Sağlık sigortası primleri yürürlükteki vergi kanunlarına göre belirli miktara kadar vergi matrahından indirilebilir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık sigortası primleri yürürlükteki vergi kanunlarına göre belirli miktara kadar vergi matrahından indirilebilir."

Transkript

1 AKSAĞLIK BĠREYSEL SAĞLIK SĠGORTALARI Aksağlık bireysel sağlık sigortası ile sizin ve yakınlarınızın bir yıl boyunca karģılaģacağı hastalıkların yurt içi ya da yurt dıģı tedavisi için gereken masraflarda bütçenizi zorlamadan kurtulabilirsiniz. KĠMLER YARARLANABĠLĠR? Aksağlık Sigortasından yaģ arasındaki dileyen herkes kendisi ve ailesi ile birlikte yararlanabilir. Bunun için sadece açık ve detaylı sağlık beyanınız yeterlidir. Tüm aile bireylerinin aynı plan kapsamında sigortalanması halinde %10 aile indirimi uygulanır. SĠGORTA SÜRESĠ Aksağlık sigortası 1 yıl süreli olmakla birlikte, ömür boyu yenileme garantisi almıģ iseniz yaģamınız boyunca, ömür boyu yenileme garantisi almamıģ iseniz 75 yaģına kadar, her yıl poliçenizi yenileyerek güvencenizi sürdürebilirsiniz. VERGĠ AVANTAJI Sağlık sigortası primleri yürürlükteki vergi kanunlarına göre belirli miktara kadar vergi matrahından indirilebilir. NASIL SĠGORTALANABĠLĠRSĠNĠZ? Size en yakın acentemiz veya Akbank Ģubesine uğrayarak baģvuru formunu doldurup, Aksağlık Sağlık Sigortası kapsamına dahil olabilirsiniz. PRĠM ÖDEME ġeklġ Primlerinizi peģin veya % 25 peģin+ 5 vade olarak ödeyebilirsiniz. PeĢin ödemelerde %5 peģin ödeme indirimi uygulanmaktadır. Priminizi kredi kartı ile ödediğiniz takdirde 8 eģit vade olanağından yararlanabilirsiniz. NEREDE TEDAVĠ OLABĠLĠRSĠNĠZ? Aksağlık Sağlık Sigortası kapsamında yurtiçinde, yurtdıģı teminatınız var ise yurtdıģında dilediğiniz doktor, sağlık kurumundan hizmet alabilirsiniz. Kaliteli hizmet alıp sigorta sisteminden kolay bir Ģekilde yararlanabilmeniz için hastane, tıp merkezi, laboratuvar, görüntüleme merkezi, eczanelerden oluģan geniģ bir anlaģmalı kurum ağımız bulunmaktadır. (bakınız.anlaģmalı kurumlar) AnlaĢmalı kuruluģlarımızda tedavi hizmetlerinden limitiniz dahilinde, varsa sadece katılım payı ödeyerek yararlanabilirsiniz. Ayrıca Devlet ve üniversite hastanelerinde gerçekleģen tedavileriniz anlaģmalı kurum statüsünde

2 değerlendirilir. HASARSIZLIK ĠNDĠRĠMĠ Poliçenizi kesintisiz olarak yenilemeniz halinde Tazminat/Prim oranınızın ġirketimizce belirtilen kriterler çerçevesinde olması halinde hasarsızlık indiriminden yararlanabilirsiniz. YENĠ DOĞAN BEBEĞĠN SĠGORTA KAPSAMINA ĠLAVESĠ Yeni doğan çocuğunuzu, doğum tarihinden itibaren 15. gününü doldurmuģ olması ve annenin de poliçe kapsamında olması halinde baģvuru formu ve doğum raporu ile müracaat ettiğiniz takdirde teminat kapsamına dahil edebilirsiniz. ÖMÜR BOYU YENĠLEME GARANTĠSĠ Kesintisiz üç yıl aynı planda sigortalanmıģ olmanız ve ġirketimiz risk kabul kriterlerinin sağlanmıģ olması koģulu ile ömür boyu yenileme garantisi hakkına sahip olabilirsiniz. NELERĠ KAPSAR? Aksağlık Sigortası Teminatları YATARAK TEDAVĠ TEMĠNATI AYAKTA TEDAVĠ TEMĠNATI ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ TEMĠNATI GEO-CODING - OTOMATĠK YER TESBĠTĠ HĠZMETĠ YATARAK TEDAVĠ TEMĠNATI Bu teminat hastanede yapılan ve aģağıda belirtilen masrafları kapsamaktadır: Tek kiģilik oda (suit oda hariç), yemek ve refakat masrafları, Yoğun bakım ünitelerindeki tedaviler. Yoğun bakım giderleri her bir vakada 90 gün ile sınırlıdır. Hekim ücretlerinin yapılan iģlemin TTB Asgari Fiyat Tarifesi ndeki karģılığının poliçede belirtilen katına kadar olan tutarından varsa iģtirak oranı düģüldükten sonra kalan kısmı. TTB Asgari Fiyat Tarifesinde belirtilmeyen iģlemlerin hekim ücretleri için TTB nin görüģü alınır. Hastane hizmetleri (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuvar, radyoloji vb.), Tıbbi donanımın ( kalp-akciğer pompası vb.) kullanımı, Intravenöz (damar içi) ilaç, madde vb. verilmesi,

3 Hastanede tedavisi yapılmakta olup teminat kapsamındaki rahatsızlıkla doğrudan bağlantılı olan ve yatıģ süreci içerisinde yapılan tanı amaçlı laboratuvar testleri, röntgen tetkikleri, elektrokardiyogram, bilgisayarlı tomografi, fizik tedavi, hekim vizitleri vb. Poliçede belirtilen limite kadar teminat kapsamındaki rahatsızlık nedeniyle yapılan kemoterapi ve radyoterapi giderleri. Teminat kapsamındaki hastane tedavisi nedeniyle doğrudan bağlantılı hekim vizitleri, Koroner anjiografi, Dializ masrafları, Sigortacı tarafindan önceden onaylanan alıcı olarak organ ve doku nakli (sadece cornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer) Yatarak tedavi teminatı kapsamındaki masraflar poliçede belirtilen yıllık limit ve iģtirak oranı dahilinde teminat altındadır. Eğer poliçe kapsamında yurtdıģı teminatınız varsa, yukarıda belirtilen tüm Ģartlar yurtdıģında da geçerlidir. YurtdıĢında geçerli bir plan seçilmese dahi tüm planlarımızda, teminat kapsamı dahilindeki yurtdıģındaki acil hastane tedavileri teminat altındadır. KÜÇÜK MÜDAHALE TEMĠNATI TTB Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen ve 100 birime kadar olan küçük müdahaleler ile müģahade altına alınma, pansuman, enjeksiyon, kulak yıkama, alçı uygulaması, oksijen verilmesi, abse derenajı, mide yıkama, lavman, sonda takma, tırnak çekme, taģ kırdırma (ESWL), koterizasyon uygulaması, ben alımı, PUVA tedavisi, somnoplasti, krioterapi uygulaması gibi local veya genel anestezi ile yapılan tüm küçük müdahaleler ve sarf malzemeleri poliçede belirtilen yıllık limit ve iģtirak oranı dahilinde ödenir. Yukarıda belirtilen giderler, hastanede yatarak gerçekleģtirildiklerinde, hastane oda ve benzeri hastane harcamaları da bu teminat kapsamında değerlendirilir. Koterizasyon, krioterapi, lipom çıkarılması, condiloma ve ben alımı multipl (aynı anda birden fazla) olsa bile küçük müdahale teminatı kapsamında değerlendirilir. DOĞUM TEMĠNATI Gebelik, doğum, sezaryen, düģük ve/veya bunlardan kaynaklanan her türlü komplikasyonların gerektirdiği tüm masraflar (operatör, anestezist, doğum esnasında kullanılan her nevi ilaç, yapılan tahlil ve tetkikler, oda, ameliyathane ve diğer kullanılan mekan ve tıbbi araç ve malzemeleri, vs..) ve bebeğin yeni doğan bakım masrafları poliçede belirtilen yıllık limit ve iģtirak oranı dahilinde ödenir.

4 Gebelik ile ilgili rutin kontroller, sigortalının ayakta tedavi teminatı olması halinde karģılık gelen ayakta tedavi teminatları limiti ve iģtirak oranı dahilinde ödenir. Doğum masraflarının karģılanması için, sigorta baģlangıç tarihinden itibaren 1 yıllık bekleme süresinin dolmuģ olması gerekmektedir. AMELĠYAT SONRASI FĠZĠK TEDAVĠ TEMĠNATI Ameliyat ve yoğun bakım gerektiren bir tedaviden sonra, 2 ay içerisinde gerçekleģen ve söz konusu tedaviyi tamamlayıcı nitelikteki fizik tedavi masrafları, ayakta ve yatarak gerçekleģmesine bakılmaksızın poliçede belirtilen limitler dahilinde karģılanır. REHABĠLĠTASYON TEMĠNATI Sigortalının, nörolojik hastalıklar, ağır travma, el-kol-bacak ampütasyonu vb. sonrası yitirdiği yaģam aktivitelerini (Koltuk değnekli veya değneksiz yürüme, yeme içme, elbise giyip çıkarma, tuvalete oturma, merdiven inip çıkma) yeniden kazanabilmesi için kendisine verilen fonksiyonel eğitim (Rehabilitasyon) ile ilgili tüm giderleri, tedavinin yatarak yapılması ve bu durumun sigortacı tarafından kabul edilmesi koģuluyla, poliçede belirtilen limit ve poliçe özel ve genel Ģartları dahilinde ödenir. Ayrıca oda-yemek-refakatçi, doktor takibi vb. diğer teminatlar yürürlüğe girmez. EVDE BAKIM TEMĠNATI Sigortalının sağlık kuruluģundaki yatarak tedavisi sonrasında, söz konusu tedavinin devamı için kendi evinde sadece tıbbi personel tarafından yapılan tıbbi bakım ve tedavilerine iliģkin giderler, poliçede belirtilen yıllık limit ve poliçe özel ve genel Ģartları dahilinde ödenir. Sigortalının bu teminattan faydalanabilmesi için sigortalının veya sigortalıyı tedavi eden doktorun, sigortalı hastaneden taburcu olurken tedavisinin bir sağlık personeli eģliğinde evde sürdürülmesi gerektiğini bir raporla sigortacıya bildirmesi, bu durumun ve öngörülen tedavi süresinin evde bakım gerçekleģmeden önce sigortacı tarafından onaylanması zorunludur. YARDIMCI TIBBĠ MALZEME TEMĠNATI Sigorta baģlangıç tarihinden sonra meydana gelen bir hastalık veya kaza sonucu sigortalıya uygulanan tedavinin bir parçası olarak, vücuda dıģarıdan destek olacak Ģekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan, taģınabilir, kiģiye özel atel, elastik bandaj, korse, varis çorabı, boyunluk, dizlik, bileklik, tabanlık, oturma simidi, koltuk değneğinden ibaret tıbbi malzemeler poliçede belirtilen yıllık limit ve iģtirak oranı ile özel ve genel Ģartları dahilinde ödenir. SUNĠ UZUV TEMĠNATI Sigorta süresi içerisinde meydana gelen hastalık ya da kaza sonucu fonksiyon kaybına uğramıģ organın fonksiyonlarını yerine koyma amacıyla takılan ve estetik amacı taģımayan el, kol, bacak olmak üzere protez giderleri gerekliliğinin doktor raporuyla belgelenmesi koģulu ile poliçede belirtilen yıllık limit ve iģtirak oranı dahilinde karģılanır.

5 KONTROL MAMOGRAFĠSĠ TEMĠNATI 40 yaģ ve üstü yaģlardaki bayan sigortalıların kontrol amaçlı olarak çektirdikleri mamografi masrafları, ġirketimizin belirlediği ve anlaģmalı sağlık kuruluģları listesinde ayrıca belirttiği sağlık kuruluģlarında yaptırmaları koģulu ile yılda bir kez ve % 100 olarak ödenir. Diğer anlaģmalı/anlaģmasız sağlık kuruluģlarında yaptırılan kontrol amaçlı mamografi masrafları poliçe kapsamında ödenmeyecektir. KONTROL PSA (PROSTAT SPESĠFĠK ANTĠJENĠ) TEMĠNATI 40 yaģ ve üstü yaģlardaki bay sigortalıların kontrol amaçlı olarak yaptırdıkları PSA tetkik masrafları, ġirketimizin belirlediği ve anlaģmalı sağlık kuruluģları listesinde ayrıca belirttiği sağlık kuruluģlarında yaptırmaları koģulu ile yılda bir kez ve % 100 olarak ödenir. Diğer anlaģmalı/anlaģmasız sağlık kuruluģlarında yaptırılan kontrol amaçlı PSA tetkik masrafları poliçe kapsamında ödenmeyecektir. AYAKTA TEDAVĠ TEMĠNATI Ayakta tedavi teminatları tek baģına verilemez, ancak hastane tedavisi teminatı ile birlikte alınabilir. Doktor Muayene Teminatı: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı nca çalıģma ruhsatı verilmiģ hastane ve/veya özel muayenehane açmaya ehliyetli doktorlarca yaptırılacak muayenelere ait giderler, belgelenmesi kaydıyla poliçede belirtilen limit ve iģtirak oranı dahilinde ödenir. Reçeteli Ġlaç Teminatı:Teminat kapsamındaki bir rahatsızlık nedeniyle hekim tarafından reçete edilen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onaylı ilaç bedelleri, bir aylık tedavi dozu kadar; reçete iliģiğinde fatura/kasa fiģi, ilaç küpürü ibraz edilmesi kaydıyla poliçede belirtilen limit ve iģtirak oranı dahilinde ödenir. Teminat beher reçete için geçerli olup, reçete bölünemez. Türkiye'de bulunmayan ve muadili olmayan, Sağlık Bakanlığı'nın izniyle ithal edilen ilaçlar, Ġlaç Gider Bildirim Formu, hekim reçetesi, fatura ve fiyat küpürü ile belgelenmesi ve teminat kapsamındaki bir durumla ilgili olması halinde ödenir. Kronik hastalıklar için ilaç kullanımı gerektiğinde, sigortalının rahatsızlığının, rahatsızlığın öyküsünün ve planlanan tedavisinin yer aldığı hekim raporu ile birlikte sigortacıya baģvurması gerekir. Kronik ilaç kullanımının onaylanması halinde sigortalıya poliçe dönemi içerisindeki tedavi süresince, gerekli ilaçlar için Kronik Ġlaç Kullanımı Gider Bildirim Formu gönderilir. Bu form ile tedavi süresince talep edilen onaylanan ilaçlar, ilaç küpürü ve kasa fiģi/fatura ibraz edilmesi halinde poliçede belirtilen iģtirak oranı ve limit dahilinde ödenir. T.C. Sağlık Bakanlığı nın aģılama takviminde yer alan 0-6 yaģ grubu çocukluk aģıları ve yılda bir kez grip aģısı poliçede belirtilen ilaç teminatı limiti ve iģtirak oranı dahilinde ödenir. TeĢhis Yöntemleri Teminatı: Teminat kapsamındaki bir rahatsızlığın teģhisi nedeniyle doktorun gerekli gördüğü her türlü tahlil tahlil teminatı limiti ve iģtirak

6 oranı dahilinde, röntgen, USG, mamografi, sintigrafi, EKG, EKO, ultrasonografi, dopler, treadmill gibi teģhis yöntemleri röntgen teminatı limiti ve iģtirak oranı dahilinde ödenir. Teminat kapsamındaki bir rahatsızlığın teģhisi için doktor tarafından gerekli görülen her türlü MR, tomografi, talyum, anjiografi (koroner anjiografi hariç),uyku testleri, gastroskopi, endoskopi gibi giriģimsel tanı yöntemleri, biyopsiler ve biyopsi için gerekli ilaç ve tıbbi malzemeler vb. gibi modern teģhis yöntemleri limiti ve iģtirak oranı dahilinde ödenir. Aynı hastalık/rahatsızlık ile ilgili yaptırılan tetkik giderleri karģılık gelen teminat kapsamında tek limit dahilinde ödenir. TeĢhise yönelik test iģlemlerinde Tanı Amaçlı Gider Bildirim Formunun hekim tarafından eksiksiz olarak doldurulması ve hekim tarafından yapılması gerek görülen her tanı iģleminin bu formda belirtilmesi gerekir. Fizik Tedavi Teminatı: Teminat kapsamındaki bir rahatsızlığın tedavisi için doktorun gerekli gördüğü fizik tedavi seansları ve rehabilitasyon giderleri, poliçede belirtilen yıllık limit ve iģtirak oranı dahilinde ödenir. Yukarıda belirtilen ayakta tedavi teminatı kapsamındaki teģhis ve tedavi giderleri, poliçede belirtilen ayakta tedavi yıllık limiti ve iģtirak oranı dahilinde ödenir. CHECK-UP TEMĠNATI AnlaĢmalı sağlık kuruluģları listesinde ayrıca belirtilen sağlık kuruluģlarında yaptırması koģulu ile aģağıdaki program dahilindeki check-up masrafları yılda bir kez ve % 100 olarak aģağıdaki ayakta tedavili planlar için geçerlidir. Diğer anlaģmalı/anlaģmasız sağlık kuruluģlarında yaptırılan kontrol amaçlı check-up masrafları poliçe kapsamında ödenmeyecektir. Extra Ana Plan Artı Plan Mega Plan * Dahiliye Muayene, * EKG, * Akciğer PA, * Kreatinin, * Total Kolesterol, * LDL Kolesterol, * Kan Sayımı (18 parametre), * Glukoz (Açlık kan Ģekeri), * Tam Ġdrar, * ALT DĠġ TEDAVĠ TEMĠNATI Bu ek teminatın seçildiği ve poliçede gösterildiği durumlarda, Sağlık Bakanlığınca ruhsat verilmiģ hastane ve kliniklerde ve/veya özel muayenehane açmaya ehliyetli diģ doktorlarınca yapılacak her türlü diģ, diģ eti, çene kemiği, çene eklemi, ağız çene cerrahisi ile ilgili tüm tetkik ve tedavi giderleri poliçede belirtilen yıllık limit ve iģtirak oranı dahilinde ödenir. DiĢ doktoru kontrolleri, diģ tedavisinde kullanılan ilaçlar ve diģ ameliyatları da bu teminat dahilinde ödenir. Ortodonti ve protez masrafları teminat kapsamı dahilinde değildir.

7 GÖZLÜK, CAM, ÇERÇEVE VE LENS TEMĠNATI Bu ek teminatın seçildiği ve poliçede gösterildiği durumlarda, Sağlık Bakanlığınca çalıģma ruhsatı verilmiģ hastane ve kliniklerde ve/veya özel muayenehane açmaya ehliyetli göz doktorlarınca yapılan muayene sonunda alınan gözlük, cam, çerçeve, lens giderleri poliçede belirtilen yıllık limit ve iģtirak oranı dahilinde ödenir. GüneĢ gözlüğü ile ilgili her türlü gider kapsam dıģıdır. ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ TEMĠNATI Tıbbi DanıĢmanlık : Sigortalı sağlık sorunları ile ilgili danıģmanlık hizmetini Aksigorta Acil Sağlık Hizmetlerini arayarak görevli doktorlar aracılığı ile alabilir. Kara ve Hava Ambulansı : Sigortalının durumlarda, Provizyon Merkezine bulunduğu yerde tedavisinin mümkün olmadığı acil müracaat edilmesi halinde, en yakın donanımlı sağlık merkezine ulaģımı ücretsiz olarak karģılanır. Sigortalının durumu kara ambulansı ile taģınmaya uygun değilse, Acil Sağlık Hizmetleri doktorunun onayı ile taģıma Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında hava ambulansı ile gerçekleģtirilir. Ücretsiz Ġlaç ve Malzeme : Acil tedavi sırasında spesifik bir malzeme kullanılmadığı takdirde kullanılan sarf malzemeleri ve ilaç da ücretsiz olarak karģılanır. Standart Ġstisnalar Sağlık Sigortası Genel ġartları Madde-2 de belirtilen teminat dıģı hallerden baģka, aģağıda belirtilen durumlar bu sigorta sözleģmesi dıģındadır. 1 ) Sigorta baģvurusu sırasında veya öncesinde var olan ve bilinen herhangi bir hastalık, kusur veya Ģikayetin sorulduğu halde beyan edilmediği tüm durumlar, ileri yaģlarda ortaya çıksa dahi, tüm konjenital (doğuģtan gelen) hastalıklar ve/veya yapı ve genetik bozukluklar, 2 ) AIDS ve komplikasyonları, 3 ) Ruh ve sinir hastalıkları, psikoterapi, psikiyatrist ve psikolog giderleri ile danıģmanlık hizmetleri, tüm psikiyatrik ilaçlar ve bu ilaçların kullanımına bağlı komplikasyonlar ile tüm psikiyatrik yatıģlar, zeka testi ve benzeri tetkikler, geriatrik tedavi giderleri, Alzheimer, Parkinson, 4 ) Alkolizm, alkol, uyuģturucu, uyarıcı, halusinojen, diğer madde bağımlı ve kötüye kullanımı neticesinde meydana gelen bütün durumlar, 5 ) Dağcılık, solunum cihazıyla dalma, uçak ve planör pilotluğu, paraģütçülük, parapant, delta kanatla uçma ve bunlarla sınırlı olmayan diğer tehlikeli faaliyetler ile tüm yarıģlar, tüm profesyonel sporların sonucunda meydana gelecek hastalık ve sakatlık ile ilgili giderler 6 ) Tanımlamalar kısmında belirtilen gereksiz hastane tedavisi iģlemleri, 7 ) Belirli bir semptom ve/veya hastalığa bağlı olmadan yapılan tüm iģlemler. Poliçe kapsamında check-up teminatı olmadığı durumlarda check-up giderleri.

8 8 ) Hekim ücretlerinin TTB Asgari Fiyat Tarifesi nde karģılık gelen tutarının poliçede belirtilen katını aģan kısmı, 9 ) YurtdıĢı teminatı seçilmediği durumlarda yurtdıģındaki ayakta tanı, tedavi ve doktor muayeneleri, 10 ) Ek teminat olarak seçilmediği durumlarda diģ, diģ eti, çene eklemi, ağız çene cerrahisi, çene kemiği ile ilgili yapılan tüm muayene, ilaç giderleri ve iģlemler, 11 ) Her türlü protez tamiri, meme ve penil protez, tekerlekli iskemle, iģitme cihazı, koklear implant, holter cihazı, uyku apnesi tedavisi için kullanılan her türlü aparey v.b. ile ilgili giderleri, organ naklinde vericinin masrafları, 12 ) Sigorta SözleĢmesi'nin geçerlilik süresinde meydana gelen bir kaza veya hastalık nedeniyle ortaya çıkan bir kusurun düzeltilmesine yönelik olanların dıģındaki tüm estetik ve plastik cerrahi iģlemler; trafik kazası dıģında diģ ve burun ile ilgili estetik ve plastik cerrahi iģlemleri (trafik kazasının trafik zaptı ile belgelendirilmesi zorunludur.), yüzeysel varis tedavisi, ĢaĢılık, görme tembelliği, estetik amaçlı aģı ve enjeksiyonlar, kozmetik ve estetik tedaviler, doktor nezaretinde yapılmıģ olsa dahi kaplıca, termal, otel ve benzeri tesislerde yapılan her türlü kür, rehabilitasyon, fizik tedavi giderleri, obesite tedavisi (ilaç, diyetisyen ve yağ kitle ölçüm testleri dahil), anorexia, masaj, diet, jimnastik salonları, zayıflama merkezleri v.b. konularla ilgili giderleri, estetik güzellik merkezlerinde yapılan tüm muayene, tetkik ve tedavi giderleri, 13 ) Akupunktur, homeopati, hidroterapi, jakuzi, hipnoz, ayuverda, mezoterapi v.b. gibi alternatif tıp yöntemleri, alternatif tıp merkezlerinde yapılan muayene ve tüm tedavi giderleri,bilimselliği kanıtlanmamıģ tedaviler, deneysel tedaviler ve deneysel aģamada olduğu kabul edilen tedavilerle ilgili tüm giderler, 14 ) Gözdeki kırma kusuruna yönelik her türlü cerrahi tedavi, 15 ) ĠĢitme kusuru tedavisi (kronik otit sekeli, kulak zarı onarımı hariç) 16) Kürtaj, infertilite (kısırlık),düģük araģtırması ve hamileliğin gerçekleģmesinin sağlanması ile ilgili tüm tetkik ve tedavi giderleri (tüp bebek, follikül takibi, spermiogram, adhezyolizis, mikro- enjeksiyon, tuboplasti v.b.) histerosalpingografi (HSG), iktidarsızlıkla ilgili tüm tetkik ve tedaviler, doğum kontrol yöntemleri, jinokomasti, cinsiyet değiģtirme ile ilgili ameliyat ve tedaviler, 17 ) Allerjiye yönelik testler ve aģılanmalar (solunum fonksiyon testi, IgE ve serumda total eozinofili testleri hariç), 18 ) Nazal septum deviasyonu ve konka hipertrofisi, 19 ) Tetanoz, kuduz ve Sağlık Bakanlığı nın aģı takviminde yer alan 0-6 yaģ çocukluk aģıları ile yılda bir kez grip aģısı haricindeki tüm aģılar ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları,

9 20) Çocuk maması, çocuk bezi, biberon, emzik v.b. çocukla ilgili sarf malzemeleri, tıbbi gereği olsa dahi sünnetle ile ilgili tüm masraflar, 21 ) Alkol, kolonya, her türlü sabun, Ģampuan, saç losyonu, lens solüsyonları, diģ macunu, hidrofil pamuk, termometre, Ģeker ölçme stikleri ve kartuģları, buz kesesi, sıcak su torbası, tatlandırıcı v.b. yardımcı tıbbi malzemeler, nemlendirici amaçlı ürünler, kozmetik, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmamıģ ilaç giderleri, gözlük teminatının seçilmediği durumlarda gözlük, cam, çerçeve, kontakt lens giderleri. Standart Bekleme Süreleri Durumlar AĢağıda belirtilen durumları kapsayacak Ģekilde, Sigorta baģlangıç tarihinden itibaren hastane tedavi küçük müdahale ve fizik tedavi teminatı için 12 aylık bekleme süresi uygulanır. Sigorta sözleģmesinin yenileme koģullarına göre tekrarlanarak sürdürülmesi ve Sigortacı tarafından aģağıda sayılan durumlardan biri için özel istisna konulmaması halinde 12 aylık sigortalılık süresini kesintisiz olarak tamamlayan ve ayrıca bir bekleme süresi konulmuģ ise bu bekleme süresini tamamlamıģ olan sigortalılar için aģağıda sayılan standart bekleme süreleri uygulanmaz ve teminata dahil olur. 1. Ġç organ fıtıkları,, 2. Hemoroid, anal fistül, anal fissür, pilonidal sinüs, 3. Bademcik, adenoid, kulak zarı cerrahisi ve tüp uygulaması, sinüs cerrahisi, 4. Kanser ve her türlü tümör ve polipler, 5. Tiroid hastalıkları, 6. Hamilelik, normal veya sezaryen Doğum, düģük ve/veya bunlardan kaynaklanan her türlü komplikasyon, 7. ġeker hastalığı, 8. Rahim miyomları, over kistleri, histerektomi, endometriosis, 9. Varikosel, hidrosel, 10. Varis, 11. Disk hernileri, 12. Menisküs, diz bağ yırtığı ve benzeri ile sınırlı olmaksızın her türlü diz cerrahisi, 13. Ġskemik kalp hastalıkları, hipertansiyon ve komplikasyonları, 14. Katarakt,

10 15. Safra kesesi, safra yolları ve üriner sistemin taģlı hastalıkları. KURUMSAL SAĞLIK SĠGORTALARI En az 10 çalıģanın katılması ve çalıģanların yaģ arasında olması koģuluyla, Ģirketiniz çalıģanları ve aile bireyleri (eģ ve çocuklar) için Özel Grup Sağlık Sigortalarından yararlanabilir, bütçenize uygun tarifelerimiz ve sizin belirleyeceğiniz planlarla çalıģanlarınızın ve yakınlarınızın her türlü sağlık sorunlarına çağdaģ bir çözüm bulabilirsiniz. NEREDE TEDAVĠ OLABĠLĠRSĠNĠZ? Özel sağlık sigortası kapsamında yurtiçinde, yurtdıģı teminatınız var ise yurtdıģında dilediğiniz doktor, sağlık kurumundan hizmet alabilirsiniz. Kaliteli hizmet alıp sigorta sisteminden kolay bir Ģekilde yararlanabilmeniz için hastane, tıp merkezi, laboratuvar, görüntüleme merkezi, eczanelerden oluģan geniģ bir anlaģmalı kurum ağımız bulunmaktadır. (bakınız.anlaģmalı kurumlar) AnlaĢmalı kuruluģlarımızdan tedavi hizmetlerinden limitiniz dahilinde, varsa sadece katılım payınızı ödeyerek yararlanabilirsiniz. Ayrıca Devlet ve üni-versite hastanelerinde gerçekleģen tedavileriniz anlaģmalı kurum statüsünde değerlendirilir. NELERĠ KAPSAR? Hastane Tedavisi Teminatı Ayakta Tedavi Teminatı Acil Sağlık Hizmetleri Teminatı Geo-Coding - Otomatik Yer Tesbiti Hizmeti SEYAHAT SAĞLIK SĠGORTALARI Aksağlık Seyahat Sigortası ile yurtdıģı seyahatlerinizde acil hastalık ve/veya kaza sonucu oluģabilecek acil tıbbi yardım masraflarını Sağlık Sigortası Genel ġartları ve Seyahat Sağlık Sigortası Özel ġartları ile poliçede yazılı teminat li- mitleri dahilinde karģılayacak bir poliçeye sahip olabilirsiniz. ÖZELġARTLAR Sigortalının daimi ikamet adresi TÜRKĠYE olmalıdır. Poliçe seyahat baģlamadan düzenlenmelidir. Yolculuk baģladıktan sonra düzenlenen Sigorta SözleĢmesi, prim ödenmiģ olsa dahi geçersizdir. Sigorta primi, uygulanan prim tarifesi temel alınarak T.C. Merkez Bankası Döviz SatıĢ Kuruna göre YTL olarak olarak peģin ödenecektir. Sigorta teminatları primin tamamının peģin olarak ödenmesi ve poliçenin teslimi ile baģlar. Sigorta

11 SözleĢmesi nin poliçede belirtilen süreden önce sona ermesi halinde prim iadesi yapılmaz. 70 yaģ üzeri sigortalılarda hastalık hariç sadece kaza durumlarında hizmet verilir, diğer durumlarda organizasyon yapılır. Sigortacının sorumluluğu, sigorta poliçesinde belirtilen teminatların geçerli olduğu bölgelerdeki seyahat edilen ülkenin gümrüğünden giriģ yapılması ile baģlar. Sigorta SözleĢmesi, poliçede belirtilen baģlama tarihinden itibaren yine poliçede belirtilen süre bitiminde kendiliğinden sonlanır. Sigorta SözleĢmesi nin teminatları, seyahatin bitip Türkiye gümrüğünden giriģ tarihine kadar devam eder. Seyahatin sona erip Türkiye gümrüğünden giriģ yapılmasıyla bu Sigorta SözleĢmesi nin geçerli olduğu süre içerisinde sigorta poliçesinde belirtilen BÖLGE ye yeniden seyahat yapılması halinde teminatlar yeniden baģlar. Tazminatın teminat kapsamında olabilmesi için her türlü akut hastalık ve kazanın, poliçe geçerlilik süresi içerisinde olması gerekmektedir. Poliçe iptali, seyahata gidilmediği durumlarda, seyahat baģlangıcından 24 saat önce baģvurulması ve poliçenin iade edilmesi koģulu ile yapılabilecek, sadece bu durumda prim iade edilecektir. Seyahat baģlamadan en erken 60 gün,en geç 1 gün önce baģvurulması ve primin tamamının peģin olarak ödenmesi halinde poliçe düzenlenir. 18 yaģından küçükler, sigorta ettiren 18 yaģından büyük olmak koģuluyla tek baģına sigortalanabilir.(18 yaģından küçük olsalar dahi Vergi kimlik numarası alınması zorunludur.) 70 yaģ ve üzerine % 100 sürprim uygulanır ve sadece kaza sonucu giderler teminat kapsamındadır. TEMĠNAT TABLOSU PLAN BÖLGE1 BÖLGE2 Coğrafi Bölge Kanada ve ABD hariç tüm Tüm Dünya (Türkiye hariç) Dünya 1.Tıbbi tedavi Teminatı Cenaze Nakil Tem. Sınırsız 3.Tıbbi Bilgi ve DanıĢmanlık Sınırsız 4.Tıbbi Nakil (Kara-Hava Ambulans,SedyeliUçuĢ) Sınırsız

12 TEMĠNAT KAPSAMI 1) Tıbbi Bilgi ve DanıĢmanlık Sigortalı nın karģılaģtığı acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak Aksigorta Acil Yardım Servisi tarafından bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diģ hekimi, hastane, teģhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. KarĢılaĢılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez. Acil tıbbi müdahale gerekiyorsa, Aksigorta Acil Yardım Servisi tarafından tüm organizasyonlar sağlanır. 2) Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalının, seyahati esnasında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, ayakta tedavi ve hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını limitler dahilinde ödeyecektir. 3) Tıbbi Nakil Sigortalının ani hastalığı veya yaralanması ve 24 saat içinde müdahale edilmezse sigortalının hayatını tehlikeye sokacak durumlarda, Aksigorta Acil Yardım Servisi, sigortalıyı ambulans veya refakatçi doktor ve Aksigorta Acil Yardım Servisi doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla (hava ambulansı, tarifeli uçuģ veya kara ambulansı ile) uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya taburcu olduktan sonra Daimi Ġkametgaha nakli için gerekli tüm giderleri karģılamayı taahhüt eder. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. Aksigorta Acil Yardım Servisi ve tedavi eden hekim, sigortalının sağlık durumunun, sıradan bir yolcu gibi nakline müsait olup olmadığını ya da baģka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını; Bedensel Zarar ya da hastalığa uygun nakil aracını (kara ambulansı, hava ambulansı, tarifeli uçuģ, v.b) belirleyeceklerdir. Hava Ambulansı ile nakil, Avrupa ülkeleri ve Akdeniz ülkeleri ile sınırlıdır. Bölge 2 için, Aksigorta Acil Yardım Servisi sadece kara ambulansı ve sedyeli uçuģ masraflarından sorumludur. Ancak hava ambulansı için gerekli tüm düzenlemeler Aksigorta Acil Yardım Servisi tarafından organize edilir. Hava ambulansı limitleri, poliçenin toplam tedavi limitine dahildir. 4) Sigortalının Cenazesinin Tıbbi ġartlara Uygun Nakli Sigortalının yurtdıģında vefatı durumunda Aksigorta Acil Yardım Servisi ve/veya bu hizmetin verilmesi uygun gördüğü kuruluģ, cenazenin ikamet yerine naklinin

13 organizasyonu için tüm gerekli tedbirleri alır ve uluslararası tıbbi Ģartlara uygun taģıma için gereken tabutun ve kalan eģyaların TÜRKĠYE deki defin yerine naklini üstlenir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dıģıdır. TEMĠNAT DIġI HALLER Seyahat Sağlık Sigortası Genel ġartları Madde 9 da belirtilen teminat dıģı ka- lan hallerden baģka, aģağıda belirtilen durumlar bu Sigorta SözleĢmesi teminatlarınındıģındadır. 1 ) Seyahat bitiminde Türkiye ye dönüģü takiben devam eden veya teminat kapsamının geçerli olmadığı ülkede yapılan tedavi harcamaları, 2 ) Hamilelik ile ilgili her türlü sağlık harcaması, 3 ) Kordon Kanı alımı, saklaması ve Kordon kanı bankasına iliģkin her tür gider, 4 ) Özel hemģire giderleri, 5 ) Koltuk değneği, tekerlekli sandalye, korseler, ortopedik ayakkabı, tabanlık, bot, terlik, buz kesesi, eskar simidi ve her türlü ortopedik destekleyici ile iģitme cihazı giderleri ve her türlü yardımcı tıbbi alet ve malzeme (uyku apnesi cihazı ve kalibrasyonu, holter cihazı vb.), psikososyal nedenlerle kullanılan meme ve penil protez vb. giderleri 6 ) Gözlük camı, çerçevesi, her türlü kontakt lens giderleri, lens solüsyonları, 7 ) Organ naklinde ve kan transfüzyonunda; organın, kan ürünlerinin ve vericinin masrafları, ve organ/dokuya ait transfer giderleri, 8 ) Çocuk bakım ücretleri, çocuk mamaları, çocuk bezleri, biberon ve emzikler vb., 9 ) DiĢ rahatsızlıkları (kronik) ile ilgili tüm tedavi giderleri, 10 ) Hastanedeki tedavi sırasında oluģan telefon, televizyon, kafeterya, idari hizmet ve paramedikal servis ücretleri gibi tedavi için gerekli olmayan sair masraflar, 11 ) Sigortalı nın daimi ikamet ettiği yerde ölmesi halinde cenaze nakli ve defin masrafları, 12 ) Cinsel temasla bulaģan hastalıklar. Genital herpes, kondiloma accuminata,genital siğiller ve anal papillomatöz lezyonlar vb., 13 ) AIDS ve AIDS e bağlı hastalıklar ile ilgili olan her türlü test, tahlil masrafları ve gerekli tedaviler ile, HIV virüsünün neden olacağı tüm hastalıklar,

14 14 ) 70 yaģ ve üzeri sigortalıların kaza dıģındaki hastalık durumlarına ait tedavi ve nakil giderleri. 15 ) Yıllık seyahat sigortalarında, toplam seyahat süresinin 184 günü aģması halinde, aģılan tarihten sonra meydana gelen tüm tıbbi tedavi, tıbbi nakil ve cenaze nakil masrafları, 16 ) KiĢinin akli dengesinin yerinde olduğu veya olmadığı zamanlarda kendisine vereceği zararlar, suç iģleyerek kendisine vereceği zararlar, 17 ) Vücudun günlük ihtiyacını sağlamak ve/veya genel sağlığı korumak ve desteklemek amacı ile kullanılan, ilaç niteliğinde olmayan destekleyici ürünler, bitkisel ilaçlar, gıda takviyeleri ile, WHO onayı almamıģ tüm ilaç niteliğindeki maddeler, 18 ) Doktorlardan ve sağlık kurumlarından kaynaklanan hatalı tedavi ve ameliyat neticesi ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle oluģan giderler, 19 ) Sigortalılık öncesi dönemde uygulanan ameliyat ve tedavilerin nüks ve komplikasyonları, 20 ) YurtdıĢında yapılan planlı tedaviler ve ilaçlar. TAZMĠNAT TALEPLERĠ ĠÇĠN GEREKLĠ BĠLGĠLER Poliçe kapsamındaki acil bir durumda Sigortalı, Aksigorta Acil Yardım Servisi ni 24 saat boyunca, kendisine verilmiģ olan +90 (212) nolu telefon numarasından herhangi bir Ģahsi giriģimde bulunmadan önce arar : - Adını ve soyadını, Poliçe Numarasını ve geçerlilik tarihini, - Kendisine ulaģılabilecek yer ve telefon numarasını, - KarĢılaĢtığı problemi ve istenen yardımın türünü bildirir. Sigortalı ve/veya herhangi bir yakını ve/veya tedavi eden birimler poliçe geçerliliği için öncelik ile Aksigorta Acil Yardım Servisi ni aramak zorunda ve masraflarını kendi karģılayacağı tüm bedeller ile ilgili Aksigorta Acil Yardım Servisi ni ön onayını almak zorundadır. Ancak, kabul edilebilir nedenlerle Aksigorta Acil Yardım Servisi nden ön onay alınmamıģ Aksigorta Acil Yardım Servisi ne elden ulaģtırılan faturalar için, Aksigorta Acil Yardım Servisi, fatura incelemesi yapar, gerekli görürse hasarın oluģtuğu ülkedeki muhabirine dosyayı geçer ve bu değerlendirme en geç 60 gün içinde yapılır (özellikle AB dıģı ülkelerde). Aksigorta Acil Yardım Servisi tarafından ödenmesi uygun bulunan faturalar 15 gün içerisinde poliçede belirtilen limit dahilinde sigortalıya ödenir.

15 TEHLĠKELĠ HASTALIKLAR SĠGORTASI Hastalıklar Sigortası ile belirlenmiģ 9 önemli hastalığın doğurabileceği risk- leri güvence altına alabilirsiniz. KĠMLER YARARLANABĠLĠR? Sigortaya giriģ yaģı yaģları arasında olup, birer yıllık sürelerle 65 yaģına kadar poliçenizi yenileme hakkına sahipsiniz. PRĠM ÖDEME ġeklġ Primler USD bazında olup, poliçe baģlangıç tarihindeki T.C.M.B. Efektif SatıĢ kuru üzerinden TL sına çevrilerek poliçelendirilir. Poliçe primi, peģin veya 4 eģit taksit olarak ödenebilir. SĠGORTA SÜRESĠ Tehlikeli Hastalıklar Sigortası 1 yıl süreli olmakla birlikte her yıl poliçenizi yenileyerek bu güvenceye sürekli sahip olabilirsiniz. TEMĠNAT TUTARI Teminat tutarı USD bazında olup minumum USD, maksimum USD olmak üzere USD nin katları olarak seçilebilir. NELERĠ KAPSAR? Tehlikeli Hastalıklar Sigortası ile aģağıda belirtilmiģ hastalıklardan herhangi birinin tıbbi teģhisi (ameliyat olarak verilen teminatların ameliyatı) durumunda 30 günlük süreçte hayatta olunması koģulu ile sigorta baģlangıcında belirlediğiniz tazminat tutarını almaya hak kazanırsınız. 1.Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi) Kalp kaslarından bir kısmının, o bölgeye yeterli kan gitmemesi sonucu ölümüdür. Bu durumun teģhisi kesin olmalı ve aģağıdaki faktörlerin tamamının mevcudiyetine dayanmalıdır. a.tipik göğüs ağrısı hikayesi b.miyokard enfarktüsüne bağlı yeni elektrokardiyogram değiģiklikleri c.kardiak enzimlerde yükselme (CPK, CK ve LDH ) 2. Hastalık Sonucu OluĢan Ġnme Serebrovasküler hastalık olarak da adlandırılır. Belirtileri 24 saatten daha fazla süren ve nörolojik hasara sebebiyet veren herhangi bir serebrovasküler vaka olarak tanımlanır. Vaka, beyin dokusunun enfarktüsüne, beyin kanamasına veya beyin dıģındaki bir oluģumdan kaynaklanan emboliye sebebiyet vermelidir. Vaka sonucu daimi nörolojik hasar (kısmi veya genel felç) oluģmalıdır.tazminat

16 talebinde, nörolojik hasarın daimi olduğuna ve en az üç aydan bu yana devam ettiğine dair bir doktor raporu, ispat dökümanı olarak sunulmalıdır. 3. Koroner Damar Hastalığı Sonucu Yapılan Açık Kalp Ameliyatı Koroner damar stenozu (daralması) veya tıkanması sebebi ile iki veya daha fazla kalp damarının açılması için gereken açık kalp ameliyatının (By-pass) yapılmıģ olması. Ameliyatın gerekli olduğu koroner anjiyografi ile kanıtlanmıģ olmalıdır. Bu tanıma, balon anjiyoplasti, lazer tekniği ve diğer damar içi müdahaleler dahil değildir. 4. Kanser Bu hastalık, hücrelerin kontrol edilemeyen bir Ģekilde büyüyüp doku içine ve diğer dokulara yayılması ile karakterize edilen habis bir veya birden fazla tümörün varlığı ile tanımlanır. Bu hastalık tanımına aģağıdakiler dahil değildir. 1. Habis, yayılmacı melanomlar haricindeki tüm cilt kanserleri 2. Çok erken döneme özgü, habaset değiģiklikleri gösteren tümörler 3. Hodgkin hastalığının birinci evresi 4. Hücre içinde (in situ) kalıp, yayılma özelliği bulunmayan (örneğin rahim boynu kanseri vb) kanserler 5. HIV virüsü mevcudiyeti halinde ortaya çıkan tümörler 5. Böbrek Yetmezliği Böbrek yetmezliğinin son safhasına eriģildiği ve her iki böbreğin de fonksiyon yeteneğini geri dönüģümsüz ve tümüyle kaybetmesi sonucu böbrek diyalizi ve böbrek nakli gerektiren durumlardır. 6. Organ Nakli a. Kalbinin bütün iģlevini yitirmesi nedeniyle sigortalının kalbi yerine tamamen yabancı bir kalbin nakledilmesi, b. BaĢka türlü tedavi edilmesinin mümkün olmadığı bir karaciğer hastalığı neticesinde, sigortalının karaciğerinin yerine baģka bir karaciğerin nakledilmesi durumlarıdır. 7. Kol veya Bacak Kaybı Hastalık sonucu iki veya daha fazla kol ve bacağın tam ve sürekli olarak kaybı veya iki veya daha fazla kol ve bacağın bilekten yukarı kısımlarının kesilmesi durumlarıdır. 8. Körlük Ciddi bir hastalık veya bir kaza neticesinde her iki gözün de daimi ve iyileģemeyecek Ģekilde görme gücünü tamamen kaybetmesi durumudur. Bu durumdaki bir körlüğün uzman bir göz doktoru tarafından hazırlanacak bir rapor ile kanıtlanması gerekir.

17 9. Multiple Sclerosis Multiple Sclerosis (MS); Beyin ve omurilikte demiyelinizasyon ile karakterize olan bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Multiple Sclerosis hastalığının, nörolojik bulgu ve belirtilerle Ģekillenen en az iki atakla ortaya çıkması, semptomlarının en az altı aydan beri devam etmiģ olması ve nöroloji uzmanı bir doktor tarafından, manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi vb. modern muayene teknikleriyle hiçbir kuģkuya yer vermeyecek bir Ģekilde teģhis edilmesi gerekir. STANDART ĠSTĠSNALAR Hastalık Sigortası Genel ġartları Madde 2'de belirtilen teminat dıģı kalan hallerden baģka, aģağıda belirtilen durumlar bu sigorta sözleģmesi teminatlarının dıģındadır. 1. AĢikar sarhoģluk, doktor kontrolü dıģında ilaç ve uyuģturucu maddeler sebebiyle ortaya çıkan, 2. Motosiklet kullanma, ip kullanarak tırmanmayı gerektiren dağcılık, solunum cihazıyla dalma, uçak ve planör pilotluğu, paraģütçülük ve bunlarla sınırlı olmayan tehlikeli spor hareketleri ile profesyonel spor faaliyetlerinden kaynaklanan, 3. Sigortalının intihara teģebbüsü veya kasıtlı olarak kendisini yaralaması sonucu ortaya çıkan, 4. AIDS ve buna bağlı komplikasyonlar veya HIV virüsü enfeksiyonları sonucu ortaya çıkan, 5. Sigorta baģlangıç tarihinden önce teģhis edilen, ancak sigortalı ve/veya sigorta ettirenin haberdar olduğu halde sigorta giriģ formunda beyan etmemiģ olduğu, 6. Poliçenin baģlangıç tarihinden ve/veya teminat zeyilname ile verilmiģ ise zeyilname baģlangıç tarihinden itibaren ilk 90 gün içinde ortaya çıkan, tehlikeli hastalıklar ve ameliyatlar teminat kapsamı dıģındadır.

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI Kimler Sigorta Kapsamına Alınabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler. Bu

Detaylı

Yıllık Hayat Tehlikeli Hastalıklar Sigortası

Yıllık Hayat Tehlikeli Hastalıklar Sigortası Yıllık Hayat Tehlikeli Hastalıklar Sigortası Önce Sen ÖN KAPAK İÇİ Yıllık Hayat Tehlikeli Hastalıklar Sigortası Yaşamsal risk taşıyan tehlikeli hastalıklarda yanınızdayız! NN Hayat ve Emeklilik, Yıllık

Detaylı

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR YATARAK TEDAVİ TEMİNATLARI Ameliyat 0 Olay Başına SİZ Oda-Yemek 0 Günlük SİZ Refakatçi 0 Günlük SİZ Tıbbi Tedavi için Yatış 0 Olay Başına SİZ Yardımcı Tıbbi Malzeme 20 Yıllık 750

Detaylı

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2010/12152 KONU : GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir. Teklifler 18

Detaylı

FARKSIZ FARK YARATIR

FARKSIZ FARK YARATIR FARKSIZ FARK YARATIR İSTANBUL ANADOLU YAKASI SANAYİ SİTELERİ İstanbul 25.01.2016 Güneşim Tamam Sağlık Sigortası Medikal Destek Sağlık Sigortası Tamamlayıcı / Destekleyici Sağlık Sigortaları Sosyal güvenlik

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR YILLIK HAYAT SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI

ÖZEL ŞARTLAR YILLIK HAYAT SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI ÖZEL ŞARTLAR YILLIK HAYAT SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI YILLIK HAYAT SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTANIN KONUSU Sigortalının sigorta süresi içerisinde yaşamını kaybetmesi halinde, sözleşmede yazılı olan

Detaylı

Neden Sağlık Sigortası?

Neden Sağlık Sigortası? Neden Sağlık Sigortası? Olası sağlık sorunlarına çağdaş ve kapsamlı çözümler getirir Kişiler, diledikleri doktor veya sağlık kurumunu seçmek özgürlüğüne sahiptir. Kişiler, sağlık sigorta primlerini vergiden

Detaylı

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSE YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİ GRUP SAĞLIK SİGORTASI TEMİNATLARI (29.06.2014-12.07.2014 / 13.07.2014-26.07.2014)

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSE YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİ GRUP SAĞLIK SİGORTASI TEMİNATLARI (29.06.2014-12.07.2014 / 13.07.2014-26.07.2014) SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSE YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİ GRUP SAĞLIK SİGORTASI TEMİNATLARI (29.06.2014-12.07.2014 / 13.07.2014-26.07.2014) SİGORTANIN KONUSU Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu öğrencilerinin, aşağıda

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER A.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 1) Sağlığım Tamam Sigortası Nedir? 2) Bu ürünü kimler alabilir? 3) Sağlığım Tamam Sigortası Nasıl Kullanılır? 4) Özel hastanelerde

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI Genel Özellikler Seyahat Sağlık Sigortası, sigortalının yurtdışı seyahatlerinde karşılaşabileceği acil sağlık problemlerini teminat altına alan ve sigortalı talebine bağlı olarak

Detaylı

Adresi: TANZİMAT SOK. KARADAĞ ll APT. BİNA NO:64DA:A GÖZTEPE KADIKÖY İSTANBUL TÜRKİYE Tel ve Faks No: (216) / (216)

Adresi: TANZİMAT SOK. KARADAĞ ll APT. BİNA NO:64DA:A GÖZTEPE KADIKÖY İSTANBUL TÜRKİYE Tel ve Faks No: (216) / (216) SAĞLIK SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası AKDENİZ ŞİFA OLİMPOS MEDİCAL PARK ANTALYA DOĞUM DAHİL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU (DOĞUM DAHİL.) ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HANGİ SAĞLIK KURUMLARINDA OLAN TEDAVİ ÖDENİR ALLİANZ İLE VE SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU ALLİANZ İLE ANLAŞMASIZ SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU SAĞLIK KURULUŞU SGK İLE

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI ŞARTNAMESİ

GRUP SAĞLIK SİGORTASI ŞARTNAMESİ ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2012/15314 KONU : GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 17 TEMMUZ 2012 SALI Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık

Detaylı

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın.

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın. Sağlığınız tam olsun! Ray Sigorta nın yeni sigorta paketi Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında ürün kapsamında olan işlemlerde fark ödemeden

Detaylı

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM YATARAK TEDAVİ I KATILIM PAYI LİMİT Ameliyat Tek Kişilik Oda - Yemek Refakatçi Tıbbi Tedavi için Yatış Küçük Cerrahi Müdahaleler Yıllık Yoğun Bakım Koroner Anjiyografi

Detaylı

Allianz özel sağlık sigortası

Allianz özel sağlık sigortası Allianz özel sağlık sigortası Allianz özel sağlık sigortası Gözlük ve diş teminatı olan tek allianz poliçesidir. - Yatarak Tedavi giderlerini anlaşmalı sağlık kurumlarında limitler dahilinde ve %100 -

Detaylı

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta tarafından belirlenmiş anlaşmalı kurum listesinde yer alan

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

: GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI. Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir.

: GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI. Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir. Page 1 of 5 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/15736 KONU : ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 TEMMUZ 2014 Cuma Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI Özel hastanelerin avantajlarından yararlanmak istiyorsunuz, ancak yüksek fark ücretleri sizi endişelendiriyor mu? Muayene ve tetkikler için uzun randevu sürelerini beklemek

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

EK PROTOKOL COLGATE GRUBU

EK PROTOKOL COLGATE GRUBU 20 OCAK 2012 EK PROTOKOL COLGATE GRUBU ile YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. arasında akdedilmiş bulunan ve 01/01/2012-01/01/2013 tarihleri arasında geçerli olan Ek-1 de numaraları ve isimleri belirtilmiş olan Kurumsal

Detaylı

Kabul Tarihi :Y.K./12.04.2012/2012-451

Kabul Tarihi :Y.K./12.04.2012/2012-451 Kabul Tarihi :Y.K./12.04.2012/2012-451 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO:3 BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİLER TEDAVİ YARDIMLARI VE DAYANIŞMA AİDATI

Detaylı

ACIBADEM SİGORTA GRUP SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

ACIBADEM SİGORTA GRUP SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ ACIBADEM SİGORTA GRUP SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Acıbadem Sigorta, Grup Sağlık Sigortası kapsamında size sunulan sağlık sigortasından etkin ve doğru biçimde yararlanabilmeniz için aşağıdaki bilgiler

Detaylı

AVS ACİL VAKALAR SİGORTASI. Başa Dön

AVS ACİL VAKALAR SİGORTASI. Başa Dön AVS ACİL VAKALAR SİGORTASI Başa Dön Teminat Kapsamı Ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve dolayısıyla geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren sağlık

Detaylı

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası Kendimizi ne kadar korumaya çalışırsak çalışalım, bazen beklenmedik bir anda hastalık kapımızı çalabiliyor. İşte Allianz, bir sağlık sorunu ile karşılaştığınızda, tetkik ve tedavinizi isteğinize göre yurtiçinde

Detaylı

50 Muafiyetli Yurtdışı Seyahat Sağlık Özel Şartları (40450)

50 Muafiyetli Yurtdışı Seyahat Sağlık Özel Şartları (40450) 50 Muafiyetli Yurtdışı Seyahat Sağlık Özel Şartları (40450) KAPSAM İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC

Detaylı

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER SAĞLIK ANLAŞMALI KURUMLAR YATIŞSIZ TEDAVİ SÜRECİ SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER ANLAŞMALI KURUMLAR BANKOSUNA GİDEREK ANADOLU SİGORTA LI OLDUĞUNU BEYAN EDER. (SAĞLIK

Detaylı

Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından poliçe süresi içinde alacağı sağlık hizmetleri karşılığında ödeyeceği

Detaylı

Saglik Sigortasi Haber Platformalari - Saglik Sigortasi Karsilastirmalari İçindekiler

Saglik Sigortasi Haber Platformalari - Saglik Sigortasi Karsilastirmalari İçindekiler Saglik Sigortasi Haber Platformalari - Saglik Sigortasi Karsilastirmalari İçindekiler Sayfa 1 Sayfa 2 Sayfa 3 Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 6 Sayfa 7 Sayfa 8 Sayfa 9 Yapı Kredi Sigorta Ekstra Plan Ekstra Plan

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI TANIMLAR Acil Durum: Poliçede kapsam dışı olmayan ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren,

Detaylı

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Ferdi Kaza sigortası, Sigortalının sigorta süresi içerisinde kaza sonucu; kalıcı sakatlık, ölüm ve yaralanma durumunda, geleceklerini poliçe üzerinde

Detaylı

Acil Sağlık Sigortası El Kitabı

Acil Sağlık Sigortası El Kitabı İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HÜKÜMLER... 4 3.1. Anlaşmalı Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 4 3.2. Anlaşmasız Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 4 4. TEMİNATLAR... 5 4.1. Yatarak Tedavi

Detaylı

SİGORTALI BİLGİLERİ SELDA APPAK ***6982 FERT K 20/05/ /02/2005 ( * ) PRİM BİLGİLERİ (TL) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR

SİGORTALI BİLGİLERİ SELDA APPAK ***6982 FERT K 20/05/ /02/2005 ( * ) PRİM BİLGİLERİ (TL) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR SİGORTA ETTİREN BİLGİLERİ Adı Soyadı : SELDA APPAK Network : EKO Vergi/TCK No/Pas.No : ***6982 Bölge : EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Adres : GÜZELYALI MAH. RESKA GIDA MİTHATPAŞA CAD. 1096A KONAK 35000 KONAK İZMİR

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VE AÇIKLAMALARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VE AÇIKLAMALARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VE AÇIKLAMALARI MADDE 1 - SİGORTA KONUSU Bu sigorta sözleşmesi Demir Sigorta A.Ş (Bundan sonra Sigortacı olarak anılacaktır.) ve sigortalı arasında akdedilmiştir.

Detaylı

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz dan 1 sigortacılık devrimi! Yeni nesil sigortacılık ürünü; Allianz Modüler Sağlık Sigortası! Değerli Sigortalımız, Tebrikler! Seçim özgürlüğü sağlayan;

Detaylı

Motorsiklet kasko yardım Araç Teminatları

Motorsiklet kasko yardım Araç Teminatları Motorsiklet kasko yardım Araç Teminatları Şirket aracın çekilmesi, kurtarılması, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetlerini Daimi İkametgah tan 0 km'den itibaren, geri

Detaylı

Özel Sağlık Sigortası El Kitabı

Özel Sağlık Sigortası El Kitabı İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 4 3. GENEL HÜKÜMLER... 4 3.1. Anlaşmalı Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 4 3.2. Anlaşmasız Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 5 5. TEMİNATLAR... 6 5.1. Yatarak Tedavi

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ SAĞLIK YARDIMLARI ESASLARI YÖNERGE NO: 2 Yürürlük Tarihi: 01.08.2006 Amaç Madde 1 Sosyal Yardım ve Dayanışma

Detaylı

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz dan 1 sigortacılık devrimi! Yeni nesil sigortacılık ürünü; Allianz Modüler Sağlık Sigortası! Değerli Sigortalımız, Tebrikler! Seçim özgürlüğü sağlayan;

Detaylı

- Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık.

- Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık. ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ Sigortalı Kişi Poliçenin adına kesildiği kişi anlamındadır. Lehdar 1.Sigortalı kişi, 2.Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi ve çocukları, 3.Sigortalı

Detaylı

Amaç : Kapsam : Dayanak :

Amaç : Kapsam : Dayanak : TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO:3 BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİLER TEDAVİ YARDIMLARI VE DAYANIŞMA AİDATI TOPLAMA UYGULAMA ESASLARI Amaç :

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI TANIMLAR Acil Durum: Poliçede kapsam dışı olmayan ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren,

Detaylı

Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz.

Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz. Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz. Neden Vitalis Sağlık Sigortası? Yurtdışına kimimiz iş için, kimimiz turistik amaçlı gideriz. Ancak seyahatteyken düşünmek isteyeceğimiz

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO: 1

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO: 1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO: 1 TEDAVİ YARDIMLARI ESASLARI Yürürlük Tarihi: 04.02.2012 Amaç Madde 1 Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliğinin

Detaylı

Sigortacı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

Sigortacı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Sigortacı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. DOĞA SİGORTA ERASMUS SEYAHAT VİZE SAĞLIK SİGORTASI 1) ERASMUS Seyahat Vize Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalıya DOĞA SİGORTA tarafından belirlenmiş teminatlar,

Detaylı

EK PROTOKOL 10 OCAK 2012

EK PROTOKOL 10 OCAK 2012 10 OCAK 2012 EK PROTOKOL DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU ile YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. arasında imzalanmış bulunan ve 01/01/2012-01/01/2013 tarihleri arasında geçerli olan Ek-1 de numaraları ve isimleri belirtilmiş olan

Detaylı

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ KULLANIM REHBERİ İÇİNDEKİLER 3S SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ KULLANIM REHBERİ... 2 SİGORTALI TANITIM KARTI... 4 ANLAŞMALI KURULUŞLAR... 6 SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ YATARAK TEDAVİ TEMİNATI... 8 AYAKTA TEDAVİ

Detaylı

Hoş Geldin Sağlık Sigortası Soru Formu

Hoş Geldin Sağlık Sigortası Soru Formu Hoş Geldin Sağlık Sigortası Soru Formu Sigortalanacak Bireylerin Yakınlık Derecesi Adı Soyadı Doğum Tarihi Doğum Yeri Cinsiyeti Medeni Hali Uyruğu 1. Kişi 2. Kişi 3. Kişi 4. Kişi 5. Kişi Kendisi Eş Çocuk

Detaylı

Poliçe tüm Türkiye de geçerlidir. SGK ile anlaşması olan 63 ilde 345 kurum da poliçemiz kullanılabilmektedir.

Poliçe tüm Türkiye de geçerlidir. SGK ile anlaşması olan 63 ilde 345 kurum da poliçemiz kullanılabilmektedir. SAHRAYICEDİD MAH.MÜMİDERESİ SOK. RÜSTEMOĞLU APT.NO:42 D:12 KADIKÖY/İSTANBUL Tel: (216) 386 19 05 /359 70 70 Fax: (216) 386 19 06 info@oykum.com http:// www.oykum.com Sayın Üyelerimiz Allianz Sigorta yetkili

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO: 1 TEDAVİ YARDIMLARI ESASLARI

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO: 1 TEDAVİ YARDIMLARI ESASLARI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO: 1 TEDAVİ YARDIMLARI ESASLARI Amaç Madde 1 Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliğinin 17-1/a maddesinde

Detaylı

SAĞLIK SiGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI

SAĞLIK SiGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI 1- Sigortanın Konusu ve Kapsamı SAĞLIK SiGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI Sağlık sigortaları, sigortalının sigorta süresi içerisinde kaza ve/veya hastalık halinin gerektirdiği tedavi giderlerini, sağlık sigortası

Detaylı

1- SİGORTALININ POLİÇE BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN ÖNCE VAR OLAN ŞİKAYET VE HASTALIKLARI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ SAĞLIK HARCAMASI POLİÇE KAPSAMI DIŞINDADIR.

1- SİGORTALININ POLİÇE BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN ÖNCE VAR OLAN ŞİKAYET VE HASTALIKLARI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ SAĞLIK HARCAMASI POLİÇE KAPSAMI DIŞINDADIR. ÖNCE SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı

Detaylı

Ticaret Unvanı : Ray Sigorta A.Ş. Adresi : Haydar Aliyev Cad. No:28 TARABYA / İSTANBUL Tel & Faks : (212) 444 4 729 & (212) 299 48 52

Ticaret Unvanı : Ray Sigorta A.Ş. Adresi : Haydar Aliyev Cad. No:28 TARABYA / İSTANBUL Tel & Faks : (212) 444 4 729 & (212) 299 48 52 YURT DIŞI SEYAHAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU A. SİGORTACIYA AİT İLİŞKİN BİLGİLER 1.Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; Ticaret Unvanı : Adresi : Tel & Faks : 2.Teminatı veren sigortacının;

Detaylı

Sağlık Ürün. İçerik Analiz Çalışması 2012 Bireysel Sağlık Ürünleri

Sağlık Ürün. İçerik Analiz Çalışması 2012 Bireysel Sağlık Ürünleri Sağlık Ürün İçerik Analiz Çalışması 2012 Bireysel Sağlık Ürünleri İçindekiler Yapı Kredi Sigorta... 1 Ekstra Plan Ekstra Plan li Multi Plan Eko Plan Standart Plan WIP 2C Nazar Boncuğu Moral Destek Acıbadem

Detaylı

1- SĠGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI :

1- SĠGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : SMART SEYAHAT SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari 1- SĠGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Bu sigorta sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde ikamet eden Türkiye

Detaylı

TEMİNAT DETAYLARI. Vefat Eden Sigortalının Cenazesinin Tıbbi Şartlara Uygun Nakli

TEMİNAT DETAYLARI. Vefat Eden Sigortalının Cenazesinin Tıbbi Şartlara Uygun Nakli TEMİNATLAR TEMİNAT DETAYLARI Ayakta ve Yatarak (Hastanede) Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalının, sigorta kapsamında olmak şartı ile sigorta süresi içinde oluşan seyahati esnasında aniden hastalanması veya

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

BEġ YILDIZ - C FERDĠ SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ÖNSÖZ

BEġ YILDIZ - C FERDĠ SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ÖNSÖZ BEġ YILDIZ - C FERDĠ SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ÖNSÖZ Dubai Group Sigorta A.Ş., Sigorta Ettirenin başvuru formunda verdiği bilgilere göre Sigorta Ettirenle anlaşarak poliçede gösterilen primin ödenmesi

Detaylı

ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ DOĞUM YERİ CİNSİYETİ MEDENİ HALİ VERGİ NUMARASI VERGİ DAİRESİ TC KİMLİK NO

ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ DOĞUM YERİ CİNSİYETİ MEDENİ HALİ VERGİ NUMARASI VERGİ DAİRESİ TC KİMLİK NO ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ DOĞUM YERİ CİNSİYETİ MEDENİ HALİ BABA ADI ANNE ADI UYRUĞU BOY KILO SİGARA(Adet/GünALKOL(Kadeh/Hafta) VERGİ NUMARASI VERGİ DAİRESİ TC KİMLİK NO EĞİTİM DURUMU ÇALIŞMA DURUMU MESLEĞİ

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Bu bilgilendirme formu ekinde verdiğimiz teklif, talebinizin/teklifinizin, şirketimiz şartlarınca yeniden düzenlenmiş halidir. En az iki nüsha olarak düzenlenen

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

SigorTAM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME SUNUMU HALK SİGORTA A.Ş. 1

SigorTAM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME SUNUMU HALK SİGORTA A.Ş. 1 SigorTAM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME SUNUMU HALK SİGORTA A.Ş. 1 SigorTAM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI NEDİR? Sigortalının HALK SİGORTA A.Ş. tarafından belirlenmiş Anlaşmalı kurum listesinde

Detaylı

C) ZAMAN AġIMI Sigorta kapsamındaki her türlü olay, olayın başlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde geçerli olacaktır.

C) ZAMAN AġIMI Sigorta kapsamındaki her türlü olay, olayın başlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde geçerli olacaktır. GROUPAMA SİGORTA - EUROP ASSISTANCE FERDİ KAZA SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR BÖLÜM I GENEL ġartlar A) TANIMLAR 1- Sigortalı : Groupama Sigorta dan Ferdi

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

YURT İÇİ VE VİP YURT İÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

YURT İÇİ VE VİP YURT İÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI YURT İÇİ VE VİP YURT İÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Bu sigorta sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC sınırları içerisinde ikamet eden sigortalıların Türkiye

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta Türleri Zarar Sigortaları a. Mal Sigortaları b. Sorumluluk Sigortaları Can Sigortaları a. Hayat Sigortası b. Kaza Sigortası c. Hastalık ve Sağlık Hastalık ve Sağlık

Detaylı

YURT DIŞI VE VIP YURT DIŞI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

YURT DIŞI VE VIP YURT DIŞI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI YURT DIŞI VE VIP YURT DIŞI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Bu sigorta sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde

Detaylı

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr Sağlıklı hayat Acil, İş kazası, yaralanma, muhtelif sağlık şikayetlerinde güvenilir çözümcü iş ortağınız Tüm personel,üye, müşteri ve aile yakınlarına indirimli sağlık hizmetleri. İş kazalarında özel ambulans

Detaylı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı Page 1 of 8 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2013/16424 KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı SON BAŞVURU TARİHİ : 06 Ağustos 2013 Salı Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ Groupama Medikal Yardım TANIMLAR Poliçe: Groupama tarafından tanzim edilmiş ve EAT ye bildirimi yapılmış Sağlık poliçesidir. Sigortalı: Sigortacı tarafından

Detaylı

Allianz Modüler Sağlık Sigortası. Özel ve Genel Şartları

Allianz Modüler Sağlık Sigortası. Özel ve Genel Şartları Allianz Modüler Sağlık Sigortası Özel ve Genel Şartları Ç NDEK LER A MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 3 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI 3 2 TANIMLAR 3 3 TEMİNATLAR 6 3.1. Yatarak Tedavi Modülü 6 3.1.1.

Detaylı

MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI... 4 2 TANIMLAR... 4 3 TEMİNATLAR... 9

MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI... 4 2 TANIMLAR... 4 3 TEMİNATLAR... 9 MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI... 4 2 TANIMLAR... 4 3 TEMİNATLAR... 9 3.1 Yatarak Tedavi Modülü... 9 3.1.1 Yatarak Tedaviler... 9 3.1.1.1 Yatarak Tedaviler

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE OF INFORMATION. 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Ticaret Ünvanı :

BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE OF INFORMATION. 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Ticaret Ünvanı : FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE OF INFORMATION En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

Üye : Adına dayanışma aidatı ödenerek tedavi yardımlarından yararlanma hakkını elde eden eş ve 25 yaşına kadar olan çocuklarını ifade eder.

Üye : Adına dayanışma aidatı ödenerek tedavi yardımlarından yararlanma hakkını elde eden eş ve 25 yaşına kadar olan çocuklarını ifade eder. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO:3 BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİLER TEDAVİ YARDIMLARI VE DAYANIŞMA AİDATI TOPLAMA UYGULAMA ESASLARI Amaç :

Detaylı

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD)

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) YAT SİGORTALARI SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) Teminat Sigorta Bedeli/ Teminat Limiti Yıllık Max. Tem. Limiti Tenzili Muafiyet Yat 5.000.000 % 0,5 özel % 1 ticari 3.Ş.M.M. 1.250.000/5.000.000

Detaylı

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ SOSYAL YARDIM VE DAYANIġMA FONU YENĠ OLANAKLARLA AVUKATIN YANINDA

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ SOSYAL YARDIM VE DAYANIġMA FONU YENĠ OLANAKLARLA AVUKATIN YANINDA 18 SDYF TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ SOSYAL YARDIM VE DAYANIġMA FONU YENĠ OLANAKLARLA AVUKATIN YANINDA Türkiye Barolar Birliği bağıtladığı özel anlaģmalar ile avukatlara sağlık hizmeti verilmesi konusunda yeni

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 1. Amaç ve Kapsam DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,

Detaylı

ALLIANZ DİĞER SAĞLIK ÜRÜNLERİ

ALLIANZ DİĞER SAĞLIK ÜRÜNLERİ ALLIANZ DİĞER SAĞLIK ÜRÜNLERİ İçindekiler SAĞLIK SİGORTALARI 3 Dinamik Sağlık Sigortası 4 Limitsiz Sağlık Sigortası 6 Optimum Sağlık Sigortası 8 Vitamin Sağlık Sigortası 10 Yurtdışı Sağlık Sigortası 12

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Sigortanın Kapsamı Madde1- Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat

Detaylı

Engelsiz Yaşam, Sağlık, Medikal, Hastane Ekipmanları ve Tıbbi Cihazlar Fuarı Ankara da açılıyor.

Engelsiz Yaşam, Sağlık, Medikal, Hastane Ekipmanları ve Tıbbi Cihazlar Fuarı Ankara da açılıyor. Engelsiz Yaşam, Sağlık, Medikal, Hastane Ekipmanları ve Tıbbi Cihazlar Fuarı Ankara da açılıyor. 04 07 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara Altınpark Fuar Alanı nda Engelsiz Yaşam, Hastane Ekipmanları,

Detaylı

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI Page 1 of 10 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/17970 KONU : FERDİ ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 Ağustos 2014 Çarşamba FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan

Detaylı

GROUPAMA SĠGORTA INTER PARTNER ASSISTANCE TRAFĠK POLĠÇESĠ SAHĠPLERĠ ĠÇĠN YURTĠÇĠ ASĠSTANS PROGRAMINA UYGUN. HĠZMET VE ġartlari

GROUPAMA SĠGORTA INTER PARTNER ASSISTANCE TRAFĠK POLĠÇESĠ SAHĠPLERĠ ĠÇĠN YURTĠÇĠ ASĠSTANS PROGRAMINA UYGUN. HĠZMET VE ġartlari IPA- Groupama Sigorta / Trafik Araç Yardım Hizmetleri/ 52 1/8 GROUPAMA SĠGORTA INTER PARTNER ASSISTANCE TRAFĠK POLĠÇESĠ SAHĠPLERĠ ĠÇĠN YURTĠÇĠ ASĠSTANS PROGRAMINA UYGUN HĠZMET VE ġartlari IPA- Groupama

Detaylı

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla - YUCELE N AS NES 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla sizlere sağlık alanında çağdaş bir hizmet vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI. Temel Sigorta

SAĞLIK SİGORTASI. Temel Sigorta SAĞLIK SİGORTASI Temel Sigorta İsviçre de ikamet eden tüm kişiler hastalık ve kazaya karşı sigorta yaptırmak zorundadırlar. Bu temel sigorta yaş, köken ve ikamet statüsü ne olursa olsun, herkes için zorunludur.

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI BAŞVURU VE SAĞLIK BEYAN FORMU

GRUP SAĞLIK SİGORTASI BAŞVURU VE SAĞLIK BEYAN FORMU BAŞVURU V SAĞLIK BYAN FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklıbir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Grup Adı / Sigorta ttiren Plan

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ EK 1 Groupama Seyahat Yardım TANIMLAR Poliçe: Groupama tarafından tanzim edilmiş ve EAT ye bildirimi yapılmış Seyahat Sağlık Sigortası poliçesidir. Sigortalı:

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere en modern sağlık kuruluşlarında, en hızlı sağlık hizmetini,

Detaylı

TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONELĠ VAKFI 22

TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONELĠ VAKFI 22 TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONELĠ VAKFI 22.DÖNEM GRUP SAĞLIK SĠGORTASI PLAN-1/A, PLAN-2-/A, PLAN-2/B VE EK TEMĠNAT PAKETĠ KULLANIM KILAVUZU ( 2015-2016 POLĠÇE DÖNEMĠ ) SĠGORTA KONUSU VE SÜRESĠ

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÖZEL ÇANKAYA YAŞAM HASTANESİ Ayaktan Tedavi: %15 Yatarak Tedavi: %15 Diyet: %10 Lazer epilasyon: %10 Check-up:

Detaylı

İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi Ödemeleri. Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 40 dakika

İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi Ödemeleri. Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 40 dakika KAHRAMANMARAġ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLĠK MERKEZĠNDE YAPILAN ĠġLEMLER VE ĠSTENEN BELGELER SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANM A SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 ġahıs Fatura İl Müdürlüğü Yazısı

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU * Lütfen, tüm soruları yanıtlayınız Gerekli durumda ek kağıt kullanabilirsiniz * Tüm fatura asılları ve medikal belgeleri forma ekleyiniz Poliçe No: Başlangıç

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU YENİ HALİ RG Tarih :25.07.2014; Sayı : 29071 ESKİ HALİ AÇIKLAMA MADDE 5-Aynı Tebliğin

Detaylı

: Haydar Aliyev Cad. No:28 TARABYA / İSTANBUL Tel & Faks : (212) & (212)

: Haydar Aliyev Cad. No:28 TARABYA / İSTANBUL Tel & Faks : (212) & (212) YURT DIŞI SEYAHAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU A. SİGORTACIYA AİT İLİŞKİN BİLGİLER 1.Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; Ticaret Unvanı : Adresi : Tel & Faks : 2.Teminatı veren sigortacının;

Detaylı

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır.

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi

Detaylı