TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ"

Transkript

1 TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ ÇALIÞMA RAPORU

2 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÇALIŞMA RAPORU TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 54. BÜYÜK KONGRESİ

3

4 Sunuş Örgütsel Çalışmalar Merkezi Sekreterya Çalışmaları Merkez Büro Çalışanları Yayınlar Özlük Hakları Eğitim Kredilendirme Uzmmanlk Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) Bilişim Çalışma Grubu Tıp Öğrencileri Kolu (TÖK) Halk Sağlığı Kolu Pratisyen Hekimlik TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Özel Hekimlik İyi Hekimlik Uygulamaları Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası İlaç İnsan Hakları Hekimlere Yönelik Baskılar Sigara Hukuk Bürosu Yüsek Onur Kurulu Ödüller TTB Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Fotoğraf Yarışması TTB ye Verilen Ödüller Kurumlarla İlişkiler Dış İlişkiler Genel Seçimler Savaş ve ABD nin Irak Saldırısı Genel Değerlendirme Denetleme Kurulu Raporları Oda Aidat Borçları Takvim Tabip Odalarına Gönderilen Tutumlala İlgili Genelgelerin Listesi Tabip Odalarından Görüş İstenen Konular Basın Açıklamaları

5

6 Sunuş Sağlık hizmetlerinden yararlanan hastalarımızın/insanlarımızın ve bu hizmetleri sunanların başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının yakınmalarına memnuniyetsizliklerine yol açan sorunların çözülemediği bir dönemi birlikte yaşadık. Dördüncü yılını doldurmak üzere olan AKP Hükümeti sağlık alanına özel bir önem verdiği, sağlık hizmetlerinde daha iyiye ve güzele ulaşmak için hepimizin/herkesin eleştirdiği sorunları Sağlıkta Dönüşüm Programı ile çözmeye girişti. Reform yürüttüklerini iddia edenler hastane enfeksiyonlarını önlemek için gerekli tedbirleri ancak bu enfeksiyonlar salgın halini aldıktan sonra düşünebiliyorlar. Ülkemizin başkentinde bir yandan bilboardlarda dışardan ithal edilen son teknolojilerin reklamları yapılırken diğer yandan kolera olguları görülüyor. İktidara geldiklerinde 12 Eylül askeri yönetiminin ürünü mecburi hizmeti memnuniyetle kaldırmakla övünenler iki yıl sonra çareyi bu söylediklerini unutup hekimleri diplomalarını rehin alarak onları çalışmaya zorlamakta buluyorlar. SKK, Sağlık Bakanlığı, özel hastane ayrımını kaldırdıklarını; vatandaşların bütün hastanelerden serbestçe yararlanmaya başladıklarını iddia edenler şimdilerde özel hastanelerin kazları bulduk, tüyleri yolalım havasına girdiklerinden yakınıyorlar. En yoksul vatandaşlarımızın yararlandıkları Yeşil Kartın kapsamını genişlettiklerinin propagandasını yapanlar Yeşil Kartlı hastaları tilkilik le suçluyorlar. Hekim seçme özgürlüğü aldatmacasıyla Aile Hekimliği pilot uygulamasına başlayanlar hekimlere hiçbir seçme özgürlüğü tanımıyor; aile hekimi olmayı kabul etmeyenleri sürgünle tehdit ediyorlar. Geçmişte kamu sağlık ocağı, hastane yapmakla övünen siyasi yetkililerin yerini kamu hastanelerini haraç mezat satmayı meziyet sanan yöneticiler alıyor Hükümetin bütün pembe propagandalarına rağmen Türkiye sağlık sisteminin ihmalle oluşturulmuş sorunlarının hiçbirisi çözülmüş değil. Sağlıkta Dönüşüm Programı nın asıl hedefinin sağlığı piyasalaştırmak/ticarileştirmek/özelleştirmek daha büyük bir kar alanı içeren pazar oluşturmak olduğu bugün bütün çıplaklığıyla görülebiliyor. AKP Hükümeti nin içine düştüğü çaresizliğin geri planında ise, Türk Tabipleri Birliği olarak 4 yıldır, her türlü olumsuzluklara rağmen, elbirliği ile ısrarla ve kararlılıkla yürüttüğümüz çabaları ve elde edilen sonuçları bir kez daha hatırlamalıyız: Hekimlik ve insanlık değerlerinin gereği baskı ve savaş makinesine karşı direnme ve bunu durdurmak, en azından ülkemizin bu savaş kabusuna katılmasını önleme amacıyla yoğunlaştırılan faaliyetleri, Aile hekimliği pilot uygulama sürecinde, başta Düzce olmak üzere tüm ülkede pratisyen meslektaşlarımızla birlikte yürütülen çabaları, Sözleşmeli hekimlik yasasının hekimlik mesleğinde, sağlık ortamında yaratacağı olumsuzlukların geniş hekim ve kamuoyu ile paylaşılması sonucu hekimlerin buna rağbet etmemelerini, Taşeron usulü hekim çalıştırmanın ilk adımını oluşturan Denizli Devlet Hastanesi İhalesi nin Danıştay da durdurularak Anayasa Mahkemesi ne taşınmasının sağlanması, Kadrolaşma doğrultusunda e yakın başasistan ve uzmanın sürgün edilmesine karşı önce 21 Nisan eylemliliği ile tepkilerin açığa çıkarılması, sonra da hukuksal olarak durdurulmasını, Yine kadrolaşma doğrultusunda şef ve şef yardımcılarının Bakanlıkça atanmalarına ilişkin Torba Yasa da yer alan düzenlemenin Cumhurbaşkanı ile görüşülerek TBMM ne geri gönderilmesini, Sağlık Bakanlığı nın yan dal uzmanlık sınavınını Danıştay da durdurulmasını, Sağlık Bakanlığının 5 Kasım da yapılan GöREV etkinliği üzerine

7 aceleyle, hazırlıklarını tamamlayamadan performans uygulamasına gitmek zorunda kalması sonucu, eşitsiz-haksızlıkların uygulama ve ödeme düzensizliğinin yaşanmasını, Sağlıkta Dönüşüm Programı nın her bir ayağına ve bütününe ilişkin getirilen eleştiri ve yaklaşımların Cumhurbaşkanı ndan, milletvekillerine, aydınlara, basın mensuplarına, hastalara, Emek Platformu üyelerine, ulaştırılması ve fikri üstünlük yaratılmasını, Sağlıkta Dönüşüm programının GöREV etkinlikleri ile görsel ve yazılı basında gündem oluşturulması sağlanarak, deşifre edilmesini, Sağlık Bakanlığı nın Sağlıkta Dönüşüm Programı doğrultusunda istim arkadan gelsin mantığıyla Yönetmelik, Yönerge, Genelge fabrikası gibi çalıştığı ve sorunları çözmek yerine daha da karmaşıklaştıran adımları hukuksal olarak durdurularak işlerin yavaşlatılıp, aksatılmasını Meslek onurumuz, iş güvencemiz, ücretimiz ve sağlık hakkı için, Özel bir dönemi birlikte yaşama çağrısı ile uzunca bir süredir sürdürdüğümüz, birikimlerimizi koruma ve geliştirme olanağı sağlayan çabalarımız bugün daha da anlamlı. İnsanı önceleyen bu çabalarımızın geniş spektrumda, her türlü soruna yerel ve merkezi önem veren, anında yerel ve merkezi reflekslerle, güçlü teknik hazırlıklara ve bilgiye dayalı etkin müzakere süreçleriyle, gerçek kuvvetlere dayalı, kararlı, sonuç almaya dönük mücadele programları ile umudumuzu hep birlikte çoğaltacağımızı biliyoruz. Saygılarımızla Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

8 Örgütsel Çalışmalar Türk Tabipleri Birliği çalışma dönemi içerisinde Haziran 2002 TTB 51. Büyük Kongresi, Kasım 2002 Olağanüstü 52. Büyük Kongresi ve Haziran 2003 tarihlerinde toplanan TTB 53. Büyük Kongresi gerçekleştirildi sayılı Yasanın 60. maddesindeki odaların delege sayılarına ilişkin düzenlemenin TBMM tarafından yapılmaması sonucu 2004 yılının Haziran ayı içerisinde yapılması gereken Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresi yapılamadı. Bu dönem Türk Tabipleri Birliği nin gelişkin demokratik karar alma süreçleri etkinleştirilerek yaşandı. 51. TTB Büyük Kongre sonrasında TTB Merkez Konseyi meslektaşlarımıza ilk seslenişini yeni sözcükler heyecanını duyumsayarak yaptı Sayın Meslektaşımız,...renk, taze su, parlak ışık her zaman yeniden okunacak bir kitap bulunur öğrenilecek yeni sözcükler... evet, bu renkli ve parlak yaz günü, birlikte öğreneceğimiz yeni sözcüklerin heyecanını duyuyoruz. O yeni sözcükler; çok değerli, bildiğimiz; dostluk, sevgi, dayanışma, çok çalışma, birlikte üretme vb. gibi diğer sözcüklere eklenecekler ve onların gücünü arttıracaklar. Daha iyi bir hekimlik ortamı, eğitimden ücretlere özlük haklarımız, vardiyadan mecburi hizmete, insan haklarından yoksulluğa, eşitsizliğe kadar, bizi yola çıkaran ne varsa birlikte tartışacak, çözecek; anlaşarak, yakınlaşarak üreteceğiz Haziran 2002 tarihinde yapılan 51. Büyük Kongremizde topladığımız yepyeni enerjiyle birlikte koşmaya hazırız. Saygılarımızla, Dr.Füsun Sayek (Başkan) Dr. Metin Bakkalcı (II. Başkan) Dr. Orhan Odabaşı (Genel Sekreter) Dr. Haluk Başçıl (Muhasip Üye) Dr. Erhan Nalçacı (Veznedar Üye) Dr. Nural Kiper (Üye) Dr. Eriş Bilaloğlu (Üye) Olağanüstü TTB 52. Büyük Kongresi değerlendirmeleri ile halkın sağlık hakkını öncelemeyen kendisine dayatılan politikalarda ısrar eden iktidarlara karşın müzakere ve mücadele sürecinin güçlendirilerek sürdürülmesi gereği vurgulandı. Birinci gün 6023 sayılı TTB yasasının 60. maddesinin (delegelikle ilgili) içeriği tartışıldı. Kongre nin ikinci günü, sağlık politikaları, özlük hakları ve savaş bir arada gündem yapıldı. TTB 52. Olağanüstü Büyük Kongresi nde ülke seçim sonuçları ve kurulmuş olan 58. Hükümetin programı değerlendirildi. Kongrede ülke-sağlık-tıp ortamı ve hekimlerin özlük haklarına ilişkin örgütümüzün yarım asırlık bilgi, mücadele birikimi ve deneyimi ile yaptığı değerlendirmelerin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Hükümetin Acil Eylem Planı ve Programı borçların aksatılmadan ödenmesi, bunun yansıması olarak da, sağlık alanında finansman, örgütlenme, insan gücü, hizmet sunumunda -Genel Sağlık Sigortası, Aile Hekimliği uygulaması, hastanelerin özerkliği gibi kavramlarla- son dönem politikalarının sürdürüleceğinin belirtilmesi TTB genel etkinlik programımızın geliştirilerek/etkinleştirilerek sürdürmemiz gerekliliğinin önemini ortaya çıkardı. Türkiye vatandaşı olmak her türlü sağlık hakkının güvencesi olarak kabul edilmeli; bunun için nüfus cüzdanı yeterli olmalıdır. saptaması dönemin etkinliklerimizin yol gösteren rehberi oldu. TTB 53. Büyük Kongremize katılan Sağlık Bakanı Sayın Dr. Recep Akdağ ın TTB Başkanı Dr. Füsun Sayek in değerlendirmeleri sonrası yaptığı konuşma basına Hastanın cebinden elinizi çekin ifadesi ile yansıdı. Kongremiz sürerken tarihinde yaptığımız Hastanın Cebindeki El Kimin? Basın Açıklaması ile son yirmi yıldır işbaşındaki iktidarların sağlık hizmetlerini devletin sırtına bir yük olarak gördükleri dile getirildi. Vatandaşın sağlık hizmetleri için kendi cebinden yapmak zorunda kaldığı harcamaların giderek arttığı ve kamu sağlık kurumlarının çökertildiği, başta devlet olmak üzere sağlık hizmeti sunan hemen her kişi ve kuruluş elini vatandaşın cebine (her ge- 52. Büyük Kongre

9 çen gün daha derine olmak üzere) soktuğu belirtildi. Sözleşmeli personel, şirket elemanı tanımlamaları ile ucuz iş gücü ve niteliksiz sağlık hizmet sunumu en önemlisi de sağlık alanında rekabet kavramı gündemimizde bu dönemde bu yoğunlukla ilk kez yer aldı. Hükümetin geçen dört yıl boyunca gerek gerçek gündemi gizlemek gerekse kadrolaşmak gibi siyasi emellerine gerekçe olarak kullandığı Doğu ya hekim gitmeme motifi beş milyar verdim, gitmediler söylemiyle sık sık karşılaştık. Türk Tabipleri Birliği 53. Büyük Kongresi, AKP Hükümeti nin bu saldırısına karşı tüm hekimlerin, sağlık çalışanlarının meşru, demokratik haklarını kullanabilecekleri bir Acil Eylem Planını oluşturarak başta sağlık emekçileri olmak üzere toplumun bütün mağdur kesimleri ile dayanışma içinde, ülke çapında kitlesel, sonuç alıcı bir mücadele programı oluşturulmasını ve acilen yaşama geçirilmesini karar altına aldı. Ücretimiz, İş Güvencemiz, Sağlık Hakkı temel taleplerimiz için Türkiye tarihinde bir kararlılık örneği olan 5 Kasım, 24 Aralık, Mart ve 21 Nisan GöREV etkinlikleri bu dönemde özel bir dönemi birlikte yaşama içtenliği ile yaşandı. Özlük haklarımız, iş güvencemiz, meslek onurumuz ve halkın sağlık hakkı için Umuda Beyaz Yürüyüş etkinliğimizle umudumuzu diri tuttuk. 19 Haziran 2004 TTB Genel Kurulu nda herkese eşit, ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti evrensel bir haktır vurgusunu bir kez daha kamuoyu ile paylaştık. Genel Yönetim Kurulu (GYK) Bu çalışma döneminde; 22 Eylül 2002 de TTB ve Seçimler, TTB Olağanüstü 52. Büyük Kongresi, MYK Seçimleri, 22 Şubat 2003 de 58. Hükümetin Sağlık Politikaları, 2003 Bütçesi, ABD nin Irak a Saldırısı ve Ülkemizin Savaşa Girmesinin Önlenmesi, 10 Mayıs 2003 de TTB 53. Büyük Kongresi ve Asgari Ücret 10 Ocak 2004 de 5 Kasım ve 24 Aralık 2003 Eylemlerinin Değerlendirilmesi 19 Eylül 2004 de Sağlık Meslek Mensupları Birliği Kanun Tasarısı, Güncel Gelişmelerin (SB Hizmet Satın Alma İhalesi, Başasistanlık, Performansa Dayalı Ücretlendirme, Aile Doktorluğu, İstanbul Davası, vb.) Değerlendirilmesi ve TTB Programı, 29 Ocak 2005 de Önümüzdeki 6 Aylık Türk Tabipleri Birliği Programı, 6023 Sayılı Yasa Taslağı 14 Mayıs 2005 de 21 Nisan GöREV Etkinliği ve Tabip Odaları Ara Genel Kurulları Değerlendirilmeleri ışığında önümüzdeki dönem faaliyet programının gözden geçirilmesi Eylül 2005 de toplantının ilk günü Türkiye de Hekimlerin (sağlık çalışanlarının) Çalışma ve Yaşam Koşulları, İstihdam, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri, Uzman Hekimlik ikinci gün ise ilk günkü tartışma başlıklarından ortaklaşmış sonuç metinleri yanı sıra, Türkiye tıp ortamı, TTB etkinlikleri ve önümüzdeki dönem perspektifi ve 6023 sayılı TTB Yasası nda yapılması gereken düzenlemeler konusunda bir bütün olarak baskı oluşturulması, 18 Şubat 2006 da Sağlıkta Dönüşüm Programı Temelinde Yaşanan Çöküş Süreci-Yapılacaklar, TBMM ye İletilen 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Süreç, gündemleriyle toplandı. Bu dönem içerisinde büyük kongremizi yasal zorunlulukla toplayamama nedeni bir yana gündemin çok hızlı seyretmesi, çok sayıda yasal düzenleme ile sağlık ortamımıza müdahale edilmesi GYK toplantılarını özellikle 2004 Haziran ayı sonrası örgütün en geniş katılımlı toplantıları yapıp süreçte çok önemli işlev yüklendi.

10 Tabloda toplam 9 GYK toplantısına tabip odalarının katılımı görülmektedir. TABİP ODASI 22/09/ /02/ /05/ /01/ /09/ /01/ /05/ /09/ /02/2006 Toplam ADANA-OSMANİYE ADIYAMAN AFYON AKSARAY AMASYA + 1 ANKARA ANTALYA AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BOLU-DÜZCE BURSA ÇANAKKALE ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR-SİİRT-BATMAN EDİRNE ELAZIĞ-TUNCELİ-BİNGÖL - ERZURUM-KARS-GÜMÜŞHANE- BAYBURT-ARDAHAN-IĞDIR ESKİŞEHİR-BİLECİK GAZİANTEP-KİLİS GİRESUN HATAY ISPARTA-BURDUR + 1 İÇEL İSTANBUL-YALOVA İZMİR K.MARAŞ KASTAMONU-ÇANKIRI KAYSERİ KARABÜK + 1 KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KOCAELİ KONYA-KARAMAN KÜTAHYA - MALATYA MARDİN-ŞIRNAK MANİSA MUĞLA NEVŞEHİR NİĞDE ORDU RİZE-ARTVİN SAKARYA + 1 SAMSUN-SİNOP SİVAS-ERZİNCAN-YOZGAT ŞANLIURFA TEKİRDAĞ TRABZON TOKAT UŞAK VAN-MUŞ-BİTLİS-HAKKARİ-AĞRI ZONGULDAK

11 Tabip Odası Başkanlar Toplantısı Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Merkez Yürütme Kurulu Genel Yönetim Kurulu üyeleri içinden seçilen 7 kişi ile birlikte Merkez Konseyi nin 7 üyesinden oluşan 14 kişilik bir kuruldur. Görevi GYK nın aldığı kararları yürütmektir. MYK dördüncü dönemini bu dört yıl içerisinde yaşadı. 22 Eylül 2002 tarihli Genel Yönetim Kurulu toplantısında yapılan seçimler sonucu Merkez Konseyi üyeleri yanı sıra MYK da Dr.Eralp Atay, Dr.Altan Ayaz, Dr.Şebnem Korur Fincancı, Dr.Necdet İpekyüz, Dr.Naci İşoğlu, Dr.Ata Soyer, Dr.Zafer Şişli yer aldı. 21 Eylül 2002, 9 Kasım 2002, 28 Aralık 2002 (İzmir), 1 Şubat 2003, 29 Mart 2003, 9 Mayıs 2003, 29 Ağustos 2003 (İzmir), 25 Ekim 2003, 14 Kasım 2003, 14 Aralık 2003, 9 Ocak 2004, 14 Ağustos 2004, 14 Ocak 2005, 24 Nisan 2005, 10 Haziran 2005, 2 Temmuz 2005, 4 Eylül 2005, 3 Şubat 2006, 24 Mart 2006 ve 27 Mayıs 2006 tarihlerinde Merkez Yürütme Kurulu Toplantıları yapıldı. MYK toplantılarında GYK toplantı gündemleri, Büyük Kongrelerin değerlendirilmesi ve hazırlıkları ile örgütün gündemine giren ana başlıklar bilgi olarak paylaşıldı. Tabip Odası Başkanlar Toplantısı Genel Yönetim Kurulu toplantılarından ayrı olarak özel bir başlıkta görüş oluşturmak ya da temsili bir görüşmeyi gerçekleştirmek üzere gereksinim duyulduğunda Tabip Odası Başkanlar toplantıları düzenlendi. Özellikle Türk Tabipleri Birliği; ABD nin yürütüp, yaygınlaştırmaya çalıştığı savaş politikalarına karşı durulması, bölgemize taşınan savaşın önlenmesi, hiç değilse Türkiye nin bu savaş içerisinde yer almaması için ülkede tüm hekimlerin aktif tutumlarına dayalı bir programın yaşama geçirilmesi amacıyla Ankara da 23 Ekim 2002 de bir basın toplantısı ve protesto eylemini gerçekleştirdi. Bu toplantıda 28 tabip odası başkanı başta hekimler olmak üzere toplumun geniş katılımı ile etkin bir faaliyetin sürdürüleceğini dile getirdiler. Bu etkinlik dönem boyunca tüm içtenliği ile sahiplenildi. 17 Eylül 2003 Tabip Odası Başkanları Toplantısı sonuç metniyle TTB 53. Büyük Kongresi nde alınan karar gereğince; sağlık alanını doğrudan ya da dolaylı etkileyen olumsuz uygulamaları durdurmak ve halkın sağlık hakkı, iyi hekimlik ortamı ve özlük haklarımızın kuvvetlendirilmesi hedeflerine ulaşmak amacıyla Aralık 2003 e dek sürdürülecek program; 17 Eylül 2003 tarihinde Ankara da 25 tabip odası başkanının katıldığı Basın Açıklamasıyla kamuoyuna iletildi. 14 Kasım 2003 Tabip Odası Başkanlar Toplantısı nda 5 Kasım 2003 eylemi değerlendirilip sonrası kurgulandı sayılı Türk Tabipleri Birliği yasasının izlenmesinde temsili görüşmelerin zenginleştirilmesinde, örgütün hep birlikte tutum alışının görünür kılınmasında tabip odası başkanlar toplantıları önemli işlev üstlendi. Yasamıza ilişkin değişiklikler 5 Ocak 2006 tarihinde tabip odalarımız başkanlarından oluşan heyet ile birlikte TBMM de görüşüldü. Bu görüşmede asgari ücret belirleme yetkimizin Bütçe Uygulama Talimatı na bağıtlayan yaklaşıma hep birlikte karşı çıktık. 31 Ocak 2006 Tabip Odası Başkanlar Toplantısı nda TBMM gündemindeki 6023 sayılı yasa değişiklikleri ve hastane alacaklarının silinmesine olanak sağlayan düzenleme ve tüm bunların sorumlusu olan Sağlıkta Dönüşüm Programı değerlendirildi. Bölge Toplantıları Geçtiğimiz dönem yapılan bölge toplantıları Türk Tabipleri Birliği gündeminin oluşmasına önemli katkı sundu. Güncel siyasi gelişmeler, hekimlerin özlük hakları ve ABD nin Irak a saldırısı başlıca gündem maddeleriydi. Bu dönem daha önce toplananlar yanı sıra ilk kez toplanan Orta Anadolu İlleri Tabip Odaları ve Güney Doğu İlleri Tabip Odaları bölge toplantıları da yapıldı. Güney İlleri Tabip Odaları (Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, İçel, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin) 24 Ağustos 2002 de Adıyaman da, 17 Kasım 2002 de İçel de, 26 Ocak 2003 de Gaziantep de, 22 Mart 2003 de Mardin de, 13 Nisan 2003 de Şanlıurfa da, 16 Ağustos 2003 de Hatay da, 28 Eylül 2003 de K.Maraş ta, 20 Aralık 2003 de Adana da, 10 Temmuz 2004 de Hatay da, 8 Ocak 2005 de Gaziantep de, 10 Eylül 2005 de Adana da, 26 Kasım 2005 de Mersin de toplantı yaptılar. Batı Karadeniz İlleri Tabip Odaları (Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu) 31 Mayıs 2003 de Zonguldak da, 14 Aralık 2003 de Bolu da toplandılar. 10

12 Orta-Doğu Karadeniz İlleri Tabip Odaları (Samsun, Giresun, Rize, Ordu, Trabzon) 7 Eylül 2002 de Giresun, 27 Ekim 2002 de Trabzon da, 29 Haziran 2003 de Trabzon da, 6 Eylül 2003 de Samsun da, 24 Eylül 2004 de Trabzon da bir araya geldiler. Ege İlleri Tabip Odaları (Aydın, Balıkesir, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla, Uşak) 14 Eylül 2002 de Muğla da, 4-5 Ocak 2003 de Denizli de, 7 Haziran 2003 de, 30 Ağustos 2003 de Manisa da, 31 Ağustos 2003 de Denizli de 21 Şubat 2004 de Afyon da, Ağustos 2004 de Muğla da, 18 Aralık 2004 de, 26 Mart 2005 de Aydın da, 7 Mayıs 2005 de, 3-4 Eylül 2005 ve 4 Ekim 2005 de Balıkesir de toplandılar. Marmara İlleri Tabip Odaları (Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Kırklareli) 15 Eylül 2002, 20 Ocak 2003, 7 Eylül 2003 ve 26 Şubat 2005 tarihlerinde İstanbul da 4 toplantı yaptılar. Orta Anadolu İlleri Tabip Odaları (Afyon, Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Sivas) 9 Eylül 2002 tarihinde ilk kez Ankara da bir araya geldiler. Dönemin ikinci toplantısı 2 Şubat 2003 tarihinde Eskişehir de, 14 Haziran 2003 Kırşehir de, 21 Eylül 2003 de Aksaray da, 13 Aralık 2003 de Konya da, 20 Mart 2004 de Sivas ta, 30 Mayıs 2004 de Ankara da, 15 Ocak 2005 de Konya da gerçekleştirildi. Güney Doğu İlleri Tabip Odaları (Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Şırnak, Batman, Şanlıurfa) 24 Ağustos 2002 de Adıyaman da, 16 Kasım 2002 de Diyarbakır da, 22 Mart 2003 de Mardin de, 22 Ocak 2006 ve 31 Mayıs 2006 da Diyarbakır da düzenlendi. Merkez Konsey, Ankara, İstanbul, İzmir Tabip Odaları Toplantıları Bu süre içerisinde özellikle Sağlık Bakanlığı na bağlı eğitim araştırma hastanelerinde yaşanan şef/şef yardımcılığı, başasistanlık ve bu hastanelerde çalışan uzman hekimlerin sorunların değerlendirilip etkin olacak programların çalışıldığı, hukuksal süreçlerin ortaklaştırıldığı 25 Ağustos 2002 ve 22 Ekim 2004 tarihlerinde bu hastanelerin büyük bir bölümünün bulunduğu illerin tabip odaları Ankara- İstanbul-İzmir Tabip Odaları ile Merkez Konsey üyelerinin katıldığı özel gündemli toplantılar yapıldı. 11

13 Merkezi Sekreterya Çalışmaları Merkez Konseyi dönem boyunca bir engel yoksa her Çarşamba günü toplandı. Bu dönem resmi olarak 206 toplantı yapıldı. TTB Merkez Konseyi ne dört yıllık dönem boyunca ( ) evrak geldi, evrak gönderildi. Tabip Odalarına yapılan genelge sayısı 538, basın açıklaması sayısı ise 194 dür. TTB ABİS (Açık Bilgi Sistemi) ile gelen tüm evrak elektronik ortama girildi. Merkez Konseyi tarafından dağıtımı bu dönem içerisinde hem elektronik hem de kağıt olarak ilgili tüm kol-komisyon, çalışma gruplarına, uzmanlık derneklerine, tabip odalarına, akademik yapılara iletildi. Alınan yanıtlar, katkılar TTB ABİS e girildi. TTB ABİS bilgiye erişimde, katkı sunmada, sonuçları izlemede alçakgönüllüğe kaçmadan söyleyelim ki örgütümüzün geleceğine çok önemli bir olanak olarak Ekim 2005 den bu yana sunuldu. Yukardaki sayıları binleri bulan her bir yazışmanın 15 gün gibi bir sürede ilgili tarafa yanıtlanması Bilgi Edinme Yasası bir yana aslında örgütümüzün gelişkinliği, sorumluluğu gereğidir. TTB ABİS bir belge izlem programı olması yanı sıra aynı zamanda iş tanımlama, toplantı planlama programıdır. Bu programın tabip odalarımız tarafından da kullanılması TTB bütününde haraket yeteneğimizi ileri derecede artıracaktır. Önümüzdeki dönem öncelikli olması gereken bu alanda atılacak adımlar, örgütümüzün kurumsallaşmasıyla birlikte, kağıda, postaya, kargoya bağımlı oldukça pahalı ve kullanışsız bir ortamdan daha nitelikli, iki taraflı ve daha ekonomik bir sisteme geçişin olanaklarını yaratacaktır. Tüm Türkiye de tabip odası üye kayıtlarının merkezi bir bilgisayar ortamında korunması ve güncellenmesi hedefine büyük oranda ulaştık. Ancak İstanbul Tabip Odası üye kayıtlarının ortak program dışında başka bir veri tabanında tutulması sürecin uzamasına neden oldu. Yakın dönem hedefi tüm işlemlerin merkezi bir bilgisayar üzerinde web tabanlı yapılması olarak planlandı. Son dört dönemdir çıkartılan TTB Yönetici Rehberi 2002 ve 2004 döneminde de hazırlandı rehberi fotograflı çıkarılması planlandı ancak gelen fotografların niteliği nedeniyle başarılı bir çalışma yapılamadı. Yönetici rehberi Türkiye ölçeğinde bütün yöneticilerin ulaşılabilir adreslerini içermenin yanı sıra, seçilmiş üyelerimizin profillerinin (yaş, mezun olduğu fakülte, uzmanlık, vb.) çıkartılmasını ve hatta bir önceki yıllarla karşılaştırılmasını da sağlamaktadır. Yakın zamanda tüm üyelerimizin (izin vermeleri koşuluyla) yine 1219 sayılı yasanın çerçevesine uygun erişim bilgileri TTB web ortamında erişilir kılınacaktır. 12

14 Merkez Büro ve Çalışanları Çalışmalarımızı 2 dairesini satın aldığımız Maltepe deki 600 metrekarelik Merkez Konsey büromuzda sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönem planlaması içerisinde bu çalışma alanımızın tamamının satın alınması ve olanaklar elverdiğince bir TTB Ölçme Değerlendirme birimi için içerisinde mesleki yeterlik değerlendirme olanaklarının da yer alabileceği ortam planlanmaktadır. Çankaya Belediyesi nce Kasım 2000 de Çankaya/Yıldız da 39 yıllığına Birliğimize kiralanan arsa Ankara Büyükşehir Belediyesi nin Çankaya Belediyesi ne açtığı dava sonucu, arsanın TTB ye verilmesi durdurulmuştu. Hukuki süreç Çankaya Belediyesi nce sürdürülmektedir. TTB merkez bürosunda 9 tam gün çalışan personelin yanı sıra 1 gazeteci, 3 avukat ve 1 mali danışman bulunmaktadır. Bu dönem içerisinde yılların emektarı sevgili Sultan Çeçen emekliliğe hak kazandı. Örgütümüzün özel ricası ile deneyiminden, bilgisinden, çalışkanlığından dönem sonuna kadar bizleri eksik bırakmadı. Tüm çalışanlarımıza özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyoruz. 13

15 Yayınlar TTB Merkez Konseyi masaüstü yayıncılık birimi tarafından sekreteryası yürütülen dört süreli yayının çıkartılması dönem boyunca sürdürüldü. Bu sürede 22 sayı Toplum ve Hekim, 48 sayı Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 14 sayı Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi ve 52 sayı Tıp Dünyası Gazetesi yayınlandı. Toplum ve Hekim Dergimizin son bir yıl dışında kalan sayıları ve diğer süreli yayınlarımızın elektronik formları TTB web sayfamızda yer aldı. Kitaplarımız TTB Kütüphane programı ile web ortamına aktarıldı. Özellikle Toplum ve Hekim Dergisi nin ilk sayısından bu yana tüm yazıları tek tek erişilir kılındı. TTB Kütüphanesi nde yer alan tüm kitapların arşivlenmesi yapıldı. Kapak, önsöz ve içindekiler bilgileri taranarak programa girildi. Tamamlanan çalışma web üzerinden kullanıma açıldı. TTB Arşiv, Veri, Araştırma (TTB AVA) Birimi Örgütümüzün tüm belgelerini toplama, kullanıma sunma, geçmişten geleceğe araştırmaların planlanmasını amaçlamaktadır. Özellikle 1980 öncesi İstanbul da olan Merkez Konseyi belgelerinin birer örneğinin toplanmasında dönem tanıklarının katkısı çok değerlidir. Geçmişe sahip çıkmak örgütümüzün geleceğini kurmada yol gösterici olacaktır. Bu gereksinim tabip odalarımızla birlikte tüm emek verenlerin isimleriyle olmasa bile ürünleriyle ortaya konulması bizlerin sorumluluğudur. Tıp Dünyası Gazetesi Basın Bürosu nun oluşturulması ve gazeteci istihdamı ile Tıp Dünyası Gazetesi nin yayınlanmasında süreklilik ve düzenlilik sağlandı. 15 günlük bir yayın olan Tıp Dünyası, her ayın 1 ini ve 15 ini izleyen ilk günlerde çıkarılmaktadır. Gazete 8 sayfa olarak basılmaktadır. Gündem, Dışarıdan Göz ve Arada Bir olmak üzere üç ayrı köşe yazıları dışardan yazarların da katkısı ile sürdürüldü. Bulmaca, satranç ve karikatür köşeleri ile birlikte istem üzerine baskı sayısı bu dönem den e yükseltildi. Gazetelerin adedi Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED) ile birlikte gönderilmekte böylece derginin içerisinde sağlık ocaklarının, hastane acil servislerinin, kütüphanelerin de bulunduğu kuruma ulaşması sağlanmaktadır. Geri kalanlar tabip odaları aracılığıyla dağıtılmakta, abonelerin gazeteleri doğrudan adreslerine gönderilmektedir. Tabip odalarından güncel gelişmelerin duyurulmasında, haber yelpazesinin genişletilmesinde önümüzdeki dönem ortak çabanın gösterilmesi gerekmektedir. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED) Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 15. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyor. Yayın Kurulu toplantıları her hafta salı günleri düzenli olarak yapılmaktadır. Yılda 12 sayı yayınlanan STED, halen adet basılmakta, 5600 sağlık ocağına ve abonelerine ulaştırılmaktadır. Derginin bilimsel ve dostça tutumu bilgi kadar duygu paylaşımını da kolaylaştırmakta, tüm güçlüklere karşın birinci basamak sağlık hizmeti vermenin haklı gururunu büyütmektedir. Alanın dergisi olmanın sorumluluğu varolan durumun daha çok sorgulanmasını daha çok araştırılıp yayın yapılmasını zorunlu kılıyor. Duruma ilişkin güvenilir verilerimiz çoğaldıkça geleceğe ilişkin daha iyiyi, daha insana yaraşırı düşleyişimiz gerçeğe dönüşecektir. Dergimizin hazırlanmasına, yayınlanmış derginin değerlendirilmesine, eleştirilmesine, ana yazı ya da sürekli sayfaların oluşma aşamalarına adresine bir ileti göndererek katılabilirsiniz. Dergimiz 2005 yılından bu yana Türk Tıp Dizini ne girmeyi bir hedef olarak önüne koydu. Ana yazılar içerisinde araştırma yazılarının ağırlığının %51 olması için bir çaba göstermektedir. Son dönemlerde bilimsel ve dostça yaklaşımında bilimsel yanın daha öne çıktığı eleştirilerine dostça tutum alıp bir sıcak merhabanızı esirgemeyeceğinizi biliyoruz. Çağrımız bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmayan STED dostlarına. Bilimsel ve dostça kalın. 14

16 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi (MSG) Üç aylık periyodu, yılda dört sayı iddiasıyla yayın hayatına başlayan ve iddiasını devam ettiren MSG Dergisi altı yılı aşan pratiğinde çıkarttığı toplam yirmi dört sayı ile hedef kitlesiyle buluşmaya devam ediyor.... İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanını, sadece sonuçları üzerinden değil (meslek hastalıklarını ve iş kazalarını işverenlerce tazmin edilmesi gereken mücadele alanı olarak görmeyen) nedenselliği üzerinden değerlendiren bir yayındır MSG Dergisi. İddiamız neden-sonuç bağlamında analiz etme becerisini gösteren bir yayın olmaktır. Alanının bu şekilde kavranmasını sağlama düşünce ve çabası olan yayın iddiamız, kendini genel toplumsal-sınıfsal duyarlılıktaki canlanmayla bulacaktır. Etkimiz kendi bulunduğumuz yerden doğru genel canlanmayla çoğalırken/çoğalacakken şimdilerde belki de kendi dönüşümümüzü sıçratmaya hizmetle sınırlıdır ya da ulaştığı hedef kitleye verdiği kadardır. Çünkü, asıl sorun sadece hekimlerin üstesinden gelemeyeceği kadar ağırdır, toplumsaldır, sınıfsaldır. Dergi çerçevesinde düşünsel olarak vermeye çalıştığımız budur ki, buradan işçi sağlığına yaklaşım önemlidir, diye düşünüyoruz. Aslında egemen bilgi, ideoloji, siyaset bilindiği gibi alanın sonuçları üzerinden yaklaşımlarla meşgul olurken biz, kurgumuz itibariyle ve de altı yılını tamamlayan üretkenliğimizde bu sorgulamayı aştığımızı düşünüyoruz... (metnin bütününe TTB Çalışma Raporu ndan ulaşabilirsiniz.) Toplum ve Hekim Dergisi 1 Mayıs 2002 Ocak 2006 tarihleri arasında Toplum ve Hekim Dergisi nin 17. Cildinin 4 sayısı, 18. Cildinin 6 sayısı, 19. Cildinin 6 sayısı, 20. Cildinin 6 sayısı yayımlandı. 17. Cilt 3. sayıda Savaş, Küreselleşme, Tıp Eğitimi, Sağlık Hizmetleri, 17. Cilt 4. sayıda Sendika, 17. Cilt 5. sayıda Siyasi Kriz ve Olası Sonuçları, Panel, Sağlık Hizmetleri, Sosyal Tıp, Siyaset, etik, Hukuk, Dergiler, Portre, 17 Cilt, 6. sayıda Medya-İletişim- İdeoloji, 18. Cilt, 1. sayıda Sosyalizm ve Sağlık, 18. Cilt, 2. sayıda Avrupa Birliği, 3. Ulusal Nevzat Eren Halk Sağlığı Sempozyumu, Sağlık Hizmetleri, Bütçe, Etik, Tip Eğitimi ve Savaş, 18. Cilt 3. sayıda Kapitalizm ve Sağlık. 18. Cilt 4. sayıda Reform Çalışmaları, Sağlık Emekçileri, Halk Sağlığında Yayımcılık, Bulaşıcı Hastalıklar ; 18. Cilt 5. sayı Aşı dosyası; 18. Cilt 6. sayı TTB Tartışmaları, Sağlık Hizmetleri, Tıp Eğitimi, Tıbbi Teknoloji, Yayımcılık ; 19. Cilt 1. sayı Yoksulluk ve Sağlık dosyası; 19. Cilt 2. sayı Sağlık Hizmetleri, İlaç, Adli Tıp, Hemşirelik, Etik, Tıp Eğitimi ; 19. Cilt 3. sayı Emeğin Ücretlendirilmesi dosyası; 19. Cilt 4. sayı Sağlık Politikaları, Hukuk, Aşı ; 19. Cilt 5. sayı İlaç dosyası; 19. Cilt 6. sayı İlaç, Sosyal Politika, Rapor, 20. Cilt 1. sayı Küreselleşen Devlet, Sağlık Hizmetleri ; 20. Cilt 2. sayı Sosyal Güvenlik dosyası; 20. Cilt 3. sayı Sağlık Hizmetleri, Venezüella, Sıtma, Engellilik, Şiddet, Halk Sağlığı Uzmanlığı ; 20. Cilt 4. sayı Sağlık Çalışanları, Olağan Dışı Durumlar, Sağlık Hizmetleri, İşçi Sağlığı, TTB Önceliklerini Tartışıyor ; 20. Cilt 5. sayı Sosyal Güvenlik, Sağlık Hizmetleri, Sağlık İnsangücü, Rapor, Beslenme ; 20. Cilt 6. sayı Sosyal Güvenlik, Sağlık Politikaları, Sağlık İnsangücü, Üniversite başlıkları altında yazılarla yayınlandı. 15

17 Kitaplar 1929 Polemikleri Tıp Tarihi Notları 2003 Başında Türkiye Ekonomisi ve AKP nin Acil Eylem Planı ve Hükümet Programları Üzerine Değerlendirmeler 24 Mayıs Uluslararası ve Ulusal Hukuk Sisteminde İşyeri Hekimliği Sempozyumu kitabı Antalya da Hekimler Statü ve Sınıf Konumu Açısından Değerlendirme Aşı Pazarı Can Pazarı/Aşı Üretiminin Perde Arkası Avrupa'da İş Hekimliği: Kapsam ve Yeterlilikler Çağdaş Türk Tıp Şiirleri Çalışma Yaşamında Gürültü ve İşitmenin Korunması Çevre ve Çocuk Sağlığı Çıplak Ayaklı Araştırma İş Güvenliği Düzenlemek İçin İşçi El Kitabı Çocuk Hakları Sözleşmesinin 13. Yılında Yoksulluk ve Çocuklar Üzerine Etkileri Enerjide Toplumsal Maliyet ve Temiz ve Yenilebilir Enerji Kaynakları Hukuksal Boyutuyla İşyeri Hekimliği Irak ta Savaş ve Sağlık İşyeri Hekimliği Ders Notları Kamu Yönetimi Temel Kanunu Reform Değil, Sosyal Devletin Tasifiyesi Sempozyum Kitabı Köşeli Yazılar Küreselleşme ve Psikiyatri Öğrenen Merkezli Tıp Eğitimi Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Sağlık Çalışanının El Kitabı Sağlıkta Dönüşüm Programı, 2003 Türkiyesi nde Halka ve Hekimlere/ Sağlık Personeline Ne Getiriyor Sağlıkta Neo-Liberal Dönüşüm ve Sağlık Hakkı İçin Mücadele Sempozyumu Kitabı Savaş ve Çocuklar Sosya Ekonomik Konumda ve Sağlıkta Sınıfsal Eşitsizlikler Antalya da 5 Yıllık Bir Araştırma TTB Asgari Ücret Tarifesi TTB İstatistik Yıllığı(2006) TTB GPE Mesleki Eğitim Temel Modüller Eğitim Programı Türk Ceza Kanunu Çernobil Nükleer Kazası Sonrası Türkiye de Kanser Araştırması Türkiye de Sağlıkta Eşitsizlikler Türkiye de Tabip Odalarına Kayıtlı Olan Bir Grup Hekimde Tükenmişlik Sendromu ve Etkileyen Faktörler Tütün ve Sağlık Bibliyografisi UDKK Dernekleri Rehberi Broşürler Avrupa da İş Hekimliği:Kapsam ve Yeterlilikler Devrin 1. Yılında Sosyal Sigortalar Kurumu Tespitler-Görüşler Düzce İli Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Değerlendirme Raporu Eğitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargı Kararları GSS TTB Görüşleri(2 baskı) Ne İstiyoruz? Öncelikli Taleplerimiz/Yasa Tasarısı Önerileri Sağlık Hakkı Yargılanıyor Sağlık Ocaklarında Döner Sermaye TTB İşyeri Hekimliği Türkiye de Değişik Sektörlerdeki Tahribatlar, Bunlara Karşı Ne Yapılabilir? Yenidoğan Yoğun Bakım Birimlerinde Bebek Ölümleriyle İlgili Komisyon Raporu Raporlar Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 2002 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 2004 GAP Sağlık Sektörü Raporu Dönemi Yönetici Rehberi Dönemi Yönetici Rehberi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde 16

18 (KOBİ) İşyeri Sağlığının Geliştirilmesinde Mevcut Durum Toplum Sağlığı Bülteni Türk Tabipleri Birliği Toplum Sağlığı Bülteni ile özel günler ve haftalarda TTB tarafından topluma basın açıklamaları ile bilgi aktarımı yapıldı. Konusunda deneyimli hekimlerce hazırlanan metinler hazırlayanların isimleriyle birlikte basına iletilerek dileyenler için daha ayrıntılı bilgi edinme olanağı sağlandı. Çocukların Ruh Sağlığı 13/9/ Okula başlama, çocukların ruh sağlığını ve aileleri yakından etkiliyor... Grip Aşısı 24/9/ Çocuklarda grip aşısına dikkat... AIDS 29/9/ yaşındaki AIDS taşıyıcısı Y.O. nun eğitim hakkı korunmalı AIDS 1/12/ Ocak Dünya Cüzzam Günü 28/1/2005 Yoksulluklar ve yoksunluklar hem insanların hem de toplumların sağlığını bozmakta bir çok hastalıklara yol açmaktadır. İnsanlık tarihinde kaydedilen en büyük salgın hastalıklar yoksulluk ve yoksunlukların olduğu dönemlerde görülmektedir WEB Sitesi (www.ttb.org.tr) Bir önceki dönemde kişi olan aylık ziyaretçi sayısı Haziran 2006 da ayda ziyaretçiye ulaştı. Sitemiz her gün güncellenmektedir Kbps hızındaki ADSL internet bağlantı kapasitesi 2048 Kbps a çıkartıldı. Uzaktan eğitim amaçlı kullanılacak olan sayfaların hazırlıkları tamamlanıp hizmete sunuldu. TTB bünyesinde oluşturulan tüm sayfalar ortak bir veri tabanına kaydedilerek tek bir merkezden yayınlanmaktadır. TTB içerisindeki tüm etkinlikler sınıflandırılarak web üzerinden tüm hekimlerin bir form aracılığıyla istedikleri konu hakkında eposta ile bilgilendirilmelerini sağlayacak TTB Güncel Haber Bülteni oluşturuldu. Temmuz ayı itibariyle internet bağlantı hızının yetersiz olacağı düşüncesiyle Metro Ethernet ile bağlantı hızı 50 kat artırılacaktır. TTB Güncel Haber Bülteninden seçilen başlıklar ilgilisine ulaştırılmaktadır. 17

19 Özlük Hakları Bu çalışma dönemi içerisinde zamana yayılan biçimde birinci basamaktan hastanelere, üniversitelerden eğitim-araştırma hastanelerine, çalışan hekimlerden emekli hekimlere, pratisyen hekimlerden uzman hekimlere, tıp fakültesini yeni bitirecek genç meslektaşlarımızdan yan dal uzmanlığını yapacak hekimlere uzanan olumsuz, üzücü, giderilmesi zaman alacak uygulamalar, düzenlemelerle karşılaştık. Bilimsel dayanağı olmayan, dört yıl içerisinde birbiriyle çelişen, açık hedefi siyasi kadrolaşma olan uygulamalara tanık olduk. Gelişmelerden kaygı duyan, birikimini ülke sağlık ortamı yararına dile getirenlere karşı suçlayıcı, hedef gösterici davranışlarla sıkça karşı karşıya kaldık. Kimi zaman ithal hekim konusunda olduğu gibi tehditlere, gözdağı vermelere, doğru olmayan açıklamalarla toplum içerisinde küçük düşürülmelere nesne olduk. TTB olarak ne yazık ki dile getirdiğimiz kaygılarımızda haklı çıktık. Tüm karşı çıkışlarımıza karşı bu süre içerisinde hekimlik ortamımıza, halkımızın sağlığına zarar veren/verecek olan uygulamalarda/düzenlemelerde ısrar edildi. Önerilerimize yanıt alamadık. Hekimlik ortamımız performansa dayalı ödeme modeliyle, sağlık sistemimize aile hekimliği uygulamalarıyla, önce birbirini sonrasında kendini tüketecek bir rekabet etme durumu yaratıldı. Dayanışma içinde, birlikte çalışan, tüm güçlüklere karşın ortak tutum alan insanı önceleyen anlayışımız hedef alındı. Bu dönemde farklılıklarımız, öne çıkan gelişkin yanlarımız kötü niyetli bir planla zenginliğimiz olmaktan siyasi iktidarın çabasıyla bizleri birbirimizden ayıran, ayrı düşüren, küçük gruplara ayırarak bütünden ayırma, yalnızlaştırma, çaresiz bırakma çabasının araçlarına dönüştürülmeye çalışıldı. Hekimler arasında bir uygulama karşısında öncelikle kime zarar verdiğine bakma refleksi geliştirilmeye başlandı. Hep söylediğimiz gibi bilimsel olmayan, kasıtlı olan tek bir hekime yönelik gibi görünse bile sonuçları zamanla hepimizi ilgilendirdi. Başlangıçta zaman zaman bana değmeyen yılan mantığıyla tutum göstermeyen kimi hekimlere, bu geçen süre içerisinde yılan ya değdi ya da değmesine çok az kaldı. Bu durum özlük hakları sürecinde algılamada, tutum almada, karşı durmada temel belirleyen oldu. Doğallığında gerek meslektaşlarımız gerekse tabip odalarımız ve Merkez Konseyimiz olduğu yer üzerinden tüm süreçleri özü olarak olmasa bile zamanlama açısından farklı seyredebildi. Bu açızaman farkı hekimlik mesleğinin doğası, TTB birikimlerinin katkısıyla daraltıldı. Israrla sürdürülen politikaların sonucu gündelik yaşamdaki olumsuz uygulamaları (Malpraktis Yasa Tasarısı, TCK, zorunlu hizmet, geçici görevlendirmeler, kadrolaşma, vb.) durdurmaya, olumlu açılımlar yaratmaya yönelik etkinlik programları sürdürüldü. 58. Hükümetin kurulduğu günlerin hemen sonrasında Kasım 2002 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirilen TTB Olağanüstü 52. Büyük Kongresi nde ücretlerimiz, çalışma ortamlarımız, sağlık ortamı ve sağlık hakkı öne çıktı. Sağlık Bakanı Sayın Akdağ ın da katıldığı kongrede, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, pek çok yönden büyük zorluklar yaşayan hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesini isteyerek hekimin mağdur durumda olduğu zorunlu hizmet uygulamasının bir an önce kaldırılması gerektiğini iletti. Sorunların ertelenemeyeceğini vurgulayarak, en etkin çalışmanın yürütülmesi kararlılığı ile başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, hükümet ile müzakere süreçlerinde ısrarlı olunacağını açıkladı. TTB Büyük Kongresi önümüzdeki günleri müzakere ve mücadele sürecinin kuvvetlendirilmesi anlamında bir seferberlik dönemi olarak belirledi. Halkın sağlığı ve hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının önceliklerinin gerçekleştirilmesi için etkin bir programın yürütülmesi kararlaştırıldı. Kamuoyuna bilgi aktarılarak yaşanan bu dönem, acil istemlerin gerçekleşmesi için Ocak 2003 tarihinden 14 Mart Tıp Haftası na kadar uyarı eylemleri ile başladı. Kamu çalışanları sendikaları başta olmak 18

20 üzere koordineli bir çalışmaya özen gösterildi. Somut istemlerimiz arasında yer alan üç aylık geçici ve yıllık bütçe rakamları TTB önderliğinde hekimleri aciller dışında iş bırakmaya davet eden sürecin temel belirleyeni oldu. Müzakere süreci, TTB Merkez Konseyi üyelerinin 28 Kasım 2002 tarihinde Sağlık Bakanı Sayın Akdağ ile görüşmesiyle başladı. TTB Merkez Konseyi Bakan Akdağ a genel sağlık sigortasından birinci basamağa, vardiyadan mecburi hizmete ve hekim özlük haklarına kadar pek çok konudaki görüşlerini bir dosya ile sundu. Acil ve öncelikli özlük hakları konusunda 10 maddelik yasa önerilerini içeren broşür iletildi. Broşürde, zam ve tazminatlar, ikramiyeler, çalışma saatleri, yıllık izin, mazeret izni gibi başlıklarda yasal düzenleme önerilerine yer verildi. Sağlık Bakanı Akdağ a iletilen Sağlık Dosyası Özlük Hakları, Şef/Şef Yardımcılıkları, Malpraktis Yasası, Birinci Basamak Hekimliği/Genel Pratisyenlik, Mecburi Hizmet, Türkiye de Hekim Sayısı, Vardiya Uygulaması, Sürekli Tıp Eğitim Etkinlikleri İçin İzin, 6023 Sayılı TTB Yasası, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, İlaç, Genel Sağlık Sigortası, Sağlıkta KDV, Hastane Çalışanları İş Sağlığı Yönetmeliği başlıklarından oluştu. Taraflar görüşmelerin sürdürülmesinin Türkiye tıp ortamı için yararlı olduğuna inandıklarını dile getirdiler. Ne yazık ki, kimi konular dışında (savaş ortamı nedeniyle Silopi ve Çukurca da görevlendirilen hekimlerin geri döndürülmesi, sürekli tıp eğitimi etkinlikleri için izin gibi) olumlu bir sonuç alın(a)madı. Hükümetin kabul edilemez bir şekilde savaş ortamını gerekçe göstererek özlük haklarının daha da sınırlandırılması girişimleri, 2003 Yılı Bütçe Yasası müzakere süreci yanında ve daha da önemlisi mücadele ortamının gereğini kuvvetle ortaya çıkardı Bütçesi nin analizi iktidarın sağlık alanına yönelik değerlendirmelerimizi güçlendirdi. Sağlık çalışanlarına, hekimlere yönelik bırakın bir iyileştirmeyi kayıpların bile giderilmesi öngörülmemekteydi. Sağlık özel sektörün insafına terk edilmiş, eğitim gibi piyasa kurallarına terk edilmişti. Bütçenin TBMM de oylandığı gün 27 Mart 2003 tarihinde diğer örgütlerle birlikte uyarı eylemi gerçekleştirildi. Kamu sendikaları yasasının yürürlükte olması toplu görüşme yapmaya başlamaları bu alandaki faaliyetlerimizin birleştirilerek güçlendirilmesi gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu. Birikmiş nemaların ödeme takvimine yönelik Emek Platformu nun öncelikli gündemi tabip odalarımızın çalışmalarına yansıdı. Anayasa Mahkemesi tarafından daha sonra iptal edilen Zorunlu Emeklilik yaşını 61 e düşüren yasa, özel bir gündeme dönüştürüldü. Mayıs 2003 e gelindiğinde; Özel Hastaneler Yönetmeliği, Devlet Memurlarının Özel Hastanelerden Hizmet Almasına İlişkin protokoler düzenlemeler yapıldı. Emekliliğe yansıyacak gerçek bir ücretlendirme yerine, Sağlık Bakanlığı performansa dayalı ücretlendirme modeline geçti. Bu çerçevede Bolu ve İstanbul Şişli Etfal Hastanesi nde başlayan pilot uygulama sonuçları görünür kılınmadan tüm ülkeye yaygınlaştırıldı. Sağlık Bakanlığı nın özlük haklarımıza yönelik taleplerimize ilişkilendirdiği Döner Sermaye Yasası tüm uyarılarımıza karşın birinci basamak sağlık hizmetlerinde de uygulanmaya başlandı. Hem taleplerimize yansıyan bir iyileşme olmadı, hem de çok somut olarak hizmet sunumunda önemli aksaklıklar yaşandı. Yaşanan süreçte tüm hekimler döner sermaye uygulamasının keyfiliği başta olmak üzere gerçek bir ücret iyileştirmesi olmadığını bir kez daha gördüler. Ödemelerin Bütçe Kanunu içerisinden yapılması nedeniyle 2005 Aralık ayında açılan bireysel davaların kazanılması ve Sağlık Bakanlığı nın yasal düzenleme yapması 2006 Nisan ayı içerisinde Yönetmeliğin yayınlanmasıyla süreç yeni bir aşamaya geldi. Hak ettiğimiz ücretleri almada önümüzdeki en büyük engel olan, rekabeti körükleyen, ekip çalışmasını bozan bu uygulamaya en yaygın biçimde tepki göstermek özlük haklarımızın gereğidir. Döner sermaye girdilerine göre hizmet sunumu kurgulanan üniversite, devlet hastanelerinde döner sermaye kesintileri hizmet sunumunda ciddi aksamalara yolaçtı. 19

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Yeni açıklanan 2015 yılı ölüm istatistikleri Türkiye nin eşitsizliklerle dolu karnesini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TTB nin Olağandışı Durumlarla İlgili Çalışmaları

TTB nin Olağandışı Durumlarla İlgili Çalışmaları TTB nin Olağandışı Durumlarla İlgili Çalışmaları 1990 yılında Körfez Krizi sonrasında Kuzey Irak tan sığınmacı akını 17 Ağustos 1999 Marmara depremi TTB ODSH Kolu Yönergesi çerçevesinde, TTB ODSH Kolu

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) Dr.Sait SEVİNÇ Kasım 2011 ANTALYA. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı MHRS Nedir? Merkezi Hastane Randevu Sistemi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi Çıkış Hesabım Ahmet Karakiraz - akarakiraz@gmail.com o o o Anasayfa Anketlerim Adres Listelerim o o Soru Alanlarım Yeni Anket Oluştur Daha fazla katılım alma ve özelliğe mi ihtiyacınız var? Üyeliğinizi

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri (TKHK, 13-) Tarih: 13/11/ Sayı : 12 Editör Aziz KÜÇÜK Hazırlayan Alpay KÖMBE Katkıda Bulunanlar Uğur TEKKANAT

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİREN HASTANE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTILARI Yataklı tedavi kurumlarımızda verilmekte olan

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Neden İşyeri Eğilim Anketi? Kamu hizmetlerinin doğru planlanması ve kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılması için güvenilir istatistiklere ihtiyaç

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 MANĠSA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 Kayıt Dışı İstihdamın Türleri Çalışmaların SGK ya hiç bildirilmemesi Gün

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek (II)?

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek (II)? Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek (II)? Ahmet KARAYİĞİT Bültenimizin önceki sayısında teşvik konusuna genel bir girişten sonra ülkemizdeki teşvik sistemini incelemeye çalıştık.

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

TÜRMOB TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM İZNİ VERİLEN İLLER LİSTESİ

TÜRMOB TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM İZNİ VERİLEN İLLER LİSTESİ Ek: 1 TÜRMOB TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM İZNİ VERİLEN İLLER LİSTESİ EGİTİM İZNİ S.NO VERİLEN İL EGİTİM İZNİ S.NO VERİLEN

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER-

YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER- YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI -BÜYÜKŞEHİRLER- MART 2016 4 Bu araştırma Mart 2014 yerel seçimlerinden bu yana geçen 2 senelik süreçte, vatandaşların Büyükşehir 5 Belediye hizmetleri ile ilgili

Detaylı

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr 30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı; 2014 yerel seçimleri öncesinde Büyükşehirlerde seçmenlerin siyasi parti tercihlerini tespit etmek ve kamuoyu

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

Kavramların tanımları bulunmaktadır. Kaynaklar: http://www.yerelsiyaset.com/v4/sayfalar.php?goster=ayrinti&id=1175

Kavramların tanımları bulunmaktadır. Kaynaklar: http://www.yerelsiyaset.com/v4/sayfalar.php?goster=ayrinti&id=1175 1 Kavramların tanımları bulunmaktadır. Kaynaklar: http://www.yerelsiyaset.com/v4/sayfalar.php?goster=ayrinti&id=1175 https://www.turkiye.gov.tr/bilgilendirme?konu=sikcasorulanlar 2 e-devlet uygulamalarından

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ 1 2 DÜNYA BANKASI 2004 TÜRKİYE SAĞLIK RAPORU Aile Hekimliği Türkiye de birinci basamak sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinin en önemli adımıdır. Bu nedenle

Detaylı

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ KAMU HASTANE BİRLİKLERİ 5 GENEL HİZMET BİLGİLERİ RAPORU BÜLTENİ www.tkhk.gov.tr 1 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ GENEL HİZMET BİLGİLERİ RAPORU BÜLTENİ - 2015 Telif Hakkı Sahibi: Türkiye Kamu neleri Kurumu, 2016.

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ. Rapor Yazım Esasları

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ. Rapor Yazım Esasları Ek-1 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ Raporun Biçimsel Düzeni Rapor Yazım Esasları Times New Roman, 11 punto, 1,15 satır aralığı kullanılacaktır. Paragraf

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI. Kamu Hastane Birlikleri 3. Yıl Değerlendirmesi: Kamu Hastane Birlikleri Sistemi Sınıfta Kalmaya Devam Ediyor

BASIN AÇIKLAMASI. Kamu Hastane Birlikleri 3. Yıl Değerlendirmesi: Kamu Hastane Birlikleri Sistemi Sınıfta Kalmaya Devam Ediyor 09.02.2016 BASIN AÇIKLAMASI Kamu Hastane Birlikleri 3. Yıl Değerlendirmesi: Kamu Hastane Birlikleri Sistemi Sınıfta Kalmaya Devam Ediyor Artık Sağlık Bakanlığı kaynakları da ifade etmeye başladılar. Kamu

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. VALİLİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. VALİLİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.PGM.0.23.06.04-134- 69145 22 / 08 / 2006 Konu : İlköğretim Müfettişlerinin 2006 yılı Nakil İşlemleri. VALİLİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI Halkın, ilk yardım ile ilgili basit uygulamaların hayat kurtardığı ve ilk yardım öğrenmenin önemini fark etmelerini sağlamak, Kişileri ilk yardım öğrenmeye motive etmek,

Detaylı

Türkiye de Belediye Nüfusları

Türkiye de Belediye Nüfusları 1 Türkiye de Belediye Nüfusları Yrd. Doç. Dr. Hüsniye AKILLI 1580 sayılı Belediye Kanununda bir yerleşmeye belediye tüzel kişiliğinin verilebilmesi için, son nüfus sayımına göre o yerleşimin 2000 den fazla

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

TÜRMOB TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM İZNİ VERİLEN İLLER LİSTESİ

TÜRMOB TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM İZNİ VERİLEN İLLER LİSTESİ Ek: 1 TÜRMOB TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM İZNİ VERİLEN İLLER LİSTESİ EGİTİM İZNİ S.NO VERİLEN İL EGİTİM İZNİ S.NO VERİLEN

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı