KL N K ÇALIfiMA. Dr. Alper CEYLAN, Dr. Ahmet KÖYBAfiIO LU, Dr. Korhan ASAL, Dr. Yusuf KIZIL, Dr. Erdo an NAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KL N K ÇALIfiMA. Dr. Alper CEYLAN, Dr. Ahmet KÖYBAfiIO LU, Dr. Korhan ASAL, Dr. Yusuf KIZIL, Dr. Erdo an NAL"

Transkript

1 Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2003;11(6): KL N K ÇALIfiMA Horizontal supraglottik larenjektomi uygulanan hastalarda farenjeal nörektomi ve krikofarenjeal miyotominin ameliyat sonras yutma fonksiyonu üzerine etkileri The effects of pharyngeal neurectomy and cricopharyngeal myotomy on postoperative deglutition in patients undergoing horizontal supraglottic laryngectomy Dr. Alper CEYLAN, Dr. Ahmet KÖYBAfiIO LU, Dr. Korhan ASAL, Dr. Yusuf KIZIL, Dr. Erdo an NAL Amaç: Horizontal supraglottik larenjektomi (HSL) uygulanan hastalarda farenjeal nörektomi (FN) ile krikofarenjeal miyotominin (KFM) ameliyat sonras yutma fonksiyonu üzerine etkileri karfl laflt r ld. Hastalar ve Yöntemler: Çal flmaya yass epitel hücreli larenks karsinomu nedeniyle HSL uygulanan 20 erkek hasta (ort. yafl 53; da l m 39-67) al nd. Olgular n ikisinde T 1, 16 s nda T 2, ikisinde T 3 tümör vard. Hiçbirine ameliyat öncesinde radyoterapi uygulanmam flt. Krikofarenjeal kas spazm n azaltmak amac yla, HSL ile birlikte rastgele seçimle 11 hastaya KFM, dokuzuna FN uyguland. ki hasta grubu ameliyat sonras dönemde a zdan beslenmeye bafllama zaman aç s ndan karfl laflt r ld. Bulgul a r : A zdan g da al m na bafllama süresi iki grup aras nda anlaml farkl l k göstermedi (KFM grubunda ortalama 27 gün, da l m gün; FN grubunda 25 gün, da l m gün; p>0.05). Primer tümörün evresi ile oral g da al m na bafllama süresi aras nda da anlaml iliflki saptanmad (p>0.05). ki yöntemde de herhangi bir komplikasyonla karfl lafl lmad. Sonuç: Supraglottik parsiyel larenjektomilerde krikofarenjeal kas spazm n azaltmada daha kolay ve güvenli bir yöntem olan FN nin KFM kadar etkili oldu u sonucuna var ld. Anahtar Sözcükler: Yutma bozukluklar /cerrahi/önleme ve konrol; glottis; larenks kaslar /fizyoloji/cerrahi; larenks neoplazileri/cerrahi; larenjektomi/yöntem; boyun diseksiyonu; farenks kaslar /inervasyon; farenks/cerrahi. Obj e c t i v e s : We compared the effects of pharyngeal neurectomy (PN) and cricopharyngeal myotomy (CPM) on postoperative deglutition in patients undergoing horizontal supraglottic laryngectomy (HSL). Patients and Methods: The study included 20 male patients (mean age 53 years; range 39 to 67 years) who underwent HSL for squamous cell carcinoma of the larynx. Tumor stages were T 1 in two, T 2 in 16, and T 3 in two patients. None had received radiotherapy before surgery. In order to decrease cricopharyngeal muscle spasm following HSL, the patients were randomly chosen for CPM (n=11 ) and PN (n=9). The two groups were compared with respect to the time to postoperative oral food intake. Results: No significant difference was found with respect to the time to postoperative oral feeding (mean 27 days, range 16 to 45 days in the CPM group; mean 25 days, range 16 to 36 days in the PN group; p>0.05). No significant relationship existed between primary tumor stages and the time to oral feeding (p>0.05). No complications were encountered in the two patient groups. Conclusion: In supraglottic partial laryngectomies, PN seems to be as effective as CPM to decrease p o s t o p- erative cricopharyngeal muscle spasm, with additional advantages of ease and safety. K ey Words: Deglutition disorders/surgery/prevention & control; glottis; laryngeal muscles/physiology/surgery; laryngeal neoplasms/surgery; laryngectomy/methods; neck dissection; pharyngeal muscles/innervation; pharynx/surgery. Gazi Üniversitesi T p Fakültesi, Kulak Burun Bo az Hastal klar Anabilim Dal, Ankara. Dergiye gelifl tarihi: 11 Nisan Yay n için kabul tarihi: 29 Eylül letiflim adresi: Dr. Alper Ceylan. Kavac k Subayevleri, Cihangir Cad., No: 29/5, Keçiören, Ankara. Tel: Faks: e-posta: 170 Department of Otolaryngology, Medicine Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey. Received: April 11, Accepted for publication: September 29, Correspondence: Dr. Alper Ceylan. Kavac k Subayevleri, Cihangir Cad., No: 29/5, Keçiören, Ankara, Turkey. Tel: Fax:

2 Horizontal supraglottik larenjektomi (HSL), supraglottik bölgenin seçilmifl malign neoplazilerinin tedavisinde kullan lan ve yutma, solunum ve konuflma fonksiyonlar n koruyan bir cerrahi yönt e m d i r. [ 1, 2 ] Horizontal supraglottik lare n j e k t o m i n i n teorik temeli, bu bölgenin embriyolojik kökeninin ve lenfatik drenaj n n glottik ve subglottik bölgeden farkl olmas d r. [ 3, 4 ] Standart HSL tekni inde supraglottik yap lar, ventrikülün çat s, band ventr i k ü l l e r, epiglot, ariepiglottik foldlar n anterior k sm ç kar l r. Horizontal supraglottik larenjektomi sonras ortaya ç kabilecek en önemli ifllevsel sorunlar yutma güçlü ü ve aspirasyondur. Bu sorunlar hastanede yatma süresini art rmakta, bazen de hasta yaflam n tehdit edici pnömoniye yol açabilmektedir. Glottik sfinkterin kapanmas, epiglotun lare n j e a l girifl üzerine depresyonu, dil kökü deste i ile tirohiyoid kompleksin elevasyonu ve krikofare n j e a l kas n gevflemesi, yiyece in soluk borusuna kaçmas n engelleyen önemli mekanizmalard r. Parsiyel l a renjeal cerrahi bu mekanizmalardan bir ya da birkaç n bozabilir. Ameliyat sonras disfaji ve aspirasyonun etyolojik faktörleri aras nda krikofarenjeal kas spazm oldu u düflünülmüfl, baz yazarlar yutma fonksiyonuna yard mc olmak ve aspirasyonu önlemek için krikofarenjeal miyotominin (KFM) ameliyat sonunda yap lmas n önermifll e rd i r. [ 3, 5, 6 ] Lauerma ve ark. [ 7 ] köpekler üzerinde yapm fl olduklar elektromiyografik çal flmada, HSL sonras yap lan KFM ile krikofarengeus kas - n n spazmodik kas lmas n n ortadan kalkt n bild i r m i fl l e rd i r. Sasaki ve ark. [ 8 ] da HSL sonras KFM yap lan hastalarda, üst özofagus sfinkter istirahat bas nc n KFM yap lmayanlara göre daha düflük b u l m u fl l a rd r. K r i k o f a rengeus kas spazm n engellemek amac yla uygulanan bir di er yöntem farenjeal nöre k- tomidir (FN). Farengoözofajeal bas nc düflüren bu yöntemle, total larenjektomili hastalarda ses re s t o- rasyonunda baflar sa land bildirilmifltir. [ 9 ] B l o m ve ark. [ 10 ] KFM ile FN nin farengoözofajeal spazm önlemede eflit derecede etkili oldu unu bildirmifll e rd i r. Parsiyel larenjektomi uygulanan olgulard a FN nin ameliyat sonras yutma fonksiyonu üzerine etkisini de erlendiren veya FN ile KFM yi karfl laflt ran bir çal flmaya rastlamad k. Bu çal flmada, HSL uygulanan hastalarda, KFM ile FN nin ameliyat sonras yutma fonksiyonu üzerine etkileri karfl l a fl t r l d. HASTALAR VE YÖNTEMLER May s 1994-Ekim 2002 tarihleri aras nda Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Kulak Burun Bo az Klini i nde yass hücreli larenks karsinomu nedeniyle HSL uygulanan 20 erkek hasta (ort. yafl 53; da l m 39-67), ameliyat sonras dönemde a zdan g da al - m na bafllama zaman aç s ndan geriye dönük olarak de erlendirildi. Hastalara genel fizik ve baflboyun muayenesi yap ld. Tümünde genel anestezi alt nda direkt larengoskopi ve biyopsi ifllemine b a fl v u rularak, patolojinin supraglottik bölgenin yass hücreli karsinomu oldu u ve tümörün vokal k o rdlara uzan m göstermedi i kesinlefltirildi. Olgular n ikisinde T 1, 16 s nda T 2, ikisinde T 3 t ü m ö r saptand. Hiçbirine ameliyat öncesinde radyoterapi uygulanmam flt. Hastalara, trakeotomi sonras tek veya iki tarafl boyun diseksiyonu uygulanmas n n a rd ndan HSL yap ld. Tüm olgularda dil kökü korundu. Ameliyat s ras nda nazogastrik tüp yerlefltirildi. Ameliyat sonras nda yutma fonksiyonunu iyilefltirmek, aspirasyon ve pnömoni gibi komplikasyonlar engellemek amac yla rastgele seçimle 11 hastaya (ort. yafl 54) KFM, dokuz hastaya (ort. yafl 48) FN uyguland. Uygulanan boyun diseksiyonlar Tablo I de gösterildi. Hastalar n ameliyat öncesi ve sonras dönemdeki kognitif fonksiyonlar normaldi ve a zdan beslenme motivasyonunda soru n y a fl a n m a d. Krikofarenjeal miyotomi tekni inde, tümörün ç - kar lmas n takiben, farenks lümenine krikoid k k rdak seviyesinde iflaret parma n n sokulmas yla krikofarengeus adalesi bulundu ve kas bistüri ile, mu- TABLO I FARENJEAL NÖREKTOM VE KR KOFARENJEAL M YOTOM YAPILAN GRUPLARDA BOYUN D SEKS YONU T PLER Boyun diseksiyonu tipi Farenjeal Krikofarenjeal nörektomi miyotomi hasta say s hasta say s Tek tarafl RBD/MRBD 3 5 Bir tarafa RBD/MRBD, 3 3 karfl tarafa LBD ki tarafl LBD 3 3 RBD: Radikal boyun diseksiyonu; MRBD: Modifiye radikal boyun diseksiyonu; LBD: Lateral boyun diseksiyonu. 171

3 kozaya kadar ve mukozaya zarar vermeden insize edildi Farenjeal nörektomi tekni inde, fare n j e a l pleksusun ana trunkusu retrofarenjeal bölgede süperior tiroit arter seviyesinde bulundu. Yerleflimden emin olmak için, sinirler uyar larak orta ve inferior farenjeal konstriktör kaslar n hareketi gözlendi. Daha sonra birkaç milimetrelik sinir dokusu rezeke edildi. Ameliyat sonras birinci günde hastalar nazogastrik tüpten beslenmeye baflland. A zdan beslenmeye ameliyat sonras 12. günde jöle gibi yar kat g dalar n hekim kontrolünde denenmesi ile baflland ; a zdan verilen g dalar n tolere edilip edilmedi i gözlendi. A zdan g daya bafllama zaman ameliyat sonras nda, hiç aspirasyonun olmad ve destek beslenmenin gerekmedi i a zdan beslenme için geçen süre olarak belirlendi. ki tedavi grubu a zdan beslenmeye bafllama zamanlar aç s ndan SPSS program nda ba ms z örnek t-testi kullan larak karfl laflt r ld. BULGULAR ki grup aras nda primer tümör evresi, ortalama yafl ve uygulanan boyun diseksiyon tipi aç s ndan anlaml farkl l k bulunmad. Krikofarenjeal miyotomi uygulanan hastalar n ortalama 27 günde (16-45 gün), FN uygulanan hastalar n ortalama 25 günde (16-36 gün) a zdan beslenmeye bafllad görüldü. ki grup aras nda a zdan g dalara bafllama zaman aç s ndan anlaml fark bulunmad (p>0.05). Primer tümörün evresi ile oral g dalara bafllama zaman aras nda da anlaml bir iliflki saptanmad (p>0.05) (Tablo II). Her iki yöntemde de herhangi bir komplikasyonla karfl lafl lmad. TARTIfiMA Normal yutman n gerçekleflebilmesi için bolusun itilmesi, farenjeal konstriktör kaslar n kas lmas, üst özofajeal sfinkterin gevflemesi, larenksin yukar ve öne hareketi, epiglot ve ariepiglottik katlant lar n bariyer etkisi ve glottik kapanman n gerçekleflmesi gibi bir dizi nöromusküler olay n birbiriyle uyumlu flekilde gerçekleflmesi gere k i r. Supraglottik l a renjektomi ameliyat nda, hava yolunu koru y a n, l a renksin iskelet deste ini sa layan önemli yap lar ç k a r l m a k t a d r. Horizontal supraglottik lare n j e k- tomi sonras nda hava yolunun korunmas, sadece glottik kapanma ve dil kökünün geriye do ru hareketi ile olur. Krikofarengeus kas n n gevflemesinin, TABLO II TÜMÖR EVRES NE GÖRE A IZDAN GIDAYA BAfiLAMA SÜRES Hasta A zdan g daya Da l m say s bafllama süresi (ort. gün) T T T l a renksin öne ve yukar ya do ru hareketi ile birlikte, üst özofajeal sfinkterin aç lmas için en önemli katk y sa lad bildirilmifltir. [ 11, 12 ] Genel olarak, glottisin ameliyat sonras ndaki pozisyonu, öncesindeki pozisyonundan daha yüksektedir ve yiyeceklerin ilerledi i yol ile hava yolu aras ndaki mesafe daralm flt r. Özellikle bu hastalar, hava yolunu kapatmada güçlük çekerler ve yutma s ras nda yiyecekleri aspire edebilirler. Ayr ca, bu hastalar n farenksinde yutma sonras nda art k yiyecekler kalabilir ve bunlar da aspire edilebilir. [ ] Yiyeceklerin aspirasyonu ve buna ba l geliflen p n ö m o n i l e r, supraglottik larenjektomiler sonras oluflan ve hastanede yatma süresini uzatan en önemli etkenlerdir. [2-17] Parsiyel larenjektomilerden sonra yutma rehabilitasyonu gerekmektedir. Ancak, günümüzde birçok klinikte hastanede kalma süreleri k salt lmaya çal fl ld ndan, bu hastalar, yutma fonksiyonlar ve beslenmeleri yeterli seviyeye ulaflmadan taburcu edilmekte; bunlar n bir k sm aspirasyon pnömonisi, genel durum bozuklu u ve dehidratasyon gibi nedenlerle tekrar hastaneye yatmak zorunda kalmaktad r. Ayr ca, uzam fl nazogastrik beslenmeye ba l farenjeal fistül geliflimi de bildirilmifltir. [18] Supraglottik larenjektomilerde yiyeceklerin farenkse ilerleyiflinde normal bas nç oluflmaz. Krikofarenjeal miyotomi ve FN nin amac, yutma s ras nda krikofarengeus kas n n aç lmas na yard mc olarak, yiyeceklerin daha kolay yutulmas n sa lamak ve böylece aspirasyona engel olmakt r. Supraglottik larenjektomi yap lan olgularda miyotominin yutma fonksiyonuna yard mc olaca ve ameliyat sonras aspirasyonu azaltaca belirtilmifltir. [5,19] Bununla birlikte, parsiyel larenjeal cerrahi uygulanan olgularda miyotominin yarar olmad n bildiren yay nlar da bulunmaktad r. [13,15,20] Baz yazarlar bafl boyun kanserlerinin rezeksiyonu sonras nda miyotomi yap lmas n önermifllerdir. [21,22] Miyotomi ayn zamanda, 172

4 total larenjektomili hastalarda ameliyat sonras konuflma rehabilitasyonuna katk da bulunmas amac yla da kullan lmaktad r. [23] Miyotomiyle ilgili komplikasyonlar aras nda f a renjeal s z nt, re k ü ren larenjeal sinir yaralanmas ve kas liflerinin tam olmayan kesimi nedeniyle re k ü ren disfaji say lmaktad r. [ 23 ] Total lare n j e k t o m i sonras nda gerçeklefltirilen miyotominin komplikasyonlar aras nda yer alan farengokutanöz fistüllerin, hastalar n %11-19 unda görüldü ü ve hastanede yat fl süresini uzatt bildirilmifltir. [ 24, 25 ] Ayr ca, bölgede fibröz skar dokusu geliflebilmekte, f a renjeal parezi ve özofagus motilite bozuklu u g ö r ü l e b i l m e k t e d i r. [ 26 ] Olgular m zda miyotomiye ba l komplikasyon görülmedi. F a renjeal nörektomi, ameliyat sonras morbiditeyi art rmadan farengoözofajeal spazm önleyen bir tekniktir. Krikofarenjeal miyotomi nedeniyle oluflan komplikasyonlardan kaç nmak ve trakeaözofajeal flant sonras baflar s zl azaltmak amac yla önerilmifltir. [ 9 ] F a renjeal nörektomi anatomik olarak daha az hasar oluflturan bir tekniktir. Fare n j e a l n ö rektomi s ras nda konstriktör kaslar kesmek gerekmedi i için farenjeal duvar n vasküler yap lar hasar görmez. Krikofarenjeal miyotomi ile karfl laflt r ld nda farengoözofajeal spazm ayn miktard a önledi i bildirilmifltir. [ 1 0 ] Çal flmam zda, HSL uygulanan hastalarda KFM ile FN nin ameliyat sonras yutma fonksiyonu üzerine etkisinin benzer oldu u s a p t a n d. Horizontal supraglottik lare n j e k t o m i l e rde, krik o f a renjeal kas spazm n azaltmak amac yla, krik o f a renjeal miyotomiye göre daha kolay ve güvenli olan, ayn zamanda bu teknik kadar etkili olan f a renjeal nörektominin tercih edilmesi gere k t i i n i d ü fl ü n ü y o ru z. KAYNAKLAR 1. Bocca E, Pignataro O, Oldini C. Supraglottic laryngectomy: 30 years of experience. Ann Otol Rhinol Laryngol 1983;92(1 Pt 1): Burstein FD, Calcaterra TC. Supraglottic laryngectomy: series report and analysis of results. Laryngoscope 1985;95(7 Pt 1): Som ML. Conservation surgery for carcinoma of the supraglottis. J Laryngol Otol 1970;84: Ogura JH. Supraglottic subtotal laryngectomy and radical neck dissection for carcinoma of the epiglottis. Laryngoscope 1958;68: Ogura JH, Biller HF. Conservation surgery in cancer of the head and neck. Otolaryngol Clin North Am 1969; 2: Mitchell RL, Armanini GB. Cricopharyngeal myotomy: treatment of dysphagia. Ann Surg 1975;181: Lauerma KS, Harvey JE, Ogura JH. Cricopharyngeal myotomy in subtotal supraglottic laryngectomy: an experimental study. Laryngoscope 1972;82: Sasaki CT, Joe JK, Albert S. Efficacy of adjunctive cricopharyngeus myotomy in supraglottic laryngectomy. Dysphagia 2001;16: Singer MI, Blom ED, Hamaker RC. Pharyngeal plexus n e u rectomy for alaryngeal speech re h a b i l i t a t i o n. Laryngoscope 1986;96: Blom ED, Pauloski BR, Hamaker RC. Functional outcome after surgery for prevention of pharyngospasms in tracheoesophageal speakers. Part I: Speech characteristics. Laryngoscope 1995;105: Jacob P, Kahrilas PJ, Logemann JA, Shah V, Ha T. Upper esophageal sphincter opening and modulation during swallowing. Gastro e n t e rology 1989;97: Cook IJ, Dodds WJ, Dantas RO, Massey B, Kern MK, Lang IM, et al. Opening mechanisms of the human upper esophageal sphincter. Am J Physiol 1989;257(5 Pt 1): G Litton WB, Leonard JR. Aspiration after partial laryngectomy: cineradiographic studies. Laryngoscope 1969;79: Staple TW, Ogura JH. Cineradiography of the swallowing mechanism following supraglottic subtotal laryngect o m y. Radiology 1966;87: Flores TC, Wood BG, Levine HL, Koegel L Jr, Tucker HM. Factors in successful deglutition following supraglottic laryngeal surgery. Ann Otol Rhinol Laryngol 1982;91(6 Pt 1): McConnel FM, Mendelsohn MS, Logemann JA. Manofluorography of deglutition after supraglottic laryngectomy. Head Neck Surg 1987;9: Wasserman T, Murry T, Johnson JT, Myers EN. Management of swallowing in supraglottic and extended supraglottic laryngectomy patients. Head Neck 2001;23: Hirano M, Kurita S, Tateishi M, Matsuoka H. Deglutition following supraglottic horizontal laryng e c t o m y. Ann Otol Rhinol Laryngol 1987;96(1 Pt 1): Ogura JH, Saltzstein SL, Spjut HJ. Experiences with conservation surgery in laryngeal and pharyngeal carcinoma. Laryngoscope 1961;71: Jacobs JR, Logemann J, Pajak TF, Pauloski BR, Collins S, Casiano RR, et al. Failure of cricopharyngeal myotomy to improve dysphagia following head and neck cancer s u rg e r y. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1999;125: Chodosh PL. Cricopharyngeal myotomy in the treatment of dysphagia. Laryngoscope 1975;85(11 pt 1): Sessions DG, Zill R, Schwartz SL. Deglutition after conservation surgery for cancer of the larynx and hypopharynx. Otolaryngol Head Neck Surg 1979;87: Campbell BH, Tuominen TC, Toohill RJ. The risk and 173

5 complications of aspiration following cricopharyngeal myotomy. Am J Med 1997;103:61S Mahieu HF, Annyas AA, Schutte HK, Van der Jagt EJ. Pharyngoesophageal myotomy for vocal rehabilitation of laryngectomees. Laryngoscope 1987;97: Scott PM, Bleach NR, Perry AR, Cheesman AD. Complications of pharyngeal myotomy for alaryngeal voice rehabilitation. J Laryngol Otol 1993;107: Spiegel JR, Albright JT. The failure of cricopharyngeal myotomy to improve postoperative dysphagia: is videof l u o roscopic diagnosis adequate? Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2000;126:

Supraglottik larenks kanserlerinin cerrahi tedavisinde onkolojik sonuçlar m z

Supraglottik larenks kanserlerinin cerrahi tedavisinde onkolojik sonuçlar m z Klinik Araflt rma / Clinical Research J Med Updates 2013;3(1):8-12 doi:10.2399/jmu.2013001003 Supraglottik larenks kanserlerinin cerrahi tedavisinde onkolojik sonuçlar m z Oncologic outcomes of surgical

Detaylı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Genel olarak; Tümör hacmi arttıkça Evre ilerledikçe Kombine

Detaylı

Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi

Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 51-55/Ocak 2015 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Vertical and Supracricoid

Detaylı

Larenks kanserli hastalarda cerrahi ve radyoterapi sonras tiroid fonksiyonlar n n prospektif olarak de erlendirilmesi

Larenks kanserli hastalarda cerrahi ve radyoterapi sonras tiroid fonksiyonlar n n prospektif olarak de erlendirilmesi ARAfiTIRMA / RESEARCH ARTICLE TKBBV 2008 Gelifl tarihi / Received: Eylül / September 15, 2008 Kabul tarihi / Accepted: Eylül / September 20, 2008 Online yay n tarihi / Published online: Eylül / September

Detaylı

Total Larenjektomi Sonras A zdan Erken Beslenmenin Farengokütanöz Fistül Geliflimi Üzerine Etkisi

Total Larenjektomi Sonras A zdan Erken Beslenmenin Farengokütanöz Fistül Geliflimi Üzerine Etkisi TKBBV 2005 Accepted after revision / Düzelti sonras kabul tarihi: Ekim / October 27, 2004 Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi Total Larenjektomi Sonras A zdan Erken Beslenmenin

Detaylı

Provox ses protezinin kullan m süresini etkileyen faktörler

Provox ses protezinin kullan m süresini etkileyen faktörler Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2004;13(5-6):126-131 KL N K ÇALIfiMA Provox ses protezinin kullan m süresini etkileyen faktörler Factors that affect in situ lifetime of Provox voice prosthesis Dr. Deniz DEM

Detaylı

Erken evre glottik karsinomlarda parsiyel cerrahi tedavi

Erken evre glottik karsinomlarda parsiyel cerrahi tedavi ARAfiTIRMA / RESEARCH ARTICLE TKBBV 2008 Gelifl tarihi / Received: Kas m / November 19, 2007 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: fiubat / February 8, 2008 Online yay n tarihi / Published

Detaylı

PARS YEL LARENJEKTOM SONRASI YUTMA F ZYOLOJ S NDEK DE fi MLER

PARS YEL LARENJEKTOM SONRASI YUTMA F ZYOLOJ S NDEK DE fi MLER PARS YEL LARENJEKTOM SONRASI YUTMA F ZYOLOJ S NDEK DE fi MLER *An l TUNCAY, *Ali T T Z, *Müge ÖZCAN *Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi 1. KBB Klini i ÖZET Parsiyel larenjektomiler sonras oluflan

Detaylı

Total larenjektomi sonrası stomal nüks: Risk faktörlerinin klinik ve patolojik analizi

Total larenjektomi sonrası stomal nüks: Risk faktörlerinin klinik ve patolojik analizi BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2009;9():6-50 Çalışma - Araştırma / Original Article 6 Total larenjektomi sonrası stomal nüks:

Detaylı

TOTAL LARENJEKTOMİ SONRASI SES RESTORASYONU

TOTAL LARENJEKTOMİ SONRASI SES RESTORASYONU K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, Cilt 2 Sayı; 2, 1994 Dr.İstemihan Akın ve ark. TOTAL LARENJEKTOMİ SONRASI SES RESTORASYONU VOICE RESTORATION AFTER TOTAL LARYNGECTOMY Dr. İstemihan AKIN (*), Dr.

Detaylı

Larenks kanserinin preoperatif, intraoperatif ve postoperatif evrelemelerinin karşılaştırılması

Larenks kanserinin preoperatif, intraoperatif ve postoperatif evrelemelerinin karşılaştırılması TKBB & BBCD 2012 Larenks kanserleri indirekt ve direkt laringoskopi ile saptanır. Bu metodlar, tümörün gerçek sınırlarını ve büyüklüğünü göstermede yetersiz kalmaktadır. Çünkü sadece mukozal yüzeyler gözlenmekte,

Detaylı

Total larenjektomili hastalarda ses protezi ile konuflma rehabilitasyonu

Total larenjektomili hastalarda ses protezi ile konuflma rehabilitasyonu TKBBV 2010 Gelifl tarihi / Received: Nisan / April 27, 2011 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Haziran / June 7, 2010 Online yay n tarihi / Published online: May s / May 16, 2011 doi:

Detaylı

Near Total Larenjektomi Tecrübelerimiz

Near Total Larenjektomi Tecrübelerimiz Our Experience in Near Total Laryngectomy Bayram VEYSELLER1, Fadlullah AKSOY1, Yavuz Selim YILDIRIM1, Orhan ÖZTURAN1 1SB Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Kulak Burun Boğaz Kliniği, İSTANBUL ÖZET

Detaylı

Total larenjektomi sonrası farengokutanöz fistül: Sıklığı, etkileyen faktörler ve tedavi yaklaşımı

Total larenjektomi sonrası farengokutanöz fistül: Sıklığı, etkileyen faktörler ve tedavi yaklaşımı Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2008;18(6):349-354 KLİNİK ÇALIŞMA Total larenjektomi sonrası farengokutanöz fistül: Sıklığı, etkileyen faktörler ve tedavi yaklaşımı Pharyngocutaneous fistula after total laryngectomy:

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Larenks kanserlerinde tümör yerleşimine göre invazyon derinliği ve tümör çapının değerlendirilmesi

Larenks kanserlerinde tümör yerleşimine göre invazyon derinliği ve tümör çapının değerlendirilmesi Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2008;18(5):284-288 KLİNİK ÇALIŞMA Larenks kanserlerinde tümör yerleşimine göre invazyon derinliği ve tümör çapının değerlendirilmesi Evaluation of depth of invasion and tumor

Detaylı

Ethem fiahin, Ebru Tafl, fiükran Vural, Yusuf Eren, Celalettin Demir, Nihat Ayan, Ali Okan Gürsel

Ethem fiahin, Ebru Tafl, fiükran Vural, Yusuf Eren, Celalettin Demir, Nihat Ayan, Ali Okan Gürsel Derleme / Review Total Larenjektomi Sonras Farengokutanöz Fistül Oluflumundaki Predispozan Faktörler Ethem fiahin, Ebru Tafl, fiükran Vural, Yusuf Eren, Celalettin Demir, Nihat Ayan, Ali Okan Gürsel Bak

Detaylı

Aç k teknik fonksiyonel boyun diseksiyonu

Aç k teknik fonksiyonel boyun diseksiyonu TKBBV 2008 Gelifl tarihi / Received: Eylül / September 15, 2008 Kabul tarihi / Accepted: Eylül / September 20, 2008 Online yay n tarihi / Published online: Eylül / September 26, 2008 doi: 10.2399/tao.08.ss039

Detaylı

Total larenjektomi sonras nda farengokutanöz fistül s kl ve risk faktörlerinin analizi

Total larenjektomi sonras nda farengokutanöz fistül s kl ve risk faktörlerinin analizi Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2007;17(5):260-264 KL N K ÇALIfiMA Total larenjektomi sonras nda farengokutanöz fistül s kl ve risk faktörlerinin analizi Pharyngocutaneous fistula after total laryngectomy:

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.11.2012 Acil Servis Hemşire İzlem Formu ifadesi kaldırıldı. 01 Yerine Acil Servis hasta Değerlendirme ve Gözlem Formu ndaki hemşire izlem notları

Detaylı

Larenjektomi ve izleyen radyoterapinin tiroit fonksiyonlar üzerine etkisi

Larenjektomi ve izleyen radyoterapinin tiroit fonksiyonlar üzerine etkisi Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2003;10(6):226-230 KL N K ARAfiTIRMA Larenjektomi ve izleyen radyoterapinin tiroit fonksiyonlar üzerine etkisi The effect of laryngectomy and postoperative radiotheraphy on

Detaylı

Larenks kanseri ve larengosel birlikteli i: Radyolojik ve patolojik araflt rma

Larenks kanseri ve larengosel birlikteli i: Radyolojik ve patolojik araflt rma KBB htisas Dergisi 2002;9(1):46-52 KL N K ARAfiTIRMA Larenks kanseri ve larengosel birlikteli i: Radyolojik ve patolojik araflt rma Coexistence of laryngeal cancer and laryngocele: a radiologic and pathologic

Detaylı

Total larenjektomi sonrası ses protezi uygulaması komplikasyonları

Total larenjektomi sonrası ses protezi uygulaması komplikasyonları Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2013;1(3):107-111 doi: 10.5606/kbbu.2013.02411 Özgün Makale / Original Article Total larenjektomi sonrası ses protezi uygulaması komplikasyonları Complications of voice prosthesis

Detaylı

CORRELATION of CLINICAL and HISTOPATHOLOGICAL PARAMETERS to SURVIVAL and NECK METASTASIS in LARYNGEAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA

CORRELATION of CLINICAL and HISTOPATHOLOGICAL PARAMETERS to SURVIVAL and NECK METASTASIS in LARYNGEAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA YASSI HÜCRELÝ LARENKS KANSERÝNDE KLÝNÝK ve HÝSTOPATOLOJÝK PARAMETRELERÝN SAÐKALIM ve BOYUN METASTAZI ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ CORRELATION of CLINICAL and HISTOPATHOLOGICAL PARAMETERS to SURVIVAL and NECK METASTASIS

Detaylı

LARENKS CERRAHİSİ EĞİTİMİNDE KOYUN LARENKSİ KULLANIMI

LARENKS CERRAHİSİ EĞİTİMİNDE KOYUN LARENKSİ KULLANIMI ARAŞTIRMA LARENKS CERRAHİSİ EĞİTİMİNDE KOYUN LARENKSİ KULLANIMI Dr. Gaffar ASLAN Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şişli Florence Nightingale Hastanesi, KBB ve BBC, İstanbul, Türkiye ÖZET Amaç: İnsan gırtlağına

Detaylı

Total larenjektomi sonras farengokutanöz fistül geliflimini etkileyen faktörler ve fistül tedavisine yaklafl m m z

Total larenjektomi sonras farengokutanöz fistül geliflimini etkileyen faktörler ve fistül tedavisine yaklafl m m z Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2003;11(1):5-10 KL N K ÇALIfiMA Total larenjektomi sonras farengokutanöz fistül geliflimini etkileyen faktörler ve fistül tedavisine yaklafl m m z The management of pharyngocutaneous

Detaylı

ERKEN EVRE GLOTTİK KANSER CERRAHİSİNDE LARENGEAL ÇATIYI KORUYAN ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM: LARENGEAL EVISERASYON (SUBPERİKONDRİAL İNTERNAL EVİSERASYON)

ERKEN EVRE GLOTTİK KANSER CERRAHİSİNDE LARENGEAL ÇATIYI KORUYAN ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM: LARENGEAL EVISERASYON (SUBPERİKONDRİAL İNTERNAL EVİSERASYON) TEKNİK YAZI ERKEN EVRE GLOTTİK KANSER CERRAHİSİNDE LARENGEAL ÇATIYI KORUYAN ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM: LARENGEAL EVISERASYON (SUBPERİKONDRİAL İNTERNAL EVİSERASYON) Dr. Sinan KOCATÜRK, Dr. Erkan ÖZTÜRK, Dr.

Detaylı

Erken evreli glottik kanserlerde cerrahi tedavi seçimi ve onkolojik sonuçlar

Erken evreli glottik kanserlerde cerrahi tedavi seçimi ve onkolojik sonuçlar Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2003;10(5):194-198 KL N K ÇALIfiMA Erken evreli glottik kanserlerde cerrahi tedavi seçimi ve onkolojik sonuçlar An evaluation of surgical techniques and oncologic results in

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

HASEKi TIP BULTENI. the medical bulletin of haseki hospital. Editör: Doç. Dr. Mustafa YENİGÜN HASEKİ HASTANESİ VAKFI VAYIN ORGANI

HASEKi TIP BULTENI. the medical bulletin of haseki hospital. Editör: Doç. Dr. Mustafa YENİGÜN HASEKİ HASTANESİ VAKFI VAYIN ORGANI HASEKi TIP BULTENI the medical bulletin of haseki hospital HASEKİ HASTANESİ VAKFI VAYIN ORGANI Editör: Doç. Dr. Mustafa YENİGÜN TEMMUZ-AGUSTOS-EYLÜL-1997 /CİLT: 35 SAYI: 3 HASEKİ TIP BÜLTENİ CİLT: 35,

Detaylı

Gülpembe Bozkurt, Özlem Ünsal, Berna Uslu Coşkun. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye

Gülpembe Bozkurt, Özlem Ünsal, Berna Uslu Coşkun. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye 69 Turkish Archives of Otorhinolaryngology Türk Otorinolarengoloji Arşivi Re-Evaluation of Open Partial Horizontal Laryngectomies at our Institution According to the New Classification Recommended by the

Detaylı

Alt dudak kanserlerinde cerrahi tedavi yaklafl mlar m z

Alt dudak kanserlerinde cerrahi tedavi yaklafl mlar m z TKBBV 2009 Gelifl tarihi / Received: Mart / March 18, 2008 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Nisan / April 28, 2009 Online yay n tarihi / Published online: Haziran / June 6, 2009 doi:

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Total Larenjektomili Hastalarda Primer Trakeoözefageal Fistül Komplikasyonları ve Konușma Fonksiyonuna Etkisi

Total Larenjektomili Hastalarda Primer Trakeoözefageal Fistül Komplikasyonları ve Konușma Fonksiyonuna Etkisi CERRAHİ BİLİMLER/SURGICAL SCIENCES Araștırma Makalesi/Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2012, 65 (3) DOI: 10.1501/Tıpfak_000000829 Total Larenjektomili Hastalarda Primer Trakeoözefageal

Detaylı

Frontolateral larenjektomide onkolojik sonuçlar m z

Frontolateral larenjektomide onkolojik sonuçlar m z TKBBV 2008 Gelifl tarihi / Received: Ocak / January 2, 2008 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: May s / May 5, 2008 Online yay n tarihi / Published online: Temmuz / July 21, 2008 doi:

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Larenks karsinomu nedeniyle boyun diseksiyonu yapılan olgularda rastlantısal tiroid karsinomu: Olgu sunumu

Larenks karsinomu nedeniyle boyun diseksiyonu yapılan olgularda rastlantısal tiroid karsinomu: Olgu sunumu BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2011;21(4):215-219 Olgu Sunumu / Case Report doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.029 215 Larenks karsinomu

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Baş ve boyun kanserlerinin tedavisinde transoral minimal invaziv cerrahi tekniklerin yeri

Baş ve boyun kanserlerinin tedavisinde transoral minimal invaziv cerrahi tekniklerin yeri Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2013;1(1):1-5 doi: 10.5606/kbbu.2013.65375 Davetli Derleme / Invited Review Baş ve boyun kanserlerinin tedavisinde transoral minimal invaziv cerrahi tekniklerin yeri The

Detaylı

Apron fleple total larenjektomi yap lan vakada geliflen genifl fistülün primer kapat lmas : Olgu sunumu

Apron fleple total larenjektomi yap lan vakada geliflen genifl fistülün primer kapat lmas : Olgu sunumu TKBBV 2010 Gelifl tarihi / Received: Haziren / June 26, 2002 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Ocak / January 25, 2005 Online yay n tarihi / Published online: Aral k / December 30,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Zenker divertikülü tedavisinde transoral endoskopik cerrahinin kısa dönem sonuçları

Zenker divertikülü tedavisinde transoral endoskopik cerrahinin kısa dönem sonuçları Turk Gogus Kalp Dama 2014;22(3):610-614 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.8988 Özgün Makale / Original Article Zenker divertikülü tedavisinde transoral endoskopik cerrahinin kısa dönem sonuçları Short-term

Detaylı

Larenks kanserlerinde, servikal metastaz sıklığı ile tümöre ait faktörlerin ilişkisi ve bu olguların cerrahi tedavi sonuçları

Larenks kanserlerinde, servikal metastaz sıklığı ile tümöre ait faktörlerin ilişkisi ve bu olguların cerrahi tedavi sonuçları 214 JCEI / E. Şengül ve ark. Larenks kanserlerinde servikal metastaz 2012; 3 (2): 214-222 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.02.0147 RESEARCH ARTICLE Larenks

Detaylı

Larenks kanseri cerrahi tedavisinde tiroidektomi endikasyonlar

Larenks kanseri cerrahi tedavisinde tiroidektomi endikasyonlar TKBBV 2009 Gelifl tarihi / Received: Haziran / June 26, 2008 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Ekim / October 28, 2008 Online yay n tarihi / Published online: Ocak / January 27, 2009

Detaylı

Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi

Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi *Ac badem Üniversitesi 2. Geleneksel Bilgi Güncelleme Sempozyumunda Sunulmu tur 1-BASINÇ YARASI Tan m Evreleri

Detaylı

Transoral robotik cerrahi uygulanan baş boyun kanserli hastaların ameliyat sonrası hemşirelik bakımı açısından değerlendirilmesi

Transoral robotik cerrahi uygulanan baş boyun kanserli hastaların ameliyat sonrası hemşirelik bakımı açısından değerlendirilmesi KBB Uygulamaları 2017;5(1):13-17 doi: 10.5606/kbbu.2017.07379 Özgün Makale / Original Article Transoral robotik cerrahi uygulanan baş boyun kanserli hastaların ameliyat sonrası hemşirelik bakımı açısından

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi Investigation of Patient Dependent

Detaylı

Özofagus Hastalıklarına Giriş

Özofagus Hastalıklarına Giriş Özofagus Hastalıklarına Giriş Genel Bilgiler,Semptomlar, Bulgular, Teşhis Yöntemleri Prof.Dr. Ceyhun ORAL Konu Planı Genel bilgiler Anatomi,Fizyoloji Semptomlar Disfaji,Regürgitasyon,göğüs yanması,odinofaji

Detaylı

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2011 : 9 (1) 40-44. Primer provox ses protezinin uygulanmasındaki başarı oranları, komplikasyonlar ve değiştirme nedenleri

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2011 : 9 (1) 40-44. Primer provox ses protezinin uygulanmasındaki başarı oranları, komplikasyonlar ve değiştirme nedenleri Tıp Araştırmaları Dergisi: 2011 : 9 (1) 40-44 T AD ARAŞTIRMA Primer provox ses protezinin uygulanmasındaki başarı oranları, komplikasyonlar ve değiştirme nedenleri Mehmet Fatih Garça 1, Kürşat Yelken 2,

Detaylı

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi?

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Dr. Taner Kıvılcım Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Sunum Planı Ê Güncel

Detaylı

Krikofaringeal Disfonksiyon İçin Endoskopik Cerrahi: Transoral Botulinum Toksini Enjeksiyonu ve Transoral Lazer Krikofaringeal Miyotomi

Krikofaringeal Disfonksiyon İçin Endoskopik Cerrahi: Transoral Botulinum Toksini Enjeksiyonu ve Transoral Lazer Krikofaringeal Miyotomi KBB ve BBC Dergisi 21 KBB ve BBC Dergisi 22 (1):9-13, 2014(3):153-7, 2013 Krikofaringeal Disfonksiyon İçin Endoskopik Cerrahi: Transoral Botulinum Toksini Enjeksiyonu ve Transoral Lazer Krikofaringeal

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

1 3Biyomedikal M 0 7 0 5hendisli 0 7 0 5i ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

1 3Biyomedikal M 0 7 0 5hendisli 0 7 0 5i ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Sayfa 1/7 Bronkoskopi Nedir? yavuznuri, 11 Jun 06 saat: 12:30 Hastal 0 7 0 5 0 7 0 5 0 7 0 5n t 0 7 0 5r 0 7 0 5n 0 7 0 5n belirlene bilmesi yani tan 0 7 0 5 maksatl 0 7 0 5 olarak doktorunuzun bronkoskop

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

TRAKEOSTOMİ KANÜLLERİ

TRAKEOSTOMİ KANÜLLERİ TRAKEOSTOMİ KANÜLLERİ Doç Dr Zühal Karakurt, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Trakeostomi kanülünün yapısı Trakeostomi kanülü distal ve proksimal bölüm ile beraber

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. Rehabilitasyonun Tanımı Fizyolojik veya anatomik yetersizliği

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

Zenker divertikülü: Olgu sunumu

Zenker divertikülü: Olgu sunumu BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2009;19(6):311-315 Olgu Sunumu / Case Report 311 Zenker divertikülü: Olgu sunumu Zenker diverticulum:

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TOTAL LARENJEKTOMİ SONRASI PERİSTOMAL NÜKS

TOTAL LARENJEKTOMİ SONRASI PERİSTOMAL NÜKS KLİNİK ÇALIŞMA TOTAL LARENJEKTOMİ SONRASI PERİSTOMAL NÜKS Dr. Ersoy DOĞAN 1, Dr. Nesibe Gül YÜKSEL ASLIER 1, Dr. Fadime AKMAN 2, Dr. Sülen SARIOĞLU 3, Dr. Ahmet Ömer İKİZ 1 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp

Detaylı

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU TİROGLOSSAL DUKTUS KİSTİ EKSTİRPASYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Bu yazılı form,

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Dil kökü kanserlerinde kombine suprahiyoid-transoral yaklafl m

Dil kökü kanserlerinde kombine suprahiyoid-transoral yaklafl m Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2003;10(1):13-17 KL N K ÇALIfiMA Dil kökü kanserlerinde kombine suprahiyoid-transoral yaklafl m Evaluation of the combined suprahyoid-transoral approach to the tongue base

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

LARİNKS SKUAMÖZ HÜCRELİ KANSERİ PAPİLLER TİROİD KANSERİ BİRLİKTELİĞİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMI

LARİNKS SKUAMÖZ HÜCRELİ KANSERİ PAPİLLER TİROİD KANSERİ BİRLİKTELİĞİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMI KLİNİK ÇALIŞMA LARİNKS SKUAMÖZ HÜCRELİ KANSERİ PAPİLLER TİROİD KANSERİ BİRLİKTELİĞİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMI Dr. Nilda SÜSLÜ 1, Dr. Ali Şefik HOŞAL 1, Dr. Yeşim Gaye GÜLER TEZEL 2 1 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Total Larenjektomi Sonrası Ses Restorasyonunda Provox Konuşma Protezi Tecrübelerimiz

Total Larenjektomi Sonrası Ses Restorasyonunda Provox Konuşma Protezi Tecrübelerimiz Total Larenjektomi Sonrası Ses Restorasyonunda Provox Konuşma Protezi Tecrübelerimiz Our Experience in Provox Voice Protheses for Voice Restoration After Total Laryngectomy Fadlullah AKSOY1, Bayram VEYSELLER1,

Detaylı

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Mehmet Zeki Buldanlı, İbrahim Ali Özemir, Oktay Yener,

Detaylı

GLOTT K LARENKS KANSERLER NDE TEDAV SONUÇLARIMIZ VE K O M P L K A S Y O N L A R I

GLOTT K LARENKS KANSERLER NDE TEDAV SONUÇLARIMIZ VE K O M P L K A S Y O N L A R I GLOTT K LARENKS KANSERLER NDE TEDAV SONUÇLARIMIZ VE K O M P L K A S Y O N L A R I Birsen YÜCEL, Kubilay NANÇ, Özlem MARAL, Orhan KIZILKAYA, Mehmet ARSLAN, Ahmet UYANO LU, A. F rat fi fiman, Oktay NCEKARA

Detaylı

HASEKİ TIP BÜLTENİ. the medical bulletin of haseki hospital HASEKİ HASTANESİ VAKFİ YAYİN. Editör: Doç. Dr. Mustafa YENİGÜN

HASEKİ TIP BÜLTENİ. the medical bulletin of haseki hospital HASEKİ HASTANESİ VAKFİ YAYİN. Editör: Doç. Dr. Mustafa YENİGÜN HASEKİ TIP BÜLTENİ the medical bulletin of haseki hospital HASEKİ HASTANESİ VAKFİ YAYİN ORGANI Editör: Doç. Dr. Mustafa YENİGÜN TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL -1997 / CİLT : 35 SAYI: 3 the medical bulletin of

Detaylı

Total larenjektomi sonrası ses restorasyonu için provox 2 kullanımı

Total larenjektomi sonrası ses restorasyonu için provox 2 kullanımı BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2014;24(6):339-343 Çalışma - Araştırma / Original Article doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.63497

Detaylı

Yutma güçlü ü olan hastalar n tan s nda fiberoptik endoskopiyle yutma de erlendirmesi ve modifiye baryumlu yutma testinin etkinlikleri

Yutma güçlü ü olan hastalar n tan s nda fiberoptik endoskopiyle yutma de erlendirmesi ve modifiye baryumlu yutma testinin etkinlikleri Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2005;15(5-6):103-111 KL N K ÇALIfiMA Yutma güçlü ü olan hastalar n tan s nda fiberoptik endoskopiyle yutma de erlendirmesi ve modifiye baryumlu yutma testinin etkinlikleri

Detaylı

GENEL YARARLAR. Hızlı ve etkin yara iyileştirme Negatif Basınçlı Yara Terapisi

GENEL YARARLAR. Hızlı ve etkin yara iyileştirme Negatif Basınçlı Yara Terapisi GENEL YARARLAR Hızlı ve etkin yara iyileştirme Negatif Basınçlı Yara Terapisi Yara bakımında hangi zorluklar ile karşılaşıyorsunuz? Sağlık profesyonelleri ve KCI daima yaraları daha hızlı ve daha etkin

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

Baş ve boyun yassı epitel hücreli kanserlerinde boyun yayılım modelleri

Baş ve boyun yassı epitel hücreli kanserlerinde boyun yayılım modelleri BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg ;(5):49-54 Çalışma - Araştırma / Original Article 49 Baş ve boyun yassı epitel hücreli kanserlerinde

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi)

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Bağımlılıkta rehabilitasyon süreci dediğimizde bağımlı bireylerin psikolojik ve sosyal destek ile hayata yeniden kazandırılması kast edilmektedir.

Detaylı

Alt dudak kanserlerine cerrahi yaklaşım

Alt dudak kanserlerine cerrahi yaklaşım Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2008;18(3):148-152 KLİNİK ÇALIŞMA Alt dudak kanserlerine cerrahi yaklaşım Surgical management of lower lip cancers Dr. Evrim ÜNSAL TUNA, Dr. Özgür ÖKSÜZLER, Dr. Cem ÖZBEK,

Detaylı