TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri."

Transkript

1 Büyük Hamam ihalesine girecek olanlara KTÖS'ten mesaj: "Siyasilere beleþ!" Beleþ ama bu kadar kirliliði deðil küçük hamam, Büyük Hamam bile temizleyemez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KURTAR BÝZÝ ZEKÂ BEY l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Türk halký tuzlayarak yemeyi sever!.. YÜREK MESELESÝ PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... Plânsýzlýk ve denetimsizlik 3 MÝLYON STERLÝN NASIL 3 MÝLYON TL OLDU? Erdoðan Baybars Ülker Fahri Ali Osman Özgün Kutalmýþ Mehmet Levent Elcil: Ne yargýya, ne de polise güvenimiz kalmadý Dün Büyük Hamam'da bir basýn toplantýsý düzenleyen KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, Suat Günsel ile Cannes Film Festivali'ne uçan Yüksek Mahkeme yargýçlarýna sert tepki gösterdi Büyük Hamam bile TEMiZLEYEMEZ n Elcil: Suat Günsel memleketteki hakimleri alýp Cannes'a gezmeye götürebiliyor. Yargýnýn bu iþe bulaþmasý ortalýðýn daha da kokuþacaðýna delalettir... n "Böyle çarpýk iliþkilerle bu ülkede ne yargýya, ne polise, ne de ülkedeki gelir-gideri sorgulayan diðer kurumlara güvenimiz kalmadý" diyen Elcil, ülkede çok kirlenmiþ bir rejim bulunduðunu vurguladý... n Temizlik mesajý vermesi için eylemi Büyük Hamam önünde düzenlediklerini de açýklayan Elcil, "Hamamda vurulacak her kesenin altýndan rüþvet, hortum, suistimal, mafya çýkacak" dedi... l 3. sayfada 4 týp örgütümüzün Zeka Bey'e yazdýðý mektup bir imdat çýðlýðý gibi... Kurtar bizi Zeka Bey n Dünkü gazetemizde yer alan Cannes fotoðrafý hukuk çevrelerinde þaþkýnlýk yaratýrken, mahkemede Suat Günsel ile davalarý olan vatandaþlarda da endiþe uyandýrdý... "Bu durumda biz bu davalarý nasýl kazanýrýz?" diye soruyorlar... n Elektrik Kurumu'na yaklaþýk 9 milyon TL borcu olan ve buna raðmen Yüksek Mahkeme tarafýndan elektriðinin kesilmesi men edilen ara emri kararý da yeniden tartýþýlýyor... l Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada 'AÇI' sütununda Ýbrahim Aziz yazýyor: Zürih-Londra antlaþmalarýný esinlendiren ülke Türkiye imiþ... n 2. sayfada

2 Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ "Türkiye, Zürih-Londra antlaþmalarýný esinlendiren ülkedir" demiþti Ýngiltere Koloniler Bakaný Julian Amery, antlaþmalar parafe edilirken yaptýðý konuþmada. Bu cümle, Zürih-Londra görüþmelerinin perde gerisine ýþýk tutan çok önemli anlamlar içeriyor. Miltiadis Hristodulu'nun kitabýndan aldýðým (Yunanistan-Türkiye iliþkilerinin seyri ve Kýbrýs, s. 133) bu cümledeki derin anlamlarý yazarýn kendisi de yeterince açmýþ deðildir. Hatta baþka araþtýrmacý ve yazarlarýn yazdýklarýnda da, bu cümlede gizlenen bu kadar derin anlamlarýn irdelenmiþ olduðunu görmedim. Zürih-Londra antlaþmalarýný esinlendiren ülke imiþ Türkiye! Üç ülke temsilcilerinin: Büyük Britanya, Türkiye ve Yunanistan ve Kýbrýs Rum ve Türk cemaatlerinin katýlmýþ olduðu bu beþli görüþmelerde bir antlaþma metni ortaya çýktý. Kýbrýs Cumhuriyeti'nin temelini oluþturan bu metne içerilen maddeleri de Türkiye esinlendirmiþ! Yani, antlaþmalara ve anayasaya, Türk cemaatine imtiyazlý haklar tanýyan dengesiz maddelerin konulmasýnda baþrolü Türkiye oynamýþ! Beþli görüþmelerde Türkiye temsilcilerine, bu kadar esnek davranmayý ve Antlaþma metnine içerilen maddeleri "esinlendirme" olanaklarýný kim saðlamýþtý? Gerçekten, kimlerdi Türkiye'ye bu olanaklarý saðlayanlar! Beþli görüþmeleri Türkiye mi yönetiyordu? Ýngiltere'nin çaðrýsý ile yapýlmamýþ mýydý bu görüþmeler? Kýbrýs, Ýngiltere kolonisi deðil mi idi! Nihayet, Türkiye'nin bu görüþmelere taraf olarak neden çekilmiþ olduðu da Koloniler Bakanýnýn yaptýðý bu bir cümlelik açýklamada, sýrrý ele vermiþ bulunuyor. Ýngiltere, Kolonisi olan Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýðýný tanýyacak olsaydý, iki toplum arasýnda dengeli bir antlaþma metni ortaya çýkarýr, buna göre adanýn baðýmsýzlýðýný ilan eder ve çekilip, güle güle giderdi. Amaç Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýðý deðildi. Amaç Enosis için verilen silâhlý mücadelenin önünü týkamaktý. "Zürih mucizesinin Kýbrýs'ta sürdürülen mücadelenin sonunu getirdiðine inanýyoruz"! Bunu da söylemiþti Koloniler Bakaný Antlaþmalarýn parafe edilmesi için düzenlenen törende. Türkiye Kýbrýs sorununa taraf olarak bu nedenle çekilmiþ, beþli görüþmelerde kendisine "avantajlý" konum bu nedenle saðlanmýþtý. Amaç Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýðý deðildi, Enosis'in yolunu týkamaktý ve bu rol Türkiye'ye verilmiþti! Ýngiltere, Enosis için verilen silâhlý mücadele ile baþa çýkamayýnca, Enosis'in önüne Auxiliary Police (yardýmcý polis) göreviyle Kýbrýslýtürkleri çýkardý. Enosis milliyetçiliðinin karþýsýna Türk milliyetçiliðini sürdü. Rumlara kýyasen daha zayýf olan Türk milliyetçiliðini savunmak EVÝNDE UYUÞTURUCU BULUNAN KÝÞÝ TUTUKLANDI Ortaköy'de evinde uyuþturucu bulunan bir kiþi tutuklandý. Polis, isminin baþ harflerini A.S. (E-22) olarak açýkladýðý kiþinin, evinde yapýlan aramada, yaklaþýk 2 gram aðýrlýðýnda sentetik cannabinoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde ile bir adet, içerisinde ayný tür uyuþturucu olduðuna inanýlan yanýk sigara izmariti bulunarak emare olarak alýndýðýný bildirdi. A.S.'yi tutuklayan polisin olayla ilgili soruþturmasý devam ediyor. ASKERÝ BÖLGEYÝ ÝHLAL Polis, Beyarmudu'nda, M.K.(E50) ve A.K.'nin (E-22), H.Y.'nin (E47) yardýmýyla, Ýngiliz Üsler Bölgesi'nde bulunan bir þahsa ait tarladan karpuz toplamak amacý ile birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ettikleri sýrada tespit edildiklerini açýkladý. Makarios dosyasýndan alýntýlar (24) Zürih-Londra antlaþmalarýný esinlendiren ülke Türkiye imiþ... Þener LEVENT Açý KURTAR BÝZÝ ZEKÂ BEY amacýyla, kolonisi olan adanýn içiþlerine, Türkiye'nin taraf olarak müdahale etme koþullarýný oluþturdu. Türkiyeli Özel Harpçi subaylarýn TMT yeraltý örgütünü kurmasýna olanak saðladý. Gerçi, TMT'yi "ben kurdum" diye iddia etti Rauf Raif Denktaþ. Ancak kendisine koloni döneminde, koloni polisinin kol gezdiði ortamda bunu yapma fýrsatýný ve daha sonraki aþamada TC'li subaylarýn yeraltý örgütüne nasýl karýþtýrýldýðýný açýklamadan göçüp gitti Rauf Raif Denktaþ. Zürih-Londra görüþmelerine Ýngiltere, Türkiye ve Yunanistan'la Ýki toplum Liderleri Makarios ve Dr. Küçük katýldý. Dr. Küçük'ün yanýnda cemaatin gerçek lideri Rauf Denktaþ baþrolü oynadý! Perde gerisinde her þeyi planlayan, yöneten ve izleyen Sam Amca idi" diye yazdýk dünkü yazýmýzda. Yani görüþmeler görünürde beþli! Ýfþa edilenler bunu kanýtlýyor. Ýkinci Dünya savaþýnýn sonu. Sovyetler Birliði'nin çevresinde Doðu Bloku ülkeleri oluþuyor. Buna karþý NATO, SENTO gibi Batýlý Ýttifaklar kuruluyor. Türkiye bu ittifaklara üye oluyor. Yunanistan NATO'ya katýlýyor. Bu ittifaklarda baþrolü Sam Amca oynuyor. Büyük Britanya "küçülüyor" ve Sam Amca'nýn þemsiyesi altýna giriyor. Yunanistan'da kýl payý iktidara gelen sol hareketi, Yalta Konferansýnda Stalin'in terktmesinden sonra kýyýmdan geçiriyorlar. Yunanistan tümüyle kendi kontrollerinde. Bununla birlikte Kýbrýs'ýn Yunanistan'a ilhak edilmesini (Enosis) istemiyorlar. Kendi ellerinde, kontrollerinde bulundurmak istiyorlar. Kendilerine lâzýmdý Kýbrýs. Kontrollerinden çýkmamalýydý. Stratejileri bunu gerektiriyordu. Enosis'in yolunu kesmek, týkamak amacýyla iþin içine Türkiye'yi çektiler. Türkiye bölgede tek güvenilir istikrarlý müttefik idi. Yunanistan da dost, ancak güvenilmez ve istikrarsýzdý. Kendilerine lâzým olan Kýbrýs'ý istikrarsýz bir ülkeye neden baðlasýnlardý! Zürih-Londra görüþmeleri bu planlamalarýn sonunda düzenlendi. Türkiye, Sam Amca'nýn mandasýna boyun eðmiþ politikacýlarýyla Bu politikacýlarý gerektiðinde hizaya çekip, sýraya koyan NATO'ya baðýmlý ordusuyla Devlet içinde derin devlet görevini üstlenen Kore kahramanlarý özel Harpçi subaylarýyla bölgede Sam Amca'nýn, Büyük Britanya'nýn stratejik çýkarlarýna uygun güvenilir bir devlet idi Jandarma rolünü üstlenebilecek istikrarlý bir ülke idi! Beþli görüþmelerde Türkiye temsilcilerine, bu kadar esnek davranmayý ve Antlaþma metnine içerilen maddeleri "esinlendirme" olanaklarýný iþte kimler saðladý! Görüþmelerde ortaya çýkan Antlaþma metnini güvenilir ve istikrarlý müttefikleri Türkiye ile birlikte kaleme aldýlar. Ýstikrarsýz ve esamisi okunmaz müttefikleri Yunanistan'ýn bile arka çýkamadýðý, destek veremediði Makarios'sa "Hade, gel bunu imzala!" dediler. Türk cemaatinden yana dengesiz, uygulanmasý mümkün olmayan Kýbrýs Cumhuriyeti Anayasa'sý iþte böyle ortaya çýktý. Amaç tam baðýmsýzlýk deðildi. Kýbrýs'ý kontrollerinden çýkarmamaktý. (Devam edecek) Çiziktir di Çiziktirdi Dürüstlüðü ve cesareti ile nam salmýþ bir polis müdürümüz vardý bir zamanlar... Hatta bir gün mahkeme salonunda kýdemli bir yargýcýmýzýn yüzüne fýrlatmýþ bir kitabý... Anlatanlar bir efsane gibi anlatýrlar onu... Ve neleri neleri daha... Bir gün genç avukatlarýmýzdan biri sormuþ ona: -Adalet yok mu bu memlekette? Þöyle demiþ o da: -Bu memlekete 'Adalet' isimli bir orospu geldi bir gün... Yetiþtiren üstünden geçti ve hiçbir eser kalmadý ondan... Dört týp örgütümüz feryat figan içinde... Açýk bir mektup yazmýþlar merhum Baþhakim Zekâ Bey'e... Zekâ Bey en ünlü hakimi Kýbrýs'ýn... Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nde de görev yapmýþ yýllarca... Balalan köylülerine "Nerelisiniz?" diye sorduðumuzda, "Balalan köyünden" demezler... Ne de eski adýyla "Bladanisyo'dan"... "Zekâ Bey'in köyünden" derler... Zekâ Bey'in köylüsü olmakla övünürler... Hekim örgütlerimizin Zekâ Bey'e mektubu bir imdat çýðlýðý gibi: -Kurtar bizi Zekâ Bey! Neyi hatýrlattý bana? Bir zamanlar Necati Özkan Bey'e yakýlan aðýtlarý... Ki dilden dile, nesilden nesile dolaþýr hala: -Baðrýmýz yanýktýr su ver Necati... Susadýk su ver Necati... Baðrýmýz hala yanýk anlaþýlan... Eskisinden de daha beter belki... Yoksa Zekâ Bey'e "Bize yol göster" diye acil bir telgraf çekerler miydi? Þimdiki hukukçularýmýzdan bazýlarý hemfikir deðil ancak... Onlara göre, Zekâ Bey "koyunun olmadýðý yerde bir keçi"ymiþ! Eðer Zekâ Bey keçiyse, þimdikiler ne? Ben söylemem... Siz söyleyin... Gazetemizin baþ sayfasýndaki dünkü fotoðrafý görünce endiþeye kapýlmýþ bazý vatandaþlarýmýz... Suat Günsel Bey ile mahkemede davalarý varmýþ... Yüksek Mahkeme Baþkaný ile yargýcýný Suat Bey'le Cannes Film Festivali'nde görünce þaþýrmýþlar... -Bu durumda Suat Bey'e karþý biz bu davayý nasýl kazanýrýz, diye soruyorlar. Ne diyeyim? Merak etmeyin, bizim mahkemelerimiz baðýmsýzdýr ve kimse ipini çekemez desem olur mu? Elektrik Kurumu'ndan da arayan oldu bizi... -Suat Bey elektrik borcunu neden ödemiyor, þimdi anladýnýz mý, dedi... -Hangi borcu? -9 milyon lirayý! Arþivimizi karýþtýrdýk... Çok uzaða gitmeye gerek yok... 4 Mayýs tarihli sayýmýzda manþet yapmýþýz bunu... Hastane inþaatý sýrasýnda geçici elektrik akýmý kullanmýþ Suat Bey... Kýb-Tek de bunun üzerinden bir fatura çýkarmýþ ona... Suat Bey ödememiþ... Yüksek Mahkemeye baþvurmuþ... Mahkeme de bir ara emri ile Yakýn Doðu Üniversitesi'nin elektriðinin kesilmesini men etmiþ... Aradan bir yýl geçtiði halde bu ara emri hala yürürlükte... Suat Bey hala elektriði ödemiyor... Ve Elektrik Dairesi de bir þey yapamýyor. Kim vermiþ bu ara emrini? Suat Bey'le Cannes'a uçan Þafak Bey... Kararýn doðru veya yanlýþ olduðunu tartýþmýyorum. Ama o fotoðrafý gördükten sonra Suat Günsel Bey'in bu mahkemede dava kaybedeceðini hiç sanmam. Þener Elcil dün Büyük Hamam'da düzenlemiþ basýn toplantýsýný... Tam isabet... Yer mükemmel... Ne diyor Þener: -Ne yargýya, ne de polise güvenimiz kalmadý! Suat Bey'in Cannes Film Festivali keyfine gelince... Bu kadar serveti olan bir adama çok görmeyin bu keyfi... Rus milyarderi Abramoviç caný suþi çektiðinde özel uçaðýyla Japonya'ya giderek orada yer suþiyi... Benim de özel uçaðým olsa balýk yemek için Ýstanbul'a, havyar yemek için de Azerbaycan'a gitmez miyim? Hem de en hatýrlý dostlarýmý yanýma alarak... Çatlayan çatlasýn deðil mi?

3 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE AFRÝKA dan mektup... BÝZE YAPACAÐIN EN BÜYÜK ÝYÝLÝK YAKAMIZDAN DÜÞMEK Ýngiliz kaypaklýðýný gördünüz mü bir kere daha? Simon Hughes... Ýngiltere'de koalisyon ortaðý Liberal Demokrat Parti'nin Baþkan Yardýmcýsý... Özel uçaðýyla Ercan (Timbu) Havaalaný'na gelip gitti. Bir dizi temas yaptý iþgal bölgesinde... Yönetimdekilerle görüþtü... Siyasi partilerimizi ziyaret etti. Yalnýz mecliste temsilcisi bulunanlarla tabii... Onlarla konuþtu. Ve sonunda bir de basýn toplantýsý düzenleyerek çekip gitti. Söyledikleri ne? Ýngiltere çözümden yanaymýþ... Bunun için elinden gelen katkýyý koymaya hazýrmýþ... Türk tarafýnýn izolasyonuna son verilmeliymiþ... BM ve AB her iki tarafa da eþit mesafede olmalýymýþ... Çözüm hiç de hayal edilemeyecek kadar uzak deðilmiþ... Kendisi neden Ercan'a inmiþ? Ýngiltere'nin her iki tarafa da eþit mesafede durduðunu göstermek için vesaire... Görüþtüðü siyasi parti yetkililerimizden hiçbiri Bay Hughes'a sormadý: -Ýngiltere'nin burada çözüm istediðini nasýl kanýtlayabilirsiniz? Bütün bu belalarý baþýmýza açan siz deðil misiniz? Ben, "Ýngiltere adada çözümden yana" sözünü duydukça gülerim. Ve Ýngilizin biz Kýbrýslýlarý hala nasýl aptal yerine koyduðunu düþünürüm. Ýngiltere'nin istediði çözüm, adanýn bölünmüþlüðünün iki ayrý devlet olarak tescil edilmesi... Kýbrýslýrum ve Türk toplumlarýnýn Kýbrýs halký olarak bir daha bütünleþmemesi... Ýngiltere Kýbrýs'taki olaylarýn baþ aktörü... Ve de kaðýt üstünde üç garantöründen biri... Ama bu garantör müsveddesi adada kendi çýkarlarýndan baþka bir þey düþünmez. Ercan Havaalaný'na inerek adamýza Bay Hughes'in yaptýðý ziyaret, Türk tarafýný okþayarak biraz daha kýþkýrtmaktan baþka bir þey deðil... Gaz vermeye gelmiþ bize gaz... Tarihimiz boyunca Kýbrýs'ta milliyetçiliði körükleyen ve bununla bölücü politikalarýnda baþarýlý olan Ýngiliz hala devam ediyor ayný politikaya... Ýlk tohumlarýný da çoktan attý bunun zaten... Ýngilizin politikasý hiç deðiþmedi... Hala böl-yönet... Eðer Kýbrýs'ýn bir çözümle birleþmesini isteseydi, çoktan hallederdi. Bakýn... Hiç Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki ortaklýðýmýzdan söz ediyor mu bize? Bugünkü statükoyu yarattýktan sonra ondan söz eder mi hiç? Bay Hughes'in mecliste temsilcisi bulunan siyasi partilerimizle görüþmesi hiçbir anlam ifade etmez... Ýster hükümet, ister muhalefet olsun, bu partilerimiz düzenin bir parçasý... BKP'ye, YKP'ye, KTÖS'e falan gitseydi farklý þeyler duyabilirdi... Ama duymak istemediði için gitmedi. 'Afrika'ya bize gelse, diðerlerine sorduðumuz gibi sorardýk ona da: -Yakamýzdan ne zaman düþeceksiniz? Gölge etme, baþka ihsan istemeyiz! TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK KTÖS Büyük Hamam da eylem yaptý... Bu rejimi Büyük Hamam bile temizlemez n "Yakýndoðu Bank'ýn sahibi, memleketteki hakimleri alýp, Cannes'a götürüyor... Ne yargýya, ne polise güvenimiz kalmadý!.." Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Lefkoþa Türk Belediyesi'nde ortaya çýkan 80 milyon Euro'luk borcun arkasýnda her türlü "hortum", "rüþvet" ve "yolsuzluðun" bulunduðunu vurgulayarak, "Kokuþan rejimi temizlemeye, Büyük Hamam'ýn bile yetersiz kaldýðýný" belirtti. Adanýn kuzeyindeki kurumlarýn, bu pis kokularýn kaynaðýnýn üzerine gidemeyeceðini savunan sendika, "Kredilerin alýndýðý bankalardan biri olan Yakýndoðu Bank'ýn da sahibi olan kiþi, memleketteki hakimleri alýp, Cannes'a gezmeye götürebiliyor... Yargýnýn bu iþe bulaþmasý, ortalýðýn daha da kokuþacaðýna delalettir" dedi.. KTÖS dün saat 11.00'de, Lefkoþa Büyük Hamam önünde bir eylem düzenledi. Eylem sýrasýnda "Ülkeyi batýran hýrsýz ve soyguncular yargýlansýn" yazýlý pankart ve "Siyasilere beleþ" yazýlý döviz açýldý. Eylem sýrasýnda, KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil kýsa bir konuþma yaptý. KTÖS Mali Saymaný Mustafa Baybora ise Elcil'in imzasýný taþýyan açýklamayý okudu. KTÖS Genel Sekreteri Elcil, ülkede "kirlenmiþ bir rejim" bulunduðundan "temizliðe" büyük ihtiyaç duyulduðunu belirtti.. Elcil, eylemi de, "temizlik" mesajý vermesi için Büyük Hamam önünde düzenlediklerine iþaret etti. Elcil, "Hamamda vurulacak her kesenin altýndan, rüþvet, hortum, suistimal, oy satýn alma, mafya iliþkilerinin çýkacaðý aþikardýr" dedi. "NE YARGIYA, NE DE POLÝSE GÜVENÝMÝZ KALMADI" KTÖS Genel Sekreteri Elcil, YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel'in bir kýsým yargýçlarý Cannes Film Festivali'ne götürdüðünü ve bunlarýn gazetelerde yer aldýðýný belirterek, "Böyle çarpýk iliþkilerle bu ülkede ne yargýya, ne polise, ne de ülkedeki gelir-gideri sorgulayan diðer kurumlara güvenimiz kalmadý" dedi. Bu iliþkilerin kabul edilemez olduðunu kaydeden Elcil, þöyle devam etti: "Kredilerin alýndýðý bankalardan biri olan Yakýndoðu Bank'ýn da sahibi olan kiþi, memleketteki hakimleri alýp, Cannes'a gezmeye götürebiliyor. Yargýnýn, bu olaylarýn üzerine gidebileceðini düþünmüyoruz... Yargýnýn bu iþe bulaþmasý, ortalýðýn daha da kokuþacaðýna delalettir" LTB ÇALIÞANLARININ EYLEMÝ VE SONRASI Þener Elcil, Lefkoþa Türk Belediyesi çalýþanlarýnýn ortaya koyduðu direniþ sonucu sistemin perdelerinin aralanmasýyla "pis kokularýn" etrafa daðýldýðýný vurguladý. Lefkoþa Türk Belediyesi'nde ortaya çýkan 80 milyon Euro'luk borcun arkasýnda yatanlarýn ortaya çýkarýlmasý için mücadele etmeye devam edeceklerini kaydeden Elcil, þöyle devam etti: "Lefkoþa'da yaþananlara bu borcun bedelini ödetmeye hiç kimsenin hakký yoktur. Avrupa Birliði Kýbrýslý Türk toplumuna beþ yýl için 259 milyon Euro vermiþ ve bu parayla ortada olan büyük iþler yapýlmýþtýr. 80 Milyon borç ve Lefkoþa Belediyesi'nin gelirleri nereye gitmiþtir. Hala daha yollarýmýz çukurlarla dolu, çeþmelerimizden tuzlu su akmakta, kaldýrýmsýz, parksýz, oyun alansýz, pislik ve plansýzlýk içinde bir ortada durmaktadýr."

4 3 milyon sterlin 3 milyon TL oldu Nasýl olur diye yormayýn kafanýzý Bu tarumar bahçede artýk bütün güller soldu Sayýþtay'ýn hali de þimdi yürek acýsý A KAY A L A ÝL DÝRÝF Ali Kalay "ALT YÖNETÝM" BELDEN AÞAÐI MEVZULARA GÝRMEZ MÝ? Türkiye Kürtajý yasaklamayý tartýþýrken, KKTC"nin yetkisiz yetkilileri neden susuyor? Siz de kürtaja karþý mýsýnýz? Siz de kürtajýn cinayet olduðunu mu düþünüyorsunuz? Türkiye'nin Baþbakaný "doktor" olmadýðý halde kürtajla, sezeryanla ilgili atýp tutarken neden KKTC meclisinde bulunan onlarca doktor vekil susuyor? Türkiye'nin izinden gidenlerin de, gitmeyenlerin de bu konuda bir fikirleri olmalý. Yoksa Türkiye'nin "Alt Yönetimi" olduðunuz için mi "belden aþaðý" mevzulara girmiyorsunuz? Kalaycý OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent 3 MÝLYON STERLÝN NASIL 3 MÝLYON TL OLDU? PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... Önümüzdeki günlerde Yeþilýrmak Çilek Festivali baþlayacak Çilek Festivali ilk hayata geçirildiðinde delikanlý günlerimizdeydik Akþamüzeri köy otobüsüne doluþarak Limnidi'ye (Yeþilýrmak) giderdik... Kýsa bir alan içindeydi her þey Etkinliklerdi aslýnda önemli olan Bir de bizim ilgimizi çeken festivalde gerçekleþen "Seven A Side" futbol turnuvasýydý. Sabahýn sekizinden sahaya inerdik ve güneþ daðlarýn ardýnda kaybolana dek top oynardýk Elenen takýmlar sahadan ayrýlýr ve denizin serin sularýna salardý kendilerini Gazetemize gönderilen elektronik mesajlarda okudum önümüzdeki günlerde yeniden Çilek Festivali'nin düzenleneceðini Uzun süre ara verilmiþti bu etkinliðe Ancak geçen yýl yeniden baþlatýldý. Bunu yapmadan önce festivalin logosunu belirlemek için bir yarýþma organize edildi Bu yarýþmaya birçok katýlýmcý müracaatta bulundu. Festival Komitesi adýna bir açýklama yapan Cavit Atalar, katýlýmcýlarýn en fazla üç çalýþmayla katýlabileceðini belirtmiþti. Ve 10 kiþinin katýldýðý logo yarýþmasýný Seçici Kurul deðerlendirdi Leyla Sevecen Hoca'nýn iki eseri dereceye girdi. Birinciliði ve üçüncülüðü kazanan Hoca, 34 yýl aradan sonra düzenlenen festivalde ve ondan sonra kullanýlacak festival logosunun da sahibi oldu. Birincilik ödülü olarak Acapulco Resort & Convention & SPA'da bir gece iki kiþilik yemek ve konaklama ile birincilik plaketi, üçüncülük ödülü olarak Vouni King Restaurant'ta iki kiþilik yemek ayarlanmýþtý Basýnda yayýnlanmýþtý bu ödüller. Ýkinciye de ödül vardý tabii... Ancak burada söz konusu birinciliði ve üçüncülüðü kazanan Leyla Sevecen Hoca olduðundan onun aldýðý ödüller üzerinde durduk Katýlýmcýlara teþekkür belgesi ve dereceye girenlere plaket de verildiðini hatýrlatalým Aradan tam bir yýl geçti Buradan Profesör Dr. Cavit Atalar'a sormak istiyorum Geçen yýl olduðu gibi bu yýl da, önümüzdeki yýllar da kullanýlacak olan festival logosunun yaratýcýsý hala ödüllerini alamadý Oysa düzenlenen 'Yaza Merhaba' balosunda yer yerinden oynadý... Aðýrlanmayan sanatçý, 'ileri gelen zevat' kalmadý... Ve bu yýl da gazetelere açýklamalar gönderiliyor... Neymiþ? Yedidalga-Yeþilýrmak Çilek Üreticileri olarak bu yýl yapýlacak Çilek Festivali'nin güzelini seçmek için müracaat kabul ediliyormuþ... Hatta süre uzatýldý bu konuda... Komitenin süreyi uzatmasýndaki neden, katýlýmýn olmamasý mý yoksa? Sayýn Atalar, bu festivallerin geçmiþte gettolardaki insanlarýmýzýn bir eðlence, moral kaynaðý olduðunu bilmez herhalde. Ve tüm olanaksýzlýklara raðmen festivalde dereceye girenlere verileceði açýklanan hediyeyi vermemezlik etmediler hiçbir zaman... Çünkü emekçiler emeðe saygý göstermesini bilirler... O günlerde festival komitesinin baþýnda olanlar galiba ilkokulu dahi bitirmemiþlerdi... Þimdi komitenin baþýnda koskoca profesör var... Ama Leyla Sevecen Hoca'nýn emeðine saygýsý yok... Sendikacýlarýn istinaf duruþmasý 8 Ekim e ertelendi 29 Ekim 2009'da yapýlan mitingde yaþananlarýn ardýndan sendika üyelerinin yargýlanmasý geçtiðimiz Aralýk ayýnda sonuçlanmýþ ve Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin yargýlanan 8 sendikacýdan 4'ünün beraatýna ve 4'ünün de mahkeme kararýna göre, bir yýl süreyle sükûnet saðlayacaklarýna dair Ýlkþen Varoðlu Atik'in; 5 Bin TL'lik, Cenk Gürçað, Burak Maviþ ve Hasan Belen'in ise; 10 Bin TL'lik þahsi kefalet senedi imzalamalarýna emir vermiþti. Verilen bu kararý istinaf eden 4 sendikacýnýn istinaf duruþmalarýnýn dün yapýlmasý bekleniyordu. Ancak Ýstinaf Mahkemesi yargýçlarýnýn yoðun davalarý bulunmasý sebebiyle duruþma 8 Ekim 2012 tarihine tehir edildi. (Evrim Kamalý) 1 gram uyuþturucu ile yakalandý Gamze BAYKUR - Maðusa'da Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekiplerinin aldýðý bir bilgi üzerine yapýlan aramada Caner Ercantan'ýn üzerinde 1 gram Sentetik Cannabionid türü uyuþturucu madde bulundu. Mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlý Ercantan, dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlarak aleyhine 1 günlük tutukluluk süresi temin edildi. Aranan kiþiler var Olayýn tahkikat memuru, 30 Mayýs tarihinde alýnan bir bilgi üzerine zanlý Caner Ercantan'ýn üzerinde arama yapýldýðýný ve aramada zanlýnýn üzerinde 1 gram Sentetik Cannabionid türü uyuþturucu madde bulunduðunu açýkladý. Olayýn tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþlandýðýný ve aranan kiþilerin olduðunu belirterek zanlýnýn 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Bugün yeniden mahkemeye çýkarýlacak Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmet Raþit, zanlý Caner Ercantan'ýn 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Zanlý Ercantan bugün yeniden mahkeme huzuruna çýkarýlacak. Güneyden kuzeye kaçak olarak geldi (Evrim Kamalý) - Güney'den kuzey'e kaçak olarak giriþ yaptýðý tespit edilen Bekir Yasav gözaltýna alýnarak dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin huzuruna çýkarýldý. Duruþmada Ýddia Makamý Baþsavcýlýk adýna Savcý Cemaliye Uslanmaz ve zanlý Bekir Yasav þahsen hazýr bulundu. Mahkemede yeminli þahadet veren Dörtyol Polis Karakoluna baðlý polis memuru Uður Sevinç mesele ile ilgili olgularý aktardý. Sevinç, zanlýnýn 2008 yýlýnda Beyarmudu köyünde eski cami olarak bilinen bölgede sýnýr taþlarý arasýndan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kýbrýs'a geçiþ yaptýðýný söyledi. Zanlýnýn 30 Mayýs 2012 tarihinde ayný yoldan KKTC'ye geri geldiðini belirten polis, zanlý aleyhinde baþlatýlan soruþturmanýn tamamlandýðýný belirterek teminat talep etti. Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin, zanlýnýn yurt dýþýna çýkýþýný yasaklayarak tutuksuz yargýlanmak üzere serbest kalmasýna karar verdi. Herþey aklýma gelirdi de doðrusu bu kadarýný düþünmemiþtim. Biliyordum oysa... Burasý KKTC'ydi... Ve burada her an herþey olabilirdi. Ama dediðim gibi... 3 milyon sterlinin birkaç günde 3 milyon TL'ye dönüþebileceði hiç aklýma gelmemiþti. Bu, yalnýz KKTC'de deðil, dünyada da bir ilktir. Dünyanýn en ünlü illüzyonistleri, en ünlü hokkabazlarý bir araya gelse... Ekonomi biliminin en feriþtah ulemasý aylarca bir odaya kapanýp kafa patlatsa... 3 milyon sterlini 3 milyon TL yapmak gibi bir baþarýya imza atamazlardý. Ama gördüðünüz gibi KKTC Sayýþtayý bir imkânsýzý baþararak, KKTC için çok önemli olan bir dünya rekoruna imza attý! Ve Lefkoþa Belediyesi'nde kayýp olduðunu duyurduðu 3 milyon sterlinin, 3 milyon TL olarak ortaya çýktýðýný açýkladý! Kimbilir... Kayýp olduðu o bir-iki günlük süre içinde, 3 milyon sterlinciðin baþýna neler gelmiþtir?! Herkes onu konuþtu o kayýp günlerinde. "3 milyon sterlin nerede, nereye uçtu?" sorularý havada uçup durdu. Son cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde, Eroðlu'nun seçim kampanyalarýnda harcandýðý iddialarý yaðmur gibi yaðdý. Eroðlu sürekli olarak bu iddialarý yalanladý. Ancak bu yalanlamalar ortalýðýn durulmasýna yetmedi. Sterlinciklerin bulunamamasý, sorularý, kuþkularý artýrdý, besledi. Ve ortam giderek gerilirken... Sayýþtay, "Evrika... Evrika!" diye baðýrarak hamamdan dýþarý fýrlayan Arþimet gibi, "Buldum... Buldum!" diyerek daha önce kayýp olduðunu açýkladýðý 3 milyon sterlinin bulunduðunu duyurdu. Baþta Eroðlu olmak üzere tam da herkes derin bir nefes alacaktý ki bir de baktýk bulunan para 3 milyon sterlin deðil, meðer 3 milyon TL'ymiþ! Þimdi iþler daha da karýþtý. Kafalar da... Herkes sorup duruyor... Bulunan para 3 milyon TL ise, 3 milyon sterlin nerede? 3 milyon sterlinin karþýlýðý olan yaklaþýk 9 milyon TL'nin 3 milyon TL'si ise bu para, geriye kalan 6 milyon TL nerede? Kayýp olduðu açýklanan 3 milyon sterlin, birkaç gün içinde baþýndan neler geldi geçti de 3 milyon TL oldu?! Bu sorulara en küçük bir yanýt dahi vermiyor Sayýþtay! Öyle bir açýklama yaptý ki hiçbir þeye açýklýk getirmedi! Tam aksine kafalarý daha da karýþtýrdý. "Bulgularýmýza farklý anlamlar yüklemeyin" dedi! "Kamuoyunu yanýltmayýn, konuyu saptýrmayýn" dedi! Ve nihayet... "Sayýþtayý yýpratmaya çalýþmayýn" dedi! Hepsi o kadar. 3 milyon sterlinin nasýl 3 milyon TL olarak bulunduðunu açýklamadý! Böylece en güvenilir makamlardan biri olmasý gerekirken... Kamuoyunda ciddi bir güvensizlik oluþmasýna neden oldu. 3 milyon sterlini 3 milyon TL olarak telâffuz etmek bir dil sürçmesi olabilir mi? Olabilir, insanlýk hali... Onu da kabul ettik... Ama insan bir "Sürç-ü lisan ettik, affola" demez mi?!

5 5 1 Haziran 2012 Cuma Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars DAÜ'lü bir genç kýzýmýz "Ne yazan, neçin yazan ama?" diye sordu bana. Ýnanýn verecek yanýt bulamadým. Türk halký tuzlayarak yemeyi sever!.. MÝÞ-MIÞLAR * Balýkçýlarýmýz eski ve yetersiz teknelerle avlanýyormuþ. - Ama maþallah gençlerimýz, gýcýr gýcýr arabalarda tur atýp avlanýyor. * Görüþmelerde ilerleme olmamþ. -Ama dikkat ettiniz mi, buna raðmen liderlerde bir gerileme yok. * 105 yaþýndaki Clara Meadmore, uzun yaþamanýn sýrrýný hiç seks yapmamaya baðlamýþ. - E uzun yaþamýþ da ne anlamýþ yani!.. * Türkiye KKTC'yi satmayacakmýþ... - Hadi caným çocuk kandýrmaya çalýþmayýn... Birkça savaþ gördük ama aptallaþmadýk daha. Bütün bu pazarlýklar niye öyleyse. * KKTC'nin kalkýnmasý için kollar sývanmalýymýþ. - Yanlýþ... Asýl paçalar sývanmalý... Kollarý sývayanlar hep kendilerini kalkýndýrýyor da... * Kýbrýs meselesi uçurumun kenarýna gelmiþ. - Merak edilecek bir durum yok. 40 yýldýr orda duruyor... Atlayacak cesareti olsa þimdiye çoktan atlardý. * Günyede polisleri dövmüþler. - Etme bulma kuralý! * Kýbrýs konusunda hayal denizinde yüzenler varmýþ... - Oh ne güzel... Can simidi de istemez onlar. Ülkemizde üretilen hiçbir yorum henüz yurtdýþýna ihraç edilememiþtir. Hacettepe Üniversitesi Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý Nefroloji Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Turgan; Türkiye'de kiþi baþýna düþen günlük tuz tüketiminin limitleri 3.5 kat aþtýðýný açýkladý. Bu sonuçtan Türk halkýnýn tuzlayarak yemekten hoþlandýðýný söylemek yine de mümkün deðil. Çünkü kanýmca Türk halký tükettiði tuzun hepsini yemiyor... Yarýdan fazlasýný da, yediði haltlarýn kokmamasý için tuzlamakta kullanýyor. 2 ÝKÝZ! KKTC & TC ABD'de, Augustua kentinde yaþayan, tek yumurta ikizi iki kardeþ var. Erin ve Ashly Hatfield. Bu ikizlerin özelliði, bütün organlarýnýn ters olmasý. Týp dilinde "Ayna Ýkizi" diyorlar böylelerine. Mesela Erin'in kalbi solda, Ashly'nin saðda. Erin sol elini kullanýyor, Ashly sað. En önemli özellikleri ise, her ikisinin karakteri de çok farklý. Birbirine tamamen zýt. Birinin ak dediðine, diðeri kara diyebilecek kadar. Ýnanmasý güç ama oluyormuþ iþte. Ben bu ikizleri kime benzettim biliyor musunuz? Bize Kendimize. Yani KKTC ile TC'ye Tam bir ayna ikizi deðil miyiz biz de. Öyleyiz. Karakterlerimiz, huyumuz suyumuz, bakýþ açýmýz, yaþayýþ tarzýmýz, kültürümüz çok farklý ve ters. Zaman zaman nasýl kurtulacaðýz bu durumdan diye kafa patlatýyoruz ya. Vazgeçin. Tedavisi yokmuþ. BÖYLE BÝR ANDI SENDÝKACILIK DA PAHALI!.. Yeni Erenköy Belediyesi 130 bin Büyükkonuk Belediyesi 63 bin Dipkarpaz Belediyesi 13 bin Ve Lefke Belediyesi'nin de 300 bin TL borcu var BES'e. Yani , eþittir 506 bin TL alacaðý var BES'in. Topladýklarý ayrý kalem Alt alta koy topla, rakam daha da büyür. Doðrusu dikkatimi çekti. Az para deðil belediyelerden çýkan Belediyeden mi? Yooo. Halkýn cebinden çýkýyor. Sendikacýlýk da pahalýymýþ demek. Zaten ülkede ucuz olan ne kaldý ki? Politikadan baþka. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri Hikayeyi bilir misiniz? O meþhur Fare hikayesinden bahsediyorum Hani Fare, kediden çok korkuyor ya, sürekli tanrýya dua eder, kendisini de kedi gibi güçlü yapsýn diye. Tanrý, bir gün fareye acýr ve onu kediye dönüþtürür. Kediye dönüþen fare, bu sefer köpekten korkmaya baþlýyor ve tanrýdan kendisini köpek gibi güçlü yapmasýný istiyor. Köpek olunca, kaplandan korkmaya baþlýyor ve kaplan gibi güçlü olmak ister, tanrý kendisini kaplan yapýyor O da yetmez Ahbap, bu sefer kendisini vuracak diye avcýdan korkmaya baþlýyor ve silahla da donatýlmýþ güçlü biri olacak diye, tanrýya beni avcý yap diye yakarýr Tanrý kýzar Öfkeyle Sende bu fare yüreði olduktan sonra, seni dünyaya kral yapsam, senden bir bok olmaz der ve onu tekrar fare yaparak huzurundan kovar YÜREK MESELESÝ Bizim ülkemizde yaþananlara bir bakýnýz Bakýnýz ve kendi kendinize sorunuz neden bu hallerdeyiz diye Hiç kuþkunuz olmasýn Bazý insanlarda, her zaman daha güçlü olma isteðinin, sonu yoktur Baksanýza Fare, kendisinden daha güçlü gördüðü için kedi olmak istemiþ ve yapýlmýþtýr; Kedi olunca, köpeðin gücünü fark etmiþ ve köpek olmak istemiþtir; Köpek oluca, kaplanýn gücünü; Kaplan olunca ise avcýnýn gücünü fark etmiþtir Aslýnda Güçlü olma isteðinin altýnda yatan korku hissidir Ve Ýçindeki korku, hiç bitmemiþ, sürekli, daha güçlüden korkulmuþtur Niçin? Çünkü Yürek, hep ayni yürekti, kedi de yapýlsa, köpek de yapýlsa, kaplan da yapýlsa, hatta avcý da yapýlsa, aslýnda ne gerçek kedi, ne gerçek köpek, ne gerçek kaplan olamamýþtýr, yapma dýr ve taþýdýðý yürek deðiþmemiþtir RADMAND'DAN KANSER HASTALARINA BAÐIÞ Londra'da diþ hekimliði yapan Azerbaycan asýllý Dr. Siamak Ziya Radmand, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'ne, 1000 Pound baðýþ yaptý. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'nden yapýlan açýklamaya göre, dernek binasýnda gerçekleþen baðýþ sýrasýnda konuþan Dernek Baþkaný Kocaismail, 26 Mayýs'ta 19 yaþýna girmiþ olan Kanser Hastalarýna Yardým Derneði, bu güne dek, bir takým sýkýntýlar yaþadýðýný ancak ilk kez evlere hizmet götüren hemþirelerini, hasta bakýcýlarýný, Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde çalýþan, güneyde tedavisini sürdüren kanser hastalarýnýn maðduriyetinin önlemek için istihdam ettiði personelinin maaþýný ödeyememekle karþý karþýya kaldýðýný söyledi. ÝNGÝLÝZLERDEN DEFÝBRÝLATÖR BAÐIÞI- Girne bölgesinde yaþayan bir gurup hayýrsever Ýngiliz vatandaþý, Tatlýsu'da kullanýlmak üzere "Akýllý Defibrilatör" diye adlandýrýlan bir cihaz baðýþýnda bulundu. Saðlýk Bakanlýðý Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, kalbin normal dýþý atýmýnýn, normal ritme dönmesini saðlayan akýllý defibrilatör cihazý için düzenlenen törende, Tatlýsu Belediyesi As Baþkaný Osman Uyanýr, Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi Müdürü Hatice Faydalý, Bakanlýk Özel Kalem Müdürü Müge Tancer ve hayýrsever Ýngiliz vatandaþlar hazýr bulundu. Siz, birisini ne yaparsanýz yapýn, ona hangi gücü verirseniz verin, kýlýk deðiþse de içindeki yürek deðiþmiyor Sonuçlarý da iþte ortada, çevrenize bakýnýz, yüzlercesini göreceksiniz Hükümete gelen siyasi partilerin yöneticileri, daha güçlü olacaklar diye, ellerine geçirdikleri devlet olanaklarý ile çok kaplan lar yaratmýþlardýr da, yarattýklarý kaplanlarýn içindeki yüreðin deðiþmediðini ve fare yüreði kadar minnacýk kaldýðýný hesap edememiþlerdir. Baksanýza Devletin her kademesinde Milletvekilliði olsun, Bakanlýk olsun, Daire olsun, Kurum olsun, Belediye olsun, Polis olsun, Sayýþtay olsun, Savcýlýk olsun, Mahkeme olsun, vb. diðer makamlar olsun, hiç fark etmiyor Hiçbir yetkili, kýrýlmasýn, gücenmesin ve kýzmasýn ama, ülkedeki gerçek þu ki Her yetkili bir yere kadar elini uzatýyor ve duruyor, sonrasý onun görev alaný deðilmiþ diyerek, bir bahane bularak, ileriye gitmeye cesaret edemiyor Öyle olunca Amir, emrindeki memur veya iþçiyi kontrol edip denetleyemiyor; Daire müdürü, maiyetindeki memuru kontrol edip denetleyemiyor; Kurum yönetimlerine atananlar, kurum çalýþanlarýný kontrol edemiyor; Bakanlar, sürekli parti yönetimlerinden çekiniyor; Belediyeler, çalýþanlarýna söz geçiremiyor; Polis, gerekli kontrol ve denetimleri yapamýyor; Sayýþtay, denetlediði daire veya kurum ile ilgili raporlarý ileriye götüremiyor; Savcýlýk, önüne konan dosyalarý mahkemeye intikal ettiremiyor; Yüksek mahkeme, devletle ilgili davalarda kolay kolay karar veremiyor; Her dönem Çark, kendi kurulu düzen i içinde çalýþýyor. Büyük beklentilerle göreve gelen Hiçbir siyasi parti, kendisini baðýmsýz addeden hiçbir denetleme veya yargý organý görevlisi, ne yazýk ki, deðiþtirmek ve düzeltmek için adým atamýyor, atmýyor ve çarkýn diþlilerine ayak uydurarak, görev süresini tamamlýyor Aslýnda Ýyiye doðru hiçbir katký yapmadan, geçip gidiyor Sonra da Yetkili yetkisiz, herkes þikayet ediyor Olay Yukarýda aktarýlan fare ve yürek meselesidir Gerçekte Fare fare olsa, kedi kedi, köpek köpek, kaplan kaplan ve avcý avcý olsa Taþýdýklarý yürek de kendilerinin gerçek yüreði olsa, hiç de böyle olmayacaktý Baksanýza Gerçek hayatta Fare fare olarak, kedi kedi olarak, köpek köpek olarak, kaplan kaplan olarak, avcý avcý olarak yaþam sürdüðünden, hayatlarý ne güzel devam ediyor; Üstelik Yok olmak, göç etmek, nesli tükenmek diye bir kuþku da duymuyorlar Ýstisnalar, evcilleþtirilmiþ ve beslenenleri olsa da Nesli tükenmeden Yaþamlarý özgürce sürüp gidiyor Korkusuzca GÜNLÜK SON 24 SAATTE TÜRKÝYE'DE OLANLAR VE "FETUS TAYYÝP" Polisin sýktýðý biber gazý nedeniyle ölen gencin eylem yapan ailesine de biber gazý sýkýldý. Kürtajý yasaklayan kanunun Haziran'da meclise sunulacaðý açýklandý. THY çalýþanlarýna grev yasaðý Meclis'ten geçti. 150 THY çalýþaný grev yaptýðý için iþten çýkarýldý. RTÜK, 1 Kadýn, 1 Erkek dizisindeki çiftin evlendirilmesine karar verdi. Tütün ve alkole %15 zam geldi. Eskiþehir'de kürtaj yasaðýný protesto eden 7 kadýn gözaltýna alýndý. AKP'li Ayhan Üstün "Tecavüz edilen kadýn da doðurmalý" dedi. Saðlýk Bakaný "Tecavüze uðrayan kadýn doðursun, bebeðine devlet bakar" dedi. "Tarafsýz bölge" programýna katýlan doktor Seda Sezer tecavüze uðrayan kadýnýn kürtaj yaptýrmasýný deðil tecavüzcüsünü öldürmesi gerektiðini söyledi. BDP milletvekili Sýrrý Süreyya Önder, TBMM'de biber gazýndan ölen Çayan Birben'i anarak Ýçiþleri Bakaný Þahin'e "Ben bu biber gazýný size sýkmayý düþünüyorum, görün ne menem bir þeydir" dedi. "Sözcü" gazetesinin karikatüristi Engin Asyalý, Tayyip Erdoðan'ý böyle çizdi. Münasaptir deðil mi? BÜYÜK HAMAM Büyük Hamam ihalesine girecek olanlara KTÖS'ten mesaj: "Siyasilere beleþ!" Beleþ ama bu kadar kirliliði deðil küçük hamam, Büyük Hamam bile temizleyemez! HUKUK VE GUGUK 5 okka domates çalan vatandaþa 4 gün tutukluluk, 1 gram kannavurisi bulunan vatandaþa da 1 gün tutukluluk verilmiþ! 3 milyon sterlini cebe atanlar ise serbest! KÜRTAJ Türkiye'de kürtajýn yasaklanmasý için yasa tasarýsý hazýrlanmýþ... KKTC'deki jinekologlara gün doðdu demek... Kürtaj yapmak için Türkiye'de Kýbrýs'a gelecekler! Ya KKTC'de de yasaklanýrsa? VAJÝNA BEKÇÝSÝ Fransa'nýn ünlü 'Le Monde' gazetesi Tayyip Erdoðan için 'Vajina bekçisi' manþetini atmýþ! Bizim feministlerimizden neden ses seda yok? BÝZÝM MÝLLET Halkýmýzýn %70'i neden hala UBP ve CTP'nin peþinde? Bizim millet yeyip yutanlarý çok seviyor da ondan! Týrnak... "Hiçbir ülkede trafik kurallarýný çiðneyerek, adam öldüren bir sürücüye 'masum gözüyle' bakýlmaz... Ve on yýldan aþaðý ceza verilmez... Bizde zaman zaman bazý ölümlü trafik kazalarý sonucunda iki yýlýn altýnda ceza verilebiliyorsa yasalarýn yetersizliðine bakýlmalýdýr... Ölümlü trafik kazalarýnda alt sýnýrý belirler ve 'en az 5 yýl hapislik' derseniz, adam öldüren suçlunun yakýnlarý karþýnýza çýkarak 'yüz yaþýnda adam, öldü iþte...' diyerek tepki gösterme cesareti bulamaz..." Reþat AKAR (Kýbrýs) "Yeni pasaportumuz biraz 'Kýbrýs Cumhuriyeti Pasaportu'na benziyor!.. Sadece þeklen!.. Rengi benziyor, biraz da ebadý... Ama birinin dünyaya uzanýyor eli, ötekinin Baþbakanlýk kaldýrýmý önüne..." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Halkta bir bezginlik, bir usanç hakim. Politikaya, politikacýya güven zafiyeti hemen hemen her kesimde açýk açýk dillendirilir hale geldi. Devlet kademelerinde iþ bilen bürokratlarýn parmakla sayýlabilecek düzeye inmesinin bundaki rolü de önemli." Adnan IÞIMAN (Halkýn Sesi) Günün Kahramaný ÞENER ELCÝL Dünkü gazetemizde yayýnlanan Cannes Film Festivali ile ilgili haber büyük yanký yarattý toplumumuzda... Yüksek Mahkeme yargýçlarýmýzýn da Suat Günsel Bey'le festivale uçmalarý þaþkýnlýk yarattý. Ancak kimse bu konuya dokunmaya cesaret edemedi... Kimse "Yargýya güvenimiz kalmadý" demedi... Bir tek Þener Elcil'den baþka... Dün meclis toplantýsý da vardý üstelik ve orada da hiçbir milletvekili bununla ilgili bir þey söylemedi... Oysa dünyanýn baþka herhangi bir ülkesinde olsa, bu haber meclise bomba gibi düþerdi deðil mi?

7 1 Haziran 2012 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ESKÝ FOTOÐRAFTAN ÇIKANLAR (Ýstanbul)- Alýyorsun da hiç baktýn mý dolabýnda aynýsý var mý diye, söylendi arkadaþým. Genelde alýþveriþlere giderken kafamýzdan geçenleri deðil de ucuzlamýþ her ne varsa onlarý alýp dönüyoruz. Gel zaman git zaman bakýyoruz ki meðer evde onlardan çok varmýþ. Hatta hiç giymediklerimiz dahi bulunabilir özenle sakladýðýmýz elbiselerimizin arasýnda Cep telefonu Bilgisayar Araba Televizyon Güvenlik Fatura, aidat, benzin, yýllýk vergi ve þu anda saymaya kalksam sayfada yer kalmayacak harcama listesi Bu, kapitalist sistemin temelidir. Ýnsanlara özgürlermiþ havasýný verip onlara yeni teknolojiler adý altýnda bir sürü olmasa da olurlarý olmazsa olmaz hale getirip ceplerine koyduklarý paradan fazlasýný aynen geri almaktýr. Düþünün 1963 yýlýndayýz Cep telefonumuz yoktu da eksiliðini hissediyor muyduk? Bilgisayarýmýz yoktu da Ýngiltere'de yaþayan arkadaþlarýmýza "chat"leþemedik diye dert mi ediyorduk? Olmayacak yerlerden olmayacak harcamalarla karþýmýza dikiliyorlar ve her þeye doðrudur deyip paþa paþa ödemelerimizi yapýp neredeyse soyuluyoruz... Belki de geçmiþe özlem duymamýzýn altýnda gizliden gizliye yatan sebep bu harcama ve harcamalara yetiþememe sýkýntýsý yatýyordur. Geçmiþe özlem deyince aklýma geldi Sabah bir þeyler aramak için açtýðým çekmecemden eski bir fotoðraf çýktý Ne zaman koymuþum, orada ne iþi vardý bilemedim Ama oradaydý ve bana bakýyordu bir sürü gereksiz þeylerin arasýndan Mesela birkaç tane anahtarlýk vardý bu gereksizlerden Birkaç tane hiç kullanmadýðým cüzdan, iki adet gözlük kabý, neyin olduðunu çýkartamadýðým bir þeyin uzaktan kumandasý ve bir sürü daha ývýr zývýr þeyleri. Aldým fotoðrafý koydum cebime geldim iþe Sonra masamýn üzerine yerleþtirip ona baktým Baktýkça içine çekti beni Düþündükçe geçmiþe gittim Ve kendimi orada buldum Sahanýn etrafýnda Baflýlar ve Morris, Austin arabalar Ýzlemeye gelmiþlerdi lise öðrencilerini Ya 23 Nisan'dý kutlayacaðýmýz veya 19 Mayýs Fotoðrafta üç kiþiydik ikimiz ayakta birimiz çömelmiþ Üçümüzün de kýyafeti aynýydý Baþýmýzda oya benzeri bir baþlýk Sýrtýmýzda yelek Altýmýzda potur muydu neydi þalvar gibi bir þey, ayaðýmýzda kýsa çorap lastik ayakkabýlar Zeybektik Adýný unuttum ama Ege Türküsü eþliðinde oynamýþtýk o zeybek oyununu ve halk çok beðendiðinden öðretmenimiz bir daha oynatmýþtý bize Bugün gibi hatýrlýyorum o günü Oysaki bizim kültümüzde ne Ege'lik var ne de efelik. Öyleyse sýrtýmýzdaki zeybek kýyafetinin iþi neydi? Ne demiþtik hatýrlayýn kapitalist sistem için Ýhtiyacýn olmayaný ihtiyacýn gibi gösterip seni istediði gibi sömüren sistem KTOEÖS: DÜRÜST YASALARI ÇÝÐNÝYOR Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst'ü, "bir grup öðrencinin devamsýzlýk yüzünden sýnýfta býrakýlmasý" konusuyla ilgili "siyasi rant için yasalara aykýrý hareket etmekle" suçladý. KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel, bir gazetede yayýmlanan "Öðretmenler Kurulu'nun, bir grup öðrencinin devamsýzlýk yüzünden sýnýfta býrakýldýklarý kararýna müdahale ederek öðrencilerin okula geri alýnmasýný saðladýðý" ile ilgili habere atýfta bulunarak, "Harýl harýl Kýbrýslý Türk Ýnsan Haklarý Vakfý (KTÝHV), Merkezi Cezaevi'nde Erol Diker'e gardiyan tarafýndan iþkence yapýldýðý iddiasýyla ilgili olarak, "þiddetin bir 'ceza' biçimi olarak kullanýlmasýnýn ve meþrulaþtýrýlmasýnýn kabul edilemeyeceðini" belirtti. KTÝHV Hukukçusu Ceren Göynüklü yazýlý açýklamasýnda, iþkence ve kötü muamele yasaðýnýn mutlak bir yasak olup hiçbir þekilde veya hiçbir nedenle ihlal edilemeyeceðine dikkat çekti. Gözaltýna alýnan ve tutuklanan kiþilerin sorumluluðunun devlete ait olduðunu; bu yükümlülüðün devlet ve ilgili kurumlarýn zanlý, sanýk veya hükümlü kiþilerin iþkence, kötü muamele þiddet görmelerini ve intihar etmelerini de kapsadýðýný ifade eden Göynüklü, þunlarý YENÝERENKÖY BELEDÝYESÝ "SÜT SOÐUTMA MERKEZÝ" ÝÇÝN TEKLÝFLER ALINDI Avrupa Birliði finansmanýyla Yenierenköy Belediyesi tarafýndan kurulacak Süt Soðutma Merkezi için çýkýlan ihalede beþ þirket teklifte bulundu. Erenköy Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, ekipman ve jeneratör için çýkýlan ihalede teklif alým aþamasý dün sona erdi. Ýhalede, KKTC ve yurt dýþýndan toplam beþ þirketin teklif sunduðu belirtilen açýklamada, ihalenin sonucunun deðerlendirmeler sonrasýnda açýklanacaðý kaydedildi. elzem bir hal almýþtýr... Fikrin ve Hukukun Üstünlüðü Hareketi, Meclisin insan haklarý ve çaðdaþlýk namýna gerekli yasal düzenlemeleri yapmasýnýn elzem bir hal aldýðýný belirtti. Hareket Baþkaný Barýþ Mamalý dünkü yazýlý açýklamasýnda, hukuki boþluklardan yararlanan polis üst yönetiminin, görevini yapmaya çalýþan ve müvekkillerine hukuki yardým yönünden hizmet vermek isteyen avukatlara karþý zorluklar ve hukuk dýþý davranýþlar sergilediðini savundu. Mamalý, "Tüm evrensel hukuk kurallarýný ve anayasayý alt üst edercesine avukatlarýn tutuklularla görüþmesine engeller çýkaran, ifade ve sorgu aþamalarýnda avukatý bertaraf eden bu zihniyet þimdi de avukatlarý sindirmek, etkisizleþtirmek ve hatta itibarsýzlaþtýrmak için türlü çabalar içerisine girmiþ bulunmaktadýr" ifadelerini kullandý. Polis örgütü tekrar seçilmek için uðraþan Eðitim bakanýmýz, yasalarý çiðnemeyi alýþkanlýk haline getirmiþ görülmektedir" dedi. Ortaöðretim Kurumlarý tüzüðünde "15 gün özürsüz okula devam etmeyen öðrencilerin baþarýsýz sayýlacaðý" koþulunun bulunduðuna iþaret eden Gökçebel, "Okula gün özürsüz gelmeyen öðrencilerin durumu net olmasýna ve öðretmenler kurulunda yasalara uygun davranýlacaðý kararý alýnmasýna raðmen böyle bir konu bakanlýk tarafýndan gündeme bile getirilmemeliydi" dedi. Erol Diker'in cezaevinde dövülmesine tepki KTÝHV: Þiddetin bir 'ceza' biçimi olarak kullanýlmasý ve meþrulaþtýrýlmasý kabul edilemez kaydetti: "Sanýk konumundaki Diker'in itham edildiði suçun niteliði ve toplumda yarattýðý infial göz önünde bulundurulunca bu tip olaylarýn yaþanmasý öngörülebilirliði artýrmaktadýr. Þiddetin gardiyanlar, kiþi korumakla yükümlü kiþiler tarafýndan iþlenmesi hem olayý farklý bir boyuta taþýmakta; hem de güvenlik zafiyetini ortaya koymaktadýr. Ýþkence ve kötü muamele yasaðý mutlak bir yasak olup hiçbir þekilde veya hiçbir sebeple ihlal edilemez. Bununla birlikte þiddetin bir 'ceza' biçimi olarak kullanýlmasý ve meþrulaþtýrýlmasý kabul edilemez. Bu þekilde þiddet kültürü yaygýnlaþarak aslýnda karþý çýktýðýmýz bu olguyu farklý þekillerde üretmekteyiz." Meclisin yeni düzenleme yapmasý istendi Mamalý: Meclisin, insan haklarý ve çaðdaþlýk namýna gerekli yasal düzenlemeleri yapmalarý içerisinde çoðunluðun bu zihniyetle hemfikir olmadýðýný, haksýzlýklara, kanunsuzluklara ve sömürüye karþý olanlarýn çok daha fazla olduðunu kaydeden Mamalý, þunlarý kaydetti: "Çaðdaþ ve hukukun üstünlüðü ilkeleriyle donatýlmýþ yasalar ve kurumlar yerine, sömürgeci mantýkla çýkarýlan 90 yýllýk kanunlarla adalet icra etmenin zararlarýný artýk herkes görmektedir. Hukuk camiasý, avukatlar için dünya devletlerince belirlenmiþ uluslararasý kaideler çerçevesinde mücadele etmeli ve özellikle BM tarafýndan kabul edilmiþ Havana Kurallarý, Birleþmiþ Milletler Yargý Baðýmsýzlýðýnýn Temel Ýlkeleri, Avrupa Polis Etiði Yönetmeliði ve AB Avukatlýk Meslek Kurallarý isimli uluslar arasý belgelerin KKTC Meclisinde kabul edilerek iç hukuk haline getirilmeleri için baský unsuru olmalýdýrlar." 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI CÝNAYET VE SOYKIRIM Gazetemize mektup gönderen, ismi yanýmýzda saklý bir iþsiz üniversiteli arkadaþýmýzýn mektubu þöyle: "Ben bir gencim. Üniversiteyi bitirdim. Ýþsizim. Arada sýrada iþ bulduðumda yaparým. Bir süre bir benzin istasyonunda çalýþtým. Sigara içmem, içki içmem. Ýçmek istemez miyim? Ýsterim tabii. Beðendiðim bir kýz yok mu? Var... Ama ona bunu açmaya bile cesaretim yok. Cesaretim olmasý için paramýn olmasý lazým. Kimse mutluluðun parasýz olduðunu söylemesin sakýn. Benim anlatmak istediðim Türkiye'de her akþam televizyon kanallarýnda izlediðim kürtaj konusudur. Tayyip Erdoðan hatýrlayacaksýnýz, en az dört çocuk diyordu. Hatta bir bayan gazetecimize de kaç çocuðu olduðunu sormuþ, o da çocuðum yok deyince, 'En az dört çocuk yapmalýsýn' talimatýný vermiþ... Bayan gazeteci kýzarmýþ bozarmýþ sadece gülümsemiþ. Oysa CHP'li vekiller gibi 'Hepsi bitti þimdi benim vajinamla, rahmimle mi uðraþýyorsun' diyebilirdi. Televizyon kanallarý Tayyip Erdoðan'ýn sözlerini ille de doðru kabul ettirecek. Sen misin aleyhte konuþan... TC Baþbakaný bir ara o kadar ileri gitti ki, uçakla bombalanarak öldürülen insanlarla kürtajý ayný kategoriye koydu. Cevabýný da Kürt milletvekilinden aldý tabii... Gelelim anlatmak istediðime... Ben kendime göre mastürbasyon hastasý biriyim. Bir kez psikoloða da gittim. Ama durmak bilmiyorum. Yeter ki düþünceme yerleþtireyim. Kürtaj nedir? Ýsterseniz onun da bilimsel açýklamasýný yapayým... Kürtajýn kelime anlamý kazýmaktýr. Ama buradaki kürtaj halk arasýnda, küçük hamileliklerde rahim içerisindeki ceninin týbbi müdahele ile alýnmasý demektir... Tayyip Erdoðan Bey, 'Allah rýzkýný verir' diyerek kadýnlarýmýzýn çok çocuk doðurmasýný teþvik etmeye çalýþmaktadýr. Müslümanlýkta bu varmýþ derler. Ben anlamam. Ama insanlar da bakamayacaklarý, büyütemeyecekleri kadar çocuk sahibi olmaktan kaçmalýdýrlar. Allah ne kadar rýzklarýný verir, görmekteyim. Kürtajýn cinayet olduðunu söyleyen Tayyip Erdoðan acaba benim ve benim gibilerin mastürbasyon yapmasýný nasýl karþýlamaktadýr? Kürtaja cinayet diyenler mastürbasyonu da acaba soykýrým olarak mý deðerlendirmektedir?" BÝZÝM DUVAR ERKEKLER HAMÝLE KALSAYDI, KÜRTAJ KUTSAL OLURDU Bizim Mandra Sayýþtay'ýn daha önce 3 milyon sterlin olarak duyurduðu kayýp paranýn 3-4 gün sonra, ayný Sayýþtay tarafýndan 3 milyon TL olarak açýklanmasý mandrada büyük þaþkýnlýk yaratýr. Devletin en güvenilir makamlarýndan biri olmasý gereken Sayýþtayýn konuya iliþkin aydýnlatýcý hiçbir açýklama yapmamasý, halkýn bu kuruma olan güvenini ciddi þekilde sarsarken, sokaktaki adam, "Herhalde birileri hokus pokusla sterlinleri TL'ye çevirdi!" diye kendi kendine söylenir.

8 8 1 Haziran 2012 Cuma Arada Bir Kalem Özgün Kutalmýþ Yalçýn Okut Plânsýzlýk ve denetimsizlik Aslýnda yazmak için bilgisayarýn baþýna geçtiðimde adýna devlet denen bu çürümüþ ve kokuþmuþ kurumsal yapýda hiçbirþeyin deðiþmeyeceðini bile bile düþüncelerimi okurlarýmla paylaþmak inanýn içimden gelmiyor. Ancak yine de belki birileri okur ve birþeyler yapar diye yazamadan da edemiyorum. Çarþýya çýktýðýmýz zaman hýyarýn kilosunun 15 kuruþ, taze patatesin 60 kuruþ, kabaðýn 50 kuruþ olduðunu bu mevsimde gördüðümüz zaman sevinmeli miyiz diye hiç düþündünüz mü? Elbette tüketici olarak sevineceðiz. Ama madalyonun bir de diðer yüzüne yani üretici tarafýndan baktýðýmýz zaman üzülmeyecek miyiz? Market satýþ fiyatý 15 kuruþ olan hýyar için üreticiye kaç kuruþ ödenmiþtir? Býrakýn tohumunu, gübresini, suyunu ve bakýmýný, verilen 5 kuruþ, ürünün toplama masrafýný karþýlamaz. Hýyar üreticisi o zaman gelecek yýl nasýl üretim yapacaktýr? Gelecek yýla gitmeden içinde bulunduðumuz yýlý nasýl geçirecektir? Domates biraz pahalýlanýnca hem de kýþýn ortasýnda, ithalâtçý tüccara hemen Türkiye'den daha ucuza domates ithâl etmesi için izin veren sözde yönetenler hýyar para etmeyince nerededirler? Hamitköy'de veya baþka bir yerdeki meyhane köþelerinde devlet parasý ile yedirip içmelerle delege avýndadýrlar. Lâçkalýðýn tavan yaptýðý bu kurumsal yapýda kimin eli kimin cebinde belli deðildir. Herþeye siyaset bulaþtýðý, populizmin tavan yaptýðý, parti rozetine göre iþbilmezlerin müdür müsteþar yapýldýðý ve halk da seyrettiði için bu kurumsal yapý batmýþtýr. Herþeyi ile batmýþtýr. Koskoca Tarým Bakanlýðý vardýr. Ama nerede, ne kadar hangi üründen ekilmiþtir haberi yoktur. Nüfusa göre bir ürünün Pazar aþamasýnda týpký hýyar gibi rezil olmamasý için ne kadar ekilmesi gerektiðinin bir plânlamasý da yoktur. Zaten baþta Tarým Bakaný olmak üzere plândan programdan anlayan da yoktur. Bu yüzden üretici bir önceki yýl hangi ürün para etmiþse bilinçsizce onun üretimini yapar. Pazara talep edilenden çok ürünün girmesi ile de fiyatlar taban yapar. Bizi yönetme iddiasýnda olanlar da isimlerinin önlerindeki bakan, müsteþar, müdür sýfatlarý ile sadece seyrederler. 2 yýl sonra Anamur'dan su geleceði vaad edildi. Allah aþkýna gelecek su ile ne yapýlacaðýnýn plânlamasýný ve ona uygun alt yapý hazýrlamak için birþeyler yapan birilerini gördük mü? Plânsýzlýk yanýnda denetimsizlik de tavan yaptýðý için üretici bilinçsizce topraðýný, kendisini, ailesini ve halkýný kansorejen ilâçlarla zehirlemektedir. Yýllar önce yasaklanan DDT kalýntýlarý patateslerde çýkmakta ve ihraç edilen ancak DDT'li olduðu gerekçesi ile geri dönen patatesler halka yedirilmektedir. Tarým Bakanlýðýnda istihdam edilen onlarca ziraat mühendisi, teknisyeni daha bilmem nesi ne yapýyorlar? Köy köy üreticileri gezip onlarý ilâçlama, aþýlama, sürme, budama, sulama, hastalýk konularýnda eðitiyorlar mý? Yoksa kýþýn sýcak, yazýn serin odalarýnda oturup lâk lâk mý ediyorlar? Örneðin bu yýl çiçeklenme zamaný geçmesine raðmen Güzelyurt bölgesindeki birçok narenciye bahçesinde aðaçlarýn çiçek açmadýðýndan haberleri var mý? Gayet iþtahlý olan ve bol sürgün veren aðaçlarý gören bahçe sahiplerinin çiçek açýlmamasýnýn nedeni olarak bu sürgünleri görüp adam tutarak sürgünleri kopartýklarýndan da haberleri var mý? ORTADOÐU'DA NE KÝ OLUYORSA 752 paket bonzai davasý Son zanlý da teminatla serbest kaldý (Evrim Kamalý)- Geçtiðimiz ay Ercan Havalimaný'ndan Türkiye'ye bir bavul içerisinde götürülmek istenirken tespit edilen 752 paket sentetik cannabinoid (bonzai) ile ilgili yürütülen soruþturmada aranan ve yurt dýþýnda olduðu bilinen Hakan Murat Þatýroðlu Ercan'dan KKTC'ye giriþ yapmak isterken yakalanarak gözaltýna alýnmýþtý. Zanlý Hakan Murat Þatýroðlu dün teminat þartlarý için tekrardan Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin huzuruna çýkarýldý. Duruþmada Ýddia Makamý Baþsavcýlýk adýna Savcý Damla Güçlü ve zanlý Hakan Murat Þatýroðlu þahsen hazýr bulundu. Mahkemede yeminli þahadet veren Lefkoþa Polis Müdürlüðü Narkotik Þube Müfettiþi Mehmet Emin olayla ilgili yapýlmasý gereken tüm soruþturmalarýn yapýldýðýný ve zanlýnýn mahkemede hazýr bulanacaðý uygun bir teminata baðlanmasý talebinde bulundu. Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin, zanlýnýn yurt dýþýna çýkýþýnýn yasaklanmasýna, 20 bin TL nakdi teminat yatýrmasýna ve iki KKTC vatandaþýnýn 100'er bin TL kefalet senedi imzalamasý þartý ile tutuksuz yargýlanmasýna karar verdi. Karpaz'da karþý þeride geçerek kaza yapan ve karþý araçta bulunan 2 kiþinin ölümüne, 2 kiþinin de aðýr yaralanmasýna neden olan zanlý Çaðda Haþimoðullarý dün yeniden mahkemeye çýkarýldý Tutukluluk süresi 5 gün daha uzatýldý Gamze BAYKUR - Karpaz bölgesinde geçtiðimiz Pazar günü karþý þeride geçerek kaza yapan karþý araçta bulunan 66 yaþýndaki Güzel Temel ile 4 yaþýndaki Arda Temel'in ölümüne ve Yýldýz Temel ile Zübeyde Temel'in aðýr yaralanmasýna neden olan zanlý Çaðda Haþimoðullarý dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. Zanlý Haþimoðullarý'nýn tutukluluk süresi 5 gün daha uzatýldý. Tahkikat devam ediyor Olayýn tahkikat memuru Müfettiþ Muavini Derviþ Çimer, zanlý Çaðda Haþimoðullarý'nýn 27 Mayýs tarihinde Maðusa-Karpaz anayolu Kumyalý yakýnlarýnda kullanýmýndaki GU 530 plakalý aracý yüzde 91 alkollü içki tesirindeyken Maðusa'danKarpaz istikametine seyrettiði sýrada yolun saðýna geçerek karþý yönden gelen Zeki Temel yönetimindeki CF 455 plakalý araca çarparak kaza yaptýðýný açýkladý. Meydana gelen kazada CF 455 plakalý araçta yolcu olarak bulunan Güzel Temel ile Arda Temel'in olay yerinde hayatýný kaybettiðini belirten Çimer, hamile olan Yýldýz Temel'in düþük yaptýðýný ve kafa travmasý geçirdiðini, Zübeyde Temel'in ise kafatasýnda kýrýk olduðunu açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn henüz tamamlanmadýðýný belirten Çimer, zanlýnýn tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatýlmasýný talep etti. 5 gün daha Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmet Raþit, zanlý Çaðda Haþimoðullarý'nýn poliste 5 gün daha tutuklu kalmasýna emir verdi. Bonzai tehlike saçmaya devam ediyor (Evrim Kamalý) - Lefkoþa Ortaköy'de geçtiðimiz gün gerçekleþen narkotik operasyonunda 2 gr bonzai "sentetik cannabinoid" türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde ele geçirildi. Operasyonda suçla baðlantýlý olarak gözaltýna alýnan Ahmet Sovukkanlý tutukluluk talebi ile dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin huzuruna çýkarýldý. Mahkemede Ýddia Makamý Baþsavcýlýk adýna Savcý Damla Güçlü ve zanlý Ahmet Sovukkanlý hazýr bulundu. Mahkemede yeminli þahadet veren Lefkoþa Polis Müdürlüðü Narkotik Þube polisi Murat Özkýzar olayla ilgili bulgularý aktardý. Özkýzar, olayýn önceki gün zanlý Sovukkanlý'nýn Ortaköy Lefkoþa'daki evinde mahkeme emri ile yapýlan aramada zanlýnýn yatak odasýndaki çekmecesinde yaklaþýk 2 gram aðýrlýðýnda sentetik cannabinoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde ile bir adet, içerisinde ayný tür uyuþturucu olduðuna inanýlan yanýk sigara izmariti bularak emare olarak aldýðýný söyledi. Polis memuru Murat Özkýzar zanlý aleyhinde soruþturma baþlatýldýðýný alýnacak ifadeler, bulunacak emareler olduðunu belirterek zanlý Sovukkanlý'nýn 2 gün süreyle tutuklu kalmasý talebinde bulundu. Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin ise zanlýnýn iki gün daha poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Ortadoðu'da ne ki oluyorsa arkasýnda En Büyük Terörist ABD'yi arayýn. Ve sadece Ortadoðu'da da deðil, dünyanýn neresinde ne melânetler yaþanýyorsa arkasýnda ABD militarizmini aramak -ve bulmak- gerekir. Hele de: Kissinger, Hutchingson, Brezninski ve benzerlerinin imzalarýný taþýyan "teoriler" insanlýðýn baþýna taþbomba-yýkým yaðdýrmaktan baþka bir þey ifade etmeyen kafa karýþtýrýcý berbat bir dezenformatik bilgi yýðýnýndan baþka bir þey deðillerdir ABD militarizmi/ emperyalizmi, eskiden uydusu ülkelerde faþist darbeleri: Kul'u/iþbirlikçisi hükümetlere ya da uþaðý darbeci Generallere ihale ederdi. Güney Amerika'da; ve Türkiye, Yunanistan, Ýspanya ve Portekiz'de olduðu gibi Gorbaçov-Yeltsin döneminde Sovyetler Birliði tarih sahnesinden düþtükten/ düþürüldükten sona, ABD emperyalizmi hedef büyüttü ve o güne dek iþbirlikçi hükümetler ile darbeci generallere yaptýrdýðý faþist uygulamalarý bizzat kendisi yapmaya baþladý Ýþte Irak, iþte Afganistan, Libya, þimdi de Suriye örnekleri Hatta, belki çok zengin Irak petrollerinden bir paycýk kaparým umuduyla, Kuzey Irak sýnýrlarý içinde köþe kapmaya çalýþan NATO üyesi/uydusu Türkiye Cumhuriyeti'nin subaylarýnýn kafasýna çuval da geçirildiydi: "Haddinizi bilin!" diye O olayý herkes biliyor, hatýrlýyor. Yine herkes biliyor ki, Irak'ta Türk subaylarýnýn baþýna "çuval geçirme" operasyonunu emreden ve yöneten ABD Generali; Irak'ta piþti, Afganistan'da "ustalaþtý" ve þimdi de 'Hindistan Cevizi' Hüseyin Obama tarafýndan CIA baþkanlýðýna atandý Obama'nýn daha iþbaþýna geldiði ilk günlerde, gerçeði gören ABD'li ayýk kafalý aydýnlar boþuna 'Hindistan Cevizi' dememiþlerdi Barack Hüseyin Obama'ya Hindistan Cevizi: Dýþý siyah, içi beyaz! Nitekim, bugüne dek uyguladýðý bütün politikalar; hep beyazlarý, özellikle de silah sanayisi tekellerini ve petrol tekellerini kollayan politikalar olmuþtur. HOW TO CHANGE THE WORLD Oðlum kýsa bir süre için Kýbrýs'a geldi. Getirdiði kitaplar arasýnda ünlü Marksist tarihçi ve yazar Eric Hobsbavm'ýn son kitasbý 'How To Change The World' de var. Çok kapsamlý ve sistematik bir çalýþma. Engin bilgisi ve titizliðiyle bilinen Eric Hobsbavm, Marks-Engels'in gençlik yýllarýndan baþlayarak Marksizm öncesi Ütopik Sosyalistleri ele alýyor ve Engels'in Ýngiliz Ýþçi Sýnýfý'nýn Durumu kitabý ile Komünist Manifesto'yu inceliyor. Manifesto'nun ne zaman, hangi þartlarda kaç kez basýldýðý ve hangi dillere kaç kez çevrildiðini ayrýntýlarýyla aktardýktan sonra Marks'ýn anýt eseri Das Kapital' ele alýyor. Anti-Marksist yazarlarla dalgasýný da geçen ünlü yazar, Marksist teorinin önceki iki yüzyýlda olduðu gibi, 21. yüzyýlda da geçerliliðini koruduðunu belirterek deðiþimin, dünyayý deðiþtirmenin ancak Marksist kýlavuzla mümkün olabileceðinin altýný çiziyor. Marks'ýn ünlü, 'Filozoflar dünyayý hep yorumladýlar, aslolan onu deðiþtirmektir' deyiþini de aktaran E. Hobsbavm, kapitalist sistemin çökmeye mahkûm olduðunu yineleyerek deðiþimin kaçýnýlmazlýðýný vurguladýktan sonra ABD emperyalizminin ve diðer militarist ülkelerin parasal ve askeri güçlerinin de bu süreci durduramayacaðýnýn altýný çiziyor. Bütün gençlere hararetle öneririm

9 9 1 Haziran 2012 Cuma Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV BEHZAT Ç'YÝ EVLENDÝRMEK Kadýnlarýn iktisadi baðýmsýzlýðý arttýkça boþanma oranlarýnýn artmasý mukadderdir ve buna Behzat Ç.'yi evlendirerek yahut Kuzey Güney dizisindeki Ali tiplemesine kýz arkadaþýna evlenme teklif ettirerek engel olamazsýnýz. Türkiye'nin özgül koþullarýna baðlý olarak mukadder olan bir þey daha var, o da kadýn cinayetleri. AKP'nin, çapý dolayýsýyla, bu duruma çözüm getirecek sistematik bir politikasý yoktur ve olamaz. Olamaz, çünkü 'özgür kadýn'ýn itibarsýzlaþtýrýlmasý dolayýsýyla bu sorunda payý vardýr. Elinden gelen tek þey hukuki ve polisiye önlemler almaktýr. Ve kadýnlarý çocuk doðurma makinesi haline getirme hedefinin de sýnýrlarý vardýr, AKP kalkýnmacý ve piyasalaþtýrýcý bir partidir, bu topluma kalifiye bir iþgücü ve asgari bir alým gücü olan tüketiciler lazýmdýr Burak COP (t24) DÝPNOT TARÝH 28 NÝSAN 2011 Ýlk kez bir etkinlikte konuþan "Son vali" Halil Ýbrahim Akça bir kez daha davulu patlattý ve yine fýrtýnalar yaratacak þeyler söyledi... 'Hantal devlet yapýsýyla ekonominin yürümesi mümkün deðil' diyen Akça yine 'Persona non grata' ilan edilebilir... Gözden kaçmayanlar... ÇOCUK KÝMDEN OLACAK? Tayyip Erdoðan kürtaj sezeryan konuþup duruyor, ne uzman dinliyor, ne kadýnlarýn sesine kulak veriyor. Onca eleþtiriye raðmen "Bu ülkenin Baþbakaný olarak her meseleden sorumluyum" diyor hala. Önce kadýnlara kaç çocuk doðuracaklarýný söyledi. Yetmedi. Hangi yöntemle doðuracaklarýný söylüyor þimdi. Kadýnlara söylemediði bir tek þey kaldý: Kimden çocuk yapacaklarý. Yakýnda bunu da söylerse, þaþýrmayýn "Ýdris Naim Þahin'i geride býrakma yarýþmasýnda Baþbakan açýk ara önde" Muziplik olsun diye midir, zor bir ülkede bakan olmanýn verdiði can sýkýntýsýný hafifletmek için midir, Hükümet üyeleri kendi aralarýnda bir yarýþma düzenlemiþ besbelli. Ýdris Naim Þahin i kim yakalayabilir yarýþmasý. Yarýþmayý gizli tutuyorlar. O nedenle, ödülün ne olacaðýný bilemiyoruz. Ama yarýþma konusu belli: En kaz kafalý lafý kim edebilir, en cahil ve kaba ifadeyi kim kullanabilir. Akþam olup eve döndükten sonra, her kabine üyesi sýcak yataðýnda uzun uzun düþünüyordur: Yarýn nasýl bir laf edebilirim de Ýdris Bey i bile geride býrakabilirim? Þu anda Baþbakan açýk ara önde gidiyor. Çeþitli çevrelerde Acaba kafayý mý yedi, yoksa hastalýðýndan mý böyle oluyor? þeklinde tartýþmalara tanýk oluyorum. Hiçbiri deðil. Yarýþmayý kazanmaya çalýþýyor. Sezaryen ve kürtaj hakkýnda söylediði þeyler hayatý boyunca inandýðý þeyler. Ve bu söyledikleri dünyanýn her yanýnda tüm köktendinci ve aþýrý saðcý insanlarla paylaþtýðý inançlar. Bunlarý tartýþmak anlamlý deðil. Dinî inanç bunlar. Sperm ile yumurta biraraya geldikten sonra hangi aþamada hayat baþlar? Bu tartýþmayý dindar bir insanla yapmanýn anlamý yok. Baþbakan ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Dünya Saðlýk Örgütü'ne göre, kürtajýn yasak olduðu ülkelerde saðlýksýz koþullarda yapýlan kürtajlar nedeniyle yýlda 68 bin kadýn hayatýný kaybediyor. "Ben Hükümet'in her yaptýðýný zaten doðru bulmuyorum." Zorlu TÖRE (UBP milletvekili) VÝRGÜL... HER TÜRK ASKER DOÐARSA, KÜRTAJ NEDÝR? Her Türk asker doðduðuna göre, anne karnýndaki cenin de potansiyel askerdir. Kürtaj cinayetse, her kürtajda bir askeri öldürmüþ oluyorsunuz. Þimdilerde "her Türk asker doðar"ýn, "her Türk asker ve Ýmam doðar"a dönüþtüðünü düþünürsek, iþler daha da çetrefilleþiyor. Asker olan bir imamý, ya da imam olan bir askeri öldürmenin suçu büyük olmalý. KÜRTAJI BEKLEMEDEN DE PARÇALANABÝLÝRSÝNÝZ, BÝZE UYAR "16 doktorun bulunduðu meclise Türkiye'deki gibi kürtajý yasaklayan bir yasa gelirse parçalanýrýz, þimdiden söyleyeyim" Arif ALBAYRAK (CTP Maðusa milletvekili) KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu neye inanýrsa inansýn. Bana ne? En doðal hakkýdýr. Sorun, kendi inançlarýný 35 milyon kadýna dayatmaya çalýþtýðýnda ortaya çýkýyor. Çocuk doðurup doðurmamaya karar vermek her kadýnýn kendi hakkýdýr. Baþka hiç kimsenin deðil. ( ) Kürtajýn yasal olduðu durumda, her kadýnýn bu konularý týbbî uzmanlara danýþma olanaðý vardýr. Baþbakan gibi düþünenlerin baský kurduðu koþullarda, kadýnýn özgürlüðü elinden alýndýðý gibi, hayatý da doðrudan tehlikeye atýlmýþ olur. Türk Jinekoloji Derneði nden Prof. Dr. Atýl Yüksel þöyle demiþ: Kürtaj, cinayet deðildir. Bugüne kadar binlerce vatandaþýmýz, sosyal ve ekonomik açýdan uygun durumda deðillerken oluþmaya baþlayan gebeliklerinde yasalarýn onlara verdiði hakka dayanarak ve kendi istekleriyle gebeliklerine son verdirmiþlerdir. Kürtaj yasakken, istenmeyen gebeliklerin bilgisiz kimseler tarafýndan, rahime olmadýk maddeler sokularak sonlandýrýldýðýný ve bu tür giriþimlerin sýkça anne ölümleriyle sonuçlandýðýný hatýrlatmak isteriz. ( ) Baþbakan neye inanýrsa inansýn. Hiç ilgilenmem. Kadýn haklarýyla ilgili bir tartýþmayý Baþbakan la yapmak havanda su dövmekten farksýz olur. Yapmam. Ama Baþbakan ýn laflarý sonucunda bu memlekette kürtaj yasaklanýrsa, pis ve karanlýk odalarda illegal ameliyatlarda hayatýný kaybeden kadýnlarýn iki eli öbür dünyada yakasýna yapýþacaktýr. Haberi vardýr umarým. ( ) Uludere de 34 vatandaþýmýzýn öldürülmesi, devlet eliyle iþlenmiþ bir cinayettir. Ödürülenlerin ailelerinden ve Kürt halkýndan özür dilerim dediði güne kadar, Baþbakan ýn insan hayatý hakkýnda söylediklerini ciddiye almamayý tercih ediyorum. (Bu yazý Roni Margulies in Taraf ta yayýmlanan Ýdris Naimlik yarýþmasý ve kürtaj baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 1 Haziran 2012 Cuma GÜNEYDEN... Barolar Birliði'nden polise Bedevi: Polis kendine çekidüzen vermeli Kýbrýs Türk Barolar Birliði, Kumyalý'da meydana gelen kaza sonrasýnda, polisin ifade alma giriþimleri sýrasýnda hastanede yaralý müvekkilini "yasal konularda uyaran" meslektaþlarýnýn polis tarafýndan "suçu var ve aranýyor" konumunda býrakýldýðýný belirterek, polisi eleþtirdi. Kýbrýs Türk Barolar Birliði Baþkaný Ünver Bedevi, ilçe barolarýnýn temsilcileri ve avukatlarýn katýlýmý ile Lefkoþa Mahalli Barosu lokalinde düzenlediði basýn toplantýsýnda, "Meslek örgütü olarak meslektaþýmýzýn yanýnda olacaðýz. Polisin dava açmasý halinde yönetim kurulu ve hatta pek çok avukat olarak mahkemede savunma yapacaðýz" dedi. Polisin kendine çeki düzen vermesi gerektiðini kaydeden Bedevi, adaletin iþleyiþi için avukatlarýn mesleklerini rahat ve özgür bir þekilde yapmasýnýn þart olduðunu, aksi takdirde adalet sisteminin çökeceðini vurguladý. "Kurumlar arasý kavga yaratmak niyetinde deðiliz" diyen Bedevi, "Bizim ýsrarýmýz adaletin saðlanmasýdýr" ifadesini kullandý. KAZA Kumyalý'daki kaza sonrasýnda hastanede yatan müvekkilini polisin ifade alma giriþimleri sýrasýnda yasal konularda uyaran avukatýn, polis tarafýndan meselede taraf gibi lanse edildiðini, "suçu var ve aranýyor" þeklinde açýklama yapýldýðýný anlatan Bedevi, ilgili avukatýn haksýzlýða uðradýðýný ve bunun sorumlusunun da polis örgütü olduðunu kaydetti. PRENSÝPLER "Bizim derdimiz prensipler ve saðlanmasý gereken denge ile alakalý" diyen Bedevi, böyle bir uygulamanýn kabul edilemez olduðunu kaydetti. Tek taraflý bu tür açýklamalar konusunda basýnýn da dikkatli olmasý gerektiðini, açýk isim zikretmenin tehlikeli olduðunu söyleyen Bedevi, ilgili avukatýn polis tarafýndan ýsrarla telefonla rahatsýz edilerek tehditlerde bulunulduðunu da iddia etti. "MESLEKTAÞIMIZIN YANINDA OLACAÐIZ" Avukatlarýn görevlerini yapabilmeleri için bazý muafiyetleri olduðunu, bir avukatýn görevini yaparken söylediði þeylerden dolayý bu tür SARAY HATIRASI- Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Vadili Belediyesi Herkes Ýçin Spor Derneði ve Altýn Çocuklar Eðitim Merkezi Ýdareci ve Öðrencileri'ni kabul etti. Kabulde konuþan Vadili Belediye Baþkaný Mehmet Adahan, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nu Vadili Belediyesi ve bölge okullarýnýn katýlýmýyla, 1 Haziran Çocuk günü dolayýsýyla düzenleyecekleri þölene davet etti. Þölen'in bu akþam saat 17:00'de kortej yürütüþüyle baþlayacaðýný belirten Adahan, þölen kapsamýnda çocuklara yönelik bir çok etkinlik düzenleyeceklerini anlattý. uygulamalara tabii tutulmasýnýn kabul edilemez olduðunu belirten Bedevi, "Meslek örgütü olarak meslektaþýmýzýn yanýnda olacaðýz. Polisin dava açmasý halinde yönetim kurulu ve hatta pek çok avukat olarak mahkemede savunma yapacaðýz" dedi. Bedevi, "Bundan sonra tutumumuz bu þekilde olacak. Bunu Polis teþkilatý ve halkýmýz da bilmeli" ifadelerini de kulandý. ÞÝKAYETÇÝ OLUNMASI Sözkonusu olayda, kaza ile ilgili tahkikat memurunun, avukatýn ayrýlmasýndan sonra hastanede yaralýnýn yanýna giderek ifade aldýðýný savunarak bunu da eleþtiren Bedevi, alýnan ifadenin kaza ile ilgili deðil, avukatla ilgili olduðuna dikkat çekti. Badevi, ilgili avukatýn polis memurlarý aleyhinde þikayetçi olmaya karar vermesi ve yaralýnýn da uygun görüp þikayette bulunmak istemesi halinde her iki þikayeti birleþtirerek bu konunun takipçisi olacaklarýný söyledi. YARGININ SAÐLIKLI ÝÞLEYÝÞÝNÝN SAÐLANMASI Barolar Birliði Baþkaný Ünver Bedevi, yargýnýn saðlýklý iþleyiþi için avukatlarýn mesleklerini rahat ve özgür bir þekilde yapmasýnýn þart olduðunu, aksi takdirde adalet sisteminin çökeceðini de vurguladý. Polisle ilgili mücadelelerini sürdürme kararlýlýðýnda olduklarýný ifade eden Bedevi, polisin avukatlarýn müvekkilleri ile rahatça görüþemediðini savundu. ÝÞKENCE DAHÝL... Polislerin olaylarý çözmede teknolojik imkansýzlýklarý öne sürerek ifade almak için iþkence dahil her türlü yola baþvurduðunu da iddia eden Bedevi, polisin kendine çeki düzen vermesi gerektiðini vurguladý. Polislerin görevini insan haklarýný gözeterek yapmasýný isteyen Bedevi, gerekli yasal deðiþikliklerin yapýlarak yasal boþluklarýn doldurulmasý gerektiðini ifade etti. "Kurumlar arasý kavga yaratmak niyetinde deðiliz" diyen Bedevi, "Bizim ýsrarýmýz adaletin saðlanmasý konusunda" ifadesini kullandý. Polisin yetersiz kalan yasal mevzuata göre günümüz koþullarýna uymayan davranýþlarý bulunduðunu ifade eden Bedevi, polisin bunlarý düzeltmek için gerekli adýmlarý atmasý gerektiðini kaydetti. Yüksek Mahkeme'nin ülke mevzuatýndan esinlenerek olaylarda polisin nasýl ifade almasý gerektiðini belirten kararý bulunduðuna dikkat çeken Bedevi, bunun yasal mevzuata da geçmesi gerektiðini söyledi. BASIN Bedevi, basýnýn da bu tür konularda dikkatli olup sansasyon peþinde koþmadan dengeli haberler yazmasý, kiþileri zan altýnda býrakacak haberlerden kaçýnmasý gerektiðini ifade etti. Barolar Birliði Asbaþkaný Altan Erdað ise, müvekkillerini savunmaya çalýþan avukatlarýn haksýzlýklara uðramakta olduðunu savunarak bu konuda örnekler verdi. Sanýk konumunda olan kiþilerin de bazý haklarý bulunduðunu vurgulayan Erdað, Anayasa'da bir kiþinin tutuklandýðý andan itibaren kendisini serbestçe savunacak hukuk hizmetinden yararlanabileceðinin ifade edildiðine dikkat çekti. Avukatlarýn polis karakolundaki müvekkilleri ile mesai saatleri dýþýnda görüþtürülmemesini de eleþtiren Erdað, yaþanan olaylarýn yasalara aykýrý olduðunu savundu. 95 JENERATÖRÜN ÇEVREYE RAHATSIZLIK VEREMEYECEÐÝ TEYÝT EDÝLDÝ Rum Elektrik Ýdaresi (AÝK), Güney Kýbrýs'ýn AB Dönem Baþkanlýðýný üstlenecek olmasýndan doðacak elektrik ihtiyacýný karþýlamak maksadýyla, Moni Elektrik Santralinde açýk alana 95 jeneratörün yerleþtirilmesinin bölgedeki turizm sektörüne olumsuz etkilerinin olmayacaðý teyidinde bulundu. Politis gazetesi ayný bölgede, yerleþim yerlerinin yakýnlarýnda hali hazýrda 35 jeneratörün faaliyete geçirildiðini belirterek, yeni jeneratörlerin yerleþtirileceði haberinin, bölge sakinleri ve otel sahiplerinin büyük tepkisine neden olduðunu kaydetti. AÝK Genel Müdürü ile Pirgo ihtiyar heyetinin geçtiðimiz günlerde konuyla ilgili bir toplantý gerçekleþtirdiði yazan gazete, Müdürün, 95 jeneratörün yedek olacaðýný ve geçici olarak, ihtiyaca göre 15 Eylül'e kadar çalýþacaðýný söylediðini aktardý. AVUSTRALYA GENEL VALÝSÝ KIBRIS'I ZÝYARET EDECEK Avustralya Genel Valisi Quentin Bryce'in, üç gün sürecek resmi ziyarette bulunmak amacýyla beraberindeki heyetle birlikte akþamüzeri Güney Kýbrýs'a gideceði ifade edildi. Yapýlan resmi açýklamaya dayanarak, Bryce'ýn bu sabah Baþkanlýk konutuna gideceðini ve Rum Yönetimi Baþkaný tarafýndan burada resmi olarak karþýlanacaðýný yazan Simerini, karþýlamanýn ardýndan Hristofyas ile Bryce'ýn baþ baþa görüþmeye görüþeceklerini, bunu ise iki ülke heyetleri arasýndaki görüþmelerin takip edeceðini kaydetti. SÖZDE "ALSANCAK" BELEDÝYESÝ'NDEN BAS'IN KKTC ZÝYARETÝNE KINAMA Rum tarafýndaki sözde "Alsancak" Belediyesi, "Kýbrýs Cumhuriyeti topraklarýna iþgal altýndaki bölgeler üzerinden giriþ yapmanýn yasa dýþý ve kýnanmasý gereken bir þey olduðunu" iddia etti. Fileleftheros'un haberine göre, Biblical Arhaeology Society (BAS) isimli örgütün bir eðitim gezisi çerçevesinde Ercan Havalimaný üzerinden KKTC'ye gelip, ardýndan da Güney Kýbrýs'a geçecek olmasý sebebiyle açýklama yapan sözde "Alsancak" Belediyesi, bu durumdan endiþe duyduðunu belirtti. RUM ARICILAR ÖRGÜTÜ'NDEN "ÞÝKAYET" Rum Arýcýlar Örgütü'nün; Kýbrýs Türk Arýcýlar Birliði'nin; Uluslararasý Arýcý Birlikler Federasyonu "Apimondia"ya üye olmaya hazýrlanmasýna tepki gösterdiði belirtildi. Fileleftheros gazetesi ayný zamanda "Apimondia" üyesi olan Rum Arýcýlar Örgütü konu hakkýnda, Rum Dýþiþleri Bakanlýðý'na þikayette bulunduðunu ayrýca Kýbrýs Türk basýnýnda konu hakkýnda çýkan haberlerin teyit edilmesi durumunda, her gidiþata yönelik olarak tepki göstermeye de hazýr olduklarýný belirttiklerini yazdý. "KIBRIS'IN BÖLÜNMESÝ" KONULU BELGESELÝN GALASI Yuri Averof ile Andreas Apostolidis isimli yönetmenlerin çektiði "Kýbrýs'ýn Bölünmesi" konulu belgeselin galasýnýn dün 19.00'da "Ýþbirliði Evi"nde yapýldýðý belirtildi. Averof ile Apostolidis'in "Kýbrýs'ýn Bölünmesi" konulu belgeselde, "1963 ve 1974 olaylarý ile bu olaylarýn sonucunda ortaya çýkan insani problemlerini" konu edindiklerini yazan Politis, belgeselin Kýbrýs'ýn bölünmesinin tarihini Kýbrýslý Türkler, Kýbrýslý Rumlar ve bir Ýngiliz subayýn gözünden ortaya koyduðunu kaydetti. Haberde, yapýlan galayý, resepsiyon ve Andreas Apostolidis ile Ýstanbul Bilgi Üniversitesi'nden "Ayhan Aktar" ile Harry Tzimitras isimli öðretim görevlilerinin katýlacaklarý açýk oturumun takip edeceði belirtildi.

11 1 Haziran 2012 Cuma 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... "Muhafazakârlar yaþayan bebekleri ölü askerlere çevirebilmek için isterler" ABD'de kara mizahýn önemli isimlerinden komedyen George Carlin'in 1996'daki gösterisinin kürtaj karþýtlýðýna iliþkin bölümü sosyal medyada dolaþýma girdi. Grammy ödüllü hiciv ustasý, oyuncu ve yazar Carlin'in, kürtaj karþýtlarýný hicvettiði 1996'daki gösterisi yanký yaratmýþtý. 2008'de kalp yetmezliðinden ölen George Carlin'in ABD'deki kürtaj karþýtlarýyla ilgili þovunun bir bölümünde þöyle diyordu: "Kürtaj karþýtý muhafazakârlar döllenmeden dokuzuncu aya kadar fetüsle kafayý bozmuþlardýr. Doðumdan sonrasýný bilmek istemezler. Doðum öncesiysen iyisin. Okul öncesiysen boku yedin. Askerlik çaðýna gelene kadar muhafazakârlarýn umurunda olmazsýn. Muhafazakârlar yaþayan bebekleri ölü askerlere çevirebilmek için isterler. Kürtaj karþýtlarý kadýn düþmanlarýdýr. ( ) Fetüs bir insan mýdýr? Eðer insansa, neden nüfus sayýmýnda sayýlmýyorlar? Eðer fetüs insansa neden düþük olduðu zaman cenaze düzenlenmiyor? Eðer fetüs insansa, neden insanlar 'Üç çocuðumuz var' demek yerine 'Ýki çocuðumuz var, bir tanesi de yolda' diyor? Hayat döllenmeyle baþlamaz. Döllenme spermin yumurtayý döllemesidir. Genellikle erkeðin þöyle demesinden sonra gerçekleþir: 'Ah tatlým, tam da geri çekilecektim ki telefon çaldý ve beni þaþýrttý!' Kadýnlarýn döllenmiþ yumurtalarýnýn yüzde 80'i þu malum 'enfes' birkaç günde vücuttan atýlýr. Sonlarý hijyenik pedler olur, yine de bunlar döllenmiþ yumurtalardýr. Yani temelde bu kürtaj karþýtlarý bize diyor ki 'Bir seferden fazla adet görmüþ her kadýn seri katildir. ( ) Katolikler ve diðer Hýristiyanlar kürtaja karþýlar. Ayný zamanda eþcinsellere karþýlar. Eþcinsellerden daha az kim kürtaj yaptýrýr ki? Onlarý Ýsa aþkýna rahat býrakýn. Elinizde hiç kürtaj yaptýrmayacaðýný garantileyen koca bir grup insan var!" (t24) Sanatçýlar kürtaj yasaðýyla ilgili ne dedi? Kürtaj yasasý kadýn düþmanlýðýdýr Baþbakan Tayyip Erdoðan "Kürtaj cinayettir" dedi. "Her kürtaj bir Uludere'dir," "Kürtaj bu milleti dünya sahnesinden silmek için sinsice bir plandýr" diye devam etti. Ardýndan AKP iktidarýnýn konuya bakýþý ortaya serildi. Sanatçýlar, yazarlar, þairler Kürtaj hakkýndaki tartýþmalarla ilgili þöyle konuþtu: DENÝZ TÜRKALÝ (Oyuncu): "ÖNCE YAPTIKLARI CÝNAYETLERÝN HESABINI VERSÝNLER" "Kadýnlarýn bedeni hakkýnda siyasilerin, erkeklerin söz söylemeye haklarý yoktur. Kürtaj mý olacaðýz, hamile mi kalacaðýz, sadece seviþecek miyiz, bu kararlar bize aittir. Onlar önce iþledikleri cinayetlerin hesaplarýný versinler, bizim bedenlerimizle uðraþmasýnlar." HÜMEYRA (Oyuncu): "FETÜSLE KAFAYI BOZMUÞLAR" "Muhafazakarlar kanýmca kadýn karþýtý. Döllenmeden dokuz aya kadar fetüsle kafayý bozmuþlar. Nedense hep doðmamýþýn peþindeler. Yaþayan bebekler istiyorlar ki ölü askerlere çevirebilsinler." HARUN TEKÝN (Müzisyen): "DOÐMUÞ ÇOCUKLARA NASIL BÝR HAYAT SUNULUYOR" "Doðmuþ çocuklara nasýl bir hayat sunuluyor da bir anda doðmamýþ çocuklara dair bu kadar tutkulu bir irade beyanýyla karþýlaþtýk, anlamakta güçlük çekiyorum." KÜÇÜK ÝSKENDER (Þair): "BU ÝKTÝDARI SOKAKTAKÝ ÝNSAN SEÇTÝ" "Maalesef þaþýrmýyorum. Bana göre Ýslam Cumhuriyeti'ne doðru gidiliyor. Tencerenin altý yakýldý ve yemek piþiyor. Ýktidar seçimle geldi ve bu icraatlar bu partiye oy verenlerin seçimi. Ben iktidara deðil halka kýzýyorum. Bu tablo karþýsýnda iktidarla deðil, sokaktaki insanla meselemiz var demektir." FUNDA ÞÝRÝNKAL (Oyuncu): "BUNU KONUÞMAKTAN UTANIYORUM" "Kadýnýn bedeni, Baþbakaný ilgilendirmez. Bunu konuþuyor olmaktan utanýyorum. Baþbakanýn Uludere'de yaptýðý hatayý kapatmak için önümüze sunduðu suni, seksist bir konu bu." AHMET ÜMÝT (Yazar): "KADIN DÜÞMANI BÝR POLÝTÝKA" "Kürtaj yasasý kadýn düþmaný bir politikadýr. Kürtajýn yasak olduðu dönemlerde insanlar saðlýksýz koþullarda kürtaj oluyordu, kadýnlar ya ölüyor ya da sakat kalýyordu. Kürtajý yasaklayarak önleyemezsiniz, daha çok kadýnýn ölmesine neden olursunuz." GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Türk partilerden Anastasiadis'e eleþtiri Slovakya'nýn Güney Kýbrýs Büyükelçiliði tarafýndan, bazý Kýbrýslý Türk ve Rum Siyasi partilerin katýlýmýyla düzenlenen, iki toplumlu diyalog çerçevesindeki son toplantýda, Kýbrýslý Türk partilerin, DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis'e eleþtirilerde bulunduðu belirtildi. Haravgi gazetesi elde ettiði bilgilere dayanarak DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasaidis'in "gevþek federasyon veya konfederasyon ile saðlanan görüþ birliklerinin geri çekilmesine" atýfta bulunan görüþlerinin, Kýbrýslý Türk partilerin ve özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi temsilcisi, II. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat döneminde özel temsilci olan Özdil Nami tarafýndan tepkiyle karþýlandýðýný yazdý. Habere göre CTP temsilcisi Nami, Talat- Hristofyas arasýndaki müzakerelerde saðlanan görüþ birliklerini Anastasaidis'e okuduktan sonra, Anastasaidis'e, neyin deðiþmesini istediðini sordu. Anastasiadis ise bunu yanýtlamaktan kaçýndý. Habere göre Kýbrýslý Türk siyasetçiler,, Anastasiadis'in aksine, güçlü bir federal hükümete yönelik desteklerini ifade ettiler ve Anastasiadis'i saðlanan ilerlemeyi iptal etmek istemekle eleþtirdiler. Gazete toplantý sonrasýnda yapýlan ortak açýklamaya da yer verdi. Fileleftheros gazetesi, "Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum Partilerden Üzerinde Anlaþmaya Varýlan Güven Yaratýcý Önlemlerin Hayata Geçirilmesi Çaðrýsý" baþlýðýyla aktardý. Haberi "Kýbrýslý Türk ve Rum Partiler Mevcut Statükoyla Hem Fikir Deðil" baþlýðýyla veren Alithia gazetesi ise DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasaidis'in gazetecilere yönelik açýklamalarýna yer verdi. Habere göre Anastasadis, Ledra Palas toplantýlarýna katýlan partilerin, çözüme yönelik olarak olumsuz olmadýðýný sadece Kýbrýs sorununun çeþitli boyutlarýna iliþkin farklýlýklarýn bulunduðunu ifade etti. Toplantýnýn ev sahibi ve esas konuþmacýsý olarak DÝSÝ'nin, Ulusal Konsey'e de sunduðu gibi, Kýbrýs sorununun çözümüne iliþkin tezlerini dile getirdiðini ifade eden Anastasiadis, ileriki adýmlar ve Ulusal Birlik Partisinin toplantýlara katýlmamasý sorusuna ise, (toplantýya) katýlan partilerin, hepsinin, iki toplum tarafýndan kabul edilecek bir çözümün bir an önce bulunmasý þeklindeki görüþlerini dile getirdiðini belirtti. Anastasaidis, kendilerine iliþkin olarak Kýbrýs Rum tarafýnýn endiþelerinin ve beklentilerinin görmezden gelinmemesi gerektiðini, Kýbrýs Türk tarafý açýsýndan ise onlarýn da kendi görüþlerini yinelediklerini, bunun da; nihai hedefe iliþkin ayrýldýklarý anlamýna da gelmediðini söyledi. KKTC Sivil Havacýlýk Dairesi Müdürü resmi sýfatýyla Rum tarafýnda düzenlenecek olan konferansa katýlmak istedi ama reddedildi KKTC Sivil Havacýlýk Dairesi Müdürü'nün; Güneydoðu Avrupa - Ortadoðu - (Güney) Kýbrýs Uçuþ Güvenliði Kuruluþunun (SFS- SEC), Lefkoþa Rum kesminde düzenleyeceði uluslararasý konferansa katýlmak istediði ileri sürüldü. Fileleftheros gazetesi "Yasadýþý 'FIR' Konusunda Metoda Devam Ediliyor... Ýþgal Bölgelerinin 'S. Havacýlýk Müdüründen' Yeni Kýþkýrtma... 'Resmi' Kostümüyle Lefkoþa'daki Uluslararasý Konferansa Katýlmak Ýstedi" baþlýklarýyla verdiði haberinde "iþgal bölgelerinin 'Sivil Havacýlýk Müdürü' sahteniteliði altýnda, Güneydoðu Avrupa - Ortadoðu - Kýbrýs Uçuþ Güvenliði Kuruluþunun (SFS- SEC) bugün Lefkoþa'da düzenleyeceði uçuþ güvenliðiyle ilgili uluslararasý konferansa katýlmak istedi" iddiasýnda bulundu. Müdürün,"açýk olduðu üzere provokasyon hedefleriyle, kendi 'niteliði' altýnda" Rum Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný'nýn da katýlacaðý bu sabahki merasimlerde ve bu akþamki resmi yemekte hazýr bulunmak istediðini savunan gazete, "iþgal rejiminin bu hareketinin, sahte devletin, kendi Sivil Havacýlýðý ve 'kurumlarýyla', 'devlet' olarak gösterilmesi yönündeki bilindik metotlarýna dahil olduðunu" öne sürdü. Gazete Güneydoðu Avrupa - Ortadoðu - Kýbrýs Uçuþ Güvenliði Kuruluþunun, Kýbrýslý Türk Sivil Havacýlýk Müdürüne, bölümde meslek sahibi bir kiþi niteliði altýnda konferansa memnuniyetle kabul edileceði, ancak hiçbir durumda "iþgal bölgelerinin sahte makamýnýn" temsilcisi olarak kabul edilemeyeceði yanýtýný verdiðini savundu. Habere göre bu yanýtýn üzerine kendisi (müdür), Uluslararasý Uçuþ Güvenliði Kuruluþunun merkezine yönelerek, kurumun uçuþlarýn güvenliðine iliþkin kayýtsýzlýðý olarak, FSF-SEC'in, gazetenin yazdýðý üzere "sahte devletin ve iþgal gücünün temsilcisi kostümüyle" kendisini konferansa kabul etmeyi reddetmesini þikayet etti. Son zamanlarda Türkiye ve "iþgal bölgelerinin" planlý olarak Sivil Havacýlýk alanýyla ilgili kýþkýrtýcý faaliyetlerle ilerlediðinin açýk olduðunu iddia eden gazete, bu faaliyetlerin, Türk savaþ uçaklarýnýn sahte devletin hava sahasýnda Ýsrail (uçaðýný) engellediðine dair "sahte haberin" yansýtýlmasýyla baþladýðýný, Ýtalya uçaðýnýn KKTC hava sahasýný ihlal ettiðine dair haberin de sahte olarak varsayýldýðýný savundu. Gazete son olarak "bu hareketlerden, bu alanýn, önümüzdeki sürede de Türk kýþkýrtmalarýnýn gündeminde olacaðý görünüyor" iddiasýnda bulundu. AVRUPA HALK PARTÝSÝ YETKÝLÝLERÝ TEMASLARDA BULUNDU Avrupa Halk Partisi Grup Baþkaný Joseph Daul baþkanlýðýndaki heyet, Güney Kýbrýs'ta temaslarda bulundu. Fileleftheros gazetesi ve diðer gazeteler, Joseph Daul baþkanlýðýndaki Avrupa Halk Partisi heyetinin, dün, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, Meclis Baþkaný Yannakis Omiru, kardeþ parti olarak nitelendirdikleri DÝSÝ'nin Baþkaný Nikos Anastasiadis ile ayrý ayrý görüþtüklerini yazdý. Habere göre, Avrupa Halk Partisi yetkilileri ayrýca, bazý bakanlarýn yaný sýra Rum Meclisi Dýþiþleri ve Avrupa Konularýna iliþkin komiteleriyle de bir araya geldi. Avrupa Halk Partisi Grup Baþkaný Joseph Daul, Güney Kýbrýs AB dönem baþkanlýðýnýn önceliðinin, Avrupa'nýn bütünlüklü siyasetinin desteklenmesi olmasý gerektiðini söyledi. Daul yazýlý olarak yaptýðý açýklamada Güney Kýbrýs'ýn ilk kez AB dönem baþkanlýðýný, herkes için zor olan bir dönemde üstlenmekte olduðuna dikkati çekerek bu zor dönemlerde vatandaþlarýn, Avrupalý ve ulusal liderlerinden, kararlarý için sadece dayanýþma deðil, sorumluluk göstermelerini istemekte olduðunu ifade etti. Güney Kýbrýs AB dönem baþkanlýðýnýn "Daha Ýyi Avrupa" sloganýyla faaliyet göstereceðini belirten Daul, baþarýlý bir Güney Kýbrýs AB dönem baþkanlýðýný desteklediklerini de ifade etti. Temaslarýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada ise Daul, ayrýca Güney Kýbrýs AB dönem baþkanlýðýnýn, Avrupa'nýn kalkýnmasýna katký saðlamasý temennisinde de bulundu. ÝKÝ HELÝKOPTER KÝRALANIYOR Rum Hükümetinin, 2012 yazý için kiralayacaðý iki yangýn söndürme helikopterinin maliyetinin yaklaþýk 2 milyon Euro olacaðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi bu yangýn söndürme helikopterlerinin kiralanmasý maliyetine KDV'nin de eklenmesi gerekeceðini belirtti. Ýhaleye baþvuran iki þirketten söz eden gazete, Rum Ýhale Ýnceleme Makamýnýn; ihalenin KDV de dahil 2 milyon 450 bini geçmemesi gerektiðinden ötürü iki helikopter için 2 milyon 590 bin Euro teklif sunan þirketin baþvurusunu reddettiðini, diðer þirketin teklifini ise kabul ettiðini yazdý. Habere göre iki þirket ihalede ayný puaný aldý, ancak ihale ekonomik açýdan daha düþük bir maliyet sunan Youstorm Ltd þirketine verildi.

12 12 Günün Manisi Gahve içdim gaymaklý Yarim elma yanaklý Bir öpücük gondurdum Lezzeti baldan dadlý KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý 1 Haziran 2012 Cuma TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER Duanýn Gücü Bilal Civelek YEDÝVEREN YAYINLARI "Býrakýn adalet yerini bulsun, isterse kýyamet kopsun." W. Watson Senin denizin gözlerinin gökyüzüyle kaynaþtýðý yerde ýþýl ýþýl þafaktýr beni kucaklayan aðýr bir sessizlik çökerken yüreðime ve martýlarýn bembeyaz kanatlarýnda uçarken bitmeyen aþkýmýn fýrtýnasýnda boðulduðum andýr. Ýbrahim Aziz "Senin denizin" adlý þiirinden "Dünün Iþýðý" Khora Kitap Cafe'de anlatýldý (Haber ve fotoðraflar Mustafa ERKAN)- "Dünün Iþýðý" Mustafa Gökçeoðlu hakkýnda 30 Mayýs Çarþamba akþamý bir söyleþi gerçekleþtirildi. Khora kitap evinin ev sahipliðini üstlendiði etkinlik, Afþaroðlu'nun yaptýðý konuþma ile baþladý.kitap tanýtýmý AraþtýrmacýYazar Mustafa Gökçeoðlu'nun hayatýný anlatan kitap emekli ilkokul öðretmeni,halk bilimi alanýnda master yapan Aydan Afþaroðlu tarafýndan kaleme alýnan kitabýn tanýtým etkinliðine sanatseverler yanýnda kitapseverler ilgi gösterdi. Kitap oluþumunu kendi anlatýmlarýyle, nasýl bu günlere geldiðini ve hazýrlandýðýný anlattý. Katký koyan yakýn dostlarýna da teþekkür etmeyi ihmal etmedi. Katýlýmcýlar etkinliðe soru ve yorumlarýyle katký koydular. Afþaroðlu düzenlenen etkinlikte bol bol sohbet ederek okurlarla duygularýný paylaþma imkaný buldu Afþaroðlu 5 yýllýk bir çalýþmayla yazdýðý biyografi kitabýnýn tanýtým gününe katýlan kitap severlere yazmýþ olduðu kitabýný imzalama fýrsatý da buldu. II. GÝRNE KÜLTÜR VE SANAT FESTÝVALÝ 6 HAZÝRAN'DA BAÞLIYOR Girne Belediyesi'nce düzenlenen, tiyatro ve müzik etkinlikleriyle dolu "II. Girne Kültür ve Sanat Festivali" 6 Haziran Çarþamba günü baþlýyor. Girne Belediyesi, bu yýl ikincini düzenlediði festivalle ilgili tüm hazýrlýklarýn tamamlandýðýný açýkladý. Girne Belediyesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, 6 Haziran'da Türkiye Devlet Tiyatrolarý'nýn Amfitiyatro'da yer alacak ve Ýngilizce altyazý da sunulacak Kenan Iþýk'ýn yönettiði "Antigone" oyunuyla baþlayacak festival 1 Temmuz'da tamamlanacak. Türkiye'nin ünlü sanatçýlarý Zülfü Livaneli, Mazhar-Fuat-Özkan, Duman ve Emre Pehlivan yanýnda Ýngiltere'den Aswad ve Strange Union da festival için KKTC'ye gelecek. Öldüren Þampanya, Arda Gündüz, Latino Turco gibi Kýbrýslý sanatçýlar da festivalde yer alacak. Türkiye Devlet Tiyatrolarý'na baðlý Ankara ve Ýstanbul devlet tiyatrolarýnýn sergileyeceði tiyatro oyunlarý da festivale renk katacak. Festival etkinlikleri Amfitiyatro, Girne Belediyesi Meydaný, Atatürk büstü önü ve Barýþ Parký'nda yer alacak. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Siyah Giyen Adamlar 3 ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Battleship ( ) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Açlýk Oyunlarý ( CumaCumartesi 23.30) "Devrimden Sonra" Baraka'da Baraka Kültür Merkezi'nde her ayýn ilk cumartesi gecesi düzenlenen "Ýzle-Tartýþ" etkinliðinde bu ay "Devrimden Sonra" filmi izleniyor. 2 Haziran Cumartesi akþamý saat 20.00'de Baraka'nýn Kýzýlbaþ'taki lokalinde gerçekleþtirilecek olan etkinlikte film hakkýnda kýs bir sunuþ ve filmin eleþtirisi de yer alacak. "Sinemaya Seyirci Kalmayýn" sloganýyla yapýlan film gösterimi ücretsiz ve halak açýktýr. Film kendi sitesinde açýklandýðý üzere "Türkiye'de gerçekleþebilecek bir devrimin hayata ve sokaða nasýl yansýyabileceðini, devrimin, sýradan insanlarýn, iþçilerin, gençlerin, emeklilerin hayatlarýnda neleri deðiþtirebileceðini anlatýyor. Eðitimin, saðlýðýn, parayla satýlmadýðý, paranýn aþka tuzaklar kuramadýðý, insanlarýn iþsizlik korkusu ile yaþamadýðý, gençlerin üniforma giydirilip emperyalist örgütlerin hizmetine sokulamadýðý bir ülkeyi tasvir ediliyor." 2011 Türkiye yapýmý olan "Devrimden Sonra", Mert Fýrat, Þerif Sezer, Fýrat Tanýþ, Lenent Ülgen ve Tanju Öncel gibi birbirinden yetenekli oyuncularý ayný perdede buluþturuyor. Filmin yönetmenliðini ise senaryýnun da sahibi olan Mustafa Kenan yapmýþ. Film vesilesiyle devrime giden yolu ve devrimden sonrayý tartýþmak isteyen tüm dostlarýmýz davetlidir. Girne Girne Lemar Sinema Vücut (12:00-14:15-17:15-20:45) Maðusa Maðusa Galeria Siyah Giyen Adamlar 3 (12:00-14:00-16:00-18:00-21:00-23:15) Dehþet Kapaný (12:00-14:30-16:30-18:30-21:00 23:15 Cuma-Cumartesi)

13 13 1 Haziran 2012 Cuma ÝSKELE BELEDÝYESÝ 14. ÇOCUK ÞENLÝÐÝ Ýskele Belediyesi 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle 14. Çocuk Þenliði'ni bu akþam düzenliyor. Dr. Fazýl Küçük Kapalý Spor Salonu'nda yapýlacak etkinlik saat 18.30'da baþlayacak. Atatürk ve þehitler için bir dakikalýk saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn ardýndan Ýskele Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Orun konuþma yapacak. Konuþmanýn ardýndan dans gösterileri yer alacak. Tüm gruplarýn "Sevgi-Dostluk-Kardeþlik" adýna halký selamlamasýndan sonra, okul müdürlükleri ve sorumlu öðretmenlere katýlým belgeleri ve plaketler verilecek. MEME KANSERÝ BÝLGÝLENDÝRME ÇALIÞMALARI- Kanser Hastalarýna Yardým Derneði, meme kanseri ile ilgili bilgilendirme çalýþmalarýna devam ediyor. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, "Kanser Konusunda Toplumu Bilinçlendirme ve Eðitim Projesi" kapsamýnda Temel Onkoloji Uzmaný Mine Çaðlar dün Akova köyünde meme kanseri, erken tanýnýn önemi ve kendi kendine meme taramasý konularýnda bilgi verdi. "AÐ EKONOMÝSÝ VE ELEKTRONÝK TÝCARET" EÐÝTÝMÝ Kýbrýs Türk Sanayi Odasý (KTSO) Yaþam Boyu Eðitim Merkezi (YBEM) ve Second Project iþbirliðinde "Að Ekonomisi ve Elektronik Ticaret" eðitimi düzenlendi. KTSO'dan verilen bilgiye göre, Oda merkezinde dün öðle saatlerinde gerçekleþtirilen ücretsiz eðitimde, Gürhan Hatipoðlu tarafýndan oda üyelerine web sayfasý kullanýmý ve elektronik ticaret konularýnda bilgiler verildi. OSMAN BALIKÇIOÐLU "LONDRALI" KÝTABINI KTGB'DE TANITACAK Kýbrýs Türk kültüründe önemli yeri olan "Alekko ile Caher" oyunlarýnýn Caher'i, tiyatro sanatçýsý ve yazar Osman Balýkçýoðlu, "Londralý" adlý kitabýný bugün Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði lokalinde tanýtacak. Birlikten verilen bilgiye göre, tanýtým etkinliði saat 20.00'de baþlayacak. Bulut Ýnþaat Yönetim Kurulu ndan açýklama: Tapu devri tamam Dün bir açýklama yapan Bulut Ýnþaat tapu iþlemlerinin büyük bir bölümünü tamamladýðýný açýkladý. Açýklamayý aþaðýda aynen yayýnlýyoruz: "Bulut Ýnþaat Yönetim Kurulu Baþkaný Temel Bulut ve Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Erman Çitim ortak bir yazýlý basýn açýklamasý yaparak, Eviva Lavinium'a ait hisselerin Bulut Ýnþaat'a devrinin gerçekleþtiði bilgisini kamuoyu ile paylaþtý. Yazýlý açýklamada, Eviva Lavinium'a ait hisselerin Bulut Ýnþaat'a devrine iliþkin tüm yükümlülüklerin yerine getirildiði ve toplam TL vergi ödendiðinin altý çizilerek, çok kýsa bir süre sonra Eviva Lavinium'dan ev alanlara tapularýnýn teslim edileceði vurgulandý. Kuzey Kýbrýs'ta, son yýllarýn en büyük inþaat projelerinden biri olan Eviva Lavinium Projesi'nin, Bulut Ýnþaat Markasý buluþmasýndan büyük memnuniyet duyulduðunun belirtildiði yazýlý açýklamada, devralýnan 728 dairenin önemli bir bölümünün satýldýðý, geri kalanlarýn satýþýnýn devam ettiði ifade edildi. Söz konusu açýklamada, ayrýca, Bulut Ýnþaat'ýn, þaþýrtýcý rakamlarla Kuzey Kýbrýs Halký'ný ev sahibi yapma ve turizme ivme kazandýrma çabalarýnýn kesintisiz olarak devam edeceði belirtilerek, 2000 yataklýk Otel Ýnþaatý'nýn proje çalýþmalarýnýn tamamlandýðý, MÝT COM Ltd'ten Lefkoþa Merkezde çoðu bitirilmiþ olarak devralýnan 52 adet dubleks dairenin devam inþaatý ve Yafra LTD'ten Çatalköy Merkezde satýn alýnan 77 dönüm arazide yapýlacak olan 200 konutun da proje çalýþmalarýnýn tamamlandýðý belirtilerek, kýsa bir süre sonra inþaat ve satýþlarýn baþlayacaðý açýklandý." BKP'DEN HÜKÜMETE ELEÞTÝRÝ Birleþik Kýbrýs Partisi Gençlik Kollarý Baþkaný Kemal Gülercan, Güney Kýbrýs'ta okuyan GCE A Level sahibi Kýbrýslý Türk öðrencilerin Türkiye üniversitelerine girmesine ve Kýbrýs Cumhuriyeti pasaportlarýna getirilen yasaklarýn "despotluk" olduðunu iddia etti. Gülercan dün yaptýðý yazýlý açýklamada, Kýbrýslý Rum öðrencilerin Türkiye üniversitelerine girebildiðini, ancak Güney Kýbrýs'ta eðitimini tamamlayan Kýbrýslý Türklerin bu hakkýnýn yasaklandýðýný savundu. Kýbrýslý Türklerin, özellikle gençliðin üzerinde baský oluþturulmaya çalýþýldýðýný iddia eden Gülercan, "Ýlerici, çaðdaþ ve dünya ile barýþýk, insaný, ülkesini seven ve deðer veren Kýbrýslý Türk gençleri, eðitim ve yaþam hakkýný söke söke almak için mücadele geri durmayacaktýr" dedi. KTTO ÝSKELE'DE TOPLANACAK Kýbrýs Türk Ticaret Odasý (KTTO), baþlattýðý bölgesel toplantýlarýnýn ikincisini, 4 Haziran Pazartesi günü Ýskele'de düzenliyor. KTTO'dan verilen bilgiye göre, toplantý, Ýskele Belediyesi Düðün Salonunda saat 19.00'da baþlayacak. Toplantýda, Ýskele ve Karpaz bölgeleri ile bu bölgelerde faaliyet gösteren Oda üyesi ve iþ insanlarýnýn karþýlaþtýklarý sorunlarýn bir rapor haline getirilip yetkililere sunulacaðý ve bu sorunlarýn aþýlmasý için baský unsuru oluþturulacaðý kaydedildi.

14 19 1 Haziran 2012 Cuma Vadili Belediyesi Çocuk Þenliði baþladý Vadili Belediyesi, Gençlik Dairesi ve SOS Çocuk Köyü iþbirliðinde organize edilen Çocuk Þenliði, dün Lefkoþa Dereboyu'nda karnavalla baþladý. Bando eþliðinde yer alan ve rengarenk kostümlerin kullanýldýðý karnavalda, folklor ve dans gösterileri de sunuldu. Karnavala Mesarya SATILIK ARSA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: Satýlýk 2 aylýk erkek Chihuahua (Þivava) yavrusu Tel: SATILIK EV Kozanköy'de 3+1 müstakil bahçeli ev TL. Tel: bölgesindeki ilkokullar, dans okullarý ve folklor ekipleri katýldý. 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayýsýyla düzenlenen Çocuk Þenliði kapsamýnda yarýn Vadili köyünde þenlik, cumartesi ise Vadili Gençlik Merkezi'nde "Çocuklar Umuttur" isimli söyleþi yapýlacak. Satýlýk Uður marka 2 adet dondurma yapma makinesi ve 1 adet sütlü tatlý yaþ pasta dolabý satýlýktýr. Tel: SATILIK PUAN mücahit puaný satýlýktýr MELÝ EMLAK SATILIK Hamitköy.de 1+1 ve 2+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler Stg. Hamitköy.de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa Stg. Metehan sosyal konutlarýnda satýlýk zemin ve ara kat daireler Stg. Gönyeli.de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat.ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer Stg ARANIYOR Tarla sulama iþinden anlayan, traktör kullanabilen eleman aranýyor Tel: BAKICILIK ÝÞÝ ARANIYOR Çocuk bakýcýlýðý ve yaþlýlara bakým için iþ arýyorum. Tel: AYZER EMLAK SATILIK Gönyeli'de metrekare 1. kat Türk malý daire, çok acil Stg. Yenikent Levent Sitesi'nde zemin kat, bahçeli, Türk malý, çok acil Stg. Kýzýlbaþ'ta 3+1 yeni, Türk malý daire Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 ve 2+1, 1. kat full tadilatlý daireler Stg. KÝRALIK Hamitköy'de 3+1 yeni, full eþyalý lüks daire Göçmenköy'de kat full eþyalý lüks daire K. Kaymaklý'da 2+1 zemin kat lüks daire K. Kaymaklý'da Reis arkasý 2+1 eþyalý daire Hamitköy'de 2+1 yeni eþyalý daire 750 TL Ortaköy'de 3+1 full eþyalý daire Yenikent'te 2+1 full eþyalý daire 800 TL Gönyeli'de 2 adet 1+1 daire / Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel:

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014 Pazartesi YIL: 13 SAYI: 4458 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kofi Annan Suriye'deki teröristlere silah yardýmý yapan Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ý uyardý. Ýster misiniz þimdi Erdoðan Annan'a "Al ananý da git" desin? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mart 2014

Detaylı

Baca deðil kanser borusu

Baca deðil kanser borusu Ülkemizdeki baz istasyonlarý tam defilelik! Ne estetik bir dizayn bu... Ya bir yapay palmiyenin tepesine gizlenmiþ, ya da baca diye evin damýna! Sanki maskeli balo! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata!

Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! PazaR Tarih: 24 Kasým 2013 YIL:(8) SAYI: 445 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! Aziz Þah Bu sayýda; Aziz Þah, Ümit Ýnatçý, Sungur Savran, Fatma Akilhoca,

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı