Intel Ö!renci Programı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Intel Ö!renci Programı"

Transkript

1 Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z#

2 Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki ilkö!retim ve ortaö!retim ö!rencilerinin 21. Yüzyılda rekabet edebilmelerine yardımcı olacak becerileri kazanmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Program kapsamında (a) teknoloji becerileri, (b) sorun çözme ve di!er ele$tirel dü- $ünme, (c) akranlarla i$birli!i becerileri kazandırılmaya çalı$ılmaktadır. Intel Ö!renci Programı, normal ö!retim programı dı$ında, ö!rencilerin gönüllü katılımını gerektiren okul sonrası bir etkinliktir. Program, öncelikle her ö!rencinin bir ba$ka ö!renciyle bir araya gelerek i$birli!i içinde bir dizi etkinli!i gerçekle$tirmesini, sonra daha geni$ bir grup (4-6 ö!renci) halinde, daha önceki etkinlikleri gerçekle$tirirken edindikleri beceriler do!rultusunda projeler hazırlamalarını içermektedir. Tüm bu etkinlik ve projeler, ö!rencilere anlamlı gelecek, günlük hayatlarında sık kar$ıla$tıkları türdedir. Intel Ö!renci Programı aslında 3 e!itimden olu$maktadır: (1) Teknoloji ve Toplum, (2) #$yerinde Teknoloji ve (3) Teknoloji ve Giri$imcilik. Teknoloji ve Toplum (TvT), 2005 yılında uygulamaya konulan ilk Intel Ö!renci Programı e!itimidir. Özellikle genç ya$taki ö!renenlere, pul, kartvizit, el ilanı, gezi bütçesi, haber kupürü gibi etkinlikler yaptırdıktan sonra, felaketler, gelecek, park tasarımı gibi konularda eylem planları hazırlamaya yönlendirmektedir. TvT, kelime i$lem, grafik, i$lem tablosu, çokluortam, #nternette arama türü temel bilgisayar becerilerini kazandırmaya odaklıdır. Türkiye de 2007 yılında uygulanmaya ba$lanılan, #$yerinde Teknoloji (#T) ise ö!renenlerin mühendislik, sa!lık elemanı, ö!retmen gibi farklı mesleklerde teknolojiden nasıl yararlandırıldı!ını göstermektedir. Bu e!itim kapsamında ö!renciler anket çalı$masından yönetim süreç planlarına farklı türde etkinlikler gerçekle$tirmektedirler. Ayrıca #T, uygulama yazılımlarının ve #nternet araçlarının daha üst düzeyde kullanım biçimlerine yönelik becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Do!ası gere!i #T ilkö!retim ikinci kademe ve ortaö!retim ö!- rencilerine yönelik bir e!itimdir. Teknoloji ve Giri$imcilik (TvG) ise Türkiye de 2010 yılında uygulanmaya ba$lanmı$ yeni bir e!itimdir. Bu e!itim, giri$imcili!in temel kavramlarını tanıtmakta ve bir giri$imcilik fikri i$letmeye dönü$türülürken teknolojiden nasıl yararlanılabilece!ini göstermektedir. Ö!renciler #nternet araçlarını ve ofis uygulamalarını kullanarak i$ fikirlerini geli$tirmekte ve i$ planı hazırlayarak sunmaktadırlar. Tüm bu e!itimler bir ö!retmen gözetiminde iki saatlik oturumlar biçiminde gerçekle$tirilmektedir. Her etkinlik Planla, Gerçekle$tir, Göz at ve Payla$ bölümlerinden olu$maktadır. Intel Ö!renci Programı Eylül 2009 A!ustos 2010 De!erlendirme Raporu 1

3 Intel Ö!renci Programı tüm dünya genelinde çe$itli ülkelerde uygulanmaktadır. Amerika Birle$ik Devletleri, Arjantin, Brezilya, "ili, Çin, Hindistan, Mısır, #srail, Filistin, Malezya, Rusya, Ukrayna ve Türkiye bu ülkeler arasındadır. Program her ülkede ba!ımsız de!erlendirme grupları tarafından izlenmekte ve gerek Intel yetkililerine gerekse de uygulayan yerel kuruma/kurulu$a geribildirimler verilmektedir. Bu de!erlendirmeler dünya genelinde Intel Ö!renci Programının ba- $arılı oldu!unu ortaya koymaktadır. Ba$ka bir deyi$le program, katılan ö!rencilerin; teknoloji becerilerini üst düzeyde geli$tirmelerine, proje tabanlı ö!renme ba!lamında önemli ölçüde planlama, tasarımlama, problem çözme ve i$birli!i becerileri kazanmalarına, ö!renmeye ili$kin üst düzeyde motivasyon sergilemelerine ve bu sürece aktif katılmalarına yardımcı olmaktadır. Dünya genelinde programa ba$layan ö!rencilerin %97 sinin programı tamamlamı$ olması da, gönüllülük esasına dayalı bir program açısında önemli bir ba- $arıdır. Türkiye de Intel Ö!renci Programı, Milli E!itim Bakanlı!ı na ba!lı devlet okullarında yürütülmektedir. #lk olarak 2005 yılındaki pilot uygulama ile ba$lanan süreçte 2010 yılı A!ustos ayı sonu itibariyle 55 bine yakın ö!renci bu programı tamamlamı$tır. Program ilk ba$ladı!ı günden bugüne GLOKAL adlı firma adına Eski$ehir Anadolu Üniversitesi nde görevli üç ö!retim elemanı tarafından de!erlendirilmektedir. A$a!ıdaki rapor Intel Ö!renci Programının Türkiye deki uygulamasının Eylül A!ustos 2010 tarihleri arasındaki de!erlendirmesini içermektedir. Yöntem Daha önceki dönemlerde oldu!u gibi bu dönemde de ara (formative) ve son (summative) de!erlendirmeler gerçekle$tirilmi$; nicel ve nitel verilerin aynı anda toplandı!ı karma (mixed) yöntem benimsenmi$tir. Ara de!erlendirme ba!- lamında gözlemler, anket de!erlendirmeleri ve görü$melerde elde etti!imiz veriler teknoloji kullanımına ili$kin geçmi$ deneyimler ve literatür çerçevesinde de-!erlendirilmi$tir. Sonuçlar, öneriler haline dönü$türülerek, sözel olarak MEB ve Intel yetkilileri ile payla$ılmı$tır. Son de!erlendirme ise bu raporda sunulan verileri içermektedir. Nicel de!erlendirme verileri programın ba$ladı!ı günden bugüne uygulanmakta olan Ö!retmen E!itimi De!erlendirme Anketi ve E!itim Sonu De!erlendirme Anketi aracılı!ıyla çevrimiçi ortamda toplanmı$tır. Eylül 2009 A!ustos 2010 döneminde Ö!retmen E!itimi De!erlendirme Anketini toplam 127 Intel Ö!renci Programı Eylül 2009 A!ustos 2010 De!erlendirme Raporu 2

4 ö!retmen, E!itim Sonu De!erlendirme Anketini ise 39 ö!retmen tamamlamı$tır. Bu sayılar geçen yıllardaki sayılarla kar$ıla$tırıldı!ında oldukça dü$üktür. Anketlere katılımın arttırılması için dönem içinde MEB yetkilileri ile görü$ülmü$ ve program koordinatörü tarafından bir kaç kez katılımcı ö!retmenlere duyuru yapılmı$tır. Öte yanda, nitel veriler ise MEB ve Intel yetkilileri ile bu dönemde ziyaret edilen 6 ildeki (Aydın, Burdur, Bursa, Eski$ehir, Isparta, Yalova) ö!retmenlerle gerçekle$tirilen görü$melerden ve program kapsamında gerçekle$tirilen ö!renci çalı$malarından elde edilmi$tir. Bu dönemde toplam 62 katılımcı ö!retmenin katıldı!ı odak grup görü$meleri gerçekle$tirilmi$tir. Aynı zamanda 12 kıdemli e!itici ö!retmen, 2 ö!renci velisi ve 3 okul müdürü ile de yarıyapılandırılmı$ görü$meler yapılmı$tır. Bulgular ve Yorum Daha önceki dönemlerde oldu!u gibi bu dönemde de bulgular ve yorum altı ana ba$lık altında toplanmı$tır: (1) katılım, (2) ö!retmen e!itimi ve deste!i, (3) ö!- renme çıktıları, (4) ö!retmen ö!renci etkile$imi, (5) e!itim malzemeleri ve (6) programın yapısı ile yönetimi. Katılım De!erlendirme dönemi içinde toplam 934 (TvT ve #T) e!itim planlanmı$ ancak 716 adeti tamamlanmı$tır. Tamamlanan bu e!itimlerden 633 ü TvT, geriye kalan 83 ise #T e!itimleridir. Bu e!itimlerden TvT e!itimi 11,924 ve #T e!itimini ise 1,643 ö!renci tamamlamı$tır (toplam 13,567). Geçen dönem oldu!u gibi bu dönemde de e!itimleri tamamlayan ö!rencilerin %52 sini kız ö!renciler olu$turmaktadır ("ekil 1). "ekil 1: Katılımcı ö!rencilerin cinsiyetlerine ili$kin istatistikler '$!!!" '#!!!" '!!!!" &!!!" %!!!" $!!!" *+,# -./0/#!12345# #!!!"!"!"!# $!#!%&'()# Intel Ö!renci Programı Eylül 2009 A!ustos 2010 De!erlendirme Raporu 3

5 Katılan ö!rencilerin ya$ları incelendi!inde ise genelde 11 ve 10 ya$ grubu ö!rencilerin Intel Ö!renci Programına ilgi gösterdi!i söylenebilir ("ekil 2). Ya$ büyüdükçe katılımın artması yakla$an standart sınavlar (SBS ve ÖSYM) ile açıklanabilir. "ekil 2: Katılımcı ö!rencilerin ya$larına ili$kin istatistikler 6=#849# 6><# 6>#849# ;<# 67#849# :;<# 6:#849# :7<# 66#849# =7<# Ö!retmenlerle yapılan görü$melerde de geçen yıllarda oldu!u gibi özellikle ilkö!retimde 7. ve 8. sınıflardaki, ortaö!retimde ise lise 3. ve 4. sınıflardaki ö!rencilerin büyük ölçüde sınavlara odaklandıklarını ve ço!u zaman okula bile gelmedikleri saptanmı$tır. Ö!retmenler, Intel Ö!renci Programının daha çok ilkö!retim 4., 5. ve 6. sınıfları ile lise 1. sınıf ö!rencilerinin ilgi duydu!unu ifade etmi$lerdir. Ö!retmenler programa, yaz aylarında tatil merkezlerine ya da memleketlerine gidemeyen ö!rencilerin, kı$ aylarında ise anne babası çalı$an çocukların daha fazla katıldı!ını belirtmi$lerdir. Bir orta Anadolu $ehrinde ö!retmenlik yapan kadın sınıf ö!retmenin a$a!ıdaki sözleri çok sayıda ö!retmenin görü$lerini yansıtmaktadır:... Genelde yaz tatilini evde ya da sokakta geçirmek zorunda kalan ö!renciler ya da annesi babası teknolojiye meraklı ö!renciler geliyor. Aslında bilgisayar ö!renmeye geliyorlar ama teknoloji dı"ında ba"ka "eyler proje yapmaya ba"layınca çok ho"larına gidiyor... Oturup dinliyor olmamaları ho"larına gidiyor... Genelde memnun ayrılıyorlar Ama maalesef sınavlar yüzünden ö!renci bulmakta zorlanıyoruz. Aileler sınava hazırlık kurslarına göndermek istiyor Intel Ö!renci Programı Eylül 2009 A!ustos 2010 De!erlendirme Raporu 4

6 Yazın da Kur an Kursu var. Onu tercih ediyorlar... Zaten okulda ö!renci kalmadı. Hepsi aldı. Yakındaki di!er okullarda e!itim vermeye ba"ladık... Bu alıntıda belirtildi!i gibi birçok ö!retmenler, e!itime gelen ö!rencilerin büyük oranda memnun ayrıldıklarını belirtmi$lerdir. Özellikle di!er derslerde oldu!u gibi ders boyunca pasif konumda otuyor olmamaları, yaparak ö!renmeleri ve birlikte çalı$maları ö!rencilerin programa olan ilgisini arttırmaktadır. Daha önceki yıllarda oldu!u gibi bu yıl da ö!rencilerin di!er derslerinin de bu yöntemle yapılmasına yönelik dilekleri gözlemlenmi$tir. Örne!in bir 6. Sınıf ö!rencisi $u ifadeleri kullanmı$tır: Bence bu e!itim çok güzel. E!lenirken ö!reniyoruz. Ke"ke bütün derslerimiz böyle olsa. O zaman hiç sıkılmayız. Görü$me yapılan veliler de programın çocuklarında olumlu etkileri oldu!unu belirtmi$lerdir. Topluluk kar$ısında konu$ma, akranlarıyla daha iyi ileti$im kurma, kendine güven ve plan yapma veliler tarafından çocuklarında gözlemledikleri ba$lıca de!i$imler olarak dikkat çekmektedir. Bir 5. Sınıf kız ö!rencinin babası görü$lerini $u biçimde belirtmi$tir: Kızın biraz içine kapanıktı... Sunu" yaparken O nu görünce çok "a"ırdım. Hiç beklemiyordum. Kendine güveni gelmi"... çok güzel bir sunu" yaptı... Annesi de arkada"larıyla evde bulu"up bilgisayar ba"ında epey bir çalı"mı"lar... Çok ho"uma gitti... #n"allah hep böyle devam eder. Öte yandan, yukarıda verilen ö!retmen görü$ünde de belirtildi!i gibi ö!retmenler Intel Ö!renci Programı için ö!renci bulmada sıkıntı çekmektedirler. Bunun ba$lıca nedenleri, okullarında e!itim almamı$ ö!renci kalmaması, sınava hazırlık kurslarının daha fazla tercih edilmesi, Kur an Kursu türü di!er faaliyetlere katılım ve yazın tatil yerlerine ya da memlekete gitmek $eklinde belirtilmi$tir. Bu arada sayıca az olmakla birlikte, bazı bölgelerde çocukların özellikle yaz aylarında çalı$ma durumunda kalmaları da e!itime katılımın azalmasının bir nedeni olarak gösterilmi$tir. Bazı illerde ö!retmenler di!er okullarda Intel Ö!renci Programını uygulamaya ba$lamı$lardır. Intel Ö!renci Programı Eylül 2009 A!ustos 2010 De!erlendirme Raporu 5

7 Ö#retmen E#itimi ve Destek Ö!retmen E!itimi De!erlendirme Anketi sonuçlarına göre, ö!retmenlerin e!itimlerden oldukça memnun oldukları ve e!itimleri yararlı buldukları söylenebilir. "ekil 3 de de gözlemlenebilece!i gibi Intel Ö!renci Programı e!itimine katılan ö!rencilerin çok büyük bir bölümü e!itimin, bu programı okullarında yürütme konusunda kendilerini yeterli düzeyde hazırladı!ını belirtmi$tir. "ekil 3: Ö!retmenlerin aldıkları e!itimin kendilerini hazırlama durumuna ili$kin görü$leri Ö!retmenler aynı ankete bu e!itim yo!un olmakla birlikte son derece yararlı oldu!unu ve hatta tüm ö!retmenlerin (Intel Ö!renci Programına dahil olmayanların) bile bu e!itimi alarak kendi derslerine uyarlamaları gerekti!ini de belirtmi$lerdir. A$a!ıda anketteki açık uçlu soruya katılımcı ö!retmenlerin yazdı!ı bazı ifadeler yer almaktadır: Çok ba"arılıydı. Farklı bir bakı" açısı kazandırdı. Eme!i geçen herkese te"ekkürler. HER$EY Bekledi!imden daha iyiydi. Geli"tirmek için ö!retmen kitabına çok iyi adapte olmak gerekiyor. Ö!rencilerde e!er bu sistemli çalı"mayı oturtabilirsek sonuç harika olur. Intel Ö!renci Programı Eylül 2009 A!ustos 2010 De!erlendirme Raporu 6

8 Bu e!itimin bütün ö!retmenlerin almasına ve bu e!itimin normal e!itimlerine de kullanmaları gerekti!ine ve normal ö!retimde seçmeli ders olarak verilmesi gerekti!ine inanıyorum. Bu etkili programı e!itimin her alanında yapmak, e!itimin "u an en çok ihtiyacı olan durumudur diye dü"ünüyorum. Gayet güzel bir e!itimdi. Yoruldu!umuz günler oldu ama buna de!er. Çok "ey ö!rendik. Ek olarak, katılımcı ö!retmenler e!itimlerin süre olarak kısa oldu!unu ve iki hafta olmasının daha iyi olaca!ını belirtmi$lerdir. Ancak geçti!imiz yıllarda iki hafta uygulaması denenmi$ ve daha az ba$arılı bulunmu$tur. Öte yanda, görü$melerde ö!retmenler, geçmi$ yıllara göre döneminde E!iTek program koordinatörü ile daha iyi ileti$im kurduklarını ancak daha fazla destek almak istediklerini belirtmi$lerdir. Analizler bu ö!retmenlerin aslında destekten çok tanınırlık ve payla$ım konularında rahatsızlık hissettikleri ortaya koymu$tur. Bir ba$ka deyi$le, ö!retmenler yaptıkları uygulamaların yerel ve ulusal ölçekte MEB yetkililerince tanınmasını beklemektedirler. Yarı$ma türü etkinlikler de dile getirilmektedir. Bir tür sosyal payla$ım ortamının olu$turulmasına ihtiyaç oldu!u iler sürülebilir. Nitekim bazı ö!retmenler yaptıkları çalı$maları, vidyoları, foto!rafları YouTUBE ve benzeri payla$ım ortamlarında yayınlamaktadırlar. Etkile!im Ö!retmenlerle gerçekle$tirilen görü$meler, geli$melere ra!men ö!retmenlerin hala ö!renci merkezli ö!retim yakla$ımını benimseme konusunda zorlandıklarını ortaya koymaktadır. Özellikle teknoloji becerilerinin kazandırılmasında ö!retmenlerin büyük bir bölümü hala ö!rencileri ara$tırmaya, ke$fetmeye yönlendirmek yerine do!rudan gösterimi tercih etmektedirler. Aslında aldıkları e!itim sırasında bu konuda uyarılmaktadırlar. Ancak hala gösterim ya da düz anlatım türü ö!retmen merkezli yakla$ımları sergilemelerinin nedenleri olarak e!itimi verilen sürede tamamlamak istemeleri, ö!rencilerin temel teknoloji becerilerinden bile yoksun olmaları, ö!rencilerin planlama becerilerinin eksik olması gibi sebepleri ifade etmektedirler. Örne!in bir erkek ö!retmen; Ö!rencilerimizin ço!unda, do!ru algılama, okuma-yazma, do!ru ve özgün çözüm üretmede sıkıntıları var. Bu sebeple, etkinliklerin tamamını yapmakta süre Intel Ö!renci Programı Eylül 2009 A!ustos 2010 De!erlendirme Raporu 7

9 açısından zorlanıyoruz. Sürenin tespitinde, ö!rencilerimizin ki"isel ve bölgesel özelliklerinin dikkate alınması gerekir... Bir ba$ka ö!retmen ise; Programın tamamen uygulanabilmesi için süre çok az. Mecburen bazı "eyleri ya atlıyoruz... Bazen de göstermek zorunda kalıyoruz... ke"fetmelerini beklemek zaman alıyor... Zamanın yetmemesi birçok ö!retmen tarafından belirtilmi$tir. Öte yanda Ege bölgemizdeki bir bayan ö!retmen her teknoloji alanıyla ilgili etkinliklerden birini e!itim saati içinde di!erini ise evde yapmalarını sa!layarak zamanı etkili kullanabildi!ini ve hatta evde çalı$malarını istemenin ö!rencilerini daha fazla ke$fetmeye yöneltti!ini belirtmi$tir. Bu ö!retmenimiz Payla$ bölümünü e!itimler sırasında yaptırdı!ını da belirtmi$tir. Elde edilen bulgular do!rultusunda ö!retmenlerin ö!renci merkezli ö!retim yakla$ımını e!itimleri sırasında oldukça benimsemelerine kar$ın uygulamaya aktarmada zorlandıkları ileri sürülebilir. Bu noktada ö!retmenlerin, di!er derslerde oldu!u gibi ö!retim programını kendilerine sunulan biçimde harfiyen uygulamaya çalı$malarının, kar$ılarındaki ö!rencilerin ihtiyaç ve özellikleri do!rultusunda tasarım yapamamalarının sorunun ana kayna!ı oldu!u dü$ünülebilir. E#itim Malzemeleri E!itim malzemelerine ili$kin (ö!renci kitapları, beceriler kitabı, yardım rehberi) geçen yılki sonuçlara benzer sonuçlar elde edilmi$tir. Ö!renciler ve ö!retmenler kitapların oldukça yönlendirici ve ö!renmeyi kolayla$tırıcı bulduklarını belirtmi$lerdir. Beceriler kitabından da hala yararlanıldı!ı ifade edilmi$tir. Yalnız ö!retmenlerin büyük bölümü kitapların eskidi!ini ve yenileri ile de!i$tirilmesi gerekti!ini belirtmi$lerdir. Öte yanda, Yardım Rehberi ise istenilen sıklıkta kullanılmamaktadır. Hatta bazı ö!retmenler bu kaynaktan hiç haberleri olmadı!ını belirtmi$tir. Kullanmayan ö!retmenlerin bir bölümü ise ö!rencilerin bilgisayar ekranından ö!renme konusunda zorlandıklarını ve #nternette indirme, çalı$tırma konularında zorluklarla kar$ıla$tıklarını belirtmi$lerdir. Örne!in bir ö!retmen $u ifadede bulunmu$tur; Okulda #nternet bir gelip bir gidiyor. Bir türlü indiremedik. Zaten ö!renciler ekrandan bakıp yapma konusunda zorlandılar. O nedenle pek kullanmıyoruz. Intel Ö!renci Programı Eylül 2009 A!ustos 2010 De!erlendirme Raporu 8

10 Öte yanda, gözlem yapılan okullarda hala Beceriler Kitabı kullanıldı!ı için Yardım Rehberinin kullanımı tam olarak gözlemlenememi$tir. Bu konunun daha ayrıntılı incelenmesinde yarar vardır. Ö#renme Çıktıları Geçmi$ dönemlerde oldu!u gibi bu dönemde de Intel Ö!renci Programının ö!rencilerin teknoloji, birlikte çalı$ma ve problem çözme becerilerine yardımcı oldu!u gözlemlenmi$tir. E!itim Sonu Anketi sonuçlarına göre ö!retmenlerin dörtte üçünden (%75) fazlası ö!rencilerinin teknoloji becerilerinde, neredeyse tamamı (%94.7) birlikte çalı$ma becerilerinde ve benzer bir oranda (%92.1) problem çözme becerilerinde geli$im gözlemlediklerini belirtmi$lerdir ("ekil 4, 5 ve 6). "ekil 4: Ö!retmenlerin, programın teknoloji becerileri kazandırma durumuna ili$kin görü$leri Intel Ö!renci Programı Eylül 2009 A!ustos 2010 De!erlendirme Raporu 9

11 "ekil 5: Ö!retmenlerin, programın birlikte çalı$ma becerileri kazandırma durumuna ili$kin görü$leri "ekil 6: Ö!retmenlerin, programın problem çözmecds becerileri kazandırma durumuna ili$kin görü$leri Eylül 2009 A!ustos 2010 döneminin önceki dönemlerden farkı, programın teknoloji becerileri kazandırmasına yönelik ö!retmen görü$lerinde gözlemlenen azalmadır. Daha önceki senelerde çok daha fazla sayıda ö!retmen programın ö!rencilerin teknoloji becerilerini geli$tirdi!ini ifade ederken bu dönemde bu oran Intel Ö!renci Programı Eylül 2009 A!ustos 2010 De!erlendirme Raporu 10

12 %75 seviyesinde kalmı$tır. Bu durum görü$meler sırasında irdelendi!inde ö!retmenler, ö!rencilerin eskiye oranla daha hazır geldiklerini belirtmi$lerdir. Di!er ilgi çekici bir sonuç ise programın ö!rencilerin problem çözme becerilerini geli$tirmesine yönelik ö!retmen görü$lerindeki anlamlı geli$medir. Daha önceki dönemlerde %70-80 arasında de!i$en oranlardaki ö!retmen programın ö!rencilerin problem çözme becerilerini geli$tirdi!ini ifade ederken bu dönemde ö!retmenlerin büyük bir bölümü (%92.1) programın ö!rencilerin problem çözme becerilerine yardımcı oldu!unu belirtmi$tir. Öte yanda, ö!renci çalı$maları incelendi!inde de benzer bir sonuç gözlemlenebilmektedir. "ekil 7 de gözlemlenebilece!i gibi bu dönem incelenen toplam 122 ö!renci çalı$masından %51 i üç ara$tırmacı tarafından beklentileri kar$ılıyor $eklinde sınıflandırılmı$tır. Bu çalı$maların ortak noktası ö!rencilerin daha önceki dönemlere göre daha gerçekçi sorunlar üzerinde odaklanmaları ve daha yaratıcı projeler hazırlamalarıdır. Bu sonuç ö!rencilerin problem çözme konusunda daha yetkinle$tiklerinin bir göstergesi olarak algılanabilir. "ekil 7: Ö!renci çalı$malarının de!erlendirme sonuçları 67<# :7<# A03B9CB.B350DB#A0.0/0E# F0/30ECB30.0#G4/3494E#?6<# F0/30ECB30.B#* E# F0/30ECB30.B#(94E# Program Yapısı ve Proje Yönetimi Geçmi$ yıllarda oldu!u gibi genel olarak programın yapısına ili$kin bir sorunla kar$ıla$ılmamı$tır. Ö!retmenlerin büyük bir bölümü programın yapısını ba$arılı bulmu$lardır. #$yerinde Teknoloji e!itiminin mühendislik bölümü bu dönemde de özellikle incelenmi$ ve ö!retmenler herhangi bir sorun ya$amadıkları belirlenmi$tir. Intel Ö!renci Programı Eylül 2009 A!ustos 2010 De!erlendirme Raporu 11

13 Proje yönetimi konusunda ise geçen yıllardakine benzer biçimde bazı illerde sorunlar gözlemlenmi$tir. Ö!retmenler e!itim açmak istemelerine kar$ın yerel Halk E!itim yetkilileri tarafından engellendikleri belirtilmi$tir. Ö!retmenler, para almak için e!itim açmakla suçlandıklarını ifade etmi$lerdir. Öte yanda, bu konuda E!iTek proje sorumlusunun kendilerine yardımcı oldu!u ve sorunların büyük ölçüde çözüldü!ü de gözlemlenmi$tir. Öte yanda uygulamada kar$ıla$ılan di!er bir sorun ise okul yöneticilerinin deste!idir. Ö!retmenlerle yapılan görü$meler sonucu, bazı okullarda, özellikle kı$ ve yaz dönemlerinde okul müdürlerinin ö!retmenlere yeterli deste!i göstermedi!i, ısıtma ve elektrik sarfiyatı konularını bahane ederek ö!retmenlerin e!itim açma isteklerini geri çevirdikleri saptanmı$tır. Sonuç ve Öneriler Sonuç ve öneriler kısmı, raporun önceki bölümlerinden farklı olarak etkililik, verimlilik, çekicilik ve sürdürülebilirlik ba!lamlarında sunulmaktadır. Etkililik, bir e!itim programının hedeflenen amaçlara ula$tırma düzeyini ifade etmektedir. Bu ba!lamda programın her üç amacına ula$tırdı!ı ileri sürülebilir. Bir ba$ka deyi$le Intel Ö!renci Programının ö!rencilerin teknoloji, birlikte çalı$ma, problem çözme türü ele$tirel dü$ünme becerilerini geli$tirmelerin yardımcı olmaktadır. Geçen yıllara göre Eylül 2009 A!ustos 2010 döneminde toplanan ö!renci çalı$malarının büyük bir bölümünün beklentileri kar$ıladı!ı ya da a$tı!ı gözlemlenmi$tir. Ancak, programın daha etkili olması için geçen yıllarda oldu!u gibi; ö!retmenlerin etkinlik ya da projeler sırsında Planla, Gözat ve Payla$ bölümlerine Gerçekle$tir kadar önem vermeleri, projelerin olabildi!ince gerçek hayatta kar$ıla$ılan türde olmalarına dikkat etmeleri, etkinlik ve projelerin gerçekle$tirilmeleri sırasında ö!rencileri ke$fetmeye ve birbirlerinden ö!renmeye te$vik etmeleri gerekmektedir. Verimlilik ise e!itim programlarında en az emek, zaman ve para harcanarak en üst düzeyde performans elde edilmesidir. Intel Ö!renci Programının verimlili!i konusunda maliyetler ba!lamında verilere ula$ılamadı!ı için fazlaca yorum yapılamamaktadır. Ancak zaman ba!lamında nispeten kısa bir sürede ö!rencilerin farklı alanlarda beceriler kazanmalarına yardımcı oldu!u ve ö!retmenlerin sınıflarında uygulamaları gereken ö!renci merkezli yakla$ımlar Intel Ö!renci Programı Eylül 2009 A!ustos 2010 De!erlendirme Raporu 12

14 konusunda deneyim kazanmaları ba!lamında verimli oldu!u dü$ünülebilir. Programın verimlili!ini zaman ba!lamında arttırabilmek için; ö!retmenlerin kendilerine sunulan içeri!e ve ö!retim stratejisine ba!lı kalmak ko$uluyla, e!itimi kar$ılarındaki hedef kitlenin ihtiyaç ve özelliklerini göz önüne alarak uyarlamalarında, ö!retmenlerin okullardaki meslekta$larına da bu e!itimleri vermelerinde yarar vardır. Çekicilik ise e!itim programı öncesinde ve süresince ö!rencilerin ve ö!retmenlerin ilgi ve motivasyonlarını kaybetmemeleri ile ilgilidir. Programa katılan ö!rencilerin, ö!renci velilerinin ve ö!retmenlerin büyük bir bölümü e!itimden memnun olduklarını belirtmi$lerdir. Ancak, sınavlara hazırlık, tatil yörelerine ya da memleketlere seyahat, dini e!itimlerin tercihi, tüm ö!rencilerin e!itimi almı$ olmaları gibi nedenlerle Intel Ö!renci Programına katılımda zorluklar ya$anmaktadır. Ayrıca, yerel Halk E!itim çalı$anlarının ve okul yöneticilerinin tutumları da ö!retmenlerin motivasyonunu azaltmaktadır. Intel Ö!renci Programının çekicili!i arttırmak için; teknolojiye eri$imin daha sınırlı oldu!u okullardaki ö!rencilerin e!itimlere alınması ve gerekti!inde di!er okullardaki ö!retmenlerin bu okullarda e!itim vermesinin te$vik edilmesi, yarı$ma, te$ekkür mektubu, plaket türü ödüllerle ö!rence ve ö!retmenlerin motivasyonlarını arttırıcı çalı$malar yapılması, ö!retmenlerin çalı$malarda üretilen ürünleri ve deneyimlerini payla$abilecekleri ortamların olu$turulması önerilmektedir. Sürdürülebilirlik ise e!itim programının uzun dönemde aynı etkililik, verimlilik ve çekicilikle devam ettirilmesini ifade etmektedir. Intel Ö!renci Programı, 2005 yılından bugüne ba$arı ile sürdürülmektedir. Ancak bu ba$arının devamlılı!ı büyük ölçüde kurumsal deste!e ba!lıdır. Bu ba!lamda; Program koordinatörlerinin (MEB ve Intel) e$güdümlü biçimde çalı$arak programın i$leyi$inde kar$ıla$ılan aksaklıkları anında çözmeleri, Bakanlı!ın ilgili di!er birimlerinin Intel Ö!renci Programının amaçları, i$leyi$i ve sonuç raporları hakkında periyodik bilgilendirilmeleri, Intel Ö!renci Programı Eylül 2009 A!ustos 2010 De!erlendirme Raporu 13

15 Koordinatörler, il sorumlularının ve ö!retmenlerin yılda en az bir kez bir araya gelerek görü$ alı$ veri$inde bulunmaları son derece önemlidir. Sınırlılıklar Eylül 2009 A!ustos 2010 dönemini kapsayan bu de!erlendirme çalı$masında, geçmi$ dönemlere göre daha az veri toplanabilmi$tir. Bu konunda E!iTek Program Koordinatöründen yardım istenmi$tir. Koordinatör tüm ö!retmenlere anket formlarını doldurmaları ve ürünlerini payla$maları konusunda uyarı da bulunmu$tur. Buna ra!men özellikle E!itim Sonu De!erlendirme Anketine ilgi sınırlı düzeyde kalmı$tır. Ayrıca bu de!erlendirme çalı$masında belirtilen görü$ler Aydın, Burdur, Bursa, Eski$ehir, Isparta ve Yalova illerinde gerçekle$tirilen yüz yüze görü$meler ve bazı di!er illerdeki ö!retmenlerle gerçekle$tirilen telefon görü$melerine dayalıdır. Intel Ö!renci Programı Eylül 2009 A!ustos 2010 De!erlendirme Raporu 14

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 199-205 199 ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN

Detaylı

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites Elementary Education Online, 6(3), 366-376, 2007. lköretim Online, 6(3), 366-376, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr A research on preschool and primary student-teachers use of online homework

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

edilmesi öngörülmütür. Bu çerçevede kariyer basamaklarında yükselmesi öngörülen öretmen sayısı uzman öretmenlik için 124 bin, baöretmenlik için de 62

edilmesi öngörülmütür. Bu çerçevede kariyer basamaklarında yükselmesi öngörülen öretmen sayısı uzman öretmenlik için 124 bin, baöretmenlik için de 62 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK KARYER

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Y. Doç. Dr. Ahmet. Özdemir M.Ü. A.E.F. lköretim Bölümü Matematik Eitimi

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 21-29 21 LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER Cansevil TEB * ÖZET Günümüzde daha popüler bir yer edinen müzik öretmenlii giderek bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bir alan olmaktadır. Müzik

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Rüçhan Özkılıç * Asude Bilgin ** Hülya Kartal *** ABSTRACT: The purpose of this study was to specify the opinions of teacher

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

CARL GLICKMAN IN GELMSEL DENETM MODEL. Abdurrahman LAN * ÖZET

CARL GLICKMAN IN GELMSEL DENETM MODEL. Abdurrahman LAN * ÖZET CARL GLICKMAN IN GELMSEL DENETM MODEL * ÖZET Glickman tarafından ortaya çıkarılan geliimsel denetim modeli, klinik denetimin eksik taraflarıyla birlikte, klinik denetimin ortaya çıkmasından sonra, insan

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT Yrd. Doç. Dr. Abdullah KUZU 2 Özet Son yıllarda eitim alanında sıklıkla karılaılan bilimsel

Detaylı

olmaması, sistemik hastalık öyküsü olmaması, NSA lara karı bilinen allerjisi olmaması, çalıma süresince analjezik etki oluturabilecek herhangi bir medikasyon (antidepresan, analjezik, trankilizan, hipnotik,

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A..

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.., 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers Elementary Education Online, 7(3), 680-692, 2008. lköretim Online, 7(3), 680-692, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * Dr. Belir Tecimer Kasap GR *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

TÜRK DL VE EDEBYATI ÖRETMENLERNN ETMDE AKILLI TAHTA VE TABLET BLGSAYAR KULLANIMINA LKN GÖRÜLER (RZE L ÖRNE

TÜRK DL VE EDEBYATI ÖRETMENLERNN ETMDE AKILLI TAHTA VE TABLET BLGSAYAR KULLANIMINA LKN GÖRÜLER (RZE L ÖRNE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK DL VE EDEBYATI

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK

FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK ÖZEL EGE LSES FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK HAZIRLAYAN ÖRENC: Kıvanç Ararat (10B) DANIMAN ÖRETMEN: Emel Ergönül ZMR 2011 ÇNDEKLER PROJENN ADI 2 PROJENN

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002.  ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması Hk. Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU 30.05.2002 "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

5228 Sayılı Kanunla Yapılan Deiiklikler aaıda detaylandırılmıtır:

5228 Sayılı Kanunla Yapılan Deiiklikler aaıda detaylandırılmıtır: 5228 Sayılı Kanunla (31.7.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıtır) Kamu Yararına Çalıan Derneklerle Bakanlar Kurulu nca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfları lgilendiren Deiiklikler: Kamu

Detaylı

Teachers Views with Regard to New Primary School Curriculum

Teachers Views with Regard to New Primary School Curriculum Elementary Education Online, 6(3), 480-490, 2007. lköretim Online, 6(3), 480-490, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Teachers Views with Regard to New Primary School Curriculum Mehmet YAPICI

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL STUDIES TEACHERS OPINIONS REGARDING PROJECT WORKS

SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL STUDIES TEACHERS OPINIONS REGARDING PROJECT WORKS ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL

Detaylı

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Seçkin TUNALILAR Doç. Dr. Onur DEMRÖRS ASELSAN A., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu, Görüntü leme Müdürlüü, 6, Akyurt, Ankara Orta Dou Teknik Üniversitesi,

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı