DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU ZM R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R"

Transkript

1 DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU ZM R

2 DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU ZM R

3 SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni ver si te si, Gü zel Sa nat lar Fa kül te si gi riş sı nav la rı na baş vu ran aday lar için ha zır la nan bu kı la vuz da, Fa kül te mi zin ya pı sı ve uy gu la nan eği tim le il gi li ge nel bil gi - ler den son ra, her bö lü mün aday lar da ara dı ğı ni te lik ler ve ye te nek sı nav la rın da uy gu la ya cak la rı yön tem le re yer ve ril - miş tir. Ay rı ca aday lar bu kı la vuz da Gi riş Sı nav la rı Yö ner ge si ve ka yıt iş lem le riy le il gi li bil gi le ri de bu la cak lar dır. Aday la rın sı nav lar da ve ya ka yıt iş lem le ri sı ra sın da mağ - dur ol ma ma la rı için bu kı la vu zu ti tiz lik le in ce le me le rin de ya rar gö rül mek te dir. Gü zel Sa nat lar Fa kül te si ye te nek sı nav la rı na ka tı la cak tüm aday la ra ba şa rı lar di le rim. Prof. Dr. Semih ÇELENK Dokuz Ey lül Üniver sitesi Güzel Sanat lar Fakül tesi Dekanı

4 İÇİNDEKİLER Sunuş I. Kuruluş ve Yapı 7 II. Uygulanan Eğitimle İlgili Genel Bilgiler 9 III. Önkayıtla İlgili Genel Bilgiler 12 IV. Dokuz Eylül Üniversitesi Giriş Sınavları Yönergesi 14 V. Giriş Sınavlarıyla İlgili Ek Bilgiler 19 VI. Kesin Kayıt işlemleri 20 VII. Kontenjanlar 22 VIII. Bölümler Hakkında Açıklayıcı Bilgiler 23 IX. Sınavlar Hakkında Açıklayıcı Bilgiler 32 X. Giriş Sınavları Takvimi 37 XI. Gruplara Göre Sınav Takvimi 39 XII. Sınav Sonuçlarının Duyurusu 41 XIII. Notlar 42

5 I. KURULUŞ VE YAPI ÖNEMLİ UYARI! GSF Giriş Sınavları süresince, sınav salonlarına cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır. Ege Üni ver si te si Se na to su'nun l975 gün ve 55/21 sa yı lı ka ra rıy la ku ru lan Gü zel Sa nat lar Fa kül te si, ay nı za - man da yur du muz da "Gü zel Sa nat lar" ala nın da Üni ver si te bün ye sin de ku rul muş ilk fa kül te dir. 41 Sa yı lı Ka nun hük - mün de ka rar na me ile 20 Tem muz l982 ta ri hin de Do kuz Ey - lül Üni ver si te si'ne bağ la nan Gü zel Sa nat lar Fa kül te si'nde yer alan bö lüm ler ve bun la ra bağ lı bi lim ve sa nat dal la - rı şun lar dır: 1. Re sim Bö lü mü 1.1. Re sim Ana sa nat Da lı 2. Hey kel Bö lü mü 2.1. Hey kel Ana sa nat Da lı 3 Gra fik Bö lü mü 3.1. Gra fik Ana sa nat Da lı 4. Teks til ve Moda Tasarımı Bö lü mü 4.1. Gi yim Ta sa rı mı Da lı 4.2. Baskı Ta sa rı mı Da lı 4.3. Do ku ma Ta sa rı mı Da lı 4.4. Mo da Ak se su ar Da lı 5. Se ra mik Bö lü mü 5.1. Se ra mik Ana sa nat Da lı 6 79

6 I. KURULUŞ VE YAPI II. UYGULANAN EĞİTİMLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 6. Ge le nek sel Türk El Sa nat la rı Bö lü mü 6.1. Ha lı Ki lim ve Es ki Ku maş De sen le ri Ana sa nat Da lı 6.2. Çi ni ci lik ve Çi ni Ona rı mı Ana sa nat Da lı 6.3. Tez hip (Süs le me) Ana sa nat Da lı 6.4. Es ki Ya zı (Hat) Ana sa nat Da lı 6.5. Cilt Ana sa nat Da lı (Öğ re ti me Açıl ma dı) 7. Sah ne Sa nat la rı Bö lü mü 7.1. Oyun cu luk Ana sa nat Da lı 7.2. Dra ma tik Ya zar lık - Dra ma tur gi Ana sa nat Da lı 7.3. Sah ne Ta sa rı mı Ana sa nat Da lı 8. Sinema - TV Bölümü 9. Fotoğ raf Bölümü 9.1. Fotoğ raf Anasanat Dalı 10. Müzik Bilim leri Bölümü Müzik Bilim leri Anabilim Dalı Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı 11. Temel Eğitim Bölümü Temel Sanat Eğitimi Anasanat Dalı 1. Gü zel Sa nat lar Fa kül te si nin tüm bö lüm le rin de ör gün eği tim ve öğ re tim ya pı lır. Öğ re nim sü re si 4 yıl dır. Her öğ re - tim yı lı Güz ve Ba har ya rı yıl la rın dan olu şur. Her ya rı yıl Cu - mar te si ve Pa zar ile res mi ta til gün le ri ha riç, 70 (yet miş) eği - tim öğ re tim gü nü dür. Bu sü re te orik ve uy gu la ma lı ders ve di ğer ça lış ma lar ile ya rı yıl içi sı nav la rı nı kap sar. Ya rı yıl so nu ve bü tün le me sı nav la rı bu sü re nin dı şın da dır. 2. Gü zel Sa nat lar Fa kül te si'nde nor mal öğ re nim sü re si 4 yıl dır. Bu sü re için de öğ re ni mi ni ta mam la ya ma yan öğ ren ci - le re 3 yıl lık bir ek sü re ta nı nır. Bu sü re de ba şa rı sız olu nan ders sa yı sı nı beş ve da ha az der se in di ren ler, 9. yıl so nu na ka dar ba şa rı sız ol duk la rı ders le rin sı nav la rı na gir me ye de - vam eder ler. An cak bu sü re için de öğ ren ci lik hak la rın dan ya rar la na maz lar. Do ku zun cu yıl so nun da ba şa rı sız ol duk la rı ders sa yı sı - nı üç ve da ha az der se in di ren ler ar tık öğ ren ci lik hak la rın - dan ya rar lan mak sı zın ve her han gi bir sı nır ol mak sı zın ba şa - rı sız ol duk la rı ders le rin sı nav la rı na gir me ye hak ka za nır lar. Me zun ol mak üze re ta kip et ti ği eği tim öğ re tim prog - ra mın da ba şa ra ma dı ğı ders sa yı sı nı tek der se in di ren le rin sı - nav la rı, ka çın cı yıl da ol du ğu na ba kıl mak sı zın her ya rı yıl so - nun da açı la bi lir ve yıl içi no tu na ba kıl mak sı zın o tek der sin sı na vın dan (50) not alan öğ ren ci o der si ba şar mış sa yı lır. Gü zel Sa nat lar Fa kül te si Öğ re tim ve Sı nav Uy gu la - ma Esas la rı'nda be lir til di ği gi bi, hak lı ve ge çer li bir ma - ze re ti ol mak sı zın öğ re ni mi ni bu sü re ler so nun da ta - mam la ya ma yan ve ya ta mam la ya ma ya ca ğı an la şı lan öğ - ren ci le rin ka yıt la rı si li nir. 3. Öğ ren ci ler öğ re nim le ri ne baş la ya bil mek, de vam ede - bil mek ve dip lo ma ala bil mek için 2547 Sa yı lı Ka nu nun

7 II. UYGULANAN EĞİTİMLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER II. UYGULANAN EĞİTİMLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER mad de si uya rın ca Ba kan lar Ku ru lu ta ra fın dan be lir le nen ma li yü küm lü lük le ri ni, Ba kan lar Ku ru lu Ka rar la rı için de ye - ri ne ge tir mek su re ti ile her öğ re tim yı lı nın/ ya rı yı lı nın baş la - dı ğı gün den ön ce ki 7 (ye di) gün için de ka yıt la rı nı ye ni le mek zo run da dır lar. Bu şart la rı ye ri ne ge tir me yen ve ya il gi li yö ne tim ku ru lu ta ra fın dan ka bul edi len bir ma ze re ti ol mak sı zın kay dı nı ye ni le me yen bir öğ ren ci o ya rı yıl da öğ re ni mi ne de vam ede mez. 4. Bir öğ ren ci nin; a) Bir baş ka yük sek öğ re tim ku ru mu na as li öğ ren ci ola rak kay dı nın bu lun du ğu nun tes pit edil di ği; ya da, b) Yük se köğ re tim Ku rum la rı Öğ ren ci Di sip lin Yö net - me li ği uya rın ca bir yük se köğ re tim ku ru mun dan çı kar ma ce - za sı al dı ğı; ya da, c) Aza mi öğ re nim sü re si nin so nun da ba şa rı sız ve/ ya da so rum lu ol du ğu top lam ders sa yı sı nın 5 (beş) ders ten faz la ol du ğu; ya da, d) Aza mi öğ re nim sü re si ni ta mam la ma mış ol ma sı na rağ men, ön şart ders ler ve/ ya da öğ re tim pla nı na gö re sü re için de alıp ba şar ma sı ge re ken ders ler göz önü ne alın dı ğın - da aza mi öğ re nim sü re si so nun da ba şa rı sız ve/ ya da so - rum lu ola ca ğı top lam ders sa yı sı nın 5 (beş) ders ten faz la ola ca ğı nın tes pit edil di ği hal ler de il gi li fa kül te ve ya yö ne tim ku ru lu ka ra rı ile kay dı si li nir. 5. Gü zel Sa nat lar Fa kül te si'nde zo run lu ve seç me li ders - ler ile bun la rın uy gu la ma, la bo ra tu var, pro je, se mi ner, atöl - ye ve dip lo ma pro je si ça lış ma sa at le ri top la mı nın alt sı nı rı haf ta da 17, üst sı nı rı haf ta da 26 kre di sa ati dir. Öğ ren ci ler bu sı nır lar için de kal mak üze re ders le re ya zı lır lar. Ya ban cı Dil, Ata türk İl ke le ri ve İn kı lap Ta ri hi, Türk Di li ile Be den Eği - ti mi ders le ri bu sı nır la rın dı şın da dır. 6. Gü zel Sa nat lar Fa kül te si bö lüm le rin de öğ ren ci le rin eği tim öğ re tim le il gi li so run la rı na yar dım cı ol mak üze re Da - nış man lık sis te mi uy gu la nır. Her öğ re tim yı lı, Bö lüm Baş - kan lık la rın ca her sı nıf ve ya bel li sa yı da öğ ren ci için bir öğ - re tim ele ma nı "Da nış man" ola rak gö rev len di ri lir. 7. Bir öğ ren ci nin li sans dü ze yin de öğ re ni mi ni ta mam la - ya bil me si için bir dip lo ma ça lış ma sı nı ba şar mış ol ması gerek mek tedir. 8. Fakül tenin tüm bölüm lerin de öğ ren cilerin lisans düzeyin de öğ renim leri sırasın da staj ve/ ya da pratik çalış - ma yap maları zorun ludur. 9. Öğ ren cilerin ders lere ve diğer çalış malara devamı zorun ludur. Öğ ren cilerin devam durum larının iz len mesi ve denet len mesi ile il gili esas lar uyarın ca uy gulama ağır lık lı ders lere %80, kuram sal ders lere %70 oranın da devam et - meleri gerekir. Öğ ren ciler, sağ lık rapor larının kap sadığı süreler için de devam sız sayılır lar. 10. Sanat eğitimi zevk li ol duğu kadar disip lin li bir çalış ma düzeni gerek tiren, güç ve mas raf lı bir eğitim özel liği taşır. Güzel Sanat lar Fakül tesi'nin bütün bölüm - lerin de yapılan uy gulamalı eğitim çalış maları için öğ - ren cilerin kul lan maları gereken sarf mal zemeleri, ken - dileri tarafın dan temin edilir

8 III. ÖNKAYITLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER III. ÖNKAYITLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER ÖNKAYITTA GEREKLİ BELGELER 1. Ön ka yıt yap tı ra bil mek için ge rek li iş lem ler: a) Gü zel Sa nat lar Fa kül te si Gi riş Sı nav la rı na ka tı la - bil mek için sü re si için de ön ka yıt iş lem le ri ni ta mam la mış ol - mak ge re kir. Aday la rın ön ka yıt yap tı ra bil me le ri için, 2008 ÖSS sı na vın da Söz-1, Say-1 ya da EA-1 pu an tür le rin den en az 160 al mış ol ma la rı ge re kir. b) Ön ka yıt iş lem le ri 4-15 Ağus tos 2008 ta rih le ri ara sın da ya pı la cak tır Ön ka yıt ta ge rek li bel ge ler a) ÖSS 2008 pu an kar tı nın as lı ve fo to ko pi si (Pu an kar tı nın as lı, fo to ko pi siy le kar şı laş tı rıl dık tan son ra ada ya ge ri ve ri le cek tir), b) 4.5 x 6 cm bo yu tun da, ba şı açık, sa kal sız, son yıl için de çe kil miş 2 adet fo toğ raf, c) Ada yın sı nav la rı na gir mek is te di ği grup ve prog ram ter cih le ri ni be lir tir form di lek çe (Form di lek çe ön ka yıt sı ra sın da fakül teden alınacak tır), d) Sınav har cı dekon tu (Ban kadan alınacak tır). 3. Her ada yın ön kay dı nı ken di si nin yap tır ma sı ge re kir. Pos ta yo luy la ön ka yıt iş le mi ya pıl ma ya cak tır. 4. Aday lar baş vur duk la rı prog ram la rın ka tıl ma la rı is te nen tüm sı nav aşa ma la rı na gir mek zo run da dır lar. Ka tıl ma sı ge - re ken sı nav aşa ma la rın dan her han gi bi ri ne ka tıl ma yan aday de ğer len dir me dı şı bı ra kı lır ve ada yın o prog ram la il gi li baş - vu ru su ge çer siz sa yı lır. 5. Prog ram la rın özel ye te nek sı nav la rı na gi re cek aday la - rın yan la rın da ge tir me le ri is te nen di ğer mal ze me ler ön ce - den sap ta na rak sı nav lar dan ön ce du yu ru lur. Aday lar baş - vur duk la rı prog ram lar için is te nen mal ze me le ri ve di ğer ha - 12 zır lık la rı tü müy le ye ri ne ge tir mek zo run da dır lar. Ha zır lı ğı tam ol ma yan aday lar sı na va alın maz. 6. Gü zel Sa nat lar Fa kül te si'nde ye te nek sı nav la rıy la öğ - ren ci alı na cak sa nat dal la rı, ya pı la cak sı nav la rın ka rak ter le - ri ne gö re 2 ay rı grup al tın da top lan mış tır: I. PLAS TİK, UY GU LA MA LI, GE LE NEK SEL SA NAT LAR ve FO TOĞ RAF GRU BU: Re sim, Hey kel, Gra fik, Teks til (Gi yim Ta sa rı mı, Do ku ma- Bas kı Ta sa rı mı, Mo da Ak se su ar Ta sa rı mı), Se ra mik, Ge le nek - sel Türk El Sa nat la rı (Ha lı Ki lim ve Es ki Ku maş De sen le ri Ana sa nat Da lı, Çi ni ci lik ve Çi ni Ona rı mı Ana sa nat Da lı, Tez - hip-süs le me Ana sa nat Da lı), Sah ne Ta sa rı mı ve Fo toğ raf. II.SAH NE SA NAT LA RI ve MÜ ZİK Bİ LİM LE Rİ GRU BU: Oyun cu luk, Dra ma tik Ya zar lık, Mü zik Bi lim le ri ve Müzik Teknolojisi. 7. Aday lar ön ka yıt la rı nı, yu ka rı da be lir ti len prog ram grup - la rın dan an cak bir ta ne sin de ki prog ram ya da prog ram la ra yap tı ra bi lir ler. Bi rin ci grup bö lüm le ri ile ikin ci grup bö - lüm le ri nin sı nav la rı na ay nı an da baş vu ra maz lar. a) Bir den çok prog ra mı içe ren Plas tik, Uy gu la ma lı, Ge - le nek sel Sanat lar ve Fotoğraf grubunu seçen aday, o grup içerisin den dilediği kadarını, b) Ay nı şekil de Sah ne Sanat ları ve Müzik Bilim leri grubunu seçen aday lar da yine bu grup içerisin den diledik - leri kadar bölümü ter cih edebilir. Her iki gruba başvuran adayların öngörülen sınav harcını ödemeleri gerekmektedir. Ön kayıt sırasın da adaya fotoğ raf lı ve onay lı bir sınava giriş kar tı verilecek tir. Bu kart ta adayın han gi grubun ve han gi prog ram ların sınav larına gireceği belir tilecek tir. Aday lar yal nız ca sınav giriş kart ların da belir til miş olan prog ram ların sınav aşamalarına katılabilir ler. 13

9 IV. D.E.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ IV. D.E.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ Mad de 1- Gü zel Sa nat lar Fa kül te si gi riş sı nav la rı na ka tı - la bil mek için, bir ada yın sü re si için de ön ka yıt iş lem le ri ni ta - mam la mış ol ma sı zo run lu dur Aday la rın ön ka yıt yap tı ra bil - me le ri için, ÖSS den; Do kuz Ey lül Üni ver si te si Se na to su ta - ra fın dan o öğ re tim yı lı için be lir le ne rek ilan edi len ta ban pu anı nı ve ya da ha yük sek bir pu anı al mış ol ma la rı ge re kir. Mad de 2- Aday la rın sa hip ol ma la rı ge re ken di ğer şart lar ve aday kay dı için ge rek li bel ge ler her yıl Fa kül te De kan lı ğı ta ra fın dan be lir le nir ve ilan edi lir. Mad de 3- Her ada yın ön ka yıt iş lem le ri ni ken di si nin yap - tır ma sı ge rek li dir. Baş ka şa hıs lar ta ra fın dan ve ya pos ta yo lu ile ön ka yıt ya pıl maz. Mad de 4- Aday la rın baş vur duk la rı prog ram lar için ön gö - rül müş olan sı nav aşa ma la rı nın tü mü ne gir me le ri zo run lu - dur. Ka tıl ma sı ge re ken sı nav aşa ma la rın dan her han gi bi ri - ne ka tıl ma yan aday de ğer len dir me dı şı bı ra kı lır. Mad de 5- Gi riş sı nav la rı nın il gi li aşa ma la rı na gi re cek olan aday la rın yan la rın da ge tir me le ri ge re ken mal ze me ler ve yap ma la rı ge re ken ha zır lık lar Fa kül te De kan lı ğı ta ra fın - dan da ha ön ce be lir le ne rek aday la ra du yu ru lur. Aday lar baş vur duk la rı prog ram la rın sı nav la rı için is te nen mal ze me - le ri ve di ğer ha zır lık la rı tü müy le ye ri ne ge tir mek zo run da - dır lar. Ha zır lı ğı tam ol ma yan aday sı na va alın maz. Mad de 6- Gi riş sı nav la rı De kan lık ta ra fın dan yü rü tü lür. Mad de 7- De kan lık sı nav la rın bu Yö ner ge hü küm le ri doğ - rul tu sun da dü zen li bir şe kil de yü rü tü le bil me si için; a) Aday la rın sı na va gi re cek le ri me kan la rın be lir le ne rek dü zen len me si, b) Sı nav gö zet men le ri nin se çi mi ve gö rev lendi ril me si, c) Sı nav mo del ve mal ze me si nin te mi ni, d) Sı nav so nuç la rı nın alı na rak ka yıt yap tır ma ya hak ka za nan la ra ait asil ve ye dek lis te le rin ila nı için ge rek li tüm ted bir le ri al mak la yü küm lü dür. Mad de 8- Sı nav jü ri le ri, bö lüm ler den her sı nav için ko nu - sun da uz man öğ re tim ele man la rı ara sın dan al tı aday ol mak üze re se çi le rek, Fa kül te De kan lı ğı ka na lıy la Üni ver si te Yö ne - tim Ku ru lu'na öne ri lir. Üni ver si te Yö ne tim Ku ru lu 6 aday ara sın dan 5'ini asil, 1'ini ye dek ola rak se çer ve onay lar. Hiç - bir sı nav jü ri si 3 ki şi den az ola maz. Mad de 9- Gü zel Sa nat lar Fa kül te si'nde giriş sı nav la rıy la öğ ren ci alı na cak sa nat dal la rı, ya pı la cak sı nav la rın özel lik le - ri ne gö re aşa ğı da be lir ti len iki sı nav gru bu al tın da top lan - mış tır. I. PLAS TİK, UY GU LA MA LI, GE LE NEK SEL SA NAT LAR ve FO TOĞ RAF GRU BU Re sim Hey kel Gra fik Se ra mik-cam 14 15

10 IV. D.E.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ IV. D.E.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ Teks til ve Moda Tasarımı - Gi yim Ta sa rı mı - Bas kı Ta sa rı mı - Dokuma Ta sa rı mı - Mo da Ak se su ar Ta sa rı mı Ge le nek sel Türk El Sa nat la rı - Çi ni ci lik ve Çi ni Ona rım la rı - Ha lı, Ki lim ve Es ki Ku maş De sen le ri - Tez hip (Süs le me) Sah ne Ta sa rı mı Fo toğraf II. SAH NE, GÖ RÜN TÜ SA NAT LA RI ve MÜ ZİK Bİ LİM LE Rİ GRU BU Oyun cu luk Dra ma tik Ya zar lık Mü zik Bi lim le ri Müzik Teknolojisi Mad de 10- Aday lar, be lir ti len sı nav grup la rın dan yal nız ca bir ta ne sin de yer alan prog ram ya da prog ram la ra ön ka yıt yap tı ra bi lir ler. Aday la rın gir mek is te dik le ri sı nav prog ram la - rı nın ad la rı nı baş vu ru di lek çe le rin de işa ret le me le ri ge rek - mek te dir. Mad de 11- Gü zel Sa nat lar Fa kül te si gi riş sı nav la rı iki aşa - ma lı ola rak ger çek leş ti ri lir. İlk aşa ma da aday lar II. Aşa ma sı - nav la rı na ka tıl mak için ye ter li dü zey de olup ol ma dık la rı nı ölç me yi amaç la yan ele me ni te li ğin de ki "I. Aşa ma Sı na vı" na alı nır lar. Bu sı nav lar: I. grup ta yer alan tüm Plas tik, Uy gu la ma lı ve Ge le nek sel Sa nat lar Da lın da "De sen Sı na vı", I. grup ta yer alan Fo toğ raf Bö lü mü için "Çok tan Seç me li Test Sı na vı", Oyun cu luk Ana sa nat Da lın da mi mik, rit mik, ses, ku lak, do ğaç la ma, oku ma, ref leks ve ben ze ri ye ti le ri ni öl çen sı nav; Dra ma tik Ya zar lık Sa nat Da lın da "Kom po zis yon ; Mü zik Bi lim le ri ve Müzik Teknolojisi Ana bi lim Da llarında ortak "Mü zik sel İşit me Sı na vı" şek lin de ya pı lır. I. Aşa ma sı nav la rın da sı nav jü ri le ri de ğer len dir me le ri ni "ba şa rı lı" ya da "ba şa rı sız" şek lin de ya par lar. İlk aşa ma sı na - vın da ba şa rı lı bu lu nan aday lar II. Aşa ma Sı nav la rı na ka tı la - bi lir ler. Mad de 12- Bi rin ci aşa ma sı na vın da ba şa rı lı olan lar, her sı - nav gru bu için ay rı ay rı dü zen le ne cek olan İkin ci Aşa ma Sı - nav la rı na alı nır lar. Sı nav jü ri le ri sı na va ka tı lan aday la rın ba - şa rı du rum la rı nı tam not 100 (yüz) üze rin den de ğer len di rir ve so nuç lar OÖBP (Or ta Öğ re tim Ba şa rı Pu anı) ek le ne rek ba şa rı sı ra sı na gö re De kan lık ta ra fın dan ilan edi lir. Mad de 13- Baş vur duk la rı prog ra mın kon ten ja nı için de yer al mak su re tiy le 50 ve üze rin de pu an ala rak ke sin ka yıt yap tır ma ya hak ka za nan aday lar, ka zan mış ol duk la rı prog - ra ma be lir le nen ve ilan edi len sü re si için de ke sin ka yıt yap - tı rır lar. Sü re si için de ke sin ka yıt yap tır ma yan aday, ka yıt hak kı nı kay be der. Kon ten jan açı ğı ol du ğu tak dir de prog ram ba şa rı sı ra la ma la rı doğ rul tu sun da ilan edi len ke sin ka yıt ta - rih le ri ne gö re ka yıt ya pıl ma ya de vam edi lir. Yi ne bu aşa ma - lar da da, ilan edi len lis te ler de adı olan aday lar, ka yıt için ta

11 IV. D.E.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GİRİŞ SINAVLARI YÖNERGESİ V. GİRİŞ SINAVLARIYLA İLGİLİ EK BİLGİLER nı nan sü re ler için de ka yıt la rı nı yap tır maz lar sa, hak la rı nı kay be der ler. Kon ten jan açığı bulunan prog ram ların, ilan edilen lis telerin de eşit puan al mış görünen aday ların yer leş - tiril mesin de; a. Bir baş ka Yük seköğ retim Kurumu nda kayıt lı ol mayan adaya, b. Yaşı küçük olan adaya ön celik tanınır. Mad de 14- Güzel Sanat lar Fakül tesi kesin kayıt ları kon ten - jan açığı bulunan prog ram lar da aday ların al dık ları puana göre ve ilan edilen lis telerin kayıt gün leri dik kate alınarak kayıt tarihinin bitimine kadar ger çek leş tirilir. Mad de 15- Sınav gider leri ve sınav ön cesi eğitim kur su için aday lar dan alınacak üc ret ler her yıl Fakül te Yönetim Kurulu önerisi üzerine Üniver site Yönetim Kurulu tarafın - dan belir lenir. Sınav ön cesi eğitim kurs ları Güzel Sanat lar Fakül tesi Döner Ser maye iş let mesi kap samın da yürütülür ve aday lar - dan alınacak üc ret ler ile sınav lar la il gili tüm gelir ler Döner Ser maye iş let mesine gelir kay dedilir. Mad de 16- Bu yöner ge Dokuz Ey lül Üniver sitesi Rek törü tarafın dan yürütülür. Mad de 17- Bu yöner ge, Üniver site Senatosu tarafın dan kabulü tarihin de yürür lüğe girer. 1. Ye te nek sı nav la rı 18 Ağus tos Ağus tos 2008 ta rih le ri ara sın da, Bal ço va GSF Bi na sı nda ya pı la cak tır. 2. Aday lar sı nav la rın baş la ma sa atin den en az 30 da ki ka ön ce Fa kül te bah çe sin de mal ze me le riy le bir lik te ha zır bu lu na - cak lar dır. 3. Aday lar sı nav grup la rı na ve aday sı ra nu ma ra sı na gö re sı - nav sa lon la rı na yer leş ti ri le cek ler dir. Sı nav grup la rı, sı nav sa lon - la rı ve sı nav lar la il gi li yön len dir me bil gi le ri fa kül te ka pı sın da du yu ru la cak tır. 4. Sı nav la ra gi re cek aday la rın yan la rın da ge tir me le ri is te nen di ğer mal ze me ler sı nav lar dan ön ce du yu ru la cak tır. Aday lar baş - vur duk la rı prog ram lar için is te nen mal ze me le ri ve di ğer ha zır - lık la rı tü müy le ye ri ne ge tir mek zo run da dır lar. Ha zır lı ğı tam ol - ma yan aday lar sı na va alın maz. 5. Bi rin ci grup prog ram la rın ilk aşa ma sı na vı na ka tı la cak aday lar; kur şun ka lem, sil gi, ka lemt raş ile 2 adet kıs ka cı yan la - rın da ge ti re cek ler dir. Sı nav da kul la nı la cak re sim ka ğıt la rı Fa kül - te ta ra fın dan ve ri le cek tir. Plas tik, Uy gu la ma lı, Ge le nek sel Sa nat lar ve Fo toğ raf gru - bu için de yer alan prog ram la ra baş vu ran aday lar ken di için de iki sı nav dan olu şan iki aşa ma lı ye te nek sı na vı na ka tı lır lar: 1. Aşa ma: Bu aşa ma da aday lar ele me ni te li ğin de dört sa at lik De sen Sı na vı na alı nır lar. De sen sı na vı nın de ğer len dir me so nuç - la rı sı na vın ya pıl dı ğı gün den bir son ra ki gün ilan edi lir. 2. Aşa ma: 1. Aşa ma da ba şa rı lı olan aday la rın ka tı la bil di ği bu sınavlarda, - 4 sa at lik Ha yal den Re sim, - 4 sa at lik Renk li Re sim ve - 4 sa at lik De sen sı nav la rı na alı nır lar. Bu aşa ma da ki sı nav lar için gerek li mal zemeyi aday lar yanın da getirecek ler dir. 2. Aşama sonuç ları 100 (Yüz) tam puan üzerin den değer len dirilir. 6. Aday ların kesin kayıt yap tır malarını belir leyen başarı puanı, yetenek sınav ları sonucun da al dık ları nota or ta öğ retim başarı puanının ek len mesi sonucu el de edilir

12 VI. KESİN KAYIT İŞLEMLERİ VI. KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 1. Ya pı lan ye te nek sı nav la rı so nu cun da Gü zel Sa nat lar Fa kül te si ne ka yıt hak kı ka za nan aday la rın ke sin ka yıt la rı, Fa kül te Yö ne tim Ku ru lu nca onay la na rak ilan edi len ke sin so nuç lis te le ri ne gö re ya pı lır. 2. İlan edi len ta rih ler de ke sin ka yıt la rı nı yap tır ma yan asil ve ye dek aday lar ka yıt ol ma hak la rı nı kay be der ler. 3. Ke sin ka yıt hak kı nı ka za nan aday lar, ilan edi len ta rih - ler de sağ sayfadaki bel ge ler le bir lik te Gü zel Sa nat lar Fa - kül te si Öğ ren ci İş le ri Bü ro su na baş vu ra cak lar dır. 4. Pos ta ile ka yıt ya pı la maz. 5. Ka yıt için is te nen bel ge le rin asıl la rı ge rek li dir. 6. Ek sik bel ge var sa ka yıt yapılamaz. 7. Belir tilen tarih ler de kay dını yap tır mayan aday lar her - han gi bir hak id dia edemez ler. 8. Hukuki yön den öğ ren cilik hak ları, kesin kayıt iş lem leri tamam lan dık tan son ra kazanılır Sayılı Kanunun 49. mad desi hüküm leri sak lıdır. KESİN KAYITTA GEREKLİ BELGELER a) Ada yın me zun ol du ğu okul dan al dı ğı Dip lo ma ya da ye ni ta rih li Me zu ni yet Bel ge si, b) ÖSS Pu an Kar tı nın as lı, c) Nü fus Cüz da nı tas dik li ör ne ği, d) İka met gah bel ge si, e) As ker lik ça ğı na gel miş ve ya da ha yu ka rı yaş ta ki er kek aday lar için il gi li as ker lik şu be sin den alı na cak bir fa kül te ya da yük sek oku la ka yıt ol ma sın da as ker açı sın dan bir sa kın ca ol ma dı ğı na da ir bel ge, f) 12 adet ve si ka lık fo toğ raf (4.5 x 6 cm), g) 2547 Sa yı lı Yük se köğ re tim Ka nu nu nun 2880 sa yı lı Ka nun la de ği şik 46. mad de si uya rın ca öden me si ge re ken öğ re nim har cının 1. tak si di nin ya tı rıl dı ğı na da ir mak buz, 20 21

13 VII. KONTENJANLAR VIII. BÖLÜMLER HAKKINDA Fakül te mi zin bi rin ci sı nıf la rı na öğ ren ci ka bul edi le cek prog ram lar ve kon ten jan la rı Yük se köğ re tim Ku ru mu'nca be - lir le ne rek ÖSS Sı nav Kı la vu zun da ilan edil miş tir. Bu be lir le me - ye gö re ye te nek sı na vı açılacak prog ram lar ve kon ten jan ları şun lar dır: PROGRAM KONTENJAN Resim Heykel Grafik Tekstil ve Moda Tasarımı (Toplam) Giyim Tasarımı Baskı Tasarımı... 8 Dokuma... 8 Moda Aksesuar Tasarımı Geleneksel Türk El Sanatları (Toplam) Çinicilik ve Çini Onarımları Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Tezhip (Süsleme) Seramik Fotoğraf Sahne Sanatları (Toplam) Oyunculuk Dramatik Yazarlık Sahne Tasarımı Müzik Bilimleri (Toplam) Müzik Bilimleri Müzik Teknolojisi RE SİM BÖ LÜ MÜ 1.1.RE SiM ANA SA NAT DA LI KON TEN JAN: 20 Öğ ren ci GE NEL BİL Gİ LER Re sim Bö lü mü - Re sim Ana sa nat Da lı 1983 yı lın dan bu ya na eği tim ve öğ re tim yap mak ta dır. Re sim Bö lü - mü'nün ama cı, sa na tın ge nel fonk si yo nu için de ül ke mi zin re sim sa na tı ala nın da ih ti yaç duy du ğu ni te lik li ele man la - rı ye tiş tir mek tir. Re sim Bö lü mü nde dört yıl lık eği tim sü re si nin ilk yıl - la rın da uy gu la ma ağır lık lı atöl ye ders le ri nin ya nı sı ra; Sa nat Ta ri hi, Sa nat Top lum bi li mi, Sa nat Psi ko lo ji si ve Sa - nat Fel se fe si gi bi sa nat-kül tür ders le ri de oku tu lur. Atöl - ye ders le rin de ba şa rı lı gö rü len öğ ren ci ler, yur ti çin de ve - ya yurt dı şın da staj ve pra tik ça lış ma ya par lar. Prog ram, bi tir me te zi ni te le ğin de, bir araş tır ma ra po ru ve dip lo ma ser gi siy le ta mam la nır. 2. HEY KEL BÖ LÜ MÜ 2.1.HEY KEL ANA SA NAT DA LI KON TEN JAN: 15 öğ ren ci GE NEL BİL Gİ LER Hey kel Ana sa nat Da lı 1986/1987 öğ re tim yı lın da eği tim ve öğ re ti me baş la mış tır. Eği tim ve öğ re tim prog ra mı ül ke - miz de ve dün ya da bu dal da eği tim ya pan üni ver si te le rin li - sans eği tim prog ra mı ile ül ke miz de ki or ta öğ re ti min ni te li ği göz önü ne alı na rak ha zır lan mış tır. Bö lüm de I., II. ve III. yı lın so nun da 200'er sa at ten top lam 600 sa at pra tik ça lış ma ya - pıl mak ta dır. Dört yıl sü ren bu eği tim ve öğ re tim prog ra mı bir dip lo ma pro je siy le ta mam lan mak ta dır

14 VIII. BÖLÜMLER HAKKINDA VIII. BÖLÜMLER HAKKINDA 3. GRA FİK BÖ LÜ MÜ 3.1.GRA FİK ANA SA NAT DA LI KON TEN JAN: 20 öğ ren ci GE NEL BİL Gİ LER Gra fik Ana sa nat Da lı, l öğ re tim yı lın da eği tim ve öğ re ti me baş la mış tır. Gra fik Ana sa nat Da lı, eği tim prog ra mı, bu gün ül ke miz de ve dün ya da bu dal da öğ re tim ya pan Üni - ver si te le rin li sans prog ram la rıy la, ül ke miz de ki or ta öğ re tim ko şul la rı göz önü ne alı na rak ha zır lan mış tır. 4 yıl sü re li bu prog ra mın bi rin ci yı lın da Te mel Sa nat Eği ti mi ve Gra fik Atöl ye si gi bi uy gu la ma lı ders ler dı şın da sa nat-kül tür ders le - ri yer al mak ta, ikin ci ve da ha son ra ki yıl lar da te orik ders ler gi de rek aza lır ken uy gu la ma lı mes lek ders le ri nin prog ra mı içe ri sin de ki yüz de le ri art mak ta dır. Ge nel lik le bel li bir sa nat for mas yo nuy la bir lik te Gra fik-ta sa rım, Gra fik Re sim (il lust - ras yon), Bas kı re sim (Öz gün Bas kı) Üç bo yut lu Ta sa rım, Ba sın Ya yın Gra fi ği, De ney sel Ta sa rım, Ani mas yon ve Fo toğ raf ça - lış ma la rı ile de vam eden eği tim ve öğ re tim bir bi tir me pro - je siy le so na er mek te dir. 4. TEKS TİL ve MODA TASARIMI BÖ LÜ MÜ KON TEN JAN: 40 öğ ren ci a) Gi yim Ta sa rı mı : 12 öğ ren ci b) Bas kı Ta sa rı mı : 8 öğ ren ci c) Dokuma Tasarımı : 8 öğrenci c) Mo da Ak se su ar Ta sa rı mı : 12 öğ ren ci GE NEL BİL Gİ LER Teks til Bö lü mü öğ re tim yı lın da, Teks til Ta sa - rı mı eği ti mi ver mek üze re ku rul muş tur. Bu prog ram öğ ren - ci yi dört yıl bo yun ca; Do ku ma Ta sa rı mı, Bas kı Ta sa rı mı, Gi - yim Ta sa rı mı, Mo da Ak se su ar Ta sa rı mı Dal la rın da tek nik ve es te tik bil gi ve be ce ri ler le do na ta rak, Teks til Sek tö rü nün ge - rek sin me le ri ne uy gun ya ra tı cı, üret ken ta sa rım cı lar ye tiş tir - me yi amaç lar. Eği tim prog ram la rın dan bi riy le bil gi do na nı - mı ta mam la yan öğ ren ci il gi li alan da ki ge rek si ni me kat kı da bu lun mak üze re me zun olur Eği tim Yı lın dan iti ba ren 1.sı nıf ta baş la tı lan uz man lık alan prog ram la rı nın or tak ama cı be ce ri nin an la - tım ara cı du ru mu na dö nüş tü rül me si, onun la öz gün bi çim - ler ya ra tıl ma sı, sa nat ile en düst ri nin kay naş tı rıl ma sı dır. Dört yıl bo yun ca te mel eği tim ve mes le ki ta sa rım ders - le ri ne ek ola rak sa nat-kül tür ders le ri, çe şit li sa nat kon fe - rans la rı, se mi ner ler, tek nik ge zi ler ve staj lar la des tek le nen eği tim dip lo ma ça lış ma sıy la ta mam la nır. 5. SE RA MİK BÖ LÜ MÜ 5.1.SE RA MİK ANA SA NAT DA LI KON TEN JAN: 20 öğ ren ci GE NEL BİL Gİ LER Se ra mik Ana sa nat Da lı öğ re tim yı lın da eği tim ve öğ re ti me baş la mış tır. Se ra mik Ana sa nat Da lı eği tim ve öğ re tim prog ra mı bu dal da öğ re tim ya pan üni ver si te le rin li - sans prog ram lar ve ül ke miz de ki or ta öğ re tim ko şul la rı göz önü ne alı na rak ha zır lan mış tır. Dört yıl sü re li bu prog ra mın bi rin ci yı lın da Te mel Sa nat Eği ti mi ve Se ra mik Ta sa rı mı gi bi uy gu la ma lı ders ler dı şın da, ku ram sal ağır lık lı, sa nat ve kül - tür ders le ri yer al mak ta, ikin ci yıl da ilk yıl dan baş la tı lan atöl ye ve tek no lo ji ders le ri yo ğun laş tı rı la rak ve al çı şe kil len - dir me gi bi di ğer uy gu la ma ders le ri ek le ne rek, uy gu la ma ya ağır lık ka zan dı rıl mak ta dır. Be lir li bir sa nat for mas yo nuy la se ra mik mes le ki for mas yo nu için hem ku ram sal hem uy gu - la ma lı di sip lin ler le sür dü rü len eği tim ve öğ re tim,üçün cü yıl dan iti ba ren a) Ser best Se ra mik Ta sa rı mı, b) En düst ri yel Se ra mik Ta sa rı mı, gi bi mes le ki uzman lık dal la rı na yö nel mek te, eği tim ve öğ re tim bir bi tir me pro je siy le so na er mek te dir

15 VIII. BÖLÜMLER HAKKINDA VIII. BÖLÜMLER HAKKINDA 6. GE LE NEK SEL TÜRK EL SA NAT LA RI BÖ LÜ MÜ KON TEN JAN: 30 öğ ren ci Bu Bö lüm de yer alın Ana sa nat Dal la rı nın Eği tim ve Öğ - re tim prog ra mı, Ül ke miz de söz ko nu su alan da eği tim ve ren Üni ver si te ler de ki Li sans Eği tim prog ram la rı gö zö nü ne ala nı - rık ha zır lan mış tır. 6.1.HA LI Kİ LİM VE ES Kİ KU MAŞ DE SEN LE Rİ ANA SA NATDA LI KON TEN JAN: 10 öğ ren ci GE NEL BİL Gİ LER Ge le nek sel Türk El Sa nat la rı Bö lü mü'ne bağ lı olan, Ha lı Ki lim ve Es ki Ku maş De sen le ri ana sa nat Da lı yı - lın da öğ re ti me baş la mış tır. Eği ti min ama cı, bu alan da ye ti - şe cek ele man lar la geç miş ten gü nü mü ze ak ta rı lan kay nak - la rın ay dın la tıl ma sı, bun la rın ona rı mı ve gün lük ya şa ma ge çi ri le bil me si için ge rek li bil gi ler ver mek te dir. Bu ne den le, Ana sa nat da lın da eği tim gö ren ler, uy gu la ma lı eği ti min ya - nın da ku ram sal bil gi ler le de do na tı la cak lar, Ana sa nat Da - lın da, gü nü mü zün de iş le vi ni sür dü ren ve ül ke eko no mi si - ne kat kı sı kü çüm se ne me ye cek bo yut lar da olan HA LI-Kİ LİM ala nın da ile ri ye dö nük ürün ve re cek, bi linç li bir sa nat çı ku - şa ğı nın oluş tu rul ma sı he def len mek te dir. Bu dal da eği tim dört yıl sü re li dir. Bi rin ci yıl, son ra ki yıl lar da alı na cak ders le - re te mel oluş tur mak üze re te mel sa nat eği ti mi ve bu eği ti - mi des tek le ye cek ku ram sal bil gi le ri içe ren ders ler le sür dü - rü le cek tir. İkin ci ve Üçün cü yıl lar da bi rin ci yıl da alı nan te - mel sa nat eği ti mi nin üze ri ne ku ru lan ta sa rım-uy gu la ma ağır lık lı ders ler alı na cak, ay rı ca bu alan la ra yö ne lik res to - ras yon ders le ri de prog ram da yer ala cak tır. Dör dün cü yıl ise öğ ren ci nin pro je ve tez ça lış ma la rı na ağır lık ve ren bir prog - ram uy gu lan mak ta dır. 6.2.Çİ Nİ Cİ LİK VE Çİ Nİ ONA RI MI ANA SA NAT DA LI KON TEN JAN: 10 Öğ ren ci GE NEL BİL Gİ LER Ge le nek sel Türk El Sa nat la rı Bö lü mü'ne bağ lı Çi ni ci lik ve Çi ni Ona rı mı Ana sa nat Da lı l987/1988 öğ re tim yı lın da eği ti - me baş la mış tır. Eği ti min ama cı, bu ana sa nat da lın da ye ti şe - cek ele man lar la, ken di alan la rın da geç miş te va ro lan kay nak - la rı gün ışı ğı na çı ka ra cak, ona rım la rı ger çek leş ti re cek ve gün - lük ya şa ma ge çi ril me le rin de et kin gö rev al ma la rı na sağ la - mak tır. Ay rı ca, uy gu la ma lı eği ti min ya nın da ku ram sal bil gi - ler le do na tıl mış bi linç li bir sa nat çı ku şa ğı nın ye tiş ti ril me si de he def len mek te dir. Ana sa nat Da lı öğ ren ci le ri ge le nek sel çi ni - ci li ği mi zin gü nü müz de de ğer len di ril me si için ge rek li tüm se - ra mik eği ti mi-öğ re ti mi di sip lin le rin den ya rar lan dı rı la rak ek - sik siz bir res to ra tör uy gu la ma cı ola rak ha zır la na cak tır. Bu dal da eği tim dört yıl sü re li dir. Bi rin ci yıl, son ra ki yıl lar da alı - na cak ders le re te mel oluş tur mak üze re te mel sa nat eği ti mi ve bu eği ti mi des tek le ye cek ku ram sal bil gi le ri içe ren ders ler le sür dü rü le cek tir. İkin ci ve üçün cü yıl lar da bi rin ci yıl da alı nan te mel sa nat eği ti mi nin üze ri ne ku ru lan ta sa rım- uy gu la ma ağır lık lı ders ler alı na cak, ay rı ca bu alan la ra yö ne lik res to ras - yon ders le ri de prog ram da yer ala cak tır. Dör dün cü yıl ise öğ - ren ci nin pro je ve tez ça lış ma la rı na ağır lık ve ren bir prog ra mı uy gu lan mak ta dır. 6.3.TEZ HiP (SÜS LE ME) ANA SA NAT DA LI KON TEN JAN: 10 öğ ren ci GE NEL BİL Gİ LER Ge le nek sel Türk El Sa nat la rı Bö lü mü ne bağ lı Tez hip (Süs le - me) Ana sa nat Da lı 1986/1987 öğ re tim yı lın da eği ti me baş la - mış tır. Eği ti min ama cı ye ti şe cek her ele ma nı nı geç miş te var olan kay nak la rın gün ışı ğı na çı ka rıl ma sın da ve ona rım la rıy la gün lük ya şa ma ge çi ril me le rin de et kin gö rev ala cak bi çim de uy

16 VIII. BÖLÜMLER HAKKINDA VIII. BÖLÜMLER HAKKINDA gu la ma ve ku ram sal bil gi ler le do nat mak, bi linç li bir sa nat çı ku - şa ğı nın ye tiş me si ni sağ la mak tır. Tez hip Ana sa nat Da lı'nda eği tim gö ren ler, ül ke miz de geç miş ten gü nü mü ze ak ta rı lan yaz ma eser ler le ve bu eser - le rin süs len me sin de kul la nı lan tez hip le rin, dö nem le ri ne gö - re dü zen le nip ona rıl ma la rın da, on la rın gü nü müz sa nat an - la yı şı için de ye ni den de ğer len di ril me le rin de geç miş le gü - nü müz ara sın da bu alan da ki ba ğın ku rul ma sın da gö rev ala - cak sa nat çı lar ola cak lar dır. Bu alan da eği tim 4 yıl sü re li dir. Bi rin ci yıl, son ra ki yıl lar da alı na cak ders le re te mel oluş tur mak üze re Te mel Sa nat Eği ti mi ve bu eği ti mi des tek le yen ku ram sal bil gi le ri içe ren ders ler le sür dü rü le cek tir İkin ci ve üçün cü yıl lar da, Te mel Sa nat Eği ti mi nin üze ri ne ko nu lan ta sa rım, uy gu la ma ağır lık lı ders ler alı na cak ay rı ca, bu alan la ra yö ne lik res to ras yon ders le ri de prog ram da yer ala cak - tır. Dör dün cü yıl da ise, öğ ren ci nin pro je ve tez ça lış ma sı na ağır lık ve ri len bir prog ra mı yü rü tül mek te dir. 7. FO TOĞ RAF BÖ LÜ MÜ 7.1.FO TOĞ RAF ANA SA NAT DA LI KON TEN JAN: 15 öğ ren ci GE NEL BiL Gi LER Fo toğ raf sa na tı nın tek nik ve es te tik bo yut la rı nı kap sa - yan uy gu la ma lı ve ku ram sal bir eği tim prog ra mı uy gu lan - mak ta dır. Bu sa nat da lın da öğ re tim gö ren öğ ren ci ler bi rin ci sı nıf tan iti ba ren pro fes yo nel ça lış ma la ra ola nak sağ la yan fo toğ raf ma ki ne si ve do na nım la rı nı edin mek ve uy gu la ma - la rın da kul la na cak la rı her tür lü ça lış ma mal ze me si ni ken di - le ri kar şı la mak zo run da dır lar. 8. SAH NE SA NAT LA RI BÖ LÜ MÜ KON TEN JAN: 30 öğ ren ci GE NEL BİL Gİ LER Sah ne Sa nat la rı Bö lü mü öğ re tim yı lın dan bu ya na eği tim ve öğ re tim ça lış ma la rı nı sür dür mek te dir. Sah ne Sa nat la rı Bö lü mü'nün ama cı, uy gu la ma lı ve de ney sel ça lış - ma la rın ya nı sı ra ku ram sal ça lış ma la rın da önem li ol du ğu ti yat ro sa na tı ve bi lim alan la rın da ül ke mi zin ge rek si nim le ri - ni kar şı la ya cak ni te lik te pro fes yo nel alan da Oyun cu, Dra - ma tik Ya zar(ti yat ro, Rad yo,tv, Si ne ma ve Rek lam Ya zar lı ğı) ve Sah ne Ta sa rım cı sı (de kor, giy si, ışık la ma, efekt, iç ta sa - rım... v.b.) ye tiş tir mek tir. Sah ne Sa nat la rı Bö lü mü bi rin ci sı nıf tan baş la ya rak Oyun - cu luk, Dra ma tik Ya zar lık Dra ma tur ji ve Sah ne Ta sa rı mı Dal la - rın dan olu şan bir eği tim prog ra mı uy gu la mak ta dır. Öğ ren ci ler Ti yat ro Ta ri hi, Ti yat ro Ku ram la rı, Oyun İn ce le me si, Türk Ti yat ro - su, Top lum bi lim, Sah ne Uy gu la ma sı gi bi or tak ders ler de bir lik - te eği ti me ta bi tu tu lur lar. Öğ ren ci aday la rı ön ka yıt la rı sı ra sın da bu üç sa nat da lın dan di le dik le ri ni se çip, ye te nek sı nav la rı na ka - tı la bi lir ler. Sı na vı ka za nan aday la rın sap ta nan sa nat dal la rı ke - sin dir. İle ri de her han gi bir de ği şik lik ya pı la maz. Öğ ren ci ler eği - tim iz len ce si nin ya nı sı ra ilk üç yıl için de ta mam lan ma sı ge re - ken 500 sa at lik pra tik ça lış ma ve üçün cü yıl dan iti ba ren de 100 sa at lik staj uy gu la ma la rı nı bi tir mek ve me zu ni yet için ken di sa - nat dal la rın da bir dip lo ma ça lış ma sı ha zır la ya rak mes le ki bil gi - le ri ni ve ye te nek le ri ni ka nıt la mak zo run da dır lar. 8.1.OYUN CU LUK ANA SA NAT DA LI KON TEN JAN: 10 Öğ ren ci GE NEL BİL Gİ LER Oyun cu luk Ana sa nat Da lı ül ke miz de üni ver si te dü ze yin - de oyun cu luk eği ti mi ve ren bir li sans da lı dır. Ağır lık lı ola rak ti yat ro ala nın da oyun cu luk eği ti mi ya pıl mak ta dır

17 VIII. BÖLÜMLER HAKKINDA VIII. BÖLÜMLER HAKKINDA 8.2.DRA MA TİK YA ZAR LIK ANA SA NAT DA LI KON TEN JAN: 10 öğ ren ci GE NEL BİL Gİ LER Dra ma tik Ya zar lık Ana sa nat Da lı ti yat ro, si ne ma, rad yo TV rek lam ya zar lı ğı gi bi Dra ma tik Ya zar lık alan la rın da ürün ve re cek me tin ya zar la rı ye tiş tir mek ama cıy la ku rul muş tur. Öğ ren ci le re dra ma tik ya zar lık tek ni ği nin ge rek tir di ği bil gi ve uy gu la ma la rın ya nı sı ra, Dra ma tur ji Ti yat ro Eleş tir men li ği ve Ti yat ro Araş tır ma cı lı ğı alan la rın da ge rek li for mas yo nu ka za - na cak la rı bir eği tim öğ re tim prog ra mı uy gu la nır. 8.3.SAH NE TASARIMI ANASANAT DALI KON TEN JAN: 10 öğ ren ci GENEL BİL GİLER Sah ne Tasarımı Anasanat Dalı'nın eğitim içeriğini şu sorular la açabiliriz. Çev remiz de görülen her güzel tasarımın kim ler tarafın - dan ve nasıl yapıl dığını hep merak ederiz. Bu tasarım ları ger çek leş tiren ler nasıl bir eğitim le yetişir ler? Han gi alan lar - da çalış malarını sür dürür ler? Sah ne Tasarımı bu tasarım eğitiminin han gi alan larını kap sar? Ne gibi bil gi ve becerileri gerek tirir? "Sah ne Tasarımı" Eğitim Prog ramı; Tiyat ro Sah ne Tasarımı, Televiz yon Set Tasarımı, Sinema Set Tasarımı, Kos - tüm Tasarımı eğitim lerini içer mek tedir. Sah ne Tasarımı öğ - ren cileri Tiyat ro, Televiz yon ve Film dün yasın daki tasarım çalış maları için gereken dekor, kos tüm mak yaj, ışık, ses efekt yapımı vb. ders leri kuram sal ve uy gulamalı olarak al mak - tadır lar. Sah ne Tasarımı Anasanat Dalı; tiyat ro, opera, bale, sinema ve televiz yon alan ların da ih tiyaç duyulan kos tüm kreatörü, dekor ve ışık sanat çılarını yetiş tir meyi amaç - lamak tadır. Ay rıca mezun lar iç mimar lık alanın da ev, iş yeri, büro dekoras yonu ve fuar lar da stand tasarım ları da yapabil mek tedir ler. Böy lece çalış ma olanak larını geniş let - mek ve bu alan lar da da aranılan başarılı birer tasarım cı olarak isim yap mak fır sat larını değer len direbil mek tedir ler. Mobil ya tasarımı ve rek lam ajans ların da çekilen film ler de sanat yönet men liği yine Sah ne Tasarımı mezun larının çalış - ma alan ların dan dır. 9. MÜZiK BiLiM LERi BÖLÜMÜ KON TEN JAN: 25 öğ ren ci GE NEL BİL Gİ LER Müzik Bilimleri Anabilimdalı ve Müzik Teknolojisi Anabilimdalı programlarında; ülkemizin gereksinim duyduğu müzik bilimci müzik teknolojisi uzmanı yetiştirmeyi hedefler. 9.1.MÜZiK BİLİM LERİ ANABİLİM DALI KON TEN JAN: 15 öğ ren ci GENEL BİL GİLER Müziğin sanat sal ve kül türel ol gu olarak in celen mesin - de gerek li olan yön tem ve tek nik lerin, kül türel birikimin sağ lan masıdır. 9.2.MÜZiK TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI KON TEN JAN: 10 öğ ren ci GENEL BİL GİLER Mü zik üre ti mi nin tek no lo jik bo yu tun da profesyonel ses ka yıt, seslendirme, radyo ve televizyon yayıncılığı, bilgisayarla müzik üretimi gibi alanlara uzman bireyler yetiştirir

18 IX. SINAVLAR HAKKINDA IX. SINAVLAR HAKKINDA GSF Gi riş Sı nav la rı iki ay rı grup ta yapılmaktadır. Bir gru bun sı nav la rı na gi ren ler di ğer gru bun sınavına giremez ler. 1. Grup Sı nav la rıy la öğ ren ci alan bö lüm ler: Re sim, Hey kel, Gra fik, Teks til ve Moda Tasarımı (Gi yim Ta sa rı mı, Bas kı Ta sa rı mı, Do ku ma Tasarımı, Mo da Ak se su ar Ta sa rı mı), Se ra mik, Ge le nek sel Türk El Sa nat la rı (Ha lı Ki lim ve Es ki Ku maş De sen le ri Ana sa nat Da lı, Çi ni ci lik ve Çi ni Ona rı mı Ana sa nat Da lı, Tez hip Ana sa nat Da lı), Sah ne Ta sa rı mı, Fo toğ raf. 2. Grup Sı nav la rıy la öğ ren ci alan bö lüm ler: Oyun cu luk, Dra ma tik Ya zar lık, Mü zik Bi lim le ri, Müzik Teknolojisi. 1. GRUP SI NAV LA RI Sı nav lar iki aşa ma lı dır. Fo toğ raf Bö lü mü nün sı na vı dı şın - da, 1. grup ta yer alan di ğer bö lüm le rin sı nav la rı or tak tır. 1. Aşa ma: ele me ni te li ğin de ki dört sa at lik De sen Sı na - vı dan oluş mak ta dır. 1. Aşa ma yı ge çen aday lar 2. aşa ma sı nav la rı na ka tı la bi lir ler. 2. Aşa ma: - Dört sa at lik Ha yal den Re sim, - Dört sa at lik Renk li Re sim ve - Dört sa at lik De sen sı nav la rın dan olu şur. Fo toğ raf Bö lü mü Ye te nek Sı nav la rı Sı nav lar iki aşa ma lı dır. 1. Aşa ma: İlk aşa ma da aday lar, ikin ci aşa ma özel ye te - nek sı nav la rı na ka tıl mak için ye ter li dü zey de olup ol ma dık - la rı nı ölç me yi amaç la yan, ele me ni te li ğin de çok tan seç me li test sı na vı na alı nır lar. 2. Aşa ma: Port fol yo Ha zır la ma ve Ko nu lu Fo toğ raf Çe ki mi şek lin de iki bö lüm den olu şur. So nuç lar tam not 100 (yüz) üze rin den de ğer len di ri lir. a) Port fol yo Ha zır la ma: Bi rin ci aşa ma sı na vın da ba şa rı lı olan aday lar sap ta nan ko - nu ya gö re bir port fol yo ha zır la yıp sı nav ko mis yo nu na tes - lim eder ler. Bu port fol yo da; 1- Si yah-be yaz, ve/ ya da renk li 13x18 cm den bü yük ol ma yan 10 fo toğ raf yer ala cak tır, 2- Fo toğ raf lar, ne ga tif le riy le bir lik te dü zen li bir dos ya ola rak su nu la cak tır. b) Ko nu lu Fo toğ raf Çe ki mi: Aday lar, sı nav ko mis yo nun ca be lir le nen ko nu çer çe ve sin de fo toğ raf çe ke cek ler dir

19 IX. SINAVLAR HAKKINDA IX. SINAVLAR HAKKINDA 2. GRUP SI NAV LA RI Oyun cu luk Ana sa nat Da lı Ye te nek Sı nav la rı Sı nav lar iki aşa ma lı dır. 1. Aşa ma: Bi rin ci aşa ma sı na vı Mi mik, Rit mik, Ses, Ku - lak, Do ğaç la ma, Oku ma, Ref leks, v.b. sı nav lar dan olu şur. Mi - mik ve do ğaç la ma sı nav la rın da aday lar, sı nav ku ru lu nun ken di si ne ve re ce ği bir ko nu yu sö zel an la tı ma baş vur ma dan oy na ya cak lar dır. Rit mik sı na vın da ada yın ritm duy gu su ve be de ni nin mü zi ğe tep ki si de ğer len di ri lir. Ses ve ku lak sı na - vın da ada yın pi ya no eş li ğin de ku lak ve ses ye ti si nin de ğer - len di ril me si ya pı la cak tır. 2. Aşa ma: Bi rin ci aşa ma da ba şa rı lı bu lu nan aday lar ikin ci aşa ma sı na vı na alı nır lar. Bu aşa ma da aday lar ha zır la - dık la rı iki sah ne yi sı nav ku ru lu önün de oy na ya cak lar dır. Aday lar bu sah ne ler dı şın da ta nın mış bir şa ir den se çe cek le - ri bir şi iri de ez be re oku ya cak lar dır. Ba şa rı no tu 100 (yüz) üze rin den de ğer len di ri le cek tir. Ada yın sah ne se çi min de ve ha zır lan ma sın da özen gös - ter me si ge re ken nok ta lar : - Sı nav jü ri si önün de oy nan mak üze re, bi ri tra jik di ğe ri ko mik iki sah ne ha zır la na cak tır. - Sah ne ler, ada yı de ğer len dir me ye ola nak ve re cek bir uzun luk ta ola cak tır. - Aday han gi ya za rın oyu nu nu seç tiy se ya za rı ve oyu - nun ta ma mı üze ri ne bil gi sa hi bi ola cak tır. - Se çi len sah ne ler ez ber le ne cek ve jü ri önün de oy na na - cak ni te lik te ha zır la na cak tır. - Ha zır la nan sah ne de bir den faz la oyun ki şi si var sa aday lar or tak la şa ça lış may la sı na va ka tı la bi lir ler. (Aday, bir - kaç rol ki şi si ni bir den oy na ma ya kal kış ma ya cak tır.) - Ha zır la nan sah ne de vaz ge çil me ye cek ka dar önem li ve ge rek li yar dım cı eş ya ve ak se su arı aday ya nın da ge ti re bi lir. - Aday lar ken di cins le ri ne uy gun rol se çe cek ler dir. (Ör - nek: Ba yan lar er kek rol le ri ni ya da er kek ler ba yan rol le ri ni se çe mez ler) Ak si tak tir de sı nav la ra ka bul edil me ye cek ler dir. Dra ma tik Ya zar lık Ana sa nat Da lı Ye te nek Sı nav la rı Sı nav lar iki aşa ma lı dır. 1. Aşa ma: Bu aşa ma da aday lar dan sı nav ko mis yo nun - ca ve ri le cek ko nu/ ko nu lar üze rin de kom po zis yon yaz ma la - rı is te ne cek tir. Sı nav ka ğıt la rı Fa kül te ta ra fın dan ve ri le cek tir. Aday la rın yan la rın da kur şun ka lem, ka lemt raş ve sil gi ge tir - me le ri ye ter li dir. 2. Aşa ma: Bu aşa ma ya bi rin ci aşa ma da ba şa rı lı gö rü len öğ ren ci ler ka tı lır lar. Aday lar da sı nav ko mis yo nun ca ve ri le - cek ko nu lar üze rin de kom po zis yon lar yaz ma la rı is te ne cek - tir. Bu aşa ma da aday la rın de ği şik an la tım tür le rin de ki ya ra - tı cı lık la rı, fan te zi le ri ön ce lik le de ğer len di ri lir. II. Aşa ma ya zı - lı kom po zis yon la rın dan son ra aday lar ay rı ca gö rüş me ye alı - nır lar. Sı nav ka ğıt la rı fa kül te ta ra fın dan ve ri le cek tir. Aday la - rın yan la rın da kur şun ka lem, ka lemt raş ve sil gi ge tir me le ri ye ter li dir. Bu sınavın başarı notu, yukarıda belir tilen tüm aşamaların ay rı ay rı değer len diril mesi ve tek nota in dir gen - mesi ile tam not 100 üzerin den değer len dirilir. Müzik Bilim leri Bölümü Yetenek Sınav ları 1. Aşama: Bu aşamada Müzik Bilimleri Anabilim Dalı ile Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı için ortak bir müziksel işitme sınavı düzenlenmektedir. Bu sınavda adaylara aralık algılama ve ezgi algılama kategorilerinde sorular yöneltilir. 1. Aşamadan sonraki tüm aşamalar, her anabilim dalı için ayrı ayrı düzenlenmektedir

20 IX. SINAVLAR HAKKINDA X. GİRİŞ SINAVLARI TAKVİMİ Müzik Bilimleri Anabilim Dalı: 2. Aşama Yazılı Sınav: Adaylara müziksel bir olgudan hareketle bir soru ya da bir önerme yöneltilerek adayların düşüncelerini yazılı bir anlatım formuna dönüştürme yetisiyle yöneltilen sorunun çözümlenmesinde ya da verilen önermenin taşıdığı yargının desteklenmesi ya da karşı çıkılmasındaki tutarlılığı ölçümlenmektedir. 3. Aşama Mülakat: Tek tek görüşmeye alınan adayların müzik araştırmacılığına olan ilgileri tarihsel, kuramsal ve metodolijik deneyimleri açısından ölçümlenir. Bu çevrçevede adayların kendini ifade etme ve iletişim becerisi yanın ilgili alandaki literatüre hakimiyeti de sınanır. Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı: 2. Aşama Mesleki İşitme Sınavı: Adayların müzik teknolojisine ilişkin mesleki işitme/algılama becerisinin ölçüldüğü sınavdır. Bu sınavda, kaydedilmiş örneklerden yola çıkarak adayın tını ayrıştırma, ses karşlaştırma becerisi ölçülür. 3. Aşama Test Sınavı: Çoktan seçmeli test sınavında adayın müzik teknolojisine yönelik genel kültür, mantık ve bilgisinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Sınavda ağırlıklı olarak mesleki genel kültür, sektörel yaklaşıma yönelik ayrıştırma ve bilgi becerisi, detay donanım - yazılım bilgisi, dört işleme dayalı temel matematik hesaplamaları vb. konuları içeren sorular sorulur. 4. Aşama Mülakat: Tek tek görüşmeye alınan adayların müzik teknolojisine yönelik eğilimi sorgulanır. Bu aşamada aday eğer varsa, geçmişte yaptığı çalışmaları herhangi bir medya aracılğıyla, (CD, DVD, HDD, Flash...vb) sunabilir ve iki dakika süre ile sınırlı tutulacak çalgı ve/ya da vokal performansını gösterebilir. ÖNKAYIT 4-15 A USTOS 2008 I. ve II. AfiAMA SINAVLARI A USTOS 2008 KESiN KAYITLAR B R NC L STE KAYITLARI 1 ve 2 EYLÜL 2008 YEN LENEN L STE KAYITLARI 3-19 EYLÜL 2008 Yenilenen Liste Kay tlar ile ilgili önemli aç klamalar: 1. Birinci Liste kay tlar n n ard ndan hergün yeniden ilan edilen bölüm listelerinde s ras gelen ö renci kay t yapt racakt r. 2. Adaylar n yenilenen listeleri hergün takip etmeleri gerekmektedir. 3. Kay t s ralar geldi i halde, ilan edilen günde kay t yapt rmayanlar, ilgili bölüme kay t haklar n kaybedeceklerdir. nternet ortam nda sonuçlar için,

21 XI. GRUPLARA GÖRE SINAV TAKVİMİ (1. Grup) 1. Grup Resim, Heykel, Grafik, Tekstil, Seramik, Sahne Tasarım ve Geleneksel Türk El Sanatları Bölümleri 1. Grup Sınav Takvimi Resim, Heykel, Grafik, Tekstil, Seramik, Sahne Tasarım ve Geleneksel Türk El Sanatları Bölümleri TARİH SAAT SINAV TÜRÜ SÜRE A USTOS PTES Aflama DESEN SABAH GRUBU 1. Aflama DESEN Ö LE GRUBU 19 A USTOS SALI A USTOS ÇARfi A fl a m a D E S E N A USTOS PERfi Aflama RENKL 2. Aflama HAYALDEN RES M 22 A USTOS CUMA

22 1. Grup FOTOĞRAF 2. Grup Sınav Takvimi için arka sayfayı çeviriniz. 1. Grup Fotoğraf Bölümü Sınav Takvimi TARİH SAAT SINAV TÜRÜ SÜRE 18 A USTOS PTES A USTOS SALI Aflama ÇOKTAN SEÇMEL TEST 1 SAAT 20 A USTOS ÇARfi Aflama PORTFOLYO HAZIRLAMA 3 SAAT 21 A USTOS PERfi A USTOS CUMA Aflama KONULU ÇEK M

23 2. Grup OYUNCULUK 2. Grup MÜZİK BİLİMLERİ 2. Grup Müzik Bilimleri Bölümü Sınav Takvimi TARİH SAAT MÜZİK BİLİMLERİ AD MÜZİK TEKNOLOJİLERİ AD 18 A USTOS PTES AfiAMA fiitme (ORTAK SINAV) A USTOS SALI AŞAMA: YAZILI SINAV AŞAMA: MESLEKİ İŞİTME A USTOS ÇARfi AŞAMA: MÜLAKAT 3. AŞAMA: TEST SINAVI 4. AŞAMA: MÜLAKAT 21 A USTOS PERfi. Sonuçların Duyurusu Mülakat-devam ve SONUÇLAR 2. Grup Oyunculuk Anasanat Dalı Sınav Takvimi TARİH SAAT SINAV TÜRÜ SÜRE A USTOS PTES A USTOS SALI AfiAMA A USTOS ÇARfi A USTOS PERfi. 22 A USTOS CUMA AfiAMA

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar 3 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2009-2010 SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar Ağustos 2009 2 SU NUŞ Başa rıy la ta mam la dı ğı mız 2008 2009 ama tör fut bol se zo nu nun ar dın dan ye ni

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

Hemşirelikte Güçlendirme

Hemşirelikte Güçlendirme DERLEME Hemşirelikte Güçlendirme Sevim ULUPINAR a a Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Öğretimi AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 30.05.2012 Ka bul Ta

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri İçindekiler Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri Brüksel den Dublin e Cezayir Savaşında Yaşananlar ve Cumhuriyette Bozulmanın

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 yı lı na adı mı mı zı at tı ğı mız bu günler de, hem 1997 yı lı nın, hem de bi raz da ha ge ri ye gi de rek iş

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

İlköğretim MATEMATİK. Öğretmen Kılavuz Kitabı. Özgür KÜÇÜK Durali KARAPINAR

İlköğretim MATEMATİK. Öğretmen Kılavuz Kitabı. Özgür KÜÇÜK Durali KARAPINAR İlköğretim MATEMATİK 3 Öğretmen Kılavuz Kitabı Özgür KÜÇÜK Durali KARAPINAR Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2.05.20 tarih ve 3237 sayılı yazıları (06.05.20-7 sayılı kurul kararı) ile 202-203 öğretim

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

SOLVENCY II. Şirketlerin yaşam tarzını değiştirecek sistem: ten

SOLVENCY II. Şirketlerin yaşam tarzını değiştirecek sistem: ten ten N SAN-HAZ RAN 2013 SAYI: 32 Şirketlerin yaşam tarzını değiştirecek sistem: SOLVENCY II 2014 yılı başında Avrupa Birliği nde kısmen yürürlüğe girecek olan sistemin amacı; sigorta sektöründe bilançonun

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 17 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 344 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

Dinlerarası Diyaloğa Karşı İnsanî Diyalog

Dinlerarası Diyaloğa Karşı İnsanî Diyalog Dinlerarası Diyaloğa Karşı İnsanî Diyalog Prof.Dr. Mehmet BAYRAKDAR a a Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Bölümü, ANKARA ÖZET bu makalemizde dinlerarası diyaloğa

Detaylı

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Doç.Dr. Celaleddin ÇELİK a a Din Sosyolojisi AD, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kayseri Ya

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Doç.Dr. Kemaleddin TAŞ, a Adem GÜRLER b a Din Sosyolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta b Sosyolog,

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Özürlülerin Analizi

Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Özürlülerin Analizi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Özürlülerin Analizi Dr. Taner AKAR, a Dr. Birol DEMİREL a a Adli Tıp AD, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 21.10.2008

Detaylı

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Devrimci İşçi Hareketi Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Gürdoğan İşçi Özel sayı: 4 Fiyatı: 50 Krş Devrimci

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

BIRLIK ten. Sigortaya Etkisi Sigorta. Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin

BIRLIK ten. Sigortaya Etkisi Sigorta. Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2011 SAYI: 25 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin Sigortaya Etkisi Sigorta flirketleri, yang na karfl

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Protezinizle İlk Dokunuş

Protezinizle İlk Dokunuş Protezinizle İlk Dokunuş Üst Ekstremite Protezleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler indeks Bizim Ölçümüz İnsan 3 Kol Protezleri 4 Anatomi ve Tıbbi Terimler 5 Protez Tipleri 6 Elektronik El Sistemleri 8 Sensör

Detaylı