Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarının Adli Olgulara Yaklaşımı: Deneyimlerimiz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarının Adli Olgulara Yaklaşımı: Deneyimlerimiz"

Transkript

1 ORİJİNAL ARAŞTIRMA Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarının Adli Olgulara Yaklaşımı: Deneyimlerimiz Dr. Erbil ÇAKAR, a Dr. Selçuk AYAS, a Dr. Selçuk SELÇUK, a Dr. Mehmet Reşit ASOĞLU, a Asibe ÖZKAN, a Dr. A. Aktuğ ERTEKİN a a Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: Ka bul Ta ri hi/ac cep ted: Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Dr. Mehmet Reşit ASOĞLU Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, TÜRKİYE/TURKEY ÖZET Amaç: Has ta ne mi zin, Ka dın Has ta lık la rı ve Do ğum Bö lü mü ne baş vu ran ad li ol gu la rın baş - vu ru se bep le ri, de mog ra fik özel lik le ri ve ge çi ci ra por ve ril me si ne et ken olan fak tör le rin be lir len - me si dir. Ge reç ve Yön tem ler: Ça lış ma mız da Ha zi ran Ey lül 2009 ta rih le ri ara sın da ad li ra por is te miy le has ta ne mi zin Ka dın Has ta lık la rı ve Do ğum bi ri mi ne baş vu ran 800 ol gu ret ros pek tif ola - rak in ce len di. Ol gu la rın res mi ka yıt la rı, baş vu ru ne den le ri, yaş la rı, sevk eden ku rum lar, baş vu ru sa - at le ri, ya zı lan ad li ra por so nuç la rı açı sın dan de ğer len di ril di. Bul gu lar: 800 ad li va ka nın %66 sı (527 ol gu) id det müd de ti, %21 i (168 ol gu) cin sel sal dı rı, %8 i (64 ol gu) himen mu a ye ne si, %2.5 i (20 ol - gu) ev li li ğe psi ko lo jik ve fi zik sel ola rak uy gun luk, %1.5 i (12 ol gu) trav ma ve %1 i (9 ol gu) di ğer se - bep ler den do la yı baş vur muş tu. İddet müd de ti ol gu la rın da %100, himen mu a ye ne si ol gu la rın da %47, cin sel sal dı rı su çu ol gu la rın da %6 ora nın da ke sin ra por ve ril di ği tes pit edil di. Tüm ol gu la rın %80 i (642 ol gu) me sa i sa at le rin de, %20 si (158 ol gu) me sa i sa at le ri dı şın da baş vur muş ol du ğu tes - pit edil di. Ol gu la rın %21 inin (172 ol gu) ka ra kol dan, %78 inin (622 ol gu) sav cı lık tan, %1 inin (7 ol gu) jan dar ma ta ra fın dan gön de ril miş ol du ğu an la şıl dı. So nuç: İddet müd de ti dı şın da ki ad li ra por - la rın dev let has ta ne le ri ye ri ne ad li tıp uz man la rı ta ra fın dan ve ril me le ri in san gü cü ve za man kay - bı nı önem li öl çü de azal ta ca ğı gi bi, ad li olay la rın çok da ha kı sa sü re de ve de lil kay bı na uğ ra ma dan açık lı ğa ka vuş ma sı nı sağ la ya cak tır. Ça lış ma mız da ki id det müd de ti ol ma yan ol gu lar da ke sin ra por ora nı nın (%23) dü şük lü ğü ka dın do ğum uz man la rı nın ad li ko nu lar hak kın da ye ter li do na nı ma sa - hip ol ma ma la rı ve ya ad li açı dan faz la so rum lu luk al mak is te me me le ri ile açık la na bi li nir. Anah tar Ke li me ler: Ad li tıp; ka dın has ta lık la rı ve do ğum bö lü mü, has ta ne ABS TRACT Ob jec ti ve: To de ter mi ne to ca u ses of app li ca ti on and de mog rap hic cha rac te ris tics of fo - ren sic ca ses which app li ed to De part ment of Gyne co logy and Obs tet rics of Our Hos pi tal and factors en for cing spe ci a lists to gi ve in de fi ni te do cu men ta ti on. Ma te ri al and Met hods: In our study, bet we en Ju ne 2007-Sep tem ber 2009, 800 ca ses which ad mit ted to De part ment of Gyne co logy and Obs tet rics of Our Hos pi tal for fo ren sic do cu men ta ti on we re exa mi ned ret ros pec ti vely. Of fi ci al re - cords of tho se ca ses we re eva lu a ted ac cor ding to ca u ses of app li ca ti on, ages, ins ti tu ti ons re fer red, app li ca ti on da tes to poly cli nic, de ci si ons of writ ten do cu ments. Re sults: 66% (527 ca ses) of 800 fo ren sic ca ses we re app li ed for wa i ting pe ri od 21% (168 ca ses) we re for se xu al as sa ult, 8% (64 ca ses) we re for hymen exa mi na ti on, 2.5% (20 ca ses) we re for be ing pre pa red psycho lo gi cally and physi cally for mar ri a ge, 1.5% (12 ca ses) we re for tra u ma and 1% (9 ca ses) we re for ot her re a sons. The ra te of de fi ni ti ve do cu ments that are gi ven for ca ses inc lu ding wa i ting pe ri od, hymen exa mi na ti on and se - xu al as sa ult we re 100%, 47%, 6% res pec ti vely. 80% (642 ca ses) of all ca ses we re app li ed to hos pi - tal in wor king ho ur. 21% (172 ca ses) of all ca ses we re con sig ned from po li ce of fi ce, 78% (622 ca ses) from of fi ce of the pub lic pro se cu ti on, 1% (7 ca ses) from gen dar me. Conc lu si on: The pre pa ra ti on of fo ren sic do cu men ta ti on ex cept wa i ting pe ri od by fo ren sic me di ci ne ins ti tu te ins te ad of sta te hospi tal re du ces the loss of ti me and man po wer. In ad di ti on, it pro vi des cla ri fi ca ti on of fo ren sic ca ses qu ickly and wit ho ut the loss of evi den ce. The low ra te of de fi ni ti ve do cu ments in ca ses ex cept wa - i ting pe ri od can be exp la i ned by the ina de qu a te ex pe ri en ce of doc tors abo ut fo ren sic ca ses. Key Words: Fo ren sic me di ci ne; obs tet rics and gyne co logy de part ment, hos pi tal Cop yright 2011 by Tür ki ye Kli nik le ri Turkiye Klinikleri J Foren Med 2011;8(1):23-7 Turkiye Klinikleri J Foren Med 2011;8(1) 23

2 Erbil ÇAKAR ve ark. KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLARININ ADLİ OLGULARA YAKLAŞIMI: DENEYİMLERİMİZ l ke miz de ki ad li tıp hiz met le ri, Sağ lık Bakan lı ğı na bağ lı sağ lık ocak la rı ile dev let has ta ne le ri; Ada let Ba kan lı ğı na bağ lı Ad li Tıp Ku ru mu ve onun taş ra teş ki lat lan ma sın da yer alan Ad li Tıp Grup Baş kan lık la rı ve Ad li Tıp Şube Mü dür lük le ri; Üni ver si te le rin Ad li Tıp Ana bi lim Dal la rı ta ra fın dan yü rü tül mek te dir. 1 Sav cı lık, jandar ma ve ka ra kol ta ra fın dan ka dın has ta lık la rı ve do ğum ile il gi li ol gu lar için ad li ra por is te ne bil mek - te dir. Acil po lik li ni ği ne baş vu ran has ta lar için de ad - li ol gu lar önem li bir yer tut mak ta dır. Her ka dın has ta lık la rı ve do ğum uz ma nı nın ad li ra por dü zen - le me de ki bil gi ve tec rü be si bir bi rin den fark lı ola bil - di ği gi bi her he kim için ad li ra por so nuç la rı nın ge çi ci ya da ke sin ola rak bil di ri min de de fark lı lık görü le bil mek te dir. El de edi len bul gu la rın ad li olay la - rı ay dın lat ma ya ye te bi le ce ği dü şün ce siy le ke sin ra por ve ri le bi lir ken ba zen de ye ter li de li le (bil gi ye) ula şıl ma ya ca ğı nın dü şün ce siy le ge çi ci ra por lar düzen len mek te dir. Ge çi ci ra por dü zen le nen ol gu lar ad li tıp ku ru mu gi bi mer kez le re sevk edil mek te dir. Has ta ne mi ze baş vu ran ad li ol gu lar ara sın da ilk sı ra da id det müd de ti nin (bek le me sü re si) kal dı rıl - ma sı ol gu la rı yer alır ken ikin ci sık lık ta baş vu ran ad - li ol gu lar cin sel sal dı rı suç la rı na bağ lı ol gu lar dır. İddet müd de ti, Türk Me de ni Ka nu nu na gö re bo şa - nan ka dı nın tek rar ev len me si için bek le me si ge re - ken üç yüz gün lük sü re dir. Ka nun ko yu cu nun bo şan ma nın ke sin leş me sin den ön ce ta raf la rın cin sel iliş ki ye gir miş ol ma la rı ih ti ma li ni göz önün de bulun du ra rak, do ğa cak ço cu ğun ba ba sı nın be lir len me - sin de or ta ya çı ka cak ka rı şık lık la rı en gel le me ama cıy la koy du ğu şart tır. Bu üç yüz gün lük sü re için de bo şa nan ka dın bir baş ka sıy la ev le ne cek olur - sa Ai le Mah ke me si ta ra fın dan ka dı nın ha mi le olup ol ma dı ğı nın tes pi ti is ten mek te dir. Ka dı nın ha mi le ol ma dı ğı nın is pa tı ya da bo şan dı ğı eşiy le tek rar evlen me si ha lin de bu sü re şar tı aran ma mak ta dır. 2 Cinsel sal dı rı, rı za sı ol ma yan ve ya ya şı nın kü çük lü ğü, akıl has ta lı ğı gi bi se bep ler le rı za sı ka bul edil me yen bir ka dın ve ya er ke ğe, fi zik sel güç kul la nı mı, teh dit, kor ku, hi le ve kan dır ma gi bi zor la ma lar la, cin sel içerik ta şı yan, cin sel do yu mu amaç la yan, top lu mun ka - bul et me di ği bir dav ra nış ta bu lu nul ma sı dır. 3 Cin sel sal dı rı suç la rı Türk Ce za Ka nu nu na gö re de ğer len - di ri lip ce za hük mü bu na gö re be lir le nir. 4 Ça lış ma mız da has ta ne miz Ka dın Has ta lık la rı ve Do ğum Bö lü mü acil po lik li ni ği ne baş vu ran 800 ad li ol gu ret ros pek tif ola rak in ce len miş ve ka dın has ta lık la rı ve do ğum uz man la rı nın bu ol gu la ra yak la şı mı de ğer len di ril miş tir. GE REÇ VE YÖN TEM LER Ça lış ma mız da Ha zi ran 2007-Ey lül 2009 ta rih le ri ara sın da has ta ne miz Ka dın Has ta lık la rı ve Do ğum Bö lü mü acil po lik li ni ği ne ad li ra por için baş vu ran 800 ol gu nun ka yıt la rı ret ros pek tif ola rak in ce len - miş tir. Ol gu la rın baş vu ru ne den le ri, yaş la rı, baş vu - ru sa at le ri, han gi ma kam dan gön de ril dik le ri ve ve ri len ra por la rın ge çi ci ya da ke sin ol ma sı açı sın - dan ana liz edil miş tir. BUL GU LAR Acil po lik li ni ği ne baş vu ran 800 ol gu nun baş vu ru ne den le ri ne ba kıl dı ğın da; id det müd de ti nin kal dı - rıl ma sı için 527 ol gu (%66), cin sel sal dı rı ne de niy - le 168 ol gu (%21), himen mu a ye ne si için 64 ol gu (%8), ev li li ğe psi ko lo jik ve fiz yo lo jik açı dan uy gunluk ne de niy le 20 ol gu (%2.5), trav ma ne de ni ile 12 ol gu (%1.5) ve di ğer ne den ler le 9 ol gu (%1) baş vurmuş tu. Ol gu la rın yaş da ğı lı mı na ba kıl dı ğın da yaş < 15 olan 51 ol gu (%6), 15 yaş 18 olan 122 ol gu (%15), yaş > 18 olan 627 ol gu (%79) baş vur muş tu. Ol gu la rın han gi ma kam lar dan sevk edil di ği in ce - len di ğin de sav cı lık tan 622 ol gu (%78), ka ra kol dan 171 ol gu (%21), jan dar ma dan 7 ol gu (%1) yön len - di ril di ği tes pit edil di. 642 ol gu (%80) me sa i sa a ti için de, 158 ol gu (%20) me sa i sa a ti dı şın da baş vur - muş tu. Ol gu la rın 589 una (%73) ke sin ra por ve ri - lir ken, 211 ine (%27) ge çi ci ra por ve ril miş ve ge çi ci ra por ve ri len ol gu lar ad li tıp ku ru mu na sevk edilmiş tir (Tab lo 1). İddet müd de ti ne de niy le baş vu ran 527 ol gu ir de len di ğin de hep si nin 19 yaş üs tü ol du ğu, sav cılık ta ra fın dan gön de ril di ği, me sai sa at le ri için de de ğer len di ril di ği ve hep si ne ke sin ra por ve ril miş ol du ğu tes pit edil di. İddet müd de ti dı şın da di ğer 273 ol gu dan 62 ol gu ya (%23) ke sin ra por dü zen - len miş tir. Ay rı ca 273 ol gu dan me sai sa a tin de başvu ran ol gu sa yı sı 115 (%42), yaş>18 olan ol gu 24 Turkiye Klinikleri J Foren Med 2011;8(1)

3 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLARININ ADLİ OLGULARA YAKLAŞIMI: DENEYİMLERİMİZ Erbil ÇAKAR ve ark. TABLO 1: Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum birimine başvuran adli olguların başvuru nedenleri, yaş dağılımları, sevk eden kurumlar, başvuru saatleri ve verilen raporun türü açısından olgu sayıları ve yüzdeleri. Başvuru nedenleri İddet müddeti (S) 527 (%) %66 Cinsel saldırı (S) 168 (%) %21 Himen muayenesi (S) 64 (%) %8 Evliliğe psikolojik ve fizyolojik açıdan uygunluk (S) 20 (%) %2.5 Travma (S) 12 (%) %1.5 Diğer (S) 9 (%) %1 Yaş dağılımı <15 (S) 51 (%) %6 15 yaş 18 (S) 122 (%) %15 >18 (S) 627 (%) %79 Sevk eden kurumlar Savcılık (S) 622 (%) %78 Karakol (S) 171 (%) %21 Jandarma (S) 7 (%) %1 Başvuru saati Mesai saatinde (S) 642 (%) %80 Mesai dışında (S) 158 (%) %20 Verilen raporun türü Kesin rapor (S) 589 (%) %74 Geçici rapor (S) 211 (%) %26 sa yı sı 100 (%37) ve sav cı lık tan sevk edi len ol gu sa yı sı 95 (%35) ola rak bu lun muş tur (Tab lo 2, Şekil 1). Cin sel sal dı rı ne de niy le ve himen mu a ye ne si ne de niy le baş vu ran 232 ol gu nun 47 si 15 yaş ve al - tı, 106 sı yaş ara sı, 79 u 19 yaş ve üs tü dür. An cak 42 ol gu ya ke sin ra por ve ri lir ken 190 ol gu ya ge çi ci ra por ve ril miş tir. Ay rı ca 162 ol gu ka ra kol - dan, 64 ü sav cı lık tan, 6 sı da jan dar ma ta ra fın dan gön de ril miş tir. 94 (%40) ol gu me sa i sa at le ri için de TABLO 2: İddet müddeti ve diğer nedenlerle başvuran olguların kesin rapor, başvuru saati, yaş>18 parametrelerine göre karşılaştırılması. Başvuru şekli Kesin rapor oranı Mesai saatinde Yaş>18 İddet müddeti (S= 527) (%) %100 %100 %100 Diğer başvurular (S= 273) (%) % 23 %42 %37 Turkiye Klinikleri J Foren Med 2011;8(1) 25

4 Erbil ÇAKAR ve ark. KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLARININ ADLİ OLGULARA YAKLAŞIMI: DENEYİMLERİMİZ Kesin rapor Mesai saati ŞEKİL 1: İddet müd de ti ve di ğer ne den ler le baş vu ran lar da ke sin ra por ve ril - me ve me sa i sa a ti için de de ğer len dir me yüz de le ri. baş vu rur ken, 138 (%60) ol gu me sa i sa at le ri dı şın da baş vur muş tur. Cin sel sal dı rı ne de niy le baş vu ran 168 ol gu nun 10 una (%6) ke sin ra por ve ri lir ken, himen mu a ye - ne si için baş vu ran 64 ol gu nun 32 si ne (%47) ke sin ra por ve ril miş tir. İddet müd de ti için baş vu ran olgu la rın ise %100 üne ke sin ra por ve ril miş tir (Tab- lo 3, Şekil 2). TARTIŞMA VE SO NUÇ Ül ke miz de ya yın la nan ad li olgu ya zı la rı na bak tı ğı - mız da üni ver si te le rin ad li tıp po lik li nik le ri ne başvu ran ol gu lar ir de len miş ol mak la be ra ber ka dın has ta lık la rı ve do ğum bö lü mün den ve ri len ad li rapor la ra ait her han gi bir ça lış ma ya rast lan ma mış tır. Has ta ne mi ze baş vu ran ad li ol gu lar in ce len di ğin de ol gu la rın %66 sı nı id det müd de ti ol gu la rı oluş tur - mak ta dır. Bu ol gu la rın de ğer len di ril me sin de kan da ge be lik tes ti (be ta-hcg) ve trans va ji nal/pel vik ul t- ra so nog ra fi ya pıl mak ta dır ve tes pit edi len so nuç la - ra gö re ol gu la rın ad li ra po ru ya zıl mak ta dır. Böy le ce id det müd de ti ne de niy le baş vu ran ol gu la rın hep si ye te rin ce de ğer len di ri lip iş gü cü ve za man kay bı olmak sı zın ke sin ra por ya zı la bil mek te dir. İddet müdde ti dı şın da baş vu ran ol gu la rın ço ğu nu oluş tu ran cin sel sal dı rı ve himen mu a ye ne si ol gu la rı na ba kıl - dı ğın da ise bu ol gu lar dan cin sel sal dı rı ya ma ruz kalan la rın %6 sı na, himen mu a ye ne si için baş vu ran ol gu la rın %47 si ne ke sin ra por ve ri le bil miş tir. Bu - nun ne de ni ad li tıp ala nın da sa de ce te mel bir eğitim alan ka dın has ta lık la rı ve do ğum uz man la rı nın ile ri dü zey ad li tıp eği ti mi al ma mış ol ma la rın dan ve tek nik alt ya pı ek sik li ğin den kay nak lan dı ğı nı dü şü nü yo ruz. Özel lik le cin sel sal dı rı ya ma ruz ka - lan ol gu la ra yük sek oran da ge çi ci ra por ve ril me si; Ka dın Has ta lık la rı ve Do ğum he kim le ri nin ad li açıdan faz la so rum lu luk al mak is te me dik le rin den ve ad li ko nu lar da ye ter li bil gi ye sa hip ol ma dık la rın - dan kay nak la nı yor ola bi lir. Ay rı ca bu ol gu la rın ad - li ku rum la ra sevk edil me siy le de lil kay bı nın ön le ne bi le ce ği dü şün ce si, ge çi ci ra por ora nı nın yük sek ol ma sı nı açık la ya bi lir. Ül ke miz ge ne lin de cin sel sal dı rı ile il gi li ya pılmış az sa yı da ça lış ma bu lun mak ta dır. Ars lan ve ark. nın Ha tay Ağır Ce za Mah ke me sin de ka ra ra bağ la nan dos ya la rı in ce le ye rek yap tık la rı bir ça lış - ma ya gö re da va so nu cun da sa nık la rın %33 üne ce - za ve ril di ği ni ve da va la rın ço ğun lu ğu nun de lil ye ter siz li ği ne de niy le be ra at ile so nuç lan dı ğı be lir - til mek te dir. 5 Cin sel sal dı rı kur ban la rı nı mu a ye ne eden he ki min tec rü be li ve bu ko nu da eği tim li olma sı bü yük önem ta şı mak ta dır. Ec kert ve ar k. nın yap tı ğı bir ça lış ma da; mu a ye ne ya pan uz man la rın tec rü be se vi ye le ri nin cin sel sal dı rı son ra sı ya pı lan mu a ye ne ler de ki bul gu la rı yo rum la ma sın da tec rü - be si az he kim ler le kar şı laş tı rın ca an lam lı fark lar oldu ğu gös te ril miş tir. 6 Cin sel sal dı rı mağ dur la rı nın TABLO 3: İddet müddeti, cinsel saldırı ve himen muayenesi nedeniyle başvuran olgulara kesin rapor verilme yüzdeleri. Başvuru şekli Kesin rapor oranı İddet müddeti %100 Himen muayenesi %47 Cinsel saldırı %6 İddet müddeti Himen muayenesi Cinsel saldırı ŞEKİL 2: İddet müddeti, cinsel saldırı ve himen muayenesi nedeniyle başvuran olgulara kesin rapor verilme yüzdeleri. 26 Turkiye Klinikleri J Foren Med 2011;8(1)

5 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLARININ ADLİ OLGULARA YAKLAŞIMI: DENEYİMLERİMİZ Erbil ÇAKAR ve ark. mu a ye ne le ri özel bir önem ve özen ge rek ti rir. Mağdur psi ko lo jik ola rak zor du rum da dır. Fi zik sel ve psi ko lo jik trav ma ya ma ruz kal mış tır. Mu a ye ne bulgu la rı da ha ön ce den ha zır lan mış stan dart form la ra kay de dil me li dir. Böy le ce tüm bul gu la rın at lan ma - dan tes pi ti ya pı la bi lir. Bu, bul gu la rın tes pi tin de belir gin bir şekil de önem arz et mek te dir. 7 Bu amaç la ül ke miz de de stan dart form lar oluş tu rul muş tur. 8 Has ta la rın tüm vü cut mu a ye ne si, ge ni tal mu a ye - ne si, spe ku lum araş tır ma sı, himen mu a ye ne si ni içe rir ve kan, saç, tır nak içi ma ter yal, sperm gi bi ma ter yal ler de lil ni te li ği ta şı dı ğı için alın ma lı dır. 8 Cin sel sal dı rı mağ du ru nun tüm ih ti yaç la rı gö ze ti - le rek bun la rın gi de ril me si ama cıy la mer kez le rin ku rul ma sı bir zo run lu luk tur. An cak ül ke miz de da - hil ol mak üze re bir çok ül ke de bu ih ti yaç la rın karşı la na bi le ce ği mer kez le rin bu lun ma ma sı bü yük bir ek sik lik tir. Yi ne bir çok ül ke de cin sel sal dı rı ya uğra yan ki şi nin mu a ye ne si ko nu hak kın da ye te rin ce eği tim al ma mış ki şi ler ta ra fın dan ya pıl mak ta, mağdur bir den faz la sa yı da mu a ye ne ola rak trav ma ya ma ruz kal mak ta ve ya pı la cak mu a ye ne ve te da vi ile il gi li pro to kol ler uy gun şekil de ger çek leş ti ril me - mek te dir. 9 Ol gu la rın baş vu ru sa at le ri in ce len di ğin de, hasta ne miz de id det müd de ti ol gu la rı sa de ce me sa i sa - a ti için de de ğer len di ril mek te dir. Bu nun dı şın da ki ol gu lar acil po lik li ni ği ne gü nün her han gi bir anın - da baş vu ra bil mek te dir. Top lam da 642 ol gu (%80) me sa i sa at le rin de, 158 ol gu (%20) me sa i sa at le ri dışın da baş vur muş tur. Fa kat ol gu la rın bü yük kıs mı - nı oluş tu ran id det müd de ti ha riç tu tul du ğun da ka lan 273 ol gu nun 115 i (%42) me sa i sa a ti içe ri sin - de baş vur muş tur. Cin sel sal dı rı ve himen mu a ye - ne si için baş vu ran ol gu la ra ba kıl dı ğın dan 232 ol gu nun 94 ü (%40.5) me sa i sa a ti içe ri sin de baş vurmuş tur. Bu du rum cin sel sal dı rı gi bi de ğer len dir - me si ay rı bir özen ge rek ti ren ad li ol gu la rın mu a ye ne le ri nin nö bet şart la rın da ve nö bet çi ka dın has ta lık la rı do ğum uz man la rı ta ra fın dan de ğer len - di ril di ği ni gös ter mek te dir. Nö bet te kı sıt lı uz man he ki min ol ma sı ve nö bet yo ğun lu ğu dü şü nü lür se cin sel sal dı rı ol gu la rı na ne den da ha faz la ge çi ci ra - por ve ril di ği ni kıs men açık la na bi lir. So nuç ola rak bi zim ka na a ti mi ze gö re özel lik le cin sel sal dı rı ne de niy le de ğer len di ril me si ge re ken ol gu lar da ön ce lik li de ğer len dir me nin dev let has ta - ne le ri ye ri ne ad li tıp uz man la rı nın da bu lun du ğu ku rum lar ca, hat ta müm kün se bu ko nu ya özel düzen len miş cin sel sal dı rı mer kez le rin de ya pıl ma sı ol gu la rın psi ko lo ji si açı sın dan da ha etik bir yak la - şım ola cak, iş gü cü ve za man kay bı nı önem li öl çü - de azal tı la cak, de ne yim li el ler de da ha gü ven li so nuç lar sağ la ya cak, ad li olay la rın çok da ha kı sa süre de ve de lil kay bı na uğ ra ma dan açık lı ğa ka vuş - ma sı nı sağ la ya cak tır. 1. Türk Ceza Kanunu (TCK) [Turkish Penal Code]. Kanun Numarası: 5237, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) [Code of Criminal Procedure]. Kanun Numarası: 5271, Kabul Tarihi: , Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: , Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: Türk Medeni Kanunu Madde 132. [Turkish Civil Code]. Kanun Numarası: 4721, Kabul Tarihi: , Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: , Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: KAYNAKLAR 3. Polat O. Klinik Adli Tıp. 1. Baskı. Ankara: Seçkin Yayınevi; s Türk Ceza Kanunu Madde [Turkish Penal Code]. Kanun Numarası: 5237, Kabul Tarihi: , Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: , Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: Arslan M, Kar H, Akcan R, Çekin N. [Analysis of sexual crimes prosecuted in Hatay criminal justice court]. Adli Bilimler Dergisi 2008;7(2): Eckert OL, Sugar N, Fine D. Factors impacting injury documentation after sexual assault: Role of examiner experience and gender. Am J Obstet Gynecol 2004;190(6): McGregor M, Du Mont J, Myhr TL. Sexual assault forensic medical examination:is evidence related to successful prosecution? Ann Emerg Med 2002;39(6): Hancı Hİ. Adli Tıp ve Adli Bilimler. 1. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık; p Guidelines for Medico-Legal Care for Victims of Sexual Violence. Cenevre: WHO; Turkiye Klinikleri J Foren Med 2011;8(1) 27

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Adana da İş Kazalarına Bağlı Ölümler

Adana da İş Kazalarına Bağlı Ölümler ORİJİNAL ARAŞTIRMA Adana da İş Kazalarına Bağlı Ölümler Dr. M. Mustafa ARSLAN, a Dr. Ali EREN, b Dr. Necmi ÇEKİN b a Adli Tıp AD, Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Hatay b Adli

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Gözüyle Kliniklerde Hasta Haklarının Kullanımı

Hemşirelik Öğrencilerinin Gözüyle Kliniklerde Hasta Haklarının Kullanımı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Hemşirelik Öğrencilerinin Gözüyle Kliniklerde Hasta Haklarının Kullanımı Sibel KÜÇÜKOĞLU, a Duygu ARIKAN, a Mehtap CÜRCANİ a a Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Cinsel İstismar Mağduru Zeka Geriliği Olgularının Adli Psikiyatrik Değerlendirilmesi

Cinsel İstismar Mağduru Zeka Geriliği Olgularının Adli Psikiyatrik Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Cinsel İstismar Mağduru Zeka Geriliği Olgularının Adli Psikiyatrik Değerlendirilmesi Dr. Hakan KAR, a Dr. Nursel GAMSIZ BİLGİN, a Dr. Halis DOKGÖZ, a Dr. Ali METİN, a Dr. Fevziye TOROS

Detaylı

Anadolu da Antik Çağ ve Ortaçağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Tedavilerinin Karşılaştırılması

Anadolu da Antik Çağ ve Ortaçağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Tedavilerinin Karşılaştırılması ORİJİNAL ARAŞTIRMA Anadolu da Antik Çağ ve Ortaçağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Tedavilerinin Karşılaştırılması Oya ÖGENLER, a İsmail ÜN, b İlter UZEL c a Tıp Tarihi ve Etik AD, b Tıbbi Farmakoloji AD,

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı Seher ÜNVER, a Emine DİRİ, b İlker ERCAN c a Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Ektopik Gebelikte Tedavi Yaklaşımları: Tersiyer Bir Merkezin 4 Yıllık Retrospektif Analizi

Ektopik Gebelikte Tedavi Yaklaşımları: Tersiyer Bir Merkezin 4 Yıllık Retrospektif Analizi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Ektopik Gebelikte Tedavi Yaklaşımları: Tersiyer Bir Merkezin 4 Yıllık Retrospektif Analizi Dr. Ayşe Gül ÖZYAPI ALPER, a Dr. Esra Esim BÜYÜKBAYRAK, a Dr. M. Bahadır BAYRAMOĞLU, a Dr.

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Özürlülerin Analizi

Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Özürlülerin Analizi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Özürlülerin Analizi Dr. Taner AKAR, a Dr. Birol DEMİREL a a Adli Tıp AD, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 21.10.2008

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Jinekolojik Kanserli Hastaların Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

Jinekolojik Kanserli Hastaların Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler ORİJİNAL ARAŞTIRMA Jinekolojik Kanserli Hastaların Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler Dr. Sultan AYAZ, a Şengül YAMAN EFE, a Dr. Sinan KORUKLUOĞLU b a Gazi Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Tıbbi Tahliye ile İlgili Sorunlara Yönelik Hekimlerin Görüşleri-Anket Çalışması

Tıbbi Tahliye ile İlgili Sorunlara Yönelik Hekimlerin Görüşleri-Anket Çalışması ORİJİNAL ARAŞTIRMA Tıbbi Tahliye ile İlgili Sorunlara Yönelik Hekimlerin Görüşleri-Anket Çalışması Dr. Nur BİRGEN, a Dr. Rıza MADAZLI, b Dr. Burcu TÜMERDEM ÇALIK, c Dr. Neşe SARICA a Dr. Veysel ŞAL b a

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 yı lı na adı mı mı zı at tı ğı mız bu günler de, hem 1997 yı lı nın, hem de bi raz da ha ge ri ye gi de rek iş

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Doç.Dr. Kemaleddin TAŞ, a Adem GÜRLER b a Din Sosyolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta b Sosyolog,

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

Türkiye de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Sistematik Derleme

Türkiye de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Sistematik Derleme ORİJİNAL ARAŞTIRMA Türkiye de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Sistematik Derleme Neslihan KESER ÖZCAN, a Hülya BİLGİN b a Psikiyatri Hemşireliği AD, İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Mesane Karsinomu ile Eş Zamanlı Olarak Saptanan İnsidental Prostat Adenokarsinomu: Yedi Olgu

Mesane Karsinomu ile Eş Zamanlı Olarak Saptanan İnsidental Prostat Adenokarsinomu: Yedi Olgu OLGU SUNUMU Mesane Karsinomu ile Eş Zamanlı Olarak Saptanan İnsidental Prostat denokarsinomu: Yedi Olgu Dr. ysun GÖKCE, a Dr. Gülüşan ERGÜL, a Dr. Selda SEÇKİN a a Patoloji ölümü, nkara Numune Eğitim ve

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Devrimci İşçi Hareketi Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Gürdoğan İşçi Özel sayı: 4 Fiyatı: 50 Krş Devrimci

Detaylı

Hastane Hasta Hakları Kurullarının İletişim Sorunu İçerikli Başvurulara Bakışı: Konya Hastaneleri Örneği

Hastane Hasta Hakları Kurullarının İletişim Sorunu İçerikli Başvurulara Bakışı: Konya Hastaneleri Örneği ORİJİNAL ARAŞTIRMA Hastane Hasta Hakları Kurullarının İletişim Sorunu İçerikli Başvurulara Bakışı: Konya Hastaneleri Örneği Ayhan ULUDAĞ a a Konya İl Sağlık Müdürlüğü, Hasta Hakları İl Koordinatörü, Konya

Detaylı

TCK Çerçevesinde Adli Raporları Düzenlenen Çocukluk Çağı Travma Olgularının Değerlendirilmesi

TCK Çerçevesinde Adli Raporları Düzenlenen Çocukluk Çağı Travma Olgularının Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA TCK Çerçevesinde Adli Raporları Düzenlenen Çocukluk Çağı Travma Olgularının Değerlendirilmesi Dr. Kenan KARBEYAZ, a Dr. Tarık GÜNDÜZ, a Dr. Hakan TOKA, a Dr. Yasemin BALCI a a Adli Tıp

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

Hemşirelikte Güçlendirme

Hemşirelikte Güçlendirme DERLEME Hemşirelikte Güçlendirme Sevim ULUPINAR a a Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Öğretimi AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 30.05.2012 Ka bul Ta

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

BIRLIK ten. Sigortaya Etkisi Sigorta. Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin

BIRLIK ten. Sigortaya Etkisi Sigorta. Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2011 SAYI: 25 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin Sigortaya Etkisi Sigorta flirketleri, yang na karfl

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim Yeflil Kalem Hile Riski Değerlendirmesi Acil Durum Yönetimi Suistimal Tespiti ve İncelemesinde Veri Analiz Teknikleri Solvency II ye Uyum Yolunda Kurumsal Yönetim

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

SOLVENCY II. Şirketlerin yaşam tarzını değiştirecek sistem: ten

SOLVENCY II. Şirketlerin yaşam tarzını değiştirecek sistem: ten ten N SAN-HAZ RAN 2013 SAYI: 32 Şirketlerin yaşam tarzını değiştirecek sistem: SOLVENCY II 2014 yılı başında Avrupa Birliği nde kısmen yürürlüğe girecek olan sistemin amacı; sigorta sektöründe bilançonun

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Alanında Tıbbi Uygulama Hatası İddiası Bulunan Olguların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Alanında Tıbbi Uygulama Hatası İddiası Bulunan Olguların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Alanında Tıbbi Uygulama Hatası İddiası Bulunan Olguların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Dr. Neşe SARICA, a Dr. Ayşegül ERTAN, a Dr. S. Özlem

Detaylı

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri İçindekiler Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri Brüksel den Dublin e Cezayir Savaşında Yaşananlar ve Cumhuriyette Bozulmanın

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 17 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 344 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı