MAKSUD MÜZAKERESİ. Musannıf Hazretleri Fiillerin taksimatını Bina kitabındakinden biraz farlılıkla (adet bakımından) 30 bâb olarak beyan eder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKSUD MÜZAKERESİ. Musannıf Hazretleri Fiillerin taksimatını Bina kitabındakinden biraz farlılıkla (adet bakımından) 30 bâb olarak beyan eder."

Transkript

1 MAKSUD MÜZAKERESİ... ن م س ن م ح ر م س... Maksut un musannıfı İmam-ı Azam Ebû Hanife Hazretleridir. Hicrî 80 de Kûfe de doğmuş ve Hicrî 150 de de Bağdat ta vefat etmiştir. Musannıf Hazretleri; Arabî ilimlerin, şer i ilimleri öğrenmeye vesile olduğunu beyan eder. Ki Arabî ilimlerden bazıları şunlardır; ت غ ع ن ي ع ل ط ن ع و ح ع ر ع ى م ل م ع ى ب ر ع Şer i İlimlerden bazıları ise şunlardır; م ال ع ه ق ع و ث ند ع ر س ع ى م ل م ع ى ى ش Maksut; Sülasî mücerredin ikinci babından İsm-i Mef uldür. Tasrifi;. Şeklindedirله حث ع ح ك قذ ع ا عث ر ر هح ع ا ث ق ن ه ثع ر ع ث Maksut un 2.bâbdan olduğuna delil olan Ayet-i Kerime; ل ى ن ذ ع ف ح قا ث ع ayetidir. (Lokman Sûresi 19) ق و ل ن ع ح غع ح قغ عقأ ع ع ي ع ح ذ ع ل ي ح ق ا ع Bu ayette ki, ث ع ق ا emrinin dalaletiyle, ل ه حث ع kelimesi 2. bâbdan gelmektedir. Her kitabın başında söylenmesi vacip ve caiz olan 7 şey vardır. Vacip olanlar; 1- Besmele 2- Hamdele 3- Salvele (Salâvat-ı Şerife) Caiz olanlar; 1- İsm-i Kitap (Kitap ismi) 2- Fenni Kitap (Kitabın içeriği, sarf v.s.) 3- Tâdâlı Fusül (Fasıllar) 4- Tebyîni Garaz (Maksadını Beyan) Musannıf Hazretleri Fiillerin taksimatını Bina kitabındakinden biraz farlılıkla (adet bakımından) 30 bâb olarak beyan eder. FASILLAR 1.Fasıl: Bu fasıl, mastardan çıkarılmalarına ihtiyaç şiddetlenen vecihler hakkındadır. Mastardan çıkarılmalarına ihtiyaç şiddetlenen vecihler altı tane idi. 1- Mazi 2- Muzâri 3- Emir 4- Nehiy 5- İsm-i Fâil 6- İsm-i Mef ul. Mastar mimli veya mimsiz olmaktan hâlî (boş) değildir. Eğer mimsiz olursa; Semâî diye adlandırılır. Semâî; Araplardan geldiği üzere muhafaza edilen kelime demektir.

2 Semâî mastar, üzerine kıyas olunmaz. Bunlar kıyasa muhaliftirler. Sülâsî nin gayrisinde ise kıyas vardır. Eğer mimli olursa; bakılır, eğer Muzârinin aynel fiili meftuh veya mezmum ise, mastar mimi, ismi zaman, ismi mekân ح ل ع ف vezni üzere gelir. Ancak şâzlar (istisnalar) vardır. Bunlar aynel fiilinin kesresiyle gelirler;... ح ق ل ى ح ق ل س ذ ح ق ل س ا ث ح ق ل ت ب ق ل ط م ا Eğer Muzârinin aynel fiili meksur olursa, (Yani 2. ve 6. bablarda) mastar " ل عل ر ع" mîmi vezni üzere gelir. (Ancak ح ق ل ق ل ا ا istisna. Bunlar aynel fiilinin kesresiyledir.) [/color]ism-i Zaman ve İsm-i Mekan ل ر ل ع vezni üzere gelir. Nagıs Fiillerde; İsm-i Zaman, ism-i mekân, mastar ح ل ع ف vezni üzere gelir. Misal Fiillerde; İsm-i Zaman, ism-i mekan, mastar bütün bablarda ح لع ف vezni üzere gelir. Lefif-i Makrun; Nagıs gibidir. ح ل ع ف vezni üzere gelir. Lefif-i Mefruk; Misal fiil gibidir. ح لع ف vezni üzere gelir. Sülasi üzerine zâid olursa, mastar mimi, İsm-i zaman, İsm-i Mekân, İsm-i Mef ul sülasinin gayrisinde ki, bütün baplarda, Muzârinin meçhul vezni üzerine gelir. Muzaraat harfi, mezmum bir mim ile değiştirilir. 1-) Fiil-i Mazi: Fiil malum veya meçhul olmaktan hâlî (boş) değildir. Eğer Mazi malum olursa, ister müzekker ister müennes olsun, ahirindeki harf müfret ve tesniyede feta üzerine mebnidir (kalıcıdır). Cemi müzekker ğaiblerde mezmumdur. Geri kalanlarında sakindir. Evvelinde Hemze-i Vasıl bulunan südasi ve humasi müstesna, mazinin ilk harfi bütün baplarda meftuhtur. Hemze-i Vasıllar ق بيع ه ل ز مع Bunlar; Hemze-i vasıl başlangıçta sabittir, geçiş halinde düşer. ح ق,ح ق ن ي ع, ح ق ن ي ع, ح قل بمع,ح قل باع,ح ق بغع,ح ق ل ي ع, dir. ح قن لبيع, ح قس بغع, س بالع Humasi ve südasiden, mazi, mastar ve emrin hemzesi Hemze-i Vasıldır. Sülasiden Emri hazırın hemzesi Hemze-i Vasıldır. Lamı Tarife bitişen hemze, Hemze-i Vasıldır. Lam-ı Tarife bitişen hemze ve ح ر (eymünin) in hemzesi meftuhtur. Hemze-i Vasıllar meksur olduğu halde bunlar istisnadır. 1. ve 5. bablardaki Emr-i Hazırın hemzesi aynel fiiline tabi olduğu için başlangıçta mezmumdur. Südasi ve humasinin mazisinin meçhulünün hemzesi, mezmumdur. (Hemze-i Vasıl olduğu halde) Hemze-i Kat ıllar (Düşmeyen Hemzeler) 1-) İf al babının hemzesi. 2-) Mütekellimin Hemzesi. 3-) Ceminin Hemzesi. 4-) İstifhamın hemzesi. 5-) İsmi tafdılın hemzesi.

3 ) يي) hemzesi. ile nida olunan, İsmi Celalin " ي 6-) 7-) Sıfat-ı Müşebbehe nin hemzesi. 8--) Mazinin kendi hemzesi. 9-) Lam-ı Tarifin hemzesi. 2-) Fiil-i Muzari: Tarifi; Fe hüvellezi yekünü fî evvelihi harfun min Hurufi alel mâzî (eteyne), bi şartın enyeküne zâlikel harfü zâiden " ق ن ي ع " Manası;Fiil-i Muzari; Mazi üzerine zaid olmak şartıyla evvelinde ق ن ي ع harflerinden bir harf bulunandır. 1. Muzaraat harfi yani ق ن ي ع (eteyna) harfleri bütün babların Malumunda meftuhtur. Ancak istisna olarak Rubailerde mezmumdur. Tüm rubailerde Muzaraat harfi mezmumdur. Misal: ث ا دع ن gibi. 2. Muzârinin lamel fiilinden önceki harf Rubai, Humasi ve Südasilerde meksurdur. Ancak ن ر ى لع ر لع ن ر م لع babları müstesna. Bunlarda meftuhtur. Meçhulde ise; 1. Muzaraat harfi mezmumdur. ) ن ع ن ع) sakindir. 2. Malumunda sakin olan, meçhulünde de hâli üzere 3. Geriye kalanlar ise meftuhtur. 4. Malum ve meçhulünde Fiil-i Muzâriyi cezm edici ve nasb edici bir harf bulunmadığı müddetçe, lamel fiili mezmumdur. 3-) Emir ve Nehiy: Emir ve Nehiy, Muzârinin lafzı üzerinedir. Bunlar meczumdurlar. Cezim alâmetleri; 1.Tesniye nunu nun düşmesiyledir. ( Muzârisi: قي ع ن iken Emr-i Gaib: ق ن ع şeklindedir. 2. Cemi müzekker nu nunun düşmesiyledir. ( Muzarisi: ن حي ع iken, Emr-i Gaib: ن حق şeklindedir. 3. Müfret müennes muhataba nu nunun düşmesiyledir. 4. Geriye kalanlarda, Sahih lâmel fiilinin sukûnu ve illetli lâmel fiilinin düşmesiyledir. Ama cemi müennes nun u müstesna, çünkü bu cemi müennes nun u cezim ve gayrisinde sabittir. Emr-i Hazır: Emri hazır, muzarinin müfret müzekker muhatabından, Muzaraat harfinin düşmesiyledir. Muzaraat harfinin mâbâdi (sonra ki harf) sakin ise evveline hemze-i vasıl getirilir. Eğer harekeli ise ahiri sakin kılınır. Misalen; ق ع Hazır=, Emri ع ع muhatabı= Muzârinin müfret müzekker Muzârinin müfret müzekker muhatabı= ثع, Emri Hazır= ى ث ع Şeklindedir. 4-) İsm-i Fail: Mazinin aynel fiiline bakılır. Aynel Fiilinin harekesi: Meftuh ise; ع (nâsırun) vezni üzere gelir. (1, 2. ve 3.bablar) Mezmum ise; ى م نال ع vezni üzere gelir. (5.Bab) ع ل نا ع vezni üzere, Lazımda ise ى ال ع Meksur ise; Müteaddide 6.bablar) vezinlerinde gelir. (4 ve ى ط ى ي ع ve ق و ل ع, ز ل ي ع, ول ع ق و ل قي ع ق و ل ع

4 ول ع و ل قح قي ع و ل قا ع ى ط ر قط ع ى ط ى ي ع ى ط ى ي ع ى ط ط ع ى ط ى ن ي ع ى ط ى ش 5-)İsm-i Mef'ul: Sülasinin bütün bablarında ح ع" "ل ا ve " ن ع" vezni üzere gelir. Mübalağa lazım vezinleri; " غ ع,ل ن ع,ل ث ق ع,ن ه م ع, ر ل ع, ك قب ع, ثي نن ع, ا لحل ع " Vezinle rinde gelir. Not: غ ع" " kelimesinin aynel fiili sakin kılınarak, غ ع" " yapılırsa, İsm-i Mef'ul manasında olur. 2.FASIL: (Musannıf hazretleri bu kısımda daha çok, Bina ve Emsile kitaplarında okunanları anlatmaktadır.) Bu fasıl, Sahih fiillerin tasrifi (çekilişi) hakkındadır. Fiili mazi, fiili muzari, malumda ve meçhulde 14 vecih üzeredir. Bunlardan üçü gaib, üçü gaibe, üçü muhatap, üçü de muhatabadır. İki tanesi ise Mütekellim içindir. Ancak Emir ve Nehiy in malumlarında bu mütekellim için olan iki vecih gelmez. İsmi Fail: 10 vecih üzere gelir. Cemi müzekker 4 lafız üzeredir. Cemi müennes ise 2 lafız üzeredir. İsmi Mef ul: 7 vecih üzere tasrif olunur. Cemi müzekker 2 lafızdır. Cemi müennes bir lafızdır. Te kit Nun u (Nûnu Müşeddede): Emir ve Nehiy in malumda ve meçhul de cemisi üzerinedir. Nun u Muhaffefe de böyledir ama Nun u Muhaffefe, Tesniye ve cemi müennese dâhil olmaz. Emri Gaib Nun u Müşeddede; ن ي ع ن قي يع ن ي ع ن ي يع قي يع ي ع Emr-i Gaib Nun u Muhaffefe; ن ي ع Müzekker: Müfret ن ي ع Müennes: Müfret ي ع Müzekker: Cemi Emri Hazır Nun u Müşeddede; ق ي ع ق قي يع ق ي ع ق ي يع ق قي يع ق ي ع Emri Hazır Nun u Muhaffefe; ق ي ع muhataba: Müfret Müzekker ق ي ع muhataba: Cemi Müzekker

5 ق ي ع muhataba: Müfret Müennes Sülasî Mezîdün Fîhi Rubâîlerde, Mütekellimlerde iki hemzenin cem etmemesi (bir arada gelmemesi) için, muzârinin hemzesi hazfolunur. Bu fasılda bazı kaideler vardır. Bunlardan bir kaçını örnekleri ile verelim; iğlali; nın (ق ث ع) bedel, a idğam ettik. İdğamdan (ث) yi (غ) a (ث) yakın olduğundan mahreci, nin (غ). idi ( ث ع) aslında (ق ث ع) Müdğamün fîh olan a (ث) bir şedde verdik. Sakinle başlamak mümkün olmadığından evveline bir hemze getirdik (ق ث ع) ve oldu. yapılır. nin (ق ا ل ع) iğlali de bu şekilde 3.FASIL: Bu fasıl bir takım fâidelerin beyanı hakkındadır. Lazım fiilin Müteaddî olması; (ق ه ا قع) getirilmesi. 1-) Evveline hemze ( ق ع ه ا غع ( getirilmesi. 2-) Sonuna Harf-i Cer (ه ا قع) iledir. 3-) Aynel fiilinin şeddelenmesi dir. nin hazfi ile (غ) bablarındaki ( ر م ل ع) ve " ر ل ع" 4-) Müteaddi fiilinin lazım olması ise; 1-) Tağdiyet sebeplerinin hazfiyle. naklederek. babına (ق س ع) 2-) ziyadesiyle. nin (غ) babının evveline (ر ر ى م ل ع) (-3 NOT: Lazım fiilden, Mef ulü bih ve meçhul gelmez. Çünkü lazım fiil, Mef ulü bihe muhtaç değildir. Müteaddî ise bunu hilâfınadır. Yani, Mef ulü bihe muhtaçtır. Burada Musannıf hazretleri bir takım kaidelerden bahsediyor idi. 1. Kaide: Eğer nin (ق ل ع) fail fiilinde ıdbak harfleri nden ط ا ص) (م biri olursa şu misallerde ki hükümler geçerlidir; nin (ق ط Aynel fiilinde ıdbak ث ع) idi. (ق ط ث ع) aslında (ق ط ث ع) harflerinden (ط) bulunduğundan, yi (غ) ya (ط) çevirdik. İki harfide birbirine idğam ettik. İdğamdan bedel birde şedde verdik. idi. (ق ع) aslında (ق ط ع) aslında (ق ط ر ب ع) idi. (ق ب ع)

6 Gibi idi. (ق ط ث ع) aslında (ق ط ث ع) 2.Kaide: Eğer nin (ق ل ع) fail fiilinde ك ز) (ث harflerinden biri olursa, (غ) harfi, (ث) harfine çevrilir. Misal; idi. (ق ث ل ا ع) aslında (ق ث ل ا ع) idi. (ق ك ع) aslında (ق ك ع) idi. (ق ك ا ع) aslında (ق ك ث ا ع) 3. Kaide: Eğer nin (ق ل ع) fail fiilinde ع د) (ح harflerinden biri olursa, bu harfler ye (غ) kalb olunur. Sonra da ( nin (ق ل ع sine (غ) idğam olunurlar. Misal; idi. (ق ح ن ر ع) aslında,(ق ه ش) idi. (ق ن س ع) aslında,(ق س ع)ع idi. (ق ت ع) aslında,(ق ت ع) İsimlere ve fiillere ziyade kılınan harfler, 10 tanedir ve س نع ق ن ح ال ع) ) harfleridir. Bir kelime üç üzerine zâid olup, kendisinde س نع ق ن ح ال ع) ) harflerinden biri varsa, bu harf zâiddir diye hükmolunur. Eğer o kelimeden, o harf çıkarıldığında bir mana ihtiva etmiyorsa, o zaman, o harf zaid değildir diye hükmolunur. Misal; ح س ح س ع) ) gibi. Rubaî bablarının tamamı Müteaddî içindir. Ancak ث ر ع) ) lazım içindir. Humâsî bablarının hepsi lazım içindir. Ancak ر ل ع) ) ق ل ع) ) ve ر ى ل ع) ) babları müstesna. Bunlar müşterektir. Südâsî bablarının hepsi lazım içindir. Ancak ق س ر ل ع) ) babı müstesnadır. Çünkü ق س ر ل ع) ) babı, lazım ile Müteaddî arasında müşterektir. Ve bir istisnâi durum daha olarak, ق م ش) ) babından olan, ق س ث قنع) )=(galip geldi) ve ق ث قنع) )=(kahretti) kelimeleri Müteaddî kelimelerdir. Ef ale nin hemzesi yedi manaya gelir;.(ق ل قع ( Misal; 1-) Tağdiyet. Lazım fiili müteaddi yapmak demektir. Aslen, ( ( ال ع lazım iken, ( ل قع (ق =(Ben ona ikram ettim) şeklinde Müteaddî olur. 2-) Sayrûret. Sonradan olmak, intikal etmek manasındadır. Misal; ( الع ق ل ى ش (ق =(Adam yürür oldu) 3-) Vicdan. Misal; ( قع (ق ه م =(Ben onu cimri buldum)

7 4-) Haynûnet. Bir şeyin vakti gelmek manasındadır. Misal; ( زع ق و ث ع (ق ز =(Hasat vakti yakın oldu) 5-) İzalet. Gidermek, halletmek demektir. Misal; ( قع (ق ى ن =(Ben ondan şikayeti giderdim) 6-) Duhul. (Girmek) Misal; ( الع ق ر ع (ق =(Adam sabaha dahil oldu) (ق الع ق ي ع ( Misal; 7-) Kesret. Çokluk denektir. İstef ale nin Sin i altı manaya gelir; ; ) ع ق س ت ر ع ( Misal: 1-) Talep. (ق س ه ع ( Misal: 2-) Sual. 3-) Tahavvül. Dönmek manasındadır Misal: ( ق ه ل ع ق س ه ل ع ) =(Şarap sirkeye döndü) 4-) İtikad. Misal: ( ل قع (ق س =(Ben onun cömert olduğuna inandım) ع (ى ن ي ق س ا ث غع ( Misal: 5-) Vicdan. (ق ل ن ع ع ى ث ق ه ح الع ق س ا ا ع ( Misal: (-6 Teslim. İĞLAL KAİDELERİ kalbolunurlar. elife ع ve ح harekeli olup, mâgablileri meftuh olursa ع veya ح 1-) Misal ر ر قل ع aslında ر ح ل ع idi. ح harf-i illet müteharrik, mâgablinin harekesi meftuh olduğundan elife kalp ettik, يف oldu. Ayrıca, Nakıs Fiilden (ق ز ع) ve ال ع) (ع kelimeleri, tesniyelerde müfretler ile karışmaması için elife kalbolunmazlar. Cemi müennes, muhatab ve muhatabalarda ve nefsi mütekellimlerde ح ve ع sakin oldukları için elife kalbolunmazlar. Ama bu son söylenenlere istisna olarak, ح ve ع nin harekeleri makabline nakledilerek, sukunu gayri ile sakin olduklarında elife kalbolunurlar. Misal; (ق ز ع) aslında ق ن ا ع) )idi. ع Harf-i İllet müeharrik ve makabli sahih sakin bir harf olduğundan nin ى harekesini makablinde ki sahih sakin olan ب) )ye naklettik. (ع) harfi sukûnu gayr-i aslî ile sakin oldu ve elife kablolundu. Tesniye Müenneste: ل غ ع) (ق aslında ل ن غ ع) (ق idi. (ع) harf-i illet müteharrik makabli meftuh olduğundan elife kablolundu. İki sakin içtima etti. Birisi Elif-i Maklûbe diğeri ise (غ) harfidir. (Not: Burada ki (غ) harfi sakin idi. Tesniye elifinden dolayı harekelenmiştir. Bu hareke arızîdir. Arızî de yok gibidir.) Elif-i Maklûbe hazfedildi.

8 Ecvef den Cemî Müenneste: م ي ع) (ا aslında ي ع) (ا ح idi. ح harf-i illet müteharrik, mâkablinin harekesi meftuh olduğundan elife kalp ettik, iki sakin içtima etti. Elif-i Maklûbe hazfedildi ve (ا م ي ع) oldu. Giden ح harfine dalalet etmesi için ın harekesi zammeye tebdil edildi ve م ي ع) (ا oldu. (Çünkü dan ح zamme doğar) ه ى ف ع Misal; ister sakin, ister meftuh olsun, mâgabli meksur olduğu zaman, hali üzerine terk edilir. ى 2-) gibi. ه ى ن غ ع olunur. harfine kalp ح harfi, ع olursa, sakin olup, mâgabli mezmum ع 3-) Misal; ن حس ع aslında ن ن س ع idi. kalbolunur. harfine ع harfi, ح olursa, sakin, mâgabli meksur ح 4-) Misal; ا نل ع aslında, ا ح ل ع idi. harfi illet ح hazfettik. ın ن zammesini geldiğinden, ın zammesi ağır ن önce, ın kesresinden ح müteharrik, ın ح harekesini harfine verdik ve kaide gereğince, ı ح ye ع kalbettik, ا نل ع oldu. 5-) Harekeli ح, kelimenin ahirinde bulunup, mâgablide meksur olduğu zaman ح harfi, ع ye kalp olunur. Misal; ف ع aslında ح ع idi. Nakıs fiilin cemi müzekkerinin meçhulünde: (ح زع) aslında زع) (ح ز idi. Kesreden zammeye huruç lazım gelmesin için, ز nin kesresini hazfettik. ع harf-i illet müteharrik makabli sakin olan ز olduğundan, nin ع harekesini ye ز verdik. İki sakin içtima etti. ع harfini hazfettik (ح زع) oldu. nin harekeleri, sakin olan ع ve ح harekeli olup, mâgablileri sahih sakin bir harf olduğunda ع ve ح 6-) harfe nekledilir. Misal; ( ن ه حلع ) aslında, (ن ه حلع) idi. kelimenin lamel fiilinde harekeli oldukları zaman, mâgablide harekeli bir harf olduğunda, mensup ع ve ح 7-) olmadığı müddetçe sakin kılınır. Misal; ن ل ش aslında, ن ل شع idi. 8--) Bir kelimede iki ح içtima edip, birincisi sakin. İkincisi harekeli olduğunda, birincisi ikincisine idğam olunur.

9 Misal; ل ت زح ع aslında, ل ت زحح ع idi. 9-) Bir kelimede ح ve ع içtima edip, birincisi sakin ikincisi harekeli olduğunda, ح harfi, ع ye kalbolunur. nin ع binası sahih olsun için, birincinin mâgabli kesrelenir. de ع ye ع idğam olunur. Misal; ل ل ف ع aslında, ل لحز ع idi. Ecvef den İsm-i fâil: قا ل ع) ( ر mazide (ا ل ع) idi. Fâil fiili ile Aynel fiili arasına bir ism-i fâil elifi ziyade ettik. İki sakin içtima etti birisi İsmi fâil elifi diğeri Elif-i Maklûbe. Elif-i Maklûbe yi hemzeye tebdîl ettik. Ecvef den İsm-i Mef ul: (ل نل ع) aslında حل ع) (ل ن idi. nin ع harekesini sahih sakin olan ذ e verdik. İki sakin içtima etti. harfini ع hazfettik. Giden ع harfine dalalet etmesi için, in ذ zammesini kesreye tebdîl ettik. Ve 4.Kaideyi uygulayarak harfini ح harfine ع kalbettik. Ecvef ten Emr-i Gâip: ل ع) ( ن ه aslında ( ن ه حل ع) idi. ( 6.Kaide uygulandı) Ecvef ten Emr-i Hazır: ل ع) (ا aslında ا حل ع) (ق idi. (Diğerlerine benzer şekilde iğlâli yapılır) Misal fiilin fâil fiilinde ki ح harfi, 2.bab, 3.bap ve 6.bapların muzâri, emir ve nehiylerinin mâlumlarında bu ح harfi düşer. Lefif-i Makrûn un Aynel fiilinin hükmü sahih fiilin Aynel fiilinin hükmü gibidir. Lefif-i Makrûn un lâmel fiilinin hükmü nâkıs ın lâmel fiilinin hükmü gibidir. Lefif-i Mefrûk un fail fiilinin hükmü misal fiilinin ki gibidir. Lefif-i Makrûn un lamel fiilinin hükmü nakıs fiilinin ki gibidir. Emri hazır: ا ق ع ا ن اح ع ع ا ن ا ني ع Şeklindedir. (ا ق ع) aslında ع) (عق ح idi. Misal fiilde ki gibi, fail fiilinde ki ح harfi düştü. Nakıs da ki gibi de lamel fiilinde ki harfi ع hazfedildi. Geriye harfi meksur olarak bâkî kaldı. Müfret Müzekker muhatapta âhirine bir ن harfi getirildi (ا ق ع) oldu. İDĞAMLAR İdğam-ı Vâcip: Muzaaf fiilin Aynel fiili sakin, lamel fiili harekeli olduğu zaman veya her ikisi de harekeli olduğu zaman idğam-ı vacip olur. idi. (ل ث ث ع) aslında (ل ث ع)

10 idi. (ن ل ث ثع) aslında (ن لث ع) Birinci ın ث harekesi mim harfine nakil olundu. Birincisi sakin ikincisi harekeli olduğundan, birincisi ikincisine idğam olundu. İdğamdan bedel birde şedde verildi. İdğam-ı Mümteni :Aynel fiili harekeli, lamel fili sakin olursa İdğam-ı Mümteni olur yani idğam yapılmaz. Misal; (ل ث ث ي ع) gibi. ال ع) Misal; İdğam-ı Câiz: Aynel fiili ve lamel fiili sakin olursa, ikincisi harekelenir ve birincisi ikincisine idğam olunur. ise harekelendi ve birincisi ث ın ث harekesi mim harfine nakil olundu. İkinci idi. Birinci (ن ل ث ث ع ال ع) aslında ع (ن لث ikincisine idğam olundu. Burada ث üç şekilde harekelenebilir. 1. Harekelerin en hafifi Fetha olduğundan fethalanabilir. 2. Aynel fiiline teb an zammelenebilir. =(Sakin harekeleneceği zaman, kesreyle harekelenir) kaidesince ( م س ع و ي ذ ع و ي ذ ع ق ك ق ق س يع).3 kesrelenebilir. MEHMÜZÜN HÜKÜMLERİ 1-) Eğer hemze sakin makabli harekeli olursa, hâli üzere terk etmekte caizdir, makablinin harekesi cinsine kalbetmekte câizdir. Eğer makabli meftuh ise; hemze elife kalbolunur. Misal; (ن لع) aslında (ن ي لع) idi. Eğer makabli kesre ise; hemze harfine ى kalbolunur. Misal; (ق ن ك ي ع) aslında (ق ا ك ي ع) idi. Eğer makabli mezmum ise; hemze ح harfine kalbolunur. Misal; حل يع) (ن aslında ن ل يع) (ن idi. 2-) Hemze harekeli makabli de harekeli olursa hemze değişmez. Misal; ع) (ا gibi. 3-) Hemze harekeli, makabli sakin olsa hâli üzere terk etmek câiz olduğu gibi, harekesini makabline nakletmekte câizdir. Misal; (س ل ع) (ق س ا ل ع) gibi. ( ل غ)

İsmi Tafdil. Alimde olan hilimden (yumuşaklıktan) daha güzel bir hilm hiçbir kimsede olmamıştır. Bu misalde ل الك ح lafzı, ismi tafdil olan

İsmi Tafdil. Alimde olan hilimden (yumuşaklıktan) daha güzel bir hilm hiçbir kimsede olmamıştır. Bu misalde ل الك ح lafzı, ismi tafdil olan İsmi Tafdil Alimde olan hilimden (yumuşaklıktan) daha güzel bir hilm hiçbir kimsede olmamıştır. Ben hiçbir adam görmedim ki, onun gözünde olan kuhlin güzelliği, Zeydin gözünde olan kuhlin güzelliği gibi

Detaylı

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN ب ت ا ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ÖNSÖZ...2 Harfler.3 Üstün...5 Esre..6

Detaylı

ARAPÇA-III KISA ÖZET KOLAYAOF

ARAPÇA-III KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ARAPÇA-III KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

tyayin.com fb.com/tkitap

tyayin.com fb.com/tkitap 2. Dönem konu 7 İşaret isimleri tyayin.com fb.com/tkitap Yakın İçin Kullanılan İşâret İsimleri Cemi(Çoğul) Müsenna(İkil) Müfred(Tekil) ه ذ ا ه ذ ه ه ذ ان - ه ا ت ن - ه ذ ي ن ه ات ي ه ؤال ء هؤ ال ء Bunlar

Detaylı

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ)

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) ب ت خ ح ج ث Dil ucu ile üst uçlarından ا ذ ر ز Boğazın ağza en yakın olan kısmından Dil ucu ile üst diplerinden Peltektir. Boğazın orta kısmından Dudaklar

Detaylı

Arapça Dersleri-17: Mezîd Fiiller - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Arapça Dersleri-17: Mezîd Fiiller - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Değerli kardeşlerim bir arapça dersi ile yine sizlerle beraberiz. Malum 2012-2013 yılı eğitim-öğretim yılı başladı açık öğretim ilahiyat dersleri de Kasım ayı itibariyle başlıyor. Özellikle bugüne kadar

Detaylı

Fiil Yapılarına Genel Bir Bakış Sülasi Mücerred Filler

Fiil Yapılarına Genel Bir Bakış Sülasi Mücerred Filler İZZİ DERSLERİ 1 1 Fiil Yapılarına Genel Bir Bakış Sülasi Mücerred Filler ف ع ل ف ع ل ف ع ل ي ف ع ل ي ف ع ل ي ف ع ل ي ف ع ل ي ف ع ل ن ص ر ي ن ص ر ض ر ب ي ض ر ب ح س ن ي ح س ن ع ل م ي ع ل م ح س ب ي ح س ب

Detaylı

BİNA TERCÜMESİ. Ömer Necati

BİNA TERCÜMESİ. Ömer Necati BİNA TERCÜMESİ Ömer Necati 1 Bu Kitap, Sarf konusunu içeren Bina Kitabıdır. Bismillahirrahmanirrrahim Ey İlim Talibi! Sen bil ki tasrif, otuz beş babdır. Onlardan altısı sülasi mücerred içindir. 1. Bab:

Detaylı

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme م م ب Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme Video olarak bak Önemli not :Bu yazı, şaz kıraatler içerir.bu yüzden kendi bildiğiniz şekilde Kur an ı okumaya devam ediniz. ا رل س م ب ا رل ح بي م ب س بي ه للا

Detaylı

AVÂMİL RİSÂLESİ. İMÂM BİRGİVÎ Takıyyüddin Mehmed b. Pîr Ali el-birgivî (929/ /1573)

AVÂMİL RİSÂLESİ. İMÂM BİRGİVÎ Takıyyüddin Mehmed b. Pîr Ali el-birgivî (929/ /1573) AVÂMİL RİSÂLESİ ر سا ل ة ال ع وا م ل İMÂM BİRGİVÎ Takıyyüddin Mehmed b. Pîr Ali el-birgivî (929/1523-981/1573) Çeviren: MUSA ALAK İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Arap Dili ve Belâğatı Okutmanı

Detaylı

1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında

Detaylı

Mezîd Fiiller (Artırılmış Fiil Kalıpları)

Mezîd Fiiller (Artırılmış Fiil Kalıpları) Mezîd Fiiller (Artırılmış Fiil Kalıpları) Arap dilinde fiil kökleri en az üç harften oluşur. Kökü dört harfli olan fiiller de vardır, fakat sayıları azdır. Üç harfli kök fiillere sülasi mücerred (üçlü

Detaylı

TECVİD BİLGİSİ. Anadolu İmam-Hatip Lisesi ADNAN HOYLADI

TECVİD BİLGİSİ. Anadolu İmam-Hatip Lisesi ADNAN HOYLADI TECVİD BİLGİSİ Anadolu İmam-Hatip Lisesi 2015 ADNAN HOYLADI Bu kitapçık Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9 ve 10. Sınıf Kur an-ı Kerim dersi kitabından alınmıştır. TECVİD BİLGİSİ Anadolu İmam-Hatip Lisesi 2015

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

KUR AN-I KERİM TECVİT DERSLERİ

KUR AN-I KERİM TECVİT DERSLERİ 1 KUR AN-I KERİM TECVİT DERSLERİ HARF-İ MEDD HARF-İ MED = (UZATMA HARFİ ) Bazı şartlarla kendisinden önceki harfi harekesi doğrultusunda uzatan harflere denir. Bunlar üç adettir. Elif ( ا ) Vav و) ) Yâ

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

Tuvâlet ihtiyacını giderirken önünü veya arkasını kıbleye dönmenin hükmü nedir?

Tuvâlet ihtiyacını giderirken önünü veya arkasını kıbleye dönmenin hükmü nedir? Tuvâlet ihtiyacını giderirken önünü veya arkasını kıbleye dönmenin hükmü nedir? ما حكم ستقبا لقبلة ستدبا ها حا قضا حلاجة ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik

Detaylı

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır.

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. TECVİD TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. Peygamberimiz(sav): Allah Kur an ı indirildiği gibi okuyanı sever. buyurarak bu tarz okuyuşu teşvik etmiştir. Kur an-ı Kerim de Allah; Kuranı açık açık, tane

Detaylı

Bu derslerimizde Sarf İlmine ait Maksud Kitabını izaha çalışacağız. Sade ve dilbilgisi terimlerinden mümkün olduğunca kaçınarak, şemalarla birlikte

Bu derslerimizde Sarf İlmine ait Maksud Kitabını izaha çalışacağız. Sade ve dilbilgisi terimlerinden mümkün olduğunca kaçınarak, şemalarla birlikte MAKSUD DERSLERİ Bu derslerimizde Sarf İlmine ait Maksud Kitabını izaha çalışacağız. Sade ve dilbilgisi terimlerinden mümkün olduğunca kaçınarak, şemalarla birlikte verilecek olan bu dersler, Emsile ve

Detaylı

REFERANS AYET: HİCR 87

REFERANS AYET: HİCR 87 REFERANS AYET: HİCR 87 Hicr Suresi nin 87 nci ayeti Tekrarlanan İkilinin verildiğini ve verilen iki sayıdan birinin 7 olduğunu bildiren tek ayettir. Ayrıca bu ayet peygambere indirilen vahyin hem sayısal

Detaylı

Okul Öncesi İçin DUÂLAR SÛRELER. Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Okul Öncesi İçin DUÂLAR SÛRELER. Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN Okul Öncesi İçin DUÂLAR ve SÛRELER Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR Okul Öncesi İçin DUÂLAR ve SÛRELER Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN OKUL ÖNCESİ İÇİN DUALAR VE SURELER 3 Melek

Detaylı

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER م ن ق ال ح ني ي س م ع ال م ؤ ذ ن و أ ن أ ش ه د أ ن ل إ ل ه إ ا ل ا ا لل و ح د ه ل ش ر يك ل ه و أ ان م امد ا ب د د ه و س و ل ه 1 س ض يت ب ا لل س ا ب و ب ح امد س و ل و ب ل و

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu edinmektedir. Ruh kasidesi kaynaklarda çeşitli isimlerle zikredilmektedir.

Detaylı

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz?

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? Sorularlarisale.com Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? "Şeriat" denildiğinde, daha çok dinin ahkâm kısmı anlaşılır. Kur'an-ı Kerîm,

Detaylı

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78)

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) ( Cüz: 30) ( 78 / Nebe Sûresi) 1 SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) (NEBE (Önemli Haber) SÛRESİ) (Mekke de inmiştir. 40 ayettir.) CÜZ: 30, KUR

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

ه: د ع ل ض ب او ت ن ل ه ب م ذ ت خ أ إن ا م م كي ف ت ر ك ت د ق ي فإ ن يت للا س ن و با ك ت

ه: د ع ل ض ب او ت ن ل ه ب م ذ ت خ أ إن ا م م كي ف ت ر ك ت د ق ي فإ ن يت للا س ن و با ك ت ف إ ن ي ق د ت ر ك ت ف يك م م ا إ ن أ خ ذ ت م ب ه ل ن ت ض ل وا ب ع د ه : ك ت اب الل و س ن تي "Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız O emanetler, Allah ın kitabı

Detaylı

TECVİD SORU VE CEVAPLARI

TECVİD SORU VE CEVAPLARI TECVİD SORU VE CEVAPLARI Soru 1 Kur'an-ı kerim okumaya başlarken isti-azenin hükmü nedir :?: Cevap 1 Süre evvellerinde isti-aza bir kısım Alimler vacip demişler isede esah olan ekser ulemaya göre sünnettir.

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn.

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. ŞERHUL EMSİLE Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. Kaynaklarda, Hz.İmam Aliyyül Mürteza (kv) efendimizin

Detaylı

ON EMİR الوصايا لعرش

ON EMİR الوصايا لعرش ON EMİR الوصايا لعرش ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ د صالح الجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse رجة: وقع الا سلا سو ال وجواب تسيق: وقع IslamHouse.com

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid Bir erkeğin,yabancı (namahrem) bir kadınla tokalaşmasının hükmü ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 20-432 حكم مصافحة لرجل للمر لا جنبية»

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

ALİMLERİN TAKLİDİ YEREN SÖZLERİ KİMLERE HİTAP ETMEKTEDİR?

ALİMLERİN TAKLİDİ YEREN SÖZLERİ KİMLERE HİTAP ETMEKTEDİR? ALİMLERİN TAKLİDİ YEREN SÖZLERİ KİMLERE HİTAP ETMEKTEDİR? www.tavhid.org 1 ر ر ز ي ر ز ي ل Taklid; İbn Kudame el-hanbeli nin tarifiyle- bir kimsenin sözünü delilsiz olarak kabul etmek manasına gelmektedir.

Detaylı

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 الصلاة ىلع السقط

Detaylı

Kolay Yolla Kur an ı Anlama

Kolay Yolla Kur an ı Anlama بسم هللا الرحمن الرحيم Kolay Yolla Kur an ı Anlama Ders 15 #kuranianlama Bu derste Kur an: Övme, Rukü, secde غ ف ر & ص ب ر ظ ل م ض ر ب : bilgisi Dil Eğitim ipucu: Alışkanlık haline getirme ve davranışlara

Detaylı

OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ-I TDE103U

OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ-I TDE103U OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ-I TDE103U KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 I. ÜNİTE Osmanlı Türkçesi Alfabesi OSMANLI TÜRKÇESİ Osmanlı

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II -Ders Planı- Dersin konusu: manaya delaletinin kapalılığı bakımından lafızlar [hafî-müşkilmücmel-müteşâbih] Ön hazırlık: İlgili tezler: hakkı

Detaylı

İSMİNİ NASB HABERİNİ REF EDEN HARFLER

İSMİNİ NASB HABERİNİ REF EDEN HARFLER 1 Tahkik için; Şüphesiz Allahu Subhanehu ve Teala her şeyi bilicidir. 2 Tahkik için; Allahu Subhanehu ve Teala nın, Muhakkak her şeye gücü yetici olduğuna itikad ettim. 3 Teşbih İçin; Haram ateş gibidir.

Detaylı

KUR AN-I KERİM I. Prof. Dr. Yaşar KURT

KUR AN-I KERİM I. Prof. Dr. Yaşar KURT KUR AN-I KERİM I Prof. Dr. Yaşar KURT 2 1.1. KURÂN I KERİM İ OKUYUŞ ŞEKİLLERİ 1.1.1. Tahkîk veya Tertil 1.1.2. Tedvîr 1.1.3. Hadr 1.2. TEMSILÎ OKUMA ESASLARI 1.2.1. Temsilî Okumanın Tanımı ve Önemi 1.2.2.

Detaylı

TECVİD BİLGİSİ. Anadolu İmam-Hatip Lisesi ADNAN HOYLADI

TECVİD BİLGİSİ. Anadolu İmam-Hatip Lisesi ADNAN HOYLADI TECVİD BİLGİSİ Anadolu İmam-Hatip Lisesi 2015 ADNAN HOYLADI Bu kitapçık Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9 ve 10. Sınıf Kur an-ı Kerim dersi kitabından alınmıştır. Anadolu İmam-Hatip Lisesi Tecvid Bilgisi İçindekiler

Detaylı

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ İbnü l Arabî (1165 1240) Hazırlayan İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ BİR KÜLTÜR HİZMETİDİR PARA İLE SATILMAZ İSBN: ismailhakkialtuntas@gmail.com http://ismailhakkialtuntas.com

Detaylı

Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları

Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları 1 Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları 1. Kur an okuyan kimsenin, Kıraatini lahni celi den kurtaracak kadar Kur an-ı Tecvid üzere okumasının hükmü.? a) Vacip b) Sünnet c) Farz-ı Kifaye d) Farz-

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 10 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

ADIM ADIM KUR A DĐLĐ DE ÖR EK SAYFALAR

ADIM ADIM KUR A DĐLĐ DE ÖR EK SAYFALAR ADIM ADIM KUR A DĐLĐ DE ÖR EK SAYFALAR ARAPÇA CÜMLE KURULUŞU U OLUŞTURA U SURLAR Arapça da bir kelime ya isim, ya fiil ya da harftir. Đsim, fiil ve harflerin bir mana oluşturacak şekilde bir araya gelmesiyle

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy)

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) Murat eğitim kurumları Arapça 4 konu 2 İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) İlk önce iyi haber bu konu kolay. Bilmemiz gereken birkaç harfimiz bir de fiilimiz var. Harfler: ال, ل ن, ل م ve.لم ا

Detaylı

Word Forms With Three Consonantal Roots In Arabic And Their Aspect Of Structural Polysemy

Word Forms With Three Consonantal Roots In Arabic And Their Aspect Of Structural Polysemy C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: XVI, Sayı: 2 Sayfa: 223-254 ARAP DİLİNDE SÜLASÎ MÜCERRET SİYGALAR VE YAPISAL ÇO- KANLAMLILIK YÖNÜ Mehmet Ali ŞİMŞEK * Özet Arap dilinde isim ve fiiller için

Detaylı

Ehl-i Sünnete Göre Müteşâbih Âyet ve Hadîs-i Şerîfler

Ehl-i Sünnete Göre Müteşâbih Âyet ve Hadîs-i Şerîfler Ehl-i Sünnete Göre Müteşâbih Âyet ve Hadîs-i Şerîfler Bizi yoktan var eden Allah Teâlâ ya sonsuz hamt eder, onu tanımamak ve ona karşı nankörlük etmekten ona sığınırız. Hakla batılı, helal ile haramı ayırmak

Detaylı

Avamil ve İzhar Kitaplarının konusu üç şeydir.

Avamil ve İzhar Kitaplarının konusu üç şeydir. Avamil ve İzhar Kitaplarının konusu üç şeydir. 1-amil 2-Mamul 3-İrab Bu konular gerektiği gibi bilinirse, Arapça bir cümle, konuşan kişi tarafından doğru olarak kurulabilir, dinleyen kişi tarafından doğru

Detaylı

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني 1436 HİLALİN BİR YERDE GÖRÜLMESİYLE ORUCA BAŞLAMAK الصيام برؤية واحدة باللغة الرتكية Muhammed b. Salih el-useymîn اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren

Detaylı

BURSA MERKEZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TECVİD NOTLARI MUSTAFA GÜLEÇ

BURSA MERKEZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TECVİD NOTLARI MUSTAFA GÜLEÇ BURSA MERKEZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TECVİD NOTLARI MUSTAFA GÜLEÇ TECVİD İN TANIMI Sözlükte; Bir şeyi süslemek, güzel ve hoşça yapmak anlamlarına gelir. Istılahta; "Kur'an-ı Kerim'i güzel bir biçimde

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı Onlardan bazıları م ن ه م Peygamberler ر س ل ك ل م Konuştu د ر ج ات Dereceler آ ت ي ن ا Verdik أ ي د ن ا Destekledik İhtilaf ettiler اخ ت ل ف وا Diledi ش اء م ن ه م Onlardan bazıları ي ر يد İstiyor أ ن

Detaylı

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا Ders 1-5 Tekrar Kelime: Đsim, fiil, harf. Đsim: Varlıkları gösteren kelimelerdir. Sıfatlar dilbilgisi bakımından isim sayılır. Đsimler şahıslara göre çekilirler. Ben Bu Zeyd Darbe, vuruş Temiz, güzel Rab,

Detaylı

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER Tekrar Eden 97 Ayet 97 ayet diğer ayetler gibi Kuran da sadece bir kez bulunmaz, tekrar ederler. Bu 97 ayetten birçoğuna 2 kez rastlanır, bazısı 3, bazısı ise 4 kez kullanılmıştır.

Detaylı

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil.

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil. الد ر س األو ل Ders 1 sayfa1 Bu أ س م اء اإل ش ار ة İşaret isimleri Bayan ve müennes kelimeler için. Erkek ve kelimeler için. ھ ذ ا... ھ ذ ه İşaret zamiri Bu م ذ ك ر م ف ر د ھ ذ ا Çoğul İkil Tekil ھ ذ

Detaylı

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din DIN KAVRAMI ICERIK Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din SÖZLÜKTE DIN Cesitli sekilde anlasiliyor; Ilki hakimiyet, güc, üstünlük,

Detaylı

ARAPÇA SARF NE NAHİV BİLGİSİ

ARAPÇA SARF NE NAHİV BİLGİSİ 1 ARAPÇA SARF NE NAHİV BİLGİSİ Hazırlayan ve Derleyen M.sani ÖZDEMİR Tatvan Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni NOT: 1. Bu notlar öğreticilere yönelik hazırlandığından dolayı öğretici,

Detaylı

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve إن ال ح م د ل ل ب س م االله الر ح م ن الر ح يم ذ و ع ي و س ت غ ف ر يى و س ت ع و ح م د ي ب ب ل ل م ه ش ر ر أ و ف س ىب م ه ئب ت سي أ ع م بل ىب م ه د ي ا ل ل ف ال م ض ل ل م ه ي ض ل ل ف ال ب د ي ل ي د أ ن

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

SAD VE 7-19 SAD Başlangıçlı ve 38. Surelerdeki 153 Adet Sad - ص Harfi

SAD VE 7-19 SAD Başlangıçlı ve 38. Surelerdeki 153 Adet Sad - ص Harfi İLGİNÇ BİR KURAN (72:2) Sayısal sistem 19 ile her geçen gün yeni şeyler keşfediliyor derken, 7 ve 19 ile sistem tam rayına oturabilmektedir. ص SAD VE 7-19 SAD Başlangıçlı 7. 19. ve 38. Surelerdeki 153

Detaylı

األصل الجامع لعبادة هللا وحده

األصل الجامع لعبادة هللا وحده األصل الجامع لعبادة هللا وحده İBADETİN MANASI Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) diyor ki: 1 Sana, tek olan Allah a ibadetin

Detaylı

Namazlardan sonra yapılan duâ ve zikirleri, sünneti edâ ettikten sonraya ertelemenin hükmü

Namazlardan sonra yapılan duâ ve zikirleri, sünneti edâ ettikten sonraya ertelemenin hükmü Namazlardan sonra yapılan duâ ve zikirleri, sünneti edâ ettikten sonraya ertelemenin hükmü [ حريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ن

Detaylı

Kur an şöyle buyurmaktadır: Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki,

Kur an şöyle buyurmaktadır: Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, Question Kur an şöyle buyurmaktadır: Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, (Allah ın varlığını gösteren) delillerden yüz çevirmektedirler. (Enbiya, 32) Allah, gökleri görebileceğiniz

Detaylı

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون Teravih 28 Haziran 1984 (Son Teravih) Yer : Dergah İmam Efendi : Muzaffer Ozak Cumhur Müezzinlik : Dergah Maalesef Yatsı namazı ve Teravih in ilk dört rekatı kayda alınamamış. Kayıt ilk dört rekattan sonra

Detaylı

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9. Sınıf. Arapça Dilbilgisi

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9. Sınıf. Arapça Dilbilgisi Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan HOYLADI 2015 Örnekli Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan Hoyladı Adnan Hoyladı 1979 da Devrek-Zonguldak ta doğdu. 1996

Detaylı

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum gününün müslümanlar için önemi

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum gününün müslümanlar için önemi Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum gününün müslümanlar için önemi [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2014-1436 أهمية يوم مودل انليب

Detaylı

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ BERAT KANDİLİ Dr. Hamdi TEKELİ I- Konunun Plânı A- Beratın Kelime Anlamı B- Istılah Anlamı C- Kur an ve Sünnette Berat Kelimesi D- Berat Kandilinin Vakti E- Berat Kandilinin Değerlendirilmesi F- Berat

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Abdest Alırken Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Katındaki Makamı ile Dua Etmek لاعء أثناء الوضوء ب ا ه ليب ص االله عليه وسلم ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ

Detaylı

ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? ] ريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 20-432

Detaylı

İsmi Muzâf. 2.Muzaf, Muzafun ileyh kelimeleri umumilik ve hususilik konusunda eşit olmamalıdır.

İsmi Muzâf. 2.Muzaf, Muzafun ileyh kelimeleri umumilik ve hususilik konusunda eşit olmamalıdır. İsmi Muzâf Allahu Subhanehu ve Teala ya ibadet etmek hayırdır. خ ي ر ت ع ال ى الل ه ع ب اد ة İsmi muzaf, kendisnden sonra gelen ve muzafun ileyh diye isimlendirilen kelimeyi cer eder. Cer ameli yapması

Detaylı

TEVBE ETMİŞ BİRİSİNİN KISSASI

TEVBE ETMİŞ BİRİSİNİN KISSASI TEVBE ETMİŞ BİRİSİNİN KISSASI لاي ب ن قق صص ] ريك kish [ Tür kçe Tur Râşid b. Hüseyin el -Abdulker im 0Ter ceme0t 0T: 0TMuhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 لاي ب قق صص» اللغة الرت ية «ن راشد

Detaylı

Arafat'ta vakfenin vakti

Arafat'ta vakfenin vakti Arafat'ta vakfenin vakti ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 وقت الوقوف بعرفة» اللغة الرت ية «م صالح املنجد رمجة: مد مسلم شاه مراجعة:

Detaylı

(Tanımı ve Dayanağı)

(Tanımı ve Dayanağı) DERS -7 NİKAH-I İSLAM HUKUKU-I (Tanımı ve Dayanağı) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Nikahın Sözlük Anlamı Nikahın

Detaylı

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar M. GÜNGÖR BAZI ÂYETLERİN ANLAMLARI İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR 113 Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar Mevlüt GÜNGÖR Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önce, tek tek hepimizi, kendisine

Detaylı

هل ي ص ي ب الرجل بالع زوجته جلميلة. şeyh Muhammed Salih el-muneccid

هل ي ص ي ب الرجل بالع زوجته جلميلة. şeyh Muhammed Salih el-muneccid BİR KİMSE, GÜZEL KARISINA NAZAR EDEBİLİR (GÖZ DEĞDİREBİLİR) Mİ? هل ي ص ي ب الرجل بالع زوجته جلميلة ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ مد صالح املنجد Terceme: IslamQa koordinasyon:

Detaylı

Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar. Muhammed Salih el-muneccid

Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar. Muhammed Salih el-muneccid Başörtüsünün üzerini mesh etmede aranan şartlar ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 هل شتط ف ملسح ع خلمار للمرأة شرتط للمسح ىلع» اللغة

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 10. Sınıf. Arapça Dilbilgisi

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 10. Sınıf. Arapça Dilbilgisi Anadolu İmam-Hatip Lisesi 10. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan HOYLADI 2015 Örnekli Anadolu İmam-Hatip Lisesi 10. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan Hoyladı Adnan Hoyladı 1979 da Devrek-Zonguldak ta doğdu. 1996

Detaylı

ARAPÇADA BAZI TELAFFUZ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI: SİKAL, TEAZZUR

ARAPÇADA BAZI TELAFFUZ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI: SİKAL, TEAZZUR Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, sayı: 30, ss. 59-75. ARAPÇADA BAZI TELAFFUZ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI: SİKAL, TEAZZUR VE İCTİMÂU S-SÂKİNEYN ÖRNEKLERİ AHMET YÜKSEL * Some

Detaylı

الوحدة 4 الدر س 1. 9.sınıf arapça 4.ünite 1.ders Alışveriş Giyim mağazası/elbisecide sayfa 64 65 66 67 68 69

الوحدة 4 الدر س 1. 9.sınıf arapça 4.ünite 1.ders Alışveriş Giyim mağazası/elbisecide sayfa 64 65 66 67 68 69 9.sınıf arapça 4.ünite 1.ders Alışveriş Giyim mağazası/elbisecide sayfa 64 65 66 67 68 69 الوحدة 4 الت سو ق الد ر س الأ و ل: يف م ل ب ي ع امل الب س eyyü hidmeh arapça مستعد لخدمتك demektir. en güzel Türkçe

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 ÂYETLERİN

Detaylı

تلقني أصول العقيدة العامة

تلقني أصول العقيدة العامة تلقني أصول العقيدة العامة SORULU CEVAPLI AKİDE DERSLERİ Muellif: Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Soru 1: Rabbin kimdir? 1 Cevap 1: Rabbim Allahtır!

Detaylı

KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106

KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106 KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106 Surenin Adı: Kureyş sûresi, adını, Kur an da geçtiği tek yer olan ilk âyetinden alır. Kureyş kelimesi iki köke nispet edilir. Birincisi; köpek balığı anlamına gelen

Detaylı

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir?

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde Çalışmak İbadet midir? 94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir? Neden ve Niçin Çalışırız? Çalışmak, bir iş meydana getirmek için zihnî ve bedenî güç sarf etmek, gayret etmek, uğraşmak demektir.

Detaylı

Şiddetli soğuk günlerde cünüplükten arınmak için teyemmüm almanın hükmü. Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

Şiddetli soğuk günlerde cünüplükten arınmak için teyemmüm almanın hükmü. Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Şiddetli soğuk günlerde cünüplükten arınmak için teyemmüm almanın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 0-433 اتليمم من اجلنابة أيام

Detaylı

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS www.behcetoloji.com (40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS BİRİNCİ HADİS ف ض ل ت ع ل ى ا ل ن ب ي اء ب س ت أ ع ط يت ج و ام ع ال ك ل م و ن ص ر ت ل ي ال غ ن ائ م و ج ع ل ت ل ي ا ل ر ض ط ه ور ا و م س ج د ا و أ ر س

Detaylı

AĢağıdaki surelerin hangisinin baģındaki hemze kat'ı hemzesidir? 1. a) Fâtiha b) Tekâsür 2. c) Kâri'a d) Rahmân e) Târık

AĢağıdaki surelerin hangisinin baģındaki hemze kat'ı hemzesidir? 1. a) Fâtiha b) Tekâsür 2. c) Kâri'a d) Rahmân e) Târık KURAN-I KERĠM Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi TECVİD dersi 9. 10. 11 1 Sınıflar Soru Bankası 4. 5. 6. 7. 8. edilir? a) Ġstiaze b) Besmele c) Ġstihaze d) Hamdele e) Salvele denir. Bu cümle aģağıdakilerden

Detaylı

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Şeyh'ul İslam Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah), Mecmu a et-tevhid, 19-20 www.at-tawhid.org 1 Allah şöyle buyurmaktadır: {ال ح م د ل ل ه ر ب ال ع ال م ين

Detaylı

باسمه سبحانه وتعالى األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI:

باسمه سبحانه وتعالى األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI: ~ 1 ~ باسمه سبحانه وتعالى İsim : Not :.... األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI: 1) Emsile (أم ث ل ة) nasıl bir kelimedir ve ne demektir? م ف اع لة mufâale kelimesinin cem idir. Misâl kelimesi,

Detaylı

Kur an-ı Kerim de şöyle bir ayet bulunmaktadır: Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki:

Kur an-ı Kerim de şöyle bir ayet bulunmaktadır: Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: Question Kur an-ı Kerim de şöyle bir ayet bulunmaktadır: Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir. Size pek az ilim verilmiştir. (İsra, 85). Birincisi, neden Hz. Peygamber (s.a.a)

Detaylı

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları)

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) SÜLEYMANİYE VAKFI UZAKTAN SEMİNER MERKEZİ (SUSEM) Ders: İslam Hukukuna Giriş Hafta-11 KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) Hazırlayan: Doç. Dr. Servet Bayındır İ.Ü. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi

Detaylı

Hâmile kadın için haccın hükmü

Hâmile kadın için haccın hükmü Hâmile kadın için haccın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid 0Terceme: 0TMuhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 20-432 جم حج احلامل» اللغة الرت ية «مد صالح املنجد رمجة: مدد مسلم شاه

Detaylı

şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz VUKU BULMADAN ÖNCE BÜYÜDEN KORUNMANIN ŞER'Î YOLLARI الوساي ل لرشعية ليت ت ى ق بها السر قبل وقوعه ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz الشيخ عبد العز ز بن عبد االله بن باز Terceme:

Detaylı

HÜMEZE SÛRESİ Nuzul 34 / Mushaf 104

HÜMEZE SÛRESİ Nuzul 34 / Mushaf 104 HÜMEZE SÛRESİ Nuzul 34 / Mushaf 104 Surenin Adı: Adını ilk âyetinden alır. Hümeze-Lümeze gibi kavram çiftleri genelde bir mananın iki kutbunu ifade eder. Gizli-Açık, Arkadan-Önden manası kelimenin bu yapısından

Detaylı

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2)

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2) Ders: 13 Konu: Kader ve Kazaya İman (1) İmanın şartlarının 6.sı Kaza ve Kadere inanmaktır. Kader ne demektir? Kaza ne demektir? Önce kısaca bunların tarifini yapacağız, sonra da konuyu anlamaya çalışacağız.

Detaylı

İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları

İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları Nimetlerini rızası doğrultusunda elde etmenin yollarını bize bahşeden Allah Teâlâ ya hamd olsun. Bu yolları bize açıklayan Resulüne ve al-i ashabına salat-u selam olsun.

Detaylı