SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 SERBEST MUHASEBECİLİK, 17 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

2 344

3 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 17 SER BEST MU HA SE BE C L K, SER BEST MU HA SE BE C MA L MÜ fia V R L K VE YE M N L MA L MÜ fia V R L K KA NU NU D S P L N YÖ NET ME L ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m lan m fl t r.) (De i flik lik, ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m lan m fl t r. Yü rür lük: ) B R N C BÖ LÜM GE NEL HÜ KÜM LER AMAÇ VE KAP SAM Mad de 1- Bu Yö net me li in ama c, mes lek men sup la r ve aday meslek men sup la r hak k n da, di sip lin ko vufl tur ma s ya p l ma s na ka rar ve recek yet ki li or gan la r, di sip lin ce za la r ver me ye yet ki li or gan la r, di sip lin ce za la r na kar fl ya p la cak iti raz la r n usul ve esas la r ve di sip lin le il gi li di er hu sus la r dü zen le mek tir. HU KU K DA YA NAK Mad de 2- Bu Yö net me lik, 3568 sa y l Ka nu nun 50. mad de si hük mü ne da ya n la rak ha z r lan m fl t r. TA NIM LAR Mad de 3- Bu Yö net me lik te ge çen; Ka nun: 3568 sa y l Ser best Mu ha se be ci lik, Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir lik ve Ye min li Ma li Mü fla vir lik Ka nu nu nu, Ba kan l k: Ma li ye Ba kan l n, Bir lik: ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan MEVZUAT SERİSİ 1 345

4 MESLEK HUKUKU Yö net me li in 1. mad de siy le de ifl ti ri len ta n m; Yü rür lük: ) Tür ki ye Ser best Mu hase be ci Ma li Mü fla vir ler ve Ye min li Ma li Mü fla virler Oda la r Bir li i ni (TÜR MOB), 1 Oda lar: Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler Oda la r ile Ye min li Ma li Mü fla vir ler Oda la r n, Mes lek Men su bu: Ser best Mu ha se be ci, Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ve Ye min li Ma li Mü fla vi ri, Aday Mes lek Men su bu: Mes lek men su bu ol mak için staj ya pan kim se yi, Müfl te ri: fl sa hi bi ni, ifa de eder. 1 Tan m n De iflmeden önceki flekli, Birlik: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler Odalar Birli ini, 346 MEVZUAT SERİSİ 1

5 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 17 K N C BÖ LÜM D S P L N CE ZA LA RI D S P L N CE ZA SI TÜR LE R Mad de 4 - Mes lek men sup la r na ve aday mes lek men supla r na uy gula na cak di sip lin ce za la r flun lar d r: a) Uyar ma: Mes lek men su bu na ve aday mes lek men su bu na, mes le in yürü tül me sin de da ha dik kat li dav ran ma s ge rek ti i nin ya z ile bil di ril me si dir. b) K na ma: Mes lek men su bu na ve aday mes lek men su bu na, gö revin de ve dav ra n fl la r n da ku sur lu ol du u nun ya z ile bil di ril me si dir. c) Ge çi ci ola rak mes le ki fa ali yet ten al koy ma: Mes le ki s fa t sak l kal mak ko flu luy la al t ay dan az, bir y l dan faz la ol ma mak üze re, mes le ki fa ali yet ten al koy ma d r. d) Ye min li s fa t n kal d r ma: Ye min li Ma li Mü fla vi rin ye min li s fa t n n kal d r l ma s ve müh rü nün ge ri al n ma s d r. e) Mes lek ten ç kar ma: Mes lek men su bu nun ruh sat na me si nin ge ri al na rak bir da ha mes le i yü rüt me si ne izin ve ril me me si dir. UYAR MA CE ZA SI Mad de 5- Uyar ma ce za s afla da ki du rum lar da uy gu la n r: a) ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yö net me li in 2. mad de siy le de ifl ti ri len bent; Yü rür lük: ) Müfl te ri le rin ifl le ri ne kar fl, ka y t s z ve il gi siz ka l n ma s, müfl te ri ler le mes le ki ko nu lar da ya p la cak söz lefl me hü küm le ri ne ay k r dav ran l ma s, söz lefl me nin ta raflar ca fesh edil me si ha lin de, ifl sa hi bi nin def ter ve belge le ri nin otuz gün için de de vir ve tes lim tu ta na dü zen le ye rek tes lim edil me me si (De vir ve tes lim ifl le mi nin ger çek le fle me di i nin mes lek men su bu ta ra f n dan Oda ya bil di ril me si du ru mu ha riç.), 2 2 Madde 5/a De iflmeden önceki flekli: Müflterilerin ifllerine karfl,kay ts z ve ilgisiz kal nmas, MEVZUAT SERİSİ 1 347

6 MESLEK HUKUKU b) Bir lik çe ya y m la nan, ge nel ge vs yö ner ge hü küm le ri ne ay k r, olarak, mes lek di sip li ni ni bo zu cu ha re ket ler de bu lu nul ma s, c) Aday mes lek men su bu nun, mes le in va kar ve onu ru ile ba daflma yan ifl ler yap ma s na ne den olun ma s ve ya bi le rek izin ve ril me si ve ya bu ey le me göz yu mul ma s, d) ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m lanan Yö net me li in 2. mad de siy le yü rür lük ten kal d r l d. Yü rür lük: ) 3 e) Ya sal dü zen le me le re uy gun ta be la as l ma ma s, f) ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yö net me li in 2. mad de siy le de ifl ti ri len bent; Yü rür lük: ) Müfl te ri bil di rim lis te le ri nin tam ve do ru ola rak Oda ya sü re sin de veril me me si, 4 g) Ka nun ve Yö net me lik ler de ön gö rü len sos yal so rum lu luk hü kümle ri ne uyul ma ma s, h) En az iki kez ya z ile is ten me si ne ra men, oda ai dat borç la r n n hak l ge rek çe ol mak s z n öden me me si, i) Ad res de i flik lik le ri nin, Ser best Mu ha se be ci, Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ve Ye min li Ma li Mü fla vir le rin Ça l fl ma Usul ve Esas la r Hak k n da Yö net me lik hü küm le ri ne uy gun ola rak sü re sin de bil di ril meme si, j) Mes le in yü rü tül me si es na s n da; gö re vi ile il gi si ol ma yan ko nu larda, ç kar ça t fl ma la r na ta raf olun ma s, k) ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yö net me li in 2. mad de siy le de ifl ti ri len bent; Yü rür lük: ) 3 Madde 5/d Kald r lmadan önceki flekli: Di er meslek mensubu hakk nda, ilgili kurulufllara as ls z ihbar veya flikayette bulunmas, 4 Madde 5/f De iflmeden önceki flekli: Müflteri bildirim listelerinin odaya verilmemesi, 348 MEVZUAT SERİSİ 1

7 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 17 Mes lek men sup la r n ca, Oda yö ne tim, de ne tim, di sip lin ku ru lu ta ra f ndan gö rev le ri ile il gi li ola rak is te nen her tür lü bel ge ve bil gi nin ve ril meme si, 5 l) ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yö net me li in 2. mad de siy le ek le nen bent; Yü rür lük: ) Bir di er mes lek men su bu nun ça l flan la r na her tür lü va s tay la mes lek ta fl n ve ya müfl te ri le ri nin ifl s r la r n ele ge çir me ye ve ya aç k la ma ya yö neltme si, m) ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yö net me li in 2. mad de siy le ek le nen bent; Yü rür lük: ) Yu ka r da sa y lan lar d fl n da, mes le in va kar ve onu ru na ay k r dav ra n fllar la, gö re vin ge rek tir di i gü ve ni sar s c ha re ket ler de bu lu nul ma s. KI NA MA CE ZA SI Mad de 6- K na ma ce za s, afla da ki du rum lar da uy gu la n r: a) ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yö net me li in 3. mad de siy le de ifl ti ri len bent; Yü rür lük: ) Üç y l l k bir dö nem için de uyar ma ce za s ge rek ti ren her han gi bir ey lemin yi ne len me si, 6 b) Mes lek men sup la r n ca, sa hip olun ma yan un van la r n kul la n l ma s, c) Ye min li Ma li Mü fla vir ler ce, ken di si nin, efli nin (bo flanm fl da hi ol sa) usul ve fü ruun dan bi ri nin ve üçün cü de re ce ye ka dar (bu de re ce da hil) ka in ve s h ri h s m la r n n ve ya bun la r n or tak ve ya yö ne ti min de ol dukla r fir ma la r n ifl le ri ne ba k l ma s ve ya hut bu ya k n l k ta ki ak ra ba la r n dan 5 Madde 5/k De iflmeden önceki flekli: Yukar da say lanlar d fl nda, mesle in vakar ve onuruna ayk r davran fllarla, görevin gerektirdi i güveni sars c hareketlerde bulunulmas. 6 Madde 6/a De iflmeden önceki flekli: Üç y ll k bir dönem içinde uyarma cezas gerektiren eylemlerin yinelenmesi MEVZUAT SERİSİ 1 349

8 MESLEK HUKUKU olan Ser best Mu ha se be ci le rin ve Ser best Muha se be ci Ma li Mü fla vir lerin bak t ifl le rin, tas dik edil me si, d) Mes lek men sup la r n ca, Ser best Mu ha se be ci, Ser best Mu ha se beci Ma li Mü fla vir ve Ye min li Ma li Mü fla vir le rin Ça l fl ma Usul ve Esas la r Hak k n da Yö net me lik te ön gö rü len ya z l hiz met söz lefl me si yap ma dan ifl ka bul edil me si; e) Mes lek men sup la r n ca; sah te ve ya içe ri i iti ba riy le ya n l t c bel ge düzen len di i res mi ku rum ve ku ru lufl lar ca sap ta nan ifl sa hip le ri nin (zo run lu ola rak Oda ta ra f n dan gö rev len dir me le ri ha riç), Oda lar ve Bir lik ta ra f ndan ila n n dan son ra def ter le ri nin tu tul ma s ve ifl le ri nin gö rül me si, f) Mes lek men sup la r n ca, rek lam ya sa na uyul ma ma s, g) ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yö net me li in 3. mad de siy le de ifl ti ri len bent; Yü rür lük: ) Mes lek men sup la r n ca, as ga ri üc ret ta ri fe sin de yer alan üc ret le rin al t nda ifl ka bul edil me si, üc ret yö net me li i ne ay k r ola rak, üc re ti ni tah sil et me di i hal de da ha son ra ki y l lar da iflin sür dü rül me si, 7 h) Üc ret Yö net me li i ne ay k r dav ran d için ifli ge ri ve ril mifl ve Oda ve Bir lik çe is mi ilan olun mufl ifl sa hip le ri nin (zo run lu ola rak Oda ta raf n dan gö rev len dir me ler ha riç) ifl le ri nin ka bul edil me si, i) Ça l flan lar lis te si ne kay dol ma dan un van kul la na rak, mes le ki fa aliyet te bu lu nul ma s, j) Ye min li Ma li Mü fla vir ler ce, ken di def ter le ri ha riç, defter tu tul ma s, mu ha se be bü ro su aç l ma s ve ya mu ha se be bü ro su na or tak olun ma s, k) Bafl ka bir mes lek men su bu ile söz lefl me si bu lu nan müflte ri le re, bi le rek ifl öne ril me si ve di er mes lek men su bu hak k n da olum suz yorum lar da bu lu nul ma s, l) Ay n un van sa hi bi mes lek men su bu nun so rum lulu un da ki ifl ler 7 Madde 6/g De iflmeden önceki flekli: Meslek mensuplar nca, asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlerin alt nda ifl kabul edilmesi, 350 MEVZUAT SERİSİ 1

9 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 17 le il gi li, gö rev ve so rum lu luk al ma dan, bir bafl ka mes lek men su bu nun gö rüfl bil dir me si, uy gu la ma la r hak k n da ifl sa hip le ri ne kar fl olum suz elefl ti ri ler yap ma s, m) Mes le in ge re i gi bi yü rü tül me si ni sa la ya cak flekil de; flu be nin ba l bu lun du u Oda n n ça l flan lar kü tü ü ne ka y t l so rum lu or tak görev len dir me den ve bu or tak sa y s n dan faz la flu be aç l ma s, n) Mes lek men sup la r n ca, ka s t ol mak s z n ge rek li özen ve ti tiz lik yete rin ce gös te ril me den; ya sal dü zen le me le re ve ilan olun mufl norm ve stan dart la ra ay k r ola rak be yan na me ve bil di rim le rin im za lan ma s, denet len me si ve tas dik edil me si, o) Oda ve Bir lik ku rul la r bafl kan ve üye le ri nin; bu gö rev le ri do la y s yla ka nun ve yö net me lik le re ay k r dav rand k la r n n tes pit edil me si, p) Ser best Mu ha se be ci ve Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ler ce; ça l flan lar kü tü ü ne ka y t ol ma dan bir den faz la be yan na me im za lan ma s, q) Bu Yö net me lik te yer al ma yan; 3568 sa y l Ka nu na ayk r di er eylem ler de bu lu nul ma s ve Bir lik çe ç ka r l m fl di er yö net me lik hü küm leri ne ve zo run lu mes lek ka rar la r na uyul ma ma s. r) ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yö net me li in 3. mad de siy le ek le nen bent; Yü rür lük: ) Bü ro Tes cil Bel ge si al n ma ma s, sü re sin de vi ze et ti ril me me si, s) ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yö net me li in 3. mad de siy le ek le nen bent; Yü rür lük: ) Bir lik Ge nel Ku ru lun ca be lir le nen bü ro stan dart la r na uyul ma ma s, aç lan ifl yer le ri nin ba m s z bü ro flek lin de ol ma ma s, bafl ka bir ser best mes lek fa ali ye ti ve ya ti ca ri fa ali yet ile iç içe ol ma s, ev ola rak kul la n lan ika met gâh la r n ay n za man da bü ro ola rak kul la n l ma s, bir mes lek mensu bu nun (or tak l k du ru mu ha riç) bir den faz la bü ro su nun ol ma s, fl) ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yö net me li in 3. mad de siy le ek le nen bent; Yü rür lük: ) MEVZUAT SERİSİ 1 351

10 MESLEK HUKUKU Sta j n ta mam la ya rak mes le i yap ma ya hak ka za nan mes lek men supla r n n, mes lek ruh sat la r n al d k la r ta rih ten iti ba ren iki y l geç me dik çe staj yap t k la r mes lek men sup la r n n r za s ol ma dan on la r n müfl te ri leri ne hiz met ver me si, t) ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yö net me li in 3. mad de siy le ek le nen bent; Yü rür lük: ) Mes lek men su bu nun, ken di si, hiz met le ri ve fa ali yet le ri hak k n da gerçek d fl ve ya ya n l t c aç k la ma lar da bu lun ma s, u) ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yö net me li in 3. mad de siy le ek le nen bent; Yü rür lük: ) Üçün cü ki fli le re üc ret ya da her han gi bir ç kar sa lan ma s ve ya va at edil me si su re ti ile ifl al n ma s, ü) ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yö net me li in 3. mad de siy le ek le nen bent; Yü rür lük: ) Mev zu at hü küm le ri nin em re di ci ku ral la r na ay k r dav ran mak su re ti ile re ka bet te avan taj ya ra t l ma s, v) ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yö net me li in 3. mad de siy le ek le nen bent; Yü rür lük: ) Di er mes lek men su bu hak k n da, il gi li ku ru lufl la ra as l s z ih bar ve ya fli ka yet te bu lu nul ma s, y) ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yö net me li in 3. mad de siy le ek le nen bent; Yü rür lük: ) Bir di er mes lek men su bu nun ça l flan la r na ve ve kil le ri ne on la r ifl le ri ni ye ri ne ge tirir ken yü küm lü lük le ri ne ay k r dav ran ma ya yö nel te bi le cek ç kar lar sa la ya rak ve ya öne re rek do ru dan ve ya do lay l ola rak men fa at sa la ma s. 352 MEVZUAT SERİSİ 1

11 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 17 GE Ç C OLA RAK MES LE K FA AL YET TEN ALI KOY MA CE ZA SI Mad de 7- ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de yay m la nan Yö net me li in 4. mad de siy le de ifl ti ri len mad de; Yü rür lük: ) 8 Ge çi ci ola rak mes le ki fa ali yet ten al koy ma ce za s, her bir ey lem için al t ay dan az, bir y l dan çok ol ma mak üze re afla da ki hal ler de uy gu la n r. a) Üç y l l k bir dö nem için de k na ma ce za s ge rek ti ren her han gi bir hal ve ey le min yi ne len me si. b) Ça l flan lar lis te sin de ka y t l bu lu nan mes lek mensup la r n ca sa hip olu nan un van la Ka nu nun 2. mad de sin de yer alan ifl le rin yü rü tül me si ama c y la ger çek ve ya tü zel ki fli le re ba l ve on la r n ifl yer le ri ne ba m l ola rak aç k ve ya giz li hiz met söz lefl me si ile ça l fl l ma s. c) Mes lek men sup la r n ca; mes lek men su bu ol ma yan ve ya mes le i yap ma la r ya sak lan m fl ki fli ler le Ka nun ve yö net me lik hü küm le ri ne ayk r ola rak ifl bir li i ya p l ma s. 8 Madde 7- De iflmeden önceki flekli: Geçici olarak mesleki faaliyetten al koyma cezas afla daki hallerde uygulan r: a) Üç y ll k bir dönem içinde k nama cezas gerektiren hallerin ve eylemlerin yinelenmesi, b) Çal flanlar listesinde kay tl bulunan meslek mensuplar nca sahip olunan unvanla Kanunun 2. maddesinde yer alan ifllerin yürütülmesi amac yla gerçek ve tüzel kifliler ba l ve onlar n iflyerlerine ba ml olarak aç k veya gizli hizmet sözleflmesi ile çal fl lmas, c) Meslek mensuplar nca mesle i yapmalar yasaklanm fl kiflilerle iflbirli i yap lmas, d) Ticari faaliyet yasa na uyulmamas, e) Meslek Mensuplar nca, beyanname ve bildirimlerin imzalanmas ve denetimi ile ilgili yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla, ilan olunmufl norm ve standartlara kasten ayk r davran lmas veya beyanname imzalama yetkisinin kasten gerçe e ayk r olarak kullan lmas. f) Yeminli Mali Müflavirlerce, tasdike iliflkin yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla, ilan olunmufl norm ve standartlara kasten ayk r davran lmas veya tasdik yetkisinin kasten gerçe e ayk r olarak kullan lmas, MEVZUAT SERİSİ 1 353

12 MESLEK HUKUKU d) Müfl te ri ler den mak buz dü zen le mek ve ya her tür lü yön tem ile topla d k la r pa ra ve ya pa ra hük mün de ki de er le ri ken di si ne ve ya bir baflka s na mal edil me si ve ya ema ne tin in kar edil me si. e) Ti ca ri fa ali yet ya sa na uyul ma ma s. f) Mes lek men sup la r n ca, be yan na me ve bil di rim le rin im za lan ma s ve de ne ti mi ile il gi li ya sal dü zen le me ler de ki il ke ve ku ral lar la, ilan olun mufl norm ve stan dart la ra kas ten ay k r dav ra n l ma s ve ya be yan na me imza la ma ve de ne tim yet ki si nin kas ten ger çe e ay k r ola rak kul lan l ma s. g) Ye min li ma li mü fla vir ler ce, tas di ke ilifl kin ya sal dü zen le me ler de ki ilke ve ku ral lar la, ilan olun mufl norm ve stan dart la ra kas ten ay k r dav ra n lma s ve ya tas dik yet ki si nin kas ten ger çe e ay k r ola rak kul la n l ma s. h) Ge çi ci ola rak mes le ki fa ali yet ten al koy ma ce za s ke sin lefl ti i halde, mes le ki fa ali ye te do ru dan de vam edil me si. YE M N L SI FA TI NI KAL DIR MA CE ZA SI Mad de 8- Ye min li Ma li Mü fla vir le rin, mü ker rer fle kil de, tas di ke ilifl kin ya sal dü zen le me ler de ki il ke ve ku ral lar la, ilan olun mufl norm ve standart la ra kas ten ay k r davran d k la r n n ve ya tas dik yet ki le ri ni mü kerre ren kas ten ger çe e ay k r ola rak kut lan d k la r n n an la fl l ma s ve bu du ru mun mah ke me ka ra r ile ke sin lefl me si ha lin de, Ye min li s fa t n kald r ma ce za s ve ri lir ve mü hü rü ge ri al n r: MES LEK TEN ÇI KAR MA CE ZA SI Mad de 9- Mes lek ten ç kar ma ce za s afla da ki hal ler de uy gu la n r: a) Befl y l l k dö nem için de iki de fa mes le ki fa ali yet le ri al koy ma ce za s ile ce za lan d r l ma s n dan son ra bu ce za y ge rek ti ren ey le min ye ni den ifllen me si, b) Mes le in yü rü tül me si s ra s n da, mes lek do la y s y la ifl le nen suç lardan do la y a r ha pis ce za s ile ce za lan d r l m fl olun ma s, 354 MEVZUAT SERİSİ 1

13 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 17 c) Mes lek men sup la r n n kas ten ver gi z ya na se be bi yet ver dik le ri nin mah ke me ka ra r ile ke sin lefl me si, d) ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yö net me li in 5. mad de siy le de ifl ti ri len bent; Yü rür lük: ) 9 Mes lek ruh sat na me si nin bir bafl ka s na ki ra ya ve ril me si, her han gi bir fle kil de bir bafl ka s na kul lan d r l ma s ve ya mes lek men su bu nun mes leki ko nu lar da ki yet ki le ri ni ge nel ve kâ let na me ve/ve ya dü zen le me flek linde ve kâ let na me ile ve ya mu va za a yo luy la ya hut da bafl ka ka nun lar da ki dü zen le me le ri kö tü ye kul la na rak, mes le i ni biz zat yap ma y p, yet ki le ri ni de vam l ya da ge çi ci ola rak mes lek men su bu ol ma yan ki fli le re kul land r ma s, ken di ad na müfl te ri ka bul et me si ne, res mi bel ge ler de mü hür ya da ka fle si nin kul la n l ma s na izin ve ril me si. e) Bafl ka mes lek men sup la r n n ad ve un van la r kul la n la rak, be yanna me dü zen len me si ve im za lan ma s, f) Mes lek men sup la r n n Ka nu nun 4. mad de sin de ki ko flul la r ta fl mama s ve ya bu ko flul la r n son ra dan kay be dil me si. g) ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yö net me li in 5. mad de siy le ek le nen bent; Yü rür lük: ) Af fa u ra m fl, er te len mifl ve ya pa ra ya çev ril mifl ol sa da hi Ka nu nun 4. mad de sin de say lan suç lar dan bi ri ile hü küm giy mifl olun ma s. ADAY MES LEK MEN SUP LA RI NIN D S P L N ESAS LA RI Mad de 10- Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir lik ve Ser best Mu ha sebe ci lik Staj Yö net me li i uya r n ca, Ka nu nun ve bu Yö net me li in mes lek men sup la r hak k n da dü zen le mifl ol du u di sip lin esas la r aday mes lek men supla r na da uy gu la n r. 9 Madde 9/d De iflmeden önceki flekli: Meslek ruhsatnamesinin bir baflkas na kiraya verilmesi veya herhangi bir fleklide bir baflkas na kulland r lmas, MEVZUAT SERİSİ 1 355

14 MESLEK HUKUKU D S P L N CE ZA LA RIN DA FARK LI UY GU LA MA Mad de 11- Üç y l l k bir dö nem için de iki ve ya da ha faz la di sip lin ceza s n ge rek ti ren dav ra n fl ta bu lu nan mes lek men su bu na her ye ni su çu için bir ön ce kin den da ha a r ce za uy gu la na bi lir. An cak, di sip lin ce za s ke sin le flip il gi li ye bil di ril dik ten son ra, ay n ce za y ge rek ti ren bir ey le min yi ne len me si du ru mun da bir üst ce za uy gu la n r. Di sip lin ku rul la r, her iki du rum da da; yap t k la r in ce le me ler so nu cu bir de re ce a r ve ya bir de re ce ha fif di sip lin ce za s uy gu la ma s na ka rar ve re bi lir ler. D S P L N CE ZA LA RI NIN UY GU LAN MA SI Mad de 12- Di sip lin ce za la r ke sin lefl me ta ri hin den iti ba ren il gi li oda yö ne tim ku ru lu bafl kan l n ca uy gu la n r. Oda di sip lin ku ru lu ka rar la r n n bi rer onay l ör ne i, ka rar ta ri hin den iti ba ren 30 gün içe ri sin de Bir lik Disip lin Ku ru lu Bafl kan l na gön de ri lir. ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yö net me li in 6. mad de siy le de ifl ti ri len f k ra; Yü rür lük: ) 10 Uyar ma ve k na ma ce za la r ha riç di er di sip lin ce za la r ; Ma li ye Ba kan l ile di er il gi li ku rum ve ku ru lufl la ra du yu ru lur. Du yu ru ya p lan il gi li ku rum ve ku ru lufl lar ge rek li ön lem le ri al r lar. Ge çi ci ola rak mes le ki fa ali yet ten al koy ma, mes lek ten ç kar ma ve ye min li s fa t n n kal d r l ma s ce za la r ; Res mi Ga ze te de ve mes lek men su bu nun ba l ol du u Oda ve Bir lik in ter net say fa s n da ya y m la n r ve yö re sin de uy gun araç lar la ilan olu nur. Di sip lin ce za la r, mes lek mensu bu nun dos ya s n da sak la n r. 10 Madde 12 /ikinci f kran n De iflmeden önceki flekli: Uyarma ve k nama cezalar hariç di er disiplin cezalar ; Maliye Bakanl ile di er ilgili kurum ve kurulufllara duyurulur. Duyuru yap lan ilgili kurum ve kurulufllar gerekli önlemleri al rlar. Geçici olarak mesleki faaliyetten al koyma, meslekten ç karma ve yeminli s fat n kald rma cezalar ; Resmi Gazete ve yöresinde uygun araçlarla ilan olunur. Disiplin cezalar, meslek mensubunun dosyas nda saklan r. 356 MEVZUAT SERİSİ 1

15 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 17 Ge çi ci ola rak mes le ki fa ali yet ten al koy ma, mes lek ten ç kar ma ve ya ye min li s fa t n n kal d r l ma s ce za s n alan mes lek men su bu; elin de ki ifl le ri ni, ce za n n ke sin lefl me ta ri hin den iti ba ren 60 gün içe ri sin de ba l bu lun du u oda ya tes lim eder. Oda bu ifl ve ya def ter ve bel ge le ri ifl sahip le ri ne ge ri ve rir. fl sa hip le ri nin is te i ha lin de; Oda yö ne tim ku rulun ca gö rev len di ri le cek bir mes lek men su bu na, bu ifl ve ya def ter ve bel ge ler tes lim edi lir. ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yönet me li in 6. mad de siy le de ifl ti ri len f k ra; Yü rür lük: ) 11 Ge çi ci ola rak mes le ki fa ali yet ten al koy ma, ye min li s fa t n n kal d r l ma s ve mes lek ten ç kar ma ce za la r n n, bu Yö net me li in 29.mad de si ne göre ke sin lefl me sin den son ra Ser best Mu ha se be ci, Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir ve Ye min li ma li mü fla vir ler ifl ka bul ede mez ve mü hür ya da ka fle kul la na maz lar. Bu ko nu da Oda lar ca, Ma li ye Ba kan l ile di er il gi li ku rum ve ku ru lufl la ra bil di rim ya p l d k tan son ra ön lem ola rak Ye min li Ma li Mü fla vi rin mü hür le ri nin, Ser best Mu ha se be ci ve Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir le rin ise ruh sat la r n n ve ka fle le ri nin ge ri al nma s sa la n r. ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yö net me li in 6. mad de siy le ek le nen f k ra; Yü rür lük: ) Mes le ki fa ali yet ten al koy ma, ye min li s fa t n n kal d r l ma s ve mes lek ten ç kar ma ce za la r n n yar g or gan la r n ca ip tal edil me si nin ke sin lefl me si 11 Madde 12/ dördüncü f kran n De iflmeden önceki flekli: Uyarma ve k nama cezalar d fl ndaki geçici olarak mesleki faaliyetten al koyma, yeminli s fat n n kald r lmas ve meslekten ç karma cezalar n n, bu Yönetmeli in 29. maddesine göre kesinleflmesinden sonra Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müflavir ve Yeminli Mali Müflavirler ifl kabul edemez ve mühür kullanamazlar. Bu konuda odalarca Maliye Bakanl ile di er ilgili kurum ve kurulufllara bildirim yap ld ktan sonra önlem olarak Yeminli Mali Müflavirin mühürlerinin, Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlerin ise ruhsatlar n n geri al nmas sa lan r. MEVZUAT SERİSİ 1 357

16 MESLEK HUKUKU ve il gi li nin is te mi hâ lin de du rum il gi li ku rum ve ku ru lufl la ra bil di ri le rek Oda ve Bir lik in ter net say fa s n da ya y m la n r. D S P L N CE ZA LA RI LE L G L YA SAK LA RA UY MA MA Mad de 13- Mes lek ten ç ka r lan lar, ye min li s fa t kal d r lan lar ve ge çi ci ola rak mes le ki fa ali yet ten al ko nu lan lar; bu ya sak la r n ge rek le ri ni der hal ye ri ne ge ti rir ler. Bu ge rek le ri ye ri ne ge tir me yen ler hak k n da oda lar ve ya Bir lik ta ra f n dan Cum hu ri yet Sav c l na suç du yu ru sun da bu lu nu lur. 358 MEVZUAT SERİSİ 1

17 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 17 ÜÇÜN CÜ BÖ LÜM D S P L N KO VUfi TUR MA SI GE NEL HÜ KÜM LER Mad de 14- ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de yay m la nan Yö net me li in 7. mad de siy le de ifl ti ri len mad de; Yü rür lük: ) 12 Mes lek onu ru na ve ya mes le ki stan dart la ra ay k r eylem ve dav ra n fl lar da bu lu nan lar la, gö rev le ri ni yap ma yan ve ya ku sur lu ola rak ya pan ve ya hut gö re vi nin ge rek tir di i gü ve ni sar s c ha re ket lerde bu lu nan mes lek men sup la r ve aday mes lek men sup la r hak k n da; mu ha se be ve mü fla vir lik hiz met le ri nin ge re i gi bi yü rü tül me si ama c ile du ru mun ni te li i ne ve a r l k de re ce si ne gö re Ka nun da ya z l di sip lin ce za la r uy gu la n r. Mes lek men su bu nun mes lek ten ay r l ma s ve Oda dan kay d n n si linme si, mes le i ifa s ra s n da ki ey lem ve dav ra n fl la r n dan do la y di sip lin ko vufl tur ma s ya p l ma s na en gel de il dir. SO RUfi TUR MA Mad de 15- Mes lek men sup la r hak k n da so rufl tur ma: a) l gi li nin ih bar ve fli ka ye ti, b) l gi li oda ku rul la r n dan her han gi bi ri nin is te i, c) Bir lik Ku rul la r n dan her han gi bi ri nin is te i, d) So rum lu gö rü len oda ve ya bir lik ku rul bafl kan ve üye le ri hak k n da; il gi li oda ve ya Bir lik Ge nel Ku ru lu nun ka ra r, üze ri ne ya p l r. 12 Madde 14- De iflmeden önceki flekli: Meslek onuruna veya mesleki standartlara ayk r eylem ve davran fllarda bulunanlarla, görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan veyahut görevinin gerektirdi i güveni sars c hareketlerde bulunan meslek mensuplar hakk nda; muhasebe ve müflavirlik hizmetlerinin gere i gibi yürütülmesi amac ile durumun niteli ine ve a rl k derecesine göre kanunda yaz l disiplin cezalar uygulan r. MEVZUAT SERİSİ 1 359

18 MESLEK HUKUKU ODA VE B R L K KU RU LU ÜYE LE R HAK KIN DA SO RUfi TUR MA Mad de 16- Oda ku rul la r n n bafl kan ve üye le ri hak k n da (bu gö rev le ri ile il gi li ola rak), il gi li oda ge nel ku ru lu nun di sip lin so rufl tur ma s na ka rar ver me si ha lin de; bu oda n n di sip lin ku ru lu, Ka nun ve bu Yö net me lik hüküm le ri ne gö re ge rek li in ce le me ve arafl t r ma la r ya pa rak ka ra r n ve rir. Bir lik ku rul la r bafl kan ve üye le ri hak k n da ya p la cak so rufl tur ma ise, Bir lik Ge nel Ku ru lu nun ka ra r üze ri ne Bir lik Di sip lin Ku ru lu nca ya p larak ka ra ra ba la n r. H BAR VE fi KA YET Mad de 17- h bar ve ya fli ka yet söz lü ve ya ya z l ol mak üze re iki tür lü ya p l r. a) Söz lü ih bar ve ya fli ka yet: Her han gi bir ki fli nin oda ve ya bir lik kurul la r na bafl vu ra rak, hak k n da ih bar ve ya fli ka yet te bu lun du u mes lek men su bu nu be lir tip id di ala r n aç k la ma s ile ya p l m fl olur. b) Ya z l ih bar ve ya fli ka yet: Oda la ra ve ya Bir li e ve ri le cek di lek çe ile ya p l r. ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de yay m la nan Yö net me li in 8. mad de siy le ek le nen cüm le; Yü rür lük: ) h bar ve ya fli kâ yet te bu lu na n n kim li i, ad re si ve im za s bu lun ma yan ih bar ve fli kâ yet ler ifl le me ko nul maz. Her iki du rum da da bafl vu ran ki fli nin aç k kim li i ve ad re si, ih bar ve ya fli ka yet olu nan mes lek men su bu nun kim li i, ih bar ve ya fli ka yet ko nu su, mad di olay lar ve ih bar gü nü nün be lir til me si zo run lu dur. Söz lü ih bar ve ya fli ka yet te ay n hu sus lar oda ve ya bir lik ku rul la r bafl kan la r ve ya ku rul üye le rin den bi ri ile ih bar ve ya fli ka yet te bu lu nan ki fli ta ra f n dan im za la na cak bir tu ta nak ta gös te ri lir. Bir lik ku rul la r na ya p lan söz lü ve ya ya z l ih bar ve fli ka yet ler ge rek li gö rü lür se 30 gün için de il gi li oda ya gön de ri lir. 360 MEVZUAT SERİSİ 1

19 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 17 LK N CE LE ME Mad de 18- ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de yay m la nan Yö net me li in 9. mad de siy le de ifl ti ri len f k ra; Yü rür lük: ) 13 l gi li Oda yö ne tim ku ru lu, ive di du rum lar ha riç ol mak üzere, ih bar, fli kâ yet ve ya is tem ko nu su nun bil di ril me sin den iti ba ren en geç iki ay için de ih bar, fli kâ yet ve ya is tem ko nu su nu in ce le mek zo run da d r. h bar ve ya fli ka yet te bu lu na n n kim li i, ad re si ve im za s bu lun ma yan ih bar ve fli ka yet ler ifl le me ko nul maz. fiu ka dar ki; Oda yö ne tim ku ru lu ge rek gör dü ü du rum lar da, ih bar ve ya fli ka yet ko nu su hak k n da ken dili in den so rufl tur ma ya pa bi lir. SO RUfi TUR MA YA PIL MA SI Mad de 19- ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yö net me li in 10. mad de siy le de ifl ti ri len mad de; Yürür lük: ) 14 fii kâ yet ve ya ih bar ve ya hut is tek ko nu su olan 13 Madde 18 /birinci f kran n De iflmeden önceki flekli: lgili da yönetim kurulu, ivedi durumlar hariç olmak üzere, ihbar, flikayet veya istem konusunun bildirilmesinden sonra gelen ilk toplant s nda ihbar, flikayet veya istem konusunun bildirilmesinden sonra gelen ilk toplant s nda ihbar flikayet veya istem konusunu incelemek zorundad r. 14 Madde 19 / De iflmeden önceki flekli: fiikayet veya ihbar veyahut istek konusu olan hususlar, ilgili oda yönetim kurulunun; üyeleri aras ndan görevlendirece i bir veya birkaç kifli taraf ndan incelenir. Bu üye veya üyeler kan tlar toplar, ihbar veya flikayette bulunanlar ve hakk nda ihbar veya flikayet yap lan meslek mensubunu dinlemek üzere, süre belirler ve bu sürenin ilgililere duyurulmas n sa lar. Görevli üye bu süre dolana kadar veya sürenin dolmas ndan sonra da gerekli görece i kimselerin ifadelerini alabilir, gerekli gördü ü defter ve belgeleri inceleyebilir. Görevli üye veya üyeler yapt incelemeler sonucunda düzenleyece i raporu; oda yönetim kuruluna verir. Oda yönetim kurulu; soruflturma raporunu eksik görürse, raporu düzenleyen üyeyi veya baflka üyeleri eksikli i tamamlatt rmak üzere görevlendirebilir. Tamamlanan soruflturma raporu yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde disiplin kuruluna gönderilir. MEVZUAT SERİSİ 1 361

20 MESLEK HUKUKU hu sus lar; il gi li Oda yö ne tim ku ru lu nun; üye le ri ara s n dan gö rev len di rece i bir ve ya bir kaç ki fli ta ra f n dan in ce le nip so rufl tu ru lur. Oda yö ne tim ku ru lu, ge rek li gör dü ü hâl ler de di sip lin so rufl tur ma la r n Oda üye le ri ara s n dan gö rev len di re ce i ki fli ler ma ri fe ti ile de yap t r la bi lir. So rufl tur ma ile gö rev len di ri len ler ka n t la r top lar, ih bar ve ya fli kâ yet te bu lu nan la r ve hak k n da ih bar ve ya fli kâ yet ya p lan mes lek men su bunu din le mek üze re sü re be lir ler ve bu sü re nin il gi li le re du yu rul ma s n sa lar. Gö rev li ki fli ve ya ki fli ler, bu sü re do la na ka dar ve ya sü re nin dol mas n dan son ra da ge rek li gö re ce i kim se le rin ifa de le ri ni ala bi lir, ge rek li gör dü ü def ter ve bel ge le ri in ce le ye bi lir. Oda ya bil dir di i ad res le ri ne teb li gat ya p la ma yan mes lek men su bu hak k n da dos ya üze rin den ya p lan in ce le me üze ri ne ye ti ni lir. Gö rev li ki fli ve ya ki fli ler; ya p lan in ce le me ler le bir lik te, hak k n da sorufl tur ma ya p lan mes lek men su bu nu da din le dik ten ve ya din le mek için ve ri len sü re dol duk tan ve ya hut da Oda ya bil dir di i ad res le ri ne teb li gat ya p la ma ma s ne de niy le mes lek men su bu na ula fl la ma ma s du ru munda dos ya y bir ra por la; Oda yö ne tim ku ru lu na ve rir. Gö rev li ki fli ve ya ki fli ler; Oda yö ne ti mi ara c l ile so rufl tur ma mak sad y la her tür lü ad lî ve ida rî mer ci ler den bil gi ve bel ge is te ye bi lir ler, il gi li dos ya la r ve ya ör nek le ri ni is te yip, in ce le ye bi lir ler. Oda yö ne tim ku ru lu; so rufl tur ma ra po ru nu ek sik gö rür se, ra po ru dü zen le ye ni ve ya bafl ka ki fli le ri ek sik li i ta mamlat t r mak üze re gö revlen di re bi lir. Ta mam la nan so rufl tur ma ra po ru yö ne tim ku ru lun ca uy gun gö rül me si hâ lin de di sip lin ku ru lu na gön de ri lir. Ancak, yönetim kurulu bu madde gere ince yapm fl oldu u soruflturma ve kovuflturmay ihbar, flikayet veya istek tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde sonuçland r r. Genel kurullar n iste i soruflturmalar ilgili disiplin kurulu yapar. 362 MEVZUAT SERİSİ 1

21 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 17 An cak, yö ne tim ku ru lu bu mad de ge re in ce yap m fl ol du u so rufl turma ve ko vufl tur ma y ih bar, fli kâ yet ve ya is tek ta ri hin den iti ba ren en geç al t ay için de so nuç land r r. Ge nel ku rul la r n is te di i so rufl tur ma la r il gi li di sip lin ku ru lu ya par. D S P L N KO VUfi TUR MA SI BAfi LA TIL MA SI NA YER OL MA DI I NA L fi K N KA RAR Mad de 20- l gi li oda yö ne tim ku ru lu ve ya di sip lin ku rul la r dos ya y ve ra po ru in ce le ye rek, hak k n da fli ka yet ve ya ih bar da bu lu nu lan mes lek men su bu için di sip lin ko vufl tur ma s bafl la t l ma s na yer ol ma d na iliflkin ka rar ve re bi lir. Bu ka rar da ih bar ve ya fli ka yet te bu lu na n n ad ve ad re si, fli ka yet olunan mes lek men su bu kim li i, at l olan ey lem ve ka n t lar ile ge rek çe gös te ri lir. Di sip lin ko vufl tur ma s na yer ol ma d na ilifl kin oda yö ne tim ve ya disip lin ku ru lu ka ra r ; hak k n da so rufl tur ma aç l m fl mes lek men su bu na ve var sa ih bar, fli ka yet ve ya is tem de bu lu na na, so rufl tur ma ta ri hin den iti ba ren en geç 3 ay içe ri sin de ya z l ola rak bil di ri lir. D S P L N SO RUfi TUR MA SI NA VE KO VUfi TUR MA YA YER OL MA DI I NA L fi K N KA RAR LA RA T RAZ Mad de 21- l gi li oda yö ne tim ku ru lu ve ya di sip lin ku rul la r n n, ko vufltur ma ya yer ol ma d na ilifl kin ka rar la r na kar fl ; bu ka rar la r n bil di rim ta ri hin den iti ba ren 30 gün için de fli ka yet çi ta ra f n dan Bir lik Di sip lin Kuru lu na iti raz edi le bi lir. Oda Yö ne tim Ku ru lun ca ko vufl tur ma aç l ma s ge rek li gö rü len hal lerde Oda Di sip lin Ku ru lun ca so rufl tur ma ya yer ol ma d na ka rar ve ril di i tak dir de, Yö ne tim Ku ru lu ta ra f n dan bil di rim ta ri hin den iti ba ren 30 gün için de Bir lik Di sip lin Ku ru lu na iti raz edi le bi lir. MEVZUAT SERİSİ 1 363

22 MESLEK HUKUKU Bir lik Di sip lin Ku ru lu ta ra f n dan dos ya üze rin de ya p la cak in ce le me so nun da fli ka yet, ih bar ve ya is tem ko nu su in ce le me ye de er gö rü lür se, il gi li oda yö ne tim ve ya di sip lin ku ru lu ka ra r kal d r la rak, di sip lin ko vufltur ma s aç l ma s için dos ya tek rar il gi li oda ya gön de ri lir. Bir lik Di sip lin Ku ru lu nun bu ka ra r ke sin dir. Bir lik Di sip lin Ku ru lu ta ra f n dan fli ka yet çi nin iti ra z red edi lir se fli kayet çi red ka ra r na kar fl ida ri yar g mer cii ne bafl vu ra bi lir. DOS YA NIN D S P L N KU RU LU NA GÖN DE R L ME S Mad de 22- l gi li oda yö ne tim ku ru lu nun di sip lin ko vufl tur ma aç l mas na ka rar ver me si ha lin de, ko vufl-tur ma dos ya s der hal di sip lin ku rulu na gön de ri lir. ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yönet me li in 11. mad de siy le ek le nen cüm le; Yü rür lük: ) Di sip lin ku ru lu na gön de ri len dos ya için de fli kâ yet edi len mes lek men su bu ve ya aday mes lek men su bu nun si ci li de bu lu nur. l gi li di sip lin ku ru lu; hak k n da di sip lin ce za s is te ni len mes lek mensu bu nun sa vun ma s n al d k tan ve ya sa vun ma için ve ri len sü re bit tik ten son ra in ce le me si ni ev rak üze rin de ya par. fiu ka dar ki, mes lek men subu nun is te mi ve ya di sip lin ku ru lu nun uy gun gör me si ha lin de in ce le me du rufl ma l ola rak ya p l r. Du rufl ma gün ve saa ti en az 15 gün ön ce il gili ye bil di ri lir. l gi li nin ça r ya uy ma ma s ha lin de du rufl ma n n g ya b n da ya p la ca be lir ti lir. Du rufl ma giz li olur. ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yönet me li in 11. mad de siy le de ifl ti ri len f k ra; Yü rür lük: ) 15 Oda di sip lin ku ru lu in ce le me yi ive di lik le ve her hâl de ka ra r n ken di si ne 15 Madde 22/üçüncü f kran n De iflmeden önceki flekli : Oda disiplin kurulu incelemeyi ivedilikle ve her halde karar n kendisine gelifl tarihinden itibaren en geç alt ay içinde sonuçland rmak zorundad r. Ceza sonucunun beklenmesini gerektiren haller sakl d r. 364 MEVZUAT SERİSİ 1

23 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 17 ge lifl ta ri hin den iti ba ren en geç bir y l için de so nuç lan d r mak zo run dad r. Ce za da va s n n so nu cu nun bek len me si ni ge rek ti ren hâl ler sak l d r. MES LEK MEN SU BU NUN SA VUN MA SI NIN ALIN MA SI VE GI YAP TA DU RUfi MA Mad de 23- Mes lek men su bu nun ve aday mes lek men su bunun savun ma s al n ma dan di sip lin ce za s ve ri le mez. Yet ki li di sip lin ku ru lu nun 15 gün den az ol ma mak üze re bil di rim hü küm le ri ne gö re ver di i sü re için de sa vun ma yap ma yan lar; sa vun ma hak k n dan vaz geç mifl sa y l rlar. Sa vun ma hak k n dan vaz geç mifl sa y lan mes lek men sup la r hak k n da g ya b n da du rufl ma ya p l r. fiu ka dar ki; du rufl ma ya gel me di i tak dir de du rufl ma n n g ya b n da ya p la ca n n da ve ti ye ye ya z l ma s flart t r. KA NIT LA RIN GÖS TE R L ME S VE N CE LEN ME S Mad de 24- Di sip lin ku ru lu; ka n t la r n gös te ril me ve in ce len me flek li ni ser best çe be lir ler. TA NIK VE B L R K fi LE R N D N LEN ME S Mad de 25- Ta n k ve bi lir ki fli le rin du rufl ma ya ça r l ma s ve ya yet ki lendir me yo lu ile din len me si ve ya hut ya z l ifa de le rin okun ma s ile ye ti nilme si ko nu la r n da il gi li di sip lin ku ru lu nun tak dir hak k mev cut tur. An cak bir ola y n ka n t, yal n z bir ta n n flah si bil gi sin den iba ret ise; bu ta n k her hal de din le nir. DU RUfi MA TU TA NA I Mad de 26- Du rufl ma tu ta na di sip lin ku ru lu bafl ka n n n gö rev len diri le ce i bir üye ve ya yaz man ta ra f n dan tu tu lur. Du rufl ma d fl n da din lenen le re ait tu ta nak la r n du rufl ma da okun ma s zo run lu dur. MEVZUAT SERİSİ 1 365

24 MESLEK HUKUKU MEV CUT KA NIT LA RA GÖ RE KA RAR VE R L ME S Mad de 27- Di sip lin ku ru lu; ça r yap t ki fli le rin ça r ya uy ma ma s ve ya bil gi ver mek ten ka ç n ma s ya hut bi li nen ad res le rin de bu lun mama s ne de niy le bil gi ve ifa de le ri ni alama d hal ler de mev cut ka n t la ra gö re ka rar ve re bi lir. ODA D S P L N KU RU LU KA RAR LA RI NA T RAZ Mad de 28- Oda di sip lin ku ru lu nun ka rar la r na kar fl il gi li ler bil di rim ta ri hin den iti ba ren 30 gün için de il gi li oda ara c l ile ve ya do ru dan Bir lik Di sip lin Ku ru lu na iti raz ede bi lir ler. ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yö net me li in 12. mad de siy le ek le nen cüm le; Yü rür lük: ) Pos ta ile ya p lan iti raz lar da, iti raz di lek çe si nin ia de li ta ah hüt lü ola rak pos ta ya ve ril di i ta rih esas al n r. Bir lik Di sip lin Ku ru lu; iti ra za ko nu olan bu ka rar la r dos ya üze rin de ince ler. An cak ge çi ci ola rak mes le ki fa ali yet ten al koy ma, ye min li s fa t n n kal d r l ma s ve mes lek ten ç karma ce za la r na ilifl kin di sip lin ku ru lu karar la r n n in ce len me si s ra s n da il gi li mes lek men su bu nun is te i ha lin de ve ya ge rek gör dü ü tak dir de du rufl ma ya p l ma s na ka rar ve re bi lir. Bir lik Di sip lin Ku ru lu; in ce le me ko nu su ka ra r n onan ma s na ve ya kara r n bo zu la rak ko vufl tur ma n n de rin leflti ril me si için il gi li oda ya dos yan n ge ri gön de ril me si ne ka rar ve re bi lir. Ye ni den in ce le me ge rek tir meyen hal ler de Bir lik Di sip lin Ku ru lu; uy gun gör me di i ka ra r kal d ra rak iflin esa s hak k n da ka rar ve re bi lir ve ya ve ril mifl olan ka ra r dü zel te rek onay la ya bi lir. 366 MEVZUAT SERİSİ 1

25 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 17 KA RAR LA RIN KE S N LEfi ME S Mad de 29- ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yö net me li in 13. mad de siy le de ifl ti ri len mad de; Yürür lük: ) 16 Bir lik Di sip lin Ku ru lu na otuz gün için de iti raz edil me yen il gi li Oda Di sip lin Ku ru lu ka rar la r, iti raz sü re si nin ge çi ril me si ile ken di li in den ke sin le flir ve ge re i il gi li Oda ta ra f n dan der hal ye ri ne ge ti ri lir. Sü re sin de iti raz edi len dos ya lar da ise, Bir lik Di sip lin Ku ru lunun ver di i ka rar lar ke sin dir. An cak, Bir lik Di sip lin Ku ru lu nun iti raz la r n red di ne ait ka rar la r, Ma li ye Ba kan l n n ona y ile ke sin le flir. l gi li ler bu ka rar la ra kar fl, ka rar la r n ifl ve ya ika met gâh ad res le ri ne bil di rim ta rihin den iti ba ren ida ri yar g ya bafl vu ra bi lir ler. fiu ka dar ki; uyar ma ve k na ma ce za s na ilifl kin ka rar lar ke sin olup Ma li ye Ba kan l n n ona y na ta bi de il dir. CE ZA KO VUfi TUR MA SI NIN D S P L N CE ZA LA RI NA ET K S VE MES LEK MEN SUP LA RI HAK KIN DA TED B R KA RA RI VE R L ME S Mad de 30- Mes lek men su bu hak k n da bafl la m fl olan ce za ko vufl turma s ; di sip lin ifl lem ve ka rar la r n n uy gu lan ma s na en gel olufl tur maz. fiu ka dar ki; di sip lin ifl lem ve ka ra r na ko nu ola cak bir ey lem ve ifl lem de bu lun mufl olan mes lek men su bu hak k n da ay n ey lem ler den do la y Ceza Mah ke me sin de da va aç l m fl ise; di sip lin so rufl tur ma ve ko vufl tur ma da va n n so nu na ka dar bek le ti lir. Mes lek men su bu hak k n da aç lan ce za da va s ne de niy le di sip lin kovufl tur ma s bek le ti li yor sa di sip lin ku ru lu nun 22. mad de de ki ka rar verme sü re si, ce za da va s n n so nu cu ku ru la ula fla na ka dar ke si lir. 16 Madde 29 / De iflmeden önceki flekli: Birlik Disiplin Kurulunun verdi i kararlar kesindir. Ancak, Birlik Disiplin Kurulunun itirazlar n n reddine ait kararlar Maliye Bakanl n n onay ile kesinleflir. lgililer bu kararlara karfl, kararlar n ifl veya ikametgah adreslerine bildirim tarihinden itibaren idari yarg ya baflvurabilirler. MEVZUAT SERİSİ 1 367

26 MESLEK HUKUKU Fii li, ce za da va s na ko nu ol sun ve ya ol ma s n hak k n da Ge çi ci Olarak Mes le ki Fa ali yet ten Al koy ma ve ya Mes lek ten Ç kar ma ce za s n ge rek ti re cek ni te lik te bir ey lem den do la y ko vufl tur ma ya p lan mes lek men su bu; il gi li oda yö ne tim ku ru lu nun is te i ve bu is te in di sip lin kuru lun ca uy gun gö rül me si ve ya di sip lin ku ru lu nun ge rek li gör dü ü haller de, son ka rar ve ri le ne ka dar, ted bir ni te li in de ge çi ci ola rak mes le ki fa ali yet ten al ko nu la bi lir. Oda yö ne tim ku ru lu; so nu cu ken di le ri ne ulafl t r l m fl ol ma s ko flu luy la hü küm lü lük le so nuç la nan bir ce za da va s n n ko nu su nu olufl tu ran eylem den do la y ay r ca di sip lin so rufl tur ma s aç mak zo run da d r. AY NI EY LEM DEN DO LA YI YE N DEN N CE LE ME Mad de 31- Di sip lin ko vufl tur ma s aç l ma s na yer ol ma d na ilifl kin ka ra r n ko nu su nu olufl tu ran ey lem ler den do la y il gi li di sip lin ku ru lun ca ye ni den in ce le me ya p la bil me si için, ye ni ka n t la r n el de edil me si gerek li dir. D S P L N KU RU LU ÜYE LE R N N RED D VE ÇE K L ME Mad de 32- Di sip lin ku ru lu üye le ri; Ce za Mu ha ke me le ri Usu lü Ka nunun da ya z l se bep ler le red de di le bi lir ve ya du rufl ma dan çe ki le bi lir ler: Bun la r n ye ri ne ye dek üye ler ku rul la ra ka t l r lar. Red is te mi red di is tenen üye nin d fl n da ki üye le rin top lan ma s su re tiy le in ce le nir. Red ve ya çe kil me se be biy le di sip lin ku ru lu nun top la na ma ma s ha lin de yet ki li disip lin ku ru lu nu Bir lik be lir ler. KO VUfi TUR MA YET K S VE ZA MA NA fii MI Mad de 33- Ko vufl tur ma n n da yan d ih bar ve ya fli ka ye tin sa bit ol du u ve ya Cum hu ri yet Sav c s n n ko vufl tur ma is te min de bu lun du u yahut ko yufl tur ma y olufl tu ran ey lem ve dav ra n fl n re sen ha ber al n d 368 MEVZUAT SERİSİ 1

27 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 17 ta rih te mes lek men su bu han gi oda n n ça l flan lar lis te sin de ve ya mes lek kü tü ün de ka y t l ise; di sip lin ko vufl tur ma s na ka rar ver me ve ko vufltur ma y yü rüt me yet ki si il gi li oda ya ait tir. Oda bafl kan la r, yö ne tim ve di sip lin ku ru lu üye le ri; ken di le ri hak k n da bafl la t lan ko vufl tur ma lar la il gi li gö rüfl me ve ka rar la ra ka t la maz lar. Di sip lin ce za s n ge rek ti ren ey lem le rin ifl len me sin den iti ba ren befl y l geç mifl ise ko vufl tur ma ya p la maz. ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de ya y m la nan Yö net meli in 14. mad de siy le de ifl tiri len cüm le; Yü rür lük: ) 17 An cak, fli kayet di lek çe si nin Oda ka y t la r na gir di i ta rih ten iti ba ren za ma na fl m du rur. ( ta rih ve sa y l Res mi Ga ze te de yay m la nan Yö net me li in 14. mad de siy le ek le nen f k ra; Yü rür lük: ) Di sip lin ce za s n ge rek ti ren ey lem, ay n za man da suç tefl kil edi yor sa ve bu suç için Ka nun da ha uzun bir za ma na fl m sü re si ön gör müfl se, bu zama na fl m sü re si uy gu la n r. 17 Madde 33 /üçüncü f kran n De iflmeden önceki flekli: Ancak, olay n yönetim kurulan intikalinden sonra bu süre ifllemez. MEVZUAT SERİSİ 1 369

28 MESLEK HUKUKU DÖR DÜN CÜ BÖ LÜM SON HÜ KÜM LER B L D R M HÜ KÜM LE R Mad de 34- Bu Yö net me lik hü küm le ri ne gö re il gi li ye ya p l ma s ge reken her tür lü bil di rim ya z l ola rak il gi li nin biz zat ken di si ne ve ya bi li nen en son ad re si ne pos ta, kur ye, me mur ve ya no ter ara c l ile ya p l r. l gi li nin bi li nen ad re si nin yan l fl ve de ifl mifl ol ma s ve ya bi lin me me si ve ya hut bafl ka ca se bep ler den do la y bil di rim ya p l ma ola na bu lun mama s ha lin de, bu Yö net me lik hü küm le ri ne gö re ya p l ma s ge re ken bil dirim afla da ki fle kil de ya p l r. a) Bil di ri mi ya pa cak olan oda n n bu lun du u ilin be le di ye s n r la r içinde ç kan en az bir ga ze te de ya y n la n r. b) lan ya z s, bil di rim ya pa cak oda n n ilan koy ma ya uy gun gö rü lebi le cek bir ye re as l r. ( ta rih ve sa y l Res mi Gaze te de ya y m la nan Yö net me li in 15. mad de siy le ek le nen cüm le; Yü rür lük: ) Ay r ca, var sa in ter net say fa s n da ilan edi lir. c) Ga ze te ila n üze ri ne il gi li, ilan ta ri hin den iti ba ren 15 gün içe ri sin de bil di ri mi al mak için il gi li oda ya biz zat bafl vur ma m fl ise bil di rim ya p lm fl sa y l r. Bil di rim le il gi li bu mad de de be lir til me yen hu sus lar da Teb li gat Ka nu nu hü küm le ri uy gu la n r. KAL DI RI LAN YÖ NET ME L K Mad de ta rih li ve sa y l Res mi Ga ze te de yay m la nan Ser best Mu ha se be ci lik, Ser best Mu ha se be ci Ma li Mü fla vir lik ve Ye min li Ma li Mü fla vir lik Ka nu nu Di sip lin Yö net me li i yü rür lük ten kal d r l m fl t r. 370 MEVZUAT SERİSİ 1

29 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 17 YÜ RÜR LÜK Mad de 36- Bu Yö net me lik ya y m ta ri hin de yü rür lü e gi rer. ( ) YÜ RÜT ME Mad de 37- Bu Yö net me lik hü küm le ri ni Bir lik Yö ne tim Ku ru lu Baflka n yü rü tür. MEVZUAT SERİSİ 1 371

30 372

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 104 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

MESLEK HUKUKU. Yahya ARIKAN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

MESLEK HUKUKU. Yahya ARIKAN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MESLEK HUKUKU Yahya ARIKAN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSMMMO Mevzuat Yayınları 1 Grafik ve Uygulama: Evren Günay Bask ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS Ekonomik Rapor

M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS Ekonomik Rapor M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS 2 0 1 6 5.00 TL ISSN:1307-6620 Ekonomik Rapor m M B LAN ÇO Yıl : 23 Sa yı : 236 Ağustos 2016 TÜR MOB Adı na Sa hi bi ve Ge nel Ya y n Yö net me ni Na

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek 30 MALİ BORÇLAR *** 3.. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek olan borçlardır. 30 Mali Borçlar 14 32 Ticari Borçlar 33

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha...

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha... İÇİNDEKİLER Türkçe Çeviri Hakk nda.............................................................. 7 kinci Bask Hakk nda................................................................ 8 Sahada Dil Dokümantasyonu....................................................

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti m-kasim:layout 1 11/21/12 4:09 PM Page 1 Mimarl k Haftas Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti Mi

Detaylı

Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l Ekim 2011 Tarihleri Aras nda " nsan Hakk Olarak Mimarl k" Temas yla Kutlanacak

Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l Ekim 2011 Tarihleri Aras nda  nsan Hakk Olarak Mimarl k Temas yla Kutlanacak Mimarlık Haftası Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l 03-09 Ekim 2011 Tarihleri Aras nda " nsan Hakk Olarak Mimarl k" Temas yla Kutlanacak Her y l Ekim ay n n ilk pa zar te si gü

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

L BERAL MARX STE FAfi ST NASYONAL SOSYAL ST VE SOSYAL DEVLET

L BERAL MARX STE FAfi ST NASYONAL SOSYAL ST VE SOSYAL DEVLET Prof. Dr. AYFER GÖZE L BERAL MARX STE FAfi ST NASYONAL SOSYAL ST VE SOSYAL DEVLET Yedinci Basım Yay n No : 2328 Hukuk Dizisi : 1153 5. Bas m - Eylül - stanbul 2009 T pk 6. Bas m - Ekim - stanbul 2010 7.

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat )

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat ) Siyer i Nebî (Hazret i Peygamberin Hayat ) Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar /140 Meslekî Kitaplar/19 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Bask Kontrol: Mehmet Ali Soy Grafik Tasar m: Recep Kaya Bask : San

Detaylı

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti ta ra f n dan her y

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

Bir Ceza Yargılamasında Yapılan Hatalar

Bir Ceza Yargılamasında Yapılan Hatalar OLGU SUNUMU Bir Ceza Yargılamasında Yapılan Hatalar Dr. Jale BAFRA, a Dr. Gönül FİLOĞLU, b Dr. Havva ALTUNÇUL b a Sosyal Bilimler AD, b Fen Bilimleri AD, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, İSTANBUL

Detaylı

: Dr. Murat ATEŞ. Ölçme Değerlendirme Uzmanı : Hasan PEKTAŞ. : Ekoyay Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara Sertifika No: 19777

: Dr. Murat ATEŞ. Ölçme Değerlendirme Uzmanı : Hasan PEKTAŞ. : Ekoyay Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara Sertifika No: 19777 Her hakkı saklıdır ve EKOYAY Eğitim Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. ne aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz. Editör Dil Uzmanı Görsel Tasarımcı Program

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur:

Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur: Ge nel Ku rul Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur: 2. Dün ya sa va fl n dan bu ya na ya fla nan

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17 B R N C BÖ LÜM SES B L G S a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER Gazi Üniversitesi 17 1-ALFABE Tür ki ye Türk çe sinin alfabesinde 29 harf var d r. A a (a) ayakkab B b (be) bebek C

Detaylı

LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU

LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU Derleyen: Prof. Dr. M. Kamil YILDIRIM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 7. BASKI I Yayın No : 2538 Hukuk Dizisi : 1233 6. Bas ıdan Tıpkı 7. Baskı Ekim 2012

Detaylı

2 3 - - - 4 5 ORGANİZASYON ŞEMASI.......................... 9 1. ÜNİTE: PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM.............. 13 A. PS KOLOJ N N KONUSU................................ 14 B. PS KOLOJ N N B L M OLMA

Detaylı

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X.

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X. TEST 1 ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 40m a =3m/s 4m/s 3 1m/s 6m/s 4m/s ere göre yüzücünün hızı: = 5 m/s olur I yargı doğrudur a =3m/s y =4m/s + Hareketlilerin yere göre hızları; = 1 m/s = 6 m/s = 4 m/s olarak veriliyor

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar 3 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2009-2010 SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar Ağustos 2009 2 SU NUŞ Başa rıy la ta mam la dı ğı mız 2008 2009 ama tör fut bol se zo nu nun ar dın dan ye ni

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

1 FA RUK. Say fa n n üst k s m n da ya z l olan bi rin ci ve ikin ci mad de, üçün cü sü ka dar mü him de il dir. On lar mes le in umu mi tas vi -

1 FA RUK. Say fa n n üst k s m n da ya z l olan bi rin ci ve ikin ci mad de, üçün cü sü ka dar mü him de il dir. On lar mes le in umu mi tas vi - 1 FA RUK D Bi rin ci cüm le, ar d n dan ge le cek olan la ra k yas la da ha mü - him dir. Mes le i mi ze ad m atan me mur aday la r na ilk ifl ola rak bu nu ez ber le ti riz. D.M.A.O. Sa ha K la vu zu

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

2

2 2 3 4 Mustafa Kemal Atat rk 1881 Ð 1938 5 İÇİNDEKİLER ORGANİZASYON ŞEMASI........................................................... 9 ÖĞRETİM YILI BAŞLANGICI SOSYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ............

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

: EKOYAY Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara 2014

: EKOYAY Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara 2014 Editör Dil Uzman Görsel Tasar mc Program Gelifltirme Uzman : Dr. Metin OKTAY : Mustafa BEKTAŞ : Hüseyin Turhan SOLAK : Doç. Dr. Ali Murat SÜNBÜL Ölçme De erlendirme Uzman : Hasan PEKTAfi Rehberlik ve Geliflme

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 36 MAYIS 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 36 MAYIS 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 36 MAYIS 2006 06 Kongrelerle büyüyor güçleniyoruz 18 20 soruda Sosyal Güvenlik Reformu Belde ve ilçe kongrelerini geride b rakan AK PARTi de kinci Ola

Detaylı

Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II

Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II CUMHUR İNAN BİLEN Hesap Uzmanı VII. Tür ki ye'de Sos yal Har ca ma la rın Ge li şi mi, Ge lir Da

Detaylı