrıntılı bilgileri,

Detaylı

Doğum Sonrası Doğum Kontrolü

Doğum Sonrası Doğum Kontrolü Lothian Cinsel ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Doğum Sonrası Doğum Kontrolü Sizin için en uygun doğum kontrol yöntemini seçmenize yardımcı oluyoruz Doğum kontrol seçenekleri Yeni doğum yapmış olan ve hamileliklerine

Detaylı

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi,

Detaylı

Essstörungen. ve hamilelikten korunmada. Wiener Programm für Frauengesundheit

Essstörungen. ve hamilelikten korunmada. Wiener Programm für Frauengesundheit Essstörungen Do ru karar verin... sevgide, cinsellikte Wir sprechen darüber ve hamilelikten korunmada Wiener Programm für Frauengesundheit ... sevgide, cinsellikte ve hamilelikten korunmada Viyana Kadın

Detaylı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı çeken sigara vücuda birçok zarar vermekte ve uzun süre

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TESTOGEL 50 mg transdermal jel içeren saşe Haricen kullanılır Etkin madde Herbir Testogel saşe 50 mg testosteron içerir. Yardımcı maddeler karbamer 980, izopropil miristat, etanol % 96,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KETORAL vajinal suppozituar Vajina içerisine uygulanarak kullanılır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Ketokonazol. Her bir KETORAL vajinal suppozituar, 400 miligram ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

Hamileliği Sonlandırma (Kürtaj) - Genel bilgiler ve danışma merkezleri

Hamileliği Sonlandırma (Kürtaj) - Genel bilgiler ve danışma merkezleri Hamileliği Sonlandırma (Kürtaj) - Genel bilgiler ve danışma merkezleri Önceden planlanmamış hamilelik kadının, erkeğin veya çiftin hayatında krize yol açabilir. Böylesi bir durumda kaçınılması mümkün olmayan

Detaylı

Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor

Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanserinde Çığır Açan Adım Kadın Kanserleri Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler Özel

Detaylı

Kürtaj risk oranı düşük bir işlemdir. Bu işlem ne kadar erken yapılırsa risk o kadar azalacaktır.

Kürtaj risk oranı düşük bir işlemdir. Bu işlem ne kadar erken yapılırsa risk o kadar azalacaktır. Her yıl pek çok kadın yaptırdığı veya yaptırmak zorunda kaldığı cerrahi bir müdahaledir. Uygun şartlarda yapıldığında düşük risk içeren bir operasyondur. Kürtaj kararı verdiğinizde bu operasyonu ne kadar

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. OTRIVINE PEDİATRİK Doz Ayarlı Burun Spreyi 0.5 mg/ml Burun deliklerine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. OTRIVINE PEDİATRİK Doz Ayarlı Burun Spreyi 0.5 mg/ml Burun deliklerine uygulanır. KULLANMA TALİMATI OTRIVINE PEDİATRİK Doz Ayarlı Burun Spreyi 0.5 mg/ml Burun deliklerine uygulanır. Etkin madde: Her 1 ml sinde 0.5 mg ksilometazolin hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Benzalkonyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. OTRIVINE Doz Ayarlı Burun Spreyi 1 mg/ml Burun deliklerine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. OTRIVINE Doz Ayarlı Burun Spreyi 1 mg/ml Burun deliklerine uygulanır. KULLANMA TALİMATI OTRIVINE Doz Ayarlı Burun Spreyi 1 mg/ml Burun deliklerine uygulanır. Etkin madde: Her 1 ml sinde 1 mg ksilometazolin hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Benzalkonyum klorür, disodyum

Detaylı

Kadın sağlığı konusunda küçük bir rehber

Kadın sağlığı konusunda küçük bir rehber Kadın sağlığı konusunda küçük bir rehber Skåne deki Temel Bakımda bulunan Ebe muayenehaneleri (Barnmorskemottagningarna) NEREYE BAŞ- VURABILIRIM? IKIZLERIM OLUR MU? BENİM İÇİN UYGUN MU? NORMAL MI? KAÇA

Detaylı

LokaL östrojen tedavisine GereksİnİMİ olanlar İÇİn Hastalar için bilgi 1

LokaL östrojen tedavisine GereksİnİMİ olanlar İÇİn Hastalar için bilgi 1 Lokal östrojen TEDAVİSİNE GEREKSİNİMİ OLANLAR İÇİN Hastalar için bilgi 1 2 İÇİNDEKİLER Östrojen hormonunda azalma ve vajinal şikayetler... 4 Oestring tedavisi... 5 Oestring in herhangi bir yan etkisi var

Detaylı

AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERY NTEMLERİ. Op Dr Aybala AKIL. Acıbadem Bodrum Hastanesi

AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERY NTEMLERİ. Op Dr Aybala AKIL. Acıbadem Bodrum Hastanesi AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERY NTEMLERİ ve ACİL L KONTRASEPSİYON Op Dr Aybala AKIL Acıbadem Bodrum Hastanesi Kadın n Hastalıklar kları ve Doğum Uzmanı AiLE PLANLAMASI Aile Planlaması: : Fertlerin istedikleri

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VENDİOS 600 mg tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VENDİOS 600 mg tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VENDİOS 600 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her VENDİOS tablet 600 mg diosmin içermektedir. Yardımcı maddeler: Her VENDİOS tablet povidon, mikrokristalin selüloz, mısır nişastası

Detaylı

Sigaranın Vücudumuza Zararları

Sigaranın Vücudumuza Zararları Sigaranın Vücudumuza Zararları Sigaranın vücudumuza olan zararları ve sigarayı bıraktıktan sonra vücudumuzdaki değişimler burada anlatılmaktadır. Sırt ve Bel Ağrısı: Sigara içmek bel ile ilgili hastalıkların

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol.

KULLANMA TALİMATI. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol. KULLANMA TALİMATI STİDERM jel Cilde uygulanır. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol. Yardımcı Maddeler: Benzalkonyum klorür, mentol kristali, karbomer 980, disodyum EDTA, sodyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI BİOAK 5 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet, 5 mg biotin (Vitamin H) içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz anhidr, mikrokristalin selüloz, krospovidon, povidon K-30 ve

Detaylı

ÇENEALTI TÜKÜRÜK BEZİNİN ALINMASI (SUBMANDİBULER GLAND EKSİZYONU) HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

ÇENEALTI TÜKÜRÜK BEZİNİN ALINMASI (SUBMANDİBULER GLAND EKSİZYONU) HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi Lütfen formu dikkatlice okuyun ve soruları cevaplayınız. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda konulan Tükürük bezi hastalığı nedeniyle size/çocuğunuza bu cerrahi girişimin

Detaylı

Ergenlik döneminde hem erkekler hemde kızlar önemli değişimler göstermektedir.

Ergenlik döneminde hem erkekler hemde kızlar önemli değişimler göstermektedir. Kızlarda Ergenlik Belirtileri Ergenlik döneminde hem erkekler hemde kızlar önemli değişimler göstermektedir. Ergenlik döneminde hem erkeklerde hemde kızlarda önemli değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimler

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

H V virüsünün bulaωma yolları ve AIDS tehlikesi

H V virüsünün bulaωma yolları ve AIDS tehlikesi H V virüsünün bulaωma yolları ve AIDS tehlikesi Rizikolu ve Rizikosuz Durumlar Öneriler Türkische Ausgabe der Broschüre HIV-Übertragung und Aids-Gefahr AIDS e karωı henüz ne bir aωı ne de bir ilaç vardır.

Detaylı

DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ:

DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ: DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ: Bu anket durumunuz hakkında bilgi edinmede bize yardımcı olacaktır. Bu anket sorununuza uygun yaklaşımda yardımcı olacaktır. Cevaplarınız gizli tutulacaktır. Lütfen

Detaylı

KULAK ZARINA TÜP TAKILMASI (VENTİLASYON TÜPÜ TAKILMASI) HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

KULAK ZARINA TÜP TAKILMASI (VENTİLASYON TÜPÜ TAKILMASI) HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi Lütfen formu dikkatlice okuyun ve soruları cevaplayınız. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda, Orta kulak iltihabı/orta kulakta sıvı birikmesi/orta kulak nezlesi nedeniyle

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ Prostat her erkekte doğumdan itibaren bulunan, idrar torbasının hemen altında yer alan bir organdır. Yaklaşık 20 gr ağırlığındadır ve idrar torbasındaki idrarı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. SINECOD depo tablet 50 mg Ağız yoluyla alınır.

KULLANMA TALİMATI. SINECOD depo tablet 50 mg Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALİMATI SINECOD depo tablet 50 mg Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her bir depo tablet 50 mg butamirat sitrat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz, tartarik asit, povidon K30, hidroksipropil metil

Detaylı

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Bu yazılı form,

Detaylı

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır.

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Bölüm 9 Astım ve Gebelik Astım ve Gebelik Dr. Metin KEREN ve Dr. Ferda Öner ERKEKOL Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan astım kronik bir solunum sistemi hastalığıdır. Erişkinlerde astım görülme

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ZALAIN 300 mg Vajinal Supozituvar Hazne (vajina) içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ZALAIN 300 mg Vajinal Supozituvar Hazne (vajina) içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ZALAIN 300 mg Vajinal Supozituvar Hazne (vajina) içine uygulanır. - Etkin Madde: Her bir vajinal supozituvar (ovül) 300 mg sertakonazol nitrat içerir. - Yardımcı Maddeler: Katı, yarı

Detaylı

EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM

EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM EVLİLİK ve SAĞLIK EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM EVLİLİK VE SAĞLIK SUNUM İÇERİĞİ Üreme Sağlığı EVLİLİK VE SAĞLIK ÜREME VE CİNSEL SAĞLIK Cinsellik,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin Madde: 100 mg sugammadeks Yardımcı Maddeler: Hidroklorik asit, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su

KULLANMA TALİMATI. Etkin Madde: 100 mg sugammadeks Yardımcı Maddeler: Hidroklorik asit, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su KULLANMA TALİMATI BRIDION 500 mg/5ml IV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon Damardan uygulanır. Etkin Madde: 100 mg sugammadeks Yardımcı Maddeler: Hidroklorik asit, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su Bu

Detaylı

AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU

AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU Anabilim Dalı / Klinik Adı: Hastanın Adı, Soyadı: Baba adı: Doğum tarihi: Ana adı: TC Kimlik No: Planlanan girişimin adı: MİRİNGOTOMİ (Kulak zarının çizilmesi) veya VENTİLASYON

Detaylı

Genellikle 50 yaş üstünde görülür ancak seyrekte olsa gençler de de görülme olasılığı vardır.

Genellikle 50 yaş üstünde görülür ancak seyrekte olsa gençler de de görülme olasılığı vardır. Erkek üreme sisteminin önemli bir üyesi olan prostatta görülen malign (kötü huylu)değişikliklerdir.erkeklerde en sık görülen kanser tiplerindendir. Amerika'da her 5 erkekten birinde görüldüğü tespit edilmiştir.yine

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. BUTAMCOD 7.5 mg/ 5ml Şurup. Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. BUTAMCOD 7.5 mg/ 5ml Şurup. Ağızdan alınır. BUTAMCOD 7.5 mg/ 5ml Şurup Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her 5 ml şurupta 7.5 mg Butamirat sitrat Yardımcı maddeler: Sorbitol % 70, sakarin sodyum, benzoik asit, etanol, vanilin, sükroz,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PROGESTAN 200 mg Yumuşak Kapsül. Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. PROGESTAN 200 mg Yumuşak Kapsül. Ağızdan alınır. PROGESTAN 200 mg Yumuşak Kapsül Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her bir yumuşak kapsülde 200 mg progesteron Yardımcı maddeler: Araşit yağı, lesitin (soya), jelatin, gliserin, titanyum dioksit

Detaylı

Londra Cinsel Sağlık Programı

Londra Cinsel Sağlık Programı Londra Cinsel Sağlık Programı Kılavuzun Kullanımı Bu kılavuz, sizin için doğru olan doğum kontrol yöntemi seçmenize yardımcı olmak üzere Kılavuz, doğum kontrol yöntemlerden her biri ile ilgili sadece temel

Detaylı

MENOPOZ. Menopoz nedir?

MENOPOZ. Menopoz nedir? MENOPOZ Hayatınızı kabusa çeviren, unutkanlık, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, halsizlik şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri menopozdur. İleri dönemde idrar kaçırma, kemik erimesi, hipertansiyona

Detaylı

Kan basıncının normalden fazla olmasıdır. Büyük tansiyon 140 mm Hg veya küçük tansiyon 90 mm Hg dan fazla ise yüksek tansiyon olarak kabul edilir.

Kan basıncının normalden fazla olmasıdır. Büyük tansiyon 140 mm Hg veya küçük tansiyon 90 mm Hg dan fazla ise yüksek tansiyon olarak kabul edilir. HİPERTANSİYON Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Yüksek tansiyon (hipertansiyon) nedir? Kan basıncının normalden fazla olmasıdır. Büyük tansiyon 140 mm Hg veya küçük tansiyon 90 mm Hg dan fazla ise yüksek tansiyon

Detaylı

Jaydess. Hasta Bilgileri. Jaydess nedir? Jaydess ne şekilde etki eder? Bu broşürün Jaydess hakkındaki soru ve endişelerinize yanıt vermesini umuyoruz.

Jaydess. Hasta Bilgileri. Jaydess nedir? Jaydess ne şekilde etki eder? Bu broşürün Jaydess hakkındaki soru ve endişelerinize yanıt vermesini umuyoruz. , Hasta Bilgileri Jaydess Bu broşürün Jaydess hakkındaki soru ve endişelerinize yanıt vermesini umuyoruz. Jaydess nedir? Jaydess, yumuşak esnek plastikten yapılmış T şeklindeki bir çerçeveye takılı bir

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi. Yalnızca göz kapağı içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi. Yalnızca göz kapağı içine uygulanır. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi Yalnızca göz kapağı içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde:, 1 g merhem içeriğinde 250 IU A Vitamini Yardımcı Maddeler: Beyaz vazelin, seyreltik sıvı parafin,

Detaylı

HİPERTANSİYON VE İLAÇLAR

HİPERTANSİYON VE İLAÇLAR HİPERTANSİYON VE İLAÇLAR Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Hedef kan basıncı değerlerine ulaşmak için başarılı bir tedaviye gerek vardır. Başarılı tedavi 2 kısımdan oluşur: 1.Yaşam düzeninin değiştirilmesi 2.İlaç

Detaylı

Bölüm A. NEW YORK EYALETİ SAĞLIK DAİRESİ AIDS Enstitüsü HIV Testi için Bilgilendirilmiş Onay

Bölüm A. NEW YORK EYALETİ SAĞLIK DAİRESİ AIDS Enstitüsü HIV Testi için Bilgilendirilmiş Onay NEW YORK EYALETİ SAĞLIK DAİRESİ AIDS Enstitüsü HIV Testi için Bilgilendirilmiş Onay HIV testi isteğe bağlıdır. Size sağlık hizmeti veren personeli bilgilendirerek herhangi bir tarihte onayınızı geri alabilirsiniz.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. GYNO-LOMEXIN %2 Vajinal Krem Vajinaya sürülerek uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. GYNO-LOMEXIN %2 Vajinal Krem Vajinaya sürülerek uygulanır. KULLANMA TALİMATI GYNO-LOMEXIN %2 Vajinal Krem Vajinaya sürülerek uygulanır. Etkin madde: 1 g vajinal krem 20 mg fentikonazol nitrat içerir. Yardımcı maddeler: Propilen glikol (E1520), lanolin, badem yağı,

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Adana Devlet Hastanesi 2016 Ecz. Gonca DURAK

AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Adana Devlet Hastanesi 2016 Ecz. Gonca DURAK AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI Adana Devlet Hastanesi 2016 Ecz. Gonca DURAK Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ MENOPOZ DÖNEMİ BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? Menopoz nedir?

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.380 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.380 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir. KULLANMA TALİMATI ZADİTEN 1 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.380 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir. Yardımcı maddeler: Magnezyum stearat, mısır nişastası,

Detaylı

Cinsel Sağlığa Genel Bir Bakış

Cinsel Sağlığa Genel Bir Bakış Cinsel Sağlığa Genel Bir Bakış Cinsel sağlık nedir? Kaliteli bir cinsel sağlığın faydaları Detaylı olarak bir cinsel sağlığın faydaları Beş adımda eylemler Önleyici cinsel sağlık hizmetlerinin anahtarları

Detaylı

AĞIZ İÇİNDEN KİTLE ÇIKARILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

AĞIZ İÇİNDEN KİTLE ÇIKARILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU AĞIZ İÇİNDEN KİTLE ÇIKARILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Bu yazılı form, size

Detaylı

Doğum kontrolü! Önemli bilgiler

Doğum kontrolü! Önemli bilgiler Doğum kontrolü! Önemli bilgiler Liderma hastaları için 2 Bu broşürde sizin için kadın olarak doğum kontrolü üzerine çok önemli bilgiler bulunmaktadır. Liderma embryo için zararlı olduğundan, Liderma ile

Detaylı

Kızınızın sağlığı için: HPV aşısıyla rahim ağzı kanserine* karşı önlem alın. * belli human papillom virüsleri neden olur

Kızınızın sağlığı için: HPV aşısıyla rahim ağzı kanserine* karşı önlem alın. * belli human papillom virüsleri neden olur Kızınızın sağlığı için: HPV aşısıyla rahim ağzı kanserine* karşı önlem alın * belli human papillom virüsleri neden olur TÜM INSANLARIN %80 i hayatları boyunca bunlarla temas eder HPV nedir ve neye yol

Detaylı

30.12.2014. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri

30.12.2014. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015 ) ÖZEL MUAYENE VE TANI YÖNTEMLERİ Slayt No: 26 4 4.)) ÖZEL MUAYENE VE TANI YÖNTEMLERİ 1.) Smear alma 2.) Vajinal kültür

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI AMBREKS PEDİATRİK şurup Ağızdan alınır. Etkin madde: 5 ml (1 ölçek) şurup solüsyonu, 15 mg ambroksol HCl içerir. Yardımcı maddeler: Sorbitol % 70 solüsyonu, metil paraben, propil paraben,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ MACMIROR COMPLEX 500 mg + 200.000 IU vajinal ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir vajinal ovül Nifuratel 500 mg; Nistatin 200.000 IU

Detaylı

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir?

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi, al nan meni örne inde hiçbir sperm hücresinin bulunmamas d r. Azospermi sorunu iki ba l kta incelenmektedir; T kan kl a ba l olan ve

Detaylı

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri;

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Aile Sağlığı Merkezlerinde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde Toplum Sağlığı Merkezlerinde ÜCRETSİZ verilmektedir. Temizlik, genel vücut

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

TRAKEOSTOMİ REVİZYONU (CİLDE AĞIZLAŞTIRILAN SOLUK BORUSU GİRİŞİNİN GENİŞLETİLMESİ) AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

TRAKEOSTOMİ REVİZYONU (CİLDE AĞIZLAŞTIRILAN SOLUK BORUSU GİRİŞİNİN GENİŞLETİLMESİ) AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU TRAKEOSTOMİ REVİZYONU (CİLDE AĞIZLAŞTIRILAN SOLUK BORUSU GİRİŞİNİN GENİŞLETİLMESİ) AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi:

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

Önsöz Yayın bilgileri:

Önsöz Yayın bilgileri: Hasta bilgilendirme Önsöz Viramune hiv enfeksiyonunu tedavi etmek için bir ilaçtır. Bu broşürle Viramune ile ilk tanışma amaçlanmıştır. Bununla, Viramune hakkında, ilacın nasıl etki yaptığı, bunu nasıl

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir ml sinde (=20 damla) 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.375 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir ml sinde (=20 damla) 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.375 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir. KULLANMA TALİMATI ZADİTEN oral damla Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir ml sinde (=20 damla) 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.375 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir. Yardımcı maddeler: Propil paraben

Detaylı

KULLANMA TALİMATI AZYTER

KULLANMA TALİMATI AZYTER KULLANMA TALİMATI AZYTER 15 mg/g Tek Dozluk Göz Damlası Göze Uygulanır. Etkin madde: 1 g çözelti, 14,3 mg azitromisine eşdeğer 15 mg azitromisin dihidrat içerir. 250 mg çözelti içeren tek dozluk flakonda

Detaylı

Gebelik nasıl oluşur?

Gebelik nasıl oluşur? Normal doğurgan çiftlerde, normal sıklıkta cinsel ilişki durumunda aylık gebe kalma oranı % 25 dir. Bu oran 1 yıl sonunda % 85, 2 yıl sonunda ise % 90 civarındadır. Gebelik nasıl oluşur? Gebeliğin oluşması

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır. KULLANMA TALİMATI PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır. Etkin madde: 100 g krem 5 g tribenosid ve 2 g lidokain hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Makrogol setosteril eter, setil alkol, izopropil

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir. KULLANMA TALİMATI BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir. Yardımcı Maddeler: Diğer yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

Bizi çekici kýlan, etrafýmýza karþý ilk imajýmýzý belirleyen, elbetteki saðlýklý bir gülümsemedir. Bu sebeple, doðal diþlerin kaybý, kiþinin kendisini toplumdan izole etmesi ya da toplum içinde tedirgin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VİROSİL %5 krem Haricen kullanılır.

KULLANMA TALİMATI. VİROSİL %5 krem Haricen kullanılır. KULLANMA TALİMATI VİROSİL %5 krem Haricen kullanılır. Etkin madde: Her 1 g krem %5 a/a 50 mg asiklovir içerir. Yardımcı madde(ler): Poloksamer, setostearil alkol, sodyum lauril sülfat, beyaz yumuşak parafin,

Detaylı

DİABETLİ HASTALARDA CİNSEL SAĞLIK

DİABETLİ HASTALARDA CİNSEL SAĞLIK DİABETLİ HASTALARDA CİNSEL SAĞLIK Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği OP. DR. ÜNSAL ÖZKUVANCI Genel bilgiler Şeker hastalığı bir çok organı etkilediği gibi cinsel fonksiyonları da olumsuz

Detaylı

Erken boşalmamak için en iyi yardımcı kaynak için burayı tıklayın

Erken boşalmamak için en iyi yardımcı kaynak için burayı tıklayın Prematür Ejakülasyon (Erken Boşalma) Erkekler arasında Erken gelmek, Erken orgazm veya Hızlı boşalmak olarak da ifade edilen erken boşalma, cinsel ilişki sırasında erkeğin vajinaya girmeden, giriş sırasında

Detaylı

Genital Siğiller Risk Faktörler: Belirtiler:

Genital Siğiller Risk Faktörler: Belirtiler: HPV ( Human Papilloma virus) 60 tan fazla virüse verilen ortak addır. Bu virüsler vücudun herhangi bir yerinde siğillere sebep olabilirler.ancak bazıları cinsel yola bulaşır ve condyloma acuminata veya

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. STİLEX jel Cilde uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. STİLEX jel Cilde uygulanır. KULLANMA TALİMATI STİLEX jel Cilde uygulanır. Etkin Madde: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol. Yardımcı Maddeler: Koruyucu olarak benzalkonyum klorür, koku verici olarak oleum adonia,

Detaylı

VEGAFERON FORT Film Tablet

VEGAFERON FORT Film Tablet KULLANMA TALİMATI VEGAFERON FORT Film Tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Herbir film tablette 100 mg elementer demire eşdeğer miktar demir III hidroksit polimaltoz kompleksi ve 0,350 mg folik asit. Yardımcı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CASODEX film tablet 28 tablet içeren ambalajda sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. CASODEX film tablet 28 tablet içeren ambalajda sunulmaktadır. KULLANMA TALİMATI CASODEX 50 mg film tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde : 50 mg bikalutamid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, polividon, sodyum nişasta glikolat, metil hidroksi

Detaylı

ENDOSKOPİK DSR (KAMERA YARDIMIYLA BURUN İÇİNDEN GÖZYAŞI KESESİ AMELİYATI) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

ENDOSKOPİK DSR (KAMERA YARDIMIYLA BURUN İÇİNDEN GÖZYAŞI KESESİ AMELİYATI) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU ENDOSKOPİK DSR (KAMERA YARDIMIYLA BURUN İÇİNDEN GÖZYAŞI KESESİ AMELİYATI) HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın

Detaylı

GEBELİK VE LOHUSALIK

GEBELİK VE LOHUSALIK GEBELİK VE LOHUSALIK ANA SAĞLIĞI Sağlık hizmetleri açısından doğurganlık çağındaki (15-49 yaş arası) tüm kadınlara ana denir. 15-49 yaş doğurganlık çağındaki kadınlar nüfusumuzun % 27 sini oluşturmaktadır.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NIZORAL 400 mg Ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ovül etkin madde olarak 400 mg ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler: Bütil hidroksianizol

Detaylı

Prof. Dr. Pınar AYDIN O DWEYER

Prof. Dr. Pınar AYDIN O DWEYER Yazar Ad 139 Prof. Dr. Pınar AYDIN O DWEYER Yaşın ilerlemesine bağlı olarak göz sağlığında değişiklikler veya bozulmalar olabilir. Bu değişikliklerin tümü hastalık anlamına gelmemektedir. Ancak diğer

Detaylı

Rahim ağzı kanseri araştırması

Rahim ağzı kanseri araştırması Rahim ağzı kanseri araştırması 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? Her yıl yaklaşık 700 kadın rahim ağzı kanseri olur. Rahim ağzı kanseri en çok 30 ile 60 yaşları arasında görülür. Bu

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI FUSİNAT 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristal selüloz PH 200, krospovidon, laktoz anhidrat,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. ZİNCOPLEX 15 mg / 5 ml şurup Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her 5 ml şurupta 15 mg çinkoya eşdeğer 66 mg çinko sülfat heptahidrat Yardımcı maddeler: Gliserin, sorbitol, esans olarak raspberry

Detaylı

Çocuğum Krup Oldu! Türkischer Elternratgeber Krupp. Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz.

Çocuğum Krup Oldu! Türkischer Elternratgeber Krupp. Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz. Türkischer Elternratgeber Krupp Çocuğum Krup Oldu! Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz. Anne babalar için yararlı ipuçları: Bir krupnöbetinde ne yapmalı? Krupa karşı hangi ilaçlar

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI NİMEKSİL %1 jel Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her bir gram jel 0.01 gram nimesulid içerir. Yardımcı maddeler: Makrogol 400, propilen glikol, sepineo 600, etanol, saf su. Bu ilacı

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin/çocuğunuz için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin/çocuğunuz için önemli bilgiler içermektedir. BUTİROL 7.5 mg/5 ml şurup Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her 5 ml şurup, 7.5 mg butamirat sitrat (1,5 mg/ml) içerir. Yardımcı maddeler: Nipagin M, sodyum sakarin, portakal aroması, gliserin, sorbitol.

Detaylı

MİRİNGOTOMİ (Kulak zarının çizilmesi) veya VENTİLASYON TÜPÜ YERLEŞTİRİLMESİ (Kulağa tüp takılması) AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

MİRİNGOTOMİ (Kulak zarının çizilmesi) veya VENTİLASYON TÜPÜ YERLEŞTİRİLMESİ (Kulağa tüp takılması) AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU MİRİNGOTOMİ (Kulak zarının çizilmesi) veya VENTİLASYON TÜPÜ YERLEŞTİRİLMESİ (Kulağa tüp takılması) AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ. Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde:

KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ. Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde: KULLANMA TALİMATI HEKSA DERİ MERHEMİ Deriye lokal olarak uygulanır. Etkin madde: Her 1 gram merhemde 30 mg oksitetrasiklin e eşdeğer oksitetrasiklin hidroklorür ve 10.000 ünite polimiksin B ye eşdeğer

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI PROSCAR 5 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablet 5 mg finasterid içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, dokusat sodyum, laktoz monohidrat, magnezyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI ÜREDERM

KULLANMA TALİMATI ÜREDERM KULLANMA TALİMATI ÜREDERM %20 krem Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 1 gram kremde 200 mg Üre (Karbamid) içerir. Yardımcı maddeler: Beyaz yumuşak vazelin, Setostearil alkol, İzopropilmiristat, Gliserinmonostearat,

Detaylı

ÜNIVERSITE BURSU VEREN KURUMLAR HANGILERIDIR? BURS SARTLARI NE...

ÜNIVERSITE BURSU VEREN KURUMLAR HANGILERIDIR? BURS SARTLARI NE... ÜNIVERSITE BURSU VEREN KURUMLAR HANGILERIDIR? BURS SARTLARI NE... Portal : www.meydangazetesi.com.tr İçeriği : Gündem Tarih : 01.10.2015 Adres : http://www.meydangazetesi.com.tr/aktuel/universite-bursu-veren-kurumlar-hangileridir-burs-sartlari-nelerdir-bu

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. GYNOFLOR VAJİNAL TABLET Vajinal yoldan uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. GYNOFLOR VAJİNAL TABLET Vajinal yoldan uygulanır. KULLANMA TALİMATI GYNOFLOR VAJİNAL TABLET Vajinal yoldan uygulanır. Etkin maddeler: Her bir vajinal tablette 100 milyon canlı Lactobacillus acidophilus ve 30 mikrogram estriol içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI MYODİN 4mg/2ml IM ampul Kas üzerine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampulde 4 mg Tiyokolşikosid Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, hidroklorik asit, sitrik asit monohidrat, susuz sodyum

Detaylı

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ GÜLDER GÜMÜŞKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ TROMBOSİT NEDİR? 1 Kemik iliğinde yapılan kan hücrelerinden biridir. Pıhtılaşma hücreleri olarak bilinir. 1mm 3 kanda

Detaylı