III. NATIONAL PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "III. NATIONAL PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS"

Transkript

1 III. ULUSAL PSĐKĐYATRĐ HEMŞĐRELĐĞĐ KONGRESĐ (ULUSLAR ARASI KATILIMLI) III. NATIONAL PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS (WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION) KAPALI KAPILARIN DIŞINDA OUT OF THE DOORS BĐLDĐRĐ ÖZET KĐTABI/PROCEEDINGS

2 Gülsüm ANÇEL Hülya ARSLANTAŞ Nesrin AŞTI Makbule BATMAZ Ayşegül BĐLGE Hülya BĐLGĐN Nihal BOSTANCI DAŞTAN Kadriye BULDUKOĞLU Sevim BUZLU Sibel COŞKUN Olcay ÇAM Zekiye ÇETĐNKAYA DUMAN Fatma DEMĐRKIRAN Selma DOĞAN Gülgün DURAT Şeyda DÜLGERLER Fatma EKER Mine Ekinci Esra ENGĐN Nurhan EREN DÜZENLEME KURULU Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU PHD Eski Başkanları Prof.Dr. Çaylan PEKTEKĐN Prof.Dr. Nesrin AŞTI Prof.Dr. Sevim BUZLU BAŞKANLAR Yrd. Doç.Dr. Fatma EKER Dr. Nurhan EREN GENEL SEKRETERLER Öğr. Gör. Aysel KARACA Uzm. Hem. Hacer ATĐK SAYMANLAR Uzm. Hem. Münevver AKIN Hem. Seniye ÜNLÜ ÜYELER Öğr. Gör. Ferhan AÇIKGÖZ Öğr. Gör. Dilek AKKUŞ Öğr. Gör. Rahime AYDIN Uzm. Hem. Arzu AYDOĞDU Uzm. Hem. Emel ÇAVUŞ ŞĐMŞEK Yrd. Doç.Dr. Gülgün DURAT Öğr. Gör. Süheyla ERGÜN Yrd. Doç.Dr. Ayla KEÇECĐ Dr. Nazmiye KOCAMAN YILDIRIM Öğr. Gör. Ayşe KUZU Öğr. Gör. Filiz SÜZER Yrd. Doç.Dr. Gül ÜNSAL BĐLĐMSEL DANIŞMA KURULU Ayça GÜRKAN Perihan GÜNER KÜÇÜKKAYA Özlem IŞIL Songül KAMIŞLI Meral KELLECĐ Nazmiye KOCAMAN YILDIRIM Yasemin KUTLU Leman KUTLU Fahriye OFLAZ Ayşe OKANLI Fatma ÖZ Gülten ÖZALTIN Ayşe ÖZCAN Neslihan ÖZCAN Mine ÖZEN TURGAY Çaylan PEKTEKĐN Havva TEL Gülşen TERAKYE Gül ÜNSAL Betsi ÜSTÜN

3 ĐÇĐNDEKĐLER BĐLĐMSEL PROGRAM KONFERANSLAR SANATSAL DIŞAVURUMDA PSĐKĐYATRĐ VE PSĐKĐYATRĐ HASTALARINA YÖNELĐK DAMGALAMA Faruk GENÇÖZ DAMGALAMAYLA MÜCADELE Ayşegül BĐLGE PANEL SUNUMLARI TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞĐRESĐNĐN ÖNEMĐ ROL VE SORUMLULUKLARI Kadriye BULDUKOĞLU TÜRKĐYE DE TOPLUM RUH SAĞLIĞI Bülent COŞKUN DÜNYADA TOPLUM RUH SAĞLIĞI Y. Mehmet KONTAŞ REHABĐLĐTASYONDA GÜNDÜZ HASTANESĐ MODELĐ Sibel COŞKUN HASTANEDEN TOPLUMA GEÇĐŞ: KORUMALI EVLER Ferda BALUN SĐVĐL TOPLUM KURULUŞLARI Gül ÜNSAL HASTA YAKINI OLMAK Şadıman KARAHASANOĞLU PSĐKĐYATRĐ HASTASI VE BAKIM VERENLERĐN YAŞADIĞI SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞĐRESĐNĐN ROLÜ Selma ÇĐMEN AKUT PSĐKĐYATRĐ SERVĐSĐNDE YATIRILARAK TEDAVĐ GÖRMEKTE OLAN HASTALARIN AĐLELERĐNE YÖNELĐK PSĐKOEĞĐTĐM Semra ENGĐNKAYA DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERĐN YAŞADIKLARI SORUNLARIN TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞĐRELĐĞĐ KAPSAMINDA DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Ebru ĐLKME SAĞLIKLI TOPLUM ĐÇĐN ÇOCUK VE ERGEN Olcay ÇAM... 34

4 ÇOCUK ERGEN RUH SAĞLIĞININ KORUNMASINDA VE GELĐŞĐMĐNDE PSĐKĐYATRĐ HEMŞĐRESĐNĐN ROLÜ Ayça GÜRKAN OKULDA RUH SAĞLIĞI Filiz ADANA ÖZEL VE FARKLI BĐR ÇOCUK-ERGEN GRUBU:ÇALIŞAN ÇOCUK-ERGEN Satı BOZKURT SUÇA YÖNELEN ÇOCUK-ERGEN Nalân GÖRDELES BEŞER ERGEN VE BAĞIMLILIK Alpay DEMĐRSOY KRĐZ KAVRAMINA GENEL BĐR BAKIŞ Yasemin KUTLU KRĐZE MÜDAHALEDE ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ ÖRNEĞĐ Özge UÇAN ĐNTĐHARI ÖNLEME MÜDAHALELERĐ Kamil ALPTEKĐN AFETLERDE RUHSAL SORUNLAR VE PSĐKOSOSYAL YAKLAŞIMLARIN PLANLANMASI Serap Arslan TOMAS BEBEK DOĞMADAN ŞĐDDETĐ ÖNLEMEK Gülsüm ANÇEL TOPLUMDA ŞĐDDETE MARUZ KALAN RĐSK GRUPLARI Hülya BĐLGĐN ĐŞYERĐNDE DUYGUSAL ŞĐDDET: MOBBĐNG Leman KUTLU ADLĐ PSĐKĐYATRĐ HEMŞĐRESĐNĐN ŞĐDDETĐ TANIMA VE ÖNLEMEDEKĐ ROLÜ Fatma ÖZ HOLLANDA DA HEMŞĐRELĐĞĐN PSĐKĐYATRĐDEKĐ KONUMU Kezban ABALĐ ĐNGĐLTERE MODELĐ Alan Simpson BĐLDĐRĐLER SÖZEL BĐLDĐRĐLER SUÇA YATKIN ERENLERDE OLUMLU KĐŞĐLERARASI ĐLĐŞKĐLER GELĐŞTĐRME PROGRAMININ ETKĐNLĐĞĐNĐN ĐNCELENMESĐ Nalân GÖRDELES BEŞER, Olcay ÇAM... 58

5 ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN PROBLEMLĐ ĐNTERNET KULLANIMI ĐLE ÖFKE ĐFADE TARZLARI ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ Elvan ATA, Şenay AKPINAR, Meral KELLECĐ YAŞ ARASI KADINLARIN ŞĐDDET GÖRME DURUMLARI Şahbaz M, Filiz ADANA, Hülya ARSLANTAŞ, Uzun Ö, Mutlu F, Okyay N BAKIRKÖY RUH SAĞLIĞI VE SĐNĐR HASTALIKLARI EA HASTANESĐ ĐLE ÖZEL BĐR PSĐKĐYATRĐ ÜNĐTESĐNE BAŞVURAN HASTALARIN ĐÇSELLEŞTĐRĐLMĐŞ DAMGALANMA DÜZEYĐ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI Sibel COŞKUN, Nuray GÜVEN CAYMAZ DÜZCE DEKĐ ĐLKÖĞRETĐM OKULLARINDA RĐSKLĐ ÇOCUKLARIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Dilek AKKUŞ, Okan KAPLAN, Kadir ÖKSÜZ, Ferhan AÇIKGÖZ, Mehmet ÖNEMLĐ, Filiz SÜZER, Adnan ÖZÇETĐN, Dilek KAR, Ayla KEÇECĐ, Lamia AKSU, Bora BÜKEN, Aysel KARACA, Sedat TURGUT, Talat BAHÇEBAŞI DĐN GÖREVLĐLERĐNĐN ŞĐZOFRENĐYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE TUTUMLARI (DÜZCE ÖRNEĞĐ) Fatma EKER, Elvan ATALAN, Özlem KÜÇÜK, Özge ÖNER, Seda ŞAHĐN POSTER BĐLDĐRĐLER AMATEM KLĐNĐKLERĐNDE TEDAVĐ EDĐCĐ ORTAM VE PSĐKĐYATRĐ HEMŞĐRESĐNĐN SORUMLULUKLARI Ayşegül SAVAŞAN, Kadriye ÖZAYDIN HEMŞĐRELĐK ÖĞRENCĐLERĐNĐN ÖLÜM KAYGISI ĐLE PSĐKOLOJĐK SAĞLAMLIK DÜZEYLERĐ Fatma ÖZ, Figen ĐNCĐ, Emel BAHADIR ÇĐMENTO FABRĐKASINDA ÇALIŞAN ĐŞÇĐLERDE GÖRÜLEN RUHSAL SORUNLAR Mahmut KILIÇ, Aydan DOĞAN, Mehtap ASLANHAN, Gülhan EL MATERNAL BAĞLANMANIN POSTPARTUM DEPRESYONA ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ Melek KAYACI, Ferda ÖZBAŞARAN, Karer UZUNER OKB LĐ BĐREYLERDE ANKSĐYETE, DEPRESYON VE STRESLE BAŞ ETME DURUMUNUN BELĐRLENMESĐ Tülay YILMAZ BĐNGÖL, Havva TEL, Feryal ÇELĐKEL DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ANKARA ONKOLOJĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐNDE ÇALIŞAN HEMŞĐRELERĐN TERMĐNAL DÖNEMDEKĐ KANSER HASTASINA BAKIM VERĐRKEN KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER VE BAŞETME YOLLARI Sevcan TOPTAŞ, Nihal ÇAĞLI, Hande BAYRAM, Güler ÖZ ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNDE BAĞIMLILIK YAPAN MADDELERĐN KULLANIMI PREVALANSI Mahmut KILIÇ, Gülhan EL, Mehtap ASLANHAN, Beyzanur DOĞAN ŞĐZOFRENĐ HASTA AĐLELERĐNDE ALGILANAN AĐLE YÜKÜ DÜZEYĐ VE REHABĐLĐTASYON SÜRECĐNĐN AĐLE YÜKÜNE ETKĐSĐ Sibel COŞKUN, Ayla YAZICI... 87

6 ĐLK VE ORTA EVRE ALZHEĐMER HASTALARININ EVDE ĐZLEMĐ Gülay TAŞDEMĐR YĐĞĐTOĞLU, Fatma ÖZ ĐZMĐR ĐLĐ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ AĐLE ĐÇĐ ŞĐDDETE MARUZĐYETLERĐ, BĐLGĐ DÜZEYLERĐ VE MESLEKĐ TUTUMLARININ BELĐRLENMESĐ Birsen YANILMAZ, Barış KILIÇCIOĞLU, Gülhan ALTUN, Mustafa KAYA PSIKIYATRI SERVISINDE YATAN HASTALAR ILE POLIKLINIĞE GELEN HASTALARIN PRIMER BAKIM VERICILERININ SOSYAL DESTEK DURUMUNUN BELIRLENMESI Havva TEL, Bayise SARAÇ, Yasemin GÜNAYDIN, Kadriye MEDIK, Sibel DOĞAN YETĐŞTĐRME YURDU VE AĐLE YANINDA KALAN ERGEN KIZLARIN ERGENLĐK SORUNLARI VE BAŞETME YÖNTEMLERĐ Nezihe UĞURLU, Esra YAVAŞ, Zeynep TEKFĐDAN SOSYAL BECERĐ EĞĐTĐMĐ SONRASI HASTALARIN HASTALIK BELĐRTĐLERĐNĐ TANIMA VE BAŞ ETME DURUMLARI ĐLE HASTALIĞIN NEGATĐF-POZĐTĐF BELĐRTĐLERĐNDEKĐ DEĞĐŞĐMLERĐN ĐNCELENMESĐ Gülçin SÜNGÜ SÜĞÜN, Elif Özge AKYÜZ, Aslı KERT RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞĐRELĐĞĐ DERSĐNĐN ÖĞRENCĐLERĐN RUHSAL SORUNU OLAN BĐREYE KARŞI TUTUMLARINA ETKĐSĐ Mehtap KIZILKAYA, K.Derya BEYDAĞ BAŞ AĞRISI YAKINMASI ĐLE ALEKSĐTĐMĐ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ Sevsen CEBECĐ, Sinem DUYMAZ, Sena YEĞĐT, Müzeyyen AKTAN MUĞLA ABĐDE H. NURĐ ÖNCÜER HUZUREVĐNDE YAŞAYAN YAŞLI BĐREYLERĐN SOSYO- DEMOGRAFĐK ÖZELLĐKLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ Media SUBAŞI BAYBUĞA, Özlem GENÇ, Kadriye BEŞKARDEŞ, Mehmet BAL HEMŞĐRELĐK ÖĞRENCĐLERĐNĐN ÖZ ETKĐLĐLĐK YETERLĐLĐK DÜZEYLERĐ ĐLE AĐLE ORTAMINI ALGILAMA DURUMU ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN ĐNCELENMESĐ Feray GÖKDOĞAN, Melike YÖNDER, Yurdanur DEMĐR BĐR HEMŞĐRELĐK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĐLERĐNDE PSĐKĐYATRĐ HEMŞĐRELĐĞĐ DERSĐ UYGULAMASININ RUHSAL HASTALIKLARA YÖNELĐK TUTUMLAR ÜZERĐNE ETKĐSĐ Leyla KÜÇÜK, Derya ÖZBAŞ, Sevim BUZLU HEMODĐYALĐZ HASTALARININ YANLIZLIK DÜZEYLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Fadime ÜSTÜNER TOP, Şükran BAŞKAN, Fatma AKPUNAR, Emine AYDIN PEKDEMĐR, Nurten Gülsüm BAYRAK ALKOL BAĞIMLISI HASTALARIN ALKOL KULLANIMINA BAĞLI YAŞADIKLARI SORUNLAR VE TEDAVĐYE BAŞVURU NEDENLERĐ Feryal ULUDAĞ, Fatma ÖZ TÜBERKÜLOZ HASTALARININ HASTALIK ALGISI ĐLE KĐŞĐLĐK ÖZELLĐKLERĐ VE KONTROL ODAĞI ĐNANÇLARI ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ Yadigar ÇEVĐK, Berna ERSOY ÖZCAN, Pınar ÇĐÇEKOĞLU, Ayşe KUZU, Nazmiye KOCAMAN YILDIRIM, Gül ÜNSAL

7 PSĐKOEĞĐTĐMSEL BĐR SĐGARA BIRAKMA PROGRAMINA KATILAN HEMŞĐRELERĐN SĐGARA BIRAKMA DURUMLARI ve PROGRAMA ĐLĐŞKĐN GÖRÜŞLERĐ Songül KAMIŞLI HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULUNA YENĐ BAŞLAYAN ÖĞRENCĐLERĐN OKULA UYUM DURUMLARININ BELĐRLENMESĐ Bahire ULUS, Havva ŞĐRĐN SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĐLERĐNĐN CEP TELEFONUNUN ĐNSAN SAĞLIĞI ÜZERĐNE OLUMSUZ ETKĐLERĐNĐ BĐLME DÜZEYLERĐ Filiz ADANA, Safiye ÖZVURMAZ, Sakıcı S HEMŞĐRELĐK ÖĞRENCĐLERĐNĐN RUHSAL HASTALIĞA KARŞI ĐNANÇLARININ ĐNCELENMESĐ Satı BOZKURT, Ekin Dila TOP HUZUREVĐNDE ÇALIŞAN HEMŞĐRELERĐN YAŞLILIĞA VE KURUMA ĐLĐŞKĐN GÖRÜŞLERĐ Ayşe BÜYÜKBAYRAM, Gönül ÖZGÜR, FARKLI TEDAVĐ DÜZEYLERĐNDEKĐ ŞĐZOFRENĐ HASTALARININ BENLĐK SAYGISI ve KENDĐNĐ DAMGALAMA DÜZEYLERĐ Saliha BOZDOĞAN,Yakup DÜNDAR BĐR PSĐKĐYATRĐ KLĐNĐĞĐNDE HASTA VE AĐLELERĐN PSĐKOTROP ĐLAÇLARLA ĐLGĐLĐ EĞĐTĐM GEREKSĐNĐMLERĐ ve TABURCULUK SONRASI ĐLAÇ KULLANMA DURUMLARI Meral KELLECĐ, Selma DOĞAN, Elvan HENDEN ATA, Selma SABANCIOĞULLARI, Dilek AVCI, Filiz BAŞEĞMEZ, Meral ĐŞKEY HEMŞĐRELĐK ÖĞRENCĐLERĐNĐN PSĐKĐYATRĐ HASTALARI VE HASTALIKLARINA KARŞI TUTUMLARINA PSĐKĐYATRĐ HEMŞĐRELĐĞĐ DERSĐNĐN ETKĐSĐ Selma SABANCIOĞULLARI, Meral KELLECĐ, Dilek AVCI, Elvan HENDEN ATA, Selma DOĞAN GÖRME ENGELĐ OLAN VE OLMAYAN ÖĞRENCĐLERĐN RUHSAL UYUM DURUMLARI Nadire ERCAN, Ayşe ERGÜN, Ayşe YILDIZ GÖRME ENGELĐ OLAN VE OLMAYAN ÖĞRENCĐLERĐN MARUZ KALDIKLARI ZORBALIK DAVRANIŞLARI Nadire ERCAN, Ayşe ERGÜN, Ayşe YILDIZ GÖRME ENGELLĐ ERGENLERLE YÜRÜTÜLEN YAPILANDIRILMIŞ BĐR GRUP ÇALIŞMASI Semra KARACA, Gülten ÖZALTIN EĞĐTĐMĐ SAĞLIKLA ĐLGĐLĐ OLAN VE OLMAYAN ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ÖZ-ETKĐLĐLĐK-YETERLĐK DÜZEYLERĐNĐN KARŞILAŞTIRILMASI Nigar KOCA, Ayşen YETKĐN SORUN ÇÖZME BECERĐLERĐNĐ GELĐŞTĐRME PROGRAMININ ŞĐZOFRENĐK HASTALARIN SOSYAL ĐŞLEVSELLĐK DÜZEYLERĐNE ETKĐSĐ Şenay AKPINAR, Meral KELLECĐ

8 MUĞLA BELEDĐYESĐ ABĐDE-H. NURĐ ÖNCÜER HUZUREVĐ NDE KALAN VE AĐLE ORTAMINDAYAŞAYAN BĐREYLERĐN ÖZ BAKIM GÜCÜNÜN BELĐRLENMESĐ Nezihe UĞURLU, Mücahit BOLAT, Selahattin ERDEM HASTANEDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELĐNĐN STRESLE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ ĐLE ÇEŞĐTLĐ DEĞĐŞKENLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN ĐNCELENMESĐ Nezihe UĞURLU, Hüseyin YILDIRIM ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZĐ SERVĐS HEMŞĐRELERĐNE YÖNELĐK MOBBĐNG UYGULAMASI ĐLE ĐLGĐLĐ HEMŞĐRELERĐN GÖRÜŞLERĐ Derya AYAS MADEN ÖLÜME ĐLĐŞKĐN EĞĐTĐMĐN HEMŞĐRELERĐN KAYGI, DEPRESYON VE TUTUMLARINA ETKĐSĐ Figen ĐNCĐ, Fatma ÖZ HEMŞĐRE ÖĞRENCĐLERĐN AĐLE ĐÇĐ ŞĐDDET KONUSUNDAKĐ GÖRÜŞLERĐ Gönül ÖZGÜR, Emel ÖZTÜRK, Derya MORADĐ ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐNDE ÇALIŞANLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BĐÇĐMĐ DAVRANIŞLARI Handan ALAN, Serhat SAĞSÖZ, Duru GÜNDOĞAR, E.Melih ŞAHĐN MESLEKĐ TÜKENMĐŞLĐĞĐ ÖNLEMEDE YARATICI SANAT ÇALIŞMASI: BĐR ÖN PROJE Nurhan EREN, Şenel SÜRÜCÜ BOZOK ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĐLERĐNĐN ATIGANLIK VE AKRAN BASKISI DÜZEYLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ Esin ARSLAN, Nazan KILIÇ AKÇA, Mürüvvet BAŞER KRONĐK HASTALIĞI OLAN BĐREYLERĐN HASTALIKLARINA ĐLĐŞKĐN UYGULADIKLARI YÖNTEMLERĐN BELĐRLENMESĐ Media SUBAŞI BAYBUĞA, Zöhre IRMAK, Arzu YILDIRIM, Yavuz GÜLER, M.Nasih DENĐZ, Sabri NARMAN KANSER HASTALARININ HASTALIĞI DEĞERLENDĐRME BĐÇĐMLERĐNĐN, ANKSĐYETE, DEPRESYON VE YAŞAM KALĐTESĐNE ETKĐSĐ Ayşe OKANLI, Sibel ASĐ KARAKAŞ ZĐHĐNSEL ENGELLĐ ÇOCUĞA SAHĐP AĐLELERĐN AĐLE ĐŞLEVLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Tülay SAĞKAL, Derya KARATAŞ ÇOCUKLARIN TEKNOLOJĐ KULLANMA ORANLARI VE ALGILARI Fadime Üstüner TOP, Aygül BACA, Nurten Gülsüm BAYRAK SINIF ÖĞRETMENLERĐN TÜKENMĐŞLĐK DÜZEYLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ Tülay SAĞKAL, Sevil KORKMAN,Buket TAKAT, Bahar COŞKUN BOLU ĐLĐ MERKEZ KÖYLERĐNDEN BĐRĐNDE YAŞAYAN AĐLELERĐN AĐLE ĐŞLEVLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Süheyla ERGUN, Züleyha OCAK RUHSAL SORUNU OLAN BĐREYLERĐN ĐÇSELLEŞTĐRĐLMĐŞ DAMGALANMA DURUMLARI Süheyla ERGUN, Melike YÖNDER

9 PĐŞĐRĐCĐ CĐHAZLAR FABRĐKASININ BĐR BÖLÜMÜNDEKĐ ĐŞÇĐLERĐN ĐŞ DOYUMLARININ ĐŞKAZASI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Sevil ALBAYRAK, Süheyla ERGÜN, Aslıhan ÇATIKER PSĐKĐYATRĐ KLĐNĐKLERĐNDE YAŞANAN ŞĐDDET OLAYLARI, KAYITLARA YANSIMASI ve ELE ALINIŞI Makbule ŞENYURT, Fahriye OFLAZ HEMŞĐRELERĐN ERGENLERLE YAPTIKLARI ÇALIŞMALARIN ĐNCELENMESĐ Hatice ÖNER ALTIOK YAŞLILARDA ŞĐDDET VE DEPRESYON ĐLĐŞKĐSĐ Gülgün DURAT, Ayşe ÇEVĐRME, Nihal SÜTÜTEMĐZ RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI HASTANESĐ NDE ÇALIŞAN HEMŞĐRELERĐN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERĐNĐ ETKĐLEYEN FAKTÖRLER Gönül ÖZGÜR, Sevgi NEHĐR, Döndü ÇUHADAR SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1. SINIF ÖĞRENCĐLERĐNDE PSĐKĐYATRĐK SEMPTOMLAR Nalân GÖRDELES BEŞER, Figen ĐNCĐ HEMŞĐRELĐK ÖĞRENCĐLERĐNĐN RUH SAĞLIĞI VE PSĐKĐYATRĐ HEMŞĐRELĐĞĐ ÖĞRETĐMĐ SÜRECĐNDE RUHSAL SORUNU OLAN BĐREYE YÖNELĐK TUTUMLARI Fatma ÖZ, Figen ĐNCĐ TÜBERKÜLOZLU HASTALARDA STĐGMA DÜZEYLERĐ VE ETKĐLEYEN FAKTÖRLERĐN BELĐRLENMESĐ Havva SERT, Nermin OLGUN BĐPOLAR BOZUKLUĞU OLAN BĐREYLER VE YAKINLARININ YAŞAM KALĐTESĐ Sibel ÇOBAN, Kadriye MEDĐK, Birgül ÖZKAN, Bahise SARAÇ, Yasemin GÜNAYDIN BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐNDE ÇALIŞAN HEMŞĐRELERĐN ÖZ-ETKĐLĐLĐK YETERLĐK DÜZEYLERĐ ve ĐLĐŞKĐLĐ FAKTÖRLER Gökçe Sibel TURAN, Ayşen YETKĐN KRONĐK RUHSAL BOZUKLUĞU OLAN HASTA YAKINLARININ STĐGMAYA ĐLĐŞKĐN GÖRÜŞLERĐ Birgül ÖZKAN, Bahise SARAÇ, Sibel ÇOBAN, Kadriye MEDIK KÜRESEL EKONOMĐK KRĐZĐN SONUÇLARI: PSĐKO-SOSYAL RĐSK FAKTÖRÜ OLARAK ĐŞSĐZLĐK (DÜZCE ÖRNEĞĐ) Fatma EKER, Özlem A. AKKAŞ, Havva ATĐK, Serap KARTAL, Seher RAKICI LĐSE ÖĞRENCĐLERĐNDE SALDIRGAN DAVRANIŞLARIN ORTAYA ÇIKIŞINA KATKIDA BULUNAN FAKTÖRLER Fadime KAYA, Hülya BĐLGĐN

10 KRONĐK RUHSAL BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA UYKU KALĐTESĐ VE ETKĐLEYEN FAKTÖRLER Kadriye MEDĐK, Birgül ÖZKAN, Sibel ÇOBAN, Gönül SUNGUR, Bahise SARAÇ HEMŞĐRELĐK ÖĞRENCĐLERĐ GÖZÜYLE YAŞLILIK VE HUZUREVĐ Ceyda YEDĐKARDAŞLAR, Gönül ÖZGÜR OKULDA GÖRÜNMEYEN TEHLĐKE: AKRAN ZORBALIĞI Ayşe KUZU ZÜBEYDEHANIM HUZUREVĐNDEKĐ YAŞLILARIN ÖLÜM KAYGILARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTĐVĐTESĐ ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ Şenay ERCAN, Esra ENGĐN, Şeyda DÜLGERLER GEBELĐKTE MADDE KULLANIMI VE DEPRESYON Ayşegül SAVAŞAN, Zübeyde DENĐZCĐ NÜKS ÖNLEME GRUP TERAPĐSĐNĐN ALKOL BAĞIMLILARINDA FONKSĐYONEL OLMAYAN TUTUMLAR VE PROBLEM ÇÖZME BECERĐLERĐNE ETKĐSĐ: KONTROL GRUPLU ALTI AYLIK ĐZLEM ÇALIŞMASI Esra ENGĐN, Kadriye GÜLTEKĐN, Gülseren ŞEN, Hakan COŞKUNOL ŞĐZOFREN HASTA YAKINLARINDA AĐLE YÜKÜ Şahide AKBULUT, Altan EŞSĐZOĞLU, Ayşe ÖZCAN KRONĐK BÖBREK YETMEZLĐĞĐ TANISI ALAN HASTALARIN AĐLELERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Tülay ASAN, Özlem IŞIL KIZ YURDUNDA KALAN ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN ANKSĐYETE DÜZEYLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ Mualla YILMAZ, Ayşe Ferda OCAKÇI DÜZCE ĐLĐNDE YAŞAYAN 6 14 YAŞ ROMAN ÇOCUKLARIN RUHSAL UYUMLARI Büşra ÖZDEN, Mukaddes CEYLAN, Meltem YALÇIN, Dilek AKKUŞ ENDÜSTRĐ MESLEK LĐSESĐNDE OKUYAN ÖĞRENCĐLERĐN BENLĐK SAYGISI (DÜZCE ÖRNEĞĐ) Mehtap PEKEL, Esra SES, Nazlı ÖZKURT, Öznur AKÇAY, Dilek AKKUŞ PSĐKĐYATRĐ HEMŞĐRELĐĞĐ DERSĐNĐN PSĐKĐYATRĐK STĐGMAYA ETKĐSĐ Kader ŞARLAK, Nesrin AŞTI ŞĐZOFRENĐ HASTASININ AĐLESĐ OLMAK: ÖZELLĐKLERĐ VE ĐHTĐYAÇLARI Gülçin Sügün RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞĐRELĐĞĐ DERSĐNĐN ÖĞRENCĐLERĐN RUHSAL SORUNU OLAN BĐREYE KARŞI TUTUMLARINA ETKĐSĐ Mehtap KIZILKAYA, K.Derya BEYDAĞ BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐNĐN ROMATOLOJĐ POLĐKĐNĐĞĐNE BAŞVURAN ROMATOĐD ARTRĐTLĐ HASTALARIN YETĐYĐTĐMĐ DÜZEYLERĐ Çiğdem ARSLAN

11 UFUK ÜNĐVERSĐTESĐ HEMŞĐRELĐK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĐLERĐNĐN KLĐNĐK UYGULAMA ÖNCESĐ VE SONRASINDA ANKSĐYETE DÜZEYLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ Bahire ULUS, Başak ULUDAĞ, Ömür BAŞDAL, Burcu EDE, Aslıhan ALHAN, Refia PALABIYIKOĞLU YAŞLI BĐREYLERĐN BĐLĐŞSEL, SOSYAL ĐŞLEVSELLĐĞĐ VE DUYGUDURUMUNUN BAKIM VERĐCĐLERĐ TARAFINDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Ebru ĐLKME, Sevim BUZLU ĐSTANBUL ĐLĐNDE YAŞAYAN BĐREYLERĐN RUHSAL BOZUKLUĞU OLAN BĐREYLERE ĐLĐŞKĐN GÖRÜŞLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI Selma ÇĐMEN, Resmiye YAŞAR, Nurcan AYDIN, Şaziye ÖZBEN OLGU SUNUMU AĐLEDE ĐSTĐSMAR EDĐLEN YAŞLI BĐREY ve HUZUREVĐ YAŞAMI: BĐR OLGU Fatma ÖZ, Hatice TAMBAĞ ERGENDE ESRAR KULLANIMI; TOPLUM RUH SAĞLIĞI YAKLAŞIMI Dilek AKKUŞ NÖROLEPTĐK MALĐGN SENDROM OLGUSUNDA HEMŞĐRELĐK YAKLAŞIMI Semra ENGĐNKAYA, Filiz KARABAĞ, Raziye YILMAZ, Münevver AKIN, Seval KAHRAMAN BĐPOLAR BOZUKLUK VE ALKOL-MADDE BAĞIMLILIĞI KOMORBĐDĐTESĐ Yeliz BĐÇER, Orhan KASAR, Nergis TELLĐOĞLU, Figen KARADAĞ, Peykan GÖKALP MEME KANSERĐ VE YAŞAM Aysel KARACA, Gülten ÖZALTIN KRONĐK BÖBREK YETMEZLĐĞĐ OLAN BĐR ERGENĐN HASTALIKTAN PSĐKOSOSYAL ETKĐLENĐMĐ VE HEMŞĐRELĐK YAKLAŞIMLARI Seher SARIKAYA KARABUDAK, Hatice ÖNER ALTIOK DERLEMELER DARÜLACEZE MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAKIM HĐZMETLERĐNĐN TANITIMI Perihan KARADELĐOĞLU BOLU ĐZZET BAYSAL RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESĐ TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZĐ ÇALIŞMALARI: BĐR ÖN BĐLDĐRĐM Hatice KARATATAR, Çiğdem DANAOĞLU, Türkan KESKĐN KRĐZ KAVRAMI VE KRĐZE MÜDAHALE Dilek KONUK ŞENER, Ferhan AÇIKGÖZ GEBELĐKTE ŞĐDDET

12 Fatma KARADAĞ, Hacer ATAMAN, Filiz SÜZER, Yılda Arzu ABA GEBELĐK VE POSTPARTUM DÖNEMDE PSĐKĐYATRĐK HASTALIKLAR K. Derya BEYDAĞ, Mehtap KIZILKAYA RUH SAĞLIĞINDA DAMGALAMA VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI Mehtap KIZILKAYA, K.Derya BEYDAĞ ÇÖZÜMLENMEMĐŞ BĐR KONU: PSĐKĐYATRĐK BOZUKLUĞU OLAN HASTANIN GÖNÜLSÜZ / ZORLA TEDAVĐ EDĐLMESĐ Rahime AYDIN ER, Mine ŞEHĐRALTI STRESLE BAŞETMEDE ÖNEMLĐ BĐR YOL: MĐZAHIN KULLANIMI Fatma ÖZ, Duygu HĐÇDURMAZ ŞĐDDETĐN GENÇLERDEKĐ DĐĞER YÜZÜ: FLÖRT ŞĐDDETĐ Yılda Arzu ABA, Hacer ATAMAN, Fatma KARADAĞ, Filiz SÜZER MELEĐS ĐN KAVRAM GELĐŞTĐRME SÜRECĐNE GÖRE STĐGMA KAVRAMININ TARTIŞILMASI Tülay AYYILDIZ, Meryem AYDIN ÇALIŞMA YAŞAMINDA TOPLUMSAL CĐNSĐYET ETKĐLERĐ Meryem AYDIN, Sibel KIRAN, Fatma EKER GERĐYATRĐK BAKIMIN PSĐKOSOSYAL BOYUTU Hediye ARSLAN, Azime KARAKOÇ KUMSAR HEMŞĐRELĐK VE MOBBĐNG Mehtap KIZILKAYA, K.Derya BEYDAĞ OBEZĐTE ve RUH SAĞLIĞI ĐLĐŞKĐSĐ K.Derya BEYDAĞ, Mehtap KIZILKAYA MENAPOZ VE PSĐKĐYATRĐ K.Derya BEYDAĞ, Mehtap KIZILKAYA PSĐKĐYATRĐ HASTALARINDA SUÇ ĐŞLEMEYE ĐLĐŞKĐN DAMGALAMA Satı DOĞAN BOZKURT, Fatma Nevin ŞĐŞMAN RUHSAL TRAVMA VE EMDR TERAPĐSĐ Münire TEMEL, Ülfiye ÇELĐKKALP, Sultan DOĞAN KANSER HASTALARININ CĐNSEL SORUNLARINA YÖNELĐK HEMŞĐRELĐK YAKLAŞIMLARI Ferhan AÇIKGÖZ, Dilek AKKUŞ ÇOCUK RUH SAĞLIĞINA YÖNELĐK HĐZMET ALANLARINI GÖZDEN GEÇĐRME Özlem IŞIL, Aylin OĞUZ, Didem GÖZLETEN, Mücella ĐSMAĐLOĞLU, Perihan KARADELĐOĞLU, Yeliz TEKMEN ĐNFERTĐLĐTENĐN PSĐKOSOSYAL ETKĐLERĐ Aysel KARACA, Filiz SÜZER KADINLARDA ÜRĐNER ĐNKONTĐNANS VE YAŞAM KALĐTESĐNE ETKĐSĐ Filiz SÜZER, Fatma KARADAĞ, Hacer ATAMAN, Yılda Arzu ABA AĐLE ĐÇĐ ŞĐDDETĐN ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

13 Eda AKTAŞ, Çağrı ÇÖVENER REKREASYON AKTĐVĐTELERĐNĐN FĐZĐKSEL ENGELLĐ ÇOCUK VE AĐLESĐNĐN RUH SAĞLIĞI ÜZERĐNE ETKĐLERĐ Çağrı ÇÖVENER, Eda AKTAŞ GÖÇ EDENLERDE RUH SAĞLIĞININ KORUNMASI, GELĐŞTĐRĐLMESĐ VE GÜÇLENDĐRĐLMESĐ Özge ÖNER, Fatma EKER ÖZEL BĐR GRUP OLAN MAHKÛMLARA YÖNELĐK RUH SAĞLIĞI HĐZMETLERĐ Nuray ŞĐMŞEK BĐR PSĐKOSOSYAL DEĞERLENDĐRME ARACI OLARAK DĐSTRES TERMOMETRESĐ Azize ATLI, Nermin GÜRHAN KURSLAR PSĐKODRAMA ĐLE FARKINDALIĞIN ARTIŞI NASIL OLMAKTADIR? Olcay ÇAM, Esra ENGĐN YATAN HASTALARDA YENĐ BĐR GRUP TERAPĐ TEKNĐĞĐ; KĐŞĐLERARARASI ĐLĐŞKĐLERDE ROL ÇÖZÜMLEME GRUP TERAPĐSĐ (KARAT-G) Hülya ARSLANTAŞ, Pelin ŞAHĐN TOPLUMA YENĐDEN KATILIM PROGRAMI EĞĐTĐCĐ EĞĐTĐM KURSU Zekiye ÇETĐNKAYA DUMAN SPONSORLUKLAR

14 Değerli Meslektaşlarımız, Sizlerden aldığımız güçle tüm psikiyatri hemşirelerini/hepimizi bir araya getiren bilimsel toplantıların üçüncüsünü 2009 yılında Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ile birlikte gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Bakırköy de gerçekleştirdiğimiz II. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri, yaklaşık 450 meslektaşımızın katılımı ile bir dayanışma örneği göstererek, başarı ile tamamlanmıştır. Derneğimizin öncülüğünde ilk kez GATA da 250 meslektaşımızla bir ön çalışma olarak gerçekleştirdiğimiz, misyonumuzun ve vizyonumuzun temellerinin atıldığı toplantıdan bu yana giderek çoğaldığımızı ve daha kurumsal bir yapı kazandığımızı görmek bizi gururlandırmakta ve geleceğe daha güvenli bakmamızı sağlamaktadır. Toplantılarımızın bilimsel niteliği ve mesleki gelişimi artırıcı işlevi göz önünde tutulduğunda, dernek ve üniversite/hastane işbirliğinde yürüttüğümüz ulusal düzeydeki yıllık toplantılarımızın Kongre adını almasına karar verdik. Küreselleşen dünyamızda her türlü gelişmenin hızla yayıldığı, ülkemizdeki psikiyatri hemşireliğinin bunun dışında kalmadığı, bakım uygulamalarında yataklı servislerden toplum içine, ailelere, gruplara özelleşmiş terapötik hemşirelik uygulamalarına doğru genişlediği ve psikiyatri ekibi içinde giderek yerini sağlamlaştırdığı açıkça görülmektedir. Bağımsız mesleki uygulamalarımızın diğer mesleklere bağımlı, daraltılmış bir rolden sıyrılıp öne çıktığını ve psikiyatrik tedavi ve bakımın kalitesini değiştirdiğini görmek gerçekten mutluluk ve heyecan verici bir gelişmedir. Psikiyatri Hemşireleri Derneği ve Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu olarak, uluslararası katılımlı III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi ni 4 6 Haziran 2009 tarihlerinde Akçakoca da gerçekleştireceğimizi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Psikiyatri hemşireliği alanındaki gelişmeleri göz önünde tutarak, kongrenin ana temasını Kapalı Kapıların Dışında: Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği olarak belirledik. Bu tema kapsamında üç günlük kongre boyunca Ruh sağlığını koruma ve geliştirme çalışmaları, okul ruh sağlığı eğitim ve danışmanlık, iş yerinde ruh sağlığı, toplumda ve ailede şiddeti önleme, toplum ruh sağlığı hizmet modelleri, hastaneden topluma geçiş, ailelerle çalışma, toplum içinde kronik hastalığı olanlara bakım, psikososyal rehabilitasyon, psikiyatrik hastalara yönelik damgalama, psikiyatrik hastalıkların epidemiyolojisi, özelleşmiş gruplara yönelik girişimler, sivil toplum örgütleri ile ruh sağlığı kapsamında işbirliği, toplumsal ve doğal felaketlere yönelik özelleşmiş hemşirelik vb. konularda panel, konferans, çalışma grupları ve özelleşmiş konularda kurslar düzenlenecek, sözel-poster bildiriler kabul edilecektir. Katkı ve önerilerinizi bekliyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da derneğimiz en başarılı üç çalışmayı ödüllendirecektir.

15 Ayrıca kongre mekânı olarak belirlediğimiz Düzce nin incisi Akçakoca da, doğal güzelliklerinden yararlanarak hazırlayacağımız zengin bir sosyal program aracılığı ile, sizlere gezi, dinlenme ve eğlenme imkânı sunmayı amaçlamaktayız. III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi nin sağlayacağı bir ortamda bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak ve birbirimizden güç alarak gelişmek üzere sizleri kongremize davet etmekten mutluluk ve onur duyuyoruz. Akçakoca da buluşmak dileğiyle Yrd. Doç.Dr. Fatma Eker Dr.Nurhan Eren Düzce Üniversitesi Psikiyatri Hemşireleri Derneği Sağlık Yüksek Okulu Müdürü Başkanı BĐLĐMSEL PROGRAM

16 3 Haziran OTELE KABUL FORUM: TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞĐRELĐĞĐ (Sorunlar, Engeller ve Çözümler) MODERATÖR Yrd. Doç Dr. Fatma EKER Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürü / Düzce Yrd. Doç.Dr. Sultan Ayaz Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi/Ankara Sekreterler Öğr. Gör. Aysel Karaca Öğr. Gör. Ferhan Açıkgöz Yer: Akçakoca Belediyesi Meclis Salonu HOŞGELDĐNĐZ KOKTEYLĐ Diapolis Otel Havuzbaşı AÇIK BÜFE AKŞAM YEMEĞĐ PSĐKĐYATRĐ HEMŞĐRELER DERNEĞĐ TEMSĐLCĐLERĐ ĐLE BULUŞMA 4 Haziran KAYIT AÇILIŞ KONUŞMALARI Dr. Nurhan Eren Psikiyatri Hemşireleri Derneği Başkanı Yrd. Doç Dr. Fatma EKER

17 Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürü / Düzce Prof.Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu Düzce Üniversitesi Rektörü PANEL: KAPALI KAPILARIN DIŞINDA TOPLUM RUH SAĞLIĞI MODERATÖR Yrd. Doç Dr. Fatma EKER Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürü / Düzce TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞĐRESĐNĐN ÖNEMĐ ROL VE SORUMLULUKLARI Prof. Dr. Kadriye BULDUKOĞLU Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu TÜRKĐYE DE TOPLUM RUH SAĞLIĞI Prof.Dr. Bülent COŞKUN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi / Kocaeli Üniversitesi Toplum Ruh Sağlığı Birimi Müdürü/Kocaeli DÜNYADA TOPLUM RUH SAĞLIĞI Y. Mehmet KONTAŞ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Başkanı/Ankara ĐKĐLĐ KONFERANS: DAMGALAMA: Prof.Dr. Sevim BUZLU GEÇMĐŞTEN MĐRAS Đstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşireklik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı / Đstanbul SANATSAL DIŞA VURUMDA PSĐKĐYATRĐ VE PSĐKĐYATRĐ HASTALARINA YÖNELĐK DAMGALAMA

18 Prof.Dr. Faruk GENÇÖZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi / Psinema Proje Yöneticisi / Ankara DAMGALAMA ĐLE MÜCADELE Yrd. Doç. Dr. Ayşegül BĐLGE Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi/ Đzmir PANEL: PSĐKĐYATRĐK REHABĐLĐTASYON MODERATÖR Dr. Nazmiye K. YILDIRIM Psikiyatri Hemşireleri Derneği II. Başkanı Đstanbul Üniversitesi Đstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı / Đstanbul REHABĐLĐTASYONDA GÜNDÜZ HASTANESĐ MODELĐ Dr. Sibel COŞKUN Bakırköy Prf. Dr. Mahzar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gündüz Hastanesi / Đstanbul HASTANEDEN TOPLUMA GEÇĐŞ: KORUMALI EVLER Hem. Ferda BALUN Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Korumalı Evler Birimi Sorumlu Hemşiresi/ Elazığ SĐVĐL TOPLUM KURULUŞLARI Yrd. Doç. Dr. Gül ÜNSAL Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı / Đstanbul PANEL: PSĐKĐYATRĐ HASTASI ĐLE YAŞAMAK MODERATÖR Prof. Dr.Selma DOĞAN Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı / Sivas HASTA YAKINI OLMAK Şadıman KARAHASANOĞLU Şizofreni Dostları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi PSĐKĐYATRĐ HASTASI VE BAKIM VERENLERĐN YAŞADIĞI SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞĐRESĐNĐN ROLÜ Uzm. Hem. Selma ÇĐMEN Đstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu/ Đstanbul

19 AKUT PSĐKĐYATRĐ SERVĐSĐNDE YATIRILARAK TEDAVĐ GÖRMEKTE OLAN HASTALARIN AĐLELERĐNE YÖNELĐK PSĐKOEĞĐTĐM Hem. Semra ENGĐNKAYA Bakırköy Prof. Dr. Mahzar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Đstanbul DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERĐN YAŞADIKLARI SORUNLARIN TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞĐRELĐĞĐ KAPSAMINDA DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Uzm. Hem. Ebru ĐLKME Đstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı/ Đstanbul 5 Haziran PHD ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI PANEL: SAĞLIKLI TOPLUM ĐÇĐN ÖNCELĐĞĐMĐZ: ÇOCUK VE ERGEN MODERATÖR Prof. Dr. Olcay ÇAM Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı /Đzmir ÇOCUK ERGEN RUH SAĞLIĞININ KORUNMASINDA VE GELĐŞĐMĐNDE PSĐKĐYATRĐ HEMŞĐRESĐNĐN ROLÜ Yrd. Doç Dr. Ayça GÜRKAN Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi /Đzmir OKULDA RUH SAĞLIĞI Yrd. Doç Dr. Filiz ADANA Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı /Aydın ERGEN VE BAĞIMLILIK Uzm. Dr. Alpay DEMĐRSOY Alkol Madde Bağımlılığı Uzmanı- Psikiyatrist/ Đstanbul ÖZEL VE FARKLI BĐR ÇOCUK-ERGEN GRUBU: ÇALIŞAN ÇOCUK-ERGEN Öğr. Gör. Satı BOZKURT Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü / Đzmir SUÇA YÖNELEN ÇOCUK-ERGEN Yrd. Doç Dr. Nalân GÖRDELES BEŞER Niğde Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü / Niğde PANEL: KAOSTAN UYUMA YAŞAM SÜRECĐNDE KRĐZ

20 MODERATÖR Prof. Dr. Gülşen TERAKYE Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı /Ankara KRĐZ KAVRAMINA GENEL BĐR BAKIŞ Yrd. Doç Dr. Yasemin KUTLU Đstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim Üyesi /Đstanbul KRĐZE MÜDAHALEDE ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ ÖRNEĞĐ Hem. Hülya YAZAR Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz uygulama ve araştırma merkezi/ Ankara ĐNTĐHARI ÖNLEME MÜDAHALELERĐ Yrd. Doç Dr. Kamil ALPTEKĐN Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi AFETLERDE RUHSAL SORUNLAR VE PSĐKOSOSYAL YAKLAŞIMLARIN PLANLANMASI Serap Arslan TOMAS Türkiye Kızılay Derneği Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü/Ankara 6 Haziran KONGRE ÇALIŞMA GRUBU/KURS PANEL: ŞĐDDET: ÜÇ MAYMUNU OYNAMAK MODERATÖR: Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürü / Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı / Mersin BEBEK DOĞMADAN ŞĐDDETĐ ÖNLEMEK Yrd. Doç Dr. Gülsüm ANÇEL Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi/ Ankara TOPLUMDA ŞĐDDETE MARUZ KALAN RĐSK GRUPLARI Yrd. Doç Dr. Hülya BĐLGĐN Đstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim Üyesi /Đstanbul ĐŞYERĐNDE DUYGUSAL ŞĐDDET Dr. Leman KUTLU Đstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü /Đstanbul ADLĐ PSĐKĐYATRĐ HEMŞĐRESĐNĐN ŞĐDDETĐ TANIMA VE ÖNLEMEDEKĐ ROLÜ Prof. Dr. Fatma ÖZ Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı / Ankara PANEL: TOPLUM RUH SAĞLIĞI UYGULAMA MODELLERĐ

21 MODERATÖR: Prof. Dr. Betsi ÜSTÜN Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü / Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı / Đzmir HOLLANDA DA HEMŞĐRELĐĞĐN PSĐKĐYATRĐDEKĐ KONUMU Kezban ABALĐ, Nurse Practitioner Tactus Verslavingszorg/ Hollanda ĐNGĐLTERE MODELĐ Dr. Alan Simpson Health Foundation postdoctoral Research Fellow, CEAP Teaching Fellow &Lecturer Đn Mental Health City Univercity/London KONFERANSLAR

22 SANATSAL DIŞAVURUMDA PSĐKĐYATRĐ VE PSĐKĐYATRĐ HASTALARINA YÖNELĐK DAMGALAMA Faruk GENÇÖZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi/Psinema Proje Yöneticisi/Ankara DAMGALAMAYLA MÜCADELE Ayşegül BĐLGE Ege Üniversitesi Atarük Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi/Đzmir Damgalama ve Nedenleri Damgalama (stigmatization), kişinin içinde yaşadığı toplumun normal saydığı ölçülerin dışında sayılması nedeniyle, toplumu oluşturan diğer bireyler tarafından, kişiye saygınlığını azaltıcı bir atıfta bulunulmasıdır. Damgalanan kişiye damgalanma nedeniyle, gerçeğe dayanmaksızın, adını kötüye çıkaran utanç verici bir özellik yüklenmektedir. Damgalamanın temelinde olumsuz inançlar ve bunun sonucu olan önyargı yer almaktadır. Önyargı ve onun getirdiği damgalama ayırımcılığa yol açar. Ayırımcılık ise; toplumdaki kişi ya da grupların, diğerlerini damga ve önyargı nedeniyle bazı hak ve menfaatlerden yoksun bırakmasıdır. Damgalama en az hastalığın kendisi kadar tehlikeli olabilir. Bu nedenle mücadele gerektiren bir durumdur. Kanser, tüberküloz, lepra, sifilis, epilepsi ve AIDS damgalanan hastalıklardan olmakla birlikte, damgalamadan olumsuz etkilenen hastalıkların başında ruhsal bozukluklar yer almaktadır. Ruhsal bozukluklara yönelik damgalamayı diğer hastalıklara yönelik damgalamadan ayıran özellik, damgalamanın ruhsal bozuklukların tümünü kapsamasıdır. Damgalama, toplumu oluşturan birey (sağlıklı birey, hastanın kendisi, ailesi, ruh sağlığı ve hastalıkları kurumlarında çalışanlar gibi), kurum ve politikalar tarafından gerçekleştirilir. Ruhsal bozukluğu olan bireyin hastalık öncesinde sahip olduğu bütün kimlik özellikleri damgalayan toplum tarafından kaldırılır, yerine lekeli bir kimlik verilir. Bununla ilintili olarak damgalanan hasta; sosyal açıdan tecrit edilir, çalışmak için iş bulamaz, alkol ve maddeyi kötüye kullanır, evsiz kalır, çok sık oranda hastaneye yatırılır ve iyileşme şansını azaltan durumlar yaşar. Ayrıca arkadaş edinmekte ve eş bulmakta zorluk çeker. Damgalamanın birçok nedeni vardır. Bunlar arasında; batılılaşmanın getirdiği toplumsal değişiklikler, farklı eğitim düzeyleri, medyada yapılan ve yayımlanan programlar, ruhsal hastalığın toplumdaki dağılımı ve buna bağlı gelişen hoşgörü düzeyi sayılabilir. Diğer bir neden ise ruhsal hastalıkların hastalık olarak algılanmamasıdır. Ayrıca ruhsal bozukluğu olan hastaya karşı duyulan korku ve olumsuz inançlarda damgalama nedenidir. Bu inançlar arasında, hastaların tehlikeli, dengelerinin tamamen bozuk, ne zaman ne yapacakları belli olmayan, çevresindekilere zarar veren ve iletişim sorunu olan kişiler oldukları yer almaktadır. Damgalama ile Mücadele Dünyada ruhsal bozukluğu olan bireylere karşı oluşan damgalama ile mücadele konusunda birçok program gerçekleştirilmiştir. Đlk olarak Dünya Psikiyatri Birliği (World Psychiatric Association- WPA) tarafından 1996 yılında, Kanada nın Calgary şehri program için pilot bölge seçilerek, şizofreniyle ilgili damgalama ve ayrımcılıkla mücadele programı yapılmıştır. Bunu Đspanya, Mısır, Đtalya, Yunanistan ve Almanya nın katılımı izlemişti. Şizofreni birçok nedenden dolayı bu programlar için odak seçilmiştir. Çünkü bu hastalık ile ilgili bilinenlerin az olması damgalamayı arttırmaktadır. Bilinmeyen ya da bilinemeyen her zaman korku doğurur ve yanlış değerlendirmelere açıktır. WPA nın stratejisi, dünyanın değişik bölgelerinde bulunduğu bölge için örnek oluşturabilecek ülkelerin küresel programa dahil edilmesidir. Bu programın amaçları; Toplumda şizofreniyle ilgili farkındalığı arttırmak, hastalığın doğası ve tedavi olanakları hakkında bilgilendirmek, Toplumun şizofreni hastasına ve hastanın ailesine karşı tutumunu iyileştirmek,

III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Kapalı Kapıların Dışında III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Kapalı Kapıların Dışında... Bilimsel Program (Son Duyuru) 4-6 Haziran 2009 Akçakoca Belediyesi Toplantı Salonu

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ 2015. Herkes İçin Güvenlik

EGE ÜNİVERSİTESİ CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ 2015. Herkes İçin Güvenlik 20 Mayıs Amfisi Bornova/ İzmir (Ege Üniversitesi Hastanesi İçi) Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Tıp Fakültesi Hastanesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ayşe Kuzu Doğum Tarihi: 22.04.1976 Ünvanı: Öğretim Görevlisi İş Adresi: Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kozlu/ZONGULDAK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fadime ÜSTÜNER TOP 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye 20.06.1977 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Y. Lisans Sağlık Bilimleri

Detaylı

4.ULUSLARARASI VE 8.ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ İDEALLER VE GERÇEKLER: YAPAMADIKLARIMIZ MANİSA, 1-3 EYLÜL 2016

4.ULUSLARARASI VE 8.ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ İDEALLER VE GERÇEKLER: YAPAMADIKLARIMIZ MANİSA, 1-3 EYLÜL 2016 31 Ağustos Çarşamba / Kurslar 09:00-12:00 Şizofreni Hastalarına Bakım Verenler İçin Aileden Aileye Destek Programı 1. SALON 2. SALON 3. SALON 4. SALON 5. SALON 6. SALON 7. SALON Psikolojik Bakım Hemşireler

Detaylı

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gül (Oban) Dikeç 2. Doğum Tarihi : 08.02.1986 3. Akademik Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ Aday Ad Aday Soyad Faaliyet Adı Faaliyet İli Faaliyet Yeri Başlama Tarihi Bitiş Tarihi ABDULNASIR ÇELİK 2016000004Rehberlik Kursu İSTANBUL ABDURRAHMAN AKYOL 2016000004Rehberlik

Detaylı

Prof. Dr. Yusuf ULCAY - Uludağ Üniversitesi Rektörü. Prof. Dr. Berrin TUNCA Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürü. Başkan

Prof. Dr. Yusuf ULCAY - Uludağ Üniversitesi Rektörü. Prof. Dr. Berrin TUNCA Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürü. Başkan ONURSAL KURUL Prof. Dr. Yusuf ULCAY - Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Berrin TUNCA Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürü SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Başkan Doç. Dr. Nurcan ÖZYAZICIOĞLU Başkan

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

& DEĞERLENDİRME Nisan 2013,Belek ANTALYA

& DEĞERLENDİRME Nisan 2013,Belek ANTALYA 2 0. U L U S A L K A N S E R K O N G R E Sİ - H E MŞİRELİK P R O G R A M I K A P A N IŞ & DEĞERLENDİRME 19-23 Nisan 2013,Belek ANTALYA BİR Y O L U N S O N U M U Y O K S A Y E Nİ BAŞ L A N G I Ç L A R A

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Öğr. Gör. Uzm. Berin Bayraklı Doğum Tarihi: 01.01.1967 Öğrenim Durumu: Yüksek Lİsans Yabancı Dil: İngilizce Medeni Durum: Evli-2 çocuk sahibi Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Candan DELİDUMAN Doğum Tarihi: 15.08.1979 E-Posta: candancandan2012@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

MEME KANSERİNDE TANI TEDAVİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI

MEME KANSERİNDE TANI TEDAVİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI M E D İ P O L Ü N İ V E R S İ T E S İ MEME KANSERİNDE TANI TEDAVİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu 5 NİSAN 2016 Değerli Meslektaşlarım, Sizleri 5 Nisan 2016 tarihinde Medipol Üniversitesi

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

Neonatoloji Hemşireliği Derneği ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Neonatoloji BD. ve Erciyes Üniversitesi

Neonatoloji Hemşireliği Derneği ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Neonatoloji BD. ve Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Neonatoloji BD. ve Hemşirelik Bölümü işbirliği ile YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU Sayın Meslektaşlarım; Dünyadaki ve ülkemizdeki

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAYRAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MESLEKİ ve TEKNİK KURSLARI İÇİN GÖREVLENDİRME SIRALAMALARI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAYRAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MESLEKİ ve TEKNİK KURSLARI İÇİN GÖREVLENDİRME SIRALAMALARI 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAYRAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MESLEKİ ve TEKNİK KURSLARI İÇİN GÖREVLENDİRME SIRALAMALARI (Yaygın Eğitim Kurumlarında Daha Önce Çalışmış Olanlar Arasından) AHŞAP TEKNOLOJİSİ

Detaylı

Topluma Yararlı Projeler Çalışma Birimi

Topluma Yararlı Projeler Çalışma Birimi Topluma Yararlı Projeler Çalışma Birimi Sanat Psikoterapileri Derneği, Çalışma Birimleri Sempozyumu, 2014 Amaç Sanatı sosyal değişim ve iyileşme aracı olarak kullanımı konusunda uzmanlaşan sanat terapisti

Detaylı

TEMEL DÜZEY PSİKOONKOLOJİ KURSU

TEMEL DÜZEY PSİKOONKOLOJİ KURSU TEMEL DÜZEY PSİKOONKOLOJİ KURSU İKİ BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR. TEMEL DÜZEY PSİKOONKOLOJİ KURSU 13-14-15 ŞUBAT 2014 RTEÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, RİZE RİZE VALİLİĞİ RTEÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Detaylı

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI S. N. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE BÖLÜM 1 OĞUZCAN EREN FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp (Burslu) 2 ÖMER ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp

Detaylı

Konuya Yönelik Ulusal ve Uluslararası Projeler ve Çözüm Önerileri

Konuya Yönelik Ulusal ve Uluslararası Projeler ve Çözüm Önerileri 6. GELENEKSEL KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ ETKİNLİĞİ HASTALIKTA VE SAĞLIKTA İNTERNET 27.03.2015 Cuma 08.30-09.00 KAYIT 09.00-09.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI 09.30-09.40 Kısa Film Öğrenci Etkinliği

Detaylı

EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI

EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Stratejik Planı hazırlıkları üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışma gruplarının hazırlamış olduğu öz

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

12.05.2013 Pazar Günü Yapılan 1064 Saatlik Çocuk Gelişimi Sınav Sonuçları Aşağıdaki Gibidir.

12.05.2013 Pazar Günü Yapılan 1064 Saatlik Çocuk Gelişimi Sınav Sonuçları Aşağıdaki Gibidir. 12.05.2013 Pazar Günü Yapılan 1064 Saatlik Çocuk Gelişimi Sınav Sonuçları Aşağıdaki Gibidir. S.NO AD VE SOYAD ALDIĞI NOT RAKAMLA YAZIYLA DERECE 1 / 56 SONUÇ 1 BANU BAKAÇ 100 YÜZ 2 ABUZER DİLEKÇİ 2 / 56

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Latife Utaş Akhan DOĞUM TARİHİ: 28 Aralık 1979 YABANCI DİL: İngilizce ( Aralık 2007 ÜDS: 71.250) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Müyesser ERDEM 2. Doğum Tarihi: 30-10 - 1960 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

MİLLİLİK DURUMU GÖĞÜS NO LİSE KODU. Sıra No

MİLLİLİK DURUMU GÖĞÜS NO LİSE KODU. Sıra No Sıra No GÖĞÜS NO ADI SOYADI TC KİMLİK NO LİSE KODU MİLLİLİK DURUMU 1 88 BEHİCE TEKİN 23065920984 2446 YOK 2 135 ZEYNEP ÇAKAR 63088327568 DİĞER YOK 3 64 NECLA HÜLAGU 66964196074 DİĞER YOK 4 87 İLKNUR YILMAZ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU Proje Araştırmacısı

Yrd. Doç. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU Proje Araştırmacısı Yrd. Doç. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU Proje Araştırmacısı Proje kapsamında verilerin elde edileceği hastanede onkoloji hastaları ile çalışan tüm hemşireleri içine alan bir program yapılması kararlaştırıldı. Hemşirelerle

Detaylı

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI 1 İlkin SARIDİLEK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB A.KUZEY KHB UYGUN 2 Emine ÇELİK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 3 MELİHA ÖZER EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 4 REYHAN ÇAVKAÇTI EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN

Detaylı

SIRA NO PROJE NO AD SOYAD İKAMET İLİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM

SIRA NO PROJE NO AD SOYAD İKAMET İLİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK ZONGULDAK Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP MANİSA Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliği 3 2013-1-TR1-COM04-46419

Detaylı

Özel Medicana International İstanbul Hastanesi

Özel Medicana International İstanbul Hastanesi Özel Medicana International İstanbul Hastanesi TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ DR. YUSUF SAHİP GENEL MÜDÜR SELMA KAYABAŞ GENEL MÜDÜR YRD. ALİ EMRE KODAN GENEL MÜDÜR YRD. DR. RÜYA ŞİŞMAN BAŞHEKİM / KALİTE DİREKTÖRÜ

Detaylı

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH BES 451 H.Ü. DIŞI HASTANE VE KURUM STAJI - GÜZ DÖNEMİ - BAHAR DÖNEMİ 14 EYLÜL 05 KASIM 08 ŞUBAT- 24 MART 2. GRUP 1. GRUP 4. GRUP 3. GRUP Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Cansu Dölek

Detaylı

ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ RUH SAĞLIĞI PROGRAMLARI ŞUBESİ

ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ RUH SAĞLIĞI PROGRAMLARI ŞUBESİ ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ RUH SAĞLIĞI PROGRAMLARI ŞUBESİ 10 EKİM 2014 DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ ETKİNLİK RAPORU RUH SAĞLIĞI PROGRAMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 ETKİNLİKLERİ 10 Ekim günü, 1992 yılından bu

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 LOJMAN TALEBİNDE BULUNAN PERSONELİ GÖSTERİR LİSTE Sıra No Adı - Soyadı Görev Yeri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi 1999

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi 1999 Adı Soyadı:Birgül ÖZKAN Doğum Tarihi: 25.05.1974 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi 1999 Y. Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

Yaşam Sonu Kararlarında Hastane Etik Kurulları / Etik Konsültasyon. Öğr. Gör. Dr. Müge Demir Tıp Tarihi ve Etik AD mdemir@hacettepe.edu.

Yaşam Sonu Kararlarında Hastane Etik Kurulları / Etik Konsültasyon. Öğr. Gör. Dr. Müge Demir Tıp Tarihi ve Etik AD mdemir@hacettepe.edu. Yaşam Sonu Kararlarında Hastane Etik Kurulları / Etik Konsültasyon Öğr. Gör. Dr. Müge Demir Tıp Tarihi ve Etik AD mdemir@hacettepe.edu.tr Tanım Etik danışmanlık (konsültasyon) tıbbi konsültasyonun bir

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI BAŞVURU LİSTESİ ÖĞRENCİ NO

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI BAŞVURU LİSTESİ ÖĞRENCİ NO Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 2 15010519 Mert SEVİGEN Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2 3,84 65 ASİL Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 6 15010467 İsmail

Detaylı

Asistan (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) 23.09.2013 6 Yıllık Öğrenim. Asistan (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) 20.09.2013

Asistan (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) 23.09.2013 6 Yıllık Öğrenim. Asistan (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) 20.09.2013 ANKARA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ÇOCUK SAĞ. VE HAST. HEMATOLOJİ ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ-(02-13 ŞUBAT 2015) SIRA NO SİCİL NO ADI SOYADI

Detaylı

25 NİSAN 2015 SÖZEL BİLDİRİLERİ

25 NİSAN 2015 SÖZEL BİLDİRİLERİ 25 NİSAN 2015 SÖZEL BİLDİRİLERİ ANA SALON A SALONU B SALONU C SALONU 9:00-10:00 -Yrd.Doç.Dr. Seher ERGÜNEY (ATATÜRK -Öğr.Nimet YILDIZ (MELİKŞAH BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN PROFESYONEL

Detaylı

2014 ŞEYDA ÖZMEN 107650045 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Muğla Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi

2014 ŞEYDA ÖZMEN 107650045 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Muğla Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi Yıl Adı Soyadı Program Kodu 2014 ŞEYDA ÖZMEN 107650045 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Muğla Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi 2014 KÜBRA SELCAN DEMİRBAŞ 103350396 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Akçakoca Meslek Yüksekokulu/İşletme

Detaylı

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ PF09140638 KÜBRA DOĞAN PF09140595 ÖMER YILMAZ PF09140190 RIDVAN BİNBOĞA PF09140810 GAMZE KAMİŞLİ PF09140268 BUŞRA ÇİMEN PF09140467 EDA SÜREN Biyoloji Öğretmenliği Grubu PF24140208

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI 2011-2012 ÖĞRETĐM YATAY GEÇĐŞ LARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Đlişkin

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı

Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Idari Görevler Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı Özgeçmiş Kişisel Bilgiler Adı Sema Soyadı KOÇAŞLI Doğ.Yeri Eskişehir Doğ.Tar. 04.04.1979 Uyruğu T.C. Email skocasli@yahoo.com.tr Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı Doktora İstanbul Üniversitesi 2011

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı

Eğitim Fakültesi-Matematik Eğitimi ABD

Eğitim Fakültesi-Matematik Eğitimi ABD MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI (ARŞ. GÖR.) SINAV SONUÇLARI Eğitim Fakültesi-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD 1 Semra KİYE 72,845 67,500 76,140 66,000 71,246 Asil 2 Büşra YILDIRIM 71,564

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. KİŞİSEL BİLGİLERİ Adı Soyadı : Bahar (VARDAR) İNKAYA Doğum Yeri ve Tarihi : Salihli/MANİSA, 16.03.1980 Ünvanı : Öğretim Görevlisi Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık

Detaylı

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ. Hazırlayan: Dr. Meryem Merve Ören Danışman: Prof. Dr. A. Emel Önal

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ. Hazırlayan: Dr. Meryem Merve Ören Danışman: Prof. Dr. A. Emel Önal TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ Hazırlayan: Dr. Meryem Merve Ören Danışman: Prof. Dr. A. Emel Önal 1 Dünyada Gelişmeler 2 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yaklaşık otuz yıldır (1984, 1987, 1996), ülkelerin ruh

Detaylı

Klinik psikoloji (bağımlılık odaklı) yüksek lisans programı, iki yıl süren, teorik ve uygulamalı dersler içeren tezli bir yüksek lisans programıdır.

Klinik psikoloji (bağımlılık odaklı) yüksek lisans programı, iki yıl süren, teorik ve uygulamalı dersler içeren tezli bir yüksek lisans programıdır. Klinik psikoloji (bağımlılık odaklı) yüksek lisans programı, iki yıl süren, teorik ve uygulamalı dersler içeren tezli bir yüksek lisans programıdır. Program temelde bir klinik psikoloji programıdır ancak

Detaylı

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi Öğr enci Sıra No Öğrencinin Adı Öğrencinin Muaf Olmayı Talep Ettiği Dersler 1 Nimet Dolaş Hemşirelik Ölçme Değerlendirme Psikoloji 2 Hale

Detaylı

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr 1 HEDEFLER.Sağlığı, koruma ve geliştirme kavramlarını bilme İşyerlerinde

Detaylı

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir Emine Sevinç Tok İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir sevinc.tok@izmir.edu.tr EĞİTİM 2009-devam Klinik Psikoloji Doktora Programı

Detaylı

SERVİSLER UZMAN NÖBETÇİ ŞEF

SERVİSLER UZMAN NÖBETÇİ ŞEF TARİH ACİL UZMAN SERVİSLER UZMAN NÖBETÇİ ŞEF KIDEMLİ ASİSTAN ACİL KIDEMLİSİ 31.03.2016 EDA ÖZAYDIN ASLIHAN ARASLI AYSU A. HASAN A. 01.04.2016 SEYİT AHMET UÇAKTÜRK İKBAL OK BOZKAYA DİLEK E. DİLBER T. 02.04.2016

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

YÖNETİM KURULU MURAT BİLİZ BÜLENT ÇETİNKAYA ERDAL GÜREŞ AYTEKİN SARPKAYA İŞLETME MÜDÜRÜ AYŞE ÖNER MESUL MÜDÜR AYŞE ÖNER ÜRETİM SORUMLUSU

YÖNETİM KURULU MURAT BİLİZ BÜLENT ÇETİNKAYA ERDAL GÜREŞ AYTEKİN SARPKAYA İŞLETME MÜDÜRÜ AYŞE ÖNER MESUL MÜDÜR AYŞE ÖNER ÜRETİM SORUMLUSU Sayfa No: 1 / 5 YÖNETİM KURULU MURAT BİLİZ BÜLENT ÇETİNKAYA ERDAL GÜREŞ AYTEKİN SARPKAYA İŞLETME MÜDÜRÜ AYŞE ÖNER SEKRETER SEMA TUNCEL KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ YASEMİN ÇOBANOĞLU DANIŞMAN FİRMA MURAT CAHİT

Detaylı

Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2016 Özel Yetenek Sınavı Sonuçları Başarı Sırası Kadın Aday Listesi

Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2016 Özel Yetenek Sınavı Sonuçları Başarı Sırası Kadın Aday Listesi 1. Asil 401 FATMAHANIM GÖKCE Kadın 326,41245 387,85 0 0 43,87 60,6937 185,4858 2. Asil 503 BUSE GÜL Kadın 277,90676 427,95 0 0 42,14 65,5523 184,9101 3. Asil 740 SUNA UÇAR Kadın 248,19332 428,4 1 0 45,31

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tülay AYYILDIZ Doğum Tarihi: 16-12-1975 Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Öğrenim Dönemi Devam ediyor 2005 2001 1996 1994 Diploma Türü Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

İSKEBE ANADOLU LİSESİ - Okul Müdürü: Erkan EVRAN. Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr Mehmet Karakaş

İSKEBE ANADOLU LİSESİ - Okul Müdürü: Erkan EVRAN. Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr Mehmet Karakaş İSKEBE ANADOLU LİSESİ - Okul Müdürü: Erkan EVRAN Sorumlu Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Mehmet Karakaş Uygulama Öğretmeni: Nermin Aydın (Kimya Öğretmeni) Özlem ÇELİK Kaan NAİLİ Servet ÇAKCI Merve BAL İBN-İ SİNA

Detaylı

Acıbadem Sağlık Grubu. Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü 2010 Hemşirelik Haftası Etkinlikleri

Acıbadem Sağlık Grubu. Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü 2010 Hemşirelik Haftası Etkinlikleri Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü 2010 Hemşirelik Haftası Etkinlikleri ASG hemşirelik haftası etkinlikleri 12-17 Mayıs 2010 tarihleri arasında kutlandı. 12 Mayıs ta Acıbadem Kadıköy

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü nün ev

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü nün ev Sayın Katılımcılar Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü nün ev sahipliğinde, Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği ve Hemşirelik Eğitimi Derneği işbirliği ile 17-19 Haziran 2014

Detaylı

Spinal Cerrahi Hemşireliği Sempozyumu

Spinal Cerrahi Hemşireliği Sempozyumu Spinal Cerrahi Hemşireliği Sempozyumu SPİNAL CERRAHİ ve ENSTRÜMANTASYON HEMŞİRELİĞİ KURSU 25-28 Eylül 2014 Sheraton Kongre Merkezi Çeşme, İzmir 26 Eylül 2014 Cuma KURS SPİNAL CERRAHİ ve ENSTRÜMANTASYON

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ

ULUSLARARASI KATILIMLI KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ ULUSLARARASI KATILIMLI KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 100. YILINDA SAVAŞTA GÖREV ALAN BÜTÜN HEMŞİRELERİN ANISINA 21-23 Mayıs 2015 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Troya Kültür

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Bahire ULUS 2.Doğum Tarihi : 13/03/1962 3.Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4.Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI. Editörler. Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları

DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI. Editörler. Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI Editörler Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları

Detaylı

Acıbadem Sağlık Grubu. Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü. 2013 Hemşirelik Haftası Etkinlikleri

Acıbadem Sağlık Grubu. Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü. 2013 Hemşirelik Haftası Etkinlikleri Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü 2013 Hemşirelik Haftası Etkinlikleri ASG hemşirelik haftası etkinlikleri 10-18 Mayıs 2013 tarihleri arasında gerçekleşti. 10 Mayıs ta İstanbul da,

Detaylı

HEMŞİRELİKTE UZMANLAŞMANIN ÖNEMİ

HEMŞİRELİKTE UZMANLAŞMANIN ÖNEMİ HEMŞİRELİKTE UZMANLAŞMANIN ÖNEMİ İLKNUR İNANIR Acıbadem Kozyatağı Hastanesi HHM ASG Ameliyathane Hizmetleri Müdürü iinanir@asg.com.tr 04 Haziran 2010 İSTANBUL Hemşireliğin tarihsel gelişimi Uzmanlaşma

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

: İçerenköy Mh. Kayışdağı Cd. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL. Education: License: Celal Bayar University School of Nursing, Department of Nursing, 2007.

: İçerenköy Mh. Kayışdağı Cd. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL. Education: License: Celal Bayar University School of Nursing, Department of Nursing, 2007. CURRICULUM VITAE Ela Yılmaz Instructor Birth Date : 15.09.1984 Birth place Work Address : Kdz.Ereğli : İçerenköy Mh. Kayışdağı Cd. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL Phone: 0 216 500 41 66 Fax: 0 216 576 50 76 E-mail:

Detaylı

2002-2003 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (teorik temel) Eğitmen: Prof. Dr. M. Z. Sungur/ İstanbul

2002-2003 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (teorik temel) Eğitmen: Prof. Dr. M. Z. Sungur/ İstanbul H. GAYE TOLUN Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kişisel Bilgi: Doğum tarihi: 19.10.1971 Doğum yeri: Ankara Medeni durum: Evli, 1 çocuklu Eğitim ve Görev: 2008 Serbest Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi Uygulama Okulunun : Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Müdürü : Şentürk SAMGAR Müdür Yrd. :Cantürk BARMANBERK Grup No :1 120401001 SEÇİL KAZAKLI 120401002 HANIM KARAKOÇ 120401003 ESMA NUR ERENKARA 120401004

Detaylı

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL SEYHAN KARAKAŞ ANTRENÖRLÜK 2,4 201,314 128 RAMİZ ZEVKER

Detaylı

ADLİ VAKA SÜRECİNDE HASTA ve AİLE İLE İLETİŞİM

ADLİ VAKA SÜRECİNDE HASTA ve AİLE İLE İLETİŞİM ADLİ VAKA SÜRECİNDE HASTA ve AİLE İLE İLETİŞİM Gamze Varlı Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Klinik Eğitim Hemşiresi Sunu Planı Hemşirelik ve hasta/hasta yakınları eğitimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması ÖZGEÇMİŞ 1. Adı-Soyadı: NİLGÜN GÖKTEPE 2. Doğum Tarihi: 30.03.1977 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1998 Yüksek

Detaylı

BES Onkoloji EAH. BES UFUK ÜNİVERSİTESİ CANSU ÇALOĞLU HAVVANUR ÇİÇEK FATMA NUR GÜLTEKİN SÜMEYYE KAYMAK BES Atatürk EAH

BES Onkoloji EAH. BES UFUK ÜNİVERSİTESİ CANSU ÇALOĞLU HAVVANUR ÇİÇEK FATMA NUR GÜLTEKİN SÜMEYYE KAYMAK BES Atatürk EAH BES 451 H.Ü. DIŞI HASTANE VE KURUM STAJI 2016- GÜZ DÖNEMİ 2016- GÜZ DÖNEMİ 3 EKİM 17 KASIM 21 KASIM-05 OCAK 13 ŞUBAT- 30 MART 3 NİSAN-18 MAYIS 2. GRUP 1. GRUP 4. GRUP 3. GRUP Onkoloji EAH Onkoloji EAH

Detaylı

Kanserli Hasta Yönetiminde Danışman Hemşirenin Rolü

Kanserli Hasta Yönetiminde Danışman Hemşirenin Rolü Kanserli Hasta Yönetiminde Danışman Hemşirenin Rolü Yük. Hem. Gül Şav Özaydemir Danışman Hemşire EUKAM E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi ABD XIX. Ege Onkoloji Günleri 6-7 Nisan 2015 İzmir «Kanserle mücadele

Detaylı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Coğrafya Öğretmenliği Grubu PF09140891 SEVDA ORTAÇ PF09140911 EBRU ŞENER PF09140916 GÜLAY TEKELİ PF09140842 SEYFULLAH YAZICI PF09140168 KÜBRA KARACA

Detaylı

İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ -- 1.YARIYIL DERSLERİ

İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ -- 1.YARIYIL DERSLERİ İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ -- 1.YARIYIL DERSLERİ Temel İşletme Bilgileri (İŞL 501) Yrd. Doç. Dr. Halil SEVAL Finansal Muhasebe (İŞL 503) Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali AKTAŞ Sayısal Yöntemler (İŞL 50) Prof.

Detaylı

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi POLONYA 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP Mütercim Tercümanlık Anadolu Üniversitesi POLONYA 3 2013-1-TR1-COM04-46419 Adnan

Detaylı

METABOLİK-BARİATRİK CERRAHİDE BESLENME YAKLAŞIMI VE BARİATRİK CERRAHİ DİYETİSYENLİĞİ KURSU

METABOLİK-BARİATRİK CERRAHİDE BESLENME YAKLAŞIMI VE BARİATRİK CERRAHİ DİYETİSYENLİĞİ KURSU METABOLİK-BARİATRİK CERRAHİDE BESLENME YAKLAŞIMI VE BARİATRİK CERRAHİ DİYETİSYENLİĞİ KURSU 06-07 MART 2015 MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ KONFERANS SALONU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK

Detaylı

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi ne gönderilecektir.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi ne gönderilecektir. Sorumlu Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. AHMET ÇİMEN Uygulama Okulu : ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU Sıra No Öğrencinin Adı ve Soyadı........ 9. 000 ÖZLEM ZEYBEK 0... 000 MELEK TÜRK 000 BAHAR YILDIRIM 000 REMZİ DENİZ

Detaylı

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ S.No Adı Soyadı Bölümü Lisans Not %80 Yazılı Sınav Notu %20 Başarı Ort. Sonuç/Açıklama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kurum Tarih Pozisyon Acıbadem Üniversitesi Haziran 2014 Araştırma Görevlisi

ÖZGEÇMİŞ. Kurum Tarih Pozisyon Acıbadem Üniversitesi Haziran 2014 Araştırma Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gizem ŞAHİN 2. Doğum Tarihi: 27.11.1991 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi / Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik (ÖSYM Tam Burslu) Acıbadem

Detaylı

Doğuş Üniversitesi, KLİNİK PSİKOLOJİ İstanbul 2011 2015 ( % 100 Burslu)

Doğuş Üniversitesi, KLİNİK PSİKOLOJİ İstanbul 2011 2015 ( % 100 Burslu) 1 UZMAN KLİNİK PSİKOLOG ŞEBNEM YÜKSEL 2007 yılında çalışma hayatıma başladım ve yetişkin, aile, çift, çocuk ve ergenlerle klinik psikolog olarak çalışmaktayım. Bilişsel-Davranışçı Terapi ve Virginia Satir

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr Kültür, inanç Fiziksel çevre SAĞLIK Yaşam koşulları Ekonomik

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

FEN LİSESİ PANSİYONU KIZ ÖĞRENCİ LİSTESİ (FEN LİSESİ) SR ADI SOYADI SINIF FEN LİSESİ. 1 NİMET DEMİRCİ 9 Fen Lisesi. 2 DİLA ÖZDEMİR 9 Fen Lisesi

FEN LİSESİ PANSİYONU KIZ ÖĞRENCİ LİSTESİ (FEN LİSESİ) SR ADI SOYADI SINIF FEN LİSESİ. 1 NİMET DEMİRCİ 9 Fen Lisesi. 2 DİLA ÖZDEMİR 9 Fen Lisesi FEN LİSESİ PANSİYONU KIZ ÖĞRENCİ LİSTESİ (FEN LİSESİ) SR ADI SOYADI SINIF FEN LİSESİ 1 NİMET DEMİRCİ 9 Fen Lisesi 2 DİLA ÖZDEMİR 9 Fen Lisesi 3 BENGİ SU PICAK 9 Fen Lisesi 4 ÜMMÜHAN SENA AKCİN 9 Fen Lisesi

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi ,700 ASiL 2 DUYGU ÖZTÜRK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi KİMYA ,300 ASiL 3 SEVCAN ŞEFLEK

Fen Edebiyat Fakültesi ,700 ASiL 2 DUYGU ÖZTÜRK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi KİMYA ,300 ASiL 3 SEVCAN ŞEFLEK Şube 3 - Kimya Grubu - Kontenjan: 25 Diger Universiteler Kontenjan: 6 Sıra Adı Soyadı Üniversite Fakülte Bölüm 1 BUKET GÖZLER Celal Bayar Üniversitesi Edebiyat Not Ortalaması Yüzde Karşılığı SONUÇ 3.43

Detaylı

sahipliğinde, Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği Ankara Şubesi ve Hemşirelik Eğitimi

sahipliğinde, Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği Ankara Şubesi ve Hemşirelik Eğitimi Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü nün ev sahipliğinde, Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği Ankara Şubesi ve Hemşirelik Eğitimi Derneği işbirliği ile 02-04 Nisan 2015 tarihleri

Detaylı

Son iki yılda ilaç endüstrisi ve başka kuruluşlarla gelir getirici ilişkim olmamıştır.

Son iki yılda ilaç endüstrisi ve başka kuruluşlarla gelir getirici ilişkim olmamıştır. Son iki yılda ilaç endüstrisi ve başka kuruluşlarla gelir getirici ilişkim olmamıştır. TIP EĞİTİMİNDE SOSYAL PSİKİYATRİ Prof.Dr. Orhan DOĞAN Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Tıp eğitiminde psikiyatri Tıp

Detaylı

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat Yurtiçi 2.sınıf yatay geçiş sıralaması İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı Yatay Geçiş Sonuçları ASIL 1 İbrahim Sağlam 3,96 26,00 486,441 34,8244 Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

Okul Sağlığına Genel Bir Bakış ve Okul Sağlığında Ruh Sağlığının Yeri. Dr Hilal Tıpırdamaz Sipahi 22 Ekim 2003

Okul Sağlığına Genel Bir Bakış ve Okul Sağlığında Ruh Sağlığının Yeri. Dr Hilal Tıpırdamaz Sipahi 22 Ekim 2003 Okul Sağlığına Genel Bir Bakış ve Okul Sağlığında Ruh Sağlığının Yeri Dr Hilal Tıpırdamaz Sipahi 22 Ekim 2003 Okul dönemi 6-19 yaşlar arasını kapsar, iki dönemdir erken okul yaşı ve prepubesans kızlarda

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ UYGULAMA ÖĞRENCİ-DANIŞMAN LİSTESİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ UYGULAMA ÖĞRENCİ-DANIŞMAN LİSTESİ Uygulama Danışmanı Tezsiz Yüksek Lisans Tezli Yüksek Lisans Doktora Prof. Dr. İlhan TOMANBAY Zühal ŞAHİN- Kırıkkale Aile ve Sosyal Politikalar İl Murat AKKAYA- Hande ALBAYRAK- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2014 (15): 1

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2014 (15): 1 ISSN : 1307-4474 2014 (15): 1 EGE EĞİTİM DERGİSİ Sahibi / Owner Prof. Dr.Süleyman DOĞAN Eğitim Fakültesi adına Editör (Editor) Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI Editör Yardımcıları (Asistant-Editor) Yrd. Doç.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2008. Y. Lisans KLİNİK PSİKOLOJİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2008. Y. Lisans KLİNİK PSİKOLOJİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İREM YOLA 2. Doğum Tarihi: 23.11.1986 3. Unvanı: UZMAN 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2008 Y. Lisans KLİNİK PSİKOLOJİ

Detaylı

YILLIK EĞİTİM PLANI (2013)

YILLIK EĞİTİM PLANI (2013) in Konusu Tüberküloz i Üriner Sistem Enfeksiyonlarından Korunma YILLIK EĞİTİM PLANI F KY 028 Ekim 2009 00 -- 1 / 6 i Veren Kişi / Uzm. Dr. Hüsamettin SAZLIDERE Halka Açık 17 Arzu TURAN Hemşireler 21 İtaki

Detaylı

İDARECİ VE ÖĞRETMEN ARKADAŞLARA

İDARECİ VE ÖĞRETMEN ARKADAŞLARA T.C. KAĞITHANE KAYMAKAMLIĞI İstinye Anadolu Lisesi SAYI : 326283.13-.755.02.06/ KONU : Komisyon-Kurul Görevleriniz 16.09.2016 Orta Öğretim kurumları Yönetmeliği gereğince 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı

Detaylı

ARTVİN ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ. - Okul Müdürü : İsmail SANCAR. - Uygulama Koordinatörü: Medet POLATDEMİR

ARTVİN ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ. - Okul Müdürü : İsmail SANCAR. - Uygulama Koordinatörü: Medet POLATDEMİR PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA OKULLARI, UYGULAMA KOORDİNATÖRLERİ VE UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ LİSTESİ ARTVİN ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ - Okul Müdürü :

Detaylı

KOMİTE ÜYELERİ İSİM LİSTESİ BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT KURULU KOMİTESİ. Anestezi Uzmanı BİLGİ YÖNETİMİ KOMİTESİ BİLGİ GÜVENLİĞİ SORUMLU EKİBİ EĞİTİM KOMİTESİ

KOMİTE ÜYELERİ İSİM LİSTESİ BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT KURULU KOMİTESİ. Anestezi Uzmanı BİLGİ YÖNETİMİ KOMİTESİ BİLGİ GÜVENLİĞİ SORUMLU EKİBİ EĞİTİM KOMİTESİ KOMİTE ÜYELERİ İSİM LİSTESİ BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT KURULU KOMİTESİ Başkan Dr. Enis GÜMÜŞTEKİN Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mustafa ŞİMŞEK Anestezi Uzmanı Sekreterya Meltem YILDIZ Organ ve Doku Nakli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı