NE YAPMALI, NASIL YAPMALI?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NE YAPMALI, NASIL YAPMALI?"

Transkript

1 Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi

2 Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi

3 Ç NDEK LER Avrupa Birli i Demokrasi ve nsan Haklar için Avrupa Arac (D HAA) fonu ile Ba ak Kültür ve Sanat Vakf n n nanse ettikleri Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi Günabakan Kad n Derne i ve Ya amevi Kad n Dayan ma derne i ortakl yla yürütülmü tür. Bu yay n Avrupa Birli i Türkiye Delegasyonunun deste iyle olu turulmu tur. Bu yay nda geçen görü ler hiç bir ekilde Avrupa Birli i Türkiye Delegasyonunun görü lerini yans tmamaktad r. G R... 5 REHBER K TABIN ORTAYA ÇIKI H KAYES... 6 Psikolog Nalan Özçete DDET NED R... 9 Pskiolog Leyla Soydinç Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi DDETE U RADI INIZDA NELER YAPAB L RS N Z? Avukat Cevriye Ayd n MENOPOZ NED R? Ebe Hatice Yayla Tasar m ve Kapak: Bask : Yay na Haz rlayan: PROJE EK B Serok Demircan Üçler Ofset Proje Koordinatörü Hümeyra Tusun Ye in B R A LEN N TEMEL GEREKS N MLER NELERD R? Psikolog Elif can ENGELL ÇOCU U OLAN A LELER Ç N SORUN A MA YÖNTEMLER Psikolog Ertan Görgü PROJE EK B : Proje Koordinatörü: Hümeyra Tusun Ye in Proje Asistan : Dilan ahin Urfa Temsilcileri: Gülay Öztürk Kocao lu- Nuran Ça ar Mersin Temsilcisi: Seher Selma Yaz c PS KOLOGLAR: stanbul: Ps. Nalan Özçete Mersin: Ps. Yeliz Y lmaz Urfa: Ps. Aysel Polatsoy PROJE EK B Ç N SÜPERV ZÖRLER stanbul: Ps. Behice Boran Mersin: Ps. Mehmet Ali Vural Urfa: Sosyal Hizmet Uzman Nazif Da STRESS VE BA ETME YÖNTEM OLARAK GEV EME EGZERS ZLER Psikolog Bar Tok ÖZÜRLÜLERE SA LANAN HAKLAR Sosyal Hizmet Uzman Dilber Y ld z BA IMLILIK VE ERGENL K Psikolog Sevilay Kahveci Düzta DEPRESYON Psikiyatrist Özlem Altunta ÜREME SA LI I Sa l k E itmeni Gamze Karada Koç Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Kay da Mahallesi, Uslu Caddesi Nihat Sokak No.55/A Ata ehir / stanbul T F PROJEDEN FOTO RAFLAR

4 G R tarihinde ba layan ve 24 ay süren Bölgesel Destek Mekanizmas yla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizli e ve Kad na Yönelik iddet Projesi AB Türkiye Delegasyonu taraf ndan desteklenmi tir. Proje; Ba ak Kültür ve sanat Vakf liderli inde, Günebakan Kad n Derne i (Mersin) Ya am Evi Kad n Dayan ma Derne i (Urfa)ortakl ile yürütülmü tür. Proje stanbul'da Ata ehir ve Sancaktepe Mersin'de Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde Urfa merkezde uygulanm t r. Projenin üç ana amaç üzerine kurgulanm t r: 1. iddet ma duru kad nlar güçlendirip desteklemek ve yerel seviyede kad na kar iddet hakk nda bilinci artt rmak. 2. Çal ma ortaklar yla ç kar sahiplerinin kapasitesini art rmak ve kad na kar iddeti önleyen yerel destek mekanizmalar n takviye etmek için yönlendirme sistemi kurmak. 3. Kad na kar iddet vakalar n n takibi için düzenli i leyen gözlem mekanizmalar kurmak ve çal ma ortaklar, menfaat sahipleri ve yerel yetkililer aras nda bir ili ki a olu turmak; kad na yönelik iddet konusunda elde edilen verilerin analiz edilece i ortak bir veri taban kurmak; süreci izlemek ve raporlamak. Bölgesel Destek Mekanizmas yla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizli e ve Kad na Yönelik iddet Projesi kapsam nda süreç ilerlerken önce farkl konularda seminerler düzenlemek - sonra da bu seminerleri bir rehber kitaba dönü türme kri ihtiyaçlar do rultusunda ortaya ç kt. Bu kir, konusunda uzman ki ilerin de deste i ile uygulamaya konuldu, sonras nda da bir ba vuru kayna olabilmesi için kitap haline getirildi. 5

5 Rehber kitab n ortaya ç k hikâyesi ise öyle Proje kapsam nda yap lan mahalle toplant lar nda a rl kl olarak ''Kad na Yönelik iddet'' ''Toplumsal Cinsiyet'' '' iddete U rad m zda Hangi Kurumlara Ba vurabiliriz?'' ''Yasal Haklar m z Nelerdir'' konular i lendi. Toplant larda baz konular ve sorunlar tekrarlan yordu. Ancak bu soru ve sorunlara yönelik detayl bir bilgilendirme yapmak artlar da uygun olmad için mümkün olamad. Ocak ay nda yap lan ve oldukça ilgi çeken Evde, te, Yasada Kad n Olmak paneli sonras nda da kat l mc lar verdikleri geri bildirimlerde, konular n çok yararl oldu u ancak zaman yetersizli inden dolay hem kendilerini ifade edemediklerini, hem de sormak istediklerini soramad klar n belirttiler. Yan s ra psikolojik dan manl k ve rehberlik alan kad nlar da benzer istekleri dile getiriyorlard. Bunlar n üzerine toplant lar ve ev ziyaretleri sürerken bir yandan da tek konuya odakl sunumlar da planlamaya ba lad k. Seminer programlar düzenlemenin yap lan çal malar n daha da peki mesini sa layaca n dü ündük. Tan k oldu umuz en temel ihtiyaçlardan biri, kad nlar n bu anlamda destek alabilecekleri yerlerin oldukça s n rl olmas veya bu kurumlara ula amamas nedeniyle ya ad sorunlar konusunda çözümsüz kalmalar yd. Yard m genelde en yak n ki ilerden isteniyordu ve o ki inin bilgisi kadar destek al nabiliyordu. Bir di er sorun alan da kad nlar n ekonomik anlamda ma dur oldu u halde hangi kurumlar n ne tür destekler verdiklerini bilemedikleri ve ba vuruda bulunamamalar yd. Örne in; bir kad n darp raporu oldu u halde, bo anma davas n kendisi açarsa, herhangi bir hak talep edemeyece ini bir kom usundan duymu tu ve bu nedenle uzunca bir süre bo anma davas açamam t. Verilen do ru bilgiler ve yönlendirme sonucunda adli yard mdan ücretsiz avukat deste i sa lanarak i lemlerini ba latabildi. Psikolog Leyla Soydinç, önce iddeti tan mlad ard ndan kad na yönelik iddetin, aile içi iddetin ne oldu unu anlatt. Acil durumlar için bir güvenlik plan olu turman n faydalar n anlatt. iddete u rayan ki i için uygulanacak koruyucu tedbirleri, 6284 say l ailenin korunmas ve kad na yönelik iddetin önlenmesine dair kanun kapsam ndaki haklar kapsaml bir ekilde aç klad. Bu durumda ba vurulacak kurum ve ileti im yollar hakk nda bilgiler verdi. Avukat Cevriye Ayd n, Yasal haklar m z nelerdir bunlardan nas l faydalanabiliriz? sorusu ile ba layan seminerde; kad na yönelik iddeti, ba vuru mekanizmalar ve 6284 koruma yasas n n kad nlara ne getirdi ini yasal yönleri ile ele ald. iddete u rad n zda neler yapabilirsiniz? Koruma karar nedir? Nas l uygulan r? Konut erhi nedir? Avukat tutmak istiyorum. Ancak bunu kar layacak gelirim yok. Ne yapmal y m? sorular n n da yan tlar n kat l mc lara anlatt. Ba vuran kad nlar n önemli bir k sm çocuklar yla sorunlar ya ad klar n bu konuda destek almak istediklerini belirtiyorlard. Bu problem için, Psikolog Elif can, Aile içi ileti im için öneriler konulu bir seminer verdi. Bir ailenin temel gereksinimlerini, aile içi ileti ime nelerin engel oldu unu, ileti imin sa l kl olabilmesi için yap lmas gerekenleri anlatt. Engelli çocu u olan aileler de vard. Onlar için de Psikolog Ertan Görgü, Farkl geli en çocuklar ve ailelerini konu alan bir seminer verdi. Farkl geli en çocuklar n aileleri bir dizi a amadan geçer, dedi. Bu a amalardan bahsetti; ok, inkar, üzüntü ve çöküntü, karars zl k ve öfke, utanç, pazarl k, yeniden düzenleme, kabullenme ve uyum. Ard ndan engellilerin yasal haklar n da aç klad. Görü melerde ve toplant larda s kl kla stres, kayg, s k nt, bunalt gibi durumlar dile getiriliyordu. Psikolog Bar Tok Stresle ba a ç kma yollar n ve stresin vücuttaki etkilerini anlatt. anlatt. Ba a ç kmada etkin olmayan yollar - etkin olan yollar kat l mc larla payla t. Çe itli modeller önerdi. Bir gev eme egzersizi yaparak somut bir örnek verdi. Özürlü yak nlar olanlar ve yasal haklar n ö renmek isteyenler için Sosyal Hizmet Uzman Dilber Y ld z bir seminer verdi. Konu ; Özürlülere sa lanan haklar Sosyal yard mla ma ve dayan ma vak ar, meslek edindirme kurslar, özürlülere sosyal güvenlik haklar alt ba l klar yla anlatt. Uzman Psikolog Sevilay Kahveci Ba ml l k ve Ergenlik konusunu ele ald. Ergenlik dönemi hakk nda bilgi verdi. Ba ml l tan mlad, ziksel, sosyal, psikolojik, okul li kileri, aile li kileri ve yasal olmak üzere farkl alanlarda belirtileri grupland rd. Madde kullan m ndan üphelenen ailelere gence nas l yakla acaklar n, ne yapmalar gerekti ini anlatt. Sa l k E itmeni Gamze Karada Koç, 'Kad n sa l ' konusunu ele ald. Kad n üreme organlar ve sa l, ilk adet kanamas ve adet döngüsü, gebelikten korunma, cinsel yolla bula an hastal klar ve korunma yöntemlerini anlatt. Psikiyatrist Özlem Altunta Depresyon belirtileri, tedavisi, tarvma sonras stres bozuklu u belirtileri ve tedavisini anlatt. Kad nlar n özellikle merak etti i, sorun ya ad ancak üzerinde kolayl kla konu amad kad n bedeni, cinsellik ve menopoz için de seminerler düzenlendi. Ebe Hatice Yayla Menopoz ve cinselli i anlatt. Sorulamayan sorular n yan tlar n kad nlarla birlikte bulmaya çal t. 6 7

6 Seminerlere mahalle çal malar nda tan t m z, psikolojik ve hukuki destek verdi imiz ve konuyla ilgilenen kad nlar n kat l m sa land. Kad nlar n kat l m n kolayla t rmak için seminer saatlerinde çocuklar için de çe itli aktiviteler yap ld. Resim, yüz boyama, dans, lm izleme. Çocuklar da annelerinin de i imine hem destek hem de tan k oldular. Sonuç olarak bu kitap, alan nda uzman ki ilerin toplant larda ele ald klar konular, yorum ve sorular da kapsayacak ekilde haz rland. Bizler de kad nlar n ya ad klar sorunlar ve çözüm yollar aç s ndan bir rehber niteli inde olmas n umuyoruz. DDET NED R? Bir bireyin yaralanmas na, sindirilmesine, öfkelendirilmesine veya duygusal bask alt na al nmas na yol açan ziki veya herhangi bir ekildeki davran ve muamele biçimidir. KADINA YÖNEL K DDET NED R? Psikolog Nalan Özçete ster özel, ister toplumsal ya amda olsun tehdit yoluyla ya da key olarak kad na ziksel, cinsel, psikolojik zarar ve ac veren ya da verebilecek, cinsiyete dayal her türlü iddet hareketidir. A LE Ç DDET NED R? E e, eski e e, çocuklara, anne-babaya, karde lere, yak n akrabalara, k z arkada a, ni anl ya yönelik; vurmak, a a lamak, küfür etmek, korkutmak, tehdit etmek, cinsel aç dan zorlamak, özgürlü ünü k s tlamak vb. sald rgan davran lard r. Dünyada ve Türkiye'de aile içi iddete ço unlukla kad nlar ve çocuklar maruz kalmaktad rlar. DDET N ÇE TLER NELERD R? Fiziksel iddet: Vurma, tekmeleme, yakma, silahla yaralama, öldürme vb. Sözel iddet: A a lama, küfür, tehdit, alay etme, uzun süreli küsme vb. Duygusal /Psikolojik iddet: Zaa ar yla alay etmek, sürekli ele tirmek, mant k sürecinden üphe etmesini sa lamak vb. Sosyal iddet: Yak nlar yla görü mesini yasaklamak, evden ç karmamak, k skançl k bahanesiyle bask yapmak, sürekli kontrol alt nda tutmaya çal mak, zorla evlendirmek vb. 8 9

7 Cinsel iddet: Tecavüz, istemedi i cinsel ili kiye zorlamak, istemedi i yerde, zamanda ve biçimde cinsel ili kiye zorlamak, çocuk do urmaya ya da do urmamaya zorlamak vb. ve meslek sahibi kad nlar, yasad klar dü ünmektedir. iddeti anlatman n sayg nl klar n azaltabilece ini Ekonomik iddet: Zorla paras n almak, para vermemek, çal mas n engellemek ya da çal maya zorlamak vb. + Yasad eyin iddet oldu unu fark etmeyebilir. Bu durum özellikle ad daha zor konan ziksel iddet d ndaki iddet türlerinde (psikolojik, sosyal, ekonomik) geçerlidir. Dünyada; SAYILARLA KADINA YÖNEL K Her 3 kad ndan 1'i cinsel iddete maruz kalmaktad r! Her 4 kad ndan 1'i ziksel iddet görmektedir! DDET + Kocas n n anlatt klar n duymas ndan ve iddeti artt rmas ndan korkabilir. + Ya ad klar n payla mas durumunda destek alamayaca n ; aksine bunu anlatman n kendine zarar verece ini dü ünebilir. + E inin mesle i veya statüsünün yüksek olu u nedeniyle iddetle mücadele etmesinin yersiz olaca n, çünkü sonuç alamayaca n dü ünebilir. Türkiye'de; KADINLAR NEDEN DDET ORTAMINDAN UZAKLA AMAZ? Her 3 kad ndan 1' ziksel iddet görmektedir! Her 4 kad ndan 1'i ziksel iddet nedeniyle yaralanmaktad r! Her 10 gebe kad ndan 1'i ziksel iddet görmektedir! Cinsel iddete maruz kalan kad nlar n oran %15,3'tür! Her 2 kad ndan 1'i duygusal iddet ya amaktad r! YA ADI I DDET K MSEYE ANLATMAYAN KADINLARIN ORANI %48,5'T R! + Çocuklar n n mutsuz olaca n dü ünerek ve bu karar n sorumlulu unu almaktan çekinebilir. + lerin yoluna girece ini, her eyin bir gün düzelece ini dü ünebilir. + Her eye ra men ili kisini sürdürmeyi isteyebilir. + Kocas n n iyi özelliklerini dikkate alarak iddet davran lar n önemsemeyebilir. DDETE U RAYAN KADINLAR NEDEN YA ADIKLARINI ANLATMAKTA GÜÇLÜK ÇEKERLER? + Kimsenin kendisine inanmayaca n ya da inansa bile bunu önemsemeyece ini dü ünebilir. + Yasad iddeti anlatmas halinde bunun bir sonuç vermeyece ine inanabilir. + iddet yasad n payla mas halinde bu ki ilerin kendisini suçlayaca ndan endi e duyabilir. + Bunun ki isel bir sorun oldu unu dü ünerek ve bu sorunu kendi bas na halletmesi gerekti ine inanabilir. + iddeti hak etti ine ve kocas n n istedi i gibi biri olursa tekrar iddet ya amayaca na inanabilir. + Yasad iddetten ötürü utanabilir. Pek çok kad n için geçerli olmakla birlikte, özellikle e itimli + Ailesine, evine, ili kisine sadakat duyar ve iddet ortam ndan uzakla mas halinde bunun bozulaca n dü ünebilir. + Yaln z kalaca n, kimsenin kendini desteklemeyece ini dü ünür. + Ekonomik aç dan kocas na ba ml hale getirilmi tir ve hayat n tek bas na idame ettiremeyece ine inanabilir. + Gidebilece i bir yer olmayabilir. + Çocuklar n n kendisinden uzak kalaca ndan korkabilir. + Kocas n n intihar edece i, kendine veya çocuklar na zarar verece i/öldürece i tehdidinin gerçekle mesinden korkar. + Ataca ad mlar n sonuçsuz kalaca na inan r/inand r l r

8 + Kimsenin kendisine yard m etmeyece ini dü ünebilir. + Yak nlar na güvenmekte güçlük çekebilir. + Bo anm kad nlara toplumda iyi gözle bak lmad kri kendisine engel olabilir. + Çevresindeki insanlar her eye ra men evde kalmas n n daha uygun oldu u yönündeki telkinlerinden etkilenebilir. ÇOCU UNUZU DDET N ETK LER NDEN KORUMA Ç N; _ Onun her eyin fark nda oldu unu bilin. _ E er talep ediyorsa onunla iddeti konu un. _ Onu dinleyin. AC L DURUMLAR Ç N B R GÜVENL K PLANI OLU TURMAK FAYDALI OLAB L R! E er evden ayr lmaya karar verirsem gidebilece im yerler unlard r:. E er evden h zl bir ekilde ayr lmam gerekirse, haz rda bir çanta bekletebilir ve onu gizleyebilirim. (Bu çantan n içinde para, önemli belge, fazla giysi, anahtarlar olmal ) _ iddeti kullanmamay ö retin. _ Onu e inizle aran zda arac olarak kullanmay n. _ Güven verin. _ Ö retmeniyle konu un. _ Korunmay ö retin (güvenlik plan n z onlarla da payla n). _ Kendinizin yetemedi inizi dü ündü ünüz durumlarda mutlaka bir uzmandan destek al n. iddetten a bahsedebilirim ve sa layabilirim. iddet ba layacak olursa polisi aramalar n Çocuklar m n, arkada lar m n veya ailemin yard m ça rmas için onlarla aramda bu parolay kullanabilirim:. Tart ma ba lad nda daha güvenli olan u odaya gidebilirim:. HBAR NEREYE YAPILIR? ( hbar ve ikayette ki iden hiçbir ücret al nmaz!) Daha rahat olabilmek için tarihinde ayr bir hesap açt raca m. Gerekli telefonlar 'ya kaydedece im. Telefon görü meleri için bir telefon kart ya da bozuk para bulunduraca m. Fatural cep telefonundan arama yapmayaca m, çünkü bir sonraki ay gelen faturada arad m numaralar görülecektir. E er arad m bir s na n telefonu ise oradakilerin güvenli ini de tehlikeye atm olurum. Borç para alabilece im ki iler: Çocuklar mla birlikte kaç plan n n provas n yapaca m. Yan ma almam gereken e yalar bir arada ve kolayca bulabilece im bir yerde tutaca m. _ Karakol _ Jandarma _ Savc l k _ Valilik-Kaymakaml k _ Aile Mahkemeleri _ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl l Müdürlükleri _ iddet Önleme ve zleme Merkezleri 12 13

9 2012 y l nda kabul edilen 6284 say l A LEN N KORUNMASI VE KADINA YÖNEL K ö renmeliyiz. DDET N ÖNLENMES NE DA R KANUN kapsam ndaki haklar m z Bu kanunun amac ; iddete u rayan veya iddete u rama tehlikesi bulunan _ kad nlar n, _ çocuklar n, _ aile bireylerinin _ tek tara srarl takip ma duru olan ki ilerin korunmas ve bu ki ilere yönelik iddetin önlenmesi amac yla al nacak tedbir kararlar n düzenlemektir. BU KANUNA GÖRE: DDETE U RAYAN K Ç N UYGULANACAK KORUYUCU TEDB RLER: Valilik ve Kaymakaml k Taraf ndan Al nabilecek KORUYUCU Tedbirler: _ iddet gören ya da görme riski olan kad n ve çocuklar na geçici bar nma yeri _ Geçici maddi yard m _ Tapu kütü üne aile konutu erhi konulmas _ Hayat tehlike durumunda; ki inin r zas ile kimlik ve di er bilgi ve belgelerin de i tirilmesi Karakol ve Jandarma Taraf ndan Al nan ÖNLEY C Tedbirler _ Mü terek konuttan veya bulunulan yerden uzakla t r larak mü terek konutun korunan ki iye tahsisi _ iddet içeren hareket, a a lama, küçük dü ürmeyi içeren söz ve davran larda bulunmamas _ iddet gösterenin, iddet gösterdi i ki inin yak nlar na, tan klar na ve çocuklar na yakla amamas _ Talep halinde ki isel e ya ve belgelerin polis veya jandarma taraf ndan teslim al nmas HAK M TARAFINDAN DDET UYGULAYANA YÖNEL K ÖNLEY C TEDB RLER: _ iddet içeren hareket, a a lama, küçük dü ürmeyi içeren söz ve davran larda bulunmamas _ iddet gösterenin, iddet gösterdi i ki inin yak nlar na, tan klar na ve çocuklar na yakla amamas _ Mü terek konuttan veya bulunulan yerden uzakla t r larak mü terek konutun korunan ki iye tahsisi _ iddet gösterdi i ki ilerin bulundu u konut, i yeri ve okula yakla mamas _ Psikolojik, hukuki ve sosyal bak mdan rehberlik ve dan manl k hizmeti _ Çocuklar ile ki isel ili kinin s n rlanmas ya da tümüyle kald r lmas _ Hayati tehlike riski bulunmas halinde GEÇ C KORUMA alt na al nabilme _ Çocuklar için geçici süreli kre imkan n n sa lanmas Karakol-Jandarma Taraf ndan Al nan KORUYUCU Tedbirler _ iddet gören ya da görme riski olan kad n ve çocuklar na geçici bar nma yeri _ Hayati tehlike riski bulunmas halinde GEÇ C KORUMA alt na al nabilme _ iddet gösterdi i ki inin yak nlar na, tan klar na ve çocuklar na yakla amamas _ iddet görenin ahsi e ya ve ev e yalar na zarar vermemesi _ leti im araçlar ile rahats z etmemesi _ Kanunen izin verilen silahlar n kollu a teslim edilmesi _ Konuta içkili, uyu turucu alm ya da silah vb. ile yakla mamas Hakim Taraf ndan Al nan KORUYUCU Tedbirler _ Ba ml l k hainde muayene ve tedavinin sa lanmas _ yerinin de i tirilmesi _ Velayet ve nafaka konusunda karar verilmesi _Evli olma halinde ayr yerle im yeri belirlenmesi _ Gerekli olmas halinde talep olmasa dahi tedbir nafakas na hükmedilmesi 14 15

10 * iddet uygulayana, kararda hükmü olan tedbirlere uymazsa 3-10 gün aras zorlama hapsi uygulanaca tebli edilir ve hakim ihlalin tekrarlanmas halinde her defas nda gün aras, toplam süresi 6 ay geçmemek üzere zorlama hapis verebilir. *Karakol veya Mahkemede Ücretsiz Baro Avukat steme Hakk n z Kullan n! Psikolog Leyla Soydinç DDETE U RADI INIZDA NELER YAPAB L RS N Z? iddet ya ad n zda bulundu unuz yerdeki en yak n polis merkezine ya da jandarma karakoluna ba vurarak ya ad n z olayla ilgili tutanak tutturmal s n z. Ayr ca muayenenizin yap labilmesi için bir sa l k kurulu una sevkiniz gerekir. Vücudunuzdaki izler kaybolmadan muayene olmak önem ta r. Bu nedenle tutanak yaz lmadan önce hastaneye sevkinizin yap lmas konusunda srarc olun. Polis taraf ndan tutanak haz rlan rken ya ad n z olay ayr nt l bir ekilde anlat n, yaz lan tutana okumadan asla imzalamay n. E er anlat mlar n z polis taraf ndan tutana a farkl veya eksik geçirilmi se düzeltilmesini isteyin ve ondan sonra imza at n. Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanl ile çi leri Bakanl aras nda imzalanan protokol gere i, tutanak tutmayan polisler hakk nda cezai i lem uygulan r, tutanak tutmamas durumunda polise bunu hat rlat n ve görevini ihmal etti ini söyleyin. Tutana n polis memuru taraf ndan imzal bir örne ini mutlaka kendiniz için al n. Karakol yerine bir dilekçeyle do rudan Cumhuriyet Savc l na da ba vurmak mümkündür.ayr ca iddet uygulayan ki i e iniz veya ba ka bir aile ferdiyse evden uzakla t r lmas için yine bir dilekçe ile Aile Mahkemesi'ne ba vurabilirsiniz. Esas nda durumu ö renen Cumhuriyet Savc s n n da gerekli tedbirlerin al nmas için kendili inden Aile Mahkemesi'ne ba vurmas gerekmektedir. lk önce hastaneye gitmi seniz ikâyetinizi hastane polisine iletmeniz mümkündür. ikâyetçi olmak konusunda henüz karar vermemi bile olsan z, bir hastaneye ba vurarak durumu hekiminizle payla abilir, muayenenizin yap l p durumunuzun kay t alt na al nmas n sa layabilirsiniz. Hekimler hasta s rr n saklamakla yükümlüdürler. BA VURAB LECE N Z KURULU LAR Kaynakça Kad n n Statüsü Genel Müdürlü ü web sitesi Hürriyetin Aile çi iddet Hatt bro ürleri Mor Çat 'n n internet sitesi 008 Aile çinde Kad na Yönelik iddet El Kitab Kad n Dayan ma vakf 2008 Kad na Yönelik iddet El Kitab - Valilik- Kaymakaml k - Belediye s n rlar içinde oturanlar için polis, de ilse jandarma - Adli Makamlar (Cumhuriyet Ba savc l ve Aile Mahkemeleri) - Aile ve Sosyal Politikalar l Müdürlükleri 16 17

11 - iddet Önleme ve zleme Merkezleri - Sa l k Kurulu lar - ALO 183 Aile, Kad n, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Dan ma Hatt - ALO 155 Polis mdat - ALO 156 Jandarma mdat - l Sosyal Hizmetler Müdürlükleri - Belediyelerin Kad n Dan ma Merkezleri - Barolar n Kad n Dan ma Merkezleri ve Adli Yard m Kurulu lar - Kad n Sivil Toplum Kurulu lar KORUMA KARARI NED R? NASIL UYGULANIR? 6284 say l Ailenin Korunmas ve Kad na Kar iddetin Önlenmesine Dair Kanun gere ince; kad nlar n, çocuklar n, aile bireylerinin ve tek tara srarl takip ma duru olan ki ilerin korunmas amac yla e, çocuk, anne baba, sevgili, eski e veya aile bireyi olmasa bile ayn evde ya ayan di er bir ki inin iddetine u rayan herkesin koruma karar talep etme hakk vard r. Koruma karar isterken ayn zamanda u konularda karar verilmesi de istenebilir: iddete u rayan ki inin kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulundu u yerde veya ba ka bir yerde uygun bar nma yeri sa lanmas istenebilir. Bu istek gere ince ba ka bir bar nma imkan sa lanmasa bile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl 'na veya belediyelere ba l s nma evlerine yerle tirme yap labilir. Valilik veya kaymakaml a ba vurarak Sosyal Yard mla ma Ve Dayan ma fonundan ayni ve nakdi destek, belediyelerden ve kad n sivil toplum örgütlerinden psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bak mdan rehberlik ve dan manl k hizmeti verilmesi istenebilir. hizmetleri koruma karar ile birlikte de talep edilebilir. Bu kapsamda Valilik (ve ya kaymakaml k), belediye ve kad n sivil toplum örgütlerinden destek al n yor olsa bile buna ek olarak koruma karar ile birlikte geçici maddi yard m ve psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal rehberlik ve dan manl k hizmeti istenebilir. iddete u rayan ki inin hayatî tehlikesinin bulunmas hâlinde, talebi üzerine veya resen geçici koruma alt na al nmas n n da karar alt na al nmas istenebilir. Gerekli olmas hâlinde, korunan ki inin çocuklar varsa çal ma ya am na kat l m n desteklemek üzere dört ay, ki inin çal mas hâlinde ise iki ayl k süre ile s n rl olmak kayd yla, on alt ya ndan büyükler için her y l belirlenen ayl k net asgari ücret tutar n n yar s n geçmemek ve belgelendirilmek kayd yla Bakanl k bütçesinin ilgili tertibinden kar lanmak suretiyle kre imkân n n sa lanmas talep edilebilir. Koruma karar ile istendi i takdirde de i tirilmesi, iddete u rayan ki inin güvenli i bak m ndan i yerinin Evli olmas hâlinde ortak yerle im yerinden ayr yerle im yeri belirlenmesi, Türk Medenî Kanunundaki artlar n varl hâlinde ve korunan ki inin talebi üzerine tapu kütü üne aile konutu erhi konulmas istenebilir. Korunan ki i bak m ndan hayatî tehlikenin bulunmas ve bu tehlikenin önlenmesi için di er tedbirlerin yeterli olmayaca n n anla lmas hâlinde ve ayd nlat lm r zas na dayal olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 say l Tan k Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili di er bilgi ve belgelerinin de i tirilmesi karar da verilebilir. Koruma karar almak için do rudan en yak n Aile Mahkemesine ba vurulabilece i gibi, acil önlem gerektiren hallerde, en yak n polis merkezi veya jandarma, savc l k, kaymakaml k, valili e ba vurulabilir. Yap lacak ba vurunun yaz l olmas art de ildir. Sözlü ba vuru da yap labilir. Hangi mercie ba vuru yap l rsa yap lan ba vuru ayn zamanda Aile Mahkemesine resen bildirilir KORUMA KARARI iddete u rayan ki inin korunmas konusunda önlemler içerdi i gibi iddet uygulayan ki inin evden uzakla t r lmas ve aile bireylerine zarar vermesinin önlenmesi için bir dizi ba ka yapt r mlar ve önlemler de içermektedir. Türk Ceza Kanununda müessir il, iddet ve benzeri haks z iller ceza yapt r m na ba lam t r. Darp, dayak, iddet ve iddetin derecesine göre hangi suç kapsam na giriyorsa, iddet uygulayan hakk nda ikayet halinde bu suçlardan da yarg lanmak üzere savc l k soru turma açar. Koruma karar gere ince ise iddet uygulayan ki i koruma karar talep eden ki i ile di er aile bireylerinin ya ad eve, i yeri ve okullar na 500 metre yak n na yakla mamak konusunda uyar l r. Mahkeme koruma karar n bir suretini kendili inden Cumhuriyet Savc l 'na gönderir. Cumhuriyet Savc l polis ve jandarma marifeti ile iddet uygulayan ki inin karara uyup uymad n denetler. Karara uymuyor, örne in eve girmeye çal yor, telefonla tehdit ediyor vs. ise karakola ya da Savc l a giderek durum bildirildi inde yakalan r. Koruma karar na ayk r davrananlar hakk nda 6 aya kadar hapis cezas uygulan r

12 A LE KONUTU ERH NASIL ALINIR? Oturdu unuz ev ister kocan za ait olsun isterse kirac oldu unuz ev olsun, e inizin sizin izniniz olmadan bu evi satamaz veya kira akdini tek tara olarak feshedemez. Ev e inize ait ise Aile Mahkemesine yapaca n z Koruma ba vurunuzda bu evin aile konutu oldu unu belirtin ve tapu kayd na "Aile Konut erhi" konulmas n isteyiniz. Aile Hakimi talep üzerine bir tedbir karar verir. Bu i lemi do rudan tapuya ba vurarak da yapt rabilirsiniz. Bu tedbir ve daha sonra verilecek Aile Konutu karar ile evin sat lmas na engel olursunuz. Eviniz kiral k ise kira kontrat n n ev sahibi ile feshi, sizin r zan z olmadan mümkün de ildir. E iniz, ev sahibi ile bu yönde bir i lem yapm bile olsa geçerli de ildir, bu fesih sizin evden tahliye edilmenizi sa lamaz. koruma kararlar ve tan k beyanlar ile e inizin kusursunu ispatlayabilirsiniz. Bo anma davas nda Aile Hakimi sizin ve çocuklar n z için verilen tedbir nafakas n, bo anmadan sonra devam edecek ekilde yoksulluk nafakas na çevirebilir. Yine Aile Hakimi bo anma ile e inizin deste ini yitirece inizden maddi tazminata hükmedebilir. Ayr ca u rad n z iddetten duydu unuz elem ac ve zd rap için manevi tazminat takdir edilecektir. Avukat Cevriye Ayd n AVUKAT TUTMAK ST YORUM. ANCAK BUNU KAR ILAYACAK GEL R M YOK. NE YAPMALIYIM? Maddi durumunuzun iyi de ilse "Adli Yard m" dan yararlanabilirsiniz. Ya ad n z ehrin, BARO'suna ba vurarak ücretsiz avukat talebinde bulunabilirsiniz. Ba vuruya giderken mali durumunuza ait belgeleri (muhtarl ktan nüfus cüzdan fotokopisi, kametgah Belgesi ve Fakirlik ka d ) ile gidilirse zaman kayb önlenmi olur. Baronun sizin için görevlendirdi i avukata avukatl k ücreti ödemezsiniz. Sadece Koruma Karar için adli yard m talep ediyorsan z bunun yarg masraf da yoktur. Ancak, bo anma vb. konularda dava açmak istedi iniz takdirde yarg lama masraf n ba tan pe in ödemeniz gerekecektir. Daha sonra ödeme belgeleriyle bu masra ar n z da barodan geri alabilirsiniz. TEDB R NAFAKASI VE YOKSULLUK NAFAKASI... Bir çok kad n iddete u rasa bile bo anmak konusunda tereddüt ya ar. Bunun en önemli nedeni kendine ait bir gelirinin olmamas d r. Nas l geçinirim kayg s öne ç kmaktad r. Bu nedenle bo anmak istemese bile e inden ayr ya yorsa kendisi ve çocuklar için nafaka isteyebilir. Fiziksel, ekonomik, cinsel veya psikolojik iddete u ram bir kad n olarak bo anma davas n iddetli geçimsizlik, pek fena muamele nedeniyle açabilirsiniz. Koruma sürecinde ya ad klar n z, 20 21

13 MENOPOZ NED R? Halk aras nda kad nlar n adet döneminde gömü olduklar kanamalar n sona ermesi eklinde tan mlanan menopoz asl nda östrojen dedi imiz kad nl k hormonunun daha az salg lanmas yla gerçekle en t bbi bir durumdur. Östrojen hormonunun zaman içerisinde eskisinden daha az salg lanmas yla birlikte adetlerinde düzensizlik ba lar. Zamanla adet görme dönemi sona erer. Kimi kad nlarda menopoz döneminde adet kanamalar n n aral klar uzar kimi kad nlarda adet miktar daha çok artar kimi kad nlarda ise adet kanamas menopoz ba lang c nda tamamen kesilir. kaç n lmaz oldu u ve bu döneme y llar öncesinde haz rlanmak gerekti i. Menopozun en olumsuz etkileri kalp damarlar nda ve kemik kalsiyum içeri inde olmaktad r. Kemiklerimize kalsiyum depolanmas ya lar na kadar olmaktad r. Bu ya lardan sonra kemiklere kalsiyum depolamak mümkün de ildir ya na kadar kemiklerimize depolad m z kalsiyum yava yava kemiklerden harcanmaktad r. Bu kalsiyum kayb menopozla birlikte h zlanmaktad r. Bunun için 35 ya na kadar kalsiyum içerikli g dalarla beslenmek ve spor yaparak kemiklerimize stres vererek yiyeceklerimizle ald m z kalsiyumun kemiklere yerle mesini sa lamam z gerekir. MENOPOZ DÖNEM N RAHAT GEÇ RMEK Ç N NELER YAPILAB L R? MENOPOZ BEL RT LER NELERD R? beslenmeye dikkat edilmelidir. K sa vadeli belirtiler; Ate basmas,terleme,uykusuzluk Kolesterol yükselmesni önlemek için beyaz et tüketimi fazla olmal d r. Uzun vadeli belirtiler; Kemik erimesi, kalp hastal azalma, vagen mukozas nda incelme,cinsel istekte Kemik erimesine kar süt ve süt ürünleri tüketilmelidir. Kan ekerini yükselten karbonhidratlardan uzak durulmal d r. MENOPOZ SONRASI NEDEN HORMON TEDAV S? Y llard r menopoza giren kad nlara onlar n ya am kalitesini bozan ate basmas, uykusuzluk, terleme gibi belirtileri ortadan kald rmak için ayr ca kemik k r klar na yol açan kemik erimesini önledi i bilindi i iin uyguland hormon tedavisi. Fakat en önemlisi son iki üç sene öncesine kadar bu hormon tedavisinin koroner kalp hastal klar n önledi i dü ünüldü ünden hekimler taraf ndan çok s k uygulanmaktad r, çünkü menopozluk kad nlar n en önemli ya amsal hastal koroner kalp hastal d r. Bu nedenle de hekimlerin hormon tedavisine tü menopozdaki kad nlara önermesine neden olmu tur. Ama son dönemde yap lan çal malarda kalp sa l için hormon tedavisini faydal olmad hatta üpheli zararl olabilece i gösterilmi tir. Kalp hastal olan kad narda hormon tedavisinin kalp krizi ve ölüm riskini ortadan kald rmad n da göstermi tir. Bu yüzden de hormon tedavisi ki inin sa l k pro line bak larak ve de yararlar ve riskleri tart larak karar verilmelidir. Günümüzde en kabul gören yakla m tarz ise menopozun kad n ya am nda Yiyeceklerdeki tuz miktar azalt lmal d r. Tuz ile birlikte al nan sodyum klp damar hastal klar na ve idrarla kalsiyum kay plar na yol açarak kemik erimesine neden olur. Çay, kahve, kola, çikolata, kakao gibi kafein içeren yiyecek ve içecekleri tüketmekten kaç n lmal d r, böylece menopoz döneminde görülen uykusuzluk, s cak basmas ve kemik erimesi gibi durumlar n görünme olas l en aza indirilir. Sigara b rak lmal d r. Sigar b rak larak kalp damar hastal, kanser, inme ve birçok hastal k riskinin de büyük ölçüde azalaca unutulmamal d r. Günde 10 ve daha fazla siara içeb kad nlarda menopoz ya ortalama 1,5 y l erkene çekilmelidir. Y ll k mamogra, meme ultrasonu, kemik yo unlu ölçümü, smear (rahim a z sürüntüsü) testi, jinekolojik muayane, tam kan say m, lipid pro li ve karaci er enzimleri himal edilmemelidir. Kilo al m nda kaç n lmal d r. Çünkü menopozla birlikte günlük kalori ihtiyac m z da kalori azal r. Bu da eskisine göre daha az yemek yenmesi gerekti ini gösterir. Yürüyü yap lmal d r

14 MENOPOZ VE C NSELL K B R A LEN N TEMEL GEREKS N MLER NELERD R? Kad nlar n menopoza girme ya ortalama ya ndad r.bizim ülkemizdeki kad nlar n genellikle menopoza girme ya s n r 52dir. Menopozla birlikte cinselli e ilgi azalmas olaca dü ünülse de bu olay daha çok menopozdaki psikolojik faktörlerden kaynaklan r. Kad n menopozla birlikte vücut imaj n n kaybolaca n n ve kad nl k fonksiyonalr n n sona erece i kayg s n ta r. Bu ekilde cinsel çekicili inin kalmad dü ünen kad n cinselli e olan ilgisini de kaybeder. Gerçekte ise menopoz kad nl n sonu de ildir. Menopozda cinsellik daha özgürce gebelik riski de olmaks z n ya anabilir. Menopozla birlikte baz ziksel de i iklikler olabilir. Cinsel organda küçülme, vajinada kuruma, vajen duvar nda incelme ve buna ba l olarak da ili ki s ras nda a r ve kanama olabilir. Bu a r l cinsel ili ki kad n cinsel ili kiden so utabilir. Menopozda cinsel ya am yeniden canland rmak ve cinsel iste i artt rmak için: öncelikle altta yatan kronikle mi hastal klar varsa bunlar n kontrol alt na al nmas ve tedavi edilmesi psikolojik destek tedavisi vajende kuruluk çatlama gibi ikayetleri gidermek için krem, til veya a zdan ilaç tedavileri uygulanabilir. Cinsel iste i güçlendirici ilaçlar kulland r labilir. Hekim kontrolünde testesteron kullan labilir. Ebe Hatice Yayla Bir ailenin temel gereksinimlerini a a daki ba l klar alt nda toplayabiliriz. 1. Güven ortam Güven aile içinde kazand r lmas gereken bir durumdur. Bir ki inin kendini aile içinde güvende hissetmesi çok önemlidir. Çocuklara ev içinde ya na uygun tv programlar izletmek, iddet içerikli programlar izletmemek, onlardan söz etmek önemlidir. 2. De erli olma duygusu Aile içinde kurulan ileti im ve etkile im çocuklarda ben de erliyim ya da de ilim duygusu yarat r. Bu duygu aile içinde geli tirilmezse ki i bu duyguyu d ar da aramaya ba lar. Bu durumda ki i aile d nda ailenin onay vermedi i ancak çevrede önem gören uygun olmayan davran lar geli tirebilir. (suç i lemek, çete kurmak gibi) 3. Sorumluluk duygusu Anne babalar aile içindeki davran ve sözleri ile sorumluluk duygular n ifade ederler. Sorumluluk duygusunun aile içindeki tüm fertler taraf ndan payla lmas gerekir. Aile içindeki herkesin sorumluluk duygusu yine aile içinde geli meye ba lar. Çocuklara ya na uygun ekilde aile içinde sorumluluk vermek önemlidir. Anne babalar çocuklar na sorumluluk verirken destekleyici olmal d rlar. Sorumluluk verilen çocuklar n benlik sayg s daha kuvvetli geli ir. Çocu un her ihtiyac n n anne baba taraf ndan kar lanmas a r korumac anne baba tavr çocu a zarar vermektedir. 4. Yak nl k ve dayan ma duygusu Aile içinde dayan ma ve yak nl n oldu u ailelerde stres kar s nda ba edebilme kendini ve ailesini d ar ya kar koruyabilme geli mi tir. E er böyle bir ortam yoksa ki iler ya ad klar yo un stres nedeniyle çevreye güvenemezler ve iyi, yak n ili kiler kuramazlar. 5. Zorluklarla Mücadele Ederek Onlar n Üstesinden Gelmeyi Ö renme: Sorumluluk duygusunun geli imi ile ilgili anlat lanlar zorluklarla mücadele etme ile ilgilidir. Çocu un içinde bulundu u geli imsel dönem göz önüne al narak çocuk kendi sorunlar çözebilmesi kendisi emek harcamal d r. Bu ekilde çocuklar zor sorunlar ile mücadele edebilen, kendisine güvenli sorun çözme becerileri geli mi bireyler olarak yeti meleri mümkündür. Anne babalar çocuklar na kar la t klar her zorlukta a r yard m etti inde sürekli ba kalar na muhtaç, kendilerine güvensiz bireyler yeti ebilir. Böyle ki iler yetenek becerilerini ke fedemezler. Kaynakça Prof. Dr. Ate Karateke (Kad n hastal klar ve do um uzman ) 6. Mutluluk Ve Kendisini Gerçekle tirme Ortam : Mutlu bir aile ortam olmas gereken bir aile ortam d r. Tüm anlat lan gereksinimlerin kar lanmas 24 25

15 mutlu olmay getirir. Evde de erli oldu u duygusunu bilen birey mutlu olur ve yapt eylerden doyum al r, kendini gerçekle tirme olana bulur. 7.Sa l kl Manevi Ya am n Temellerini Olu turma Ortam : Kat din kurallar alt nda yeti tirilmi çocuk sürekli yarg lanaca, cezaland r laca korkusunu ya ar. Kendi ya ant ve deneyimlerini zenginle tirecek iç ve d dünyas n ara t r p ke fedece i yerine körü körüne itaati, kendi dü ünce ve duygular ndan utanmay ö renir. Sa l kl manevi ya am ailenin çocu una verebilece i en önemli süreçtir. Sa l kl bir manevi temeli olan insanlar kendisi ile bar k, insan ili kileri olumlu ve kuvvetli sayg l bireyler olarak yeti irler. A LE Ç LET MDE ENGELLER Aile içinde ki iler e leri ve çocuklar ile ileti im kurarken baz ileti im hatalar yapmaktad rlar ve bu hatalar genelde aile içinde gerginli e neden olabilmektedir. Genelde yap lan ileti im hatalar n n baz lar öyledir; 1. Emretme Yapman gerekir..., Yapmak zorundas n Uyarma, Tehdit Etme (Gözda Verme)...yapmazsan...olur, Ya yapars n, yoksa Ahlak Dersi verme...yapmal yd n, senin sorumlulu un,... öyle yapmak gerekir 4. Ö üt Verme Ben olsam..., Neden...yapm yorsun?, Bence..., Sana unu öneriyim Mant k Yoluyla nand rma, Tart ma te u nedenle hatal s n..., Evet ama..., Gerçek u ki Yarg lama, Ele tirme, Suçlama Olgunca dü ünmüyorsun..., Sen zaten tembelsin Övme, Görü üne Kat lma, Te his Koyma Hakl s n, o ö retmen berbat birine benziyor, Bence harika bir i yap yorsun Tahlil Etme, Te his, Tan Koyma Senin derdin nedir biliyor musun?, Herhalde çok yorgunsun 10. Güven Verme, Teskin, Teselli Etme Ald rma...bo ver, düzelir..., Hadi biraz ne elen... Asl nda sen öyle demek istemiyorsun 11. ncelemek, Ara t rmak, Soru turmak Neden?...Kim?...Sen ne yapt n?...nas l? Konu De i tirme, i Alaya Vurma, akac Davranma Daha güzel eylerden konu al m..., sen neden dünyay yönetmiyorsun? A LE Ç LET M N SA LIKLI KURULAB LMES Ç N YAPILMASI GEREKENLER Korkular n z, kayg lar n z, isteklerinizi yani duygular n z dile getirin. Bu ekilde davranmak aile içindeki ba n z güçlendirecektir. Duygular n z dü üncelerinizi dile getirirken kar taraftaki ki iyi de il davran lar ele tirin ve suçlay c bir dil kullanmay n. Kar taraf n dü ünceleri hakk nda yorum yapmay n z. Yorum yapmak aran zda z tl k do mas na neden olabilir. Aile içinde di er bireylerin kayg ve dü ünceleri hakk nda soru sorarak onlar n kendi dü üncelerini açmas n sa layabilirsiniz. Aile bireyleri hakk nda yap lan küçük dü ürücü yorumlar aile içindeki huzur aç s ndan tehlikelidir. Bazen kullan lan sözcüklerin gizli anlamlar ailenizin zarar görmesine neden olabilir. Öncelikle dinlemeyi ö renin, do ru, yararl ve mant kl olup olmad n anlamak için önce dinlemeniz gerekmektedir. E er kar taraf n hatas n bulmak için dinliyorsan z aran zdaki ili ki bir çeki meye döner. Dinlerken hem kendi sesinize hem di er bireylerin sesine kulak verin. Biriniz için önemli olan bir konunun di eri içinde önemli olabilmesi için çift tara dinleme önemlidir. Birbirinize zaman ay r n özellikle çocuklar n za zaman ay r n. Çocukla geçirilen zaman bo a geçirilmi bir zaman de ildir.çocu a zaman ay rmak onunla oynamak, onunla ortak faaliyet yapmakt r. Çocu unuzla geçirece iniz zamanlarda tüm dikkatinizi ona yo unla t r n. Aile bireyleri ba ka ki ilerle kar la t rmak aile içindeki ili kiyi tehlikeye sokar. 8. Ad Takma, Gülünç Duruma Dü ürme Koca bebek..., Hadi bakal m süpermen, Geri zekal, Hadi sende sulu göz Psikolog Elif can 26 27

16 ENGELL ÇOCU U OLAN A LELER Ç N SORUN A MA YÖNTEMLER Her çocu un do umu ailede birçok yenili e ve de i ikli e yol açmaktad r. Ailenin geli imsel a amalar, çocu un geli imsel a amalar yla paralel olarak dü ünülmektedir. Ancak engelli bir çocu un do umu, geli imleri ailelerde de çok çe itli de i ikliklerin nedeni olmaktad r. Anne babalar n, karde lerin ki ilik özellikleri, birbirlerinden, hayattan, mesleklerinden, yak n çevrelerinden ve toplumdan beklentileri de farkl la maktad r. Aileler farkl özellikleri olan çocuklar oldu unu ilk ö rendiklerinde ya ad klar duygular çok karma k duygulard r. Ailelere çocuklar n n durumuna ili kin ilk bilgilerin nas l verildi i, ailenin uyum sürecini belirleyen en önemli nedenlerden biri olarak gösterilmektedir. Ancak ne kadar güç olursa olsun, birçok aile yeni durum ve yeni problemlerle ba etmenin yollar n bulmaktad r. Bir engelin haberini almak aileyi, özellikle de anne-baba ve karde leri, çocu a dair hayalleri ve beklentileri ile yüzle mek için zorlamaktad r. Büyük olas l kla, bu hayaller engelin gerçekli iyle yer de i tirmektedir. Böyle bir engelin varl n ö renmek, her bir aile üyesinin hayat n kal c olarak de i tirmektedir. Aile üyelerinin kendi hayallerini gözden geçirmeyi ve engelli çocu u sisteme kabul etmeyi ö rendi i uyum süreci aileden aileye farkl l k göstermektedir. Baz ailelerde bu süreç uzun ve güçtür, baz lar içinse daha kolay gibi görünmektedir. Anne-babalar n pek ço u çocuklar n n engelli olduklar n ö rendiklerinde derin bir üzüntü ya amaktad rlar. Ailedeki di er çocuklar ebeveynin hislerini anlayamasalar da üzüntüyü payla makta ve bazen ters biçimde etkilenebilmektedirler. Ac n n büyük olmas na ra men pek çok aile kendini birbirine kenetlenmi hissetmektedir. Bu kriz sonucu y k lan veya tamamen da lan aile say s azd r. Ailedeki di er normal çocuklar n varl anne-babalar n büyük ço unlu u için önemli bir rahatl kt r. Ancak özel bir bak mla büyütülmesi gereken bir bebe e sahip olan ebeveyn için di er çocuklar ihmal etme olas l ek bir üzüntü kayna d r. Farkl geli en bir çocu u yeti tirmek çok zorlu bir i tir. Bütün aileler ya amlar nda yeni bir bebe in do umu, okula ba lama, evden birinin ya am nda meydana gelen bir de i iklik gibi stres yaratan kritik geçi dönemleriyle kar la maktad r. Engelli bir çocu u olan bir aile içinse, bu gibi dönemlerde ya anan stres daha iddetli olabilir. Bu stres yaratan kritik geçi dönemlerini u ekilde belirtilmi tir: ebeveyn ilk kez çocu unun engelli oldu unu ö rendi i zaman; engelli çocuk e itim hizmetlerinden yararlanabilir duruma gelip akademik beklentilerle kar la t nda; çocuk, okulu bitirip yeti kinlerin 'ki isel karma alar ' ve hayal k r kl klar ile kar la t nda ve ebeveyn ya lan p da ve engelli ki inin sorumlulu unu ve bak m n üstlenemez duruma geldi inde. Farkl geli en çocu a sahip olan aileler bir dizi a amalardan geçerler. Bu a amalar ana hatlar yla u ekildedir; 1. ok: Çocu unun engelli oldu unu ö renen birçok aile, ilk tepki olarak ok ve inanamama duygular ya ad n belirtmektedir. Bu dönemde anne baba tepkilerinde hissizlik, soyutlanma duygular ve a lama davran lar yayg n olarak görülür. Genelde aileler çocuklar n n engelli oldu u haberine tamamen haz rl ks z olarak yakaland klar n belirtmektedirler. 2. nkâr: Baz aileler çocu un engelli olu unun yaratt y k c duygulardan korunmak amac yla engeli reddedebilirler veya uzman n asl nda çocuklar nda herhangi bir problem olmad n söylemesini bekleyebilirler. 3. Üzüntü ve Çöküntü: Birçok aile engelli bir çocu a sahip olmaktan dolay hayal k r kl ya amakta ve gerçekçi olarak çocu un gelece i hakk nda kayg lanmaktad r. Üzüntü gerekli ve yararl bir tepki olup, ya anmas engellenmemelidir. Bu süreç, mükemmel çocuk ile ilgili fantezi ve dü üncelerin, yeni kar la lan gerçeklikle yer de i tirdi i ve hayal k r kl duygular n n fark na var ld bir geçi dönemidir. Üzüntü ve çöküntü duygular n n kesin bir biti zaman yoktur. Baz aileler ömür boyunca bu duygular ta yabilirler. 4. Karars zl k: Engelli bir çocuk, aileler taraf ndan çocu a kar hissedilen sevgi ve öfke duygular n yo unla t rabilir. Olumsuz duygulara genelde suçluluk duygusu e lik eder. Buna ba l olarak baz ailelerde hayat n çocu a adama, baz lar nda da çocu u reddederek, hiçbir ihtiyac yla ilgilenmeme davran lar görülebilir. Çocu a kar geli tirilen bu davran biçimleri aile içinde uyumun bozulmas na yol açabilir. 5. Suçluluk: Bu duygu belki de ailelerin üstesinden gelmesi gereken en güç duygudur. Aileler bir ekilde çocuklar n n engelli olmas na neden olduklar n veya geçmi te yapt klar hatalar yüzünden cezaland r ld klar n dü ünebilirler. Suçluluk ve pi manl k duygular Ke ke. ile ba layan dü ünce biçimlerini do urur. 6. Öfke: Oldukça s k gözlenen bir duygudur. Neden ben? sorusuyla ortaya konur. Neden herkesin sa l kl normal çocuklar olurken benim çocu um engelli? Bunu hak edecek ne yapt m? Genellikle yan tlanmas mümkün olmayan bu sorular aileyi uzun süre me gul ederek, uyum sa lamalar n ve yap c sürece geçmelerini engelleyebilir. Utanç: Birçok aile çocuklar yla gurur duyar. Bununla birlikte engelli bir çocu un ailesi toplum taraf ndan çocu un reddedilmesi, ac nmas, alay edilmesi gibi durumlarla ba a ç kmay ö renmek zorundad r. Ailenin çocu a duydu u sevgi bu tür tepkilerden etkilenmeyi ancak bir ölçüde engelleyebilir. Bu nedenle baz anne ve babalar, kendilerini veya engelli çocuklar n sosyal çevreden soyutlama çabas na girebilir. Örne in; engelli bebe in evden d ar ç kar lmamas, misa r geldi inde engelli çocu un odas ndan d ar ç kart lmamas ya da d ar ç karken i itme cihaz gibi yard mc protezlerin kullan lmamas ailelerde gözlenebilen davran lard r. 7. Pazarl k: Pazarl k uyum sa lama sürecinde görülen son basamaklardan birisidir. Bu süreçte 28 29

17 aile tedavi, doktor, e itim gibi ba vurulan yerlerde bu durumun i e yaray p yaramayaca konusunda bir garanti aramakta amaçlar na ula ma durumunda yapacaklar n belirlemekte, dileklerinin gerçekle mesi umudunu koruyarak planlar yapmaktad r. 8. Yeniden Düzenleme: Yap lan ara t rmalar uyum sa laman n yava geli en bir süreç oldu unu göstermektedir. Her ailede süresi de i iklik göstermektedir. Bu süreç içinde kayg ve di er yo un duygusal tepkiler azal r. Aileler içinde bulunduklar durumda kendilerini daha rahat hissetmeye ba larlar ve çocuklar yla daha tatmin edici bir ili ki geli tirmeye ba larlar. Bu süreç içinde çocu un problemiyle ba a ç kabilmek için stratejiler geli tirilmeye ba lan r. Olumlu ve uzun vadeli bir kabullenme için e lerin birbirlerine destek olmas da gereklidir. Bununla birlikte bu destek bütün ailelerde görülmeyebilir. Engelli bir çocuk e leri birbirine yakla t rd gibi, aile içi sorunlar n ya and durumlarda e lerin birbirinden kopmas na da neden olabilir. 9. Kabullenme ve Uyum: Kabullenme aktif ve devaml bir süreç olup, problemi tan ma, anlama ve çözmek için bilinçli çaba göstermeyi gerektirmektedir. Bununla birlikte daha önce ya anan olumsuz duygular bazen tamamen çözülemez. Bu duygular zaman zaman yeniden ortaya ç kabilir. Aileler sorunlar çözümledikçe kendileri ve di erleri hakk nda yeni eyler ö renmeye devam ederler. ENGELL LER N YASAL HAKLARI: 1-Al nan raporla özel e itim almas gerekti i belirtilen engelli çocuk için (engel oran en az %20 olmal ) Rehberlik Ara t rma Merkezlerinin de erlendirmesi sonucu Özel E itim imkanlar ndan yararlan r. Bu durumda devlet çocu un gitti i kuruma ödeme yapar. 2-Engelli sa l k rapor al m Sa l k Bakanl na ba l Devlet Hastanelerinde ücretsizdir. Mart 2013 Sa l k Uygulama Tebli i ile di er hastanelerde al nan engelli sa l k raporlar e er ilk kez al n yorsa ücretsiz ancak yenilenen raporlar ücretli hale getirildi. Rapor esnas nda yap lan her türlü i lem, test vb. ücretlidir. 3-Su indirimi. Oran %50'dir.Ya s n r olmamas gerekirken Ankara'da 18 ya n dolduranlar bu indirimden yararlan r. Di er illerde de farkl oranlarda ve artlarda indirim yap lmaktad r. Bu indirimi en az %50 oran nda yapmayan belediyelere cezai yapt r m vard r. 4-Çal an engellilere gelir vergisi indirimi. E er engelli ki i bak ma muhtaç ise bu gelir vergisi indiriminden çal an anne ya da babas yararlan r. öyle ki: - Çal ma gücünün asgari; %80 ini kaybetti i Hastane Sa l k Kurulunca tespit edilenler birinci derece engelli,- -% 60 n kaybetti i tespit edilenler ikinci derece engelli ve -% 40 n kaybetti i tespit edilenler üçüncü derece engelli say lacak Ayn ekilde gelir vergisi indirimi serbest meslek mensuplar na da uygulanmaktad r. 5- Digitürk, TT net, uydunet ve süperonl ne % 50 indirimli. Bu hakk kendi evinizde kullanm yorsan z istedi iniz bir ki inin bunu kullanmas n sa layabilirsiniz. Türk Telekom da sosyal tarifeden yararlan r. Türkcell, Avea ve Vodafone gibi GSM operatörlerinde engellilere özel tarifeler mevcuttur. ehirleraras otobüslerde %30 indirim. THY da %20 indirim. Belediyelerde %40 ve üzeri engellilere ehir içi otobüs, banliyo, vapur seferleri ücretsizdir. Engel raporunda ''a r engelli ''ibaresi olanlara kendisi ve yan nda bir refakatç s da ücretsizidir. Devlet Tiyatrolar nda ücretsiz izleme imkan. Müze ve ören yerlerinde ücretsiz gezi. Tüm hastanelerde muayene önceli i vard r. TCDD %40 ve üzeri engellilere %50 indirim imkan veriyor. A r engelliler için bir refakatçisi de %50 indirimden yararlan r. 6-Engelli çal ana engel oran na göre erken emeklilik hakk vard r. 6-Ev sahibi olanlar için (tek ev için)vergi mua yeti. Türkiye s n rlar içinde 200 metrekareyi geçmeyen tek ev için. 7-% 90 ve üzeri engelliler için ÖTV ve MTV mua yetli yeni araç alma haklar vard r. Kendisi H s n f ehliyet sahibi olup ''özel donan ml araç kullanabilir '' ibareli sa l k kurul karar alanlar da engel oran na bak lmaks z n (sa el,sa ayak engeli bulunanlar ) ve i itme engeli mevcut olanlar kendisine ait ÖTV ve MTV mua yetli araç alabilirler. 8-2 ya n doldurmu çocuklar n z hala bez kullan yor ise ''mesane ve rectum kontrolü yoktur' 'ibareli raporla ayl k 120 adet hasta alt bezi ödene i al r ya üstünde olan, ba kas n n yard m olmaks z n hayat n devam ettiremeyecek ekilde engelli olduklar n sa l k kurulu raporu ile kan tlayan, herhangi bir geliri bulunmayan ki ilerden, Sosyal Yard mla ma ve Dayan ma Vak ar nca muhtaç olduklar na karar verilenlere, muhtaçl k hali devam etti i sürece ayl k ba lanacak. 18 ya n tamamlam engellilerden, talep etmesine ra men, Türkiye Kurumu taraf ndan i e yerle tirilememi olanlar için de ayl k ba lanacakt r. Nafaka ba lanm ya da ba lanacak olan ki iler, bu düzenlemenin kapsam d nda tutulur. 10-Üniversitede okuyan engelli ö renciler ilk y llar nda Kredi ve Yurtlar Kurumuna ba vurmal d r. Baz vak f üniversitelerinde engelli ö rencilere indirim uygulanmaktad r. Aç k Ö retim Fakültesinde ise hiç bir ücret ödenmemektedir. 11-A r engelli olup yasaya göre uygun artlar ta yan engelli çocuk annelerine ''evde bak m ücreti'' ödenir

18 12-Kamu kurulu lar nda çal an engelli çocu u olan memur anne ve babalara nöbet ve mesai mua yeti vard r. Engelli çocu u olan annelere erken emeklilik hakk vard r. Engelli memura kendi iste i d nda nöbet ve fazla mesai hizmeti yapt r lamaz. Valilik aç klamas olmas art yla engelli çal anlara (a r s cak ve karl havalarda ) günlük izin verilebilir. Engelli çal anlar 3 Aral k Dünya Engelliler Gününde ve May s ay ndaki Engelliler Haftas n n ilk gününde idari izinli say l rlar. 13-Bak m Gereksinimi Olan Yak n Bulunan Memurlar n Tayininde Kolayl k Sa lanmaktad r. öyle ki: 5378 say l Engelliler Kanunu 21'inci maddesiyle 657 say l Kanuna a a daki ek madde eklenmi tir: EK MADDE 39.- Devlet memurlar n n, hayat n ba kas n n yard m veya bak m olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli oldu u sa l k kurulu raporu ile tespit edilen e i, çocuklar ile karde lerinin, memuriyet mahalli d nda resmî veya özel e itim ve ö retim kurulu lar nda e itim ve ö retim yapacaklar n n özel e itim de erlendirme kurulu taraf ndan belgelendirilmesi hâlinde, ilgilinin talebi üzerine e itim ve ö retim kurulu lar n n bulundu u il veya ilçe s n rlar dahilinde kurumunda bulunan durumuna uygun bo bir kadroya atamas yap l r. 14-En az 1 y ll k vergi mükelle i i bulunan %40 ve üzerinde sa l k kurulu raporu olan her engelli birey milli piyango genel müdürlü ü taraf ndan verilen say sal loto bayiliklerini alabilir. Not: Tüm bu haklardan yararlanmak için ''engelli kimlik kart ''beyan gerekir. Engelli kimlik kart ç karabilmek için öncelikle sa l k bakanl na ba l bir hastaneden sa l k kurulu raporu almak gereklidir. Daha sonra bu raporla Aile ve Sosyal Politikalar l Müdürlü üne (Eski ismi Sosyal Hizmetler) müracaat gereklidir. Engelli raporu, nüfus cüzdan ve 2 adet resim ile müracaat edilmesi gerekir. Psikolog Ertan Görgü STRESS VE BA ETME YÖNTEM OLARAK GEV EME EGZERS ZLER Stresin, zihinsel ve ziksel kaynaklar m z tüketen olumsuz bir yan oldu u gibi, kendimizi ke fetmemize, potansiyelimizi kullanmam za ve geli memize de yard m olabilir. Duygu aç s ndan ha f bir genel uyar lm l k düzeyinin olmas n n yap lacak i e ilgi uyand rma etkisi vard r. Dolay s yla bir miktar stres normal i levlerimiz için de gereklidir. Ancak yo un ve uzayan stresin zyolojik ve psikolojik aç dan olumsuz etkileri görülebilir. STRES N YOL AÇTI I SORUNLAR NELERD R? 1. Fizyolojik Sorunlar: Kalp at lar n n artmas, çarp nt, ate basmas, ba dönmesi, nefes darl, bo azda yutkunma güçlü ü, titreme, ba a r s, mide ve kaslarda gerginlik, haz ms zl k,yorgunluk. 2. Zihinsel ve Duygusal Sorunlar: Stres ve gerilim fazla enerji tüketmeye neden oldu u için bir süre sonra birey kendisini zay f, güçsüz, her an kötü bir ey olacakm duygusunu ya ayan nedeni belirsiz yo un bir endi e duyan, uykusuzluk çeken, sinirli, çabuk heyecanlanan bir ki i durumuna gelebilir. Dikkatini toplamakta güçlük çekebilir, haf za sorunlar ya ayabilir, ö rendi i konular unuttu u endi esine kap labilir. Kolayl kla yapabilece i i leri yap lamaz, güç engellere dönü türerek i leri geciktirme ya da engelleme e ilimine girebilir. 3. Davran sal Sorunlar: çe kapanma, bir maddeye (sigara, alkol v.b.) a r dü künlük, sakarl k, gev emede güçlükler görülebilir. Yo un stres bireyin i verimini de olumsuz etkilemektedir. STRESLE BA A ÇIKMA YOLLARI STRESLE BA A ÇIKMADA ETK L OLMAYAN YOLLAR Stresle ba a ç kmada insanlar n s kl kla kulland yanl yöntemler vard r. Bunlar stresi geçici olarak engellemekle birlikte, uzun vadede daha çok strese neden olurlar. Bunlardan baz lar unlard r: 32 33

19 *Madde Ba ml l : Sigara ya da alkol s kl kla kullan lan bir gev eme arac d r. Birey stres veren durumla kar la t nda otomatik olarak bu maddelere yönelebilir. Oysa alkol ve sigaran n sa l a olan zararlar, stresin ilk anda verdi i zarar n çok üzerindedir. Uzun vadede zyolojik ve psikolojik ba ml l a yol açt için ba l ba na bir stres faktörü olmaktad r *A r Yemek Yeme: Ba lang çta rahatlat c olmakla birlikte, bu tür bir davran kendi ba na ya da al nan kilolar nedeniyle ek bir stres kayna haline gelebilmektedir. *Kontrolsüz Al veri : Kendisine de er vermek, yenilik yapabilmek amac yla ba lanan al veri, kontrol edilemez boyuta gelirse, borçlanma nedeniyle birey bir süre sonra istek ve ihtiyaçlar n ertelemek durumuna gelerek daha yo un stres ya ayabilir. * çe Kapanma: Baz bireyler strese tepki olarak, geri çekilip, içe kapanabilir. Pasi e erek sorunlar yla yüzle mekten kaç nabilir. Sorunlar n tümüyle yok sayarak, olaylar n d na ç kabilir. Ba lang çta stres yarat c olaydan uzak kalsa bile sorun çözümlenmemi olur. * A r Tepki Gösterme: Küçük hayal k r kl klar ndan ya da de i ikliklerden olumsuz etkilenme a r tepki vermeyle ortaya ç kabilir. Ba kalar na yönelik öfke nöbetleri, k r c olma, kayg lanma v.b. bunlardan baz lar d r. Bu davran n al kanl k haline gelmesi bireyi yaln zla t raca ndan strese daha yatk n hale gelebilir. * Biriktirme: Birey, stres kar s nda hiç tepki göstermeyip, ya anan s k nt y içine atabilir. Bu birikimler dayan lamayacak duruma geldi inde hiç tepki vermeyece i olaylara kar çok iddetli tepki verebilir. Birikim kapasiteyi zorlad ndan, birey daha stresli hale gelebilir. STRESLE BA A ÇIKMADA ETK L OLAN YOLLAR Zaman iyi yöneterek, problem çözme teknikleri kullanarak, a r genellemelerden kaç narak, ki iler aras ili kiler ve sosyal etkinlikler geli tirilerek, ziksel aktivitelerde bulunarak, dengeli beslenerek, gev eme egzersizleri ö renip uygulayarak, zihinde canland rma yaparak stresle daha kolay ba a ç kabiliriz. * Zaman Yönetimi: Ba lang çta hepimizin e it olarak sahip oldu u tek kaynak olan zaman, zaman yönetimi konusunda kararl l k sergileyen ki iler ba ar l bir biçimde yönetebilirler. Zaman yönetebilmek için ki inin kapasitesine ve ki ilik özelliklerine uygun gerçekçi bir program yapabilmek gerekir. Programlar içerik olarak sadece yap lmas zorunlu olan i leri kapsayacak olursa büyük olas l kla program i lemeyecektir. Etkili bir program yapabilmek için zorunluluklar n yan nda, düzenli uyku, molalar, e lenme, dinlenme, sosyal etkinlikler ve olas de i iklikler kar s nda alternatif olabilecek etkinlikler de programda yer almal d r. Ya mur nedeniyle planlanan yürüyü yap lamayacaksa odada egzersiz yapabilmek gibi * Problem Çözme Teknikleri Kullanma: En çok kontrol edilebilecek sorunlar üzerinde kullan l r. öyle bir yol izlenebilir: 1.Stres yaratan durum neden olu tu? 2.Durumu sadece o ki i mi sorun görüyor? 3.Bireyin kendi katk s var m? 4.Katk s olabilecek ba ka eyler ya da ki iler var m? 5.Çözüm için olabildi ince çok seçenekler var m? Bu sorulara cevap arayan birey stres yaratan durumdan uzakla arak çözüm için ad m atm olacakt r * A r Genellemelerden Kaç nma: Tek bir olaydan hareketle, bütüne yönelik olumsuz dü ünceler geli tirilmemelidir. S nav m kötü geçti, ben bu sene s n f geçemeyece im gibi. Oysa bu s nav m kötü geçti ama di er s navlara daha iyi haz rlanabilirim tarz dü ünce daha yap c d r. Ki inin kendi kendine yapt bu tarz olumsuz genellemeler, zaman geçtikçe otomatikle ir ve olumlu bir içerikle kolayl kla yer de i tirmez. * Ki iler Aras li kileri Geli tirme: Stresli durumlar insanlarla ili kilerden kaynaklanabiliyor olsa da, bu ki ilerle tart abilmek, çözüm için bir anahtar olabilir. Tart malar s ras nda sen dilini kullanmadan ben li cümlelerle sorumlulu u üzerine almak ileti imi ve ili kiyi güçlendirebilir. Sen beni anlamak istemiyorsun yerine kendimi yeterince anlatamad m dü ünüyorum daha yap c olacakt r. * Sosyal Etkinlikleri Geli tirme: Rutinler d nda farkl bir etkinli i denemek, yeni bir eyler ö renmeye çal mak, zihni dinlendirmeye yard mc olabilir. Farkl bir ö ün, farkl bir saç kesimi, eski bir arkada aramak, konsere, sinemaya, tiyatroya gitmek, dergi ya da roman okumak gibi etkinlikler rutinlerin olu turdu u stresten uzakla mak için yararl olabilir. * Fiziksel Aktivite: Do ru egzersiz birçok amaca birden hizmet edebilir. Bireyin becerilerini, kas gücünü art rabilir, kilo vermeye ve almamaya yard mc olabilir, kalbin beden dokular na kolayl kla oksijen almas n kolayla t rarak bedenin genel zyolojik ko ullar n iyile tirebilir. Egzersiz, bedenin stresle olu an hormonlardan ar nmas na yard mc olur dolay s yla stres kar s nda ani tepki vermeyi engelleyebilir. * Dengeli Beslenme: Çay, kahve, çikolata, kakao, kolal içecekler kendiliklerinden strese yol açan besinlerdendir. Bu besinler, stres tepkisini ba latan kimyasal maddelere içerirler. Uyan kl k ve hareketlili i art r rlar. Dolay s yla bu besinlerin yerine hlamur, adaçay gibi bitki çaylar, meyve tüketilebilir. Beslenme al kanl klar n düzenleyerek, enerji düzeyi, strese kar gösterilen tepkiler ve genel sa l k üzerinde bireyin kontrolü art r labilir

20 * Zihinde Canland rma: Bireyin kendisini rahatlatan bir durumu ya da ortam hayal etmesi stresin yaratt olumsuz duygu ve dü üncelerden uzakla mas na, stresle ba a ç kmada alternatif yollar bulmas na yard mc olabilir. * Gev eme Egzersizleri: Gev eme egzersizlerini ö reten CD ya da kasetler edinerek ya da bir uzmandan yard m alarak ö renilebilir. Bireyin kaslar nda olu abilecek gerginli i, gerginlik olu madan fark edip kendi kendine gev etebilmesidir. Gev eme egzersizini uygulayan birey, gergin ortamlar öncesi uygulamay yaparak ya da gün içerisinde gev eme molalar vererek bedeni üzerinde kontrolü sa layabilir. dinlenme sa lar. Ancak ki inin konsantrasyonu ve bu teknikten fayda görece ine inanmas çok önemlidir. Maksimum fayday sa layabilmek içinse gev eme ezersizlerinin düzenli ve sistematik bir biçimde uygulanmas gerekir. Gev eme program yetkin bir uzmanca ö retilir ve evde düzenli uygulamalarla tekrar n gerektirir. Sistematik ve düzenli uygulamalar ile bedenin yeni bir i leyi kazanmas sa lan r. Egzersizin uygulanmas için en uygun ortam, sakin bir ortamd r. Egzersiz böyle bir ortamda rahat bir koltu a oturularak veya s rtüstü yat larak yap l r. Gev eme Egzersizi Gerçek gev eme, de i ik ortamlarda ve durumlarda da kendimizi rahat hissetmemizi sa lar. Çe itli durumlarda baz kas gruplar n n gergin olmas gerekir ancak bunlar n d nda baz gereksiz kaslar n da gergin olmas rahats zl k hissettirir. Gev eme egzersizleri ö renildikten sonra, gereksiz yere gergin olan kaslar gev etilerek rahats zl k duygusu azalt l r. STRES N VÜCUDUMUZA ETK LER Ya anan stres sonucu beden kimyas nda olu an de i iklikler ve bedende baz kimyasal maddelerin salg lanmas yla ortaya ç kan bu durum bedendeki; Psikolog Bar Tok Sürekli kas lma ve gev eyememe, Derin uyku uyuyamama, Uyduktan sonra bile yorgun olarak uyanma, Geceleri di g c rdatma, S rt, çene, bel ve di er kas gruplar nda a r lara sebep olur. Sa l kl bir beden için bu enerji ve kimyasal at klar d ar ç karabilmek için kendi kendimize yapabilece imiz Gev eme Egzersizleri kullanabiliriz. Stres s ras nda olu an gerginlik ve huzursuzluk yerini gev emeye ve rahatlamaya b rak r. Bedensel gev eme sonunda insan n nefes al p veri i düzenli, elleri ve ayaklar s cak ve a r, kalp at lar sakin ve kaslar rahatlam duruma gelir. Bedensel gev eme tekniklerinden biri progressif (a amal, ilerleyen) gev emedir. Gev eme Tekni i Progressif gev eme tekni i Jacobson taraf ndan 1920'lerde geli tirilmeye ba lanm, yayg n olarak ara t rma ve incelemeye tabi tutulmu ve bu tekni in kas gerginli ini azaltmak konusundaki ba ar s ve yarar kan tlanm t r. Progressif gev eme tekni i, tüm vücuttaki büyük kas gruplar n n bilinçli bir ekilde kas lmas ve gev etilmesini kapsar. Bu teknik, bedensel fark ndal yani hangi kaslar n hangi bölgelerde olduklar n ve stres durumlar nda nas l bir duruma geldiklerinin fark na varmam z sa lar. lk uygulamalarda basit, saçma hatta gülünç denilebilecek bedensel hareketlerden olu an progressif gev eme, stres ile ba a ç kmada uygulanmas en kolay olan ve en temel yoldur. Bu teknik ile yap lan birçok ara t rmada, kas gerginli inin en dü ük düzeyine indirilebildi i ortaya konmu tur. Bu ziki gev eme ki iye derin bir 36 37

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun?

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hasta Bilgilendirme Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Hastaland z ve sa za kavu

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

Landkreis Schwäbisch Hall. Eyalet lçesi Schwäbisch Hall e Ho geldiniz. Göçmenlere Sözlük. 01.07.2013 tarihi itibariyle

Landkreis Schwäbisch Hall. Eyalet lçesi Schwäbisch Hall e Ho geldiniz. Göçmenlere Sözlük. 01.07.2013 tarihi itibariyle Landkreis Schwäbisch Hall Eyalet lçesi Schwäbisch Hall e Ho geldiniz Göçmenlere Sözlük 01.07.2013 tarihi itibariyle leti im Editör: Schwäbisch Hall Kaymakaml Göçmen Dairesi Münstraße 1 74523 Schwäbisch

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ç NDEK LER Bölüm I Anayasa: Kal c Bir Belge.................................... 4 Bölüm II Anayasan n aç klanmas : Federalist Yaz lar......................

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz

imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz E-RANDEVU Sa l k Bülteni Meltem Hastanesi 3 Ayl k Ücretsiz Yay n www.meltemhastanesi.com HAZ RAN TEMMUZ A USTOS 2012 Meltem Hastanesi Ba hekimi Op. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi De erli okurlar m z, bu ayki

Detaylı

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

ADL TIP RAPORLARININ DAVA DOSYALARINA ETK S

ADL TIP RAPORLARININ DAVA DOSYALARINA ETK S ADL TIP RAPORLARININ DAVA DOSYALARINA ETK S Gözalt nda Cinsel Taciz ve Tecavüze Karş Hukuki Yard m Bürosu ADL TIP RAPORLARININ DAVA DOSYALARINA ETK S Gözalt nda Cinsel Taciz ve Tecavüze Karş Hukuki Yard

Detaylı

DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ

DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ ustos-eylül-ekim 2010 l-5 Say -47 Üç Ayl k deolojik-teorik Dergi DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ HAL R NDEK LER... Demokratik Özerklik...3 Demokratik Özerkli in Siyasi Boyutu...12

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma E itim Materyalleri DERLEYENLER Galma Jahic - Burcu Yefliladal Derleyenler Galma Jahic - Burcu Yefliladal ONARICI ADALET, MA DUR-FA

Detaylı