GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr"

Transkript

1 DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye dayalý bir eylem içinde olmayýz. Önce bütün doneleri toplarýz, ne olduðunu tesbit ederiz, sonra da adýmlarýmýzý kararlý bir þekilde atarýz dedi. n 8 de Ahmet Davutoðlu UÇAK DÜÞÜRME KRÝZÝ ONLARIN DA GÜNDEMÝNDE AB bugün, NATO yarýn toplanacak unato üyesi ülkelerin büyükelçileri, Türkiye nin istiþare talebi üzerine yarýn Brüksel de toplanacak. Türkiye, Suriye nin askeri jeti düþürmesi ü ze ri ne NA TO nun 4. mad de si kap sa mýn da bir top lan - tý ta lep et miþ ti. AB Dý þiþ le ri Ba kan la rý nýn da, bu gün kü top lan tý la - rýn da Su ri ye ko nu su nu e le a la ca ðý bil di ril di. n 8 de GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Oyuna gelmeyelim UÇAÐIMIZIN DÜÞÜRÜLMESÝ, TÜRKÝYE YÝ SAVAÞ TUZAÐINA ÇEKMEYÝ AMAÇLAYAN YENÝ BÝR PROVOKASYON OLARAK YORUM- LANIYOR VE BU TUZAÐA DÜÞMEYELÝM UYARISI YAPILIYOR. Savaþ davullarý sussun nfaruk ÇAKIR'IN YAZISI SAYFA 8 DE Ýnal Batu ÖZÜR DÝLETÝLÝP TAZMÝNAT ÖDETÝLMELÝ ubir sa vaþ u ça ðý mý zýn Su ri ye ta ra fýn dan dü þü rül me - siy le baþ la yan ge ri lim de Tür ki ye nin o yu na gel me me si ge rek ti ði u ya rý sýn da bu lu nan e mek li bü yü kel çi Ý nal Ba tu, krizin çözümü noktasýnda dip lo ma tik yol lar kul - la ný la rak Su ri ye ye ö zür di le til me si ve taz mi nat ö de til - me sin den baþ ka bir se çe nek gör me di ði ni i fa de et ti. SAVAÞA GÝRMEK KOLAY, ÇIKMAK ÇOK ZOR ubatu, Ben savaþý hiç düþünmek bile istemiyorum. O Suriye bataklý ðý nýn i çi ne gir mek ko lay. Þam a ka dar yü rür sü nüz, a ma na sýl çý ka cak sý nýz? O ra da za ten bir iç sa vaþ var, sa va þýn ta raf la rýn dan bi ri o lur su nuz. Kim - se sa vaþ tan bah set me sin. Al lah ko ru sun! Sa vaþ çok cid dî bir iþ tir þeklinde konuþtu. nha be ri say fa 8 de Uçaðýn enkazý bulundu usu ri ye ta ra fýn dan vu ru lan Türk sa vaþ u ça ðý ný a ra ma ça lýþ ma la rý so - nu cun da uçaðýn en ka zý nýn ye ri tes bit e dil di met re de rin de ol du ðu i fa de e di len u ça ðýn fýr lat ma kol tu ðu i le bir lik te, pi lot la rýn kul lan dý ðý kay de di len pa ra þüt le rin de bu lun du ðu a çýk lan dý. nha be ri say fa 8 de ÝFADEYE ÇAÐRILAN YÖK ESKÝ BAÞKANI KEMAL GÜRÜZ: 28 Þu bat ne dir, bil mi yo rum u28 Þu bat so ruþ tur ma sý nýn si vil ay aðýn da i fa de ye çað rý lan YÖK es ki Baþ ka ný Ke - mal Gü rüz, Be nim öy le hiç bir þey den ha be rim yok, hiç bir bil gim yok. 28 Þu bat ney se o nu da bil mi yo rum. Ü ni ver si te ken di iþ le vi ni yap tý, ka nun la rýn ver di ði yet ki - ler çer çe ve sin de. Ben as ke rî ka nat tan da bi ze Þu nu þöy le ya pýn, bu nu þöy le ya pýn di ye bir di rek tif gel di ði ni ha týr la mý yo rum. Çe vik Pa þanýn yaz dý ðý bir mek tup var, o - nun da ce va bý ný beþ de fa ver dim di ye ko nuþ tu. nha be ri say fa 9 da Not: Yýllýk iznimin bir bölümünü kullanacaðýmdan müsaadenizle çizgilerime ara vereceðim. Ý.Ö. DOÇ. DR. METE KAAN KAYNAR: M. KEMAL CHP YÝ DE ESÝR ALDI ures mî ta ri he yö ne lik dikkate deðer e leþ ti ri - ler de bu lu nan Doç. Me te Ka an Kay nar, cum hu ri ye ti CHP'nin i lân et me di ði ni söy le - di. Kaynar M. Ke mal'in CHP'yi ve sa yet al tý na al ma nýn ö te si ne git ti - ði ni de vurguladý. 7 mil yon bi na dep re me da ya nýk sýz nha be ri say fa 6 da 3 bin 500 dil yok olmak üzere nha be ri say fa 4 te Türkiye de 200 bin yabancý iþçi çalýþýyor nha be ri say fa 10 da TUNCELÝ VE BÝTLÝS'TE PKK dan yeni saldýrýlar uterör örgütü PKK mensuplarý, Tunceli Ovacýk ilçesi Kuþlaca Jandarma Karakolu ile Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Bitlis Bölge Trafik Tescil Büro Amirliðine, roket ve uzun namlulu silâhlarla saldýrdýlar. Tunceli deki saldýrýda yaralanan olmazken Bitlis teki saldýrýda bir polis hafif þekilde yaralandý. nha be ri 9 da nh. HÜSEYÝN KEMAL'ÝN RÖPORTAJI SAYFA 12 DE BOSNA DA AYAZ DEDE ÞENLÝKLERÝ u04 ISSN

2 2 25 HA ZÝ RAN 2012 PAZARTESÝ Y L HÝ KA  Y E T Gök le ri ve ye ri hak i le ya ra tan O dur. O Ol de di ði gün her þey o lur. O nun sö zü hak týr. Sû ra üf le di ði gün de hâ ki mi yet O nun dur. O gö rün me ye ni de bi lir, gö rü ne ni de. En'âm Sû re si: 73 /  ye t-i Ke ri me Me â li H A D ÝS Bi ri niz ya tar ken sað ta ra fý ü ze ri ne yat sýn. Son ra þu du â yý o ku sun: Ya ný mý Se nin is min le ye re koy dum yâ Rab bi! Se nin a dýn la o nu kal dý ra ca ðým. E ðer ru hu mu a lýr san o na mer ha met et. Al maz san i yi kul la rý ný mu ha fa za et ti ðin gi bi mu ha fa za et. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 292 / Ha di s-i Þe rif Me â li Bu za ma nýn en bü yük farz va zi fe si it ti had-ý Ýs lâm dýr Bu za ma nýn en bü yük farz va zi fe si it ti had-ý Ýs lâm dýr... Bu it ti ha dýn meþ re bi mu hab bet tir. Hu sû me ti i se, ce ha let ve za ru ret ve ni fak a dýr. [Sa dâ-i Ha ki kat, 27 Mart 1909, Di nî ce ri de, no: 86] T a rîk-i Mu ham me dî (asm), þüp he ve hî le den mü nez zeh ol du ðun dan, þüp he ve hi le yi î mâ e den giz le mek ten de müs tað nî dir. Hem o de re ce a zîm ve ge niþ ve mu hit bir ha ki kat, ba hu sus bu za man eh li ne kar þý hiç bir ci het le sak lan maz. Bahr-i um man na sýl bir des ti de sak la na cak? Tek ra ren söy lü yo rum ki: Ýt ti had-ý Ýs lâm ha ki ka tin de o lan Ýt ti had-ý Mu ham me dî nin (asm) ci het-i vah de ti tev hid-i Ý lâ hî dir. Pey mân ve ye mi ni de i mân dýr. En cü men ve ce mi yet le ri, me sâ cid ve me dâ ris ve ze vâ yâ dýr. Mün te si bî ni, u mum mü min ler dir. Ni zam na me si, Sü nen-i Ah me di ye dir (asm), ka nu nu, e vâ mir ve ne vâ hî-i þer i ye dir. Bu it ti had, â det ten de ðil, i ba det tir. Ýh fâ, havf-ý ri yâ dan dýr. Farz da ri yâ yok tur. Bu za ma nýn en bü yük farz va zi fe si it ti had-ý Ýs lâm dýr. Ýt ti ha dýn he def ve mak sa dý, o ka dar u zun, mün þa ib, mu hit ve me ra kiz ve ma a bid-i Ýs lâ mi ye yi bir bi ri ne rapt et ti ren bir sil si le-i nu ra nî yi ih ti za za ge tir mek le, o nun la mer but o lan la rý i kaz ve ta rîk-i te rak ki ye bir hâ hiþ ve emr-i vic da nî i le sevk et mek tir. Bu it ti ha dýn meþ re bi mu hab bet tir. Hu sû me ti i se, ce ha let ve za ru ret ve ni fak a dýr. Gayr-ý müs lim ler e min ol sun lar ki, bu it ti ha dý mýz, bu üç sý fa ta hü cum dur. Gayr-ý müs li me kar þý ha re ke ti miz ik nâ dýr; zi ra, on la rý me de nî bi li riz. Ve Ýs lâ mi ye ti mah bup ve ul vî gös ter mek tir; zi ra on la rý mun sýf zan ne di yo ruz. Lâ ü ba li ler i yi bil sin ler ki, din siz lik le ken di le ri ni hiç bir ec ne bî ye sev di re mez ler. Zi ra mes lek siz lik le ri ni gös ter miþ o lur lar. Mes lek siz lik, a nar þi lik se vil mez. Ve bu it ti ha da tah kik i le da hil o lan lar, on la rý tak lit e dip çýk maz lar. Ýt ti had-ý Mu ham me dî nin (asm) it ti had-ý Ýs lâm mes lek ve ha ki ka ti ni, en zâr-ý u mu mi ye ye arz e de riz. Ki min bir i ti ra zý var sa, et sin; ce va ba ha zý rýz. Ci ha nýn bü tün as lan la rý nýn bað lan dýk la rý bir zin ci ri, hi le kâr bir til ki nin ko par ma sý na im kân var mý dýr? (Fars ça i ba re) Di vân-ý Harb-i Ör fî, s. 67 *** A za met li, baht sýz bir kýt a nýn; þan lý, ta lih siz bir dev le tin; de ðer li, sa hip siz bir kav min re çe te si, it ti had-ý Ýs lâm dýr. Mek tû bat, Ha ki kat Çe kir dek le ri, s. 452 *** Ben ku sur lu feh mim le þu za man da, he yet-i iç ti ma i ye-i Ýs lâ mi ye yi, çok çark ve do lap la rý bu lu nan bir fab ri ka su re tin de ta sav vur e di yo rum. O fab ri ka nýn bir çar ký ge ri kal sa, ya hut bir ar ka da þý o lan baþ ka bir çar ka te ca vüz et se, ma ki ne nin mi ha ni ki ye ti bo zu lur. O nun i çin, it ti had-ý Ýs lâ mýn tam za ma ný gel me ye baþ lý yor. Bir bi ri ni zin þah sî ku sur la rý na bak ma mak ge rek tir. Hut be-i Þa mi ye, s Pey gam ber E fen di mi ze (asm) sa lât ve se lâm ge tir mek e vap la rýn kat kat faz la ya - S zýl dý ðý, a hi ret ti ca re ti nin art tý ðý, üç ay la rýn bi rin ci si ni bi tir dik, i kin ci si ne gir dik. Al lah na sip e der se ký sa bir sü re son ra da on bir a yýn sul ta ný Ra ma zan a yý na ka vu þa ca ðýz. Bu ay la rý hak ký mýz da ha yýr lý yap mak e li miz de. Bol bol na maz ký la rak, Kur ân ve tef sir le ri ni o ku ya rak, sa lâ vat ge ti re rek ma ne vî ti ca re ti mi zi art týr mak müm kün. Ce nâb-ý Al lah, Kur ân-ý Ke rîm de Ger çek ten, Al lah ve me lek le ri, Pey gam be re sa lât e der ler. Ey i man e den ler! Siz de o na sa lât e di niz, se lâm ve ri niz. bu yur muþ tur. (Ah zab Sû re si, 56) Pe ki, Re sûl-i Ek rem (asm) E fen di mi ze sa lât ve se lâm ge tir mek na sýl o lur? Bu nun na sýl ol du ðu nu sa ha be ler den öð re ni yo ruz. As hab dan Ka b. b. Uc re, Re sû lul lah (asm) yan la rý na çý kýn ca, ken di si ne Yâ Re sû lal lah! Sa na sa lât ü se lâm ge tir mek ge rek ti ði ni öð ren dik, a ma sa na sa lât ü se lâ mý na sýl ge ti re ce ðiz? de di. Re sû lul lah (asm): Al lah ým! Ýb ra him in â li ne sa lât bu yur du ðun gi bi, Mu ham med e ve â li ne de sa lât bu yur. Mu hak kak ki, Sen hamd e dil me ye lâ yýk sýn, yü ce sin. Al lah ým! Ýb ra him in â li ne be re ket ver di ðin gi bi, Mu ham med e ve â li ne de be re ket ver. Mu hak kak ki, sen hamd e dil me ye lâ yýk sýn, yü ce sin de yi niz bu yur du. (Ah med b. Han bel, Müs ned, c. 4, s. 241, Bu ha rî, Sa hih, c. 7, s. 156, Müs lim, Sa hih, c. 1, s. 305) Bu sa lâ va tý na maz kýl dý ðý mýz za man her ta hiy yat a o tur du ðu muz da Al la hüm me sal li ve Al la hüm me ba rik le ri o ku ya rak ye ri ne ge tir miþ o lu yo ruz. Bir gün Ab dur rah man b. Avf, Re sû lul lah ý (asm) va kýf hur ma lýk la rý na doð ru gi der ken ta kip et ti. Re sû lul lah (asm), hur ma lý ða gi rer gir mez, kýb le ye yö nel di ve sec de ye ka pan dý. Sec de yi o ka dar u zat tý ki, Al lah sec de de o nun ru hu nu san ki al mýþ tý. Re sû lul lah (asm) sec de den ba þý ný kal dý rýn ca, Ab dur rah man ý gör dü. Bu ra da ne yap tý ðý ný sor du. O da, Yâ Re sû lal lah! Sen sec de ye ka pan dýn, bir ke re sec de et tin. Ce nâb-ý Al lah ýn sec de de ru hu nu kab zet miþ ol ma sýn dan kork tum de di. Bu nun ü ze ri ne Re sû lul lah (asm) Ceb ra il (as) ba na ge lip A zîz ve Ce lîl o - lan Al lah! Sa na sa lât ge ti re ne, Ben de sa lât ge ti ri rim. Sa na se lâm ve re ne, ben de se lâm ve ri rim. bu yu ru yor de di. (Ah med ibn. Han bel, Müs ned, c. 1, s. 191) Ne gü zel bir müj de de ðil mi? Re sûl-i Ek rem in (asm) bu ka dar sa lâ va ta ih ti ya cý var mý dýr? Ma dem o Ha bî bul lah týr, Al lah ýn en sev gi li si dir. Ak la þöy le bir so ru ge le bi lir: Öy ley se bu ka dar sa lâ vat ve du â ya ne ih ti ya cý var dýr? Be di üz za man bu so ru ya þöy le ce vap ve rir: O zat (asm) u mum üm me ti nin sa a de tiy le a lâ ka dar ve bü tün ef rad-ý üm me ti nin her ne vî sa a det le riy - le his se dar dýr ve her ne vî mu sî bet le riy le en di þe dar dýr. Ýþ te, ken di hak kýn da me râ tib-i sa a det ve ke mâ lât had siz ol mak la be ra ber, had siz ef rad-ý üm me ti nin, had siz bir za man da, had siz en vâ-ý sa a det le ri ni ha ra ret le ar zu e den ve had siz en vâ-ý þe ka vet le rin den mü te es sir o lan bir zat, el bet te had siz sa lâ vat ve du â ve rah me te lâ yýk týr ve muh taç týr. (Mek tû bât, s. 506) Üm me ti nin mut lu lu ðu nu dü þü nen, on la rýn ü zün tü le ri ne ü zü len ve se vinç le ri ne se vi nen bir Pey gam be re üm met ol mak en gü zel bir ma kam i ken; bu ma ka ma ve si le o lan za ta sa lâ vat ge tir mek, du â et mek de her hal de her Müs lü man i çin terk e dil me ye cek bir gö rev dir. Sa lâ va týn ma na sý ný Sa id Nur sî þöy le a çýk lar: Sa lâ vâ týn mâ nâ sý rah met tir. Ve o zî ha yat mü ces sem rah me te rah met du â sý o lan sa lâ vât i se, o Rah me ten li l-â le mî nin vü sû lü ne ve sî le dir. Öy le i se, sen, sa lâ vâ tý ken di ne o Rah me ten li l-â le mî ne u laþ mak i çin ve sî le yap ve o zâ tý da rah met-i Rah mân a ve sî le it ti haz et. U mum üm me tin, Rah me ten li l-â le mîn o lan (asm) hak kýn da, had siz bir kes ret le rah met mâ nâ sýy la sa lâ vât ge tir me le ri, rah met ne ka dar kýy met tar bir he di ye-i Ý lâ hi ye ve ne ka dar ge niþ bir da i re si ol du ðu nu par lak bir sû ret te is pat e der. El hâ sýl: Ha zî ne-i rah me tin en kýy met tar pýr lan ta sý ve ka pý cý sý zât-ý Ah me di ye (asm) ol du ðu gi bi, en bi rin ci a nah ta rý da hi Bis mil la hir rah ma nir ra - him dir. Ve en ko lay bir a nah ta rý da sa lâ vât týr. (Lem a lar, s. 265)  lem le re rah met o la rak gön de ri len Pey gam ber E fen di mi ze (asm) u laþ ma nýn yo lu sa lâ vat týr. Çün kü o zat rah met ha zi ne si nin ka pý cý sý dýr. O zât-ý Ah me di ye (asm), u bu di ye ti ci he tiy le, halk tan Hakk a te vec cü hü ha se biy le, rah met mâ nâ sýn da ki sa lâ tý is ter. Ri sa le ti ci he tiy le, Hak tan hal ka el çi li ði hay si ye tiy le se lâm e der. Na sýl ki cin ve ins a de din ce se lâ ma lâ yýk ve cin ve ins a de din ce u mu mî tec did-i bî a tý tak dim e di yo ruz. Öy le de, se mâ vat eh li a de din ce, ha zi ne-i rah met ten, her bi ri nin na mý na bir sa lâ ta lâ yýk týr. Çün kü ge tir di ði nur la her bir þe yin ke mâ li gö rü nür ve her bir mev cu dun kýy me ti te za hür e der ve her bir mah lû kun va zi fe-i Rab bâ ni ye si mü þa he de o lu nur ve her bir mas nu da ki ma ka sýd-ý Ý lâ hi ye te cel lî e der. (Lem a lar, s. 627) O nun i çin, her bir þe yin, li san-ý hâl i le ol du ðu gi bi, söz le de ol sa Sa na sa lât ve se lâm ol sun yâ Re su lal lah! di ye cek le ri ke sin dir. Biz de on lar a dý na Cin ler, in san lar, me lek ler ve yýl dýz lar a de din ce mil yon lar sa lât ve mil yon lar se lâm ol sun, sa na yâ Re su lal lah! de me li yiz. Ya nýn da Re su lul lah ýn (asm) a dý a ný lýp da o na sa lât ge tir me yen kim sey le il gi li o la rak da Pey gam ber E fen di miz (asm), Cim ri, ya nýn da a dým a ný lýp ba na sa lât ge tir me yen kim se dir bu yur du. Bir gün Ra su lul lah (asm) min be re çýk tý ve  min, â min, â min de di. Ý nin ce þöy le de nil di: Üm me ti nin mut lu lu ðu nu dü þü nen, on la rýn ü zün tü le ri ne ü zü len ve se vinç le ri ne se vi nen bir Pey gam be re üm met ol mak en gü zel bir ma kam i ken; bu ma ka ma ve si le o lan za ta sa lâ vat ge tir mek, du â et mek de her hal de her Müs lü man i çin terk e dil me ye cek bir gö rev dir. Ya Re su lal lah! Min be re çýk tý ðýn da:  min, â min, â min de din. Re su lul lah (asm) þöy le bu yur du lar: Ba na Ceb ra il gel di ve þu nu söy le di: Kim Ra ma zan a yý na e ri þir de ba ðýþ lan ma dan ö lür se Ce hen ne me gi rer. Al lah o nu rah me tin den u zak et sin.  min! de. Ben de,  min de dim. Kim, an ne ve ba ba sý na ve ya bun lar dan bi ri si ne ye ti þir de on la ra i yi dav ran ma dan ö lür se ce hen ne me gi rer. Al lah o nu ha yýr dan, rah me tin den u zak kýl sýn.  min! de. Ben de  min! de dim. Ki min ya nýn da a dýn zik re di lir de sa na sa lât ge tir me den ö lür se, ce hen ne me gi rer. Al lah o nu ha yýr dan u zak kýl sýn.  min! de. Ben de  min de dim. (Ýbn Sa d, Ta ba kat, 8:58) Re su lul lah ýn (asm) du â la rý na u laþ mak i çin yu ka rý da sa yý lan üç ko nu ya çok dik kat et mek ge re kir, di ye dü þü nü yo rum. Siz ne der si niz? LÛ GAT ÇE: ta rîk-i Mu ham me dî: Pey gam be ri mi zin (asm) yo lu, sün ne ti. it ti had-ý Ýs lâm: Ýs lâm bir li ði. Bahr-i Um man: Um - man de ni zi, bü yük de - niz. it ti had-ý Mu ham me - dî: Sü heyl Pa þa, Meh - med Sa dýk, Fe rik Rý za Pa þa, Der viþ Vah de ti ve ar ka daþ la rý ta ra fýn dan Ýs tan bul da 5 Ni san 1909 ta ri hin de ku ru lan bir ce mi yet. ci het-i vah det: Bir lik ba ðý. tev hid-i Ý lâ hî: Al - lah ýn bir li ði ne i man ve O ndan baþ ka i lâh ol ma - dý ðý ný tas dik et me. pey mân: Ye min, and, ka sem. en cü men: Bel li ko nu - la rý gö rüþ mek ü ze re top la nan mec lis, ce mi - yet. me sâ cid: Mes cid ler. me dâ ris: Med re se ler. ze vâ yâ: Zâ vi ye ler. mün te si bîn: Mün te - sip ler, bað lan mýþ lar. ni zam na me: Ka nun - la rýn uy gu lan ma sý ko nu - sun da ay rýn tý lý nok ta lar ih ti vâ e den ve ba kan lar ku ru lun ca ka rar laþ tý rý lan ka i de ler bü tü nü, tü zük. Sü nen-i Ah me di ye: Pey gam be ri mi zin (asm) sün ne ti, ah lâk ve ya þa - yý þý. e vâ mir ve ne vâ hî-i þer i ye: Di nin e mir ve ya sak la rý. it ti had: Bir leþ me, bir - lik. ih fâ: Sak la mak, giz le - mek. havf-ý ri yâ: Gös te riþ kor ku su. ba ki ci ma il.com Ýð ti nâm-ý fýr sat; fýr sa tý ga ni met bil mek, fýr sa tý ka çýr ma mak, fýr sat tan is ti fâ de et mek tir. E sâ sýn da ha yat bü yük bir ni met tir. Za man i se o ni me ti ga ya tü l-gâ ya ta sevk et mek te is ti mâl e di le cek en ö nem li zem be rek tir. Fýr sat lar stok e dil mez ö nem li bir ha kî kat tir. O hal de ha ya tý mý zýn en ö nem li gâ ye si Kur ân ve sün net-i Re sû lul lah ý (asm) as rý mý za en eþ mel ve mü kem mel bir sû ret te tef sîr e den Ri sâ le-i Nûr la rý o ku mak, an la mak, id râk e dip tat bîk et mek ol ma lý dýr. Bu nok ta da Ri sâ le-i Nûr la rý o ku ma yý ið ti nâm-ý fýr sat bil mek ge re kir. Çün kü kâ i nat ta Ri sâ le-i Nûr un dâ vâ sýn dan da hâ bü yük ve e hem mi yet li bir dâ vâ yok tur. Ri sâ le-i Nûr la rýn iþ ti gâl et ti ði dâ vâ, î mân ve Kur ân dâ vâ sý dýr. Öy ley se en bü yük ið ti nâm-ý fýr - Ýð ti nâm-ý fýr sat sat Ri sâ le-i Nûr lar i le iþ ti gâl et mek tir di ye bi li riz. O hal de bü tün ha ya tý mý zý o dâ vâ ya sarf et sek yi ne de az dü þer. Çün kü mu kâ bi lin de bü yük bir fi yat a lý yo ruz. Ri sâ le-i Nûr da i re si ne ih lâs, sa dâ kat ve te sâ nüd sý fat la rý i le dâ hil o lan lar ve iþ ti rak e den ler î mân i le kab re gi re cek tir di ye i þâ rât-ý Kur â nî ye ol du ðu nu Be dî üz za mân Haz ret le ri be yan e der. Bu fýr sat la rý ka çýr mak is te me di ði miz i çin dir ki, a ce le e di yo ruz. Nûr la ra ko þu yo ruz, Nûr la rý ya þý yo ruz ve Nûr lar la so lu yo ruz. U bû di ye tin ik ti zâ et ti ði ve bu Nûr lar dan al dý ðý mýz ders le rin de lâ let et ti ði ve cih le bü tün ku sûr la rý, fe nâ lýk la rý nef si miz den ve i yi lik le ri, i yi þey le ri Al lah tan bi li yo ruz. Nûr la ra ve Kur ân a hiz me ti has bî o la rak ar zu e di yo ruz ve neþ ri ne mu vaf fak o la ma dý ðý mýz i çin ve ye te rin ce hiz met e de me di - ði miz den mü min ler he sâ bý na çok mü te es sir o lu yo ruz. Bu ha li mi ze de þü kür ler ol sun di yo ruz. Çün kü on lar dan na sip le ni yo ruz ve fe yiz yâb o lu yo ruz. Öy ley se bu fýr sa tý ka çý rýr sak, dün ya mýz að la dý ðý gi bi â hi re ti miz da hi að la ya cak O dün ya da da, â hi ret te de zi ya na uð ra mýþ týr 1 â ye ti nin to ka dý ný yi ye ce ðiz ih ta rýn dan da kor ku yo ruz. Kev ser-i Kur â ni ye ha vu zu o lan þahs-ý mâ ne vî ye den ü mît vâ rýz. Bi li yo ruz ki o þahs-ý mâ ne vî ye ye ku sûr lar da hil ol mu yor, ha se ne ler i se ay ný mis liy le bü tün o la rak ih lâs ve sa dâ kat le iþ ti rak e dip se bat e den le rin def ter-i a mâ li ne bi ta mâ mi ha ge çi yor. Bu ha kî kat kar þý sýn da biz ler de de me li yiz ki; Öy ley se, a sýl üs tâd Kur ân dýr. Üs tâd-ý muh te re mi miz, el yak ve el hak mu ar ri fi, mü bel li ði ve mü der ri si dir. Biz muh taç lar fýr sa tý ga ni met bil me li, cev her le ri al ma lý, kal bi mi ze, di ma ðý mý za nak þet mek, dâ reyn de me dar-ý sa â de ti miz o la cak o lan bu Nûr la rý a lâ kad ri t-tâ ka neþ re ça lý þa rak mu ha fa za sý ný kuv vet leþ tir me li yiz. 2 Hem de  de ta, fet ret dev ri den me ye se zâ o lan bu za man da, ir si yet-i Nü büv vet ma kâ mýn da, i lâ-yý ke li me tul lah uð run da mad de ten uð ra þan seyl-i da lâ let le ka pan mýþ o lan râh-ý Hak ka çý ðýr a çan bir re cül-ü fe dâ kâ ra il ti hak ve mu a ve net et mek ve bu ve sî ley le fýr sa tý ga ni met bi le rek, zu lü mat tan nû ra maz har ol mak lü zû mu nu his ve in ti kal et tim. 3 di ye bil me li yiz. Dip not lar: 1- Hac Sû re si, 22: Bar la Lâ hi ka sý, s Bar la Lâ hi ka sý, s. 375.

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ LYS maratonu sona erdi NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 5 Þaban 1433 Ru mî: 12 Haziran 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý ÜNÝVERSÝTE ADAYLARININ LYS MARATONU FEN BÝLÝMLERÝ SINAVI ÝLE SONA ERDÝ. ÖÐRENCÝLER SINAVDA TER DÖKERKEN, AÝLELERÝ ÝSE YÝNE OKUL BAHÇELERÝNDE KUR'ÂN OKUYUP, DUÂ ETTÝ. ÜNÝVERSÝTE adaylarýnýn 2012 LYS maratonu Fen Bilimleri Sýnavý (LYS-2) ile sona erdi. Fizik, Kimya ve Biyoloji testlerinin yer aldýðý oturum dün saat da baþladý. Tek oturum olarak uygulanan LYS-2 de 308 bin 702 aday baþarýlý olmak için ter döktü. Toplam 135 dakika süren sýnavda adaylar, Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümlerinin her birinden 30 soru cevapladý. Adaylara, her test için 45 dakika süre verildi. Bütün sýnavlarda testler ayrý soru kitapçýklarýnda bulunurken, tek cevap kâðýdý kullanýldý. Sýnava giren adaylar, sýnav maratonunun bitmesinin kendilerini mutlu ettiðini söyledi. Adaylar, bir yýllýk çalýþmalarýnýn karþýlýðýný almak istediklerini dile getirdi. Bazý adaylar da kendilerini destekleyen ailelerini mahcup etmemek için sýnavda baþarýlý olmak istediklerini ifade etti. Sýnava geç kalan bazý öðrenciler ise büyük telâþ yaþadý. Adaylar, güvenlik görevlilerinin yardýmýyla sýnava girecekleri sýnýflara koþarak gitti. Ýstanbul / cihan Koyun sürüsüne kurtlar saldýrdý KOYULHÝSAR ilçesine baðlý Sugözü Köyünde küçükbaþ hayvan sürüsüne saldýran kurtlar, 40 koyunu telef etti. Hayvancýlýkla uðraþan Hýfzý Piþgin e (66) ait sürü, ilçe merkezinden yaklaþýk 40 kilometre uzaklýktaki Daðönü mezrasýnda, kurtlarýn saldýrýsýna uðradý. Saldýrýda 40 koyun telef oldu, 10 u da yaralandý. Olayýn duyulmasýnýn ardýndan köy muhtarý Þenol Demirci ve köylüler, Hýfzý Piþgin le birlikte daðda yaralý koyunlarý aradý. Bu sýrada bazý köylülerin av tüfeklerini kuþandýklarý ve yanlarýnda çoban köpeklerinin olduðu görüldü. Hayvanlarýn sahibi Piþgin, Daðönü mezrasýnda otlattýðý sürünün bir anda ortadan ikiyi bölündüðünü söyledi. Bazý koyunlarýn yaralý olduðunu görünce sürünün kurt saldýrýsýna uðradýðýný anladýðýný belirten Piþgin, Bölge çok daðlýk olduðu için sürüyü toplamakta güçlük çektim. Saldýrýda 40 koyun telef oldu, 10 koyun da yaralandý. köylülerle hâlâ daðda yaralý koyun arýyoruz dedi. Köy muhtarý Þenol Demirci de, gördüðü manzaranýn çok korkunç olduðunu kaydetti. Sivas / aa A zer bay can da Ra ma zan fa a li yet le ri dü zen le ne cek A ZER BAY CAN Di nî Ku rum lar dan So - rum lu Dev let Ko mi - te si Baþ ka ný El þad Ýs - gen de rov, Ra ma zan a yýn da çe þit li fa a li yet - ler dü zen le ye cek le ri - ni bil dir di. Ýs gen de - rov, in ter net ve sos - yal pay la þým si te le ri ni da ha ak tif kul la na - cak la rý ný, halk la da ha faz la i le ti þim ha lin de o la cak la rý ný be lirt ti. El þad Ýs gen de rov, di - nî ki tap la rýn A zer - bay can a ge ti ril me - sin de ba zý sý kýn tý lar ya þan dý ðý ný i fa de e de - rek, Ku r'ân-ý Ke rim ve di ðer kut sal ki tap - la rýn ül ke ye ge ti ril - me sin de ko lay lýk sað - la ya cak bir uy gu la ma ü ze rin de ça lýþ týk la rý ný söy le di. Ba kü / a a Sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil, baþka bir araca çarparak takla attý ve ardýndan 8 metrelik yükseklikten yere çakýldý. FO TOÐ RAF: AA-CÝHAN Çaðlayan da kaza: 3 ölü, 3 yaralý D-100 karayolu Çaðlayan mevkiinde bir otomobilin baþka bir araca çarparak takla atmasý ve yol kenarýndaki 8 metrelik yükseklikten yere çakýlmasý sonucu 3 kiþi öldü, 3 kiþi yaralandý. Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Görgü þahitlerinin ifadesine göre, karayolunun Edirne istikametinde seyreden 34 ZG 9930 plâkalý otomobil kontrolden çýkýp önündeki 34 FG 1846 plâkalý araca çarptý. 34 ZG 9930 plâkalý otomobil çarpmanýn etkisiyle bariyerlere savrulup takla attý. Aðaçlýk alaný da geçen araç yaklaþýk 8 metrelik yükseklikten yan yola düþtü. Hurdaya dönen araba içindeki 3 kiþi öldü, 3 kiþi ise yaralandý. Yaralýlar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Ýtfaiye ekiplerinin yoðun çalýþmasý sonucu cesetler araçta sýkýþtýklarý yerden çýkarýldý. Polis ekipleri, olay yerine güvenlik þeridi çekerek çevre güvenliði aldý. Polis ekipleri kazayla ilgili geniþ çaplý soruþturma baþlattý. Ýstanbul / cihan Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen kazada da 1 kiþi öldü. Ýnegöl de otomobil devrildi: 2 ölü ÝNEGÖL ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi öldü, 3 kiþi yaralandý. Bursa-Eskiþehir karayolunda, Ýbrahim Can (50) yönetimindeki 16 PG 337 otomobil devrildi. Sürücü ve eþi Ýfakat Can (44), Ýsa Can (57) ve eþi Yadigar Can (60), Müzeyyen Ötünbek (68) yaralandý. Yadigar Can, Ýnegöl Devlet Hastanesi ne götürülürken vefat etti. Ýsa Can, ayný hastanede yapýlan müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Yaralýlarýn saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi. Görgü þahitlerinin ifadesi doðrultusunda, otomobiliyle kaza yapan aracý sýkýþtýrdýðý iddia edilen Hikmet Y. gözaltýna alýndý. Kazanýn, otomobildekilerin bir akrabalarýnýn düðününden dönerken meydana geldiði öðrenildi. Bursa / aa E dir ne de 60 ka çak ya ka lan dý E DÝR NE'DE ya sa dý þý yol lar dan yurt dý þý na çýk ma ya ça lý þan ya - ban cý uy ruk lu 60 ki þi ya ka lan dý. Gü ven lik güç le ri, il mer ke zi ne bað lý Doy ran, Ü yük - lü ta tar ve Bos na köy köy le ri i le Ýp sa la il çe - sin de dü zen le di ði o - pe ras yon lar da, ya sa dý þý yol lar dan yurt dý - þý na çýk ma ya ça lý þan Fi lis tin, Myan mar ve Su ri ye uy ruk lu 60 ki - þi yi ya ka la dý. Ka çak - lar, sý nýr dý þý e dil mek ü ze re E dir ne Em ni - yet Mü dür lü ðü Pa sa - port ve Ya ban cý lar Þu be si ne gö tü rül dü. E dir ne / a a ni as ya.com.tr Ye ni As ya ve ak re di tas yon Haf ta i çin de med ya da yer a lan bir ha be re gö re, Ge nel kur may 28 Þu bat ta ak re di - tas yon uy gu la ma sýy la ka ra lis te ye al dý ðý bir ký sým ya yýn or gan la rý na yö ne lik bu ta sar ru - fun dan vaz geç miþ ve dü zen le di ði bir tat bi kat i - çin on la rdan bazýlarýna da vet te bu lun muþ tu. Bu ha ber, ay rým cý lýk i çe ren hak sýz bir uy gu la - ma ya da ha son ve ril di ði þek lin de yo rum la na rak, mem nu ni yet le kar þý lan dý. An cak bi ze gö re, se vin mek i çin er ken. Çün kü bu ka ra rýn, hiç bir ya yýn or ga ný ný ha - riç te bý rak ma yan bir kap sam da ve ka lý cý ol ma sý ge re ki yor ki, hak sýz lý ðýn tam o la rak so na er di - ðin den söz e di le bil sin. A ma öy le bir du rum he nüz yok. Bu nun so mut i þa ret le rin den bi ri, yu ka rý da bah si ge çen ha ber de ki da ve tin, ak re di tas yon ay - rým cý lý ðý na mu ha tap ga ze te ler den bi ri o lan Ye ni As ya ya ya pýl ma mýþ ol ma sý. De mek ki, ay rým cý lýk hâ lâ sü rü yor. Ýl ker Baþ buð dö ne min de de ba zý ir ti ca î ya yýn or - gan la rý na Ge nel kur may ýn ka pý la rý a çý lýr gi bi ya pýl - mýþ, ge rek çe o la rak Ak re di tas yon da kri te ri miz A ta - türk il ke ve in ký lâp la rý na bað lý lýk týr, ev vel ce ak re di te et me yip de þim di ça ðýr dý ðý mýz ku ru luþ la ra ye þil ý þýk ya kar ken on la rý bir tür sta ja a lý yo ruz, ba ka lým ge çe - bi le cek ler mi? þek lin de me saj lar ve ril miþ ti. Ya yýn or gan la rý nýn, as ker ta ra fýn dan, kay na ðý ken di sin den men kul bir yet kiy le, res mî i de o lo ji ye bað lý lýk sý na výn dan ge çi ril di ði bir yer de hür ba sýn - dan ve de mok ra si den söz e di le bi lir mi? O çok e leþ ti ri len 1990 lý yýl lar da bi le böy le bir an la yýþ ve uy gu la ma yok tu. O ka dar ki, Org. Do ðan Gü reþ in Ge nel kur may Baþ ka ný ol du ðu dö nem de, 1992 yý lýn da ga ze te sa - hip le ri i çin dü zen le nen bir Gü ney do ðu ge zi si ne Meh met Kut lu lar da çað rýl mýþ ve iþ ti rak et miþ ti. Ay ný þe kil de, yi ne ay ný yýl Har bi ye Or du e vin de ter tip le nen ve dö ne min Ge nel kur may Ge nel Sek - re te ri Ya þar Bü yü ka nýt ýn ev sa hip li ði yap tý ðý bir da ve te, ay rým gö ze til mek si zin çað rý lan ga ze te tem sil ci le ri a ra sýn da Ge nel Ya yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz de var dý ve A li Fer þa doð lu i le bir lik te Ye ni As ya yý tem sil et miþ ti. Ne var ki, son ra ki sü reç te du rum de ðiþ ti ve ay rým cý yak la þým her yer de a ðýr bas tý. Kýþ la kan tin le rin de sa týl ma sý na i zin ve ril me - yen ga ze te ler a ra sýn da Ye ni As ya nýn da bu lun - ma sý, bu nun ör nek le rin den bi riy di. Ül ke ü ze rin de ki 28 Þu bat göl ge si nin gi de rek ko - yu laþ tý ðý dö nem de i se, ir ti ca yý en bü yük iç teh dit sa yan an la yý þýn te za hü rü o la rak, Ge nel kur may kay nak lý suç du yu ru la rý ard ar da gel di. Ba þör tü sü ya sa ðý baþ ta ol mak ü ze re dö ne min hak sýz uy gu la ma la rý ný e leþ ti ren ya yýn la rý mýz se be - biy le, sýk sýk top lat ma ka rar la rý na ko nu ol duk. Ar dýn dan so rum lu ya zý iþ le ri mü dü rü müz ve ya - zar la rý mýz hak kýn da DGM ler de so ruþ tur ma lar, dâ vâ lar a çýl dý, mah kû mi yet ka rar la rý ve ril di. Dep rem Ý lâ hî i kaz dýr me sa jý ný ve ren ya yýn - la rý mýz, bu bas ký la rýn da ha da yo ðun laþ ma sý na se bep ol du. Ne re dey se yar gý lan ma yan ve ce za al ma yan ya za rý mýz kal ma dý. Kut lu lar da ay ný se bep ten 276 gün ha pis yat tý. Son ra ki yýl lar da bu bas ký lar, ö zel lik le AB sü - re ci nin ge tir di ði de mok ra tik leþ me ye bað lý o la - rak ted rî cen a zal dý i se de tü müy le or ta dan kalk - ma sý yi ne za man al dý. Ge nel Ya yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz ün 2004 te e. Org. Do ðu Ak tul ga hak kýn da ki bir ya - zý sýn dan do la yý taz mi nat ö de me ye mah kûm e - dil me si, bu nun ör nek le rin den bi riy di. (Bi lin di ði gi bi bu ka rar da, Kut lu lar a ve ri len mah kû mi yet gi bi A ÝHM den dön dü ve bu ka ra - rý sa vu na ma yan dev let Ye ni As ya ya taz mi nat ö de me yi ka bul et mek du ru mun da kal dý.) Ge li nen nok ta da bas ký lar bü yük öl çü de so na er - miþ gi bi gö rü nü yor, a ma Ye ni As ya ya yö ne lik ak - re di tas yon ay rým cý lý ðý hâ lâ de vam e di yor. Ve bu nun da so na er me si ge re ki yor. Bu a ra da, ak re di tas yon uy gu la ma sý nýn sa de ce as ker le sý nýr lý ol ma yýp, si vil ku rum lar da da söz ko nu su ol du ðu nu i fa de et me miz ge re ki yor. Me se lâ Cum hur baþ ka ný ve Baþ ba ka nýn dýþ ge zi - le ri ne Ye ni As ya bu gü ne ka dar hiç da vet e dil me di. Baþ ba ka nýn 2010 Ey lül ün de Dol ma bah çe de med ya yö ne ti ci le riy le bir a ra ya gel di ði da vet is - tis na tu tu lur sa, son ra ki di ðer bu luþ ma la ra Ye ni As ya çað rýl ma dý. Bu ör nek le ri ço ðalt mak müm kün. Ay rým gö zet me den her ke si tem sil ve her ke se hiz met ko nu mun da o lan dev let ku rum la rý nýn ay - rým cý lýk yap ma sý veya ba zan ça ðý rýp ço ðu za man ça ðýr ma mak gi bi çe liþ ki ler ser gi le me si, de mok ra - siy le de, dev let cid di ye tiy le de bað daþ mý yor.

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı