T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7307, 7407, 7414 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 60 NUMBER: 2011/2 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7307, 7407, 7414 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan iii

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library iv

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. v

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. vi

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL ANS KLOPED K ESERLER GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE ROMAN D LLER FRANSIZCA DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...68 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER...133

8 660 K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI KLAS K YUNAN EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H...161

9 Yapay Sinir A lar n n Tar msal 000 GENEL KONULAR Alanda Kullan m. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 48(1) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. Acun, Ramazan. Türkiye'de Online flbirli i A Modeline Dayal Bir 1965 SA 59 Kaynakça Yönetim Uygulamas. Gazi 630, 000 Akademik Bak fl 4(8) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 010 B BL YOGRAFYA 2008 SA , (1) Acun, Ramazan. Türkiye'de Online 000 (1) flbirli i A Modeline Dayal Bir Amasyal, M. Fatih. Zeka Kaynakça Yönetim Uygulamas. Gazi Programlanabilir mi? Baflka (6) Akademik Bak fl 4(8) 2011, 2011, ss ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (2) Cantek, Funda. Mutfakta Pifler nternete de Düfler: Yemek Bloglar Kad nlara Neler Vaad Ediyor? Kültür ve letiflim 14(1) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Atay, Nilgün. TO Bilgi Merkezi ve Uluslararas Ticari S n fland rma Kumafl, Alpaslan. E-Kitap ve KDV. Sistemi [Adl Eserinin Tan t m ] Vergi Sorunlar Dergisi 34(269) Tan tan: Tolga Çakmak, Bilgi , ss. Türkçe özet. Dünyas 11(1) , ss SA SA , 000 Önal, nci. Tarihsel De iflim Sürecinde Yaflam Boyu Ö renme ve Okuryazarl k: Türkiye Deneyimi. Bilgi Dünyas 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 020 (2) Bezirci, Pervin Dedeler. Türkiye'de Hukuk Bilgisine Eriflim. Bilgi Dünyas 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (3) Toros, Özgür. Transfer Fiyatland rmas Analizlerinde Neden Yurt D fl Kaynakl Veri Tabanlar Kullan l yor? Vergi Dünyas 30(354) , ss. Türkçe özet SA SA , Ertürk, Korhan Levent - M. Emin Küçük. Kurumsal Aç k Arflivlerin Etkin Kullan m : Türkiye'deki Bilimsel Elektronik Yay nc lar n Görüflleri. Bilgi Dünyas 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 1

10 020 (4) 020 (9) Gilchrist, Alan. Intelligent Özdemirci, Fahrettin - Mehmet Information Retrieval Needs Smart Torunlar - Selvet Saraç. Üniversiteler Tools and Supporting Standards. için Belge Yönetimi ve Arfliv Bilgi Dünyas 11(1) , Sistemi/ fllemleri (BEYAS) El Kitab ss. ng. ve Türkçe özet. [Adl Eserin Tan t m ] Tan tan: Nevzat Özel, Bilgi Dünyas 11(1) , 2004 SA ss SA (5) 020 (10) Karadeniz, fienol. Ankara'daki Halk Polat, Coflkun - Hüseyin Odabafl. Kütüphanelerinde Halkla liflkiler. Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri: Bilgi Dünyas 11(1) , Standartlar ve Yönetici Görüflleri ss. Türkçe ve ng. özet. Do rultusunda Niceliksel Bir De erlendirme. Atatürk 2004 SA (6) 2003 SA 62 Külcü, Özgür - Hande Uzun Külcü. 020 Belge Yönetimi Kapasite De erlendirme Sistemi: Bir Uygulama Örne i Olarak Türkiye K z lay Derne i. Bilgi Dünyas 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15(1) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 020 (11) Rukanc, Fatih - Hasan Koç. Arflivcilikte Genel Tasnif Sistemi ve Bileflenleri. Bilgi Dünyas 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 020 (7) Odabafl, Hüseyin. Osmanl Yazma 020 (12) Eserleri ve Türkiye'de Yazma Eser Sa lamtunç, Tülin. Görme Engelliler Kütüphanecili i. Bilig (56) 2011, ve Kütüphanecilik Hizmetleri. Bilgi ss. Türkçe, ng. ve Rusça özet. Dünyas 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , (8) 020 (13) Önal, nci. Tarihsel De iflim Sürecinde Yaflam Boyu Ö renme ve Okuryazarl k: Türkiye Deneyimi. Bilgi Dünyas 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , Y ld z, Asiye Kak rman. Kütüphanelerde Performans Ölçümü: IFLA Performans Ölçütlerinin De erlendirilmesi. Bilgi Dünyas 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 2

11 Y lmaz, Bülent - fielale Korkut - Eda Köse. Ankara'daki Üniversite ve Halk Kütüphanelerinde Çal flan Kütüphanecilerin fl Doyumlar Üzerine Bir Araflt rma. Bilgi Dünyas 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Kamer, S. Tunay. Türk Yurdu Dergisinin Kad n Yazarlar ( ) Türk Yurdu 31(282) , ss SB , (14) Zerman, Ece. 5 Çocuk 5 stanbul Koray, Semih Say s nda Bilim Kitab nda stanbul Temsilleri Kent, ve Ütopya. Bilim ve Ütopya 17(200) Tarih ve Bellek. Toplumsal Tarih , 4-5. ss. (206) , ss SC , SB Küpçük, Selçuk. fiiir At. Ayraç (16) , ss SB GENEL ANS KLOPED K 810, 050 ESERLER Saray, Mehmet. Türkiye'de Türk Demir, Remzi. Bilginler Ansiklopedisi: Müessisîn-i Fünûn. Bilim ve Ütopya 17(200) , 79. s SC SB , , 050 Küçük, Murat. Pafla Yavuzarslan' n "Osmanl Dönemi Türk Sözlükçülü ü" [Adl Eseri Üzerine] Türk Dili 100(710) , ss SA , 030 Tekin, O uz. NTV'nin stanbul Ansiklopedisi. Toplumsal Tarih Milliyetçili inin Temelini Atan Türk Yurdu Dergisi ile Türk Ocaklar Derne i Nas l Kuruldu? Türk Yurdu 31(282) , ss. Sar er, Y lmaz. Türkiye'de Yay nlanan Hakemli E itim Bilimleri Dergilerinin De erlendirilmesi. Milli E itim 40(189) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 050 (206) , ss. 060 GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 1994 SB , 030 Zülfikar, Hamza. Kavramlar Aç s ndan Güvenlik Emniyet Terimleri. Türk Dili 100(710) , ss SA , (1) Sekmen, Evrim. Nadirelerden Kültür Endüstrisine Müzecilik. rh+artmagazine (78) , ss SB

12 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 110 (2) Özcan, Hanifi. Mâtüridî Metafizi ine Çakmak, Diren. Yeni stanbul Gazetesi Gözünden 27 May s' n Anlam. Gazi Akademik Bak fl 4(8) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 070 Karanfil, Gökçen. Medya ve Diyaspora. Kültür ve letiflim 14(1) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 070 Tan, Nail. fiair, Yay mc Ramazan Gökalp. Türk Dili 100(710) , ss SA , ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER Bir Bak fl. Türkiye Günlü ü (105) 2011, ss SB EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) Aydo du, Hüseyin. nsan Felsefesi: Epiktetos ve Marcus Aurelius Örne i [Abamüslim Akdemir'in Ayn Adl Eseri Üzerine] Ayraç (16) , ss SB (2) Göka, Erol. Modus ve Apeiron. Baflka (6) 2011, ss SA Odabafl, Hüseyin. Osmanl Yazma Eserleri ve Türkiye'de Yazma Eser Kütüphanecili i. Bilig (56) 2011, ss. Türkçe, ng. ve Rusça özet SB , FELSEFE VE PS KOLOJ 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Karg o lu, F rat. Türk Milliyetçili inin 'Gelecek Tasavvuru' Nâm na: Zaman Felsefesi Üzerine Didaktik Notlar (118) , ss SB (3) Yalç n, fiahabettin. Felsefi Bir Perspektiften Bilinç. Baflka (6) 2011, ss SA PS KOLOJ 150 (1) Akman, Nuriye. Bilinç Sizin Olsun Bana Aflk Gerek. Baflka (6) 2011, ss SA Alper, Yusuf. Bilinçd fl, Yarat c l k ve Türk fiiiri. Baflka (6) 2011, ss SA , 150 4

13 150 (2) 150 (7) Ba lan, Feyza. William James'in Demir, Eren. Bilinçiçi ve Bilinçd fl. Bilinç Anlay fl : Nehir Bilinç. Baflka Baflka (6) 2011, ss. (6) 2011, ss SA SA (3) Belen, Hayrunnisa Bolay. S rad fl Bilinç Hallerine Birinci ve Üçüncü Kifli Bak fl Aç s. Baflka (6) 2011, 1-9. ss SA Bilici, Mustafa - shak Say l. Bilinçd fl Sinemas. Baflka (6) 2011, ss SA , (8) Demir, Türkay. Mütemmim Cüzler. Baflka (6) 2011, ss SA (9) Deniz, Ümit. Çocuklarda Olumlu Davran fl Kazand rma. Standard 50(585) , ss SB , (4) Buda, Cemal. Bilinç. Baflka (6) 2011, ss SA (5) Çetinkaya, Özlem - Ali Murat Alparslan. Duygusal Zekân n letiflim Becerileri Üzerine Etkisi: Üniversite Ö rencileri Üzerinde Bir Araflt rma. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 16(1) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (6) Ç tak, Serhat - fiebnem Alt n fl k Y lmaz. Pierre Janet'e Göre Bilinçd fl ve Disosiasyon Kavram. Baflka (6) 2011, ss SA (10) Doksat, Mehmet Kerem. fiuûrdan Bilince... Baflka (6) 2011, ss SA , (11) Doksat, Mehmet Kerem. fiuûrdan Bilince... Baflka (6) 2011, ss SA , (12) Dursun, Salih - Serpil Aytaç. flyerinde fiiddet Davran fllar n n Çal flanlar Üzerindeki Etkisi: Bir Uygulama. T SK Akademi 6(11) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 650 5

14 150 (13) 150 (20) Elbay, Rümeysa Yeni. Stanislav Grof'un Bilinç ve Bilinçd fl Üzerine Düflünceleri. Baflka (6) 2011, ss. Kara, Hayrettin. Öznesiz Bilinçd fl ve Kuantum Özne. Baflka (6) 2011, ss SA SA (21) 150 (14) Karaçam, Özgür. Bilinç ve Zaman. Erten, Yavuz. Bilinçd fl... Yine ve Baflka (6) 2011, ss. Yeniden... Baflka (6) 2011, ss SA SA (15) Göktafl, Hüseyin Rahmi. Bilinç Alacakaranl k Bilinçd fl. Baflka (6) 2011, ss SA (16) Hano lu, Lütfü. Biliflsel Bilinçalt, Nedensellik ve Özgür rade. Baflka (6) 2011, ss SA (17) nam, Ahmet. Bilince Can Katmak. Baflka (6) 2011, ss SA (18) zmir, Mutluhan. Nesne Nedir? mgesel Bir Nesne Olarak Ego ve Narsizm. Bilim ve Ütopya 17(200) , ss SA SC (22) Kesebir, Sermin. Uçmak ve Bach. Baflka (6) 2011, ss SA (23) Merter, Mustafa. Benötesi Psikolojisi ve Bilinçd fl. Baflka (6) 2011, ss SA (24) Mete, Levent. Bilinçd fl Ölçülebilir mi? Baflka (6) 2011, ss SA (25) Özmen, Erdo an. Bilinçd fl Bir Dil Gibi Yap lanm flt r. Baflka (6) 2011, ss. 150 (19) Kara, Hayrettin. Adem'in ki O lunun Hikayesi/Bilinçd fl n n Do uflu. Baflka (6) 2011, ss SA (26) Özmen, Erdo an. " nsanlar Tarihlerini Kendileri Yaparlar..." ya da Kay p, Yas ve Melankoli Üzerine. Birikim (262) , ss SB

15 150 (27) Uluda, rem fi k. Sinema, Reklam Ruh Sa l ve lgili Alanlarda Çal flan ve Bilinçalt. Baflka (6) 2011, Psikologlar ve Klinik Psikologlar için ss. Meslek Tan m, E itim Durumu, 2009 SA 31 Görev, Yetki ve Sorumluluk Alanlar. 790, 650, 150 Türk Psikoloji Bülteni 16(44) , ss SB ET K (AHLAK 150 FELSEFES ) 150 (28) Sayar, Kemal. Bilincin D fl nda, Hayat n çinde. Baflka (6) 2011, ss SA (29) Saydam, M. Bilgin. Bilinç'le(fl/n)- menin Üçgenleri. Baflka (6) 2011, ss SA (30) fiimflek, Ömer Faruk - hsan Bozano lu. From Self-Esteem to Mental Health: Empathy as Mediator. E itim Araflt rmalar 11(42) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet SA SA , (1) Elmal, Osman. Sadi'nin Ahlak Teorisinin Analizi ve Yönetim Ahlak. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15(1) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Karababa, hsan. Eti in çi Boflalt larak Etik D fl Kullan m. Elektrik Mühendisli i 49(441) , ss 1962 SB Koç, Ebru Melek. Politeness in Requests: A Cross-Cultural Study of Turkish and British Natives. E itim Araflt rmalar 11(42) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet. 150 (31) Tezcan, Ertan. Cybill. Baflka (6) 2011, ss SA (32) Türkçapar, Hakan. Bilinçd fl n n Yükselifli ve Çöküflü. Baflka (6) 2011, ss SA Kurt, Engin. kinci Dünya Savafl 'nda nsan Üzerinde Yap lan Deneylere ve Ortaya Ç kan Etik Kurallara Bir Bak fl. Sendrom 23(1) 2011, ss. ng. özet SB 92, (3) Mühendislik ve Etik. Kimya Mühendisli i ( ) 2011, ss SB

16 170 (4) 190 MODERN BATI Pelit, Elbeyi - Yalç n Arslantürk. FELSEFES Turizm flletmelerinin fl Eti ine Yönelik Uygulamalar n n Çal flma Yeri Tercihindeki Önemi: Turizm Ö rencileri Üzerinde Bir Araflt rma. Süleyman Demirel Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 16(1) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) fiahin, Bayram - Tu ba Dündar. Sa l k Sektöründe Etik klim ve Y ld rma (Mobbing) Davran fllar Aras ndaki liflkinin ncelenmesi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 66(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 650 Uzun, Yaflar. Kamu darelerinde Etik Yönetim. Say fltay Dergisi (80) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Ayd n, Hasan. Gerçek Gazzâlî Ama Hangisi: Ak lc m, Ak l, Felsefe ve Bilim Düflman m? Bilim ve Ütopya 17(200) , ss SC (2) Erkan, Mukadder. Felsefe Tarihimizin Karanl k Labirentine Düflen Ifl k: Osmanl Felsefe Çal flmalar. Ayraç (16) , ss SB (1) Akbulut, Ali Ömer. "Heidegger Hom, Bom Bili Bom" [Thomas Cathert ve Daniel Klein'in "Nietzsche Öldü! Bir Hipopotam Olarak Yeniden Do du" Adl Eser Üzerine] Ayraç (16) , 43. s SB (2) Lukacs, Georg. Akl n Y k m. Bilim ve Ütopya 17(200) , ss SC , D N 260 HIR ST YAN SOSYAL D NB L M Taflp nar, smail. Yahudilik ve H ristiyanl k'ta Kad n. Köprü (113) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) Taflp nar, smail. Yahudilik ve H ristiyanl k'ta Kad n. Köprü (113) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 260 8

17 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Aktay, Yasin. Reform, çtihat ve Tecdit Üzerine. Diyanet (242) , ss SC (2) Apak, Âdem. Ensar Önderlerinden Hz. Sa'd B. Muaz (r.a) Diyanet (242) , ss SC (3) Battal, Ahmet. Cinsiyetten Do an Haklar ve Yükümlülükler. Köprü (113) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) Boynukal n, Mehmet. F k h ve Tecdit. Diyanet (242) , ss SB SC 6 300, (7) Coflkun, Medet. Ar nma Bilinci ve Tövbe. Diyanet (242) , ss SC (8) Gökçe, Cüneyt. Aile Mutlulu u için Baz Temel lkeler. Köprü (113) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (9) Güleçyüz, Yasemin. "Tesettür Risâlesi" Üzerine... Köprü (113) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA Hocao lu, Durmufl. Bat 'da Kurumsallaflm fl Sosyal Patolojik Davran fllar: Sapk n fiehvet, fiiddet, Kan ve Korku Kültürü. Türkiye Günlü ü (105) 2011, ss. 297 (10) 297 (5) Karsl, brahim Hilmi. Kalpleri Bulaç, Ali. Tecdit ve Modernizasyon Tafllaflanlar. Diyanet (242) , Aras nda Fakih. Diyanet (242) ss , ss SC SC (11) 297 (6) Bulut, Mehmet. Dönemleri ve Öne Konakl, Numan. Klasik Dilbilimin Ufuklar nda: Sözdizim ve Anlambilim [Abdülkahir el-cürcanî'nin "Sözdizimi Ç kan Hizmetleriyle Diyanet flleri ve Anlambilim" Adl Eseri Üzerine] Baflkanlar. Diyanet (242) , Ayraç (16) , 3-6. ss ss SC SB

18 297 (12) 297 (18) Küçük, Sabahattin. Asr saadet'in Y ld z, fienay Özgür. Sanat ve slam. Dinamik Düflünce Hayat ndan Diyanet (242) , ss. Uzaklaflma ya da Yeryüzü 1969 SC 6 Cennetinden Ç k fl. Orta Do u 297 Araflt rmalar Dergisi 6(1) , ss. 297 (19) 2003 SA 22 Y lmaz, H. Kâmil. Tecdit mi, 297 Teceddüt mü? Diyanet (242) , 4-6. ss SC (13) 297 Nursi, Bediüzzaman Said. Kad nlar n Uhrevi Saadetleri gibi Dünyevi Saadetleri de Dini Terbiye Dairesindedir. Köprü (113) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (20) Y lmaz, Musa Kâz m. slam'da Birden Fazla Kad nla Evlilik. Köprü (113) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (14) 300 TOPLUM B L MLER Özdenören, Rasim. Reform ve Tecdit. Diyanet (242) , ss SC (15) Subafl, Necdet. hya, Tecdit ve Islah: hmal Edilen Asli Roller. Diyanet (242) , ss SC (1) Abac, Tahir. Kimlikler, nançlar ve Ötesi. Varl k 78(1241) , ss SB Aç kal n, Oya. Gender Approaches in Development Projects: Lessons from Eastern Turkey. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 66(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (16) fierif, brahim. [Bat Trakya'da Müftülük Faliyetleri Üzerine Söylefli] Konuflanlar: Zekiye Demir, Ülfet Görgülü, Diyanet (242) , ss. 300 (2) 1969 SC 6 Adakl, Gülseren. Hakim Güçlere ve 297 Hakim Gazetecili e Meydan Okuyan Bir Giriflim: Wikileaks. Ankara 297 (17) Üniversitesi Siyasal Bilgiler Ünal,. Hakk. Bir ftira Üç Gerçek. Fakültesi Dergisi 66(1) , Diyanet (242) , ss ss SC SA ,

19 300 (3) Ar kan, Gülay - Tu ça Taco lu - Seçil Erdo an. Ankara, Toronto ve Prifltina'daki Üniversite Ö rencilerinin Risk Alma Davran fllar Aç s ndan Karfl laflt r lmas. Bilig (56) 2011, ss. Türkçe, ng. ve Rusça özet SB SA , 300 Befle, Ahmet. The Significance of the Blues as a Cultural Expresison in Ma Rainey's Black Bottom. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15(1) 2011, ss. ng. ve Türkçe özet. 300 (8) 300 (4) Bozkurt, Ahmet. Gelenek ve Avc, Müjdat. Yazg n n Yoklu unda Suçun Varl Meselesi ya da Ailenin Modernizmin Aporia'lar. Ayraç (16) , ss. Parçalanmas n n Suçla liflkisi SB 766 Atatürk Üniversitesi Sosyal 300 Bilimler Enstitüsü Dergisi 15(1) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (5) Balta, Ecehan. Feminizm, Pornografi, Özgürlük. Evrensel Kültür (230) , ss SB (6) Bayraktar, Levent. Türk Yurdu'nda Medeniyet Tasavvuru. Türk Yurdu 31(282) , ss SB (7) Bayram, Sibel. Tarih Boyunca Kad n ve Türk Edebiyat nda De iflen Kad n mgesi. Köprü (113) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (9) Bulut, Özgün E. Ret ve nkâr n Gölgesindeki Edebiyat. Varl k 78(1241) , ss SB , (10) Burak, Begüm. Cumhuriyetin "Makbul Kad nlar " Köprü (113) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (11) Ceylan, Tuncay. Toplumsal Sistem Analizinde Toplumsal Statü ve Rol. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15(1) 2011, ss. Türkçe ve ng. özet SA (12) Çöker, Duygu Onay. Medya Çal flmalar : Teoriler ve Yaklafl mlar [Dan Laughey'in Ayn Adl Eseri Üzerine] Kültür ve letiflim 14(1) 2011, ss SA

20 300 (13) 300 (18) Dedeo lu, Saniye. Türkiye'de Göçmenlerin Sosyal D fllanmas : stanbul Haz r-giyim Sanayinde Çal flan Azerbaycanl Göçmen Kad nlar Örne i. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 66(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (14) 1960 SB 27 Demir, Hilmi. Türk Modernleflmesi 300 Sürecinde ktidar ve Din [Kadir Gürler'in Ayn Adl Eseri Üzerine] Türk Yurdu 31(282) , ss SB , (15) Dünder, Betül. Tarih-Kültür-Kimlik için Bir Girifl Denemesi. Varl k 78(1241) , ss SB (16) Erdo an, rfan. "Post" Ekiyle Gelen K l flar n Örgüsü Küresel Pazar n Elefltirel Savunusu Üzerine. Bilim ve Ütopya 17(200) , ss SC Gezgin, smail. Besin Toplama ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine Etkisi. Metro Gastro (54) , ss SB (19) Gül, Adnan. mparatorluktan Cumhuriyete Türk Yurdu'nda Modernleflme, Millî Kimlik ve Millî Dil. Türk Yurdu 31(282) , ss. Güler, Mahmut. Kentsel Haklar, Kapitalizm ve Kat l m. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 66(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (20) Gündo an, Cenk. Tuzluçay r'da necek Var. Varl k 78(1241) , ss SB (21) Hocao lu, Durmufl. Bat 'da Kurumsallaflm fl Sosyal Patolojik Davran fllar: Sapk n fiehvet, fiiddet, Kan ve Korku Kültürü. Türkiye Günlü ü (105) 2011, ss SB (17) 300, 297 Ertafl, Mehmet Akif. Olmayan Varm fl Gibi Gösterme Meziyeti. Varl k 78(1241) , ss. pfliro lu, Zehra. Sevginin Gücü SB Evrensel Kültür (230) , ss SB 96, 300,

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz...

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz... AKRA ASLIIM K 2009 M E S L E K A N D I M I Z HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M 2010 Yeni y l n z kutlu olsun Kad n Haklar nda Çok

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD

SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD SAYI : 25 May s 2005 Ayda bir yay mlan r. REKTÖRÜMÜZ EGE TV DEYD Selma KURT Bas n ve Halkla lifl. S. Rektörümüz Say n Prof. Dr. Mustafa GÜREL 5 Nisan 2005 günü saat 12.30 da Ege TV Vizyon Program nda Adnan

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld Yıl/Year:1 Sayı/No:4 Aralık/December 2005.. Universiteli Öğrenci Konseyi Aylık Gazetesi / Monthly Student Council Newspaper TC Uyruklu Ö rencilerin Dikkatine. S.2 de Kantin Sorunu. S.3 de Yine Zam. S.5

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

1839-1939. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kuyafl Yay n Yönetmeni. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü. Prof. Dr. Feroz Ahmad

1839-1939. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kuyafl Yay n Yönetmeni. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü. Prof. Dr. Feroz Ahmad T Ü R K S A N AY C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E T A R H 1839-1939 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kuyafl Yay n Yönetmeni Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Prof. Dr. Feroz Ahmad Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci medyaya y llard r emek veren bir isim. Grafik Tasar m Bölümü nü 1991 de bitirdi. fl yaflant s na 1993 te Hürriyet gazetesinin

Detaylı

ZEM N MEKAN VE TEMEL MÜHEND SL 1. ÖZEL KONULU SEMPOZYUMU TEOR VE UYGULAMADA ZEM N-YAPI ETK LEfi M / 8-9 Kas m 2007

ZEM N MEKAN VE TEMEL MÜHEND SL 1. ÖZEL KONULU SEMPOZYUMU TEOR VE UYGULAMADA ZEM N-YAPI ETK LEfi M / 8-9 Kas m 2007 flubemizden STANBUL BÜLTEN Cemal GÖKÇE ( MO stanbul fiubesi Baflkan ), Bilinmesi gerekir ki, yap n n oturdu u tüm temeller, üstyap dan gelen yüklerin temel zemininde yarataca en yüksek gerilmenin yap da

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı