Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropenik Atakların Değerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropenik Atakların Değerlendirilmesi"

Transkript

1 Febril Nötropenik Atakların Değerlendirilmesi Kemalettin AYDIN*, Mustafa YILMAZ**, Mehmet SÖNMEZ**, Firdevs AKSOY*, Gürdal YILMAZ*, Elif AKDOĞAN**, Ebru SÖZEN*, H. Rahmet ÇAYLAN*, Ahmet DURMUŞ**, Nurgun SUCU*, İftihar KÖKSAL*, Serdar Bedii OMAY**, Ercüment OVALI** * Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ** Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Hematoloji Bilim Dalı, TRABZON ÖZET Hematolojik maligniteli nötropenik hastalarda en önemli morbidite ve mortalite nedeni infeksiyonlard r. Bu hastalarda antibiyotik tedavisinin geciktirilmesi mortaliteyi artt raca için h zl bir fizik muayene, klinik ve mikrobiyolojik de erlendirmenin ard ndan ampirik olarak genifl spektrumlu, bakterisidal etkili, yüksek doz antibiyotik bafllanmas gereklidir. Bu çal flmada Mart 2003-Kas m 2005 tarihleri aras nda, prospektif olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi T p Fakültesi Hematoloji Klini i nde izlenen 133 hematolojik maligniteli hastada geliflen 217 febril nötropeni ata de erlendirilmifltir. Bu ataklar n 102 sinde piperasilin/tazobaktam, 91 inde ise sefepim amikasinle kombine edilmifl olup, di erlerinde de iflik kombinasyonlarla tedaviye bafllanm flt r. Ataklar n %18.4 ü mikrobiyolojik olarak kan tlanm fl infeksiyon, %27.6 s klinik olarak tan mlanm fl infeksiyon, %53.9 u orijini bilinmeyen atefl olarak s n fland r lm flt r. Piperasilin/tazobaktam ile amikasin kombinasyonundaki baflar oran 43/102 (%42.1), sefepimle amikasin kombinasyonundaki baflar oran 46/91(%50.5) olarak bulunmufltur.yap lan modifikasyonlar sonras nda piperasilin/tazobaktam ile amikasin kombinasyonundaki baflar oran %90.1, sefepimle amikasin kombinasyonundaki baflar oran %85.7 idi. Her iki tedavi grubu istatistiksel olarak karfl laflt r ld nda anlaml bir farkl l k saptanmam flt r (p= 0.266). Anahtar Kelimeler: Hematolojik malignite, Febril nötropenik, Tedavi SUMMARY The Evaluation of Febrile Neutropenic Episodes in Patients with Hematologic Malignancies Infections remain the major cause of morbidity and mortality among neutropenic patients with hematologic malignancies. As the delay of antibiotic treatment in such patients increases mortalility, it is necessary, after clinical and microbiological assessment and physical examination, to administer empirical antimicrobial agents. The antibiotic must be with high dosage, wide spectrum and bactericidal effect. One hundred thirty three consecutive neutropenic patients with hematologic malignancies were admitted to the Department of Hematology of Karadeniz Technical University Faculty of Medicine between March 2003 and November A total of 217 febrile neutropenic episodes were treated; 102 febrile episodes with piperacilline-tazobactam plus amikacin, and 91 episodes with cefepime plus amikacin were treated. Microscopically documen- 80 Flora 2007;12(2):80-85

2 Aydın K, Yılmaz M, Sönmez M, Aksoy F, Yılmaz G, Akdoğan E, ted infections were found in 18.4%, other clinically documented infections in 27.6%, and fever of unknown origin in 53.9% of the febrile episodes. Piperacilline-tazobactam plus amikacin was successful in 43 of 102 episodes (42.1%), and cefepime plus amikacin was successful in 46 of 91 episodes (50.5%). After modifications, piperacilline-tazobactam plus amikacin success rate was 90.1%, cefepime plus amikacin success rate was 85.7%. The empirical regimen of cefepime plus amikacin was equivalent to piperacillin-tazobactam plus amikacin in febrile adult hematology patients with severe neutropenia (p= 0.266). Key Words: Hematologic malignancies, Neutropenia, Febrile, Treatment Nötropenik hastalarda ateş-infeksiyon ilişkisi ilk olarak 1960 lı yıllarda tanımlanmıştır. Başlangıçta daha nadir rastlanılan bu ilişki, sitotoksik ilaçların daha yaygın ve yoğun kullanılmasından sonra ciddi bir klinik tablo olarak tanımlanmış ve geliştirilen kılavuzlar sayesinde tedavi edilmeye başlanılmıştır. Nötropenik ateş; kemoterapi alan, kök hücre nakli yapılan hastalarda veya immünyetmezlik durumlarında ölümcül komplikasyonlara yol açabilen bir durumdur. Tüm nötropenik hastalarda ateşin kaynağı infeksiyonlar olmamakla birlikte; bu hasta grubunda ateş, infeksiyonun en önemli hatta bazen tek bulgusu olarak karşımıza çıkabilir. Konak savunmasındaki defektler nedeniyle infeksiyona neden olan mikroorganizmalara karşı yeterli inflamatuvar yanıtın olmaması, normalde ortaya çıkması beklenen infeksiyona ait belirti ve bulguların bu hastalarda saptanamamasına neden olmaktadır [1-4]. Nötropeni; periferik kanda mutlak nötrofil düzeyinin 500/mm 3 ün altında olması veya /mm 3 arasında olup, 48 saat içinde 500/mm 3 ün altına düşmesi beklenen durumlar olarak tanımlanmıştır. Nötropeninin şiddeti ve süresi infeksiyon riskini belirgin olarak etkilemektedir [1-4]. Derin nötropeni (nötrofil düzeyi < 100/mm 3 ), nötrofil düzeyinin hızlı düşüşü, nötropeni süresinin 10 günden uzun olması nötropenik hastada infeksiyon gelişme olasılığını belirgin olarak arttıran faktörlerdir [1-6]. Yine hastanın hastanede yatış süresinin uzunluğu ve altta yatan primer hastalığı da infeksiyon gelişimini etkileyen diğer faktörlerdir [7-8]. Nötropenik hastalarda oral veya aksiller tek sefer 38.3 C ve üstü veya bir saat süreyle C arası sıcaklık ölçümü nötropenik ateş olarak tanımlanmıştır [1-4]. Ajan patojenler sıklıkla endojen kaynaklı ve polimikrobiyal olduğundan, nötropenik hastalarda genellikle infeksiyon odakları veya etkenleri tespit edilememektedir [5-10]. Çalışmamızda hematolojik maligniteli hastalardaki febril nötropenik ataklar; mikrobiyolojik olarak dokümante edilen infeksiyon, klinik olarak tanımlanan infeksiyon ve nedeni bilinmeyen ateş olarak üç grupta toplandı. Bu çalışmada infeksiyon odakları ve etkenleri, ampirik başlanan piperasilin/tazobaktam ve sefepimin amikasinle kombinasyon tedavisine yanıt oranları, tedavi modifikasyonları ve bu modifikasyonlara alınan yanıtlar açısından ileriye yönelik olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. MATERYAL ve METOD Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Kliniği ne, yatırılan hematolojik maligniteli hastalarda Mart 2003-Kasım 2005 tarihleri arasında gelişen febril nötropenik ataklar ve ateş tespit edildiğinde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tarafından konsülte edildi. İlk değerlendirmede; hastaların anamnezleri alınıp, fizik muayeneleri yapıldıktan sonra; en az iki adet kan kültürü, idrar ve infeksiyon odağı düşünülen tüm odaklardan (boğaz, balgam, yara vs.) kültürler alındı, kan sayımları, biyokimyasal parametreleri çalışıldı ve akciğer grafileri çekildi. Hastalar protokol haline getirilen piperasilin/tazobaktam ile amikasin (grup A) ve sefepim ile amikasin (grup B) kombinasyonlarının kullanılacağı iki grup olarak planlandı. Hangi hastanın hangi tedavi prokolüne dahil olacağı önceden randomize edilerek listeler halinde belirlendi. Bu planlama doğrultusunda çalışmaya dahil edilen hastaların kan sayımları ve biyokimyasal parametreleri (böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, elektrolitler) günlük olarak takip edildi, haftada bir kez yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi çekildi. Ateşi kontrol altına alınamayan hastaların ara dönemlerde kan kültürleri ve infeksiyon odağı düşünülen odaklardan alınan kültürleri tekrarlandı. Endikasyonu olduğunda hastalardan invaziv yöntemlerle (bronkoalveoler lavaj, endoskopi, drenaj) materyal alınarak kültür yapıldı. Mikrobiyolojik olarak dokümante edilen infeksiyon, klinik olarak tanımlanan infeksiyon ve nedeni bilinmeyen ateş olarak üç grupta değerlendirilen febril nötropenik ataklar, ampirik tedavi başlandıktan sonra 3, 5 ve 14. günlerdeki ateş yanıtıyla ateşi Flora 2007;12(2):

3 Aydın K, Yılmaz M, Sönmez M, Aksoy F, Yılmaz G, Akdoğan E, Hematolojik Maligniteli Hastalarda Tablo 1. Her iki grup hastanın demografik özelliklerinin dağılımı* A grubu B grubu Toplam n= 102 n= 91 n= 193 Febril nötropenik atak sayısı Yaş ortalaması Kadın/Erkek Altta yatan Toplam hastalık (n) n % AML ALL NHL HL Diğer Nötropeni süresi * p> AML: Akut miyeloblastik lösemi, ALL: Akut lenfoblastik lösemi, NHL: Nonhodgin lenfoma, HL: Hodgin lenfoma. Tablo febril nötropeni atağının ateş nedenlerinin dağılımı Atak sayısı % Mikrobiyolojik olarak dokümante infeksiyon Bakteremi Diğer Klinik olarak tanımlanan infeksiyon Nedeni bilinmeyen ateş kontrol altına alınamayan veya ateşi 72. saat ve/veya beşinci gün kontrol altına alınıp yeniden ateşi yükselen hastalarda yapılan tedavi modifikasyonları açısından değerlendirildi. Yetmiş ikinci saatte ateşi kontrol altına alınamayanlarda tedavi endikasyon oluştuğunda (beklenen ağır nötropeni süresi on günden fazla olan hastalarda ek olarak ağır mukozid, önceden uygulanmış kinolon profilaksisi, belirgin kateter infeksiyonu ve hipotansiyon varsa ) bir glikopeptid eklendi. Beşinci gün ve sonrasında ateşi devam eden hastaların tedavisine antifungal eklendi [3]. Rehberlere uymayan tedaviler veya zorunluluktan doğan farklı modifikasyon uygulanan hastalar karşılaştırma grupları dışında bırakıldı. İstatistiksel analiz ki-kare testi kullanılarak yapıldı. p< 0.05 olduğunda anlamlı kabul edildi. BULGULAR Çalışmamızda 69 u erkek 64 ü kadın 133 hematolojik maligniteli hastada gelişen 217 febril nötropeni atağı değerlendirildi. Hastaların yaş ortalaması (15-82) yıl, ortalama nötropeni süreleri 14.7 gün (6-44) arasında idi (Tablo 1). Altta yatan hastalıklardan ilk sırayı lösemiler (%63.9) almaktayken; ikinci sıklıkta lenfomalar (%20.3) gelmekteydi. Diğer hematolojik malignitelerin (multipl miyeloma, aplastik anemi, miyelodisplastik sendrom, KML, KLL) oranı ise %15.7 idi. Hastaların 74 ünde bir, 35 inde iki, 15 inde üç ve 7 sinde dört febril nötropenik atak gözlendi. Her iki hasta grubunda cinsiyet, yaş ortalaması ve altta yatan hastalıklar açısından istatistiksel olarak fark yoktu (Tablo 1). Hastaların toplam olarak 133 hasta olmasına rağmen aynı hastanın değişik zamanlarda gelişen febril nötropeni atağında farklı gruba dahil edilmesi nedeniyle total hasta sayısı fazla gibi görünmektedir. Hastalarda saptanan 217 febril nötropenik atak incelendiğinde; %18.4 (40/217) ünde mikrobiyolojik olarak dokümante edilmiş infeksiyon, %27.6 (60/217) sında klinik olarak tanımlanmış infeksiyon, %53.9 (117/217) un da nedeni bilinmeyen ateş tespit edildi. Mikrobiyolojik olarak dokümante edilen infeksiyonların %62.5 ini, toplam atakların %11.5 (25/217) ini bakteremiler oluşturmaktaydı (Tablo 2). Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalardan %36 (9/25) sı gram-pozitif, %36 (9/25) sı gram-negatif ve %28 (7/25) i fungustu (Tablo 3). Atakların 102 sinde piperasilin/tazobaktam (4 x g/gün) amikasinle (15/mg/kg/gün) (grup A), 91 inde ise sefepim (2 x 2 g/gün) amikasinle (grup B) kombine edilmiş olup, geri kalan 24 atakda planlanmış protokol dışı tedavi ve tedavi modifikasyonları uygulandı. A grubunda %42.1 (43/102), B grubunda %50.5 (46/91) oranında herhangi bir tedavi modifikasyonu yapılmadan ateş kontrol altına alındı. Ateşi kontrol altına alınamayan A grubundaki 14 hastaya glikopeptid eklendiğinde %55.8, B grubundaki 7 hastaya glikopeptid eklendiğinde %58.2 oranında ateş kontrol altına alındı (p > 0.05). Glikopeptid modifikasyonuyla ateş yanıtı alınmayan A grubundaki 22 atağa antifungal eklendiğinde başarı oranı %77.4 ye, B grubundaki 14 atakta antifungal modifikasyonuyla başarı oranı ise %73.6 ya yükseldi (p> 0.05). A gubunda %4.9 (5/102), B grubunda ise %7.6 (7/91) oranında ateş kontrol altına alınamadı. 82 Flora 2007;12(2):80-85

4 Aydın K, Yılmaz M, Sönmez M, Aksoy F, Yılmaz G, Akdoğan E, Tablo 3. Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar Atak sayısı n % Gram-negatif mikroorganizmalar 9 36 Escherichia coli 3 12 Pseudomanas aeruginosa 3 12 Klebsiella pneumoniae 2 8 Acinetobacter baumannii 1 4 Gram-pozitif mikroorganizmalar 9 36 MSSA 2 8 Enterococcus faecium 1 4 Streptococcus pneumoniae 2 8 MR-KNS 1 4 Staphylococcus anginosus 1 4 MRSA 1 4 C grubu streptokok 1 4 Funguslar 7 28 Candida spp Candida tropicalis 2 8 T. asahii 1 4 Candida krusei 1 4 MSSA: Metisiline duyarlı S. aureus, MR-KNS: Metisiline dirençli-koagülaz negatif stafilokok, MRSA: Metisiline dirençli S. aureus. A grubundaki hastaların %4.9 u, B grubundaki hastaların %6.5 inde mortalite oldu (Tablo 4). Her iki tedavi grubu istatistiksel olarak karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık olmadığı görüldü (p= 0.266). TARTIŞMA Nötropenik ateşli hastaların ampirik tedavisinde yıllardır önerilen bir beta-laktam ile bir aminoglikozid antibiyotiğin kombinasyonudur. Oluşturulmuş çeşitli kılavuzlar; febril nötropenik hasta grubunda gramnegatif infeksiyonları, özellikle yüksek mortaliteye sahip Pseudomonas spp. infeksiyonlarını göz önünde tutarak, ampirik antibiyotik başlanacaksa bir antipsödomonal beta-laktam (penisilin, sefepim, seftazidim veya karbapenem) ve bir aminoglikozid kombinasyonunu önermektedir [1-10]. Hastaların tedavisi başlandıktan sonra klinik takipleri ve günlük fizik muayeneleri iyi yapılmalı, ampirik tedaviye cevapsızlık durumunda, uygun modifikasyonlar yapılarak ampirik tedavinin başarısı artırılmaya çalışılmalıdır [2,5,7,8,9,11]. Son yıllarda yapılan çalışmalarda kombine tedavi rejimlerinin yanında, antipsödomonal etkili beta-laktamlar ile monoterapi uygulanan tedavi rejimleri de söz konusudur [12-13]. Biz çalışmamızda bir beta-laktam ve bir aminoglikozidden oluşan kombine antibiyotik tedavisini uyguladık. Karahocagil ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada; akut lösemili 84 febril nötropenik atağın 44 ünde sefepim amikasinle kombine edilmiş, 72. saatte %52.4 oranında ateş kontrolü sağlanmış olup, modifikasyonla yanıt oranı %75 olarak tespit edilmiştir [14]. Sefepimin amikasinle kombine edildiği başka bir çalışmada ateşi kontrol altına alma oranı %47.5 olarak bildirilmiştir [15]. Şerefhanoğlu ve arkadaşlarının yaptığı, hematolojik maligniteli 60 hastalık çalışmada; 89 febril nötropenik atağın 30 unda piperasilin/tazobaktam + amikasin kombinasyonuyla %30 yanıt alınırken, modifikasyonla bu oran %63.3 e yükselmiştir [16]. Rossini ve arkadaşları hematolojik Tablo 4. Febril nötropenik atakların tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi Piperasilin/tazobaktam + Amikasin Sefepim + Amikasin Toplam n % n % n % Atak sayısı (n) Başlangıç tedavisi ile 72. saatdeki yanıt oranı Glikopeptid modifikasyonu ile yanıt oranı Antifungal modifikasyonu ile yanıt oranı Diğer modifikasyonlar Ateş kontrolü yok Ölüm Flora 2007;12(2):

5 Aydın K, Yılmaz M, Sönmez M, Aksoy F, Yılmaz G, Akdoğan E, Hematolojik Maligniteli Hastalarda maligniteli 252 febril nötropenik atağın 121 inde piperasilin/tazobaktamı amikasinle kombine ederek %52.9 oranında başarı elde etmiştir [17]. Marie ve arkadaşlarının yaptığı başka bir çalışmada aynı kombinasyon tedavisiyle başarı oranı %60.6 olarak bildirilmiştir [18]. Saba ve arkadaşları akut lösemili hastalardaki 94 febril nötropeni atağında başlangıç tedavisi ile başarı oranını %19, modifikasyonlarla başarı oranını %75 olarak bildirmişler [19]. Sanz ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada; 984 febril nötropenik atağın 432 sinde sefepim + amikasin, 435 inde piperasilin/tazobaktam + amikasin kombinasyonu uygulanmış ve yanıt oranı sırasıyla %49 ve %51 oranlarıyla eşdeğer olarak belirtilmiştir [20]. Olgularımızda başlangıç tedavisine cevap oranı, piperasilin/tazobaktam + amikasin grubunda %42.1 (43/102), sefepim + amikasin grubunda %50.5 (46/91) olarak belirlenmiştir. Modifikasyonlarla ampirik tedaviye cevap oranları ise sırasıyla %77.4 ve %73.6 olarak gerçekleşmiştir. Yapılan modifikasyonlar sonrasında elde ettiğimiz sonuç literatürle benzerlik göstermekte olup, febril nötropenik hasta grubunda, doğru zamanda başlangıç tedavisine eklenen ampirik glikopeptid ve/veya antifungal tedavi ateşin kontrol altına alınmasına önemli katkıda bulunmaktadır. Infectious Diseases Society of America (IDSA) ve European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) in verilerine göre, kan kültürlerinde 1970 li yıllarda gram-negatif bakteriler sık izole edilirken, 1990 lı yıllarda gram-pozitif bakteriler %60-70 gibi yüksek oranda ilk sıraya yerleşmişlerdir [3-9]. Daha önce hastanemizde Volkan ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada kan kültürlerinde gram-pozitif bakterilerin izole edilme oranı %45 [en sık Staphylococcus epidermidis (%23)], gramnegatiflerin izole edilme oranı %40 olarak tespit edilmiştir [en sık Escherichia coli (%18)] [21]. Karahocagil ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise kan kültürlerinde 4/7 oranında gram-pozitif, 3/7 oranında gram-negatif bakteriler izole edilmiştir [14]. Bizim çalışmamızda gram-pozitif ve gram-negatif bakterilerin kan kültürlerinde izole edilme oranı eşit olup, mantarların izole edilme oranında (%28) önemli bir artış gözlenmiştir. Gram-pozitif mikroorganizmalardan metisiline duyarlı S. aureus ve Streptococcus pneumoniae; gram-negatif mikroorganizmalardan E. coli ve Pseudomanas aeruginosa en sık izole edilen bakterilerdi. En sık izole edilen fungal patojen ise Candida spp. idi. Kandidanın en sık izole edilen mantar olması literatürle benzerlik göstermekteydi [3-5,9,10]. Hematolojik maligniteli hastalarda postmortem yapılan çalışmalarda; Candida ve Aspergillus oranının bu hastalarda, gram-negatif ve gram-pozitif mikroorganizmalardan daha sık etken olduğu gösterilmiştir. Donhuijsen ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada lösemi ve lenfomalı, 1053 hastaya otopsi yapılmış; %17 oranında derin mantar infeksiyonu bulunmuştur [22]. Jehn yaptığı çalışmada nötropenik maligniteli hastalarda postmortem Candida spp. nin majör patojen olduğunu belirterek, bu hasta grubunda invaziv fungal infeksiyonların erken teşhis ve tedavisinin önemini vurgulamıştır [23]. Hindistan da 72 hematolojik maligniteli hastanın otopsi materyalinde %51 oranında (47/72) infeksiyon dokümante edilmiş olup, bunların %27 sinde bakteriyel infeksiyon, %29 unda sistemik fungal infeksiyon tespit edilmiştir [24]. Bizim çalışmamızın sonuçlarında da mantarların kan kültüründe üreme oranı fazla olup; ateşi başlangıç tedavisiyle kontrol altına alınamayan hastalarda, tedavi modifikasyonu yapılacağı zaman, olası fungal patojenler ve invaziv fungal infeksiyonlar göz önüne alınarak, ilk tercih edilecek antimikrobiyal ajanın antifungal olması gerektiğini düşünmekteyiz. KAYNAKLAR 1. Febril Nötropenik Hastalarda Tanı ve Tedavi Kılavuzu. Febril Nötropeni Çalışma Grubu. Flora 2004;9: Akova M, İliçin G, Ünal S, Biberoğlu K, Akalın S, Süleymanlar G. İmmun sistemi baskılanmış hastalarda infeksiyonlar. Temel İç Hastalıkları 1. Baskı. Ankara: Güneş Kitabevi, 1996: Hughes WT, Armstrong D, Bodey GP, et al Guidelines for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer. Clin Infect Dis 2002;34: Cheng DL. Guidelines for the use of antimicrobial agents in patients with febril neutropenia in Taiwan. J Microbiol Immunol Infect 2005;38: Akova M, Paesmans M, Calandra T, et al. A European Organization for Research and Treatment of Cancer-International Antimicrobial Therapy Group Study of secondary infections in febrile, neutropenic patients with cancer. Clin Infect Dis 2005;15: Akova M. Kanser hastalarında bakteriyel infeksiyonlara yaklaşım ve empirik antimikrobiyal tedavi. Flora 1998;3 (Ek 1): Jarque I, Salavert M, Sanz MA. Management of febrile neutropenic patients. Enferm Infec Microbiol Clin 2005;23: Sharma A, Lokeshwar N. Febrile neutropenia in haematological malignancies. J Postgrad Med 2005;51: Tamura K. Clinical guidelines for the management of neutropenic patients with unexplained fever in Japan: Validation by the Japan Febrile Neutropenia Study Group. Int J Antimicrob Agents 2005;26(Suppl 2): Flora 2007;12(2):80-85

6 Aydın K, Yılmaz M, Sönmez M, Aksoy F, Yılmaz G, Akdoğan E, 10. Viscoli C, Castagnola E. Prophylaxis and emprical therapy for infection cancer patients, In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). Principles and Practice of Infectious Diseases. 6 th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2005: D antonio D, Staniscia T, Piccolomini R, et al. Addition of teicoplanin or vancomycin for the treatment of documented bacteremia due to gram-positive cocci in neutropenic patients with hematological malignancies: Microbiological, clinical and economic evaluation. Chemother 2004;50: Montalar J, Segura A, Bosch C, et al. Cefepime monotherapy as an empirical initial treatment of patients with febrile neutropenia. Med Oncol 2002;19: Bohme A, Shah PM, Stille W, Hoelzer D. Piperacillin/tazobactam versus cefepime as initial empirical antimicrobial therapy in febrile neutropenic patients: A prospective randomized pilot study. Eur J Med Res 1998;20: Karahocagil MK, Buzğan T, Irmak H ve ark. Akut lösemili hastalarda nötropenik ateş ataklarının değerlendirilmesi. Van Tıp Dergisi 2002;9: Tamura K, Imajo K, Akiyama N, et al. and the Japan Febrile Neutropenia Study Groupa; Randomized trial of cefepime monotherapy or cefepime in combination with amikacin as empirical therapy for febrile neutropenia. Clin Infect Dis 2004;39(Suppl 1): Şerefhanoğlu K, Ersoy Y, Şerefhanoğlu S, et al. Clinical experience with three combination regimens for the treatment of high-risk febrile neutropenia. Ann Acad Med Singapore 2006;35: Rossini F, Terruzzi E, Verga L, et al. A randomized clinical trial of ceftriaxone and amikacin versus piperacillin tazobactam and amikacin in febrile patients with hematological neoplasia and severe neutropenia. Support Care Cancer 2005;13: Marie JP, Vekhoff A, Cony-Makhoul P, et al. Piperacilline/tazobactam + amikacin versus ceftazidime+amikacin in patients with neutropenia and fever. An open multicenter study. Groupe d etude des Aplasies Febriles. Presse Med 1995;24: Saba R, Kurtoğlu E, Günseren F ve ark. Akut lösemili hastalarda febril nötropeni atakları: Akdeniz Üniversite Hastanesi Deneyimi. İnfeksiyon Dergisi 2000;14: Sanz MA, Lopez J, Lahuerta JJ, et al. and Isidro Jarque for the Spanish PETHEMA Group: Cefepime plus amikacin versus piperacillin-tazobactam plus amikacin for initial antibiotic therapy in haematology patients with febrile neutropenia: Results of an open, randomized, multicentre trial. J Antimicrob Chemother 2002;50: Volkan S, Aydın K, Aydın F ve ark. Hematolojik maligniteli hastalarda nötropenik ateş ataklarının değerlendirilmesi ve bakteriyemi etkenlerinin dağılımı. THOD 1999;9: Donhuijsen K, Pfaffenbach B, Samandari S, Leder LD. Autopsy results of deep mycoses in hematologic neoplasms (1053 patients), Mycoses 1991;34(Suppl 1): Jehn U. Managing fungal and viral infection in the immunocompromised host. Recent Results Cancer Res 1988;108: Srivastava VM, Krishnaswami H, Srivastava A, Dennison D, Chandy M. Infections in haematological malignancies: An autopsy study of 72 cases. Trans R Soc Trop Med Hyg 1996;90: Yazışma Adresi: Doç. Dr. Kemalettin AYDIN Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı TRABZON Makalenin Geliş Tarihi: Kabul Tarihi: Flora 2007;12(2):

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tanımlar / Ateş Oral / Aksiller tek seferde 38.3 C veya üstü Bir

Detaylı

TROPENİK HASTALARA TANI VE TEDAVİ

TROPENİK HASTALARA TANI VE TEDAVİ FEBRİL L NÖTROPENN TROPENİK HASTALARA TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTES LTESİ İÇ HASTALIKLARI AD/HEMATOLOJİ BD GENEL PRENSİPLER PLER Dr A Zahit Bolaman Profilaktik antibakteriyel

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD FEBRİL NÖTROPENİ : 2009 DA NELER OLDU? Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Infectious Diseases Working Party of EBMT Infectious Diseases Group

Detaylı

FEN TEDAVİSİNDE GENEL ANTİBİYOTERAPİ EĞİLİMİ

FEN TEDAVİSİNDE GENEL ANTİBİYOTERAPİ EĞİLİMİ FEN TEDAVİSİNDE GENEL ANTİBİYOTERAPİ EĞİLİMİ Prof. Dr. Esin ŞENOL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Fen Antibiyotik Kullanımında Yeni Karşılaşılan Problemler

Detaylı

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU 1 53 yaşında kadın hasta Multiple Miyelom VAD 5 kür Kemoterapiye yanıt yok (%70 plazma hücreleri)

Detaylı

Bakteriyel İnfeksiyonlar ve Tedavi Kılavuzları

Bakteriyel İnfeksiyonlar ve Tedavi Kılavuzları Bakteriyel İnfeksiyonlar ve Tedavi Kılavuzları Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Ankara EORTC-IATG Çalışmalarında Bakteremi

Detaylı

Nötropeni Ateş Tedavisinde Yenilikler Dr. Murat Akova. Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ankara

Nötropeni Ateş Tedavisinde Yenilikler Dr. Murat Akova. Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ankara Nötropeni Ateş Tedavisinde Yenilikler-2016 Dr. Murat Akova Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ankara % Baketeremi EORTC-IATG Çalışmalarında Bakteremi Etkenleri 100 Gram (-) 80

Detaylı

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Nötropenik hastalarda fungal infeksiyonlar Nötropeni invaziv

Detaylı

Akut Lösemili Hastalarda Nötropenik Ateş Ataklarının Değerlendirilmesi

Akut Lösemili Hastalarda Nötropenik Ateş Ataklarının Değerlendirilmesi Van Tıp Dergisi: 9 (4):104-108, 2002 Akut Lösemili Hastalarda Nötropenik Ateş Ataklarının Değerlendirilmesi M. Kasım Karahocagil*, Turan Buzğan*, Hasan Irmak*, Ömer Evirgen*, Cengiz Demir**, Ahmet Durmuş**,

Detaylı

Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, Ankara

Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, Ankara Antibakteriyel Direnç ve Epidemiyoloji: Son Bir Y lda Ne Oldu? Alpay Azap Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, Ankara Febril nötropenik hastalarda

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

Düşük Riskli Febril Nötropeni Hastalarında Tedaviye Yanıtın Değerlendirilmesi: Hacettepe Deneyimi

Düşük Riskli Febril Nötropeni Hastalarında Tedaviye Yanıtın Değerlendirilmesi: Hacettepe Deneyimi P054 Düşük Riskli Febril Nötropeni Hastalarında Tedaviye Yanıtın Değerlendirilmesi: Hacettepe Deneyimi Gülşen Özkaya Şahin, Yeşim Çetinkaya Şardan, Ömrüm Uzun, Serhat Ünal, Murat Akova Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Olgu Sunumu. Doç. Dr. Rabin Saba AÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Olgu Sunumu. Doç. Dr. Rabin Saba AÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Olgu Sunumu Doç. Dr. Rabin Saba AÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Olgu 42 y E, 10 gündür halsizlik, çarpıntı, nefes darlığı 2 gündür ateş İnfeksiyon odağı yok Total lökosit 3500/mm

Detaylı

Febril Nötropenik Kanser Hastalarında Tedavi Başarısını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Febril Nötropenik Kanser Hastalarında Tedavi Başarısını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Tedavi Başarısını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Gülay SAİN GÜVEN*, Banu ÇAKIR**, Pınar ZARAKOLU***, Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN***, Ömrüm UZUN***, Serhat ÜNAL***, Murat AKOVA*** * Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Febril Nötropenide Fungal İnfeksiyonlara Klinik Yaklaşım

Febril Nötropenide Fungal İnfeksiyonlara Klinik Yaklaşım Febril Nötropenide Fungal İnfeksiyonlara Klinik Yaklaşım Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara İnvaziv Fungal İnfeksiyonların

Detaylı

ATEŞ ve NÖTROPENİ. Doç. Dr. Seda Özkan Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Acil Tıp Kliniği

ATEŞ ve NÖTROPENİ. Doç. Dr. Seda Özkan Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Acil Tıp Kliniği ATEŞ ve NÖTROPENİ Doç. Dr. Seda Özkan Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Acil Tıp Kliniği Acil yönetim ve tedavi gerektiren potansiyel yaşamı tehdit eden bir durumdur. Kanser tedavisinin ve ayaktan KT nin artarak

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

Kanserli Hastalarda Bakteremi ve Fungemi ile Birlikteliği Olan Faktörler

Kanserli Hastalarda Bakteremi ve Fungemi ile Birlikteliği Olan Faktörler Kanserli Hastalarda Bakteremi ve Fungemi ile Birlikteliği Olan Faktörler Bülent ESER*, Mustafa ÇETİN*, Ali ÜNAL*, H. Şenol COŞKUN*, Üner KAYABAŞ**, Mustafa ALTINBAŞ* * Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Doç. Dr. Orhan Yıldız Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri Erciyes Üniversitesi

Detaylı

Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi

Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi Gülden Kocasakal 1, Elvin Dinç 1, M.Taner Yıldırmak 1, Çiğdem Arabacı 2, Kenan Ak 2 1 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi

Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi Sepsis: Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi Mehmet DOĞANAY* * Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ Klinik belirti ve bulgular Sepsis klinik

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Prof. Dr. Neşe Saltoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

Febril Nötropenik Olgulardan İnfeksiyon Etkeni Olarak İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Febril Nötropenik Olgulardan İnfeksiyon Etkeni Olarak İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Febril Nötropenik Olgulardan İnfeksiyon Etkeni Olarak İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Serap GENÇER*, Ayşe BATIREL*, Serdar ÖZER* * Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı Ar. Gör. Dr. Abdullah Heybeci Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Saime Tuncer Prof.

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİK OLGU YÖNETİMİNDE ANTİBAKTERİYEL TEDAVİDE ALGORİTMİK YAKLAŞIM

FEBRİL NÖTROPENİK OLGU YÖNETİMİNDE ANTİBAKTERİYEL TEDAVİDE ALGORİTMİK YAKLAŞIM ANKEM Derg 2014;28(Ek 2):93-99 FEBRİL NÖTROPENİK OLGU YÖNETİMİNDE ANTİBAKTERİYEL TEDAVİDE ALGORİTMİK YAKLAŞIM Rabin SABA Medstar Antalya Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları, ANTALYA rabinsaba@gmail.com

Detaylı

Febril Nötropenik Hastalara Sistemik Antimikrobiyal Tedavi Uygulaması Multidisipliner Yaklaşım Anketi

Febril Nötropenik Hastalara Sistemik Antimikrobiyal Tedavi Uygulaması Multidisipliner Yaklaşım Anketi Febril Nötropenik Hastalara Sistemik Antimikrobiyal Tedavi Uygulaması Multidisipliner Yaklaşım Anketi Bu anketteki sorulara göre hazırlanacak posterin sahibi meslekdaşımız, 17-19 Mayıs 2013 tarihleri arasında

Detaylı

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kan dolaşımı enfeksiyonlarının tanımı Primer (hemokültür

Detaylı

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Neden? Daha az yan etki Ekonomik veriler DİRENÇ! Kollateral hasar! Kinolon Karbapenem Uzun süreli antibiyotik baskısı Üriner Sistem

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji HKP Prognostik Faktör Tedavi Önceden antibiyotik kullanımı (90 gün içinde), 5 gün

Detaylı

Son Bir Yılda Febril Nötropeni de Antibakteriyel Tedavi Konusunda Neler Oldu?

Son Bir Yılda Febril Nötropeni de Antibakteriyel Tedavi Konusunda Neler Oldu? Son Bir Yılda Febril Nötropeni de Antibakteriyel Tedavi Konusunda Neler Oldu? Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara Geçtiğimiz

Detaylı

CİDDİ SEPSİS / SEPTİK ŞOK EMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ. Dr. Fügen Yörük A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

CİDDİ SEPSİS / SEPTİK ŞOK EMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ. Dr. Fügen Yörük A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı CİDDİ SEPSİS / SEPTİK ŞOK EMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ Dr. Fügen Yörük A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Vincent JL et al. JAMA. 2009;302(21):2323-2329 EMPİRİK TEDAVİ

Detaylı

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu 1 Ocak 30 Mart 2012 Tarihleri Arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır,

Detaylı

Bağışıklığı Baskılanmış Olguda Akciğer Sorununa Yaklaşım. Klinik-Radyolojik İpuçları

Bağışıklığı Baskılanmış Olguda Akciğer Sorununa Yaklaşım. Klinik-Radyolojik İpuçları Bağışıklığı Baskılanmış Olguda Akciğer Sorununa Yaklaşım Klinik-Radyolojik İpuçları Çalıştığınız bölüm? 1-İnfeksiyon Hastalıkları 2-Hematoloji 3-Onkoloji 4-Göğüs Hastalıkları 5-Radyoloji 6-Diğer Bağışıklığı

Detaylı

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Streptococcus pneumoniae H. influenzae M.catarrhalis

Detaylı

Antimikrobiyal Yönetimi Prof. Dr. Haluk ERAKSOY

Antimikrobiyal Yönetimi Prof. Dr. Haluk ERAKSOY Antimikrobiyal Yönetimi Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Antibiyotik Kullanımı: İstenmeyen Sonuçlar Advers

Detaylı

Çocuk Hematoloji-Onkoloji Hastalarına Ait Klinik Örneklerden İzole Edilen Bakterilerin ve Antibiyotik Duyarlılıklarının İncelenmesi

Çocuk Hematoloji-Onkoloji Hastalarına Ait Klinik Örneklerden İzole Edilen Bakterilerin ve Antibiyotik Duyarlılıklarının İncelenmesi JOPP Derg 3():68-73, Klinik Araştırma Çocuk Hematoloji-Onkoloji Hastalarına Ait Klinik Örneklerden İzole Edilen Bakterilerin ve Antibiyotik Duyarlılıklarının İncelenmesi Arzu AKÇAY *, Özden TÜREL **, Deniz

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Direnç hızla artıyor!!!!

Direnç hızla artıyor!!!! Direnç hızla artıyor!!!! http://www.cdc.gov/drugresistance/about.html Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) Fizyolojik bakımdan stabil olmayan hastaların yaşam fonksiyonlarının düzeltilmesi Altta yatan hastalığın

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

Febril Nötropenide Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları Tanı ve Tedavi Kılavuzu

Febril Nötropenide Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları Tanı ve Tedavi Kılavuzu Febril Nötropenide Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları Tanı ve Tedavi Kılavuzu Dr Uğur Özçelik Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Ünitesi Nötropeninin düzeyi ve süresi akciğer enfeksiyonlarını

Detaylı

Febril Nötropenik. Hastada Tanı ve Tedavi Yaklaşı Gaziantep Dr. Mustafa Pehlivan Gaziantep ÜTF Hematoloji BD

Febril Nötropenik. Hastada Tanı ve Tedavi Yaklaşı Gaziantep Dr. Mustafa Pehlivan Gaziantep ÜTF Hematoloji BD Febril Nötropenik Hastada Tanı ve Tedavi Yaklaşı şımları Gaziantep 2008 Dr. Mustafa Pehlivan Gaziantep ÜTF Hematoloji BD Gaziantep Üniversitesi Hastaneleri (+Onkoloji Hastanesi) 800 yatak / 5 milyon nüfus

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 95 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 95-100 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Bacteria Isolated

Detaylı

HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ OLGUDA KLEBSİELLA PNEUMONİAE İLE GELİŞEN BAKTEREMİ OLGUSU VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ

HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ OLGUDA KLEBSİELLA PNEUMONİAE İLE GELİŞEN BAKTEREMİ OLGUSU VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ OLGUDA KLEBSİELLA PNEUMONİAE İLE GELİŞEN BAKTEREMİ OLGUSU VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Seyit Ali BÜYÜKTUNA CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ OLGU SUNUMU K, 67 yaşında Özgeçmiş: AML (2013 yılında

Detaylı

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 26.12.15 KLİMİK - İZMİR 1 Eklem protezleri

Detaylı

Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi

Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi 1 Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum planı Yoğun bakım infeksiyonları Yoğun

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları Dilara İNAN*, Rabin SABA*, Sevim KESKİN**, Dilara ÖĞÜNÇ***, Cemal ÇİFTÇİ*, Filiz GÜNSEREN*, Latife MAMIKOĞLU*, Meral GÜLTEKİN***

Detaylı

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Uydu Sempozyumu Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Moderatör: Prof.Dr.Volkan Hazar Konuşmacı: Prof.Dr.Ali Bülent Antmen 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016 Denizli

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARIN KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK PROFİLİ

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARIN KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK PROFİLİ FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARIN KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK PROFİLİ Dr. Süreyya Gül Yurtsever, 1 Nihan Çeken, 1 Dr. Bahriye Payzın, 2 Dr. Nükhet Kurultay,

Detaylı

Dr. Derya SEYMAN. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Dr. Derya SEYMAN. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Dr. Derya SEYMAN Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Genişlemiş Spektrumlu beta-laktamaz Üreten Escherichia coli veya Klebsiella pneumoniae ya

Detaylı

VRE ile Gelişen Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Olgusunda Tedavi

VRE ile Gelişen Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Olgusunda Tedavi VRE ile Gelişen Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Olgusunda Tedavi Dr. Sabri ATALAY SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği KLİMİK 2017 Kongresi -

Detaylı

Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi

Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi URL: http://www.mjima.org/ DOİ: 10.5578/mjima.8786 ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE http://www.mjima.org/ /www w ma.o.org Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Değerlendirilmesi Evaluation

Detaylı

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Bakterilerde antimikrobiyal direncinin artması sonucu,yeni antibiyotik üretiminin azlığı nedeni ile tedavi seçenekleri kısıtlanmıştır. Bu durum eski antibiyotiklere

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Doç. Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. KAYSERi Erciyes Üniversitesi Hastaneleri 1300 yatak / 10 milyon

Detaylı

DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD

DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ HASTA? Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda IFI gelişme riski: Düşük Risk Orta Risk

Detaylı

Meme Kanseri ve Ateş. Dr. Ömer Fatih Ölmez Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı

Meme Kanseri ve Ateş. Dr. Ömer Fatih Ölmez Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı Meme Kanseri ve Ateş Dr. Ömer Fatih Ölmez Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı VAKA-1 52 yaş, kadın hasta Meme kanseri nedeni ile 1 hafta önce aldığı adjuvan kemoterapi sonrası ateş

Detaylı

Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonların Değerlendirilmesi

Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Dr. Önder Ergönül Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Çalışma Grubu 7 Mart 2014, İstanbul Giriş Gram negatif bakterilerin oluşturdukları infeksiyonlar,

Detaylı

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara 1 2 3 İnvaziv aspergillozda mortalite

Detaylı

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması İsmail Davarcı¹, Seniha Şenbayrak², Mert Ahmet Kuşkucu³, Naz Oğuzoğlu Çobanoğlu², Nilgün Döşoğlu², Rıza Adaleti²,

Detaylı

Antimikrobiyal Direnç Sorunu

Antimikrobiyal Direnç Sorunu Antimikrobiyal Direnç Sorunu Dr.Hüsniye ŞİMŞEK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi VI. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu 4-5 kasım

Detaylı

Antimikrobiyal Yönetimi: Klinisyen Ne Yapmalı? Laboratuvar Ne Yapmalı?

Antimikrobiyal Yönetimi: Klinisyen Ne Yapmalı? Laboratuvar Ne Yapmalı? Antimikrobiyal Yönetimi: Klinisyen Ne Yapmalı? Laboratuvar Ne Yapmalı? Prof. Dr. Dilek ARMAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji AD Türkiye EKMUD YK Üyesi Antimikrobiyal

Detaylı

Dünden Bugüne Kandida

Dünden Bugüne Kandida Dünden Bugüne Kandida Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Kandidaya İlişkin İyi Bilinenler En sık rastlanan fungal infeksiyon

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

Uzm. Dr. Bora ÇEKMEN. Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneler Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Uzm. Dr. Bora ÇEKMEN. Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneler Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uzm. Dr. Bora ÇEKMEN Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneler Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlaç Kullanımı DSÖ nün tahminlerine göre ilaçların %50 sinden fazlası

Detaylı

Hematolojik Malignitesi Olan Hastalarda Pnömoni (26 Olgu)

Hematolojik Malignitesi Olan Hastalarda Pnömoni (26 Olgu) ARAfiTIRMA Hematolojik Malignitesi Olan Hastalarda Pnömoni (26 Olgu) Özkan K zk n 1, Emin Kaya 2, Gamze Türker 1, rfan Kuku 2, Süleyman Savafl Hac evliyagil 1, Hakan Günen 1, smet Aydo du 2 1 2 nönü Üniversitesi

Detaylı

Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem. İn vitro Veriler. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem. İn vitro Veriler. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem İn vitro Veriler Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Karbapenemler GRUP 1 Ertapenem GRUP 2 Imipenem Meropenem Biapenem Panipenem

Detaylı

Hastane infeksiyonlarında klinisyenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarından beklentileri

Hastane infeksiyonlarında klinisyenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarından beklentileri Hastane infeksiyonlarında klinisyenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarından beklentileri Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Mini Anket 13

Detaylı

Solunum Problemi Olan Hastada İnfeksiyon. Hastane Kaynaklı Solunum Sistemi İnfeksiyonlarında Antibiyoterapi

Solunum Problemi Olan Hastada İnfeksiyon. Hastane Kaynaklı Solunum Sistemi İnfeksiyonlarında Antibiyoterapi Solunum Problemi Olan Hastada İnfeksiyon Hastane Kaynaklı Solunum Sistemi İnfeksiyonlarında Antibiyoterapi Tansu YAMAZHAN* * Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Karbapenem Gerekmez Funda TİMURKAYNAK Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi 26.03.2015

Karbapenem Gerekmez Funda TİMURKAYNAK Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi 26.03.2015 GSBL Üreten Enterik Bakterilerin Tedavisi: Karbapenem Gerekmez Funda TİMURKAYNAK Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi 26.03.2015 GSBL (+) Enterik Bakteriler Önemli sağlık sorunu GSBL İzolatlarda

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

KANSER HASTALARINDA İNFEKSİYON*

KANSER HASTALARINDA İNFEKSİYON* ANKEM Derg 2010;24(2):102-106 KANSER HASTALARINDA İNFEKSİYON* Esin ŞENOL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA esin.esenol@gmail.com ÖZET

Detaylı

ANTİFUNGAL TEDAVİ: PRE-EMPTİF Mİ EMPİRİK Mİ? Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları

ANTİFUNGAL TEDAVİ: PRE-EMPTİF Mİ EMPİRİK Mİ? Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ANTİFUNGAL TEDAVİ: PRE-EMPTİF Mİ EMPİRİK Mİ? Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Ankara, 28 Şubat 2010 PEDİATRİDE İNVAZİF MANTAR İNFEKSİYONU İÇİN RİSK GRUPLARI

Detaylı

Anestezi Yoðun Bakým Ünitesinde Beþ Yýl Ýçerisinde Geliþen Nozokomiyal Enfeksiyonlar ve Antibiyotik Direncinin Deðerlendirilmesi

Anestezi Yoðun Bakým Ünitesinde Beþ Yýl Ýçerisinde Geliþen Nozokomiyal Enfeksiyonlar ve Antibiyotik Direncinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Anestezi Yoðun Bakým Ünitesinde Beþ Yýl Ýçerisinde Geliþen Nozokomiyal Enfeksiyonlar ve Antibiyotik irencinin eðerlendirilmesi The evaluation of Nasocomial Infections and

Detaylı

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D.

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. OLGU 1 23 yaşında kadın hasta Ateş, yorgunluk ve anemi Lökosit: 6.800/mm3, %8 nötrofil, %26 blast,

Detaylı

Sepsiste Antimikrobiyal Tedavi

Sepsiste Antimikrobiyal Tedavi Sepsiste Antimikrobiyal Tedavi Pınar ZARAKOLU*, Murat AKOVA* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA Antimicrobial Treatment in Sepsis

Detaylı

Febril Nötropenik Hastalarda Klinik Uygulama Rehberi

Febril Nötropenik Hastalarda Klinik Uygulama Rehberi Febril Nötropenik Hastalarda Klinik Uygulama Rehberi Amerikan İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Tarafından Yapılan 2010 Güncellemesi Dr. ARZU NAZLI ZEKA Sunum Planı Giriş Tanımlar Risk değerlendirmesi Testler

Detaylı

Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim

Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim CANDIDA TÜRLERİNDE DİRENÇ EPİDEMİYOLOJİSİ Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İYİ Kİ DOĞDUNUZ MİNE HOCA GİRİŞ İnvaziv fungal infeksiyonların ve antifungal

Detaylı

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

Detaylı

Antimikrobiyal Yönetimi Anket Sonuçları

Antimikrobiyal Yönetimi Anket Sonuçları Antibiyotik Yönetimi Antimikrobiyal Yönetimi Anket Sonuçları Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji YATAN HASTALARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMINI DEĞERLENDİRME FORMU Hastanelerin

Detaylı

Sepsiste Antibiyotik Tedavisi DR. FEVZİ YILMAZ ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ

Sepsiste Antibiyotik Tedavisi DR. FEVZİ YILMAZ ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ Sepsiste Antibiyotik Tedavisi DR. FEVZİ YILMAZ ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ Sepsis Hala önemli bir sağlık sorunudur Koroner dışı yoğun bakım ünitelerinde en önemli ölüm

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.45.353

DOI: 10.4274/tpa.45.353 Özgün Araflt rma Original Article 353 DOI: 10.4274/tpa.45.353 Lenfoma ve solid tümörlü çocuklarda febril nötropeni: Tek merkez deneyimi Febrile neutropenia in children with lymphoma and solid tumors: One

Detaylı

Kan Dolaşım Enfeksiyonlarında Karar Verme Süreçleri. Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Kan Dolaşım Enfeksiyonlarında Karar Verme Süreçleri. Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Kan Dolaşım Enfeksiyonlarında Karar Verme Süreçleri Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Kan kültürlerinin önemi Kan kültürlerinin değerlendirilmesi

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu: Klinik yansımalar. Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu: Klinik yansımalar. Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu: Klinik yansımalar Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi OLGU 55 yaşında bayan hasta 2003 yıllında diffüz büyük B hücreli NHL tanısı 4 kez

Detaylı

Türkiye de Durum: Klimik Verileri

Türkiye de Durum: Klimik Verileri Türkiye de Antimikrobiyal Direnç ve Antibiyotik Yönetimi Türkiye de Durum: Klimik Verileri Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İstanbul

Detaylı

HEMATOLOJİK KANSERLİ HASTALARDA KİNOLON PROFİLAKSİSİNİN MORBİDİTE, MORTALİTE VE FEKAL KİNOLON DİRENÇLİ E. COLI KOLONİZASYONUNA ETKİSİ

HEMATOLOJİK KANSERLİ HASTALARDA KİNOLON PROFİLAKSİSİNİN MORBİDİTE, MORTALİTE VE FEKAL KİNOLON DİRENÇLİ E. COLI KOLONİZASYONUNA ETKİSİ T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HEMATOLOJİK KANSERLİ HASTALARDA KİNOLON PROFİLAKSİSİNİN MORBİDİTE, MORTALİTE VE FEKAL KİNOLON DİRENÇLİ E. COLI KOLONİZASYONUNA ETKİSİ

Detaylı

Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi

Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi DR. FATİH TEMOÇİN Fatih TEMOÇİN, Meryem DEMİRELLİ, Cemal BULUT, Necla Eren TÜLEK, Günay Tuncer ERTEM, Fatma Şebnem ERDİNÇ

Detaylı

Staphylococcus Pyogenes Aureus

Staphylococcus Pyogenes Aureus The American Journal of Medical Sciences: March 1918 - Volume 155 - Issue 3 pp 380-391 Three Cases of Infection of the Upper Respiratory Tract With Staphylococcus Pyogenes Aureus Presenting the Symptom

Detaylı

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS)

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Uzm.Dr.Hüsniye Şimşek, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları DB Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi 37. TMC Kongresi 16-20 Kasım 2016,

Detaylı

Antibiyotik Direncinde ve Kontrolünde Güncel Durum

Antibiyotik Direncinde ve Kontrolünde Güncel Durum Antibiyotik Direncinde ve Kontrolünde Güncel Durum Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 17.11.16 Ç.Büke KLİMİK-İstanbul 2016 1 Konuşma içeriği Antibiyotik

Detaylı

Candida Epidemiyolojisi. Dr. Nur Yapar Aralık 2009 Çeşme İzmir

Candida Epidemiyolojisi. Dr. Nur Yapar Aralık 2009 Çeşme İzmir Candida Epidemiyolojisi Dr. Nur Yapar 12-13 Aralık 2009 Çeşme İzmir Sunum Planı İnvazif Fungal İnfeksiyon (İFİ) etkenleri Candida infeksiyonlarının sıklığı Etken dağılımındaki değişiklikler Direnç durumu

Detaylı

PERİTON DİYALİZİNDE ENFEKSİYÖZ KOMPLİKASYONLAR

PERİTON DİYALİZİNDE ENFEKSİYÖZ KOMPLİKASYONLAR PERİTON DİYALİZİNDE ENFEKSİYÖZ KOMPLİKASYONLAR Peritonit (en sık) PD-ilişkili enfeksiyonlar Çıkış yeri enfeksiyonu Tünel enfeksiyonu PERİTONİT TANISI Diyalizat sıvısında hücre sayısı > 100/mm³ ( > %50

Detaylı

AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE GELİŞEN FEBRİL NÖTROPENİ ATAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE GELİŞEN FEBRİL NÖTROPENİ ATAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Tepecik Eğit Hast Derg 2014; 24 (3): 157-162 157 KLİNİK ARAŞTIRMA OLGU SUNUMU DENEYSEL ÇALIŞMA 1 AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE GELİŞEN FEBRİL NÖTROPENİ ATAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF FEBRILE NEUTROPENIC

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Nur Yapar. DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara

OLGU SUNUMU. Dr. Nur Yapar. DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara OLGU SUNUMU Dr. Nur Yapar DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara 28 yaşında, erkek Mayıs 2008; T hücreden zengin B hücreli Hodgin Dışı Lenfoma Eylül 2008; 5.

Detaylı

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL DE İNFEKSİYON YÖNETİMİ Dr. Rıdvan R ALİ Uludağ Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İç Hastalıklar kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL ile ilişkili bilgilerimizde önemli değişiklikler iklikler söz s z konusu

Detaylı

DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONUNDA AYAKTAN TEDAVİ EDİLECEK HASTALAR VE İZLEMİ

DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONUNDA AYAKTAN TEDAVİ EDİLECEK HASTALAR VE İZLEMİ DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONUNDA AYAKTAN TEDAVİ EDİLECEK HASTALAR VE İZLEMİ Dr. Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Afyonkarahisar, 2014.

Detaylı

TEDAVİ TIP FAKÜLTES TEDAVİDE DE GENEL YAKLAŞIM. Dr A Zahit Bolaman

TEDAVİ TIP FAKÜLTES TEDAVİDE DE GENEL YAKLAŞIM. Dr A Zahit Bolaman HEMATOLOJİDE ANTİFUNGAL TEDAVİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTES LTESİ HEMATOLOJİ BD ANTİFUNGAL TEDAVİDE DE GENEL YAKLAŞIM Dr A Zahit Bolaman Profilaktik antibakteriyel ilaç uygulamaları Akut lösemi

Detaylı