AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ"

Transkript

1 KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM 2009 / Sayý: 39 ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝM Ý Þ H U K U K U ' N U N Ý Y Ý L E Þ T Ý R Ý L M E S Ý SEMÝNERLERÝ BAÞLADI A M A C I Y L A YA P I L A N Ç A L I Þ M A L A R Ekim tarihleri arasýnda MUP kapsamýnda Fasýl HIZLANDI 19 Sosyal Politikalar ve Ýstihdamýn bir önceliði olan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði ile ilgili Ýþ Yerlerinde Risk MUP kapsamýnda yer alan Analizi konusunda 5 günlük bir eðitim semineri Fasýl 19 Sosyal Politikalar gerçekleþtirilmiþtir. Baþbakanlýk Avrupa Birliði ve Ýstihdamýn bir baþka Koordinasyon Merkezi, Avrupa Komisyonu ve KKTC önceliði olan Ýþ Hukuku ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý himayesinde i l g i l i E k i m Lefkoþa Saray Otel'de düzenlenen etkinliðe Çalýþma tarihlerinde uzman ziyareti Dairesi Müdürlüðüne baðlý her kazadan çalýþma gerçekleþmiþtir. Avrupa müfettiþleri katýlmýþtýr. Birliði Koordinasyon Merkezi ve Çalýþma ve Sosyal 2009 yýlýnýn baþýnda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Güvenlik Bakanlýðýnda 3 gün süresince devam eden Bakanlýðý yetkililerince hazýrlanýp yürürlüðe giren AB çalýþmalarda Ýþ Yasasýnda mevcut olan çalýþanlarýn ile uyumlu Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði alanýndaki günlük dinlenmelerin, hafta tatilinin ve yýllýk izinlerin tüzüklerinin etkin bir þekilde uygulanmasýný asgari sürelerinin, ara dinlenmelerin, haftalýk azami amaçlayan eðitimlerin ilk ayaðý olan seminerde, çalýþma sürelerinin ve gece çalýþmasýnýn, vardiya usulü KKTC'de iþ ortamlarýndaki risklerin tespit edilmesi ve çalýþmanýn ve çalýþma düzenlerinin yeniden AB gereken önlemlerin çalýþma müfettiþlerinin uygulamalarý ile ayni seviyeye çýkartýlmasý amacýyla yönlendirmesiyle alýnmasýný mümkün kýlmayý yapýlmasý gereken düzenlemeler görüþülmüþtür. amaçlamaktadýr. Toplantýlara Çalýþma Dairesi Müdürlüðünden yetkililer AB uzmanlarý ve Çalýþma Dairesi müfettiþlerinin ile Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi temsilcisi ve karþýlýklý tartýþmalarý ile þekillendirilen toplantýlarda Ýþ Hukuku alanýnda bir AB uzmaný katýlmýþtýr. söz konusu alandaki denetimler esnasýnda AB Bilindiði üzere, Ýþ Yasasý kapsamýna bütün iþçiler, uygulamalarý temel alýnarak KKTC'deki iþ yerlerinde iþverenler, kendi adýna ve hesabýna baðýmsýz çalýþanlar, mevcut iþ risklerinin nasýl analiz edileceði ve iþ bunlarýn iþyerleri ve fabrikalar girmektedir. KKTC'deki ortamlarýndaki koþullarýn alýnan doðru önlemler çalýþma hayatýný çaðdaþ bir düzeye getirmek, iþçi ve neticesinde nasýl iyileþtirilebileceði hususlarýnda da iþverenin hak ve ödevleri ile birbirilerine karþý bilgi alýþveriþinde bulunulmuþtur. sorumluluklarý ve yükümlülüklerini belirlemek Toplantýlarýn son bölümünde Çalýþma Dairesi amacýyla 1992 yýlýnda hazýrlanan Ýþ Yasasý'nýn AB müfettiþleri ve AB uzmanlarý arasýnda iþ yerlerindeki mevzuatý ile uyumlaþtýrýlmasý amacýyla devam eden risklerin belirlenip raporlanmasýna yardýmcý olan çalýþmalarýn þu anda var olan kamu-özel ayrýmý da kontrol listelerinin hazýrlanmasýna yönelik birde grup dikkate alýnarak iþ hukuku alanýnda kamu-özel çalýþmasý yapýlmýþtýr. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði çalýþanlarýnýn çalýþma koþullarýnda standart birliði alanýndaki eðitimlere Kasým ayýnda da devam edilmesi saðlanmasý amaçlanmaktadýr. konusunda mutabakata varýlmýþtýr. Avrupa Birliði Avrupa Koordinasyon Birliði Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr Sayfa 1

2 R E K A B E T P O L Ý T Ý K A S I A L A N I N D A Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý bünyesinde DÜZENLENEN SEMÝNER BÜYÜK ÝLGÝ GÖRDÜ görevlendirilmiþ olan Piyasa Gözetimi ve Ekim tarihlerinde Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý, Denetiminden sorumlu personelin bir kýsmý ile Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliði Koordinasyon görüþülerek, piyasa denetimleriyle ilgili de bilgi Merkezi ortak organizasyonu ile Saray Otel'de alýnmýþtýr. Son olarak, tüm toplantýlarýn gerçekleþtirilen anti-tröst ve birleþmeler ile devralmalar deðerlendirilmesi ve uzmanlarýn ilk izlenimlerinin unsurlarýnýn AB Rekabet Politikasýndaki yerine iliþkin tartýþýlmasý için Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý bilgilendirici seminere çok sayýda katýlýmcý ilgi gösterdi. M ü s t e þ a r ý i l e d e ð e r l e n d i r m e t o p l a n t ý s ý KKTC Sanayi Odasý, KKTC Ticaret Odasý, Esnaf ve gerçekleþtirilmiþtir. Zanaatkârlar Odasý, Genç Ýþadamlarý Derneði, Ýþadamlarý Derneði, KKTC Merkez Bankasý, Resmi TÜKETÝCÝNÝN KORUNMASINA ÝLÝÞKÝN Kabz Memurluðu ve Mukayyitlik Dairesi, KKTC UZMAN ZÝYARETÝ ÝLE TEMASLARA DEVAM Bankalar Birliði, Kuzey Kýbrýs Sigorta Reasürans EDÝLDÝ Þirketleri Birliði katýlýmcýlarýnýn yer aldýðý seminer iki Avrupa Birliði Müktesebatýna Uyum Programý (MUP) gün devam etti. kapsamýnda Tüketicinin ve Saðlýðýn Korunmasý Faslý Teþebbüslere uygulanan rekabet kurallarýna iliþkin temel çerçevesinde Tüketicinin Korunmasý konusuna iliþkin AB mevzuatý, þirketler arasýndaki anlaþmalarý ve hâkim 14 ve 15 Ekim 2009 tarihlerinde bir çalýþma durumun kötüye kullanýlmasýný düzenlemektedir. gerçekleþtirilmiþtir. Söz konusu çalýþmada, öncelikli Rekabet politikasý alanýnda AB uzmaný seminerde alanlardan biri olan Ticari Garantiler ve Garanti Belgesi karteller, kýsýtlayýcý anlaþmalar, birleþmeler ve Tüzüðü ile Paket Turlar Sözleþmelerine iliþkin Usul ve devralmalarýn düzenlenmesi konularýnda katýlýmcýlarýn Esaslar Tüzüðünün ikinci taslaklarý ele alýnmýþtýr. sorularýna yanýt verdi ve AB ülkelerinde ilgili alanlarda Bunlara ek olarak, söz konusu tüzüklerin uygulamasýna süregelen uygulamalardan örnekler sundu. yönelik 40/2003 sayýlý Tüketicileri Koruma Yasasý'nda yapýlmasý gereken deðiþikliðe iliþkin çalýþma grubu TÜKETÝCÝNÝN KORUNMASI ÝLE ÝLGÝLÝ tarafýndan hazýrlanmýþ olan deðiþiklik yasa tasarýsýnýn D E Ð E R L E N D Ý R M E Ç A L I Þ M A S I ilk taslaðý da ele alýnmýþtýr. GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Söz konusu deðerlendirmeler yapýldýktan sonra, gerekli Avrupa Birliði Müktesebatýna Uyum görülen deðiþikliklerin yapýlmasý ve bir sonraki Programý (MUP) kapsamýnda çalýþmanýn 23 Kasým tarihinde gerçekleþmesine karar Tüketicinin ve Saðlýðýn Korunmasý verilmiþtir. Faslý çerçevesinde Tüketicinin Korunmasý konusuna iliþkin 29 ve 30 BULAÞICI HASTALIKLARIN KORUNMASI VE Eylül 2009 tarihlerinde bir çalýþma TA R A N M A S I Ý L E Ý L G Ý L Ý Ç A L I Þ M A gerçekleþtirilmiþtir. TAMALANDI Söz konusu çalýþmada, Tüketicinin MUP kapsamýndaki Fasýl 28 Tüketicinin ve Saðlýðýn Korunmasý konusu ile ilgili paydaþlarýn mevcut rolleri Korunmasý çerçevesinde yürütülmekte olan Saðlýðýn irdelenmiþtir. Ýki günlük program çerçevesinde, ilk Korunmasý konusuna iliþkin Ekim ayýnda bir çalýþma olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý bünyesinde gerçekleþtirilmiþtir. Çalýþmada, 2009 yýlýný kapsayacak oluþturulmuþ olan çalýþma grubu ile bir toplantý þekilde hazýrlanmýþ olan programda öngörülen gerçekleþtirilmiþ ve tüketicinin korunmasý konusunda faaliyetlere baðlý olarak, öncelikli alan olan Bulaþýcý çalýþmalarýn nasýl yürütüldüðüne iliþkin birtakým sorular Hastalýklarýn Korunmasý ve Taranmasý konusuna yöneltilmiþtir. Bu çalýþmaya yönelik uzmanlar yönelik kaleme alýnan yasa tasarýsýnýn ilk taslaðý tarafýndan birtakým anketler hazýrlanmýþ olup, gerekli gözden geçirilmiþtir Ekim tarihlerinde olan tüm hazýrlýklarýn yapýlabilmesi ilgili paydaþlarý gerçekleþtirilmiþ olan bu çalýþmada, yasa tasarýsý temsilen toplantýlara katýlacak olan kiþilere toplantý detaylý bir þekilde incelenmiþ ve uzman tarafýndan öncesinde ulaþtýrýlmýþtýr. Bu çerçevede sýrasýyla Hakem yapýlan öneriler deðerlendirilmiþtir. Toplantýlar Heyeti üyeleri, Tüketici Konseyinde yer alan sivil sonunda, bundan sonraki çalýþmalarýn nasýl toplum örgütlerinin temsilcileri ve Tüketici Örgütlerinin þekillendirileceðine yönelik Saðlýk Bakanlýðý Bakanlýk temsilcileri ile toplantýlar gerçekleþtirilerek, anketlerde Müdürü ile deðerlendirme toplantýsý gerçekleþtirilerek, yer alan sorular tartýþýlmýþtýr. Bu toplantýlara ek olarak, ilerde ele alýnmasý planlanan konular tartýþýlmýþtýr. Sayfa 2 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

3 KAN VE KAN ÜRÜNLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ tüzük taslaðýna ek listeler, ÇALIÞMA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Ýzleme ve yaptýrýma yönelik düzenlemeler, Avrupa Birliði Müktesebatýna Uyum Programý (MUP) AB ÇED Direktifi gereklerinin tam olarak kapsamýndaki Fasýl 28 Tüketicinin ve Saðlýðýn uygulanmasý için, ÇED ve ÇED ile doðrudan Korunmasý çerçevesinde yürütülmekte olan Saðlýðýn ve dolaylý olarak ilgili diðer alanlarda Korunmasý dahilinde Kan ve Kan Ürünleri konusuna yapýlmasý gereken düzenlemeler, yönelik 27 ve 28 Ekim tarihlerinde çalýþma bir AB gereklerinin tam olarak yerine getirilmesi gerçekleþtirilmiþtir. Bu çalýþmada, Kan Bankasý için ÇED dýþýndaki baþka alanlarda yapýlacak çalýþma grubu tarafýndan hazýrlanan taslak Standard düzenlemeler yürürlüðü girinceye kadar Operasyon Prosedürleri (SOP) ve Kan Bankasýnýn geçecek sürede gerekli olan geçiþ süreci organizasyon þemasýna iliþkin teknik yardým alýnmýþtýr. düzenlemeleri, AB Direktifinin gereklerine Çalýþma grubu ile gerçekleþtirilmiþ olan iki günlük uygunluðu ve uygulanabilirliði açýsýndan toplantýlarýn deðerlendirilmesinin yapýlmasý için incelenmiþ, eksiklik ve uyumsuzluklarýn Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý, Bakanlýk Müdürü ve giderilmesi için gerekli düzenlemeler Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi belirlenmiþtir. Baþhekim Yardýmcýsý ile deðerlendirme toplantýsý gerçekleþtirilmiþtir. Söz konusu toplantýda öncelikli HAZÝRAN 2009 TARÝHLERÝ ARASINDA olarak ele alýnmasý gereken hususlara deðinilerek, bu Y E N Ý Ç E R Ç E V E Ç E V R E Y A S A S I çalýþmalarýn nasýl þekillendirileceði tartýþýlmýþtýr. ÇALIÞMALARINA DEVAM EDÝLDÝ Müktesebata Uyum Programý EKÝM 2009 TARÝHLERÝ ARASINDA ÇED (MUP) uyarýnca Çevre TÜZÜÐÜ ÜZERÝNDE ÇALIÞMALAR YAPILDI Sektörü alanýnda önemli Müktesebata Uyum Programý uyarýnca Çevre yasalardan biri olan Çerçeve alanýndaki çalýþmalarda öncelikli olarak ele alýnmasý Çevre yasasý çalýþmalarýna planlanan Çevre Etki Deðerlendirme (ÇED) devam edildi. Tüzüðünün AB ÇED Direktifine uyumlaþtýrýlmasý Özellikle bu çalýþma programýnda Orman Yasasý amacýyla bir çalýþma gerçekleþtirilmiþtir. Mevcut ÇED uzmaný ile çerçeve Çevre Yasasý'nda yer alacak olan sistemini uyumlaþtýracak yeni bir Tüzüðün Doða Koruma Bölümü üzerinde iki uzman detaylý hazýrlanmasý yönündeki çalýþmalar ilgili AB uzmanýn olarak çalýþma gerçekleþtirdi. Her iki uzmanýn da desteði ile yaklaþýk olarak bir yýldan beridir devam katýldýðý çalýþma programýnda yapýlacak olan yasal etmektedir. uyumlaþtýrma sürecinde iki yasanýn birbirini Son bir yýldýr, üç AB uzmaný ve yerel uzmanlarýn tamamlamasý gerektiði vurgulanmýþ ve bu baðlamda ortaklaþa yürüttükleri yoðun çalýþmalar çerçevesinde çalýþmalar yapýlmýþtýr. hazýrlanan taslak metnin yeniden ele alýnarak Gerçekleþtirilen çalýþma süresince AB Mali Yardým tamamlanmasýna yönelik çalýþmalar yapýlmaktadýr. Programý kapsamýnda yürütülmekte olan Su ve Katý Teknik yardým çerçevesinde yürütülen çalýþmalarda Atýk Sektörlerinin kapasitesinin geliþtirilmesine daha önce taslak olarak hazýrlanmýþ olan ÇED tüzüðü yönelik projelerin Çevre Yasasý kapsamý altýna alýnmasý ile ilgili son çalýþmalar yapýlarak tamamlanmýþtýr. ve buna baðlý olarak özellikle su ve katý atýk Uzmanlar tarafýndan Kasým sonuna kadara gerekli olan kýsýmlarýnýn Temmuz sonuna kadar tamamlanmasý için düzenlemeler yapýlarak tarafýmýza iletilmesi ilgili AB uzmaný ile birlikte çalýþmalar yapýlmýþtýr. planlanmýþtýr. Bunlarýn yaný sýra kavram belgesi Toplantýlarda MUP çalýþmalarý kapsamýnda hazýrlanmasýna iliþkin çalýþmalar baþlatýlmýþ ve hazýrlanacak olan kavram belgesine yönelik bir de tüzüðün Aralýk ayýnda Bakanlar Kuruluna sevk çalýþtay düzenlenmiþtir. Çalýþtayda uyumlaþtýrýlmasý edilmesi öngörülmüþtür. Bu çalýþma programý hedeflenen bir direktifte dikkat edilmesi gereken kapsamýnda, hususlar ile uyumlaþtýrmada izlenecek yöntem AB ÇED Direktifi konusunda bilgi aktarýlmýþtýr. Çalýþtayda örnek teþkil uyarýnca Çevresel Etki etmesi açýsýndan, Su Çerçeve Direktifine iliþkin bir Deðerlendirmesine kavram belgesi hazýrlanarak çalýþtay tamamlanmýþtýr. tabi olmasý gerekli Yasa ile ilgili geriye kalan çalýþmalarýn yýlsonuna kadar projeleri gösteren tamamlanmasý hedeflenmiþtir. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 3

4 BANKACILIK SEKTÖRÜNE ÝLÝÞKÝN TEKNÝK yapmýþlardýr. Önceliklerle ilgili AB Genel YARDIM ALINDI Müdürlüklerinden gelen deðerlendirmeler ýþýðýnda son þeklini alacak strateji dokümanýnda yer alan yasal Avrupa Birliði Müktesebata düzenleme ve idari yapýlanmalar Kasým ayýndan U y u m P r o g r a m ý ( M U P ) itibaren baþlayacak Orta Vadeli Teknik Yardýmdan k a p s a m ý n d a M a l i faydalanarak hayata geçirilmeye baþlanacaktýr. Hizmetler(Fasýl 9) çerçevesinde B a n k a c ý l ý k S e k t ö r ü n d e yürütülen uyum çalýþmalarýna AB, KIBRISLI TÜRKLERE MALÝ YARDIMI iliþkin Ekim tarihlerinde ASKIYA ALMADI teknik yardým alýnmýþtýr. Ýlk olarak, Bankacýlýk AB Komisyon Sözcüsü sektöründe 2009 yýlý için öngörülen faaliyetler Amadeu Altafaj Tardio, uyarýnca Almanya Finansal Denetim Otoritesi Kýbrýslý Türklere 2009 BaFin'den gelen bir uzman Bankalar Yasa Tasarýsý y ý l ý n d a g e c i k m e l e r üzerinde yaptýðý Boþluk Analizinin sonuçlarýný Merkez nedeniyle yapýlamayan 42 Bankasý çalýþanlardan oluþan çalýþma grubu ile milyon avroluk yardýmýn paylaþmýþtýr. Toplantý sonrasýnda uzman tarafýndan y ý l ý p a k e t i n e yapýlan önerilerin Merkez Bankasý yönetimi tarafýndan kaydýrýldýðýný söyledi. deðerlendirilip ikinci taslaðýn ve uyum tablosunun hazýrlanmasýna baþlanmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Avrupa Birliði, Annan Planý referandumunda yüzde Ayný çalýþma ziyareti kapsamýnda uzman Bankacýlýk 65'le çözüme "evet" diyen KKTC için 2004 yýlýnda sektöründe Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu konusuyla hazýrladýðý 259 milyon avroluk Mali Yardým ilgili AB Direktifi hakkýnda bilgi vererek Tasarruf Tüzüðü nden 42 milyon avroyu, "KKTC'deki siyasi Mevduatý Sigortasý ve Finansal Ýstikrar Fonu gerginlik ve Kýbrýs sorununun girmiþ olduðu Fonu(Deðiþiklik) Yasa Tasarýsý üzerinde yaptýðý boþluk çýkmazdan dolayý askýya aldýðý" yönünde Türk analizini çalýþma grubu üyeleri ile paylaþmýþtýr. basýnýnda çýkan haberleri yalanladý. Çalýþma sonrasýnda ilgili yasa tasarýsý üzerinde bir AB Komisyonu sözcüsü Tardio, günlük olaðan basýn Kavram Belgesi hazýrlanmasýna ve AB ye toplantýsýnda bir soru üzerine, "Hiçbir mali yardýmý uyumlaþtýrýlmasý düþünülen unsurlarýn ekleneceði askýya almadýk" dedi. ikinci bir taslaðýn hazýrlanmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. AB bütçesinde imzalanan sözleþmelerle ilgili ödeme taahhütlerinin ve fiili ödemelerin ayrý kalemlerde MALÝ KONTROL FASLI ÝLE ÝLGÝLÝ yapýldýðýný anlatan Altafaj Tardio þunlarý söyledi: BRÜKSELE ZÝYARET GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ "Kýbrýslý Türklere yardýmda bazý ödemeler ilk baþta Mali Kontrol Faslý ile ilgili uyum çalýþmalarýn ilk planlandýðýndan daha geç yapýlacak, çünkü buradaki aþamasýnýn Ocak ve Þubat 2009'de Lefkoþa ve özel durumlar nedeniyle birkaç aylýk gecikme var. 259 Brüksel'de yapýlan müktesebatý tanýtýcý sunumlarla milyon avroluk mali yardým programýnda öngörülen tamamlanmasýnýn ardýndan Maliye Bakanlýðý, bütün sözleþmelerin büyük ölçüde yýlsonuna kadar Baþsavcýlýk ve Sayýþtay Baþkanlýðý temsilcilerinden imzalanmasý bekleniyor. Fakat Avrupa Komisyonunun oluþan çalýþma gruplarý taslak strateji dokümaný daha önce 2009 yýlýnda yapmayý planladýðý 42 milyon hazýrlamýþlardý. Söz konusu dokümanýn Ankara'ya avroluk ödeme daha sonraya kalacak. Bu nedenle 2009 yýlýnda öngörülen ödemelerinden 42 milyon avroluk gerçekleþtirilen bir çalýþma ziyaretinde AB Genel indirim yapmak gerekiyor. Sözleþmeler kapsamýndaki Sekreterliði ile de paylaþýlýp geliþtirilmesinin ardýndan ödeme taahhütleri ise (2009 yýlýnda planlandýðý gibi) uyum çalýþmalarýnýn ikinci aþamasý uyarýnca 8 Ekim kalacak. 2009'da 9 kiþilik bir heyetle Brüksel'e bir ziyaret Bu yýlki ödemelerde ertelenen 42 milyon avronun gerçekleþtirilerek taslak strateji belgesi Bütçe Genel gelecek yýla aktarýlacaðýný belirten Altafaj Tardio, Müdürlüðü ve OLAF(Yolsuzlukla mücadele birimi) ile "Baþka bir deyiþle Kýbrýs Türk toplumuna ayrýlan paylaþýlmýþtýr. fonlarda hiçbir kesinti yoktur, yardým programý Önceden belirlenen program uyarýnca Kamu Ýç Mali planlanandan birkaç ay gecikmeli uygulanacaktýr" Kontrol konusunda sýrasýyla Mali Yönetim ve Kontrol, dedi. Ýç Denetim, Merkezi Uyumlaþtýrma Birimi, Dýþ Avrupa Komisyonu, Rum tarafýnýn engellemeleri Denetim konusunda önceliklerin ve eylem planlarýnýn nedeniyle Þubat 2006'dan bu yana 259 milyon avroluk anlatýldýðý sunumlar yapýlmýþtýr. AB mali çýkarlarýnýn mali yardýmýn, uygulamaya girdiði Þubat 2006'dan bu korunmasý konusunda ise Baþsavcýlýk ve Teftiþ ve yýl ortasýna kadar sadece yüzde 15'ini (38,5 milyon avro) harcayabildi. Ýnceleme Kurulu temsilcileri tarafýndan sunumlar Sayfa 4 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

5 Bu dönemde 130 milyon avroluk en büyük kýsmý altyapý yatýrýmlarýna ayrýlan Mali Yardým Tüzüðü kapsamýnda yapýlan ihalelerin toplamý 84,5 milyon avroya ulaþtý. 23,3 milyon avrosu KKTC'deki AB ofisinin ve projelerin giderleri için ayrýlan toplam 259 milyon avroluk paketten kalan 235,7 milyon avronun bu yýlsonuna kadar KKTC'nin sosyal ve ekonomik açýdan kalkýndýrýlmasý amacýyla su daðýtýmý, kanalizasyon, ulaþým, telekomünikasyon, çevrenin korunmasý ve eðitim projeleri için açýlacak ihalelere daðýtýlmasý gerekiyor. B A R R O S O, K I B R I S Ý Ç Ý N A B Ö Z E L TEMSÝLCÝSÝ ATADI A v r u p a B i r l i ð i, K ý b r ý s müzakerelerini izlemek için Avusturyalý diplomat Leopold Maurer'i özel temsilci olarak atadý. Maurer, müzakerelerin AB'yle ilgili meselelerinde tavsiyelerde bulunacak. AB açýklamasýnda, Avrupa Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barroso'nun, Avusturyalý diplomat Leopold Maurer'i müzakereler için özel temsilcisi olarak atadýðý belirtildi. Açýklamada, Maurer'in, müzakerelerin AB'yle ilgili meselelerinde tavsiyelerde bulunacaðý kaydedildi. ÝRLANDA LÝZBON ANTLAÞMASINA ONAY VERDÝ Ýrlanda'da yapýlan Lizbon Antlaþmasý referandumunda bu kez 'Evet' oylarý aðýr bastý. Katýlým yüzde 58 oldu. Yüzde 67,1 Evet, yüzde 32,9 Hayýr çýktý. Brüksel'de AB yönetim çevrelerinde sevinç havasý var. Ýrlanda Baþbakaný Brian Cowen 'Halk açýk bir þekilde tavrýný belirtmiþtir' dedi. Ýrlanda 18 ay önce referandumda AB'ye Hayýr diyerek süreci týkamýþtý. Bu kez düþük katýlýma raðmen Evetçiler aðýr bastý. Sonuç en çok hükümeti ve Avrupa Birliði'ni sevindirdi. Ýrlanda Dýþiþleri Bakaný Micheal Martin, Bu sonuçtan çok memnunum diye konuþtu. Martin, bunda hükümetin gayretlerinin ve AB'nin verdiði güvencelerin önemli rolü olduðunu öne sürdü. Kriz faktörü Ýrlandalýlarýn Lizbon Antlaþmasý'na desteðini ise ekonomik krizle iliþkilendiren Maliye Bakaný Brian Lenihan da bunun, Ýrlanda'nýn ekonomik geleceðinin diðer Avrupa ülkelerinden ayrý olamayacaðý anlayýþýna dayandýðýný söyledi. Lenihan, Referandumdan çýkan sonuç, ekonomik darboðazdan çýkma yolunda önemli bir adýmý oluþturacak dedi. AB'de büyük sevinç AB Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barroso, Ýrlanda'daki evet oyunun, Avrupa'nýn küresel ekonomik krize verdiði yanýtýn olumlu olduðunu gösterdiðini söyledi. AB'nin dönem baþkaný Ýsveç'in Dýþiþleri Bakaný Carl Bildt de sonucun, Ýrlanda ve Avrupa için önemli bir zafer olduðunu belirtti. Türkiye için iyi haber Ýrlanda'nýn onaylamasý sonrasý yürürlüðe girme aþamasýna gelen Lizbon Antlaþmasý, AB'nin geniþlemesinin önündeki en büyük engelin kalkmasýna ve Türkiye'nin üyeliðine karþý çýkanlarýn ellerinden önemli bir koz alýnmasýna neden oldu. Anlaþmanýn yürürlüðe girmesiyle AB, birçok kararý, oy birliði ile deðil, nitelikli çoðunlukla alabilecek. AP üye sayýsý 750 ile sýnýrlý kalacak. AB, Ýrlanda'yý böyle ikna etti * Vergide tam özerklik. * Askeri tarafsýzlýða izin. * Kürtaj yasaðýna AB karýþmayacak. * Eþcinsel haklarý konusunda muhafazakâr tutum sürecek. * Ýþçi haklarý konusunda AB'nin bazý sözleþmelerinden muaf tutulacak. * AB ayrýca 1,6 milyar Avro kadar ek bir yardým yapýlmasýný ve bu yardýmýn çeþitli projelerde kullanýlmasý sözünü de verdi. * Bütün bu ödünlerin hukuki alt yapýsýný saðlamak için Lizbon Antlaþmasý yürürlüðe girdiðinde ek bir protokolle ayrýcalýklarý garanti altýna alýnacak. Antlaþmanýn yürürlüðe girmesiyle AB'de gündeme gelecek deðiþiklikler þunlar: - Bir AB Baþkaný görev yapmaya baþlayacak. Bu makam için adý en çok geçen isimlerden biri eski Ýngiltere Baþbakaný Tony Blair. Öne çýkan diðer isimler ise Lüksemburg Baþbakaný Jean Claude Juncker ve Hollanda Baþbakaný Jan Peter Balkenende. - AB Dýþiþleri Bakaný makamý oluþturulacak. Bu koltuk için Carl Bildt, Avrupa Komisyonunun Geniþlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn ve eski Finlandiya Baþbakaný Paavo Lipponen'in adý geçiyor. - Çoðu alanda kararlar oybirliði yerine çifte çoðunluk sistemiyle alýnacak. Bir kararýn alýnabilmesi için üye ülkelerin yüzde 55'inin oyu, bu ülkelerin de Birlik nüfusunun yüzde 65'ini temsil etmesi gerekecek. Yine Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 de yeni üye alýnýrken, dýþ politika, savunma ve vergi koordinasyon ve iþbirliðinin artýrýlýp, avronun konularýndaki kararlarda oybirliði þartý aranacak. güçlendirilmesi için çalýþacaklarýný söyledi. - Ýsteyen ülke AB'yi terk edebilecek. Ýspanya Baþbakaný, Ýrlanda'da yapýlan referandumda - AB'de NATO benzeri hepimiz birimiz, birimiz "evet" oyunun çýkmasýnýn ardýndan, Lizbon hepimiz için mantýðýnda bir dayanýþma ilkesi olacak. Anlaþmasýnýn en kýsa zamanda yürürlüðe girmesi - AB vatandaþlarý 1 milyon imza toplamalarý halinde halinde kurumsal olarak AB'nin daha etkili olacaðýný bir yasanýn gözden geçirilmesini talep edebilecekler. belirtti. Görüþler Zapatero, dönem baþkanlýðý sýrasýnda yapýlacak zirvelerle baðlantýlý olarak AB'nin dýþ politikasýnda, Türkiye'nin önde gelen AB uzmanlarýndan gazeteci- "Latin Amerika ile iliþkiler ve ortaklýklara", "Akdeniz yazar Cengiz Aktar, Ýrlanda referandumundan çýkan için Birlik projesinin yürürlüðe girmesi için evet'le, iki yýllýk olumsuz bir sürecin neredeyse son gösterilecek çabalara", "ABD ve AB ile Rusya ve AB bulduðunu söyledi. Aktar Milliyet'e yaptýðý iliþkileri için atýlacak adýmlara" büyük önem açýklamada þu ifadeleri kullandý: Lizbon Antlaþmasý verdiklerinin altýný çizdi. 18 Ekim 2007'de imzalanmýþtý. Ýki yýldýr bu konu, Zapatero, "Yapýcý, ilerici, büyük hedefleri olan, iz iþleyiþi, karar alma mekanizmalarýný engelliyor, býrakan, birleþtiren, vatandaþlara ekonomik rahatlýk Avrupa'yý týkýyordu. Lizbon Antlaþmasý'nýn imza ve onay süreci üye ülke parlamentolarý için bir pazarlýk saðlatabilen, uzun zamandýr AB'ye girmek isteyen süreci haline gelmiþti. Bu olumsuz süreç artýk bitiyor. ülkelere yardýmcý olabilen bir AB dönem baþkanlýðý yapacaklarýný" kaydetti. Antlaþmayla Avrupa iþlerlik kazanacak. En önemli deðiþiklik karar alma mekanizmasýnda. Birçok konuda kararlar Nice Antlaþmasý'na göre alýnýyordu, üye AB'DEN ORTAK DIÞ POLÝTÝKA ÝÇÝN YENÝ BÝR ülkelerin oybirliði isteniyordu. Bu deðiþiyor, karar HAMLE: "DÝPLOMATÝK KURUL" almak için ülkelerin yüzde 55'inin, yani AB nüfusunun yüzde 65'ine tekabül edecek þekilde 27 AB ülkesinden Avrupa Parlamentosu (AP) 15'inin oyu yeterli olacak. Geniþleme politikasýnýn da Avrupa Diplomatik Kurulu önü açýlýyor. Nice Antlaþmasý yeni ülke alýmýný oluþturulmasý çaðýrýsýnda engelliyordu. Dýþ Politika Yüksek Temsilcisi, 2,5 b u l u n a r a k B i r l i ð i n yýllýðýna AB Baþkaný seçilecek. Bu yeni bir görev, uluslararasý camiada daha altýþar aylýk dönem baþkanlýklarýnýn yanýnda daha uyumlu bir dýþ politika takip kalýcý bir sistemi getiriyor. Dönem baþkanlýklarý da edebilmesi için bunun sürecek, ancak bu görevi 3'er ülke, troyka þeklinde 6'þar gerekli olduðuna dikkat çekti. aylýk periyotlar halinde yürütecek. Avrupa'da diplomatik servis kurulmasýyla ilgili görüþmeler sýrasýnda hazýrlanan meclis raporunda teklife yer verildi. Konsolosluk mevzuatý, diplomasi, ÝSPANYA, AB DÖNEM BAÞKANLIÐINA uluslararasý iliþkiler, AB tarihi ve iþleyiþ HAZIRLANIYOR mekanizmalarý gibi konularda uygun eðitim vermek Ýspanya Baþbakaný Jose Luis Rodriguez Zapatero, 1 üzere böyle bir kurula ihtiyaç olduðu raporda belirtildi. Ocak ta Ýsveç'ten devralacaklarý AB dönem Avrupa Dýþ Ýliþkiler Komiseri Benita Ferrero Waldner baþkanlýðýnda Ýspanya'nýn önceliklerini anlatmak üzere bunun ümit verici bir fikir olduðunu, diplomatik AB ülkelerinin Madrid'deki büyükelçileriyle görüþtü. servisin acemi üyelerinin - ki en azýndan üçte ikisinin Baþbakanlýk konutunda AB büyükelçilerini kabul eden üye ülkelerin bakanlýklarý tarafýndan desteklenmesi Zapatero, yaptýðý konuþmada, "Ýspanya, tarihi ve büyük bir proje olan AB projesinin en kararlý savunucusudur" dedi. Zapatero, 6 ay boyunca yürütecekleri AB dönem baþkanlýðýnýn, "küresel ekonomik krizden yavaþ yavaþ çýkýlmaya baþlanmasý" ve "Lizbon Antlaþmasýnýn yürürlüðe girecek olmasý umudundan" dolayý "bir geçiþ dönemi" olacaðýna iþaret etti. "Ýlk hedefimiz, halen içinde bulunduðumuz, son 70 yýlýn en büyük ekonomik krizinden ders alarak çýkmaktýr" diyen Zapatero, AB'de ekonomik EKÝM 2009 bekleniyor Avrupalý gibi düþünmeleri gerektiðini söyledi. Komiser raporu 21 Ekim'de AP üyeleriyle birlikte incelerken Avrupalý bir diplomasi kültürü ve birlik ruhu oluþturmalýyýz dedi. Ayrýca Lizbon Antlaþmasý'na göre Birlik elçileri olacak Komisyon delegelerinin üçüncü ülkelerdeki AB vatandaþlarýna konsolosluk hizmeti vermelerinin saðlanmasý çaðýrýsý yapýldý. Bir analist bu durumun üye ülkeler tarafýndan tercih edilebilir olduðunu çünkü bu sayede konsolosluk hizmeti masraflarýnýn azalacaðýna dikkat çekti. Sayfa 6 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

7 Alman merkez-sað AP üyesi Elmar Brok tarafýndan hazýrlanan daha kapsamlý raporda diplomatik servisin AB'de kurumsal sorunlara yol açabileceði, bu servisin Avrupa Komisyonuna baðlanmasý ve AB bütçesinde yer almasý gibi bir dizi taleplerde bulunulabileceði ileri sürüldü. Ýsveç dönem baþkanlýðý ile Komiser Ferrero-Waldner demokratik yönetim ve yakýn iþbirliðinin önemine dikkat çekerken bu yeni birimin AB bütçesinde yer almasýna çekince ile yaklaþtýlar. Diplomatik kurul oluþturulmasý fikri dýþ politikadaki nüfuzlarýný kaybetme korkusu taþýyan bazý üye ülkeler tarafýndan yeterince sevimli bulunmadý. Ýsveç'in AB Bakaný Cecilia Malmström Stockholm hükümetinin gelecek hafta Brüksel'de düzenlenecek AB liderler toplantýsýnda konuyla ilgili bir dizi çok yararlý fikir öne süreceðini kaydetti. Diplomatik kurul hizmetinin nasýl bir þey olacaðýna dair süren görüþmelerle ilgili bazý ayrýntýlarý açýklayan Ýsveçli bakan Komisyonun ticaret, mali destek ve geniþleme konularýnda tam sorumluluk yükleneceðini belirtti. Lizbon Antlaþmasý'nda adý geçen servisin ve dýþ iþleri bakanýnýn çalýþma alanýyla ilgili bir takým belirsizlikler mevcut. Bu durum diplomatik servis kademelerinin doldurulmasý iþleminin uzmanlara býrakýlarak Komisyonun zayýflayabileceði ve ticaret gibi dýþ politika ile ilgili yetkilerinin azaltýlacaðý endiþelerine sebep oldu. Gelecek yýl Nisan ayýna kadar kurulmasý beklenen diplomatik servis Komisyonda görevli personel arasýnda da huzursuzluk yarattý. 400 personel geçen hafta Genel Sekreterlikte konuyla ilgili bir toplantýya katýldý. Komisyondaki kariyer çizgisi oldukça belirgin diyen bir dýþ iliþkiler yetkilisi EUobserver'a Ama kimse bu servise transfer edilmenin ne demek olduðunu bilmiyor dedi. D i p l o m a t i k s e r v i s k u r u l m a s ý p e r s o n e l talimatnamelerinde deðiþiklik gerektirebilir. Ve bu da Avrupa Parlamentosu'nda kararlaþtýrýlmasý gereken bir mevzu. Çarþamba günü düzenlenen toplantýya katýlan AP milletvekillerinin çoðu rapora olumlu yaklaþýrken bazýlarý diplomatik servisin dýþ politikanýn yavaþça üye ülkelerin otoritesinden uzaklaþtýrýlmasý anlamýna geleceðini kaydetti. AB TARÝHÝ ARÞÝVLERÝNÝ HALKA AÇIYOR Avrupa Birliðinde binlerce basýlý metin geçen hafta Frankfurt kitap fuarýnda yeni sanal kütüphanenin (EU Bookshop - AB Kitabevi) hizmete girmesiyle birlikte halka açýlmýþ oldu sonbaharýnda AB internet kütüphanesi Europeana yý hizmete açtý. Çoðu baskýsý tükenmiþ yüz binlerce kitap, tablo, müzik eserleri, harita, el yazmalarý ve gazeteler sanal ortama taþýndý. AB'nin 27 üye ülkesinden toplanan iki milyon küsur sanal nesnenin yer aldýðý internet kütüphanesine yaklaþýk 1,000 kültürel kuruluþ katkýda bulundu. Ýlk baþlarda yoðun ilgi nedeniyle tekil ziyaretçi sayýsý milyonlarý aþtý. Ancak Europeana da iþlemler Aralýk 2008'den beri normal seyrinde devam ediyor. Bilgi ve verilerin sanal ortama aktarýlmasýna iliþkin projelere özel sektör de katýlýyor. Örneðin, Google Book Search (Kitap Arama) sayesinde internet kullanýcýlarý kitaplara ya da milyonlarca kitap alýntýsýna basit bir arama iþlemi sonucuna ulaþabiliyor. Nisan 2009 itibarýyla yedi milyon kitap sanal ortama aktarýldý. Veritabanýnýn zamanla daha da büyümesi bekleniyor. Google tarafýndan sanal dünyaya kazandýrýlan kitaplara halka açýk internet adreslerinden ulaþýlabiliyor. Telif hakký ibaresi bulunan ve baskýsý tükenmiþ eserler ise hak sahiplerinin izniyle çoðaltýlýyor. EU Bookshop web adresinde hizmet veren elektronik kütüphanede 110,000'in üzerinde tarihi yayýnýn 12 milyon kopyasý bulunuyor. Son zamanlarda iki milyon sayfanýn daha siteye eklendiði bildiriliyor. Frankfurt Kitap Fuarý'nda hizmete giren sitede birliðin Yayýn Evi'nde 1952'den bu yana hazýrlanan Avrupalý kurum ve kuruluþlara ait basýlý eserlere yer veriliyor. Yýlda 1,600 yeni yayýnýn siteye ekleneceði belirtiliyor. AB Çokdillilik Komiseri Leonard Orban Pazar günü AFP'ye yaptýðý açýklamada yasal ve kültürel eserlerin Sanal kütüphane ile tamamen þeffaf hale geldiðini söyledi. Artýk hiç kimse yasal metinler ve ilgili belgelere ulaþýlamadýðý þeklinde þikâyette bulunamaz, diyen komiser EU Bookshop'ýn önyargýlarla mücadelede etkili olacaðýný ileri sürdü. Kullanýcýlar 370'ten fazla yazarýn aralarýnda Rusça ve Çince ile AB'nin 23 resmi dilinin de bulunduðu 50 farklý dildeki eserlerine ulaþabilecek ve istedikleri eserlerin çýktýsýný alma þansýna sahip olabilecekler. EU Bookshop ýn kendi türünde dünyadaki en iddialý projelerden biri olduðunu ileri süren Avrupa Komisyonu kitapevinin vatandaþlar, gazeteciler, eðitim görevlileri, öðrenciler, kütüphaneciler, yayýncýlar ve ilgilenen herkes için deðerli bir bilgi kaynaðý olacaðýný açýkladý. AB Yayýn Bürosu daha önce isteðe baðlý olarak eserlerin PDF formatýnda birer kopyasýný sunuyordu. Ancak 2007'de hizmete girmesinden altý ay sonra talep artýþýnda yaþanan patlama nedeniyle büro bütün arþivi sanal ortama aktarmak üzere kollarý sývadý. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 7

8 Komiser Orban Sanal kütüphane baþýndan beri Avrupa Birliðini kâðýt baðýmlýlýðýndan kurtarmýþ oluyor dedi. Artýk 23 resmi dilde milyonlarca sayfaya eriþilebilir. Bu, AB'nin birliðin dil çeþitliliði tarihinin korunmasý için gösterdiði çabanýn bir ifadesidir. EU Bookshop ta yer alan eserler ayný zamanda Europeana da da bulunabilecek. Kasým 2008'de faaliyete geçirilen Europeana da AB kurumlarýnýn katkýlarýyla birlikte ulusal eserlerin kopyalarý da bulunuyor. AB'DE SIRADAKÝ ÜÇ DÖNEM BAÞKANLIÐI AYNI LOGOYU KULLANACAK 1 Ocak 2010 ile 1 Temmuz 2011 tarihleri arasýnda sýrasýyla göreve gelecek olan Ýspanya, Belçika ve Macaristan Avrupa Birliði (AB) dönem baþkanlýklarý a y n ý l o g o y u k u l l a n a c a k. Ü ç d e v l e t i n cumhurbaþkanlarýn bu konuda istekli olduklarý ve Lizbon Antlaþmasý altýnda yönetilecek Avrupa'da bir etki yaratmak istedikleri bildiriliyor. Ýspanya Baþbakaný José Luis Rodríguez Zapatero 1 Ocak 2010 itibarýyla ülkesinin dönem baþkanlýðýný üstleneceðini belirterek ayný gün Lizbon Avrupa'sýnýn doðacaðýný ümit ettiðini kaydetti. Zapatero dönem baþkanlýklarýnýn logosunun AB'nin üç kez tekrarlanacaðý ve her birinin o ülkelerin rengini taþýyacaðý belirtiliyor. Belçika Baþbakaný Herman Van Rompuy Avrupa'nýn üç farklý bölgesinde ait üç ülkenin tarihin farklý dönemlerinde Birliðe üye olduklarýný, Belçika'nýn kurucu üye, Ýspanya'nýn Franco dikta rejiminin düþmesinden sonra Birliðe katýlan üye ve Macaristan'ýn da Berlin Duvarý'nýn yýkýlmasýndan sonra katýlan üye ülke olduðuna dikkat çekti. Rompuy, bu ülkelerin ortak özelliðinin AB üyeliði nedeniyle ekonomik büyümelerinde görülen somut artýþ olduðunu kaydetti. Belçikalý lider aslýnda bu üç ülkenin 17 inci yüzyýlda ayný imparatorluðun, Habsburg Ýmparatorluðu'nun parçasý olduðunu sözlerine ekledi. Macaristan Baþbakaný Gordon Bajnaj üçlünün asil bir görev üstlendiklerini ve Avrupa'nýn Lizbon Antlaþmasý çerçevesinde nasýl idare edilmesi gerektiði konusunda örnek teþkil edeceklerini ancak Ýspanya'nýn dönem baþkanlýðý sýrasýnda iþinin zor olduðunu kaydetti. Macar lider logonun bu üç üye devlet arasýnda bir yýl önce baþlayan güçlü iþbirliðini yansýttýðýný söyledi. Bajnaj, krizden çýkýþ stratejilerinin AB'nin yönetimini üstlenecek üç dönem baþkanlýðý sýrasýnda kararlaþtýrýlmasý gerektiðine dikkat çekti. Zapatero, logonun 23 yaþýndaki tasarýmcýsý Belçikalý öðrenci Antoine Durieux'a ödül verdi. Durieux'un çalýþmasý toplam 300 proje arasýndan internet üzerinde yapýlan oylama sonucu seçildi. On yedi gün içerisinde oylamaya on bin kiþi katýldý. Ýplik Pazarý Sokak No: 28 Büyük Hamam Karþýsý Surlar içi - Lefkoþa Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tel: / Faks: Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr.

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2009 / Sayý: 35 KARAYOLU ULAÞIMI ÝLE ÝLGÝLÝ UYUM YENÝ ÇED TÜZÜÐÜ ÜZERÝNDE ÇALIÞMALAR Ç A L I Þ M A L A R I K A P S A M I N D A

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2010 / Sayý: 43 KAMU HARCAMALARI YÖNETÝMÝ PROJESÝ temsilcileri, AB Kamu Ýhale uzmanlarý, ABKM K A P S A M I N D A K Ý Ç A L I Þ

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MART 2009 / Sayý: 32 REKABET YASASI MECLÝSTEN GEÇTÝ teþebbüþler arasý birleþmeler ve devralmalarýn rekabeti bozmayan usullerde yapýlmasýný

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2008 / Sayý: 19 AB MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIÞMALARI 12 BAÞLIKTA BAÞLIYOR Avrupa Komisyonunun yasal ve idari yapýmýza yönelik 12 baþlýk

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2010 / Sayý: 47 HAVA KALÝTESÝ KONUSUNDA UYUM ülkelerindeki uygulamalara da dikkat çekildi. Söz ÇALIÞMALARI DEVAM ETMEKTEDÝR konusu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ARALIK 2009 / Sayý: 41 AB NÝN 259 MÝLYON AVROLUK DESTEÐÝ ÝÇÝN ANLAÞMALAR TAMAMLANDI Avrupa Komisyonunun 18 Aralýk 2009 tarihine kadar

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2008 / Sayý: 24 AB MÜKTESEBATININ UYGULAMASINA DÖNÜK PROGRAM KAPSAMINDA ÇEVRE FASLINDA UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR AB Müktesebatýna

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2009 / Sayý: 38 SAÐLIÐIN KORUNMASI ÝLE ÝLGÝLÝ Ljubljana Kan Transfüzyon Merkezinde yapýlmýþ olup SLOVENYA YA ÇALIÞMA ZÝYARETÝ merkezin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM - ARALIK 2010 / Sayý: 50 HAYVAN SAÐLIÐI VE REFAHI YASALARI MECLÝSE SEVK EDÝLDÝ AB Veteriner mevzuatýna uyumu Hayvan Saðlýðý ve Hayvan

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI AYLIK BÜLTEN KASIM 2011 / Sayý: 60 MALLARIN SERBEST DOLAÞIMINA ÝLÝÞKÝN gerçekleþtirildi. Ayrýca 21 ve 23 Kasým tarihleri UYUM ÇALIÞMALARI BAÞLATILDI

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2009 / Sayi: 31 ULAÞTIRMA POLITIKASI ÝLE ÝLGÝLÝ ETKÝ DEÐERLENDÝRME ÇALIÞMASI YAPILDI 07 Ocak 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafýndan

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2013 / Sayý: 76 Ç E V R E FA S L I K A P S A M I N D A K Ý ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Haziran 2012'de yapýlan AB'de Mekansal Planlama

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2008 / Sayý: 22 AB MÜKTESEBATI FASIL 14 TAªIMACILIK AB MÜKTESEBATI FASIL 18 ÝSTATÝSTÝK POLÝTÝKASI SUNUMU YAPILDI SUNUMU YAPILDI

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2011 / Sayý: 51 M A L Ý Y A R D I M P R O G R A M I V E M Ü K T E S E B ATA U Y U M P R O G R A M I Ç A L I Þ M A L A R I D E Ð E

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ Hazýrlayan: Berna Özþar Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði Avrupa Birliði Uzmaný AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ ISBN No: 978-975-6109-24-3

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2011 / Sayý: 55 E N D Ü S T R Ý Y E L K Ý R L Ý L Ý K K O N T R O L ALANINDAKÝ ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Endüstriyel Kirlilik Kontrolü

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2010 / Sayý: 46 YOL ULAÞIMI ALANINDAKÝ MEVZUAT UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR Ulaþtýrma Politikasý kapsamýndaki Yol Ulaþýmý alanýnda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 329-334 329 TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Genel kurulun sayýn delegeleri, deðerli misafirler, sevgili meslektaþlarým. Türk

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 27.06.1984 tarih ve 3030 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanununa göre kurulmuþ olup, 10.07.2004 tarih ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanununa göre

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN TEMMUZ 2010 / Sayý: 48 Þ Ý R K E T L E R Y A S A S I Ý L E Ý L G Ý L Ý DOÐRUDAN TÝCARET TÜZÜÐÜ SONBAHARA ÇALIÞMALAR DEVAM EDÝYOR KALDI

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı