III. NATIONAL PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "III. NATIONAL PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS"

Transkript

1 III. ULUSAL PSĐKĐYATRĐ HEMŞĐRELĐĞĐ KONGRESĐ (ULUSLAR ARASI KATILIMLI) III. NATIONAL PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS (WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION) KAPALI KAPILARIN DIŞINDA OUT OF THE DOORS BĐLDĐRĐ ÖZET KĐTABI/PROCEEDINGS

2 Gülsüm ANÇEL Hülya ARSLANTAŞ Nesrin AŞTI Makbule BATMAZ Ayşegül BĐLGE Hülya BĐLGĐN Nihal BOSTANCI DAŞTAN Kadriye BULDUKOĞLU Sevim BUZLU Sibel COŞKUN Olcay ÇAM Zekiye ÇETĐNKAYA DUMAN Fatma DEMĐRKIRAN Selma DOĞAN Gülgün DURAT Şeyda DÜLGERLER Fatma EKER Mine Ekinci Esra ENGĐN Nurhan EREN DÜZENLEME KURULU Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU PHD Eski Başkanları Prof.Dr. Çaylan PEKTEKĐN Prof.Dr. Nesrin AŞTI Prof.Dr. Sevim BUZLU BAŞKANLAR Yrd. Doç.Dr. Fatma EKER Dr. Nurhan EREN GENEL SEKRETERLER Öğr. Gör. Aysel KARACA Uzm. Hem. Hacer ATĐK SAYMANLAR Uzm. Hem. Münevver AKIN Hem. Seniye ÜNLÜ ÜYELER Öğr. Gör. Ferhan AÇIKGÖZ Öğr. Gör. Dilek AKKUŞ Öğr. Gör. Rahime AYDIN Uzm. Hem. Arzu AYDOĞDU Uzm. Hem. Emel ÇAVUŞ ŞĐMŞEK Yrd. Doç.Dr. Gülgün DURAT Öğr. Gör. Süheyla ERGÜN Yrd. Doç.Dr. Ayla KEÇECĐ Dr. Nazmiye KOCAMAN YILDIRIM Öğr. Gör. Ayşe KUZU Öğr. Gör. Filiz SÜZER Yrd. Doç.Dr. Gül ÜNSAL BĐLĐMSEL DANIŞMA KURULU Ayça GÜRKAN Perihan GÜNER KÜÇÜKKAYA Özlem IŞIL Songül KAMIŞLI Meral KELLECĐ Nazmiye KOCAMAN YILDIRIM Yasemin KUTLU Leman KUTLU Fahriye OFLAZ Ayşe OKANLI Fatma ÖZ Gülten ÖZALTIN Ayşe ÖZCAN Neslihan ÖZCAN Mine ÖZEN TURGAY Çaylan PEKTEKĐN Havva TEL Gülşen TERAKYE Gül ÜNSAL Betsi ÜSTÜN

3 ĐÇĐNDEKĐLER BĐLĐMSEL PROGRAM KONFERANSLAR SANATSAL DIŞAVURUMDA PSĐKĐYATRĐ VE PSĐKĐYATRĐ HASTALARINA YÖNELĐK DAMGALAMA Faruk GENÇÖZ DAMGALAMAYLA MÜCADELE Ayşegül BĐLGE PANEL SUNUMLARI TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞĐRESĐNĐN ÖNEMĐ ROL VE SORUMLULUKLARI Kadriye BULDUKOĞLU TÜRKĐYE DE TOPLUM RUH SAĞLIĞI Bülent COŞKUN DÜNYADA TOPLUM RUH SAĞLIĞI Y. Mehmet KONTAŞ REHABĐLĐTASYONDA GÜNDÜZ HASTANESĐ MODELĐ Sibel COŞKUN HASTANEDEN TOPLUMA GEÇĐŞ: KORUMALI EVLER Ferda BALUN SĐVĐL TOPLUM KURULUŞLARI Gül ÜNSAL HASTA YAKINI OLMAK Şadıman KARAHASANOĞLU PSĐKĐYATRĐ HASTASI VE BAKIM VERENLERĐN YAŞADIĞI SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞĐRESĐNĐN ROLÜ Selma ÇĐMEN AKUT PSĐKĐYATRĐ SERVĐSĐNDE YATIRILARAK TEDAVĐ GÖRMEKTE OLAN HASTALARIN AĐLELERĐNE YÖNELĐK PSĐKOEĞĐTĐM Semra ENGĐNKAYA DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERĐN YAŞADIKLARI SORUNLARIN TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞĐRELĐĞĐ KAPSAMINDA DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Ebru ĐLKME SAĞLIKLI TOPLUM ĐÇĐN ÇOCUK VE ERGEN Olcay ÇAM... 34

4 ÇOCUK ERGEN RUH SAĞLIĞININ KORUNMASINDA VE GELĐŞĐMĐNDE PSĐKĐYATRĐ HEMŞĐRESĐNĐN ROLÜ Ayça GÜRKAN OKULDA RUH SAĞLIĞI Filiz ADANA ÖZEL VE FARKLI BĐR ÇOCUK-ERGEN GRUBU:ÇALIŞAN ÇOCUK-ERGEN Satı BOZKURT SUÇA YÖNELEN ÇOCUK-ERGEN Nalân GÖRDELES BEŞER ERGEN VE BAĞIMLILIK Alpay DEMĐRSOY KRĐZ KAVRAMINA GENEL BĐR BAKIŞ Yasemin KUTLU KRĐZE MÜDAHALEDE ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ ÖRNEĞĐ Özge UÇAN ĐNTĐHARI ÖNLEME MÜDAHALELERĐ Kamil ALPTEKĐN AFETLERDE RUHSAL SORUNLAR VE PSĐKOSOSYAL YAKLAŞIMLARIN PLANLANMASI Serap Arslan TOMAS BEBEK DOĞMADAN ŞĐDDETĐ ÖNLEMEK Gülsüm ANÇEL TOPLUMDA ŞĐDDETE MARUZ KALAN RĐSK GRUPLARI Hülya BĐLGĐN ĐŞYERĐNDE DUYGUSAL ŞĐDDET: MOBBĐNG Leman KUTLU ADLĐ PSĐKĐYATRĐ HEMŞĐRESĐNĐN ŞĐDDETĐ TANIMA VE ÖNLEMEDEKĐ ROLÜ Fatma ÖZ HOLLANDA DA HEMŞĐRELĐĞĐN PSĐKĐYATRĐDEKĐ KONUMU Kezban ABALĐ ĐNGĐLTERE MODELĐ Alan Simpson BĐLDĐRĐLER SÖZEL BĐLDĐRĐLER SUÇA YATKIN ERENLERDE OLUMLU KĐŞĐLERARASI ĐLĐŞKĐLER GELĐŞTĐRME PROGRAMININ ETKĐNLĐĞĐNĐN ĐNCELENMESĐ Nalân GÖRDELES BEŞER, Olcay ÇAM... 58

5 ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN PROBLEMLĐ ĐNTERNET KULLANIMI ĐLE ÖFKE ĐFADE TARZLARI ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ Elvan ATA, Şenay AKPINAR, Meral KELLECĐ YAŞ ARASI KADINLARIN ŞĐDDET GÖRME DURUMLARI Şahbaz M, Filiz ADANA, Hülya ARSLANTAŞ, Uzun Ö, Mutlu F, Okyay N BAKIRKÖY RUH SAĞLIĞI VE SĐNĐR HASTALIKLARI EA HASTANESĐ ĐLE ÖZEL BĐR PSĐKĐYATRĐ ÜNĐTESĐNE BAŞVURAN HASTALARIN ĐÇSELLEŞTĐRĐLMĐŞ DAMGALANMA DÜZEYĐ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI Sibel COŞKUN, Nuray GÜVEN CAYMAZ DÜZCE DEKĐ ĐLKÖĞRETĐM OKULLARINDA RĐSKLĐ ÇOCUKLARIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Dilek AKKUŞ, Okan KAPLAN, Kadir ÖKSÜZ, Ferhan AÇIKGÖZ, Mehmet ÖNEMLĐ, Filiz SÜZER, Adnan ÖZÇETĐN, Dilek KAR, Ayla KEÇECĐ, Lamia AKSU, Bora BÜKEN, Aysel KARACA, Sedat TURGUT, Talat BAHÇEBAŞI DĐN GÖREVLĐLERĐNĐN ŞĐZOFRENĐYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE TUTUMLARI (DÜZCE ÖRNEĞĐ) Fatma EKER, Elvan ATALAN, Özlem KÜÇÜK, Özge ÖNER, Seda ŞAHĐN POSTER BĐLDĐRĐLER AMATEM KLĐNĐKLERĐNDE TEDAVĐ EDĐCĐ ORTAM VE PSĐKĐYATRĐ HEMŞĐRESĐNĐN SORUMLULUKLARI Ayşegül SAVAŞAN, Kadriye ÖZAYDIN HEMŞĐRELĐK ÖĞRENCĐLERĐNĐN ÖLÜM KAYGISI ĐLE PSĐKOLOJĐK SAĞLAMLIK DÜZEYLERĐ Fatma ÖZ, Figen ĐNCĐ, Emel BAHADIR ÇĐMENTO FABRĐKASINDA ÇALIŞAN ĐŞÇĐLERDE GÖRÜLEN RUHSAL SORUNLAR Mahmut KILIÇ, Aydan DOĞAN, Mehtap ASLANHAN, Gülhan EL MATERNAL BAĞLANMANIN POSTPARTUM DEPRESYONA ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ Melek KAYACI, Ferda ÖZBAŞARAN, Karer UZUNER OKB LĐ BĐREYLERDE ANKSĐYETE, DEPRESYON VE STRESLE BAŞ ETME DURUMUNUN BELĐRLENMESĐ Tülay YILMAZ BĐNGÖL, Havva TEL, Feryal ÇELĐKEL DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ANKARA ONKOLOJĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐNDE ÇALIŞAN HEMŞĐRELERĐN TERMĐNAL DÖNEMDEKĐ KANSER HASTASINA BAKIM VERĐRKEN KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER VE BAŞETME YOLLARI Sevcan TOPTAŞ, Nihal ÇAĞLI, Hande BAYRAM, Güler ÖZ ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNDE BAĞIMLILIK YAPAN MADDELERĐN KULLANIMI PREVALANSI Mahmut KILIÇ, Gülhan EL, Mehtap ASLANHAN, Beyzanur DOĞAN ŞĐZOFRENĐ HASTA AĐLELERĐNDE ALGILANAN AĐLE YÜKÜ DÜZEYĐ VE REHABĐLĐTASYON SÜRECĐNĐN AĐLE YÜKÜNE ETKĐSĐ Sibel COŞKUN, Ayla YAZICI... 87

6 ĐLK VE ORTA EVRE ALZHEĐMER HASTALARININ EVDE ĐZLEMĐ Gülay TAŞDEMĐR YĐĞĐTOĞLU, Fatma ÖZ ĐZMĐR ĐLĐ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ AĐLE ĐÇĐ ŞĐDDETE MARUZĐYETLERĐ, BĐLGĐ DÜZEYLERĐ VE MESLEKĐ TUTUMLARININ BELĐRLENMESĐ Birsen YANILMAZ, Barış KILIÇCIOĞLU, Gülhan ALTUN, Mustafa KAYA PSIKIYATRI SERVISINDE YATAN HASTALAR ILE POLIKLINIĞE GELEN HASTALARIN PRIMER BAKIM VERICILERININ SOSYAL DESTEK DURUMUNUN BELIRLENMESI Havva TEL, Bayise SARAÇ, Yasemin GÜNAYDIN, Kadriye MEDIK, Sibel DOĞAN YETĐŞTĐRME YURDU VE AĐLE YANINDA KALAN ERGEN KIZLARIN ERGENLĐK SORUNLARI VE BAŞETME YÖNTEMLERĐ Nezihe UĞURLU, Esra YAVAŞ, Zeynep TEKFĐDAN SOSYAL BECERĐ EĞĐTĐMĐ SONRASI HASTALARIN HASTALIK BELĐRTĐLERĐNĐ TANIMA VE BAŞ ETME DURUMLARI ĐLE HASTALIĞIN NEGATĐF-POZĐTĐF BELĐRTĐLERĐNDEKĐ DEĞĐŞĐMLERĐN ĐNCELENMESĐ Gülçin SÜNGÜ SÜĞÜN, Elif Özge AKYÜZ, Aslı KERT RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞĐRELĐĞĐ DERSĐNĐN ÖĞRENCĐLERĐN RUHSAL SORUNU OLAN BĐREYE KARŞI TUTUMLARINA ETKĐSĐ Mehtap KIZILKAYA, K.Derya BEYDAĞ BAŞ AĞRISI YAKINMASI ĐLE ALEKSĐTĐMĐ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ Sevsen CEBECĐ, Sinem DUYMAZ, Sena YEĞĐT, Müzeyyen AKTAN MUĞLA ABĐDE H. NURĐ ÖNCÜER HUZUREVĐNDE YAŞAYAN YAŞLI BĐREYLERĐN SOSYO- DEMOGRAFĐK ÖZELLĐKLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ Media SUBAŞI BAYBUĞA, Özlem GENÇ, Kadriye BEŞKARDEŞ, Mehmet BAL HEMŞĐRELĐK ÖĞRENCĐLERĐNĐN ÖZ ETKĐLĐLĐK YETERLĐLĐK DÜZEYLERĐ ĐLE AĐLE ORTAMINI ALGILAMA DURUMU ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN ĐNCELENMESĐ Feray GÖKDOĞAN, Melike YÖNDER, Yurdanur DEMĐR BĐR HEMŞĐRELĐK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĐLERĐNDE PSĐKĐYATRĐ HEMŞĐRELĐĞĐ DERSĐ UYGULAMASININ RUHSAL HASTALIKLARA YÖNELĐK TUTUMLAR ÜZERĐNE ETKĐSĐ Leyla KÜÇÜK, Derya ÖZBAŞ, Sevim BUZLU HEMODĐYALĐZ HASTALARININ YANLIZLIK DÜZEYLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Fadime ÜSTÜNER TOP, Şükran BAŞKAN, Fatma AKPUNAR, Emine AYDIN PEKDEMĐR, Nurten Gülsüm BAYRAK ALKOL BAĞIMLISI HASTALARIN ALKOL KULLANIMINA BAĞLI YAŞADIKLARI SORUNLAR VE TEDAVĐYE BAŞVURU NEDENLERĐ Feryal ULUDAĞ, Fatma ÖZ TÜBERKÜLOZ HASTALARININ HASTALIK ALGISI ĐLE KĐŞĐLĐK ÖZELLĐKLERĐ VE KONTROL ODAĞI ĐNANÇLARI ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ Yadigar ÇEVĐK, Berna ERSOY ÖZCAN, Pınar ÇĐÇEKOĞLU, Ayşe KUZU, Nazmiye KOCAMAN YILDIRIM, Gül ÜNSAL

7 PSĐKOEĞĐTĐMSEL BĐR SĐGARA BIRAKMA PROGRAMINA KATILAN HEMŞĐRELERĐN SĐGARA BIRAKMA DURUMLARI ve PROGRAMA ĐLĐŞKĐN GÖRÜŞLERĐ Songül KAMIŞLI HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULUNA YENĐ BAŞLAYAN ÖĞRENCĐLERĐN OKULA UYUM DURUMLARININ BELĐRLENMESĐ Bahire ULUS, Havva ŞĐRĐN SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĐLERĐNĐN CEP TELEFONUNUN ĐNSAN SAĞLIĞI ÜZERĐNE OLUMSUZ ETKĐLERĐNĐ BĐLME DÜZEYLERĐ Filiz ADANA, Safiye ÖZVURMAZ, Sakıcı S HEMŞĐRELĐK ÖĞRENCĐLERĐNĐN RUHSAL HASTALIĞA KARŞI ĐNANÇLARININ ĐNCELENMESĐ Satı BOZKURT, Ekin Dila TOP HUZUREVĐNDE ÇALIŞAN HEMŞĐRELERĐN YAŞLILIĞA VE KURUMA ĐLĐŞKĐN GÖRÜŞLERĐ Ayşe BÜYÜKBAYRAM, Gönül ÖZGÜR, FARKLI TEDAVĐ DÜZEYLERĐNDEKĐ ŞĐZOFRENĐ HASTALARININ BENLĐK SAYGISI ve KENDĐNĐ DAMGALAMA DÜZEYLERĐ Saliha BOZDOĞAN,Yakup DÜNDAR BĐR PSĐKĐYATRĐ KLĐNĐĞĐNDE HASTA VE AĐLELERĐN PSĐKOTROP ĐLAÇLARLA ĐLGĐLĐ EĞĐTĐM GEREKSĐNĐMLERĐ ve TABURCULUK SONRASI ĐLAÇ KULLANMA DURUMLARI Meral KELLECĐ, Selma DOĞAN, Elvan HENDEN ATA, Selma SABANCIOĞULLARI, Dilek AVCI, Filiz BAŞEĞMEZ, Meral ĐŞKEY HEMŞĐRELĐK ÖĞRENCĐLERĐNĐN PSĐKĐYATRĐ HASTALARI VE HASTALIKLARINA KARŞI TUTUMLARINA PSĐKĐYATRĐ HEMŞĐRELĐĞĐ DERSĐNĐN ETKĐSĐ Selma SABANCIOĞULLARI, Meral KELLECĐ, Dilek AVCI, Elvan HENDEN ATA, Selma DOĞAN GÖRME ENGELĐ OLAN VE OLMAYAN ÖĞRENCĐLERĐN RUHSAL UYUM DURUMLARI Nadire ERCAN, Ayşe ERGÜN, Ayşe YILDIZ GÖRME ENGELĐ OLAN VE OLMAYAN ÖĞRENCĐLERĐN MARUZ KALDIKLARI ZORBALIK DAVRANIŞLARI Nadire ERCAN, Ayşe ERGÜN, Ayşe YILDIZ GÖRME ENGELLĐ ERGENLERLE YÜRÜTÜLEN YAPILANDIRILMIŞ BĐR GRUP ÇALIŞMASI Semra KARACA, Gülten ÖZALTIN EĞĐTĐMĐ SAĞLIKLA ĐLGĐLĐ OLAN VE OLMAYAN ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ÖZ-ETKĐLĐLĐK-YETERLĐK DÜZEYLERĐNĐN KARŞILAŞTIRILMASI Nigar KOCA, Ayşen YETKĐN SORUN ÇÖZME BECERĐLERĐNĐ GELĐŞTĐRME PROGRAMININ ŞĐZOFRENĐK HASTALARIN SOSYAL ĐŞLEVSELLĐK DÜZEYLERĐNE ETKĐSĐ Şenay AKPINAR, Meral KELLECĐ

8 MUĞLA BELEDĐYESĐ ABĐDE-H. NURĐ ÖNCÜER HUZUREVĐ NDE KALAN VE AĐLE ORTAMINDAYAŞAYAN BĐREYLERĐN ÖZ BAKIM GÜCÜNÜN BELĐRLENMESĐ Nezihe UĞURLU, Mücahit BOLAT, Selahattin ERDEM HASTANEDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELĐNĐN STRESLE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ ĐLE ÇEŞĐTLĐ DEĞĐŞKENLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN ĐNCELENMESĐ Nezihe UĞURLU, Hüseyin YILDIRIM ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZĐ SERVĐS HEMŞĐRELERĐNE YÖNELĐK MOBBĐNG UYGULAMASI ĐLE ĐLGĐLĐ HEMŞĐRELERĐN GÖRÜŞLERĐ Derya AYAS MADEN ÖLÜME ĐLĐŞKĐN EĞĐTĐMĐN HEMŞĐRELERĐN KAYGI, DEPRESYON VE TUTUMLARINA ETKĐSĐ Figen ĐNCĐ, Fatma ÖZ HEMŞĐRE ÖĞRENCĐLERĐN AĐLE ĐÇĐ ŞĐDDET KONUSUNDAKĐ GÖRÜŞLERĐ Gönül ÖZGÜR, Emel ÖZTÜRK, Derya MORADĐ ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐNDE ÇALIŞANLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BĐÇĐMĐ DAVRANIŞLARI Handan ALAN, Serhat SAĞSÖZ, Duru GÜNDOĞAR, E.Melih ŞAHĐN MESLEKĐ TÜKENMĐŞLĐĞĐ ÖNLEMEDE YARATICI SANAT ÇALIŞMASI: BĐR ÖN PROJE Nurhan EREN, Şenel SÜRÜCÜ BOZOK ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĐLERĐNĐN ATIGANLIK VE AKRAN BASKISI DÜZEYLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ Esin ARSLAN, Nazan KILIÇ AKÇA, Mürüvvet BAŞER KRONĐK HASTALIĞI OLAN BĐREYLERĐN HASTALIKLARINA ĐLĐŞKĐN UYGULADIKLARI YÖNTEMLERĐN BELĐRLENMESĐ Media SUBAŞI BAYBUĞA, Zöhre IRMAK, Arzu YILDIRIM, Yavuz GÜLER, M.Nasih DENĐZ, Sabri NARMAN KANSER HASTALARININ HASTALIĞI DEĞERLENDĐRME BĐÇĐMLERĐNĐN, ANKSĐYETE, DEPRESYON VE YAŞAM KALĐTESĐNE ETKĐSĐ Ayşe OKANLI, Sibel ASĐ KARAKAŞ ZĐHĐNSEL ENGELLĐ ÇOCUĞA SAHĐP AĐLELERĐN AĐLE ĐŞLEVLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Tülay SAĞKAL, Derya KARATAŞ ÇOCUKLARIN TEKNOLOJĐ KULLANMA ORANLARI VE ALGILARI Fadime Üstüner TOP, Aygül BACA, Nurten Gülsüm BAYRAK SINIF ÖĞRETMENLERĐN TÜKENMĐŞLĐK DÜZEYLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ Tülay SAĞKAL, Sevil KORKMAN,Buket TAKAT, Bahar COŞKUN BOLU ĐLĐ MERKEZ KÖYLERĐNDEN BĐRĐNDE YAŞAYAN AĐLELERĐN AĐLE ĐŞLEVLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Süheyla ERGUN, Züleyha OCAK RUHSAL SORUNU OLAN BĐREYLERĐN ĐÇSELLEŞTĐRĐLMĐŞ DAMGALANMA DURUMLARI Süheyla ERGUN, Melike YÖNDER

9 PĐŞĐRĐCĐ CĐHAZLAR FABRĐKASININ BĐR BÖLÜMÜNDEKĐ ĐŞÇĐLERĐN ĐŞ DOYUMLARININ ĐŞKAZASI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Sevil ALBAYRAK, Süheyla ERGÜN, Aslıhan ÇATIKER PSĐKĐYATRĐ KLĐNĐKLERĐNDE YAŞANAN ŞĐDDET OLAYLARI, KAYITLARA YANSIMASI ve ELE ALINIŞI Makbule ŞENYURT, Fahriye OFLAZ HEMŞĐRELERĐN ERGENLERLE YAPTIKLARI ÇALIŞMALARIN ĐNCELENMESĐ Hatice ÖNER ALTIOK YAŞLILARDA ŞĐDDET VE DEPRESYON ĐLĐŞKĐSĐ Gülgün DURAT, Ayşe ÇEVĐRME, Nihal SÜTÜTEMĐZ RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI HASTANESĐ NDE ÇALIŞAN HEMŞĐRELERĐN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERĐNĐ ETKĐLEYEN FAKTÖRLER Gönül ÖZGÜR, Sevgi NEHĐR, Döndü ÇUHADAR SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1. SINIF ÖĞRENCĐLERĐNDE PSĐKĐYATRĐK SEMPTOMLAR Nalân GÖRDELES BEŞER, Figen ĐNCĐ HEMŞĐRELĐK ÖĞRENCĐLERĐNĐN RUH SAĞLIĞI VE PSĐKĐYATRĐ HEMŞĐRELĐĞĐ ÖĞRETĐMĐ SÜRECĐNDE RUHSAL SORUNU OLAN BĐREYE YÖNELĐK TUTUMLARI Fatma ÖZ, Figen ĐNCĐ TÜBERKÜLOZLU HASTALARDA STĐGMA DÜZEYLERĐ VE ETKĐLEYEN FAKTÖRLERĐN BELĐRLENMESĐ Havva SERT, Nermin OLGUN BĐPOLAR BOZUKLUĞU OLAN BĐREYLER VE YAKINLARININ YAŞAM KALĐTESĐ Sibel ÇOBAN, Kadriye MEDĐK, Birgül ÖZKAN, Bahise SARAÇ, Yasemin GÜNAYDIN BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐNDE ÇALIŞAN HEMŞĐRELERĐN ÖZ-ETKĐLĐLĐK YETERLĐK DÜZEYLERĐ ve ĐLĐŞKĐLĐ FAKTÖRLER Gökçe Sibel TURAN, Ayşen YETKĐN KRONĐK RUHSAL BOZUKLUĞU OLAN HASTA YAKINLARININ STĐGMAYA ĐLĐŞKĐN GÖRÜŞLERĐ Birgül ÖZKAN, Bahise SARAÇ, Sibel ÇOBAN, Kadriye MEDIK KÜRESEL EKONOMĐK KRĐZĐN SONUÇLARI: PSĐKO-SOSYAL RĐSK FAKTÖRÜ OLARAK ĐŞSĐZLĐK (DÜZCE ÖRNEĞĐ) Fatma EKER, Özlem A. AKKAŞ, Havva ATĐK, Serap KARTAL, Seher RAKICI LĐSE ÖĞRENCĐLERĐNDE SALDIRGAN DAVRANIŞLARIN ORTAYA ÇIKIŞINA KATKIDA BULUNAN FAKTÖRLER Fadime KAYA, Hülya BĐLGĐN

10 KRONĐK RUHSAL BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA UYKU KALĐTESĐ VE ETKĐLEYEN FAKTÖRLER Kadriye MEDĐK, Birgül ÖZKAN, Sibel ÇOBAN, Gönül SUNGUR, Bahise SARAÇ HEMŞĐRELĐK ÖĞRENCĐLERĐ GÖZÜYLE YAŞLILIK VE HUZUREVĐ Ceyda YEDĐKARDAŞLAR, Gönül ÖZGÜR OKULDA GÖRÜNMEYEN TEHLĐKE: AKRAN ZORBALIĞI Ayşe KUZU ZÜBEYDEHANIM HUZUREVĐNDEKĐ YAŞLILARIN ÖLÜM KAYGILARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTĐVĐTESĐ ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ Şenay ERCAN, Esra ENGĐN, Şeyda DÜLGERLER GEBELĐKTE MADDE KULLANIMI VE DEPRESYON Ayşegül SAVAŞAN, Zübeyde DENĐZCĐ NÜKS ÖNLEME GRUP TERAPĐSĐNĐN ALKOL BAĞIMLILARINDA FONKSĐYONEL OLMAYAN TUTUMLAR VE PROBLEM ÇÖZME BECERĐLERĐNE ETKĐSĐ: KONTROL GRUPLU ALTI AYLIK ĐZLEM ÇALIŞMASI Esra ENGĐN, Kadriye GÜLTEKĐN, Gülseren ŞEN, Hakan COŞKUNOL ŞĐZOFREN HASTA YAKINLARINDA AĐLE YÜKÜ Şahide AKBULUT, Altan EŞSĐZOĞLU, Ayşe ÖZCAN KRONĐK BÖBREK YETMEZLĐĞĐ TANISI ALAN HASTALARIN AĐLELERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Tülay ASAN, Özlem IŞIL KIZ YURDUNDA KALAN ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN ANKSĐYETE DÜZEYLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ Mualla YILMAZ, Ayşe Ferda OCAKÇI DÜZCE ĐLĐNDE YAŞAYAN 6 14 YAŞ ROMAN ÇOCUKLARIN RUHSAL UYUMLARI Büşra ÖZDEN, Mukaddes CEYLAN, Meltem YALÇIN, Dilek AKKUŞ ENDÜSTRĐ MESLEK LĐSESĐNDE OKUYAN ÖĞRENCĐLERĐN BENLĐK SAYGISI (DÜZCE ÖRNEĞĐ) Mehtap PEKEL, Esra SES, Nazlı ÖZKURT, Öznur AKÇAY, Dilek AKKUŞ PSĐKĐYATRĐ HEMŞĐRELĐĞĐ DERSĐNĐN PSĐKĐYATRĐK STĐGMAYA ETKĐSĐ Kader ŞARLAK, Nesrin AŞTI ŞĐZOFRENĐ HASTASININ AĐLESĐ OLMAK: ÖZELLĐKLERĐ VE ĐHTĐYAÇLARI Gülçin Sügün RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞĐRELĐĞĐ DERSĐNĐN ÖĞRENCĐLERĐN RUHSAL SORUNU OLAN BĐREYE KARŞI TUTUMLARINA ETKĐSĐ Mehtap KIZILKAYA, K.Derya BEYDAĞ BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐNĐN ROMATOLOJĐ POLĐKĐNĐĞĐNE BAŞVURAN ROMATOĐD ARTRĐTLĐ HASTALARIN YETĐYĐTĐMĐ DÜZEYLERĐ Çiğdem ARSLAN

11 UFUK ÜNĐVERSĐTESĐ HEMŞĐRELĐK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĐLERĐNĐN KLĐNĐK UYGULAMA ÖNCESĐ VE SONRASINDA ANKSĐYETE DÜZEYLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ Bahire ULUS, Başak ULUDAĞ, Ömür BAŞDAL, Burcu EDE, Aslıhan ALHAN, Refia PALABIYIKOĞLU YAŞLI BĐREYLERĐN BĐLĐŞSEL, SOSYAL ĐŞLEVSELLĐĞĐ VE DUYGUDURUMUNUN BAKIM VERĐCĐLERĐ TARAFINDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Ebru ĐLKME, Sevim BUZLU ĐSTANBUL ĐLĐNDE YAŞAYAN BĐREYLERĐN RUHSAL BOZUKLUĞU OLAN BĐREYLERE ĐLĐŞKĐN GÖRÜŞLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI Selma ÇĐMEN, Resmiye YAŞAR, Nurcan AYDIN, Şaziye ÖZBEN OLGU SUNUMU AĐLEDE ĐSTĐSMAR EDĐLEN YAŞLI BĐREY ve HUZUREVĐ YAŞAMI: BĐR OLGU Fatma ÖZ, Hatice TAMBAĞ ERGENDE ESRAR KULLANIMI; TOPLUM RUH SAĞLIĞI YAKLAŞIMI Dilek AKKUŞ NÖROLEPTĐK MALĐGN SENDROM OLGUSUNDA HEMŞĐRELĐK YAKLAŞIMI Semra ENGĐNKAYA, Filiz KARABAĞ, Raziye YILMAZ, Münevver AKIN, Seval KAHRAMAN BĐPOLAR BOZUKLUK VE ALKOL-MADDE BAĞIMLILIĞI KOMORBĐDĐTESĐ Yeliz BĐÇER, Orhan KASAR, Nergis TELLĐOĞLU, Figen KARADAĞ, Peykan GÖKALP MEME KANSERĐ VE YAŞAM Aysel KARACA, Gülten ÖZALTIN KRONĐK BÖBREK YETMEZLĐĞĐ OLAN BĐR ERGENĐN HASTALIKTAN PSĐKOSOSYAL ETKĐLENĐMĐ VE HEMŞĐRELĐK YAKLAŞIMLARI Seher SARIKAYA KARABUDAK, Hatice ÖNER ALTIOK DERLEMELER DARÜLACEZE MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAKIM HĐZMETLERĐNĐN TANITIMI Perihan KARADELĐOĞLU BOLU ĐZZET BAYSAL RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESĐ TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZĐ ÇALIŞMALARI: BĐR ÖN BĐLDĐRĐM Hatice KARATATAR, Çiğdem DANAOĞLU, Türkan KESKĐN KRĐZ KAVRAMI VE KRĐZE MÜDAHALE Dilek KONUK ŞENER, Ferhan AÇIKGÖZ GEBELĐKTE ŞĐDDET

12 Fatma KARADAĞ, Hacer ATAMAN, Filiz SÜZER, Yılda Arzu ABA GEBELĐK VE POSTPARTUM DÖNEMDE PSĐKĐYATRĐK HASTALIKLAR K. Derya BEYDAĞ, Mehtap KIZILKAYA RUH SAĞLIĞINDA DAMGALAMA VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI Mehtap KIZILKAYA, K.Derya BEYDAĞ ÇÖZÜMLENMEMĐŞ BĐR KONU: PSĐKĐYATRĐK BOZUKLUĞU OLAN HASTANIN GÖNÜLSÜZ / ZORLA TEDAVĐ EDĐLMESĐ Rahime AYDIN ER, Mine ŞEHĐRALTI STRESLE BAŞETMEDE ÖNEMLĐ BĐR YOL: MĐZAHIN KULLANIMI Fatma ÖZ, Duygu HĐÇDURMAZ ŞĐDDETĐN GENÇLERDEKĐ DĐĞER YÜZÜ: FLÖRT ŞĐDDETĐ Yılda Arzu ABA, Hacer ATAMAN, Fatma KARADAĞ, Filiz SÜZER MELEĐS ĐN KAVRAM GELĐŞTĐRME SÜRECĐNE GÖRE STĐGMA KAVRAMININ TARTIŞILMASI Tülay AYYILDIZ, Meryem AYDIN ÇALIŞMA YAŞAMINDA TOPLUMSAL CĐNSĐYET ETKĐLERĐ Meryem AYDIN, Sibel KIRAN, Fatma EKER GERĐYATRĐK BAKIMIN PSĐKOSOSYAL BOYUTU Hediye ARSLAN, Azime KARAKOÇ KUMSAR HEMŞĐRELĐK VE MOBBĐNG Mehtap KIZILKAYA, K.Derya BEYDAĞ OBEZĐTE ve RUH SAĞLIĞI ĐLĐŞKĐSĐ K.Derya BEYDAĞ, Mehtap KIZILKAYA MENAPOZ VE PSĐKĐYATRĐ K.Derya BEYDAĞ, Mehtap KIZILKAYA PSĐKĐYATRĐ HASTALARINDA SUÇ ĐŞLEMEYE ĐLĐŞKĐN DAMGALAMA Satı DOĞAN BOZKURT, Fatma Nevin ŞĐŞMAN RUHSAL TRAVMA VE EMDR TERAPĐSĐ Münire TEMEL, Ülfiye ÇELĐKKALP, Sultan DOĞAN KANSER HASTALARININ CĐNSEL SORUNLARINA YÖNELĐK HEMŞĐRELĐK YAKLAŞIMLARI Ferhan AÇIKGÖZ, Dilek AKKUŞ ÇOCUK RUH SAĞLIĞINA YÖNELĐK HĐZMET ALANLARINI GÖZDEN GEÇĐRME Özlem IŞIL, Aylin OĞUZ, Didem GÖZLETEN, Mücella ĐSMAĐLOĞLU, Perihan KARADELĐOĞLU, Yeliz TEKMEN ĐNFERTĐLĐTENĐN PSĐKOSOSYAL ETKĐLERĐ Aysel KARACA, Filiz SÜZER KADINLARDA ÜRĐNER ĐNKONTĐNANS VE YAŞAM KALĐTESĐNE ETKĐSĐ Filiz SÜZER, Fatma KARADAĞ, Hacer ATAMAN, Yılda Arzu ABA AĐLE ĐÇĐ ŞĐDDETĐN ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

13 Eda AKTAŞ, Çağrı ÇÖVENER REKREASYON AKTĐVĐTELERĐNĐN FĐZĐKSEL ENGELLĐ ÇOCUK VE AĐLESĐNĐN RUH SAĞLIĞI ÜZERĐNE ETKĐLERĐ Çağrı ÇÖVENER, Eda AKTAŞ GÖÇ EDENLERDE RUH SAĞLIĞININ KORUNMASI, GELĐŞTĐRĐLMESĐ VE GÜÇLENDĐRĐLMESĐ Özge ÖNER, Fatma EKER ÖZEL BĐR GRUP OLAN MAHKÛMLARA YÖNELĐK RUH SAĞLIĞI HĐZMETLERĐ Nuray ŞĐMŞEK BĐR PSĐKOSOSYAL DEĞERLENDĐRME ARACI OLARAK DĐSTRES TERMOMETRESĐ Azize ATLI, Nermin GÜRHAN KURSLAR PSĐKODRAMA ĐLE FARKINDALIĞIN ARTIŞI NASIL OLMAKTADIR? Olcay ÇAM, Esra ENGĐN YATAN HASTALARDA YENĐ BĐR GRUP TERAPĐ TEKNĐĞĐ; KĐŞĐLERARARASI ĐLĐŞKĐLERDE ROL ÇÖZÜMLEME GRUP TERAPĐSĐ (KARAT-G) Hülya ARSLANTAŞ, Pelin ŞAHĐN TOPLUMA YENĐDEN KATILIM PROGRAMI EĞĐTĐCĐ EĞĐTĐM KURSU Zekiye ÇETĐNKAYA DUMAN SPONSORLUKLAR

14 Değerli Meslektaşlarımız, Sizlerden aldığımız güçle tüm psikiyatri hemşirelerini/hepimizi bir araya getiren bilimsel toplantıların üçüncüsünü 2009 yılında Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ile birlikte gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Bakırköy de gerçekleştirdiğimiz II. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri, yaklaşık 450 meslektaşımızın katılımı ile bir dayanışma örneği göstererek, başarı ile tamamlanmıştır. Derneğimizin öncülüğünde ilk kez GATA da 250 meslektaşımızla bir ön çalışma olarak gerçekleştirdiğimiz, misyonumuzun ve vizyonumuzun temellerinin atıldığı toplantıdan bu yana giderek çoğaldığımızı ve daha kurumsal bir yapı kazandığımızı görmek bizi gururlandırmakta ve geleceğe daha güvenli bakmamızı sağlamaktadır. Toplantılarımızın bilimsel niteliği ve mesleki gelişimi artırıcı işlevi göz önünde tutulduğunda, dernek ve üniversite/hastane işbirliğinde yürüttüğümüz ulusal düzeydeki yıllık toplantılarımızın Kongre adını almasına karar verdik. Küreselleşen dünyamızda her türlü gelişmenin hızla yayıldığı, ülkemizdeki psikiyatri hemşireliğinin bunun dışında kalmadığı, bakım uygulamalarında yataklı servislerden toplum içine, ailelere, gruplara özelleşmiş terapötik hemşirelik uygulamalarına doğru genişlediği ve psikiyatri ekibi içinde giderek yerini sağlamlaştırdığı açıkça görülmektedir. Bağımsız mesleki uygulamalarımızın diğer mesleklere bağımlı, daraltılmış bir rolden sıyrılıp öne çıktığını ve psikiyatrik tedavi ve bakımın kalitesini değiştirdiğini görmek gerçekten mutluluk ve heyecan verici bir gelişmedir. Psikiyatri Hemşireleri Derneği ve Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu olarak, uluslararası katılımlı III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi ni 4 6 Haziran 2009 tarihlerinde Akçakoca da gerçekleştireceğimizi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Psikiyatri hemşireliği alanındaki gelişmeleri göz önünde tutarak, kongrenin ana temasını Kapalı Kapıların Dışında: Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği olarak belirledik. Bu tema kapsamında üç günlük kongre boyunca Ruh sağlığını koruma ve geliştirme çalışmaları, okul ruh sağlığı eğitim ve danışmanlık, iş yerinde ruh sağlığı, toplumda ve ailede şiddeti önleme, toplum ruh sağlığı hizmet modelleri, hastaneden topluma geçiş, ailelerle çalışma, toplum içinde kronik hastalığı olanlara bakım, psikososyal rehabilitasyon, psikiyatrik hastalara yönelik damgalama, psikiyatrik hastalıkların epidemiyolojisi, özelleşmiş gruplara yönelik girişimler, sivil toplum örgütleri ile ruh sağlığı kapsamında işbirliği, toplumsal ve doğal felaketlere yönelik özelleşmiş hemşirelik vb. konularda panel, konferans, çalışma grupları ve özelleşmiş konularda kurslar düzenlenecek, sözel-poster bildiriler kabul edilecektir. Katkı ve önerilerinizi bekliyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da derneğimiz en başarılı üç çalışmayı ödüllendirecektir.

15 Ayrıca kongre mekânı olarak belirlediğimiz Düzce nin incisi Akçakoca da, doğal güzelliklerinden yararlanarak hazırlayacağımız zengin bir sosyal program aracılığı ile, sizlere gezi, dinlenme ve eğlenme imkânı sunmayı amaçlamaktayız. III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi nin sağlayacağı bir ortamda bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak ve birbirimizden güç alarak gelişmek üzere sizleri kongremize davet etmekten mutluluk ve onur duyuyoruz. Akçakoca da buluşmak dileğiyle Yrd. Doç.Dr. Fatma Eker Dr.Nurhan Eren Düzce Üniversitesi Psikiyatri Hemşireleri Derneği Sağlık Yüksek Okulu Müdürü Başkanı BĐLĐMSEL PROGRAM

16 3 Haziran OTELE KABUL FORUM: TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞĐRELĐĞĐ (Sorunlar, Engeller ve Çözümler) MODERATÖR Yrd. Doç Dr. Fatma EKER Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürü / Düzce Yrd. Doç.Dr. Sultan Ayaz Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi/Ankara Sekreterler Öğr. Gör. Aysel Karaca Öğr. Gör. Ferhan Açıkgöz Yer: Akçakoca Belediyesi Meclis Salonu HOŞGELDĐNĐZ KOKTEYLĐ Diapolis Otel Havuzbaşı AÇIK BÜFE AKŞAM YEMEĞĐ PSĐKĐYATRĐ HEMŞĐRELER DERNEĞĐ TEMSĐLCĐLERĐ ĐLE BULUŞMA 4 Haziran KAYIT AÇILIŞ KONUŞMALARI Dr. Nurhan Eren Psikiyatri Hemşireleri Derneği Başkanı Yrd. Doç Dr. Fatma EKER

17 Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürü / Düzce Prof.Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu Düzce Üniversitesi Rektörü PANEL: KAPALI KAPILARIN DIŞINDA TOPLUM RUH SAĞLIĞI MODERATÖR Yrd. Doç Dr. Fatma EKER Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürü / Düzce TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞĐRESĐNĐN ÖNEMĐ ROL VE SORUMLULUKLARI Prof. Dr. Kadriye BULDUKOĞLU Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu TÜRKĐYE DE TOPLUM RUH SAĞLIĞI Prof.Dr. Bülent COŞKUN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi / Kocaeli Üniversitesi Toplum Ruh Sağlığı Birimi Müdürü/Kocaeli DÜNYADA TOPLUM RUH SAĞLIĞI Y. Mehmet KONTAŞ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Başkanı/Ankara ĐKĐLĐ KONFERANS: DAMGALAMA: Prof.Dr. Sevim BUZLU GEÇMĐŞTEN MĐRAS Đstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşireklik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı / Đstanbul SANATSAL DIŞA VURUMDA PSĐKĐYATRĐ VE PSĐKĐYATRĐ HASTALARINA YÖNELĐK DAMGALAMA

18 Prof.Dr. Faruk GENÇÖZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi / Psinema Proje Yöneticisi / Ankara DAMGALAMA ĐLE MÜCADELE Yrd. Doç. Dr. Ayşegül BĐLGE Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi/ Đzmir PANEL: PSĐKĐYATRĐK REHABĐLĐTASYON MODERATÖR Dr. Nazmiye K. YILDIRIM Psikiyatri Hemşireleri Derneği II. Başkanı Đstanbul Üniversitesi Đstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı / Đstanbul REHABĐLĐTASYONDA GÜNDÜZ HASTANESĐ MODELĐ Dr. Sibel COŞKUN Bakırköy Prf. Dr. Mahzar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gündüz Hastanesi / Đstanbul HASTANEDEN TOPLUMA GEÇĐŞ: KORUMALI EVLER Hem. Ferda BALUN Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Korumalı Evler Birimi Sorumlu Hemşiresi/ Elazığ SĐVĐL TOPLUM KURULUŞLARI Yrd. Doç. Dr. Gül ÜNSAL Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı / Đstanbul PANEL: PSĐKĐYATRĐ HASTASI ĐLE YAŞAMAK MODERATÖR Prof. Dr.Selma DOĞAN Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı / Sivas HASTA YAKINI OLMAK Şadıman KARAHASANOĞLU Şizofreni Dostları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi PSĐKĐYATRĐ HASTASI VE BAKIM VERENLERĐN YAŞADIĞI SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞĐRESĐNĐN ROLÜ Uzm. Hem. Selma ÇĐMEN Đstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu/ Đstanbul

19 AKUT PSĐKĐYATRĐ SERVĐSĐNDE YATIRILARAK TEDAVĐ GÖRMEKTE OLAN HASTALARIN AĐLELERĐNE YÖNELĐK PSĐKOEĞĐTĐM Hem. Semra ENGĐNKAYA Bakırköy Prof. Dr. Mahzar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Đstanbul DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERĐN YAŞADIKLARI SORUNLARIN TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞĐRELĐĞĐ KAPSAMINDA DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Uzm. Hem. Ebru ĐLKME Đstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı/ Đstanbul 5 Haziran PHD ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI PANEL: SAĞLIKLI TOPLUM ĐÇĐN ÖNCELĐĞĐMĐZ: ÇOCUK VE ERGEN MODERATÖR Prof. Dr. Olcay ÇAM Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı /Đzmir ÇOCUK ERGEN RUH SAĞLIĞININ KORUNMASINDA VE GELĐŞĐMĐNDE PSĐKĐYATRĐ HEMŞĐRESĐNĐN ROLÜ Yrd. Doç Dr. Ayça GÜRKAN Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi /Đzmir OKULDA RUH SAĞLIĞI Yrd. Doç Dr. Filiz ADANA Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı /Aydın ERGEN VE BAĞIMLILIK Uzm. Dr. Alpay DEMĐRSOY Alkol Madde Bağımlılığı Uzmanı- Psikiyatrist/ Đstanbul ÖZEL VE FARKLI BĐR ÇOCUK-ERGEN GRUBU: ÇALIŞAN ÇOCUK-ERGEN Öğr. Gör. Satı BOZKURT Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü / Đzmir SUÇA YÖNELEN ÇOCUK-ERGEN Yrd. Doç Dr. Nalân GÖRDELES BEŞER Niğde Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü / Niğde PANEL: KAOSTAN UYUMA YAŞAM SÜRECĐNDE KRĐZ

20 MODERATÖR Prof. Dr. Gülşen TERAKYE Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı /Ankara KRĐZ KAVRAMINA GENEL BĐR BAKIŞ Yrd. Doç Dr. Yasemin KUTLU Đstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim Üyesi /Đstanbul KRĐZE MÜDAHALEDE ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ ÖRNEĞĐ Hem. Hülya YAZAR Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz uygulama ve araştırma merkezi/ Ankara ĐNTĐHARI ÖNLEME MÜDAHALELERĐ Yrd. Doç Dr. Kamil ALPTEKĐN Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi AFETLERDE RUHSAL SORUNLAR VE PSĐKOSOSYAL YAKLAŞIMLARIN PLANLANMASI Serap Arslan TOMAS Türkiye Kızılay Derneği Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü/Ankara 6 Haziran KONGRE ÇALIŞMA GRUBU/KURS PANEL: ŞĐDDET: ÜÇ MAYMUNU OYNAMAK MODERATÖR: Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürü / Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı / Mersin BEBEK DOĞMADAN ŞĐDDETĐ ÖNLEMEK Yrd. Doç Dr. Gülsüm ANÇEL Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi/ Ankara TOPLUMDA ŞĐDDETE MARUZ KALAN RĐSK GRUPLARI Yrd. Doç Dr. Hülya BĐLGĐN Đstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim Üyesi /Đstanbul ĐŞYERĐNDE DUYGUSAL ŞĐDDET Dr. Leman KUTLU Đstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü /Đstanbul ADLĐ PSĐKĐYATRĐ HEMŞĐRESĐNĐN ŞĐDDETĐ TANIMA VE ÖNLEMEDEKĐ ROLÜ Prof. Dr. Fatma ÖZ Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı / Ankara PANEL: TOPLUM RUH SAĞLIĞI UYGULAMA MODELLERĐ

21 MODERATÖR: Prof. Dr. Betsi ÜSTÜN Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü / Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı / Đzmir HOLLANDA DA HEMŞĐRELĐĞĐN PSĐKĐYATRĐDEKĐ KONUMU Kezban ABALĐ, Nurse Practitioner Tactus Verslavingszorg/ Hollanda ĐNGĐLTERE MODELĐ Dr. Alan Simpson Health Foundation postdoctoral Research Fellow, CEAP Teaching Fellow &Lecturer Đn Mental Health City Univercity/London KONFERANSLAR

22 SANATSAL DIŞAVURUMDA PSĐKĐYATRĐ VE PSĐKĐYATRĐ HASTALARINA YÖNELĐK DAMGALAMA Faruk GENÇÖZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi/Psinema Proje Yöneticisi/Ankara DAMGALAMAYLA MÜCADELE Ayşegül BĐLGE Ege Üniversitesi Atarük Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi/Đzmir Damgalama ve Nedenleri Damgalama (stigmatization), kişinin içinde yaşadığı toplumun normal saydığı ölçülerin dışında sayılması nedeniyle, toplumu oluşturan diğer bireyler tarafından, kişiye saygınlığını azaltıcı bir atıfta bulunulmasıdır. Damgalanan kişiye damgalanma nedeniyle, gerçeğe dayanmaksızın, adını kötüye çıkaran utanç verici bir özellik yüklenmektedir. Damgalamanın temelinde olumsuz inançlar ve bunun sonucu olan önyargı yer almaktadır. Önyargı ve onun getirdiği damgalama ayırımcılığa yol açar. Ayırımcılık ise; toplumdaki kişi ya da grupların, diğerlerini damga ve önyargı nedeniyle bazı hak ve menfaatlerden yoksun bırakmasıdır. Damgalama en az hastalığın kendisi kadar tehlikeli olabilir. Bu nedenle mücadele gerektiren bir durumdur. Kanser, tüberküloz, lepra, sifilis, epilepsi ve AIDS damgalanan hastalıklardan olmakla birlikte, damgalamadan olumsuz etkilenen hastalıkların başında ruhsal bozukluklar yer almaktadır. Ruhsal bozukluklara yönelik damgalamayı diğer hastalıklara yönelik damgalamadan ayıran özellik, damgalamanın ruhsal bozuklukların tümünü kapsamasıdır. Damgalama, toplumu oluşturan birey (sağlıklı birey, hastanın kendisi, ailesi, ruh sağlığı ve hastalıkları kurumlarında çalışanlar gibi), kurum ve politikalar tarafından gerçekleştirilir. Ruhsal bozukluğu olan bireyin hastalık öncesinde sahip olduğu bütün kimlik özellikleri damgalayan toplum tarafından kaldırılır, yerine lekeli bir kimlik verilir. Bununla ilintili olarak damgalanan hasta; sosyal açıdan tecrit edilir, çalışmak için iş bulamaz, alkol ve maddeyi kötüye kullanır, evsiz kalır, çok sık oranda hastaneye yatırılır ve iyileşme şansını azaltan durumlar yaşar. Ayrıca arkadaş edinmekte ve eş bulmakta zorluk çeker. Damgalamanın birçok nedeni vardır. Bunlar arasında; batılılaşmanın getirdiği toplumsal değişiklikler, farklı eğitim düzeyleri, medyada yapılan ve yayımlanan programlar, ruhsal hastalığın toplumdaki dağılımı ve buna bağlı gelişen hoşgörü düzeyi sayılabilir. Diğer bir neden ise ruhsal hastalıkların hastalık olarak algılanmamasıdır. Ayrıca ruhsal bozukluğu olan hastaya karşı duyulan korku ve olumsuz inançlarda damgalama nedenidir. Bu inançlar arasında, hastaların tehlikeli, dengelerinin tamamen bozuk, ne zaman ne yapacakları belli olmayan, çevresindekilere zarar veren ve iletişim sorunu olan kişiler oldukları yer almaktadır. Damgalama ile Mücadele Dünyada ruhsal bozukluğu olan bireylere karşı oluşan damgalama ile mücadele konusunda birçok program gerçekleştirilmiştir. Đlk olarak Dünya Psikiyatri Birliği (World Psychiatric Association- WPA) tarafından 1996 yılında, Kanada nın Calgary şehri program için pilot bölge seçilerek, şizofreniyle ilgili damgalama ve ayrımcılıkla mücadele programı yapılmıştır. Bunu Đspanya, Mısır, Đtalya, Yunanistan ve Almanya nın katılımı izlemişti. Şizofreni birçok nedenden dolayı bu programlar için odak seçilmiştir. Çünkü bu hastalık ile ilgili bilinenlerin az olması damgalamayı arttırmaktadır. Bilinmeyen ya da bilinemeyen her zaman korku doğurur ve yanlış değerlendirmelere açıktır. WPA nın stratejisi, dünyanın değişik bölgelerinde bulunduğu bölge için örnek oluşturabilecek ülkelerin küresel programa dahil edilmesidir. Bu programın amaçları; Toplumda şizofreniyle ilgili farkındalığı arttırmak, hastalığın doğası ve tedavi olanakları hakkında bilgilendirmek, Toplumun şizofreni hastasına ve hastanın ailesine karşı tutumunu iyileştirmek,

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014 Özetler / Abstracts 1 2 A Salonu 23 Mayıs 2014 Cuma B Salonu ( İngilizce ) C Salonu D Salonu E Salonu (Aile Sağlığı Elemanı Oturumları) 16:00-17:30 17:30 18:00 18:00 18:50 Kayıt Açılış Töreni Oturum Başkanı:

Detaylı

Okul Ortamlarında Sosyal Hizmet. Social Work in School Settings

Okul Ortamlarında Sosyal Hizmet. Social Work in School Settings Eğitim ve Bilim 2009, Cilt 34, Sayı 154 Education and Science 2009, Vol. 34, No 154 Okul Ortamlarında Sosyal Hizmet Social Work in School Settings Cengiz ÖZBESLER * Veli DUYAN ** Başkent Üniversitesi Ankara

Detaylı

23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 15 18 Mayıs 2013

23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 15 18 Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 DÜZENLEME KURULU 4 KONGRE BİLİMSEL PROGRAMI 5 KONUŞMA ÖZETLERİ SÖZEL BİLDİRİLER POSTER BİLDİRİLERİ YAZAR DİZİNİ 1 2 ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarımız, 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR Yayına Hazırlayan Doç. Dr. Dilek ASLAN Ankara Tabip Odası MART 2009 ANKARA 2 Halk Sağlığı İle İlgili Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Bu kitabın tüm

Detaylı

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Yıldırım, Acar ve Tuncay Derleme ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ GÖREVLERİ VE KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1 Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Buğra

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresini düzenlemek için yola çıktık. Adana grubu adına tam 10 yıl sonra sizinle buluşmak dileğimiz. Disiplinler arası

Detaylı

Onkolojik Sosyal Hizmet

Onkolojik Sosyal Hizmet Onkolojik Sosyal Hizmet Hasan Hüseyin Altınova 1, Veli Duyan 2 1 Öğr. Gör., 2 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZET Onkolojik Sosyal Hizmet Kanser öncelikle

Detaylı

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU Baskı: Özel Ofset Grafik

Detaylı

Okul Psikolojik Danışmanı e-bülteni Sayı 3 Ekim 2014. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi nin Katkıları ile Hazırlanmıştır

Okul Psikolojik Danışmanı e-bülteni Sayı 3 Ekim 2014. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi nin Katkıları ile Hazırlanmıştır Okul Psikolojik Danışmanı e-bülteni Sayı 3 Ekim 2014 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi nin Katkıları ile Hazırlanmıştır 1 TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ OKUL PSİKOLOJİK

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey

TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU/Sosyal Hizmet Uzmanı. SHÇEK İstanbul Atatürk Kız Yetiştirme

Detaylı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2010;11(3):125-132 DERLEME - REVIEW Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı In-Home Health Services as an Alternative Form of Presentation

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 ANKARA 2015 ISBN : 978-975-590-520-4 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 960 Baskı : Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti. Özveren Sokak No:13/A

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ MERSİN DERNEĞİ ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ

SPOR BİLİMLERİ MERSİN DERNEĞİ ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ SPOR BİLİMLERİ DERNEĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ 14-16 Mayıs 2015 Mersin Üniversitesi Yer: Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi www.osbk2015.org ʻGELECEK SİZSİNİZʼ 2 Mersin

Detaylı

TÜRKİYE ÇOCUK POLİTİKASI

TÜRKİYE ÇOCUK POLİTİKASI TÜRKİYE ÇOCUK POLİTİKASI Çalıştay Sonuçları GÜNDEM ÇOCUK Çocuk Haklarını Tanıtma, Yaygınlaştırma, Uygulama ve Uygulamaları İzleme Derneği Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE VI. TIP ET KONGRES

TÜRK YE B YOET K DERNE VI. TIP ET KONGRES TÜRK YE B YOET K DERNE VI. TIP ET KONGRES Biyoetikte Yeni Ufuklar 25-26 Kas m 2010, stanbul www.biyoetik.org.tr Biyoetikte Yeni Ufuklar TÜRK YE B YOET K DERNE VI. Tıp Etiği Kongresi Biyoetikte Yeni Ufuklar

Detaylı

İNSANI ANLAMAK İSTİYOR MUSUN? Bilinç, beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi keşfet!

İNSANI ANLAMAK İSTİYOR MUSUN? Bilinç, beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi keşfet! İNSANI ANLAMAK İSTİYOR MUSUN? Bilinç, beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi keşfet! Günümüzde, bilim ve teknolojinin gelişmesi artık farklı disiplinleri de bir arada çalışmaya zorluyor. Biz de uygulamadaki

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

Aile Eğitimi Programları Üzerine Notlar...

Aile Eğitimi Programları Üzerine Notlar... Aile Eğitimi Programları Üzerine Notlar... - 1 - Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu Abdülkadir Abduşoğlu, Fatma

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ HEMŞİRELİK ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Nursing Research Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 Yaz Dönemi May-June - Jul - August

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ HEMŞİRELİK ULUSLARARASI HAKEMLİLHEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Nursing Research Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 Yaz Dönemi May-June - Jul - August

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANELERDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANELERDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANELERDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İshak Aydemir Doktora Tezi Ankara, 2010

Detaylı

Aile EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ

Aile EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR Aile Yıl: 12 Cilt: 7 Sayı: 27 Aile Üç Aylık Dergi Yıl: 12 Cilt: 7 Sayı 27 ISSN: 1303-0256 EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERGİSİ İnternet Aile Türkiye de Ailelerin Eğitim İhtiyaçları

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI () ANKARA, 2013 2 1. Basım : Şubat 2010, Ankara, 3500 adet 2. Basım: Mart 2011, Ankara, 1000 adet

Detaylı

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Baş Etme: Çok Boyutlu Bir İnceleme

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Baş Etme: Çok Boyutlu Bir İnceleme Türk Psikoloji Yazıları, Haziran 2014, 17 (33), 1-12 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Baş Etme: Çok Boyutlu Bir İnceleme Duygu Kandemirci Ege Üniversitesi Dilek Yelda Kağnıcı Ege Üniversitesi Özet Kadına

Detaylı

HEKİME YÖNELİK ŞİDDET

HEKİME YÖNELİK ŞİDDET HAZİRAN 2014 ANKARA ÖNLENEBİLİR BİR SORUN HEKİME YÖNELİK ŞİDDET TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YAYINLARI - 2014 ISBN 978-605-5867-83-6 Araş rmalardan Yararlanılan Değerlendirmeler ve Çözüm Önerileri ÖNLENEBİLİR

Detaylı

T Ü R K İ Y E ' D E ENSEST SORUNUNU

T Ü R K İ Y E ' D E ENSEST SORUNUNU T Ü R K İ Y E ' D E ENSEST SORUNUNU T Ü R K İ Y E ' D E ENSEST SORUNUNU Hazırlayan Alanur Çavlin-Bozbeyoğlu Katkıda bulunanlar Ece Koyuncu Ayşen Ufuk Sezgin Filiz Kardam Altan Sungur Haziran 2009, ANKARA

Detaylı

2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI

2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI 2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI ULUSAL KANSER KONTROL PLANI 2013-2018 Editörler Prof. Dr. Seçil Özkan Uz. Dr. Bekir Keskinkılıç Doç. Dr. Murat Gültekin Doç. Dr. Ahmet Serdar Karaca Uz. Dr. Cansu

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ Halk Sağlığı i Çalışma Grubu HASUDER 2014 ISBN: 978-605-84926-0-8 Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HASUDER Halk Sağlığı i

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. SOSYAL HİZMETLER ŞURASI

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. SOSYAL HİZMETLER ŞURASI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. SOSYAL HİZMETLER ŞURASI I. SOSYAL HİZMETLER ŞÛRASI *AÇILIŞ KONUŞMALARI *KARARLAR *SONUÇ BİLDİRGESİ 19-21 NİSAN 2004 ANKARA 2 İÇİNDEKİLER I.SOSYAL

Detaylı