Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi."

Transkript

1 Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin kapatýlmasýnýn Hacýbektaþlýlarý ve Hacýbektaþ'a gönül verenleri derinden yaraladýðýný söyledi. Kararýn sakýncalarýnýn Hacýbektaþ ve Alevi Bektaþiler bakýmýndan bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiðini ifade eden Baþkan A. Rýza Selmanpaoðlu, Adalet Bakaný Sadullah Ergin'e bir mektup yazdý. Selmanpakpoðlu, mektubunda Hacýbektaþ Adliyesinin kapatýlmasýna yönelik þu ifadelere yer verdi: "Hacýbektaþ yýlda 600 bin ziyaretçinin ve Hacý Bektaþ Veli Anma Etkinliklerinde 50 bin kiþinin geldiði bir ilçedir. Mahkemeler ilçenin en önemli güvencesidir. Baskýya, sömürüye, karanlýða meydan okuyanlar buluþuyor çaðrýsýyla toplanan Halkevleri 22. Genel Kurulu, dün Ankara Yenimahalle Nazým Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi nde baþladý. Turuncu renklerle donatýlan salonda, eðitim ve saðlýk hakký için hazýrlanan Halkýn haklarý var, karanlýða Meydan okuyoruz, AKP nin ve Sermayenin büyüyen Türkiye si AKP ye kul, sermayeye köle olmayacaðýz pankartlarý dikkat çekti. Salonun arkasýnda bulunan koltuklarýn üzerinde ise Hopa da biber gazýyla yaþamýný yitiren Metin Lokumcu nun fotoðrafýnýn olduðu Tek yol sokak, tek yol devrim pankartý yer aldý. HAK MAÐDURLARI KONGREDEYDÝ Kentsel dönüþüm maðduru Dikmenliler, "bedenim benimdir, kürtaj hakkýmdýr" diyen kadýnlar, "HES katliamdýr" diyerek... Nevþehir Ticaret Borsasý toplantý salonunda düzenlenen etkinlikte Nevþehir eski Ýl Baþkanlarýndan Av. M. Zeki Tekiner ile Yavuz Yükselbaba nýn öldürülüþünün 32.yýldönmü törenine davet edilen Gazeteci Yazar Recep Bulut, önce kitabý hakkýnda bilgiler verdi, sonra da kitapta ele alýnan olaylarý anlattý. Gazeteci-yazar Recep Bulut, 12 Eylül 1980 öncesi Adana, Kayseri ve Nevþehir de iþlenen siyasi cinayetler nedeniyle birçok insanýn hayatýnýn karardýðýný belirterek, "Bu insanlar aile reislerini yitirmiþler. Aile yapýlarý paramparça olmuþ. Kimi olaylarýn failleri yakalanmýþ, ancak kimi olaylarýn da ne failleri ne de azmettiricileri yakalanamamýþ. Bir de Anadolu nun çorak topraklarýnda yetiþen bu insanlar ve yakýnlarý unutulunca ortaya daha da üzücü bir tablo çýkmýþ. Nevþehir'in Ürgüp ilçesinde daðlýk arazide 5'er kiloluk iki mantar bulundu. Baþdere beldesinde yaþayan Mustafa Memiþ (57), Çokmar mevkisindeki daðlýk arazide kayalýklarýn arasýnda... SEMÝH GÜMÜÞ Yazmak, hiç kuþku yok ki derin bir tutku. Tarih, siyaset gibi, yaratýcý olmayan yazý için de söylenebilir mi bu, pek sanmýyorum. Sürekli olarak doðrularý bulup dile getirmek, akýl vermek, gerçekten çok sýkýcý. Nevþehir'de 8-9 Haziran tarihleri arasýnda yapýlan Gençlik Merkezleri Arasý Türk Halk Oyunlarý Türkiye Finali yarýþmasýnda, stilize dalda, Siirt'in Eruh Ýlçe Gençlik Merkezi ekibi en iyi oyunu sergileyerek Türkiye 1.'si oldu. 38 ilden, 45 ekibin katýldýðý yarýþmalar, 8 Haziran Cuma günü saat 17:30 da Göreme Belediyesi önünden yapýlan kortej yürüyüþü ile baþladý. Göreme de düzenlenen Gençlik Merkezleri Arasý Türk Halk Oyunlarý Yaþ Grubu Final yarýþmalarýnýn kortej yürüyüþüne ve açýlýþýna Göreme Belediye Baþkaný Nuri Cingil, Avanos Belediye Baþkaný Dr. Mustafa Körükçü, Gençlik Hizmetleri...

2 Ýdris-i Bitlisi tartýþmasý, AKP zengini Vahit Kiler i fersah fersah aþan ve bu topraklarýn kadim bir gerçeðini yeniden gündeme taþýdý. Vahit Kiler e yansýyan ve binlerce Alevinin kanýný dökmüþ bir zalimi masum ilan etme çabasý yalnýzca bir sonuçtur. Çünkü bu yaklaþým yeni deðildir ve yüzlerce yýldýr bu topraklarda hem ulema, hem de devletin en tepe yöneticileri tarafýndan itinayla korunmuþtur. Þimdilerde siyasi Ýslamýn güçlenmesi, Cumhuriyet düþmanlýðýný arttýrmýþ, Osmanlý övgücülüðünü zirveye taþýmýþ, bu ülkenin sýkýntýlarýnýn asýl kaynaðý olan Yavuz Selim ve I. Süleyman gibi padiþahlarý, Ebu Suud ve Ýdris-i Bitlisi gibi isimleri yeniden vitrinin önüne çýkartmýþtýr Ýþin doðrusu, bu tespitten hoþlanmayanlarýn sayýsý çok olsa da, siyasi Ýslam için kendisi gibi olmayana ezeli ve ebedi düþmandýr. Bu hiç deðiþmemiþtir. Nasýl mý? Türkiye Cumhuriyeti nde devleti temsil eden bayrak dýþýnda, Cumhurbaþkaný ný temsil eden, onun makamýna, makam aracýna, konuþma yaptýðý yerlere takýlan üç veya dört köþeli bayraða Fors denir. Cumhurbaþkanlýðý forsunda 16 yýldýz vardýr. Her yýldýz baðýmsýz bir Türk devletini temsil eder. Güneþ ise Türkiye Cumhuriyeti ni. Cumhurbaþkanlýðý forsundaki Türk devletleri Milattan Önce 204 de Büyük Hun Ýmparatorluðu ile baþlar, Batý Hun, Ak Hun diye devam eder, Osmanlý Ýmparatorluðu ile sona erer. Ýlgili çevreler dýþýnda Harzemþahlar ve Babür Ýmparatorluðu gibi pek çok kimsenin bilmediði imparatorluklar da Cumhurbaþkanlýðý forsunda Türk kimliði ile yer alýrlar. Bu devletlerin Türk kimliði ve kimin ne kadar Türk olduðu ciddi bir tartýþma konusu olsa da, bunu tartýþmak yerine son aylarda dozu giderek artan Osmanlý seviciliði, Ebu Suud Efendi ve Ýdrisi Bitlisi övücülüðünün arka planýný anlamak açýsýndan Þah Ýsmail in Safevi Devleti ne dikkat çekmek gerekir. Cumhurbaþkanlýðý Forsu nda alakalý alakasýz, zorla Türk yapýlan tam 16 devlet vardýr, ancak Türkmenlerin yönettiði, Azerice ve Türkçe konuþan Þah Ýsmail ve Safevi Devleti yoktur! Harzemþahlar, Babürler Türk oluyor da, nasýl oluyor da, Þah Hatayi mahlasý ile Türkçe, Azerice þiirler yazan Þah Ýsmail ve devleti Türk olmuyor? Oysa býrakýnýz, Babürlerle kýyaslamayý, Yavuz Selim in Osmanlýsý ile bile kýyasladýðýnýzda Þah Ýsmail in Safevi Devleti daha Türk tür! Tabi eðer sorun Türklük ise. Ancak sorun Türklük deðildir Peki sorun nedir? Sorun Safevi Devleti nin Kýzýlbaþ oluþudur Sene 1501 dir. Halep ten Trabzon a, Burdur dan Hýnýs a kadar çok geniþ bir coðrafyadan gelen Ustacu, Rumlu, Dulkadirli, Arapgirli, Çepni boylarý, yani Türkmen boylarý Erzincan da buluþurlar. Bu buluþma ayný zamanda Safevi Devleti nin fiili olarak bir Kuruluþ Kurultayý olurken, daha sonra Tebriz de kendini Þah ilan eden Þah Ýsmail de devletin baþkaný olur. Devlet-i Safeviyye, 1736 yýlýna kadar bugünkü Ýran ve Irak ý da kapsayacak þekilde, Türkiye nin doðusundan Afganistan a Türkmenistan a kadar uzanan topraklar üzerinde hüküm süren ve tarihin bildiði tek Kýzýlbaþ devletiydi Devletin baþý Þah Ýsmail Kýzýlbaþ olunca Þah Ýsmail deyince Aleviler için bugün bile akan sular durunca Üstelik bunlarýn Ýslamiyet yorumlarý, Sünni - Þafi Ýslam yorumlarýna benzemeyince Safevi devleti de, onun baþý Þah Ýsmail de Kýzýlbaþ olduðu için Türk kabul edilmez ve Cumhurbaþkanlýðý forsunda da kendinde yer bulamaz! Ýnanýn mesele bu kadar basittir! Çünkü resmi tarih, 1514 den bu yana Þah Ýsmail i Çaldýran da yenen Yavuz Selimlere göre yazýlmýþ ve Cumhurbaþkanlýðý Forsunda bile Alevileri Kýzýlbaþlarý Türk göremeyecek kadar tahammülsüzdür Avcýlarýn gözüyle yazýlan bu tarih bir kez de av olanlarýn gözüyle yeniden yazýlmadýðý sürece bu ülkede eþitlikten, kardeþlikten, adaletten bahsetmek büyük bir yalan olmaya, Vahit Kilerler de zalimleri mazlum göstermeye devam ederler ESRA KOÇAK-ANKARA Baskýya, sömürüye, karanlýða meydan okuyanlar buluþuyor çaðrýsýyla toplanan Halkevleri 22. Genel Kurulu, dün Ankara Yenimahalle Nazým Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi nde baþladý. Turuncu renklerle donatýlan salonda, eðitim ve saðlýk hakký için hazýrlanan Halkýn haklarý var, karanlýða Meydan okuyoruz, AKP nin ve Sermayenin büyüyen Türkiye si AKP ye kul, sermayeye köle olmayacaðýz pankartlarý dikkat çekti. Salonun arkasýnda bulunan koltuklarýn üzerinde ise Hopa da biber gazýyla yaþamýný yitiren Metin Lokumcu nun fotoðrafýnýn olduðu Tek yol sokak, tek yol devrim pankartý yer aldý. HAK MAÐDURLARI KONGREDEYDÝ Kentsel dönüþüm maðduru Dikmenliler, "bedenim benimdir, kürtaj hakkýmdýr" diyen kadýnlar, "HES katliamdýr" diyerek derelerinin baþýnda nöbet tutan köylüler, taþerona, güvencesiz, güvenliksiz çalýþtýrýlmaya direnen emekçiler ve ile çocuk iþçiliðe, dindar nesillere, paralý eðitime izin vermemek için eðitim hakkýna sahip çýkan öðretmenler ve öðrencilerin attýklarý sloganlarla genel kurulun coþkusu hiç dinmedi. Genel kurula, siyasi partilerden sendikalara, demokratik kitle örgütlerine kadar çok sayýda örgüt destek verdi. Destek veren isimler arasýnda, CHP Milletvekilleri Ýlhan Cihaner, Durdu Özpolat ve Levent Gök, BDP Milletvekilleri Ertuðrul Kürkçü, Ýbrahim Binici, Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan hayata geçirilen "Seyyah Ulu Çýnarýn Ýzinde" projesi kapsamýnda Adýyaman dan 2 bin kiþi baþka illere gidecek.seyyah Ulu Çýnarýn Ýzinde projesi kapsamýnda, 26 Haziran-02 Eylül tarihleri ÖDP Eþ Genel Baþkaný Alper Taþ, Yenimahalle Belediye Baþkaný Fethi Yaþar, KESK Genel Sekreteri Ýsmail Hakký Tombul, DÝSK Ankara Bölge Temsilcisi Kani Beko, Dev Saðlýk Ýþ Genel Baþkaný Arzu Çerkezoðlu, Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý Genel Sekreteri Metin Bakkalcý, TKP MK Üyesi Metin Çulhaoðlu ve ÇGD Genel Baþkaný Ahmet Abakay da yer aldý. Halkevlerinin mücadele tarihine ýþýk tutan bir slayt gösterimiyle baþlayan genel kurulun açýlýþ konuþmasýný Halkevleri Genel Baþkaný Ýlknur Birol gerçekleþtirdi. MEYDAN OKUYANLAR SAHNEDE Haziran iþçi direniþinin yýldönümünde bu kongreyi gerçekleþtirmiþ olmanýn güzel bir tesadüf olduðunu söyleyen Birol, ülke gündemine dair baþlýklara deðindi. Konuþmasý sýrasýnda sýk sýk Hopa ya ve Metin Lokumcu ya selam gönderen Birol, barýnma, eðitim, saðlýk haklarýna sahip çýkan, çevre katliamýna dur diyenlere de seslenerek Meydan okuyanlarýn sahnesine hoþ geldiniz dedi. Birol Bizce tam da böylesi bir zamanda meydan okuma, devrimci müdahale gereklidir. Bu müdahale gündelik siyasetin dar ufkuna, temsili demokrasinin sýnýrlý çerçevesine indirgenemez. Bu müdahalenin adresi sokak, parolasý 'devrim' olmalýdýr" diye konuþtu. Genel kurul, Halkevleri Genel Baþkaný Birol'un ardýndan konuklarýn konuþmalarýyla devam etti. arasýnda 2 bin genç, dörder gün süreyle farklý illerde gezilere katýlacak. Projenin uygulamasýyla ilgili kafile baþkanlarý ve proje yürütücüleriyle toplantý düzenlendi. Adýyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Seyit Ahmet Baðcý ve Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Yaþar Yenigün tarafýndan kafile baþkanlarýna bilgiler verildi. Toplantýda, öðrencileri il dýþý gezilerine götürecek kafile baþkanlarýna dikkat edecekleri konular anlatýldý. Seyit Ahmet Baðcý, slayt eþliðinde projeden bahsederek, öðrencilerin Adýyaman, Tokat, Amasya, Nevþehir, Kayseri, Aksaray, Gaziantep, Sivas, Erzurum, Hatay, Konya illerine gönderileceðini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan hayata geçirilen "Seyyah Ulu Çýnarýn Ýzinde" projesi kapsamýnda Adýyaman dan 2 bin kiþi baþka illere gidecek.

3 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin kapatýlmasýnýn Hacýbektaþlýlarý ve Hacýbektaþ'a gönül verenleri derinden yaraladýðýný söyledi. Kararýn sakýncalarýnýn Hacýbektaþ ve Alevi Bektaþiler bakýmýndan bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiðini ifade eden Baþkan A. Rýza Selmanpaoðlu, Adalet Bakaný Sadullah Ergin'e bir mektup yazdý. Selmanpakpoðlu, mektubunda Hacýbektaþ Adliyesinin kapatýlmasýna yönelik þu ifadelere yer verdi: "Hacýbektaþ yýlda 600 bin ziyaretçinin ve Hacý Bektaþ Veli Anma Etkinliklerinde 50 bin kiþinin geldiði bir ilçedir. Mahkemeler ilçenin en önemli güvencesidir. Mahkemelerin kaldýrýlmasý Hacýbektaþ'a gönül verenlerin önemsenmediði anlamýna gelmektedir. Hacýbektaþ mahkemelerini kaldýrarak komþu ilçe Gülþehir'e baðlamanýz Hacýbektaþ'ý önemsemeyerek iki ilçe arasýnda dostluk ve iliþkiyi zedeleme ve ayrýmcýlýk yaparak bölünme durumu saðlanmýþtýr. Bu durum son derece sakýncalýdýr. Gülþehir Nevþehir'e 16 km dir. Nevþehir'e baðlanmasý daha kolay iken Gülþehir'e 24 km olan Hacýbektaþ ilçe merkezi ile 56 km mesafedeki Hacýbektaþ ve köylerinin Gülþehir'e mahkemeye gitmesi daha güç olacaktýr. Kriterin halka hizmet ve kolaylýk olmasý esasýna göre bu durum Hacýbektaþlýlarý ve köylülerine zulüm ve eziyet çektirmek anlamýna gelmektedir. Hacýbektaþ da Ýlçe emniyet amirliði emniyet müdürlüðüne çýkartarak polis sayýsý ihtiyaç olmadýðý halde artýrýldý. Buna karþýn iki savcý ve iki hakim ile üç memuru çok görerek mahkemeyi kaldýrmanýz çeliþkidir. Biz polis ilçesi deðil adalet ilçesi olmaktan yanayýz. Devletin temsili yeti Hacýbektaþ ta Adalet ve Mahkemelerin varlýðý ile en etkin þekilde kendisi göstermekte idi. Bu güçten Hacýbektaþ'ýn mahrum edilmesini istemiyoruz. Hacýbektaþ köylüleri iki vasýta deðiþtirerek Gülþehir'e mahkemeye gidecek olup bir süre sonrada Gülþehir'i ilçesi gibi görmeye baþlayacaktýr. Bu durum hem ekonomik hem de sosyolojik bakýmdan Hacýbektaþ aleyhine sorunlar yaratacaktýr. Adalet kurumu ilçenin önemini belirler, varlýðýnýn sigortasýdýr. Ýlerde geliþen olumsuzluklar Hacýbektaþ'ýn Nevþehir, den ayrýlarak Kýrþehir'e baðlanma isteðini ve bu doðrultuda çalýþmasýný kaçýnýlmaz olduðu kadar hýzlandýracaktýr." 18 Haziran 2012 Pazartesi günü Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu beraberinde kalabalýk bir Hacýbektaþ heyeti ile Hacýbektaþ tan iki otobüs dolusu insan Ankara ya Adalet Bakaný ile görüþmeye giderek, Hacýbektaþ hakkýnda verilen kararýn iptal edilmesini isteyeceklerdi. Ancak Adalet Bakaný ile görüþemeyen heyet, Müsteþar Yardýmcýsý ile görüþerek isteklerinin bakana iletilmesini istediler. A. Rýza Selmanpakoðlu ve beraberindeki Hacýbektaþ heyeti daha sonrada Hakim ve Savcýlar Yüksek Kurulu ile görüþtüler. Her iki görüþme sonrasý heyetin Hacýbektaþ a geri döndüðü bildirilmiþtir. Hacýbektaþ ý cezalandýrmak anlamýna gelen, Hacýbektaþ Adliyesi nin kapatýlmasý kararýndan AKP iktidarýný vazgeçirmek; Hacýbektaþ halkýnýn birlik ve beraberlik içinde, kararlý olmasýný gerektiriyor. Bu haksýz kararýn iptal edilmesi için ne gerekiyorsa yapmalýyýz. Hacýbektaþ a gönül verenler, haksýzlýða seyirci kalmayalým. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Ticaret Borsasý toplantý salonunda düzenlenen etkinlikte Nevþehir eski Ýl Baþkanlarýndan Av. M. Zeki Tekiner ile Yavuz Yükselbaba nýn öldürülüþünün 32.yýldönmü törenine davet edilen Gazeteci Yazar Recep Bulut, önce kitabý hakkýnda bilgiler verdi, sonra da kitapta ele alýnan olaylarý anlattý. Gazeteci-yazar Recep Bulut, 12 Eylül 1980 öncesi Adana, Kayseri ve Nevþehir de iþlenen siyasi cinayetler nedeniyle birçok insanýn hayatýnýn karardýðýný belirterek, "Bu insanlar aile reislerini yitirmiþler. Aile yapýlarý paramparça olmuþ. Kimi olaylarýn failleri yakalanmýþ, ancak kimi olaylarýn da ne failleri ne de azmettiricileri yakalanamamýþ. Bir de Anadolu nun çorak topraklarýnda yetiþen bu insanlar ve yakýnlarý unutulunca ortaya daha da üzücü bir tablo çýkmýþ. Bu nedenle hiç olmazsa gözlerini kýrpmadan hayatlarýný feda eden bu insanlarýn geri de býraktýklarý yakýnlarýný unutmamak ve hiç olmazsa sene de bir de olsa onlarý bugün burada olduðu gibi anmak lazým" dedi. Törene katýlan 17 Haziran 1980 yýlýnda öldürülen eski milletvekili ve CHP Nevþehir eski il Baþkaný Av. Mehmet Zeki Tekiner in oðlu Bülent Tekiner, yýllar önce iþlenen siyasi cinayetlerin aradan geçen onca zamana raðmen bir türlü aydýnlatýlamadýðýný belirterek, belli olan katillerinde affedilmesi için bugünlerde yasa tasarýsý hazýrlandýðýný söyledi ve "Bizler 12 Eylül öncesi ve sonrasýnýn maðdurlarý olarak oluþturduðumuz Toplumsal Bellek Platformu mensuplarý olarak tüm bu geliþmelerin takipçisi olacaðýz" dedi. Yapýlan konuþmalardan sonra Gazeteci Recep Bulut, Destek Yayýnlarýnda çýkan "Ýnfaz Çetesi" adlý kitabýný okuyucularýna imzaladý. Ýmza töreni büyük ilgi gördü. Öldürülen M. Zeki Tekiner ve Yavuz Yükselbaba nýn 32.ölüm yýldönümü etkinliklerine Öldürülen M. Zeki Tekiner in eþi Birsen Tekiner kýzý Ayþe Tekiner ve oðlu Bülent Tekiner ile Yavuz Yükselbaba nýn oðlu Oðuz Yükselbaba ve çok sayýda davetli katýldý.

4 Ýnsanlýk ortaya çýktý çýkalý bir inanýþ veya benimseyiþle bir arada yaþar. Bu inanýþ ya da iman neredeyse insanlýk tarihi kadar eskidir ve inançlara inanýlýrsa insanlýk tarihinden bile eskidir. Kýyamet, basit olarak dünyanýn sonudur. Kimilerine göre sadece dünyanýn sonu deðil, evrenin sonudur. Bilinen evren son verilere gore yaklaþýk 14 milyar ýþýk yýlý çapýndadýr. Saniyede km hýz yapan ýþýk, 14 milyar yýl gibi bir sürede bir uçtan diðer uca gidebilir. O kadar büyüktür yani. Hatta espritüel bir mümine bu kadar abartýya gerek var mýydý Tanrým dedirtecek kadar büyüktür. Aslýnda bulunduðumuz andaki gerçek çap, hiç kimse tarafýndan bilinmez. Bilinmemesi de yürürlükteki fizik kanunlarý gereðidir. Ne zaman yeni kanunlar gelir, o zaman elbette evrenin boy ölçüsü yeniden alýnýr. Fakat bu büyüklükteki bir evrenin bir anda yok olmasýný beklemek biraz saflýk ve hatta zil zurna cehalet olur. Kimi teorilere göre; evren sayýsýz yýldýz barýndýrdýðý kadar sayýsýz kara delik barýndýrýr. Kara delikler basitçe; yayýmladýðý ýþýðý bile, ürettiði çekim kuvveti ile yaymaktan vazgeçip yutmaya baþlayan kimi yýldýz eskileridir ve teoriler ýþýðýnda kara delikler evrenin hem seri katilleridir hem de madde ve enerji fabrikalarýdýr. Kendi ýþýðýný bile affetmeyen bir eski yýldýz parçasýnýn civarýndaki baþka yýldýz ve elbette gezegenlere nazik davranmayacaðý ortadadýr. Bazý görüþlere göre iþte o sayýsýz kara deliklerden bir tanesi dünyanýn bir tayfasý olduðu güneþ yýldýzý sisteminin yüzdüðü yörünge üzerinde bir yerlerdedir. Güneþin bir kara delik ile tanýþmasý kesinlikle trajik olacaðý için böyle bir olasýlýk her ne kadar evrenin olmasa bile gezegenimiz için ve eðer baþka yerlerde yaþayan kuzenlerimiz yoksa kesinlikle insanlýk için kýyametin ta kendisidir. DÝNOZORLARIN BÝR DÝNÝ VAR MIYDI? Elbette kýyamet teorileri sadece galaktik ölçüler ile sýnýrlý deðildir. Gerçekte daha birkaç on yýl öncesinde çok daha derinden hissettiðimiz ve bugün nükleer enerji gibi daha masum görünen bir kisve ile ensemizde boza piþiren sanayi tipi nükleer bombalar dahi bir baþka kýyamet senaryosudur. Tüpgaz kadar tehlikelidirler hatta! Dini olgularýn, varsayýmlara ve sanýlara dayalý temellendirmeler olduðunu, onlarýn ilahi mesaj olmadýklarýný ve aslýnda insani haller olduklarýný anlatmaya çalýþan ciddi bir materyalist, ateist, agnostik, þüpheci kitlelere raðmen, dünya nüfusunun ezici çoðunluðu için deðil inanýþlar, imanlar, bizzat bilimsel ve sosyal olgularýn tamamý dahi dini kaynaklarda gizlidir. Tarihin belirli dönemlerinde meydana gelmiþ çeþitli periyodik afetleri Tanrý gazabý saymaktan mý dinler geliþti ya da her kelimeyi öðrenmiþ bir Adem in Habil ve Kabil adlý oðullarýnýn cinayet ile sonuçlanan kavgalarý yüzünden mi ilk ve tek din deðiþmeye baþladý da sürekli tazelenmesi gerekti? Bu tartýþmalarýn yeri elbette burasý deðil. Fakat þurasý bir gerçek ki, daha insanlar ortalýkta görünmezken dünyaya düþüp yüz milyonlarca yýl yaþamýþ dinozorlarý yok ettiði iddia edilen devasa göktaþý, büyük bölümü dinsiz imansýz olan dinozorlara kýyamet olmuþtu. Tabii ki þimdilik tam olarak bilemiyoruz. Belki dinozorlar arasýnda da kendilerine göre çeþitli dinler vardý. Belki dinozorlar aleminde de dinozorlarý kýyamet günü hakkýnda uyaran elçi dinozorlar bulunmaktaydý. Fosillerden bunu anlamamýz pek mümkün görünmüyor. Fakat dinozor kavimlerinin yaþadýklarý kýyametin faydasý olarak, o sýralar ayak altýnda dolaþan ufak memeliler derin bir nefes almýþlar, serin serin büyüyüp serpilmiþler ve hatta meydan, iki ayaðý üzerinde dikilmeyi öðrenen insansýlara kalmýþtýr. Bu arada konuþmayý, iletiþimi, alet yapýp savaþmayý iyiden iyiye öðrenen insanýn, insansýlardan gelmediðini iddia edenleri de dünya üzerinde giderek çoðalmýþlardýr. Bu yeni tür, insansýlardan geldiðine itiraz ederek bir tanrý tarafýndan yaratýldýðýna iman etmeye baþlamýþtýr. Yaratýlmýþ insan da karþýlaþtýðý ilk büyük depremi ya da kasýrgayý doðal olarak kýyamet ile iliþkilendirmiþtir. KIYAMET DÜÞÜNCESÝ BÝR TÜR ZORUNLULUK Bütün göksel kutsal kitaplar ve pek çok yersel kutsal metinler, dünya hayatýnýn sonsuza kadar el bebek gül bebek sürmeyeceðini ve eninde sonunda kýyamet ile noktalanacaðýný takipçilerine müjdelemiþtir.kýyamet, tüm kutsal kitaplarýn en önemli ve gözde konusudur. Bu konuda Ýncil in önemli bölümünde ve elbette özellikle Esinlemeler in tamamýnda, dünyanýn son zamanlarý, son zamanlara dair alametler, kehanetler ve kýyametin kendisi etraflýca anlatýlýr. Týpký Kuran da verildiði üzere Sur a üflenme Ýncil de de yer alýr. Kuran da kýyamet sözcüðü sanýlanýn aksine çok deðil, sadece 70 kere geçer. Gerçekte kýyamet sadece yok oluþ deðil, ayný zamanda yeniden dirilme anlamýný da içerir. Böylece þu üç günlük ölümlü dünyanýn bir devamý olacaðý ve üç gün deðil sonsuza kadar süreceði zikredilmiþ olur. Peki ama kýyametin amacý nedir? Hem neden kýyamet vardýr? Her þeyden önce kýyametin ilahi ve nihai bir karar olmasýný ya da geçiþ niteliðinde bir dönemi izafe etmesini bir kenara býraksak bile, kýyamet düþüncesinin bir tür zorunluluk olduðunu da anlamak gerek. Kýyamet iki yönüyle insanlýk için oldukça önemlidir. Önemlidir, çünkü insanlýðýn bilinçaltýnda kýyametten hem birey olarak hem de kitlesel bazda medet umulur. Böylece sonsuz bir yaþama geçiþi ölümün kendisiyle beraber kýyamet resmen tesis etmiþ olur. Bu nedenle kýyametin kendisi inandýðý din çerçevesinde sonsuz bir hayata adým atmak isteyen inananlar için neredeyse pozitif bir þeydir. Ölmekten ve sonsuza kadar bir daha varolmamaktan yana derin derdi olan çoðu insanlar için bir çeþit kýyametseverlikden söz etmek dahi mümkündür. Kýyametseverlik kendinden sonrasýnýn tufan olmasýný dilemektir. Her insan ölmekten ötürü keyifsizdir. Ölümün kendisi can sýkýcý birþeydir. Ýnsan için daha kesilecek birçok karpuz dururken ölüp gitmek gereksiz ve nahoþ bir haldir. Ýnsan egosu baþkalarýnýn ölümünü kolaylýkla benimseyebildiði halde kendi ölümünü asla kabullenmek istemez. Bu nedenle özellikle kalp krizlerinde izlenen yaygýn gözlem ya da tanýlardan biri, kriz geçirenin kriz geçirdiðini reddetmesidir. Büyük çoðunluk, ölüm halini yaþamaya baþladýktan sonra ölümün kendisini inkar eðilimi içine girer. Ýnsanlarýn büyük bölümü adeta ölümü reddeder. Sanki ölüm yokmuþ gibi yaþamayý sever. Ýþin ironik olan yaný, özellikle dindar kimseler için ölümden sonra sonsuz hayata inanma hali de bir baþka çeþit ölüm reddiyesidir. Bu iþi garanti altýna almanýn en kolay yolu ise toptan ölüm olarak adlandýrýlabilecek kýyamet senaryolarýdýr. Bir ömür boyu hiç ölmeyecekmiþ gibi yaþama halinin doðal bir uzantýsýdýr yaþanan. Ýnsanýn ya da canlý olmanýn doðasýdýr bu. Ölümü kabullenmek gerçek bir erdem ve yüksek bir bilgelik iþidir. Çalýþma iþidir. CÝDDÝYE ALINMAYAN FELSEFÝ AKIM Öldükten sonra sonsuz bir hayat var diye ölümü kabullenmek ise bir çeþit oksimorondur. Bir çeþit yaþayan ölüler, orijinal kopya, sessizliðin sesi halidir. Herþeye raðmen, sonsuza dek yaþamak için muhakkak surette ölmenin gerekliliðine inanmak anlaþýlýr gibi görünse de, bireyin öldükten sonra bütün dünyanýn kýyamet ile ortadan kalkmasýný bekliyor olmasý ve o kýyamet zamanýnýn yakýn olduðuna iman etmesi psikanaliz gerektiren bir haldir. Türlü hipnoz yöntemleri ile bu kýyametseverliðin genetik kodlarý açýða çýkarýlabilir. Günümüzde Ýsa nýn, Deccal in, Mehdi nin ve diðer Mesihlerin bir an önce dünyaya gökten inmesini ve böylece kýyamete giden yollarýn asfaltlanmasýný dileyen, dua eden insan sayýsý hiç de az deðildir. Hatta ilgili kýyamet alametleri bir türlü olmadý diye hýzýný alamayýp bizzat Mehdi, Mesih olduðunu açýkça ilan eden veya ima etmeye çalýþan meczuplar dahi vardýr. Hemen her dinde kutsal metinlerde geçen birtakým kehanetleri cebren ve hile ile yapmaya çalýþan kýyametsever þikeci müminler dahi vardýr. Ýþte ortalama insan olma hali bu iken, ölümden kurtuluþ olmadýðýnýn bilinmesi hali insana bir avuntu sunar. O da kýyamet in ta kendisidir. Hemen her ölümlü kendisinden sonra dünyanýn ve geride býraktýðý canlýlarýn çok fazla yaþamasýný istemez. Kýsa yoldan üç beþ vakte kadar kýyamet kopmasý her ölümlünün neredeyse son dileðidir. Çünkü kopmayacak bir kýyamet, kendilerini mumyalatan antik Mýsýr kapitalistlerinin düþtüðü hali hatýrlatýr. Üstelik insanýn kendi ölümünden sonra yaþanagelecek keyifli haller dünyasý, geride býraktýðý tüm insanlýðýn çýlgýnca eðlenmeye devam edeceði olasýlýðý, her ölüyü çileden çýkartmaya yeterlidir. Bu ilkel gereklilik haline bir de mutlak anlamda vicdani temizlik ya da hesaplaþmaya duyulan özlem de katýlýr. Çünkü kýyamet ayný zamanda büyük bir hesaplaþma günüdür ve ortalama pek çok birey kendini sütten çýkmýþ ak kaþýk gibi temiz hissettiði için söz konusu hesaplaþma gününü bilinçli ya da bilinçsiz ister. Ölümlülük hali, kýyametseverliði öylesine geçerli ve cezbedici kýlmýþtýr ki, dinler bir öngördü ise dindarlar beþ katmýþ; din yetmemiþ, her sene kapitalizmin motorlarý olan popüler kültür odaklarý tarafýndan Nostradamuslar yeni baþtan yaratýlmýþ, hatta bu uðurda çeþitli tarikatlar ve bu tarikatlara baðlý çeþitli trajik ve histerik hadiseler yaþanmýþtýr. Bu baðlamda kýyametseverliðin dünyanýn ciddiye alýnmayan en yaygýn ve en ciddi felsefi akýmlarýndan biri olduðunu da deðerlendirmek gerek. BÝRÝ YER BÝRÝ BAKAR Peki, ýsrar ve inatla Ne zaman kýyamet kopacak? diye soranlara ne cevap vereceðiz? Ne Ýncil, Ne Kuran, ne diðer kutsal metinler kýyamet hakkýnda tarih vermemiþken son on yýlýn en büyük skandallarýndan biri olarak, ortalýkta Maya Takvimi zýrvalarýyla 2012 yi kýyamet tarihi ilan etmek haddinden fazla densizlik ve kendini bilmezlik olmuþtur. Zaten bir çeþit sömürü olduðu ilk günden belli olduðu halde bu zýrvalar sayesinde sayýsýz harami, malý doðrultmuþ; insanlýk bir kez daha enayi yerine konulmuþtur ye geldiðimiz þu yýl içinde kýyamet tarihinin bir kez daha ertelenmiþ olmasý neyse ki kýyametsevmez gönüllere su serpmiþtir. Kýyametseverlere önemle hatýrlatmak gerekir ki; kýyamet, sen ne zaman ölürsen o vakit kopacaktýr. Sen öldükten sonra kýyametin ne zaman olacaðýnýn fazla bir ehemmiyeti yoktur. Bu kadar basit bir gerçek ortada iken agresif kýyametseverlik yapýp türlü kutsal metinler ve kehanetleri lego oyuncaðýna çevirerek ahir zamanda yaþandýðýný ve mutlaka pek yakýn bir zamanda bir kýyamet kopacaðý beklentisini neredeyse sevinçle dile getirmek psikiyatrik bir durumdur. Tarihin bütün dönemlerinin vakt-i zamanýnda ahir zaman olduðunu birilerinin bu kýyametseverlere anlatmasý gerekir. Atalarýmýzdan bir tanesi biri yer, biri bakar, kýyamet bundan kopar demiþtir. Her geçen gün bir yenisi bulunan dinozor fosillerinden anladýðýmýz kadarýyla dinozorlar benzer bir hataya düþmüþtü ve biri yer biri bakar kýyamet ondan kopar diyen ata dinozoru özellikle muhafazakâr dinozorlar iplememiþti. Dinozorlarýn popülasyonlarý inanýlmaz ölçülerde artmýþtý. Yiyecek kaynaklarý azalmýþtý. Bir dinozor yerken komþu dinozor aç kalmaktaydý. Son zamanlarda bulunan dinozor fosillerinin çoðunda baþka bir dinozora ait diþ izlerine rastlanmasý iþte bu nedenle tesadüf deðildir. Belki de bu yüzden koskoca bir göktaþý kafalarýna inmiþ olabilir. Böylece kara deliklere bile gerek kalmadan kýyamet kopmuþ gitmiþtir. Bu sayede dinozor uygarlýðý, kuþlar ve timsahlarý saymaz isek ortadan kalkmýþtýr. Lakin dünya kendini tekrar toparlamýþ ve sahneye baþka canlýlar çýkmýþtýr. Aslýnda, evet, ben de kabul ediyorum ki, yaþadýðýmýz þu ahir zamanda kýyametin kopmasý an meselesidir. Bunun için hiçbir kehanete de gerek yoktur. Hatta insanlýðýn durumu dinozorlardan daha vahimdir. Çünkü günümüzün insanlar dünyasýnda biri yiyor doksandokuzu bakýyor. Artýk bu insanlýðýn kafasýna göktaþý mý düþer, baþka bir þey mi düþer, tarihsel materyalizm insanlýða layýk olduðu yanýtlarý verecektir. Usta ile çekirge - Ustacým, iyi ki devekuþlarý uçmuyor. - Nereden çýktý þimdi bu çekirge? - Az önce yolda gelirken bir kuþ kafama pisledi. - Talihtir çekirge. - Keþke uçsaymýþ devekuþlarý. Birgün Pazar

5 Yazmak, hiç kuþku yok ki derin bir tutku. Tarih, siyaset gibi, yaratýcý olmayan yazý için de söylenebilir mi bu, pek sanmýyorum. Sürekli olarak doðrularý bulup dile getirmek, akýl vermek, gerçekten çok sýkýcý. Demirden bir zýrh takýyor ve adaleti getirmek için sürekli kýlýç sallýyorsunuz. Bundan farklý deðil siyaset yazarlýðý. Bütün doðrular kýlýcýnýzýn ucundan damlýyor. Siz doðruyken herkes yanlýþ. Sonra da çýkýp birileri edebiyatý küçümsüyor, baþka birileri de nitelikli edebiyattan söz edenleri kendi yaþadýðý dünyanýn dinozorlarý olarak niteliyor. Gazetede siyaset yazarý mýsýn, yazdýklarýn bugün varsa, yarýn yok sayýlacak, yenisi alacak yerini. Tarih ya da akademik çalýþmalarýn bile kültüre katkýsý geçici. O günün kültürünü etkiliyorlar, ama yarýnlarý kuþkulu. Tarihin gerçekten nasýl yaþandýðýna iliþkin bulgular çoðaldýkça ya da farklý anlayýþlar verili bilgileri yeniden yorumladýkça, tarih de sürekli yeniden yazýlýr. Akademik ya da benzer çalýþmalar da düþüncenin zamana dayanýklý olduðu kadar yaþar, sonra tarihsel belgeler olarak yerlerini alýr. Yazarken de, yayýmlamak için giriþimlerde bulunurken de acele etmeyelim. Geç baþlamýþ da olabiliriz yazmaya. Hiç sorun deðil bu. Bu iþin acelesi olmaz. Asýl olan her zaman iyi yazmaktýr Edebiyat burnunun dibindeki deðil Çoksatan, çok okunan yazarlarýn ve kitaplarýn oluþturduðu popüler edebiyatý el üstünde tutanlar hep daha çok sayýda kiþinin kitap okumasýndan ya da edebiyatla kurduðu iliþkiden söz açar. Bu da tartýþýlýr da, popüler edebiyatý eleþtiri konusu edip nitelikli edebiyatýn deðerlerini savunanlara eleþtirilerini hemen sýkýþtýrýrlar o araya. Edebiyat, elbette yalnýzca yüzeyde, sizi kaptýðý gibi sürükleyen hikâyeler anlatan bir alan deðil. Yazarýn verdiði doðrudan anlamlarýn yanýnda dolaylý anlamlar da üreten, her yeni okumada anlamlarý çoðalan, dolayýsýyla katmanlarý açýldýkça zenginleþen bir edebiyat, bizim anladýðýmýz. Yoksa, yaratýcý yazarlýk çalýþmalarýna niçin gerek duyulsun. Geleneksel hikâye anlatma biçimleri bize bir yerlerden kalmýþtýr, onlarýn izini sürerek yazýveririz. Yeni ya da usta, bütün edebiyatçýlarýn elindeki her kapýyý açan anahtar dildir oysa. Yazýnsal dilin olanaklarýný ve dili kullanma biçimlerini kavradýktan sonra, onu denemeye gelir sýra. Yazarak öðrenilir sonrasý. Sözgelimi kiþi yaratmak en zor iþlerden biriyse, kiþi yaratmaya çalýþmak bize yazýnsal kiþilerin nasýl yaratýlacaðýný öðretir. Dilimizi yetkinleþtirip kendimize özgü bir anlatý dili kurmaksa, yalýn bir dille yazarken uzun cümlelerle ve daha karmaþýk biçimlerde yazmanýn ne olduðunu anlamanýn yaný sýra, sürekli olarak sözcük daðarcýðýmýzý zenginleþtirmek demektir. Bir öykü ya da roman içinde ayný sözcükleri sürekli kullanamayýz, ama ayný anlama gelen farklý sözcükleri art arda kullanma kolaycýlýðýna da düþemeyiz. Demek ki her sözcüðü, her cümleyi düþüne taþýna yazmak gerekir. Kurduðumuz her cümlenin daha iyisi hemen her zaman vardýr. Konu benzerlikleri yalnýzca okur için sýkýcý deðildir. Okurdan önce, bizim için önemli bu. Niçin pek çok kere yazýlmýþ konularý yineleyelim ki. Hayatýn sýradanlýðýna vurgu, belki bazen yanlýþ anlaþýlýyor. Hayatýn sýradan yanlarý, daha çok ilk bakýþta görünmeyen küçük kesitleri, ayrýntýlarý, keþfedilmeyi bekleyen ayrýntýlarý anlatýr. Onlardýr yazacaklarýmýzý zenginleþtiren. Okumadan yazýlmaz Okumadan yazýlmayacaðý da sanýrým yazmaya çalýþan herkeste artýk yer etmiþ bir düþünce. Gelgelelim, doðru bir okuma biçimi nedir, onunla ilgili sorunlarýmýz sürüyor. Okuduðumuz bir metnin bütün öðelerini tek tek soyutlayarak anlamak, sonra da bütün yapýyý o öðelerin bireþimi olarak okumaktýr doðru okuma biçimi. Demek ki bir çalýþma. Önce teknik bir çalýþma gibi görünebilir bu, ama soyutlamayý ve eleþtirel bakýþ açýsýný tam anlamýyla içselleþtirdikten sonra, kendiliðinden, bir refleks biçiminde yapýlmaya baþlar. Ancak ondan sonra iç eleþtiri gücüne sahip olduðumuzu söyleyebiliriz ve kendi yazdýklarýmýzý da bizden deneyimli olduðunu düþündüðümüz baþka herhangi birisinin düþüncesini almadan, kendi kendimize deðerlendiririz. Ondan sonra yazdýklarýmýz da yayýmlanmaya deðer bir düzeyde oluþmaya baþlamýþ demektir. Bunlar kâðýt üstünde dururken bize hoþ gelen sözler gibi mi duruyor? Denedikçe göreceðiz. Yeter ki, yaratýcý yazýnýn büyük bir kararlýlýkla yapýlmasý gereken bir yaratýcý düþünce etkinliði olduðundan vazgeçmeyelim. Sonunda herkes yazabilir, þu ya da bu ölçüde; hangi ölçüde olacaðý, bu arada pek çok parametreye baðlýdýr elbette. Dolayýsýyla doðru okuma biçimi ve yaza boza yazma kararlýlýðý, edebiyatýn karanlýk maðarasýndan apaçýk dünyasýna çýkaracaktýr bizi. Bu arada kendimize hemen soralým. Hangi yazarlarý, nasýl okuduk? Bir öykü antolojisi alalým: Ýçindeki yazarlarýn kaçýndan bir öykü, sonra bir kitap okumuþuz? Yarýsý var mý? Belki. Ben yarýsýndan daha azýnýn okunduðunu, bu arada sözgelimi benim için okunmazsa olmaz kimi yazarlarýn hiç okunmadýðýný görüyorum. Önemli bir sorun. Eski kuþaklarýn, genç yazarlara, edebiyatýmýzýn ustalarýný okumadan yazamazsýn, biçimindeki takazalarýyla ilgisi yok bu dediðimin. Kaldý ki, tersine düþünüyorum. Genç ve yeni yazarlar ille de eski kuþaklarýn büyük deneyimlerinden el almak zorunda deðil. Baðýmsýzlaþtýkça kendi yollarýný bulacak, böylece edebiyatýmýza olmasý gereken çok yönlülüðün kazandýrýlmasýnda daha anlamlý katkýlar yapacaklar demektir. Nasýl olsa onlar da ayný edebiyatýn içinden çýkýyorlar. Gelin görün ki, okumak zorunda olduklarýmýz kendi yazdýklarýmýz için ve eski, yeni, yerli, yabancý ayrýmý gözetmeksizin seçeceklerimizdir. Pek çok edebiyat anlayýþý, öykü, roman biçimi var ve sürekli yenileniyorlar. Oysa kendi yazdýklarýmýz daha yolun baþýnda. Sýðlýktan, tekdüzelikten, basitlikten kurtarmamýz gerekiyorsa onlarý, edebiyatta nelerin nasýl yazýldýðýný da pek çok iyi örneði iyi okuyarak öðrenmek zorundayýz. Ferit Edgü gibi alabildiðine yalýn, ama yalýn olmakla birlikte bazen zor anlaþýlýr bir yazarla Orhan Kemal in yalýnlýðý ayný deðil. Füruzan ýn öykü dünyasý bize bugün uzak gelebilir, ama bir dünyayý onu en iyi anlatan ayrýntýlar ve gözlemlerle anlatabilme yetkinliði her zaman öðreticidir. Diyaloglarý çok iyi yazan Cemil Kavukçu nun yaný sýra, Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday ya da Sabahattin Kudret Aksal ýn oyunlarýný okumak aklýmýza geliyor mu? Raymond Carver ya da Barýþ Býçakçý nýn öyküleri çok basit, herkesçe yazýlabilir ve bir þey anlatmýyor gibi geliyorsa ilk okumada, bu da okuma biçimimizi sýnamak için iyi bir fýrsat yaratabilir. Bilge Karasu nun kapalý, zor anlaþýlýr dili ve kurgu biçimiyle Cortázar ya da Borges inki de ayný deðil. Kimilerinin adlarýný anmýþ olduk iþte. Sorun bu yazarlarýn her birini iyi okuyup onlardan neler çýkarabileceðimizi görmek. Bundan vazgeçilemez ve bu konuda ciddi bir eksiklik duruyorsa, halletmek zorundayýz demektir. Öte yandan, yazarken de, yayýmlamak için giriþimlerde bulunurken de acele etmeyelim. Geç baþlamýþ da olabiliriz yazmaya. Hiç sorun deðil bu. Bu iþin acelesi olmaz. Asýl olan her zaman iyi yazmaktýr. Norman Maclean ýn Bizi Ayýran Nehir romanýndan çok etkilenmiþtim. Sýradan hayatlarý nasýl bu denli dingin bir dil ve anlatým biçimiyle anlatýp da nasýl bu denli etkileyici ve önemli olunabileceðini düþünmüþtüm. Norman Maclean bu romanýný yetmiþ bir yaþýnda yazmýþ. Ýnsan bütün ömrü boyunca öyle bir roman yazsa diye düþünmüþtüm. Borges de, Yýllarca, çeþitlemeler ve yeni buluþlar aracýlýðýyla iyi bir þeyler yazabileceðimi umdum; þimdi, yetmiþimi aþtýktan sonra kendi sesime kavuþtuðuma inanýyorum, demiþ. Sorun zaman deðil. Yapabileceðimizin en iyisini yapmaya çalýþmak. Nasýl yayýmlayacaðýmýz ondan sonra gelir. notoskitap.blogspot.com

6 Sulucakarahöyük/KOZAKLI Hasan KANKAL Dünya genelinde özellikle son yýllarda önem kazanmaya baþlayan termal saðlýk turizminde, Türkiye'nin en hýzlý büyüyen merkezlerinden biri olan Nevþehir'in Kozaklý ilçesi yaz tatilinin de baþlamasýyla birlikte yüzde yüz doluluk oranýna ulaþtý. Kozaklý Belediye Baþkaný Erdoðan Çelik yaptýðý açýklamada, yapýlan bilimsel yöntemli bir dizi çalýþmalarla, termalin kadýn hastalýklarý baþta olmak üzere romatizmal rahatsýzlýklar ve cilt hastalýklarý gibi 21 deðiþik rahatsýzlýðýn giderilmesinde etkinliði olduðunu söyledi. Çelik, þifalý özellikteki sýcak su potansiyelini 10 yýl öncesine kadar genellikle yerel anlamda köy ve beldelerdeki hastalara þifa daðýtan bir hamam kültürü ile sunabilen Kozaklý ilçesinin ününü, ülke geneline duyurmanýn da ötesinde termal saðlýk turizmi alanýnda marka ilçe olma yolunda emin adýmlarýn atýldýðý bir merkeze dönüþtüðünü belirtti. Çelik, "Termal turizminin Kozaklý ilçesinde, geçmiþine baktýðýmýzda yerel anlamda köy ve kasabalardaki hastalara þifa daðýtan bir hamam kültüründen bugün ülke geneline ününü duyurmuþ ve uluslar arasý platformda sesini duyurmaya hazýr hale gelmiþ durumda olduðunu gözlemlemekteyiz. Bugün Kozaklý, ülkenin deðiþik yerlerinden yatýrýmcýlarý ile termal turizm alanýnda Türkiye'nin önemli merkezleri arasýnda yer almaktayýz. Geçmiþte baraka ve çadýrlarda hizmet verilen Kozaklý ilçesinde, bugün için sayýlarý 20 ye ulaþan Kültür ve Turizm Bakanlýðý iþletme belgeli 4 ve 5 yýldýzlý tesisler yer alýyor. Ýlçemizde bulunan kaplýcalara Türkiye nin çeþitli þehirlerinden büyük bir ilgi var. Yaz tatilinin geçtiðimiz hafta baþlamasýyla birlikte ilçemizde bulunan 7 bin 500 yatak kapasitemizin tamamý doldu. Þuanda bölgemizde yatýrýmcýlar sýrada bekliyor. Bizler sýrada bekleyen yatýrýmcýlarýmýz için yer tahsisi için çalýþýyoruz. Yer tahsisi yaptýktan sonra ilçemizde yatak kapasitesini 10 bine çýkaracaðýz. dedi. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Güneþ KAÝM Nevþehir'de 8-9 Haziran tarihleri arasýnda yapýlan Gençlik Merkezleri Arasý Türk Halk Oyunlarý Türkiye Finali yarýþmasýnda, stilize dalda, Siirt'in Eruh Ýlçe Gençlik Merkezi ekibi en iyi oyunu sergileyerek Türkiye 1.'si oldu. 38 ilden, 45 ekibin katýldýðý yarýþmalar, 8 Haziran Cuma günü saat 17:30 da Göreme Belediyesi önünden yapýlan kortej yürüyüþü ile baþladý. Göreme de düzenlenen Gençlik Merkezleri Arasý Türk Halk Oyunlarý Yaþ Grubu Final yarýþmalarýnýn kortej yürüyüþüne ve açýlýþýna Göreme Belediye Baþkaný Nuri Cingil, Avanos Belediye Baþkaný Dr. Mustafa Körükçü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Mustafa Ünlüer ve birçok protokol üyesi katýldý. 2 gün süren yarýþmanýn ikinci gününde stilize dalda yarýþan Eruh Gençlik Merkezi Halaylar Kategorisinde Siirt Gençlik Merkezi ve Diyarbakýr Gençlik Merkezi ile birlikte en iyi performans ödülünü alarak Türkiye 1.'liðine imza attý. Konu ile ilgili açýklama yapan Eruh Ýlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Vekili Barýþ Kezer, "Ýki yýldýr sistemli ve büyük emek harcayarak yürüttüðümüz çalýþmalarýn meyvelerini böyle kýsa zamanda büyük baþarýlar ederek almak bizleri son derece mutlu etti. Fýrsat verildiði takdirde Eruh ta gençlerimizin ne denli baþarýlý olabileceðini herkese ispatladýk. Bu baþarýlarýn yanýnda özellikle Eruh un tanýtýmýný en iyi þekilde yaptýðýmýz kanaatindeyim. Ýlçede çok iyi bir ekip ruhu oluþturduk. Bundan sonra yapacaðýmýz çalýþmalarla Eruh'umuzu çok daha iyi yerlere taþýmayý hedefliyoruz" dedi. Türkiye, iþsizlikle mücadelede yeni bir yöntemi uygulamaya koydu Ýþ ve Meslek danýþmaný atayarak, her iþsize ulaþma Her Ýþ ve Meslek danýþmanýna 500 iþsiz zimmetlenerek, iþsizleri kabiliyetlerine göre iþe yerleþtirme misyonunu üstlenecek olan danýþmanlardan ilk i atanarak Ýþkur Ýl Müdürlüklerine daðýtýmý yapýlmýþtý. Çalýþma Ve Ýþ Kurumu Nevþehir Ýl Müdürlüðümüze de ilk etapta 6 iþ ve meslek danýþmanýn atamasý yapýlmýþtýr. Ýþin veya iþsizliðin baþlangýç noktasý olarak düþündüðümüz üniversite sýnavý meslek seçiminde çok büyük önem arz etmektedir. Doðru kiþiyi doðru mesleðe yönlendirme, puandan çok mesleki kabiliyete önem vermenin bilinciyle Nevþehir üniversite bahçesinde kurulan stant ile Ýþkur Ýl Müdürü Ýlhan TEMEL, Müdür Yardýmcýsý Mehmet Cem KURU, personeller ve Ýþ Meslek Danýþmanlarý tarafýndan sýnav öncesi ve sýnav sonrasý velilerle özellikle üniversite adayý gençlerle irtibat kuruldu; Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý; -Sýnav sonrasý birebir tercih danýþmanlýðý, -Kariyer danýþmanlýðý, -Mesleki rehberlik, -Meslek-birey eþleþtirmesi, -Mesleki eðitim kurslarý, -Meslekler bankasý, -Sýnav stresiyle baþ etme yollarý Konularýnda danýþmanlýk yaparak öðrenci ve velileri Ýþkur a yönlendirdiler, Yaklaþýk 2000 öðrenci ve veliyle konuþma imkâný bulan danýþmanlar, bilgilendirici broþürler daðýtarak sýnav sonrasý tercih dönemi içinde öðrencileri iþkur a davet ettiler. Pazar günüde devam edecek olan bilgilendirme standýyla daha fazla öðrenci ve veliye ulaþma imkâný saðlanacaktýr. ÝÞKUR NEVÞEHÝR-Þaban BELADA

7 Bir taþ ile iki deðil, onlarca kuþ vurulmaya çalýþýlýyor adeta. Yüzlerce danýþman, yüzlerce yeni proje ile hazýr bekliyor olmalý ki, ne zaman, nerede ve hangi gündem yaratýlacaðý bilinemez oldu. Ülke-nin yapý taþlarý yerle bir ediliyor. Bana dokunmayan bin yaþasýncý büyük bir kesim oluþmaya baþladý. Eskiden bir gündem ortaya atýlýr, eðer tepki varsa iki adým geri çekinilirdi. Þimdi onlarca gündem, onlarca proje ile büyük bir saldýrý var. Kim hangi gündemin peþinden koþacaðýný bilemiyor. Beyin fýrtýnasý yapýlýyor. Gündem manyaðý olduk, tüm ülke olarak. Geliþtirilmiþ Büyük Ortadoðu Projesi bir toplum mühendisliði deðilse, bu yaþadýklarýmýzýn adýný siz koyun. Cambaza bak, kuþa bak deyip asýl yapýlacaklar, ehemmiyet sýrasýna göre kotarýlýveriyor. Siz kürtajý konuþurken; Kentsel Dönüþüm Yasasý onaylandý. Siz kürtajý konuþurken; THY'nin grev hakký kaldýrýldý. Siz kürtajý konuþurken; 3. Köprü ihalesi tamamlandý. Siz kürtajý konuþurken; Aselsan'ýn % 51'i Ýsrail'e satýldý. Basýnda, sütun yazarlarýnýn yazdýklarýndan, derleyebildiklerime bir bakalým. '12 Eylül 2010'da halkoylamasý ile kotarýlan Anayasa deðiþiklikleri, 2 yýllýk uygulamada amaç yönünden teyit edildi. Ýki yýl önce savunulan iki görüþ: Evetçiler: Vesayetçi rejim bitecek, özgürlükler alaný geniþleyecek, yeni anayasanýn yolu açýlacak Karþý çýkanlar: Anayasa Mahkemesi (AYM) ve HSYK üzerinde iktidar partisi vesayeti kurulacak, özgürlüklere iliþkin düzenlemeler eksik, çeliþkili ve göstermelik; bunlar, yeni anayasanýn önünü kapatacak. Uygulama, hangi görüþü doðruladý? Olmasý gereken; düzenleme yapýlan özgürlükler için yasalar çýkarmak. Hedef, özgürlükler alanýný geniþletmek olduðuna göre, uygulamada iyileþme, yasal düzenlemeler ötesinde, insan haklarýna genel olarak yansýyacak. Bunlar gerçekleþti mi? Yasal düzenleme sayýsý üçte kaldý: Hemen alelacele kotarýlan, AYM ve HSYK yasalarýyla çoðunlukçu vesayet, beklenenin de ötesinde pekiþti. Mesela, fetus a kiþilik tanýmak isteyen bir zihniyet, 5 yaþýndaki kiþiye, - okula göndererek - çocukluk hakkýný bile çok görüyor. (4+4+4 dayatmasý). Ýbrahim Kabaoðlu' 'O neslin nasýl eðitileceði (4+4+4 sistemi); O neslin nerede eðitileceði (imam hatiplerin göz bebeði yapýlacaðý söylendi)... Sonrasý belli tek tip toplum... Tek tip yaþam... Ve tabii ki tek parti! Cemaat öðrencileri için katsayý torpili yapýldý, RTÜK Cemaat faaliyetlerini kamuya yararlý faaliyet olarak benimsedi, 12 Eylül katliamcýlarý için af kapýsý açýldý... Melih Pekdemir' 'Bugün Cemaat'in altýn kadrosu ya da kendilerinin 'altýn nesil' dedikleri, devleti idare eden, yargý, polis ve eðitimde köþe baþlarýný tutanlarýn soy geçmiþleri incelense kýrdan kente göç eden, alt ve alt orta sýnýfa mensup olduklarý görülebilecektir. Bu baðlamda ironik olarak Cumhuriyet ya da Kemalizm'in beceremediði modernleþtirme, kentlileþtirme sürecini Cemaat'in baþardýðýný söylemek mümkün. Daha önce bu köþede sýk sýk AKP ve Cemaat'in Kemalist modernleþmeyle benzerliklerini, azýcýk da olsa ahlakýný koruyabilmiþ olan herkes, Türkiye'nin altmýþlý yýllarýn sonuna doðru laikleþtirmeden, laikleþmeye doðru evrilmiþ olduðunu toplumun ezici çoðunluðunun din temelli bir hayat özlemi içinde bulunmadýðýný bilir. Azýcýk namusunu koruyabilen bir toplumbilimci kýrsal, geleneksel giyim tarzýndan kentli modern giyim tarzýna geçiþte 'türban-manto üniformasý'nýn kendiliðinden ortaya çýkmadýðýný tersine 'çok baþarýlý bir politik mühendislik' olduðunu da bilir. Dindarlaþtýrma sürecinin baþlangýcýna gidilirse asýl mühendisin kim olduðu bulunabilir. Baþlangýç anýnda pýrýl pýrýl parlayan ve hemen herkesin sanki hiç yokmuþ gibi davrandýðý asli yapýlar Komünizmle Mücadele Dernekleri ve Milli Türk Talebe Birliði'dir. Cemaat'in politika sahnesine giriþi dindarlýk üzerinden deðil Komünizm karþýtlýðý ve Milliyetçilikle olmuþtur. Selçuk Candansayar' 'Terör fitne-fesat, nifak olarak aramýza sýzmaya, kardeþliðimizi bozmaya çalýþýyor muþ. Bunu söyleyen, Baþbakan. Terör derken neyi kastettiðini biliyor mu; terör bir adam mý, in mi, cin mi? Terör kelimesini kendilerinden ödünç aldýðýmýz dillerde, bu kelimeden farklý olarak dehþet ve tedhiþ, yani -kendi amaçlarýna ulaþmak üzere- insanlarý dehþete düþürüp yýldýracak eylemlerde bulunma anlamýna gelen farklý kelimeler var mý? Yok tabi; zira terör tam tamýna bu demek; yani dehþet ve tedhiþ. Öyleyse, dilimizde dehþet ve tedhiþ kelimeleri varken, terör ve terörist kelimelerini kullanmak eðer derin bir cahilliðin ürünü deðil ise, doðrudan doðruya bir psikolojik savaþ numarasýdýr. Ýnsanlarý dehþete düþürmeye yönelik bir eylem yoksa, terör de olamaz. Kürtaj hakký 12 Eylül artýðý imiþ; yüzde 10 barajý neyin artýðý ya da siyasî partiler kanunu, grev yasaklarý vb Bunlar, birkaç gün içinde Uludere katliamýný hükümeti düþürmeye yönelik ikinci bir '28 Þubat' ilân edip, hak-adalet diyen herkesi darbe giriþimcileri olarak içeri almaya da baþlayabilirler. Kadir Cangýzbay' 'Almanya'da Adolf Hitler'in faþist Nasyonal Sosyalist Alman Ýþçi Partisi (NSDAP), 5 Mart 1933 tarihli seçimi kazanarak iktidara geldi. Nazi Partisi olarak da bilinen NSDAP, iktidarýnýn ikinci haftasýnda yani 24 Mart 1933 tarihinde diðer bütün partileri yasaklayarak devlet partisi haline geldi. Nazilerin devleti ele geçirdikten sonra hemen el attýklarý ilk alan ise 'özel' hayata iliþkindi. Bir süredir durup durup AKP'nin gündeme getirdiði eþcinselliðin hastalýk olduðu, mecburi hadýmlýk, çok çocuk yapýlmasý gerektiði, kürtajýn yasaklanmasý gibi aslýnda sadece özel hayata dair olan bu konular, Nazilerin üzerinde çok yoðun durduklarý konular ve düzenledikleri alanlardý. Hitler iktidarýný saðlamlaþtýrdýkça özel alana dair müdahalelerini daha da sertleþtirmeye baþladý.1934'te Gestapo'da (Gizli Polis) eþcinselliðe ve kürtaja karþý mücadele veren bir birim oluþturuldu. 1936'da, eþcinsellik ve kürtaj yine ayný mantýk içinde deðerlendirilerek ve ayný derecede tehlikeli görülerek 'Eþcinsellikle ve Kürtajla Mücadele Ýçin Ýmparatorluk Merkezi' kuruldu. Saðlýk merkezlerine, kürtajý önlemek için gizli polisle iþbirliði yapma zorunluluðu getirildi. Zorla kýsýrlaþtýrýlanlar veya zorla hadým edilenler arasýnda yoksul semtlerde yaþayanlarýn ve daha önceki dönemde Komünist Parti'ye yüksek oranda oy atmýþ semtlerde yaþayanlarýn daha az þanslý olduðu da ayrýca belgelerde mevcut. Bu uygulamaya göre, Naziler, komünizmi seçmenin bir akýl hastalýðý olduðunu düþünüyordu. Barýþ Ýnce' Aydýnlar, yazarlar, çizerler, sendikalar, sol ve sosyalist partiler, demokratik kitle örgütleri, dernekler, sanatçýlar, devrimciler, insanlar rahatsýz ve hangi kuyuya atýlan taþý çýkaracaðýný bilemiyorlar. Geçim derdine düþürülen, köleleþtirilen yýðýnlar, adeta beyin tutulmasý yaþýyor. Ama Yaðma Hasan'ýn böreði yok, bu ülkenin devrimcileri de var. Sömürü düzenine karþý, Türkiye'yi yeniden kurmak gerek diyorlar... Sulucakarahöyük/KAPADOKYA Cuma Onur ÞAHÝN Ev sahipliðini Karlýk Evi nin üstlendiði 9. Uluslararasý Kapadokya Sanat Kampý Nevþehir in Uçhisar beldesinde gerçekleþtirilecek. Resim, Seramik ve Grafik Sanatlar dallarýnda 14 ülkeden 24 sanatçýnýn katýlýmý ile gerçekleþtirilecek olan kampta, sanatçýlar 28 Haziran tarihine kadar yaptýklarý eserleri kamp sonunda düzenlenecek olan bir sergiyle sanatseverlerin beðenisine sunacak. Kapadokya da bu yýl 9'uncusu gerçekleþtirilecek olan Uluslararasý Kapadokya Sanat Kampý, Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Uçhisar beldesindeki Karlýk Evi nde düzenlenen kampa 14 farklý ülkeden 24 sanatçý katýlacak.

8 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odasý, 14 Haziran 2012 saat 08:52 de Þýrnak- Silopi merkezli deprem ile ilgili 15 Haziran 2012 tarihinde bir basýn açýklamasý yaptý. BASIN AÇIKLAMASI VE BÝLGÝ NOTU; ÞIRNAK-SÝLOPÝ DEPREMÝ (ML=5.5) 14/06/2012 günü, saat 08:52 de Þýrnak-Silopi merkezli ( K D), derinliði km olan bir deprem meydana gelmiþtir. Depremin büyüklüðü, AFAD Baþkanlýðý tarafýndan Ml=5.5 olarak hesaplanmýþtýr (Þekil 1). Artçý depremler devam etmektedir. Deprem Þýrnak ve yakýn illerde hissedilmiþtir. AFAD Baþkanlýðý tarafýndan; Þýrnak-Merkez de en yüksek ivme deðeri D-B yönünde 73 gal olarak ölçülmüþtür. Bölgede son yüzyýlda meydana gelen depremler, 1915 Þýrnak Beytüssebap M=5.3 depremidir. Ülkemiz deprem coðrafyasýnda olduðu gerçeðini her depremde tekrar tekrar hatýrlamaktadýr. Bu gerçek ortadayken Jeofizik Mühendislerine en son KPSS alýmýnda açýlacak kadro sayýsý sadece 15 kiþidir. Jeofizik Mühendislerinin yeter sayýda istihdamýný saðlamak için Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, il Özel Ýdareleri, Yerel Yönetimler daha ne kadar bekleyecektir. Tüm altyapý ve üstyapý yatýrýmlarýnda depreme dayanýklý yapý tasarýmýnýn ana bileþenlerinden olan Jeofizik Mühendisliði uygulamalarý, olmazsa olmazdýr. Tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnda Jeofizik Mühendisi istihdamý; gerek kontrol gerekse yatýrým süreçlerinin kamu yararýna planlanmasý için olmazsa olmazdýr. Yerel Yönetimlerde Jeofizik Mühendisi istihdamý, yerel kalkýnmanýn ve kaynaklarýn deprem odaklý doðru yatýrýmlara dönüþtürülmesi için olmazsa olmaz koþuldur. Tüm yaþanan depremler kanýtlamaktadýr ki; deprem odaklý planlama yapacak tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnda Jeofizik Mühendisleri mutlaka yer alacaktýr. Kamusal sorumluluðu itibariyle TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odasý olarak bu gerçeði tekrar hatýrlatýyor ve konu ile ilgili atýlacak tüm adýmlarý dikkatle izleyeceðimizi kamuoyuna duyuruyoruz. TMMOB JEOFÝZÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM Nevþehir'in Ürgüp ilçesinde daðlýk arazide 5'er kiloluk iki mantar bulundu. Baþdere beldesinde yaþayan Mustafa Memiþ (57), Çokmar mevkisindeki daðlýk XIV. DÖNEM YÖNETÝM KURULU arazide kayalýklarýn arasýnda yaklaþýk 5'er kilogram aðýrlýðýnda iki mantar bulduðunu söyledi. Mantarýn her yýl ayný dönemlerde yetiþtiðini belirten Memiþ, daha önce de ayný yerde yaklaþýk 10 kilogram aðýrlýðýnda mantar bulduklarýný ve yediklerini ifade etti. Ayný bölgede 5'er kilogram aðýrlýðýnda iki mantar daha yetiþtiðini söyleyen Memiþ, ''Buraya 5-10 senedir geliyorum. Daha önce de burada ayný mantardan bulduk, piþirdik yedik. Çok güzel bir kokusu var, zararsýz, çok nefis bir mantar. Bu mantarý Ürgüp'e götüreceðim, orada arkadaþlarýmýz var. Onlara söz verdim, sac tava yapýp yiyecekler'' dedi.

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

ASELSAN'a Çorumlu imzasý

ASELSAN'a Çorumlu imzasý TSO Meclis Üyesi Erkan Dalyan, Çorumlu sanayicinin dikkatini nükleer 8 milyar dolarlýk santral yatýrýmlarýna çekti Çorum nükleer santral pazarýndan pay almalý Dr. Ýhsan Þenocak, Çanakkale de vataný savunan

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum.

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum. Samsun ile Amasya sýnýrýndaki Boðaziçi mevkinde operasyona çýkan güvenlik güçleri, "Dur" ihtarýnda bulunduklarý iki kiþinin silahla karþýlýk verdiðini ileri sürerek ateþ açtý. Ýki kardeþten 16 yaþýndaki

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kofi Annan Suriye'deki teröristlere silah yardýmý yapan Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ý uyardý. Ýster misiniz þimdi Erdoðan Annan'a "Al ananý da git" desin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı