MT300 MT300. ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT300. Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MT300 MT300. ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT300. Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz."

Transkript

1 MT300 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT300 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu MT300 santrallarýnýn özelliklerini öðreterek santralýnýzý daha verimli kullanmanýz ve dolayýsýyla haberleþmenizi en iyi bir þekilde yapmanýzi çin hazýrlanmýþtýr. TELEFON SANTRALINIZ ÜRETÝM HATALARINA KARÞI 1 SENE SÜRE ÝLE GARANTÝLÝDÝR. LÜTFEN GARANTÝ KARTINIZI GÖNDERMEYÝ UNUTMAYIN. MULTÝTEK bu dökümanda belirtilen sistem özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. DÝKKAT: Santrala PTT hatlarýný baðlamadan önce Türk Telekom A.Þ.'ye baþvuru gereklidir. DOC.MT DOC.MT MT300 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MULTÝTEK Elektronik Sanayi ve Tic. Ltd. Þti. Merkez: Kemerdere Köroðlu Sok. No: Ümraniye / ÝSTANBUL Tel: (0216) (PBX) Fax: (0216) Þube: Meþrutiyet Cad. Merkez Apt. No: 198/1 Þiþhane / ÝSTANBUL Tel: (0212) (PBX) Fax: (0212) Þube: 1362 Sok. No: 55 D: 14 Yemiþçi Ýþ Haný Çankaya / ÝZMÝR Tel: (0232) (PBX) Fax: (0232) Þube: Cihan Sok. No: 29/16 Sýhhiye / ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Þube: Tepebað Mh. Cemal Gürsel Cd. Doðrular Ýþ Haný No: 31 K: 4 ADANA Tel: (0322) (PBX) Fax: (0322)

2 ÝÇÝNDEKÝLER MT 300 SANTRALLARI MONTAJ BÝLGÝLERÝ ve SÝSTEM ÖZELLÝKLERÝ 5 MT 300 Santralý Montaj Bilgileri 6 Santralýn Monte Edileceði Yerin Seçimi 6 Santralýn Topraklanmasý 6 Santralýn Montajý 7 MT300 Santrallarýnýn Kapasitesi 8 MT300 Santrallarýna Baðlanan Telefon/Terminaller 9 Santralýn Programlanmasý 9 Santralýn Güç Kaynaðý 9 Santralýn Hafýzasýnýn Korunmasý 9 Enerji Kesilmelerinde Harici Hatlarýn Baðlantýsý 10 Bekletmede müzik / radyo - teyp Baðlantýsý 10 Özel Röle Baðlantýsý 10 Kutu Zili 10 Arayan Numarayý Gösteren Telefonlar 10 Santrala Akü Baðlantýsý 11 Santrala Yazýcý Baðlanmasý - Çaðrý Kayýt Sistemi 11 Santral Numaralama Planý 13 Genel Gece Servisi 13 MT 300 Santrallarýnda Çatalaltý Ýþlemi 14 MF Telefonlarýnda * ve # Tuþlarý 14 MT 300 Santrallarýnda Tonlar 14 Zil Sesleri 15 MT 300 Santralý Kablo Baðlantýsý 16 MT 300 Santrallarý Kartlarý 17 MT 300 SANTRALLARI KULLANICI KILAVUZU 22 Dahili Aboneler Arasý Görüþme 23 Harici Abonelerle Görüþme (Harici Grup Kodunu Çevirerek) 23 Harici Abonelerle Görüþme (Harici Hattý Seçerek) 24 Tekrar Aramak Ýçin (Harici Hat) - Son Numara Tekrarý 24 Çaðrý Yönlendirme (Beni Takip Et) 24 Çaðrý Yönlendirme Ýptali (Beni Takip Et Ýptali) 25 Yoksam Beni Takip Et 25 Konferans Yapmak 25 Harici Çaðrýlarý Cevaplama 26 Bilgi Alma 26 Çaðrýyý Aktarma (Dahili veya Harici) 26 Harici Hatlarýn Boþta Park Edilmesi 27 Boþta Park Edilmiþ Hattý Geri Almak 27 Telefonla Görüþürken Gelen Ýkinci Hariciyi Cevaplama 28 Harici Hattý Meþgul Abone Üstüne Park Etmek 28 Çaðrý Toplama 28 Özel Hafýzadan Arama (Hýzlý Arama) 29 Ortak Hafýzadan Arama 29 Özel Hafýzaya Numara Giriþi 29 Araya Girme 29 Meþgul Aboneyi Kulaðýndan Uyarmak 30 Otomatik Arama 30 Meþgulde Sýraya Girmek (Harici veya Dahili Hatlar Ýçin) 31 Seri Arama, Arka Arkaya Harici Hattýn Transferi 31 Ýkaz / Uyandýrma Servisi 32 Telefonu Kilitleme (Þifre Girme) 32 Rahatsýz Edilmeme 32 Telefondan Kapý Otomatiðini Açma 33 Ýki Dýþ Hattý Birbirine Baðlama 33 Hot Line Abone (Doðrudan Bir Telefona Baðlanan Abone) 33 SAT 300 Telefonlarýnda Sabit Mesaj Gönderme Özelliði Elektronik Posta 34 MT 300 SANTRALLARI OPERATÖR KILAVUZU 35 Ortak Hafýzaya Numara Giriþi 36 Sistemi Genel Gece Servisine Sokma 36 Telefonunuz Meþgulken Çaðrýnýn Baþka Numaraya Gitmesi 37 Þef Sekreter Özelliði 38 Özel Harici Hat Tahsisi 39 Çevir Sesi Olmayan Abone 39 Konuþma Sürelerini Kýsýtlama 39 Sadece Gelen Çaðrýlara Açýk Dýþ Hat 40 Abone Yetkilerinin Verilmesi 40 Araya Girme Yetkisinin Verilmesi 41 Harici Hatlarý Servis Dýþý Býrakma 41 Harici Hatlarý Gruplama ve Abonelere Gruplara Ulaþým Yetkisi Verme 41 Harici Hatlan Gelen Aramalarý Bir Aboneye Yönlendirme 42 Santrala Zaman ve Tarih Bilgisinin Girilmesi 42 Harici Hatlarý DP veya DTMF Yapma 42 Birim Kontör Ücretini Girme 42 Çatalaltý Süresini Programlama 43 Þifrelerin Ýptali 43 Çaðrý Kayýt Bilgilerini Alma 43 Sanal Ücretlendirme 44 Bir Üst Santralý Bekletmeye Alma 45 *, #, A, B, C, D Tuþlarýný Kullanabilir Telefonlarýn Programlamasý 45 Harici Aranan Numaralarýn Kýsýtlanmasý 45 Doðrudan Dahili Numarayý Arama (DISA) 46 Müzik Dinlemeli Abone 46 Harici Hat Eriþim Kodunun 0 veya 9 Olarak Seçilmesi 47 Diyafon Abonesinin Devreye Verilmesi 47 Beni Takipet / Yoksam Beni Takipet ve Ýptali 47 Bekletmede Müziðin Konmasý / Ýptali 48 Özel Röle Çekme Zamanýn Programlanmasý Ve Özel Röleyi Kullanabilir Abone 48 * ve # Tuþlarýnýn Ýþlevinin Deðiþmesi 48 Harici Çaðrýnýn Ayný Anda Birçok Aboneyi Çaldýrmasý 48 Harici Hatlarýn Seçilme Þekli 49 Harici Çaðrý Toplama Kodu Seçimi 49 Harici Hatlarýn Otomatik Test Edilmesi 49 OPERATÖR KONSOLU KULLANMA KILAVUZU 50 Telefon Tuþlarýnýn Görevleri 51 Konsolun MT 300 Santralýna Baðlantýsý 53 Program Tuþlarý ve Tuþlarýn Programlanmasý 54 LCD Ekranlý Meþgul Panosu 55 MT 300 SANTRALLARI SESLÝ YANIT SÝSTEMLERÝ 56 Robot Operatörün Devreye Verilmesi Çýkarýlmasý 57 Mesaj Kaydetme ve Kaydedilen Mesajý Dinleme 57 Harici Hatlarýn Robot Operatör Tarafýndan Cevaplandýrýlmasý 59 Mesaj Kaydederken Dikkat Edilecek Hususlar 59 Ýþletmenin Kapalý Olduðu Saatlerde Robot Operatör Kullanýmý 59 Yoðun Trafik Durumu 60 Robot Operatör Tarafýndan Aranamaz Abonelerin Programlanmasý 60 Robot Operatörlerin Devreye Verilmesi ve Çýkarýlmasý 60 Tek veya Çift Numaralarla Dahili Eriþim 60 Tek Rakkamla Robot Operatörün Dahili Numaralarý Aramasý 60 Gece Servisinde Robot Operatörün Çalýþmasý 61 MOTEL SANTRALLARI OTEL / MOTEL ÖZELLÝKLERÝ 62 Operatör Uyandýrma Servisi 63

3 Müþteri check-in ve check-out özelliði 63 Konuþma Kontör Ücretinin Girilmesi 64 Kredili Müþteri Özelliðini Kullanma 64 Otel Odalarýnýn Ýstenen Þekilde Numaralandýrýlmasý Esnek Numaralama 65 Otel Santrallarýnda Saklanan Görüþme Bilgileri 66 Printerin (Bilgisayarýn) Çalýþmadýðý Durumlar 66 Printerin Santrala Baðlanmasý 66 Otel Numaralama Planý 67 MT 300 SANTRALLARININ PROGRAMLANMASI 69 Programýn Kilitlenmesi 70 Kýsaltmalar 70 Abone Yetkileri 70 Araya Girme Yetkisinin Verilmesi 71 Konferans Yetkisinin Verilmesi 71 Gece Servisinde Arama Yetkisinin Verilmesi 71 *, # Tuþlarýný Kullanabilir Telefon 71 Çatalaltý Süresinin Programlanmasý 71 Harici Hatlarý Servisdýþý Býrakma 72 Aboneye Harici Hat Gruplarýna Ulaþma Yetkisi Verilmesi 72 PBX Özelliði - Abone Gruplarýnýn Tahsisi 72 Santrala Tarih Bilgisinin Girilmesi 73 Santrala Zaman Bilgisinin Girilmesi 73 Santrala Sanal Kontör Süresi Girilmesi 73 Yazýcý ile Ýlgili Programlar 73 Abone Kredi Kontörünün Girilmesi (Otel/Motel Özelliði) 74 Esnek Numaralama Girilmesi 74 Harici Hatlarýn Herhangi Bir Aboneye Yönlendirilmesi 75 Harici Hatlarýn DP veya DTMF Olmasýnýn Programlanmasý 75 Harici Hatlara DISA Özelliði Verilmesi 75 Sanal Ücretlendirme Yapan Harici Hatlarýn Tanýmlanmasý 75 Harici Hatlarýn Gruplandýrýlmasý 75 Genel Gece Servisi 76 Bekletmede Müziðin Programlanmasý 76 Genel Gece Servisi Abonelerinin Tanýmlanmasý 76 Konuþma Kontör Ücretinin Girilmesi 76 Konuþma Süresinin Programlanmasý 76 Elektronik Reset (Worm Start) 76 Beni Ýzle Girmiþ Abonelerin Ýptali Programý 77 Þifre Girmiþ Abonelerin Ýptali Programý 77 Bir Üst Santralý Bekletmeye Alma 77 Özel Röle Çekme Zamaný 77 Elektronik Komple Reset 77 Harici Aranacak Numaralarýn Kýsýtlanmasý 77 Müzik Anonslu Abone 78 Abone Görüþme Toplam Ücret Dökümü Check-in Check-out 78 Harici Eriþim Kodunun Deðiþtirilmesi 78 * ve # Ýþlevinin Deðiþtirilmesi 78 Çevir Sesi Olmayan Abone (Kulaklýk Baðlandýðýnda Kullanýlýr) 78 Özel Röleyi Kullanibilir Abone 78 Diyafon Abonesi 79 Seri Yazýcý Kullanýmý - Çalýþmaz Printer 79 Harici Hatlara Çýkýþ Þekli 79 Harici Çaðrý Toplama Kodu 79 Harici Çaðrýlarýn Ayný Anda Birçok Aboneyi Çaldýrmasý 79 Harici Hatlarýn Ýsteðe Baðlý ve Otomatik Test Edilmesi 79 TÜRK TELEKOM UYGUNLUK BELGESÝ 80 MT 300 SANTRALI MONTAJ BÝLGÝLERÝ Ve SÝSTEM ÖZELLÝKLERÝ 5

4 MT 300 Santralý Montaj Bilgileri MT 300 santralýn monte edilmesinden önce aþaðýdaki hususlara önem verilmesi gerekmektedir. Bu hususlara dikkat etmek santralýnýzýn performansýný arttýracak, kesintisiz iletiþim saðlayacaktýr. Santralýn Monte Edileceði Yerin Seçimi Santralýn monte edileceði yer, aþaðýdaki özelliklere sahip olmalýdýr. * Nem, su sýzýntýsý, toz, duman bulunmayan temiz yerlere monte edilmelidir. * Jeneratör, kesintisiz güç kaynaðý, yüksek gerilim hattý gibi manyetik alan yaratan cihaz ve ortamdan mümkün olduðu kadar uzaða yerleþtirilmelidir. * Santral radyatör üstü, doðrudan güneþ ýþýðý alan ve santrallarýn gereksiz ýsýnmasýna sebep olabilecek yerlere monte edilmemelidir. * Santralýn bakýmýnýn kolaylýkla yapýlabilmesi için tercihen çevresi açýk olmalý ve yerden 1.5 metre kadar yükseðe monte edilmelidir. * Bulunan ortamýn aydýnlýk olmasý bakým personelinin iþini kolaylaþtýracaðýndan tercihen karanlýk yerlere monte edilmemelidir. * Tercihen santral herkesin kolaylýkla ulaþamayacaðý bir alana yerleþtirilmelidir. Santralýn Topraklanmasý MT 300 santralý çalýþmasý için topraklamaya gerek duymaz. Ancak yüksek gerilim ve yýldýrýma karþý santralýn saðlýklý bir þekilde korunmasý için muhakkak iyi bir þekilde topraklama yapýlmalýdýr. ÝYÝ BÝR TOPRAKLAMANIN TANIMI: Ýyi bir topraklamanýn yapýldýðýndan emin olmak için toprak hattý ile nötr arasýndaki voltaj farkýnýn 1.5V tan fazla olmamasý gerekir. Santralýn topraklanmasý için santral kabineti üstünde bir topraklama pabucu temin edilmiþtir. 5 mm2 kesitinden az 6 olmayan bir kabloyla bu pabuç ile topraklama hattý birbirine baðlanmalýdýr. DÝKKAT: Santral kabinetine toprak yerine faz baðlarsanýz bu hem çok tehlikelidir ve hem de santral koruma varistörlerini yakar ve PTT hatlarýna zarar verir. Santralýn Montajý Santralýn tutturulmasý Santralýn monte edileceði yere, verilen kaðýt þablonu kullanarak yerden metre yükseklikte iki adet delik açýn, dübelleri yerleþtirin ve vidalarý sonuna kadar sýkýþtýrýn. Santralý tutturun. Santral üstündeki kartlarýn sýký bir þekilde backpanele takýlý olduðunu görün. Santral kablolarýnýn montajý Santrala 1 m kadar uzakta MDF kutu ve regletlerini yerleþtirin. Santral kapasitesine baðlý olarak MDF kablosunu bu regletlere çakýn veya vidalayýn. Kablonun diðer ucundaki klemensleri ilgili santral kartlarýna takýn. Abone telefonlarýndan gelen kablolarý (tesisat) MDF e baðlayýn. Santralýn 220 kablosunun baðlanmasý Santralýn 220V kablosunu enerji kartý üstündeki yere takýn ve kablonun diðer bir ucunu 220V beslemeye baðlayýn. Akü uçlarýnýn baðlanmasý Santraldan aküye doðru en az 2 mm2 kesitinde bir çift kabloyla akü + ve - sine baðlantýyý hazýrlayýn. Santrala beslemeyi verdikten sonra + ve - ye çok dikkat ederek bu kablolarý kabinetin üst tarafýnda bulunan akü klemenslerine baðlayýn. NOT: + ve - kablolarý ters baðlanýrsa enerji kartý üstündeki 3A lýk sigorta atar. Bunun deðiþtirilmesi gerekir. Santrala enerji verilmesi Santralýn 220V butonuna basarak santrala enerji verin. CPU kartý alt köþesindeki lambanýn yanýp söndüðünü ve enerji kartý üstündeki yukarýdan aþaðýya doðru 220V, 5V, -5V, Ring ledlerinin yandýðýný görün. Bunlardan biri yanmýyorsa santralda arýza var demektir. Ýþleminizi durdurun. 7

5 Arýzayý tespit için arýza kýsmýna baþvurun. Ýlgili lambalarýn yanmasý santralýnýzýn çalýþtýðýný gösterir. Tesisat aktarýmýna baþlayabilirsiniz. Santrala operatör konsolunun baðlanmasý Konsol santrala beþ kablo ile baðlanýr. Santral ve konsol arasýndaki kablolarý MDF vasýtasýyla baðlayýn. Konsol LCD sinin yandýðýný, tarih saat bilgisinin geldiðini görün. Çevir sesi alýn. Tesisatýn Aktarýlmasý Santral arýzasýnýn % 70 inin tesisattan kaynaklandýðý düþünerek, temiz ve saðlýklý bir tesisat yapmaya çalýþýn. Özellikle tesisata 220V kaçaklý bir kablo varsa santrala baðladýðýnýzda santrala zarar vereceðinizi bilin. Telefon kablolarýný santrala baðlamadan teker teker santral topraðýyla kablolar arasýnda voltaj olmadýðýný görün. Bütün tesisatý bu þekilde test ederek montajýnýzý tamamlayýn. PTT hatlarýnýn hazýrlanmasý ve Türk Telekom a baþvuru. PTT hatlarýnýn santrala baðlantýsý Türk Telekom elemanlarýnýn önünde yapýlacaktýr. Bu nedenle bütün baðlantý kablolarýný hazýrlayýn. Sisteminizin basit bir projesini çýkartýn. Onay belgesi ile beraber Türk Telekom a baþvurun. Türk Telekom yetkilisi ile beraber hatlarý santralýnýza baðlayýn. Santralýn kapaðýný kapayýn. MT 300 Santrallarýnýn Kapasitesi MT 300 santrallarý küçük veya büyük olmak üzere iki farklý kabinet ile verilmektedir. Küçük kapasiteli MT300-S ve diðer MT 300 olarak adlandýrýlmaktadýr. MT300-S santrallarý en fazla 20 harici hat ve 6 abone veya en fazla 80 abone 4 harici hat olacak þekilde kartlarýn yerleþtirileceði 6 slottan oluþur. Hariciler 4 er dörder, dahililer 16 abone olarak artar. MT 300 santrallarý 4 harici hat, 32 dahili aboneden baþlar. Harici hat kapasitesi 4 er 4 er artarak 28 hariciye ve dahili hat kapasiteside 16 þar 16 þar artarak 204 aboneye kadar artabilir. Santral 1 adet mikroiþlemci kartý, 1 adet enerji kartý, harici hat ve abone kartlarýndan oluþan 4 adet farklý karttan oluþur. Santral içinde kartlarýn diziliþi sayfa 18 de verilmektedir. MT 300 Santrallarýna Baðlanan Telefon/Terminaller MT 300 santrallarýna DTMF veya DP, standart herhangi bir telefon baðlanabildiði gibi faks, modem, data terminali, telesekreter, telsiz telefon, anons sistemi gibi çevre birimlerinide baðlamak mümkündür. Þart olmamakla beraber santrallara özel olarak geliþtirilmiþ MULTÝTEK SAT300 konsol telefonlarý baðlanabilir. Santrala en fazla 4 adet SAT300 konsolu baðlanabilir. Santralýn Programlanmasý Santral sadece 0 numaralý dahili telefondan veya programlama þifresini bilen kiþilerce uzaktan programlanabilir. Ýstenirse 0 nolu telefondan 7021XYZT* tuþlayarak (XYZT 1-4 rakamlý herhangi bir numara) programa girilmesi kilitlenebilir. Þifreyi bilen kiþi tekrar ayný kodlarý tuþlayarak programlamayý açabilir. Santralýn Güç Kaynaðý Sistem 50 HZ VAC arasýnda þebeke gerilimlerinde çalýþýr. Bu sýnýrlar dýþýndaki þebeke gerilimi için bir voltaj regülatörünün kullanýlmasý gerekir. Sistem þebeke geriliminde 2 adet 3 A lýk sigortayla korunmuþtur. Azami yükte 300W enerji tüketir. Santralýn hafýzasýnýn korunmasý Elektrik kesilmelerine karþý santral hafýzasýný korumak amacýyla mikroiþlemci kartýnda 3.6V NiCd pil bulunmaktadýr. Pil, enerji kesilmelerinde yaklaþýk 1 hafta santral hafýzasýný korur. Enerji mevcudiyetinde santral pili otomatik þarj edilir. 8 9

6 Enerji Kesilmelerinde Harici Hatlarýn Baðlantýsý Þebeke geriliminin kesildiði ve akü baðlantýsýnýn olmadýðý durumlarda 1, 5, 9 ve 13. PTT hatlarý istenilen abonelere otomatik baðlanabilir. Bu amaçla CPU kartýnda 4 adet aktarma rölesi ve çýkýþý vardýr. CPU kartý üstündeki Tr1, Tr5, Tr9 ve Tr13 çýkýþlarýný komple elektrik kesildiðinde harici hatlarýn doðrudan baðlanacaðý abonelerin klemenslerine köprüleyin. Bu abonelerin çýkýþlarýnda tercihen sýrasýyla CPU kartý üstündeki 0, 101, 102, 103 yazan klemenslerden alýn. Bekletmede Müzik/Radyo-Teyp Baðlantýsý MT 300 santralý harici hatlar bekletmeye alýndýðýnda bu hatlarasantral içindeki mevcut standart müzik yayýný yapar. Santrala ayrýca radyo teyp baðlayarak bekletmedeki hatlara istenilen müziði dinletmek mümkündür. Radyo / teyp çýkýþý santralýn mikroiþlemci kartýnda, -(GND), TEYP b çýkýþýna baðlanýr ve standart müzik programla devre dýþý býrakýlýr. (Program 963). Özel Röle Baðlantýsý Santralda 58 çevirerek kapý otomatiðini açmak mümkündür. Bu maksatla kapý otomatiði devresinin santralda mikroiþlemci kartýnda ÖZR a-b yerleri arasýna baðlanmasý gerekir. 58 çevirdiðinizde özel röle isteðe baðlý olarak 0,6 sn veya 1,2 sn süreyle iki ucu kýsa devre eder. Kutu Zili Santrala, harici gelen çaðrýlarýn kullanýcýlarý sesli uyarmasý amacýyla kutu zili takýlmasý mümkündür. Bu amaçla santralýn mikroiþlemci kartýnda KUZÝL - ve KUZÝL + klemenslerine doðru gerilimle çalýþan elektronik piezo ringer takýlmasý gerekir. Arayan Numarayý Gösteren Telefonlarýn Baðlanmasý Santrala arayan numarayý gösteren telefonlar takýlabilir. Telefonun arayan numarayý ve kayýtlýysa arayanýn ismini gösterebilmesi için gelen çaðrý (veya çaðrýlarýn) bu telefona yönlendirilmesi gerekir. Telefonun zili çaldýðýnda ekranda arayan numaranýn bilgisi gözükür. 10 Santrala Akü Baðlantýsý ENERJÝ KARTI 220 V lu þebeke geriliminin sýk sýk kesintiye uðradýðý durumlarda santrala 2x12V luk bakýmsýz kuru akülerin baðlanmasý tavsiye olunur. Bu aküler santralýn kapasitesine baðlý olarak 2-24 saat arasýndaki enerji kesilmelerinde santralý besler. Þebeke gerilimi geldiðinde aküler santral tarafýndan otomatik olarak þarj edilir. 8/64 lük bir kapasite için 7A saat akü ortalama 5 saat, 15A saat akü ortalama 12 saat santralý besler. Akü santralýn enerji kartýna doðrudan baðlanan akü klemenslerine baðlanýr. Akünün baðlanacaðý kýsým yandaki þemada gösterilmiþtir. Aküyü ters baðladýðýnýzda sigorta atar. Akü sigortasý 5A olarak verilmiþtir. Akülerin büyük kapasiteli ve çok boþaldýðý durumlarda sigortayý 7A yapmak daha uygundur. Akü + : Akünün artýsý (+) baðlanýr. Akü - : Akünün eksisi ( - ) baðlanýr. Aküler 18V a düþünceye kadar santralý besler. Bu seviyeden daha düþük akülerde santral aküyü otomatik devreden ayýrýr. (Led no akü yanar) * Akünün daha düþük deðerlerde (bitinceye kadar) santralý beslemesi istenirse AKÜ ÝN köprüsü yapýlmalýdýr. * Akü devre dýþý býrakýlmak istenirse AKÜ OUT köprüsü kýsa devre yapýlmalýdýr. Santrala Yazýcý Baðlanmasý- Çaðrý Kayýt Sistemi Santrala standart RS232C seri arabaðlantý devresi olan herhangi bir yazýcý veya MULTÝTEK MPR648 mini yazýcý baðlanabilir. Bu maksatla gerekli yazýlým ve donaným santral üzerinde hazýr olup, 11

7 baðlantýdan baþka herhangi bir iþleme gerek yoktur. Baðlanacak yazýcý aþaðýdaki gibi ayarlanmalýdýr. XON / XOFF 600 Baud 8 Data bit No parite Yazýcý ve santral iki veya üç telle birbirine baðlanýr. Seri yazýcý jakýnýn 3 ve 7 numaralý uçlarý santralda CPU kartý üstünde Pr1 ve GND yazan yerlere baðlanýr. Seri yazýcý 20 nolu ucu CPU kartýndaki RCVRDY ucuna baðlanýr ve programý tuþlanýr (iptali ). Bu þekilde santral printerin baðlý olup olmadýðýný veya çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol eder. Eðer çalýþmýyorsa bunu anlar ve yazýcý çalýþmaya baþladýðýnda o ana kadar yapýlan bütün görüþmeleri printere gönderir. Yazýcý, yapýlan bütün dýþ hat görüþmelerini detaylý olarak yazar. Konuþmayý baþlatan abone numarasý, aranan harici numara, aramanýn tarihi, baþlama zamaný, konuþmanýn süresi, varsa kontör sayýsý ve konuþmanýn parasal tutarý ve hangi harici hattan konuþulduðu yazýlýr. ÖRNEK: Sýra Arayan Hat Aranan No Tarih Baþlama Süre Puls Ücret # T10 H / : Sistem harici hatlarý 12 Khz ücretlendirme dedektöriyle donatýlmýþtýr. PTT den 12Khz ücretlendirme sinyali gönderildiðinde her bir harici konuþmanýn kontör sayýsý yazýcýya dökülür. Kontör ücreti girilmiþse konuþmanýn parasal deðeri yazýlýr. 12 Khz sinyalinin gelmediði durumlarda 20 saniyeden kýsa harici aramalar kaydedilmez, ancak daha uzun aramalar konuþulsun konuþulmasýn yazýcýya dökülür. Sistemde 12 Khz sinyal gelmediði durumlar için geliþtirilmiþ sanal ücretlendirme özelliði de bulunmaktadýr. Ayný özellikler MULTÝTEK MPR mini yazýcý içinde geçerlidir. ÖRNEK: SIRA ARAYAN # HAT ARANAN NO H TARÝH BAÞLAMA SÜRE 01/ :01 PULS ÜCRET Ýstenildiði zaman herbir harici hattýn toplam kontör deðerini veya son yapýlan 70 adet harici hat görüþmesinin detaylý ücretlendirilmesini yazýcýyca dökmek mümkündür. 12 Çaðrý kayýt ile ilgili programlar aþaðýda verilmektedir: 891 Mini printere kaðýt besler. 982 Son yapýlan 70 adet harici görüþmeyi yazar. 893 Her bir harici hatta ait kontör empülüs yekünleri dökülür saniyeden uzun bütün harici görüþmeler yazýlýr. (Fabrika çýkýþý). 895 Sadece kontör darbesi gelen harici görüþmeler yazýlýr. 896 Sadece milletlerarasý görüþmeleri döker. 897 Sadece þehirler / milletlerarasý görüþmeleri döker. 898 Mesajlar arasý boþluk býrakmaz veya mesajlar arasý boþluk býrakýr. 899 Bütün abonelerin esnek numaralarýný döker. 81aa3 Görüþmeleri yazýlýr abone. 81aa4 Görüþmeleri yazýlmaz abone. Not: Sanal ücretlendirme için operatör kýlavuzu kýsmýna bakýnýz. Santral Numaralama Planý Santraldaki dahili aboneler standart olarak 0, 101, Þeklinde sýrayla numaralandýrýlmýþtýr. Ancak istediðiniz taktirde esnek numaralama programýyla abone numaralarýný yeniden belirleyebilirsiniz. Abone numaralarý isteðe baðlý olarak, bir, iki, üç veya dört haneli olabilir. Detaylý bilgi esnek numaralama programda verilmektedir. Genel Gece Servisi Sistem genel gece servisine sokulduðunda: * Yetki verilen aboneler dýþýndakilerin hariç çýkma yetkisi kalkar. * Gelen çaðrýlar tanýmlanan en fazla dört abonenin ayný anda zilini çaldýrýr. * Gündüz yetkisiz gece yetkili aboneler sadece þehir içi arayabilir. Gece servisi 7446 ve 7448 programý ile devreye girer veya çýkar. Gece servisinde gelecek çaðrýlarýn cevaplanacaðý aboneler program 97 ile tanýmlanýr. Gece servisi aramaya yetkili olacak aboneler 83 aaa 0 ile programlanýr. Not 1: Gece servisi ayný zamanda konsoldan program 961/960 çevirerek de saðlanýr. Not 2: Gece servisinde robot operatörün çalýþmasý çeþitli þekillerde programlanýr. (Robot operatör kýsmýna bakýnýz.) 13

8 MT 300 Santrallarýnda Çatalaltý Sistemi: (Çatalaltý/flash yaparak hattý bekletme) Çatalaltý (flash) konuþmalarý aktarma veya bilgi alma için telefonunun açma kapama mandalýný kýsa süreli basýp býrakma iþlemidir. Ýstenirse süresi 80, 150, 250, 600, 800 veya 1000 msn olarak programlanabilir. Baþlangýç deðeri olarak bütün aboneler 80 ms flash yapacak þekilde hýzlý çatalaltýna açýk býrakýlmýþtýr. NOT: Çatalaltý iþlemi için bazý telefonlarda FLASH konmuþtur. FLASH tuþu yaklaþýk 600 msn süreyle hattý açýp kapattýðýndan telefonun çatalaltý (FLASH) anlama süresi 600 msn olarak programlanmalýdýr. Yoksa FLASH tuþu konuþmayý keser. MF Telefonlarýnda * ve # Tuþlarý Telefon apareylerinin MF olduðu durumlarda tuþ takýmý üstündeki * ve # standart olarak aþaðýdaki iþlemler için kullanýlýr. * tuþu : * tuþuna basýlýnca çatalaltý (flash) iþlemi yapýlmýþ gibi konuþma bekletmeye geçer. Aktarma ve bilgi alma iþlemleri için bu tuþ kullanýlýr. Bu tuþ ayný zamanda ilk çevir sesi alýndýðýnda harici hat 1 e çýkmada kullanýlýr. # tuþu: Bu tuþ telefonu kapatýp tekrar açmada kullanýlýr. Bu tuþa basarak telefonunuzu kapatýp tekrar açmýþ gibi dahili çevir sesi alýrsýnýz. # ayný zamanda ilk çevir sesi alýndýktan sonra harici hat 2 ye çýkmakta kullanýlýr. 956 programý ile # tuþunu harici hatlara çatalaltý (flash) göndermede ve ana santral hattýný bekletmeye almada kullanmak mümkündür. NOT 1: * uzaktan programlamada çatalaltý (flash) iþlemi için kullanýlýr. NOT 2: Ýstenirse 966 ve 967 programý ile * ve # nin iþlevi deðiþtirilebilir. MT 300 Santrallarýnda Tonlar Dahili Çevir Sesi: Abonenin telefonunu kaldýrdýðýnda aldýðý sürekli tondur. Bir numara çevrilebileceðini gösterir (sürekli ton). 14 Abone 20 sn den uzun tuþlamadan telefonunu açýk býrakýrsa telefon devreden çözülür. Çalýyor Sesi: Abone dahili bir aboneyi ararsa ve aranan abone o anda meþgul deðilse duyulan tondur. Çalýyor sesi ayný zamanda bir abonenin baþlattýðý özelliðin santral tarafýndan kabul edildiðinin / onaylandýðýnýn ifadesi olarak verilir. (2 sn ton var 4 sn ton yok þeklinde) Meþgul sesi: Aranan abonenin meþgul olduðunu veya harici hatlara çýkýlmak istenirse harici hatlarýn meþgul olduðunu gösterir. (500 ms ton var, 500 ms ton yok þeklinde) Hatalý iþlem sesi: Abone tarafýndan yapýlan iþlemin hatalý olduðunu veya abonenin o iþlemi yapmaya yetkisi olmadýðýný ifade eder. Üç kýsa ton bir uzun ton þeklinde olup meþgul sesi ile karýþtýrýlmamalýdýr. (3 kere 200 ms ton var, 200 ms ton yok ardýndan 600 ms ton var, 600 ms ton yok) Bekletmede çevir sesi: Hýzlý hýzlý kesik aralýklarla verilen ton olup abonenin o anda bir harici veya dahili hattý bekletmeye aldýðýnýn ve bir numara çevirebileceðini belirten tondur. Konuþma esnasýnda çatalaltý (flash) yapýlýrsa konuþma beklemeye geçer ve bu ton alýnýr. (200 ms ton var, 200 ms ton yok) Kulaktan ikaz / araya girme / þifre girilmiþ abone sesleri: Aralýklarla kulakta kýsa süreli duyulan ton sesi size bir baþka çaðrýnýn geldiðini veya konuþmanýzýn arasýna bir baþkasýnýn girdiðini veya telefonunuza þifre girdiðinizin ifadesidir. (80 ms ton var, 2 sn ton yok) Zil Sesleri Dahili zil sesi: Hýzlý hýzlý telefonunuzu çaldýrýr ve size gelen çaðrýnýn dahili bir hattan olduðunu ifade eder. Harici zil sesi: Uzun aralýklarla telefonun zilini çaldýrýr. Size gelen çaðrýnýn harici bir hattan olduðunu ifade eder. Otomatik arama zil sesi: Kýsa aralýklarla hýzlý hýzlý telefonunuzu çaldýrýr ve istediðiniz numaranýn baðlandýðýný ifade eder. 15

9 MT 300 Santralý Kablo Baðlantýsý MT 300 santralýnýn kablo baðlantýsý ek þemada verilmektedir. TR 1, TR 5, TR 9, TR 13: Elektrik kesildiðinde PTT hatlarýnýn düþeceði abone baðlantýlarý 0, : Elektrik kesintilerinde PTT hatlarýnýn düþeceði abonelerin telefon baðlantýsý, OZR a-b: Özel röle (kapý otomatiði) baðlantýsý. Teyp, GND: Radyo/teyp, harici müzik baðlantýsý. KZIL-, KZIL+: Piezo zil (harici çaðrý zil) baðlantýsý RCVRDY, PR 1, GND: Printer/bilgisayar baðlantýsý GND, 12V, AT 1 - AT 5: Konsol telefonlarý data baðlantýsý Harici 1-28: Harici hatlarýn baðlantýsý 0, : Dahili abonelerin baðlantýsý MT 300 Santralý Kartlarý MT 300 santrallarý toplam 6 çeþit karttan oluþur. Bunlar MPU0041 Ext kartý MPU0045 Enerji kartý MPU0042 Abone kartý MPU0048 Sesli mesaj kartý MPU0043 CPU kartý MPU0044 Back paneli MPU Enerji Kartý 220V AC beslemenin baðlanýp -27V, +5V, -5V ve zil voltajýnýn üretildiði karttýr. Kartta SMPS teknoloji kullanýlmýþ olup enerji verimliliði % 75 ten yüksektir. Enerji kartý VAC aralýðýnda santral için gerekli voltajlarý üretir. Kart üstünde üretilen voltajlarýn gösterildiði 5 adet led vardýr. Enerji kartý 220VAC ye 2 adet 3 A sigorta ile ve 220V anahtarý ile baðlanmýþtýr. Enerji kartýna ayný zamanda akü baðlanabilir ve 220V un kesildiði durumlarda santral aküden beslenir. Þebeke voltajý geldiðinde kart aküleri otomatik þarj eder. Akü voltajýnýn 18V tan daha düþük olduðu durumlarda akü devreden otomatik ayrýlýr. (Akü out ledi yanar). Akünün ayrýlmasýnýn istenmediði durumlarda kart üstündeki AKÜ IN köprüsü kýsa devre edilir. Bu özellikle ayný zamanda bitmiþ aküleri hýzlý þarj etmede kullanýlýr. Akünün devreye girmesinin istenmediði durumlarda AKÜ OUT köprüsü kýsa devre edilir. Akü besleme için 5A sigorta konmuþ olup akü kapasitesinin büyük ve akü voltajýnýn çok düþük olduðu durumlarda, þarj sýrasýnda bu sigorta atabilir. Santralýn zil voltajý enerji kartý üstünde üretilir. CPU dan gelen 33Hz lik sinyal kuvvetlendirilip 65 VRMS zil voltajýna dönüþtürülür. Sistemin çalýþmadýðý (Cpu nun çalýþmadýðý) durumlarda zil voltajý üretilmez. Enerji kartýnýn üst baský þemasý ve önemli elemanlarý yanda görünmektedir

10 Sistem mikroiþlemci, program, hafýza ve diðer çevre birimlerinin bulunduðu karttýr. Bu kart üzerinde ayrýca; * Harici hat aktarma röleleri, * Konsol baðlantýlarý, * Printer/bilgisayar RS 232 baðlantýsý. * Özel röle (kapý otomatiði) * Kutu zili baðlantýsý bulunur. Kartýn alt köþesindeki LED in yanýp sönmesi sistemin çalýþtýðýnýn ifadesidir. Þekil kartýn üst görünümünü vermektedir. Abone Kartý - MPU0042 CPU Kartý - MPU

11 16 abonenin konuþma devrelerinin ve dýþ dünyaya baðlantýsýnýn bulunduðu karttýr. Kalýn film teknolojisine sahip devreler kullanýlmaktadýr. Þekil genel eleman daðýlýmýný vermektedir. Harici Hat Kartý - MPU adet harici hat devresinin ve bunlarýn ilgili çevre birimlerinin bulunduðu karttýr. Kart üstünde. * Harici hat devreleri. * 12 Khz dedektörleri. * Tone dedektörleri. * MF alýcý / göndericiler bulunmaktadýr. Harici hatlar en alttaki 1 harici hat olmak üzere aþaðýdan yukarýya doðru sýralanýr. Þekilde üst görünümü verilmektedir

12 ÖNEMLÝ NOT: Standart olarak * veya hýzlý çatalaltý bekletmeye almak için kullanýlýr. Uzun çatalaltý (flash) özelliðini kullanmak isterseniz telefonunuza programla 600 ms FLASH özelliðinin verilmesi gerekir. Baþlangýçta kýsa çatalaltý özelliði verilmiþtir. Dahili Aboneler Arasý Görüþme Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini alýn. Görüþmek istediðiniz abonenin numarasýný tuþlayýn. Çalýyor sesini dinleyin. Eðet meþgul sesi alýrsanýz ve beklerseniz abone telefonunu kapattýðýnda zili çalar ve açtýðýnda görüþürsünüz. Eðer meþgul sesi aldýðýnýzda 48 çevirir telefonunuzu kapatýrsanýz dahili sýraya girmiþ olursunuz. Abone serbest kaldýðýnda ziliniz çalar ve görüþme yaparsýnýz. Görüþmenizi yapýn. Mikrotelefonu yerine koyun. MT 300 SANTRALLARI KULLANICI KILAVUZU Harici Abonelerle Görüþme (Harici Grup Kodunu Çevirerek) Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini alýn. 9 (veya harici grup kodunu) çevirerek PTT sesini alýn. (Programlayarak 9 kodu yerine 0 (sýfýr) ý kullanabilirsiniz. Program 968 / 969 kodlarýna bakýnýz.) Meþgul alýrsanýz 48 çevirerek sýraya girebilirsiniz. Aradýðýnýz harici numarayý tuþlayýn. Görüþmenizi yapýn. Mikrotelefonu yerine koyun. Sistemde 6 harici hat grubunu yapmak ve her bir aboneye bu gruplara çýkmak için yetki vermek mümkündür. Grup kodlarý aþaðýda görüldüðü gibidir; 1. Harici gruba 9 ile çýkýlýr. 2. Harici gruba 81 ile çýkýlýr. 3. Harici gruba 82 ile çýkýlýr. 4. Harici gruba 83 ile çýkýlýr. 5. Harici gruba 88 ile çýkýlýr. 6. Harici gruba 89 ile çýkýlýr

13 ÖNEMLÝ NOT: Abone tek bir harici gruba çýkmaya yetkiliyse 9 kodunu veya grup kodunu çevirerek kendi harici hatlarýna çýkabilir. Örneðin sadece 2. Gruba çýkma yetkiniz varsa 9 veya 81 çevirerek bu gruba çýkabilirsiniz. Birden fazla harici hat grubuna çýkabilen aboneler grup kodlarýný çevirmelidir. Harici Abonelerle Görüþme (Harici Hattý Seçerek): Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesi alýn. Dýþ hat seçme numarasýný ( , ) çevirin. Meþgul alýrsanýz 48 çevirerek sýraya girebilirsiniz. Týkanýklýk tonu alýrsanýz, o dýþ hat kapalýdýr veya sizin o hatta çýkma yetkiniz yoktur. PTT çevir sesini dinleyin. Aradýðýnýz harici numarayý tuþlayýn. Görüþmenizi yapýn. Mikrotelefonu yerine koyun. Tekrar Aramak Ýçin (Harici Hat) - Son Numara Tekrarý: Aradýðýnýz harici numara meþgulse, düþmediyse veya tekrar aramak istiyorsanýz: Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesi alýn. 87 tuþlayýn. Ahizeyi kapatmadan aradýðýnýz numaranýn cevap vermesini bekleyin. Çaðrý Yönlendirme (Beni Takip Et): Size gelecek dahili veya harici çaðrýlarý baþka bir aboneye yönlendirebilirsiniz. Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesi alýn. 740 ardýndan çaðrýnýn yönlenmesini istediðiniz dahili numarayý çevirin. Onay tonunu duyduktan sonra mikrotelefonu yerine koyun. Bu iþlemden sonra telefonunuza gelen çaðrýlar tanýmladýðýnýz numaraya yönlenecektir. Örneðin, 110 nolu dahiliye gitmesini istiyorsanýz tuþlayýn ve kapayýn. 24 Çaðrý Yönlendirme Ýptali (Beni Takip Et Ýptali): Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesi alýn. 740 tuþlayýn. (Konsol ekranýnda ÝPTAL EDÝLDÝ yazar.) Onay tonunu duyduktan sonra mikrotelefonu yerine koyun. Yönlendirdiðiniz çaðrýlar tekrar size gelecektir. Yoksam Beni Takip Et: Size gelecek çaðrýlar 16 sn içinde cevap verilmezse baþka bir numaraya gitmesini saðlayabilirsiniz. Bunun için telefonunuzdan 742 ve ardýndan gidecek numarayý tuþlamalýsýnýz. Örneðin cevaplandýrmadýðýnýz çaðrýlarýn 125 numaraya gitmesini istiyorsanýz tuþlamalýsýnýz. Ýptali için telefonunuzdan sadece 742 tuþlayýnýz. Konferans Yapmak: A) Dahili Abone Ýle Konferans: Bir iç ya da dýþ hatla görüþürken bir dahili aboneyi konuþmaya dahil etmek isterseniz: * (flash) yaparak konuþmanýzý bekletmeye alýn ve bekletmede çevir sesini duyun. 73 ardýndan konferansa almak istediðiniz dahili abonenin numarasýný tuþlayýn. (Meþgul ise * ile konuþmanýza geri dönebilirsiniz). Aboneyle görüþün Tekrar * (flash) yapýn, konferansa baþlayýn. Dahili aboneler telefonunu kapattýkça konferanstan çýkarlar. B) Ýki Harici Hat Ýle Konferans: Bir dýþ hatla görüþürken diðer bir harici aboneyi konuþmaya dahil etmek isterseniz: * (flash) yaparak konuþmanýzý bekletmeye alýn, bekletmede çevir sesi duyun. 73 ardýndan harici hat kodunu çevirin ve ikinci harici hatla görüþün. 25

14 Aradýðýnýz abone meþgul veya düþüremediyseniz telefonunuzu kapattýðýnýzda bekletmedeki hattýnýz geri döner. Ýþlemi tekrar edebilirsiniz. Ýkinci hatla görüþme saðlandýktan sonra tekrar * (flash) yapýp konferansa baþlayýn. Konferansý sona erdirmek için telefonunuzu kapatmak yeterlidir. Harici Çaðrýlarý Cevaplama: Hariçten gelen çaðrýlar baþka bir aboneye yönlendirilmemiþse 0 numaralý telefonu ve varsa kutu zilini çaldýrýr. Bu çaðrýyý kendi telefonunuzdan cevaplamak için: Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesi alýn. 6 çevirin. (6 ile baþlayan abonelerin olduðu yerlerde kod 66 olur.) Çaðrý size baðlanacaktýr. Telefonunuzla görüþürken size ikinci bir çaðrý gelirse kulaðýnýzda kýsa bip sesleri duyarsýnýz. Bu çaðrýyý cevaplamak için önce konuþtuðunuz hattý park ediniz ve sonra telefonunuzu kapatýnýz veya harici çaðrýysa 6 çeviriniz. (Meþgulken gelen ikinci bir çaðrýyý cevaplama kýsmýna bakýnýz.) Bilgi Almak Ýçin: Bir dahili veya harici hatla görüþürken baþka bir aboneden bilgi almak istediðinizde; * veya çatalaltý (flash) yapýn. Bekletmede çevir sesini dinleyin. Bilgi almak istediðiniz aboneyi arayýn ve konuþun. Tekrar * (flash) yaparak ilk hattýnýza geri dönün. Çaðrýyý Aktarma (Dahili veya Harici) Görüþmekte olduðunuz dahili veya harici bir dýþ hattý baþka bir aboneye aktarmak için: * veya flash yapýn. Bekletmede çevir sesi dinleyin. 26 Aktarma Ýle Ýlgili bazý hususlar: Aradýðýnýz abone cevap vermez veya aktarmaktan vazgeçersiniz * veya (flash) ile görüþmekte olduðunuz hatta geri dönebilirsiniz. Aranýlan abone meþgulse telefonunuzu kapatarak harici hattý meþgul abone üstünde park edebilirsiniz. Bu durumda meþgul abone kulaðýnda kýsa bip sesi duyar ve mikrotelefonu yerine koyduðunda telefonu çalar. Aktarýlan hat 30 saniye içinde cevaplandýrýlmazsa operatöre geri döner. Aktarma iþlemi sýrasýnda yanlýþ bir iþlem yapar ve telefonunuzu kapatýrsanýz harici hat hemen size geri döner. Görüþmeyi aktarmak istediðiniz aboneyi arayýn. Abone cevap verdiðinde görüþmeyi aktaracaðýnýzý söyleyin ve telefonunuzu kapayýn. NOT: Harici çaðrýlarý abone telefonu çalarken telefonunuzu kapatarak ta aktarabilirsiniz. Harici Hatlarýn Boþta Park Edilmesi: Görüþmekte olduðunuz harici hattý park ederek telefonunuzu serbest býrakmak istediðinizde: * veya çatalaltý (flash) yapýn ve bekletmede çevir sesi dinleyin. 55 çevirin. Dahili çevir sesini alýn. Park edilen harici hat 30 saniye içinde geri alýnmazsa otomatik olarak park eden aboneye geri döner. Ayný anda istendiði kadar harici hattý park etmek mümkündür. Boþta Park Edilmiþ Hattý Geri Almak: Park edilmiþ bir harici hattý geri almak için: Dahili çevir sesini dinleyin. 56 çevirin. Harici hatlar sýra numarasýna göre size baðlanýr. Park edilen harici 27

15 hat 30 saniye içinde geri alýnmazsa park eden aboneye geri döner. Park edilen harici hat istenirse seçerek harici hatta çýkma numarasý ( , ) çevirerekte geri alýnabilir. Telefonla Görüþürken Gelen Ýkinci Hariciyi Cevaplama: Telefonunuzla harici bir görüþme yaparken size ikinci bir çaðrý gelirse kulaðýnýzda kýsa bip sesleri duyarsýnýz. Bu çaðrýyý cevaplamak için görüþtüðünüz hattý * (veya flash) yaparak bekletmeye alýp, 556 çevirmeniz yeterlidir. Harici Hattý Meþgul Abone Üstünde Park Etmek: Harici hattý aktarmak istediðiniz telefon numarasý meþgulse: Meþgul tonu aldýktan sonra telefonunuzu kapatýn veya 2 tuþlayýn. Mekrotelefonunuzu yerine koyun. Harici hattý park ettiðiniz meþgul abone kulaðýnda kýsa aralýklarla bip sesleri duyar. Meþgul abone telefonunu kapatýr kapatmaz zili çalar ve açtýðýnda görüþme baþlar. Otuz saniye içinde cevaplandýrýlmayan park etmeler operatöre geri döner. Çaðrý Toplama: Zili çalan bir aboneye gelen çaðrýyý cevaplamak için kendi telefonunuzdan: Mikrotelefonu kaldýrýn dahili çevir sesini alýn. 72 ve ardýndan çalan telefon numarasýný çevirin ve görüþün. Örneðin 110 numaranýn zili çalýyorsa tuþlayýn. Kendi abone grubunuzdaki bir telefona gelen çaðrýyý cevaplamak için: Mikrotelefonu kaldýrýn dahili çevir sesi alýn ve 80 çevirin 28 Özel Hafýzadan Arama (Hýzlý Arama): Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin.. 86 ve ardýnda aramak istediðiniz hafýza numarasýný (hafýza no 01-04) çevirin. (05 son numara tekrarý için kullanýlýr.) Santralýn numaranýzý aramasýný bekleyin. Týkanýklýlýk tonu duyarsanýz ilgili hafýza numarasý girilmemiþ veya yetkiniz yok demektir. Ortak Hafýzadan Arama: Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin. 86 ve ardýndan aramak istediðiniz hafýza numarasýný (Hafýza no: 06-99) çevirin. Santralýn numaranýzý aramasýný bekleyin. Özel Hafýzaya Numara Giriþi: Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin. 78 ardýndan hafýza numarasý çevirin. Harici grup kodunu çevirin (1-6). (Harici gruplama yoksa 1 çevirin). Ve ardýndan aranacak harici numarayý çevirin. * veya çatalaltý yapýn ve dahili çevir sesini alýn. Varsa telefonunuzu kapatmadan hafýzaya diðer numaralarý girebilirsiniz. Örnek: 02 nolu hafýzaya numarasýný girmek için tuþlayýn ve arkasýndan * veya çatalaltý (flash) yapýn. Araya Girme: Aradýðýnýz abone veya çýkmak istediðiniz harici hat meþgul ise ve görüþmenin arasýna girmek isterseniz ve araya girme yetkiniz varsa. Meþgul sesini aldýktan sonra 49 çevirirseniz konuþmaya girersiniz. Eðer araya girme yetkiniz görüþmesinin arasýna girmek istediðiniz abonenin yetkisine göre düþük veya aynýysa araya giremezsiniz. Aradan çýkmak için telefonunuzu kapatmanýz yeterlidir. 29

16 Dahili telefonlarýn araya girme yetkisi üç seviyelidir; tam, yarým, yetkisiz. Araya girme yetkisi operatör tarafýndan deðiþtirilebilir. Meþgul Aboneyi Kulaðýndan Uyarmak: Aradýðýnýz abone meþgul ise ve onu ikaz etmek isterseniz: Meþgul sesini aldýktan sonra 1 çevirin. Meþgul abone kulaðýnda kýsa aralýklarla bip sesi duymaya baþlayacaktýr. Mikrotelefonu yerine koymadan abonenin cevap vermesini bekleyebilirsiniz. Kulaðýnda bip sesi duyan abone görüþmesini bir an önce sona erdirerek veya harici hatla görüþüyorsa park ederek telefonunu kapatýr. Otomatik Arama: Santralýnýzda bütün aboneler çok kullanýþlý bir özellik olan otomatik arama yetkisine sahiptir. Otomatik arama özelliðini meþgul bulduðunuz numaralarý aramada veya santralýn istediðiniz numarayý otomatik arayýp bulmasý için kullanabilirsiniz. Sistemde ayný anda birden fazla otomatik arama talebi varsa talepler sýraya konur ve teker teker hizmet edilir. Santral aramasýný istediðiniz numarayý belli aralýklarla 15 kere arar ve karþý taraftan çalýyor sinyali alýndýðýnda telefonunuzu çaldýrýr. Eðer baðlantý anýnda telefonunuz meþgulse kulaðýnza bip sinyalleri gelir. En kýsa zamanda konuþmanýzý bitirmeniz veya park etmeniz gerekir. 15 sefer aranýp bulunamayan numaralar için otomatik arama iptal edilir. A) Meþgul veya Düþmeyen Numaralar Ýçin Otomatik Arama: Meþgul veya düþmedi sesini alýnca * veya çatalaltý yapýn. Bekletmede çevir sesini dinleyin. 77 çevirin ve onay tonunu dinleyin. Mikrotelefonu yerine koyun ve santralýnýzýn numaranýzý bulup size baðlanmasýný bekleyin. B) Hafýzadan Otomatik Arama: Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin. 79 ardýndan aramak istediðiniz hafýza numarasýna çevirin. Onay sesini dinleyin. 30 Mikrotelefonunu yerine koyun ve santralýn numaranýzý bulup size baðlanmasýný bekleyin. C) Otomatik Aramanýn Ýptali: Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesi dinleyin. 77 çevirin ve onay tonunu duyun. Mikrotelefonunu yerine koyun. Meþgulde Sýraya Girmek (Harici veya Dahili Hatlar Ýçin): Aradýðýnýz dahili abone veya çýkmak istediðiniz harici hat veya harici hat gruplarý meþgul ise sýraya girerek hatlarýn serbest kaldýðýný santralýnýzýn size haber vermesini saðlayabilirsiniz. Bunun için: Meþgul sesi aldýðýnýzda 48 çevirin ve onay sesini alýn. Mikrotelefonu yerine koyun. Sýraya girilen dahili abone telefonunu kapattýðýnda önce sizin sonra abonenin zili çalar ve görüþürsünüz. Veya sýraya girilen harici hat serbest kaldýðýnda ziliniz çalar ve harici hat size baðlanýr. Dahili sýraya girmenin iptali için: Dahili çevir sesi alýn. 59 ardýndan sýraya girdiðiniz abonenin numarasýný girin. Seri Arama, Arka Arkaya Harici Hattýn Transferi: Transfer ettiðiniz harici hattýn konuþma sonunda tekrar size dönmesini istiyorsanýz; Harici hattý bekletmeye aldýktan sonra önce 741 ve ardýndan hattý transfer edeceðiniz abone numarasýný çevirin ve mikrotelefonu yerine koyun. Abone konuþmasýný bitirdiðinde telefonunuzun zili çalar ve harici hat tekrar size baðlanýr. 31

17 Ýkaz / Uyandýrma Servisi: Santralýnýzýn sizi belli bir saatte ikaz etmesini istiyorsanýz: Mikrotelefonunuzu kaldýrýn ve dahili çevir sesini alýn. 84 ardýndan ikaz zamanýný saat ve dakika olarak girin. Onay tonunu dinleyin. Örnek: programý sizi 9:05 te ikaz eder. Ýptali: Ýkaz zamaný gelmeden servisi iptal etmek isterseniz: Mikrotelefonu kaldýrýn dahili çevir sesini aldýktan sonra 85 çevirin. Onay tonunu dinleyin ve mikrotelefonu yerine koyun. Not: Oteller için operatör uyandýrma servisi girebilir. Telefonunuzu Kilitleme (Þifre Girme): Yerinizde bulunmadýðýnýz zamanlarda telefonunuzun baþkasý tarafýndan harici aramalarda kullanýlmasýný istemiyorsanýz telefonunuz kilitleyebilirsiniz. A) Þifrenin Girilmesi: Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin. 745 ardýndan belirlediðiniz þifreyi ( arasýnda) girin ve onay tonunu dinleyin. Þifrelenmiþ telefonlarda harici hat kodu çevrildiðinde kýsa aralýklarla bip sesi duyulacaktýr. Bip sesini duyduktan sonra þifrenizi girerseniz harici hatta çýkarsýnýz. B) Þifrenin Ýptali: Mikrotelefonu kaldýrýn. 745 ardýndan þifre numaranýzý girin. Onay tonunu alýn. Telefonununuzun þifresi iptal edilmiþtir. Rahatsýz Edilmeme: Çaðrý geldiðinde telefonunuzun açýlýncaya kadar çalmasý yerine kýsa bir süre çalmasýný isterseniz: Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin. 746 çevirin ve onay tonunu dinleyin. Çaðrýya çalma süresi sonrasýnda da cevap verebilirsiniz. 32 Rahatsýz edilmeme iptali: Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin. 748 çevirin ve onay tonunu alýn. Telefondan Kapý Otomatiðini Açma: Bulunduðunuz yerden kapý otomatiðini çektirerek kapýyý açmak isterseniz telefonunuzdan 58 çevirmeniz yeterlidir. Ancak kapý otomatiðini çektirecek aboneler programla kýsýtlanabilir. Ýki Dýþ Hattý Birbirine Baðlama: Bir dýþ hatla görüþürken bu hattý baþka bir dýþ hatta baðlamak isterseniz; * veya çatalaltý yapýp, bekletmede çevir sesi alýn. 73 çevirin. Ýkinci dýþ hatta çýkan, numarayý çevirin ve görüþün. Eðer aradýðýnýz numara meþgul veya düþmezse telefonunuzu kapattýðýnýzda bekletmedeki hat size geri döner. * veya çatalaltý yapýn. Ýki harici hat ve siz konferansa girersiniz. Bir defa daha * (çatalaltý) yaparsanýz, siz devreden çýkar iki dýþ hattý birbirine baðlamýþ olursunuz. Ýki dýþ hat baðlandýðýnda görüþmenin süresi 3 dakikadýr. Üç dakika dolmadan önce taraflar bir ikaz tonuyla uyandýrýlýrlar. Üç dakika dolmadan taraflardan biri MF telefonundan 9 çevirirse konuþma süresi 3 dakika uzar. Hot Line Abone (Doðrudan Bir Telefona Baðlanan Abone): Sistemdeki herhangi bir dahili telefona yetki verildiðinde, bu telefon mikrotelefonunu kaldýrýr kaldýrmaz operatöre veya istenen harici bir numaraya otomatik olarak baðlanýr. Operatöre hot line. Bu özelliðe sahip abone telefonunu kaldýrýr kaldýrmaz operatöre baðlanýr. Bu özellik hotel / motel veya acil durum çaðrýlarý için faydalýdýr. 33

18 Harici hatta hotline. Bu özelliðe sahip abone (0 numara operatör hariç) mikrotelefonunu kaldýrdýðýnda 4 sn içinde numara çevirmezse harici hatta baðlanýr. Harici bir numaraya hotline: Hafýzanýn 99 nolu gözüne bir numara girilirse, harici hatta hotline özelliði olan abone telefonunu kaldýrýr ve 4 saniye içinde bir numara tuþlamazsa doðrudan 99 numaralý gözde tanýmlanmýþ harici numaraya baðlanýr. Eðer 99 numaralý göze numara girilmemiþse abone doðrudan PTT çevir sesini alýr. SAT 300 Telefonlarýnda Sabit Mesaj Gönderme Özelliði- Elektronik Posta: SAT 300 telefonlarýnýn baðlandýðý sistemlerde bu telefonlara çeþitli yazýlý mesajlar býrakmak mümkündür. Bu mesajlar herhangi bir telefondan gönderilebilir ancak sadece SAT 300 telefonlar tarafýndan okunabilir. Sabit mesaj göndermek istediðinizde; Çevir sesi alýn ve ardýndan aþaðýdaki mesaj kodlarýndan birini girin ve telefonunuzu kapatýn. Mesajýnýzýn iptali için 7600 çevirin. MT300 SANTRALLARI OPERATÖR KILAVUZU GÝRÝLEN STANDART OTEL/MOTEL KOD MESAJ MESAJLARI 7600 ÇALIYOR ÇALIYOR 7601 TOPLANTI ODA TEMÝZ 7602 EVE GÝTTÝ ODA KÝRLÝ 7603 ÝZÝNLÝ ODA DOLU 7604 SONRA ARA REZERV 7605 GEZÝDE DIÞARIDA 7606 YEMEKTE LOBÝDE 7607 TATÝLDE YEMEKTE Örneðin 105 nolu telefon 7603 kodunu girmiþ olsun. 105 numaralý telefonu arayan SAT 300 konsollu herhangi bir abone ekranýnda 105 ÝZÝNLÝ yazýsýný okuyacaktýr

19 YALNIZ OPERATÖRÜN SUNACAÐI SERVÝSLER: Yalnýz operatörün hizmet sunacaðý servisler (programlar) sadece 0 numaralý telefondan veya uzaktan þifreyle yapýlabilir. Ortak Hafýzaya Numara Giriþi: 78 nn g xyztuv... * Mikrotelefonu kaldýrýn ve dahili çevir sesini dinleyin. 78 ardýndan hafýza numarasý çevirin. Harici grup kodunu çevirin (1-6). (Harici gruplama yoksa 1 çevirin). Ve ardýndan aranacak harici numarayý çevirin. * veya çatalaltý yapýn ve dahili çevir sesi alýn. Varsa telefonunuzu kapatmadan hafýzaya diðer numaralarý girebilirsiniz. Örnek: 25. Hafýzaya numarasýný girmek için çevirin ve arkasýndan * veya çatalaltý yapýn. Sistemi Genel Gece Servisine Sokma: Sisteminizde belli zamanlarda bazý aboneler dýþýnda bütün abonelerin yetkisinin kalkmasýný isterseniz sistemi gece servisine sokmanýz gereklidir. Bu maksatla: Doðrudan 7446 tuþlayarak veya programlama 961 kodu ile sistem genel gece servisine sokulur. Programlama 83 kodu ile varsa gece harici aramaya yetkili aboneler tanýmlanýr. Programlama 97 kodu ile varsa gece gelen aramalara cevap verecek aboneler tanýmlanabilir. (Gelen aramalarda en fazla 4 abonenin zili ayný anda çaldýrýlabilir.) Yukarýdaki son iki program baþlangýçta ve bir kere yapýlýr. Deðiþiklik olduðunda tekrar ayný programlamaya müracaat edilir. Gece servisine verilen santralda: 36 Sadece yetkili gece servisi aboneleri harici arama yapabilir. Harici çaðrý geldiðinde tanýmlanan gece servisi abonelerinin hepsinin zili ayný anda çalar. Herhangi birisinden cevap verilebilir ve ilk açan konuþur. Gece servisini 7448 veya programlama 960 tuþlayarak iptal edebilirsiniz. Sisteminizde robot operatör varsa gece servisinde aþaðýdaki seçenekleri seçebilirsiniz: Program (baþlangýç) robot operatör gece servisinde cevap vermez. Program robot operatör gece servisinde gündüz gibi cevap verir. Program (baþlangýç) robot operatör gece servisinde 7. mesajý okumaz. Program robot operatör gece servisinde 7. mesajý okur. Telefonunuz meþgulken çaðrýnýn baþka bir numaraya gitmesi (Pbx Özelliði): Gelen bir çaðrýnýn, telefonunuz meþgulken veya siz belirli bir süre cevap vermezseniz baþka bir abone veya abonelerin telefonu çaldýrmasýný isterseniz bu programlarý girmelisiniz. Programlama iki farklý þekilde yapýlabilir: x aaa bbb * x aaa bbb * 1) Bu özelliði hem dahili ve hem de harici çaðrýlar için isterseniz program 860 ile baþlayan kodlarý tuþlamalýsýnýz. 2) Bu özelliði sadece harici çaðrýlar için isterseniz program 862 ile baþlayan kodlarý tuþlamalýsýnýz. Örnek: Siz operatör (0 numara) sýnýz. Siz meþgulken harici veya dahili çaðrýlarýn 105 veya 110 numaraya gitmesini istiyorsunuz. Bunu saðlamak için aþaðýdaki programý tuþlamalýsýnýz: * Burada 860 tan sonraki 1 1. Pbx grubu olduðunu gösterir. 37

20 Bu durumda siz meþgul veya 3 zil süresince cevap vermezseniz gelen çaðrýlar önce 105 numarayý o da cevap vermezse 110 numarayý çaldýrýr. Cevap verilmediði sürece çaðrý dönerek gruptaki bir sonraki aboneye geçer. Sistemde en fazla 9 adet PBX grubu yapmak mümkün olup, her grup en fazla 10 aboneye sahip olabilir. PBX özelliðinin iptali: Programlama kodu 860 veya 862 ve ardýndan grup kodundan sonra * veya çatalaltý yapýn. Örnek * Þef Sekreter Özelliði: Size gelecek tüm çaðrýlarýn size baðlanmadan önce sekreterden geçmesini isterseniz aþaðýdakileri yapmanýz gerekir: 1) PBX özelliði ile þef telefon numarasýný, kendi numaranýz ve varsa þef sekreter grubunda olacak diðer aboneleri girerek bir PBX grubu oluþturun. (Program kodu 861) 2) Telefonunuzdan beni izle kodu 740 ve ardýndan þef sekreter numarasýný girerek beni izle yaptýrýn. (Grup içinde varsa diðer aboneler de þef telefona beni izle yapmalýdýr.) Yukarýdakiler yapýldýktan sonra, size veya grup içindeki bir aboneye grup dýþýndan gelecek çaðrýlar önce þef sekretere gider. Sekreter isterse çaðrýyý flash yaparak aktarýr. Siz sekreterinizi veya grup içindeki aboneleri direkt olarak arayabilirsiniz. Bu þekilde grup dýþarýdan gelen çaðrýlarýn þef sekreterden geçtiði ve kendi içinde birbirini arayabilen küçük bir santral oluþturmuþ olur. Sistemde her biri en fazla 10 aboneli 9 adet þef sekreter grubu yapýlabilir. Ýptali için: Programlamayla PBX özelliði iptal edilir. (Örnek:. 9. grupta yapýlmýþ þef sekreter özelliði * ile iptal edilir. Ardýndan aboneler beni izle özelliðini iptal eder. 38 Özel Haricili Hat Tahsisi: Ýstediðiniz taktirde harici hatlardan bir veya bir kaçýný direkt olarak kendinize tahsis edebilirsiniz. Bu hatlardan gelen çaðrýlar sizin telefonunuzu çaldýrýr ve sadece siz bu harici hatlardan arama yapabilirsiniz. Özel hat tahsis etmeniz için aþaðýdakileri yapmanýz gereklidir: Programlamada izah edilen 94 kodu ile kendinize tahsis ettiðiniz harici hatlarla bir grup oluþturun. 85 kodu ile telefonunuza bu gruba ulaþma yetkisi verin. 92 kodu ile kendinize tahsis ettiðiniz harici hatlarý kendi telefonunuza yönlendirin. Örnek: Dahili numaranýz 115 ve 1. Harici hattý sadece siz kullanmak ve bu hattan gelen çaðrýlarýn sadece sizin tarafýnýzdan cevaplandýrýlmasýný istiyorsanýz aþaðýdaki programlarý girmelisiniz: * 2. Grup 1. Hatta sahiptir no 2. Gruba çýkabilir Harici hat 115 numarada çalar. Çevir Sesi Olmayan Abone: aaa aaa 3 Kulaklýk takan ve telefonu sürekli açýk kalan operatör gibi çevir sesi verilmesi istenmeyen abonelere bu özellik verilir. Çevir sesi olmayan abone arandýðýnda serbestse (konuþmuyor, meþgul veya týkanýklýk tonu almýyorsa) doðrudan baðlanýr ve konuþur. (Programlama kodu 82 aa 2 ve 3 e bakýnýz.) Konuþma Sürelerini Kýsýtlama: aaa x A) Gelen harici çaðrýlarýn süresini kýsýtlama: Ýstediðiniz taktirde santralýnýza baðlý telefonlarýn harici görüþmelerine sýnýrlama getirebilirsiniz. Harici görüþmeleri sýnýrsýz, 2, 3, 5 dakika sýnýrlý yapabilirsiniz. Bunun için 39

MT26 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI

MT26 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MT26 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT26 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT26 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma

Detaylı

MT 26 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

MT 26 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT 26 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT26 ELEKTRONÝK TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT26 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu,

Detaylı

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR2

Detaylı

MT300 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

MT300 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT300 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU MT300 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, MT300 santrallarýnýn özelliklerini öðreterek santralýnýzý daha

Detaylı

STAR1 TELEFON SANTRALI

STAR1 TELEFON SANTRALI STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 1 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR1 santrallarýnýn

Detaylı

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 1 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR1 santrallarýnýn

Detaylı

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 3

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 3 2 V 001 3 4 MS 26S MPK- V002 26/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. V 001 5 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...5 Tanýtým:...5

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Kullaným Kýlavuzu V 001

Kullaným Kýlavuzu. Kullaným Kýlavuzu V 001 2 3 4 MS 128 KK- V003 13/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER SÝSTEM ÖZELLÝKLERÝ:...9 Sistem

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Easy Reflexes telefon almýþ bulunuyorsunuz. Ekraný, iþlevleri, ve hoparlörü sizi büyük

Detaylı

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 002 3

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 002 3 2 V 002 3 4 MS 38S MPK- V002 03/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. V 002 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...10 Taným:...10

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Premium Reflexes sayýsal telefonu almýþ bulunuyorsunuz. Alfabetik tuþ takýmý, bir

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS DSS 10-00 20-00 07/2004 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

(FCT) MULTIcell SABÝT GSM TERMÝNAL (FCT) KULLANMA KILAVUZU. Multicell sabit GSM Terminali seçtiðiniz için teþekkür ederiz.

(FCT) MULTIcell SABÝT GSM TERMÝNAL (FCT) KULLANMA KILAVUZU. Multicell sabit GSM Terminali seçtiðiniz için teþekkür ederiz. MULTIcell SABÝT GSM TERMÝNAL (FCT) KULLANMA KILAVUZU MULTIcell SABÝT GSM TERMÝNAL (FCT) KULLANMA KILAVUZU Multicell sabit GSM Terminali seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu Multicell sabit

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Advanced Reflexes dijital telefonu almýþ bulunuyorsunuz. Büyük ekran alanlarý,

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001

Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001 2 3 4 MS 48 MPK- V002 04/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...5 Tanýtým

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001

Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001 2 3 4 MS 48 ISDN MPK- V001 01/09/2000 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...9 Tanýtým

Detaylı

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 2 3 LT 26 MPK- V002 01/09/2000 4 KAREL bu dokümanda belirtilen aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ...8 Uygunluk:...8 Montaj:...10

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ

electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ R electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ PTT veya GSM hattý üzerinden kesintisiz AHM (Alarm Haberalma Merkezi) baðlantýsý GPRS

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) 1.Ýçindekiler Ýçindekiler 1- Ýçindekiler 2- Diagram 3a- Aksesuarlar 3b- Parça ve Aksesuarlarýn Yer ve Fonksiyonlarý 4a- Dünyakutu Kurulum 4b- Dünyakutu TV Baðlantýsý

Detaylı

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI S32 2 EKSEN POZÝSON KONTROL CÝHAZI KARAÇÝM ELEKTRONÝK BEÞEVLER KÜÇÜK SANAÝ SÝTESÝ ERTUÐRUL CAD. SATIÞ BLOKLARI NO:18/3 - BURSA TEL : +90 (224) 441 12 97 FA : +90 (224) 441 98 05 e-mail : info@karacimelektronik.com

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Durum simgeleri Telefonunuz Akü þarj durumu Sesli posta kutusunun aktif edilmesi / Görülmesi gereken bilgiler Programlanmýþ randevu hatýrlatmasý

Detaylı

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce ''TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU'' dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý ýsý kaynaklarýndan uzak tutunuz.

Detaylı

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422 KLEMENS BAÐLANTILARI YAZILIM OTOMASYON ELEKTRONIK SAN.TIC.LTD.STI. 2 0 2.88 ARMAN TEKSTÝL TOP NO Kumaþ Cinsi Hata Sayýsý 00278 32 03 RS-232/422 Normalde kapalý Ortak (Faz) Normalde açýk PEYKAN YAZILIM

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

10-16 ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-16 ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS 10-16 11/2003 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

MULTICELL. GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ MULTICELL GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU GÜVENLÝK UYARILARI

MULTICELL. GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ MULTICELL GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU GÜVENLÝK UYARILARI MULTICELL GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ 1 2 GÜVENLÝK UYARILARI Cihazýnýzýn ve sizin güvenliðiniz açýsýndan bazý güvenlik kurallarýna uyulmasý gerekmektedir. 1. Kullaným kýlavuzunu

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ IP Hibrit Santrallar : IPX-1000 IPX-100 IPX-10P IPX-10S Analog Santrallar: MT300 STAR1 STAR2 MT26 KTS500 KTS-300-DSS Fabrika Merkez:Meclis Mah.Atatürk Cad. No: 47 34785

Detaylı

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ IP Hibrit Santrallar : IPX-1000 IPX-100 IPX-10P IPX-10S Analog Santrallar: MT300 STAR1 STAR2 MT26 KTS500 KTS-300-DSS Fabrika Merkez:Meclis Mah.Atatürk Cad. No: 47 34785

Detaylı

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI 1 CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI http://www.salimusta.com salim@salimusta.com CAPTAIN-I Alarm paneli Özellikleri 6 programlanabilir bölge 2 bölünme Arayıcı: üç kişisel cep veya ev

Detaylı

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz.

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. TR Kullaným Kýlavuzu Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. Ýçindekiler TR 4 Önemli Bilgiler 6 Ambalaj içeriði 7 VOIP 321 9 El cihazý ekranýndaki simgeler 10 Kurulum 12 Baðlantý 13 Ana

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

38 S 48 48 S 128 128 S

38 S 48 48 S 128 128 S VM VM VM VM VM VM 38 S 48 48 S 128 128 S MS SRÝSÝ ROOT OPRATÖR V SSLÝ MSAJ MODÜLÜ 04/2004 TKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Sayýn Müþterimiz, Firmamýza ve ürünlerimize göstermiþ olduðunuz ilgi ve güvene

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

MT300S Telefon Santralı

MT300S Telefon Santralı Telefon Santralları MT300S Telefon Santralı STAR1S STAR2S MT26S Telefon Santralları MT300S Telefon Santralı MT300S Telefon Santralı MT300S Telefon Santralı 28 Harici Hat 203 Dahili Hat Modüler Kapasite

Detaylı

TT Ofis, TTNET Bayi ya da Çağrı Merkezi ne talebinizi bildirmeniz yeterlidir. Bu özellik talebinizi

TT Ofis, TTNET Bayi ya da Çağrı Merkezi ne talebinizi bildirmeniz yeterlidir. Bu özellik talebinizi TTNET Alo kullanım kolaylıkları nedir? Nasıl faydalanabilirim? Clip (Arayan Numaranın Aranan Abone Cihazında Görünmesi) Telefonunuzu arayan abonenin numarasının görünmesi özelliğidir. Bu özellik hattınıza

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU - REV AAG SAYISAL TELEFON SANTRALLARI

KULLANICI KILAVUZU - REV AAG SAYISAL TELEFON SANTRALLARI 04/2006 KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI II KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI ÖNSÖZ u kılavuz içinde yer alan bilgiler KRL DS serisi santralların - DS200M DS200S ve DS200 - üyelerinin

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS DSS 10-28 20-28 ABONEYE DOÐRUDAN ERÝÞÝM BÝRÝMÝ 05/2004 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352613

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MT 300 TELEFON SANTRALI KULLANMA KLAVUZU

MT 300 TELEFON SANTRALI KULLANMA KLAVUZU MT 300 TELEFON SANTRALI KULLANMA KLAVUZU MT300 Elektronik Telefon Santralını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kullanma kılavuzu MT300 santrallarının özelliklerini öğreterek santralını daha verimli kullanmanız

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz.

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz. KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI ÖNSÖZ u kılavuz içinde yer alan bilgiler KRL DS serisi santralların - DS200M DS200S ve DS200 - üyelerinin siz kullanıcılara sundukları özelliklerini içermektedir.

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ

TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ TELEFON SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ IP Hibrit Santrallar : IPX-1000 IPX-100 IPX-10M Analog Santrallar: MT300 STAR1 STAR2 MT26 KTS500 KTS300 Fabrika Merkez:Meclis Mah.Atatürk Cad. No: 47 34785 Sancaktepe

Detaylı

Nokia, Nokia Corporation nýn (Finlandiya) tescilli markasýdýr. Navi, Nokia Mobile Phones un Tescilli markasýdýr.

Nokia, Nokia Corporation nýn (Finlandiya) tescilli markasýdýr. Navi, Nokia Mobile Phones un Tescilli markasýdýr. Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullanýcý Kýlavuzu 9352305

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352124

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ ve. D Serisi. Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri. Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti

FÝYAT LÝSTESÝ ve. D Serisi. Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri. Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti FÝYAT LÝSTESÝ ve TEKNÝK DESTEK BÝLGÝLERÝ Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri D Serisi Haziran 2012 Fiyat Listesi Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti DVS Digital Videointercom Systems

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352358

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mobil Dahili Hızlı Referans Kılavuzu Sürüm 1.0

Mobil Dahili Hızlı Referans Kılavuzu Sürüm 1.0 Mobil Dahili Hızlı Referans Kılavuzu Sürüm 1.0 Mobil Dahilinizi Kullanma Sistemdeki tasarım esnekliği nedeniyle, Arama Kodlarınız ve Özellik Yetenekleri bu kılavuzda gösterilenlerden farklı olabilir. Sistem

Detaylı

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1 Alarm Sisteminiz Hakkında Bilmeniz Gerekenler Markalı alarm sisteminiz hakkında bilinmesi ve uygulanması gereken Teknik bilgiler asağıda sıralanmıstır. Sistem Kullanıcıları için uyarılar Alarm sisteminizin

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

GSM Kartı. Programlama Butonu

GSM Kartı. Programlama Butonu Teknik Özellikler GSM DIALER KULLANMA KILAVUZU Besleme Gerilimi : 12 Volt Sukunet Akımı : 35 ma. Arama Esnasında Çekilen Akım : 100 ma. Tetikleme Türü : Negatif (-) Tetikleme Bağlantı Şekli GSM Kartı SIM

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

NETWORK BAÐLANTISI GEREKTÝRMEYEN STANDALONE SÝSTEMLER Bilgisayar üzerinden giriþ-çýkýþ takibi istenmeyen münferit uygulamalar için dizayn edilmiþ Standalone okuyucu ve þifreli tuþ takýmlarý. Bu sitemlerde

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5111S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016827

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5111S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016827 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı