SELİMPAŞA PLAN NOTLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SELİMPAŞA PLAN NOTLARI"

Transkript

1 SELİMPAŞA PLAN NOTLARI I.ETAP PLAN NOTLARI Onay Tarihi : UYGULAMA ŞARTLARI Katlar planda verileni aşamaz. Çatı ve çekme katı yapılamaz. Planda yapı adalarında tek bir yuvarlak içinde yapı düzeni belirlenmiş ise, adanın tüm yol boylarından cephe alan parsellerine bu yapı düzeni uygulanır. Planda birden fazla yuvarlak içinde yapı düzeni belirlenmiş ise bu yuvarlakların çizildiği yol boylarından cephe alan parsellere bu yapı düzeni uygulanır. Planda h: yüksekliği verilmiş ve blok şekilleri çizilmiş adalarda blok m 2 leri sabit kalmak şartı ile blok şekilleri değiştirilebilir. Planda ada içine yalnız inşaat nizamı ve kat adedi verilmiş ise Selimpaşa Belediyesi yönetmeliğine göre uygulama yapılacaktır. Planda emsal ve nizam yapılaşma koşulları beraber verilmiş adalarda esas emsaldir. Emsalin tutması için nizamda verilmiş arka ve yan bahçe mesafeleri arttırılır. İNŞAAT NİZAMINDA; Planda bitişik nizam ve blok nizam, ikiz nizam verilmiş adalarda blok başı veya ayrık nizam teşekkül etmiş ise, bu parsele komşu parselden 3 m. yan bahçe mesafesi bırakılarak blok başı uygulama yapılır. İkiz nizam verilen adalarda tek kalan parsellere ayrık nizam uygulanır ve hangi parselin hangi parsel ile ikiz blok teşkil edeceğine teşekkül etmiş yapılar ve parselasyon durumları dikkate alınarak belediyesince karar verilir. Yapı adalarındaki köşe parsellerde yapı yollardan 5 m. çektirilerek yaptırmaya belediye yetkilidir. ÖN BAHÇELERDE; Planda tek bir yuvarlak içinde yapı düzeni belirlenmiş adalarda yazılmış olan ön bahçe mesafesi adadaki tüm parsellerde yollardan çekilme mesafesi olarak uygulanır. Ayrıca yoldan çekilme mesafesi yapı yaklaşma sınırı çizilerek verilmiş ise o yol boylarından yoldan çekilme payı olarak bu mesafelere uyulur. ARKA BAHÇELERDE; Arka bahçe mesafelerinde, adalar üzerine yazılmış olan ölçülere ve h/2 ye uyulur. Ancak parselin iki yan bitişik tarafında plan şartlarına uygun yükseklikte bina varsa, arka bahçe mesafesi 3 m. min. altına düşmemek kaydıyla iki yan komşudaki teşekküle uyulacaktır. YAN BAHÇE MESAFELERİ; Yan bahçe mesafelerine adalar üzerine yazılmış olan ölçülere uyulur. 1

2 BİNA CEPHE GENİŞLİKLERİ; Min. bina cephesi 6 m. dir.min. bina derinliği 7 m. dir. max. bina derinliği 20 m. dir. Ayrık nizam uygulanacak yapı adalarında max.bina cephesi 20 m.,ikiz nizam uygulanacak yapı adalarında max blok boyu 30 m., blok nizam uygulanacak yapı adalarında max. blok boyu 50 m. dir. PARSEL BÜYÜKLÜKLERİ; Gelişme alanlarındaki yeni ihdas edilecek parsellerde konut planlama alanlarında ada orta çizgileri çizilmiş olup, parsel cephesi 15 m. den az olamaz. Diğer konut alanlarında parsel genişlikleri planda verilen yan bahçe mesafeleri +6 m. den, parsel derinlikleri planda verilen ön bahçe mesafesi + arka bahçe mesafesi + 9 m. dir. Parsel büyüklüğü 300 m 2 den az olamaz.ifraz suretiyle yola cephesi olmayan parsel oluşturulamaz. İNŞAAT NİZAMI İKİZ OLAN YAPI ADALARINDA; Bitişik nizam yapılmış bina veya 9 m. den daha dar cepheli parsel var ise birkaç parseli birlikte değerlendirilerek, cephe genişliği 30m.yi geçmeyen bloklar teşkil etmek belediyenin yetkisindedir. Adadaki parsel sayısı tekse, blok cephesi 30 m. yi geçmemek kaydıyla üçlü bir blok teşkil etmek veya tek kalan parsellere ayrık nizam uygulamak belediyenin yetkisindedir. ÇIKMALAR; Ön bahçe mesafesinde parsel sınırını aşmamak 1.5 m. den fazla olmamak kaydıyla açık veya kapalı çıkma yapılabilir. Kapalı çıkmalar KAKS dahildir. Arka bahçe mesafesi içinde 1,5 m. yi geçmeyen açık çıkma yapılabilir. Bu çıkmalar yan komşu parsellerden 1.5 m. çekilecektir. Arka cephelerde kapalı çıkma yapılabilir. Yan bahçe mesafeleri içinde kapalı çıkma yapılabilir. Yan bahçeye cephenin 2/3 oranında açık çıkma yapılabilir. Kapalı çıkma mesafesi arka bahçede 1,5 m.,yan bahçede 1 m.dir. Yapılarda deprem yönetmeliği ne titizlikle uyulacaktır; BİNALARA KOT VERİLMESİ; Binalara kotun tip imar yönetmeliğinin 30. maddesine göre verilmesi. Meyilden dolayı birden fazla iskan katı kazanılamaz. TURİZM ALANLARINDAKİ UYGULMA; Bu alanlarda yapılacak tesislerde turizm yatırım ve işletmeleri nitelikleri yönetmeliğin hükümlerine uyulacaktır. Bu alanlardaki plan, lokanta, gazino, kafeterya, çay bahçesi, otel, motel, kamping için yapı yaklaşma sınırı verilmiş ise yapılanma hakları emsaller paftalar üzerine çizilmiştir. K. H. KADEME HATTI; Küçük parsellerde inşaat derinliği 7 m. nin altına düştüğünde arka bahçe mesafesinin h/2 ye göre değil de bina derinliği 7 m. ye gelecek şekilde arka bahçe mesafesinin tayinine belediye yetkilidir sayılı kıyı kanununun 6. maddesine göre kıyıda, kamu yararına kıyıda yapılması zorunlu tesisler ile eğitim ve spor tesisleri 2

3 planlamaya ve uygulamaya belediye yetkilidir. Planda ön, yan, arka bahçe mesafeleri verilmiş ise de adalarda yapılaşma varsa mesafe tayinine belediye yetkilidir. Brüt parsel üzerinden emsal hesabı yapılacaktır. İmar alamayan parsellerin imar alması için yanındaki parsellerle tevhid ve ifraz yapmaya belediye yetkilidir. Ayrıca ayrık, ikiz, blok nizamı verilmiş adalarda imar alamayan parsellere ikiz blok ve ayrık nizam vermeye belediye yetkilidir. TAKS, KAKS olarak verilmiş olan yoğunluklarda meyilden dolayı yapılacak bodrumlardaki iskan sahaları inşaat emsaline dahildir. 2 veya 3 katlı olarak belediyece, ruhsat, iskan verilmiş betonarme, karkas yapıların muhafaza edilerek, planda önerilen katlara ve devamında yapılacak diğer yapılara istikamete uyularak imar müsaadesi verilmesine belediye yetkilidir. KORUMA AMAÇLI PLAN SINIRI İÇİNDE VE TESCİLLİ YAPILARDA UYULACAK UYGULAMA ŞARTLARI 1- Selimpaşa koruma amaçlı plan sınırı içinde ve dışında tescili yapılan yapılara bitişik parsellerdeki yeni yapılanmalar için İstanbul II numaralı koruma kurulundan izin alınacak ve yapı onaylı projesine göre yapılacaktır. 2- Yapı nizamının (ayrık,ikiz,bitişik ) tayinine koruma kurulu yetkilidir. 3- Yapılara (0) kotundan itibaren kot verilir.(0) kotu parselin sokak cephesinin ortasıdır. Yapılarda birde fazla bodrum katı iskan edilemez. 4- Kat yüksekliği 2 kat için (h=6.50 m.) dir. Yapı yüksekliği cephe aldığı yol kotundan saçak üstü düzeyine kadar ölçülen yüksekliktir. 5- Kat yüksekliği 3 kat için (h=9.5 m.) dir. Yapı yüksekliği cephe aldığı yol kotundan saçak üstü düzeyine kadar ölçülen yüksekliktir. 6- Kiremit örtülü beşik veya kırma çatı yapılması zorunludur.saçaksız bina yapılamaz. Saçak genişliği 0.75 m. yi geçemez. Çatı örtüsü üstüne görünür biçimde güneş enerjisi ile ısıtılan su sistemi konamaz. Teras çatı yapılamaz. 7- Koruma amaçlı plan sınırı içinde yol, sokak ve meydanlarda projelendirmeyle özel kaplama ve döşeme kullanılacaktır. Yapılacak projelendirmeye göre elektrik ve telefon şebekeleri yer altına alınıp direkler kaldırılacaktır.projelendirmeye göre aydınlanma,telefon kabini, çöp sepetleri, çiçeklik v.b. gibi donatı hazırlanarak ve kurul onayına sunularak kent rehberi ile yapılacaktır. 8- Koruma amaçlı plan sınırı içinde uygulama ile ilgili açıklanmamış konular üzerinde koruma kurulunun onayı alınacaktır. 9- H=6.5 m. (2 kat) H=9.5 m. (3 kat) yüksekliğindeki parsellerde çevre teşekküle göre hazırlanacak sokak siluetlerine bağlı kalmak kaydıyla koruma kurulu onayı ile birer kat arttırımı yapılabilir. (parsel bazında). 10-Koruma amaçlı plan sınırı içinde trafik yolu açılamaz.trafik yolları yaya yolu olarak düzenlenecektir. 11- mevcut ada bütününde yapılacak yeni yapıların saçak kodu tescilli olan kışla binasının saçak kodunu geçmeyecektir. 12-Koruma amaçlı imar planı sınırları içinde kalan yapı imar adalarında ; ilgili koruma kuruluna yapılacak proje başvurularında belediyesi ve plan 3

4 müellifince hazırlanacak 1/100 ölçekli gabarileri de tanımlayan vaziyet planı hazırlanacak ve kurula sunulacak, kurul görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır. Enerji nakil hattı (altındaki yapılaşma için T.E.K. in görüşü alınacaktır.) Planda U lejantı ile gösterilen kadastral sınırlar içinde kamuya ayrılan alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. Planda T işaretinin konulduğu parseller tevhit edilmeden uygulama yapılamaz sayılı Kıyı Kanunu nun 6. maddesine göre kıyıda kamu yararına yapılması zorunlu tesisler ile eğitim ve spor tesisler planlama ve uygulamaya belediye yetkilidir. Planda ön, yan, arka bahçe mesafeleri verilmiş ise de adada yapılaşma varsa mesafe tayinine belediye yetkilidir. Ayrık, ikiz, blok nizam ve kat adedi verilen adalarda ön, arka,yan bahçe mesafelerinin yerinde tespit yapılarak tayinine belediye yetkilidir. İmar kanununun 18. maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi sırasında uygulama imar planı sahasında bulunan ve parselasyon krokisine dayalı olarak ifrazı ve tescili yapılan küçük parsellerin imar planındaki yol istikametlerine göre yapılması gereken terk işlemlerinde yapılacaktır. İmar kanununun 18.maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesinden sonra yapılacak ifrazlarda; TAKS=0.15 KAKS=0.30 yapılanma verilen adalarda minimum ifraz büyüklüğü 1000 m 2 dir. TAKS=0.25 KAKS=0.50 yapılanma verilen adalar ile TAKS=0.25 KAKS=1.00 verilen adalarda minimum ifraz büyüklüğü 500 m 2 dir. İmar kanununun 18. maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesiyle oluşacak imar parsellerinde yeni ifraz talebi nedeniyle imar yolunun geçirilmesi için parsel maliklerinin belediye başkanlığına yapacakları başvurular belediye meclisince onaylanmak ve imar yoluna rastlayan kısımlar maliklerin rızası ile terk edilmek şartıyla yürürlüğe girer. 4

5 II. ETAP PLAN NOTLARI Onay Tarihi : / UYGULAMA ŞARTLARI Katlar planda verileni aşamaz. Çatı ve çekme katı yapılamaz. Planda yapı adalarında tek bir yuvarlak içinde yapı düzeni belirlenmiş ise, adanın tüm yol boylarından cephe alan parsellerine bu yapı düzeni uygulanır. Planda birden fazla yuvarlak içinde yapı düzeni belirlenmiş ise bu yuvarlakların çizildiği yol boylarından cephe alan parsellere bu yapı düzeni uygulanır. Planda h: yüksekliği verilmiş ve blok şekilleri çizilmiş adalarda blok m 2 leri sabit kalmak şartı ile blok şekilleri değiştirilebilir. Planda ada içine yalnız inşaat nizamı ve kat adedi verilmiş ise Selimpaşa Belediyesi yönetmeliğine göre uygulama yapılacaktır. Planda emsal ve nizam yapılaşma koşulları beraber verilmiş adalarda esas emsaldir. Emsalin tutması için nizamda verilmiş arka ve yan bahçe mesafeleri arttırılır. İNŞAAT NİZAMINDA; Planda bitişik nizam ve blok nizam, ikiz nizam verilmiş adalarda blok başı veya ayrık nizam teşekkül etmiş ise, bu parsele komşu parselden 3 m. yan bahçe mesafesi bırakılarak blok başı uygulama yapılır. İkiz nizam verilen adalarda tek kalan parsellere ayrık nizam uygulanır ve hangi parselin hangi parsel ile ikiz blok teşkil edeceğine teşekkül etmiş yapılar ve parselasyon durumları dikkate alınarak belediyesince karar verilir. Yapı adalarındaki köşe parsellerde yapı yollardan 5 m. çektirilerek yaptırmaya belediye yetkilidir. ÖN BAHÇELERDE; Planda tek bir yuvarlak içinde yapı düzeni belirlenmiş adalarda yazılmış olan ön bahçe mesafesi adadaki tüm parsellerde yollardan çekilme mesafesi olarak uygulanır. Ayrıca yoldan çekilme mesafesi yapı yaklaşma sınırı çizilerek verilmiş ise o yol boylarından yoldan çekilme payı olarak bu mesafelere uyulur. ARKA BAHÇELERDE; Arka bahçe mesafelerinde, adalar üzerine yazılmış olan ölçülere ve h/2 ye uyulur. Ancak parselin iki yan bitişik tarafında plan şartlarına uygun yükseklikte bina varsa, arka bahçe mesafesi 3 m. min. altına düşmemek kaydıyla iki yan komşudaki teşekküle uyulacaktır. YAN BAHÇE MESAFELERİ; Yan bahçe mesafelerine adalar üzerine yazılmış olan ölçülere uyulur. 5

6 BİNA CEPHE GENİŞLİKLERİ; Min. bina cephesi 6 m. dir.min. bina derinliği 7 m. dir. max. bina derinliği 20 m. dir. Ayrık nizam uygulanacak yapı adalarında max.bina cephesi 20 m.,ikiz nizam uygulanacak yapı adalarında max blok boyu 30 m., blok nizam uygulanacak yapı adalarında max. blok boyu 50 m. dir. PARSEL BÜYÜKLÜKLERİ; Gelişme alanlarındaki yeni ihdas edilecek parsellerde konut planlama alanlarında ada orta çizgileri çizilmiş olup, parsel cephesi 15 m. den az olamaz. Diğer konut alanları da parsel genişlikleri planda verilen yan bahçe mesafeleri +6 m den parsel derinlikleri planda verilen ön bahçe mesafesi + Arka bahçe mesafesi +9 m. dir. Parsel büyüklüğü 500 m 2 den az olamaz. İfraz suretiyle yola cephesi olmayan parsel oluşturulamaz. İnşaat nizamı ikiz olan yapı adalarında; Bitişik nizam yapılmış bina veya, 9 m. den daha dar cepheli parsel var ise birkaç parseli birlikte değerlendirerek, cephe genişliği 30 m. yi geçmeyen bloklar teşkil etmek belediyenin yetkisindedir. Adadaki parsel sayısı tekse blok cephesi 30 m. yi geçmemek kaydıyla üçlü bir blok teşkil etmek veya tek kalan parsellere ayrık nizam uygulamak belediyenin yetkisindedir. ÇIKMALAR; Ön bahçe mesafesinde parsel sınırını aşmamak 1.5 m. den fazla olmamak kaydıyla açık ve kapalı çıkma yapılabilir. Kapalı çıkmalar KAKS a dahildir. Arka bahçe mesafesi içinde 1 m. yi geçmeyen açık çıkma yapılabilir. Bu çıkmalar yan komşu parsellerden 1.5 m. çekilecektir. Arka cephelerde kapalı çıkma yapılabilir. Yan bahçe mesafeleri içinde kapalı çıkma yapılabilir. Yan bahçeye cephenin 2/3 oranında açık çıkma yapılabilir. Kapalı çıkma mesafesi 1 m. den fazla olamaz.. Yapılarda deprem yönetmeliği ne titizlikle uyulacaktır; Binalara kot verilmesi; Binalara kotun tip imar yönetmeliğinin 30. maddesine göre verilmesi meyilden dolayı birden fazla iskan katı kazanılamaz. TURİZM ALANLARINDAKİ UYGULMA; Bu alanlarda yapılacak tesislerde turizm yatırım ve işletmeleri nitelikleri yönetmeliğin hükümlerine uyulacaktır. Bu alanlardaki plan, lokanta, gazino, kafeterya, çay bahçesi, otel, motel, kamping için yapı yaklaşma sınırları verilmiş ise yapılanma hakları emsaller paftalar üzerine çizilmiştir. K. H. KADEME HATTI; Küçük parsellerde inşaat derinliği 7 m. nin altına düştüğünde arka bahçe mesafesinin h/2 ye göre değil de bina derinliği 7 m. ye gelecek şekilde arka bahçe 6

7 mesafesinin tayinine belediye yetkilidir sayılı kıyı kanununun 6. maddesine göre kıyıda, kamu yararına kıyıda yapılması zorunlu tesisler ile eğitim ve spor tesisleri planlamaya ve uygulamaya belediye yetkilidir. Planda ön, yan, arka bahçe mesafeleri verilmiş ise de adalarda yapılaşma varsa mesafe tayinine belediye yetkilidir. Brüt parsel üzerinden emsal hesabı yapılacaktır. İmar alamayan parsellerin imar alması için yanındaki parsellerle tevhid ve ifraz yapmaya belediye yetkilidir. Ayrıca ayrık, ikiz, blok nizamı verilmiş adalarda imar alamayan parsellere ikiz blok ve ayrık nizam vermeye belediye yetkilidir. TAKS KAKS olarak verilmiş olan yoğunluklarda meyilden dolayı yapılacak bodrumlardaki iskan sahaları inşaat emsaline dahildir. Brüt parsel üzerinden emsal hesabı yapılacaktır. Selimpaşa belediye meclisinin 08/02/2001 tarih ve 2001/6 sayılı imar notlarında değişiklik yapılmasına ilişkin aldığı karara göre parsel büyüklükleri; İfraz sonucu oluşacak parsel, a) 2 katlı (6.5 m. irtifaklı) imar adalarında parsel büyüklüğü = 300 m 2 den b) 3 katlı (9.5 m. irtifaklı) imar adalarında parsel büyüklüğü = 400 m 2 den c) 4 katlı (12.5 m. irtifaklı) imar adalarında parsel büyüklüğü = 500 m 2 den küçük olamaz. II. ETAP PLAN SINIRI İÇERİSİNDEKİ 232 ADA 1 NOLU PARSELİN PLAN NOTLARI 1- Yol çekme mesafeleri tahminidir. Belediye mevcut yapılaşmaların istikametine göre uygulama yapmaya yetkilidir. 2- Bodrum kat mülkiyeti aynı kişilere ait mevcut otel tesisinin olduğu 9210 sayılı parsel ile eski yenisi 232 ada 1 parsel taşınmazların üzerinde yapılacak olan taşınmazların üzerinde yapılacak olan turistik tesislerin bağlantıları bodrum katlarında yolun altında 15 metrelik geçiş hakkı sağlamaya belediye yetkilidir. 3- Bodrum katın tamamının açılmasına uygun görüldüğü taktirde açtırmaya belediye yetkilidir. 4- Alt geçit genişliği projelendirme ile ilgili olup, imar yolu üzerinden geçecek olan hareketleri yükleri ve tabliyeyi taşıyabilecek mesnetlere ve statik hesaplara dayanılarak belirlenebilir. ( Bu not Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü nün 16 ocak 1998 tarih ve B.09.İIM / sayılı yazısından alınmıştır.) 7

8 II. VE IV. ETAP İMAR PLANLARI İÇERİSİNDE YER ALAN KUZEYİ GÜNEYİ ESKİ LONDRA ASFALTINDA KALAN ALANIN REVİZYONU Onay Tarihi / Katlar planda verileni aşamaz. 2- Yapı inşaat alanı (KAKS kat alanı katsayısı X imar parseli ) alanıdır. 3- Ön bahçe mesafesi içinde gelişme konut alanında 1.5 m. açık veya kapalı çıkma yapılabilir. 4- Ön, arka, yan bahçe mesafelerinde yapılan kapalı çıkmalar emsale dahildir.açık çıkmalar emsale dahil değildir. 5- Yapılarda deprem yönetmeliğine uyulacaktır. 6- Binalara kot verilmesi : Binalara verilecek kot tip imar yönetmeliğinin 30. maddesi hükümlerine göredir. 7- Meyilden dolayı kazanılan iskan katları emsale dahildir. 8- Açıklanmayan konularda 3194 sayılı imar kanun 3030 sayılı kanun kapsamı dışında kalan belediyeler tip imar yönetmeliği geçerlidir. 9- Plan bütününde gerek DOP (düzenleme ortaklık payı) alanlarında gerekse KOP (kamu ortaklık payı) alanlarında arka yan bahçe mesafelerinin tayininde belediye yetkilidir. 10- Belediye bina cephesi ve derinliklerinde 3030 sayılı kanun kapsamı dışında kalan belediyeler tip imar yönetmeliğinin ilgili maddelerine uyulacaktır. 11- İmar alamayan parsellerin imar alması için yanındaki parsellere tevhid ve ifraz yapmaya belediye yetkilidir. 12- Ayrık, ikiz, blok nizamı verilmiş adalarda imar alamayan parsellere ikiz, ayrık, blok nizam vermeye belediye yetkilidir. 13- Planda ön, yan ve arka bahçe mesafeleri yol güzergahındaki yapılmış yapılar dikkate alınarak mesafe tayinine belediye yetkilidir. 14- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, afet işleri genel müdürlüğü tarafından tarih ve 7269 sayılı yasanın 2. maddesine göre onaylanan Selimpaşa İstanbul E-5 karayolu ile eski Londra asfaltı arasında kalan alanın imar planı revizyonuna esas jeolojik-jeoteknik etüd raporunun sonuç ve önerileri kısmına uyulacaktır. YERLEŞİME UYGUNLUK ÖA-1 ÖNLEMLİ ALAN 1 Bu alan, çalışılan alanın temelini oluşturan danişment formasyonunu kapsamaktadır. Yerel olarak oluşalabilecek zemin problemleri parsel bazında etütlerle tespit edilmeli ve çözümler üretilmelidir. Bu alanda yapılacak zemin etütlerinde yapı özellikleri göz önüne alınarak jeolojik, jeofizik ve laboratuar çalışmalarından elde edilecek veriler ışığında yapı tasarımı planlanmalıdır. Bu alanlarda 4 kata kadar (bodrum hariç) yapıların planlanması tavsiye olunur. ÖA-2 ÖNLEMLİ ALAN 2 Alüvyon alanını kapsamaktadır. Bu alanlar bazında yapılacak ayrıntılı zemin ( jeolojik-jeoteknik-jeofizik) etütlerle ana kaya derinliği tespit edilmeli yapı özellikleri ve 8

9 deprem riski göz önüne alınarak, olabilecek zemin deformasyonlarına karşı engel olabilecek tarzda zemin ıslah yöntemleri ve bunlara uygun temel tipi belirlenmelidir. Ayrıca zeminin taşıma gücü, oturma vb. gibi zemin parametreleri detaylı olarak tespit edilerek, gerekli önlemler belirtilmelidir. Bu alanda bölgesel ve bina bazında drenaj önlemleri alınmalıdır. ÖA-2 sembolü ile belirlenen alüvyon alanında alınacak önlemlerle iki kata kadar yapıların planlanması önerilmektedir. Kayma dalga hızlarına göre zemin grubu D, C toprak zemin karmasından oluşmaktadır. YUOA YERLEŞİME UYGUN OLMAYAN ALANLAR Kavaklı dere eksenine dik yöndeki mesafesi 15 m. 30 m. aralarında değişim gösteren gevşek alüvyonda taşıma gücü oturma problemleri ile bu alanda sellenme, su taşkını riski söz konusudur. Bu alanda imar planlanması yapılması uygun görülmemiştir. YAPI YASAĞI GETİRİLEN ALANLAR JEOLOJİK SAKINCALI ALANLAR Bayındırlık ve İskan Bakanlığı afet işleri genel müdürlüğünün 28 Ağustos 2003 tarih sayılı yazılarını içeren raporun sonuç ve önerilerine uyulacaktır. TAŞKINA MARUZ ALANLAR Devlet su işleri genel müdürlüğü etüt plan ve daire başkanlığının Selimpaşa belediye başkanlığına yazdığı 16 Ekim 2003 tarih ve 4610 sayılı yazılarında Kavaklı Ve Kömürlük derelerinin taşkın ve etki alanlarında kaldığı belediyesince belirtilen kesimlerin ıslahı gerçekleştirilmeden bu alanlar iskana açılmamalıdır denilmektedir. KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI 2.ve 3.derece kentsel ve bölgesel iş merkezleri Ticaret alanı olarak iş merkezi, büro, alışveriş merkezi, mağaza, çarşı, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu, restoran, lokanta, yönetim binaları, banka finans kurumları, sera, fidancı, çiçekçi, showroom ve teşhir yerleri yer alabilir. Emsal =0.75, Ayrık nizam, 3 kat ( h=9.50 m. ) arka bahçe mesafesi 5m., yan bahçe mesafesi =5 m., Ticaret alanlarında min. ifraz büyüklüğü 1000 m 2 dir. KONUT ALANLARINADA MİN.İFRAZ BÜYÜKLÜĞÜ :400 m2 DİR 9

10 E-5 DEVLET KARAYOLU İLE VALİ RECEP YAZICIOĞLU CADDESİ İLE 3001 SOKAK ARASINDAKİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI Onay Tarihi/ Katlar planda verileni aşamaz. 2- Yapı inşaat alanı ( KAKS kat alanı katsayısı X imar parseli) alanıdır. 3- Kamuya ayrılan alanlarda çekme mesafeleri dahil bodrum katın tamamında inşaat yapılabilir. 4- Ön bahçe mesafesi içinde gelişme konut alanında 1.5 m. açık veya kapalı çıkma yapılabilir. 5- Ön,arka, yan bahçe mesafelerinde yapılan kapalı çıkmalar emsale dahildir. Açık çıkmalar emsale dahil değildir. 6- Yapılarda deprem yönetmeliğine uyulacaktır. 7- Binalara kot verilmesi : Binalara verilecek kot tip imar yönetmeliğinin 30. maddesi hükümlerine göredir. 8- Meyilden dolayı kazanılan iskan katları emsale dahildir. 9- Açıklanmayan konularda 3194 sayılı imar kanunu ile 3030 sayılı kanun kapsamı dışında kalan belediyeler tip imar yönetmeliği geçerlidir. 10- Plan bütününde gerek DOP (düzenleme ortaklık payı) gerekse KOP (kamu ortaklık payı) alanlarında arka yan bahçe mesafelerinin tayininde belediye yetkilidir. 10

11 UYGULAMA ŞARTLARI IV. ETAP PLAN NOTLARI Katlar planda verileni aşamaz. Çatı ve çekme katı yapılamaz. Planda yapı adalarında tek bir yuvarlak içinde yapı düzeni belirlenmiş ise, adanın tüm yol boylarından cephe alan parsellerine bu yapı düzeni uygulanır. Planda birden fazla yuvarlak içinde yapı düzeni belirlenmiş ise bu yuvarlakların çizildiği yol boylarından cephe alan parsellere bu yapı düzeni uygulanır. Planda h: yüksekliği verilmiş ve blok şekilleri çizilmiş adalarda blok m 2 leri sabit kalmak şartı ile blok şekilleri değiştirilebilir. Planda ada içine yalnız inşaat nizamı ve kat adedi verilmiş ise Selimpaşa Belediyesi yönetmeliğine göre uygulama yapılacaktır. Planda emsal ve nizam yapılaşma koşulları beraber verilmiş adalarda esas emsaldir. Emsalin tutması için nizamda verilmiş arka ve yan bahçe mesafeleri arttırılır. İNŞAAT NİZAMINDA; Planda bitişik nizam ve blok nizam, ikiz nizam verilmiş adalarda blok başı veya ayrık nizam teşekkül etmiş ise, bu parsele komşu parselden 3 m. yan bahçe mesafesi bırakılarak blok başı uygulama yapılır. İkiz nizam verilen adalarda tek kalan parsellere ayrık nizam uygulanır ve hangi parselin hangi parsel ile ikiz blok teşkil edeceğine teşekkül etmiş yapılar ve parselasyon durumları dikkate alınarak belediyesince karar verilir. Yapı adalarındaki köşe parsellerde yapı yollardan 5 m. çektirilerek yaptırmaya belediye yetkilidir. ÖN BAHÇELERDE; Planda tek bir yuvarlak içinde yapı düzeni belirlenmiş adalarda yazılmış olan ön bahçe mesafesi adadaki tüm parsellerde yollardan çekilme mesafesi olarak uygulanır. Ayrıca yoldan çekilme mesafesi yapı yaklaşma sınırı çizilerek verilmiş ise o yol boylarından yoldan çekilme payı olarak bu mesafelere uyulur. ARKA BAHÇELERDE; Arka bahçe mesafelerinde, adalar üzerine yazılmış olan ölçülere ve h/2 ye uyulur. Ancak parselin iki yan bitişik tarafında plan şartlarına uygun yükseklikte bina varsa, arka bahçe mesafesi 3 m. min. altına düşmemek kaydıyla iki yan komşudaki teşekküle uyulacaktır. YAN BAHÇE MESAFELERİ; Yan bahçe mesafelerine adalar üzerine yazılmış olan ölçülere uyulur. BİNA CEPHE GENİŞLİKLERİ; 11

12 Min. bina cephesi 6 m. dir.min. bina derinliği 7 m. dir. max. bina derinliği 20 m. dir. ayrık nizam uygulanacak yapı adalarında max.bina cephesi 20 m.,ikiz nizam uygulanacak yapı adalarında max. blok boyu 30 m., blok nizam uygulanacak yapı adalarında max. blok boyu 50 m. dir. PARSEL BÜYÜKLÜKLERİ; Gelişme alanlarındaki yeni ihdas edilecek parsellerde konut planlama alanlarında ada orta çizgileri çizilmiş olup, parsel cephesi 15 m. den az olamaz. Diğer konut alanlarında parsel genişlikleri planda verilen yan bahçe mesafeleri +6 m. den, parsel derinlikleri planda verilen ön bahçe mesafesi + arka bahçe mesafesi + 9 m. dir. Parsel büyüklüğü 500 m 2 den az olamaz. İfraz suretiyle yola cephesi olmayan parseller oluşturulamaz. H=6.5 m. (2 kat) imar verilmiş bölgelerde 300 m 2 den küçük parsel ihdas edilemez. İNŞAAT NİZAMI İKİZ OLAN YAPI ADALARINDA; Bitişik nizam yapılmış bina veya, 9 m. den daha dar cepheli parsel var ise birkaç parseli birlikte değerlendirilerek, cephe genişliği 30 m. yi geçmeyen bloklar teşkil etmek belediyenin yetkisindedir.adadaki parsel sayısı tekse blok cephesi 30 m.yi geçmemek kaydıyla üçlü bir blok teşkil etmek veya tek kalan parsellere ayrık nizam uygulamak belediyenin yetkisindedir. ÇIKMALAR; Ön bahçe mesafesinde parsel sınırını aşmamak 1.5 m. den fazla olmamak kaydıyla açık veya kapalı çıkma yapılabilir. Kapalı çıkmalar KAKS a dahildir. Arka bahçe mesafesi içinde 1.00 m. yi geçmeyen açık çıkma yapılabilir. Bu çıkmalar yan komşu parsellerden 1.5 m. çekilecektir. Arka cephelerde kapalı çıkma yapılabilir. Yan bahçe mesafeleri içinde kapalı çıkma yapılabilir.yan bahçeye cephenin 2/3 oranında açık çıkma yapılabilir. Kapalı çıkma mesafesi 1.00 m.den fazla olamaz. Yapılarda deprem yönetmeliği ne titizlikle uyulacaktır; Binalara kot verilmesi; Binalara kotun tip imar yönetmeliğinin 30. maddesine göre verilmesi meyilden dolayı birden fazla iskan katı kazanılamaz. TURİZM ALANLARINDAKİ UYGULMA; Bu alanlarda yapılacak tesislerde turizm yatırım ve işletmeleri nitelikleri yönetmeliğin hükümlerine uyulacaktır. Bu alanlardaki plan, lokanta, gazino, kafeterya, çay bahçesi, otel, motel, kamping için yapı yaklaşma sınırı verilmiş ise yapılanma hakları emsaller paftalar üzerine çizilmiştir. K. H. KADEME HATTI; Küçük parsellerde inşaat derinliği 7 m. nin altına düştüğünde arka bahçe mesafesinin h/2 ye göre değil de bina derinliği 7 m. ye gelecek şekilde arka bahçe 12

13 mesafesinin tayinine belediye yetkilidir sayılı kıyı kanununun 6. maddesine göre kıyıda, kamu yararına kıyıda yapılması zorunlu tesisler ile eğitim ve spor tesisleri planlamaya ve uygulamaya belediye yetkilidir. Planda ön, yan, arka bahçe mesafeleri verilmiş ise de adalarda yapılaşma varsa mesafe tayinine belediye yetkilidir. Brüt parsel üzerinden emsal hesabı yapılacaktır. İmar alamayan parsellerin imar alması için yanındaki parsellerle tevhid ve ifraz yapmaya belediye yetkilidir. Ayrıca ayrık, ikiz, blok nizamı verilmiş adalarda imar alamayan parsellere ikiz blok ve ayrık nizam vermeye belediye yetkilidir. TAKS KAKS olarak verilmiş olan yoğunluklarda meyilden dolayı yapılacak bodrumlardaki iskan sahaları inşaat emsaline dahildir. Brüt parsel üzerinden emsal hesabı yapılacaktır. İmar almayan parsellerin imar alması için yanındaki parsellerle ifraz ve tevhid yapmaya belediye yetkilidir. Ayrık, ikiz, blok nizam verilmiş adalarda imar alamayan parsellerle ikiz, blok ve ayrık nizam vermeye belediye yetkilidir. TAKS,KAKS olarak verilmiş olan yoğunluklarda meyilden dolayı yapılacak inşaat sahaları inşaat emsaline dahildir. Planda ön, yan, arka bahçe mesafeleri yol güzergahındaki yapılmış yapılar dikkate alınarak mesafe tayinine belediye yetkilidir. Selimpaşa belediye meclisinin 08/02/2001 tarih ve 2001/6 sayılı imar notlarında değişiklik yapılmasına ilişkin aldığı karara göre parsel büyüklükleri: İfraz sonucunda oluşacak parsel, a) 2 katlı (6.5 m. irtifaklı) imar adalarında parsel büyüklüğü=300 m 2 den b) 3 katlı (9.5 m. irtifaklı) imar adalarında parsel büyüklüğü=400 m 2 den c) 4 katlı (12.5 m. irtifaklı) imar adalarında parsel büyüklüğü=500 m 2 den küçük olamaz. 13

14 V. ETAP PLAN NOTLARI Onay Tarihi: UYGULAMA ŞARTLARI Katlar planda verileni aşamaz. Çatı ve çekme katı yapılamaz. Planda yapı adalarında tek bir yuvarlak içinde yapı düzeni belirlenmiş ise, adanın tüm yol boylarından cephe alan parsellerine bu yapı düzeni uygulanır. Planda birden fazla yuvarlak içinde yapı düzeni belirlenmiş ise bu yuvarlakların çizildiği yol boylarından cephe alan parsellere bu yapı düzeni uygulanır. Planda h: yüksekliği verilmiş ve blok şekilleri çizilmiş adalarda blok m 2 leri sabit kalmak şartı ile blok şekilleri değiştirilebilir. Planda ada içine yalnız inşaat nizamı ve kat adedi verilmiş ise Selimpaşa Belediyesi yönetmeliğine göre uygulama yapılacaktır. Planda emsal ve nizam yapılaşma koşulları beraber verilmiş adalarda esas emsaldir. Emsalin tutması için nizamda verilmiş arka ve yan bahçe mesafeleri arttırılır. İNŞAAT NİZAMINDA; Planda bitişik nizam ve blok nizam, ikiz nizam verilmiş adalarda blok başı veya ayrık nizam teşekkül etmiş ise, bu parsele komşu parselden 3 m. yan bahçe mesafesi bırakılarak blok başı uygulama yapılır. İkiz nizam verilen adalarda tek kalan parsellere ayrık nizam uygulanır ve hangi parselin hangi parsel ile ikiz blok teşkil edeceğine teşekkül etmiş yapılar ve parselasyon durumları dikkate alınarak belediyesince karar verilir. Yapı adalarındaki köşe parsellerde yapı yollardan 5 m. çektirilerek yaptırmaya belediye yetkilidir. ÖN BAHÇELERDE; Planda tek bir yuvarlak içinde yapı düzeni belirlenmiş adalarda yazılmış olan ön bahçe mesafesi adadaki tüm parsellerde yollardan çekilme mesafesi olarak uygulanır. Ayrıca yoldan çekilme mesafesi yapı yaklaşma sınırı çizilerek verilmiş ise o yol boylarından yoldan çekilme payı olarak bu mesafelere uyulur. ARKA BAHÇELERDE; Arka bahçe mesafelerinde, adalar üzerine yazılmış olan ölçülere ve h/2 ye uyulur. Ancak parselin iki yan bitişik tarafında plan şartlarına uygun yükseklikte bina varsa, arka bahçe mesafesi 3 m. min. altına düşmemek kaydıyla iki yan komşudaki teşekküle uyulacaktır. YAN BAHÇE MESAFELERİ; Yan bahçe mesafelerine adalar üzerine yazılmış olan ölçülere uyulur. BİNA CEPHE GENİŞLİKLERİ:Min.bina cephesi 6 m.dir.min. bina derinliği 7 m.dir.max. bina derinliği 20 m.dir.ayrık nizam uygulanacak yapı adalarında max.bina 14

15 cephesi 20 m.,ikiz nizam uygulanacak yapı adalarında max.blok boyu 30 m.,blok nizam uygulanacak yapı adalarında max.blok boyu 50 m.dir. PARSEL BÜYÜKLÜKLERİ; Gelişme alanlarındaki yeni ihdas edilecek parsellerde konut planlama alanlarında ada orta çizgileri çizilmiş olup, parsel cephesi 15 m. den az olamaz. Diğer konut alanlarında parsel genişlikleri planda verilen yan bahçe mesafeleri +6 m. den, parsel derinlikleri planda verilen ön bahçe mesafesi + arka bahçe mesafesi + 9 m. dir. Parsel büyüklüğü 500 m 2 den az olamaz. İfraz suretiyle yola cephesi olmayan parsel oluışturulamaz. İNŞAAT NİZAMI İKİZ OLAN YAPI ADALARINDA; Bitişik nizam yapılmış bina veya, 9 m. den daha dar cepheli parsel var ise birkaç parseli birlikte değerlendirilerek, cephe genişliği 30 m. yi geçmeyen bloklar teşkil etmek belediyenin yetkisindedir.adadaki parsel sayısı tekse,blok cephesi 30 m.yi geçmemek kaydıyla üçlü bir blok teşkil etmek veya tek kalan parsellere ayrık nizam uygulamak belediyenin yetkisindedir. ÇIKMALAR; Ön bahçe mesafesinde parsel sınırını aşmamak 1.5 m. den fazla olmamak kaydıyla açık veya kapalı çıkma yapılabilir. Kapalı çıkmalar KAKS a dahildir. Arka bahçe mesafesi içinde 1.0 m. yi geçmeyen açık çıkma yapılabilir. Bu çıkmalar yan komşu parsellerden 1.5 m. çekilecektir. Arka cephelerde kapalı çıkma yapılabilir. Yan bahçe mesafeleri içinde kapalı çıkma yapılabilir.yan bahçeye cephenin 2/3 oranında açık çıkma yapılabilir.kapalı çıkma mesafesi 1.0 m.den fazla olamaz. Yapılarda deprem yönetmeliği ne titizlikle uyulacaktır; Binalara kot verilmesi; Binalara kotun tip imar yönetmeliğinin 30. maddesine göre verilmesi meyilden dolayı birden fazla iskan katı kazanılamaz. TURİZM ALANLARINDAKİ UYGULMA; Bu alanlarda yapılacak tesislerde turizm yatırım ve işletmeleri nitelikleri yönetmeliğin hükümlerine uyulacaktır. Bu alanlardaki plan, lokanta, gazino, kafeterya, çay bahçesi, otel, motel, kamping için yapı yaklaşma sınırı verilmiş ise yapılanma hakları emsaller paftalar üzerine çizilmiştir. K. H. KADEME HATTI; Küçük parsellerde inşaat derinliği 7 m. nin altına düştüğünde arka bahçe mesafesinin h/2 ye göre değil de bina derinliği 7 m. ye gelecek şekilde arka bahçe mesafesinin tayinine belediye yetkilidir sayılı kıyı kanununun 6. maddesine göre kıyıda, kamu yararına kıyıda yapılması zorunlu tesisler ile eğitim ve spor tesisleri planlamaya ve uygulamaya belediye yetkilidir. Planda ön, yan, arka bahçe mesafeleri verilmiş ise de adalarda yapılaşma varsa mesafe tayinine belediye yetkilidir. Brüt parsel üzerinden emsal hesabı yapılacaktır. 15

16 İmar alamayan parsellerin imar alması için yanındaki parsellerle tevhid ve ifraz yapmaya belediye yetkilidir. Ayrıca ayrık, ikiz, blok nizamı verilmiş adalarda imar alamayan parsellere ikiz blok ve ayrık nizam vermeye belediye yetkilidir. TAKS KAKS olarak verilmiş olan yoğunluklarda meyilden dolayı yapılacak inşaat sahaları inşaat emsaline dahildir. Planda ön, yan, arka bahçe mesafeleri yol güzergahındaki yapılmış yapılar dikkate alınarak mesafe tayinine belediye yetkilidir. KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI - Bu alanlar çevre sağlığı bakımından tehlike yaratmayan ve artık madde yaymayan işyeri, atölye, mamul madde satış ve teşhir yerleri motel, lokanta bulunan resmi ve sosyal tesisler, depoların yapılabileceği alanlardır. - Min. parsel büyüklüğü 3000 m 2 dir. E=0.50 olup, maks. H=12.50 m. dir. Çekme mesafeleri plan üzerinde yazılmıştır. - Brüt parsel üzerinden emsal hesabı yapılacaktır. KÜÇÜK SANATLAR BÖLGELERİNDE: Bu alanlarda tür ve atık durumu hakkında İSKİ görüşü alınacaktır.min.parsel büyüklüğü 3000 m2 dir.e=0.50 olup, çekme mesafesi plan üzerine yazılmıştır. 22BII NOLU İMAR PLANI PAFTASI İÇERİSİNDE YER ALAN TEM OTOYOLU BAĞLANTISIYLA E-5 DEVLET KARAYOLU ARASINDA KALAN BÖLGENİN 36 KADASTRAL PAFTA SAYILI PARSELLER İLE KADASTRAL YOLLARI İÇEREN ALANIN UYGULAMA İMAR PLANI KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI T.A.K.S. ( Taban Alanı Katsayısı ) K.A.K.S ( Kat Alanı Katsayısı ) 5-h/2 A-4 5 Ön bahçe Arka bahçe 16

17 Kat adedi Yan bahçe Yapı nizamı UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1- Katlar planda verileni aşamaz. 2- Çekme ve çatı katı yapılamaz. 3- Yapı inşaatı alanı (KAKS kat alanı katsayısı X imar parseli ) alanıdır. 4- Ön, arka, yan bahçe mesafelerinde yapılan kapalı ve açık çıkmalar emsale dahildir. 5- Yapılarda deprem yönetmeliğine uyulacaktır. 6- Binalara kot verilmesi: Binalara kotun tip imar yönetmeliğinin 30. maddesine göre verilmesi. 7- Meyilden dolayı birden fazla konut dışı kentsel çalışma alanı katı kazanılamaz. Kazanılan konut dışı kentsel çalışma alanı katı emsale dahildir. 8- Otopark yönetmeliğine uyulacaktır. 9-Açıklanmayan konularda 3194 sayılı imar kanunu ile 3030 sayılı kanun kapsamı dışında kalan belediyeler tip imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 10- Çatı yapma zorunluluğu yoktur. 11- Yapılacak binaların en ve boylarının tayinine belediye yetkilidir. KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI 1- Otel kafeterya, restoran, hastane, özel okul, dershane, öğrenci yurdu, iş hanları, mimari özelliği olan prestijli binalar, satış ve teşhir binaları yapılabilir. A parsel : 8364, 8358, 8361, 8362, 8363 parsellerden tevhid edilerek oluşturulmuştur. B parsel : 8322, 8329, 8357, 8359, 8360, 8365, 8327, 8328, 8333, 8334, 8335, 8336, 8794 parsellerden tevhid edilerek oluşturulmuştur. C parsel : 8795, 2951 parsellerden tevhid edilerek oluşturulmuştur. 17

18 VI. TEM ÜSTÜ DOĞANTEPE MEVKİİ PLAN NOTLARI: Onay Tarihi: / UYGULMA HÜKÜMLERİ: -Katlar planda verileni aşamaz. -Selimpaşa Belediye Meclisinin tarih ve 2002/23 sayılı kararı ile Selimpaşa Belediye Hudutlarındaki Doğantepe(TEM Otoyolu üstü ) mevkiinde verilmiş olan 2 (Zemin + Birinci) katlı imar durumlarında % 33 çatı eğiminin sonucunda oluşacak en üst nokta sabit olmak üzere taşınmaz sahiplerinin talebi halinde birinci kat alanında daha az inşaat yapmak suretiyle daha dik çatı yapılabilir -Çekme ve çatı katı yapılamaz. -Yapı inşaatı alanı (KAKS Kat alanı katsayısı) imar parseli alanıdır. -Ön bahçe mesafesi içinde; Gelişme konut alanlarında 1.5 m açık veya kapalı çıkma yapılabilir. -Arka bahçe mesafesinde; Gelişme konut alanlarında 1.5 m açık veya kapalı çıkma yapılabilir. -Yan bahçe mesafesi minumum 5 m olmak şartıyla 1.5 m açık çıkma yapılabilir. -Ön, arka, yan bahçe mesafelerinde yapılan kapalı çıkmalar emsale dahildir. Açık çıkmalar emsale dahil değildir. -Yapılarda deprem yönetmeliğine uyulacaktır. -Binalara kot verilmesi; Binalara verilecek kot tip imar yönetmeliğinin 30. maddesi hükümlerine göredir. - Meyilden dolayı kazanılan iskan katları emsale dahildir. - Otopark yönetmeliğine uyulacaktır. - Açıklanmayan konularda 3194 sayılı İmar Kanunu ile 3030 sayılı kanun kapsamı dışında kalan belediyeler Tip İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. - Plan bütününde gerek D.O.P (Düzenleme Ortaklık Payı) alanlarında gerekse K.O.P (Kamu Ortaklık Payı ) Alanlarında ön, arka, yan bahçe mesafelerinin tayinine belediye yetkilidir. - Selimpaşa Belediye Meclisinin tarih ve 2001/26 sayılı kararı ile Tem Otoyolunun kuzeyindeki Doğantepe Mevkiini içeren onaylanmış İmar Planı ve lejand paftasında imar ayrık iki kat, ön, yan, arka bahçe mesafeleri 5 er metre, TAKS: 0.15, KAKS: 0.30, Minumum parsel büyüklüğü 1000 m2 hakkı geçerli olmak şartı ile yüzölçümü 5000 m2 den büyük olan parseller üzerinde her blok için en az 5000 m2 arsa payı bırakmak üzere TAKS KAKS değerlerini aşmamak kaydıyla beher blok taban alanını azami 400 m2, iki kat inşaat yapılabilir. Bu taktirde blok boyutlarından biri en fazla 25 metre, bloklar arasındaki mesafe ise en az 15 metre olacaktır. KONUT ALANLARI T.A.K.S.(Taban Alanı Katsayısı):0,15 K.A.K.S(Kat Alanı Katsayısı):0,30 Minumum parsel büyüklüğü :1000m2 dir 18

19 YAPI NİZAMI Ayrık Nizam Ön bahçe mesafesi:5,00mt Yan bahçe mesafesi:5,00mt Arka bahçe mesafesi:5,00mt Maksimum h:6,50 mt,2kat Kapalı çıkmalar emsale dahildir.açık çıkmalar emsale dahil değildir. (Avan Projeye Belediyesince olur verildikten sonra tatbikat projeleri tasdik edilecektir) VII. ETAP PLAN NOTLARI Onay Tarihi: UYGULAMA ŞARTLARI 1- Katlar planda verileni geçemez. 2- Çekme ve çatı katı yapılamaz. 3- Yapı inşaat alanı (kaks kat alanı katsayısı x imar parseli) alanıdır. 4- Ön bahçe mesafesi içinde; Gelişme konut alanlarında 1.5 m açık veya kapalı çıkma yapılabilir. 5- Arka bahçe mesafesinde; Gelişme konut alanında 1.5 m açık veya kapalı çıkma yapılabilir. 6- Yan bahçe mesafesi 5 m. Olmak şartı ile 1.5 m açık çıkma yapılabilir. 7- Ön, arka, yan bahçe mesafelerinde yapılan kapalı çıkmalar emsale dahildir. Açık çıkmalar emsale dahil değildir. 8- Yapılarda deprem yönetmeliğine uyulacaktır. 9- Binalara kot verilmesi; Binalara verilecek kot Tip İmar Yönetmeliğinin 30. maddesi hükümlerine göredir Meyilden dolayı kazanılan iskan katları emsale dahildir. 11- Otopark yönetmeliğine uyulacaktır. 12- Açıklanmayan konularda 3194 sayılı İmar Kanunu ile 3030 sayılı kanun kapsamı dışında kalan belediyeler Tip İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 13- Plan bütününde gerek D.O.P (Düzenleme Ortaklık Payı) alanlarında gerekse K.O.P (Kamu Ortaklık Payı) alanlarında ön, arka, yan bahçe mesafelerinin tayinine belediye yetkilidir. 14- Belediye bina cephesi ve derinliklerinde 3030 sayılı kanun kapsamı dışında kalan belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin ilgili maddelerini uygulayacaktır. 15- Selimpaşa Belediye Meclisinin tarih ve 2002/23 sayılı kararı ile Selimpaşa Belediye hudutlarındaki Selimpaşa VII. Etapta verilmiş olan 2 (zemin + 19

20 birinci) katlı imar durumlarında %33 çatı eğiminin sonucunda oluşacak en üst nokta sabit olmak üzere taşınmaz sahiplerinin talebi halinde birinci kat alanında daha az inşaat yapmak suretiyle daha dik çatı yapılabilir. KONUT ALANLARI -Minimum parselbüyüklüğü:1000 m2 -Maksimum yükseklik(h):6,50, 2kat -Kapalı çıkmalar emsale dahildir,açık çıkmalar emsale dahil değildir. -(Avan projeye belediyesince olur verildikten sonra tatbikat projeleri tasdik edilecektir) 1- Ayrık, ikiz, blok nizam ve kat adedi verilen adalarda ön, arka, yan bahçe mesafelerinin yerinde tespit yapılarak tayinine belediye yetkilidir. 2- İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi sırasında; uygulama imar planı sahasında bulunan ve parselasyon krokisine dayalı olarak ifrazı ve tescili yapılan küçük parsellerin imar planındaki yol istikametlerine göre yapılması gereken terk işlemleri de yapılacaktır. 3- İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arazi düzenlenmesinden sonra yapılacak ifrazlarda min. Parsel büyüklüğü 1000 m² den küçük olmayacaktır. 4- İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca yapılacak arsa ve arazi düzenlemesiyle oluşacak imar parsellerinde yeni ifraz talebi nedeniyle imar yolunun geçirilmesi için parsel maliklerinin belediye başkanlığına yapacakları başvurular, belediye meclisince onaylanmak ve imar yoluna rastlayan kısımlar maliklerin rızası ile terk edilmek şartıyla yürürlüğe girer. - - Selimpaşa Belediye Meclisinin tarih ve 2002/23 sayılı kararı ile Selimpaşa Belediye Hudutlarındaki Selimpaşa VII. Etapta verilmiş olan 2 (zemin + birinci) katlı imar durumlarında %33 çatı eğiminin sonucunda oluşacak en üst nokta sabit olmak üzere taşınmaz sahiplerinin talebi halinde birinci kat alanında daha az inşaat yapmak suretiyle daha çok çatı yapılabilir. ÇALIŞMA ALANLARI KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI 1- Emsal: 1.00 hmax: m dir. 2- Min. İfraz: 2000 m² dir. Ön bahçe 10 m, arka bahçe 10m, yan bahçeler 5m çekilerek uygulama yapılabilir. 3- Avan proje belediyesince olur verildikten sonra tatbikat projeleri tastik edilecektir. 20

21 4- Konut dışı kentsel çalışma alanları, içerisinde motel ve lokantada bulunabilen resmi ve sosyal tesisler, dumansız, kokusuz atık ve artık madde bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike arz etmeyen imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılacağı alanlardır. 5- Kapalı çıkmalar emsale dahildir.açık çıkmalar emsale dahil değildir. KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI DERECE KENTSEL VE BÖLGESEL İŞ MERKEZLERİ VII. ETAP İMAR PLANLARI İÇERİSİNDE YER ALAN KADASTRONUN NOLU ADALARINDA YAPILAN KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANINI İÇEREN REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI (E:0.60 H:max: 8.50m, ön bahçe çekme mesafesi: 10m yan ve arka bahçeden 5 er metredir.) 1- Konut dışı kentsel çalışma alanında otel, motel, kafeterya, apart otel, hastahane, özel okul, dershane, öğrenci yurdu, iş merkezi, kat otopark ve trafo binaları vb. özel mimari özelliği olan prestijli binalar yapılabilir. 2- Ayrıca konut dışı kentsel çalışma alanlarında tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğine uygun olarak, a) Birinci sınıf Gayri Sıhhi yapılamaz. Ancak Selimpaşa Belediye Meclisinin tarih ve 2001/29 sayılı kararı ile konut dışı kentsel çalışma alanları ile ilgili ilave imar planı notuna göre; Müesseseler çalıştırdıkları işçi sayısı 50 kişiyi ve çalıştıracağı motorun enerji gücü50 hp yi aşan, bu nedenlerden dolayı birinci sınıf sayılan ve dumansız, kokusuz, artık ve atık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike arz etmeyen imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı maddeler içermeyen gayri sıhhi müesseseler yapılabilir. b) İkinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler yapılabilir. Ancak yapılacak sınıf gayri sıhhi müesseselerden dumansız, kokusuz ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike arz etmeyen imalathaneleri ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeye depolar yapılabilir. 21

22 3) Konut dışı kentsel çalışma alanlarında belediyece gayri sıhhi müesseselerin yapımına müsaade etmeden önce taşınmaz sahibinden parseline kuracağı tesis ile ilgili kuruluşlardan Gayri Sıhhi Müessese Raporu alınmalıdır. SELİMPAŞA VII. ETAP 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İÇERİSİNDE YER ALAN NOLU MAR ADALARINA AİT PLAN NOTLARI (2. VE 3. DERECE KENTSEL VE BÖLGESEL İŞ MERKEZLERİ) Onay Tarihi KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI tarih ve 2003/38 sayılı Selimpaşa Belediye Meclis kararı doğrultusunda imar planı tadilat sınırı içerisinde sınırı içerisinde 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628 ve 629 nolu adalar içinde taşınmazlara onaylanmış imar planlarıyla verilmiş olan konut vasfının imar planı tadilatıyla ticaret alanı olarak İş merkezi, büro, alışveriş merkezi, mağaza, çarşı sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu, lokanta, restaurant, yönetim binaları, banka ve finans kurumları, sera, fidancı-çiçekçi, showroom ve teşhir yerleri yer alabilir. Ticaret alanı olarak planlanan alanlarda istenilmesi halinde üst veya tüm katlar konut olarak yapılabilir. Ticaret alanlarında minumum ifraz 1000 m² olacaktır. E: 0.50, Ayrık Nizam 2 kat, H:6.50 m Ön bahçe mesafesi:5 m, Yan bahçe mesafesi 5m, arka bahçe mesafesi 5mdir. Tasdikli Selimpaşa VII. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Lejand paftasındaki plan notlarına göre uygulama yapılacaktır. İkiz Nizam Yapılanma hakkı verilmiş olan adalarda arka, yan ve ön bahçe mesafelerinin tayininde belediye yetkilidir. İkiz nizam yapılanma hakkı verilmiş olan adalarda ayrık ve blok nizam vermeye belediye yetkilidir. 22

23 VIII. ETAP PLAN NOTLARI Onay Tarihi: UYGULAMA ŞARTLARI a) Katlar planda verileni aşamaz. b) Çekme ve çatı katı yapılamaz. c) Yapı İnşaatı alanı ( KAKS: kat alanı katsayısı x imar parseli) alanıdır. d) Ön bahçe mesafesi içinde; Gelişme konut alanlarında 1.5 açık veya kapalı çıkma yapılabilir. e) Ön, arka, yan bahçe mesafelerinde yapılan kapalı çıkmalar emsale dahildir. Açık çıkmalar emsale dahil değildir. f) Yapılarda deprem yönetmeliğine uyulacaktır. g) Binalarda kot verilmesi; Binalara verilecek KOT İmar Yönetmeliğinin 30. maddesi hükümlerine göredir. h) Meyilden dolayı kazanılan iskan katları emsale dahildir. i) Açıklanmayan konularda 3194 sayılı İmar Kanunu ile 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir. j) Plan bütününde gerek D.O.P (Düzenleme Ortaklık Payı) alanlarında gerekse K.O.P (Kamu Ortaklık Payı) alanlarında ön, arka, yan bahçe mesafelerinin tayinine belediye yetkilidir. k) Belediye bina cephesi ve derinliklerinde 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin ilgili maddelerine uygulayacaktır. l) Selimpaşa VIII. Etapta verilmiş olan 2 (zemin + birinci) katlı imar durumlarında %33 çatı eğiminin sonucunda oluşacak en üst nokta sabit olmak üzere taşınmaz sahiplerinin talebi halinde birinci kat alanında daha az inşaat yapmak suretiyle daha dik çatı yapılabilir. m) E-5 Devlet Karayolundan cephe alan parsellerde Karayolları Kamulaştırma sınırından itibaren çekme mesafesi Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler ilgili yönetmeliğe göre konut alanlarında yapı yaklaşma mesafesi: 23

24 Madde 41:( / sayılı resmi gazete ) tesisler bünyesindeki yapıların cephe hattı ile karayolu sınır çizgisi arasındaki mesafe; Temel kullanım amacı mesken olmakla birlikte, meskenler bünyesinde yer alan ve alanı mesken normal kat alanını geçmeyen bakkal, manav, kasap, lokanta, kahvehane, muayenehane, büro, eczane gibi ticari faaliyetlerin yapıldığı yerler ile mescit, sendika, dernek, vakıf vb. kuruluşların faaliyetlerinin yürütüldüğü bölümleri bulunan yapılar bu maddenin uygulanmasında mesken gibi değerlendirilir. - Yer altı mühendislik araştırma tarafından hazırlanıp Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünce tarihinde tasdik edilen Jeolojik ve Jeoteknik raporu sonuç ve önerilerine göre uygulanacaktır tarihinde 7269 sayılı yasanın 2.maddesine göre Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Selimpaşa Belediyesi İmar Plan Revizyonuna esas olarak hazırlan Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporu doğrultusunda yapılaşma öncesi gerçekleştirilecek kriterler JEOLOJİ: O1d: Oligesen Yaşlı Danişmen Formasyonu Sd : Güncel Dolgu ÖA1: Önemli Alan 1 (ÖA2 dışındaki alanlar) ÖA2: Önemli Alan 2 ( 4321, 4322, 4323, 4324, 4317, 4328, 4329,4327, 4325, 4326, 4330 nolu parselleri içeren imar adaları) 1/1000 ve 1/5000 ölçekli jeolojik haritaları hazırlanan alanda yapılan yerleşime uygunluk değerlendirmesinde Yerleşime Önemli Alan-1 (ÖA1) (ÖA2) olmak üzere iki tür alan belirlenmiştir. Bu alan sınırları ve sembolleri yerleşime uygunluk haritalarında belirtilmiştir. YERLEŞİME UYGUN ÖNEMLİ ALAN -1(ÖA-1) OLARAK AYRIMLANAN ALANDA YAPILAŞMA ÖNCESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR AŞAĞIDA ÖZETLENMİŞTİR.: Bu alanda üst kısımları oluşturan bitkisel toprak birimlerin ve yerel olarak gözlenen dolguların kalınlıklarının en fazla 2m olduğu belirlenmiştir. Ana kayanın aşırı derecede ayrışması bozunması ve taşınma sonucu çökelen zemin özelliğindeki birimlerin zemin kotundan yaklaşık en fazla 4.5 m derinliklere kadar yer aldığı belirlenmiştir. Söz konusu alanda, alanlarda üst seviyeleri oluşturan bitkisel toprak ve zayıf toprak zemin özelliğindeki birimler sıyrılarak yapı temelleri homojen sertlikte kaya ortamına veya sertliği yerleşime uygun nispeten daha sıkı ve daha sert zemin üzerine oturtulmalıdır. Temel derinliklerde yerel olarak iç içe gözlenen farklı zemin türlerinin 24

25 oluşu dikkate alınmalı, özellikle bina temellerinin bir kısmının kaya, bir kısmının toprak zemin üzerinde kalması durumunda parsel bazında yapılacak zemin etütlerin de farklı oturmaya ilişkin analizler yapılmalı, buna uygun zemin iyileştirmesi veya uygun temel sistemi (radye) kullanılarak farklı oturmalar önlenmelidir. Yapıların depremlerden kaynaklanan büyük yatay ivmelere mukavemet gösterebilmesi için yapı temelleri en az bir bodrum derinliğine indirilmelidir. Her türlü derin kazı istinatlarla desteklenmelidir. Yeraltı ve yüzey sularının bodrum katlara sızmasını önleyecek şekilde, suya karşı etkin çevre drenajı önlemleri alınmalıdır. Yapı temellerinin bohçalama tekniği ile izole edilmesi önerilmektedir. Kapilarite etkisi ile suyun yükselerek döşemeye ulaşmasını önlemek amacıyla temellerin altına, en az 20 cm kalınlığında mekanik olarak sağlam, su ile ayrışmayan kayaç kökenli kum mıcır (granür malzeme) teşkil edilerek sıkıştırılmalıdır. Serilen malzeme üzerine grobeton teşkil edilmelidir. Yerel olarak oluşabilecek zemin problemleri parsel bazındaki etütlerle tespit edilmeli ve çözümler üretilmelidir. Bu alanlarda yapılacak zemin etütlerinde yapı özellikleri göz önüne alınarak jeoloji, jeofizik ve laboratuar çalışmalarından elde edilecek veriler ışığında yapı tasarımı planlanmalıdır. Söz konusu bu alanda yukarıdaki şartlara uygun olarak max. 4 kata kadar (bodrum hariç) yapıların planlanması önerilmiştir. Yine bu alanda kalan mevcut 4 (dört) kattan en az ve daha yüksek yapılar korunmalı, bu yapılar için zemin özellikleri belirlenerek yapı statikleri gözden geçirilmeli, gerektiğinde takviye projeleri yapılarak güçlendirilmelidir. YERLEŞİME UYGUN ÖNEMLİ ALAN 2 (ÖA2) DE YAPILAŞMA ÖNCESİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: F 20C 18C-1A, F20C-18C-1B, paftalarında yer alan, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli yerleşime uygunluk ve jeoloji haritalarında sınırları belirlenen m2 lik alanı kapsayan dolgu birimleri, Sd ve ÖA2 simgeleri ile gösterilmiştir. İnceleme alanının kuzeyinde dar bir alanda gözlenen ve kalınlıkları 3m ile 10m aralarında değişen, genellikle hafriyat döküm alanı niteliğinde olup, kontrolsüz dolgu özelliğindedir. Halihazırda bu alan üzerinde yapılaşma yoktur. Bu alanda parsel bazında yapılacak ayrıntılı jeolojik jeofizik ve laboratuar deneylerinden oluşacak zemin etütleri ile dolgu birimlerinin kalınlıkları ve özellikleri, dolgu birimlerin altında yer alan temel zeminin özellikleri, yapılaşma kriterleri ve oluşabilecek zemin problemleri tespit edilerek bunlara uygun çözümler üretilmelidir. 25

MİSİNLİ PLAN NOTLARI

MİSİNLİ PLAN NOTLARI MİSİNLİ PLAN NOTLARI A UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.01- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Uygulama imar planlarında yapılara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalaması esas alınarak verilecektir. A.02-

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.)

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.) PLAN NOTLARI: 1. GENEL HÜKÜMLER TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (16.05.2011 T.T.-25.11.2011 T.T.) 1.1.Şifa Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve

Detaylı

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1.PLANLAMA ALANININ YERİ : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VE YAKIN ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI PLAN NOTLARI OCAK 2013 A. KENTSEL VE ARKEOLOJİK

Detaylı

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Plan süreci Mevcut durumun ortaya koyulması Eldeki veriler ışığında çalışma alanının sorun ve

Detaylı

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Aydıntepe Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/ Osmangazi/BURSA

Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/ Osmangazi/BURSA GEMLİK (BURSA) 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI; İLAVE PLAN NOTU AÇIKLAMA RAPORU İlave Plan Notu, Gemlik (Bursa) 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan Notlarına

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

* 3386 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

* 3386 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU 5. ETAP PLAN NOTLARI 1.GENEL HÜKÜMLER I.1. BU PLAN KAPSAMINDA: * 3194 SAYILI İMAR KANUNU * 2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU * 06/07/2000 TARİH VE 24101 SAYILI TURİZM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ * 3386 SAYILI

Detaylı

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları;

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; İ L A N 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; II. Yapılaşma Hükümlerinin 11.5 maddesinin ikinci bendine

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.)

POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) POSTANE MAHALLESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1) 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi 1 Etap Uygulama İmar Planı; plan paftaları, hükümleri ve plan raporu ile

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014

Detaylı

KARABAĞLAR 1. ETAP REVİZYON İMAR PLANLARI PLAN NOTLARI

KARABAĞLAR 1. ETAP REVİZYON İMAR PLANLARI PLAN NOTLARI KARABAĞLAR 1. ETAP REVİZYON İMAR PLANLARI PLAN NOTLARI KARABAĞLAR 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP ÜÇKUYULAR-ŞEHİTLER MAHALLESİ REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI (TEKNİK DÜZELTME EKLENMİŞ HALİ) PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

Detaylı

KARABAĞLAR 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP BASINSİTESİ VE CİVARI REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI

KARABAĞLAR 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP BASINSİTESİ VE CİVARI REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI KARABAĞLAR 1/1000 ÖLÇEKLİ 1. ETAP BASINSİTESİ VE CİVARI REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1.1. GENEL HÜKÜMLER: 1.1.1. Karabağlar 1/1000 ölçekli 1. Etap Basınsitesi ve Civarı Revizyon

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

SİLİVRİ MERKEZ 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN NOTLARI

SİLİVRİ MERKEZ 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN NOTLARI SİLİVRİ MERKEZ 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN NOTLARI TANIMLAR VE KOŞULLAR *AZAMİ BİNA SAHASI: PARSEL İÇERİSİNDE PLAN VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE BİNANIN TESVİYE EDİLMİŞ ZEMİNDE İŞGAL EDEBİLECEĞİ EN BÜYÜK SAHADIR.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- a dil, / Konu: Kepez Varsak Eğitim Kampüsü UIP. V EXP02016 0 3 /07/2015

Detaylı

TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) ( T.T.)

TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) ( T.T.) TUZLA E-5 KARAYOLU İLE DEMİRYOLU ARASI SANAYİ ŞERİDİ DÖNÜŞÜM PLANI (İÇMELER KÖPRÜSÜ İLE TUZLA DERESİ ARASI) (03.01.2003 T.T.) Genel hükümler : 1. Tuzla E-5 Karayolu ile Demiryolu Arası Sanayi Şeridi Dönüşüm

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 MİKROBÖLGELEME PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAĞINA DAİR PLAN NOTU TADİLATI - 21.06.2011 GENEL HÜKÜMLER 23

Detaylı

11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Kilyos-Demirciköy Bölgesi Koruma

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1064 ADA 1 NOLU PARSEL MARDİN İLİ MERKEZ İLÇESİ NUR MAHALLESİ 1064 ADA 1 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1

Detaylı

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A-GENEL HÜKÜMLER A.1-1/1000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. Planlama alanında 18. Madde uygulanacak

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN PAFTALARI, PLAN RAPORU, PLAN NOTLARI İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2.

Detaylı

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 499

Detaylı

İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61

Detaylı

TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR.

TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR. TASTİK TARİHLİ PLAN TADİLATINA İTİRAZ EDİLMİŞTİR. 1/1000 ÖLÇEKLİ KADIKÖY İLÇESİ FİKİRTEPE VE ÇEVRESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE TADİLATLARI T.T. 02.08.2013 (12984 sayılı BAKANLIK OLURU ile) T.T. (21485 sayılı

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ (13.01.2014 GÜN 36 SAYILI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI İLE ONAYLANAN

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ. 50 K IVa PAFTA, 160 ADA 34,35,36,37,38,39,40,41 PARSELLERE AİT

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ. 50 K IVa PAFTA, 160 ADA 34,35,36,37,38,39,40,41 PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ 50 K IVa PAFTA, 160 ADA 34,35,36,37,38,39,40,41 PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 25/09/2013 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

7.Tüm kamu ve özel mülkiyete konu yapılarda parsel bazında jeolojik ve jeoteknik etüdler yapılmadan uygulama yapılamaz.

7.Tüm kamu ve özel mülkiyete konu yapılarda parsel bazında jeolojik ve jeoteknik etüdler yapılmadan uygulama yapılamaz. TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ II. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (15.10.2012 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1.1/1000 ölçekli Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 22 M.Atilla ÖZKAYA, Hilmi BAYER, Sibel UYAR, Ertan SAYAR, Aysel NART, KARAR 22 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinin birinci fıkrasında Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetkileri

Detaylı

T.T.Lİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ ESENKENT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ: A- GENEL HÜKÜMLER: 1. 1/1000 ölçekli Esenkent

T.T.Lİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ ESENKENT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ: A- GENEL HÜKÜMLER: 1. 1/1000 ölçekli Esenkent 10.12.2012-21.07.2014-16.02.2016 T.T.Lİ 1/1.000 ÖLÇEKLİ ESENKENT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ: A- GENEL HÜKÜMLER: 1. 1/1000 ölçekli Esenkent Uygulama İmar Planı, plan notları ve plan raporu ile bir

Detaylı

20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1. 1/1000 ölçekli Zekeriyaköy- Uskumruköy Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama

Detaylı

TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ III. ETAP

TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ III. ETAP TUZLA EVLİYA ÇELEBİ, YAYLA, İSTASYON VE CAMİ MAHALLELERİ III. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (15.10.2012 T.T.) GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri 3.Etap Uygulama

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER

POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER POSTANE MAHALLESİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI (19.03.2013 T.T.) PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Postane Mahallesi Uygulama İmar Planı; plan paftaları, hükümleri ve plan raporu ile bir bütündür.

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014 HAZIRLAYAN HÜSEYİN UZUN ŞEHİR

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ. 50 K IVa PAFTA, 130 ADA 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 PARSELLERE AİT

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ. 50 K IVa PAFTA, 130 ADA 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ 50 K IVa PAFTA, 130 ADA 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 29/05/2014 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

İmar planı ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz

İmar planı ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz İmar planı ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz Belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir. Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Detaylı

154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT

154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,YALIPINARI MEVKİİ 50 L Id PAFTA, 154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 23/03/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Aydıntepe Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 06/09/2006 Tarihinde Belediye Meclisince Onanan Turizm Merkezi Alanı Dışı KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1- Genel Hükümler 1.1. Bu plan ve plan hükümleri kapsamında

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ K A R A R Anayurt Mahallesi 996 parsel ve çevresini kapsayan hayvancılık alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 06.06.2017 tarih ve 52 sayılı

Detaylı

SİLİVRİ İLÇESİ, 80 ADA ve CİVARI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

SİLİVRİ İLÇESİ, 80 ADA ve CİVARI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI SİLİVRİ İLÇESİ, 80 ADA ve CİVARI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan, raporu ve plan notları ile bir bütündür. 1.2. Kentsel ve Sosyal Donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 19.04.2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine İlişkin Teklif. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.01.2016 tarih, 2016/2559 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU VELİMEŞE MAHALLESİ 525 ADA 1 VE 2 PARSELLER İLE 526 ADA 1 VE 2 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi,

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ KARESİ İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 6279 ADA /1, 6280 ADA/ 1 PARSELLERE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER

PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER 1- REVİZYON İMAR PLANI, PLAN HÜKÜMLERİ VE AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2- PLAN ONAMA SINIRI İÇİNDE KALAN ALANLARDAN YALNIZCA OSB SINIRLARI YETKİ SINIRIDIR. 3- PLAN HUDUTLARI

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ H21C.04C.1A-1B PAFTA, 1018 ADA 3 PARSEL VE 924 ADA 26 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2016 BURSA İLİ, NİLÜFER

Detaylı

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, 3568 ADA, 1-2-3-4-5-6 SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA 22-23 SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Detaylı

VELİMEŞE BELEDİYESİ REVİZE İMAR PLANI PLAN NOTLARINA İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ - PLAN AÇIKLAMA RAPORU

VELİMEŞE BELEDİYESİ REVİZE İMAR PLANI PLAN NOTLARINA İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ - PLAN AÇIKLAMA RAPORU VELİMEŞE BELEDİYESİ REVİZE İMAR PLANI PLAN NOTLARINA İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ - PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1.PLANLAMA ALANININ YERİ : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Velimeşe Mahallesinde,

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, YALIPINARI MEVKİİ. 50 L Id PAFTA, 154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 22PARSELLERE AİT

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, YALIPINARI MEVKİİ. 50 L Id PAFTA, 154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 22PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, YALIPINARI MEVKİİ 50 L Id PAFTA, 154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 22PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 23.03.2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

İZMİR UYGULAMA İMAR PLANI ÖLÇEK 1/1000 ÖZEL İŞARETLER

İZMİR UYGULAMA İMAR PLANI ÖLÇEK 1/1000 ÖZEL İŞARETLER İZMİR UYGULAMA İMAR PLANI ÖLÇEK 1/1000 ÖZEL İŞARETLER HUDUTLAR: İDARİ HUDUTLAR BELEDİYE HUDUDU(İSKAN HUDUDU) ÖZEL ŞARTLARA TABİ BÖLGELER HUDUDU PROTOKOL ALANI SİT ALANI GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ GECEKONDU

Detaylı

İLAN DURUMUNDA BİRLEŞMEDEN ÖNCEKİ PARSELLERE AİT EMSAL ORANINA BU ALANLARIN

İLAN DURUMUNDA BİRLEŞMEDEN ÖNCEKİ PARSELLERE AİT EMSAL ORANINA BU ALANLARIN İLAN 04/01/2017 Tarih ve 28 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile, Karaman 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan Notlarının tamamını kapsayacak şekilde aşağıda belirtildiği gibi değişiklik

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Geneyik ve Geneyik II Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlave İmar Planı Plan Açıklama Raporu İtirazların Değerlendirilmesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Kent

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000

KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000 KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000 1-12.10.1987 ONANLI MEVZİİ PLAN 155 PAFTA 1083 ADA 4-116-117 PARSELLER BLOK EBATLARI BELĠRLENMĠġ OLUP

Detaylı

TEPEBAŞI BELEDİYESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

TEPEBAŞI BELEDİYESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI TEPEBAŞI BELEDİYESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1-) Teşekkül Yapı: Bir yapı adasında cephe alınan yol boyunca yer alan ve 01.01.1998 tarihinde yürürlüğe giren "afet bölgelerinde yapılacak

Detaylı

PLAN NOTLARI GENEL HÜKÜMLER

PLAN NOTLARI GENEL HÜKÜMLER YEŞİLVADİ, HİPODROM-BAĞLARBAŞI, YEŞİLKENT MAHALLESİ, KAHVELİPINAR- GÜZELVADİ MAHALLESİ YEŞİLVADİ EK REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANLARI, PLAN NOTLARININ REVİZYONUNA İLİŞKİN PLAN ve TEKNİK GÖRÜŞ RAPORU Müdürlüğümüzce

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

ÇEKMEKÖY 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İLAVE İMAR PLANI NOTLARI

ÇEKMEKÖY 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İLAVE İMAR PLANI NOTLARI ÇEKMEKÖY 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İLAVE İMAR PLANI NOTLARI I. GENEL HÜKÜMLER 1. Planlama alanında İSKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği esaslarına göre uygulama yapılacaktır. 2. Kamu için ayrılan

Detaylı

TEKİRDAĞ 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI

TEKİRDAĞ 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI TEKİRDAĞ 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI 1. UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1.1. PLANLAMA ALANINDAKİ UYGULAMALAR İMAR PARSELİ ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR. 1.2. KAMU DONATI ALANLARI KAMU ELİNE

Detaylı

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık Mahallesi,

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ ÜSDÜDAR BOĞAZİÇİ GERİGÖRÜNÜM ve ETKİLENME BÖLGESİ KORUMA AMAÇLI REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( t.t. li)

1/1000 ÖLÇEKLİ ÜSDÜDAR BOĞAZİÇİ GERİGÖRÜNÜM ve ETKİLENME BÖLGESİ KORUMA AMAÇLI REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( t.t. li) 1/1000 ÖLÇEKLİ ÜSDÜDAR BOĞAZİÇİ GERİGÖRÜNÜM ve ETKİLENME BÖLGESİ KORUMA AMAÇLI REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (04.09.2013 t.t. li) UYGULAMA HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Boğaziçi Geri Görünüm

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, BURHANİYE İLÇESİ, GERİŞ MAHALLESİ, ADA 419, PARSEL 305 TE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ARALIK 2016 Balıkesir İli, Burhaniye

Detaylı

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, NARLI MAHALLESİ, 1353 VE 1466 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, Gemlik İlçesi, Narlı Mahallesi, 1353 Nolu Parsel ve 1466 Nolu Parsel toplam yüzölçümü,

Detaylı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/09/2016 Karar No 47 İMAR KOMİSYON RAPORU

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/09/2016 Karar No 47 İMAR KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-1: Elbasan Mahallesi 211 nolu parsele ait 1/1000 İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.08.2016 tarih E.3667 sayılı yazısında; İLGİ : 12.08.2016 tarih 32249 sayılı dilekçe. TALEP: Çatalca

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 13/11/2015-E.29064 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal, Orhantepe 183 pafta, 513 ada, 317 parsel. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.10.2015 tarih, 2015/27710 sayılı teklifi. BAŞKANLIK

Detaylı

SİVAS BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI

SİVAS BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI SİVAS BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI A- GENEL HÜKÜMLER 1- Bu plan hükümleri 1/5000 ölçekli nazım imar planının plan hükümleri ile bir bütündür. Bu plan ve plan hükümlerinde belirtilmeyen hususlarda

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 09/09/2005 Tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca Onanan Turizm Merkezi Alanı İçi KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1- Genel Hükümler 1.1. Bu plan ve plan hükümleri kapsamında

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2017/31 Tarih : 07.09.2017 KONUNUN ÖZÜ: 21.01.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planı Plan Notları, 09.06.2011 tasdik

Detaylı

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN 6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN BİLGİ NOTU Sayfa 1 / 15 GENEL BİLGİLER Tanıtım konusu

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 7. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 7. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 7. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan; plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile beraber bir bütündür. 1.2. Teknik ve sosyal altyapı alanları

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 1.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 1.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 1.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan; plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile beraber bir bütündür. 1.2. Teknik ve sosyal altyapı alanları

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL İSTANBUL İLİ BAHÇELİEVLER İLÇESİ YENİBOSNA MAHALLESİ 1542 ADA 35 NO LU PARSEL TANITIM DOKÜMANI Kasım 2010 1. TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. PLANLAMA TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ İstanbul Metropolü merkezler kademelenmesinde dengeleyici bir merkez olarak planlanan bu alan; İstanbul un batı yakasında özellikle Büyükdere-Levent-Maslak

Detaylı