TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri."

Transkript

1 Büyük Hamam ihalesine girecek olanlara KTÖS'ten mesaj: "Siyasilere beleþ!" Beleþ ama bu kadar kirliliði deðil küçük hamam, Büyük Hamam bile temizleyemez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KURTAR BÝZÝ ZEKÂ BEY l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Türk halký tuzlayarak yemeyi sever!.. YÜREK MESELESÝ PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... Plânsýzlýk ve denetimsizlik 3 MÝLYON STERLÝN NASIL 3 MÝLYON TL OLDU? Erdoðan Baybars Ülker Fahri Ali Osman Özgün Kutalmýþ Mehmet Levent Elcil: Ne yargýya, ne de polise güvenimiz kalmadý Dün Büyük Hamam'da bir basýn toplantýsý düzenleyen KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, Suat Günsel ile Cannes Film Festivali'ne uçan Yüksek Mahkeme yargýçlarýna sert tepki gösterdi Büyük Hamam bile TEMiZLEYEMEZ n Elcil: Suat Günsel memleketteki hakimleri alýp Cannes'a gezmeye götürebiliyor. Yargýnýn bu iþe bulaþmasý ortalýðýn daha da kokuþacaðýna delalettir... n "Böyle çarpýk iliþkilerle bu ülkede ne yargýya, ne polise, ne de ülkedeki gelir-gideri sorgulayan diðer kurumlara güvenimiz kalmadý" diyen Elcil, ülkede çok kirlenmiþ bir rejim bulunduðunu vurguladý... n Temizlik mesajý vermesi için eylemi Büyük Hamam önünde düzenlediklerini de açýklayan Elcil, "Hamamda vurulacak her kesenin altýndan rüþvet, hortum, suistimal, mafya çýkacak" dedi... l 3. sayfada 4 týp örgütümüzün Zeka Bey'e yazdýðý mektup bir imdat çýðlýðý gibi... Kurtar bizi Zeka Bey n Dünkü gazetemizde yer alan Cannes fotoðrafý hukuk çevrelerinde þaþkýnlýk yaratýrken, mahkemede Suat Günsel ile davalarý olan vatandaþlarda da endiþe uyandýrdý... "Bu durumda biz bu davalarý nasýl kazanýrýz?" diye soruyorlar... n Elektrik Kurumu'na yaklaþýk 9 milyon TL borcu olan ve buna raðmen Yüksek Mahkeme tarafýndan elektriðinin kesilmesi men edilen ara emri kararý da yeniden tartýþýlýyor... l Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada 'AÇI' sütununda Ýbrahim Aziz yazýyor: Zürih-Londra antlaþmalarýný esinlendiren ülke Türkiye imiþ... n 2. sayfada

2 Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ "Türkiye, Zürih-Londra antlaþmalarýný esinlendiren ülkedir" demiþti Ýngiltere Koloniler Bakaný Julian Amery, antlaþmalar parafe edilirken yaptýðý konuþmada. Bu cümle, Zürih-Londra görüþmelerinin perde gerisine ýþýk tutan çok önemli anlamlar içeriyor. Miltiadis Hristodulu'nun kitabýndan aldýðým (Yunanistan-Türkiye iliþkilerinin seyri ve Kýbrýs, s. 133) bu cümledeki derin anlamlarý yazarýn kendisi de yeterince açmýþ deðildir. Hatta baþka araþtýrmacý ve yazarlarýn yazdýklarýnda da, bu cümlede gizlenen bu kadar derin anlamlarýn irdelenmiþ olduðunu görmedim. Zürih-Londra antlaþmalarýný esinlendiren ülke imiþ Türkiye! Üç ülke temsilcilerinin: Büyük Britanya, Türkiye ve Yunanistan ve Kýbrýs Rum ve Türk cemaatlerinin katýlmýþ olduðu bu beþli görüþmelerde bir antlaþma metni ortaya çýktý. Kýbrýs Cumhuriyeti'nin temelini oluþturan bu metne içerilen maddeleri de Türkiye esinlendirmiþ! Yani, antlaþmalara ve anayasaya, Türk cemaatine imtiyazlý haklar tanýyan dengesiz maddelerin konulmasýnda baþrolü Türkiye oynamýþ! Beþli görüþmelerde Türkiye temsilcilerine, bu kadar esnek davranmayý ve Antlaþma metnine içerilen maddeleri "esinlendirme" olanaklarýný kim saðlamýþtý? Gerçekten, kimlerdi Türkiye'ye bu olanaklarý saðlayanlar! Beþli görüþmeleri Türkiye mi yönetiyordu? Ýngiltere'nin çaðrýsý ile yapýlmamýþ mýydý bu görüþmeler? Kýbrýs, Ýngiltere kolonisi deðil mi idi! Nihayet, Türkiye'nin bu görüþmelere taraf olarak neden çekilmiþ olduðu da Koloniler Bakanýnýn yaptýðý bu bir cümlelik açýklamada, sýrrý ele vermiþ bulunuyor. Ýngiltere, Kolonisi olan Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýðýný tanýyacak olsaydý, iki toplum arasýnda dengeli bir antlaþma metni ortaya çýkarýr, buna göre adanýn baðýmsýzlýðýný ilan eder ve çekilip, güle güle giderdi. Amaç Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýðý deðildi. Amaç Enosis için verilen silâhlý mücadelenin önünü týkamaktý. "Zürih mucizesinin Kýbrýs'ta sürdürülen mücadelenin sonunu getirdiðine inanýyoruz"! Bunu da söylemiþti Koloniler Bakaný Antlaþmalarýn parafe edilmesi için düzenlenen törende. Türkiye Kýbrýs sorununa taraf olarak bu nedenle çekilmiþ, beþli görüþmelerde kendisine "avantajlý" konum bu nedenle saðlanmýþtý. Amaç Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýðý deðildi, Enosis'in yolunu týkamaktý ve bu rol Türkiye'ye verilmiþti! Ýngiltere, Enosis için verilen silâhlý mücadele ile baþa çýkamayýnca, Enosis'in önüne Auxiliary Police (yardýmcý polis) göreviyle Kýbrýslýtürkleri çýkardý. Enosis milliyetçiliðinin karþýsýna Türk milliyetçiliðini sürdü. Rumlara kýyasen daha zayýf olan Türk milliyetçiliðini savunmak EVÝNDE UYUÞTURUCU BULUNAN KÝÞÝ TUTUKLANDI Ortaköy'de evinde uyuþturucu bulunan bir kiþi tutuklandý. Polis, isminin baþ harflerini A.S. (E-22) olarak açýkladýðý kiþinin, evinde yapýlan aramada, yaklaþýk 2 gram aðýrlýðýnda sentetik cannabinoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde ile bir adet, içerisinde ayný tür uyuþturucu olduðuna inanýlan yanýk sigara izmariti bulunarak emare olarak alýndýðýný bildirdi. A.S.'yi tutuklayan polisin olayla ilgili soruþturmasý devam ediyor. ASKERÝ BÖLGEYÝ ÝHLAL Polis, Beyarmudu'nda, M.K.(E50) ve A.K.'nin (E-22), H.Y.'nin (E47) yardýmýyla, Ýngiliz Üsler Bölgesi'nde bulunan bir þahsa ait tarladan karpuz toplamak amacý ile birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ettikleri sýrada tespit edildiklerini açýkladý. Makarios dosyasýndan alýntýlar (24) Zürih-Londra antlaþmalarýný esinlendiren ülke Türkiye imiþ... Þener LEVENT Açý KURTAR BÝZÝ ZEKÂ BEY amacýyla, kolonisi olan adanýn içiþlerine, Türkiye'nin taraf olarak müdahale etme koþullarýný oluþturdu. Türkiyeli Özel Harpçi subaylarýn TMT yeraltý örgütünü kurmasýna olanak saðladý. Gerçi, TMT'yi "ben kurdum" diye iddia etti Rauf Raif Denktaþ. Ancak kendisine koloni döneminde, koloni polisinin kol gezdiði ortamda bunu yapma fýrsatýný ve daha sonraki aþamada TC'li subaylarýn yeraltý örgütüne nasýl karýþtýrýldýðýný açýklamadan göçüp gitti Rauf Raif Denktaþ. Zürih-Londra görüþmelerine Ýngiltere, Türkiye ve Yunanistan'la Ýki toplum Liderleri Makarios ve Dr. Küçük katýldý. Dr. Küçük'ün yanýnda cemaatin gerçek lideri Rauf Denktaþ baþrolü oynadý! Perde gerisinde her þeyi planlayan, yöneten ve izleyen Sam Amca idi" diye yazdýk dünkü yazýmýzda. Yani görüþmeler görünürde beþli! Ýfþa edilenler bunu kanýtlýyor. Ýkinci Dünya savaþýnýn sonu. Sovyetler Birliði'nin çevresinde Doðu Bloku ülkeleri oluþuyor. Buna karþý NATO, SENTO gibi Batýlý Ýttifaklar kuruluyor. Türkiye bu ittifaklara üye oluyor. Yunanistan NATO'ya katýlýyor. Bu ittifaklarda baþrolü Sam Amca oynuyor. Büyük Britanya "küçülüyor" ve Sam Amca'nýn þemsiyesi altýna giriyor. Yunanistan'da kýl payý iktidara gelen sol hareketi, Yalta Konferansýnda Stalin'in terktmesinden sonra kýyýmdan geçiriyorlar. Yunanistan tümüyle kendi kontrollerinde. Bununla birlikte Kýbrýs'ýn Yunanistan'a ilhak edilmesini (Enosis) istemiyorlar. Kendi ellerinde, kontrollerinde bulundurmak istiyorlar. Kendilerine lâzýmdý Kýbrýs. Kontrollerinden çýkmamalýydý. Stratejileri bunu gerektiriyordu. Enosis'in yolunu kesmek, týkamak amacýyla iþin içine Türkiye'yi çektiler. Türkiye bölgede tek güvenilir istikrarlý müttefik idi. Yunanistan da dost, ancak güvenilmez ve istikrarsýzdý. Kendilerine lâzým olan Kýbrýs'ý istikrarsýz bir ülkeye neden baðlasýnlardý! Zürih-Londra görüþmeleri bu planlamalarýn sonunda düzenlendi. Türkiye, Sam Amca'nýn mandasýna boyun eðmiþ politikacýlarýyla Bu politikacýlarý gerektiðinde hizaya çekip, sýraya koyan NATO'ya baðýmlý ordusuyla Devlet içinde derin devlet görevini üstlenen Kore kahramanlarý özel Harpçi subaylarýyla bölgede Sam Amca'nýn, Büyük Britanya'nýn stratejik çýkarlarýna uygun güvenilir bir devlet idi Jandarma rolünü üstlenebilecek istikrarlý bir ülke idi! Beþli görüþmelerde Türkiye temsilcilerine, bu kadar esnek davranmayý ve Antlaþma metnine içerilen maddeleri "esinlendirme" olanaklarýný iþte kimler saðladý! Görüþmelerde ortaya çýkan Antlaþma metnini güvenilir ve istikrarlý müttefikleri Türkiye ile birlikte kaleme aldýlar. Ýstikrarsýz ve esamisi okunmaz müttefikleri Yunanistan'ýn bile arka çýkamadýðý, destek veremediði Makarios'sa "Hade, gel bunu imzala!" dediler. Türk cemaatinden yana dengesiz, uygulanmasý mümkün olmayan Kýbrýs Cumhuriyeti Anayasa'sý iþte böyle ortaya çýktý. Amaç tam baðýmsýzlýk deðildi. Kýbrýs'ý kontrollerinden çýkarmamaktý. (Devam edecek) Çiziktir di Çiziktirdi Dürüstlüðü ve cesareti ile nam salmýþ bir polis müdürümüz vardý bir zamanlar... Hatta bir gün mahkeme salonunda kýdemli bir yargýcýmýzýn yüzüne fýrlatmýþ bir kitabý... Anlatanlar bir efsane gibi anlatýrlar onu... Ve neleri neleri daha... Bir gün genç avukatlarýmýzdan biri sormuþ ona: -Adalet yok mu bu memlekette? Þöyle demiþ o da: -Bu memlekete 'Adalet' isimli bir orospu geldi bir gün... Yetiþtiren üstünden geçti ve hiçbir eser kalmadý ondan... Dört týp örgütümüz feryat figan içinde... Açýk bir mektup yazmýþlar merhum Baþhakim Zekâ Bey'e... Zekâ Bey en ünlü hakimi Kýbrýs'ýn... Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nde de görev yapmýþ yýllarca... Balalan köylülerine "Nerelisiniz?" diye sorduðumuzda, "Balalan köyünden" demezler... Ne de eski adýyla "Bladanisyo'dan"... "Zekâ Bey'in köyünden" derler... Zekâ Bey'in köylüsü olmakla övünürler... Hekim örgütlerimizin Zekâ Bey'e mektubu bir imdat çýðlýðý gibi: -Kurtar bizi Zekâ Bey! Neyi hatýrlattý bana? Bir zamanlar Necati Özkan Bey'e yakýlan aðýtlarý... Ki dilden dile, nesilden nesile dolaþýr hala: -Baðrýmýz yanýktýr su ver Necati... Susadýk su ver Necati... Baðrýmýz hala yanýk anlaþýlan... Eskisinden de daha beter belki... Yoksa Zekâ Bey'e "Bize yol göster" diye acil bir telgraf çekerler miydi? Þimdiki hukukçularýmýzdan bazýlarý hemfikir deðil ancak... Onlara göre, Zekâ Bey "koyunun olmadýðý yerde bir keçi"ymiþ! Eðer Zekâ Bey keçiyse, þimdikiler ne? Ben söylemem... Siz söyleyin... Gazetemizin baþ sayfasýndaki dünkü fotoðrafý görünce endiþeye kapýlmýþ bazý vatandaþlarýmýz... Suat Günsel Bey ile mahkemede davalarý varmýþ... Yüksek Mahkeme Baþkaný ile yargýcýný Suat Bey'le Cannes Film Festivali'nde görünce þaþýrmýþlar... -Bu durumda Suat Bey'e karþý biz bu davayý nasýl kazanýrýz, diye soruyorlar. Ne diyeyim? Merak etmeyin, bizim mahkemelerimiz baðýmsýzdýr ve kimse ipini çekemez desem olur mu? Elektrik Kurumu'ndan da arayan oldu bizi... -Suat Bey elektrik borcunu neden ödemiyor, þimdi anladýnýz mý, dedi... -Hangi borcu? -9 milyon lirayý! Arþivimizi karýþtýrdýk... Çok uzaða gitmeye gerek yok... 4 Mayýs tarihli sayýmýzda manþet yapmýþýz bunu... Hastane inþaatý sýrasýnda geçici elektrik akýmý kullanmýþ Suat Bey... Kýb-Tek de bunun üzerinden bir fatura çýkarmýþ ona... Suat Bey ödememiþ... Yüksek Mahkemeye baþvurmuþ... Mahkeme de bir ara emri ile Yakýn Doðu Üniversitesi'nin elektriðinin kesilmesini men etmiþ... Aradan bir yýl geçtiði halde bu ara emri hala yürürlükte... Suat Bey hala elektriði ödemiyor... Ve Elektrik Dairesi de bir þey yapamýyor. Kim vermiþ bu ara emrini? Suat Bey'le Cannes'a uçan Þafak Bey... Kararýn doðru veya yanlýþ olduðunu tartýþmýyorum. Ama o fotoðrafý gördükten sonra Suat Günsel Bey'in bu mahkemede dava kaybedeceðini hiç sanmam. Þener Elcil dün Büyük Hamam'da düzenlemiþ basýn toplantýsýný... Tam isabet... Yer mükemmel... Ne diyor Þener: -Ne yargýya, ne de polise güvenimiz kalmadý! Suat Bey'in Cannes Film Festivali keyfine gelince... Bu kadar serveti olan bir adama çok görmeyin bu keyfi... Rus milyarderi Abramoviç caný suþi çektiðinde özel uçaðýyla Japonya'ya giderek orada yer suþiyi... Benim de özel uçaðým olsa balýk yemek için Ýstanbul'a, havyar yemek için de Azerbaycan'a gitmez miyim? Hem de en hatýrlý dostlarýmý yanýma alarak... Çatlayan çatlasýn deðil mi?

3 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE AFRÝKA dan mektup... BÝZE YAPACAÐIN EN BÜYÜK ÝYÝLÝK YAKAMIZDAN DÜÞMEK Ýngiliz kaypaklýðýný gördünüz mü bir kere daha? Simon Hughes... Ýngiltere'de koalisyon ortaðý Liberal Demokrat Parti'nin Baþkan Yardýmcýsý... Özel uçaðýyla Ercan (Timbu) Havaalaný'na gelip gitti. Bir dizi temas yaptý iþgal bölgesinde... Yönetimdekilerle görüþtü... Siyasi partilerimizi ziyaret etti. Yalnýz mecliste temsilcisi bulunanlarla tabii... Onlarla konuþtu. Ve sonunda bir de basýn toplantýsý düzenleyerek çekip gitti. Söyledikleri ne? Ýngiltere çözümden yanaymýþ... Bunun için elinden gelen katkýyý koymaya hazýrmýþ... Türk tarafýnýn izolasyonuna son verilmeliymiþ... BM ve AB her iki tarafa da eþit mesafede olmalýymýþ... Çözüm hiç de hayal edilemeyecek kadar uzak deðilmiþ... Kendisi neden Ercan'a inmiþ? Ýngiltere'nin her iki tarafa da eþit mesafede durduðunu göstermek için vesaire... Görüþtüðü siyasi parti yetkililerimizden hiçbiri Bay Hughes'a sormadý: -Ýngiltere'nin burada çözüm istediðini nasýl kanýtlayabilirsiniz? Bütün bu belalarý baþýmýza açan siz deðil misiniz? Ben, "Ýngiltere adada çözümden yana" sözünü duydukça gülerim. Ve Ýngilizin biz Kýbrýslýlarý hala nasýl aptal yerine koyduðunu düþünürüm. Ýngiltere'nin istediði çözüm, adanýn bölünmüþlüðünün iki ayrý devlet olarak tescil edilmesi... Kýbrýslýrum ve Türk toplumlarýnýn Kýbrýs halký olarak bir daha bütünleþmemesi... Ýngiltere Kýbrýs'taki olaylarýn baþ aktörü... Ve de kaðýt üstünde üç garantöründen biri... Ama bu garantör müsveddesi adada kendi çýkarlarýndan baþka bir þey düþünmez. Ercan Havaalaný'na inerek adamýza Bay Hughes'in yaptýðý ziyaret, Türk tarafýný okþayarak biraz daha kýþkýrtmaktan baþka bir þey deðil... Gaz vermeye gelmiþ bize gaz... Tarihimiz boyunca Kýbrýs'ta milliyetçiliði körükleyen ve bununla bölücü politikalarýnda baþarýlý olan Ýngiliz hala devam ediyor ayný politikaya... Ýlk tohumlarýný da çoktan attý bunun zaten... Ýngilizin politikasý hiç deðiþmedi... Hala böl-yönet... Eðer Kýbrýs'ýn bir çözümle birleþmesini isteseydi, çoktan hallederdi. Bakýn... Hiç Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki ortaklýðýmýzdan söz ediyor mu bize? Bugünkü statükoyu yarattýktan sonra ondan söz eder mi hiç? Bay Hughes'in mecliste temsilcisi bulunan siyasi partilerimizle görüþmesi hiçbir anlam ifade etmez... Ýster hükümet, ister muhalefet olsun, bu partilerimiz düzenin bir parçasý... BKP'ye, YKP'ye, KTÖS'e falan gitseydi farklý þeyler duyabilirdi... Ama duymak istemediði için gitmedi. 'Afrika'ya bize gelse, diðerlerine sorduðumuz gibi sorardýk ona da: -Yakamýzdan ne zaman düþeceksiniz? Gölge etme, baþka ihsan istemeyiz! TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK KTÖS Büyük Hamam da eylem yaptý... Bu rejimi Büyük Hamam bile temizlemez n "Yakýndoðu Bank'ýn sahibi, memleketteki hakimleri alýp, Cannes'a götürüyor... Ne yargýya, ne polise güvenimiz kalmadý!.." Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Lefkoþa Türk Belediyesi'nde ortaya çýkan 80 milyon Euro'luk borcun arkasýnda her türlü "hortum", "rüþvet" ve "yolsuzluðun" bulunduðunu vurgulayarak, "Kokuþan rejimi temizlemeye, Büyük Hamam'ýn bile yetersiz kaldýðýný" belirtti. Adanýn kuzeyindeki kurumlarýn, bu pis kokularýn kaynaðýnýn üzerine gidemeyeceðini savunan sendika, "Kredilerin alýndýðý bankalardan biri olan Yakýndoðu Bank'ýn da sahibi olan kiþi, memleketteki hakimleri alýp, Cannes'a gezmeye götürebiliyor... Yargýnýn bu iþe bulaþmasý, ortalýðýn daha da kokuþacaðýna delalettir" dedi.. KTÖS dün saat 11.00'de, Lefkoþa Büyük Hamam önünde bir eylem düzenledi. Eylem sýrasýnda "Ülkeyi batýran hýrsýz ve soyguncular yargýlansýn" yazýlý pankart ve "Siyasilere beleþ" yazýlý döviz açýldý. Eylem sýrasýnda, KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil kýsa bir konuþma yaptý. KTÖS Mali Saymaný Mustafa Baybora ise Elcil'in imzasýný taþýyan açýklamayý okudu. KTÖS Genel Sekreteri Elcil, ülkede "kirlenmiþ bir rejim" bulunduðundan "temizliðe" büyük ihtiyaç duyulduðunu belirtti.. Elcil, eylemi de, "temizlik" mesajý vermesi için Büyük Hamam önünde düzenlediklerine iþaret etti. Elcil, "Hamamda vurulacak her kesenin altýndan, rüþvet, hortum, suistimal, oy satýn alma, mafya iliþkilerinin çýkacaðý aþikardýr" dedi. "NE YARGIYA, NE DE POLÝSE GÜVENÝMÝZ KALMADI" KTÖS Genel Sekreteri Elcil, YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel'in bir kýsým yargýçlarý Cannes Film Festivali'ne götürdüðünü ve bunlarýn gazetelerde yer aldýðýný belirterek, "Böyle çarpýk iliþkilerle bu ülkede ne yargýya, ne polise, ne de ülkedeki gelir-gideri sorgulayan diðer kurumlara güvenimiz kalmadý" dedi. Bu iliþkilerin kabul edilemez olduðunu kaydeden Elcil, þöyle devam etti: "Kredilerin alýndýðý bankalardan biri olan Yakýndoðu Bank'ýn da sahibi olan kiþi, memleketteki hakimleri alýp, Cannes'a gezmeye götürebiliyor. Yargýnýn, bu olaylarýn üzerine gidebileceðini düþünmüyoruz... Yargýnýn bu iþe bulaþmasý, ortalýðýn daha da kokuþacaðýna delalettir" LTB ÇALIÞANLARININ EYLEMÝ VE SONRASI Þener Elcil, Lefkoþa Türk Belediyesi çalýþanlarýnýn ortaya koyduðu direniþ sonucu sistemin perdelerinin aralanmasýyla "pis kokularýn" etrafa daðýldýðýný vurguladý. Lefkoþa Türk Belediyesi'nde ortaya çýkan 80 milyon Euro'luk borcun arkasýnda yatanlarýn ortaya çýkarýlmasý için mücadele etmeye devam edeceklerini kaydeden Elcil, þöyle devam etti: "Lefkoþa'da yaþananlara bu borcun bedelini ödetmeye hiç kimsenin hakký yoktur. Avrupa Birliði Kýbrýslý Türk toplumuna beþ yýl için 259 milyon Euro vermiþ ve bu parayla ortada olan büyük iþler yapýlmýþtýr. 80 Milyon borç ve Lefkoþa Belediyesi'nin gelirleri nereye gitmiþtir. Hala daha yollarýmýz çukurlarla dolu, çeþmelerimizden tuzlu su akmakta, kaldýrýmsýz, parksýz, oyun alansýz, pislik ve plansýzlýk içinde bir ortada durmaktadýr."

4 3 milyon sterlin 3 milyon TL oldu Nasýl olur diye yormayýn kafanýzý Bu tarumar bahçede artýk bütün güller soldu Sayýþtay'ýn hali de þimdi yürek acýsý A KAY A L A ÝL DÝRÝF Ali Kalay "ALT YÖNETÝM" BELDEN AÞAÐI MEVZULARA GÝRMEZ MÝ? Türkiye Kürtajý yasaklamayý tartýþýrken, KKTC"nin yetkisiz yetkilileri neden susuyor? Siz de kürtaja karþý mýsýnýz? Siz de kürtajýn cinayet olduðunu mu düþünüyorsunuz? Türkiye'nin Baþbakaný "doktor" olmadýðý halde kürtajla, sezeryanla ilgili atýp tutarken neden KKTC meclisinde bulunan onlarca doktor vekil susuyor? Türkiye'nin izinden gidenlerin de, gitmeyenlerin de bu konuda bir fikirleri olmalý. Yoksa Türkiye'nin "Alt Yönetimi" olduðunuz için mi "belden aþaðý" mevzulara girmiyorsunuz? Kalaycý OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent 3 MÝLYON STERLÝN NASIL 3 MÝLYON TL OLDU? PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... Önümüzdeki günlerde Yeþilýrmak Çilek Festivali baþlayacak Çilek Festivali ilk hayata geçirildiðinde delikanlý günlerimizdeydik Akþamüzeri köy otobüsüne doluþarak Limnidi'ye (Yeþilýrmak) giderdik... Kýsa bir alan içindeydi her þey Etkinliklerdi aslýnda önemli olan Bir de bizim ilgimizi çeken festivalde gerçekleþen "Seven A Side" futbol turnuvasýydý. Sabahýn sekizinden sahaya inerdik ve güneþ daðlarýn ardýnda kaybolana dek top oynardýk Elenen takýmlar sahadan ayrýlýr ve denizin serin sularýna salardý kendilerini Gazetemize gönderilen elektronik mesajlarda okudum önümüzdeki günlerde yeniden Çilek Festivali'nin düzenleneceðini Uzun süre ara verilmiþti bu etkinliðe Ancak geçen yýl yeniden baþlatýldý. Bunu yapmadan önce festivalin logosunu belirlemek için bir yarýþma organize edildi Bu yarýþmaya birçok katýlýmcý müracaatta bulundu. Festival Komitesi adýna bir açýklama yapan Cavit Atalar, katýlýmcýlarýn en fazla üç çalýþmayla katýlabileceðini belirtmiþti. Ve 10 kiþinin katýldýðý logo yarýþmasýný Seçici Kurul deðerlendirdi Leyla Sevecen Hoca'nýn iki eseri dereceye girdi. Birinciliði ve üçüncülüðü kazanan Hoca, 34 yýl aradan sonra düzenlenen festivalde ve ondan sonra kullanýlacak festival logosunun da sahibi oldu. Birincilik ödülü olarak Acapulco Resort & Convention & SPA'da bir gece iki kiþilik yemek ve konaklama ile birincilik plaketi, üçüncülük ödülü olarak Vouni King Restaurant'ta iki kiþilik yemek ayarlanmýþtý Basýnda yayýnlanmýþtý bu ödüller. Ýkinciye de ödül vardý tabii... Ancak burada söz konusu birinciliði ve üçüncülüðü kazanan Leyla Sevecen Hoca olduðundan onun aldýðý ödüller üzerinde durduk Katýlýmcýlara teþekkür belgesi ve dereceye girenlere plaket de verildiðini hatýrlatalým Aradan tam bir yýl geçti Buradan Profesör Dr. Cavit Atalar'a sormak istiyorum Geçen yýl olduðu gibi bu yýl da, önümüzdeki yýllar da kullanýlacak olan festival logosunun yaratýcýsý hala ödüllerini alamadý Oysa düzenlenen 'Yaza Merhaba' balosunda yer yerinden oynadý... Aðýrlanmayan sanatçý, 'ileri gelen zevat' kalmadý... Ve bu yýl da gazetelere açýklamalar gönderiliyor... Neymiþ? Yedidalga-Yeþilýrmak Çilek Üreticileri olarak bu yýl yapýlacak Çilek Festivali'nin güzelini seçmek için müracaat kabul ediliyormuþ... Hatta süre uzatýldý bu konuda... Komitenin süreyi uzatmasýndaki neden, katýlýmýn olmamasý mý yoksa? Sayýn Atalar, bu festivallerin geçmiþte gettolardaki insanlarýmýzýn bir eðlence, moral kaynaðý olduðunu bilmez herhalde. Ve tüm olanaksýzlýklara raðmen festivalde dereceye girenlere verileceði açýklanan hediyeyi vermemezlik etmediler hiçbir zaman... Çünkü emekçiler emeðe saygý göstermesini bilirler... O günlerde festival komitesinin baþýnda olanlar galiba ilkokulu dahi bitirmemiþlerdi... Þimdi komitenin baþýnda koskoca profesör var... Ama Leyla Sevecen Hoca'nýn emeðine saygýsý yok... Sendikacýlarýn istinaf duruþmasý 8 Ekim e ertelendi 29 Ekim 2009'da yapýlan mitingde yaþananlarýn ardýndan sendika üyelerinin yargýlanmasý geçtiðimiz Aralýk ayýnda sonuçlanmýþ ve Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin yargýlanan 8 sendikacýdan 4'ünün beraatýna ve 4'ünün de mahkeme kararýna göre, bir yýl süreyle sükûnet saðlayacaklarýna dair Ýlkþen Varoðlu Atik'in; 5 Bin TL'lik, Cenk Gürçað, Burak Maviþ ve Hasan Belen'in ise; 10 Bin TL'lik þahsi kefalet senedi imzalamalarýna emir vermiþti. Verilen bu kararý istinaf eden 4 sendikacýnýn istinaf duruþmalarýnýn dün yapýlmasý bekleniyordu. Ancak Ýstinaf Mahkemesi yargýçlarýnýn yoðun davalarý bulunmasý sebebiyle duruþma 8 Ekim 2012 tarihine tehir edildi. (Evrim Kamalý) 1 gram uyuþturucu ile yakalandý Gamze BAYKUR - Maðusa'da Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekiplerinin aldýðý bir bilgi üzerine yapýlan aramada Caner Ercantan'ýn üzerinde 1 gram Sentetik Cannabionid türü uyuþturucu madde bulundu. Mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlý Ercantan, dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlarak aleyhine 1 günlük tutukluluk süresi temin edildi. Aranan kiþiler var Olayýn tahkikat memuru, 30 Mayýs tarihinde alýnan bir bilgi üzerine zanlý Caner Ercantan'ýn üzerinde arama yapýldýðýný ve aramada zanlýnýn üzerinde 1 gram Sentetik Cannabionid türü uyuþturucu madde bulunduðunu açýkladý. Olayýn tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþlandýðýný ve aranan kiþilerin olduðunu belirterek zanlýnýn 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Bugün yeniden mahkemeye çýkarýlacak Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmet Raþit, zanlý Caner Ercantan'ýn 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Zanlý Ercantan bugün yeniden mahkeme huzuruna çýkarýlacak. Güneyden kuzeye kaçak olarak geldi (Evrim Kamalý) - Güney'den kuzey'e kaçak olarak giriþ yaptýðý tespit edilen Bekir Yasav gözaltýna alýnarak dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin huzuruna çýkarýldý. Duruþmada Ýddia Makamý Baþsavcýlýk adýna Savcý Cemaliye Uslanmaz ve zanlý Bekir Yasav þahsen hazýr bulundu. Mahkemede yeminli þahadet veren Dörtyol Polis Karakoluna baðlý polis memuru Uður Sevinç mesele ile ilgili olgularý aktardý. Sevinç, zanlýnýn 2008 yýlýnda Beyarmudu köyünde eski cami olarak bilinen bölgede sýnýr taþlarý arasýndan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kýbrýs'a geçiþ yaptýðýný söyledi. Zanlýnýn 30 Mayýs 2012 tarihinde ayný yoldan KKTC'ye geri geldiðini belirten polis, zanlý aleyhinde baþlatýlan soruþturmanýn tamamlandýðýný belirterek teminat talep etti. Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin, zanlýnýn yurt dýþýna çýkýþýný yasaklayarak tutuksuz yargýlanmak üzere serbest kalmasýna karar verdi. Herþey aklýma gelirdi de doðrusu bu kadarýný düþünmemiþtim. Biliyordum oysa... Burasý KKTC'ydi... Ve burada her an herþey olabilirdi. Ama dediðim gibi... 3 milyon sterlinin birkaç günde 3 milyon TL'ye dönüþebileceði hiç aklýma gelmemiþti. Bu, yalnýz KKTC'de deðil, dünyada da bir ilktir. Dünyanýn en ünlü illüzyonistleri, en ünlü hokkabazlarý bir araya gelse... Ekonomi biliminin en feriþtah ulemasý aylarca bir odaya kapanýp kafa patlatsa... 3 milyon sterlini 3 milyon TL yapmak gibi bir baþarýya imza atamazlardý. Ama gördüðünüz gibi KKTC Sayýþtayý bir imkânsýzý baþararak, KKTC için çok önemli olan bir dünya rekoruna imza attý! Ve Lefkoþa Belediyesi'nde kayýp olduðunu duyurduðu 3 milyon sterlinin, 3 milyon TL olarak ortaya çýktýðýný açýkladý! Kimbilir... Kayýp olduðu o bir-iki günlük süre içinde, 3 milyon sterlinciðin baþýna neler gelmiþtir?! Herkes onu konuþtu o kayýp günlerinde. "3 milyon sterlin nerede, nereye uçtu?" sorularý havada uçup durdu. Son cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde, Eroðlu'nun seçim kampanyalarýnda harcandýðý iddialarý yaðmur gibi yaðdý. Eroðlu sürekli olarak bu iddialarý yalanladý. Ancak bu yalanlamalar ortalýðýn durulmasýna yetmedi. Sterlinciklerin bulunamamasý, sorularý, kuþkularý artýrdý, besledi. Ve ortam giderek gerilirken... Sayýþtay, "Evrika... Evrika!" diye baðýrarak hamamdan dýþarý fýrlayan Arþimet gibi, "Buldum... Buldum!" diyerek daha önce kayýp olduðunu açýkladýðý 3 milyon sterlinin bulunduðunu duyurdu. Baþta Eroðlu olmak üzere tam da herkes derin bir nefes alacaktý ki bir de baktýk bulunan para 3 milyon sterlin deðil, meðer 3 milyon TL'ymiþ! Þimdi iþler daha da karýþtý. Kafalar da... Herkes sorup duruyor... Bulunan para 3 milyon TL ise, 3 milyon sterlin nerede? 3 milyon sterlinin karþýlýðý olan yaklaþýk 9 milyon TL'nin 3 milyon TL'si ise bu para, geriye kalan 6 milyon TL nerede? Kayýp olduðu açýklanan 3 milyon sterlin, birkaç gün içinde baþýndan neler geldi geçti de 3 milyon TL oldu?! Bu sorulara en küçük bir yanýt dahi vermiyor Sayýþtay! Öyle bir açýklama yaptý ki hiçbir þeye açýklýk getirmedi! Tam aksine kafalarý daha da karýþtýrdý. "Bulgularýmýza farklý anlamlar yüklemeyin" dedi! "Kamuoyunu yanýltmayýn, konuyu saptýrmayýn" dedi! Ve nihayet... "Sayýþtayý yýpratmaya çalýþmayýn" dedi! Hepsi o kadar. 3 milyon sterlinin nasýl 3 milyon TL olarak bulunduðunu açýklamadý! Böylece en güvenilir makamlardan biri olmasý gerekirken... Kamuoyunda ciddi bir güvensizlik oluþmasýna neden oldu. 3 milyon sterlini 3 milyon TL olarak telâffuz etmek bir dil sürçmesi olabilir mi? Olabilir, insanlýk hali... Onu da kabul ettik... Ama insan bir "Sürç-ü lisan ettik, affola" demez mi?!

5 5 1 Haziran 2012 Cuma Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars DAÜ'lü bir genç kýzýmýz "Ne yazan, neçin yazan ama?" diye sordu bana. Ýnanýn verecek yanýt bulamadým. Türk halký tuzlayarak yemeyi sever!.. MÝÞ-MIÞLAR * Balýkçýlarýmýz eski ve yetersiz teknelerle avlanýyormuþ. - Ama maþallah gençlerimýz, gýcýr gýcýr arabalarda tur atýp avlanýyor. * Görüþmelerde ilerleme olmamþ. -Ama dikkat ettiniz mi, buna raðmen liderlerde bir gerileme yok. * 105 yaþýndaki Clara Meadmore, uzun yaþamanýn sýrrýný hiç seks yapmamaya baðlamýþ. - E uzun yaþamýþ da ne anlamýþ yani!.. * Türkiye KKTC'yi satmayacakmýþ... - Hadi caným çocuk kandýrmaya çalýþmayýn... Birkça savaþ gördük ama aptallaþmadýk daha. Bütün bu pazarlýklar niye öyleyse. * KKTC'nin kalkýnmasý için kollar sývanmalýymýþ. - Yanlýþ... Asýl paçalar sývanmalý... Kollarý sývayanlar hep kendilerini kalkýndýrýyor da... * Kýbrýs meselesi uçurumun kenarýna gelmiþ. - Merak edilecek bir durum yok. 40 yýldýr orda duruyor... Atlayacak cesareti olsa þimdiye çoktan atlardý. * Günyede polisleri dövmüþler. - Etme bulma kuralý! * Kýbrýs konusunda hayal denizinde yüzenler varmýþ... - Oh ne güzel... Can simidi de istemez onlar. Ülkemizde üretilen hiçbir yorum henüz yurtdýþýna ihraç edilememiþtir. Hacettepe Üniversitesi Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý Nefroloji Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Turgan; Türkiye'de kiþi baþýna düþen günlük tuz tüketiminin limitleri 3.5 kat aþtýðýný açýkladý. Bu sonuçtan Türk halkýnýn tuzlayarak yemekten hoþlandýðýný söylemek yine de mümkün deðil. Çünkü kanýmca Türk halký tükettiði tuzun hepsini yemiyor... Yarýdan fazlasýný da, yediði haltlarýn kokmamasý için tuzlamakta kullanýyor. 2 ÝKÝZ! KKTC & TC ABD'de, Augustua kentinde yaþayan, tek yumurta ikizi iki kardeþ var. Erin ve Ashly Hatfield. Bu ikizlerin özelliði, bütün organlarýnýn ters olmasý. Týp dilinde "Ayna Ýkizi" diyorlar böylelerine. Mesela Erin'in kalbi solda, Ashly'nin saðda. Erin sol elini kullanýyor, Ashly sað. En önemli özellikleri ise, her ikisinin karakteri de çok farklý. Birbirine tamamen zýt. Birinin ak dediðine, diðeri kara diyebilecek kadar. Ýnanmasý güç ama oluyormuþ iþte. Ben bu ikizleri kime benzettim biliyor musunuz? Bize Kendimize. Yani KKTC ile TC'ye Tam bir ayna ikizi deðil miyiz biz de. Öyleyiz. Karakterlerimiz, huyumuz suyumuz, bakýþ açýmýz, yaþayýþ tarzýmýz, kültürümüz çok farklý ve ters. Zaman zaman nasýl kurtulacaðýz bu durumdan diye kafa patlatýyoruz ya. Vazgeçin. Tedavisi yokmuþ. BÖYLE BÝR ANDI SENDÝKACILIK DA PAHALI!.. Yeni Erenköy Belediyesi 130 bin Büyükkonuk Belediyesi 63 bin Dipkarpaz Belediyesi 13 bin Ve Lefke Belediyesi'nin de 300 bin TL borcu var BES'e. Yani , eþittir 506 bin TL alacaðý var BES'in. Topladýklarý ayrý kalem Alt alta koy topla, rakam daha da büyür. Doðrusu dikkatimi çekti. Az para deðil belediyelerden çýkan Belediyeden mi? Yooo. Halkýn cebinden çýkýyor. Sendikacýlýk da pahalýymýþ demek. Zaten ülkede ucuz olan ne kaldý ki? Politikadan baþka. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri Hikayeyi bilir misiniz? O meþhur Fare hikayesinden bahsediyorum Hani Fare, kediden çok korkuyor ya, sürekli tanrýya dua eder, kendisini de kedi gibi güçlü yapsýn diye. Tanrý, bir gün fareye acýr ve onu kediye dönüþtürür. Kediye dönüþen fare, bu sefer köpekten korkmaya baþlýyor ve tanrýdan kendisini köpek gibi güçlü yapmasýný istiyor. Köpek olunca, kaplandan korkmaya baþlýyor ve kaplan gibi güçlü olmak ister, tanrý kendisini kaplan yapýyor O da yetmez Ahbap, bu sefer kendisini vuracak diye avcýdan korkmaya baþlýyor ve silahla da donatýlmýþ güçlü biri olacak diye, tanrýya beni avcý yap diye yakarýr Tanrý kýzar Öfkeyle Sende bu fare yüreði olduktan sonra, seni dünyaya kral yapsam, senden bir bok olmaz der ve onu tekrar fare yaparak huzurundan kovar YÜREK MESELESÝ Bizim ülkemizde yaþananlara bir bakýnýz Bakýnýz ve kendi kendinize sorunuz neden bu hallerdeyiz diye Hiç kuþkunuz olmasýn Bazý insanlarda, her zaman daha güçlü olma isteðinin, sonu yoktur Baksanýza Fare, kendisinden daha güçlü gördüðü için kedi olmak istemiþ ve yapýlmýþtýr; Kedi olunca, köpeðin gücünü fark etmiþ ve köpek olmak istemiþtir; Köpek oluca, kaplanýn gücünü; Kaplan olunca ise avcýnýn gücünü fark etmiþtir Aslýnda Güçlü olma isteðinin altýnda yatan korku hissidir Ve Ýçindeki korku, hiç bitmemiþ, sürekli, daha güçlüden korkulmuþtur Niçin? Çünkü Yürek, hep ayni yürekti, kedi de yapýlsa, köpek de yapýlsa, kaplan da yapýlsa, hatta avcý da yapýlsa, aslýnda ne gerçek kedi, ne gerçek köpek, ne gerçek kaplan olamamýþtýr, yapma dýr ve taþýdýðý yürek deðiþmemiþtir RADMAND'DAN KANSER HASTALARINA BAÐIÞ Londra'da diþ hekimliði yapan Azerbaycan asýllý Dr. Siamak Ziya Radmand, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'ne, 1000 Pound baðýþ yaptý. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'nden yapýlan açýklamaya göre, dernek binasýnda gerçekleþen baðýþ sýrasýnda konuþan Dernek Baþkaný Kocaismail, 26 Mayýs'ta 19 yaþýna girmiþ olan Kanser Hastalarýna Yardým Derneði, bu güne dek, bir takým sýkýntýlar yaþadýðýný ancak ilk kez evlere hizmet götüren hemþirelerini, hasta bakýcýlarýný, Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde çalýþan, güneyde tedavisini sürdüren kanser hastalarýnýn maðduriyetinin önlemek için istihdam ettiði personelinin maaþýný ödeyememekle karþý karþýya kaldýðýný söyledi. ÝNGÝLÝZLERDEN DEFÝBRÝLATÖR BAÐIÞI- Girne bölgesinde yaþayan bir gurup hayýrsever Ýngiliz vatandaþý, Tatlýsu'da kullanýlmak üzere "Akýllý Defibrilatör" diye adlandýrýlan bir cihaz baðýþýnda bulundu. Saðlýk Bakanlýðý Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, kalbin normal dýþý atýmýnýn, normal ritme dönmesini saðlayan akýllý defibrilatör cihazý için düzenlenen törende, Tatlýsu Belediyesi As Baþkaný Osman Uyanýr, Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi Müdürü Hatice Faydalý, Bakanlýk Özel Kalem Müdürü Müge Tancer ve hayýrsever Ýngiliz vatandaþlar hazýr bulundu. Siz, birisini ne yaparsanýz yapýn, ona hangi gücü verirseniz verin, kýlýk deðiþse de içindeki yürek deðiþmiyor Sonuçlarý da iþte ortada, çevrenize bakýnýz, yüzlercesini göreceksiniz Hükümete gelen siyasi partilerin yöneticileri, daha güçlü olacaklar diye, ellerine geçirdikleri devlet olanaklarý ile çok kaplan lar yaratmýþlardýr da, yarattýklarý kaplanlarýn içindeki yüreðin deðiþmediðini ve fare yüreði kadar minnacýk kaldýðýný hesap edememiþlerdir. Baksanýza Devletin her kademesinde Milletvekilliði olsun, Bakanlýk olsun, Daire olsun, Kurum olsun, Belediye olsun, Polis olsun, Sayýþtay olsun, Savcýlýk olsun, Mahkeme olsun, vb. diðer makamlar olsun, hiç fark etmiyor Hiçbir yetkili, kýrýlmasýn, gücenmesin ve kýzmasýn ama, ülkedeki gerçek þu ki Her yetkili bir yere kadar elini uzatýyor ve duruyor, sonrasý onun görev alaný deðilmiþ diyerek, bir bahane bularak, ileriye gitmeye cesaret edemiyor Öyle olunca Amir, emrindeki memur veya iþçiyi kontrol edip denetleyemiyor; Daire müdürü, maiyetindeki memuru kontrol edip denetleyemiyor; Kurum yönetimlerine atananlar, kurum çalýþanlarýný kontrol edemiyor; Bakanlar, sürekli parti yönetimlerinden çekiniyor; Belediyeler, çalýþanlarýna söz geçiremiyor; Polis, gerekli kontrol ve denetimleri yapamýyor; Sayýþtay, denetlediði daire veya kurum ile ilgili raporlarý ileriye götüremiyor; Savcýlýk, önüne konan dosyalarý mahkemeye intikal ettiremiyor; Yüksek mahkeme, devletle ilgili davalarda kolay kolay karar veremiyor; Her dönem Çark, kendi kurulu düzen i içinde çalýþýyor. Büyük beklentilerle göreve gelen Hiçbir siyasi parti, kendisini baðýmsýz addeden hiçbir denetleme veya yargý organý görevlisi, ne yazýk ki, deðiþtirmek ve düzeltmek için adým atamýyor, atmýyor ve çarkýn diþlilerine ayak uydurarak, görev süresini tamamlýyor Aslýnda Ýyiye doðru hiçbir katký yapmadan, geçip gidiyor Sonra da Yetkili yetkisiz, herkes þikayet ediyor Olay Yukarýda aktarýlan fare ve yürek meselesidir Gerçekte Fare fare olsa, kedi kedi, köpek köpek, kaplan kaplan ve avcý avcý olsa Taþýdýklarý yürek de kendilerinin gerçek yüreði olsa, hiç de böyle olmayacaktý Baksanýza Gerçek hayatta Fare fare olarak, kedi kedi olarak, köpek köpek olarak, kaplan kaplan olarak, avcý avcý olarak yaþam sürdüðünden, hayatlarý ne güzel devam ediyor; Üstelik Yok olmak, göç etmek, nesli tükenmek diye bir kuþku da duymuyorlar Ýstisnalar, evcilleþtirilmiþ ve beslenenleri olsa da Nesli tükenmeden Yaþamlarý özgürce sürüp gidiyor Korkusuzca GÜNLÜK SON 24 SAATTE TÜRKÝYE'DE OLANLAR VE "FETUS TAYYÝP" Polisin sýktýðý biber gazý nedeniyle ölen gencin eylem yapan ailesine de biber gazý sýkýldý. Kürtajý yasaklayan kanunun Haziran'da meclise sunulacaðý açýklandý. THY çalýþanlarýna grev yasaðý Meclis'ten geçti. 150 THY çalýþaný grev yaptýðý için iþten çýkarýldý. RTÜK, 1 Kadýn, 1 Erkek dizisindeki çiftin evlendirilmesine karar verdi. Tütün ve alkole %15 zam geldi. Eskiþehir'de kürtaj yasaðýný protesto eden 7 kadýn gözaltýna alýndý. AKP'li Ayhan Üstün "Tecavüz edilen kadýn da doðurmalý" dedi. Saðlýk Bakaný "Tecavüze uðrayan kadýn doðursun, bebeðine devlet bakar" dedi. "Tarafsýz bölge" programýna katýlan doktor Seda Sezer tecavüze uðrayan kadýnýn kürtaj yaptýrmasýný deðil tecavüzcüsünü öldürmesi gerektiðini söyledi. BDP milletvekili Sýrrý Süreyya Önder, TBMM'de biber gazýndan ölen Çayan Birben'i anarak Ýçiþleri Bakaný Þahin'e "Ben bu biber gazýný size sýkmayý düþünüyorum, görün ne menem bir þeydir" dedi. "Sözcü" gazetesinin karikatüristi Engin Asyalý, Tayyip Erdoðan'ý böyle çizdi. Münasaptir deðil mi? BÜYÜK HAMAM Büyük Hamam ihalesine girecek olanlara KTÖS'ten mesaj: "Siyasilere beleþ!" Beleþ ama bu kadar kirliliði deðil küçük hamam, Büyük Hamam bile temizleyemez! HUKUK VE GUGUK 5 okka domates çalan vatandaþa 4 gün tutukluluk, 1 gram kannavurisi bulunan vatandaþa da 1 gün tutukluluk verilmiþ! 3 milyon sterlini cebe atanlar ise serbest! KÜRTAJ Türkiye'de kürtajýn yasaklanmasý için yasa tasarýsý hazýrlanmýþ... KKTC'deki jinekologlara gün doðdu demek... Kürtaj yapmak için Türkiye'de Kýbrýs'a gelecekler! Ya KKTC'de de yasaklanýrsa? VAJÝNA BEKÇÝSÝ Fransa'nýn ünlü 'Le Monde' gazetesi Tayyip Erdoðan için 'Vajina bekçisi' manþetini atmýþ! Bizim feministlerimizden neden ses seda yok? BÝZÝM MÝLLET Halkýmýzýn %70'i neden hala UBP ve CTP'nin peþinde? Bizim millet yeyip yutanlarý çok seviyor da ondan! Týrnak... "Hiçbir ülkede trafik kurallarýný çiðneyerek, adam öldüren bir sürücüye 'masum gözüyle' bakýlmaz... Ve on yýldan aþaðý ceza verilmez... Bizde zaman zaman bazý ölümlü trafik kazalarý sonucunda iki yýlýn altýnda ceza verilebiliyorsa yasalarýn yetersizliðine bakýlmalýdýr... Ölümlü trafik kazalarýnda alt sýnýrý belirler ve 'en az 5 yýl hapislik' derseniz, adam öldüren suçlunun yakýnlarý karþýnýza çýkarak 'yüz yaþýnda adam, öldü iþte...' diyerek tepki gösterme cesareti bulamaz..." Reþat AKAR (Kýbrýs) "Yeni pasaportumuz biraz 'Kýbrýs Cumhuriyeti Pasaportu'na benziyor!.. Sadece þeklen!.. Rengi benziyor, biraz da ebadý... Ama birinin dünyaya uzanýyor eli, ötekinin Baþbakanlýk kaldýrýmý önüne..." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Halkta bir bezginlik, bir usanç hakim. Politikaya, politikacýya güven zafiyeti hemen hemen her kesimde açýk açýk dillendirilir hale geldi. Devlet kademelerinde iþ bilen bürokratlarýn parmakla sayýlabilecek düzeye inmesinin bundaki rolü de önemli." Adnan IÞIMAN (Halkýn Sesi) Günün Kahramaný ÞENER ELCÝL Dünkü gazetemizde yayýnlanan Cannes Film Festivali ile ilgili haber büyük yanký yarattý toplumumuzda... Yüksek Mahkeme yargýçlarýmýzýn da Suat Günsel Bey'le festivale uçmalarý þaþkýnlýk yarattý. Ancak kimse bu konuya dokunmaya cesaret edemedi... Kimse "Yargýya güvenimiz kalmadý" demedi... Bir tek Þener Elcil'den baþka... Dün meclis toplantýsý da vardý üstelik ve orada da hiçbir milletvekili bununla ilgili bir þey söylemedi... Oysa dünyanýn baþka herhangi bir ülkesinde olsa, bu haber meclise bomba gibi düþerdi deðil mi?

7 1 Haziran 2012 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ESKÝ FOTOÐRAFTAN ÇIKANLAR (Ýstanbul)- Alýyorsun da hiç baktýn mý dolabýnda aynýsý var mý diye, söylendi arkadaþým. Genelde alýþveriþlere giderken kafamýzdan geçenleri deðil de ucuzlamýþ her ne varsa onlarý alýp dönüyoruz. Gel zaman git zaman bakýyoruz ki meðer evde onlardan çok varmýþ. Hatta hiç giymediklerimiz dahi bulunabilir özenle sakladýðýmýz elbiselerimizin arasýnda Cep telefonu Bilgisayar Araba Televizyon Güvenlik Fatura, aidat, benzin, yýllýk vergi ve þu anda saymaya kalksam sayfada yer kalmayacak harcama listesi Bu, kapitalist sistemin temelidir. Ýnsanlara özgürlermiþ havasýný verip onlara yeni teknolojiler adý altýnda bir sürü olmasa da olurlarý olmazsa olmaz hale getirip ceplerine koyduklarý paradan fazlasýný aynen geri almaktýr. Düþünün 1963 yýlýndayýz Cep telefonumuz yoktu da eksiliðini hissediyor muyduk? Bilgisayarýmýz yoktu da Ýngiltere'de yaþayan arkadaþlarýmýza "chat"leþemedik diye dert mi ediyorduk? Olmayacak yerlerden olmayacak harcamalarla karþýmýza dikiliyorlar ve her þeye doðrudur deyip paþa paþa ödemelerimizi yapýp neredeyse soyuluyoruz... Belki de geçmiþe özlem duymamýzýn altýnda gizliden gizliye yatan sebep bu harcama ve harcamalara yetiþememe sýkýntýsý yatýyordur. Geçmiþe özlem deyince aklýma geldi Sabah bir þeyler aramak için açtýðým çekmecemden eski bir fotoðraf çýktý Ne zaman koymuþum, orada ne iþi vardý bilemedim Ama oradaydý ve bana bakýyordu bir sürü gereksiz þeylerin arasýndan Mesela birkaç tane anahtarlýk vardý bu gereksizlerden Birkaç tane hiç kullanmadýðým cüzdan, iki adet gözlük kabý, neyin olduðunu çýkartamadýðým bir þeyin uzaktan kumandasý ve bir sürü daha ývýr zývýr þeyleri. Aldým fotoðrafý koydum cebime geldim iþe Sonra masamýn üzerine yerleþtirip ona baktým Baktýkça içine çekti beni Düþündükçe geçmiþe gittim Ve kendimi orada buldum Sahanýn etrafýnda Baflýlar ve Morris, Austin arabalar Ýzlemeye gelmiþlerdi lise öðrencilerini Ya 23 Nisan'dý kutlayacaðýmýz veya 19 Mayýs Fotoðrafta üç kiþiydik ikimiz ayakta birimiz çömelmiþ Üçümüzün de kýyafeti aynýydý Baþýmýzda oya benzeri bir baþlýk Sýrtýmýzda yelek Altýmýzda potur muydu neydi þalvar gibi bir þey, ayaðýmýzda kýsa çorap lastik ayakkabýlar Zeybektik Adýný unuttum ama Ege Türküsü eþliðinde oynamýþtýk o zeybek oyununu ve halk çok beðendiðinden öðretmenimiz bir daha oynatmýþtý bize Bugün gibi hatýrlýyorum o günü Oysaki bizim kültümüzde ne Ege'lik var ne de efelik. Öyleyse sýrtýmýzdaki zeybek kýyafetinin iþi neydi? Ne demiþtik hatýrlayýn kapitalist sistem için Ýhtiyacýn olmayaný ihtiyacýn gibi gösterip seni istediði gibi sömüren sistem KTOEÖS: DÜRÜST YASALARI ÇÝÐNÝYOR Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst'ü, "bir grup öðrencinin devamsýzlýk yüzünden sýnýfta býrakýlmasý" konusuyla ilgili "siyasi rant için yasalara aykýrý hareket etmekle" suçladý. KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel, bir gazetede yayýmlanan "Öðretmenler Kurulu'nun, bir grup öðrencinin devamsýzlýk yüzünden sýnýfta býrakýldýklarý kararýna müdahale ederek öðrencilerin okula geri alýnmasýný saðladýðý" ile ilgili habere atýfta bulunarak, "Harýl harýl Kýbrýslý Türk Ýnsan Haklarý Vakfý (KTÝHV), Merkezi Cezaevi'nde Erol Diker'e gardiyan tarafýndan iþkence yapýldýðý iddiasýyla ilgili olarak, "þiddetin bir 'ceza' biçimi olarak kullanýlmasýnýn ve meþrulaþtýrýlmasýnýn kabul edilemeyeceðini" belirtti. KTÝHV Hukukçusu Ceren Göynüklü yazýlý açýklamasýnda, iþkence ve kötü muamele yasaðýnýn mutlak bir yasak olup hiçbir þekilde veya hiçbir nedenle ihlal edilemeyeceðine dikkat çekti. Gözaltýna alýnan ve tutuklanan kiþilerin sorumluluðunun devlete ait olduðunu; bu yükümlülüðün devlet ve ilgili kurumlarýn zanlý, sanýk veya hükümlü kiþilerin iþkence, kötü muamele þiddet görmelerini ve intihar etmelerini de kapsadýðýný ifade eden Göynüklü, þunlarý YENÝERENKÖY BELEDÝYESÝ "SÜT SOÐUTMA MERKEZÝ" ÝÇÝN TEKLÝFLER ALINDI Avrupa Birliði finansmanýyla Yenierenköy Belediyesi tarafýndan kurulacak Süt Soðutma Merkezi için çýkýlan ihalede beþ þirket teklifte bulundu. Erenköy Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, ekipman ve jeneratör için çýkýlan ihalede teklif alým aþamasý dün sona erdi. Ýhalede, KKTC ve yurt dýþýndan toplam beþ þirketin teklif sunduðu belirtilen açýklamada, ihalenin sonucunun deðerlendirmeler sonrasýnda açýklanacaðý kaydedildi. elzem bir hal almýþtýr... Fikrin ve Hukukun Üstünlüðü Hareketi, Meclisin insan haklarý ve çaðdaþlýk namýna gerekli yasal düzenlemeleri yapmasýnýn elzem bir hal aldýðýný belirtti. Hareket Baþkaný Barýþ Mamalý dünkü yazýlý açýklamasýnda, hukuki boþluklardan yararlanan polis üst yönetiminin, görevini yapmaya çalýþan ve müvekkillerine hukuki yardým yönünden hizmet vermek isteyen avukatlara karþý zorluklar ve hukuk dýþý davranýþlar sergilediðini savundu. Mamalý, "Tüm evrensel hukuk kurallarýný ve anayasayý alt üst edercesine avukatlarýn tutuklularla görüþmesine engeller çýkaran, ifade ve sorgu aþamalarýnda avukatý bertaraf eden bu zihniyet þimdi de avukatlarý sindirmek, etkisizleþtirmek ve hatta itibarsýzlaþtýrmak için türlü çabalar içerisine girmiþ bulunmaktadýr" ifadelerini kullandý. Polis örgütü tekrar seçilmek için uðraþan Eðitim bakanýmýz, yasalarý çiðnemeyi alýþkanlýk haline getirmiþ görülmektedir" dedi. Ortaöðretim Kurumlarý tüzüðünde "15 gün özürsüz okula devam etmeyen öðrencilerin baþarýsýz sayýlacaðý" koþulunun bulunduðuna iþaret eden Gökçebel, "Okula gün özürsüz gelmeyen öðrencilerin durumu net olmasýna ve öðretmenler kurulunda yasalara uygun davranýlacaðý kararý alýnmasýna raðmen böyle bir konu bakanlýk tarafýndan gündeme bile getirilmemeliydi" dedi. Erol Diker'in cezaevinde dövülmesine tepki KTÝHV: Þiddetin bir 'ceza' biçimi olarak kullanýlmasý ve meþrulaþtýrýlmasý kabul edilemez kaydetti: "Sanýk konumundaki Diker'in itham edildiði suçun niteliði ve toplumda yarattýðý infial göz önünde bulundurulunca bu tip olaylarýn yaþanmasý öngörülebilirliði artýrmaktadýr. Þiddetin gardiyanlar, kiþi korumakla yükümlü kiþiler tarafýndan iþlenmesi hem olayý farklý bir boyuta taþýmakta; hem de güvenlik zafiyetini ortaya koymaktadýr. Ýþkence ve kötü muamele yasaðý mutlak bir yasak olup hiçbir þekilde veya hiçbir sebeple ihlal edilemez. Bununla birlikte þiddetin bir 'ceza' biçimi olarak kullanýlmasý ve meþrulaþtýrýlmasý kabul edilemez. Bu þekilde þiddet kültürü yaygýnlaþarak aslýnda karþý çýktýðýmýz bu olguyu farklý þekillerde üretmekteyiz." Meclisin yeni düzenleme yapmasý istendi Mamalý: Meclisin, insan haklarý ve çaðdaþlýk namýna gerekli yasal düzenlemeleri yapmalarý içerisinde çoðunluðun bu zihniyetle hemfikir olmadýðýný, haksýzlýklara, kanunsuzluklara ve sömürüye karþý olanlarýn çok daha fazla olduðunu kaydeden Mamalý, þunlarý kaydetti: "Çaðdaþ ve hukukun üstünlüðü ilkeleriyle donatýlmýþ yasalar ve kurumlar yerine, sömürgeci mantýkla çýkarýlan 90 yýllýk kanunlarla adalet icra etmenin zararlarýný artýk herkes görmektedir. Hukuk camiasý, avukatlar için dünya devletlerince belirlenmiþ uluslararasý kaideler çerçevesinde mücadele etmeli ve özellikle BM tarafýndan kabul edilmiþ Havana Kurallarý, Birleþmiþ Milletler Yargý Baðýmsýzlýðýnýn Temel Ýlkeleri, Avrupa Polis Etiði Yönetmeliði ve AB Avukatlýk Meslek Kurallarý isimli uluslar arasý belgelerin KKTC Meclisinde kabul edilerek iç hukuk haline getirilmeleri için baský unsuru olmalýdýrlar." 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI CÝNAYET VE SOYKIRIM Gazetemize mektup gönderen, ismi yanýmýzda saklý bir iþsiz üniversiteli arkadaþýmýzýn mektubu þöyle: "Ben bir gencim. Üniversiteyi bitirdim. Ýþsizim. Arada sýrada iþ bulduðumda yaparým. Bir süre bir benzin istasyonunda çalýþtým. Sigara içmem, içki içmem. Ýçmek istemez miyim? Ýsterim tabii. Beðendiðim bir kýz yok mu? Var... Ama ona bunu açmaya bile cesaretim yok. Cesaretim olmasý için paramýn olmasý lazým. Kimse mutluluðun parasýz olduðunu söylemesin sakýn. Benim anlatmak istediðim Türkiye'de her akþam televizyon kanallarýnda izlediðim kürtaj konusudur. Tayyip Erdoðan hatýrlayacaksýnýz, en az dört çocuk diyordu. Hatta bir bayan gazetecimize de kaç çocuðu olduðunu sormuþ, o da çocuðum yok deyince, 'En az dört çocuk yapmalýsýn' talimatýný vermiþ... Bayan gazeteci kýzarmýþ bozarmýþ sadece gülümsemiþ. Oysa CHP'li vekiller gibi 'Hepsi bitti þimdi benim vajinamla, rahmimle mi uðraþýyorsun' diyebilirdi. Televizyon kanallarý Tayyip Erdoðan'ýn sözlerini ille de doðru kabul ettirecek. Sen misin aleyhte konuþan... TC Baþbakaný bir ara o kadar ileri gitti ki, uçakla bombalanarak öldürülen insanlarla kürtajý ayný kategoriye koydu. Cevabýný da Kürt milletvekilinden aldý tabii... Gelelim anlatmak istediðime... Ben kendime göre mastürbasyon hastasý biriyim. Bir kez psikoloða da gittim. Ama durmak bilmiyorum. Yeter ki düþünceme yerleþtireyim. Kürtaj nedir? Ýsterseniz onun da bilimsel açýklamasýný yapayým... Kürtajýn kelime anlamý kazýmaktýr. Ama buradaki kürtaj halk arasýnda, küçük hamileliklerde rahim içerisindeki ceninin týbbi müdahele ile alýnmasý demektir... Tayyip Erdoðan Bey, 'Allah rýzkýný verir' diyerek kadýnlarýmýzýn çok çocuk doðurmasýný teþvik etmeye çalýþmaktadýr. Müslümanlýkta bu varmýþ derler. Ben anlamam. Ama insanlar da bakamayacaklarý, büyütemeyecekleri kadar çocuk sahibi olmaktan kaçmalýdýrlar. Allah ne kadar rýzklarýný verir, görmekteyim. Kürtajýn cinayet olduðunu söyleyen Tayyip Erdoðan acaba benim ve benim gibilerin mastürbasyon yapmasýný nasýl karþýlamaktadýr? Kürtaja cinayet diyenler mastürbasyonu da acaba soykýrým olarak mý deðerlendirmektedir?" BÝZÝM DUVAR ERKEKLER HAMÝLE KALSAYDI, KÜRTAJ KUTSAL OLURDU Bizim Mandra Sayýþtay'ýn daha önce 3 milyon sterlin olarak duyurduðu kayýp paranýn 3-4 gün sonra, ayný Sayýþtay tarafýndan 3 milyon TL olarak açýklanmasý mandrada büyük þaþkýnlýk yaratýr. Devletin en güvenilir makamlarýndan biri olmasý gereken Sayýþtayýn konuya iliþkin aydýnlatýcý hiçbir açýklama yapmamasý, halkýn bu kuruma olan güvenini ciddi þekilde sarsarken, sokaktaki adam, "Herhalde birileri hokus pokusla sterlinleri TL'ye çevirdi!" diye kendi kendine söylenir.

8 8 1 Haziran 2012 Cuma Arada Bir Kalem Özgün Kutalmýþ Yalçýn Okut Plânsýzlýk ve denetimsizlik Aslýnda yazmak için bilgisayarýn baþýna geçtiðimde adýna devlet denen bu çürümüþ ve kokuþmuþ kurumsal yapýda hiçbirþeyin deðiþmeyeceðini bile bile düþüncelerimi okurlarýmla paylaþmak inanýn içimden gelmiyor. Ancak yine de belki birileri okur ve birþeyler yapar diye yazamadan da edemiyorum. Çarþýya çýktýðýmýz zaman hýyarýn kilosunun 15 kuruþ, taze patatesin 60 kuruþ, kabaðýn 50 kuruþ olduðunu bu mevsimde gördüðümüz zaman sevinmeli miyiz diye hiç düþündünüz mü? Elbette tüketici olarak sevineceðiz. Ama madalyonun bir de diðer yüzüne yani üretici tarafýndan baktýðýmýz zaman üzülmeyecek miyiz? Market satýþ fiyatý 15 kuruþ olan hýyar için üreticiye kaç kuruþ ödenmiþtir? Býrakýn tohumunu, gübresini, suyunu ve bakýmýný, verilen 5 kuruþ, ürünün toplama masrafýný karþýlamaz. Hýyar üreticisi o zaman gelecek yýl nasýl üretim yapacaktýr? Gelecek yýla gitmeden içinde bulunduðumuz yýlý nasýl geçirecektir? Domates biraz pahalýlanýnca hem de kýþýn ortasýnda, ithalâtçý tüccara hemen Türkiye'den daha ucuza domates ithâl etmesi için izin veren sözde yönetenler hýyar para etmeyince nerededirler? Hamitköy'de veya baþka bir yerdeki meyhane köþelerinde devlet parasý ile yedirip içmelerle delege avýndadýrlar. Lâçkalýðýn tavan yaptýðý bu kurumsal yapýda kimin eli kimin cebinde belli deðildir. Herþeye siyaset bulaþtýðý, populizmin tavan yaptýðý, parti rozetine göre iþbilmezlerin müdür müsteþar yapýldýðý ve halk da seyrettiði için bu kurumsal yapý batmýþtýr. Herþeyi ile batmýþtýr. Koskoca Tarým Bakanlýðý vardýr. Ama nerede, ne kadar hangi üründen ekilmiþtir haberi yoktur. Nüfusa göre bir ürünün Pazar aþamasýnda týpký hýyar gibi rezil olmamasý için ne kadar ekilmesi gerektiðinin bir plânlamasý da yoktur. Zaten baþta Tarým Bakaný olmak üzere plândan programdan anlayan da yoktur. Bu yüzden üretici bir önceki yýl hangi ürün para etmiþse bilinçsizce onun üretimini yapar. Pazara talep edilenden çok ürünün girmesi ile de fiyatlar taban yapar. Bizi yönetme iddiasýnda olanlar da isimlerinin önlerindeki bakan, müsteþar, müdür sýfatlarý ile sadece seyrederler. 2 yýl sonra Anamur'dan su geleceði vaad edildi. Allah aþkýna gelecek su ile ne yapýlacaðýnýn plânlamasýný ve ona uygun alt yapý hazýrlamak için birþeyler yapan birilerini gördük mü? Plânsýzlýk yanýnda denetimsizlik de tavan yaptýðý için üretici bilinçsizce topraðýný, kendisini, ailesini ve halkýný kansorejen ilâçlarla zehirlemektedir. Yýllar önce yasaklanan DDT kalýntýlarý patateslerde çýkmakta ve ihraç edilen ancak DDT'li olduðu gerekçesi ile geri dönen patatesler halka yedirilmektedir. Tarým Bakanlýðýnda istihdam edilen onlarca ziraat mühendisi, teknisyeni daha bilmem nesi ne yapýyorlar? Köy köy üreticileri gezip onlarý ilâçlama, aþýlama, sürme, budama, sulama, hastalýk konularýnda eðitiyorlar mý? Yoksa kýþýn sýcak, yazýn serin odalarýnda oturup lâk lâk mý ediyorlar? Örneðin bu yýl çiçeklenme zamaný geçmesine raðmen Güzelyurt bölgesindeki birçok narenciye bahçesinde aðaçlarýn çiçek açmadýðýndan haberleri var mý? Gayet iþtahlý olan ve bol sürgün veren aðaçlarý gören bahçe sahiplerinin çiçek açýlmamasýnýn nedeni olarak bu sürgünleri görüp adam tutarak sürgünleri kopartýklarýndan da haberleri var mý? ORTADOÐU'DA NE KÝ OLUYORSA 752 paket bonzai davasý Son zanlý da teminatla serbest kaldý (Evrim Kamalý)- Geçtiðimiz ay Ercan Havalimaný'ndan Türkiye'ye bir bavul içerisinde götürülmek istenirken tespit edilen 752 paket sentetik cannabinoid (bonzai) ile ilgili yürütülen soruþturmada aranan ve yurt dýþýnda olduðu bilinen Hakan Murat Þatýroðlu Ercan'dan KKTC'ye giriþ yapmak isterken yakalanarak gözaltýna alýnmýþtý. Zanlý Hakan Murat Þatýroðlu dün teminat þartlarý için tekrardan Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin huzuruna çýkarýldý. Duruþmada Ýddia Makamý Baþsavcýlýk adýna Savcý Damla Güçlü ve zanlý Hakan Murat Þatýroðlu þahsen hazýr bulundu. Mahkemede yeminli þahadet veren Lefkoþa Polis Müdürlüðü Narkotik Þube Müfettiþi Mehmet Emin olayla ilgili yapýlmasý gereken tüm soruþturmalarýn yapýldýðýný ve zanlýnýn mahkemede hazýr bulanacaðý uygun bir teminata baðlanmasý talebinde bulundu. Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin, zanlýnýn yurt dýþýna çýkýþýnýn yasaklanmasýna, 20 bin TL nakdi teminat yatýrmasýna ve iki KKTC vatandaþýnýn 100'er bin TL kefalet senedi imzalamasý þartý ile tutuksuz yargýlanmasýna karar verdi. Karpaz'da karþý þeride geçerek kaza yapan ve karþý araçta bulunan 2 kiþinin ölümüne, 2 kiþinin de aðýr yaralanmasýna neden olan zanlý Çaðda Haþimoðullarý dün yeniden mahkemeye çýkarýldý Tutukluluk süresi 5 gün daha uzatýldý Gamze BAYKUR - Karpaz bölgesinde geçtiðimiz Pazar günü karþý þeride geçerek kaza yapan karþý araçta bulunan 66 yaþýndaki Güzel Temel ile 4 yaþýndaki Arda Temel'in ölümüne ve Yýldýz Temel ile Zübeyde Temel'in aðýr yaralanmasýna neden olan zanlý Çaðda Haþimoðullarý dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. Zanlý Haþimoðullarý'nýn tutukluluk süresi 5 gün daha uzatýldý. Tahkikat devam ediyor Olayýn tahkikat memuru Müfettiþ Muavini Derviþ Çimer, zanlý Çaðda Haþimoðullarý'nýn 27 Mayýs tarihinde Maðusa-Karpaz anayolu Kumyalý yakýnlarýnda kullanýmýndaki GU 530 plakalý aracý yüzde 91 alkollü içki tesirindeyken Maðusa'danKarpaz istikametine seyrettiði sýrada yolun saðýna geçerek karþý yönden gelen Zeki Temel yönetimindeki CF 455 plakalý araca çarparak kaza yaptýðýný açýkladý. Meydana gelen kazada CF 455 plakalý araçta yolcu olarak bulunan Güzel Temel ile Arda Temel'in olay yerinde hayatýný kaybettiðini belirten Çimer, hamile olan Yýldýz Temel'in düþük yaptýðýný ve kafa travmasý geçirdiðini, Zübeyde Temel'in ise kafatasýnda kýrýk olduðunu açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn henüz tamamlanmadýðýný belirten Çimer, zanlýnýn tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatýlmasýný talep etti. 5 gün daha Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmet Raþit, zanlý Çaðda Haþimoðullarý'nýn poliste 5 gün daha tutuklu kalmasýna emir verdi. Bonzai tehlike saçmaya devam ediyor (Evrim Kamalý) - Lefkoþa Ortaköy'de geçtiðimiz gün gerçekleþen narkotik operasyonunda 2 gr bonzai "sentetik cannabinoid" türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde ele geçirildi. Operasyonda suçla baðlantýlý olarak gözaltýna alýnan Ahmet Sovukkanlý tutukluluk talebi ile dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin huzuruna çýkarýldý. Mahkemede Ýddia Makamý Baþsavcýlýk adýna Savcý Damla Güçlü ve zanlý Ahmet Sovukkanlý hazýr bulundu. Mahkemede yeminli þahadet veren Lefkoþa Polis Müdürlüðü Narkotik Þube polisi Murat Özkýzar olayla ilgili bulgularý aktardý. Özkýzar, olayýn önceki gün zanlý Sovukkanlý'nýn Ortaköy Lefkoþa'daki evinde mahkeme emri ile yapýlan aramada zanlýnýn yatak odasýndaki çekmecesinde yaklaþýk 2 gram aðýrlýðýnda sentetik cannabinoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde ile bir adet, içerisinde ayný tür uyuþturucu olduðuna inanýlan yanýk sigara izmariti bularak emare olarak aldýðýný söyledi. Polis memuru Murat Özkýzar zanlý aleyhinde soruþturma baþlatýldýðýný alýnacak ifadeler, bulunacak emareler olduðunu belirterek zanlý Sovukkanlý'nýn 2 gün süreyle tutuklu kalmasý talebinde bulundu. Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin ise zanlýnýn iki gün daha poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Ortadoðu'da ne ki oluyorsa arkasýnda En Büyük Terörist ABD'yi arayýn. Ve sadece Ortadoðu'da da deðil, dünyanýn neresinde ne melânetler yaþanýyorsa arkasýnda ABD militarizmini aramak -ve bulmak- gerekir. Hele de: Kissinger, Hutchingson, Brezninski ve benzerlerinin imzalarýný taþýyan "teoriler" insanlýðýn baþýna taþbomba-yýkým yaðdýrmaktan baþka bir þey ifade etmeyen kafa karýþtýrýcý berbat bir dezenformatik bilgi yýðýnýndan baþka bir þey deðillerdir ABD militarizmi/ emperyalizmi, eskiden uydusu ülkelerde faþist darbeleri: Kul'u/iþbirlikçisi hükümetlere ya da uþaðý darbeci Generallere ihale ederdi. Güney Amerika'da; ve Türkiye, Yunanistan, Ýspanya ve Portekiz'de olduðu gibi Gorbaçov-Yeltsin döneminde Sovyetler Birliði tarih sahnesinden düþtükten/ düþürüldükten sona, ABD emperyalizmi hedef büyüttü ve o güne dek iþbirlikçi hükümetler ile darbeci generallere yaptýrdýðý faþist uygulamalarý bizzat kendisi yapmaya baþladý Ýþte Irak, iþte Afganistan, Libya, þimdi de Suriye örnekleri Hatta, belki çok zengin Irak petrollerinden bir paycýk kaparým umuduyla, Kuzey Irak sýnýrlarý içinde köþe kapmaya çalýþan NATO üyesi/uydusu Türkiye Cumhuriyeti'nin subaylarýnýn kafasýna çuval da geçirildiydi: "Haddinizi bilin!" diye O olayý herkes biliyor, hatýrlýyor. Yine herkes biliyor ki, Irak'ta Türk subaylarýnýn baþýna "çuval geçirme" operasyonunu emreden ve yöneten ABD Generali; Irak'ta piþti, Afganistan'da "ustalaþtý" ve þimdi de 'Hindistan Cevizi' Hüseyin Obama tarafýndan CIA baþkanlýðýna atandý Obama'nýn daha iþbaþýna geldiði ilk günlerde, gerçeði gören ABD'li ayýk kafalý aydýnlar boþuna 'Hindistan Cevizi' dememiþlerdi Barack Hüseyin Obama'ya Hindistan Cevizi: Dýþý siyah, içi beyaz! Nitekim, bugüne dek uyguladýðý bütün politikalar; hep beyazlarý, özellikle de silah sanayisi tekellerini ve petrol tekellerini kollayan politikalar olmuþtur. HOW TO CHANGE THE WORLD Oðlum kýsa bir süre için Kýbrýs'a geldi. Getirdiði kitaplar arasýnda ünlü Marksist tarihçi ve yazar Eric Hobsbavm'ýn son kitasbý 'How To Change The World' de var. Çok kapsamlý ve sistematik bir çalýþma. Engin bilgisi ve titizliðiyle bilinen Eric Hobsbavm, Marks-Engels'in gençlik yýllarýndan baþlayarak Marksizm öncesi Ütopik Sosyalistleri ele alýyor ve Engels'in Ýngiliz Ýþçi Sýnýfý'nýn Durumu kitabý ile Komünist Manifesto'yu inceliyor. Manifesto'nun ne zaman, hangi þartlarda kaç kez basýldýðý ve hangi dillere kaç kez çevrildiðini ayrýntýlarýyla aktardýktan sonra Marks'ýn anýt eseri Das Kapital' ele alýyor. Anti-Marksist yazarlarla dalgasýný da geçen ünlü yazar, Marksist teorinin önceki iki yüzyýlda olduðu gibi, 21. yüzyýlda da geçerliliðini koruduðunu belirterek deðiþimin, dünyayý deðiþtirmenin ancak Marksist kýlavuzla mümkün olabileceðinin altýný çiziyor. Marks'ýn ünlü, 'Filozoflar dünyayý hep yorumladýlar, aslolan onu deðiþtirmektir' deyiþini de aktaran E. Hobsbavm, kapitalist sistemin çökmeye mahkûm olduðunu yineleyerek deðiþimin kaçýnýlmazlýðýný vurguladýktan sonra ABD emperyalizminin ve diðer militarist ülkelerin parasal ve askeri güçlerinin de bu süreci durduramayacaðýnýn altýný çiziyor. Bütün gençlere hararetle öneririm

9 9 1 Haziran 2012 Cuma Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV BEHZAT Ç'YÝ EVLENDÝRMEK Kadýnlarýn iktisadi baðýmsýzlýðý arttýkça boþanma oranlarýnýn artmasý mukadderdir ve buna Behzat Ç.'yi evlendirerek yahut Kuzey Güney dizisindeki Ali tiplemesine kýz arkadaþýna evlenme teklif ettirerek engel olamazsýnýz. Türkiye'nin özgül koþullarýna baðlý olarak mukadder olan bir þey daha var, o da kadýn cinayetleri. AKP'nin, çapý dolayýsýyla, bu duruma çözüm getirecek sistematik bir politikasý yoktur ve olamaz. Olamaz, çünkü 'özgür kadýn'ýn itibarsýzlaþtýrýlmasý dolayýsýyla bu sorunda payý vardýr. Elinden gelen tek þey hukuki ve polisiye önlemler almaktýr. Ve kadýnlarý çocuk doðurma makinesi haline getirme hedefinin de sýnýrlarý vardýr, AKP kalkýnmacý ve piyasalaþtýrýcý bir partidir, bu topluma kalifiye bir iþgücü ve asgari bir alým gücü olan tüketiciler lazýmdýr Burak COP (t24) DÝPNOT TARÝH 28 NÝSAN 2011 Ýlk kez bir etkinlikte konuþan "Son vali" Halil Ýbrahim Akça bir kez daha davulu patlattý ve yine fýrtýnalar yaratacak þeyler söyledi... 'Hantal devlet yapýsýyla ekonominin yürümesi mümkün deðil' diyen Akça yine 'Persona non grata' ilan edilebilir... Gözden kaçmayanlar... ÇOCUK KÝMDEN OLACAK? Tayyip Erdoðan kürtaj sezeryan konuþup duruyor, ne uzman dinliyor, ne kadýnlarýn sesine kulak veriyor. Onca eleþtiriye raðmen "Bu ülkenin Baþbakaný olarak her meseleden sorumluyum" diyor hala. Önce kadýnlara kaç çocuk doðuracaklarýný söyledi. Yetmedi. Hangi yöntemle doðuracaklarýný söylüyor þimdi. Kadýnlara söylemediði bir tek þey kaldý: Kimden çocuk yapacaklarý. Yakýnda bunu da söylerse, þaþýrmayýn "Ýdris Naim Þahin'i geride býrakma yarýþmasýnda Baþbakan açýk ara önde" Muziplik olsun diye midir, zor bir ülkede bakan olmanýn verdiði can sýkýntýsýný hafifletmek için midir, Hükümet üyeleri kendi aralarýnda bir yarýþma düzenlemiþ besbelli. Ýdris Naim Þahin i kim yakalayabilir yarýþmasý. Yarýþmayý gizli tutuyorlar. O nedenle, ödülün ne olacaðýný bilemiyoruz. Ama yarýþma konusu belli: En kaz kafalý lafý kim edebilir, en cahil ve kaba ifadeyi kim kullanabilir. Akþam olup eve döndükten sonra, her kabine üyesi sýcak yataðýnda uzun uzun düþünüyordur: Yarýn nasýl bir laf edebilirim de Ýdris Bey i bile geride býrakabilirim? Þu anda Baþbakan açýk ara önde gidiyor. Çeþitli çevrelerde Acaba kafayý mý yedi, yoksa hastalýðýndan mý böyle oluyor? þeklinde tartýþmalara tanýk oluyorum. Hiçbiri deðil. Yarýþmayý kazanmaya çalýþýyor. Sezaryen ve kürtaj hakkýnda söylediði þeyler hayatý boyunca inandýðý þeyler. Ve bu söyledikleri dünyanýn her yanýnda tüm köktendinci ve aþýrý saðcý insanlarla paylaþtýðý inançlar. Bunlarý tartýþmak anlamlý deðil. Dinî inanç bunlar. Sperm ile yumurta biraraya geldikten sonra hangi aþamada hayat baþlar? Bu tartýþmayý dindar bir insanla yapmanýn anlamý yok. Baþbakan ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Dünya Saðlýk Örgütü'ne göre, kürtajýn yasak olduðu ülkelerde saðlýksýz koþullarda yapýlan kürtajlar nedeniyle yýlda 68 bin kadýn hayatýný kaybediyor. "Ben Hükümet'in her yaptýðýný zaten doðru bulmuyorum." Zorlu TÖRE (UBP milletvekili) VÝRGÜL... HER TÜRK ASKER DOÐARSA, KÜRTAJ NEDÝR? Her Türk asker doðduðuna göre, anne karnýndaki cenin de potansiyel askerdir. Kürtaj cinayetse, her kürtajda bir askeri öldürmüþ oluyorsunuz. Þimdilerde "her Türk asker doðar"ýn, "her Türk asker ve Ýmam doðar"a dönüþtüðünü düþünürsek, iþler daha da çetrefilleþiyor. Asker olan bir imamý, ya da imam olan bir askeri öldürmenin suçu büyük olmalý. KÜRTAJI BEKLEMEDEN DE PARÇALANABÝLÝRSÝNÝZ, BÝZE UYAR "16 doktorun bulunduðu meclise Türkiye'deki gibi kürtajý yasaklayan bir yasa gelirse parçalanýrýz, þimdiden söyleyeyim" Arif ALBAYRAK (CTP Maðusa milletvekili) KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu neye inanýrsa inansýn. Bana ne? En doðal hakkýdýr. Sorun, kendi inançlarýný 35 milyon kadýna dayatmaya çalýþtýðýnda ortaya çýkýyor. Çocuk doðurup doðurmamaya karar vermek her kadýnýn kendi hakkýdýr. Baþka hiç kimsenin deðil. ( ) Kürtajýn yasal olduðu durumda, her kadýnýn bu konularý týbbî uzmanlara danýþma olanaðý vardýr. Baþbakan gibi düþünenlerin baský kurduðu koþullarda, kadýnýn özgürlüðü elinden alýndýðý gibi, hayatý da doðrudan tehlikeye atýlmýþ olur. Türk Jinekoloji Derneði nden Prof. Dr. Atýl Yüksel þöyle demiþ: Kürtaj, cinayet deðildir. Bugüne kadar binlerce vatandaþýmýz, sosyal ve ekonomik açýdan uygun durumda deðillerken oluþmaya baþlayan gebeliklerinde yasalarýn onlara verdiði hakka dayanarak ve kendi istekleriyle gebeliklerine son verdirmiþlerdir. Kürtaj yasakken, istenmeyen gebeliklerin bilgisiz kimseler tarafýndan, rahime olmadýk maddeler sokularak sonlandýrýldýðýný ve bu tür giriþimlerin sýkça anne ölümleriyle sonuçlandýðýný hatýrlatmak isteriz. ( ) Baþbakan neye inanýrsa inansýn. Hiç ilgilenmem. Kadýn haklarýyla ilgili bir tartýþmayý Baþbakan la yapmak havanda su dövmekten farksýz olur. Yapmam. Ama Baþbakan ýn laflarý sonucunda bu memlekette kürtaj yasaklanýrsa, pis ve karanlýk odalarda illegal ameliyatlarda hayatýný kaybeden kadýnlarýn iki eli öbür dünyada yakasýna yapýþacaktýr. Haberi vardýr umarým. ( ) Uludere de 34 vatandaþýmýzýn öldürülmesi, devlet eliyle iþlenmiþ bir cinayettir. Ödürülenlerin ailelerinden ve Kürt halkýndan özür dilerim dediði güne kadar, Baþbakan ýn insan hayatý hakkýnda söylediklerini ciddiye almamayý tercih ediyorum. (Bu yazý Roni Margulies in Taraf ta yayýmlanan Ýdris Naimlik yarýþmasý ve kürtaj baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 1 Haziran 2012 Cuma GÜNEYDEN... Barolar Birliði'nden polise Bedevi: Polis kendine çekidüzen vermeli Kýbrýs Türk Barolar Birliði, Kumyalý'da meydana gelen kaza sonrasýnda, polisin ifade alma giriþimleri sýrasýnda hastanede yaralý müvekkilini "yasal konularda uyaran" meslektaþlarýnýn polis tarafýndan "suçu var ve aranýyor" konumunda býrakýldýðýný belirterek, polisi eleþtirdi. Kýbrýs Türk Barolar Birliði Baþkaný Ünver Bedevi, ilçe barolarýnýn temsilcileri ve avukatlarýn katýlýmý ile Lefkoþa Mahalli Barosu lokalinde düzenlediði basýn toplantýsýnda, "Meslek örgütü olarak meslektaþýmýzýn yanýnda olacaðýz. Polisin dava açmasý halinde yönetim kurulu ve hatta pek çok avukat olarak mahkemede savunma yapacaðýz" dedi. Polisin kendine çeki düzen vermesi gerektiðini kaydeden Bedevi, adaletin iþleyiþi için avukatlarýn mesleklerini rahat ve özgür bir þekilde yapmasýnýn þart olduðunu, aksi takdirde adalet sisteminin çökeceðini vurguladý. "Kurumlar arasý kavga yaratmak niyetinde deðiliz" diyen Bedevi, "Bizim ýsrarýmýz adaletin saðlanmasýdýr" ifadesini kullandý. KAZA Kumyalý'daki kaza sonrasýnda hastanede yatan müvekkilini polisin ifade alma giriþimleri sýrasýnda yasal konularda uyaran avukatýn, polis tarafýndan meselede taraf gibi lanse edildiðini, "suçu var ve aranýyor" þeklinde açýklama yapýldýðýný anlatan Bedevi, ilgili avukatýn haksýzlýða uðradýðýný ve bunun sorumlusunun da polis örgütü olduðunu kaydetti. PRENSÝPLER "Bizim derdimiz prensipler ve saðlanmasý gereken denge ile alakalý" diyen Bedevi, böyle bir uygulamanýn kabul edilemez olduðunu kaydetti. Tek taraflý bu tür açýklamalar konusunda basýnýn da dikkatli olmasý gerektiðini, açýk isim zikretmenin tehlikeli olduðunu söyleyen Bedevi, ilgili avukatýn polis tarafýndan ýsrarla telefonla rahatsýz edilerek tehditlerde bulunulduðunu da iddia etti. "MESLEKTAÞIMIZIN YANINDA OLACAÐIZ" Avukatlarýn görevlerini yapabilmeleri için bazý muafiyetleri olduðunu, bir avukatýn görevini yaparken söylediði þeylerden dolayý bu tür SARAY HATIRASI- Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Vadili Belediyesi Herkes Ýçin Spor Derneði ve Altýn Çocuklar Eðitim Merkezi Ýdareci ve Öðrencileri'ni kabul etti. Kabulde konuþan Vadili Belediye Baþkaný Mehmet Adahan, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nu Vadili Belediyesi ve bölge okullarýnýn katýlýmýyla, 1 Haziran Çocuk günü dolayýsýyla düzenleyecekleri þölene davet etti. Þölen'in bu akþam saat 17:00'de kortej yürütüþüyle baþlayacaðýný belirten Adahan, þölen kapsamýnda çocuklara yönelik bir çok etkinlik düzenleyeceklerini anlattý. uygulamalara tabii tutulmasýnýn kabul edilemez olduðunu belirten Bedevi, "Meslek örgütü olarak meslektaþýmýzýn yanýnda olacaðýz. Polisin dava açmasý halinde yönetim kurulu ve hatta pek çok avukat olarak mahkemede savunma yapacaðýz" dedi. Bedevi, "Bundan sonra tutumumuz bu þekilde olacak. Bunu Polis teþkilatý ve halkýmýz da bilmeli" ifadelerini de kulandý. ÞÝKAYETÇÝ OLUNMASI Sözkonusu olayda, kaza ile ilgili tahkikat memurunun, avukatýn ayrýlmasýndan sonra hastanede yaralýnýn yanýna giderek ifade aldýðýný savunarak bunu da eleþtiren Bedevi, alýnan ifadenin kaza ile ilgili deðil, avukatla ilgili olduðuna dikkat çekti. Badevi, ilgili avukatýn polis memurlarý aleyhinde þikayetçi olmaya karar vermesi ve yaralýnýn da uygun görüp þikayette bulunmak istemesi halinde her iki þikayeti birleþtirerek bu konunun takipçisi olacaklarýný söyledi. YARGININ SAÐLIKLI ÝÞLEYÝÞÝNÝN SAÐLANMASI Barolar Birliði Baþkaný Ünver Bedevi, yargýnýn saðlýklý iþleyiþi için avukatlarýn mesleklerini rahat ve özgür bir þekilde yapmasýnýn þart olduðunu, aksi takdirde adalet sisteminin çökeceðini de vurguladý. Polisle ilgili mücadelelerini sürdürme kararlýlýðýnda olduklarýný ifade eden Bedevi, polisin avukatlarýn müvekkilleri ile rahatça görüþemediðini savundu. ÝÞKENCE DAHÝL... Polislerin olaylarý çözmede teknolojik imkansýzlýklarý öne sürerek ifade almak için iþkence dahil her türlü yola baþvurduðunu da iddia eden Bedevi, polisin kendine çeki düzen vermesi gerektiðini vurguladý. Polislerin görevini insan haklarýný gözeterek yapmasýný isteyen Bedevi, gerekli yasal deðiþikliklerin yapýlarak yasal boþluklarýn doldurulmasý gerektiðini ifade etti. "Kurumlar arasý kavga yaratmak niyetinde deðiliz" diyen Bedevi, "Bizim ýsrarýmýz adaletin saðlanmasý konusunda" ifadesini kullandý. Polisin yetersiz kalan yasal mevzuata göre günümüz koþullarýna uymayan davranýþlarý bulunduðunu ifade eden Bedevi, polisin bunlarý düzeltmek için gerekli adýmlarý atmasý gerektiðini kaydetti. Yüksek Mahkeme'nin ülke mevzuatýndan esinlenerek olaylarda polisin nasýl ifade almasý gerektiðini belirten kararý bulunduðuna dikkat çeken Bedevi, bunun yasal mevzuata da geçmesi gerektiðini söyledi. BASIN Bedevi, basýnýn da bu tür konularda dikkatli olup sansasyon peþinde koþmadan dengeli haberler yazmasý, kiþileri zan altýnda býrakacak haberlerden kaçýnmasý gerektiðini ifade etti. Barolar Birliði Asbaþkaný Altan Erdað ise, müvekkillerini savunmaya çalýþan avukatlarýn haksýzlýklara uðramakta olduðunu savunarak bu konuda örnekler verdi. Sanýk konumunda olan kiþilerin de bazý haklarý bulunduðunu vurgulayan Erdað, Anayasa'da bir kiþinin tutuklandýðý andan itibaren kendisini serbestçe savunacak hukuk hizmetinden yararlanabileceðinin ifade edildiðine dikkat çekti. Avukatlarýn polis karakolundaki müvekkilleri ile mesai saatleri dýþýnda görüþtürülmemesini de eleþtiren Erdað, yaþanan olaylarýn yasalara aykýrý olduðunu savundu. 95 JENERATÖRÜN ÇEVREYE RAHATSIZLIK VEREMEYECEÐÝ TEYÝT EDÝLDÝ Rum Elektrik Ýdaresi (AÝK), Güney Kýbrýs'ýn AB Dönem Baþkanlýðýný üstlenecek olmasýndan doðacak elektrik ihtiyacýný karþýlamak maksadýyla, Moni Elektrik Santralinde açýk alana 95 jeneratörün yerleþtirilmesinin bölgedeki turizm sektörüne olumsuz etkilerinin olmayacaðý teyidinde bulundu. Politis gazetesi ayný bölgede, yerleþim yerlerinin yakýnlarýnda hali hazýrda 35 jeneratörün faaliyete geçirildiðini belirterek, yeni jeneratörlerin yerleþtirileceði haberinin, bölge sakinleri ve otel sahiplerinin büyük tepkisine neden olduðunu kaydetti. AÝK Genel Müdürü ile Pirgo ihtiyar heyetinin geçtiðimiz günlerde konuyla ilgili bir toplantý gerçekleþtirdiði yazan gazete, Müdürün, 95 jeneratörün yedek olacaðýný ve geçici olarak, ihtiyaca göre 15 Eylül'e kadar çalýþacaðýný söylediðini aktardý. AVUSTRALYA GENEL VALÝSÝ KIBRIS'I ZÝYARET EDECEK Avustralya Genel Valisi Quentin Bryce'in, üç gün sürecek resmi ziyarette bulunmak amacýyla beraberindeki heyetle birlikte akþamüzeri Güney Kýbrýs'a gideceði ifade edildi. Yapýlan resmi açýklamaya dayanarak, Bryce'ýn bu sabah Baþkanlýk konutuna gideceðini ve Rum Yönetimi Baþkaný tarafýndan burada resmi olarak karþýlanacaðýný yazan Simerini, karþýlamanýn ardýndan Hristofyas ile Bryce'ýn baþ baþa görüþmeye görüþeceklerini, bunu ise iki ülke heyetleri arasýndaki görüþmelerin takip edeceðini kaydetti. SÖZDE "ALSANCAK" BELEDÝYESÝ'NDEN BAS'IN KKTC ZÝYARETÝNE KINAMA Rum tarafýndaki sözde "Alsancak" Belediyesi, "Kýbrýs Cumhuriyeti topraklarýna iþgal altýndaki bölgeler üzerinden giriþ yapmanýn yasa dýþý ve kýnanmasý gereken bir þey olduðunu" iddia etti. Fileleftheros'un haberine göre, Biblical Arhaeology Society (BAS) isimli örgütün bir eðitim gezisi çerçevesinde Ercan Havalimaný üzerinden KKTC'ye gelip, ardýndan da Güney Kýbrýs'a geçecek olmasý sebebiyle açýklama yapan sözde "Alsancak" Belediyesi, bu durumdan endiþe duyduðunu belirtti. RUM ARICILAR ÖRGÜTÜ'NDEN "ÞÝKAYET" Rum Arýcýlar Örgütü'nün; Kýbrýs Türk Arýcýlar Birliði'nin; Uluslararasý Arýcý Birlikler Federasyonu "Apimondia"ya üye olmaya hazýrlanmasýna tepki gösterdiði belirtildi. Fileleftheros gazetesi ayný zamanda "Apimondia" üyesi olan Rum Arýcýlar Örgütü konu hakkýnda, Rum Dýþiþleri Bakanlýðý'na þikayette bulunduðunu ayrýca Kýbrýs Türk basýnýnda konu hakkýnda çýkan haberlerin teyit edilmesi durumunda, her gidiþata yönelik olarak tepki göstermeye de hazýr olduklarýný belirttiklerini yazdý. "KIBRIS'IN BÖLÜNMESÝ" KONULU BELGESELÝN GALASI Yuri Averof ile Andreas Apostolidis isimli yönetmenlerin çektiði "Kýbrýs'ýn Bölünmesi" konulu belgeselin galasýnýn dün 19.00'da "Ýþbirliði Evi"nde yapýldýðý belirtildi. Averof ile Apostolidis'in "Kýbrýs'ýn Bölünmesi" konulu belgeselde, "1963 ve 1974 olaylarý ile bu olaylarýn sonucunda ortaya çýkan insani problemlerini" konu edindiklerini yazan Politis, belgeselin Kýbrýs'ýn bölünmesinin tarihini Kýbrýslý Türkler, Kýbrýslý Rumlar ve bir Ýngiliz subayýn gözünden ortaya koyduðunu kaydetti. Haberde, yapýlan galayý, resepsiyon ve Andreas Apostolidis ile Ýstanbul Bilgi Üniversitesi'nden "Ayhan Aktar" ile Harry Tzimitras isimli öðretim görevlilerinin katýlacaklarý açýk oturumun takip edeceði belirtildi.

11 1 Haziran 2012 Cuma 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... "Muhafazakârlar yaþayan bebekleri ölü askerlere çevirebilmek için isterler" ABD'de kara mizahýn önemli isimlerinden komedyen George Carlin'in 1996'daki gösterisinin kürtaj karþýtlýðýna iliþkin bölümü sosyal medyada dolaþýma girdi. Grammy ödüllü hiciv ustasý, oyuncu ve yazar Carlin'in, kürtaj karþýtlarýný hicvettiði 1996'daki gösterisi yanký yaratmýþtý. 2008'de kalp yetmezliðinden ölen George Carlin'in ABD'deki kürtaj karþýtlarýyla ilgili þovunun bir bölümünde þöyle diyordu: "Kürtaj karþýtý muhafazakârlar döllenmeden dokuzuncu aya kadar fetüsle kafayý bozmuþlardýr. Doðumdan sonrasýný bilmek istemezler. Doðum öncesiysen iyisin. Okul öncesiysen boku yedin. Askerlik çaðýna gelene kadar muhafazakârlarýn umurunda olmazsýn. Muhafazakârlar yaþayan bebekleri ölü askerlere çevirebilmek için isterler. Kürtaj karþýtlarý kadýn düþmanlarýdýr. ( ) Fetüs bir insan mýdýr? Eðer insansa, neden nüfus sayýmýnda sayýlmýyorlar? Eðer fetüs insansa neden düþük olduðu zaman cenaze düzenlenmiyor? Eðer fetüs insansa, neden insanlar 'Üç çocuðumuz var' demek yerine 'Ýki çocuðumuz var, bir tanesi de yolda' diyor? Hayat döllenmeyle baþlamaz. Döllenme spermin yumurtayý döllemesidir. Genellikle erkeðin þöyle demesinden sonra gerçekleþir: 'Ah tatlým, tam da geri çekilecektim ki telefon çaldý ve beni þaþýrttý!' Kadýnlarýn döllenmiþ yumurtalarýnýn yüzde 80'i þu malum 'enfes' birkaç günde vücuttan atýlýr. Sonlarý hijyenik pedler olur, yine de bunlar döllenmiþ yumurtalardýr. Yani temelde bu kürtaj karþýtlarý bize diyor ki 'Bir seferden fazla adet görmüþ her kadýn seri katildir. ( ) Katolikler ve diðer Hýristiyanlar kürtaja karþýlar. Ayný zamanda eþcinsellere karþýlar. Eþcinsellerden daha az kim kürtaj yaptýrýr ki? Onlarý Ýsa aþkýna rahat býrakýn. Elinizde hiç kürtaj yaptýrmayacaðýný garantileyen koca bir grup insan var!" (t24) Sanatçýlar kürtaj yasaðýyla ilgili ne dedi? Kürtaj yasasý kadýn düþmanlýðýdýr Baþbakan Tayyip Erdoðan "Kürtaj cinayettir" dedi. "Her kürtaj bir Uludere'dir," "Kürtaj bu milleti dünya sahnesinden silmek için sinsice bir plandýr" diye devam etti. Ardýndan AKP iktidarýnýn konuya bakýþý ortaya serildi. Sanatçýlar, yazarlar, þairler Kürtaj hakkýndaki tartýþmalarla ilgili þöyle konuþtu: DENÝZ TÜRKALÝ (Oyuncu): "ÖNCE YAPTIKLARI CÝNAYETLERÝN HESABINI VERSÝNLER" "Kadýnlarýn bedeni hakkýnda siyasilerin, erkeklerin söz söylemeye haklarý yoktur. Kürtaj mý olacaðýz, hamile mi kalacaðýz, sadece seviþecek miyiz, bu kararlar bize aittir. Onlar önce iþledikleri cinayetlerin hesaplarýný versinler, bizim bedenlerimizle uðraþmasýnlar." HÜMEYRA (Oyuncu): "FETÜSLE KAFAYI BOZMUÞLAR" "Muhafazakarlar kanýmca kadýn karþýtý. Döllenmeden dokuz aya kadar fetüsle kafayý bozmuþlar. Nedense hep doðmamýþýn peþindeler. Yaþayan bebekler istiyorlar ki ölü askerlere çevirebilsinler." HARUN TEKÝN (Müzisyen): "DOÐMUÞ ÇOCUKLARA NASIL BÝR HAYAT SUNULUYOR" "Doðmuþ çocuklara nasýl bir hayat sunuluyor da bir anda doðmamýþ çocuklara dair bu kadar tutkulu bir irade beyanýyla karþýlaþtýk, anlamakta güçlük çekiyorum." KÜÇÜK ÝSKENDER (Þair): "BU ÝKTÝDARI SOKAKTAKÝ ÝNSAN SEÇTÝ" "Maalesef þaþýrmýyorum. Bana göre Ýslam Cumhuriyeti'ne doðru gidiliyor. Tencerenin altý yakýldý ve yemek piþiyor. Ýktidar seçimle geldi ve bu icraatlar bu partiye oy verenlerin seçimi. Ben iktidara deðil halka kýzýyorum. Bu tablo karþýsýnda iktidarla deðil, sokaktaki insanla meselemiz var demektir." FUNDA ÞÝRÝNKAL (Oyuncu): "BUNU KONUÞMAKTAN UTANIYORUM" "Kadýnýn bedeni, Baþbakaný ilgilendirmez. Bunu konuþuyor olmaktan utanýyorum. Baþbakanýn Uludere'de yaptýðý hatayý kapatmak için önümüze sunduðu suni, seksist bir konu bu." AHMET ÜMÝT (Yazar): "KADIN DÜÞMANI BÝR POLÝTÝKA" "Kürtaj yasasý kadýn düþmaný bir politikadýr. Kürtajýn yasak olduðu dönemlerde insanlar saðlýksýz koþullarda kürtaj oluyordu, kadýnlar ya ölüyor ya da sakat kalýyordu. Kürtajý yasaklayarak önleyemezsiniz, daha çok kadýnýn ölmesine neden olursunuz." GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Türk partilerden Anastasiadis'e eleþtiri Slovakya'nýn Güney Kýbrýs Büyükelçiliði tarafýndan, bazý Kýbrýslý Türk ve Rum Siyasi partilerin katýlýmýyla düzenlenen, iki toplumlu diyalog çerçevesindeki son toplantýda, Kýbrýslý Türk partilerin, DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis'e eleþtirilerde bulunduðu belirtildi. Haravgi gazetesi elde ettiði bilgilere dayanarak DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasaidis'in "gevþek federasyon veya konfederasyon ile saðlanan görüþ birliklerinin geri çekilmesine" atýfta bulunan görüþlerinin, Kýbrýslý Türk partilerin ve özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi temsilcisi, II. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat döneminde özel temsilci olan Özdil Nami tarafýndan tepkiyle karþýlandýðýný yazdý. Habere göre CTP temsilcisi Nami, Talat- Hristofyas arasýndaki müzakerelerde saðlanan görüþ birliklerini Anastasaidis'e okuduktan sonra, Anastasaidis'e, neyin deðiþmesini istediðini sordu. Anastasiadis ise bunu yanýtlamaktan kaçýndý. Habere göre Kýbrýslý Türk siyasetçiler,, Anastasiadis'in aksine, güçlü bir federal hükümete yönelik desteklerini ifade ettiler ve Anastasiadis'i saðlanan ilerlemeyi iptal etmek istemekle eleþtirdiler. Gazete toplantý sonrasýnda yapýlan ortak açýklamaya da yer verdi. Fileleftheros gazetesi, "Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum Partilerden Üzerinde Anlaþmaya Varýlan Güven Yaratýcý Önlemlerin Hayata Geçirilmesi Çaðrýsý" baþlýðýyla aktardý. Haberi "Kýbrýslý Türk ve Rum Partiler Mevcut Statükoyla Hem Fikir Deðil" baþlýðýyla veren Alithia gazetesi ise DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasaidis'in gazetecilere yönelik açýklamalarýna yer verdi. Habere göre Anastasadis, Ledra Palas toplantýlarýna katýlan partilerin, çözüme yönelik olarak olumsuz olmadýðýný sadece Kýbrýs sorununun çeþitli boyutlarýna iliþkin farklýlýklarýn bulunduðunu ifade etti. Toplantýnýn ev sahibi ve esas konuþmacýsý olarak DÝSÝ'nin, Ulusal Konsey'e de sunduðu gibi, Kýbrýs sorununun çözümüne iliþkin tezlerini dile getirdiðini ifade eden Anastasiadis, ileriki adýmlar ve Ulusal Birlik Partisinin toplantýlara katýlmamasý sorusuna ise, (toplantýya) katýlan partilerin, hepsinin, iki toplum tarafýndan kabul edilecek bir çözümün bir an önce bulunmasý þeklindeki görüþlerini dile getirdiðini belirtti. Anastasaidis, kendilerine iliþkin olarak Kýbrýs Rum tarafýnýn endiþelerinin ve beklentilerinin görmezden gelinmemesi gerektiðini, Kýbrýs Türk tarafý açýsýndan ise onlarýn da kendi görüþlerini yinelediklerini, bunun da; nihai hedefe iliþkin ayrýldýklarý anlamýna da gelmediðini söyledi. KKTC Sivil Havacýlýk Dairesi Müdürü resmi sýfatýyla Rum tarafýnda düzenlenecek olan konferansa katýlmak istedi ama reddedildi KKTC Sivil Havacýlýk Dairesi Müdürü'nün; Güneydoðu Avrupa - Ortadoðu - (Güney) Kýbrýs Uçuþ Güvenliði Kuruluþunun (SFS- SEC), Lefkoþa Rum kesminde düzenleyeceði uluslararasý konferansa katýlmak istediði ileri sürüldü. Fileleftheros gazetesi "Yasadýþý 'FIR' Konusunda Metoda Devam Ediliyor... Ýþgal Bölgelerinin 'S. Havacýlýk Müdüründen' Yeni Kýþkýrtma... 'Resmi' Kostümüyle Lefkoþa'daki Uluslararasý Konferansa Katýlmak Ýstedi" baþlýklarýyla verdiði haberinde "iþgal bölgelerinin 'Sivil Havacýlýk Müdürü' sahteniteliði altýnda, Güneydoðu Avrupa - Ortadoðu - Kýbrýs Uçuþ Güvenliði Kuruluþunun (SFS- SEC) bugün Lefkoþa'da düzenleyeceði uçuþ güvenliðiyle ilgili uluslararasý konferansa katýlmak istedi" iddiasýnda bulundu. Müdürün,"açýk olduðu üzere provokasyon hedefleriyle, kendi 'niteliði' altýnda" Rum Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný'nýn da katýlacaðý bu sabahki merasimlerde ve bu akþamki resmi yemekte hazýr bulunmak istediðini savunan gazete, "iþgal rejiminin bu hareketinin, sahte devletin, kendi Sivil Havacýlýðý ve 'kurumlarýyla', 'devlet' olarak gösterilmesi yönündeki bilindik metotlarýna dahil olduðunu" öne sürdü. Gazete Güneydoðu Avrupa - Ortadoðu - Kýbrýs Uçuþ Güvenliði Kuruluþunun, Kýbrýslý Türk Sivil Havacýlýk Müdürüne, bölümde meslek sahibi bir kiþi niteliði altýnda konferansa memnuniyetle kabul edileceði, ancak hiçbir durumda "iþgal bölgelerinin sahte makamýnýn" temsilcisi olarak kabul edilemeyeceði yanýtýný verdiðini savundu. Habere göre bu yanýtýn üzerine kendisi (müdür), Uluslararasý Uçuþ Güvenliði Kuruluþunun merkezine yönelerek, kurumun uçuþlarýn güvenliðine iliþkin kayýtsýzlýðý olarak, FSF-SEC'in, gazetenin yazdýðý üzere "sahte devletin ve iþgal gücünün temsilcisi kostümüyle" kendisini konferansa kabul etmeyi reddetmesini þikayet etti. Son zamanlarda Türkiye ve "iþgal bölgelerinin" planlý olarak Sivil Havacýlýk alanýyla ilgili kýþkýrtýcý faaliyetlerle ilerlediðinin açýk olduðunu iddia eden gazete, bu faaliyetlerin, Türk savaþ uçaklarýnýn sahte devletin hava sahasýnda Ýsrail (uçaðýný) engellediðine dair "sahte haberin" yansýtýlmasýyla baþladýðýný, Ýtalya uçaðýnýn KKTC hava sahasýný ihlal ettiðine dair haberin de sahte olarak varsayýldýðýný savundu. Gazete son olarak "bu hareketlerden, bu alanýn, önümüzdeki sürede de Türk kýþkýrtmalarýnýn gündeminde olacaðý görünüyor" iddiasýnda bulundu. AVRUPA HALK PARTÝSÝ YETKÝLÝLERÝ TEMASLARDA BULUNDU Avrupa Halk Partisi Grup Baþkaný Joseph Daul baþkanlýðýndaki heyet, Güney Kýbrýs'ta temaslarda bulundu. Fileleftheros gazetesi ve diðer gazeteler, Joseph Daul baþkanlýðýndaki Avrupa Halk Partisi heyetinin, dün, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, Meclis Baþkaný Yannakis Omiru, kardeþ parti olarak nitelendirdikleri DÝSÝ'nin Baþkaný Nikos Anastasiadis ile ayrý ayrý görüþtüklerini yazdý. Habere göre, Avrupa Halk Partisi yetkilileri ayrýca, bazý bakanlarýn yaný sýra Rum Meclisi Dýþiþleri ve Avrupa Konularýna iliþkin komiteleriyle de bir araya geldi. Avrupa Halk Partisi Grup Baþkaný Joseph Daul, Güney Kýbrýs AB dönem baþkanlýðýnýn önceliðinin, Avrupa'nýn bütünlüklü siyasetinin desteklenmesi olmasý gerektiðini söyledi. Daul yazýlý olarak yaptýðý açýklamada Güney Kýbrýs'ýn ilk kez AB dönem baþkanlýðýný, herkes için zor olan bir dönemde üstlenmekte olduðuna dikkati çekerek bu zor dönemlerde vatandaþlarýn, Avrupalý ve ulusal liderlerinden, kararlarý için sadece dayanýþma deðil, sorumluluk göstermelerini istemekte olduðunu ifade etti. Güney Kýbrýs AB dönem baþkanlýðýnýn "Daha Ýyi Avrupa" sloganýyla faaliyet göstereceðini belirten Daul, baþarýlý bir Güney Kýbrýs AB dönem baþkanlýðýný desteklediklerini de ifade etti. Temaslarýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada ise Daul, ayrýca Güney Kýbrýs AB dönem baþkanlýðýnýn, Avrupa'nýn kalkýnmasýna katký saðlamasý temennisinde de bulundu. ÝKÝ HELÝKOPTER KÝRALANIYOR Rum Hükümetinin, 2012 yazý için kiralayacaðý iki yangýn söndürme helikopterinin maliyetinin yaklaþýk 2 milyon Euro olacaðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi bu yangýn söndürme helikopterlerinin kiralanmasý maliyetine KDV'nin de eklenmesi gerekeceðini belirtti. Ýhaleye baþvuran iki þirketten söz eden gazete, Rum Ýhale Ýnceleme Makamýnýn; ihalenin KDV de dahil 2 milyon 450 bini geçmemesi gerektiðinden ötürü iki helikopter için 2 milyon 590 bin Euro teklif sunan þirketin baþvurusunu reddettiðini, diðer þirketin teklifini ise kabul ettiðini yazdý. Habere göre iki þirket ihalede ayný puaný aldý, ancak ihale ekonomik açýdan daha düþük bir maliyet sunan Youstorm Ltd þirketine verildi.

12 12 Günün Manisi Gahve içdim gaymaklý Yarim elma yanaklý Bir öpücük gondurdum Lezzeti baldan dadlý KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý 1 Haziran 2012 Cuma TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER Duanýn Gücü Bilal Civelek YEDÝVEREN YAYINLARI "Býrakýn adalet yerini bulsun, isterse kýyamet kopsun." W. Watson Senin denizin gözlerinin gökyüzüyle kaynaþtýðý yerde ýþýl ýþýl þafaktýr beni kucaklayan aðýr bir sessizlik çökerken yüreðime ve martýlarýn bembeyaz kanatlarýnda uçarken bitmeyen aþkýmýn fýrtýnasýnda boðulduðum andýr. Ýbrahim Aziz "Senin denizin" adlý þiirinden "Dünün Iþýðý" Khora Kitap Cafe'de anlatýldý (Haber ve fotoðraflar Mustafa ERKAN)- "Dünün Iþýðý" Mustafa Gökçeoðlu hakkýnda 30 Mayýs Çarþamba akþamý bir söyleþi gerçekleþtirildi. Khora kitap evinin ev sahipliðini üstlendiði etkinlik, Afþaroðlu'nun yaptýðý konuþma ile baþladý.kitap tanýtýmý AraþtýrmacýYazar Mustafa Gökçeoðlu'nun hayatýný anlatan kitap emekli ilkokul öðretmeni,halk bilimi alanýnda master yapan Aydan Afþaroðlu tarafýndan kaleme alýnan kitabýn tanýtým etkinliðine sanatseverler yanýnda kitapseverler ilgi gösterdi. Kitap oluþumunu kendi anlatýmlarýyle, nasýl bu günlere geldiðini ve hazýrlandýðýný anlattý. Katký koyan yakýn dostlarýna da teþekkür etmeyi ihmal etmedi. Katýlýmcýlar etkinliðe soru ve yorumlarýyle katký koydular. Afþaroðlu düzenlenen etkinlikte bol bol sohbet ederek okurlarla duygularýný paylaþma imkaný buldu Afþaroðlu 5 yýllýk bir çalýþmayla yazdýðý biyografi kitabýnýn tanýtým gününe katýlan kitap severlere yazmýþ olduðu kitabýný imzalama fýrsatý da buldu. II. GÝRNE KÜLTÜR VE SANAT FESTÝVALÝ 6 HAZÝRAN'DA BAÞLIYOR Girne Belediyesi'nce düzenlenen, tiyatro ve müzik etkinlikleriyle dolu "II. Girne Kültür ve Sanat Festivali" 6 Haziran Çarþamba günü baþlýyor. Girne Belediyesi, bu yýl ikincini düzenlediði festivalle ilgili tüm hazýrlýklarýn tamamlandýðýný açýkladý. Girne Belediyesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, 6 Haziran'da Türkiye Devlet Tiyatrolarý'nýn Amfitiyatro'da yer alacak ve Ýngilizce altyazý da sunulacak Kenan Iþýk'ýn yönettiði "Antigone" oyunuyla baþlayacak festival 1 Temmuz'da tamamlanacak. Türkiye'nin ünlü sanatçýlarý Zülfü Livaneli, Mazhar-Fuat-Özkan, Duman ve Emre Pehlivan yanýnda Ýngiltere'den Aswad ve Strange Union da festival için KKTC'ye gelecek. Öldüren Þampanya, Arda Gündüz, Latino Turco gibi Kýbrýslý sanatçýlar da festivalde yer alacak. Türkiye Devlet Tiyatrolarý'na baðlý Ankara ve Ýstanbul devlet tiyatrolarýnýn sergileyeceði tiyatro oyunlarý da festivale renk katacak. Festival etkinlikleri Amfitiyatro, Girne Belediyesi Meydaný, Atatürk büstü önü ve Barýþ Parký'nda yer alacak. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Siyah Giyen Adamlar 3 ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Battleship ( ) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Açlýk Oyunlarý ( CumaCumartesi 23.30) "Devrimden Sonra" Baraka'da Baraka Kültür Merkezi'nde her ayýn ilk cumartesi gecesi düzenlenen "Ýzle-Tartýþ" etkinliðinde bu ay "Devrimden Sonra" filmi izleniyor. 2 Haziran Cumartesi akþamý saat 20.00'de Baraka'nýn Kýzýlbaþ'taki lokalinde gerçekleþtirilecek olan etkinlikte film hakkýnda kýs bir sunuþ ve filmin eleþtirisi de yer alacak. "Sinemaya Seyirci Kalmayýn" sloganýyla yapýlan film gösterimi ücretsiz ve halak açýktýr. Film kendi sitesinde açýklandýðý üzere "Türkiye'de gerçekleþebilecek bir devrimin hayata ve sokaða nasýl yansýyabileceðini, devrimin, sýradan insanlarýn, iþçilerin, gençlerin, emeklilerin hayatlarýnda neleri deðiþtirebileceðini anlatýyor. Eðitimin, saðlýðýn, parayla satýlmadýðý, paranýn aþka tuzaklar kuramadýðý, insanlarýn iþsizlik korkusu ile yaþamadýðý, gençlerin üniforma giydirilip emperyalist örgütlerin hizmetine sokulamadýðý bir ülkeyi tasvir ediliyor." 2011 Türkiye yapýmý olan "Devrimden Sonra", Mert Fýrat, Þerif Sezer, Fýrat Tanýþ, Lenent Ülgen ve Tanju Öncel gibi birbirinden yetenekli oyuncularý ayný perdede buluþturuyor. Filmin yönetmenliðini ise senaryýnun da sahibi olan Mustafa Kenan yapmýþ. Film vesilesiyle devrime giden yolu ve devrimden sonrayý tartýþmak isteyen tüm dostlarýmýz davetlidir. Girne Girne Lemar Sinema Vücut (12:00-14:15-17:15-20:45) Maðusa Maðusa Galeria Siyah Giyen Adamlar 3 (12:00-14:00-16:00-18:00-21:00-23:15) Dehþet Kapaný (12:00-14:30-16:30-18:30-21:00 23:15 Cuma-Cumartesi)

13 13 1 Haziran 2012 Cuma ÝSKELE BELEDÝYESÝ 14. ÇOCUK ÞENLÝÐÝ Ýskele Belediyesi 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle 14. Çocuk Þenliði'ni bu akþam düzenliyor. Dr. Fazýl Küçük Kapalý Spor Salonu'nda yapýlacak etkinlik saat 18.30'da baþlayacak. Atatürk ve þehitler için bir dakikalýk saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn ardýndan Ýskele Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Orun konuþma yapacak. Konuþmanýn ardýndan dans gösterileri yer alacak. Tüm gruplarýn "Sevgi-Dostluk-Kardeþlik" adýna halký selamlamasýndan sonra, okul müdürlükleri ve sorumlu öðretmenlere katýlým belgeleri ve plaketler verilecek. MEME KANSERÝ BÝLGÝLENDÝRME ÇALIÞMALARI- Kanser Hastalarýna Yardým Derneði, meme kanseri ile ilgili bilgilendirme çalýþmalarýna devam ediyor. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, "Kanser Konusunda Toplumu Bilinçlendirme ve Eðitim Projesi" kapsamýnda Temel Onkoloji Uzmaný Mine Çaðlar dün Akova köyünde meme kanseri, erken tanýnýn önemi ve kendi kendine meme taramasý konularýnda bilgi verdi. "AÐ EKONOMÝSÝ VE ELEKTRONÝK TÝCARET" EÐÝTÝMÝ Kýbrýs Türk Sanayi Odasý (KTSO) Yaþam Boyu Eðitim Merkezi (YBEM) ve Second Project iþbirliðinde "Að Ekonomisi ve Elektronik Ticaret" eðitimi düzenlendi. KTSO'dan verilen bilgiye göre, Oda merkezinde dün öðle saatlerinde gerçekleþtirilen ücretsiz eðitimde, Gürhan Hatipoðlu tarafýndan oda üyelerine web sayfasý kullanýmý ve elektronik ticaret konularýnda bilgiler verildi. OSMAN BALIKÇIOÐLU "LONDRALI" KÝTABINI KTGB'DE TANITACAK Kýbrýs Türk kültüründe önemli yeri olan "Alekko ile Caher" oyunlarýnýn Caher'i, tiyatro sanatçýsý ve yazar Osman Balýkçýoðlu, "Londralý" adlý kitabýný bugün Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði lokalinde tanýtacak. Birlikten verilen bilgiye göre, tanýtým etkinliði saat 20.00'de baþlayacak. Bulut Ýnþaat Yönetim Kurulu ndan açýklama: Tapu devri tamam Dün bir açýklama yapan Bulut Ýnþaat tapu iþlemlerinin büyük bir bölümünü tamamladýðýný açýkladý. Açýklamayý aþaðýda aynen yayýnlýyoruz: "Bulut Ýnþaat Yönetim Kurulu Baþkaný Temel Bulut ve Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Erman Çitim ortak bir yazýlý basýn açýklamasý yaparak, Eviva Lavinium'a ait hisselerin Bulut Ýnþaat'a devrinin gerçekleþtiði bilgisini kamuoyu ile paylaþtý. Yazýlý açýklamada, Eviva Lavinium'a ait hisselerin Bulut Ýnþaat'a devrine iliþkin tüm yükümlülüklerin yerine getirildiði ve toplam TL vergi ödendiðinin altý çizilerek, çok kýsa bir süre sonra Eviva Lavinium'dan ev alanlara tapularýnýn teslim edileceði vurgulandý. Kuzey Kýbrýs'ta, son yýllarýn en büyük inþaat projelerinden biri olan Eviva Lavinium Projesi'nin, Bulut Ýnþaat Markasý buluþmasýndan büyük memnuniyet duyulduðunun belirtildiði yazýlý açýklamada, devralýnan 728 dairenin önemli bir bölümünün satýldýðý, geri kalanlarýn satýþýnýn devam ettiði ifade edildi. Söz konusu açýklamada, ayrýca, Bulut Ýnþaat'ýn, þaþýrtýcý rakamlarla Kuzey Kýbrýs Halký'ný ev sahibi yapma ve turizme ivme kazandýrma çabalarýnýn kesintisiz olarak devam edeceði belirtilerek, 2000 yataklýk Otel Ýnþaatý'nýn proje çalýþmalarýnýn tamamlandýðý, MÝT COM Ltd'ten Lefkoþa Merkezde çoðu bitirilmiþ olarak devralýnan 52 adet dubleks dairenin devam inþaatý ve Yafra LTD'ten Çatalköy Merkezde satýn alýnan 77 dönüm arazide yapýlacak olan 200 konutun da proje çalýþmalarýnýn tamamlandýðý belirtilerek, kýsa bir süre sonra inþaat ve satýþlarýn baþlayacaðý açýklandý." BKP'DEN HÜKÜMETE ELEÞTÝRÝ Birleþik Kýbrýs Partisi Gençlik Kollarý Baþkaný Kemal Gülercan, Güney Kýbrýs'ta okuyan GCE A Level sahibi Kýbrýslý Türk öðrencilerin Türkiye üniversitelerine girmesine ve Kýbrýs Cumhuriyeti pasaportlarýna getirilen yasaklarýn "despotluk" olduðunu iddia etti. Gülercan dün yaptýðý yazýlý açýklamada, Kýbrýslý Rum öðrencilerin Türkiye üniversitelerine girebildiðini, ancak Güney Kýbrýs'ta eðitimini tamamlayan Kýbrýslý Türklerin bu hakkýnýn yasaklandýðýný savundu. Kýbrýslý Türklerin, özellikle gençliðin üzerinde baský oluþturulmaya çalýþýldýðýný iddia eden Gülercan, "Ýlerici, çaðdaþ ve dünya ile barýþýk, insaný, ülkesini seven ve deðer veren Kýbrýslý Türk gençleri, eðitim ve yaþam hakkýný söke söke almak için mücadele geri durmayacaktýr" dedi. KTTO ÝSKELE'DE TOPLANACAK Kýbrýs Türk Ticaret Odasý (KTTO), baþlattýðý bölgesel toplantýlarýnýn ikincisini, 4 Haziran Pazartesi günü Ýskele'de düzenliyor. KTTO'dan verilen bilgiye göre, toplantý, Ýskele Belediyesi Düðün Salonunda saat 19.00'da baþlayacak. Toplantýda, Ýskele ve Karpaz bölgeleri ile bu bölgelerde faaliyet gösteren Oda üyesi ve iþ insanlarýnýn karþýlaþtýklarý sorunlarýn bir rapor haline getirilip yetkililere sunulacaðý ve bu sorunlarýn aþýlmasý için baský unsuru oluþturulacaðý kaydedildi.

14 19 1 Haziran 2012 Cuma Vadili Belediyesi Çocuk Þenliði baþladý Vadili Belediyesi, Gençlik Dairesi ve SOS Çocuk Köyü iþbirliðinde organize edilen Çocuk Þenliði, dün Lefkoþa Dereboyu'nda karnavalla baþladý. Bando eþliðinde yer alan ve rengarenk kostümlerin kullanýldýðý karnavalda, folklor ve dans gösterileri de sunuldu. Karnavala Mesarya SATILIK ARSA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: Satýlýk 2 aylýk erkek Chihuahua (Þivava) yavrusu Tel: SATILIK EV Kozanköy'de 3+1 müstakil bahçeli ev TL. Tel: bölgesindeki ilkokullar, dans okullarý ve folklor ekipleri katýldý. 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayýsýyla düzenlenen Çocuk Þenliði kapsamýnda yarýn Vadili köyünde þenlik, cumartesi ise Vadili Gençlik Merkezi'nde "Çocuklar Umuttur" isimli söyleþi yapýlacak. Satýlýk Uður marka 2 adet dondurma yapma makinesi ve 1 adet sütlü tatlý yaþ pasta dolabý satýlýktýr. Tel: SATILIK PUAN mücahit puaný satýlýktýr MELÝ EMLAK SATILIK Hamitköy.de 1+1 ve 2+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler Stg. Hamitköy.de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa Stg. Metehan sosyal konutlarýnda satýlýk zemin ve ara kat daireler Stg. Gönyeli.de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat.ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer Stg ARANIYOR Tarla sulama iþinden anlayan, traktör kullanabilen eleman aranýyor Tel: BAKICILIK ÝÞÝ ARANIYOR Çocuk bakýcýlýðý ve yaþlýlara bakým için iþ arýyorum. Tel: AYZER EMLAK SATILIK Gönyeli'de metrekare 1. kat Türk malý daire, çok acil Stg. Yenikent Levent Sitesi'nde zemin kat, bahçeli, Türk malý, çok acil Stg. Kýzýlbaþ'ta 3+1 yeni, Türk malý daire Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 ve 2+1, 1. kat full tadilatlý daireler Stg. KÝRALIK Hamitköy'de 3+1 yeni, full eþyalý lüks daire Göçmenköy'de kat full eþyalý lüks daire K. Kaymaklý'da 2+1 zemin kat lüks daire K. Kaymaklý'da Reis arkasý 2+1 eþyalý daire Hamitköy'de 2+1 yeni eþyalý daire 750 TL Ortaköy'de 3+1 full eþyalý daire Yenikent'te 2+1 full eþyalý daire 800 TL Gönyeli'de 2 adet 1+1 daire / Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel:

15 Güreþte son raunt Güreþ Federasyonu tarafýndan organize edilen "2012 Büyükler Güreþ Ligi" yarýn yapýlacak son müsabakalar ile tamamlanýyor. Maðusa Lala Mustafa Paþa Salonu'nda Rýfat Þener anýsýna yapýlacak olan turnuvada Mertdoðan Soyalan, Oruç Ertürk, Kemal Bayraktar, Ercan Köse ve Ýsmail Bayraktar hakem olarak görev alacak. Ýstanbul amatörleri ile 2. maç n Ýstanbul'da kamp süreci devam eden "A" milli futbol takýmýmýz Ýstanbul Amatör Karmasý ile bugün birkez daha karþýlaþacak. Ýlk maçý takýmýmýz 2-1 kazandý (Songuç Kürþad - KTSYD) Kuzey Irak'taki Viva World Cup þampiyonasý hazýrlýklarýný Ýstanbul'da sürdüren KKTC Futbol Milli Takýmý dün tek antrenman yaparak geçirdi. Teknik direktör Fýrat Canova nezaretinde gerçekleþtirilen çalýþmada dün oynanan istanbul Amatör Karmasý maçýnda görülen eksiklikler üzerinde duruldu. Neþeli geçen çalýþmada futbolcularýn moral motivasyonlarýnýn çok yüksek olduðu gözlemlendi. Milliler bugün ikinci kez Ýstanbul Amatör Karmasý ile bir hazýrlýk maçýna çýkacak. Vefa Stadý'nda oynanacak maç saat 16.00'da baþlayacak. Ekþioðlu'ndan millilerimize yemek Ýstanbul'daki hazýrlýk kampýnda yoðun ilgi gören millilerimize dün Ýstinye Orhan Saka Amatörler Evi'nde bir yemek verildi. TFF Ýstanbul Ýl Baþkaný Yemen Ekþioðlu'nun verdiði yemekte TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ahmat Karaman ve Ýstanbul Faal Futbol Hakemleri Derneði Baþkaný Ahmet Þahin de hazýr bulundu. Yemek sonrasýnda futbolcularýmýza baþarý dileklerinde bulunulurken, birer de hediye paketi takdim edildi. Futbol Federasyonu Baþkaný Hasan Sertoðlu ile Ahmet Kahraman da birbirlerine aný plaketleri takdim ettiler. Kafile yemek sonrasýnda Ýstanbul Ýstinye Park'ta alýþveriþ yaparak günün yorgunluðunu atmaya çalýþtý. Koopspor 20. yýlýný kutladý n Yeniþehir Þubesi'nde gerçekleþtirilen kutlamada Kooperatif Merkez Bankasý Genel Müdürü Gülhan Alp, Koopspor'un kurucu üyeleri arasýnda yer alan ve kulübe uzun süre hizmet eden Sayýþtay Baþkaný Osman Korahan'a plaket verdi Ülkemiz basketboluna kuruluþundan itibaren hizmet vermekte olan ve pek çok kupanýn sahibi olan Koopspor kuruluþunun 20'inci yýlýný gerçekleþtirdiði etkinlik ile kutladý. 20 yýlda elde edilen kupalarýn bir kýsmýnýn sergilendiði Yeniþehir Þubesi'nde gerçekleþtirilen kutlama törenine Kooperatif Merkez Bankasý Yönetim Kurulu Baþkaný Üstün Turan ile Genel Müdür Gülhan Alp'ýn yaný sýra Sayýþtay Baþkaný Osman Korahan, þube müdürleri, eski sporcular ve çalýþanlar katýldý. Koopspor Kulüp Baþkaný Talat Yalkut'un kýsa konuþmasý ile baþlayan kutlama töreninde söz alan ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Kooperatif Merkez Bankasý Ltd. Genel Müdürü Gülhan Alp, 20 yýldan beridir hem KKTC sporuna, hem de sporcularýna katký yapmakta olduklarýný ifade ederek, bu katkýlarýn önümüzdeki yýllarda da devam edeceðini söyledi. Törende, Koopspor'un kurucu üyeleri arasýnda yer alan ve uzun süreden beridir hem sporcu, hem de antrenör olarak kulübe katký saðlayan, Sayýþtay Baþkaný olmasýnýn ardýndan Kulüpteki görevinden ayrýlan Osman Korahan'a plaket verildi. Korahan'ýn plaketini Kooperatif Merkez Bankasý Ltd. genel Müdürü Gülhan Alp verdi. Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Kadýnlarda DAÜ lider bitirdi Hentbol Kadýn'lar 1'nci Ligi karþýlaþmasýnda Doðu Akdeniz Üniversitesi rakibi Esentepe'yi maðlup ederek normal sezonu lider bitirdi... Hentbol Federasyonu tarafýndan organize edilen Hentbol Kadýn'lar 1'nci Ligi'ne oynanan tek karþýlaþma ile devam edildi. Girne Ertuðrul Apakan Spor Salonunda oynanan Esentepe ile Doðu Akdeniz Üniversitesi karþýlaþmasýnda gülen taraf konuk Doðu Akdeniz Üniversitesi oldu. Karþýlaþmaya hýzlý baþlayan Doðu Akdeniz Üniversitesi, tüm karþýlaþma boyunca üstün bir oyun oynayarak Esentepe'yi gibi farklý bir skorla maðlup etti. Doðu Akdeniz Üniversitesi bu galibiyetle normal sezonu Lider bitirmeyi de garantiledi. Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Mayýs 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3811 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YARIÞMA. Elvan Levent.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Mayýs 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3811 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT YARIÞMA. Elvan Levent. Önce Sanayi Holding kapandý, sonra helvacý battý... KTHY battý, ETÝ battý, Elektrik Kurumu battý, Ercan Battý... Battý oðlu battý! Dikilitaþ'tan baþka dimdik ayakta olan ne kaldý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı