Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi."

Transkript

1 Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin kapatýlmasýnýn Hacýbektaþlýlarý ve Hacýbektaþ'a gönül verenleri derinden yaraladýðýný söyledi. Kararýn sakýncalarýnýn Hacýbektaþ ve Alevi Bektaþiler bakýmýndan bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiðini ifade eden Baþkan A. Rýza Selmanpaoðlu, Adalet Bakaný Sadullah Ergin'e bir mektup yazdý. Selmanpakpoðlu, mektubunda Hacýbektaþ Adliyesinin kapatýlmasýna yönelik þu ifadelere yer verdi: "Hacýbektaþ yýlda 600 bin ziyaretçinin ve Hacý Bektaþ Veli Anma Etkinliklerinde 50 bin kiþinin geldiði bir ilçedir. Mahkemeler ilçenin en önemli güvencesidir. Baskýya, sömürüye, karanlýða meydan okuyanlar buluþuyor çaðrýsýyla toplanan Halkevleri 22. Genel Kurulu, dün Ankara Yenimahalle Nazým Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi nde baþladý. Turuncu renklerle donatýlan salonda, eðitim ve saðlýk hakký için hazýrlanan Halkýn haklarý var, karanlýða Meydan okuyoruz, AKP nin ve Sermayenin büyüyen Türkiye si AKP ye kul, sermayeye köle olmayacaðýz pankartlarý dikkat çekti. Salonun arkasýnda bulunan koltuklarýn üzerinde ise Hopa da biber gazýyla yaþamýný yitiren Metin Lokumcu nun fotoðrafýnýn olduðu Tek yol sokak, tek yol devrim pankartý yer aldý. HAK MAÐDURLARI KONGREDEYDÝ Kentsel dönüþüm maðduru Dikmenliler, "bedenim benimdir, kürtaj hakkýmdýr" diyen kadýnlar, "HES katliamdýr" diyerek... Nevþehir Ticaret Borsasý toplantý salonunda düzenlenen etkinlikte Nevþehir eski Ýl Baþkanlarýndan Av. M. Zeki Tekiner ile Yavuz Yükselbaba nýn öldürülüþünün 32.yýldönmü törenine davet edilen Gazeteci Yazar Recep Bulut, önce kitabý hakkýnda bilgiler verdi, sonra da kitapta ele alýnan olaylarý anlattý. Gazeteci-yazar Recep Bulut, 12 Eylül 1980 öncesi Adana, Kayseri ve Nevþehir de iþlenen siyasi cinayetler nedeniyle birçok insanýn hayatýnýn karardýðýný belirterek, "Bu insanlar aile reislerini yitirmiþler. Aile yapýlarý paramparça olmuþ. Kimi olaylarýn failleri yakalanmýþ, ancak kimi olaylarýn da ne failleri ne de azmettiricileri yakalanamamýþ. Bir de Anadolu nun çorak topraklarýnda yetiþen bu insanlar ve yakýnlarý unutulunca ortaya daha da üzücü bir tablo çýkmýþ. Nevþehir'in Ürgüp ilçesinde daðlýk arazide 5'er kiloluk iki mantar bulundu. Baþdere beldesinde yaþayan Mustafa Memiþ (57), Çokmar mevkisindeki daðlýk arazide kayalýklarýn arasýnda... SEMÝH GÜMÜÞ Yazmak, hiç kuþku yok ki derin bir tutku. Tarih, siyaset gibi, yaratýcý olmayan yazý için de söylenebilir mi bu, pek sanmýyorum. Sürekli olarak doðrularý bulup dile getirmek, akýl vermek, gerçekten çok sýkýcý. Nevþehir'de 8-9 Haziran tarihleri arasýnda yapýlan Gençlik Merkezleri Arasý Türk Halk Oyunlarý Türkiye Finali yarýþmasýnda, stilize dalda, Siirt'in Eruh Ýlçe Gençlik Merkezi ekibi en iyi oyunu sergileyerek Türkiye 1.'si oldu. 38 ilden, 45 ekibin katýldýðý yarýþmalar, 8 Haziran Cuma günü saat 17:30 da Göreme Belediyesi önünden yapýlan kortej yürüyüþü ile baþladý. Göreme de düzenlenen Gençlik Merkezleri Arasý Türk Halk Oyunlarý Yaþ Grubu Final yarýþmalarýnýn kortej yürüyüþüne ve açýlýþýna Göreme Belediye Baþkaný Nuri Cingil, Avanos Belediye Baþkaný Dr. Mustafa Körükçü, Gençlik Hizmetleri...

2 Ýdris-i Bitlisi tartýþmasý, AKP zengini Vahit Kiler i fersah fersah aþan ve bu topraklarýn kadim bir gerçeðini yeniden gündeme taþýdý. Vahit Kiler e yansýyan ve binlerce Alevinin kanýný dökmüþ bir zalimi masum ilan etme çabasý yalnýzca bir sonuçtur. Çünkü bu yaklaþým yeni deðildir ve yüzlerce yýldýr bu topraklarda hem ulema, hem de devletin en tepe yöneticileri tarafýndan itinayla korunmuþtur. Þimdilerde siyasi Ýslamýn güçlenmesi, Cumhuriyet düþmanlýðýný arttýrmýþ, Osmanlý övgücülüðünü zirveye taþýmýþ, bu ülkenin sýkýntýlarýnýn asýl kaynaðý olan Yavuz Selim ve I. Süleyman gibi padiþahlarý, Ebu Suud ve Ýdris-i Bitlisi gibi isimleri yeniden vitrinin önüne çýkartmýþtýr Ýþin doðrusu, bu tespitten hoþlanmayanlarýn sayýsý çok olsa da, siyasi Ýslam için kendisi gibi olmayana ezeli ve ebedi düþmandýr. Bu hiç deðiþmemiþtir. Nasýl mý? Türkiye Cumhuriyeti nde devleti temsil eden bayrak dýþýnda, Cumhurbaþkaný ný temsil eden, onun makamýna, makam aracýna, konuþma yaptýðý yerlere takýlan üç veya dört köþeli bayraða Fors denir. Cumhurbaþkanlýðý forsunda 16 yýldýz vardýr. Her yýldýz baðýmsýz bir Türk devletini temsil eder. Güneþ ise Türkiye Cumhuriyeti ni. Cumhurbaþkanlýðý forsundaki Türk devletleri Milattan Önce 204 de Büyük Hun Ýmparatorluðu ile baþlar, Batý Hun, Ak Hun diye devam eder, Osmanlý Ýmparatorluðu ile sona erer. Ýlgili çevreler dýþýnda Harzemþahlar ve Babür Ýmparatorluðu gibi pek çok kimsenin bilmediði imparatorluklar da Cumhurbaþkanlýðý forsunda Türk kimliði ile yer alýrlar. Bu devletlerin Türk kimliði ve kimin ne kadar Türk olduðu ciddi bir tartýþma konusu olsa da, bunu tartýþmak yerine son aylarda dozu giderek artan Osmanlý seviciliði, Ebu Suud Efendi ve Ýdrisi Bitlisi övücülüðünün arka planýný anlamak açýsýndan Þah Ýsmail in Safevi Devleti ne dikkat çekmek gerekir. Cumhurbaþkanlýðý Forsu nda alakalý alakasýz, zorla Türk yapýlan tam 16 devlet vardýr, ancak Türkmenlerin yönettiði, Azerice ve Türkçe konuþan Þah Ýsmail ve Safevi Devleti yoktur! Harzemþahlar, Babürler Türk oluyor da, nasýl oluyor da, Þah Hatayi mahlasý ile Türkçe, Azerice þiirler yazan Þah Ýsmail ve devleti Türk olmuyor? Oysa býrakýnýz, Babürlerle kýyaslamayý, Yavuz Selim in Osmanlýsý ile bile kýyasladýðýnýzda Þah Ýsmail in Safevi Devleti daha Türk tür! Tabi eðer sorun Türklük ise. Ancak sorun Türklük deðildir Peki sorun nedir? Sorun Safevi Devleti nin Kýzýlbaþ oluþudur Sene 1501 dir. Halep ten Trabzon a, Burdur dan Hýnýs a kadar çok geniþ bir coðrafyadan gelen Ustacu, Rumlu, Dulkadirli, Arapgirli, Çepni boylarý, yani Türkmen boylarý Erzincan da buluþurlar. Bu buluþma ayný zamanda Safevi Devleti nin fiili olarak bir Kuruluþ Kurultayý olurken, daha sonra Tebriz de kendini Þah ilan eden Þah Ýsmail de devletin baþkaný olur. Devlet-i Safeviyye, 1736 yýlýna kadar bugünkü Ýran ve Irak ý da kapsayacak þekilde, Türkiye nin doðusundan Afganistan a Türkmenistan a kadar uzanan topraklar üzerinde hüküm süren ve tarihin bildiði tek Kýzýlbaþ devletiydi Devletin baþý Þah Ýsmail Kýzýlbaþ olunca Þah Ýsmail deyince Aleviler için bugün bile akan sular durunca Üstelik bunlarýn Ýslamiyet yorumlarý, Sünni - Þafi Ýslam yorumlarýna benzemeyince Safevi devleti de, onun baþý Þah Ýsmail de Kýzýlbaþ olduðu için Türk kabul edilmez ve Cumhurbaþkanlýðý forsunda da kendinde yer bulamaz! Ýnanýn mesele bu kadar basittir! Çünkü resmi tarih, 1514 den bu yana Þah Ýsmail i Çaldýran da yenen Yavuz Selimlere göre yazýlmýþ ve Cumhurbaþkanlýðý Forsunda bile Alevileri Kýzýlbaþlarý Türk göremeyecek kadar tahammülsüzdür Avcýlarýn gözüyle yazýlan bu tarih bir kez de av olanlarýn gözüyle yeniden yazýlmadýðý sürece bu ülkede eþitlikten, kardeþlikten, adaletten bahsetmek büyük bir yalan olmaya, Vahit Kilerler de zalimleri mazlum göstermeye devam ederler ESRA KOÇAK-ANKARA Baskýya, sömürüye, karanlýða meydan okuyanlar buluþuyor çaðrýsýyla toplanan Halkevleri 22. Genel Kurulu, dün Ankara Yenimahalle Nazým Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi nde baþladý. Turuncu renklerle donatýlan salonda, eðitim ve saðlýk hakký için hazýrlanan Halkýn haklarý var, karanlýða Meydan okuyoruz, AKP nin ve Sermayenin büyüyen Türkiye si AKP ye kul, sermayeye köle olmayacaðýz pankartlarý dikkat çekti. Salonun arkasýnda bulunan koltuklarýn üzerinde ise Hopa da biber gazýyla yaþamýný yitiren Metin Lokumcu nun fotoðrafýnýn olduðu Tek yol sokak, tek yol devrim pankartý yer aldý. HAK MAÐDURLARI KONGREDEYDÝ Kentsel dönüþüm maðduru Dikmenliler, "bedenim benimdir, kürtaj hakkýmdýr" diyen kadýnlar, "HES katliamdýr" diyerek derelerinin baþýnda nöbet tutan köylüler, taþerona, güvencesiz, güvenliksiz çalýþtýrýlmaya direnen emekçiler ve ile çocuk iþçiliðe, dindar nesillere, paralý eðitime izin vermemek için eðitim hakkýna sahip çýkan öðretmenler ve öðrencilerin attýklarý sloganlarla genel kurulun coþkusu hiç dinmedi. Genel kurula, siyasi partilerden sendikalara, demokratik kitle örgütlerine kadar çok sayýda örgüt destek verdi. Destek veren isimler arasýnda, CHP Milletvekilleri Ýlhan Cihaner, Durdu Özpolat ve Levent Gök, BDP Milletvekilleri Ertuðrul Kürkçü, Ýbrahim Binici, Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan hayata geçirilen "Seyyah Ulu Çýnarýn Ýzinde" projesi kapsamýnda Adýyaman dan 2 bin kiþi baþka illere gidecek.seyyah Ulu Çýnarýn Ýzinde projesi kapsamýnda, 26 Haziran-02 Eylül tarihleri ÖDP Eþ Genel Baþkaný Alper Taþ, Yenimahalle Belediye Baþkaný Fethi Yaþar, KESK Genel Sekreteri Ýsmail Hakký Tombul, DÝSK Ankara Bölge Temsilcisi Kani Beko, Dev Saðlýk Ýþ Genel Baþkaný Arzu Çerkezoðlu, Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý Genel Sekreteri Metin Bakkalcý, TKP MK Üyesi Metin Çulhaoðlu ve ÇGD Genel Baþkaný Ahmet Abakay da yer aldý. Halkevlerinin mücadele tarihine ýþýk tutan bir slayt gösterimiyle baþlayan genel kurulun açýlýþ konuþmasýný Halkevleri Genel Baþkaný Ýlknur Birol gerçekleþtirdi. MEYDAN OKUYANLAR SAHNEDE Haziran iþçi direniþinin yýldönümünde bu kongreyi gerçekleþtirmiþ olmanýn güzel bir tesadüf olduðunu söyleyen Birol, ülke gündemine dair baþlýklara deðindi. Konuþmasý sýrasýnda sýk sýk Hopa ya ve Metin Lokumcu ya selam gönderen Birol, barýnma, eðitim, saðlýk haklarýna sahip çýkan, çevre katliamýna dur diyenlere de seslenerek Meydan okuyanlarýn sahnesine hoþ geldiniz dedi. Birol Bizce tam da böylesi bir zamanda meydan okuma, devrimci müdahale gereklidir. Bu müdahale gündelik siyasetin dar ufkuna, temsili demokrasinin sýnýrlý çerçevesine indirgenemez. Bu müdahalenin adresi sokak, parolasý 'devrim' olmalýdýr" diye konuþtu. Genel kurul, Halkevleri Genel Baþkaný Birol'un ardýndan konuklarýn konuþmalarýyla devam etti. arasýnda 2 bin genç, dörder gün süreyle farklý illerde gezilere katýlacak. Projenin uygulamasýyla ilgili kafile baþkanlarý ve proje yürütücüleriyle toplantý düzenlendi. Adýyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Seyit Ahmet Baðcý ve Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Yaþar Yenigün tarafýndan kafile baþkanlarýna bilgiler verildi. Toplantýda, öðrencileri il dýþý gezilerine götürecek kafile baþkanlarýna dikkat edecekleri konular anlatýldý. Seyit Ahmet Baðcý, slayt eþliðinde projeden bahsederek, öðrencilerin Adýyaman, Tokat, Amasya, Nevþehir, Kayseri, Aksaray, Gaziantep, Sivas, Erzurum, Hatay, Konya illerine gönderileceðini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan hayata geçirilen "Seyyah Ulu Çýnarýn Ýzinde" projesi kapsamýnda Adýyaman dan 2 bin kiþi baþka illere gidecek.

3 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin kapatýlmasýnýn Hacýbektaþlýlarý ve Hacýbektaþ'a gönül verenleri derinden yaraladýðýný söyledi. Kararýn sakýncalarýnýn Hacýbektaþ ve Alevi Bektaþiler bakýmýndan bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiðini ifade eden Baþkan A. Rýza Selmanpaoðlu, Adalet Bakaný Sadullah Ergin'e bir mektup yazdý. Selmanpakpoðlu, mektubunda Hacýbektaþ Adliyesinin kapatýlmasýna yönelik þu ifadelere yer verdi: "Hacýbektaþ yýlda 600 bin ziyaretçinin ve Hacý Bektaþ Veli Anma Etkinliklerinde 50 bin kiþinin geldiði bir ilçedir. Mahkemeler ilçenin en önemli güvencesidir. Mahkemelerin kaldýrýlmasý Hacýbektaþ'a gönül verenlerin önemsenmediði anlamýna gelmektedir. Hacýbektaþ mahkemelerini kaldýrarak komþu ilçe Gülþehir'e baðlamanýz Hacýbektaþ'ý önemsemeyerek iki ilçe arasýnda dostluk ve iliþkiyi zedeleme ve ayrýmcýlýk yaparak bölünme durumu saðlanmýþtýr. Bu durum son derece sakýncalýdýr. Gülþehir Nevþehir'e 16 km dir. Nevþehir'e baðlanmasý daha kolay iken Gülþehir'e 24 km olan Hacýbektaþ ilçe merkezi ile 56 km mesafedeki Hacýbektaþ ve köylerinin Gülþehir'e mahkemeye gitmesi daha güç olacaktýr. Kriterin halka hizmet ve kolaylýk olmasý esasýna göre bu durum Hacýbektaþlýlarý ve köylülerine zulüm ve eziyet çektirmek anlamýna gelmektedir. Hacýbektaþ da Ýlçe emniyet amirliði emniyet müdürlüðüne çýkartarak polis sayýsý ihtiyaç olmadýðý halde artýrýldý. Buna karþýn iki savcý ve iki hakim ile üç memuru çok görerek mahkemeyi kaldýrmanýz çeliþkidir. Biz polis ilçesi deðil adalet ilçesi olmaktan yanayýz. Devletin temsili yeti Hacýbektaþ ta Adalet ve Mahkemelerin varlýðý ile en etkin þekilde kendisi göstermekte idi. Bu güçten Hacýbektaþ'ýn mahrum edilmesini istemiyoruz. Hacýbektaþ köylüleri iki vasýta deðiþtirerek Gülþehir'e mahkemeye gidecek olup bir süre sonrada Gülþehir'i ilçesi gibi görmeye baþlayacaktýr. Bu durum hem ekonomik hem de sosyolojik bakýmdan Hacýbektaþ aleyhine sorunlar yaratacaktýr. Adalet kurumu ilçenin önemini belirler, varlýðýnýn sigortasýdýr. Ýlerde geliþen olumsuzluklar Hacýbektaþ'ýn Nevþehir, den ayrýlarak Kýrþehir'e baðlanma isteðini ve bu doðrultuda çalýþmasýný kaçýnýlmaz olduðu kadar hýzlandýracaktýr." 18 Haziran 2012 Pazartesi günü Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu beraberinde kalabalýk bir Hacýbektaþ heyeti ile Hacýbektaþ tan iki otobüs dolusu insan Ankara ya Adalet Bakaný ile görüþmeye giderek, Hacýbektaþ hakkýnda verilen kararýn iptal edilmesini isteyeceklerdi. Ancak Adalet Bakaný ile görüþemeyen heyet, Müsteþar Yardýmcýsý ile görüþerek isteklerinin bakana iletilmesini istediler. A. Rýza Selmanpakoðlu ve beraberindeki Hacýbektaþ heyeti daha sonrada Hakim ve Savcýlar Yüksek Kurulu ile görüþtüler. Her iki görüþme sonrasý heyetin Hacýbektaþ a geri döndüðü bildirilmiþtir. Hacýbektaþ ý cezalandýrmak anlamýna gelen, Hacýbektaþ Adliyesi nin kapatýlmasý kararýndan AKP iktidarýný vazgeçirmek; Hacýbektaþ halkýnýn birlik ve beraberlik içinde, kararlý olmasýný gerektiriyor. Bu haksýz kararýn iptal edilmesi için ne gerekiyorsa yapmalýyýz. Hacýbektaþ a gönül verenler, haksýzlýða seyirci kalmayalým. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Ticaret Borsasý toplantý salonunda düzenlenen etkinlikte Nevþehir eski Ýl Baþkanlarýndan Av. M. Zeki Tekiner ile Yavuz Yükselbaba nýn öldürülüþünün 32.yýldönmü törenine davet edilen Gazeteci Yazar Recep Bulut, önce kitabý hakkýnda bilgiler verdi, sonra da kitapta ele alýnan olaylarý anlattý. Gazeteci-yazar Recep Bulut, 12 Eylül 1980 öncesi Adana, Kayseri ve Nevþehir de iþlenen siyasi cinayetler nedeniyle birçok insanýn hayatýnýn karardýðýný belirterek, "Bu insanlar aile reislerini yitirmiþler. Aile yapýlarý paramparça olmuþ. Kimi olaylarýn failleri yakalanmýþ, ancak kimi olaylarýn da ne failleri ne de azmettiricileri yakalanamamýþ. Bir de Anadolu nun çorak topraklarýnda yetiþen bu insanlar ve yakýnlarý unutulunca ortaya daha da üzücü bir tablo çýkmýþ. Bu nedenle hiç olmazsa gözlerini kýrpmadan hayatlarýný feda eden bu insanlarýn geri de býraktýklarý yakýnlarýný unutmamak ve hiç olmazsa sene de bir de olsa onlarý bugün burada olduðu gibi anmak lazým" dedi. Törene katýlan 17 Haziran 1980 yýlýnda öldürülen eski milletvekili ve CHP Nevþehir eski il Baþkaný Av. Mehmet Zeki Tekiner in oðlu Bülent Tekiner, yýllar önce iþlenen siyasi cinayetlerin aradan geçen onca zamana raðmen bir türlü aydýnlatýlamadýðýný belirterek, belli olan katillerinde affedilmesi için bugünlerde yasa tasarýsý hazýrlandýðýný söyledi ve "Bizler 12 Eylül öncesi ve sonrasýnýn maðdurlarý olarak oluþturduðumuz Toplumsal Bellek Platformu mensuplarý olarak tüm bu geliþmelerin takipçisi olacaðýz" dedi. Yapýlan konuþmalardan sonra Gazeteci Recep Bulut, Destek Yayýnlarýnda çýkan "Ýnfaz Çetesi" adlý kitabýný okuyucularýna imzaladý. Ýmza töreni büyük ilgi gördü. Öldürülen M. Zeki Tekiner ve Yavuz Yükselbaba nýn 32.ölüm yýldönümü etkinliklerine Öldürülen M. Zeki Tekiner in eþi Birsen Tekiner kýzý Ayþe Tekiner ve oðlu Bülent Tekiner ile Yavuz Yükselbaba nýn oðlu Oðuz Yükselbaba ve çok sayýda davetli katýldý.

4 Ýnsanlýk ortaya çýktý çýkalý bir inanýþ veya benimseyiþle bir arada yaþar. Bu inanýþ ya da iman neredeyse insanlýk tarihi kadar eskidir ve inançlara inanýlýrsa insanlýk tarihinden bile eskidir. Kýyamet, basit olarak dünyanýn sonudur. Kimilerine göre sadece dünyanýn sonu deðil, evrenin sonudur. Bilinen evren son verilere gore yaklaþýk 14 milyar ýþýk yýlý çapýndadýr. Saniyede km hýz yapan ýþýk, 14 milyar yýl gibi bir sürede bir uçtan diðer uca gidebilir. O kadar büyüktür yani. Hatta espritüel bir mümine bu kadar abartýya gerek var mýydý Tanrým dedirtecek kadar büyüktür. Aslýnda bulunduðumuz andaki gerçek çap, hiç kimse tarafýndan bilinmez. Bilinmemesi de yürürlükteki fizik kanunlarý gereðidir. Ne zaman yeni kanunlar gelir, o zaman elbette evrenin boy ölçüsü yeniden alýnýr. Fakat bu büyüklükteki bir evrenin bir anda yok olmasýný beklemek biraz saflýk ve hatta zil zurna cehalet olur. Kimi teorilere göre; evren sayýsýz yýldýz barýndýrdýðý kadar sayýsýz kara delik barýndýrýr. Kara delikler basitçe; yayýmladýðý ýþýðý bile, ürettiði çekim kuvveti ile yaymaktan vazgeçip yutmaya baþlayan kimi yýldýz eskileridir ve teoriler ýþýðýnda kara delikler evrenin hem seri katilleridir hem de madde ve enerji fabrikalarýdýr. Kendi ýþýðýný bile affetmeyen bir eski yýldýz parçasýnýn civarýndaki baþka yýldýz ve elbette gezegenlere nazik davranmayacaðý ortadadýr. Bazý görüþlere göre iþte o sayýsýz kara deliklerden bir tanesi dünyanýn bir tayfasý olduðu güneþ yýldýzý sisteminin yüzdüðü yörünge üzerinde bir yerlerdedir. Güneþin bir kara delik ile tanýþmasý kesinlikle trajik olacaðý için böyle bir olasýlýk her ne kadar evrenin olmasa bile gezegenimiz için ve eðer baþka yerlerde yaþayan kuzenlerimiz yoksa kesinlikle insanlýk için kýyametin ta kendisidir. DÝNOZORLARIN BÝR DÝNÝ VAR MIYDI? Elbette kýyamet teorileri sadece galaktik ölçüler ile sýnýrlý deðildir. Gerçekte daha birkaç on yýl öncesinde çok daha derinden hissettiðimiz ve bugün nükleer enerji gibi daha masum görünen bir kisve ile ensemizde boza piþiren sanayi tipi nükleer bombalar dahi bir baþka kýyamet senaryosudur. Tüpgaz kadar tehlikelidirler hatta! Dini olgularýn, varsayýmlara ve sanýlara dayalý temellendirmeler olduðunu, onlarýn ilahi mesaj olmadýklarýný ve aslýnda insani haller olduklarýný anlatmaya çalýþan ciddi bir materyalist, ateist, agnostik, þüpheci kitlelere raðmen, dünya nüfusunun ezici çoðunluðu için deðil inanýþlar, imanlar, bizzat bilimsel ve sosyal olgularýn tamamý dahi dini kaynaklarda gizlidir. Tarihin belirli dönemlerinde meydana gelmiþ çeþitli periyodik afetleri Tanrý gazabý saymaktan mý dinler geliþti ya da her kelimeyi öðrenmiþ bir Adem in Habil ve Kabil adlý oðullarýnýn cinayet ile sonuçlanan kavgalarý yüzünden mi ilk ve tek din deðiþmeye baþladý da sürekli tazelenmesi gerekti? Bu tartýþmalarýn yeri elbette burasý deðil. Fakat þurasý bir gerçek ki, daha insanlar ortalýkta görünmezken dünyaya düþüp yüz milyonlarca yýl yaþamýþ dinozorlarý yok ettiði iddia edilen devasa göktaþý, büyük bölümü dinsiz imansýz olan dinozorlara kýyamet olmuþtu. Tabii ki þimdilik tam olarak bilemiyoruz. Belki dinozorlar arasýnda da kendilerine göre çeþitli dinler vardý. Belki dinozorlar aleminde de dinozorlarý kýyamet günü hakkýnda uyaran elçi dinozorlar bulunmaktaydý. Fosillerden bunu anlamamýz pek mümkün görünmüyor. Fakat dinozor kavimlerinin yaþadýklarý kýyametin faydasý olarak, o sýralar ayak altýnda dolaþan ufak memeliler derin bir nefes almýþlar, serin serin büyüyüp serpilmiþler ve hatta meydan, iki ayaðý üzerinde dikilmeyi öðrenen insansýlara kalmýþtýr. Bu arada konuþmayý, iletiþimi, alet yapýp savaþmayý iyiden iyiye öðrenen insanýn, insansýlardan gelmediðini iddia edenleri de dünya üzerinde giderek çoðalmýþlardýr. Bu yeni tür, insansýlardan geldiðine itiraz ederek bir tanrý tarafýndan yaratýldýðýna iman etmeye baþlamýþtýr. Yaratýlmýþ insan da karþýlaþtýðý ilk büyük depremi ya da kasýrgayý doðal olarak kýyamet ile iliþkilendirmiþtir. KIYAMET DÜÞÜNCESÝ BÝR TÜR ZORUNLULUK Bütün göksel kutsal kitaplar ve pek çok yersel kutsal metinler, dünya hayatýnýn sonsuza kadar el bebek gül bebek sürmeyeceðini ve eninde sonunda kýyamet ile noktalanacaðýný takipçilerine müjdelemiþtir.kýyamet, tüm kutsal kitaplarýn en önemli ve gözde konusudur. Bu konuda Ýncil in önemli bölümünde ve elbette özellikle Esinlemeler in tamamýnda, dünyanýn son zamanlarý, son zamanlara dair alametler, kehanetler ve kýyametin kendisi etraflýca anlatýlýr. Týpký Kuran da verildiði üzere Sur a üflenme Ýncil de de yer alýr. Kuran da kýyamet sözcüðü sanýlanýn aksine çok deðil, sadece 70 kere geçer. Gerçekte kýyamet sadece yok oluþ deðil, ayný zamanda yeniden dirilme anlamýný da içerir. Böylece þu üç günlük ölümlü dünyanýn bir devamý olacaðý ve üç gün deðil sonsuza kadar süreceði zikredilmiþ olur. Peki ama kýyametin amacý nedir? Hem neden kýyamet vardýr? Her þeyden önce kýyametin ilahi ve nihai bir karar olmasýný ya da geçiþ niteliðinde bir dönemi izafe etmesini bir kenara býraksak bile, kýyamet düþüncesinin bir tür zorunluluk olduðunu da anlamak gerek. Kýyamet iki yönüyle insanlýk için oldukça önemlidir. Önemlidir, çünkü insanlýðýn bilinçaltýnda kýyametten hem birey olarak hem de kitlesel bazda medet umulur. Böylece sonsuz bir yaþama geçiþi ölümün kendisiyle beraber kýyamet resmen tesis etmiþ olur. Bu nedenle kýyametin kendisi inandýðý din çerçevesinde sonsuz bir hayata adým atmak isteyen inananlar için neredeyse pozitif bir þeydir. Ölmekten ve sonsuza kadar bir daha varolmamaktan yana derin derdi olan çoðu insanlar için bir çeþit kýyametseverlikden söz etmek dahi mümkündür. Kýyametseverlik kendinden sonrasýnýn tufan olmasýný dilemektir. Her insan ölmekten ötürü keyifsizdir. Ölümün kendisi can sýkýcý birþeydir. Ýnsan için daha kesilecek birçok karpuz dururken ölüp gitmek gereksiz ve nahoþ bir haldir. Ýnsan egosu baþkalarýnýn ölümünü kolaylýkla benimseyebildiði halde kendi ölümünü asla kabullenmek istemez. Bu nedenle özellikle kalp krizlerinde izlenen yaygýn gözlem ya da tanýlardan biri, kriz geçirenin kriz geçirdiðini reddetmesidir. Büyük çoðunluk, ölüm halini yaþamaya baþladýktan sonra ölümün kendisini inkar eðilimi içine girer. Ýnsanlarýn büyük bölümü adeta ölümü reddeder. Sanki ölüm yokmuþ gibi yaþamayý sever. Ýþin ironik olan yaný, özellikle dindar kimseler için ölümden sonra sonsuz hayata inanma hali de bir baþka çeþit ölüm reddiyesidir. Bu iþi garanti altýna almanýn en kolay yolu ise toptan ölüm olarak adlandýrýlabilecek kýyamet senaryolarýdýr. Bir ömür boyu hiç ölmeyecekmiþ gibi yaþama halinin doðal bir uzantýsýdýr yaþanan. Ýnsanýn ya da canlý olmanýn doðasýdýr bu. Ölümü kabullenmek gerçek bir erdem ve yüksek bir bilgelik iþidir. Çalýþma iþidir. CÝDDÝYE ALINMAYAN FELSEFÝ AKIM Öldükten sonra sonsuz bir hayat var diye ölümü kabullenmek ise bir çeþit oksimorondur. Bir çeþit yaþayan ölüler, orijinal kopya, sessizliðin sesi halidir. Herþeye raðmen, sonsuza dek yaþamak için muhakkak surette ölmenin gerekliliðine inanmak anlaþýlýr gibi görünse de, bireyin öldükten sonra bütün dünyanýn kýyamet ile ortadan kalkmasýný bekliyor olmasý ve o kýyamet zamanýnýn yakýn olduðuna iman etmesi psikanaliz gerektiren bir haldir. Türlü hipnoz yöntemleri ile bu kýyametseverliðin genetik kodlarý açýða çýkarýlabilir. Günümüzde Ýsa nýn, Deccal in, Mehdi nin ve diðer Mesihlerin bir an önce dünyaya gökten inmesini ve böylece kýyamete giden yollarýn asfaltlanmasýný dileyen, dua eden insan sayýsý hiç de az deðildir. Hatta ilgili kýyamet alametleri bir türlü olmadý diye hýzýný alamayýp bizzat Mehdi, Mesih olduðunu açýkça ilan eden veya ima etmeye çalýþan meczuplar dahi vardýr. Hemen her dinde kutsal metinlerde geçen birtakým kehanetleri cebren ve hile ile yapmaya çalýþan kýyametsever þikeci müminler dahi vardýr. Ýþte ortalama insan olma hali bu iken, ölümden kurtuluþ olmadýðýnýn bilinmesi hali insana bir avuntu sunar. O da kýyamet in ta kendisidir. Hemen her ölümlü kendisinden sonra dünyanýn ve geride býraktýðý canlýlarýn çok fazla yaþamasýný istemez. Kýsa yoldan üç beþ vakte kadar kýyamet kopmasý her ölümlünün neredeyse son dileðidir. Çünkü kopmayacak bir kýyamet, kendilerini mumyalatan antik Mýsýr kapitalistlerinin düþtüðü hali hatýrlatýr. Üstelik insanýn kendi ölümünden sonra yaþanagelecek keyifli haller dünyasý, geride býraktýðý tüm insanlýðýn çýlgýnca eðlenmeye devam edeceði olasýlýðý, her ölüyü çileden çýkartmaya yeterlidir. Bu ilkel gereklilik haline bir de mutlak anlamda vicdani temizlik ya da hesaplaþmaya duyulan özlem de katýlýr. Çünkü kýyamet ayný zamanda büyük bir hesaplaþma günüdür ve ortalama pek çok birey kendini sütten çýkmýþ ak kaþýk gibi temiz hissettiði için söz konusu hesaplaþma gününü bilinçli ya da bilinçsiz ister. Ölümlülük hali, kýyametseverliði öylesine geçerli ve cezbedici kýlmýþtýr ki, dinler bir öngördü ise dindarlar beþ katmýþ; din yetmemiþ, her sene kapitalizmin motorlarý olan popüler kültür odaklarý tarafýndan Nostradamuslar yeni baþtan yaratýlmýþ, hatta bu uðurda çeþitli tarikatlar ve bu tarikatlara baðlý çeþitli trajik ve histerik hadiseler yaþanmýþtýr. Bu baðlamda kýyametseverliðin dünyanýn ciddiye alýnmayan en yaygýn ve en ciddi felsefi akýmlarýndan biri olduðunu da deðerlendirmek gerek. BÝRÝ YER BÝRÝ BAKAR Peki, ýsrar ve inatla Ne zaman kýyamet kopacak? diye soranlara ne cevap vereceðiz? Ne Ýncil, Ne Kuran, ne diðer kutsal metinler kýyamet hakkýnda tarih vermemiþken son on yýlýn en büyük skandallarýndan biri olarak, ortalýkta Maya Takvimi zýrvalarýyla 2012 yi kýyamet tarihi ilan etmek haddinden fazla densizlik ve kendini bilmezlik olmuþtur. Zaten bir çeþit sömürü olduðu ilk günden belli olduðu halde bu zýrvalar sayesinde sayýsýz harami, malý doðrultmuþ; insanlýk bir kez daha enayi yerine konulmuþtur ye geldiðimiz þu yýl içinde kýyamet tarihinin bir kez daha ertelenmiþ olmasý neyse ki kýyametsevmez gönüllere su serpmiþtir. Kýyametseverlere önemle hatýrlatmak gerekir ki; kýyamet, sen ne zaman ölürsen o vakit kopacaktýr. Sen öldükten sonra kýyametin ne zaman olacaðýnýn fazla bir ehemmiyeti yoktur. Bu kadar basit bir gerçek ortada iken agresif kýyametseverlik yapýp türlü kutsal metinler ve kehanetleri lego oyuncaðýna çevirerek ahir zamanda yaþandýðýný ve mutlaka pek yakýn bir zamanda bir kýyamet kopacaðý beklentisini neredeyse sevinçle dile getirmek psikiyatrik bir durumdur. Tarihin bütün dönemlerinin vakt-i zamanýnda ahir zaman olduðunu birilerinin bu kýyametseverlere anlatmasý gerekir. Atalarýmýzdan bir tanesi biri yer, biri bakar, kýyamet bundan kopar demiþtir. Her geçen gün bir yenisi bulunan dinozor fosillerinden anladýðýmýz kadarýyla dinozorlar benzer bir hataya düþmüþtü ve biri yer biri bakar kýyamet ondan kopar diyen ata dinozoru özellikle muhafazakâr dinozorlar iplememiþti. Dinozorlarýn popülasyonlarý inanýlmaz ölçülerde artmýþtý. Yiyecek kaynaklarý azalmýþtý. Bir dinozor yerken komþu dinozor aç kalmaktaydý. Son zamanlarda bulunan dinozor fosillerinin çoðunda baþka bir dinozora ait diþ izlerine rastlanmasý iþte bu nedenle tesadüf deðildir. Belki de bu yüzden koskoca bir göktaþý kafalarýna inmiþ olabilir. Böylece kara deliklere bile gerek kalmadan kýyamet kopmuþ gitmiþtir. Bu sayede dinozor uygarlýðý, kuþlar ve timsahlarý saymaz isek ortadan kalkmýþtýr. Lakin dünya kendini tekrar toparlamýþ ve sahneye baþka canlýlar çýkmýþtýr. Aslýnda, evet, ben de kabul ediyorum ki, yaþadýðýmýz þu ahir zamanda kýyametin kopmasý an meselesidir. Bunun için hiçbir kehanete de gerek yoktur. Hatta insanlýðýn durumu dinozorlardan daha vahimdir. Çünkü günümüzün insanlar dünyasýnda biri yiyor doksandokuzu bakýyor. Artýk bu insanlýðýn kafasýna göktaþý mý düþer, baþka bir þey mi düþer, tarihsel materyalizm insanlýða layýk olduðu yanýtlarý verecektir. Usta ile çekirge - Ustacým, iyi ki devekuþlarý uçmuyor. - Nereden çýktý þimdi bu çekirge? - Az önce yolda gelirken bir kuþ kafama pisledi. - Talihtir çekirge. - Keþke uçsaymýþ devekuþlarý. Birgün Pazar

5 Yazmak, hiç kuþku yok ki derin bir tutku. Tarih, siyaset gibi, yaratýcý olmayan yazý için de söylenebilir mi bu, pek sanmýyorum. Sürekli olarak doðrularý bulup dile getirmek, akýl vermek, gerçekten çok sýkýcý. Demirden bir zýrh takýyor ve adaleti getirmek için sürekli kýlýç sallýyorsunuz. Bundan farklý deðil siyaset yazarlýðý. Bütün doðrular kýlýcýnýzýn ucundan damlýyor. Siz doðruyken herkes yanlýþ. Sonra da çýkýp birileri edebiyatý küçümsüyor, baþka birileri de nitelikli edebiyattan söz edenleri kendi yaþadýðý dünyanýn dinozorlarý olarak niteliyor. Gazetede siyaset yazarý mýsýn, yazdýklarýn bugün varsa, yarýn yok sayýlacak, yenisi alacak yerini. Tarih ya da akademik çalýþmalarýn bile kültüre katkýsý geçici. O günün kültürünü etkiliyorlar, ama yarýnlarý kuþkulu. Tarihin gerçekten nasýl yaþandýðýna iliþkin bulgular çoðaldýkça ya da farklý anlayýþlar verili bilgileri yeniden yorumladýkça, tarih de sürekli yeniden yazýlýr. Akademik ya da benzer çalýþmalar da düþüncenin zamana dayanýklý olduðu kadar yaþar, sonra tarihsel belgeler olarak yerlerini alýr. Yazarken de, yayýmlamak için giriþimlerde bulunurken de acele etmeyelim. Geç baþlamýþ da olabiliriz yazmaya. Hiç sorun deðil bu. Bu iþin acelesi olmaz. Asýl olan her zaman iyi yazmaktýr Edebiyat burnunun dibindeki deðil Çoksatan, çok okunan yazarlarýn ve kitaplarýn oluþturduðu popüler edebiyatý el üstünde tutanlar hep daha çok sayýda kiþinin kitap okumasýndan ya da edebiyatla kurduðu iliþkiden söz açar. Bu da tartýþýlýr da, popüler edebiyatý eleþtiri konusu edip nitelikli edebiyatýn deðerlerini savunanlara eleþtirilerini hemen sýkýþtýrýrlar o araya. Edebiyat, elbette yalnýzca yüzeyde, sizi kaptýðý gibi sürükleyen hikâyeler anlatan bir alan deðil. Yazarýn verdiði doðrudan anlamlarýn yanýnda dolaylý anlamlar da üreten, her yeni okumada anlamlarý çoðalan, dolayýsýyla katmanlarý açýldýkça zenginleþen bir edebiyat, bizim anladýðýmýz. Yoksa, yaratýcý yazarlýk çalýþmalarýna niçin gerek duyulsun. Geleneksel hikâye anlatma biçimleri bize bir yerlerden kalmýþtýr, onlarýn izini sürerek yazýveririz. Yeni ya da usta, bütün edebiyatçýlarýn elindeki her kapýyý açan anahtar dildir oysa. Yazýnsal dilin olanaklarýný ve dili kullanma biçimlerini kavradýktan sonra, onu denemeye gelir sýra. Yazarak öðrenilir sonrasý. Sözgelimi kiþi yaratmak en zor iþlerden biriyse, kiþi yaratmaya çalýþmak bize yazýnsal kiþilerin nasýl yaratýlacaðýný öðretir. Dilimizi yetkinleþtirip kendimize özgü bir anlatý dili kurmaksa, yalýn bir dille yazarken uzun cümlelerle ve daha karmaþýk biçimlerde yazmanýn ne olduðunu anlamanýn yaný sýra, sürekli olarak sözcük daðarcýðýmýzý zenginleþtirmek demektir. Bir öykü ya da roman içinde ayný sözcükleri sürekli kullanamayýz, ama ayný anlama gelen farklý sözcükleri art arda kullanma kolaycýlýðýna da düþemeyiz. Demek ki her sözcüðü, her cümleyi düþüne taþýna yazmak gerekir. Kurduðumuz her cümlenin daha iyisi hemen her zaman vardýr. Konu benzerlikleri yalnýzca okur için sýkýcý deðildir. Okurdan önce, bizim için önemli bu. Niçin pek çok kere yazýlmýþ konularý yineleyelim ki. Hayatýn sýradanlýðýna vurgu, belki bazen yanlýþ anlaþýlýyor. Hayatýn sýradan yanlarý, daha çok ilk bakýþta görünmeyen küçük kesitleri, ayrýntýlarý, keþfedilmeyi bekleyen ayrýntýlarý anlatýr. Onlardýr yazacaklarýmýzý zenginleþtiren. Okumadan yazýlmaz Okumadan yazýlmayacaðý da sanýrým yazmaya çalýþan herkeste artýk yer etmiþ bir düþünce. Gelgelelim, doðru bir okuma biçimi nedir, onunla ilgili sorunlarýmýz sürüyor. Okuduðumuz bir metnin bütün öðelerini tek tek soyutlayarak anlamak, sonra da bütün yapýyý o öðelerin bireþimi olarak okumaktýr doðru okuma biçimi. Demek ki bir çalýþma. Önce teknik bir çalýþma gibi görünebilir bu, ama soyutlamayý ve eleþtirel bakýþ açýsýný tam anlamýyla içselleþtirdikten sonra, kendiliðinden, bir refleks biçiminde yapýlmaya baþlar. Ancak ondan sonra iç eleþtiri gücüne sahip olduðumuzu söyleyebiliriz ve kendi yazdýklarýmýzý da bizden deneyimli olduðunu düþündüðümüz baþka herhangi birisinin düþüncesini almadan, kendi kendimize deðerlendiririz. Ondan sonra yazdýklarýmýz da yayýmlanmaya deðer bir düzeyde oluþmaya baþlamýþ demektir. Bunlar kâðýt üstünde dururken bize hoþ gelen sözler gibi mi duruyor? Denedikçe göreceðiz. Yeter ki, yaratýcý yazýnýn büyük bir kararlýlýkla yapýlmasý gereken bir yaratýcý düþünce etkinliði olduðundan vazgeçmeyelim. Sonunda herkes yazabilir, þu ya da bu ölçüde; hangi ölçüde olacaðý, bu arada pek çok parametreye baðlýdýr elbette. Dolayýsýyla doðru okuma biçimi ve yaza boza yazma kararlýlýðý, edebiyatýn karanlýk maðarasýndan apaçýk dünyasýna çýkaracaktýr bizi. Bu arada kendimize hemen soralým. Hangi yazarlarý, nasýl okuduk? Bir öykü antolojisi alalým: Ýçindeki yazarlarýn kaçýndan bir öykü, sonra bir kitap okumuþuz? Yarýsý var mý? Belki. Ben yarýsýndan daha azýnýn okunduðunu, bu arada sözgelimi benim için okunmazsa olmaz kimi yazarlarýn hiç okunmadýðýný görüyorum. Önemli bir sorun. Eski kuþaklarýn, genç yazarlara, edebiyatýmýzýn ustalarýný okumadan yazamazsýn, biçimindeki takazalarýyla ilgisi yok bu dediðimin. Kaldý ki, tersine düþünüyorum. Genç ve yeni yazarlar ille de eski kuþaklarýn büyük deneyimlerinden el almak zorunda deðil. Baðýmsýzlaþtýkça kendi yollarýný bulacak, böylece edebiyatýmýza olmasý gereken çok yönlülüðün kazandýrýlmasýnda daha anlamlý katkýlar yapacaklar demektir. Nasýl olsa onlar da ayný edebiyatýn içinden çýkýyorlar. Gelin görün ki, okumak zorunda olduklarýmýz kendi yazdýklarýmýz için ve eski, yeni, yerli, yabancý ayrýmý gözetmeksizin seçeceklerimizdir. Pek çok edebiyat anlayýþý, öykü, roman biçimi var ve sürekli yenileniyorlar. Oysa kendi yazdýklarýmýz daha yolun baþýnda. Sýðlýktan, tekdüzelikten, basitlikten kurtarmamýz gerekiyorsa onlarý, edebiyatta nelerin nasýl yazýldýðýný da pek çok iyi örneði iyi okuyarak öðrenmek zorundayýz. Ferit Edgü gibi alabildiðine yalýn, ama yalýn olmakla birlikte bazen zor anlaþýlýr bir yazarla Orhan Kemal in yalýnlýðý ayný deðil. Füruzan ýn öykü dünyasý bize bugün uzak gelebilir, ama bir dünyayý onu en iyi anlatan ayrýntýlar ve gözlemlerle anlatabilme yetkinliði her zaman öðreticidir. Diyaloglarý çok iyi yazan Cemil Kavukçu nun yaný sýra, Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday ya da Sabahattin Kudret Aksal ýn oyunlarýný okumak aklýmýza geliyor mu? Raymond Carver ya da Barýþ Býçakçý nýn öyküleri çok basit, herkesçe yazýlabilir ve bir þey anlatmýyor gibi geliyorsa ilk okumada, bu da okuma biçimimizi sýnamak için iyi bir fýrsat yaratabilir. Bilge Karasu nun kapalý, zor anlaþýlýr dili ve kurgu biçimiyle Cortázar ya da Borges inki de ayný deðil. Kimilerinin adlarýný anmýþ olduk iþte. Sorun bu yazarlarýn her birini iyi okuyup onlardan neler çýkarabileceðimizi görmek. Bundan vazgeçilemez ve bu konuda ciddi bir eksiklik duruyorsa, halletmek zorundayýz demektir. Öte yandan, yazarken de, yayýmlamak için giriþimlerde bulunurken de acele etmeyelim. Geç baþlamýþ da olabiliriz yazmaya. Hiç sorun deðil bu. Bu iþin acelesi olmaz. Asýl olan her zaman iyi yazmaktýr. Norman Maclean ýn Bizi Ayýran Nehir romanýndan çok etkilenmiþtim. Sýradan hayatlarý nasýl bu denli dingin bir dil ve anlatým biçimiyle anlatýp da nasýl bu denli etkileyici ve önemli olunabileceðini düþünmüþtüm. Norman Maclean bu romanýný yetmiþ bir yaþýnda yazmýþ. Ýnsan bütün ömrü boyunca öyle bir roman yazsa diye düþünmüþtüm. Borges de, Yýllarca, çeþitlemeler ve yeni buluþlar aracýlýðýyla iyi bir þeyler yazabileceðimi umdum; þimdi, yetmiþimi aþtýktan sonra kendi sesime kavuþtuðuma inanýyorum, demiþ. Sorun zaman deðil. Yapabileceðimizin en iyisini yapmaya çalýþmak. Nasýl yayýmlayacaðýmýz ondan sonra gelir. notoskitap.blogspot.com

6 Sulucakarahöyük/KOZAKLI Hasan KANKAL Dünya genelinde özellikle son yýllarda önem kazanmaya baþlayan termal saðlýk turizminde, Türkiye'nin en hýzlý büyüyen merkezlerinden biri olan Nevþehir'in Kozaklý ilçesi yaz tatilinin de baþlamasýyla birlikte yüzde yüz doluluk oranýna ulaþtý. Kozaklý Belediye Baþkaný Erdoðan Çelik yaptýðý açýklamada, yapýlan bilimsel yöntemli bir dizi çalýþmalarla, termalin kadýn hastalýklarý baþta olmak üzere romatizmal rahatsýzlýklar ve cilt hastalýklarý gibi 21 deðiþik rahatsýzlýðýn giderilmesinde etkinliði olduðunu söyledi. Çelik, þifalý özellikteki sýcak su potansiyelini 10 yýl öncesine kadar genellikle yerel anlamda köy ve beldelerdeki hastalara þifa daðýtan bir hamam kültürü ile sunabilen Kozaklý ilçesinin ününü, ülke geneline duyurmanýn da ötesinde termal saðlýk turizmi alanýnda marka ilçe olma yolunda emin adýmlarýn atýldýðý bir merkeze dönüþtüðünü belirtti. Çelik, "Termal turizminin Kozaklý ilçesinde, geçmiþine baktýðýmýzda yerel anlamda köy ve kasabalardaki hastalara þifa daðýtan bir hamam kültüründen bugün ülke geneline ününü duyurmuþ ve uluslar arasý platformda sesini duyurmaya hazýr hale gelmiþ durumda olduðunu gözlemlemekteyiz. Bugün Kozaklý, ülkenin deðiþik yerlerinden yatýrýmcýlarý ile termal turizm alanýnda Türkiye'nin önemli merkezleri arasýnda yer almaktayýz. Geçmiþte baraka ve çadýrlarda hizmet verilen Kozaklý ilçesinde, bugün için sayýlarý 20 ye ulaþan Kültür ve Turizm Bakanlýðý iþletme belgeli 4 ve 5 yýldýzlý tesisler yer alýyor. Ýlçemizde bulunan kaplýcalara Türkiye nin çeþitli þehirlerinden büyük bir ilgi var. Yaz tatilinin geçtiðimiz hafta baþlamasýyla birlikte ilçemizde bulunan 7 bin 500 yatak kapasitemizin tamamý doldu. Þuanda bölgemizde yatýrýmcýlar sýrada bekliyor. Bizler sýrada bekleyen yatýrýmcýlarýmýz için yer tahsisi için çalýþýyoruz. Yer tahsisi yaptýktan sonra ilçemizde yatak kapasitesini 10 bine çýkaracaðýz. dedi. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Güneþ KAÝM Nevþehir'de 8-9 Haziran tarihleri arasýnda yapýlan Gençlik Merkezleri Arasý Türk Halk Oyunlarý Türkiye Finali yarýþmasýnda, stilize dalda, Siirt'in Eruh Ýlçe Gençlik Merkezi ekibi en iyi oyunu sergileyerek Türkiye 1.'si oldu. 38 ilden, 45 ekibin katýldýðý yarýþmalar, 8 Haziran Cuma günü saat 17:30 da Göreme Belediyesi önünden yapýlan kortej yürüyüþü ile baþladý. Göreme de düzenlenen Gençlik Merkezleri Arasý Türk Halk Oyunlarý Yaþ Grubu Final yarýþmalarýnýn kortej yürüyüþüne ve açýlýþýna Göreme Belediye Baþkaný Nuri Cingil, Avanos Belediye Baþkaný Dr. Mustafa Körükçü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Mustafa Ünlüer ve birçok protokol üyesi katýldý. 2 gün süren yarýþmanýn ikinci gününde stilize dalda yarýþan Eruh Gençlik Merkezi Halaylar Kategorisinde Siirt Gençlik Merkezi ve Diyarbakýr Gençlik Merkezi ile birlikte en iyi performans ödülünü alarak Türkiye 1.'liðine imza attý. Konu ile ilgili açýklama yapan Eruh Ýlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Vekili Barýþ Kezer, "Ýki yýldýr sistemli ve büyük emek harcayarak yürüttüðümüz çalýþmalarýn meyvelerini böyle kýsa zamanda büyük baþarýlar ederek almak bizleri son derece mutlu etti. Fýrsat verildiði takdirde Eruh ta gençlerimizin ne denli baþarýlý olabileceðini herkese ispatladýk. Bu baþarýlarýn yanýnda özellikle Eruh un tanýtýmýný en iyi þekilde yaptýðýmýz kanaatindeyim. Ýlçede çok iyi bir ekip ruhu oluþturduk. Bundan sonra yapacaðýmýz çalýþmalarla Eruh'umuzu çok daha iyi yerlere taþýmayý hedefliyoruz" dedi. Türkiye, iþsizlikle mücadelede yeni bir yöntemi uygulamaya koydu Ýþ ve Meslek danýþmaný atayarak, her iþsize ulaþma Her Ýþ ve Meslek danýþmanýna 500 iþsiz zimmetlenerek, iþsizleri kabiliyetlerine göre iþe yerleþtirme misyonunu üstlenecek olan danýþmanlardan ilk i atanarak Ýþkur Ýl Müdürlüklerine daðýtýmý yapýlmýþtý. Çalýþma Ve Ýþ Kurumu Nevþehir Ýl Müdürlüðümüze de ilk etapta 6 iþ ve meslek danýþmanýn atamasý yapýlmýþtýr. Ýþin veya iþsizliðin baþlangýç noktasý olarak düþündüðümüz üniversite sýnavý meslek seçiminde çok büyük önem arz etmektedir. Doðru kiþiyi doðru mesleðe yönlendirme, puandan çok mesleki kabiliyete önem vermenin bilinciyle Nevþehir üniversite bahçesinde kurulan stant ile Ýþkur Ýl Müdürü Ýlhan TEMEL, Müdür Yardýmcýsý Mehmet Cem KURU, personeller ve Ýþ Meslek Danýþmanlarý tarafýndan sýnav öncesi ve sýnav sonrasý velilerle özellikle üniversite adayý gençlerle irtibat kuruldu; Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý; -Sýnav sonrasý birebir tercih danýþmanlýðý, -Kariyer danýþmanlýðý, -Mesleki rehberlik, -Meslek-birey eþleþtirmesi, -Mesleki eðitim kurslarý, -Meslekler bankasý, -Sýnav stresiyle baþ etme yollarý Konularýnda danýþmanlýk yaparak öðrenci ve velileri Ýþkur a yönlendirdiler, Yaklaþýk 2000 öðrenci ve veliyle konuþma imkâný bulan danýþmanlar, bilgilendirici broþürler daðýtarak sýnav sonrasý tercih dönemi içinde öðrencileri iþkur a davet ettiler. Pazar günüde devam edecek olan bilgilendirme standýyla daha fazla öðrenci ve veliye ulaþma imkâný saðlanacaktýr. ÝÞKUR NEVÞEHÝR-Þaban BELADA

7 Bir taþ ile iki deðil, onlarca kuþ vurulmaya çalýþýlýyor adeta. Yüzlerce danýþman, yüzlerce yeni proje ile hazýr bekliyor olmalý ki, ne zaman, nerede ve hangi gündem yaratýlacaðý bilinemez oldu. Ülke-nin yapý taþlarý yerle bir ediliyor. Bana dokunmayan bin yaþasýncý büyük bir kesim oluþmaya baþladý. Eskiden bir gündem ortaya atýlýr, eðer tepki varsa iki adým geri çekinilirdi. Þimdi onlarca gündem, onlarca proje ile büyük bir saldýrý var. Kim hangi gündemin peþinden koþacaðýný bilemiyor. Beyin fýrtýnasý yapýlýyor. Gündem manyaðý olduk, tüm ülke olarak. Geliþtirilmiþ Büyük Ortadoðu Projesi bir toplum mühendisliði deðilse, bu yaþadýklarýmýzýn adýný siz koyun. Cambaza bak, kuþa bak deyip asýl yapýlacaklar, ehemmiyet sýrasýna göre kotarýlýveriyor. Siz kürtajý konuþurken; Kentsel Dönüþüm Yasasý onaylandý. Siz kürtajý konuþurken; THY'nin grev hakký kaldýrýldý. Siz kürtajý konuþurken; 3. Köprü ihalesi tamamlandý. Siz kürtajý konuþurken; Aselsan'ýn % 51'i Ýsrail'e satýldý. Basýnda, sütun yazarlarýnýn yazdýklarýndan, derleyebildiklerime bir bakalým. '12 Eylül 2010'da halkoylamasý ile kotarýlan Anayasa deðiþiklikleri, 2 yýllýk uygulamada amaç yönünden teyit edildi. Ýki yýl önce savunulan iki görüþ: Evetçiler: Vesayetçi rejim bitecek, özgürlükler alaný geniþleyecek, yeni anayasanýn yolu açýlacak Karþý çýkanlar: Anayasa Mahkemesi (AYM) ve HSYK üzerinde iktidar partisi vesayeti kurulacak, özgürlüklere iliþkin düzenlemeler eksik, çeliþkili ve göstermelik; bunlar, yeni anayasanýn önünü kapatacak. Uygulama, hangi görüþü doðruladý? Olmasý gereken; düzenleme yapýlan özgürlükler için yasalar çýkarmak. Hedef, özgürlükler alanýný geniþletmek olduðuna göre, uygulamada iyileþme, yasal düzenlemeler ötesinde, insan haklarýna genel olarak yansýyacak. Bunlar gerçekleþti mi? Yasal düzenleme sayýsý üçte kaldý: Hemen alelacele kotarýlan, AYM ve HSYK yasalarýyla çoðunlukçu vesayet, beklenenin de ötesinde pekiþti. Mesela, fetus a kiþilik tanýmak isteyen bir zihniyet, 5 yaþýndaki kiþiye, - okula göndererek - çocukluk hakkýný bile çok görüyor. (4+4+4 dayatmasý). Ýbrahim Kabaoðlu' 'O neslin nasýl eðitileceði (4+4+4 sistemi); O neslin nerede eðitileceði (imam hatiplerin göz bebeði yapýlacaðý söylendi)... Sonrasý belli tek tip toplum... Tek tip yaþam... Ve tabii ki tek parti! Cemaat öðrencileri için katsayý torpili yapýldý, RTÜK Cemaat faaliyetlerini kamuya yararlý faaliyet olarak benimsedi, 12 Eylül katliamcýlarý için af kapýsý açýldý... Melih Pekdemir' 'Bugün Cemaat'in altýn kadrosu ya da kendilerinin 'altýn nesil' dedikleri, devleti idare eden, yargý, polis ve eðitimde köþe baþlarýný tutanlarýn soy geçmiþleri incelense kýrdan kente göç eden, alt ve alt orta sýnýfa mensup olduklarý görülebilecektir. Bu baðlamda ironik olarak Cumhuriyet ya da Kemalizm'in beceremediði modernleþtirme, kentlileþtirme sürecini Cemaat'in baþardýðýný söylemek mümkün. Daha önce bu köþede sýk sýk AKP ve Cemaat'in Kemalist modernleþmeyle benzerliklerini, azýcýk da olsa ahlakýný koruyabilmiþ olan herkes, Türkiye'nin altmýþlý yýllarýn sonuna doðru laikleþtirmeden, laikleþmeye doðru evrilmiþ olduðunu toplumun ezici çoðunluðunun din temelli bir hayat özlemi içinde bulunmadýðýný bilir. Azýcýk namusunu koruyabilen bir toplumbilimci kýrsal, geleneksel giyim tarzýndan kentli modern giyim tarzýna geçiþte 'türban-manto üniformasý'nýn kendiliðinden ortaya çýkmadýðýný tersine 'çok baþarýlý bir politik mühendislik' olduðunu da bilir. Dindarlaþtýrma sürecinin baþlangýcýna gidilirse asýl mühendisin kim olduðu bulunabilir. Baþlangýç anýnda pýrýl pýrýl parlayan ve hemen herkesin sanki hiç yokmuþ gibi davrandýðý asli yapýlar Komünizmle Mücadele Dernekleri ve Milli Türk Talebe Birliði'dir. Cemaat'in politika sahnesine giriþi dindarlýk üzerinden deðil Komünizm karþýtlýðý ve Milliyetçilikle olmuþtur. Selçuk Candansayar' 'Terör fitne-fesat, nifak olarak aramýza sýzmaya, kardeþliðimizi bozmaya çalýþýyor muþ. Bunu söyleyen, Baþbakan. Terör derken neyi kastettiðini biliyor mu; terör bir adam mý, in mi, cin mi? Terör kelimesini kendilerinden ödünç aldýðýmýz dillerde, bu kelimeden farklý olarak dehþet ve tedhiþ, yani -kendi amaçlarýna ulaþmak üzere- insanlarý dehþete düþürüp yýldýracak eylemlerde bulunma anlamýna gelen farklý kelimeler var mý? Yok tabi; zira terör tam tamýna bu demek; yani dehþet ve tedhiþ. Öyleyse, dilimizde dehþet ve tedhiþ kelimeleri varken, terör ve terörist kelimelerini kullanmak eðer derin bir cahilliðin ürünü deðil ise, doðrudan doðruya bir psikolojik savaþ numarasýdýr. Ýnsanlarý dehþete düþürmeye yönelik bir eylem yoksa, terör de olamaz. Kürtaj hakký 12 Eylül artýðý imiþ; yüzde 10 barajý neyin artýðý ya da siyasî partiler kanunu, grev yasaklarý vb Bunlar, birkaç gün içinde Uludere katliamýný hükümeti düþürmeye yönelik ikinci bir '28 Þubat' ilân edip, hak-adalet diyen herkesi darbe giriþimcileri olarak içeri almaya da baþlayabilirler. Kadir Cangýzbay' 'Almanya'da Adolf Hitler'in faþist Nasyonal Sosyalist Alman Ýþçi Partisi (NSDAP), 5 Mart 1933 tarihli seçimi kazanarak iktidara geldi. Nazi Partisi olarak da bilinen NSDAP, iktidarýnýn ikinci haftasýnda yani 24 Mart 1933 tarihinde diðer bütün partileri yasaklayarak devlet partisi haline geldi. Nazilerin devleti ele geçirdikten sonra hemen el attýklarý ilk alan ise 'özel' hayata iliþkindi. Bir süredir durup durup AKP'nin gündeme getirdiði eþcinselliðin hastalýk olduðu, mecburi hadýmlýk, çok çocuk yapýlmasý gerektiði, kürtajýn yasaklanmasý gibi aslýnda sadece özel hayata dair olan bu konular, Nazilerin üzerinde çok yoðun durduklarý konular ve düzenledikleri alanlardý. Hitler iktidarýný saðlamlaþtýrdýkça özel alana dair müdahalelerini daha da sertleþtirmeye baþladý.1934'te Gestapo'da (Gizli Polis) eþcinselliðe ve kürtaja karþý mücadele veren bir birim oluþturuldu. 1936'da, eþcinsellik ve kürtaj yine ayný mantýk içinde deðerlendirilerek ve ayný derecede tehlikeli görülerek 'Eþcinsellikle ve Kürtajla Mücadele Ýçin Ýmparatorluk Merkezi' kuruldu. Saðlýk merkezlerine, kürtajý önlemek için gizli polisle iþbirliði yapma zorunluluðu getirildi. Zorla kýsýrlaþtýrýlanlar veya zorla hadým edilenler arasýnda yoksul semtlerde yaþayanlarýn ve daha önceki dönemde Komünist Parti'ye yüksek oranda oy atmýþ semtlerde yaþayanlarýn daha az þanslý olduðu da ayrýca belgelerde mevcut. Bu uygulamaya göre, Naziler, komünizmi seçmenin bir akýl hastalýðý olduðunu düþünüyordu. Barýþ Ýnce' Aydýnlar, yazarlar, çizerler, sendikalar, sol ve sosyalist partiler, demokratik kitle örgütleri, dernekler, sanatçýlar, devrimciler, insanlar rahatsýz ve hangi kuyuya atýlan taþý çýkaracaðýný bilemiyorlar. Geçim derdine düþürülen, köleleþtirilen yýðýnlar, adeta beyin tutulmasý yaþýyor. Ama Yaðma Hasan'ýn böreði yok, bu ülkenin devrimcileri de var. Sömürü düzenine karþý, Türkiye'yi yeniden kurmak gerek diyorlar... Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Cuma Onur ÞAHÝN Ev sahipliðini Karlýk Evi nin üstlendiði 9. Uluslararasý Kapadokya Sanat Kampý Nevþehir in Uçhisar beldesinde gerçekleþtirilecek. Resim, Seramik ve Grafik Sanatlar dallarýnda 14 ülkeden 24 sanatçýnýn katýlýmý ile gerçekleþtirilecek olan kampta, sanatçýlar 28 Haziran tarihine kadar yaptýklarý eserleri kamp sonunda düzenlenecek olan bir sergiyle sanatseverlerin beðenisine sunacak. Kapadokya da bu yýl 9'uncusu gerçekleþtirilecek olan Uluslararasý Kapadokya Sanat Kampý, Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Uçhisar beldesindeki Karlýk Evi nde düzenlenen kampa 14 farklý ülkeden 24 sanatçý katýlacak.

8 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odasý, 14 Haziran 2012 saat 08:52 de Þýrnak- Silopi merkezli deprem ile ilgili 15 Haziran 2012 tarihinde bir basýn açýklamasý yaptý. BASIN AÇIKLAMASI VE BÝLGÝ NOTU; ÞIRNAK-SÝLOPÝ DEPREMÝ (ML=5.5) 14/06/2012 günü, saat 08:52 de Þýrnak-Silopi merkezli ( K D), derinliði km olan bir deprem meydana gelmiþtir. Depremin büyüklüðü, AFAD Baþkanlýðý tarafýndan Ml=5.5 olarak hesaplanmýþtýr (Þekil 1). Artçý depremler devam etmektedir. Deprem Þýrnak ve yakýn illerde hissedilmiþtir. AFAD Baþkanlýðý tarafýndan; Þýrnak-Merkez de en yüksek ivme deðeri D-B yönünde 73 gal olarak ölçülmüþtür. Bölgede son yüzyýlda meydana gelen depremler, 1915 Þýrnak Beytüssebap M=5.3 depremidir. Ülkemiz deprem coðrafyasýnda olduðu gerçeðini her depremde tekrar tekrar hatýrlamaktadýr. Bu gerçek ortadayken Jeofizik Mühendislerine en son KPSS alýmýnda açýlacak kadro sayýsý sadece 15 kiþidir. Jeofizik Mühendislerinin yeter sayýda istihdamýný saðlamak için Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, il Özel Ýdareleri, Yerel Yönetimler daha ne kadar bekleyecektir. Tüm altyapý ve üstyapý yatýrýmlarýnda depreme dayanýklý yapý tasarýmýnýn ana bileþenlerinden olan Jeofizik Mühendisliði uygulamalarý, olmazsa olmazdýr. Tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnda Jeofizik Mühendisi istihdamý; gerek kontrol gerekse yatýrým süreçlerinin kamu yararýna planlanmasý için olmazsa olmazdýr. Yerel Yönetimlerde Jeofizik Mühendisi istihdamý, yerel kalkýnmanýn ve kaynaklarýn deprem odaklý doðru yatýrýmlara dönüþtürülmesi için olmazsa olmaz koþuldur. Tüm yaþanan depremler kanýtlamaktadýr ki; deprem odaklý planlama yapacak tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnda Jeofizik Mühendisleri mutlaka yer alacaktýr. Kamusal sorumluluðu itibariyle TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odasý olarak bu gerçeði tekrar hatýrlatýyor ve konu ile ilgili atýlacak tüm adýmlarý dikkatle izleyeceðimizi kamuoyuna duyuruyoruz. TMMOB JEOFÝZÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM Nevþehir'in Ürgüp ilçesinde daðlýk arazide 5'er kiloluk iki mantar bulundu. Baþdere beldesinde yaþayan Mustafa Memiþ (57), Çokmar mevkisindeki daðlýk XIV. DÖNEM YÖNETÝM KURULU arazide kayalýklarýn arasýnda yaklaþýk 5'er kilogram aðýrlýðýnda iki mantar bulduðunu söyledi. Mantarýn her yýl ayný dönemlerde yetiþtiðini belirten Memiþ, daha önce de ayný yerde yaklaþýk 10 kilogram aðýrlýðýnda mantar bulduklarýný ve yediklerini ifade etti. Ayný bölgede 5'er kilogram aðýrlýðýnda iki mantar daha yetiþtiðini söyleyen Memiþ, ''Buraya 5-10 senedir geliyorum. Daha önce de burada ayný mantardan bulduk, piþirdik yedik. Çok güzel bir kokusu var, zararsýz, çok nefis bir mantar. Bu mantarý Ürgüp'e götüreceðim, orada arkadaþlarýmýz var. Onlara söz verdim, sac tava yapýp yiyecekler'' dedi.

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı