HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER"

Transkript

1 HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER م ن ق ال ح ني ي س م ع ال م ؤ ذ ن و أ ن أ ش ه د أ ن ل إ ل ه إ ا ل ا ا لل و ح د ه ل ش ر يك ل ه و أ ان م امد ا ب د د ه و س و ل ه 1 س ض يت ب ا لل س ا ب و ب ح امد س و ل و ب ل و ل م د ين ا غ ف ر ل ه ذ ن د ه 2 اتق هللا حيثما كنت وأ ت د ع السيئة احلسنة ت ح ها وخ ال ق الناس خب ل ق ح س ن ل ي ع ل م ال م ؤ م ن م ا ب ن د ا ا لل م ن ال ع ق ب ة م ا ط م ع ف ا ل ناة أ ح د و ل ي ع ل م ال ك اف ر م ا ب ن د ا ا لل م ن الار ح ة م ا 3 ق ن ط م ن ا ل ناة أ ح د ح ر م ت النااس ب ل ى ب ني د م ع ت م ن خ ش ي ة ا ا لل ح ر م ت النااس ب ل ى ب ني و ه ر ت ف و د يل ا ا لل ب ل ى ب ني غ اضت ب ن م اس م ا ا لل 4 حر م ت الناا س 5 ث ل ث ة ل ي ك ل م ه م ا ا لل ي م ال ق ي ام ة و ل ي ز ك يه م ش ي خ ز ان و م ل ك ك اذاب و ب ائ ل م س ت ك ب ت ع اه د وا ه ذ ا ال ق ر آن ف الاذ ي ن ف س ي ب ي د ه ل أ ش د ت ف ل ت ا م ن أ ح د ك م م ن ا ل ب ل م ن ب ق ل ه 6 1 Müslim, Salat, 13; Nesâî, Ezan, Tirmizî, Birr, Müslim, Tövbe, 23; Tirmizî, Da avat, İbn Hanbel, Müsned, IV, Müslim, İman, İbn Hanbel, Müsned (Şuayp el-arnavut tahkikiyle), XXXII, 316; Benzer bir rivayet için bkz. Buharî, Fezâilu l-kuran, 21.

2 أ ان س و ل ا ا لل ص لاى ا ا لل ب ل ي ه و و لام ق ال م ن ح س ن إ و ل م ال م ر ء ت ر ك ه م ا ل ي ع ن يه 7 امل س ل م أخ امل س ل م ل ي ن ه و ل ي ك ذ ب ه و ل ي ذ ل ه ك ل امل س ل م ب ل ى امل س ل م ح ر ام 8 ب ر ض ه و م اله و د م ه التاق ى هاه ن ا حب س ب ام رىء م ن ال اشر أن ي ق ر أخ اه امل س ل م ان ص ر أ خ اك ظ ال م ا أ و م ظ ل م ا ف ق ال س ج ل ي س و ل ا ا لل أ ن ص ر ه إ ذ ا ك ان م ظ ل م ا أ ف ر أ ي ت إ ذ ا ك ان ظ ال م ا ك ي 9 أ ن ص ر ه ق ال ت ج ز ه أ و ت ن ع ه م ن الظ ل م ف إ ان ذ ل ك ن ص ر ه ب ن أ ب و ع يد ا ل د س ي ق ال ق ال س و ل ا ا لل ص لاى ا ا لل ب ل ي ه و و لام اتاق ا ف ر او ة ال م ؤ م ن ف إ ناه ي ن ظ ر ب ن س ا ا لل 10 ب ن الناب ص لاى ا ا لل ب ل ي ه و و لام ق ال ت ن ك ح ال م ر أ ة ل س ب ع ل م ا ل ا و حل س د ه ا و ج ا ل ا و ل د ين ه ا ف اظ ف ر ب ذ ات الد ين 11 ت ر ب ت ي د اك ب ن أ ب ه ر ي ر ة ب ن الناب ص لاى ا ا لل ب ل ي ه و و لام ق ال إ ان الد ين ي س ر و ل ن ي ش ااد ال دين أ ح د إ ا ل غ ل د ه ف س د د وا و ق اس ب ا و أ ب ش ر وا و او ت ع ين ا ب ل غ د و ة و الارو ح ة و ش ي ء م ن الد ل ة 12 7 Tirmizî, Zühd, Tirmizî, Birr, Buharî, Mezalim, 4; Tirmizî, Fiten, Tirmizî, Tefsir, Buharî, Nikah, Buharî, İman, 29; Nesâî, İman, 28.

3 و د ع ة ي ظ ل ه م ا ا لل ف ظ ل ه ي م ل ظ ال إ ا ل ظ ل ه ا ل م ام ال ع اد ل و ش اب ن ش أ ف ب د اد ة س ب ه و س ج ل ق ل د ه م ع لاق ف ال م س اج د و س ج ل ن ت اا ب ف ا ا لل اج ت م ع ا ب ل ي ه و ت ف ارق ا ب ل ي ه و س ج ل ط ل د ت ه ام ر أ ة ذ ات م ن ص ب و ج ال ف ق ال إ 13 أ خ اف ا ا لل و س ج ل ت ص ادق أ خ ف ى ح ا ت ل ت ع ل م ش ال ه م ا ت ن ف ق ي ين ه و س ج ل ذ ك ر ا ا لل خ ال ي ا ف ف اض ت ب ي ن اه ف ح ام ل و ن ف خ ال ك ر ب ن الناب ص لاى ا ا لل ب ل ي ه و و لام ق ال م ث ل ا ل ل يس ال اصال ح و ال اس ء ك ح ام ل ال م س ك ال م س ك إ اما أ ن ي ذ ي ك و إ اما أ ن ت د ت اع م ن ه و إ اما أ ن ت د م ن ه س ي ا ط ي د ة و ن ف خ ال ك ر إ اما أ ن ي ر ق ث ي اب ك و إ اما أ ن ت د س ي ا خ د يث ة 14 ل يك ن أح د ك م إ م ع ة ي ق ل : أ ن م ع النااس إ ن أ ح س ن الناس أ ح س ن ت. و إ ن أ و اء وا أ و أ ت و لك ن 15 و ط ن ا أ ن ف س ك م إ ن أ ح س ن النااس أ ن ت س ن ا و إ ن أ و اء وا أ ن ل ت ظ ل م ا 16 ب ن أ ب ه ر ي ر ة ب ن الناب -صلى هللا بليه وولم- ق ال «ل ي ش ك ر ا ا لل م ن ل ي ش ك ر النااس 17 ك ان ت ج ر ي د اي ن النااس ف إ ذ ا س أ ى م ع س ر ا ق ال ل ف ت ي ان ه ت او ز وا ب ن ه ل ع ال ا ا لل أ ن ي ت ج او ز ب ناا ف ت ج او ز ا ا لل ب ن ه ن اق ت ط ع ح اق ام ر ئ م س ل م ب ي م ين ه ف ق د أ و ج ب ا ا لل ل ه النااس و ح ارم ب ل ي ه ا ل ناة ف ق ال ل ه س ج ل و إ ن كان ش ي ئ ا ي س ر ا ي س و ل ا ا لل ق ال و إ ن ق ض يد ا م ن أ س اك Buharî, Ezan, 36; Müslim, Zekât, Buharî, Buyû, 38; Müslim, Birr, Tirmizî, Birr, Ebu Davud, Edeb, 12; Tirmizî, Birr, Buharî, Buyû, 18; Müslim, Müsakat, Müslim, Müsakat, 31; Nesaî, Kudât, 30.

4 ا ل ن د ي ا ء ض ر ب ه ق م ه ب د د هللا ب ن م س ع د ق ال : ك أ أ ن ظ ر إ ل الناب صلى هللا بليه وولم ي ك ي ن د ياا م ن 19 ف أ د م ه و ه ي س ح ال ادم ب ن و ج ه ه و ي ق ل : )اللاه ام اغ ف ر ل ق م ي ف إ ا ن م ل ي ع ل م ن ( أن سو ل ا ا لل - صلى هللا بليه وولم - قال :التااج ر ا لمني ال اصد وق : مع النادي ني والص د يقني 20 والش هداء ق ال الناب ص لاى ا ا لل ب ل ي ه و و لام الاذ ي ي ن ق ن ف س ه ي ن ق ه ا ف النااس و الاذ ي ي ط ع ن ه ا ي ط ع ن ه ا ف النااس 21 جي ا ت : خ شي ة هللا ت عا ل ف ال س ر ي ة و ال ع لنا و ال ع د ل ف ال ر ضا و ال غ ث ل ث من و ث ل ث م ه ل ك ات : ه ى م تا د ع و ش ح م ط اع و إ ب ج اب ال م رء ب ن ف س ه 22 و ال غ ن ف ال ف ق ر ص د ب و ال ق ض ل ت د خ ل ن ا ل ناة ح ا ت ت ؤ م ن ا و ل ت ؤ م ن ا ح ا ت ت اب ا أ و ل أ د ل ك م ب ل ى ش ي ء إ ذ ا ف ع ل ت م ه ت اب د ت م أ ف ش ا 23 ال اس ل م ب ي ن ك م إ ان الد ن ي ا ح ل ة خ ض ر ة و إ ان هللا ب ا ز و ج ال م س ت خ ل ف ك م ف يه ا ف ي ن ظ ر ك ي ت ع م ل ن ف اتاق ا الن س اء ف إ ان أ اول ف ت ن ة ب ن إ و ر ائ يل ك ان ت ف الن س اء 24 الد ن ي ا وت اق ا 19 Buharî, Enbiya, 54; Müslim, Cihad, Tirmizî, Buyu, Buharî, Cenaiz, Suyutî, el-camiu s-sağir, no: Müslim, İman, Müslim, Zikir, 99.

5 ل ح س د إ ا ل ف اث ن ت ني س ج ل آ ت ه ا ا لل ال ق ر آن ف ه ي ق م ب ه آ ن ء اللاي ل و آ ن ء الناه ا س و س ج ل آ ت ه ا ا لل م ا ل ف ه ي ن ف ق ه آ ن ء اللاي ل و آ ن ء الناه اس 25 ب ن الناب -صلى هللا بليه وولم- ق ال و ا ا لل ل ن ي ه د ى ب د اك س ج ل و اح د خ ر ل ك م ن ح ر الناع م 26 ف ق ال ي س و ل ا ا لل الارج ل ي ق ات ل ش ج اب ة و ي ق ات ل ح ياة و ي ق ات ل س ي ء ف أ ى ذ ل ك ف و د يل 27 ا ا لل -صلى هللا بليه وولم- :» م ن ق ات ل ل ت ك ن ك ل م ة ا ا لل ه ى ال ع ل ي ا ا ا لل ف ق ال س و ل إ ذ ا ل ع ن ال عد د ش يئا ص ع د ت اللاعن ة إ ل ال اس ماء فت غ ل ق أ ب اب ال اس ماء د و ن ا ث ا ت د ط إ ل ا ل سض ف ت غ ل ق ك أ ه ل وإا ل ن ف إ ن كا ن ل ذل ساغا : س ج ع ت إ ل الا ذي ل ع د م أ ب ا ب ا دو ن ا ف ت أ خ ذ ي ينا ل و ش ا ف إذ ا ل ت 28 س ج ع ت إ ل ق ائ ل ه ا 29 ق ال س و ل ا ا لل ص لاى ا ا لل ب ل ي ه و و لام م ن أ ح د ث ف أ م ر ن ه ذ ا م ا ل ي س م ن ه ف ه س د 25 Buharî, Temenni, 5; Müslim, Müsafirin, 266, Ebu Davud, İlim, Buharî, Cihad, 15; Müslim, İmaret, Ebu Davud, Edeb, Buharî, Sulh, 5; Müslim, Akdiye, 17.

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS www.behcetoloji.com (40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS BİRİNCİ HADİS ف ض ل ت ع ل ى ا ل ن ب ي اء ب س ت أ ع ط يت ج و ام ع ال ك ل م و ن ص ر ت ل ي ال غ ن ائ م و ج ع ل ت ل ي ا ل ر ض ط ه ور ا و م س ج د ا و أ ر س

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı Onlardan bazıları م ن ه م Peygamberler ر س ل ك ل م Konuştu د ر ج ات Dereceler آ ت ي ن ا Verdik أ ي د ن ا Destekledik İhtilaf ettiler اخ ت ل ف وا Diledi ش اء م ن ه م Onlardan bazıları ي ر يد İstiyor أ ن

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster Âlemler İsmi ile ب س م ع ال م ين Gün Sahip م ال ك ي و م Gün Din الد ين إ ي ا İbadet ederiz Sen-senin ك ن ع ب د Yol göster اه د Yardım dileriz ن س ت ع ين Yol Biz-bizim ن ا ص ر اط O kimseler ki Dosdoğru

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ)

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) ب ت خ ح ج ث Dil ucu ile üst uçlarından ا ذ ر ز Boğazın ağza en yakın olan kısmından Dil ucu ile üst diplerinden Peltektir. Boğazın orta kısmından Dudaklar

Detaylı

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve إن ال ح م د ل ل ب س م االله الر ح م ن الر ح يم ذ و ع ي و س ت غ ف ر يى و س ت ع و ح م د ي ب ب ل ل م ه ش ر ر أ و ف س ىب م ه ئب ت سي أ ع م بل ىب م ه د ي ا ل ل ف ال م ض ل ل م ه ي ض ل ل ف ال ب د ي ل ي د أ ن

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

األصل الجامع لعبادة هللا وحده

األصل الجامع لعبادة هللا وحده األصل الجامع لعبادة هللا وحده İBADETİN MANASI Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) diyor ki: 1 Sana, tek olan Allah a ibadetin

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II -Ders Planı- Dersin konusu: manaya delaletinin kapalılığı bakımından lafızlar [hafî-müşkilmücmel-müteşâbih] Ön hazırlık: İlgili tezler: hakkı

Detaylı

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER Tekrar Eden 97 Ayet 97 ayet diğer ayetler gibi Kuran da sadece bir kez bulunmaz, tekrar ederler. Bu 97 ayetten birçoğuna 2 kez rastlanır, bazısı 3, bazısı ise 4 kez kullanılmıştır.

Detaylı

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil.

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil. الد ر س األو ل Ders 1 sayfa1 Bu أ س م اء اإل ش ار ة İşaret isimleri Bayan ve müennes kelimeler için. Erkek ve kelimeler için. ھ ذ ا... ھ ذ ه İşaret zamiri Bu م ذ ك ر م ف ر د ھ ذ ا Çoğul İkil Tekil ھ ذ

Detaylı

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ BERAT KANDİLİ Dr. Hamdi TEKELİ I- Konunun Plânı A- Beratın Kelime Anlamı B- Istılah Anlamı C- Kur an ve Sünnette Berat Kelimesi D- Berat Kandilinin Vakti E- Berat Kandilinin Değerlendirilmesi F- Berat

Detaylı

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din DIN KAVRAMI ICERIK Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din SÖZLÜKTE DIN Cesitli sekilde anlasiliyor; Ilki hakimiyet, güc, üstünlük,

Detaylı

تلقني أصول العقيدة العامة

تلقني أصول العقيدة العامة تلقني أصول العقيدة العامة SORULU CEVAPLI AKİDE DERSLERİ Muellif: Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Soru 1: Rabbin kimdir? 1 Cevap 1: Rabbim Allahtır!

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI DUZEM-İLİTAM Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI (18 Haziran 2013 Salı, Saat: 13:30) İLAHİYAT

Detaylı

(Tanımı ve Dayanağı)

(Tanımı ve Dayanağı) DERS -7 NİKAH-I İSLAM HUKUKU-I (Tanımı ve Dayanağı) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Nikahın Sözlük Anlamı Nikahın

Detaylı

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir?

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde Çalışmak İbadet midir? 94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir? Neden ve Niçin Çalışırız? Çalışmak, bir iş meydana getirmek için zihnî ve bedenî güç sarf etmek, gayret etmek, uğraşmak demektir.

Detaylı

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları)

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) SÜLEYMANİYE VAKFI UZAKTAN SEMİNER MERKEZİ (SUSEM) Ders: İslam Hukukuna Giriş Hafta-11 KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) Hazırlayan: Doç. Dr. Servet Bayındır İ.Ü. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi

Detaylı

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN ب ت ا ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ÖNSÖZ...2 Harfler.3 Üstün...5 Esre..6

Detaylı

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri ب س م االله ار ح م ن ار ح يم ي و م ي ج م ع ك م ل ي و م ال ج م ع ذ ل ك ي و م الت غ اب ن Toplanma günü için sizi bir araya getireceği

Detaylı

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir. ال ي ل دغ الم ؤم ن م ن ج ح ر مر ت ي ن Mü min bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz. إن م م ا أد ر ك الن اس م ن ك الم الن ب و ة األول ى : إذ ا ل م ت س ت ح ف اص نع ش ئ ت م ا İlk peygamberlerden itibaren

Detaylı

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) YEMEN AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Muhammed b. Abdilvehhab ın, Yemen in Sahibi (Lideri) el- Bekbeli ye Göndermiş Olduğu Risalesi 1 Kitabında Hakkı indiren,

Detaylı

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1 Ders : 10 Konu : Kıyamet Alâmetleri ve Ahiret Hayatının Devreleri (1) Bir önceki derste de ifade edildiği gibi, kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah (c.c.) bilir. Nitekim Cibril hadisi diye bilinen

Detaylı

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu edinmektedir. Ruh kasidesi kaynaklarda çeşitli isimlerle zikredilmektedir.

Detaylı

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman Ders : 6 Konu : Kitaplara İman a) Kitaplara Topyekün İman İmanın şartlarından bir tanesi de Allah ın insanlara yine insanlar arasından seçtiği peygamberleri vasıtasıyla kitaplar gönderdiğine iman etmektir.

Detaylı

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2)

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2) Ders: 13 Konu: Kader ve Kazaya İman (1) İmanın şartlarının 6.sı Kaza ve Kadere inanmaktır. Kader ne demektir? Kaza ne demektir? Önce kısaca bunların tarifini yapacağız, sonra da konuyu anlamaya çalışacağız.

Detaylı

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 www.neicc.net islamiccenter.org 2.SEVİYE OKUTMANLAR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER: 1.Seviye Bilgilerine ilave olarak: Tesbih duaları Tesbihatın doğru şekilde okunabilmesi Tecvid

Detaylı

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz?

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? Sorularlarisale.com Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? "Şeriat" denildiğinde, daha çok dinin ahkâm kısmı anlaşılır. Kur'an-ı Kerîm,

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ Hadler 31 - Hadler - Zina Haddi - Livata Haddi - Kadına Arkadan Yanaşmanın Hükmü - Kazf Haddi - İçki İçme Haddi - Sirkat - Yol Kesen kimselere Uygulanan Had - Bagilere Uygulanan Had - Bagilerin Kafirlerden

Detaylı

Kolay Yolla Kur an ı Anlama

Kolay Yolla Kur an ı Anlama بسم هللا الرحمن الرحيم Kolay Yolla Kur an ı Anlama Ders 15 #kuranianlama Bu derste Kur an: Övme, Rukü, secde غ ف ر & ص ب ر ظ ل م ض ر ب : bilgisi Dil Eğitim ipucu: Alışkanlık haline getirme ve davranışlara

Detaylı

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ İbnü l Arabî (1165 1240) Hazırlayan İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ BİR KÜLTÜR HİZMETİDİR PARA İLE SATILMAZ İSBN: ismailhakkialtuntas@gmail.com http://ismailhakkialtuntas.com

Detaylı

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Bütün dinlerde, hukuk ve ahlâk sistemlerinde yasaklar, çirkin kabul edilen şeyler ve hoş görülmeyen davranışlar vardır. İlâhî-semavî dinlerin sonuncusu ve mükemmeli

Detaylı

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM 1 PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM Abdurrahman b. Avf HZ. ABDURRAHMAN B. AVF (Radıyallahu anh) Babası, Avf b. Abdi Avf b. Hâris Annesi, Şifa bint Avf b. Abd b. Hâris. Şifa hatun Resûlullah ın ebesidir.

Detaylı

Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar

Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar Sabahleyin Uykudan Kalkınca Okunacak Dua: ال ح م د الله ال ذ ا ح ي ان ا ب ع د م ا أ م ات نا و ا ل ي ه الن ش و ر Okunuşu: "Elhamdulillahillezi ehyana ba'de ma

Detaylı

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları DUA NIN ÖNEMİ و اذ ك ر ر ب ك ف ى ن ف س ك ت ض ر ع ا و خ يف ة و د ون ال ج ه ر م ن ال ق و ل ب ال غ د و و ا ل ص ال و ل ت ك ن م ن ال غ اف ل ي ن Hem Rabbini, içinden yalvararak

Detaylı

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78)

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) ( Cüz: 30) ( 78 / Nebe Sûresi) 1 SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) (NEBE (Önemli Haber) SÛRESİ) (Mekke de inmiştir. 40 ayettir.) CÜZ: 30, KUR

Detaylı

DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh)

DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh) 1 Saîd b. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl el-kureşî. DUASI REDDİLMEYEN SAHABÎ HZ. SAÎD B. ZEYD (Radıyallahu anh) Babası Zeyd b. Amr b. Nüfeyl olup, nesebi Ka b da Resûlüllah (s.a.) ile birleşmektedir. Annesi Fatıma

Detaylı

EVLİLİK KILAVUZU NİKÂH

EVLİLİK KILAVUZU NİKÂH 1 EVLİLİK KILAVUZU ب س م الل ه الر ح م ن الر ح يم ك ت اب الن ك اح NİKÂH ب اب ق و ل الن ب ي ص ل ى الل ه ع ل ي ه و س ل م م ن اس ت ط اع م ن ك م ال ب اء ة ف ل ي ت ز و ج ل ن ه أ غ ض ل ل ب ص ر و أ ح ص ن ل ل

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir?

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? "Peygamber" kelimesi dilimize Farsça dan geçmiş bir kelimedir. Pey haber, ber de getiren demektir. İkisi birden haber getiren demektir.

Detaylı

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz.

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. و س ت غ ف ر ي و ع ذ ب ب ل ل م ه ش ر ر يى و س ت ع و ح م د ي إ ن ال ح م د ل ل م ه ض ل ل د ي ا ل ل ف ال م ه ي أ ع مبل ىب م أ و ف س ىب سي م ه ئب ت أ ش د أ ن ال إ ل إ ال ا ل ل ح د ي ال ش ر يك ل ل ي ض ل ل ف

Detaylı

3- Birbirlerine iyi niyetle davranır ve birbirlerine nasihat eder.

3- Birbirlerine iyi niyetle davranır ve birbirlerine nasihat eder. 72. SOHBET 1- Doğru davranır MÜSLÜMANIN AHLAKI Müslüman herkese karşı doğru olmak zorundadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) in de en başta gelen özelliği sıdk sahibi oluşudur. İslâm ın bütünü de sıdk sistemidir.

Detaylı

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar 9 بسم االله الرحمن الرحيم İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar, insanları suç işlemekten alıkoymak için vardır. Allah ( ) şöyle buyurmaktadır: "Kısasta sizin و ل ك م ف ي ال ق ص اص ح ي اة ي ا أ

Detaylı

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a)

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) MÜNAFIKLARIN VASIFLARI Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Büyük Nifak ve Küçük Nifak Nifakın İki Kısmı ve Münafıkların Sıfatları Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) Allah onu Firdevs-i

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 10 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

Îman, Küfür ve Tekfir 2

Îman, Küfür ve Tekfir 2 Îman, Küfür ve Tekfir 2 Bizi yoktan var eden Allah Teâlâ ya sonsuz hamt eder, onu tanımamak ve ona karşı nankörlük etmekten ona sığınırız. Hakla batılı, helal ile haramı ayırmak için gönderilen Hz. Muhammed

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 9 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 9 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 9 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

87. SOHBET İSLAM KARDEŞLİĞİ - 1

87. SOHBET İSLAM KARDEŞLİĞİ - 1 87. SOHBET Çeşitli kardeşlikler vardır: İSLAM KARDEŞLİĞİ - 1 Din kardeşliği, Aynı Ana-Baba'dan kaynaklanan kardeşlik, İş kardeşliği, Memleket kardeşliği, Yol kardeşliği, İnsan kardeşliği. Burada esas kardeşlik

Detaylı

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR 12. CÜZ KURAN OKULU HASAN TEMUR KURAN-DER 1 12. CÜZ Yeryüzünde ayakları ile yürüyen/hareket eden hiçbir yaratık yoktur ki Rızqı Allah a ait olmasın Onun karar kıldığı yeri de bilir, emanet bırakıldığı

Detaylı

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون Teravih 28 Haziran 1984 (Son Teravih) Yer : Dergah İmam Efendi : Muzaffer Ozak Cumhur Müezzinlik : Dergah Maalesef Yatsı namazı ve Teravih in ilk dört rekatı kayda alınamamış. Kayıt ilk dört rekattan sonra

Detaylı

Allah ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.

Allah ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir. ث ال ث د ع و ات ي س ت ج اب ل ه ن ال ش ك ف يه ن : د ع و ة ال م ظ ل وم و د ع و ة ال م س اف ر و د ع و ة ال و ال د ل و ل د ه Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun duası ve

Detaylı

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar M. GÜNGÖR BAZI ÂYETLERİN ANLAMLARI İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR 113 Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar Mevlüt GÜNGÖR Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önce, tek tek hepimizi, kendisine

Detaylı

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek İdris YAVUZYİĞİT Müftü idrisyavuzyigit@hotmail.com ALLAH VE İNSAN Allah, insanı en mükemmel şekilde yaratmış, ruhundan üfleyerek şereflendirmiş,

Detaylı

KUR AN-I KERİM I. Prof. Dr. Yaşar KURT

KUR AN-I KERİM I. Prof. Dr. Yaşar KURT KUR AN-I KERİM I Prof. Dr. Yaşar KURT 2 1.1. KURÂN I KERİM İ OKUYUŞ ŞEKİLLERİ 1.1.1. Tahkîk veya Tertil 1.1.2. Tedvîr 1.1.3. Hadr 1.2. TEMSILÎ OKUMA ESASLARI 1.2.1. Temsilî Okumanın Tanımı ve Önemi 1.2.2.

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 8- İHSAN SOHBETİ KONU : MELEKLERE İMAN - 2 Geçen haftadan kesitler: Bir önceki sohbetimizde iman esaslarından olan Meleklere İman konusunu işlemeye başlamıştık. MELEKLERİN MAHİYETİ İmanın şartlarından

Detaylı

Ev Sohbetleri 39. Bu ahitleşmeyi Allah Teâlâ, Kıyamet günü şöyle hatırlatacaktır:

Ev Sohbetleri 39. Bu ahitleşmeyi Allah Teâlâ, Kıyamet günü şöyle hatırlatacaktır: Ders : 39 Konu: Güzel İnsanın Güzel Sıfatlarından Bazıları Güzel insan olmanın bazı kriterleri vardır. Bunların sayısı çoktur. Ancak biz bu dersimizde bunlardan bir kısmına işaret edeceğiz. Bunlar özetle

Detaylı

MÜFESSİRLERİN İMAMI İBNU CERİR ET-TABERİ NİN İTİKADI. Hazırlayan: Ebu Muhammed es-selefi

MÜFESSİRLERİN İMAMI İBNU CERİR ET-TABERİ NİN İTİKADI. Hazırlayan: Ebu Muhammed es-selefi MÜFESSİRLERİN İMAMI İBNU CERİR ET-TABERİ NİN İTİKADI Hazırlayan: Ebu Muhammed es-selefi www.almuwahhid.com 1 İmam Ebu Cafer Muhammed bin Cerir et-taberi nin İ tikadı Ebu Cafer Muhammed İbni Cerir ibni

Detaylı

HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh)

HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) 1 HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) Zübeyir b. Avvâm b. Huveylid b. Esed el-kuraşî el-esedî. Künyesi: Ebu Abdullah dır. Hz. Peygamber in (s.a.) halası Safiyye bint

Detaylı

GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK

GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK Değerli Mü minler! Günde beş vakit namaz kılınması âyet ve hadislerle sabittir. Kur an da ısrarla namaz kılınması emredilmiş 1 ve ا ن الص ل وة ك ان ت ع ل ى ال م ؤ م نين ك ت

Detaylı

tyayin.com fb.com/tkitap

tyayin.com fb.com/tkitap 2. Dönem konu 7 İşaret isimleri tyayin.com fb.com/tkitap Yakın İçin Kullanılan İşâret İsimleri Cemi(Çoğul) Müsenna(İkil) Müfred(Tekil) ه ذ ا ه ذ ه ه ذ ان - ه ا ت ن - ه ذ ي ن ه ات ي ه ؤال ء هؤ ال ء Bunlar

Detaylı

Peygamber'e itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki, Biz seni onlara bekçi göndermedik. Nisa 80

Peygamber'e itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki, Biz seni onlara bekçi göndermedik. Nisa 80 1-KABUL DİN İSLAMDIR Allah katında din, şüphesiz İslam'dır. Ancak, Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini kim inkar ederse

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ DİYET

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ DİYET 208 İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ DİYET Diyet iki kısma ayrılır: 1- Ağırlaştırılmış diyet. Bu, kırk tanesinin karnında yavru olmak üzere yüz devedir. Öldürülenin velisi akli, yani diyet almayı tercih etmişse,

Detaylı

EV SOHBETİ DERSLERİ. 36. DERS Konu: Peygamber Efendimiz ve Beşeri Münasebetler 2

EV SOHBETİ DERSLERİ. 36. DERS Konu: Peygamber Efendimiz ve Beşeri Münasebetler 2 36. DERS Konu: Peygamber Efendimiz ve Beşeri Münasebetler 2 6. Efendimiz (sas) Kimseyi İncitmezdi Peygamberimiz incelik, zarafet ve nezaket insanıydı. O nun çevresine rahatsızlık verecek bir tavır ve davranışı

Detaylı

EV SOHBETİ DERSLERİ. Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman

EV SOHBETİ DERSLERİ. Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman EV SOHBETİ DERSLERİ a) Âhiret Günü Ne Demektir? Âhiret, sözlük itibariyle son, sonra olan ve son gün manalarına gelir. Dinî terim olarak âhiret, Sȗr meleği İsrafil (a.s.)

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 7. HAFTA

Detaylı

2013 EZBER HADİS OKUMA YARIŞMASI

2013 EZBER HADİS OKUMA YARIŞMASI 2013 EZBER HADİS OKUMA YARIŞMASI Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla, ÖNSÖZ Yeni ve tatlı bir heyecanla bu yıl 6. sını düzenleyeceğimiz Ezberden Hadis Okuma Yarışması kitapçığını hazırlamış bulunuyoruz.

Detaylı

İletişim Duası بسم االله الرحمن الرحيم. (Tâhâ, 24-29)

İletişim Duası بسم االله الرحمن الرحيم. (Tâhâ, 24-29) İletişim im Becerisi -Ahlâkın İletişimi imi & İletişimin imin Ahlâkı- İletişim Duası بسم االله الرحمن الرحيم اذ ه ب إ ل ى ف ر ع و ن إ ن ه ط غ ى ق ال ر ب اش ر ح ل ي ص د ر ي و ي س ر ل ي أ م ر ي و اح ل ل

Detaylı

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7.

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla NÜZUL YERİ 1 4 SURENİN KİMLİĞİ MEKKE Mina Müzdelife Arafat Nuzul Sıra 7 KALEM SURESİ Ayet Sayısı 52 KABE Nuzul Yılı 1 2 5 Nuzul Ortamı: Müşriklere Cevap ve Tehdit İçermekte.

Detaylı

"Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır." *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar-

Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır. *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- "Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır." *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- س ب ح ان ك لا ع ل م ل ن ا إ لا م ا ع ل م ت ن ا إ ن ك أ

Detaylı

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP والشرك التوحيد بيان املغرب يف أهل إىل رسالة TEVHİD VE ŞİRKİN BEYANI HAKKINDA MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 Tevhid ve Şirkin Beyanı Hakkında Şeyh Muhammed

Detaylı

ZEVKLERİ YERLE BİR EDEN ÖLÜM

ZEVKLERİ YERLE BİR EDEN ÖLÜM 1 ZEVKLERİ YERLE BİR EDEN ÖLÜM "İnsanlar uykudadırlar. Öldükleri zaman uyanırlar" Hz. Ali 1 İlkbaharda yağan yağmurlarla toprak, kabarır, kıpırdar ve rengârenk bin bir çeşit bitkiyle bezenir. Hiç solmayacakmış

Detaylı

"Dua etmekte acziyet ve tembellik göstermeyin! Çünkü dua eden helak olmaz, hüsrana uğramaz"(hadisi-şerif)

Dua etmekte acziyet ve tembellik göstermeyin! Çünkü dua eden helak olmaz, hüsrana uğramaz(hadisi-şerif) "Dua etmekte acziyet ve tembellik göstermeyin! Çünkü dua eden helak olmaz, hüsrana uğramaz"(hadisi-şerif) -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- ر ب ن ا لا ت ؤ اخ ذ ن ا إ ن ن س ين ا أ و أ خ ط ا ن ا.ر ب ن ا و ل ا

Detaylı

Yarışma başladı! Kutlu Sözler sizi bekliyor! Hadis Yarışması-2013

Yarışma başladı! Kutlu Sözler sizi bekliyor! Hadis Yarışması-2013 Yarışma başladı! Kutlu Sözler sizi bekliyor! Hadis Yarışması-2013 Yarışma Tarihi: 22 Mayıs 2013 Müracaat: Salih Z. Kolbasar, Hüseyin Kaya, Ali Biçer, Saadet Yılmaz. NOT: 1-Hadis Yarışması 40 Hadis, 70

Detaylı

şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz VUKU BULMADAN ÖNCE BÜYÜDEN KORUNMANIN ŞER'Î YOLLARI الوساي ل لرشعية ليت ت ى ق بها السر قبل وقوعه ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz الشيخ عبد العز ز بن عبد االله بن باز Terceme:

Detaylı

"Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? 7

Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? 7 KUR'ÂN AHLAKI * Allah'ın yeryüzünde en değerli, en şerefli ve en üstün yaratığı insandır. 1 Allah, insanı en güzel biçimde yaratmış, 2 ona ruhundan üflemiş, 3 onu akıl, irade, duygu ve birçok yeteneklerle

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 8. HAFTA

Detaylı

NİKAH-III (Evlenme Engelleri)

NİKAH-III (Evlenme Engelleri) İSLAM HUKUKU-I DERS -8 NİKAH-III (Evlenme Engelleri) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Evlenme Engelleri A) Sürekli

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٣-2012H Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني 1436 HİLALİN BİR YERDE GÖRÜLMESİYLE ORUCA BAŞLAMAK الصيام برؤية واحدة باللغة الرتكية Muhammed b. Salih el-useymîn اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren

Detaylı

ALLAH TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERENLERİ SEVER

ALLAH TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERENLERİ SEVER ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 191 ALLAH TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERENLERİ SEVER Değerli Müminler! Bugünkü konuşmamız temizlikle ilgili olacaktır. Peygamberimize ilk vahiy Hira Dağı nda bir mağarada gelmişti. Kendisine

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 ÂYETLERİN

Detaylı

DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN

DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN DUA KİTABIM 1 DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No:2 Selçuklu/KONYA +90 332 221 14 00 www.komek.org.tr

Detaylı

Yatsı Namazının Vakti Ne Zaman Çıkar?

Yatsı Namazının Vakti Ne Zaman Çıkar? 80 Hüseyin Avnî [ Kuyudan Çıkarılan Taşlar ] Yatsı Namazının Vakti Ne Zaman Çıkar? ا ع وذ ب الل م ن ا لش ي ط ان ا لر ج يم ب سم الل الر ح م ن الر حي م ا ل ح م د لل ر ب ال عا ل م ين و الص ال ة و الس ال م

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013K Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3 إ ل ه ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل ف ل م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف ل ها د ي ل ه و أ ش ه د

Detaylı

HADİS EZBERLEME YARIŞMASI HADİS METİNLERİ

HADİS EZBERLEME YARIŞMASI HADİS METİNLERİ NOT: 1. Hadislerden 40 tanesi seçilecek 2. Bu hadislerin 20 tanesi kırmızı rakamlılardan, 15 tanesi yeşil rakamlılardan 5 tanesi de mavi rakamlılardan olacak 3. Hadisler, mealleriyle birlikte ezberlenecek

Detaylı

NAMAZLARI DOSDOĞRU KILABİLMEK

NAMAZLARI DOSDOĞRU KILABİLMEK NAMAZLARI DOSDOĞRU KILABİLMEK Değerli Mü minler! Yüce Allah, insanı boş yere yaratmadığı gibi (Mü minûn, 23/115) başıboş da bırakmamıştır. (Kıyâme, 75/36) Nitekim Kuran-ı Kerimde şöyle buyurulmuştur: ا

Detaylı

ER-RİSALET'UL MUFİDE (TEVHİD, ŞİRK, KÜFÜR VE NİFAK KAVRAMLARI HAKKINDA FAYDALI, ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR RİSALE) Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.

ER-RİSALET'UL MUFİDE (TEVHİD, ŞİRK, KÜFÜR VE NİFAK KAVRAMLARI HAKKINDA FAYDALI, ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR RİSALE) Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh. ER-RİSALET'UL MUFİDE (TEVHİD, ŞİRK, KÜFÜR VE NİFAK KAVRAMLARI HAKKINDA FAYDALI, ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR RİSALE) Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 A-TEVHİD 1 (الت وح يد ) Allah'a hamdolsun

Detaylı

100. SOHBET. EV SOHBETLERİ 100. Sohbet Kuran da Peygamber Kıssaları - HZ. DÂVÛD (as)

100. SOHBET. EV SOHBETLERİ 100. Sohbet Kuran da Peygamber Kıssaları - HZ. DÂVÛD (as) 100. SOHBET Kuran da Peygamber Kıssaları - HZ. DÂVÛD (as) Kur an da kıssalar yaklaşık kitabın üçte birine tekabül etmektedir. Peygamber kıssaları da bu üçte birlik bölümün en önemli unsurudur. Ev Sohbetlerimizin

Detaylı

MÜMİNE HANIMLARA NASİHATLER -10-

MÜMİNE HANIMLARA NASİHATLER -10- MÜMİNE HANIMLARA NASİHATLER -10- ZİYARETLEŞMELERİNDE NELERE DİKKAT ETMELİSİN? (4) Faruk Furkan بسم هللا الرحمن الرحيم Değerli mü mine bacım, bir önceki yazımızda sana İslam ın Ziyaretleşme Âdabı na ilişkin

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 9. İHSAN SOHBETİ KONU : KİTAPLARA İMAN Geçen 2 haftada iman esaslarından olan meleklere iman konusunu işlemeye gayret ettik. Kısacası Meleklere İman başlığında şu konulara değinmiş idik. Meleklerin Mahiyeti

Detaylı