Ba ve Bs Formlarýna Ýliþkin Uygulamada ve Verilme Sürelerinde Deðiþiklikler Yap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ba ve Bs Formlarýna Ýliþkin Uygulamada ve Verilme Sürelerinde Deðiþiklikler Yap"

Transkript

1 Ba ve Bs Formlarýna Ýliþkin Uygulamada ve Verilme Sürelerinde Deðiþiklikler Yap Sirküler Sirküler Numarasý : Elit 2010/21 Ba Ve Bs Formlarýna Ýliþkin Uygulamada Ve Verilme Sürelerinde Deðiþiklikler Yapýldý Ýstanbul, 05 Þubat 2010 Þubat 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan 396 Sýra Numaralý Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði ile bilanço esasýna göre defter tutan mükellefler tarafýndan 2010 yýlý ve müteakip yýllarýn aylýk dönemlerinde verilecek olan Ba ve Bs formlarýna iliþkin u ve esaslar hakkýnda yeni düzenlemeler yapýldý. - Mükelleflerin aylýk dönemler itibariyle mal ve/veya hizmet alýþlarý ile mal ve/veya hizmet satýþlarýna uygulanan TL'lik h 396 sýra numaralý teblið ile 2010 yýlý ve müteakip yýllarýn aylýk dönemlerine iliþkin mal ve/veya hizmet alýþlarý ile mal ve/veya satýþlarý için TL'ye düþürülmüþtür TL tutarýndaki bu sýnýr, Ocak 2010 dönemi ve sonraki aylýk dönemlere iliþkin ol bildirimler için uygulanacaktýr. - Belirlenen hadlerin altýnda kalan alýþ ve satýþ bedellerinin bildirildiði, ''Diðer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamý'' (Tablo III) bölümü Bs bildirim formlarýndan çýkartýlmýþtýr. - Mal ve/veya hizmet alýþ/satýþlarýnýn bildirileceði aylýk dönemler, bunlara iliþkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alýnarak belirlenecektir. - Önceki uygulamada, mükellefler tarafýndan söz konusu bildirim formlarýnýn aylýk dönemler halinde düzenlenmesi ve takip ed ayýn 5. gününden itibaren bir sonraki ayýn 5. günü akþamýna kadar verilmesi gerekmekte idi. 396 sýra numaralý teblið ile yapýla deðiþiklik uyarýnca, aylýk dönemler halinde düzenlenen formlarýn, takip eden ayýn 1. günü ile son günü akþamý saat 24:00 aras sistem üzerinden onaylanmak suretiyle gönderilmesi gerekmektedir.

2 - Buna göre Ocak 2010 dönemine iliþkin bildirimlerin 1 Þubat 2010 tarihinden baþlanmak üzere, 1 Mart 2010 (28 Þubat Pazar gününe geldiði için) Pazartesi akþamý saat 24:00'e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle gönderilmesi gerekmektedir. - Bilanço esasýna göre defter tutan ve 376 Sýra Numaralý Vergi Usul Kanunu Genel Tebliðine göre beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, Ba ve Bs bildirim formlarýný da elektronik ortamda adresinden vermek zorundadýrlar. - Bildirim formlarýný bu Tebliðde belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanýltýcý bildirimde bulunan mükellefler hakkýn Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddesi uyarýnca özel usulsüzlük cezasý (2010 yýlý için TL) kesilecektir sýra numaralý tebliðde belirtilen usul ve esaslar, Ocak 2010 dönemi ve sonraki aylýk dönemlere iliþkin olarak verilecek bildirimler için uygulanacaktýr. Bilanço esasýna göre defter tutan mükelleflerin, belirli bir haddi aþan mal ve hizmet alýmlarýný "e;mal ve Hizmet Alýmlarýna Ýliþ Bildirim Formu (Form Ba)"e; ile; mal ve hizmet satýþlarýný ise "e;mal ve Hizmet Satýþlarýna Ýliþkin Bildirim Formu (Form Bs)"e; bildirme yükümlülüðü bulunmaktadýr. Bu yükümlülük 350 Sýra Numaralý Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði ile getirilmiþ, konuyla açýklamalar ise 381 Sýra Numaralý Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði'nde yapýlmýþtýr. 4 Þubat 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan 396 Sýra Numaralý Vergi Usul Kanunu Genel Tebliðinde ise söz konusu yükümlülüðün, 2010 yýlý ve müteakip yýllarýn aylýk dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadlerine iliþkin yeni düzenlemeler yapýlmýþtýr. Söz konusu tebliðde aþaðýdaki açýklamalar yer almaktadýr. I. Yükümlülük kapsamýndaki mükellefler

3 Belirli bir haddi aþan mal ve hizmet alým ve satýmlarýný yukarýda belirtilen formlarla (Form Ba ve Form Bs) bildirme yükümlülüðü bilanço esasýna göre defter tutan mükellefleri kapsamaktadýr. Vergi Usul Kanunu'nun 176. maddesinde I. sýnýf tüccarlarýn bilan esasýna göre defter tutacaklarý hükmü yer almaktadýr. Ayný Kanunun "Birinci sýnýf tüccarlar" baþlýklý 177. maddesinde ise kuru vergisine tabi olan diðer tüzel kiþilerin de I. sýnýfa dahil olduðu belirtilmektedir. Buna göre Vergi Usul Kanunu'nun 177. maddesinde yer alan bilanço esasýna göre defter tutan mükelleflerin (kurumlar vergisi mükellefleri dahil) 396 sýra numaralý tebliðde yer alan kurallar kapsamýnda form (Form Ba ve Form Bs) verme yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Tebliðde bilanço esasýna göre defter tutan mükelleflerin kapsamda olduðu belirtildikten sonra, bazý özellikli durumdaki mükellefle form verme yükümlülüðünü nasýl yerine getirecekleri konusunda aþaðýdaki açýklamalar yapýlmýþtýr. A. Serbest bölgede faaliyet gösteren mükellefler Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin de Ba-Bs bildirimi verme yükümlülüðü bulunmaktadýr. Söz konusu bildirimler, b mükelleflerin kanuni merkezleri tarafýndan, merkez ve þube bilgileri birleþtirilerek verilecektir. Ancak, kanuni ve iþ merkezi yurt dýþýnda olup, münhasýran serbest bölgede þubesi veya temsilciliði bulunan mükellefler, bildirim formlarýnda merkez bilgilerini dikkate almaksýzýn yalnýzca serbest bölgede faaliyette bulunan þubelerinin mal ve/veya hizmet alýþ/satýþlarýný bildireceklerdir. B. Birden fazla þubesi olan mükellefler Birden fazla þubesi bulunan mükelleflerin bildirim formlarýnýn merkez tarafýndan þube ve merkez bilgileri birleþtirmek suretiyle verilmesi gerekmektedir. C. Sýnýf deðiþtiren ticaret erbabý Bilanço esasýna göre defter tutmakta iken, iþletme hesabý esasýna geçen mükellefler, iþletme hesabýna geçtikleri hesap dönem itibaren bildirimde bulunmayacaklardýr. Buna karþýn, iþletme hesabýna göre defter tutmakta iken, bilanço esasýna geçen mükelleflerin, bilanço esasýna geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirim formu verme zorunluluklarý bulunmaktadýr. D. Adi ortaklýk ve kollektif þirketler

4 Kollektif þirketler ve bilanço esasýna göre defter tutan adi ortaklýklarýn Ba-Bs bildirim formlarý ortaklýk veya þirket adýna bunlarý vergi kimlik numaralarý kullanýlarak verilecektir. Ortaklýk veya þirket adýna verilmesi gereken bildirimlerin ortaklardan herhangi birinin vergi kimlik numarasý kullanýlarak verilmesi halinde bildirim formlarý hiç verilmemiþ kabul edilecektir. E. Noterler ve kurumlar vergisinden muaf kurumlar 362 Sýra Numaralý Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði ile noterlere yönelik olarak getirilmiþ bulunan bildirim yükümlülüðü, 2010 yý itibaren kaldýrýlmýþtýr. Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandýklarý hesap döneminden itibaren Ba-B bildirim formu vermeyeceklerdir. II. Bildirime konu alýþ/satýþlar ve hadler A. Bildirimde dikkate alýnacak parasal sýnýr Mükelleflerin aylýk dönemler itibariyle mal ve/veya hizmet alýþlarý ile mal ve/veya hizmet satýþlarýna uygulanan TL'lik had 396 sýra numaralý teblið ile 2010 yýlý ve müteakip yýllarýn aylýk dönemlerine iliþkin mal ve/veya hizmet alýþlarý ile mal ve/veya satýþlarý için TL'ye düþürülmüþtür. Buna göre, bir kiþi veya kurumdan katma deðer vergisi hariç TL ve üzerindeki; - Mal ve/veya hizmet alýþlarý, "e;mal ve Hizmet Alýmlarýna Ýliþkin Bildirim Formu (Form Ba)"e; ile, - Mal ve/veya hizmet satýþlarý ise "e;mal ve Hizmet Satýþlarýna Ýliþkin Bildirim Formu (Form Bs)"e; ile, bildirilmesi gerekmektedir. Söz konusu alým ve satýmlar ilgili formlarýn Tablo II alanlarýna girilecektir TL tutarýndaki bu sýnýr, Ocak 2010 dönemi ve sonraki aylýk dönemlere iliþkin olarak verilecek bildirimler için uygulanacak Söz konusu hadlerin uygulanmasýnda, özel matrah þekline tabi mal ve/veya hizmet alýþ/satýþlarýnda katma deðer vergisi, özel t vergisine tabi iþlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alýnacaktýr.

5 Belgelerde gelir vergisi tevkifatýna da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alýnacaktýr. Belirlenen hadlerin altýnda kalan alýþ ve satýþ bedellerinin bildirildiði, "Diðer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamý" (Tablo III) bölümü B bildirim formlarýndan çýkartýlmýþtýr. B. Bildirilmesi gereken alýþ ve satýþlara iliþkin belgeler Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapýlan her türlü mal ve/veya hizmet alýþ ve satýþlarý bunlara iliþkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulasý, akaryakýt pompalarýna baðlý ödeme kaydedici cihaz fiþi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakýlmaksýzýn Ba-Bs bildirim formlarýna dahil edilecektir. C. Vade veya kur farký faturalarýnýn bildirimi Herhangi bir mal ve hizmet alýþ veya satýþýna baðlý olarak, ödemenin gecikmesi ve döviz kurlarýnýn deðiþmesi suretiyle ortaya fatura düzenlenmek suretiyle alýcýya/satýcýya yansýtýlan vade veya kur farký gelirleri/giderleri de haddi aþmasý halinde bildiriml dahil edilecektir. D. Ýade faturalarýnýn bildirimi Bir kiþi veya kurumdan yapýlan alýþlarýn kýsmen veya tamamen iade edilmesi durumunda, bu iadeler söz konusu kiþi ve kuruma yapýlan satýþ olarak dikkate alýnacaktýr. Ayný þekilde, bir kiþi veya kuruma yapýlan satýþlardan bir kýsmýnýn veya tamamýnýn alýnmasý durumunda, bu iadeler söz konusu kiþi ve kurumdan yapýlan alýþ olarak dikkate alýnacaktýr. E. Finans kurumlarý tarafýndan yapýlacak bildirimler

6 Bankalar, Katýlým Bankalarý, Aracý Kurumlar, Portföy Yönetim Þirketleri, Menkul Kýymet Yatýrým Fon ve Ortaklýklarý, Reasüran Þirketleri, Emeklilik Þirketleri, Sigorta Þirketleri ve Acenteleri yapmýþ olduklarý iþlemleri belirli periyotlarla Bakanlýða bildirdiklerinden, hizmet ve satýþ iþlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadýr. Ayný þekilde, bu kurumlarýn kendi aralarýndaki iþlemler sebebiyle düzenledikleri dekontlarýn karþý tarafça Form Ba ile bildirilme de gerek yoktur. Ancak bu kurumlar, diðer belgelere dayalý olarak yaptýklarý mal ve hizmet alým/satýmlarýný genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formlarý ile bildirmek zorundadýrlar. Sigorta þirketleri tarafýndan yapýlan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alýmýna dayanýyor ise bu alýmlarýn genel esaslar çerçevesinde katma deðer vergisi hariç tutarlarýyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir. F. Döviz veya kýymetli maden alým satýmý yapan mükellefler tarafýndan yapýlacak bildirimler Döviz alýþ-satýþý yapan mükellefler ile yetkili müessese izin belgeli ve altýn borsasýna üye olup kýymetli maden alýþ-satýþý ile u mükellefler belirli miktarýn üzerindeki alýþ-satýþ bilgilerini Bakanlýða bildirmek zorunda olduklarýndan, bu iþlemlerini ayrýca Ba v bildirim formlarýyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadýr. Ancak bu kurumlar, diðer belgelere dayalý olarak yaptýklarý mal ve hizmet alým/satýmlarýný genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formlarý ile bildirmek zorundadýrlar. Diðer taraftan, bilanço esasýna göre defter tutan mükelleflerin, döviz bürolarý ve yetkili diðer kuruluþlardan yapmýþ olduklarý döv satýþlarýný Ba ve Bs bildirim formlarýna dahil etmelerine gerek bulunmamaktadýr. III. Bildirimlerin dönemi ve verilme süresi A. Dönemi Yükümlülük kapsamýndaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alýþ/satýþlarýnýn aylýk dönemler itibariyle bildirilmesi gerekmektedi ve/veya hizmet alýþ/satýþlarýnýn bildirilecekleri aylýk dönemler, bunlara iliþkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alýnarak beli

7 B. Formlarýn verilme süresi 1. Formlarýn verilme süresinde genel uygulama Önceki uygulamada, mükellefler tarafýndan söz konusu bildirim formlarýnýn aylýk dönemler halinde düzenlenmesi ve takip eden 5. gününden itibaren bir sonraki ayýn 5. günü akþamýna kadar verilmesi gerekmekte idi. 396 sýra numaralý teblið ile yapýlan deð uyarýnca, aylýk dönemler halinde düzenlenen formlarýn, takip eden ayýn 1. günü ile son günü akþamý saat 24:00 arasýnda, sist üzerinden onaylanmak suretiyle gönderilmesi gerekmektedir. Buna göre önceki uygulama devam etse idi, Ocak 2010 dönemine iliþkin bildirimlerin 5 Þubat ile 5 Mart 2010 tarihleri arasýnda verilmesi gerekecekti. 396 sýra numaralý tebliðin "Yürürlük Tarihi" baþlýklý 5. maddesinde, bu tebliðin Ocak 2010 dönemi ve son aylýk dönemlere iliþkin olarak verilecek bildirimler için uygulanacaðý hükmü bulunmaktadýr. Buna göre Ocak 2010 dönemine iliþk bildirimlerin 1 Þubat-28 Þubat 2010 döneminde verilmesi gerekmektedir. Ancak 28 Þubat 2010 tarihi Pazar gününe rastladýðý içi bildirimler, 1 Mart 2010 Pazartesi akþamý saat 24:00'e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle gönderilebilecektir. 2. Mükellefiyeti terk ve ölüm halinde formun verilme süresi Mükellefiyetin terki halinde bildirim formlarý, iþin býrakýldýðý tarihi izleyen ayýn son günü akþamýna kadar verilmek zorundadýr. bildirimler, kullanýcý kodu, parola ve þifre almýþ mükelleflerce veya 3568 sayýlý Kanuna istinaden yetki almýþ meslek mensuplar verilecektir. Bildirim verme zorunluluðu bulunan mükellefin ölümü halinde ise bildirim formlarýný verme sürelerine, Vergi Usul Kanununun 16. maddesi hükmü uyarýnca üç ay eklenir. 3. Tasfiye halinde formun verilme süresi Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirim formlarýný, tasfiye süresince aylýk dönemler halinde vereceklerdir. Tasfiyenin baþladýð aya ait bildirim formlarý ise tasfiye öncesi ve sonrasý ayrýmý yapýlmaksýzýn düzenlenecektir. Diðer taraftan, tasfiye sonunda bildirimler tasfiye kararýnýn tescil edildiði tarihi izleyen ayýn son günü akþamýna kadar tasfiye memuru veya 3568 sayýlý Kanuna istinaden yetki almýþ meslek mensuplarý tarafýndan verilecektir.

8 4. Birleþme ve devir hallerinde formun verilme süresi Kurumlar Vergisi Kanununun; 18. maddesi uyarýnca gerçekleþtirilen birleþmelerde, münfesih kurumun birleþmenin gerçekleþtiði döneme iliþkin bildirimleri bunl adýna, birleþilen kurum veya 3568 sayýlý Kanununa istinaden yetki almýþ meslek mensuplarý tarafýndan, 19. maddesi uyarýnca yapýlan devirlerde, münfesih kurumun devrin gerçekleþtiði döneme iliþkin bildirimleri bunlar adýna, devir a kurum veya 3568 sayýlý Kanununa istinaden yetki almýþ meslek mensuplarý tarafýndan, 19. maddesi uyarýnca gerçekleþtirilen tam bölünmelerde, münfesih kurumun bölünmenin gerçekleþtiði döneme iliþkin bildirimleri adýna, münfesih kurumun varlýklarýný devralan kurumlardan müteselsil sorumluluk kapsamýnda herhangi biri veya 3568 sayýlý Kanununa istinaden yetki almýþ meslek mensuplarý tarafýndan, takip eden ayýn son günü akþamýna kadar verilmesi gerekmektedir. IV. Bildirimlerin verilme þekli ve doldurulmasý A. Bildirimlerin elektronik ortamda verilme zorunluluðu Bilanço esasýna göre defter tutan ve 376 Sýra Numaralý Vergi Usul Kanunu Genel Tebliðine göre beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, Ba ve Bs bildirim formlarýný da elektronik ortamda " adresinden vermek zorundadýrlar. Bildirim formlarýný elektronik ortamda veren mükelleflerin kaðýt ortamýnda (elden veya posta ile) verdikleri bildirim formlarý hiçbi þekilde kabul edilmeyecektir. Bildirimlerin elektronik ortamda verilmiþ sayýlabilmesi için sistem üzerinde onaylama iþleminin yapýlmasý þarttýr. Onaylama iþlem en geç, bildirimlerin verilmesi gereken sürenin son günü saat 24:00'ten önce tamamlanmalýdýr. Vergi dairesi deðiþen mükellefler, bildirim formlarýný en son baðlý olduklarý vergi dairesine göndereceklerdir.

9 Elektronik ortamdaki bildirim formlarý; Kullanýcý kodu, parola ve þifre almýþ mükelleflerce gönderiliyorsa; formu düzenleyen kýsmýna mükellefe iliþkin bilgiler, formdaki yeminli mali müþavir kýsmýna ise varsa yeminli mali müþavirlere iliþkin bilgiler yazýlacaktýr. Yeminli mali müþavirce gönderiliyorsa; formu gönderen bölümünde yeminli mali müþavirin bilgileri yer alacaktýr. Formu düzenley bölümüne varsa serbest muhasebeci / serbest muhasebeci mali müþavire ait bilgiler, yoksa mükellefe ait bilgiler yazýlacaktýr. Serbest muhasebeci / serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan gönderiliyorsa; formu gönderen ve düzenleyen bölümlerine serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müþavirin bilgileri yazýlacaktýr. Mükellefin yeminli mali müþaviri varsa yeminli ma müþavir bölümü de doldurulacaktýr. B. Bildirimlerin doldurulmasýnda uyulacak esaslar Bildirimlerdeki alýþ/satýþ bedelleri, Türk Lirasý (TL) olarak doldurulacak ve kuruþ bilgileri gösterilmeyecektir. Bir kiþi veya kurumd yapýlan alýþ ve/veya satýþlarda birden fazla belge olmasý halinde kuruþ ihmali belge bazýnda deðil, belgelerin toplam tutarý üzerinden yapýlacaktýr. Diðer taraftan, birden fazla sayfadan oluþan (nakli yekûnlu) faturalar tek fatura olarak kabul edilecektir. Ýthalat iþlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriþ tarihi, ihracat iþlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise fiili ihracatýn gerçekleþtiði tarih dikkate alýnacaktýr. Ayrýca serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içine yaptýklarý satýþ iþlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde serbest bölge iþlem formu tarihi ve tutarý dikkate alýnacaktýr. Bildirim formlarýnda alýcý veya satýcýnýn vergi kimlik numarasý, ithalat iþlemlerinde " ", ihracat iþlemlerinde ise " " olarak kodlanacaktýr. Bir kiþi veya kurumun birden fazla þubesinden yapýlan mal ve/veya hizmet alýmlarý, muhasebe sistemi gereði ayrý ayrý takip edilse bile, birleþtirilerek Ba bildirim formunda tek satýr olarak gösterilecektir. Ayný þekilde, bir kiþi veya kurumun birden fazla þubesine yapýlan mal ve/veya hizmet satýþlarý da birleþtirilerek, Bs bildirim formunda tek satýr olarak gösterilecektir.

10 Bildirim verme yükümlülüðü bulunan, ancak tüm alýþ ve satýþlarý belirtilen haddin altýnda kalan mükellefler, söz konusu formlarý dýþýndaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermek zorundadýrlar. Ba ve Bs bildirim formlarýnýn Tablo II bölümlerinin doldurulmasý sýrasýnda kullanýlacak ''ülke kodu'' bilgilerini ekte görebilirsiniz. V. Ceza uygulamasý A. Bildirimlerin süresinde veya tam olarak verilmemesi Bildirim formlarýný bu Tebliðde belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanýltýcý bildirimde bulunan mükellefler hakkýnda Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddesi hükmü uyarýnca cezai iþlem uygulanacaktýr. Söz konusu ceza tutarý 2010 yýlý iç TL'dir. Cezai iþlemin uygulanmasýnda, Ba ve Bs bildirim formlarý tek bir form olarak deðerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezasý kesilecektir. B. Bildirimlerin düzeltilmesi Mükellefler elektronik ortamda gönderip onayladýktan sonra, bildirimlerinde hata veya eksiklik bulunduðunu tespit etmeleri halinde, bunlarý yeniden düzenleyerek göndermek suretiyle düzeltme yapabilirler. Ba ve Bs bildirim formlarýndan herhangi birinde hata yapýldýðýnýn belirlenmesi halinde, sadece hata yapýlan bildirim formunun düzeltilerek gönderilmesi gerekmektedir. Düzeltme iþlemlerinde, hatalý veya eksik olarak düzenlenmiþ bulunan bildirim formlarý tamamen iptal edilmekte ve düzeltmeleri içerecek þekilde düzenlenerek verilen bildirim formu geçerli kabul edilmektedir. Dolayýsýyla, düzeltme amacýyla düzenlenen bildirim formlarýnýn, daha önce bildirimde bulunulmamýþ gibi tüm alýþ-satýþ bilgilerini içerecek þekilde doldurulmasý gerekmekte

11 Bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapýlan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmayacak olup, bu süre geçtikten sonra yapýlan düzeltmelerde ise düzeltilen her bir form için ayrý ayrý olmak üzere Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddesi hükm kapsamýnda iþlem yapýlacaktýr. Mükerrer 355. madde uyarýnca düzeltme amacýyla verilen formlarýn, belirlenen sürenin sonundan itibaren 10 gün içerisinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezasý kesilmemektedir. Düzeltme amaçlý formun bu süreyi takip eden 15 gün içerisinde verilm halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezasý ½ oranýnda (2010 yýlýnda 500 TL) uygulanacaktýr. Bu süre geçtikten sonr düzeltme amacýyla verilecek olan formlar için ise TL (2010 yýlý için) özel usulsüzlük cezasý kesilecektir. VI. Yürürlük Bu Tebliðde belirtilen usul ve esaslar, Ocak 2010 dönemi ve sonraki aylýk dönemlere iliþkin olarak verilecek bildirimler için uygulanacaktýr. Saygýlarýmýzla, Elit Yeminli Mali Müþavirlik Anonim Þirketi B.Nahit Kitiþ Zafer Arýhan

Konu: 2010 Yılı ve Müteakip Yılların Aylık Dönemleri İçin Düzenlenecek Form Ba ve Bs Bildirimleri Hakkında Tebliğ Yayımlandı:

Konu: 2010 Yılı ve Müteakip Yılların Aylık Dönemleri İçin Düzenlenecek Form Ba ve Bs Bildirimleri Hakkında Tebliğ Yayımlandı: VERGİ SİRKÜLERİ 2010-006 04.02.2010 Konu: 2010 Yılı ve Müteakip Yılların Aylık Dönemleri İçin Düzenlenecek Form Ba ve Bs Bildirimleri Hakkında Tebliğ Yayımlandı: Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul

Detaylı

SANCAK MAH. 511.SK. 8/8 YILDIZ-ÇANKAYA/ANKARA TEL: (312) 441 33 12 FAKS: (312) 440 68 75

SANCAK MAH. 511.SK. 8/8 YILDIZ-ÇANKAYA/ANKARA TEL: (312) 441 33 12 FAKS: (312) 440 68 75 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Kapsam Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun[1] 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0 05.02.2010 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0 Ba ve Bs Formları ile İlgili Yapılan Düzenlemeler Ba ve Bs formlarının doldurulması ve verilmesi esaslarıyla ilgili olarak yeni düzenlemeler yapan 369 no.lu Vergi

Detaylı

- Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir.

- Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir. BA-BS Formlarına İlişkin Özet Bilgiler 362-381 ve 396 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal

Detaylı

2010 Yılına İlişkin Aylık Olarak Verilecek Ba ve Bs Formlarında Yeni Esaslar

2010 Yılına İlişkin Aylık Olarak Verilecek Ba ve Bs Formlarında Yeni Esaslar 2010 Yılına İlişkin Aylık Olarak Verilecek Ba ve Bs Formlarında Yeni Esaslar Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak,

Detaylı

Sayın Meslektaşımız, Konu: BA-BS Formları.

Sayın Meslektaşımız, Konu: BA-BS Formları. Sayın Meslektaşımız, 04.02.2010 Sirküler, 2010 /04 Konu: BA-BS Formları. 04.02.2010 tarih 27483 numaralı Resmi Gazetede 396 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin

Detaylı

SİRKÜLER. Ba/Bs FORMLARI HAKKINDA YENİ UYGULAMA. ( 396 Nolu VUK Tebliğ 04.02.2010 Tarihli Resmi Gazete de Yayınlanmıştır )

SİRKÜLER. Ba/Bs FORMLARI HAKKINDA YENİ UYGULAMA. ( 396 Nolu VUK Tebliğ 04.02.2010 Tarihli Resmi Gazete de Yayınlanmıştır ) SİRKÜLER TARİHİ : 05.02.2010 SİRKÜLER NO : 2010/08 GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş SİRKÜLER Ba/Bs FORMLARI HAKKINDA YENİ UYGULAMA ( 396 Nolu VUK Tebliğ 04.02.2010 Tarihli

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-15 05.02.2010 KONU : Ba, Bs Formlarında Yapılan Değişkilikler

SĐRKÜLER : 2010-15 05.02.2010 KONU : Ba, Bs Formlarında Yapılan Değişkilikler SĐRKÜLER : 2010-15 05.02.2010 KONU : Ba, Bs Formlarında Yapılan Değişkilikler GĐB tarafından 04.02.2010 tarih ve 27483 sayılı RG de yayınlanan 396 sıra no.lu VUK GT ile Ba-Bs formlarına ilişkin olarak

Detaylı

09.02.2010 SİRKÜLER (2010 06) Konu: B(a) ve B(s) Formları. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:396 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

09.02.2010 SİRKÜLER (2010 06) Konu: B(a) ve B(s) Formları. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:396 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 09.02.2010 SİRKÜLER (2010 06) Konu: B(a) ve B(s) Formları Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:396 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2010/21 Ref: 4/21

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2010/21 Ref: 4/21 SĐRKÜLER Đstanbul, 05.02.2010 Sayı: 2010/21 Ref: 4/21 Konu: BA BS FORMLARI ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK YENĐ ESASLAR GETĐREN 396 SIRA NUMARALI VERGĐ USUL KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR Ba- Bs formları ile ilgili

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

Mali Bülten. No: 2010/16

Mali Bülten. No: 2010/16 10 Şubat 2010 Mali Bülten No: 2010/16 VERGİ Konu : Form Ba ve Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve İzleyen Yıllarda Verilmesine İlişkin 396 Sıra no lu VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır, Bilindiği üzere,

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

USUL KANUNU GENEL TEBL

USUL KANUNU GENEL TEBL SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 08.02.2008 Sirküler No: 2008/19 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No:381) FORM (Ba) (Bs) 06 Şubat 2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 381 Sıra No.lu

Detaylı

VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: XXX) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: XXX) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: XXX) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bakanlığımızca, 213 sayılı Vergi

Detaylı

Sayı : 2017/225 5 Tarih : Ö Z E L B Ü L T E N. Ba ve Bs BİLDİRİM FORMLARI

Sayı : 2017/225 5 Tarih : Ö Z E L B Ü L T E N. Ba ve Bs BİLDİRİM FORMLARI Sayı : 2017/225 5 Tarih : 07.09.2017 Ö Z E L B Ü L T E N Ba ve Bs BİLDİRİM FORMLARI 1 KONU Mükelleflere; mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu(ba) ile mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Ba ve Bs Formlarına İlişkin Tebliğ Hakkında SİRKÜLER NO:2006/24

Ba ve Bs Formlarına İlişkin Tebliğ Hakkında SİRKÜLER NO:2006/24 İstanbul, 18.08.2006 Bilanço esasına tabi mükellefler tarafından belirli hadleri aşan Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ile Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2011-016 Tarih: 19.01.2011

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 72 İST, 07.10.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 72 İST, 07.10.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 72 İST, 07.10.2015 ÖZET: GİB'in İnternet Sitesinde Ba-Bs Bildirim Formları ve Kesin Mizan Bildirimlerine İlişkin Soru ve Cevaplar Yayınlanmıştır. BA-BS BİLDİRİM FORMLARI VE KESİN

Detaylı

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER Türk Ceza Kanununun 7. maddesinde "suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur" hükmü

Detaylı

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan 2008-58 ÖTV Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/58 Sirküler Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan Özel Tüketim Vergisi Bakanlar Kurulu'nun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun

Detaylı

2. Bildirimin Şekli: 2.1. "Kesin Mizan Bildirim Formatı" 2.2.

2. Bildirimin Şekli: 2.1. Kesin Mizan Bildirim Formatı 2.2. SĐRKÜLER Đstanbul, 25.01.2011 Sayı: 2011/42 Ref: 4/42 Konu: KESĐN MĐZAN BĐLGĐLERĐNĐN ELEKTRONĐK ORTAMDA GÖNDERĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN 403 SIRA NO.LI VERGĐ USUL KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ HAZIRLANMIŞTIR 19.01.2011 tarihli

Detaylı

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ UYGULAMASI BAŞLIYOR

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ UYGULAMASI BAŞLIYOR Sirküler Rapor 20.01.2012/42-1 MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ UYGULAMASI BAŞLIYOR ÖZET : 413 sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1 Nisan 2012 tarihinden itibaren başlamak üzere kurumlar vergisi,

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2008-08

SİRKÜLER RAPOR 2008-08 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

Elit Grup. - ü Denizde veya iç sularda yolcu taþýmacýlýðý yapan yolcu motoru, yolcu gemisi, feribot gibi ulaþým araçlarý,

Elit Grup. - ü Denizde veya iç sularda yolcu taþýmacýlýðý yapan yolcu motoru, yolcu gemisi, feribot gibi ulaþým araçlarý, 2008-73 Belge Düzeni Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/73 Sirküler Belge Düzeni 1 Aðustos 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan 385 seri numaralý "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði"

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 İstanbul, 20.01.2012 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 20.01.2012 tarih ve 28179 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154 SİRKÜLER 2011/98 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 26/12/2011 Konu : Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01/01/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar Aralık 2011 PAZARTESİ

Detaylı

Katma Deðer Vergisi Uygulamalarý

Katma Deðer Vergisi Uygulamalarý 2008-65 Katma Deðer Vergisi Uygulamalarý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/65 Sirküler Katma Deðer Vergisi Maliye Bakanlýðý, 11 Temmuz 2008 tarihli Resmi gazetede yayýmlanan 110

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÝLE BAÞBAKANLIK HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐININ 91-32/5 SAYILI TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN I-M

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN 6009 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

VERGİ USUL KANUNU NUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN 6009 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 9 bu?lent sezgin:layout 1 11/9/10 3:11 PM Page 141 VERGİ USUL KANUNU NUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN 6009 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 )

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Sıra No : 422 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-074 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler İle Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza Miktarları Bilindiği

Detaylı

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI T I K B ÝÞÝN MAHÝYETÝ ORDU SERBEST MUHASEBECÝ ( C h a m b e r C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s O f O r d u ) 2011 YILI SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK ASGARÝ ÜCRET TARÝFESÝ DEFTER

Detaylı

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik Duyuru Tarihi: 06.01.2014 Duyuru No : 2014-1 KONU : 2014 YILI MAKTU HADLER İLE ÖDENECEK CEZA MİKTARLARI HK. Bilindiği üzere; Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Bu Kanunda yer alan maktu hadler

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 31.12.2012/231-1 VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2013 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 422 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 Tarih :30.12.2014 Sayı : İST.YMM.2014/322 Sirküler No : İST.YMM.2014/19 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 30.12.2014 tarih 29221 no.lu Resmi Gazete de yayımlanan VUK Genel Tebliği Sıra No :

Detaylı

Sirküler Rapor /21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor /21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 02.01.2014/21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2014 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 432 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Tebliğde Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2015 Yılında uygulanacak olan hadler yer almaktadır.

Detaylı

Değerli Üyemiz, 21/02/2011

Değerli Üyemiz, 21/02/2011 Değerli Üyemiz, 21/02/2011 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/11-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2016 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 460 Sıra No lu

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2013 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2013 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2013 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER 2012 Yılında 2013 Yılında Madde No Konusu Uygulanan Miktar Uygulanacak Miktar (TL) (TL) MADDE 104- İlanın şekli 1- İlanın vergi dairesinde

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Ba-Bs formlarının verilmesi ile ilgili deiiklikler yapılmaktadır.

BÜLTEN. KONU: Ba-Bs formlarının verilmesi ile ilgili deiiklikler yapılmaktadır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 05.02.2008 SAYI :2008-012

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2011/09

İstanbul, DUYURU NO:2011/09 İstanbul, 03.01.2011 2011 Yılında Geçerli Olacak VUK da Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlara İlişkin 402 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/09 29.12.2010

Detaylı

SĐRKÜLER : 19.01.2011-2011 / 15

SĐRKÜLER : 19.01.2011-2011 / 15 SĐRKÜLER : 19.01.2011-2011 / 15 Konu : Yıllık Kesin Mizan Çizelgeleri Elektronik Ortamda Bildirilecek Özü : Bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, Yıllık Kesin Mizan

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL İstanbul. 27.12.2010 Sayı: 77450 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2017 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2017 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2017 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER Madde No MADDE 104- MÜKERRER MADDE 115- MADDE 153/A MADDE 177- Konusu İlanın şekli 1- İlanın vergi dairesinde yapılması 3- İlanın;

Detaylı

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 145 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR 29.12.2016/150-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2017 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 476 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

408 SIRA NO'LU VERGÝ USUL KANUNU GENEL TEBLÝÐÝ Salý, 31 Mayýs 2011

408 SIRA NO'LU VERGÝ USUL KANUNU GENEL TEBLÝÐÝ Salý, 31 Mayýs 2011 408 SIRA NO'LU VERGÝ USUL KANUNU GENEL TEBLÝÐÝ Salý, 31 Mayýs 2011 Resmi Gazete No 27946 Resmi Gazete Tarihi 27/05/2011 Kapsam Taþpýnar Muhasebe 1. Giriþ 213 sayýlý Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /62. Sirküler. Özel Tüketim Vergisi Uygulamasý

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /62. Sirküler. Özel Tüketim Vergisi Uygulamasý 2008-62 ÖTV Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/62 Sirküler Özel Tüketim Vergisi Uygulamasý Maliye Bakanlýðý, 8 Temmuz 2008 tarihli Resmi gazetede yayýmlanan 14 seri No'lu Özel Tüketim

Detaylı

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük ve Bazı Parasal Değerlerin 2014 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi.

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük ve Bazı Parasal Değerlerin 2014 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi. MBK ULUSLARARASI RAPORLAMA VE YMM LTD. ŞTİ. Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza No: 56 Kat: 7 Kozyatağı Kadıköy / İSTANBUL T +90 (216) 368 24 24 F +90 (216) 368 24 45 www.moorestephens.com.tr SİRKÜLER

Detaylı

uygulanacak olan maktu hadler ile asgari ve azami miktarlar yer almaktadır.

uygulanacak olan maktu hadler ile asgari ve azami miktarlar yer almaktadır. SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-16 16 KONU : 476 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : Tebliğde Vergi Usul Kanununa göre 1.1.2017 tarihinden itibaren uygulanacak olan

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/224 Ref: 4/224

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/224 Ref: 4/224 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/224 Ref: 4/224 Konu: VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 01.01.2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR HAKKINDA 442 SIRA NUMARALI VERGİ

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2017/17 ÖZET : Tebliğde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre uygulanacak olan maktu hadler belirlenmiştir. Vergi

Detaylı

Þirketlerde Kar Daðýtýmý Uygulamasý Gönderen : aysel_kurtulus - 26/11/ :37

Þirketlerde Kar Daðýtýmý Uygulamasý Gönderen : aysel_kurtulus - 26/11/ :37 Þirketlerde Kar Daðýtýmý Uygulamasý Gönderen : aysel_kurtulus - 26/11/2008 00:37 KAR DAÐITIMI - KAR DAÐITIMINA BAÐLI OLARAK STOPAJ MATRAHININ VE TEVKÝF EDÝLECEK GELÝR VERGÝSÝNÝN HESAPLANMASI ÝLE KAR PAYI

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/11

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/11 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR Sirküler Tarihi: 22.12.2 Sirküler No : 29/2 Sirküler VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve 1.1.29 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer

Detaylı

2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü

2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr 2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü (Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları)

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

iþletmeler yönünden defter tutma hadleri.. Gönderen : total - 18/12/ :20

iþletmeler yönünden defter tutma hadleri.. Gönderen : total - 18/12/ :20 iþletmeler yönünden defter tutma hadleri.. Gönderen : total - 18/12/2008 20:20 213 sayýlý V.U.K 'nun 171. maddesi defter tutmanýn maksadýný, 172. maddesi defter tutmak zorunda olan mükellefleri, 173. maddesi

Detaylı

25/12/2015 SİRKÜLER 2015/36. Sayın Yetkili; Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi TL ye İndirildi.

25/12/2015 SİRKÜLER 2015/36. Sayın Yetkili; Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi TL ye İndirildi. SİRKÜLER 2015/36 25/12/2015 Sayın Yetkili; Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi 7.000 TL ye İndirildi. 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul

Detaylı

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 6 44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28069 Resmi Gazete Tarihi 29/09/2011 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

Seri No.lu Katma Deðer Vergisi Genel Tebliði Resmi Gazete'de Yayýmlandý

Seri No.lu Katma Deðer Vergisi Genel Tebliði Resmi Gazete'de Yayýmlandý 2009-43 113 Seri No.lu Katma Deðer Vergisi Genel Tebliði Resmi Gazete'de Yayýmlandý Sirküler Numarasý : Elit - 2009/43 Sirküler 113 Seri No.lu Katma Deðer Vergisi Genel Tebliði Resmi Gazete'de Yayýmlandý

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

No: 2011/45 Tarih: 02.10.2011

No: 2011/45 Tarih: 02.10.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2011/45

Detaylı