E r e n d i z A t a s ü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E r e n d i z A t a s ü"

Transkript

1 E r e n d i z A t a s ü Sýr Abla, Bir daha bu konuyu aðzýmýza almayacaðýz diye fýsýldadý, ikimiz baþ baþayken bile. Kýz kardeþinin yüzü aðlamak üzere olan bir çocuðunki gibiydi, Hiç mi söz etmeyeceðiz, beni cezalandýrýyor musun? diye sordu. Baþka yol var mý? Susacaðýz. Bir sýrrý saklamanýn en güvenli yolu, onu unutmaktý. Kýz kardeþi onun gibi deðildi; elindekiyle yetinemezdi. Ýþte, fakülte koridorlarýný sel gibi kaplayan devrim heyecanýyla sürüklenivermiþti, korunaklý evinin dýþýna. Dar alanda boðulmamak için. Gizlide yasak çiðnemenin hazzýndan vazgeçemediðinden. Oysa, durumu açýða çýksa, ne baþ edebilecek eylem gücü ne katlanabilecek sabýr kudretiyle donatýlmýþtý. Belki de hep küçük kardeþ olarak kaldýðý için, baþýný derde soktu mu hep birileri yardýmýna koþtuðundan bu iç güçler, bitkibilimin tohum taslaðý diye adlandýrdýðý oluþum düzeyinde kalmýþ, filizlenip serpilememiþti. Her ne halse, gene de yürekli bir iþti kalkýþtýðý küçük kardeþin. Özbenliðini tanýyan ya da tanýdýðýný sanan ablanýn asla göze alamayacaðý bir þey Uzak görü ve akýlcý sakýnýmýn altýna çöreklenmiþ korku ya da rahatýnýn bozulmasýndan kaynaklanacak tedirginlik Güzel de, abla hiçbir zaman kendini olduðundan baþka türlü göstermeye niyetlenmemiþti ki Her ne ise Cýva gibi sýçramanýn sonucunun sessiz bir kabulleniþ, durgun bir daðýlma ve sönüþe varacaðýný görebilen bir iki kiþinin -mesela ablanýn- dýþýnda herkesin tayfuna coþacaðýný sandýðý devrim seli, týkalý bir bulaþýk çukurunun basýnçla ve aniden açýlmasýyla boþluða çekilen sular gibi kaybolunca ortalýktan, abla önceki konumunda kaldý, biraz sendelese de; düþünsel ve fiziksel varlýðý büyük bir deðiþime uðramadan. Oysa kýz kardeþin gövdesi balon gibi þiþiyordu ve düþünceleri allak bullaktý. Selden bir damla kalmýþtý gövdesinde; öðrencisi ve ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

2 ERENDÝZ ATASÜ sevgilisi devrimci genç ortadan yitmeden önce, bir yadigâr koymuþtu karnýna. Hayýr, cezaevlerinde çürüyenler, daraðaçlarýndan sallananlar, iþsiz kalýp zorunlu iþportacýlýða soyunanlar arasýnda deðildi delikanlý. Uzak bir kasabanýn yerlisi, varlýklý ailesinin yanýna atmýþtý kapaðý, tutuklama furyasý dinene kadar. Evet, bitkibilim diplomasý almaktan vazgeçmiþti, ama bu onun adýna büyük bir kayýp sayýlmazdý. Önder olmak için doðduðuna inanan delikanlýya bitkibilim diplomasý nasýl yetsindi ki Kýz kardeþinin, karnýnda süratle insan yavrusuna geliþen canlý taslaðýný söküp atmak istemeyiþindeki direniþ, ablaya hep kayýp bir rüyanýn gerçeklikle en azýndan tek bir baðlantýsýný olsun koruyabilme tutkusu gibi görünmüþtü. Yoksa, ikisinin de öðretim kadrosunda yer aldýklarý bu fakültede, kýz kardeþi öðrencilerinden birine âþýk eden çekim o kadar da karþý konmaz deðildi. Kýz kardeþ, yönetmeliklerle yasaklanmýþ bir iliþki yaþama fikrine daha çok âþýktý galiba. Bir de delikanlýnýn forum kürsülerinde dalga dalga yükselen sesi, uçuþan saçlarý, sýcak mavi gözleri ve boynuna doladýðý al atkýsýyla, o saðlam duruþuyla çizdiði imgeye vurulmuþtu. O kadar vurulmuþtu ki o rüzgârdan imge, gözyaþlarýnýn eþiðinden titreyen korkmuþ bir çocuðun gerçekliðine dönüþüverince, abla polisten kaçan öðrenciye sunabilecek anaç bir sevecenlik buldu da kýz kardeþ tanrýlarýn tahtýndan düþmüþ sevgilisine elini uzatamadý! Abla, bu bozgundan sonra, kýz kardeþinin kürtaj masasýnda soluðu alacaðýný sandý; yanýlmýþtý. Kýz kardeþi yitik rüyanýn gerçek olduðuna inanmayý seçmiþti ve onu ayakta tutan da bu hayaldi. Sevgilisinden ayrýlmak, bu nedenle fazla koymamýþtý ona. Abla, kardeþinin iflah olmaz bir hayalperest olduðunu, hayallerinin gerçek olmadýðýný unutarak hayal kurmasýna imkân verilmezse eðer çökeceðini, belki de çýldýracaðýný iþte o zaman gerçekten kavradý ve sesini çýkartmadý. Kýz kardeþ, rahminde bir kahramanýn çocuðunu taþýmaya devam etti! Kýz kardeþin kocasý, karýsýnýn iliþkisine dair hiçbir kuþku taþýmýyordu; o nedenle, çiftlerin pek de çocuk sahibi olmadýklarý ya da olamadýklarý bir evlilik aþamasýnda patlak veren bu gebeliði, hayatýn hoþ bir þaþýrtmacasý, erkeklik gücünün bir belirtisi olarak neþeyle maskelenen bir þükran duygusuyla kabullenmeye hazýrdý. Abla, kýz kardeþinin rüyanýn etkisi tamamen kaybolduktan sonra, bebeðin kocasýndan olduðuna fazla zorluk çekmeden inanabileceðini seziyordu. O nedenle, öz deneyimlerini söze dökmekte pek sakýnýmsýz olan müstakbel anne için, tehlikeli ilk dönem atlatýlabilirse eðer, bu sýrrý saklamak pek de çetin olmayacaktý. Peki ya kendisi Sýrdaþ, akýl hocasý, dert ortaðý konumundaki abla ne yapacaktý! O, gerçek tutkusu diye de isimlendirilebilecek kurcalamacý meraký ve keþfettiðini ifþa etmek için yanýp tutuþan itkisiyle! Onu, kýz kardeþiyle ortak seçimleri bilim dalýna yönelten, kardeþini her bahar, püskürttükleri buram buram kokularla etkilerine alan, renk renk, yaprak yaprak bitkiler deðildi; kitaplarda rastladýðý, görkemli ve renkli taçyapraklarýný incecik kesitler halin- 12 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

3 SIR de soya biçe, güzelliðin kuytusuna gizlenmiþ yumurtalýkta saklý tohuma ulaþan bitkibilim çizimleriydi. Abla bu sýrla ve sýrrý çevreleyen hayat ve duygu katmanlarýyla, onlara düþüncesi ve sözleriyle dokunmadan nasýl baþ edecekti? Ablanýn iradesi sayesinde, kýz kardeþler gebeliðin evlilik dýþýlýðýný bir daha aðýzlarýna almadýlar, bir ayrýksý olayýn dýþýnda: Kýz kardeþ, sevgilisi ve öðrencisi delikanlýyla görüþme fýrsatýný bir kez bulmuþ, onu karnýnda taþýdýðý çocuðundan haberdar etmiþti. Ablanýn gerçek tutkusunu okþayan, sakýnýmýný ise zorlayan bir olaydý bu ve müstakbel yeðeninin doðumuyla ilgili sýrrý büsbütün sýký saklamasýna yol açtý. Abla, delikanlýnýn ileride, bir bunalým sýrasýnda çocuðuna sahip çýkmak isteyebileceðinden çekiniyor, ancak bu eþraf oðlunun delikanlýlýk hummasýný atlattýktan sonra, kiþisel rahatýný bozacak giriþimlere kalkýþmayacaðý akýl yürütmesiyle kaygýlarýný dindirmeye çalýþýyordu. Kýz kardeþi içinse, ablasýnýn zihninde büyüyüp yankýlanan bu karþýlaþma, sadece o an'ýn coþkusu ya da hüznü uðruna yaþanmaya deðerdi. Kentin dýþýndaki göle gitmiþlerdi, iki eski sevgili; kýyýda bir çay bahçesinde oturmuþlar, ýlýk sonbahar havasýnda, gün batýmýnýn yumuþak renklerini seyretmiþlerdi. Delikanlý huzursuzdu. Demek, bu kadar çabuk unutabilmiþti onu bu kadýn, kocasýna dönmüþ -sanki terk etmiþti de- hemencecik karnýný doldurmuþtu. Çocuk, senin dedi kadýn. Sessizlik Donuk bir an Delikanlýnýn eli ayaðý buz kesmiþti. Ýþittiklerini algýlayamýyordu. Kadýn dosdoðru bakýyordu, delikanlýnýn gözlerinin ta içine; gülümsüyordu. Donukluk erimeye yüz tutmuþtu. Önce bir ýlýklýk aktý genç adamýn varlýðýna, sonra sevinç, teselli, kuþku, ürküntü þimþekleri çaktý benliðinde; ýþýklarý ve gümbürtüleri birbirine aðdý. Hiçbir þey söyleyemedi, sakinleþmeyi bekledi, sýradan sözcükler telaffuz edebilme yetisine yeniden kavuþmayý. Emin misin? Elbette. Bir kadýn bunu bilmez mi? Neden aldýrmadýn? Senden bir hatýra kalsýn istedim. Sessizlik Delikanlý minnetle gülümsedi. Tedirginliði tam olarak geçmemiþse de hayli rahatlamýþtý. Kocan? Ondan sanýyor. Ya bana benzerse? Seni tanýmýyor ki Sülaleden birine çekmiþ sanýr. ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

4 ERENDÝZ ATASÜ Gebelere özgü o mutlu dinginlik, kadýný bir ayla gibi sarmalamýþtý. Genç adam, ona ulaþamýyordu. Demek, kendisinden bir talebi yoktu, kadýnýn. Minnet Ama, nasýl olur! O çocuðun babasý deðil miydi! Çocuk onun deðil miydi! Delikanlýnýn minneti süratle haksýzlýða uðrama duygusuna dönüþüyordu. Çok deðerli bir öz çalýnmýþtý varlýðýndan, kullanýlmýþtý! Kadýn, Sakin düþününce, böylesinin hepimiz için en uygun çözüm olduðunu göreceksin dedi; bilge bir edasý vardý. Bu ikinci gebeliðin, bu aþk meyvesinin tadýný çýkartmaya kararlýydý. Buluþma, kadýn için, ýstýrabý az bir veda töreniydi; kahramanýný, günün solan renkleriyle birlikte gömüyordu. Delikanlýyý bir daha görmedi. Çocuk doðdu. Oðlandý ve týpký babasýna benziyordu. Ne kadar büyük amcamý, dedemin aðabeyini andýrýyor! diyordu yasal baba, gururla taþýrken oðlunu. Yýllanmýþ albümleri karýþtýrýyordu, eski fotoðraflara meraklý olduðunu bildiði baldýzýna üniformalý bir Osmanlý subayýnýn resmini gösteriyordu. Bak, iþte burada, Sarýkamýþ cephesine hareket etmeden önce, ne yakýþýklý deðil mi? Evet diyordu abla, konuyu tarihe çekmeye çabalayarak, Buz cehenneminden sað kurtulmuþ ha! Þanslýymýþ! Hem çok uzun yaþamýþ. Oðlum da ona çeker inþallah. Övünçle bakýyordu bebeðe. Bebeðe, Sarýkamýþ cephesinden sað dönmüþ zabit büyük amcanýn tumturaklý adý verilmiþti: Nizamettin Sýrrý. Abla, sýrrýn çevresindeki insanlardan utanýyor mu, yoksa onlara kýzýyor, acýyor muydu, karar veremiyor, bu belirsizlik tuhaf bir bungunluk haliyle kendini dýþa vuruyor, kýz kardeþinin evinden fýrlamazsa soluksuz kalacaðýný sanýyordu. Ablanýn kocasý, karýsýnýn bu hallerine bir anlam veremiyordu. Acaba karýsý, kardeþinden özenmiþti de bir çocuk daha mý doðurmak istiyordu? Delisin sen dedi abla kocasýna, Ne çocuðu bu yaþtan sonra! Yýllar geçiyor, yeðen büyüyordu. Gitgide daha çok benziyordu gerçek babasýna. Abla, yeðenini seviyordu sevmesine de tuhaf bir mahcubiyet duyuyordu çocuðun yanýnda. Onu her görüþünde, devrim ateþinin üstünden atlarken, kýz kardeþini gebe býrakýp gitmiþ o delikanlýya karþý buruk bir öfke kýpýrdýyordu içinde. Kýz kardeþini hayretle izliyordu. Nasýl her þeyden bu denli arýnabilmiþti! Nasýl unutabilmiþti! Nasýl böyle vurdum duymazdý! Artýk siyasetle hiç mi hiç ilgilenmiyordu kýz kardeþi. Ne olmuþtu devrimci fikirlerine! Kocasýnýn sað siyasalara yatkýnlýðýna duyduðu tepki de un ufak 14 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

5 SIR olmuþtu bebek doðalý! Oysa, yarý yaþýndaki bir devrimci öðrenciye âþýk olmasýnýn birincil açýklamasý -kendine göre- kocasýnýn saðcýlýðý deðil miydi bir zamanlar! Hepsinin üstüne birer çizik atýlmýþtý. Bir günden öbür güne, hayatýn küçük dalgalanmalarý arasýnda yaþayýp gidiyordu kýz kardeþi iþte! Peki o ne yapacaktý, yüreðini kavuran, aðzýný kurutan, içindeki aðýrlýðý günden güne artan bu sýrla! Bazen kocasýna açýlmak geliyordu içinden. Kestirebiliyordu kocasýnýn tavrýný; ilk þaþkýnlýðý üzerinden attýktan sonra, Aman sen de! diyecekti, Boþ versene, tek gayri meþru çocuk senin yeðenin mi þu dünyada! Vaktiyle kardeþine verdiðin öðüdü tut, unut gitsin. Yaþamana bak. Yaþamak Kocasýna da açýlamadý. Sýrrý beþ altý yaþlarýndayken bir gün teyzesiyle el ele dolaþýyordu, aðaçlý yollarda. Teyze yürüyüþünü minik yeðeninin adýmlarýna uydurmaktan mutlu. Kendi çocuklarýna gösteremediði, belki yaþlanmanýn armaðaný olan sabýrlý bir hoþgörüyle gözlemliyor, çocuðun bir fidan gibi günden güne gövermesini. Sýrrý'ya yönelik sevgisinde, yaralý bir kuþa beslenecek þefkatten esintiler var. Garip; çünkü çocuk sapasaðlam. Teyze, kýz annesidir; kýz annesi olmaktan hoþnuttur. Oðlan çocuklarýnýn bunca sevimli olabileceðini düþleyemezdi bile, Nizamettin Sýrrý'yý tanýmadan önce. Sýrrý'da henüz hoyratlýktan eser yok. Düþünceli, duygulu bir çocuk; neredeyse akil bir çocuk. Dikkatle inceler oyuncaklarýný, özenle parçalarýna ayýrýr, parçalarý kýrmadan yeniden birleþtirmeye çalýþýr; çoðu kez baþarýr da. Mühendis olacak diye övünçle düþünür teyze; sevinir; hayatýn, kiþileri yeteneklerine tümüyle ters yönlere savurabileceðini gözden ýrak tutup da. Hocam, merhaba! diyen ses kulaðýna çarptýðýnda, teyze küçük yeðenin geleceðiyle ilgili umutlara dalmýþtýr; sesle irkilir. Adam deðiþmiþtir; erken bir yaþlanma, hatta çok erken; þiþmanlamýþ, küçük þehir rehavetinden. Kadýn onu tanýmaz. Onun küçük Sýrrý'yla baðlantýsýný hayli zamandýr aklýna getirmemiþ, unutanlara katýlmayý denemiþ, belli ölçüde baþarmýþtýr. Onu anýmsamaz, fakat zihninin bambaþka bir köþesinde, genç bir erkeðin baskýlanmýþ hayali kýpýrdar. Önce boynu, sert, gergin, kaslý boynu, mavi gömleðinin açýk yakasýndan filize durmuþ taze bir kütük gibi yükselir. Derin, mavi gözleri vardýr ve sýcak bir sarýþýnlýðý. Kürsüde ders anlatan kadýný delip geçen bakýþlar. Kadýn, bu yoðun bakýþý, bitkibilimine adanmýþ öðrenme dikkatine yorar, kendini aldatýr. Hiç de iyi bir öðrenci deðildir genç adam, canlýlarýn gizemli dünyasýný umursamaz, o dünyanýn bir parçasý olduðunu ancak iþine gelirse anýmsar; kürsüdeki kadýn bunun farkýndadýr. ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

6 ERENDÝZ ATASÜ Kadýna, ayný fakültede öðretim üyesi olan kýz kardeþi öðrenci önderinin yakan delici ýþýðýndan söz açtýðýnda, abla susar; o ýþýðý önce kendisinin teninde hissetmiþ olduðundan söz etmez; anýyý silip atmak ister. Hem her zaman küçük kýz kardeþini kollamadý mý, ona destek olmadý mý, onun hatýrýna geri çekilmedi mi Bir eksik, bir fazla kýrýklýk, ne fark eder Kýz kardeþi konuþkandýr; abla ise çekingen, bütün mesele bu Niyeyse heyecanlarý hep ortak olmuþtur; bitkibilimden sevgililere dek. Ýlk konuþan ve duygusuna sahip çýkan hep kýz kardeþti; susan ve geri çekilense abla. Hem abla durmuþ oturmuþ bir kadýndýr ve yaþamýnda öðrencisiyle oynaþmak gibi hafifliklere yer yoktur. Ve iþte, yýllar sonra, Nizamettin Sýrrý, eli teyzesinin avucunda hapis, o dikkatli mavi gözleriyle bakýyor, ilk kez karþýlaþtýðý bu yabancý adama. Teyze, Kim bu münasebetsiz? diyor içinden, yeðenimle sefamýzý bozan! Yýllar geçtikçe, birbiri üstüne tozlu sayfalar gibi yýðýlan öðrenci yüzlerini belleðinde sýnýflandýramýyor. Bu nedenle, eski öðrencileriyle karþýlaþmak bir tür mahcubiyet yaratýyor kadýnda. Teyzenin bocalayan gözleri, yabancýnýn yüzünde umarsýzca gezinirken, bilincinin bilmeye gerek kalmadan tanýyan bölgesinde kýpraþan hayal, süzülüp karþýsýndaki adamýn yabancý çizgilerine yerleþiyor usul usul, bir tutam ýþýk o yüze düþer gibi; ve yüz deðiþiyor. Usul bir dönüþüm bu; öyle sanýyor teyze, oysa an'ýn bir kesrinde oldu bitti; bir çakým ve kadýn haykýrýyor, Sen, ha! Refleksvari bir hareketle Sýrrý'ya siper oluyor kadýnýn gövdesi. Torununuz mu, hocam? Her zamanki gibi kaba diyor abla içinden. Hayýr, kocamýn bir akrabasý. Sýrrý hayretle bakýyor teyzesine; küçücük aklý lafa karýþmamasý gerektiði konusunda uyaruyor çocuðu, teyzesinin geniþ kalçalarýnýn ardýna sinmiþ, yan gözle yabancýyý süzmeyi sürdürüyor. Her zamanki gibi kaba! Üstelik her zamankinden þiþman. Ama belleðin oyunu hükmünü icra etmiþ, adamýn gürbüz boynundaki o güçlü, gergin, kývrak kas ya da o kasýn bellekteki izi -sýcak bir sarýþýnlýðý muþtulayan- kadýný yakalamýþtýr. Bir hayaldir bu, kadýn bilir. Nice gergin dokunuþlarýn zamana dayanamayýp pörsüdüðünü öðrenecek kadar yaþam deneyimi vardýr; ama dokunulmamýþlýðýn vaat ettikleri, bozulmayan bir büyü gibi zamana dayanýr. Yeniden bulmanýn heyecaný, yeniden yitirmenin boþluk duygusunda, kuyuda titreþen bir yanký gibidir. Gerisi ilginç deðil ya da ablanýn kestirebildiði gibi. Eski devrimci öðrenci önderi, kasabasýna dönüp eþraf olmuþ, çoluk çocuða karýþmýþtýr. Yeniden canlanan siyasi hayatýn tadýna, çe- 16 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

7 SIR þitli sosyal demokrat partilere gire çýka bakmaktadýr. Kasabadaki tekdüze günlere biraz heyecen katmak için, geçmiþten tümüyle kopmadýðý hayalini baþkalarýnýn gözlerinde ve kendi içinde yaþatabilmek için Malum þeyler Karþýlaþmadan sonra, teyze yeðen bir pastanede otururken ve Sýrrý çok sevdiði dondurmasýný yalarken teyze geçkin çaðýnda anne olmuþ bir kadýnýn dingin ve apaçýk gönenciyle seyrediyordu küçüðü. Ortak bir sýrlarý vardý, küçüðün bilmediði. Sýrrý, çocuklara özgü bilgelikle susuyordu. Garip bir sükûn kaplamýþtý kadýný. Bu karþýlaþmadan kýz kardeþine söz etmeyecekti. Uzun süre ertelenmiþ bir vergi borcu tahsil edilmeliydi. Bir ara telaþa kapýlmýþtý; ya eski öðrenci kýz kardeþini sorsaydý, ya O sýralarda hamileydi, oðlu mu oldu kýzý mý? deseydi Telaþa ne gerek vardý: Bebeði kaybettik ; iþte o kadar, kesin ve ödünsüz Birkaç hafta daha sýcak mavi bakýþlar delmiþti kürsüdeki kadýnýn bedenini; istifini bozmamýþtý öðretmen; iletiyi aldýðýný sezdirmemiþti öðrencisine. Derken sitem karýþtý bakýþlara. Ve sonra söndü ýþýk. Öðrenci önderinin kýz kardeþiyle yasak aþký baþlamýþtý. Yaþlanma arifesindeki ablanýn bedeninde dolaþan gençlik söndü. Ve bir daha hiç genç olmadý kadýn. Þimdi, yýllar sonra, duygularý, kürsünün eteklerinde seyreden davayý, tarafsýz bir dikkatle irdeleyip cezalarý soðukkanlýlýkla biçen bir hâkime özgü iç barýþýn denetimindeydi. Bulunurken kaybedileni arzusuz, hasretsiz, piþmanlýksýz anýmsamak ürkünçtü, bir bakýma. Her þey ondan, o her þeyden uzaklaþýyordu; mekân ve zaman siliniyordu. Kendi içine yýðýlýyordu; cam kabýn dibine çöken, sonra da kuruyup kalan bitki hülasasý gibi. Kendi kendine yapýþýyordu. Acý veren bir duyum deðildi bu, aslýnda. Ancak çift yönlüydü. Ve yöndeki kararsýzlýk hýrpalayýcýydý; gözlemleyen, bir irkilme, bir ürperiþ gibi algýlýyordu yaþlý kadýnýn bedenindeki deðiþimi Oysa o daðýlýyordu, daha þimdiden, birbirinden uzaklaþan zerreciklerine. Önce, organlarý yabancý ve eriþilmez oluyordu; ayaklarý, siste kaybolan adalar gibi yüzüyordu uzaklarda. Bacaklarý, içi boþalmýþ aðaç kütükleri Bellekte istiflenmiþ resimlerse, çoktan denetimi yýkmýþ, düzenden kurtulmuþ, bölük pörçük, uzak ve karmakarýþýk, saçýlýyorlardý. Bitki kesitlerinin çizimleri yakýnlýðýn, bastýrýlmýþ þiddetin ve ýstýrabýn anýlarýna karýþýyordu. Ömrün deðersiz tortusu. Uzun yaþamanýn bedeli buydu sürüp giden ayrýlýklar ve sürüp giden, giderek her þeyi kapsayan önemsizleþme Tanýþlar, dostlar, eþ, arkadaþ, kýz kardeþ, öðrenciler, diplomalar, ödüller birer birer çekiliyordu yaþamdan ve sonra bellekten, görevler, bilgiler, iþe yararlýklar. Gidenlerin býraktýðý boþluk da yavanlaþýyordu bir süre sonra Ta ki göç sýran gelene dek Bitki köklerine emileceðim. gibi bir his, bir izlenim kaydý, ihtiyar kadýnýn daðýlan belleðinden. Bir düþünce deðildi bu; eski bir düþüncenin silik ve eksik bir anýmsanýþý gibiydi Güçsüz bir yanký. Giderek boþluða dönüþüyordu bilinci ve orada yýldýz tozu ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM

8 ERENDÝZ ATASÜ gibi bir yanýp bir -yanmamak üzere- sönen düþlem kýrýntýlarýnýn arasýndan sadece biri çýnlamasýný sürdürüyordu. Neydi o? Bir anýmsayabilse Kýz kardeþiyle arasýnda Çoktan ölmüþ kýz kardeþi Bir anlaþmazlýk mýydý? Ýtiraf edilememiþ bir çekiþme, yarýþma belki Yok caným, daha neler Bir karþý çýkýþ Boþuna bir karþý çýkýþ Yoksa, her neyse o anýmsayamadýðý þey, yeðeniyle mi arasýndaydý? Neydi adý, Sarýkamýþlý amcanýn torunu Þþþ Sss Suss Sýr Sýrrý! Ona bir þey söylemesi gerekliydi. Sýrrý'ya Yerinden doðrulmak istedi. Bir haksýzlýk mý yapýlmýþtý acaba? Bu son hastalýðý boyunca, Sýrrý'ya gerçeði açýklamanýn ateþli arzusu onu diri tutmuþtu. Gerçeði açýklamadan ölemezdi. Yaptýðý yanýna kâr kalmamalýydý, birinin. Kimin? Kimdi o? Katran kývamlý acý, damarlarý týkayan Sýrrý'yý çaðýracak ve anlatacaktý. Ama, o gerçek acep neydi? Sýrrý'nýn annesiyle mi, bir genç adamýn uzak ve silik hayaliyle mi ilgiliydi yoksa kuruyup kalan bitki özleriyle mi? Þþþt, sakin ol! dedi bir ses; bir el omuzuna deðdi, onu yavaþça yataða doðru itti. Acý, kara, koyu, bulanýktý; hâlâ an'ýn kesrinden kendini duyumsatabiliyordu. Kýz kardeþinin yitiminden sonra kolaylaþmýþtý onu anýmsamak; zamanýn içinde geriye doðru bir sevecenlik ve baðýþlama yanýlsamasý kurmak. Ama þimdi, son gerçekle karþý karþýya ve tek baþýna kaldýðýný fark eder gibi olduðu an parçalarýnda eðreti yanýlsama eriyor, ardýndan baþka bir karanlýk beliriyor, peçeden sýyrýlan yüz gibi. Hayýr, onun adýný koyamaz, o katran karasýnýn! Sesler yakýnlaþýp uzaklaþýyordu. Ne demeye çalýþýyor, acaba? Sýr gibi bir þey söylüyor. Sýrrý aðabeyimi mi diyor? Ama Sýrrý öle Birden anýmsadý. Nizamettin Sýrrý çocuk, oyun oynamýþtý. Küçücükken koca adam oluvermiþ, önden önden gitmiþ, saklanmýþ, yitmiþti Boþlukta çýnlayan inatçý yanký sustu, son dirilik kalýntýsý, son yýldýz tozu söndü. Her þey sustu. Yataðýn çevresindekiler yalnýzca, sönen bir mumun titrek hava akýmýný, püf sesini iþittiler; o kadar. 18 ÝMGE ÖYKÜLER YIL 1, SAYI 5, EKÝM-KASIM 2005

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!..

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!.. BEKLEYÝÞ Murat okuldan dönmüþ, odasýna çekilmiþti. Derin düþünceler içinde kitaplarýný, defterlerini karýþtýrýyordu. Bir gün önce üzdüðü annesinin aðlamaklý yüzü gözünün önünden gitmiyordu. Þunu da isterim,

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan,

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan, Yücel Terkanlýoðlu Onaylayan Administrator Cumartesi, 23 Þubat 2008 Son Güncelleme Pazartesi, 27 Ekim 2008 Besteciler.org HTML clipboard Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T :

D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T : D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T : Bu e-kitap Beyin Gücü dergisinin Kasým ayý hediyesidir. Kitap her dergi için sadece bir kez indirilebilir. Hiçbir þekilde baþkalarýna daðýtýlamaz ve hiçbir ortamda

Detaylı

DUMANA KARIÞAN HAYAT

DUMANA KARIÞAN HAYAT DUMANA KARIÞAN HAYAT DUMANA KARIÞAN HAYAT Bu kitap Türk Dil Kurumu Ýmla Kýlavuzu esas alýnarak hazýrlanmýþtýr. ERDEMLER SERÝSÝ DUMANA KARIÞAN HAYAT Yayýn Yönetmeni : Editör : Hüseyin Yanýk Hasan Öztürk

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Evler ve. Annem bana hep Savruluþun çocuðusun sen, derdi. Küçükken ne demek istediðini. Hâle Seval

Evler ve. Annem bana hep Savruluþun çocuðusun sen, derdi. Küçükken ne demek istediðini. Hâle Seval Hâle Seval Evler ve Gölgeler Annem bana hep Savruluþun çocuðusun sen, derdi. Küçükken ne demek istediðini pek anlamazdým. Sadece iri iri gözlerimi açar, savruluþ sözünü tekrarlardým. Seninle zamanýmýn

Detaylı

Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte

Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte Bir trenin düdük çala çala geçtiðini duyunca ne yaparsýnýz? Tekerlerin demiryoluna çarpa çarpa çýkardýðý sesi dinlemek için, elinizdeki iþi býrakýp kulak kesilmez misiniz?

Detaylı

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin Bir bahar günü. Doğa en canlı renklerine büründü bürünecek. Coşku görülmeye değer. Baharda okul bahçesi daha bir görülmeye değer. Kıpır kıpır hareketlilik sanki çocukların ruhundan dağılıyor çevreye. Biz

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

Babama Kamera Vermeyin

Babama Kamera Vermeyin Babama Kamera Vermeyin Amcamýn yeni aldýðý kamera bizimkilerin ilgi odaðý olmuþtu. Babamýn ve amcamýn elektronik eþyalara olan meraklarý yüzünden babaannemin eviyle bizimki, yumurta kaynatma makinesinden

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

Son Tren Dershaneden çýkmýþlardý. Akþam oluyordu. Önce her gün geçtikleri sokaklardan geçtiler. Sonra üç ana caddenin birleþtiði o kocaman kavþaktan En zoru bu kavþaktan geçmekti. Her yanda trafik lambalarý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Fatih Baþtürk DÖNEMEM SANA. sevdim yürekten anlamadýn sen. dur gitme dedim dinlemedin sen. yalvara yalvara geriye dönsen

Fatih Baþtürk DÖNEMEM SANA. sevdim yürekten anlamadýn sen. dur gitme dedim dinlemedin sen. yalvara yalvara geriye dönsen Fatih Baþtürk Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Salý, 03 Haziran 2008 Besteciler.org DÖNEMEM SANA sevdim yürekten anlamadýn sen dur gitme dedim dinlemedin sen yalvara yalvara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü www.altkitap.com öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan altkitap - öykü 8 Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan Eylül 2003 Yayýna Hazýrlayan: Ayfer Tunç

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

Mayýs 2004 112944 Fiyatý 3.000.000 TL Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 36 Mayýs 2004 Sayý: 425 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

A y þ e S a r ý s a y ý n Kuþlarla Giden

A y þ e S a r ý s a y ý n Kuþlarla Giden A y þ e S a r ý s a y ý n Kuþlarla Giden Kutlar yeni evlileri nikâh törenlerinde Ýhtiyar kýzlar, genç dullar. Solmuþ resimler içinde kurutulmuþ menekþe Kokar koparýldýðý günkü kadar taze Gerilerde bir

Detaylı

KUNDUZ KAFALI KRAL ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

KUNDUZ KAFALI KRAL ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT KUNDUZ KAFALI KRAL ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT DÖNEM ÖDEVÝ KONULARI BELÝRLENÝYOR KUNDUZ KAFALI KRAL Kasabanýn arkasýndaki koruluða giden yol her zamanki gibi tenha deðildi. Çocuklar ikiþerli, üçerli gruplar

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

YAZ KAMPI. Birinci Bölüm

YAZ KAMPI. Birinci Bölüm Birinci Bölüm YAZ KAMPI Necdet Karaman, güneþli bir pazar sabahý bahçeden gelen gürültülerle isteksizce uyandý. Homurdanarak yataðýndan kalktý ve perdeyi aralayarak dýþarý baktý. Çocuklarý Murat ve Zeynep,

Detaylı

NÝSAN 2011 Sayý: 508 Fiyat: 5 TL MUTLULUK MAVÝ BÝR KUÞ MU? KÂHÝN VANGA JAPONYA MESAJI

NÝSAN 2011 Sayý: 508 Fiyat: 5 TL MUTLULUK MAVÝ BÝR KUÞ MU? KÂHÝN VANGA JAPONYA MESAJI NÝSAN 2011 Sayý: 508 Fiyat: 5 TL MUTLULUK MAVÝ BÝR KUÞ MU? KÂHÝN VANGA JAPONYA MESAJI ÝÇÝNDEKÝLER Ýnsan Ýliþkilerindeki Dersler... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 43 Sayý:508

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar Yýldýz Tilbe 1 Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org ADAM OLSAYDIN Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar Kendini arattý, beni bulmadý yar Düþtüm

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

D e n e d i m Pýnar Türen

D e n e d i m Pýnar Türen Denedim Pýnar Türen www.altkitap.com Denedim Pýnar Türen "Denedim"i, Hayalet Gemi ile yaptýðým 10 yýllýk sefer sýrasýnda uðranan limanlardaki yazýlarýmdan oluþturdum. Toplam 68 seferden sadece 20 yazýyý

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Edebiyat ile ilgili olduðumuz, bu ilgiyi somut bir

Edebiyat ile ilgili olduðumuz, bu ilgiyi somut bir Rölanti Edebiyat ile ilgili olduðumuz, bu ilgiyi somut bir yayýn haline dönüþtürmeye karar verdiðimiz, çalýþtýðýmýz, uðraþtýðýmýz, yorulduðumuz, didindiðimiz, yani kýsaca dergi çýkarma nýn ne demek olduðunu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

listesine eklendi, o kadar. *

listesine eklendi, o kadar. * 12 Eylül ve Öyküleri Üzerine H ü r r i y e t Y a þ a r Kuþbakýþý Bizim kuþaðýmýzýn en iç karartýcý çaðrýþýmlarýný taþýyan bir kýrýlma noktasýnýn adý Çocuklarý siyasal olaylarýn içinde olduðu için, kulaklarý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Melike Koçak-Sezer Ateþ Ayvaz-Leyla Ruhan Okyay

Melike Koçak-Sezer Ateþ Ayvaz-Leyla Ruhan Okyay Nezihe Meriç'le Melike Koçak-Sezer Ateþ Ayvaz-Leyla Ruhan Okyay Sezer Ateþ Ayvaz, Nezihe Meriç, Melike Koçak, Leyla Ruhan Okyay Kararsýz yaðmurun oyun oynadýðý bir günde, bir çay bahçesindeyiz; önümüzde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000 Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 35 Aralýk 2003 Sayý: 420 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD.

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

TESELLÝYÝ DE GELECEÐÝ DE O NDA ARAMAK

TESELLÝYÝ DE GELECEÐÝ DE O NDA ARAMAK SEVGI DÜNYASI ÞUBAT 2005 SAYI: 434 FÝYAT: 3.5 YTL TESELLÝYÝ DE GELECEÐÝ DE O NDA ARAMAK Ýki yaþam arasýnda - ÞEHÝRLEÞEN AÞK BÝZ ADAM OLUR MUYUZ? SEVGI DÜNYASI Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 37 Sayý:

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Minti Monti. B u İşte Bir Tuha flık V. Sonbahar 2014 Sayı:15 ISNN: 2146-281X. Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir

Minti Monti. B u İşte Bir Tuha flık V. Sonbahar 2014 Sayı:15 ISNN: 2146-281X. Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Sonbahar 2014 Sayı:15 ISNN: 2146-281X... e c n ü y ü y ü B n Be e i Me slek H ayalimd k B u İşte Bir ar Tuha flık V slekler İlg inç Me İ K E

Detaylı

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Son zamanlarda o kadar sık olmasa

Detaylı

Ece Arar Emener. deneme

Ece Arar Emener. deneme Ece nin Hamilelik Günlüðü Ece Arar Emener deneme www.altkitap.com deneme Ece nin Hamilelik Günlüðü Ece Arar Emener altkitap - deneme 7 Ece nin Hamilelik Günlüðü Ece Arar Emener Aralýk 2002 Yayýna Hazýrlayan:

Detaylı

Bir Kuþ Havalandý. Cenazesine pek fazla gelen olmamýþtý. Tanýdýklarýnýn haberi mi olmadý acaba, yoksa. E d d i A n t e r.

Bir Kuþ Havalandý. Cenazesine pek fazla gelen olmamýþtý. Tanýdýklarýnýn haberi mi olmadý acaba, yoksa. E d d i A n t e r. Yazý atölyeme katýldýðý günlerde bir hikâyesinin günü geldiðinde en prestijli edebiyat dergilerinin birinde yayýmlanacaðýný tahmin edebilir miydi(k)? Soruyu yanýtlamakta zorlanýyorum. Güvenebileceðim ve

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

Ekim 2004 112944 Fiyatý 3.000.000 TL Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 36 Ekim 2004 Sayý: 430 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Gelmeyin. Yeter artýk; gelmeyin üstüme! Siz benim üstüme geldikçe ben benim üstüme gidiyor,

Gelmeyin. Yeter artýk; gelmeyin üstüme! Siz benim üstüme geldikçe ben benim üstüme gidiyor, A l p e r A k ç a m Gelmeyin Üstüme!... Yeter artýk; gelmeyin üstüme! Siz benim üstüme geldikçe ben benim üstüme gidiyor, kendimi yiyip bitiriyorum. Akýllý Þermin'le deli Þermin saç saça baþ baþa geliyorlar.

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

MART 2011 Sayý: 507 Fiyat: 5 TL BÝLGELÝK BELGELERÝ. Kurtuluþumuz, Gönüllerin O nun Sözleriyle Yýkanmasýnda. GÜÇ e ELVEDA

MART 2011 Sayý: 507 Fiyat: 5 TL BÝLGELÝK BELGELERÝ. Kurtuluþumuz, Gönüllerin O nun Sözleriyle Yýkanmasýnda. GÜÇ e ELVEDA MART 2011 Sayý: 507 Fiyat: 5 TL BÝLGELÝK BELGELERÝ Kurtuluþumuz, Gönüllerin O nun Sözleriyle Yýkanmasýnda GÜÇ e ELVEDA ÝÇÝNDEKÝLER Dinlerdeki Hakikatler Deðiþir mi?... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 8. HANIMLAR ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 8. HANIMLAR ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 8. HANIMLAR ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 Yayýn Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah ARIDORU-Yalçýn

Detaylı

Temmuz 2009 Sayý: 57. Fotoðraf: Erol TAÞKAN. e-mail: hale@corumhakimiyet.net

Temmuz 2009 Sayý: 57. Fotoðraf: Erol TAÞKAN. e-mail: hale@corumhakimiyet.net Temmuz 2009 Sayý: 57 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Fotoðraf: Erol TAÞKAN 2- Keþke 3- Dört yaným pencere 4- Çöpte bir uçurtma 5- Ve bir baþka boyutta 5- Yalancý 5- Söküp atacaðým 5- Sen kendine uykusuz

Detaylı

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder. Karşınızdaki kişinin ismine bakarak onun hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bunun için söz konusu isimdeki fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal enerji sembollerinin açıklamalarına bakmak gerek. İsimdeki

Detaylı

Tam adýyla söyleyeyim: Anton Pavloviç Çehov'la lise son sýnýfta tanýþtým. Ýstanbul Hukuk

Tam adýyla söyleyeyim: Anton Pavloviç Çehov'la lise son sýnýfta tanýþtým. Ýstanbul Hukuk E r d a l Ö z Çehov'un Öykücülüðü Üzerine Tam adýyla söyleyeyim: Anton Pavloviç Çehov'la lise son sýnýfta tanýþtým. Ýstanbul Hukuk Fakültesi birinci sýnýf öðrencisiyken tam bir Çehov tutkunuydum. Türkiye'de

Detaylı

SÝTEYE YOLCULUK ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

SÝTEYE YOLCULUK ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT SÝTEYE YOLCULUK ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT UÇUK KAÇIK BÝR ÖYKÜ BAÞLIYOR PLASTIK SÝTEYE YOLCULUK Hakan Uçuk, arkadaþlarý arasýnda soyadýndan dolayý alay konusu ola ola büyüdü. Daha çocukluðunun ilk yýllarýnda,

Detaylı

Bir an hangisini giyeceðinin kararsýzlýðý içinde kaldýktan sonra miki fare desenli pembe tiþörtüyle mavi kot pantolonunu çýkardý. Çabucak giyindi.

Bir an hangisini giyeceðinin kararsýzlýðý içinde kaldýktan sonra miki fare desenli pembe tiþörtüyle mavi kot pantolonunu çýkardý. Çabucak giyindi. GÜNE BAÞLARKEN Uyandý. Gözlerini ovarak doðruldu, iki yanýna bakýndý. Alacalý aydýnlýkta içeriyi sisli sisli gördü. Zamanýn neresinde olduðunu bilemedi. Saatine baktý, onu geçiyordu. Bir yanlýþlýk olduðunu

Detaylı

Kahraman Kit Misafirlikte

Kahraman Kit Misafirlikte Technical Assistance for Promoting Registered Employment Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This project

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir. 2. TEMA Demokrasi Kültürü BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir. 2. TEMA Demokrasi Kültürü BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11 ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11 BÖLÜM 3 : FARKLILIKLARIMIZLA ÖZELÝZ... 13 BÖLÜM 4 : ÝNSAN DEÐERLÝDÝR... 14 BÖLÜM 5 : ÝNSANÝ DEÐERLERÝ

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kasým 2004 112944 Fiyatý 3.000.000 TL Sonunda Þunu bildim ki Rabbim Hem de ne biçim! Seninle her þeyim Sensiz koca bir hiçim! Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 36 Kasým 2004 Sayý:

Detaylı

burak özdemýr le Sanatýn Ýnsancýl Soluðu Tanrý nýn Doðum Günü yazarý söyleþi Nihal Gürsoy Bir kitap Dünyayý Deðiþtirebilir mi?

burak özdemýr le Sanatýn Ýnsancýl Soluðu Tanrý nýn Doðum Günü yazarý söyleþi Nihal Gürsoy Bir kitap Dünyayý Deðiþtirebilir mi? 2007-04 NÝSAN SAYI: 460 FÝYAT: 3.5 YTL Sanatýn Ýnsancýl Soluðu Güngör Özyiðit Bir kitap Dünyayý Deðiþtirebilir mi? Tanrý nýn Doðum Günü yazarý burak özdemýr le söyleþi Nihal Gürsoy ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Anne ile çocuðu arasýndaki gizemli bað Evlat hayali kuranlar için tüp bebeðin ABC si... Vahiy Evi nin annesi, þefkat timsali Hz.

Anne ile çocuðu arasýndaki gizemli bað Evlat hayali kuranlar için tüp bebeðin ABC si... Vahiy Evi nin annesi, þefkat timsali Hz. MAYIS 2010 Anne ile çocuðu arasýndaki gizemli bað Evlat hayali kuranlar için tüp bebeðin ABC si... Vahiy Evi nin annesi, þefkat timsali Hz. Hatice AKSÝYON DERGÝSÝ NÝN OKURLARINA HEDÝYESÝDÝR EDÝTÖR / TÛBA

Detaylı