çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe"

Transkript

1 Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant lar...7 Cihaz Açma / Kapatma...8 Ana Kontroller...9 Teknik özellikler...11 Türkçe Setinizi çal t rmadan önce lütfen bu talimatlar okuyun ve daha sonra ba vurmak üzere saklay n.

2 Önemli Güvenlik Uyar lar UYARI 1) Yang n veya elektrik çarpmas tehlikesini önlemek için cihaz suya veya püskürtmelere maruz b rakmay n. çi su dolu (çiçek vazolar, ncan, kozmetik ürünleri vb.) kaplar cihaz n üzerine koymay n. (bu tip cisimleri cihaz n üzerindeki ra ar n üstüne de koymay n vb.) Yanan mum benzeri aç k alev kaynaklar n cihaz n üstüne koymay n. 2) Elektrik çarpmas tehlikesini önlemek için cihaz n kapa n açmay n. Cihaz n içinde kullan c taraf ndan bak m yap labilecek parçalar yoktur. Servis i lemlerinin yetkili bir personel taraf ndan gerçekle tirilmesi gerekir. D KKAT Bu cihaz, elektromanyetik alanlar n olmad ortamlarda kullan lmak için tasarlanm t r. Cihaz n güçlü elektromanyetik alanlar n yak n nda veya elektrik parazitinin giri sinyalleriyle çak abilece i alanlarda kullan lmas görüntü ve seste titre imlere veya parazite neden olabilir. Hasar görmesini önlemek için, cihaz güçlü elektromanyetik alan kaynaklar ndan uzak tutun. 2 Ticari Marka Bilgileri VGA, International Business Machines Corporation' n ticari bir markas d r. Microsoft, Windows, Windows Vista ve Internet Explorer Microsoft Corporation' n ABD'de ve/veya di er ülkelerde kay tl ticari markalar veya ticari markas d r. Macintosh, Mac, Mac OS, OS X ve Safari, Apple Inc.'in ABD'de ve di er ülkelerde kay tl ticari markalar d r. PJLink Japonya, Birle ik Devletler ve di er ülke veya bölgelerde patent hakk beklenen ticari bir markad r. SVGA, XGA, SXGA ve UXGA, Video Electronics Standard Association' n ticari markalar d r. irket veya ürün ticari markalar yla ilgili özel bir bilgilendirme yap lmasa da, bu ticari markalar tümüyle muteberdir. HDMI, the HDMI Logo ve High-De nition Multimedia Interface, HDMI Licensing LLC'nin ABD'de ve di er ülkelerde ticari markalar veya kay tl ticari markalar d r. RoomView, Crestron RoomView ve Fusion RV, Crestron Electronics, Inc'in ticari markalar ve Crestron Connected, Crestron Electronics, Inc.'in ticari markas d r. Not: Görüntü izi ortaya ç kabilir. Uzun süre sabit bir görüntü izlerseniz, görüntü ekranda kalabilir. Ancak, bir süre sonra kaybolacakt r.

3 Güvenlik Önlemleri UYARI Ayarlama Bu LCD ekran sadece a a daki opsiyonel aksesuarlar ile birlikte kullan m içindir. Di er tip opsiyonel aksesuarlar n kullan lmas yaralanmalarla sonuçlanabilecek sorunlara sebep olabilir. (A a daki bütün aksesuarlar Panasonic Corporation taraf ndan üretilmi tir.) Destek aya... TY-ST42PE7 (TH-42LFE7E/ER, TH-50LFE7E için) TY-ST65PE7 (TH-65LFE7E için) Ba ka irketler taraf ndan üretilen ayak deste inin veya duvar montaj braketinin kullan m ndan kaynaklanan ürün hasar, vb. durumlardan ya da garanti döneminde bile olsa ayak deste inin veya duvar montaj braketinin montaj ortam ndaki ar zalar ndan sorumlu olmay z. Ayarlama i lemi için daima yetkili bir teknisyene dan n. Küçük parçalar kazayla yutulursa bo ulma tehlikesi yaratabilir. Küçük parçalar çocuklardan uzak tutun. Çocuklar taraf ndan oynanarak bo ulma tehlikesi yaratmamas için gereksiz küçük parçalar ve di er cisimleri (ambalaj malzemeleri ve plastik po etler/kaplamalar dahil) at n. Ekran e imli ya da dengesiz yüzeylerin üzerine koymay n ve Ekran n altl n kenar ndan dü ecek ekilde durmamas na dikkat edin. Ekran dü ebilir veya devrilebilir. Ekran n üstüne herhangi bir cisim yerle tirmeyin. Ekran n üstüne su dökülürse veya içine yabanc cisimler girerse, yang na veya elektrik çarpmas na sebep olabilecek k sa devre meydana gelebilir. Ekran n içine yabanc maddeler girerse, yerel Panasonic bayinize dan n. Cihaz sadece dik konumda ta y n! Cihaz, ekran paneli yukar ve a a bakacak ekilde ta mak iç devrelerin hasar görmesine neden olabilir. Havaland rma delikleri gazete, masa örtüsü, perde vb. cisimlerle kapat lmamal d r. Yeterli havaland rma için; Üstte, sa da ve solda 10 cm veya daha fazla, arkada ise 5 cm veya daha fazla bo luk b rak n ve ayr ca ekran n alt k sm yla zemin yüzeyinin aras nda da bo luk b rak n. Duvara montaj için uyar lar Duvara montaj i lemi, bir montaj uzman taraf ndan yap lmal d r. Ekran n do ru olarak monte edilmemesi, ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açacak bir kazay netice verebilir. Ayr ca, bir duvara montaj yap l rken, VESA standartlar na (TH-42LFE7E/ER: VESA , TH-50LFE7E: VESA , TH-65LFE7E: VESA ) uygun olan bir duvar ask dirse i kullan lmal d r. Ekran duvarda kullanmaktan vazgeçerseniz, Ekran n duvardan sökülmesi için bir uzmandan yard m isteyin. Ekran duvara monte edilirken, montaj vidalar n n ve elektrik kablosunun duvar içindeki metal nesnelere temas etmesini önleyin. Duvar içindeki metal nesnelere temas ederlerse, elektrik çarpmas na maruz kalabilirsiniz. Ekran dik olarak monte ederken çal ma göstergesinin Ekran n üst k sm na monte edildi inden emin olun. Ürünü, ürünün do rudan güne na maruz kalaca yerlere monte etmeyin. Ekran do rudan güne na maruz kal rsa s v kristal panel üzerinde olumsuz etkiye neden olabilir. Montaj s ras nda darbeler Ekrana zarar verebilir. Lütfen dikkat edin. 3

4 Güvenlik Önlemleri LCD Ekran kullan rken Ekran, V AC, 50/60 Hz elektrikle çal acak ekilde tasarlanm t r. Havaland rma deliklerini kapatmay n. Aksi takdirde, Ekran a r s nma nedeniyle hasar görebilir veya yanabilir. Ekran n içine yabanc cisimler sokmay n. Ekran n içine veya havaland rma deliklerine metal ya da yan c cisimler sokmay n veya bunlar cihaz n üstüne dü ürmeyin. Aksi takdirde elektrik çarpmas veya yang n tehlikesi olu turabilir. Kapa açmay n veya kapakta herhangi bir de i iklik yapmay n. Ekran n içinde elektrik çarpmas na veya yang na neden olabilecek yüksek gerilim bulunmaktad r. Herhangi bir inceleme, ayarlama veya tamir i lemi için bir Panasonic bayisine ba vurun. Elektrik ine kolayca ula abildi inizden emin olun. Bu cihazla birlikte verilenin d ndaki elektrik kablolar n kullanmay n. Bu durum, yang na veya elektrik çarpmas na neden olabilir. Elektrik ini prize iyice yerle tirin. Fi iyice tak lmazsa, s nma meydana gelerek yang na sebep olacakt r. Fi hasarl veya priz gev ekse kullan lmamal d r. Elektrik ine slak elle dokunmay n. Bu durum elektrik çarpmas na neden olabilir. Elektrik kablosuna zarar verebilecek herhangi bir ey yapmay n. Fi i prizden çekerken kabloyu de il i çekin. Elektrik kablosuna zarar vermeyin, üzerinde herhangi bir de i iklik yapmay n, üzerine a r cisimler yerle tirmeyin, s cak cisimlerin yak n na koymay n, a r derecede bükmeyin, çevirmeyin veya çekmeyin. Aksi takdirde, yang n ve elektrik çarpmas meydana gelebilir. Elektrik kablosu hasar görürse, yerel Panasonic bayisine götürerek de i tirin. Kapa ç karmay n ve Ekran asla kendiniz modi ye etmeyin Arka kapa ç karmay n; bu i levsel parçalar n aç a ç kmas na neden olacakt r. Birimin iç k sm nda, kullan c taraf ndan servisi yap lacak hiçbir parça yoktur. (Yüksek voltajl komponentler ciddi derecede elektrik çarpmas na neden olabilir.) Ekran n kontrolünü, ayarlar n veya onar m n yerel Panasonic sat c n zda yapt r n. Ekran uzun bir süre kullanmayacaksan z elektrik ini prizden çekin. Yang nlar n önüne geçebilmek için hiç bir zaman televizyonun yak nlar nda mum veya aç k ate kayna b rakmay n z. Kullan m s ras nda sorun meydana gelirse Bir sorun ç karsa (örne in ses veya görüntünün olmamas gibi) ya da Ekranda duman veya tuhaf bir koku geldi ini fark ederseniz hemen i prizden çekin. Bu tip durumlarda Ekran kullanmaya devam ederseniz, yang n veya elektrik çarpmas tehlikesi meydana gelebilir. Duman n durdu undan emin olduktan sonra, gerekli tamirin yap lmas için yerel Panasonic bayisine ba vurun. Ekran kendiniz tamir etmeye kalk man z çok tehlikelidir ve kesinlikle yap lmamas gerekir. Ekran n içine yabanc madde veya su girerse ya da cihaz dü erse veya cihaz n kasas hasar görürse hemen i prizden çekin. Yang na sebep olabilecek k sa devre meydana gelebilir. Gerekli tamirler için yerel Panasonic bayisine dan n. 4

5 Güvenlik Önlemleri D KKAT LCD Ekran kullan rken Ellerinizi, yüzünü veya cisimleri Ekran n hava ç k na yakla t rmay n. Ekran n üst taraf ndaki havaland rma deliklerinden ç kan hava s cak olacakt r. Ellerinizi, yüzünüzü veya s ca a duyarl maddeleri bu ç k a yakla t rman z yanmaya veya deformasyona neden olabilir. Ekran hareket ettirmeden önce daima bütün kablolar prizden ç kar n. Baz kablolar hala tak l iken Ekran hareket ettirilirse, kablolar hasar görebilir ve yang n veya elektrik çarpmas meydana gelebilir. Temizlik yapmadan önce, bir güvenlik önlemi olarak cihaz n ini çekin. Aksi takdirde elektrik çarpmas tehlikesi olu acakt r. Kirlenmesini önlemek için elektrik kablosunu düzenli olarak temizleyin. Elektrik kablosunun inde toz birikmesi neme yol açacakt r; bu nem yal t m n zarar görmesine ve dolay s yla yang na neden olabilir. Elektrik ini prizden çekin ve kabloyu ve prizi kuru bir bezle silin. Pilleri yakmay n veya parçalamay n. Piller güne, ate ve benzeri a r yüksek s kaynaklar na maruz b rak lmamal d r. Temizlik ve bak m Gösterge panelinin ön taraf özel i lemden geçirilmi tir. Panel yüzeyini bir temizleme bezi ile veya yumu ak, tüy b rakmayan bir bezle yava ça silin. E er yüzey çok kirli ise, saf su ile veya do al deterjan n içinde 100 kat inceltildi i su ile slat lm yumu ak, tüy b rakmayan bir bezle silin ve ard ndan ayn tipte kuru bir bezle iyice kurutun. Panel yüzeyini t rnaklar n zla veya di er sert cisimlerle çizmeyin veya darbelere maruz b rakmay n; aksi takdirde yüzey hasar görebilir. Bunun yan nda, böcek ilaçlar, solvent ve tiner gibi uçucu maddelerden kaç n n, aksi takdirde panel yüzeyinin kalitesi bozulabilir. D yüzey kirlenirse yumu ak, kuru bir bez ile silin. D yüzey çok kirliyse bezi, içinde az miktarda do al deterjan bulunan bir suya bat r n ve ard ndan bezi iyice s k n. Bu bezle yüzeyi temizleyin ve ard ndan kuru bir bezle silin. Ekran n yüzeyine herhangi bir deterjan n do rudan temas etmesine izin vermeyin. Cihaz n içine su girerse, çal ma sorunlar meydana gelebilir. Böcek ilaçlar, solvent ve tiner gibi uçucu maddelerden kaç n n, aksi takdirde kabin yüzeyinin kalitesi bozulabilir veya kaplama kalkabilir. Bunun yan nda, kabini uzun bir süre kauçuk veya PVC den yap lan maddelerle temas halinde b rakmay n. Kimyasal bez kullan m Panel yüzeyi için kimyasal bez kullanmay n. Kabin ile kullanmak için kimyasal bez talimatlar n izleyin. Kullanmadan önce notlar Bu s v kristal panelin kullan m ortam, ekran görüntüsü üzerinde etkili olabilir. Ayr ca, izleme aç s na ba l olarak renk tonunda de i iklikler veya parlakl kta düzensizlikler olu abilir. Lütfen bunun s v kristal panelin bir özelli i oldu unu, bir ar za olmad n unutmay n. 5

6 Aksesuarlar Cihazla birlikte verilen aksesuarlar Gösterilen aksesuar ve ö elerin verilmi olduklar ndan emin olun Kullan m K lavuzu CD-ROM (Kullan m k lavuzu) Uzaktan Kumanda N2QAYB Uzaktan Kumanda Vericisi Pilleri (R6 (UM3) ebatl 2) Elektrik kablosu Dikkat Küçük parçalar özenle muhafaza edin ve küçük çocuklardan uzak tutun. Uzaktan Kumanda Pilleri ki adet R6 pil gerekir. 1. T rna çekin ve tutun, ard nda pil bölmesi kapa n aç n. 2. Kutuplar n n do ru olmas na dikkat ederek pilleri yerle tirin (+ ve -). 3. Kapa yerine tak n. R6 (UM3) ebatl Faydal pucu: Uzaktan kumanday çok s k kullanan kullan c lar, daha uzun ömür için eski pilleri Alkali pillerle de i tirmelidir. Pil kullan m ile ilgili önlemler Pillerin yanl yerle tirilmesi uzaktan kumandan n hasar görmesiyle sonuçlanan s z nt ya ve korozyona neden olabilir. Pilleri, çevreye zarar vermeyecek ekilde imha edin. A a daki noktalara dikkat edin: 1. Her iki pil ayn anda de i tirilmelidir. Daima pilleri yenisiyle de i tirin. 2. Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmay n. 3. Pilleri kar t rmay n (örne in: Çinkon Karbon ile Alkali ). 4. Eski pilleri arj etmeyin, k sa devre yapmay n, sökmeyin, s tmay n veya yakmay n. 5. Uzaktan kumanda düzgün çal mad nda veya Ekran çal t rmad nda pilleri de i tirin. 6. Pilleri yakmay n veya parçalamay n. Piller güne, ate ve benzeri a r yüksek s kaynaklar na maruz b rak lmamal d r.

7 Ba lant lar Elektrik kablosu ba lant s Video cihaz ba lant s Elektrik kablosu (aksesuar) Notlar: AC kablosunu yerine s k ca tak n. AC kablosunu ç kar rken, AC kablosu ini ilk olarak prizden çekti inizden kesinlikle emin olun. Dahil edilmi olan AC kablosu yaln zca bu birimle kullan m içindir. PC IN PC Giri i Terminali IR IN/OUT IR IN/OUT (k z lötesi sinyal) Terminali Birden fazla ekran n ba lanmas n sa lay n. CHARGE OUT Güç sa lamak için çubuk bilgisayarlar gibi ayr olarak sat lan cihazlara ba lay n. SERIAL SERIAL Giri Terminali Ekran Bilgisayara ba layarak kontrol edin. LAN: Cihaz kontrol etmek için a a ba lan n. AUDIO IN (DVI-D / PC IN) DVI-D IN, PC IN'e ba l bir ayg t n ses ç k n ba lay n. DVI-D IN DVI-D Giri Terminali AUDIO OUT Ses ekipman na ba lay n AV IN (HDMI 1, HDMI 2) HDMI Giri Terminali 7

8 Cihaz Açma / Kapatma Elektrik inin Ekrana Ba lanmas. Fi in Prize Tak lmas Notlar: Ana tipleri ülkeden ülkeye farkl l k gösterir. Bu yüzden sa da gösterilen elektrik i, cihaz n zdaki le ayn tipte olmayabilir. Elektrik ini ay r rken, i ilk önce prizden çekti inizden emin olun. Açmak için Ekran üzerindeki Açma/Kapatma tu una bas n: Cihaz Aç k. Çal ma Göstergesi: Ye il Uzaktan Kumanda Sensörü Açma/Kapatma tu u Çal ma Göstergesi Ekran kapatmak için uzaktan kumanda üzerindeki Çal ma Göstergesi: K rm z (bekleme) tu una bas n. Ekran açmak için uzaktan kumanda üzerindeki Çal ma Göstergesi: Ye il u una bas n. Ekran aç kken veya bekleme modunda iken, ön paneldeki basarak Ekran kapat n. tu una Not: Güç yönetim fonksiyonunun çal mas s ras nda, kapal konumda çal ma göstergesi turuncu yanar. 8

9 Ana Kontroller Ana Cihaz Uzaktan kumanda sensörü Parlakl k Sensörü zleme ortam n n parlakl n alg lar. Çal ma Göstergesi Çal ma Göstergesi yanacakt r. Cihaz KAPALI...Lamba yanmayacakt r (Fi prize tak l kald sürece cihaz az miktarda elektrik çekmeye devam edecektir.) Bekleme...K rm z Turuncu (Denetim terminali seçimi LAN oldu u zaman.) Cihaz AÇIK...Ye il HDMI1 Power management HDMI2 Power management... Turuncu (HDMI1 veya HDMI2 giri sinyali varsa.) PC Power management...turuncu (PC giri sinyali ile.) DVI-D Power management...turuncu (DVI giri sinyali ile.) Harici giri terminalleri Video cihaz ya da ki isel bilgisayarlar gibi ayg tlar ba lar. Giri / Ekran oran tu u Ses Seviyesi Ayar Sesi Art rma + Azaltma - Menü ekran göründü ünde: + : imleci yukar ya hareket ettirmek için bas n. : imleci a a do ru hareket ettirmek için bas n. MENU Ekran n AÇMA / KAPATMA Tu u MENU tu una her bas ld nda, menü ekran de i ir. Normal zleme Picture Setup Sound Pos./Size INPUT tu u (INPUT sinyali seçimi) Main Power Cihaz Açma / Kapatma Anahtar 9

10 Ana Kontroller Uzaktan Kumanda ACTION tu u Seçim yapmak için bas n. ASPECT tu u Ekran oran n seçmek için bas n. Bekleme (AÇMA / KAPATMA) tu u Ekran n ini prize takt ktan sonra açma/kapatma tu una bas n. Bekleme modundaki Ekran açmak için bu tu a bas n. Bekleme modundaki Ekran kapatmak için tu a tekrar bas n. POS. /SIZE tu u PICTURE tu u Sesi açma / kapama Sesi kapamak için bas n. Sesi açmak için bir daha bas n. Cihaz kapat ld nda veya ses seviyesi de i tirildi inde de ses aç l r. N tu u POSITION tu lar INPUT tu u Giri sinyalini s rayla seçmek için bas n. ECO MODE (ECO) ECO MODE ayar durumunu de i tirmek için bas n. OFF TIMER tu u Ekran, belli bir süre sonunda bekleme moduna girecek ekilde ayarlanabilir. Tu a her bas ld nda ayarlama 30 dakika, 60 dakika, 90 dakika ve 0 dakikaya (kapanma zamanlay c s iptal) de i ir. 30 min 60 min 0 min AUTO SETUP tu u Ekran n konumunu/boyutunu otomatik olarak ayarlar. SET UP tu u SOUND tu u 90 min Kapanmaya 3 dakika kald nda Off timer 3 min yaz s yan p sönecektir. Elektrik kesintisi meydana geldi inde kapanma zamanlay c s iptal olacakt r. Ses Seviyesi Ayar Ses seviyesini art rmak veya azaltmak için ses art rma + tu una veya azaltma - tu una bas n. R tu u Önceki menü ekran na dönmek için R tu una bas n. RECALL tu u Mevcut sistem durumunu görmek için RECALL tu una bas n. 1 Giri i etiketi 2 Ekran oran modu 3 Kapanma zamanlay c s Sadece kapanma zamanlay c s ayarland nda kapanma zamanlay c s göstergesi yanar. 4 Saat ekran PC 4:3 1 2 FUNCTION tu lar (FUNCTION) 4 10:00 Off timer 90min 3 Digital Zoom 10

11 Teknik özellikler TH-42LFE7E/ER TH-50LFE7E TH-65LFE7E Güç Kayna V AC, 50/60 Hz Güç Tüketimi Nominal güç tüketimi 95W 135 W Bekleme modunda 0,5 W Cihaz kapal 0,4 W Ses Hoparlörler 25 mm 90 mm 2 adet 22 mm 90 mm 2 adet Ses Ç k 20 W [10 W + 10 W] (10 % THD) LCD Gösterge paneli 42 inç IPS paneli (LED arka k), 16:9 boyut oran 50 inç VA paneli (LED arka k), 16:9 boyut oran 65 inç VA paneli (LED arka k), 16:9 boyut oran Ekran boyutu 928 mm (G) 522 mm (Y) mm (çapraz) (Piksel say s ) mm (G) 616 mm (Y) mm (çapraz) (1.920 (G) (Y)) [ nokta] mm (G) 803 mm (Y) mm (çapraz) Çal ma ko ullar S cakl k 0 C - 40 C Nem oran % 20 - % 80 Kullan labilen sinyaller Tarama format 525 (480) / 60i 60p, 625 (575) / 50i 50p, 750 (720) / 60p 50p, 1125 (1080) / 60i 60p 50i 50p 24p 25p 30p 24psF PC sinyalleri VGA, SVGA, XGA, SXGA UXGA (s k t r lm ) Yatay tarama frekans khz Dikey tarama frekans Hz Ba lant giri leri AV IN HDMI1 HDMI2 A T P Konektör 2 DVI-D IN AUDIO DVI-D 24 Pin çerik Koruma Stereo mini jak (M3) 1 DVI Revision 1.0 ile Uyum HDCP 1.1 ile uyumludur 0,5 Vrms, PC IN ile payla ml PC IN Yüksek Yo unluklu D-sub 15 Uçlu Senkronizasyonlu 1,0 Vp-p (75 ) ile G Senkronizasyonsuz 0,7 Vp-p (75 ) olmadan G B: 0,7 Vp-p (75 ) R: 0,7 Vp-p (75 ) HD/VD: 1,0-5,0 Vp-p (yüksek empedans) 0,5 Vrms, DVI-D IN ile payla ml AUDIO Stereo mini jak (M3) 1 LAN RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, PJLink ile uyumludur SERIAL Harici Kontrol Terminali D-sub 9 Uç RS-232C uyumlu AUDIO Stereo mini jak (M3) 1 0,5 Vrms OUT Ç k seviyesi: De i ken (- 0 db) [G R 1 khz / 0 db, 10 k Yük] CHARGE 5 V/500 ma Edatlar (G Y D) 963 mm 566 mm 77 mm mm 652 mm 53 mm mm 840 mm 52 mm A rl k yakla k 9,5 kg yakla k 14,5 kg yakla k 33,5 kg Notlar: Tasar m ve teknik özellikler haber verilmeden de i tirilebilir. A rl k ve ebatlar için verilen de erler yakla kt r. Bu cihaz, a a da listelenen EMC standartlar na uygundur. EN55022, EN55024, EN , EN

12 <Bu Ürünle lgili Yaz l m Bilgileri> Bu ürün, k smen Ücretsiz BSD L SANSI ile lisanslanm yaz l m kurulumu içerir. Yukar da belirtilen özelliklere göre Ücretsiz BSD L SANS kurallar a a daki gibidir: (Bu kurallar üçüncü taraf taraf ndan belirlendi i için orijinal ( ngilizce) kurallar belirtilmektedir.) Copyright 1980, 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS AS IS AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 12

13 Eski Ekipman ve Pillerin Toplanmas ve Elden Ç kar lmas konusunda Kullan c lar için Bilgiler Ürünler, ambalaj ve/veya ekli belgeler üzerindeki bu semboller kullan lm elektrik ve elektronik ürünlerin ve pillerin genel ev at ile kar t r lmamas gerekti ini ifade eder. Eski ürünlerin ve kullan lm pillerin uygun kullan m, düzeltimi ve geri dönü ümü için, lütfen onlar ulusal yasalar n za ve 2002/96/ EC ve 2006/66/EC yönergelerine uygun toplama noktalar na götürün. Bu ürünleri ve pilleri do ru bir ekilde elden ç karmak suretiyle, de erli kaynaklar n korunmas na ve uygunsuz at k i lemleri nedeni ile insan sa l üzerinde olu abilecek her türlü muhtemel olumsuz etkinin önlenmesine yard m edeceksiniz. Eski ürünlerin ve pillerin toplanmas ve geri kazan lmas hakk nda daha fazla bilgi için, lütfen ilgili yerel yetkililer, at k i leme merkezleri veya ürünleri sat n ald n z sat noktas ile temas kurun. Bu at klar n hatal olarak elden ç kar lmas durumunda ulusal yasalara göre cezalar uygulanabilir. Avrupa Birli indeki ticari kullan c lar için E er elektrik ve elektronik ekipman skartaya ç karmay arzu ediyorsan z, daha fazla bilgi için lütfen bayiniz veya sat c n z ile temas kurun. [Avrupa Birli i d ndaki di er ülkelerde elden ç karma konusundaki bilgiler] Bu semboller sadece Avrupa Birli inde geçerlidir. E er bu mallar skartaya ç karmay arzu ediyorsan z, lütfen yerel yetkilileriniz veya bayileriniz ile temas kurun ve do ru elden ç karma metodunu sorun. Pil sembolü için not (alttaki sembol örnekleri): Bu sembol, kimyasal bir sembol ile ba lant l olarak kullan labilir. Bu durumda ilgili kimyasal Yönerge ile düzenlenen gereksinimlere uyum sa lan r. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Üretici bilgileri Panasonic AVC Networks Shandong Co., Ltd. Number 312 Xinluo Road, High Tech Development Zone, Jinan, Çin Uygunlu u Test Eden Kurulu 2004/108/EC Yönergesinin, 9(2) maddesine uygundur Panasonic Testing Centre Panasonic Service Europe, Panasonic Marketing Europe GmbH nin bir birimidir Winsbergring 15, Hamburg, F.R. Germany Çin'de yap lm t r Mü teri Kayd Bu ürünün model numaras n ve seri numaras n arka panelinde bulmak mümkündür. H rs zl k, kay p ve Garanti Hizmetleri söz konusu oldu unda, ürünün tan mlanmas na yard mc olmas için bu seri numaras n a a daki bo lu a not edin, bu kitapç ve sat n ald n za dair kesin belge olarak sat inizi kaybetmeyin. Model Numaras Seri Numaras Web Sitesi : Panasonic Corporation 2014

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DE EN TR ES FR HR PL A B E D C 3 DEUTSCH 05-11 ENGLISH 12-17 TÜRKÇE 18-23 ESPAÑOL 24-29 FRANÇAIS 30-35 HRVATSKI 36-41 POLSKI 42-47 4 GÜVENLİK VE KURULUM Lütfen cihazı

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) TH-47LFX60W TH-47LFX6NW. Türkçe

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) TH-47LFX60W TH-47LFX6NW. Türkçe Model No. TH-47LFX60W TH-47LFX6NW Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Montaja Yönelik Önlemler... 2 Önemli Güvenlik Talimatlar... 4 Güvenlik Önlemleri... 5 Aksesuarlar...

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha/Steinberg cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca

Detaylı

TH-80LFB70E Kullan m K lavuzu Daha ayr nt l bilgi için, CD-ROM'daki Kullan m K lavuzu'na bak n. Türkçe

TH-80LFB70E Kullan m K lavuzu Daha ayr nt l bilgi için, CD-ROM'daki Kullan m K lavuzu'na bak n. Türkçe Model No. TH-80LFB70E Kullan m K lavuzu Touch Screen LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Notu...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...7 Ba lant lar...9 Gücü Açma / Kapatma...11

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma sıcaklığı için kullanım kılavuzuna başvurun.

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyar lar

Kurulum Öncesi Uyar lar FD7141(V) Kurulum Öncesi Uyar lar A Kameras ndan duman ç kt görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa A Kameras n n elektrik ba lant s n kesin. Çal t rma s cakl için kullan m k lavuzuna ba vurun.

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım talimatlarının tamamını dikkatlice

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE... S.61 BASKI İÇİN KAĞIT YERLEŞTİRMEK... S.62 MÜREKKEP ŞERİDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ... S.62 YEDEKLEME PİLİ... S.63 GENEL BAKIM TALİMATLARI... S.63 ONDALIK NOKTASI SEÇİM ŞALTERİ...

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:11:37 PM TR3656 Birinci Basım Ocak 2008 Copyright 2008 ASUSTeK Computers, Inc.

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

SCC-B5201(S)P SCC-B5203(S)P SCC-B5205(S)P

SCC-B5201(S)P SCC-B5203(S)P SCC-B5205(S)P SCC-B5201(S)P SCC-B5203(S)P SCC-B5205(S)P Sayısal Renkli Kubbe Kamera Kullanıcı El Kitabı Caméra de dôme colorée digitale Manuel de l utilisateur Digitale Farb-Kuppelkamera Benutzerhandbuch Cámara Digital

Detaylı

BTT005 BLUETOOTH STEREO VERİCİ

BTT005 BLUETOOTH STEREO VERİCİ BTT005 BLUETOOTH STEREO VERİCİ *Kullanmadan önce 1 1. BTT005 Hakkında..1 2. Sistem Gereksinimleri 1 3. Genel açıklama...1 *Kullanmaya başlarken.2 1. Şarj etme.2 2. Vericiyi açma-kapama..3 3. Bluetooth

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250 2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü Kullanım Kılavuzu 87250 Şekiller ve Hızlı Başvuru Kılavuzu Ürün Yapısı Kamera Şekil 1 Monitör Şekil 2 i Kurulum 1 Kamera Kurulumu 1.1 Güç Besleme - AC Güç

Detaylı

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16 Kullanım Kılavuzu Đçindekiler Hoş Geldiniz 4 Önemli noktalar 6 Uyarılar 7 Cihaz özellikleri 8 MyLink+ Durum Göstergesi 10 MyLink+ cihazınızın çalışması 16 MyLink+ cihazının şarj edilmesi 17 Başlarken 19

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

Cihaz n z n parçalar. Bu talimatlarda kullan lan semboller

Cihaz n z n parçalar. Bu talimatlarda kullan lan semboller 2 Cihaz n z n parçalar a. Konsentratör b. Mavi gösterge ledi (SOĞUK ÜFLEME) c. Yeşil gösterge ledi (İYON FONKSİYONU) d. Çıkarılabilir Hava Giriş Izgarası e. Çıkartma düğmesi f. Kilit fonksiyonlu Soğuk

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu

kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu Önemli Güvenlik Bilgisi Lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın. UYARILAR: Kulaklıkları

Detaylı

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri TM Bu belge, IBM System Storage EXN4000 depolama genişletme birimine ilişkin kuruluş ve ayar yönergelerini içerir. EXN4000 ürününe ilişkin ek bilgileri

Detaylı

MESAFE ÖLÇME CİHAZI 4X21

MESAFE ÖLÇME CİHAZI 4X21 MESAFE ÖLÇME CİHAZI 4X21 Kullanma talimatları Ürn.No. 90-33000 Fig. 2 Fig. 1 E G F C D E B B H D C Genel Uyarı Bedensel yaralanma riski! Bu cihazı hiçbir zaman doğrudan güneşe ya da güneşin yakınına bakmak

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420 Kupalı Anemometre PCE-A 420 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

HDA 300 Yüksek Frekanslı Odyometrik Kulaklıkları

HDA 300 Yüksek Frekanslı Odyometrik Kulaklıkları HDA 300 Yüksek Frekanslı Odyometrik Kulaklıkları Kullanıcı Kılavuzu Belge no 7-50-1570-TR/00 Parça no 7-50-15700-TR Telif hakkıuyarısı Bubelge veya programınhiçbir kısmı GN Otometrics A/Sşirketinin yazılı

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu Sürücü Gönder Yönetici Kılavuzu Ocak 2013 www.lexmark.com Genel Bakış 2 Genel Bakış Sürücü Gönder, belirli bir yazıcı modelinin yazıcı sürücüsünü almanızı sağlar. Uygulama, size yükleme talimatlarını ve

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

İçindekiler. Güvenlik bilgileri 4. Çamaşır makinenizin montajı 11. Çamaşır makinenizin kullanımı 19. Türkçe - 2

İçindekiler. Güvenlik bilgileri 4. Çamaşır makinenizin montajı 11. Çamaşır makinenizin kullanımı 19. Türkçe - 2 İçindekiler Güvenlik bilgileri 4 Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler.................................................. 4 Önemli güvenlik sembolleri......................................................................

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre SAGTEX DSA

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre SAGTEX DSA 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ticari ismi : Kullanım : Köpürmeyi önleyici madde Şirket : Momentive Amer Ind. 260 Hudson River Road US - 12188 WATERFORD Acil durum telefonu

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

VX2880ML 28" UHD 4K LED

VX2880ML 28 UHD 4K LED VX2880ML 28" UHD 4K LED Monitör, Flicker Free Teknolojisi 1.07Milyar Renk Desteği, MHL/HDMI, Mini DisplayPort, DisplayPort Giriş/Çıkış (Çoklu Monitör, Uyumu) Girişleri ve Hoparlör VX2880ml ViewSonic VX2880ml,

Detaylı

LAVTAŞ IZGARA KULLANMA KILAVUZU

LAVTAŞ IZGARA KULLANMA KILAVUZU LAVTAŞ IZGARA KULLANMA KILAVUZU LAVTAġ IZGARAYI ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ALI 460 ALI 860 1 ĠÇĠNDEKĠLER I- LavtaĢ Izgaranın Kullanım Alanı 3-4 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri

Detaylı

HP Color LaserJet CP1210 Series Yazıcı

HP Color LaserJet CP1210 Series Yazıcı HP Color LaserJet CP1210 Series Yazıcı Kağıt ve Baskı Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede

Detaylı

Bu talimatlarda kullan lan semboller

Bu talimatlarda kullan lan semboller 2 K L TL AÇIK 3 4 Cihaz n z n parçalar a Gösterge kl iyon AÇMA/KAPATMA dü mesi (ye il) b AÇMA/KAPATMA dü mesi c Is ayar için basmal anahtar +/ d Is göstergesini görüntüleyen ekran e Düzle tirme plakalar

Detaylı

BKK 2205. Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu

BKK 2205. Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2205 Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

Yükseltme ve Servis Kılavuzu. Printed in

Yükseltme ve Servis Kılavuzu. Printed in Yükseltme ve Servis Kılavuzu Printed in Sabit Disk Sürücüsünü Çıkarma ve Değiştirme Özellikler modele göre değişebilir. Sabit Disk Sürücüsünü Çıkarma ve Değiştirme 20-40 dakika arası Başlamadan Önce

Detaylı

2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri

2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri 2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri Giriş 1 Sayfa 2 Bölüm 1 Sayfa 3 Bölüm 2 Sayfa 4-7 Bölüm 3 Sayfa 7-9 Bölüm 4 Sayfa 9 Bölüm 5 Sayfa 9 Bölüm 6 Sayfa 10 Bölüm 7 Sayfa 11-12 Bölüm 8 Sayfa 12-13 Giriş

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

İçindekiler. Kullanım Kılavuzu FULL HD LCD Ekran TH-47LFV5W

İçindekiler. Kullanım Kılavuzu FULL HD LCD Ekran TH-47LFV5W Model No. TH-47LFV5W Kullanım Kılavuzu FULL HD LCD Ekran İçindekiler Önemli Güvenlik Uyarıları...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Parçalar ve İşlevleri...8 Bağlantılar...10 Teknik Özellikler...11

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik.

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Bireyselliğin en güzel şekli. İddialı tasarım ve yüksek kaliteli malzemelerle modern banyolarda uzun süredir sıkça karşılaşılıyor

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PH22

Kullanım Kılavuzu PH22 PH22 24.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz.... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan bir PH 22 satın aldığınız

Detaylı

DUALSHOCK. 3 Şarj İstasyonu Yönerge El Kitabı CECH-ZDC1E

DUALSHOCK. 3 Şarj İstasyonu Yönerge El Kitabı CECH-ZDC1E TR DUALSHOCK 3 Şarj İstasyonu Yönerge El Kitabı CECH-ZDC1E Önlemler Bu ürünü kullanmadan önce bu el kitabını dikkatle okuyun ve gerektiğinde başvurmak üzere saklayın. Ayrıca PlayStation 3 sistemi için

Detaylı

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide 1714544 B F C 85 3 15 4 512 CUT OUT 614 1 3 1 21 9 195 8 175 7 16 1% 2% 3% 4% 2 A B C Max. 5 C 1% 2% 3% 4% 3 F C 58 3 514 15 2 U TUO T C 6 41 1

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T H A R D D I S K A D A P T E R I DC OE / MS BATA O UT SO B UH SU BB 2 1 - I N - 1 R E A D E R O N E T OUC H B A C K U P 3 P O

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Cihazı kullanmadan önce lütfen talimatları okuyunuz. 2. Cihazı kullanmaya başlamadan önce evinizdeki voltaj değeri ile cihazda belirtilen voltaj değerini kontrol ediniz.

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES LAVE-LINGE INTÉGRABLES

Detaylı

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W 10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W. All detailed information is described in the user s manual. Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından

Detaylı