Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıbbi Biyokimya AD, Ankara 2. Ardahan Asker Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Servisi, Ardahan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıbbi Biyokimya AD, Ankara 2. Ardahan Asker Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Servisi, Ardahan"

Transkript

1 Journl of Anesthesi 202; 20 (): Tpn et Kydibi: The Preopertive Biochemicl Tests DERLEME / REVIEW PREOPERATİF BİYOKİMYASAL TESTLERİN ELEKTİF CERRAHİ HASTALARINDA ETKİN KULLANIMI EFFECTIVELY USAGE OF THE PREOPERATIVE BIOCHEMICAL TESTS IN ELECTIVE SURGERY PATIENTS Serkn TAPAN, 2 Hüseyin KAYAD B Gülhne Askeri Tıp Akdemisi, Tıbbi Biyokimy AD, Ankr 2 Ardhn Asker Hstnesi, Tıbbi Biyokimy Servisi, Ardhn ÖZET Gülhne Militry Medicl Acdemy, Deprtment of Biochemistry, Ankr, Turkey 2 Ardhn Militry Hospitl, Deprtment of Biochemistry, Ardhn, Turkey Biz bu derlemede elektif cerrhi hstlr nd meliyt öncesi hngi biyokimysl testlerin kulln m n n gerekli hngilerinin ise gereksiz olc n belirlemeyi mçld k. Elektif cerrhi yp lck oln hstlr n meliyttn önce de erlendirilmesi için istenen lbortur testleri, nestezi ve cerrhi riskleri etkileyebilecek thmin edilmeyen durumlr n tespiti için kulln l r. Ço u hstnenin elektif cerrhi öncesi hstlr hngi testleri uygulyc n dir bir politiks olmkl birlikte rutin testlerin de erlendirilmesi yp ld nd klinik endiksyon olmdn yp ln preopertif testler meliyt sonrs sonuçlr thmin etmede yeterli olmd ndn ve ndiren hst de erlendirmesini de ifltirdi i için gereksiz msrf neden olbilirler. Ameliyt öncesi testleri rflt rn birçok çl flmd, cerrhi süreçte normllik yrtn norml d fl lbortur sonuçlr n n s kl çok düflük bulundu u için meliyt öncesi t bbi hikâye ve fizik muyenede pozitif bulgulr oln hstlr lbortur testi istemek dh fydl olckt r. Ayr c cerrhiden önceki 4 y içinde yp ln lbortur testleri normlse ve hstn n klinik durumund herhngi bir de ifliklik yoks hiçbir testin tekrrlnmms önerilebilir. ANAHTAR KEL MELER: Preopertif Prosedürler; Tn sl Testler; Biyokimysl fllemler. SUMMARY We imed to determine which biochemicl tests re necessry nd un-necessry before the elective surgery. Lbortory tests performed for the preopertive evlution of the ptients undergoing to the elective surgery re used to identify the unpredicted situtions tht could interfere with the evlution of the risks fced in nesthesi nd surgery. Most of the hospitls hve the estblished policy bout the usge of biochemicl tests tht should be performed before the elective surgery, but these tests cn cuse to the unnecessry cost since preopertive lbortory tests performed without clinicl necessity is not sufficient to predict the postopertif results nd routine biochemicl tests could chnge the ptient mngement rrely. In most of the studies investigted the preopertif dignostic tests, routine biochemicl tests would be more useful for only ptients with positive sign in the medicl history nd physicl exmintion, becuse prevlence of the bnorml lbortory tests interfere with the ptient mngement ws miniml. Moreover, if the biochemicl tests performed within the 4-months of the surgery were norml nd there ws no chnge in the clinicl condition of the ptient, it would be recommended tht routine biochemicl tests should not be repeted. KEY WORDS: Preopertive Procedures; Dignostic Tests; Biochemicl Procedures. G R fi Preopertif biyokimysl testler günümüzde üç temel mç için klinisyenler trf ndn istenir. Bunlr s rs yl; cerrhi vey nestezik tedviyi etkileyebilecek mevcut hstl klr n kontrolü, bilinen bir hstl n ilerleyiflinin belirlenmesi ve klinik bulgu vermeyen hstl klr n tespitidir. Preopertif biyokimysl testlerin kulln m mçlr ise cerrhi ifllemlerden kynklnbilecek morbiditeyi zltmk, kliteyi rt rmk, periopertif bk m n mliyetini zltmk ve hsty s l n kvuflturmkt r. 960 l y llrd preopertif t bbi de erlendirme için klinisyenler birincil olrk t bbi hikâye ve fizik muyeneyi temel lm fllrd r. Anck, 980 li y llr n sonlr n do ru mevcut bilinen hstl klr için test istenmesi ve hngi testin istenece i konusund fikir birli i oluflmy bfllm flken meliyt öncesi biyokimysl testlerin rutin bir flekilde kulln m konusund rtn bir fikir yr l - oluflmufltur. Yp ln bz çl flmlrd (-2) t bbi hikâye ve fizik muyene sonuçlr n göre preopertif biyokimysl testlerin %60-70 inin gerekli olmd belirtilmifltir. Ayr c birçok çl flmd (,3-5) herhngi bir klinik endiksyon yoklu und belirgin bir ptoloji sptnms ols l düflük bulunmufl ve beklenmeyen norml sonuçlr genellikle hst tedvi etkinli ini etkilememifltir (6-7). Turnbull ve rkdfllr (6) trf ndn yp ln bflk bir çl flmd elektif cerrhi yp ln 2570 hstn n k- 22

2 Anestezi Dergisi 202; 20 (): Tpn ve Kydibi: Preopertif Biyokimysl Testler y tlr incelenmifl ve 5003 lbortur testinden 04 (%2,) tnesinin sonucu norml sptn rken sdece 4 (%0,6) hst rutin lbortur testlerinden fyd görmüfltür y l nd Szmuk ve rkdfllr (8) trf ndn minör elektif cerrhi yp lck oln 8-40 yfl rs 300 hst prospektif olrk incelenmifl ve lbortur testleri ile sdece bir hsty yeni bir teflhis koyulmufl, hiçbir cerrhi ifllem ise ertelenmemifltir. Biyokimysl testlerin yyg n bir flekilde kulln lms n n testlerin mliyeti, ilk yp ln testte ç kn norml sonuçlr n önemini belirlemek için kulln ln ikincil testlerin mliyeti, gereken ilve konsültsyonlr ve meliyt rndevulr nd meydn gelen gecikmeler gibi dezvntjlr vrd r. Bu nedenle günümüzde klinik lborturlr gereksiz ifl yükü ve msrflrl krfl krfl y oldu u için gereksiz test iste inin zlt lms önem kznm flt r. Bu bilgiler fl nd preopertif biyokimysl testlerin gereklili ini fl dki gibi ç klybiliriz. Preopertif Biyokimysl Testler Glukoz Asemptomtik hstlrdki norml glukoz prevlns %,8-5,5 dir. Dibetes mellitus riski yüksek oln vey vsküler y d by-pss cerrhisi yp lck hstlr hricinde glukozun rutin olrk ölçülmesi tvsiye edilmez (9-0). Krci er Enzimleri Krci er enzim testleri normlli inin prevlns yklfl k %0,3 olrk thmin edilmektedir. Powell-Jckson ve rkdfllr () trf ndn yp ln çl flmd ciddi krci er testleri normlli inin cerrhi morbidite ve mortlite riskinde rt fl yol çbilece i gösterilmesine r men ort düzey krci er enzim yüksekli inin böyle bir rt fl yol çt n gösteren çl flm bulunmmktd r. Ciddi krci er enzim yüksekli i oln hstlr n ço- unlu u semptomtik oldu undn ve fizik muyene ile sr l k tespit edilebilece i için s l kl bireylerde rutin preopertif lnin minotrnsferz ve sprtt mino trnsferz ölçümüne gerek olmybilir. Kretinin Asemptomtik hstlrd kretinin yüksekli inin prevlns %0,2-2,4 dür ve yfl ile rtr yfl rs ndki hstlr n yklfl k %9,8 inde kretinin yüksekli i görülebilir. Özellikle hipertnsiyon ve nefrotoksik ilç tedvisi lnlr olmk üzere 40 yfl ndn büyük tüm hstlr n böbrek fonksiyonlr n n kretinin ile ölçülmesi önerilmektedir (6,9). Elektrolitler Cerrhi hstlr ndki beklenmeyen elektrolit normlli i prevlns %0,2-8,0 rs ndd r. Goldmn risk indeksine göre periopertif krdiyk kompliksyonlr için hipoklemi minör risk fktörü olrk düflünülmesine r men hiçbir çl flmd hipoklemi ile periopertif morbidite ve mortlite rs nd iliflki gösterilmemifltir. S l kl bireylerde elektif cerrhi için elektrolit düzeylerinin belirlenmesi rutin olrk tvsiye edilmemektedir (9,2,3). Tm Kn Sy m Kn kyb oln ve rd ndn kn trnsfüzyonu gerekebilecek mjor cerrhiler, bilinen y d flüphelenilen nemiler, knm bozukluklr, herhngi bir sebepten kynklnn kemik ili i süpresyonu ve t bbi tedvi gerektiren kronik krdiovsküler, solunum, krci er y d renl sistem hstl klr nd tm kn sy m istenir. Son k lvuzlr göre hstn n hikâyesinden nemi olbilece- i thmin ediliyor vey meliyt esns nd ciddi kn kyb bekleniyors meliyt öncesi hemoglobin ölçülmelidir. Ciddi lökopeni ve lökositozun prevlns oldukç düflük olup hstn n tedvisini ndiren de ifltirir. S l kl elektif cerrhi hstlr n n % inden dh z nd trombositopeni görülür. Bu nedenlerle meliyt öncesi rutin lökosit ve pltelet sy m gerekli olmybilir (4). Tm drr Anlizi Ameliyt öncesi tm idrr nlizinin mc semptomsuz böbrek hstl klr n y d idrr yolu infeksiyonlr n tespit etmektir. Semptomsuz idrr yolu infeksiyonu ile cerrhi yr infeksiyonu rs nd korelsyon olup olmd belirsiz olmkl birlikte, thmin edilmeyen böbrek yetmezli ini tespit etmek için 40 yfl ndn büyük herhngi bir elektif cerrhi hsts nd serum kretinin ölçümü tvsiye edilir. Tm idrr testinin hst tedvisinde de iflikli e neden olbilen tek prmetresi idrrd lökosit pozitifli idir. Bu nedenle sdece ktif idrr yolu infeksiyonundn flüphe ediliyors tm idrr testi istenmeli ve semptomsuz hstlr için rutin olrk tvsiye edilmemelidir (5-6). Kogülsyon Testleri Bu testler cerrhi öncesi dönemde tedvi edilebilir vey geri döndürülebilir knm e ilimi oln hstlr n tespitinde, heprin y d vrfrin tedvisinde, knm bozukluklr nd ve krci er hstl klr nd istenir. Knm ditezi hikâyesi olmyn elektif cerrhi hstlr ndki norml knm zmn (KZ), protrombin zmn (PTZ) ve ktive prsiyel tromboplstin zmn (PTT) sonuçlr % den z olrk thmin edilmektedir. Bu nedenlerle rutin trm için KZ, PTZ ve PTT tvsiye edilmemelidir (7-8). Gitd Gizli Kn Elektif cerrhi yp ln s l kl bireylerde gitd gizli kn pozitifli inin prevlns bilinmemektedir. Ayr - 23

3 Journl of Anesthesi 202; 20 (): Tpn et Kydibi: The Preopertive Biochemicl Tests c rutin trmn n fydlr d belirgin de ildir. Bir krr nliz çl flms (9) rutin trmn n bir fyds olmd n göstermifltir. Bu nedenle rutin gitd gizli kn trms n desteklemek için yeterli kn t yoktur. Bet HCG Üreme ç nd oln tüm bynlr n gebe olup olmm ihtimlleri sorgulnml, e er gebelikten flüphe ediliyors y d hst tm emin de il ise bet HCG istenmelidir. Glukoz, üre, kretinin, sodyum ve potsyum testlerinin incelendi i çl flmlrdki test sy s, norml ç kn testlerin yüzdesi, belirgin norml oln test yüzdesi ve bu normlliklerin tedvide oluflturdu u de ifliklikler Tblo -3b de gösterilmifltir. Mcpherson ve rkdfllr (20) trf ndn yp ln çl flmd cerrhi tedviden önceki 4 y içinde yp lm fl lbortur testlerinin kulln lbilece i gösterilmifltir. Tblo. Sdece rutin olrk yp ln testler Test sy s Anorml Test (%) Belirgin Anorml Test (%) Tedvide De ifliklik (%) Glukoz 73,9(,-5,2) 0,6 b 0,(0-0,2) Üre 3749,3(0,-2,5) - 0 Kretinin 327 0,7(0,2-,2) - 0 Sodyum 995 0,5-0 Potsyum ,8(0,2-,4) - 0,2(0-0,4) Tek bir çl flm vrd r. b Dört frkl çl flmn n sdece bir tnesinde belirgin normllik sptnm flt r. Tblo b. Seçilmifl ve rutin olrk yp ln testler Test Sy s Anorml Test (%) Belirgin Anorml Test (%) Tedvide De ifliklik (%) Glukoz 89 5,2(,8-7,5) 0,4 0,2(0-2,) Üre ,5(0,-7,) - 0 Kretinin 4266,2(0,2-26,2) - 2,7(0-5,5) Sodyum 995 0,5-0 Potsyum ,8(0,2-,4) - 0,2(0-0,4) Yedi frkl çl flmn n sdece bir tnesinde belirgin normllik sptnm flt r. 40 Yfl ndn Büyük Eriflkinlerdeki Preopertif Biyokimysl Testler Fbio ve rkdfllr (2) trf ndn yp ln çl flmd 40 yfl ndn büyük ve klp d fl elektif cerrhi yp ln 99 hstn n tm kn sy m, sodyum, potsyum, üre, kretinin, PTZ ve PTT test sonuçlr de erlendirilmifltir. %5,-4 rs nd de iflen s kl klrd biyokimysl test normlli i görülmesine r men bu normlliklerin hiç birisi hst de erlendirmesinde bir de iflikli e neden olmm flt r. Hstlr yfl rs ve 60 yfl ndn büyükler olrk 2 grub yr ld nd yfl rt fl yl birlikte lbortur test normlli inde flu flekilde rt fl gözlenmifltir; hemtokritteki normllik yüzdesi %37,4 den %43,4 e, kn üresindeki normllik yüzdesi %6,2 den %3, e ve serum kretinindeki normllik yüzdesi ise %0 dn %5 e yükselmifl, tüm bu rt fllr isttistiksel olrk nlml bulunmufl nck bu normlliklerin hiç birisi hst de erlendirmesinde bir de iflikli e neden olmm flt r. Smir ve rkdfllr (22) trf ndn genel nestezi lck yfl rs 544 kiflide yp ln bir çl flmd norml preopertif lbortur testlerinin prevlns ve prediktif de eri prospektif bir çl flm ile rflt r lm flt r. Toplm 2462 test yp lm fl ve 70 (%6,8) testte normllik sptnm flt r. En fzl normllik kretinin, hemoglobin ve glukozd görülmüfltür. Kretinin (>,5 mg/dl), hemoglobin (<0 g/dl) ve glukoz (>200 mg/dl) normllikleri s rs yl %2, %0 ve %7 imifl. Elektrolit normlli i %0,7-5 rs nd, pltelet sy s normlli i (<5x0 9 ) %,9 mufl. Tek yönlü vryns nlizine göre postopertif kompliksyon rt fl nd kretinin yüksekli i ve hiperntreminin etkisi olurken hiperglisemi, nemi, potsyum normllikleri, hipontremi ve pltelet sy s zl n n herhngi bir etkisi olmm flt r. Çok yönlü vryns nlizinde ise incelenen biyokimysl testlerin postopertif kompliksyonlr üzerinde herhngi bir etkisi olmd sptnm flt r. Bu sonuçlr fl nd yfll lrd iyi bir hikâye ve fizik muyene sonrs efllik eden hstl klr d dikkte lrk test istenmesi tvsiye edilebilir. 24

4 Anestezi Dergisi 202; 20 (): Tpn ve Kydibi: Preopertif Biyokimysl Testler Tblo2. Sdece rutin olrk yp ln testler Test Sy s Anorml Test (%) Belirgin Anorml Test (%) Tedvide De ifliklik (%) Hemoglobin 8240,(0,7-4,8) 0 0,2(0,-2,7) Lökosit ,3(0,-0,9) 0 0 Pltelet ,9(0-8,0) 0,3 0 KZ 26,9(0-3,8) 0 0 PZ 277 8,8(2,7-4,8) - - PTZ ,2(0-4,8) 0 0(0-0,8) PTT 6466,9(0-5,6) 0 0(0-0,7) Yedi frkl çl flmn n sdece bir tnesinde belirgin normllik sptnm flt r. KZ: knm zmn ; PZ: p ht lflm zmn ; PTZ: protrombin zmn ; PTT: ktive prsiyel tromboplstin zmn. Tblo 2b. Seçilmifl ve rutin olrk yp ln testler Test Sy s Anorml Test (%) Belirgin Anorml Test (%) Tedvide De ifliklik (%) Hemoglobin 3776,(0,6-32,2) 0 0,3(0-6,5) Hemtokrit ,9(0,7-,) 0 0(0-0,) Lökosit ,5(0-7,5) 0 0,6(0-,3) Pltelet ,7(0-22,4) 0,2 0(0-,7) KZ ,3(0-5,6) 0 2,3(0-5,3) PZ ,9(3,4-5,8) - (0,9-,) PTZ 0072,(0-2,9) 0 0(0-2,9) PTT ,3(0-6,3) 0 0(0-2,8) Yedi frkl çl flmn n sdece bir tnesinde belirgin normllik sptnm flt r. KZ: knm zmn ; PZ: p ht lflm zmn ; PTZ: protrombin zmn ; PTT: ktive prsiyel tromboplstin zmn. Tblo 3. Sdece rutin olrk yp ln tm idrr testleri Test Sy s Anorml Test (%) Belirgin Anorml Test (%) Tedvide De ifliklik (%) Lökosit 298 7,3(4,3-0,6) - 2,4(0,-2,8) Eritrosit 303 4,0(2,2-5,7) - 0 Glukoz 303 3,3(,7-4,9) - 0 Protein 23 3,0-0 Tek bir çl flm vrd r. Tblo 3b. Seçilmifl ve rutin olrk yp ln tm idrr testleri Test Sy s Anorml Test (%) Belirgin Anorml Test (%) Tedvide De ifliklik (%) Lökosit 438,5(4,3-2,8) -,2(0,-4,5) Eritrosit 443 5,3(2,0-8,6) - 0 Glukoz 443 7,9(3,0-2,8) - 0 Protein 243 8,5-0 Tek bir çl flm vrd r. Çocuklrdki Preopertif Biyokimysl Testler Hckmnn ve rkdfllr (23) trf ndn 2648 cerrhi çocuk hsts nd yp ln çl flmd nemi orn %0,5 olrk sptnm fl, bu hstlr n sdece ikisinin cerrhi ifllemleri ertelenmifl ve bunlrdn birisinde yr c solunum yolu infeksiyonu tespit edilmifltir. Close ve rkdfllr (24) tonsillektomi yp lck semptomtik çocuklrd rutin PTZ ve PTT ölçümünün postopertif knmy thmin etmede fydl olmyc - n bildirmifllerdir. Houry ve rkdfllr (25) trf ndn 3242 hstd yp ln çok merkezli bir çl flmd ise PTZ, PTT, pltelet sy s ve knm zmn ile hstn n hikâye ve klinik bilgileri krfl lflt r lm fl ve preopertif knm testlerinin rutin olrk kulln lmy p sdece norml klinik bulgulr oln kiflilerde kulln lms önerilmifltir. O Connor ve Drsner (26) trf ndn yp ln çl fl- 25

5 Journl of Anesthesi 202; 20 (): Tpn et Kydibi: The Preopertive Biochemicl Tests md preopertif trmd hemoglobin normlli i bulunn çocuklr n %74 ü hem tkip edilmemifl hem de de erlendirilmemifltir. Bu durum birçok nestezist ve cerrh n norml sonuçlr önemsememesine b lnm flt r. Bu çl flmd incelenen 486 çocuktn on üçünün tm kn nlizinde lökosit normlli i sptnm fl, nck hiçbir çocu un cerrhi ifllemi ertelenmemifltir. Ayr c otuz lt çocu un tm idrr testinde klinik olrk normllik sptnm fl ve sdece ikisinin cerrhi ifllemleri ertelenmifltir. Bu nedenle de rutin tm idrr testinin çok z fydl olc ve istenmemesi gerekti i sonucun vr lm flt r. Mllick (27) trf ndn yp ln bir çl flmd genel nestezi ile rutin minor elektif cerrhi yp lck 342 çocukt rutin preopertif rflt rmn n de eri belirlenmeye çl fl lm flt r. Tm kn sy m, üre ve elektrolit testleri incelenmifl olup 342 çocu yp ln 684 testin 63 ünde (%9,2) normllik tespit edilmifltir. Dokuz çocukt hemoglobin <8,5 g/dl, otuz iki çocukt ise; klinik önemi olmyn pltelet y d lökosit normlli i sptnm flt r. 22 elektrolit testi normlli i sptn rken bunlr n üçünde kompliksyon geliflmifl ve hiç birisi preopertif trm testleri ile thmin edilememifltir. Çocuklr n cerrhiye uygunlu unu belirlemek için dikktli bir hikâye ve fizik muyenenin rutin lbortur testlerinden dh önemli oldu u sonucun vr lm flt r. Sonuç olrk elektif cerrhi meliyt yp lck her hstdn rutin bir flekilde biyokimysl testler istemek yerine, t bbi hikâye ve fizik muyeneden sonr gerek duyuln testlerin istenilmesi ve opersyondn önceki 4 y içinde yp ln lbortur test sonuçlr normlse ve hstn n klinik durumund herhngi bir de ifliklik olmd ys hiçbir testin tekrrlnmms dh do ru bir yklfl m trz olbilir. Yz flm Adresi (Correspondence): Dr. Hüseyin KAYAD B Ardhn Asker Hstnesi Bfltbipli i P.K Merkez ARDAHAN E-post (e-mil): KAYNAKLAR. Kpln EB, Sheiner LB, Boeckmnn AJ, et l. The usefulness of preopertive lbortory screening. JAMA 985;253(24): Mcrio A, Roizen MF, Thisted RA, et l. Ressessment of preopertive lbortory testing hs chnged the test-ordering ptterns of physicins. Surg Gynecol Obstet 992;75(6): Adms JG Jr, Weigelt JA, Poulos E. Usefulness of preopertive lbortory ssessment of ptients undergoing elective herniorrhphy. Arch Surg 992;27(7): Nrr BJ, Hnsen TR, Wrner MA. Preopertive lbortory screening in helthy Myo ptients: cost-effective elimintion of test nd unchnged outcomes. Myo Clin Proc 99;66(2): Mcpherson DS. Preopertive lbortory testing: should ny tests be "routine" before surgery? Med Clin North Am 993;77(2): Turnbull JM, Buck C. The vlue of preopertive screening investigtions in otherwise helthy individuls. Arch Intern Med 987;47(6): Johnson H Jr, Knee-Ioli S, Butler TA, et l. Are routine lbortory screening tests necessry to evlute mbultory surgicl ptients? Surgery 988;04(4): Szmuk P, Gurevich B, Dotn Z, et l. The significnce nd cost of preopertive lbortory screening in young helthy ptients in public hospitl in Isrel. Hrefuh 2002;4(4): Perez A, Plnell J, Bcrdz C, et l. Vlue of routine preopertive tests: multicentre study in four generl hospitls. Br J Anesth 995;74(3): Hjortrup A, Sørensen C, Dyremose E, et l. Influence of dibetes mellitus on opertive risk. Br J Surg 985;72(0): Powell-Jckson P, Greenwy B, Willims R. Adverse effects of explortory lprotomy in ptients with unsuspected liver disese. Br J Surg 982;69(8): Chung HM, Kluge R, Schrier RW, Anderson RJ. Postopertive hypontremi. A prospective study. Arch Intern Med 986; 46(2): Goldmn L, Clder DL, Nussbum SR, et l. Multifctoril index of crdic risk in noncrdic surgicl procedures. N Engl J Med 977;297(6): Crson JL, Poses RM, Spence RK, Bonvit G. Severity of nemi nd opertive mortlity nd morbidity. Lncet 988;(8588): Lwrence VA, Kroenke K. The unproven utility of preopertive urinlysis. Clinicl use. Arch Intern Med 988;48(6): Lwrence VA, Gfni A, Gross M. The unproven utility of the preopertive urinlysis: economic evlution. J Clin Epidemiol 989;42(2): Mcpherson CR, Jcobs P, Dent DM. Abnorml peri-opertive hemorrhge in symptomtic ptients is not predicted by lbortory testing. S Afr Med J 993;83(2): Rohrer MJ, Michelotti MC, Nhrwold DL. A prospective evlution of the efficcy of preopertive cogultion testing. Ann Surg 988;208(5): Sonnenberg A, Townsend WF. Preopertive testing for fecl occult blood: questionble prctice. Am J Gstroenterol 992;87(0): Mcpherson DS, Snow R, Lofgren RP. Preopertive screening: vlue of previous tests. Ann Intern Med 990;3(2): Ajimur FY, Mi AS, Hchiy A, et l. Preopertive lbortory evlution of ptients ged over 40 yers undergoing elective non-crdic surgery. So Pulo Med J 2005;23(2): Dznkic S, Pstor D, Gonzlez C, Leung JM. The prevlence nd predictive vlue of bnorml preopertive lbortory tests in elderly surgicl ptients. Anesth Anlg 200;93(2): Hckmnn T, Stewrd DJ, Sheps SB. Anemi in peditric dy-surgery ptients: prevlence nd detection. Anesthesiology 99;75(): Close HL, Kryzer TC, Nowlin JH, Alving BM. Hemosttic ssessment of ptients before tonsillectomy: prospective study. Otolryngol Hed Neck Surg 994;(6): Houry S, Georgec C, Hy JM, et l. A prospective multicenter evlution of preopertive hemosttic screening tests. The French Associtions for Surgicl Reserch. Am J Surg 995;70(): O Connor ME, Drsner K. Preopertive lbortory testing of children undergoing elective surgery. Anesth Anlg 990;70(2): Mllick MS. Is routine pre-opertive blood testing in children necessry? Sudi Med J 2006;27(2):

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz.

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz. 4.1 Aln Neler Ö renece iz? Geometrik flekillerin lnlr n hesplyc z. Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullnbiliriz? Aln thmin etmede kullnbiliriz. Söz Vrl Prlelkenrsl bölge Bir y içinde yklfl k lt metre krelik

Detaylı

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 4.

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki TEMEL MATEMAT K TEST  bölümüne iflaretleyiniz. 4. TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevplyc n z soru sy s 40 t r + u bölümdeki cevplr n z cevp k d ndki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflretleyiniz.. ( + )y + = 0 (b ) + 4y 6 = 0 denklem sisteminin çözüm

Detaylı

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16 Orn Ornt Özellikleri TEST : 91 1. 0,44 0,5 = 0,22 5. + 3 = 5 2 2. 3. 4. oldu un göre, kçt r? A) 0,2 B) 0,25 C) 0,5 D) 0,6 E) 0,75 y = 3 4 + y oldu un göre, y orn kçt r? A) 7 B) 1 C) 1 D) 7 E) 10 oldu un

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme MTEMT K Uzunluklr Ölçme Çevre ln Zmn Ölçme S v lr Ölçme Hcmi Ölçme Temel Kynk 5 Uzunluklr Ölçme UZUNLUKLRI ÖLÇME Çevremizde metre, sntimetre, milimetre vey bunlr n herhngi ikisi ile söyledi imiz uzunluklr

Detaylı

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre,

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre, TI BSINCI TEST - 1 1 1 π dir π Bun göre, 4 > 1 CEV B de ve cisimlerinin e ypt klr s nçlr eflit oldu un göre, SX S Z + 4 8 S Y I II III CEV B Tu llr n X, Y ve Z noktlr n ypt s nç, X S Y S Z S dir Bun göre,

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5 Komisyon LES EŞİT ĞRILIK ve SYISL DYLR TMMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 97-605-36-1-5 Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem kdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem kdemi Yy. Eğt. Dn.

Detaylı

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka)

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka) PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ (19-22 Ağustos 213 Akyk) Pljlr Çevre Bilinçlenirme Projesi 19-22 Ağustos trihleri rsın TÜRÇEV Muğl Şuesi ve Akyk Beleiyesi iş irliği ile gerçekleştirili. Proje TÜRÇEV

Detaylı

Tek Porttan Laparoskopik Kolorektal Cerrahi

Tek Porttan Laparoskopik Kolorektal Cerrahi TEMEL KONU - GÜNCELLEME & Hstl klr Dergisi Tek Porttn Lproskopik Kolorektl Cerrhi Single Port Lprosopi Coloretl Surgery SEZA LEVENTO LU, B. BÜLENT MENTEfi Gzi Üniversitesi T p Fkültesi, Genel Cerrhi Anilim

Detaylı

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX TR KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX 2 www.electrolux.com 1x 1x 2x 3x Ø 10 3x Ø 6x70 6x Ø 2,9x9,5 13x Ø 3,5x6,5 1x 1x Type 14 1x 3 4 www.electrolux.com SX BACK R1 FRONT RX R1 ( ) SX BACK Y FRONT RX 3 x Ø 10mm

Detaylı

Genç ve Ya l Pulmoner Embolili Olgular m z: Klinik Özellikler, Laboratuvar ve nstrumental Bulgular ve Ya Gruplar na Göre Farkl l klar

Genç ve Ya l Pulmoner Embolili Olgular m z: Klinik Özellikler, Laboratuvar ve nstrumental Bulgular ve Ya Gruplar na Göre Farkl l klar ÖZGÜN ARA TIRMA ORIGINAL ARTICLE KL N K SORUNLAR CLINICAL PROBLEMS Genç ve Y l Pulmoner Embolili Olgulr m z: Klinik Özellikler, Lbortuvr ve nstrumentl Bulgulr ve Y Gruplr n Göre Frkl l klr Pulmonry Embolism

Detaylı

Veri, Sayma ve Olasılık. Test / 30. soru 1. soru 5. soru 2. soru 6. soru 3. soru 7. soru 8. soru 4

Veri, Sayma ve Olasılık. Test / 30. soru 1. soru 5. soru 2. soru 6. soru 3. soru 7. soru 8. soru 4 Test / 0 soru soru Bir zr t ld nd üste gelen sy n n tek oldu u ilindi ine göre, sy n n sl sy olm Bir çift zr t ld nd üste gelen sy lr n toplm n n 0 oldu u ilindi ine göre, zrlrdn irinin olm soru soru Bir

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı Sim Dinmiği v Modllmi Doğrul Simlrin Sınıflndırılmı Doğrul Simlrin Zmn Dvrnışı Giriş: Sim dinmiği çözümlmind, frklı fizikl özlliklr şıyn doğrul imlrin krkriiklrini blirlyn ml bğınılr rınd bnzrlik noloji

Detaylı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 1 Nisan 2012. Matematik Soruları ve Çözümleri

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 1 Nisan 2012. Matematik Soruları ve Çözümleri Yükseköğretime Geçiş Sınvı (Ygs) / Nisn 0 Mtemtik Sorulrı ve Çözümleri. 0,5, işleminin sonuu kçtır? 0,5 0, A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7 Çözüm 0,5 0,5, 0, 05 50 5.5.4 5.5. 4 4 0 5 .. 4.6 6 işleminin sonuu

Detaylı

12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI

12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI 12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI Progrmın öğrencilerde geliştirmeyi hedeflediği becerilerle 12. sınıf mtemtik öğretim progrmı ilişkisi Modelleme/Problem çözme Mtemtiksel Süreç Becerileri

Detaylı

1.BÖLÜM SORU SORU. Reel say larda her a ve b için a 2 b 2 = (a+b) 2 2ab biçiminde bir ifllemi tan mlan yor.

1.BÖLÜM SORU SORU. Reel say larda her a ve b için a 2 b 2 = (a+b) 2 2ab biçiminde bir ifllemi tan mlan yor. .BÖLÜM MATEMAT K Derginin u sy s n fllem ve Moüler Aritmetik konusun çözümlü sorulr yer lmkt r. Bu konu, ÖSS e ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel ilgileri ve prtik yollr, sorulr m z n çözümü içine

Detaylı

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit Kpk Konusu: Gerçel S lr V: Süreklilik Limit Limit v = ƒ() Bir bflk örne e bkl m. < c < b olsun. ƒ: [, b] \ {c}, grfi i fl dki gibi oln bir fonksion olsun. Fonksion c nokts nd tn mlnmm fl. Os fonksion c

Detaylı

İDEAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TASARIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI

İDEAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TASARIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI Gzi Üniv Müh Mim Fk Der J Fc Eng Arch Gzi Univ Cilt 20, No 1, 95-106, 2005 Vol 20, No 1, 95-106, 2005 İDEAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TASARIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI Ergün ERASLAN

Detaylı

TÜRKİYE DE İLLERİN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP)İLE BELİRLENMESİ

TÜRKİYE DE İLLERİN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP)İLE BELİRLENMESİ Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:4, Syı:2, 2014,57-69/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:4, No:2,2014,57-69 TÜRKİYE DE İLLERİN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP)İLE BELİRLENMESİ ÖZET Emine

Detaylı

Kornea Distrofilerinde Konfokal Mikroskopi

Kornea Distrofilerinde Konfokal Mikroskopi DOI: 10.4274/tjo.41.14 Özgün Arflt rm / Originl Article Korne Distrofilerinde Konfokl Mikroskopi Confocl Microscopy In Cornel Dystrophies Rcih Beril Küçümen, Eru Görgün, Nursl Meld Yenerel Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

1.BÖLÜM SORU. (x+3) (4x 2 13) = 3(x+3) denklemini sa layan x de- erlerinin çarp m kaçt r? x+3 kümesi afla dakilerden hangisidir?

1.BÖLÜM SORU. (x+3) (4x 2 13) = 3(x+3) denklemini sa layan x de- erlerinin çarp m kaçt r? x+3 kümesi afla dakilerden hangisidir? 1.BÖLÜM MATEMAT K Derginin u s s nd kinci Dereceden Denklemler, Eflitsizlikler ve Prol konusund çözümlü sorulr er lmktd r. Bu konud, ÖSS de ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel ilgileri ve prtik ollr,

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

SORU SORU. ABCDEF... düzgün çokgenin ard fl k köfleleridir. m(ebf) = 12 ise

SORU SORU. ABCDEF... düzgün çokgenin ard fl k köfleleridir. m(ebf) = 12 ise GMR erginin bu sy s nd Çokgenler ve örtgenler konusund çözümlü sorulr yer lmktd r. u konud, ÖSS de ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel bilgileri ve prtik yollr, sorulr m z n çözümü içinde ht rltmy

Detaylı

SAYIM FORMÜLERİ (31 Mart saat 24 itibarıyla durumu) SAYIM ÇEVRESİ KONUT AİLE (EV HALKI) KİŞİ. Doğum tarihi. Çalışan kişi aile üyesi olarak ikamet eder

SAYIM FORMÜLERİ (31 Mart saat 24 itibarıyla durumu) SAYIM ÇEVRESİ KONUT AİLE (EV HALKI) KİŞİ. Doğum tarihi. Çalışan kişi aile üyesi olarak ikamet eder HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ DEVLET İSTATİSTİK KURUMU SAYIM FORMÜLERİ (31 Mrt st 24 itibrıyl durumu) Formüler P-1 İşbu formüler kpsmındki bütün bilgiler resmi sır olup sdece isttistik mçl kullnılcktır. 1. Soydı

Detaylı

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI Uygulm Yönerge Kitpçığı 11.02.2015 ESOGÜ Eğitim Fkültesi Özel Eğitim Bölümü ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR

Detaylı

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI BİR PROE FMEA GELİŞTİRMEK (Q 9000 - üçüncü bsk) Proses sorumlusu mühendis, Proses FMEA hzrlklrnd kendisine yrdmc olbilecek tüm dokümnlr ship olmldr. Proses FMEA, bir prosesin ne olms ve ne olmms konusundki

Detaylı

Kontak İbreli Termometreler

Kontak İbreli Termometreler E-mil: Fx: +49 661 6003-607 www.jumo.net www.jumo.co.uk www.jumo.us Veri Syfsı 608523 Syf 1/8 Kontk İbreli Termometreler Özellikler Pnel montj vey ek cihz gibi proses değeri göstergeli sıcklık kontrolörü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Meslek Yüksek Okulu

Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Meslek Yüksek Okulu PERSONEL SEÇĐMĐNĐN ANALĐTĐK HĐYERARŞĐ PROSESĐ YÖNTEMĐYLE GERÇEKLEŞTĐRĐLMESĐ ÖZET Orhn ADIGÜZEL Glolleşmenin neden olduğu ilgi ve teknolojideki gelişmeler, işletmeleri ve kurumlrı dh kliteli insn kynğın

Detaylı

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (24), Syı 3, 415-425 TEKNOLOJİ VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ ÖZET Hüseyin USTA* Kevser DİNCER**

Detaylı

Pankreasýn Solid Psödopapiller Tümörünün Preoperatif Tanýsý: Bir Olgu Sunumu

Pankreasýn Solid Psödopapiller Tümörünün Preoperatif Tanýsý: Bir Olgu Sunumu ARAÞTIRMALAR OLGU SUNUMU(Cse (Reserch Reports) Reports) Pnkresýn Solid Psödoppiller Tümörünün Preopertif Tnýsý: Bir Olgu Sunumu Preopertive Dignosis of Solid Pseudoppillry Tumor of the Pncres: Cse Report

Detaylı

BÖLÜM 5. MATRİS ve DETERMİNANTLAR 5.1. MATRİSLER. Taşkın, Çetin, Abdullayeva. reel sayılardan oluşan. olmak üzere tüm a.

BÖLÜM 5. MATRİS ve DETERMİNANTLAR 5.1. MATRİSLER. Taşkın, Çetin, Abdullayeva. reel sayılardan oluşan. olmak üzere tüm a. MTEMTİK BÖLÜM 5 Tşkın, Çetin, bdullyev MTRİS ve DETERMİNNTLR 5 MTRİSLER Tnım : mni,,, j + olmk üzere tüm ij reel syılrdn oluşn m m n n mn tblosun m x n tipinde bir mtrisi denir ve kısc şeklinde gösterilir

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 6.1. SĐSTEM... 6/ 6.. YÜKLER... 6/4 6..1. Düşey Yükler...

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

JOVO STEFANOVSKİ NAUM CELAKOSKİ. Sekizyıllık İlköğretim

JOVO STEFANOVSKİ NAUM CELAKOSKİ. Sekizyıllık İlköğretim JOVO STEFNOVSKİ NUM CELKOSKİ Sekizyıllık İlköğretim Syın Öğrenci! u kitp, ders proğrmınd öngörülen ders mlzemesini öğrenmek için yrdımcı olcktır. Vektörler, öteleme ve dönme hkkınd yeni ilginç bilgiler

Detaylı

S ralama. Kapak Konusu: S ralamalar

S ralama. Kapak Konusu: S ralamalar Mtemtik Dünys, 00 K fl Kpk Konusu: S rlmlr S rlm x lk yz d her fleyin s rlnmyc n gördük. Am bu, hiçbir fley s rlnmz nlm n gelmez tbii ki. Bz fleyler bl gibi s rln r. Örne in ÖSS s nv sonuçlr n göre gençlerimiz

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Kemalpaşa (İzmir) Kentsel Dış Mekanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma

Kemalpaşa (İzmir) Kentsel Dış Mekanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma Ege Üniv. Zirt Fk. Derg., 2001; 38 (2-3):143-150 ISSN 1018-8851 Kemlpş (İzmir) Kentsel Dış Meknlrının Yeterliliği Üzerine Bir Arştırm Şerif HEPCAN 1 Adnn KAPLAN 2 Erhn KÜÇÜKERBAŞ 3 Bülent ÖZKAN 4 Summry

Detaylı

Parabol, Elips ve Hiperbol Cebirsel Tan mlar ve Geometrik Çizimler

Parabol, Elips ve Hiperbol Cebirsel Tan mlar ve Geometrik Çizimler Mtemtik Düns, 2005 Yz Kpk Konusu: Konikler Geçen z d, ir koni in denkleminin, düzlemin eksenlerini döndürerek ve öteleerek, 0, c ve ƒ sitleri için, 2 + c 2 = 0, 2 = ƒ, 2 + c 2 = 1, d = 2 içiminde z lilece

Detaylı

LKÖ RET M MATEMAT K 8 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI. Lokman GÜNDO DU

LKÖ RET M MATEMAT K 8 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI. Lokman GÜNDO DU LKÖ R M MM K 8 Ö RMN KILVUZ K I Lokmn GÜNO U u kitp, Millî itim knl lim ve erbiye Kurulu flknl n n 8.06.00 trih ve 6 sy l krr yl 0-0 ö retim y l ndn itibren (befl) y l süreyle ders kitb olrk kbul edilmifltir.

Detaylı

Kluyveromyces lactis in EKMEK MAYASI OLARAK KULLANILMA POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ GÜLİZ AKYÜZ

Kluyveromyces lactis in EKMEK MAYASI OLARAK KULLANILMA POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ GÜLİZ AKYÜZ T.C. ORDU ÜNİVERİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Kluyveromyces lctis in EKMEK MAYASI OLARAK KULLANILMA POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ GÜLİZ AKYÜZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ORDU 2016 ÖZET Kluyveromyces lctis in EKMEK

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

OKS DENEME SINAVI II

OKS DENEME SINAVI II OKS DENEME SINVI II TÜRKÇE TEST 1. Bu bölümde cevplyc n z soru sy s 25'tir. 2. Cevplr n z cevp kâ d n z n Türkçe için yr ln k sm n iflretleyiniz. 1. 1. S n ftki olylr hrfi hrfine bbs n nltt. 2. Sözlerimi

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Ç NDEK LER 2 Önsöz 3 I. K s m, Mdde 1 41 5 2. K s m, Mdde 42 45 18 3. K s

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI ., ÖZEL EGE LİSESİ OKULLR RSI 8. MTEMTİK YRIŞMSI 8. SINI TEST SORULRI 5. 0,0008.0 b 0,0000.0 ise; b.0 kç bsmklı bir sıdır? olduğun göre, ifdesinin değeri şğıdkilerden hngisine eşittir? ) 80 ) 8 ) 8 ) 8

Detaylı

Ç NDEK LER. Güç Kontaktörleri. Güç Kontaktörleri

Ç NDEK LER. Güç Kontaktörleri. Güç Kontaktörleri Güç Kontktörleri Ç NDEK LER FC0M FC0M FCD FCD FCD FCD FC0D FCD FC0D FCD Kompnzsyon Kontktörleri FCDK FCDK FCD FC0D FC0D FC0D FC0D FC00D FCD FC0D FCDK Güç Kontktörleri Özellikler Kullnım Sınıflrın Göre

Detaylı

Laparoskopik bipolar ve ultrasonik enerji aletlerinin kullanımındaki termal yayılımın değerlendirilmesi

Laparoskopik bipolar ve ultrasonik enerji aletlerinin kullanımındaki termal yayılımın değerlendirilmesi 250 Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journl of Urology 2009;35(3):250-255 Endoüroloji / Deneysel Arştırm Endourology / Experimentl Investigtion Lproskopik ipolr ve ultrsonik enerji letlerinin kullnımındki

Detaylı

SELEKTİF SEROTONİN GERİALIM İNHİBİTÖRÜ İLAÇLARIN PERİFERİK ETKİLERİ

SELEKTİF SEROTONİN GERİALIM İNHİBİTÖRÜ İLAÇLARIN PERİFERİK ETKİLERİ SELEKTİF SEROTONİN GERİALIM İNHİBİTÖRÜ İLAÇLARIN PERİFERİK ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Mine KADIOĞLU DUMAN Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı Ekim, 27 1 Bzı SSRİ ilçlrın en sık görülen

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

Çevre ve Alan. İlköğretim 6. Sınıf

Çevre ve Alan. İlköğretim 6. Sınıf Çevre ve Aln İlköğretim 6. Sınıf Çevre Merhb,ilk olrk seninle birlikte evin çevresini bulmy çlışlım Kırmızı çizgiler evin çevre uzunluğunu verir. Çevre Şimdi sır futbol shsınd Çevre Şimdi,Keloğlnın Pmuk

Detaylı

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0. Tnıtım Bhçe Mh. Soğuksu Cd. No:73 MERSİN www.srtnitim.com info@srtnitim.com Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.532 592 60 05 çık hvdki prestijiniz 1 Tnıtım ,Büfe Durk Rket 118 x 178 cm Gintbord

Detaylı

MATEMATÝK TESTÝ. 1. K = {Okuldaki ceketli öðrenciler} 4. 15+7=22. 2. 0<K<L olmak üzere,

MATEMATÝK TESTÝ. 1. K = {Okuldaki ceketli öðrenciler} 4. 15+7=22. 2. 0<K<L olmak üzere, MATEMATÝK TESTÝ. K = {Okuldki ceketli öðrenciler} L = {Okuldki erkek öðrenciler} M = {Okuldki kýz öðrenciler} olduðun göre, (M L) \ K kümesi þðýdkilerden hngisidir? A) {Okuldki ceketsiz erkek öðrenciler}

Detaylı

Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN 978-605-38-985-5 Kitpt yer ln bölümlerin tüm sorumluluğu yzrlrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitbın bsım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt.

Detaylı

ÇELİK YAPILAR DERS NOTLARI

ÇELİK YAPILAR DERS NOTLARI ÇELİK YAILAR DERS NOTLARI Skry Üniversitesi Mühendislik Fkültesi İnşt Mühendisliği Bölümü 1- Çeliğin Trihçesi Ülkemizle trihsel ilişkisi Demir : Düşük ornd krbon(c) içerir, yumuşk, ergime noktsı:1500 0

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

ADENOTONSİLLEKTOMİ ÖNCESİ KOAGÜLASYON TESTLERİ GEREKLİ Mİ?

ADENOTONSİLLEKTOMİ ÖNCESİ KOAGÜLASYON TESTLERİ GEREKLİ Mİ? ADENOTONSİLLEKTOMİ ÖNCESİ KOAGÜLASYON TESTLERİ GEREKLİ Mİ? Is Coagulation Screening Tests Needed Before Adenotonsillectomy? Servet KARACA 1, Fatih Mehmet HANEGE 1, Osman İlkay ÖZDAMAR 1, M. Tayyar KALCIOĞLU

Detaylı

B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Kanun: Entegre Devre Topo Entegre devre: Elektron k b r lev veya bunun g b d er

B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Kanun: Entegre Devre Topo Entegre devre: Elektron k b r lev veya bunun g b d er Entegre Devre Topo ekl n B R NC Amç, Kpsm, Dynk ve Amç Mdde 1 enlemekt r. Kpsm Mdde 2 k n usul ve Dynk Mdde 3 Mdde 4 geçen; b vurusunun er vuru Entegre Devre Topo Bu Ptent Knun: Entegre Devre Topo Entegre

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

Boru Çapının Soğutucu Akışkan Hızına ve Soğutma Yüküne Etkisi

Boru Çapının Soğutucu Akışkan Hızına ve Soğutma Yüküne Etkisi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Derisi Suleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Science 19(1), 9-18, 215 Boru Çpının Soğutucu Akışkn Hızın ve Soğutm Yüküne Etkisi Murt

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

SAYI KÜMELERİ. Örnek...1 :

SAYI KÜMELERİ. Örnek...1 : SAYILAR SAYI KÜMELERİ RAKAM S yı l r ı i f d e e t m ek i ç i n k u l l n d ı ğ ı m ız 0,,,,,,6,7,8,9 semollerine rkm denir. DOĞAL SAYILAR N={0,,,...,n,...} k üm e s i n e d o ğ l s yı l r k üm e s i d

Detaylı

Kalp dışı cerrahide preoperatif kardiyak riskin değerlendirilmesi ve perioperatif kardiyak tedaviye ilişkin kılavuzlar

Kalp dışı cerrahide preoperatif kardiyak riskin değerlendirilmesi ve perioperatif kardiyak tedaviye ilişkin kılavuzlar Europen Hert Journl doi:10.1093/eurhertj/ehp337 ESC KILAVUZLARI Klp dışı cerrhide preopertif krdiyk riskin değerlendirilmesi ve periopertif krdiyk tedviye ilişkin kılvuzlr Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC)

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir.

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir. GMTR eginin bu sy s nd Uzy Geometi, isimlein ln ve Hcimlei konusund çözümlü soul ye lmktd. u konud, ÖSS de ç kn soul n çözümü için geekli temel bilgilei ve ptik yoll, soul m z n çözümü içinde t ltmy mçld

Detaylı

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ BÖLÜM : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ (Rndom Vribles Giriş: Bölüm de olsılık fonksionu, denein örneklem uzını oluşurn sonuçlrın erimleri ile belirleniordu. Örneğin; iki zr ıldığınd, P gelen 6 olsı sırlı ikilinin

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

5. a ve b pozitif tamsay lard r say taban olmak üzere,

5. a ve b pozitif tamsay lard r say taban olmak üzere, 1. ve b pozitif tmsy lrd r. + b = 13 oldu un göre, + 3b toplm n n en büyük de eri kçt r? 5. ve b pozitif tmsy lrd r. Yndki bölme iflleminde, n n lbilece i en büyük de er kçt r? b 8 b 8 ) 4 ) 8 ) 34 ) 37

Detaylı

Montör başvuru kılavuzu

Montör başvuru kılavuzu Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm Düşük sıklıklı split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm Düşük sıklıklı split Türkçe İçindekiler İçindekiler 1 Genel

Detaylı

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h e r Ar þ t ý r m Juvenile Mystheni Grvis: A Report of Three Cses nd Literture Review l n i j ri O O i g in Jüvenil Miysteni Grvis: Üç Olgu Sunumu ve Litertürün Gözden Geçirilmesi h c r s Re l Jüvenil Miysteni

Detaylı

LYS 2016 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ

LYS 2016 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ LYS 06 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ 6.. 5. 5. ( ) 8 6 65 buluruz. 5. 5 5 Doğru Cevp: C Şıkkı 8 7 ()... 9 buluruz. Doğru Cevp : D Şıkkı 9 8 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 8 buluruz. 8 8 8 8 8 Doğru Cevp : A Şıkkı (n )! (n

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

BÜYÜK BALKANLAR. Pegasus hava yolları ile. 7 gece 8 gün

BÜYÜK BALKANLAR. Pegasus hava yolları ile. 7 gece 8 gün BÜYÜK BALKANLAR Pegsus hv yollrı ile 14/21 Eylül 2013 7 gece 8 gün MAKEDONYA-ARNAVUTLUK-KARADAĞ-HIRVATİSTANBOSNA-SIRBİSTAN Üsküp- Ohrid -Tirn-İşkodr-Budv-Dubrovnik Mostr -Srybosn-Belgrd-Üsküp Neden Gitmeli?

Detaylı

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir?

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir? Dicle Tıp Dergisi, 2008 Cilt: 35, Sayı: 2, (120-127) Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri 120 Gerekli midir? Abit Toker*, Nermin Kelebek Girgin** Gürkan Türker**, Oya

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013 Veliler Anketi Stndrt denetlemesi Mtemtik 4. sınıf 2013 Sevgili Anne ve Bblr, Sevgili Veliler, Çocuğunuzun sınıfı bu öğretim yılınd 4.sınıf Mtemtik dersinde ilk stndrt denetlenmesi uygulmsın ktılcktır.

Detaylı

uygun ekim yapabilmesine engel olmas, tarlada bulunan yabanc ot tohumlar ile birlikte bitki art klar nda bulunan ha ere ve hastal klar n imhas,

uygun ekim yapabilmesine engel olmas, tarlada bulunan yabanc ot tohumlar ile birlikte bitki art klar nda bulunan ha ere ve hastal klar n imhas, 1 1. G R Hv ve su gii, nl lr n y ms için vzgeçilmez unsurlrdn iri de toprkt r. Toprk, itki örtüsünün eslendi i kynklr n n deposudur. Topr n üst tks insnlr n ve di er nl lr n eslenmesinde temel kynk te

Detaylı

Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın.

Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın. KLİMA Duvr Monte Tip İçİndekİler Güvenlik Önlemleri...Tr- İç Ünite ile ilgili Genel Bkış ve Çlıştırm...Tr- Uzktn Kumnd ile ilgili Genel Bkış ve Çlıştırm...Tr- Bkım ve Temizleme...Tr- Türkçe Sorun Giderme...Tr-

Detaylı

ORAN ORANTI ORAN ORANTI ORANTININ ÖZELLİKLERİ ÖRNEK - 1 TANIM. x ve y tamsayıdır. x y

ORAN ORANTI ORAN ORANTI ORANTININ ÖZELLİKLERİ ÖRNEK - 1 TANIM. x ve y tamsayıdır. x y ORAN ORANTI TANIM Anı irimden iki çokluğun iririle krşılştırılmsın orn denir. ornınd ve nı irimden olduğu için nin irimi oktur. ÖRNEK - 1 ve tmsıdır. = ve + = 0 olduğun göre, kçtır? A) 1 B) C) 0 9 D) 1

Detaylı

ÖLÇME TEKNĠKLERĠ DERSĠ

ÖLÇME TEKNĠKLERĠ DERSĠ 1 Konu Ģlıklrı ÖLÇME TEKNĠKLERĠ DERSĠ 1) Ölçme ilgisi İle İlgili çıklmlr 2) sit ölçme letleri 3) Doğrulrın elirtilmesi 4) Uzunluklrın Ölçülmesi 5) ln Hesplrı 6) Thomson Yolu İle ln Hesbı 7) Koordint Yrdımı

Detaylı

KARŞI AKIŞLI SU SOĞUTMA KULESİ BOYUTLANIDIRILMASI

KARŞI AKIŞLI SU SOĞUTMA KULESİ BOYUTLANIDIRILMASI KARŞI AKIŞI SU SOĞUTMA KUESİ BOYUTANIDIRIMASI Yrd. Doç. Dr. M. Turh Çob Ege Üiversitesi, Mühedislik Fkultesi Mkie Mühedisliği Bölümü turh.cob@ege.edu.tr Özet Bu yzımızd ters kışlı soğutm kulelerii boyut

Detaylı

MATEMATİK VE MESLEK MATEMATİĞİ

MATEMATİK VE MESLEK MATEMATİĞİ ÇIRKLIK VE YYGIN EĞİTİM KURUMLRI MTEMTİK VE MESLEK MTEMTİĞİ 2 YZRLR Cfer Tyyr DEMİRHN Cndn Dilek ÖZBEK DEVLET KİTPLRI LTINCI BSKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YYINLRI... : 4348 DERS KİTPLRI DİZİSİ...

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

DENKLEM ÇÖZME DENKLEM ÇÖZME. Birinci dereceden İki bilinmeyenli. 2x 2 + 5x + 2 = 0. 3x x 2 + 1 = 0. 5x + 3 = 0. x + 17 = 24.

DENKLEM ÇÖZME DENKLEM ÇÖZME. Birinci dereceden İki bilinmeyenli. 2x 2 + 5x + 2 = 0. 3x x 2 + 1 = 0. 5x + 3 = 0. x + 17 = 24. DENKLEM ÇÖZME + + = 0 + = 0 + = 0 + y = 0 İkinci dereceden ir ilinmeyenli denklemdir. İkinci dereceden ir ilinmeyenli denklemdir. Birinci dereceden ir ilinmeyenli denklemdir. Birinci dereceden İki ilinmeyenli

Detaylı

MATRİSLER. r r r A = v v v 3. BÖLÜM. a a L a. v r. a = M a. Matris L L L L. elemanları a ( i = 1,2,..., m ; j = 1,2,... n) cinsinden kısaca A = [ ]

MATRİSLER. r r r A = v v v 3. BÖLÜM. a a L a. v r. a = M a. Matris L L L L. elemanları a ( i = 1,2,..., m ; j = 1,2,... n) cinsinden kısaca A = [ ] 3. BÖLÜM 2 v r = M m v r 2 2 = 22 M m2 v r n n 2n = M mn MTRİSLER gibi n tne vektörün oluşturduğu, r r r = v v v [ L ] 2 n şeklindeki sırlnışın mtris denir. 2 nlitik Geometriden Biliyoruz ki : Mtris 2

Detaylı

West Marine de indirim devam ediyor! Dünyan n en büyük denizcilik marketi West Marine de KoçAilem e özel %5 indirim devam ediyor.

West Marine de indirim devam ediyor! Dünyan n en büyük denizcilik marketi West Marine de KoçAilem e özel %5 indirim devam ediyor. i zd iz b en. n d p k k tü n r süssiniz. i l t n y 9 n 12 z m bilir 200 ülte d mulln B ve k m rl t r n Aile in hz l boyu fl ç p o K n iç zi y -y n. y nkulln sizi vimini l t tk in-k üle kes güle g e c it

Detaylı

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR YILLAR 00 003 00 00 006 00 008 009 00 0 3 - - ÖYS ORAN ORANTI ve t. t. t.e zılilir. f Or: E z iri sıfır frklı ı iste iki çokluğu ölümüe or eir. Or irimsizir. Ortı : iki ve h fzl orı eşitliğie ortı eir.

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

LYS LİMİT. x in 2 ye soldan yaklaşması hangisi ile ifade edilir? şeklinde gösterilir. lim. şeklinde gösterilir. f(x) lim f(x) ise lim f(x) yoktur.

LYS LİMİT. x in 2 ye soldan yaklaşması hangisi ile ifade edilir? şeklinde gösterilir. lim. şeklinde gösterilir. f(x) lim f(x) ise lim f(x) yoktur. Mtemtik SAĞDAN VE SOLDAN YAKLAŞMA Yndki tblod bir değişkeninin 4 sısın sğdn ve soldn klşımı ifde edilmiştir. u durumu genellemek gerekirse; değişkeni re el s ı sın, dn kü çük de ğer ler le k l şı or s,

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Geometri Köflesi. Napoléon un bilimi ve matemati i sevdi i, hatta. Napoléon ve Van Aubel Teoremleri. Mustafa Ya c

Geometri Köflesi. Napoléon un bilimi ve matemati i sevdi i, hatta. Napoléon ve Van Aubel Teoremleri. Mustafa Ya c temtik ünys, 2004 z Npoléon ve n uel Teoremleri Npoléon un ilimi ve mtemti i sevdi i, htt ir ölçüde yetenekli oldu u d ilinir. ünyy fethetmeye çl flmktn ve imprtorluk mesle inden rt kln zmnlr nd, sürekli

Detaylı

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrının İsviçre li üreticisi Sylvc Visio Atölye ve Lbortur Uygulmlri Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ Optİk mkinlr uygulnn sylvc teknik uzmnlıðı 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrı

Detaylı