HELLEN VE ROMA TARİHİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HELLEN VE ROMA TARİHİ"

Transkript

1 2013 GÜZ R Kaş ile Kemer arasındaki kıyı şeridi açıklarında ortaya çıkarılan ve kargosunda Tunç Çağı na ait eşyaların bulunduğu batığın ve bulunduğu yerin adı ) Karakıyı B) Kemerburnu C) Uluburun D) Güvercinbatığı E) kbatıkburnu HELLEN VE ROM TRİHİ 5. Mora Yarımadasının ntik Çağ daki adı ) Khersonesos B) Khalkidike C) Peloponnesos D) Kerkyra E) Dodekanesa 2. Mykenai da sarayın giriş kapısında bulunan karşılıklı iki aslan figürünün yer aldığı sahnenin benzeri, nadolu da hangi merkezde bulunmaktadır? ) Boğazköy B) Troia C) Miletos D) lişar E) Kargamış 6. Herodotos un, sonradan 13. kent olarak Ionia ya dahil olduğunu söylediği kent ) Ephesos B) Miletos C) Magnesia D) Kolophon E) Smyrna 3. şağıdakilerden hangileri Miken merkezleridir? ) Malia ve Myrtos B) Troia ve Khania C) Tiryns ve Orkhomenos D) Rhodos ve Girit E) Santorini ve Melos 7. şağıdakilerden hangisi bir kent-devletinin özelliklerinden biri değildir? ) Siyasal bağımsızlık B) Ekonomik bağımsızlık C) Sikke basmak D) Kendi kanunlarını yapmak E) Dinsel özgürlük 4. şağıdakilerden hangileri Kyklad daları grubuna dahildir? ) Lesbos ve Khios B) Girit ve Rodos C) Imbros ve Tenedos D) Delos ve Paros E) Samos ve Kos 8. Ege Göçleri çerçevesinde Batı nadolu ya ilk gelenler ) Ionlar B) ioller C) Giritliler D) Dorlar E) khalar 5 İzleyen sayfaya geçiniz.

2 2013 GÜZ R Eskiçağ siyasal ve sosyal yaşamında Polis ne demektir? ) Kent-devleti B) Güvenlik gücü C) Kent sınırları içinde köy yerleşimi D) Kırsal alan E) Ticaret merkezi 12. Marathon Muharebesinin sonucu ) tinalılar ve müttefikleri Persleri yenilgiye uğratarak geri püskürtmüşlerdir. B) Persler, tüm Yunanistan ı işgal etmişlerdir. C) Persler, Spartalılardan aldıkları destekle tina kropolisine garnizon yerleştirmişlerdir. D) tinalılar, Pers donanmasını büyük bir bozguna uğratmışlardır. E) Persler tina yı işgal etmişlerdir. 10. Eskiçağ Tarihinde Deniz Kavimleri deyince ne anlaşılmaktadır? ) Deniz kıyısında oturan ve ticaretle uğraşan kavimler B) Korsanlıkla geçinen halklar C) Kyklad dalarının en eski halkı D) Mısır ı ele geçirip firavunlar dönemine son veren ve sonra da Hitit Krallığını yıkan kavimler E) Balkanlardan Mısır a kadar dalgalar halinde göç eden ve önüne çıkan ülkelerde tahribat yapan kavimler 13. M.Ö. 5. yüzyılda Sparta nın oluşturduğu birliğin adı ) Ege Birliği B) Peloponnesos Birliği C) Hellen Birliği D) ttika Birliği E) Delos Deniz Birliği 14. Pers-Yunan Savaşlarında en son hangi muharebeden sonra Yunanlılar, Persleri Batı nadolu dan çıkartmışlardır? ) Thermopylai B) Marathon C) Salamis D) Magnesia E) Platai ve Mykale 11. Delos Deniz Birliği nin yaptığı ilk iş ) Pers başkenti Susa yı kuşatmak B) Pers garnizonlarını Batı nadolu dan çıkartmak C) Pers Kralı ile 10 yıllık barış antlaşması yapmak D) Trakya ve Boğazı Perslerden temizlemek E) Kral Yolu nun yeniden ticarete açılmasını sağlamak 15. şağıdakilerden hangisi Pers-(Hellen)Yunan Savaşları hakkında en ayrıntılı bilgiyi veren ntikçağ tarihçisidir? ) Herodotos B) Homeros C) Thukydides D) Themistokles E) Ksenophon 6 İzleyen sayfaya geçiniz.

3 2013 GÜZ R Hellenistik Çağ ın sonunu aşağıdaki olaylardan hangisi belirlemiştir? ) Perslerin tina hakimiyetine son vermesi B) Büyük İskender in Pers Krallığı na son vermesi C) Büyük İskender in ölümü D) Ptolemaioslar Krallığı nın son bulması E) Büyük İskender in Pers seferine başlaması 20. Pers seferi sürecinde nadolu ya geçen İskender in ilk ziyaret yeri aşağıdakilerden hangisidir? ) Ephesos B) leksandreia Troas C) Kyzikos D) Ilion E) Parion 17. M.Ö yılları arasındaki Kutsal Savaş kimler arasında olmuştur? ) tinalılar ile Spartalılar arasında B) Phokisliler ile Thebailılar ve müttefikleri arasında C) Spartalılar ile Persler arasında D) Phokislilerle Spartalılar arasında E) II. Philippos ile Spartalılar arasında 18. Kutsal Savaş sürecinde, tina hangi antlaşma ile mphipolis üzerinde hak iddiasından vazgeçmiştir? ) Kral Barışı B) Thebai C) Philokrates D) Delos E) Kallias 19. II. Philippos a da atfedilmiş olan Hegemon sözcüğü ne anlama gelir? ) Birlik Sekreteri B) Lider C) Donanma komutanı D) Süvari komutanı E) Meclis Başkanı 7

4 2014 GÜZ R khalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya nlış tır? ) M.Ö. 2. bin yılın ortalarından itibaren Yunanistan da yüksek bir uygarlık meydana getirmişlerdir. B) khaların konuştuğu Yunanca, iol ve Ion lehçelerinden oluşuyordu. C) Ekonomide tarım ve hayvancılığın yanında zanaatkârların da önemli rolü vardı. D) Halkın en alt sınıfını köleler oluşturuyordu. E) Saraylarının etrafı, Yakın Doğu saraylarının aksine, surla çevrilmemiştir. HELLEN VE ROM TRİHİ 5. Çok tanrılı dinlerde, tanrı veya tanrıçayı temsil eden, karakteristik özellikleri tam olarak belli edilmemiş, sade, tapınma amaçlı insan yapımı nesneye ne ad verilir? ) Dodekanesa B) Keftiu C) Tholos D) İdol E) Troia 2. Mykonos, Delos, Siphnos, Melos, Paros, Naksos adalarının da içinde yer aldığı adalar grubuna ne ad verilir? ) Kykladlar B) On iki dalar C) Kuzey Ege daları D) Mora daları E) Ege Takımadaları 6. M.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında tina kanunlarını ilk kez bir sisteme bağlayan ve yazılı hale getiren yasa koyucu ) Drakon B) Themistokles C) Perikles D) Solon E) Peisistratos 3. şağıdakilerden hangisi Troia da 1873 yılında H. Schliemann tarafından bulunan adet altın, elektron, gümüş ve tunçtan yapılma eserler için kullanılmıştır? ) Minos un ltınları B) Priamos un Hazinesi C) Hektor un Hazinesi D) gamemnon un Eşyaları E) treus Hazinesi 7. şağıdakilerden hangisi Solon un yurttaşlarını servetlerine göre ayırdığı sınıflamada yer almaz? ) Hippeis B) Zeugitai C) Pentakosiomedimnoi D) Pleb E) Thetes 4. Girit dası nda, M.Ö.1600 lerden sonra, bir tür çizgi yazısı olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? ) Grekçe B) Linear C) Linear B D) Koptik E) Çizgi yazısı C 8. tina da Çanak Çömlek Mahkemesi uygulamasına ne ad verilir? ) Ostrakismos B) Bouleutes C) reopagos D) Hippeis E) utarkeia 5 İzleyen sayfaya geçiniz.

5 2014 GÜZ R şağıdakilerden hangisi ntik Çağ da demokrasiye karşı güç lü muhaliflerden biri değildir? ) ristoteles B) Platon C) Ksenophon D) ristophanes E) Sokrates 13. Pers Kralı Kyros ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Pers Krallığı nın M.Ö. 6 yüzyılda Önasya nın en büyük gücü olmasını sağlamıştır. B) M.Ö. 546 yılında Lydia Kralı Kroisos u yenilgiye uğratarak, krallığın başkenti Sardeis i ele geçirmiştir. C) Babil Krallığı nı yıkmıştır (M.Ö. 539/38). D) Pers Devleti nin kurucusu sayılmaktadır. E) Bir tür yerel yönetim sistemi olan satraplıkları coğrafi bölgelere veya ülkelere göre ayırmıştır. 10. şağıdakilerden hangisi kolonizasyonun ntik kaynaklarda belirtilen nedenlerinden biri de ğildir? ) Komşularıyla geçimsizlik B) Maden yataklarına sahip olma arzusu C) Düşman tarafından bozguna uğratılma D) Sikkenin Ege ve kdeniz dünyasındaki hızlı yayılımı E) Yoğun nüfus artışı 14. Peloponnesos Savaşı hakkında e n a yr ıntılı bilgi aşağıdaki ntikçağ tarihçilerinin hangisinden öğrenilebilir? ) Homeros B) Herodotos C) Thukydides D) Themistokles E) Ksenophon 11. II.Delos Deniz Birliği aşağıdakilerden hangisine karşı kurulmuştur? ) tina B) Sparta C) Roma D) Pers E) Rhodos 15. Nikias Barışı, hangi savaşa son vermiştir? ) Maraton Savaşı B) Salamis Deniz Savaşı C) rginussai Savaşı D) igospotamoi Savaşı E) rkhidamos Savaşı 12. şağıdaki savaşların hangisinin sonucunda Hellenler, Perslere karşı savunan değil taarruz eden konuma gelmiştir? ) Plataia ve Mykale Savaşları B) Salamis Deniz Savaşı C) rtemision ve Thermopylai Savaşları D) Maraton Savaşı E) rkhidamos Savaşı 16. Hellenistik Çağ hangi tarih aralığı için kullanılan bir adlandırmadır? ) M.Ö. 450 M.Ö. 400 B) M.Ö. 339 M.Ö. 134 C) M.Ö. 331 M.Ö. 30 D) M.Ö. 300 M.Ö. 230 E) M.Ö. 200 M.Ö İzleyen sayfaya geçiniz.

6 2014 GÜZ R şağıdaki hangi savaştan sonra Büyük İskender sya Kralı ilan edilmiştir? ) Issos Savaşı B) Gaza Savaşı C) Gaugamela Savaşı D) Ipsos Savaşı E) Kutsal Savaş 20. Büyük İskender İmparatorluğu nun yapısı ve niteliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya nlış tır? ) İskender, imparatorluğun başkenti olarak Babylon u (Babil) seçmiştir. B) Devletin resmi dilinin Eski Yunanca (ttika lehçesi) olması kararlaştırılmıştır. C) İskender, dünya imparatorluğu niteliği taşıyan devletinde her bölgenin kendi para sistemini kullanmasını kabul etmiştir. D) skeri ve sivil yönetimi birbirinden ayıran İskender, bir de maliye örgütü kurmuştur. E) Kurduğu imparatorluğun yönetiminde Pers sisteminden de yararlanmıştır. 18. Hellenlerin Birliği düşüncesi hangi devlete karşı koyabilmek amacıyla ortaya çıkmıştır? ) Roma B) Mısır C) khalar D) Pers E) Kartaca 19. Büyük İskender ve Doğu Seferi hakkında ayrıntılı bilgilerin yer aldığı İskender in nabasisi adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? ) elianus B) rrianos C) Sophokles D) Ksenophon E) iskhylos 7

7 2015 GÜZ R khalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi y a nlış tır? ) khaların konuştuğu Yunanca, iol ve Ion lehçelerinden oluşmuştur. B) kha sarayları sur duvarı ile çevrilmiştir. C) Kralın yanında çalışan ve orduya komuta eden kişi telestai adını taşımaktadır. D) Halkın en alt sınıfını köleler oluşturmaktadır. E) khaların parlak dönemi olan M.Ö. 14 ve 13. yüzyıllar büyük sarayların inşa edilmiş olduğu bir dönemdir. HELLEN VE ROM TRİHİ 4. khalar ın kuzeybatı nadolu da bir üsse sahip olmak ve böylece Karadeniz e açılma arzularını gerçekleştirebilmek için yaklaşık M.Ö yıllarında gerçekleşen tahta at hilesiyle ünlü savaş aşağıdakilerden hangisidir? ) Cannae Meydan Savaşı B) Pön Savaşı C) Befaus Savaşı D) Korupedion Savaşı E) Troia Savaşı 2. Tunç Çağı, Girit te aşağıdaki hangi ad ile adlandırılmıştır? ) Kiklad B) Hellas C) Dodekanesa D) Thalassokrasi E) Minos 5. Mısırlılar, Girit dasına ne ad vermişlerdir? ) Kyklopes B) Thalassokrasi C) Periokoi D) Keftiu E) Metroon 3. Linear B yazısı aşağıdaki kişilerden hangisinin çabalarıyla çözülmüştür? ) Carl Blegen B) John Chadwick C) Michael Ventris D). Evans E) H. Schliemann 6. şağıdakilerden hangisi kent-devletlerinde yaşayanların kendilerini tek bir Yunan ulusu olarak görmelerinde tarihçi Herodotos un belirtiği ortak unsurlardan biri de ğildir? ) taları B) Coğrafyaları C) Dilleri D) Dinleri E) detleri 5 İzleyen sayfaya geçiniz.

8 2015 GÜZ R tina da demokratik rejimin kurucusu olarak kabul edilen ve demokratik sürecin tiranlarca kesintiye uğratılmaması için Halk Meclisi ne yetki vererek onun yılda bir kez Çanak Çömlek Mahkemesi olarak çalışmasına olanak sağlayan kişi kimdir? ) Kleisthenes B) Solon C) Drakon D) Peisistratos E) Harmodios 11. Satrap Kyros un ayaklanmasını nabasis adlı eserine konu edinen ünlü tarihçi kimdir? ) Heredotos B) Thukyidides C) Hesidos D) Ksenophon E) Strabon 8. şağıdakilerden hangisi Dorların altı kentten (Heksapolis) oluşan birlikleri içerisinde yer almaz? ) Knidos B) Lindos C) Kamiros D) Lagaş E) Kos 12. Peloponnesos Savaşı kaç yıl sürmüştür? ) 3 B) 7 C) 13 D) 19 E) M.Ö. 8 yüzyıldan itibaren Ege dünyasında pek çok yerde krallıklar ortadan kalkmaya başlarken krallığın sürdüğü tek yer ) Taşoz B) Sparta C) Limni D) Midilli E) Sisam 13. Tarihe Ionia yaklanması olarak geçen ayaklanma kimlere karşı yapılmıştır? ) Spartalılar B) tinalılar C) Persler D) Seleukoslar E) khalar 10. şağıdakilerden hangisi ntik Çağ da demokrasiyi savunan kişilerden biridir? ) Sokrates B) ristophanes C) Ksenophon D) Platon E) ristoteles 14. M.Ö. 371 deki Leuktra Savaşı kimler arasında yaşanmıştır? ) Spartalılar ve Persler B) tinalılar ve Spartalılar C) Thebailılar ve Spartalılar D) Persler ve tinalılar E) Spartalılar ve Ephesoslular 6 İzleyen sayfaya geçiniz.

9 2015 GÜZ R Birinci Delos Deniz Birliği çerçevesinde M.Ö. 468 de Eurymedon Irmağı nın ağzına mevzilenmiş olan Pers donanmasını bozguna uğratan tinalı komutan ) Perikles B) Peistratos C) Mardonios D) rkhidamos E) Kimon 18. Hellenistik Çağ hangi tarih aralığı için kullanılan bir adlandırmadır? ) M.Ö. 331 M.Ö. 30 B) M.Ö. 400 M.Ö. 50 C) M.Ö. 450 M.Ö. 100 D) M.Ö. 480 M.Ö. 130 E) M.Ö. 500 M.Ö M.Ö. 305 te yaptığı seferde o zamana değin bilinen en gelişmiş savaş makinelerini kullanarak Rhodos dası nı kuşatan ve bu kuşatmadan dolayı Poliorketes (kuşatıcı) lâkabıyla anılmaya başlayan komutan (kral) ) Perdikkas B) Demetrios C) Krateros D) Seleukos E) ntigonos 19. Eski Yunanca lider, önder anlamındaki kavram ) Phalanks B) Hegemon C) Hoplit D) Bouleuterion E) Prytaneion 17. Büyük İskender ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Bilimsel çalışmaları desteklemiştir. B) Sikkelerinde basileus unvanını kullanmıştır. C) ristoteles ten felsefe ve siyaset bilimi dersleri almıştır. D) İmparatorluğu nun her bölgesinde ayrı bir para sisteminin kullanılmasını kabul etmiştir. E) Kurduğu İmparatorluğun yönetiminde Pers sisteminden yararlanmıştır Büyük İskender ve Doğu Seferi hakkında ayrıntılı bilgilerin yer aldığı İskender in nabasisi adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? ) rrianos B) Tacitus C) Sallustius D) mmianus E) Livius

10 2016 GÜZ R HELLEN VE ROM TRİHİ 1. Mısırlılar, Girit dasına ne ad vermişlerdir? ) Kyklopes B) Keftiu C) Periokoi D) Thalassokrasi E) Metroon 2. Girit dası nda, M.Ö.1600 lerden sonra, bir tür çizgi yazısı olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? ) Linear B) Grekçe C) Kopt D) Demotik E) Çizgi yazısı C 3. Kiklad daları ve kültürü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Kiklad daları, kutsal Delos dası etrafında kümelenmiştir. B) Günümüzde Kiklad daları Yunanistan ın siyasi sınırları içinde kalmaktadır. C) Kiklad daları ndaki ilk Tunç Çağı Kültürü nün en karakteristik buluntuları mermer idollerdir. D) Siphnos dası, kurşun, gümüş ve bakır açısından zengindi. E) Kiklad uygarlığına ait bilgilerin çoğunluğu yazılı kaynaklara dayanmaktadır. 4. Girit saraylarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) M.Ö. yaklaşık 1700 civarında ilk saraylar kesin olarak bilinmeyen bir nedenle yakılıp yıkılmıştır. B) Sarayların duvarları çeşitli konuların işlendiği fresklerle süslüydü. C) Saraylar genellikle iki katlıdır. D) Sarayların etrafı surla çevrilidir. E) Batı avlusu yeni saraylar döneminin bir özelliğiydi. 6. M.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında tina kanunlarını ilk kez bir sisteme bağlayan ve yazılı hale getiren yasa koyucu ) Perikles B) Themistokles C) Solon D) Drakon E) Peisistratos 7. M.Ö. 508 yılında hazırlamış olduğu reformların özünde aristokratların ya da soyluların devlet yönetimindeki tekelini kırmak yatan ve yurttaşları coğrafi nitelikli on kabileye ayıran yasa koyucu aşağıdakilerden hangisidir? ) Harmodios B) Drakon C) Kleisthenes D) Peisistratos E) Solon 8. şağıdakilerden hangisi Dorların altı kentten (Heksapolis) oluşan birlikleri içerisinde yer almaz? ) Kamiros B) Lindos C) Knidos D) Kos E) Lagaş 9. Synoikismos nedir? ) skeri birlik B) Birkaç kent veya yerleşimin bir araya gelerek bir kent-devleti oluşturması C) Halk Mahkemesi D) Ticari birlik E) Tapınaklarda rahiplerin oluşturduğu yönetim 5. Homeros un, İlyada Destanı nda Girit in en büyük kenti olarak söz ettiği yer ) Malia B) Knossos C) Zakros D) Petras E) Phaistos 10. şağıdakilerden hangisi ntik kaynaklarda belirtilen kolonizasyonun nedenlerinden biri değildir? ) Maden yataklarına sahip olma arzusu B) Komşularıyla geçimsizlik C) Düşman tarafından bozguna uğratılma D) Nüfusun oldukça azalması E) Kıtlık 5 İzleyen sayfaya geçiniz.

11 2016 GÜZ R Pers Kralı Kyros ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Pers Devleti nin kurucusu sayılmaktadır. B) Satraplıkları coğrafi bölgelere veya ülkelere göre ayırmıştır. C) Pers Krallığı nın M.Ö. 6 yüzyılda Önasya nın en büyük gücü olmasını sağlamıştır. D) M.Ö. 546 yılında Lydia Kralı Kroisos u yenilgiye uğratarak, krallığın başkenti Sardeis i ele geçirmiştir. E) Babil Krallığı nı yıkmıştır. 17. Büyük İskender ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) ristoteles ten felsefe ve siyaset bilimi dersleri almıştı. B) Devletinde tek bir para sistemini kabul etmişti. C) Hellen edebiyatını iyi biliyordu. D) Perslerin satraplık idaresini benimsemişti. E) İmparatorluğun başkenti olarak Gordion'u seçmişti. 12. M.Ö. 371 deki Leuktra Savaşı kimler arasında yaşanmıştır? 13. ) Spartalılar ve Ephesoslular B) Spartalılar ve Persler C) Thebailılar ve Spartalılar D) tinalılar ve Spartalılar E) Persler ve tinalılar Satrap Kyros un ayaklanmasını "nabasis" adlı eserine konu edinen ünlü tarihçi kimdir? ) Ksenophon B) Thukydides C) Tatsit D) Plini E) Heredotos 18. M.Ö. 305 te yaptığı seferde o zamana değin bilinen en gelişmiş savaş makinelerini kullanarak Rhodos dası nı kuşatan ve bu kuşatmadan dolayı Poliorketes (kuşatıcı) lâkabıyla anılmaya başlayan komutan (kral) ) ntigonos B) Krateros C) Demetrios D) Seleukos E) Perdikkas 14. Tarihe Ionia yaklanması olarak geçen ayaklanma kimlere karşı yapılmıştır? ) khalar B) tinalılar C) Spartalılar D) Seleukoslar E) Persler 15. Peloponnesos Savaşı hakkında en ayrıntılı bilgi aşağıdaki ntikçağ tarihçilerinin hangisinden öğrenilebilir? ) Priskos B) Thukydides C) Cato D) Tacitus E) Prokopius 16. Büyük İskender in ölümünden sonra, Babylon da toplanan ilk Devlet Konseyi nde İmparatorluk ordusunun ve sya nın yönetimi aşağıdaki komutanlardan hangisine verilmiştir? ) Perdikkas B) ntigonos C) Lysimakhos D) Menandros E) Laomedon 19. Büyük İskender aşağıdaki hangi savaştan sonra sya Kralı ilan edilmiştir? ) Gaugamela Savaşı B) Sedan Savaşı C) Ipsos Savaşı D) Issos Savaşı E) Tolosa Savaşı 20. Hellenlerin, Makedon Kralı II. Philippos un liderliğinde Perslere karşı sefer düzenlemesini isteyen tinalı hatip ) Musaios B) Romanos C) Nannos D) Cicero E) Isokrates 6

12 TR109U - Hellen ve Roma Tarihi ra Sınav Deneme Testi - I 1. Mykenai'da sarayın giriş kapısında bulunan karşılıklı iki aslan figürünün yer aldığı sahnenin benzeri, nadolu'da hangi merkezde bulunmaktadır? ) Boğazköy B) Troia C) Miletos D) lişar E) Kargamış 2. Kaş ile Kemer arasındaki kıyı şeridi açıklarında ortaya çıkarılan ve kargosunda Tunç Çağı'na ait eşyaların bulunduğu batığın ve bulunduğu yerin adı ) Karakıyı B) Kemerburnu C) Uluburun D) Güvercinbatığı E) kbatıkburnu 3. Mora Yarımadasının ntik Çağ'daki adı ) Khersonesos B) Khalkidike C) Peloponnesos D) Kerkyra E) Dodekanesa 4. şağıdakilerden hangileri Kyklad daları grubuna dahildir? ) Lesbos ve Khios B) Girit ve Rodos C) Imbros ve Tenedos D) Delos ve Paros E) Samos ve Kos 5. şağıdakilerden hangisi On İki dalar grubuna dahildir? ) Rhodos B) Thera C) Siphnos D) Melos E) Delos 6. şağıdakilerden hangisi ntik Çağ'da demokrasiye karşı güçlü muhaliflerden biri değildir? ) ristoteles B) Platon C) Ksenophon D) ristophanes E) Sokrates 7. M.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında tina kanunlarını ilk kez bir sisteme bağlayan ve yazılı hale getiren yasa koyucu ) Drakon B) Themistokles C) Perikles D) Solon E) Peisistratos 8. şağıdakilerden hangisi Solon'un yurttaşlarını servetlerine göre ayırdığı sınıflamada yer almaz? ) Hippeis B) Zeugitai C) Pentakosiomedimnoi D) Pleb E) Thetes 9. tina'da Çanak Çömlek Mahkemesi uygulamasına ne ad verilir? ) Ostrakismos B) Bouleutes C) reopagos D) Hippeis E) utarkeia 10. şağıdakilerden hangisi bir kent-devletinin özelliklerinden biri değildir? ) Siyasal bağımsızlık B) Ekonomik bağımsızlık C) Sikke basmak D) Kendi kanunlarını yapmak E) Dinsel özgürlük 1

13 TR109U - Hellen ve Roma Tarihi ra Sınav Deneme Testi - I 11. II. Delos Deniz Birliği aşağıdakilerden hangisine karşı kurulmuştur? ) tina B) Sparta C) Roma D) Pers E) Rhodos 12. Peloponnesos Savaşı hakkında en ayrıntılı bilgi aşağıdaki ntikçağ tarihçilerinin hangisinden öğrenilebilir? ) Homeros B) Herodotos C) Thukydides D) Themistokles E) Ksenophon 13. Delos Deniz Birliği'nin yaptığı ilk iş ) Pers başkenti Susa'yı kuşatmak B) Pers garnizonlarını Batı nadolu'dan çıkartmak C) Pers Kralı ile 10 yıllık barış antlaşması yapmak D) Trakya ve Boğazı Perslerden temizlemek E) Kral Yolu'nun yeniden ticarete açılmasını sağlamak 14. şağıdaki savaşların hangisinin sonucunda Hellenler, Perslere karşı savunan değil taarruz eden konuma gelmiştir? ) Plataia ve Mykale Savaşları B) Salamis Deniz Savaşı C) rtemision ve Thermopylai Savaşları D) Maraton Savaşı E) rkhidamos Savaşı 15. Pers-Yunan Savaşlarında en son hangi muharebeden sonra Yunanlılar, Persleri Batı nadolu'dan çıkartmışlardır? ) Thermopylai B) Marathon C) Salamis D) Magnesia E) Platai ve Mykale 16. Büyük İskender ve Doğu Seferi hakkında ayrıntılı bilgilerin yer aldığı İskender'in nabasisi adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? ) elianus B) rrianos C) Sophokles D) Ksenophon E) iskhylos 17. M.Ö yılları arasındaki Kutsal Savaş kimler arasında olmuştur? ) tinalılar ile Spartalılar arasında B) Phokisliler ile Thebailılar ve müttefikleri arasında C) Spartalılar ile Persler arasında D) Phokislilerle Spartalılar arasında E) II. Philippos ile Spartalılar arasında 18. II. Philippos'a da atfedilmiş olan Hegemon sözcüğü ne anlama gelir? ) Birlik Sekreteri B) Lider C) Donanma komutanı D) Süvari komutanı E) Meclis Başkanı 19. Kutsal Savaş sürecinde, tina hangi antlaşma ile mphipolis üzerinde hak iddiasından vazgeçmiştir? ) Kral Barışı B) Thebai C) Philokrates D) Delos E) Kallias 20. Hellenistik Çağ hangi tarih aralığı için kullanılan bir adlandırmadır? ) M.Ö. 450 M.Ö. 400 B) M.Ö. 339 M.Ö. 134 C) M.Ö. 331 M.Ö. 30 D) M.Ö. 300 M.Ö. 230 E) M.Ö. 200 M.Ö C 3-C 4-D 5-6-E 7-8-D 9-10-E 11-B 12-C 13-D E 16-B 17-B 18-B 19-C 20-C 2

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

HELEN VE ROMA TARİHİ TAR109U KISA ÖZET

HELEN VE ROMA TARİHİ TAR109U KISA ÖZET HELEN VE ROMA TARİHİ TAR109U KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1. Ünite - Ege de Tunç Çağ. EGE DUNYASI NIN SINIRLARI Ege Dünyası

Detaylı

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur.

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur. Yunan Grek Uygarlığı Video Ders Anlatımı YUNAN (GREK) (M.Ö. 1200 336) Akalara son veren DORLAR tarafından kurulan bir medeniyettir. Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde

Detaylı

Antik Yunan Kentleri (Polis)

Antik Yunan Kentleri (Polis) Antik Yunan Kentleri (Polis) Batı dünyasında gerçek anlamıyla kentin gelişmesi ise Antik Yunan kentleri ile başlamıştır. Atina, Korent, Isparta, Siraküza ve Miletos gibi kentler, hem askeri ve ticari bir

Detaylı

Mart 2016 March 2016 Yıl 9, Sayı XXV, ss Year 9, Issue XXV, pp DOI No:

Mart 2016 March 2016 Yıl 9, Sayı XXV, ss Year 9, Issue XXV, pp DOI No: Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Mart 2016 March 2016 Yıl 9, Sayı XXV, ss. 1155-1161. Year 9, Issue XXV, pp. 1155-1161. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh823 ESMA REYHAN TÜLİN

Detaylı

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations www.libridergi.org Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations Volume II (2016) N. RODGERS, Antik Yunan: Arkeoloji, Sanat ve Tarih Tutkunları için 1000

Detaylı

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YUNAN ANADOLU MEZAPOTAMYA İRAN MISIR HİNT ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI GENEL ÖZELLİKLERİ: 1- Genellikle iklim

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

Sikkeler: (Sağda) Tanrısal gücün simgesi Ammon/Zeus un koç boynuzuyla betimlenen İskender. (Solda) Elinde kartal ve asa tutan Tanrı Zeus

Sikkeler: (Sağda) Tanrısal gücün simgesi Ammon/Zeus un koç boynuzuyla betimlenen İskender. (Solda) Elinde kartal ve asa tutan Tanrı Zeus T KİNİK 1 ANCAK ÖÜMÜN DURDURABİDİĞİ, DOĞUNUN V BATNN GNÇ İMPARATORU İSKNDR İN KİŞİİĞİ V SRİ K a yn a k 1 : H N U Y G A Amenhotep Tapınağı nda Amon-Ra ve firavun İskender rölyefi R Kay n a k 2 : Ğ Sikkeler:

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...11 ÖNSÖZ...13 GİRİŞ...15

İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...11 ÖNSÖZ...13 GİRİŞ...15 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...11 ÖNSÖZ...13 GİRİŞ...15 BİRİNCİ BÖLÜM MEZOPOTAMYA Coğrafya...21 Mezopotamya nın Yazı Öncesi Tarihi...22 Mezopotamya nın Siyasi Tarihi...25 Sumerliler...25 Uruk, Cemdet Nasr ve Erken

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Makedonyalı İskender in tahta çıkışı = Per İmp. Aile kavgaları+yunan sitelerinin iflası Yunan Siteleri= Artan nüfus+işsizlik ve besin eksikliği+çiftçilerin sürekli

Detaylı

HELLEN VE ROMA TAR H

HELLEN VE ROMA TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2364 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1361 HELLEN VE ROMA TAR H Yazar Prof.Dr. O uz TEK N (Ünite 1-8) Editör Prof.Dr. O uz TEK N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m,

Detaylı

ANADOLU'NUN GREK ANAKARASINA ETKİLERİ Derleyen: Ferruh Dinçkal

ANADOLU'NUN GREK ANAKARASINA ETKİLERİ Derleyen: Ferruh Dinçkal A N A D O L U A Y D I N L A N M A V A K F I 1 ANADOLU'NUN GREK ANAKARASINA ETKİLERİ Derleyen: Ferruh Dinçkal Klasik uygarlığın kökeni araştırılınca, klasik kültürün apaçık olarak ilk belirdiği yani kendilerine

Detaylı

Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur.

Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Bilim Tarihi I Ders Notları ESKİÇAĞ DA BİLİM ANADOLU MEDENİYETLERİ Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Hititler Anadolu da kurulan

Detaylı

Karia Bölgesi Arkeolojisi Üzerine Bir Değerlendirme

Karia Bölgesi Arkeolojisi Üzerine Bir Değerlendirme Karia Bölgesi Arkeolojisi Üzerine Bir Değerlendirme Mete Aksan Eskiye duyulan merak ilk olarak ne zaman insanın aklına girdi bilemiyoruz; ancak bildiğimiz kadarıyla ilk eski eser toplama girişimi MÖ 6.

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

Urla / Klazomenai Kazıları

Urla / Klazomenai Kazıları Urla / Klazomenai Kazıları Oniki İon kenti arasında anılan Klazomenai, Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, İzmir Körfezi'nin ortalarında yer almaktadır. Klazomenai arazisinin (khora) doğuda Smyrna

Detaylı

ESKİÇAĞ TARİHİ ve UYGARLIKLARI-IV 7.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Eski BATI Hellenistik Dönem (İskender İmparatorluğu)

ESKİÇAĞ TARİHİ ve UYGARLIKLARI-IV 7.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Eski BATI Hellenistik Dönem (İskender İmparatorluğu) ESKİÇAĞ TARİHİ ve UYGARLIKLARI-IV 7.Ders Dr. İsmail BAYTAK Eski BATI Hellenistik Dönem (İskender İmparatorluğu) Helenistik Dönem, Büyük İskender'in istilalarıyla başlayan Antik Dünya'da Grek etkisinin

Detaylı

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations www.libridergi.org Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations Volume II (2016) J. CHAMPION, Antigonus the One-Eyed: Greatest of the Successors. South Yorkshire

Detaylı

Yazı Menu. 1 - Anadolu Uygarlıkları. Hititler. Frigyalılar. Lidyalılar. Urartular. İyonyalılar. 2 - Kültür ve Uygarlık. Devlet Yönetimi.

Yazı Menu. 1 - Anadolu Uygarlıkları. Hititler. Frigyalılar. Lidyalılar. Urartular. İyonyalılar. 2 - Kültür ve Uygarlık. Devlet Yönetimi. Yazı Menu 1 - Anadolu Uygarlıkları Hititler Frigyalılar Lidyalılar Urartular İyonyalılar 2 - Kültür ve Uygarlık Devlet Yönetimi Din ve İnanış 1 / 12 Sosyal ve Ekonomik Hayat Yazı-Dil-Bilim-Sanat 3 - Uygarlıkların

Detaylı

10. Ege ve Yunan Uygarlığı

10. Ege ve Yunan Uygarlığı 10. Ege ve Yunan Uygarlığı Ege ve Yunan uygarlığı, Ege Denizi ndeki adalar, Yunanistan, Makedonya, Trakya, Batı ve Güney-Batı Anadolu da yaşayan toplulukların meydana getirdiği bir uygarlıktır. 10. Ege

Detaylı

URARTULAR. topografik özelliklerinden dolayı federasyon üyelerinin birbirleriyle bağları gevşekti.

URARTULAR. topografik özelliklerinden dolayı federasyon üyelerinin birbirleriyle bağları gevşekti. E T KİNLİK 5 URARTULAR U Y G A R L I K L A R T A R İ H İ - I A Y D A N D E M İ R K U Ş K AY N A K 1 : 178 (Lloyd, Seton, Türkiye nin Tarihi, Tübitak Yayınları, 2007, s. 106) K AY N A K 2 Hitit İmparatorluğu

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir Kültür Turizmi ve İzmir Ümit ÇİÇEK Ege Bölgesi, Anadolu nun batısında, tarihin akışı içerisinde birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, suyun hayat verdiği nehirleri ile bereketli ovalara sahip bir

Detaylı

1. Bölüm: Perslere Karşı Elde Edilen Zaferinin Sonuçları

1. Bölüm: Perslere Karşı Elde Edilen Zaferinin Sonuçları Eski Yunan Tarihine Giriş: 14. Dersin Metni 25 Ekim 2007 1. Bölüm: Perslere Karşı Elde Edilen Zaferinin Sonuçları Profesör Donald Kagan: Persler Yunanistan a dönmeyi düşünmenin yanı sıra, başka şeylerle

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (TAR222U)

SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (TAR222U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (TAR222U) KISA

Detaylı

Girit Minos Uygarlığı

Girit Minos Uygarlığı Girit Minos Uygarlığı Girit te M.Ö. 3. binde kurulmuş olan Minos uygarlığı Akdeniz de Yunan kültürüne temel olan en gelişmiş uygarlıktır. Girit adası konumu ve korunaklı limanları ile deniz ticaretinde

Detaylı

Sikkeler, Devletler, Hükümdarlar: Eskiçağda Anadolu da Paranın Siyasal, Kültürel ve Ekonomik Rolü

Sikkeler, Devletler, Hükümdarlar: Eskiçağda Anadolu da Paranın Siyasal, Kültürel ve Ekonomik Rolü Sikkeler, Devletler, Hükümdarlar: Eskiçağda Anadolu da Paranın Siyasal, Kültürel ve Ekonomik Rolü Oğuz Tekin 22 Kasım 2006 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0607.html Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma

Detaylı

İlkel Köyden Kente Geçiş Süreci

İlkel Köyden Kente Geçiş Süreci İlkel Köyden Kente Geçiş Süreci Yerleşik Yaşama Geçişte Buğdayın Önemi Buğday dayanıklı bir bitkidir. Zengin toprakta, fakit toprakta yetişir. Uzun süre saklanabilir. Besin değeri zengindir. Çeşitli şekillerde

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI ARK-YL 2008 0002

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI ARK-YL 2008 0002 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI ARK-YL 2008 0002 BATI ANADOLU, EGE ADALARI VE KITA YUNANİSTAN DA ELE GEÇEN HİTİT KÖKENLİ-ETKİLİ ESERLER YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ I Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı Gotik Sanat Ortaçağ: Antik Çağ ın sona ermesinden (6. yüzyılın ilk yarısından) Rönesans a kadar olan yaklaşık bin yıllık dönem - klasik çağ

Detaylı

M.Ö. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI

M.Ö. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI M.Ö.. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE G ANADOLU UYGARLIKLARI M.Ö.. II. binin sonlarında, nda, boğazlar üzerinden Anadolu'ya olan Deniz Kavimleri GöçG öçleri köklk klü değişikliklere ikliklere neden olur. Anadolu'nun

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

TARİH DERSİ YGS YAZ TATİL ÖDEVİ

TARİH DERSİ YGS YAZ TATİL ÖDEVİ 2014-2015 YAZ TATİL ÖDEVİ TARİH DERSİ YGS YAZ TATİL ÖDEVİ 1. Mısır uygarlığı Nil Nehri kenarlarında oluşmuş-tur. Mezopotamya uygarlığı Fırat ve Dicle nehirleri arasında ortaya çıkmıştır. İlkçağ da Gediz

Detaylı

Arkaik kelimesi arkeolojide, herhangi bir uygarlık sanatının ilk evresi; olgunluk çağına geçmeden evvelki başlangıç dönemi anlamında kullanılmaktadır.

Arkaik kelimesi arkeolojide, herhangi bir uygarlık sanatının ilk evresi; olgunluk çağına geçmeden evvelki başlangıç dönemi anlamında kullanılmaktadır. GİRİŞ Troya Savaşının, Kıta Yunanistan da hüküm süren Akhalar ile Anadolu yu temsil eden Troyalılar arasında meydana geldiği ve Akhalar ın galibiyeti ile sona erdiği kabul edilmektedir. Ancak gerçekte

Detaylı

BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6

BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6 BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6 ROMALILARDA BİLİM http://www.tarihbilimi.gen.tr/icerik_resimler/roma-imparatorlugu.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü GİRİŞ M.Ö.3.y.y. da Romalılar bütün

Detaylı

- M.Ö 2000 yıllarında Anadolu ya gelerek Kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır.

- M.Ö 2000 yıllarında Anadolu ya gelerek Kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır. HİTİTLER: - M.Ö 2000 yıllarında Anadolu ya gelerek Kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır. - Başkentleri Hattuşaş ( Boğazköy) şehridir. Çorum yakınlarındadır. - Ülke krallık ile yönetilmiştir. - Kraldan

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme

Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme Geçmiş İ.Ö. 5. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar Roma, bir yandan sınıf çatışmalarına sahne olurken öte yandan İtalya yarımadasındaki diğer

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

1. Bölüm: Paralı Yunan Ordusu ve 10.000 lerin Yürüyüşü

1. Bölüm: Paralı Yunan Ordusu ve 10.000 lerin Yürüyüşü Eski Yunan Tarihine Giriş: 22. Dersin Metni 29 Kasım 2007 1. Bölüm: Paralı Yunan Ordusu ve 10.000 lerin Yürüyüşü Profesör Donald Kagan: 401 yılında ailedeki erkek çocukların küçüğü olan ve abisi Artakserkses

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 2. ESKİ YUNAN SİYASAL DÜŞÜNCESİ 2 ESKİ YUNAN SİYASAL DÜŞÜNCESİ

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ ARKEOLOJİ ESKİ ANADOLU UYGARLIKLARI ARKAİK DÖNEMDE ANADOLU. Doç. Dr.

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ ARKEOLOJİ ESKİ ANADOLU UYGARLIKLARI ARKAİK DÖNEMDE ANADOLU. Doç. Dr. T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ ARKEOLOJİ ESKİ ANADOLU UYGARLIKLARI ARKAİK DÖNEMDE ANADOLU Doç. Dr. Erhan ÖZTEPE 2009 ANKARA 1.7. Arkaik Dönemde Anadolu Anahtar Kelimeler:

Detaylı

COĞRAFİK UYGARLIKLAR. Mezopotamya ya kurulmuş devletler: Sümerler, Akadlar, Babiller, Assurlar ve Elamlılar dır. SÜMERLER AKADLAR ASSURLAR BABİLLER

COĞRAFİK UYGARLIKLAR. Mezopotamya ya kurulmuş devletler: Sümerler, Akadlar, Babiller, Assurlar ve Elamlılar dır. SÜMERLER AKADLAR ASSURLAR BABİLLER COĞRAFİK Mezopotamya, günümüz sınırlarına göre çoğu Irak ta bulunan ve arabistana kadar uzanan dar ve uzun bir platodur. Dicle ve Fırat nehirlerin arasına kurulmuş bu yer varlığının en önemli kısımlarını

Detaylı

GÖÇ DUVARLARI. Mustafa ŞAHİN

GÖÇ DUVARLARI. Mustafa ŞAHİN Mustafa ŞAHİN 07 Eylül 2015 GÖÇ DUVARLARI Suriye de son yıllarda yaşanan dram hepimizi çok üzmekte. Savaştan ötürü evlerini, yurtlarını terk ederek yeni yaşam kurma ümidiyle muhacir olan ve çoğunluğu göç

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 7. ERKEN MODEN DÖNEMDE SİYASAL DÜŞÜNCE 7 ERKEN MODEN DÖNEMDE

Detaylı

LİKYA DA PERSLER. ve İZLERİ

LİKYA DA PERSLER. ve İZLERİ LİKYA DA PERSLER ve İZLERİ Lykialılara gelince, Harpagos ordusu Ksanthos Ovası na indiği zaman, onlar da karşı koydular, bitmez tükenmez kuvvetlere karşı az sayı ile dövüştüler, yiğitlikle nam aldılar,

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

II. ULUSLARARASI IONIA KONFERANSI 30 MAYIS-1 HAZIRAN 2011, İZMİR

II. ULUSLARARASI IONIA KONFERANSI 30 MAYIS-1 HAZIRAN 2011, İZMİR Tarih Okulu The History School Mayıs - Ağustos 2011 May-August 2011 Sayı X, 245-250. Number X, 245-250. II. ULUSLARARASI IONIA KONFERANSI 30 MAYIS-1 HAZIRAN 2011, İZMİR Ergün LAFLI Özet Bu kısa haber niteliğindeki

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. SINIF (I. ve II. Yarıyıl) ARK 101-102 Arkeolojiye Giriş I-II (2) AKTS (3) Arkeolojinin tanımı, amacı, sınırları ve

Detaylı

Roma Öncesi İtalya da Etrüskler ve Yunanlar, İ.Ö. 8.- 5. yüzyıllar

Roma Öncesi İtalya da Etrüskler ve Yunanlar, İ.Ö. 8.- 5. yüzyıllar Roma Öncesi İtalya da Etrüskler ve Yunanlar, İ.Ö. 8.- 5. yüzyıllar İtalya, Akdeniz de gelişen uygarlıklar bağlamında göreceli olarak sonradan ortaya çıktı, fakat kolonizasyon açısından göçmenlere oldukça

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations www.libridergi.org Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations Volume II (2016) C. GATES, Antik Kentler: Antik Yakındoğu, Mısır, Yunan ve Roma da Kentsel

Detaylı

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKI TARİHİ SORULARI 1) Yapılan kazılarda takılarla ilgili ilk bulgular hangi döneme aittir?

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKI TARİHİ SORULARI 1) Yapılan kazılarda takılarla ilgili ilk bulgular hangi döneme aittir? MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKI TARİHİ SORULARI 1) Yapılan kazılarda takılarla ilgili ilk bulgular hangi döneme aittir? 2) Paleolitik çağda doğal malzemeleri hangi yöntemleri kullanıp şekillendirerek

Detaylı

Eski Doğu Tarihi için kronolojiyi şu şekilde takip etmenizi öneririz:

Eski Doğu Tarihi için kronolojiyi şu şekilde takip etmenizi öneririz: Merhaba, Öncelikle bölümümüz içerisinde Eskiçağ Tarihi ne olan ilginin gittikçe arttığını görmekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz. Ülkemizde uzun bir süre arkeoloji ve tarihin diğer dalları arasında

Detaylı

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ ZAMAN VE TAKVİM

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ ZAMAN VE TAKVİM ZAMAN VE TAKVİM Takvim zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metoduna takvim adı verilir. DİKKAT: Takvimlerin ortaya çıkmasında insanların ekonomik uğraşları önemlidir. UYARI: Hicri takvimin başlangıcı

Detaylı

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ a. Türk Göçleri ve Sonuçları Göçlerin Nedenleri İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

ÜNİVERS ALIST TARİH. Prof. Dr. Karam Khella. Tarihin Yeniden Keşfi. Avrupa Merkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı. Çeviren: İsmail KAYGUSUZ.

ÜNİVERS ALIST TARİH. Prof. Dr. Karam Khella. Tarihin Yeniden Keşfi. Avrupa Merkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı. Çeviren: İsmail KAYGUSUZ. SUB Hamburg A/612838 Prof. Dr. Karam Khella Tarihin Yeniden Keşfi ÜNİVERS ALIST TARİH Avrupa Merkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı Çeviren: İsmail KAYGUSUZ İÇİNDEKİLER SUNUŞ ; r.r. 10 YAZARIN TÜRKÇE BASIMA

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

ÜNİTE 2 Eski Yunan ve Helen Uygarlıkları

ÜNİTE 2 Eski Yunan ve Helen Uygarlıkları ÜNİTE 2 Eski Yunan ve Helen Uygarlıkları Amaçlar Anadolu'da doğan Yunanistan ve daha sonra doğuya ve batıya yayılmış olan, kökleri tarih öncesi Ege uygarlığına kadar uzanan ilk batı uygarlığının başlangıç,

Detaylı

Bu sırada, hanedanlığı 7. yüzyıla kadar uzanan Lidya da Kral Kroisos tahta çıkmıştı.

Bu sırada, hanedanlığı 7. yüzyıla kadar uzanan Lidya da Kral Kroisos tahta çıkmıştı. Eski Yunan Tarihine Giriş: 13. Dersin Metni 23 Ekim 2007 1. Bölüm: Pers İmparatorluğu nun Yükselişi Profesör Donald Kagan: Yunan polislerinin kendi başlarına buyruk yaşamalarını sağlayan yönetim sistemi,

Detaylı

TARİH ÖNCESİNDEN AZİZ PAVLOS'A: ANADOLU TARİHİ'NE BİR KATKI

TARİH ÖNCESİNDEN AZİZ PAVLOS'A: ANADOLU TARİHİ'NE BİR KATKI Balıkesir Üniversitesi Sayı: 6 Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2001 TARİH ÖNCESİNDEN AZİZ PAVLOS'A: ANADOLU TARİHİ'NE BİR KATKI Yrd.Doç.Dr. Turhan KAÇAR* Seton LLOYD, Ancient Turkey, A Traveller's History

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

LİDYA DEVLETİ VE LİDYA (KARUN) HAZİNELERİ

LİDYA DEVLETİ VE LİDYA (KARUN) HAZİNELERİ LİDYA DEVLETİ VE LİDYA (KARUN) HAZİNELERİ LİDYA DEVLETİ VE LİDYA (KARUN) HAZİNELERİ FECRİ POLAT LİDYA DEVLETİ VE LİDYA (KARUN) HAZİNELERİ Fecri Polat Yayına Hazırlayan Fecri Polat Kapak Tasarımı Hakan

Detaylı

Antik Yunan Kaynakçası

Antik Yunan Kaynakçası Antik Yunan Kaynakçası Keskin, U., & Büyük, K. (2013). "Antik Yunan Yazınsal Oyunlarında Yönetim Düşüncesi". Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 18 (1), 385-404, Bergin, M., & Malam, J. (2011).

Detaylı

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Sosyal Bilgiler (Coğrafya-Tarih) Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:19 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. Sorular 1. Aşağıdaki

Detaylı

Derslere ait özet, yaprak test ve deneme sınavı yardımcı malzemelerine adresinden ulaşabilirsiniz.

Derslere ait özet, yaprak test ve deneme sınavı yardımcı malzemelerine  adresinden ulaşabilirsiniz. ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINV SLON NO :... SIR NO :... DİKKT: Cevap kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup olmadığını

Detaylı

Büyük İskender ve Perslerin İlk Karşılaşması: Granikos Savaşı

Büyük İskender ve Perslerin İlk Karşılaşması: Granikos Savaşı Persler Ön Asya da Med egemenliğine son verdikten sonra M.Ö 546 da Akdeniz kıyılarındaki Yunan kentlerini, 513 te Boğazları ve Trakya yı ele geçirmişler ve 492 ye gelindiğinde Makedonya Krallığı nı bağımlı

Detaylı

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy kpss soru bankası tamamı çözümlü tarih serkan aksoy ÖN SÖZ Bu kitap, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür Testinde önemli bir yeri olan Tarih bölümündeki 30 soruyu uygun bir süre zarfında ve

Detaylı

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KARİA KENTİ HALİKARNASSOS : HELLENİSTİK DÖNEM VE ÖNCESİ SİYASAL TARİHİ Kevser TAŞDÖNER Özet Bir Karia kenti olan Halikarnassos un erken dönemlerine ait bilgiler oldukça azdır. Dorlar tarafından kolonize

Detaylı

Ege Göçleri ve M.Ö I. Binde Anadolu

Ege Göçleri ve M.Ö I. Binde Anadolu Ege Göçleri ve M.Ö I. Binde Anadolu Engin EROĞLU * Özet Geç Tunç Çağı sonlarına denk gelen M. Ö. 1200 lerde, Deniz Kavimleri Göçü ve Ege Göçleri adıyla anılan bir göç dalgası yaşanmıştır. Bugün hala bu

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

ESKİ YUNANDA SİYASAL VE TOPLUMSAL GELİŞMELER. Siyasi DüşüncelerTarihi

ESKİ YUNANDA SİYASAL VE TOPLUMSAL GELİŞMELER. Siyasi DüşüncelerTarihi ESKİ YUNANDA SİYASAL VE TOPLUMSAL GELİŞMELER Siyasi DüşüncelerTarihi HOMEROS DESTANLARI Gezgin ozanlarca gittikleri yerlerde atalarının yaptığı savaşları ve kahramanlıkları sazlı ve sözlü anlatılan destanlardır.

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS LİSTESİ

GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS LİSTESİ V. Bilgi Kitapçığı (Program Katalogu Bilgileri) Program Tanıtımı Programı farklı yönlerden ( misyon, amaçlar, hedefler, programın gücü, mezunlar için fırsatlar vb. açılarından), akademik bir bakış açısıyla

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH (ESKİÇAĞ TARİHİ) ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH (ESKİÇAĞ TARİHİ) ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH (ESKİÇAĞ TARİHİ) ANABİLİM DALI GEÇ KLASİK - ERKEN HELLENİSTİK DÖNEM MAKEDONYA DİPLOMASİSİ Yüksek Lisans Tezi Sultan Deniz Küçüker

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

M.Ö. VI. V. YÜZYILLARDA KİLİKYA BÖLGESİ: KÜRESEL GÜÇLER VE SYENNESİS KRALLIĞI. Mehmet KURT

M.Ö. VI. V. YÜZYILLARDA KİLİKYA BÖLGESİ: KÜRESEL GÜÇLER VE SYENNESİS KRALLIĞI. Mehmet KURT TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2015, Sayı: 13 Sayfa: 303 326 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2015, Issue: 13

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

Geçmişten Bugüne Yunanlılar (Dil, din ve kimlikleri)

Geçmişten Bugüne Yunanlılar (Dil, din ve kimlikleri) 1 Geçmişten Bugüne Yunanlılar (Dil, din ve kimlikleri) Herkül Millas 2003 2 ĐÇĐNDEKĐLER Önsöz Birinci Bölüm Yunanca nın Tarihi 1. Antik ve Çağdaş Yunanca 2.1 Antik Yunanca 2.2 Yunanca öncesi diller 2.3.En

Detaylı

Antik Mısır'ın dilinin, dinin ve uygarlığının esas adı Khemet olup, Egypt ise eski Yunan mitolojisindeki mısırın halk kahramanından geçmektedir.

Antik Mısır'ın dilinin, dinin ve uygarlığının esas adı Khemet olup, Egypt ise eski Yunan mitolojisindeki mısırın halk kahramanından geçmektedir. Antik Çağ'daki en büyük medeniyetlerdendir. M.Ö. 3050 yılları civarında kuruluşundan önce, güney Mısır ve kuzey Mısır olarak ikiye ayrılmaktaydı. Güney Mısır ve Nil nehri boyunca uzanan verimli vadi Mısır

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali KAYA İLK ÇAĞ TARİH VE UYGARLIĞI ISBN 978-605-318-008-1. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Prof. Dr. Mehmet Ali KAYA İLK ÇAĞ TARİH VE UYGARLIĞI ISBN 978-605-318-008-1. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Prof. Dr. Mehmet Ali KAYA İLK ÇAĞ TARİH VE UYGARLIĞI ISBN 978-605-318-008-1 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2015, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI

11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI 11. SINIF DENEME SINAVI FORMATI 11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI Soru dağılımı 1.test Dil ve Anlatım 40 Dil ve Anlatım 40 MF Dil ve Anlatım, Matematik, Fen Bilimleri 2.test Sosyal Bilimler 40 Tarih 18 Cografya

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

CEDRUS The Journal of MCRI

CEDRUS The Journal of MCRI CEDRUS The Journal of MCRI cedrus.akdeniz.edu.tr Cedrus II (2014) 135-169 DOI: 10.13113/CEDRUS.201406457 ÜÇÜNCÜ MAKEDONYA SAVAŞI NDAN POMPEIUS UN SEFERİNE ROMA NIN DOĞU POLİTİKASI VE ANADOLU NUN GÜNEY

Detaylı

TÜRKĠYE ve DÜNYA BAĞCILIĞI. Dr. Selçuk KARABAT 1

TÜRKĠYE ve DÜNYA BAĞCILIĞI. Dr. Selçuk KARABAT 1 TÜRKĠYE ve DÜNYA BAĞCILIĞI Dr. Selçuk KARABAT 1 Bağcılığın Tarihi Dünya da çok geniş bir alanda yapılmakta olan bağcılıkta asma veya omca (Vitis sp.) denilen bitki yetiştirilmektedir. Milyonlarca yıl öncesine

Detaylı

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur. ÜNİTE: ÜLKEMİZ VE DÜNYA ÖĞRENME ALANI: Küresel Bağlantılar Kazanımlar: (1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda

Detaylı

SANDALYENİN 4000 YILLIK ÖYKÜSÜ

SANDALYENİN 4000 YILLIK ÖYKÜSÜ SANDALYENİN 4000 YILLIK ÖYKÜSÜ Sandalye binlerce yıl önce kullanıma girdi. Sandalye tasarımı, sanılanın aksine basit değil zordur ve yanlış tasarlanan sandalyelerde oturmak rahatsız edicidir. Sümerler

Detaylı