EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI"
  • Emel Oz
  • 3 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi' ne baðlý ve Ýzmir' in en eski hastanelerinden biri olan Eþrefpaþa Hastanesi, 1908 yýlýnda zührevi hastalýklarýn tedavisi amacýyla Emraz-ý Zühreviye adýyla kurulmuþtur. 1950' li yýllarýn baþýnda Vilayet Özel Ýdaresi' nden Ýzmir Belediyesi' ne devredilmiþtir. Belediye, yenileme projesi ile hastaneyi geniþlettiði gibi harap halde bulunan diðer bölümleri de düzenleyerek o zamana kadar sadece cilt ve zührevi hastalýklar konusunda hizmet veren hastanemiz, dahiliye ve hariciye servisleri, röntgen cihazlarýnýn ilavesiyle daha geniþ bir hizmet kapasitesine kavuþturulmuþtur. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Eþrefpaþa Hastanesi, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi' ne baðlý olarak hizmet veren 400 yatak kapasiteli (200 bilfiil kullanýlan) tam teþekküllü bir saðlýk kuruluþudur. Poliklinik ve servislerin yaný sýra, 2 (iki) doðumhane, tam donanýmlý 7 (yedi) ameliyathane ve K.B.B. ile Ürolojik Endoskopik müdahalelerin yapýldýðý 2 ayrý ameliyathane salonu olmak üzere toplam 9 adet ameliyat salonu bulunmaktadýr. Hizmet Birimleri: Acil Servis Ýç Hastalýklarý Genel Cerrahi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Çocuk Psikiyatrisi Prematüre Ortopedi ve Travmatoloji Üroloji Nöroloji Kulak Burun Boðaz Fizik Tedavi Göz Kardiyoloji Psikiyatri Plastik Cerrahi Dermatoloji Göðüs Hastalýklarý Ýnfeksiyon Hastalýklarý Çocuk Cerrahisi Diþ Polikliniði Radyoloji servisi dahilinde Röntgen, Kemik Dansitometresi, Mamografi, Ultrasonografi ve Renkli Doppler Ultrasonografi ve Bilgisayarlý Tomografi birimleri bulunmaktadýr. Biyokimya, Bakteriyoloji, Parazitoloji ve Patoloji laboratuvarlarý bulunmaktadýr. 371

2 Özel Dal Polikliniklerimiz: Aðrý polikliniði Sigara Býrakma polikliniði Menapoz Polikliniði Meme Hastalýklarý polikliniði Hepatit polikliniði Check-up polikliniði Diyet polikliniði Ýnfertilite polikliniði Perinatoloji (Riskli Gebelik) polikliniði ile de baþvuran hastalara özel dal poliklinik hizmetleri verilmektedir. Karþýyaka hizmet biriminde Diyabet polikliniði hizmet vermektedir. PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje /Faaliyet Kodu : 59 Proje/Faaliyetin Adý : Ý.B.B. EÞREFPAÞA HASTANESÝNÝN MEVCUT DURUMUNUN ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ ÇALIÞMALARI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/2007 /31/12/2008 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : 01/03/2007 / Devam ediyor Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Verilmekte olan saðlýk hizmetinin kapsamýnýn geniþletilmesine yönelik olarak altyapý ve donanýmýn güçlendirilmesi veya yenilenmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Ýzmir Büyükþehir Belediye sýnýrlarý içinde yaþayan herkese yataklý ya da ayaktan eþit olarak kaliteli, ekonomik saðlýk hizmeti sunmak, saðlýk konusunda bilinçlenmiþ bir toplum oluþmasýný saðlamak. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Yataklý servislerde hasta odalarýnda iyileþtirme çalýþmalarý, Hastane servislerinin iyileþtirilmesi (Fizik tedavi servisi giriþi düzenlendi, yeni servis hizmete açýldý), Hastanemiz jeneratörü ve sterilizasyon birimi yenilenmiþ, alet yýkama makinesi alýnmýþtýr. Yoðun bakým ünitesi için ventilatör alýnmýþtýr. Mesleki bilgi ve görgülerini arttýrmak üzere 3 hekimimiz yurtdýþý, 40 hekimimizin yurtiçi ve 70 hemþiremizin kurs ve kongrelere katýlýmý saðlanmýþtýr. Kayýt danýþman elemanlarý için bilgisayar kursu açýlmýþtýr. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Kamu ihale kanunu Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Personelin yurtiçi ve yurtdýþýndaki kurs ve seminerlere gönderilerek edinecekleri bilgilerle hastanemize katký saðlanmasý planlanmýþtýr. (Projenin hayata geçirilmesi, Projenin denetiminin yapýlmasý) Sonuç:Hastanenin mevcut durumunun iyileþtirilmesine yönelik çalýþmalar yapýlmýþ olup 2008 yýlýnda ayný proje kapsamýnda çalýþmalar devam edecektir. Proje /Faaliyet Kodu : 60 Proje/Faaliyetin Adý : HASTANE DONANIMININ ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/2007 / Sürekli Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Teknik ve altyapýsal yetersizliklerin giderilerek mevcut sorunlarýn önüne geçilmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Ýzmir Büyükþehir Belediye sýnýrlarý içinde yaþayan herkese yataklý ya da ayaktan eþit olarak kaliteli, ekonomik saðlýk hizmeti sunmak, saðlýk konusunda bilinçlenmiþ bir toplum oluþmasýný saðlamak. 372

3 Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Hastanemizin rutin çalýþmalarýný sürdürebilmesi amacýyla gerekli týbbi ve laboratuar malzemeleri ayrýca geliþen teknolojiye ayak uydurmak amacýyla Diþ. Göz ve K.B.B. poliklinik muayene üniteleri yenilenmiþ, göz ameliyatlarý için de Fako cihazýnýn temini saðlanmýþtýr. Yýl sonunda ise üç boyutlu görüntü alabilen 64 kesitli, kalp anjiyosu yapabilen bilgisayarlý tomografi cihazý alýnarak hizmet verilmeye baþlanmýþtýr. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Santral alýmý yapýlamamaktadýr. Ýhaleye itiraz nedeniyle radyoloji birimine ait demirbaþlarýn alýmý gecikmiþtir. Kalifiye eleman eksikliði. Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Hastane donanýmýný geliþen teknolojiye ayak uydurabilmesi için gerekli araþtýrmalar yapýldýktan sonra hastanemize uygun malzeme ve cihazlarýn alýmý devam edecektir. Sonuç:Öngörülen malzeme ve cihazlarýn büyük kýsmý planlandýðý gibi hastanemiz bünyesine katýlmýþtýr Proje /Faaliyet Kodu : 61 Proje/Faaliyetin Adý : MEVCUT ÖZEL DAL POLÝKLÝNÝKLERÝN YANISIRA TOPLUMUN ÝHTÝYACINA GÖRE YENÝ POLÝKLÝNÝKLERÝN AÇILMASI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/2007 / 2017 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Özel branþlara yönelik polikliniklerin de açýlarak saðlýk hizmetinin yelpazesini geniþletmek. Proje /Faaliyetin Amacý: Artan hasta taleplerini karþýlamak amacýyla ihtiyaca göre yeni polikliniklerin açýlmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Açýlan yeni poliklinikler için gerekli týbbi malzeme ve büro malzemesi ve polikliniklerin ihtiyacý doðrultusunda gerekli alýmlar yapýlmýþtýr. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Kalifiye eleman eksikliði gelen talepler deðerlendirilerek hastanemiz içinde uygun poliklinikler açýlmaya devam edecektir. Sonuç: Aðrý, menopoz, gebelik ve diyabet poliklinikleri yýl içinde hizmete girmiþtir. Proje /Faaliyet Kodu : 62 Proje/Faaliyetin Adý : DÝYALÝZ ÜNÝTESÝNÝN DÜZENLENMESÝ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/2007 / 31/12/2008 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Diyaliz hastalarýnýn tedavilerinin uygulanabileceði birim Proje /Faaliyetin Amacý: Diyaliz ünitesinin kurulup hizmete açýlarak halkýn kaliteli bir saðlýk hizmeti almasýný saðlamak. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Diyaliz birimi, oluþturulacak bina yapýlamadýðýndan birim donanýmý ertelenmiþtir. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Bina ile ilgili öngörülmeyen yapý bozukluðu çýkmasý Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Diyaliz birimi oluþturulacak mekan saðlanacaktýr. Sonuç:Diyaliz ünitesinin kurulmasý çalýþmalarý devam etmektedir. 373

4 Proje /Faaliyet Kodu : 63 Proje/Faaliyetin Adý : YENÝ POLÝKLÝNÝK BÝNASI DONANIMI Proje/ Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/2007 / 31/12/2008 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Saðlýk hizmetinin çaða ve geliþmekte olan teknolojiye uygun bir mekanda verilerek hizmetin sürekliliðini ve kalitesini saðlamak Proje /Faaliyetin Amacý: Dünya standartlarýnda saðlýk hizmeti vererek hizmet kalitesini ve kurum kalitesini en üst noktaya taþýmak Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Poliklinik binasý hizmete girmiþ, ayrýca açýlýþ için tanýtým broþür ve afiþleri, kalemlik, anahtarlýk, sticker ve rozet yapýlmýþtýr yýlý içinde hastanemizin logosu belirlenip kullanýlmaya baþlanmýþtýr.2007 yýlý için öngörülen hedef için hasta bekleme salonlarý için LCD TV alýnmýþ,çalýþmalar istenilen düzeyde seyretmiþtir.. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Kalifiye eleman desteðinin saðlanamamasý durumunun ortaya çýkabilmesi gelen talepler deðerlendirilerek hastanemize gerekli cihaz ve malzemelerin alýmý devam edecektir. Sonuç:Yeni poliklinik binamýzýn gerekli donanýmý saðlanmýþ ve hizmete açýlmýþtýr. Ýhtiyaç doðrultusunda gerekli alýmlar devam edecektir. Proje /Faaliyet Kodu : 64 Proje/Faaliyetin Adý : HEPATÝT TANI VE TEDAVÝ MERKEZÝ Proje /Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/2007 / 31/12/2009 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Lise öðrencilerine yönelik Hepatit taramalarý ve ileri tetkik, taný ve tedaviye yönelik tam donanýmlý bir merkez oluþturmak Proje /Faaliyetin Amacý: Dünya standartlarýnda ve uygun koþullarda saðlýk hizmeti saðlamak amacýyla hastanemiz bünyesine hepatit taný ve tedavi merkezini kazandýrmak. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Saðlýk taramalarý yapýlarak hepatite karþý halkýmýzýn bilinçlendirilip gerekli tetkik ve tedavi yýl içinde yapýlmýþtýr. 9 lisede 4800 öðrenciye Hepatit A ve Hepatit- B taramasý yapýlmýþtýr.27 okulda öðrenciye saðlýk taramasý 11 belde ve 4 köyde 7200 kiþiye saðlýk taramasý yapýlmýþtýr. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Liselerden talep gelmemsi, Kamu ihale kanunu Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Saðlýk taramalarý arttýrýlarak devam ettirilecek, halkýn bilinçlenmesi amacýyla gerekli doküman ve kitapçýk, ve broþürler halkýmýza verilecektir. Sonuç:Hepatit hastalýðýna karþý gerekli tetkik ve taramalar Ý.B.B. sýnýrlarý kapsamýnda yapýlmýþtýr. Proje /Faaliyet Kodu : 65 Proje/Faaliyetin Adý : FÝZÝK TEDAVÝ VE REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/2007 / 31/12/2008 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Metropol ilde özellikle sporcular, engelliler ve yaþlýlar ile ihtiyaç sahibi hastalara yönelik bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi oluþturmak. 374

5 Proje /Faaliyetin Amacý: Özellikle yaralanmalarýn çok olduðu amatör sporcularýn baþvurabileceði, tedavi ve rehabilitasyonlarýnýn yapýlacaðý bu merkezde iskelet ve kas sistemi gibi belli yaþ üzerini tehdit edebilecek olasý saðlýk sorunlarýnýn önlenmesi ve mevcut fiziksel saðlýk sorunlarýnýn giderilmesi amaçlanmaktadýr. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Mevcut Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin daha verimli çalýþmasý için gerekli altyapý için gerekli týbbi malzeme ve büro malzemesi ve poliklinik ihtiyacý doðrultusunda gerekli alýmlar yapýlmýþtýr. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Binanýn öngörülemeyen bir þekilde saðlanamamýþ olmasý nedeniyle rehabilitasyon merkezi oluþturulamamýþtýr. Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Fizik tedavi ve rehabilitasyon için yer oluþturma çalýþmalarý, hastalarýnýn hastane sýnýrlarý içerisinde ulaþýmýný saðlamak amacýyla taþýt alýmý ve yeni cihazlarýn alýmý da planlanmaktadýr. Sonuç:Fizik tedavi merkezimiz daha verimli ve hastalarýn rahatý da düþünülerek daha rahat koþullarda hizmetine devam etmektedir. Proje /Faaliyet Kodu : 66 Proje/Faaliyetin Adý : YAÞLILARIN KISA SÜRELÝ CHECK-UP VE TEDAVÝSÝNE YÖNELÝK SAÐLIK MERKEZÝ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/2007 / 31/12/2008 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Ýzmir Metropolde yaþayan orta yaþ ve üzeri kesimin periyodik bakýmlarýnýn ve gerekiyorsa tedavilerin yapýlacaðý saðlýk birimi Proje /Faaliyetin Amacý: Özellikle orta yaþlýlara yönelik olarak projelendirilen bu merkezde iskelet ve kas sistemi gibi belli yaþ üzerini tehdit edebilecek olasý saðlýk sorunlarýnýn önlenmesi ve mevcut fiziksel saðlýk sorunlarýnýn giderilmesinin saðlanmasý. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Açýlmasý düþünülen yeni saðlýk merkezi için gerekli týbbi cihazlarýn ihtiyaç doðrultusunda gerekli alýmlarý yapýlmýþtýr. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Binanýn öngörülemeyen bir þekilde saðlanamamýþ olmasý. gelen talepler deðerlendirilerek hastanemiz içinde yaþlýlarýn kýsa süreli check-up tedavisine yönelik merkez için çalýþmalar devam edecektir. Sonuç:Yeni açýlacak saðlýk merkezimiz için gerekli çalýþmalar yapýlmaya baþlanmýþtýr. Bu cihazlar ayný zamanda Fizik Tedavi birimimiz için de kullanýlmaktadýr. Proje /Faaliyet Kodu : 67 Proje/Faaliyetin Adý : ERÝÞKÝN VE ÇOCUK RUH SAÐLIÐI MERKEZÝ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/2007 / 31/12/2008 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Eriþkin ve çocuk yaþtaki kiþilerin ruh saðlýðý ve hastalýklarýna dair analiz yapma ve yönlendirme birimi Proje /Faaliyetin Amacý: Eriþkin ve çocuk yaþtaki kiþilerin, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde yaþayabilecekleri sorunlarý saptamak ve buna yönelik tedavilerini uygulayarak bu dönem risk faktörlerini mininum düzeye indirmek. 375

6 Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Bu proje için þu ana kadar bir alým gerçekleþmemiþtir. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Öngörülemeyen nedenler ve destek yardýmcý personel saðlanamamasý gelen talepler deðerlendirilerek merkezimiz için uygun malzeme ve eleman alýmý temin edilmeye devam edilecektir. Proje /Faaliyet Kodu : 68 Proje/Faaliyetin Adý : KARÞIYAKA DÝYABET VE DAL POLÝKLÝNÝÐÝNÝN DONANIMI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/2007 / 31/12/2007 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : 01/01/2007 / Tamamlandý Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Hastalara, Diyabet Dal polikliniðini hizmetini sunmak Proje /Faaliyetin Amacý: Diyabet konusunda hastalarýn gerekli tedavilerini yapmak bu konuda bilinçlenmelerini saðlamak Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Karþýyaka'da açýlan hizmet birimi olarak saðlýk hizmeti verilmeye baþlanmýþ olup, birimimizde sürekli olarak 2 hekim ve 7 yardýmcý saðlýk personeli ile birlikte toplam 9 kiþi görev yapmaktadýr. Dönüþümlü olarak da 4 ayrý branþta Uzman Hekimlerimiz hizmet vermektedir. (Kadýn Saðlýðý Hastalýklarý, Üroloji, Genel Cerrahi, Ýç Hastalýklarý, Diyet Polikliniði) Yeni birimimiz için gerekli týbbi malzeme, büro malzemesi ve polikliniklerin ihtiyacý doðrultusunda gerekli alýmlar yapýlmýþtýr. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Saðlýk sisteminde dal merkezi, saðlýk merkezi, poliklinik gibi tanýmlarýn ve yönetmeliklerinin sýk deðiþmesi. gelen talepler deðerlendirilerek hastanemiz içinde uygun poliklinikler açýlmaya ve gerekli malzemelerin alýmý devam edecektir. Sonuç:Hizmete giren diyabet ve dal polikliniðimiz için gerekli olan týbbi cihaz ve malzemelerin temini saðlanmýþ, hastalarýn daha saðlýklý koþullarda hizmet alabilmesi için gerekli donaným saðlanmýþtýr. Proje /Faaliyet Kodu : 69 Proje/Faaliyetin Adý : GÜNDÜZ HASTANESÝ Proje/ Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/2007 / 31/12/2008 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Sünnet, bronkoskopi, gastroskopi gibi küçük müdahalelerin yapýlabileceði gündüz hastanesi düzenlenmesi. Proje /Faaliyetin Amacý: saðlýk hizmetinin çeþitlenerek daha fazla kiþiye ulaþmasýný (yaþlý, çocuk, sporcu, engelli gibi), ayrýca halka yönelik bilgilendirmelerin etkin bir þekilde yapýlabilmesini saðlamak için Ý.B.B. Eþrefpaþa Hastanesi içinde yataklý ve ayaktan hizmet veren merkezler oluþturulmasý. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Kýsa süreli ameliyatlar için gerekli týbbi malzeme ve büro malzemesi için ihtiyaç doðrultusunda gerekli alýmlar yapýlmýþtýr. Ýki küçük ameliyathane düzenlenmesi yapýlmýþtýr. 376

7 Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Binanýn eski olmasý nedeniyle tadilatlarýn istenildiði gibi yapýlamamasý. gelen talepler deðerlendirilerek hastanemiz içinde gündüz hastanesi projemiz için uygun malzemeler alýnmaya devam edecektir. Sonuç:Yeni açýlacak gündüz hastanesi için gerekli týbbi malzeme ve donaným için gerekli çalýþmalar yapýlmýþtýr. Proje /Faaliyet Kodu : 70 Proje/Faaliyetin Adý : OKUL VE MAHALLE DÝÞ VE SAÐLIK TARAMALARI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/2007 / 31/12/2009 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Büyükþehir ve ilçe belediyelerde belirlenen okul ve mahallelerde saðlýk taramalarý yapmak Proje /Faaliyetin Amacý: Özellikle çocuklar olmak üzere halký bilinçlendirerek saðlýk konusunda bilinçli bir toplumun altyapýsýný oluþturmak. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 2007 yýlýnda 27 okulda öðrenciye saðlýk taramasý,9 lisede 4800 öðrenciye hepatit taramasý,11 belde ve 4 köyde 7200 kiþiye saðlýk taramasý yapýlmýþtýr. Belde ve köylerde yapýlan taramalarda 770 vatandaþ ve liselerde yapýlan Hepatit taramalarýnda 10 öðrencide hastalýk tespit edilmiþ, hastalýk þüphesi olan vatandaþlar hastanemize getirilerek ileri tetkik tedavileri yapýlmýþtýr. Ayrýca engellilere, diþ hekimi bulunmayan belde ve sosyo-ekonomik düzeyi düþük olan yerler için gezici diþ tedavi aracý alýnmýþtýr. Ýlköðretim okulu ve liselerde, E.Ü. Diþ Hekimliði Fakültesi ile birlikte aðýz, diþ saðlýðý ve bakýmý hakkýnda eðitim verilerek daðýtýlmak üzere adet diþ fýrçasý ve macunu alýnmýþtýr. Ayný zamanda konu ile ilgili broþür ve kitap alýmý,daðýtýmý yapýlmýþtýr. Ayrýca 300 kiþiye kan grubu analizi yapýlmýþtýr. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Araç ve ekip yetersizliði gelen talepler deðerlendirilerek daha fazla okul ve mahalleye ulaþmak, ayný zamanda bu hizmetin gerçekleþmesi için gerekli ulaþýmýn saðlanmasý için araç bakým ve onarýmýn yapýlmasý, taramalarda kullanýlacak malzeme ve cihazlarýn temini için planlama çalýþmalarý devam etmektedir. Sonuç:Büyükþehir ve ilçe belediyelerde belirlenen okul ve mahallelerde saðlýk taramalarý yapýlmýþ olup öngörülen sayý ve amaca ulaþýlmýþtýr. Proje /Faaliyet Kodu : 71 Proje/Faaliyetin Adý : ORGAN VE KAN BAÐIÞ EÐÝTÝMLERÝ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/2007 / 31/12/2009 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Organ ve Kan Baðýþý hakkýnda bilinçlendirmeye yönelik eðitim ve danýþma merkezi Proje /Faaliyetin Amacý: Halký organ ve kan baðýþý konusunda bilinçlendirerek saðlýk konusunda bilinçli bir toplumun altyapýsý oluþturmak. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 2007 yýlý içinde hastanemizde, Ýzmir Enternasyonal Fuarý'nda Hastanemiz adýna açýlan standda organ nakli ile ilgili bilgilendirme yapýlarak broþür daðýtýlmýþ, baðýþ yapan ailelere madalyon verilmiþtir. Baðýþ yapmak isteyenlere gerekli yönlendirmeler yapýlmýþtýr. 377

8 Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: baðýþ, kabulu yapmak isteyenin sýnýrlý kiþiler tarafýndan ve yalnýz nakil merkezindeki sorumlular tarafýndan yapýlabilmesi. gelen talepler deðerlendirilerek hastanemiz bünyesinde organ ve kan baðýþýna yönelik kan grubu analiz kartlarýnýn alýmý, eðitim oranýnýn arttýrýlmasý ve daðýtýlacak broþürlerin temini çalýþmalarý devam etmektedir. Sonuç:Organ ve kan baðýþý eðitimleri 2008 yýlýnda da devam edecektir. Proje /Faaliyet Kodu : 72 Proje/Faaliyetin Adý : ÝLKYARDIM KURSLARI Proje/ Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/2007 / Sürekli Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Ýlkyardým hakkýnda bilinçlendirmeye yönelik eðitim ve danýþma merkezi Proje /Faaliyetin Amacý: Halký Ýlkyardým konusunda bilinçlendirerek saðlýk konusunda bilinçli bir toplumun altyapýsýný oluþturmak. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 2007 yýlý içinde ilkyardýmla ilgili bilgilendirme kitabý ve bununla birlikte içi dolu olarak 1000 adet acil dolabý hazýrlanmýþ ve okullara verilmektedir. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Araç ve ekip eksikliði Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Ýlkyardým kurslarýnýn halka saðlýklý bir biçimde verilebilmesi için çalýþmalar devam edip gerekli malzeme, broþür ve donaným saðlanýp eðitimlere hýz verilecektir. Sonuç:Ýlkyardýmla ilgili bilgilendirme kitabý ile birlikte 1000 tane de acil dolabý alýnmýþtýr. Ýlkyardýmla ilgili öngörülen çalýþmalar ve eðitimler baþlamýþ olup 2008 yýlý için planlamalar yapýlmýþtýr. Proje /Faaliyet Kodu : 73 Proje/Faaliyetin Adý : HAMÝLELÝK DANIÞMA EÐÝTÝM MERKEZÝ Proje/ Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/2007 / Sürekli Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Anne adaylarýnýn, hamilelik süreci boyunca ihtiyaç duyabilecekleri her tür gereksinimlerinin karþýlanacaðý bir merkez Proje /Faaliyetin Amacý: Özellikle anne adaylarý olmak üzere, çocuk bekleyen ebeveynlerin hamilelik hakkýnda bilinçlenmelerini saðlayarak bu süreci (hem fizyolojik hem de psikolojik olarak) mümkün olduðunca az sýkýntýlý ve saðlýklý geçirmelerini saðlamak Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 2007 yýlý içinde Ýzmir enternasyonal Fuarý'nda hastanemiz adýna bebek bakýmý, gebelik ile ilgili bilgilendirmeler yapýlmýþtýr.2007 yýlý içinde Hamilelik danýþma eðitim merkezi için verilecek eðitimlerde kullanýlmak üzere sunum tiþörtü, bebek tiþörtü, bebek çantasý alýmlarý yapýlmýþtýr. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Hastanemizde öngörülmeyen nedenlerle eðitim alaný yapýlamadýðý ve eleman desteði saðlanamadýðý için. Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Hamilelik danýþma eðitim merkezi için gerekli olan ve halký bilinçlendirecek broþür ve kitapçýk temini, gerekli malzeme ve gereçlerin saðlanmasý planlanmaktadýr. Eðitimleri verecek kiþilerin yetiþtirlmesi. Sonuç: Hamilelik danýþma eðitim merkezi için için gerekli olan ve halký bilgilendirecek broþür ve sunum giysilerinin temini ve daðýtýmý yapýlmýþtýr yýlý içinde Ýzmir enternasyonal Fuarý'nda hastanemiz adýna bebek bakýmý, gebelik ile ilgili bilgilendirmeler yapýlmýþtýr. 378

9 Proje /Faaliyet Kodu : 74 Proje/Faaliyetin Adý : EVLÝLÝK DANIÞMA EÐÝTÝM MERKEZÝ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/2007 / Sürekli Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Evlilik konusunda her tür bilgi paylaþýmýnýn saðlanacaðý, çözüme yönelik danýþma uygulamasýnýn yapýlacaðý merkez Proje /Faaliyetin Amacý: Çiftleri, evlilik ve aile kurumu hakkýnda bilinçlendirmek, bilinçli ve saðlýklý bir toplum oluþturmak Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 2007 yýlý içinde bir çalýþma yapýlmamýþtýr. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Hastanemizde öngörülmeyen nedenlerle eðitim alaný yapýlamadýðý ve eleman desteði saðlanamadýðý için Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : 2008 yýlý itibariyle bu merkezimiz için gerekli olacak broþür ve malzemelerin temini ve planlanmasý devam edecektir. Sonuç: Fuarda ve poliklinik hizmeti sýrasýnda yatan hastalara broþürlerle eðitim yapýmaktadýr. Proje /Faaliyet Kodu : 75 Proje/Faaliyetin Adý : ANNE - BABA OKULU Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/2007 / Sürekli Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Çocuk sahibi olmak isteyen ve/veya olan ebeveynlerin saðlýklý bir anne-baba bilincine sahip olmalarýný saðlayacak merkez Proje /Faaliyetin Amacý: Çocuk sahibi çiftlerin yaný sýra özellikle anne adaylarý olmak üzere, çocuk bekleyen ebeveynlerin hamilelik hakkýnda bilinçlenmelerini saðlayarak bu süreci (hem fizyolojik hem de psikolojik olarak) mümkün olduðunca az sýkýntýlý ve saðlýklý geçirmelerini saðlamak Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 2007 yýlý itibariyle bu proje için belirli malzeme temini yapýlmamýþ olup planlama çalýþmalarý devam etmektedir. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Hastanemizde öngörülmeyen nedenlerle eðitim alaný yapýlamadýðý ve eleman desteði saðlanamadýðý için Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Bu projemiz için doðacak ihtiyaca göre gelen talepler deðerlendirilerek gerekli malzeme ve donanýmýn saðlanmasý için çalýþmalar devam etmektedir. Sonuç:fuarlarda hastanemiz standýnda Anne babalara tanýtým ve eðitim broþürleri verilmiþtir. Proje /Faaliyet Kodu : 76 Proje/Faaliyetin Adý : HÝJYEN EÐÝTÝMÝ Proje/ Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/2007 / Sürekli Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Saðlýk ve Hijyen konusunda eðitimlerin verileceði merkez Proje /Faaliyetin Amacý: Verilen eðitimler ve yapýlan kampanyalarla halký hijyen konusunda bilinçlendirerek saðlýklý bir toplumun temellerini kurmak Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 2007 yýlý içinde halkýmýza hijyen ve temizlik ile ilgili bilgilendirmeler devam etmiþtir. Hijyen eðitimi için gerekli olan broþür ve malzemelerin temini saðlanmýþtýr. 379

10 Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Hastanemizde öngörülmeyen nedenlerle eðitim alaný yapýlamadýðý ve eleman desteði saðlanamadýðý için, araç eksikliði Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : 2008 yýlýnda hijyen eðitimiyle ilgili yapýlacak eðitimler arttýrýlýp bunun için gerekli yayýn ve gerekli malzemelerin planlanmasý ve temini devam etmektedir. Sonuç:Hijyen eðitiminin saðlýk konusunda toplumun bilinçlendirilmesi saðlanmýþ gerekli malzeme ve yayýnlarýn temini saðlanmýþtýr. Proje /Faaliyet Kodu : 77 Proje/Faaliyetin Adý : ERGENLÝK EÐÝTÝM MERKEZÝ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/2007 / Sürekli Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Ergenlik sürecindeki kiþilerin ruh saðlýðý ve hastalýklarýna dair analiz yapma ve yönlendirme birimi Proje /Faaliyetin Amacý: Ergenlik süreci yaþayan gençlerin, bu dönemlerinde yaþayabilecekleri sorunlarý saptamak ve buna yönelik tedavilerini uygulayarak bu dönem risk faktörlerini mininum düzeye indirmek Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 2007 yýlý içinde bu projeyle ilgili çalýþma olmamýþtýr. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Hastanemizde öngörülmeyen nedenlerle eðitim alaný yapýlamadýðý ve eleman desteði saðlanamadýðý için Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Yeni açýlacak eðitim merkezi için gerekli olacak malzeme ve yayýnlarýn temini devam edecektir. Proje /Faaliyet Kodu : 78 Proje/Faaliyetin Adý : HASTA YÖNLENDÝRME MERKEZÝ Proje/ Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/2007 / Sürekli Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Halkýn, saðlýk hizmetine ulaþým konusunda, en kýsa zamanda ve en doðru þekilde yönlendirileceði merkez oluþumu Proje /Faaliyetin Amacý: Özellikle metropole uzak olan ilçe belediyelerde yaþayan halkýn, saðlýk problemleri söz konusu olduðunda, hastalarý yönlendirerek hýzlý ve etkin bir þekilde saðlýk hizmetlerini almalarýný saðlamak. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): mevcut koþullar2007 yýlý içinde taburcu olan hastalarýmýz ziyaret edilerek saðlýk durumlarý kontrol edilip ilaç kutusu verilmektedir. Evde bakým hizmeti verilmektedir. Yine sosyal güvencesi olmayan iþitme engelli vatandaþlarýmýz hastanemize yönlendirilerek ücretsiz iþitrme cihazý verilmesi saðlanmýþtýr. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Hastanemizde öngörülmeyen nedenlerle eðitim alaný yapýlamadýðý ve eleman desteði saðlanamadýðý için, ekip ve araç eksikliði Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : 2008 yýlýnda taþýt alýmý, bakým ve onarým giderleri, bu merkez için gerekli hastane mefruþat alýmlarý,planlanmasý ve temini devam edecektir. Sonuç:Hastanemizin mevcut taþýtlarý sayesinde il ve ilçe beldelerdeki halkýn yaþadýðý saðlýk sorunlarýnda, bu projeyle ilgili hasta ziyaretleri ve iþitme cihazý verilmesi saðlanmýþ ve faaliyetler devam etmektedir. 380

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Tablo 3 SAÐLIK BAKANLIÐI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANELERÝNE ALINACAK ASÝSTAN SAYILARI ADANA ANKARA

Tablo 3 SAÐLIK BAKANLIÐI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANELERÝNE ALINACAK ASÝSTAN SAYILARI ADANA ANKARA Bu tabloda yer alan dallarý, týp fakültesi mezunlarý ile Tababet Uzmanlýk Tüzüðünün 6. maddesinin B bendi uyarýnca diðer fakülte, yüksekokul veya bölümlerden mezun olan adaylar tercih edebilirler. mezunlarý,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÖZEL ÇANKAYA YAŞAM HASTANESİ Ayaktan Tedavi: %15 Yatarak Tedavi: %15 Diyet: %10 Lazer epilasyon: %10 Check-up:

Detaylı

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

YENÝ AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI BÝLGÝ FORMLARI 1

YENÝ AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI BÝLGÝ FORMLARI 1 Personel Uzman Diþ Hekimi Doktoralý Diþ Hekimi Aðýz Diþ Hizmetlerinde Çalýþan Personeller YENÝ AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI BÝLGÝ FORMLARI Aðýz,Diþ ve Çene Cerrahisi Aðýz, Diþ ve Çene Radyolojisi Çocuk Diþ Hekimliði

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý Türü Türü Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011375 Acil Týp 5 K 2 - - - - - 1011114 Adli Týp 4 K 1 - - - - - 1011139 Anesteziyoloji Reanimasyon

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ

KIRKLARELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ KIRKLARELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ ÖZGEÇMİŞ 1961 tarihinde 10 yataklı Sağlık Merkezi olarak hizmete başlayan kurumumuz 1974 yılında 25 yataklı Sağlık Merkezi

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý * larý ile ilgili Açýklamalarýný mutlaka okuyunuz. 1 Adý Adý Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011163 Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 5 K 1 -

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY BİRİM ACİL TIP ANABİLİM DALI TETKİK EDİLECEK KRİTER/DOKÜMAN Acil Tıp AD Başkanlığı İş Akış Acil Servis Süreci Radyoloji Süreci Beslenme

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla - YUCELE N AS NES 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla sizlere sağlık alanında çağdaş bir hizmet vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

Detaylı

Uzman Doktorlar. Akay Hastanesi nin tıbbi kadrosu, alanında uzmanlaşmış, bilgili, deneyimli, yenilikleri takip eden doktorlardan oluşmaktadır.

Uzman Doktorlar. Akay Hastanesi nin tıbbi kadrosu, alanında uzmanlaşmış, bilgili, deneyimli, yenilikleri takip eden doktorlardan oluşmaktadır. /akayhastanesi /akayhastanesi Hizmetindeyiz Akay Hastanesi hedeflerinin doğrultusunda tıbbın bütün kliniklerinde hizmet vermeyi ve 450 yi aşan personeli ile standartlarını daha da ileriye taşımayı amaçlamaktadır.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

HASTANEMİZİN TANITIMI. Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi

HASTANEMİZİN TANITIMI. Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi HASTANEMİZİN TANITIMI Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi Hastanemiz Balkanların en büyük sağlık kompleksi olarak 19.01.1960 yılında İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Hastanesi adıyla hizmete

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI EÐÝTÝM SOYAL VE DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Eðitim alanýnda,müdürlüðümüze baðlý 8 eðitim merkezinde halkýmýza yönelik mesleki ve teknik kurslar ücretsiz

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ

KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, sivil toplum kuruluþlarý, kamu kurumlarý, özel

Detaylı

BURSA DEVLET HASTANESİ TELEFON LİSTESİ BİRİM

BURSA DEVLET HASTANESİ TELEFON LİSTESİ BİRİM BURSA DEVLET HASTANESİ TELEFON LİSTESİ BİRİM TELEFON BAŞHEKİM SEKRETERLİĞİ 221 12 43 BAŞHEKİM SEKRETERLİĞİ 221 92 24 HASTANE MÜDÜRÜ 221 64 24 HASTANE MÜDÜRÜ FAKS 220 00 35 HASTANE SANTRAL 280 28 00 HASTANE

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi / Yılı İstatistiki Verileri /

Detaylı

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HARÝTA ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Sýnýrlarý içerisinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayýsal haritalarýn güncelleþtirilmesi, harita tesislerinin

Detaylı

SKAL ANTALYA KULÜBÜ YÖNETİMİ NE

SKAL ANTALYA KULÜBÜ YÖNETİMİ NE SKAL ANTALYA KULÜBÜ YÖNETİMİ NE Konu Hk. :Skal Antalya Kulübü Üyeleri ne Özel Jinefem Tıp Merkezi nde Uygulanacak İndirimler Özel Jinefem Tıp Merkezi,01.03.2004 tarihinde faaliyetine başlamış, her yıl

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DENETÝM EKÝBÝ Görev Tanýmý: Hava Kirliliði Denetim Ekibi; Ýzmir ili mücavir alanýnda Çevre Bakanlýðý tarafýndan

Detaylı

Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı

Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Evde Sağlık

Detaylı

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017 VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 2016-2017 BAŞLAYIŞ BİTİŞ 15 TEMMUZ 2016 14 TEMMUZ 2017 AYLARA GÖRE STAJ TARİHLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 1) 15.07.2016/14.09.2016 2) 15.09.2016/14.11.2016

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ PRATİSYEN HEKİM KAROSU (3(2).41/2000) Kadro Adı : Pratisyen Hekim Hizmet Sınıfı : Tabiblik Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (İlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 22 I. GÖREV

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ İDARİ BİRİMLER KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Kalite Direktörü 2103 Kalite Yönetim Birimi 1387 Kalite Sekreteri 1382 PERSONEL (ÖZLÜK)

Detaylı

1) Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin saðlanmasý

1) Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin saðlanmasý II. AMAÇ VE HEDEFLER A) Amaçlar ve Hedefler Kurumumuzun 2006-2017 yýllarýný kapsayan stratejik planýnda yer alan amaç ve hedefler aþaðýdaki tabloda belirtilmiþtir. Bu hedeflerin gerçekleþtirilmesi için

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2012-2013 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2012-2013 Bahar

Detaylı

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL)

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 65 6 TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 59846 61769 HEDEF 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 OCAK 211 OCAK 212 Ay içinde hastadan veya sahip olduğu kamu-özel sigortalardan ücret almak koşuluyla yapılan her muayene

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM PROGRAMI 1 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI 1. Sınıf TEMEL TIP BİLİMLERİ I TEMEL TIP BİLİMLERİ II TEMEL

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü HEMOVİJİLANS HEMŞİRELİĞİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU 1. Merkezimizde Kan Bankası Ünitesi tarafından kliniklere kan ve kan bileşeni gönderilen hastaların günlük listeleri çıkartıldı ve klinikler için vizit

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL)

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 7 TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 61769 HEDEF 6 6 58453 53269 5 4 3 2 1 ŞUBAT 211 OCAK 212 ŞUBAT 212 Ay içinde hastadan veya sahip olduğu kamu-özel sigortalardan ücret almak koşuluyla yapılan her muayene

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II . ISBN: 975-19-3837-6 KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 6 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik II T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Kasým 2005 Poliklinik Hizmetlerinde

Detaylı

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006 4 Sağlık İnsangücü TABLO24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 19952006 YILLAR SAĞLIK BAKANLIĞI SSK ÜNİVERSİTE DİĞER TOPLAM 1995 9.019 3.715 4.865 2.149

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

PERSONEL TEMİN PLANI

PERSONEL TEMİN PLANI BÖLÜMLER Özellikler Mevcut Personel Sayısı Asgari Nöbet Tutan Personel Sayısı İç Kaynaklardan Transfer Dış Kaynaklardan İstem Beyin Cerrahi - KBB- Cildiye Kliniği Yatak sayısı: 40 Branş Sayısı: 3 1 Sorumlu

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ 2. BÖLÜM: HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐLER HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐ VE BELGELER 1- genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı (uygun olmayan birimler açıkça belirtilecektir) 2-Acil ünitesi

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları Acil Tıp 010 (İlk ve acil yardım) Adli Tıp (Adli tababet) 020 (Adli ve ruhi tababet) (Tababeti ruhiye ve adliye) 030 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 035

Detaylı

HEKİM DIŞI PERSONELİN

HEKİM DIŞI PERSONELİN HEKİM DIŞI PERSONELİN UNVANI (BRANŞI) HEMŞİRE(YOK) SAĞLIK MEMURU(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİKERİ(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİSYENİ(TOPLUM SAĞLIĞI) BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER Acil Servis-Acil

Detaylı

HEKİM DIŞI PERSONELİN BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER. Acil Servis-Acil. Acil Servis-Acil Cerrahi Kliniği. Acil Servis-Acil Dahiliye Kliniği

HEKİM DIŞI PERSONELİN BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER. Acil Servis-Acil. Acil Servis-Acil Cerrahi Kliniği. Acil Servis-Acil Dahiliye Kliniği HEKİM DIŞI PERSONELİN UNVANI (BRANŞI) HEMŞİRE(YOK) SAĞLIK MEMURU(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİKERİ(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİSYENİ(TOPLUM SAĞLIĞI) BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER Acil Servis-Acil

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI ULAÞIM KOORDÝNASYON ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir ulaþým ana planýný yapmak ya da yaptýrmak ve uygulamak; ulaþým ve toplu taþýma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

GRAND PLAZA A.Þ. ÞÝRKET ÝÞLETMELERÝ :

GRAND PLAZA A.Þ. ÞÝRKET ÝÞLETMELERÝ : GRAND PLAZA A.Þ. GÖREV TANIMI Arizko;Arap ve Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Turistik Yatýrýmlar Anonim Þirketi adý altýnda,22 Aðustos 1985 Tarih 13333 Sayýlý Ticaret Sicil Gazetesinin 114,ve 115.sayfalarýnda

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-D BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/5 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

ETÜD VE PROJELER DAÝRE BAÞKANLIÐI

ETÜD VE PROJELER DAÝRE BAÞKANLIÐI ETÜD VE PROJELER DAÝRE BAÞKANLIÐI ETÜD PROJE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Baþkanlýk makamýndan gelen talimatlar,hemþehri Ýletiþim Merkezinden ve Muhtarlar Masasýndan,muhtelif birimlerden gelen talepler

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-B BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/6 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 27.06.1984 tarih ve 3030 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanununa göre kurulmuþ olup, 10.07.2004 tarih ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanununa göre

Detaylı

İZMİR- BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ

İZMİR- BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ 1 Poliklinik muayenesi 2 3 4 5 Hekim seçme hakkının kullandırılması Laboratuar tetkikleri (Tam kan, Tam idrar, Biyokimya, Gaitada parazit, gizli kan v.s) Laboratuar tetkikleri ACİL (Hemogram, İdrar, Kardiyak

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 28/05/2015-19291 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği *BENNLYL5* Sayı : 18649120-900/ Konu : Doğum Yardımı PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

SAĞLIK BÜLTENİ POLİKLİNİĞİMİZ AÇILDI.

SAĞLIK BÜLTENİ POLİKLİNİĞİMİZ AÇILDI. SAĞLIKBÜLTENİ KadıköyBelediyesiSağlıkİşleriMüdürlüğü Cilt1,Sayı1 POLİKLİNİĞİMİZAÇILDI. SEVGİLİKADIKÖYLÜLER, KadıköyBelediyesivatandaşların sağlığıileilgilibiryenilikdahagerçek leştirdi.eğitimmahallesindebulunan

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON Olay Komuta Sistemi HAP Başkanı Operasyon Şefi Alan Yönetimi Tıbbı Bakım Sorumlusu Tehlikeli Madde Direktörü Hastane Ünitesi Acil

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ KLİNİK BESLENME EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI KURULU YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ KLİNİK BESLENME EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI KURULU YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ KLİNİK BESLENME EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI KURULU YÖNERGESİ 1.BÖLÜM Madde.1.1. Tanım: Bu yönergede adı geçen ve ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK

Detaylı

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi 2013 yılı sağlıkta kalite değerlendirmeleri kapsamında değerlendirilecek SHKS bölümleri ve değerlendirilmesi zorunlu olan standartlar

Detaylı

2015 YILI ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI

2015 YILI ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi TETKİK EDİLECEK BÖLÜM TETKİKÇİ VEYA TETKİKÇİLERİN ADI SOYADI PLANLANAN TETKİK TARİHİ GERÇEKLEŞEN TETKİK

Detaylı

TSİM RAPORLARI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi Ayfer ŞEN

TSİM RAPORLARI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi Ayfer ŞEN TSİM RAPORLARI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi Ayfer ŞEN 15 Haziran 2015 GİRİŞ YAPTIĞINIZ VERİLER NASIL RAPORLANIR? TSİM sistemi girmiş olduğunuz verilerin

Detaylı

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr Sağlıklı hayat Acil, İş kazası, yaralanma, muhtelif sağlık şikayetlerinde güvenilir çözümcü iş ortağınız Tüm personel,üye, müşteri ve aile yakınlarına indirimli sağlık hizmetleri. İş kazalarında özel ambulans

Detaylı

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Fibromiyalji hasta görüntüleri Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir. Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GELİR ANALİZİ

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GELİR ANALİZİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GELİR ANALİZİ Dönem: 01.11.2013-28.02.2014 Son 4 aylık fatura tutarları Kesinlikle kliniklerin karlılığı anlamına gelmemektedir. branşa göre toplam

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

HĐZMETĐ SUNMAKLA GÖREVLĐ/YETKĐLĐ KURUMLARIN BĐRĐMLERĐN ADI MAHALLĐ ĐDARE MERKEZĐ ĐDARE TAŞRA BĐRĐMLERĐ DĐĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.)

HĐZMETĐ SUNMAKLA GÖREVLĐ/YETKĐLĐ KURUMLARIN BĐRĐMLERĐN ADI MAHALLĐ ĐDARE MERKEZĐ ĐDARE TAŞRA BĐRĐMLERĐ DĐĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ĐZMETĐN ADI ĐZMETĐN TANIMI ĐZMETĐN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI ĐZMETTEN YARARLANANLAR ĐZMETĐ SUNMAKLA GÖREVLĐ/YETKĐLĐ KURUMLARIN BĐRĐMLERĐN ADI

Detaylı

KLİNİK EĞİTİME UYUM ( ) 1 Eylül Eylül Hastanenin tanıtımı (13:30-16:30) (5 grup halinde) (Buluşma yeri=dekanlık önü)

KLİNİK EĞİTİME UYUM ( ) 1 Eylül Eylül Hastanenin tanıtımı (13:30-16:30) (5 grup halinde) (Buluşma yeri=dekanlık önü) KLİNİK EĞİTİME UYUM (2014-2015) 1 Eylül 2014-12 Eylül 2014 1. Hafta 1 Eylül 2014 Pazartesi Hoşgeldiniz (10:00-12:00) (Tüm grup) (Konferans salonu) 10:00-11:00 Açılış Konuşması ve dersi (Tıp Fakültesi Dekanı)

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ BETON ASFALT ENERJÝ ÜRETÝM DAÐITIM TESÝSLERÝ SU KANALÝZASYON SAN. VE TÝC. A.Þ.

ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ BETON ASFALT ENERJÝ ÜRETÝM DAÐITIM TESÝSLERÝ SU KANALÝZASYON SAN. VE TÝC. A.Þ. ÝZBETON ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ BETON ASFALT ENERJÝ ÜRETÝM DAÐITIM TESÝSLERÝ SU KANALÝZASYON SAN. VE TÝC. A.Þ. GÖREV TANIMI Ýzbeton 18.10.1990 tarihinde kurulmuþtur. Kuruluþ amacý Ýzmir Büyükþehir

Detaylı