Sağlık sigortası primleri yürürlükteki vergi kanunlarına göre belirli miktara kadar vergi matrahından indirilebilir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık sigortası primleri yürürlükteki vergi kanunlarına göre belirli miktara kadar vergi matrahından indirilebilir."

Transkript

1 AKSAĞLIK BĠREYSEL SAĞLIK SĠGORTALARI Aksağlık bireysel sağlık sigortası ile sizin ve yakınlarınızın bir yıl boyunca karģılaģacağı hastalıkların yurt içi ya da yurt dıģı tedavisi için gereken masraflarda bütçenizi zorlamadan kurtulabilirsiniz. KĠMLER YARARLANABĠLĠR? Aksağlık Sigortasından yaģ arasındaki dileyen herkes kendisi ve ailesi ile birlikte yararlanabilir. Bunun için sadece açık ve detaylı sağlık beyanınız yeterlidir. Tüm aile bireylerinin aynı plan kapsamında sigortalanması halinde %10 aile indirimi uygulanır. SĠGORTA SÜRESĠ Aksağlık sigortası 1 yıl süreli olmakla birlikte, ömür boyu yenileme garantisi almıģ iseniz yaģamınız boyunca, ömür boyu yenileme garantisi almamıģ iseniz 75 yaģına kadar, her yıl poliçenizi yenileyerek güvencenizi sürdürebilirsiniz. VERGĠ AVANTAJI Sağlık sigortası primleri yürürlükteki vergi kanunlarına göre belirli miktara kadar vergi matrahından indirilebilir. NASIL SĠGORTALANABĠLĠRSĠNĠZ? Size en yakın acentemiz veya Akbank Ģubesine uğrayarak baģvuru formunu doldurup, Aksağlık Sağlık Sigortası kapsamına dahil olabilirsiniz. PRĠM ÖDEME ġeklġ Primlerinizi peģin veya % 25 peģin+ 5 vade olarak ödeyebilirsiniz. PeĢin ödemelerde %5 peģin ödeme indirimi uygulanmaktadır. Priminizi kredi kartı ile ödediğiniz takdirde 8 eģit vade olanağından yararlanabilirsiniz. NEREDE TEDAVĠ OLABĠLĠRSĠNĠZ? Aksağlık Sağlık Sigortası kapsamında yurtiçinde, yurtdıģı teminatınız var ise yurtdıģında dilediğiniz doktor, sağlık kurumundan hizmet alabilirsiniz. Kaliteli hizmet alıp sigorta sisteminden kolay bir Ģekilde yararlanabilmeniz için hastane, tıp merkezi, laboratuvar, görüntüleme merkezi, eczanelerden oluģan geniģ bir anlaģmalı kurum ağımız bulunmaktadır. (bakınız.anlaģmalı kurumlar) AnlaĢmalı kuruluģlarımızda tedavi hizmetlerinden limitiniz dahilinde, varsa sadece katılım payı ödeyerek yararlanabilirsiniz. Ayrıca Devlet ve üniversite hastanelerinde gerçekleģen tedavileriniz anlaģmalı kurum statüsünde

2 değerlendirilir. HASARSIZLIK ĠNDĠRĠMĠ Poliçenizi kesintisiz olarak yenilemeniz halinde Tazminat/Prim oranınızın ġirketimizce belirtilen kriterler çerçevesinde olması halinde hasarsızlık indiriminden yararlanabilirsiniz. YENĠ DOĞAN BEBEĞĠN SĠGORTA KAPSAMINA ĠLAVESĠ Yeni doğan çocuğunuzu, doğum tarihinden itibaren 15. gününü doldurmuģ olması ve annenin de poliçe kapsamında olması halinde baģvuru formu ve doğum raporu ile müracaat ettiğiniz takdirde teminat kapsamına dahil edebilirsiniz. ÖMÜR BOYU YENĠLEME GARANTĠSĠ Kesintisiz üç yıl aynı planda sigortalanmıģ olmanız ve ġirketimiz risk kabul kriterlerinin sağlanmıģ olması koģulu ile ömür boyu yenileme garantisi hakkına sahip olabilirsiniz. NELERĠ KAPSAR? Aksağlık Sigortası Teminatları YATARAK TEDAVĠ TEMĠNATI AYAKTA TEDAVĠ TEMĠNATI ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ TEMĠNATI GEO-CODING - OTOMATĠK YER TESBĠTĠ HĠZMETĠ YATARAK TEDAVĠ TEMĠNATI Bu teminat hastanede yapılan ve aģağıda belirtilen masrafları kapsamaktadır: Tek kiģilik oda (suit oda hariç), yemek ve refakat masrafları, Yoğun bakım ünitelerindeki tedaviler. Yoğun bakım giderleri her bir vakada 90 gün ile sınırlıdır. Hekim ücretlerinin yapılan iģlemin TTB Asgari Fiyat Tarifesi ndeki karģılığının poliçede belirtilen katına kadar olan tutarından varsa iģtirak oranı düģüldükten sonra kalan kısmı. TTB Asgari Fiyat Tarifesinde belirtilmeyen iģlemlerin hekim ücretleri için TTB nin görüģü alınır. Hastane hizmetleri (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuvar, radyoloji vb.), Tıbbi donanımın ( kalp-akciğer pompası vb.) kullanımı, Intravenöz (damar içi) ilaç, madde vb. verilmesi,

3 Hastanede tedavisi yapılmakta olup teminat kapsamındaki rahatsızlıkla doğrudan bağlantılı olan ve yatıģ süreci içerisinde yapılan tanı amaçlı laboratuvar testleri, röntgen tetkikleri, elektrokardiyogram, bilgisayarlı tomografi, fizik tedavi, hekim vizitleri vb. Poliçede belirtilen limite kadar teminat kapsamındaki rahatsızlık nedeniyle yapılan kemoterapi ve radyoterapi giderleri. Teminat kapsamındaki hastane tedavisi nedeniyle doğrudan bağlantılı hekim vizitleri, Koroner anjiografi, Dializ masrafları, Sigortacı tarafindan önceden onaylanan alıcı olarak organ ve doku nakli (sadece cornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer) Yatarak tedavi teminatı kapsamındaki masraflar poliçede belirtilen yıllık limit ve iģtirak oranı dahilinde teminat altındadır. Eğer poliçe kapsamında yurtdıģı teminatınız varsa, yukarıda belirtilen tüm Ģartlar yurtdıģında da geçerlidir. YurtdıĢında geçerli bir plan seçilmese dahi tüm planlarımızda, teminat kapsamı dahilindeki yurtdıģındaki acil hastane tedavileri teminat altındadır. KÜÇÜK MÜDAHALE TEMĠNATI TTB Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen ve 100 birime kadar olan küçük müdahaleler ile müģahade altına alınma, pansuman, enjeksiyon, kulak yıkama, alçı uygulaması, oksijen verilmesi, abse derenajı, mide yıkama, lavman, sonda takma, tırnak çekme, taģ kırdırma (ESWL), koterizasyon uygulaması, ben alımı, PUVA tedavisi, somnoplasti, krioterapi uygulaması gibi local veya genel anestezi ile yapılan tüm küçük müdahaleler ve sarf malzemeleri poliçede belirtilen yıllık limit ve iģtirak oranı dahilinde ödenir. Yukarıda belirtilen giderler, hastanede yatarak gerçekleģtirildiklerinde, hastane oda ve benzeri hastane harcamaları da bu teminat kapsamında değerlendirilir. Koterizasyon, krioterapi, lipom çıkarılması, condiloma ve ben alımı multipl (aynı anda birden fazla) olsa bile küçük müdahale teminatı kapsamında değerlendirilir. DOĞUM TEMĠNATI Gebelik, doğum, sezaryen, düģük ve/veya bunlardan kaynaklanan her türlü komplikasyonların gerektirdiği tüm masraflar (operatör, anestezist, doğum esnasında kullanılan her nevi ilaç, yapılan tahlil ve tetkikler, oda, ameliyathane ve diğer kullanılan mekan ve tıbbi araç ve malzemeleri, vs..) ve bebeğin yeni doğan bakım masrafları poliçede belirtilen yıllık limit ve iģtirak oranı dahilinde ödenir.

4 Gebelik ile ilgili rutin kontroller, sigortalının ayakta tedavi teminatı olması halinde karģılık gelen ayakta tedavi teminatları limiti ve iģtirak oranı dahilinde ödenir. Doğum masraflarının karģılanması için, sigorta baģlangıç tarihinden itibaren 1 yıllık bekleme süresinin dolmuģ olması gerekmektedir. AMELĠYAT SONRASI FĠZĠK TEDAVĠ TEMĠNATI Ameliyat ve yoğun bakım gerektiren bir tedaviden sonra, 2 ay içerisinde gerçekleģen ve söz konusu tedaviyi tamamlayıcı nitelikteki fizik tedavi masrafları, ayakta ve yatarak gerçekleģmesine bakılmaksızın poliçede belirtilen limitler dahilinde karģılanır. REHABĠLĠTASYON TEMĠNATI Sigortalının, nörolojik hastalıklar, ağır travma, el-kol-bacak ampütasyonu vb. sonrası yitirdiği yaģam aktivitelerini (Koltuk değnekli veya değneksiz yürüme, yeme içme, elbise giyip çıkarma, tuvalete oturma, merdiven inip çıkma) yeniden kazanabilmesi için kendisine verilen fonksiyonel eğitim (Rehabilitasyon) ile ilgili tüm giderleri, tedavinin yatarak yapılması ve bu durumun sigortacı tarafından kabul edilmesi koģuluyla, poliçede belirtilen limit ve poliçe özel ve genel Ģartları dahilinde ödenir. Ayrıca oda-yemek-refakatçi, doktor takibi vb. diğer teminatlar yürürlüğe girmez. EVDE BAKIM TEMĠNATI Sigortalının sağlık kuruluģundaki yatarak tedavisi sonrasında, söz konusu tedavinin devamı için kendi evinde sadece tıbbi personel tarafından yapılan tıbbi bakım ve tedavilerine iliģkin giderler, poliçede belirtilen yıllık limit ve poliçe özel ve genel Ģartları dahilinde ödenir. Sigortalının bu teminattan faydalanabilmesi için sigortalının veya sigortalıyı tedavi eden doktorun, sigortalı hastaneden taburcu olurken tedavisinin bir sağlık personeli eģliğinde evde sürdürülmesi gerektiğini bir raporla sigortacıya bildirmesi, bu durumun ve öngörülen tedavi süresinin evde bakım gerçekleģmeden önce sigortacı tarafından onaylanması zorunludur. YARDIMCI TIBBĠ MALZEME TEMĠNATI Sigorta baģlangıç tarihinden sonra meydana gelen bir hastalık veya kaza sonucu sigortalıya uygulanan tedavinin bir parçası olarak, vücuda dıģarıdan destek olacak Ģekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan, taģınabilir, kiģiye özel atel, elastik bandaj, korse, varis çorabı, boyunluk, dizlik, bileklik, tabanlık, oturma simidi, koltuk değneğinden ibaret tıbbi malzemeler poliçede belirtilen yıllık limit ve iģtirak oranı ile özel ve genel Ģartları dahilinde ödenir. SUNĠ UZUV TEMĠNATI Sigorta süresi içerisinde meydana gelen hastalık ya da kaza sonucu fonksiyon kaybına uğramıģ organın fonksiyonlarını yerine koyma amacıyla takılan ve estetik amacı taģımayan el, kol, bacak olmak üzere protez giderleri gerekliliğinin doktor raporuyla belgelenmesi koģulu ile poliçede belirtilen yıllık limit ve iģtirak oranı dahilinde karģılanır.

5 KONTROL MAMOGRAFĠSĠ TEMĠNATI 40 yaģ ve üstü yaģlardaki bayan sigortalıların kontrol amaçlı olarak çektirdikleri mamografi masrafları, ġirketimizin belirlediği ve anlaģmalı sağlık kuruluģları listesinde ayrıca belirttiği sağlık kuruluģlarında yaptırmaları koģulu ile yılda bir kez ve % 100 olarak ödenir. Diğer anlaģmalı/anlaģmasız sağlık kuruluģlarında yaptırılan kontrol amaçlı mamografi masrafları poliçe kapsamında ödenmeyecektir. KONTROL PSA (PROSTAT SPESĠFĠK ANTĠJENĠ) TEMĠNATI 40 yaģ ve üstü yaģlardaki bay sigortalıların kontrol amaçlı olarak yaptırdıkları PSA tetkik masrafları, ġirketimizin belirlediği ve anlaģmalı sağlık kuruluģları listesinde ayrıca belirttiği sağlık kuruluģlarında yaptırmaları koģulu ile yılda bir kez ve % 100 olarak ödenir. Diğer anlaģmalı/anlaģmasız sağlık kuruluģlarında yaptırılan kontrol amaçlı PSA tetkik masrafları poliçe kapsamında ödenmeyecektir. AYAKTA TEDAVĠ TEMĠNATI Ayakta tedavi teminatları tek baģına verilemez, ancak hastane tedavisi teminatı ile birlikte alınabilir. Doktor Muayene Teminatı: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı nca çalıģma ruhsatı verilmiģ hastane ve/veya özel muayenehane açmaya ehliyetli doktorlarca yaptırılacak muayenelere ait giderler, belgelenmesi kaydıyla poliçede belirtilen limit ve iģtirak oranı dahilinde ödenir. Reçeteli Ġlaç Teminatı:Teminat kapsamındaki bir rahatsızlık nedeniyle hekim tarafından reçete edilen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onaylı ilaç bedelleri, bir aylık tedavi dozu kadar; reçete iliģiğinde fatura/kasa fiģi, ilaç küpürü ibraz edilmesi kaydıyla poliçede belirtilen limit ve iģtirak oranı dahilinde ödenir. Teminat beher reçete için geçerli olup, reçete bölünemez. Türkiye'de bulunmayan ve muadili olmayan, Sağlık Bakanlığı'nın izniyle ithal edilen ilaçlar, Ġlaç Gider Bildirim Formu, hekim reçetesi, fatura ve fiyat küpürü ile belgelenmesi ve teminat kapsamındaki bir durumla ilgili olması halinde ödenir. Kronik hastalıklar için ilaç kullanımı gerektiğinde, sigortalının rahatsızlığının, rahatsızlığın öyküsünün ve planlanan tedavisinin yer aldığı hekim raporu ile birlikte sigortacıya baģvurması gerekir. Kronik ilaç kullanımının onaylanması halinde sigortalıya poliçe dönemi içerisindeki tedavi süresince, gerekli ilaçlar için Kronik Ġlaç Kullanımı Gider Bildirim Formu gönderilir. Bu form ile tedavi süresince talep edilen onaylanan ilaçlar, ilaç küpürü ve kasa fiģi/fatura ibraz edilmesi halinde poliçede belirtilen iģtirak oranı ve limit dahilinde ödenir. T.C. Sağlık Bakanlığı nın aģılama takviminde yer alan 0-6 yaģ grubu çocukluk aģıları ve yılda bir kez grip aģısı poliçede belirtilen ilaç teminatı limiti ve iģtirak oranı dahilinde ödenir. TeĢhis Yöntemleri Teminatı: Teminat kapsamındaki bir rahatsızlığın teģhisi nedeniyle doktorun gerekli gördüğü her türlü tahlil tahlil teminatı limiti ve iģtirak

6 oranı dahilinde, röntgen, USG, mamografi, sintigrafi, EKG, EKO, ultrasonografi, dopler, treadmill gibi teģhis yöntemleri röntgen teminatı limiti ve iģtirak oranı dahilinde ödenir. Teminat kapsamındaki bir rahatsızlığın teģhisi için doktor tarafından gerekli görülen her türlü MR, tomografi, talyum, anjiografi (koroner anjiografi hariç),uyku testleri, gastroskopi, endoskopi gibi giriģimsel tanı yöntemleri, biyopsiler ve biyopsi için gerekli ilaç ve tıbbi malzemeler vb. gibi modern teģhis yöntemleri limiti ve iģtirak oranı dahilinde ödenir. Aynı hastalık/rahatsızlık ile ilgili yaptırılan tetkik giderleri karģılık gelen teminat kapsamında tek limit dahilinde ödenir. TeĢhise yönelik test iģlemlerinde Tanı Amaçlı Gider Bildirim Formunun hekim tarafından eksiksiz olarak doldurulması ve hekim tarafından yapılması gerek görülen her tanı iģleminin bu formda belirtilmesi gerekir. Fizik Tedavi Teminatı: Teminat kapsamındaki bir rahatsızlığın tedavisi için doktorun gerekli gördüğü fizik tedavi seansları ve rehabilitasyon giderleri, poliçede belirtilen yıllık limit ve iģtirak oranı dahilinde ödenir. Yukarıda belirtilen ayakta tedavi teminatı kapsamındaki teģhis ve tedavi giderleri, poliçede belirtilen ayakta tedavi yıllık limiti ve iģtirak oranı dahilinde ödenir. CHECK-UP TEMĠNATI AnlaĢmalı sağlık kuruluģları listesinde ayrıca belirtilen sağlık kuruluģlarında yaptırması koģulu ile aģağıdaki program dahilindeki check-up masrafları yılda bir kez ve % 100 olarak aģağıdaki ayakta tedavili planlar için geçerlidir. Diğer anlaģmalı/anlaģmasız sağlık kuruluģlarında yaptırılan kontrol amaçlı check-up masrafları poliçe kapsamında ödenmeyecektir. Extra Ana Plan Artı Plan Mega Plan * Dahiliye Muayene, * EKG, * Akciğer PA, * Kreatinin, * Total Kolesterol, * LDL Kolesterol, * Kan Sayımı (18 parametre), * Glukoz (Açlık kan Ģekeri), * Tam Ġdrar, * ALT DĠġ TEDAVĠ TEMĠNATI Bu ek teminatın seçildiği ve poliçede gösterildiği durumlarda, Sağlık Bakanlığınca ruhsat verilmiģ hastane ve kliniklerde ve/veya özel muayenehane açmaya ehliyetli diģ doktorlarınca yapılacak her türlü diģ, diģ eti, çene kemiği, çene eklemi, ağız çene cerrahisi ile ilgili tüm tetkik ve tedavi giderleri poliçede belirtilen yıllık limit ve iģtirak oranı dahilinde ödenir. DiĢ doktoru kontrolleri, diģ tedavisinde kullanılan ilaçlar ve diģ ameliyatları da bu teminat dahilinde ödenir. Ortodonti ve protez masrafları teminat kapsamı dahilinde değildir.

7 GÖZLÜK, CAM, ÇERÇEVE VE LENS TEMĠNATI Bu ek teminatın seçildiği ve poliçede gösterildiği durumlarda, Sağlık Bakanlığınca çalıģma ruhsatı verilmiģ hastane ve kliniklerde ve/veya özel muayenehane açmaya ehliyetli göz doktorlarınca yapılan muayene sonunda alınan gözlük, cam, çerçeve, lens giderleri poliçede belirtilen yıllık limit ve iģtirak oranı dahilinde ödenir. GüneĢ gözlüğü ile ilgili her türlü gider kapsam dıģıdır. ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ TEMĠNATI Tıbbi DanıĢmanlık : Sigortalı sağlık sorunları ile ilgili danıģmanlık hizmetini Aksigorta Acil Sağlık Hizmetlerini arayarak görevli doktorlar aracılığı ile alabilir. Kara ve Hava Ambulansı : Sigortalının durumlarda, Provizyon Merkezine bulunduğu yerde tedavisinin mümkün olmadığı acil müracaat edilmesi halinde, en yakın donanımlı sağlık merkezine ulaģımı ücretsiz olarak karģılanır. Sigortalının durumu kara ambulansı ile taģınmaya uygun değilse, Acil Sağlık Hizmetleri doktorunun onayı ile taģıma Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında hava ambulansı ile gerçekleģtirilir. Ücretsiz Ġlaç ve Malzeme : Acil tedavi sırasında spesifik bir malzeme kullanılmadığı takdirde kullanılan sarf malzemeleri ve ilaç da ücretsiz olarak karģılanır. Standart Ġstisnalar Sağlık Sigortası Genel ġartları Madde-2 de belirtilen teminat dıģı hallerden baģka, aģağıda belirtilen durumlar bu sigorta sözleģmesi dıģındadır. 1 ) Sigorta baģvurusu sırasında veya öncesinde var olan ve bilinen herhangi bir hastalık, kusur veya Ģikayetin sorulduğu halde beyan edilmediği tüm durumlar, ileri yaģlarda ortaya çıksa dahi, tüm konjenital (doğuģtan gelen) hastalıklar ve/veya yapı ve genetik bozukluklar, 2 ) AIDS ve komplikasyonları, 3 ) Ruh ve sinir hastalıkları, psikoterapi, psikiyatrist ve psikolog giderleri ile danıģmanlık hizmetleri, tüm psikiyatrik ilaçlar ve bu ilaçların kullanımına bağlı komplikasyonlar ile tüm psikiyatrik yatıģlar, zeka testi ve benzeri tetkikler, geriatrik tedavi giderleri, Alzheimer, Parkinson, 4 ) Alkolizm, alkol, uyuģturucu, uyarıcı, halusinojen, diğer madde bağımlı ve kötüye kullanımı neticesinde meydana gelen bütün durumlar, 5 ) Dağcılık, solunum cihazıyla dalma, uçak ve planör pilotluğu, paraģütçülük, parapant, delta kanatla uçma ve bunlarla sınırlı olmayan diğer tehlikeli faaliyetler ile tüm yarıģlar, tüm profesyonel sporların sonucunda meydana gelecek hastalık ve sakatlık ile ilgili giderler 6 ) Tanımlamalar kısmında belirtilen gereksiz hastane tedavisi iģlemleri, 7 ) Belirli bir semptom ve/veya hastalığa bağlı olmadan yapılan tüm iģlemler. Poliçe kapsamında check-up teminatı olmadığı durumlarda check-up giderleri.

8 8 ) Hekim ücretlerinin TTB Asgari Fiyat Tarifesi nde karģılık gelen tutarının poliçede belirtilen katını aģan kısmı, 9 ) YurtdıĢı teminatı seçilmediği durumlarda yurtdıģındaki ayakta tanı, tedavi ve doktor muayeneleri, 10 ) Ek teminat olarak seçilmediği durumlarda diģ, diģ eti, çene eklemi, ağız çene cerrahisi, çene kemiği ile ilgili yapılan tüm muayene, ilaç giderleri ve iģlemler, 11 ) Her türlü protez tamiri, meme ve penil protez, tekerlekli iskemle, iģitme cihazı, koklear implant, holter cihazı, uyku apnesi tedavisi için kullanılan her türlü aparey v.b. ile ilgili giderleri, organ naklinde vericinin masrafları, 12 ) Sigorta SözleĢmesi'nin geçerlilik süresinde meydana gelen bir kaza veya hastalık nedeniyle ortaya çıkan bir kusurun düzeltilmesine yönelik olanların dıģındaki tüm estetik ve plastik cerrahi iģlemler; trafik kazası dıģında diģ ve burun ile ilgili estetik ve plastik cerrahi iģlemleri (trafik kazasının trafik zaptı ile belgelendirilmesi zorunludur.), yüzeysel varis tedavisi, ĢaĢılık, görme tembelliği, estetik amaçlı aģı ve enjeksiyonlar, kozmetik ve estetik tedaviler, doktor nezaretinde yapılmıģ olsa dahi kaplıca, termal, otel ve benzeri tesislerde yapılan her türlü kür, rehabilitasyon, fizik tedavi giderleri, obesite tedavisi (ilaç, diyetisyen ve yağ kitle ölçüm testleri dahil), anorexia, masaj, diet, jimnastik salonları, zayıflama merkezleri v.b. konularla ilgili giderleri, estetik güzellik merkezlerinde yapılan tüm muayene, tetkik ve tedavi giderleri, 13 ) Akupunktur, homeopati, hidroterapi, jakuzi, hipnoz, ayuverda, mezoterapi v.b. gibi alternatif tıp yöntemleri, alternatif tıp merkezlerinde yapılan muayene ve tüm tedavi giderleri,bilimselliği kanıtlanmamıģ tedaviler, deneysel tedaviler ve deneysel aģamada olduğu kabul edilen tedavilerle ilgili tüm giderler, 14 ) Gözdeki kırma kusuruna yönelik her türlü cerrahi tedavi, 15 ) ĠĢitme kusuru tedavisi (kronik otit sekeli, kulak zarı onarımı hariç) 16) Kürtaj, infertilite (kısırlık),düģük araģtırması ve hamileliğin gerçekleģmesinin sağlanması ile ilgili tüm tetkik ve tedavi giderleri (tüp bebek, follikül takibi, spermiogram, adhezyolizis, mikro- enjeksiyon, tuboplasti v.b.) histerosalpingografi (HSG), iktidarsızlıkla ilgili tüm tetkik ve tedaviler, doğum kontrol yöntemleri, jinokomasti, cinsiyet değiģtirme ile ilgili ameliyat ve tedaviler, 17 ) Allerjiye yönelik testler ve aģılanmalar (solunum fonksiyon testi, IgE ve serumda total eozinofili testleri hariç), 18 ) Nazal septum deviasyonu ve konka hipertrofisi, 19 ) Tetanoz, kuduz ve Sağlık Bakanlığı nın aģı takviminde yer alan 0-6 yaģ çocukluk aģıları ile yılda bir kez grip aģısı haricindeki tüm aģılar ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları,

9 20) Çocuk maması, çocuk bezi, biberon, emzik v.b. çocukla ilgili sarf malzemeleri, tıbbi gereği olsa dahi sünnetle ile ilgili tüm masraflar, 21 ) Alkol, kolonya, her türlü sabun, Ģampuan, saç losyonu, lens solüsyonları, diģ macunu, hidrofil pamuk, termometre, Ģeker ölçme stikleri ve kartuģları, buz kesesi, sıcak su torbası, tatlandırıcı v.b. yardımcı tıbbi malzemeler, nemlendirici amaçlı ürünler, kozmetik, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmamıģ ilaç giderleri, gözlük teminatının seçilmediği durumlarda gözlük, cam, çerçeve, kontakt lens giderleri. Standart Bekleme Süreleri Durumlar AĢağıda belirtilen durumları kapsayacak Ģekilde, Sigorta baģlangıç tarihinden itibaren hastane tedavi küçük müdahale ve fizik tedavi teminatı için 12 aylık bekleme süresi uygulanır. Sigorta sözleģmesinin yenileme koģullarına göre tekrarlanarak sürdürülmesi ve Sigortacı tarafından aģağıda sayılan durumlardan biri için özel istisna konulmaması halinde 12 aylık sigortalılık süresini kesintisiz olarak tamamlayan ve ayrıca bir bekleme süresi konulmuģ ise bu bekleme süresini tamamlamıģ olan sigortalılar için aģağıda sayılan standart bekleme süreleri uygulanmaz ve teminata dahil olur. 1. Ġç organ fıtıkları,, 2. Hemoroid, anal fistül, anal fissür, pilonidal sinüs, 3. Bademcik, adenoid, kulak zarı cerrahisi ve tüp uygulaması, sinüs cerrahisi, 4. Kanser ve her türlü tümör ve polipler, 5. Tiroid hastalıkları, 6. Hamilelik, normal veya sezaryen Doğum, düģük ve/veya bunlardan kaynaklanan her türlü komplikasyon, 7. ġeker hastalığı, 8. Rahim miyomları, over kistleri, histerektomi, endometriosis, 9. Varikosel, hidrosel, 10. Varis, 11. Disk hernileri, 12. Menisküs, diz bağ yırtığı ve benzeri ile sınırlı olmaksızın her türlü diz cerrahisi, 13. Ġskemik kalp hastalıkları, hipertansiyon ve komplikasyonları, 14. Katarakt,

10 15. Safra kesesi, safra yolları ve üriner sistemin taģlı hastalıkları. KURUMSAL SAĞLIK SĠGORTALARI En az 10 çalıģanın katılması ve çalıģanların yaģ arasında olması koģuluyla, Ģirketiniz çalıģanları ve aile bireyleri (eģ ve çocuklar) için Özel Grup Sağlık Sigortalarından yararlanabilir, bütçenize uygun tarifelerimiz ve sizin belirleyeceğiniz planlarla çalıģanlarınızın ve yakınlarınızın her türlü sağlık sorunlarına çağdaģ bir çözüm bulabilirsiniz. NEREDE TEDAVĠ OLABĠLĠRSĠNĠZ? Özel sağlık sigortası kapsamında yurtiçinde, yurtdıģı teminatınız var ise yurtdıģında dilediğiniz doktor, sağlık kurumundan hizmet alabilirsiniz. Kaliteli hizmet alıp sigorta sisteminden kolay bir Ģekilde yararlanabilmeniz için hastane, tıp merkezi, laboratuvar, görüntüleme merkezi, eczanelerden oluģan geniģ bir anlaģmalı kurum ağımız bulunmaktadır. (bakınız.anlaģmalı kurumlar) AnlaĢmalı kuruluģlarımızdan tedavi hizmetlerinden limitiniz dahilinde, varsa sadece katılım payınızı ödeyerek yararlanabilirsiniz. Ayrıca Devlet ve üni-versite hastanelerinde gerçekleģen tedavileriniz anlaģmalı kurum statüsünde değerlendirilir. NELERĠ KAPSAR? Hastane Tedavisi Teminatı Ayakta Tedavi Teminatı Acil Sağlık Hizmetleri Teminatı Geo-Coding - Otomatik Yer Tesbiti Hizmeti SEYAHAT SAĞLIK SĠGORTALARI Aksağlık Seyahat Sigortası ile yurtdıģı seyahatlerinizde acil hastalık ve/veya kaza sonucu oluģabilecek acil tıbbi yardım masraflarını Sağlık Sigortası Genel ġartları ve Seyahat Sağlık Sigortası Özel ġartları ile poliçede yazılı teminat li- mitleri dahilinde karģılayacak bir poliçeye sahip olabilirsiniz. ÖZELġARTLAR Sigortalının daimi ikamet adresi TÜRKĠYE olmalıdır. Poliçe seyahat baģlamadan düzenlenmelidir. Yolculuk baģladıktan sonra düzenlenen Sigorta SözleĢmesi, prim ödenmiģ olsa dahi geçersizdir. Sigorta primi, uygulanan prim tarifesi temel alınarak T.C. Merkez Bankası Döviz SatıĢ Kuruna göre YTL olarak olarak peģin ödenecektir. Sigorta teminatları primin tamamının peģin olarak ödenmesi ve poliçenin teslimi ile baģlar. Sigorta

11 SözleĢmesi nin poliçede belirtilen süreden önce sona ermesi halinde prim iadesi yapılmaz. 70 yaģ üzeri sigortalılarda hastalık hariç sadece kaza durumlarında hizmet verilir, diğer durumlarda organizasyon yapılır. Sigortacının sorumluluğu, sigorta poliçesinde belirtilen teminatların geçerli olduğu bölgelerdeki seyahat edilen ülkenin gümrüğünden giriģ yapılması ile baģlar. Sigorta SözleĢmesi, poliçede belirtilen baģlama tarihinden itibaren yine poliçede belirtilen süre bitiminde kendiliğinden sonlanır. Sigorta SözleĢmesi nin teminatları, seyahatin bitip Türkiye gümrüğünden giriģ tarihine kadar devam eder. Seyahatin sona erip Türkiye gümrüğünden giriģ yapılmasıyla bu Sigorta SözleĢmesi nin geçerli olduğu süre içerisinde sigorta poliçesinde belirtilen BÖLGE ye yeniden seyahat yapılması halinde teminatlar yeniden baģlar. Tazminatın teminat kapsamında olabilmesi için her türlü akut hastalık ve kazanın, poliçe geçerlilik süresi içerisinde olması gerekmektedir. Poliçe iptali, seyahata gidilmediği durumlarda, seyahat baģlangıcından 24 saat önce baģvurulması ve poliçenin iade edilmesi koģulu ile yapılabilecek, sadece bu durumda prim iade edilecektir. Seyahat baģlamadan en erken 60 gün,en geç 1 gün önce baģvurulması ve primin tamamının peģin olarak ödenmesi halinde poliçe düzenlenir. 18 yaģından küçükler, sigorta ettiren 18 yaģından büyük olmak koģuluyla tek baģına sigortalanabilir.(18 yaģından küçük olsalar dahi Vergi kimlik numarası alınması zorunludur.) 70 yaģ ve üzerine % 100 sürprim uygulanır ve sadece kaza sonucu giderler teminat kapsamındadır. TEMĠNAT TABLOSU PLAN BÖLGE1 BÖLGE2 Coğrafi Bölge Kanada ve ABD hariç tüm Tüm Dünya (Türkiye hariç) Dünya 1.Tıbbi tedavi Teminatı Cenaze Nakil Tem. Sınırsız 3.Tıbbi Bilgi ve DanıĢmanlık Sınırsız 4.Tıbbi Nakil (Kara-Hava Ambulans,SedyeliUçuĢ) Sınırsız

12 TEMĠNAT KAPSAMI 1) Tıbbi Bilgi ve DanıĢmanlık Sigortalı nın karģılaģtığı acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak Aksigorta Acil Yardım Servisi tarafından bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diģ hekimi, hastane, teģhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. KarĢılaĢılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez. Acil tıbbi müdahale gerekiyorsa, Aksigorta Acil Yardım Servisi tarafından tüm organizasyonlar sağlanır. 2) Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalının, seyahati esnasında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, ayakta tedavi ve hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını limitler dahilinde ödeyecektir. 3) Tıbbi Nakil Sigortalının ani hastalığı veya yaralanması ve 24 saat içinde müdahale edilmezse sigortalının hayatını tehlikeye sokacak durumlarda, Aksigorta Acil Yardım Servisi, sigortalıyı ambulans veya refakatçi doktor ve Aksigorta Acil Yardım Servisi doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla (hava ambulansı, tarifeli uçuģ veya kara ambulansı ile) uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya taburcu olduktan sonra Daimi Ġkametgaha nakli için gerekli tüm giderleri karģılamayı taahhüt eder. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. Aksigorta Acil Yardım Servisi ve tedavi eden hekim, sigortalının sağlık durumunun, sıradan bir yolcu gibi nakline müsait olup olmadığını ya da baģka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını; Bedensel Zarar ya da hastalığa uygun nakil aracını (kara ambulansı, hava ambulansı, tarifeli uçuģ, v.b) belirleyeceklerdir. Hava Ambulansı ile nakil, Avrupa ülkeleri ve Akdeniz ülkeleri ile sınırlıdır. Bölge 2 için, Aksigorta Acil Yardım Servisi sadece kara ambulansı ve sedyeli uçuģ masraflarından sorumludur. Ancak hava ambulansı için gerekli tüm düzenlemeler Aksigorta Acil Yardım Servisi tarafından organize edilir. Hava ambulansı limitleri, poliçenin toplam tedavi limitine dahildir. 4) Sigortalının Cenazesinin Tıbbi ġartlara Uygun Nakli Sigortalının yurtdıģında vefatı durumunda Aksigorta Acil Yardım Servisi ve/veya bu hizmetin verilmesi uygun gördüğü kuruluģ, cenazenin ikamet yerine naklinin

13 organizasyonu için tüm gerekli tedbirleri alır ve uluslararası tıbbi Ģartlara uygun taģıma için gereken tabutun ve kalan eģyaların TÜRKĠYE deki defin yerine naklini üstlenir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dıģıdır. TEMĠNAT DIġI HALLER Seyahat Sağlık Sigortası Genel ġartları Madde 9 da belirtilen teminat dıģı ka- lan hallerden baģka, aģağıda belirtilen durumlar bu Sigorta SözleĢmesi teminatlarınındıģındadır. 1 ) Seyahat bitiminde Türkiye ye dönüģü takiben devam eden veya teminat kapsamının geçerli olmadığı ülkede yapılan tedavi harcamaları, 2 ) Hamilelik ile ilgili her türlü sağlık harcaması, 3 ) Kordon Kanı alımı, saklaması ve Kordon kanı bankasına iliģkin her tür gider, 4 ) Özel hemģire giderleri, 5 ) Koltuk değneği, tekerlekli sandalye, korseler, ortopedik ayakkabı, tabanlık, bot, terlik, buz kesesi, eskar simidi ve her türlü ortopedik destekleyici ile iģitme cihazı giderleri ve her türlü yardımcı tıbbi alet ve malzeme (uyku apnesi cihazı ve kalibrasyonu, holter cihazı vb.), psikososyal nedenlerle kullanılan meme ve penil protez vb. giderleri 6 ) Gözlük camı, çerçevesi, her türlü kontakt lens giderleri, lens solüsyonları, 7 ) Organ naklinde ve kan transfüzyonunda; organın, kan ürünlerinin ve vericinin masrafları, ve organ/dokuya ait transfer giderleri, 8 ) Çocuk bakım ücretleri, çocuk mamaları, çocuk bezleri, biberon ve emzikler vb., 9 ) DiĢ rahatsızlıkları (kronik) ile ilgili tüm tedavi giderleri, 10 ) Hastanedeki tedavi sırasında oluģan telefon, televizyon, kafeterya, idari hizmet ve paramedikal servis ücretleri gibi tedavi için gerekli olmayan sair masraflar, 11 ) Sigortalı nın daimi ikamet ettiği yerde ölmesi halinde cenaze nakli ve defin masrafları, 12 ) Cinsel temasla bulaģan hastalıklar. Genital herpes, kondiloma accuminata,genital siğiller ve anal papillomatöz lezyonlar vb., 13 ) AIDS ve AIDS e bağlı hastalıklar ile ilgili olan her türlü test, tahlil masrafları ve gerekli tedaviler ile, HIV virüsünün neden olacağı tüm hastalıklar,

14 14 ) 70 yaģ ve üzeri sigortalıların kaza dıģındaki hastalık durumlarına ait tedavi ve nakil giderleri. 15 ) Yıllık seyahat sigortalarında, toplam seyahat süresinin 184 günü aģması halinde, aģılan tarihten sonra meydana gelen tüm tıbbi tedavi, tıbbi nakil ve cenaze nakil masrafları, 16 ) KiĢinin akli dengesinin yerinde olduğu veya olmadığı zamanlarda kendisine vereceği zararlar, suç iģleyerek kendisine vereceği zararlar, 17 ) Vücudun günlük ihtiyacını sağlamak ve/veya genel sağlığı korumak ve desteklemek amacı ile kullanılan, ilaç niteliğinde olmayan destekleyici ürünler, bitkisel ilaçlar, gıda takviyeleri ile, WHO onayı almamıģ tüm ilaç niteliğindeki maddeler, 18 ) Doktorlardan ve sağlık kurumlarından kaynaklanan hatalı tedavi ve ameliyat neticesi ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle oluģan giderler, 19 ) Sigortalılık öncesi dönemde uygulanan ameliyat ve tedavilerin nüks ve komplikasyonları, 20 ) YurtdıĢında yapılan planlı tedaviler ve ilaçlar. TAZMĠNAT TALEPLERĠ ĠÇĠN GEREKLĠ BĠLGĠLER Poliçe kapsamındaki acil bir durumda Sigortalı, Aksigorta Acil Yardım Servisi ni 24 saat boyunca, kendisine verilmiģ olan +90 (212) nolu telefon numarasından herhangi bir Ģahsi giriģimde bulunmadan önce arar : - Adını ve soyadını, Poliçe Numarasını ve geçerlilik tarihini, - Kendisine ulaģılabilecek yer ve telefon numarasını, - KarĢılaĢtığı problemi ve istenen yardımın türünü bildirir. Sigortalı ve/veya herhangi bir yakını ve/veya tedavi eden birimler poliçe geçerliliği için öncelik ile Aksigorta Acil Yardım Servisi ni aramak zorunda ve masraflarını kendi karģılayacağı tüm bedeller ile ilgili Aksigorta Acil Yardım Servisi ni ön onayını almak zorundadır. Ancak, kabul edilebilir nedenlerle Aksigorta Acil Yardım Servisi nden ön onay alınmamıģ Aksigorta Acil Yardım Servisi ne elden ulaģtırılan faturalar için, Aksigorta Acil Yardım Servisi, fatura incelemesi yapar, gerekli görürse hasarın oluģtuğu ülkedeki muhabirine dosyayı geçer ve bu değerlendirme en geç 60 gün içinde yapılır (özellikle AB dıģı ülkelerde). Aksigorta Acil Yardım Servisi tarafından ödenmesi uygun bulunan faturalar 15 gün içerisinde poliçede belirtilen limit dahilinde sigortalıya ödenir.

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Sayın Sigortalımız, Güvenilir, dürüst ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin esas alındığı, hizmet politikası ile sigorta sektöründe lider konumda bulunan

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ)

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) Güneş Sigorta A.Ş, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının poliçe/zeyilnamede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri

Detaylı

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Groupama Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe

Detaylı

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, Sigortalı ve/veya Sigortalı

Detaylı

İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI

İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI Madde 1-Sigorta Konusu Madde 2-Tanımlar Madde 3-Teminatlar ve Uygulama Esasları A- Gebelik Rutin Takip Teminatı B-Tüp Bebek Teminatı

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ SAĞLIK YARDIMLARI ESASLARI YÖNERGE NO: 2 Yürürlük Tarihi: 01.08.2006 Amaç Madde 1 Sosyal Yardım ve Dayanışma

Detaylı

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Sayın Sigortalımız, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nın siz değerli üyelerine Şirketimiz işbirliğinde

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İşbu sigorta ile, ERGO Sigorta A.Ş. ( Sigortacı ); Sigorta Süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla sigorta

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO: 1 TEDAVİ YARDIMLARI ESASLARI

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO: 1 TEDAVİ YARDIMLARI ESASLARI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO: 1 TEDAVİ YARDIMLARI ESASLARI Amaç Madde 1 Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliğinin 17-1/a maddesinde

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Poliçe ekinde teslim aldığınız bu özel şartların sigorta şirketi tarafından yürürlüğe alındığı tarih 17.04.2013 olup, satın almış olduğunuz 1 SAĞLIĞIM

Detaylı

Üye : Adına dayanışma aidatı ödenerek tedavi yardımlarından yararlanma hakkını elde eden eş ve 25 yaşına kadar olan çocuklarını ifade eder.

Üye : Adına dayanışma aidatı ödenerek tedavi yardımlarından yararlanma hakkını elde eden eş ve 25 yaşına kadar olan çocuklarını ifade eder. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO:3 BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİLER TEDAVİ YARDIMLARI VE DAYANIŞMA AİDATI TOPLAMA UYGULAMA ESASLARI Amaç :

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde tercih edilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1-Sigorta Konusu

İÇİNDEKİLER. 1-Sigorta Konusu İÇİNDEKİLER SES FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI 1-Sigrta Knusu 2-Tanımlar 3-Teminatlar A-Yatarak Tedavi Teminatı B-Hamilelik ve Dğum Teminatı C-Ayakta Tedavi Teminatı D- Hastane Gündelik Tazminat

Detaylı

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI Tüm Dünya (Afganistan, Irak, Türkiye hariç) 30.000 EURO coğrafi alanı kapsamaktadır. TEMİNAT VE LİMİTLER Tıbbi tedavi teminatı TEMİNATLAR Sigortalının tıbbi

Detaylı

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması 1) Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile ilgili doktorun yazdığı ilaçların masrafları sigorta

Detaylı

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil :

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil : TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamındaki acil hastalıklardan birinin gerçekleşmesi (acil hastalıklar listesi Ek-1 de sunulmuştur) veya yaralanması

Detaylı

YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI

YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI TEMİNATLAR Teminat Limiti Tıbbi Tedavi Teminatı + Gıda Zehirlenmesi + Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli + Geri Dönüş Seyahati + Sigortalının Cenazesinin Nakli Limit: Azami 2.000.-TL

Detaylı

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

CONCİERGE HİZMET DETAYLARI

CONCİERGE HİZMET DETAYLARI CONCİERGE HİZMET DETAYLARI 1. ARAÇ ASISTANS Araç Bilgi Hattı; 365 gün 24 saat tüm Türkiye kapsamında yerel çekici- vinç firmaları, tamirhaneler ve araç markalarının servis istasyonları hakkında bilgi ve

Detaylı

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI Kimler Sigorta Kapsamına Alınabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler. Bu

Detaylı

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1)

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1) TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1) BİRİNCİ BÖLÜM Yasal dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 506

Detaylı

SİZE ÖZEL HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

SİZE ÖZEL HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kişilere, yap lacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli baz hususlarda genel amaçl

Detaylı

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi SİGORTA ETTİRENLER: T.C. TURİZM BAKANLIĞI ve/veya TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELARI BİRLİĞİ (TÜRSAB)ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri SİGORTALI:

Detaylı

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. İşbu poliçe T.C.Vatandaşları

Detaylı