GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu"

Transkript

1 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1. etap H ZMETE AÇILDI Yenimahalle Belediyesi, fientepe de bulunan televizyon vericilerini kald rarak, bölgede Çaml ca modelinin uygulanaca 3 etapl k Tepekule projenin 1 inci etab n n aç l fl n gerçeklefltirdi. HABER 3. SAYFADA ANG AD yönetiminden Vali Yüksel e ziyaret Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, ANG - AD yeni Baflkan Fatma Semiz ve yönetim kuruluna yeni seçilen üyeleri makam nda a rlad. Vali Yüksel, seçimle Baflkanl k görevine yeni seçilen Fatma Semiz ve çal flma arkadafllar na baflar lar diledi HABER 3. SAYFADA Keçiörenli sporculara malzeme deste i 16 DA Gölbafl ndaki STK ve derneklere yer tahsisi GÜNCEL 16 DA Tiryaki nin toplant lar aral ks z sürüyor 13 TE Mamak Belediyesi ilçede bulanan binlerce ö renciye do rudan ve dolayl olarak e itim deste i sa l yor. Mamak n çeflitli mahallelerinde kurulan bilgi evleriyle özellikle dar gelirli Mamakl ö rencilere tamamen ücretsiz e itim deste i veriliyor. SU ZENGINI DEGILIZ Türkiye nin su zengini bir ülke olmad n belirten Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, Kullan labilir 112 milyar metreküp suyu bulunan ülkemizde tar mda, sanayide, içme suyu kullan m nda suyu ekonomik kullanmak zorunday z." dedi. Kifli bafl na düflen kullan labilir su miktar Türkiye de bir y lda 20 metreküp azald. GÜNCEL B T twitter.com/olaygazetesi06 F H A w A A B i C GAZETEM Z B I E t B E A dan t O R L OLAY GAZETES FACEBOOK TA e O takip edebilirsiniz r K pages/olay-gazetesi/ Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu Mamak Belediyesi nden e itime tam destek MAMAK KENAN ERGEN Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Ankara daki yerel ve ulusal bas n temsilcileriyle kahvalt da bir araya geldi. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki nin Hamamönü nde gerçeklefltirdi i bas n toplant - s na, gazeteciler yo un ilgi gösterdi. Kahvalt ya yaz l ve görsel medyadan çok say da temsilci ve gazete sahibi kat ld. Tiryaki, kahvalt l buluflman n amac n sadece sohbet etmek olarak aç klad. Uzun süredir bas n mensuplar yla bir araya gelemediklerini belirten Tiryaki, seçimlerle ilgili konuflmad. Gazetecilerin srarl sorurlar na ise k sa ve siyasete girmeden yüzeysel cevaplar verdi. Tiryaki, yap lan hizmetlerin kamuoyuyla paylafl lmas na yönelik hususta, özellikle yerel medyan n desteklenmesi gerekti ini vurgulad. Tiryaki kat l mlar ndan dolay bas n mensuplar na teflekkür etti. Bilgi evlerinden ö renciler; ilkokul 2. s n ftan bafllayarak 8. s n fa kadar faydalanabiliyor. Bilgi evlerinde e itimci kadrosu uzman branfl hocalar ndan olufluyor. Türkçe, matematik, sosyal, ngilizce, bilgisayar, tarih, co rafya gibi dersler bu uzman kadro taraf ndan Mamakl ö rencilere aktar l yor Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: ALTINDA Fazl K l nç Yalç n çyer Bugün 3 te Bugün 13 te Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; Bilgi evleri Mamakl ö rencilerin baflar - s nda ciddi manada pay var. Bilgi evlerinde yürütülen e itim hizmetinden faydalanan ö rencilerin hem okullar ndaki baflar oran hem de girdikleri s navlardaki baflar oranlar art yor. HABER 4. SAYAFDA Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, Dünya Su Günü dolay s yla yapt aç klamada, Türkiye nin kullan labilir su potansiyelinin 112 milyar metreküp oldu unu, bunun yaklafl k 7 milyar metreküpünün içme suyu kullanmada, 5 milyar metreküpünün sanayide, 32 milyar metreküpünün de tar msal amaçl kullan ld n belirtti. Bayraktar, Türkiye de kifli bafl na düflen kullan labilir su miktar n n, son nüfus rakamlar na göre bin 461 metreküp oldu unu, bu rakam n 2023 y l nda bin 329 metreküpe inece ini vurgulad. SU M KTARI AZALDI Bayraktar, Türkiye su zengini bir ülke de ildir. Az miktarda su k tl çeken ülkeler aras nda yer almaktad r. Fakat nüfus art fl nedeniyle kifli bafl na kullan labilir su miktar y llar itibar yla gerilemifl, bin 500 metreküpün alt na inmifltir. H zl nüfus art fl, kirlenmenin yan s ra kentlerdeki flebekelerde su kayb vard r. Tar m, sanayi ve evsel su kullan m oranlar, belli bir strateji do rultusunda da t lmamaktad r. Ülkemizde y ll k ya fl ortalamas, dünya ortalamas ndan düflüktür. Bu durumlar mevcut kaynaklar n daha dikkatli kullan lmas ve kirlenmeye karfl gerekli tedbirlerin bir an önce al nmas gereklili ini ortaya koymaktad r. dedi.(cha) GÖLBAfiI Gölbafl TOK ye 2 bin gül dikiliyor Gölbafl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü ü ekiplerince, hafta bafl nda bafllayan çal flmalar kapsam nda TOK ye toplam 2 bin adet gül dikilecek. Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, fidan ve çiçek dikim çal flmalar n n devam edece ini bildirdi. HABER 3. SAYFADA Sincan a Makedon kardefl Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Sincan hem Türkiye ye hem de dünyaya tan tmaya devam ediyormakedonya n n Struga flehri ile kardefllik protokolü imzalayan Sincan Belediyesi, kardefllerine stanbul ve Ankara y gezdirmeyi de ihmal etmedi. HABER 2. SAYFADA

2 ANKARA Sincan a Makedon kardefl S incan da kardefllik zirvesi Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Sincan hem Türkiye ye hem de dünyaya tan tmaya devam ediyor. Makedonya n n Struga flehri ile kardefllik protokolü imzalayan Sincan Belediyesi, kardefllerine stanbul ve Ankara y gezdirmeyi de ihmal etmedi. Kardefllik ve dostluk mesajlar n n verildi i buluflmada, iki flehrin özellikleri ve kültürleri hakk nda bilgi paylafl m da yap ld. Türkiye de olmaktan çok mutlu oldu unu ifade eden Struga Belediye Baflkan Ziyadin Sela; Bizlerin kardeflli i 500 y l öncesine dayan yor. En son 2007 de Ankara ya simgelerini hediye etti. Sincan hediye etti. Baflkan Tuna; Bir gelmifltim, gerçekten çok özlemiflim. Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa kahvenin k rk y l hat r vard r. diyerek kardeflli in y llarca sürmesini Bu güzel kardefllik temelleri için Tuna, lale figürlü tablonun yan s ra tekrar Türkiye de olmaktan dolay Türk kahvesi ve fincan tak m da temenni etti. büyük mutluluk yafl yorum. Bizi evimizde gibi hissettiren herkese çok teflekkür ederim. Kardeflli imiz hay rl olsun. dedi. Kardefllerini görmekten dolay çok memnun oldu unu belirten Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna da Kardefllerimizle bir arada olmak bizlere ayr bir mutluluk veriyor. Mekânlar farkl olsa da kalplerimiz her zaman bir Y llard r birbirini görmemifl kardefller nas lsa biz de öyleyiz. Sizleri burada görmekten ve a rlamaktan dolay çok mutluyuz. dedi. Kardefllik protokolünü imzalayan iki Baflkan birbirine flehirlerinin Sincan Belediyesi, Makedonya n n Struga flehri ile kardefllik protokolü imzalad. /2 fiair Tamer Karahan dan KONFERANS VE SEM NER Seminerler ve konferanslar hakk nda bilgi almak, iflyerinizde, okulunuzda, kurumunuzda (belediye, vak f, dernek) seminer veya konferans düzenlemek istiyorsan z Ayr nt l bilgi için iletiflime geçebilirsiniz KONULAR 1- OT ZM Okyanusun derinlerindeki inciler 2-ENGELL LERE ÖZEL SEM NER As l engelliler onlar görmeyenlerdir Engellilere de il, engellere yol verelim 3- fi TME ENGELL LER Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sa r olamaz. (William Shakespeare) 4- ÇOCUK E T M Leyle in bal k do urdu u nerede görüldüyse art k.. BUGÜN Çocuk Büyütürken Yap lan Hatalar! 5- TÜRK YE DE C NSEL E T M EKS KL Yasak ve sansür asla çözüm de ildir. Olmayacakt r. 6- ERKEKLER N E T M Erkek olmak ve adam olmak aras ndaki farklar Öküz Geni 7- KÜÇÜK GEL NLER nsan öldürmek günah de il mi? 8- TECAVÜZ Bana dokunmayan y lan bin y l yasas n dersek, an gelir o sessizlikte o y lan sizi de bulabilir. 9- KADIN C NAYETLER Kanats z melek katliam 10-KADINA fi DDET fiiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, ancak bahanesi olabilir 11- AfiK ÜZER NE fi R TADINDA Aflk dedi in yoksulluktur! Ankara S cakl k Tamer KARAHAN GSM : (0553) H CR 23 Cemaziye l Evvel 1435 Gölbafl TOK ye 2 bin gül dikiliyor G ölbafl Belediyesi nin TOK Eymir Konutlar ndaki her apartman n önüne 2 bin gül fidan dikiliyor. Gölbafl Belediyesi nin ilçede sürdürdü ü a açland rma ve çiçek dikim çal flmalar kapsam nda TOK deki her apartman n önüne gül fidan dikiliyor. Gölbafl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü ü ekiplerince, hafta bafl nda bafllayan çal flmalar kapsam nda TOK ye toplam 2 bin adet gül dikilecek. Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, fidan ve çiçek dikim çal flmalar n n devam edece ini bildirirken; TOK sakinleri de Gölbafl Belediyesi nin bu çal flmas ndan çok memnun olduklar n belirttiler. Düzenlenen bir toplant da apartmanlar için çiçek istediklerini söyleyen vatandafllar n bu isteklerine, Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl hemen cevap verdi. Park ve Bahçeler Müdürlü ü ne ba l ekipler, gül fidanlar n, ada ve apartman yöneticileri taraf ndan belirlenen noktalara dikti. Gölbafl nda yürütülen a açland rma ve çiçek dikim çal flmalar n n devam edece ini belirten Baflkan Yakup Odabafl, TOK deki gül dikim çal flmalar yla ilgili olarak flöyle konufltu: 5 y l boyunca ilçemizdeki park ve meydanlar n düzenlenmesi için yapt m z RUM 11 Mart 1429 YARIN çal flmalar m z devam ediyor. Dikti imiz a aç fidanlar ve çiçekler ile Gölbafl ndaki yeflil alan miktar n iki kat na ç kard k. TOK deki hemflehrilerimiz de bizden çiçek istedi. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :04 19 Günefl :05 44 Ö le :12 03 kindi :15 26 Akflam :18 10 Yats :19 28 Tiryaki, mahalle sakinleriyle bulufltu A lt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, efli Saadet Tiryaki ile birlikte Alemda, Y ld ztepe, Ali Ersoy, Güneflevler ve Do antepe Mahallesi sakinlerinin taleplerini dinledi. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, konuflmas na Sokak dedikodular na kulak asmay n. Bilmek istedi iniz her fleyi bize sorun. diyerek bafllad. Alt nda Belediyesi taraf ndan gerçeklefltirilen hizmetlerin ilçeyi ileri tafl d n belirten Tiryaki, amaçlar n n vatandafllar daha rahat yaflam alanlar na kavuflturmak oldu unu dile getirdi. Baflkan Tiryaki Alt nda daki de iflimi eflinize, dostunuza, komflunuza anlat n. Buralar n eski halini sizden iyi bilen yok. Alt nda n k sa zaman içerisinde ald mesafeyi de yine en iyi siz biliyorsunuz. diye konufltu y ll k ihmallere ra men Alt nda da k sa zaman içerisinde büyük mesafe kat ettiklerini söyleyen Tiryaki, yeni dönemde de ayn istikrar n devam edece ini vurgulad. Baflkan Tiryaki Devasa yeflil alanlar art k Alt nda ile an lacak. Vatandafllar bu alanlarda rahat bir nefes alacak. Alt nda Belediyesi olarak okul alanlar na daha fazla yer ay raca z. Alt nda n her mahallesine kültür merkezleri yapmaya devam edece iz. Çocuklar m z sosyal donat alanlar nda spor yapacak, kültürle ve sanatla buluflacak. dedi. Ç engel Cafe oyuncular AYAKTA ALKIfiLANDI Ç ankaya Belediyesi Ç engel Cafe, Bir Garip Yüzy l oyunuyla da ayakta alk flland. Çankaya Belediyesi nin e itilebilir zihinsel engelli gençlerin sosyal yaflam n içinde var olabilme projesi olarak hayata geçen Ç engel Cafe, sergiledikleri tiyatro oyunuyla bir kez daha ayakta alk flland. Tiyatro, folklor, dans gibi gösterileriyle, engellilerin de kendilerine olanak tan nd nda neler baflarabilece ini pek çok kez gözler önüne seren Ç engel Cafe, bu kez Bir Garip Yüzy l oyunuyla büyük be eni toplad. 21 Mart Down Sendromlular Günü etkinlikleri kapsam nda, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu nda sahne alan gençler, Muhteflem Yüzy l ve Behzat Ç. isimli dizilerin uyarlamas olarak kaleme al nan Bir Garip Yüzy l politik güldürü oyunuyla izleyenleri kahkahaya bo du. Ç engel Cafe li gençler, oyunlar n 24 Mart 2014 tarihinde, ODTÜ Kemal Kurdafl Konferans Salonu nda da sergileyecek.

3 1 071 Kad n Giriflimci Projesi ne kat larak kendi ifl yerini açan kad n giriflimci Fatma Demircio lu nu ziyaret eden Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, hay rl olsun dileklerinde bulundu. Yufka, bazlama, gözleme, mant gibi unlu mamüller üzerine bir ifl yeri açarak patron olan Demircio lu nu ziyarete AK Parti Ankara Milletvekili Nurdan fianl, Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak n efli Hatice Ak ve Keçiören TOGEM Baflkan Ayten Ayd n da kat ld. AK Parti Milletvekili fianl, Demircio lu na ye giriflimcisine Baflkan Ak tan ziyaret ni ifl yerinin hay rl ve u urlu olmas n dilerken Ziyaret etti imiz bu ifl yeri aile ekonomisine önemli bir katk yapacak dedi. fl hayat na at lan bu yeni müessesenin daim olmas temennisinde bulunan Baflkan Ak ise, Ev ve ülke ekonomisine hay rl u urlu olsun. Cenab- Allah bol bereketli ve kazançlar nasip etsin diye konufltu. Demircio lu da, 1071 projesi ile kad nlara kendi ifl yerini açma imkan tan yan Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak a teflekkür ederek nflallah kad nlar m z n ifl hayat na daha çok kat lmas yla hem ülke ekonomi kalk nacak hem de biz kad nlar aile ekonomisine katk da bulanaca z mesaj n verdi.1071 Kad n Giriflimci Projesi, Keçiören Belediyesi, TOGEM Keçiören ve KOS- GEB in iflbirli iyle hayata geçirildi. Kendi iflini kurma hayalini gerçe e dönüfltürecek proje ile, kad nlar n kat l mc, üretken, de iflime ve geliflime aç k hale gelmeleri, sahip olduklar ve at l durumda olan potansiyellerinin hareketlendirilmesi hedefleniyor. Proje kapsam nda yürütülen giriflimcilik destek program e itiminin ard ndan sertifika alan her kad na KOSGEB taraf ndan 30 bin lira hibe yard mda bulunuluyor. ANKARA /3 Tepekule de 1. etap H ZMETE AÇILDI fi entepelilerin yo un kat l m ile gerçekleflen aç l fla Yaflar n yan s ra CHP l Baflkan Zeki Alç n, Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan, Yenimahalle Belediyesi Baflkan Vekili Müslüm Ertekin, Baflkan Yar mc lar Erhan Aras ve Baflar Bal da yer ald. fientepe yi görüntü kirlili inden ve büyük bir tehlikeden kurtaracak Tepekule projesinde semt ANG AD yönetiminden Vali Yüksel e ziyaret A nkara Valisi Alâaddin Yüksel, Ankara Genç fladamlar Derne inin (ANG AD) yeni Baflkan Fatma Semiz ve yönetim kuruluna yeni seçilen üyeleri makam nda a rlad. Vali Yüksel, Ankara Genç fladamlar Derne i 12. Dönem Ola an Genel Kurulu sonras yap lan seçimle Baflkanl k görevine yeni seçilen Fatma Semiz ve çal flma arkadafllar na baflar lar diledi Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, Ankara da ortak akl n hâkim k l nmas ve mutlaka tak m çal flmas yap lmas gerekir.diyerek "Kentsel ortak akl n tesisinde 2014 y l nda sivil toplum kurulufllar n n daha etkin kat lmalar n bekledi ini" söyledi. Ulusal ve uluslararas yar flta her flehrin rekabet pozisyonlar n belirlemesi ve stratejik hedeflerini somut olarak tespit etmesi gerekti ini belirten Vali Alâaddin Yüksel Bunun yegâne yolu da kentin kanaat önderlerinin ortak ak lda buluflmas ve tak m çal flmas yapmas ndan geçmektedir. Bir flehrin akil kesimlerinin her birinin ayr kentsel öncelikler belirlemesi ve herkesin ayr telden çalmas kabul edilemez. Bir flehrin hangi yüksek potansiyelleri olursa olsun tak m oyunu oynamayan flehirlerin entelektüel bir dünya flehri olmas söz konusu olamaz. dedi. Ankara sorunlar n yüre inde hisseden Genç fladamlar na çok güvendi ini belirterek kendilerinden kentsel projelerin hayata geçirilmesinde öncü olmalar n isteyen Vali Yüksel, Ankara Genç fladamlar Derne i ile iflbirli ine haz r oldu unu, vurgulad. Yenimahalle Belediyesi, fientepe de bulunan televizyon vericilerini kald rarak, bölgede Çaml ca modelinin uygulanaca 3 etapl k Tepekule projenin 1 inci etab n n aç l fl n gerçeklefltirdi. pazar, dükkanlar, resim, film ve heykel atölyeleri, aç k kapal kafeteryalar, amfi tiyatro, aç k sergi ve sinema alan, sanatç soka, gözlem kulesi ve seyir teraslar bulunuyor. Tepekule nin Baflkent in yeni simgesi olaca n ve Ankara ya turistik aç dan çok fley kazand raca n belirten Yaflar, Seçimlere giderken her belediye baflkan n n Yenimahalle halk na söz verip bir türlü kazma vuramad bu bölgede, televizyon vericilerini kald r p, 200 e yak n gecekondunun yerine bu dev projeyi gerçeklefltirmek bizlere nasip oldu. Tüm Ankaral lara hay rl ve u urlu olsun. Hesap edilmeden, halk yarar na olmayan ve hiçbir sorunu çözmeyen yat r mlara harcayacak param z yok. Kim do ru yap yorsa, kim vatan na milletine sahip ç k yorsa siz de ona sahip ç kacaks n z. Baflka flans m z yok. Demokrasinin en güzel taraf, yanl fl gördü ümüz fleylere sand kta cevap verebilmemizdir. flte bunu yapt m z gün Türkiye nin, Ankara n n ve Yenimahalle nin önü ayd nl k olacakt r. Ben bafl m dik karfl n zday m dedi. Yenimahalle Belediyesi ni kendi kendine yetebilen güçlü bir belediye haline getirdiklerini söyleyen Yaflar, 5 y lda yapt klar m n hesab n verdim ve yapacaklar m da söyledim. Yenimahalle miz 64 y ll k bir ilçe ve 4 büyük ilçeden birisidir. Yenimahalle de 60 y lda yap lanlar biz 5 y lda yapt k. Ben göreve geldi imde Yenimahalle Belediyesi nin borçlu oldu unu biliyordum. Ne Büyükflehir Belediyesi ne, ne bir baflka resmi kuruma ne de çal flanlar ma hiçbir zaman borcum olmad. Torba yasaya girmeyen tek belediyeyiz ve kendi kaynaklar ile yat r m yapabilen Türkiye de 3 üncü CHP li belediyeler aras nda ise 1 inci s rada yer al yoruz diye konufltu. Yaflar, konuflmas n n ard ndan Tepekule nin 1. etab n n aç l fl n gerçeklefltirdi. Alan gezerek incelemelerde bulunan Yaflar, Tepekule den Ankara n n muhteflem görüntüsünü vatandafllarla birlikte seyretti. Ankara Genç fladamlar Derne i (ANG AD) Baflkan Fatma Semiz de dernek ve ifl dünyas ile Ankara ya hizmet etmenin heyecan n yaflad n belirterek Bugün sadece Ankara n n de il, ülkemizin en önemli sivil toplum kurulufllar ndan biri olan, tüm sivil toplum kurulufllar na örnek bir yap da olan AN- G AD da, ilk kad n baflkan s fat yla görev alman n gururunu yafl yorum. ANG AD olarak bu kentin yaflam na katma de er sa layabilmek ad na güzel ifller yapaca z. Üyelerimizle el ele vererek, bir gönül köprüsü oluflturarak, projelerimizi hayata geçirece- iz diye konufltu. Baflkan Semiz Ankara ilinde, Dernek olarak Say n Valimiz Alâaddin Yüksel in Ankara Genç fladamlar na verdi i de erden ve bizlere gösterdi i yak n ilgiden dolay kendisine müteflekkiriz.dedi. Fazl KILINÇ Televizyon Programc s Gazeteci-Araflt rmac -Yazar YAfiLILIKTAN EBED GENÇL E "Yafll lara Sayg Haftas " ad yla Mart tarihleri aras nda kutlanan etkinliklerin, bitimlik bir anma program ndan ziyade yafll lar anlama ve yanlar nda olma tarz na dönüflmesi için manevi dinamiklerin dikkate al nmas gerekmektedir. Çocukluk, gençlik, olgunluk, devresi derken yafll l k, dünya dura nda hayat a ac n n ald son flekil olarak tezahür etmektedir. Kur'an- Kerîm Nahl Suresi 70.Ayette yafll l a flöyle dikkat çekilmektedir: Sizi Allah yaratt. Sonra sizi vefat ettirecek, daha önce bilgili iken hiçbir fleyi bilmez hale gelsin diye sizden baz kimselererzeli'l-ömr(ömrün en zay f)ça na kadar yaflat lacak. fiüphesiz Allah her fleyi bilendir ve her fleye kadirdir. Yaflam "alabal k yetifltirme havuzu" fleklinde gösteren yanl fl alg sonucu evlerin pansiyon, ailenin de kulüp olarak kullan ld ruhsuz bir hayatta bebelik, çocukluk, gençlik, olgunluk ve yafll l k devreleri, huzurdan gittikçe uzaklaflan bir trenin mutsuz birer kompart man haline dönüflmektedir. slam Dini ise hayat, ilahi sistemin yörüngesinde akan bereketli bir rmak gibi görür. Bir rma n debisi en az k sm n n denize kavuflan noktas oldu u göz önüne al nd nda ahiret denizine kavuflmay müjdeleyen yafll l k rma, hürmete en lay k bir yaflam dura olarak k ymet kazanmaktad r. Gençlere özenerek günahlara dalan yafll lar n rahmetten yoksun olaca n haber veren Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed SAV, yafll lara özenerek ahiretine haz rl k yapan gençlere ise rahmet okumufltur. Hz. Peygamber SAV, yafll lara verdi i de eri flu olayla bizlere aç kça bildirmektedir; Mekke'nin fethinde Hz. Ebû Bekir yafllanm fl babas Ebû Kuhâfe'yi Müslüman olmak için Hz. Peygamber'in yan na getirince, Resûlullah Efendimiz: - fiu ihtiyar buraya kadar yormay p evinde b raksayd n ben onu ziyaret ederdim buyurmufltur. Yafll lar n nazik duygular rencide edilmemeli, yafll l ktan dolay meydana gelebilecek baz özel durumlar hofl karfl lanmal ve onlar n hay r dualar ndan yararlan lmal d r. Yafll pîr-i fânilerin, r zk m z n genifllemesine sebep oldu unu, bela ve musibetlere karfl birer koruyucu kalkan görevi gördü ünü unutmamal y z. Yafll insanlar n varl klar na tahammül edemeyerek, onlardan tiksinmek, hatta ölmelerini arzu etmek gibi düflüncelerin slâm ahlâk nda yeri yoktur. Huzur evi ad yla faaliyet gösteren kimsesizler yurduna yafll anne ve babalar n b rak lmas hay rl bir evlad n yapmas gereken bir davran fl asla olamaz. Hz. Peygamber'i görmek isteyen yafll birisine yol açmakta a r davrananlara Hz.Peygamber sallallâhu aleyhi ve selem uyararak flöyle demifltir: Küçü ümüze merhamet etmeyen büyü ümüze hürmet göstermeyen bizden de ildir. Yafll aday her gencin, Hz. Peygamber SAV in flu muhteflem duas n dilinden düflürmemesi gerekir: Allah m! Âcizlikten, tembellikten, korkakl ktan, ihtiyarlay p ele avuca düflmekten ve cimrilikten sana s n r m. Ne mutlu ebedi gençli i kazanmak için Yüce rabbini raz eden ihtiyarlara! Ne mutlu yafll lar n n de erini ganimet bilip onlara sayg da kusur etmeyen gençlere!

4 A merika Birleflik Devletleri nde (ABD) gerçekleflen Seattle Savunma ve Havac l k Tedarikçileri Zirvesi ne Türkiye den OST M Savunma ve Havac l k Kümelenmesi (OSSA) kat ld. OSSA, Savunma Sanayi Müsteflarl öncülü ünde Türk Havac l k ve Uzay Sanayi A.fi. (TAI) ile birlikte kat ld Seattle Savunma ve Havac l k Tedarikçileri Zirvesi nde Türkiye nin savunma ve havac l k sanayinde ulaflt noktay baflar yla sergiledi. Küme, Mart 2014 tarihleri aras nda gerçekleflen programda, T.C. Ekonomi Bakanl taraf ndan desteklenen Uluslararas Rekabetçili in Gelifltirilmesi Projesi (URGE) kapsam ndaki 26 üye firmas yla temsil edildi. Havac l n küresel aktörlerinden Boeing firmas n n ana sponsorlu unda gerçekleflen fuar boyunca; sektöre orijinal ekipman sa layan üreticiler ile ayn masa etraf nda buluflan OSSA üyeleri 270 in üzerinde ifl görüflmesi gerçeklefltirdi. Boeing üretim tesislerinde teknik gözlem yapma f rsat da bulan heyet, firman n üst düzey ANKARA 22 MART 2014 CUMARTES Amerika Birleflik Devletleri nde (ABD) gerçekleflen Seattle Savunma ve Havac l k Tedarikçileri Zirvesi ne Türkiye den OST M Savunma ve Havac l k Kümelenmesi (OSSA) kat ld. OSSA Havac l k Zirvesi ne kat ld 4 yetkilileri ve sat n alma ekibi ile de kümeye özel toplant da bir araya geldi. ABD program nda ayr ca Türkiye oturumu gerçeklefltirildi. Savunma Sanayi Müsteflarl Sanayileflme Daire Baflkan Bilal Aktafl, TAI Sanayi Operasyonlar Baflkan Naki Polat ve OSSA Koordinatörü Hilal Ünal, uluslararas kat l mc lara savunma ve havac l k sanayinin ve KOB lerin kabiliyetlerini anlatt. Aktafl, Polat ve Ünal, sunumlar nda hem ana sanayinin hem de alt yüklenicilerin güçlü oldu u vurguland. OST M Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin bölgedeki ana sektörler için yapt rd rekabet analizi sonucunda, yüksek rekabet gücü ile ön plana ç kan, savunma ve havac l k sektörlerinde mal ya da hizmet üreten KOB lerin bir araya gelerek oluflturduklar ortak hareket sayesinde 1 Temmuz 2008 tarihinde kuruldu. Küme üyesi KOB lerin cirosunun önemli bir bölümü, savunma sanayinden gelen gelirlerle olufluyor. Üyeleri; Aselsan, Havelsan,TAI, TEI, Roketsan, FNSS, Boeing, Sikorsky vb. ana sanayi firmalar n n onayl alt tedarikçisi durumunda. Kuruluflundan bu yana istikrarla Akademisyenler Pursaklar fiehir Kütüphanesini gezdi büyüyen ve geliflen OSSA; Ordumuzun ihtiyaçlar n n karfl lanmas nda yerli üretimin pay n art rmay, savunma sanayi KOB lerini ulusal ve uluslararas pazarlarda rekabet edebilir hale getirmeyi, artan iflbirlikleri ve geliflen yetenekler ile tercih edilen alt tedarikçiler haline gelmeyi, nihai ürünlerle uluslararas pazarlara ANKARA - P ursakar Belediyesi nin özgün projelerinden biri olan fiehir Kitaplar Kütüphanesi büyük ilgi görüyor. Kütüphaneyi gezen akademisyenler, Baflkan Çetin e böyle bir hizmeti Baflkent e kazand rd için teflekkür ettiler. Pursaklar Belediyesi hayata geçirdi i özgün projelerle ad ndan s kça söz ettiriyor. Türkiye de ilk defa Pursaklar Belediyesi taraf ndan hayata geçirilen fiehir Kitaplar Kütüphanesi büyük takdir topluyor. Y ld r m Beyaz t Üniversitesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Orçan ve beraberindeki ö retim görevlileri, Pursaklar Belediyesi fiehir Kitaplar Kütüphanesi ni gezdi, projeye hayran kald. Belediye Baflkan Selçuk Çetin le de görüflen akademisyenler proje hakk nda bilgi al p, Baflkan Çetin e böyle bir hizmeti Baflkent Ankara ya kazand rd için teflekkür ettiler. fiehirlerle alakal çok say da kitab n bulundu u kütüphaneyi inceleyen akademisyenler, hayat geçirilen bu hizmetin örnek bir proje oldu unu ifade ettiler. aç lmay, sektörel ihtisaslaflma ile bölgesel rekabet avantaj oluflturmay, akademik çal flmalarla ve üniversitelerle çal flarak KOB lere teknoloji transferi yapmay, yetenekleri geliflen alt tedarikçilerle yabanc rakiplere karfl rekabet avantaj oluflturmay hedefliyor. Kümenin hali haz rda 135 üyesi ve 3200 nitelikli personel kapasitesi bulunuyor. Yenimahalleli kad nlar matinede bulufltu Y enimahalleli kad nlar, Yenimahalle Belediyesi nin düzenledi i Kad nlar Matinesi nde doyas ya e lendi. Kad nlar günlük dertlerinden ve yorgunluklar ndan bir nebze de olsa uzaklaflt rmak için düzenlenen kad nlar matinesi, Yenimahalleli kad nlardan tam not al rken, yeni dostluklar nda bafllamas nda da büyük adres oldu. Yaflar, Eflimle ve torunumla beraber aran zda olmaktan onur duyuyorum. Sizlerin daha huzurlu yaflamas için çabal yoruz. Yenimahalleli kad nlar m zla çok önemli bir yol katettik. Bugüne kadar 19 YEN MEK kursunu sizler için açt k. Kurslar m zda kad nlar m z gördükleri e itimle ekonomik özgürlüklerini kazanmaya bafllad. Her baflar l erke in arkas nda bir kad n vard r. Bunu unutmamal y z. Siyasi görüflü ne olursa olsun, oy verdi, vermedi diye ayr m yapm yorum, her vatandafl m eflit derecede kucakl yorum. Bu saatten sonra bu treni durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecek diye konufltu. Matinede, uzun halay konvoylar kurarak pisti bofl b rakmayan Yenimahalleli kad nlar, bir günlerini gönüllerince e lenerek geçirdi. Birbirini tan mayan 500 kad n, 4 saat boyunca kaynaflarak yeni dostluklara bafllang ç yaparken, flark lara ve türkülere son ses efllik etti. Mamak Belediyesi nden e itime tam destek M amak Belediyesi ilçede bulanan binlerce ö renciye do rudan ve dolayl olarak e itim deste i sa l yor. Mamak n çeflitli mahallelerinde kurulan bilgi evleriyle özellikle dar gelirli Mamakl ö rencilere tamamen ücretsiz e itim deste i veriliyor. Bilgi evlerinden ö renciler; ilkokul 2. s n ftan bafllayarak 8. s n fa kadar faydalanabiliyor. Bilgi evlerinde e itimci kadrosu uzman branfl hocalar ndan olufluyor. Türkçe, matematik, sosyal, ngilizce, bilgisayar, tarih, co rafya gibi dersler bu uzman kadro taraf ndan Mamakl ö rencilere aktar l yor. Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; Bilgi evleri Mamakl ö rencilerin baflar s nda ciddi manada pay var. Bilgi evlerinde yürütülen e itim hizmetinden faydalanan ö rencilerin hem okullar ndaki baflar oran hem de girdikleri s navlardaki baflar oranlar art - yor. Mamak Belediyesi nin sa lad bu e itim hizmeti veliler taraf ndan ve de ö renciler taraf ndan büyük bir memnuniyetle karfl lan yor dedi. çerisinde; kütüphane, bilgisayar laboratuar, internet olan bilgi evleri tam kapasiteyle çal fl - yor. 13 mahallede kurulan bilgi evlerinden do rudan ve düzenli bir flekilde faydalanan ö renci say s 4 bin 680. Bunun d fl nda bilgi evlerinin sundu u imkanlardan faydalanan ö renci say s yla bu rakam 12 bini geçiyor. Mamak Belediyesi ilçede bulunan bütün okullara her türlü altyap deste ini de sa l yor. Mamak Belediyesi genellikle her e itim ö retim y - l n n bafllang c nda okullara yönelik olarak; boya, badana, istinat duvar yap m, okul girifl kap lar - n n yenilenmesi, okullar n çevre düzenlenmesinin yap lmas, okul bahçelerinde istenilen yerlerin asfaltlanmas, okullara ait spor sahalar nda gerekli görülen tamirat ve tadilat gibi ifllemleri de gerçeklefltiriyor. Altyap hizmetlerinin d fl nda Mamak Belediyesi her e itim ö retim y l n n bafllang c nda Mamakl çocuklara içerisinde her türlü k rtasiye malzemesinin oldu u çantalar da ücretsiz olarak da t yor. Da t lan çantalar n içerisinde, bir ö rencinin dönem boyunca ihtiyaç duyaca her türlü k rtasiye malzemesi bulunuyor.

5 Daireler art k s enerjisini hesaplayabilecek STANBUL (CHA) B aymak yeni ürünü Kalorimetre yi sat fla sundu. Ürün ile her bir daire tüketti i s enerjisini sapt yor. Dairenin girifl ve ç k fl hatt na Organik ürün (Ekolojik Ürün) üretimi de talebi de h zl art yor. Yumurtadan büyük ve küçükbafl hayvanc l a, sebze meyveden tekstile kadar çok genifl bir üretim yelpazesine ulaflan organik pazar y lda ortalama yüzde oran nda büyüyor. ZM R (AA) A A muhabirinin sorular n cevaplayan Ekolojik Tar m Organizasyonu Derne i (ETO) Baflkan Atilla Ertem, Türkiye de 1980 li y llar n sonunda sözleflmeli çiftçilikle bafllayan organik tar m üretiminin h zla yayg nlaflt n söyledi. Üretimin yap ld ilk y llarda sadece ihracat yap lan organik ürünler için son y llarda semt pazarlar n n da kurulmaya bafllad - n belirten Erten, stanbul, zmir, Ankara baflta olmak üzere birçok flehirde her hafta kurulan pazarlarda taze sebze ve meyvenin yan s - ra paketlenmifl ürünler, tekstil, kozmetik ve temizlik ürünlerinin sat ld n kaydetti. Ertem, Türkiye de 1980 li y llar n sonunda sözleflmeli çiftçilikle bafllayan organik tar m üretimi h zla yayg nlaflt y l nda 310 bin 125 ton olan Türkiye nin organik ürün üretimi, 2012 y l nda 1 milyon 750 bin 126 tona ç kt. Türkiye pazar y ll k ortalama yüzde 10 civar nda büyüyor. Son y llarda hayvanc l k sektörü h zl monte edilen Kalorimetre, s miktar n kilowatt/saat olarak ortaya koyuyor. Is sayac, debimetre ve bir çift sensordan teflekkül ediyor. Kompakt yap da olan Kalorimetre, debimetre ölçüm prensibine göre büyüdü. Y ll k ortalama yüzde 25 büyüyor dedi. Organik ürünlerin, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl taraf ndan yetkilendirilmifl Türkiye genelindeki 28 kontrol ve sertifikasyon kurulufllar taraf ndan belgelendirildi ini anlatan Ertem, bu firmalar n üretimden iflleme ve depolama aflamas na kadar her aflamada denetim yapt n, ürüne izlenebilir bir kod numaras verdi ini ifade etti. Dünyada ekolojik ürün pazar - n n 2013 y l nda 65,4 milyar dolar geçti ini dile getiren Atilla Ertem, bunun 8 milyar dolar n n tekstil ürünlerinin oluflturdu una iflaret etti. Türkiye nin dünya organik tar m pazar ndan 500 milyon dolar civar nda pay ald n söyleyen Ertem, tahmini ihracat miktar n n 400 milyon dolar civar nda oldu- unu belirtti. Geçmiflte sadece ihraç edilen organik ürünlerin son y llarda iç pazarda da sat lmaya baflland na dikkati çeken Ertem, ikiye ayr l yor. Debiyi pervane kanal ile ölçen ürünler mekanik tipte; debiyi ses dalgas prensibiyle ölçenler ultrasonik tipte. Baymak ürün gam nda tüm boru çaplar nda ve farkl debilerde Kalorimetre de bu- iç pazar büyüklü ünün y ll k 100 milyon dolara ulaflt n anlatt. Ertem, iç pazarda tüketilen organik ürünlerin büyük bölümünün büyükflehirlerde haftada bir kurulan pazarlar ve butik marketlerde sat ld n belirterek, zmir de her hafta Balçova ve Karfl yaka da kurulan pazarlarda giyimden g daya, kozmetikten temizlik ürünlerine kadar her türlü ürünün bulundu unu söyledi. Pazarlar n sektörde faaliyet gösteren derneklerin deste iyle G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl taraf ndan yetkilendirilen kurulufllarca denetlendi ini anlatan Ertem, Pazarlarda a rl kl olarak sebze meyve ürünleri sat l - yor. Bunun yan s ra et ürünleri, süt peynir gibi hayvansal ürünler, kiflisel bak m ürünleri, haz r giyime kadar genifl bir çeflit bulunuyor. Bu tür ürünlerin tamam n n izlenebilirlik bir kodu var. Pazara gelen ürünler risk tafl sa da bu yerler, denetlenen tek pazarlar olarak biliniyor diye konufltu. SLAMABAD (AA) P akistan Özellefltirme Komisyonu Baflkan Muhammed Zubeyir, gelecek 2-3 y lda devlete ait yaklafl k 70 flirketin özellefltirilmesinin planland - n belirterek, Türkiye nin ekonomisi son y lda h zla büyüdü. Türk flirketleri de geliflti ve dünyaya aç lmaya bafllad. Pakistan, Türk ifl adamlar n n özellefltirme alan nda da rol almas n bekliyor dedi. Zubeyir, AA muhabirine yapt - aç klamada, ülkesinde özellefltirme çal flmalar n n 23 y l önce bafllad n ifade ederek, Kas m Pakistan Baflbakan Navaz fierif 1990 da iktidara gelen hükümetin Ocak 1991 de Özellefltirme Komisyonu nu kurdu unu söyledi. vesinde odakland bir alan oldudar n ekonomik reformlar çerçe- Ülkesinin kalk nmas ve çal flma veriminin art r lmas için özeltirmenin ülke ekonomisinin güç- una iflaret eden Zubeyir, özellefllefltirmeye ihtiyaç duyuldu unu lenmesinde de önemli rol oynad - vurgulayan Zubeyir, 1970 li y llardan beri sanayi sektörü dahil Özellefltirmelerle hem gelirleri n vurgulad. bütün sektörlerin devlet taraf ndan art rmay hem de yabanc yat r mc y ülkeye çekmeyi amaçlad kla- iflletildi ini, bunun da özellefltirme ihtiyac n do urdu unu belirtti. adamlar n ülkesinde yat r m yapr n ifade eden Zubeyir, Türk ifl Özellefltirme Komisyonu kuruldu undan beri 167 flirketin özel- Zubeyir, flöyle devam etti: maya ça rd. lefltirildi ini ve yaklafl k 5 milyar Baflbakan m z Navaz fierif in dolar kazan ld n söyleyen Zubeyir, amaçlar n n devlet iflletmed m. Türkiye de düzenlenen ifl fo- son iki Türkiye ziyaretine de kat llerini satmak ya da para kazanmak rumlar na da ifltirak ettim. Baflbakan Erdo an n Pakistan ziyareti olmad n, bu flirketlerin verimli iflletilmesini ve Pakistan halk na s ras nda Lahor daki ifl formunu daha iyi hizmet verilmesini hedeflediklerini vurgulad. ay nda Baflbakan fierif in Türkiye da biz düzenledik. Geçen y l eylül Özellefltirme ihalelerinin, ikti- ziyaretinin ard ndan Türk ifl adamlar n n Pakistan a ilgisi artt. Çok say da ifl adam ve flirket Pakistan a geldi. Türk ifl adamlar n n Pakistan da yapt r m yapmak istedi ini biliyorum. Türkiye nin ekonomisi son y lda h zla büyüdü. Türk flirketleri de geliflti ve dünyaya aç lmaya bafllad. Pakistan, Türk ifl adamlar n n özellefltirme alan nda da rol almas n bekliyor. Yak n gelecekteki özellefltirme hedefleri hakk nda da bilgi veren Zubeyir, flöyle konufltu: Gelecek 2-3 y lda devlete ait yaklafl k 70 flirketin özellefltirilmesi planlan yor. Bu 70 flirketten sadece 2-3 senede, geçen 23 y l boyunca elde etti imiz gelirden daha fazlas n elde edece imizi düflünüyoruz. Elbette bu, Pakistan tarihindeki en büyük özellefltirme Türkiye de üretilen organik ürünlerin büyük bölümü ihraç ediliyor. Uluslararas ticaret s n fland rmalar nda organik ürünler için ayr bir saha veya pozisyon numaras bulunmamas sebebiyle ihracat miktar net olarak tespit edilemiyor. Organik ürün tüketiminde Avrupa, ABD, Kanada gibi bölge ve ülkeler öne ç k yor. Türkiye deki üretim de 1980 li y llarda AB li firmalar n talebi üzerine sözleflmeli çiftçilikle bafllayarak yayg nlaflt. Türkiye nin organik ürün ihracat n n yüzde 80 ini kuru üzüm, kuru incir, kuru kay s, pamuk ve f nd k gibi ürünler oluflturuyor. Ekolojik Tar m Organizasyonu Derne i verilerine göre, Türkiye nin organik ürün çeflidi ve üretimi katlanarak art yor y l nda 150 olan bitkisel ürün say s 2012 de 204 de ç kt. Çiftçi say s ise 12 bin 428 den 54 bin 635 e ç kt. Üretim yap lan toplam alan da 89 bin 827 hektar alandan 702 bin 909 hektar alana yükseldi. program olacak. Geçen aylarda ulusal havayolu flirketi PIA n n yüzde 26 s n n özellefltirilmesi karar al nm flt. Bu y l n sonunda ya da gelecek y l n bafllar nda PI- A n n özellefltirilme sürecini tamamlamay planl yoruz. Özellefltirme kapsam na al nmas planlanan büyük flirketlerin oldu unu kaydeden Zubeyir, bunlara Pakistan Çelik Fabrikas ve petrol flirketi PSO yu örnek gösterdi. Pakistan da özellefltirme teflebbüslerinin bafllat lmas fikri, 1977 y l ndaki Halk Partisi iktidar na kadar dayansa da ilk Özellefltirme Komisyonu, Baflbakan Navaz fierif taraf ndan 22 Ocak 1991 de kuruldu. Bu tarihten sonra a r aksak ilerleyen ve ülkedeki dar oligarflik yap n n daha da zenginleflmesine yol açan özellefltirme program na, 2004 y l nda Maliye Bakanl - ndan Baflbakanl a atanan fievket Aziz yönetiminde a rl k verildi y llar nda Aziz döneminde izlenen agresif özellefltirme politikalar ile Pakistan bankac l k sektörü yüzde 80 oran nda özellefltirildi. Ülkedeki büyüme oran 2004 y l nda yüzde 9 a ç kt. May s 2013 seçimlerinin ard ndan üçüncü kez Baflbakanl k koltu una oturan Navaz fierif in liberal politikalar çerçevesinde özellefltirmelerin h zlanaca tahmin ediliyor. EKONOM /5 Organik ürünlere talep, üretimi de pazar da büyüttü Pakistan dan Türk ifl adamlar na yat r m ça r s Teleperformance Türkiye, Uflak lokasyonunda istihdama devam dedi UfiAK (CHA) T eleperformance 1.5 milyon TL lik yeni yat r m ve 500 kiflilik istihdam ile Anadolu da büyüyor 2007 den bu yana toplam 3 milyon TL lik yat r m ile Dünyan n lider d fl kaynak CRM ve ça r merkezi hizmeti servis sa lay c s Teleperformance Türkiye, ça r merkezi sektörüne kalifiye eleman kazand rmak ve bölgesel istihdam art rmak amac yla Anadolu ya yönelik yat r mlar n büyütüyor. Bugün 600 kifliyle hizmet veren Teleperformance Türkiye, 2014 sonuna kadar 500 kifliyi daha istihdam etmeyi hedefliyor. Teleperformance Türkiye nin istihdam hedefindeki 500 kifli, yenilenen Uflak lokasyonunda büyük firmalar n müflteri iliflkileri ve kampanya tan t m/sat fl projelerinde görev alacak. stihdam say s n kademeli olarak art racak olan ça r merkezi, bölge gençlerine sundu u ifl ve kariyer olanaklar n ço altmak için zaman içinde hizmet verdi i lider firma say s n da art racak. Bu y l 1,5 milyon TL lik yat r mla Uflak Ça r Merkezi ni gelifltirmeyi planlad klar n belirten Teleperformance Türkiye Genel Müdürü Engin Utkan, istihdam hedefiyle ilgili olarak da flunlar söyledi: fiu anda Türkiye de 40 n üzerinde ilde faaliyet gösteren ça r merkezleri yaklafl k 70 bin kifliyi istihdam ediyor. Bu rakam n önümüzdeki befl y l içerisinde 100 binin üzerine ç kmas bekleniyor. Ayn zamanda Ça r Merkezleri Derne i nin son raporuna göre, ça r merkezleri Anadolu ekonomisine y ll k 50 milyon lira de er kat yor. Biz de Teleperformance Türkiye olarak tüm enerjimizle hem sektörümüze hem de ülkemiz ekonomisine katk da bulunmak için çal fl yoruz. Uflak Ça r Merkezi de, bu sektörde kendini gelifltirmek isteyen herkese aç kt r. Çünkü hizmet kalitesi ve bilgi güvenli i kadar önem verdi imiz bir di er konu da, Teleperformance olarak ça r merkezi sektöründe çal flacak kiflileri yetifltirmek ve sektöre yeni kalifiye elemanlar kazand rmakt r. Uflak yat r m m z bu anlamda kapsaml bir kalk nma projesi olarak görüyoruz dedi.

6 /6 DIfi HABERLER FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA)- R usya Devlet Baflkan Vladimir Putin, K r m ve Sivastopol un Rusya Federasyonu na ba lanmas ile ilgili anlaflmay iki parlamentonun onay n n ard ndan imzalad. Böylece yasal süreç tamamlanarak K r m resmen Rusya topra oldu. Rusya n n K r m Cumhuriyeti ve bu cumhuriyet içinde özel statüye sahip Sivastopol bölgesi Ayasaya girdi. Kremlin Saray Yekaterininski salonunda gerçekleflen imza törenine Federasyon Konseyi Baflkan Valentina Matviyenko ve Duma Baflkan Sergey Nar flkin de kat ld. Ukrayna dan tek tarafl olarak ba ms zl n ilan eden K r m Cumhuriyeti nin Rusya Federasyonu na ba lanmas na yönelik anlaflma 20 Aral k ta Kremlin de K r m yetkililerle birlikte imzaland. Anayasa Mahkemesi nin onay n n ard ndan anlaflma iki parlamentonun onay na sunulmufl, ikisinden de neredeyse oybirli i ile olumlu cevap Rusya parlamentosu üst kanad da K r m anlaflmas n onaylad LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi Rus bas n : Erdo an Twitter in kökünü kaz d FUAT SEFEROV MOSKOVA (CHA)- B aflbakan Recep Tayyip Erdo an n sosyal paylafl m sitesi Twitter n kökünü kaz yacaklar n aç klamalar n n ard ndan, eriflimin engellenmesi Rus bas n nda genifl yer buldu. Vestnik Kavkaza (VK) haber ajans Erdo an Twitter in kökünü kaz d bafll n atarak T B in karar yla Türkiye de gece geç saatlerinde Twitter in kapat ld n kaydetti. Ajans, kapatma iflleminin Erdo an n Twitter in kökünü kaz yaca z! sözlerinin ard ndan gerçekleflti ine dikkat çekti. Ajans, 30 Mart ta Türkiye de yerel seçimlerin yap laca n hat rlatarak Erdo an n daha önce de Facebook ve Youtube ile ilgili benzer tehditlerde bulundu unu vurgulad. Resmi Ria Novosti ajans Türkiye de Twitter in kapat lmas yla ilgili Avrupa Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, K r m ve Sivastopol un Rusya Federasyonu na ba lanmas ile ilgili anlaflmay iki parlamentonun onay n n ard ndan imzalad. Putin son imzay att, K r m resmen Rusya n n topra oldu al nd. Putin imzalad bir baflka kararla da K r m Federal Bölgesi nin oluflumunu sa lad ve Kremlin K r m Federal Bölgesi Temsilcili ine Oleg Bulavintsev i atad. Rus lider K r m n Rusya yasal, ekonomik ve sosyal sistemine adaptasyonu için yap lmas gereken çok ifl oldu unu belirtti. Rusya n n 83 olan bölge say s da böylece 85 e yükseldi. Komisyonu Geniflleme ve Komfluluk Politikas ndan Sorumlu Stefan Füle nin elefltiride bulundu unu ifade etti. Ankara n n uzun y llard r AB ile üyelik konusunda görüflmeler yapt na iflaret eden ajans, baz görüfl ayr l klar yüzünden müzakerelerin ç kmaz soka a girdi ini hat rlatt. Ria Novosti, Türkiye de avukatlar n Twitter yasa n n kald r lmas yla ilgili mahkemeye baflvurdu unu ifade etti. Rusya da ortalama rüflvet rakam iki kat artt, 4 bin dolar FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA)- R usya da 2013 de ortalama rüflvet rakam bir önceki y la göre iki kat artarak 145 bin rubleye (4 bin dolar) ç kt. Rusya çiflleri Bakan Vladimir Kolokoltsev yapt de erlendirmede, Rusya da son y llarda rüflvet say s nda yüzde 18 lik bir art fl oldu unu, yüksek oranda rüflvet verilme olaylar nda da yüzde 50 lik bir art fl oldu unu belirtti. Kolokoltsev ise en çarp c rakam trafik polisi, e itim ve sa l k görevlilerinin görevlerini kötüye kullanarak ald klar küçük rakaml rüflvetlerde yafland n belirtti. Rüflvete karfl al nan önlemler nedeni ile rüflvet miktarlar yükseldi. Bu nedenle de ortalama rüflvet miktar iki kat artarak 145 bin rubleye (4 bin dolar) ç kt. Rüflvetin organize gruplar ve suç örgütleri taraf ndan organize edilerek al nmas nda da yüzde 60 l k bir art fl yaflanmas dikkat çekti. Rusya çiflleri Bakan na en tehlikeli olan ise üst seviyede devlet görevlilerin dahil oldu u büyük çapl rüflvet ve yolsuzluklar. TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel: FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA) - R usya n n K r m la birleflme anlaflmas n Rusya parlamentosunun üst kanad Federasyon Konseyi de onaylad. Ukrayna dan tek tarafl olarak ba ms zl n ilan eden ve referandumla Rusya ile birleflme karar alan K r m anlaflmas na Federasyon Konseyi nde bulunan 166 senatörden 155 i olumlu yönde oy kulland. K r m Cumhuriyeti ve içinde özel bir statü ile yer alan Sivastopol, Rusya Federasyonu ile birleflmifl oldu. K r m halk na Rusya vatandafll verilmesi ile ilgili süreç de bafllat ld. Ekonomik kriz Rum Kesimi'nde rkç l art rd REMZ SAMAR LEFKOfiA (CHA)- Ekonomik krizin vurdu u K br s Rum Kesimi'nde iflsizli in ve maafllar n azalmas n n ana nedeni olarak yabanc lar n görülmesi sebebiyle son zamanlarda rkç l n güç kazand belirtildi. Rum Ombudsman n uhdesi alt ndaki Ayr mc l k Karfl t birimin faaliyete geçti i bir y ll k süre sarf nda rkç l k ve yabanc düflmanl n n çok daha belirgin görülmeye baflland bildirildi. lgili birim baflkan Aristos Çartas birimin faaliyete geçti i 2004 ten 2013 e kadarki dönemde toplam bin 273 flikâyet ald klar n söyledi. Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin in de imzas n n ard ndan hukuki süreç tamamlanm fl olacak. Rusya Kiev de gerçekleflen devrimin ard ndan K r m Özerk Cumhuriyeti nin 18 Mart referandum karar almas n desteklemiflti. Rusya n n karar na tepki gösteren ABD ve AB ülkeleri üst düzey yöneticilere seyahat yasa getirilmesi ve mal varl klar na el konulmas yönünde yapt r mlar uygulamaya bafllad. Rusya da 9 kiflilik bir liste ile yapt r mlara misilleme de bulundu. Moskova ya yönelik yapt r mlar n geniflletilmesi planlan yor. Moskova ise bumerang etkisi yapaca uyar s nda bulunuyor. Çartas bugün Güney K br s taki nüfusun yüzde 20 sinin yabanc ve ö renci nüfusunun yüzde 10 unun da mülteci ailelerden gelme oldu unu vurgulad. Sadece 2012 de birime flikâyette bulunan 125 kifliden 53 ünün Avrupa vatandafl, 36 s n n üçüncü ülke vatandafl, 25 inin Rum, 10 unun K br sl Türk ve birinin de Rum vatandafll verilen bir kifli oldu unu belirtti. Çartas, 125 flikâyetten 85 inin etnik kökene, 13 ünün cinsiyete, 5 inin dine, 5 ünün sakatl k durumuna, 5 inin yafla, 4 ünün cinsel e ilime, 1 inin dile ve 6 s n n da yukar da say lanlardan birkaç na göre ayr mc l k yap lmas yla ilgili oldu unu anlatt.

7 ÖSYM'den YGS adaylar na s nav yerlerini önceden görme tavsiyesi ANKARA (CHA)- Ö SYM Baflkanl, 2014 Yüksekö retime Geçifl S nav (YGS) için haz rlanan binalar n n adaylar taraf ndan önceden görülebilece ini bildirdi. ÖSYM den yap lan aç klamada, 23 Mart 2014 Pazar günü yap lacak Yüksekö retime Geçifl S nav 'nda (2014-YGS), adaylar n s nava girece i okullar n, binalar n, temizlik, ayd nlatma ve mevsim koflullar na göre s nma bak m ndan haz r hale getirilmesi sa lanm flt r. S nava girecek adaylar n, s nava girecekleri okulu, binay, salonu s nav gününden önce görebilmeleri amac yla bu okullar, 22 Mart 2014 Cumartesi günü saatleri aras nda aç k tutulacakt r. Adaylar n s nav gününden önce, s nava girecekleri okulu, binay, trafik, yol ve adres bilgisini teyit etmek için gidip görmeleri yararlar na olacakt r." ifadelerine yer verildi. Rahmi M. Koç Müzesi koleksiyonundan seçilmifl 70 objenin bulundu u gezici müze Müzebüs, e itim ve ö retim y l ndaki yolculu una Nevflehir ile devam ediyor. Müzebüs, Nevflehirli ö rencilerle bulufluyor KOÇ 21 Mart 20 Nisan K ZLER 21 Mayıs 21 Haziran ASLAN 23 Temmuz 23 Ağustos TERAZ 24 Eylül 23 Ekim YAY 23 Kasım 21 Aralık KOVA 21 Ocak 18 Şubat GÜNLÜK BURÇLAR Kiflisel temponuza ara vermek ve günlük rutinlere yönelmek gerekecek. Sizi bekleyen sorumluluklar karfl s nda daha h zl kararlar almak durumundas n z. Baz organizasyonlar karmaflaya neden olurken, kiflisel aç dan disiplini sa lamak gerekecek. Daha fazla detay içeren konularda ise dikkatli olunmal. Önünüzdeki günlerde gözden kaçanlar sorun ç karabilir. Y prat c olan sorumluluklar sizi ba lamakta. Ancak bir yandan da evle ilgili planlar n z ak c ilerletebilirsiniz. Evde yeniden sa lanmas gereken güvenlik temalar karfl s nda yap c olunmal. fl hayat nda ise sizi daha fazla sorumluluk beklemekte. lerleyen günlerde ifle ait hedeflerin de iflmesi söz konusu. Çal flma sisteminizde ortaya ç kan de iflikliklere uyum göstermelisiniz. Zira bu dönem paraya olan ihtiyac n z sizi daha s k çal flmaya itecektir. fl ve parasal sorumluluklar n artt bu dönem geliflmelere karfl esnek olmal s n z. Bütçenizin darald düflünülse, kaynaklar birikime yönlendirmek en do rusu. Ekonomik davranman z gereken uzunca bir döneme girdiniz. Yaflam enerjinizi düflüren flartlar sizin için yorucu olabilir. Sa l kla ilgili sorunlar n z göz ard etmeden kontrollü olmaya özen göstermelisiniz. Zira yanl fl teflhislerin kurban olabilirsiniz. Baflkalar na hizmet etmeniz gereken ifller de günlük planlar n z yavafllatacakt r. Bu dönemde ifl ortam nda al nmas gereken önlemler ve artan çal flma temposu nedeni ile bocalayabilirsiniz. Son derece planl ve h zl olman z gerekiyor. fl hayat nda arad n z güven bu dönem sizi daha esnek olmaya itecektir. Kendi hedeflerinizi ortaya koyarken, üstlerden destek aramakta yararl bir yol olabilir. Baflar ya aç k oldu unuz bu dönem düflüncelerinizi uygulamakta kararl görünüyorsunuz. Ancak evde sizi da tan etkiler alt nda ilerlemeniz zorlaflabilir. Son dönemde oldukça h zl kararlar ald n z ve öne ç kt n z. fiimdi ortakl klar n parasal yan sizi yeni düflüncelere sevk etmekte. Afl r hayalci olabilece iniz bu dönem yanl fl kararlar al nabilir. Ortak harcamalar iyi yönetmek, bir yandan da karamsar duygulardan ar nmak gerek. fl hayat nda ise sizi ba layan sorumluluklar yan nda otorite figürleri ile ilgili testler söz konusu. BO A 21 Nisan 21 Mayıs Sizi k s tlayan flartlar geri planda kal yor. Ancak bir yandan da ifl ve keyifler aras nda seçim yapmak zorundas n z. Biraz sa duyulu planlar yapmal, en az ndan çocuklarla ilgili konular n getirece i harcamalarda ölçülü olabilirsiniz. Sosyal aç dan dayan flma içinde olman z gereken çal flmalarda fazladan fedakarl k yapman z gerekecek. letiflim ve yeniden organize edilmesi gereken yak nlarla iliflkiler öncelikli. Ancak zihnen kar fl k etkiler alt nda olman z sizi endifleli k labilir. Planlad n z YENGEÇ yolculuklar n aksamas ile önceliklerinizi yeniden belirleyerek yeni 22 Haziran 22 Temmuz kararlar almaya bak n. Zira e itim çal flmalar n z daha tutarl sonuçlar al nmas için uygun flartlar bulacaks n z. BAfiAK 24 Ağustos 23 Eylül AKREP 24 Ekim 22 Kasım O LAK 22 Aralık 20 Ocak BALIK 19 Şubat 20 Mart Ay burcunuzdaki yerini al rken olaylara daha net bir gözle bak yorsunuz. Zaman iyi kullanmak ve hayat daha sorumluluklu alg lamak elinizde. Yeni ad mlar n at ld bu dönem kiflisel aç dan kendinize yapt n z yat r mlar söz konusu. Yak n arkadafll klar n getirdi i ba lar ve sizi fedakarl a iten iliflkiler y prat c flartlara dikkat çekecek. Yükselen bir tempo ile güne bafllad n z. fl hayat nda ortaya ç kan tak m çal flmalar içinde yeni görevler öne ç kabilir. Kendinizi sorumlu hissetti iniz her çal flmadan verimli sonuçlar alabilirsiniz. Yine bu dönem gelece e dönük ümitlerinizde yenilenme arzusu içindesiniz. Bedensel yorgunluklar ciddiye alarak sa l n zla yak ndan ilgilenmeye bak n. Pek çok konuda yeni aç l mlar ve önemli hedefler peflindesiniz. Özellikle yurt d fl ba lant l bir konunun yeniden organize edilmesi ad na çaba göstermeniz gerekiyor. Yarat c düflünceler kazand n z bu dönemde önemli kararlar almakta zorlanabilirsiniz. E itim hayat n z içine alan geliflmelere biraz çekinceli ve flüpheli yaklaflmakta yarar var. Da n k ve karmafla getiren etkiler sizi zorlayacak. Baflkalar n n deste ine ihtiyaç duydu unuz bu dönem ak lc önerilere kulak vermelisiniz. Eflle iliflkileri ya da ortakl klar etkileyecek ad mlardan kaç nmal s n z. Güven arad n z bu dönem kendinizi fedakarl k içinde bulabilirsiniz. geliflmeleri ve getirdi i önerileri daha mant kl kararlarla hayata geçirmeye bak n. MURAT fi fiman NEVfiEH R (CHA)- M üzebüs, Mart tarihleri aras nda Nevflehir'de 5 okulun konu u oluyor. K s tl imkânlar, uzakl k gibi nedenlerle müzeye gelemeyen ö rencilere ulaflmak amac ile Rahmi M. Koç Müzesi nin 2003 y l ndan bu yana sürdürdü ü gezici müze gelene- i, bu y l da devam ediyor. Bu seneki yolculu una Artvin den bafllayan Müzebüs, 17 Mart tan itibaren Nevflehir'de ö rencilerle bulufluyor. 17 Mart ta Gülflehir-Ovaören lkö retim Okulu ile bafllayan Müzebüs ziyaretleri, s ras yla Gülflehir ilçesi Terlemez lkokulu, Merkez Atatürk Ortaokulu, Derinkuyu ilçesi Do ala lkokulu ve yine Derinkuyu ilçesindeki Til lkokulu'nu ziyaret edecek. Müze görmeyen çocuk kalmayacak Yola ç kt günden bu yana bin 475 okulda ve 282 bin 538 ö renciye ulaflan gezici müze, bu y l da 27 ilde 130 okul ve 30 bin ö renciye ulaflmay hedefliyor. E itim-ö retim y l boyunca yaz k fl, köy kasaba demeden tüm Türkiye yi gezen Müzebüs te ulafl m, iletiflim, kuvvet-hareket ve çevre bilinciyle ilgili teknolojik geliflimi gösteren 70 obje sergileniyor. Bu objeler aras nda buhar makinesi, kronometre, radyometre, telgraf, gramofon, günefl saati, günefl pilli araba vb. bulunuyor. Müzebüsün ziyaret rotas nda yer alan okullar milli e itim müdürlükleri ile irtibata geçilerek belirleniyor. Müzebüsün zor koflullar alt nda en ücra noktalara dahi ulaflt n vurgulayan Rahmi M. Koç Müzesi E itim Uzman Rafet Özgün Gök, Ö rencilerin isteklerine ve hayallerine kulak veriyoruz. Derslerde gördükleri konular gözlerinde canland rabilmeleri güç olabiliyor. Objeleri birebir gördüklerinde ise hem derslerini hem de hayat çok daha iyi kavrayabiliyorlar. fleklinde konufltu. Rusya ve Suriye, s n rda yine taciz etti ANKARA (CHA)- G enelkurmay Baflkanl dün Türkiye-Suriye hudut hatt boyunca 8 adet F-16 uça ile devriye uçuflu icra edildi ini belirterek, bu uçufl esnas nda, bir adet F-16 uça na, Hatay üzerinde iken, Suriye'de konufllu SA-17 füze sistemi taraf ndan, üç saniye süre ile radar kilidini muhafaza etmek suretiyle tacizde bulunuldu unu bildirdi. Günlük faaliyetlerle ilgili bilgi veren Genelkurmay, s n r hatt nda yaflanan olaylar kamuoyuna aktard. Yine dün Rusya ya ait bir adet L-20 uça n n, Karadeniz in uluslararas hava sahas nda, Gürcistan taraf ndan gelerek, do u-bat ve bat - do u istikametinde, Türk hava sahas na paralel olarak, k y ya ortalama 15 deniz mili mesafede olacak flekilde uçufl yapt ifade edildi. Yaflanan bu durum üzerine yap lanlar flöyle s raland : "Merzifon dan kalk fl yapan iki adet F-16 /7 GÜNCEL YAfiAM Eskiflehir de Bakan Avc ya Berkin Elvan protestosu MEHMET KURU ESK fieh R (CHA)- M illi E itim Bakan Nabi Avc, Eskiflehir Anadolu Üniversitesi'nde bir grup ö renciler taraf ndan protesto edildi. Kampüsteki restoranda mahsur kalan Bakan Avc, ö rencilerin girifli kapatmas nedeniyle, mutfak çal flanlar n n kulland personel kap s n kullanarak olay mahallinden ayr ld. Bakan Nabi Avc 'n n, Türk Dünyas Gazeteciler Toplant s sonras nda, kampüsteki tafl binadaki restoranda yeme e geçti ini ö renen ö renciler, k sa sürede bölgeye gelerek Bakan Avc 'ya protesto etti. 'Berkin Elvan' n katilini üniversitemizde istemiyoruz.", " AK Parti iflbirlikçilerini üniversitemizde istemiyoruz" diyerek slogan atan grubu polis, Taflbina Restoran etraf na barikat kurarak yaklaflt rmad. Uzun süre restorandan ç kamayan Bakan Avc, daha sonra restoran n arkas nda yer alan personel kap s ndan ç karak bölgeden ayr ld. Ö renciler eylemde Taflbina n n cam n tekmeyle k rd. Bu arada eylemci ö renciler, bir polisin kalkan n zorla ald. Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) 45. Ortaö retim Ö rencileri Araflt rma Projeleri Yar flmas Eskiflehir Bölge Finali Sergisi'nin kapan fl ve ödül törenine kat lan Bakan Avc, daha sonra Anadolu Üniversitesi'nde yap lmakta olan Türk Dünyas Gazeteciler Toplant s 'na kat ld. Bakan Avc 'n n Türk Dünyas Gazetecileri Toplant s 'na kat ld n ö renen bir grup ö renci, toplant sonras bakan n Taflbina Restoran'a geçti ini ö renince k sa sürede burada topland. BAKAN AVCI YA ÜN VERS TE RESTORANIN DA PROTESTO Taflbina önünde toplanan eylemci ö renciler, Bakan Avc 'ya " Berkin Elvan ve Ali smail'in katillerini üniversitemiz de istemiyoruz.", "AK Parti yandafllar n üniversitemizde istemiyoruz, defolun." fleklinde slogan att. Bu esnada polis Taflbina Restoran' n çevresini Çevik Kuvvet ekibiyle adeta etten barikat kurdu. Çok say da polis kuvveti takviye olarak kampüse istendi. Polis, restoran içine girmeye çal flan ö rencilerin girifline izin vermeyince gerginlik ç kt, arbede yafland. Bu s rada baz eylemci ö renciler, Bakan Avc ile Vali Tuna n n içeride bulundu u Taflbina Restoran' n cam n tekmeyle k rd. Eylemci say s n n artmas üzerine Bakan Avc, Taflbina Restoran' n arka bölümünde yer alan personel kap s ndan d flar ya ç kar ld. Bakan Avc, daha sonra polis ve korumalar eflli inde kampüsten ayr ld. Bakan Avc 'n n restorandan ç kt n ö renen ö renciler, eylemlerini b rakt. EYLEMC LER POL S KALKANI ÇALIP ÜZER NE BERK N ELVAN RESM YAPIfiTIRDI, HATIRA FOTO RAFI ÇEKT RD Bu s rada ilginç bir olay yafland. Baz eylemciler bir polisin kalkan na Berkin Elvan resmini yap flt rmak istedi. Buna izin verilmeyince baz eylemciler bir polisin kalkan n çald. Eylemci ö renciler bu polis kalkan n n üzerine Berkin Elvan resmini yap flt rd. Ard ndan bu kalkan Rektör Prof. Dr. Naci Gündo an' hediye etmek için rektörlü e yürüdü. Fakat eylemcilerin rektörlü e girerek Rektör Gündo an ile görüflüp, kalkan n hediye edilmesine izin verilmedi. Bunu gerçeklefltiremeyen eylemci ö renciler daha sonra rektörlük kap s önünde üzerine Berkin Elvan' n resmini yap flt rd klar polis kalkan ile hat ra foto raf çektirdi. Scramble Kolu saatleri aras nda, Trabzon Giresun Ordu Samsun Sinop - Kastamonu Bart n üzerinde, Türk Hava Sahas içerisinde an lan Rus uça n takip etmifl ve de bir kez önleme yapm fl, Ak nc dan daha önce kalk fl yapm fl olan iki adet F-16, saatleri aras nda, Bart n Zonguldak Düzce Sakarya Kocaeli stanbul üzerinde, Türk Hava Sahas içerisinde an lan Rus uça n takip etmifl ve de bir kez önleme yapm fl, Bal kesir den kalk fl yapan iki adet F-16 'Scramble Kolu' saatleri aras nda, stanbul Kocaeli Sakarya Düzce Zonguldak Bart n üzerinde, yine Türk Hava Sahas içerisinde devriye uçuflu ile an lan uça deniz mili mesafeden, Merzifon dan kalk fl yapan iki adet F-16 'Scramble Kolu' saatleri aras nda, Sinop Samsun Ordu Giresun Trabzon üzerinde, yine Türk Hava Sahas içerisinde devriye uçuflu ile an lan uça deniz mili mesafeden izlemifltir."

8 SA LIK /8 Uflak'ta aç k kalp ameliyatlar için geri say m bafllad UfiAK (CHA) zmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ( KÇÜ) T p Fakültesi hocalar ndan oluflan bir heyet, kalp damar cerrahi ünitesi kurulmas için koordinatör olarak belirlenen Uflak Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Hastane, bir süre önce aç k kalp ameliyatlar yap labilmesi için Sa l k Bakanl ndan izin alm flt. Kalp damar servisi, yo un bak m ve ameliyathaneyi inceleyen heyet, çal flmalar hakk nda bilgi ald. Heyetin baflkan Prof. Dr. Ali Gürbüz, yapt aç klamada, "Uflak Devlet Hastanesi'nin kalp damar ameliyatlar n n yap lmas için fiziki, donan m ve özellikle de uzman personel yönünden yeterli oldu unu gördük. Ayr ca Uflak Kamu Hastaneleri Birli i Genel Sekreterli i ve ekibin, kalp damar cerrahi ünitesinin kurulmas için çok istekli olmalar, ifllerine sahip ç kmalar bizleri çok mutlu etti. KÇÜ T p Fakültesi Hastanesi olarak, kurulumun her safhas nda elimizden gelen yard m yapaca z. Buradan bu hizmeti Uflak halk na kazand ran baflta Genel Sekreterimiz Uzm. Dr. Yalç n Atl olmak üzere hastane yönetimine ve ekibine teflekkür ediyorum." dedi Erkeklerin k skançl daha tehlikeli! K skançl k, normal s n rlar n üzerinde hissedildi inde birçok insan n yaflam n olumsuz etkileyen duygulardan birisi. K skançl kla ço u zaman, öfke, de ersizlik, mutsuzluk, yaln zl k ve çaresizlik, kendini de ersiz görme duygular n ve özgüven eksikli ini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, erkeklerin k skançl n n daha tehlikeli oldu una dikkat çekiyor. Kürtaj n yasakland iddialar yalanland ANKARA (AA) S a l k Bakanl, 10 haftadan önce yap lan yasal kürtaj ifllemlerinin, Bakanl a ba l hastanelerde yap lmas nda herhangi bir k s tlama bulunmad n bildirdi. Bakanl ktan yap lan yaz l aç klamada, son günlerde baz meslek kurulufllar n n aç klamalar ndan hareketle medyada kamu hastanelerinde kürtaj n yasakland yönünde iddialar n yer ald - belirtilirken, bu iddialara aç kl k getirildi. Sa l k Bakanl na ba l hastanelerde, 31 Mart 2003 tarihli Genelge ile hekimin uygun gördü ü vakalar için hastalar n ücretini kendilerinin karfl lamas kayd yla iste e ba l kürtaj ifllemi yap ld hat rlat lan aç klamada, 2007 y l nda yay mlanan Sa l k Uygulama Tebli- i (SUT) ile gebeli i 10 haftan n alt nda olanlara yap labilen iste e ba l kürtaj ifllemlerinin ödeme kapsam ndan ç kar ld ve SGK taraf ndan sadece tedavi amaçl yap lan rahim tahliyelerinin geri ödemesinin karfl lanmaya baflland belirtildi. Bakanl n Sosyal Güvenlik Kurumuna iste e ba l rahim tahliyesi, iflleminin SUT ta yer almas için talepte bulundu una dikkat çekilen aç klamada, SGK ile yap lan görüflme sonras iste e ba l kürtaj ifllemlerinin yeniden SUT kapsam na al nd, Resmi Gazetede yay mlanmas n n beklendi i kaydedildi. BURSA (CHA) K skançl n insanlar duygusal bir ç kmaza sürükledi ini belirten Ac badem Bursa Hastanesi Psikolo u Dr. Deniz Erden, K skançl k hissine kap lan kifli k skand kiflileri afl r sahiplenerek bo maya bafll yor. K skan lan n bu rahats zl da beraberinde kifliden uzaklaflma e ilimini getiriyor. Bu uzakl k da daha çok k skanmaya neden oluyor. Bu sarmal, k skançl k yaflayan kiflilerin hayat nda ciddi travmalara neden olabiliyor. diyor. Dr. Deniz Erden, k skanma duygusunu uç noktalarda yaflayan kifli için tehlikeli hale gelen bu sorunun mutlaka tedavi edilmesi gerekti ini belirtiyor. Aksi takdirde k skanç kiflinin hayat çekilmez hale gelirken, yak nlar n n da bu duygusal durumdan olumsuz etkilendi ini ifade ediyor. K skanç insan n, karfl s ndakinin zihnindeki de erini ölçme çabas içinde oldu unu belirten Erden, flu bilgileri veriyor: K skanç kifliler için bir süre sonra olaylar ve k skanma süreci k skand klar birey ya da nesnelerden daha önemli hale gelmeye bafll yor. Bu durum kimi zaman tamamen bireyin kendi tak nt lar yla ilgili olabilirken, kimi zamanda karfl - s ndakinin davran fllar tetikleyici olabiliyor. Yap lan araflt rmalar, k skan lan kiflilerin s kl kla durumdan flikayetçi görünürken içsel bir menfaat ve tatmin duygusu yaflad klar n gösteriyor. Bu menfaat ve tatmin duygusu, zamanla karfl s ndakini k flk rtma e ilimi ile sonuçlanabiliyor. K skanan kiflilerin de bu duygu haliyle sevdiklerine bilinçalt nda ne anlatmaya çal flt n tahlil etmesi gerekiyor. K skançl k duygusunun alt nda yatan birçok sorun olmakla beraber, en s k gözlemlenenler aras nda özgüven eksikli i, karfl tarafa güvenmeme ve karfl taraf kaybetme korkusu oldu una dikkat çeken Erden, flöyle devam ediyor: K skanan kifli geçmiflte güveninin sars laca baz olaylar yaflam fl olabiliyor. Erken bebeklik ve çocukluk dönemlerinde yaflanan olumsuz ba lanma süreçleri ve tetikleyici olaylar, kiflinin ruhsal geliflimini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Özellikle çocuklar n erken yafllarda ailelerinde tan k olduklar aldat lma gibi güven sars c bir durumun yaflanmas ve bu süreçlerin çocuklara özensizce yans t lmas, ruhsal geliflimlerinin bozulmas na ve afl r k skanç bireyler olmalar na neden olabiliyor. Ergenlik dönemine kadar böyle bir sorunla karfl laflan bireyler, ilerleyen yafllarda kendi romantik iliflkilerinde güvensiz hale gelebiliyor. Bu durumdaki kifli, önlenemez bir flekilde herhangi bir belirti olmaks z n tak nt l olarak k skançl k hissediyor ve sevgiden mahrum kalma korkusu, sevildi ini görmesine engel oluyor. Kifli, k skançl k duygusunun onu bu olumsuz sonuçlardan koruyaca n sanabiliyor. Bazen k skançl k duygusuna; öfke, de ersizlik, mutsuzluk, yaln zl k ve çaresizlik duygular da efllik edebiliyor. Sevilenin hatal davran fllar n n da k skançl tetikledi ini dile getiren Erden, S kl kla sevdiklerini afla layan ve onlara kendilerini yetersiz hisseden bireylerin de bu davran fllar n n temelinde özgüven eksikli i ve terk edilme korkusu yatabiliyor. Kendini sevdi i kiflinin zihninde de ersiz hisseden kifli onu daha çok k skanmaya bafll yor. Kötü davranan taraf da, bu davran fllar n n sevdi i kifliyi kendisine ba ml hale getirdi ini görüyor ve kötü tutumlar n devam ettiriyor. ki taraf için de bu duygu ve davran fllar bilinçalt boyutunda yafland için fark ndal k ve çözüm üretme süreci bafllat lam yor. diye konufluyor. Afl r k skanç bireylerin, birçok karmafl k duyguyu bir arada yaflad - n n alt n çizen Erden, sözlerini flöyle sürdürüyor: Kronik durumlarda kifli davran fllar ndaki dengesizli i fark etmesine ra men buna engel olamayabiliyor. K skançl n kontrolden ç kt durumlarda, bireyler sevdiklerini sürekli takip edebiliyor, telefonlar n, mesajlar n, bilgisayarlar n kontrol edebiliyor. Sahiplendi i kifliyi baflkalar yla iletiflim halinde olmamas için eve kapatabiliyor, ailesi ve arkadafllar yla görüflmesini dahi engelleyebiliyor. Böylece birlikte oldu- u kiflinin kimse taraf ndan görülmeyece ine, fark edilmeyece ine inand ndan içi bir nebze olsun rahat edebiliyor ama yine de günün belirli saatlerinde kontroller yaparak bu durumu sa lamlaflt rmak isteyebiliyor. Bu davran fl n hedefi s kl kla kad nlar oluyor. Erkeklerin k skançl klar daha tehlikeli boyutlarda seyredebiliyor. Bunun en önemli nedenlerinin bafl nda sahip olduklar fiziksel güç geliyor. Afl r k skanan erkek, birlikte oldu u kad na duygusal ve fiziksel fliddet uygulayabiliyor ve bu kifliyi tehdit etme noktas na gelebiliyor. Erden, k skan lan kiflinin ise sahiplenilmeyi ilk zamanlarda hofl karfl lad n ancak ilerleyen dönemde kendisi içinde durumun tehlikeli boyutlara ulaflabildi ini sözlerine ekliyor. Sa l kl beslenmede sadece meyve ve sebze yeterli olmaz A c badem Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzman Merve Güler, virüslerle karfl koyman n ve ba fl kl k sistemini güçlendirmenin beslenme ile ilgili detaylar hakk nda bir aç klamada bulundu. Dyt. Güler, Yap lan araflt rmalar insan n büyüme, geliflme ve sa l kl olarak yaflam n devam ettirebilmesi için 50 den fazla besin ögesine gereksinimi oldu unu göstermifltir. nsan n gereksinimi olan protein, karbonhidrat, ya, vitamin, mineraller ve su gibi besin ögelerini almas hem hastal klardan korunmaya hem de hastal klarla savaflmaya yard mc olmaktad r sözleriyle beslenmenin önemine dikkat çekti Sa l kl bir ba fl kl k sistemi vücudumuzu enfeksiyonlardan korur. yileflme esnas nda da sa l kl bir ba fl kl k sistemi gereklidir. Vücudun do al ba - fl kl k sistemini korumak ve güçlendirmek için yeterli ve dengeli beslenmek çok önemlidir. Yetersiz ve dengesiz beslenme vücut direncini azaltt ndan hastal klara yakalanma riski artmakta ve hastal klar a r seyretmektedir. Ba fl kl k sistemimizi korumak ve güçlendirmek için ; Vitamin ve mineral deposu olan sebze ve meyve tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Her bir sebze farkl vitaminden zengin oldu u için tek bir sebze ve meyveyi s k tercih etmek yerine çeflitlilik sa lanmas n n en do ru yöntem oldu u belirtiliyor.. A vitamini; Antioksidant özelli i bulundu undan ve ba fl kl k sistemini kuvvetlendirdi inden A vitamini içeren g dalar her gün mutlaka tüketilmelidir. A vitamini en çok turuncu sebze ve meyvelerde bulunur; havuç, spanak, brokoli, biber, kay s, mandalina, portakal gibi g dalar A vitaminden zengindir. C vitamini; Suda eriyen vitaminlerdendir. Besinlerin haz rlanmas ve piflirilmesi esnas nda fazla miktarda vitamin kayb oluflabilir. Sebze ve meyvelerin içerisindeki C vitamini kay plar n n olmamas için; sebze ve meyveler piflirilece- i veya yenece i zaman do ranmal, sebzeler piflirilirken çok az su içerisinde veya susuz piflirilmeli ve kesinlikle sebzelerin piflirilen sular dökülmemelidir. Meyve suyu tüketilecekse vitamin kayb olmamas için kesinlikle bekletilmeden tüketilmelidir. C vitamini ba fl kl k sistemini kuvvetlendirdi i özellikle gribe karfl koruyucu özelli i oldu u için mutlaka tercih edilmelidir. C vitamini portakal, mandalina, limon gibi turunçgillerde, kuflburnu, biber, kivi, brokoli, maydanoz ve roka gibi g dalarda bolca bulunmaktad r. Vitamin, mineral ve ayn zamanda lif yönünden çok zengin oldu u için salata ö le ve akflam ö ünlerinde mutlaka bulunmal d r. Sigara içenlerin vücutlar ndaki C vitamini miktar içmeyenlere göre daha az bulundu undan bu kifliler C vitamini içeren g dalar daha s kl kla tüketmelidirler. Nermin Y ld r m Mah. Dr. Neslihan Özenli Cad. Ceylan Apt. No:24/B Akyurt Do antepe fiifa Do antepe Mah Cad. No:25/A Alt nda Alt nda Özfiliz Çevreli Cad. No:62/A Ayd nl - kevler Alt nda Sevgi Sümer Mah. Sar kad n Sok. No:55 Hamamönü Alt nda Gökçe Camiatik Mah. Kantarc Sok. No:14 Ayafl Ayafl Tu ba fieker Ayvafl k Mah. Dr. Hamdi Soysal Sok. No:2/B Beypazar Beypazar Zehra Y ld zevler Mah. 720.Sok No:2/A Çankaya Akar Necatibey Cad. No:90/1 K z - lay Çankaya Çak r Emek Mah. Biflkek Cad.(eski 8. cad.) No1/A Çankaya Çankaya Aura Balgat Mah. Ziyabey Cad Sok. No:24/B Çankaya Çankaya Nazan Aziziye Mah. Hofldere Cad.No:119/B Çankaya S M Huzur Mah. Dikmen Cad.No:382/39 Çankaya/AN- KARA Çankaya Çiçek Barbaros Mah. Kurbantepe Cad. No:2/A Çubuk Çubuk U ur smetpafla Mah. Cumhuriyet Cad. No:59/A Elmada Elmada Cengiz stasyon Mah. Sa l k Sok. No:1/E Hasano lan/elmada Elmada Turgut Emrah stasyon Mah. stasyon Cad. No:13/A Etimesgut Etimesgut Baflkent fiifa Atakent Mah.1469.Sok. No:15/A Elvankent Etimesgut Özgül Göksu Mah. Erzurum Kongresi Cad. Metrokent AVM No:9/24 Eryaman Etimesgut fiimflek Bahçelievler Mah Sok. No:20/C Gölbafl Gölbafl Mutlu Yeni Mah. Ordu Cad. Mutlu Sok. No:11/A Güdül Güdül Sümer Medrese Mah. Pazar Sok. No:6 Haymana Haymana Yeni Mert fienyurt Mah. stasyon Cad. Hüseyin Sa rkaya Bulvar No:17 Kalecik Kalecik fiirin Atatürk Mah. GMK Cad. No:62 Kazan Kazan Özdo an Anavatan Cad. No:11/B Keçiören Keçiören Atapark Sa l k Atapark Mah. Atapark Cad. No:70/B Keçiören Keçiören KAYRA BASINEVLER MAH. BA- SIN CAD. NO:47/C Keçiören Baflak Filiz Ayval Mah.146. Cad. No:37/A Ayval Keçiören Fatih Karfl yaka Mah. Ankara Cad. No:31/D K z lcahamam K z lcahamam Alpin Balkiraz Mah. Okul Sok. No:31/C-B Mamak Mamak Can Ata fiahintepe Mah Cad. No:1/12 Mamak Mamak Merkez Bursa Cad. No:10/B Nall han Nall han bn-i Sina Cumhuriyet Mah. Turan Cad. No:8/C Polatl Pursaklar Fatih Fatih Mah. Fatih Cad. No:47/A Pursaklar Pursaklar Temelli ST KLAL MAH. HÜRR - YET CAD.NO:30/B TEMEL- L Sincan Sincan Sa l k Osmanl Mah. Ahi Mesut Bulvar No:165/A Sincan Sincan Turan Andiçen Mah. Güzelevler Sok. No:1/1 Sincan Sincan Kay r Fatih Mah. dareci Sok. No:15/A Sincan

9 Turkcell Superonline 100 bin saatini müflteri memnuniyetine ay rd TEKNOLOJ /9 Y l n 2 gününü "Alo" diyerek geçirdik Turkcell Superonline' n hem sürdürülebilir müflteri memnuniyeti hem de verimlilik art fl amac yla hayata geçirdi i "Operasyonel Mükemmellik Program " kapsam nda, Turkcell ve Turkcell Superonline çal flanlar n n yürüttü ü 38 proje bir y l içinde tamamland TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI STANBUL (AA) BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA T urkcell Superonline'dan yap lan aç klamaya göre, Türkiye'yi dünya ile ayn anda fiber internetle tan flt ran Turkcell Superonline, 6 y lda elde etti i dikkate de er büyümenin ard ndan müflterilerinin talep, ihtiyaç ve beklentilerini en do ru flekilde karfl lama hedefiyle flirket içerisinde bir dönüflüm program n hayata geçirdi. Geçen y l n bafl nda ilk ad mlar at - lan, somut uygulamalar na nisan ay nda bafllanan ve ilk etab tamamlanan "Operasyonel Mükemmellik Program " ile müflterilere do rudan ya da dolayl olarak temas eden tüm süreçlerin yeniden tasarlanmas yla iyiden mükemmele geçifl amaçland. Teknolojik altyap, kesintisiz hizmet sa lamaya en uygun hale getirilirken, ifl süreçlerinin pratiklefltirilmesiyle hem müflteri hem de çal flan ba l l en üst seviye ç kar ld. Turkcell ve Turkcell Superonline bünyesinde 260 kiflinin aktif rol ald program bünyesinde yer alacak projelerin belirlenmesi için ilk aflamada 9 atölye çal flmas yap ld. Tüm flirket çal flanlar n n kat ld "proje seçim anketi" ile proje önerileri topland. Önerilerin, Turkcell Superonline süreçleri aç s ndan de erlendirilmesinin ard ndan 146 projelik bir havuz oluflturuldu. Bunlar n aras ndan 38 öncelikli proje belirlendi. Turkcell Superonline' n bir y la yak n sürede tamamlanan Operasyonel Mükemmellik Program için bu süre içerisinde yaklafl k 100 bin saat ay rd. Turkcell Superonline özellikle altyap alan ndaki çal flmalar sayesinde müflterilerine "kesintisiz hizmet" sunma konusunda önemli aflama kaydetti. fiirket içi veya d fl ndan kaynaklanabilecek her türlü kesintiye, müflteri bildirimine gerek olmaks z n ilgili ekipler taraf ndan müdahale edilebilen bir proje hayata geçirildi. Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan, aç klamada yer alan de- erlendirmesinde, Turkcell Superonline' n kuruluflunda kendi altyap s na sahip yenilikçi telekom operatörü olma hedefiyle hareket ettiklerini belirtti. Bu hedefe uygun olarak yürüttükleri altyap çal flmalar sonucunda 2013 sonu itibariyle 1,7 milyon ev ve iflyerinin kap s na kadar fiber internet hizmetini götürdüklerini ve 570 bin müflterileri oldu unu anlatan Erkan, bu h zl büyümenin do al bir sonucu olarak sürdürülebilir müflteri memnuniyetinin kilit unsurlar n oluflturan faaliyetler kapsam nda da ciddi bir büyüme yafland n kaydetti. Bu büyüme sürecini do ru yönetebilmek amac yla Operasyonel Mükemmellik Program 'n bafllatt klar na de inen Erkan, "Turkcell Superonline' n yenilikçi vizyonunu müflteri deneyiminde de fark yaratarak sürdürüyoruz. Bu programla müflterilerimize kesintisiz iletiflim hizmeti sunma hedefimizi güçlendirdik. Müflteri deneyiminde ç tay yükseltirken, operasyonel maliyetlerimizi düflürdük, risk yönetimimizi güçlendirdik ve rekabet gücümüzü daha da art rd k" dedi. Turkcell Superonline' n Operasyonel Mükemmellik Program, program yönetim metodolojisi PMBOK Temel Süreçleri (Proje Yönetimi Bilgi Birikimi K lavuzu) ve Yal n 6 Sigma metodolojisinin birleflimiyle oluflturuldu. Tüm ifl süreçleri dünyada telekomünikasyon sektörü için "en iyi uygulama" olarak belirlenmifl ETOM Businesss Process Framework (Gelifltirilmifl Telekom Operasyonlar Haritas ) sistemi referans al narak gözden geçirildi. ADANA (AA) T ürkiye'de 70 milyona yaklaflan cep telefonu abonesi, 2013 y l nda 186 milyar dakika görüflme yaparken, kifli bafl na cep telefonu konuflma süresi ortalama 2 günü geçti. AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu raporundan derledi i bilgilere göre, geçen y l cep telefonu abone say s 2012 y l na oranla yüzde 2,93 lük art flla 69 milyon 661 bin 108'e ç kt. Sabit hat abone say s ise yüzde 2,22 düflerek 13 milyon 551 bin 705 oldu. Geçen y l cep telefonu ve sabit hatlardan bir önceki y la göre yüzde 7 art flla 202,6 milyar dakikal k görüflme yap ld. Yap lan toplam görüflmelerin 17,7 milyar dakikas sabit hatlardan gerçekleflirken 186 milyar dakikas n ise cep telefonlar ndan yap lan konuflmalar oluflturdu. Cep telefonlar ndan yap lan görüflme miktar 3 milyar 100 milyon saat, 129 milyon 166 bin gün ve 353 bin 881 y l görüflmeye denk geldi. 186 milyar dakika görüflme, 69,6 milyon aboneye bölündü ünde ise her cep telefonu abonesinin geçen y l ortalama 2 gününü cep telefonuyla konuflarak geçirdi i ortaya ç kt. SMS (Short Message Servise) olarak adland r lan k sa mesaj servisinden yararlanma ise 2012 y l na göre yüzde 1,5 artarak 177 milyon 629 bin olarak gerçekleflti. Geçen y l günde 486 bin 654, saatte 20 bin 277, dakikada 337, saniyede ise 5,6 SMS at ld. MMS (Multi Medya Servis) kullan m ise geçen y la göre yüzde 33,11 lik azal flla 198 milyon MMS olarak kay tlara geçti. Günde 542 bin 465, saatte 20 bin 602, dakikada 376, saniyede ise 6,2 MMS gönderildi. Mobil internet rakamlar na bak ld nda ise 2013 y l nda cep telefonundan internet hizmetini, önceki y la oranla yüzde 24,53 lük art flla 22 milyon 472 bin 129 kifli kulland. Cep telefonundan internet kullan m 2012'ye göre yüzde 105,5 art flla 141 bin 637 terabayt olarak gerçekleflti. Soldan sa a 1. Bir fleyi anlatmak için ona benzetilen baflka bir fleyin ad n e reti olarak kullanma, e retileme (eski)... Maço olma durumu Ifl n (eski)... Yetki ve sorumlulu u olan, yöneten kimse... Genellikle kad nlar n kulland bir seslenme sözü... Polonyum elementinin simgesi fien, rahat (eski)... Yorumlama... Dolaflma Üzerleri noktalarla iflaretli dikdörtgen biçiminde yirmi sekiz taflla masa üzerinde oynanan bir oyun... Ulan... Ayr cal klar bak m ndan yukar dan afla ya do ru kesin ölçülerle s n rlanm fl bulunan, en koyu biçimiyle Hindistan'da görülen toplumsal s n flar n her biri Utanma, utanç duyma... Konu külliyat... Mobilya Il ml... Saçmal k (argo) Bir cismin uzamas na, genleflmesine, buharlaflmas na, erimesine, s cakl n n artmas na, bir ifl yapmas na neden olan fiziksel enerji... ki kiflinin karfl l kl olarak gizlice say yaz p tahmin etmesine dayanan bir oyun Un satan kimse.,. Tepkili motorlarla çal flan, özel cihazlar n ç kard gazla bas nç sa lanan, h z çok olan uçak, tepkili uçak... Oyunda, at lan zarlardan ikisinin de üç benekli olan yanlar n n üste gelmesi Torik yavrusu... Sekiz y ll k ilkö retimden sonra en az üç y ll k bir e itimle hayata veya yüksekö retime haz rlayan ortaö retim kurumu, ortaö retim... Kar fl k renkli, çok renkli, alaca Geçmiflte yaflanm fl çeflitli olaylardan belle in saklad her türlü iz, hat ra... Ça dafl (eski)... S k s k olan, olagelen, do al, tabii, olmad k karfl t Do u (eski)... Tahta vb. bir fleye vuruldu unda veya silah patlay nca ç kan tok ve sert ses... Organik maddelerin ayr flmas ndan oluflan tutuflur s v lar n birço u Yaban hayvanlar n n kendilerine yuva edindikleri kovuk... Aç k çek... Deha sahibi kimse, dâhi Koyun, kuzu vb. hayvanlar n ç kard ses... Güzel kokulu yapraklar yemeklere konulan, nane ve yaban keki inin ortak ad... linek zmir iline ba l ilçelerden biri... Birleflikgillerden, sulak yerlerde yetiflen, boyu 1,5 m kadar olabilen, bir türü pembe çiçekli bitki, yaban keteni Asya'n n yüksek da lar nda yaflayan bir tür erkek ceylan n kar n derisi alt ndaki bir bezden ç kar lan güzel kokulu madde... K y sa l k idaresi taraf ndan gemilere verilen girifl ç k fl izni... Toprak üstündeki bölümleri odunlaflmay p yumuflak kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkiler.. Yukar dan afla ya 1. Kazanç sa lamak amac yla ticaret veya sanayiye yat r m yapan kifli... Birden çok imam bulunan camilerde en k demli imam Suyu, su buhar n bir yerden bir yere aktarmaya yarayan demir veya naylon boru... Nanesi olan Yemek, yiyecek (eski)... Metal bir nesne sert bir yüzeye düfltü ü zaman ç kan ses... Duman n de di i yerde b rakt kara leke Et, ekmek, peynir vb.nde parça, lokma, dilim (halk a z )... Kalsiyum elementinin simgesi... Sürüngen gövdeli, sar çiçekli, birçok türü olan bir bitki Yemek... Yumru... Kuyruk sokumu kemi i, pöç (halk a z )... Kendine özgü bir özellik tafl yan zaman parças, dönem, devir Güzel söz söyleme, hitabet sanat... Izd rap Yi it, özellikle Bat Anadolu köy yi idi, zeybek... Kumsal... Bir tür dans (eski) Tam olarak belli olmayan... K ymetli eflyay ve paray saklamak için çelikten yap lan kasa Masa üzerinde kullan lmak üzere yap lan saat... Dikme Dinî tören, ritüel (eski)... Berkelyum elementinin simgesi... Sonra olan S r vebas (halk a z )... Eflitlik, denklik, efl de erlik (eski)... Bir fleyin eksi ini tamamlamak için ona kat lan parça O gösterme s fat (eski)... laç yap m nda kullan lan kök, kabuk, çiçek, yaprak vb.ni satan kimse (eski)... Bir suçu, bir kusuru veya bir hatay ba fllama... Baba Davul (eski)... Ahlak Çok uslu... Gözde sar ya çalan kestane rengi... Kürekle yürütülen dar, uzun, hafif tekne Kabuk... Ankara tafl

10 YAfiAM BURAK ÇAN ANKARA (CHA)- /10 SELÇUK KAPUC ANKARA (CHA)- T ürkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollar (TCDD), yapt yaz l aç klama ile Mersin Ba c lar hemzemin geçidinde meydana gelen kazan n, bariyerlerin geçit bekçisi taraf ndan kapat l rken, geçide giren servis minibüsünün yolcu treninin önüne geçmesi sonucu meydana geldi ini bildirildi. Aç klamada, 9 kiflinin hayat n kaybetti i, yaral lar n ise tedavi K uraya 2007 y l ndan itibaren sürekli kay t yenileyen 125 bin 282 kifli kat ld. Geçti imiz y l uygulanan kota indirimi nedeniyle gönüllü ve kura sonucu kalan 11 bin 973 hac aday bu y l do rudan hacca gidecek. Diyanet flleri Baflkanl konferans salonunda gerçekleflen kura çekiminde konuflan Diyanet flleri Baflkan Yard mc s Dr. Ekrem Kelefl, Hac heyecan n n çok farkl bir heyecan oldu unu belirterek, Bu özlem çok farkl bir özlem. Bu insanlar ayakta tutan özlemlerden biridir. Bu özlem ve Peygamber sevgisinin milletin gönlünde ömür boyu sürmesini diliyorum dedi. Kuran n zaruretten dolay çekildi ini kaydeden Diyanet flleri Baflkan Yard mc s Kelefl flunlar söyledi: Hac kuras n zaruretten dolay çekiyoruz. Gönül ister ki, baflvuran her vatandafl m z götürebilelim. Ancak slam dünyas nda hacca karfl çok yo un bir talep var. Kotadan dolay bu tür uygulamalar yapmak zorunda kal yoruz. Kuradan sonra baz vatandafllar m z sevinecek baz lar ise hüzünlenecek. Ç kanlar n sevinci mi ç kmayanlar n hüznü mü daha de erli bilmiyorum ama ikisinin de çok de erli oldu undan flüphe yok. Hac, gücü yetenin yerine getirebilece i bir ibadettir. Bu yüzden kuradan ismi ç kmayan bir mümin gücü yetmemifl olmaktad r. Elinde olmad için o mümin kardeflimiz elbette bundan dolay bir sorumluluk yaflamayacak, sorumlu tutulmayacakt r. Kurada ad ç kanlar için en önemli olan yar ndan itibaren zihnen, kalben, bedenen ve ahlaken kendilerini bu kutsal yolculu a haz rlamalar d r. Gerçekleflen kura çekimine y llar aras nda ön kay tlar n kesintisiz olarak yenileyenler tabi tutuldu. Geçti imiz y l uygulanan kota indirimi nedeniyle gönüllü ve kura sonucu kalan 11 bin 973 hac aday bu y l do rudan hacca gidecekken, bu sene yaklafl k 55 bin kiflinin gitmesi planlanan hac organizasyonunda, kesin rakamlar kay tlar n yap lmas n n ard ndan ortaya ç kacak. Kurada ad ç kan hac adaylar kesin kay tlar n 24 Mart-4 Nisan tarihleri aras nda yapacak. Kesin kay t hakk n kazanan hac adaylar ndan Diyanet flleri Baflkanl organizasyonunu tercih edenler kay tlar n il müftülüklerinden yapt racak. Kesin kay tla ilgili bilgiler Diyanet flleri Baflkal n n resmi web sayfas ndan da yay mlanacak. Kesin kay t yapt rmaya hak kazan p belirlenen sürede kay t yapt rmayanlara tekrar kay t hakk tan nmayacak. GAZ VE fieh T YAKINLARINA KONTENJAN Bu y l, gazi ve flehit yak nlar na yönelik de 600 kiflilik kontenjan bulunuyor. Sistemde 2007'den itibaren kay tl olan ve 2013'e kadar aral ks z kay t yenileten gazi ve flehit yak nlar kesin gidece i ifade ediliyor. Kontenjan dolmad takdirde ise kalanlar sistemden kurayla belirlenecek. Kura sonuçlar saat 20.00'dan itibaren Diyanet flleri Baflkanl n n resmi web sitesinden yay mlanacak. Prof. Dr. Seçil Özkan: Yafll lar n oy verme hakk n kullanabilmeleri çok de erli BULMACANIN ÇÖZÜMÜ TCDD: Bekçi bariyeri kapat rken tren minibüse çarpt SMA L SERÇE ANKA- RA (CHA)- Diyanet flleri Baflkanl hac organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek olan hac adaylar için kura çekimi yap ld y l Hac kuralar çekildi H alk Sa l Kurumu Baflkan Prof. Dr. Seçil Özkan, Yafll lar m zda bir birey gerçekten çok büyük deneyimlere sahip bu ülkemize y llarca emek vermifl bireyler onlar nda oy verme haklar n kullanabilmeleri çok de erli. dedi. Prof. Dr. Seçil Özkan Ankara da 75.Y l Huzurevi Yafll Bak m ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Ziyaret s ras nda yafll larla birlikte oturup onlar n dertlerini dinleyen Seçil, daha sonra bas n mensuplar n n sorular n cevaplad. Yafll lar n oy vermelerini sa lamak için bir tak m önlemler al nmas na yönelik soruya Özkan, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl asl nda öyle bir aç klama yapt. Huzurevlerinde oy vermelerini sa layacak ve bak m evlerinde oy vermelerini sa layacak mekanizmalar oluflturmak için tabi yafll lar m zda bir birey gerçekten çok büyük deneyimlere sahip bu ülkemize y llarca emek vermifl bireyler onlar nda oy verme haklar n kullanabilmeleri çok de erli. Sa l kl bir ortamda yaflarken ülkedeki her türlü haklar n da kullanmalar n gerekiyor." cevab n verdi. YAfiLILARLA DAHA FAZLA SA LIK PER- SONEL LG LENECEK Seçil Özkan, Halk Sa l Kurumu olarak yafll lara yönelik ne gibi hizmetlerin olaca ve önümüzdeki dönemde ne gibi yeniliklerin olaca yönelik soruya ise "Gerçekten Türkiye asl nda anne ölümlerini bebek ölümlerini azalt rken beklenen yaflam süresini de artt rd ve giderek yafll nüfusumuz artmakta ve Türkiye art k yafll bir ülke olma yoluna do ru gidiyor yafll lar - edilmek üzere bölgede bulunan hastanelere kald r ld belirtildi. TCDD, Mersin de Taflkent-Huzurkent aras nda bulunan Ba c lar hemzemin geçidinde meydana gelen kazaya iliflkin aç klamada bulundu. Bariyer geçit bekçisi taraf ndan kapat l rken, geçide giren 33 M 1104 plakal servis minibüsünün yolcu treninin önüne geçti i s rada kazan n meydana geldi i belirtildi. Kaza s ras nda minibüste bulunan yolculardan; Mine Sertafl, Onur Atl, Harun Kaya, Sinan Özpolat, Ayhan Akkoç, Kenan Erdinç, Cavit Y lmaz, Mehmet Akçam, Önal Acar olmak üzere 9 kiflinin hayat n kaybetti ini ifade edilirken, Rahmi Kaya yönetimindeki minibüste bulunan yolculardan Servet Çelik, Mustafa Baygon ile trende bulunan U ur Atefl ve Halil Demir'in yaraland kaydedildi. Yaral lar n, çeflitli hastanelerde tedavi alt na al nd ve olayla ilgili idari ve adli tahkikat n devam etti i bildirildi. TANAP Projesi'nin geçece i alanlarla ilgili karar Resmi Gazete'de SEYFETT N KOÇAK ANKARA (CHA)- K ültür ve Turizm Bakanl Edirne Kültür Varl klar n Koruma Bölge Kurulu n n, Trans Anadolu Do algaz Boru Hatt (TANAP) Projesinin geçti- i baz alanlarla ilgili 1. ve 3. derece sit alan, 1. derece arkeolojik sit alan ile kentsel sit ilan edilmesine iliflkin kararlar Resmi Gazete de yay mland. Kararlara göre; söz konusu soru hatt n n sit alan ilan edilen bölgelerin d fl ndan geçirilmesi istendi. Tekirda li, Malkara lçesinde, bir k sm Küçükh - d r Köyü s n rlar içerisinde di er k sm Ahievren köyü s n rlar içerisinde kalan, flah s mülkiyetine kay tl olan, 389 ve 855 parsellerde yer alan Bababay r Tepe mezarl n n 3. derece arkeolojik sit alan olarak tescil edilmesi, Malkara lçesi, Yörük köyü s n rlar içerisinde kalan, flah s mülkiyetine kay tl olan, 257, 258 ve 259 parsellerde yer alan Yörük köyü yerleflim yerinin 3. derece arkeolojik sit alan olarak tescil edilmesine, Tekirda li, fiarköy lçesi, sit alan d fl nda kalan, Uçmakdere köyünde bulunan, 52 adet tafl nmaz n korunmas gerekli tafl nmaz kültür varl olarak kentsel sit alan olarak tescil edilmesine, Tekirda ili, Saray ilçesi, Güngörmez köyü, Hisartepe Mevkii,sit alan d fl nda kalan, F20-A1 paftada, tapulama harici olup, ormanl k alanda yer alan Hisartepe Tümülüsünün 1. derece arkeolojik sit alan olarak tescil edilmesine, K rklareli ili, Babaeski ilçesi, Katranca köyü s n rlar içerisinde Makas Çata mevkiinde stanbul-edirne tren yolunun kuzeyinde yamaçta köy meras içinde kalan, Bizans dönemine ait su yap lar, künkler, keramik formlar ve pithoslara ait parçalar n bulundu u, 137 ada say l parsellerde yer alan yerleflim yerinin 3. derece arkeolojik sit alan olarak tescil edilmesine karar verildi. BÜYÜNLÜ TÜMÜLÜSÜ Ayr ca Edirne li, Merkez ilçesi, sit alan d fl nda yer alan Karaa aç Mahallesi'nde kentsel sit alan belirleme çal flmalar n n yap lmas istemine iliflkin, gösterilen alan n Kentsel Sit Alan olarak tescil edilmesine, mevcut imar plan n n geçifl dönemi yap lanma koflullar olarak belirlenmesine, Edirne li, Keflan lçesi, sit alan d fl nda yer alan Kurulumuzun gün ve 3616 say l karar ile tescilleri yap lan tafl nmazlar n ekli paftalarda düzeltildi i flekliyle Koruma alanlar n n belirlenmesine, Koruma alanlar içerisinde yap lacak her türlü inflai ve fiziki müdahale öncesi Kurulumuz izni al nmas gerekti ine karar verildi. Edirne ili, Lalapafla ilçesi, Büyünlü köyü s n rlar dahilinde, sit alan d fl nda, Maliye hazinesine kay tl bulunan, 137 ada 28 nolu orman parselinde, 1/25000 ölçekli haritas nda gösterilen özel a açland rma yap lmak istenen alanda tespit edilen Büyünlü 2 Tümülüsünün tescil edilmesi ve kalan alan n a açland r lmas istemine iliflkin 1. derece arkeolojik sit alan olarak tescil edilmesine karar verildi. m z n nüfusu artarken bizimde onlara kaliteli sa l kl bir yaflam sürmemiz gerekiyor. Tabi ki yafllan nca yan nda kronik hastal klar olacak ama bu kronik hastal klar ile beraber sa l kl ve aktif yafllanma sürecini yaflamalar için elimizden geleni yapaca z. Bu tür huzurevlerinde ve yafll lar m z n bulundu u yerlerde aile hekimlerimiz hizmet sunuyor. Bu ziyaret etti imiz huzur evinde de böyle bir hizmet sunuyoruz. Yafll lar m z ile s k nt lar n paylafl p onlara yönelik çözüm önlemleri daha fazla sa l k personeli ile birlikte olma ya da sosyal hizmet uzmanlar ile birlikte olma uygulamalar n yeniliklerimize koymay düflünüyoruz. " karfl l n verdi. Halk Sa l Kurumu olarak gelifltirecekleri hizmetlerden de bahseden Prof.Dr. Özkan flöyle devam etti: "Yafll lar m z n sa l n korumak anlam nda da öncelikli olarak sa l klar n koruyacak afl uygulamalar n n yan s ra yafll lar m z n hastal klar na yönelik erken tan uygulamalar özellikle kanserler çok önemli ve di- er kronik hastal klar erken tan uygulamalar m z devam ediyor ve daha gelifltirerek sunaca z. Çabuk ulaflabilecekleri hemen yerinde sa l k hizmeti diyoruz bulunduklar yerde sa l k hizmeti alabilecekleri hizmetlerde devam ediyoruz. Hatta evde sa l k hizmetleri kapsam nda da sadece huzur evlerinde de il yafll lar - m z evdeyken bile sa l k hizmetlerini sunuyoruz."

11 Cehennema z Ma aralar na ziyaretçi ak n ZONGULDAK (AA) - E re li ilçesinde mitolojide Herkül ün Ölüler Ülkesi ne indi i yer olarak tarif edilen Cehennema z Ma aralar n 10 ayda 28 bin 551 kifli ziyaret etti. Mitolojide insan n do aya karfl yenilmez dayanma ve sald rma gücünü simgeleyen Herkül ün efsanevi alt n postu aramak üzere yola ç kan gemicilerle geldi i ilçede Argolis Kral Eurystheus un kendisine verdi i 12 görevden sonuncusunu yerine getirmede faydaland 3 ma aradan oluflan Cehennema z Ma aralar, ilginç öyküsüyle turistlerin ilgisini çekiyor. Herkül ün Ölüler Ülkesi nin bekçisi üç bafll ve y lan kuyruklu köpek Kerberos u Olimpos tanr lar Hermes ve Athena n n yard m yla kaç rd na inan lan ma aralar, her y l daha fazla kifli ziyaret ediyor. AA muhabirinin Ere li Müze Müdürlü ü yetkililerinden ald bilgiye göre, ma aralar 2003 de 15 bin 989, 2004 de 18 bin 774, 2005 de 19 bin 303, 2006 da 18 bin 592, 2007 de 13 bin 31, 2008 de 23 bin 506, 2009 da 25 bin 404, 2010 da 31 bin 878, 2011 de 50 bin 341 ve geçen y l 37 bin 315 kifli olmak üzere 254 bin 133 kifli gezdi. TUR ZM /11 Kaymakl Yeralt fiehri ne ziyaretçi ak n Türkiye nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki Kaymakl Yeralt fiehri, y ll k 800 bin turistle en çok ziyaret edilen 4. ören yeri olma özelli ini tafl yor. NEVfiEH R (AA) - MURAT KAYA - P eri bacalar, vadileri, kayadan oyma evleri ve kiliseleriyle ünlü Kapadokya bölgesi, yer üstündeki güzellikleri kadar yer alt ndaki zenginlikleriyle de ad ndan söz ettiriyor. Nevflehir e 20 kilometre uzakl kta bulunan ve 49 y l önce ziyarete aç lan Kaymakl Yeralt fiehri, binlerce y l önce bölgede yaflayan topluluklar n düflmanlardan korunma amac yla yer alt na yapt klar s naklar n geçen yüzy llar içinde gelifltirilmesi sonucu olufltu. Kapadokya ya yurt içi ve yurt d fl ndan gelen turistlerin u ramadan gitmedi i Kaymakl Yeralt fiehri ni, bu y l n 10 ay nda ço unlu u yabanc olmak üzere 700 bin turist ziyaret etti. Kaymakl Belediye Baflkan Halit Elma, AA muhabirine yapt aç klamada, yeralt flehrini günde yaklafl k 2 bin 500 turistin gezdi ini ve bu say n n her geçen y l artt n söyledi. Kapadokya da yeralt flehri denildi inde ilk akla gelen ismin Kaymakl oldu unu vurgulayan Elma, Y lda yaklafl k 800 bin kifli buray ziyaret ediyor. Di er yeralt flehirleriyle karfl laflt r ld nda Kaymakl, geniflli i ve gezme kolayl aç s ndan turistler taraf ndan ilk tercih edilen yerler aras nda bulunuyor. Turistler binlerce y ll k geçmifli olan bu yerleflimde yer alt ndaki yaflama tan kl k ediyor diye konufltu. nsanlar n d fl sald r lara karfl bölgenin kayaç yap s ndan faydalanarak yerin metrelerce alt na flehir kurduklar n ifade eden Elma, yeralt flehrinin, havaland rma bacalar, su kanallar, hayvan bar naklar, mezarl k ve kiliselerden olufltu unu, zamanla meydana gelen göçükler nedeniyle günümüzde çok az bir k sm n n gezilebildi ini kaydetti. Kaymakl Yeralt fiehri nin Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye flletmesi Merkez Müdürlü ü (DÖS MM) verilerine göre, Efes, Pamukkale ve Göreme Aç k Hava Müzesi nin ard ndan Kaymakl n n en çok ziyaret edilen 4. ören yeri oldu unu vurgulayan Elma, Yeralt flehrinin 5 bin kifliyi bar nd racak kapasiteye sahip oldu u biliniyor. fiehirdeki s naklar de iflik bölümlerden oluflmakta. lk giriflte hayvanlar n bar nmas için ah r bölümü yap lm fl. fiu anda gezilen bölüm yeralt flehrinin yüzde 10 unu oluflturuyor. Kaymakl Yeralt fiehri nin, civar bölgelerde bulunan Derinkuyu ve Tatlarin yeralt flehirleriyle ba lant l oldu u biliniyor. STANBUL VAKIFLAR 2.BÖLGE MÜDÜRLÜ ÜNDEN HALE LAN Mülkiyeti Karabet Kalfa Vakf na ait olan, stanbul li, Üsküdar lçesi, Valide-i Atik Mahallesi, Kartalbaba Soka nda bulunan, tapunun (39) Pafta, (226) Ada, (58) Parselinde kay tl arsa vas fl tafl nmaz; 2886 Say l Devlet hale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapal teklif usulü ile bina inflaat (Ö renci Yurdu) yap lmak üzere inflaat yap m karfl l kira ve iflletme ihalesine ç kart lm flt r. L : stanbul LÇES : Üsküdar MAHALLE : Valide-i Atik SOKAK/CADDDE : Kartalbaba Sokak PAFTA : 39 ADA : 226 Resmi lanlar PARSEL : 58 YÜZÖLÇÜMÜ : 283,43 m2 C NS : Arsa VAKFI : Harameyne Mülhak Babussueda A as Halife-i Salis Dervifl Ahmet Efendi Vakf MUHAMMEN BEDEL : ,00 TL. (Sekizyüzyetmiflbirbinalt yüzellitürkliras ) ( nflaat yap m na iliflkin iflin muhammen bedeli) GEÇ C TEM NAT : ,50 TL (Yirmialt binyüzk rkdokuztürkliras ellikurufl) (Bu bedel muhammen bedelin %3 üdür.) HALE TAR H VE SAAT : :00 TAfiINMAZIN MEVCUT DURUMU: Üsküdar lçesi, Atik Valide Mahallesi, Kartal Baba Soka nda bulunan tafl nmaz, Eski Toptafl ve Çavufldere Caddelerine yak n bir mevkide olup, yak n çevresinde; Çavufldere Park, Validei Atik Camii ve Külliyesi, Sokullu Mehmet Pafla lkö retim Okulu, Üsküdar Kerem Y lmazer Sahnesi, Zeynep Kamil Kad n Do- um ve Çocuk Hastanesi, Divitçiler Camii, Üsküdar Oto San.Sitesi gibi belli bafll kamusal alanlar mevcuttur. Tafl nmaz n bulundu u mevkide genellikle konut olarak tercih edilen 4-5 katl binalar bulunmaktad r. Söz konusu tafl nmaz, mevki olarak stanbul un ulafl m rahat, yap laflman n yo un oldu u bir bölgesindedir. I-Yukar da özellikleri belirtilen tafl nmazlar, Vak flar Genel Müdürlü ü, Vak flar Meclisinin tarih ve 22/35 say l Karar ve Bölge Müdürlük Makam n n tarih, 1825 say l ihale onay belgesinde belirtilen flartlar çerçevesinde; 1- flin süresinin ve kira ödemelerinin sözleflme tarihinden itibaren bafllat lmas, 2- Sözleflme tarihinden itibaren ödenmek üzere kira bedellerinin; a) lk 2 (iki) y l n ayl k kiras 4.500,00- TL (DörtbinbeflyüzTürkLiras ) + ihale art fl oran, b) 3.y l n ayl k kiras 9.000,00-TL (DokuzbinTürkLiras ) + ihale art fl oran olmas, c) 4.y ldan iflin süresinin sonuna kadar (22. Y l n sonuna kadar) her y l için bir önceki y l n ayl k kira bedelinin ÜFE (Oniki Ayl k Ortalamalara Göre De iflim (%) Oran esas al narak) oran nda artt r lmas yla bulunacak bedelin ayl k kira bedeli olarak al nmas, 3- mar durumu gere i yap n n emsale konu brüt inflaat metrekaresinde büyüme olmas durumunda yeniden de erlendirme yap larak ayl k kira gelirlerinin yeniden belirlenmesi, 4-Binan n kullan m fonksiyonunun ilgili kurum ve kurulufllar taraf ndan onaylat larak de ifltirilmesi halinde yeniden de erlendirme yap larak ayl k kira gelirlerinin yeniden belirlenmesi, yeni bedelin ihalede belirlenen kira bedelinin alt na düflürülmemesi, 5- lk 2 (iki) y l içerisinde, ifle iliflkin tüm projelerin haz rlanmas, ilgili kurum ve kurulufllardan tüm izinlerin al narak onaylat lmas, onay alma s ras nda oluflabilecek durumlardan dolay daremizden herhangi bir bedel ve hak talep edilmemesi, inflaat ruhsat n n al narak inflaat imalatlar n n bitirilmesi ve binan n faaliyete geçirilmesi, aksi takdirde sözleflmenin fesih edilerek, yat r lan kesin teminat ve ayl k kiralar n daremize gelir kaydedilmesi, 6- flletme süresi sonunda yap lar n bak ml ve kullan labilir flekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmadan daremize teslim edilmesi, kiraya devam edilmesi halinde günün koflullar na göre darece tespit edilecek kira miktar kabul edilirse 1 (Bir) y ll k dönemler halinde kira akdi düzenlenmesi, 7- Yap m karfl l kiralama modeline göre de erlendirilmesi planlanan ve son al nan aplikasyon krokisinde tecavüz durumu gözükmeyen söz konusu tafl nmaza yönelik uygulama esnas nda ç kabilecek tecavüz miktar n n hesaplanarak, bedelin iflin yüklenicisi taraf ndan daremize ödenmesi, Say l mar Kanununa göre kamuya terki gerektirebilecek alanlar n yasal s n rlar içerisinde kamuya terk edilmesi flartlar yla, bina (Ö renci Yurdu) yap lmak üzere nflaat yap m karfl l kira ve iflletme ihalesine konulmufltur. II- hale, yukar da belirtilen tarih ve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/ stanbul adresinde bulunan Vak flar 2.Bölge Müdürlü ü Hizmet Binas n n -1.kat nda toplanacak olan hale Komisyonunca yap lacakt r. III- stekliler hale fiartnamesini, mesai saatleri içerisinde 08:00-12:00 ve 12:30-16:30 saatleri aras nda Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/ stanbul adresinde bulunan Vak flar 2.Bölge Müdürlü ü Hizmet Binas n n 3.kat ndaki hale Kalem Bürosunda görebileceklerdir. IV- haleye kat labilmek için istenilen belgeler; stekliler örne ine göre haz rlayacaklar teklifleri ile afla- da d fl zarf içerisinde istenilen belgeleri yukar da belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlü ü Hizmet Binas n n 3.kat nda bulunan hale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir. D fl zarf afla daki belgeleri içerecektir. Teklifi ihtiva eden (Ek 2 örnek forma uygun olarak haz rlanan teklif mektubu) kapat lm fl, mühürlenmifl / imzalanm fl iç zarf ile Ek:1 baflvuru dilekçe örne iyle birlikte, a) Türkiye de tebligat için (Ek-3) örnek forma göre doldurulmufl adres beyan vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) b) Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkar Odas veya ilgili Meslek Odas belgesi (asl, noter tasdikli sureti veya asl darece görülmüfl sureti) b1) Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, b2) Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge. c) Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya asl darece görülmüfl sureti) c1) Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, c2) Tüzel kifli olmas halinde, ilgilisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirkülerini, d) stekliler ad na vekâleten ihaleye kat l n yorsa, istekli ad na teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten ifltirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya asl darece görülmüfl sureti) e) steklilerin ortak giriflim olmas halinde bu ifl için örne ine uygun (Ek-4) örnek forma göre düzenlenmifl ortak giriflim beyannamesi vermesi. f) lk ilan tarihinden sonra al nm fl Muhammen bedelin %25 inden az olmamak üzere kullan lmam fl nakit kredisini veya kullan lmam fl teminat mektubu kredisini yada serbest mevduat n gösterir yerli veya yabanc bankalardan al nacak banka referans mektubu (Ek-5 örne e uygun) asl veya darece asl görülmüfl sureti. Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarlar toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sa lanabilir. (Gerek görüldü ünde Banka referans mektubunun teyidi, ilgili Bankan n Genel Müdürlü ünden veya fiubesinden darelerce yap l r. Yap lan teyitlerin Bankan n en az iki yetkilisinin imzas n tafl mas zorunludur.) steklinin ortak giriflim olmas halinde, istenilen asgari miktar ortakl k oran na bak lmaks z n ortaklardan biri veya birkaç taraf ndan karfl lanabilir. g) lan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden al nacak vergi borcu olmad na dair belgenin asl veya Vergi Dairesinden al nan yaz asl n n dareye ibraz edilmesi. h) lan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden al nacak prim borcu olmad na dair belgenin asl veya Kurumdan al nan yaz asl n n dareye ibraz edilmesi. ) hale konusu tafl nmaz n yerinde görüldü üne dair isteklinin yaz l beyan vermesi. (Ek-6 örnek forma göre) i) stanbul Vak flar 2.Bölge Müdürlü ü ad na, (Vak flar Bankas Üsküdar F st ka ac fiubesindeki (TR ) no lu hesab na) geçici teminat olarak nakit yat r lm fl Banka dekontu veya stanbul Vak flar 2.Bölge Müdürlü ü ad na (Ek-7: örnek forma) göre al nm fl yukar da tutar belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz) steklinin Ortak Giriflim olmas halinde toplam teminat miktar ortakl k oran na bak lmaks z n ortaklardan biri veya birkaç taraf ndan karfl lanabilir. (Gerek görüldü ünde teminat mektubunun teyidi, ilgili Bankan n Genel Müdürlü ünden veya fiubesinden darelerce yap l r. Yap lan teyitlerin Bankan n en az iki yetkilisinin imzas n tafl mas zorunludur.) j) Muhammen bedelden az olmamak üzere hale tarihi itibar ile geçerli benzer ifle ait müteahhitlik karnesi veya inflaat ifllerine ait resmi kurumlardan al nm fl benzer ifl bitirme/ifl denetleme belgesi (2886 say l Devlet hale Kanunu veya 4734 say l Kamu hale Kanunu kapsam nda al nm fl) veya istekli ad na verilen benzer ifle ait Yap kullanma izin belgesinin (Belediyeden al nm fl) noter tasdikli sureti veya asl n n dareye ibraz edilerek sunulmas zorunludur. stekli ad na birden fazla ifl bitirme veya Yap Kullanma zin Belgesi olmas halinde, ifl bitirme veya Yap Kullanma zin belgelerinde belirtilen tutarlar toplanarak de erlendirilecek, Yap Kullanma zin Belgelerinde ise ifl bitirme tutar olarak al nacak tutar, inflaat maliyeti toplam al narak de erlendirilecektir. steklinin ortak giriflim olmas halinde ifl bitirme belgeleri müfltereken de erlendirilir. Ortak giriflimdeki ortaklardan birinin ifl bitirmelerindeki tutarlar n n toplam muhammen bedeli topluyor ise di er ortaklardan ifl bitirme belgesi aranmaz. fl bitirme tutarlar ifl bu ihale y l fiyatlar na tahvil edilerek de erlendirilecektir. Ancak isteklinin ifl yapt na dair bu belgelerinin bulunmamas halinde, ihale flartnamesinin 26. Maddesi hükmünce, alt yükleniciye yapt raca na dair taahhütname (Ek-9 örnek forma göre) verecektir. k) Ortak giriflim olmas halinde her bir ortak ayr ayr (a,b,c,d,g,h, ) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundad r. l) stekli, inflaat ruhsat n ald tarihten itibaren, geçici kabul yap l ncaya kadar nitelik ve say s sözleflme tasla n n 11.maddesinde belirtilen teknik elemanlar bulunduraca na dair (Ek-8) örnek forma göre düzenlenmifl teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak giriflim halinde ortakl oluflturan gerçek veya tüzel kiflilerin her biri taraf ndan imzalanm fl olacakt r.) m) stekli taraf ndan imzalanm fl ve kaflelenmifl ihale flartnamesi, VI- haleye kat labilmek için; hale fiartnamesinin 6.nc maddesine göre haz rlayacaklar tekliflerini, ayn flartnamenin 7.nci maddesi do rultusunda yukar da belirtilen ihale tarih ve saatine kadar stanbul Vak flar 2.Bölge Müdürlü ü Hizmet Binas n n 3.kat ndaki Sanat Eserleri ve Yap flleri fiube Müdürlü ü hale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir. VII- steklilerin baflvuru dosyalar iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçici teminatlar iade edilecektir. VIII- Teklif dosyas, stanbul Vak flar 2.Bölge Müdürlü ü Hizmet Binas, 3.Kat, Sanat Eserleri ve Yap flleri fiube Müdürlü ü hale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar dareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrak n de ifltirilmesi veya eksik evrak n tamamlanmas yönünde yap lacak müracaatlar de erlendirmeye al nmayacakt r. IX- Telgraf veya faksla yap lacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. X- Bu ifle ait ilan bedelleri defaten daremize yat r lacakt r. XI- dare gerekçesini göstermek kayd yla ihaleyi yap p yapmamakta serbesttir. TEL : ( ) FAKS : E-MA L nternet Adresi: LAN OLUNUR Bas n-3781 (www.bik.gov.tr)

12 KÜLTÜR/SANAT /12 ZM R (AA) Bach' n orijinal t n lar B u y l ilk kez düzenlenmeye bafllanan Bachfest Ankara, Barok dönemin ünlü Alman bestecisi Johann Sebastian Bach' n müziklerini, dinleyicilerle orijinal formunda sunmaya devam ediyor. Aç l fl n ocak ay nda Türkiye'nin tek Barok dönem toplulu u olan zmir Barok'un eflli inde dünyaca ünlü soprano Emma Kirkby ve Londra Barok Orkestras 'n n 1. kemanc s Ingrid Seifert konseriyle yapan "Bachfest Ankara", bu y l ki üçüncü konser program nda, Barok dönem enstrümanlar ndan viyola da gamban n en iyi yorumcular ndan biri olarak gösterilen Hille Perl'i konuk edecek. Günümüz klasik müzi inde viyolonselin atas konumundaki viyola da gamban n yan s ra Barok döneminin di er temel enstrümanlar lavta ve klavsenle icra edilecek konserde, Perl'e lavta sanatç s Lee Santana ile ünlü orkestra flefi ve klavsen sanatç s Michael Behringer efllik edecek. Johann Sebastian Bach' n viyola da gamba sonatlar n n, yaz ld dönemdeki formlar yla sunulaca konserde, sanatç lar bestecinin ayr ca lavta süitleri ile Kromatik Fantazi ve Füg'ü de seslendirecek. Anadolu ve Mezopotamya Kardefl Kültür fienli i büyük ilgi gördü GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Irak ta faaliyet gösteren Fezalar E itim Kurumlar ve Mufl Ö retmenler Derne i nin organize etti i 'Anadolu ve Mezopotamya Kardefl Kültür fienli i' yap ld. fienlikte sahne alan Irakl ö renciler büyük ilgi ile karfl land. MUfi (CHA) sinem Non-Stop Neeson, her 20 dakikada bir uçaktaki birisini öldürmekle tehdit eden esrarengiz bir suçluyu yakalamaya çal flan hava polisi Bill Marks' canland r yor. Kimin suçlu kimin masum oldu unun bilinmedi i ve herkesin bir flüpheli olabilece i bu uçakta Bill Marks iki yüz kiflinin hayat n kurtarmak için savafl rken kendini hiçbir fleyin göründü ü gibi olmad büyük bir oyunun içinde buluyor. 60 milyon dolar bütçeli aksiyon-macera filminin yönetmenlik koltu unda Liam Neeson' n daha önce 'Kimliksiz'de beraber çal flt Jaume Collet-Serra bulunuyor. A V ZYONA YEN G REN F LMLER So uk So uk, karlar alt nda, karanl k bir atmosferde, tüm ç k fls zl yla Türkiye nin s n r flehri Kars ta geçiyor. Kafkas kültürünün sert ve ac mas z ruhu yörenin so uk iklimiyle uyum içindedir. K fllar ç k fls z bir flehre dönüflmektedir Kars. Üç Rus k z kardefl bu flehirde bir pavyonda çal fl r. Hayat nda kar s ndan baflka bir kad n bilmeyen bir trenyolu iflçisi, kardefllerden en küçü üne âfl k olur. Her fleyi terk edecek kadar tutkuyla ba lan r k za. Erkek kardefli ise flehrin belal lar ndan biridir. Evlenip yuva kurmas na ra men gece hayat n terk etmemekte, bekâr hayat n sürdürmektedir. I rak ta faaliyetlerini sürdüren Fezalar E itim Kurumlar ve Mufl Ö retmenler Derne- i nin organizasyonu ile Mufl ta Anadolu ve Mezopotamya Kardefl Kültürler fienli i yap ld. Mufl Özel Ça layan lkö retim Koleji Spor Salonu'nda yap lan flenli e yüzlerce kifli kat ld. Mufl Ö retmenler Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Cemil Asi, 1994 ten bu yana 24 y ld r Irak ta faaliyetlerini sürdüren Fezalar E itim Kurumlar ö rencilerinin Mufl ta verdi i konser ve skeçlerle büyük bir be eni toplad n belirtti. Cemil Asi, salonu t kl m t kl m dolduran herkese çok teflekkür etti. Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Türkmence flark, fliir, halk oyunlar ve özel gösteri becerilerinin sahnelenece i programda bar fl ve kardeflli in mesajlar n n verildi ini ifade eden Asi, flunlar söyledi: Program n isminde de belirtilen Anadolu ve Mezopotamya kültürlerinin kucaklaflaca bu organizasyon için Irak n Erbil, Süleymaniye, Kerkük, Duhok, Soran, Musul, Ba dat, Halepçe, Ramadi ve Basra flehirlerinden gelen kafilemize çok teflekkür ediyoruz. Ö rencilerin ve ö retmenlerinin ilimize gelmesinden ötürü Mufllular ad na kendilerine teflekkür ediyoruz. Farkl etnik ve kültürel de erlere sahip halklar n binlerce y l birlik ve beraberlik içinde yaflad bu co rafyada dünyaya halkalar n kardeflli i mesajlar yay lm fl olacak. Böylece, dünya tarihine ad n Mezopotamya olarak kaz - yan bu bereketli topraklar n temiz çocuklar kültürler aras köprünün ancak dostluk ve kardefllik üzerine kurulabilece ine göstermifl olacaklar. Sözlerime son verirken flenli imize kat lan misafirlerimiz ad na Fezalar E itim Kurumlar Anadolu ve Mezopotamya Kardefl Kültürler fienli i Koordinatörü Hüseyin Akça Bey'e teflekkür ediyorum. Birbirinden güzel Türkçe, Kürtçe, Arapça, Türkmence flark, fliir, halk oyunlar ve özel beceri gösterileriyle sahne alan Fezalar E itim Kurumlar ö rencileri, bar fl ve kardefllik mesajlar vererek birlikte yaflama sanat na vurgu yapt. Daha sonra Anadolu ve Mezopotamya Kardefl Kültür fienli i ne katk sunan ifl adamlar na ve kurulufl temsilcilerine plaketleri verildi. Kat l mc lar ve Irakl çocuklar n hep birlikte söyledi i flark ile program son buldu. nkara Mavi Ring Kentli, orta s n f, mazbut bir aile ortam nda yetiflmifl olan Doktor P nar, Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak çal flmaktad r. Doktor P nar, bir gece yar s, çal flt hastanenin baflhekimli inin resmi yaz s ile kendisini bir hapishanenin toplu sevkinde görevli bulur. Kat ld sevk, açl k grevinde bir ay n doldurmufl olan politik mahkumlar n kanl bir operasyonla teslim al n p, toplu halde baflka bir kente sürgün edilmesidir. fiiddet dolu bu yolculuk, P nar n; iktidar, insan, adalet, ahlak, vicdan gibi temel konularda ciddi bir sorgulamaya girmesine yol açacakt r. Hazine Avc lar Tarihin en büyük ve gerçek hazine av n anlatan Efsane Avc lar 'nda; kinci Dünya Savafl döneminde, Franklin Delano Roosevelt taraf ndan Almanya'da Nazi h rs zlar n n çald sanat eserlerini kurtarmak ve ait olduklar yere iade etmek için görevlendirilen müze direktörleri ve sanat bilimcilerinden oluflan ve haliyle savafl ve silahlar hakk nda en ufak fikri bile olmayan 7 kiflilik bir ekibin yaflad klar tehlikeli yolculu u anlat l yor. Sanat eserlerine ulaflmak için kendi hayatlar n tehlikeye atacaklard r.

13 KPDK 2014 Toplant s yap ld KPDK 2014 y l ilk toplant s, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Reflat Moral Toplant Salonunda yap ld. T oplant ya Kamu Görevlileri Sendikalar Heyet Baflkan ve Memur-Sen Genel Baflkan Ahmet Gündo du, Büro Memur-Sen Genel Baflkan Yusuf Yazgan, Memur-Sen e ba l yetkili sendikalar n baflkanlar n n yan s ra di er konfederasyon baflkanlar kat ld. Baflkanl - n Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik in yapt Kamu flveren Kurulu nda ise ilgili kurum yöneticileri ve bürokratlar bulundu. Toplu sözleflme görüflmelerinde mutabakata var larak imza alt na ald klar fazla mesai ücretlerinin ödenmesi ve servis hizmetinin biran önce hayata geçirilmesi gerekti ini vurgulayan Yusuf Yazgan, Toplu sözleflme masas ndaki en önemli kazan mlar m z 666 say l KHK ile kald r lan fazla mesai ücretlerinin tekrar ödenmesi ve Bakanl klar ve ba l kurulufllar n merkez teflkilatlar nda görev yapan memurlara servis hizmeti verilmesidir. Geçti imiz y l yapt m z toplu sözleflmede karara var lan maddeler kamu çal flanlar m - z n bu y l n ve önümüzdeki G ölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl n yeni döneme yönelik aç klad projelerinden Se menler Mahallesi Kapal Pazaryeri ve Otopark n n üst kat sivil toplum kurulufllar na (STK) ve hemflehri derneklerine tahsis edilecek. 5 bin metrekarelik bir alanda infla edilecek modern pazaryerinin üst kat nda Gölbafl ndaki sivil toplum kurulufllar ve hemflehri y l n ilgilendiriyor. Ancak kazan mlar m z hala uygulamaya konulmad. mza alt na al nan maddeler hayata geçirilmeyecekse, uygulamaya konulmayacaksa toplu sözleflme neden yap ld? diye sordu. Maliye Bakanl Müsteflar Naci A bal n, yapt klar görüflmede fazla mesai ücretleriyle ilgili tasar n n Baflbakanl k ta oldu unu, servis hizmeti için kurumlar n ihaleye ç kabilece ini söyledi ini hat rlatan Yazgan, Çal flma ve sosyal güvenlik bakanl olarak kamu çal flanlar - m z n hakk olan fazla mesai ücretinin ödenmesi ve servis hizmetinin verilmesi için gerekli giriflimlerde bulunulmal d r. Bu maddeler biran önce derneklerine tahsis edilecek ofislerin yer alaca 2 bin metrekarelik bir alan da bulunacak. Se menler Mahallesi ndeki modern pazaryerinin, otopark ve çocuk oyun alanlar gibi sosyal donat lar n n yan s ra bir sivil toplum kuruluflu merkezi haline de gelece ini belirten Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, flunlar söyledi:se menler Mahallemize infla edece imiz modern pazaryerimiz, esnaf ve vatandafllar m z n hayatlar n hayata geçirilmelidir diye konufltu. Bunun üzerine Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Çelik toplu sözleflmede imza alt na al nan maddelerin kurumlar taraf ndan biran önce uygulamaya konulmas için bakanl k olarak ilgili kurumlara resmi yaz göndereceklerini söyledi. Fazla mesai ücretleriyle ilgili Baflbakanl k ta bulunan tasar n n takipçisi olduklar n kaydeden Bakan Faruk Çelik, fazla mesai ücretlerinin en k sa zamanda ödenmesi için gere inin yap - laca n n alt n çizdi. Bakan Çelik, kurumlar n biran önce servis hizmetini vermesi için de gerekli giriflimlerin yap laca n aktard. Gölbafl ndaki STK ve derneklere yer tahsisi Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz kolaylaflt raca gibi sivil toplum kurulufllar m za ve hemflehri derneklerimize de ev sahipli i yapacak. Pazaryerinin üst kat nda bulunan 2 bin metrekarelik bir alana infla edece imiz ofisleri; sivil toplum kurulufllar m za ve hemflehri derneklerimize tahsis edece iz. Sivil toplum kuruluflu merkezi haline gelecek olan bu alanda bu kurulufllar m z, toplant ve etkinliklerini rahatl kla yapabilecekler. Alt nda l gençlerden anlaml program DA ITIM: Akda t m (Abdulgani AKDA ) A lt nda Belediyesi, Necip Faz l K sakürek Kültür Merkezi nde Çanakkale Deniz Zaferi nin 99 uncu Y l Anma Töreni gerçekleflti. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki ve efli Saadet Tiryaki nin ev sahipli inde gerçekleflen anma program na AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Salih Kapusuz, AK Parti Alt nda lçe Baflkan Ahmet Karaca da kat ld. Yaklafl k 1000 Alt nda l vatandafl n yer ald anma etkinliklerinde duygu dolu anlar yafland. Baflkan Tiryaki, yapt konuflmada Çanakkale Zaferi nin önemine de indi. Çanakkale Zaferi nin Türk Tarihi nde bir dönüm noktas oldu unu belirten Tiryaki,bu savafl n kazan lmas nda Türk birlik ve beraberli- inin büyük rol oynad n söyledi.baflkan Tiryaki, Çanakkale Savafllar n n çok zor flartlar alt nda kazan ld - n hat rlatarak Askerlerimizin ayaklar nda çar k yoktu, yiyecek ekmekleri yoktu, mühimmatlar yoktu. Fakat iman duygular n asla kaybetmediler. Hep inand - lar ve isimlerini tarihe alt n harfle yazd rd lar. diye konufltu. Çanakkale Destan n Ba ms zl a aç lan kap olarak yorumlayan Tiryaki, baflta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan u runa gözünü k rpmadan can n veren Türk askerlerini rahmetle and.baflkan Tiryaki, Alt nda Belediyesi ne ba l gençlik merkezleri taraf ndan haz rlanan Çanakkale ile Gelen stiklal Sergisi ni de gezdi. Do antepe Cemil Meriç Gençlik Merkezi ö rencileri, stiklal adl tiyatro gösterimiyle büyük be eni toplad. Alt nda l çocuklar, Mehmet Akif Ersoy un stiklal Marfl n yazd dönemi konu alan tiyatro gösterimiyle profesyonel sanatç lara tafl ç kard. Ali Ersoy, Osman Yüksel Serdengeçti, Abdürrahim Karakoç, Zübeyde Han m ve Ulubey Gençlik Merkezi ö rencileri ise Çanakkale Destan n anlatan fliirlerle kat l mc lara duygu dolu anlar yaflatt. Alt nda l çocuklar ney dinletisiyle kulaklar n pas - n silerken Karapürçek 1 ve Sezai Karakoç Gençlik Merkezi ne üye ö rencilerdeortaya koyduklar tiyatro performans yla gözleri yaflartt. Özkent Akbilek, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Aktafl ve Do antepe Gençlik Merkezi ö rencileri ise stiklal Marfl n hep bir a zdan okudu. Alt nda Belediyesi nin düzenledi i anma töreninde, Çanakkale Zaferi sanata da yans - d.kum sanat yla ortaya konan Gazi Mustafa Kemal Atatürk silueti ve Çanakkale Zaferi ne giden yol kat - l mc lar taraf ndan büyük alk fl ald. ANKARA/13 PUSULAMIZ Yalç n ÇYER lahiyatç /E itimci/yazar MÜFS TLER ALLAH IN ZÜLÜMLER NDEN HABERS Z OLDU UNU SANMASINLAR BM VE BATILI NSAN HAKLARI!! HAVAR LER -AFR KA DAK KATL AMLAR slam Afrika'ya ticari yollarla girdi ve halk taraf ndan kabul edildi. Ve halen söküp at lmad. Siyahi insanlara ne vaatler yapt lar ve ülkelerini iflgal ettiler. Yer alt ve yerüstü servetlerini çald lar. Afrika'n n göbe inde kurduklar beyazlar cumhuriyette(çamuriyette) oluflturdu u çetelerle flimdi tüm Müslümanlar yok ediyorlar. Sokaklar n ortas nda Müslümanlar do ruyorlar. Toplu katliam yap yorlar. Haberleri okuyor musunuz? Afrika'da flu günlerde neler oluyor? Nerdedir bu insan hakklar n savunanlar? Bir yazar Fransa Afrika da kana ne zaman doyacak? diye yaz yor. Bir Frans z gazetesi olan 'Le Mond' bile elefltiryor, Frans z sömürgecili ini. Orta Afrika'da, bugünlerde yap lan katliamlar kim konufluyor? Kim o insanlar n sesini iflitiyor. Yapt klar propoganda da ise, Yak nda Müslümanlar Afrika'y iflgal edecek(?) 3.F L ST N DEK YERLEfi MC LER Altm fl y ld r siyonist rejim katliam yap yor. Filistin halk n katlediyor. Bayan Merkel ziyaretinde bunlar niçin dile getirmedi? Getiremez. Çünkü Almanya onlara borçludur. fiu anda yine binlerce yerleflim evleri yap l yor. ABD'de, ak l sahibi 50 bin Yahudi bu zülmü protesto ettiler. Bir y ldan fazlad r M s r a hakim yeni Firavun yine Gazze'ye giden yollar kapatt. Su gaz ve temel ihtiyaçlar n bile k s tlad. Bu zülme karfl koyan hvan, petrol krallar haramiler terör örgütü ilan ediyor. Ama terorist devletleri demokrasi havarisi görüyor. Hergün Filistinliler evlerinden kovuluyor. Akli selim Yahudilerin bile karfl ç kt bu katliama susuan dünya nas l modern oluyor? Nas l ça dafl oluyor? Avrupa ülkelerinde baflörtü yasa ve slamo fobia. Ne zaman flu insan haklar n görece iz? Avrupa söz ve el birli i yaparak slam a ve Müslümanlara karfl gittikçe faflistleflen kararlar al yorlar, üstelik ça dafl giyisileri ile Bak n bir yazar n makalesinin bafll flu. Avrupada faflizmin ayak sesleri. Irkç lar n parlemontoya girmesi için seçim barajlar düflürülüyor. Yine Yahudi lobileri rahats zl klar n dile getiriyorlar. Baflörtü yasa n getirme kervan na bu ara talya da kat ld. Almanya n n Paderbon flehrinde daha önce bir yaz mda da de indi im gibi, bir ö rencinin katolik din dersine girmesi ile ilgili yüksek mahkeme karar verdi. Müslümanlar n çocuklar katolik din derslerine girmek mecburiyetindedir. Aile girmeyi rededer ise, okul müdürü ö renciyi okuldan atabilir veya kaydedebilir. Bu karar alan üst mahkeme oluyor. Soruyorum acaba bu yald zl sloganlar ve sözler ne zaman gerçekleflecek? Bizler daha ne kadar buna kanaca z? Halen bu ça dafl uydurma ile dinimize ve insanl a hizmet edebilece imize inancak m y z? Bugünkü medeniyeti ve ça dafll çok güzel anlatan Alman yazar n flu tesbitini sizinle paylaflmak istiyorum: ''WIR LE- BEN IN EINEM ZEITALTER DER MASSEN- VERBLÖDUNG, BESONDERS DER MEDIA- LEN MASSENVERBLÖDUNG.'' ÖYLE B R AHMAKLAfiTIRILMIfi ÇA DA YAfiIYORUZ, B LAK S MEDYANIN AHMAKLAfiTIRILDI I B R ÇA.' Yazar n bu ifadesi bana rahmetli Ali fieriati nin ' stihmar; eflfleklefltirme' isimli kitab n hat rlatt. Evet bugün yald zl sihirli sözlerle insanlar n gözleri çarpt r l d ve insan ahmaklaflt r ld. Onlarla istendi i gibi oynan yor. III-SONUÇ slam dünyas nda yap lan ac deneyimlerler bir kez spatlanm flt r ki insanl n ve slam Ümmeti nin k lavuzu olan, son kitap ve son elçinin bize gösterdi i yolun ve yöntemin en do ru yol oldu udur. Son iki as rda baflar l olan ran slam devriminin baflar s rr iflte burdad r. ki as rd r sömürülen halklar art k bilmelilerdir ki söylenen tüm bu yald zl sözler kand rmacad r. Bu ça dafl zalimlere ve müstekbirlere karfl Resullerin durdu u gibi durmal y z. Hz. Musa'n n Firavun un zülmüne karfl srailo ullar n nas l kurtard ise, Hz. sa yine ça n n haks zl klar na karfl nas l durduysa Hz. brahim Nemrud a karfl nas l durduysa ve son Resul Mekke müstekbirlerine karfl nas l durup onlar n zülmünü kald rd ise bizim de onu yapamam z gerekecektir. Ça m z n zalimlerine de bir ça r m var: Tarihi okuyun ve daha önce insanlara haks zl k ve zülüm yapan despot, müstekbir ta utlar n akibetini görün. Onlar n hali size ders olsun. Bize ders olsun. Rabbim akl n kullanarak Resullere uyanlardan eylesin bizleri. Tarihten ders almay bize nasip etsin. Allah'a emanet olun.

14 E T M /14 "Gülen yüzler", gelece e haz rlan yor DÜZCE - Down sendromlu çocuklar, mesleki e itimle topluma kazand r l yor. Düzce Özel E itim Mesleki E itim Merkezi, down sendromlu çocuklar gelece e haz rl yor. Down sendromlu ö renciler, oto y kama, giyim üretim teknolojisi, garsonluk, el sanatlar, kuaförlük ve ahflap teknolojileri atölyelerinde e itim alarak ifl sahibi oluyor. 21 Mart Down Sendromu Fark ndal k Günü dolay s yla kap lar n açan Düzce Özel E itim Mesleki E itim Merkezinin müdürü Hüseyin Zelyurt, AA muhabirine, 2012 y l nda kurulan okulun ö rencilerini ifl sahibi yapmay amaçlad n söyledi. lk ve ortaokulu bitiren, okuma-yazma bilen ve 23 yafl s n r n geçmeyen down sendromlular n merkezde e itim alabildi ini kaydeden Zelyurt, flöyle konufltu: fiehit annesinin ba fllar yla yap lacak okulun temeli at ld UfiAK (AA) Orman ve Su flleri Bakan Veysel Ero lu, Eflme fiehit Mustafa E erci Anadolu mam Hatip Lisesi'nin temelini att. Ero lu, Uflak program kapsam nda ilk olarak Eflme'de 24 derslikle fiehit Mustafa E erci Anadolu mam Hatip Lisesi ve ayn bahçede infla edilecek Uygulama Cami temel atma törenine kat ld. "Okulumuzda ifl ve mesle e yönelik 7 atölye var. Oto y kama, giyim üretim teknolojisi, yiyecek ve garsonluk üzerine, el sanatlar, kuaförlük ve ahflap teknolojileri gibi atölyelerimiz var. Devletin yeni ç kard yasayla 50'den fazla iflçinin çal flt iflletmelerin yüzde 3 kontenjan n engellilere tahsis etme zorunlulu u var. flletmelerde çal flacak engellilerin buralarda okuyan çocuklar olmas için çal fl yoruz. Bakanl m z n haz rlamaya çal flt modüller var. Onlar haz rland nda daha tertipli ve düzenli program olacak. Bir binada iki okul var, alt katta hafif düzeyde ö rencilerin geldi i, üst katta ise orta ve a r düzeyde ö rencilerin geldi i okul var. Down sendromlu ö renciler genelde orta ve a r durumda oldu u için o okulda daha fazla ö renci var. Akademik, do al ve el becerilerine yönelik e itimleri devam ediyor." Törende o lunun flehitlik tazminat ve maafl n okul yapt rmak için ba fllayan flehit annesi Efle E erci'ye plaket veren Bakan Ero lu, yapt konuflmada "Böyle muhteflem bir olayla daha önce karfl laflmam flt m" dedi. fiehit Annesi Efle E erci'nin o lunun flehitlik tazminat n ve maafl n n bir kurufluna dahi dokunmadan okul yap m na ba fllad n kaydeden Bakan Ero lu, "Türkiye bu yüzden güçlü bir ülke. Çünkü böyle annelerimiz, böyle hay rsever insanlar m z var. fiehit annesi diyor ki, 'Ben o lumu bu bayrak için, bu vatan topraklar için askere gönderdim' diyor. Böyle muhteflem bir tablo karfl s nda duygulanmamak elde de il. fiehit yak nlar na ne yapsak az. fiehitlerimizi ve flehit yak nlar n bir kez daha bu vesile ile an yorum" dedi. BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 ANKARA (AA) Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Baflkan Demirhan fierefhan, 2016 Rio Paralimpik Oyunlar için haz rl klar na flimdiden bafllad klar n söyledi. fierefhan, bu seneden itibaren gerek puanl turnuvalar, gerekse de Avrupa ve Dünya fiampiyonalar 'na mümkün olan en fazla say da sporcuyla kat lmalar gerekti ini Hedef olimpiyatta 10 madalya belirterek, "Amac m z 2012 Londra Olimpiyat Oyunlar 'na kat ld m zdan fazla say yla Rio Olimpiyatlar 'nda yer alabilmek" dedi. 16 branfllar n n bulundu unu ve bunlardan 13 tanesi paralimpik oldu unu ifade eden fierefhan, "Federasyonumuzu minyatür Spor Genel Müdürlü ü olarak ifade ediyorum. Yine federasyonumuzu Spor Genel Müdürlü ü'nün ve Spor Bakanl 'n n paralimpik branfllardaki lokomotif birimi olarak nitelendiriyorum senesinde hem idari hem de sportif olarak çok ciddi baflar lar m z var. Geçen sene 114 madalya kazanm fl z senesinde 3,6 milyon lira ayni ve nakdi destek bulmufluz. Bu destek, Spor Genel Müdürlü ün bize verdi i bütçenin neredeyse tamam na yak n" diye konufltu. Avrupa'da yabanc futbolcu kurallar SPOR /15 STANBUL - futbolunda uzun y llard r tart flma konusu olan yabanc oyuncu kural, Avrupa liglerinde esneklik gösteriyor. Bu sezon "6+0+4" (18 kiflilik maç kadrosunda 6 yabanc, kadro d fl nda 4 yabanc ) kural yla kadrolar nda 10 yabanc futbolcu bulundurabilen Spor Toto Süper Lig ekipleri, gelecek sezon hayata geçmesi beklenen "5+0+3" ( lk 18'de 5 yabanc, kadro d fl nda 3 yabanc ) uygulamas yla 8 yabanc oyuncuya yer verebilecek. Türkiye'de durum böyleyken, Avrupa'n n üst düzey liglerinde yabanc oyuncu kural konusunda esneklik söz konusu. Avrupa futbolunun 5 büyük liginde Türkiye'deki gibi bir uygulama yer almazken, Almanya ve ngiltere'de sahaya ç kacak yabanc oyuncular konusunda herhangi bir k s tlama da bulunmuyor. Fransa, talya ve spanya'da ise Avrupa Birli i ülkelerinin vatandafllar olan futbolculara yönelik bir ayr cal k tan n yor. UEFA üyesi ülkelerin liglerinden Almanya ve ngiltere'nin yan s ra Avusturya, Belçika, Galler, Hollanda, rlanda, skoçya, Kuzey rlanda, Polonya, Portekiz ve S rbistan'da yabanc futbolculara yönelik s n rlama kurallar yer alm yor. spanya, talya ve Fransa'n n d fl nda Bulgaristan, sviçre ve Yunanistan liglerinde Avrupa Birli i'ne üye ülkelerin vatandafl olan futbolcular yerli statüsünde oynuyor. Danimarka'da Avrupa Birli i'ne üye ülkeler yerine Avrupa k tas ülkeleri baz nda bir uygulama söz konusu. Kulüplerinin 7 yabanc futbolcu bulundurmas na izin veren Rusya ve Ukrayna ise liglerinde Türkiye'ye benzer flekilde bir uygulamaya yer veriyor. Avrupa futbolunda yabanc s n rlamas konusunda en rahat ülke Almanya olarak dikkati çekiyor. Bundesliga'da Avrupa Birli i d fl ülkelerin futbolcular na yönelik k s tlama da dahil olmak üzere herhangi bir uygulama yer alm yor. Bundesliga'da yaln zca en az 12 Alman futbolcunun bir tak m n kadrosunda bulunmas flart göze çarparken, altyap ndan da 8 oyuncu yetifltirilmesi koflulu aran yor. Yabanc uyruklu oyuncular k s tlay c herhangi bir uygulaman n bulunmad Alman futbolunda, son y llardaki yükselifl de dikkati çekiyor. Geçen y l Almanya ve Avrupa'da kupalara ambargo koyan, bu sezon da yoluna doludizgin devam eden Bayern Münih, kadrosunda 14 yabanc futbolcuyla mücadele ediyor. Almanya'da flampiyonluk mücadelesi veren ve geçen sezon Devler Ligi finalinde Bavyera ekibine efllik eden Borussia Dortmund, kadrosunda 10 yabanc futbolcuya yer veriyor. Bu iki Alman temsilcisi, UEFA fiampiyonlar Ligi'nde bu sezon da çeyrek finale kalmay baflard. UEFA fiampiyonlar Ligi'nde ikinci turda elenen Bayer Leverkusen ise Türk as ll futbolcular da dahil edildi inde 15 yabanc oyuncu bar nd r yor. ngiltere'ye transfer olacak yabanc oyuncular, Premier Lig'de forma giyebilmek için ngiltere Futbol Federasyonu'ndan belli kriterlere dayanan bir çal flma izni almak zorunda. Buna ra men saha içinde herhangi bir s n rlama kural na tak lmayan futbolcular n, transferi için milli tak mlar nda yeterli say da forma giyip giymedi i flart aran yor. Premier Lig'in zirvesinde yer alan ve Devler Ligi'nin ikinci turunda Galatasaray' saf d fl b rakarak çeyrek finale kalan Chelsea, kadrosunda 19 yabanc futbolcu bulunduruyor. "Maviler"in ligdeki takipçilerinden Arsenal' n kadrosunda 21, Manchester City'nin kadrosunda ise 18 yabanc oyuncu yer al yor. Ligde flampiyonluk mücadelesi veren di er tak mlardan Liverpool 16, Tottenham Hotspur ise 17 yabanc oyuncuya sahip. La Liga'da Avrupa Birli i'ne üye olmayan ülkelerin futbolcular na dair bir uygulama bulunuyor. spanya futbolunda Avrupa Birli i d fl nda ülkelerin vatandafl olan 3 oyuncunun maç kadrosunda yer almas na izin veriliyor. Ancak bu uygulamaya göre, Türk ve Rus futbolcular da Avrupa Birli i vatandafl olarak hesaba kat larak yabanc s n rlamas na tak lm yor. Avrupa fiampiyonas 'na gitmek için destek bekliyor Türkiye Bilek Gürefli fiampiyonas 'nda Türkiye ikincisi olan Mustafa Ar, Azerbaycan' n baflkenti Bakü'de yap lacak Avrupa fiampiyonas 'na kat lmak için destek bekliyor. D YARBAKIR - Türkiye Vücut Gelifltirme Fitness ve Bilek Gürefli Federasyonu'nca 7-9 Mart'ta Antalya Kemer'de düzenlenen flampiyonan n büyük erkekler kategorisinde 60 kiloda yar flan ve sa kolda Türkiye ikincisi olan Ar (23), federasyonun k s tl imkanlar nedeniyle Avrupa fiampiyonas 'na gidemiyor. Kemer'de 51 ilden 781 sporcunun kat ld flampiyonada, ikincilik derecesi elde eden Ar, AA muhabirine, federasyonun imkanlar k s tl oldu u için Avrupa fiampiyonas 'na sadece birincilerin götürüldü ünü, masraflar kendisinin karfl lamas durumunda flampiyonaya kat labilece ini söyledi. Ar, " kincilere sunacak imkanlar olmad için bizleri götüremiyorlar. Birincileri federasyon götürüyor. kinciler ise kendi imkanlar yla bu flampiyonaya kat labilecekler. Bunun için paraya ihtiyaç var. Ama benim de imkan m yok. Bu nedenle Avrupa fiampiyonas 'na gidemiyorum" dedi. fiampiyonaya kat lamayacak olman n üzüntüsünü yaflad n dile getiren Ar, flöyle konufltu: "Hedefim Türkiye birincisi olmakt. Ama olmad. kincilik de büyük bir baflar. Fakat Avrupa fiampiyonas 'na götürülmüyorum. Bu nedenle çok üzüntülüyüm. E er birinci olsayd m flampiyonaya giderdim ve flu an içinde bulundu um ç kmazda olmazd m." Antalya'dan döner dönmez çal flmalara bafllad n ifade eden Ar, haz rl klar n ara vermeden yürüttü ünü, Avrupa fiampiyonas 'na gidecekmifl gibi çal flt n dile getirdi. dmanlarda ortaya koydu u performans n çok iyi oldu unu vurgulayan Ar, Avrupa fiampiyonas 'nda derece yapaca na inand n, çok h rsl ve istekli oldu unu kaydetti. Yetkililerden kendisine destek vermesini isteyen Ar, "18-25 May s'ta yap lacak Avrupa fiampiyonas 'na gitmek istiyorum. Bu konuda bana uzat lacak destek elini bekliyorum. E er Azerbaycan'da ay y ld zl formay giyersem, mutlaka baflar l olurum ve bana destek verenleri mahcup etmem" dedi. Türkiye Vücut Gelifltirme Fitness ve Bilek Gürefli Federasyonu Denetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ensario lu da Avrupa fiampiyonas 'na sadece birincileri götürebileceklerini söyledi. Federasyona ayr lan bütçenin k s tl oldu unu ifade eden Ensario lu, flöyle devam etti: " mkanlar m z ortada. Gerçekten federasyonumuzun dar bir bütçesi var. Bu nedenle Avrupa fiampiyonas 'na sadece birincileri götürebiliyoruz. Keflke imkanlar m z daha fazla olsa ve Türkiye flampiyonalar nda dereceye giren ilk üç sporcuyu yurt d fl ndaki müsabakalar götürebilsek." Galatasaray' n deplasman fobisi pahal ya mal oluyor STANBUL - Bu sezon özellikle d fl saha maçlar ndan beklentilerin çok alt nda bir performans ortaya koyan Galatasaray' n deplasmanda ald sonuçlar, sezonun son bölümüne girilirken büyük s k nt yaratmaya devam ediyor. Türk Telekom Arena'da taraftar önüne ç kt maçlarda baflar l sonuçlar alan sar -k rm z l lar, sezon bafl ndan itibaren rakiplerinin sahas nda oynad müsabakalarda ise bir türlü istenilen seviyede futbol oynayamad ve çok önemli puan kay plar yaflad. Deplasman karfl laflmalar nda ald sonuçlarla hedeflerinin git gide daha da uza nda kalan Galatasaray, rakibinin yaflad puan kay plar na karfl n Süper Lig'de lider Fenerbahçe ile aras ndaki fark bir türlü kapatamazken, UEFA fiampiyonlar Ligi'ne de 2. turda veda etti. Galatasaray, bu sezon ligdeki deplasman maçlar nda rakiplerine karfl 22 puan kayb yaflamaktan kurtulamad. Ligde bu sezon toplam 13 deplasman ç kan "Cim Bom", yaln zca 3 galibiyet al rken, 8 beraberlik ve 2 yenilgi yaflay p, 22 puan kaybetti. Sar -k rm z l lar, ligin ikinci yar s nda ç kt 4 deplasman maç nda Gaziantepspor (0-0), Medical Park Antalyaspor (2-2), Çaykur Rizespor (1-1) ve Kardemir Karabükspor (0-0) ile yeniflemedi. Deplasmanda, ligin son iki s ras nda yer alan ekiplerden Kayseri Erciyesspor 3-1 ve Kayserispor'u 4-2 ma lup eden Galatasaray, ayr ca 2-1 öndeyken ç kan olaylar nedeniyle tatil edilen Befliktafl maç nda da 3-0 hükmen galip say lm flt. Teknik direktör Fatih Terim'le bafllanan ve Roberto Mancini ile devam edilen sezonda üç kulvarda toplam 20 deplasman maç oynayan Galatasaray, beklentilerin alt nda kald. Sar -k rm z l ekibin ligdeki kötü deplasman karnesi, UEFA fiampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupas maçlar na da yans d. UEFA fiampiyonlar Ligi'nde ç kt 4 d fl saha maç nda 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan "Cim Bom" hiç galip gelemezken, Ziraat Türkiye Kupas 'ndaki 3 deplasman maç nda ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Galatasaray, deplasmanda ç kt toplam 20 resmi maç n sadece 4'ünü kazanabildi ve 6 yenilgi ile 10 da beraberlik ald. (AA)

16 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Tiryaki nin toplant lar aral ks z sürüyor Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Ayd nl kevler Mahallesi sakinleriyle bulufltuktan sonra, Özkent Akbilek Gençlik Merkezi ni ziyaret etti. Baflkan Tiryaki ye, efli Saadet Tiryaki de efllik etti. DURSUN D NÇ K eçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, ilçedeki amatör spor kulüplerine malzeme yard m yapt. Mevlana Kültür ve Spor Merkezi nde düzenlenen etkinli e kat lan Baflkan Mustafa Ak, amatör spor kulüplerine malzeme yard m nda bulundu. lçedeki 18 amatör spor kulübüne yapt yard mlardan ötürü Baflkan Ak a teflekkür eden Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baflkan Murat Kandazo lu, Kendisi amatör spora ve sporcuya her zaman destek veriyor. Kendisinden ne istesek hep yan m zda oldular ve yan m zda olmaya devam etti ini de bu malzeme yard m ile gösterdiler dedi. Baflkan Mustafa Ak ise, amatör spor kulüplerine yapt klar ayni yard m n yan s ra amatör sporcular n belediye tesislerinden faydalanmas n da sa lad klar n belirtti. Önümüzdeki dönem spor tesislerinin say s n art rmay hedeflediklerini kaydeden Baflkan Ak, Malzeme yard mlar m z da devam edecek. Gençleri ve çocuklar m z spora al flt r p spor ile e itmek istiyoruz. Spor ile gençlerimizi soka n kötü etkilerinden kurtarmay amaçl yoruz. Spor yapmak insan n sa l n koruman n yan nda bedenini ayn zamanda ruhunu da dinlendirir. Sporumuzu futbol d fl ndaki dallarla da zenginlefltirmek gerekiyor. Bunun için farkl spor tesislerinin de yap lmas n arzuluyoruz diye konufltu. Her çocu un farkl yeteneklere sahip oldu unu, farkl spor branfllar na yap lacak yat r mla çok daha fazla sporcunun ülkemize kazand r labilece ini ifade eden Baflkan Ak sözlerini flöyle sürdürdü: Fatih Stad n yeniden düzenleme ihalesini yapt k. Oras düzenlendi- inde sporcular m z statta daha rahat antreman yapacak. Ovac k bölgesinde birçok amatör spor kulübünün faydalanaca bir spor tesisi yapaca z. Parklar m z n içindeki spor alanlar n düzenliyoruz. Önümüzdeki dönem bu spor alanlar geniflleyerek devam edecek. Yine Keçiören e 3 veya 5 bin kiflilik kapal spor salonu kazand rmak için çal flmalar yap yoruz. Her spor kulübüne ve sporcu kardeflime baflar lar diliyorum, Keçiören e birçok ödül kazand rmalar n arzuluyorum. B aflkan Tiryaki, Ayd nl kevler Mahallesi nde gerçeklefltirdi- i toplant da Alt nda n geliflen yüzünü vatandafllarla paylaflt. Modern bir Alt nda için gece gündüz çal flt klar n belirten Tiryaki, zaman nda ve do ru yap lan projelerle ilçenin sürekli de er kazand n ifade etti. Y l içinde ilçede yaklafl k 15 bin konut yap ld na dikkat çeken Tiryaki, kentsel dönüflümün bölge halk için avantaj sa layaca n söyledi. Baflkan Tiryaki, çocuklar n yetiflmesiyle yaflad klar çevrenin do rudan alakal oldu unu üzerindede durdu. Harabe ve at l durumda olan gecekondular n tehlike arz etti ini söyleyen Tiryaki, kentsel dönüflüm uygulanan bölgelerde çocuklar n daha temiz ve daha sa l kl ortamlarda yetiflti ini vurgulad. Ayd nl kevler Mahallesi sakinleriyle görüfltükten sonra Özkent Akbilek Gençlik Merkezi ne geçen Tiryaki,burada Alt nda n alt n gençleriyle bulufltu, onlara tavsiyelerde bulundu. Tiryaki Hayat n z disiplin alt na al n. Ne zaman yataca n za, ne zaman ders çal flaca n za, ne zaman oyun oynayaca n - za siz karar verin ve mutlaka düzenli olun. dedi. ÖzkentAkbilek Gençlik Merkezi ö rencilerine kitap hediye eden Tiryaki, Alt nda l çocuklarla bol bol foto raf çektirdi.gençlik Merkezi ö rencileri ise, Baflkan Veysel Tiryaki yi okuduklar fliirlerle duyguland rd. Keçiörenli sporculara malzeme deste i Yaz YORUM TÜRK YE N N EN GEN fi KONU VE YAZAR KADROSU LE HERGÜN S ZLERLEY Z Adem Yavuz Irgato lu Ziya Demirel Kenan Ergen Abdullah Cengiz Kartal Göktan Nazan Bozdemir Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu lahi fl k makaleleriyle M. Kemal Pilavo lu Yalç n çyer Deniz Tan k Fazl K l nç M. Recep Tiryaki Yaz dizileriyle Dr. Mehmet S lay Tamer Karahan Erol Da l Muhammed Aslan Mehmet Akif Duman

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Nisan 2012

Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Nisan 2012 Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Nisan 2012 Konut Stoku Yeniden İnşa Edilmesi Gereken, Basit 1,507,009, Tadilata 8% İhtiyaç Duyan, 4,370,327, 23% Tadilata İhtiyacı Olmayan, 12,849,236, 69% 2000 yılında

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı