YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ"

Transkript

1 YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

2 SANKO UYGUNLUK TESTÝ Bu anketin amacý size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadýðýnýzýn anlaþýlmasý, böylece size daha uygun hizmet sunulmasýnýn saðlanmasýdýr. Bu konuda bir deðerlendirme yapýlabilmesi sizden gerekli bilgilerin temin edilmesine baðlýdýr. Uygunluk testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verirseniz, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduðu tespit edilemeyecektir. Bu nedenle, aþaðýdaki sorulara yanýt vermeniz, doðru, tam ve güncel bilgileri vermeniz, size uygun ürün ve hizmetlerin tespit edilebilmesi açýsýndan önemlidir. Müþterinin Adý Soyadý / Ticari Ünvaný: 1. Yaþýnýz yaþ yaþ yaþ 66 ve üzeri Kurumsal Müþteri Eðitim Durumunuz Ýlköðretim / Ortaöðretim Mesleðiniz Lise Lisans ve Üstü Kurumsal Müþteri Mesleði / Ticari Faaliyeti / Tecrübesi (yýl) :.. (halihazýrda yoksa önceki yazýlmalý) Yatýrýmlarýnýzý ne kadar süreyle sermaye piyasalarýnda deðerlendirmeyi düþünürsünüz? Kýsa Vadeli (0-6 ay) Orta Vadeli (6-12 ay) Uzun Vadeli (1-3 yýl) Daha Uzun Vadeli (3 yýldan uzun) Risk ve getiri tercihiniz nedir? a Olabildiðince riskten kaçýnýr, güvenli yatýrým araçlarýný tercih eder, az ama düzenli bir getiri saðlamayý tercih ederim. (Anaparam aynen korunsun) b c d e Enflasyonun üzerinde getiri beklentisiyle, yatýrýmýmda düþük riskli ürünlere yatýrým yapabilirim. (Anaparadan çok az bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim.) Genel olarak orta riskli ürünleri tercih etmekle beraber, uzun vadede toplam getirimi artýrmak amacýyla, riskli ürünlere makul ölçüde yatýrým yapabilirim. (Anaparadan bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim.) Yüksek getiri beklentisiyle, yüksek riskli ürünlere yatýrým yapabilirim. (Anaparadan kaybetmeyi göze alabilirim.) Çok yüksek getiri isterim ve çok yüksek riskli ürünlere yatýrým yapabilirim. Geliþmiþ yatýrým ürünlerinin riskleri konusunda bilgiliyim ve bu ürünlere yatýrým yapabilirim. (Anaparayý tamamen kaybetmeyi göze alabilirim.) Adý Soyadý : - 1 -

3 6. Hangi ürünlerde daha önce yatýrým yaptýnýz, ne sýklýkta yatýrým yaptýnýz ve bu ürünlerdeki geçmiþ 1 yýllýk dönemdeki iþlem hacminiz ne kadardýr? a Çok Düþük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 1 olan yatýrým fonlarý, vb.) Ürün Bilgisi Ýþlem Sýklýðý Hacim Bilgisi (TL) Ürün Hakkýnda Bilgim Yok Ürün Hakkýnda Bilgim Kýsýtlý Ürün Hakkýnda Yeterince Bilgim Var Nadiren (Yýlda Birkaç Defa) Arasýra (Ayda Birkaç Defa) Sýklýkla (Haftada Birkaç ve üzeri Defa) b c d e Yukarýda verdiðim bilgilerin doðru olduðunu, bu bilgiler çerçevesinde yapýlacak deðerlendirme sonucunda, kurumunuzca uygun olduðu tespit edilecek ürün ve/veya hizmetleri tercih etmemin faydalý olacaðý konusunda bilgilendirildiðimi beyan ederim. MÜÞTERÝNÝN Adý Soyadý/Ticari Ünvaný: Tarih :.../.../ Ýmzasý: Düþük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikalarý, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 2 ve 3 olan yatýrým fonlarý, vb.) Orta Riskli (Ortaklýk Payý, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçlarý, Kira Sertifikalarý, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 4 olan yatýrým fonlarý, vb.) Yüksek Riskli (Türev Ýþlemler (Vadeli Ýþlem ve Opsiyon Piyasasýnda), Varant, Yatýrým Kuruluþu Sertifikasý, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 5 ve 6 olan yatýrým fonlarý, vb.) Çok Yüksek Riskli (Tezgahüstü Türev Ýþlemler, Yapýlandýrýlmýþ Borçlanma Araçlarý, Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemleri - FX, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 7 olan yatýrým fonlarý vb.) UYGUNLUK TESTÝ SONUÇ BÝLDÝRÝMÝ Uygunluk Testine verdiðiniz cevaplar kapsamýnda aþaðýdaki sonuçlara ulaþýlmaktadýr Uygunluk testi için bilgi vermediðiniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verdiðiniz için, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduðunun tespit edilmesi mümkün olamamýþtýr. Size uygun ürün veya hizmetler tespit edilemediði halde belli bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanýz bu yöndeki talebinizi kurumumuza bildirebilirsiniz. Ama bunun sizin için uygun olmayabileceðini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi aþan bir þekilde risklere maruz býrakýyor olabileceðinizi dikkate alýn. Kurumumuz talep ettiðiniz söz konusu hizmet ya da ürünü size sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurumumuz sorumlu deðildir. Ayrýca hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduðunun tespit edilmesine imkan bulunmadýðý için yatýrým kuruluþunun size bire bir genel yatýrým tavsiyesinde bulunamayacaðýný dikkatinize sunarýz. Bize sunmuþ olduðunuz bilgiler doðrultusunda, size uygun olan ve olmayan ürün ve hizmetler aþaðýda belirtilmiþtir. Test sonucu size uygun bulunan ürün ve hizmetler Uygun Uygun Deðil a Çok Düþük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 1 olan yatýrým fonlarý, vb.) b c d e Düþük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikalarý, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 2 ve 3 olan yatýrým fonlarý, vb.) Orta Riskli (Ortaklýk Payý, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçlarý, Kira Sertifikalarý,Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 4 olan yatýrým fonlarý, vb.) Yüksek Riskli (Türev Ýþlemler (Vadeli Ýþlem ve Opsiyon Piyasasýnda), Varant, Yatýrým Kuruluþu Sertifikasý,Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 5 ve 6 olan yatýrým fonlarý, vb.) Çok Yüksek Riskli (Tezgahüstü Türev Ýþlemler, Yapýlandýrýlmýþ Borçlanma Araçlarý, Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemleri -FX, Yatýrýmcý Bilgi Formunda Risk Deðeri 7 olan yatýrým fonlarý, vb.) Tercih ettiðiniz risk profiliniz ve piyasalarda gerçekleþtirdiðinizi belirttiðiniz iþlem hacim ve sýklýklarý arasýnda uyumsuzluk bulunmaktadýr. Bu nedenle, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduðunun tespit edilmesi mümkün olamamýþtýr. (Risk ve getiri tercihinde a veya b iþaretlenip, iþlem hacmi kolonlarý d ve e'nin doldurulduðu durumlarda) Size uygun olmadýðý bildirilen bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanýz bu yöndeki talebinizi kurumumuza bildirebilirsiniz. Ama bunun sizin için uygun olmayabileceðini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi aþan bir þekilde risklere maruz býrakýyor olabileceðinizi dikkate alýn. Kurumumuz talep ettiðiniz söz konusu hizmet ya da ürünü size sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurumumuz sorumlu deðildir. Ayrýca size uygun olmadýðý bildirilen ürün ya da hizmetlerle ilgili olarak yatýrým kuruluþunun size bire bir genel yatýrým tavsiyesinde bulunamayacaðýný dikkatinize sunarýz. Tarih :.../.../ Adý Soyadý: DEÐERLENDÝREN ONAYLAYAN Ýmzasý: - 2 -

4 SANKO KALDIRAÇLI ALIM-SATIM ÝÞLEMLERÝNE ÝLÝÞKÝN RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU Kaldýraçlý alým satým iþlemleri sonucunda kar elde edebileceðiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadýr. Bu nedenle iþlem yapmaya karar vermeden önce, karþýlaþabileceðiniz riskleri anlamanýz ve kýsýtlarýnýzý dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasasý Kurulu nun Seri:V, No:125 Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemleri ve Bu Ýþlemleri Gerçekleþtirebilecek Kurumlara iliþkin Esaslar Hakkýnda Tebliðinin 9.uncu maddesinde öngörüldüðü üzere Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemlerine Ýliþkin Risk Bildirim Formunda yer alan aþaðýdaki hususlarý anlamanýz gerekmektedir. UYARI Kaldýraçlý alým satým iþlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasasý Kurulu nun iznine tabidir. Bu nedenle, iþlem yapmaya baþlamadan önce çalýþmayý düþündüðünüz kuruluþun söz konusu iþlemlere iliþkin yetkisinin olup olmadýðýný kontrol ediniz. Kaldýraçlý alým satým iþlemi yapmaya yetkili olan kuruluþlarý veya internet sitelerinden öðrenebilirsiniz. RÝSK BÝLDÝRÝMÝ Ýþlem yapacaðýnýz yetkili kuruluþ ile imzalanacak Çerçeve Sözleþmesi nde belirtilen hususlara ek olarak, aþaðýdaki hususlarý anlamanýz çok önemlidir. 1- Yetkili kuruluþ nezdinde açtýracaðýnýz hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleþtirilecek tüm iþlemler için Sermaye Piyasasý Kurulu tarafýndan çýkartýlan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktýr. 2- Kaldýraçlý alým satým iþlemleri çok risklidir. Kaldýraç etkisi nedeniyle, düþük teminatla iþlem yapmanýn piyasada lehe çalýþabileceði gibi aleyhe de çalýþabileceði ve bu anlamda kaldýraç etkisinin tarafýnýza yüksek kazançlar saðlayabileceði gibi yüksek zararlara da yol açabileceði ihtimali daima göz önünde bulundurulmalýdýr. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluþa yatýrdýðýnýz paranýn tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 3- Yetkili kuruluþun yapacaðýnýz iþlemlere iliþkin tarafýnýza aktaracaðý bilgiler ve yapacaðý tavsiyelerin eksik ve doðrulanmaya muhtaç olabileceði tarafýnýzca dikkate alýnmalýdýr. 4- Kaldýraçlý alým satým iþlemlerine iliþkin olarak yetkili kuruluþ personelince yapýlacak teknik ve temel analizin kiþiden kiþiye farklýlýk arz edebileceði bu analizlerde yapýlan öngörülerin gerçekleþmeme olasýlýðýnýn bulunduðu dikkate alýnmalýdýr. 5- Yabancý para cinsinden yapýlan iþlemlerde, yukarýda sayýlan risklere ek olarak kur riskinin bulunduðu, kur dalgalanmalarý nedeniyle Türk Lirasý bazýnda deðer kaybý olabileceði, devletlerin yabancý sermaye ve alým satým hareketlerini kýsýtlayabileceði, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceði, alým satým iþlemlerinin zamanýnda gerçekleþmeyebileceði bilinmelidir. 6- Kaldýraçlý alým satým iþlemlerinde size sunulan parite fiyatlarý ve spread ler en iyi fiyat durumunu yansýtmayabilir. Baþka kurumlarýn fiyatlarýný da kontrol etmeniz yerinde olacaktýr. 7- Ýþlemlere baþlamadan önce yetkili kuruluþunuzdan yükümlü olacaðýnýz bütün komisyon ve diðer muamele ücretleri konusunda teyit almalýsýnýz. Eðer ücretler parasal olarak ifade edilmemiþse size nasýl yansýyacaðý ile ilgili anlaþýlýr ömekler içeren yazýlý bir açýklama talep etmelisiniz. 8-Yetkili kuruluþlar tarafýndan kaldýraçlý alým satým iþlemleri sonucunda kayba uðramayacaðýnýz, kaybýnýzýn kontrol altýnda tutulacaðýna veya kayba uðramanýz durumunda ek teminat çaðrýsý yapýlacaðý konularýnda garanti verilemeyeceðini dikkate almanýz gerekmektedir. Ýþbu kaldýraçlý alým satým iþlemleri risk bildirim formu, yatýrýmcýyý genel olarak mevcut riskler hakkýnda bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldýraçlý alým satým, alým satýmýndan ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayýsýyla tasarruflarýnýzý bu tip iþlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir þekilde araþtýrma yapmalýsýnýz. MÜÞTERÝ: Ýþbu risk bildirim formunda yer alan hususlarý okuduðumu, anladýðýmý ve bu formun bir örneðinin tarafýma teslim edildiðini beyan ve kabul ederim. ADI SOYADI/ÜNVANI : HESAP NUMARASI : TARÝH : - 3 -

5 SANKO TEMÝNAT VE KALDIRAÇ ORANLARI Aþaðýdaki seçeneklerden size en uygun olanýný iþaretleyiniz. Uygulanacak Kaldýraç Oranlarý 50:1 100:1 Kaldýraç Oraný 2.Sürdürme ve Pozisyon Kapama Teminat Seviyesi Sürdürme %100 Pozisyon Kapama %50 Taraflar, Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemlerine Aracýlýk Sözleþmesi kapsamýnda döviz gruplarý ve kýymetli madenler için yukarýda belirtilen kaldýraç oranýnýn ve teminat oranýnýn uygulanmasýný kabul ederler. MÜÞTERÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADI SOYADI/ÜNVANI : HESAP NUMARASI : TARÝH : - 4 -

6 SANKO KALDIRAÇLI ALIM SATIM (RÝSKLÝ ÝÞLEM ÖRNEKLERÝ) 1.SENARYO Yatýrýmcý X, EUR/USD paritesinde 1:10 kaldýraç ile 10 lot ( adet) alým iþlemi, Yatýrýmcý Y ise ayný enstrümanda 1:100 kaldýraç ile 100 lot ( adet) alým yapmýþ olsun. Pozisyon Riski EUR/USD, alýnan pozisyon ile ayný yönde ilerlerse þüphesiz kar elde edilmiþ olacak, ancak alýnan pozisyona risk açýsýndan yaklaþýrsak; Örneðin EUR/USD paritesinin alýnan pozisyonun 100 pip tersine ilerlediðini düþünelim, böyle bir senaryoda Yatýrýmcý X ve Yatýrýmcý Y'nin portföylerindeki deðiþim aþaðýdaki gibi olacaktýr: 1. SENARYO Yatýrýmcý X Yatýrýmcý Y Bakiye Pozisyon Büyüklüðü Baþlangýç Teminatý Kaldýraç Oraný Kayýp (100 pip) Portföydeki Kayýp % Portföyde Kalan Miktar % $ $ $ 1* $ 10% 90% $ $ $ 1* $ 100% 0% *100 pip lik ters pozisyonda Yatýrýmcý Y portföyünün tamamýný, Yatýrýmcý X ise portföyünün %10 unu kaybetmiþ oldu. 2.SENARYO Yatýrýmcý Y EUR/TRL paritesinde 1:100 kaldýraç ile 10 lot ( adet) alým iþlemi, Yatýrýmcý Z ise ayný enstrümanda 1:50 kaldýraç ile 1 lot ( adet) alým yapmýþ olsun. Pozisyon Riski EUR/TRL, alýnan pozisyon ile ayný yönde ilerlerse þüphesiz kar elde edilmiþ olacak, ancak alýnan pozisyona risk açýsýndan yaklaþýrsak; Örneðin EUR/TRL paritesinin alýnan pozisyonun 100 pip tersine ilerlediðini düþünelim, böyle bir senaryoda Yatýrýmcý Y ve Yatýrýmcý Z nin portföylerindeki deðiþim aþaðýdaki gibi olacaktýr: 2. SENARYO Yatýrýmcý X Yatýrýmcý Y Bakiye Pozisyon Büyüklüðü Baþlangýç Teminatý Kaldýraç Oraný Kayýp (100 pip) Portföydeki Kayýp % Portföyde Kalan Miktar % $ $ $ 1* $ 100% 0% $ $ $ 1* $ 50% 50% - 5 -

7 SANKO *100 pip lik ters pozisyonda Yatýrýmcý Y portföyünün tamamýný, Yatýrýmcý Z ise portföyünün %50 sini kaybetmiþ oldu. 1.Senaryoda Yatýrýmcý X düþük kaldýraç sayesinde almýþ olduðu pozisyon 100 pip terse düþmüþ olmasýna raðmen portföydeki kayýp oraný sýnýrlý düzeyde kalmýþtýr. 2. Senaryoda Yatýrýmcý Z düþük kaldýraç sayesinde almýþ olduðu pozisyon 100 pip terse düþmüþ olmasýna raðmen portföydeki kayýp oraný sýnýrlý düzeyde kalmýþtýr. Yukarýdaki iþlem senaryolarýný okudum ve kaldýraçlý iþlemlerin riskleri hakkýnda bilgilendirildim. ADI SOYADI/ÜNVANI : HESAP NUMARASI : TARÝH : - 6 -

8 SANKO KALDIRAÇLI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ SÖZLEÞMESÝ KALDIRAÇLI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ SÖZLEÞMESÝ MADDE 1 - TARAFLAR Bir taraftan;...adresinde mukim SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (bundan böyle kýsaca KURUM olarak anýlacaktýr) ile, diðer taraftan; Ýþbu Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemleri Sözleþmesi nin (Aþaðýdaki maddelerde kýsaca Sözleþme olarak anýlacaktýr.) taraflarý merkezi Evren Mah. Gülbahar Cad. No:57/8 adresinde olan Sanko (Aþaðýdaki maddelerde merkez ve merkez dýþý örgütlerini de kapsayacak þekilde kýsaca Sanko Menkul olarak anýlacaktýr) ile tüm kimlik bilgileri Müþteri hesap açýlýþ formunda yazýlý... 'dýr. Aþaðýdaki maddelere de kanuni temsilcisi veya vekili de dahil olmak üzere kýsaca Müþteri olarak anýlacaktýr. MADDE 2 - SÖZLEÞMENÝN KONUSU Bu Sözleþme; a) Sermaye Piyasasý Kanunu ve buna istinaden Sermaye Piyasasý Kurulu nun (SPK) çýkardýðý Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemleri ve Bu Ýþlemleri Gerçekleþtirebilecek Kurumlara Ýliþkin Esaslar Hakkýnda Teblið" ve çýkaracaðý tebliðler ve ilgili diðer mevzuat hükümleri çerçevesinde, sunulan fiyatlar üzerinden MÜÞTERÝ nin kaldýraçlý varlýk alým satým iþlemlerini gerçekleþtirmesi için KURUM tarafýndan MÜÞTERÝ ye sunulan hizmetlerin kapsamýný ve Taraflar ýn karþýlýklý hak ve yükümlülüklerini; b) Ýþlem Platformu olarak anýlan platform üzerinden Kullanýcý Adý, Þifre, Müþteri Numarasý ve Þube Kodu ile KURUM un belirlediði hizmetlerden yararlanmasýna iliþkin þekil ve þartlarý; c) MÜÞTERÝ nin, KURUM un Ýþlem Platformunu kullanmadan kaldýraçlý alým-satýmýný yapacaðý iþlemler için faksla iþlem yapmayý talep etmesi üzerine, KURUM a faksla talimat vermesinin, KURUM un bu talimatlar üzerine iþlem yapmasýnýn esaslarýný; d) MÜÞTERÝ nin, Ýþbu Sözleþme de kýsaca, Uzaktan Eriþim Kanallarý olarak anýlan, internet, telefon, cep telefonu ve/veya KURUM un ileride üzerinden hizmet vermeye baþlayacaðý sair araçlarla, KURUM un fiziksel mekanlarý dýþýndan, MÜÞTERÝ nin, KURUM un verdiði hizmetlerden yararlanmasýný saðlayan kanallar aracýlýðý ile Kullanýcý Adý, Þifre, Müþteri Numarasý ve Þube Kodu ile sadece KURUM un belirlediði hizmetlerden yararlanmasýna iliþkin þekil ve þartlarý düzenlemektedir. Bu Sözleþme KURUM ile MÜÞTERÝ arasýnda akdedilmiþ olan Alým-Satým Aracýlýk Çerçeve Sözleþmesi nin eki ve ayrýlmaz bir parçasýdýr. Burada düzenlenmemiþ hususlarda Alým-Satým Aracýlýk Çerçeve Sözleþmesi nin ilgili hükümleri geçerli olacaktýr. MADDE 3- TANIMLAR Baþlangýç Teminatý: KURUM tarafýndan Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemi ne baþlamadan önce MÜÞTERÝ den talep edilecek olan tutardýr. Emir: MÜÞTERÝ nin KURUM a kaldýraçlý varlýk alýmý veya satýmý için, Ýþlem Platformu üzerinden veya iþbu Sözleþme de tanýmlanmýþ iletiþim araçlarýný kullanarak yaptýðý yazýlý veya sözlü bildirimdir. Ýþlem Koþullarý: Ýþbu Sözleþme ve ekinde yer alan Talimatlar ile belirlenmiþ olan koþullardýr. Ýþlem Platformu: Kurum un Müþteri ye hizmet vereceði, MÜÞTERÝ nin kaldýraçlý varlýk alým satýmý yapabileceði ve anlýk olarak hesap durumunun ve cari fiyatlarýn görüntülendiði elektronik platform (lar) / ara yüzlerdir. Ýþlem Saati: Pazar sabahý Asya piyasalarýnýn açýlýþýndan Cuma akþamý ABD piyasalarýnýn kapanýþýna kadar geçen süredir. (Yaz saati uygulamalarý nedeniyle iþlem saatlerinde farklýlýklar oluþabilir.) - 7 -

9 SANKO Kaldýraç Oraný: Ýþlem yapmak için yatýrýlan teminat tutarý karþýlýðýnda alýnabilecek pozisyon tutarýný gösteren orandýr. Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemi: Yatýrýlan teminat tutarý karþýlýðýnda, KURUM tarafýndan belirlenen döviz, mal, kýymetli maden ve Kurul tarafýndan belirlenecek diðer varlýklarýn kaldýraçlý olarak elektronik ortamda fiziki teslimat olmaksýzýn alým satým iþlemidir. Kurul: Sermaye Piyasasi Kurulu dur. Limit Emri (Limit Order): Belli bir fiyat seviyesinden almak ya da satmak için girilen alýþ ya da satýþ emridir. Limitli Ahm Emri (Buy Limit): Piyasa fiyatýndan daha alt seviyede alým yapabilmek için girilen emirdir. Limitli Satým Emri (Sell Limit): Piyasa fiyatýndan daha üst seviyede satým yapabilmek için girilen emirdir. Piyasa Emri (Marker Order): Aktif piyasa emrinden almak ya da satmak için verilen emirdir. Scalping: Çok kýsa bir zaman aralýðýnda, sýk ve çok küçük fiyat aralýklarýnda iþlem yapmaktýr. Ancak Kurum sýk iþlemlerde istismara yönelik bir iþlem tespit ettiðinde, dilediði zaman MÜÞTERÝ nin iþlem hakkýný kapatabilir. Spread: Alýþ fiyatý ile satýþ fiyatý arasýndaki farktýr. Stop Ahm Emri (Buy Stop): Piyasa fiyatýndan daha üst seviyede ahm yapabilmek için seçilir. Piyasa belirli bir fiyatý kýrdýktan sonra daha fazla yükseleceði öngörüldüðü zaman seçilir. Stop Satým Emri (Sell Stop): Piyasa fiyatýndan daha alt seviyede satým yapabilmek için seçilir. Piyasa belirli bir fiyatý kýrdýktan sonra daha fazla düþeceði öngörüldüðü zaman seçilir. Stop- out: Müþteri teminatýnýn Sürdürme Teminatý nýn altýnda kalmasý halinde, kaldýraçlý tüm ürünlerin sistem tarafmdan otomatik olarak ters iþlem ile kapatýlmasýdýr. Sürdürme Teminatý: KURUM tarafmdan belirlenen, MÜÞTERÝ nin açýk pozisyonunu sürdürebilmek için gerekli olan asgari teminattir. Takasbank/ Takas Merkezi: Kurul tarafýndan belirlenen Kaldýraçlý Alým Satim iþlemlerinde MÜÞTERÝ teminatlarýnýn yatýrýldýðý kurumdur. Talimat: Emirleri de kapsayacak þekilde MÜÞTERÝ tarafýndan iletilecek her türlü talepdir. Taraflar: KURUM ve MÜÞTERÝ anlamýndadýr. Taþýma Maliyeti: Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemlerinde iþlem yapýlan para birimlerine ve varlýklara uygulanan faiz ve benzeri maliyetler neticesinde MÜÞTERÝ nin gelir elde ettiði veya gidere katlandýðý tutardýr. Ters Ýþlem: Alýþ iþlemi karþýsýnda satýþ, satýþ iþlemi karþýsýnda ise alýþ iþlemi yapmaktýr. Tolerans Seviyesi: Gönderilen stop, stop buy ve stop limit Emirlerinde emrin gönderildiði seviye ile piyasadaki likidite koþullarýna baðlý olarak gerçekleþtiði seviye arasýndaki farktýr. Belli bir Tolerans Seviyesi girilen emirlerde bu seviyenin üzerinde emir gerçekleþmez, reddedilir. Zarar Kes (Stop Loss): Zararý belli bir seviyede tutmak, açýlan pozisyondan daha da fazla zarar edilmemesi için açýk pozisyonu belirli bir fiyattan kapatmak için verilen emirdir. MADDE 4- KALDIRAÇLI ALIM-SATIM ÝÞLEMLERÝNE ÝLÝÞKÝN HÜKÜMLER 4.1. MÜÞTERÝ nin kaldýraçlý alým satýmýný yapacaðý KURUM tarafmdan belirlenen kiymetler ile ileride SPK nm izni ile kaldýraçlý ahm satýmý yapýlabilecek diðer kýymetler için KURUM uygun görürse aþaðýdaki koþullarda emir iletmek üzere hizmet verecektir. KURUM nezdinde MÜÞTERÝ adýna hesap açýlacaktýr. MÜÞTERÝ nin kaldýraçlý alým satýmýný yapacaðý kýymetler bu Hesabýnda izleneceði gibi gerçekleþtirilen iþlemler sonucunda oluþan tutarlar da söz konusu - 8 -

10 SANKO Hesabýna aktarýlacak ve verilen iþlem talimatlarý bu hesaptan karþýlanacaktýr. Müþteri Hesabýna alacak faizi tahakkuk ettirilmeyecektir. KURUM, MÜÞTERÝ tarafýndan verilen emirler için doðrudan karþý taraf konumunda olacak ve verilen emirler bizzat KURUM tarafýndan gerçekleþtirilecektir. MÜÞTERÝ, kendisi kara geçtiðinde KURUM un zarar edeceðini veya kendisi zarar ettiðinde KURUM un kar edeceðini, bu nedenle aralarýnda çýkar çatýþmasý olabileceðini kabul eder. Kaldýraçlý alým-satým emirleri, yazýlý veya sözlü olarak KURUM a veya KURUM un uygun görmesi halinde MÜÞTERÝ ye tahsis edilen elektronik iþlem platformuna MÜÞTERÝ nin kendisi tarafýndan doðrudan iletilebilir. MÜÞTERÝ nin Elektronik Ýþlem Platformu ile evereceði emirler genel hükümler açýsýndan sözlü emir niteliðindedir. KURUM, sözlü olarak bir talimatý uygulamadan önce, bu talimatýn yazýlý olarak teyit edilmesini isteme hakkýna sahiptir. Ancak KURUM, bu yetkisini kullanmakla yükümlü deðildir Emir KURUM a yahut KURUM un uygun görmesi halinde MÜÞTERÝ ye tahsis edilen Ýþlem Platformu na MÜÞTERÝ nin kendisi tarafýndan doðrudan iletilebilir. MÜÞTERÝ tarafýndan verilen Emir in karþý tarafý KURUM olacak ve Emir KURUM tarafýndan iletilecek ve gerçekleþtirilecektir. Her bir iþlem kapatýldýðýnda iþlem sonucu Taraflardan birinin lehine diðerinin aleyhine sonuçlanabilir. MÜÞTERÝ, KURUM tarafýndan belirlenen süreler içerisinde Ýþlem Platformu na Emir iletebilir. MÜÞTERÝ, KURUM un diðer ülke piyasalarýndaki ya da kullanýlan iþlem platformlarýnýn yerel saat ve/veya mutabakat veya diðer nedenlerle; ulusal ve/veya uluslararasý piyasalarm tatil olduðu günlerde Emir kabul etmeyebileceðini, yaz saati uygulamasý ve benzeri deðiþiklikler nedeniyle Emir iletim saatlerinde deðiþikliðe gidebileceðini kabul eder. EMÝRLERÝN ELEKTRONÝK ÝÞLEM PLATFORMU VASITASIYLA ÝLETÝLMESÝ Müþterinin iþlem platformundan yararlanabilmesi için internet eriþimini saðlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattýna veya benzeri özelliklere sahip teknik imkanlara sahip bulunmasý, iþlem platformunun þartlarýna uygun yazýlýmý ve donanýmý bulundurmasý ve bu yazýlýmý ve donanýmý kullanabilecek teknik bilgiye sahip olmasý gerekmektedir. Teknik þartlarýn saðlanamamasý veya eksik/yetersiz olmasý veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmamasý durumunda iþlem platformundan yararlanýlamamasýnýn sorumluluðu müþteriye aittir. KURUM Müþteri nin yararlanacaðý iþlem platformunun altyapýsýný, uygulamalarýný, þeklini ve içeriðini Müþteri nin gerçekleþtirmiþ olduðu iþlemlerden kaynaklanan haklarýna zarar vermemek koþuluyla deðiþtirmekte, daraltmakta veya geniþletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya birkaçýný çýkartmakta serbesttir. Yapýlacak deðiþiklikler KURUM tarafýndan Müþteri ye elektronik posta veya Elektronik Ýþlem Platformu vasýtasýyla bildirilecektir. Ýþlem Platformu nun Müþteri nin bilgisayarýna/mobil cihazýna yüklenmesi halinde mülkiyeti KURUM a aittir. Müþteri nin Ýþlem Platformu üzerinde kullaným hakkýndan baþka hiçbir hakký yoktur. Ýþlem Platformu kapsamýndaki uygulamalarýn logo ve isim dahil olmak üzere markalarý KURUM un yazýlý izni olmaksýzýn kullanýlamaz ve baþkasýnýn kullanýmýna sunulamaz. Müþteri, iþbu sözleþme hükümlerine dayanarak, Ýþlem Platformu nu sadece kendisi kullanabilir ve her ne þekilde olursa olsun bir baþkasýna kullandýramaz, bir baþkasýný bundan yararlandýramaz, kullaným hakkýný devir ve temlik edemez, üçüncü kiþi lehine hak ve menfaat saðlayamaz ya da üçüncü kiþiye iþbu sözleþmeden doðan yükümlülüklerini devredemez

11 SANKO Müþteri, Ýþlem Platformu nu KURUM tarafýndan tahsis edilen internet sitesi vasýtasýyla kullanýlmasý haricinde, sadece yüklettiði bilgisayarda/mobil cihazda kullanabilir. Ýþlem Platformu nu bir baþka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi kopyalayamaz, çoðaltamaz, yayýnlayamaz, yazýlým üzerinde hiçbir deðiþiklik yapamaz. Ýþlem Platformu nun çalýþýp çalýþmadýðýnýn test edilmesi Müþteri nin sorumluluðundadýr. Bu hükme aykýrýlýk halinde KURUM in uðrayacaðý zararlardan Müþteri sorumludur. KURUM, MÜÞTERÝ ye bildirmek sureti ile iþlemlere geçici bir süre için ara verebilir veya tamamen durdurabilir, MÜÞTERÝ nin iþlem platformu kullaným yetkilerini kaldýrabilir. MADDE 5- KALDIRAÇ ORANI Ýþbu Sözleþme uyarýnca uygulanacak olan en yüksek kaldýraç oraný, Kurul un Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemleri teblið ile belirlemiþ olduðu oraný geçemez. Mevcut durumda bu oran 1:100 dür. Kaldýraç Oranýna iliþkin prensipler Ýþlem Platform unda anlýk olarak, iþlem yapýlmadan önce ilan edilir. Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemlerine baþlamadan önce, uygulanacak kaldýraç oraný yukarýda kayýtlý olan oraný geçmemek kaydýyla Taraflar arasýnda iþlem bazýnda serbestçe belirlenir. Kurum gerekli gördüðü takdirde Kaldýraç Oranýný deðiþtirme ve varlýk bazýnda Kaldýraç Oraný belirlemeye yetkilidir. MADDE 6- TALÝMAT ÞEKLÝ VE ESAS ALINACAK BELGELER MÜÞTERÝ, adýna açýlacak Hesabýnda Ýþlem Platformu vasýtasýyla veya iþbu Sözleþme de tanýmlanmýþ iletiþim araçlarýný kullanarak Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemi yapabilecektir. MÜÞTERÝ tarafýndan KURUM a gönderilecek yazýlý veya sözlü iþlem talimatlarý MÜÞTERÝ nin istediði iþlem tipini (alým veya satým), iþlem yapmak istediði varlýðýn/varlýk çiftinin adýný, miktarýný; Emrin türünü, geçerlilik süresini, fiyat sýnýrlamalarýný ve KURUM un talep edeceði diðer bilgileri içermelidir. KURUM, kendi takdir ve anlayýþýna göre açýk olmayan ya da tereddüde yer veren talimat ve bildirimleri yerine getirmekle yükümlü deðildir. Ancak bu durumun ortaya çýkmasý halinde KURUM, MÜÞTERÝ ye derhal bildirimde bulunur. Emir, geçerlilik süresi belirtilmediði takdirde sýnýrsýz süreyle geçerli olmak üzere verilmiþ kabul edilir. MÜÞTERÝ nin telefonla vereceði talimatlar için KURUM tarafýndan bastýrýlan Müþteri Emri Formu, MÜÞTERÝ nin telefonla talimatý üzerine KURUM yetkililerince düzenlenecektir. MÜÞTERÝ, telefon talimatý (bir baþka deyiþle Emir ) vereceðini beyan ettiðinde, KURUM tarafýndan Müþteri Emri Formu nu düzenlemek için MÜÞTERÝ ile yetkilinin yapacaðý telefon görüþmesi banda alýnarak, manyetik ortamda ses kaydý oluþturulacak ve KURUM nezdinde bu ses kayýtlarý yasal süre sonuna kadar muhafaza edilecektir. MADDE 7- ÝÞLEM HÜKÜMLERÝ KURUM tarafýndan Emir, Ýþlem Platformu na girildiði veya telefonla bildirildiði anda kabul edilecektir. Ancak KURUM tarafýndan bildirilen Baþlangýç Teminatý yatýrýlmadýðý takdirde ve/veya iþlem tutan ile ilgili iþlemin özelliðine göre her türlü iþlem ücreti, vergi, fon vs. toplamý kadar tutarda nakdi Hesabýnda/Hesaplarýnda bulundurmadýðý takdirde, Emir kabul edilmeyecektir

12 SANKO MADDE 8- TEMÝNATLANDIRMA MÜÞTERÝ, Ýþbu Sözleþme tahtýnda belirlenen Kaldýraçlý Alým Satým Ýþlemini gerçekleþtirebilmek için KURUM tarafýndan belirlenen Baþlangýç teminatýný ve/veya Sürdürme Teminatýný KURUM nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. MÜÞTERÝ tarafýndan KURUM a teslim edilecek teminat münhasýran Kaldýraçlý Alým-Satým Ýþlemlerinde kullanýlacaktýr. Söz konusu teminat Ýþlem Platformu nda iþleme konu edilebilir hale getirilinceye kadar, MÜÞTERÝ emirleri uygulanmayacaktýr. MÜÞTERI tarafýndan KURUM a getirilen teminatýn baþka bir para birimine çevrilmesi gerekiyor ise Interbank döviz piyasasý en iyi satýcý fiyatý kullanýlacaktýr. Müþterinin çekmek istediði tutarý TL olarak istemesi halinde Interbank döviz piyasasý en iyi alýcý fiyatý kullanýlarak müþterinin aracý kurum nezdindeki hesabýnda TL ye çevrililerek gerekli iþlemler yapýlýr. Herhangi bir andaki teminat tutarý Baþlangýç Teminatý nýn % sinin altýna indiði takdirde iþlemin KURUM tarafýndan herhangi bir bildirime gerek olmaksýzýn kapatýlacaðýný kabul ve beyan eder. Deðiþen piyasa koþullarý nedeniyle pozisyonu açýk olan iþlemler için ayrýlan teminattan daha fazla teminata ihtiyaç olmasý veya piyasa koþullarýnda meydana gelen olumsuzluklar nedeniyle Baþlangýç Teminatý nda bir azalma olmasa dahi, KURUM, MÜÞTERÝ den dilediði zaman ve dilediði tutarda ek teminat talep edebilecektir. KURUM tarafýndan talep edilen ilave teminat MÜÞTERÝ tarafýndan yatýrýlmadýðý sürece KURUM yeni iþlem yapmayacaktýr. Talep edilecek teminat taraflarca aksi yazýlý olarak kararlaþtýrýlmadýkça nakit teminat olacaktýr. KURUM, söz konusu ek teminat talebini telefon ile MÜÞTERÝ ye bildirecektir. Bildirimin ulaþtýðý gün, KURUM un ek teminat talebi yerine getirilmezse MÜÞTERÝ temerrüde düþmüþ sayýlacaðýný ve mevcut iþleminin ters iþlem ile kapatýlacaðýný kabul ve beyan eder. Kaldýraçlý iþlemler için alýnan teminatlar üçüncü kiþilere rehnedilemez, kullaným amaçlarý dýþýnda tasarruf edilemez, üçüncü kiþilere devredilemez. Kaldýraçlý iþlemler için MÜÞTERÝ hesabýnda bulunan nakit teminat, KURUM tarafýndan bankacýlýk düzenlemeleri uyarýnca mevduat toplama anlamýna gelebilecek þekilde deðerlendirilmeyecek, bu baðlamda herhangi bir nema ödemesi yapýlmayacaktýr. Teminat olarak kabul edilebilecek varlýklarýn yasal merciler tarafýndan farklýlaþtýrýlmasý ya da geniþletilmesi halinde KURUM bu varlýklarý da kabul etmeye yetkili olacaktýr. Ancak bu durumda KURUM, MÜÞTERÝ ye bildirmek kaydýyla, kabul edebileceði teminatlara yasal gereklere uymak koþuluyla farklý sýnýrlamalar getirebilir. MADDE 9 - FORMLAR 9.1.MÜÞTERÝ, Ek... da yer alan Kaldýraçlý Varlýk Alým Satým Ýþlemleri Risk Bildirim Formu nun, iþbu Sözleþme nin eki ve ayrýlmaz bir parçasý olduðunu kabul ve beyan eder. MÜÞTERÝ, Kaldýraçlý Varlýk Alým Satým Ýþlemleri Risk Bildirim Formu nun iþbu Sözleþme akdedilmeden önce kendisine ibraz edildiðini, okuduðunu ve bir örneðinin kendisine verildiðini kabul ve beyan eder. 9.2.MÜÞTERÝ risk ve getiri tercihleri, yatýrým amaçlarý ve mali durumlarý gibi bilgilerin yer aldýðý Ekyer alan formun Sözleþme nin eki ve ayrýlmaz bir parçasý olduðunu, formdaki bilgilerin deðiþmesi halinde güncellenmesi gerektiðini, aksi takdirde KURUM un yaptýðý iþlemlerde söz konusu formun esas alacaðýný kabul eder. MÜÞTERÝ bilgi vermek istememesi durumunda buna iliþkin yazýlý olarak beyanda bulunmak zorunda olup, bu beyan iþbu Sözleþme nin eki niteliðindedir. MADDE 10- MUACCELÝYET ve TEMERRÜT MÜÞTERÝ, (i) teminat tamamlama yükümlülüðünü Sözleþme de belirlenmiþ olan þartlarda yerine getirmemesi; ücret, komisyon ve masraflarý ödeyememesi veya diðer yükümlülüklerinden herhangi birinin yerine getirilmemesi veya (ii) Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafýndan MÜÞTERÝ ya da teminat olarak verilen nakit ve/veya diðer varlýklar aleyhine hesap hareketlerini kýsýtlayýcý nitelikte karar verilmesi halinde iþlemlerin bir kýsmý veya tamamýn Ters Ýþlem ile tasfiye edileceðini ve KURUM un alacaðýnýn kýsmen ya da tamamen karþýlýksýz kalmasý halinde herhangi bir yazýlý ihbara gerek olmaksýzýn, mevzuat gereðince Sanko nin uyguladýðý kredi faiz oranlarýndan, yürürlük tarihinde en yüksek faiz oranýna, bu oranýn %50 ilavesi ile bulunacak oranda temerrüt faizi ödeyeceðini kabul ve beyan eder

13 SANKO MADDE 11- ÝÞLEM PLATFORMU MÜÞTERÝ nin Ýþlem Platformu ndan yararlanabilmesi için internet eriþimini saðlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattina veya benzeri özelliklere sahip teknik imkanlara sahip bulunmasý; Ýþlem Platformu nun þartlarýna uygun yazýlýmý ve donanýmý bulundurmasý ve bu yazýlýmý ve donanýmý kullanabilecek teknik bilgiye sahip olmasý gerekmektedir. MÜÞTERÝ nin kendisine þifre verilmesi talebinde bulunmasý halinde MÜÞTERÝ nin söz konusu teknik þartlara ve bilgiye sahip olduðu kabul edilir. Teknik þartlarýn saðlanamamasý veya eksik veya yetersiz olmasý veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmamasý durumunda Ýþlem Platformu ndan yararlanýlamamasýnýn sorumluluðu tamamen MÜÞTERÝ ye aittir. MÜÞTERÝ tarafýndan Ýþlem Platformu vasýtasýyla gerçekleþtirilecek olan iþlem talimatlarý, bizzat MÜÞTERÝ nin kendisi tarafýndan verilmiþ ve doðru kabul edilecek olup, KURUM un, Ýþlem Platformu þifresini kullanarak talimatý gönderenin kimliðini, iþlemi veya talimatý doðrulama, araþtýrma ve/veya geri bildirim zorunluluðu yoktur. KURUM, Ýþlem Platformu nun altyapýsýný, uygulamalarýný, þeklini ve içeriðini MÜÞTERÝ nin gerçekleþtirmiþ olduðu iþlemlerden kaynaklanan haklarýna zarar vermemek koþuluyla deðiþtirmekte, daraltmakta veya geniþletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya birkaçýný çýkartmakta serbesttir. Ýþlem Platformunun üçüncü þahýslar nedeniyle kullanýlmasýndan doðacak tüm zararlardan MÜÞTERÝ münhasýran sorumlu olacaktýr. MÜÞTERÝ, Ýþlem Platformu nda meydana gelebilecek teknik sorunlardan ve/veya mücbir sebeplerden, KURUM un sorumlu olmadýðýný; Ýþlem Platformu nda teknik sorunlar meydana gelebileceðini, Ýþlem Platformu üzerinden gerçekleþtirilecek iþlemlere iliþkin her türlü riski bildiðini ve bu risklerin gerçekleþmesi neticesinde doðabilecek tüm zararýn kendisine ait olduðunu bilincindedir. MADDE 12- EMÝRÝN ÝPTAL EDÝLEBÝLECEÐÝ HALLER KURUM, (i) Ýtiraz üzerine MÜÞTERÝ lehine iyileþtirme yapmak amacýyla (ii) Ýþlem Platformu nda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çýkan MÜÞTERÝ maðduriyetinin giderilmesi amacýyla veya (iii) Emrin alýnmasý sonrasýnda, söz konusu emre iliþkin olarak KURUM un baþka bir kuruluþ nezdinde korunma amaçlý olarak almýþ olduðu pozisyonun karþý tarafça iptal edilmesi veya bu pozisyona iliþkin fiyatýn deðiþtirilmesi durumunda emir iptal edebilir veya bu emirlere iliþkin fiyatlarý deðiþtirebilir. KURUM (iii) hükmü uyarýnca MÜÞTERÝ nin emirlerini iptal etmesi veya fiyat deðiþikliðine gitmesi durumunda, iptal veya deðiþikliði gerekçesi ile birlikte MÜÞTERÝ ye en seri haberleþme vasýtasýyla bildirir. Kurul tarafýndan MÜÞTERÝ emirlerinin KURUM tarafýndan kabul edilmemesi karar alýnmasý ve bu kararýn tebliðinden sonra KURUM, MÜÞTERÝ nin pozisyonunu veya riskini azaltacak emirler dýþýndaki emirlerini kabul etmez. MÜÞTERÝ, olaðandýþý piyasa koþullarý veya belirli bir varlýk/varlýk çifti ile ilgili likidite sorunlar nedeniyle Ýþlem Platformu vasýtasýyla sunulacak fiyat kotasyonlar ile piyasada oluþan fiyat kotasyonlarý arasýnda farklýlýklar oluþtuðu takdirde, KURUM un bekleyen emirleri iptal edebileceðini, fiyatlarý deðiþtirebileceðini ve MÜÞTERÝ hesaplarýný iþleme kapatabileceðini kabul ve beyan eder. MADDE 13- ÝÞLEMLERÝN TASFÝYESÝ MÜÞTERÝ, açýk iþlemlerini Ters Ýþlem yoluyla kapatarak kârýný/zararýný realize eder. MÜÞTERÝ nin KURUM tarafýndan uygun görülmesi halinde açýk iþlemlerini kýsmen veya tamamen kapatmasý mümkündür

14 SANKO KURUM, MÜÞTERÝ hesabýndaki teminatlarýn yetersiz olacaðý ve teminat tamamlama yükümlülüðünü yerine getiremeyeceði kanaatine vardýðý veya MÜÞTERÝ menfaati için derhal müdahale edilmesi gereken durumlarda pozisyonlan re sen kapatmaya tam yetkilidir. Bu yetkinin kullanýlmasý tamamen KURUM un takdirinde olup, bu yetkinin kullanýlmasý veya kullanýlmamasý hallerinde oluþacak zararlardan KURUM sorumlu tutulamaz. KURUM, MÜÞTERÝ tarafýndan açýk iþlemin kapatýlmasý talimatý verildiði zaman açýk iþlemi tasfiye ederek oluþan kârý veya zararý kaydý olarak kendi nezdindeki MÜÞTERÝ hesaplarýna mümkün olan en kýsa sürede yansýtacaktýr. MÜÞTERÝ nin iþlem neticesinde kâr elde etmesi ve bu kârý tahsil etmek istemesi durumunda, KURUM, kâr tutarýný iþlemin kapatýlmasý talimatýný izleyen, en geç üç (3) iþ günü içerisinde MÜÞTERÝ nýn bildireceði banka hesabýna yatýracaktýr. MADDE 14- KURUM UN SORUMLU OLMADIÐI HALLER KURUM a Sermaye Piyasasý Kurulu nun veya sair düzenleyici kurumlarýn alacaðý kararlar ve özellikle de Sermaye Piyasasý Kanunu nedeniyle, MÜÞTERÝ emirlerinin yerine getirilememesi veya yerine getirilen bir emrin maddi hata veya baþka nedenlerle iptalinden dolayý hiçbir hukuki, mali ve cezai sorumluluk yüklenmeyecektir. MÜÞTERÝ, KURUM un, Türkiye de ve/veya iþlemlerin gerçekleþtirildiði ülkelerde meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya politik karýþýklýklar; KURUM un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek bölgesel ve küresel savaþlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve dalgalanmalar, Türkiye nin veya diðer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kýymetli maden piyasalarýna getirebilecekleri kýsýtlamalar, doðal afetler ve olaðandýþý piyasa koþullarý gibi nedenlerle veya Türkiye de ve diðer ülkelerde yapýlabilecek yasal düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarruflarý ya da bunlardan farklý olarak, önceden tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi mümkün olmayan diðer olaylar ya da sebepler nedeniyle, bu Sözleþme den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceðini ve bunlardan dolayý MÜÞTERÝ ye karþý herhangi bir sorumluluðunun olmayacaðýný kabul eder. KURUM, MÜÞTERÝ ye sunacaðý fiyat kotasyonlarýnýn piyasada oluþan fiyat kotasyonlarý ile uyumlu olmasý için makul çabayý gösterecektir. Ancak, olaðandýþý piyasa koþullarý ve belirli bir varlýk/varlýk çifti ile ilgili likidite sorunlarý nedeniyle Ýþlem Platformu vasýtasýyla sunulacak fiyat kotasyonlarý ile piyasada oluþan fiyat kotasyonlarý arasýnda farklýlýklar oluþabilecektir. MÜÞTERÝ, yukarýda bahsi geçen farklýlýðýn oluþabileceðini ve böyle bir farklýlýðýn oluþmasý durumunda, doðrudan doðruya KURUM un kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, KURUM un herhangi bir sorumluluðunun olmayacaðýný kabul ve beyan eder. KURUM dolaylý zararlar, kâr mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu olmayacaktýr. MADDE 15- SCALPING Müþteri çok kýsa bir zaman aralýðýnda, sýk ve çok küçük fiyat aralýklarýnda iþlem yapabilir. Ancak KURUM, Scalping metotlan kullanan müþterilerin iþlemlerini iptal etme hakkýný saklý tutar. MÜÞTERÝ nin Scalping niteliði taþýyan iþlemlerinden dolayý KURUM doðrudan veya dolaylý olarak bir zarara uðramasý halinde, KURUM uðrayacaðý her türlü zararýn tazminini MÜÞTERÝ den talep etme hakkýna sahiptir. MADDE 16- ÜCRET, KOMÝSYON VE MASRAFLAR Esas olarak, kaldýraçlý iþlemlerde MÜÞTERÝ den komisyon alýnmaz, ancak KURUM komisyon talep etme hakkýný saklý tutar. MÜÞTERÝ ye 15 gün önceden yazýlý, sözlü, yada faks yolu ile olmak üzere deðiþiklik talebini bildirmek zorundadýr. KURUM ekran ücretleri ve transfer ücretleri talep etme hakkýný saklý tutar. MÜÞTERÝ ye 15 gün önceden yazýlý, sözlü, yada faks yolu olmak üzere deðiþiklik talebini bildirmek zorundadýr. MÜÞTERÝ iþlemin gerçekleþtirildiði tarihte gider vergisi, fon, vs. gibi yasal yükümlülükleri nakden, tamamen ve defaten ödeyeceðini kabul ve beyan eder. MÜÞTERÝ, KURUM un komisyon oranlarýný tek taraflý olarak artýrabileceðini ve kendisine yapýlacak bildirim üzerine bu oranlara uyacaðýný kabul ve taahhüt eder. Bu sözleþme kapsamýnda yer alan iþ ve iþlemlerin yapýlmasý ile ilgili olarak ortaya çýkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri (hesap iþletim gideri, hesap ekstresi ve diðer bildirimlere iliþkin posta ve noter ücretleri, EFT ve diðer virman masraflarý, takas ücreti ile diðer ücretler ve üçüncü kiþilere ödenen diðer gider ve hizmet bedelleri) MÜÞTERÝ tarafýndan ödenecektir. KURUM bu giderleri MÜÞTERÝ nin hesabýna yansýtmaya ve hesabýndan tahsil etmeye yetkilidir

15 SANKO MADDE 17 - TAÞIMA MALÝYETÝ/KAZANCI Açýk pozisyonlarýn taþýma maliyetleri/kazançlarý ( Swap Points ), döviz cinslerinin faiz farklýlýklarýrýn fiyata yansýtýlmasý ile ortaya çýkar. Taþýma maliyetleri/kazançlarý gecelik olarak belirlenir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre MÜÞTERÝ hesabýna yansýtýlýr. Swap Points faiz oranlarý söz konusu iþlemin gerçekleþtirildiði tarihte piyasada geçerli olan faiz oranlarý ve yurt dýþý piyasalarýn tatil olduðu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alýnarak KURUM tarafýndan belirlenir. MADDE 18- BÝLDÝRÝMDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜÐÜ 1- KURUM, aylýk olarak, MÜÞTERÝ ye, alýnan tüm pozisyonlara iliþkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktar, kapatýlan pozisyonlara iliþkin kesin kar ve zarar tutarlarýna, açýk pozisyonlara iliþkin potansiyel kar ve zarar tutarlarýna, KURUM nezdinde tutulan nakit, menkul kýymet ve diðer varlýklara iliþkin tüm hareketlere, hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere, teminat durumlarýna iliþkin bilgileri içerir bir bildirimde bulunmakla yükümlüdür. 2- KURUM tarafýndan, her iþlemin yapýldýðý günü izleyen iþ günü içerisinde, bir önceki gün içinde alýnan tüm pozisyonlara iliþkin bilgileri içerecek þekilde MÜÞTERÝ ye bildirimde bulunulur. 3- Aylýk bildirimlerin yazýlý olarak yapýlmasý ve bildirime iliþkin belgelerin ilgili dönemi izleyen 7 gün içerisinde MÜÞTERÝ nin adresine iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi esastýr. 4- Yukarýda anýlan belgeler MÜÞTERÝ nin yazýlý talebi üzerine, MÜÞTERÝ tarafýndan beyan edilecek elektronik posta adresine ayný süre içinde elektronik ortamda gönderilebilinir ya da MÜÞTERÝ nin bu bilgilere elektronik ortamda eriþimine imkan saðlanabilir KURUM, MÜÞTERÝ nin yazýlý talebi halinde söz konusu günlük ve/veya aylýk bildirimleri yapmama; MÜÞTERÝ nin ilgili dönemde hesabýnda herhangi bir hareket bulunmamasý halinde bildirimde bulunmama hakkýna sahiptir. MADDE 19- MÜÞTERÝNÝN SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERÝ MÜÞTERÝ, KURUM a faksla talimat iletilmesinden sonra yapýlacak iþlemlerden doðacak ve Ýþbu Sözleþme hükümleri uyarýnca KURUM a atfedilemeyecek olan bütün sonuçlarý peþinen kabul etmiþtir. MÜÞTERÝ, KURUM un bu Sözleþme ile kendisine saðladýðý kolaylýktan yararlanýrken aþaðýdaki hususlarý yerine getirecektir MÜÞTERÝ nin KURUM a talimat iletmede kullanacaðý faksýn baðlý olduðu telefon numarasý dýr. MÜÞTERÝ, bu telefon numarasý deðiþtiði takdirde de yeni telefon numarasýný yazýlý olarak derhal KURUM a bildirecektir. 2- MÜÞTERÝ, yalnýz yetkilileri tarafýndan KURUM a faksla talimat iletilmesi için gerekli önlemleri alacaktýr. 3- Faksla gönderilen talimatýn bütün sayfalarý, MÜÞTERÝ ya da MÜÞTERÝ yi temsil ve ilzama yetkili kiþiler tarafýndan imzalanacaktýr. 4- Faksla gönderilen talimatýn asýl nüshalarý teyit için faksýn çekilmesini müteakip derhal posta ile veya MÜÞTERÝ ya da MÜÞTERÝ nin yetkili elemanlarý tarafýndan, elden KURUM a teslim edilecektir. 5- MÜÞTERÝ, Ýþbu Sözleþme nin uygulanmasýnda yürürlükteki veya ilerde yürürlüðe girecek mevzuat hükümlerine aynen uyacaktýr. MÜÞTERÝ, faks ile iletilen Talimatlarda, Talimatýn Kurum a ulaþýp ulaþmadýðýný telefon ile veya yazýlý olarak teyit etmekle yükümlü olup, teyit edilmeyen faks talimatlarý ile ilgili herhangi bir talep hakkýnýn bulunmadýðýný peþinen kabul ve beyan eder. MADDE 20- KURUM UN SORUMLU OLMADIÐI DURUMLAR KURUM, MÜÞTERÝ nin faks talimatýný aldýðýnda, gönderilecek yazýlý teyidi beklemeksizin talimatýn gereðini yerine getirecektir. Ancak KURUM herhangi bir neden ileri sürmeksizin kendi takdirine göre faksla iletilen talimati yerine getirmeyi red hakkýný saklý tutar. Bu durumda MÜÞTERÝ ye bildirimde bulunulur. KURUM faksla kendisine iletilen talimatýn üzerindeki imzalarý, MÜÞTERÝ nin kendisine tevdi ettiði imza sirkülerleriyle karþýlaþtýrýrken makul bir dikkat gösterecektir. KURUM un; -Faks metniyle asýl talimat yazýsý ve/veya imza sirkülerleri arasýndaki ilk bakýþta ayýrt edilemeyecek imza benzerliklerinden; -Faks talimatýyla ilgili hile ve sahteciliklerin sonuçlarýndan;

16 SANKO Baðlý olduðu genel veya özel iletiþim araç ve sistemlerinin iþlememesinden veya arýzalanmasýndan; -MÜÞTERÝ'nin yeni bir faks makinesi satýn almasý ve bu makinenin baðlý olduðu telefon numarasýný KURUM a bildirmeden KURUM a faks talimatý göndermesi durumunda ortaya çýkacak sonuçlardan; -Faks sistemiyle gelen bilgi ve talimatýn yanlýþ ve yetersiz olmasýndan ya da yanlýþ veya deðiþik veya eksik iletilmiþ olmasýndan doðacak sonuçlardan sorumlu olmayacaðýný MÜÞTERÝ, peþinen kabul etmiþtir. KURUM un ve personelinin genel olarak kendisine düþen dikkat ve ihtimamý gösterdiði karine olarak kabul edilir. Bunun aksini iddia eden MÜÞTERÝ, ispat yükümü altýndadýr. KURUM, faksla iletilen talimatlarý uygulamayýp asýl metnin kendine ulaþmasýný beklemek hakkýna sahip olmakla birlikte, faksla iletilen talimatý uygulamýþ ise, faks talimatýnýn orijinal metni MÜÞTERÝ tarafýndan bu sözleþme koþullarýnda KURUM a teslim edilmese veya KURUM tarafýndan talep edilmese dahi, yapýlan iþlemler geçerli ve MÜÞTERÝ için baðlayýcý olacaktýr. UZAKTAN ERÝÞÝM KANALLARI: MADDE 21- TANIMLAR: Ýþbu Sözleþme de; UZAKTAN ERÝÞÝM KANALLARI: internet, telefon, cep telefonu ve/veya KURUM un ileride üzerinden hizmet vermeye baþlayacaðý her türlü veri saðlayýcýlarýndan, KURUM un fiziksel mekanlarý dýþýndan, MÜÞTERÝ nin, KURUM un verdiði hizmetlerden yararlanmasýný saðlayan kanallarý, SÝTE: KURUM a ait WEB sitesini, UZAKTAN ERÝÞÝM KANALLARI BAÞVURU FORMU: Ýþbu Sözleþme ye konu hizmetlerden yararlanmak için KURUM a baþvuran MÜÞTERÝ nin kendisine ait kimlik, adres, adresi gibi kiþisel bilgileri ile vesair bilginin yer aldýðý elektronik ortamda düzenlenerek KURUM a internet üzerinden gönderilen ve/veya elden KURUM a iletilen ve bu Sözleþme nin ayrýlmaz bir parçasý olan formu, ÞÝFRE (ELEKTRONÝK ÝMZA): MÜÞTERÝ nin, Uzaktan Eriþim Kanallarý aracýlýðý ile Ýþbu Sözleþme ye konu hizmetlerden yararlanabilmesi ve iþlem yapabilmesi için KURUM un tercihine baðlý olarak ya KURUM tarafýndan belirlenerek yazýlý olarak MÜÞTERÝ ye bildirilen ya da MÜÞTERÝ tarafýndan elektronik ortamda tanýmlanan özel ve gizli KURUM tarafýndan belirlenecek adette karakterden oluþan harf, sayý ya da harf ve sayý karmasý veya bunu saðlayan özel cihazlarýn ürettiði sayý, harf veya bunlarýn karmasý, KULLANICI ADI: MÜÞTERÝ nin Ýþbu Sözleþme ye konu hizmetlerden yararlanabilmesi için kendisinin belirleyip elektronik ortamda tanýmladýðý KURUM tarafýndan belirlenecek adette karakterden oluþan harf, sayý ya da harf ve sayý karmasý, MÜÞTERÝ NUMARASI: KURUM tarafýndan belirlenerek yazýlý olarak veya elektronik postayla ya da GSM Kýsa Mesajý ile MÜÞTERÝ ye bildirilen sayýyý, ÞUBE KODU: KURUM tarafýndan belirlenerek yazýlý olarak veya elektronik postayla ya da GSM Kýsa Mesajý ile MÜÞTERÝ ye bildirilen, MÜÞTERÝ nin hesaplarýnýn bulunduðu KURUM Þubesi ne iliþkin üç haneli sayýyý; ÖZEL SORU/ÖZEL CEVAP: MÜÞTERÝ nin, KURUM da kayýtlý olan kiþisel bilgilerinden KURUM tarafýndan izin verilenleri internetten deðiþtirebilmesi için ve gerekli hallerde MÜÞTERÝ kimliðinin teyidine yönelik, KURUM un MÜÞTERÝ yi tanýmasý amacýyla MÜÞTERÝ ye sorulacak, MÜÞTERÝ nin belirleyeceði ve KURUM un tespit ettiði yöntemlerle KURUM a bildireceði, sadece MÜÞTERÝ tarafýndan bilinen özel ve gizli soru ve cevabý, ifade eder. MADDE 22- KAPSAM MÜÞTERÝ, gerek bu Sözleþme gerekse MÜÞTERÝ nin imzalayarak KURUM a verdiði/vereceði ve diðer sözleþme/taahhütname koþullarýnda Kaldýraçlý Alým-Satým Ýþlemlerini uzaktan eriþim kanallarý aracýlýðý ile yapabilecektir. Ancak Ýþbu Sözleþme nin imzalanmasýna raðmen, KURUM, MÜÞTERÝ yi bu Sözleþme de yer alan tüm ve/veya bir kýsým hizmet ve/veya ürünlerden yararlandýrýp, yararlandýrmama veya yararlandýrmayý durdurma hususlarýnda tamamen yetkilidir. KURUM, yararlandýrmama durumunda MÜÞTERÝ ye bildirimde bulunur. KURUM, Uzaktan Eriþim Kanallarý ile ilgili uygulamalarda her zaman deðiþiklik yapma yetkisine sahiptir. MADDE 23- UYGULAMA Taraflar; MÜÞTERÝ nin, Uzaktan Eriþim Kanallarý aracýlýðý ile Þifre, Kullanýcý Adý, Müþteri Numarasý, Þube Kodu, ilgili Hesap Numarasý gibi bilgileri kullanmak suretiyle iþbu Sözleþme ye konu hizmetlerden yararlanabileceði, bu

17 SANKO kapsamda Þifre ile gerçekleþtireceði tüm iþlemlerin sistem gereði imzasý olmadan yapýlacaðý ve bu þekilde vereceði Talimatlarýn sözlü Emir niteliðinde olmakla birlikte bu tür Emirlerin ve münderecatýnýn, MÜÞTERÝ nin sadece kendisinin bildiði þifresi ile gerçekleþtirilmesi nedeniyle yazýlý Talimat sayýlmasý hususlarýnda anlaþmýþlardýr. MADDE 24- ÞÝFRE Þifre, müþteri baþvuru formunun ve gerekli sözleþmelerin imzalanmasý sonrasýnda KURUM tarafýndan belirlenerek müþteriye ve/ ve ya yazýlý olarak MÜÞTERÝ ye bildirilecektir. MÜÞTERÝ gönderilen bu þifre ile ilk olarak sadece Ýþlem Platformu na baðlanabilecek, ancak iþlem yetkisine sahip olmayacaktýr. MÜÞTERÝ gönderilen þifreyi aldýktan sonra müþteri temsilcisini arayarak þifreyi aldýðýný teyit ederek iþlem yetkisinin açýlmasýný saðlamakla yükümlüdür. MÜÞTERÝ, iþlem yetkisini açtýrdýktan sonra þifresini deðiþtirmekle ve yeni oluþturduðu þifreyi üçüncü þahýslarla paylaþmamakla sorumludur. Þifrenin bloke olmasý ya da hatýrlanamamasý halinde müþteri temsilcisi ile temasa geçerek yeni þifre talebinde bulunacaktýr. Verilen bu yeni þifrenin de Ýþlem Platformu na baðlandýktan sonra deðiþtirilmesi zorunludur. Þifrenin üçüncü þahýslarýn eline geçmesi ve/veya yeni þifrenin Ýþlem Platformu'na baðlandýktan sonra deðiþtirilmemesi nedeniyle oluþabilecek zararlardan MÜÞTERÝ münferiden sorumlu olup, KURUM dan herhangi bir talep hakký bulunmamaktadýr. MADDE 25- ÝÞLEMLERE ÝLÝÞKÝN HÜKÜMLER 1-MÜÞTERÝ, Uzaktan Eriþim Kanallarý aracýlýðý ile yapacaðý iþlemlere iliþkin Talimatlarý, sadece KURUM un belirlediði formatta/formatlarda düzenleyerek verebilecektir. Dolayýsýyla bu format/formatlar dýþýnda KURUM a gönderilen Talimatlar, Uzaktan Eriþim Kanallarý aracýlýðý ile gönderilse dahi iþleme konulmayacaktýr. 2-Tüm Talimatlar, Ýþlem Saatinde verilmiþ olsalar dahi KURUM un iþlem yoðunluðuna baðlý olarak yerine getirilemeyebileceðinden MÜÞTERÝ, Talimatýnýn akýbetini Uzaktan Eriþim Kanallarý aracýlýðý ile izleyerek gerçekleþip gerçekleþmediðini takip etmelidir. 3- MÜÞTERÝ, Talimatlarýn, sadece KURUM un kabulü ve belirlediði süre ve yöntemlerle iptal ettirilebileceðinin bilincinde olup, Taraflar anýlan iptal talimatlarýnýn belirtilen süre ve yöntemler dýþýnda verilmesi ve/veya bilgisayar sistemlerinde/iletiþim aðýnda ortaya çýkabilecek her türlü arýza ya da sorun, üçüncü kiþilerin sisteme müdahalesi nedeniyle iptalin gerçekleþtirilememesi veya geç gerçekleþtirilmesinden dolayý KURUM un hiçbir þekilde sorumlu olmamasý hususunda anlaþmýþlardýr. 4-KURUM, her zaman tek taraflý olarak Uzaktan Eriþim Kanallarý aracýlýðý ile yapýlabilecek iþlem tutarlarý için herhangi bir ihbara gerek olmaksýzýn MÜÞTERÝ nin, SÝTE de görebileceði ve/veya Sesli Yanýt Sisteminden (IVR) öðrenebileceði bir alt ve/veya üst limit getirmeye ve gerektiðinde deðiþtirmeye yetkilidir KURUM, gerekli gördüðü her durumda iþlem yapmadan önce MÜÞTERÝ den teyit isteme hakkýný saklý tutar. KURUM teyit alamadýðýndan iþlem yapamamasý nedeniyle MÜÞTERÝ ye karþý sorumlu olmayacaktýr. MADDE 26- MÜÞTERÝNÝN YÜKÜMLÜLÜKLERÝ 1-MÜÞTERÝ, Uzaktan Eriþim Kanallarý ile ilgili olarak, Ýþbu Sözleþme den doðan haklarýn sadece kendisine ait olduðunu, bu hakkýn kullanýmýna iliþkin Þifre sini/lerini ve Kullanýcý Adý ný baþkasýna kullandýrmayacaðýný ve devredemeyeceðini, ilk tanýmlanacak Þifre yi Iþbu Sözleþme ye konu hizmetlerden yararlanmadan önce derhal deðiþtireceðini, Þifre nin/lerinin ve Kullanýcý Adý nýn baþkalarýnýn eline geçmemesi için her türlü önlemi alacaðýný, aksi takdirde kendi Þifre si/leri ve Kullanýcý Adý ile yapýlan iþlemlerin tüm sorumluluðunun kendisine ait olacaðýný ve kendisi tarafýndan yapýlmadýðý iddiasýnda bulunamayacaðýný kabul ve beyan eder. 2- MÜÞTERÝ, Uzaktan Eriþim Kanallarý aracýlýðý ile Ýþbu Sözleþme ye konu iþlemleri yaparken KURUM un iþlem anýnda yürürlükte bulunan tarifesindeki oranda ve/veya tutarda (ileride artýrýldýðý takdirde, artýrýlan oranda/tutarda) her türlü ücret (aylýk faaliyet cetveline iliþkin ücret ve masraflar dahil) komisyon, vergi ve masrafý talep ve tahsile ya da KURUM nezdindeki herhangi bir Portföy Hesabýna önceden bildirimde bulunmak kaydýyla borç geçmeye KURUM un yetkili olduðunu, bu hususta hiçbir iddia ve itirazda bulunmaya hakký bulunmadýðýný ve yine KURUM un bu hususta anlaþtýðý veya anlaþacaðý GSM Operatörü firma ve/veya firmalarca iþlem anýnda yürürlükte bulunan tarife/tarifelerindeki oranda ve/veya tutarda (ileride arttýrýldýðý takdirde artýrýlan oranda/tutarda) kendisine yansýtýlan (GSM Operatörü firmaca/firmalarca gönderilecek aylýk faturada görülecek) her türlü ücret ve ferilerinden sorumlu olacaðýný, KURUM un hiçbir þekilde sorumlu olmayacaðýný kabul beyan ve taahhüt eder. 3- MÜÞTERÝ, Ýþbu Sözleþme yi imzalamakla, Uzaktan Eriþim Kanallarýný kullanabilmek için yeterli bilgiye sahip olduðunu, her türlü veri saðlayýcý ve internet üzerinden kendine ait bilgisayarlar ve/veya KURUM

18 SANKO lokasyonlarýndaki bilgisayarlar aracýlýðýyla yapacaðý iþlemlerde, KURUM un teknolojik güvenlik korumasý altýnda olmadýðýný, kanallann hatalý kullanýmý ve internet ortamlarýndan yapýlacak teknolojik saldýrýlardan dolayý kendisinin ya da üçüncü þahýslarýn uðrayacaðý zarar ve ziyandan KURUM un sorumlu olmayacaðýný peþinen kabul ve beyan eder. MÜÞTERÝ Ýþbu Sözleþme ye konu iþlemleri Uzaktan Eriþim Kanallarý aracýlýðý ile yapabilmesi için, yapacaðý iþlemle ilgili olarak; INTERNET aracýlýðý ile iþlem yapacaksa; yeterli konfigürasyonda bilgisayar, iþletim sistemi, ilgili programlar, modem ve telefon hattý, WAP aracýlýðý ile iþlem yapacaksa; WAP uyumlu cep telefonu, data hattý açýk olan bir GSM hattý, KISA MESAJ SERVÝSÝ (SMS) aracýlýðý ile iþlem yapacaksa; kýsa mesaj alýp gönderebilen bir cep telefonu ve GSM hattý, SESLÝ YANIT SÝSTEMÝ (IVR) aracýlýðý ile iþlem yapacaksa; Tuþlu telefon ile bir telefon hattý olmasý gerektiðini, bunlardan birinin eksik olmasý durumunda ilgili hizmeti alamayacaðýný kabul ve beyan eder. 4- MÜÞTERÝ, Uzaktan Eriþim Kanallarý aracýlýðýyla, KURUM tarafýndan kendisine saðlanan verileri çoðaltmayacaðýný, baþka amaçla kullanmayacaðýný, deðiþtiremeyeceðini kabul ve taahhüt eder. 5- MÜÞTERÝ, KURUM un Ýþbu Sözleþme ye konu iþlemlerle ilgili yapacaðý operasyonel deðiþiklikleri Uzaktan Eriþim Kanallarýndan ve/veya broþür ve ilanlardan izleyeceðini, bu deðiþikliklerin Uzaktan Eriþim Kanallarýnda ve/veya broþür ve ilanlarda yayýnlandýðý an kendisi için ayrýca bir Sözleþme imzalanmaksýzýn veya baþkaca bir ihbar yapýlmaksýzýn geçerli ve baðlayýcý olacaðýný kabul ve beyan eder. 6-MÜÞTERÝ, ad-soyad, doðum tarihi gibi kimlik bilgilerini resmi makamlarca düzenlenmiþ belge ibraz etmedikçe Uzaktan Eriþim Kanallarý aracýlýðý ile deðiþtiremez. MÜÞTERÝ nin KURUM da kayýtlý olan kiþisel bilgilerinden KURUM tarafýndan izin verilenleri internetten deðiþtirebilmesi için gerekli hallerde MÜÞTERÝ kimliðinin teyidine yönelik, KURUM un MÜÞTERÝ yi tanýmasý amacýyla MÜÞTERÝ ye internet üzerinden (veya acil durumlarda ya da KURUM tarafýndan gerekli ve uygun görülen hallerde telefon ile emir alýndýðýnda) sorulacak olan ÖZEL SORU/ÖZEL CEVAP a MÜÞTERÝ nin doðru cevaplarý verememesi halinde, MÜÞTERÝ'nin iþlem talimatlarý dikkate ve iþleme alýnmayacaktýr. MÜÞTERÝ nin bu sebeplerle uðrayacaðý her türlü kayýp ve zarar MÜÞTERÝ nin sorumluluðunda olup; KURUM un bu hususlarda hiçbir sorumluluðu ve yükümlülüðü bulunmamaktadýr. MADDE 27- KURUM UN SORUMLU OLMADIÐI HALLER 1- MÜÞTERÝ, Talimatlarýný anlaþýlýr ve tereddüte yer vermeyecek þekilde vermekle yükümlü olup, KURUM anlaþýlýr olmayan bir Talimatý yerine getirmekle yükümlü deðildir. Bu durumda MÜÞTERÝ ye bildirimde bulunulur. Bununla birlikte, KURUM verilen Talimatý kendi görüþ ve yorumlarýna göre uygulamakta serbest olup, bu nedenle hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. 2- MÜÞTERÝ nin Uzaktan Eriþim Kanallarýný kullanýrken yanlýþ/eksik giriþ yapmasý ve/veya Kýsa Mesaj Servisi nden (SMS) yararlanýyorsa GSM hattýnýn cep telefonu cihazmý ya da SIM kartýný kaybetmesi, çaldýrmasý ya da sair nedenlerle rýzasý dýþýnda kullanýmý nedenleriyle doðabilecek zararlardan KURUM un herhangi bir sorumluluðu olmayýp, MÜÞTERÝ bu fiili sonucu kendi aleyhine 3. þahýslar lehine ortaya çýkacak kazanýmlar veya zararlar nedeniyle gerekli takibin bizzat kendisi tarafýndan yapýlacaðýný kabul ve beyan eder. Ayrýca MÜÞTERÝ Uzaktan Eriþim Kanallarý aracýlýðý ile yaptýracaðý iþlemler ve vereceði talimatlarýn sadece KURUM un kabulü ve belirlediði yöntemlerle ve süreler içinde iptal ettirebileceðinin bilincinde olup, anýlan iþlem ve talimatlarýn belirtilen yöntemler ve süreler dýþýnda talimat verilmesi nedeniyle iptal edilmemesinden dolayi kendisinin ya da üçüncü þahýslarýn uðrayacaðý zararlardan dolayý KURUM un hiçbir þekilde sorumlu olmadýðýný kabul ve beyan eder. Telekomünikasyon aðlarýnda, internette ve/veya Uzaktan Eriþim Kanallarý nýn kullandýðý/kullanacaðý diðer iletiþim altyapýlarýnda meydana gelebilecek kesintilerden ve/veya yetersizliklerden ve/veya MÜÞTERÝ Talimatýnýn, MÜÞTERÝ nin kendisinden kaynaklanan bir sebepten ötürü yanlýþ ve/veya yetersiz ya da deðiþik veya eksik iletilmiþ ya da iletilememiþ bulunulmasýndan ötürü iþlem yapýlmamasý, eksik ya da hatalý yapýlmasýndan dolayý KURUM sorumlu olmayacaktýr. MÜÞTERÝ bu hususu peþinen kabul eder. MADDE 28- UZAKTAN ERÝÞÝM KANALLARI ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL HÜKÜMLER 1- Ýleride Uzaktan Eriþim Kanallarý aracýlýðý ile verilmeye baþlanacak hizmetler de yine bu Sözleþme ve eki sözleþmeler/taahhütnameler hükümlerine tabi olacaktýr. 2- MÜÞTERÝ nin Uzaktan Eriþim Kanallarýný kullanabilmesi; telefon hattý numarasý, GSM hattý numarasi, adresi ve benzeri bilgilere ihtiyaç göstermesi halinde MÜÞTERÝ, bu bilgileri uzaktan eriþim kanallarý içinden KURUM tarafýndan belirlenecek ve KURUM un internet Sitesinde duyurulacak olanlarý kullanmak suretiyle KURUM'a bildirecek ve yine ayný yollarla deðiþtirebilecek, iptal edebilecektir. MÜÞTERÝ, bu bilgileri vermemesi halinde söz konusu hizmetlerden yararlanamayacaðýný peþinen kabul eder

19 SANKO 3- MÜÞTERÝ nin tüzel kiþi olmasý halinde; MÜÞTERÝ Uzaktan Eriþim Kanallarý aracýlýðý ile iþlem yapabilecek en fazla 2 (iki) kullanýcý belirleyebileceðini, (Kullanýcýnýn/larýn bu sözleþmeye konu yükümlülükleri yerine getirmesi MÜÞTERÝ tarafýndan temin edilecektir.) tek baþýna iþlem yapmaya yetkili bu kullanýcýyý/lan yazýlý olarak KURUM a bildireceðini, söz konusu kullanýcý/larda yapýlacak deðiþiklikler KURUM a yazýlý olarak bildirilmediði takdirde, anýlan kullanýcý/lar iþlem yapmaya devam edeceklerinden bu konudaki her türlü sorumluluðun MÜÞTERÝ ye ait olacaðýný, bu kullanýcýnýn/larýn bu Sözleþme de yer alan her konuda tam yetkili olduðunu, yapacaðý iþlemlerin kendileri için kayýtsýz þartsýz hukuken baðlayýcý olacaðýný, sadece belirli iþlemlerin yapýlmasý isteniyorsa, yine KURUM a kullanýcýnýn/larýn hangi iþlemleri yapabileceðini/lerini yazýlý olarak bildireceðini, birden fazla kullanýcý seçmesi halinde her kullanýcýnýn sadece kendi Þifresi ile iþlem yapabileceðini kabul ve beyan eder. 4- Portföy Hesabýnýn müþterek müteselsil kullanýmlý bir hesap olmasý halinde, her bir hesap sahibi (müþteri) bu hesap üzerinde münferiden tasarruf yetkisine sahip olmakla, bu hesabýn Uzaktan Eriþim Kanallarý ile de münferiden kullanýlacaðýný peþinen kabul ederler. 5- MÜÞTERÝ; KURUM dan alacaðý hizmet kapsamýnda, KURUM tarafýndan uygun görülmesi kaydýyla ve yine KURUM tarafýndan belirlenecek kapsamda kendisine veri yayýný hizmeti verildiði takdirde; KURUM ile veri saðlayýcý þirket arasýnda akdedilen ve bundan sonra da akdedilebilecek olan Veri Yayýn Sözleþmeleri koþullarýna uygun olarak; - Veri Yayýn Sözleþmesi nde düzenlenmiþ - kullaným kurallarý ile KURUM tarafýndan verilerin kendisine iletildiði elektronik ortam üzerinden aktarýlacak olan ve Veri Yayýn Sözleþmesi nde de mevcut olan kullaným esaslarýna uymakla yükümlü olduðunu, - Veri Yayýn Sözleþmesi gereðince, veri yayýný alan kullanýcýlarý denetleme yetkisi/leri mevcut olduðundan, KURUM aracýlýðýyla Veri Yayýn Hizmeti kendisine verildiði takdirde KURUM un; kendisine iliþkin kullanýcý adres ve veri yayýnýna iliþkin bilgileri ayrýca onayýna gerek kalmaksýzýn verebileceðini, - Veri yayýn hizmetinin kendisine verilmesi halinde, eriþtiði verileri hiçbir þekil ve surette tekrar yayýnlama hakkýnýn da bulunmadýðýný, -Veri Saðlayýcý Þirketten, KURUM un herhangi bir kullanýcýsýnýn (MÜÞTERÝ sinin) almakta olduðu verilerin bir kýsmýnýn veya tamamýnýn kýsýtlanmasýný veya kullanýcý (MÜÞTERÝ) haklarýnýn geçici veya sürekli olarak sona erdirilmesini, gerekçe göstermeksizin talep edebileceðini ve bu isteðin, Veri Saðlayýcý Þirket tarafýndan derhal yerine getirileceðini bildiðini; bu takdirde KURUM un hiçbir yükümlülük ve sorumluluðunun bulunmadýðýný; MADDE 29- MÜÞTERÝ HESAPLARINDAKÝ NAKÝT ALACAK BAKÝYELERÝNÝN KULLANIMI MÜÞTERÝ, Ýþbu Sözleþme ve ilgili SPK Mevzuatýna uygun olarak, KURUM un, gün içinde herhangi bir Talimata konu olmayan ve gün sonu itibarýyla, alacak bakiye veren MÜÞTERÝ Portföy Hesaplarýndaki nakitleri, yetkili olduðu faaliyetler, iþletme politikalarý ile MÜÞTERÝ nin tercihleri doðrultusunda, muhasebe sisteminde hesap bazýnda izlemek kaydýyla, toplu olarak veya müþteri bazýnda deðerlendirebileceðini kabul ve beyan eder. Ancak, mevcut durumda MÜÞTERÝ teminatlarý Takasbank da saklanmakta olup, Takasbank ýn aksi yöndeki kararýna kadar teminatlar nemalandýrýlmayacaktýr. KURUM uygun gördüðü para cinsinden teminat kabul etme hakkýna sahiptir. Takasbank da MÜÞTERÝ teminatlarýna herhangi bir nemalandýrma yapýlmamasý nedeniyle KURUM un MÜÞTERÝ ye herhangi bir nema ödeme yükümlülüðü yoktur. MÜÞTERÝ, KURUM un teminatlar dýþýnda gerçekleþtireceði tüm deðerlendirme iþlemlerinin KURUM tarafýndan serbestçe tespit edilerek, gerçekleþtirileceðini; tüm deðerlendirme iþlemlerine peþinen muvafakat ettiðini kabul ve beyan eder. Söz konusu nakitlerin toplu olarak deðerlendirilmesi halinde, elde edilen getiriler MÜÞTERÝ hesaplarýna oransal olarak daðýtýlacak olup; bu durumda, MÜÞTERÝ nakitlerinin miktar olarak belli aralýklar bazýnda gruplandýrýlarak elde edilen getirilerin bu gruplar arasýnda farklý oranda yansýtýlmasý da mümkün olacaktýr. MÜÞTERÝ, iþbu halde de, KURUM tarafýndan serbestçe gerçekleþtirilecek olan deðerlendirme iþlemlerine peþinen muvafakat ettiðini kabul ve beyan eder. MÜÞTERÝ hesaplarýnda kalan nakit alacak bakiyelerinin kullanýmýnda alt limit KURUM un repo iþlemlerinde uygulamakta olduðu repo alt limiti olup; iþbu limit, KURUM tarafýndan ve MÜÞTERÝ nin onay ve iznine baðlý olmaksýzýn, ancak deðiþikliðin KURUM tarafýndan KURUM un þubelerinde ilanen bildirimi þartýyla, her zaman ve dilediði þekilde deðiþtirilebilir. Bu limitin altýnda kalan tutarlar, MÜÞTERÝ hesaplarýnda bakiye olarak kalacaktýr. KURUM un uygun görmesi ve kabul etmesi halinde, MÜÞTERÝ nin yazýlý Talimati alýnmak suretiyle MÜÞTERÝ ye hesabýndaki nakit alacak bakiyelerinin çeþitli kurum ve kiþilere olan periyodik ödeme iþlemlerinin yerine getirilmesinde kullanýlmasýna iliþkin olarak KURUM un bu konudaki uygulamalarý hususunda MÜÞTERÝ mutabakatý saðlandýðý takdirde hizmet verilebilecektir

20 SANKO MADDE 30- HAPÝS VE REHÝN HAKKI MÜÞTERÝ, iþbu Sözleþme den ve uygulamasýndan dolayý, KURUM a karþý doðmuþ ve doðacak her türlü borçlarýna karþýlýk KURUM nezdinde halen mevcut olan veya ileride mevcut olabilecek vadesi gelmiþ ve gelecek her türlü hak ve alacaklarý, hesaplarý, nakit, senet, menkul kýymet ve diðer tüm kýymetli evrak ve her türlü sermaye piyasasý araçlarý üzerinde, doðacak borca yetecek miktarýn, KURUM a rehinli olduðunu ve bunlarýn doðacak borca yetecek miktarý üzerine bloke koyabileceðini ya da bunlarýn paraya çevirerek KURUM alacaðýna mahsup edebileceðini; ayrýca KURUM un Medeni Kanunun 950. maddesi hükmü uyarýnca hapis hakkýný kullanabileceðini kabul eder. MADDE 31- TARAFLARI TEMSÝLE YETKÝLÝ KÝÞÝLER MÜÞTERÝ, imzaladýðý bu Sözleþme gereði, KURUM nezdinde yapýlacak her türlü iþlemleri (ödemeleri yapma ve ödemeleri kabul, (teslim etme ve teslim alma, vs. iþlemler) yerine getirmek üzere aþaðýda adý-soyadý, yazýlý kiþi/kiþileri münferiden iþlem yapmak üzere yetkilendirdiðini kabul ve beyan eder. MÜÞTERÝ Yetkilisi/Yetkilileri Adý Soyadý : MÜÞTERÝ hesabýna müþteri dýþýnda sadece müþteri tarafýndan noter marifetiyle düzenlenmiþ vekaletname ile yetkilendirilen kiþiler tarafýndan iþlem yapýlabilir. MÜÞTERÝ yetkili kýldýðý kiþilerde vaki deðiþiklikleri KURUM a yazýlý olarak bildirmedikçe, bu kiþilerle yapýlacak olan iþlemlerden kendisinin sorumlu olduðunu kabul ve beyan eder. KURUM tarafýndan Sözleþme gereðince yapýlacak tüm iþlemler için, biri birinci derecede, diðeri ikinci derecede imza yetkilisi olmak üzere, en az iki KURUM yetkilisinin imza etmesi kaydýyla ve usulünce düzenlenen belgelerin MÜÞTERÝ bakýmýndan uygun ve esas olacaðýný Taraflar kabul ve beyan ederler. MÜÞTERÝ, iþbu Sözleþme de kayýtlý olan kendisine ve kendisini temsile yetkili kiþilere ait kimlik bilgilerinin doðru olduðunu ve bu bilgiler ile temsil yetkilerinde vuku bulabilecek her türlü deðiþiklikleri derhal KURUM a yazýlý olarak bildireceðini, bu bilgilerin gerçeði yansýtmadýðý belirlendiði takdirde, bilgilerin doðru olmamasýndan doðabilecek her türlü sorumluluðun kendisine ait olacaðýný, kendisini temsile yetkili kiþilerin durumunda deðiþiklik olduðu ve bu madde gereði durumu yazýlý olarak KURUM a bildirmediði takdirde, yukarýda kayýtlý yetkili vekili/vekilleri ile KURUM un yaptýðý veya yapacaðý iþlemlerin geçerli ve kendisini baðlayýcý olacaðýný peþinen kabul ve taahhüt eder. KURUM; MÜÞTERÝ nin ve onun yetkili temsilcilerinin kimliðini ve kendisine verilmesi halinde imza örneklerini, sözü geçenlerin, iþlemler ile ilgili olarak düzenlenen belgelere atacaklarý imzalarla karþýlaþtýrmak suretiyle inceler. KURUM, imza karþýlaþtýrmasýný makul bir dikkatle yapacak ve ilk bakýþta anlaþýlmayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarýndan sorumlu olmayacaktýr KURUM ayrýca, kendisine ibraz edilecek vekaletnamelerin ve diðer yetki belgelerinin sahteliðinden de sorumlu olmayacak ve kendisine ibraz edilecek bu gibi belgelerin gerçeðe uygunluðunu incelemek ve araþtýrmakla yükümlü olmayacaktýr. MÜÞTERÝ nin ya da yetkili temsilcisinin veya üçüncü bir kiþinin ehliyetsizliðinden dolayý doðacak olan bütün sonuçlar MÜÞTERÝ ye ait olacaktýr. Ehliyetsizlikle ilgili hususlar, KURUM a yazýlý olarak bildirilmedikçe KURUM a bu nedenle hiçbir sorumluluk düþmeyecektir. Özellikle, ehliyetsizliðin ilan edilmiþ ya da yayýn organlarýnda yayýnlanmýþ olmasý, KURUM u özel yazýlý bildirim olmadýkça baðlamayacaktýr. KURUM, adý geçen özel yazýlý bildirim bulunmadýkça, MÜÞTERÝ yi ya da onun yetkili temsilcilerini tam ehliyetli ve her türlü tasarruf yetkisini haiz saymaya yetkili olup, bu yüzden sorumlu tutulamaz. KURUM yöneticileri ve merkez dýþý örgütleri dahil tüm çalýþanlarý MÜÞTERÝ den geniþ yetkiler içeren vekaletname alarak MÜÞTERÝ adýna iþlem yapamazlar. Uzaktan Eriþim Kanallarý ile ilgili olarak, iþbu Sözleþme nin 21. ve devamý maddesi uygulanacaktýr. MADDE 32- TEMSÝLCÝLERÝN YAPACAÐI ÝÞLEMLERDEN SORUMLULUK MÜÞTERÝ tarafýndan yukarýda yazýlý þartlar çerçevesinde Sermaye Piyasasý kaldýraçlý alým satým emri verebilme, teminat sözleþmeleri akdedebilme yetkileri ile donatýlmýþ bir veya iki temsilci tayin edilmesi halinde, temsil belgesinin noter marifetiyle düzenlenmiþ halinin KURUM a teslimini müteakip MÜÞTERÝ nin temsilcisi veya temsilcilerinin yapacaðý tüm tasarruflarýn neticeleri ve sorumluluðu MÜÞTERÝ ye ait olacaktýr. MADDE 33- KURUM DEFTERLERÝ VE KAYITLARININ DELÝL OLACAÐI Taraflar, bu Sözleþme den doðacak uyuþmazlýklarda, MÜÞTERÝ mutabakatýný içermek kaydýyla KURUM un bilgisayar kayýtlarýnýn, Uzaktan Eriþim Kanallarý aracýlýðý ile gönderilen mesajlarýn, ses kayýtlarýnýn, mikrofilm ve mikrofiþlerinin, KURUM a faks sistemiyle gönderilmiþ olan Talimatlarýn, KURUM faks cihazýndan çýkan Talimat

YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ HESAP NO... SANKO Menkul Deðerler A.Þ. YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SÖZLEÞME NO: YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK Madde 1. SÖZLEÞMENÝN

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: 1- Yaşınız yaş yaş yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri

UYGUNLUK TESTİ. Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı: 1- Yaşınız yaş yaş yaş 66 ve üzeri Kurumsal Müşteri UYGUNLUK TESTİ Bu anketin amacı size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığınızın anlaşılması, böylece size daha uygun hizmet sunulmasının sağlanmasıdır.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER AÞ SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI MENKUL KIYMET ALIM SATIM RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU VARANTLARA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

İstanbul, 25 Haziran 2014 2014/658

İstanbul, 25 Haziran 2014 2014/658 TSPB TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspb.org.tr İstanbul, 25 Haziran

Detaylı

İstanbul, 28 Mayıs 2014 2014/541

İstanbul, 28 Mayıs 2014 2014/541 TSPB TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspb.org.tr İstanbul, 28 Mayıs 2014

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

Detaylı

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi 1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar

Detaylı

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Konu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Eski Sayfa/Madde Öncekinde Yok. Yenisinde 1.sayfa olarak eklendi. Adı ve Soyadı/Unvanı Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Yeni SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ

Detaylı

Uyarı: Önemli Açıklama:

Uyarı: Önemli Açıklama: TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli İşlem

Detaylı

VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU

VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU 1 Gündem Başlıkları İşlem Sistemi Tasarımı Modelin Genel Esasları İşlem Görmesi Planlanan Pariteler Teminatlandırma Esasları Üyelik Soru-Cevap 2 İşlem Sistemi Tasarımı

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU 1 2 Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU 3 ÖNEMLI AÇIKLAMA

Detaylı

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU Aktarým için Yeni Sözleþme için Kampanya Kodu Aracý Adý Soyadý Referans Saðlayan Kurum Adý Referans Saðlayan Kiþi Adý Soyadý 1 2 IVR ONAY KODU 1111111111) Teslim Tarihi Aracý Þube Adý Referans Saðlayan

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr

Detaylı

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli

Detaylı

Kaldıraçlı Alım Satım Esasları

Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Ürün : Kaldıraçlı Alım Satım Esasları Değişiklik tarihi: 20.12.2011 Versiyon: 1,0 Özet: Kaldıraçlı alım satım esasları hakkında bilgi verilmiştir.

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

SON KULLANICI ÖN ÖDEMELÝ TOPLU KISA MESAJ GÖNDERÝM TAAHHÜTNAMESÝ hizmetidir Mobildev Hizmeti ile birlikte verilen Toplu SMS Hizmeti Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ad ve hesabýna verilmektedir. TAAHHÜTNAMEYÝ

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Kaldıraçlı işlem, Müşteri nin yatırdığı teminat tutarının belirli bir katına kadar (kaldıraç) işlem yapmasına imkân sağlayan işlemlerdir.

Detaylı

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır.

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır. Amaç ve Kapsam Bizim Menkul Değerler A.Ş (BMD) tüm müşteri emirlerinin özenli, adil ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinde en iyi gayreti gösterir. Emir gerçekleştirme politikası ile BMD, müşterilerinden

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM-SATIM İŞLEMLERİNE ARACILIK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No:

KALDIRAÇLI ALIM-SATIM İŞLEMLERİNE ARACILIK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: KALDIRAÇLI ALIM-SATIM İŞLEMLERİNE ARACILIK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: MADDE 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI 1.1 İşbu Sözleşmenin konusu Müşteri nin talebi ve Burgan Yatırım ın bu talebi kabul etmesi üzerine,

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YASAL BİLGİLENDİRME

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YASAL BİLGİLENDİRME YASAL BİLGİLENDİRME Burada yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği nin 28. maddesi hükümleri gereği açıklanmaktadır.

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI 1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesinin nasıl yapılacağına ilişkin esaslar Müşteri Emri Gerçekleştirme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan

Detaylı

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini,

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini, VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNE VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kar elde

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM-SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

KALDIRAÇLI ALIM-SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU SANKO KALDIRAÇLI ALIM-SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar

Detaylı

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan 2008-58 ÖTV Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/58 Sirküler Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan Özel Tüketim Vergisi Bakanlar Kurulu'nun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun

Detaylı

Elit Grup. - ü Denizde veya iç sularda yolcu taþýmacýlýðý yapan yolcu motoru, yolcu gemisi, feribot gibi ulaþým araçlarý,

Elit Grup. - ü Denizde veya iç sularda yolcu taþýmacýlýðý yapan yolcu motoru, yolcu gemisi, feribot gibi ulaþým araçlarý, 2008-73 Belge Düzeni Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/73 Sirküler Belge Düzeni 1 Aðustos 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan 385 seri numaralý "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði"

Detaylı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol

Detaylı

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Önemli Açıklama Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon sı nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden

Detaylı

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar (Seri:V, No:125 Sayılı Tebliğ in 2(1)(a) veya 2(1)(b) Maddeleri Kapsamında Faaliyette Bulunacak Aracı Kurumların

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU, B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU, B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU, ULUSLARARASI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Kare Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLAMA VE KAPSAM: İşlem aracılığı faaliyeti kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Bundan sonra ŞİRKET

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

İÇ KONTROL SİSTEMİ MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI İÇ KONTROL SİSTEMİ MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ ve KAPSAM... 2 2. TANIMLAR... 2 3. YÜKÜMLÜLER... 3 4. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ PİYASALAR... 3 5. MÜŞTERİ EMİRLERİNİN

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Ba ve Bs Formlarýna Ýliþkin Uygulamada ve Verilme Sürelerinde Deðiþiklikler Yap

Ba ve Bs Formlarýna Ýliþkin Uygulamada ve Verilme Sürelerinde Deðiþiklikler Yap 2010-21 Ba ve Bs Formlarýna Ýliþkin Uygulamada ve Verilme Sürelerinde Deðiþiklikler Yap Sirküler Sirküler Numarasý : Elit 2010/21 Ba Ve Bs Formlarýna Ýliþkin Uygulamada Ve Verilme Sürelerinde Deðiþiklikler

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI T I K B ÝÞÝN MAHÝYETÝ ORDU SERBEST MUHASEBECÝ ( C h a m b e r C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s O f O r d u ) 2011 YILI SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK ASGARÝ ÜCRET TARÝFESÝ DEFTER

Detaylı

Özcan Pektaþ www.tukcev.org.tr Tüketici ve Çevre Eðitim Vakfý Ýlkbahar Mahallesi 606. Sokak No:13/A Yýldýz / Çankaya / ANKARA Tel: (0312) 441 95 00 Faks: (0312) 441 99 08 posta@tukcev.org.tr Özcan Pektaþ

Detaylı

Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL*

Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL* Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL* Karar Tarihi : 11 Nisan 2006 Karar No : 9 AZR 500/05 Özet 1. Ýþçi bir sýk uçuþ programý çerçevesinde,

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

...(bu sözleşmede MÜŞTERİ olarak anılacaktır) aşağıdaki koşullar ile tam bir anlaşmaya varmış ve karşılıklı olarak bu sözleşmeyi imzalamışlardır.

...(bu sözleşmede MÜŞTERİ olarak anılacaktır) aşağıdaki koşullar ile tam bir anlaşmaya varmış ve karşılıklı olarak bu sözleşmeyi imzalamışlardır. FAKS CİHAZI İLE TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. YE GÖNDERİLECEK MÜŞTERİ (TAKASBANK PARA PİYASASI VE NAKİT KREDİLER) TALİMATLARI İLE İLGİLİ UYGULAMA SÖZLEŞMESİ Şişli Merkez Mah. Merkez

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve bakanlar kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

MUTLUCELL ÝLETÝÞÝM HÝZMETLERÝ ABONELÝK SÖZLEÞMESÝ 1- TARAFLAR:

MUTLUCELL ÝLETÝÞÝM HÝZMETLERÝ ABONELÝK SÖZLEÞMESÝ 1- TARAFLAR: MUTLUCELL ÝLETÝÞÝM HÝZMETLERÝ ABONELÝK SÖZLEÞMESÝ 1- TARAFLAR: Ýþbu abonelik sözleþmesi, Gazipaþa Mah. Halis Çebi Ýþ Merkezi No: 27 Trabzon adresinde mukim Mutlucell Ýletiþim Hiz. A.Þ. ile bu sözleþmenin

Detaylı

ÖZEL ŞARTLARA TABİ POZİSYON TRANSFERİ İŞLEMLERİ

ÖZEL ŞARTLARA TABİ POZİSYON TRANSFERİ İŞLEMLERİ TAKASBANK ÖZEL ŞARTLARA TABİ POZİSYON TRANSFERİ İŞLEMLERİ Türev İşlemler Piyasaları Takası ve Teminat Yönetim Müdürlüğü 2 Ekim 2009 1 AMAÇ Kurumsal müşteri işlemlerine aracılık eden aracı kuruluşların

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kar elde

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Yurt dışı borsalar nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Yeni. Sayfa/Madde. Yeterli boşluk verildi. Okuma rahatlığı sağlandı.

Yeni. Sayfa/Madde. Yeterli boşluk verildi. Okuma rahatlığı sağlandı. Konu Tüm sayfalar YTF Eski Sayfa/Madde Solda kalan sayfaların sağ kısmı cilde kaydığından güçlükle okunuyordu Evet/Hayır vb. sorularda kutucuk olmaması kararsızlığa yol açabiliyordu Uygunluk Testi Sayfa

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý...

1.1.3.2.8.2. Taþýmanýn Zamanýnda Tamamlanmamasý Sonucu Doðan Zarar...42 1.1.3.2.8.3. Kusursuz Sorumluluk ve Taþýyýcýnýn Sorumluluktan Kurtulmasý... ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SORUMLULUK KAVRAMI, SORUMLULUK SÝGORTLARI, NAKLÝYAT BRANÞINDA TAÞIYICININ MALÝ SORUMLULUÐU SÝGORTALARI VE ULUSLARARASI KARAYOLU TAÞIMACILIÐI 1.1. Sorumluluk Kavramý, Sorumluluk

Detaylı