GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr"

Transkript

1 DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye dayalý bir eylem içinde olmayýz. Önce bütün doneleri toplarýz, ne olduðunu tesbit ederiz, sonra da adýmlarýmýzý kararlý bir þekilde atarýz dedi. n 8 de Ahmet Davutoðlu UÇAK DÜÞÜRME KRÝZÝ ONLARIN DA GÜNDEMÝNDE AB bugün, NATO yarýn toplanacak unato üyesi ülkelerin büyükelçileri, Türkiye nin istiþare talebi üzerine yarýn Brüksel de toplanacak. Türkiye, Suriye nin askeri jeti düþürmesi ü ze ri ne NA TO nun 4. mad de si kap sa mýn da bir top lan - tý ta lep et miþ ti. AB Dý þiþ le ri Ba kan la rý nýn da, bu gün kü top lan tý la - rýn da Su ri ye ko nu su nu e le a la ca ðý bil di ril di. n 8 de GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Oyuna gelmeyelim UÇAÐIMIZIN DÜÞÜRÜLMESÝ, TÜRKÝYE YÝ SAVAÞ TUZAÐINA ÇEKMEYÝ AMAÇLAYAN YENÝ BÝR PROVOKASYON OLARAK YORUM- LANIYOR VE BU TUZAÐA DÜÞMEYELÝM UYARISI YAPILIYOR. Savaþ davullarý sussun nfaruk ÇAKIR'IN YAZISI SAYFA 8 DE Ýnal Batu ÖZÜR DÝLETÝLÝP TAZMÝNAT ÖDETÝLMELÝ ubir sa vaþ u ça ðý mý zýn Su ri ye ta ra fýn dan dü þü rül me - siy le baþ la yan ge ri lim de Tür ki ye nin o yu na gel me me si ge rek ti ði u ya rý sýn da bu lu nan e mek li bü yü kel çi Ý nal Ba tu, krizin çözümü noktasýnda dip lo ma tik yol lar kul - la ný la rak Su ri ye ye ö zür di le til me si ve taz mi nat ö de til - me sin den baþ ka bir se çe nek gör me di ði ni i fa de et ti. SAVAÞA GÝRMEK KOLAY, ÇIKMAK ÇOK ZOR ubatu, Ben savaþý hiç düþünmek bile istemiyorum. O Suriye bataklý ðý nýn i çi ne gir mek ko lay. Þam a ka dar yü rür sü nüz, a ma na sýl çý ka cak sý nýz? O ra da za ten bir iç sa vaþ var, sa va þýn ta raf la rýn dan bi ri o lur su nuz. Kim - se sa vaþ tan bah set me sin. Al lah ko ru sun! Sa vaþ çok cid dî bir iþ tir þeklinde konuþtu. nha be ri say fa 8 de Uçaðýn enkazý bulundu usu ri ye ta ra fýn dan vu ru lan Türk sa vaþ u ça ðý ný a ra ma ça lýþ ma la rý so - nu cun da uçaðýn en ka zý nýn ye ri tes bit e dil di met re de rin de ol du ðu i fa de e di len u ça ðýn fýr lat ma kol tu ðu i le bir lik te, pi lot la rýn kul lan dý ðý kay de di len pa ra þüt le rin de bu lun du ðu a çýk lan dý. nha be ri say fa 8 de ÝFADEYE ÇAÐRILAN YÖK ESKÝ BAÞKANI KEMAL GÜRÜZ: 28 Þu bat ne dir, bil mi yo rum u28 Þu bat so ruþ tur ma sý nýn si vil ay aðýn da i fa de ye çað rý lan YÖK es ki Baþ ka ný Ke - mal Gü rüz, Be nim öy le hiç bir þey den ha be rim yok, hiç bir bil gim yok. 28 Þu bat ney se o nu da bil mi yo rum. Ü ni ver si te ken di iþ le vi ni yap tý, ka nun la rýn ver di ði yet ki - ler çer çe ve sin de. Ben as ke rî ka nat tan da bi ze Þu nu þöy le ya pýn, bu nu þöy le ya pýn di ye bir di rek tif gel di ði ni ha týr la mý yo rum. Çe vik Pa þanýn yaz dý ðý bir mek tup var, o - nun da ce va bý ný beþ de fa ver dim di ye ko nuþ tu. nha be ri say fa 9 da Not: Yýllýk iznimin bir bölümünü kullanacaðýmdan müsaadenizle çizgilerime ara vereceðim. Ý.Ö. DOÇ. DR. METE KAAN KAYNAR: M. KEMAL CHP YÝ DE ESÝR ALDI ures mî ta ri he yö ne lik dikkate deðer e leþ ti ri - ler de bu lu nan Doç. Me te Ka an Kay nar, cum hu ri ye ti CHP'nin i lân et me di ði ni söy le - di. Kaynar M. Ke mal'in CHP'yi ve sa yet al tý na al ma nýn ö te si ne git ti - ði ni de vurguladý. 7 mil yon bi na dep re me da ya nýk sýz nha be ri say fa 6 da 3 bin 500 dil yok olmak üzere nha be ri say fa 4 te Türkiye de 200 bin yabancý iþçi çalýþýyor nha be ri say fa 10 da TUNCELÝ VE BÝTLÝS'TE PKK dan yeni saldýrýlar uterör örgütü PKK mensuplarý, Tunceli Ovacýk ilçesi Kuþlaca Jandarma Karakolu ile Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Bitlis Bölge Trafik Tescil Büro Amirliðine, roket ve uzun namlulu silâhlarla saldýrdýlar. Tunceli deki saldýrýda yaralanan olmazken Bitlis teki saldýrýda bir polis hafif þekilde yaralandý. nha be ri 9 da nh. HÜSEYÝN KEMAL'ÝN RÖPORTAJI SAYFA 12 DE BOSNA DA AYAZ DEDE ÞENLÝKLERÝ u04 ISSN

2 2 25 HA ZÝ RAN 2012 PAZARTESÝ Y L HÝ KA  Y E T Gök le ri ve ye ri hak i le ya ra tan O dur. O Ol de di ði gün her þey o lur. O nun sö zü hak týr. Sû ra üf le di ði gün de hâ ki mi yet O nun dur. O gö rün me ye ni de bi lir, gö rü ne ni de. En'âm Sû re si: 73 /  ye t-i Ke ri me Me â li H A D ÝS Bi ri niz ya tar ken sað ta ra fý ü ze ri ne yat sýn. Son ra þu du â yý o ku sun: Ya ný mý Se nin is min le ye re koy dum yâ Rab bi! Se nin a dýn la o nu kal dý ra ca ðým. E ðer ru hu mu a lýr san o na mer ha met et. Al maz san i yi kul la rý ný mu ha fa za et ti ðin gi bi mu ha fa za et. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 292 / Ha di s-i Þe rif Me â li Bu za ma nýn en bü yük farz va zi fe si it ti had-ý Ýs lâm dýr Bu za ma nýn en bü yük farz va zi fe si it ti had-ý Ýs lâm dýr... Bu it ti ha dýn meþ re bi mu hab bet tir. Hu sû me ti i se, ce ha let ve za ru ret ve ni fak a dýr. [Sa dâ-i Ha ki kat, 27 Mart 1909, Di nî ce ri de, no: 86] T a rîk-i Mu ham me dî (asm), þüp he ve hî le den mü nez zeh ol du ðun dan, þüp he ve hi le yi î mâ e den giz le mek ten de müs tað nî dir. Hem o de re ce a zîm ve ge niþ ve mu hit bir ha ki kat, ba hu sus bu za man eh li ne kar þý hiç bir ci het le sak lan maz. Bahr-i um man na sýl bir des ti de sak la na cak? Tek ra ren söy lü yo rum ki: Ýt ti had-ý Ýs lâm ha ki ka tin de o lan Ýt ti had-ý Mu ham me dî nin (asm) ci het-i vah de ti tev hid-i Ý lâ hî dir. Pey mân ve ye mi ni de i mân dýr. En cü men ve ce mi yet le ri, me sâ cid ve me dâ ris ve ze vâ yâ dýr. Mün te si bî ni, u mum mü min ler dir. Ni zam na me si, Sü nen-i Ah me di ye dir (asm), ka nu nu, e vâ mir ve ne vâ hî-i þer i ye dir. Bu it ti had, â det ten de ðil, i ba det tir. Ýh fâ, havf-ý ri yâ dan dýr. Farz da ri yâ yok tur. Bu za ma nýn en bü yük farz va zi fe si it ti had-ý Ýs lâm dýr. Ýt ti ha dýn he def ve mak sa dý, o ka dar u zun, mün þa ib, mu hit ve me ra kiz ve ma a bid-i Ýs lâ mi ye yi bir bi ri ne rapt et ti ren bir sil si le-i nu ra nî yi ih ti za za ge tir mek le, o nun la mer but o lan la rý i kaz ve ta rîk-i te rak ki ye bir hâ hiþ ve emr-i vic da nî i le sevk et mek tir. Bu it ti ha dýn meþ re bi mu hab bet tir. Hu sû me ti i se, ce ha let ve za ru ret ve ni fak a dýr. Gayr-ý müs lim ler e min ol sun lar ki, bu it ti ha dý mýz, bu üç sý fa ta hü cum dur. Gayr-ý müs li me kar þý ha re ke ti miz ik nâ dýr; zi ra, on la rý me de nî bi li riz. Ve Ýs lâ mi ye ti mah bup ve ul vî gös ter mek tir; zi ra on la rý mun sýf zan ne di yo ruz. Lâ ü ba li ler i yi bil sin ler ki, din siz lik le ken di le ri ni hiç bir ec ne bî ye sev di re mez ler. Zi ra mes lek siz lik le ri ni gös ter miþ o lur lar. Mes lek siz lik, a nar þi lik se vil mez. Ve bu it ti ha da tah kik i le da hil o lan lar, on la rý tak lit e dip çýk maz lar. Ýt ti had-ý Mu ham me dî nin (asm) it ti had-ý Ýs lâm mes lek ve ha ki ka ti ni, en zâr-ý u mu mi ye ye arz e de riz. Ki min bir i ti ra zý var sa, et sin; ce va ba ha zý rýz. Ci ha nýn bü tün as lan la rý nýn bað lan dýk la rý bir zin ci ri, hi le kâr bir til ki nin ko par ma sý na im kân var mý dýr? (Fars ça i ba re) Di vân-ý Harb-i Ör fî, s. 67 *** A za met li, baht sýz bir kýt a nýn; þan lý, ta lih siz bir dev le tin; de ðer li, sa hip siz bir kav min re çe te si, it ti had-ý Ýs lâm dýr. Mek tû bat, Ha ki kat Çe kir dek le ri, s. 452 *** Ben ku sur lu feh mim le þu za man da, he yet-i iç ti ma i ye-i Ýs lâ mi ye yi, çok çark ve do lap la rý bu lu nan bir fab ri ka su re tin de ta sav vur e di yo rum. O fab ri ka nýn bir çar ký ge ri kal sa, ya hut bir ar ka da þý o lan baþ ka bir çar ka te ca vüz et se, ma ki ne nin mi ha ni ki ye ti bo zu lur. O nun i çin, it ti had-ý Ýs lâ mýn tam za ma ný gel me ye baþ lý yor. Bir bi ri ni zin þah sî ku sur la rý na bak ma mak ge rek tir. Hut be-i Þa mi ye, s Pey gam ber E fen di mi ze (asm) sa lât ve se lâm ge tir mek e vap la rýn kat kat faz la ya - S zýl dý ðý, a hi ret ti ca re ti nin art tý ðý, üç ay la rýn bi rin ci si ni bi tir dik, i kin ci si ne gir dik. Al lah na sip e der se ký sa bir sü re son ra da on bir a yýn sul ta ný Ra ma zan a yý na ka vu þa ca ðýz. Bu ay la rý hak ký mýz da ha yýr lý yap mak e li miz de. Bol bol na maz ký la rak, Kur ân ve tef sir le ri ni o ku ya rak, sa lâ vat ge ti re rek ma ne vî ti ca re ti mi zi art týr mak müm kün. Ce nâb-ý Al lah, Kur ân-ý Ke rîm de Ger çek ten, Al lah ve me lek le ri, Pey gam be re sa lât e der ler. Ey i man e den ler! Siz de o na sa lât e di niz, se lâm ve ri niz. bu yur muþ tur. (Ah zab Sû re si, 56) Pe ki, Re sûl-i Ek rem (asm) E fen di mi ze sa lât ve se lâm ge tir mek na sýl o lur? Bu nun na sýl ol du ðu nu sa ha be ler den öð re ni yo ruz. As hab dan Ka b. b. Uc re, Re sû lul lah (asm) yan la rý na çý kýn ca, ken di si ne Yâ Re sû lal lah! Sa na sa lât ü se lâm ge tir mek ge rek ti ði ni öð ren dik, a ma sa na sa lât ü se lâ mý na sýl ge ti re ce ðiz? de di. Re sû lul lah (asm): Al lah ým! Ýb ra him in â li ne sa lât bu yur du ðun gi bi, Mu ham med e ve â li ne de sa lât bu yur. Mu hak kak ki, Sen hamd e dil me ye lâ yýk sýn, yü ce sin. Al lah ým! Ýb ra him in â li ne be re ket ver di ðin gi bi, Mu ham med e ve â li ne de be re ket ver. Mu hak kak ki, sen hamd e dil me ye lâ yýk sýn, yü ce sin de yi niz bu yur du. (Ah med b. Han bel, Müs ned, c. 4, s. 241, Bu ha rî, Sa hih, c. 7, s. 156, Müs lim, Sa hih, c. 1, s. 305) Bu sa lâ va tý na maz kýl dý ðý mýz za man her ta hiy yat a o tur du ðu muz da Al la hüm me sal li ve Al la hüm me ba rik le ri o ku ya rak ye ri ne ge tir miþ o lu yo ruz. Bir gün Ab dur rah man b. Avf, Re sû lul lah ý (asm) va kýf hur ma lýk la rý na doð ru gi der ken ta kip et ti. Re sû lul lah (asm), hur ma lý ða gi rer gir mez, kýb le ye yö nel di ve sec de ye ka pan dý. Sec de yi o ka dar u zat tý ki, Al lah sec de de o nun ru hu nu san ki al mýþ tý. Re sû lul lah (asm) sec de den ba þý ný kal dý rýn ca, Ab dur rah man ý gör dü. Bu ra da ne yap tý ðý ný sor du. O da, Yâ Re sû lal lah! Sen sec de ye ka pan dýn, bir ke re sec de et tin. Ce nâb-ý Al lah ýn sec de de ru hu nu kab zet miþ ol ma sýn dan kork tum de di. Bu nun ü ze ri ne Re sû lul lah (asm) Ceb ra il (as) ba na ge lip A zîz ve Ce lîl o - lan Al lah! Sa na sa lât ge ti re ne, Ben de sa lât ge ti ri rim. Sa na se lâm ve re ne, ben de se lâm ve ri rim. bu yu ru yor de di. (Ah med ibn. Han bel, Müs ned, c. 1, s. 191) Ne gü zel bir müj de de ðil mi? Re sûl-i Ek rem in (asm) bu ka dar sa lâ va ta ih ti ya cý var mý dýr? Ma dem o Ha bî bul lah týr, Al lah ýn en sev gi li si dir. Ak la þöy le bir so ru ge le bi lir: Öy ley se bu ka dar sa lâ vat ve du â ya ne ih ti ya cý var dýr? Be di üz za man bu so ru ya þöy le ce vap ve rir: O zat (asm) u mum üm me ti nin sa a de tiy le a lâ ka dar ve bü tün ef rad-ý üm me ti nin her ne vî sa a det le riy - le his se dar dýr ve her ne vî mu sî bet le riy le en di þe dar dýr. Ýþ te, ken di hak kýn da me râ tib-i sa a det ve ke mâ lât had siz ol mak la be ra ber, had siz ef rad-ý üm me ti nin, had siz bir za man da, had siz en vâ-ý sa a det le ri ni ha ra ret le ar zu e den ve had siz en vâ-ý þe ka vet le rin den mü te es sir o lan bir zat, el bet te had siz sa lâ vat ve du â ve rah me te lâ yýk týr ve muh taç týr. (Mek tû bât, s. 506) Üm me ti nin mut lu lu ðu nu dü þü nen, on la rýn ü zün tü le ri ne ü zü len ve se vinç le ri ne se vi nen bir Pey gam be re üm met ol mak en gü zel bir ma kam i ken; bu ma ka ma ve si le o lan za ta sa lâ vat ge tir mek, du â et mek de her hal de her Müs lü man i çin terk e dil me ye cek bir gö rev dir. Sa lâ va týn ma na sý ný Sa id Nur sî þöy le a çýk lar: Sa lâ vâ týn mâ nâ sý rah met tir. Ve o zî ha yat mü ces sem rah me te rah met du â sý o lan sa lâ vât i se, o Rah me ten li l-â le mî nin vü sû lü ne ve sî le dir. Öy le i se, sen, sa lâ vâ tý ken di ne o Rah me ten li l-â le mî ne u laþ mak i çin ve sî le yap ve o zâ tý da rah met-i Rah mân a ve sî le it ti haz et. U mum üm me tin, Rah me ten li l-â le mîn o lan (asm) hak kýn da, had siz bir kes ret le rah met mâ nâ sýy la sa lâ vât ge tir me le ri, rah met ne ka dar kýy met tar bir he di ye-i Ý lâ hi ye ve ne ka dar ge niþ bir da i re si ol du ðu nu par lak bir sû ret te is pat e der. El hâ sýl: Ha zî ne-i rah me tin en kýy met tar pýr lan ta sý ve ka pý cý sý zât-ý Ah me di ye (asm) ol du ðu gi bi, en bi rin ci a nah ta rý da hi Bis mil la hir rah ma nir ra - him dir. Ve en ko lay bir a nah ta rý da sa lâ vât týr. (Lem a lar, s. 265)  lem le re rah met o la rak gön de ri len Pey gam ber E fen di mi ze (asm) u laþ ma nýn yo lu sa lâ vat týr. Çün kü o zat rah met ha zi ne si nin ka pý cý sý dýr. O zât-ý Ah me di ye (asm), u bu di ye ti ci he tiy le, halk tan Hakk a te vec cü hü ha se biy le, rah met mâ nâ sýn da ki sa lâ tý is ter. Ri sa le ti ci he tiy le, Hak tan hal ka el çi li ði hay si ye tiy le se lâm e der. Na sýl ki cin ve ins a de din ce se lâ ma lâ yýk ve cin ve ins a de din ce u mu mî tec did-i bî a tý tak dim e di yo ruz. Öy le de, se mâ vat eh li a de din ce, ha zi ne-i rah met ten, her bi ri nin na mý na bir sa lâ ta lâ yýk týr. Çün kü ge tir di ði nur la her bir þe yin ke mâ li gö rü nür ve her bir mev cu dun kýy me ti te za hür e der ve her bir mah lû kun va zi fe-i Rab bâ ni ye si mü þa he de o lu nur ve her bir mas nu da ki ma ka sýd-ý Ý lâ hi ye te cel lî e der. (Lem a lar, s. 627) O nun i çin, her bir þe yin, li san-ý hâl i le ol du ðu gi bi, söz le de ol sa Sa na sa lât ve se lâm ol sun yâ Re su lal lah! di ye cek le ri ke sin dir. Biz de on lar a dý na Cin ler, in san lar, me lek ler ve yýl dýz lar a de din ce mil yon lar sa lât ve mil yon lar se lâm ol sun, sa na yâ Re su lal lah! de me li yiz. Ya nýn da Re su lul lah ýn (asm) a dý a ný lýp da o na sa lât ge tir me yen kim sey le il gi li o la rak da Pey gam ber E fen di miz (asm), Cim ri, ya nýn da a dým a ný lýp ba na sa lât ge tir me yen kim se dir bu yur du. Bir gün Ra su lul lah (asm) min be re çýk tý ve  min, â min, â min de di. Ý nin ce þöy le de nil di: Üm me ti nin mut lu lu ðu nu dü þü nen, on la rýn ü zün tü le ri ne ü zü len ve se vinç le ri ne se vi nen bir Pey gam be re üm met ol mak en gü zel bir ma kam i ken; bu ma ka ma ve si le o lan za ta sa lâ vat ge tir mek, du â et mek de her hal de her Müs lü man i çin terk e dil me ye cek bir gö rev dir. Ya Re su lal lah! Min be re çýk tý ðýn da:  min, â min, â min de din. Re su lul lah (asm) þöy le bu yur du lar: Ba na Ceb ra il gel di ve þu nu söy le di: Kim Ra ma zan a yý na e ri þir de ba ðýþ lan ma dan ö lür se Ce hen ne me gi rer. Al lah o nu rah me tin den u zak et sin.  min! de. Ben de,  min de dim. Kim, an ne ve ba ba sý na ve ya bun lar dan bi ri si ne ye ti þir de on la ra i yi dav ran ma dan ö lür se ce hen ne me gi rer. Al lah o nu ha yýr dan, rah me tin den u zak kýl sýn.  min! de. Ben de  min! de dim. Ki min ya nýn da a dýn zik re di lir de sa na sa lât ge tir me den ö lür se, ce hen ne me gi rer. Al lah o nu ha yýr dan u zak kýl sýn.  min! de. Ben de  min de dim. (Ýbn Sa d, Ta ba kat, 8:58) Re su lul lah ýn (asm) du â la rý na u laþ mak i çin yu ka rý da sa yý lan üç ko nu ya çok dik kat et mek ge re kir, di ye dü þü nü yo rum. Siz ne der si niz? LÛ GAT ÇE: ta rîk-i Mu ham me dî: Pey gam be ri mi zin (asm) yo lu, sün ne ti. it ti had-ý Ýs lâm: Ýs lâm bir li ði. Bahr-i Um man: Um - man de ni zi, bü yük de - niz. it ti had-ý Mu ham me - dî: Sü heyl Pa þa, Meh - med Sa dýk, Fe rik Rý za Pa þa, Der viþ Vah de ti ve ar ka daþ la rý ta ra fýn dan Ýs tan bul da 5 Ni san 1909 ta ri hin de ku ru lan bir ce mi yet. ci het-i vah det: Bir lik ba ðý. tev hid-i Ý lâ hî: Al - lah ýn bir li ði ne i man ve O ndan baþ ka i lâh ol ma - dý ðý ný tas dik et me. pey mân: Ye min, and, ka sem. en cü men: Bel li ko nu - la rý gö rüþ mek ü ze re top la nan mec lis, ce mi - yet. me sâ cid: Mes cid ler. me dâ ris: Med re se ler. ze vâ yâ: Zâ vi ye ler. mün te si bîn: Mün te - sip ler, bað lan mýþ lar. ni zam na me: Ka nun - la rýn uy gu lan ma sý ko nu - sun da ay rýn tý lý nok ta lar ih ti vâ e den ve ba kan lar ku ru lun ca ka rar laþ tý rý lan ka i de ler bü tü nü, tü zük. Sü nen-i Ah me di ye: Pey gam be ri mi zin (asm) sün ne ti, ah lâk ve ya þa - yý þý. e vâ mir ve ne vâ hî-i þer i ye: Di nin e mir ve ya sak la rý. it ti had: Bir leþ me, bir - lik. ih fâ: Sak la mak, giz le - mek. havf-ý ri yâ: Gös te riþ kor ku su. ba ki ci ma il.com Ýð ti nâm-ý fýr sat; fýr sa tý ga ni met bil mek, fýr sa tý ka çýr ma mak, fýr sat tan is ti fâ de et mek tir. E sâ sýn da ha yat bü yük bir ni met tir. Za man i se o ni me ti ga ya tü l-gâ ya ta sevk et mek te is ti mâl e di le cek en ö nem li zem be rek tir. Fýr sat lar stok e dil mez ö nem li bir ha kî kat tir. O hal de ha ya tý mý zýn en ö nem li gâ ye si Kur ân ve sün net-i Re sû lul lah ý (asm) as rý mý za en eþ mel ve mü kem mel bir sû ret te tef sîr e den Ri sâ le-i Nûr la rý o ku mak, an la mak, id râk e dip tat bîk et mek ol ma lý dýr. Bu nok ta da Ri sâ le-i Nûr la rý o ku ma yý ið ti nâm-ý fýr sat bil mek ge re kir. Çün kü kâ i nat ta Ri sâ le-i Nûr un dâ vâ sýn dan da hâ bü yük ve e hem mi yet li bir dâ vâ yok tur. Ri sâ le-i Nûr la rýn iþ ti gâl et ti ði dâ vâ, î mân ve Kur ân dâ vâ sý dýr. Öy ley se en bü yük ið ti nâm-ý fýr - Ýð ti nâm-ý fýr sat sat Ri sâ le-i Nûr lar i le iþ ti gâl et mek tir di ye bi li riz. O hal de bü tün ha ya tý mý zý o dâ vâ ya sarf et sek yi ne de az dü þer. Çün kü mu kâ bi lin de bü yük bir fi yat a lý yo ruz. Ri sâ le-i Nûr da i re si ne ih lâs, sa dâ kat ve te sâ nüd sý fat la rý i le dâ hil o lan lar ve iþ ti rak e den ler î mân i le kab re gi re cek tir di ye i þâ rât-ý Kur â nî ye ol du ðu nu Be dî üz za mân Haz ret le ri be yan e der. Bu fýr sat la rý ka çýr mak is te me di ði miz i çin dir ki, a ce le e di yo ruz. Nûr la ra ko þu yo ruz, Nûr la rý ya þý yo ruz ve Nûr lar la so lu yo ruz. U bû di ye tin ik ti zâ et ti ði ve bu Nûr lar dan al dý ðý mýz ders le rin de lâ let et ti ði ve cih le bü tün ku sûr la rý, fe nâ lýk la rý nef si miz den ve i yi lik le ri, i yi þey le ri Al lah tan bi li yo ruz. Nûr la ra ve Kur ân a hiz me ti has bî o la rak ar zu e di yo ruz ve neþ ri ne mu vaf fak o la ma dý ðý mýz i çin ve ye te rin ce hiz met e de me di - ði miz den mü min ler he sâ bý na çok mü te es sir o lu yo ruz. Bu ha li mi ze de þü kür ler ol sun di yo ruz. Çün kü on lar dan na sip le ni yo ruz ve fe yiz yâb o lu yo ruz. Öy ley se bu fýr sa tý ka çý rýr sak, dün ya mýz að la dý ðý gi bi â hi re ti miz da hi að la ya cak O dün ya da da, â hi ret te de zi ya na uð ra mýþ týr 1 â ye ti nin to ka dý ný yi ye ce ðiz ih ta rýn dan da kor ku yo ruz. Kev ser-i Kur â ni ye ha vu zu o lan þahs-ý mâ ne vî ye den ü mît vâ rýz. Bi li yo ruz ki o þahs-ý mâ ne vî ye ye ku sûr lar da hil ol mu yor, ha se ne ler i se ay ný mis liy le bü tün o la rak ih lâs ve sa dâ kat le iþ ti rak e dip se bat e den le rin def ter-i a mâ li ne bi ta mâ mi ha ge çi yor. Bu ha kî kat kar þý sýn da biz ler de de me li yiz ki; Öy ley se, a sýl üs tâd Kur ân dýr. Üs tâd-ý muh te re mi miz, el yak ve el hak mu ar ri fi, mü bel li ði ve mü der ri si dir. Biz muh taç lar fýr sa tý ga ni met bil me li, cev her le ri al ma lý, kal bi mi ze, di ma ðý mý za nak þet mek, dâ reyn de me dar-ý sa â de ti miz o la cak o lan bu Nûr la rý a lâ kad ri t-tâ ka neþ re ça lý þa rak mu ha fa za sý ný kuv vet leþ tir me li yiz. 2 Hem de  de ta, fet ret dev ri den me ye se zâ o lan bu za man da, ir si yet-i Nü büv vet ma kâ mýn da, i lâ-yý ke li me tul lah uð run da mad de ten uð ra þan seyl-i da lâ let le ka pan mýþ o lan râh-ý Hak ka çý ðýr a çan bir re cül-ü fe dâ kâ ra il ti hak ve mu a ve net et mek ve bu ve sî ley le fýr sa tý ga ni met bi le rek, zu lü mat tan nû ra maz har ol mak lü zû mu nu his ve in ti kal et tim. 3 di ye bil me li yiz. Dip not lar: 1- Hac Sû re si, 22: Bar la Lâ hi ka sý, s Bar la Lâ hi ka sý, s. 375.

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ LYS maratonu sona erdi NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 5 Þaban 1433 Ru mî: 12 Haziran 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý ÜNÝVERSÝTE ADAYLARININ LYS MARATONU FEN BÝLÝMLERÝ SINAVI ÝLE SONA ERDÝ. ÖÐRENCÝLER SINAVDA TER DÖKERKEN, AÝLELERÝ ÝSE YÝNE OKUL BAHÇELERÝNDE KUR'ÂN OKUYUP, DUÂ ETTÝ. ÜNÝVERSÝTE adaylarýnýn 2012 LYS maratonu Fen Bilimleri Sýnavý (LYS-2) ile sona erdi. Fizik, Kimya ve Biyoloji testlerinin yer aldýðý oturum dün saat da baþladý. Tek oturum olarak uygulanan LYS-2 de 308 bin 702 aday baþarýlý olmak için ter döktü. Toplam 135 dakika süren sýnavda adaylar, Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümlerinin her birinden 30 soru cevapladý. Adaylara, her test için 45 dakika süre verildi. Bütün sýnavlarda testler ayrý soru kitapçýklarýnda bulunurken, tek cevap kâðýdý kullanýldý. Sýnava giren adaylar, sýnav maratonunun bitmesinin kendilerini mutlu ettiðini söyledi. Adaylar, bir yýllýk çalýþmalarýnýn karþýlýðýný almak istediklerini dile getirdi. Bazý adaylar da kendilerini destekleyen ailelerini mahcup etmemek için sýnavda baþarýlý olmak istediklerini ifade etti. Sýnava geç kalan bazý öðrenciler ise büyük telâþ yaþadý. Adaylar, güvenlik görevlilerinin yardýmýyla sýnava girecekleri sýnýflara koþarak gitti. Ýstanbul / cihan Koyun sürüsüne kurtlar saldýrdý KOYULHÝSAR ilçesine baðlý Sugözü Köyünde küçükbaþ hayvan sürüsüne saldýran kurtlar, 40 koyunu telef etti. Hayvancýlýkla uðraþan Hýfzý Piþgin e (66) ait sürü, ilçe merkezinden yaklaþýk 40 kilometre uzaklýktaki Daðönü mezrasýnda, kurtlarýn saldýrýsýna uðradý. Saldýrýda 40 koyun telef oldu, 10 u da yaralandý. Olayýn duyulmasýnýn ardýndan köy muhtarý Þenol Demirci ve köylüler, Hýfzý Piþgin le birlikte daðda yaralý koyunlarý aradý. Bu sýrada bazý köylülerin av tüfeklerini kuþandýklarý ve yanlarýnda çoban köpeklerinin olduðu görüldü. Hayvanlarýn sahibi Piþgin, Daðönü mezrasýnda otlattýðý sürünün bir anda ortadan ikiyi bölündüðünü söyledi. Bazý koyunlarýn yaralý olduðunu görünce sürünün kurt saldýrýsýna uðradýðýný anladýðýný belirten Piþgin, Bölge çok daðlýk olduðu için sürüyü toplamakta güçlük çektim. Saldýrýda 40 koyun telef oldu, 10 koyun da yaralandý. köylülerle hâlâ daðda yaralý koyun arýyoruz dedi. Köy muhtarý Þenol Demirci de, gördüðü manzaranýn çok korkunç olduðunu kaydetti. Sivas / aa A zer bay can da Ra ma zan fa a li yet le ri dü zen le ne cek A ZER BAY CAN Di nî Ku rum lar dan So - rum lu Dev let Ko mi - te si Baþ ka ný El þad Ýs - gen de rov, Ra ma zan a yýn da çe þit li fa a li yet - ler dü zen le ye cek le ri - ni bil dir di. Ýs gen de - rov, in ter net ve sos - yal pay la þým si te le ri ni da ha ak tif kul la na - cak la rý ný, halk la da ha faz la i le ti þim ha lin de o la cak la rý ný be lirt ti. El þad Ýs gen de rov, di - nî ki tap la rýn A zer - bay can a ge ti ril me - sin de ba zý sý kýn tý lar ya þan dý ðý ný i fa de e de - rek, Ku r'ân-ý Ke rim ve di ðer kut sal ki tap - la rýn ül ke ye ge ti ril - me sin de ko lay lýk sað - la ya cak bir uy gu la ma ü ze rin de ça lýþ týk la rý ný söy le di. Ba kü / a a Sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil, baþka bir araca çarparak takla attý ve ardýndan 8 metrelik yükseklikten yere çakýldý. FO TOÐ RAF: AA-CÝHAN Çaðlayan da kaza: 3 ölü, 3 yaralý D-100 karayolu Çaðlayan mevkiinde bir otomobilin baþka bir araca çarparak takla atmasý ve yol kenarýndaki 8 metrelik yükseklikten yere çakýlmasý sonucu 3 kiþi öldü, 3 kiþi yaralandý. Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Görgü þahitlerinin ifadesine göre, karayolunun Edirne istikametinde seyreden 34 ZG 9930 plâkalý otomobil kontrolden çýkýp önündeki 34 FG 1846 plâkalý araca çarptý. 34 ZG 9930 plâkalý otomobil çarpmanýn etkisiyle bariyerlere savrulup takla attý. Aðaçlýk alaný da geçen araç yaklaþýk 8 metrelik yükseklikten yan yola düþtü. Hurdaya dönen araba içindeki 3 kiþi öldü, 3 kiþi ise yaralandý. Yaralýlar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Ýtfaiye ekiplerinin yoðun çalýþmasý sonucu cesetler araçta sýkýþtýklarý yerden çýkarýldý. Polis ekipleri, olay yerine güvenlik þeridi çekerek çevre güvenliði aldý. Polis ekipleri kazayla ilgili geniþ çaplý soruþturma baþlattý. Ýstanbul / cihan Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen kazada da 1 kiþi öldü. Ýnegöl de otomobil devrildi: 2 ölü ÝNEGÖL ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi öldü, 3 kiþi yaralandý. Bursa-Eskiþehir karayolunda, Ýbrahim Can (50) yönetimindeki 16 PG 337 otomobil devrildi. Sürücü ve eþi Ýfakat Can (44), Ýsa Can (57) ve eþi Yadigar Can (60), Müzeyyen Ötünbek (68) yaralandý. Yadigar Can, Ýnegöl Devlet Hastanesi ne götürülürken vefat etti. Ýsa Can, ayný hastanede yapýlan müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Yaralýlarýn saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi. Görgü þahitlerinin ifadesi doðrultusunda, otomobiliyle kaza yapan aracý sýkýþtýrdýðý iddia edilen Hikmet Y. gözaltýna alýndý. Kazanýn, otomobildekilerin bir akrabalarýnýn düðününden dönerken meydana geldiði öðrenildi. Bursa / aa E dir ne de 60 ka çak ya ka lan dý E DÝR NE'DE ya sa dý þý yol lar dan yurt dý þý na çýk ma ya ça lý þan ya - ban cý uy ruk lu 60 ki þi ya ka lan dý. Gü ven lik güç le ri, il mer ke zi ne bað lý Doy ran, Ü yük - lü ta tar ve Bos na köy köy le ri i le Ýp sa la il çe - sin de dü zen le di ði o - pe ras yon lar da, ya sa dý þý yol lar dan yurt dý - þý na çýk ma ya ça lý þan Fi lis tin, Myan mar ve Su ri ye uy ruk lu 60 ki - þi yi ya ka la dý. Ka çak - lar, sý nýr dý þý e dil mek ü ze re E dir ne Em ni - yet Mü dür lü ðü Pa sa - port ve Ya ban cý lar Þu be si ne gö tü rül dü. E dir ne / a a ni as ya.com.tr Ye ni As ya ve ak re di tas yon Haf ta i çin de med ya da yer a lan bir ha be re gö re, Ge nel kur may 28 Þu bat ta ak re di - tas yon uy gu la ma sýy la ka ra lis te ye al dý ðý bir ký sým ya yýn or gan la rý na yö ne lik bu ta sar ru - fun dan vaz geç miþ ve dü zen le di ði bir tat bi kat i - çin on la rdan bazýlarýna da vet te bu lun muþ tu. Bu ha ber, ay rým cý lýk i çe ren hak sýz bir uy gu la - ma ya da ha son ve ril di ði þek lin de yo rum la na rak, mem nu ni yet le kar þý lan dý. An cak bi ze gö re, se vin mek i çin er ken. Çün kü bu ka ra rýn, hiç bir ya yýn or ga ný ný ha - riç te bý rak ma yan bir kap sam da ve ka lý cý ol ma sý ge re ki yor ki, hak sýz lý ðýn tam o la rak so na er di - ðin den söz e di le bil sin. A ma öy le bir du rum he nüz yok. Bu nun so mut i þa ret le rin den bi ri, yu ka rý da bah si ge çen ha ber de ki da ve tin, ak re di tas yon ay - rým cý lý ðý na mu ha tap ga ze te ler den bi ri o lan Ye ni As ya ya ya pýl ma mýþ ol ma sý. De mek ki, ay rým cý lýk hâ lâ sü rü yor. Ýl ker Baþ buð dö ne min de de ba zý ir ti ca î ya yýn or - gan la rý na Ge nel kur may ýn ka pý la rý a çý lýr gi bi ya pýl - mýþ, ge rek çe o la rak Ak re di tas yon da kri te ri miz A ta - türk il ke ve in ký lâp la rý na bað lý lýk týr, ev vel ce ak re di te et me yip de þim di ça ðýr dý ðý mýz ku ru luþ la ra ye þil ý þýk ya kar ken on la rý bir tür sta ja a lý yo ruz, ba ka lým ge çe - bi le cek ler mi? þek lin de me saj lar ve ril miþ ti. Ya yýn or gan la rý nýn, as ker ta ra fýn dan, kay na ðý ken di sin den men kul bir yet kiy le, res mî i de o lo ji ye bað lý lýk sý na výn dan ge çi ril di ði bir yer de hür ba sýn - dan ve de mok ra si den söz e di le bi lir mi? O çok e leþ ti ri len 1990 lý yýl lar da bi le böy le bir an la yýþ ve uy gu la ma yok tu. O ka dar ki, Org. Do ðan Gü reþ in Ge nel kur may Baþ ka ný ol du ðu dö nem de, 1992 yý lýn da ga ze te sa - hip le ri i çin dü zen le nen bir Gü ney do ðu ge zi si ne Meh met Kut lu lar da çað rýl mýþ ve iþ ti rak et miþ ti. Ay ný þe kil de, yi ne ay ný yýl Har bi ye Or du e vin de ter tip le nen ve dö ne min Ge nel kur may Ge nel Sek - re te ri Ya þar Bü yü ka nýt ýn ev sa hip li ði yap tý ðý bir da ve te, ay rým gö ze til mek si zin çað rý lan ga ze te tem sil ci le ri a ra sýn da Ge nel Ya yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz de var dý ve A li Fer þa doð lu i le bir lik te Ye ni As ya yý tem sil et miþ ti. Ne var ki, son ra ki sü reç te du rum de ðiþ ti ve ay rým cý yak la þým her yer de a ðýr bas tý. Kýþ la kan tin le rin de sa týl ma sý na i zin ve ril me - yen ga ze te ler a ra sýn da Ye ni As ya nýn da bu lun - ma sý, bu nun ör nek le rin den bi riy di. Ül ke ü ze rin de ki 28 Þu bat göl ge si nin gi de rek ko - yu laþ tý ðý dö nem de i se, ir ti ca yý en bü yük iç teh dit sa yan an la yý þýn te za hü rü o la rak, Ge nel kur may kay nak lý suç du yu ru la rý ard ar da gel di. Ba þör tü sü ya sa ðý baþ ta ol mak ü ze re dö ne min hak sýz uy gu la ma la rý ný e leþ ti ren ya yýn la rý mýz se be - biy le, sýk sýk top lat ma ka rar la rý na ko nu ol duk. Ar dýn dan so rum lu ya zý iþ le ri mü dü rü müz ve ya - zar la rý mýz hak kýn da DGM ler de so ruþ tur ma lar, dâ vâ lar a çýl dý, mah kû mi yet ka rar la rý ve ril di. Dep rem Ý lâ hî i kaz dýr me sa jý ný ve ren ya yýn - la rý mýz, bu bas ký la rýn da ha da yo ðun laþ ma sý na se bep ol du. Ne re dey se yar gý lan ma yan ve ce za al ma yan ya za rý mýz kal ma dý. Kut lu lar da ay ný se bep ten 276 gün ha pis yat tý. Son ra ki yýl lar da bu bas ký lar, ö zel lik le AB sü - re ci nin ge tir di ði de mok ra tik leþ me ye bað lý o la - rak ted rî cen a zal dý i se de tü müy le or ta dan kalk - ma sý yi ne za man al dý. Ge nel Ya yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz ün 2004 te e. Org. Do ðu Ak tul ga hak kýn da ki bir ya - zý sýn dan do la yý taz mi nat ö de me ye mah kûm e - dil me si, bu nun ör nek le rin den bi riy di. (Bi lin di ði gi bi bu ka rar da, Kut lu lar a ve ri len mah kû mi yet gi bi A ÝHM den dön dü ve bu ka ra - rý sa vu na ma yan dev let Ye ni As ya ya taz mi nat ö de me yi ka bul et mek du ru mun da kal dý.) Ge li nen nok ta da bas ký lar bü yük öl çü de so na er - miþ gi bi gö rü nü yor, a ma Ye ni As ya ya yö ne lik ak - re di tas yon ay rým cý lý ðý hâ lâ de vam e di yor. Ve bu nun da so na er me si ge re ki yor. Bu a ra da, ak re di tas yon uy gu la ma sý nýn sa de ce as ker le sý nýr lý ol ma yýp, si vil ku rum lar da da söz ko nu su ol du ðu nu i fa de et me miz ge re ki yor. Me se lâ Cum hur baþ ka ný ve Baþ ba ka nýn dýþ ge zi - le ri ne Ye ni As ya bu gü ne ka dar hiç da vet e dil me di. Baþ ba ka nýn 2010 Ey lül ün de Dol ma bah çe de med ya yö ne ti ci le riy le bir a ra ya gel di ði da vet is - tis na tu tu lur sa, son ra ki di ðer bu luþ ma la ra Ye ni As ya çað rýl ma dý. Bu ör nek le ri ço ðalt mak müm kün. Ay rým gö zet me den her ke si tem sil ve her ke se hiz met ko nu mun da o lan dev let ku rum la rý nýn ay - rým cý lýk yap ma sý veya ba zan ça ðý rýp ço ðu za man ça ðýr ma mak gi bi çe liþ ki ler ser gi le me si, de mok ra - siy le de, dev let cid di ye tiy le de bað daþ mý yor.

4 4 25 KÜLTÜR SANAT HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ Y sya ho o.com Vi rüs kap mýþ in san lar! Her hal de vi rü sün ne ol du ðu nu ta rif e de cek de ði liz. Ý çin de bu lun du ðu me ka niz ma ya ne de rin ve yý kým i çe ren tah ri bat lar yap tý ðý ný da söy le me ye ha cet yok. Vi rüs le rin ba zen on yýl lar ca çe ki len ta sa la rýn, e mek le rin, ça ba la rýn ü rü nü o lan cid dî ça lýþ ma la rý na sýl yok et ti ði, na sýl iþ le mez ha le ge tir di ði a þi kâr. Bil gi sa yar gi bi me ka nik bir ay gýt ta bu lun ma sý ve ö zel bir ça lýþ ma nýn ve yi ne ö zel bir ça ba nýn so nu cu ol du ðu nu da i let me ye sa ný rým ih ti yaç yok. Ta biî bir o ka dar da, an ti vi rüs a dým la rýy la, ça lýþ ma la rýy la, prog ram la rýy la et ki siz ha le ge ti ri le bil di ði de za ten bi li nen me se le dir. El bet te vi rüs ler ha ya týn bir ger çe ði dir. Hak ve ba týl ka dar es ki dir. Ýn san va rol du ðu müd det çe vi rüs ler de va ro la cak lar dýr. ** Ýn san can lý bir var lýk týr. Do la yý sýy la vi rüs kap ma sý, ta þý ma sý, ü ret me si da ha müm kün dür. En kö tü sü de bü tün vi rüs ler bir yý ký cý dü þün ce ü rü nü dür ler. Sað lýk lý bir ya pý lan ma, iþ le yen bir dü zen, ku rul muþ bir is ti þa re or ta mý, a ðýr ak sak da ol sa yü rü yen bir sis tem var sa, bu iþ le yi þi en gel le me ye ça lýþ mak, o lum suz luk la rý top la yýp, ken di i çin de ve ya kýn çev re sin de yay mak, ö zel lik le de gýy bet gi bi, if ti ra gi bi kir le ti ci ler le du ru mu iþ let mek tam bir a cý na cak in san ha li dir. Be ye fen di yi u zun yýl lar dýr ta ný rým. Ý çin de ol du ðu ca mi a nýn ek me ði ni ye miþ, su yu nu iç miþ, o ca mi a in san la rý nýn i çin de a dam lýk ka zan mýþ, ya ni sos yal leþ miþ, a dam ye ri ne kon muþ, de ðer ve ril miþ, duâa e dil miþ ve ta biî bir nok ta ya ge lin ce de gel di ði ye ri u nut muþ. Þim di ler de hiç ge ri dö nüp bak ma dan o nu ta bir ye rin dey se bü yü ten le re, i da re e den le re, nok sa ný ný gi de ren le re bir de ði þik, ya ký þýk sýz, þýk kaç ma yan du rum i çe ri sin de. O la cak þey de ðil. Ýn sa nî de ðil. Ha ni bi zim top lum da gü zel bir kul la ný lan söz var. Nan kör. Vi rüs lü. ** As lýn da in san vi rüs ka pa bi li yor. Et ki le ne bi li yor. O tu rup kalk tý ðý ki þi le rin dü þün ce le rin den, hayat bi çim le rin den te sir al týn da ka la bi li yor. Bu nor mal. A ma a nor mal o lan, ko ru ma dan çýk mak týr. Bi li yor su nuz, vi rüs ko ru ma di ye bir kav ram var. Hat ta bir çok prog ram þek lin de ge liþ ti ril miþ. En son ver si yon o lan lar, es ki o lan lar fa lan. Dü þün ce nin de ke sin lik le ken di si ni an ti vi rüs le - me si lâ zým dýr. Güç lü, kök lü dü þün ce le rin ke sin lik le yý kýl ma ma sý, yo k ol ma ma sý i çin o yý ký cý lar dan, yok e di ci ler den ko ru yan sis tem le ri bu lun mak ta dýr. Me se le, ih lâs bir ko ru ma kal ka ný dýr. Ya ni hayat a ma cý ný ya ra tý cý ya borç lu o lan bir in san, ya ra tý cý nýn ya rat týk la rý na kar þý bir min net, bir e zik lik, bir zil let ya þa maz. Ya ra tý cý nýn ra zý ol du ðu bir kul ol mak a ma cý, i de a li, tam bir ko ru ma kal ka ný dýr. Böy le bir kal kan ta þý ya na kim ne der se de sin, výz ge lir tý rýs gi der. Böy le le re, sen bun la rý kü lâ hý ma an lat me sa jý ve rir. Bir baþ ka vi rüs kal ka ný, sa býr dýr. Sab re den, ne ti ce de ha ki ka te u la þa cak týr. Çün kü o bi lir ki ba zý iþ le rin, o luþ la rýn en gü zel mü fes si ri za man dýr. Ta biî bir de, güç lü dü þün ce in san la rý her þe yi sen ya pa maz sýn, yö ne te mez sin, so nuç lan dý ra maz sýn; im ti han dün ya sýn da yýz. Þart lar ne o lur sa ol sun, so nu cu ta yin e de cek o lan Rab bi miz dir. Sen kul o la rak sa na dü þe ni yap, ge ri si ni So nuç lan dý rý cý ya bý rak. an la yý þý i çe ri sin de dir ler. O za man in san ra hat e di yor. ** Ri sa le-i Nur lar da ki, Mes le ði nin mu hab be tiy le ya þa mak kav ra mý ný çok se vi yo rum. Bir de, baþ ka la rý nýn ten ki si i le meþ gul ol ma mak kav ram la rý ol duk ça in sa na öl çü ka zan dý ran bir hal ve ri yor. A ma en kö tü sü ne bi li yor mu su nuz? Bir dü þün ce nin i çin de o lup da, bir a i le nin i çin de o lup da, bir iþ ye ri nin i çin de o lup da, bir dâ vâ nýn i çin de o lup da; o dâ vâ nýn, iþ ye ri nin, an la yý þýn, a i le nin, dü þün ce nin zýd dý na ça lýþ mak ça ba sý dýr. Bu çok çir kin ka çý yor. Ha e leþ tir, yo rum yap, is te di ði ni söy le, mu ha le fet þer hi düþ, hat ta kar þý gö rüþ i çe ren dos ya ha zýr la, pro je ler sun ke sin lik le bun lar ö nem li ve ge rek li a dým lar dýr. Hat ta ge liþ ti ri ci dir. A ma bü tün bun la rýn bir ye ri, ma ka mý, þart la rý ic ra ku rul la rý yok mu Al lah aþ ký na. Bu muh te þem pro je ler (!) ni ye öy le u lu or ta or ta ye re se ri li ve ri yor. Ýþ te bu ol maz. ** Bir ör nek ve re yim; bel li bir ma ka ma gel miþ, bel li bir sos yal sta tü ka zan mýþ, hat ta di ye bi li rim ki pro fe sör ler ol muþ, do çent ler ol muþ, zen gin ler ol muþ, çok ça o ku muþ bi ri si nin, o tu rup da bu du rum la rý ta þý ma yan bi ri si nin ku la ðý na e ði lip, o ki þi nin mes le ði ne, dâ vâ sý na, i nan cý na, hayat an la yý þý na zýt ge le cek bir dü þün ce yi, vi rü sü bu laþ týr ma sý o lur mu Al lah aþ ký na? Bu na in saf de mez ler mi? O kýy met li kar de þim de gel miþ, Ya hu ho cam, fa lan ca, i çin de ol du ðu muz ca mi a mýz la il gi li, þöy le þöy le di yor, i le ri ge ri ko nu þu yor, ne den böy le di ye so ru yor. Ben de doð ru su di ye cek bir þey bu la ma dým. Ve sa de ce o nun da an la ya ca ðý tar za bir kaç cüm le i le, O vi rüs lü. de dim. On dan te miz le nin ce ye ka dar u zak du ra lým. di ye de ek le dim. Lüt fen kim se nin ta dý ný ka çýr ma ya lým. Kir li dü þün ce ön ce ta þý ya ný kir le tir., Su-i zan, ön ce ta þý ya ný ya kar., Ha set, ön ce ta þý ya ný mah ve der. A ma, son ra çev re ye de ra hat sýz lýk ver mi yor de ðil dir. En gü zel vi rüs ten ko run ma yo lu da, gün lük on, on beþ, yir mi say fa ha ki kat ler o ku ya rak gü ne baþ la mak týr. O za man vi rüs ta þý yan la ra siz yi ne de þef ka ten a cý yor su nuz. Dik kat, her kes vi rüs ka pa bi lir. He le de ko ru ma sý yok sa. 3 bin 500 dil yok ol mak ü ze re NATÝONAL Ge og rap hic der gi sin de ya yýn la nan bir a raþ týr ma ya gö re her 14 gün de dün ya ü ze rin de ko nu þu lan bir dil yok o lu yor. Ka bi le dil le ri da hil, dün ya da top lam 7 bin ci va rýn da fark lý di lin var ol du ðu tah min e di lir ken bu dil le rin en az ya rý sý nýn terk e dil mek ü ze re ol du ðu be lir ti li yor. A raþ týr ma da, ço ðu ye rel o lan bu dil le rin yer le ri ni Ýn gi liz ce, Ýs pan yol ca ve Man da rin ce gi bi bel li coð raf ya lar da yay gýn ko nu þu lan dil le re bý rak tý ðý na i fa de e di li yor. A raþ týr ma da, glo bal leþ me ve i le ti þim tek no lo ji le ri nin ge liþ me siy le bir lik te sý nýr la rýn kalk tý ðý ve bu se bep le ye rel dil le re o lan il gi nin a zal dý ðý söy le ni yor. Tek no lo ji, ti ca ret ve i le ti þim dün ya sý na ha kim o lan dil le rin bir ca zi be un su ru ha li ne gel di ði be lir ti li yor. Bu se bep le a i le le rin ço cuk la rý ný ya ban cý dil öð ren me ko nu sun da yön len dir dik le ri be lir ti lir ken göç ler dolayýsýyla ye ni ne sil ler ye rel di li öð re ne mi yor. Bu nun ya ný sý ra kü çük ka bi le le rin da ha da bö lü ne rek yal nýz ca grup lar ha lin de ya þa ma sý nýn da bu sü reç te et ki li ol du ðu i fa de e di li yor. Dil bi lim ci ler, kri tik o la rak be lir le nen ve lis te ye a lý nan dil le ri ko ru ma ya yö ne lik ça lýþ ma lar yü rü tü yor. Bu kap sam da te lâf fuz bil gi le ri kay de di lir ken söz lük ça lýþ ma la rý ya pý lý yor. An cak bir di lin ha yat ta kal ma sý i çin bu ça lýþ ma la rýn ye ter li ol ma dý ðý ný ve bu nu an cak o di li ko nu þan la rýn ko ru ya bi le ce ðin den bah se di li yor. A raþ týr ma yap mak i çin ABD nin u zak coð raf ya la rýn da ki bir kö ye gi den i ki dil bi lim ci, ye rel dil le rin ko run ma sý i le il gi li ü mit siz li ði ni þu söz ler le an la tý yor: Bir genç ya ný mý za gel di ve bi ze þar ký söy le mek is te di ði ni söy le di. He ye can la bek le dik ve genç bi li nen bir rap çi nin bi li nen bir þar ký sý ný söy le me ye baþ la dý. Dil le rin ne ka dar yo ðun bir a þýn ma ya ma ruz kal dý ðý ný ve dil le ri ko ru ma nýn zor lu ðu nu o za man fark et tim. Ýs tan bul / ci han Mev lâ nâ Mü ze si nde yaz be re ke ti 1 mil yon 735 bin zi ya ret çiy le Tür ki ye de en çok zi ya ret e di len mü ze ler - den bi ri o lan Mev lâ nâ Mü ze si nde yaz dö ne mi ha re ket li li ði ya þa ný yor. Kon ya Mü ze Mü dü rü Yu suf Ben li, Mev la na Mü ze si nin; A ya sof ya Mü - ze si ve Top ka pý Sa ra yý Mü ze si nin ar dýn dan Tür ki ye de en çok zi ya ret e - di len 3. mü ze ol du ðu nu söy le di. Ge çen yýl Mev lâ nâ Mü ze si ni 1 mil yon 735 bin 424 ki þi nin gez di ði ni an la tan Ben li, tu rizm se zo nu nun a çýl dý ðý yaz ay la rýy la bir lik te mü ze de ki yo ðun lu ðun da art tý ðý ný i fa de et ti. Bu yýl 1 Ni san dan 22 Ha zi ran a ka dar Mev lâ nâ Mü ze si ni 395 bin 460 yer li ve 50 bin 549 ya ban cý ol mak ü ze re top lam 446 bin 9 ki þi nin zi ya ret et ti ði ni i fa de e den Ben li, þun la rý kay det ti: Bu gün ler de mü ze yi en çok Ja pon tu - rist ler zi ya ret e di yor. Ja pon la rýn ar dýn dan bu dö nem de i kin ci sý ra da Fran sýz lar ge li yor. Yer li tu rist le rin sa yý sý hiç de az de ðil. Mev lâ nâ Mü ze si, i çin de bu lun du ðu muz yýl lar da tam bir ye ni len me ya þý yor. Es ki den zi ya - ret çi ler mü ze nin sa de ce iç kýs mý ný ge zer, av lu da hiç bek le me den mü ze - den ay rý lýr dý. Son o la rak, Der viþ Hüc re le ri bö lü mü ti tiz bir ça lýþ ma so - nun da ye ni le ne rek hiz me te a çýl dý. Ýç le rin de, Mev le vî ta ri hi ne a it e ser le rin ser gi len di ði 16 der viþ hüc re si yo ðun il gi gö rü yor. Bu ne den le son 6 ay dýr mü ze zi ya ret çi le ri, sa de ce Mev lâ nâ nýn san du ka sý nýn bu lun du ðu mü ze - nin i çi ni de ðil, av lu kýs mýn da ki bö lüm le ri de ge zi yor. Kon ya / a a Baþlarýnda kýrmýzý fesleriyle Karaula kasabasýndan yola çýkan atlý birlikler, Donyi Vakuf þehrine ulaþtý. FOTOÐRAF: AA Bosna da Ayvaz Dede þenlikleri BOSNA HERSEK ÝN EN UZUN SOLUKLU OLAN VE HER YIL ON BÝNLERCE ÝNSANIN KATILIMIYLA DÜZENLENEN AYVAZ DEDE ÞENLÝKLERÝ, BU YIL DA RENKLÝ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLUYOR. ÞEN LÝK LER kap sa mýn da ül ke nin çe þit li yer le rin den ge le rek el le rin de Os man lý yý tem sil e den san cak lar, baþ la rýn da kýr mý zý fes le riy le Ka ra u la ka sa ba sýn dan yo la çý kan at lý bir lik ler, Don yi Va kuf þeh ri ne u laþ tý. Yak la þýk 300 at tan o lu þan bir lik le rin Don yi Va kuf þehri ne gi ri þi do la yý sýy la kar þý la ma tö re ni dü zen len di. Tö re ne ka tý lan bin ler ce Boþ nak, Don yi Va kuf þehri nin a na cad de sin de sað lý sol lu di zi le rek, el le rin de Türk ve Bos na Her sek bay rak la rýy la at lý bir lik le rin ge çi þi ni he ye can la iz le di. El le rin de san cak lar ve Türk bay rak la rýy la þehre gi ren bir lik le rin kar þý la ma tö re nin de, Tür ki ye Ýz ci lik Fe de ras yo nu nun or ga ni zas yo nuy la Ay vaz De de Þen lik le ri ne ka tý lan iz ci ler de ge çiþ yap tý. Ka ra u la dan yo la çý ka rý lan san ca ðý, Pru saç a u laþ tý rýl mak ü ze re Ay vaz De de Þen lik le ri nin or ga ni za tö rü Trav nik Müf tü sü Nus ret Ab di be go viç i le Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý Müs te þar Yar dým cý sý Fa ruk Þa hin, Ka ra u la ka sa ba sýn da i mam o la rak gö rev ya pan Sa lih Ars la no viç e tes lim et ti. Sa ray bos na, Mos tar, Ze ni ca, Ban ja Lu ka gi bi çok sa yý da þe hir den ge len at lý bir lik ler da ha son ra Don yi Va kuf tan Pru saç a de vam et ti. TÜR KÝ YE DEN KA TI LIM Bu yýl 502. kez dü zen le nen þen lik le re dün ya nýn çe þit li yer le rin de ki Boþ nak la rýn ya ný sý ra Tür ki ye den de yo ðun ka tý lým ol du. Çok sa yý da tur þir ke ti, þen lik ler i çin bin ler ce ki þi yi Tür ki ye den Bos na-her sek e ge tir di. Faaliyet le re, Tür ki ye Ýz ci lik Fe de ras yo nu, Ýz mir in Me ne men, Ma ni sa nýn Ak hi sar be le di ye le rin den de yo ðun ka tý lým ol du. Ay rý ca, Boþ nak kö ken li Ýz mir Me ne men Be le di ye Baþ ka ný Ta hir B U L M A C A Þa hin, Don yi Va kuf þehrin de at lý bir lik le re ka týl dý. Ay vaz De de nin Bos na top rak la rý na 552 yýl ön ce gel di ði Ma ni sa nýn Ak hi sar il çe sin den de ka tý lým ol du. Be le di ye Baþ ka ný Sa lih Hýz lý, Ýl çe Kay ma ka mý Ka mil Kö ten ve il çe den çe þit li yet ki li ler faaliyet ler de yer al dý. Fa a li yet ler kap sa mýn da, dün Pru saç ka sa ba sýn dan Ay vaz De de Þen lik le ri nin ya pý la ca ðý a la na top lu yü rü yüþ ya pýl dý. Yak la þýk 8 ki lo met re lik yol cu lu ðun ar dýn dan Ay vaz De de nin ya þa nan ku rak lýk sý ra sýn da 40 gün bo yun ca du â et ti ði ve da ha son ra su yun çýk tý ðý a lan da top lu na maz ký lýn dý ve duâ e dil di. AY VAZ DE DE Ay vaz De de Þen lik le ri, her yýl on bin ler ce in sa nýn ka tý lý mýy la Bos na-her sek te bu za ma na ka dar ya pý lan en u zun so luk lu faaliyet o la rak bi li ni yor. Ay vaz De de, SOL DAN SA ÐA 1. Al lah (cc) yo lun da ca ný ný fe da e den Müs lü man. - Þan ve þe ref sa hi bi kim se. 2. Ger çek ler, ha ki kat ler. - Kimi yö re le ri miz de gi rin ti çý kýn tý, eð ri lik, çar pýk lýk. 3. Yi ðit lik, kah ra man lýk, ce sa ret. - (Tersi) Ýridyumu sim ge le yen harf ler. 4. O ku ma ve yaz ma sý ol ma yan. - Za rif lik, in ce lik. 5. Di nî e mir le re ri a yet, din dar lýk. - Ko ru yan, kol la yan. 6. Mü zik te du rak i þa re ti. - (Tersi) Yemek. - E ser ler, ni þan lar. 7. Uy du ruk ça da re hin. - Sö zün de a yak di re me. 8. Sat ranç ta þah'ýn o yun sý ra sýn da bir ka re den faz la i ler le ye bil di ði tek ha re ket. 9. De niz li'nin bir il çe si. - Or ta As ya ve do ðu Ý ran'da ku rul muþ, a dý ný ku ru cu su Sa man Hü dâ'dan a lan bir ha ne dan lýk. 10. Ta yin e di len. - Aç göz lü lük. Dünyanýn çeþitli yerlerinden yoðun katýlýmýn olduðu þenlikler 502. kez düzenleniyor. FOTOÐRAF: AA Sa rý Sal tuk gi bi, ir þat mak sa dýy la A na do lu dan kal kýp böl ge ye ge len Ho ra san e ren le rin den. Ý na ný þa gö re, Ak hi sar lý bir der viþ o lan Ay vaz De de, 500 yýl ön ce, ku rak lý ðýn ya þan dý ðý ve bu gün þen lik le re ev sa hip li ði ya pý lan Don yi Va kuf þehri nin Pru sac ka sa ba sýn da ki da ða gel di. Hal kýn kýt lýk çek ti ði, hay van la rýn su suz luk tan te lef ol du ðu böl ge ye su yu ge tir mek i çin 40 gün 40 ge ce bu ra da i ba det e den Ay vaz De de, bir ge ce, uy ku sun da i ki ko çun bir bi riy le çar pýþ tý ðý ný gör dü. Boy nuz se siy le uy ku sun dan u ya nan Ay vaz De de, bir an da kar þý sýn da ya rý lan da ðý ve gü rül gü rül a kan ýr ma ðý bul du. Böy le ce böl ge su ya ka vuþ muþ ol du. Bu o la yý du yan çok sa yý da in san da Müs lü man ol du. Þen lik le rin bir ba ký ma bu böl ge de ki in san la rýn Ýs lâm ý se çi þi do la yý sýy la da ya pýl dý ðý bi li ni yor. Don yi Va kuf / a a Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Þa hit lik et me, þa hit lik. - U zak lýk be lir tir bir ni da. 2. Ye ni çe ri o ca ðý na ka yýt lý i sim ler ve bu ki þi le re ve ri len kâ ðýt. - Sat ranç ta L þe kil li ha re ket et me ö zel li ði o lan taþ. 3. Ýn san da bu lu nan din, mil let, va tan ve a i le gay re ti. - Volt am pe rin ký sa sý. 4. Ken di si ne Ýn cil i nen pey gam ber. - Gök, gök yü zü. 5. Derince çorba kabý. - Es ki den kul la ný lan bir hu bu bat öl çe ði. 6. Ü ze rin de ö lü yý ka nan a yak lý tah ta. 7. Ýn san ve hay van vü cu du na a çýk ya ra lar dan gi ren, ge nel lik le top rak ta, güb re de ya þa yan bir ba si lin yol aç tý ðý, kas la rýn sü rek li að rý lý ka sýl ma sýy la ken di ni gös te ren a teþ li ve teh li ke li bir has ta lýk, ka zýk lý hum ma. 8. Bir renk. - (M. Ö M. Ö. 2100), M. Ö 4 bin de A rap Ya rý ma da'sýn dan Me zo po tam ya'ya ilk ge len ve yer le þen Sa mi a sýl lý bir ka vim. 9. Ý rin, ya ra. - A rap ça da su. 10. E ko no mi de pi ya sa da tep ki ve ya et ki. - Su riye'nin baþ þehri. 11. Rus ça da e vet. - Bi ri si nin hi ma ye si ne gir me. - Sod yu mu sim ge le yen harf ler. 12. Uydurma hikâyeler, efsaneler, yalanlar, masal nev'înden þeyler, mitoloji. - Çü rük ü züm ta ne le ri DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI M A T A R A A T A M A A N A L Ý T Ý K T U R K A M E T B Ý T A B A M A F D A L A K R A H A T Ý Y E A R A A L K E Y Ý N E K A B L V O T K A S A K A R Ý N A L A N Ý B A L F Ý A A K A T A M A R A N T K

5 Y MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Bir ta ra fý mýz að rý dý ðýn da, müt hiþ ka rýn san cý la rý çek ti ði miz de ve ya ba þý mýz ka zan gi bi kay na dý ðýn da o yu na mý ko þa rýz, e ð le nir mi yiz, a lýþ ve riþ mi ya pa rýz, se ya hat mi e de riz? Yok sa ec za ne ye, dok to ra, has ta ne ye ko þar, ça re ler mi a ra rýz? Ve ya þöy le söy le ye lim: Bi ri le ri e vi mi zin te mel le ri ni ka zý yor, ba þý mý za yý ka cak! Ve ya hut, a te þe ve re cek ça lýþ ma lar ya pý yor Al dýr ma yýp yi ne yu ka rý da sa yý lan þey le ri mi ya pa rýz; yok sa ça re ler mi ü re ti riz? (0505) Dün ye vî leþ me ca mi le ri mi zi de teh dit e di yor He men her ya ný mýz dan bi zi ab lu ka ya a lan is raf ve dün ye vî leþ me ma ra zý, ma a le sef ca mi le ri mi ze de gir di. Bi rer i ba det me kâ ný o lan ca mi le ri miz de bu as rýn teh li ke li bir has ta lý ðý o lan dün ye vî leþ me den ken di ne dü þen pa yý al dý. Di ni mi zin bir ge re ði o la rak her tür lü süs ve is raf tan u zak, sa de ve mü te va zi ca mi le rin ye ri ni, bu gün ar týk her tür lü lük se ve kon fo ra sa hip ca mi le rin al dý ðý ný gö rü yo ruz ar týk. Ýh ti þam lý mi na re le riy le, i çi dý þý süs len miþ du var la rýy la, mer mer ya pý lý mih rap ve min ber le riy le, mil yar lýk a vi ze le riy le, üst üs te dö þen miþ pa ha lý ha lý la rýy la, gün düz na maz va kit le rin de ya nan on lar ca lam ba la rýy la arz-ý en dam e den ca mi le ri miz bu hal le riy le ne yin ha ber ci si siz ce? Ýs raf ba ta ðý na, dün ye vî leþ me il le ti ne gir di ði mi zin i þa re ti de ðil mi? Ý ba det me kân la rý ný böy le gös te riþ ten baþ ka hiç bir fay da sý ol ma yan þa ta fat lý hâ le ge tir me nin din de ki ye ri ne dir? Ve ya din de ca mi le ri bu hal le re bü rün dür me nin ce va zý, ruh sa tý var mý? Ý þin as lý ný bi len le re ha va le et mek le be ra ber, ko nu i le a lâ ka lý E fen di mi zin (asm); Kur ân la rý al týn ve ya gü müþ kap la ra koy du ðu nuz da ve ca mi le ri ni zi de süs le di ði niz de, ge le cek o lan fe lâ ket le ri bek le yi niz tes bi ti ni, baþ ta ca mi le ri lüks me kân lar ha li ne ge tir me yi ön ce lik li va zi fe bi len ve bu yol da her tür lü mas raf tan çe kin me yen il gi li ve yet ki li ler; son ra da bü tün ehl-i din o la rak he pi miz ye ni baþ tan o ku ma lý yýz. Bü tün bu biz ce ge rek siz mas raf la rýn mil le tin ha yýr-ha se nat la rýy la ya pý lý yor ol ma sý da, i þin bir baþ ka ga ra be ti. Ca mi le ri mi zin in þa ve ta mir le ri de da hil ta ma men ehl-i ha mi yet ha yýr se ver ehl-i di nin him met ve gay ret le riy le vü cu da ge ti ri li yor. Yü rür lü lük te ki la ik li ðin bir ge re ði o la rak dev le tin ca mi in þa et mek ve ca mi le rin za ru rî ih ti yaç la rý ný kar þý la mak di ye bir so rum lu lu ðu yok. Ca mi ho ca la rý nýn ma aþ la rý ný ve rir o ka dar. Hal böy le i ken yet ki li le rin mil le tin ce bin den, on la rýn ha yýr ni ye tiy le ver dik le ri pa ra i le hiç bir is raf tan ka çýn ma ya rak, en lüks, en pa ha lý eþ ya lar la ca mi le ri do nat ma la rý doð ru o lur mu? Za ru rî ih ti yaç la ra el bet te kim se nin bir di ye ce ði o la maz. Ýs ra fa kaç ma mak þar týy la ca mi le rin bü tün ih ti yaç la rý kar þý lan ma lý. E lek trik, su, do ðal gaz fa tu ra la rý ö den me li, ser gi le ri, min be ri, mih ra bý el bet te ol ma lý. A ma de di ði miz gi bi di ni mi zin ha ram kýl dý ðý is raf tan ka çýn mak þar týy la. Bi lin di ði gi bi devr-i sa a det te i ba det me kân la rý ol duk ça ba sit ve sa de i di. Üs tü hur ma dal la rýy la ör tül müþ, ze mi ni top rak o lan dört du var dan i ba ret i di o za ma nýn na maz me kân la rý. Pey gam ber mes ci di de böy le i di. Da ha son ra ki dö nem ler de de tam ma na sýy la ol ma sa da ca mi ve mes cid ler de ki ya pý bu þe kil de de vam et ti. Tâ bi în, te be-i tâ bi în za ma nýn da, Ab ba si ve Os man lý de vir le rin de de ca mi le rin in þa sýn da ve tef riþ le rin de sü se ka ça cak, lü zum suz hiç bir is ra fýn ya pýl ma dý ðý ný gö rü yo ruz. Ki, doð ru o lan da bu dur. Bir çok i þi miz de ol du ðu gi bi, bu me se le de de i þin as lý ve ö zün den zi ya de, ký þý rýy la, ka bu ðu i le meþ gul o lu yo ruz. Ön ce lik li ga ye ve mak sat ca mi ce ma a ti ni ço ðalt ma nýn ya nýn da, on la rý Ýs lâ mi ye ti doð ru öð re nen ve öð ren dik le riy le a mel e de bi len in san lar o la rak ye tiþ tir mek i ken; ço ðu za man bu ö nem li so rum lu luk ku lak ar dý e di le rek, bü tün him met ve gay ret ler ca mi le rin tef riþ ve do na ný mý na sarf e di li yor. Hal bu ki ca mi le ri miz bi rer i ba det me kân la rý ol ma nýn ya nýn da, bi rer e ði tim ve öð re tim mer kez le ri o la rak tan zim e dil se da ha doð ru ol maz mý? Ce ma a tin lâ zým o lan di nî bil gi le ri ni öð ren me le ri i çin ca mi le ri miz de bol ki tap lý kü tüp ha ne ler bu lun du rul sa ve ho ca la rý mýz da bu ko nu da ön a yak o lup reh ber lik yap sa lar çok da ha fay da lý ol maz mý? Çün kü bu ko nu da ca mi ce ma a ti nin e pey ce ek si ði nin bu lun du ðu nu bi li yo ruz. Bir ço ðu i ba det le ri ni doð ru o la rak yap ma la rý i çin, ye ter li fýk hî bil gi ye sa hip de ðil ler. Yi ne bir ço ðu di nî ya þan tý la rý nýn ge re ði o lan farz la rý, va cip le ri, he lâl le ri, ha ram la rý ya hiç bil mi yor ve ya ek sik bi li yor. Bu ra da ön ce lik li va zi fe ve so rum lu luk her hal de bu iþ le va zi fe li ho ca la rý mý zýn ol ma lý. Ve iþ te ký sa ca di yo ruz ki, baþ ta Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý o la rak, di ðer bü tün bi rim ler de ki a mir ler ve ca mi per so ne li nin ön ce lik li va zi fe le ri ca mi le ri mi zin hiç de za ru rî ol ma yan lüks sa yý la bi le cek ih ti yaç la rý ný kar þý la mak tan zi ya de, ca mi ce ma a ti nin ke mi ye ten ve key fi ye ten ar zu la nan se vi ye ye u laþ ma sý i çin him met ve gay ret le ri ni sarf et me le ri dir. 30 yýldýr ayný oyun, býkmadýk mý! PKK nýn týr man dýr dý ðý ger gin lik ne yin ha ber ci si? Ül ke miz bö lün me fe lâ ke ti ne mi sü rük le ni yor? Yö ne ti ci ler, si ya sî ler, sos yal bi lim ci ler, po li ti ka cý lar, psi ko log lar, e ði tim ci ler ve va tan daþ lar, ar týk ký sýr çe kiþ me le ri bý ra kýp, o yu nu, eð len ce yi dur du rup, se ya ha ti ya rý da bý ra kýp bu sos yal has ta lý ðý teþ his, te da vi ve a me li yat et me ye koþ ma lý de ðil mi? Ön ce þu hu su su tes lim e de lim: Çey rek as rý aþ kýn dýr PKK nýn ü ze ri ne si lâh la gi di li yor, as ke rî me tot lar la gi di li yor. Bir tril yon do lar har can mýþ týr. Di ðer ka yýp lar 600 tril yon do lar mý, 900 tril yon do lar mý! Ma ne vî ka yýp la rýn mad de ye dö nüþ tü rül me si i se he sap sýz. Yi ne dur du ru la ma mýþ sa, bu, hem teþ his te, hem de te da vi de bir yan lýþ lýk ol du ðu nu gös ter mez mi? Öy le i se a sýl has ta lý ðý teþ his e de lim: Mil li yet çi - Mil lî Mü ca de le ha re ke ti ne or du la rý da da hil e de rek A na do lu'da hür ri yet ve is tik lâl mü ca de le si ni ilk ba þ la tan þah sýn Kâ zým Ka ra be kir Pa þa ol du ðu nu n i zah ve is pa tý na da ir bil gi le ri ak tar ma ya bu gün de de vam e di yo ruz. Ýþ te, 19 Ni san 1919'da Trab zon'a a yak ba san Ka ra be kir'in da ha son ra ki gün ler de ya þa dýk la rýy la i lgi li o la rak "Gün lük ler"de kay da geç ti ði bil gi ler: 20 Ni san 1919 Pa zar: Þeh zâ de Ce ma led din E fen di i a de i zi ya ret et ti. De po a lay ku man dan lý ðýn da bu lun du....si ya set le iþ ti gal et me mek i çin "Pa di þah baþ ku man dan ol ma lý" di yor... Fi kir le ri ni tas hih et tim. 23 Ni san: Fýr tý na var....trab zon'da ki 4. Ko lor du'dan bý ra kýl mýþ o lan ký ta a týn zap tu rap tý ber bat. Sar hoþ luk zap tu rap tý bi tir miþ. Bir kaç za bi ti tec zi ye i le sý ký bir zap tu rapt te min et tim. Sam sun'u pek za yýf bul muþ tum. Sam sun ka sa ba sý ha ri cin de, Rum eþ ki ya sý va zi ye te hâ kim. Trab zon mýn tý ka sýn da Türk lük ke sif ol du ðu gi bi, ko lor dum la Þark'a hâ kim o la ca ðým dan bu müf re ze nin Sam sun ko lor du su na gön de ril me si ni mu va fýk bul dum. 27 Ni san Bir Yu nan tor pi do su li ma na gel di. Mu hâ cir le ri yer leþ tir mek i çin i çin de he yet var mýþ. Sar hoþ bir Yu nan ne fe ri ge ce bi zim bir ne fe rin si lâ hý ný al mak is te miþ. Ne fer de ge bert miþ. 28 Ni san: Rus ban dý ra lý bir va pur, baþ di re ðin de Yu nan bay ra ðý var. Rus ya'dan 400 ka dar mu hâ cir ge tir miþ ler. 30 Ni san: Trab zon'dan Er zu rum'a ha re ket. Ý ki o to mo bil Zi ga na'yý aþ týk. Ak þam Ar da sa'da kal dýk. Yol da bir Rum ter cü man re fa ka tiy le i ki A me ri ka lý Er zu rum'dan ge li yor du. Ar da sa ka za mer ke zi. Me mur lar da da hil ol mak ü ze re o tuz ev kal mýþ. Harp ten ön ce üç yüz ev miþ. Ric'at ta, am bar la rý bi zim ki ler yak mýþ. Yan gýn her ta ra fa si ra yet le ka sa ba yan mýþ. Hal kýn yüz de sek se ni aç. Ot top la yýp üs tü ne bi raz un ka ta rak kay na týp tuz suz çor ba o la rak i çi yor lar mýþ. Tu zun ok ka sý yir mi ku ruþ. To hum luk bir þey yok. Gi re sun'da i ki yüz ton mý sýr am bar lar da du ru yor du. Kay ma ka ma söy le dim. Der hal vi la ye te mü ra ca at et sin. 2 Ma yýs : Bay burt'u ev ve le ka dar tef tiþ. Tek o to mo bil i le Kop'u aþ týk. Ak þam Aþ ka le'ye. Ha va la tif. Kop'u pek ra hat aþ týk. Zi ga na Kop'tan da ha müt hiþ ve u çu rum. Kar, ke nar lar da par ça ha lin de kal mýþ tý. 3 Ma yýs: 9.00 ev vel de Aþ ka le'den ha re ket le öð le yin Er zu rum'a. Ha va az yað mur lu. Kýr ki kin di nin bi rin ci yað mu ru i miþ! Çok se vin dim. Pek es ki ta ný dý ðým yer ler. Kur tar dý ðý mýz yurt. 4 Ma yýs: Ýn gi liz kay ma ka mý Raw lin son zi ya re ti me gel di. Ya ný na Ýn gi liz ce bi lir bir za bit ver dim. Bil mez gi bi du rur du, çok ma lu mat a lýr dým. Er zu rum Mü da fa a i Hu kuk He yet i Mer ke zi ye si i le gö rüþ tüm. Ho ca Ra if yal nýz lik, ýrk çý lýk, et nik ba ðým sýz lýk! Bes len di ði top rak: Ý nanç sýz lýk, a te izm, ko mü nizm, se kü la rizm Do ðu ve Gü ney do ðu da ba zý din dar la rý, sý ra dan va tan daþ la rý ve hat ta i mam la rý PKK ya ta raf tar e den se bep: Ýs tib dat, bas ký, dik ta tör lük, key fî mu a me le, din siz lik Müs te bit re jim in san la rýn gi yi mi ne ka rý þý yor, ku þa mý na ka rý þý yor, di li ne ka rý þý yor, di ni ne ka rý þý yor Ha yýr, ha yýr ka rýþ mý yor; da ya tý yor, gi yim-ku þam bi çi mi da ya tý yor Þu hal de pan ze hi ri ne dir? Hür ri yet, de mok ra si. Din, vic dan, dü þün ce hür ri ye ti. Ýs lâm, i man, va tan kar deþ li ði As lýn da en bü yük düþ ma ný mýz PKK ve ya o nun o yu nu na ge len, tu za ðý na dü þen va tan daþ de ðil; Be di üz za man ýn i fa de siy le, ce ha let, fakr u za ru ret (fa kir lik ve za ru rî ih ti yaç la rý mý zý bi le kar þý la ya ma ma) ve ih ti lâf. An la þý lý yor ki, te rö rü mad de o la rak sor du ki: "E ðer Er zu rum tah li ye o lu na cak sa ço luk ço cuk la rý vak tiy le giz li sevk e de lim." Ce va ben de dim: "Bü tün A na do lu teh li ke de, ne re ye gi de cek si niz? Mil lî hü kü met e sa sý na he men baþ la yýn. Me tin o lu nuz ve ba na yar dým e di niz. Er zu rum'un Þark'ýn da ben öl me dik çe bir þey ol maz. " 15 Ma yýs: Be rat Kan di li. Ha va kar lý. Ha san ka le i çe ri sin de yim. Sa bah le yin dört par mak ka lýn lý ðýn da kar tut tu. Fo toð raf al dýk. Kýs rak, ya ðýz bir kýs rak do ður muþ. Ýs mi ni Kan dil koy dum. Ýz mir'in iþ ga li ha be ri Ýz mir'i mi zi me lun Yu nan lý lar iþ gal et miþ. Sa at, 16'da ha ber al dýk. Bu fe lâ ke tin ha zýr lan dý ðý bel li i di. Pa ris ga ze te le rin de Ve ni ze los'un Ýz mir iþ ga li hak kýn da ki me sa i si ni Ýs tan bul'da o ku muþ tuk. Ýs tan bul hü kü me ti, Ýz mir'in a zim li ku man dan ve va li si bu lu nan Nu red din Pa þa yý az le de rek â ciz bir mah lûk o lan A li Na dir Pa þa'yý ko lor du ku man dan lý ðý na ve bir Kürt o lan Ýz zet Be yi de va li li ði ne ta yin e de rek gün ler ce Yu nan lý la rýn Ýz mir sâ hil le ri ne si lâh ve ü ni for ma çý kar ma la rý na kar þý u yu du lar ve iþ ga le kar þý na mert çe tes lim ol du lar. 18 Ma yýs: Ýz mir'in Yu nan lý la ra ve ril me si ni Er zu rum a ha li si mi ting ya pa rak pro tes to et ti. Çe ki ni yor lar dý; Ýs tan bul'dan ve Ýn gi liz mü mes si lin den! A yýp týr de dim. Ya rýn da bu fe lâ ket Þark'ýn ba þý na ge le cek tir. 19 Ma yýs: Mus ta fa Ke mal Pa þa bu gün Ban dýr ma va pu run dan Sam sun'a çýk mýþ - i le, si lâh la, si ya set le dur dur mak müm kün de ðil dir. Öy le i se, baþ ta ik ti dar da ki ler ve bü tün va tan daþ lar o la rak o yu nu, eð len ce yi, i ha le pe þin de koþ ma yý bý ra ka lým da, ön ce has ta lý ðý mý zý te da vi e de lim, bu yan gý ný sön dü re lim! Res mî, gayr-i res mî ak lý ba þýn da bü tün ze vat, Do ðu ve Gü ney do ðu lu la rýn hem þeh ri si Be di üz za man ve Ri sa le-i Nur la bir lik te A na do lu ya çý kar ma ya pa lým, ih lâs, mu hab bet ve u huv vet le on lar la ku cak la þa lým. Týp ký mev lid ler de ku cak laþ tý ðý mýz gi bi E ðer o nu o ku say dýk, an la say dýk ve çiz di ði stra te ji yi yüz se ne ön ce ha ya ta ge çir sey dik ne de mok ra si, ne in san hak la rý, ne Er me ni me se le miz, ne ü ni ver si te prob le mi miz, ne PKK be lâ sý, ne de bö lün me teh li ke siy le kar þý kar þý ya ka lýr dýk! Ça re yi ne on da. 30 yýl dýr ay ný o yun! Ve ay ný de rin dev le tin yak la þý mý! Býk ma dýk mý? Ýstiklâl Harbini Karabekir baþlattý (2) Kâzým Karabekir, Millî Mücadele hareketini baþlattýðý günlerde. týr. 16 Ma yýs'ta Ýs tan bul'dan ha re ket et miþ ler. Ya nýn da Re'fet Pa þa, Mi ra lay Kâ zým Bey, Dok tor Re fik (Say dam) Bey... Ra uf (Or bay) Bey, nez din de (ya nýn da) Re cep Züh tü (ga ze te ci), Yüz ba þý Tu fan Bey, Ýz mit sa býk mu ta sar rý fý Sü rey ya Bey ol du ðu hal de A mas ya'ya il ti hak et miþ ler. Bu gün Fa tih Ca mi î Þe ri fi mey da nýn da ilk mi ting ya pýl mýþ. En az 30 bin ki þi top lan mýþ. Türk top rak la rý ný çið net me ye cek le ri hak kýn da Fa tih'in tür be si ö nün de ye min ler e dil miþ. Ha li de E dip Ha ným, gü zel nu tuk söy le miþ. 20 Ma yýs 1919 Sa lý: Da mat Fe rit, Sad râ zam ol muþ, ye ni ka bi ne kur muþ Ma yýs: Ýz mir'de Rum la rýn hetk i nâ mus ve ka til de (na mus la rý kir le tip ma sum la rý öl dür me de) bu lun duk la rý ný ve yað ma yý be le di ye re is le ri, Ay dýn ve ha va li si Redd i Ýl hak he yet le ri bil di ri yor. So ru i þa ret le ri Mus ta fa Ke mal'den ilk þif re: Ne den Sam sun'a çýk mýþ... Ne den Sam sun'da va kit ge çi ri yor? Me mu ri ye ti ka bul et tim di yor. Ne den da ha ev vel et me di? Bu me mu ri yet ne dir? "Pa di þah ve Fe rit Pa þa ya bi rer ne fer gi bi hiz met e de ce ðiz di ye ga ze te ler de be yan nâ me le ri var dý... Ke mal Pa þa yý mu ka ve met i çin mi gön der di ler? 23 Ma yýs 1919 Cu ma: Sul ta nah met Par kýn da mu az zam mi ting ol muþ. En az i ki yüz bin ki þi iþ ti rak et miþ. Mi na re ler den si yah ör tü ler sar ký týl mýþ. Si yah bir kür sü den nu tuk lar söy len miþ. "Ýz mir Tür kün dür, Türk ka la cak týr" ya zý lý si yah bay rak lar he ye can ver miþ. Ay ný tarz da ro zet ler a ha li ye da ðý týl mýþ. Cu ma na ma zý ný mü te a kip al tý mi na re den bir den tek bir ve teh lil sa dâ la rý baþ la mýþ. Ýn gi liz ve Fran sýz lar fe cî man za ra lar ha zýr la mýþ, mi ting mey da ný ü ze rin de tay ya re ler u çur muþ. Ar týk Üs kü dar'da ve sâ ir yer ler de mi ting ler de vam et miþ. 24 Ma yýs: Dâ rü'l Ey tâ mý (Ye tim ler Yur du) tef tiþ. Ko lor du san ca ðý i çin 33 ye tim tef rik et tik. Dâ rü'l Ey tâ mý Rus lar tah rip et miþ. Pek ip ti dai bir hal de kal mýþ....er zu rum'da ye tim le re ilk yar dým baþ la dý ðý gün. Bay burt'ta ki le rin gel me si i çin da ha ev vel e mir ver dim. 26 Ma yýs : Er zu rum'da ki ka ra rým: As ke rî ve mil lî teþ ki lât im ha e di le mez. Si lâh, cep ha ne ve sâ i re tes lim e di le mez. Her han gi bir mýn tý ka ya ta ar ruz, u mu mî mü da fa a ya bi zi mec bur e der... Bu ka ra rý mý ko lor du la ra tâ mim (i lân) et tim. M. Ke mal i le Ra uf Bey ka bul et ti. (6 Tem muz''da Er zu rum Kon gre si de ka bul et ti.) 10 Tem muz: M. Ke mal Pa þa nýn kon gre ye a lýn ma sý mü na ka þa sý ve re yim i le a lýn ma sý. 23 Tem muz 1919: Er zu rum Kon gre si'nin res mi kü þa dý. Ke mal Pa þa ü ni for ma ve kor do nuy la gi ri yor, kür sü ye çý ký yor. Gü müþ ha ne mu rah ha sý (de le ge si) Ze ki Bey "Pa þa! Ev ve lâ ü ni for ma yý ve kor do nu nu at, on dan son ra kür sü ye gel! Mil lî kuv vet, as ke rî ta hak küm þek li ne gir me sin" di yor. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Ýz mir de bir e vi niz var Ýz mir de bir e vi niz var. Ý çin de ev lâ dý ný zýn Ri sa le-i Nur ha ki kat le ri ni öð re ne ce ði... Ri sa le-i Nur un ce mi ye te a çý lan gö zü, ku la ðý, e li, di li o lan... Ye di den yet mi þe her ke sin, i çin de hu zur bu la ca ðý... Þahs-ý ma ne vî ye gü len, þahs-ý ma ne vî yi ku cak la yan, þahs-ý ma ne vî ye ze min o lan... Ý man ve Kur ân hiz me ti ne ký ya me te ka dar ha mi o la cak... Ý mam-ý A li nin (ra) ke ra me ti ne, Gavs-ý A zam ýn (ks) him me ti ne maz har... Be di üz za man ýn (ra) göz yaþ la rý ný ký ya me te ka dar ta þý ya cak... Ri sa le-i Nur un dâ vâ sý ný ci ha na i lân e de cek... Ýz mir de bir e vi niz var! *** E vet; Ýz mir de ki e vi niz, Ri sa le-i Nur Kül li ye si, nam-ý di ðer Ýz mir Ye ni As ya Kül tür Mer ke zi 4 Tem muz 2012 Çar þam ba Gü nü ak þa mý, Çar þam ba yý Per þem be ye bað la yan ge ce, Üm met-i Mu ham med in (asm) be ra tý ný al dý ðý Be rat Kan di lin de- in þa al lah hiz me te a çý lý yor. Te me li 29 Ma yýs 2011 gü nü a týl mýþ tý. Ce ma a tin ka sa sýn da pek pa ra sý yok tu as lýn da. Ye ri a lýn dýk tan ve pro je si ka bul e dil dik ten son ra he le bir te mel a ta lým da, dört beþ se ne ye ka dar to par la rýz ka na a ti var dý. Beþ se ne de ruh sat a lýn maz sa ruh sat ip tal o lur de di ler. Al lah bü yük den di. Bi raz gay ret e di lir se i ki se ne de ka ba sý bi ter ve di ðer yer le rin in ce iþ le ri de vam e der ken sa lon da ders yap ma ya baþ la rýz den di. Baþ lan gýç ta çok de ðer li bir a ða be yin yüz bin li ra lýk kat ký sý bes me le miz ol du. On dan son ra bir kaç ta ne bu na ya kýn kat ký lar gel di. Fa kat a ra ya So ma li gir di, Van gir di- Al lah o böl ge ler hal ký na sýh hat ve se lâ met ver sin ; öy le kel li fel li bir kat ký ol ma dý. (Ve ya bek le di ði miz bü yük him met le rin bir kýs mý kaç tý. He lâ li hoþ ol sun.) Bir ders ha ne sa týl dý, kay nak o la rak kul la nýl dý. Ce ma a tin ca ný ný di þi ne tak tý ðý ný, e tin den týr na ðýn dan art tý ra rak bir ku ruþ la da ol sa kat ký yap ma ya ça lýþ tý ðý ný u nu ta mam! Bir ku ruþ kat ký sý bu lu nan bu lun ma yan her kes ten Al lah ra zý ol sun. Ýþ le ri bi rin ci el den ta kip e den Sa lih Zer nek li A ða bey hiç borç tan kur tul ma dý. Dün bi na yý gez dim. Ý na nýn; i na na ma dým! Fa yans lar, mer mer ler bit miþ; mer di ven kor ku luk la rý ya pý lý yor; la mi nant la rýn ta ma mý o da la ra in di ril miþ; ders sa lo nu nun iç bo ya sý, ta va ný, e lek trik, ses ve gö rün tü sis tem le ri, la mi nan tý bit miþ; çek yat ve ha lý si pa ri þi ve ril miþ; ka pý la rýn bir kýs mý ve pen ce re ler yol da; a san sör ve ril miþ; el ham dü lil lah. Ek sik ler da ha çok var þüp he siz. Borç lar da var. A ma iþ le rin bir yýl da bu de re ce ye ge le ce ði ni ve bir yýl da a çý lýþ ya pa bi le ce ði mi zi hiç mi hiç tah min et mi yor duk! Sa de ce ih ti yaç þe dit ti! Ce ma at du â sý ný ih ti yaç di liy le ya pý yor du. Bir de bir sýr söy le ye yim: Ýs ma il Mer mer A ða bey di yor ki: Ka sa mý zý hiç say ma dýk! Ne ha yýr ve him met e den ler ken di ka sa la rý ný say dý lar, ne de kül li ye nin iþ le ri ni ta kip e den ler kül li ye ka sa sý ný say dý lar! Ne ih ti yaç ol duy sa Rab bim gön der di, ne gel diy se har can dý. Hiç da ral ma dýk. Na sýl ol du an la ya ma dým; a ma gör dü ðüm ka da rýy la ha yýr kaç ma ya baþ la mýþ ar týk! Bir tuð lam, bir ta þým, bir ka pým, bir la mi nan tým, bir ka rýþ bo yam, bir ka pý ko lum, bir çeþ mem de be nim ol sun di yen i çin çok sý nýr lý stok (ha yýr sto ku) kal mýþ. Ye ti þen a lý yor! A lan, du â-yý üs ta da ne le ri ne maz har o lu yor. Ve Ýz mir, mi lâ dî 2012 yý lý nýn dört Tem mu zun da; Pey gam ber E fen di miz in (asm) nýsf-ý Þa ban de di ði ve be þe rin mu kad de ra tý nýn ya zýl dý ðý ge ce o lan hic ri 1433 yý lý nýn on beþ Þa ban ge ce sin de, Be rat Kan di lin de, be ra tý ný a lan el le rin ve dil le rin duâ la rýy la bu bi na yý hiz me te a ça cak in þal lah! Bu bay ra ma; bu se vin ci, bu ký van cý pay laþ ma ya dâ vet li si niz. Ge lin; þe ref mi sa fi ri miz o lun. U nut ma yýn: Ar týk Ýz mir de bir e vi niz var.

6 6 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ YURT HABER Y HABERLER Ad re na lin tut kun la rý Ke ma li ye de bu luþ tu n ER ZÝN CAN IN Ke ma li ye il çe sin de dü zen le nen 34. Kül tür ve Do ða Spor la rý Þen lik le ri kap sa mýn da Ka ran lýk Kan yon da ya pý lan ba se jump gös te ri si ne fes kes ti. A me ri ka, A vus tur ya, A vust ral ya, Ýn gil te re, Al man ya, Fran sa, Slo ven ya ve Tür ki ye den top lam 2 si ba yan 15 spor cu at la yýþ ger çek leþ tir di. 3 gün sü re cek o lan fes ti val de yer li ve ya ban cý spor cu lar i le tu rist ler tabiat spor la rý ak ti vi te le ri ger çek leþ ti ri yor. Þen lik le re Er zin can Va li si Sel man Ye ni gün, AKP Mil let ve kil Se ba hat tin Ka ra kel le, Ma li ye Ba kan lý ðý Es ki Müs te þa rý ve KE MAV O nur sal Baþ ka ný Ha san Bas ri Ak tan, KE MAV Baþ ka ný Ýs ma il Yü cel baþ ta ol mak ü ze re çok sa yý da bü rok rat ve dâ vet li ka týl dý. Þen lik le rin ilk gü nün de Ke ma li ye li genç ler ta ra fýn dan Ka ran lýk Kan yon da ya pý lan raf ting be ðe niy le iz len di. Raf ting gös te ri si nin ar dýn dan ü çü Türk ol mak ü ze re 15 spor cu Ka ran lýk Kan yon da ba se jump at la yý þý ger çek leþ tir di. Spor cu la rýn at la yýþ la rý va tan daþ la rýn yü rek le ri ni a ðýz la rý na ge tir di. Ke ma li ye il çe sin de bu lu nan Ka ran lýk Kan yon da 10 tek nik e kip, 20 yar dým cý e la man ol mak ü ze re top lam 30 ki þi, 10 gün lük ça lýþ may la at la yýþ par ku ru nu ye ni sis tem le ha zýr ha le ge tir di. Kan yo nun 500 met re yük sek li ðin de ki San dýk Kö yü mev kii i le 450 met re yük sek li ðin de ki Ka ra koç lu mev kii a ra sý na 500 met re si çe lik ha lat ol mak ü ze re top lam bin 500 met re ip çe kil di. Er zin can / ci han Park ta u yur ken so yul du n BUR SA NIN Os man ga zi il çe sin de, park ta u yu yan bir ki þi kim li ði he nüz be lir le ne me yen yan ke si ci ta ra fýn dan so yul du. Çýr pan Ma hal le si nde ki Me ri nos Par ký na gi den Ay dýn K., park ta u ya ma ya baþ la dý. Bir sü re son ra u ya nan Ay dýn K. so yul du ðu nu far k et ti. Po li se mü ra ca at e den Ay dýn K., ça lý nan cüz da ný i çe ri sin de sü rü cü bel ge si, si gor ta kar tý, 170 li ra pa ra sý ol du ðu nu söy le di. Bur sa Em ni yet Mü dür lü ðü, o lay la il gi li ça lýþ ma baþ lat tý. Bur sa / ci han Ki raz Fes ti va li nde gü reþ ve pik nik bir a ra da ya pýl dý n DE NÝ ZLÝ NÝN Ho naz il çe sin de bu yýl 42. si dü zen le nen Ki raz Fes ti va li, Ho naz Da ðý e te ðin de ki Göz mev ki in de ger çek leþ ti ril di. Fes ti val de va tan daþ lar hem pik nik le ri ni yap tý hem de yað lý gü reþ kar þý laþ ma la rý ný iz le di. Fes ti va le, De niz li Va li si Ab dül ka dir De mir, De niz li Mil let ve kil le ri Ni hat Zey bek ci, Meh met Yük sel, Nur can Dal bu dak ve Bi lal U çar, De niz li Be le di ye Baþ ka ný Os man Zo lan, Ho naz Kay ma ka mý Tur gut Gü len, Ho naz Be le di ye Baþ ka ný Tur gut De ve ci oð lu, çev re bel de le rin be le di ye baþ kan la rý i le çok sa yý da va tan daþ ka týl dý. Fes ti val de do la yý sýy la ya pý lan gü reþ kar þý laþ ma la rýn da baþ peh li van lý ðý Sam sun böl ge sin den Fa tih At lý ka zan dý. Baþ peh li van lýk mü ca de le sin de de re ce ye gi ren le re ma dal ya la rý Va li De mir ta ra fýn dan ve ril di. De niz li nin Ho naz de nin ce ilk ak la ge le nin ki raz ol du ðu nu vur gu la yan Va li De mir, Ge çen se ne ye gö re hem fi yat o la rak hem ü re tim o la rak çok da ha be re ket li bir yýl geç ti. Ho naz bu ka dar e ko no mi nin bey niy ken bu ra da ta þý ma cý lýk ve lo jis ti ðin de mer ke zi o la cak týr. Bil di ði niz gi bi Kak lýk Lo jis tik Mer ke zi, dev let de mir yol la rý nýn Tür ki ye de ki ger çek leþ tir di ði ilk mer kez ler den bi ri si ol du. De niz li-kak lýk a ra sýn da ki bü tün hat lar dö þen di. Ký sa bir sü re i çe ri sin de de i þ a dam la rý mýz ar týk bü tün yük le ri ni Ýz mir Li ma ný na çok da ha u cuz ve çok da ha se ri o la rak u laþ tý ra cak lar. di ye ko nuþ tu. De ni z li / ci han Köp rü lü Kan yon da yet ki so ru nu çö zü le cek n BEÞ KO NAK Köp rü lü Kan yon Mil lî Park a raf ting yap ma ya her yýl bir mil yon tu rist gel di ði ni be lir ten yet ki li ler, yet ki so ru nu a þýl ma sý ha lin de bu nun bir kaç yýl da on mil yon tu ris te çý ka bi le ce ði ni be lirt ti. An tal ya Ma nav gat Kay ma ka mý E mir Os man Bul gur lu, böl ge de tu riz mi çe þit len dir me de en ay rý ca lýk lý ye rin Beþ ko nak Köp rü lü Kan yon Mil lî Park a la ný ol du ðu nu bil dir di. Böl ge de tu riz min çe þit len me si ve su spor la rý nýn ak tif ha le gel me si i çin ön ce lik le mül ki yet ve yet ki so ru nu nun çö zül me si ge rek ti ði ni be lir ten Kay ma kam Bul gur lu, mül ki yet ve ba kan lýk lar a ra sý yet ki so ru nu nun a þýl ma sýy la 17 ki lo met re lik su spor la rý par kur a la nýn da raf ting ya pý mý nýn 10 kat ar ta ca ðý na i nan dýk la rý ný söy le di. Beþ ko nak Köp rü lü Kan yon Mil lî Park a la ný i çin de Sel ge An tik Kent in bu lun du ðu nu be lir ten Bul gur lu, mül ki yet so ru nu çö zül me di ði i çin böl ge de ki köy le rin sý kýn tý ya þa dý ðý ný kay det ti. Böl ge nin yýl lýk 10 mil yon tu rist a ðýr la ma ka pa si te si bu lun du ðu nu be lir ten Bul gur lu, mül ki yet so ru nu ve yet ki kar ma þa sý dolayýsýyla bu nun bir mil yon la sý nýr lý kal dý ðý ný söy le di. An tal ya / ci han Si mav da de vam lý sal lan tý lar ya þa ný yor KÜ TAH YA Va li si Ke nan Çift çi, Si mav da de vam lý sal lan tý lar ya þan dý ðý ný ha týr la ta rak, bu du ru ma a lýþ týk la rý ný söy le di. Düz ce de e ði tim sis te min de ya pý lan pro je le ri gö rüþ mek ve kar þý lýk lý bil gi a lýþ ve ri þin de bu lun mak ü ze re Kü tah ya Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü ça lý þan la rý i le þehre ge len Çif ti, Ak ça ko ca da dü zen le nen top lan tý ya ka týl dý. Bu ra da a çýk la ma ya pan Çift çi, Si mav da ge çen yý lýn Ma yýs a yýn da ya þa nan dep rem den son ra ki sal - 7 mil yon bina depreme da ya nýk sýz çýk tý ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜÞÜM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MURAT ORAL, TÜRKÝYE'DE YAKLAÞIK 7 MÝLYON BÝNANIN DEPREME DAYANIKSIZ OLDUÐUNU AÇIKLADI. TÜR KÝ YE DE, yak la þýk 7 mil yon bi na nýn dep re me da ya nýk sýz ol du ðu tesbit e dil di. Ül ke ge ne lin de a fet risk le ri yö nün den in ce len me si ge re ken 14 mil yon ko nu tun yüz de 20 si nin dep rem he sa bý nýn ye ter siz ol du ðu, 1975 yý lý ön ce si ne a it ol du ðu be lir til di. Bur sa Mü hen dis ve Mi mar Ý þa dam la rý Der ne ði (BU MÝ AD) ta ra fýn dan dü zen le nen A fet Risk li A lan la rýn Kent sel Dö nü þü mü Ya sa sý ve Ge tir dik le ri ko nu lu pa nel de ko nu þan Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý Alt ya pý ve Kent sel Dö nü þüm Ge nel Mü dür Yar dým cý sý Mu rat O ral, Tür ki ye de yak la þýk 7 mil yon bi na nýn dep re me da ya nýk sýz ol du ðu nu a çýk la dý. 14 mil yon ko nu tun yüz de 20 si nin, dep rem he sa bý nýn ye ter siz ol du ðu 1975 yý lý ön ce si ne a it ol du ðu na i þa ret e den O ral, Tür ki ye de a fet risk le ri yö nün den in ce len me si ge re ken 14 mil yon ko nu tun dö nü þüm ma li ye ti nin ÝZ MÝR Bü yük þe hir Be le di ye si, met ruk du rum da ki ta ri hî Pý nar ba þý Ha ma mý ný Va kýf lar Böl ge Mü dür lü ðü nden 30 yýl lý ðý na ki ra la ya rak res to ras yon ça lýþ ma la rý na baþ la dý. 500 yýl lýk ya pý, o ri ji nal iþ le vi ne uy gun þe kil de kul la ný la cak. Ýz mir Bü yük þe hir Be le di ye si, yýl lar dýr a týl du rum da o lan ve yý kýl ma ya yüz tut muþ Pý nar ba þý Ha ma mý ný þehre ka zan dý rý yor. Va kýf lar Böl ge Mü dür lü ðü i le 30 yýl lý ðý na res to ras yon kar þý lý ðý ki ra la ma söz leþ me si im za la yan Bü yük þe hir Be le di ye si, 443 met re ka re lik a ra zi i çin de yer a lan ta ri hî ha ma mýn res to ras yon ça lýþ ma la rýn da so na gel di. Es ki iþ le vi ne uy gun o - lan tý la rýn, o ra da ya þa yan va tan daþ la rý ma ne vî an lam da et ki le di ði ni ve et ki le me ye de vam et ti ði ni kay det ti. Si mav da sýk ça kü çük çap lý dep rem ler ya þan dý ðý ný vur gu la yan Çift çi, Si mav da de vam lý sal lan tý lar ya þa ný yor, a ma o ra da ya þa yan lar ar týk bir ba ðý þýk lýk ka zan dý. Bu du ru ma a lýþ týk ar týk. Bu nun psi ko lo jik bo yu tu na bak tý ðý mýz da, et ki len me le ri mev cut fa kat sýk lýk ça ya þa nan dep rem le rin bir et ki le me le ri ol mu yor i fa de si ni kul lan dý. Biz, dep rem böl ge sin de ya þý yor sak ve sað lam bi na lar ya par sak sal lan tý lar bi zi çok et ki le mez di yen Çift çi, dep rem böl ge le rin de bi na ya par ken mut la ka ze min e tü dü nün ya pýl ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Çift çi, dep rem böl ge le rin de dep rem yö net me li ði ne gö re bi na lar in þa e dil me si ge rek ti ði ni an la ta rak, çok kat lý ya pý la rýn de ðil, ya tay ya pý la rýn o luþ tu rul ma sý nýn ö ne mi ne de ðin di. 500 mil yar li ra o la ca ðý nýn tah min e dil di ði ni kay det ti. O ral, þun la rý söy le di: Va tan daþ lar, bi na la rý na risk tes bit le ri ni ken di büt çe le rin den yap tý ra bi le cek. E ðer yap týr maz lar sa be le di ye ler ken di le ri ya pa cak. Bu ki þi le re da ha son ra ev ve ri lir ken, ken di le ri tes bit yap týr dý lar sa ha ne le rin den dü þü le cek ve kâr lý çý ka cak lar. Ay rý ca, i þi yü rü ten i da re ye va tan daþ i ti raz e de bi le cek. Ý þin tý kan ma dan yü rü me si i çin üç te i ki þar tý ge ti ril di. An laþ ma ya ka týl ma yan üç te bi rin his se si, di ðer üç te i ki ye sa týn al ma la rý yö nün de tek lif e di le cek. A çýk ar ttýr ma ya su nu la cak. A lýn maz lar sa ba kan lýk bu nu ka mu laþ tý ra bi le cek. Dö nü þüm de ön ce lik be le di ye le re ve ri le cek. Bur sa gi bi þe hir ler de tek nik e kip le ri ve e kip man la rý ye ter li ka pa si te de. Ba kan lý ðýn ken di ba þý na yü rüt me ih ti ma li yok. A ma Tür ki ye de ka pa si te o la rak bu i þi ya pa ma ya cak be le di ye ler var. la rak hiz me te a çý la cak o lan ta ri hî ha mam, ça lýþ ma la rýn baþ la dý ðý O cak 2011 den bu ya na bü yük öl çü de ye ni len di. 15. yüz yýl dan ka lan ta ri hî ya pý yý o ri ji nal iþ le vi o lan ha mam kul la ný mý na uy gun þe kil de res to re e den Bü yük þe hir Be le di ye si, ta ri hî ha ma mý es ki ha li ne dön dür mek i çin ge rek li sað lam laþ týr ma ve dü zen le me ça lýþ ma la rý ný ger çek leþ tir di. Ya pý da ki mev cut es ki sis tem te miz le nip ko ru na rak ye ni ý sýt ma sis te miy le kul la ný lýr ha le ge ti ril me si ça lýþ ma la rýn da da so na ge lin di. Pý nar ba þý Ha ma mý nda ki ça lýþ ma la rýn ö nü müz de ki ay ta mam lan ma sý he def le ni yor. Ýz mir / ci han KO NUT LAR 5 AY Ý ÇÝN DE YA PIL DI TÜR KÝ YE NÝN dep rem ha ri ta sý nýn ye ni çi - zil di ði ni ve a þa ðý yu ka rý her yer de fay la rýn ol du ðu nu vur gu la yan Çit çi, Dep rem ha - ri ta sýn da gö rül dü ðü gi bi, Tür ki ye nin a þa - ðý yu ka rý her ye rin de fay mev cut. Bu du - rum da mut la ka sað lam bi na lar yap ma lý - yýz de di. Si mav da ya þa nan dep rem son ra sý hýz lý bir ya pý lan may la va tan daþ la - rý yer le ri ne ký sa sü re de yer leþ tir dik le ri ni Ýþ te bu nok ta da ba kan lýk ve ya TO KÝ dev re ye gi re cek. Be le di ye ler, ay ný za man da yý kým ol ma dan ön ce de ðer tes bi ti ya pa cak lar, ev ler ve ri lir ken bu na gö re ha re ket e di le cek. An laþ ma þar tý a ra na cak, an laþ ma ol maz sa yý kým ol ma ya cak. An laþ ma ya va rý lan mülk sa hip le ri ne ki ra yar dý mý ve ya stok ta var sa ko nut ve ri le cek. An laþ ma ö zen di ri le cek. Be le di ye ler tes bit ten son ra kent sel ta sa rým pro je si ya pa cak lar. Be le di ye ler, ta sa rým la rýn ça ðýn ge rek tir di ði i mar ko þul la rý na uy gun o lup ol ma dý ðý yö nün de ba kan lýk tan o nay a la cak lar. Bur sa ge ne lin de, res mî ra kam la ra gö re, 700 bin bi na bu lun du ðu nu an la tan Alt ya pý ve Kent sel Dö nü þüm Ge nel Mü dür Yar dým cý sý Mu rat O ral, bu bi na lar dan bi ni nin ye ni len me si ve ya güç len di ril me si ge rek ti ði ni vur gu la dý. Bur sa nü fu su nun yüz de 97 si nin bi rin ci ha týr la tan Çift çi, þöy le ko nuþ tu: Si - mav da dep rem son ra sý Tür ki ye de hat ta dün ya da bir ilk o la rak 5 ay i çe ri sin de dep - rem ze de le ri mi zi ko nut la rý na yer leþ tir dik. O kul la rý mýz ve alt ya pý mý zýn ta ma mý na ya ký ný bit ti. Þu an da sa de ce köy le ri miz de ya pý la cak o lan bi na la rý mý zýn bir kýs mý i le il gi li ge cik me ler var. Dep rem le a lâ ka lý o la - rak ya pý lan ça lýþ ma lar da, dün ya da zan - ne di yo rum bu ka dar hýz lý ha re ket e de bi - len ör nek bir dep rem böl ge si di ye bi li riz Çift çi, dep rem ol ma dan ön ce dep rem o - la cak mýþ gi bi bü tün yer le þim bi rim le rin de or ga ni ze ça lýþ ma lar yap týk la rý ný an la ta - rak, her böl ge de dep re me ha zýr lýk lý bir þe - kil de ör güt len dik le ri ni söy le di. Düz ce / a a de re ce dep rem böl ge sin de ya þa dý ðý na dik kat çe ken O ral, Tür ki ye de dö nü þü mün i ki kol dan yü rü tül me si plan la ný yor; risk li a lan lar da ve risk li a lan ha ri ci risk li ya pý lar da. Dö nü þü mün yýl a ra sýn da ya pý la ca ðý tah min e di li yor. Ýs tan bul, Ko ca e li, Bur sa ve Ýz mir gi bi nü fus yo ðun lu ðu faz la. Dö nü þüm de ilk o la rak bi rin ci de re ce dep rem ris ki al týn da ki il ler ön ce lik li o la cak. Bu il ler de de da ha faz la risk ta þý yan il çe ler da ha ön ce lik li o la cak. Bur sa da gü ney de ki il çe ler ha riç tüm il çe ler risk li. Risk li a lan ol ma yan yer ler de ki bi na lar da ta ra na cak. Risk li ya pý la rýn tesbi ti ve 14 mil yon bi na nýn in ce len me si nin 20 yýl sü re ce ði tah min e di li yor. A ma bi zim bu ka dar ta ham mü lü müz yok. Sü re yi ký salt mak i çin ü ni ver si te, il gi li ku rum lar la iþ bir li ði i çin de hýz lý tes bit yön tem le ri i çin ça lý þý lý yor. de di. Bur sa / ci han 500 yýl lýk Pý nar ba þý Ha ma mý as lý na dö ne cek Am bu lans ta ki 3 sað lýk per so ne li ya ra lan dý n SA KAR YA NIN Hen dek il çe sin de has ta ya mü da ha le ye gi den am bu lan sýn kam yo net le çar pýþ ma sý so nu cu 3 sað lýk gö rev li si ya ra lan dý. Ýl çe ye bað lý Süm bül lü Kö yün de ki bir has ta ya mü da ha le ye gi den Hen dek 112 A cil Ser vis e ki bi nin i çin de bu lun du ðu Öz can Doð ru yö ne ti min de ki 54 ZS 783 plâ ka lý am - bu lans, Müs lüm Bu lut un kul lan dý ðý 54 YY 875 plâ ka lý kam yon la çar pýþ tý. Çar pýþ ma nýn et ki siy le sav ru lan kam yo net, tra fik ý þýk la rý ný yýk týk tan son ra tra fo bi na sý na çar pa rak du ra bil di. Ka za da am bu lans þo fö rü Doð ru i le a cil týp tek nis yen le ri Di lek I þýk (30) ve Öz gül U çak (27) ya ra lan dý. O lay ye ri ne çað rý lan baþ ka bir sað lýk e ki bi ta ra fýn dan Hen dek Dev let Has ta ne si ne kal dý rý lan ya ra lý lar, ilk mü da ha le le ri nin ar dýn dan Ye ni kent Dev let Has ta ne si ne sevk e dil di. Ka za i le il gi li so ruþ tur ma baþ la týl dý. Sa kar ya / ci han Ak de niz de 4.6 bü yük lü ðün de dep rem n AK DE NÝZ a çýk la rýn da sa at de 4.7 bü yük ðün de bir dep rem mey da na gel di. Sar sýn tý de ni ze ký yý sý o lan il ler de his se dil di. Ak de niz a çýk la rýn da 4.6 bü yük lü ðün de bir dep rem mey da na gel di. Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Kan dil li Ra sat ha ne si Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sü ve ri le ri ne gö re sa at de ger çek le þen dep re min de rin li ði 5.0 o la rak öl çül dü. Sar sýn tý An tal ya baþ ta ol mak ü ze re Ak de niz e ký yý sý o lan il ler de his se dil di. Ýs tan bul / Ye ni As ya

7 Y DÜNYA 7 Ö L Ü M L E R D E V A M E D Ý Y O R SU RÝYE Ýn san Hak la rý Ýz le me Ör gü tü, or du nun çe þit li þe hir le rin de yö ne tim kar þýt la rý na yö ne lik a ðýr si lâh lar la dü zen le di ði o pe ras yon lar da 15 ki þi nin öl dü ðü nü du yur du. Mer ke zi Lon dra da o lan ör güt, ül ke nin iç ke sim le rin de yer a lan Hu mus, Ýd lib, Laz ki ye ve Ha lep te ü çer, Þam ýn ban li yö le rin de i ki ve De ra da bir ol mak ü ze re gü ven lik güç le ri nin aç tý ðý a teþ - te 15 ki þi nin vefat et ti ði ni be lirt ti. Bu a ra da, Öz gür Su ri ye Or du su nun bir as ke rî he li kop te ri he def al dý ðý ný, he li kop te rin Ür dün top rak la rý na düþ tü ðü nü kay de den Þam Ha ber A ðý, De ra nýn Tel Þe hab da ni za mi or du i le Öz gür Su ri ye Or du su a ra sýn da þid det li ça týþ ma la rýn çýk tý ðý ný ve böl ge de pat la ma la rýn mey da na gel di ði ni a çýk la dý. Ankara / a a Suriye'nin Þam, Humus, Ýdlib, Lazkiye, Halep, Dera gibi þehirlerinde aðýr silâhlarla düzenlenen operasyonlar devam ederken, ölenlerin sayýsý da her geçen gün artýyor. Suriye deki deðiþim Kon sey kar þý tý gös te ri ler bü yü yor MISIR LI ba zý mil let ve kil le ri, A na ya - sa Mah ke me si nin Mil let Mec li - si nin fes hi ne yö ne lik al dý ðý ka ra rýn ip ta li i çin Tah rir Mey da ný ndan Halk Mec li si ne yü rü dü. Yü rü yü þe ön der lik e den mil let ve kil le rin den Kül tür ve Ba sýn Ko mis yo nu ve ki li Muh sin Rý za, Mil let ve kil le ri, Mil let Mec li si nin kim se nin gü cü i le fes he - di le me ye ce ði ni gös ter mek i çin sem - bo lik bir yü rü yüþ dü zen le di. Mec lis, hal kýn i ra de si i le se çil di ve an cak hal kýn i ra de si i le fes he di le bi lir de di. Rý za, Mec lis in fes hi ne re fe ran dum la ka rar ve ril me si ge rek ti ði ni söz le ri ne ek le di. Gös te ri ci ler, Mil let ve kil le ri Mec lis e, dev rim ci ler mey da na, ka - nun bi ziz, hü kü met bi ziz, as ke ri yö - ne tim dü þe cek þek lin de slo gan lar at tý. Ö te yan dan, Ýs ken de ri ye þeh rin - de top la nan gös te ri ci ler de Mý sýr da yö ne ti mi e lin de bu lun du ran Yük sek As ke ri Kon sey i pro tes to et ti. Þeh rin ku ze yin de ki as ke rî böl ge de top la nan gös te ri ci ler Mu ham med Mur si nin Mý sýr ýn cum hur baþ ka ný ol du ðu nun i lan e dil me si ni is te di. Müs lü man Kar deþ ler in Ýs ken de ri ye söz cü sü E - nes el-ka di, Yük sek As ke rî Kon sey ta ra fýn dan i lan e di len a na ya sa de ði - þik li ði ip tal e dil me den ve mil let ve - kil le ri nin ye ni den gö rev le ri ne dön - me le ri sað lan ma dan gös te ri ler dur - ma ya cak týr de di. Kahire / a a GÜ VEN LÝK TED BÝR LE RÝ ART TI RIL DI MISIR DA cum hur baþ kan lý ðý se çim son cu nun a çýk lan dan ön ce, yö ne ti mi e lin de bu lun du ran Yük sek As ke ri Kon sey (YAK), mey da na ge le bi le cek þid det o lay la rý na kar þý ül ke ge ne lin - de ge niþ çap lý gü ven lik ted bir le ri al dý. Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý, baþ ta Yük sek Se - çim Ku ru lu nun (YSK) bi na sý ol mak ü ze re, ül ke ge ne lin de ha ya ti ö nem ta þý yan ka mu bi na la rý, as ke ri te sis - ler, ban ka lar, ce za ev le ri ve po lis mer - kez le ri ö nün de o la ða nüs tü gü ven lik ted bir le ri al dý. YSK nin baþ þehir Ka - hi re nin ku ze yin de ki bi na sý na gi den a na yol lar da tank lar ve zýrh lý a raç lar ko nuþ lan dý rý lýr ken, ha va a la ný çev re - si ne de gü ven lik ön lem le ri en üst se - vi ye ye çý ka rýl dý. Mý sýr gü ven lik yet ki li - le ri, Hür ri yet ve A da let Par ti si nin cum hur baþ ka ný a da yý Mu ham med Mur si i le dev rik re ji min son baþ ba ka - ný Ah med Þe fik a ra sýn da ki ya rý þýn ga li bi nin i lan e dil me si nin ar dýn dan kay be den a da yýn yan daþ la rý nýn þid - det ey lem le ri ne gi riþ me sin den kay gý du yul du ðu nu be lir te rek, Mý sýr ýn is - tik ra rý ný boz mak is te yen ya ban cý un - sur la rýn da ger gin si ya sî or tam dan ya rar la na rak bom ba lý sal dý rý lar dü - zen le ye bi le ce ði ne i þa ret et ti. barýþçýl yollarla olmalý IRAK DIÞÝÞLERÝ BAKANI HOÞYAR ZEBARÝ, SURÝYE DE DEMOKRATÝK BÝR SÝSTEME GEÇÝÞÝN KESÝNLÝKLE BARIÞÇIL YÖNTEMLERLE YAPILMASI GEREKTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. I RAK I zi ya ret e den Bul ga ris tan, Po lon ya ve Ýs veç dý - þiþ le ri ba kan la rý i le or tak ba sýn top lan tý sý dü zen le yen I rak Dý þiþ le ri Ba ka ný Hoþ yar Ze ba ri, Su ri ye kri zi ni de - ðer len dir di. Ze ba ri, I rak ýn gö rün tü sü, Av ru pa Bir li - ði ne ü ye ül ke le re, Su ri ye de ki o lay la rý an lat ma da yar - dým cý ol du. De mok ra tik bir sis te me ge çiþ ke sin lik le ba rýþ çýl yön tem ler le ol ma lý. Su ri ye de her i ki ta raf da re for mu sa vu nu yor. An cak þid det ve ta raf la rýn si lah - lan dý rýl ma sý da ha çok ka nýn ak ma sý na ne den o lur ken, kri zi da ha da de rin leþ ti ri yor. Do la yý sýy la her i ki ta ra fýn da An nan Pla ný na uy ma sý ge - re kir de di. Su ri ye kri zi nin çö zü mü nün I rak i çin çok ö - nem li ol du ðu nu be lir ten Ze ba ri, Ý ki kom þu ül ke nin Hoþ yar Ze ba ri do ðal o la rak or tak çý kar la rý var. Hiç bir u lus lar a ra sý ku - rum ya da dev le tin Su ri ye kri zi nin çö zü mün de I rak ý at la ma sý dü þü nü le mez. Bu du rum da kri zi çöz me ye yö ne lik a tý lan a dým lar so nuç suz ka lýr i fa de si ni kul - lan dý. Hem Su ri ye yö ne ti mi hem de mu ha lif ler le gö - rü þe bil dik le ri ni kay de den Ze ba ri, mu ha lif le ri Bað dat a da vet et tik le ri ni, bu çað rý nýn kar þý lýk bul ma sý ha lin de on la rý Su ri ye hü kü me ti tem sil ci le riy le gö rüþ tür me yi ar zu et tik le ri ni de söz le ri ne ek le di. Baðdat / a a 300 SU RÝ YE LÝ DA HA TÜR KÝ YE DE ÜL KE LE RÝN DE KÝ o lay lar dan ka çan 1 i a ðýr 3 ya ra lý i le top lam 300 Su ri ye li Tür ki ye ye sý ðýn mak ü ze re Ha tay ýn Yay la da ðý il çe si ne bað lý Top rak tu tan kö yü sý ný rý na gel di. 297 Su ri ye li ya pý lan iþ lem le rin ar dýn dan o to büs ler le a - lý na rak Þan lý ur fa ya gön de ril di. Su ri ye nin Laz ki ye ken ti ne bað lý El Ay do bel de sin de çý kan ça týþ ma lar da ya ra la - nan ve ya kýn la rý nýn yar dý mýy la Tür ki ye sý ný rý na ge ti ri len 3 ya ra lý dan bi ri ya pý lan tüm mü da ha le le re rað men kur - ta rý la ma dý. Sý nýr da bek le ti len sað lýk e kip le rin ce ilk mü da ha le le ri ya pý lan ya ra lý Su ri ye li ler den 23 ya þýn da ki Ah - met El I ra ki vefat et ti. Su ri ye or du sun da teð men rüt be sin de i ken mu ha lif le rin gru bu na ka týl dý ðý öð re ni len Ah - met El I ra ki nin sýr týn dan vu rul du ðu an la þýl dý. Ý ki ya ra lý am bu lans lar la An tak ya Dev let Has ta ne si ne kal dý rý lýr ken, I ra ki nin ce na ze si o top si si ya pýl mak ü ze re A da na Ad li Týp Ku ru ma gön de ril di. Hatay / a a Afganistan'daki askerlerden ikisi saldýrýlarda, diðer ikisi ise trafik kazasýnda vefat etti. 2 günde, 4 NATO askeri öldü n AFGANÝSTAN IN güneyinde son 2 günde 4 NATO askeri öldüðü. Uluslararasý Güvenlik Destek Gücü nden (ISAF) yapýlan açýklamada, önceki gün bir kiþinin isyancýlar tarafýndan diðerinin ise bomba patlamasý sonucu öldüðü belirtildi. 2 NATO askerinin ise ülkenin güneyinde geçirdikleri trafik kazasý sonucu öldüðü ifade edildi. ISAF, ölen askerlerin uyruðu ve kimliði hakkýnda bilgi vermedi. Ayrýca önceki gün NATO helikopteri Afganistan ýn güneyinde zorunlu iniþ yapmýþ, ölen ya da yaralanan olmamýþtý. Kabil / a a Çin, 5.7 þiddetinde sal lan dý n ÇÝN ÝN gü ney ba tý sýn da Rich ter öl çe ði ne gö re 5.7 bü yük lü ðün de bir dep rem mey - da na gel di. Yun nan ve Sic hu an e ya let le ri sý ný rýn da ki dep rem de ilk be lir le me le re gö - re 1 ki þi öl dü, 10 ki þi ya ra lan dý. Böl ge de geç ti ði miz yýl mey da na ge len 5.8 bü yük lü - ðün de ki dep rem de 25 ki þi ha ya tý ný kay bet miþ ti. Pekin / cihan Rus ya nýn do ðu sun da dep rem n ABD Je o lo jik A raþ týr ma Mer ke zi (USGS), Rus ya nýn do ðu ký yý la rýn da 6,1 bü yük - lü ðün de bir dep rem mey da na gel di ði ni bil dir di. USGS nin in ter net si te sin de, dep re - min mer kez üs sü nün Il pyrskiy ken ti nin 268 ki lo met re gü ney-gü ney ba tý sý ol du ðu be lir til di. Dep rem de can kay bý o lup ol ma dý ðý ko nu sun da bil gi ve ril mez ken, tsu na mi u ya rý sýn da da bu lu nul ma dý. New York / a a Güney Afrika da þiddetli fýrtýna n GÜNEY Afrika nýn iç kesimlerindeki fýrtýnada, çiftlik evinde bulunan bir kadýn ile bölgede tatil yapan bir kiþi öldü. Polis sözcüsü, kadýnýn evinin çatýsýnýn þiddetli rüzgârdan dolayý uçmasý sonucu öldüðünü belirtti. Güney Afrika Ulusal Deniz Kurtarma Enstitüsü ise 14 yaþýndaki turistin evin çökmesi sonucu öldüðünü açýkladý. Johannesburg / a a Ko re þe hit le ri New York ta a nýl dý KO RE Sa va þý nýn 62. yýl dö nü mün de New York ta an ma tö re ni dü zen len di. Man hat - tan da Bat tery Par ký nda bu lu nan Ev ren sel As - ker a ný tý ö nün de, Cpl. Al lan F. Kiv le han Ko re Sa va þý Ga zi le ri Der ne ði ve Türk A me ri kan Der nek le ri Fe de ras yo nu (TADF) ta ra fýn dan dü zen le nen an ma tö re ni ne, Ko re ga zi le ri, Gü - ney Ko re li, Türk ve A me ri ka lý yet ki li ler i le ga zi ve þe hit le rin ya kýn la rý ka týl dý. Tö ren de Ko re Sa - va þý nda 3 yýl gö rev ya pýp ya ra la nan, da ha son ra Tür ki ye ye dön dük ten he men son ra ve fat e den Ko re Sa va þý ga zi le rin den Sa lih Kur tal ýn to ru nu Se rap To sun da de de si nin fo toð ra fýy la ha zýr bu lun du. TADF Baþ ka ný A li Çý nar i se Yo on a çi ni ta bak he di ye et ti. Tür ki ye nin New York Baþ kon so los lu ðu Din ve Sos yal Ýþ ler A ta þe si Sü - ley man Du man ýn da du a et ti ði tö re nin so nun - da Ko re Þe hit le ri i çin Ev ren sel As ker A ný tý ö - nü ne çe lenk ler kon du. New York / a a Hol lan de ýn po pü la ri te si er ken düþ me ye baþ la dý FRAN SA DA ge çen ay cum - hur baþ ka ný se çi len Fran ço is Hol lan de ýn po pü la ri te si er ken dü þü þe geç ti. I FOP a raþ týr ma mer ke zi nin an ke ti, Hol lan de ýn po pü la ri te si nin son bir ay da 2 pu an dü þe rek yüz de 59 a in di - ði ni or ta ya koy du. A raþ týr ma mer ke zi, va tan daþ la rýn ö zel - Fran ço is Hol lan de lik le e ko no mik ve sos yal ko nu - lar da gi de ri le me yen en di þe le ri nin Hol lan da ýn po pü - la ri te sin de ki a ni dü þüþ te ö nem li rol oy na dý ðý gö rü - þün de. Yi ne ay ný a raþ týr ma, Baþ ba kan Je an-marc Ay - ra ult ya yö ne lik halk des te ði nin se son bir ay da de ðiþ - me di ði ni or ta ya koy du. A raþ týr ma ya gö re, Ay ra ult ya yö ne lik halk des te ði yüz de 65 ci va rýn da. Paris / a a I rak Mec li sin den mül te ci ka ra rý I RAK Mil let Mec li si nin ger çek leþ tir di ði ilk ya sa ma o tu ru mun da I rak lý mül te ci le rin ül - ke le ri ne zor la ge ri dön dü rül me me si yö nün - de ka rar a lýn dý. Ö zel lik le Av ru pa ül ke le ri ne sý ðýn mýþ I rak lý mül te ci le rin zor la ül ke le ri ne ge ri gön de ril me si ne kar þý çý kan mec lis ü ye - le ri, uy gu la ma nýn in san hak la rý na ay ký rý ol - du ðu gö rü þü nü di le ge tir di. I rak U laþ týr ma Ba kan lý ðýn dan zor la ül ke le ri ne gön de ri len I - rak lý la rý ta þý yan u çak fir ma la rýn dan da 2 kat ver gi a lýn ma sý ta lep e dil di. Ay rý ca so ru nun çö zü mü i çin I rak hü kü me ti ne u lus lar a ra sý bir top lan tý ya pýl ma sý ö ne ri sin de bu lu nul du. Ö te yan dan, ya pý lan oy la ma i le Kam ran Re - sul Ka dir, I rak Sor gu la ma ve A da let Ko mis - yo nu nun ye ni ü ye si ol du. Baðdat / a a DÂVET BURSA MEZUNLARI GELENEKSEL ULUDAÐ PÝKNÝÐÝ Ýlk olarak Bursa Mezunlarýnýn gerçekleþtirdiði ve geleneksel olarak her yýl yapýlan Bursa Uludað Üniversitesi Mezunlarý Aile Pikniði ve Buluþmasý bu sene 01 Temmuz 2012 Tarihinde yine Bursa Uludað Kirazlý Yayla Mevkiinde gerçekleþtirilecektir. Bursa'da okuyan ve mezun olan bütün arkadaþlarýmýz aileleriyle birlikte yapýlacak olan pikniðe dâvetlidirler. Tarih : 01 Temmuz 2012 Pazar Yer : Bursa-Uludað, Kirazlý Yayla Mevkii Eski Sanatoryum binasý Organizasyon: Bursa Yeni Asya Derneði Ýrtibat : 0(224) Süleyman Zihni Þen : (0505) Mustafa Yýlmaz : (0532) Kemal Bayraktar : (0532)

8 Y 8 HA BER ca ni as ya.com.tr Sa vaþ da vul la rý sus sun Eði tim ya da ke þif u çu þu ya pan bir u ça ðý mý zý sý nýr la rý ný ih lâl et ti ði ge rek çe siy le dü þü ren kom þu muz Su ri ye, çok bü yük bir kö tü lük yap tý ve þim di bu kö tü lü ðün na sýl ber ta raf e di le - ce ði ko nu þu lu yor. Ha di se yi de ðer len di ren uz man lar, sý ný rý ih lâl e di - len bir ül ke nin tep ki gös ter me si nin an la þý lýr ol du ðu - nu, a ma bu tep ki nin u çak dü þür me þek lin de ol ma sý - nýn ke sin lik le ka bul e di le me ye ce ði ni i fa de e di yor lar. Sý nýr ih lâ li nin kar þý lý ðý u çak dü þür me ol maz ve o la - maz. Böy le bir tep ki yi þu na ben ze te bi li riz: Bir ki þi bir baþ ka kiþi ye yan bak sa o ki þi de her ih ti ma le kar þý o nu kat let se hak lý o la bi lir mi? Yan bak ma nýn kar - þýlý ðý, tep ki si ci na yet o la bi lir mi? O la maz ve ol ma ma lý. Ne var ki böy le bir ha di se i le kar þý kar þý ya kal dýk. Bir deli ku yu ya bir taþ at tý ve þim di bü tün dün ya bu ta þý bu ku yu dan çý kar mak du - ru mun da. Her kes bi li yor ki Su ri ye bu a dý mý at mak la köp rü le ri ta ma men ber ha va et miþ ol du. An cak, pa - paz a ký zýp o ruç bo zul ma ya ca ðý na gö re yi ne de ih ti - yat ve te en ni i le ha re ket et mek ten baþ ka ça re yok. Or ta da bir tu zak ol du ðu a çýk. Fa kat bu tu za ðý ki - min kur du ðu, kim le ri yem et mek is te di ði ve kim le - rin kâr lý çýk ma yý p lan la dý ðý i yi tah lil e dil me li. Ha di se - nin ü ze rin den e pey za man geç ti. A ma ya þa nan lar tam o la rak ay dýn la týl mýþ de ðil. Çok sa yý da bi lin me - yen nok ta var. Su ri ye ken di si ni hak lý gös ter mek i çin fark lý id di a lar or ta ya a tý yor. El bet te Tür ki ye bel ge le - ri or ta ya ko yup u lus lar a ra sý hu kuk ne ge rek ti ri yor sa on la rý Su ri ye den ta lep e de cek. Fev ri ha reket et mek doð ru de ðil, an cak ka mu o yu - nun vak tin de ve za ma nýn da ge rek ti ði þe kil de bil gi - len di ril me me si de ak la baþ ka so ru lar ge ti rir. Or ta da bir ger çek var: Su ri ye bir sa vaþ u ça ðý mý zý dü þür müþ du rum da. Ba ha ne si de sý ný rýn ih lâl e dil miþ ol ma sý. Pe ki, dün ya öl çe ðin de; kom þu su nun sý nýrý ih lâl e den u ça ðý na böy le bir mu a me le i le kar þý lýk ve ren bir ül ke var mý dýr? Muh te me len yok tur, a ma Tür ki ye yi i da re e den le rin ka mu o yu nu vak tin de ve za ma nýn da doð ru bir þe kil de bil gi len dir me dik le ri de ak la ge li yor. Yok sa ka ba hat pi lot la rýn üs tü ne mi ka la cak? Her za man ol du ðu gi bi yan gý na ben zin ta þý yan - lar da yok de ðil. Ba zý uz man lar, bu fe ci ha di se yi fýr sat bi lip Su ri ye ye sa vaþ aç ma yý tek lif e di yor. Bi - ri þöy le de miþ: Tür ki ye nin, cay dý rý cý lý ðý ný tek rar ka zan ma sý i çin Türk sa vaþ u ça ðý ný dü þü ren Su ri ye ha va sa vun ma sis te mi ni im ha et me si ge rek. Türk jet le ri Ha lep se ma la rýn da uç ma lý... (Ha ber Turk g., 24 Ha zi ran 2012) Ger çek te ze hir li bir bal et ki si ya pan mil li yet çi/ ýrk - çý duy gu la ra hoþ ge le bi len böy le bir tek lif ye ri ne ge ti - ril se son ra sýn da ne o lur? Bir a dý mý de ðil, bin a dý mý bir den dü þün mek du ru mun da de ðil mi yiz? Son ay - lar da dün ya nez din de i ti ba rý ný kay be den ve des tek bu la ma yan Su ri ye re ji mi böy le bir kav ga yý is ter. Za - ten tý kan mýþ du rum da lar. Bel ki kav ga on la rýn ik ti - dar la rý nýn öm rü nü bir müd det u zat ma ya bi le ya rar. An cak böy le yan lýþ bir a dým bü tün böl ge nin a lev ler i çin de kal ma sý na yol a ça bi lir. Tür ki ye nin ve böl ge - nin sa va þa de ðil, is tik rar lý bir ba rý þa ih ti ya cý var ve bu nu te min i çin gay ret sarf et mek ge re kir. Bu ha di se ay ný za man da ge rek siz bö bür len me nin ne gi bi za rar la ra yol a ça bi le ce ði ni gös ter me si ba ký - mýn dan da ö nem li dir. Bir Türk dün ya ya be del dir an la yý þý, ge rek siz bö bür len me ve Bi ze kim se yan ba - ka maz tav rý böy le ba sit gi bi gö rü nen tu zak la ra düþ - me mi ze -do lay lý da ol sa- ve si le ol muþ o la bi lir. Bu ha - di se el bet te vic dan lar da de rin ya ra lar aç mýþ týr, a ma bu ya ra yý te da vi i çin da ha bü yük ya ra lar aç ma yý tav - si ye e de me yiz. Al lah gös ter me sin, bir sa vaþ ha lin de ga lip ge li nir, a ma bu na sýl bir ga li bi yet o lur ki? U lus lar a ra sý hu ku kun þart la rý ne ge re ki yor sa ya - pýl sýn ve ye ni tu zak lar ku rul ma sý na im kân ve ril me - sin. Ýn þal lah tez za man da bü tün dik ta tör ler berta raf o lur ve dün ya hu zu ra ve sü kû na ka vu þur. U nut ma - ya lým ki ba rýþ þart la rýn da i ma na hiz met et mek de ko lay la þýr. Sa vaþ da vul la rý pa zar la yan la rýn if lâs et ti ði bir dün ya, en bü yük te men ni miz... Þam: Tür ki ye den ö zür di le me dik nþam yö ne ti mi Türk u ça ðý nýn dü þü rül me si ko nu - sun da Tür ki ye den hiç bir þe kil de ö zür di len me di - ði ni a çýk la dý. Su ri ye Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý söz cü sü Ci - had Mak di si, yap tý ðý a çýk la ma da, Tür ki ye den ö zür di le me dik de di. Su ri ye de yö ne ti me ya kýn lý ðý i le bi - li nen El Ýh ba ri ye te le viz yo nun ya ný sý ra Cham press ha ber si te si de Su ri ye Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý söz cü sü Ci had Mak di si nin a çýk la ma sý na da yan dýr dý ðý ha be - rin de Su ri ye nin hiç bir þe kil de Tür ki ye den ö zür di le me di ði ni du yur du. Su ri ye med ya sý Mak di - si nin, U ça ðýn dü þü rül me si ko nu sun da Türk hü kü - me tin den hiç bir þe kil de ö zür di len me di þek lin de ki a çýk la ma sý na yer ver di. Ma lat ya dan kal kan Türk Ha va Kuv vet le ri ne a it F-4 ti pi u ça ðýn Ha tay Sa - man dað ýn gü ne yin de Su ri ye ta ra fýn dan a çý lan a teþ so nu cu dü þü rül müþ tü. U çak ve i ki pi lo tu a ra ma ve kur tar ma iþ lem le ri de vam e di yor. Þam / ci han BATU: OYUNA GELMEYELÝM EMEKLÝ BÜYÜKELÇÝ ÝNAL BATU, TÜRK SAVAÞ UÇAÐININ SURÝYE TARAFINDAN DÜÞÜRÜLMESÝYLE BAÞLAYAN KRÝZDE TÜRKÝYE'NÝN OYUNA GELMEMESÝ, KRÝZE DÝPLOMASÝ YOLUYLA ÇÖZÜM BULMASI GEREKTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. E MEK LÝ Bü yü kel çi Ý nal Ba tu, Türk sa vaþ u ça ðý nýn Su ri ye ta ra fýn dan dü þü rül me siy le baþ la yan kriz de Tür ki ye nin o yu na gel me me si ge - rek ti ði ni söy le di. Dip lo ma tik yol la - rýn kul la ný la rak Su ri ye ye ö zür di le - til me si ve taz mi nat ö de til me sin den baþ ka bir se çe nek gör me di ði ni i fa - de e den Ba tu, Ben sa va þý hiç dü - þün mek bi le is te mi yo rum. O Su ri - ye ba tak lý ðý nýn i çi ne gir mek ko lay. Þam a ka dar yü rür sü nüz a ma na sýl çý ka cak sý nýz? O ra da za ten bir iç sa - vaþ var, sa va þýn ta raf la rýn dan bi ri o - lur su nuz de di. Türk Ha va Kuv - vet le ri ne a it bir sa vaþ u ça ðý nýn Ak - de niz de Su ri ye ta ra fýn dan dü þü - rül me si dün ya ka mu o yun da bü yük yan ký u yan dýr dý. Uz man lar o la yýn he men ar dýn dan Tür ki ye nin na sýl bir ta výr ta kýn ma sý ge rek ti ði ü ze rin - de gö rüþ le ri ni a çýk la dý. E mek li bü - yü kel çi ve es ki mil let ve ki li Ý nal Ba - tu, Ak de niz de ge ri li mi týr man dý - ran bu ha di se yi, ge li yo rum di yen bir ha di se di ye ta ným la dý. Ý liþ ki le rin son za man lar da gi de rek ger gin leþ - ti ði ni i fa de e den Ba tu, E sad yö ne - ti mi Tür ki ye yi düþ man ül ke o la rak ta ným lý yor du. O u ça ðýn Türk u ça ðý ol du ðu nu bi le rek dü þür müþ ler dir. Bil me dik le ri u ça ðý dü þü re mez ler. ABD u ça ðý da o la bi lir di, Ýs ra il u ça ðý o la bi lir di de di. Türk sa vaþ u ça ðý - nýn dü þü rül me siy le bir lik te Beþ þar E sad ýn ken di yan daþ la rý na mo ral ver me ye ça lýþ tý ðý ný söy le yen Ba tu, Be nim ha va sa ha mý ih lâl e den Türk u ça ðý da ol sa dü þü rü rüm di - ye yan daþ la rý na mo ral ve ri yor. Mu - ha lif le re i se göz da ðý ver miþ o lu yor. Biz Türk u ça ðý ol du ðu nu son ra - dan fark et tik di ye yap týk la rý a çýk - la ma da ya lan söy lü yor lar. U ça ðý dü þür mek ko lay bir iþ de ðil. U lus - la ra ra sý uy gu la ma lar da böy le her ha va sa ha sý na gi ren u çak dü þü rül - se dün ya da ký ya met ko par dý. U - ya ra cak sý nýz, ken di u çak la rý ný zý ha va lan dý rýp yo lu nu çe vi re cek si - niz, i ni þe zor la ya cak sý nýz. O a ra da tel siz te le fon ir ti bat ku ra cak sý nýz. Bun la rýn hiç bi ri ya pýl ma mýþ týr. Bi - le rek düþ man bir ül ke gör dük le ri i - çin bi le rek dü þür müþ ler dir di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / ci han Erdoðan, Kýlýçdaroðlu ile Konut ta görüþtü BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan i le CHP Ge - nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, a ra sýn da ki gö - rüþ me baþ la dý. As ke ri u ça ðýn Su ri ye ta ra fýn dan dü þü rül me si nin ar dýn dan Baþ ba kan Er do ðan, TBMM de gru bu bu lu nan si ya sî par ti ler den gö - rüþ me ta le bin de bu lun muþ tu. Er do ðan bu çer çe - ve de ilk o la rak CHP Ge nel Baþ ka ný Ký lýç da roð lu i le bir a ra ya gel di. Baþ ba kan lýk Res mî Ko nu - tu nda ki gö rüþ me sa at da baþ la dý. Gö rüþ - me ye Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Ge nel - kur may 2. Baþ ka ný Or ge ne ral Hu lu si A kar, CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Fa ik Öz trak i le CHP mil let ve ki li Os man Ko ru türk de ka týl dý. Er do ðan, da ha son ra di ðer li der ler le gö rüþ tü. Ankara / a a AB bu gün, NA TO ya rýn top la ný yor AB Dý þiþ le ri Ba kan la rý, bu gün Su ri ye ko nu su nu gö - rü þe cek. AB Dý þiþ le ri Ba kan la rý nýn, bu gün kü top - lan tý da Su ri ye ko nu su nu e le a la ca ðý bil di ril di. Tür - ki ye, as ke ri u ça ðý nýn dü þü rül me siy le il gi li o la rak NA TO dan top lan tý ta lep et ti. Dip lo ma tik kay nak - lar dan e di ni len bil gi ye gö re, Türk as ke ri u ça ðý nýn Su ri ye ta ra fýn dan dü þü rül me si ne i liþ kin Tür ki ye 4. mad de kap sa mýn da NA TO dan da i mi tem sil ci ler dü ze yin de ya rýn top lan tý ta lep et ti. An ka ra / a a Ýn gil te re den des tek sö zü ÝN GÝL TE RE Dý þiþ le ri Ba ka ný Wil lam Ha gu e, Türk as ke rî u ça ðý nýn dü þü rül me si ni ký na ya rak, o lay dan cid dî bi çim de kay gý duy duk la rý ný bil - dir di. Ha gu e yap tý ðý a çýk la ma da, Bu öl çü süz ey - le min, Su ri ye re ji mi nin ne ka dar i le ri git ti ði ni gös ter di ði ni be lir te rek, Su ri ye nin bu dav ra ný - þýn dan so rum lu tu tu la ca ðý ný ve ül ke si nin BM Gü ven lik Kon se yi nde güç lü bir ey le me des tek ver me ye ha zýr ol du ðu nu kay det ti. Wil li am Ha - gu e dün i se Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu i le ko nuþ muþ ve sos yal pay la þým si te si Twit - ter da ki res mi he sa býn da, Des te ði mi i let mek ve Türk as ke ri u ça ðý nýn dü þü rül me siy le il gi li en di - þe mi i fa de et mek i çin Türk Dý þiþ le ri Ba ka nýy la ko nuþ tum di ye yaz mýþ tý. Londra / a a U ça ðýn en ka zý tes bit e dil di MA LAT YA DAN ha va lan dýk tan bir sü re son ra Ha - tay ýn gü ney ba tý sýn da de niz ü ze rin de Su ri ye ta ra - fýn dan dü þü rü len Türk u ça ðý nýn en ka zý nýn ye ri 1300 met re de rin lik te tes pit e dil di. U çak ta ki pi lot - la rýn bu lun ma sý i çin yü rü tü len a ra ma ça lýþ ma la rý de vam e di yor. Ha tay ýn Sa man dað il çe si Çev lik sa - hi lin de, Sa hil Gü ven lik Ko mu tan lý ðý ndan dün sa - bah sa at le rin den pi lot la rý a ra mak i çin çý kan i ki bo - tun, ak þam sa at le rin de ge ri dön dü ðü göz len di. Çev lik ba lýk çý ba rý na ðý i çe ri sin de bu lu nan Sa hil Gü ven lik Ko mu tan lý ðý ndan sa at i le da ay rý lan i ki bo tun, a ra ma ça lýþ ma la rý ný sür dür mek ü ze re ha re ket et ti ði gö rül dü. Bu a ra da ge ce a ra ma ça lýþ ma la rý na ka tý lan Sa hil Gü ven lik Ko mu tan lý ðý - na a it baþ ka bir bo tun i se sa at da ya kýt al mak ü ze re Çev lik Sa hil Gü ven lik Ko mu tan lý ðý ö nün de de mir at tý ðý göz len di. Hatay / a a Pi lot a i le si en di þe li SU RÝYE ta ra fýn dan dü þü rü len Türk as ke ri u ça ðýn - da ki pi lot lar dan Yüz ba þý Gök han Er tan ýn a i le si, a ra ma kur tar ma ça lýþ ma la rý ný en di þey le ta kip e di - yor. Ba ba A li Er tan, yap tý ðý a çýk la ma da, o la yý, e þi - nin ken di si ne ak tar dý ðý ný be lir te rek, Öl dü mü kal dý mý, bi ze bir þey söy len mi yor. Bir kaç ar ka da þý gel di. On la rýn da ha ber le ri yok di ye ko nuþ tu. An - ne Zen nu re Er tan da te le viz yon lar da, Ma lat - ya dan kal kan u çak dü þü rül dü ha ber le ri ve ril me - ye baþ la yýn ca he men oð lu nu a ra dý ðý ný be lir te rek, Oð lum ce vap ver me yin ce þüp he len dim, çün kü böy le bir ha ber o lun ca ilk e tap ta be ni a rar, an ne ben de bir þey yok, me rak et me yin der di. A ma hiç bir bil gi a la ma yýn ca kö tü bir þey ol du ðu nu an - la dým di ye ko nuþ tu. As ker yet ki li ler den bil gi al - ma ya ça lýþ tý ðý ný an la tan an ne Er tan, O ra dan ba - na oð lu nu zun bu lun du ðu u çak düþ müþ a ma kork ma yýn sað sa lim kur tul muþ lar de di ler. Bu nu te sel li o la rak söy le di ler ga li ba. Ýn þal lah öy le dir, te - men ni miz de o yön de di ye ko nuþ tu. An ne Er tan, oð luy la o lay dan bir gün ön ce gö rüþ tü ðü nü be lir - te rek, Ge ce u çu þu var dý. Ge ce u çu þu her hal de ip tal e dil miþ, er te si gü ne kal mýþ. Baþ ka da bir þey bil mi yo rum i fa de si ni kul lan dý. Malatya / a a DIÞÝÞ LE RÝ Baþ ka ný Ah met Da - vu toð lu, Biz fev ri a dým at ma yýz. Her han gi yan lýþ bil gi ye da ya lý bir ey lem i çin de ol ma yýz. Ön ce bü - tün do ne le ri top la rýz, ne ol du ðu - nu tes bit e de riz, son ra da a dým - la rý mý zý ka rar lý bir þe kil de a ta rýz de di. Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, TRT de Türk as ke rî u ça ðý nýn vu rul ma sý i le il gi li a çýk - la ma lar da bu lun du. Kay bo lan i ki pi lo tun a i le si ne sa býr di le yen Da vu toð lu, Bü tün im kân la rý - mýz la, pi lot la rý mý zýn bu lun ma sý i çin ça ba sarf e di yo ruz. O la yýn ol du ðu an dan i ti ba ren þu a na ka dar ge mi le ri miz, he li kop ter le - ri miz a la ný ta rý yor. Ýn þal lah ha - yýr lý bir ha ber a lý rýz þek lin de ko - nuþ tu. Çok cid dî so nuç la rý o la - bi le cek bir o lay ya þan ma sýn dan do la yý ba þýn dan i ti ba ren, hü kü - me tin so ðuk kan lý bir þe kil de o la - yýn ma hi ye ti ni an la mak ü ze re ça lýþ tý ðý ný ak ta ran Da vu toð lu, Bir kriz yö ne ti mi bi lin ci i çin de sü re ci yö net me ye ça lýþ týk i fa de - si ni kul lan dý. Da vu toð lu, Her bir a dým bü tün de tay la rý dü þü - nü le rek, bü tün ve ri le re u la þý la - rak a tý la cak ve de rin dev let tec - rü be mi zin ge re ði ney se o ya pý la - cak de di. An ka ra / a a GÝR MEK KO LAY, NA SIL ÇI KA CAK SI NIZ? O LA YIN he men ar dýn dan a kýl la ra ge len Tür ki ye-su ri ye sa - va þý o lur mu? so ru su na ce vap ve ren Ba tu þöy le ko nuþ tu: Sa vaþ la çö ze rim di yen ler var sa pro je le ri ni koy sun lar or ta ya gö re lim. Ben sa va þý hiç dü þün mek bi le is te mi yo rum. O Su ri - ye ba tak lý ðý nýn i çi ne gir mek ko lay, Þam a ka dar yü rür sü nüz a ma na sýl çý ka cak sý nýz? O ra da za ten bir iç sa vaþ var, iç sa va - þýn ta raf la rýn dan bi ri o lur su nuz. Ya pý la cak iþ yi ne dip lo ma si - dir. Gü ven lik Kon se yi, NA TO, A rap Bir li ði bu ra lar dan Su ri - ye ye bas ký yap týr mak, ö zür di let tir mek ve taz mi nat ö det tir - mek ten baþ ka bir þey gö re mi yo rum. Sa vaþ söz ko nu su ol - ma ma sý lâ zým. Sa vaþ öy le ko lay iþ de ðil. Kim se sa vaþ tan bah set me sin. Al lah ko ru sun! sa vaþ çok cid di bir iþ tir. Za ten o ra da bir sa vaþ o lu yor. Kar þý mýz da yal nýz Su ri ye yok ki bir blok var. Mez hep kav ga la rýn da da ta raf o la rak gö zü kü yo ruz. PKK-E SAD Ý LÝÞ KÝ SÝ BU o la yýn sa de ce u çak dü þür me ha di se si ol ma dý ðý ný be lir - ten Ý nal Ba tu, son gün ler de ki PKK sal dý rý la rý na a týf ta bu - lu na rak, Ýþ bir u çak dü þür me me se le si de ðil. PKK-E sad i - liþ ki le ri ni çok i yi iz le mek la zým. O ra da da çok ö nem li ge liþ - me ler var. Tür ki ye nin o yu na gel me me si lâ zým de di. Türk je ti nin vu rul ma sýy la baþ la yan kri zin i yi yö ne ti le me - di ði ni sa vu nan Ba tu söz le ri ni þöy le ta mam la dý: O lay dan son ra tam bir kar ga þa ya þan dý. Sa at ler ce hiç bir ha ber a lý - na ma dý. Pi lot lar e li miz de den di. Böy le ol ma dý ðý an la þýl dý. Ha ber kir li li ði ya þan dý. Ka mu o yu nu bil gi len dir me a çý sýn - dan hiç i yi yö ne ti le me di bu iþ. O u çak o ra ya na sýl git miþ o nu bil mem, ke þif i çin is tih ba rat i çin git miþ de ni yor. Ni ye gir di Su ri ye ha va sa ha sý na? Yan lýþ lýk la gir di ði ni var sa ya - lým. Bi le rek gir di ði ni dü þün mek da hi is te mi yo rum. Bu fü - ze sis te mi bel li. Rus ya o ra ya kur muþ o nu. Rus la rýn yap tý - ðý bir fü ze sis te mi var. Bu nu bi le bi le o ül ke nin ka ra su la - rý na na sýl gi rer si niz. Ben yan lýþ lýk ol du ðu ka na a tin de yim. E mek li Bü yü kel çi Ý nal Ba tu Suriye tarafýndan düþürülen savaþ uçaðýnýn enkazýna Akdeniz'in bin 300 metre derininde ulaþýlýrken kayýp pilotlarý arama çalýþmasý sürüyor. FO TOÐ RAF: A A Fev ri a dým at ma yýz Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, TRT de Türk as ke rî u ça ðý nýn vu rul ma sý i le il gi li yap tý ðý a çýk la ma da, Tür ki ye nin fev ri a dým at ma ya ca ðý ný bil dir di. TEK BA ÞI NA SÝ LÂH SIZ E ÐÝ TÝM U ÇU ÞUY DU DA VU TOÐ LU, u ça ðýn Su ri ye ta ra fýn dan her han gi bir u ya rý ya pýl - ma dan vu rul du ðu nu söy le di. Da vu toð lu, Türk as ke rî u ça ðý nýn u - lus lar a ra sý ha va sa ha sýn da vu rul du ðu nu söy le di. Ba kan Da vu - toð lu, Dü þü rü len u çak si lâh sýz, tek ba þý na u çan, kim li ði ni giz le - me miþ a çýk bir u çak týr. Gö rev ta ný mý da Tür ki ye nin ken di u lu sal ra dar ka pa si te si ni test et mek ü ze re e ði tim ve test tir. Her han gi bir þe kil de Su ri ye ye dö nük bir mis yo nu yok tur di ye ko nuþ tu. TE LE FON DÝP LO MA SÝ SÝ DIÞÝÞ LE RÝ Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Türk Ha va Kuv vet le ri ne a it as ke rî u ça ðýn Su ri ye ta ra fýn dan dü þü rül me siy le il gi li mev ki daþ la - rýy la te le fon da gö rüþ tü. Dip lo ma tik kay nak lar dan e di ni len bil gi ye gö re, Da vu toð lu, Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton, Ýn gil te re Dý þiþ le ri Ba ka ný Wil li am Ha gu e, Fran sa Dý þiþ le ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Rus ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Ser gey Lav rov, Ý ran Dý þiþ le ri Ba ka ný A li Ek - ber Sa li hi, Su u di A ra bis tan Dý þiþ le ri Ba ka ný Su ud el Fay sal, A rap Bir li ði Ge nel Sek re te ri Ne bil A ra bi ve AB Dýþ Po li ti ka Yük sek Tem - sil ci si Cat he ri ne Ash ton i le te le fon gö rüþ me si yap tý. Gö rüþ me de, a ra ma kur tar ma ça lýþ ma la rý nýn de vam et ti ði be lir ti le rek, Da vu - toð lu nun Tür ki ye nin de ðer len dir me le ri ni pay laþ tý ðý ve baþ ka ül - ke yet ki li le riy le de gö rüþ me le ri ni sür dü re ce ði öð re nil di.

9 Y HA BER 9 Ül ke nin te mel so run la rýn dan bi ri de ka yýt dý þý lýk týr. Ký sa ca þöy le ta rif e di le bi lir: E ko no mik fa a li yet le rin dev let ten giz len me si dir. Kay dý tu tul maz, bel ge ye da yan maz. Bir ti ca rî iþ let me fa tu ra al maz ver mez i se ka yýt dý þý lý ða bu laþ mýþ de mek tir. Ýs tih dam e di len ki þi le rin res mî ma kam la ra bil di ril me me si de ka yýt dý þý fa a li yet tir. Ay rý ca ya sa dý þý e ko no mik fa a li yet ler de var dýr. Me se lâ u yuþ tu ru cu ti ca re ti gi bi. Ta bi a tý ge re ði ka yýt dý þý dýr. Ül ke miz de ka yýt dý þý lýk son de re ce yay gýn dýr. Ma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek in ge çen ler de ba sýn da çý kan de me ci ne gö re son yýl lar da bir dü þüþ gös ter se de ha len yüz de 27,7 se vi ye sin de sey re di yor. Ge liþ miþ ül ke le re gö re hay li yük sek bir o ran. Ka yýt dý þý lýk çe þit li yön tem ler le he sap lan mak ta dýr. CHP li Genç lik 8 yýl son ra top lan dý nchp 13. O la ðan Genç lik Kol la rý Ku rul ta yý ça lýþ ma la rý na baþ la dý. Ah met Ta ner Kýþ la lý Spor Sa lo nu nda ger çek leþ ti ri len ku rul ta yýn a çý lýþ ko nuþ ma sý ný ya pan Genç lik Kol la rý Ge nel Baþ ka ný Bar ba ros Din çer, 8 yýl a ra dan son ra ku rul ta yýn top lan dý ðý ný be lirt ti. Tür ki ye nin her ye rin den par ti li genç le rin bir a ra ya gel di ði ni i fa de e den Din çer, kon gre nin par ti ye ve ül ke ye ha yýr lý ol ma sý ný di le di. Ye ter li ço ðun lu ðun bu lun du ðu nu bil di ren Din çer, ku rul ta yý aç tý. Ku rul tay da CHP An ka ra Ýl Baþ ka ný Ze ki Al çýn, de le ge le rin o yuy la di van baþ kan lý ðý na se çil di. Al çýn ýn ko nuþ ma sýn dan son ra ku rul tay ça lýþ ma la rý na baþ la dý. An ka ra / a a TSK: Ku zey I rak ta 9 he def vu rul du ntürk Si lah lý Kuv vet le ri (TSK), I rak ýn ku ze yin de bö lü cü te rör ör gü tü ne a it he def le re yö ne lik o pe ras yon da 9 he de fin tam i sa bet le vu rul du ðu nu a çýk la dý. Ko nuy la il gi li Ge nel kur may Baþ kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma þöy le: I rak ýn ku ze yin de ya pý lan ke þif ve he def a na li zi so nuç la rý na is ti na den, ço ðun lu ðu Kan dil böl ge sin de ol mak ü ze re, I rak ýn ku ze yin de tes bit e di len bö lü cü te rör ör gü tü ne a it 9 he def (ba rý nak ve ma ða ra), Türk Ha va Kuv vet le ri u çak la rý ta ra fýn dan, Ha zi ran 2012 ta rih le ri a ra sýn da tam i sa bet le vu rul muþ tur. A çýk la ma da, gö rev le ri ni ba þa rýy la ta mam la yan u çak la rýn em ni yet le üs le ri ne dön dü ðü be lir til di. An ka ra / a a Þýr nak ta ça týþ ma nþir NAK IN U lu de re il çe sin de, te rör ör gü tü PKK men su bu bir ki þi et ki siz ha le ge ti ril di. Va li lik ten ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, önceki gün sý ra la rýn da U lu de re il çe si Sa pa ca mev ki si kýr sa lýn da ey lem ha zýr lý ðýn da ol du ðu bil gi si a lý nan 2 te rö rist i le te mas sað lan dý ðý bil di ril di. Gü ven lik kuv vet le ri nin tes lim ol çað rý sý na a teþ le kar þý lýk ve ril me si ü ze ri ne çý kan ça týþ ma da, bir te rö rist et ki siz ha le ge ti ril di, di ðer te rö rist i se kaç tý. O pe ras yon böl ge sin de ya pý lan a ra ma da, ka çan te rö ris tin si la hý nýn bu lun du ðu kay de di ldi. Þýr nak / a a Os ma ni ye de bir te rö rist ya ka lan dý re cep tas ni as ya.com.tr ngü VEN LÝK güç le ri ta ra fýn dan dü zen le nen o pe ras yon da bir te rö rist ya ka lan dý. Ü ze rin de si lah, 2 el bom ba sý ve 5 do lu þar jör i le ya ka la nan te rö ris tin Hak ka ri ve Os ma ni ye de as ker ve po lis le rin þe hit e dil di ði sal dý rý la ra ka rýþ tý ðý be lir len di. Os ma ni ye Ýl Em ni yet Mü dü rü Tay fur Er dal Ce ren, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, 20 Ha zi ran gü nü ya sa dý þý bö lü cü te rör ör gü tü men su bu te rö rist ta ra fýn dan, bir va tan da þa a it o to mo bi lin gasp e dil di ði bil gi si ü ze ri ne, tüm bi rim le rin te yak kuz ha li ne geç ti ði ni söy le di. Gasp e di len a raç ta bu lu nan ör güt men su bu nun, MO BE - SE sis te min den de fay da la ný la rak 15 da ki ka da e kip ler ce ya ka la na rak et ki siz ha le ge ti ril di ði ni i fa de e den Ce ren, ya ka la nan ör güt men su bu nun ya nýn da M-16 mar ka si lah, 2 el bom ba sý i le si la ha a it 5 do lu þar jör bu lun du ðu nu kay det ti. Ce ren, ör güt men su bu nun ön sor gu su ne ti ce sin de, Os ma ni ye il mer ke zin de kar þý la þa ca ðý ilk gü ven lik gö rev li si ne ve ya e ki bi ne yö ne lik ey lem ya pa ca ðý nýn an la þýl dý ðý ný be lirt ti. Ya ka la nan te rö ris tin Ho gir kod ad lý Meh met Va fi Ka ra taþ (23) ol du ðu, Ga re, Zap ve A ma nos lar da ör güt sel ey lem ler de bu lun du ðu ve a i le si ta ra fýn dan ka yýp o la rak a ran dý ðý öð re nil di. Ör güt men su bu, em ni yet te ki iþ lem le ri nin ar dýn dan ad li ye ye sevk e dil di. Osmaniye / a a Vergi ve sigorta primi ödememek En çok baþ vu ru lan an ket tir. Ha ne hal ký ve iþ yer le ri nez din de ya pý lýr. Bir di ðer u sûl de ver gi in ce le me si so nu cun da bu lu nan mat rah fark la rýy la be yan e di len ge lir le rin mu ka ye se e dil me si dir. Ta biî el de e di len ve ri le rin ne de re ce sað lýk lý ol du ðu tar tý þý lýr. Ne ti ce de bir tah min dir. Öy le de ol sa bir fi kir ver mek te dir. Ve az ön ce be lirt ti ði miz gi bi ül ke miz de yay gýn dýr. Se be bi de ma lûm: Ver gi ve si gor ta pri mi ö de me mek. Ver gi bi lin ci nin ye te rin ce yer leþ me me si, mev zu a týn kar ma þýk lý ðý ve sýk ça de ðiþ me si, a da let siz uy gu la ma lar ve an gar ya lar, i ki üç yýl da bir çý ka rý lan af ka nun la rý, ça lýþ ma ha ya tý ný dü zen le yen ya sa la rýn ge tir di ði a ðýr yü küm lü lük ler, si gor ta prim le ri nin yük sek li ði, yay gýn ve et kin bir de ne tim a ðý nýn ku rul ma ma sý, iþ let me le rin kü çük öl çek te ol ma sý, e ko no mik kriz ler ve is tik rar sýz lýk da ka yýt dý þý lý ðý teþ vik e di yor. Ö zel lik le is tih dam da ka yýt dý þý lýk da ha da çar pý cý. Ça lýþ ma Ba ka ný Çe lik e gö re 2011 yý lýn da ça lý þan her 100 ki þi den 42 si nin her han gi bir kay dý yok. Ne ver gi ö dü yor lar, ne de si gor ta pri mi. Top lam sa yý la rý 10 mil yon dan faz la. Sos yal gü ven ce den yok sun lar. Ka yýt dý þý lý ðýn za rar la rý na ge lin ce; Ki mi ik ti sat çý ka yýt dý þý lý ðýn e ko no mi ü ze rin de o lum lu et ki le ri nin ol du ðu nu sa vun sa da yol aç tý ðý ha sar da ha bü yük tür. Bir de fa dev let, ver gi ve si gor ta pri min den mah rum kal mak ta dýr. Ýh ti ya cý ný kar þý la mak i çin ek ver gi ler i le tü ke tim ver gi le ri ne a ðýr lýk ver me si ve borç lan ma ci he ti ne git me si ver gi a da let siz li ði ni ve ge lir da ðý lý mý e þit siz li ði ni art týr mak ta dýr. Si gor ta prim le ri top la na ma dý ðýn dan Sos yal Gü ven lik Ku ru mu dev let des te ðiy le a yak ta du ra bil mek te dir. Ka yýt dý þý lýk hak sýz re ka be te de se bep ol mak ta dýr. Hü kü met ler e ko no mi po li ti ka la rý nýn ta yi nin de güç lük le kar þý laþ mak ta, yan lýþ ka rar lar a la bil mek te dir. Ka yýt dý þý lý ðýn za rar la rý say mak la bit mez. A ma e sas vur gu lan ma sý ge re ken hu sus þu dur: Ka yýt dý þý lýk top lu mun ah lâ kî de ðer le ri ni çü rü tü yor. Si ya set ku ru mu nu kir le ti yor. Yol suz luk, rüþ vet, su i is ti mal gi bi suç la ra ze min ha zýr lý yor. Ni te kim ü zü le rek i fa de e de lim ki u lus lar a ra sý ku ru luþ la rýn de ðer len dir me le ri ne gö re ül ke mi zin yol suz luk si ci li bo zuk tur. Bu a yýp tan kur tul mak i çin ne yap ma lý? He men sý ra la ya lým: * Har ca ma ve ta sar ruf la rýn kay na ðý sor gu lan ma lý dýr. * Na kit pa ra kul la ný mý ký sýt lan ma lý dýr. * Ha mi li ne iþ ler sý nýr lan dý rýl ma lý dýr. * Mat ra hýn tes bi tin de her tür lü gi der dik ka te a lýn ma lý dýr. * KDV de in di rim mü es se se si göz den ge çi ril me li dir. * Tü ke tim ver gi le rin de o ran lar dü þü rül me li dir. * Ýs tih dam ü ze rin de ki yük ler ha fif le til me li dir. * Ver gi ya sa la rý ba sit ol ma lý, sýk lýk la de ðiþ ti ril me me li dir. * Et kin de ne tim þart týr. Ki si ci li miz te miz len sin. 28 Þu bat tan ha be ri yok muþ! 28 ÞUBAT SORUÞTURMASI KAPSAMINDA ÝFADEYE ÇAÐIRILAN ESKÝ YÖK BAÞKANI KEMAL GÜRÜZ, TATÝL DÖNÜÞÜ ÝZMÝR LÝMANI'NDA "NE 28 ÞUBAT'TAN HABERÝM VAR, NE OLDUÐUNDAN. OLAY GAYET AÇIK BENÝM AÇIMDAN" DEDÝ. Ýzmir Limaný'nda kendisine yöneltilen sorularý cevaplandýran eski YÖK Baþkaný Kemal Gürüz daha sonra Ankara'ya hareket etti. FOTOÐRAF: CÝHAN HAK KIN DA po lis ma ri fe tiy le i fa de si nin a lýn ma sý ka ra rý bu lu nan an cak kru va zi yer le yurt dý þý ta ti lin de bu lu nan es ki YÖK Baþ ka ný Prof. Dr. Gü rüz, yur da dön dü. E þiy le Ýz mir Li ma ný ndan yur da gi riþ ya pan Gü rüz, ö zel o to mo bil le An ka ra ya ha re ket et ti. Ö zel yet ki li An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði nin yü rüt tü ðü 28 Þu bat So ruþ tur ma sý kap sa mýn da, hak kýn da po lis ma ri fe tiy le i fa de si nin a lýn ma sý ka ra rý bu lu nan an cak kru va zi yer le yurt dý þý ta ti lin de bu lu nan es ki YÖK Baþ ka ný Prof. Dr. Ke mal Gü rüz, yur da dön dü. Es ki YÖK Baþ ka ný Gü rüz, yak la þýk bir haf ta sü ren Ad ri ya tik tu ru nun ar dýn dan O ce an Ma jes tiy i sim li ge miy le dün sa bah sa at le rin de Ýz mir Li ma ný na gel di. Gü rüz, çýk tý ðý yurt dý þý kru va zi yer se ya ha ti ni ta mam la ya rak e þiy le Ýz mir Li ma ný ndan yur da gi riþ yap tý. Ýz mir Li ma ný na ya na þan ge mi den in dik ten son ra ga ze te ci le re a çýk la ma lar da bu lu nan Gü rüz, ha ya týn da ka nun dý þý hiç bir þey yap ma dý ðý ný, ka nu ni yet ki le ri dý þýn da hiç bir yet ki kul lan ma dý ðý ný sa vun du. Gü rüz, Ýz mir den An ka ra ya gi de ce ði ni ve bu ra da so ruþ tur ma kap sa mýn da i fa de ve re ce ði ni di le ge ti re rek, þun la rý söy le di: On dan son ra sý a da le tin tak di ri dir. Al ným a çýk, ba þým dik. PKK dan ye ni sal dý rý lar TUN CE LÝ O va cýk il çe si Kuþ la ca Jan dar ma Ka ra ko lu na, ön ce ki gün sa at sý ra la rýn da bir gu rup PKK lý ta ra fýn dan u zun nam lu lu ve o ke ta tar lý si lah lar la sal dý rý ger çek leþ ti ril di. Te rö rist le rin sal dý rý sýn da can kay bý ya þan ma dý. Sal dý rý ya kar þý lýk ve ren gü ven lik güç le ri i le Türk dev le tin yü cel me si, Türk mil le ti nin mut lu luk ve re fa hý nýn art ma sý, Türk mil le ti nin u lus la ra ra sý ca mi a nýn say gýn ve seç kin bir ü ye si ol ma sý i çin gu rur la ça lýþ tým. Bir ku ruþ ba na is nat e dil miþ yol suz luk id di a sý yok tur. Ka nun dý þý hiç bir þey yap ma dým. Ne 28 Þu bat tan ha be rim var, ne de ne ol du ðun dan. O lay be nim a çým dan ga yet a çýk. Bu ra sý be nim mem le ke tim, Türk mil le ti ne her yap tý ðým ic ra a týn he sa bý ný ve re ce ðim. Ü ni ver si te, ka nun la rýn ver di ði yet ki ler çer çe ve sin de ken di iþ le vi ni yap tý. Ben, as ke ri ka nat tan da bi ze þu nu þöy le ya pýn, bu nu þöy le ya pýn di ye bir di rek tif gel di ði ni ha týr la mý yo rum. Çe vik Pa þa nýn yaz dý ðý bir mek tup var, o nun da ce va bý ný 5 de fa ver dim. Her þey her ke sin gö zü ö nün de ce re yan e di yor. Baþ ka söy le ye cek bir þey bu la mý yo rum. Prof. Dr. Gü rüz, a çýk la ma nýn ar dýn dan ken di si ni bek le yen ö zel a raç la An ka ra ya ha re ket et ti. Ýz mir de gö zal tý na a lýn ma yý bek le yen, an cak bir po lis me mu run dan gö zal tý na a lýn ma ya ca ðý ný öð re nen es ki YÖK Baþ ka ný Ke mal Gü rüz, Hak kým da gö zal tý ka ra rý yok mu, siz gö tür me ye cek mi si niz? An ka ra ya ken dim mi gi de ce ðim? söz le riy le þaþ kýn lý ðý ný i fa de et ti. Ýz mir / a a-ci han PKK lý gu rup a ra sýn da ký sa sü re li ça týþ ma mey da na gel di. Ça týþ ma son ra sýn da PKK lý gu rup dað lýk a la na ka ça rak i zi ni kay bet tir di. Böl ge de ge niþ çap lý as ke ri o pe ras yon baþ la týl dý. Ö te yan dan Bit lis Tat van ka ra yo lu a ra sýn da bu lu nan Bit lis Böl ge Tra fik þu be Mü dür lü ðü ne kim li ði be lir siz ki þi ler ce u zun nam lu lu si lâh lar la a teþ a çýl dý. Böl ge ye çok sa yý da ö zel ha re kat ti mi ve po lis sevk e dil di. Ö len ve ya ra la na nýn ol ma dý ðý sal dý rý nýn ar dýn dan, gü ven lik güç le ri de te rö rist le re a teþ a ça rak kar þý lýk ver di. Sal dý rý so nu cun da 28 ÞU BAT NEY SE O NU DA BÝL MÝ YO RUM ES KÝ YÖK Baþ ka ný Gü rüz, 28 Þu bat so - ruþ tur ma sý nýn son dal ga sýn dan ge mi se - ya ha tin de bu lun du ðu sý ra da Ka ra dað ýn Ko tor Li ma ný ndan ha ber dar ol du ðu nu söy le di. Son dal ga nýn si vil le re ve dö ne - min YÖK ü ye le ri ne yö ne lik ya pýl dý ðý nýn ha týr la týl ma sý ü ze ri ne Gü rüz, Be nim öy le hiç bir þey den ha be rim yok, hiç bir bil gim yok. 28 Þu bat ney se o nu da bil mi yo rum. Ü ni ver si te ken di iþ le vi ni yap tý, ka nun la rýn ver di ði yet ki ler çer çe ve sin de. Ben as ke ri ka nat tan da bi ze þu nu þöy le ya pýn, bu nu þöy le ya pýn di ye bir di rek tif gel di ði ni ha - týr la mý yo rum. Çe vik Pa þa nýn yaz dý ðý bir mek tup var, o nun da ce va bý ný 5 de fa ver - dim. Bil di ðim bu. Her þey her ke sin gö zü ö nün de ce re yan e di yor. Baþ ka söy le ye cek bir þey bu la mý yo rum ce va bý ný ver di. Son dal ga da ken di siy le bir lik te i fa de ye çað rý - lan 4 ki þi den bi ri nin a dý ný ilk de fa duy du - ðu nu, hiç ta ný ma dý ðý ný i fa de e den Gü rüz, Bi ri de net le me ku ru lu baþ ka nýy dý, di ðe ri ü ye miz di. An ka ra da ne o la ca ðý ný bil mi - yo rum. Bel ki bu ra da a lýr lar i fa de yi þek - lin de ko nuþ tu. Böl ge Tra fik Tes cil Bü ro A mir li ði nin ça tý ka týn da yan gýn çýk tý. Yan gýn, be le di ye le re a it it fa i ye ve Ýl Em ni yet Mü dür lü ðü ne a it top lum sal o lay la ra mü da ha le a raç la rýy la sön dü rül dü. Ýl Em ni yet Mü dü rü Ha lil Ýb ra him Do ðan ýn o lay ye ri ne gi de rek, in ce le me de bu lun du ðu öð re nil di. Ö te yan dan, böl ge de o pe ras yon sür dü ðü i çin Bit lis-tat van ka ra yo lu ve yo lun Gü roy mak il çe bað lan tý sý tra fi ðe ka pa týl dý. Yol la rýn Gü roy mak, Tat van ve Bit lis kýs mýn da u zun a raç kon voy la rý nýn o luþ tu ðu göz len di. Tun ce li -Bit lis /ci han-a a cev ni as ya.com.tr Gün dem har can ma sý Tür ki ye de bir gün dem ko va la ma ca o yu nu oy na ný yor. O lup bi ten le rin hay hu yun da ö nem li o lay lar â de ta resm-i ge çit ya pýp ge çiþ ti ri li yor 34 va tan da þýn kat le dil di ði U lu de re fâ ci a sý tar týþ ma la rý bit me den, biz zat Baþ ba kan ýn çý ký þýy la kür taj ve se zar ye ne da ir po le mik ler gün ler ce ka mu o yu nu meþ gul et ti. Da ha mu mü nâ ka þa lar sü rer ken, ço ðu tu tuk lu 13 mah pu sun can ver di ði Ur fa da ki ce za e vi is ya ný ve yan gý ný gel di. Ne var ki ce za ev le rin de ki in sa nî þart la rýn ye ter siz li ði e le a lýn ma dan bu kez 300 te rö ris tin Ku zey I rak ta ki te rö rist kamp lar dan sý zýp Dað lý ca-ye þil taþ ka ra ko lu na sal dý rýp se kiz as ke ri þe hit et me si ü ze ri ne, bu kez baþ ta Kan dil ol mak ü ze re te rö rist kamp la rý nýn tas fi ye si gün de me gel di. Te rör le mü ca de le ve te rör yu va la rý nýn tas fi ye si tar týþ ma la rý de vam e der ken, Tür ki ye nin ke þif ve e ði tim u ça ðý nýn Su ri ye ka ra su la rýn da dü þü rül me si, di ðer gün dem le ri bir ne vi dev re dý þý bý rak tý. Ký sa ca sý gün de min bi ri bit me den di ðe ri pat lý yor, pat la tý lý yor. Ye ni ye ni gün dem ler le â de ta bir gün dem ka rart ma sý ya pý lý yor. Da ha sý, ka mu o yu nu yön len dir me ve o ya la ma a ma cýy la bü yük id di a lar la or ta ya a tý lan ba zý gün dem ler den ca yý lý yor. U çak dü þü rül me si kri zi nin ar ka plâ ný na da ir a raþ týr ma lar ve u lus la ra sý bo yu ta ta þan yo ðun tar týþ ma la rýn göl ge sin de, kür taj me se le sin de ge ri a dým la ba þa dö nül me si bu nun son ör nek le rin den YÝNE YASAK YOK! Bi lin di ði gi bi, Baþ ba kan ýn Kür taj ci nâ yet tir, her kür taj bir U lu de re dir sö zü ve ö zel lik le ö zel has ta ne ler de se zar yen le do ðum la rýn yüz de 90 ý bul du ðu þi kâ ye tiy le baþ la yan tar týþ ma la rýn ar dýn dan, il gi li ba kan lar dan, hü kû met ve ik ti dar par ti si söz cü le rin den peþ pe þe Baþ ba kan ý te yi den kür taj ve se zar ye nin ya sak la na ca ðý na da ir a çýk la ma lar gel di. An cak ge li nen saf ha da Baþ ba kan ýn ve ik ti dar par ti si tem sil ci le ri nin haf ta lar dýr ya kýn dýk la rý kür taj da her han gi bir ya sa ðýn ge ti ril me ye ce ði, AKP ik ti da rý nýn 2004 te ye ni Türk Ce za Ka nu nu na koy du ðu ve bu gün kü ya ký ný lan va zi ye ti or ta ya çý ka ran dü zen le me de ki, en çok e leþ ti ri a lan 10 ay lýk sý nýr ýn ko ru na ca ðý be lir ti li yor. Böy le ce üç ba kan lý ðýn yak la þýk 20 ki þi lik bir ku rul la yap tý ðý ö nem li ça lýþ ma i le kür taj ko nu su gün dem den kal dý rý lý yor. Tür ki ye ye öz gü bir mo del o la rak ni te len di ri len ça lýþ ma da ö zel lik le bir ya sa ðýn ol ma ya ca ðý dik kat çe ki ci. Böy le ce bir 12 Ey lül ya sa sý o lan ve si ya sî ik ti da rýn 10 se ne dir yü rür lük te tut tu ðu, 10. haf ta ya ka dar kür taj bir kez da ha res men ser best bý ra ký lýp ya sal laþ tý rý la cak ve bu sü re i çin de Sað lýk Ba ka ný nýn ik ra rýy la an ne kar nýn da ki ce ni nin al dý rýl ma sý, ka zý týl ma sý, kü re til me si ne her han gi bir ce za yý ön gör me yen ya sa mu hâ fa za e di le cek Ko nuy la il gi li A da let, A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lýk la rý ta ra fýn dan ha zýr la nan ve ilk fýr sat ta (bel ki bu gün) Ba kan lar Ku ru lu na su nu la cak o lan ye ni dü zen le me ye gö re, ha len ya sa da yer a lan 10 haf ta ya ka dar kür taj ya pý la bil me si ser bes ti ye ti ko ru na cak. Ba kan lar Ku ru lu nda gö rü þü le cek ye ni dü zen le me ye gö re, kür ta jýn sa de ce uz man dok tor lar ca an cak has ta ne ler de ya pý la bil me si dý þýn da ye ni bir ön lem yok. Ke za ka mu o yun da bü yük yan ký u yan dý ran ve ey lem le re ko nu o lan, ger gin lik ler le top lu mu ku tup laþ tý rýp kamp laþ tý ran se zar yen le il gi li Mec lis e su nu lan ya sa tek li fin de de sa de ce týb bî zo run lu luk þar týy la ka lý ný yor. MAK YAJ LA GE ÇÝÞ TÝR ME Ý þin ga rip ta ra fý, â lây-ý vâ lâ i le Baþ ba kan ýn or ta ya at tý ðý kür taj ve se zar yen þi kâ ye ti ne sa hip çý kan il gi li ba kan la rýn ve ye ni ya sa çý ka rý la ca ðý ný söy le yen ik ti dar par ti si yö ne ti ci le ri nin, ký sa za man da bun dan ca yýp, mak yaj dü zen le mey le ye tin me le ri. A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný, Þah sen ben an ne ve bir ka dýn o la rak ge li nen nok ta dan mem nu num sö zü, ik ti dar par ti si grup baþ kan ve kil le ri nin Kür taj gün dem den kalk tý de meç le ri bu nun i fâ de si. Ö zet le, gün de mi yö net mek ve yön len dir mek a dý na Tür ki ye nin ö nem li bir me se le si da ha, gü nü bir lik po li tik he sap lar la har can mýþ ol du. Oy sa po li tik po le mik ler le mal ze me e di len ve top lu mun de ðer le ri nin tah ri bin de is ti mal e di len bu fev ka lâ de ö nem li hu su sa kar þý da ha kök lü ted bir le rin a lýn ma sý ge rek li. Baþ ba kan, hü kû met ve ik ti dar par ti si söz cü le ri nin katl ve ci nâ yet de dik le ri kür ta jýn yüz de 7-9 ci va rýn dan yüz de 30 la rýn ü ze ri ne çýk ma sý na, A me ri ka da bi le yüz de o lan se zar ye nin, ü ni ver si te has ta ne le rin de yüz de 65, ö zel has ta ne ler de 90 lar la re kor se vi ye ye var ma sý na kar þý, iz le nen yan lýþ po li ti ka la rýn kal dý rýl ma sý la zým. Bir top lum sal fe ca a te se be bi yet ve ren ve sað lýk ta dö ner ser ma ye nin per for man sa çev ril me siy le, teþ vik po li ti ka la rý yla, kür taj ve se zar ye ni ya pan la ra da ha çok pa ra ve ri le rek, sað lý ðý ti ca ret, dok tor la rý bir ne vi ti ca ret er bâ bý ha li ne ge ti ren teþ vik po li ti ka la rý nýn dü zel til me si la zým

10 EKONOMÝ 10 Y HABERLER DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 22 HAZÝRAN 2012 DÖ VÝZ E FEK TÝF 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ÝS VEÇ KRO NU KA NA DA DO LA RI KU VEYT DÝ NA RI NOR VEÇ KRO NU SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,8180 ÖN CE KÝ GÜN 1,8180 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2830 ÖN CE KÝ GÜN 2,2830 p DÜN 92,25 ÖN CE KÝ GÜN 92,25 p DÜN 621 ÖN CE KÝ GÜN 621 p Meyve sebzede fiyatlarýn düþmesi market ve pazarlara yansýdý. Mey ve seb ze fi yat la rý düþ tü nha VA LA RIN ý sýn ma sýy la mar ket ve pa zar tez gâh la rýn da ki seb ze mey ve fi yat la rý düþ tü. Kar pu zun ki lo su 29, fa sul ye 50, ka bak 35, do ma tes 50 ku ruþ tan sa tý lý yor. Tür ki ye Seb ze ci ler, Mey ve ci ler ve Sey yar Pa zar cý lar Es naf ve Sa nat kâr la rý Fe de ras yo nu (TÜS PAF) Baþ ka ný Meh met Çak man, bu yaz bütün seb ze ve mey ve le rin bol ol du ðu nu söy le di. Kýþ ay la rý nýn ya ðýþ lý geç me si dolayýsýyla bu se ne seb ze ve mey ve re kol te sin de bü yük ar týþ bek len di ði ni di le ge ti ren Çak man þun la rý kay det ti: Bu se ne nin bol luk yý lý o la ca ðý kýþ ve ilk ba har ay la rýn da bel liy di. Bu se ne ik lim an la mýn da da bir gü zel lik ol du, Tür ki ye nin dört bir ya nýn da ba zý ü rün ler ay ný an da tez gâh la rý süs le di. Ü rün bol o lun ca fi yat lar da düþ tü. Ya ðýþ la rýn be re ke ti ni ya zýn tez gâh lar da his se di yo ruz. Hal Ya sa sý nýn yü rür lü ðe gir me siy le ar týk pa zar cý ü rü nü di rekt tar la ve bah çe den, ya ni ü re ti ci den a la bi li yor. Bu nun da tez gâh la ra yüz de o ra nýn da in di rim o la rak yan sý dý ðý ný gö rü yo ruz. Ký sa bir sü re ön ce pa zar tez gâh la rýn da ki lo su 4 li ra dan sa tý lan sa la ta lýk 30, kar puz 29, pat lý can 75, do ma tes 50, ta ze fa sul ye de 50 ku ru þa ka dar ge ri le di. Bursa / ci han Elektrik þebekesinin suya uzak olduðu arazilerde kullanýlacak. A ra zi ler ar týk gü neþ e ner ji siy le su la na cak ngida Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý na bað lý GAP Ta rým sal A raþ týr ma Ens ti tü sü nce 2011 yý lýn da yü rü tü len mo bil gü neþ pi li des tek li dam la ma su la ma sis tem le ri Ar-Ge pro je sin de so nu ca u la þýl dý. Tür ki ye nin en faz la gü neþ a lan böl ge si Gü ney do ðu A na do lu Böl ge si nin gü ne þi ni ta rým sal su la ma a maç lý kul la na cak mo bil pil ü re til di. Su la ma da e ner ji gi der le ri ni a zal ta cak pro je, e ner ji kay nak la rý na bað lý ak sak lýk la rý da ön le ye cek. Sis tem, ü re ti ci le re tek nik ve e ko no mik yön den ö nem li a van taj lar sað la ya cak. El de e di len a raþ týr ma ve ri le ri ne gö re e lek trik þe be ke si nin su kay na ðýn dan 1 ki lo met re den da ha u zak ta ol ma sý du ru mun da bu sis tem ken di ni ilk se ne de a mor ti e di yor. Mo bil gü neþ pi li pro to tip su la ma ma ki ne si, dam la ma su la ma sis te mi i le kul la nýl dý ðýn da ü rü nün cin si ne ve mev si mi ne gö re 400 de kar a la ný su la ya bi li yor. Ý mal e di len pro to tip ma ki ne, bütün ge rek li e ner ji yi ken di si ü re ti yor, sa at te 70 ton su at ma ka pa si te siy le mak si mum 170 met re den su çe ke bi li yor. An ka ra / ci han Ko o pe ra tif çi lik ge li þir se fi yat far ký a za lýr TÜR KÝ YE Zi ra at O da la rý Bir li ði (TZOB) Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, ü re ti ci i le tü ke ti ci fi yat la rý a ra sýn da 5 ka ta va ran far kýn o luþ ma sý nýn se be bi nin, ü re ti ci ör güt le ri nin ye te ri ka dar ol ma ma sýn dan kay nak lan dý ðý ný söy le di. Bay rak tar, Ko o pe ra tif çi lik Haf ta sý do la yý sýy la yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, BM Dün ya Gý da ve Ta rým Ör gü tü (FA O) ve Dün ya Ban ka sý yö ne ti ci le ri gý da kri zi ni ön le me de, kriz le re ça re ü ret me de ko o pe ra tif çi li ðin çö züm o la bi le ce ði ni her fýr sat ta di le ge ti ri yor lar. de di. Ta rým sal ü rün le rin iþ len me sin de ko o pe ra tif le rin pa yý nýn Tür ki ye de yüz de 1 i le yüz de 10, AB ül ke le rin de i se yüz de 30 i le yüz de 100 a ra sýn da de ðiþ ti ði ne i þa ret e den Bay rak tar, Tür ki ye de mev cut 13 bin Þem si Bay rak tar ta rým sal ko o pe ra ti fin pa zar da hiç bir faaliyeti nin gö rül me di ði ni be lirt ti. Ta rým sal ü rün ler de ü re ti ci fi yat la rý i le tü ke ti ci fi yat la rý a ra sýn da 5 ka ta va ran fi yat far ký o luþ ma sý nýn se be bi, ü re ti ci ör güt le ri nin ye te ri ka dar ol ma ma sýn dan kay nak lan dý ðý nýn al tý ný çi zen Bay rak tar, Tür ki ye de sos yal a da le tin sað lan ma sý, kýr sal da e ko no mik kal kýn ma nýn hýz lan dý rýl ma sý ve böl ge ler a ra sý den ge siz li ðin gi de ril me si i çin de ko o pe ra tif çi li ðin yay gýn laþ tý rýl ma sý ve ge liþ ti ril me si ge rek ti ði ni vur gu la dý. An ka ra / a a Yabancý kaçak iþ çi ler ver gi ve SGK pri mi nin ya ný sý ra üc ret o la rak da or ta la ma 250 do lar ci va rýn da bir ay lýk la ça lý þý yor. Asgarî ücretin 180 lirasý da iþverene kalýyor. 200 bin yabancý kaçak iþçi çalýþýyor ÝSMMMO'NUN KAÇAK ÝÞÇÝ RAPORUNA GÖRE, TÜRKÝYE'DE BÝR YILDA 200 BÝN YABANCI KAÇAK ÝÞÇÝ ÇALIÞTIRILIRKEN, DEVLET BUNDAN DOLAYI YILDA 1 MÝLYAR LÝRA MADDÎ KAYBA UÐRUYOR. ÝS TAN BUL Ser best Mu ha se be ci Ma lî Mü þa vir ler O da sý nýn (ÝSM MMO) Ya ban cý Ka çak Ýþ çi ler ve Tür ki ye ye Göç Ha re ke ti ad lý ra po run da, Tür ki ye de bir yýl da ka çak o la rak ça lý þan ya ban cý iþ çi sa yý sý nýn yak la þýk 200 bin ol du ðu ve bu iþ çi le rin ka yýt dý þý e ko no mi dolayýsýyla iþ ve ren le re sað la dý ðý hak sýz ka zan cýn i se 15 yýl da 22 mil yar li ra yý geç ti ði bil di ril di. Ra po ra gö re, Tür ki ye sý nýr la rý da hi lin de 2011 yý lý i ti ba riy le le gal ve il le gal yol lar dan ül ke ye gir miþ 350 bin ci va rýn da ka çak göç men bu lu nu yor. Bu göç men le rin 150 bin ka da rý Tür ki ye yi tran sit yol o la rak kul la ný yor. Ge çi ci sü rey le Tür ki ye de bu lu nan ve Tür ki ye de fi i len ça lý þan ka çak göç men iþ çi sa yý sý i se 200 bin ci va rýn da. Bu iþ çi ler ev hiz met le rin den teks ti le, eð len ce sek tö rün den ma den ci li ðe ka dar çok ge niþ bir yel pa ze de is tih dam e di li yor. Ka çak ya ban cý iþ çi ler bu lun duk la rý sek tör le re gö re yer li iþ çi le rin yüz de ý dü ze yin de bir üc ret a lý yor. Üc ret dü ze yin de ki bu dü þük lük ya nýn da ka yýt dý þý is tih dam dolayýsýyla dev let ten ka çý rý lan ver gi ve SSK prim le ri bu tür is tih da mý ter cih e den iþ ve ren le rin çok bü yük mik tar lar da hak sýz ka zanç el de et me si ne sebep o lu yor. 200 bin iþ çi ü ze rin den as ga rî üc ret baz a lý na rak ya pý lan he sap la ma da bi le ka yýt dý þý iþ çi is tih dam e den iþ ve ren le rin SGK pri mi ve ge lir ver gi sin den el de et tik le ri hak sýz ka zanç ay da 90 mil yon li ra dan, yýl da 1 mil yar li ra yý a þý yor. Bu iþ çi ler ver gi ve SGK pri mi nin ya ný sý ra üc ret o la rak da or ta la ma 250 do lar ci va rýn da bir ay lýk la ça lý þý yor. Net as ga rî üc re tin yak la þýk 180 li ra sý nýn iþ ve re nin ce bi ne kal dý ðý yýl lýk eks tra ka zan ca 432 mil yon li ra da ha ek le ni yor. Böy le ce iþ ve re nin ver gi ve üc ret ü ze rin den sað la dý ðý top lam ka zanç ay lýk 124 mil yon li ra ya, yýl lýk 1,5 mil yar li ra ya ka dar u la þý yor. Bu he sap la 15 yýl lýk sü re bo yun ca el de e di len hak sýz ka zanç tu ta rý i se 22 mil yar li ra yý ge çi yor. Ýs tan bul / a a 15 YIL DA 4,5 MÝL YON YA BAN CI TÜR KÝ YE DE KAY BOL MUÞ TÜR KÝ YE DE ka çak o la rak bu lu nan göç men iþ çi ler dü - þük üc ret le rin ya ný sý ra her han gi bir sos yal ve sað lýk gü - ven ce si ne de sa hip de ðil ler. Ya ban cý iþ gü cü nün baþ lý ca üç i ka met þek li bu lu nu yor. Bun lar, bir den faz la ki þi nin bir a ra ya ge le rek ev ki ra la ma sý, da ha ön ce den Tür ki - ye ye gel miþ ar ka daþ la rýn ve ya ak ra ba la rýn e vin de ka lýn - ma sý ya da is ta tis tik ler de di ðer baþ lý ðý al týn da top la - nan, iþ ye rin de ve ya ev hiz me tin de ça lý þan lar i çin hiz met ve ri len ev de ka lýn ma sý þek lin de be li ri yor. Tür ki ye de ki en bü yük iþ gü cü gru bu nu, Gür cis tan va tan daþ la rý o luþ tu - ru yor o nu A zer bay can, Rus ya ve Türk me nis tan va tan - daþ la rý iz li yor. Tür ki ye ye gi riþ çý kýþ ya pan ya ban cý ül ke va tan daþ la rý nýn gi riþ ve çý kýþ la rý a ra sýn da dik ka ti çe ki ci fark bu lu nu yor. Tür ki ye ye gi riþ ya pan ya ban cý ül ke va - tan daþ la rý nýn sa yý sý is tik rar lý o la rak çý kýþ ya pan ya ban cý - la rýn sa yý sýn dan faz la. Son 15 yýl da Tür ki ye ye 271 mil yon 232 bin 722 ya ban cý gi riþ ya par ken ül ke den çý kan ya - ban cý la rýn top lam sa yý sý 266 mil yon 702 bin 209 ki þi de kal mýþ. Bu na gö re, son 15 yýl da 4,5 mil yon ci va rýn da ya - ban cý ül ke va tan da þý Tür ki ye de kay bol muþ. Ö ZEL LÝK LE EV ÝÞ LE RÝN DE KA ÇAK ÝÞ ÇÝ ÇA LIÞ TI RI LI YOR RA PO RU NU de ðer len di ren ÝSM MMO Baþ ka ný Yah ya A rý kan, ya ban cý iþ çi le rin Tür ki ye de ka yýt dý þý e ko no mi ve hak sýz re ka be tin ö nem li a yak la rýn dan bi ri ha li ne ge ti ril di ði ni bu ko nu da ki de ne tim le rin i se ye ter siz kal dý ðý ný be lirt ti. Ýþ mü fet tiþ le rin ce 2011 yý lýn da yal nýz - ca 3 bin 10 ki þi nin ya ban cý ka çak iþ çi o la rak ça lýþ tý ðý - nýn tesbit e di le bil miþ ol ma sý nýn du ru mu an lat tý ðý ný di le ge ti ren A rý kan, 1 Þu bat ta yü rür lü ðe gi ren ye ni vi ze re ji mi ka çak ça lýþ ma nýn ön len me si ne kat ký sað - la ya cak. Tür ki ye de ö zel lik le ev iþ le rin de, has ta ve ço - cuk ba ký mýn da çok sa yý da ka çak iþ çi ça lýþ tý rý lý yor. E sas tedbir a lýn ma sý ge re ken nok ta sý ðýn ma cý, mül te ci, tran sit göç, ka çak iþ çi gö çü nün ya þan dý ðý sý nýr ve sý - nýr ka pý la rýn da ki de ne tim dir i fa de le ri ni kul lan dý. Ý lâç kri te ri o dun it ha la tý ný vurdu ÝS TAN BUL A ðaç Ma mül le ri ve Or man Ü rün le ri Ýh ra cat çý lar Bir li ði Baþ ka ný Ab dul lah Te ver, Ta rým Ba kan lý ðý nýn o dun it ha la tý na ge tir di ði Me til Bro mür þar tý nýn o dun it ha la tý dur dur du ðu nu be lir tti. Sek tör o la rak ta lep le ri nin Ta rým Ba kan lý ðý nýn Me til Bro mür i lâ cýn da ki ýs ra rýn dan vaz ge çe rek, o dun it ha lin de, bütün dün ya nýn ka bul et ti ði ve ö ner di ði A lü min yum Fos fit i uy gu la ma ya al ma sý ol du ðu nu a çýk la yan Ab dul lah Te ver, þun la rý kay det ti: Dün ya Sað lýk Ör gü tü Me til Bro mür ün in san sað lý ðý ný o lum suz et ki le di ði ge rek çe siy le bu i lâ cý ya sak lar ken, Ta rým Ba kan lý ðý bu i lâ cýn 3 yýl da ha kul la ný la ca ðý ný a çýk lý yor. Bu nu an la mak im kân sýz. Kal dý ki, men þei bel li o lan ül ke ler den ge len o dun lar di rekt fab ri ka ya in di ril di ði i çin risk or ta dan kal ký yor. Önlem a lýn maz sa bi ze ge len ta lep le ri kar þý la ya ma dý ðý mýz i çin bu ta lep ler Av ru pa ya ka ya cak. Yýl so nu na ka dar bir çok te sis ka pa na cak, ba zý la rý yer li ve ya ban cý fir ma lar ta ra fýn dan el de ðiþ ti re cek. Te ver, it ha la týn ö nün de du ran bu so ru nun bir an ön ce a þý la rak sek tö rün ö nü nün a çýl ma sý ný ta lep et tik le ri ni kay det ti. Ýs tan bul / a a T. C. MARMARA EREÐLÝSÝ ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2010/209 Talimat. GAYRÝMENKULUN CÝNSÝ-KIYMETÝ-ADEDÝ-EVSAFI TAÞINMAZIN TAPU KAYDI: Tekir dað Ý li, Mar ma ra e reð li si Ýl çe si, Ye ni çift lik Kö yü, Kö - yal tý Mev ki i, 16 Paf ta, 5681 Par sel Sa yý lý, 1893 m 2 yü zöl çüm lü ta þýn maz da 158/1893 ar - sa pay lý (2) no lu dub leks mes ken sa tý þa su nul muþ tur. TAÞINMAZIN HALÝ HAZIR DURUMU: Taþýnmaz Ye ni çift lik Bel de mer ke zi ne 500 mt, a na yo la 400 mt, de ni ze i se 500 mt. me sa fe de dir. Et ra fýn da sýk yaz lýk dub leks mes - ken ler bu lun mak ta dýr. Ta þýn ma za gi den yol sta bi li ze kap la ma ol mak la bir lik te be le di - ye nin tüm hiz met le rin den ya rar lan mak la dýr. Ta þýn ma zýn ü ze rin de 60,00 m 2 a lan lý ba - sit ba ra ka ti pi bir ya pý bu lun mak ta dýr. ÝMAR DURUMU: Marmaraereðlisi Yeniçiftlik Belediye Baþkanlýðýndan; TAKS : KAKS: 0.40, ÝNÞAAT NÝZAMÝ: Ayrýk. BÝNA YÜKSEKLÝÐÝ: 6.50 m., ÖN BAHÇE MESAFESÝ: 5.00 m., KOMÞU BAHÇE MESAFESÝ: 3.00 m., ARKA BAHÇE MESAFESÝ: h/2 olarak bildirilmiþtir. TAKDÝR EDÝLEN KIYMETÝ: ,00 T.L. TAÞINMAZIN SATIÞ GÜN VE SAATLERÝ: Birinci satýþ gün ve saati : tarihinde saat: arasýnda; Ýkinci satýþ gün ve saati : tarihinde saat: arasýnda; SATIÞ ÞARTLARI: 1.Satýþlar yukarýda tayin edi len gün ve sa at ler de MAR MA RA E REÐ LÝ SÝ ÝC RA MÜ - DÜR LÜ ÐÜ'NDE a çýk art týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bi rin ci art týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rýn mec mu u nu ve sa týþ ve pay - laþ týr ma mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra ný nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le ta yin e di len ay ný yer ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ mas - raf la rý ný geç me si þar tý i le % 40'ýn üs tün de en çok art tý ra na i ha le o lu nur. Böy le faz la be - del le a lý cý çýk ma dý ðý tak dir de sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2. Arttýrmaya ka tý la cak la rýn, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. TEL LA LÝ - YE, TA PU SA TIM HAR CI VE BÝ RÝK MÝÞ VER GÝ LER SA TIÞ BE DE LÝN DEN Ö DE NÝR. Ý HA LE DAM GA VER GÝ SÝ, TA PU A LIM HAR CI VE KAT MA DE ÐER VER GÝ SÝ KA NUN DA BE LÝR TÝ - LEN O RAN DA A LI CI YA A ÝT TÝR. AY RI CA TAH LÝ YE VE TES LÝM GÝ DER LE RÝ Ý HA LE A LI CI - SI NA A ÝT O LA CAK TIR. 3. Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (+) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su si i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4. Taþýnma zý sa týn a lan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay - dýy la, i ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le, sa týþ be de li ni der hal ve ya Ý ÝK mad de ye gö re ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr. Ta þýn maz ken di si ne i ha le e di len kim se sü re sin de pa ra yý ver mez se i ha le ka ra rý ip tal e di le rek, ken di sin den ev vel en yük - sek tek lif te bu lu nan kim i se arz et miþ ol du ðu be del i le al ma ya ra zý o lur sa o na; ra zý ol - maz ve ya bu lun maz i se he men ar týr ma ya çý ka rý lýr. Bu ar týr ma il gi li le re teb lið e dil me yip. yal nýz ca sa týþ tan en az ye di gün ön ce ya pý la cak i lan la ye ti ni lir. Bu ar týr ma da tek li fin Ý - ÝK mad de de ki hü küm le re uy ma sý þar tý i le ta þýn maz en çok ar tý ra na i ha le e di lir. Ý - ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be del le ri ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri tüm be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel sil me sul o la cak lar - dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu - na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5. Þartname, ilan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6. Satýþa iþti rak e den le rin þart na me yi ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 7. Uygulama ayký rý lý ðý ne de niy le a la ca ða mah su ben i ha le nin ya pýl ma sý ve ya sa týþ be de li nin Ý ÝK md. cüm le sin de i po tek a la cak lý sý na ö den me si du ru mun da il gi li le rin sa tý þý ta kip e de rek Ý ÝK md. gö re. þi kâ yet ve ya i ti raz la rý o lan la rýn bu hak kýný 7 gün i - çin de kul lan dýk la rý na da ir dos ya mý za der ke nar ib raz et me le ri ÝÝK. 83, 100, 142, 151, MK. 789, 777. md. gö re ay rý ca i la nen teb lið o lunur. 8. Satýþ ilaný ilgililerin Mernis, dosya ve tapu kaydýnda yazýlý adreslerine tebliðe gönderilmiþ olup, tebligat yapýlamayan ilgililere iþbu satýþ ilanýnýn Ý.Ý.K.'nun 127. md. gereðince ÝLANEN TEBLÝGAT yerine kaim olacaðý ilan olunur (+) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dâhildir. (ÝÝK.126) Yönetmelik no: 27. B: Resmi Ýlanlar TESK: Et li ek mek mar ka o la cak TÜR KÝYE Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu (TESK) Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, es naf ve sa nat kâ rýn ü rün le ri nin ar týk gü ven al týn da o la ca ðý ný söy le di. Türk Pa tent Ens ti tü sü (TPE) i le mar ka, pa tent, coð ra fi i þa ret ve en düs tri yel ta sa rým ko nu la rýn da iþ bir li ði pro to ko lü im za lan ma sýy la il gi li ya zý lý a çýk la ma ya pan TESK Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, mar ka ve mar ka laþ ma ya ver dik le ri ö ne mi di le ge tir di. Pa lan dö ken, þun la rý i fa de et ti: Hiç kuþ ku suz 2023 he de fin de es na fý mý zýn pa yý bü yük o la cak týr. Dün ya nýn en bü yük 10 e ko no mi si a ra sýn da yer a lýr ken es naf ve sa nat kâ rý mýz da koy duk la rý kat ký i le ö vü ne cek ler dir. Es naf sa nat kâr lar o la rak mar ka ve mar ka laþ ma yý çok ö nem si yo ruz. Bu pro to kol i le ye ni lik çi li ði, ü ret ken li ði ve ya ra tý cý lý ðý teþ vik e di yor, u lu sal sis te mi güç len di ri yo ruz. Es naf ve sa nat kâ rý mý zýn re ka bet gü cü nün ar ta ca ðý ka çý nýl maz dýr. Tür ki ye de 100 yýl lýk fir ma mýz yok de ne cek ka dar az. Ým za la dý ðý mýz pro to kol i le bun dan böy le coð ra fi i þa ret len miþ, mar ka laþ mýþ ü rün le rin tak lit le ri ol ma ya cak. Ya ni ar týk Kon ya nýn et li ek me ði, Van ýn Ot lu pey ni ri, Kay se ri nin man tý sý, Sam sun un ka pa lý pi de si sa de ce ül ke miz de de ðil u lus lar a ra sý a lan da da mar ka o la cak. An ka ra / ci han

11 Y MEDYA POLÝTÝK 11 Sa vaþ o yu nu, a ma ki min? BAÞ BA KAN LIK, Ma lat ya dan kal kan F-4 ti pi je ti mi zin Su ri ye ta ra fýn dan dü þü rül dü ðü nü a çýk la dý. A çýk la ma nýn de va mýn da; o lay tam o la rak ay dýn la týl dý ðýn da ge rek li a dým la rýn ka rar lý lýk la a tý la ca ðý be lir ti li yor. Ön ce lik le o lay, yük sek bir so ðuk kan lý lýk la, mil li yet çi ve duy gu sal coþ kun luk la ra ka pýl ma dan tüm yön le riy le ay dýn la týl ma lý. U nu tul ma ma lý ki Tür ki ye nin yük se li þi ni ve de mok ra tik leþ me si ni dur dur ma nýn, mi li ta ri zas yo nu ge ri ge tir me nin yo lu ül ke yi bir sa va þa sok mak týr. Su ri ye yi ca zip bir e ko no mik he def o la rak gör me yip risk üst len me yen Ba tý lý ak tör le rin, i ha le yi Tür ki ye ye bý rak ma ya ça lýþ tý ðý ný bi li yo ruz. Su ri ye Sa vun ma Ba kan lý ðý, Ka ra su la rý mý zýn ü ze rin dey ken vur duk, sý ný rý mýz dan 1 km. i çe ri gir di, vur duk tan son ra Türk u ça ðý ol du ðu nu tes pit et tik di yor. Si lah sýz ke þif u ça ðý mýz Su ri ye ha va sa ha sý ný ger çek ten ih lal et ti mi, bu nun net tes pi ti ge re ki yor. Ha ki kat te bu tür ha va sa ha sý ih lal le rin de ih lal ci u ça ðýn dü þü rül me si son ça re dir. Ý kaz lar ya pý lýr, it da la þý dev re ye gi rer E ge de Yu na nis tan la pek çok kez ol du ðu gi bi. Pi lot la rý mý zýn du ru mu ne dir, ne re de - Kim ne den týr man dý rý yor? EN son da söy le ye ce ði mi zi baþ ta söy le ye lim: Türk dýþ po li ti ka sý Su ri ye me se le sin de sý nýf ta kal mýþ týr. Dü þü rü len u ça ðý mýz la il gi li alt tan a lan a çýk la ma la rý The New York Ti mes ta çý kan ha ber le bir lik te o ku mak ge rek ti ði i nan cýn da yým. Ge lin ön ce ha be ri o ku ya lým: Su ri ye li mu ha lif le re yö ne lik si lah sev ki ya tý, Tür ki ye nin gü ney il le rin de fa a li yet yü rü ten CI A a jan la rý ta ra fýn dan fi nan se e di li yor. Ga ze te, üst dü zey ABD li yet ki li ler ve A rap is tih ba rat su bay la rý na da yan dýr dý ðý ha be rin de, söz ko nu su fa a li yet le rin ma li kay na ðý nýn Su u di A ra bis tan, Ka tar ve Tür ki ye ol du ðu be lir ti lir ken, si lah la rýn sý nýr dan Müs lü man Kar deþ ler in de a ra la rýn da bu lun du ðu giz li bir þe be ke kul la ný la rak ge çi ril di ði bil dir di. I rak iþ ga li ön ce sin de bom bar dý man baþ la ma dan ön ce de Zal may Ha lil zad ý ko ru ma ba ha ne siy le Ha bur dan gi ren CI A o pe ra tif le ri Do huk te pe le rin den Mu sul da kri tik yer le ri la zer le i þa ret le miþ ti. Ý þa ret le nen he def ler bom bar dý man baþ la dý ðýn da nok ta a týþ lar la F-16 lar la vu rul muþ tu. Bu u çak me se le si ni CI A in Ha tay da ki o pe ras yon la rýn dan ba ðým sýz dü þü ne mi yo rum. O lay dan son ra pat lak ve ren kriz de An ka ra nýn 8 sa at lik sus kun lu ðu ve a ka bin de ki mah çup tav rý ný bu ha ber de ki de tay lar la bir lik te o kur sak fo toð raf net le þi yor. U ça ðýn vu rul du ðu nok ta Su ri ye nin a çýk la ma sý na gö re Laz ki ye sa hi li ne 1 km me sa fe de. 200 km u zak tan kal kan bir ke þif u ça ðý nýn Su ri ye de ça týþ ma la rýn en yo ðun ya þan dý ðý nok ta da al çak tan uç ma sý nýn i za hý ne dir? Bu uçak meselesini CIA nýn Hatay daki operasyonlarýndan baðýmsýz düþünemiyorum. Da ha ön ce de Ýs ra il ha va kuv vet le ri ne a it u çak lar Su ri ye nin ha va sa ha sý ný ih lal et miþ ti. Tel siz le u ya rýl dýk la rýn da der hal ge ri çe kil miþ ler di. Sa vaþ u çak la rý mýz da ki ge liþ miþ sis tem ler ha va sa ha sýn dan çý kan u çak la rýn pi lo tu nu o to ma tik o la rak u ya rý yor. O u çak hem bað lý ol du ðu üs le ir ti bat ha lin de hem de a çýk ka nal lar dan ha va sa ha sý ný ih lal et ti ði ül ke ta ra fýn dan a çýk ve net bir þe kil de i le ti þim ha lin de ol ma sý ge re ki yor. Ya ni þa yet bir a rý za sý yok sa u çak u ya rýl dý ve ih la le de vam et ti ði i çin dü þü rül dü. Bu ne den le tel siz ka yýt la rý bü yük ö nem ar ze di yor. Su ri ye a çýk la ma sýn da Vu rul duk tan son ra Tür ki ye ye a it ol du ðu nu tes pit et tik a çýk la ma sý ay rý ca ö nem li. Ve son o la rak Su ri ye, res mi si te si ne koy du ðu a çýk la ma da bir ha ri ta yer a lý yor. Ha ri ta da bi ri 21 km, ya ni 13 mil, di ðe ri i se 10 km ya ni 6.2 mil lik i ki çiz gi bu lu nu yor ve Türk u ça ðý 6 mil lik çiz gi nin i çin de vu rul muþ gös te ri li yor. Bi lin di ði gi bi Tür ki ye Su ri ye nin ka ra su la rý o la rak 6 mi li ka bul e di yor. Su ri ye i se 12 mil de ýs rar e di yor. Ya ni O u çak KKTC nin u lus la ra ra sý ta nýn ma yan ha va sa ha sýn day dý a çýk la ma sý da a çý ða dü þe cek. Su ri ye nin bu ka dar net ve ken din den e min a çýk la ma la rý, An ka ra nýn mah çup tav rý be nim ka na a ti mi pe kiþ ti ri yor. En i yim ser yo rum la bü yük bir be ce rik siz lik le kar þý kar þý ya yýz. Bel li med ya ku ru luþ la rý nýn Ni hat Do ðan üs lup lu sa vaþ tam tam la rý ný i se an la mak müm kün de ðil. Bir ta ra fýn da Rus ya, Çin ve Ý ran ýn dur du ðu bu kav ga da Tür ki ye nin bu ka dar be ce rik siz ce yap tý ðý ka ba da yý lýk lar i ti ba rý mý zý çok cid di ze de li yor. Ser dar A ki nan, Ak þam, dir ler? E ðer Su ri ye ha va kuv vet le ri ta ra fýn dan je ti miz i kaz e dil diy se, bu i kaz pi lo tu mu za u laþ tý mý? Tek nik bir a rý za ol du mu? Je ti mi zin al çak u çu þu ger çek se ma na sý ne dir? U ça ðý mýz Su ri ye ha va sa ha sý na gir diy se bu nun se be bi ne dir? Bu ko nu da res mi bir gö rev em ri var mý dýr, var sa bu gö re vin kap sa mý ne dir? Bu so ru la rýn ce vap bul ma sý ge re ki yor. ÖN CE KEN DÝMÝ ZÝ SOR GU LA YA LIM Tür ki ye i çin de ül ke mi zin bir sa va þa gir me si i çin ça ba gös te ren de rin mah fil ler ol du ðu i yi bi lin mek te dir. Geç miþ te E ge de ken di jet u ça ðý mý zýn dü þü rül me si plan la rý bi le ya pýl mýþ tý. Ev vel ce ha va sa ha mý zý ih lal e den Ýs ra il u ça ðý nýn ke di dir di ye ge çiþ ti ril di ði ni bi li yo ruz. Ha fý za lar dan si lin me yen a ma so nuç da a lý na ma yan He ron i ha ne ti ni bi li yo ruz. F-4 le rin mo der ni zas yo nu nu u zun yýl lar Ýs ra il in yap tý ðý bir ger çek. U zak tan u çak kon tro lü tek no lo ji si nin mev cut ol du ðu da bir va ka. JPALS pro je si 1984 yý lýn dan bu ya na et kin bir pro je dir. Do la yý sýy la ih lal var sa, bi zim F-4 ün durdurmanýn, Türkiye nin yükseliþini ve demokratikleþmesini militarizasyonu geri getirmenin yolu ülkeyi bir savaþa sokmaktýr. han gi se bep ler le Su ri ye ha va sa ha sý ný ih lal et ti ði nin en ber rak bir þe kil de hü kü met çe bi lin me si ge re kir. Ön ce ken di i çi miz de bir sa vaþ pro vo kas yo nu var mý bu nu öð ren mek ge re kir. Bu ko nu da te red düt kal ma dýk tan son ra so ðuk kan lý bir dýþ po li tik ham le dü þü nül me li. Ön ce lik le u lus la ra ra sý hu kuk iþ le til me li dir. So nuç ta Su ri ye yi yer le bir e de cek bir or du mu zun ol du ðu nu tüm dün ya bil mek te dir. La kin Rus ya-ý ran-i rak-su ri ye hat tý nýn Lüb nan Hiz bul lah ý na ka dar u za nan mev cut bir stra te jik denk lem ol du ðu u nu tul ma ma lý. Su ri ye a te þi KÜ RE CÝK ra da rýy la NA TO ya kal kan o lan Tür ki ye, Laz ki ye a çýk la rýn da ke þif u çu þu ya pan F-4 Phan tom u ça ðý nýn Su ri ye ta ra fýn dan dü þü rül me si ni ön le ye me di. Ý ki pi lo tu muz ka yýp. Türk sa vaþ u ça ðý ný he def a lan sal dý rý nýn ni te li ði pi lot la rýn ya þam þan sý ný a zalt mak la bir lik te on la rý sað bul ma ya dö nük a ra ma kur tar ma ça lýþ ma la rý da u mut la sür dü rü lü yor. Ma lat ya Er haç tan ha va la nan u çak la ir ti ba týn ke sil di ði a na ka dar, Su ri ye ü ze rin de ha va sa ha sý ih la li ol du ðu na yö ne lik bir u ya rý a lýn dý ðý na i liþ kin bir bil gi yok. U ça ðýn Ha tay ýn gü ne yin de Laz ki ye nin 8 mil a çý ðýn da dü þü rül dü ðü be lir til mek te. Baþ ba kan Er do ðan, An ka ra ya dö nü þün de Dü þü rül dü di ye mem a çýk la ma sýy la hay li tem kin li ko nuþ muþ tu. An cak da ha son ra ya pý lan gü ven lik zir ve sin de u ça ðýn dü þü rül dü ðü an la þýl dý. Su ri ye nin Türk je ti ni dü þür dü ðü an cak ge ce ya rý sý na doð ru ka mu o yu na du yu rul du. Ýlk de ðer len dir me ler hay li so ðuk kan lýy dý. Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, sa vaþ u çak la rý nýn sü ra ti ne de niy le ki mi za man ha va sa ha sý ih lal le ri o la bi le ce ði ni an cak bu nun dü þü rül me ne de ni sa yýl ma sý nýn kö tü ni yet ol du ðu nu söy le di. Ö zel lik le Yu na nis tan la E ge de ya þa nan kriz ler de it da la þý a dý ve ri len teh li ke li ya kýn laþ ma la ra i ki ül ke nin pi lot la rý da ha zýr lýk lý dýr. Ký ta sa han lý ðý ve fýr hat la rý tar týþ ma la rý ne de niy le son o la rak Kar dak kri zi nde sa va þýn e þi ðin den dö nül müþ tür. Tür ki ye ve Yu na nis tan, rah met li Ýs ma il Cem in Yor go Pa pan dre a u i le uy gu la ma ya koy du ðu ba rýþ çý po li ti ka lar sa ye sin de bu tür kriz ler den u zak laþ tý lar. AKP de on yýl dýr bu si ya se te bað lý kal dý. AKP nin a sýl id di a sý, AB i le ü ye lik mü za ke re le ri baþ la dýk tan son ra kom þu lar la sý fýr so run BÝR an da bü tün A rap dün ya sý ný ka sýp ka vu ran halk a yak lan ma la rý nýn Ba tý lý lar ta ra fýn dan re hin a lýn ma ya ça lý þý lý yor ol ma sý, Ba tý lý la rýn kur duk la rý dü ze nin ne den li ya pay ve i cat e dil miþ ol du ðu ger çe ði ni gör me mi zi en gel le me me li. Bu nun en çar pý cý gös ter ge si, Baþ ba kan Er do ðan ýn o ne mi nu te çý ký þý dýr! Baþ lan gýç ta, A rap a yak lan ma la rýn dan Er do ðan a gös te ri len il gi ve sev gi se li, Su ri ye me se le siy le sö nü ver di. Tür ki ye, i ki yýl ön ce si ne ka dar iz le di ði po li ti ka lar la kü re sel sis te me ço mak sok muþ tu. Su ri ye po li ti ka sý, bir an da her þe yi alt üst et me ye yet ti. Tür ki ye, Su ri ye me se le sin de has sas ol ma lý a ma as lâ ta raf ol ma ma lý/ydý. Çün kü Su ri ye, Tür ki ye nin Or ta do ðu ya a çýl ma sý ný müm kün ký lan en ö nem li ko ri dor dur. Su ri ye me se le sin de ta raf ol du ðu muz za man, bu bi zim sa de ce Or ta do ðu ya a çý lan ka pý mý zý ka pat mak la kal ma ya cak, ay ný za man da, bi zim i çe ri de za ten bo ðuþ tu ðu muz PKK so ru nu nu da kon trol den çý ka ra cak týr. Ni te kim bu sü reç çok tan baþ la dý bi le! Su ri ye me se le si, yal nýz ca bir Su ri ye me se le si (...) U ça ðý mýz vu rul duk tan son ra Su ri ye ka ra su la rý na düþ müþ de o la bi lir. Tüm bun la ra rað men, her ha lü kar da Su ri ye nin ö zür di le me si tan si yo nu dü þü re cek tir da Tür ki ye ye a it bir ta pu ka das tro u ça ðý, ha va sa ha sý ný ih lal et ti ði ge rek çe siy le Su ri ye ta ra fýn dan dü þü rül müþ tü. Ha fýz E sad dö ne min de ger çek le þen bu o lay dan son ra Su ri ye hem ö zür di le miþ hem de taz mi nat ö de miþ ti. U ma rým ay ný sý ger çek le þir. Bu nok ta da Su ri ye nin uy gu la ya ca ðý kriz yö ne ti mi ö nem li dir. Fa kat Beþ þar E sed in gi de ra yak Tür ki ye yi a te þe at ma pla ný nýn bir par ça sýy sa, ö zür ye ri ne or ta mý da ha da ger gin leþ ti ri ci a çýk la ma lar ge le bi lir. PKK nýn da ak tif o la rak kul la nýl dý ðý bu Rus ve Ý ran o yu nu i çin de fev ri i ni si ya tif ler, ül ke mi zin tüm de mok ra tik ka za ným la rý ný ve is tik bal he sap la rý mý zý yer le bir e der. Su ri ye nin bu tür ö lüm cül o yun lar pe þin de ko þa bil me cü re ti, Ý ran ve Rus ya dan ba ðým sýz dü þü nül me me li dir. Do la yý sýy la kul la ný la cak i ni si ya tif Rus ya ve Ý ran a kar þý ser gi le ne cek tir. Kal dý ki bu kriz at la týl sa bi le Tür ki ye ben zer en tri ka la ra ha zýr lýk lý ol ma lý dýr. Gül te kin Av cý, Bu gün, po li ti ka sýy dý. Da vu toð lu nun Do ðu ya a çýl dýk ça Ba tý ya yak laþ ma yý te mel a lan a ka de mik tez le ri hü kü me tin viz yo nu ol du. Bu bað lam da Su ri ye, I rak, Ý ran ve Er me nis tan la sý cak i liþ ki ler ku rul du. Su ri ye i se bu po li ti ka nýn a de ta vit ri niy di. AKP li der li ði E sat re ji mi nin ABD ve Ba tý yla i liþ ki le ri ni nor mal leþ tir me yö nün de a dým lar at tý. A rap ba ha rý na ka dar bu sü reç de vam et ti. An cak Su ri ye nin de mok ra tik leþ me si yö nün de ki bas ký lar, Ye ni Os man lý cý lýk i de a li ne bað lan dý. Ý ki yýl ön ce sý nýr la rý a çan i ki ül ke bu gün düþ man lýk nok ta sý na gel di ler. Umarýz, bu tehlikeli dönemeci savaþsýz aþabiliriz! Suriye ateþi herkesi yakar. Su ri ye, Türk sa vaþ u ça ðý ný her han gi bir u ya rý ya ge rek kal mak sý zýn dü þü re bi li yor. Bu nok ta ya ge lin me sin de Tür ki ye yi Su ri ye ye yö ne lik as ke ri bir mü da ha le de üs o la rak kul lan mak is te yen güç le rin de et ki si var: San ki, Kan dil yo lu E sat ý de vir mek ten ge çi yor! Phan tom un, Öz gür Su ri ye Or du su na CI A a ra cý lý ðýy la si lah gön de ril me si ha ber le ri nin çýk tý ðý gün dü þü rül me si rast lan tý o la bi lir mi?! U ma rýz bu teh li ke li dö ne me ci, sa vaþ sýz a þa bi li riz! Su ri ye a te þi her ke si ya kar. Der ya Sa zak, Mil li yet, Ka pa na kýs tý rý lý yo ruz... A man dik kat! de ðil dir; u lus la r a ra sý güç den ge le ri ni ha re ke te ge çi ren ve de ðiþ tir me po tan si ye li ta þý yan kü re sel bir me se le dir. Rus ya, Çin ve Ý ran ýn a çýk ça Su ri ye nin ya nýn da po zis yon al ma la rý, Su ri ye me se le si nin kü re sel bir me se le ol du ðu nu gös ter me ye yet mi yor mu? Ö zet le... Tür ki ye, ka pa na kýs tý rýl mak ü ze re dir: Su ri ye nin bir u ça ðý mý zý dü þür me si, bi zi Su ri ye ye kar þý sa vaþ i lan et me ye sü rük le me me li dir. Ýs te nen þey Tür ki ye nin sa va þa sü rük len me si za ten. Tür ki ye nin Su ri ye yle sa va þa gir me si, Tür ki ye yi bi ti rir. Bu sa vaþ ta, A me ri ka Tür ki ye nin ya nýn da yer al ma ya cak týr. Kal dý ki, A me ri ka, Tür ki ye nin Su ri ye yle sa va þa gir me si ni ve bü tün se çe nek le ri ni ken di e liy le bi tir me si ni is ti yor. So nuç o la rak, Tür ki ye nin Su ri ye ye sa vaþ i lan et me si, böl ge ye sa vaþ i lan et me si an la mý na ge le cek ve öy le de su nu la cak týr. Tür ki ye nin böy le bir sa va þa gir me si, Tür ki ye nin en az 50 yýl ge ri ye git me si de mek tir... Tür ki ye ka pa na kýs tý rýl ma ya ça lý þý lý yor... A man dik kat! di yo rum. Yu suf Kap lan, Ye ni Þa fak, Me se le le re ge nel te o ri a çý sýn dan ba kýp pra ti ði de o na gö re tat bik et me nin yan lýþ lý ðý na da ir yý ðýn la o lay ve bel ge i le kar þý la þý yo ruz. Me se lâ Tür ki ye de fark lý dil le ri ko nu þan Müs lü man la rý Ýs pan ya a zýn lýk la rýy la ve ya Kaf kas ya da ki Müs lü man lar la mu ka ye se e den le rin, bu ül ke yi ta ný ya ma dýk la rý ný ra hat lýk la söy le ye bi li riz. Hür ri yet ve de mok ra si nin ge liþ mek te ol du ðu As ya ül ke le rin de ki güç lü te o rik söy lem ler le ya lýn ve so ðuk pra tik le ri mu ka ye se et mek si zin yal nýz ca ba zý si ya sî le rin ses len dir dik le ri slo gan la rý Tür ki ye de ko nuþ mak, bil gi ek sik li ðin den kay nak lan mý yor sa, i yi ni yet le zor bað daþ tý rý lýr þey ler dir. Bu me se le nin bil has sa 12 Ey lül den son ra ki sey ri ni ar þiv ler den ve ko nu i le il gi li ki tap lar dan ta kip e de bil di ði miz ka da rýy la, Av ru pa em per ya list le ri nin kýrk se ne ye ya kýn dýr böl ge ye bü yük bir ya tý rým da bu lun duk la rý na þa hit o lu yo ruz. 12 Ey lül ön ce sin de ki A le vî-sün nî ça týþ ma sýy la Bar za ni le rin böl ge sel ça lýþ ma la rý ný da bu ka re i çin de de ðer len dir mek zo run da yýz. 12 Ey lül sü re ciy le bir lik te Ý kin ci Av ru pa nýn bu me se le nin pi mi ni çek ti ði ni gör mek i çin, Ö zal lý yýl la ra dön mek lâ zým. Doð ru dur. Mit ter rand öl müþ, O lof Pal me öl dü rül müþ... Ö zal da ve fat et miþ... Ve 12 Ey lül ü 11 Ey lül iz le miþ... Ö zal a yük le ti len po li ti ka lar bu de fa AKP kur may la rý na ha va le e dil miþ. Ya ni þart la rýn bir kýs mý de ðiþ miþ ol sa da, a sýl çer çe ve de ðiþ me miþ tir: Ý kin ci Av ru pa nýn Or ta do ðu ve Kaf kas ya aþ ký... Dev let le re ve ik ti dar la ra si lâh la mü da ha le e den ne o con lar la, Rots childt gi bi dev fi nan sör le rin yar dým la rýy la si vil iþ gal le ri ger çek leþ ti ren ne o li be ral ler Ý kin ci Av ru pa nýn i ra de siy le Tür ki ye nin do ðu su nu iþ gal et me ye ça lý þý yor lar. Kuk la dev let ler ve ör güt ler hep bu tez gâ hýn ta li un sur la rý... Ö zal ce sur du... Ör gü tü mu ha tap al dý ve ca ni i le gö rüþ tü. Mu se vi ler den ce sa ret ö dü lü a lan Baþ ba ka ný mýz da o nun yo lun da. Fa kat biz ba þýn dan be ri bu yön te min yan lýþ ol du ðu nu, ci na yet þe be ke siy le an la þý la ma ya ca ðý ný söy le ye ge li yo ruz. 11 Ey lül cü le rin dev þir di ði dün kü mi li tan lar dan bir par ti ku ran ne o con ve ne o li be ral ler, Kürt le rin tem sil yet ki si ni bu Mark sist gru ba ve re rek, AKP yi me se le nin ba þýn da et ki siz ha le ge tir di ler. Müs lü man Kürt le rin dýþ lan dý ðý, de mok ra tik pren sip le rin na za ra a lýn ma dý ðý, rüþ vet ve da yat ma la ra da ya nan po li ti ka lar, yal nýz ca böl ge ye il gi du yan dev le rin iþ ti ha sý ný ka bar tý yor ve bu glo bal çe te le re ü mit ve re rek da ha faz la ka nýn ak ma sý na ve si le o lu yor. RES MÎ DÝL VE KÜRT ÇE Ke ma liz min gayr-ý in sa nî men ge ne sin den Bol þe viz min ka os or ta mý na doð ru gel-git le ri ya þý yo ruz. Ýn san la ra a na dil le ri ni ko nuþ tur ma yan bir Tür ki ye den baþ ta Kürt çe ol mak ü ze re A na do lu da ko nu þu lan 27 di li res mî dil i lân et me sü re ci ne koþ tu ran la rýn ay ný dü þün ce ve çev re nin in san la rý ol duk la rý ný id di a et me miz, ba zý la rý ný ü ze bi lir. Ým pa ra tor lu ðun is tib da dýn dan hür ri ye te ko þar ken den ge le ri ni kay be den Çin li ler ko mü niz me ya ka lan mýþ lar dý. s.bu id nur si.de Kürtçe resmî dil olabilir mi? Tür ki ye de de yet miþ-sek sen se ne dir deh þet li bir ýrk çý- Türk çü is tib da dýy la Kürt çü ye tiþ ti ren Türk düþ man la rý, bu de fa da fýr tý na yý ters ten es tir mek is ti yor lar. Ým pa ra tor luk ba ki ye si Müs lü man Tür ki ye de ya þa yan mev cut 27 di lin sa hip le ri ni Kürt çe i le kýþ kýrt mak, mil lî bün ye yi sars mak ve Ýs lâm pay da sýn da bir bir le rin de e ri miþ halk la rý ýrk çý lýk la ay rýþ týr ma ya kal kýþ mak dü þün ce si ni an cak düþ man la rý nýz be nim se ye bi lir ler di. Ba zý akl-ý ev vel ler hak ve hür ri yet le ri ye ni fit ne le re ka pý a ça cak þe kil de ye ni den yo rum la ma ya ça lý þý yor lar. A na do lu nun Av ru pa i le mu ka ye se e di le me di ði ve A vus tral ya nýn i se her i ki ký t'a dan ba zý hür ri yet ler nok ta sýn da ay rýl dý ðý bir dün ya da, Tür ki ye nin güç lü it ti ha dý ný bo za cak for mül le ri sun ma ya ça lý þan la rý ü mit siz bý ra ka cak þe kil de i kaz et me miz lâ zým. Ev ve lâ Kürt çe nin ser best ol ma sý ný, -di ðer dil ler gi bison ra is te ðe bað lý o la rak o kul prog ram la rý na kon ma sý ný ve be le di ye le rin des te ðiy le ya þa týl ma sý nýn prog ram lar çer çe ve si ne a lýn ma sý ný teb rik et mek ge re kir. Zi ra nor mal leþ me ye kat ký da bu lu na cak hu sus lar dýr. Kürt çe ko nu þan böl ge ler de ça lý þa cak in san la rýn ha yat la rý ný ko lay laþ týr mak i çin, ih ti yaç du yu lan her yer de Kürt çe kurs la rý or ga ni ze e di le bil me li. AB ül ke le ri ne a i le bir le þi mi i çin mü ra ca at e den in san la rý mýz dan na sýl bir se vi ye de gi di le cek ül ke nin di li ni bil me si is te ni yor sa, Kürt çe nin yo ðun ca ko nu þul du ðu il ler de ça lý þa cak in san la rý mý zýn Kürt çe yi bil me le ri de ay ný þe kil de bir ih ti yaç. RES MÎ DÝL A NAR ÞÝ VE KA O SA YOL A ÇAR Kürt çe nin her yer de ser best çe ko nu þul du ðu bir Tür ki ye de, res mî ku rum lar da ter cü man lar bu lun du ru la rak bir ta kým þi kâ yet ler de gi de ri le bi lir. A ma Kürt le ri Tür ki ye de Türk çe den u zak tut mak, on la rý ce ha le te mah kûm et me nin e þan la mý ol sa ge rek. A me ri ka da ve Ýn gil te re de Ýn gi liz ce, Al man ya da Al man ca ter cü man la ra muh taç o lan la rýn kim ler ol du ðu nu o ra da ya þa yan lar bi lir ler. Türk çe ye ýrk çý lýk fik riy le me sa fe li dur mak is te yen le rin mak sat la rý bel li ol du ðun dan, þu me se le miz de on la rýn kýy met-i har bi ye le ri o la maz. Tür ki ye de ki Kürt le ri Kürt çe den u zak tu tar ken, Ý ran Kir man þa hý ný Fars ça dan, Ku zey I rak ve Su ri ye de ki Kürt le ri A rap ça dan u zak tut ma ya kal ký þan la rýn Kürt le rin ha ki kî düþ man la rý ol duk la rý na ar týk Kürt ler de i nan ma lý dýr lar. Yok sa yan lýþ mý dü þü nü yo rum? Bin dört yüz se ne lik Ýs lâm kül tü rü dil le rin den on la rý ka çý rýp Ýn gi liz ce yi öð re te rek ye ni bir Kürt kül tü rü in þa e de cek le ri ni va ad e den le rin Kürt ol ma dýk la rý ný da söy le ye bi li riz. Týp ký Ý kin ci Meþ rû ti yet ten son ra A na do lu da Türk çü lük Ýn þa sý na so yu nan Ke ma list ler gi bi. Ken di le ri Türk ol ma dýk la rý gi bi i de o log ve te o ris yen le ri de gayr-ý Türk tü ler. Ke ma liz min tek ra rý ný A rap dün ya sýn da ya þa tan lar, bel ki Kürt le re de yap tý ra bi li riz di ye boþ bir ü mi de ka pýl mýþ lar. Din dar, de mok rat, va tan per ver ve in sa ni ye ti e sas ka bul e den ya zar la rý mý zýn ge rek li i kaz la rý ný za ma nýn da yap ma la rý ge re ki yor, ka na a tin de yiz.

12 Tür ki ye de bü tün si ya sî tar týþ ma la rýn u cu Cum hu ri yet Halk Par ti si ne u za - ný yor. Pe ki Cum hu ri yet Halk Par ti si cum hu ri ye ti ku ran i ra de mi dir? Ýlk yýl lar da uy gu la nan po li ti ka yý par ti o la rak be lir le - me de et kin mi dir? Bu haf ta ken di siy le ko - nuþ tu ðu muz Ha cet te pe Ü ni ver si te si Ýk ti - sa dî ve Ý da rî Bi lim ler Fa kül te si Ka mu Yö - ne ti mi ho ca sý Doç. Dr. Me te Ka an Kay nar, ye ni bir tar týþ ma nýn fi ti li ni a teþ le ye ce ðe ben zi yor. Res mî ta rih ko nu sun da mu ha lif bir du ruþ ser gi le yen Kay nar, Cum hu ri ye ti CHP nin i lân et me di ði ni, CHP nin ül ke po li - ti ka sý ný be lir le me di ði ni söy lü yor. Hat ta M. Ke mal in CHP yi ve sa yet al tý na al ma nýn ö - te si ne git ti ði ni be lir ti yor. Cum hu ri ye ti CHP kur du de - mek doð ru mu? Cum hu ri yet fik - ri par ti mec lis le rin de ör güt le rin - de tar tý þýl dý mý? Ke sin lik le doð ru de ðil. Bir ör güt bir si - ya sî par ti, bir si ya sî or ga niz ma o la rak CHP i çin de böy le bir þe yin ko nu e dil di ði, ör güt ta ra fýn dan e le a lý na rak tar tý þýl dý ðý yok. Bu yüz den Cum hu ri ye ti i lân e den bir CHP ol ma dý ðý gi bi, Der sim kat li â mý i le suç la ya - ca ðý mýz bir CHP de yok. CHP nin er ken dö nem cum hu ri yet i çe ri sin de ki ro lü hem o nu öv mek, hem de yer mek a dý na çok a - bar tý lý yor. Bir si ya sî par ti o la rak CHP nin er ken cum hu ri yet po li ti ka la rý i çe ri sin de hiç bir be lir le yi ci li ði yok. Cum hu ri ye ti i lân et me de ki a sýl mak sat ney di? Ger çek ten bir cum - hu ri yet i lâ ný mý ar zu e di li yor du? Bi li yor su nuz 5. Ýc ra Ve kil le ri He ye ti Baþ ka ný o lan Fet hi Ok yar ay ný za man da dö ne min Ý çiþ le ri Ba ka ný dýr (Da hi li ye Ve - ki li). 24 E kim 1923 ta ri hin de Fet hi Bey ön ce Ý çiþ le ri Ba kan lý ðýn dan is ti fa e der. O dö nem de her ba kan lýk i çin ay rý se çim ya pýl dý ðý ný da ha tý rý mýz da tu ta lým. 27 E - kim ta ri hin de de ka bi ne tüm den is ti fa sý - ný su nar. Bir hü kü met k rizi or ta ya çý kar. Mev cut hü kü met is ti fa et miþ tir. Ye ni si de yok tur or ta da. Mus ta fa Ke mal ken di ya rat tý ðý bu kri zi Cum hu ri ye tin i lâ ný i le çö zer. Cum hu ri yet bir kri zin çö zü mü o - la rak gün de me gel miþ tir. Bu a çý dan bir ne v'î mec li si da ha i yi de ne tim al týn da tu - ta bil me nin yo lu dur cum hu ri yet. Çün kü o dö nem de ki ba kan se çi mi ba zen Mus - ta fa Ke mal in is te me di ði so nuç lar do ðu - ra bi li yor du. Ki mi za man do ður du da ni - te kim Da hi li ye Ve ki li Ca mi Bay kurt Bey in is ti fa et ti ril me sin den son ra ya pý lan ba kan lýk se çim le rin de yi ne sos ya list e ði - lim li Hak ký Ba hiç Bey se çil miþ ti. O da is - ti fa et ti ri lin ce ya pý lan se çim le ri de Sos ya - list Na zým Bey ka zan mýþ tý; a ma Nu tuk ta da u zun u zun tar tý þýl dý ðý gi bi Na zým Bey in gö rev yap ma sý na i zin ve ril me di. Cum hu ri yet in i lâ ný ba kan lar ku ru lu nun se çim yön te mi ni de ðiþ tir di ði i çin de ne ti - me da ha çok o la nak sað lý yor du. Cum hu - ri yet in i lâ ný i le ba kan la rýn tek tek se çil di - ði bir sis te me son ve ril di. A ma yi ne de An ka ra yö ne ti ci e li ti nin ta ma men cum - hu ri yet kar þý tý ol du ðu nu ve sýrf bu kri zi çöz mek a dý na cum hu ri ye tin i lân e dil di ði - ni söy le mek de müm kün de ðil Cum hu ri - yet dü þün ce si on la ra çok u zak de ðil. CHP er ken Cum hu ri yet dö ne - min de bir par ti ö zel li ði gös te ri - yor muy du? Na sýl bir ya pý lan ma - sý var dý? Ha yýr. Ge nel de hem mu ha fa za kâr sað da hem de sol Ke ma list ler a ra sýn da or tak bir yan lýþ ya pý lý yor. Sol kema list ke sim Cum hu ri ye ti biz i lân et tik ül ke ye þun la rý, bun la rý biz ge tir dik a dý na CHP nin ro lü nü a bar tý yor. Mu ha fa za kâr ve li be ral sað i se ay ný ha ta yý CHP yi e leþ - tir mek a dý na ya pý yor. Der sim tar týþ ma la - rýn da da gör dük. Oy sa yi ne söy lü yo rum bir si ya sî par ti, ör güt o la rak CHP nin böy le bir gü cü fonk si yo nu yok. Bu gün dü þün dü ðü müz an lam da bir si ya sî par ti de ðil, tek par ti dö ne mi CHP si. Tek par ti yö ne ti mi bi le ba na yan lýþ ge len bir söy - lem. Re jim CHP den CHP nin tek par ti - sin den doð muþ de ðil; CHP re ji mi in þa et miþ fa lan de ðil, ak si ne CHP o dö ne min (halk ev le ri, vb gi bi) ku rum la rýn dan bi ri. A ra da nü ans var. CHP nin il baþ kan la rý nýn Va li ol - du ðu söy le nir. Bu ku rum sal ya pý yý na sýl de ðer len di ri yor su nuz? E vet, a ma iþ te bir nü ans da ha. Ge nel - de CHP yi e leþ tir mek i çin kul la ný lýr, CHP nin des pot lu ðu na de lâ let i çin kul - la ný lýr, a ma yan lýþ týr; as lýn da tam ter si - ne ne ka dar güç süz ol du ðu na i þa ret i - çin gü zel bir ör nek tir. Þöy le ki; me se lâ o dö nem de CHP Ço rum il baþ kan lý ðý i çin bir se çim sü re ci ne gi ril se, bir þe kil de se çi - len il baþ ka ný ay ný za man da Ço rum Va li si o la rak a tan sa e vet o za man tek par ti re ji - min den bah se de bi li riz; oy sa dev le tin yýl lar - dýr bil dik u sûl le riy le An ka ra dan va li a ta ný - yor ve bu va li nin gö rev le rin den bi ri si de Ço rum il baþ kan lý ðý. Þim di be lir le yen kim? CHP ör gü tü mü? De ðil ta bi î ki CHP il il çe baþ kan lý ðý o ka dar ö nem siz ki? Tür ki ye cum hu ri ye ti ilk yýl la rýn - da CHP tü zü ðü ne gö re yö ne til me - di mi? Ha yýr ta biî, CHP tü zü ðü ne gö re ku - rul ta yýn her yýl top lan ma sý ge re ki yor du. Müc bir bir se bep ol du ðun da kon gre bir ke re bir yýl lý ðý na er te le ne bi lir di. Ya ni ku - rul ta yýn 1924 yý lýn da top lan ma sý ge re ki - yor du. Tü zük öy le di yor, a ma top la na - maz dý bu ta rih tam da Te rak ki per ver Cum hu ri yet Fýr ka sý i le cum hu ri yet kav ra mý ü ze rin den þid det li bir tar týþ ma - nýn ya þan dý ðý yýl lar. Ha di 1924'de müc - bir se bep var dý de top lan ma sý mec bu riy di, a ma top lan ma dý. Yi ne topla na maz dý çün kü 1926 da Þeyh Sa it Ýs ya ný var dý. Top la na ma dý he nüz tüm mu ha lif ler tas fi ye e dil me miþ ti. Ýz mir su i - kas tý ge rek çe si i le bun la rýn tas fi ye si ge re - ki yor du. Ni te kim kon gre 1927 de top - lan dý. Top la nan ilk kon gre i kin ci kon gre a dýy la top lan dý. Bi rin ci kon gre ne re de der se niz, top la nan i kin ci (as lýn da bi rin ci) kon gre de ilk kon gre nin Si vas Kon gre si ol du ðu na ka rar ve ril di. Bu i þi þim di bir si ya sî par ti yap sa par ti hak kýn da dâ vâ a - çýl ma sý ge re kir. Oy sa Si vas Kon gre si top - lan dý ðýn da böy le bir i ra de, bir par ti kur - ma i ra de si yok. A ma ben yap tým ol du i þi iþ te! M. Ke mal CHP yi ve sa yet al tý na mý al mýþ tý? 1927 tü zük de ði þik lik le rin den son ra mil let ve ki li a day la rý ný be lir le me yet ki si sa de ce o na bý ra kýl dý. Se çim le re tek par ti ka týl dý ðý na gö re, bu, a day o la rak be lir le - nen ki þi nin se çim le rin ta mam lan ma sý na ka dar e ðer öl mez se o to ma tik o la rak mil - let ve ki li o la cak an la mý na gel mek te dir. Ar týk bu nun an la mý a çýk týr. Tek bir par ti var ve bu par ti nin bü tün mil let ve ki li a - day la rý tek bir ki þi ta ra fýn dan be lir le ni - yor sa se çim sa de ce lâf ol sun di ye ya pý lý - yor an la mý na ge lir. Ve sa yet bun dan bir a dým ge ri de dir. CHP, çok par ti li dö nem de par ti ol ma ö zel li ði ni gös te re bil di mi? Dar be ler le i liþ ki si çok tar týþ ma lý de ðil mi? E vet gös te re bil di. Hak ký ný ye mi ye - lim; 27 yýl lýk bir tek par ti nin so run lu, a - ma yi ne de kan sýz bir þe kil de ik ti da rý ken di i çin den çý kan bir baþ ka par ti ye dev ret me si Tür ki ye i çin ba þa rý dýr. 27 Ma yýs son ra sýn da or ta ya a tý lan CHP+Or du=ýk ti dar söy le mi de çok doð ru de ðil. 27 Ma yýs es ki yö ne ti ci e li ti (ki CHP li ler de bu nun i çin de) ye ni den ik ti da ra ta þý yan bir dar be. Dik kat e din sa de ce CHP de ðil, yö ne ti ci e lit ten bah - se di yo rum. Cum hu ri ye tin yö ne ti ci e li - ti ni sa de ce CHP ye in dir ge ye mez si niz; a ma ke sin lik le o nu da kap sar. -Bu gün Ye ni CHP den bah se di li - yor. Siz ce es ki CHP den bir fark var mý? Ke ma lizm i de o lo ji sin den sýy rýl ma sý müm kün mü? Müm kün mü? der se niz e vet de rim. Ne den ol ma sýn? A ma u mut ý þý ðý gö rü - yor mu su nuz bu ko nu da? der se niz o za man çok ra hat lýk la e vet di ye mem. Ye - ni CHP nin ne ol du ðu nu ben bil mi yo - rum, es ki sin den fark la rý ne dir, es kiy le na sýl he sap la þýr, e leþ ti ri le ri ne dir? tam o - la rak hiç kim se sa ný rým fi kir sa hi bi de ðil. Ba zý sað dü þün ce li ya zar ve ay - dýn la rýn CHP yi e leþ ti rir ken ye te - rin ce ken di le ri ni de e leþ tir di ði ni dü þü nü yor mu su nuz? Ha yýr dü þün mü yo rum bu gün sa ðýn ve ö zel lik le mu ha fa za kâr ke si min geç miþ te ABD i le o lan bað la rý ný e leþ tir me di ði dü - þün ce sin de yim. Hiç de ðil se 6. Fi lo ya kar - þý tep ki gös te ren genç le re kar þý çýk ma la - rý na e vet ha ta et tik de me le ri ge re ki yor ka ným ca. ABD ve o nun da yat tý ðý e ko no - mi po li ti ka la rý na kar þý sað ye te rin ce e leþ - ti rel o la ma dý. Sað-Sol-Ýs lâ mî ke sim dev le tin res mî i de o lo ji sin den ne ka dar u - zak? Res mî i de o lo ji nin yan sý ma la - rý ný gör mek müm kün mü? Öz gür Ü ni ver si te ya yýn la rýn dan çý - kan Res mî Ta rih Tar týþ ma la rý 11. Cilt - te bu so ru ya ya nýt a ra dýk. Ne ya zýk ki sa ðýn bu ko nu da hiç bir der di ol ma dý. So lun ol du, a ma o da al ter na tif bir he - ge mon ya (Grams ci yan an lam da) ü re ti - le bil me si ko nu sun da ba þa rý lý o la ma dý. Res mî i de o lo ji ye, he ge mon ya ya kar þý ol mak de ðil, al ter na tif ü ret mek ko nu - sun da so lun da ba þa rý lý ol du ðu nu söy - le ye mem. Sa ðýn i se Ýs lâm cý ke sim de da hil ne ya zýk ki bu na- la ik lik ha riç res mî i de o lo ji ye çok da tu tar lý bir kar þý çý ký þý ol ma dý. Dev let çi lik, mil li yet çi lik, halk çý lýk Ö zel lik le Ýs lâm cý ke sim bu ko nu lar da di þe do ku nur sis te ma tik bir þey söy le me ih ti ya cý his set me di bi le. Tür ki ye nin gel di ði nok ta da tek - rar uz la þý dan ku tup laþ ma ya doð ru git me si siz ce bu dü ze nin de ðiþ - mez li ði ni mi gös te ri yor. Son ham le de yi ne res mî i de o lo ji var lý ðý ný gös - te ri yor di ye bi lir mi yiz? Her þe kil de gös te ri yor el bet te, a ma bu res mî i de o lo ji nin cum hu ri yet sü re cin de hiç de ðiþ me di ði an la mý na da gel me me li. Her gün 1923 Ka sý mý ný ya þa mý yo ruz ta - bi î ki. RÖPORTAJ 12 Y hhke M. Ke mal CHP yi de e sir al dý Doç. Dr. Me te Ka an Kay nar: RESMÝ TARÝH KONUSUNDA MUHALÝF BÝR DURUÞ SERGÝLEYEN DOÇ. METE KAYNAR, CUMHURÝYETÝ CHP'NÝN ÝLAN ETMEDÝÐÝNÝ SÖYLÜYOR. HATTA M.KEMAL'ÝN CHP'YÝ VESAYET ALTINA ALMANIN ÖTESÝNE GÝTTÝÐÝNÝ DE BELÝRTÝYOR. Doç. Dr. Me te Ka an Kay nar kim dir? 1972 de An ka ra da doð du yý lýn da Ha cet te pe Ü ni ver si te si Ýk ti - sa dî ve Ý da rî Bi lim ler Fa kül te si Ka mu Yö ne ti mi Bö lü mü nden me zun ol du. U ni ver sity of West mins ter, Cen tre for Study of De moc racy de Vi si ting Re se arch As so ci a te o la rak ça lýþ tý yý lýn da Si ya set Bi li mi dok to ru, 2008 yý lýn da Si ya sal Ha yat ve Ku rum lar a la nýn da do çent ol - du. Ha len Ha cet te pe Ü ni ver si te si Si ya set Bi li mi ve Ka mu Yö ne ti mi Bö lü mü nde Öð re tim Ü ye si ve Öz gür Ü ni ver si te Fo ru mu Der gi si nde Ya yýn Ku ru lu Ü ye si o la rak ça lýþ mak ta dýr.. Cum hu ri ye tin ku ru lu þu a çý sýn - dan Lo zan An laþ ma sý ný na sýl yo - rum lu yor su nuz? Çok çok ö nem li, res mî i de o lo ji nin a - bart tý ðý ka dar ö nem li. Çün kü a çý lan ilk mec lis Os man lý Me bu san mec li si nin de - va mý o la rak a çýl mýþ. TBMM her a çý dan bu nu vur gu la ma ya ge rek duy muþ. TBMM nin a çýl dý ðý gün Re is-i Sin Si nop Me bu su Þe rif Bey þun la rý söy lü yor: Huz za rý ki ram! Ýs tan bul un mu vak kat kay diy le ku va yi ec ne bi ye ta ra fýn dan iþ gal o lun du ðu ve bü tün e sa sa tiy le ma ka mý hi lâ fet ve mer ke zi Hü kü me tin is tik lâ li ip tal e dil di ði ma lû mu nuz dur. Bu va zi ye - te ser fü ru et mek, mil le ti mi zin tek lif o lu - nan ec ne bi e sa re ti ni ka bul et me si de - mek ti. An cak is tik lâ li tam i le ya þa mak az mi ka ti sin den o lan mi ne le zel hür ve se ra zad mil le ti miz e sa ret va zi ye ti ni ke - ma li þid det ve ka ti yet le red det miþ ve der hal ve kil le ri ni top la ma ya bað lý ya rak Mec li si  li ni zi vü cu da ge tir miþ tir. Bu Mec li si  li nin R e i si Sin ni sý fa tiy le ve tev - fi ki i lâ hi i le mil le ti mi zin da hi lî ve ha ri ci is tik lâ li tam dâ hi lin de mu kad de ra tý ný biz zat de ruh te ve i da re et me ye baþ la dý ðý - ný bü tün ci ha na i lân e de rek Bü yük Mil - let Mec li si ni kü þa dey li yo rum. Ben zer vur gu Þe rif Bey den son ra söz a lan Mus ta fa Ke mal de de mev cut. Þöy le di yor: Mec li si  li miz ma lû mu â li le ri sa - lâ hi ye ti fev ka lâ de yi ha iz o la rak ye ni den in ti ha be di len Me bu sa ný Ki ram i le du ça rý ta ar ruz o lan ma ka ra, sal ta nat tan tah li si ne fis i le bu ra ya ge len Me bu sa ný Ki ram - dan mü rek kep tir. Lâ kin iþ Lo zan a ge li nir ken sal ta nat kal dý rýl mýþ ve mec lis ha li fe ta yin et miþ. O ka dar çok so run lu nok ta var ki: Me - bu san mec li si nin de va mý (Ýs tan bul da ki mec li sin de va mý) ol du ðu nu söy le yen bir mec lis sal ta na tý kal dý ra bi lir mi? Ni te kim o dö nem de hâ lâ va rid o lan a na ya sa ya gö re böy le bir yet ki si yok. Ý kin ci si Ýs lâm hu ku ku na gö re bir mec lis ha li fe se çe bi lir mi? Tüm bun lar tar týþ ma lý ko nu lar. Ay - rý ca bir yan da 1921 a na ya sa sý var, di ðer yan da 1876 a na ya sa sý lað ve dil me miþ; or - ta da hu ku kî o la rak i ki a na ya sa var. Lo - zan gi bi u lus la r a ra sý bir bel ge ye im za ko ya maz sa An ka ra nýn var lý ðý tar týþ ma ya a çý la cak. Mec li sin u lus la r a ra sý meþ rû i ye - te o ka dar çok ih ti ya cý ol du ðu bir dö nem ki. Lo zan da ne yin ka bul e dil di ðin den ö - nem li si bir þe kil de an laþ ma nýn im za lan - ma sý. An ka ra nýn ant laþ ma nýn im za lan - ma sý na o ka dar i h ti ya cý var ki, Ba tý lý ka - pi ta list dev let le re jest ol sun di ye bir Ýz - mir Ýk ti sat Kon gre si dü zen le ne cek, ay rý - ca Ches ter Pro je si a dý al týn da bir pro je ye ka nun la o nay ve ri le rek ABD ye 99 yýl lý ðý - na çok cid dî bir de mir yo lu im ti ya zý ve ri - lir. An cak ABD Mu sul ve Ker kük ü kay - bet miþ bir A na do lu da pro je nin ve rim li ol ma dý ðý ný dü þü ne rek ka bul et mez. Ches ter Pro je si ne dir? Ches ter Pro je si nin geç mi þi, Os - man lý Ým pa ra tor lu ðu nda im ti yaz la ra da ya lý de mir yol la rý nýn ya pýl ma ya baþ - lan dý ðý on do ku zun cu yüz yý lýn i kin ci ya rý sý na ka dar gö tü rü le bi lir. Bu ta rih - ten baþ la ya rak, ön ce Al man ve Ýn gi - liz ler, da ha son ra da ABD li þir ket ler, ol duk ça kâr lý bir ya tý rým o lan de mir - yo lu pro je le ri ni Ýs tan bul a ka bul et ti - re bil mek ve kar þý lý ðýn da de mir yo lu - nun geç ti ði böl ge ler de ki ma den ve pet rol ya tak la rý nýn iþ le til me si gi bi im - ti yaz lar el de e de bil mek i çin ya rý þýr ha - le gel miþ ler dir. Bu gi ri þim ci ler den bi - ri si de 1900 yý lýn da Ýs tan bul a gön de - ri len A me ri kan sa vaþ ge mi si nin kap - ta ný o lan A mi ral Colby M. Ches - ter dýr. Do ðu A na do lu yu Mu sul ve Ker kük böl ge le ri ne bað la ya cak o lan de mir yo lu pro je si i çin ve ri len ye di tek lif ten bi ri si de A me ri ka lý al ba ya a ittir. Ches ter ýn Pro je si, di ðer pro je le ri ge ri de bý ra kýr ve Os man lý yet ki li le ri i - le Ches ter a ra sýn da ki i ki li gö rüþ me ler de bu a þa ma da baþ lar. Ches ter in ba - þa rý sý, A me ri ka da ki di ðer bü yük þir - ket le rin des te ði ni al ma sý ný ko lay laþ tý - rýr. A me ri kan Hü kü me ti nin de des te - ði ni ar ka sý na a lan Ches ter, 1909 yý lýn - da Os man lý yet ki li le riy le bir ön an laþ - ma im za la ma yý ba þa rýr. Bu söz leþ me, 01 Ha zi ran.1911 ta ri hin de o nay i çin Mec lis-i Me bu sana gön de ri lir. An cak, 64 e kar þý 77 red o yuy la pro je mec lis - ten ge rek li o na yý a la maz. Ya ni da ha son ra tek rar mý gün de me ge li yor pro je? Pro je, Lo zan Ant laþ ma sý gö rüþ me le - ri sü re cin de de gün de me gel miþ, gö - rüþ me ler sý ra sýn da ABD li yet ki li le rin Er me ni ler le il gi li ta lep le ri nin Türk de - le ge le rin ce pro tes to e dil me si ve Ýn gil - te re nin Mu sul i le il gi li a çýk la ma la rý, pro je nin ha ya ta ge çi ril me si nin si ya sî o la rak im kân sýz ha le ge tir miþ tir. Ne Ches ter Pro je si nin tek nik ay rýn tý la rý, ne de pro je nin ne den ha ya ta ge çi ri le - me di ði bu ça lýþ ma nýn kap sa mý i çin de yer al mak ta dýr. Pro je, so nuç ta, TBMM ta ra fýn dan ka bul e di le rek ka - nun laþ tý rýl mýþ bir pro je dir ve bu sü - reç te, mec lis te ger çek leþ ti ri len tar týþ - ma lar, dö ne min mil let ve kil le ri nin ya - ban cý ser ma ye ya tý rým la rý na ve ta bîî ki u lus la r a ra sý ka pi ta list i liþ ki le re na sýl bak týk la rý a çý sýn dan bi zi il gi len dir - mek te dir. Bu sü reç te ger çek leþ ti ri len tar týþ ma la rý þöy le ö zet le mek müm kün: Ches ter Pro je si i le il gi li o la rak, Ka sým 1922 ta ri hin de, Al bay ýn oð lu A. Ches - ter ve A. Ken nedy i sim li bir yet ki li An - ka ra ya ge le rek tek rar gö rüþ me le re baþ - lar lar. TBMM nin 30 A ra lýk 1922 ta rih - li o tu ru mun da söz a lan Ýk ti sat Ve ki li Mah mud E sad (Boz kurt) Bey, e ko no mi i le il gi li de ðer len dir me le ri a ra sýn da bu ko nu ya de ði ne rek, ül ke nin en ö nem li so ru nun is tih sal ol du ðu nu, fa kat zen - gin mem le ke ti mi zin bu is tih sa li hak - kýy la ye ri ne ge ti re cek nü fu sa sa hip ol - ma dý ðý ný be lirt tik ten son ra, nü fus a çý - ðý ný ma ki ne i le i kâ me e de cek le ri ni, bu a maç la Al bay Ches ter in oð lu ve Ken - nedy i le gö rüþ tük le ri ni be lir te rek, Bu - nun i çin de bu ra ya Ches ter la be ra ber ge len Mös yö Ken nedy i le mü za ke re de bu lu nu yo ruz. Ni ha yet Mart i çin de bü - yük mik tar da a lât ve e de va tý zi ra i ye ge - ti re bi le cek tir der. Sa de ce Chas ter Pro - je si de ðil 1923 tev ki fa tý i le Ba tý ya ve ri - len me sa jý da ay ný ke fe de de ðer len dir - me miz ge re ki yor. Tu tuk la ma lar tam da Lo zan ýn in ký ta sýn dan son ra ki dö ne me, Ma yýs 1923 e denk ge li yor Türk so lu Lo zan a yak la þý mý ný na sýl de ðer len di ri yor su nuz? Lo zan a i liþ kin Türk so lu nun ne v'î þah sý na mün ha sýr bir de ðer len dir me si yok. Res mî i de o lo ji üs tü ör tük o la rak da ol sa tek rar la ný yor. Doç. Dr. Me te Ka an Kay nar: Bir ne - vi mec li si da ha i yi de ne tim al týn da tu ta bil me nin yo lu dur cum hu ri yet. Çün kü o dö nem de ki ba kan se çi mi ba zen Mus ta fa Ke mal in is te me di - ði so nuç lar do ðu ra bi li yor du. Cum - hu ri yet in i lâ ný ba kan lar ku ru lu nun se çim yön te mi ni de ðiþ tir di ði i çin de ne ti me da ha çok o la nak sað lý - yor du. Cum hu ri yet in i lâ ný i le ba - kan la rýn tek tek se çil di ði bir sis te - me son ve ril di. A ma yi ne de An ka ra yö ne ti ci e li ti nin ta ma men cum hu ri - yet kar þý tý ol du ðu nu ve sýrf bu kri zi çöz mek a dý na cum hu ri ye tin i lân e - dil di ði ni söy le mek de müm kün de - ðil Cum hu ri yet dü þün ce si on la ra çok u zak de ðil. CUM HU RÝ YET, MEC LÝ SÝ DE NE TÝM AL TI NA AL MAK Ý ÇÝN Ý LÂN E DÝL DÝ AN KA RA KEN DÝ VAR LI ÐI NI KA BUL ET TÝR MEK Ý ÇÝN LO ZAN I ÝM ZA LA DI Ye ni CHP nin ne ol du ðu nu ben bil mi yo rum, es ki sin den fark la rý ne dir, es kiy le na sýl he sap la þýr, e leþ ti ri le ri ne dir? tam o la rak hiç kim se sa ný rým fi kir sa hi bi de ðil. Lo zan a i liþ kin Türk so lu nun ne v'î þah sý na mün ha sýr bir de ðer len dir me si yok. Res mî i de o lo ji üs tü ör tük o la rak da ol sa tek rar la ný yor.

13 Y OTOMOBÝL 13 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað ) Ümit Kýzýltepe Sayfa Tasarým: Sedat Serdar Proton Exora Bold 2013 te PROTON yeni geliþtirmiþ olduðu MPV segmentindeki ilk otomobili Exora yý yeniledi ve Exora Bold serisi olarak yeni yüzüyle lanse etti. Yeni Proton Exora Bold ilk olarak Malezya pazarýna sunuldu ve ardýndan baþta Tailand, Endonezya ve Brunei olmak üzere bütün dýþ pazarlarda yer almaya baþlayacak yýlý nda Euro V versiyonu ile Ýngiltere ve Avustralya pazarlarýna girecek olan Proton Exora Bold, Türkiye pazarýnda ise 2013 yýlý ilk çeyreðinde satýþa çýkacak. Proton Exora Bold da 1.6 litre (CFE) turbo beslemeli 138 hp lik 205 Nm tork üreten benzinli DOHC motor kullanýlýyor. Ayrýca standart olarak 7 ileri CVT þanzýman, geri görüþ kameralý park sistemi, özel body kit ve sportif alaþýmlý jantlar sunuluyor. Ön koltuk baþlýklarýnda dokunmatik LCD ekran ve DVD özelliði de bulunuyor. TEKNÝK ÖZELLÝKLER Motor: 1.6 e-hdi Motor hacmi: 1560 cc Silindir adedi: 4 Max. güç: 112 hp 3600 d/dak Max. tork: 285 Nm 2000 d/dak Performans: km/s hýzlanma: 11,4 sn. Max. hýz: 190 km/s Yakýt: Yakýt türü: Dizel Tüketim: Þehir Ýçi: 4.4 lt/100 km Þehir Dýþý: 3.7 lt/100 km Ortalama: 4.0 lt/100 km CO2 emisyonu: 104 gr/km Boyutlar: Uzunluk: 4276 mm Geniþlik: 1815 mm Yükseklik: 1498 mm Boþ aðýrlýk: 1508 kg Bagaj hacmi: 430 lt Yakýt depo: 60 lt PSA Gru bu dü þük CO2 e mis yon da Av ru pa li de ri 2012 yý lý nýn ilk çey re ðin de, PSA Gru bu a raç la rý nýn CO2 e mis yon la rý 2011 yý lý na ký yas la 2.1 gr a za la rak, ki lo met re ba þý na or ta la ma gr CO2 sa lým la Gru ba Av ru pa da li der lik ün va ný ný ka zan dýr dý. Grup ta ra fýn dan ya pý lan tek no lo jik i ler le me ler çev re ko nu sun da ki li der li ði ni ko ru ma sý ný sað la dý yý lýn da, PSA Gru bu ki lo met re de 111 gram dan da ha az CO2 sa lý mý ya pan a raç lar sý ný fýn da % 21.1 Pa zar pa yý i le Av ru pa da en üst sý ra da yer al dý. E mis yon lar da ki dü þüþ, gru bun seg ment te ki pa zar pa yý nýn % 20.9 se vi ye sin de kal dý ðý 2012 nin ilk çey re ðin de de de vam et ti. PERFORMANS VE MOTOR MODELÝN HDi ibaresinin önünde e harfinin bulunmasý burada bir takým teknolojik yeniliklerin yer aldýðý anlamýna geliyor. Peugeot, 308 deki bu teknolojik yeniliðe micro hybrid adýný vermiþ ve yeni 308 projesinin asýl odak noktasý emisyon deðerini düþürmek açýklamasýný yapmýþ. Zaten baþlýkta kullandýðýmýz çevreci kelimesini biraz da bu yüzden seçtik. Micro hybrid in muhtevasýnda yeni bir stop-start sistemi var. Alternatör kontrol sistemi içeren bu yeni teknoloji, hibrid otomobillerdeki gibi fren esnasýndaki enerjiyi absorbe ederek, motor tekrar çalýþacaðý zaman yeniden kullanýyor. Bu standart sistemlere göre % 40 daha hýzlý çalýþma saðlarken, otomobilin hýzý 8 km/s nin altýna inmiþken Citibuslar Diyarbakýr da BAÞBAKANLIÐIN 2005 te yayýnladýðý ve 01 Temmuz 2012 den itibaren toplu taþýmacýlýkta kullanýlan bütün otobüslerin engelli taþýmacýlýða uygun hale getirilmesini kapsayan genelgeye Diyarbakýr da uydu. Diyarbakýrlýlar artýk çaðdaþ CITIBUS larla seyahat edecek. Toplu taþýmadaki dönüþümünü çaðdaþ CITIBUS larla tamamlayan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, 55 adetlik filonun ilk partisini (23 adet) düzenlenen törenle teslim aldý. motoru kapatýp maksimum verimlilik saðlýyor. Sadece bu da deðil, þehir içi trafikte giriþte yer verdiðimiz üzre % 14 daha az yakýt tüketimi ve 5 g/km emisyon tasarrufu da elde ediliyor. Hybrid teknolojisi sadece 1.6 litrelik 112 HP lik Euro 5 normlarýna uyan bu motorla sunuluyor. 308 de kullanýlan 1.6 lt lik motor çok canlý bir karaktere sahip. Sanki 1.6 lt deðilde daha büyük hacimli bir motor izlenimi veriyor. Canlý ve hýzlanma konusunda isteði yüksek. Motor noktasýndaki olumlu görüþlerimize gölge düþüren, alýþamadýðým Peugeot nun yeni nesil otomatik (robotize) þanzýmanlarý. 508 modelindeki gibi sarsýntýlý, kaba bir geçiþ dikkatinizden kaçmýyor. Bunun önüne geçmek için ise ayaðýnýzý gazdan kaldýrmanýz gerekiyor. Direksiyon yeterince tepkili ve süspansiyon sisteminin ise tatlý sert bir yapýsý var. Netice olarak, makyajlanmýþ 308 genel olarak standart olan bir otomobili bir kaç adým ileri taþýmýþ. Asýl amacý çevrecilik ve ekonomi olan bir otomobilden istediklerinizi yeteri kadar karþýlýyor. Ekonomikliði yanýnýza fazlasýyla kâr olarak kalýyor. Kompakt sýnýf hatchback ve dizel bir araç alma düþüneniz var ise, bu 308 e-hdi olabilir. Bu mikro hibridi makro anlamda beðeninize hitap etme kabiliyeti sergiliyor. H A B E R L E R Hon da, kar bon e mis yo nu nu % 30 a zal ta cak Ya yýn la dý ðý yýl lýk çev re ra po ru na gö re Hon da, 2020 yý lý na ka dar bütün dün ya da ki ü re tim le - rin de kul lan dý ðý CO² e mis yo nu nu % 30 o ra nýn - da a zalt mýþ o la cak. Blu e Ski es For O ur Chil - dren Ço cuk la rý mýz i çin Ma vi Bir Gök yü zü slo - ga nýy la 1970 ler den bu gü ne çev rey le dost tek - no lo ji ler ge liþ tir me ye de vam e den Hon da, kar - bon e mis yo nu nun dü þü rül me sin den ya kýt hüc - re li (hid ro jen i le ça lý þan) a raç la ra ka dar ge niþ bir yel pa ze de ça lýþ ma la rý ný sür dü rü yor. Cit ro en in ye ni se da ný C-Ely se e Ka sým da Tür ki ye de CIT RO ËN, ilk kez Tür ki ye pa za rýn da sa tý þa su - na ca ðý ye ni se da ný C-Ely sé e i le pa za ra ye ni bir so luk ge tir me yi he def li yor. C-Ely sé e, Ka sým a yý ba þýn da Tür ki ye de sa tý þa su nu la cak yý lý - nýn son çey re ðin de Tür ki ye de sa tý þa su nu la - cak o lan C-Ely sé e, mar ka nýn yol tu tuþ, üs tün ka li te ve mo tor tek no lo ji le rin de ki bütün de ne - yim le ri ni bir a ra da su na bi li yor. Per for mans, ya - kýt ve rim li li ði ve da ya nýk lý lýk i çin ta sar lan mýþ o - lan ye ni ben zin li VTi 72 mo to ru ve 92 HP gü - cün de ki di zel mo to ru i le ö ne çý kan ye ni se da - nýn sa tý þa su nu la ca ðý ilk ül ke Tür ki ye o la cak. Bu yý lýn son çey re ðin de ti ca rî le þek o lan bu id di - a lý se dan mo de li ni, müþ te ri ler de ilk kez Ýs tan - bul A u to Show da ya kýn dan gö re bi le cek ler. Peugeot 308 Active 1.6 litre 112 HP e-hdi Hibridi Micro, çevreciliði Makro MÝKRO-HÝBRÝD E-HDÝ TEKNOLOJÝSÝ ÝLE SON NESÝL STOP&START SÝSTEMÝ PEUGEOT 308'Ý MAKRO ÇEVRECÝ VE MAKRO EKONOMÝK YAPIYOR. RECEP BOZDAÐ YE NÝ LÝK ÇÝ mik ro-hib rid e-hdi tek no lo ji si i le son ne sil Stop&Start sis te mi 308 i çev re ci ol du ðu ka dar e ko no mik ol ma sý ný da ne ti ce ve ri yor. e-hdi sis te mi nin e ko no mik ol du ðu Tür ki ye de de bir ta kým test ler le is pat lan dý. 3 bü yük þeh ri kap sa yan test ler de e-hdi tek no lo ji si nin % 14 ü a þan ya kýt tü ke tim far ký ol du ðu or ta ya ko nul du. Ya ký týn bi raz! pa ha lý ol du ðu ül ke miz de bu kay da de ðer bir o ran. E ko no mik tü ke ti min ya n ý sý ra 104 g/km lik CO2 sa lý mý da çev re ci li ði ne di i kat çe ki yor. DIÞ TAN Ý ÇE Pe u ge ot ö zel lik le son dö nem ler de çý kar dý ðý mo del le ri i le biz le ri et ki le me ye de vam e di yor. Þa þýr tý cý ö zel lik le re sa hip ye ni ne sil mo del ler bses siz se da sýz ger çek leþ ti ri yor lar bir an lam da ses siz se da sýz gün de me gi ri yor. Ön ce 5008, son ra RCZ ve sý ný fý nýn en id di a lý sý 508 i gör dük. Þim di de mak yaj lý 308 ö nü müz de du ru yor. 308 mo de li mak yaj lý ver si yon o la rak su nul sa da as lýn da a ra cýn ye ni bir mo del ka dar çok tek no lo jik ye ni li ðe sa hip ol du ðu nu söy le mek yan lýþ ol maz. Gö ze il ginç ge len bir ta sa rý mý var 308 in de pi ya sa ya su nu lan 308 sa de ve te miz bir gö rü nü me sa hip ken id di a lý da de ðil di. A ký cý hat la ra sa hip, en te ra san bir ta sa rým or ta ya ko nu lan 308 de de tay lar ol duk ça faz la. Ar týk ta sa rým da de tay lan dýr ma ön pla na çýk tý ðý i çin ye rin de bir ça lýþ - ma ol muþ. Mak yaj lý 308 de mo tor ka pu tu, tam pon, ýz ga ra, far lar ve ça mur luk lar de ði þen ö ge ler o la rak gö ze çar pý yor. Ge niþ ýz ga ra bütün yü zü do mi ne e der ken, tam po nun ke nar la rýn da yer a lan bu me rang þek lin de ki gün düz far la rý ve dik ko num da ki far lar cez be di ci gö rü nü yor. Bu bö lü mün de tay la rý nýn ke nar la rý nýn krom çer çe ve ler le kap lan ma sý ba na dik kat e din e da sý ný ta þý yor. V þek lin de ki mo tor ka pu tuy la bir lik te mar ka nýn amb le mi ö ne çý ký yor. Ar ka ký sým da ye ni tam pon ta sa rým o la rak çok de ðiþ me se de dik kat çe ki yor. Zi ra es ki mo del de tam po nun ke na rýn da ki plâs tik ko ru yu cu lar dan vaz ge çil miþ ve bu da ha a ký cý bir gö rü nüm el de e dil me si ni sað la mýþ. Ýç me kâ na doð ru ge lir sek; ön ce ki 308 e na za ran mak yaj lan mýþ bu mo del de iç me kân iþ çi li ðin de kul la ný lan mal ze me ka li te si göz le gö rü lür se vi ye de yük sel til miþ. Ýç me kân ta sa rým an la mýn da faz la fark lý laþ tý rýl ma mýþ. Üç lü ha va lan dýr ma ýz ga ra sý ve vi tes ko lu na doð ru a kan kon sol gi bi de tay lar ay nen du ru yor. De di ði miz üz re, kul la ný lan mal ze me nin ka li te si, iþ çi lik ve de tay la ra ve ri len ö nem göz den kaç mý yor. Ký sým ký sým kul la ný lan krom ö ge ler ve yu mu þak plâs tik 308 in lüks his si ni art tý rý yor. Kul la ný lan cam ta van ö zel li ði i se za ten fe rah o lan iç me kâ nýn fe rah lý ðý ný mak si mu ma e riþ ti ri yor. Ka bin ge niþ ve sü rüþ po zis yo nu, de rin lik- yük sek li a yar su nan di rek si yon sa ye sin de ga yet i yi. Baþ me sa fe si de faz la sýy la ye ter li. Ar ka ya doð ru ha fif ten al ça lan ta van ya pý sý, vü cut e bat la rý nor ma lin bi raz dý þýn da o lan lar i çin bir de za van taj o la bi lir. Türkiye'de 2012 yýl sonuna kadar 2,500 adet yeni Kia cee d satýlmasý planlanýyor yýlý için ise hedeflenen satýþ adedi 3,750. Bu adedin yaklaþýk % 80 inin dizel olmasý öngörülüyor. Yeni Kia cee d satýþta KIA'NIN C segmetindeki temsilcisi cee d, tamamen yenilenerek Türkiye de satýþa sunuldu. Yeni Kia cee d, 1,6 lt. benzinli 135 ps DCT otomatik vites ve 1,6 lt. 128 ps dizel düz ve/veya otomatik vites seçeneði ile 51,100 TL den baþlayan fiyat etiketiyle Türk tüketicisiyle buluþtu. Yeni Kia cee d...kia nýn Avrupa da en çok satan modelinin ikinci jenerasyonu... Bir önceki jenerasyona göre daha sofistike, daha verimli ve daha iyi bir sürüþ deneyimi sunan yeni cee d ile Kia, Avrupa nýn önde gelen otomotiv markalarý arasýndaki yerini daha da saðlamlaþtýrmayý hedefliyor yýlýnda piyasaya sürülen ilk jenerasyon cee d, Kia için bir dönüm noktasý olmuþtu. Ülkemizde 2012 yýl sonuna kadar 2,500 adet yeni Kia cee d satýlmasý planlanýyor yýlý için ise hedeflenen satýþ adedi 3,750. Bu adedin yaklaþýk % 80 inin dizel olmasý öngörülüyor. Kia cee d 3 kapý versiyonu 2012 yýlýnýn son çeyreðinde, stationwagon versiyonu ise 2013 yýlýnýn ilk çeyreðinde ülkemizde satýþa sunulacak. Ye ni le nen Me ga ne a i le si gel di YENÝ ta sa rý mý i le Mé ga ne sü rüþ key fi, e ko no mi, yep ye ni tek no lo jik ö zel lik le ri ve ye ni E nergy 1.6 dci 130bg mo tor se çe ne ðiy le, Re na ult ka li te si nin a mi ral ge mi si. Mé ga ne, 2008 so nun da ger çek leþ ti ri len lans ma nýn dan i ti ba ren Av ru pa nýn seg men tin de en çok sa tan o to mo bi li o la rak ken di ni ka bul et tir di. Spor tif gö rü nüm i le per for mans ve e ko no mi yi bir a ra da su nan yep ye ni bir ver si yon o lan Mé ga ne GT-Li ne i se Mé ga ne a i le si nin bütün mo del le rin de çar pý cý kim li ði i le ö ne çý ký yor. Mé ga ne HB TL, Mé ga ne Sport To u rer TL, Mé ga ne Co u pé TL den baþ la yan fi yat lar la 15 Ha zi ran da Re na ult Yet ki li Sa tý cý la rý nda ye ri ni al mýþ tý. Ye ni le nen Mé ga ne A i le si O yak Re na ult Fab ri ka la rý ve Ýs pan ya da Pa len ci a Fab ri ka sý nda ü re ti li yor. As tra a i le si ge niþ li yor AS TRA a i le si, ya kýt ta sar ru fu li de ri 1.3 CDTI e cof LEX mo tor dan 2.0 lt 280 hp lik en hýz lý mo de li OPC ye ka dar ge niþ le yen bir a i le o la rak pa zar da ye ri ni a la cak hp Tur bo ben zin li mo to ru i le a i le nin en hýz lý sý As tra OPC, Ye ni As tra Se dan gi bi A ðus tos ta Tür ki ye pa za rýn da ye ri ni a la cak. As tra mo del le rin de mev cut 1.4 lt lik mo tor, ya pý lan ge liþ tir me i le ya kýt tü ke ti mi ve kar bon di ok sit sa lý ný mý % 13 dü þü rül müþ o la rak 220 Nm tork i le ge le cek. Ay rý ca O pel in en ye ni mo to ru 1.6 SI DI (ký výl cým a teþ le me li di rek en jek si yon) Tur bo 200 hp E CO TEC mo tor da 2013 de As tra a i le sin de su nu la cak. Böy le ce, Astra a i le si, ya kýt ta sar ru fu li de ri 1.3 CDTI e cof - LEX mo tor dan 2.0 lt 280 hp lik en hýz lý mo de li, OPC ye ka dar ge niþ le yen bir a i le o la rak pa zar da ye ri ni a la cak. Ye ni mo tor lar, do na ným ö zel lik le ri ve ye ni ta sa rým ö ðe le ri i le kom pakt sý nýf renk le ne cek. Ye ni Se dan, Hatc hback, Sports To u rer, GTC ve OPC i le As tra a i le si ta mam la na cak.

14 14 SPOR Y UEFA'dan CAS'a Bursa tepkisi UEFA, Bursaspor'un Avrupa Kupalarý'ndan 1 yýl men cezasýný kaldýran CAS'ýn kararýný þaþkýnlýkla karþýladý. Samet Aybaba bugün imzalýyor SA MET Ay ba ba, ken di - si ni Be þik taþ Tek nik Di rek tö rü ya pa cak im - za yý bu gün a ta cak. Be - þik taþ Ku lü bü Baþ ka ný Fik ret Or man ve yö ne - tim ku ru lu ü ye le ri nin de ka tý la ca ðý im za tö re - ni, bu gün sa at 13:00 'de Be þik taþ Üm ra ni ye Nev zat De mir Tess le ri'nde ger çek leþ ti ri le - cek. Da ha ön ce den Sa lý gü nü ya pýl ma sý du - yu ru lan im za tö re ni nin, Baþ kan Fik ret Or - man ve Sa met Ay ba ba'nýn ka tý la ca ðý bir gö - rüþ me i çin ya rý na a lýn dý ðý bil di ril di. Sa met Ay ba ba, Be þik taþ'la an laþ týk tan son ra git ti ði Bre zil ya'da ba zý maç la rý iz le ye rek, ta kým i çin ya rar lý o la bi le cek i sim le ri tes pit et miþ ti. Nevin Yanýt moral tazeledi NIKE bu yaz Lon dra da Tür ki ye yi tem sil et - me ye ha zýr la nan mil li at let Ne vin Ya nýt ýn 12:59 luk ye ni he de fi i çin des tek ver mek is te - yen a ma tör ko þu cu lar la, 24 Ha zi ran da Cad - de bos tan Sa hi li nde bu luþ tu. 4 km lik ko þu ya ka tý lan lar, 100 met re ka dýn lar en gel li de ki en hýz lý Türk o lan Ya nýt a mo ral ve re rek, ba þa rý - lý spor cuy la o muz o mu za koþ ma fýr sa tý ný ya - ka la dý. Yü ze ya kýn ki þi nin ka tý lý mýy la ger çek - leþ ti ri len ko þu son ra sýn da çok mut lu ol du ðu - nu i fa de e den Ne vin Ya nýt, bu mo ral le he de - fi ne da ha ko lay u la þa ca ðý ný be lirt ti. Geç ti ði - miz haf ta i çin de Twit ter ve Ins tag ram ü ze - rin den ger çek leþ ti ri len 12:59 kon sept li kam - pan yay la, yüz ler ce ki þi re kor he de fi ne ki lit le - nen Ne vin Ya nýt a des tek ver miþ ti. Bünyamin Gezer sportif direktör oldu TÜR KÝ YE 3. Li gi'ne yük - se len Kah ra man ma raþ Be le di yes por'un Spor tif di rek tör lü ðü ne es ki ha - kem ler den Bün ya min Ge zer ge ti ril di. Kah ra - man ma raþ Be le di yes por O nur sal Baþ ka ný Mus ta - fa Poy raz'ýn ve Be le di yes por Ku lüp Baþ ka ný Mus ta fa Se mer ci'nin de ka týl dý ðý im za tö re nin - de *Bün ya min Ge zer *i le her ko nu da an la þý la - rak Spor tif Di rek tö rol ma sý na ka rar ve ril di... He - def le ri nin 2. Lig ol du ðu nu kay de den Kah ra - man ma ra Be le di yes por yö ne ti mi ta ký mýn tek nik di rek tör lü ðü ne i se E rol Az gýn'ý ge tir di. Bi lin di ði ü ze re es ki ha kem Bün ya min Ge zer, Kar de mir Ka ra büks po ri le Ga la ta sa ray a ra sýn da oy na nan maç ta ka le ci Mus le ra'ya gös ter di ði kýr mýz kart ne de niy le MHK ta ra fýn dan maç ve ril me miþ ve ken di si bir müd det son ra ha kem li ði bý rak mýþ tý. Ömer Bayram Kayserispor'da KAY SE RÝS POR, Hol lan da'nýn NAC Bre da ta ký - mýn da for ma gi yen gur bet çi fut bol cu 21 ya þýn da - ki Ö mer Bay ram i le 4 yýl lýk söz leþ me im za la dý. Ku lüp Ge nel Me na je ri Sü ley man Hur ma,u zun za man dýr trans fe ri i çin uð raþ týk la rý ve dev re a ra - sýn da da trans fer et mek is te dik le ri Ö mer'i ta ký ma ka zan dýr ma nýn mut lu lu ðu nu ya þa dýk la rý ný be lir - te rek Ö mer'in Hol lan da 1. Li gi'nde ken di ni i fa de et miþ genç bir o yun cu ol du ðu nu söy le di. U E FA, Bur sas por'a Port smo uth'tan trans fer et ti ði Mbe su ma'ya bor cu nu za ma nýn da ö de me di ði ge rek çe siy le 1 yýl Av ru pa Ku pa la - rý'ndan men ve 50 bin e u ro pa ra ce za sý ver miþ ti.an cak ye þil-be - yaz lý lar, U lus la ra ra sý Spor Tah kim Mah ke me si CAS'ta aç tý ðý da va - yý ka zan dý. U E FA'nýn ka ra rý ný bo zan CAS, Bur sas por'un ye ni den Av ru pa Ku pa la rý'na a lýn ma sý yo lun da ka rar ver di.ka ra rýn em sal teþ kil et me sin den çe ki nen U E FA, res mi in ter net si te sin de yer a lan a çýk la may la, CAS'a tep ki gös ter di. CAS'ýn al dý ðý ka ra rý de rin le me - si ne in ce le ye ce ði ni vur gu la yan U E FA'nýn a çýk la ma sýn da, "Ka ra rý say gýy la kar þý lý yo ruz. Bu nun la bir lik te þaþ kýn lýk ve ha yal ký rýk lý ðý ya þý yo ruz" de nil di.fi nan sal Fa ir_play ve ku lüp li sans ku ral la rý ný ka tý þe kil de uy gu la ma ya de vam e de ce ði nin al tý ný çi zen U E FA, CAS'a o to ri te si ni sars tý ðý me sa jý da gön der di. Zi ra söz ko nu su a - çýk la ma da, "U E FA'nýn fi nan sal ko nu lar da al dý ðý ka rar lar, Av ru pa BURSA Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan yeni stadyumun kaba inþaatýnda fiziki gerçekleþme yüzde 70'lere ulaþýrken, belediye bünyesindeki yazýlým geliþtiriciler tarafýndan altyapýsý hazýrlanan çalýþma ile stadyum inþaatý kesintisiz canlý olarak internet üzerinden yayýnlanýyor. Ýnþaatýn kýsa zamanda tamamlanmasý için çalýþmalarýn gece de sürdürülmesi amacýyla inþaat alanýnýn çevresi aydýnlatýldý. Gece gündüz ayrýmýnýn ortadan kaldýrýldýðý inþaat alanýnda 14'ü mühendis, toplam 180 personel, 2 vardiya halinde 24 saat aralýksýz çalýþýyor. Ýnþaat sahasýna kurulan betan santrali sayesinde beton dökme iþlemlerinde de zamandan kazanýlýyor. fut bo lu nun ge le ce ði ni gü ven ce al tý na al ma yý he def le mek te dir. Bu yüz den ka rar la rý mýz CAS'ýn ge le cek te a la ca ðý ka rar lar i le za yýf la týl - ma ma lý, ak si ne des tek len me li dir" i fa de le ri kul la nýl dý. UEFA DÝ SÝP LÝN KU RU LU: F.BAH ÇE KA TI LA BÝ LÝR Ö te yan dan U E FA Kon trol ve Di sip lin Ko mi te si, Fe ber bah - çe nin 2012_2103 se zo nun da Þam pi yon lar Li gi ne ka tý la bi le ce ði ne ka rar ver di. U E FA dan ya pý lan a çýk la ma ya gö re; Kon trol ve Di sip - lin Ko mi te si hem ku lüp hem de di sip lin mü fet ti þi nin ko nuy la il - gi li ek bel ge sun ma sý na i zin ver di. Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu Tem yiz Ku ru lu nun son ge rek çe li ka ra rý nýn ye ni u laþ ma sý se be - biy le ne di sip lin mü fet ti þi nin ne de Kon trol ve Di sip lin Ko mi te - si nin bu nu ay rýn tý la rýy la in ce le me fýr sa tý ol ma dý ðý be lir ti len a çýk - la ma da, Bu yüz den Fe ner bah çe, Di sip lin Ko mi te si nin ni hai ka - ra rý na ka dar U E FA mü sa ba ka la rý na ka tý la bi lir. de nil di. Bursa Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yapýmýna devam edilen '45 bin seyirci kapasiteli Timsah Arena'nýn inþaatýnýn yüzde 70'lik bölümü tamamlandý. Ayrýca belediye, çalýþmalarýn görüntülerini 24 saat kesintisiz canlý yayýnlamaya da baþladý. Statda 60 adet turnike ve 84 adet stat giriþ kapýsý yer alacak. Timsah Arena'nýn yüzde 70'i tamam Potada Kadýnlar Olimpiyat Elemeleri bugün baþlýyor Son 5 bilet sahibini arýyor ULUSLARARASI Bas ket bol Fe de ras yo nu (FI BA) ta ra fýn dan or ga ni ze e di len ''Ka dýn - lar O lim pi yat E le me le ri'' bu gün baþ lý yor. An ka ra Spor Sa lo nu'nda, 1 Tem muz Pa - zar gü nü ne ka dar de vam e de cek e le me - ler de, (A) Mil li Ka dýn Bas ket bol Ta ký - mý'nýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 12 ta kým Lon dra O lim pi yat la rý'na ka tý la bil me mü - ca de le si ve re cek. Ký ta þam pi yo na la rýn da al dýk la rý de re ce ler so nu cun da FI BA Ka - dýn lar O lim pi yat E le me le ri'ne ka týl ma ya hak ka za nan Ar jan tin, Çek Cum hu ri ye ti, Fran sa, Hýr va tis tan, Ja pon ya, Ka na da, Gü - ney Ko re, Ma li, Mo zam bik, Por to Ri ko, Tür ki ye ve Ye ni Ze lan da mil li ta kým la rý, Lon dra O lim pi yat la rý'na ka tý la cak son 5 ül ke a ra sýn da gir me ye ça lý þa cak. E le me ler de yer a lan 12 ül ke, tur nu va - nýn ilk tu run da 3'er ta kým lý 4 grup ta ilk 2 sý ra yý al mak i çin kar þý kar þý ya ge le cek. Grup la rýn da ilk 2 sý ra yý a lan e kip ler çey - rek fi nal de çap raz eþ le þe cek. Bir gün lük a ra nýn ar dýn dan baþ la ya cak çey rek fi - nal le ri ka za nan 4 ta kým da Lon dra bi le - ti ni ce bi ne ko ya cak. Çey rek fi nal kar þý - laþ ma la rý ný kay be den 4 ül ke i se tek maç lý e le mi nas yon sis te miy le be þin ci li ði el de e de rek Lon dra'ya gi den son ta kým ol ma mü ca de le si ve re cek. E le me le re Av ru pa Þam pi yo na sý i kin ci si un va nýy la ge len Türk Mil li Ta ký mý (A) Gru bu'nda yer a la ca ðý tur nu va da ki ilk ma çý ný bu gün sa at 19.00'da Por to Ri ko i le ya pa cak. 26 Ha zi ran Sa lý gü nü sa at 19.00'da Ja pon ya i le kar þý kar þý ya ge le cek ay-yýl dýz lý lar, (A) Gru bu'nu ilk i ki i çe ri sin - de bi tir me ye ça lý þa cak. Mil li ta kým, yük - sel me si ha lin de çey rek fi nal de (B) Gru - bu'ndan eþ le þe ce ði ra ki bi ni de ye ner se Lon dra vi ze si ni a la cak. Karataþ Avrupa Þampiyonu Velodromda 68 x 105 metre saha alaný, 283 x 212 metre kabuk ölçüleri bulunan 3 kat, 2 bodrum katý ve 1 platform katý olmak üzere toplamda 6 kat olarak yaklaþýk 179 bin 611 metrekare betonarme inþaat alaný içeren Bursa Büyükþehir Stadyumu 8 bloktan oluþuyor. 45 bir seyirci kapasiteli stadyumda 207 engelli koltuðu buluyor. Kapalý otopark 652 araç ve 2 otobüse hizmet verirken, daha sonraki ihalede planlanan çevre tanzimi ile beraber açýk alan dahil olmak üzere toplam 1562 araç ve 256 otobüse hizmet verecek 96 bin 151 metrekare otopark alaný oluþturulacak. Stadýn çatýsý Bursaspor'un simgesi olan 'timsah' görümünde olacak. GENÇLER Av ru pa Þam pi yo - na sý'nda gre ko ro men stil 50 ki lo da Tol ga han Ka ra taþ al - týn ve 96 ki lo da Sü ley man De mir ci bronz ma dal ya ka - zan dý. Hýr va tis tan'ýn baþ ken ti Zag reb'te de vam e den þam - pi yo na da 50 ki lo da Tol ga han Ka ra taþ, Gür cü ve Ýs ra il li spor cu la rý ye ne rek fi na le yük sel di. Ka ra taþ, fi nal de Rus ra ki bi ni ye ne rek Av ru pa þam pi yo nu ol du. 96 ki lo da min de re çý kan Sü ley man De mir ci i se Rus gü reþ çi ye ye - ni le rek fi nal þan sý ný kay bet ti. e ni as ya.com.tr F.Bahçe ve Bursa güldü, sýrada Beþiktaþ var Futbolda þi ke dâ va sý kap sa mýn da dos ya sý U E - FA'ya gön de ri len Fe ner bah çe'ye müj de li ha - ber haf ta i çin de gel di. Fe ner bah çe'nin se zo nun da Þam pi yon lar Li gi'ne ka tý lýp, mü - ca de le e de ce ði kararý Var þo va'da ki top lan tý son ra - sý a çýk lan dý. Bu ka ra rýn a lýn ma sýn da Baþ ba kan Re - cep Tay yip Er do ðan'ýn An ka ra'da ma ka mýn da ka - bul et ti ði U E FA Baþ ka ný Mic h el Pla ti'ni ü ze rin de - ki et ki si nin bü yük bir rol oy na dý ðý ný bü tün spor ka mu o yu ka bul e di yor. E ðer o gö rüþ me de Pla ti ni ik na e dil me seydi bu gün Fe ner bah çe'nin Av ru - pa'da mü ca de le et me si hayalden öteye gitmezdi. Bu nun yanýnda Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu Baþ - ka ný Yýl dý rým De mi rö ren ve U E FA'da ki tek a da - mý mýz o lan Se nes Er zik'in ses siz an cak et ki li ça - ba la rý ný da gözardý etmemek ge re kir. Av ru pa Ku pa la rýn dan bu yýl bir yýl men e di len Be þik taþ i le il gi li yar gý sü re ci sü rü yor. Tem muz ba þýn da bir ka rar çýk ma sý bek le nen CAS'tan bu ko nuy la il gi li i yi bir ha ber ge le ce ði ni u mu yo ruz. CAS'ýn þu an na sýl ta výr ta ký na ca ðý bi lin mi yor. An cak, ay ný suç la ma i le bir yýl Av ru pa'dan men e - di len Bur sas por'un hak ký ný CAS'ta a ra ya rak ye ni - den Av ru pa Ku pa la rý na ka týl ma sý Be þik taþ i çin bir u mut olabilir. Fe ner bah çe Tür ki ye'de ay lar dýr yar - gý sýz in fa za ta bi tu tul muþ tu ve U E FA ka ra rý Fe - ner bah çe i çin ye rin de bir ka rar ol du. Top tan ce za ge le cek de ni li yor du. Böy le ol ma dý ve Türk ta kým - la rý na top tan ce za gel me di. Bu tür ge liþ me ler Türk fut bo lu i çin se vin di ri kararlar olmuþtur. Bu ka rar la bir lik te Türk fut bo lun da ka ra bu lut - lar da da ðýl mýþ ol du. Çün kü ku lüp ta kým la rý gi bi mil li ta ký mý mýz da sý kýn tý lý i di. Spor med ya sýn da þi ke so ruþ tur ma sý yü zün den Türk Mil li Ta ký mý na en az 3 yýl res mi maç lar dan men ce za ge le ce ði i le - ri sü rü lü yor du. U E FA'nýn son ka ra rý i le bu da ol - ma dý ve A Mil li Ta ký mý mý zýn 2014 Dün ya Ku pa sý eleme maç la rý i çin ö nü a çýl mýþ ol du. UEFA'nýn son kararý ile birlikte Sü per Li gi þam - pi yon Ga la ta sa ray'ýn ar ka sýn dan i kin ci bi ti ren Fe - ner bah çe'nin se ri ba þý o la rak 3.ön e le me tu run da muh te mel ra kip le ri Club Brug ge, FC Vas lu i, Fe ye - no ord, Mot her well o la rak gö zü kü yor. Kad ro su nu þim di lik Hol lan da lý yýl dýz fut bol cu Dirk Kuyt ve Kay se ris por'da mil li ta ký ma ka dar yük se len Ha san A li Kal dý rým i le güç len di ren sa rý-la ci vert li e kip Dev ler Li gin de grup la ra kal mak i çin trans fer de ö - nem li i sim le ri da ha kad ro su na kat ma sý bek le ni yor.

15 Y SPOR 15 BEÞÝKTAÞ ARENA için ýsrarcý olmasýn G.SA RAY BAÞ KA NI Ü NAL AY SAL, "G.SA RAY'IN TÜRK TE LE KOM A RE NA'DA KUR DU ÐU DÜ ZE NÝN ZA RAR GÖR ME ME SÝ Ý ÇÝN BE ÞÝK TAÞ'IN IS RAR CI OL MA MA SI GE RE KÝR" DE DÝ. GALATASARAY Ku lü bü Baþ ka ný Ü nal Ay sal, Ga la - ta sa ray'ýn gü cü nü hiç bir or ga ni zas yon dan ve hiç bir su ni güç ten al ma dý ðý ný söy le di. An tal ya Ga la ta sa - ray lý lar Der ne ði'nin Kun du böl ge sin de bir o tel de dü - zen le di ði þam pi yon luk kut la ma sý na ka tý lan Ü nal Ay sal, bu ra da yap tý ðý ko - nuþ ma da, ge ri de ka lan se - zon da el de e di len ba þa rý - nýn bü yük bir ba þa rý ol du - ðu nu an cak ba þa rý nýn sü - rek li ha le ge ti ril me si ge rek - ti ði ni vur gu la dý. Ga la ta sa - ray'ýn gü cü nü ar týr dýk ça he def le ri ni bü yüt me si ge - rek ti ði ni be lir ten Ay sal, bu - nun i çin Ga la ta sa ray ca mi - a sý nýn tek yum ruk ol ma sý - nýn ö ne mi ne i þa ret et ti. Ay sal, ''Ga la ta - sa ray di ðer ku lüp ler gi bi gü cü nü hiç bir or ga ni zas yon dan ve hiç bir su ni güç ten al ma mak ta dýr. Ga la ta sa ray gü cü nü sa - de ce ken di sin den a lýr, siz ler den a lýr. Bu güç hiç bir za man a zal maz ve her gün bi raz da ha bü yür'' de di. Ö te yan dan, prog ram son ra sý ga ze - te ci le rin so ru la rý ný da ya nýt la yan Ay sal, trans fer sü re ci nin 25 Ha zi ran'da ta - mam la na ca ðý na i þa ret e den söz le ri ni ha týr la ta rak, trans fer sü re cin de ki son du ru mun so rul ma sý ü ze ri ne, 25 Ha zi - ran ta ri hi ni bir o dak o la rak koy duk la - rý ný ve Ha zi ran ta rih le ri a ra sýn da ge rek li a çýk la ma la rý ya pa cak la rý ný be - Baþkan kutlamada Baþkan Ünal Aysal, Antalya Galatasaraylýlar Derneði'nin balosuna katýldý. lirt ti. Bir o yun cu nun trans fe ri nin Tem muz a yý na sar ka bi le ce ði ni kay de - den Ay sal, ''nok ta a týþ trans fer le rin'' bu ta rih ler de tek nik he yet le bir lik te ta raf - ta ra su nu la ca ðý ný di le ge tir di. Ay sal, bir ga ze te ci nin, Ýs tan bul'da ki stat so ru nu ve Be þik taþ'ýn ge le cek se - zon kar þý laþ ma la rý ný Türk Te le kom A - re na'da oy na mak is te di ði nin ha týr lat - ma sý ü ze ri ne, þun la rý söy le di: ''Be þik taþ dost bir ku lüp. Çok es ki bir dost lu ðu - muz var. Bir bi ri mi zi ü ze cek, yo ra cak, in ci te cek hiç bir þey yap ma yýz. Ga la ta - sa ray'ýn þu an da A re na'dan kay nak la - nan bir sü rü so ru nu ve ek sik lik ler var. Bun la rýn ta mam lan ma sý ve Ga la ta sa - ray'ýn kur muþ ol du ðu dü - ze nin de za rar gör me me si i çin Be þik taþ'ýn bu ko nu da faz la ýs rar lý ol ma ya ca ðý ný tah min e di yo rum. Bu tip ýs rar lar de vam e der se bi - zim gö re vi miz yö ne tim o - la rak bu nu ge nel ku ru lu sun mak.'' Ay sal, þah si o yu - nun ne yön de o la ca ðý so ru - su na i se, ''Çok zor, ya ni böy le bir þe yin o la ca ðý. De - ne dik, hep be ra ber for mül - ler a ra dýk a ma ne ka dar ça - lý þýr sak ça lý þa lým bir çö züm bu la ma dýk'' de di. Bir ga ze te ci nin, ''U E - FA'nýn ka ra rýy la Fe ner bah - çe ar týk Þam pi yon lar Li - gi'ne ka tý la bi le cek, bu nun la il gi li bir yo ru mu nuz o la cak mý?'' so ru su ü ze ri ne Ay sal, ken di le ri i çin ö nem li o la nýn Ga la ta sa - ray'ýn za rar gör me ye ce ði bir çö züm bu lun ma sý ol du ðu nu i fa de e de rek, ''Her hal de böy le bir çö züm bu lun du ki, Fe ner bah çe de böy le ce a it ol du ðu ye re dö nü yor. Ken di le ri ne ba þa rý lar di li yo - rum'' de di. Ay sal, Kay se ris por lu o yun - cu Am ra bat'ýn trans fe riy le il gi li bir ge - liþ me o lup ol ma dý ðý so ru su na da ''Am - ra bat o la yý Ga la ta sa ray i çin ka pan mýþ - týr ar ka daþ lar'' ce va bý ný ver di. Ü nal Ay - sal, Er gin A ta man'ýn bas ket bol ta ký mý ba þan tre nör lü ðü gö re vi ne ge ti ril me siy - le il gi li bir so ru ya i se ''Ba þa rý lý bir an tre - nör. Bi zim kad ro la rý mý za ka týl dý ðý i çin mut lu yum'' ce va bý ný ver di. 43 ya þýn da ki Simone Pi a ni gi a ni, Siena'yý 6 yýl üst üste þampiyon yaparak eriþilmesi zor bir rekora imza attý. Ýtalya'nýn ünlü çalýþtýrýcýsý Pianigiani F.Bahçe Ülker'de FENERBAHÇE Ül ker, Ý tal yan Bas ket bol Ta ri hi nin en ba þa rý lý an tre nör le rin den bi - ri si o la rak ka bul e di len Si mo ne Pi a ni gi a ni i le 2+1 yýl lýk söz leþ me im za la dý.43 ya þýn - da ki Pi a ni gi a ni, Si e na da a ra sý 10 yýl yar dým cý an tre nör o la rak gö rev al - dýk tan son ra, a ra sý 6 se zon ta - ký mýn baþ an tre nör lü ðü nü yap tý ve bu 6 yý lýn tü mün de þam pi yon lu ða u la þa rak Ý - tal ya Li gi nde e ri þil me si zor bir re ko ra im - za at tý.bu sü re zar fýn da 4 kez Ý tal ya Ku - pa sý ve 5 kez de Ý tal ya Sü per Ku pa sý ný ka - za nan Pi a ni gi a ni nin Si e na ta ký mý, 2009 ve 2011 yýl la rýn da da Fi nal Fo ur a kal ma ba - þa rý sý ný gös ter di. Fe ner bah çe Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si ve Bas ket bol Þu be So rum lu - su Se mih Öz soy, bu çok de ðer li an tre nö rü Fe ner bah çe ye ka zan dýr mak tan bü yük mut lu luk duy du ðu nu i fa de e de rek, "Si mo - ne i le he def le di ði miz bü yük ba þa rý la ra bir - lik te yü rü ye ce ðiz" a çýk la ma sý ný yap tý. Fe ner bah çe Ül ker Bas ket bol Þu be si Ge nel Ko or di na tö rü, Ke mal Din çer i se, bu sü re zar fýn da de ðer len dir di ði bir çok al ter na tif ler i çe ri sin de, Fe ner bah çe Ül - ker e en uy gun an tre nör o la rak çok ka - li te li, son de re ce is tik rar lý, ba þa rý sý ný is - pat la mýþ Si mo ne Pi a ni gi a ni de ka rar kýl dýk la rý ný i fa de et ti. Si mo ne Pi a ni gi a ni de Av ru pa nýn en bü yük ku lüp le rin den bi ri ne gel di ði ni ve mut lu lu ðu nu be lir tip Fe ner bah çe yö ne ti mi nin pro fes yo nel li - ði, bü yük viz yo nu ve he def le rin den çok et ki len di ði ni i fa de e de rek, "Her za man hay ran lýk la iz le di ðim Fe ner bah çe se yir - ci si nin ö nün de, on la rýn coþ ku lu des te - ðiy le bü yük ba þa rý la ra u laþ mak i çin çok sa býr sýz la ný yo rum. Ba þa rý ve ba þa rý da sü rek li lik ka zan dýr mak i çin bu ra da yým ve bu ra da bu na u laþ mak i çin bir an tre - nö rün is te ye bi le ce ði her þey mev cut" a - çýk la ma sýn da bu lun du. MAHMUTÝ ANADOLU EFES'LE ANLAÞTI BEKO Bas ket bol Li gi'nde se zo nun da fi nal se ri sin de Be - þik taþ Mi lan gaz'ýn ge ri sin de ka la - rak þam pi yon lu ðu ra ki bi ne kap tý - ran A na do lu E fes, ba þan tre nör lük ko nu sun da Ok tay Mah mu ti i le 2 yýl lý ðý na an laþ tý. Ge çen se zo na U - fuk Sa rý ca i le baþ la yan, an cak genç ça lýþ tý rý cýy la yol la rý ný a yý rýp se zo nu Yu nan I li as Zo u ros i le ta mam la - yan la ci vert-be yaz lý ku lüp, ye ni se - zon i çin ta ký mýn ba þý na i kin ci kez Ok tay Mah mu ti'yi ge tir di. A na do - lu E fes Ge nel Me na je ri En gin Ö - zer hun, Ok tay Mah mu ti i le yap - týk la rý gö rüþ me ler so nun da tec rü - be li ça lýþ tý rý cýy la 2 yýl lýk an laþ ma sað la dýk la rý ný söy le di. Ö zer hun, Mah mu ti'nin 2 yýl bo yun ca ta ký - mýn ba þýn da o la ca ðý ný di le ge ti re - rek, ''Ken di si ne yu va sý na dön dü ðü i çin 'hoþ gel din' di yo ruz'' de di. 2. DEFA ANADOLU EFES'TE A na do lu E fes'in 2 yýl lýk an laþ ma sað la dý ðý Ok tay Mah mu ti, 2. kez ta ký mýn ba þýn da o la cak. Ka ri ye ri - ne la ci vert-be yaz lý ta kým da baþ la - yan Mah mu ti, en bü yük ba þa rý la - rý ný da bu ra da ka zan dý. Ay dýn Örs ve Er gin A ta man'ýn tek nik e ki bin - de yer a lan Mah mu ti, bu i sim le rin ar dýn dan ta ký mýn ba þý na geç ti. Mah mu ti, la ci vert-be yaz lý e ki bin ba þýn da üst üs te 4 kez þam pi yon - luk se vin ci ya þa dý. Ký sa sü re li ði ne Ý tal ya'da da gö rev a lan Ok tay Mah mu ti, geç ti ði miz 2 se zon i se Ga la ta sa ray Ku lü bü'nde er kek bas ket bol ta ký mý nýn ba þýn da yer al dý se zo nun da Be ko Bas ket bol Li gi'nde sa rý-kýr mý zý lý ta ký mý play-off'ta fi na le ta þý yan tec rü be li ça lýþ tý rý cý, bu se zon i se ta - ký mýy la ya rý fi nal he ye ca ný ya þa dý. Fransa'da 9 yýl antrenörlük yaparak büyük bir tecrübe kazanan Erman Kunter, "Beþiktaþ'ta çok zor bir görev aldým" dedi. FOTOÐRAF:A.A Kunter: Yuvama döndüm, hedef bütün kupalarý almak BEKO Bas ket bol Li gi'nin son þam pi yo - nu Be þik taþ'ýn an laþ ma ya var dý ðý ba - þan tre nör Er man Kun ter, yu va sý na dön dü ðü nü söy le di. Kun ter, BJK TV'ye yap tý ðý ve ku lü bün in ter net si - te sin de de yer a lan a çýk la ma sýn da, ''Ön ce lik le yu va ma ge ri dön dü ðü mü söy le mek is ti yo rum'' i fa de si ni kul la na - rak, ''Çün kü her kes be nim ne ka dar Be þik taþ lý ol du ðu mu bi lir. Ý kin ci si, e - pey bir za man dan son ra ül ke me ge ri dö nü yo rum. Fran sa'da a ra lýk lar la 9 se - ne ça lýþ tým. Ta bii bu çok hoþ bir duy - gu'' de di. Zor bir gö rev al dý ðý ný be lir - ten tec rü be li ça lýþ tý rý cý, þöy le ko nuþ tu: ''Ön ce lik le bi rin ci he de fi miz, geç ti ði - miz se zon ya ka la nan ba þa rý. Çok ko - lay bir he def de ðil, çok zor bir he def. Çý ta çok yu ka rý da bu nu ka bul et mek la zým, ö nem li o lan da za ten bu çý ta nýn yük sek ol ma sý. Al çak bir çý ta yý he def gös te rir se niz bu nun bir ma na sý ve es - pri si kal maz. Ta bii he de fi miz li gi ve Tür ki ye Ku pa sý'ný ka zan mak. Ar ka - sýn dan THY Av ru pa Li gi'nde im kan o lur sa bir çey rek fi nal ya pý la bi lir mi, o - ra la ra va ra bi lir mi yiz? On dan son ra za ten ö nü müz a çýk. A çýk ça sý çok yük - BEKO Basketbol ligi'nin son þampiyonu Beþiktaþ'ýn baþýna geçen Erman Kunter, "Avrupa Ligi'nde en az çeyrek final oynamak istiyoruz" dedi. sek bir çý ta, a ma ben ol ma ya cak bir þey o la rak dü þün mü yo rum.'' Se zo na yö ne lik he def le ri nin ya ný sý - ra bir a maç la rý nýn da mev cut kad ro yu ko ru mak ol du ðu nu kay de den Kun ter, ''Kad ro yu ko ru mak bi rin ci he de fi miz o la cak bu ra da. Bu ger çek, ba þa rý lý ol - muþ bir kad ro, ba þa rý lý o yun cu lar var, a ma bir ger çek da ha var. Ta kým lar ba - þa rý lý ol du ðu za man o yun cu la rýn de ðe - ri yük se li yor. Ger çek çi ol ma mýz la zým. Bu kad ro da bu lu nan ya ban cý o yun cu - la rý tut ma nýn çok ko lay ol ma ya ca ðý ný dü þü nü yo rum. Ay rý lan ya ban cý o yun - cu lar o lur sa, en az on lar ka dar güç lü ya ban cý o yun cu lar bul ma mýz la zým. THY Av ru pa Li gi'nde oy na ya ca ðý mýz i çin Türk o yun cu tak vi ye si de yap ma - mýz ge re ke cek. Çün kü 7-8 o yun cu bi le çok ký sýt lý ka lý yor. Kad ro yu bi raz da ha ge niþ tut ma mýz la zým. Türk o yun cu trans fe ri çok ö nem ka za na cak di ye dü - þü nü yo rum. E li miz de ki bu bü yük ba - þa rý ya im za at mýþ ya ban cý o yun cu la rýn hep si ni im kan ol sa tu ta bil mek is te rim. Ko lay ol ma ya cak týr. A ma he def ler bu ta bi i. Bu kad ro yu bi raz da ha ge niþ let - mek ve tek rar ay ný ba þa rý yý ya ka la mak. Tüm plan ve prog ram bu nun ü ze ri ne ku rul du'' di ye ko nuþ tu. Ken di si nin en ö nem li pren sip le rin - den bi ri nin genç o yun cu la ra fýr sat ta - ný mak ol du ðu nu an la tan Er man Kun - ter, ''Bu gün NBA'de A me ri ka lý o yun - cu dan faz la Fran sýz mil le ti ne ta bi i o - yun cu oy nu yor. Çok at le tik o yun cu lar var ve ben on la ra bü yük þans lar ta ný - dým, yol lar aç tým. Hep si ne oy na ma sü re le ri ver dim. Ay ný sý ný Tür ki ye'de de uy gu la ya ca ðým'' de di. Kunter, ''Ku - lüp le rin mad di sý kýn tý la rý ol du ðu gün - ler her za man o la bi lir. Ýþ te o gün ler de alt ya pý dan ge len o yun cu lar ta ký mý sýrt la ya bi lir ler" diye konuþtu.

16 50 bin me ga pik sel lik ka me ra A ME RÝ KA LI mü hen dis ler o la ða nüs tü de tay lý fo toð raf lar çe ke bi len bir fo toð raf ma ki ne si i cat et ti. Ku zey Ca ro li na da ki Du ke Ü ni ver si te si e ki bi ne gö re A WA RE2 i sim li pro to tip ay gýt, çö zü nür lü ðü 50 gi ga pi xel e ka dar u la þan fo toð raf lar çe ke bi li yor. 50 gi ga pik sel 50 bin me ga pik sel e e þit. Ma ki ne, 98 mi nik ka me ra nýn bir ci haz da bir a ra ya ge ti ril me si i le ça lý þý yor. Ay gý týn ilk o la rak as ke ri gö zet le me ler i çin kul la nýl ma sý muh te mel. Fo toð raf ma ki ne si Da vid Brady ve pro fe sör Mic ha el J. Fitz pat rick ta ra fýn dan ge liþ ti ril di. Pro to tip ka me ra nýn ken di si 76.2 san ti met re ka re ve de rin li ði 50.8 san tim. Brady, Mik ro ka me ra la rýn her bi ri, gö rüþ a la ný nýn fark lý nok ta la rýn dan bil gi ya ka lý yor. E sa sen bir bil gi sa yar iþ lem ci si bü tün bu bil gi yi, ol duk ça de tay lý bir gö rün tü ye di ki yor. Ma ki ne bir çok du rum da fo toð raf çý la rýn gö re me yip, da ha son ra fo toð ra fýn ken di si ne bak týk la rýn da far ký na var dýk la rý gö rün tü le ri ya ka lý yor de di. ( bbcturk ce.com) Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y Tokat'ta baþlatýlan "Cami cemaati okuyor, insanýmýz kitapla buluþuyor" faaliyeti vatandaþlardan büyük ilgi gördü. FOTOÐRAF: CÝHAN Cemaat okuyor BAÐ KUR EV LE RÝ CA MÝÝ Ý MAM HA TÝ BÝ YU SUF ÇÝ ÇEK: CA MÝ LE RÝ ÝN - SAN LA RIN SOH BET ET TÝK LE RÝ, KÝ TAP O KU DUK LA RI, DÝ NÎ SOH BET - LE RÝN YA PIL DI ÐI YER LER HALÝNE GETÝRMEYÝ AMAÇLIYORUZ. TO KAT TA ilk kez dü zen le nen Ca mi Ce ma a ti o ku yor, in sa ný mýz ki tap la bu lu þu yor faaliyeti nin ön cü lü ðü nü ya pan Bað kur Ev le ri Ca mii Ý mam Ha ti bi Yu suf Çi çek in yap tý ðý ça lýþ ma yo ðun il gi gör dü. Ca mi i ma mý Yu suf Çi çek kam pan ya ya gös te ri len il gi den mem nun kal dý. Faaliyet i kin di na ma zý son ra sýn da o ku nan Kur ân-ý Ke rim ti lâ ve ti i le baþ la dý. Ar dýn dan bir ko nuþ ma ya pan Yu suf Çi çek, Ca mi le ri sa de ce na maz kýl mak i çin ge li nen yer ol mak tan çý kar mak is ti yo ruz. Ca mi yi in san la rýn soh bet et tik le ri ki tap o ku duk la rý di nî soh bet le rin ya pýl dý ðý yer ler yap ma yý a maç lý yo ruz. de di. Ga zi os man pa þa Ü ni ver si te si Ý la hi yat Fa kül te si Ku ru cu De ka ný Prof. Dr. Ka dir Öz ke se, Di ni miz Ýs lâm ýn ilk em ri O ku ol muþ tur. Müs lü man lar sü rek li o ku ma lý sü rek li bir þey ler öð re ne rek ken di si ni ge liþ tir me li dir. Ül ke miz de ya pý lan is ta tis tik le re gö re 95 ki þi ye bir kah ve ha ne dü þer ken 65 bin ki þi ye bir kü tüp ha ne düþ mek te dir. Ýn san la rý mýz boþ va kit le ri ni kah ve ha ne ler de ge çir mek te dir. de di. Ýs lâm di ni nin o ku ma ya ve öð ren me ye çok ö nem ver di ði ni be lir ten Prof. Dr. Ka dir Öz ke se, Ca mi le ri miz sa de ce i ba det ye ri o la rak kul la nýl mak ta na maz va kit le ri dý þýn da boþ kal mak ta dýr. Bu ör nek ça lýþ ma la rýn ço ða la rak bütün Tür ki ye ge ne li ne ya yýl ma sý en bü yük te men ni miz dir. Ca mi ler ce ma a tin top lan dý ðý bir a ra ya gel di ði yer ler dir. Ý ba det ha ne ler de in san lar na maz bit ti ðin de iþ le ri yok sa dý þa rý çýk ma ma lý o tu rup din len me li soh bet et me li ya da ki tap o ku ma lý dýr. þek lin de ko nuþ tu. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan ca mi de bu lu nan ce ma a te spon sor lar a ra cý lý ðýy la a lý nan 100 a det il mi hal ki ta bý he di ye e dil di. Ay rý ca 165 a det te di nî muhtevalý kü çük boy ki tap lar üc ret siz o la rak ce ma a te ve ril di. Tokat / cihan 70 BÝN ÖÐRENCÝ 2,5 MÝLYON KÝTAP OKUDU MA LAT YA Va li li ði nin yü rüt tü ðü Ma - lat ya O ku yor kam pan ya sý na ka tý lan 70 bin il köð re tim ve li se öð ren ci si nin e ði tim öð re tim yý lýn da 2 mil yon 511 bin ki tap o ku du ðu bil di ril di. Ma lat ya Va - li si Ul vi Sa ran, 3 yýl ön ce baþ lat týk la rý kam pan ya kap sa mýn da her yýl öð ren ci - le rin bir ön ce ki yý la gö re da ha çok ki tap o ku ma ya baþ la dý ðý ný söy le di. Ge çen yýl öð ren ci le rin 2 mil yon 36 bin ki tap o ku - du ðu nu an la tan Sa ran, bu yýl 2,5 mil yo - nu aþ kýn ki tap o ku ma yý he def le dik le ri ni ve bu nu ya ka la dýk la rý ný kay det ti. Va li Sa ran, kam pan ya ya Ma lat ya da ki il köð - re tim ve li se le re de vam e den 150 bin öð - ren ci den 70 bi ni nin ka týl dý ðý ný i fa de e de - rek, bu ço cuk la rýn ge çen e ði tim öð re tim yý lýn da 2 mil yon 511 bin ki tap o ku du ðu nu be lirt ti. Ge le cek e ði tim öð re tim yý lý i çin 3 mil yon ki ta bý aþ ma yý a maç la dýk la rý na de ði nen Sa ran, kam pan ya i le öð ren ci ler - de ki tap o ku ma a lýþ kan lý ðý nýn bir dav ra - ný þa dö nüþ tü rül me si ni sað la ma yý he - def le dik le ri ni di le ge tir di. Malatya / aa As ký da Kur ân-ý Ke rim uy gu la ma sý baþladý NT Ma ða za sý ta ra fýn dan 2008 yý lýn da baþ la tý lan ve bu gü ne ka dar yo ðun bir il giy le de vam e den As ký da Kur ân-ý Ke rim uy gu la ma sý bu yýl da yaz Kur ân kurs la rý nýn e ði ti me baþ la ma sý i le start al dý. Köy ler de, ca mi ve Kur ân kurs la rýn da ki Kur ân-ý Ke rim i öð ren miþ, a ma Kur âný ke rim a la ma yan ih ti yaç sa hi bi öð ren ci le re yö ne lik yü rü tü len kam pan ya da, 2010 yý lýn da 45 bin, 2011 yý lýn da i se Tür ki ye ge ne lin de 52 bin ih ti yaç sa hi bi Kur ân-ý Ke rim sa hi bi ol du. Tür ki ye ge ne lin de ol du ðu gi bi Ak sa ray da da kam pan ya ya yo ðun bir il gi ol du ðu nu di le ge ti ren NT Ma ða za sý Ak sa ray Þu be Mü dü rü Meh met Al kan, geç ti ði miz yýl Ak sa ray da 2 bin ki þi nin Kur ân-ý Ke rim ba ðýþ la dý ðý ný ve bu Kur ân-ý Ke rim le rin 2 bin va tan da þa da ðý týl dý ðý ný söy le di. Bu yýl ki he def le ri nin en az 5 bin ol du ðu nu vur gu la yan Al kan, Va tan da þý mýz ge li yor ve Kur ân-ý Ke rim a lý yor. Da ha son ra is ter se i çi ne öl müþ le ri nin is mi ni ya zý yor ve köy ler de ki, ca mi ve kurs lar da ki as ký la ra bu Kur ân-ý Ke rim ler a sý lý yor. Ýh ti ya cý o lan va tan daþ la rý mýz i se bu ra dan ge lip Kur ân-ý Ke rim i a lý yor. A lan va tan daþ Kur ân-ý Ke rim i o ku du ðu müd det o ba ðýþ la yan va tan da þýn i çi ne is mi ni yaz dý ðý þah sýn da ru hu na sü rek li o la rak Fa ti ha o ku yor. di ye ko nuþ tu. Aksaray / cihan

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı