TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ"

Transkript

1 TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ ÇALIÞMA RAPORU

2 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÇALIŞMA RAPORU TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 54. BÜYÜK KONGRESİ

3

4 Sunuş Örgütsel Çalışmalar Merkezi Sekreterya Çalışmaları Merkez Büro Çalışanları Yayınlar Özlük Hakları Eğitim Kredilendirme Uzmmanlk Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) Bilişim Çalışma Grubu Tıp Öğrencileri Kolu (TÖK) Halk Sağlığı Kolu Pratisyen Hekimlik TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Özel Hekimlik İyi Hekimlik Uygulamaları Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası İlaç İnsan Hakları Hekimlere Yönelik Baskılar Sigara Hukuk Bürosu Yüsek Onur Kurulu Ödüller TTB Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Fotoğraf Yarışması TTB ye Verilen Ödüller Kurumlarla İlişkiler Dış İlişkiler Genel Seçimler Savaş ve ABD nin Irak Saldırısı Genel Değerlendirme Denetleme Kurulu Raporları Oda Aidat Borçları Takvim Tabip Odalarına Gönderilen Tutumlala İlgili Genelgelerin Listesi Tabip Odalarından Görüş İstenen Konular Basın Açıklamaları

5

6 Sunuş Sağlık hizmetlerinden yararlanan hastalarımızın/insanlarımızın ve bu hizmetleri sunanların başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının yakınmalarına memnuniyetsizliklerine yol açan sorunların çözülemediği bir dönemi birlikte yaşadık. Dördüncü yılını doldurmak üzere olan AKP Hükümeti sağlık alanına özel bir önem verdiği, sağlık hizmetlerinde daha iyiye ve güzele ulaşmak için hepimizin/herkesin eleştirdiği sorunları Sağlıkta Dönüşüm Programı ile çözmeye girişti. Reform yürüttüklerini iddia edenler hastane enfeksiyonlarını önlemek için gerekli tedbirleri ancak bu enfeksiyonlar salgın halini aldıktan sonra düşünebiliyorlar. Ülkemizin başkentinde bir yandan bilboardlarda dışardan ithal edilen son teknolojilerin reklamları yapılırken diğer yandan kolera olguları görülüyor. İktidara geldiklerinde 12 Eylül askeri yönetiminin ürünü mecburi hizmeti memnuniyetle kaldırmakla övünenler iki yıl sonra çareyi bu söylediklerini unutup hekimleri diplomalarını rehin alarak onları çalışmaya zorlamakta buluyorlar. SKK, Sağlık Bakanlığı, özel hastane ayrımını kaldırdıklarını; vatandaşların bütün hastanelerden serbestçe yararlanmaya başladıklarını iddia edenler şimdilerde özel hastanelerin kazları bulduk, tüyleri yolalım havasına girdiklerinden yakınıyorlar. En yoksul vatandaşlarımızın yararlandıkları Yeşil Kartın kapsamını genişlettiklerinin propagandasını yapanlar Yeşil Kartlı hastaları tilkilik le suçluyorlar. Hekim seçme özgürlüğü aldatmacasıyla Aile Hekimliği pilot uygulamasına başlayanlar hekimlere hiçbir seçme özgürlüğü tanımıyor; aile hekimi olmayı kabul etmeyenleri sürgünle tehdit ediyorlar. Geçmişte kamu sağlık ocağı, hastane yapmakla övünen siyasi yetkililerin yerini kamu hastanelerini haraç mezat satmayı meziyet sanan yöneticiler alıyor Hükümetin bütün pembe propagandalarına rağmen Türkiye sağlık sisteminin ihmalle oluşturulmuş sorunlarının hiçbirisi çözülmüş değil. Sağlıkta Dönüşüm Programı nın asıl hedefinin sağlığı piyasalaştırmak/ticarileştirmek/özelleştirmek daha büyük bir kar alanı içeren pazar oluşturmak olduğu bugün bütün çıplaklığıyla görülebiliyor. AKP Hükümeti nin içine düştüğü çaresizliğin geri planında ise, Türk Tabipleri Birliği olarak 4 yıldır, her türlü olumsuzluklara rağmen, elbirliği ile ısrarla ve kararlılıkla yürüttüğümüz çabaları ve elde edilen sonuçları bir kez daha hatırlamalıyız: Hekimlik ve insanlık değerlerinin gereği baskı ve savaş makinesine karşı direnme ve bunu durdurmak, en azından ülkemizin bu savaş kabusuna katılmasını önleme amacıyla yoğunlaştırılan faaliyetleri, Aile hekimliği pilot uygulama sürecinde, başta Düzce olmak üzere tüm ülkede pratisyen meslektaşlarımızla birlikte yürütülen çabaları, Sözleşmeli hekimlik yasasının hekimlik mesleğinde, sağlık ortamında yaratacağı olumsuzlukların geniş hekim ve kamuoyu ile paylaşılması sonucu hekimlerin buna rağbet etmemelerini, Taşeron usulü hekim çalıştırmanın ilk adımını oluşturan Denizli Devlet Hastanesi İhalesi nin Danıştay da durdurularak Anayasa Mahkemesi ne taşınmasının sağlanması, Kadrolaşma doğrultusunda e yakın başasistan ve uzmanın sürgün edilmesine karşı önce 21 Nisan eylemliliği ile tepkilerin açığa çıkarılması, sonra da hukuksal olarak durdurulmasını, Yine kadrolaşma doğrultusunda şef ve şef yardımcılarının Bakanlıkça atanmalarına ilişkin Torba Yasa da yer alan düzenlemenin Cumhurbaşkanı ile görüşülerek TBMM ne geri gönderilmesini, Sağlık Bakanlığı nın yan dal uzmanlık sınavınını Danıştay da durdurulmasını, Sağlık Bakanlığının 5 Kasım da yapılan GöREV etkinliği üzerine

7 aceleyle, hazırlıklarını tamamlayamadan performans uygulamasına gitmek zorunda kalması sonucu, eşitsiz-haksızlıkların uygulama ve ödeme düzensizliğinin yaşanmasını, Sağlıkta Dönüşüm Programı nın her bir ayağına ve bütününe ilişkin getirilen eleştiri ve yaklaşımların Cumhurbaşkanı ndan, milletvekillerine, aydınlara, basın mensuplarına, hastalara, Emek Platformu üyelerine, ulaştırılması ve fikri üstünlük yaratılmasını, Sağlıkta Dönüşüm programının GöREV etkinlikleri ile görsel ve yazılı basında gündem oluşturulması sağlanarak, deşifre edilmesini, Sağlık Bakanlığı nın Sağlıkta Dönüşüm Programı doğrultusunda istim arkadan gelsin mantığıyla Yönetmelik, Yönerge, Genelge fabrikası gibi çalıştığı ve sorunları çözmek yerine daha da karmaşıklaştıran adımları hukuksal olarak durdurularak işlerin yavaşlatılıp, aksatılmasını Meslek onurumuz, iş güvencemiz, ücretimiz ve sağlık hakkı için, Özel bir dönemi birlikte yaşama çağrısı ile uzunca bir süredir sürdürdüğümüz, birikimlerimizi koruma ve geliştirme olanağı sağlayan çabalarımız bugün daha da anlamlı. İnsanı önceleyen bu çabalarımızın geniş spektrumda, her türlü soruna yerel ve merkezi önem veren, anında yerel ve merkezi reflekslerle, güçlü teknik hazırlıklara ve bilgiye dayalı etkin müzakere süreçleriyle, gerçek kuvvetlere dayalı, kararlı, sonuç almaya dönük mücadele programları ile umudumuzu hep birlikte çoğaltacağımızı biliyoruz. Saygılarımızla Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

8 Örgütsel Çalışmalar Türk Tabipleri Birliği çalışma dönemi içerisinde Haziran 2002 TTB 51. Büyük Kongresi, Kasım 2002 Olağanüstü 52. Büyük Kongresi ve Haziran 2003 tarihlerinde toplanan TTB 53. Büyük Kongresi gerçekleştirildi sayılı Yasanın 60. maddesindeki odaların delege sayılarına ilişkin düzenlemenin TBMM tarafından yapılmaması sonucu 2004 yılının Haziran ayı içerisinde yapılması gereken Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresi yapılamadı. Bu dönem Türk Tabipleri Birliği nin gelişkin demokratik karar alma süreçleri etkinleştirilerek yaşandı. 51. TTB Büyük Kongre sonrasında TTB Merkez Konseyi meslektaşlarımıza ilk seslenişini yeni sözcükler heyecanını duyumsayarak yaptı Sayın Meslektaşımız,...renk, taze su, parlak ışık her zaman yeniden okunacak bir kitap bulunur öğrenilecek yeni sözcükler... evet, bu renkli ve parlak yaz günü, birlikte öğreneceğimiz yeni sözcüklerin heyecanını duyuyoruz. O yeni sözcükler; çok değerli, bildiğimiz; dostluk, sevgi, dayanışma, çok çalışma, birlikte üretme vb. gibi diğer sözcüklere eklenecekler ve onların gücünü arttıracaklar. Daha iyi bir hekimlik ortamı, eğitimden ücretlere özlük haklarımız, vardiyadan mecburi hizmete, insan haklarından yoksulluğa, eşitsizliğe kadar, bizi yola çıkaran ne varsa birlikte tartışacak, çözecek; anlaşarak, yakınlaşarak üreteceğiz Haziran 2002 tarihinde yapılan 51. Büyük Kongremizde topladığımız yepyeni enerjiyle birlikte koşmaya hazırız. Saygılarımızla, Dr.Füsun Sayek (Başkan) Dr. Metin Bakkalcı (II. Başkan) Dr. Orhan Odabaşı (Genel Sekreter) Dr. Haluk Başçıl (Muhasip Üye) Dr. Erhan Nalçacı (Veznedar Üye) Dr. Nural Kiper (Üye) Dr. Eriş Bilaloğlu (Üye) Olağanüstü TTB 52. Büyük Kongresi değerlendirmeleri ile halkın sağlık hakkını öncelemeyen kendisine dayatılan politikalarda ısrar eden iktidarlara karşın müzakere ve mücadele sürecinin güçlendirilerek sürdürülmesi gereği vurgulandı. Birinci gün 6023 sayılı TTB yasasının 60. maddesinin (delegelikle ilgili) içeriği tartışıldı. Kongre nin ikinci günü, sağlık politikaları, özlük hakları ve savaş bir arada gündem yapıldı. TTB 52. Olağanüstü Büyük Kongresi nde ülke seçim sonuçları ve kurulmuş olan 58. Hükümetin programı değerlendirildi. Kongrede ülke-sağlık-tıp ortamı ve hekimlerin özlük haklarına ilişkin örgütümüzün yarım asırlık bilgi, mücadele birikimi ve deneyimi ile yaptığı değerlendirmelerin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Hükümetin Acil Eylem Planı ve Programı borçların aksatılmadan ödenmesi, bunun yansıması olarak da, sağlık alanında finansman, örgütlenme, insan gücü, hizmet sunumunda -Genel Sağlık Sigortası, Aile Hekimliği uygulaması, hastanelerin özerkliği gibi kavramlarla- son dönem politikalarının sürdürüleceğinin belirtilmesi TTB genel etkinlik programımızın geliştirilerek/etkinleştirilerek sürdürmemiz gerekliliğinin önemini ortaya çıkardı. Türkiye vatandaşı olmak her türlü sağlık hakkının güvencesi olarak kabul edilmeli; bunun için nüfus cüzdanı yeterli olmalıdır. saptaması dönemin etkinliklerimizin yol gösteren rehberi oldu. TTB 53. Büyük Kongremize katılan Sağlık Bakanı Sayın Dr. Recep Akdağ ın TTB Başkanı Dr. Füsun Sayek in değerlendirmeleri sonrası yaptığı konuşma basına Hastanın cebinden elinizi çekin ifadesi ile yansıdı. Kongremiz sürerken tarihinde yaptığımız Hastanın Cebindeki El Kimin? Basın Açıklaması ile son yirmi yıldır işbaşındaki iktidarların sağlık hizmetlerini devletin sırtına bir yük olarak gördükleri dile getirildi. Vatandaşın sağlık hizmetleri için kendi cebinden yapmak zorunda kaldığı harcamaların giderek arttığı ve kamu sağlık kurumlarının çökertildiği, başta devlet olmak üzere sağlık hizmeti sunan hemen her kişi ve kuruluş elini vatandaşın cebine (her ge- 52. Büyük Kongre

9 çen gün daha derine olmak üzere) soktuğu belirtildi. Sözleşmeli personel, şirket elemanı tanımlamaları ile ucuz iş gücü ve niteliksiz sağlık hizmet sunumu en önemlisi de sağlık alanında rekabet kavramı gündemimizde bu dönemde bu yoğunlukla ilk kez yer aldı. Hükümetin geçen dört yıl boyunca gerek gerçek gündemi gizlemek gerekse kadrolaşmak gibi siyasi emellerine gerekçe olarak kullandığı Doğu ya hekim gitmeme motifi beş milyar verdim, gitmediler söylemiyle sık sık karşılaştık. Türk Tabipleri Birliği 53. Büyük Kongresi, AKP Hükümeti nin bu saldırısına karşı tüm hekimlerin, sağlık çalışanlarının meşru, demokratik haklarını kullanabilecekleri bir Acil Eylem Planını oluşturarak başta sağlık emekçileri olmak üzere toplumun bütün mağdur kesimleri ile dayanışma içinde, ülke çapında kitlesel, sonuç alıcı bir mücadele programı oluşturulmasını ve acilen yaşama geçirilmesini karar altına aldı. Ücretimiz, İş Güvencemiz, Sağlık Hakkı temel taleplerimiz için Türkiye tarihinde bir kararlılık örneği olan 5 Kasım, 24 Aralık, Mart ve 21 Nisan GöREV etkinlikleri bu dönemde özel bir dönemi birlikte yaşama içtenliği ile yaşandı. Özlük haklarımız, iş güvencemiz, meslek onurumuz ve halkın sağlık hakkı için Umuda Beyaz Yürüyüş etkinliğimizle umudumuzu diri tuttuk. 19 Haziran 2004 TTB Genel Kurulu nda herkese eşit, ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti evrensel bir haktır vurgusunu bir kez daha kamuoyu ile paylaştık. Genel Yönetim Kurulu (GYK) Bu çalışma döneminde; 22 Eylül 2002 de TTB ve Seçimler, TTB Olağanüstü 52. Büyük Kongresi, MYK Seçimleri, 22 Şubat 2003 de 58. Hükümetin Sağlık Politikaları, 2003 Bütçesi, ABD nin Irak a Saldırısı ve Ülkemizin Savaşa Girmesinin Önlenmesi, 10 Mayıs 2003 de TTB 53. Büyük Kongresi ve Asgari Ücret 10 Ocak 2004 de 5 Kasım ve 24 Aralık 2003 Eylemlerinin Değerlendirilmesi 19 Eylül 2004 de Sağlık Meslek Mensupları Birliği Kanun Tasarısı, Güncel Gelişmelerin (SB Hizmet Satın Alma İhalesi, Başasistanlık, Performansa Dayalı Ücretlendirme, Aile Doktorluğu, İstanbul Davası, vb.) Değerlendirilmesi ve TTB Programı, 29 Ocak 2005 de Önümüzdeki 6 Aylık Türk Tabipleri Birliği Programı, 6023 Sayılı Yasa Taslağı 14 Mayıs 2005 de 21 Nisan GöREV Etkinliği ve Tabip Odaları Ara Genel Kurulları Değerlendirilmeleri ışığında önümüzdeki dönem faaliyet programının gözden geçirilmesi Eylül 2005 de toplantının ilk günü Türkiye de Hekimlerin (sağlık çalışanlarının) Çalışma ve Yaşam Koşulları, İstihdam, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri, Uzman Hekimlik ikinci gün ise ilk günkü tartışma başlıklarından ortaklaşmış sonuç metinleri yanı sıra, Türkiye tıp ortamı, TTB etkinlikleri ve önümüzdeki dönem perspektifi ve 6023 sayılı TTB Yasası nda yapılması gereken düzenlemeler konusunda bir bütün olarak baskı oluşturulması, 18 Şubat 2006 da Sağlıkta Dönüşüm Programı Temelinde Yaşanan Çöküş Süreci-Yapılacaklar, TBMM ye İletilen 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Süreç, gündemleriyle toplandı. Bu dönem içerisinde büyük kongremizi yasal zorunlulukla toplayamama nedeni bir yana gündemin çok hızlı seyretmesi, çok sayıda yasal düzenleme ile sağlık ortamımıza müdahale edilmesi GYK toplantılarını özellikle 2004 Haziran ayı sonrası örgütün en geniş katılımlı toplantıları yapıp süreçte çok önemli işlev yüklendi.

10 Tabloda toplam 9 GYK toplantısına tabip odalarının katılımı görülmektedir. TABİP ODASI 22/09/ /02/ /05/ /01/ /09/ /01/ /05/ /09/ /02/2006 Toplam ADANA-OSMANİYE ADIYAMAN AFYON AKSARAY AMASYA + 1 ANKARA ANTALYA AYDIN BALIKESİR BARTIN BATMAN BOLU-DÜZCE BURSA ÇANAKKALE ÇORUM DENİZLİ DİYARBAKIR-SİİRT-BATMAN EDİRNE ELAZIĞ-TUNCELİ-BİNGÖL - ERZURUM-KARS-GÜMÜŞHANE- BAYBURT-ARDAHAN-IĞDIR ESKİŞEHİR-BİLECİK GAZİANTEP-KİLİS GİRESUN HATAY ISPARTA-BURDUR + 1 İÇEL İSTANBUL-YALOVA İZMİR K.MARAŞ KASTAMONU-ÇANKIRI KAYSERİ KARABÜK + 1 KIRIKKALE KIRKLARELİ KIRŞEHİR KOCAELİ KONYA-KARAMAN KÜTAHYA - MALATYA MARDİN-ŞIRNAK MANİSA MUĞLA NEVŞEHİR NİĞDE ORDU RİZE-ARTVİN SAKARYA + 1 SAMSUN-SİNOP SİVAS-ERZİNCAN-YOZGAT ŞANLIURFA TEKİRDAĞ TRABZON TOKAT UŞAK VAN-MUŞ-BİTLİS-HAKKARİ-AĞRI ZONGULDAK

11 Tabip Odası Başkanlar Toplantısı Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Merkez Yürütme Kurulu Genel Yönetim Kurulu üyeleri içinden seçilen 7 kişi ile birlikte Merkez Konseyi nin 7 üyesinden oluşan 14 kişilik bir kuruldur. Görevi GYK nın aldığı kararları yürütmektir. MYK dördüncü dönemini bu dört yıl içerisinde yaşadı. 22 Eylül 2002 tarihli Genel Yönetim Kurulu toplantısında yapılan seçimler sonucu Merkez Konseyi üyeleri yanı sıra MYK da Dr.Eralp Atay, Dr.Altan Ayaz, Dr.Şebnem Korur Fincancı, Dr.Necdet İpekyüz, Dr.Naci İşoğlu, Dr.Ata Soyer, Dr.Zafer Şişli yer aldı. 21 Eylül 2002, 9 Kasım 2002, 28 Aralık 2002 (İzmir), 1 Şubat 2003, 29 Mart 2003, 9 Mayıs 2003, 29 Ağustos 2003 (İzmir), 25 Ekim 2003, 14 Kasım 2003, 14 Aralık 2003, 9 Ocak 2004, 14 Ağustos 2004, 14 Ocak 2005, 24 Nisan 2005, 10 Haziran 2005, 2 Temmuz 2005, 4 Eylül 2005, 3 Şubat 2006, 24 Mart 2006 ve 27 Mayıs 2006 tarihlerinde Merkez Yürütme Kurulu Toplantıları yapıldı. MYK toplantılarında GYK toplantı gündemleri, Büyük Kongrelerin değerlendirilmesi ve hazırlıkları ile örgütün gündemine giren ana başlıklar bilgi olarak paylaşıldı. Tabip Odası Başkanlar Toplantısı Genel Yönetim Kurulu toplantılarından ayrı olarak özel bir başlıkta görüş oluşturmak ya da temsili bir görüşmeyi gerçekleştirmek üzere gereksinim duyulduğunda Tabip Odası Başkanlar toplantıları düzenlendi. Özellikle Türk Tabipleri Birliği; ABD nin yürütüp, yaygınlaştırmaya çalıştığı savaş politikalarına karşı durulması, bölgemize taşınan savaşın önlenmesi, hiç değilse Türkiye nin bu savaş içerisinde yer almaması için ülkede tüm hekimlerin aktif tutumlarına dayalı bir programın yaşama geçirilmesi amacıyla Ankara da 23 Ekim 2002 de bir basın toplantısı ve protesto eylemini gerçekleştirdi. Bu toplantıda 28 tabip odası başkanı başta hekimler olmak üzere toplumun geniş katılımı ile etkin bir faaliyetin sürdürüleceğini dile getirdiler. Bu etkinlik dönem boyunca tüm içtenliği ile sahiplenildi. 17 Eylül 2003 Tabip Odası Başkanları Toplantısı sonuç metniyle TTB 53. Büyük Kongresi nde alınan karar gereğince; sağlık alanını doğrudan ya da dolaylı etkileyen olumsuz uygulamaları durdurmak ve halkın sağlık hakkı, iyi hekimlik ortamı ve özlük haklarımızın kuvvetlendirilmesi hedeflerine ulaşmak amacıyla Aralık 2003 e dek sürdürülecek program; 17 Eylül 2003 tarihinde Ankara da 25 tabip odası başkanının katıldığı Basın Açıklamasıyla kamuoyuna iletildi. 14 Kasım 2003 Tabip Odası Başkanlar Toplantısı nda 5 Kasım 2003 eylemi değerlendirilip sonrası kurgulandı sayılı Türk Tabipleri Birliği yasasının izlenmesinde temsili görüşmelerin zenginleştirilmesinde, örgütün hep birlikte tutum alışının görünür kılınmasında tabip odası başkanlar toplantıları önemli işlev üstlendi. Yasamıza ilişkin değişiklikler 5 Ocak 2006 tarihinde tabip odalarımız başkanlarından oluşan heyet ile birlikte TBMM de görüşüldü. Bu görüşmede asgari ücret belirleme yetkimizin Bütçe Uygulama Talimatı na bağıtlayan yaklaşıma hep birlikte karşı çıktık. 31 Ocak 2006 Tabip Odası Başkanlar Toplantısı nda TBMM gündemindeki 6023 sayılı yasa değişiklikleri ve hastane alacaklarının silinmesine olanak sağlayan düzenleme ve tüm bunların sorumlusu olan Sağlıkta Dönüşüm Programı değerlendirildi. Bölge Toplantıları Geçtiğimiz dönem yapılan bölge toplantıları Türk Tabipleri Birliği gündeminin oluşmasına önemli katkı sundu. Güncel siyasi gelişmeler, hekimlerin özlük hakları ve ABD nin Irak a saldırısı başlıca gündem maddeleriydi. Bu dönem daha önce toplananlar yanı sıra ilk kez toplanan Orta Anadolu İlleri Tabip Odaları ve Güney Doğu İlleri Tabip Odaları bölge toplantıları da yapıldı. Güney İlleri Tabip Odaları (Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, İçel, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin) 24 Ağustos 2002 de Adıyaman da, 17 Kasım 2002 de İçel de, 26 Ocak 2003 de Gaziantep de, 22 Mart 2003 de Mardin de, 13 Nisan 2003 de Şanlıurfa da, 16 Ağustos 2003 de Hatay da, 28 Eylül 2003 de K.Maraş ta, 20 Aralık 2003 de Adana da, 10 Temmuz 2004 de Hatay da, 8 Ocak 2005 de Gaziantep de, 10 Eylül 2005 de Adana da, 26 Kasım 2005 de Mersin de toplantı yaptılar. Batı Karadeniz İlleri Tabip Odaları (Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu) 31 Mayıs 2003 de Zonguldak da, 14 Aralık 2003 de Bolu da toplandılar. 10

12 Orta-Doğu Karadeniz İlleri Tabip Odaları (Samsun, Giresun, Rize, Ordu, Trabzon) 7 Eylül 2002 de Giresun, 27 Ekim 2002 de Trabzon da, 29 Haziran 2003 de Trabzon da, 6 Eylül 2003 de Samsun da, 24 Eylül 2004 de Trabzon da bir araya geldiler. Ege İlleri Tabip Odaları (Aydın, Balıkesir, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla, Uşak) 14 Eylül 2002 de Muğla da, 4-5 Ocak 2003 de Denizli de, 7 Haziran 2003 de, 30 Ağustos 2003 de Manisa da, 31 Ağustos 2003 de Denizli de 21 Şubat 2004 de Afyon da, Ağustos 2004 de Muğla da, 18 Aralık 2004 de, 26 Mart 2005 de Aydın da, 7 Mayıs 2005 de, 3-4 Eylül 2005 ve 4 Ekim 2005 de Balıkesir de toplandılar. Marmara İlleri Tabip Odaları (Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Kırklareli) 15 Eylül 2002, 20 Ocak 2003, 7 Eylül 2003 ve 26 Şubat 2005 tarihlerinde İstanbul da 4 toplantı yaptılar. Orta Anadolu İlleri Tabip Odaları (Afyon, Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Sivas) 9 Eylül 2002 tarihinde ilk kez Ankara da bir araya geldiler. Dönemin ikinci toplantısı 2 Şubat 2003 tarihinde Eskişehir de, 14 Haziran 2003 Kırşehir de, 21 Eylül 2003 de Aksaray da, 13 Aralık 2003 de Konya da, 20 Mart 2004 de Sivas ta, 30 Mayıs 2004 de Ankara da, 15 Ocak 2005 de Konya da gerçekleştirildi. Güney Doğu İlleri Tabip Odaları (Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Şırnak, Batman, Şanlıurfa) 24 Ağustos 2002 de Adıyaman da, 16 Kasım 2002 de Diyarbakır da, 22 Mart 2003 de Mardin de, 22 Ocak 2006 ve 31 Mayıs 2006 da Diyarbakır da düzenlendi. Merkez Konsey, Ankara, İstanbul, İzmir Tabip Odaları Toplantıları Bu süre içerisinde özellikle Sağlık Bakanlığı na bağlı eğitim araştırma hastanelerinde yaşanan şef/şef yardımcılığı, başasistanlık ve bu hastanelerde çalışan uzman hekimlerin sorunların değerlendirilip etkin olacak programların çalışıldığı, hukuksal süreçlerin ortaklaştırıldığı 25 Ağustos 2002 ve 22 Ekim 2004 tarihlerinde bu hastanelerin büyük bir bölümünün bulunduğu illerin tabip odaları Ankara- İstanbul-İzmir Tabip Odaları ile Merkez Konsey üyelerinin katıldığı özel gündemli toplantılar yapıldı. 11

13 Merkezi Sekreterya Çalışmaları Merkez Konseyi dönem boyunca bir engel yoksa her Çarşamba günü toplandı. Bu dönem resmi olarak 206 toplantı yapıldı. TTB Merkez Konseyi ne dört yıllık dönem boyunca ( ) evrak geldi, evrak gönderildi. Tabip Odalarına yapılan genelge sayısı 538, basın açıklaması sayısı ise 194 dür. TTB ABİS (Açık Bilgi Sistemi) ile gelen tüm evrak elektronik ortama girildi. Merkez Konseyi tarafından dağıtımı bu dönem içerisinde hem elektronik hem de kağıt olarak ilgili tüm kol-komisyon, çalışma gruplarına, uzmanlık derneklerine, tabip odalarına, akademik yapılara iletildi. Alınan yanıtlar, katkılar TTB ABİS e girildi. TTB ABİS bilgiye erişimde, katkı sunmada, sonuçları izlemede alçakgönüllüğe kaçmadan söyleyelim ki örgütümüzün geleceğine çok önemli bir olanak olarak Ekim 2005 den bu yana sunuldu. Yukardaki sayıları binleri bulan her bir yazışmanın 15 gün gibi bir sürede ilgili tarafa yanıtlanması Bilgi Edinme Yasası bir yana aslında örgütümüzün gelişkinliği, sorumluluğu gereğidir. TTB ABİS bir belge izlem programı olması yanı sıra aynı zamanda iş tanımlama, toplantı planlama programıdır. Bu programın tabip odalarımız tarafından da kullanılması TTB bütününde haraket yeteneğimizi ileri derecede artıracaktır. Önümüzdeki dönem öncelikli olması gereken bu alanda atılacak adımlar, örgütümüzün kurumsallaşmasıyla birlikte, kağıda, postaya, kargoya bağımlı oldukça pahalı ve kullanışsız bir ortamdan daha nitelikli, iki taraflı ve daha ekonomik bir sisteme geçişin olanaklarını yaratacaktır. Tüm Türkiye de tabip odası üye kayıtlarının merkezi bir bilgisayar ortamında korunması ve güncellenmesi hedefine büyük oranda ulaştık. Ancak İstanbul Tabip Odası üye kayıtlarının ortak program dışında başka bir veri tabanında tutulması sürecin uzamasına neden oldu. Yakın dönem hedefi tüm işlemlerin merkezi bir bilgisayar üzerinde web tabanlı yapılması olarak planlandı. Son dört dönemdir çıkartılan TTB Yönetici Rehberi 2002 ve 2004 döneminde de hazırlandı rehberi fotograflı çıkarılması planlandı ancak gelen fotografların niteliği nedeniyle başarılı bir çalışma yapılamadı. Yönetici rehberi Türkiye ölçeğinde bütün yöneticilerin ulaşılabilir adreslerini içermenin yanı sıra, seçilmiş üyelerimizin profillerinin (yaş, mezun olduğu fakülte, uzmanlık, vb.) çıkartılmasını ve hatta bir önceki yıllarla karşılaştırılmasını da sağlamaktadır. Yakın zamanda tüm üyelerimizin (izin vermeleri koşuluyla) yine 1219 sayılı yasanın çerçevesine uygun erişim bilgileri TTB web ortamında erişilir kılınacaktır. 12

14 Merkez Büro ve Çalışanları Çalışmalarımızı 2 dairesini satın aldığımız Maltepe deki 600 metrekarelik Merkez Konsey büromuzda sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönem planlaması içerisinde bu çalışma alanımızın tamamının satın alınması ve olanaklar elverdiğince bir TTB Ölçme Değerlendirme birimi için içerisinde mesleki yeterlik değerlendirme olanaklarının da yer alabileceği ortam planlanmaktadır. Çankaya Belediyesi nce Kasım 2000 de Çankaya/Yıldız da 39 yıllığına Birliğimize kiralanan arsa Ankara Büyükşehir Belediyesi nin Çankaya Belediyesi ne açtığı dava sonucu, arsanın TTB ye verilmesi durdurulmuştu. Hukuki süreç Çankaya Belediyesi nce sürdürülmektedir. TTB merkez bürosunda 9 tam gün çalışan personelin yanı sıra 1 gazeteci, 3 avukat ve 1 mali danışman bulunmaktadır. Bu dönem içerisinde yılların emektarı sevgili Sultan Çeçen emekliliğe hak kazandı. Örgütümüzün özel ricası ile deneyiminden, bilgisinden, çalışkanlığından dönem sonuna kadar bizleri eksik bırakmadı. Tüm çalışanlarımıza özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyoruz. 13

15 Yayınlar TTB Merkez Konseyi masaüstü yayıncılık birimi tarafından sekreteryası yürütülen dört süreli yayının çıkartılması dönem boyunca sürdürüldü. Bu sürede 22 sayı Toplum ve Hekim, 48 sayı Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 14 sayı Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi ve 52 sayı Tıp Dünyası Gazetesi yayınlandı. Toplum ve Hekim Dergimizin son bir yıl dışında kalan sayıları ve diğer süreli yayınlarımızın elektronik formları TTB web sayfamızda yer aldı. Kitaplarımız TTB Kütüphane programı ile web ortamına aktarıldı. Özellikle Toplum ve Hekim Dergisi nin ilk sayısından bu yana tüm yazıları tek tek erişilir kılındı. TTB Kütüphanesi nde yer alan tüm kitapların arşivlenmesi yapıldı. Kapak, önsöz ve içindekiler bilgileri taranarak programa girildi. Tamamlanan çalışma web üzerinden kullanıma açıldı. TTB Arşiv, Veri, Araştırma (TTB AVA) Birimi Örgütümüzün tüm belgelerini toplama, kullanıma sunma, geçmişten geleceğe araştırmaların planlanmasını amaçlamaktadır. Özellikle 1980 öncesi İstanbul da olan Merkez Konseyi belgelerinin birer örneğinin toplanmasında dönem tanıklarının katkısı çok değerlidir. Geçmişe sahip çıkmak örgütümüzün geleceğini kurmada yol gösterici olacaktır. Bu gereksinim tabip odalarımızla birlikte tüm emek verenlerin isimleriyle olmasa bile ürünleriyle ortaya konulması bizlerin sorumluluğudur. Tıp Dünyası Gazetesi Basın Bürosu nun oluşturulması ve gazeteci istihdamı ile Tıp Dünyası Gazetesi nin yayınlanmasında süreklilik ve düzenlilik sağlandı. 15 günlük bir yayın olan Tıp Dünyası, her ayın 1 ini ve 15 ini izleyen ilk günlerde çıkarılmaktadır. Gazete 8 sayfa olarak basılmaktadır. Gündem, Dışarıdan Göz ve Arada Bir olmak üzere üç ayrı köşe yazıları dışardan yazarların da katkısı ile sürdürüldü. Bulmaca, satranç ve karikatür köşeleri ile birlikte istem üzerine baskı sayısı bu dönem den e yükseltildi. Gazetelerin adedi Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED) ile birlikte gönderilmekte böylece derginin içerisinde sağlık ocaklarının, hastane acil servislerinin, kütüphanelerin de bulunduğu kuruma ulaşması sağlanmaktadır. Geri kalanlar tabip odaları aracılığıyla dağıtılmakta, abonelerin gazeteleri doğrudan adreslerine gönderilmektedir. Tabip odalarından güncel gelişmelerin duyurulmasında, haber yelpazesinin genişletilmesinde önümüzdeki dönem ortak çabanın gösterilmesi gerekmektedir. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED) Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 15. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyor. Yayın Kurulu toplantıları her hafta salı günleri düzenli olarak yapılmaktadır. Yılda 12 sayı yayınlanan STED, halen adet basılmakta, 5600 sağlık ocağına ve abonelerine ulaştırılmaktadır. Derginin bilimsel ve dostça tutumu bilgi kadar duygu paylaşımını da kolaylaştırmakta, tüm güçlüklere karşın birinci basamak sağlık hizmeti vermenin haklı gururunu büyütmektedir. Alanın dergisi olmanın sorumluluğu varolan durumun daha çok sorgulanmasını daha çok araştırılıp yayın yapılmasını zorunlu kılıyor. Duruma ilişkin güvenilir verilerimiz çoğaldıkça geleceğe ilişkin daha iyiyi, daha insana yaraşırı düşleyişimiz gerçeğe dönüşecektir. Dergimizin hazırlanmasına, yayınlanmış derginin değerlendirilmesine, eleştirilmesine, ana yazı ya da sürekli sayfaların oluşma aşamalarına adresine bir ileti göndererek katılabilirsiniz. Dergimiz 2005 yılından bu yana Türk Tıp Dizini ne girmeyi bir hedef olarak önüne koydu. Ana yazılar içerisinde araştırma yazılarının ağırlığının %51 olması için bir çaba göstermektedir. Son dönemlerde bilimsel ve dostça yaklaşımında bilimsel yanın daha öne çıktığı eleştirilerine dostça tutum alıp bir sıcak merhabanızı esirgemeyeceğinizi biliyoruz. Çağrımız bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmayan STED dostlarına. Bilimsel ve dostça kalın. 14

16 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi (MSG) Üç aylık periyodu, yılda dört sayı iddiasıyla yayın hayatına başlayan ve iddiasını devam ettiren MSG Dergisi altı yılı aşan pratiğinde çıkarttığı toplam yirmi dört sayı ile hedef kitlesiyle buluşmaya devam ediyor.... İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanını, sadece sonuçları üzerinden değil (meslek hastalıklarını ve iş kazalarını işverenlerce tazmin edilmesi gereken mücadele alanı olarak görmeyen) nedenselliği üzerinden değerlendiren bir yayındır MSG Dergisi. İddiamız neden-sonuç bağlamında analiz etme becerisini gösteren bir yayın olmaktır. Alanının bu şekilde kavranmasını sağlama düşünce ve çabası olan yayın iddiamız, kendini genel toplumsal-sınıfsal duyarlılıktaki canlanmayla bulacaktır. Etkimiz kendi bulunduğumuz yerden doğru genel canlanmayla çoğalırken/çoğalacakken şimdilerde belki de kendi dönüşümümüzü sıçratmaya hizmetle sınırlıdır ya da ulaştığı hedef kitleye verdiği kadardır. Çünkü, asıl sorun sadece hekimlerin üstesinden gelemeyeceği kadar ağırdır, toplumsaldır, sınıfsaldır. Dergi çerçevesinde düşünsel olarak vermeye çalıştığımız budur ki, buradan işçi sağlığına yaklaşım önemlidir, diye düşünüyoruz. Aslında egemen bilgi, ideoloji, siyaset bilindiği gibi alanın sonuçları üzerinden yaklaşımlarla meşgul olurken biz, kurgumuz itibariyle ve de altı yılını tamamlayan üretkenliğimizde bu sorgulamayı aştığımızı düşünüyoruz... (metnin bütününe TTB Çalışma Raporu ndan ulaşabilirsiniz.) Toplum ve Hekim Dergisi 1 Mayıs 2002 Ocak 2006 tarihleri arasında Toplum ve Hekim Dergisi nin 17. Cildinin 4 sayısı, 18. Cildinin 6 sayısı, 19. Cildinin 6 sayısı, 20. Cildinin 6 sayısı yayımlandı. 17. Cilt 3. sayıda Savaş, Küreselleşme, Tıp Eğitimi, Sağlık Hizmetleri, 17. Cilt 4. sayıda Sendika, 17. Cilt 5. sayıda Siyasi Kriz ve Olası Sonuçları, Panel, Sağlık Hizmetleri, Sosyal Tıp, Siyaset, etik, Hukuk, Dergiler, Portre, 17 Cilt, 6. sayıda Medya-İletişim- İdeoloji, 18. Cilt, 1. sayıda Sosyalizm ve Sağlık, 18. Cilt, 2. sayıda Avrupa Birliği, 3. Ulusal Nevzat Eren Halk Sağlığı Sempozyumu, Sağlık Hizmetleri, Bütçe, Etik, Tip Eğitimi ve Savaş, 18. Cilt 3. sayıda Kapitalizm ve Sağlık. 18. Cilt 4. sayıda Reform Çalışmaları, Sağlık Emekçileri, Halk Sağlığında Yayımcılık, Bulaşıcı Hastalıklar ; 18. Cilt 5. sayı Aşı dosyası; 18. Cilt 6. sayı TTB Tartışmaları, Sağlık Hizmetleri, Tıp Eğitimi, Tıbbi Teknoloji, Yayımcılık ; 19. Cilt 1. sayı Yoksulluk ve Sağlık dosyası; 19. Cilt 2. sayı Sağlık Hizmetleri, İlaç, Adli Tıp, Hemşirelik, Etik, Tıp Eğitimi ; 19. Cilt 3. sayı Emeğin Ücretlendirilmesi dosyası; 19. Cilt 4. sayı Sağlık Politikaları, Hukuk, Aşı ; 19. Cilt 5. sayı İlaç dosyası; 19. Cilt 6. sayı İlaç, Sosyal Politika, Rapor, 20. Cilt 1. sayı Küreselleşen Devlet, Sağlık Hizmetleri ; 20. Cilt 2. sayı Sosyal Güvenlik dosyası; 20. Cilt 3. sayı Sağlık Hizmetleri, Venezüella, Sıtma, Engellilik, Şiddet, Halk Sağlığı Uzmanlığı ; 20. Cilt 4. sayı Sağlık Çalışanları, Olağan Dışı Durumlar, Sağlık Hizmetleri, İşçi Sağlığı, TTB Önceliklerini Tartışıyor ; 20. Cilt 5. sayı Sosyal Güvenlik, Sağlık Hizmetleri, Sağlık İnsangücü, Rapor, Beslenme ; 20. Cilt 6. sayı Sosyal Güvenlik, Sağlık Politikaları, Sağlık İnsangücü, Üniversite başlıkları altında yazılarla yayınlandı. 15

17 Kitaplar 1929 Polemikleri Tıp Tarihi Notları 2003 Başında Türkiye Ekonomisi ve AKP nin Acil Eylem Planı ve Hükümet Programları Üzerine Değerlendirmeler 24 Mayıs Uluslararası ve Ulusal Hukuk Sisteminde İşyeri Hekimliği Sempozyumu kitabı Antalya da Hekimler Statü ve Sınıf Konumu Açısından Değerlendirme Aşı Pazarı Can Pazarı/Aşı Üretiminin Perde Arkası Avrupa'da İş Hekimliği: Kapsam ve Yeterlilikler Çağdaş Türk Tıp Şiirleri Çalışma Yaşamında Gürültü ve İşitmenin Korunması Çevre ve Çocuk Sağlığı Çıplak Ayaklı Araştırma İş Güvenliği Düzenlemek İçin İşçi El Kitabı Çocuk Hakları Sözleşmesinin 13. Yılında Yoksulluk ve Çocuklar Üzerine Etkileri Enerjide Toplumsal Maliyet ve Temiz ve Yenilebilir Enerji Kaynakları Hukuksal Boyutuyla İşyeri Hekimliği Irak ta Savaş ve Sağlık İşyeri Hekimliği Ders Notları Kamu Yönetimi Temel Kanunu Reform Değil, Sosyal Devletin Tasifiyesi Sempozyum Kitabı Köşeli Yazılar Küreselleşme ve Psikiyatri Öğrenen Merkezli Tıp Eğitimi Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Sağlık Çalışanının El Kitabı Sağlıkta Dönüşüm Programı, 2003 Türkiyesi nde Halka ve Hekimlere/ Sağlık Personeline Ne Getiriyor Sağlıkta Neo-Liberal Dönüşüm ve Sağlık Hakkı İçin Mücadele Sempozyumu Kitabı Savaş ve Çocuklar Sosya Ekonomik Konumda ve Sağlıkta Sınıfsal Eşitsizlikler Antalya da 5 Yıllık Bir Araştırma TTB Asgari Ücret Tarifesi TTB İstatistik Yıllığı(2006) TTB GPE Mesleki Eğitim Temel Modüller Eğitim Programı Türk Ceza Kanunu Çernobil Nükleer Kazası Sonrası Türkiye de Kanser Araştırması Türkiye de Sağlıkta Eşitsizlikler Türkiye de Tabip Odalarına Kayıtlı Olan Bir Grup Hekimde Tükenmişlik Sendromu ve Etkileyen Faktörler Tütün ve Sağlık Bibliyografisi UDKK Dernekleri Rehberi Broşürler Avrupa da İş Hekimliği:Kapsam ve Yeterlilikler Devrin 1. Yılında Sosyal Sigortalar Kurumu Tespitler-Görüşler Düzce İli Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Değerlendirme Raporu Eğitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargı Kararları GSS TTB Görüşleri(2 baskı) Ne İstiyoruz? Öncelikli Taleplerimiz/Yasa Tasarısı Önerileri Sağlık Hakkı Yargılanıyor Sağlık Ocaklarında Döner Sermaye TTB İşyeri Hekimliği Türkiye de Değişik Sektörlerdeki Tahribatlar, Bunlara Karşı Ne Yapılabilir? Yenidoğan Yoğun Bakım Birimlerinde Bebek Ölümleriyle İlgili Komisyon Raporu Raporlar Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 2002 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 2004 GAP Sağlık Sektörü Raporu Dönemi Yönetici Rehberi Dönemi Yönetici Rehberi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde 16

18 (KOBİ) İşyeri Sağlığının Geliştirilmesinde Mevcut Durum Toplum Sağlığı Bülteni Türk Tabipleri Birliği Toplum Sağlığı Bülteni ile özel günler ve haftalarda TTB tarafından topluma basın açıklamaları ile bilgi aktarımı yapıldı. Konusunda deneyimli hekimlerce hazırlanan metinler hazırlayanların isimleriyle birlikte basına iletilerek dileyenler için daha ayrıntılı bilgi edinme olanağı sağlandı. Çocukların Ruh Sağlığı 13/9/ Okula başlama, çocukların ruh sağlığını ve aileleri yakından etkiliyor... Grip Aşısı 24/9/ Çocuklarda grip aşısına dikkat... AIDS 29/9/ yaşındaki AIDS taşıyıcısı Y.O. nun eğitim hakkı korunmalı AIDS 1/12/ Ocak Dünya Cüzzam Günü 28/1/2005 Yoksulluklar ve yoksunluklar hem insanların hem de toplumların sağlığını bozmakta bir çok hastalıklara yol açmaktadır. İnsanlık tarihinde kaydedilen en büyük salgın hastalıklar yoksulluk ve yoksunlukların olduğu dönemlerde görülmektedir WEB Sitesi (www.ttb.org.tr) Bir önceki dönemde kişi olan aylık ziyaretçi sayısı Haziran 2006 da ayda ziyaretçiye ulaştı. Sitemiz her gün güncellenmektedir Kbps hızındaki ADSL internet bağlantı kapasitesi 2048 Kbps a çıkartıldı. Uzaktan eğitim amaçlı kullanılacak olan sayfaların hazırlıkları tamamlanıp hizmete sunuldu. TTB bünyesinde oluşturulan tüm sayfalar ortak bir veri tabanına kaydedilerek tek bir merkezden yayınlanmaktadır. TTB içerisindeki tüm etkinlikler sınıflandırılarak web üzerinden tüm hekimlerin bir form aracılığıyla istedikleri konu hakkında eposta ile bilgilendirilmelerini sağlayacak TTB Güncel Haber Bülteni oluşturuldu. Temmuz ayı itibariyle internet bağlantı hızının yetersiz olacağı düşüncesiyle Metro Ethernet ile bağlantı hızı 50 kat artırılacaktır. TTB Güncel Haber Bülteninden seçilen başlıklar ilgilisine ulaştırılmaktadır. 17

19 Özlük Hakları Bu çalışma dönemi içerisinde zamana yayılan biçimde birinci basamaktan hastanelere, üniversitelerden eğitim-araştırma hastanelerine, çalışan hekimlerden emekli hekimlere, pratisyen hekimlerden uzman hekimlere, tıp fakültesini yeni bitirecek genç meslektaşlarımızdan yan dal uzmanlığını yapacak hekimlere uzanan olumsuz, üzücü, giderilmesi zaman alacak uygulamalar, düzenlemelerle karşılaştık. Bilimsel dayanağı olmayan, dört yıl içerisinde birbiriyle çelişen, açık hedefi siyasi kadrolaşma olan uygulamalara tanık olduk. Gelişmelerden kaygı duyan, birikimini ülke sağlık ortamı yararına dile getirenlere karşı suçlayıcı, hedef gösterici davranışlarla sıkça karşı karşıya kaldık. Kimi zaman ithal hekim konusunda olduğu gibi tehditlere, gözdağı vermelere, doğru olmayan açıklamalarla toplum içerisinde küçük düşürülmelere nesne olduk. TTB olarak ne yazık ki dile getirdiğimiz kaygılarımızda haklı çıktık. Tüm karşı çıkışlarımıza karşı bu süre içerisinde hekimlik ortamımıza, halkımızın sağlığına zarar veren/verecek olan uygulamalarda/düzenlemelerde ısrar edildi. Önerilerimize yanıt alamadık. Hekimlik ortamımız performansa dayalı ödeme modeliyle, sağlık sistemimize aile hekimliği uygulamalarıyla, önce birbirini sonrasında kendini tüketecek bir rekabet etme durumu yaratıldı. Dayanışma içinde, birlikte çalışan, tüm güçlüklere karşın ortak tutum alan insanı önceleyen anlayışımız hedef alındı. Bu dönemde farklılıklarımız, öne çıkan gelişkin yanlarımız kötü niyetli bir planla zenginliğimiz olmaktan siyasi iktidarın çabasıyla bizleri birbirimizden ayıran, ayrı düşüren, küçük gruplara ayırarak bütünden ayırma, yalnızlaştırma, çaresiz bırakma çabasının araçlarına dönüştürülmeye çalışıldı. Hekimler arasında bir uygulama karşısında öncelikle kime zarar verdiğine bakma refleksi geliştirilmeye başlandı. Hep söylediğimiz gibi bilimsel olmayan, kasıtlı olan tek bir hekime yönelik gibi görünse bile sonuçları zamanla hepimizi ilgilendirdi. Başlangıçta zaman zaman bana değmeyen yılan mantığıyla tutum göstermeyen kimi hekimlere, bu geçen süre içerisinde yılan ya değdi ya da değmesine çok az kaldı. Bu durum özlük hakları sürecinde algılamada, tutum almada, karşı durmada temel belirleyen oldu. Doğallığında gerek meslektaşlarımız gerekse tabip odalarımız ve Merkez Konseyimiz olduğu yer üzerinden tüm süreçleri özü olarak olmasa bile zamanlama açısından farklı seyredebildi. Bu açızaman farkı hekimlik mesleğinin doğası, TTB birikimlerinin katkısıyla daraltıldı. Israrla sürdürülen politikaların sonucu gündelik yaşamdaki olumsuz uygulamaları (Malpraktis Yasa Tasarısı, TCK, zorunlu hizmet, geçici görevlendirmeler, kadrolaşma, vb.) durdurmaya, olumlu açılımlar yaratmaya yönelik etkinlik programları sürdürüldü. 58. Hükümetin kurulduğu günlerin hemen sonrasında Kasım 2002 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirilen TTB Olağanüstü 52. Büyük Kongresi nde ücretlerimiz, çalışma ortamlarımız, sağlık ortamı ve sağlık hakkı öne çıktı. Sağlık Bakanı Sayın Akdağ ın da katıldığı kongrede, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, pek çok yönden büyük zorluklar yaşayan hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesini isteyerek hekimin mağdur durumda olduğu zorunlu hizmet uygulamasının bir an önce kaldırılması gerektiğini iletti. Sorunların ertelenemeyeceğini vurgulayarak, en etkin çalışmanın yürütülmesi kararlılığı ile başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, hükümet ile müzakere süreçlerinde ısrarlı olunacağını açıkladı. TTB Büyük Kongresi önümüzdeki günleri müzakere ve mücadele sürecinin kuvvetlendirilmesi anlamında bir seferberlik dönemi olarak belirledi. Halkın sağlığı ve hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının önceliklerinin gerçekleştirilmesi için etkin bir programın yürütülmesi kararlaştırıldı. Kamuoyuna bilgi aktarılarak yaşanan bu dönem, acil istemlerin gerçekleşmesi için Ocak 2003 tarihinden 14 Mart Tıp Haftası na kadar uyarı eylemleri ile başladı. Kamu çalışanları sendikaları başta olmak 18

20 üzere koordineli bir çalışmaya özen gösterildi. Somut istemlerimiz arasında yer alan üç aylık geçici ve yıllık bütçe rakamları TTB önderliğinde hekimleri aciller dışında iş bırakmaya davet eden sürecin temel belirleyeni oldu. Müzakere süreci, TTB Merkez Konseyi üyelerinin 28 Kasım 2002 tarihinde Sağlık Bakanı Sayın Akdağ ile görüşmesiyle başladı. TTB Merkez Konseyi Bakan Akdağ a genel sağlık sigortasından birinci basamağa, vardiyadan mecburi hizmete ve hekim özlük haklarına kadar pek çok konudaki görüşlerini bir dosya ile sundu. Acil ve öncelikli özlük hakları konusunda 10 maddelik yasa önerilerini içeren broşür iletildi. Broşürde, zam ve tazminatlar, ikramiyeler, çalışma saatleri, yıllık izin, mazeret izni gibi başlıklarda yasal düzenleme önerilerine yer verildi. Sağlık Bakanı Akdağ a iletilen Sağlık Dosyası Özlük Hakları, Şef/Şef Yardımcılıkları, Malpraktis Yasası, Birinci Basamak Hekimliği/Genel Pratisyenlik, Mecburi Hizmet, Türkiye de Hekim Sayısı, Vardiya Uygulaması, Sürekli Tıp Eğitim Etkinlikleri İçin İzin, 6023 Sayılı TTB Yasası, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, İlaç, Genel Sağlık Sigortası, Sağlıkta KDV, Hastane Çalışanları İş Sağlığı Yönetmeliği başlıklarından oluştu. Taraflar görüşmelerin sürdürülmesinin Türkiye tıp ortamı için yararlı olduğuna inandıklarını dile getirdiler. Ne yazık ki, kimi konular dışında (savaş ortamı nedeniyle Silopi ve Çukurca da görevlendirilen hekimlerin geri döndürülmesi, sürekli tıp eğitimi etkinlikleri için izin gibi) olumlu bir sonuç alın(a)madı. Hükümetin kabul edilemez bir şekilde savaş ortamını gerekçe göstererek özlük haklarının daha da sınırlandırılması girişimleri, 2003 Yılı Bütçe Yasası müzakere süreci yanında ve daha da önemlisi mücadele ortamının gereğini kuvvetle ortaya çıkardı Bütçesi nin analizi iktidarın sağlık alanına yönelik değerlendirmelerimizi güçlendirdi. Sağlık çalışanlarına, hekimlere yönelik bırakın bir iyileştirmeyi kayıpların bile giderilmesi öngörülmemekteydi. Sağlık özel sektörün insafına terk edilmiş, eğitim gibi piyasa kurallarına terk edilmişti. Bütçenin TBMM de oylandığı gün 27 Mart 2003 tarihinde diğer örgütlerle birlikte uyarı eylemi gerçekleştirildi. Kamu sendikaları yasasının yürürlükte olması toplu görüşme yapmaya başlamaları bu alandaki faaliyetlerimizin birleştirilerek güçlendirilmesi gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu. Birikmiş nemaların ödeme takvimine yönelik Emek Platformu nun öncelikli gündemi tabip odalarımızın çalışmalarına yansıdı. Anayasa Mahkemesi tarafından daha sonra iptal edilen Zorunlu Emeklilik yaşını 61 e düşüren yasa, özel bir gündeme dönüştürüldü. Mayıs 2003 e gelindiğinde; Özel Hastaneler Yönetmeliği, Devlet Memurlarının Özel Hastanelerden Hizmet Almasına İlişkin protokoler düzenlemeler yapıldı. Emekliliğe yansıyacak gerçek bir ücretlendirme yerine, Sağlık Bakanlığı performansa dayalı ücretlendirme modeline geçti. Bu çerçevede Bolu ve İstanbul Şişli Etfal Hastanesi nde başlayan pilot uygulama sonuçları görünür kılınmadan tüm ülkeye yaygınlaştırıldı. Sağlık Bakanlığı nın özlük haklarımıza yönelik taleplerimize ilişkilendirdiği Döner Sermaye Yasası tüm uyarılarımıza karşın birinci basamak sağlık hizmetlerinde de uygulanmaya başlandı. Hem taleplerimize yansıyan bir iyileşme olmadı, hem de çok somut olarak hizmet sunumunda önemli aksaklıklar yaşandı. Yaşanan süreçte tüm hekimler döner sermaye uygulamasının keyfiliği başta olmak üzere gerçek bir ücret iyileştirmesi olmadığını bir kez daha gördüler. Ödemelerin Bütçe Kanunu içerisinden yapılması nedeniyle 2005 Aralık ayında açılan bireysel davaların kazanılması ve Sağlık Bakanlığı nın yasal düzenleme yapması 2006 Nisan ayı içerisinde Yönetmeliğin yayınlanmasıyla süreç yeni bir aşamaya geldi. Hak ettiğimiz ücretleri almada önümüzdeki en büyük engel olan, rekabeti körükleyen, ekip çalışmasını bozan bu uygulamaya en yaygın biçimde tepki göstermek özlük haklarımızın gereğidir. Döner sermaye girdilerine göre hizmet sunumu kurgulanan üniversite, devlet hastanelerinde döner sermaye kesintileri hizmet sunumunda ciddi aksamalara yolaçtı. 19

Asistan hekimler imdat diyor!

Asistan hekimler imdat diyor! Bakan dan müjdeli haber bekliyoruz! TTB Heyeti, yeni Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu na sağlık alanında hemen karşılanması gereken 14 acil talebi iletti. Bakan da 14 Mart Haftası öncesinde hekimlere

Detaylı

Dişhekimleri Bilimsel Dişhekimliği nin 106. Yılını Kutlamaya Hazırlanıyor...

Dişhekimleri Bilimsel Dişhekimliği nin 106. Yılını Kutlamaya Hazırlanıyor... Dişhekimleri Bilimsel Dişhekimliği nin 106. Yılını Kutlamaya Hazırlanıyor... Başkan... 07 Editör... 09 Oda Haberleri... 10 Dosya: Yönetmelik Taslağı... 14 Söyleşi: TDB 21. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

Detaylı

HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI

HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI 08-09 KASIM 2008 İSTANBUL TABİP ODASI ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI 08-09 KASIM 2008 Düzenleme Kurulu Dr. M. Mazhar ÇELİKOYAR (Başkan) Doç. Dr. Arda SAYGILI (Sekreter)

Detaylı

Sendikamızdan Sağlık Bakanı Akdağ a Ziyaret»3. Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esaslarına Kapsamlı Dava»10

Sendikamızdan Sağlık Bakanı Akdağ a Ziyaret»3. Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esaslarına Kapsamlı Dava»10 Yetkimizi Hizmete Dönüştürdük Torba Kanun la sendikal kazanımlarımız hayata geçti. Ek ödemede aylık mahsuplaşmayla sağlık çalışanlarına en az 420 TL garanti gelir Sözleşmeli personele aile yardımı Vekil

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ORTAMINI NASIL DÖNÜŞTÜRDÜ?

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ORTAMINI NASIL DÖNÜŞTÜRDÜ? AİLE HEKİMLİĞİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ORTAMINI NASIL DÖNÜŞTÜRDÜ? Türk Tabipleri Birliği GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 / 17-23, 06570 Maltepe - Ankara Tel: (0 312) 231 31 79 Faks: (0 312) 231

Detaylı

2 İçindekiler Sayın Genel Başkan ın Katıldığı Programlar... 5 AR-GE; Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu Faaliyet Raporu... 15 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Faaliyet Raporu... 23 Dış İlişkiler ve Yurtdışı

Detaylı

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te sayı 248 / 1 kasım 2014 Marmara Depreminden Van depremine ülkemizin 1Kasım değişmez 20141 yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te " # "# $ "

Detaylı

kamu emekçileri bülteni

kamu emekçileri bülteni Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz! kamu emekçileri bülteni e-mail: kamuemekcileri@yahoo.com Aylık bülten * Sayı 43 Ocak 2012 Mart 2008 H Sayı 25 21 Aralık grevi üzerine 21 Aralık kamu

Detaylı

Hop Hipokrat, nerde ruhsat?

Hop Hipokrat, nerde ruhsat? Kafa aynı kafa! Nusaybin'de sınıra duvar örüyorlar, kızamık ve polio geçmez artık! Suriye deki savaş gün geçtikçe artan bulaşıcı hastalıklarla da acı yüzünü gösteriyor. Kızamık, şark çıbanı, sıtma, kuduz,

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı

Promosyonlar çalışanlara dağıtılıyor. Önergelerimiz ve raporumuz Şûraya damgasını vurdu. Avea ya Sus! dedik

Promosyonlar çalışanlara dağıtılıyor. Önergelerimiz ve raporumuz Şûraya damgasını vurdu. Avea ya Sus! dedik M E M U R - S E N K O N F E D E R A S Y O N U EGITIM-BIR-SEN E Ğ İ T İ M C İ L E R B İ R L İ Ğ İ S E N D İ K A S I H A B E R B Ü L T E N İ S A Y I : 3 5 Y I L : 6 A R A L I K 2 0 0 6 Avea ya Sus! dedik

Detaylı

3-23. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

3-23. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 3-23. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI GİRİŞ TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 10-11 Nisan 2010 tarihinde Ankara da toplanan 22. Olağan Genel Kurulumuzda kabul edilen kararlar ve Sonuç Bildirgesi nin yönlendiriciliğinde

Detaylı

Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar. Genel Değerlendirme ve Önerilerle

Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar. Genel Değerlendirme ve Önerilerle Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar Genel Değerlendirme ve Önerilerle Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar Genel Değerlendirme ve Önerilerle Temmuz 2012 Bu

Detaylı

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 Aralık 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: Ertuğrul Candaș Genel

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

Bir YÖK Kanunu. İstiyoruz. İnsan Odaklı Sendikacılık Anlayışımızdan. Taviz Vermeden Yolumuza Devam Ediyoruz. Beklentileri Karşılayan

Bir YÖK Kanunu. İstiyoruz. İnsan Odaklı Sendikacılık Anlayışımızdan. Taviz Vermeden Yolumuza Devam Ediyoruz. Beklentileri Karşılayan Ek Sayı: 8 Nisan 2013 İnsan Odaklı Sendikacılık Anlayışımızdan Taviz Vermeden Yolumuza Devam Ediyoruz Beklentileri Karşılayan Bir YÖK Kanunu İstiyoruz Millet Özgürlüğe Evet Dedi Darbecilerin Yönetmeliği

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN Açılış 1. Yönetim kurulu adına açılış, başkanlık divanı seçimi ve

Detaylı

Dosya Editörleri: Berin F. Gür, Doç. Dr., TEDÜ, Mimarlık Bölümü T. Elvan Altan, Prof. Dr., ODTÜ, Mimarlık Bölümü

Dosya Editörleri: Berin F. Gür, Doç. Dr., TEDÜ, Mimarlık Bölümü T. Elvan Altan, Prof. Dr., ODTÜ, Mimarlık Bölümü AOÇ l 39 55'51.4"N 32 47'57.3"E Dosya Editörleri: Berin F. Gür, Doç. Dr., TEDÜ, Mimarlık Bölümü T. Elvan Altan, Prof. Dr., ODTÜ, Mimarlık Bölümü İKTİDARIN GÖSTERİ(Ş) MEKÂNI: CUMHURBAŞKANLIĞI KOMPLEKSİ

Detaylı

Bu sabah mutluluğa aç pencereni Bir güzel arın dünkü kederinden Bahar geldi bahar geldi güneşin doğduğu yerden Çocuğum uzat ellerini. A.

Bu sabah mutluluğa aç pencereni Bir güzel arın dünkü kederinden Bahar geldi bahar geldi güneşin doğduğu yerden Çocuğum uzat ellerini. A. Bu sabah mutluluğa aç pencereni Bir güzel arın dünkü kederinden Bahar geldi bahar geldi güneşin doğduğu yerden Çocuğum uzat ellerini A.Behramoğlu Başkan... 07 Genel Sekreter... 09 Editör... 11 Oda Haberleri...

Detaylı

81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi. Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER

81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi. Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER Karne çalışmasında bize destek veren Sibel Bağış ve stajyerlerimiz Sümeyye Uslu ve Hayriye Öztürk e katkılarından dolayı

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU (2010-2012) 2. YIL ÇALIŞMA RAPORU

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU (2010-2012) 2. YIL ÇALIŞMA RAPORU YÖNETİM KURULU (2010-2012) YÖNETİM KURULU (2010-2012) Eylül 2012 Bu yayının her hakkı saklıdır. Tamamı ya da bir parçası, tanıtım için yapılacak alıntılar dışında, Türk Cerrahi Derneği nin yazılı izni

Detaylı

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR I. Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim 1. Uzmanlık derneklerince

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

dişhekimi haber 1 haber dişhekimi 2 dişhekimi haber 3 haber dişhekimi 4 dişhekimi haber 5 editör dişhekimi Özlem KEKEÇ ozkekec@gmail.com Merhaba, Mesleğimizden her kesimi ayrı ayrı ilgilendiren sorunlarımız

Detaylı