çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe"

Transkript

1 Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant lar...7 Cihaz Açma / Kapatma...8 Ana Kontroller...9 Teknik özellikler...11 Türkçe Setinizi çal t rmadan önce lütfen bu talimatlar okuyun ve daha sonra ba vurmak üzere saklay n.

2 Önemli Güvenlik Uyar lar UYARI 1) Yang n veya elektrik çarpmas tehlikesini önlemek için cihaz suya veya püskürtmelere maruz b rakmay n. çi su dolu (çiçek vazolar, ncan, kozmetik ürünleri vb.) kaplar cihaz n üzerine koymay n. (bu tip cisimleri cihaz n üzerindeki ra ar n üstüne de koymay n vb.) Yanan mum benzeri aç k alev kaynaklar n cihaz n üstüne koymay n. 2) Elektrik çarpmas tehlikesini önlemek için cihaz n kapa n açmay n. Cihaz n içinde kullan c taraf ndan bak m yap labilecek parçalar yoktur. Servis i lemlerinin yetkili bir personel taraf ndan gerçekle tirilmesi gerekir. D KKAT Bu cihaz, elektromanyetik alanlar n olmad ortamlarda kullan lmak için tasarlanm t r. Cihaz n güçlü elektromanyetik alanlar n yak n nda veya elektrik parazitinin giri sinyalleriyle çak abilece i alanlarda kullan lmas görüntü ve seste titre imlere veya parazite neden olabilir. Hasar görmesini önlemek için, cihaz güçlü elektromanyetik alan kaynaklar ndan uzak tutun. 2 Ticari Marka Bilgileri VGA, International Business Machines Corporation' n ticari bir markas d r. Microsoft, Windows, Windows Vista ve Internet Explorer Microsoft Corporation' n ABD'de ve/veya di er ülkelerde kay tl ticari markalar veya ticari markas d r. Macintosh, Mac, Mac OS, OS X ve Safari, Apple Inc.'in ABD'de ve di er ülkelerde kay tl ticari markalar d r. PJLink Japonya, Birle ik Devletler ve di er ülke veya bölgelerde patent hakk beklenen ticari bir markad r. SVGA, XGA, SXGA ve UXGA, Video Electronics Standard Association' n ticari markalar d r. irket veya ürün ticari markalar yla ilgili özel bir bilgilendirme yap lmasa da, bu ticari markalar tümüyle muteberdir. HDMI, the HDMI Logo ve High-De nition Multimedia Interface, HDMI Licensing LLC'nin ABD'de ve di er ülkelerde ticari markalar veya kay tl ticari markalar d r. RoomView, Crestron RoomView ve Fusion RV, Crestron Electronics, Inc'in ticari markalar ve Crestron Connected, Crestron Electronics, Inc.'in ticari markas d r. Not: Görüntü izi ortaya ç kabilir. Uzun süre sabit bir görüntü izlerseniz, görüntü ekranda kalabilir. Ancak, bir süre sonra kaybolacakt r.

3 Güvenlik Önlemleri UYARI Ayarlama Bu LCD ekran sadece a a daki opsiyonel aksesuarlar ile birlikte kullan m içindir. Di er tip opsiyonel aksesuarlar n kullan lmas yaralanmalarla sonuçlanabilecek sorunlara sebep olabilir. (A a daki bütün aksesuarlar Panasonic Corporation taraf ndan üretilmi tir.) Destek aya... TY-ST42PE7 (TH-42LFE7E/ER, TH-50LFE7E için) TY-ST65PE7 (TH-65LFE7E için) Ba ka irketler taraf ndan üretilen ayak deste inin veya duvar montaj braketinin kullan m ndan kaynaklanan ürün hasar, vb. durumlardan ya da garanti döneminde bile olsa ayak deste inin veya duvar montaj braketinin montaj ortam ndaki ar zalar ndan sorumlu olmay z. Ayarlama i lemi için daima yetkili bir teknisyene dan n. Küçük parçalar kazayla yutulursa bo ulma tehlikesi yaratabilir. Küçük parçalar çocuklardan uzak tutun. Çocuklar taraf ndan oynanarak bo ulma tehlikesi yaratmamas için gereksiz küçük parçalar ve di er cisimleri (ambalaj malzemeleri ve plastik po etler/kaplamalar dahil) at n. Ekran e imli ya da dengesiz yüzeylerin üzerine koymay n ve Ekran n altl n kenar ndan dü ecek ekilde durmamas na dikkat edin. Ekran dü ebilir veya devrilebilir. Ekran n üstüne herhangi bir cisim yerle tirmeyin. Ekran n üstüne su dökülürse veya içine yabanc cisimler girerse, yang na veya elektrik çarpmas na sebep olabilecek k sa devre meydana gelebilir. Ekran n içine yabanc maddeler girerse, yerel Panasonic bayinize dan n. Cihaz sadece dik konumda ta y n! Cihaz, ekran paneli yukar ve a a bakacak ekilde ta mak iç devrelerin hasar görmesine neden olabilir. Havaland rma delikleri gazete, masa örtüsü, perde vb. cisimlerle kapat lmamal d r. Yeterli havaland rma için; Üstte, sa da ve solda 10 cm veya daha fazla, arkada ise 5 cm veya daha fazla bo luk b rak n ve ayr ca ekran n alt k sm yla zemin yüzeyinin aras nda da bo luk b rak n. Duvara montaj için uyar lar Duvara montaj i lemi, bir montaj uzman taraf ndan yap lmal d r. Ekran n do ru olarak monte edilmemesi, ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açacak bir kazay netice verebilir. Ayr ca, bir duvara montaj yap l rken, VESA standartlar na (TH-42LFE7E/ER: VESA , TH-50LFE7E: VESA , TH-65LFE7E: VESA ) uygun olan bir duvar ask dirse i kullan lmal d r. Ekran duvarda kullanmaktan vazgeçerseniz, Ekran n duvardan sökülmesi için bir uzmandan yard m isteyin. Ekran duvara monte edilirken, montaj vidalar n n ve elektrik kablosunun duvar içindeki metal nesnelere temas etmesini önleyin. Duvar içindeki metal nesnelere temas ederlerse, elektrik çarpmas na maruz kalabilirsiniz. Ekran dik olarak monte ederken çal ma göstergesinin Ekran n üst k sm na monte edildi inden emin olun. Ürünü, ürünün do rudan güne na maruz kalaca yerlere monte etmeyin. Ekran do rudan güne na maruz kal rsa s v kristal panel üzerinde olumsuz etkiye neden olabilir. Montaj s ras nda darbeler Ekrana zarar verebilir. Lütfen dikkat edin. 3

4 Güvenlik Önlemleri LCD Ekran kullan rken Ekran, V AC, 50/60 Hz elektrikle çal acak ekilde tasarlanm t r. Havaland rma deliklerini kapatmay n. Aksi takdirde, Ekran a r s nma nedeniyle hasar görebilir veya yanabilir. Ekran n içine yabanc cisimler sokmay n. Ekran n içine veya havaland rma deliklerine metal ya da yan c cisimler sokmay n veya bunlar cihaz n üstüne dü ürmeyin. Aksi takdirde elektrik çarpmas veya yang n tehlikesi olu turabilir. Kapa açmay n veya kapakta herhangi bir de i iklik yapmay n. Ekran n içinde elektrik çarpmas na veya yang na neden olabilecek yüksek gerilim bulunmaktad r. Herhangi bir inceleme, ayarlama veya tamir i lemi için bir Panasonic bayisine ba vurun. Elektrik ine kolayca ula abildi inizden emin olun. Bu cihazla birlikte verilenin d ndaki elektrik kablolar n kullanmay n. Bu durum, yang na veya elektrik çarpmas na neden olabilir. Elektrik ini prize iyice yerle tirin. Fi iyice tak lmazsa, s nma meydana gelerek yang na sebep olacakt r. Fi hasarl veya priz gev ekse kullan lmamal d r. Elektrik ine slak elle dokunmay n. Bu durum elektrik çarpmas na neden olabilir. Elektrik kablosuna zarar verebilecek herhangi bir ey yapmay n. Fi i prizden çekerken kabloyu de il i çekin. Elektrik kablosuna zarar vermeyin, üzerinde herhangi bir de i iklik yapmay n, üzerine a r cisimler yerle tirmeyin, s cak cisimlerin yak n na koymay n, a r derecede bükmeyin, çevirmeyin veya çekmeyin. Aksi takdirde, yang n ve elektrik çarpmas meydana gelebilir. Elektrik kablosu hasar görürse, yerel Panasonic bayisine götürerek de i tirin. Kapa ç karmay n ve Ekran asla kendiniz modi ye etmeyin Arka kapa ç karmay n; bu i levsel parçalar n aç a ç kmas na neden olacakt r. Birimin iç k sm nda, kullan c taraf ndan servisi yap lacak hiçbir parça yoktur. (Yüksek voltajl komponentler ciddi derecede elektrik çarpmas na neden olabilir.) Ekran n kontrolünü, ayarlar n veya onar m n yerel Panasonic sat c n zda yapt r n. Ekran uzun bir süre kullanmayacaksan z elektrik ini prizden çekin. Yang nlar n önüne geçebilmek için hiç bir zaman televizyonun yak nlar nda mum veya aç k ate kayna b rakmay n z. Kullan m s ras nda sorun meydana gelirse Bir sorun ç karsa (örne in ses veya görüntünün olmamas gibi) ya da Ekranda duman veya tuhaf bir koku geldi ini fark ederseniz hemen i prizden çekin. Bu tip durumlarda Ekran kullanmaya devam ederseniz, yang n veya elektrik çarpmas tehlikesi meydana gelebilir. Duman n durdu undan emin olduktan sonra, gerekli tamirin yap lmas için yerel Panasonic bayisine ba vurun. Ekran kendiniz tamir etmeye kalk man z çok tehlikelidir ve kesinlikle yap lmamas gerekir. Ekran n içine yabanc madde veya su girerse ya da cihaz dü erse veya cihaz n kasas hasar görürse hemen i prizden çekin. Yang na sebep olabilecek k sa devre meydana gelebilir. Gerekli tamirler için yerel Panasonic bayisine dan n. 4

5 Güvenlik Önlemleri D KKAT LCD Ekran kullan rken Ellerinizi, yüzünü veya cisimleri Ekran n hava ç k na yakla t rmay n. Ekran n üst taraf ndaki havaland rma deliklerinden ç kan hava s cak olacakt r. Ellerinizi, yüzünüzü veya s ca a duyarl maddeleri bu ç k a yakla t rman z yanmaya veya deformasyona neden olabilir. Ekran hareket ettirmeden önce daima bütün kablolar prizden ç kar n. Baz kablolar hala tak l iken Ekran hareket ettirilirse, kablolar hasar görebilir ve yang n veya elektrik çarpmas meydana gelebilir. Temizlik yapmadan önce, bir güvenlik önlemi olarak cihaz n ini çekin. Aksi takdirde elektrik çarpmas tehlikesi olu acakt r. Kirlenmesini önlemek için elektrik kablosunu düzenli olarak temizleyin. Elektrik kablosunun inde toz birikmesi neme yol açacakt r; bu nem yal t m n zarar görmesine ve dolay s yla yang na neden olabilir. Elektrik ini prizden çekin ve kabloyu ve prizi kuru bir bezle silin. Pilleri yakmay n veya parçalamay n. Piller güne, ate ve benzeri a r yüksek s kaynaklar na maruz b rak lmamal d r. Temizlik ve bak m Gösterge panelinin ön taraf özel i lemden geçirilmi tir. Panel yüzeyini bir temizleme bezi ile veya yumu ak, tüy b rakmayan bir bezle yava ça silin. E er yüzey çok kirli ise, saf su ile veya do al deterjan n içinde 100 kat inceltildi i su ile slat lm yumu ak, tüy b rakmayan bir bezle silin ve ard ndan ayn tipte kuru bir bezle iyice kurutun. Panel yüzeyini t rnaklar n zla veya di er sert cisimlerle çizmeyin veya darbelere maruz b rakmay n; aksi takdirde yüzey hasar görebilir. Bunun yan nda, böcek ilaçlar, solvent ve tiner gibi uçucu maddelerden kaç n n, aksi takdirde panel yüzeyinin kalitesi bozulabilir. D yüzey kirlenirse yumu ak, kuru bir bez ile silin. D yüzey çok kirliyse bezi, içinde az miktarda do al deterjan bulunan bir suya bat r n ve ard ndan bezi iyice s k n. Bu bezle yüzeyi temizleyin ve ard ndan kuru bir bezle silin. Ekran n yüzeyine herhangi bir deterjan n do rudan temas etmesine izin vermeyin. Cihaz n içine su girerse, çal ma sorunlar meydana gelebilir. Böcek ilaçlar, solvent ve tiner gibi uçucu maddelerden kaç n n, aksi takdirde kabin yüzeyinin kalitesi bozulabilir veya kaplama kalkabilir. Bunun yan nda, kabini uzun bir süre kauçuk veya PVC den yap lan maddelerle temas halinde b rakmay n. Kimyasal bez kullan m Panel yüzeyi için kimyasal bez kullanmay n. Kabin ile kullanmak için kimyasal bez talimatlar n izleyin. Kullanmadan önce notlar Bu s v kristal panelin kullan m ortam, ekran görüntüsü üzerinde etkili olabilir. Ayr ca, izleme aç s na ba l olarak renk tonunda de i iklikler veya parlakl kta düzensizlikler olu abilir. Lütfen bunun s v kristal panelin bir özelli i oldu unu, bir ar za olmad n unutmay n. 5

6 Aksesuarlar Cihazla birlikte verilen aksesuarlar Gösterilen aksesuar ve ö elerin verilmi olduklar ndan emin olun Kullan m K lavuzu CD-ROM (Kullan m k lavuzu) Uzaktan Kumanda N2QAYB Uzaktan Kumanda Vericisi Pilleri (R6 (UM3) ebatl 2) Elektrik kablosu Dikkat Küçük parçalar özenle muhafaza edin ve küçük çocuklardan uzak tutun. Uzaktan Kumanda Pilleri ki adet R6 pil gerekir. 1. T rna çekin ve tutun, ard nda pil bölmesi kapa n aç n. 2. Kutuplar n n do ru olmas na dikkat ederek pilleri yerle tirin (+ ve -). 3. Kapa yerine tak n. R6 (UM3) ebatl Faydal pucu: Uzaktan kumanday çok s k kullanan kullan c lar, daha uzun ömür için eski pilleri Alkali pillerle de i tirmelidir. Pil kullan m ile ilgili önlemler Pillerin yanl yerle tirilmesi uzaktan kumandan n hasar görmesiyle sonuçlanan s z nt ya ve korozyona neden olabilir. Pilleri, çevreye zarar vermeyecek ekilde imha edin. A a daki noktalara dikkat edin: 1. Her iki pil ayn anda de i tirilmelidir. Daima pilleri yenisiyle de i tirin. 2. Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmay n. 3. Pilleri kar t rmay n (örne in: Çinkon Karbon ile Alkali ). 4. Eski pilleri arj etmeyin, k sa devre yapmay n, sökmeyin, s tmay n veya yakmay n. 5. Uzaktan kumanda düzgün çal mad nda veya Ekran çal t rmad nda pilleri de i tirin. 6. Pilleri yakmay n veya parçalamay n. Piller güne, ate ve benzeri a r yüksek s kaynaklar na maruz b rak lmamal d r.

7 Ba lant lar Elektrik kablosu ba lant s Video cihaz ba lant s Elektrik kablosu (aksesuar) Notlar: AC kablosunu yerine s k ca tak n. AC kablosunu ç kar rken, AC kablosu ini ilk olarak prizden çekti inizden kesinlikle emin olun. Dahil edilmi olan AC kablosu yaln zca bu birimle kullan m içindir. PC IN PC Giri i Terminali IR IN/OUT IR IN/OUT (k z lötesi sinyal) Terminali Birden fazla ekran n ba lanmas n sa lay n. CHARGE OUT Güç sa lamak için çubuk bilgisayarlar gibi ayr olarak sat lan cihazlara ba lay n. SERIAL SERIAL Giri Terminali Ekran Bilgisayara ba layarak kontrol edin. LAN: Cihaz kontrol etmek için a a ba lan n. AUDIO IN (DVI-D / PC IN) DVI-D IN, PC IN'e ba l bir ayg t n ses ç k n ba lay n. DVI-D IN DVI-D Giri Terminali AUDIO OUT Ses ekipman na ba lay n AV IN (HDMI 1, HDMI 2) HDMI Giri Terminali 7

8 Cihaz Açma / Kapatma Elektrik inin Ekrana Ba lanmas. Fi in Prize Tak lmas Notlar: Ana tipleri ülkeden ülkeye farkl l k gösterir. Bu yüzden sa da gösterilen elektrik i, cihaz n zdaki le ayn tipte olmayabilir. Elektrik ini ay r rken, i ilk önce prizden çekti inizden emin olun. Açmak için Ekran üzerindeki Açma/Kapatma tu una bas n: Cihaz Aç k. Çal ma Göstergesi: Ye il Uzaktan Kumanda Sensörü Açma/Kapatma tu u Çal ma Göstergesi Ekran kapatmak için uzaktan kumanda üzerindeki Çal ma Göstergesi: K rm z (bekleme) tu una bas n. Ekran açmak için uzaktan kumanda üzerindeki Çal ma Göstergesi: Ye il u una bas n. Ekran aç kken veya bekleme modunda iken, ön paneldeki basarak Ekran kapat n. tu una Not: Güç yönetim fonksiyonunun çal mas s ras nda, kapal konumda çal ma göstergesi turuncu yanar. 8

9 Ana Kontroller Ana Cihaz Uzaktan kumanda sensörü Parlakl k Sensörü zleme ortam n n parlakl n alg lar. Çal ma Göstergesi Çal ma Göstergesi yanacakt r. Cihaz KAPALI...Lamba yanmayacakt r (Fi prize tak l kald sürece cihaz az miktarda elektrik çekmeye devam edecektir.) Bekleme...K rm z Turuncu (Denetim terminali seçimi LAN oldu u zaman.) Cihaz AÇIK...Ye il HDMI1 Power management HDMI2 Power management... Turuncu (HDMI1 veya HDMI2 giri sinyali varsa.) PC Power management...turuncu (PC giri sinyali ile.) DVI-D Power management...turuncu (DVI giri sinyali ile.) Harici giri terminalleri Video cihaz ya da ki isel bilgisayarlar gibi ayg tlar ba lar. Giri / Ekran oran tu u Ses Seviyesi Ayar Sesi Art rma + Azaltma - Menü ekran göründü ünde: + : imleci yukar ya hareket ettirmek için bas n. : imleci a a do ru hareket ettirmek için bas n. MENU Ekran n AÇMA / KAPATMA Tu u MENU tu una her bas ld nda, menü ekran de i ir. Normal zleme Picture Setup Sound Pos./Size INPUT tu u (INPUT sinyali seçimi) Main Power Cihaz Açma / Kapatma Anahtar 9

10 Ana Kontroller Uzaktan Kumanda ACTION tu u Seçim yapmak için bas n. ASPECT tu u Ekran oran n seçmek için bas n. Bekleme (AÇMA / KAPATMA) tu u Ekran n ini prize takt ktan sonra açma/kapatma tu una bas n. Bekleme modundaki Ekran açmak için bu tu a bas n. Bekleme modundaki Ekran kapatmak için tu a tekrar bas n. POS. /SIZE tu u PICTURE tu u Sesi açma / kapama Sesi kapamak için bas n. Sesi açmak için bir daha bas n. Cihaz kapat ld nda veya ses seviyesi de i tirildi inde de ses aç l r. N tu u POSITION tu lar INPUT tu u Giri sinyalini s rayla seçmek için bas n. ECO MODE (ECO) ECO MODE ayar durumunu de i tirmek için bas n. OFF TIMER tu u Ekran, belli bir süre sonunda bekleme moduna girecek ekilde ayarlanabilir. Tu a her bas ld nda ayarlama 30 dakika, 60 dakika, 90 dakika ve 0 dakikaya (kapanma zamanlay c s iptal) de i ir. 30 min 60 min 0 min AUTO SETUP tu u Ekran n konumunu/boyutunu otomatik olarak ayarlar. SET UP tu u SOUND tu u 90 min Kapanmaya 3 dakika kald nda Off timer 3 min yaz s yan p sönecektir. Elektrik kesintisi meydana geldi inde kapanma zamanlay c s iptal olacakt r. Ses Seviyesi Ayar Ses seviyesini art rmak veya azaltmak için ses art rma + tu una veya azaltma - tu una bas n. R tu u Önceki menü ekran na dönmek için R tu una bas n. RECALL tu u Mevcut sistem durumunu görmek için RECALL tu una bas n. 1 Giri i etiketi 2 Ekran oran modu 3 Kapanma zamanlay c s Sadece kapanma zamanlay c s ayarland nda kapanma zamanlay c s göstergesi yanar. 4 Saat ekran PC 4:3 1 2 FUNCTION tu lar (FUNCTION) 4 10:00 Off timer 90min 3 Digital Zoom 10

11 Teknik özellikler TH-42LFE7E/ER TH-50LFE7E TH-65LFE7E Güç Kayna V AC, 50/60 Hz Güç Tüketimi Nominal güç tüketimi 95W 135 W Bekleme modunda 0,5 W Cihaz kapal 0,4 W Ses Hoparlörler 25 mm 90 mm 2 adet 22 mm 90 mm 2 adet Ses Ç k 20 W [10 W + 10 W] (10 % THD) LCD Gösterge paneli 42 inç IPS paneli (LED arka k), 16:9 boyut oran 50 inç VA paneli (LED arka k), 16:9 boyut oran 65 inç VA paneli (LED arka k), 16:9 boyut oran Ekran boyutu 928 mm (G) 522 mm (Y) mm (çapraz) (Piksel say s ) mm (G) 616 mm (Y) mm (çapraz) (1.920 (G) (Y)) [ nokta] mm (G) 803 mm (Y) mm (çapraz) Çal ma ko ullar S cakl k 0 C - 40 C Nem oran % 20 - % 80 Kullan labilen sinyaller Tarama format 525 (480) / 60i 60p, 625 (575) / 50i 50p, 750 (720) / 60p 50p, 1125 (1080) / 60i 60p 50i 50p 24p 25p 30p 24psF PC sinyalleri VGA, SVGA, XGA, SXGA UXGA (s k t r lm ) Yatay tarama frekans khz Dikey tarama frekans Hz Ba lant giri leri AV IN HDMI1 HDMI2 A T P Konektör 2 DVI-D IN AUDIO DVI-D 24 Pin çerik Koruma Stereo mini jak (M3) 1 DVI Revision 1.0 ile Uyum HDCP 1.1 ile uyumludur 0,5 Vrms, PC IN ile payla ml PC IN Yüksek Yo unluklu D-sub 15 Uçlu Senkronizasyonlu 1,0 Vp-p (75 ) ile G Senkronizasyonsuz 0,7 Vp-p (75 ) olmadan G B: 0,7 Vp-p (75 ) R: 0,7 Vp-p (75 ) HD/VD: 1,0-5,0 Vp-p (yüksek empedans) 0,5 Vrms, DVI-D IN ile payla ml AUDIO Stereo mini jak (M3) 1 LAN RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, PJLink ile uyumludur SERIAL Harici Kontrol Terminali D-sub 9 Uç RS-232C uyumlu AUDIO Stereo mini jak (M3) 1 0,5 Vrms OUT Ç k seviyesi: De i ken (- 0 db) [G R 1 khz / 0 db, 10 k Yük] CHARGE 5 V/500 ma Edatlar (G Y D) 963 mm 566 mm 77 mm mm 652 mm 53 mm mm 840 mm 52 mm A rl k yakla k 9,5 kg yakla k 14,5 kg yakla k 33,5 kg Notlar: Tasar m ve teknik özellikler haber verilmeden de i tirilebilir. A rl k ve ebatlar için verilen de erler yakla kt r. Bu cihaz, a a da listelenen EMC standartlar na uygundur. EN55022, EN55024, EN , EN

12 <Bu Ürünle lgili Yaz l m Bilgileri> Bu ürün, k smen Ücretsiz BSD L SANSI ile lisanslanm yaz l m kurulumu içerir. Yukar da belirtilen özelliklere göre Ücretsiz BSD L SANS kurallar a a daki gibidir: (Bu kurallar üçüncü taraf taraf ndan belirlendi i için orijinal ( ngilizce) kurallar belirtilmektedir.) Copyright 1980, 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 12

13 Eski Ekipman ve Pillerin Toplanmas ve Elden Ç kar lmas konusunda Kullan c lar için Bilgiler Ürünler, ambalaj ve/veya ekli belgeler üzerindeki bu semboller kullan lm elektrik ve elektronik ürünlerin ve pillerin genel ev at ile kar t r lmamas gerekti ini ifade eder. Eski ürünlerin ve kullan lm pillerin uygun kullan m, düzeltimi ve geri dönü ümü için, lütfen onlar ulusal yasalar n za ve 2002/96/ EC ve 2006/66/EC yönergelerine uygun toplama noktalar na götürün. Bu ürünleri ve pilleri do ru bir ekilde elden ç karmak suretiyle, de erli kaynaklar n korunmas na ve uygunsuz at k i lemleri nedeni ile insan sa l üzerinde olu abilecek her türlü muhtemel olumsuz etkinin önlenmesine yard m edeceksiniz. Eski ürünlerin ve pillerin toplanmas ve geri kazan lmas hakk nda daha fazla bilgi için, lütfen ilgili yerel yetkililer, at k i leme merkezleri veya ürünleri sat n ald n z sat noktas ile temas kurun. Bu at klar n hatal olarak elden ç kar lmas durumunda ulusal yasalara göre cezalar uygulanabilir. Avrupa Birli indeki ticari kullan c lar için E er elektrik ve elektronik ekipman skartaya ç karmay arzu ediyorsan z, daha fazla bilgi için lütfen bayiniz veya sat c n z ile temas kurun. [Avrupa Birli i d ndaki di er ülkelerde elden ç karma konusundaki bilgiler] Bu semboller sadece Avrupa Birli inde geçerlidir. E er bu mallar skartaya ç karmay arzu ediyorsan z, lütfen yerel yetkilileriniz veya bayileriniz ile temas kurun ve do ru elden ç karma metodunu sorun. Pil sembolü için not (alttaki sembol örnekleri): Bu sembol, kimyasal bir sembol ile ba lant l olarak kullan labilir. Bu durumda ilgili kimyasal Yönerge ile düzenlenen gereksinimlere uyum sa lan r. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Üretici bilgileri Panasonic AVC Networks Shandong Co., Ltd. Number 312 Xinluo Road, High Tech Development Zone, Jinan, Çin Uygunlu u Test Eden Kurulu 2004/108/EC Yönergesinin, 9(2) maddesine uygundur Panasonic Testing Centre Panasonic Service Europe, Panasonic Marketing Europe GmbH nin bir birimidir Winsbergring 15, Hamburg, F.R. Germany Çin'de yap lm t r Mü teri Kayd Bu ürünün model numaras n ve seri numaras n arka panelinde bulmak mümkündür. H rs zl k, kay p ve Garanti Hizmetleri söz konusu oldu unda, ürünün tan mlanmas na yard mc olmas için bu seri numaras n a a daki bo lu a not edin, bu kitapç ve sat n ald n za dair kesin belge olarak sat inizi kaybetmeyin. Model Numaras Seri Numaras Web Sitesi : Panasonic Corporation 2014

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D

ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D ÇALIŞTIRMA KILAVUZU FS-1100 TASKalfa 300i FS-1300D Giriş TASKalfa 300i satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu Çalıştırma Kılavuzu, makineyi doğru bir şekilde çalıştırmanıza, düzenli bakımını yapmanıza

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE ÜRÜNLER BUILTIN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE FIRIN BUILT IN ELECTRIC OVEN Встраиваемая духовка KULLANMA KLAVUZU INSTRUCTION MANUAL Руководство по эксплуатации TR EN RU AR DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ,

Detaylı

Projektör L50W. Kullanıcı Kılavuzu. Model No. NP-L50W

Projektör L50W. Kullanıcı Kılavuzu. Model No. NP-L50W Projektör L50W Kullanıcı Kılavuzu Model No. NP-L50W 2. baskı Kasım 2011 DLP ve BrillianColor, Texas Instruments in ticari markalarıdır. IBM, International Business Machines Corporation ın ticari markası

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

RADYASYON GÜVENL EL K TABI

RADYASYON GÜVENL EL K TABI ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES Sa k Uygulama ve Ara rma Merkezi RADYASYON GÜVENL EL K TABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Fevziye CANBAZ TOSUN Uzm. Fiz. Tenzile YA AYACAK OFLUO LU 2013 1 NDEK LER 1. Genel Bilgiler 6

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS Mehmet Yumurtac

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı