YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ"

Transkript

1 YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

2 SANKO UYGUNLUK TESTÝ Bu anketin amacý size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadýðýnýzýn anlaþýlmasý, böylece size daha uygun hizmet sunulmasýnýn saðlanmasýdýr. Bu konuda bir deðerlendirme yapýlabilmesi sizden gerekli bilgilerin temin edilmesine baðlýdýr. Uygunluk testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verirseniz, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduðu tespit edilemeyecektir. Bu nedenle, aþaðýdaki sorulara yanýt vermeniz, doðru, tam ve güncel bilgileri vermeniz, size uygun ürün ve hizmetlerin tespit edilebilmesi açýsýndan önemlidir. Müþterinin Adý Soyadý / Ticari Ünvaný: 1. Yaþýnýz yaþ yaþ yaþ 66 ve üzeri Kurumsal Müþteri Eðitim Durumunuz Ýlköðretim / Ortaöðretim Mesleðiniz Lise Lisans ve Üstü Kurumsal Müþteri Mesleði / Ticari Faaliyeti / Tecrübesi (yýl) :.. (halihazýrda yoksa önceki yazýlmalý) Yatýrýmlarýnýzý ne kadar süreyle sermaye piyasalarýnda deðerlendirmeyi düþünürsünüz? Kýsa Vadeli (0-6 ay) Orta Vadeli (6-12 ay) Uzun Vadeli (1-3 yýl) Daha Uzun Vadeli (3 yýldan uzun) Risk ve getiri tercihiniz nedir? a Olabildiðince riskten kaçýnýr, güvenli yatýrým araçlarýný tercih eder, az ama düzenli bir getiri saðlamayý tercih ederim. (Anaparam aynen korunsun) b c d e Enflasyonun üzerinde getiri beklentisiyle, yatýrýmýmda düþük riskli ürünlere yatýrým yapabilirim. (Anaparadan çok az bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim.) Genel olarak orta riskli ürünleri tercih etmekle beraber, uzun vadede toplam getirimi artýrmak amacýyla, riskli ürünlere makul ölçüde yatýrým yapabilirim. (Anaparadan bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim.) Yüksek getiri beklentisiyle, yüksek riskli ürünlere yatýrým yapabilirim. (Anaparadan kaybetmeyi göze alabilirim.) Çok yüksek getiri isterim ve çok yüksek riskli ürünlere yatýrým yapabilirim. Geliþmiþ yatýrým ürünlerinin riskleri konusunda bilgiliyim ve bu ürünlere yatýrým yapabilirim. (Anaparayý tamamen kaybetmeyi göze alabilirim.) Adý Soyadý : - 1 -

3 6. Hangi ürünlerde daha önce yatýrým yaptýnýz, ne sýklýkta yatýrým yaptýnýz ve bu ürünlerdeki geçmiþ 1 yýllýk dönemdeki iþlem hacminiz ne kadardýr? a Çok Düþük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 1 olan yatýrým fonlarý, vb.) Ürün Bilgisi Ýþlem Sýklýðý Hacim Bilgisi (TL) Ürün Hakkýnda Bilgim Yok Ürün Hakkýnda Bilgim Kýsýtlý Ürün Hakkýnda Yeterince Bilgim Var Nadiren (Yýlda Birkaç Defa) Arasýra (Ayda Birkaç Defa) Sýklýkla (Haftada Birkaç ve üzeri Defa) b c d e Yukarýda verdiðim bilgilerin doðru olduðunu, bu bilgiler çerçevesinde yapýlacak deðerlendirme sonucunda, kurumunuzca uygun olduðu tespit edilecek ürün ve/veya hizmetleri tercih etmemin faydalý olacaðý konusunda bilgilendirildiðimi beyan ederim. MÜÞTERÝNÝN Adý Soyadý/Ticari Ünvaný: Tarih :.../.../ Ýmzasý: Düþük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikalarý, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 2 ve 3 olan yatýrým fonlarý, vb.) Orta Riskli (Ortaklýk Payý, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçlarý, Kira Sertifikalarý, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 4 olan yatýrým fonlarý, vb.) Yüksek Riskli (Türev Ýþlemler (Vadeli Ýþlem ve Opsiyon Piyasasýnda), Varant, Yatýrým Kuruluþu Sertifikasý, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 5 ve 6 olan yatýrým fonlarý, vb.) Çok Yüksek Riskli (Tezgahüstü Türev Ýþlemler, Yapýlandýrýlmýþ Borçlanma Araçlarý, Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemleri - FX, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 7 olan yatýrým fonlarý vb.) UYGUNLUK TESTÝ SONUÇ BÝLDÝRÝMÝ Uygunluk Testine verdiðiniz cevaplar kapsamýnda aþaðýdaki sonuçlara ulaþýlmaktadýr Uygunluk testi için bilgi vermediðiniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verdiðiniz için, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduðunun tespit edilmesi mümkün olamamýþtýr. Size uygun ürün veya hizmetler tespit edilemediði halde belli bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanýz bu yöndeki talebinizi kurumumuza bildirebilirsiniz. Ama bunun sizin için uygun olmayabileceðini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi aþan bir þekilde risklere maruz býrakýyor olabileceðinizi dikkate alýn. Kurumumuz talep ettiðiniz söz konusu hizmet ya da ürünü size sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurumumuz sorumlu deðildir. Ayrýca hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduðunun tespit edilmesine imkan bulunmadýðý için yatýrým kuruluþunun size bire bir genel yatýrým tavsiyesinde bulunamayacaðýný dikkatinize sunarýz. Bize sunmuþ olduðunuz bilgiler doðrultusunda, size uygun olan ve olmayan ürün ve hizmetler aþaðýda belirtilmiþtir. Test sonucu size uygun bulunan ürün ve hizmetler Uygun Uygun Deðil a Çok Düþük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 1 olan yatýrým fonlarý, vb.) b c d e Düþük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikalarý, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 2 ve 3 olan yatýrým fonlarý, vb.) Orta Riskli (Ortaklýk Payý, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçlarý, Kira Sertifikalarý,Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 4 olan yatýrým fonlarý, vb.) Yüksek Riskli (Türev Ýþlemler (Vadeli Ýþlem ve Opsiyon Piyasasýnda), Varant, Yatýrým Kuruluþu Sertifikasý,Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 5 ve 6 olan yatýrým fonlarý, vb.) Çok Yüksek Riskli (Tezgahüstü Türev Ýþlemler, Yapýlandýrýlmýþ Borçlanma Araçlarý, Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemleri -FX, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 7 olan yatýrým fonlarý, vb.) Tercih ettiðiniz risk profiliniz ve piyasalarda gerçekleþtirdiðinizi belirttiðiniz iþlem hacim ve sýklýklarý arasýnda uyumsuzluk bulunmaktadýr. Bu nedenle, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduðunun tespit edilmesi mümkün olamamýþtýr. (Risk ve getiri tercihinde a veya b iþaretlenip, iþlem hacmi kolonlarý d ve e'nin doldurulduðu durumlarda) Size uygun olmadýðý bildirilen bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanýz bu yöndeki talebinizi kurumumuza bildirebilirsiniz. Ama bunun sizin için uygun olmayabileceðini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi aþan bir þekilde risklere maruz býrakýyor olabileceðinizi dikkate alýn. Kurumumuz talep ettiðiniz söz konusu hizmet ya da ürünü size sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurumumuz sorumlu deðildir. Ayrýca size uygun olmadýðý bildirilen ürün ya da hizmetlerle ilgili olarak yatýrým kuruluþunun size bire bir genel yatýrým tavsiyesinde bulunamayacaðýný dikkatinize sunarýz. Tarih :.../.../ Adý Soyadý: DEÐERLENDÝREN ONAYLAYAN Ýmzasý: - 2 -

4 SANKO KALDIRAÇLI ALIM-SATIM ÝÞLEMLERÝNE ÝLÝÞKÝN RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU Kaldýraçlý alým satým iþlemleri sonucunda kar elde edebileceðiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadýr. Bu nedenle iþlem yapmaya karar vermeden önce, karþýlaþabileceðiniz riskleri anlamanýz ve kýsýtlarýnýzý dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasasý Kurulu nun Seri:V, No:125 Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemleri ve Bu Ýþlemleri Gerçekleþtirebilecek Kurumlara iliþkin Esaslar Hakkýnda Tebliðinin 9.uncu maddesinde öngörüldüðü üzere Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemlerine Ýliþkin Risk Bildirim Formunda yer alan aþaðýdaki hususlarý anlamanýz gerekmektedir. UYARI Kaldýraçlý alým satým iþlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasasý Kurulu nun iznine tabidir. Bu nedenle, iþlem yapmaya baþlamadan önce çalýþmayý düþündüðünüz kuruluþun söz konusu iþlemlere iliþkin yetkisinin olup olmadýðýný kontrol ediniz. Kaldýraçlý alým satým iþlemi yapmaya yetkili olan kuruluþlarý veya internet sitelerinden öðrenebilirsiniz. RÝSK BÝLDÝRÝMÝ Ýþlem yapacaðýnýz yetkili kuruluþ ile imzalanacak Çerçeve Sözleþmesi nde belirtilen hususlara ek olarak, aþaðýdaki hususlarý anlamanýz çok önemlidir. 1- Yetkili kuruluþ nezdinde açtýracaðýnýz hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleþtirilecek tüm iþlemler için Sermaye Piyasasý Kurulu tarafýndan çýkartýlan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktýr. 2- Kaldýraçlý alým satým iþlemleri çok risklidir. Kaldýraç etkisi nedeniyle, düþük teminatla iþlem yapmanýn piyasada lehe çalýþabileceði gibi aleyhe de çalýþabileceði ve bu anlamda kaldýraç etkisinin tarafýnýza yüksek kazançlar saðlayabileceði gibi yüksek zararlara da yol açabileceði ihtimali daima göz önünde bulundurulmalýdýr. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluþa yatýrdýðýnýz paranýn tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 3- Yetkili kuruluþun yapacaðýnýz iþlemlere iliþkin tarafýnýza aktaracaðý bilgiler ve yapacaðý tavsiyelerin eksik ve doðrulanmaya muhtaç olabileceði tarafýnýzca dikkate alýnmalýdýr. 4- Kaldýraçlý alým satým iþlemlerine iliþkin olarak yetkili kuruluþ personelince yapýlacak teknik ve temel analizin kiþiden kiþiye farklýlýk arz edebileceði bu analizlerde yapýlan öngörülerin gerçekleþmeme olasýlýðýnýn bulunduðu dikkate alýnmalýdýr. 5- Yabancý para cinsinden yapýlan iþlemlerde, yukarýda sayýlan risklere ek olarak kur riskinin bulunduðu, kur dalgalanmalarý nedeniyle Türk Lirasý bazýnda deðer kaybý olabileceði, devletlerin yabancý sermaye ve alým satým hareketlerini kýsýtlayabileceði, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceði, alým satým iþlemlerinin zamanýnda gerçekleþmeyebileceði bilinmelidir. 6- Kaldýraçlý alým satým iþlemlerinde size sunulan parite fiyatlarý ve spread ler en iyi fiyat durumunu yansýtmayabilir. Baþka kurumlarýn fiyatlarýný da kontrol etmeniz yerinde olacaktýr. 7- Ýþlemlere baþlamadan önce yetkili kuruluþunuzdan yükümlü olacaðýnýz bütün komisyon ve diðer muamele ücretleri konusunda teyit almalýsýnýz. Eðer ücretler parasal olarak ifade edilmemiþse size nasýl yansýyacaðý ile ilgili anlaþýlýr ömekler içeren yazýlý bir açýklama talep etmelisiniz. 8-Yetkili kuruluþlar tarafýndan kaldýraçlý alým satým iþlemleri sonucunda kayba uðramayacaðýnýz, kaybýnýzýn kontrol altýnda tutulacaðýna veya kayba uðramanýz durumunda ek teminat çaðrýsý yapýlacaðý konularýnda garanti verilemeyeceðini dikkate almanýz gerekmektedir. Ýþbu kaldýraçlý alým satým iþlemleri risk bildirim formu, yatýrýmcýyý genel olarak mevcut riskler hakkýnda bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldýraçlý alým satým, alým satýmýndan ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayýsýyla tasarruflarýnýzý bu tip iþlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir þekilde araþtýrma yapmalýsýnýz. MÜÞTERÝ: Ýþbu risk bildirim formunda yer alan hususlarý okuduðumu, anladýðýmý ve bu formun bir örneðinin tarafýma teslim edildiðini beyan ve kabul ederim. ADI SOYADI/ÜNVANI : HESAP NUMARASI : TARÝH : - 3 -

5 SANKO TEMÝNAT VE KALDIRAÇ ORANLARI Aþaðýdaki seçeneklerden size en uygun olanýný iþaretleyiniz. Uygulanacak Kaldýraç Oranlarý 50:1 100:1 Kaldýraç Oraný 2.Sürdürme ve Pozisyon Kapama Teminat Seviyesi Sürdürme %100 Pozisyon Kapama %50 Taraflar, Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemlerine Aracýlýk Sözleþmesi kapsamýnda döviz gruplarý ve kýymetli madenler için yukarýda belirtilen kaldýraç oranýnýn ve teminat oranýnýn uygulanmasýný kabul ederler. MÜÞTERÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADI SOYADI/ÜNVANI : HESAP NUMARASI : TARÝH : - 4 -

6 SANKO KALDIRAÇLI ALIM SATIM (RÝSKLÝ ÝÞLEM ÖRNEKLERÝ) 1.SENARYO Yatýrýmcý X, EUR/USD paritesinde 1:10 kaldýraç ile 10 lot ( adet) alým iþlemi, Yatýrýmcý Y ise ayný enstrümanda 1:100 kaldýraç ile 100 lot ( adet) alým yapmýþ olsun. Pozisyon Riski EUR/USD, alýnan pozisyon ile ayný yönde ilerlerse þüphesiz kar elde edilmiþ olacak, ancak alýnan pozisyona risk açýsýndan yaklaþýrsak; Örneðin EUR/USD paritesinin alýnan pozisyonun 100 pip tersine ilerlediðini düþünelim, böyle bir senaryoda Yatýrýmcý X ve Yatýrýmcý Y'nin portföylerindeki deðiþim aþaðýdaki gibi olacaktýr: 1. SENARYO Yatýrýmcý X Yatýrýmcý Y Bakiye Pozisyon Büyüklüðü Baþlangýç Teminatý Kaldýraç Oraný Kayýp (100 pip) Portföydeki Kayýp % Portföyde Kalan Miktar % $ $ $ 1* $ 10% 90% $ $ $ 1* $ 100% 0% *100 pip lik ters pozisyonda Yatýrýmcý Y portföyünün tamamýný, Yatýrýmcý X ise portföyünün %10 unu kaybetmiþ oldu. 2.SENARYO Yatýrýmcý Y EUR/TRL paritesinde 1:100 kaldýraç ile 10 lot ( adet) alým iþlemi, Yatýrýmcý Z ise ayný enstrümanda 1:50 kaldýraç ile 1 lot ( adet) alým yapmýþ olsun. Pozisyon Riski EUR/TRL, alýnan pozisyon ile ayný yönde ilerlerse þüphesiz kar elde edilmiþ olacak, ancak alýnan pozisyona risk açýsýndan yaklaþýrsak; Örneðin EUR/TRL paritesinin alýnan pozisyonun 100 pip tersine ilerlediðini düþünelim, böyle bir senaryoda Yatýrýmcý Y ve Yatýrýmcý Z nin portföylerindeki deðiþim aþaðýdaki gibi olacaktýr: 2. SENARYO Yatýrýmcý X Yatýrýmcý Y Bakiye Pozisyon Büyüklüðü Baþlangýç Teminatý Kaldýraç Oraný Kayýp (100 pip) Portföydeki Kayýp % Portföyde Kalan Miktar % $ $ $ 1* $ 100% 0% $ $ $ 1* $ 50% 50% - 5 -

7 SANKO *100 pip lik ters pozisyonda Yatýrýmcý Y portföyünün tamamýný, Yatýrýmcý Z ise portföyünün %50 sini kaybetmiþ oldu. 1.Senaryoda Yatýrýmcý X düþük kaldýraç sayesinde almýþ olduðu pozisyon 100 pip terse düþmüþ olmasýna raðmen portföydeki kayýp oraný sýnýrlý düzeyde kalmýþtýr. 2. Senaryoda Yatýrýmcý Z düþük kaldýraç sayesinde almýþ olduðu pozisyon 100 pip terse düþmüþ olmasýna raðmen portföydeki kayýp oraný sýnýrlý düzeyde kalmýþtýr. Yukarýdaki iþlem senaryolarýný okudum ve kaldýraçlý iþlemlerin riskleri hakkýnda bilgilendirildim. ADI SOYADI/ÜNVANI : HESAP NUMARASI : TARÝH : - 6 -

8 SANKO KALDIRAÇLI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ SÖZLEÞMESÝ KALDIRAÇLI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ SÖZLEÞMESÝ MADDE 1 - TARAFLAR Bir taraftan;...adresinde mukim SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (bundan böyle kýsaca KURUM olarak anýlacaktýr) ile, diðer taraftan; Ýþbu Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemleri Sözleþmesi nin (Aþaðýdaki maddelerde kýsaca Sözleþme olarak anýlacaktýr.) taraflarý merkezi Evren Mah. Gülbahar Cad. No:57/8 adresinde olan Sanko (Aþaðýdaki maddelerde merkez ve merkez dýþý örgütlerini de kapsayacak þekilde kýsaca Sanko Menkul olarak anýlacaktýr) ile tüm kimlik bilgileri Müþteri hesap açýlýþ formunda yazýlý... 'dýr. Aþaðýdaki maddelere de kanuni temsilcisi veya vekili de dahil olmak üzere kýsaca Müþteri olarak anýlacaktýr. MADDE 2 - SÖZLEÞMENÝN KONUSU Bu Sözleþme; a) Sermaye Piyasasý Kanunu ve buna istinaden Sermaye Piyasasý Kurulu nun (SPK) çýkardýðý Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemleri ve Bu Ýþlemleri Gerçekleþtirebilecek Kurumlara Ýliþkin Esaslar Hakkýnda Teblið" ve çýkaracaðý tebliðler ve ilgili diðer mevzuat hükümleri çerçevesinde, sunulan fiyatlar üzerinden MÜÞTERÝ nin kaldýraçlý varlýk alým satým iþlemlerini gerçekleþtirmesi için KURUM tarafýndan MÜÞTERÝ ye sunulan hizmetlerin kapsamýný ve Taraflar ýn karþýlýklý hak ve yükümlülüklerini; b) Ýþlem Platformu olarak anýlan platform üzerinden Kullanýcý Adý, Þifre, Müþteri Numarasý ve Þube Kodu ile KURUM un belirlediði hizmetlerden yararlanmasýna iliþkin þekil ve þartlarý; c) MÜÞTERÝ nin, KURUM un Ýþlem Platformunu kullanmadan kaldýraçlý alým-satýmýný yapacaðý iþlemler için faksla iþlem yapmayý talep etmesi üzerine, KURUM a faksla talimat vermesinin, KURUM un bu talimatlar üzerine iþlem yapmasýnýn esaslarýný; d) MÜÞTERÝ nin, Ýþbu Sözleþme de kýsaca, Uzaktan Eriþim Kanallarý olarak anýlan, internet, telefon, cep telefonu ve/veya KURUM un ileride üzerinden hizmet vermeye baþlayacaðý sair araçlarla, KURUM un fiziksel mekanlarý dýþýndan, MÜÞTERÝ nin, KURUM un verdiði hizmetlerden yararlanmasýný saðlayan kanallar aracýlýðý ile Kullanýcý Adý, Þifre, Müþteri Numarasý ve Þube Kodu ile sadece KURUM un belirlediði hizmetlerden yararlanmasýna iliþkin þekil ve þartlarý düzenlemektedir. Bu Sözleþme KURUM ile MÜÞTERÝ arasýnda akdedilmiþ olan Alým-Satým Aracýlýk Çerçeve Sözleþmesi nin eki ve ayrýlmaz bir parçasýdýr. Burada düzenlenmemiþ hususlarda Alým-Satým Aracýlýk Çerçeve Sözleþmesi nin ilgili hükümleri geçerli olacaktýr. MADDE 3- TANIMLAR Baþlangýç Teminatý: KURUM tarafýndan Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemi ne baþlamadan önce MÜÞTERÝ den talep edilecek olan tutardýr. Emir: MÜÞTERÝ nin KURUM a kaldýraçlý varlýk alýmý veya satýmý için, Ýþlem Platformu üzerinden veya iþbu Sözleþme de tanýmlanmýþ iletiþim araçlarýný kullanarak yaptýðý yazýlý veya sözlü bildirimdir. Ýþlem Koþullarý: Ýþbu Sözleþme ve ekinde yer alan Talimatlar ile belirlenmiþ olan koþullardýr. Ýþlem Platformu: Kurum un Müþteri ye hizmet vereceði, MÜÞTERÝ nin kaldýraçlý varlýk alým satýmý yapabileceði ve anlýk olarak hesap durumunun ve cari fiyatlarýn görüntülendiði elektronik platform (lar) / ara yüzlerdir. Ýþlem Saati: Pazar sabahý Asya piyasalarýnýn açýlýþýndan Cuma akþamý ABD piyasalarýnýn kapanýþýna kadar geçen süredir. (Yaz saati uygulamalarý nedeniyle iþlem saatlerinde farklýlýklar oluþabilir.) - 7 -

9 SANKO Kaldýraç Oraný: Ýþlem yapmak için yatýrýlan teminat tutarý karþýlýðýnda alýnabilecek pozisyon tutarýný gösteren orandýr. Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemi: Yatýrýlan teminat tutarý karþýlýðýnda, KURUM tarafýndan belirlenen döviz, mal, kýymetli maden ve Kurul tarafýndan belirlenecek diðer varlýklarýn kaldýraçlý olarak elektronik ortamda fiziki teslimat olmaksýzýn alým satým iþlemidir. Kurul: Sermaye Piyasasi Kurulu dur. Limit Emri (Limit Order): Belli bir fiyat seviyesinden almak ya da satmak için girilen alýþ ya da satýþ emridir. Limitli Ahm Emri (Buy Limit): Piyasa fiyatýndan daha alt seviyede alým yapabilmek için girilen emirdir. Limitli Satým Emri (Sell Limit): Piyasa fiyatýndan daha üst seviyede satým yapabilmek için girilen emirdir. Piyasa Emri (Marker Order): Aktif piyasa emrinden almak ya da satmak için verilen emirdir. Scalping: Çok kýsa bir zaman aralýðýnda, sýk ve çok küçük fiyat aralýklarýnda iþlem yapmaktýr. Ancak Kurum sýk iþlemlerde istismara yönelik bir iþlem tespit ettiðinde, dilediði zaman MÜÞTERÝ nin iþlem hakkýný kapatabilir. Spread: Alýþ fiyatý ile satýþ fiyatý arasýndaki farktýr. Stop Ahm Emri (Buy Stop): Piyasa fiyatýndan daha üst seviyede ahm yapabilmek için seçilir. Piyasa belirli bir fiyatý kýrdýktan sonra daha fazla yükseleceði öngörüldüðü zaman seçilir. Stop Satým Emri (Sell Stop): Piyasa fiyatýndan daha alt seviyede satým yapabilmek için seçilir. Piyasa belirli bir fiyatý kýrdýktan sonra daha fazla düþeceði öngörüldüðü zaman seçilir. Stop- out: Müþteri teminatýnýn Sürdürme Teminatý nýn altýnda kalmasý halinde, kaldýraçlý tüm ürünlerin sistem tarafmdan otomatik olarak ters iþlem ile kapatýlmasýdýr. Sürdürme Teminatý: KURUM tarafmdan belirlenen, MÜÞTERÝ nin açýk pozisyonunu sürdürebilmek için gerekli olan asgari teminattir. Takasbank/ Takas Merkezi: Kurul tarafýndan belirlenen Kaldýraçlý Alým Satim iþlemlerinde MÜÞTERÝ teminatlarýnýn yatýrýldýðý kurumdur. Talimat: Emirleri de kapsayacak þekilde MÜÞTERÝ tarafýndan iletilecek her türlü talepdir. Taraflar: KURUM ve MÜÞTERÝ anlamýndadýr. Taþýma Maliyeti: Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemlerinde iþlem yapýlan para birimlerine ve varlýklara uygulanan faiz ve benzeri maliyetler neticesinde MÜÞTERÝ nin gelir elde ettiði veya gidere katlandýðý tutardýr. Ters Ýþlem: Alýþ iþlemi karþýsýnda satýþ, satýþ iþlemi karþýsýnda ise alýþ iþlemi yapmaktýr. Tolerans Seviyesi: Gönderilen stop, stop buy ve stop limit Emirlerinde emrin gönderildiði seviye ile piyasadaki likidite koþullarýna baðlý olarak gerçekleþtiði seviye arasýndaki farktýr. Belli bir Tolerans Seviyesi girilen emirlerde bu seviyenin üzerinde emir gerçekleþmez, reddedilir. Zarar Kes (Stop Loss): Zararý belli bir seviyede tutmak, açýlan pozisyondan daha da fazla zarar edilmemesi için açýk pozisyonu belirli bir fiyattan kapatmak için verilen emirdir. MADDE 4- KALDIRAÇLI ALIM-SATIM ÝÞLEMLERÝNE ÝLÝÞKÝN HÜKÜMLER 4.1. MÜÞTERÝ nin kaldýraçlý alým satýmýný yapacaðý KURUM tarafmdan belirlenen kiymetler ile ileride SPK nm izni ile kaldýraçlý ahm satýmý yapýlabilecek diðer kýymetler için KURUM uygun görürse aþaðýdaki koþullarda emir iletmek üzere hizmet verecektir. KURUM nezdinde MÜÞTERÝ adýna hesap açýlacaktýr. MÜÞTERÝ nin kaldýraçlý alým satýmýný yapacaðý kýymetler bu Hesabýnda izleneceði gibi gerçekleþtirilen iþlemler sonucunda oluþan tutarlar da söz konusu - 8 -

10 SANKO Hesabýna aktarýlacak ve verilen iþlem talimatlarý bu hesaptan karþýlanacaktýr. Müþteri Hesabýna alacak faizi tahakkuk ettirilmeyecektir. KURUM, MÜÞTERÝ tarafýndan verilen emirler için doðrudan karþý taraf konumunda olacak ve verilen emirler bizzat KURUM tarafýndan gerçekleþtirilecektir. MÜÞTERÝ, kendisi kara geçtiðinde KURUM un zarar edeceðini veya kendisi zarar ettiðinde KURUM un kar edeceðini, bu nedenle aralarýnda çýkar çatýþmasý olabileceðini kabul eder. Kaldýraçlý alým-satým emirleri, yazýlý veya sözlü olarak KURUM a veya KURUM un uygun görmesi halinde MÜÞTERÝ ye tahsis edilen elektronik iþlem platformuna MÜÞTERÝ nin kendisi tarafýndan doðrudan iletilebilir. MÜÞTERÝ nin Elektronik Ýþlem Platformu ile evereceði emirler genel hükümler açýsýndan sözlü emir niteliðindedir. KURUM, sözlü olarak bir talimatý uygulamadan önce, bu talimatýn yazýlý olarak teyit edilmesini isteme hakkýna sahiptir. Ancak KURUM, bu yetkisini kullanmakla yükümlü deðildir Emir KURUM a yahut KURUM un uygun görmesi halinde MÜÞTERÝ ye tahsis edilen Ýþlem Platformu na MÜÞTERÝ nin kendisi tarafýndan doðrudan iletilebilir. MÜÞTERÝ tarafýndan verilen Emir in karþý tarafý KURUM olacak ve Emir KURUM tarafýndan iletilecek ve gerçekleþtirilecektir. Her bir iþlem kapatýldýðýnda iþlem sonucu Taraflardan birinin lehine diðerinin aleyhine sonuçlanabilir. MÜÞTERÝ, KURUM tarafýndan belirlenen süreler içerisinde Ýþlem Platformu na Emir iletebilir. MÜÞTERÝ, KURUM un diðer ülke piyasalarýndaki ya da kullanýlan iþlem platformlarýnýn yerel saat ve/veya mutabakat veya diðer nedenlerle; ulusal ve/veya uluslararasý piyasalarm tatil olduðu günlerde Emir kabul etmeyebileceðini, yaz saati uygulamasý ve benzeri deðiþiklikler nedeniyle Emir iletim saatlerinde deðiþikliðe gidebileceðini kabul eder. EMÝRLERÝN ELEKTRONÝK ÝÞLEM PLATFORMU VASITASIYLA ÝLETÝLMESÝ Müþterinin iþlem platformundan yararlanabilmesi için internet eriþimini saðlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattýna veya benzeri özelliklere sahip teknik imkanlara sahip bulunmasý, iþlem platformunun þartlarýna uygun yazýlýmý ve donanýmý bulundurmasý ve bu yazýlýmý ve donanýmý kullanabilecek teknik bilgiye sahip olmasý gerekmektedir. Teknik þartlarýn saðlanamamasý veya eksik/yetersiz olmasý veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmamasý durumunda iþlem platformundan yararlanýlamamasýnýn sorumluluðu müþteriye aittir. KURUM Müþteri nin yararlanacaðý iþlem platformunun altyapýsýný, uygulamalarýný, þeklini ve içeriðini Müþteri nin gerçekleþtirmiþ olduðu iþlemlerden kaynaklanan haklarýna zarar vermemek koþuluyla deðiþtirmekte, daraltmakta veya geniþletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya birkaçýný çýkartmakta serbesttir. Yapýlacak deðiþiklikler KURUM tarafýndan Müþteri ye elektronik posta veya Elektronik Ýþlem Platformu vasýtasýyla bildirilecektir. Ýþlem Platformu nun Müþteri nin bilgisayarýna/mobil cihazýna yüklenmesi halinde mülkiyeti KURUM a aittir. Müþteri nin Ýþlem Platformu üzerinde kullaným hakkýndan baþka hiçbir hakký yoktur. Ýþlem Platformu kapsamýndaki uygulamalarýn logo ve isim dahil olmak üzere markalarý KURUM un yazýlý izni olmaksýzýn kullanýlamaz ve baþkasýnýn kullanýmýna sunulamaz. Müþteri, iþbu sözleþme hükümlerine dayanarak, Ýþlem Platformu nu sadece kendisi kullanabilir ve her ne þekilde olursa olsun bir baþkasýna kullandýramaz, bir baþkasýný bundan yararlandýramaz, kullaným hakkýný devir ve temlik edemez, üçüncü kiþi lehine hak ve menfaat saðlayamaz ya da üçüncü kiþiye iþbu sözleþmeden doðan yükümlülüklerini devredemez

11 SANKO Müþteri, Ýþlem Platformu nu KURUM tarafýndan tahsis edilen internet sitesi vasýtasýyla kullanýlmasý haricinde, sadece yüklettiði bilgisayarda/mobil cihazda kullanabilir. Ýþlem Platformu nu bir baþka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi kopyalayamaz, çoðaltamaz, yayýnlayamaz, yazýlým üzerinde hiçbir deðiþiklik yapamaz. Ýþlem Platformu nun çalýþýp çalýþmadýðýnýn test edilmesi Müþteri nin sorumluluðundadýr. Bu hükme aykýrýlýk halinde KURUM in uðrayacaðý zararlardan Müþteri sorumludur. KURUM, MÜÞTERÝ ye bildirmek sureti ile iþlemlere geçici bir süre için ara verebilir veya tamamen durdurabilir, MÜÞTERÝ nin iþlem platformu kullaným yetkilerini kaldýrabilir. MADDE 5- KALDIRAÇ ORANI Ýþbu Sözleþme uyarýnca uygulanacak olan en yüksek kaldýraç oraný, Kurul un Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemleri teblið ile belirlemiþ olduðu oraný geçemez. Mevcut durumda bu oran 1:100 dür. Kaldýraç Oranýna iliþkin prensipler Ýþlem Platform unda anlýk olarak, iþlem yapýlmadan önce ilan edilir. Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemlerine baþlamadan önce, uygulanacak kaldýraç oraný yukarýda kayýtlý olan oraný geçmemek kaydýyla Taraflar arasýnda iþlem bazýnda serbestçe belirlenir. Kurum gerekli gördüðü takdirde Kaldýraç Oranýný deðiþtirme ve varlýk bazýnda Kaldýraç Oraný belirlemeye yetkilidir. MADDE 6- TALÝMAT ÞEKLÝ VE ESAS ALINACAK BELGELER MÜÞTERÝ, adýna açýlacak Hesabýnda Ýþlem Platformu vasýtasýyla veya iþbu Sözleþme de tanýmlanmýþ iletiþim araçlarýný kullanarak Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemi yapabilecektir. MÜÞTERÝ tarafýndan KURUM a gönderilecek yazýlý veya sözlü iþlem talimatlarý MÜÞTERÝ nin istediði iþlem tipini (alým veya satým), iþlem yapmak istediði varlýðýn/varlýk çiftinin adýný, miktarýný; Emrin türünü, geçerlilik süresini, fiyat sýnýrlamalarýný ve KURUM un talep edeceði diðer bilgileri içermelidir. KURUM, kendi takdir ve anlayýþýna göre açýk olmayan ya da tereddüde yer veren talimat ve bildirimleri yerine getirmekle yükümlü deðildir. Ancak bu durumun ortaya çýkmasý halinde KURUM, MÜÞTERÝ ye derhal bildirimde bulunur. Emir, geçerlilik süresi belirtilmediði takdirde sýnýrsýz süreyle geçerli olmak üzere verilmiþ kabul edilir. MÜÞTERÝ nin telefonla vereceði talimatlar için KURUM tarafýndan bastýrýlan Müþteri Emri Formu, MÜÞTERÝ nin telefonla talimatý üzerine KURUM yetkililerince düzenlenecektir. MÜÞTERÝ, telefon talimatý (bir baþka deyiþle Emir ) vereceðini beyan ettiðinde, KURUM tarafýndan Müþteri Emri Formu nu düzenlemek için MÜÞTERÝ ile yetkilinin yapacaðý telefon görüþmesi banda alýnarak, manyetik ortamda ses kaydý oluþturulacak ve KURUM nezdinde bu ses kayýtlarý yasal süre sonuna kadar muhafaza edilecektir. MADDE 7- ÝÞLEM HÜKÜMLERÝ KURUM tarafýndan Emir, Ýþlem Platformu na girildiði veya telefonla bildirildiði anda kabul edilecektir. Ancak KURUM tarafýndan bildirilen Baþlangýç Teminatý yatýrýlmadýðý takdirde ve/veya iþlem tutan ile ilgili iþlemin özelliðine göre her türlü iþlem ücreti, vergi, fon vs. toplamý kadar tutarda nakdi Hesabýnda/Hesaplarýnda bulundurmadýðý takdirde, Emir kabul edilmeyecektir

12 SANKO MADDE 8- TEMÝNATLANDIRMA MÜÞTERÝ, Ýþbu Sözleþme tahtýnda belirlenen Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemini gerçekleþtirebilmek için KURUM tarafýndan belirlenen Baþlangýç teminatýný ve/veya Sürdürme Teminatýný KURUM nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. MÜÞTERÝ tarafýndan KURUM a teslim edilecek teminat münhasýran Kaldýraçlý Alým-Satým Ýþlemlerinde kullanýlacaktýr. Söz konusu teminat Ýþlem Platformu nda iþleme konu edilebilir hale getirilinceye kadar, MÜÞTERÝ emirleri uygulanmayacaktýr. MÜÞTERI tarafýndan KURUM a getirilen teminatýn baþka bir para birimine çevrilmesi gerekiyor ise Interbank döviz piyasasý en iyi satýcý fiyatý kullanýlacaktýr. Müþterinin çekmek istediði tutarý TL olarak istemesi halinde Interbank döviz piyasasý en iyi alýcý fiyatý kullanýlarak müþterinin aracý kurum nezdindeki hesabýnda TL ye çevrililerek gerekli iþlemler yapýlýr. Herhangi bir andaki teminat tutarý Baþlangýç Teminatý nýn % sinin altýna indiði takdirde iþlemin KURUM tarafýndan herhangi bir bildirime gerek olmaksýzýn kapatýlacaðýný kabul ve beyan eder. Deðiþen piyasa koþullarý nedeniyle pozisyonu açýk olan iþlemler için ayrýlan teminattan daha fazla teminata ihtiyaç olmasý veya piyasa koþullarýnda meydana gelen olumsuzluklar nedeniyle Baþlangýç Teminatý nda bir azalma olmasa dahi, KURUM, MÜÞTERÝ den dilediði zaman ve dilediði tutarda ek teminat talep edebilecektir. KURUM tarafýndan talep edilen ilave teminat MÜÞTERÝ tarafýndan yatýrýlmadýðý sürece KURUM yeni iþlem yapmayacaktýr. Talep edilecek teminat taraflarca aksi yazýlý olarak kararlaþtýrýlmadýkça nakit teminat olacaktýr. KURUM, söz konusu ek teminat talebini telefon ile MÜÞTERÝ ye bildirecektir. Bildirimin ulaþtýðý gün, KURUM un ek teminat talebi yerine getirilmezse MÜÞTERÝ temerrüde düþmüþ sayýlacaðýný ve mevcut iþleminin ters iþlem ile kapatýlacaðýný kabul ve beyan eder. Kaldýraçlý iþlemler için alýnan teminatlar üçüncü kiþilere rehnedilemez, kullaným amaçlarý dýþýnda tasarruf edilemez, üçüncü kiþilere devredilemez. Kaldýraçlý iþlemler için MÜÞTERÝ hesabýnda bulunan nakit teminat, KURUM tarafýndan bankacýlýk düzenlemeleri uyarýnca mevduat toplama anlamýna gelebilecek þekilde deðerlendirilmeyecek, bu baðlamda herhangi bir nema ödemesi yapýlmayacaktýr. Teminat olarak kabul edilebilecek varlýklarýn yasal merciler tarafýndan farklýlaþtýrýlmasý ya da geniþletilmesi halinde KURUM bu varlýklarý da kabul etmeye yetkili olacaktýr. Ancak bu durumda KURUM, MÜÞTERÝ ye bildirmek kaydýyla, kabul edebileceði teminatlara yasal gereklere uymak koþuluyla farklý sýnýrlamalar getirebilir. MADDE 9 - FORMLAR 9.1.MÜÞTERÝ, Ek... da yer alan Kaldýraçlý Varlýk Alým Satým Ýþlemleri Risk Bildirim Formu nun, iþbu Sözleþme nin eki ve ayrýlmaz bir parçasý olduðunu kabul ve beyan eder. MÜÞTERÝ, Kaldýraçlý Varlýk Alým Satým Ýþlemleri Risk Bildirim Formu nun iþbu Sözleþme akdedilmeden önce kendisine ibraz edildiðini, okuduðunu ve bir örneðinin kendisine verildiðini kabul ve beyan eder. 9.2.MÜÞTERÝ risk ve getiri tercihleri, yatýrým amaçlarý ve mali durumlarý gibi bilgilerin yer aldýðý Ekyer alan formun Sözleþme nin eki ve ayrýlmaz bir parçasý olduðunu, formdaki bilgilerin deðiþmesi halinde güncellenmesi gerektiðini, aksi takdirde KURUM un yaptýðý iþlemlerde söz konusu formun esas alacaðýný kabul eder. MÜÞTERÝ bilgi vermek istememesi durumunda buna iliþkin yazýlý olarak beyanda bulunmak zorunda olup, bu beyan iþbu Sözleþme nin eki niteliðindedir. MADDE 10- MUACCELÝYET ve TEMERRÜT MÜÞTERÝ, (i) teminat tamamlama yükümlülüðünü Sözleþme de belirlenmiþ olan þartlarda yerine getirmemesi; ücret, komisyon ve masraflarý ödeyememesi veya diðer yükümlülüklerinden herhangi birinin yerine getirilmemesi veya (ii) Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafýndan MÜÞTERÝ ya da teminat olarak verilen nakit ve/veya diðer varlýklar aleyhine hesap hareketlerini kýsýtlayýcý nitelikte karar verilmesi halinde iþlemlerin bir kýsmý veya tamamýn Ters Ýþlem ile tasfiye edileceðini ve KURUM un alacaðýnýn kýsmen ya da tamamen karþýlýksýz kalmasý halinde herhangi bir yazýlý ihbara gerek olmaksýzýn, mevzuat gereðince Sanko nin uyguladýðý kredi faiz oranlarýndan, yürürlük tarihinde en yüksek faiz oranýna, bu oranýn %50 ilavesi ile bulunacak oranda temerrüt faizi ödeyeceðini kabul ve beyan eder

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet

Detaylı

TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV TELEFONU : CEP TELEFONU :

TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV ADRESİ : POSTA KODU : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : İŞ ADRESİ : POSTA KODU : İŞ TELEFONU : FAX NO: * Lütfen adres ve telefon bilgilerindeki

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 2 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ); Giriş, Genel Hüküm ve Şartlar ( Genel Hükümler )

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

UFRS Öncelikli 20 Konu

UFRS Öncelikli 20 Konu UFRS Öncelikli 20 Konu Ýçindekiler Yönetici Özeti 2 4 5 7 9 11 Ýþletme Birleþmeleri Konsolide finansal tablolar Finansal tablolarýn sunumu Hasýlatýn muhasebeleþtirilmesi Ýþletmelerin sürekliliði ile ilgili

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta;

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş

Detaylı

BÝLÝMSEL YAYIN ORGANI TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TMSF yýl:4 sayý:22 Temmuz-Aðustos-Eylül 2009 RÝSK KAVRAMI VE BANKACILIKTA RÝSK Ferhat SAYIM - Dr. Selami ER, Sayfa 7 de GLOBAL KRÝZ ve ÜLKEMÝZE YANSIMALARI

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ)

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / /20 Versiyon: 0115 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Türev Araçlar Risk

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası: Müşteri No: Müşteri Adı Soyadı veya Unvanı : Tarih:.../.../... KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1. Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi, No:

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR Sunuþ Bilindiði üzere, Avrupa Birliði Tek Sigorta Piyasasýna uyum sürecinde olan sektörümüz için son derece önemli konulardan biri de Avrupa Birliði'nde

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi 11. Protokol ile deðiþtirilen metin Avrupa Antlaþmalarý Serisi, No. 5 Bu metinler, Avrupa Komisyonu/Avrupa Konseyi nin Türkiye ile Ortak

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ. (Seri: V, No: 125)

4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ. (Seri: V, No: 125) SPK Mevzuatı 4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: V, No: 125) (27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ARAÇ KÝRALAMA SÖZLEÞME FORMU

ARAÇ KÝRALAMA SÖZLEÞME FORMU ARAÇ KÝRALAMA SÖZLEÞME FORMU Etiler - Ýþbu sözleþme ile kiralayan...bu kira sözleþmesinde tanýmlanan vasýtayý (bu sözleþmede vasýta olarak belirtilecektir.) sözleþmede adý ve adresi geçen kiracýya kiralamýþtýr.

Detaylı

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz 6362 SAYILI SPKN. UYARINCA TALEP EDĐLEN YATIRIM HĐZMET VE FAALĐYET ĐZĐNLERĐ I. Emir Đletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

Elektronik Ticaret Dersi Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu E-TÝCARET NEDÝR?

Elektronik Ticaret Dersi Ders Sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi Kuºçu E-TÝCARET NEDÝR? E-TÝCARET NEDÝR? E-Ticaret için verilebilecek tek bir taným yoktur. Bazý görüºlere göre, e-ticaret (E- Commerce), her türlü malýn ve servisin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletiºim kanallarý ve ilgili

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Taraflar 1.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum olarak adlandırılacaktır.) Adres:

Detaylı

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır YASAL BİLGİLER Söz konusu bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğ"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde açıklanmaktadır. a)

Detaylı

Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI

Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI Yrd.Doç.Dr.Hakan AYGÖREN - Yrd.Doç.Dr. Süleyman

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap Numarası : SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : 1. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş (Aşağıda Aracı Kurum diye anılacaktır.) ADRES: Nisbetiye Cd. Akmerkez

Detaylı