DOKTORUN MALPRAKTİS EL KİTAPÇIĞI. Bu kitapçık hekimlerimize TUSDATA nın hediyesidir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOKTORUN MALPRAKTİS EL KİTAPÇIĞI. Bu kitapçık hekimlerimize TUSDATA nın hediyesidir."

Transkript

1

2

3 DOKTORUN MALPRAKTİS EL KİTAPÇIĞI Bu kitapçık hekimlerimize TUSDATA nın hediyesidir. Kitapçık taleplerinizi ve e-posta aracılığı ile iletebilirsiniz. Tusdata ya artık Facebook ve Twitter dan ulaşabilirsiniz. Facebook.com/tusdata.com.tr Twitter.com/tusdata

4 ÖNSÖZ Başarılarıyla alanında önder bir kurum olan TUSDATA Tus Hazırlık Merkezleri nin işbirliği ile ilerleyen mesleki çalışmalarımız ışığında gözden geçirerek yenilemiş olduğumuz Doktorun Malpraktis El Kitapçığı nın 2. baskısını yapmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Bu çalışma, Malpraktis veya Tıbbi Kötü Uygulama adıyla bilinen olgunun, hukuki değerlendirmesine ek olarak, hekimlerin teşhis ve tedavi işlemleri sırasında dikkat etmeleri gereken noktaları özlü ve anlaşılır şekilde ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yenilenen bu baskıda getirilen yeni düzenlemelere ve ceza hukuku sorumluluğuna birçok örnek olay ışığında yer verilmiştir. Kitapçıkta, hukuk eğitimi olmayan ancak mesleki açıdan hukuki bilgiye gereksinim duyan çalışanların, özellikle de insan sağlığı gibi önemi tartışılmaz bir alanda faaliyet gösteren hekimlerin, ayrıntılı akademik açıklamalarla boğulmadan rahat anlayabilecekleri bir dilin kullanılmasına dikkat edilmiştir. Konunun değişik boyutları tam bir bütünlük içinde değerlendirilirken, uygun bir görsel planlamayla konuların birbirine karışmadan sağlıklı şekilde anlaşılması sağlanmıştır. İlerleyen süreçte, ilgili hukuk metinlerinin değişimi ve mahkemelerce ortaya konacak yeni içtihatların ışığında, çalışmalarımızı geliştirerek, hekimlerimize ve diğer ilgililere destek olmaya devam etmek arzusundayız. Av. Murat Tezcan 2 Doktorun Malpraktis El Kitapçığı

5 İÇİNDEKİLER Malpraktis nedir?...4 İstatistikler...7 Hastanız size dava açabilir! Karşılaşılabilecek Riskler Hekimin Tazminat Sorumluluğu Bazı uzmanlık alanlarına göre bazı mahkeme kararları.. 70 Kamu kurumunda çalışan doktorun tazminat sorumluluğu nasıl düzenlenmiştir? İdarenin ağır hizmet kusuru nedeniyle idarenin tazminat sorumluluğuna ilişkin bazı danıştay kararları.. 78 Malpraktiste uzlaşma yöntemi Hekimin Cezai sorumluluğu Türk ceza kanununda hekimlerin işleyebileceği bazı önemli suç tipleri Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası Doktorun Malpraktis El Kitapçığı 3

6 MALPRAKTİS NEDİR? İnsanın en temel hakkı olan yaşama hakkının sağlanabilmesi sağlık hakkının varlığına bağlıdır. Kişinin hastalıklardan korunması tıbbi bakım görmesi, tedavi edilebilmesi kısaca sağlık hakkının gerçekten varolmasıyla yaşama hakkının bulunduğu kuşkusuzdur. Yaşama ve sağlık haklarını gerçekleştiren en önemli bilim dallarından biri tıptır. Tıbbın başlıca amacı bireyin yaşamasını sağlığının korunmasını sağlamaktır. Bu amaçla tıp biliminde yeni araştırmalar yapılmakta her gün yeni buluşlar çıkarılmakta ve böylece bulunulan noktadan daha ileriye gidilmektedir. Tıp biliminde gelişmesinde yeni tedavi usulleri, ilaçlar ortaya çıkarılmakta ve yepyeni cerrahi teknikleri uygulanmaya başlanmaktadır. Bu gelişmelerin yanı sıra tıp alanında meydana gelen yeni teknik ve usullerin insanlara ulaştırılması önem taşımaktadır Anayasası madde 17/ı göre Herkes yaşama maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Bu anlamda devlet halkının sağlığını korumakla görevli en büyük tüzel kişiliktir. Devletin bu görevinin yerine getirmesi mali imkanlarıyla ilgilidir.ancak 1982 Anayasası Md. 65 e göre devletin mali ve imkanları oranında yerine getireceği görevler ekonomik ve sosyal haklardır. Bu nedenle devlet temel haklar konusunda mali imkanlarını ileri sürerek görevini yerine getirmekten kaçınamaz. Fakat ülkemizde olduğu gibi devletin mali imkanlarının zayıflığı halka yönelecek sağlık hizmetlerinin ulaşımını etkilemektedir. Devletin kurduğu hastanelerde tıkanıklıklar ve yetersizlikler baş göstermektedir. Bu durum devletin sağlık sektöründe mali imkanlarının yetersizliği sebebiyle istenilen ölçüde verimli olamaması özel sektörü sağlık alanında yer almaya itmiştir. 4 Doktorun Malpraktis El Kitapçığı

7 Fakat ister kamu isterse özel sektördeki faaliyet gösteren sağlık sektörü birçok sorunun yanı sıra insan sağlığı gibi hassas bir alanda çalışmanın yaratmış olduğu riskleri de göğüslemek zor unda kalıyor. Özellikle doktorların mesleklerini ifa ederken en büyük dikkat ve özeni gösterme sorumluluğu teşhis ve tedavi süreçlerinde kendilerini hem hukuki hem de cezai anlamda sorumluluklar yüklüyor. Mesleğinin bu büyük sorumluğunun farkında olmayan ve gerekli özeni göstermeyen küçük bir azınlık dışında sağlık çalışanları özellikle doktorlar bazı imkansızlıklara ve yoğun hasta yükünün altında çalışmalarına karşın büyük bir özveriyle halk sağlığına hizmet sunuyorlar. Fakat tıpta gelişmelerin çok hızlı yaşanması, doktorun tedavi sırasında önünde bulunan seçeneklerden bazen en iyisini seçememesi veya gerekli dikkat ve özeni göstermemesi hastaların zarara uğramasına neden oluyor. Zararlarının tazminini talep eden hastalar veya hasta yakınları çetin bir hukuki mücadeleye giriyorlar. Ülkemizde giderek yaygınlaşan malpraktis davaları yani hekimin kötü tıbbi uygulaması nedeniyle uğranılan maddi ve manevi tazminat davaları konunun daha boyutlu incelenmesini uzmanlaşılmasını gerekli kılmıştır. Kaldı ki 5947 sayılı kanunla 1219 sayılı kanununa eklenen madde ile hekimlerin mesleki sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü doğmuştur. Bu zorunluluk hekimleri olası risklerden bir ölçüde korurken bir taraftan da büyük bir yükün altına sokmuştur. Hekimin sigortalanmış olması, tıbbi müdahaleden şöyle veya böyle memnun olmayan kişilerin tazminat yoluna başvurması sonucunu beraberinde getirecektir. Ayrıca yargıçlar, uygulamada sigorta ile güvence altına alınmış hekime karşı çok daha rahat karar Doktorun Malpraktis El Kitapçığı 5

8 verebileceklerdir. İşte böylesi durumlarda hekim ciddi bir hukuki korunmaya ihtiyaç duyması su götürmez bir gerçektir. İnsan hayatının emanet edildiği hekim, mesleğinin icrasında son derece titiz davranmalı ve gösterebileceği azami dikkat ve özeni göstermelidir. Bu hekimin hukuki sorumluluğunun yanında bundan daha da önemlisi hekimin vicdani sorumluluğudur. Ülkemizin zor koşullarında bu bilinçle hareket eden hekimlerimizin, üstlendikleri insanüstü sorumluluğun yükünü büyük bir oranda taşıdığı su götürmez bir gerçektir. Fakat dünyanın gelişmiş ülkelerindeki meslektaşlarından dahi çok daha donanımlı ve yetkin hekimlerimizin mesleklerinin doğası gereği çok önemli risk faktörleriyle de karşı karşıya olduğu unutulmamalıdır. Hekimin söz konusu riskleri hastanın risk-fayda oranında minimize ederek hukuki ve cezai sorumlulukla karşılaşmaması için daha ayrıntılı bilgilendirilmesi ve hukuki açıdan çok daha güçlü desteklenmesi gerekmektir. 6 Doktorun Malpraktis El Kitapçığı

9 MALPRAKTİS İLE İLGİLİ ABD VE TÜRKİYE DEKİ İSTATİSTİKLER HATALAR Göz KBB Ortopedi Anestezi Genel Cerrahi 8,90 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,001 2,00 14,001 6,00 18,00 Genel Cerrahi Nöroloji- Nöroloji- Anestezi Ortopedi KBB G öz Seri 1 16,801 0,60 10,5 9,48,906,604,404,40 5,1 8,6 10,4 10,4 Yetersiz önlem ve tedavi Yetersiz gözlem,evine erken gönderme 15,5 20,7 20, Doktorun Malpraktis El Kitapçığı 7

10 Son 5 yılda Türkiye de 1) Tıbbi hataya neden olan hekim sayısı 282 2) Açılan dava sayısı 416 3) Hükmedilen tazminat 6 milyon 200 bin lira 4) Hakkında dava açılan doktorların kusurlu bulunma oranı %66 5) Kadın hastalıkları ve doğum doktorları hakkında açılan dava oranı % US Bureau of Justice İstatistikleri Her yıl ; ilaçların olumsuz etkisi nedeniyle hastane enfeksiyonu nedeniyle gereksiz cerrahi müdahaleler nedeniyle hastanelerdeki tedavi hataları nedeniyle diğer hastane hataları nedeniyle Toplam: hasta hayatını kaybetmekte Her yıl ; Malpraktis, AİDS ya da göğüs kanserinden daha fazla can almaktadır. Tıbbi hataların %13 ü ölümle sonuçlanmaktadır. 8 Doktorun Malpraktis El Kitapçığı

11 Bugün ABD; 1) 2001 yılında genel olarak %15 oranında artan sigorta primleri, bazı hekimlik dallarında %50 oranında artmıştır. 2) Tazminat miktarları da bir yılda %7 oranında artış göstermektedir ve bir önceki yıla oranla %40 fazladır. 3) Anlaşma ile sonuçlanan dosya sayısı giderek azalmaktadır. 4) Ödenen tazminat miktarları 1 milyon dolardan yüksek olan dosya sayısı oranları %50 lerdedir. 5) Bazı illerde (New York, Florida gibi) ve bazı branşlardaki hekimler (kadın doğum, cerrahi) yaptırmaları zorunlu olan 1 milyon dolarlık sigorta için yılda dolar (hatta dolar) sigorta primi ödemektedirler. 6) Her yıl kişinin hastanelerdeki tıbbi hatalardan ötürü ölmüş olduğu bildirilmiştir. 7) Tıbbi uygulama hataları ölüm nedenleri arasında 5. sırada yer almaktadır. 8) Hastanelerin yüzde %45 inin malpraktis tazminatlarındaki artış nedeniyle hekimlerinin bir kısmını kaybettikleri (mesleği bırakan hekimler nedeniyle) saptanmıştır. 9) Her 12 hekimden biri şikayet edilmektedir. Doktorun Malpraktis El Kitapçığı 9

12 Hastanız size dava açabilir!! Tanı hatalarında, Girişimler ve ilaç yan etkileri konusunda bilgilendirmede, önerilerde bulunmadığınızda, Bilgi ve belgeleri kayda geçirmediğinizde, Hatalı araç ve yöntemi seçtiğinizde, Yeterli önlemi almadığınızda, Yetersiz teşhiste, İç organ yaralanmalarında, Enjeksiyon sırasında ortaya çıkan siyatik sinir lezyonları durumunda, Sterilizasyon yetersizliğinde, Tıbbi belge, grafi kaybında, Yanlış organ ve lokalizasyon ameliyatlarında, Postoperatif enfeksiyon ihtimalini erken dönemde düşünmediğinizde, Tedavide uygun antibiyotikleri vermediğinizde, Hasta sırlarını açıkladığınızda, 10 Doktorun Malpraktis El Kitapçığı

13 Hastayı hastaneler arası tedavide geciktirerek, zaman kaybına yol açtığınızda, Acil hastaya bakmadığınızda, Yasal sürenin üzerindeki gebeliği sonlandırdığınızda, Hatalı ilaç, düşük ya da yüksek doz ilaç verdiğinizde, Yanlış endikasyonda, Ameliyat bölgesinde yabancı madde unuttuğunuzda, Komplikasyonu tanıyamadığınızda, Tıbbi teknik bir aracı yanlış yerleştirdiğinizde, Geç konsültasyon istediğinizde, Hastanın alerjisi olduğu bir ilacı hastaya reçeteyle verdiğinizde, Kırık bir kemiği gereği gibi ve doğru olarak tespit edemediğinizde, Yardıma muhtaç olan bir hastaya, hastanede gerekli alet ve cihazı vermediğinizde, Gerekli tedavinin yapılmasında geciktiğinizde. Doktorun Malpraktis El Kitapçığı 11

14 Karşılaşılabilecek riskler İlgili Mevzuat Örnek İlgili Yargıtay Kararları TARİHÇE Tıpta yasal sorumluluklarının belirlenmesiyle ilgili en eski tarihsel belge Hammurabi Kanunudur (MÖ 1800). Kanundaki 218 den 225 e kadar olan maddelerin tıbbi sorumluluğa ayrıldığı ve hekim hatalarının kısasa kısas biçiminde cezalandırıldığı görülmektedir. Tıbbi uygulama hatası kavramının günümüzdeki biçimiyle modern tıbbın gündemine girmesi 1970 lerin sonunda tamamlanmıştır lerin sonundan itibaren başta ABD olmak üzere Kanada, İngiltere vb. ülkelerde büyük bir ivme ve şiddetle tıbbi uygulama hataları gündeme gelmiştir. 12 Doktorun Malpraktis El Kitapçığı

15 Adli Özensizlik Tanım; Adli vakaların muayenesinde ve rapor tanziminde gerekli özeni göstermemek. Önerimiz: Hekim, hasta ilaç tabelalarını düzgün ve kronolojik tedavi şeklini gösterecek şekilde düzenlemelidir. Hasta Hakları Yönetmeliği Madde 14 Hastanın hayatını kurtarmak veya sağlığını korumak mümkün olmadığı takdirde dahi, ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmak zorunludur. Püf Nokta: Adli olaylarda müşahede kayıtları ve ilaç tabelalarındaki kayıtların tamamen hastaya ait olduğu kabul edilir.bu durumda da yanlış tutulan ilaç tabelaları; hastaya gereksiz ilaç verildiği ve yanlış tedavi yapıldığı iddiasının ileri sürülmesine neden olur. İlaç güvenliğinin sağlanması; Tedavi planı, ilaç dozu, zamanı ve uygulama şeklini içerecek şekilde, okunaklı olarak her bir hasta tabelasına hastanın kendi tabibi tarafından yazılır. Taburcu ve transferlerde, hasta/hasta yakınına ilaç listesi verilir ve ilaç kullanımı ile ilgili gerekli bilgilendirme yapılır. Doktorun Malpraktis El Kitapçığı 13

16 İlgili Yargıtay Kararı DOKTORUN ÖZEN BORCU VE SORUMLULUĞU-HAKİMİN BİLİRKİŞİ RAPORU İLE BAĞLI OLMAMASI-TAZMİNAT SORUMLULUĞU ÖZET: Davanın temeli vekillik sözleşmesi olup, özen borcuna aykırılığa dayandırılmıştır. (BK ) Somut olaya baktığımız da, ameliyat sırasında tutulması gereken kayıtların tutulmaması, ameliyatla ilgili raporun 7-8 ay sonra tutulması, çocuk olan hastanın yaşı ve kilosu ile genel anestezi altında olduğu ve verilen ilaçların birbirini etkileyip hastaya daha fazla tesir edebileceği hususları nazara alınmadığı, dolayısı ile ameliyat sırasında doktorların gerekli dikkat, özen ve ciddiyeti göstermedikleri sabit olduğundan olayda davalı hastahane ve doktorların kusurlu olduklarının kabulü zorunludur. Bu açıklamalar ışığında doktorların kusurlu olmadıkları yolundaki rapor sonuçlarına itibar edilmeyerek, davalıların kusurlu olduklarının kabulü ile, davacıların maddi tazminata ilişkin talepleri açıklatılıp, delilleri sorulup, gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırılıp belirlenip, talep doğrultusunda maddi tazminata ve uygun bir manevi tazminata karar verilmesi gerekirken, mahkemece aksi düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü Madde 2 Tabip ve diş tabibinin başta gelen vazifesi, insan sağlığına, hayatına ve şahsiyetine ihtimam ve hürmet göstermektir. Hekimlik Meslek Etiği Kuralları Madde 7 Hekim görevlerini her durumda hastaları arasındaki siyasal görüş, sosyal durum, dini inanç, milliyet, etnik köken, ırk, cinsiyet, yaş, toplumsal ve ekonomik durum ve benzeri farklılıkları gözetmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. 14 Doktorun Malpraktis El Kitapçığı

17 Aracılık/Yönlendirme Tanım; Meslektaşlara maddi çıkar karşılığı muayene ve tedavi için hasta göndermek, kendisine hasta sağlaması için aracı kullanmak veya herhangi bir kişiye bu nedenle çıkar sağlamak, hastaları zorunlu durumlar dışında kendisine, yakınına veya ortağına ait özel sağlık kuruluşlarına yönlendirici tavır ve davranışlarda bulunmak Önerimiz: Hekim, öteki hekimlere veya tetkik - tedavi kuruluşlarına maddi çıkar karşılığı hasta göndermemeli, hasta sağlamak amacıyla aracı kişilerden yararlanmamalıdır Türk Tabipleri Birliği Kanunu Madde 64 Ücret ve her hangi bir menfaat mukabilinde tabiplere iş getirenler veya delalet edenlere, üç aydan bir seneye kadar hapis cezası verilir. Püf Nokta: Tabip ve diş tabibi meslektaşlarının hastalarını elde etmeğe matuf hareket ve teşebbüslerde bulunamaz. Basit tavsiye ve yönlendirmeler manevi bir zorlama içermediği müddetçe suç oluşturmaz. İlgili TTB Yüksek Onur Kurulu Kararı Dr. K. K. kırmızı reçeteleri renkli fotokopiyle çoğaltmış, reçete düzenleyerek uygun olmayan süre ve dozlarda çok miktarda kırmızı reçeteli ilacın eşi tarafından eczanelerden alınmasını sağlamıştır. Hekimlik Meslek Etiği Kuralları Madde 14 Hekim öteki hekimlere veya tetkik-tedavi kuruluşlarına maddi çıkar karşılığı hasta gönderemez. Hekim, hasta sağlamak amacıyla aracı kişilerden yararlanamaz Doktorun Malpraktis El Kitapçığı 15

18 İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan şikâyet sonucunda İstanbul Tabip Odası hekim hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir. Yapılan soruşturma sonucunda, Dr.K. K. nin tıbbi endikasyon olmaksızın ve hukuka aykırı yollarla kırmızı reçeteli ilaç reçete etmiş olduğu gerekçesiyle TTB Disiplin Yönetmeliği 5/g maddesi uyarınca 6 ay süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü Madde 12 A) Hastalara, herhangi bir suretle olursa olsun, haksız bir menfaat temini istihdaf eden fiil ve hareketlerde bulunanları; B) Birbirlerine, muayene ve tedavi için hasta göndermeleri mukabilinde ücret alıp vermeleri; C) Kendilerine hasta temini maksadiyle, eczacı, yardımcı tıbbi personel ve diğer her hangi bir şahsa tavassut ücreti ödemeleri; D) Şahsi bir menfaat düşüncesi veya gayrimeşru bir gaye ile ilâç, tıbbi alet veya vasıtalar tavsiye etmeleri yahut sağlık müesseselerine hasta sevketmeleri veya yatırmaları; E) Muayene ve tedavi ücretinin tesbiti ve bunun ödenmesi hususunda, üçüncü şahısların tavassutunu kabul etmeleri; caiz değildir. 16 Doktorun Malpraktis El Kitapçığı

19 Asgari Ücrete Aykırılık Tanım: Türk Tabipleri Birliği veya odalarca saptanmış asgari ücret tarifeleri altında ücret almak Önerimiz: Hekim, tüm muayene, inceleme, tıbbi girişimlerde meslek örgütünün belirlediği taban ücretin altında bir ücret almamalıdır. Buna ilişkin hastaya verilen belgelerin örneği en az 5 yıl süreyle saklanmalıdır Tıbbi Deontoloji Tüzüğü Madde 31 Asgari ücret tarifesi tatbik olunan yerlerde tabip veya diş tabibi rekabet veya propaganda maksadı ile, tarifede yazılı asgari miktardan aşağı ücret kabul edemez. Püf Nokta: Hasta ücret konusunda önceden hekimden bilgi alabilir. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü Madde 33 Her çeşit cerrahı müdahale, doğum, fizikoterapi, radyoterapi, diş tababeti tedavileri ve tabibin sıkı nezaretini gerektiren sürekli kürler için hastalardan maktu bir ücret istenebilir. Bir kür evinde veya bakım ve tedavi müessesinde, tedavi için maktu bir ücret alınabilir. Doktorun Malpraktis El Kitapçığı 17

20 Hekimlik Meslek Etiği Kuralları Madde 29 Hasta ücret konusunda önceden hekimden bilgi alabilir. Hekim, tüm muayene, tetkik, tıbbi ve cerrahi girişimlerde meslek örgütünün belirlediği taban ücretin altında bir ücret alamaz. Hekimin, meslektaşları ile meslektaşlarının eşleri ve bakmakla yükümlü olduklarından muayene ve tedavi için -masraflar dışında- ücret almaması uygundur. Aydınlatılmış Onama Aykırılık Tanım: Tanım; Hastanın aydınlatılmış onamını usulüne uygun almaksızın tıbbi girişimde bulunmak Önerimiz: Hekim, tedbirli davranıp, hastanın gerçekten aydınlatılma isteyip istemediğinden emin olmalı, gereğinde hastadan belge almalıdır. Bu belgeye gerekirse tanık sıfatıyla hastanın erişkin bir yakının da imzası alınabilir. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü Madde 10 Araştırma yapmakta olan tabip ve diş tabibi, bulduğu teşhis ve tedavi usulünü, yeter derecede tecrübe ederek faydalı olduğuna veya zararlı neticeler tevlit etmiyeceğine kanaat getirmedikçe, tatbik veya tavsiye edemez ancak, yeter derecede tecrübe edilmemiş olan yeni bir keşfin tatbikatı sırasında alınacak tedbirler hakkında ilgililerin dikkatini celbetmek ve henüz tecrübe safhasında olduğunu ilâve etmek şartı ile, bu keşif tavsiye edebilir. 18 Doktorun Malpraktis El Kitapçığı

21 Püf Nokta: Hastanın açık yada zımni rızasının hukuksal yönden geçerli olabilmesi, o kişinin durumunu; yapılacak müdahaleyi ve etkileri ile sonuçlarını bütün ayrıntılarıyla bilmesi, bu konuda yeteri kadar aydınlanması, iradesini baskı altında açıklamaması gerekir. Aydınlatılmış onam; Aydınlatılmış onam formu doldurulmalı bir nüshası da hastaya verilmelidir. Aydınlatılmış onam formu imzalanmadan önce gözden geçirilmelidir. Hastanın bilgilendirilmesi, tıbbi karara katılımının sağlanması ve hekimin hasta ile işbirliğine girmesidir. Tanı, tedavi ve seçenekleri, sonuçları, hastalığının gidişi gibi konularda hastaya anlayabileceği bir ifade biçimiyle bilgilendirme ve açıklamada bulunulması ve sonuçta tıbbi müdahale için onun onamının alınması, hastadan sorumlu hekim için bugün etik bir yükümlülük durumudur. İçermesi gereken hususlar; 1. Önerilen tedavi / işlemin açıklanması 2. Ölüm ve ciddi sakatlık risklerinin vurgulanarak, önerilmiş olan tıbbi işlemin yarar ve risklerinin açıklanması 3. Yarar ve risklerinin de içinde olmak alternatif tedavi ve işlemlerin açıklanması 4. Tedavi edilmediğinde ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçlar Doktorun Malpraktis El Kitapçığı 19

22 5. Başarı olasılığı ve başarıdan ne kastedildiği 6. İyileşme sırasında en büyük problemin ne olduğu ve normal yaşamına ne kadar zamanda dönebileceği Hastanın rızası; Özel risk varsa bu konuda hasta aydınlatılmalı, bilgi verilmeli ve kendisinden açıkça rıza alınmalıdır. Eğer hasta müdahalenin risk ve sonuçları hakkında yeterince aydınlatılmamışsa, verilen rızanın hukuka aykırılığı kaldırmayacağı kabul edilmektedir. Hastanın rızasını beyan ettiği sırada temyiz kudretine ve yaş erginliğine sahip olması gerekir. Küçükler üzerinde yapılacak tıbbi müdahalelerde velinin rızası gerekir. Hasta vesayet altında ise doktorun müdahalesi için vasinin rızası alınmalıdır. Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Madde 6 On sekiz yaşını doldurmuş ve mümeyyiz olan bir kişiden organ ve doku alınabilmesi için vericinin en az iki tanık huzurunda açık, bilinçli ve tesirden uzak olarak önceden verilmiş yazılı ve imzalı veya en az iki tanık önünde sözlü olarak beyan edip imzaladığı tutanağın bir hekim tarafından onaylanması zorunludur. Organ nakilleri bakımından; Vericinin yaşamını mutlak surette sona erdirecek veya tehlikeye sokabilecek organ ve dokuların alınması yasaktır. ( 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun md8 ) 20 Doktorun Malpraktis El Kitapçığı

23 İlgili Yargıtay Kararı MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - ÖZEN VE BÖYLE BİR AMELİYATIN OLMASI RİSKLERİ KONUSUNDA AYDINLAT- MA KUSURU - İMALAT HATASI BULUNAN LENSİN DAVACIYA VERDİĞİ ZARAR KONUSUNDA DELİLLERİN TOPLANMASI GEREĞİ Bir davada dayanılan maddi olguları hukuksal açıdan nitelendirmek ve uygulanacak yasa hükümlerini bulmak ve uygulamak HMUK 76 maddesi gereği doğrudan hakimin görevidir. Davacı davalıların yanlış tedavisi sonucu gözünde ağrı ve görme kaybı olduğunu ileri sürerek maddi ve manevi tazminat istemiştir. Davanın temeli vekillik sözleşmesi olup, özen borcuna aykırılığa dayandırılmıştır. (BK ) Vekil vekalet görevine konu işi görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden sorumlu değil ise de, bu sonuca ulaşmak için gösterdiği çabanın, yaptığı işlemlerin, eylemlerin ve davranışların özenli olmayışından doğan zararlardan dolayı sorumludur. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü Madde 11 Klâsik medotların bir hastaya fayda vermiyeceği klinik veya lâboratuvar muayeneleri neticesinde sabit olduğu takdirde daha önce, mûtat tecrübe hayvanları üzerinde kâfi derecede denenmek suretiyle faydalı tesirleri anlaşılmış olan bir tedavi usulünün tatbikı caizdir. Şu kadar ki, bu tedaviinin tatbik edilebilmesi için, hastaya faydalı olacağının ve muvaffakiyet elde edilmemesi halinde ise mûtat tedavi usullerinden daha elverişsiz bir netice alınmıyacağının muhtemel bulunması şarttır. Doktorun Malpraktis El Kitapçığı 21

24 Vekilin sorumluluğu, genel olarak işçinin sorumluluğuna ilişkin kurallara bağlıdır. Vekil işçi gibi özenle davranmak zorunda olup, en hafif kusurundan bile sorumludur. (BK. 321/1 md.) O nedenle doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları, hafif de olsa, sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmelidir. Doktor, hastasının zarar görmemesi için, mesleki tüm şartları yerine getirmek, hastanın durumunu tıbbi açıdan zamanında ve gecikmeksizin saptayıp, somut durumun gerektirdiği önlemleri eksiksiz biçimde almak, uygun tedaviyi de yine gecikmeden belirleyip uygulamak zorundadır. Asgari düzeyde dahi olsa, bir tereddüt doğuran durumlarda, bu tereddüdü ortadan kaldıracak araştırmalar yapmak ve bu arada da, koruyucu tedbirleri almakla yükümlüdür. Çeşitli tedavi yöntemleri arasında bir seçim yapılırken, hastanın ve hastalığının özellikleri göz önünde tutulmak, onu risk altına sokacak tutum ve davranışlardan kaçınılmak ve en emin yol seçilmelidir. Gerçekten de müvekkil (hasta) mesleki bir iş gören doktor olan vekilden, tedavinin bütün aşamalarında titiz bir ihtimam ve dikkat göstermesini beklemek hakkına sahiptir. Gereken özeni göstermeyen vekil, BK. nun 394/1 maddesi hükmü uyarınca, vekaleti gereği gibi ifa etmemiş sayılmalıdır. İlgili TTB Yüksek Onur Kurulu Kararı Dr. H.A bel fıtığı hastasına yaptığı tıbbi uygulamalarda endikasyon hatası yapmıştır. Hastanın şikâyeti üzerine İzmir Tabip Odası tarafından Dr. H. A hakkında soruşturma başlatılmıştır. Hekim hakkında, usulüne uygun olarak aydınlatılmış onam almaksızın tıbbi girişimde bulunduğu iddiası ile ilgili ayrıca bir soruşturma yapılması yolu açık olmak kaydı ile hastaya yapılan uygulamalarda ciddi endikasyon hatası bulunduğu tespitini de içeren bilirkişi raporu da dikkate alınarak Dr. H.A nın Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği nin 5/t maddesinde belirtilen suçu işlediği gerekçesi ile 15 gün süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. 22 Doktorun Malpraktis El Kitapçığı

25 Ayrımcılık Tanım: Muayene ve tedavi sırasında hastaların cinsiyet, ırk, milliyet, etnik köken, din ve mezhep, ahlaki ve siyasi düşünce, kişilik, ekonomik ve sosyal durumuna göre ayrıcalıklı uygulama yapmak Tıbbi Deontoloji Tüzüğü Madde 2 Tabip ve diş tabibi; hastanın cinsiyeti, ırkı, milliyeti, dini ve mezhebi, ahlâki düşünceleri, karakter ve şahsiyeti, içtimai seviyesi, mevkii ve siyasi kanaatı ne olursa olsun, muayene ve tedavi hususunda âzami dikkat ve ihtimamı göstermekle mükelleftir. Önerimiz: Hekim, görevini her durumda hastaları arasındaki siyasal görüş, sosyal durum, dini inanç, milliyet, etnik köken, ırk, renk, cinsiyet, yaş, toplumsal ve ekonomik durum ve benzeri farklılıkları gözetmeksizin yerine getirmelidir. Püf Nokta: Hastanın özellikle sosyal durumu ve etnik kökeni iyi gözlenmeli ve yanlış anlaşılabilecek söz ve ifadelerde bulunmamaya dikkat edilmelidir. Doktorun Malpraktis El Kitapçığı 23

26 Hasta Hakları Yönetmeliği Madde 5 Sağlık hizmetlerinin sunulmasında aşağıdaki ilkelere uyulması şarttır: a) Bedeni, ruhi ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde yaşama hakkının, en temel insan hakkı olduğu, hizmetin her safhasında daima gözönünde bulundurulur. b) Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını haiz olduğu ve hiçbir merci veya kimsenin bu hakkı ortadan kaldırmak yetkisinin olmadığı bilinerek, hastaya insanca muamelede bulunulur. c) Sağlık hizmetinin verilmesinde, hastaların, ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve ekonomik ve sosyal durumları ile sair farklılıkları dikkate alınamaz. Sağlık hizmetleri, herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde planlanıp düzenlenir. d) Tıbbi zorunluluklar ve kanunlarda yazılı haller dışında, rızası olmaksızın kişinin vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarına dokunulamaz. e) Kişi, rızası ve Bakanlığın izni olmaksızın tıbbi araştırmalara tabi tutulamaz. f) Kanun ile müsaade edilen haller ile tıbbi zorunluluklar dışında, hastanın özel hayatının ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. 24 Doktorun Malpraktis El Kitapçığı

27 Tıbbi Deontoloji Tüzüğü Madde 19 Hekimin Hastayı Terketme Koşulları Tabip ve diş tabibi mesleki veya şahsi sebeplerle, tedaviyi bitirmeden hastasını bırakabilir. Ancak, bu gibi hallerde, diğer bir meslektaşın tedavi veya müdahalesine imkân verecek zamanı evvelden hesaplayarak hastayı vaktinde haberdar etmesi şarttır. Hastanın bırakılması halinde hayatının tehlikeye düşmesi veya sıhhatinin zarara uğraması muhtemel ise, diğer bir meslektaş temin edilmedikçe, hastayı terkedemez. Hastayı bu suretle terkeden tabip veşa diş tabibi, lüzum gördüğü veya hasta tarafından talep edildiği takdirde, tedavi zamanına ait müşahade notlarını verir. Canlılar Üzerinde Deney Tanım: Tanım; İlgili hukuksal düzenlemelere aykırı olarak canlılar üzerinde deneyler yapmak, yapılmasına destek olmak İlgili TTB Yüksek Onur Kurulu Kararı Dr. Ş.T.N.Z. henüz tedavisi bulunmayan nöromüsküler hastalıkları, akupunkturla tedavi ettiğini ileri sürerek bu yönde uygulamalar yapmış ve bu çalışmalarını basın-yayın ve benzeri araçlarla kamuoyuna duyurmuştur. Hasta Hakları Yönetmeliği Madde 32 Tıbbi Araştırma Koşulları Hiç kimse; Bakanlığın izni ve kendi rızası bulunmaksızın, tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı hiçbir tıbbi müdahale konusu yapılamaz. Doktorun Malpraktis El Kitapçığı 25

28 Türkiye Kas Hastalıkları Derneği tarafından yapılan şikâyet üzerine, İstanbul Tabip Odası Dr. Ş.T.N.Z. hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir. Yapılan soruşturma sonucunda Dr. Ş.T.N.Z. nin hastalarına nöromüsküler hastalıklarda etkisi bilimsel olarak gösterilemeyen tedaviyi uyguladığı gerekçesiyle TTB Disiplin Yönetmeliği 5/l maddesi uyarınca 15 gün süre ile geçici olarak meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Tıbbi araştırmalardan beklenen tıbbi fayda ve toplum menfaati, üzerinde araştırma yapılmasına rıza gösteren gönüllünün hayatından ve vücut bütünlüğünün korunmasından üstün tutulamaz. Tıbbi araştırmalar, sadece, mevzuata göre araştırmada bulunmayan yetkili ve yeterli tıbbi bilgi ve tecrübeyi haiz olan personel tarafından, mevzuat ile belirlenmiş bulunan yerlerde yürütülür. Gönüllünün tıbbi araştırmaya rıza göstermiş olması, bu araştırmada görev alan personelin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Hekimlik Meslek Etiği Kuralları Madde 40 İnsan üzerinde yapılacak klinik, deneysel ya da epidemiyolojik araştırmalar, gerek ilaç gerek cerrahi yöntem araştırmaları olsun, bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunabilmek amacıyla yerel etik kurullardan geçmek koşuluyla yapılır. İnsan üzerinde yapılan tüm araştırmalar, bilimsel ve mesleki yönden yeterli ve yetkin kişiler tarafından yürütülür. Araştırmanın sorumluluğu tümüyle araştırmacıya aittir. 26 Doktorun Malpraktis El Kitapçığı

29 Çıkar İlişkisi Tanım: Tanım; Bilimsel araştırmalar ve eğitime yönelik şeffaf kurumsal ilişkiler dışında, endüstri kuruluşları ile çıkar ilişkileri kurmak, Türk Tabipleri Birliği Hekim ve İlaç Tanıtım İlkeleri ne aykırı davranmak Hekim ve İlaç Tanıtım İlkeleri Madde 3 Maliyeti düşük bazı tanıtım malzemeleri hekim eğitimine katkıda bulunacaksa, hasta yararına ise ve hekimin görevi ile ilgili ise kabul edilebilir. Önerimiz: Hekim,ilaç ve tıbbi gereç sektöründen,maddi değeri yüksek olmaması koşuluyla ürün anımsatıcı eşantiyonlar dışında hastalarına bir ürünü önermeyi teşvik amacıyla verilen armağan, nakit veya değerli eşyayı kabul etmemeli, promosyonlara katılmamalıdır. İlgili TTB Yüksek Onur Kurulu Kararı Dr. İ. K. bir otel içerisinde yer kiralayarak mesleki faaliyet yürütmüş, bu sebeple üst hakkı tesis etmiş olan ilçe Kaymakamlığı ile kar payı ödemeleri konusunda yazışmalar yapmış, bu yazışmalardan tabip odası onayı olmaksızın işyeri hekimliği yaptığı anlaşılmış, başka bir otel ve su parkında Hekim ve İlaç Tanıtım İlkeleri Madde 4 Bir bilimsel toplantıda gösterilen konukseverlik ve örnek dağıtımı gibi faaliyetler toplantının temel hedefi olan bilgilenme amacını gölgeler nitelikte olmamalıdır. Doktorun Malpraktis El Kitapçığı 27

Anestezi Uzmanlarının Mesleki ve Hukuki Sorumlulukları, Yasal Hükümler, İlgili Yasa ve Yönetmelikler

Anestezi Uzmanlarının Mesleki ve Hukuki Sorumlulukları, Yasal Hükümler, İlgili Yasa ve Yönetmelikler TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2009; 37(6):333-349 Derleme Anestezi Uzmanlarının Mesleki ve Hukuki Sorumlulukları, Yasal Hükümler, İlgili Yasa ve Yönetmelikler Ali

Detaylı

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU > Makaleler 25 HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU Hekimin cezai sorumluluğu geniş anlamda hekimin tıp mesleğini icra ederken işlediği suçlarla, bu mesleğin icrası dolayısıyla işlemiş

Detaylı

MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI

MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI EDİTÖRLER: Prof.Dr.Yaşar BİLGE Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Prof.Dr. İ.Ethem GEÇİM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

Detaylı

Kişi Hakları. aep. www. www. gov.tr. Özgür Sevgi GÖRAL. Kişi Hakları. Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL

Kişi Hakları. aep. www. www. gov.tr. Özgür Sevgi GÖRAL. Kişi Hakları. Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL Özgür Sevgi GÖRAL Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL www aep gov.tr www agoivl.etr Özgür Sevgi Göral Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ 2. BASKI TEMMUZ 2012 TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 1. Baskı: 5 Mart 2012 2. Baskı: 2 Temmuz

Detaylı

HEKİMİN AYDINLATMA VE HASTANIN RIZASINI ALMA YÜKÜMÜ

HEKİMİN AYDINLATMA VE HASTANIN RIZASINI ALMA YÜKÜMÜ HAKEMLİ HEKİMİN AYDINLATMA VE HASTANIN RIZASINI ALMA YÜKÜMÜ Tuğçe ORAL * * Heidelberg Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi ÖZ Hasta ile hekim arasındaki ilişki, hastanın hayatı veya bir uzvu tehlikede

Detaylı

KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASASI İÇ DÜZENİ. (75/2009; 37/2010 ve 49/2010 sayılı değişiklik yasasıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) 6/2009

KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASASI İÇ DÜZENİ. (75/2009; 37/2010 ve 49/2010 sayılı değişiklik yasasıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) 6/2009 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 19 Ocak 2009 tarihli Otuzbirinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kamu Sağlık Çalışanları Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları

Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2009;37 Suppl 3 51 EK 3 Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Birinci Baskı, Haziran 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları,

Detaylı

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ GİRİŞ Hukuk sistemleri suçun aktif sujesini çocuklar ve yetişkinler

Detaylı

Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu

Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu Sayı. 170 Ocak 2014 Mahkeme nin İçtihat Bilgi ve Yayınlar Dairesi tarafından derlenen bu Bilgi Notu, Yazı İşleri Müdürlüğü nün özel

Detaylı

TÜRK TABİPLE Rİ BİRLİ Ğİ M E R K E Z K O N S E Y İ

TÜRK TABİPLE Rİ BİRLİ Ğİ M E R K E Z K O N S E Y İ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK BİLDİRGELER ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORLARI Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Birinci Baskı, Haziran 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk ÖNLEME FARK ETME BİLDİRME MÜDAHALE ETME İYİLEŞTİRME M1 M2 Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi Devletin sorumluluğu ve çocukla çalışanların görevlerindendir. M2 M3 Çocuğun şiddete maruz kaldığı durumlarda bunu

Detaylı

DAYANAK ve/veya İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER

DAYANAK ve/veya İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER DAYANAK ve/veya İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER 1- ANAYASA Madde 17 : Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Madde 19 : Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.

Detaylı

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME ve PROTOKOLLER B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Türkiye 20-30 Eylül l990 da Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde toplanan

Detaylı

İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)

İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi www.csgb.gov.tr İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi Yayına Hazırlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma

Detaylı

Madde 8- Herkes, özel ve aile yaşamına, konutuna, ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.

Madde 8- Herkes, özel ve aile yaşamına, konutuna, ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Özel hayatın ve buna bağlı olarak kişinin kendisine ait sağlık verilerinin korunması ulusal ve uluslar arası mevzuatta açık ve ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerin tamamında hastaya ait kişisel

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu

Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu DERLEME Adli Tıp Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 2 Sayı: 3 Temmuz 2011 Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu Oğuz Polat 2, Işıl Pakiş 1 1 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU ÖZET Ayhan KÜÇÜK 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nda bilgi edinme hakkı nın kullanılmasına dair sınırlar

Detaylı

6. GRUP SEMİNER RAPORU

6. GRUP SEMİNER RAPORU 6. GRUP SEMİNER RAPORU Grubumuzun çalışma konu başlıkları: 1-Kimler uzlaştırmacı olabilir? 2-Uzlaştırmacı nasıl görevlendirilir? 3-Uzlaştırmacılara verilecek eğitimin içeriği ve usulü? 4-Uzlaştırmacılara

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Gaye Burcu SERATLI GİRİŞ İş ilişkisine girmesi sonucunda işçinin hayatı, sağlığı ve bedensel bütünlüğü, işin niteliğinin veya işyeri koşullarının yaratacağı

Detaylı

TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II

TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II Yavuz AKBULAK * 4. Bağımsız Denetimin İşlevi 19 : Bağımsız denetim kuruluşları ve bu kuruluşlarda istihdam edilen denetim elemanlarının

Detaylı

MAHPUSLARIN ISLAHI İÇİN ASGARİ STANDART KURALLAR

MAHPUSLARIN ISLAHI İÇİN ASGARİ STANDART KURALLAR 235 Mahpusların Islahı İçin Asgari Standart Kurallar MAHPUSLARIN ISLAHI İÇİN ASGARİ STANDART KURALLAR 1955 te Cenevre de toplanan Suçların Önlenmesi ve Suçluların Islahı üzerine Birinci Birleşmiş Milletler

Detaylı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÇOCUK HAKLARINA DAIR SÖZLEŞME * Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÖNSÖZ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler: Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilan edilen

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İSG, işyerinde üretimin her aşamasında, tehlikeleri belirlemek, bu tehlikelerin sebep olacağı risklerin büyüklüğünü tahmin etmek ve gerekli tedbirleri önceden

Detaylı

TEDAVİ GİDERLERİNDEN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUKLARI

TEDAVİ GİDERLERİNDEN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUKLARI TEDAVİ GİDERLERİNDEN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUKLARI 1- Yasa değişikliğine rağmen, sigorta şirketlerinin sorumlulukları üç yıl daha devam edecektir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 98.maddesi,

Detaylı

Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler

Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler GÖZALTINA ALMA Genel Olarak 1. Koruma Tedbiri Olarak Gözaltı G özaltı kurumu, yeni Ceza Muhakemesi Kanunu nun dördüncü kısmında koruma tedbirleri başlığı

Detaylı