Bilgilendirme Politikası, Zorlu Enerji bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgilendirme Politikası, Zorlu Enerji bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar."

Transkript

1 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Bilgilendirme Politikası Kapsam: Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., (Zorlu Enerji) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket ana sözleşmesi hükümleri doğrultusunda, pay sahipleri, kamu ve menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eşzamanlı paylaşarak sürekli, şeffaf ve etkin bir iletişim üzerine kurulmuş bir bilgilendirme politikası oluşturmuştur. Zorlu Enerji, kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar. Bilgilendirme Politikası, Zorlu Enerji bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar. Yetki ve Sorumluluk: Zorlu Enerji Bilgilendirme Politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde Kurumsal Yönetim Komitesi nin teklifi üzerine Şirket Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu nun onayını takiben Şirketin web sitesinde yayınlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul da ortakların bilgisine sunulur. Bilgilendirme Politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile pay sahipleriyle ilişkiler biriminin sorumluluğundadır. Söz konusu yetkililer, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu görevlerini yerine getirirler. Bilgilendirme yöntem ve araçları: Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Zorlu Enerji tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir. - İMKB ye faks ile iletilen özel durum açıklamaları (Elektronik ortam eş zamanlı KAP bildirimleri) - Periyodik olarak İMKB ye kapalı zarf ile iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu (Elektronik ortamda eş zamanlı KAP bildirimleri) - Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular - Medya ve basın açıklamaları - Reuters, Foreks, Bloomberg vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar - Yatırımcılar ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme toplantıları - Web sitesi - Telefon, faks, e-posta gibi iletişim araçları

2 Finansal Raporların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan uluslararası finansal raporlama standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanan Şirketimiz finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetimden geçirilir ve İMKB ye iletilerek kamuya açıklanır. Finansal tablolar ile sermaye piyasası mevzuatına ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanan yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve eki dökümanlar, kamuya açıklanmadan önce Denetim Komitesinin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayına sunulur; Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ve Muhasebe Müdürü tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda, eş zamanlı olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na (İMKB) ve İMKB tarafından kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuş bulunan Kamuyu Aydınlatma Platformu na (KAP) iletilir. Finansal raporlar en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde kurumsal web sitesine eklenerek, geriye dönük bir şekilde Şirket web sitesinde de yayınlanır. İletişim bilgilerini Şirketimize veren dağıtım listemizde bulunan kişilere doğrudan elektronik posta ile de gönderilir, Faaliyet Raporu nun Türkçe ve/veya İngilizce basılı hali ya da cd formatında hazırlanan kopyaları yatırımcı ilişkileri biriminden de temin edilebilir. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler Mevzuat gereği yapılması gereken açıklamalarla sınırlı kalınmayıp pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinin kararlarını ve Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların bu araçlara ilişkin yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış her türlü önemli bilgi, SPK nın Özel Durum Açıklamalarına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri birimi ve hukuk direktörlüğü gözetiminde hazırlanır; prensip olarak ilgili Yönetim Kurulu üyesi, Grup Başkanı veya Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı tarafından imzalanarak eş zamanlı olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na (İMKB) ve İMKB tarafından kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuş bulunan Kamuyu Aydınlatma Platformu na (KAP) iletilir. Yapılan açıklamaya en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde kurumsal web sitesinde yer verilir. Söz konusu açıklamalar beş yıl süreyle Şirket internet sitesinde bulundurulur. Ayrıca, iletişim bilgilerini Şirketimize veren dağıtım listemizde bulunan kişilere doğrudan elektronik posta ile de gönderilir. Ancak, kamuya yapılan hiçbir açıklama, Şirketin rekabet gücünü engelleyebilecek ve dolayısıyla Şirket, pay sahipleri ve menfaat sahipleri açısından zararlı sonuçlar doğurabilecek olan bir bilgiyi içeremez ve Şirkete ait ticari sırlar açıklanamaz. Yazılı-Sözlü Açıklamalar-Basın Açıklamaları-Konferanslar ve Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, yatırımcılar tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında talebin içeriğine göre, finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ve yatırımcı ilişkileri birimi tarafından, belirlenen yetki sınırları dâhilinde ve bir üst makamın bilgi ve onayı dâhilinde yazılı ve/veya sözlü olarak yerine getirilir. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları yatırımcılardan veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Birimine yönlendirilir. Şirketin ticari faaliyetleri, beklentileri ve güncel konular ile ilgili gerek yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak gerekse, periyodik olarak yapılan tüm yazılı ve görsel basın açıklamalarını yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Bloomberg, Foreks vb. veri dağıtım

3 kanallarına yapmaya sadece Yönetim Kurulu Başkanı, Grup Başkan ve Başkan Yardımcıları veya söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer kişiler yetkilidir. Zorlu Enerji yetkilileri raporlama dönemlerinin ertesinde veya ara dönemlerde yurtiçi veya yurtdışı aracı kurumlar ve yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda konferanslara veya bire bir toplantılara iştirak eder ve şirket stratejisinden mali tabloların analitik açıklamasına kadar birçok konuyu ele alan sunumlar gerçekleştirir ve soruları yanıtlar. Bu toplantılarda Zorlu Enerji yetkilileri daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bilgileri açıklamaz. Bu toplantılar yatırımcı ilişkileri birimi tarafından yürütülmektedir. Toplantılara olanaklar ölçüsünde, Grup Başkanı, finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile yatırımcı ilişkileri birimi yöneticisi katılmaktadır. Zorlu Enerji Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurul Kararı ile onaylanmayan ortaklık stratejileri, hedefleri ve projeleri konusunda kamuya açıklama ve dönemsel ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Ancak Şirketin faaliyet sonuçlarını etkileyebilecek önemli gelişmeleri, stratejik yaklaşımları ve şirketin faaliyetlerini ve içinde bulunduğu sektörün daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları yatırımcılara aktarır. Bu başlık kapsamında, henüz kamuya ilan edilmemiş, önemli herhangi bir bilgi açıklanmayacaktır. Bununla birlikte, önemli, henüz kamuya açıklanmamış bir bilginin, istek dışı açıklandığının Şirket tarafından tespit edildiği halde derhal Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kamuya açıklama yapılır. Bu başlık altında sınırlı sayıda kişilere bilgi sunulması kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi anlamına gelmez. Geleceğe Yönelik Açıklamalar Zorlu Enerji bilgilendirme politikası dâhilinde, gerekli görüldüğü durumlarda beklenti ve hedeflerini Şirket verilerini dikkate alınarak açıklayabilir. Beklentilerin açıklandığı yazılı dokümanlarda beklentilerin hangi temellere dayandığı, hangi gerekçelere göre hazırlandığı verilerle birlikte açıklanır. Açıklamada, olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde sapabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanağı olmayan abartılı varsayımları, öngörüleri içeremez, yanıltıcı olamaz. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durum kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir. Kamuyu bilgilendirme yetkisine haiz olan yöneticiler tarafından, beklentilerin açıklanmasında Yönetim Kurulunca Karara bağlanmamış şirket faaliyetlerini ve stratejilerini içeren konuların bulunmamasına dikkat edilir. Açıklama Yapma Yasağı/Sessiz Dönem Her üç aylık ara dönem ve yıllık hesap döneminin bittiği ayı takip eden ayın 15 inden itibaren başlayan ve finansal raporların kamuya açıklandığı günü takip eden iş gününe kadar geçecek süre Sessiz Dönem olarak adlandırılmıştır. Sessiz dönem boyunca Şirket yetkilileri, Şirket adına kamuya açıklanmış bilgiler hariç Şirketin faaliyetleri, finansal performansı veya finansal görünümü hakkında yorumda bulunulmaz, herhangi bir analist ya da yatırımcı gibi sermaye piyasası katılımcılarının soruları cevaplandırılmaz, ancak bu dönem Şirket yetkililerinin konferans, panel ve/veya seminerlere katılımlarına engel oluşturmaz.

4 Web Sitesi Kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri paralelinde, Internet adresindeki Zorlu Enerji web sitesi etkin olarak kullanılır. Bu sitede yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Şirket web sitesinden erişim imkânı sağlanır. Şirket web sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir ve mevzuat değişiklikleri ile teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli güncellenir. Şirket web sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Haber, Söylenti ve Spekülasyonların Takibi Şirket hakkında ulusal veya uluslararası yazılı ve görsel basında yer alan haber ve söylentiler, yurt içinde anlaştığımız medya takip ajansları ve Üst Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Birimi çalışanlarında bulunan Reuters, Foreks vb. veri dağıtım şirketleri aracılığıyla günlük olarak takip edilir. İlgili haberler günlük olarak üst yönetime raporlanır ve doğruluğu kontrol edilir. SPK ve/veya İMKB den doğrulama talebi gelmesi hali dışında, prensip olarak piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirilmez. Buna karşılık, Şirket hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, Şirket tarafından alınmış bir erteleme kararı olmadıkça, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Kurul veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin Şirket tarafından derhal kamuya açıklama yapılır. Ayrıca, basın-yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin olarak, özel durum açıklaması yükümlülüğü getirmemesine rağmen tarafımızca açıklama yapılması istenmesi halinde, ilgili açıklama yine aynı yetkililer tarafından yapılır. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler İdari sorumluluğu bulunan kişiler sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan çerçevede ortaklığın, yönetsel veya denetsel organlarının üyeleri ve bu organların üyesi olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve bu ortaklığın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişileri içerir. Şirketin bütününe yönelik her türlü iş ve faaliyetleri ile gelecek ile ilgili strateji ve planları hakkında detaylı bilgiye sahip ve içsel bilgilere erişilebilir personel, Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, Şirketin web sitesinde yayınlanır.

5 İçsel Bilgilerin Gizliliğinin Korunması Şirket tarafından, içsel bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınır. İçsel bilgilerle ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda Şirket çalışanları meslek içi eğitimleri sırasında bilgilendirilir ayrıca, bu hususlara Şirket içi Etik Kurallara ilişkin düzenlemelerde yer verilir. Tüm çalışanlar Şirkette çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar ve doğrudan ya da dolaylı kullanamazlar. Şirket çalışanları, Şirketteki çalışmaları sırasında öğrendikleri içsel bilgileri Şirket tarafından yetkilendirilmedikçe açıklayamaz ve kendi yararına kullanamazlar. Bu yükümlülükleri görevden ayrıldıktan sonra da devam eder. Hiçbir Şirket çalışanı içsel bilgilere dayanarak Şirket veya iştirakleri ya da bağlı ortaklıklarına ait pay alım satım faaliyetinde bulunamaz. Şirketimizde içsel bilgilere düzenli erişimi olanların listesi Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından hazırlanır ve değişiklik olduğunda güncellenir. Listedeki kişiler, içsel bilgilerle ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda ayrıca yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir. Bilgi güvenliği çerçevesinde izinsiz bilgiye erişimi engellemek amacıyla her türlü önlem alınır. Şirket nam ve hesabına hareket edecek gerçek ve tüzel kişilerle yapılan sözleşmelerde içsel bilgilerin korunmasına ilişkin gizlilik hükümlere yer verilmesi de bu kapsamdadır. Listedeki kişiler, kamuya açıklanmamış içsel bilgileri aile üyeleri dahil hiç kimseye açıklayamazlar ve İMKB de işlem gören Şirket payları ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış içsel bilgiye yönelik yorum yapamaz, görüş bildiremezler. İçsel bilgi ile ilgili yorum yapması veya üçüncü kişilere açıklama yapması halinde konu ile olarak Şirket tarafından derhal özel durum açıklaması yapılır. Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Birimi ne yöneltilmelidir.

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1. Amaç 2. Yetki ve Sorumluluk 3. Yöntem ve Araçlar 4. KAP Bildirimlerini Yapmaya Yetkili Kişiler 5. Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması 6. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması 7. Özel

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI (İÇİNDEKİLER) 4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması. 5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI (İÇİNDEKİLER) 4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması. 5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması (İÇİNDEKİLER) 1. Amaç 2. Yetki ve Sorumluluk 3. Yöntem ve Araçlar 4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması 5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması 6. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. AŞ. NİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. AŞ. NİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. AŞ. NİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç: İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. (IHEVA), ilgili kanunlar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, hissedarların

Detaylı

C. MALİ TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI VE YETKİLİ KİŞİLER

C. MALİ TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI VE YETKİLİ KİŞİLER PETROL OFİSİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A. AMAÇ, YETKİ, SORUMLULUK Petrol Ofisi A.Ş. (Şirket) nin kamuyu aydınlatma politikası, Şirket in geçmiş performansı ile gelecek beklentilerini, Türk Ticaret

Detaylı

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası. 1. Amaç

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası. 1. Amaç Şirketimizin Bilgilendirme Politikası 1. Amaç Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. nin ( Akenerji veya Şirket ) temel kamuyu bilgilendirme politikası, tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde,

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç Halka arzından günümüze, Türkiye nin piyasa değeri yüksek ilk beş şirketinden biri olmayı sürdüren Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. AMAÇ ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (ASELSAN) kamuyu bilgilendirme politikası, faaliyet gösterilen sektörün özelliğinin

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ARÇELİK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ARÇELİK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme politikası 25.03.2009 tarihli Olağan Genel Kurul da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve internet

Detaylı

VAKIF B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI

VAKIF B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI VAKIF B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI Amaç: Vakıf B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının

Detaylı

YENİ GİMAT GYO A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YENİ GİMAT GYO A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YENİ GİMAT GYO A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme politikası 18.05.2014 tarihli Olağan Genel Kurul da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve

Detaylı

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. AMAÇ Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. nin ( AYES A.Ş. veya Şirket ) Bilgilendirme Politikası nın temel amacı pay ve menfaat sahiplerine,

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom veya Şirket ), hisse senetleri Borsa İstanbul da (BIST) işlem gören en büyük şirketlerden biri olmanın

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Bilgilendirme Politikası

SODA SANAYİİ A.Ş. Bilgilendirme Politikası SODA SANAYİİ A.Ş. Bilgilendirme Politikası Genel Çerçeve Soda Sanayii A.Ş. (Soda), başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve paylarımızın işlem görmekte olduğu İstanbul Menkul

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç ve Kapsam Asya Katılım Bankası A.Ş., başta Bankacılık Kanunu ve söz konusu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı,

Detaylı

Fibabanka Bilgilendirme Politikası. 27 Ocak 2015 Versiyon 1.2. Mevzuat ve Uyum

Fibabanka Bilgilendirme Politikası. 27 Ocak 2015 Versiyon 1.2. Mevzuat ve Uyum Fibabanka 27 Ocak 2015 Versiyon 1.2 Mevzuat ve Uyum İÇERİK 1. POLİTİKA ÖZETİ... 3 2. POLİTİKA TARİHÇESİ... 3 3. AMAÇ... 3 4. KAPSAM... 3 5. TANIMLAR / STANDARTLAR... 4 6. GENEL KURAL VE ESASLAR... 4 6.1.

Detaylı

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 28.03.2014 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Konu : T.Garanti Bankası A.Ş Bilgilendirme Politikası hk.

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Konu : T.Garanti Bankası A.Ş Bilgilendirme Politikası hk. İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax No : (0212)

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. (TAV) ın temel kamuyu bilgilendirme politikası, TAV ın geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Beyanı: Marshall Boya Ve Vernik Sanayii A.Ş. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uymak

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2013 yılı çalışmalarını

Detaylı

31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şirket Bilgilendirme Politikası Hazırlayan: Kurumsal Yönetim Komitesi Kontrol Eden: Mali ve İdari İşler Departmanı Onaylayan:

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 16 MAYIS 2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2015-31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2015-31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2015-31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM SUNUŞ 1.1 DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1.2 SERMAYE ORTAKLIK YAPISI 1.3 OLAĞAN GENEL KURUL

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2014 tarihinde

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim ilkeleri (Corporate Governance Principles), ülkelerinde kurumsal yönetim ile ilgili yasal, kurumsal ve düzenleyici çerçeveyi değerlendirmek ve geliştirmek

Detaylı

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 2 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 4 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03.2013 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan larını ibraz etmeleri yeterlidir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdan larını ibraz etmeleri yeterlidir. İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 15 NİSAN 2013 TARİHLİ, 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirket imizin 2012 yılı Ortaklar Olağan

Detaylı