HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI"

Transkript

1 TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ NÝSAN-AÐUSTOS 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: ANA YÖNETMELÝÐÝMÝZ RESMÝ GAZETE DE YAYINLANDI... TARIM ALET VE MAKÝNELERÝ PROJELENDÝRME YETKÝ BELGESÝ YÖNETMELÝÐÝ MÝZ RESMÝ GAZETE DE YAYIMLANDI. SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI ÝLE PROTOKOL ÝMZALIYORUZ... SORUMLU YÖNETÝCÝLÝK PROTOKOLÜ YÜRÜRLÜKTE...ÇALIÞMA VE SOSYAL GÜVENLÝK BAKANLIÐI ÝLE PROTOKOL ÇALIÞMALARINA BAÞLANDI... ODA MIZ ÜYELERÝ ARASINA, DENÝZ BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ, BALIKÇILIK TEKNOLOJÝSÝ MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ MEZUNLARI DA KATILDI... BU SAYIDA A : DANIÞMA KURULU... 2 DANIÞMA KURULU KARARLARI... 4 ETKÝNLÝKLER... 8 YAZILI VE GÖRSEL BASIN BASIN BÝLDÝRÝLERÝ ODA GÖRÜÞÜMÜZ ÞUBELERÝMÝZDEN... 26

2 39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ 39. Dönem III. Danýþma Kurulu Toplantýsý, 25 Þubemiz ile çevre illerdeki temsilcilerimizin katýlýmýyla, Nisan 2005 tarihleri arasýnda Denizli'de yapýldý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN ve Denizli Þube Baþkaný Kadir DEMÝRKOL'un konuþmalarýyla 23 Nisan 2005 Cumartesi günü baþlayan toplantýda çalýþmalar iki grup halinde gerçekleþtirildi. Ýlk grup toplantýsýna, diðer grup dýþýndaki Danýþma Kurulu üyeleri, konuklar ODA'mýz avukatý, Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardýmcýsý Sn. Ramazan CANHÝLAL, Denizli Tarým Ýl Müdürü Sn. Yusuf GÜLSEVER ve Gýda Mühendisleri ODASI Baþkaný Sn. Petek ATAMAN katýldý. Toplantýda, "Genel Merkez çalýþmalarý, 39. Dönem II. Danýþma Kurulu kararlarý, ODA'mýz Ana Yönetmeliði, Gýda Mevzuatý ve Sorumlu Yöneticilik Uygulamalarý, "Yeminli Gýda Müþavirliði", Özlük Haklarýna Ýliþkin Çalýþmalar, Tarýmsal Danýþmanlýk Uygulamalarý, Oda Örgütlenmesi, Hukuki Çalýþmalar, Yasal Düzenlemeler, Mali Ýþler, TMAP, e-zmo Çalýþmalarý, Türkiye'nin Gündemi ve Tarým Sektöründe Yaþanan Geliþmeler Karþýsýnda ODA'mýzýn Tavrý" konularý deðerlendirildi. Ýkinci Grup Toplantýsý'nda ise Genel Merkez II. Baþkaný, Saymaný, Denetleme Kurulu Üyeleri, Þube Saymanlarý ve ODA Muhasebecisi yer aldý. Mali iþler konularýnýn görüþüldüðü toplantýda, "Ödentilerin alýnmasý, mail-order sistemi, sisteme girmeyen üyelerin durumu ve bilirkiþilik uygulamalarý"na iliþkin görüþ alýþveriþi yapýldý. Danýþma Kurulu, 24 Nisan 2005'te Hierapolis Gezisi'nin yapýlmasýnýn ardýndan sona erdi. 2

3 DENÝZLÝ 39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU 3

4 39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU U KARARLK ARARLARIARI 1 - TARIMSAL DANIÞMAN- LIK HÝZMETLERÝ, "1000 TARIM GÖNÜLLÜSÜ" UYGU- LAMALARI "Tarýmsal Danýþmanlýk" konusu, ülke tarýmýnýn ve mesleðimizin önündeki en önemli açýlýmý oluþturmaktadýr. Konu ile ilgili olarak, TARGEV'in koordinasyonu ve ODA'mýz ile konuyla ilgili yetkin meslektaþlarýmýzýn katýlýmýyla çalýþmasý sonuçlandýrýlan, "Ziraat Mühendislerinin Kamu Dýþý Hizmetleriyle Ýlgili Görev ve Yetkileri Hakkýnda Yönetmelik" Taslaðý Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nda görüþe açýlmýþ, ancak sonuç hakkýnda ODA'mýza bildirim yapýlmamýþtýr. Eþzamanlý olarak, TKB TEDGEM Genel Müdürlüðü bünyesinde konu ile ilgili bir Yönetmelik taslaðý hazýrlama çalýþmalarý yürütülmekte olup, taslak, henüz görüþe açýlma aþamasýna gelmemiþtir. Tüm bu süreci önceleyebilmek bakýmýndan, Danýþma Kurulu sonrasý Genel Merkez, TEDGEM Yönetmelik taslaðýný ve Avrupa Birliði'nin alaný düzenleyen 1782/2003, 1783/2003 ve 817/2004 no'lu Tüzüklerini Þubelere gönderecek; Þubeler, 1 Haziran 2005 tarihine kadar, konu ile ilgili görüþlerini rapora baðlayarak Genel Merkez'e göndereceklerdir. Bu raporda, Baþbakan ve Tarým ve Köyiþleri Bakaný nýn; yeni 1000 ya da 2000 Tarým Danýþmaný istihdamýna iliþkin söylemleri konusunda oluþturulacak ODA görüþüne temel teþkil etmek üzere, Þubeler, kendi görüþlerini de belirteceklerdir. "Köy Merkezli Tarýmsal Üretime Destek Projesi" kapsamýnda görevlendirilen ziraat mühendislerinin yaþadýklarý sorunlar çözülememiþ, bu baðlamda "projenin" tarýmsal yapýya katkýsý oldukça sýnýrlý düzeyde kalmýþtýr. ODA'mýz, daha önceki Danýþma Kurullarý'nda alýnan karar gereðince, bugüne kadar, projede görev alan üyelerimize yönelik teknik bilgi ve lojistik yardým desteðinde bulunmuþtur. Buna karþýn, Bakanlýðýn, sorunlarýn çözümüne yönelik etkin çalýþmalar yürütmemesi, sorunlarýn artarak büyümesine neden olmuþtur. Bu baðlamda ODA'mýz, projede görev alan meslektaþlarýmýzýn sorunlarýný, kapsamlý bir þekilde hazýrlayacaðý ve ayný gün tüm yurt genelinde basýna duyuracaðý "Basýn Açýklamasý" metni ile kamuoyunun gündemine taþýyacaktýr. 2 - ODA'MIZ ANA YÖNETMELÝÐÝ Oda örgütlülüðünden gelen öneriler ve Genel Merkez Mevzuat Komisyonu'nun etkin çalýþmasý sonucunda hazýrlanan, TMMOB Yönetim Kurulu nun onayýndan geçen ve "Baþbakanlýk Mevzuatý Geliþtirme ve Yayýn Genel Müdürlüðü" ile yürütülen çalýþmalar sonucunda son þeklini alarak 6 Nisan 2005 gün, sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren "Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Ziraat Mühendisleri Odasý Ana Yönetmeliði", basýlý kitap halinde örgütümüze daðýtýlacak ve internette yayýmlanacaktýr. 3- GIDA MEVZUATI VE SORUMLU YÖNETÝCÝLÝK UYGULAMALARI, "YEMÝNLÝ GIDA MÜÞAVÝRLÝÐÝ" Gýda iþletmelerinde "Sorumlu Yönetici" olarak çalýþan mühendislerin sorunlarýnýn çözülmesine yönelik olarak ortak bir uygulama yürütmek üzere, ODA'mýz, Gýda ve Kimya Mühendisleri Oda'larý ile ortak çalýþmaya yönelik bir Protokol imzalama zemini arayacaktýr. Bu baðlamda, her üç ODA'nýn üyeleri için tek tip bir sözleþme hazýrlanacak, ücret - çalýþma koþullarý - sigorta sorununda iyileþmeler saðlanmaya çalýþýlacaktýr. Bu baðlamda, Genel Merkez, Tarým Bakanlýðý ve Çalýþma Bakanlýðý yetkilileri ile görüþmelerde bulunacaktýr. 4

5 39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU U KARARLK ARARLARIARI Gýda alanýnda çalýþan meslektaþlarýmýza yönelik eðitim çalýþmalarý ve Kongre - Sempozyum benzeri bilimsel etkinlikler sürdürülecektir. "Yeminli Gýda Müþavirliði" konusu, gýda denetimlerinde yaþanan eksikliklere bir çözüm getirme amacýyla ortaya atýlmýþ bir düþüncedir. Olumlu ve olumsuz açýlýmlarý bulunan konu ile ilgili Oda görüþünün oluþturulabilmesi için, Þubeler, görüþlerini belirtir rapor hazýrlayarak, 1 Haziran 2005 tarihine kadar Genel Merkez'e göndereceklerdir. Süreç içinde Genel Merkez, konuyu kamuoyu tarafýndan tartýþýlýr bir düzeyde tutma çabasý içinde olacaktýr. 4 - ÖZLÜK HAKLARINA ÝLÝÞKÝN ÇALIÞMALAR, YENÝ AÇILIMLAR, MESLEKÝ DENETÝM gün, sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren "Halk Saðlýðý Alanýnda Haþerelere Karþý Ýlaçlama Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik" ile ziraat mühendislerinin kazandýklarý hak ve yetkilerin korunarak geliþtirilmesi konusunda gerekli çalýþmalar yapýlacaktýr gün, sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan "Araçlarýn Ýmal, Tadil ve Montajý Yönetmeliði" deðiþikliði ile ziraat mühendisleri, tarým veya orman traktörleri ile römorklarý için yetki kazanmýþlardýr. Bu yetkinin yaþama geçirilebilmesi için, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý ile bir Protokol imzalanmasýna yönelik giriþimler yapýlacak; bu çerçevede gerekli bulunan Yönetmelikler hazýrlanacak, belirlenmiþ süreçler izlenerek Resmi Gazete'de yayýmlanmalarý saðlanacaktýr gün, sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren "Ziraat Mühendislerin Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki denetim Uygulamalarý ve Disiplin Hükümleri Hakkýnda Yönetmelik" hükümlerinin yaþama geçirilebilmesi açýsýndan; mesleki denetim uygulamalarýnýn etkinleþtirilmesine yönelik çalýþmalar yürütülecektir. Bu baðlamda, Danýþma Kurulu'na katýlan Bakanlýk temsilcisi ile de paylaþýldýðý üzere; zirai mücadele bayilerinde mesul müdürlük sisteminin kaldýrýlmasý, TKK'lerinde bir görevlinin sorumlu olabileceði satýþ noktasý / bayii sayýsýnýn sýnýrlandýrýlmasý, zirai mücadele bayilerinin üyeliklerinin ve her yýl vize yaptýrmalarýnýn sisteme baðlanmasý ve denetimlerde bu konunun aranmasý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn Valiliklere yazdýðý ve ODA'mýzýn zirai mücadele ilacý bayilerine yönelik "mesai saati uygulamasý"nda tereddütlere yol açan yazýnýn ek bir yazý ile yürürlükten kaldýrýlmasý, gübre ve tohumlarýn yalnýzca ziraat mühendisleri tarafýndan satýlmasýnýn saðlanmasý, reçeteli ilaç satýþý konusunda gerekli çalýþmalarýn yürütülmesi, ilaç bayilerinde baþka bir girdi satýþýnýn yapýlmamasý, etkinliði kaybolan pestisitlerin ODA'mýza bildirilmesi, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý denetim elemanlarýnýn bayilerde yapacaklarý denetimlerde bir ZMO denetçisinin de bulundurulmasý konularýnda çalýþmalar yürütülecektir gün, sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan, "TMMOB Meslek Ýçi Eðitim ve Belgelendirme Yönetmeliði" 5 inci maddesi uyarýnca, mesleðin uzmanlýk konularýný ve uzmanlýðýn hangi koþullarda gerçekleþeceðini belirleme yetkisine Oda'mýz sahip olmakla birlikte, bu kapsamda üyelerin uzmanlýk konularýný ve belgelendirme esaslarý TMMOB onayýna tabidir. Bu baðlamda, mesleðimizin uzmanlýk alanlarýný eksiksiz belirlemek açýsýndan, Þubelerimiz, kendi bölgelerindeki uzmanlýk konularý ve belgelendirme esaslarý hakkýndaki görüþlerini, 9 Mayýs 2005 gününe kadar ODA'mýza bildirecekler, Genel Merkez bu doðrultuda, gerekli çalýþ- 5

6 39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU U KARARLK ARARLARIARI malarý yürütecektir. Kamuda çalýþan ziraat mühendislerinin, yýllar boyunca ücret düzeylerinin aþýnmasý, haksýz tayin ve sürgünler, çalýþma alanlarýmýzýn yok edilmesi konusundaki çalýþmalar, ilgili diðer örgütlerle iþbirliði içerisinde, yürütülmeye devam edilecektir. 5- ODA ÖRGÜTLENMESÝ, ODA - ÜYE ÝLÝÞKÝLERÝ Oda örgütlenmesinin nitelik ve nicelik olarak güçlendirilmesi konusunda, gerekli tüm alanlardaki çalýþmalar, önümüzdeki dönemde de eksiksiz olarak sürdürülecektir. Þube ve Temsilcilikler, hem kendi yörelerindeki tarýmsal sorun ve olanaklar konusundaki gündemi tutacak ve deðerlendirecek; hem de Genel Merkez tarafýndan gerçekleþtirilen çalýþmalarý yurt çapýnda yaymak konusunda faaliyet yürüteceklerdir. Genel Merkez Basýn açýklamalarý, ODA görüþleri ODA'mýz web sayfasýnda yayýmlanmakta ve örgütümüze gönderilmektedir. ODA birimleri, bu görüþleri yerel kamuoyu ve üyelerimiz ile paylaþma konusunda etkin çabalar sürdüreceklerdir. ODA yöneticilerinin TV programlarý üyelerimize duyurularak, ODA'mýz görüþlerinin tüm örgütümüze içselleþtirilmesi için çaba gösterilecektir. Bilimsel ve sosyal etkinliklerle, ODA-üye iliþkilerinin daha üst düzeye çýkarýlmasý için gösterilen çabalar sürdürülecektir. Ana Yönetmelik hükümleri gereði, üye ödentileri ile bilirkiþi kazanýmlarýnýn % 10'larýnýn ODA'ya ödenmesi konusunda kurulan sistem, etkinlikle yürütülecektir. Bu konuda, Genel Merkez ve Þubeler, üzerine düþen görevleri yerine getireceklerdir. Ödenti yükümlülüklerini yerine getirmeyi ýsrarla reddeden üyelere yönelik icra iþlemleri yürütülecektir. Mail order sisteminin saðlýklý çalýþmasý konusu üzerinde titizlikle durulacaktýr. Bilirkiþilik eðitimi konusunda gerekli çalýþmalar yürütülecektir. Kendisine ait Hizmet Binasý olmayan Þubelerimizin, önümüzdeki dönemde kendi mekanlarýnda hizmet edebilmeleri ve böylelikle ODA etkinliðinin artýrýlmasý konularýndaki çalýþmalar sürdürülecektir. ZMO üye tabanýnýn geniþletilmesi ve Ziraat Fakültesi öðrencilerinin ODA'mýza kazandýrýlmasýna yönelik olarak, 2005 yýlý sonbaharýnda, "ZMO Öðrenci Kurultayý" gerçekleþtirilecektir. Adý geçen Kurultay, Prof. Dr. Ekrem KÜN baþkanlýðýnda, Prof. Dr. Nihat ÖZEN, Prof. Dr. Temel GENÇTAN, Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, Doç. Dr. Haydar ÞENGÜN ve Yrd. Doç Dr. Vedat DAÐDEMÝR'in eþgüdümü ile yürütülecektir. Ýþsiz ziraat mühendislerinin istihdam olanaklarýnýn artýrýlabilmesine yönelik olarak; çalýþma alaný açmaya yönelik mevzuat düzenlemeleri ve Bakanlýklar ile Protokol imzalama iþlemleri sürdürülecek; konu sürekli kamuoyunun gündeminde tutulacak, Basýn Açýklamalarý ve mitingler ile istemlerimiz somutlaþtýrýlacaktýr. 6- TARIM MÜHENDÝSLÝÐÝ ARAÞTIRMA PROJESÝ (TMAP), MALÝ ÝÞLER, e - ZMO ÇALIÞMALARI 6

7 39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU U KARARLK ARARLARIARI AÜSBF Kamu Yönetimi Araþtýrma- Uygulama Merkezi'nin iþbirliðiyle baþlatýlan "Tarým Mühendisliði Araþtýrma Projesi" kapsamýnda, Þubelerimiz ve Ýl Temsilciliklerimiz, form doldurma iþleminin olabildiðince eksiksiz yerine getirilmesi için çaba göstereceklerdir. Doldurulan formlar, veri tabanýna aktarýlarak esnek sorgulama iþlemleri yürütülecek ve sonuçlarýn bir yayým haline getirilerek kamuoyuna duyurulmasý iþlemi gerçekleþtirilecektir. Bazý Ziraat Fakültelerinden, (Ege, Selçuk vb.) veri toplanmasý iþlemi sürmektedir. Gerektiðinde fakültelere teknik destek saðlanarak çalýþmalar sonuçlandýrýlacaktýr. e-zmo Projesi'ne yönelik olarak, gerçekleþtirilen eðitim çalýþmasý sonucunda, Þubelerimizin "e-zmo"nun saðladýðý olanaklarý kullanma durumlarýnda önemli yükselmeler kaydedilmiþ olmakla birlikte, bu konudaki çalýþmalar kesintisiz olarak sürdürülecektir. ODA üyelik belgeleri ve sorumlu yöneticilik belgelerinin e-zmo kapsamýnda oluþturulmasý saðlanmýþ olup, belgelerin diðer ODA'larýn belgeleri ile aynýlaþtýrýlmasý konusunda ortak çalýþmalar yapýlacaktýr. 4 nüshalý el makbuzu sisteminin ve delikli makbuz sisteminin tümüyle ortadan kaldýrýlarak; örgütümüzce kullanýlan yazýcýlarýn tümüyle uyumlu yeni bir makbuz sistemine geçilmesi; makbuzlarýn Þubelerce e-zmo ortamýnda internet üzerinden kesilmesinin saðlanmasý, böylece "eþanlý güncelleme" sisteminin saðlanmasý organize edilecektir. Üye kayýtlarýnýn güncellenmesi konusunda, tüm örgüt, çabalarýný artýracaktýr. 39. Dönem II. Ve III. Danýþma Kurulu'nda yapýlan Saymanlar Toplantýsý'nda ODA mali iþleri ile ilgili olarak alýnan kararlar, etkinlikle uygulanacaktýr. 7- YASAL DÜZENLEMELER Danýþma Kurulu'muzda gündeme alýnan "Ulusal Biyogüvenlik Yasa Tasarýsý", "Tarým Kanunu Tasarýsý", "Toprak Koruma ve Arazi Kullaným Yasa Tasarýsý", "Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanun Tasarýsý", "Tarým Sigortalarý Yasasý" ve ilgili Yönetmelikler ile önümüzdeki dönemde tarýmla ilgili olarak gündeme gelecek tüm mevzuat incelenerek, ODA'mýzýn tavrý oluþturulacak, kamuoyu bu doðrultuda bilgilendirilecektir. 8- TÜRKÝYE'ÝNÝN GÜNDEMÝ, TARIM SEKTÖRÜNDE YAÞANAN GELÝÞMELER KARÞISINDA ODA'MIZIN TAVRI, TARIMDA GÜÇ BÝRLÝÐÝ OLUÞTURMA ÇABALARI Ziraat Mühendisleri ODASI, 51 yýllýk birikimi ve deneyimi doðrultusunda, yalnýzca tarým alanýnda deðil, ülkemizi etkileyen tüm sosyo ekonomik ve politik geliþmeler karþýsýnda, laik - demokratik - sosyal hukuk devletinin tüm kurul ve kurallarýyla iþlediði, Atatürk ün açtýðý aydýnlýk yolda ilerleyen, baðýmsýz - onurlu - insan haklarýna saygýlý bir ülkeden yana olan tavrýný kararlýlýkla sergileyecektir. ODA'mýz, tarým sektöründe yaþanan geliþmeleri sýcak siyasetten baðýmsýz bir þekilde deðerlendirip deþifre etmeye ve kamusal denetleme iþlevini eksiksiz yerine getirmeye, tüm engelleme çabalarýna karþýn, kararlýlýkla devam edecektir. Bu çerçevede ZMO, tarýmda güç birliði oluþturma çalýþmalarýna destek vermeye, platformlarda çalýþmaya, önderlik etmeye devam edecektir. 7

8 BAHAR ETKÝNLÝKLERÝ 2005 "BÖLGE KALKINMA AJANSLARI SORUNSALI" KONFERANSI 2 Nisan 2005 ODA'mýzýn düzenlediði "Bahar Etkinlikleri" kapsamýnda, Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER, 2 Nisan 2005 Cumartesi günü ODA'mýzda, "Bölge Kalkýnma Ajanslarý Sorunsalý" konulu bir konferans verdi. Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER konferansta, Kamu Yönetimi Temel Kanunu'nun parça parça yürürlüðe konulmak istendiðini kaydetti. "Yorulmanýn býkmanýn zamaný deðil. Bunlar ýsrarla karþý çýkýlmasý gereken reformlar" diyen GÜLER, "Bölge Kalkýnma Ajanslarý" denilen çalýþmanýn Türkiye'nin kýrsal alanýný yeniden yapýlandýracaðýný, kamu otoritesini 26 parçaya böleceðini söyledi. Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER, yerelleþtirmenin "özelleþtirme ve yabancýlaþtýrma" için yapýldýðýný kaydetti. Geniþ katýlýmýn olduðu konferans büyük ilgi gördü. KÖY ENSTÝTÜLERÝ'NÝ, KURULUÞUNUN 65. YILDÖNÜMÜNDE ANDIK 16 Nisan 2005 Köy Enstitüleri'nin 65. Kuruluþ Yýldönümü nedeniyle, 16 Nisan 2005'te ODA'mýzda bir saydam gösterimi yapýldý. Köy Enstitüleri'nin toplum yaþamýnda yarattýðý olaðanüstü atýlýmý, fotoðraflarla gözler önüne seren etkinlik yoðun ilgiyle karþýlanýrken, birçok katýlýmcý etkinliði ayakta izledi. Etkinlik öncesinde ZMO Türk Sanat Müziði Korosu, sevilen parçalardan oluþan küçük bir konser verdi. Koronun seslendirdiði "Ziraat Marþý"ný katýlýmcýlar hep bir aðýzdan söyledi. Saydam göste-risinin ardýndan da Ekrem ÖZKUL, "Anýlarla Tarým, Meslek Sevgisi" konulu bir konferans verdi. Konferans ilgiyle dinlendi. ODA'MIZDAN AÝLELERE "FAST FOOD" UYARISI / 16 Nisan 2005 ODA'mýz, Fast Food'larýn çocuk saðlýðýnda yarattýðý olumsuz etkileri sergilemek ve ailelere saðlýklý beslenme yollarýný öðretmek amacýyla 16 Nisan 2005 Cumartesi günü ODA'mýz Lokali'nde bir film gösterimi gerçekleþtirdi. Ailelerin çocuklarýyla birlikte izlediði film, büyük ilgi gördü. "GELÝR ÝDARESÝ SORUNSALI" KON- FERANSI / 21 Mayýs 2005 ODA'mýzýn düzenlediði "Bahar Etkinlikleri" kapsamýnda, CHP Ýstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROÐLU, 21 Mayýs 2005 Cumartesi günü saat 13.00'de ODA'mýz Lokali'nde "Gelir Ýdaresi Sorunsalý" konulu bir konferans verdi. Kýlýçdaroðlu, toplumlarda baðýmsýzlýk hareketi ve demokrasinin kökleþmesinin vergilerin nerelere harcandýðýnýn sorulmasýyla baþladýðýný kaydetti. Bir insanýn tüm yaþamýnýn vergiyle ilgili olduðunu anlatan Kýlýçdaroðlu, þöyle konuþtu: "Vergi denetimi çok parçalý. Denetimin kendi içinde saðlýklý eþgüdümü saðlanamadý. Kayýtdýþý ekonomi halen yüzde 50 oranýnda. Kayýtdýþý ekonominin büyüklüðü mal hareketi ile para hareketinin saðlýklý bir þekilde kontrol edilemediðini gösteriyor. Kayýtdýþý ekonomiyi önlemek için önce güçlü bir siyasi irade lazým." Kýlýçdaroðlu, konferansta sorularý da yanýtladý. Yoðun katýlýmýn olduðu konferans büyük ilgi gördü. KARAGÖL'DE DOÐA YÜRÜYÜÞÜ/ 22 Mayýs 2005 "Bahar Etkinlikleri 2005" kapsamýnda düzenlenen Karagöl'de Doða Yürüyüþü üyelerimizin katýlýmýyla 22 Mayýs 2005 Pazar günü gerçekleþtirildi. Etkinlik katýlýmcýlarýn büyük beðenisiyle karþýlandý. "BÝYOTEKNOLOJÝ VE TÜRKÝYE YANSIMALARI" KONFERANSI 04 Haziran 2005 ODA'mýzýn düzenlediði "Bahar Etkinlikleri" kapsamýnda, Prof. Dr. Murat ÖZGEN, 4 Haziran 2005 Cumartesi günü ODA'mýz Lokali'nde, "Biyoteknoloji ve Türkiye Yansýmalarý" konulu bir konferans verdi. Yurtdýþýnda yayýnlanan makale sayýsýnýn arttýðýný ancak bunu okuyan sayýsýnýn azaldýðýný kaydeden ÖZGEN, "kalitesi düþük" yayýn yapýldýðýný söyledi. ÖZGEN, Türkiye'de genel araþtýrmalarda önemli bir baþarýsýzlýðýn bulunduðunu vurguladý. Büyük alýþveriþ merkezlerinde yaptýklarý bir araþtýrmayý anlatan ÖZGEN, Türkiye'de genetiði deðiþtirilmiþ ürünlerin satýn alýnmasýný belirleyen faktörün eðitim deðil, gelir düzeyi olduðunu bildirdi. ÖZGEN, "Gelir düzeyi düþük bir ülke olan Türkiye, ucuza satýlmalarý halinde genetiði deðiþtirilmiþ ürünlerin hýzla yayýlacaðý bir pazar görünümündedir. Bu nedenle devletin koruyucu önlemleri almasý zorunludur. Biyogüvenlik Yasasý'nýn da bu açýdan ayrý bir önemi vardýr" dedi. 8

9 ÖZLÜK HAKLARIMIZ TARIM ALET VE MAKÝNELERÝ PROJELENDÝRME YETKÝ BELGESÝ YÖNETMELÝÐÝ YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ R.G: gün, sayý Tarým makineleri bölümü mezunu Ziraat Mühendislerinin tarým ve orman traktörleri ve bunlarýn römorklarýnýn imal ve tadilatýnda yetkili mühendis olarak çalýþabilmeleri için uzun süredir yürütülen çalýþmalar sonuçlarýný vermeye baþladý. ODA'mýz Mevzuat Komisyonu, Sn. Mahir GÜRBÜZ, Sn. Kamil Nabi ÇÝZMECÝ, Sn. Güner DEMÝREL, Sn. Erol KASNAKLI, Sn. Cengiz ÖZKAN, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ ve Genel Sekreterimiz Ural ERSOY'un katýlýmýyla, Mayýs ve Haziran aylarýnda toplanarak, Araçlarýn Ýmal, Tadil, Montajý Yönetmeliði'ndeki deðiþiklik doðrultusunda yapýlmasý gereken mevzuat çalýþmalarýný deðerlendirdi. Toplantýlarda, Serbest Müþavirlik ve Mühendislik Bürolarý Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliði, Uzmanlýk ve Belgelendirme Yönetmeliði ve Araç Projelendirme Mühendis Yetki Belgesi Yönetmeliði taslaklarý hazýrlandý. Mevzuat çalýþmalarý ve eðitim programlarý, Ziraat Fakültelerinin Tarým Makineleri Bölümü üyeleri Prof. Dr. Ahmet SARAL (A.Ü.Z.F.), Prof. Dr. Alaettin SABANCI (Ç.Ü.Z.F.), Prof. Dr. Erdem AYKAL ve Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR (E.Ü.Z.F), Prof. DR. Aziz ÖZMERZÝ (Akdeniz Ü.Z.F), Yrd. Doç. Dr. Ali VARDAR (Uludað Ü.Z.F.) ve Yrd. Doç. Dr. Selçuk ASLAN (Kahramanmaraþ S.Ý.Ü.Z.F) ile Tarým Bakanlýðý, Türk Traktör Fabrikasý, Makine Mühendisleri ODASI temsilcileri yanýnda, ODA'mýzdan Sn. Serdar ÖZCAN, Sn. Apti YALTIRIK ve Sn. Sait Beyhan ÇINGI'nýn çok deðerli katkýlarý ile ele alýndý. Yetki alanýnýn somutlaþmasý için, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý ile bir protokol imzalamaya yönelik giriþimler de son aþamaya gelmiþ bulunuyor. Söz konusu düzenlemelerden "TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Tarým Alet Ve Makineleri Projelendirme Yetki Belgesi Yönetmeliði", tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Bu çalýþma tamamlandýðýnda, Ziraat Mühendisleri tarýmla ilgili makinelerin projelendirilmesinde yetki sahibi olarak çalýþmaya baþlayabilecekler. Yönetmeliðin metnine web sayfamýzdan ulaþabilirsiniz. Öte yandan, TMMOB Yönetim Kurulu'nun kararý doðrultusunda, ODA'mýz Serbest Müþavirlik - Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliði ve Meslek Ýçi Eðitim, Uzmanlýk ve Belgelendirme Yönetmeliði ile ilgili çalýþma yapmak üzere 29 Aðustos 2005 Pazartesi günü ODA'mýzda bir toplantý gerçekleþtirildi. Toplantýya, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Genel Sekreterimiz Ural ERSOY, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Baki Remzi SUÝÇMEZ, Gýda Mühendisleri ODASI'ndan Baþkan Petek ATAMAN ve Berrin ÞENÖZ, Harita ve Kadastro Mühendisleri ODASI'ndan Reþat ÜNAL ve Jeoloji Mühendisleri ODASI'ndan Eþref ATABEY katýldý. Toplantýda, yönetmelikler üzerinde uzlaþý saðlandý. Sözü edilen iki yönetmelik taslaðý TMMOB Yönetim Kurulu onayýndan geçmiþ olup, yakýn dönemde Resmi Gazete de yayýmlanmalarýna yönelik çalýþmalar sürdürülmektedir. SORUMLU YÖNETÝCÝLÝK PROTOKOLÜ YÜRÜRLÜKTE 1 Aðustos 2005 Sorumlu yöneticilik uygulamalarýyla ilgili ODA'mýz, Gýda Mühendisleri ODASI ve Kimya Mühendisleri ODASI'nýn ortaklaþa hazýrladýklarý ve imzaladýklarý protokol, 1 Aðustos 2005'te yürürlüðe girdi. Sorumlu yönetici uygulamalarýyla ilgili olarak, GMO'da Haziran ve Temmuz aylarýnda gerçekleþtirilen toplantýlara, Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih TAÞDÖÐEN, Genel Sekreterimiz Ural ERSOY, Büro Þefimiz Leyla ERGÝN ve e-zmo projesini yürüten Key Ýnternet Hizmetleri Firmasý yetkilileri katýldý. Toplantýlarda, tüm odalarca düzenlenen sorumlu yönetici belgelerine iliþkin sorunlar deðerlendirilerek, bir genelge taslaðý hazýrlandý. Sorumlu Yönetici Protokolü, Protokol Eki, Sorumlu Yönetici Sözleþmesi ve Protokol Uygulama Talimatý'na ODA'mýzýn web sayfasýndaki GIDA bölümünden ulaþabilirsiniz. Ayrýca, çalýþmalar kapsamýnda, her üç ODA nýn onaylayacaðý bir Tek Tip Sözleþme hazýrlanarak, Noterler Birliði ne yazý ile duyuruldu. 9

10 SEMPOZYUM VE KONFERANSLAR AB-TARIM KONFERANSLARI SÜRÜYOR ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN ve ODA yöneticilerimiz, AB sürecinde Türk tarýmýna iliþkin yurt çapýnda konferanslar vermeye devam ediyorlar. Nisan-Aðustos 2005 döneminde AB ile ilgili yapýlan panel ve konferanslar þöyle: ANKARA: ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 5 Temmuz 2005 Salý günü beþincisi düzenlenen "Yenimahalle Sohbetleri"ne katýlarak, "AB Sürecinde Türkiye'de Tarým Sektörü" konulu bir sunum yaptý. Çayyolu TEB Oteli'ndeki etkinlik ilgiyle izlendi. GÜNAYDIN, 9 Nisan 2005'te de DSP Parti Okulu'nda, "AB Sürecinde Türkiye Tarýmý" konulu bir sunuþ yaptý. GÜNAYDIN'ýn sunuþu ilgiyle karþýlandý. ANTALYA: ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN, 23 Mayýs 2005'te Antalya'da Pankobirlik Yöneticilerine, "DTÖ, AB ve Türk Tarýmý" konusunda bir seminer verdi. ÝSTANBUL: MSGSÜ Oditoryumu'nda, 8 Nisan 2005'te yapýlan "7. Kýrsal Alan Planlamasý Semineri"ne katýlan ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, "OTP Türkiye Ýçin Uygun Bir Politika Seti Midir?" konusunda bir sunum yaptý. Dünya Emekçi Çiftçiler Günü etkinlikleri kapsamýnda 14 Nisan 2005'te Boðaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen "AB-Tarým" konulu panelde, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, "Ortak Tarým Politikasý-Türk Tarým Politikasý, 6 Ekim 2004 tarihli Ýlerleme Raporu ve çözüm önerileri" konularýnda ODA görüþlerimizi sundu. TEKÝRDAÐ: ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 3 Haziran 2005'te Tekirdað Þubemizin davetlisi olarak Trakya Üniversitesi Tekirdað Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda, "AB ve Türkiye Tarýmý" konulu bir konferans verdi. Konferansa, Tekirdað Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Nizamettin ÞENKÖYLÜ, Tekirdað Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Birol KAYIÞOÐLU, Tekirdað Tarým Ýl Müdürü Haydar SOYKAN, Tekirdað Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Temel GENÇTAN, Edirne Ýl Temsilcimiz Sabahattin YILDIRIM, Kýrklareli Ýl Temsilcimiz Dr. Erol ÖZKAN, akademisyenler, meslektaþlarýmýz ve öðrenciler katýldý. "AB'YE UYUM SÜRECÝNDE TARIM VE ÇEVRE" 26 Nisan 2005 ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, 26 Nisan 2005 Salý günü Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nda düzenlenen "Avrupa Birliði'ne Uyum Sürecinde Tarým ve Çevre" konulu sempozyuma katýldý. "AB-Ortak Tarým Politikasý Türkiye Ýçin Uygun Bir Politika Seti Midir?" konulu bir sunum yapan GÜNAYDIN, Türkiye'nin tarýmýna, OTP'nin 7/1'i kadar kaynak ayýrabildiðine dikkat çekti. Dünyada tarýmýn bir liberalizasyon dalgasý ile karþýlaþtýðýna iþaret eden GÜNAYDIN, þöyle konuþtu: "Türkiye tarýmýna önümüzdeki 10 yýllýk süre boyunca yýlda en az 10 milyar dolar aktarmalý. Dünyada neler olup bittiðinin farkýnda olan, ulusal çýkarlara uygun, doðru tarým politikalarý izlenmeli. Ayrýca bütün bunlarý yaþama geçirecek etkin, güçlü bir kamu planlamasý kurgulanmalýdýr. Kalkýnan, büyüyen bir Türkiye için tarým önkoþuldur." Baþkanlýðýný TÜGEM eski Genel Müdürü Prof. Dr. Ali ERYILMAZ'ýn yaptýðý oturumda, Hacettepe Üniversitesi Ýktisat Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Ahmet ÞAHÝNÖZ ile Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Nebi ÇELÝK de birer konuþma yaptý. AB MEVZUATINDA TARIM VE GIDA GÜVENLÝÐÝ Temmuz 2005 Trakya Üniversitesi Tekirdað Ziraat Fakültesi nde Temmuz 2005 tarihlerinde AB Mevzuatýnda Tarým ve Gýda Güvenliði konulu uluslararasý bir sempozyum gerçekleþtirildi. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, sempozyumda bir sunum yaparak ODA mýz görüþlerini dile getirdi. 10

11 SEMPOZYUM VE KONFERANSLAR "AB HAZIRLIK VE MÜZAKERE DÖNEMLERÝ ÝLE ÜYELÝK KOÞULLARINDA TÜRKÝYE TARIMI SEMPOZYUMU" 4-5 Mayýs 2005 TEMA'nýn, ODA'mýz, TÜBÝTAK ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin desteðiyle düzenlediði, "AB Hazýrlýk ve Müzakere Dönemleri ile Üyelik Koþullarýnda Türkiye Tarýmý" konulu sempozyum, 4-5 Mayýs 2005 tarihlerinde TÜBÝTAK Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Sempozyumun açýlýþýnda konuþan 9. Cumhurbaþkaný Süleyman DEMÝREL, Türkiye'nin çaðdaþ, uygar, zengin, kalkýnmýþ bir ülke olma yoluna girdiðini ve bunu gerçekleþtireceðini söyledi. Türkiye'nin tarýmda çalýþan nüfusunun yüzde 35 olduðunu belirten DEMÝREL, ''Tarýmdaki nüfusun azaltýlmasý gerekiyor. Tarým nüfusunda yüzde 20 indirim, tam 50 seneye tekabül ediyor. Ve henüz yüzde 35 rakamýndayýz. Avrupa seviyesine inmemiz için 40 seneye ihtiyaç var" diye konuþtu. Çiftçi baþýna desteðin Türkiye'de dolar, AB ülkelerinde 16 bin dolar, Kore'de 22 bin dolar olduðunu kaydeden Demirel, ''Biz çiftçiye destek verince popülizm oluyor, bu Avrupa'da destek oluyor. AB meselesinde Türkiye'nin en zor iþi tarýmdýr. 15 sene ne kadar çabalasak da, 40 sene açýðý kapatamayýz. O zaman ne olacak? Birtakým yeni yollar þekiller bulmak lazým" dedi. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, AB-Türkiye Delegasyonu Baþkaný Büyükeþçi Kretschmer in AB ile ilgili hýzlý giden tren benzetmesine atýf yaparak, "Türkiye'nin bu trene atlarken aþaðýya düþmemesi için çok dikkatli olmasý gerekiyor. OTP tam üyelik koþullarýnda iç mevzuat haline gelecek ve tartýþma dýþý kalacaktýr. Türkiye, önümüzdeki 10 yýllýk dönemde tarýmý çok farklý bir gözle deðerlendirmeli, doðru politikalarý yaþama geçirmelidir. Ya, 2015'e kadar tüm dünyayla rekabet edecek bir sektörü kurgulayacaðýz ya da 2015'e kadar bu ülkede yaþayan bir tarým sektörü kalmayacak" diye konuþtu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Cemal TALUÐ, Türkiye'nin tarýmdaki bilgi açýðýný hýzla kapatarak, bilgi üreten bir ülke durumuna gelmeden, AB ile bütünleþme çabasýnda önemli adýmlar atamayacaðýný söyledi. TEMA Mütevelliler Heyeti Baþkaný Hayrettin KARACA, topraksýz tarým olamayacaðýný ve topraðýn derdi çözülmeden tarýmýn derdinin çözülemeyeceðini kaydetti. Aþýrý sulama, bilinçsiz ilaç ve gübre kullanýmý gibi topraðý verimsiz kýlmak için her þeyin yapýldýðýný anlatan KARACA, "Baðýmsýzlýk topraktan gelecektir" dedi. Sempozyum kapsamýnda daha sonra TEMA Danýþmaný Mahir GÜRBÜZ tarafýndan, "Türkiye Tarýmý ve AB: Olanaklar ve Kýsýtlar" konulu bir sunum yapýldý. "Tarýmsal Yapýda Dönüþüm" Sempozyumun "Tarýmsal Yapýda Dönüþüm" konulu ilk oturumunu Prof. Dr. Cemal TALUÐ yönetti. Oturumda sunum yapan ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, tarým sektöründeki deðiþim ve geliþimleri rakamlarla anlattý. GÜNAYDIN, "Türkiye'nin kendi ekolojisinde çok rahat yetiþtirdiði mýsýr, ekmeklik buðday, pamuk ve çeltiðe 1.8 milyar dolar ödemesi, ülke politikalarýnýn yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir" dedi. Ulusal çýkarlara uygun bir tarým politikasýnýn uygulanmasý gerektiðini vurgulayan GÜNAYDIN, IMF ve Dünya Bankasý odaklý tarým politikalarýnýn býrakýlmasýný istedi. GÜNAYDIN, "AB sürecini doðru okuyacaðýz. Özelleþtirmeyi reddeden, kendine yeten, rekabetçi, doðal kaynaklarýný koruyan ve geliþtiren bir tarýma ihtiyaç var" diye konuþtu. DTÖ, AB VE TÜRKÝYE TARIMI PANELÝ 24 Mayýs 2005 / BOLU ODA'mýz Bolu Ýl Temsilciliði ile Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Ýktisat Topluluðu'nun ortaklaþa düzenlediði, "DTÖ, AB ve Türkiye Tarýmý" konulu panel, 24 Mayýs 2005 Salý günü Bolu'da gerçekleþtirildi. Prof. Dr. Mahir ULUSOY'un yönettiði panele konuþmacý olarak, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Doç. Dr. Emine OLHAN ve Yrd. Doç. Dr. Bahadýr AYDIN katýldý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN ile II. Baþkanýmýz Dr. Turhan TUNCER, Bolu'da Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Tekin BABAÇ'ý da ziyaret ederek, görüþ alýþveriþinde bulundular. 11

12 SEMPOZYUM VE KONFERANSLAR "20. YILINDA TÜRKÝYE'DE ÖZELLEÞTÝRME GERÇEÐÝ" SEMPOZYUMU 26 Mayýs 2005 "AB SÜRECÝNDE KIRSAL KALKINMA" KONFERANSI 28 Mayýs 2005 Anamur Ýlçe Temsilciliðimizin düzenlediði etkinlikler kapsamýnda, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN 28 Mayýs 2005'de Anamur Atatürk Kültür Merkezi'nde "AB Sürecinde Kýrsal Kalkýnma" adlý bir konferans verdi. Açýlýþ konuþmalarýný SHP Mersin Milletvekili Ersoy BULUT ve Türk Sanayici ve Ýþadamlarý Vakfý Genel Baþkaný Veli SARITOPRAK'ýn yaptýðý konferansý, Yrd. Doç. Dr. Akif ALTINBIÇAK yönetti. Konferans büyük ilgiyle karþýlandý. Etkinlikler kapsamýnda Anamur'da akþam da "Baþak Balosu" gerçekleþtirildi. ODA'mýz Baþkaný GÜNAYDIN ve Mersin Þube Baþkanýmýz Mehmet ATEÞ'in de katýldýðý Baloda, bugüne dek ZMO'ya destek ve katký sunanlara teþekkür plaketi verildi. Anamur Ýlçe Temsilciliðimiz ve Muz-Der'in katkýsýyla Türk Sanayici ve Ýþadamlarý Vakfý Genel Baþkaný Veli SARITOPRAK'ýn yaptýðý basýn açýklamasýnda da, muzda uygulanacak gümrük vergilerinin düþürülmesine karþý muzun hassas ürün listesine alýnmasý gerektiði belirtildi. "SAÐLIKLI TAVUK BÝLGÝ PLATFORMU" TOPLANTISI 01 Haziran 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 1 Haziran 2005 Çarþamba günü Ýstanbul'da, "Saðlýklý Tavuk Bilgi Platformu Danýþma Kurulu"na katýldý. Kanatlý sektörü ile ilgili alanda çalýþan meslek odasý baþkanlarý, sivil toplum kuruluþlarý baþkanlarý ve akademisyenlerden oluþan kurul, ülkemizde sosyo-ekonomik açýdan büyük önem taþýyan kanatlý sektörü ürünleri hakkýnda tüketiciyi ve kamuoyunu doðru bilgilendirme amacýný taþýyor. TÜRK-ÝÞ, HAK-ÝÞ, DÝSK, KESK, TMMOB, TTB VE KÝGEM'in ortaklaþa düzenlediði "20. Yýlýnda Türkiye'de Özelleþtirme Gerçeði" Sempozyumu, Mayýs 2005 tarihlerinde Ekin Tiyatrosu'nda gerçekleþtirildi. Sempozyumun ilk günü olan 26 Mayýs Perþembe günü, Pevrul KAVLAK Baþkanlýðýnda, "20. Yýlda Özelleþtirmenin Bilançosu" konulu bir oturum yapýldý. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN da, oturumdaki sunumunda, tarýmsal özelleþtirmeleri anlattý. Türkiye'de, üretim yapýsýnda açýk çöküþler bulunduðunu kaydeden GÜNAYDIN, "Tarým alanýndaki özelleþtirmeler, sektörel çöküntü yaratmýþ; üretici ve tüketici aleyhine sonuçlar doðurmuþtur. Tüm bu süreç, hem ülkede yaþayan insanlarýn, hem de o insanlarýn sahip olduðu ekonominin açýkça aleyhine yürüyor. Türkiye'deki tüm kesimlerin özelleþtirmeye hayýr demesi gerekiyor" dedi. Sempozyum, büyük ilgiyle izlendi. EKOLOJÝK TARIM PANELÝ 02 Haziran 2005 ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, 2 Haziran 2005 Perþembe günü Ýstanbul Ticaret Odasý (ÝTO) tarafýndan düzenlenen, "Ekolojik Tarým Paneli"ne katýldý. Baþkanlýðýný, Trakya Üniversitesi Tekirdað Ziraat Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr. Adnan ORAK'ýn yaptýðý panelde, GÜNAYDIN'ýn yaný sýra Prof. Dr. Uygun AKSOY, Prof. Dr. Dilek BOYACIOÐLU ve Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'ndan Fatma MAMAK birer konuþma yaptý. EKOLOJÝ POLÝTÝKA SEMÝNERLERÝ-III 2 Nisan 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý ve Ekoloji Kollektifi'nin 2 Nisan 2005'te Mimarlar Odasý Lokali'nde ortaklaþa düzenledikleri "Ekoloji Politika Seminerleri-III" etkinliðinde, "Güncel Kapitalist Tarým Politikalarý" konusunda bir sunum yaptý. 12

13 GDO ya HAYIR GDO'YA HAYIR PLATFORMU BÖLGE TOPLANTISI BURSA'DA YAPILDI 4-5 Haziran 2005 "GDO'ya Hayýr Platformu" 4. Eþgüdüm Toplantýsý, 4-5 Haziran 2005 tarihlerinde Bursa'da yapýldý. ODA'mýz Bursa Þubesi'nin evsahipliðinde gerçekleþtirilen toplantýya, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, II. Baþkanýmýz Dr. Turhan TUNCER, Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih TAÞDÖÐEN, Ýstanbul Þube Baþkaný Ahmet ATALIK ve II. Baþkan Yýldýrým DERYA, Bursa Þube Baþkaný Ýlhan DEMÝRÖZ ve Yönetim Kurulu üyelerinin yaný sýra, Platform bileþeni diðer kuruluþlarýn baþkan ve yöneticileri de katýldýlar. Toplantýda, GDO'ya Hayýr Platformu'nun bugüne dek gerçekleþtirdiði çalýþmalar ile önümüzdeki dönemde yapacaklarý ele alýndý. Toplantýda Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih TAÞDÖÐEN, Ýstanbul Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, Ýzmir Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDR ve Bursa Þube Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ platformun Türkiye Yürütme Komitesine, Ýstanbul Þube 2. Baþkanýmýz Yýldýrým DERYA ise Çiftçi Örgütlenme Komitesine seçildiler. Öte yandan, Platform çalýþmalarýný aktif biçimde sürdürüyor. Bu kapsamda, GDO'ya Hayýr Platformu Ankara Bileþeni Üyeleri Mayýs ve Temmuz aylarýnda ODA'mýzda toplantýlar düzenleyerek, gündemdeki geliþmeleri deðerlendirdiler. TAÞDÖÐEN'DEN 'GDO' TURU GÖKÇEADA 1. EKOLOJÝ ÞENLÝÐÝ 31 Aðustos-4 Eylül 2005 Gökçeada Kaymakamlýðý, Gökçeada Belediyesi ve GDO'ya Hayýr Platformu'nun düzenlediði "Gökçeada 1. Ekoloji Þenliði ve Çalýþma Atölyeleri", 31 Aðustos-4 Eylül 2005 tarihleri arasýnda Gökçeada'da gerçekleþtirildi. Yýlda bir kez olmak üzere farklý yerlerde çiftçi/tarým örgütleri, tüketici örgütleri ve ekolojistlerin yöre halkýyla buluþmasýný amaçlayan etkinliðe, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih TAÞDÖÐEN, Ýzmir Þube Baþkanýmýz Prof.Dr. Kamil Okyay SINDIR, Çanakkale Þube Baþkanýmýz Hicri NALBANT, Ýstanbul Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK ve Þube 2. Baþkanýmýz Yýldýrým DERYA katýldý. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Kenan KAYNAÞ, Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr. Harun BAYTEKÝN yanýnda ayrýca, Prof. Dr. Ekrem KÜN, Prof. Dr. Sezen ÞEHÝRALÝ, Prof Dr. Salih ÇELÝK ve Prof. Dr. Levent ARIN da bizlerle birlikte oldular. Açýlýþ konuþmalarýný, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Gökçeada Belediye Baþkaný Halil Rüþtü AKGÜN ve Gökçeada Kaymakamý Haluk NADÝR'in yaptýðý etkinliðin ilk paneli, 1 Eylül 2005 Perþembe günü Yeni Bademli Köy Kahvesi'nde, "Ekolojik Tarým Nedir?" baþlýðý altýnda gerçekleþtirildi. Eþelek Köyü Kahvesi'nde 2 Eylül 2005 Cuma günü düzenlenen "Genel Olarak Tarým ve Sorunlarý" baþlýklý panelde, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, "Ekolojik tarýmý nasýl bir alternatif duruþ haline getirebiliriz? Küçük çiftçiler açýsýndan anlamý nedir?" konusunda; Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih TAÞDÖÐEN de, "DTÖ ve AB tarým politikalarý" konusunda birer sunum yaptýlar. Uðurlu Köyü Kahvesi'nde, 3 Eylül 2005 Cumartesi günü yapýlan "Tarýmýn Örgütlenmesi" konulu panelde, Ýstanbul Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, "Türkiye Tarýmýnýn Dünden Bugüne Örgütlenmesi" konulu bir bildiri sundu. Etkinlik, 4 Eylül 2005 Pazar günü, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN ve Gökçeada Kaymakamý Haluk NADÝR'in kapanýþ konuþmalarýyla sona erdi. ADANA: ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN, 15 Nisan 2005'te Adana'da Tüketici Dernekleri Federasyonu tarafýndan düzenlenen "Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar" konulu panele katýldý. MALATYA: TAÞDÖÐEN, 30 Nisan 2005'te Malatya'da, Tüketici Dernekleri Federasyonu'nca düzenlenen "Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar" konulu panele katýlarak, ODA görüþlerimizi sundu. TAÞDÖÐEN burada Malatya Ýl Temsilcimiz Fevzi ÇÝÇEK ile birlikte Ýl Temsilciliði Binasý'nda meslektaþlarýmýzla bir söyleþi gerçekleþtirdi. ODA çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren TAÞDÖÐEN, meslektaþlarýmýzýn sorularýný da yanýtladý. KIRKLARELÝ: TMMOB Kýrklareli Ýl Koordinasyon Kurulu, 2 Temmuz 2005'te Ticaret Borsasý Toplantý Salonu'nda, "Genetiði Deðiþtirilmiþ Ürünlerin (GDO) Ýnsan Saðlýðý, Tarým ve Çevreye Etkileri" konulu bir panel düzenledi. Sunuþ konuþmasýný Ýl Temsilcimiz Dr. Erol ÖZKAN'ýn yaptýðý panele, konuþmacý olarak Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih TAÞDÖÐEN katýldý. T.Ü. Tekirdað Ziraat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Kayýhan KORKUT'un yönettiði panelde, konuþmacý olarak ayrýca Çiftçi Sendikalarý Türkiye Sözcüsü Abdullah AYSU, THD ve TÜDEF Genel Baþkaný Turhan ÇAKAR ve Týp Fakültesi emekli Öðretim Üyesi Doç. Dr. Þükran ÞAHÝN yer aldý. Panelin soru ve katkýlar bölümünde söz alan Ýstanbul Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, GDO savunucularýnýn bu ürünlerin zararlarý konusunda anlatmadýklarýný dile getirdi. 2. Baþkanýmýz Yýldýrým DERYA da, GDO'larýn sosyoekonomik sakýncalarýna deðindi. Panel ilgiyle izlendi. 13

14 GENEL MERKEZ DEN ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET 30 Haziran 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Yönetim Kurulu üyelerimiz Hamdi ARPA, Selda ÜNAL, Burhan HARMANKAÞI, Mehtap ERCAN ve Dr. Kadriye KALINBACAK ile Genel Sekreterimiz Ural ERSOY, 30 Haziran 2005 Perþembe günü Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehmet Mehdi EKER'i makamýnda ziyaret ederek, yeni görevinde baþarý dileklerini ilettiler. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Bakan EKER'e ODA'nýn çeþitli yayýnlarýný sunarken, Ziraat Mühendisleri ODASI'nýn, bundan önce olduðu gibi bundan sonra da, doðrularýn yanýnda, yanlýþlarýn karþýsýnda olacaðýný belirtti. Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehmet Mehdi EKER de, Tarým Bakanlýðý'nýn zor bir görev olduðuna iþaret ederek, "Sektörün köklü, temel sorunlarý var. Bu sorunlarýn çözülmesinde siyasi istikrar son derece önemli. Bu dönemde Toprak Kanunu ve Tohumculuk Kanunu da içinde olmak üzere temel yasalarý mutlak surette tamamlamak durumundayýz. Yönetim anlayýþýmýzda katýlýmcýlýk vardýr, bu doðrultuda ben her zaman iþbirliðine açýðým" diye konuþtu. Bakan EKER'in "siyasi istikrar-kalkýnma" vurgusuna deðinen GÜNAYDIN, 2003 yýlýnda genel ekonomi yüzde 7.5 büyürken, tarým sektörünün yüzde 2.4 küçüldüðünü, 2004 yýlýnda ise yüzde 9.9 olarak ifade edilen büyüme rakamlarýna karþýn, tarýmdaki büyümenin yüzde 2 ile sýnýrlý kaldýðýný, bu ülkenin kendi ekolojisinde yetiþen ürünlerin dýþalýmýna ise 1.8 milyar dolar para ödendiðini belirtti. GÜNAYDIN, "Tarýmdaki temel sorunlarýn aþýlmasý için tek parti iktidarý avantajýnýn iyi kullanýlmasý lazým. Zor bir görevin altýndasýnýz. Yeni göreviniz umarým ülke için hayýrlý olur" dedi. GÜNAYDIN, Tarým Danýþmanlarý ve Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nda çalýþan ziraat mühendislerinin özlük haklarý konusundaki sorunlarýn çözülmesi gerektiðini de Bakan EKER'e iletti. Bakan EKER de, tarihsel bir sürecin içinde bulunulduðunu kaydederek, "Biz dünya piyasalarýna göre, rakiplerimizin gücünü de hesaba katarak üretim yapmak zorundayýz. Üretim zincirini tarladan sofraya kadar güvenli biçimde oluþturacaðýz. Ancak Türkiye'de magazin kültürü hakimiyetinde yaþýyoruz. Her gün bir ürün kurban ediliyor. Bundan sektör ve sektörün tüm mensuplarý zarar görüyor" dedi. Bakan'ýn bu sözleri üzerine ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN da, "Yeterince bilgi birikimi olmadan kendisine uzatýlan her mikrofona konuþan ve spekülasyonu körükleyen insanlar var. Biz tüm bunlara karþýn sektörel doðrularý söylemeye devam edeceðiz" diye konuþtu. BAKANLIKLARA ZÝYARET Temmuz 2005 ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN ve Gýda Mühendisleri Odasý Baþkaný Petek ATAMAN, 25 Temmuz 2005 Pazartesi günü, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardýmcýsý Nevzat ARTIK'ý ziyaret ederek, 1 Aðustos 2005'te yürürlüðe giren "Sorumlu Yöneticilik Protokolü" ile ilgili görüþ alýþveriþi yaptýlar. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN ve Gýda Mühendisleri ODASI Baþkaný Petek ATAMAN, 26 Temmuz 2005 Salý günü de Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Sn. Mustafa GÜR ve SSK Primleri Daire Baþkanlýðý ndan Sn. Gürol UYANIK ile sorumlu yönetici olarak çalýþan mühendislerin sosyal güvenlik sorunlarýnýn çözümüne yönelik bir görüþme gerçekleþtirdiler. Görüþmede, ODA'lar ile Bakanlýk arasýnda imzalanacak bir protokol taslaðý konusunda çalýþmalara baþlanma kararý alýndý. TARIM BAKANLIÐI'NCA DESTEKLENECEK PROJELERDE ETKÝNÝZ 25 Mayýs 2005 ODA'mýz, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nca desteklenecek araþtýrma-geliþtirme projelerinin deðerlendirildiði ve nihai kararlarýn alýndýðý Deðerlendirme Kurulu'nda yer aldý. Konuyla ilgili olarak Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan "Araþtýrma-Geliþtirme Projelerini Destekleme Tebliði", gün ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlandý. (Teblið No:2005/27) Teblið, Bakanlýðýn ve tarým sektörünün ihtiyaç duyduðu öncelikli konularda, bilgi ve teknolojilerin geliþtirilmesi ve bu bilgi ve teknolojilerin çiftçilere ve tarýmsal odaklý sanayicilere aktarýlmasý için uygun görülen araþtýrma - geliþtirme projelerinin desteklenmesini amaçlýyor. Tebliðin tam metni, web sayfamýzda, Mevzuat/Tebliðler bölümünde yayýmlanmaktadýr. 14

15 GENEL MERKEZ DEN ODA BAÞKANIMIZ GÜNAYDIN KKTC ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI'NIN GENEL KURULU'NA KATILDI 4 Nisan 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Kýbrýs Türk Ziraat Mühendisleri ODASI'nýn (KTZMO) davetlisi olarak Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne giderek, KTZMO'nun 4 Nisan 2005 tarihinde gerçekleþtirilen 38. Dönem Genel Kurulu'na katýldý. Genel Kurul'da, Kýbrýs Türk ZMO Baþkaný Ali GÖKSU ve Türkiye ZMO Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN'ýn yanýnda, KTMMOB Baþkaný Sn. Ahmet ULAÞ, Barýþ ve Demokrasi Hareketi Genel Sekreteri Sn. Mehmet ÇAKICI, Toplumcu Kurtuluþ Partisi Genel Baþkaný Sn. Hüseyin ANGOLEMLÝ, Ulusal Birlik Partisi milletvekili ve bir önceki dönem Tarým ve Orman Bakaný Sn. Ýrsen KÜÇÜK, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Sn. Ferdi Sabit SOYER ile Kýbrýs Tarým ve Orman Bakaný Sn. Raþit PERTEV açýlýþ konuþmalarý yaptýlar. ODA Baþkaný'mýz yaptýðý konuþmada, dünya - Türkiye ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti tarým sektörlerinin, orta ve uzun vadede karþý karþýya bulunacaðý rekabet ortamýný, Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliði açýlýmlarýndan örneklendirerek anlattý ve yarýþmacý bir tarým sektörü ve kýrsal alan yönetimi için çözüm önerileri üzerinde durdu. Bayrak Televizyonu'nun yayýnladýðý Genel Kurul'da, faaliyet raporlarý ve mali raporlarýn okunup aklanmasýndan sonra yapýlan seçimleri, Ali GÖKSU baþkanlýðýndaki liste kazandý. ODA Baþkaný GÜNAYDIN ve Kýbrýs Tarým ve Orman Bakaný Sn. Raþit PERTEV, Türkiye ve Kuzey Kýbrýs'ýn güncel tarýmsal sorunlarý hakkýnda görüþ alýþ veriþinde bulundular. Ayrýca, 4 Nisan 2005 günü Genel Kurul sonrasý, Kýbrýs'ta bitkisel ve hayvansal üretim alanlarý dolaþýlarak, gözlem ve saptamalar yapýldý. Devlet Kimya Laboratuvarý ziyaret edilerek, pestisit analiz sonuçlarý hakkýnda bilgi alýndý. Akþam, meslektaþýmýz Sn. Ahmet POLÝLÝ tarafýndan hazýrlanan ve SÝM RADYO'da yayýmlanan "Tarýmý Tartýþalým" Programýna katýlan ODA Baþkaný'mýz, sektörel sorunlar ve çözüm önerileri hakkýnda görüþlerimizi ortaya koydu. 5 Nisan 2005 günü de, Türkiye'nin Kýbrýs Yardým Heyeti'nde görevli Tarým Müþaviri ziyaret edilerek, Türkiye ve Kuzey Kýbrýs arasýndaki tarýmsal iliþ-kilerin geliþtirilmesinde, her iki ODA'nýn iþbirliði ve katkýlarý üzerinde görüþ alýþ veriþinde bulunuldu. ODA'lar arasý iþbirliðinin geliþtirilmesi açýsýndan oldukça yararlý olan KKTC Ziraat Mühendisleri ODASI ziyaretinde, yakýn dönemde yapýlacak ortak çalýþmalar da planlanmýþtýr. BTC'DEN ÇEVRE YÖNETÝMÝ TANITIM TOPLANTISI 10 Aðustos 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN'ýn "Bakü-Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hattý'nýn topraklarýmýz, meralarýmýz, bitki ve hayvan çeþitliliðimizi tehdit ettiðine" iliþkin yaptýðý açýklama üzerine, BTC þirketi 10 Aðustos 2005 Çarþamba günü Gölbaþý'nda, ODA'mýz, Jeofizik Mühendisleri Odasý ve ilgili bakanlýk temsilcilerine yönelik bir tanýtým toplantýsý düzenledi. ODA'mýz adýna Baþkan Gökhan GÜNAYDIN ve Celil AYGÜL'ün katýldýðý toplantýda, "BTC Çevre Yönetim Sistemi, Eski Haline Getirme (Mühendislik ve Bitki Örtüsü) ve Çevresel Yatýrým Programý" konularýndaki uygulamalara iliþkin sunumlar yapýldý. Çýnar Mühendislik Þirketi'nden Toprak Uzmaný Mustafa ÇELÝKEL, çalýþmalardan etkilenen 30 bin dekarlýk arazide, üst topraðýn inþaat öncesinde sýyrýldýðýný, istiflendiðini; meyilli ve erozyona duyarlý özel alanlarda toprak koruma önlemlerinin alýndýðýný, biorestorasyon çalýþmalarýnýn yapýldýðýný kaydetti. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, 3 bin hektarlýk alanýn doðrudan ve dolaylý etkilenmesinden kaygý duyduklarýný belirterek, "1076 kilometre boyunca açýlan kanal tümüyle eski haline getirildi derseniz, tarýmý bilen herkes 'Hayýr bu mümkün deðil' der. Ýzleme sürecine devam edilerek, olasý geriye gidiþlerde BTC þirketinin sorumluluðunda olmak üzere ilerde buraya müdahale edebilecek bir organizasyon yapýsýna sahip olunmalýdýr" diye konuþtu. Uygulamalarýn yerinde tanýtýlmasý amacýyla 11 Aðustos 2005 Perþembe günü de Adana'da saha gezisi düzenlendi. Geziye, ODA'mýz adýna Baþkan Gökhan GÜNAYDIN ve Celil AYGÜL katýldý. 15

16 GENEL MERKEZ DEN GÜNAYDIN RSP FRANCE'DEN CHRISTIAN SUNT ÝLE GÖRÜÞTÜ 14 Nisan 2005 Akdeniz Sosyal Forumu etkinlikleri kapsamýnda Ýstanbul'a konuk olan Köylü Tohum Aðý (RSP) France'den Christian SUNT ve ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, 14 Nisan 2005'te Makine Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi toplantý salonunda, Fransa-Türkiye baðlamýnda bilgi alýþveriþinde bulundular. "Tohum, tarýmda biyoçeþitlilik ve küçük köylülük" konularýnýn gündeme geldiði toplantýda ayrýca, Ýstanbul Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, Yönetim Kurulu Üyemiz Özlem ÇEVÝK, Hububat-Sen Genel Baþkaný Abdullah AYSU, Üzüm-Sen Genel Baþkaný Adnan ÇOBANOÐLU, Tütün-Sen Genel Baþkaný Ali Bülent ERDEM, Tarým Ekonomisi Derneði Ýstanbul Temsilcisi Nursel YILDIRIM, GDO'ya Hayýr Platformu Çiftçi Komitesi'nden Levent Gürsel ALEV, Dilek AYMAN ve Tracy LORD katýldýlar. RUS HEYETTEN ODAMIZA ZÝYARET 24 Mayýs 2005 MÝTÝNGLERE ETKÝN KATILIM SAÐLADIK 1 Mayýs-2 Temmuz 2005 ODA'mýz, dünya emekçilerinin birlik, mücadele ve dayanýþma günü olan 1 Mayýs kutlamalarýna aktif biçimde katýldý. Kutlamalar çerçevesinde, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi ARPA ve Genel Sekreterimiz Ural ERSOY'un yaný sýra, üyelerimiz ve ODA'mýz Öðrenci Kolu, Maltepe'de "Ziraat Mühendisleri Odasý" pankartý altýnda toplanarak Tandoðan Meydaný'na yürüdü. ODA'mýz Tandoðan Meydaný'ndaki mitingde, TMMOB'a ayrýlan bölümde yer aldý. ODA'mýz, Sivas katliamýný lanetlemek için 2 Temmuz 2005'te Abdi Ýpekçi Parký'nda yapýlan mitinge de Rusya'da traktör ve biçerdöver üretimi yapan Agromach Holding'in Yönetim Kurulu Baþkaný Igor V. RUSANOV, Ýthalat Müdürü Boris B. POSPELOV ve Türkiye Temsilcileri Erdem ESKÝCUMALI, 24 Mayýs 2005 Salý günü ODA'mýzý ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Üyemiz Özden GÜNGÖR ile görüþtüler. Türkiye'nin traktör ve biçerdöver üretimi ile yedek parça pazarýna girmek için çeþitli gi-riþimlerde bulunan Agromach Holding temsilcileri, bu konuda ODA'mýz ile görüþ alýþveriþi yaptý. BÝLÝÞÝM SÝSTEMÝ TOPLANTISI 08 Haziran 2005 ODA'mýz biliþim sistemi ve muhasebe sistemine yönelik olarak ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, II. Baþkanýmýz Dr. Turhan TUNCER, Yönetim Kurulu üyelerimiz Özden GÜNGÖR, Hamdi ARPA, Genel Sekreterimiz Ural ERSOY, Büro Þefimiz Leyla ERGÝN, Muhasebe Yetkilimiz Arzu ÖZBEK ve Mali Müþavir Fahri ÇAÐLAR ile e-zmo projesini yürüten Key Ýnternet Hizmetleri Firmasý yetkililerinin katýlýmýyla 8 Haziran 2005 Çarþamba günü ODA'mýzda bir çalýþma toplantýsý yapýldý. BÝLÝRKÝÞÝ EÐÝTÝM TOPLANTISI Mayýs 2005 ODA'mýz, Mayýs 2005 tarihlerinde "Bilirkiþi Eðitim Toplantýsý" düzenledi. Toplantýya, Yargýtay dan Sn. Ali SELÝM de katýlarak, bilgilendirme yaptý. 16

17 GENEL MERKEZ DEN ODA'MIZDA HACCP EÐÝTÝMÝ Nisan-Mayýs 2005 ODA'mýz ve TARGEV tarafýndan Nisan, Nisan ve Mayýs 2005 tarihlerinde 3 ayrý HACCP Eðitim Programý düzenlendi. ODA'mýz Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen eðitim, Vecdi KARACAOÐLU tarafýndan verildi. Her biri 3 gün süren eðitimlerin ardýndan, katýlýmcýlara belgeleri daðýtýldý. Katýlýmcý Belgeleri, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN, TARGEV Baþkaný Prof. Dr. Ali ERYILMAZ, TKB eski Müsteþarý ve TARGEV Yönetim Kurulu Üyesi Ýlhan BÝLGÝN tarafýndan sunuldu. ÝÞYERÝ TEMSÝLCÝLERÝ TOPLANTILARI 2 Nisan-21 Mayýs 2005 Ýþyeri Temsilcileri Toplantýsý, 2 Nisan ve 21 Mayýs 2005 tarihlerinde ODA'mýzda gerçekleþtirildi. Toplantýlara, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN ile Yönetim Kurulu Üyeleri katýldý. Toplantýlarda, ODA'mýzýn yaptýðý çalýþmalar ile önümüzdeki dönemde yapýlmasý planlananlar hakkýnda Ýþyeri Temsilcileri bilgilendirildi. Görüþ alýþveriþinde bulunulan toplantýlarda, üyelerimizin TOPRAK-SU KOMÝSYONU TOPLANDI 29 Haziran 2005 Toprak Reformu Kongresi Düzenleme ve Danýþma Kurulu Toplantýsý 28 Mayýs 2005'te ODA'mýz Lokali'nde gerçekleþtirildi. II. Baþkanýmýz Dr. Turhan TUNCER, TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz Baki Remzi SUÝÇMEZ ve Genel Sekreterimiz Ural ERSOY'un da yer aldýðý geniþ katýlýmlý toplantýya, Prof. Dr. Duran TARAKLI baþkanlýk yaptý. Toplantýda, TMMOB tarafýndan Kasým 2005 tarihinde Þanlýurfa'da düzenlenmesi kararlaþtýrýlan "Toprak Reformu Kongresi- 2005" çalýþmalarý deðerlendirildi. ODA'mýz Toprak Su Komisyonu da, 29 Haziran 2005'te toplandý. ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Yönetim Kurulu Üyemiz Selda ÜNAL, TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz Baki Remzi SUÝÇMEZ, Prof. Dr. Ýlhami ÜNVER, Mehmet GÖZAR, Mehmet TAN, Erkan ALEMDAROÐLU ve Dr. Nüvit SOYLU'nun katýldýðý toplantýda, TMMOB'un düzenleyeceði Su Politikalarý ve Toprak Reformu Kongrelerine iliþkin deðerlendirme yapýldý. TBMM KOMÝSYON TOPLANTILARI Nisan-Haziran 2005 Toprak Koruma Yasasý'nýn görüþüldüðü 15 Nisan 2005 tarihli TBMM Tarým Orman ve Köyiþleri Komisyonu'nun toplantýsýna da, ODA'mýzý temsilen Prof. Dr. Ýlhami ÜNVER, Baki Remzi SUÝÇMEZ ve Erkan ALEMDAROÐLU katýldý. TBMM Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu'nun, "Tarým Kanunu Tasarýsý ve Avrupa Birliði Uyum Komisyonu Raporu" gündemiyle 3 Mayýs 2005 günü yaptýðý toplantýya, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN katýldý. GÜNAYDIN, toplantýda ODA'mýz görüþlerini aktardý. Komisyonun Tarým Yasasý Tasarýsý'ný görüþmek üzere 2 Haziran 2005 Perþembe günü yaptýðý toplantýya, ODA'mýz Yönetim Kurulu Üyesi Burhan HARMANKAÞI katýlarak, tasarý hakkýndaki yazýlý görüþümüzü iletti. TBMM Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu'nun Þeker Kanunu'nda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý'ný görüþmek üzere 15 Haziran 2005 Çarþamba günü yaptýðý toplantýya, ODA'mýz Eski Yönetim Kurulu Üyelerinden ve Ziraat Yüksek Mühendisi Ýsmet TORTOPOÐLU katýlarak, ODA'mýz görüþlerini dile getirdi. TMMOB TOPLANTILARI 9 Temmuz-13 Haziran 2005 TMMOB Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu üyeleri ile Odalarýn Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu Üyeleri ve geçen dönem TMMOB yöneticilerinin katýlýmýyla, 9 Temmuz 2005'te bir toplantý yaptý. Makina Mühendisleri Odasý Suat Sezai Gürü Salonu'ndaki toplantýda, TMMOB Örgütlülüðünün Geliþtirilmesi Çalýþma Grubu'nun önerisi doðrultusunda, Çalýþma Grubu tarafýndan hazýrlanan Mevcut Durum Analizi Anketi deðerlendirildi. Toplantýya ODA'mýzdan Gökhan GÜNAYDIN, Burhan HARMANKAÞI, Hamdi ARPA ve Fatih TAÞDÖÐEN Katýldý. TMMOB'un, Mimarlar Odasý'nýn kendisi aleyhine açtýðý davaya iliþkin süreci gözden geçirmek ve yaþanan olumsuzluklarýn aþýlmasý için düþünce birliði saðlamak amacýyla 13 Haziran 2005 Pazartesi günü düzenlediði toplantýya ODA'mýz Yazman Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN ve Hukuk Müþavirimiz Zuhal DÖNMEZ katýldý. Toplantýda 23 odanýn yazman üyeleri ve hukuk danýþmanlarý yer aldý. 17

18 GENEL MERKEZ DEN TMAP ÇALIÞMALARI SÜRÜYOR 8 Temmuz 2005 Tarým Mühendisliði Araþtýrma Projesi (TMAP) deðerlendirme toplantýsý, 8 Temmuz 2005 Cuma günü ODA'mýzda yapýldý. Toplantýya, ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Genel Sekreterimiz Ural ERSOY, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER, Doç. Dr. Metin ÖZUÐURLU, ZMO web sorumlusu Hakan OKTAY ve ZMO elemaný Ziraat Mühendisi Buket GÜNEY katýldý. Toplantýda verilerin, SPSS' e (Statistical Package for Social Science) aktarýmý, Frekans daðýlýmlarýnýn alýmý ve gerekli düzeltmelerin yapýlmasý, Rapor yazýmý ve taslaklarýn oluþturulmasý, Analizler, Kitap yazýmý ve sosyo ekonomik analiz konularý deðerlendirildi. Tarýmsal Yüksek Öðretimin Geliþimi, Sektörel Ýçerikli Tarýmsal Geliþim, Yönetsel Ýçerikli Tarýmsal Geliþim ve Mühendis Ýstihdamýnýn Geliþimi konularýnda Araþtýrma Raporu'nun tamamlanarak yayýma dönüþtürülmesi kararlaþtýrýldý. TMAP Proje Raporu'nun Tarým Haftasý'nda kamuoyuna duyurulmasý amacý doðrultusunda çalýþmalara devam ediliyor. DÜNYA GIDA GÜNÜ'NÜ SEMPOZYUMLA KUTLAYACAÐIZ ODA'mýz, Gýda Mühendisleri ODASI ve Kimya Mühendisleri ODASI'nca Ekim 2005 tarihlerinde Dünya Gýda Günü Sempozyumu düzenlenecek. Sempozyum için oluþturulan Yürütme Kurulu, 8, 15 ve 22 Haziran 2005 tarihlerinde toplandý. ODA'mýz adýna Baþkan Gökhan GÜNAYDIN, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih TAÞDÖÐEN, Prof. Dr. Aziz EKÞÝ ve Dr. Meftune EMÝROÐLU'nun katýldýðý toplantýlarda, konferansla ilgili planlama ve deðerlendirme yapýldý. AGROTEC 2005 TARIM FUARI'NA KATILDIK 31 Aðustos-4 Eylül 2005 ODA'mýz, Altýnpark'da 31 Aðustos-4 Eylül 2005 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen "Agrotec 2005 Tarým ve Tarým Teknolojileri Fuarý"nda bir stant açarak, çalýþmalarý ve yayýnlarýný tanýttý. Fuarý ziyaret edenler, ODA'mýzýn standýna büyük ilgi gösterdi. KÖY-KOOP 7. OLAÐAN GENEL KURULU ODA'MIZDA YAPILDI 28 Temmuz 2005 Köy Kalkýnma ve Diðer Tarýmsal Amaçlý Kooperatif Birlikleri Merkez Birliði'nin (KÖY-KOOP) 7. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý, 28 Temmuz 2005 Perþembe günü ODA'mýz Lokali'nde yapýldý. Toplantýya, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý TEDGEM Genel Müdürü Mehmet TAÞAN, ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Türkiye Milli Kooperatifler Birliði Genel Baþkaný Muammer NÝKSARLI, KÖY- KOOP Genel Baþkaný Mehmet ÖZKURNAZ, ODA'mýz Baþkan Yardýmcýsý Dr. Turhan TUNCER, Genel Sekreter Ural ERSOY ve eski Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lütfi ÇAKMAKÇI katýldý. TEDGEM Genel Müdürü Mehmet TAÞAN, toplantýda yaptýðý konuþmada, kooperatifçilik alanýnda yaptýklarý çalýþmalara deðinerek, tarýmsal amaçlý koopera-tiflerin daðýnýklýðýnýn biran önce giderilmesi dileðinde bulundu. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, Türkiye'de üretici köylünün haklý istemini dile getirebilmesi gerektiðini vurgulayarak, Genel Kurul'a baþarýlar diledi. Divan Baþkanlýðý görevini de üstlenen Türkiye Milli Kooperatifler Birliði Genel Baþkaný Muammer NÝKSARLI, Türkiye'de üreticilerin her dönem siyasetçilere aldanmýþ olduðunu kaydetti. KÖY- KOOP Genel Baþkaný Mehmet ÖZKURNAZ da, birliðin sorunlarýn çözülmesi için aktif biçimde çalýþtýðýný ve çalýþmaya devam ettiðini belirt- 18

19 ÖÐRENCÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝMÝZÝN ETKÝNLÝKLERÝ DEKAN LA SÖYLEÞÝ 20 Nisan 2005 ODA'mýz Öðrenci Temsilciliði, 20 Nisan 2005'de A.Ü.Z.F Dekaný Prof. Dr. Cemal TALUÐ ile Fakülte'deki etkinlikler üzerine bir söyleþi gerçekleþtirdi. Fakülte'deki deðiþikliklerin de konuþulduðu söyleþiye öðrencilerin yoðun ilgisi oldu. A.Ü.Z.F. I. Cansuyu Bayramý Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafýndan düzenlenen I. Cansuyu Bayramý etkinlikleri kapsamýnda 15 Nisan 2005 tarihinde A.Ü.Z.F'de, Öðrenci Temsilciliðimiz ve ODA'mýz tarafýndan tanýtým stantlarý açýldý. A.Ü.Z.F. Dekaný Prof. Dr. Cemal TALUÐ'un da ziyaret ettiði stantlar þenliðe katýlanlar tarafýndan yoðun ilgi gördü. Dekanlýk önündeki etkinliklerde Halk Oyunlarý gösterileri ve 4. Kolordu Bando'sunun konseri öðrencilere coþkulu anlar yaþattý. Bilime Genç Bakýþ Semineri ODA'mýz Öðenci Temsilciliði'nin düzenlediði "Bilime Genç Bakýþ" seminerlerinin ikincisinde, "Organik Tarýmda Mücadele Yöntemleri" konusu iþlendi. A.Ü.Z.F. Bitki Koruma Bölümü öðretim üyesi Araþ. Gör. Dr. Cem ÖZKAN'ýn 13 Nisan 2005 Çarþamba günü Radyofizyoloji Anfisi'nde verdiði seminer büyük ilgi gördü. "SAVAÞA HAYIR" ÖÐRENCÝ ÞENLÝÐÝ 13 Mayýs 2005 ODA'mýz, Gýda Mühendisleri Odasý (GMO) ve Peyzaj Mimarlarý Odasý (PMO) ile Odalarýn Öðrenci Temsilcilikleri'nce düzenlenen "Savaþa Hayýr" temalý "Öðrenci Þenliði", 13 Mayýs 2005'te Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde gerçekleþtirildi. "Nasýl Bir Üniversite Ýstiyoruz" baþlýklý forumla açýlan þenlikte, "Savaþ" konulu sinevizyon gösterimi yapýldý. ZMO, GMO ve PMO Öðrenci Temsilciliklerinin sunumlarý ilgiyle izlendi. Deðiþim Atölyesi Oyuncularý'nýn sergilediði "Sokak Oyunu" eserinin ardýndan Peyzaj Müzik Topluluðu bir konser verdi.grup Anuva ve Seher Yeli'nin büyük ilgi gören konserlerinin ardýndan þenlik sona erdi. Þenlik kapsamýnda ODA'mýz da bir stant açarak, yayýnlarýný tanýttý. SEN YOKSY OKSAN BÝR EKSÝÐÝZ ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝNÝN HAKLI VE GÜÇLÜ SESLERÝNÝ DUYURMAK ÝÇÝN 8 EKÝM DE ANKARA DA BULUÞALIM!.. Ýþsiz Ziraat Mühendislerinin sorunlarý, Kamuda çalýþan ziraat mühendislerinin ücret yetersizliði ve dengesizliði, Çalýþma alanlarýnýn yok edilmesi, Ülke tarýmýnýn çökertilmesi, Ýnsanca ve barýþ içinde yaþama talebimiz konularýnda, ziraat mühendislerinin seslerini tüm Türkiye ye duyurmak için, 8 Ekim Cumartesi günü saat, 10:00 da Tren Garý önünde, Ziraat Mühendisleri ODASI Pankartý altýnda buluþuyoruz... 19

20 YAZILI BASINDA ODAMIZ DALAMAN DA TURÝZM BÖLGESÝ BÝLMECESÝ-DÜNYA NARENCÝYE ÜRETÝCÝLERÝ DÝKKAT-CUMHURÝYET BÝTKÝ YERÝNE BETON BÝTÝYOR-CUMHURÝYET KOTA MISIRI DA VURDU - EVRENSEL TARIMA AB YAPILANMASI GERÇEKLERLE ÖRTÜÞMELÝ REFERANS TARIMIN GÖZBEBEÐÝ GÖZYAÞI OLDU-CUMHURÝYET PAMUK VE MISIRDA FÝYAT BEKLENTÝSÝ - DÜNYA PAMUK ÝÇÝN 1.21 YTL MISIR ÝÇÝN YTL EVRENSEL TOHUMDA DIÞA BAÐIMLILIÐI YATIRIM VE TEKNOLOJÝ ÇÖZECEK REFERANS TMO MISIRDA GEÇEN YILIN STOKUNU ERÝTEMEDEN YENÝ MAHSULÜ ALACAK - REFERANS TMO'NUN BUÐDAY ALIMINDA KANTARIN TOPUZU KAÇTI REFERANS BEYAZ ALTIN CAN ÇEKÝÞÝYOR - EVRENSEL TARIM MAKÝNELERÝNDE YETKÝ BELGESÝ ESASLARI BELÝRLENDÝ DÜNYA GDO'LU ÜRÜNLERE YASAL DAYANAK-CUMHURÝYET KARPUZCU SEZONU BURUK KAPATTI - EVRENSEL TÜRKÝYE TARIMDA DEFANSÝF TUTUM ALMALI DÜNYA GIDA - TEMMUZ'2005 ÜRETÝCÝYÝ KOTA ENDÝÞESÝ SARDI - EVRENSEL TÜTÜNÜN ALTERNATÝFÝ YOK - EVRENSEL BU SEVDADAN VAZGEÇ - HÜRRÝYET PETROL BORU HATTI, TOPRAÐI VE MERALARI TEHDÝT ALTINDA BIRAKACAK - CUMHURÝYET TARIM/HAYVANCILIK OVA YÝNE ÖNCÜ OLUR, YETER KÝ TARIM POLÝTÝKASI YERÝNE OTURSUN - CUMHURÝYET TARIM/HAYVANCILIK TARIM ÝÞÇÝLERÝNÝN HABERÝ YOK! - EVRENSEL TOPRAÐI KORUMA DEÐÝL, CARGÝLL E AF-EVRENSEL HÜKÜMETTEN CARGÝLL'E BÝR JEST DAHA CUMHURÝYET CARGÝLL'E 'ÖZEL BÖLGE' - MÝLLÝYET CARGÝLL ARTIK 'ÖZEL BÖLGE'DE - RADÝKAL TARIMA 'AF' DARBESÝ - CUMHURÝYET TARIM ARAZÝLERÝNDE AF, 11 EKÝM ÖNCESÝNÝ KAPSAYACAK - DÜNYA HORMON VÜCUDU DEÐÝÞTÝRÝYOR - CUMHURÝYET ARAÞTIRMALAR YETERSÝZ - CUMHURÝYET GIDA DENETÝMÝ ÇÖKECEK - EVRENSEL KARPUZU TARLADA KALAN ÇÝFTÇÝNÝN ÝSYANI GÖZCÜ ÝLAÇ KALINTILI TARIM ÜRÜNLERÝ YETKÝ KARMAÞASI NEDENÝYLE ÝÇ PÝYASADA - REFERANS HEM ÖNEMLÝ, HEM DE GEREKLÝ...YEMEK DÜNYASI - HAZÝRAN/2005 HORMONLU ÇÝLEK YEDÝ ERGENLEÞTÝ - SABAH MAYINLI ARAZÝLER TARIMA KAZANDIRILMALI - BEREKETLÝ TOPRAKLARIMIZ - HAZÝRAN/2005 AVRUPA'NIN ZEHÝRLÝ DÝYE ÝADE ETTÝÐÝ SEBZE-MEYVE, VATANDAÞA YEDÝRÝLÝYOR - ZAMAN TRANSGENÝK ÜRÜNLER, ORGANÝK TARIMI TEHDÝT EDÝYOR - DÜNYA MAYINLARDAN TEMÝZLENECEK ARAZÝLER TOPRAKSIZ AÝLELERE VERÝLSÝN - DÜNYA ÜZÜM DE TOPUN AÐZINDA - CUMHURÝYET GARÝP ATAMA - CUMHURÝYET YASAÐIN NEDENÝ KADROLAÞMA - CUMHURÝYET "KURALSIZ PÝYASA TÜKETÝCÝ VE ÜRETÝCÝ ALEYHÝNE SONUÇLAR DOÐURUYOR" - DÜNYA GIDA - HAZÝRAN'2005 SOÐAN ÜRETÝCÝSÝNÝN GÖZLERÝNÝ YAÞARTTI EVRENSEL MAYINLI ARAZÝLER TARIMA AÇILMALI - EVRENSEL ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI: 'MAYINLI ARAZÝLER TARIMA AÇILSIN' - CUMHURÝYET TARIM/HAYVANCILIK TEMA TARIM POLÝTÝKALARINI TARTIÞTI CUMHURÝYET TARIM/HAYVANCILIK ARAZÝLERDE MÜLKÝYET DAÐILIMI YOKSUL KÖYLÜ ALEYHÝNE CUMHURÝYET TARIM/HAYVANCILIK CARGÝLL ÝÇÝN YASA GEREKÝYOR - CUMHURÝYET BUÐDAY FÝYATI 27 KURUÞA DÜÞTÜ - EVRENSEL BUÐDAY ÜRETÝCÝSÝ TMO DAN YANA DERTLÝ BÝRGÜN BUÐDAY 270 BÝN LÝRAYA ÝNDÝ - POSTA BUÐDAYDA DÜÞÜK FÝYAT ENDÝÞESÝ - STAR BTC, ÇEVREYÝ TEHDÝT EDÝYOR- DÜNYA HORMONDA GERÇEKLER KÝTABI ÇIKTI - AKÞAM "UCUZ OLSUN, VARSIN GDO LU OLSUN" -EVRENSEL HEP YUMURTA KAPIYA GELÝNCE HALLETTÝK RADÝKAL AKP ÜRETÝCÝYÝ ZARARA SOKUYOR - EVRENSEL ERDOÐAN BUÐDAYCIYI YANILTIYOR -CUMHURÝYET KOTALI BUÐDAYA ÜÇ KURUÞ PRÝM -CUMHURÝYET TURKEY WORKÝNG TO FORM POLÝCY ON GENETÝCALLY MODÝFÝED ORGANÝSMS - TURKÝSH DAÝLY NEWS - MAYIS'2005 GELÝR ÝDARESÝ YASASI ÝHTÝYAÇLARI KARÞILAMAZ EVRENSEL MAYIN YERÝNE EKÝN - EVRENSEL TRÝLYONLUK GÜBRE VE MAZOT DESTEÐÝNÝN AYRINTISI NETLEÞÝYOR - DÜNYA TÜRKÝYE'DE ÝKÝ KIBRIS BÜYÜKLÜÐÜNDE ARAZÝ MAYINLI CNN TÜRK SÜT SEKTÖRÜNÜN YÜZDE 80 Ý KAYIT DIÞI CUMHURÝYET BU KOÞULLARDA SÜT GÜNÜ KUTLANAMAZ EVRENSEL ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI BAÞKANI GÖKHAN GÜNAYDIN - ULUSAL KANAL MAYINLI ARAZÝYÝ HARCAMAYIN - STAR DOÐAL TARIM FIRSATI - STAR MAYINLI ARAZÝLER - STAR GAZETESÝ GENETÝK SAVAÞIN HEDEFÝNDE HALK VAR MÝLLÝ GAZETE ARAZÝ YÖNETMELÝÐÝ'NE DAVA - CUMHURÝYET BUÐDAYIN ALIM FÝYATI 456 BÝN LÝRA OLMALI EVRENSEL BUÐDAY FÝYATLARI ÝÇÝN TMO DEVREYE GÝRMELÝ DÜNYA OLMASA DA OLURMUÞ - EVRENSEL AB SÜRECÝNDE TÜRKÝYE TARIMI - BUÐDAY - MART/NÝSAN 2005 GDO YA KARÞI 100 BÝN ÝMZA TBMM YE TESLÝM EDÝLDÝ BUÐDAY - MART/NÝSAN 2005 KAVAK AÐACI MASUM ÇIKTI - AKÞAM KAVAK AÐACINA ÝADE-Ý ÝTÝBAR - HÜRRÝYET DÜNYADA SU YÖNETÝMÝ DEÐÝÞÝM SÜRECÝNE GÝRDÝ DÜNYA GIDA - NÝSAN/2005 AÐAÇLARIN DA GENETÝÐÝ DEÐÝÞTÝRÝLÝYOR EVRENSEL ORMANLAR BORÇ ÖDEME ARACI DEÐÝL CUMHURÝYET FAST FOOD YÝYECEK AFYON ETKÝSÝ YAPIYOR BÝRGÜN ÝTHALAT TMO'YU VURDU - EVRENSEL TARIM ARAZÝSÝNÝ ÝÞGAL EDEN METREKARE BAÞINA 5 YTL VERECEK - DÜNYA BÝYOGÜVENLÝK YASA TASLAÐI MUTLAKA DÜZELTÝLMELÝ - CUMHURÝYET/TARIM HAYVANCILIK SUDA TEHLÝKE ÇANLARI ÇALIYOR CUMHURÝYET/TARIM HAYVANCILIK ORTAK MAKÝNE KULLANIMI EN ÝYÝ MODEL CUMHURÝYET/TARIM HAYVANCILIK ATILIM TEKNOLOJÝYE BAÐLI CUMHURÝYET/TARIM HAYVANCILIK CARGÝLL DE HUKUKSUZLUK SÜRÜYOR - EVRENSEL ARAZÝDE ÖNCELÝK TOPRAKSIZ KÖYLÜNÜN OLMALI EVRENSEL ZEYTÝNLÝK ÝHTÝYACI OLANA VERÝLSÝN EVRENSEL SU BÝLDÝRÝSÝ - CUMHURÝYET - IÞIK KANSU NE ÝÞÝ VAR BU ADAMLARIN TOPLANTILARDA?EVRENSEL

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ KURULU DENÝZLÝ 39. Dönem III. Danýþma Kurulu Toplantýsý, 25 Þubemiz ile çevre illerdeki temsilcilerimizin katýlýmýyla, 22-24 Nisan 2005 tarihleri arasýnda Denizli'de yapýldý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN

Detaylı

GENEL MERKEZ DEN ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET. 30 Haziran BAKANLIKLARA ZÝYARET Temmuz 2005

GENEL MERKEZ DEN ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET. 30 Haziran BAKANLIKLARA ZÝYARET Temmuz 2005 ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET 30 Haziran 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Yönetim Kurulu üyelerimiz Hamdi ARPA, Selda ÜNAL, Burhan HARMANKAÞI, Mehtap ERCAN ve Dr. Kadriye KALINBACAK ile Genel

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78 TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78 ÝKÝ YÖNETMELÝÐÝMÝZ DAHA RESMÝ GAZETE DE YAYIMLANDI. 37-39.Sayfalar MESLEÐÝMÝZLE ÝLGÝLÝ HAK GASPINA YOL

Detaylı

SEMPOZYUM - KONFERANS K

SEMPOZYUM - KONFERANS K GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2005 "EKONOMÝ GÜNDEMÝ" KONFERANSI / 22 Ekim 2005 ODA'mýzýn düzenlediði "Güz Etkinlikleri" kapsamýnda, Ekonomist ve Kanaltürk TV Yorumcusu Selim SOMÇAÐ, 22 Ekim 2005'te ODA'mýzda "Ekonomi

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. ADANA ODA'mýzýn "Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý Hakkýndaki Yönetmelik" gereðince Adana Þubemiz, Adana Ticaret Odasý ile birlikte 8 Nisan 2005'te "Zirai Mücadele

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU ODA'mýzýn Tarým Danýþmaný Meslektaþlarýmýzla ilgili sorunlarýn çözümüne yönelik çalýþmalarý sürüyor. 2004 yýlýnda baþlayan ve bu yýl sonunda sona erecek olan "1000 Tarým Gönüllüsü"

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL - ARALIK 2004 ÝKÝ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 73-74 GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 GDO YA HAYIR!!! SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK 39.DÖNEM II. DANIÞMA KURULU TARLADAN

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI Merhaba Sevgili Meslektaþlarým, "Tarým ve Mühendislik" Dergimizin 77. sayýsý ile sizlerle yeniden beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize, þahsým ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaþlarým adýna,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana Çiftçiler Birliði ve TEMA tarafýndan Ç.Ü. Akif Kansu Salonu'nda 9 Mayýs 2006 tarihinde, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu ile Çölleþmeyle Mücadele Ulusal

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan "Syriana" filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik.

ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan Syriana filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, 14 Þubat 2006'da Kanal Türk TV'de Zehra EYÝCÝL'in sunduðu "Tarým Dosyasý" Programý'na katýlarak, bölgemizde tarýmýn sorunlarýna yönelik ODA görüþlerimizi aktardý. Adana tarýmýnýn

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü Arazi Rantýna Teslim olmayacak (Toprak Dosyasý 7)

Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü Arazi Rantýna Teslim olmayacak (Toprak Dosyasý 7) içindekiler 2 9 11 17 22 25 33 36 Sunuþ Tarým Alaný Ýþgaline Af (Toprak Dosyasý I) TÝGEM de Erozyon... (Toprak Dosyasý 2) TÝGEM Dalaman (Toprak Dosyasý 3) TÝGEM Yalova (Toprak Dosyasý 4) Altýn Topraklar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝSTANBUL GEZÝSÝ AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK. e-zmo EÐÝTÝMÝ MEZUNLAR GÜNÜNDE BULUÞTUK UÞTUK

ÝSTANBUL GEZÝSÝ AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK. e-zmo EÐÝTÝMÝ MEZUNLAR GÜNÜNDE BULUÞTUK UÞTUK 1 MAYIS - 30 AÐUSTOS 2006 SAYI : 80 AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK REKTÖR BÜYÜKBURÇ VE ZÝRAAT FAKÜLTESÝ DEKANLARI ÝLE BÝRLÝKTE TARIM BAKANI'NI ZÝYARET ETTÝK e-zmo EÐÝTÝMÝ

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI BÝRSÝN Kamil BAYRAM

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI BÝRSÝN Kamil BAYRAM TARIM VE MÜHENDÝSLÝK TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI YAYIM ORGANI ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR-YEREL SÜRELÝ YAYIN SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN CARGILL UÐRUNA ANAYASA ÇÝÐNENÝYOR 16 CUMHURBAÞKANI'NDAN CARGILL YASASI'NA VETO 18 TOPRAK TALANI SÜRÜYOR 20 CARGILL'Ý KURTARMA CEPHESÝ

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ adana þube 21.01.2011 tarihinde Adana Þube tarafýndan her yýl düzenlenen Geleneksel Jeoloji Mühendisleri Gecesine, Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu'ndan da 2. Baþkan Hüseyin ALAN ve Faruk ÝLGÜN

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

I-"BÜYÜK ORTA DOÐU PROJESÝ, ÖTEKÝ TÜRKÝYE TARIÞMALARI" KONFERANSI SERDAR TURGUT

I-BÜYÜK ORTA DOÐU PROJESÝ, ÖTEKÝ TÜRKÝYE TARIÞMALARI KONFERANSI SERDAR TURGUT BAHAR KONFERANSLK ONFERANSLARIARI Her yýl düzenlediðimiz "Bahar Konferanslarý" bu yýl 3 ayrý konu baþlýðýnda, tarým sektörü yanýnda diðer sektörleri de yakýndan ilgilendiren ve gündemde olan baþlýklarý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ODA'MIZIN 40. DÖNEM OLAÐAN GENEL KURULU COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ODA'MIZIN 40. DÖNEM OLAÐAN GENEL KURULU COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ODA'MIZIN 40. DÖNEM OLAÐAN GENEL KURULU COÞKUYLA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ODA'mýzýn 40. Dönem Olaðan Genel Kurulu, 11 Mart 2006 Cumartesi günü DSÝ Konferans Salonu'nda baþladý. Genel Kurula, CHP Muðla Milletvekili

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube JMO þube günceleri adana þube 21-22.01.2012 tarihinde þubemiz 9. Olaðan Genel Kurulu yapýldý 26.01.2012 tarihinde 9. Dönem Yönetim Kurulu belirlenmiþtir 03.02.2012 tarihinde Çukurova Belediye Baþkaný Yýldýray

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 329-334 329 TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Genel kurulun sayýn delegeleri, deðerli misafirler, sevgili meslektaþlarým. Türk

Detaylı

PROJE KAPSAMINDA ÇALIÞAN ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ KADERLERÝYLE BAÞBAÞA KALDI

PROJE KAPSAMINDA ÇALIÞAN ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ KADERLERÝYLE BAÞBAÞA KALDI ZMO ARAÞTIRMASI : IV PROJE KAPSAMINDA ÇALIÞAN ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ KADERLERÝYLE BAÞBAÞA KALDI Hükümetin, görkemli törenlerle tanýttýðý ve büyük vaatlerle yürürlüðe koyduðu "Köy Merkezli Tarýmsal Üretime

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

ODA GÖRÜÞÜMÜZ TOPRAK KORUMA K UYGUL AMA YÖNETMELÝÐÝ HAKKINDA TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI'NIN GÖRÜÞÜ

ODA GÖRÜÞÜMÜZ TOPRAK KORUMA K UYGUL AMA YÖNETMELÝÐÝ HAKKINDA TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI'NIN GÖRÜÞÜ TOPRAK KORUMA K VE ARAZI KULLK ULLANIMI KANUNU K UYGUL AMA YÖNETMELÝÐÝ HAKKINDA TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI'NIN GÖRÜÞÜ 21.09.2005 18 Temmuz 2005 tarihli ve 25880 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

YARGITAY'IN 1999 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI

YARGITAY'IN 1999 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI YARGITAY'IN 1999 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI 02-03 Kasým 2000 tarihlerinde Ýstanbul'- da Destek Reasürasans Konferans salonunda Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı E- BÜLTEN Sayı: 01 Ocak 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Bursa Şube Yönetim Kurulu,

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝ GÝRÝÞÝMÝ

ATATÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝ GÝRÝÞÝMÝ CUMHURÝYET REJÝMÝNE YÖNELÝK SÝSTEMLÝ SALDIRILARI NEFRETLE KINIYORUZ. TEHLÝKENÝN FARKINDAYIZ, KARÞISINDAYIZ!.. 18 Mayýs 2006 Cumhuriyet'in temel nitelikleri olan laik-demokratik-sosyal hukuk devleti ilkeleri,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı