Tablo 1. E.Ü. Gıda Mühendisliği Bölümü Sürekli Geliştirme Komisyonları, Görevleri ve Üyeleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo 1. E.Ü. Gıda Mühendisliği Bölümü Sürekli Geliştirme Komisyonları, Görevleri ve Üyeleri"

Transkript

1 Tablo 1. E.Ü. Gıda Mühendisliği Bölümü Sürekli Geliştirme Komisyonları, Görevleri ve Üyeleri Komisyonlar Görev Tanımları Komisyon Üyeleri 1. Özdeğerlendirme raporunun hazırlanması 2. Komisyonlar arası koordinasyonun sağlanması 3. Öğretim kadrosunun analizi (Özdeğerlendirme raporu-tablo 4) 4. Tüm sürekli iyileştirme komisyonlarından özdeğerlendirme raporlarının dönemlik olarak istenmesi. Akreditasyon ve Kalite Başkan Prof.Dr. Şebnem TAVMAN Doç.Dr. Duygu KIŞLA Yrd.Doç.Dr. Seda ERSUS BĐLEK Ar.Gör.Dr. Gülen YILDIZ TURP Ar.Gör.Dr. Gülten TÜRYAKĐ GÜNDÜZ Ar.Gör. Dr. Şebnem ŞĐMŞEK Ar.Gör. Dr. Sırma YEĞĐN Eğitim 1. Lisans eğitim programının güncellenmesi 2. Ders ve derslik ihtiyaçlarının belirlenmesi 3. Öğretim Kadrosu ve yük özetinin güncellenmesi 4. Derslerin Müdek ölçütlerine göre değerlendirilmesi 5. Lisans öğrencilerinin ÖSS derecelerinin saptanması 6. Lisansüstü öğrencilerin LES derecelerinin saptanması 7. Yatay ve dikey geçişlere ait bilgilerin belirlenmesi 8. Geriye dönük öğrenci bilgi sisteminin değerlendirilmesi. 9. Öğrenci hareketliliğini sağlayacak programların (Erasmus, Farabi gibi) son üç yıllık uygulamaları ve yapılacak işlerin belirlenmesi. 10. Dönem başlarında danışman-öğrenci toplantılarının yapılarak tutanak hazırlanmasının sağlanması. 11. Başarı istatistiklerinin yıllara göre belirlenmesi. 12. Eğitim amaçları, misyon ve vizyonun güncellenerek öğrencilere duyurulması (web sayfası, MÜDEK panosu) 13. Ölçme değerlendirme sonuç raporlarının değerlendirilerek, akreditasyon komisyonu ve Bölüm akademik kurulunun bilgilendirilmesi ve elde edilen kazanımların iç paydaş çevriminde kullanılması. 14. MÜDEK Ölçüt 3, MÜDEK çıktılarının yeniden Prof.Dr. Ali ÜREN Prof.Dr.Şebnem TAVMAN Prof.Dr.Aytaç SAYGIN GÜMÜŞKESEN Prof.Dr.Meltem SERDAROĞLU Prof.Dr.Figen ERTEKĐN Prof.Dr.Taner BAYSAL Doç.Dr. Yeşim ELMACI Doç.Dr. Duygu KIŞLA Yrd.Doç.Dr.S. Nur DĐRĐM Yrd.Doç.Dr. Seda ERSUS BĐLEK Ar.Gör.Dr. Gülen YILDIZ TURP Ar.Gör.Dr. Gülten TÜRYAKĐ GÜNDÜZ Ar.Gör. Dr. Şebnem ŞĐMŞEK Ar.Gör. Dr. Sırma YEĞĐN Ar.Gör. Onur ÖZDĐKĐCĐERLER Ar.Gör. Hülya ÇAKMAK

2 Bitirme Tezi Endüstriyel Đlişkiler değerlendirilmesi ve yeni program çıktılarının belirlenmesi. (Tablo 5 ve Tablo 7) 15. Öğrenci-danışman toplantı sonuçlarına göre danışmanlık sisteminde yapılacak olan iyileştirmelerin iç paydaş döngüsüne yansıtılması. 16. Anketlerin güncellenmesi konusunda çalışma yapılması. 17. Sosyal Sorumluluk Projeleri, Gıda Mühendisliğine Giriş ve Üniversite Yaşamına Giriş derslerinin bölüm eğitimine katkılarının incelenmesi. 18. Sınıf temsilcileri ile toplantı yapılarak eğitim amaçlarının ve program çıktılarının güncellenmesi 1. Bitirme tezlerinin ilanı 2. Öğrencilerin bitirme tezine kayıtlanması 3. Bitirme tezi formatının güncellenmesi. 4. Poster hazırlama kural ve ilkelerinin güncellenmesi 5. Bölümde yapılan bitirme tezlerinin arşivlenmesi 6. Bitirme tezi ve sunumlarının sayısının ve niteliğinin (araştırma-derleme) yıllara göre raporlanması. 7. Mezuniyet aşaması anketlerinin bitirme tezi danışmanları tarafından yapılması, değerlendirilmesi ve bilişim komisyonuyla işbirliği yapılarak anketlerin değerlendirilmesi.(özdeğerlendirme raporu-ek I-H-Anket 2) 8. Bitirme tezi konu bildirim ve kayıt formlarının tek form olarak birleştirilmesi. 9. Çok disiplinli bitirme ödevlerinin verilmesinin organizasyonu 1. Endüstri Danışma Kurulu toplantılarının yapılması ve mezunlarda istenen özelliklerin belirlenmesi, sonuçların değerlendirilerek eğitim amaçlarının güncellenmesi 2. Endüstri Danışma Kurulu nun yenilenmesi. 3. Staja ilişkin konular ve staj anketlerinin düzenlenmesi Prof.Dr.Tomris ONOĞUR Doç.Dr.Yeşim ELMACI Ar.Gör.Dr.Đlkin ŞENGÜN Ar.Gör.Hilal ĐŞLEROĞLU Ar.Gör. Onur ÖZDĐKĐCĐERLER Ar.Gör. Gülşah ÇALIŞKAN Prof.Dr.Semih ÖTLEŞ Prof.Dr. Taner BAYSAL Prof.Dr.Yekta GÖKSUNGUR Yrd.Doç.Dr. Fahri YEMĐŞÇĐOĞLU Yrd.Doç.Dr. Nurcan KOCA Ar.Gör. Ahsen RAYMAN

3 4. Yıllara göre staj yapılan yerlerin listelerinin güncellenmesi. 5. Teknik gezilere ilişkin düzenlemelerin yapılması 6. Dış paydaş olarak işveren katkılarının alınması 7. Đşveren ile mezun arasında ara yüzey oluşturulması 8. Öğrenci staj hareketliliğinin sağlanması, IAESTE, Sanayi Deneyim Sertifikası gibi konularda son üç yıl içinde yapılan aktivitelerin raporlanması. 9. Bitirme tezlerinin de sunulacağı Gıda Sektöründe Üniversite Sanayi Paylaşımları toplantısının organizasyonu. 10. Son üç yıl içerisinde gerçekleştirilen Gıda Sektöründe Üniversite Sanayi Paylaşımları nda sunulan posterlerin listelerinin güncellenmesi. 11. Kariyer Günleri toplantılarının düzenlenmesi ve dökümante edilmesi. 12. Đşveren anketlerinin düzenlenmesi ve web sayfasından yapılmasının sağlanması 13. Đşveren anketlerinin yapılması ve bilişim komisyonuyla işbirliği yapılarak anketlerin değerlendirilmesi. 14. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının EDK ile paylaşılarak eğitim amaçlarının güncellenerek eğitim komisyonuna sunulması. 15. Müdek Ölçüt 3- Müdek çıktıları- X. madde ile ilgili seminer organizasyonlarının yapılması. Ar.Gör. Mehmet Selim ŞILBIR Ar.Gör. Hamza BOZKIR

4 Bilişim Mezunlar Đdari ve Mali Đşler komisyonu 1. Anket formlarının elektronik ortama aktarılması 2. Geriye dönük öğrenci bilgi sisteminin oluşturulması 3. Öğrenci anketlerinin yapılması ve değerlendirilmesi, ayrıca hazırlanan raporların her dönem sonunda eğitim komisyonuna sunulması 4. Mezunlar ve endüstriyel ilişkiler komisyonlarına değerlendirme konusunda destek verilmesi 5. Ortak verilen derslerde anket formlarının tüm öğretim üyeleri tarafından doldurulmasının ve değerlendirilmesinin sağlanması 6. Toplanan bilgilerin formlara dökülmesi 7. Bölüm web sayfasının güncellenmesi 8. Öğrencilerin ders değerlendirme anketlerine öğretim üyesinin değerlendirilmesiyle ilgili maddelerin eklenmesi. 9. Anketlerin güncellenmesi konusunda çalışma yapılması. 1. Mezun anketlerinin yapılıp mezun profilinin çıkarılması 2. Mezunlar toplantısı ve panel düzenlenmesi 3. Mezun bilgi bankasının oluşturulması 4. Mezun anketlerinin yapılması, değerlendirilmesi ve raporlanması 5. Mezun anketlerinin değerlendirilmesinde bilişim komisyonu ile işbirliği yapılması 6. Anketlerin güncellenmesi konusunda çalışma yapılması ve sayfasında bölüm web anketlerin yapılmasının sağlanması 1. Aşağıda belirtilen konularda Mühendislik Fakültesi Dekanlığından bilgilerin alınması. a) Bölüm ve Fakülte düzeyindeki harcamalar b) Kurumda öğretim üyesi ve öğrenci sayıları c) Organizasyon şeması d) Programlar (EK II-Tablo II-3 ün güncellenmesi) e) Personel ve öğrencilerle ilgili f) Öğretim elemanlarının ücretleri Yrd.Doç.Dr. Özlem KIZILIRMAK ESMER Uzm.Dr. Tuğba ADIYAMAN Ar.Gör. Dr. Melike SAKĐN YILMAZER Ar.Gör. Zafer ERBAY Ar.Gör. Hilal ĐŞLEROĞLU Ar.Gör. Emine NAKĐLCĐOĞLU Ar.Gör. Mithat KURBAN Ar.Gör. Hülya ÇAKMAK Ar.Gör. Hatice Pınar YÜKSEL Prof.Dr. Gülden OVA Prof.Dr. Sibel KARAKAYA Doç.Dr. Hatice KALKAN YILDIRIM Ar.Gör.Dr. Perihan KENDĐRCĐ Ar.Gör. Hamza BOZKIR Ar.Gör. Fatma COŞKUN Prof.Dr. Yekta GÖKSUNGUR Ar.Gör. Mehmet Selim ŞILBIR

5 Altyapı ve Altyapı Geliştirme Sosyal Etkinlikler Đş Güvenliği ve Atık Yönetimi 2. Strateji geliştirme raporlarına temel olacak şekilde mevcut çalışmaların bir rapor halinde düzenlenmesi ve tüm güncellemelerin bu rapor üzerinde yapılmasının ve bunun sürekliliğinin sağlanması için sistem oluşturulması. 3. Eğitimle ilgili ders ve uygulamalar hakkında destek veren ve destek verilen bölümlerin belirlenmesi 1. Bölüm altyapısının koşullarının belirlenmesi ve iyileştirme çalışmalarının yapılması 2. Eğitimde kullanılan paket programların güncellenerek sayılarının arttırılmasının sağlanması 3. Kütüphane olanaklarının, bilişim sistemlerinin geliştirilmesiyle kullanımının arttırılması 4. Pilot tesis ve laboratuarlarda yapılan yeniliklerin belirlenerek raporlanması (üretim için yapılan araştırmalar) 1. Mezuniyet etkinliklerinin düzenlenmesi 2. Spor faaliyetlerinin katılımının teşvik edilmesi 3. Bölüm içi sosyal etkinliklerin düzenlenmesi 1. Laboratuvarlarda çalışma emniyeti ve güvenlik kurallarının düzenlenmesi 2. Atıkların tanımlanması ve sınıflandırılması 3. Atık yönetimi alt yapısının oluşturulması 4. Gerçekleştirilen alt yapı çalışmasının raporunun özetlenerek, öz değerlendirme raporuna eklenmesi. Prof.Dr.Yaşar HIŞIL Prof.Dr. Fikret PAZIR Prof.Dr. Sedef Nehir EL Prof.Dr. Yekta GÖKSUNGUR Doç.Dr. Filiz ĐÇĐER Yrd.Doç.Dr. Seher KUMCUOĞLU Ar.Gör. Dr. Melike SAKĐN YILMAZER Ar.Gör.Dr. Burak ALTINEL Ar.Gör.Dr. Özgül ÖZDESTAN Ar.Gör. Haluk ERGEZER Arş.Gör. Emine NAKĐLCĐOĞLU Ar.Gör. Hatice Pınar YÜKSEL Ar.Gör.Dr. Đlkin ŞENGÜN Ar.Gör. Haluk ERGEZER Ar.Gör. Mithat KURBAN Ar.Gör. Ahsen RAYMAN Ar.Gör. Fatma COŞKUN Prof.Dr.M.Kemal ÜNAL Yrd.Doç.Dr. Kemal DEMĐRAĞ Yrd. Doç.Dr. Nurcan KOCA Ar.Gör.Dr. Perihan KENDĐRCĐ Ar.Gör. Gülşah ÇALIŞKAN

Kurul ve Komisyonların Çalışma İlkeleri

Kurul ve Komisyonların Çalışma İlkeleri Kurul ve Komisyonların Çalışma İlkeleri 1- Komisyon çalışmalarında hazırlıklı katılımcılık esastır. Toplantı gündemi önceden belirlenir, gündemde yer alan problemlere ilişkin çözüm alternatifleri konusunda

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ OCAK-2015 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme 2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Matbaası Ankara-2015

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

Sistem Yönünden Kontrol Eden ONAY. Kalite El Kitabını Hazırlayan. Đçerik Yönünden Kontrol Eden. Kalite El Kitabı. 0 Giriş

Sistem Yönünden Kontrol Eden ONAY. Kalite El Kitabını Hazırlayan. Đçerik Yönünden Kontrol Eden. Kalite El Kitabı. 0 Giriş 0 Giriş 0.1 Genel Kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, Đzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti nin stratejik bir kararıdır. Đdari yapılanmada, kalite yönetim sisteminin tasarımı ve uygulanması,

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI EK:2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ MAYIS 2014 1 İçindekiler TANIMLAR... 3 KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 5 1. MEVCUT DURUM...

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

1.2 Çalışma Programı. Giriş

1.2 Çalışma Programı. Giriş 1.2 Çalışma Programı Giriş Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu na giden süreçte tartışılan ve üyelerimizin büyük bir çoğunluğu tarafından kabul gören yaklaşımdan hareketle

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 20.11.2008 tarih ve 2008/20 sayılı toplantısında kabul edilerek, 25.03.2009 tarih, 2009/4 sayılı Mütevelli Heyeti

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı