HAKSIZ" "HALKSIZ" "HALSİZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAKSIZ" "HALKSIZ" "HALSİZ"

Transkript

1 mm n ı H ı İKTİDAR HAKSIZ" "HALKSIZ" "HALSİZ Bugünün Biftyasında Din Kavramı ve Dindarlık Meselesi M u h a m J n H a te n il^ ^ ^ (İran Cumhurbaşkanı) ı n d a ş Y ıld ız EYLÜL - EKİM 1997 SAYI: 39 FİYATI: TL. (Kdv Dahil) i

2 v i r t v u z t t d t u t... "Celâli isyanlarından bıı yana milletin üzerine sinmiş korkuyu kaldırmak lazım. Bu korkuya dayalı olarak siyaset yapanları da iyi tanımak gerekir li yılların ortalarında dönemin Başbakanı Adnan Menderes bir konuşmasında bu tespitte bulunmuştu. Ve yine bir başka konuşmasında Türkiy e de, halk kendisini seçmemiş de olsa, kendini meşru iktidar görenlerin var ve etkin olduğunu bilmek gerekiyor" diyordu. Türkiye'de bugün yaşanan duruma baktığımızda Ibıı Haldun un Geçmişler geleceğe, suyun suya benzediği kadar benzer sözüıüi doğrulayan yukarıdaki tespitlere birebir uyan hadiseler yaşıyoruz. Gerçekten bugün, halkın vermediği iktidarın sahipleri, hukuku yok sayan bir maııtıkkı toplumun büyük bir kesimi üzerinde korku rüzgarları estirmeye çalışmaktadırlar. Toplumun dörtte birinin oyunu akın bir parti, hiçbir makul gerekçe olmadan Anayasa Mahkemesi kıskacına sokulmuş ve o partiye oy verenler adeta suçlu pozisyonuna düşürülmüştür. Hemen hemen tümüyle halkın yardımlarıyla ve devletin okulları olarak inşâ edilmiş eğitim kurumlan olan imam Hatip Liselerini orta kısımları yine hiçbir ciddi gerekçe göstrilmeden kapatılmıştır. Ayrıca lise bölümünün de akibeti meçhıd bırakılarak, insanların oraya yönelmeleri engellenmiştir. Bu okullardan mezun insanlar ise sakıncalı durumuna düşürülmüştür. Ve nihayet MGK genel sekreterliği tarafından hazırlandığı söylenen bir tasarıya göre, dinî hayata taalluk eden en ufak bir davranış bile şiddetli cezayı gerektiren suç kapsamına alınmak istenmektedir. Bütün bu saydığımız olaylar ve benzerleri toplumun büyük bir kesimi üzerinde korku ve dehşet yaratmaya dönük, planlı, programlı hadiselerdir. Gerçekten de, eski içişleri Bakanı Mera! Akşener iıı tabiri ve tarifiyle elitist, oligarşik dikta nm dikte ettiği bir taşeron iktidarın uygulamaya koyduğu bu dayatmalar toplumun keskin kamplara bölünmesi tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Nitekim laik-antilaik diye isimlendirilin ey e çalışılan bu kamplaşma normal halk kitleleri arasında bile psikolojik olarak kendini hissettirmeye başlamıştır. Ve her baskı döneminin tabii bir sonucu olan iftira, ihbar kampanyaları revaç bulmaya başlamıştır. O kadar ki, istihbarat toplama işi devletin resmî görevlilerinin çoluk çocuklarına kadar indirgenmiştir. Herkes kendisinin daha ilerici olduğunu ispat etme gayretine düşmüştür. Islâm a ilişkin bir konuda en ufak bir davranış ve söz.devlet katında "tenzil sebebi olmaya başlamıştır. Çok hassas olan bazı kavramlar ve konular düşünülmeden, tartışılmadan, dayatılan biçimiyle kabul edilmeye başlanmıştır. (Bu ortamın oluşmasına bir kısmı medyanın olağanüstü katkılarını da unutmamak gerekir.) Dolayısıyla zaten kısıtlı olan fikir özgürlüğü daha da kısıtlı hale gelmeye başlamıştır. M. Kemal in ekonomi danışmanı A.H.Başar şunları söylüyor: Bana nazaran kendilerini Islâm kültürüne daha yakın tanıdığım arkadaşlara mesela, Haşan Ali ve hatta Memduh Şevket Beylere bile bu bahiste birşey açamıyordum. Mürteci ve dindar gözükmemek için herkes elinden geleni yapıyordu. Ayrıca bu çok mantıksız, manasız, hukuksuz dayatmalar insan ruhunda isyanlar meydana getirecek bir periyotta devam etme eğilimini göstermektedir. Sayın Akşeııer in söylediği kadarıyla 28 Şubat MGK smda alman kararlar ısrarla ve her ne pahasına olursa olsun yürürlüğe konacaktır. Ve uygulamaya konacak her karar toplumdaki parçalanmışlığı derinleştirecek sonuçlar doğuracaktır. Bu toplumsal parçalanmışlık ve kutuplaşma kendini güçlü hisseden bir takım dayatmacıların, işine gelse de, toplumun menfaatlerine uymadığını hepimiz biliyoruz. Burada önemle üzerinde durulması gereken konu şudur: Bu, dayatmalara halkımız ilk defa muhatap oluyor değildir. Türkiye ]940'lı yılların faşizmini

3 yaşamıştır. Türkiye yi yönetenlerin ve yönetime râm olanların dışında, herhangi bir kimseye en ufak bir hürriyet kırıntısının bile verilmediği bir dönemi yaşamıştır. Milli Ş e f in iradesinin kanun olduğu, milletin bir düşman kabul edildiği en ufak bir özgür düşünce kırıntısının cahilâne itiraz" ve rejime muhalefet" kabul edildiği ve her câhilâne itiraz ve teşebüsün kanunen ve cebren" bertaraf edildiği dönemleri yaşamıştır. Dolayısıyla bugünkü içine sürüklenmek istendiğimiz ortam nihayet Milli Ş e f döneminin kötü bir taklidi olmaktan öteye gitmeyecektir. Bundan ise milletin elde edeceği müsbet hiçbir kazanım yoktur. Hukuksuzluğu, zulmü ve dayatmayı yapanlara tarihte olduğu gibi sadece bir utanç kalacaktır. Aksini iddia edenlere Cumhuriyet dönemi demokrasi tarihinin kesintili bölümlerini okumaları tavsiye olunur. Son olarak şunu söylemek istiyoruz. Bu şedid, hukuksuz ortamın uzun süreli olması ihtimali yoktur. Bu bir ara dönemdir. Bu ara dönemin süresini uzatmak, dayatmalarına meşruiyet kazandırmak için müslüman insan unsurunu tahriklerle kanunsuzluğun içine çekmek isteyebilirler. Buna asla fırsat vermemek gerekir. Hele şiddeti çağrıştıracak en ufak bir harekete bile teşebbüs edilmemelidir. Ancak kanuni, meşru, hukuki tüm hak koruma vasıtaları bu dayatmalar karşısında kullanılmalıdır. Bu dayatmaların fikri, teorik ve eylem zemini irdelenmeli ve teşhir edilmelidir. Daha önce yapılan hatalardan ders alınarak çifte standartlı davranışları ortadan kaldırma gayretinde olmalıyız. Hukukun bir gün hepimize lazım olacağının kesinlikle bilincinde olmalıyız. Bu bağlamda hatırlanacak örnek bir olay DEP lileıin meclisten atılması olayıdır. Eğer RP, DEP'tilerin düşüncelerine karşı olduğunu ilan ederek, ama onların fikirlerini mutlaka bu meclis platformunda söylemeleri gerektiğini ve DEP le yapılacak siyasi mücadelenin meclis platformunda yapılması gerektiğini söylemiş olsaydı, elbette daha tutarlı olurdu. Kısaca dayatmayı, benden yana ve ondan yana diye niteleyip tavır almak yerine, dayatmanın her türüne karşı olm ak gerekmektedir. Tutarlılık budur. Eski hataların kritiğini yaparak yeni döneme ilişkin politikalar üretmek, bu tereddüt ve korkunun kol gezdiği ortamı aşmak, müslüman siyasilerin ve entellektüellerin öncelikli görevidir. Tarihimizin kırılma noktalarından birini yaşadığımız şu anda, çok küçük ve güncel m enfaatler karşılığı dayatmaların yanında yer alanlar çok yakın bir gelecekte utanacaklardır. Umalım ki, dayatmalar karşısında bugüne kadar çok iyi bir imtihan vermemiş olan bugünkü meclisi teşkil eden milletvekilleri bundan sonra gelecek olan dayatmalara, temsil ettikleri kurumun onuruyla mütenasip bir karşılık verebilmiş olsunlar. Şöyle elli yıllık tarihe bakarlarsa, yaşadığımız dönemin geçici bir ara dönem olduğu ve bu dönemlerde tutarlı davranış gösterenlerin milletin gönlünde yaşadığım görürler. Hukuk dışı dayatmacı zihniyet sahiplerine de şunu hatırlatmakta yarar var: Tarih, dayatmaların ve zulümlerin uzun ömürlü olamadıklarını gösteriyor. Öyle ki, bütün milleti muhalif ve bütün muhalifleri yoketme sevdasında olanların, ismi cismi unutulmuş ama, onlara karşı çıkanların bugüne intikal eden şahane dörtlükleri kalmıştır, işte bir örnek: Padişahım, bir drahta (ağaç) döndü kim güya vatan, Bir baltadan bir şâhı (dal) hâlî kalmıyor. Gam değil amma bu mülkün böyle elden gitmesi; Gitgide zulmetmeye elde âhâli kalmıyor." Mülkü ve iktidarı korumak adına ahaliyi yoketmelc isteyenlere ithaf olunur. Selamlar Üm ran Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü (Ümran YâVıncdık, T un/j», Tic. Ud.ŞU.). A bdullah YILDIZ Yaym Yönelmeni M esut KARAŞAHAN Yayın Kurulu C ev at Ö zk ay a, A b d u lla h Y ıldız, M esut K araşah an, S e rd a r Ö z d e m ir, M etin Ç ığrıkçı, A ziz E rd o ğ a n, Ş ak ir A ltın taş İdare Merkezi Kıztaşı Cad. N o :56/l Fatih-İstanbul Tel: Yazışma Adresi Kıztaşı Cad. Kuriş Ap. 51/4 Fatih-İstanbul Tel: Faks: e mail: alnet.net A bone Şartlan Yıllık(6 sayı): TL Yurt dışı yıllık: 30 DM-20 $ POSTA ÇEKİ NO: Veli Kahraman Fiyatı: TL Dizgi, içdüzen: Ümran Baskı: Y ıldızlar M atbaacılık A.Ş. Tel:

4 & cc 4, a ^ t ^ *» Halka Rağmen Halk İçin Eğitim 4,*;. Burhaneddin Can Kamu Alanlarının Siyasallaştırılması Çerçevesinde Sorunlarımıza Bir Bakış 16 Mustafa Aydın Türkiye de Değişmeyen İktidar ve İktidara M uhalefet Olabilmek: Serbest Fırka Örneği 22 Celaleddin Vatandaş Zulmün Hukuku Yok 35 Mesut Karaşahan K esintisiz Hak-Batıl M ücadelesi ve JVaişI k 01*01 TV» lcpjvllci İriler 39 /ıuuulldll AhHııllah YAIIUİZj ıld ı/ M uharrem Balcı ile M GK ve Demokrasi Üzerine 50 Ekrem Özkaya Düşünerek Var Olmak ya da Demokrasi 55 Abdurrahman Arslan Darbe Tehditi Altında Bugünün Dünyasında Din Kavramı Vicdan Hürriyeti 58 Ekrem Sağıroğlu ve Dindarlık Meselesi 60 Muhammed Hatemi İran Seçimlerinden Dersler 66 Muhammed Haşan Ahlâkdışılığın Kökeni 68 Haluk Burhan Yapıcılığı Ön e Çıkarmak 71 Ahmet Mercan İngiltere Mektubu 73 Kani Torun Çatal Yüreklilere 76 Caner Arabacı Kitap Dünyası 77 İdris Kahraman <

5 gündem Halka Rağmen Halk İçin Eğitim Burhaneddin Can Orduların mızrağı ancak bir m il öteye gider. Eğitim ordusunun etkisi yüzyılları kuşatır. Nizamü l Mülk Giriş Başbakanlık Kriz Yönetimi Yönetm eliği ile başlayan sürekli darbe teorisi, postm odern bir darbe olarak 28 Şubat ta kendisini hissettirdi ve hükümet değişikliği ile varlığını kabul ettirdi. Yeni kurulan 12 mart benzeri hükümet, 28 Şubat kararlarını uygulamaya başlardı. Postmodern darbenin ilk ciddi uygulaması 8. yıllık zorunlu kesintisiz eğitimin hayata geçirilmesi oldu. 8 yıllık zorunlu kesintisiz eğitimin ne getirip ne götüreceğini anlayabilmek için Türkiye deki eğitim sistemini, felsefesini, hedeflediği insan tipini iyice tahlil etmemiz gerekm ektedir. Bu ça lışm a bu amaçla yapılmış olup birkaç sayı devam edecektir. Eğitim Kavramı Tarihi gelişim içerisinde eğitim için değişik tanımlar yapılmıştır. Bu farklı tanımlar genelde içinde bulunulan şartlardan veya sahip olunan idolojiden etkilenerek yapılmıştır. Bütün tanımları burada alıp incelemek mümkün değildir. Bununla beraber bir kısmını ele alıp ortak bir sonuca ulaşm ak mümkün olabilir. Eğitim, Türkçe eğmek mastarından türetilen bir kelim edir. Eğip bükme, biçim verme anlamına gelmektedir. Eğitim, bireyin d av ran ışla rın d a değişim meydana getirme süreci olarak da tanımlanmaktadır. (1,2) Eğitim kavram ı Türkçe bir kavram olarak am açlananı, zihinlerde olanı tam yansıtmamaktadır. Birey davranışlarını daha iyiye, daha güzele, daha doğruya, daha yükseklere gidiş olarak bir değiştirm e anlamını ilk bak ışta içerm iy o r. Bu açıdan, A rapça daki, neşvünem a vermek, büyütmek, yükseltmek anlamına gelen terbiye ile İngilizce ve Fransızca da yükseltmek, yetiştirmek anlamlarına gelen éducation, (éducation) kelimelerinin eşdeğeri değildir.(3) Çünkü bu kav ram lard a değişim in yönü olumlu istikametledir. Bunu bir dil sorunu olarak şimdilik bir tarafa bırakalım. Eğitimin kişilik oluşturma, karakter teşekkülü veya kişi davranışlarını daha iyiye, güzele, doğruya doğru değiştirme süreci, bir öğretim sürecini de bünyesinde bulundurur. (4) Dolayısıyla bir bilgilenm e sürecidir de eğitim. (5) Gerek daha iyiye gidiş olarak davranış değiştirme, gerekse bilgilenme, bireyi toplumla, tabiatla etkileşim içine sokar. Öyleyse eğitim bu süreci de kapsam alıdır. (6) Davranışların etkilenmesi ve bilgilenme yalnız içinde bulunulan toplum ve coğrafyanın ürünü değildir. Tarihle ve diğer dünya toplumları ile ilişki, gerek bireyi, gerekse toplumu farklı açılardan etkilemektedir. Dolayısıyla eğitim bu süreci kapsamak zorundadır. Tarihte meydana gelen birikim i, kazanımı (kültür) bir davranış değiştirme ve bilgilenme aracı olarak eğitim içerm elid ir.(7) Eğitim, Teraküm eden, biriken beşer kültürünü yeni nesillere aktarma ve doğuştan getirdiği kapasiteleri inkişaf ettirme faaliyeti dir. (8) Öyleyse eğitim; fert ve toplum bazında şahsiyeti inşa etme, geliştirm e ve geleceğe hazırlama süreci olarak tanımlanabilir. Öğretim faaliyetin i de eğitimin kapsam ı için e sokarsak, eğitim, ferdin kişiliğini toplumsal değerleri gözöniine alarak inşa etmek ve bu şahsiyeti koruyarak bir meslek edindirmek ve 4 ümran

6 halka rağmen halk için eğitim toplumu kültür değerlerini koruyarak geleceğe hazırlama olgusu, sürecidir. Hz. Peygam ber in Beşikten mezara kadar ilim öğren." hadisi, bu eğitim sürecinin en iyi bir şekilde ifadesidir. Eğitim in Am acı Eğitim tanımları, eğitim kavramının semantik alanını oluşturur. Amacını ve etkileşim içinde olduğu ilgi ağını da ortaya koyar. Eğitim, fert, toplum, sistem, tarih, gelecek, meslek, dünya, tabiat gibi temel kavram larla etkile- şim içinde bulunur ve karm aşık bir ilişki ağı kurar. Bu karmaşık ilişki ağının tam ortasında insan v ard ır. E ğitim insanla vardır, insan içindir. Eğitimin temel amacı, insana l'ıtratı istikam etinde bir mutluluk sağlamak olmalıdır. Eğitim, insanı mutluluğa götürecek, kurtuluşa götürecek bir süreç olarak algılanmalıdır. Eğitim sistemi, bu temel amaca göre şekillenm elidir. Eğilim e etki eden tüm faktörler bu ana amaca uygun ve onunla senkronize olmalıdır. Bu aşamada insanın mutluluğu nasıl temin edilebilir veya nasıl bir insan inşa edilsin ki mutlu olabilsin? Bu soruyu cevaplamadan önce eğitime etki eden faktörleri genel çerçevede ele almalıyız. E ğitim e Etki Eden Faktörler Eğitim kavramının oluşturduğu semantik alan, eğitimin hem etki ettiği hem de etkilendiği kav ramları ortaya koymaktadır. Bu karşılıklı etkileyiş eğitimin kalitesi hakkında bir fikir verir. Eğitimi bir sistem olarak ele alırsak sistemin girdileri, çıktıları vardır. Sistemin çıkışından sistemin girişine, yukarıda ifade ettiğimiz Bu karmaşık ilişki ağının tam ortasında insan vardır. Eğitim insanla vardır, insan içindir. Eğitimin temel amacı, insana fıtratı istikametinde bir mutluluk sağlamak olmalıdır. Eğitim, insanı mutluluğa götürecek, kurtuluşa götürecek bir süreç olarak algılanmalıdır. etkileşimi temsil eden, gelen girdiler geri besleme vardır. Eğitim sistemi böylesi bir yapı olarak insan mutluluğunu hedefleyecektir. Feıt-toplum, tarih-gelecek arasında köprü kuracaktır. Ferdi beklentiler ve memnuniyetsizlikler, ferdi yapı ve toplumsal beklentiler, teknolojik değişimler, siyasi sistem, eğitim siteminin yapılanışı, öğretmen, ekonomi, global faktörler, müfredat gibi faktörler eğitimi etkilerler. Bunları birincil faktör olarak nitelendirebiliriz. Bunun yanında ikinci derecede, ikincil faktörler diyebileceğim iz daha başka etkenler hiç şüphesiz bulunm aktadır. A yrıntıya girild i ğinde yüzlerce param etre bulmak mümkündür. Bu faktörler altında eğitim, insanın saadet ve m utluluğunu sağlayacak şekilde tek bir hedefe doğru yönlendirilmelidir. Öyleyse nasıl bir yapılanış sağlanmalıdır ki bütün bu faktörlerin bileşke kuvveti insanı mutlu kılacak bir istikamete sevk etsin. Bu, eğitim e etki eden fa k tö rle r arasın d a bir sen k ro n izasy o n u n ve uyumun var olm asi gerekliliğini ortaya koyar. Bu etkileyiş bazan olumlu, bazan ise olum suz olabilir. Global etkileşimle, bilginin hızlı değişimi, üretimi ve tüketimi, iletişim teknolojisindeki gelişm eler, siyasi, sosyal, ekonom ik ve teknolojik değişim ler bireyi, toplumu ve eğitimi olumlu veya olumsuz etkileyecektir. Ö yleyse eğitim in bilim ve politika olınak üzere iki boyutu bulunm aktadır. Eğitimin bilimsel boyutu eğitimcilerin, politika boyutu ise toplum un tüm ünün g ö revidir.^) Toplumu dışlayarak birkaç bürokrat ve siyasetçinin eğitim politikalarını belirlem eleri Türkiye deki eğitim sisteminin en temel çıkmazlarından biridir. Şu an içine düşülen buhran, askeısivil tepeden inmecilerin dayatmalarının doğal bir sonucudur. Gelecek nesiller bu bedeli acı bir şekilde ödeyeceklerdir. eylül-ekim 5

7 gündem Eğitim de N asıl Bir İnsan H edeflenm eli Eğitim olayı salt bir bilgilendirme olmadığına, bir şahsiyet inşa işi olduğuna göre, tarih-toplumgelecekme bağlantılı olarak düşünülmelidir. (Eğitimin bireye meslek kazandırma -boyutu-ayrı bir sorun olarak ele alınacaktır.) Kişinin yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirerek içindeki toplumun toplumsal değerleri ile, tarihi ile, kültürü ile barışık, gelecek nesillere kazanımlarını aktarma fedakârlığını, gayretini üstlenebilecek, diğer toplumlarla adalet duygusu içinde birlikte bir dünyayı paylaşma bilincine sahip bir insan nasıl inşa edilebilir sorunu eğitimin tem el sorunudur. B u günkü eğitim sistem iniz böyle bir soruya gerekli cevabı verebilmekte midir? B ugünkü eğitim sistem inin odak noktasında insan ve insanın mutluluğu, toplum ve toplumun mutluluğu ana amaç olarak var mıdır? Bugünkü eğitim sistem inin odak noktasında, siyasal sistem ve devlet vardır. Gerek siyasal sistem, gerek devlet, insan ve toplum için var olması gerekirken; bizde tersi olmuş, insan ve toplum rejim için, devlet için varolmuştur. İnsanın ve toplumun bekası için denecek yerde, hep devletin ve rejimin sağlık ve bekası için denm iştir. A raçlar, amaç olmuştur. Gücü elinde bulunduranlar; ilkeleştirilmiş, sloganlaştırılmış bu cümleyi, bir kılıç olarak toplumun başının üzerinde tutm uşlardır. Bu, İttihat T erakki den günüm üze kadar uzanan sü reçte çok tem el bir 6 ümran özelliktir. Rejimin ve devletin bekasını hep devleti yönetenler düşünmüş; devletin ve rejimin bekası konusunda halk karşı saflarda konumlandırılmıştır. Yasalar bu ikili mantık temeline oturtulmuş ve kavramların sem antik alanları hiçbir za man berrak olmamıştır. Türkiye deki eğitim sisteminin temel çıkmazlarından biridir bu anlayış: Madde 2: Türk M illi Eğitim sistem inin genel amacı, Türk m illetinin bütün fertlerini, 1- Atatürk inkılap ve ilkelerine ve A nayasa da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk m illetinin milli, ahlâki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benim seyen, koruyan ve g eliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltm eye çalışan; insan haklarına ve A nayasa nın başlangıcındaki tem el ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan T ürkiye Cum huriyeti ne karşı görev ve soru m lu lu k ların ı bilen ve bunları davranış haline getirm iş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2- B eden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakım larından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişm iş bir kişiliğe ve karaktere hür ve bilim sel düşünm e gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 3- İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve b irlik te iş görm e alışkanlığı kazandırm ak suretiyle h a y a ta h a z ırla m a k ve o n la rın, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir m eslek sahibi olmalarını sağlamak; B öylece, b ir yandan T ürk vatandaşlarının v e Türk toplum unun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük için d e iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınm ayı desteklem ek ve hızlandırm ak ve nihayet Türk m illetini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır. ( 10) M illi E ğ itim T em el K anunu nun 2. maddesi, eğitim sisteminin nasıl bir insan yetiştirmeyi amaçladığını açıklamaktadır. Bu maddede geçen dem okrasi, laiklik, Atatürk milliyetçiliği, ahlaki, insani, manevi, kültürel değerler, geniş bir dünya görüşü kavramları; açık seçik ve bilimsel olarak tanım lanmam ıştır. Son derece esnek tanımlamalar yapılmış, böylelikle iktidar sahiplerinin rahatlıkla at oynatacakları bir alan m eydana getirilm iştir. Dahası hüküm etlerin değişmesi bir yana, aynı hüküm et içinde bakan değişmesi ile eğitim politikaları da değişebilm iştir.(l 1) K afası K arışık Bir Nesil Türkiye de demokrasi bilimsel olarak tanımlanmış ve uygulanmış olsaydı, durumdan görev çıkarma anlayışı ile 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri yapılabilir miydi? Halkın seçtikleri hep süngü zoru ile devrilebilir miydi? Mahir Kaynak ın ifadesi ile ordunun, halkın seçtiği en büyük siyasi parti ile daima sorunu olabilir miydi? İşin ilginç yönü darbecilerin tümü de uçurum un kenarına gelmiş rejim i, devleti, ülkeyi d e m okrasi adına dem okrasiden

8 halka rağmen halk için eğitim Kişinin yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirerek içindeki toplumun toplumsal değerleri ile, tarihi ile, kültürü ile barışık, gelecek nesillere ka- zanımlarını aktarm a fedakârlığını, gayretini üstlenebilecek, diğer toplumlarla adalet duygusu içinde birlikte bir dünyayı paylaşma bilincine sahip bir insan nasıl inşa edilebilir sorunu eğitimin temel sorunudur. kurtarıyorlardı. Bu mantıkla yetişmiş Cumhuriyet nesilleri bir taraftan demokrasi adına Kızılay Meydanı nda Menderes in yakasına yapışırken; diğer taraftan Askerler birer sivil toplum kuruluşu gibi hüküm ete m uhalefet etmektedirler (D. Baykal) diyerek 28 Şubat postm odern darbesine destek verebiliyorlardı. Türkiye de laiklik açık olarak tanımlanmamıştır, kapsamı belli değildir. Hakim güçlerin istedikleri gibi tanımlayabildikleri bir alandır. En esnek alanlardan biridir.(12) Türkiye deki asker-sivil güç merkezleri, laikliği dini alanı kısıtlayıcı bir kavram olarak yorumlayabildikleri gibi; dini alanı tamamen işgal edecek tarzda da kullanabiliyorlar. Bu konuda da herhangi bir kıstas yoktur. Halkı ikna etmek gerektiğinde çıkıp m eydanlarda vaaz edebilirler, fetva verebilirler, dini yorumlayabilirler. O nların kullandığı ayetlerin bir altı veya bir üstündeki ayetleri siz kullanırsanız bu, laikliğe aykırı addedilebilir. Neyin doğru olup olm adığı, K ur an ın nasıl yorumlanacağı veya yapılan yorumların geçerliliği onların keyfine kalmış esnek bir alandır.(13) Acaba yetişen bu Cumhuriyet nesli niçin böyle davranm aktadır. Bu çifte standartlı davranışta Türkiye deki eğitim sisteminin felsefesinin, siyasal m ücadele anlayışının katkısı nedir? Cumhuriyetin kuruluş yıllarına kadar uzandığımızda bu ikilemi orada da görürüz. Tevhid-i Tedrisat K anunu na karşı gelebilecek reaksiyonları engellem ek için Mustafa Kemal şöyle demiştir: Efendiler! Bizim dinimiz akla en uygun ve en tabii bir dindir ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dinin tabii olm ası için akla, fenne, ilm e ve mantığa uygun olması gerekir. Elbette her fert dinini, diyaneti öğrenecek bir yere muhtaçtır. Orası da medrese değil mekteptir. (14) B izde ruhbanlık yoktur. Hepimiz müsaviyiz ve dinimizin ahkamını eşit şartlarda öğrenmeye mecburuz. Her fert dinini, diyanetini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır; orası da mekteptir. (15) Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun kabul edilmesi ile yapılması gereken, m edreselerin M illli Eğitim B a k a n lığ ı na bağlanm ası iken tam tersi yapılmıştır. Maarif Vekili V asıf Ç ınar ın 16 Mart 1924 tarihli M edrese öğrencileri asker kaçağıdır. iddiası ile medreseler kapatılmıştır. Yukarıda belirtilen tezatlı düşünce yapısını burada da görmekteyiz. Mustafa Kem al in Herkes dinini, ahkam ını eşit şartlarda mekteplerde öğrenecektir. vaadi bugün gerçekleşmiş midir? 3 Mayıs Ocak 1921 hükümet programında: M aarif işlerindeki gayemiz; çocuklarımıza verilecek terbiyeyi her manada dini ve milli bir Hale koymak ve onları cidal-i hayatta m uvaffak kılacak istinatgahlarını kendi nefislerinde bulduracak kudret-i teşebbüs ve itimad-ı nefs gibi seciyyeler verecek, müstahsal bir fikir ve şuur uyandıracak bir derece-i âliyeye isal eylemek, tedrisat-ı resm iyeyi bütün mekteplerim izi en ilm i, en asrî olan bu esasta kavaid-i sıhhiyye dairesinde yeniden tanzim ve program larını ıslah etm ek... (16) Başlangıçta maarifte; Çocuklara verilecek terbiye her manada dini ve m illi iken; sonraları ise Dinin D harfine bile tahammül edilememiştir. M illi Eğitim Temel Yasası Madde 2 de millete dininin öğretilmesinin, bir gaye olarak yer alması gerekmez miydi? M illi E ğitim Tem el Y asası Madde 2 de yer alan, ahlaki, insani, manevi, kültürel değerler nelerdir? Hangi özellikleri ifade eder? % 99 unun müslüman olduğu söylenen bir ülkede, 1000 yıldır İslâm la yoğrulm uş bir toplumda, bu değerlerin dini bir eylül-ekim 7

9 gündem anlam ları yok m udur? Halkın ruh dünyasına işlemiş olan dini motiflerle yoğrulmayan, bir ahlak, bir kültür, bir manevi ve insani alan var mıdır? Dinin etki alanında bir kimlik kazanmış bu kavramları, dinden soyutladığınızda yerine ne koyacaksınız? Varolanı yıkmak kolaydır, inşa etmek zordun Toplum hayatı ise boşluk kabul etm ez. T oplum lunuz için dinden kaynaklanmayan değerler sistemi, bir boşluk yaratmıştır ve bugün bu boşluğun bedelini milletçe ödüyoruz. İçişleri B akanı Şükrü Kaya (1937 yılında); Türklerin m aneviyatı için kendi temiz ahlakını geliştirmesi yeter... Laiklikle biz, dinin m em leket işleri üzerinde nüfuz sahibi olmasını önlem ek istiyoruz... Dinler vicdanlarda ve mabedlerde kalmalı, maddi hayatın ve dünyanın işlerine karıştırılmamalıdır.^ 17) demekle ve Başbakan Haşan Saka ise ( yılında); "H er d erece o k u lla rım ız d a demokratik terbiyenin yerleşm esine ehemm iyet vereceğiz. (18) demiş olm akla da oluşturulan boşluk doldurulamamıştır. T erbiyede, 1920 de din ve millilik referans iken; 1937 de milli ahlak, 1948 de ise demokratiklik, ana kriter olmuştur. Artık terbiye belirsiz, muğlak, kaypak bir alana kaymış, herkesin istediği zaman kullanabileceği yeni bir alan oluşm uştur. 6 O k un içerisinde yer alm a Bugünkü eğitim sisteminin odak noktasında, siyasal sistem ve devlet vardır. G erek siyasal sistem, gerek devlet, insan ve toplum için var olması gerekirken; bizde tersi olmuş, insan ve toplum rejim için devlet için varolmuştur. İnsanın ve toplumun bekası için denecek yerde, hep dev- letin ve rejimin sağlık ve bekası için denmiştir. yan demokrasinin dünyada esen rüzgarların etkisi ile, Milli Şefin kavramsal alanına girmiş olması muhtemeldir dan sonra M illiyetçilik Türkeş ve arkadaşlarının bayrak edindiği bir kavram olmuştur. Bunun yanısıra CHP dışı pek çok parti ve örgüt, milliyetçiliğe özel bir önem vermiş Batılılaşma hareketine karşı toplumu korumanın bir aracı olarak görmüştür. Özellikle 'li yıllarda Milliyetçilik akımında patlama meydana gelmiştir. Pek çok milliyetçi genç vatanı, devleti, milleti savunma uğruna Atatürk ilk elerin i savunduğunu iddia edenlerin ve fakat milliyetçiliğe düşman olanların hışmına uğramıştır. 6 oku savunanların milliyetçiliğe düşmanlığı ve milliyetçiliği reddi, onu faşizmle eşdeğer tutması özde kendi modellerinin inkarı anlamına gelmektedir. 6 oktan bir ok düşmüştür artık. 6 Ok felsefesi, 5 Ok felsefesine indirgenmiştir. Bu, gerçekte, başlangıçtaki modelin inkarı idi. Sorun; 12 Eylül 1980 darbesinde Türkeş ve arkadaşları hapse gönderilerek ve milliyetçiliğe yeni bir elbise giydirilerek çözülmüştür: A tatürk M illiy etç iliğ i. Mustafa Kemal ve İnönü zamanında dahi k u llanılm ayan bir kavram, Türkiye nin gündemine so k u lm u ştu r b ö y lece. N eydi Atatürk M illiy etçiliğ i? Tanım lanmam ıştı, içeriği belli değildi. B u n u n la b erab er 1982 Anayasası nda yer alarak sivilasker iktidar sahiplerinin rahat hareket edebileceği yeni bir alan meydana getirilmiştir. Muğlaklık sanki C um huriyet döneminin bir simgesi haline gelmişti. Atatürk Milliyetçiliği kavramı ilk etkisini M illi Eğitim Temel Kanunu nda göstermiştir: "Atatürk inkılapları ve Tiirk Milliyetçiliği başlığı, "Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği şeklinde değiştirilir. Madde 10 da ise "eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve hertürlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasa'da ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. denerek milliyeçiliğin kavram alanı daha da daraltılarak anlaşılmaz yapılmıştır. Kavramı böyle muğlaklaştırmanın etkisi, Milli Eğitim Temel Kanunu nun demokrasi eğitimi kısmında daha da iyi görülür: M adde 11: G üçlii ve istikrarlı, hür ve dem okratik bir toplum dü 8 ümran

10 halka rağmen halk için eğitim zeninin gerçekleşm esi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetim ine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorum luluk duyg u su n u n ve manevi değerlere saygının, her türlü eğilim çalışm asında öğrencilere kazandırılıp g eliştirilm esin e çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Anavasa da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu n ite lik te k i g ü n lü k siyasi olay ve tartışm alara karışılmasına h iç b ir ş e k ild e m e y d a n v e ril- m ez. (10) Yurttaşların sahip olması gereken demokrasi bilinci ve manevi değerlere saygı, Atatürk m illiyetçiliği ile sınırlandırılm ıştır. Görünen odur ki; Cum huriyet dönemi eğitimi yetişen nesillerde ciddi bir kavram kargaşası yaratarak bireyleri ilkesiz bale getirmiştir. Kaypak yapmıştır. Ortak anlayış ve referansları oluşamamıştır. Cumhuriyet döneminde bütün evrensel kavram lar, yerleştikleri alanlardan ya alınıp çıkarılmış onlara yeni bir elbise giy d irilerek ciddi anlam sapmalarına uğratılmış; ya da Atatürk ilke ve inkılapları, A tatürk m illiy e tç iliğ i ve A tatürk la ik liğ i gibi kavram larla anlam alanları son derece daraltılmıştır. M illi Eğitim Temel K anunu nun laiklik kısmında, "Madde 12: T ü rk M illi E ğ itimi 'ııde laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilkokul ve ortaokullar ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. denmektedir. Din ve ahlak öğretiminin genel amacı ise, Milli Eğitim B akanlığı mn 29 Mart 1982 tarihli ve 2109 sayılı Tebliğler D ergisi nde şöyle ifade edilmektedir: Tem el eğitim ve ortaöğretim de öğrenciye, Türk Milli Eğitim Politikası doğrultusunda genel am açlarına, ilkelerine ve Atatürk ün laiklik ilkesine uygun din, İslâm dini ve ahlak bilgisi ile ilgili yeterli temel bilgi kazandırmak; böylece Atatürkçülüğün, milli birlik ve beraberliğin, insan sevgisinin dini ve ahlaki yönden pekiştirilmesini sağlamak, iyi ahlaklı ve faziletli insanlar yetiştirm ektir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi d elsiniii öğretim ilk eleri, 30 Ekim 1986 tarih ve 2219 sayılı Tebliğler Dergisi nde son şeklini alarak yayınlanmıştır. 7. ilkede Ders konulan daima Atatürk ilkeleri ile bütünleştirilecektir. denmektedir. Din kültürü ve Anlak Bilgisi dersinin gerek amacı, gerekse ilkeleri kısmında anlatılacak konular; Atatürk ilkeleri ve Atatürk laikliği ile sınırlandırılmıştır. Dinin anlam sahası, Allah ın gönderdiği ilkeler, Atatürk ilkeleri ve Atatürk laikliği ile daraltılmaktadır. Cumhuriyet neslinin kafasında Yaratıcı, Yoklan Varedici, Alemlerin Rabbi Olan A l lah ın bilgisi, bir beşer, öteki dünyaya göç etmiş bir faninin bilgisi yanında eksiktir, yanlıştır, bu çağı kuşatamamaktadır, geleceği kavramamaktadır, durağandır. Onun için çağdaşlığa, m o dernliğe uygun değildir. Nitekim Cumhuriyet nesilleri ni yetiştirm iştir, İşle çağdaş Türkiye Tablosu diyerek övünen Süleyman Demirel, bunu açıkça söylem ekten çekinm em ektedir. Bir TV program ında, K ur an-ı Kerim deki 230 ayetin uygulanmayış nedenini: I Büyük A tatürk t>ize çağdaş m e d en iy et seviyesini gösterm iştir. D inin özünde durağanlık vardır. D e ğ iş e n b ir d ü n y a y ı d u ra ğ a n prensiplerle tanzim edem eyiz. O nedenle 230 ayet uygulanam az. diyerek dile getirmiştir. Gerçekten Cum huriyet döneminde yetişen nesiller; "Ey Peygamber! Kalpleri inanm adığı halde aığızlarıyla inandık diyenlerle Yahıtdilerdeıı küfür içinde çaba harcayanlar seni üzmesin. Onlar, yalana kulak tutanlar, sana gelmeyen diğer bir topluluk adına haber toplayanlardır. Onlar, kelimeleri yerlerine konulduktan sonra saptırırlar. Size bu verilirse onu alın, o verilmezse ondan kaçının derler. Allah, kimin fitneye düşmesini isterse artık onun için sen Allah'tan hiçbir şeye malik olamazsın. İşte onlar. Allah ın kalplerini arıtmak istemedikleridir. Dünyada onlar için bir aşağılanma, ahir ette de onlar için biıyiik bir azap vardır. (5 M aide 41) ayetinde ifade edildiği gibi, toplum da yerleşik hemen hemen tüm kavramları çarpıtmış, saptırmış veya alanlarını daraltmışlardır. Keza, bu nesil içinden pek çoğu. "Ey Kitap Ehli! Neden hakka batılı karıştırıyor ve bildiğiniz haleylül-ekim 9

MERKEZ PARTİ PROGRAM

MERKEZ PARTİ PROGRAM İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. DÜNYANIN MEVCUT DURUMU 1.2. TÜRKİYE NİN MEVCUT DURUMU 1.3. HEDEF VE İLKELER 2. TEMEL HAKLAR VE SİYASİ İLKELER 2.1. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 2.1.1. KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ 2.1.2.

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

ADİL DÜZEN VE YENİ BİR DÜNYA

ADİL DÜZEN VE YENİ BİR DÜNYA ADİL DÜZEN VE YENİ BİR DÜNYA AHMET AKGÜL 4. Baskı İÇİNDEKİLER 2 Önsöz... 4 Milli Restorasyon: Aslına Sadık Kalarak Yeniden Yapılanma... 5 1- Giriş: Yeni Bir Düzen İhtiyacı... 11 2- Adil Düzen, Denge Düzeni

Detaylı

Giriş. Uluslararası Teknolojik Ekonomik Sosyal Araştırma Vakf

Giriş. Uluslararası Teknolojik Ekonomik Sosyal Araştırma Vakf Giriş Anayasalar, devletlerin temel hukuk metinleri ve yol haritalarıdır. Anayasa, bir devletin yönetim biçimini ve örgütlenişini, temel kurumlarının neler olduğunu, bunların birbirileriyle olan ilişkilerini

Detaylı

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU 27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 6 BİRİNCİ BÖLÜM II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ I. Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Panoraması... 11

Detaylı

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ KURTULUŞ SAVAŞI NDA PARA Ülkede korkunç bir para sıkıntısı vardı. Zamanın Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey o günleri şöyle

Detaylı

SİVİL BAKIŞ GEREK YOK. Yeni Anayasaya. Özgürleştirmeyecekse. Özgürleştirmeyecekse SAYI. Türk Muhafazakarlığı Dünü Bugünü, Yarını

SİVİL BAKIŞ GEREK YOK. Yeni Anayasaya. Özgürleştirmeyecekse. Özgürleştirmeyecekse SAYI. Türk Muhafazakarlığı Dünü Bugünü, Yarını SİVİL BAKIŞ 3 Aylık Dergi (Mayıs, Haziran, Temmuz) 2012 SAYI 03 Düşünce ve Siyaset Dergisi Özgürleştirmeyecekse Özgürleştirmeyecekse Yeni Anayasaya Yeni Anayasaya GEREK YOK GEREK YOK!! Berlin Duvarları

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ

MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ Kadir PEPE* Giriş Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul da, sade ve geleneksel bir hayatın yaşandığı Fatih in Sarıgüzel semtinde dünyaya gelip, 27

Detaylı

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) -------------------------------

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- Cambridge Üniversitesinde Bir Osmanlı Aydını HALİL HÂLİD BEY -------------------------------- Cambridge de Anti-emperyalist

Detaylı

Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi

Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi Bilgi (14) 2007 / 1 : 36-66 Türk Siyaseti nde Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Darbesi Serdar Gülener 1 Özet: Bu çalışmanın amacı, Amerikalı sosyolog Edward Shils tarafından ortaya konmuş

Detaylı

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa 1 GİRİŞ İnsan hakları, sadece insanların insan olduklarından dolayı sahip olunan haklardır. İnsanın asırlar içinde önce düşünsel alanda, daha sonra, sırasıyla, anayasal belge ve bildirilerde, anayasalarda

Detaylı

İÇİNDEKİLER. gençliğin sesi

İÇİNDEKİLER. gençliğin sesi 26 gençliğin sesi Baslarken, Değerli dostlar hak ve özgürlükler partisinin bu yıl 10. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türk devleti kurulduğu günden günümüze başta Kürt halkına karşı yürütmüş

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı A DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Kızılcahamam / ANKARA 2008 h Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları:.. İlmi Eserler:. GÜNCEL DİNÎ MESELELER İSTİŞARE TOPLANTISI II Redaksiyon:

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5906 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR

Detaylı

EKONOMİ YÖNETİMİNDEKİ BECERİKSİZLİĞİN FATURASI DAR VE SABİT GELİRLİYE ÖDETİLİYOR. Genel Başkan İsmail KONCUK :

EKONOMİ YÖNETİMİNDEKİ BECERİKSİZLİĞİN FATURASI DAR VE SABİT GELİRLİYE ÖDETİLİYOR. Genel Başkan İsmail KONCUK : MEMUR-SEN İN YENİ KAZANIMI GELİYOR: İŞ GÜVENCESİ KALDIRILIYOR 657 değişiyor. Memur artık topun ağzında olacak. Devlet memurluğu güvencesi kalkıyor. İktidara ilk geldiği günden beri personel rejimini değiştirmekten

Detaylı

EĞİTİM ŞART! Bir Eğitimcinin Gözünden AKP nin Eğitim Politikası MEHMET PERÇİN

EĞİTİM ŞART! Bir Eğitimcinin Gözünden AKP nin Eğitim Politikası MEHMET PERÇİN EĞİTİM ŞART! Bir Eğitimcinin Gözünden AKP nin Eğitim Politikası MEHMET PERÇİN EĞİTİM ŞART! Bir Eğitimcinin Gözünden AKP nin Eğitim Politikası Mehmet Perçin 1. Baskı Aralık 2014, Ankara BASKI Mattek Matbaacılık

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period of Education Campaign and Village Institutes)

ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period of Education Campaign and Village Institutes) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 26, TEMMUZ - 2012, S. 172-194 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM SEFERBERLİĞİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ (Atatürk Period

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI ( *) Savunma Hakkı TAKDĐM ( ) Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ A dalet idesine kavuşabilmenin yolu, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabiliyor olmasıyla mümkündür. Savunma, muhakeme faaliyetinin

Detaylı

Kendi ülkesini işgal eden ordu. K e n di ü lke sin i işga l e de n o r du. Ce m ile B a y r a kta r

Kendi ülkesini işgal eden ordu. K e n di ü lke sin i işga l e de n o r du. Ce m ile B a y r a kta r K e n di ü lke sin i işga l e de n o r du Ce m ile B a y r a kta r 1 Bu kitap Derin Düşünce Fikir Platformu nun okurlarına armağanıdır. 2 3 İçindekiler Önsöz... 5 Devlet Kuranların Millet Kurgusu; 27 Mayıs

Detaylı

Sayfa 10. Sayfa 8. Sayfa 5

Sayfa 10. Sayfa 8. Sayfa 5 Sayfa 10 Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 74 milyonun sorumluluğunu taşıdığını unutmuşcasına açıklamalar yaparak büyük infial uyandırdı. Vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarını oylarının rengine göre

Detaylı

Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik

Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik Özet M. Cengiz YILDIZ * Yusuf Akçura nın Üç Tarz ı Siyaseti ne (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük) benzer bir tarzda, Osmanlı

Detaylı

Tanzimat tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci

Tanzimat tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci Tanzimat tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci Takdim Konu, Yeniden Yapılanma olunca, bunun eski şekli ve uygulaması vardır diye düşünülür. Gerçekten de yapılanma, bir hareketi,

Detaylı

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN Kitabın basımına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN Doç. Dr. Halil Zaim UTESAV Kültür Düşünce 4 Kapak İç Düzen Yedirenk Baskı-Cilt Empati Matbaacılık

Detaylı

Savaş, Baskı, Eğitimde Yıkım Politikalarına Karşı Birleşelim, Mücadeleyi Yükseltelim

Savaş, Baskı, Eğitimde Yıkım Politikalarına Karşı Birleşelim, Mücadeleyi Yükseltelim Savaş, Baskı, Eğitimde Yıkım Politikalarına Karşı Birleşelim, Mücadeleyi Yükseltelim Yıllardır dünyanın dört bir tarafında, özellikle Ortadoğu da bir türlü çözüme kavuşturulmayan kronik sorunlar, bitmek

Detaylı

Ümrandan. U m ran. Cemil Meriç

Ümrandan. U m ran. Cemil Meriç U m ran ıiylık aiya^ct Jıi^ünc^.- vv küiklr dcr^ist- Ümrandan Sah ib i Ü m ran Y a)'in alık îü ru T iı San. ve Tie. Ltd. Sd, A 4 a /Vbdullah Yıldız ü m ran ın K asım -2000 Sayısında bir korkular ülkesi

Detaylı

Geleneklerimize sahip çıkıyoruz... Tıp öğrencilerinin geleneksel 14 Mart dergisi KİRPİ 2015 yılından itibaren derneğimiz desteği ile hazırlanacaktır.

Geleneklerimize sahip çıkıyoruz... Tıp öğrencilerinin geleneksel 14 Mart dergisi KİRPİ 2015 yılından itibaren derneğimiz desteği ile hazırlanacaktır. Geleneklerimize sahip çıkıyoruz... Tıp öğrencilerinin geleneksel 14 Mart dergisi KİRPİ 2015 yılından itibaren derneğimiz desteği ile hazırlanacaktır. Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet

Detaylı