T.C. Resmî Gazete KARARNAMELER ÇARŞAMBA. Sayı : Kuruluş tarihî : 7 Ekim NİSAN 1967

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete KARARNAMELER ÇARŞAMBA. Sayı : Kuruluş tarihî : 7 Ekim NİSAN 1967"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihî : 7 Ekim Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur 5 NİSAN 1967 ÇARŞAMBA Sayı : KARARNAMELER Karar Sayısı: 6/7687 Adalet Bakanı Millî Sa. Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V İsviçre'nin Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) katılma Protokolü'nün 1/8/1966 tarihinden itbiaren geçerli olnak üzere onaylanması; Maliye Bakanlığının 21/1/1967 gün ve /36-535/2419 sayılı yazısı, üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanımın 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 9/2/1967 tarihinde kararlaştırılmıştır. H. DİNÇER A. TOPALOĞLU Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı C. BİLGEHAN O. DENGİZ Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı E. SOMUNOĞLU İ. İ. Tl TEKİN F. SÜKAN Bayındırlık Bakanı E. ERDİNÇ Tarım Bakanı B. DAĞDAŞ F. SÜKAN Ticaret Bakanı S. T. MÜFTÜOĞLU Ulaştırma Bakanı S. ÖZTÜRK CUMHURBAŞKANI Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kav. Bakanı C. SUNAY A. N. ERDEM M. TURGUT İ. DERİNER Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakanı S. DEMİREL R. SEZGİN K. OCAK A. F. ALİŞAN N. KÜRŞAT H. MENTEŞEOĞLU S. O. AVCI İsviçre'nin Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına Katılma Protokolü Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının Âkit Tarafları )lan Hükümetler (Aşağıda sırasıyla «Genel Anlaşma» ve «Âkit taraflar» üye anılacaktır), Avrupa Ekonomik Topluluğu ve İsviçre Konfederasyonu Hükümeti (aşağıda İsviçre denecektir), İsviçre'nin Genel Anlaşmaya geçici katılmasıyla ilgili 22 Kasım 1958 tarihli Beyannamede öngörülen katılma görüşmelerinin sonuçlarını GÖZ- ÖNÜNDE TUTARAK, İsviçre'nin, ÂKİT TARAFLAR'ca yürütülen ticaret müzakerelerinle oynadığı ve devam ettirdiği aktif ve olumlu role ÖNEM VEREREK, İsviçre'nin, 21 Mayıs 1963 tarihli GAAT - Bakanlar toplantısında ılınan Karar neticesinde üzerinde mutabık kalınan «Tarımın dünya ticaretindeki önemi dolayısiyle ticaret müzakerelerinin tarımsal maddelerin dünya pazarlarma uygun şartlarla girme imkânı sağlaması» prensibini kabul ettiğini ve bu prensibi uygulamak bakımından adı geçen Kararın (B) Bölümünün 3 üncü paragrafında zikredilen usulü de kabul ettiğini GÖZÖNÜNDE TUTARAK, Ticaret müzakerelerinin, 21 Mayıs 1963 tarihli Bakanlar Karariyle lerpiş edilen şekilde bir anlaşmayla sonuçlanamaması halinde, aşağıdaki 4 üncü paragrafta belirtilen rezerve rağmen 21 Mayıs 1963 tarihli Bakanlar Kararında işaret edildiği üzere, İsviçre'nin «Zirai maddeler için uygun ithal şartları» sağlayıp sağlamadığım araştırmak bakımından, söz konusu ülkenin, mevcut durumu ÂKİT TARAFLAR'la incelemeye hazır olduğunu GÖZÖNÜNDE TUTARAK, Protocole daccession de la Suisse A l'accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce Les gouvernements qui sont parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (dénommés ci-après «les parties contractantes» et «l'accord général» respectivement), la Communauté économique européenne et le gouvernement de la Confédération suisse (dénommé ci-après «la Suisse»), EU EGARD aux résultats des négociations menées en vue de l'accession de la Suisse à l'accord général, qui sont repris dans la Déclaration du 22 novembre 1958 relative à l'accession provisoire de la Suisse à l'accord général, CONSIDERANT que la Suisse a joué et continue de jouer un rôle actif et positif dans les négociations commerciales menées sous le couvert des PARTIES CONTRACTANTES, CONSIDERANT que la Suisse a accepté le principe convenu dans la Résolution adoptée à réunion ministérielle du GATT le 21 mai 1963, aux termes duquel «étant donné l'importance de l'agriculiture dans le commerce mondial, les négociations commerciales devront créer des conditions acceptables d'accès aux marchés mondiaux pour les produits agricoles», et que la Suisse a également accepté les procédures énoncées à la Section B, paragraphe 3, de ladite Résolution pour donner effet à ce principe, CONSIDERANT que la Suisse est disposée, pour le cas où les négociations commerciales en cours ne conduiraient pas à des accords du genre envisagé par les ministres dans leur Résolution du 21 mai 1963, à examiner avec les PARTIES CONTRACTANTES la situation existant alors en vue de vérifier que, nonobstant la réserve mentionnée au paragraphe 4 ci-après, la Suisse assure «des conditions acceptables

2 Sahaf e: 2 (Resmî Gazete) 5 NİSAN 1967 Geçici katılmasındanberi, âkit tarafların tarımsal maddeler ihracatı için İsviçre'nin devamlı surette genişleyen bir pazar teşkil ettiğini, bu maddeler ithalâtının düzenli şekilde artışının bunun bir delilini teşkil ettiğini GÖZÖNÜNDE TUTARAK, İsviçre'nin, geçici katılmasındanberi, ÂKİT TARAFLARIN çalışmalarına aktif ve olumlu bir şekilde iştirak ettiğini GÖZÖNÜNDE TU TARAK, Temsilcileri vasıtasiyle aşağıdaki hükümler üzerinde UYUŞMUŞ LARDIR : BİRİNCİ KISIM Genel hükümler 1. Bu Protokolün aşağıdaki 12 nci paragrafa uygun olarak yürürlüğe gireceği günden itibaren, İsviçre, Genel Anlaşmanın XXXII nci maddesi anlamında adı geçen Anlaşmaya âkit taraf olacak, ve geçici olarak ve bu ptorokol hükümleri mahfuz kalmak üzere; a) Genel Anlaşmanın I inci ve III üncü kısımlarını b) 22 Kasım 1958 tarihinde mevcut mevzuatı ile bağdaştığı ölçüde Genel Anlaşmanın II nci kısımı uygulayacaktır. Birinci maddenin 1 inci paragrafında III ncü maddeye atfen yer verilen vecibelerle, II nci maddenin 2 b) paragrafında IV üncü maddeye atfen sıralanan vecibeler, işbu paragraf gereğince Genel Anlaşmanın II nci kısımıyla ilgili sayılacaktır. 2. a) İşbu protokolda aksine hüküm olmadıkça İsviçre tarafından uygulanması gereken Genel Anlaşma hükümleri, Birleşmiş Milletler Ticaret ve İstihdam Konferansının hazırlık Komisyonunun ikinci toplantısına ait son senede ek olup tadil, tashih veya başka şekilde değişikliklere uğramak suretiyle i) İsviçre'nin âkit taraf olacağı tarihte ilgili belgelerle hiç olmazsa kısmen yürürlüğe giren hükümlerdir. Bu kayıt böyle bir belgede yazılı hükmü bahis konusu belge ahkâmına uygun olarak yürürlüğe girmeden önce İsviçre'nin uygulayacağı anlamını taşımaz. ii) Bu hükümler, aynı zamanda, Genel Anlaşmaya ekli listelerde değişiklik veya düzeltme yapan bütün protokol hükümleri veya İsviçre'nin âkit taraf olacağı tarihde yürürlüğe konulacak olup Genel Anlaşmanın belli bir hükmüne göre alınmış veya ÂKİT TARAFLARCA tesbit edilmiş olan ve bu listeleri etkileyen her türlü tedbirlerin kapsadığı hükümlerdir. b) Genel Anlaşmanın V inci maddesinin 6 nci paragrafı, VII nci maddesinin 4 üncü paragrafının d) alt paragrafı ve X uncu maddesinin 3 üncü paragrafının c) alt paragrafında bu Anlaşmanın tarihine âtıf yapıldığında, İsviçre için uygulanacak tarih 22 Kasım 1958 günüdür. 3) Bu protokolün uygulama sahası bakımından İsviçre gümrük sahasına İsviçreyle Liechtenstein Prensliği arasında mevcut Gümrük Birliği devam ettiği müddetçe bu Prensliğin sahası da dahil addedilecektir. 4) 3 Ekim 1951 tarihli Federal Kanunun II nci kısmına, 28 Eylül 1956/28 Eylül 1962 tarihli Federal Kararnamenin 11 inci maddesine ve federal Anayasanın mükerrer 23 üncü ve 32 nci maddelerine dayanan alkol ve buğdayla ilgili mevzuatına uygun olarak, ithalâtta tahditler uygulayabilmesine imkân verebilecek ölçüde İsviçre, Genel Anlaşmanın XI 'inci maddesi hükümlerinin tatbikiyle ilgili durumunu muhafaza edecektir. Yukarıdaki 1 b) paragrafıyla istihdaf edilmeyecek hükümleri bu kanunlara uygun olarak uygularken, İsviçre, adı geçen kanunların tatbikatıyla uyuştuğu ölçüde ve imkân nispetinde Genel Anlaşmanın kaidelerine riayet edecektir. Özellikle, söz konusu hükümlerin uygulanmasında âkit tarafların menfaatlerine gelecek zararların asgari ölçüde tutulmasına gayret sarf edecektir. Genel Anlaşmanın XIII üncü maddesine uygun olarak, keza yukarıda adı geçen Kanunlar gereğince konacak her türlü engellemede farklılık gözetleme prensibine uygun hareket edecektir. İsviçre bu rezerv icabı uygulayacağı tedbirler hakkında her sene ÂKİT TARAFLARA bir rapor verecek, ÂKİT TARAFLAR'ın talebi üzerine kendileriyle bu tedbirler üzerinde istişareye girişecektir. Ayrıca, ÂKİT TARAFLAR, her üç senede bir, işbu paragraf hükümlerinin uygulanmasının derinliğine inceleyeceklerdir. d'accès... pour les produits agricoles», ainsi qu'il est indiqué dans la Résolution ministérielle du 21 mai 1963, CONSIDERANT que, depuis son accession provisoire, la Suisse constitue un marché en expansion constante pour les exportations de produits agricoles des parties contractantes, ainsi qu'en témoigne la croissance réguuère des importations de ces produits, CONSIDERANT que, depuis son accession provisoire, la Suisse a pris une part active et positive aux travaux des PARTIES CONTRAC TANTES, SONT CONVENUS, par l'intermédiaire des leurs représentants, des dispositions suivantes : PREMIERE PARTIE Dispositions générales 1. A compter du jour où le présent Protocole entrera en vigueur conformément au paragraphe 12 ci-après, la 'Suisse sera partie contractante à l'accord général au sens de l'article XXXII dudit Accord et appliquera, à titre provisoire et sous réserve des dispositions du présent Protocole : a) les Parties I et III de l'accord général; b) la Partie II de l'accord général dans toute la mesure compatible avec sa législation existant à la date du 22 novembre Les obügations tipulées au paragraphe 1 de l'article premier par référence à l'article III et celles qui sont stipulées au paragraphe 2 b) de l'article II par référence à l'article VI de l'accord général seront considérées, aux fins du présent paragraphe, comme relevant de la Partie n de l'accord général. 2. a) Les dispositions de l'accord général qui devront être appliquées par la Suisse seront, sauf disposition contraire du présent Protocole, celles qui figurent dans le texte annexé à l'acte final de la deuxième session de la Commission préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et l'emploi, telles que ces dispositions auront été rectifiées, amendées ou autrement modifiées i) par des instruments qui seront devenus effectifs au moins en partie au jour où la Suisse deviendra partie contractante; toutefois, cette précision ne signifie pas que la Suisse s'engage à appliquer une disposition figurant dans un tel instrument avant qu'elle soit devenue effective conformément aux clauses de l'instrument en question; ii) par les dispositions de tout protocole portant rectification ou modification de listes existantes annexées à l'accord 'général ou par toute autre mesure affectant ces listes, prise conformément à une disposition spécifique de l'accord général ou à des procédures établies par les PARTIES CONTRACTANTES, qui seraient effectifs à la date où la Suisse deviendra partie contractante. b) Dans chaque cas où le paragraphe 6 de l'article V, l'alinéa d) du paragraphe 4 de l'article VII et l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article X de l'accord général se réfèrent à la date dudilt Accord, la date applicable en ce qui concerne la Suisse sera le 22 novembre Aux fins de l'application territoriale du présent Protocole, le territoire douanier de la Suisse sera considéré comme comprenant le territcire de la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps qu'il traité d'union douanière entre ce territoire et la 'Suisse sera en vigueur. 4. La Suisse réserve sa position en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article XI de l'accord général dans la mesure nécessaire pour lui permettre d'appliquer des restrictions à l'importation conformément au Titre II de la Loi fédérale du 3 octobre 1951 ainsi qu'à l'article 11 de l'arrêté fédéral du 28 septembre 1956/28 septembre 1962 et à sa législation concernant l'alcool et 'le blé qui se fonde sur les articles 32 bis et 23 bis de la Constitution fédérale. En appliquant, conformément à ces lois, des dispositions qui ne seraient pas Visées par le paragraphe 1 b) ci-dessus, la Suisse devra, dans la mesure compatible avec la mise en oeuvre de ces lois, se conformer aussi étroitement que possible aux clauses appropriées de l'accord général et, en particulier, devra s'efforcer de veiller à ce que la mise en oeuvre des dispositions en question lèse le moins possible les intérêts des parties contractantes et, conformément à l'article XIII de l'accord général, elle devra respecter le principe de non-discrimination dans l'application de toute restriction instituée en vertu des lois susvisées. La 'Suisse fera rapport chaque année aux PARTIES CONTRACTANTES sur les mesures appliqués par elle en vertu de cette réserve ét, à la demande des PARTIES CONT RACTANTES, entrera en consultation avec celles-ci au sujet desdites mesures. En outre, les PARTIES CONTRACTANTES entreprendront tous les trois ans un examen approfondi de l'application des dispositions du présent paragraphe.

3 5 NÎSAN 1967 (Resmî Gazete) SahAfe: 3 5. İsviçre Genel Anlaşmanın XV inci maddesinin 6 nci paragrafı 5. La isuisse réserve également sa position en ce qui concerne les hükümleriyle ilgili durumunu da mahfuz tutar. Fakat, Milletlerarası dispositions du paragraphe 6 de l'article XV de l'accord général mais Para Fonuna üye olmadığı müddetçe, kambiyo konusunda Genel Anlaşmanın ruhuna uygun olarak ve ÂKİT TARAFLAR'ın 20 Haziran 1940 s'engage aussi longtemps qu'elle ne sera pas membre du Fonds monétaire international, à agir en matière de change conformément à l'esprit de tarihli kararıyla (Temel vesikalar ve Çeşitli Belgeler Cil. II, 18 ve 127 l'accord général et d'une manière entièrement compatible avec les nci paragraflar) kabul edilen özel kambiyo anlaşması prensipleriyle principes de l'accord spécial de change adopté par les PARTIES CONTtamamen uyuşacak şekilde hareket etmeyi kabul ve ayrıca ÂKİT TA- TARAFLAR'ın RACTANTES dans onbirinci leur Résolution dönem toplantısının du 20 juin Kasım (IBDD, 1956 vol. tarihli n, pp. oturumunda yaptığı beyanatta sözü edilen sarih taahhütleri teyid eder (L/593 sayılı belge). İsviçre 20 Haziran 1949 tarihli Kararla ÂKİT TARAF- LAR'ca kabul edilen tarzda herhangi bir özel kambiyo anlaşması imzaladığı takdirde, ÂKİT TARAFLAR'a vereceği rapora konu teşkil edecek olan kendisince alınmış her tedbir hakkında, gecikmeksizin ÂKİT TA- RAFLAR'a bilgi verecektir. Kambiyo konusunda, İsviçre'nin, Genel Anlaşma hükümlerinin tatbikatına tesir edebilecek veya özel kambiyo anlaşmasının hedef ve prensipleriyle uyuşmayacak tedbirler aldığını ileri süren her âkit tarafın isteği üzerine, ve otuz gün önceden haber verilmek şartiyle İsviçre, her zaman ÂKİT TARAFLAR'la istişarelere girişecektir. İstişareler neticesinde ÂKİT TARAFLAR Kambiyo konusunda İsviçre'nin Genel Anlaşma neticesinde ruhuna aykırı tedbirler aldığını müşahade ederlerse, işbu rezervin uygulanmasına son verilmesini kararlaştırabilecekler ve İsviçre Genel Anlaşmanın XV inci maddesinin 6 nci paragrafı ile çekler bağlı ve sayılacaktır. İsviçre Genel Anlaşmanın XV inci maddesinin 6 ncı paragrafı ile bağlı sayılacaktır. 6. Yukarıdaki 4 üncü ve 5 inci paragraflarda sözü edilen rezervlerden doğabilecek her meselenin iki tarafı da memnun edecek şekilde Çözümlenmesi için, her âkit tarafın talebi üzerine İsviçre, Genel Anlaşmanın XXII nci ve XXIII üncü maddesine uygan olarak istişareye girişecektir. İKİNCİ Listeler KISIM 18 et 127) et confirme les engagements exprès énoncés dans la déclaration qu'elle a présentée à la séance du 17 novembre 1956 de la onzième session des PARTIES CONTRACTANTES (cf. document L/593). La Suisse fera raport aux PARTIES CONTRACTANTES sur toute mesure prise par elle qui aurait dû faire l'objet d'un rapport aux PARTIES CONTRACTANTES si la Suisse avait signé l'accord spécial de change adopté par les PARTIES CONTRACTANTES dans leur Résolution du 20 juin La Suisse devra, moyennant un préavis de trente jours, procéder à des consultations avec le PARTIES CONTRACTANTES, à quelque moment que ce soit, à la demande de toute partie contractante qui estimerait que la Suisse a pris, en matière de change, des mesures qui peuvent avoir un effet significatif sur l'application des dispositions de l'accord général ou qui sont ^incompatibles avec les principes et objectifs de l'accord spécial de change. Sâ, par suite de ces consultations, les PARTIES CONTRACTANTES constatent que la Suisse a pris en matière de change des mesures contraires à l'esprit de l'accord général, elles pourront décider que la présente réserve cesse s'appliquer et, par la suite, la Suisse sera liée par les dispositionis du paragraphe 6 de l'article XV de l'accord général. 6. La Suisse devra entrer en consultations conformément aux articles XXXI et XXIII de l'accord général, à la demande de toute partie contractante, au sujet des réserves mentionnées aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, en vue d'arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de tout problème qui résulterait de ces réserves. 7. (A) ekinde öngörülen listeler, işbu protokolün yürürlüğe girmesinden itibaren, Genel Anlaşmaya ek İsviçre listeleri olacaktır. 8. (B) ekinde öngörülen ve bir âkit tarafa veya Avrupa Ekonomik Topluluğuna ait her liste, işbu protokolün o âkit taraf veya Avrupa Ekonomik Topluluğu tarafından imzalandığı günü takip eden otuzuncu gün, o âkit taraf veya Avrupa Ekonomik Topluluğunun Genel Anlaşmaya ek listesi olacaktır. Bununla beraber, listenin Genel Genel Anlaşmaya ek liste olacağı tarih, işbu protokolün yürürlüğe giriş tarihinden öncesine rastlayamaz. 9. a) Genel Anlaşmanın II nci maddesinin 1 inci paragrafının adı geçen Anlaşma tarihine atıfta bulunduğu hallerde, A veya B eklerinde zikredilen bir listede mevcut herhangi bir tâvizli madde için uygulanacak tarih, bu listeyi ihtiva eden belgenin tarihi olacaktır. b) Genel Anlaşmanın II nci maddesinin 6 a) paragrafında adı geçen Anlaşma tarihine yapılan atıf gereğince, A veya B eklerinde sözü edilen her liste için uygulanacak tarih bu listeyi ihtiva eden belgenin tarihi olacaktır. 10. Bu protokolün B ekinde bahis konusu edilen listesi Genel Anlaşmaya ek liste olmamış olan bir âkit taraf veya Avrupa Ekonomik Topluluğuyla başlangıçta müzakere edilmiş olmak şartiyle, İsviçre işbu protokolün A ekinde bahiskonusu edilen bu kabil her tavizi her an tamamen veya kısmen geri çekme hakkına sahip olacaktır. Bununla beraber : a) Bu yolda bir taviz çekme niyeti en az otuz gün önce, yazılı olarak, ÂKİT TARAFLAR'a bildirilecektir; b) Listesi Genel Anlaşmaya ek liste halinde gelecek olan her âkit tarafla veya Avrupa Ekonomik topluluğu ile ve bahiskonusu madde ticaretinde önemli menfaati bulunan ülke ile istek üzerine istişarelere girişilecektir, c) Böylece geri çekilen her taviz, bu tavizin ilk defa kendisiyle müzakere edildiği âkit tarafın veya Avrupa Ekonomik Topluluğu listesinin Genel Anlaşmaya ek liste olacağı günden itibaren uygulanacaktır. ÜÇÜNCÜ KISIM Son hükümler 11. İşbu Protokol ÂKİT TARAFLAR Genel Müdürüne tevdi edilecek, 31 Aralık 1966 tarihine kadar İsviçre'nin son âkit tarafların ve Avrupa Ekonomik Topluluğunun imzasına sunulacaktır. DEUXIEME Listes PARTB3 7. Les listes visées à l'annexe A deviendront Listes annexées à l'accord général relatives à la Suisse dès l'entrée en vigueur du présent Protocole. 8. Toute liste visée à l'annexe B, relative à une partie contractante ou à la Communauté Economique Européenne, deviendra Liste annexée à l'accord général, relative à cette partie contractante ou à la Communauté économique européenne, le trentième jour qui suivra celui où le présent Protocole aura été signé par cette partie contractante ou par la Communauté Economique Européenne; toutfois, la date à laquelle la liste deviendra Liste annexée à l'accord général ne pourra être antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. 9. a) Dans chaque cas où le paragraphe I de l'article II de l'accord général se réfère à la date dudit Accord, la date applicable pour chaque produit qui fait l'objet d'une concession reprise dans une liste mentionnée à l'annexe A ou ià l'annexe B, sera la date de l'instrument reprenant cette liste. b) Aux fins de la référence qui est faite à la date de l'accord général au paragraphe 6 a) de l'article n dudit Accord, la date applicable â l'égard de toute liste mentionnée à l'annexe A ou à l'annexe B sera la date de l'instrument reprenant cette liste. 10. La Suisse aura â tout moment la faculté de retirer, en totalité ou en partie, toute concession reprise dans une liste mentionnée à l'annexe A du présent Protocole, motif pris que cette concession aurait été négociée primiticement avec une partie contractante ou la Communauté Economique Européenne dont la liste mentionnée à l'annexe B du présent Protocole ne serait pas devenue Liste annexée à l'accord général. Toutefois : a) toute intention de retirer une concession à ce titre devra être notifiée par écrit aux PARTIES CONTRACTANTES trente jours au moins avant la date du retrait projeté; b) il sera procédé, sur demande, à des consultations avec toute partie contractante ou la Communauté Economique Européenne dont la liste sera devenue Liste annexée à l'accord général et qui aurait un intérêt substantiel au commerce du produit en question; c) toute concession ainsi retirée sera appliquée à compter du jour où la liste de la partie contractante ou de la Communauté Economique Européenne avec qui cette concession aura été négociée primitivement deviendra Liste annexée à l'accord général.

4 Sahife: 4 (Resmî Gazete) 5 NİSAN İşbu Protokol, İsviçre tarafından imzalanacağı günü. takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girecektir. 13. İşbu Protokolün İsviçre tarafından imzalanması, Genel Anlaşmayı ticaret ve kalkınmayla ilgili IV. bir kısım ilâvesiyle değiştiren protokolün İsviçre tarafından yeniden teyidi demek olacak ve ÂKİT TA RAFLARCA düzenlenmiş olup, Genel Anlaşmayı düzelten veya değiştiren ve imzaya açık tutulan, ancak İsviçre'nin işbu protokolü imzaladığı tarihte henüz yürürlüğe girmemiş bulunan her belgeye İsviçre'nin taraf olması için gerekli son işlemi teşkil edecektir. 14. İşbu Protokolün 1 inci paragrafına uygun olarak Genel Anlaşmaya âkit taraf olan İsviçre, Genel Müdüre katılma belgesini tevdi ederek, bu protokolün tatbiki kabil hükümlerine uygun olarak adıgeçen anlaşmaya katılacaktır. Bu katılma, XXVI nci madde uyarınca Genel Anlaşmanın yürürlüğe gireceği gün veya katılma belgesinin tevdiini takip eden otuzuncu gün (Eğer bu tarih ilkinden sonra ise) yürürlüğe girecektir. İşbu Protokole uyularak yapılan katılma, Genel Anlaşmanın, XXXII nci maddesinin 2 nci paragrafı hükümleri bakımından (*) XXVI nci maddenin 4 üncü paragrafına uygun şekilde kabul edildiği mânasına gelecektir. 15. İsviçre, Genel Anlaşmaya 14 üncü paragrafa uygun şekilde katılmadan önce, mezkûr Anlaşmanın geçici olarak tatbikini durdurma yetkisini haiz olacaktır. Bu fesih, yazılı olarak yapılacak ihbarın Genel Müdür tarafından almışından altmış gün sonra yürürlüğe girecektir. (*) Genel Anlaşmanın 16. Genel Müdür, işbu protokolün uygun şekilde tasdikli bir örneğini ve 11 inci paragraf gereğince, Protokolün imzalandığına dair bir bildiriyi, her âkit tarafa, Avrupa Ekonomik Topluluğuna, İsviçre'ye, Genel Anlaşmaya geçici olarak girecek olan her Hükümete ve Genel Anlaşma ÂKİT TARAFLAR'ı ile özel münasebetler kuran bir belgenin kendisi bakımından yürürlüğe gireceği her hükümete gecikmeksizin tevdi edecektir. İşbu Protokol, Birleşmiş Milletler Yasasının 102 nci maddesi hükümlerine uygun olarak tescil edilecektir. Bir Nisan Bindokuzyüz Altmışaltı tarihinde, Cenevre'de, A ve B eklerinde zikredilen belgelerde yer alan listelerle ilgili hususlarda aksine kayıt olmadıkça, Fransızca ve İngilizce dillerinde tek nüsha halinde ve her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere Cenevre'de tanzim edilmiştir. EK: isviçre'yle ilgili listeleri kapsayan belgeler : İsviçre Konfederasyonunun geçici katılmasıyla ilgili Beyanname (22 Kasım 1958) İsviçre Konfederasyonunun geçici katılmasıyla ilgili Beyannameye eklenecek listelere dair Zabıtname (13 Kasım 1959) 1960/61 tarife Konferansının sonuçlarını kapsayan Protokol (16 Temmuz 1962) İspanya'nın katılma Protokolü (1 Temmuz 1963) EK: ÂKİT Taraflar ve Avrupa Ekonomik Topluluğuyla ilgili listeleri kapsayan belgeler : İsviçre Konfederasyonunun geçici katılmasıyla ilgili Beyanname (22 Kasım 1958) (Avusturya, Benelüks, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Federal Almanya Cumhuriyeti, İtalya, Norveç, İsveç ve İngiltere ile ilgili listeler) İsviçre Konfederasyonunun geçici katılmasıyla ilgili Beyannameye eklenecek listelere dair Zabıtname (13 Kasım 1959) (Japonya ile ilgili liste) 1960/61 tarife Konferansının sonuçlarını kapsayan Protokol (16 Temmuz 1962) (Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Amerika Birleşik Devletleriyle ilgili listeler) A B TROISIÈME Dispositions PARTIE finales 11. Le présent Protocole sera déposé auprès du Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES. Il sera ouvert à la signature de la Suisse, jusqu'au 31 décembre 1966, des parties contractantes et de la Communauté Economique Européenne. 12. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été signé par la Suisse. 13. La signature du présent Protocole par la Suisse vaudra réaffirmation de l'acceptation par la Suisse du Protocole modifiant l'accord général par l'insertion d'une Partie TV relative au commerce et au développement et constituera la mesure finale nécessaire pour que la Suisse devienne partie à tout instrument portant rectification, amendement ou autre modification de l'accord général qui aurait été établi par les PARTIES CONTRACTANTES et ouvert à l'acceptation mais qui ne serait pas devenu effectif à la date où le présent Protocole sera signé par la Suisse. 14. La Suisse, étant devenue partie contractante à l'accord général, conformément au paragraphe I du présent Protocole, pourra accéder audit Accord conformément aux clauses applicables du présent Protocole, en déposant un instrument d'accession auprès du Directuer général. Cette accession prendra effet le jour où l'accord général entrera en vigueur en application de l'article XXVI ou le trentième jour qui suivra celui du dépôt de l'instrument d'accession si cette date est postérieure à la première. L'accession à l'accord général conformément au présent paragraphe sera considérée, aux fins de l'application du paragraphe 2 de l'article XXXII dudit Accord, comme une acceptation de l'accord conformément au paragraphe 4 de l'article XXVI dudit Accord. 15. La Suisse aura la faculté de cesser d'appliquer l'accord général à titre provisoire avant son accession audit Accord conformément au paragraphe 14, et cette dénonciation prendra effet le soixantième jour qui suivra celui où le Directeur général en aura reçu notification par écrit. 16. Le Directeur général délivrera sans retard copie certifiée conforme du présent Protocole et donnera notification de chaque signature dudit Protocole conformément au paragraphe 11, à chaque partie contractante, à la Communauté Economique Européenne, à la Suisse et à chaque gouvernement qui aura accédé provisoirement à l'accord général, ainsi qu'à chaque gouvernement à l'égard duquel un instrument instituant des relations spéciales avec les PARTIES CONTRACTANTES à l'accord général sera entré en vigueur. Le présent Protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Fait à Genève, le premier avril mil neuf cent soixante-six, en un seul exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, sauf indication du contraire en ce qui concerne les listes reprises dans les instruments mentionnés aux annexes A et B. ANNEXE Instruments contenant des listes relatives à la Suisse : Déclaration concernant l'accession provisoire de la Confédération suisse (22 novembre 1958) Procès-verbal relatif aux listes à annexer à la Déclaration concernant l'accession provisoire de la Confédération suisse (13 novemble 1959) Protocole reprenant les résultats de la Conférence tarifaire de 1960/61 (16 juillet 1962) Protocole d'accession de l'espagne (1er juillet 1963) ANNEXE instruments contenant des listes relatives à des parties contractantes et à la Communauté économique européenne : A B Déclaration concernant l'accession provisoire de la Confédération suisse (22 novembre 1958) (Listes relatives à l'autriche, au Bénélux, au Canada, au Danemark, à la Finlande, à la France, à la Republique fédérale d'allemagne, à l'italie, à la Norvège, à la Suède et au Royaume-Uni) Procès-verbal relatif aux listes à annexer à la Déclaration concernant l'accession provisoire de la Confédération suisse (13 novembre 1959) (Liste relative au Japon) Protocole reprenant les résultats de la Conférence tarifaire de 1960/61 (16 juillet 1962) (Listes relatives aux Etats-Unis et à la Communauté Economique)

5 5 NİSAN 1967 (Resmi Gazete) Sahife: /61 tarife Konferansının sonuçlarını kapsayan Protokola ek Protokol (6 Mayıs 1963) (Avrupa Ekonomik Topluluğuyla ilgili liste) İspanya'nın katılma Protokolü (1 Temmuz 1963) (İspanya ile ilgili liste) Genel Anlaşmaya ek listelerin tâdil ve tashihiyle ilgili ÂKİT TARAFLAR Beyannamesi (15 Ocak 1963) (Japonya ile ilgili liste) Genel Anlaşmaya ek listelerin tâdil ve tashihiyle ilgili ÂKİT TARAFLAR İkinci Beyannamesi (29 Nisan 1964) (Finlandiya ile ilgili liste) Protocole additionnel au Protocole reprenant les résultats de la Conférence tarifaire de 1960/61 (6 mai 1963) (Liste relative à la Communauté Economique Européenne) Protocole d'accession de l'espagne (1er juillet 1963) «Liste relative à l'espagne) Déclaration des PARTIES CONTRACTANTES concernant la rectification et la modification des Listes annexées à l'accord général (15 janvier 1963) (Liste relative au Japon) Deuxième Déclaration des PARTIES CONTRACTANTES concernant la rectification et la modification des Listes annexées à l'accord général (29 avril 1964) (Liste relative à la Finlande) Karar Sayısı: 6/7868 1) 18/8/1966 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6/6826 sayılı Kararname ile 13/5/1964 tarihli ve 6/3071 sayılı Kararname eki II sayılı listede «Alkol ve Alkollü İçkiler Sanayii» grupuna giren dökme şarap için tesbit edilmiş bulunan vergi iade oranı kaldırılarak, yerine ilişik (1) sayılı listede kayıtlı oranın ve yine aynı Kararnameye ekli (IV) sayılı listede bu mamul için kabul edilen belediye hissesi oranı kaldırılarak yerine ilişik (2) sayılı listedeki oranın konulması, 2) 13/5/1964 tarihli ve 6/3071 sayılı Kararnamenin verdiği yetkiye dayanılarak İhracatta Vergi ladesi Komisyonu (İVİK) tarafından hazırlanan ve ilişik (1) sayılı listede yazılı bulunan mamuller ile karşılarında gösterilen vergi iade oranlarının anılan karara ekli (II) sayılı listeye ve ilişik (2) sayılı listede yazılı bu mamullerin iade edilecek vergiler içindeki belediye hissesi oranlarının aynı karar eki (D7) sayılı üsteye eklenmesi, 3) 3/7/1965 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6/4501 sayılı Kararname ile 6/3071 sayılı Kararnameye bağlı II sayılı listeye eklenen ve 26/9/1966 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6/7010 sayılı kararla istihsal vergisine tabi bulunduğu belirtilen antimuan konsantresine ait iade yüzdesinin yanındaki ( ) işaretinin ( + + ) olarak değiştirilmesi; Ticaret Bakanlığının 1/2/1967 tarihli ve /1632 sayılı yazısı üzerine, 261 sayılı Ka nunun birinci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 6/3/1967 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan S. DEMİREL Adalet Bakanı H. DÎNÇER Maliye Bakanı C BİLGEHAN Devlet Bakanı R. SEZGİN Millî Sa. Bakanı A. TOPALOĞLU Millî Eğit. Bakanı O. DENGİZ Sağ.ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekç Bakanı E. SOMUNOĞLU İ. TI TEKİN Devlet Bakanı K. OCAK İçişleri Bakanı F. SÜKAN Bayındırlık Bakanı E. ERDİNÇ Tarım Bakanı B. DAĞDAŞ CUMHURBAŞKANI C. SUNAY Devlet Bakanı A. F. ALİŞAN Dışişleri Bakanı V. F. SÜKAN Ticaret Bakanı S.T. MÜFTÜOĞLU Ulaştırma Bakanı S. ÖZTÜRK Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Tanıt. Bakanı A. N. ERDEM M. TURGUT İ. İ. DERİNER Dl N. KÜRŞAD İmar ve İskân Bakanı H. MENTEŞEOĞLU 2) Şarap Köy İşleri Bakanı S. O. AVCI 6/3/1967 tarihli ve 6/7868 sayılı Kararnamenin ekidir (1) SAYILI LİSTE Alkol ve Alkollü İçkiler Sanayii İade edilecek vergi a) Dökme % 5,2 (1) Motorlu ulaştırma araçları aksam ve teferruatı sanayii 1) Makaslar % 22,0 2) Fren ve debriyaj balataları a) Rulo balata (Flexible) % 22,5 b) Diğer balata cinsleri % 16,4 (1) 16/12/1963 tarihinden beri yapılmış ihracata uygulanacaktır, Ş/3/1967 tarihli ve 6/7868 sayılı Kararnamenin ekidir 2) Şarap (2) SAYILI LİSTE Alkol ve Alkollü İçkiler Sanayii II sayılı liste gereğince iade edilecek vergi içindeki belediye hisseleri nispeti a) Dökme % 2,61 (1) Motorlu ulaştırma araçları aksam ve teferruatı sanayii 1) Makaslar 2) Fren ve debriyaj balataları a) Rulo balata (Flexible) b) Diğer balata cinsleri % 7,02 % 4,04 % 3,19 (1) 16/12/1963 tarihinden beri yapılmış ihracata uygulanacaktır. Karar Sayısı : 6/ yılında Kanada'da HMH Publishing Co. tarafından yayımlanan «1967 Playboy» masa takvimi ile Amerika'da 1100 West Broadway, Louisville, Kentucky de Whitestone Publications, Inc. tarafından yayımlanan «100 Famous Beauties» adlı derginin 59 uncu sayısının Türkiye'ye sokulmasının ve dağıtılmasının yasak edilmesi; İçişleri Bakanlığının 21/2/1967 tarihli ve 9.a.l/20413, 9.A.1/20414 sayılı yazıları üzerine, Bakanlar Kurulunca 11/3/1967 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan S. DEMİREL Adalet Bakanı H. DİNÇER Maliye Bakanı C. BİLGEHAN Devlet Bakanı R. SEZGİN Millî Sa. Bakanı A.TOPALOĞLU Millî Eğit. Bakanı Sağ.ve Sos. Y. Bakamı Güm. ve Tek. Bakanı Devlet Balkanı V. R. SEZGİN İçişleri Bakanı F. SÜKAN Bayındırlık Bakanı O. DENGİZ E. ERDİNÇ Tarım Bakanı E. SOMUNOĞLU İ İ.TEKİN Tl B. DAĞDAŞ Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakana A. N. ERDEM M. TURGUT İ. İ DERİNER, CUMHURBAŞKANI C. SUNAY Devlet Bakanı A. F. ALİŞAN Dışişleri Bakanı V. F. SÜKAN Ticaret Bakanı S. T. MÜFTÜOĞLU Ulaştırma Bakara S. ÖZTÜRK Turizm ve Tanıt. Bakanı N. KÜRŞAD İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakanı H. MENTEŞEOĞLU S. O. AVCI Maliye Bakanlığından: 1 Açık bulunan 1500 lira kadro aylıklı Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Başmüşavirliğine; aynı Genel Müdürlük 1250 lira kadro aylıklı Müşavirliğinde 1100 lira maaş almakta bulunan Feyyaz Yalçınkaya'nın 1500 lira maaşla terfian atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Maliye Bakanı yürütür. 27/4/1967 CUMHURBAŞKANI C. SUNAY Başbakan S. DEMİREL Maliye Bakanı Ç. BİLGEHAN

6 Sabife: 6 (Resimî Gazete) 5 NİSAN 1967 (Baştarafı 4/4/1967 tarihli ve sayılı Resmî Gazete 9 dedir.) Genel giderler Aylık ve ücretler Yardımlar Yolluklar Danışma K. ve Man. D. Komls. giderleri Büro giderleri Kurs giderleri Çeşitli giderler Nakil vasıtaları giderleri Amortisman ve Kıy. azalışları Barındırma yurtları giderleri Aylık ve ücretler Yardımlar idame giderleri GİDERLER îş ve îşçi Kulma Kurumunun 1962 yılı gelir ve gider tablosu , , , , , , , , , , , , , ,62 GELİRLER Genel giderler Tahakkuk ettirilen ödenekler ,15 Eski yıllar ödenekleri ,01 özel. idareler ödeneği, Belediyeler ödeneği ,01 Cari yıl ödenekleri ,14 özel idareler ödenekleri , Belediyeler ödenekleri ,55 işçi Sig. Kurumu Tah ,65 Genel bütçeden Yar , Bağışlar 8.083,94 Diğer gelirler ,01 Çeşitli gelir ,67 Alman faizler , ,16 iptal olunan ödenekler Ayrılan karşılıklar Provizyonlar Şüpheli alacaklar Kar. Cari yıl için 156, , , ,81 iptal olunan karşılıklar Provizyonlar Şüpheli alacaklar karşılığı ,40 (Eski yıllar ödeneğin.) Çürük alacaklar karşılığı , , ,65 Çürük alacaklar Kar. Cari yıl için Eski yıllar için 3.373, , ,87 (Eski yıllar ödeneğin.) Gelir fazlaları Geçmiş yıllar tahsilatından iadeler Belediye ödenekleri Bağış ve vasiyetler , , 877, ,94 Toplam ,81 Toplam ,81 Mütedavil kıymetler Kasa ve banka mevcudu Kasalar Bankalar AKTİF , ,64 îş ve îşçi Bulma Kurumunun 1963 yılı bilançosu ,76 PASİF ,98 Karşılıklar Gelir fazlası ,50 Eski yıllar gelir fazlası ,79 Cari yılda ayrılan gelir fazlası , ,97 Ziraat Bankası Türk Ticaret Bankası Yapı ve Kredi Bankası îş Bankası Türkiye Kredi Bankası Stoklar Demirbaş ve mefruşat Şubeler Merkez , , , , , ,26 421,^ , , yılı için ayrılan ,71 Provizyonlar ,47 Şüpheli alacaklar karşılığı ,66 Eski yıllar için ayrılan ,42 Cari yıl için ayrılan ,62 iptaller ,38 Kırtasiye, evrakı matbua ı Şubeler Merkez Muhtelif malzeme 5.337, , , ,55 Çürük alacaklar karşılığı ,81 Eski yıllar için ayrılan ,52 Cari yıl için ayrılan ,46 iptaller 5.610,17 Şubeler Merkez , ,85 Borçlular ,06 ödenekten borçlular özel idareler Belediyeler , , ,77 Muvakkat borçlular Yolluk avansları Muhtelif borçlular Kasa açığı , ,45 100, ,61 A. I. D. yardım avansı ,88 Sabit kıymetler Demirbaş ve mefruşat Bürolar Barındırma yurtları , , , ,14

7 5 NİSAN 1967 (Reömî Gazete) Sahaf e: 7 Tesisat ,96 Alacaklılar ,15 Bürolar ,02 Kanuni kesintiler ,58 Barındırma yurtları 4.151,94 Vergi daireleri 603,12 Nakil vasıtaları ,23 İcra daireleri 194,75 Arsalar ,26 Muhtelif alacaklılar ,71 Binalar ,76 Finansman fonu tevkifatı 160, ,66 A. I. D. avansları ,57 Bürolar ,91 1. devre işçi eğitim Barındırma yurtları ,85 seminerleri finans. için alınan Amortismanlar ,52 Toplam ,12 Toplam ,12 Nâzım hesaplar ,50 Nâzım hesaplar ,50 Genel toplam ,62 Genel toplam ,62 G İ D E R L E R îş ve İşçi Bulma Kurumunun 1963 yılı gelir ve gider tablosu G E L İ R L E R Genel giderler ,67 Genel gelirler ,36 Aylık ve ücretler ,04 Tahakkuk ettirilen ödenekler ,85 Yardımlar ,40 Eski yıllar ödenekleri ,01 Yolluklar ,06 özel idareler ödeneyi Danışma Kur. ve Komisyonu Gid ,63 Belediyeler ödeneyi ,01 Büro giderleri ,78. 1 Kurs giderleri ,31 Çeşitli giderler ,95 Carî yıl ödenekleri ,84 Nakil vasıtaları giderleri ,85 Özel idareler ödenekleri , Amortisman ve kıymet azalışları ,65 Belediyeler ödenekleri ,84 işçi Sigortaları Kurumu ödeneği ,61 Barındırma yurtları giderleri ,46 Genel Bütçeden yardım , Aylık ve ücretler ,29 Bağışlar 9.426,39 Yardımlar ,45 İdame giderleri ,72 Diğer çeşitli gelirler ,51 îptal olunan ödenekler Bankalardan alınan faizler , ,99 Çeşitli gelirler ,61 Özel idareler 448,10 Belediyeler ,89 îptal olunan karşılıklar Provizyonlar , ,55 Şüpheli alacaklar karşılığı ,38 Ayrılan karşılıklar ,79 (Eski yıllar ödeneyinden) Provizyonlar ,08 Çürük alacaklar kargılığı 5.610,17 Şüpheli alacaklar karşılığı ,62 Cari yıl için ,11 (Eski yıllar ödeneyinden) Eski yıllar için ,51 Çürük alacaklar karşılığı ,46 Cari yıl için ,12 Eski yıllar için ,34 Gelir fazlaları ,71 Toplam ,91 Toplam ,91 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 1944 malî yılı bilançosu AKTİF P ASÎ F T. L. T. L. T. L. T. L. T. L. 'Kasa 6.299,63 Muhtelif alacaklılar ,13 Bankalar , ,73 Sabit kıymetler Sabit kıymetler karşılığı , ,42 îş mevzuları karşılığı Anbarlar (Malzeme) ,27 Cari sene ,51 Maden Cevherleri , ,53 Eski sene ,70 Maden cevheri 'stdku K ,84 Muhtelif borçlar ,49 Yapılacak inşaat K , ,94 Sair mutavassıt hesaplar ( ,68' , ,28 îş Mevzuları , ,64 Devrolunan (kıymetler , ,90 Nazım Hesaplar , ,90 Nâzım hesaplar ,18 Toplam ,08 Toplam ,08 sa." i

8 SabJfe: 8 (Resmî Gazete) 5 NİSAN 1967 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 1944 malî yılı varidat ve masraf kati hesabı M A S R A F V A R İ D A T T. L. T. L. T. L. T. L. T. L. Masraflar : Genel direktörlük Umumi masraflar Kiralar Petrol Sondajları ve T. A. Grupu İşletme masrafları Jeolojik Etüd ve Prospeksiyonlar Grupu : İşletme masrafları İş taahhütleri Tahlil Ve tecrübe lâboratuvarları grupu işletme masrafları , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 Varidat Hazine yardımı Eski yıl varidat fazlası Muhtelif varidat: Alman faizler Devreden madenler karşılığı Tahlil işlerinden gelir Zonguldak tahlilhanesinin Igeliri ilmî ve teknik işlerden gelir Umum Müdürlük 3.639,20 T. A. G. ( ,91 J. E. P ,52 Çeşitli gelirler Cevher satışından gelir Talebe geliri , , , , , , , , , , , ,10 Zonguldak Maden Teknisyen ve Başçavuş Mektebi ve Tahlilhanesi İşletme ve umumi masraflar Yeni inşaat masrafları , , , , ,15 Talebe yetiştirme masrafları Demirbaş ambar ve avanslar fonundan mubayaa Gelecek seneye devredüen kıymetler , ,91 ( ,62 Yekûn ,33 Yekûn ,33 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 1945 malî yılı bilançosu (7 aylık) A K T t F PASİF T. L. T. L. T. L. T. L. T. L. Kasa Bankalar Sabit kıymetler Ambarlar (Malzeme) Maden cevheri stokları (Muhtelif borçlu hesaplar İş mevzuları , , , , , , , , , , ,76 Muhtelif alacaklı hesaplar : Sabit kıymetler karşılığı ,56 Iş mevzuları karşılığı ,55 Maden cevheri stoku kar ,43 Yapılacak 'inşaat kar , Sair karşılıklar 829,70 Sair mutavassıt hesaplar Devrolunan kıymetler , , , , ,57 Nâzım hesaplar Toplam , ,18 Nâzım hesaplar Toplam , ,18 Genel toplam ,60 Genel toplam ,60 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 1945 malî yılı varidat ve masraf kati hesabı (7 aylık) M A S R A F V A R İ D A T T. L. T. L. T. L. T. L. T. L. Masraflar Genel direktörlük Umumi masraflar Kiralar Petrol sondajları ve T. A. grupu işletme masrafları , , , , , , , , ,8-1 Hazine yardımı Eski yıl varidat [fazlası Muhtelif varidat Alman faizler Tahlil işlerinde gelir Zonguldak tahlilhanesi geliri ilmi ve teknik işlerden gelir T. A. G ,10 J. E. P , , , , , , , ,62 Jeolojik Etüd ve ıprospeksiyonlar Grupu (T. T. L. dâhil) işletme masrafları , , , ,93

9 5 NİSAN 1967 (Resmî Gazete) Sahaf e: 9 T. lı. T. L. T. L. T. L. T. L. T. L. Zonguldak M. T. ve Başçavuş Mektebi ve Tahlilhanesi İşletme ve umumi masraflar Yeni inşaat masrafları , , , , ,04 Çeşitli gelirler ı Cevher satışından gelir Talebe Geliri ,79 S3.575, , ,77 Talebe yetiştirme ımasrafları Gelecek seneye devredilen kıymetler , ,57 Genel toplam ,34 Genel toplam ,34 Maden Tetkik ve Arama Ens ütüsünün 31 Aralık 1946 bilançosu Kasa Bankalar -Sabit kıymetler Ambarlar (Malzeme) Maden cevherleri stoku Muhtelif borçlu hesaplar A K T t F PASİF T. L. T. L. T. L. T. L. T. L , , , , , , , ,92 Ü , ,45 Muhtelif alacaklı hesaplar Sabit kıymetler karşılığı ,75 Maden cevherleri stoku kar ,83 Sair karşılıklar ,21 Sair mutavassıt hesaplar Devreden kıymetler , , , , ,85 Nâzım hesaplar Toplam ,18 Nazım hesaplar Toplam , ,18 Genel toplam ,25 Genel toplam ,25 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 31 Aralık 1946 varidat ve masraf katı hesabı M A S R A F V A R İ D A T T. L. T. L. T. L. T. L. T. L. Masraflar Varidat Genel Direktörlük Umumi masraflar Kiralar , , , , ,28 Hazine yardımı Eski yıl varidat fazlası Muhtelif varidat , , ,57 Petrol sondajları ve T. A. G. İşletme masrafları , , , ,04 Alman faizler Tahlil işlerinden gelir Zonguldak tah. gelir İlmi ve teknik işlerden gelir G. Direktörlük 2.935,90 T. A. G ,25 J. E. P , , , , ,80 Jeolojik etüd ve prospeksiyonlar grupu (T. T. L. dahil) İşletme masrafları , , , ,85 Çeşitli gelirler Cevher satışından gelir Talebe geliri , , , , Zonguldak Maden Teknisyen ve Başçavuş Mektebi ve Tahlilhanesı İşletme ve umumi masraflar Yeni inşaat masrafları , , , , ,26 İşçi sigorta primi Merkez garaj, atelye, ambar ve lâb. inşaatı Yardımcı servisler için alınacak demirbaşlar Talebe yetiştirme masrafları Ertesi seneye devreden kıymetler 6.469, , , ,85 Toplam ,96 Toplam ,96

10 Sahilfe: 10 (Resmî Gazete) 5 NÎSAN 1967 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 31 Aralık 1947 bilançosu AKTİF PASİF T. L. T. L. T. L. T. L. T. L. Kasa Bankalar , , ,54 Muhtelif alacaklı hesaplar , , ,18 Sabit kıymetler Ambarlar (Malzeme) Maden cevherleri stoku , , , ,87 Sabit kıymetler karşılığı ,79 Maden cevherleri stoku kar ,43 Sair karşılıklar ,06 Muhtelif borçlu hesaplar , , ,19 Sair mutavassıt hesaplar ,86 Devreden kıymetler ,42 Nazım hesaplar Toplam , ,29 Nâzım hesaplar Toplam ,29 Genel toplam ,89 Genel toplam ,89 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 31 Aralık 1947 varidat ve masraf kati hesabı M A S R A F VARİDAT T. L. T. L. T. L. T. Lı. T. L. Masraflar Genel Direktörlük Umumi masraflar Kiralar Petrol sondajları ve T. A. G. İşletme masrafları , , , , , , , , ,60 Varidat Hazine yardımı Eski yıl varidat fazlası Muhtelif varidat Alman faizler Tahlil işlerinden gelir Zonguldak tahlilhanesinden gelir İlmi ve teknik işlerden gelir Genel direktörlük 806,58 T. A. G ,47 J. E. P , , , , , , ,85 Jeolojik etüd ve prospeksiyonlar grupu (T. T. L. dahil) İşletme masrafları Demirbaglar , , , ,11 Çeşitli gelirler Cevher satışmdan gelirler Talebe geliri , , , ,06 Zonguldak M. T. ve Başçavuk Mektebi ve Tahlilhanesi Umumi masraflar , , , ,70 îşçi sigorta primi Merkez garaj atelye ambar ve lâb. inşaatı Yardımcı servisler için alınacak demirbaşlar Talebe yetiştirme masrafları Ertesi seneye devreden kıymetler , , , ,42 Genel toplam Genel toplam , Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 31 Aralık 1948 bilançosu Kasa Bankalar Sabit kıymetler Ambarlar Muhtelif borçlular AKTİF PASİF T. L. T. L. T. L. T. L. T. L , ,63 İ , , , , , , ,70 Muhtelif alacaklılar Sabit kıymetler karşılığı ,68 Sair karşılıklar ,29 Sair mutavassıt hesaplar , , , ,01 Devreden kıymetler ,30 Nâzım hesaplar Toplam , ,73 Nâzım hesaplar Toplam , ,73 Genel toplam ,04 Genel toplam ,04

11 5 NİSAN 1967 (Resmî Gazete) Sahife.* 11 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 31 Aralık 1948 varidat ve masraf katî hesabı BORÇ A L A C A K T. L. T. L. T. L. T. L. T. L. Masraflar : Genel direktörlük Umumi masraflar Kiralar Petrol sondajları ve T. A. G. İşletme masrafları Jeolojik etüd ve prospeksiyonlar grupu (T.T.L, dâhil) İşletme masrafları Zonguldak M. T.,ve Başçavuş Mektebi ve tahlilhanesi Umumi masraflar , , , , , , , , , , , , , , , ,73 Varidat Hazine yardımı Eski yıl varidat fazlası Muhtelif varidat Alman faizler Devreden madenler karşılığı Tahlil işlerinden gelir Zonguldak tahlilhanesinden gelir ilmî teknik işlerden gelir Genel direktörlük 3.616,61 Teknik ameliyat gr ,28 Jeolojik etüd ve prospeksiyonlar grupu ,51 Çeşitli gelirler Cevher satışından gelir Talebe (geliri , , ,92 ) , ,57 B.531, , , , , , , İşçi Sigorta Primi Yardımcı servisler için alınacak demirbaşlar Talebe yetiştirme masrafları Ertesi seneye devreden kıymetler , , , ,30 Genel toplam ,75 Genel toplam ,75 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 1/1/ /2/1950 (On dört aylık) AKTİF PASİF T. L. T. L. T. L. T. L. T. L. Kasa Bankalar , , ,84 Muhtelif alacaklılar , , ,12 Sabit kıymetler Ambarlar Muhtelif borçlular , , , , , ,58 Sabit kıymetler karşılığı ,61 Sair karşılıklar 2.155,38 Sair mutavassıt hesaplar ,83 Devreden kıymetler ,06 Nâzım hesaplar , ,51 Nâzım hesaplar , ,51 Toplam ,69 Toplam ,69 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 1/1/ /2/1950 (On dört aylık) BORÇ A L A C A K T. L. T. L. T.L. T. L. Masraflar : Genel Direktörlük : Umumi masraflar Kiralar Petrol Sondajları (T.A.G.) : İşletme masrafları Jeolojik etüd ve prospe'ksiyonlar : Memur ve müstahdem aylıkları İşletme masrafları , , , , , , , , , , , , ,73 Varidat Hazine yardımı Eski yıl varidat fazlası Muhtelif varidat Alman faizler Devreden madenler karşılığı Tahlil işlerinden gelirler (Merkez) Tahlil işlerinden gelirler (Zonguldak) ilmi ve teknik işlerden gelirler Genel direktörlük gelirleri ,05 ilmi grup gelirleri ,17 Çeşitli gelirler Cevher satışından gelirler ,-« , , , , , , , , , ,21 işçi sigorta primleri Iıâboratuvar, garaj, atelye ve ambar inşaat masrafları karşılığı Talebe yetiştirme masrafları Eski seneye devreden kıymetler 2.529, , , ,06 Talebe gelirleri ,88 Toplam ,19 Toplara ,19

12 Safoife: 12 (Rdstmî Gazete) 5 NİSAN 1967 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 1950 malî yılı bilançosu AKTİF PASİF Kasa ,72 Muhtelif alacaklılar ,98 Bankalar , ,86 Karşılıklar Sabit kıymetler karşılığı ,14 Petrol müştakları stoku ,27 İş mevzuları karşılığı ,02 Ambarlar , ,04 Sair karşılıklar , , ,24 Sabit kıymetler Devredilen kıymetler ,57 Envanterle tesbit edilen ,71 Mahiyeti tâyin edüemiyen , ,14 îş mevzuları ,02 Muhtelif borçlular , , , ,16 Nâzım hesaplar ,90 Nâzım hesaplar ,90 Toplam ,06 Toplam ,06 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 1950 malî yılı varidat ve masraf katî hesabı G İ D E R L E R G E L İ R L E R Genel direktörlük Hazine yardımı , Aylıklar ve muhassesat ,60 Devirden gelir ,06 Umumi masraflar ,04 Muhtelif gelirler , ,55 Alınan faizler ,20 Tahlil işlerinden gelir Merkez ,95 îlmi grup Zonguldak , ,15 Aylıklar ve muhassesat ,63 İşletme masrafları ,87 Teknik işlerden gelir , , ,88 Petrol müştaklarından gelir Çeşitli gelirler Petrol arama grupu Aylıklar ve muhassesat ,99 İşletme masrafları , , , , , ,92 Talebe gelirleri , İşçi sigortalan ,43 Talebe yetiştirme masrafları ,86 Devredilen kıymetler ,57 Toplam ,98 Toplam ,98 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 1951 yılı bilançosu AKTİF PASİF A Sabit kıymetler A Biriken fonlar Binalar ,40 Sabit kıymetlerden ,24 Makine ve tesisler ,11 Mütedavil kıymetlerden , ,76 Demirbaş ve mefruşat ,80 Diğer sabit kıymetler , ,24 B Alacaklı hesaplar Muhtelif alacaklılar ,71 B Mütedavil kıymetler , ,76 para mevcudu Kasalarda ,21 Bankalarda , ,12 Menkul kıymetler mev. Petrol müştakları stoku , Malzeme ve yedek parça ambarları , ,45 Borçlu hesaplar Muhtelif borçlular , , , , ,52 Nâzım hesaplar ,85 Nâzım hesaplar ,85 Toplam ,37 Toplam ,37

13 5 NİSAN 1967 (Resmî Gazete) Saıhiıfe: 13 Genel Direktörlük Aylıklar ve muhassesat Umumi masraflar Sabit kıymetler Jeoloji Şubesi Aylıklar ve muhassesat Tetkik ve arama Mas. Sabit kıymetler Petrol Şubesi Aylıklar ve muhassesat' Tetkik ve arama,mas. Sabit kıymetler Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 1951 malî yılı varidat ve masraf katî hesabı GİDERLER , , , , , , , , , , , ,60 GELİRLER Hazine yardımı Devredilen gelirler Muhtelif gelirler Alman faizler Tahlil işlerinden gelir Merkez ,02 Zonguldak Teknik işlerden gelir Petrol müştaklarından gelir Cevher satışından gelir Çeşitli gelirler Talebe gelirleri , , , , , , , , ,30 Maden Şubesi Aylıklar ve muhassesat Tetkik ve arama Mas. Sabit kıymetler , , , ,07 îşçi Sigortaları Talebe yetiştirme masrafları Devredilen kıymetler , , , ,52 Genel toplam ,28 Genel toplam ,28 A Sabit kıymetler Binalar ve arsalar Makine ve tesisler Demirbaş ve mefruşat Diğer sabit kıymetler B Mütedavil kıymetler Para mevcudu Kasalarda Bankalarda AKTİF, , , , ,60 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 1952 malî yılı bilançosu , , , ,23 A Biriken fonlar Sabit kıymetlerden Mütedavil kıymetlerden B < Alacaklı hesaplar P ASlF , , , , ,47 Menkul kıymetler mevcudu Petrol müştakları Stok ,58 Malzeme ve yedek parça ambarları , ,66 Borçlu hesaplar , , ,01 Nâzım hesaplar , ,15 Nâzım hesaplar Toplam ,39 Toplam , , ,39 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 1952 malî yılı varidat ve masraf katî hesabı GİDERLER GELİRLER Genel Direktörlük Hazine yardımı Aylıklar ve muhassesat ,67 Devredüen gelirler Umumi masraflar ,80 Muhtelif gelirler Sabit kıymetler , ,42 Alman faizler a*. o±,oo Ta.hlil islerinden gelir Jeoloji Şubesi Merkez ,78 A t t A n K- Q Aylıklar ve muhassesat ,62 Zonguldak , ,58 Tetkik ve arama Mas ,35 Teknik işlerden gelir , Sabit kıymetler , ,69 Tetkik işlerinden gelir 6.492,61 P^f-rnl müştaklarından gelir ,30 Petrol Şubesi Cevher satışlarından gelir ,77 Aylıklar ve muhassesat ,23 Çeşitli gelirler ,73 rrw!^lr,m nvomrı Mat. 1 Rf\1 11«fiA Sabit kıymetler ', ,81 Talebe geliri Marşal yardımından Maden Şubesi Aylıklar ve muhassesat ,18 Tetkik ve arama Mas ,92 Sabit kıymetler , , ,29 gelir , , , , ,26 Talebe yetiştirme masrafları Devredilen kıymetler , ,61 Genel toplam ,81 Genel toplam ,81

14 Sahdfe: 14 (Resmî Gaizdfce) 5 NİSAN 1967 Maden Tetkik Arama Enstitüsünün 1953 malî yılı bilançosu AKTİF PASİF A Sabit kıymetler Binalar ve arsalar ,87 Makine ve tesisler ,45 Demirbaş ve mefruşat ,46 Raman sabit kıy ,83 B Mütedavil kıymetler para mevcudu Kasalarda ,32 Bankalarda , , ,61 A Biriken fonlar 1 Sabit kıymetlerden Mütedavil kıymetlerden B Alacaklı hesaplar , , , , , ,87 Menkul kıymetler mevcudu Maden stokları , Malzeme ve yedek parça ambarları , ,69 Borçlu hesaplar Nâzım hesaplar , , , , ,85 Nâzım hesaplar , ,85 Toplam ,69 Toplam ,69 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 1953 malî yılı varidat ve masraf katî hesabı G İ D E R L E R Genel direktörlük Aylıklar ve muhassesat ,54 Umumi masraflar ,73 Sabit kıymetler ,77 Jeoloji şubesi Aylıklar ve muhassesat ,56 Tetkik ve arama mas ,61 Sabit kıymetler ,33 Petrol şubesi Aylıklar ve muhassesat ,77 Tetkik ve arama mas ,99 Sabit kıymetler ,46 Maden şubesi Aylıklar ve muhassesat ,29 Tetkik ve arama mas ,64 Sabit kıymetler , , , , , ,19 Hazine yardımı Varil fabrikası taksit ve faizi Devredilen gelirler Muhtelif gelirler Alman faizler Tahlil işlerinden gelir Merkez Zonguldak Teknik işlerden gelir Tetkik işlerinden gelir Çeşitli gelirler Talebe geliri Marşal yardımından gelir F. O. A. geliri G E L İ R L E R , , , , , , , , , , , , , , Talebe yetiştirme masrafları Varil fabrikası taksit ve faizi F. O. A. sarfiyatı Devredilen kıymetler , , ,36 Genel toplam Genel toplam , Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 1954 malî yılı bilançosu AKTİF PASİF A ' Sabit kıymetler Binalar ve arsalar ,33 Makine ve tesisler ,86, mefruşat ve kitaplar ,25 Varil fab. (Raman) , ,04 A Biriken fonlar Sabit kıymetlerden Mütedavil kıymetlerden B - Alacaklı hesaplar , , , , , ,79 B Mütedavil kıymetler para mevcudu Kasalarda ,43 Bankalarda , ,71 Menkul kıymetler mevcudu Maden stokları , Malzeme ve yedek parça ambarları , ,22 Borçlu hesaplar Nâzım hesaplar , , , , ,28 Nâzım hesaplar , ,28 Toplam ,46 Toplam ,46 (Devamı var)

15 5 NİSAN 1967 (Resmî Gazete) Sahi-fe: 15 İLANLAR Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden : Erzurum 2 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1 İdarede mevcut şartname esasları dahilinde aşağıda cins ve miktarı yazılı 4 kalem muhtelif malzeme fiyat ve teklif alma usuliyle iç piyasadan satın alınacaktır. 2 Şartnameler mesai saatleri içinde İdaremiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilir. 3 ' Teklif edilen bedelin % 7,5 nispetinde geçici teminat verilecektir. 4 İhale aşağıda tâyin olunan gün ve saatlerde ayrı ayrı yapılacaktır. 5 Teklifler ihale tarihinden itibaren 1 ay opsiyonlu olacaktır. 6 Geç gelen, teminatı olmayan ve telgrafla verilen teklif mektupları kabul edilmez. 7 İdare ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satın alınacak malzemenin 1) Muhtelif takatta şartel 2) Santrifüj pompa 3) Ufkî elektrik motoru 4) Derinkuyu yedekleri cinsi Miktarı 18 Adet 8 Adet 5 Adet 4 Kalem İhale günü ve Saati 24/4/ /4/ /4/ /4/ /4-2 Ankara Asliye Birinci Ticaret Mahkemesi Başkanlığından : 966/158 Kent Bisküi ve Şekerleme Fabrikası Koli. Şirketi tarafından dâvâlı Mustafa Tiftik aleyhine açılan alacak dâvasında : Dâvâlı Mustafa Tiftik'e gönderilen dâva dilekçesi davetiyenin bilâ tebliğ iade edilmekle, adresinin tahkiki için C. Savcılığına yazılan cevap neticesinde nerede olduğu bilinmediğinden dâva dilekçeli davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma günü olan 17/4/1967 Pazartesi günü saat da bizzat mahkemeye gelmeniz veya bir vekil ile kendinizi temsil ettirmeniz aksi takdirde ilânen gıyap kararı çıkarılacağı cihetle, keyfiyet yerme kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. Ş. Koçhisar Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 959/122 Şerefli Koçhisar dâva dilekçesi 1777 / 3-2 Maliyesi Hazinesi vekili Avukat Ali Sarlioğlu tarafından Kanlık 1 sla Köyünden Hasan Özdemir ve 4 arkadaşı aleyhine açmış olduğu tapu iptali dâvasının yapılan duruşması sırasında : Dâva mevzuu Kanlıkışla Köyü hududu dahilinde bulunan 341 parselden fen memurunun krokisinde gösterildiği üzere (75) ar miktarındaki kısmın davacı hazine adına tesciline, bakiye kalan (31500) metre kare miktarındaki kısmın davacı hazine adına tesciline, 315 parselden iki hektar kısmınmda dâvâlı adına tesciline, bakiye kalan (54875) metre kare miktarındaki sahanında davacı hazine adına tescilen, 336 parselinde iki hektarlık kısmının davalı adına tesciline dair 15/8/1963 tarih ve 122/271 sayılı kararla hüküm verilmiş olduğundan işbu ilânın tebliğ tarihinden itibaren dâvâlılardan adresi meçhul bulunan Zeliha Özdemir'in 15 gün içerisinde kanuni yollara başvurmadığı takdirde hüküm kesinleşeceğini tebliğ ve ilân olunur. Mehmet 966/ Hazine vekili Avukat Atilla Özen tarafından 'Kanlıkışla Köyünden Güçlü ve arkadaşları aleyhine açmış olduğu tapu iptali dâvasının yapılan duruşmasında : Davalılardan Haydar Alp'a ilânen davetiye tebliğine karar verildiğinden duruşmanın bırakıldığı 5/5/1967 günü mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirilmesine davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur /610 Davacı Millî Savunma Bakanlığı adına Erzurum Hazine Avukatlığı tarafından davalı Ankaıa Kızılcahamam Çeltiker Nahiyesi Başağaç Köyü No. 58 hanede mukim Ali oğlu Mehmet Duran aleyhine açmış olduğu 2146 lira alacak dâvasının yapılan duruşmasında : Dâvâlıya Kazıkiçi Evliya Mahallesi Gültepe Sok. No. 447 Ankara adresine çıkarılan davetiyenin aynı çatı altında bulunan kardeşi Hüseyin'e tebliğ edilmiş olup gıyap kararı bu adresde kardeşininde ayrılmış olduğu ve adresinin meçhul olduğu anlaşılmış olduğundan dâvâlı Mehmet Duran'ın 24/4/1987 günü saat 9 da 2 nci Asliye Hukuk Mahkemesinin 964/610 sayılı dosyasına müracaatının temini için gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur /769 Davacı Millî Savunma Bakanlığına izafeten hazine avukatlığı tarafından Erzurum'un Karaz Köyünden Şefik Toz, Tahsin Toz, Rıza Toz, Ahmet (Ahmet Alioğlu) ve Talip aleyhlerine açmış olduğu istimlâk bedelinin tezyidi dâvasının yapılan duruşmasında : Dâvâlılardan Ahmet'in ve Tâlip'in vefat etmiş olup mirasçıları Karaz Köyünden Hüsamettin Bingöl, İhsan Bingöl, Sabiha Azman, Meliha Azman, Saliha Azman, Sadiye Azman, Mehmet Azman'ın adreslerinin meçhul olduğundan davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan yukarıda adları geçen Ahmet mirasçılarının duruşmanın bırakıldığı 24/5/1967 günü saat 9 da mahkememizin 981/769 sayılı dosyasına müracaatlarının temini için davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur Urfa İcra Memurluğundan : Sabri oğlu Ahmet Turan : Kilis'in Aşit M. den Halil Çekici : Urfa Saray Önü Yıldız Garajında : Ceylanpmar D. Ü. Ç. vekili Avukat İbrahim Yüceer tarafından aleyhinize Urfa Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 19/3/1965 tarih ve esas 962/413, karar 985/252 sayılı kesinleşmiş ilamla liranın tahsilinin temini için aleyhinizde yapılan icra takibinde : Adresinize gönderilen icra emri adresinizde bulunmadığınızdan bila tebliğ gelmiş, emniyetçede adresiniz tesbit edilemediğinden ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Kanuni beş günlük müddete 15 gün ilâvesiyle 20 gün içinde borcu ödemeniz, İcra ve İflâs Kanununun 32 nci maddesi gereğince bu müddetiçinde borcu ödemez, tetkik merciinden veya temyiz veyahut iadei muhakeme yoluyla ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar ^-ermediğiniz takdirde cebri icra yapılacağı, yine bu müddet içinde mal beyanında bulunmanız, beyanda bulunmaz veya hakikate muhalif beyanda bulunursanız mezkûr kanunun 32, 337 nci maddelerinin tatbik olunacağı ihtar olunur Sinop Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Davacı Sinop'un Melekşah Köyünden Hasan Yaman ve Hüseyin Yaman tarafından dâvâlılar Melekşah Köyünden Nazmiye Yapar ve arkadaşları aleyhine ikame olunan nüfustaki kaydın tashihi dâvasının yapılmakta olan muhakemelerinde : Dâvâlılardan Mustafa Karakurt«un bildirilen adresine çıkarılan davetiye adresinde bulunmadığından bahisle bila ikmal iade edilmiş ve zabıtaca yaptırılan adres tetkikatı neticesi yine nerede bulunduğu tesbit edilememiş olduğundan adı geçen dâvâlı Sinop'un Melekşah Köyünden Mustafa Karakurt'un bu sebeple muhakemenin bırakıldığı 2/6/1967 Cuma günü saat 9 da Sinop Asliye Hukuk Mahkemesinin 985/299 esas sayılı dosyasına müracaatı veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde ilânen gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 1943

16 Safoöfe: 16 5 NİSAN 1967 Eleşkirt Sorgu Hâkimliğinden : Kasden adam öldürmek suçundan tutuklu sanık Hasan oğlu Nazife'den doğma 1939 doğumlu Fahrettin öztürk hakkında Eleşkirt Sorgu Hâkimliğince yapılan ilk tahkikat sonunda : Eleşkirt C. Savcılığının 13/3/1967 tarih ve 967/3 sayılı esas hakkmda iddianamesiyle sanığın T.C.K. nun 448 inci maddesi uyarmca tecziyesi için hakkında son tahkikatın Ağrı Ağır Ceza Mahkemesinde açılmasına ve sanığın cezaevinden firar edip adresi meçhul bulunduğundan esas hakkındaki iddianamesinin ilânen tebliği talep ve iddia olunduğundan C.M.H.K. nun 194 üncü maddesi gereğince yukarıya çıkarılan esas hakkındaki iddianame özetinin sanığa tebliği üç gün içinde Eleşkirt Sorgu Hâkimliğine itirazda bulunması ilân olunur. Mersin Asliye 1 inci Hukuk Hâkimliğinden : 966/404 Davacı Seher Büküm vekili Avukat Ali Nihat Tuncay tarafından dâvah İmam Büküm aleyhine açılan boşanma dâvasının yapılan muhakemesinde : Dâvâlının meçhul adreste bulunduğundan tarafların şiddetli geçimsizlik sebebiyle mahkemeden sadır olan ve tarafların kayıtlı bulundukları Tunceli - Mazğirt Kazasının Akpazar Bucağının ört Köyü 7 cilt, 21 sahife ve 49 nüfus hanesinde bulunan evlilik kayıtlarının silinmesi hususunda 2/3/1937 tarih ve 966/ No. ile boşanmalarına karar verildiğinden işbu kararın dâvâlıya Resmî Gazete ile tebliğine karar verilmiştir. Keyfiyet ilân olunur Şarkışla Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 965/186 Şarkışla Askerlik Şubesi Başkanlığı tarafından Şarkışla Sivrialan Köyünden Hilmi Erfidan aleyhine açılan tazminat dâvasının yapılan duruşmasında : Dâvâlıya davetiye tebliğine adres yokluğundan imkân olmadığı cihetle ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. 18/4/1987 günlü duruşmaya gelmesi davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Eğridir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Eğridir' in Şeydim Mahallesinden Halil karısı davacı Zeliha Toközlü tarafından hazine, Belediye, Yusuf özçelik ve diğer şahıslar aleyhine açılmış olan Eğridir'in Bağlar Mahallesi Çaybaşı mevkiindeki bağın tescili dâvasında : Dâvâlılardan Eğridir'in Seniçbey Köyünden Hasan oğlu Yusuf özçelik'in zabıtaca yapılan tahkikatta adresi tesbit edilemediğinden kendisine ilânen tebligat yapılmış olmasına rağmen duruşmaya gelmediği gibi kanuni bir vekilde göndermediğinden ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. Duruşma 8/5/1967 Pazartesi günü saat 9 a talik edildiğinden dâvâlının muayyen günde duruşmaya gelmediği ve kanuni bir vekilde göndermediği takdirde duruşmaya gıyabında devam olunacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur Alanya Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 966/95 Mahmutlar Köyünden Ahmet oğlu Hüseyin Yılmaz vekili Avukat Ayhan Yüzbaşıoğlu'nun Emine Görgülü ve Ali Yoğurtçu ve Fatma Çelik aleyhine açmış oldukları taksim ve şuyuun izalesi dâvasının yapılan duruşması sırasmda : Dâvâlılardan Ali Yoğurtçu adına çıkarılan davetiyeye verilen meşruhata göre adresinin meçhul olduğundan mahkemece ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş olmakla duruşmanın muallak bulunduğu 26/4/1967 Çarşamba saat 10 da mahkemede hazır bulunması, bulunmadığı takdirde gıyap kararı tebliğ edileceğinden davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur İlgaz Sulh Hukuk Hâkimliğinden : İlgaz Yeni Mahalleden Fethiye özçelik vekili İlgaz'da dâva vekili Osman Zeki Doluca tarafından Pgaz Yukarı Mahalleden İsmail oğlu Süleyman Maden ve Şerife Tombak aleyhlerine ikame edilen taksim ve izaleyi şüyuu dâvasının yapılan duruşması sırasında : Dâvah İlgaz Yukarı Mahalleden Şerife Tombak'm ikametgâhı meskeni veya işyeri bulunmadığı çıkarılan davetiyenin bila tebliğ iade edilmiş bulunduğundan duruşmanın talik edildiği 14/7/1967 günü mahkemenin 1966/35 sayılı dosyanın muhakemesinde hazır bulunmasını teminin davetiye yerine ilânen tebliğ olunur Artvin Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Davacı Artvin Hazinei Maliye tarafından dâvah Artvin Zeytinlik Köyünden İlhan özcan aleyhine açılan istirdat dâvası dolayısiyle : Dâvah İlhan özcan'a davetiye yerine kaim olmak üzere 20 Şubat 1967 tarih ve sayılı Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapılmış olup, 10/5/1967 Çarşamba günü saat 9 da duruşmaya gelmediği, bir vekilde göndermediği takdirde duruşmanın gıyabında devamına karar verileceği, gıyap davetiyesi yerine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur ' " Aybastı Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Aybastı'nm Kuz Köyünden Osman Bayram tarafından ikame edilen gaiplik dâvasının yapılan açık duruşmaları sırasında : Gaip, Aybastı Kuz Köyünden İbrahim ile Fatma'dan olma Salih Bayram'm Birinci Cihan Harbinde, umumi seferberlikte askere gittiği, bir daha geri dönmediğinden gaipliğine karar verilmesini davacı istemiş olduğundan : Adı geçen Salih Bayram'm hayatta ise veya hayatta olduğunu bilenler varsa ilân tarihinden itibaren bir sene içinde mahkememizin 1986/208 sayılı dosyasına müracaatları ilân olunur Kars Sulh Ceza Mahkemesi Hâkimliğinden : Hırsızlık suçundan maznun aslen Diğor Kazasının Çatak Köyünden olup Karsın İstasyon Mahallesinde oturan Mehmet oğlu Çille'den olma 1942 doğumlu Fahrettin Akçılat hakkında mahkememizde icra kılınan duruşması sonunda : Sanığın hareketine uyan T. C. Kanunun 491/llk, 522, ile 1/2 si indirilerek üç ay hapis ve 525 ve ayrıca yine işlediği ikinci suç sebebiyle yine T. C. Kanunun 491/llk, 522 ile 2/3 üncü indirilerek bu suçtan dolayı iki ay hapis ve o kadar da emniyeti umumiye cezasının ve üçüncü suçu sebebiyle yine T. C. Kanunun 491/llk, 522 ile 2/3 nu indirilerek iki ay hapis ve 525 inci madde ilede o kadarda emniyeti umumiye cezasına her üç cezası T. C. Kanunun 71 nci maddesi ile toplanarak neticeten yedi ay hapis ve 525 inci madde ilede o kadarda emniyeti umumiye cezasına dair verilen 10/10/1966 tarih ve sayılı gıyabı hükmün bu güne kadar devamlı olarak yapılan araştırmalara rağmen sanığın bulunarak kendisine tebliğ edilmemiş ve tebligata salih adresininde tesbit edilmemesi sebebiyle tebligatın yapılmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 31 inci maddeleri uyarınca işbu hüküm fıkrasının Resmî Gazete ile ilân edilmek suretiyle ilânen tebliğine ve ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verilmiştir. Keyfiyet ilânen tebliğ olunur Turhal Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Davacı Müftü Mahallesinden Bedriye Bakar'm eşi Hasan Bakar aleyhine açtığı boşanma dâvasında : Tarafların boşanmalarına evlenmeme cezası verilmesine mahal olmadığına dair verilen 21/2/1966 tarih 325/37 sayılı karar özetinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. Keyfiyet ilân olunur. 1871

17 5 NİSAN 1967 (Resmî Gazete) Sahaf e: 17 Kilis Sulh Ceza Hâkimliğinden : Gündüzün bina dahilinden hızsızliktan maznunlar ökkeş Çiftyürük ve Kırıkhan Cumhuriyet Mahallesinde doğma İsmail kızı 1316 doğumlu Karanfil Çiftyürek haklarında mahkememizce yapılan açık duruşma sonunda, maznun Karanfilin hareketine uyan T. C. K. un 491/4, 522, 56, maddeleri uyarınca neticeten 1 sene 3 ay müddetle gıyaben hapsine emanette kayıtlı para ve eşyaların müdahillere iadesine karar verilmiş ise de maznun Karanfil Çiftyürek'in adresi meçhul bulunduğundan kendisine tebligat yapılamamıştır sayılı Tebligat Kanunun ve 31 inci maddeleri muvacehesinde hüküm özetinin maznun Karanfil'e Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiştir. Keyfiyet ilânen tebliğ olunur Suç : Hırsızlığa teşebbüs Suç tarihi : 23-24/12/1964 gecesi Karar tarihi : 15/12/1965 Kilis'in Cercik Köyünde doğma Uzunlu Köyünde oturur Hamza oğlu Zeynep'ten 1937 yılında doğma Mecit Başiş hakkında mahkememizce yapılan açık duruşma sonunda : T.C.K. nun 491/5, 61, 81/2, 525 maddeleri gereğince 4 ay 20 gün hapsine ve o kadar emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına 97 lira 50 kuruş mahkeme masrafının maznundan alınmasına dair verilen gıyabi karar bunca aramalara rağmen maznun Mecit'e tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun uncu maddeleri gereğince işbu kararın Resmî Gazete üe ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın maznuna yapılmış sayılacağına karar verilmiştir. İlânen tebliğ olunur E. No. : 1962/290 K. No. : 1966/223 Suç : Hırsızlık Suç tarihi: 3/9/1962 Karar tarihi : 15/6/1966 Hırsızlıktan maznunlar Şevket Panoğlu Hayrettin özbezek ve Kilis Cercik Köyünde kayıtlı Hamza oğlu, 1937 doğumlu Zeynep'ten doğma Mecit Bakış haklarında mahkememizde yapılan açık duruşma sonunda : Maznunların hareketi T. C. K. nun 492/1 inci maddesine uygun bulunduğundan dâvaya bakmak yetkisi Asliye Ceza Mahkemesinin görevi olduğu cihetle görevsizlik kararı verilmiş maznunlardan Mecit Bakış aramalara rağmen bulunamadığından hüküm kendisine tebliğ olunamadığı cihetle kesinleşememiştir sayılı Tebligat Kanunun ve 31 inci maddeleri muvacehesinde keyfiyetin maznun Mecit Bakış'a ilânen tebliğine karar verilmiştir. Tebliğ olunur Akhisar Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden : 967/71 Akhisar'da Vehbi Bakirli yanında çalışır Hüseyin Mert tarafından Akhisar'ın Hacı İshak Mahallesi 139 Sakak 10 numarada oturur Nefiye Mert aleyhine açılan şiddetli geçimsizük sebebine müstenit boşanma dâvasının davacı dâva dilekçesinde dâvâlı ile evli olup müşterek dört çocukları bulunduğunu ancak dâvâlının iki sene evvel müşterek evi terkedip gittiğini ve bir daha gelmediği gibi halen nerede olduğununda bilinmediğini ve bundan sonra bir araya gelip kan koca gibi yaşamalarına imkân kalmadığını boşanmalarına karar verilmesini istemiştir. Dâvâlıya gönderüen davetiyeleri bilâ tebliğ ve semti meçhule gittiğinden bahsile iade edilmiş ve zabıtaca yaptırılan tahkikattanda dâvâlının sarih adresinin tesbit edilemediği ve hali firarda olduğu bildirildiğinden ilânen Resmî Gazete'de tebligat yapılmasına ve davetiye tebliğine mahkemece karar verilerek duruşması 12/4/1967 Çarşamba saat 9 a bırakılmıştır. Dâvâlı Nafiye Mert'in duruşmada hazır bulunması veya kendisini temsilen bir vekil göndermesi ve gelmediği veya bir vekil göndermediği takdirde hakkında gıyap kararı verileceği davetiye tebliği makamma kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Çarşamba Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1961/373 Çarşamba Orman İdaresi tarafından Çarşamba'nın Kirazlı Çay Mahallesinden Mehmet Yıldız aleyhine açılan men'i müdahale dâvasının yapılan duruşmasında. Dâvâlıya gıyap karan çıkarılmış olup dâvâlının gösterilen adreste bulunmadığından bilâ tebliğ iade edilmiş olduğundan yukarıda adı yazılı dâvanın 21/4/1967 günü saat 9.20 de duruşmada hazır bulunması bulunmadığı takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Saray Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1965/35 Millî Savunma Bakanlığı vekili Avukat Halil Pazar tarafından Saray 189 P. A. erlerinden Rifat Yıldırım ve Halil Ercin aleyhlerine (240) lira Hazine zarannm faizile birlikte tahsiline dair ikame edilen dâvanın yapılmakta olan duruşmasında : Dâvâlılardan Rifat Yıldırım'm tebligata salih ikametgâh adresinin tesbiti mümkün olmadığından kendisine ilânen tebligat icrasına karar verilmiş olduğundan duruşma günü olan 20/4/1967 Perşembe günü saat 9 da mahkemede hazır bulunması davetiye yerme kaim olmak üzere ilân olunur Erfelek Asüye Hukuk Hâkimliğinden : 966/185 Davacı Erfelek Kaza Merkezînde mukim Nazlı Yalçın vekili Arzuhalci Mehmet Vural tarafmdan dâvâlı Suluova Kazası Çayüstü (Feyze) Köyünden Ömer Yalçm aleyhine açılan boşanma dâvasının mahkememizde yapılan açık duruşmasında : Dâvâlı Ömer Yalçın'a 15/3/1967 tarihli duruşması için ilânen davetiye tebliğine rağmen davete icap etmediğinden ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiştir. Duruşmanın bırakıldığı 10/5/1967 günü saat 10 da duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, ettirmediği takdirde duruşmanın gıyabında devam olunacağı gıj'ap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur Bolu Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 967/32 Bolu'nun Semerkant Mahallesinden Lütfü Arıkan'm, dâvâlılar Ali oğlu Mehmet, Zehra, Ayşe, Sıddıka ve Emine aleyhlerine ikame ettiği izaleyi ıüyu dâvasının, cereyan eden duruşması sırasında : Dâvâlılara çıkarılan davetiyenin adresleri meçhul olması sebebiyle bilâ tebliğ iade edildiğinden, mahkemece adresleri meçhul bulunan dâvalılann duruşmanın muallâk bulunduğu 25/4/1967 Salı günü saat 9 da mahkemede hazır bulunmalan veya kendilerini bir kanuni vekil ile temsil ettirmeleri için ilânen tebligat yapılmasına karar verildiğinden karar gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur Saray Asliye Hukuk Hâkimüğinden : 1966/230 Saray'ın Kadıköyünden Safiye Güven tarafından eşi Kâmil Güven aleyhine ikame edilen boşanma dâvasının yapılmakta olan duruşmasında : Dâvâlının tebligata salih ikametgâh adresi meçhul olduğundan ilânen davetiye tebliğine rağmen 16/3/1967 Perşembe günü saat 9.10 daki duruşmaya gelmediğinden kendisine ilânen gıyap karan tebliğine ve duruşmanın 27/4/1967 Perşembe günü saat 10 a talikine karar verildiğinden mezkûr günde gelmediğinden gıyabında duruşmaya devam olunacağı tebligat yerine kaim olmak üzere gıyap karan ilânen tebliğ olunur. 1878

18 Saıhjife: 18 (Re'Stmî Gazete). 5 NİSAN 1967 Ankara Lv. A. 2 INo. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Kapak zarf usulü ile metre er-kışlık eğitim elbiselik kumaş satın alınacaktır. Talimin bedeli : lira olup, geçici teminatı : liradır. İhalesi 19 Nisan 1967 Çarşamba günü saat de Komisyonda yapılacaktır.. Numune ve şartnameler her gün öğleden evvel Komisyonda ve İstanbul Lv. Â. de görülebilir. Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi metreden aşağı olmamak üzere partiler halinde ayrı isteklilere de ihale edilebilir metresinin geçici teminatı : liradır. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez / 4-1 Harita Genel Müdürlüğünden : sayılı Kanuna istinaden dış memleketlerden aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacaktır. 2 Adı geçen malzemeye ait teklifler, katalog ve prospektüsleri ile beraber 15 Nisan 1967 günü saat 12,00 ye kadar Genel Müdürlük Log. Grup Başkanlığına kapalı ve mühürlü olarak verilecektir. 3 Postadaki vâki gecikmeler kabul eddlmiyecektir. 4 Teklifler Türkçe olarak ve fiyatlar dolar olarak gösterilecek F. O. B. ve C. 1. F. bedelleri ayrı ayrı (8) er nüshalık tanzim edilecektir. 5 Gerekli her türlü bilgi Harita Genel Müdürlüğü Log. Grup Başkanlığından alınacaktır. Cinsi: 24x24 cm. ebadlı hava filmlerini en az beş defa büyültebüen ağrandisör (Enlarger), Miktarı: 1 adet / 2-2 Ankara Lv. A. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Kapalı zarf usulü ile Hv. K. İnş. D. Bşk. lığı ihtiyacı için Ms kalker taşı ile Ms ince kum alınacaktır. Tahmin bedeli : , liradır. Geçici teminatı : , lira olup ihalesi : 24/4/1967 Pazartesi (günü saat de Komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi her gün Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin en geç hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz ımukabilinde Komisyon Başkanına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 1978/4-1 Karayolları Genel Müdürlüğünden : Dosya No : SKK Tahmini bedeli , T.L., geçici teminatı 2 625, lira olan 1500 adet körüklü palet makara keçesi satm alınacaktır. Eksiltme ve ihalesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile 17/4/1967 Pazartesi günü saat 16,00 da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. Talipler ticaret, sanayi odası veya esnaf belgesi koymak şartiyle hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltmeden bir saat öncesine kadar makbuz mukabiilnde aynı yerdeki Komisyon Başkanlığına vermiş olacaklardır. Postadaki gecikmelerin kabul edilemiyeceği duyurulur / 4-4 İçişleri Bakanlığından : 1 > Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık 1967 ve Şubat 1968 aylarında yayınlanacak olan (Türk İdare Dergisi) nin baskı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Beher forma (400) liradan (60) forma için , lira olup, geçici teminatı 1800, liradır. 3 Talipler bu işe ait şartnameyi mesai saatlerinde bedelsiz olarak Bakanlık Levazım Müdürlüğünde görebilirler. 4 Eksiltme 12/4/1967 Çarşamba günü saat 15 de Bakanlık Levazım Müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerin teklif mektuplarını ve kanunen gerekli belgeleri eksiltme yapılacağı günü saat 14 e kadar Satm Alma Komisyonuna vermeleri gerekir. TCDD İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komsiyonu Dört kalem susta alınacaktır 1837/4-4 1 Hariçten teklif alma suretiyle dört kalem susta alınacaktır. Başkanlığından 2 Tekliflerin en geç 8 Mayıs 1967 Pazartesi günü saat ye kadar Ankara'da TCDD Genel Müdürlüğü binasında Malzeme Dairesinde toplanan Komisyonumuza verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 3 1 Şartnameler Ankara'da Merkez, İstanbul'da da Sirkeci Veznelerinden 25 lira bedelle temin edilebilir. 4 TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta ve kısmen yapmakta veya tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir / 2-1 PTT Genel Müdürlüğünden : Teşekkülümüz ihtiyacı için otuzoki adet /on Kg. hk omotatik terazi Türk parası karşılığı ve depo teslimi şartı olarak satmalmacaktır. Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığından, İstanbul'da PTT Tesellüm ve Depo Müdürlüğünden TL, bedelle temin edilebilir. Teklifler en geç 26/4/1967 gün saat ya kadar Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır / 2-1 Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden : Dövizi Şirketimizce temin edümek suretiyle, Van Çimento Fabrikası için dizel-generatör grupları satın alınacaktır. Bu ihaleye ait idari ve teknik şartnameler, TL. 200, mukabilinde, Şirketimizin Ankara - Kavaklıdere'deki Merkezinden veya İstanbul Alım ve Satım Müdürlüğümüzden temin olunabilir. Dizel-generatör gruplarına ait tekliflerin, hiçbir taahhüdü tazammun etmemek ve ihaleyi yapıp yapmamak hakkımız mahfuz kalmak suretiyle, engeç 15/5/1967 günü akşamına kadar Şirketimiz merkezinde bulundurulması zaruridir /3-3 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden : 1 Aşağıda cinsi, miktarı, ihale tarihi ve saati, muvakkat teminat miktarı gösterilmiş olan malzeme, fiyat ve teklif isteme suretiyle satm alınacaktır. Muv. teminat miktarı İ H A L E Satınalma No. ve Cinsi Lira Kr. tarih ve saati 1-67-D/30 Muhtelif kereste 2-67-D/32 Emaye eşel 3-67-D/34 Muhtelif kimyasal malzeme 4-67-D/14 2 takım yağlama ekipmanı 5-67-D/ ad. IBM kartı 6-67-D/36 2 ad. ozalit makinası , 13/4/ , 13/4/ , 17/4/ , 17/4/ , 700, 20/4/ , 20/4/ > İhale, DSİ Makina ve İkmâl Dairesi Başkanlığında (Etlik/Ankara) toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler aynı yerden ve İstanbul'da DSİ 14. Şube Başmühendisliğinden (Yerebatan Cad. Salkım Söğüt Sok. No. 20 Cağaloğlu) talep mukabilinde alınabilir. 3, isteklilerin teklif mektuplarının, idarî şartnamenin 9 uncu maddesinde istenen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten bir saat evvel Komisyon Başkankğına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 4 Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 5 İdare ihaleyi yapıp yapmamakta miktarları azaltıp çoğaltmakta serbesttir /1-1

19 5 NİSAN 1967 (Resmî Gazete) Saıhdfe: 19 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğünden : 1 Eksiltmeye konulan iş İpsalaiçi geçici parke kaldırım ve müteferrik üst yapı inşaatı işi olup, keşif bedeli ,00 liradır. 2 Eksiltmesi 19 Nisan 1967 Salı günü saat de İstanbul Küçükyalı'daki Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Eksiltme evrakı Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğünde İstanbul'da Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için : a) İsteklilerin 1967 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesi ile usulü gereğince ,00 liralık geçici teminat vermeleri. b) Yeterlik belgesi almak için isteklilerin engeç 13 Nisan 1967 Perşembe günü saat ya kadar bir dilekçe ile Karayolları 1 inci Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir. Dilekçelerine enaz bu işin keşif bedeli kadar buna benzer bir iş yaptığına dair belge eklenmesi lâzımdır. Telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 5 İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlayacakları teklif mektuplarını engeç ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada vâki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 1845/4-3 1 Eksiltmeye konulan iş : Muratlı - B. Karıştıran yolu kim arası sanat yapıları drenaj, tahkimat işleri olup keşif bedeli , liradır. 2 Eksiltmeleri 21 Nisan 1967 Cuma günü saat de İstanbul Küçükyalı'daki Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Eksiltme evrakı Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğünde İstanbul'da Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için : a) isteklilerin 1967 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesi ile usulü gereğince , liralık geçici teminat vermeleri, b) İsteklilerin en geç 15 Nisan 1967 Cumartesi günü mesai saati sonuna kadar dilekçe ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri, müracaatta evrak kaydı tarihi muteberdir. Dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alman C. grupundan en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesiyle bu eksiltmenin ilân tarihinden sonra alınmış malî durum bildirisi ve bunu tevsik eden banka mektubu ile plân ve teçhizat taahhüt ve teknik personel beyannamelerini eksiksiz olarak bağlayarak bu iş için yeterlik belgesi almaları lâzımdır. Telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 5 İsteklilerin 2490 sayılı Kanuna göre hazırhyacaklan tekuf mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada vâki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. Başbakanlık Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : Yapı işleri ilânı 2006 / 4-1 İşin adı : Manisa - Kırkağaç spor alanı ihata duvarı ilâvesi, Keşif bedeli : , T. L., Muvakkat teminatı : 1.200, T. L., Eksiltme talihi ve saati: 24/4/1967 Saat: 15.00, Belge için en son müracaat tarihi ve saati: 20/4/1967 Saat: > Eksiltme günü yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 2 Eksiltme şartnamesi ve ekleri (Manisa) Bölge Başkanlığından ve Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesinde en son (20/4/1967) Perşembe günü saat ye kadar görülebilir. 3 Eksiltmeye iştirak edecekler bü işe ait yeterlik belgesi alabilmek için Eksiltme Şartnamesinin 4 üncü maddesinin A. B. C. ve D fık 1 rasında istenilen belgeler ile aşağıda (a, b, c) fıkrasında istenilen belgeleri ibraz edeceklerdir. a) Teknik personel beyannamesi, b) Bu işin teknik öneminde en az (22.500, ) liralık bir işin bir taahhüt mevzuu olarak müteahhit sıfatı ile muvaffakiyetle başardığına ve geçici kabulünü yaptırdığına dair resmî makamlardan almış olduğu iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, c) İnşaat Y. Müh., Y. Mimar, İnş. Müh. veya mimar olan müteahhitlerden yukarıda (3 b) maddesinde belirtilen vesikaları ibraz etmeyenlerin kayıtlı oldukları odayı gösterir vesika (ile diploma sureti, 4 ' İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırhyacaklan teklif mektuplarını yukarıda yazılı eksiltme saatinden bir saat önce makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına verilmesi lâzımdır. 5 İlânda istenilen belgeler müracaatla beraber verilmedikçe yeterlik belgesi verilmez. 6 idare 2490 sayılı Kanuna (tabi olmayıp, yeterlik belgesi verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 2-1 Yapı işleri ilânı İşin adı : Trabzon stadı ihata duvan ve oturma sıraları yapım ve onarımı, Keşif bedeli : ,21 T. L., Muvakkat teminatı 3.737,29 T. L., Eksiltme tarihi ve saati : 24/4/1967 saat : , Belgs için en son müracaat tarihi ve saati : 20/4/1967 Saat : Eksiltme, günü yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 2 Eksiltme şartnamesi ve ekleri (Trabzon) Bölge Başkanlığında ve Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesinde en son (20/4/1967) Perşembe günü saat ye kadar görülebüir. 3 Eksiltmeye iştirak eedcekler bu işe ait yeterlik belgesi alabilmek için Eksiltme Şartnamesinin 4 üncü maddesinin A. B. C. ve D. fıkrasında istenilen belgeler ile aşağıda (a, b, c) fıkrasında istenilen belgeleri ibraz edeceklerdir. a) Teknik personel beyannamesi, b) Bu işin teknik öneminde en az (70.074,16) liralık bir işin bir taahhüt mevzuu olarak müteahhit sıfatı ile muvaffakiyetle başardığına ve geçici kabulünü yaptırdığına dair resmî makamlardan almış olduğu iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. c) İnşaat Y. Müh., Y. Mimar, İnş. Mühendisi veya mimar olan müteahhitlerden yukanda (3 b) maddesinde belirtilen vesikaları ibraz etmiyenlerin kayıtlı olduklan odayı gösterir vesika ile diploma sureti. 4 İsteklilerin Eksiltme Şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplarım yukanda yazılı eksiltme saatinden bir saat önce makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 5 İlânda istenilen belgeler müracaatla beraber verilmedikçe yeterlik belgesi verilmez. 6 İdare 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, yeterlik belgesi verip vermemekte, İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Postada olacak gecikmeler Keyfiyet ilân olunur. Ünye Tapulama Hâkimliğinden : kabul edilmez / 2-1 Yargıtay Yedinci Hukuk Dairesi 30/6/1961 gün esas 7382, karar 7749 sayılı ilâmı. Temyiz konusu haneye ait Nisan /1929 gün ve 53 numaralı tapu muhtevası olan gayrimenkulun ne zaman kim tarafından kime satıldığı araştrrılmak işbu gayrimenkul ilk kayıt sahibi Emine'nin harici satışı ve devir teslimi ile elinden çıkmış ve en son davacılara gelmiş bulunuyorsa kaydın gelen Emme mirascdarı uhdesinde olduğu gözönünde tutularak olaya 5602 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin zilyet lehine tatbik edilebüeceği düşünülmek varılacak sonuç dairesinde bir karar verilmek iktiza ederken davacılar harici satışa dayandıkları halde bu cihetle tetkik ve karar yerinde münakaşa edümeksizin işbu gayrimenkulun züyetlikle iktisabı mümkün olmadığından bahsüe yazılı şeküde hüküm tesisi isabetsiz davacıların temyiz itirazları yerinde olduğundan kabuliyle temyiz konusu olan haneye tauûk eden hükmün bozulmasına ve 5602 sayüi Kanunun 54 üncü maddesi gereğince hare alınmasına mahal olmadığından 30/9/1961 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Not: Duruşma 14/6/1967 Çarşamba günü saat 9 da Ünye Tapulama Mahkemesi duruşma salonunda. 1896

20 Salhife: 20 (Resmî Gazete) 5 NİSAN 1967 Ankara Okulları Satınalma Komisyonu Başkanlığından : Yiyecek ve yakacak alınacak Grup Muh. fiyatı Muh. tutarı Muv. Tem. No. C i n s i Miktarı Kuruş Lira Kr. Lira Kr. İhale tarihi Günü Saati 1 Ekmek Ad , , 17/4/1967 Pazartesi 10,00 2 Zeytinyağı Kg. 7, , 17/4/1967 > 10,30 3 Zeytin tanesi 23450» , 8.285, 17/4/1967» 11,00 4 Beyaz sabun 21000» 4, , Yeşil sabun 5800» 3, , Çamaşır sodası 14400» , Toz sabun 34800» 3, , , 17/4/1967» 11,30 5 Yumurta Ad , , 19/4/1967 Çarşamba 10,00 6 Süt Kg. 1, , Yoğurt > 2, , 7 Un 33370» 1, Makarna çubuk 15600» 2, , Makarna fiyonk 15100» 2, Şehriye tel 2825» 2, ,50 Şehriye arpa 6700» 2, , İrmik 3770» , 8 Beyaz peynir 25490» 8, , Kaşar peyniri 7850» 14, , , 7.432, 19/4/1967» 10, , , 19/4/1967» 11, , , 19/4/1967» 11,30 9 Pirinç » , , 21/4/1967 Cuma 10,00 10 Tavuk eti 21150» 8, ,50 Hindi eti 5700» 9, S. cinsi kurufasulye 44750» 2, , Kırmızı mercimek 8150» 2, ,50 Kuru barbunye 29000» 2, , İspanyol cinsi nohut 17450» 2, Yemeklik ince tuz 14500» Sofra tuzu 7850» ,50 Bulgur 13980» 1, , Sirke 3875» 1, ,25 Reçel vişne 6375» 4, ,50 Reçel gül 7440» 4, Reçel çilek 3700» 4, Kakaolu tahin helvası 8310» Tahin 2915» 7, ,50 Pekmez 2790» 2, Kuru üzüm 8540» 3, Kuru incir 4205» 2, ,50 Ceviz içi 2285» 11, , Fındık içi 1670» , K. kaysi çekirdeksiz 5550» , Çam fıstığı 830» 25, , Kuş üzümü 1065» , 13 Meşe odunu » , Gürgen odunu » , Meşe kömürü 1100» , Çira 2000» Kavun 30350» , Karpuz 27100» Taze üzüm 23150» 1, , Portakal 71300» 1, , Patates » 1, , Kuru soğan 54650» 1, , Kuru sarmısak 855» , Hiyar 66850» , Ispanak 32450» 1, Dolmalık biber 19550» 1, , Sivri biber 2710» 1, Semizotu 8475» , Domates 64900» , Fasulye Ayşekadın 40200» 3, , Dolmalık kabak 31050»- 1, Taze bamya 3765» 2, ,50 Yeşil salata Ad Ş, , , 21/4/1967» 10, , , 21/4/1967» n,oo , , 21/4/1967» 11, /4/1967 Cumartesi 10,00

21 5 NİSAN 1967 (Resmî Gazete) Saihdıfe: 21 Grup No. Muh. fiyatı Muh. tutarı C i n s i Miktarı Kuruş Lira Kr. Limon » , Marul 18950» Havuç Kg. 1, , Taze soğan 11175» 1, Maydanoz Ad Dereotu 5775 Dm ,75 Nane 2525» ,25 Kereviz 3625 Kg. 1, Lahana 17475» ,50 Pırasa 37700» Karnıbahar 10350» 1, , Balkabağı 24700» Taze yaprak 1625» 1, ,50 Salamura yaprak 1860» 2, 3.720, Taze bakla 6940» 1, , ,50 Muv. Tem. Lira Kr. İhale tarihi Günü Saati , 22/4/1967 Cumartesi 10,30 1 Ankara yatılı, yatısız okullarının yukarıda yazılı yiyecek, yakacak ihtiyaçları eksiltme şartnamelerine göre Komisyonumuzca grup grup kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş ve her grupun muvakkat teminatları ile ihale gün ve saatleri karşılarına yazılmıştır. 2 İstekliler ekmek için Belediyece tesbit edilen evsafta ekmeğin beher adedinin narh fiyatından noksanına vermeyi teklif ve taahhüt ederim esasına göre teklif yapacaklardır. 3 İstekliler bir grubu teşkil eden maddelerin herbirine ayrı ayrı fiyat teklif edeceklerdir. Heyeti umumiyesi üzerinden yapılacak tenzilâtlı teklifler kabul edilmiyecektir. 4 Eksiltmeler Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek öğretmen Okulunda toplanacak olan Komisyon huzurunda ve yukarıda bildirilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 5 Eksiltmelere gireceklerin 1967 yılı ticaret odası ve 2490 sayılı İhale Kanununun 2 ve 3 üncü maddelerine göre ellerinde bulunan belgelerle, ticarethane adına gireceklerin bu kanunda yazılı şartlar içinde noterlikten tasdikli vekâletname ile Komisyona başvurmaları. 6 İsteklilerin teminat makbuzu veya banka mektubu ve gereken diğer belgelerle birlikte yukarıda yazılı kanuna göre hazırhyacaklan kapalı zarf teklif mektuplarmı belli gün ve saatlerden bir saat önceye kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. 7 Eksiltme şartnamelerini görmek istiyenlerin Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okuluna başvurmalan. 8 Postada vâki gecikmelerden mesuliyet kabul edilmez / 4-1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden : 1 15/3/1967 tarihli ve numaralı Resmî Gazete'de yayınlanan 169 adet uçak yedek parçasına ait teklif verme müddeti 17/4/1987 tarihine kadar uzatılmıştır. 2 17/3/1987 tarih ve sayılı Resımî Gazete'de yayınlanan fotoğraf malzemelerine ait teklif verme müddeti 17/4/1967 tarihine kadar uzatılmıştır. 2048/1-1 Kırıkkale 1 30/3/1967 Belediye Perşembe Başkanlığından günü yapüan : ihalesine hattı lâyık görülmeyen ,09 lira keşif bedelli ,20 lira geçici teminatlı belediye hizmet binası ikmal inşaatı açık eksiltme ile ihaleye çıkarılmıştır. 2 İhale 20 Nisan 1967 Perşembe günü saat de Beeldiye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 3 İsteklilerin 1967 yılı Ticaret Odası vesikası ile 500 bin liralık katî kabulü yapılmış benzeri iş yaptığına dair belge veya 3O0 bin hralık Nafıa Vekâleti C grupundan mütaahhitük karnesi ile geçici teminatlan olduğu halde ihale günü belirtilen saatte Encümende bulunmaları, 4 Keşif ve şartname hergün mesai saatleri dahilinde Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 5 İştirakçiler 100 bin liralık banka referans mektubu vermeleri şarttır / 4-1 Karaman Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 963/430 Davacılar Mehmet Edalı, Ali Rıza Edalı ve arkadaşları veküi Avukat Ali Galip Tartanoğlu tarafından Necati Edalı ve arkadaşları aleyhine açılan hudut ve miktar tashihi dâvasında : Pakize Özçelebi'nin mirasçıları olan Ümit Özçelebi, Erdoğan Özçelebi ve Meral Ozçelebiye çıkarılan davetname parçasında sarih adresleri meçhul bulunduğundan üânen yapılmasına karar verümiş olduğundan : Pakize Özçelebi mirasçılarından Meral, Erdoğan, Ümit Özçelebi'nin adresleri meçhul olduğundan açılan dâvaya karşı herhangi bir itirazlannın olup olmadıklan veya kendüerine bir vekü temsü ettirmeleri mahkemeye gehnedikleri takdirde haklarında üânen gıyap kararı çıkarılacağından mahkemenin muallâk bulunduğu 27/4/1967 Perşembe günü saat 9 da hazır bulunmalarına dair ilân olunur İzmir 1 inci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : E. No : 966/575 K.No: 967/115 Davacı Şerife Oğuz veküi Avukat Cinagir KuÜay tarafından dâvâlılar Bursa Beşevler Köyünde oturur Ayşe Özden evlâdı Osman Tezcan üe Kadri ve Kâmuran Tezcan aleyhine açılan kayıt tashihi dâvasının sonunda : Dâvâlılardan Osman Tezcan'm adresinin meçhul bulunması sebebiyle mahkememizce verüen 13/3/1967 tarih ve 966/575 esas 967/155 karar saydı hükümle, Bursa Vüâyeti Mudanya Kazası, Zeytinbağı Nahiyesi ve Talâtbey Mahallesi hane 77, cüt 26 ve sahife 131 de kayıtlı ölü Osman Tezcan'm davacının babası olduğunun subutuna 13/3/1967 tarihinde karar verilmiş olmakla keyfiyet tebliğ yerme kaim olmak üzere üân olunur. Biga Asliye Hukuk Hâkimliğinden: /707 Davacı Biga'nın Sakarya Mahallesinden Mustafa Dülger tarafından dâvâlı Elfide Dülger arasında cereyan eden Ş. G. S. boşanma dâvasının yapılmakta olan açık duruşmasında: Dâvâlı Elfide Dülgerin adresi meçhul olduğundan üânen tebligat icrarasma karar verümiş olduğundan dâvâlı Elfide Dülgerin duruşma günü olan 9/5/1967 Salı günü saat 9,30 da Biga Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya kendisini bir vekü üe temsü ettirmesi davetiye yerine kaim olmak üzere üân olunur. Ezme Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1902 Davacı Ezine'nin Pmarbaşı Köyünden İdris oğlu İzzet Elbatur vekili Avukat Mustafa Ergun Baksı tarafından açılan gaiplik dâvasının icra kılman açık duruşmasında : Davacı İzzet Elbatur Ezine'nin Pmarbaşı Köyü cilt No. 14 sahife No. 46 hane No. 60 da kayıtlı bulunan Halaları Fatma Elbasan ve Hafize Doğantimur'un 1914 ve 1915 senelerinde Ezine'den ayrılarak gittiklerini ve bu güne kadar kendilerinden bir haber alınamadığından gaiplikleerine Karar verilmesini istemiş olmakla gaipler hakkında malûmatı olanların ilk ilân tarihi olan 30/5/1966 tarihinden itibaren bir sene içinde Ezine Asliye Hukuk Mahkemesinin 965/186 esas sayılı dosyasından bahisle Mahkememize malûmat vermeleri ve gaipler hayatta ise adres ve sıhhatlarmı bildirmesi hususu ilân olunur. 1904

22 Sabife: 22 (Resmî Gazete) 5 NÎSAN 1967 Elâzığ Sulh Hukuk Hâkimliğinden : Davacı Elâzığ Hazinesinin dâvah Nasri Kaptıkaçtı aleyhine açmış olduğu tazminat dâvasının yapılan duruşmasında : Dâvâlıya yapılan tebligat ve araştırmalara rağmen adresi tesbit edilemediğinden ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Dâvah Nasri Kaptıkaçtı'nın duruşmanın muallak bulunduğu 17/4/1967 günü saat 9 da mahkemeye gelmediği veya bir vekillede kendisini temsil ettirmediği takdirde işbu ilânın 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince davetiye makamına kaim olacağı ilân olunur. Akkuş Asliye Hukuk Hâkimliğinden : /56 Akkuş Kazası Orman Bölge Şefliği tarafından 2432,55 lira tazminatın tahsili için dâvâlılar, Akkuş'un Çaldere Köyünden Yakup eşi Emine Tıngır, Hüsne Cürebal, Hanım Efü, Hüseyin Tıngır, Hasan Tıngır, Yaşar Tıngır, Ramazan Tıngır, Abdullah Tıngır ve Ahmet Tıngır haklarında açnrus olduğu dâvada : Dâvâlılardan Yakup oğlu Abdullah Tıngır adına çıkarılan gıyap kararının adresi meçhul olduğundan tebliğ edilememiştir. Duruşmanın 5/6/1967 Pazartesi günü saat 9.10 na talik edildiği adı geçen Abdullah Tmgır'ın mezkûr günde mahkemeye gelmediği ve bir vekilde göndermediği takdirde dâvanın gıyabında yürüyeceği ve gıyap kararının kesinleşeceği keyfiyeti ilânen tebliğ olunur e, Beyşehir Sulh Hukuk Hâkimliğinden : adresi meçhul kalan Beyşehir'in Candar Köyünden Mus 966/264 Tebligata tafa Güzel'e : Davacı Avdancık Köyünden A l i Buran tarafından ölü Mustafa Güzel Varisleri olarak sizin ve diğer kardeşleriniz aleyhine açılan 390 lira senetli alacak dâvasının yapılan duruşmasında adınıza çıkarılan arzuhalli davetiyenin 16/3/1967 gününe muteber olmak üzere Resmî Gazete'nin 24/1/1967 tarih ve sayılı nüshasmm 210 numara ile ilânen tebligat yapılmış ve tâyin olunan günde gelmediğiniz ve sizi temsile kanuni bir vekilde göndermemiş bulunduğunuzdan adınıza çıkarılan gıyap kararının ilânen tebliğine karar verümiştir. İşbu gıyabın duruşması olan 25/5/1967 Perşembe günü saat 9 da mahkemede hazır bulunmanız veya sizi temsile kanuni bir vekilde göndermediğiniz takdirde duruşmaya gıyabınızda bakılacağı ilânen tebliğ olunur Gaziantep İkinci İcra Memurluğundan : İlânen tebligat Gazi Demir'e 1000 lira 50 kuruş vermeye borçlu Necdiye Berber hakkında yapılmakta olan icra takibinde : 14/12/1966 tarihinde menkul mallarınız haczedilmiş haciz gıyabınızda yapılmış olduğundan 1 1. K. nunun 103 üncü maddesine göre işbu davet varakasının size tebliğine karar verilmiş olduğundan işbu davet varakasının size tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde memurluğumuza müracaat ederek 14/12/1966 tarihli zabtın tetkiki aksi halde menkul mallarınızın satışının yapılacağının bilinmesi tebliğ olunur Gerede Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 966/414 Davacı Gerede Yeni Çağ Nahiyesinin Hamza Bey Köyünden Ömer Yıkmış tarafından dâvah Gerede Yakakaya Köyünden Emine Yıkmış aleyhine ikame olunan boşanma dâvasının yapılan duruşmasında : Dâvah Emine Yıkmış adma 31 Ocak 1967 tarih ve J.2515 sayılı Resmî Gazete ile yapılan 21/4/1967 günü saat 9 da Gerede Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veya kendisini temsilen bir vekil göndermesi, aksi halde mahkemenin gıyabında devamına karar verileceği ilânen gıyap yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur Artvin Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Kars İli, Çüdır İlçesi, Y. Cambaz Köyü 8 hanede kayıtlı İsrafü oğlu Mamil Gökçe'ye ait Mamil adının iptali ile Oğuz adının nüfusa tescüine karar verildiği üân olunur. Göynük Sulh Ceza Hâkimliğinden : 1948 Esas No : 964/316 Karar No : 966/368 Müdahil : Ahmet özay, Mehmet oğlu 1333 doğumlu Bolu İli Karaağaç Köyünden. Sanık : Mürsel Düzgün, 1945 doğumlu Mehmet oğlu Atiye'den doğma Göynük Karaardıç Köyünden. Suç : Hırsızlık Suç tarihi : 22/7/1964 Hırsızlık suçundan sanık yukarıda açık kimliği yazılı sanık Mürsel Düzgün hakkında açılan kamu dâvasının yapılan duruşması sonunda sanığın çalıştığı yol şantiyesinden dinamit kapsülü, kazma, çivi çaldığı iddia edilmişsede, sanığın bu suçu işlediğine dâir yeter ve kesin delil bulunmadığından müsnet suçtan beraatma karar verilmiş olup kararın kesinleşmesi için müdahil Ahmet Özay'a çıkartılan davetiyenin bila tebliğ iade edildiği ve yapılan bütün soruşturmalara rağmen müdahilin adresinin tesbitine imkân bulunmadığı anlaşıldığından kararın ilânen tebliğine ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri uyarınca hükmün Resmî Gazete ile ilânen tebliğine aynı kanunun 31 inci maddesi uyarınca ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına ve ilân örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verildiği ilân olunur Kırıkkale Asliye Ceza Hâkimliğinden : 965/88 966/587 Hırsızlık suçundan sanık, aslen Kaman Kazası Akpmar Nahiyesi İsa Hocalı Köyü nüfusunda kayıtlı Mustafa oğlu 1338 doğumlu, Fevzi Avadan hakkmda mahkememizde yapılan yargılaması sonunda : Sanığın hareketine uyan T.C.K. nunun 492/1, 522, 523, 525 inci maddeleri gereğince iki ay yirmi gün hapsine ve iki ay yirmi gün emniyeti umumiye cezası altında bulundurulmasına karar verilmiş olup, karar sanığın gösterilen adreslerinde kendisine tebliğ edilememiş bulunduğundan Resmî Gazete ile ilânma karar verilmiştir. İşbu ilânının sanığa ilânen tebliği ile, ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde mezkûr hükmü temyiz etmesi aksi halde hükmün kesinleşmiş sayılacağına ve infaza verileceği ilânen tebliğ olunur Ankara 4 üncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 965/291 Davacı T. Birleşik Tasarruf ve Kredi Bankası vekili Avukat Ahmet Metin Sürmeli tarafından dâvâlılar Muhittin Orak, İsmail Değirmencioğlu ve Nâzım Batur mirasçıları aleyhine ikame olunan alacak dâvasının yapılan duruşması sonunda : Dâva mevzuu 600 liranın dâvâlılardan İsmail Değirmencioğlu ile Nâzım Batur mirasçılarından dâva hare ve masraflariyle birlikte tahsiline 24/10/1966 gün ve 966/833 sayılı karar verilmiş olup işbu karar İsmail Değirmencioğlu'nun gıyabında verilmiş olduğundan kararın ilânen tebliği icap eylediğinden işbu hüküm özeti tebliğ olunur Kadirli Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 967/15 Safiye Izgi ve arkadaşları vekili Mücteba Topaloğlu tarafından Abdullah oğlu Mustafa ve arkadaşları aleyhine açılan taksim dâvasında Mustafa'nın adresi bulunamadığından ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla dosya numarasının Kadirli Sulh Hukuk 967/15 olduğu ve duruşmasının 20/4/1967 gününe bulunduğu işbu ilânın davetiye yerine kaim olduğu ilân olunur. 1973

23 5 NİSAN 1967 (Resmî Gazelte) Saihrife: 23 Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlü Köy İşleri ğünden : 1 Aşağıda cinsi, miktarı, ihale tarihi ve saati, muvakkat teminat miktarı gösterilmiş olan malzeme, fiyat ve teklif isteme usulü ile satın alınacaktır. Satmalma No. Cinsi ve Miktarı : Klorlama cihazı 1000 adet, Muvakkat Teminat Miktarı Lira Kr. : 3.500,, İhale Tarihi ve Saati : 17 Nisan İhale, Ankara'da Ulus Anafartalar İş Hanı Köy İşleri Bakanlığı binasının 10. katında Y. S. E. Genel Müdürlüğü İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı odasında toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler aynı yerden bedelsiz olarak alınabilir. 3 ' İsteklilerin teklif mektuplarını, idarî şartnamenin 9 uncu maddesinde istenen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten bir saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 4 Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez / 2-1 Müteahhit nam ve hesabına ton bentonit veya bentonit evsaflı kil, 6200 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi esaslarının 4 üncü maddesi gereğince fiyat ve teklif isteme usulü ile satınalınacaktır. 2 ' İhale, 12/4/1967 Çarşamba günü saat de, Ulus Anafartalar İşhanı B Bloku 10. katta, Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı odasında toplanacak Malzeme Satmalma Komisyonunca yapılacaktır. Şartnameler aynı yerden talep mukabilinde bedelsiz olarak alınabilir. 3 Geçici teminat : , liradır. 4 ' İstekliler teklif mektuplarım İdarî Şartnamenin 9. maddesinde istenen Vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten bir saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 5 ' Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 6 İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve miktarları azaltıp çoğaltmakta serbesttir / 2-1 Kırklareli Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 966/373 Kırklareli Hükümet Caddesi 29 numarada mukim Doktor Yılmaz Çelikbisel tarafından verilen 1/9/1966 tarihli dilekçe ile Karakaş Mahallesinden Cemal aleyhine izaleyi şüyu dâvasının yapılan açık duruşması sırasında. Dâva 28/12/1966 tarihinde müracata bırakılmış ve davacı tarafından verilen 18/3/1967 tarihli dilekçe ile yeniden muameleye konmuş olmakla durşmanın 13/4/1967 günü yapılmasına karar verilmiş olduğundan dâvâlı Cemalin kendisini bir vekille temsil ettirmesi veya duruşmada hazır bulunması davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. Kalkandere Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 965/ / Davacı Kalkandere Medrese Mahallesinden Hüseyni oğlu Hüseyin Akyıldız vekili aynı yerden Abbas oğlu Tabip Mutlu tarafından Zehra Akyıldız ve beş arkadaşı aleyhlerine açtığı hasımlı veraset dâvasında dâvâlı bulunan Fatma Mıdık'a çıkarılan tebligatın bila tebliğ iade edildiği ve tebligattada adresinin meçhul olduğundan kendisine davetiye ve gıyap kararlarmmda Resmî Gazete ile tebliğ edilmiş olduğundan bu kere hükmün tebliğininde Resmî Gazete ile yapılması zarureti hasıl olduğundan işbu hükmün de Resmî Gazete ile ilânından sonra kanuni süre içinde temyiz yoluna başvurulmadığı takdirde adı geçen Fatma Mıdık hakkındaki hükmün kesinleşeceği ilâmın tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur Çay Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1966/412 Davacı Çay Kazası Uyanık Köyünden Hüseyin kızı Benli Sıram tarafından aynı yerden kocası Gazi oğlu Musa Sıram hakkında ikame eylediği şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma dâvasının cari muhakemesi sırasında : Dâvâlı Musa Sıram adına çıkarılan gıyap kararının nerede olduğu bilinemediği kaydiyle muhtarlığın şerhine havi bilâ tebliğ iade edilmiş olduğu anlaşılmakla gıyap kararımn ilânen tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince dâvâlı Musa Sıram'm duruşmanın bırakıldığı 2/5/1967 tarihinde mahkemede hazır bulunması veya bir vekille kendisini temsil ettirmesi aksi halde duruşmanın gıyabında devam edileceğinin gıyap kararı yerine kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğünden : 1 Aşağıda keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saatleri yazılı işler İstanbul Küçükyalı'daki Müdürlüğümüz binasındaki Komisyonda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Şartnameleri Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde İstanbul'da Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 2 Eksiltmeye girebilmek için : a) İsteklilerin 1967 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesi şirketlerin hali faaliyet belgesi ile usulü dairesinde her iş için o işin hi zasında gösterilen miktarda teminat vermeleri, Yeterlik belgesi alabilmek için b) İsteklilerin en geç aşağıda yazılı işler için ayrı ayrı tesbit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile Karayolları 1 inci Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir.) Dilekçelerine en az aşağıda yazılı keşif bedellerini ihtiva eden miktarda buna benzer bir iş yaptığına dair belge eklenmesi. 3 İsteklilerin 2490 sayılı Kanuna göre hazırhyacaklan teklif mektuplarını eksiltme günleri en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. Keşif bedeli Geç. teminat E K S İ L T M E Belge İşin Cinsi Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati müracaat son günü Uzunköprü ay. - Meriç yolu kim arası Meriç içi geçişi parke kaldırım ve müteferrik üst yapı işi , 14 Nisan Nisan 1967 Kestanelik - Karacaköy - Yalıköy yolu kim arasına stablize malzeme ihzar nakil ve figüresi , 7.250, 17 Nisan Nisan 1967 Ali Fuatpaşa - Taraklı yolu Ali Fuatpaşa içi geçişi kim. 0-2 arası parke kaldınm ve müteferrik üst yapı inşaatı , Nisan Nisan /4-4

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949 698, ^ New - York'ta Lake Success'te imzalanan (Kadın ve Çocuk Ticaretinin kaldırılması) ve (Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldırılması) hakkındaki Protokollerin onanmasına dair Kanun (Resmî

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519)

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519) Dönem : Q0 / Toplantı 4 MlLLET MECLİSİ S. Sayısı : Oû4 Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (/59) T. C. Başbakanlık 9. 4. 968 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Gümrük Müsteşarlığından: Tebliğ Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin

Detaylı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24728 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Özel Çevre

Detaylı

YERALTI MADENLERİNDE İŞE ALINMADA ASGARİ YAŞ HAKKINDA SÖZLEŞME

YERALTI MADENLERİNDE İŞE ALINMADA ASGARİ YAŞ HAKKINDA SÖZLEŞME YERALTI MADENLERİNDE İŞE ALINMADA ASGARİ YAŞ HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 22 Haziran 1965 Kanun Tarih ve Sayısı: 8.5.1991 / 3729 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 21.5.1991 / 20877 Bakanlar Kurulu

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

01.07.2010-31.12.2010 arası 0,059445 0,7931

01.07.2010-31.12.2010 arası 0,059445 0,7931 Sayı: YMM.03.2010-54 Konu: Vergi Mevzuatında 2010 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar ( Rakamlar) II İZMİR. 19.7.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 1.) Asgari Ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu nun 2009/1 sayılı

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 22 İST, 02. 02. 2009 ÖZET: Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri Yeniden Belirlendi. VERGİDEN MÜSTESNA YURT DIŞI GÜNDELİKLERİ YENİDEN BELİRLENDİ Harcırah Kanunu nun; 33. maddesinde,

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 9 HAZİRAN 1973 CUMARTESİ. İçişleri Bakanı F. KUBAT. Millî Eğitim Bakanı Prof. S. ÖZBEK

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 9 HAZİRAN 1973 CUMARTESİ. İçişleri Bakanı F. KUBAT. Millî Eğitim Bakanı Prof. S. ÖZBEK T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 9 HAZİRAN 1973 CUMARTESİ Sayı : 14559 K A R A R N A M E L

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ 100 KASA HESABI 278,992.23 278,992.23 0.00 0.00 102 BANKA HESABI 90,084,895.32 88,205,834.05 1,879,061.27 0.00 1 T.C. ZİRAAT BANKASI DARICA SUBESİ 85,099.33 82,099.16 3,000.17 0.00 T.C.ZİRAAT BANKASI POSTA

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360)

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360) -1470- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı Kesin Hesabı. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2016 yılı Mayıs ayı Toplantısının 12.05.2016 tarihli ilk birleşiminin 17. gündem maddesi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 07.07.2015 Sayı: 2015/122 Ref: 4/122

SİRKÜLER İstanbul, 07.07.2015 Sayı: 2015/122 Ref: 4/122 SİRKÜLER İstanbul, 07.07.2015 Sayı: 2015/122 Ref: 4/122 Konu: NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA UYGULANACAK İNDİRİM ORANI HALKA AÇIK ŞİRKETLER İLE TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR İÇİN YÜKSELTİLMİŞ, BAZI ŞİRKETLER İÇİN

Detaylı

UNIVERSITE GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

UNIVERSITE GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITE GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASATARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI (GSÜÖSYS) CONCOURS INTERNE DE L UNIVERSITE GALATASARAY (GSÜÖSYS) ÖĞRENCİ KONTENJANI Türk-Fransız ortak

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

80 NOLU SÖZLEŞME. Bu tekliflerin, bir milletlerarası Sözleşme şeklini alması lazım geldiği mütalaasında bulunarak;

80 NOLU SÖZLEŞME. Bu tekliflerin, bir milletlerarası Sözleşme şeklini alması lazım geldiği mütalaasında bulunarak; 80 NOLU SÖZLEŞME MİLLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATININ 1946 YILINDA MONTREAL DE AKDETTİĞİ 29 UNCU TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN SON MADDELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 19 Eylül 1946

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı

Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı BĠLANÇO VARLIKLAR I - Hazır Değerler A - Kasa B - Bankalar C - Diğer Hazır Değerler II - Menkul Kıymetler A - Hisse Senetleri B - Özel Kesim Borçlanma Senetleri C - Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri D -

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ

GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ GENEL GEREKÇE Bu Kanun Tasarısı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 nci maddesi hükümlerine göre 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı

Detaylı

Sözleşme ye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek,

Sözleşme ye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek, SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK İKİNCİ PROTOKOL Bu Protokol u imzalamış bulunan Avrupa Konseyi ne üye Devletler, 13 Aralık 1977 tarihinde Paris te imzaya açılmış bulunan Suçluların İadesi

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 12/01/2015 Sayı: 2015/19 Ref : 6/19 Konu: İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR A. Genel Bilgi 31/12/2014 tarihli ve 29222 (2 nci mükerrer) sayılı Resmi Gazete de 15/12/2014

Detaylı

Galatasaray University

Galatasaray University Inflation Galatasaray University 11 Novembre,2013 Inflation ( ch. 6 R. Hahnel 1/ 23 definition Le prix est le montant monétaire échangé contre un bien ou un service lors d un achat ou d une vente Les prix

Detaylı

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.10.2016/130-1 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI ÖZET : - 6736 sayılı Kanunun

Detaylı

kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri açıklandı.

kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri açıklandı. SİRKÜLER TARİH : 25.08.201.2017 SAYI : 2017-08-01 KONU : Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, 2018 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak

Detaylı

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir.

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir. 269 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında Değişildik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 21JJ993

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ : BKK da 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak

Detaylı

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 1 Değerli Müşterimiz, Kurumlar vergisi beyannamesinin ekler bölümüne

Detaylı

68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI T Ü R M O B Sirküler Rapor Mevzuat 29.08.2016/105-1 68 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 2017 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak bina

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

4. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına Çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür.

4. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına Çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ĐLO) Ü EŞĐT DEĞERDE ĐŞ ĐÇĐ ERKEK VE KADI ĐŞÇĐLER ARASI DA ÜCRET EŞĐTLĐĞĐ HAKKI DAKĐ 1951 TARĐHLĐ 100 SAYILI SÖZLEŞMESĐ Đ O AYLA MASI I UYGU BULU MASI A ĐLĐŞKĐ YASA Sayı: 22/1993

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 12.08.2009/126 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2009 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

221 Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun

221 Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun 221 Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm: 3.1.1950 - Sayı: 7396) No. ~» Kabul tarihi 5484 26. XII. 1949 BlRÎNCl

Detaylı

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl)

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) 16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ I-M SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGESİ YAYIMLANDI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ I-M SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGESİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.10.2013/185-1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ I-M SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGESİ YAYIMLANDI ÖZET : Bankasının Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000 Sayı: 23956)

(Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000 Sayı: 23956) -1429- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000

Detaylı

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 13 Mart 2010 CUMARTESİ Sayı: 27520 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2010/162 Ekli Deniz Alacaklarına Karşı

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112 Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 11.06.2015 tarih ve 29383 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 31.12.2013/237-1 2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılına ait damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 57 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 488 sayılı Damga

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 26 Ocak 1981 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 26 Ocak 1981 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İsleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 26 Ocak 1981 PAZARTESİ Sayı: 17232 YÜRÜTME

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 29 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27626 BAKANLAR KURULU KARARI Karar No. 2010 478 R.Gazete No. 27626 Tarihi: 24.5.2010 R.G. Tarihi: 29.6.2010 Ekli "Turizm Belgeli Yatırım ve Đşletmelere Elektrik

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 30.01.2009 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Yurtdışı Gündelik Tutarları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Tutarlarının Belirlendiği

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2014 30.09.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun, Bağımsız

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANMIŞTIR 28.04.2010

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090130-1.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090130-1.htm Page 1 of 5 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Halk Oyunları Federasyonu nun 01.09.2012-31.12.2012 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

No: 2013/11 Tarih: Konu: 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

No: 2013/11 Tarih: Konu: 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. No: 2013/11 Tarih: 02.01.2013 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar 5 Nisan 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26484 BAKANLAR KURULU KARARI

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

Bu Karar yayımı tarihinde( tarihi) yürürlüğe girmektedir.

Bu Karar yayımı tarihinde( tarihi) yürürlüğe girmektedir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/37

Detaylı

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN UYGULAMASINA AİT TATBİKAT ANLAŞMASI (İDARİ ANLAŞMA)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN UYGULAMASINA AİT TATBİKAT ANLAŞMASI (İDARİ ANLAŞMA) TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN UYGULAMASINA AİT TATBİKAT ANLAŞMASI (İDARİ ANLAŞMA) Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasındaki

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 20.3.2007 Sayı: 26468)

(Resmi Gazete ile yayımı: 20.3.2007 Sayı: 26468) 474 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜRCİSTAN HÜ KÜMETİ ARASINDA BATUM ULUSLARARASI HAVALİMA NININ ORTAK KULLANILMASINA DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2005-12

SİRKÜLER RAPOR 2005-12 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2005-12

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun

Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 207 Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun (Resmî Gazete ile ycuy%m% : 4. 5. 1975 - Sayı : 15226) No. 1885 Kabul

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

-BKK CUMARTESİ

-BKK CUMARTESİ Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/140 Ref: 4/140

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/140 Ref: 4/140 SİRKÜLER İstanbul, 02.09.2015 Sayı: 2015/140 Ref: 4/140 Konu: STRATEJİK YATIRIMLARA DAİR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME

AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME Kanun No: 19461 Bakanlar Kurulu Kararı: 06.09.1993 (Resmi Gazete Yayım Tarihi: 10.10.1993 Sayı: 21724) Belçika Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Almanya Federal

Detaylı