KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z"

Transkript

1 KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ Foreks 50 P yasaları Foreks Dünyası B z m İş m z

2

3 50 Foreks P yasaları Foreks 50 P yasaları 3

4 50 Soruda Foreks P yasaları ÜLKELERİN para b r mler n n karşılıklı değ şt r ld ğ, d ğer b r dey şle farklı döv zler n spot olarak alınıp satıldığı şlemler kapsayan foreks p yasaları, 5 tr lyon doları aşkın şlem hacm yle dünyanın en l k t p yasası olarak kabul ed l yor. F nansal p yasa oyuncularının her zaman lg odağında olmuş olan bu p yasalara ulaşım son yıllardak teknoloj k gel şmelerle y ce kolaylaştı. Buna paralel olarak, küçük portföylü b reysel yatırımcılar b lg sayar veya mob l c hazları aracılığıyla döv z par teler nde c dd montanlarda şlem yapmaya başladılar. Foreks şlemler n n Türk ye de 2011 yılında SPK mevzuatı kapsamına alınması hem yatırımcıların mağdur olmadan şlem yapab lmeler n, hem de sektördek rekabet n sağlıklı b r şek lde şleyeb lmes n sağladı. Güven n artmasıyla Türk yatırımcıların yaptığı foreks şlem hacm her geçen gün büyüdü. Zamanla yatırımcıların foreks p yasası konusunda daha fazla b lg lenerek daha b l nçl hareket ett kler n, şlemler n şley ş ne daha hak m olduklarını ve r skler daha y tarttıklarını gözleml yoruz. İş Yatırım olarak, foreks p yasasının yatırımcılara daha y tanıtılıp anlatılmasıyla şlemler n daha sağlıklı yapılacağını düşünüyor, bu nedenle bu alandak b lg lend rme çalışmalarına ayrı b r önem ver yoruz. Bunun b r sonucu olarak da bu p yasalar hakkında temel b lg ler çeren 50 soruda Foreks P yasaları k tapçığını hazırlamış bulunuyoruz. Umarız hazırladığımız bu k tapçık, foreks p yasalarıyla lg lenen yatırımcılara faydalı olur. Can Pam r İş Yatırım Pazarlama Müdürü 4

5 50 Foreks P yasaları 1) Foreks şlemler ne demekt r? Foreks şlemler (Fore gn Exchange veya FX şlemler ) ülkeler n para b r mler n n b rb rler ne olan görece değerler n n spot olarak alınıp satıldığı ve genelde kaldıraç çeren şlemlerd r. 2) Türk ye de foreks şlemler yasal olarak ne zaman başlamıştır? Uzunca b r süre kes n b r yasal mevzuat kapsamında bulunmayan foreks şlemler, tar hl ve sayılı Resm Gazete de yayımlanan Sermaye P yasası Kurulu nun (SPK) Ser :V, No:125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemler ve Bu İşlemler Gerçekleşt reb lecek Kurumlara İl şk n Esaslar Hakkında Tebl ğ le SPK mevzuatı kapsamına alınmıştır. Tebl ğ le bu şlemlere aracılık edeb lecek kuruluşların sah p olması gereken özell kler, h zmet çeş tler, yapılacak şlemler n özell kler, vb. konular bel rl b r yasal mevzuata bağlanmıştır. 3) Dünyada foreks p yasalarının büyüklüğü ne kadar? Günlük 5 tr lyon doları aşan şlem hacm yle dünyanın en l k t p yasası konumundadır. 4) Türk ye de foreks şlemler n n büyüklüğü ve öngörülen hedef ned r? İşlemler n SPK mevzuatı kapsamına alınmasını tak ben Türk yatırımcıların yaptığı foreks şlem hacm her geçen gün artarak günlük 5 m lyar doları geçm ş bulunuyor. Bu trend ve global foreks p yasalarındak hac mler d kkate aldığımızda, bu p yasanın Türk ye de daha gel şeceğ n rahatlıkla söyleyeb l r z. Ancak, şlem hacm n n ulaşacağı sev ye olarak b r rakam vermek kolay değ ld r. Çünkü p yasalardak gel şmelere bağlı olarak dalgalı b r sey r söz konusudur. 5) Herkes bu p yasada şlem yapab l r m? S zce k mler bu p yasada şlem yapmalı? Yasal olarak yatırım hesabı açmasında kısıt olmayan herkes bu p yasada şlem yapab l r. Ancak doğası t bar yle foreks p yasaları volat l tes yüksek, ekonom k ve s yas gel şmelere hayl duyarlı olduğu ç n bu 5

6 gel şmelere çok hızlı ve çok yüksek fiyat hareketler yle reaks yon vereb l r. Dolayısıyla bu yüksek volat l ten n b l nc nde olan ve kısa süre çer s nde büyük fiyat değ ş kl kler n tolere edeb lecek yatırımcıların foreks p yasalarında şlem yapmaları daha sağlıklı olacaktır. 6) İşlemlerde b r alt l m t var mı? Herhang b r yasal alt l m t bulunmamaktadır. Ancak kurumlar farklı şlem veya hesap açılış alt l m tler uygulayab l r. 7) Bu p yasada şlem yapmayı steyenler kend ler n nasıl hazırlamalı? Foreks p yasalarında şlem yapmak steyen yatırımcılar bu p yasanın şley ş detaylarını y öğrenmel ler. İşlem koşullarını, poz syon-tem natkâr/zarar l şk s n, bu l şk n n fiyat değ ş kl kler nden nasıl etk leneb leceğ n çok y anlayıp, şlemler n ve stratej ler n bu b lg ler doğrultusunda planlamalılar. 8) Bu p yasa yatırım amaçlı kullanılab l r m? Yatırımcılar genelde nasıl kullanıyor? Bu p yasa yatırım veya hedge amaçlı olarak kullanılab l r. Ancak, foreks 6

7 50 Foreks P yasaları p yasasının SPK regülasyonuna g rmes nden önce bu alanda bel rl b r yatırımcı k tles oluşmuş ve yatırımcılar bell alışkanlıklar ve tecrübeler ed nm ş bulunuyor. Kaldıraç sayes nde, küçük tem natlarla büyük şlem hac mler yapmak mümkündür. Dolayısıyla küçük portföye sah p, günlük olarak sık şlem yapan ve ağırlıklı b reysel olan yerl b r müşter k tles var. Bu yatırımcıların d ğer b r özell ğ de foreks şlemler dışındak d ğer sermaye p yasası şlemler yle pek lg lenmemeler ve foreks e konsantre olmalarıdır. 9) İşlem yapılacak kurumu seçerken yatırımcı nelere d kkat etmel? SPK mevzuatında Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemler kapsamında bulunan foreks p yasasında şlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak sted ğ n z sermaye p yasası şlemler ne l şk n yetk belges olup olmadığını kontrol etmen z gerek r. İşlemlere başlamadan önce çalışılacak kurumun nasıl h zmet verd ğ n n öğren lmes de sağlıklı olacaktır. Buna ek olarak, şlemler elektron k 7

8 platformlar üzer nden yapıldığı ve hafta ç bu p yasalar 24 saat açık olduğu ç n yatırımcılar, kullanımı kolay, güvenl elektron k platformları sunab len ve devamlı etk n destek sağlayab len güvend kler kurumları terc h etmel ler. 10) Foreks p yasasının yatırımcı açısından avantajları nelerd r? Foreks p yasasını caz p kılan avantajları, yüksek l k d te, kaldıraç kullanılab lmes, em r çeş tl l ğ, b rçok farklı enstrümanda şlem yapma olanağı, kolay ulaşım, ç ft yönlü şlem mkanı ve görece olarak düşük şlem masrafı şekl nde sıralayab l r z. Yüksek l k d te: Günlük 4-5 tr lyon dolar c varı b r şlem hacm le foreks dünyanın en l k t p yasası konumundadır. Yüksek şlem hacm neden yle spekülasyon ve man pülasyon oluşması çok zordur. Kaldıraç olanağı: Foreks te alım-satım yaparken bel rl b r tem nat yatırarak tem natınızdan daha büyük m ktarlarda şlem yapab l rs n z. Em r çeş tl l ğ : İşlemler n z sırasında vereb leceğ n z em rlerde sağlanan çeş tl l k sayes nde zararınızı sınırlayab l r veya kârınızı ayırab l rs n z. B rçok farklı enstrüman: Foreks p yasalarında b rçok farklı par te bulunduğundan değ ş k döv z ç ftler nde şlem yapma olanağınız bulunuyor. Kolay ulaşım: Elektron k platformlar sayes nde nternete bağlanab ld ğ n z her yerden, farklı c hazları kullanarak (d züstü b lg sayar, akıllı telefon, tablet b lg sayar vs.) p yasalara ulaşab l r, kolaylıkla şlem yapab l rs n z. İk yönde de şlem yapma olanağı: Foreks p yasalarında, fiyatların her k yöne g d ş nde poz syon alab l r ve kazanç sağlayab l rs n z. Sadece fiyatlar yüksel rken değ l, düşerken de kazanma olanağınız vardır. Düşük şlem masrafı: Foreks p yasalarında l k d te yüksek olduğu ç n alış-satış fiyat farkları düşük olup, ek şlem ücret ve kom syonları az ve sınırlıdır. 8

9 50 Foreks P yasaları 11) Kaldıraç oranı ne demek? Yatırımcının koyduğu tem nat m ktarının kaç katına kadar şlem yapılab leceğ n bel rleyen orandır. 12) Dünyada foreks p yasasında kaldıraç oranı ne kadardır? Ülkeden ülkeye değ şmekte olup oranın 1 e 400 e kadar çıktığı b l nmekted r. Bununla beraber, Japonya ve ABD de çıkartılan yen yasalarla kaldıraç oranları zorunlu olarak düşürülerek sınırlandırılmıştır. 13) Türk ye de kaldıraç oranı ne kadar? Türk ye de mevzuat en fazla 1 e 100 kaldıraç oranına z n vermekted r. 14) Kaldıraç oranı le yapılan b r şleme örnek vereb l r m s n z? Örneğ n, 1 e 100 kaldıraç oranının olduğu b r s stemde, yatırımcı dolar tem nat koyarak, dolara kadar poz syon alab l r. 15) Kaldıraçlı şlemlerde nelere d kkat etmek gerek r? Kaldıraç tem natınızdan çok daha fazla m ktarda poz syon almanızı sağlar. Dolayısıyla yatırımcılar kaldıraç kullanımını y ayarlamalıdır. Günlük hayattan b r benzetme yapmak gerek rse, hep m z n kullandığı arabalar en az k lometre hız yapab l r ama arabalar devamlı bu hızlarda kullanılamaz. Arabanın hızı, yol, trafik, hava şartları ve benzer unsurlara göre ayarlanır. Kaldıraç kullanımında da benzer b r mantık uygulanmalıdır. Mevzuat ve s stem 1:100 e kadar z n ver yor d ye kaldıracı her zaman maks mumda kullanmak r skl, hatta yanlış olacaktır. P yasadak gel şmelere, yatırım yapılan döv z par tes n n c ns ne, ekonom k gel şmelere vs. ye bağlı olarak kaldıraç oranı ayarlanmalıdır. 16) Aracı kuruma ne kadar tem nat yatırılıyor ve bu nerede saklanıyor? Yatırımcılar yapmayı planladıkları şlem hacm ve şlem büyüklüğüne bağlı olarak tem nat yatırmalılar. Tem natlar Takasbank ta saklanmaktadır. 9

10 17) İşlem gerçekleşt rmek ç n her sefer nde aracı kuruma g tmek gerek yor mu? Hayır. İşlemler n hemen hemen heps b lg sayar veya akıllı c hazlar aracılığıyla elektron k ortamda ver len em rlerle gerçekleşt r lmekted r. 18) Dünyada en çok hang ürünler n şlemler terc h ed l yor? Ülkeden ülkeye farklılık gösterse de, spot euro/dolar ve ons altın şlemler en çok terc h ed len şlem türler d r. 10

11 50 Foreks P yasaları 19) Türk ye de en çok hang ürünler n şlemler terc h ed l yor? Türk yatırımcısı ağırlıklı olarak euro/dolar, ons altın ve dolar/tl şlemler n terc h ed yor. 20) Bu p yasada kaç farklı ürün var? Bu p yasada farklı para b r mler n n b rb rler ne karşı olan değerler ne ek olarak spot altın ve gümüş şlemler de bulunuyor. Teor k olarak bütün konvert bl döv zlerde, altın ve gümüşte şlem yapmak mümkün olmakla beraber prat kte ürün çeş tl l ğ kurumdan kuruma farklılık göster yor. 21) Foreks p yasasının çok r skl olduğu söylen yor. R sk m n m ze etmen n b r yolu var mı? En temel r skler yüksek volat l te, kaldıraç ve uzun şlem saatler olarak özetleneb l r. Foreks p yasalarının volat l tes yüksekt r, ekonom k ve s yas gel şmelere hayl duyarlıdır ve bu gel şmelere çok hızlı ve çok yüksek fiyat hareketler yle reaks yon vereb l rler. Bunun üzer ne küçük tem natlarla büyük poz syon alma mkanını sunan yüksek kaldıraç oranı da eklen nce, kısa zamanda c dd zararlar yaşanması g b öneml b r r sk ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla yatırımcılar kaldıraç kullanımında çok d kkatl olmalıdır. P yasadak gel şmelere, yatırım yapılan döv z par tes n n c ns ne, ekonom k gel şmelere vs ye bağlı olarak kaldıraç oranı ayarlanmalıdır. Ayrıca bu kadar volat l ve gel şmelere yüksek duyarlılık gösteren bu p yasalarda yapılan şlemler n ve tutulan poz syonların yakından ve sıkı b r şek lde tak b çok öneml d r. İşlem saatler de uzun olduğu ç n gecel k bırakılan poz syonlarda yatırımcılar olası olumsuz gel şmelere karşı zararlarını sınırlandırmalı ve mutlaka zararı durdur em rler nden faydalanmalıdır. 22) Yatırımcı foreks p yasasında gerçekleşt rd ğ şlemler nasıl tak p edeb l r? Yatırımcılar foreks p yasasında yaptıkları şlemler kullandıkları elektron k platformlar veya şlem yaptıkları kurumlardak tems lc ler aracığıyla tak p edeb l rler. 11

12 23) Türk ye de önümüzdek dönemde foreks p yasalarında nasıl gel şmeler bekl yorsunuz? P yasaya yen oyuncuların geleceğ n ve bunun da toplam şlem hacm n arttırıcı b r etk s olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla pazar payı oranlarında değ ş kl kler olsa b le toplam pastanın büyümeye devam edeceğ n tahm n ed yoruz. Ayrıca, euro/dolar, dolar/tl ve ons/altın par teler ne yoğunlaşmış olan şlemler n daha farklı par telere de yayılması ve fiyat rekabet n n artması şaşırtıcı olmayacaktır. Gel r çeş tl l ğ az olup, foreks'e yoğunlaşmış kurumların bu durumdan olumsuz etk lenmeler söz konusu olab l r. 24) Türk ye de bu p yasada şlem saatler ned r? Foreks p yasaları haftanın 5 günü 24 saat açıktır. Saat farklılığından dolayı Türk ye saat yle pazarı pazartes ye bağlayan gece başlayan şlemler cuma geces e kadar sürer. 12

13 50 Foreks P yasaları 25) Foreks şlemler nde aracı kurumlara ne kadar kom syon öden yor? Kurumların uygulamaları b rb r nden farklılık göstermekted r. Ancak genel uygulama, şlemlerden d rekt yüzdesel b r kom syon almak yer ne, alış-satış fiyatları arasındak fark (spread) üzer nden gel r elde ed lmes şekl nded r. 26) İşlemlerde kullanılan tem nat çeş tler nelerd r? İşlemlerde kullanılan tem natlar üç ana başlıkta toplanab l r; Gerekl tem nat: B r poz syon açab lmen z ç n hesabınızda olması gereken m n mum para m ktarıdır. Gerekl tem nat m ktarı aşağıdak formülle hesap ed leb l r: Akt f F yat x Lot x Nom nal x Tem nat Oranı Hesabınızın Kaldıraç Oranı Serbest Tem nat: B r poz syon açtıktan sonra hesabınızda kullanab leceğ n z para m ktarıdır. Serbest tem nat, bak yen zden öded ğ n z toplam tem nat m ktarının çıkarılmasından sonra kâr veya zararın eklenmes yle bel rlen r ve anlık olarak değ ş r. Kullanılan Tem nat: Mevcut poz syonunuzu açık tutmanız ç n aracı kurumunuzun bloke ett ğ para m ktarıdır. Bu bak yey mevcut poz syonunuzu kapatmadan kullanamazsınız. 27) Foreks p yasasındak şlem fiyatlarında kullanılan bell başlı kavramlar ve ter mler hakkında b lg vereb l r m s n z? Foreks p yasalarındak fiyatlamalarda temel olarak kotasyon, spread, alış fiyatı ve satış fiyatı en sık kullanılan ter mlerd r. Kotasyon: B r döv z par tes ne l şk n p yasada bulunan fiyat ç ft d r. Kotasyonda döv z ç ft ç ndek b r nc döv ze baz döv z, k nc s ne se karşıt döv z den r. Spread: Yatırımcı döv z ç ft n tam olarak p yasa değer yle alıp satamaz. Döv z ç ft ç n k fiyat ver l r (satış-alış). Bu k fiyat arasındak farka spread veya kur farkı den r. 13

14 Alış F yatı: L k d te sağlayıcı veya fiyat yapıcı aracı ş rket n almaya razı olduğu fiyattır. Yan yatırımcının satış yapab leceğ fiyatı göster r. Satış F yatı: L k d te sağlayıcı veya fiyat yapıcı aracı ş rket n satmaya razı olduğu fiyattır. Yan yatırımcının alış yapab leceğ fiyatı göster r. 28) İşlemlerde kullanılan baz para b r m ve karşıt para b r m kavramlarını açıklar mısınız? B r para b r m ç ft nde kote ed len lk para b r m ne baz para b r m (ya da baz döv z), d ğer para b r m ne de karşıt para b r m (ya da karşıt döv z) den r. Örneğ n euro/dolar par tes nde euro baz döv z olurken, dolar karşıt döv zd r. 29) Baz para b r m ve karşıt para b r m n n uygulamada ne g b farklılıklar yaratır? Baz para b r m şlem n temel para b r m olarak kabul ed l p şlem büyüklüğünün b r m olurken, karşıt döv z se kâr ya da zararın hesaplandığı para b r m olacaktır. EUR / Baz döv z olarak bel rt l r. Alım ya da satım ç n temel olarak alınır. Yatırımcı USD ye karşı EURO almış veya satmış olacaktır. USD Karşıt döv z olarak bel rt l r. Kâr ya da zararın hesaplanmasında kullanılan para b r m d r. 30) P yasa emr ne demekt r? P yasada oluşmuş o andak fiyattan ver len alış ya da satış emr d r. Em r, aracı kurum tarafından anında yer ne get r lmeye çalışılır. 31) Buy stop ne demekt r? P yasada şlem görmekte olan fiyatın daha da üstünde b r fiyatla alış 14

15 50 Foreks P yasaları şlem ne g rmek ç n kullanılır. Yatırımcının bel rlem ş olduğu d renç noktasının kırılması hal nde p yasanın daha da yukarı g deceğ ne nanılması durumunda kullanılan b r em r türüdür. 32) Sell stop ne demekt r? P yasada şlem görmekte olan fiyatın daha da altında b r fiyatla satış şlem ne g rmek ç n kullanılır. Yatırımcının bel rlem ş olduğu destek noktasının kırılması hal nde p yasanın daha da aşağı g deceğ ne nanılması durumunda kullanılan b r em r türüdür. 33) Buy l m t ne demekt r? F yatın şu ank sev yes nden daha düşük b r sev yeye gelmes durumunda akt f hale gelecek olan alış emr ne den r. Yatırımcı bu emr vererek sted ğ fiyata düşen par te ç ft n n bu sev yeden dönerek tekrar yüksel şe geçeceğ n düşünmekted r. 34) Sell l m t ne demekt r? F yatın şu ank sev yes nden daha yüksek b r sev yeye gelmes durumunda akt f hale gelecek olan satış emr ne den r. Yatırımcı bu emr vererek sted ğ fiyata yükselen par te ç ft n n bu sev yeden dönerek tekrar düşüşe geçeceğ n düşünmekted r. 35) Kârı al ve zararı durdur em rler ne demekt r? Kârı Al: Açık olan şlem önceden bel rlenm ş b r fiyattan kapayıp kâr elde etmek amacıyla ver len em rlerd r. Zararı Durdur: Zararı sınırlamak amacıyla açık olan şlem bel rl b r fiyattan kapatmak ç n ver len em rlerd r. 36) Gün sonunda açık poz syon bırakmak r skl m d r? Bu r sk ç n b r şey yapılab l r m? Foreks p yasalarında dünyada 24 saat şlem yapıldığı ç n eğer açık poz syonunuz kalıyorsa gece s z n uyuduğunuz b r saatte olacak olumsuz b r gel şme c dd zararlara neden olab l r. Bu nedenle gün sonunda açık kalan poz syonlar konusunda çok d kkatl olunmalı ve mutlaka zararı durdur em rler yle doğab lecek zararlar sınırlandırılmalıdır. 15

16 37) Herhang b r para b r m nde uzun poz syon ve kısa poz syon ne demekt r? Foreks p yasasında b r para b r m n d ğer para b r m yle alıp satab l rs n z. B r döv z satın aldığınızda o döv zde uzun poz syonda, b r döv z sattığınızda se kısa poz syonda olursunuz. Örneğ n, euro alıp karşılığında dolar satarsanız (ver rsen z) euro da uzun dolarda kısa poz syonda olursunuz. Döv z şlemler ndek s metr sebeb yle her zaman b r döv zde uzun, d ğer nde kısa poz syondasınızdır. 38) Herhang b r döv z par tes nde alış yapmak ya da satış yapmak ne demekt r? B r döv z par tes nde, baz para b r m n n karşıt para b r m karşısında değer kazanacağını düşünerek satın alınması ç n yapılan şleme, lg l döv z par tes nde alış yapmak ; karşıt para b r m n n değer kazanacağını düşünerek baz para b r m n n satılması şlem ne se lg l par tede satış yapmak den r. 16

17 50 Foreks P yasaları 39) Euro/dolar par tes nde uzun poz syon açılışı ç n b r örnek vereb l r m s n z? Eğer yatırımcı euro/dolar par tes nde uzun poz syon alıyorsa, euronun dolar karşısında değer kazanacağını düşünüyor demekt r ve euro/dolar par tes nde alış yapması gerek r. Bu şlem aşağıdak şek lde olduğu g b özetleneb l r. Varsayılan Koşullar: Kaldıraç Oranı = 1:100 Euro/Dolar Alış F yatı= İşlem Detayları: İşlem Yapılacak Par te: Euro/Dolar Alınacak Poz syon: Euro uzun dolar kısa Yapılacak İşlem: Alış Baz Döv z: Euro Karşıt Döv z: Dolar İşlem Tutarı: 100,000 euro İşlem Mal yet : dolar Gerekl Tem nat: 1, dolar (veya 1,000 euro) Bu şlemle yatırımcı, euro/dolar par tes nde alış yaparak fiyattan euroluk uzun poz syon almıştır. İşlem ç n yatırımcının vermes gereken tem nat 1, dolar olup yatırımcı par ten n yukarı g tmes yan euro nun dolar karşısında değer kazanması durumunda kâr edecekt r. 17

18 40) Açılan b r poz syon nasıl kapatılab l r? B r örnek vereb l r m s n z? Açılan b r poz syon aynı m ktarda ters poz syon alarak kapatılab l r. Örneğ n euro/dolar par tes nde 100 b n euroluk alış yapmış olan b r yatırımcı, aynı par tede 100 b n euroluk satış yaparak poz syonu kapatab l r. Örnek olarak 39 uncu soruda açılmış olan poz syonun kapatılışı şu şek lde özetleneb l r: Varsayılan Koşullar: Mevcut Poz syon: Euro uzun - dolar kısa Mevcut Poz syon Büyüklüğü: 100,000 euro Mal yet: Euro/Dolar Satış F yatı: Kaldıraç Oranı= 1:100 İşlem Detayları: İşlem Yapılacak Par te: Euro/dolar Alınacak Poz syon: Euro kısa dolar uzun Yapılacak İşlem: Satış Baz Döv z: Euro Karşıt Döv z: Dolar İşlem Tutarı: 100,000 euro Satış F yatı: dolar Oluşan Kâr: ( ) x 100,000 = 24 dolar 18

19 50 Foreks P yasaları Bu şlemle yatırımcı, euro/dolar par tes nde satış yaparak fiyattan almış olduğu 100,000 euroluk uzun poz syonu fiyattan ters şlemle kapatmıştır. Kapatma şlem n n par tes açılışa göre daha yüksek olduğundan, yatırımcı kâr etm şt r. 41) Dolar/ TL par tes üzer nde yapılan ve TL yönlü poz syon aldıracak b r şlem örneğ ver r m s n z? Varsayılan Koşullar: Yatırımcı TL n n dolar karşısında değer kazanacağını düşünmekted r. Yatırımcı dolarlık poz syon almak stemekted r. Kaldıraç Oranı= 1:66.66 Dolar/TL Satış Kuru: İşlem Detayları: İşlem Yapılacak Par te: Dolar/TL Alınacak Poz syon: Kısa Yapılacak İşlem: Satış Baz Döv z: Dolar Karşıt Döv z: TL İşlem Tutarı: 100,000 dolar Satış F yatı: TL Gerekl Tem nat: 1,500 dolar (ya da 3, TL) Bu şlemle yatırımcı, dolar/tl par tes nde satış yaparak fiyattan 100,000 dolarlık kısa poz syon almıştır. İşlem ç n yatırımcının vermes 19

20 gereken tem nat 1,500 dolar olup, yatırımcı par ten n aşağı g tmes yan TL n n dolar karşısında değer kazanması durumunda kâr edecekt r. 42) Yatırımcı 41. sorudak poz syonunu kapatmak ç n ne yapmalıdır? Yatırımcının bu poz syonu kapatmak ç n, Dolar/TL par tes nde 100,000 dolarlık alış yapması gerekmekted r. 41. soruda açılmış olan poz syonun kapatılışı şu şek lde özetleneb l r: Varsayılan Koşullar: Mevcut poz syon: Dolar kısa TL uzun Mevcut poz syon büyüklüğü: 100,000 dolar Mal yet: Dolar/TL alış fiyatı: Kaldıraç oranı= 1:66.66 İşlem Detayları: İşlem yapılacak par te: Dolar/TL Alınacak poz syon: Uzun Yapılacak şlem: Alış Baz döv z: Dolar Karşıt döv z: TL İşlem tutarı: 100,000 dolar Alış fiyatı: dolar Oluşan zarar: ( ) x 100,000 = 95 TL 20

21 50 Foreks P yasaları Bu şlemle yatırımcı, dolar/tl par tes nde satış yaparak fiyattan açmış olduğu 100,000 dolarlık kısa poz syonu fiyattan ters şlemle kapatmıştır. Kapatma şlem n n par tes açılışa göre daha düşük olduğundan yatırımcı zarar etm şt r. 43) Foreks p yasasında standart şlem b r m var mıdır? Foreks p yasalarında şlem b r m olarak genell kle lot kullanılır. Standart lot büyüklüğü b r md r b r m genelde 100 K olarak kısaltılmaktadır. 44) Foreks şlemler nden elde ed len kardan verg öden yor mu? Foreks şlemler nden elde ed len gel rler verg ye tab d r. Bu şlemlerden elde ed len gel rler VUK geç c 67. madde kapsamında olmayıp, beyana tab d r. 45) Verg beyanının hesaplanmasını k m yapıyor? Beyannamen n hazırlanıp b ld r lmes yatırımcının sorumluluğundadır. 21

22 46) Yatırım yapacaklara en öneml uyarılarınız ne olur? Yatırımcılar, her döv z par tes n n şley ş ve davranış özell kler n n farklı olab leceğ n b lmel ler. Her döv z par tes n n (her ne kadar operasyonel şley şte benzerl k gösterse ve fiyat hareketler nde b r korelasyon olsa da) kend ne özgü b r şley ş, etk lend ğ ekonom k/finansal/pol t k gel şmeler ve bu gel şmelere reaks yon b ç m vardır. Örneğ n euro/dolar par tes nde şlem yapan b r yatırımcı, aynı yatırım alışkanlıkları ve stratej s n doğrudan pound/dolar par tes nde kullanmamalıdır. Par teler n kend ler ne has özell kler, poz syontem nat-kâr/zarar l şk ler hakkında yeterl tecrübe ed n lmes n gerekt r r. 22

23 50 Foreks P yasaları 47) Yatırımcılar foreks p yasalarını mı yoksa h sse sened, tahv l-bono vs. g b p yasaları mı terc h etmel ler? Her p yasanın kend ne has şley ş özell kler ve farklı yatırım araçları bulunur. Öneml olan bu özell kler y b lmek ve yatırım stratej n ze, tarzınıza ve tecrüben ze uygun araçları seçmekt r. Bu araçlar seç l rken ekonom k ve finansal gel şmeler de göz ardı ed lmemel ve uzman görüşler nden faydalanılmalıdır. 48) İş Yatırım olarak s z n foreks şlem yapmak steyen yatırımcılara yönel k özel b r programınız var mı? İş Yatırım olarak yatırımcıların foreks p yasalarında şlem yapmalarına yönel k olarak TradeMaster FX elektron k platformunu gel şt rd k. TradeMaster FX le bu p yasalara 24 saat ulaşab l r, b rçok farklı par te ç ft nde, altında ve gümüşte şlemler n z kolay ve hızlı b r b ç mde kaldıraç kullanarak yapab l rs n z. Metatrader tabanlı TradeMaster FX le spot p yasada şlem yapılan tüm par te ç ftler, altın ve gümüşte anlık ver lere ulaşab l r, bu ver ler üzer nde farklı görsel ve stat st k anal zler 23

24 yapab l r ve finansal p yasalarla lg l haber akışına er şeb l rs n z. TradeMaster FX daha yakından tanımak, şley ş n görmek ç n hesap açmanıza da gerek yok. adres nden TradeMaster FX n demo vers yonunu, b lg sayarınıza veya mob l c hazınıza yükley p deneme şlemler gerçekleşt reb l rs n z. 49) Yatırımcılar foreks konusunda nasıl kend ler n gel şt reb l rler? Ş rketler hem mevcut yatırımcılarına, hem de foreks p yasasıyla lg lenen potans yel yatırımcılara eğ t m ve tanıtım faal yetler nde bulunmaktalar. İş Yatırım olarak, foreks p yasasının yatırımcılara tanıtılması le lg l çalışmalarımız sürüyor. Bu tanıtımlardak amacımız p yasanın şley ş ve şlemler n özell kler n anlatırken, r skler n de y anlaşılmasını sağlamak. Bu p yasalar hakkında yatırımcıların b l nçlenmeler n sağlamak amacıyla foreks şlemler ç n özel olarak oluşturduğumuz nternet s tes nde öneml b lg lend rmelerde bulunuyoruz. Yazılı anlatımların yanı sıra, özel olarak hazırladığımız ders n tel ğ ndek eğ t m v deolarıyla foreks p yasalarının şley ş, em r t pler, r skler, TradeMaster FX platformun kullanılışı vb. konularda der nlemes ne b lg ver yoruz. B ze başvuran yatırımcılara da b reb r anlatıyoruz. Bunlara ek olarak yatırımcılara eğ t mler vererek foreks p yasasının b l n rl ğ n artırıp, foreksle lg lenenler n daha sağlıklı b r şek lde bu şlemler gerçekleşt rmeler n sağlamaya çalışıyoruz. Bu bağlamda İstanbul dışında da eğ t mlere başladık. İlk n Bursa da gerçekleşt rd ğ m z bu eğ t mler Ankara da, İzm r de ve Adana da gerçekleşt rd k. Daha sonra Gaz antep, Kayser ve duruma bağlı olarak d ğer llerde de yapmayı planlıyoruz 50) 2014 yılında forekstek hedefin z ned r? İş Yatırım olarak foreks şlemler nde de amacımız, her alanda olduğu g b, 2014 yılını pazar l der olarak b t rmekt r. Bunun yanı sıra finansal okuryazarlığı artırarak şlem yapanların daha b l nçl yatırımlar yaparak daha doğru kararlar vermeler n sağlamaktır. P yasa koşullarına bağlı olarak ürün çeş tl l ğ m z daha da lerletmey planlıyoruz. 24

25 50 Foreks P yasaları NOTLAR:... 25

26 NOTLAR:... 26

27 50 Foreks P yasaları Uyarı Burada yer alan b lg ler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından tanıtım ve b lg lend rme amacı le hazırlanmış olup, herhang b r hukuk bağlayıcılığı yoktur. Burada yer alan b lg ler, önceden yazılı z n alınmadan, h çb r şek lde yayınlanamaz, kopyalanamaz, kaynak olarak göster lemez, değ şt r lemez, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. Ver len b lg ler yatırım danışmanlığı kapsamında değ ld r ve herhang b r yatırım aracının alım-satım öner s ya da get r vaad olarak yorumlanmamalıdır Yatırım danışmanlığı h zmet ; aracı kurumlar, portföy yönet m ş rketler, mevduat kabul etmeyen bankalar le müşter arasında mzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmes çerçeves nde sunulmaktadır. Burada yer alan b lg, yorum ve tavs yeler, yorum ve tavs yede bulunanların k ş sel görüşler ne dayanmaktadır. Yer alan tüm b lg ler önceden haber ver lmeks z n değ ş kl ğe uğrayab l r. Burada yer alan fiyatlar, ver ler ve b lg ler n tam ve doğru olduğu garant ed lemez; çer k, haber ver lmeks z n değ şt r leb l r. Tüm Ver ler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güven l r olduğuna nanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu ver ve kaynakların kullanılması le oluşturulacak yatırım kararları, mal durumunuz le r sk get r terc hler n ze uygun olmayab l r. Bu nedenle, sadece burada yer alan b lg lere dayanılarak yatırım kararı ver lmes beklent ler n ze uygun sonuçlar doğurmayab l r. Burada yer alan b lg lerdek hatalardan, eks kl klerden ya da bu dokümana dayanılarak yapılan şlemlerden doğacak, doğrudan veya dolaylı madd /manev zarar, z yan ve masraflardan ve her ne şek lde olursa olsun üçüncü k ş ler n uğrayab leceğ her türlü zarar ve masraflardan dolayı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. veya herhang b r çalışanı sorumlu tutulamaz. 27

28

50SORUDA FOREKS PİYASALARI

50SORUDA FOREKS PİYASALARI 50SORUDA FOREKS PİYASALARI 3 50 Soruda Foreks Piyasaları ÜLKELERİN para birimlerinin karşılıklı değiştirildiği, diğer bir değişle farklı dövizlerin spot olarak alınıp satıldığı işlemleri kapsayan foreks

Detaylı

50SORUDA FOREKS KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ

50SORUDA FOREKS KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ 50SORUDA FOREKS KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ A dan Z ye Nasıl şlem yapılır? B l nmes gerekenler, avantajlar ve r skler... 50SORUDA FOREKS 2 Kurum nasıl seç lmel? İşlemlerde nelere d kkat ed lmel? 3

Detaylı

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ Duyuru ve Genel B lg ler Kurul Üyeler Yönetmel k Kılavuzlar Formlar Gündemler İlet ş m Sık Sorulan Sorular Ana Sayfa Bilgi Edinme Bilişim Yardım İletişim English Genel B lg ler >Ankara Ün vers tes Tıp

Detaylı

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Fırsatlar Dünyası na. Hoş Geldiniz!

Fırsatlar Dünyası na. Hoş Geldiniz! Fırsatlar Dünyası na Hoş Geldiniz! Kısa bir hatırlatma! Para nın gelişimi Kripto Para Para nın bugünkü hali Nakit Para Standartlaştırılmış Madeni Para Mal karşılığı Para Barter Mart 2010 0,01 $ Kasım Mart

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS Erdemir Ar-Ge Elektrik Elektronik Makine Ltd.Şti. KULLANICI KILAVUZU Otomat k Tankerl Sulama S stem TR 0600078 Tip/Type:TBOSS-CNJV Model/Model: Rev:0 Erdem r Ar-Ge TÜm Hakları Saklıdır-06 Tanıtım park

Detaylı

HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 1)GENEL KURULUM Açıklama Kamera, mon tör ve mob l kayıt c hazına güç vereb lmen z ç n tek b r elektr k kablosu le aküden

Detaylı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

Prof. Dr. Hayati DEVELİ Prof. Dr. Hayati DEVELİ Röportaj: Ar fe HASKUKA Yerl Düşünce Derg s olarak Türk ye Cumhur yet n n en öneml devlet kurumlarından b r olan Yunus Emre Enst tüsü nün başkanı Sayın Prof. Dr. Hayat DEVELİ le

Detaylı

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul 28.05.2016 Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul TURNUVA PROGRAMI 09:30-10:00 Kayıt 10:00-10:45 Açılış ve Yönerge Açıklamaları

Detaylı

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz.

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. Deva Ün vers teye Hazırlık ve Akadem k Anadolu L ses, l se eğ t m

Detaylı

>Sayfa7. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr

>Sayfa7. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr Glokal Tekn k Anal z H sse p yasalarında Ek m ayı kayıpları kısmen telaf ed ld... Global dolar taleb n n vme kaybett ğ ortamda h sse p yasalarında toparlanma fırsatı tepk alımlarıyla değerlend r ld. Zayıf

Detaylı

İsrail. Nijerya. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Seçim. Seçim-1Ay Seçim. Seçim-1Ay

İsrail. Nijerya. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Seçim. Seçim-1Ay Seçim. Seçim-1Ay Glokal Tekn k Anal z H sse p yasalarında son açıklanan ABD ver ler kısa vadede destekley c... İlk çeyrek f nansalları açıklama dönem önces nde Wall Street endeksler ndek zayıflık devam ed yor. 8 N san

Detaylı

30 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. 5 Yıl 6 Yıl. Kaynak : Reuters

30 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. 5 Yıl 6 Yıl. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z B lanço dönem yaklaşırken ABD h sse p yasalarında baskı sürüyor... ABD de 8 N san da başlayacak lk çeyrek f nansalları açıklama dönem önces nde Wall Street endeksler nde FED kaynaklı

Detaylı

9 Mart 2015. olumsuz ayrıştı. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters

9 Mart 2015. olumsuz ayrıştı. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z Mart ayına g r l rken gel şmekte olan h sse p yasaları FED gölges altında... Mart ayının lk şlem haftasında gel şmekte olan h sse p yasalarında görece zayıf eğ l m devam ett. Özell

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz.

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. www.bfijahasolar.com 2000 yılında Almanya'nın Stuttgart şehr nde kurulan ve Baden Württemberg eyalet nde faal yetler ne başlayan Enerj Loj st k GES (Güneş enerj

Detaylı

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu 01. Antares AVM Kurumsal K ml k Unsurları 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 Logo Güvenl Alan Logo Vers yonları Logo Kullanım

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

2 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr

2 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr Glokal Tekn k Anal z Global h sse sened p yasası yen den z rvede... ABD h sse p yasasının %51 ağırlığa sah p olduğu MSCI Tüm Ülkeler H sse P yasası endeks öncek z rves olan Temmuz 2014 ün ardından yen

Detaylı

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın!

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! www.tur zm- k.com Türk ye n n lk ve tek tur zm ş lanları, elaman ve kar yer portalı Hakkımızda

Detaylı

23 Mart 2015 MSCI GOP. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters

23 Mart 2015 MSCI GOP. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z P yasalar FED le soluklandı... FED n son toplantısında duyurduğu makro rev zyonlar ve FED Başkanı Yellen ın güverc n tonda kabul ed len açıklamaları geçt ğ m z haftaya damgasını vurdu.

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI HAVA KONTROL ELEMANLARI Çok Yönlü D füzör Havalandırma s stemler nde yüksek tavan

Detaylı

5/24 telefonla em r ve anal z desteğ ç n b z arayın

5/24 telefonla em r ve anal z desteğ ç n b z arayın .07.2014 Dün akşam saatlerinde 16-17 Eylül de yapılan Fed toplantısının tutanakları açıklandı. Tutanaklarda doların yükselişinin kaygı verici olduğu ve küresel ekonomideki yavaşlamanın ABD ekonomisinde

Detaylı

Ocak 2015 Ekonom k Görünüm ve Mal P yasalar Stratej s Şüphe etmek, b lmeye atılan lk adımdır..." Descartes

Ocak 2015 Ekonom k Görünüm ve Mal P yasalar Stratej s Şüphe etmek, b lmeye atılan lk adımdır... Descartes Ocak 2015 Şüphe etmek, b lmeye atılan lk adımdır..." Descartes GÖRÜNÜM Ekonom Aralık ayında, Türk ye n n de dah l olduğu yükselen p yasalardan portföy çıkışları yaşanırken, global p yasalardak r sk ştahı

Detaylı

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ. 5-8.

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ. 5-8. Gözlemle? Soru Sor Araştır Raporlaştır Ver ler Anal z Et Dene PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ 5-8. Sınıf ÇALIŞMA TAKVİMİM Kasım Aralık Ocak Şubat Mart N san Mayıs Konumu/problem

Detaylı

Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı. Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU

Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı. Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, eğ t m gördüğünüz okulları gösteren Öğrenc Belgeler n z elektron k ortamda ed neb

Detaylı

Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı. Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU

Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı. Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, eğ t m gördüğünüz okulları gösteren Öğrenc Belgeler n z elektron k ortamda ed neb

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. Soğuk şek lleneb l r yüksek mukavemetl özel yapısal çel k kullanımı sonucu S355'le mukayese ed ld ğ nde elde ed len kalınlık azalması Kamyon üret m, gros yükü azaltarak daha fazla yük taşınmasını sağlayacak

Detaylı

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5.1 MESLEKİ DENETİM Mak na Mühend sler Odası, 6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca kend s ne ver lm ş olan görev ve yetk ler çerçeves

Detaylı

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI 2016-2017 NELER YAPIYORUZ? ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI ASANSÖR BAKIM ZORUNLULUĞU? AVRUPA'DAKİ ASANSÖR KAZALARININ YÜZDE 75'İ TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞİYOR! "Yan 43 k ş n n ölümünden 32's Türk

Detaylı

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su S s v E Kodu 1 2 CEO nun Mesajı Hergün, faal yet gösterd ğ m z her yerde, Secur tas tak her çalışan, t barımızı ve markamızı güçlend rmeye yardımcı olab l r ve uzun vadel sürdürüleb l rl ğ m ze ve büyümem

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR THS MÜHENDİSLİK THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR 1-HÜCRE ASPİRATÖRLER Hücrel Asp ratör Isıtma ve soğutma stenmeyen

Detaylı

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA Elektr k Dağıtım H zmetler Derneğ (ELDER) le B lg Güvenl ğ Derneğ (BGD) tarafından Kr t k Enerj Altyapılarının Korunması ve S ber Güvenl

Detaylı

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng Kamu Sektöründe Arama Konferansı ve Stratejik Plan Hazırlama H zmet Kapsamı Türk ye de 5018 sayılı Kanun kapsamında tüm kamu kurumlarının stratej k amaç ve hedefler n bel rlemes ve buna uygun olarak stratej

Detaylı

24 Kasım 2014. BİST100 & 1 Yıl İleriye Dönük Hedef Değer BİST100 > Hedef Değer - BİST100 >

24 Kasım 2014. BİST100 & 1 Yıl İleriye Dönük Hedef Değer BİST100 > Hedef Değer - BİST100 > Glokal Tekn k Anal z H sse p yasalarında merkez bankalarının etk s Kasım ayında yen den ön planda... Ek m ayının Japonya Merkez Bankası nın ekonom y destekley c tedb rler yle tamamlanması sonrasında Kasım

Detaylı

3. Hafta Tablo İşlemler BPR255 Ver tabanı. Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler

3. Hafta Tablo İşlemler BPR255 Ver tabanı. Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler 1.1. Tablo Oluşturma 1.2. Tablo Oluşturmada Kısıtlamalar Constra nts 1.3. Tablo S lme 1. Tablo İşlemler 1.1. Tablo Oluştur ma En bas t hal yle CREATE TABLE

Detaylı

Model Kodu. Maks mum Ağırlık kg

Model Kodu. Maks mum Ağırlık kg Model Kodu Motor Gücü 197 PS (145 kw) Maks mum Ağırlık 17 710 kg Kova Kapas tes 3.3 m³ % 20'ye Varan Yakıt Tasarrufu *Öncek ser 80ZV-2 model ne kıyasla Yen Kawasak 80Z6 last kl yükley c, yakıt tasarrufu

Detaylı

INCOTERMS ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ. Mutlu Yılmaz Ahmet Özken

INCOTERMS ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ. Mutlu Yılmaz Ahmet Özken INCOTERMS ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ Mutlu Yılmaz Ahmet Özken ISBN 978-605-4538-88-1 2011 Optimist Yayım ve Dağıtım Optimist Yay nlar Telefon : 0216 481 29 17-18 Faks : 0216 521 10 64 e-posta: optimist@optimistkitap.com

Detaylı

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k 21 Ek 骀 m 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29864 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 29.12.2009 Sayı: 06/13 100 ĐŞLETME 2.5 MĐLYAR TL KREDĐ DESTEĞĐ BĐLGĐLENDĐRME TOPLANTISI KOSGEB TARAFINDAN UYGULAMAYA

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-5A PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili

Detaylı

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü 9 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27516 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI PRENSİPLERİ, TEST BİRİMLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI, İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARININ VE ÇALIŞMALARIN

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ AYLIK PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK orsamızın aylık perso- Bnel toplantısı Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında, Personel m z n katılımı le 02.05.2016

Detaylı

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz.

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Doğru yerdes n z. Caz p f yatlarımızla s z aradığınız otomob le b r adım daha yaklaştırıyoruz. Detaylı b lg ç n lütfen bay ler m zle temasa geç n z. 01

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 MART AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 MART AYI E-BÜLTENİ 2017 MART AYI E-BÜLTENİ İTALYA VERCELLİ FİERA İN CAMPO ÇELTİK TARIM FUARI GEZİMİZ SONA ERDİ zunköprü T caret Borsası Uüyeler n n, İtalya nın en öneml Çelt k Tarım Fuarı olan Vercell F era n Campo Çelt

Detaylı

5/24 telefonla em r ve anal z desteğ ç n b z arayın

5/24 telefonla em r ve anal z desteğ ç n b z arayın Euro Bölgesi nin üzerindeki kara bulutlar yavaş yavaş kalkıyor. Yunanistan, uzun bir aradan sonra 5 yıllık tahvil ihracı için çalışmalara başladı. Bugün yapılacak ihale ile Yunanistan da yeniden yapılandırılmaya

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 N 䠸 san 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğret 䰡 m Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z;

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z; Havuz Bakım Başlarken; Profesyonel tem zl k sektörü, Avrupa'da 1900 lü yılların başlarında başlamış. B r nc ve İk nc Dünya Savaşı sırasında asker ht yaçlar arasında tem zl k ve h jyen öneml yer tutmuştur.

Detaylı

Radar ve Ultrason k. Sev ye Ölçüm C hazları

Radar ve Ultrason k. Sev ye Ölçüm C hazları Radar ve Ultrason k Sev ye Ölçüm C hazları İç ndek ler -1987'den bugüne DURKO...2 -Temassız Ölçüm...3 -MICROLEVEL...4 -Tasarım & Ekran...5 -Radar Sev ye Ölçümü...6 -Güçlü Sensör & Montaj Yer...7 -Hava

Detaylı

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 Düzce Ün vers tes nden: (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, Düzce Ün vers tes nde yürütülen tezl ve tezs z yüksek l sans, doktora ve sanatta yeterl k programlarından oluşan l

Detaylı

KÜRESEL YOLCULUK. MiLLi TEKNOLOJiYLE. 02 04 06 MEHMET ŞİMŞEK: Gelişmiş ülkelerle arayı kapatacağız 08 TUNCAY DİNÇ:

KÜRESEL YOLCULUK. MiLLi TEKNOLOJiYLE. 02 04 06 MEHMET ŞİMŞEK: Gelişmiş ülkelerle arayı kapatacağız 08 TUNCAY DİNÇ: 31 ARALIK 2015 PERŞEMBE 02 04 06 MEHMET ŞİMŞEK: Gelişmiş ülkelerle arayı kapatacağız LÜTFİ ELVAN: 2016 Reform yılı olacak MiLLi TEKNOLOJiYLE KÜRESEL YOLCULUK CEVDET YILMAZ: İFM ye katkı veren 7 bileşen

Detaylı

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 10-12 Mart 2016 Wyndham Grand Levent Otel İstanbul 2. DUYURU www.cocukortopedi2016.org 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ DAVET De erl Meslekda lar m, 1. Ulusal Çocuk

Detaylı

KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ

KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ, ARAÇ FİLOSU OLAN FİRMALARA, ARAÇLARININ SAYISAL BİR HARİTA ÜZERİNDE SÜREKLİ TAKİP EDİLMESİNİ SAĞLAR. İNTERNET ERŞİMİ OLAN HERHANGİ BİR BİLGİSAYARDAN VEYA

Detaylı

YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç 10 Eylül 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29827 Mers n Ün vers tes nden: YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 31.12.2016 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1015554 İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK

Detaylı

2015 Beklentilerimiz - Revizyon

2015 Beklentilerimiz - Revizyon 2015 Beklentilerimiz - Revizyon 2015 e oldukça şanslı, Türk ye ekonom s n /p yasaları destekleyen b r global ortamda g rm şt k. Petrol f yatları düşerken ekonom ye para g r ş sürüyordu. TL görece stab

Detaylı

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. 24 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28861

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. 24 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28861 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FĐNANSAL KĐRALAMA, FAKTORĐNG VE FĐNANSMAN ŞĐRKETLERĐNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE ĐZAHNAMESĐ HAKKINDA TEBLĐĞ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ 21 Ek m 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26326 YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; beled

Detaylı

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29815 Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 nden: YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ORTAK ANLAYlŞ VE DOĞRU İLETİŞİM İÇİN KAVRAMSAL NETLİK

ORTAK ANLAYlŞ VE DOĞRU İLETİŞİM İÇİN KAVRAMSAL NETLİK ORTAK ANLAYlŞ VE DOĞRU İLETİŞİM İÇİN KAVRAMSAL NETLİK Kavramlar dış dünyadak olgu, olay, nesne, f k r g b gerçekl kler n z h ndek soyut tasarımlarıdır. Kavramlar sayes nden gerçekl kler açıklanab l r,

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 FİRMA PROFİLİ ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 www.hemosoft.com e-posta: nfo@hemosoft.com Hemosoft Kimdir? Hemosoft

Detaylı

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU. FEN BİLİMLERİ 5-6. Sınıf

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU. FEN BİLİMLERİ 5-6. Sınıf Gözlemle? Soru Sor Araştır Raporlaştır Ver ler Anal z Et Dene PROJE KILAVUZU FEN BİLİMLERİ 5-6. Sınıf ÇALIŞMA TAKVİMİM Kasım Aralık Ocak Şubat Mart N san Mayıs Konumu/problem m ve konuma/problem me a t

Detaylı

Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul ÖRNEK YARIŞMA

Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul ÖRNEK YARIŞMA 28.05.2016 Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul ÖRNEK YARIŞMA 2015-2016 Eğ t m Öğret m Yılı 28 Mayıs 2016 Var Mısın

Detaylı

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU TÜRKÇE Sınıf

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU TÜRKÇE Sınıf Gözlemle? Soru Sor Araştır Raporlaştır Ver ler Anal z Et Dene PROJE KILAVUZU TÜRKÇE 5-6. Sınıf ÇALIŞMA TAKVİMİM Kasım Aralık Ocak Şubat Mart N san Mayıs Konumu/problem m bel rleme Konuma/problem me a t

Detaylı

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

Hakkımızda SemTr o SemTr o SemTr o

Hakkımızda SemTr o SemTr o SemTr o Hakkımızda SemTr o; Ürün sürdürüleb l rl ğ, LCA Yaşam Döngüsü Değerlend rmes, EPD Belgelend rmes, Yeş l B na LCA Modelleme, LEED Yeş l B na Danışmanlığı, Karbon Ayak z ve GRI - Kurumsal Sürdürüleb l rl

Detaylı

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter KÜMELER - 1 Altın Kalem Yayınları Küme: B rb r nden farklı nesneler n oluşturduğu topluluklar küme şekl nde adlandırılır. Kümey oluşturan nesneler n y bel rlenm ş

Detaylı

DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI

DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI Mehmet Ak f Mah. 45032. Sok. No:9-A Dulkad roğlu / Kahramanmarş Telefax: 0344 215 66 44 www.dalyan nsaat.com.tr TS EN 708/N san 2010 DEMİR ÇEKME DENEYİ Mühend sl k malzemeler

Detaylı

YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 29 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29903 Adnan Menderes Ün vers tes nden: YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI TANIM Ch ller c hazları, endüstr yel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçh zat ve

Detaylı

13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29856 TEBLİĞ Mal 㰀㤂 ye Bakanlığı (Gel 㰀㤂 r İdares 㰀㤂 Başkanlığı) ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

Sayfa No ...1 ...2 ...3 ...7 ...8 ...8 ...9 ...12 ...12 ...13 ...13 ...15 ...15

Sayfa No ...1 ...2 ...3 ...7 ...8 ...8 ...9 ...12 ...12 ...13 ...13 ...15 ...15 Sayfa No...1...2...3...7...8...8...9...12...12...13...13...15...15 15 Ortaklar Melek KARAKAŞ Kam l KARAKAŞ Mehmet Al KARAKAŞ Zel ha El f KARAKAŞ ZAR Halka Açık Kısım D ğer Genel Toplam Pay Grubu A B A

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Eylül 2015 - Sayı: 30 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge D rektörü

Detaylı

GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI. fkat l m.com.tr/sozlesmeler_ve_b lg _formlar.aspx adres nde b r örneğ bulunan

GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI.  fkat l m.com.tr/sozlesmeler_ve_b lg _formlar.aspx adres nde b r örneğ bulunan Sayfa 1/7 GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC K ml k No: MUHATAP:Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Gülbahar Mah. Büyükdere Cad. No.97 Ş şl /İstanbul KONU :Sözleşmede genel şlem koşulu

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. NAXTRA ve XABO en başarılı kullanım alanları arasında ThyssenKrupp Steel Europe'un ları, basınçlı kaplar ve boru hatları da bulunmaktadır. kullanılır. Gaz korumalı ark kaynak tır. Kaynak esnasında kullanılan

Detaylı

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU TÜRKÇE Sınıf

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU TÜRKÇE Sınıf Gözlemle? Soru Sor Araştır Raporlaştır Ver ler Anal z Et Dene PROJE KILAVUZU TÜRKÇE 7-8. Sınıf ÇALIŞMA TAKVİMİM Kasım Aralık Ocak Şubat Mart N san Mayıs Konumu/problem m bel rleme Konuma/problem me a t

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Şubat 2015 - Sayı: 23 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Cumhurbaşkanımızın Somal, C but ve Et yopya Programına Refakat - DSÖ Türk ye Ofis

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

UMK İNŞAAT DEVAM EDEN PROJELER : sahip konut projesi. Ÿ Mamak Boğaziçi 3. Cadde numaralı parselde başlama aşamasında olan 150

UMK İNŞAAT DEVAM EDEN PROJELER : sahip konut projesi. Ÿ Mamak Boğaziçi 3. Cadde numaralı parselde başlama aşamasında olan 150 UMK İNŞAAT UMK İNŞAAT Umk İ, 2014 yılındaki kuruluşu i bariyle konut projeleri, özellikli yapılar, kamu projeleri, kent parkları & çevre düzenleme, sağlık projeleri ve altyapı projeleri yapmaya başlamış

Detaylı

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25 Temmuz 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26947 YÖNETMELİK Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU 2009-2010 FUTBOL SEZONU GÖZLEMCĐ KADROSU BELĐRLEME YÖNTEMĐ SINAV, KURS, SEMĐNER TAKVĐMĐ VE TALĐMATI NĐSAN 2009 1 2009-2010 FUTBOL SEZONU GÖZLEMCĐ SINAV, KURS, SEMĐNER TAKVĐMĐ TARĐH YAPILACAK FAALĐYET 16

Detaylı

TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ağustos 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29812 Gümrük ve T caret Bakanlığından: TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI rakya Kalkınma Ajansı TGenel Sekreter Mahmut Şah n ve Uzman İsmet Zümer Cabbar 05 Ocak 2016 tar h nde borsamızı z yaret ederek

Detaylı

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter OLASILIK Altın Kalem Yayınları KOŞULLU OLASILIK Bas t olayların olma olasılıklarını 9. sınıf matemat k konularında şlem şt k. Ş md yapacağımız se daha karmaşık olayların

Detaylı

1 / 10 14.6.2015 23:39

1 / 10 14.6.2015 23:39 1 / 10 14.6.2015 23:39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

PRECOAT Madde veya B leş k Cas No. İçer k% Sınıflandırma

PRECOAT Madde veya B leş k Cas No. İçer k% Sınıflandırma 1.MADDE VE F RMA TANIMI 1.1 Madde Hakkında B lg ler T car Adı Ürün Kodu /No ENB08ACR-06 1.2 Kullanımı / Uygulama Alanı: Su bazlı, özel granül metr k quartz dolgulu %100 akr l k latex bağlayıcılıdır. oyun

Detaylı

Merhaba Bebek BR.HLİ.077

Merhaba Bebek BR.HLİ.077 Merhaba Bebek BR.HLİ.077 K-Q TSE-ISO-EN 9000 Saray Mah. Siteyolu Cad. No:7 34768 Ümraniye / İstanbul +90 216 524 13 00 (Pbx) info@hisarhospital.com BR.HLİ.077 Sağlıklı Hamilelik Uzun süredir beklediğiniz

Detaylı

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU. MATEMATİK 7-8. Sınıf

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU. MATEMATİK 7-8. Sınıf Gözlemle? Soru Sor Araştır Raporlaştır Ver ler Anal z Et Dene PROJE KILAVUZU MATEMATİK 7-8. Sınıf ÇALIŞMA TAKVİMİM Kasım Aralık Ocak Şubat Mart N san Mayıs Konumu/problem m bel rleme Konuma/problem me

Detaylı

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU. SOSYAL BİLGİLER 5-8. Sınıf

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU. SOSYAL BİLGİLER 5-8. Sınıf Gözlemle? Soru Sor Araştır Raporlaştır Ver ler Anal z Et Dene PROJE KILAVUZU SOSYAL BİLGİLER 5-8. Sınıf ÇALIŞMA TAKVİMİM Kasım Aralık Ocak Şubat Mart N san Mayıs Konumu/problem m bel rleme Konuma/problem

Detaylı

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU. MATEMATİK 5-6. Sınıf

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU. MATEMATİK 5-6. Sınıf Gözlemle? Soru Sor Araştır Raporlaştır Ver ler Anal z Et Dene PROJE KILAVUZU MATEMATİK 5-6. Sınıf ÇALIŞMA TAKVİMİM Kasım Aralık Ocak Şubat Mart N san Mayıs Konumu/problem m bel rleme Konuma/problem me

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten 3 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten Sayı: 3 Aralık 2014 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Mehmet Selim BAĞLI Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 22 Eylül 2014

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 22 Eylül 2014 GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 22 Eylül 2014 19.09.2014 Açılış Kapanış % USD 1,29218 1,28308 0,70 ALTIN 1224,47 1215,46 0,73 USDTRY 2,22426 2,23439 0,45 TRY 2,87584 2,86749 0,29 USDJPY 108,680 109,063 0,35 GBPUSD

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MART AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MART AYI E-BÜLTENİ 2016 MART AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİNDEN BORSAMIZA ZİYARET -7 Mart Muhasebec ler Haf- 1tası dolayısıyla, Serbest Muhasebec ve Mal Müşav rler B rl ğ Başkanı F

Detaylı

BIST 50 SENETLERİNDEN İŞLEM HACMİ EN ÇOK ARTANLAR

BIST 50 SENETLERİNDEN İŞLEM HACMİ EN ÇOK ARTANLAR 14/10/2014 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ Bu Doküman HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş Araştırma Bölümü tarafından değil, HSBC Türkiye satış ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümandaki tüm tavsiyeler hazırlayanın

Detaylı